ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1981
21 Ιουλίου 2014
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. οικ. 62836
Επικαιροποιηµένος κατάλογος µη συνταγογραφούµε−
νων φαρµάκων (ΜΗΣΥΦΑ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 1316/1983,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 1965/1991
και τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 1965/1991.
2. Την υπ’ αριθµ. ∆ΥΓ3α/127858 (ΦΕΚ 284/Β΄/05−02−2004)
υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις κυκλοφο−
ρίας φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων, για την διάθεση
των οποίων «δεν απαιτείται ιατρική συνταγή» (κατηγο−
ρία ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)».
3. Το Π.∆. 187/2009 (Α΄ 214).
4. Το Π.∆. 189/2009 (Α΄ 221).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ
6/Α΄/26−01−2010), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 5 του
άρθρου 63 και τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3918/
2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/02−03−2011).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21 και 23 του
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/01−03−2012).
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. ∆.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221 (ΦΕΚ
1049/Β΄/29−04−2013) κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρ−
µόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη
νοµοθεσία της Ε.Ε. στον τοµέα της παραγωγής και της
κυκλοφορίας φαρµάκων που προορίζονται για ανθρώ−
πινη χρήση, σε συµµόρφωση µε την υπ’ αριθµ. 2001/83/
ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρµακα που
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001),
όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευ−
δεπίγραφων φαρµάκων στη νόµιµη αλυσίδα εφοδιασµού
(L 174/1.7.2011).
8. Την υπ’ αριθµ. οικ. 38907 (ΦΕΚ 1222/Β΄/14−05−2014)
υπουργική απόφαση «Επικαιροποιηµένος κατάλογος µη
συνταγογραφούµενων φαρµάκων (ΜΗΣΥΦΑ)».
9. Την υπ’ αριθµ. οικ. 49515 (ΦΕΚ 1530/Β΄/10−06−2014)
υπουργική απόφαση «∆ιατάξεις Τιµολόγησης Φαρµά−
κων».
10. Την υπ’ αριθµ. οικ. 60490 (ΦΕΚ 1894/Β΄/08−07−2014)
υπουργική απόφαση «Έγκριση του θετικού καταλόγου
του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει».
11. Τις διατάξεις των παρ. 8 και 10 της υποπαραγρά−
φου ΣΤ.1 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 1 του Ν. 4254
(ΦΕΚ 85/Α΄/02−04−2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του
Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
12. Το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 64626/07−07−2014 έγγραφο του
Προέδρου του ΕΟΦ, εισερχόµενο στο Υπουργείο Υγείας
µε αριθµ. Πρ Γ.Π. 60345/08−07−2014 µε συνηµµένη τη
διευρυµένη λίστα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ..
13. Το Π.∆. 95/2000 του Οργανισµού του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας.
14. Το Π.∆. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
15. Το Π.∆. «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» 89/2013 (ΦΕΚ 134/Α΄/10−06−2014).
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Εγκρίνεται ο κάτωθι κατάλογος φαρµακευτικών προ−
ϊόντων για τη χορήγηση των οποίων δεν απαιτείται
ιατρική συνταγή (κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ) και διατίθενται
αποκλειστικά από τα φαρµακεία.
Ο κατάλογος δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα µε
τις αιτήσεις των κατόχων άδειας κυκλοφορίας ή την
επαναξιολόγηση του τρόπου διάθεσης από τον ΕΟΦ.
24881
Digitally signed by
THEODOROS MOUMOURIS
Date: 2014.07.22 13:10:21
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
Signature Not
Verified
24882 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
1
0
0
0
2
8
0
1
0
2
2
8
0
0
0
0
2
8
0
1
0
2
9
A
A
l
k
C
n

(
4
0
0
+
2
0
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
6
(
B
L
I
S
T
2
x
8
)
N
0
2
B
A
5
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,

P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,

C
A
F
F
E
I
N
E
L
A
V
I
P
H
A
R
M

A
E
2
0
0
0
2
8
0
1
0
8
2
8
0
0
0
0
2
8
0
1
0
8
1
A
A
l
k
C
n

(
4
0
0
+
2
0
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
0
(
B
L
I
S
T
1
x
1
0
)
N
0
2
B
A
5
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,

P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,

C
A
F
F
E
I
N
E
L
A
V
I
P
H
A
R
M

A
E
3
0
0
0
2
8
0
1
1
0
2
8
0
0
0
0
2
8
0
1
1
0
4
A
A
l
k
C
n

(
4
0
0
+
2
0
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
L
I
S
T

x

2

T
A
B
N
0
2
B
A
5
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,

P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,

C
A
F
F
E
I
N
E
L
A
V
I
P
H
A
R
M

A
E
4
0
0
0
2
8
0
1
1
1
2
8
0
0
0
0
2
8
0
1
1
1
1
A
A
l
k
C
n

(
4
0
0
+
2
0
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
2
0

(
B
L
I
S
T
2
x
1
0
)
N
0
2
B
A
5
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,

P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,

C
A
F
F
E
I
N
E
L
A
V
I
P
H
A
R
M

A
E
5
0
0
0
2
8
0
1
1
2
2
8
0
0
0
0
2
8
0
1
1
2
8
A
A
l
k
C
n

(
4
0
0
+
2
0
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0

(
B
L
I
S
T
3
x
1
0
)
N
0
2
B
A
5
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,

P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,

C
A
F
F
E
I
N
E
L
A
V
I
P
H
A
R
M

A
E
6
0
0
0
7
9
0
2
0
1
2
8
0
0
0
0
7
9
0
2
0
1
1
B
I
S
O
L
V
O
N

8
M
G
/
T
A
B

B
T
x
2
0

(
B
L
I
S
T

1
x
2
0
)
)
R
0
5
C
B
0
2
B
R
O
M
H
E
X
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
B
O
E
H
R
I
N
G
E
R

I
N
G
E
L
H
E
I
M

L
A
A
A
z

A
L
7
0
0
0
7
9
0
6
0
3
2
8
0
0
0
0
7
9
0
6
0
3
3
B
I
S
O
L
V
O
N

8
M
G
/
5
M
L

F
L

x

2
5
0

M
L
R
0
5
C
B
0
2
B
R
O
M
H
E
X
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
B
O
E
H
R
I
N
G
E
R

I
N
G
E
L
H
E
I
M

L
A
A
A
z

A
L
8
0
0
0
7
9
0
7
0
4
2
8
0
0
0
0
7
9
0
7
0
4
7
B
I
S
O
L
V
O
N

8
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
6

(
B
L
I
S
T

2
x
8
)
R
0
5
C
B
0
2
B
R
O
M
H
E
X
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
B
O
E
H
R
I
N
G
E
R

I
N
G
E
L
H
E
I
M

L
A
A
A
z

A
L
9
0
0
5
5
3
0
1
0
1
2
8
0
0
0
5
5
3
0
1
0
1
9
O
T
R
I
V
I
N

0
,
1
%

T
U
B
X
1
0
G
R
0
1
A
A
0
7
X
Y
L
O
M
E
T
A
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
1
0
0
0
5
5
3
0
2
0
1
2
8
0
0
0
5
5
3
0
2
0
1
6
O
T
R
I
V
I
N

0
,
1
%

F
L
X
1
0
M
L
R
0
1
A
A
0
7
X
Y
L
O
M
E
T
A
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
1
1
0
0
5
5
3
0
3
0
1
2
8
0
0
0
5
5
3
0
3
0
1
3
O
T
R
I
V
I
N

0
,
0
5
%

F
L
X
1
0
M
L
R
0
1
A
A
0
7
X
Y
L
O
M
E
T
A
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
1
2
0
0
5
5
3
0
4
0
1
2
8
0
0
0
5
5
3
0
4
0
1
0
O
T
R
I
V
I
N

0
.
1
%

W
/
V

F
L
x
1
0
M
L
R
0
1
A
A
0
7
X
Y
L
O
M
E
T
A
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
1
3
0
0
5
5
3
0
6
0
1
2
8
0
0
0
5
5
3
0
6
0
1
4
O
T
R
I
V
I
N

(
M
E
N
T
H
O
L
)

0
.
1
%

F
L
x
1
0
M
L
R
0
1
A
A
0
7
X
Y
L
O
M
E
T
A
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
1
4
0
0
5
5
3
0
8
0
1
2
8
0
0
0
5
5
3
0
8
0
1
8
O
T
R
I
V
I
N

Þ
A
l
A
l
k
C

(
P
R
E
S
E
R
V
A
T
I
V
E

F
R
E
E
)

(
z
1
A
C
L
Þ
U
n

A
C
z
L
U
n
)


0
,
0
5
%
W
/
V

B
T
x
F
L
x
5
M
L
(
7
1
D
O
S
E
S
R
0
1
A
A
0
7
X
Y
L
O
M
E
T
A
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
1
5
0
0
5
5
3
0
9
0
1
2
8
0
0
0
5
5
3
0
9
0
1
5
O
T
R
I
V
I
N

(
P
R
E
S
E
R
V
A
T
I
V
E

F
R
E
E
)

(
z
1
A
C
L
Þ
U
n

A
C
z
L
U
n
)


0
,
1
%
W
/
V

B
T
X
F
L
X
1
0
M
L
(
7
1
D
O
S
E
S
R
0
1
A
A
0
7
X
Y
L
O
M
E
T
A
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
1
6
0
0
5
5
3
1
0
0
1
2
8
0
0
0
5
5
3
1
0
0
1
1
O
T
R
I
V
I
N

(
M
E
N
T
H
O
L

P
R
E
S
E
R
V
A
T
I
V
E

F
R
E
E
)

(
z
1
A
C
L
Þ
U
n

A
C
z
L
U
n
)


0
,
1
%
W
/
V

F
L
X
1
0
M
L
(
7
1
D
O
S
E
S
+
R
0
1
A
A
0
7
X
Y
L
O
M
E
T
A
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
1
7
0
0
5
5
3
1
1
0
1
2
8
0
0
0
5
5
3
1
1
0
1
8
O
T
R
I
V
I
N


M
O
I
S
T
U
R
I
S
I
N
G

F
O
R
M
U
L
A

(
z
1
A
C
L
Þ
U
n

A
C
z
L
U
n
)


0
,
1
%
w
/
v
(
0
,
1
4
m
g
/
d
o
s
e
)

F
L
x
1
0
M
L
(
7
1

D
O
S
E
S
R
0
1
A
A
0
7
X
Y
L
O
M
E
T
A
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
k
æ
5
t
x
ó
ç
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24883
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
1
8
0
0
5
5
3
1
2
0
1
2
8
0
0
0
5
5
3
1
2
0
1
5
O
T
R
I
V
I
N

(
Þ
A
l
A
l
k
C
)


M
O
I
S
T
U
R
I
S
I
N
G

F
O
R
M
U
L
A

(
z
1
A
C
L
Þ
U
n

A
C
z
L
U
n
)


(
0
,
0
5
%

(
0
,
0
3
5
m
g
/
D
O
S
E
)

F
L
X
1
0
M
L
R
0
1
A
A
0
7
X
Y
L
O
M
E
T
A
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
1
9
0
0
5
5
3
1
3
0
1
2
8
0
0
0
5
5
3
1
3
0
1
2
O
T
R
I
V
I
N


(
Þ
A
l
A
l
k
C
)


(
M
O
I
S
T
U
R
I
S
I
N
G

F
O
R
M
U
L
A
)

0
,
0
5
%

(
W
/
V
)

B
O
T
T
L
E

X
1
0
M
L
R
0
1
A
A
0
7
X
Y
L
O
M
E
T
A
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
2
0
0
0
5
5
3
1
4
0
1
2
8
0
0
0
5
5
3
1
4
0
1
9
O
T
R
I
V
I
N


M
O
I
S
T
U
R
I
S
I
N
G

F
O
R
M
U
L
A

0
,
1
%

W
/
V

B
O
T
T
L
E

X
1
0
M
L
R
0
1
A
A
0
7
X
Y
L
O
M
E
T
A
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
2
1
0
0
5
5
3
1
5
0
1
2
8
0
0
0
5
5
3
1
5
0
1
6
O
T
R
I
V
I
N

(
M
O
I
S
T
U
R
I
S
I
N
G

F
O
R
M
U
L
A
)

(
0
,
1
%

(
W
/
V
)

B
O
T
T
L
E
X
1
0
M
L
R
0
1
A
A
0
7
X
Y
L
O
M
E
T
A
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
2
2
0
0
8
5
6
0
2
0
1
2
8
0
0
0
8
5
6
0
2
0
1
8
S
T
R
E
P
S
I
L
S

(
H
O
N
E
Y
+
L
E
M
O
N
)

(
1
,
2
+
0
,
6
)
M
G
/
L
O
Z

8
1
x
2
4
(
B
L
I
S
T
2
x
1
2
)
R
0
2
A
A
0
3
D
I
C
H
L
O
R
O
B
E
N
Z
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,

A
M
Y
L
M
E
T
A
C
R
E
S
O
L
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
2
3
0
0
8
5
6
0
2
0
4
2
8
0
0
0
8
5
6
0
2
0
4
9
S
T
R
E
P
S
I
L
S

(
H
O
N
E
Y
+
L
E
M
O
N
)

(
1
,
2
+
0
,
6
)
M
G
/
L
O
Z

B
T
x
3
6

(
B
L
I
S
T

3
x
1
2
)
R
0
2
A
A
0
3
D
I
C
H
L
O
R
O
B
E
N
Z
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,

A
M
Y
L
M
E
T
A
C
R
E
S
O
L
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
2
4
0
0
8
5
6
0
3
0
4
2
8
0
0
0
8
5
6
0
3
0
4
6
S
T
R
E
P
S
I
L
S

(
L
E
M
O
N

S
U
G
A
R

F
R
E
E
)

(
1
,
2
+
0
,
6
)
M
G
/
L
O
Z

B
T
x
1
6
(
B
L
I
S
T

2
x
8
L
O
Z
)
R
0
2
A
A
0
3
D
I
C
H
L
O
R
O
B
E
N
Z
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,

A
M
Y
L
M
E
T
A
C
R
E
S
O
L
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
2
5
0
0
8
5
6
0
3
0
6
2
8
0
0
0
8
5
6
0
3
0
6
0
S
T
R
E
P
S
I
L
S

(
L
E
M
O
N

S
U
G
A
R

F
R
E
E
)

(
1
,
2
+
0
,
6
)
M
G
/
L
O
Z

B
T
x
2
4
(
B
L
I
S
T

2
x
1
2
L
O
Z
)
R
0
2
A
A
0
3
D
I
C
H
L
O
R
O
B
E
N
Z
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,

A
M
Y
L
M
E
T
A
C
R
E
S
O
L
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
2
6
0
0
8
5
6
0
4
0
6
2
8
0
0
0
8
5
6
0
4
0
6
7
S
T
R
E
P
S
I
L
S

(
C
L
A
S
S
I
C
)

(
1
,
2
+
0
,
6
)
M
G
/
L
O
Z

B
T
x
2
4
(
2
B
L
I
S
T
x
1
2
L
O
Z
)
R
0
2
A
A
0
3
D
I
C
H
L
O
R
O
B
E
N
Z
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,

A
M
Y
L
M
E
T
A
C
R
E
S
O
L
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
2
7
0
0
8
5
6
0
5
0
6
2
8
0
0
0
8
5
6
0
5
0
6
4
C
O
O
L
-
S
T
R
E
P
S
I
L
S


C
O
O
L

(
1
,
2
+
0
,
6
)
M
G
/
L
O
Z

B
T
x
2
4
(
B
L
I
S
T

2
x
1
2
L
O
Z
)
R
0
2
A
A
0
3
D
I
C
H
L
O
R
O
B
E
N
Z
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,

A
M
Y
L
M
E
T
A
C
R
E
S
O
L
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
2
8
0
0
8
5
6
0
7
0
4
2
8
0
0
0
8
5
6
0
7
0
4
4
S
T
R
E
P
S
I
L
S

S
T
R
A
W
B
E
R
R
Y

S
U
G
A
R

F
R
E
E

(
1
,
2
+
0
,
6
)
M
G
/
L
O
Z

B
T
x
1
6

L
O
Z
R
0
2
A
A
0
3
D
I
C
H
L
O
R
O
B
E
N
Z
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,

A
M
Y
L
M
E
T
A
C
R
E
S
O
L
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
2
9
0
0
8
5
6
0
7
0
6
2
8
0
0
0
8
5
6
0
7
0
6
8
S
T
R
E
P
S
I
L
S

S
T
R
A
W
B
E
R
R
Y

S
U
G
A
R

F
R
E
E

(
1
,
2
+
0
,
6
)
M
G
/
L
O
Z

B
T
x
2
4

L
O
Z
R
0
2
A
A
0
3
D
I
C
H
L
O
R
O
B
E
N
Z
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,

A
M
Y
L
M
E
T
A
C
R
E
S
O
L
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
3
0
0
0
8
6
4
0
1
0
2
2
8
0
0
0
8
6
4
0
1
0
2
3
A
L
G
E
S
A
L

S
U
R
A
C
T
I
V
E

1
0
%
+
1
%

(
W
/
W
)

T
U
B
x
1
0
0

G
M
0
2
A
C
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,

D
I
E
T
H
Y
L
A
M
I
N
E
,

M
Y
R
T
E
C
A
I
N
E
P
H
A
R
M
A
S
E
L
E
C
T

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L

B
E
T
E
I
L
I
G
U
N
G
S

G
M
B
H
,

A
U
S
T
3
1
0
1
1
5
1
0
1
0
1
2
8
0
0
1
1
5
1
0
1
0
1
6
E
K
S


V
A
S
E
X
4
0
G
R
0
5
X
C
A
M
P
H
O
R
,

T
U
R
P
E
N
T
I
N
E

O
I
L
,

M
E
N
T
H
O
L
,

E
U
C
A
L
Y
P
T
U
S

O
I
L
,

M
Y
R
I
S
T
I
C
A

O
I
L
,

C
E
D
A
R

W
O
O
D

O
I
L
,

T
H
Y
M
O
L
E
R
F
A
R


x
A
1
Z
P
l
U
A
n
n
C
?

l
.
A
.

A
8
L
d
3
2
0
1
2
6
1
0
2
0
1
2
8
0
0
1
2
6
1
0
2
0
1
9
E
V
I
O
L

1
0
0
M
G
/
C
A
P

8
1
x

2
0

(
B
L
I
S
T

2
x
1
0
)
A
1
1
H
A
0
3
D
L
-
A
L
F
A
-
T
O
C
O
P
H
E
R
Y
L

A
C
E
T
A
T
E
G
A
P

A
.
E
.
3
3
0
1
2
6
1
0
3
0
1
2
8
0
0
1
2
6
1
0
3
0
1
6
E
V
I
O
L

2
0
0
M
G
/
C
A
P

B
T
X
2
0
A
1
1
H
A
0
3
D
L
-
A
-
T
O
C
O
F
E
R
O
L

A
C
E
T
A
T
E
G
A
P

A
.
E
.
3
4
0
1
4
9
1
0
2
0
1
2
8
0
0
1
4
9
1
0
2
0
1
0
B
R
U
F
E
N

2
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
X
3
0
(
B
L
I
S
T
3
X
1
0
)
M
0
1
A
E
0
1
I
B
U
P
R
O
F
E
N
A
B
B
O
T
T

L
A
B
O
R
A
T
O
R
I
E
S

L
A
A
A
z

A
8
L
L
24884 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
3
5
0
1
7
9
4
0
3
0
1
2
8
0
0
1
7
9
4
0
3
0
1
9
B
E
T
A
D
I
N
E

1
%

F
L
X
2
4
0
M
L
A
0
1
A
B
1
1
P
O
V
I
D
O
N
E
-
I
O
D
I
N
E
L
A
V
I
P
H
A
R
M

A
E
3
6
0
1
7
9
4
0
8
0
1
2
8
0
0
1
7
9
4
0
8
0
1
4
B
E
T
A
D
I
N
E

4
%

F
L
x
1
0
0
M
L
D
1
1
A
C
0
6
P
O
V
I
D
O
N
E
-
I
O
D
I
N
E
L
A
V
I
P
H
A
R
M

A
E
3
7
0
1
7
9
4
1
0
0
1
2
8
0
0
1
7
9
4
1
0
0
1
7
B
E
T
A
D
I
N
E

5
%

T
U
B

X

3
0
G
D
0
8
A
G
0
2
P
O
V
I
D
O
N
E
-
I
O
D
I
N
E
L
A
V
I
P
H
A
R
M

A
E
3
8
0
2
2
8
3
0
1
0
1
2
8
0
0
2
2
8
3
0
1
0
1
3
F
E
N
I
S
T
I
L

0
,
1
%

(
W
/
W
)

1
8
x
3
0

G
D
0
4
A
A
1
3
D
I
M
E
T
I
N
D
E
N
E

M
A
L
E
A
T
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
3
9
0
2
2
8
3
0
8
0
2
2
8
0
0
2
2
8
3
0
8
0
2
9
F
E
N
I
S
T
I
L

0
,
1
%


(
W
/
V
)

F
L
x
8

M
L
D
0
4
A
A
1
3
D
I
M
E
T
I
N
D
E
N
E

M
A
L
E
A
T
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
4
0
0
2
3
2
8
0
1
0
1
2
8
0
0
2
3
2
8
0
1
0
1
1
D
E
P
O
N

5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
2
0
(
B
L
I
S
T
2
x
1
0
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
B
R
I
S
T
O
L
-
M
Y
E
R
S

S
Q
U
I
B
B

A
.
E
.
4
1
0
2
3
2
8
0
2
0
2
2
8
0
0
2
3
2
8
0
2
0
2
5
D
E
P
O
N

5
0
0
M
G
/
T
A
B

8
1

x

1
0
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
B
R
I
S
T
O
L
-
M
Y
E
R
S

S
Q
U
I
B
B

A
.
E
.
4
2
0
2
3
2
8
0
2
0
3
2
8
0
0
2
3
2
8
0
2
0
3
2
D
E
P
O
N

5
0
0
M
G
/
T
A
B

8
1
x
2
0

(
2

T
U
B
E
S
x
1
0
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
B
R
I
S
T
O
L
-
M
Y
E
R
S

S
Q
U
I
B
B

A
.
E
.
4
3
0
2
3
2
8
0
4
0
1
2
8
0
0
2
3
2
8
0
4
0
1
2
D
E
P
O
N

2
0
0
M
G
/
S
U
P

8
1
x
6

(
o
c

F
O
I
L
S
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
B
R
I
S
T
O
L
-
M
Y
E
R
S

S
Q
U
I
B
B

A
.
E
.
4
4
0
2
3
2
8
0
5
0
1
2
8
0
0
2
3
2
8
0
5
0
1
9
D
E
P
O
N

6
0
0
M
G
/
S
U
P
P

8
1
x
6

(
o
c

F
O
I
L
S
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
B
R
I
S
T
O
L
-
M
Y
E
R
S

S
Q
U
I
B
B

A
.
E
.
4
5
0
2
3
2
8
0
6
0
2
2
8
0
0
2
3
2
8
0
6
0
2
3
D
E
P
O
N

1
2
0
M
G
/
5
M
L

F
L
x
1
2
0
M
L
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
B
R
I
S
T
O
L
-
M
Y
E
R
S

S
Q
U
I
B
B

A
.
E
.
4
6
0
2
3
2
8
0
6
0
3
2
8
0
0
2
3
2
8
0
6
0
3
0
D
E
P
O
N

1
2
0
M
G
/
5
M
L

F
L
x
1
5
0
M
L
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
B
R
I
S
T
O
L
-
M
Y
E
R
S

S
Q
U
I
B
B

A
.
E
.
4
7
0
2
3
2
8
0
8
0
1
2
8
0
0
2
3
2
8
0
8
0
1
0
D
E
P
O
N


M
A
X
I
M
U
M

1
G
/
T
A
B

B
T

x

8

(
o
c

S
T
R
I
P
S
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
B
R
I
S
T
O
L
-
M
Y
E
R
S

S
Q
U
I
B
B

A
.
E
.
4
8
0
2
3
2
8
0
8
0
2
2
8
0
0
2
3
2
8
0
8
0
2
7
D
E
P
O
N


M
A
X
I
M
U
M

1
G
/
T
A
B

B
T
x

T
U
B

x

8


T
A
B
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
B
R
I
S
T
O
L
-
M
Y
E
R
S

S
Q
U
I
B
B

A
.
E
.
4
9
0
2
3
2
8
0
9
0
1
2
8
0
0
2
3
2
8
0
9
0
1
7
D
E
P
O
N

5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
6

(
B
L
I
S
T
E
R

2
x
8
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
B
R
I
S
T
O
L
-
M
Y
E
R
S

S
Q
U
I
B
B

A
.
E
.
5
0
0
2
3
2
8
0
9
0
2
2
8
0
0
2
3
2
8
0
9
0
2
4
D
E
P
O
N

5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
2
0

(
B
L
I
S
T
E
R

2
x
1
0
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
B
R
I
S
T
O
L
-
M
Y
E
R
S

S
Q
U
I
B
B

A
.
E
.
5
1
0
2
3
2
8
1
0
0
1
2
8
0
0
2
3
2
8
1
0
0
1
3
D
E
P
O
N

(
O
D
I
S
)

5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
8
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
B
R
I
S
T
O
L
-
M
Y
E
R
S

S
Q
U
I
B
B

A
.
E
.
5
2
0
2
3
2
8
1
0
0
5
2
8
0
0
2
3
2
8
1
0
0
5
1
D
E
P
O
N

(
O
D
I
S
)

5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
6
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
B
R
I
S
T
O
L
-
M
Y
E
R
S

S
Q
U
I
B
B

A
.
E
.
5
3
0
2
7
3
2
0
4
0
2
2
8
0
0
2
7
3
2
0
4
0
2
4
T
A
N
T
U
M

V
E
R
D
E

5
%

T
U
B
X
1
0
0
G
M
0
2
A
A
0
5
B
E
N
Z
Y
D
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24885
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
5
4
0
2
7
3
2
0
5
0
1
2
8
0
0
2
7
3
2
0
5
0
1
4
T
A
N
T
U
M

V
E
R
D
E

0
,
5
%W
/
W

T
U
B
X
5
0
G
A
0
1
A
D
0
2
B
E
N
Z
Y
D
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
5
5
0
2
7
3
2
0
7
0
1
2
8
0
0
2
7
3
2
0
7
0
1
8
T
A
N
T
U
M

V
E
R
D
E

0
,
1
5
%

(
W
/
V
)

F
L

x

1
5
0

M
L
A
0
1
A
D
0
2
B
E
N
Z
Y
D
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
5
6
0
2
7
3
2
0
7
0
2
2
8
0
0
2
7
3
2
0
7
0
2
5
T
A
N
T
U
M

V
E
R
D
E

0
,
1
5
%

(
W
/
V
)

F
L

x

2
5
0

M
L
A
0
1
A
D
0
2
B
E
N
Z
Y
D
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
5
7
0
2
7
3
2
1
0
0
1
2
8
0
0
2
7
3
2
1
0
0
1
8
T
A
N
T
U
M

V
E
R
D
E

3
M
G
/
L
O
Z

B
T
X
2
0
(
A
n
A

1
0

z
L
A
0
1
A
D
0
2
B
E
N
Z
Y
D
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
5
8
0
2
9
6
9
0
1
0
1
2
8
0
0
2
9
6
9
0
1
0
1
6
D
O
L
A
L

5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
X
2
0
(
B
L
I
S
T
2
X
1
0
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
5
9
0
2
9
6
9
0
2
0
1
2
8
0
0
2
9
6
9
0
2
0
1
3
D
O
L
A
L

1
2
5
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
0
0
M
L
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
6
0
0
2
9
6
9
0
3
0
1
2
8
0
0
2
9
6
9
0
3
0
1
0
D
O
L
A
L

1
5
0
M
G
/
S
U
P

B
T
X
6
(
z
L

F
O
I
S
T
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
6
1
0
2
9
6
9
0
4
0
1
2
8
0
0
2
9
6
9
0
4
0
1
7
D
O
L
A
L

2
5
0
M
G
/
S
U
P
P

B
T
X
6
(
z
L

F
O
I
S
T
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
6
2
0
3
2
2
4
0
2
0
1
2
8
0
0
3
2
2
4
0
2
0
1
2
R
E
U
M
A
D
O
L
O
R

1
%

T
U
B
X
5
0
G
M
0
2
A
A
2
3
I
N
D
O
M
E
T
A
C
I
N
B
R
O
S

L
.
Þ
.
L
.
6
3
0
3
3
5
5
0
1
0
1
2
8
0
0
3
3
5
5
0
1
0
1
6
N
U
J
O
L

1
0
0
%

F
L
X
2
4
0
M
L
A
0
6
A
A
0
1
P
A
R
A
F
F
I
N
,

L
I
Q
U
I
D
M
E
R
C
K

S
H
A
R
P

&

D
O
H
M
E

A
.
d
.
8
.
L
.
L
.

A
.
1
.

M
S
D

A
.
d
.
8
.
L
.
L
.
6
4
0
3
6
3
9
0
3
0
1
2
8
0
0
3
6
3
9
0
3
0
1
1
H
I
B
I
T
A
N
E

0
,
5
%

(
W
/
V
)

F
L
x
5
0
0
M
L
D
0
8
A
C
0
2
C
H
L
O
R
H
E
X
I
D
I
N
E

G
L
U
C
O
N
A
T
E
C
A
N
A

A
.
E
.

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A
6
5
0
3
6
3
9
0
3
0
2
2
8
0
0
3
6
3
9
0
3
0
2
8
H
I
B
I
T
A
N
E

0
,
5
%

(
W
/
V
)

F
L
x
2
5
0
M
L
D
0
8
A
C
0
2
C
H
L
O
R
H
E
X
I
D
I
N
E

G
L
U
C
O
N
A
T
E
C
A
N
A

A
.
E
.

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A
6
6
0
3
6
3
9
0
5
0
1
2
8
0
0
3
6
3
9
0
5
0
1
5
H
I
B
I
T
A
N
E

1
%

T
U
B
x
5
0
G
D
0
8
A
C
0
2
C
H
L
O
R
H
E
X
I
D
I
N
E

G
L
U
C
O
N
A
T
E
C
A
N
A

A
.
E
.

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A
6
7
0
3
6
3
9
0
6
0
2
2
8
0
0
3
6
3
9
0
6
0
2
9
H
I
B
I
T
A
N
E

4
%


(
W
/
V
)

F
L
x
1
0
0
0
M
L
D
0
8
A
C
0
2
C
H
L
O
R
H
E
X
I
D
I
N
E

G
L
U
C
O
N
A
T
E
C
A
N
A

A
.
E
.

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A
6
8
0
3
6
3
9
0
6
0
3
2
8
0
0
3
6
3
9
0
6
0
3
6
H
I
B
I
T
A
N
E

4
%


(
W
/
V
)

F
L
x
2
5
0
M
L
D
0
8
A
C
0
2
C
H
L
O
R
H
E
X
I
D
I
N
E

G
L
U
C
O
N
A
T
E
C
A
N
A

A
.
E
.

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A
24886 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
6
9
0
3
9
5
7
0
1
0
1
2
8
0
0
3
9
5
7
0
1
0
1
2
F
A
N
T
E
R
S
O
L

2
%

T
U
B
X
3
0
G
D
0
1
A
C
0
2
M
I
C
O
N
A
Z
O
L
E

N
I
T
R
A
T
E
d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
A

P
R
O
E
L

L
Þ
A
M
L
l
n
U
n
A
A
z

l
.

k
C
Þ
U
7
0
0
4
1
4
8
0
1
0
1
2
8
0
0
4
1
4
8
0
1
0
1
3
A
L
U
D
R
O
X

(
3
0
7
+
1
0
3
)
M
G
/
5
M
L

F
L

x

3
0
0

M
L
A
0
2
A
D
0
1
A
L
U
M
I
N
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E

G
E
L
,

M
A
G
N
E
S
I
A

M
A
G
M
A

(
1
0
%

M
G
O
)
P
F
I
Z
E
R

L
A
A
A
z

A
.
L
.
7
1
0
4
1
4
8
0
2
0
1
2
8
0
0
4
1
4
8
0
2
0
1
0
A
L
U
D
R
O
X

(
2
3
3
+
8
3
,
4
6
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
6
0
(
B
L
I
S
T

6
x
1
0
)
A
0
2
A
D
0
1
H
Y
D
R
A
T
E
D

A
L
U
M
I
N
A
-
S
U
C
R
O
S
E

P
O
W
D
E
R

(
1
,
1
)
,

M
A
G
N
E
S
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E
,

H
Y
D
R
A
T
E
D

A
L
U
M
I
N
A
-
S
U
C
R
O
S
E

P
O
W
D
E
R

(
1
,
1
)
,

M
A
G
N
E
S
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E
P
F
I
Z
E
R

L
A
A
A
z

A
.
L
.
7
2
0
4
1
6
7
0
3
0
1
2
8
0
0
4
1
6
7
0
3
0
1
8
A
S
P
I
R
I
N

5
0
0
M
G
/
T
A
B

8
1
x
2
0
(
B
L
I
S
T
2
X
1
0
)
N
0
2
B
A
0
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
B
A
Y
E
R

L
A
A
A
z

A
8
L
L
7
3
0
4
1
6
7
0
4
0
1
2
8
0
0
4
1
6
7
0
4
0
1
5
A
S
P
I
R
I
N

1
0
0
M
G
/
T
A
B

8
1
x
2
0
(
B
L
I
S
T
2
x
1
0
)
B
0
1
A
C
0
6
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
B
A
Y
E
R

L
A
A
A
z

A
8
L
L
7
4
0
4
1
6
7
0
5
0
1
2
8
0
0
4
1
6
7
0
5
0
1
2
A
S
P
I
R
I
N

5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
0

(
B
L
I
S
T

5
x
2
)
N
0
2
B
A
0
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
B
A
Y
E
R

L
A
A
A
z

A
8
L
L
7
5
0
4
1
6
7
0
9
0
1
2
8
0
0
4
1
6
7
0
9
0
1
0
A
S
P
I
R
I
N

5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
2
N
0
2
B
A
0
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
B
A
Y
E
R

L
A
A
A
z

A
8
L
L
7
6
0
4
1
6
7
1
0
0
1
2
8
0
0
4
1
6
7
1
0
0
1
6
A
S
P
I
R
I
N

5
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x

1
0

S
A
C
H
E
T
S
N
0
2
B
A
0
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
B
A
Y
E
R

L
A
A
A
z

A
8
L
L
7
7
0
4
2
6
4
0
1
0
1
2
8
0
0
4
2
6
4
0
1
0
1
0
M
A
A
L
O
X

(
2
0
0
+
2
0
0
)
M
G
/
T
A
B

8
1
x
5
0
(
B
L
I
S
T

5
x
1
0
)
A
0
2
A
D
0
1
M
A
G
N
E
S
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E
,

A
L
U
M
I
N
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E

G
E
L
S
A
N
O
F
I
-
A
V
E
N
T
I
S

A
E
B
E
7
8
0
4
2
6
4
0
2
0
1
2
8
0
0
4
2
6
4
0
2
0
1
7
M
A
A
L
O
X

(
4
0
0
+
4
0
0
)
M
G
/
T
A
B

8
1
x
5
0
(
B
L
I
S
T

5
x
1
0
)
A
0
2
A
D
0
1
M
A
G
N
E
S
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E
,

A
L
U
M
I
N
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E

G
E
L
S
A
N
O
F
I
-
A
V
E
N
T
I
S

A
E
B
E
7
9
0
4
2
6
4
0
3
0
2
2
8
0
0
4
2
6
4
0
3
0
2
1
M
A
A
L
O
X

(
2
0
0
+
1
1
4
)

M
G
/
5

M
L

F
L
x
5
0
0

M
L
A
0
2
A
D
0
1
M
A
G
N
E
S
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E
,

A
L
U
M
I
N
I
U
M

O
X
I
D
E
S
A
N
O
F
I
-
A
V
E
N
T
I
S

A
E
B
E
8
0
0
4
2
8
6
0
1
0
1
2
8
0
0
4
2
8
6
0
1
0
1
2
L
Y
S
O
P
A
I
N
E


B
T
X
2
0
R
0
2
A
B
B
A
C
I
T
R
A
C
I
N
,

L
Y
S
O
Z
Y
M
E
,

P
A
P
A
I
N
B
O
E
H
R
I
N
G
E
R

I
N
G
E
L
H
E
I
M

L
A
A
A
z

A
L
8
1
0
4
4
7
7
0
1
0
1
2
8
0
0
4
4
7
7
0
1
0
1
4
S
E
P
T
O
B
O
R
E

0
.
1
%
+
1
%

F
L
X
1
0
M
L
S
0
1
G
A
5
1
N
A
P
H
A
Z
O
L
I
N
E

N
I
T
R
A
T
E
,

B
O
R
I
C

A
C
I
D
k
C
Þ
L
Þ

A
.
L
.
8
2
0
4
6
1
8
0
1
0
1
2
8
0
0
4
6
1
8
0
1
0
1
1
S
I
M
E
C
O

M
I
N
T


F
L
A
V
O
U
R

(
2
5
+
2
8
2
+
8
5
)
M
G
/
T
A
B

B
T
X
6
0
(
F
O
I
S
T

6
X
1
0
)
A
0
2
A
F
0
2
D
I
M
E
T
I
C
O
N
E
,

A
C
T
I
V
A
T
E
D
,

A
L
U
M
I
N
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E
-
M
A
G
N
E
S
I
U
M

C
A
R
B
O
N
A
T
E

C
O
-
D
R
I
E
D

G
E
L
,

M
A
G
N
E
S
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E
P
F
I
Z
E
R

L
A
A
A
z

A
.
L
.
8
3
0
4
6
1
8
0
1
0
3
2
8
0
0
4
6
1
8
0
1
0
3
5
S
I
M
E
C
O

M
I
N
T


F
L
A
V
O
U
R

(
2
5
+
2
8
2
+
8
5
)
M
G
/
T
A
B

B
T
X
6
0
(
B
L
I
S
T

4
X
1
5
)
A
0
2
A
F
0
2
D
I
M
E
T
I
C
O
N
E
,

A
C
T
I
V
A
T
E
D
,

A
L
U
M
I
N
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E
-
M
A
G
N
E
S
I
U
M

C
A
R
B
O
N
A
T
E

C
O
-
D
R
I
E
D

G
E
L
,

M
A
G
N
E
S
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E
P
F
I
Z
E
R

L
A
A
A
z

A
.
L
.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24887
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
8
4
0
4
6
1
8
0
3
0
2
2
8
0
0
4
6
1
8
0
3
0
2
2
S
I
M
E
C
O

L
E
M
O
N

F
L
A
V
O
U
R

(
2
5
+
2
8
2
+
8
5
)
M
G
/
T
A
B

B
T
X
6
0
(
B
L
.
4

X

1
5
)
A
0
2
A
F
0
2
D
I
M
E
T
H
I
C
O
N
E

A
C
T
I
V
A
T
E
D
,

A
L
U
M
I
N
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E
-
M
A
G
N
E
S
I
U
M

C
A
R
B
O
N
A
T
E

C
O
-
D
R
I
E
D

G
E
L
,

M
A
G
N
E
S
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E
P
F
I
Z
E
R

L
A
A
A
z

A
.
L
.
8
5
0
4
6
1
8
0
3
0
4
2
8
0
0
4
6
1
8
0
3
0
4
6
S
I
M
E
C
O

L
E
M
O
N

F
L
A
V
O
U
R

(
2
5
+
2
8
2
+
8
5
)
M
G
/
T
A
B

B
T
X
6
0
(
F
O
I
S
T

6
X
1
0
)
A
0
2
A
F
0
2
D
I
M
E
T
H
I
C
O
N
E

A
C
T
I
V
A
T
E
D
,

A
L
U
M
I
N
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E
-
M
A
G
N
E
S
I
U
M

C
A
R
B
O
N
A
T
E

C
O
-
D
R
I
E
D

G
E
L
,

M
A
G
N
E
S
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E
P
F
I
Z
E
R

L
A
A
A
z

A
.
L
.
8
6
0
4
8
0
1
0
1
0
1
2
8
0
0
4
8
0
1
0
1
0
1
7
P
H
A
R
M
A
T
O
N

G
E
R
I
A
T
R
I
C


8
1
x
3
0
(
B
L
I
S
T

3
x
1
0
)
A
1
1
J
C
T
H
I
A
M
I
N
E

M
O
N
O
N
I
T
R
A
T
E
,

R
E
T
I
N
O
L

P
A
L
M
I
T
A
T
E
,

R
I
B
O
F
L
A
V
I
N
,

D
E
A
N
O
L

B
I
T
A
R
T
R
A
T
E
,

P
Y
R
I
D
O
X
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
,
A
S
C
O
R
B
I
C

A
C
I
D
,
D
L
-
A
L
F
A
-
T
O
C
O
P
H
E
R
Y
L

A
C
E
T
A
T
E
,
E
R
G
O
C
A
L
C
I
F
E
R
O
L
,
N
I
C
O
T
I
N
A
M
I
D
E
,
C
A
L
C
I
U
M

P
A
N
T
O
T
H
E
N
A
T
E
,
R
U
T
O
S
I
D
E
,
G
I
N
S
E
N
G

E
X
T
R
A
C
T

G

1
1
5
,
F
E
R
R
O
U
S

S
U
L
F
A
T
E
,

D
I
H
Y
D
R
A
T
E
,
C
A
L
C
I
U
M

P
H
O
S
P
H
B
O
E
H
R
I
N
G
E
R

I
N
G
E
L
H
E
I
M

L
A
A
A
z

A
L
8
7
0
5
2
0
6
0
1
0
3
2
8
0
0
5
2
0
6
0
1
0
3
3
V
I
C
K
S

V
A
P
O
R
U
B


V
A
S
E

x

1
0
0

G
R
0
5
X
C
A
M
P
H
O
R
,

M
E
N
T
H
O
L
,

T
H
Y
M
O
L
,

E
U
C
A
L
Y
P
T
U
S

O
I
L
,

T
U
R
P
E
N
T
I
N
E

O
I
L
Þ
Þ
C
k
1
L
Þ

&

l
k
A
M
Þ
A

L
A
A
A
z

M
C
n
C
Þ
Þ
C
z
U
Þ
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

Þ
L
Þ
l
C
Þ
8
8
0
5
2
7
5
0
1
0
1
2
8
0
0
5
2
7
5
0
1
0
1
5
D
E
E
P

H
E
A
T


T
U
B
X
6
7
G
R
0
5
X
M
E
N
T
H
O
L
,

E
U
C
A
L
Y
P
T
U
S

O
I
L
,

M
E
T
H
Y
L

S
A
L
I
C
Y
L
A
T
E
,

T
U
R
P
E
N
T
I
N
E

O
I
L
8
l
A
n
L
-

A
.
L
.

A
n
U
n
?
M
C
z

L
M
Þ
C
Þ
C
8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P
-
1
C
?
Þ
l
z
1
l
k
P
-
8
9
0
5
2
7
5
0
1
0
2
2
8
0
0
5
2
7
5
0
1
0
2
2
D
E
E
P

H
E
A
T


T
U
B

X
1
0
0
G
R
0
5
X
M
E
N
T
H
O
L
,
E
U
C
A
L
Y
P
T
U
S

O
I
L
,
M
E
T
H
Y
L

S
A
L
I
C
Y
L
A
T
E
,
T
U
R
P
E
N
T
I
N
E

O
I
L
8
l
A
n
L
-

A
.
L
.

A
n
U
n
?
M
C
z

L
M
Þ
C
Þ
C
8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P
-
1
C
?
Þ
l
z
1
l
k
P
-
9
0
0
5
2
7
6
0
1
0
2
2
8
0
0
5
2
7
6
0
1
0
2
9
M
E
N
T
H
O
L
A
T
U
M


V
A
S
E
X
3
0
G
R
0
5
X
C
A
M
P
H
O
R
,
M
E
N
T
H
O
L
,
M
E
T
H
Y
L

S
A
L
I
C
Y
L
A
T
E
8
l
A
n
L
-

A
.
L
.

A
n
U
n
?
M
C
z

L
M
Þ
C
Þ
C
8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P
-
1
C
?
Þ
l
z
1
l
k
P
-
9
1
0
6
0
5
0
0
1
0
1
2
8
0
0
6
0
5
0
0
1
0
1
7
D
R
I
M
E
N

5
0
M
G
/
T
A
B

8
1
x
1
0
0
R
0
6
A
A
0
2
D
I
M
E
N
H
Y
D
R
I
N
A
T
E
C
O
U
P

A
B
E
E
9
2
0
6
0
5
0
0
1
0
2
2
8
0
0
6
0
5
0
0
1
0
2
4
D
R
I
M
E
N

5
0
M
G
/
T
A
B

B
T
X
1
0
R
0
6
A
A
0
2
D
I
M
E
N
H
Y
D
R
I
N
A
T
E
C
O
U
P

A
B
E
E
9
3
0
6
0
5
0
0
1
0
3
2
8
0
0
6
0
5
0
0
1
0
3
1
D
R
I
M
E
N

5
0
M
G
/
T
A
B

B
T
X
3
0
(
3
B
L
I
S
T
X
1
0
)
R
0
6
A
A
0
2
D
I
M
E
N
H
Y
D
R
I
N
A
T
E
C
O
U
P

A
B
E
E
9
4
0
6
2
5
4
0
5
0
1
2
8
0
0
6
2
5
4
0
5
0
1
7
M
U
S
C
O
-
R
I
L

0
.
2
5
%

T
U
B
X
4
0
G
M
0
2
A
X
1
0
T
H
I
O
C
O
L
C
H
I
C
O
S
I
D
E
S
A
N
O
F
I
-
A
V
E
N
T
I
S

A
E
B
E
9
5
0
6
2
6
0
0
1
0
1
2
8
0
0
6
2
6
0
0
1
0
1
0
M
I
L
K

O
F

M
A
G
N
E
S
I
A

4
2
5
M
G
/
5
M
L

F
L
X
3
4
0
M
L
A
0
2
A
A
0
4
M
A
G
N
E
S
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E
U
M
L
l
A

d
A
Þ
M
A

L
A
A
A
z
24888 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
9
6
0
6
4
4
3
0
1
0
1
2
8
0
0
6
4
4
3
0
1
0
1
7
P
E
P
S
A
M
A
R

4
0
0
M
G
/
T
A
B

8
1

x

5
0
A
0
2
A
B
0
4
S
O
D
I
U
M

P
O
L
Y
H
Y
D
R
O
X
Y
A
L
U
M
I
N
I
U
M

M
O
N
O
C
A
R
B
O
N
A
T
E

H
E
X
I
T
O
L

C
O
M
P
L
E
X
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
9
7
0
6
6
2
1
0
1
0
1
2
8
0
0
6
6
2
1
0
1
0
1
9
?
Þ
C
C
L
1
A

l
A
?
k
L
Þ
l
n
P
z

8
Þ
L
d
l
k
A
/
Z
A
Þ
M
Þ
P

0
,
6
G
/
S
U
P

8
1
x
1
0
A
0
6
A
X
0
1
G
L
Y
C
E
R
O
L
L
.
l
.

Z
A
Þ
M
Þ
P

&

z
l
A

L
.
L
.
9
8
0
6
6
2
1
0
2
0
1
2
8
0
0
6
6
2
1
0
2
0
1
6
?
Þ
C
C
L
1
A

l
A
?
k
L
Þ
l
n
P
z

Þ
A
l
A
l
k
A
/
Z
A
Þ
M
Þ
P

1
,
2
G
/
S
U
P

8
1
x
1
0
A
0
6
A
X
0
1
G
L
Y
C
E
R
O
L
L
.
l
.

Z
A
Þ
M
Þ
P

&

z
l
A

L
.
L
.
9
9
0
6
6
2
1
0
3
0
1
2
8
0
0
6
6
2
1
0
3
0
1
3
?
Þ
C
C
L
1
A

l
A
?
k
L
Þ
l
n
P
z

L
n
P
A
l
k
U
n
/
Z
A
Þ
M
Þ
P

2
,
4
G
/
S
U
P

8
1
x
1
0
A
0
6
A
X
0
1
G
L
Y
C
E
R
O
L
L
.
l
.

Z
A
Þ
M
Þ
P

&

z
l
A

L
.
L
.
1
0
0
0
6
6
2
1
0
4
0
1
2
8
0
0
6
6
2
1
0
4
0
1
0
M
l
k
Þ
C
k
A
?
z
M
A

l
A
?
k
L
Þ
l
n
P
z

L
n
P
A
l
k
U
n
/
Z
A
Þ
M
Þ
P

2
,
4
G
/
D
O
S
E
(
2
,
5
M
L
)

B
T
x
2

F
L
x
2
,
5

M
L
A
0
6
A
G
0
4
G
L
Y
C
E
R
O
L
L
.
l
.

Z
A
Þ
M
Þ
P

&

z
l
A

L
.
L
.
1
0
1
0
6
6
2
1
0
5
0
1
2
8
0
0
6
6
2
1
0
5
0
1
7
M
l
k
Þ
C
k
A
?
z
M
A

l
A
?
k
L
Þ
l
n
P
z

Þ
A
l
A
l
k
A
/
Z
A
Þ
M
Þ
P

2
,
1
G
/
D
O
S
E
(
2
,
5
M
L
)

B
T
x
2
F
L
x
2
,
5

M
L
A
0
6
A
G
0
4
G
L
Y
C
E
R
O
L
L
.
l
.

Z
A
Þ
M
Þ
P

&

z
l
A

L
.
L
.
1
0
2
0
6
6
2
1
0
6
0
1
2
8
0
0
6
6
2
1
0
6
0
1
4
M
l
k
Þ
C
k
A
?
z
M
A

l
A
?
k
L
Þ
l
n
P
z

8
Þ
L
d
l
k
A
/
Z
A
Þ
M
Þ
P

1
,
8
G
/
D
O
S
E
(
2
,
5
M
L
)

B
T
x
2
F
L
x
2
,
5
M
L
A
0
6
A
G
0
4
G
L
Y
C
E
R
O
L
L
.
l
.

Z
A
Þ
M
Þ
P

&

z
l
A

L
.
L
.
1
0
3
0
7
0
3
7
0
1
0
1
2
8
0
0
7
0
3
7
0
1
0
1
7
P
Y
R
A
L
V
E
X

1
%
+
5
%


W
/
V

F
L

x

1
0

M
L
A
0
1
A
D
0
5
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,

E
X
T
R
A
C
T
U
M

R
H
E
I
M
E
D
A

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

S
.
A
.
,

G
R
E
E
C
E
1
0
4
0
7
1
9
5
0
1
0
1
2
8
0
0
7
1
9
5
0
1
0
1
4
B
I
S
O
R
A
L

0
,
0
6
6
%
+
0
,
0
5
0
%

F
L

x

1
0
0

M
L
R
0
2
A
A
2
0
B
E
N
Z
O
C
A
I
N
E
,

C
E
T
Y
L
P
Y
R
I
D
I
N
I
U
M

C
H
L
O
R
I
D
E
l
C
?
A
.
&

L
l
Þ
.

1
z
L
1
P

d
A
Þ
/
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L

A
.
1
.
"
I
N
T
E
1
0
5
0
7
1
9
5
0
3
0
1
2
8
0
0
7
1
9
5
0
3
0
1
8
B
I
S
O
R
A
L

(
0
,
6
6
+
5
)
M
G
/
L
O
Z

8
1


x

2
0
R
0
2
A
A
2
0
B
E
N
Z
O
C
A
I
N
E
,
C
E
T
Y
L
P
Y
R
I
D
I
N
I
U
M

C
H
L
O
R
I
D
E
l
C
?
A
.
&

L
l
Þ
.

1
z
L
1
P

d
A
Þ
/
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L

A
.
1
.
"
I
N
T
E
1
0
6
0
7
6
8
6
0
1
0
1
2
8
0
0
7
6
8
6
0
1
0
1
7
O
C
U
L
O
S
A
N

0
,
0
0
5
%
+
0
,
0
2
%

F
L
x
1
0
M
L
S
0
1
G
A
5
1
N
A
P
H
A
Z
O
L
I
N
E

N
I
T
R
A
T
E
,

Z
I
N
C

S
U
L
F
A
T
E
L
A
B
O
R
A
T
O
I
R
E
S

T
H
E
A
,

F
R
A
N
C
E
1
0
7
0
8
5
6
0
0
1
0
1
2
8
0
0
8
5
6
0
0
1
0
1
9
B
R
O
N
-
H
A
L

4
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
0
0
M
L
R
0
5
C
B
0
2
B
R
O
M
H
E
X
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
H
E
L
P

A
8
L
L
1
0
8
0
9
0
1
5
0
1
0
3
2
8
0
0
9
0
1
5
0
1
0
3
7
D
U
L
C
O
L
A
X

1
0
M
G
/
S
U
P

B
T
x
1
0

(
F
O
I
S
T

2
x
5
)
A
0
6
A
B
0
2
B
I
S
A
C
O
D
Y
L
B
O
E
H
R
I
N
G
E
R

I
N
G
E
L
H
E
I
M

L
A
A
A
z

A
L
1
0
9
0
9
0
1
5
0
2
0
6
2
8
0
0
9
0
1
5
0
2
0
6
5
D
U
L
C
O
L
A
X

5
M
G
/
T
A
B

B
T
x
4
0
A
0
6
A
B
0
2
B
I
S
A
C
O
D
Y
L
B
O
E
H
R
I
N
G
E
R

I
N
G
E
L
H
E
I
M

L
A
A
A
z

A
L
1
1
0
0
9
1
8
7
0
2
0
1
2
8
0
0
9
1
8
7
0
2
0
1
4
A
Q
U
A
R
I
U
S

2
%


(
W
/
V
)

F
L
x
6
0
M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
D
E
M
O

A
B
E
E
1
1
1
0
9
1
8
7
0
2
0
2
2
8
0
0
9
1
8
7
0
2
0
2
1
A
Q
U
A
R
I
U
S

2
%


(
W
/
V
)

F
L
x
1
2
0
M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
D
E
M
O

A
B
E
E
1
1
2
0
9
1
9
3
0
3
0
1
2
8
0
0
9
1
9
3
0
3
0
1
2
D
A
K
T
A
R
I
N

2
%


W
/
W

T
U
B
x
3
0
G
D
0
1
A
C
0
2
M
I
C
O
N
A
Z
O
L
E

N
I
T
R
A
T
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24889
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
1
1
3
0
9
1
9
3
0
6
0
1
2
8
0
0
9
1
9
3
0
6
0
1
3
D
A
K
T
A
R
I
N

2
%


(
W
/
W
)

F
L
x
2
0

G
D
0
1
A
C
0
2
M
I
C
O
N
A
Z
O
L
E

N
I
T
R
A
T
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
1
1
4
0
9
1
9
3
0
7
0
1
2
8
0
0
9
1
9
3
0
7
0
1
0
D
A
K
T
A
R
I
N

2
%

W
/
V

F
L

x

3
0

M
L
D
0
1
A
C
0
2
M
I
C
O
N
A
Z
O
L
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
1
1
5
0
9
1
9
3
0
8
0
1
2
8
0
0
9
1
9
3
0
8
0
1
7
D
A
K
T
A
R
I
N

2
%


(
W
/
W
)

F
L


x

4
0

G
A
0
7
A
C
0
1
M
I
C
O
N
A
Z
O
L
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
1
1
6
0
9
6
1
4
0
3
0
1
2
8
0
0
9
6
1
4
0
3
0
1
2
I
L
G
E
M

2
%

F
L
X
6
0
M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
R
A
F
A
R
M

A
.
E
.
B
.
E
.
1
1
7
0
9
6
1
4
0
3
0
2
2
8
0
0
9
6
1
4
0
3
0
2
9
I
L
G
E
M

2
%

F
L
X
1
2
0
M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
R
A
F
A
R
M

A
.
E
.
B
.
E
.
1
1
8
0
9
6
2
3
0
1
0
1
2
8
0
0
9
6
2
3
0
1
0
1
0
Z
A
B
Y
S
E
P
T

0
.
0
2
%
+
0
.
0
0
5
%

F
L
X
1
2
M
L
S
0
1
G
A
5
1
Z
I
N
C

S
U
L
F
A
T
E

H
E
P
T
A
H
Y
D
R
A
T
E
,

N
A
P
H
A
Z
O
L
I
N
E

N
I
T
R
A
T
E
R
A
F
A
R
M

A
.
E
.
B
.
E
.
1
1
9
0
9
9
1
8
0
1
0
1
2
8
0
0
9
9
1
8
0
1
0
1
7
V
I
C
K
S

I
N
H
A
L
E
R

(
0
,
3
9
+
0
,
3
9
)
G
/
1
L

L
v
o
ç

n
\
o
o
ì
t
k
o
ç
R
0
5
X
C
A
M
P
H
O
R
,
M
E
N
T
H
O
L
Þ
Þ
C
k
1
L
Þ

&

l
k
A
M
Þ
A

L
A
A
A
z

M
C
n
C
Þ
Þ
C
z
U
Þ
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

Þ
L
Þ
l
C
Þ
1
2
0
0
9
9
8
8
0
1
0
1
2
8
0
0
9
9
8
8
0
1
0
1
0
C
O
U
N
T
E
R
P
A
I
N

(
1
0
0

+

1
3

+

5
4
)
M
G
/
G

T
U
B
X
3
0
G
M
0
2
A
C
M
E
T
H
Y
L

S
A
L
I
C
Y
L
A
T
E
,
E
U
G
E
N
O
L
,
M
E
N
T
H
O
L
P
H
A
R
M
A
S
W
I
S
S

C
E
S
K
A

R
E
P
U
B
L
I
K
A

S
.
R
.
O
.
,

C
Z
E
C
H

R
E
P
U
B
L
I
C
1
2
1
0
9
9
8
8
0
1
0
7
2
8
0
0
9
9
8
8
0
1
0
7
2
C
O
U
N
T
E
R
P
A
I
N

(
1
0
0

+

1
3

+

5
4
)
M
G
/
G

T
U
B
X
1
0
0
G
M
0
2
A
C
M
E
T
H
Y
L

S
A
L
I
C
Y
L
A
T
E
,
E
U
G
E
N
O
L
,
M
E
N
T
H
O
L
P
H
A
R
M
A
S
W
I
S
S

C
E
S
K
A

R
E
P
U
B
L
I
K
A

S
.
R
.
O
.
,

C
Z
E
C
H

R
E
P
U
B
L
I
C
1
2
2
1
0
0
2
5
0
1
0
1
2
8
0
1
0
0
2
5
0
1
0
1
8
S
P
E
R
S
A
L
L
E
R
G

0
,
0
5
%
+
0
,
0
4
%W
/
V

F
L
x
1
0
M
L
S
0
1
G
A
5
2
A
N
T
A
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
,
T
E
T
R
Y
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
L
A
B
O
R
A
T
O
I
R
E
S

T
H
E
A
,

F
R
A
N
C
E
1
2
3
1
0
0
9
4
0
1
0
1
2
8
0
1
0
0
9
4
0
1
0
1
4
T
I
N
S
O
L
E

1
0
%


W
/
V

F
L

x

3
0


M
L
D
0
8
A
G
0
2
P
O
V
I
D
O
N
E
-
I
O
D
I
N
E
L
Þ
d
A
Þ

A
8
L
d
1
2
4
1
0
0
9
4
0
1
0
2
2
8
0
1
0
0
9
4
0
1
0
2
1
T
I
N
S
O
L
E

1
0
%


W
/
V

F
L

x

2
4
0

M
L
D
0
8
A
G
0
2
P
O
V
I
D
O
N
E
-
I
O
D
I
N
E
L
Þ
d
A
Þ

A
8
L
d
1
2
5
1
0
0
9
4
0
2
0
1
2
8
0
1
0
0
9
4
0
2
0
1
1
T
I
N
S
O
L
E

1
%


(
W
/
V
)

F
L
x
2
4
0

M
L
A
0
1
A
B
1
1
P
O
V
I
D
O
N
E
-
I
O
D
I
N
E
L
Þ
d
A
Þ

A
8
L
d
1
2
6
1
0
3
5
1
0
4
0
1
2
8
0
1
0
3
5
1
0
4
0
1
9
E
G
I
C
A
L
M

9
0
0
(
5
0
0
)
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
X
2
0

S
A
C
H
E
T
S
N
0
2
B
A
0
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
A
T
E

L
Y
S
I
N
E
S
A
N
O
F
I
-
A
V
E
N
T
I
S

A
E
B
E
1
2
7
1
0
3
5
1
0
6
0
1
2
8
0
1
0
3
5
1
0
6
0
1
3
E
G
I
C
A
L
M

2
8
8
(
1
6
0
)
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
X
3
0

S
A
C
H
E
T
S
B
0
1
A
C
0
6
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
A
T
E

L
Y
S
I
N
E
S
A
N
O
F
I
-
A
V
E
N
T
I
S

A
E
B
E
1
2
8
1
0
3
5
1
0
7
0
1
2
8
0
1
0
3
5
1
0
7
0
1
0
E
G
I
C
A
L
M

5
4
0
(
3
0
0
)
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
B
0
1
A
C
0
6
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
A
T
E

L
Y
S
I
N
E
S
A
N
O
F
I
-
A
V
E
N
T
I
S

A
E
B
E
1
2
9
1
0
6
1
8
0
1
0
1
2
8
0
1
0
6
1
8
0
1
0
1
2
C
A
S
T
O
R

O
I
L

A
R
O
M
A
T
I
C

9
9
,
4
%

W
/
W

F
L
X
5
0
G
A
0
6
A
B
0
5
C
A
S
T
O
R

O
I
L
N
I
-
T
H
E

L
.
Þ
.
L
.


C
L
C
d
l
A
P
z

n
.

&

?
l
C
z
1
3
0
1
0
6
1
8
0
1
0
2
2
8
0
1
0
6
1
8
0
1
0
2
9
C
A
S
T
O
R

O
I
L

A
R
O
M
A
T
I
C

9
9
,
4
%

W
/
W

F
L
X
3
0
G
A
0
6
A
B
0
5
C
A
S
T
O
R

O
I
L
N
I
-
T
H
E

L
.
Þ
.
L
.


C
L
C
d
l
A
P
z

n
.

&

?
l
C
z
24890 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
1
3
1
1
0
6
2
4
0
2
0
2
2
8
0
1
0
6
2
4
0
2
0
2
7
V
E
R
S
A
L
B
A

3
%

T
U
B
x
8
0

G
M
0
2
A
A
1
1
B
E
N
D
A
Z
A
C
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
1
3
2
1
1
2
2
0
0
4
0
1
2
8
0
1
1
2
2
0
0
4
0
1
7
C
A
N
E
S
T
E
N

1
%

T
U
B
x
2
0
G
D
0
1
A
C
0
1
C
L
O
T
R
I
M
A
Z
O
L
E
B
A
Y
E
R

L
A
A
A
z

A
8
L
L
1
3
3
1
1
2
2
0
0
6
0
1
2
8
0
1
1
2
2
0
0
6
0
1
1
C
A
N
E
S
T
E
N

1
%

F
L

x

2
0

M
L
D
0
1
A
C
0
1
C
L
O
T
R
I
M
A
Z
O
L
E
B
A
Y
E
R

L
A
A
A
z

A
8
L
L
1
3
4
1
1
4
5
0
0
1
0
1
2
8
0
1
1
4
5
0
0
1
0
1
7
V
A
S
E
L
I
N
E

O
X
Y
D
E

D
E

Z
I
N
C
/
N
I
-
T
H
E

(
9
0
+
1
0
)
%

B
T
X
1
T
U
B
X
1
8
G
D
0
2
A
B
W
H
I
T
E

S
O
F
T

P
A
R
A
F
F
I
N
,
Z
I
N
C

O
X
I
D
E
N
I
-
T
H
E

L
.
Þ
.
L
.


C
L
C
d
l
A
P
z

n
.

&

?
l
C
z
1
3
5
1
1
4
5
0
0
1
0
2
2
8
0
1
1
4
5
0
0
1
0
2
4
V
A
S
E
L
I
N
E

O
X
Y
D
E

D
E

Z
I
N
C
/
N
I
-
T
H
E

(
9
0
+
1
0
)
%

B
T
X
1
2
T
U
B
X
1
8
G
D
0
2
A
B
W
H
I
T
E

S
O
F
T

P
A
R
A
F
F
I
N
,
Z
I
N
C

O
X
I
D
E
N
I
-
T
H
E

L
.
Þ
.
L
.


C
L
C
d
l
A
P
z

n
.

&

?
l
C
z
1
3
6
1
1
6
6
0
0
1
0
2
2
8
0
1
1
6
6
0
0
1
0
2
7
K
A
L
M
A
L
I
N
E

A
C

(
5
0
0
+
3
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
2
0
0

(
B
L
I
S
T

2
x
1
0
0
)
N
0
2
B
A
5
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,
C
A
F
F
E
I
N
E
C
O
U
P

A
B
E
E
1
3
7
1
1
6
6
0
0
1
0
3
2
8
0
1
1
6
6
0
0
1
0
3
4
K
A
L
M
A
L
I
N
E

A
C

(
5
0
0
+
3
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
8

(
B
L
I
S
T
)
N
0
2
B
A
5
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,
C
A
F
F
E
I
N
E
C
O
U
P

A
B
E
E
1
3
8
1
1
6
6
0
0
1
0
5
2
8
0
1
1
6
6
0
0
1
0
5
8
K
A
L
M
A
L
I
N
E

A
C

(
5
0
0
+
3
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
6

(
B
L
I
S
T

2
x
8
)
N
0
2
B
A
5
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,
C
A
F
F
E
I
N
E
C
O
U
P

A
B
E
E
1
3
9
1
1
9
0
0
0
1
0
1
2
8
0
1
1
9
0
0
0
1
0
1
7
V
A
S
E
L
I
N
E

P
U
R
E
/
N
I
-
T
H
E

1
0
0
%

V
A
S
E
X
5
0
G
D
0
2
A
C
W
H
I
T
E

S
O
F
T

P
A
R
A
F
F
I
N
N
I
-
T
H
E

L
.
Þ
.
L
.


C
L
C
d
l
A
P
z

n
.

&

?
l
C
z
1
4
0
1
1
9
0
0
0
1
0
2
2
8
0
1
1
9
0
0
0
1
0
2
4
V
A
S
E
L
I
N
E

P
U
R
E
/
N
I
-
T
H
E

1
0
0
%

B
T
X
1
2
V
A
S
E
S
X
5
0
G
D
0
2
A
C
W
H
I
T
E

S
O
F
T

P
A
R
A
F
F
I
N
N
I
-
T
H
E

L
.
Þ
.
L
.


C
L
C
d
l
A
P
z

n
.

&

?
l
C
z
1
4
1
1
1
9
0
0
0
1
0
3
2
8
0
1
1
9
0
0
0
1
0
3
1
V
A
S
E
L
I
N
E

P
U
R
E
/
N
I
-
T
H
E

1
0
0
%

V
A
S
E
X
1
0
0
G
D
0
2
A
C
W
H
I
T
E

S
O
F
T

P
A
R
A
F
F
I
N
N
I
-
T
H
E

L
.
Þ
.
L
.


C
L
C
d
l
A
P
z

n
.

&

?
l
C
z
1
4
2
1
1
9
0
0
0
1
0
4
2
8
0
1
1
9
0
0
0
1
0
4
8
V
A
S
E
L
I
N
E

P
U
R
E
/
N
I
-
T
H
E

1
0
0
%

B
T
X
1
2
V
A
S
E
S
X
1
0
0
G
D
0
2
A
C
W
H
I
T
E

S
O
F
T

P
A
R
A
F
F
I
N
N
I
-
T
H
E

L
.
Þ
.
L
.


C
L
C
d
l
A
P
z

n
.

&

?
l
C
z
1
4
3
1
1
9
0
0
0
1
0
5
2
8
0
1
1
9
0
0
0
1
0
5
5
V
A
S
E
L
I
N
E

P
U
R
E
/
N
I
-
T
H
E

1
0
0
%

B
T
X
1
T
U
B
X
1
7
G
D
0
2
A
C
W
H
I
T
E

S
O
F
T

P
A
R
A
F
F
I
N
N
I
-
T
H
E

L
.
Þ
.
L
.


C
L
C
d
l
A
P
z

n
.

&

?
l
C
z
1
4
4
1
1
9
0
0
0
1
0
6
2
8
0
1
1
9
0
0
0
1
0
6
2
V
A
S
E
L
I
N
E

P
U
R
E
/
N
I
-
T
H
E

1
0
0
%

B
T
X
1
2
T
U
B
X
1
7
G
D
0
2
A
C
W
H
I
T
E

S
O
F
T

P
A
R
A
F
F
I
N
N
I
-
T
H
E

L
.
Þ
.
L
.


C
L
C
d
l
A
P
z

n
.

&

?
l
C
z
1
4
5
1
1
9
0
0
0
1
0
7
2
8
0
1
1
9
0
0
0
1
0
7
9
V
A
S
E
L
I
N
E

P
U
R
E
/
N
I
-
T
H
E

1
0
0
%

B
T
X
2
4
T
U
B
X
1
7
G
D
0
2
A
C
W
H
I
T
E

S
O
F
T

P
A
R
A
F
F
I
N
N
I
-
T
H
E

L
.
Þ
.
L
.


C
L
C
d
l
A
P
z

n
.

&

?
l
C
z
1
4
6
1
1
9
0
0
0
1
0
8
2
8
0
1
1
9
0
0
0
1
0
8
6
V
A
S
E
L
I
N
E

P
U
R
E
/
N
I
-
T
H
E

1
0
0
%

B
T
X
1
T
U
B
X
2
5
G
D
0
2
A
C
W
H
I
T
E

S
O
F
T

P
A
R
A
F
F
I
N
N
I
-
T
H
E

L
.
Þ
.
L
.


C
L
C
d
l
A
P
z

n
.

&

?
l
C
z
1
4
7
1
1
9
3
5
0
5
0
1
2
8
0
1
1
9
3
5
0
5
0
1
7
N
A
P
R
O
S
Y
N

1
0
%

T
U
B
X
5
0
G
M
0
2
A
A
1
2
N
A
P
R
O
X
E
N
M
l
n
L
Þ
8
A

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
1
4
8
1
2
0
8
1
0
1
0
2
2
8
0
1
2
0
8
1
0
1
0
2
9
V
I
C
K
S

V
A
P
O
S
P
R
A
Y

0
,
0
5
%

F
L
X
1
7
.
5
M
L
(
Þ
A
A
z
1
l
k
C
)
R
0
1
A
A
0
5
O
X
Y
M
E
T
A
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
Þ
Þ
C
k
1
L
Þ

&

l
k
A
M
Þ
A

L
A
A
A
z

M
C
n
C
Þ
Þ
C
z
U
Þ
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

Þ
L
Þ
l
C
Þ
1
4
9
1
2
0
8
2
0
1
0
1
2
8
0
1
2
0
8
2
0
1
0
1
9
V
A
L
M
A
N
E

1
2
5
M
G
/
T
A
B

B
T
x
2
0
N
0
5
C
M
0
9
V
A
L
E
R
I
A
N

E
X
T
R
A
C
T
A
B
B
O
T
T

L
A
B
O
R
A
T
O
R
I
E
S

L
A
A
A
z

A
8
L
L
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24891
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
1
5
0
1
2
1
0
0
0
1
0
1
2
8
0
1
2
1
0
0
0
1
0
1
0
C
O
U
P
-
L
A
X

C
O
M
P
O
S
E

(
2
0
.
0
3
+
2
2
)
G
/
F
L
(
2
5
0
G
)

F
L
X
2
5
0
G
A
0
6
A
D
1
0
T
A
R
T
A
R
I
C

A
C
I
D
,
S
O
D
I
U
M

B
I
C
A
R
B
O
N
A
T
E
C
O
U
P

A
B
E
E
1
5
1
1
2
1
0
4
0
1
0
1
2
8
0
1
2
1
0
4
0
1
0
1
8
V
A
S
E
L
I
N
E

B
O
R
I
Q
U
E
/
N
I
-
T
H
E

(
9
0
+
1
0
)
%

B
T
X
1
T
U
B
X
1
8
G
D
0
8
A
D
W
H
I
T
E

S
O
F
T

P
A
R
A
F
F
I
N
,
B
O
R
I
C

A
C
I
D
N
I
-
T
H
E

L
.
Þ
.
L
.


C
L
C
d
l
A
P
z

n
.

&

?
l
C
z
1
5
2
1
2
1
0
4
0
1
0
2
2
8
0
1
2
1
0
4
0
1
0
2
5
V
A
S
E
L
I
N
E

B
O
R
I
Q
U
E
/
N
I
-
T
H
E

(
9
0
+
1
0
)
%

B
T
X
1
2
T
U
B
X
1
8
G
D
0
8
A
D
W
H
I
T
E

S
O
F
T

P
A
R
A
F
F
I
N
,
B
O
R
I
C

A
C
I
D
N
I
-
T
H
E

L
.
Þ
.
L
.


C
L
C
d
l
A
P
z

n
.

&

?
l
C
z
1
5
3
1
2
2
8
8
0
7
0
1
2
8
0
1
2
2
8
8
0
7
0
1
7
V
O
L
T
A
R
E
N


E
M
U
L
G
E
L

1
%


W
/
W

T
U
B

(
A
L
U
)

x

1
0
0

G
R
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

D
I
A
E
T
H
Y
L
A
M
M
O
N
I
U
M
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
1
5
4
1
2
2
8
8
0
7
0
3
2
8
0
1
2
2
8
8
0
7
0
3
1
V
O
L
T
A
R
E
N


E
M
U
L
G
E
L

1
%


W
/
W

B
T

x

1

P
U
M
P
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

D
I
A
E
T
H
Y
L
A
M
M
O
N
I
U
M
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
1
5
5
1
2
2
8
8
0
7
0
5
2
8
0
1
2
2
8
8
0
7
0
5
5
V
O
L
T
A
R
E
N


E
M
U
L
G
E
L

1
%


W
/
W

T
U
B

(
L
A
M
I
N
A
T
E
D
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

D
I
A
E
T
H
Y
L
A
M
M
O
N
I
U
M
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
1
5
6
1
2
2
8
8
0
7
0
6
2
8
0
1
2
2
8
8
0
7
0
6
2
V
O
L
T
A
R
E
N


E
M
U
L
G
E
L

1
%


W
/
W

T
U
B

(
L
A
M
I
N
A
T
E
D
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

D
I
A
E
T
H
Y
L
A
M
M
O
N
I
U
M
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
1
5
7
1
2
2
8
8
0
7
0
7
2
8
0
1
2
2
8
8
0
7
0
7
9
V
O
L
T
A
R
E
N


E
M
U
L
G
E
L

1
%


W
/
W

T
U
B

(
L
A
M
I
N
A
T
E
D
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

D
I
A
E
T
H
Y
L
A
M
M
O
N
I
U
M
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
1
5
8
1
2
2
8
8
1
1
0
2
2
8
0
1
2
2
8
8
1
1
0
2
1
V
O
L
T
A
R
E
N

4
%

W
/
W

b
o
t
t
l
e

x

2
5

G
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
1
5
9
1
2
3
3
6
0
1
0
1
2
8
0
1
2
3
3
6
0
1
0
1
3
S
I
N
E
C
O
D

4
.
6
M
G
/
M
L

F
L
X
1
5
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
1
6
0
1
2
3
3
6
0
2
0
1
2
8
0
1
2
3
3
6
0
2
0
1
0
S
I
N
E
C
O
D

3
.
9
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
1
6
1
1
2
3
3
6
0
4
0
1
2
8
0
1
2
3
3
6
0
4
0
1
4
S
I
N
E
C
O
D

3
0

M
G
/
T
A
B

B
T

X

1
0
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
1
6
2
1
2
3
3
6
0
5
0
1
2
8
0
1
2
3
3
6
0
5
0
1
1
S
I
N
E
C
O
D

7
,
5
M
G
/
5
M
L

F
L
x
2
0
0

M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
1
6
3
1
2
3
3
6
0
5
0
2
2
8
0
1
2
3
3
6
0
5
0
2
8
S
I
N
E
C
O
D

7
,
5
M
G
/
5
M
L

F
L
x
2
5
0

M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
1
6
4
1
2
4
6
7
0
1
0
1
2
8
0
1
2
4
6
7
0
1
0
1
4
G
L
Y
C
E
R
I
N
E

S
U
P
P
O
S
I
T
O
R
I
E
S
/
N
I
-
T
H
E

6
4
0
M
G
/
S
U
P

8
1
x
1
0
A
0
6
A
X
0
1
G
L
Y
C
E
R
O
L
N
I
-
T
H
E

L
.
Þ
.
L
.


C
L
C
d
l
A
P
z

n
.

&

?
l
C
z
1
6
5
1
2
4
6
7
0
2
0
1
2
8
0
1
2
4
6
7
0
2
0
1
1
G
L
Y
C
E
R
I
N
E

S
U
P
P
O
S
I
T
O
R
I
E
S
/
N
I
-
T
H
E

1
2
8
0
M
G
/
S
U
P

8
1
x
1
0
A
0
6
A
X
0
1
G
L
Y
C
E
R
O
L
N
I
-
T
H
E

L
.
Þ
.
L
.


C
L
C
d
l
A
P
z

n
.

&

?
l
C
z
1
6
6
1
2
4
6
7
0
3
0
1
2
8
0
1
2
4
6
7
0
3
0
1
8
G
L
Y
C
E
R
I
N
E

S
U
P
P
O
S
I
T
O
R
I
E
S
/
N
I
-
T
H
E

2
5
6
0
M
G
/
S
U
P

8
1
x
1
0
A
0
6
A
X
0
1
G
L
Y
C
E
R
O
L
N
I
-
T
H
E

L
.
Þ
.
L
.


C
L
C
d
l
A
P
z

n
.

&

?
l
C
z
1
6
7
1
2
5
5
1
0
6
0
1
2
8
0
1
2
5
5
1
0
6
0
1
5
I
M
O
D
I
U
M

O
R
I
G
I
N
A
L

2
M
G
/
C
A
P

8
1
x
6

(
B
L
I
S
T
E
R

1
x
6
)
A
0
7
D
A
0
3
L
O
P
E
R
A
M
I
D
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
1
6
8
1
2
5
5
1
0
8
0
3
2
8
0
1
2
5
5
1
0
8
0
3
3
I
M
O
D
I
U
M

I
N
S
T
A
N
T

2
M
G
/
T
A
B

B
T
x
6
(
B
L
I
S
T

1
x
6
)
A
0
7
D
A
0
3
L
O
P
E
R
A
M
I
D
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
24892 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
1
6
9
1
2
6
4
4
0
4
0
1
2
8
0
1
2
6
4
4
0
4
0
1
0
D
R
A
S
P
I
R
-
F
A
R
A
N

9
0
0

(
5
0
0
)
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
X
2
0
S
A
C
H
E
T
S
N
0
2
B
A
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
A
T
E

L
Y
S
I
N
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
1
7
0
1
2
6
6
2
0
5
0
1
2
8
0
1
2
6
6
2
0
5
0
1
1
D
E
L
I
M
O
N

1
%

T
U
B
X
1
0
0
G
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

D
I
A
E
T
H
Y
L
A
M
M
O
N
I
U
M
d
A
Þ
M
A
1
L
n

A
8
L
L
1
7
1
1
2
8
5
3
0
1
0
1
2
8
0
1
2
8
5
3
0
1
0
1
5
F
A
R
A
G
E
L
-
F
O
R
T
E


T
U
B
X
8
0
G
R
0
5
X
E
T
H
A
N
O
L
,
C
A
M
P
H
O
R
,
M
E
N
T
H
O
L
,
M
E
T
H
Y
L

N
I
C
O
T
I
N
A
T
E
,
E
U
C
A
L
Y
P
T
U
S

O
I
L
,
T
U
R
P
E
N
T
I
N
E

O
I
L
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
1
7
2
1
2
9
4
9
0
1
0
1
2
8
0
1
2
9
4
9
0
1
0
1
5
M
U
N
D
I
S
A
L

8
.
7
1
%
+
0
.
0
1
%

B
T
x
1
T
U
B
x
1
5
G
A
0
1
A
D
1
1
C
H
O
L
I
N
E

S
A
L
I
C
Y
L
A
T
E
,
C
E
T
A
L
K
O
N
I
U
M

C
H
L
O
R
I
D
E
L
A
V
I
P
H
A
R
M

A
E
1
7
3
1
3
0
7
8
0
1
0
1
2
8
0
1
3
0
7
8
0
1
0
1
1
D
A
K
T
O
D
O
R

2
%
+
1
%

T
U
B
x
1
5

G
D
0
1
A
C
2
0
M
I
C
O
N
A
Z
O
L
E

N
I
T
R
A
T
E
,
H
Y
D
R
O
C
O
R
T
I
S
O
N
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
1
7
4
1
4
2
6
2
0
5
0
1
2
8
0
1
4
2
6
2
0
5
0
1
1
D
R
A
P
I
X

1
%

F
L
X
2
4
0
M
L
A
0
1
A
B
1
1
P
O
V
I
D
O
N
E
-
I
O
D
I
N
E
D
O
C
T
U
M

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

k
.

l
l
C
k
A
Þ
P
z

&

z
l
A

A
.
L
.
1
7
5
1
4
6
2
9
0
1
0
1
2
8
0
1
4
6
2
9
0
1
0
1
4
H
E
X
A
L
E
N

0
,
1
%


W
/
V

F
L

x

2
0
0

M
L
A
0
1
A
B
1
2
H
E
X
E
T
I
D
I
N
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
1
7
6
1
4
6
2
9
0
1
0
2
2
8
0
1
4
6
2
9
0
1
0
2
1
H
E
X
A
L
E
N

0
,
1
%


W
/
V

F
L

x

4
0
0

M
L
A
0
1
A
B
1
2
H
E
X
E
T
I
D
I
N
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
1
7
7
1
4
6
2
9
0
4
0
1
2
8
0
1
4
6
2
9
0
4
0
1
5
H
E
X
A
L
E
N

M
E
N
T
A

0
,
1
%

W
/
V

F
L

x

2
0
0

M
L
A
0
1
A
B
1
2
H
E
X
E
T
I
D
I
N
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
1
7
8
1
5
2
1
7
0
1
0
1
2
8
0
1
5
2
1
7
0
1
0
1
2
R
O
I
P
L
O
N

5
%
W
/
W

T
U
B
x
1
0
0

G
M
0
2
A
A
0
6
E
T
O
F
E
N
A
M
A
T
E
M
E
D
A

M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
I
N
G

G
M
B
H
,

C
O
L
O
G
N
E
,

G
E
R
M
A
N
Y
1
7
9
1
5
2
1
7
0
2
0
1
2
8
0
1
5
2
1
7
0
2
0
1
9
R
O
I
P
L
O
N

1
0
%

T
U
B
x
1
0
0

G
M
0
2
A
A
0
6
E
T
O
F
E
N
A
M
A
T
E
M
E
D
A

M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
I
N
G

G
M
B
H
,

C
O
L
O
G
N
E
,

G
E
R
M
A
N
Y
1
8
0
1
5
2
1
7
0
5
0
1
2
8
0
1
5
2
1
7
0
5
0
1
0
R
O
I
P
L
O
N

1
0
%

F
L
x
5
0

M
L
M
0
2
A
A
0
6
E
T
O
F
E
N
A
M
A
T
E
M
E
D
A

M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
I
N
G

G
M
B
H
,

C
O
L
O
G
N
E
,

G
E
R
M
A
N
Y
1
8
1
1
5
2
1
7
0
6
0
1
2
8
0
1
5
2
1
7
0
6
0
1
7
R
O
I
P
L
O
N

1
0
%

W
/
W

F
L
x
1
0
0
G
M
0
2
A
A
0
6
E
T
O
F
E
N
A
M
A
T
E
M
E
D
A

M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
I
N
G

G
M
B
H
,

C
O
L
O
G
N
E
,

G
E
R
M
A
N
Y
1
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24893
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
1
8
2
1
5
2
5
6
0
1
0
1
2
8
0
1
5
2
5
6
0
1
0
1
1
T
E
A
R
S

N
A
T
U
R
A
L
E

0
,
1
%
+
0
,
3
%

F
L
x
1
5

M
L
S
0
1
X
A
2
0
D
E
X
T
R
A
N

7
0
,
H
Y
P
R
O
M
E
L
L
O
S
E
A
A
k
C
n

A
A
M
Þ
C
Þ
A
1
C
Þ
l
z

L
A
A
A
z

A
L
8
L
1
8
3
1
5
2
5
6
0
1
0
2
2
8
0
1
5
2
5
6
0
1
0
2
8
T
E
A
R
S

N
A
T
U
R
A
L
E

0
,
1
%
+
0
,
3
%

B
T
x
2
4

F
L
x
0
,
6

M
L
S
0
1
X
A
2
0
D
E
X
T
R
A
N

7
0
,
H
Y
P
R
O
M
E
L
L
O
S
E
A
A
k
C
n

A
A
M
Þ
C
Þ
A
1
C
Þ
l
z

L
A
A
A
z

A
L
8
L
1
8
4
1
5
2
5
6
0
1
0
3
2
8
0
1
5
2
5
6
0
1
0
3
5
T
E
A
R
S

N
A
T
U
R
A
L
E

0
,
1
%
+
0
,
3
%

B
T
x
3
0

F
L
x
0
,
6

M
L
S
0
1
X
A
2
0
D
E
X
T
R
A
N

7
0
,
H
Y
P
R
O
M
E
L
L
O
S
E
A
A
k
C
n

A
A
M
Þ
C
Þ
A
1
C
Þ
l
z

L
A
A
A
z

A
L
8
L
1
8
5
1
5
4
5
4
0
3
0
1
2
8
0
1
5
4
5
4
0
3
0
1
5
O
X
I
S
E
P
T

1
%


(
W
/
V
)

F
L
x
2
4
0

M
L
A
0
1
A
B
1
1
P
O
V
I
D
O
N
E
-
I
O
D
I
N
E
D
E
M
O

A
B
E
E
1
8
6
1
5
6
7
5
0
1
0
1
2
8
0
1
5
6
7
5
0
1
0
1
0
2
-
D
R
O
P

1
2
.
5
%
+
3
.
1
1
%

F
L
X
1
0
M
L
D
1
1
A
F
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,
C
A
M
P
H
O
R
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
1
8
7
1
5
8
7
2
0
7
0
1
2
8
0
1
5
8
7
2
0
7
0
1
5
F
E
L
D
E
N
E

0
,
5
%

(
W
/
W
)

T
U
B
x
5
0

G
M
0
2
A
A
0
7
P
I
R
O
X
I
C
A
M
P
F
I
Z
E
R

L
A
A
A
z

A
.
L
.
1
8
8
1
5
8
7
2
0
7
0
2
2
8
0
1
5
8
7
2
0
7
0
2
2
F
E
L
D
E
N
E

0
,
5
%

(
W
/
W
)

T
U
B

x

1
0
0

g
r
M
0
2
A
A
0
7
P
I
R
O
X
I
C
A
M
P
F
I
Z
E
R

L
A
A
A
z

A
.
L
.
1
8
9
1
5
9
9
7
0
1
0
1
2
8
0
1
5
9
9
7
0
1
0
1
3
U
N
T
A
N
O

2
%

T
U
B
X
3
0
G
D
0
1
A
C
0
2
M
I
C
O
N
A
Z
O
L
E

N
I
T
R
A
T
E
R
A
F
A
R
M

A
.
E
.
B
.
E
.
1
9
0
1
5
9
9
7
0
1
0
2
2
8
0
1
5
9
9
7
0
1
0
2
0
U
N
T
A
N
O

2
%

T
U
B
X
8
0
G
D
0
1
A
C
0
2
M
I
C
O
N
A
Z
O
L
E

N
I
T
R
A
T
E
R
A
F
A
R
M

A
.
E
.
B
.
E
.
1
9
1
1
5
9
9
7
0
2
0
1
2
8
0
1
5
9
9
7
0
2
0
1
0
U
N
T
A
N
O

2
%

F
L
X
2
5
G
D
0
1
A
C
0
2
M
I
C
O
N
A
Z
O
L
E

N
I
T
R
A
T
E
R
A
F
A
R
M

A
.
E
.
B
.
E
.
1
9
2
1
6
0
1
6
0
6
0
1
2
8
0
1
6
0
1
6
0
6
0
1
5
F
L
E
F
A
R
M
I
N

1
%

T
U
B
X
1
0
0
G
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

D
I
E
T
H
Y
L
A
M
M
O
N
I
U
M
D
.
A
.
S
.
T
.

B
I
O
T
E
C
H

d
A
Þ
/
k
P

L
Þ
L

A
.
1
.

D
.
A
.
S
.
T
.

B
I
O
T
E
C
H
1
9
3
1
6
2
1
1
0
3
0
1
2
8
0
1
6
2
1
1
0
3
0
1
3
S
A
F
A
R
O
L
-
M
E
D
I
C
H
R
O
M

7
,
5
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
0
0
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
F
A
R
M
E
L
L
A
S

E
N
T
E
R
P
R
I
S
E
S

L
T
D
,

C
Y
P
R
U
S
1
9
4
1
6
2
8
2
0
6
0
1
2
8
0
1
6
2
8
2
0
6
0
1
4
V
U
R
D
O
N

1
%

W
/
W

T
U
B

x

1
0
0

G
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

D
I
A
E
T
H
Y
L
A
M
M
O
N
I
U
M
H
E
L
P

A
8
L
L
1
9
5
1
6
2
8
2
1
1
0
1
2
8
0
1
6
2
8
2
1
1
0
1
8
V
U
R
D
O
N

1
,
5
%

W
/
W

B
O
T
T
L
E
x
1
5

M
L
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
H
E
L
P

A
8
L
L
1
9
6
1
6
2
8
2
1
1
0
2
2
8
0
1
6
2
8
2
1
1
0
2
5
V
U
R
D
O
N

1
,
5
%

W
/
W

B
O
T
T
L
E
x
3
0

M
L
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
H
E
L
P

A
8
L
L
1
9
7
1
6
2
8
2
1
1
0
3
2
8
0
1
6
2
8
2
1
1
0
3
2
V
U
R
D
O
N

1
,
5
%

W
/
W

B
O
T
T
L
E
x
6
0

M
L
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
H
E
L
P

A
8
L
L
1
9
8
1
6
4
0
1
0
7
0
1
2
8
0
1
6
4
0
1
0
7
0
1
6
E
V
I
N
O
P
O
N

1
%

T
U
B
X
1
0
0
G
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

D
I
A
E
T
H
Y
L
A
M
M
O
N
I
U
M
B
R
O
S

L
.
Þ
.
L
.
1
9
9
1
6
4
0
1
0
9
0
1
2
8
0
1
6
4
0
1
0
9
0
1
0
E
V
I
N
O
P
O
N

1
,
5
%

W
/
W

B
T
x
1
M
0
1
A
B
0
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
B
R
O
S

L
.
Þ
.
L
.
2
0
0
1
6
4
0
1
0
9
0
2
2
8
0
1
6
4
0
1
0
9
0
2
7
E
V
I
N
O
P
O
N

1
,
5
%

W
/
W

B
T
x
1
M
0
1
A
B
0
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
B
R
O
S

L
.
Þ
.
L
.
2
0
1
1
6
4
0
1
0
9
0
3
2
8
0
1
6
4
0
1
0
9
0
3
4
E
V
I
N
O
P
O
N

1
,
5
%

W
/
W

B
T
x
1
M
0
1
A
B
0
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
B
R
O
S

L
.
Þ
.
L
.
2
0
2
1
7
3
1
3
0
5
0
1
2
8
0
1
7
3
1
3
0
5
0
1
7
V
I
L
O
N
I
T

1
%

(
W
/
W
)

T
U
B
x
1
0
0

G
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

D
I
A
E
T
H
Y
L
A
M
M
O
N
I
U
M
k
A
L
8
A

A
d
8
L
L
2
0
3
1
7
5
2
7
0
3
0
1
2
8
0
1
7
5
2
7
0
3
0
1
4
Z
E
R
O
S
P
A
S
M

0
.
5
%

T
U
B
X
5
0
G
M
0
2
A
A
0
7
P
I
R
O
X
I
C
A
M
d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
A

P
R
O
E
L

L
Þ
A
M
L
l
n
U
n
A
A
z

l
.

k
C
Þ
U
2
0
4
1
7
6
3
1
0
1
0
1
2
8
0
1
7
6
3
1
0
1
0
1
4
M
E
L
F
E
R
U
T

1
0
%

T
U
B
X
1
0
0
G
M
0
2
A
A
0
6
E
T
O
F
E
N
A
M
A
T
E
R
A
F
A
R
M

A
.
E
.
B
.
E
.
2
0
5
1
7
6
3
3
0
2
0
1
2
8
0
1
7
6
3
3
0
2
0
1
5
B
R
O
N
C
H
O
T
U
S
S
I
N
E

4
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
0
0
M
L
R
0
5
C
B
0
2
B
R
O
M
H
E
X
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
D
E
L
C
O

A
.
E
.


x
Þ
U
M
.

A
C
P
n
.

A
d
C
l

L
.

k
C
A
C
k
C
1
Þ
U
n
P
24894 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
2
0
6
1
7
7
0
1
0
4
0
1
2
8
0
1
7
7
0
1
0
4
0
1
5
P
R
O
P
O
N
O
L

0
.
5
%

1
U
B
X
5
0
G
M
0
2
A
A
0
7
P
I
R
O
X
I
C
A
M
H
E
L
P

A
8
L
L
2
0
7
1
7
7
4
9
0
6
0
1
2
8
0
1
7
7
4
9
0
6
0
1
1
R
U
V
O
M
I
N
O
X

1
%

T
U
B
X
1
0
0
G
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

D
I
A
E
T
H
Y
L
A
M
M
O
N
I
U
M
R
A
F
A
R
M

A
.
E
.
B
.
E
.
2
0
8
1
8
1
0
1
0
5
0
1
2
8
0
1
8
1
0
1
0
5
0
1
9
R
U
V
A
M
E
D

0
.
5
%

T
U
B
X
5
0
G
M
0
2
A
A
0
7
P
I
R
O
X
I
C
A
M
C
O
U
P

A
B
E
E
2
0
9
1
8
1
5
5
0
1
0
2
2
8
0
1
8
1
5
5
0
1
0
2
1
A
B
B
A

2
%

W
/
W

F
L
X
1
2
0
M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
F
A
R
M
E
L
L
A
S

E
N
T
E
R
P
R
I
S
E
S

L
T
D
,

C
Y
P
R
U
S
2
1
0
1
8
1
5
5
0
1
0
3
2
8
0
1
8
1
5
5
0
1
0
3
8
A
B
B
A

2
%

W
/
W

F
L
X
1
8
0
M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
F
A
R
M
E
L
L
A
S

E
N
T
E
R
P
R
I
S
E
S

L
T
D
,

C
Y
P
R
U
S
2
1
1
1
8
2
6
5
0
3
0
1
2
8
0
1
8
2
6
5
0
3
0
1
4
P
A
I
N
R
E
L
I
P
T
-
D

0
,
5
%

W
/
W

T
U
B
X
5
0
G
M
0
2
A
A
0
7
P
I
R
O
X
I
C
A
M
8
l
C
z
1
A
M


k
.
M
Þ
C
?
l
l
A
z

&

z
l
A

L
.
L
.
2
1
2
1
8
3
1
9
0
1
0
1
2
8
0
1
8
3
1
9
0
1
0
1
0
I
R
I
F
O
N
E

5
%
W
/
W

T
U
B
X
1
0
0
G
M
0
2
A
A
0
6
E
T
O
F
E
N
A
M
A
T
E
d
A
Þ
M
A
1
L
n

A
8
L
L
2
1
3
1
8
3
7
1
0
3
0
1
2
8
0
1
8
3
7
1
0
3
0
1
2
B
L
E
D
U
R
A
N

0
.
5
%


W
/
W

T
U
B
X
5
0
G
M
0
2
A
A
0
7
P
I
R
O
X
I
C
A
M
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
2
1
4
1
8
3
7
3
0
2
0
1
2
8
0
1
8
3
7
3
0
2
0
1
9
K
O
V
O
T
H
E
R
M

1
0
%

T
U
B
X
1
0
0
G
M
0
2
A
A
0
6
E
T
O
F
E
N
A
M
A
T
E
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
2
1
5
1
8
4
1
1
0
2
0
1
2
8
0
1
8
4
1
1
0
2
0
1
8
K
A
L
M
O
D
I
N
E

(
5
0
0
+
3
0
)
M
G
/
T
A
B

8
1
x
8

(
z
L

B
L
I
S
T
E
R
)
N
0
2
B
A
5
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,
C
A
F
F
E
I
N
E
C
O
U
P

A
B
E
E
2
1
6
1
8
5
0
9
0
3
0
2
2
8
0
1
8
5
0
9
0
3
0
2
6
F
U
N
G
O
R
A
L

2
%

W
/
W

F
L
x
1
2
0

M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
2
1
7
1
8
5
0
9
0
4
0
2
2
8
0
1
8
5
0
9
0
4
0
2
3
F
U
N
G
O
R
A
L

1
%

W
/
W

F
L
x
1
0
0

M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
2
1
8
1
8
5
0
9
0
4
0
4
2
8
0
1
8
5
0
9
0
4
0
4
7
F
U
N
G
O
R
A
L

1
%

W
/
W

F
L
x
2
0
0

M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
2
1
9
1
8
5
4
1
0
2
0
1
2
8
0
1
8
5
4
1
0
2
0
1
2
A
P
O
T
E
L

5
0
0
M
G
/
T
A
B

8
1
x
2
0

(
B
L
I
S
T

1
0
x
2
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
2
0
1
8
5
4
1
0
3
0
1
2
8
0
1
8
5
4
1
0
3
0
1
9
A
P
O
T
E
L

1
2
5
M
G
/
S
U
P

8
1
x
5
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
2
1
1
8
5
4
1
0
4
0
1
2
8
0
1
8
5
4
1
0
4
0
1
6
A
P
O
T
E
L

2
5
0
M
G
/
S
U
P

8
1
x
5
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
2
2
1
8
5
4
1
0
5
0
1
2
8
0
1
8
5
4
1
0
5
0
1
3
A
P
O
T
E
L

5
0
0
M
G
/
S
U
P

8
1
x
5
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24895
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
2
2
3
1
8
5
4
1
0
7
0
2
2
8
0
1
8
5
4
1
0
7
0
2
4
A
P
O
T
E
L

5
0
0
M
G
/
T
A
B

8
1
x
1
2

(
F
O
I
S
T

3
X
4
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
2
4
1
8
5
4
1
0
8
0
1
2
8
0
1
8
5
4
1
0
8
0
1
4
A
P
O
T
E
L

1
6
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

8
1
x
1
0

S
A
C
H
E
T
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
2
5
1
8
5
4
1
0
9
0
1
2
8
0
1
8
5
4
1
0
9
0
1
1
A
P
O
T
E
L

5
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
X
1
0

S
A
C
H
E
T
S
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
2
6
1
8
5
4
1
1
0
0
1
2
8
0
1
8
5
4
1
1
0
0
1
7
A
P
O
T
E
L

8
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

8
1
x
1
0

S
A
C
H
E
T
S
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
2
7
1
8
5
4
1
1
1
0
1
2
8
0
1
8
5
4
1
1
1
0
1
4
A
P
O
T
E
L

1
0
0
M
G
/
M
L

F
L
X
3
0
M
L
+
A
o
o
t
µ
c
ì
p
t
k
o
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
2
8
1
8
5
4
1
1
2
0
1
2
8
0
1
8
5
4
1
1
2
0
1
1
A
P
O
T
E
L

1
2
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
6
0
M
L
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
2
9
1
8
5
4
1
1
4
0
1
2
8
0
1
8
5
4
1
1
4
0
1
5
A
P
O
T
E
L

5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
X
2
0
(
B
L
I
S
T

2
X
1
0
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
3
0
1
8
5
4
1
1
5
0
1
2
8
0
1
8
5
4
1
1
5
0
1
2
A
P
O
T
E
L

1
2
0
M
G
/
5
M
L

F
L

x

1
2
0

M
L
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
3
1
1
8
5
4
1
1
6
0
1
2
8
0
1
8
5
4
1
1
6
0
1
9
A
P
O
T
E
L

1
G
/
T
A
B

B
T
x
8


(
F
O
I
S
T

2

x
4
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
3
2
1
8
6
3
7
0
1
0
2
2
8
0
1
8
6
3
7
0
1
0
2
2
C
A
R
B
O
S
Y
L
A
N
E

(
1
4
0
+
4
5
)
M
G
/
C
A
P

(
k
C
k
k
l
n
L
z
)

B
T
x
4
8

C
A
P
S
A
0
7
B
A
0
1
C
H
A
R
C
O
A
L
,

A
C
T
I
V
A
T
E
D
,
D
I
M
E
T
I
C
O
N
E
,
C
H
A
R
C
O
A
L
,

A
C
T
I
V
A
T
E
D
,
D
I
M
E
T
I
C
O
N
E
d
A
Þ
M
A
z
L
Þ
8

A
l
A
A
?

A
.
L
.
8
.
L
.
2
3
3
1
8
6
4
1
0
1
0
1
2
8
0
1
8
6
4
1
0
1
0
1
2
H
E
R
P
O
N
I
L

5
%

T
U
B
X
1
0
0
G
M
0
2
A
A
0
6
E
T
O
F
E
N
A
M
A
T
E
H
E
L
P

A
8
L
L
2
3
4
1
8
6
4
1
0
2
0
1
2
8
0
1
8
6
4
1
0
2
0
1
9
H
E
R
P
O
N
I
L

1
0
%

T
U
B
X
1
0
0
G
M
0
2
A
A
0
6
E
T
O
F
E
N
A
M
A
T
E
H
E
L
P

A
8
L
L
2
3
5
1
8
6
4
5
0
8
0
1
2
8
0
1
8
6
4
5
0
8
0
1
9
Z
A
N
T
A
C

7
5
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
2
(
o
c

B
L
I
S
T
E
R
S
)
A
0
2
B
A
0
2
R
A
N
I
T
I
D
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
2
3
6
1
8
6
7
7
0
1
0
1
2
8
0
1
8
6
7
7
0
1
0
1
1
R
I
O
P
A
N

4
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
5
0

(
B
L
I
S
T

5
x
1
0
)
A
0
2
A
D
0
2
M
A
G
A
L
D
R
A
T
E
T
A
K
E
D
A

L
A
A
A
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
n
U
n
?
M
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

A
.
1
.

T
A
24896 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
2
3
7
1
8
6
7
7
0
2
0
1
2
8
0
1
8
6
7
7
0
2
0
1
8
R
I
O
P
A
N

8
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
2
0

S
A
C
H
E
T
S
A
0
2
A
D
0
2
M
A
G
A
L
D
R
A
T
E

A
N
H
Y
D
R
O
U
S
T
A
K
E
D
A

L
A
A
A
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
n
U
n
?
M
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

A
.
1
.

T
A
2
3
8
1
8
7
7
9
0
2
0
1
2
8
0
1
8
7
7
9
0
2
0
1
9
M
U
C
O
S
O
L
V
A
N

1
5
M
G
/
5
M
L

F
L
x
1
2
5

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
B
O
E
H
R
I
N
G
E
R

I
N
G
E
L
H
E
I
M

L
A
A
A
z

A
L
2
3
9
1
8
7
7
9
0
3
0
5
2
8
0
1
8
7
7
9
0
3
0
5
4
M
U
C
O
S
O
L
V
A
N

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
x

2
0
0
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
B
O
E
H
R
I
N
G
E
R

I
N
G
E
L
H
E
I
M

L
A
A
A
z

A
L
2
4
0
1
8
7
7
9
0
9
0
2
2
8
0
1
8
7
7
9
0
9
0
2
5
M
U
C
O
S
O
L
V
A
N

7
5
M
G
/
C
A
P

B
T
x
2
0

(
B
L
I
S
T
.
2
x
1
0
)
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
B
O
E
H
R
I
N
G
E
R

I
N
G
E
L
H
E
I
M

L
A
A
A
z

A
L
2
4
1
1
8
7
7
9
1
0
0
3
2
8
0
1
8
7
7
9
1
0
0
3
8
M
U
C
O
S
O
L
V
A
N

1
5
M
G
/
G
U
M

B
T

x

2
0
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
B
O
E
H
R
I
N
G
E
R

I
N
G
E
L
H
E
I
M

L
A
A
A
z

A
L
2
4
2
1
8
8
4
0
0
1
0
3
2
8
0
1
8
8
4
0
0
1
0
3
3
S
P
L
E
N
T
I
R

(
4
0
0
+
2
0
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

8
1
x
1
0

(
z
L

B
L
I
S
T
E
R
)
N
0
2
B
A
5
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,
C
A
F
F
E
I
N
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
4
3
1
8
8
4
0
0
2
0
1
2
8
0
1
8
8
4
0
0
2
0
1
6
S
P
L
E
N
T
I
R

(
4
0
0
+
2
0
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
X
1
0
(
1
B
L
I
S
T
X
1
0
)
N
0
2
B
A
5
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,
C
A
F
F
E
I
N
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
4
4
1
8
8
4
0
0
3
0
1
2
8
0
1
8
8
4
0
0
3
0
1
3
S
P
L
E
N
T
I
R

(
4
0
0
+
2
0
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
2
(
F
O
I
S
T
3
x
4
)
N
0
2
B
A
5
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,
C
A
F
F
E
I
N
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
4
5
1
8
8
7
1
0
1
0
1
2
8
0
1
8
8
7
1
0
1
0
1
3
B
U
N
A
F
O
N

1
5
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
2
0
S
A
C
H
E
T
S
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
l
C
?
A
.
&

L
l
Þ
.

1
z
L
1
P

d
A
Þ
/
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L

A
.
1
.
"
I
N
T
E
2
4
6
1
8
8
7
1
0
2
0
1
2
8
0
1
8
8
7
1
0
2
0
1
0
B
U
N
A
F
O
N

3
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
2
0
S
A
C
H
E
T
S
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
l
C
?
A
.
&

L
l
Þ
.

1
z
L
1
P

d
A
Þ
/
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L

A
.
1
.
"
I
N
T
E
2
4
7
1
8
8
7
1
0
3
0
1
2
8
0
1
8
8
7
1
0
3
0
1
7
B
U
N
A
F
O
N

1
5
M
G
/
5
M
L

F
L
x
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
l
C
?
A
.
&

L
l
Þ
.

1
z
L
1
P

d
A
Þ
/
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L

A
.
1
.
"
I
N
T
E
2
4
8
1
8
8
7
1
0
4
0
1
2
8
0
1
8
8
7
1
0
4
0
1
4
B
U
N
A
F
O
N

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
x
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
l
C
?
A
.
&

L
l
Þ
.

1
z
L
1
P

d
A
Þ
/
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L

A
.
1
.
"
I
N
T
E
2
4
9
1
8
9
1
5
0
6
0
1
2
8
0
1
8
9
1
5
0
6
0
1
9
P
A
N
A
D
O
L

2
5
0
M
G
/
S
U
P

B
T
X
5


(
F
O
I
S
T

1
X
5
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
2
5
0
1
8
9
1
5
0
7
0
1
2
8
0
1
8
9
1
5
0
7
0
1
6
P
A
N
A
D
O
L

5
0
0
M
G
/
S
U
P

B
T
X
5

(
F
O
I
S
T
1
X
5
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
2
5
1
1
8
9
1
5
0
8
0
1
2
8
0
1
8
9
1
5
0
8
0
1
3
P
A
N
A
D
O
L

1
6
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
6
0
M
L
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
2
5
2
1
8
9
1
5
0
8
0
2
2
8
0
1
8
9
1
5
0
8
0
2
0
P
A
N
A
D
O
L

1
6
0
M
G
/
5
M
L

F
L

x

1
2
0

M
L
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24897
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
2
5
3
1
8
9
1
5
0
9
0
1
2
8
0
1
8
9
1
5
0
9
0
1
0
P
A
N
A
D
O
L

5
0
0
M
G
/
T
A
B

8
1
x
1
2

(
z
L

F
O
I
S
T
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
2
5
4
1
8
9
1
5
0
9
0
2
2
8
0
1
8
9
1
5
0
9
0
2
7
P
A
N
A
D
O
L

5
0
0
M
G
/
T
A
B

8
1
x
1
6
(
z
L

F
O
I
S
T
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
2
5
5
1
8
9
1
5
1
0
0
1
2
8
0
1
8
9
1
5
1
0
0
1
6
P
A
N
A
D
O
L

5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
2
0

(
B
L
I
S
T

2
x
1
0
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
2
5
6
1
8
9
1
5
1
4
0
1
2
8
0
1
8
9
1
5
1
4
0
1
4
P
A
N
A
D
O
L

(
U
L
T
R
A
)

1
G
/
T
A
B

B
T
X
8
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
2
5
7
1
8
9
1
5
1
5
0
1
2
8
0
1
8
9
1
5
1
5
0
1
1
P
A
N
A
D
O
L

A
C
T
I
F
A
S
T

5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
X
2
0

(
B
L
I
S
T

2
X
1
0
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
2
5
8
1
8
9
1
5
1
8
0
1
2
8
0
1
8
9
1
5
1
8
0
1
2
P
A
N
A
D
O
L

A
D
V
A
N
C
E

5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
2
0

(
2
x
1
0
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
2
5
9
1
8
9
6
6
0
3
0
1
2
8
0
1
8
9
6
6
0
3
0
1
0
E
B
E
R
T
U
S
S

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
B
R
O
S

L
.
Þ
.
L
.
2
6
0
1
8
9
7
2
0
1
0
3
2
8
0
1
8
9
7
2
0
1
0
3
1
A
D
A
P
T
O
P
L
A
S
T

4
0
%

1

P
A
Q
x
5

S
T
R
I
P
S
D
1
1
A
F
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
V
I
C
A
N

n
.
A
n
A
l
n
U
z
1
A
k
P
z

A
L
-
Þ
A
Þ
A
d
.
&

d
A
Þ
.
Þ
Þ
.
A
.
1
.

V
I
C
A
N
2
6
1
1
8
9
7
2
0
2
0
1
2
8
0
1
8
9
7
2
0
2
0
1
4
A
D
A
P
T
O
P
L
A
S
T

(
C
A
L
L
O
U
S

C
A
P
S
)

1
6
0
M
G
/
C
O
R
N

P
A
D

(
4
0
%

W
/
W
)

1
S
A
C
H
E
T
x
2
C
O
R
N
.
P
A
D
.
D
1
1
A
F
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
V
I
C
A
N

n
.
A
n
A
l
n
U
z
1
A
k
P
z

A
L
-
Þ
A
Þ
A
d
.
&

d
A
Þ
.
Þ
Þ
.
A
.
1
.

V
I
C
A
N
2
6
2
1
9
0
2
1
0
1
0
1
2
8
0
1
9
0
2
1
0
1
0
1
1
M
A
A
L
O
X

P
L
U
S

(
2
0
0
+
2
0
0
+
2
5
)
M
G
/
T
A
B

8
1
x
5
0

(
B
L
I
S
T

5
x
1
0
)
A
0
2
A
F
0
2
A
L
U
M
I
N
I
U
M

O
X
I
D
E
,
M
A
G
N
E
S
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E
,
D
I
M
E
T
I
C
O
N
E
S
A
N
O
F
I
-
A
V
E
N
T
I
S

A
E
B
E
2
6
3
1
9
0
2
1
0
2
0
1
2
8
0
1
9
0
2
1
0
2
0
1
8
M
A
A
L
O
X

P
L
U
S

(
1
1
4
+
2
0
0
+
2
5
)
M
G
/
5
M
L

F
L
x
3
5
5

M
L
A
0
2
A
F
0
2
A
L
U
M
I
N
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E
,

M
A
G
N
E
S
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E

P
A
S
T
E
,
D
I
M
E
T
I
C
O
N
E
,

A
C
T
I
V
A
T
E
D
S
A
N
O
F
I
-
A
V
E
N
T
I
S

A
E
B
E
2
6
4
1
9
0
2
5
0
1
0
1
2
8
0
1
9
0
2
5
0
1
0
1
9
D
U
R
A
T
E
A
R
S


B
T
X
T
U
B
X
3
.
5

G
S
0
1
X
A
2
0
P
A
R
A
F
F
I
N
,

L
I
Q
U
I
D
,
W
O
O
L

F
A
T
A
A
k
C
n

A
A
M
Þ
C
Þ
A
1
C
Þ
l
z

L
A
A
A
z

A
L
8
L
2
6
5
1
9
0
3
8
0
2
0
1
2
8
0
1
9
0
3
8
0
2
0
1
6
S
U
P
E
R
A
M
I
N

1
G
/
1
0
M
LF
L
.

B
T
X
1
0

(
F
L
X
1
0
M
L
)
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
8
l
A
n
L
-

A
.
L
.

A
n
U
n
?
M
C
z

L
M
Þ
C
Þ
C
8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P
-
1
C
?
Þ
l
z
1
l
k
P
-
2
6
6
1
9
0
3
8
0
3
0
1
2
8
0
1
9
0
3
8
0
3
0
1
3
S
U
P
E
R
A
M
I
N

2
G
/
1
0
M
L

V
I
A
L

B
T

x

1
0

F
L

x

1
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
8
l
A
n
L
-

A
.
L
.

A
n
U
n
?
M
C
z

L
M
Þ
C
Þ
C
8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P
-
1
C
?
Þ
l
z
1
l
k
P
-
2
6
7
1
9
0
5
0
0
5
0
1
2
8
0
1
9
0
5
0
0
5
0
1
9
O
X
O
F
E
N
I
L

2
%

(
W
/
V
)

F
L
x

6
0

M
L
D
1
1
A
X
0
1
M
I
N
O
X
I
D
I
L
D
.
A
.
S
.
T
.

B
I
O
T
E
C
H

d
A
Þ
/
k
P

L
Þ
L

A
.
1
.

D
.
A
.
S
.
T
.

B
I
O
T
E
C
H
2
6
8
1
9
0
7
4
0
4
0
1
2
8
0
1
9
0
7
4
0
4
0
1
8
I
V
A
L
I
T
E
N

0
,
3
%

T
U
B
x
1
5
0
M
L
P
0
3
A
C
0
3
P
H
E
N
O
T
H
R
I
N
L
A
V
I
P
H
A
R
M

A
E
2
6
9
1
9
0
7
4
0
5
0
1
2
8
0
1
9
0
7
4
0
5
0
1
5
I
V
A
L
I
T
E
N

0
,
4
%

(
W
/
V
)

F
L
x
1
5
0
M
L
P
0
3
A
C
0
3
P
H
E
N
O
T
H
R
I
N
L
A
V
I
P
H
A
R
M

A
E
2
7
0
1
9
0
7
4
0
6
0
1
2
8
0
1
9
0
7
4
0
6
0
1
2
I
V
A
L
I
T
E
N

0
,
4
%

F
L
x
1
5
0
M
L
P
0
3
A
C
0
3
P
H
E
N
O
T
H
R
I
N
L
A
V
I
P
H
A
R
M

A
E
24898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
2
7
1
1
9
0
7
7
0
3
0
1
2
8
0
1
9
0
7
7
0
3
0
1
2
G
E
R
T
O
C
A
L
M

7
5
M
G
/
T
A
B

8
1
x
4

(
1

F
O
I
S
T
x
4
)
A
0
2
B
A
0
2
R
A
N
I
T
I
D
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
2
7
2
1
9
0
7
7
0
3
0
2
2
8
0
1
9
0
7
7
0
3
0
2
9
G
E
R
T
O
C
A
L
M

7
5
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
0
(
1

F
O
I
S
T
x
1
0
)
A
0
2
B
A
0
2
R
A
N
I
T
I
D
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
2
7
3
1
9
0
7
7
0
3
0
3
2
8
0
1
9
0
7
7
0
3
0
3
6
G
E
R
T
O
C
A
L
M

7
5
M
G
/
T
A
B

B
T
x
2
0

(
2

F
O
I
S
T

x
1
0
)
A
0
2
B
A
0
2
R
A
N
I
T
I
D
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
2
7
4
1
9
0
7
7
0
3
0
4
2
8
0
1
9
0
7
7
0
3
0
4
3
G
E
R
T
O
C
A
L
M

7
5
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0
(
3

F
O
I
S
T

x
1
0
)
A
0
2
B
A
0
2
R
A
N
I
T
I
D
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
2
7
5
1
9
1
3
4
0
1
0
1
2
8
0
1
9
1
3
4
0
1
0
1
8
P
A
R
A
F
I
N
E

O
I
L
/
N
I
-
T
H
E

1
0
0
%

F
L
x
2
0
0

M
L
A
0
6
A
A
0
1
P
A
R
A
F
F
I
N
,

L
I
Q
U
I
D
N
I
-
T
H
E

L
.
Þ
.
L
.


C
L
C
d
l
A
P
z

n
.

&

?
l
C
z
2
7
6
1
9
2
1
4
0
1
0
1
2
8
0
1
9
2
1
4
0
1
0
1
7
Z
I
N
O

4
0
%

B
T
X
4
P
A
D
+
4
T
H
E
R
.
D
I
S
C
.
D
1
1
A
F
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
2
7
7
1
9
2
1
4
0
3
0
1
2
8
0
1
9
2
1
4
0
3
0
1
1
Z
I
N
O

6
,
4
M
G
/
E
E

(
4
0
%

W
/
W
)

B
T
X
6
D
1
1
A
F
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
2
7
8
1
9
2
1
4
0
4
0
1
2
8
0
1
9
2
1
4
0
4
0
1
8
Z
I
N
O

3
8
,
0
1
M
G
/
E
E

(
4
0
%

W
/
W
)

B
T
X
2
D
1
1
A
F
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
2
7
9
1
9
2
5
5
0
6
0
1
2
8
0
1
9
2
5
5
0
6
0
1
5
S
A
L
O
S
P
I
R

5
0
0
M
G
/
T
A
B

8
1
x
2
0

(
B
L
I
S
T
.

2
X
1
0
)
N
0
2
B
A
0
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
8
0
1
9
2
5
5
0
7
0
1
2
8
0
1
9
2
5
5
0
7
0
1
2
S
A
L
O
S
P
I
R

5
0
0
M
G
/
D
O
S
E

S
A
C
H
E
T

B
T
x
1
0

S
A
C
H
E
T
S
N
0
2
B
A
0
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
8
1
1
9
2
5
5
0
9
0
2
2
8
0
1
9
2
5
5
0
9
0
2
3
S
A
L
O
S
P
I
R

1
0
0
M
G
/
T
A
B

8
1
x
1
2
(
F
O
I
L
3
X
4
)
B
0
1
A
C
0
6
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
8
2
1
9
2
5
5
1
0
0
2
2
8
0
1
9
2
5
5
1
0
0
2
9
S
A
L
O
S
P
I
R

3
2
5
M
G
/
T
A
B

B
T
X
1
2
(
F
O
I
L
3
X
4
)
B
0
1
A
C
0
6
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
8
3
1
9
2
5
5
1
1
0
2
2
8
0
1
9
2
5
5
1
1
0
2
6
S
A
L
O
S
P
I
R

5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
X
1
2
(
(
B
L
I
S
T
3
X
4
)
N
0
2
B
A
0
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24899
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
2
8
4
1
9
2
5
5
1
3
0
1
2
8
0
1
9
2
5
5
1
3
0
1
3
S
A
L
O
S
P
I
R

1
0
0
M
G
/
D
O
S
E


S
A
C
H
E
T

B
T
x
1
0

S
A
C
H
E
T
S
B
0
1
A
C
0
6
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
8
5
1
9
2
5
5
1
4
0
1
2
8
0
1
9
2
5
5
1
4
0
1
0
S
A
L
O
S
P
I
R

3
2
5
M
G
/
D
O
S
E

S
A
C
H
E
T

8
1
x
1
0
S
A
C
H
E
T
S
B
0
1
A
C
0
6
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
8
6
1
9
2
5
5
1
5
0
1
2
8
0
1
9
2
5
5
1
5
0
1
7
S
A
L
O
S
P
I
R

7
5
M
G
/
T
A
B

B
T
X
2
0
(
B
L
I
S
T
2
X
1
0
)
B
0
1
A
C
0
6
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
8
7
1
9
2
5
5
1
6
0
1
2
8
0
1
9
2
5
5
1
6
0
1
4
S
A
L
O
S
P
I
R

1
0
0
M
G
/
T
A
B

8
1
x
2
0
(
B
L
I
S
T
2
X
1
0
)
B
0
1
A
C
0
6
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
2
8
8
1
9
2
6
6
0
1
0
2
2
8
0
1
9
2
6
6
0
1
0
2
3
G
L
I
C
E
R
O
L
O

M
I
C
R
O
C
L
I
S
M
I

E
N
E
M
A

2
,
2
5
G
/
3
M
L

B
T
X
3
F
L
X
3
M
L
A
0
6
A
G
0
4
G
L
Y
C
E
R
O
L
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

M
.
Þ
A
n
1
z
l
C
z

L

-
A
n
C
C
?
A
P
z

C
L
2
8
9
1
9
2
7
4
0
1
0
1
2
8
0
1
9
2
7
4
0
1
0
1
1
N
I
C
O
R
E
T
T
E

2
M
G
/
T
A
B

8
1
x
1
0
5
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E

R
E
S
I
N
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
2
9
0
1
9
2
7
4
0
1
0
2
2
8
0
1
9
2
7
4
0
1
0
2
8
N
I
C
O
R
E
T
T
E

2
M
G
/
T
A
B

8
1
x
3
0
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E

R
E
S
I
N
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
2
9
1
1
9
2
7
4
0
6
0
1
2
8
0
1
9
2
7
4
0
6
0
1
6
N
I
C
O
R
E
T
T
E

1
0
M
G
/
U
N
I
T

B
T
x

4
2

M
C
n
A
A
L
z
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
2
9
2
1
9
2
7
4
0
6
0
2
2
8
0
1
9
2
7
4
0
6
0
2
3
N
I
C
O
R
E
T
T
E

1
0
M
G
/
U
N
I
T

B
T
x
1
8

M
C
n
A
A
L
z
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
2
9
3
1
9
2
7
4
0
6
0
3
2
8
0
1
9
2
7
4
0
6
0
3
0
N
I
C
O
R
E
T
T
E

1
0
M
G
/
U
N
I
T

B
T
x
1
8

M
C
n
A
A
L
z
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
2
9
4
1
9
2
7
4
1
4
0
1
2
8
0
1
9
2
7
4
1
4
0
1
1
N
I
C
O
R
E
T
T
E

F
R
E
S
H
M
I
N
T

2
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0

(
B
L
I
S
T

2
x
1
5
)
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E

R
E
S
I
N
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
2
9
5
1
9
2
7
4
1
4
0
2
2
8
0
1
9
2
7
4
1
4
0
2
8
N
I
C
O
R
E
T
T
E

F
R
E
S
H
M
I
N
T

2
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
0
5

(
B
L
I
S
T

7
x
1
5
)
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E

R
E
S
I
N
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
2
9
6
1
9
2
7
4
1
8
0
1
2
8
0
1
9
2
7
4
1
8
0
1
9
N
I
C
O
R
E
T
T
E

C
L
E
A
R

P
A
T
C
H

1
0
M
G
/
1
6
H

B
T
x
7

(
1
3
,
5

c
m
2
)
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
24900 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
2
9
7
1
9
2
7
4
1
9
0
1
2
8
0
1
9
2
7
4
1
9
0
1
6
N
I
C
O
R
E
T
T
E

C
L
E
A
R

P
A
T
C
H

1
5
M
G
/
1
6
H

B
T
x
7

(
9

c
m
2
)
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
2
9
8
1
9
2
7
4
2
1
0
1
2
8
0
1
9
2
7
4
2
1
0
1
9
N
I
C
O
R
E
T
T
E

F
R
E
S
H
F
R
U
I
T

2
M
G
/
T
A
B

B
T
x

3
0
(
B
L
I
S
T

2
x
1
5
)
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E

R
E
S
I
N
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
2
9
9
1
9
2
7
4
2
1
0
2
2
8
0
1
9
2
7
4
2
1
0
2
6
N
I
C
O
R
E
T
T
E

F
R
E
S
H
F
R
U
I
T

2
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
0
5
(
B
L
I
S
T

7
x
1
5
)
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E

R
E
S
I
N
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
3
0
0
1
9
2
7
4
2
3
0
1
2
8
0
1
9
2
7
4
2
3
0
1
3
N
I
C
O
R
E
T
T
E

I
C
E
M
I
N
T

2
M
G
/
T
A
B

B
T
x


3
0

(
B
L
I
S
T

2
x
1
5
)
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E

R
E
S
I
N
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
3
0
1
1
9
2
7
4
2
3
0
2
2
8
0
1
9
2
7
4
2
3
0
2
0
N
I
C
O
R
E
T
T
E

I
C
E
M
I
N
T

2
M
G
/
T
A
B

B
T
x

1
0
5

(
B
L
I
S
T

7
x
1
5
)
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E

R
E
S
I
N
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
3
0
2
1
9
3
2
4
0
1
0
1
2
8
0
1
9
3
2
4
0
1
0
1
3
M
E
D
A
C
T
E
R

2
%

T
U
B
X
3
0
G
D
0
1
A
C
0
2
M
I
C
O
N
A
Z
O
L
E

N
I
T
R
A
T
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
3
0
3
1
9
3
2
8
0
4
0
1
2
8
0
1
9
3
2
8
0
4
0
1
2
R
H
E
U
M
A
V
E
K

1
%

T
U
B
X
1
0
0
G
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

D
I
A
E
T
H
Y
L
A
M
M
O
N
I
U
M
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
3
0
4
1
9
4
7
4
0
1
0
1
2
8
0
1
9
4
7
4
0
1
0
1
5
T
I
G
E
R

B
A
L
M

(
R
E
D
)


V
A
S
E

x
1
9

G
(
R
E
D
)
M
0
2
A
X
1
0
C
A
M
P
H
O
R
,

M
E
N
T
H
O
L
,

C
L
O
V
E

O
I
L
,

C
A
J
U
P
U
T

O
I
L
O
L
V
O
S

S
C
I
E
N
C
E

A
E
3
0
5
1
9
4
7
4
0
2
0
1
2
8
0
1
9
4
7
4
0
2
0
1
2
T
I
G
E
R

B
A
L
M

(
W
H
I
T
E
)

(
8
0
+
1
1
0
+
1
5
+
1
2
9
)
m
g
/
G

V
A
S
E

x

1
9

G
(
W
H
I
T
E
)
M
0
2
A
X
1
0
C
A
M
P
H
O
R
,

M
E
N
T
H
O
L
,

C
L
O
V
E

O
I
L
,

C
A
J
U
P
U
T

O
I
L
O
L
V
O
S

S
C
I
E
N
C
E

A
E
3
0
6
1
9
4
9
9
0
2
0
1
2
8
0
1
9
4
9
9
0
2
0
1
5
P
R
O
V
I
X
E
N
-
N

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
D
.
A
.
S
.
T
.

B
I
O
T
E
C
H

d
A
Þ
/
k
P

L
Þ
L

A
.
1
.

D
.
A
.
S
.
T
.

B
I
O
T
E
C
H
3
0
7
1
9
4
9
9
0
2
0
2
2
8
0
1
9
4
9
9
0
2
0
2
2
P
R
O
V
I
X
E
N
-
N

3
0
M
G
/
5
M
L

B
T
X
F
L
X
2
0
0
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
D
.
A
.
S
.
T
.

B
I
O
T
E
C
H

d
A
Þ
/
k
P

L
Þ
L

A
.
1
.

D
.
A
.
S
.
T
.

B
I
O
T
E
C
H
3
0
8
1
9
5
2
7
0
1
0
1
2
8
0
1
9
5
2
7
0
1
0
1
8
C
O
D
E
X
I
N
E
-
R

3
.
9
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
C
O
U
P

A
B
E
E
3
0
9
1
9
5
2
7
0
2
0
1
2
8
0
1
9
5
2
7
0
2
0
1
5
C
O
D
E
X
I
N
E
-
R

7
.
5
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
0
0
M
L
(
n
\
o
o
ì
.
¢
t
o
\
)
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
C
O
U
P

A
B
E
E
3
1
0
1
9
6
0
3
0
1
0
1
2
8
0
1
9
6
0
3
0
1
0
1
9
R
E
G
A
I
N
E

2
%

(
W
/
V
)

F
L

x

6
0

M
L
D
1
1
A
X
0
1
M
I
N
O
X
I
D
I
L
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
1
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24901
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
3
1
1
1
9
6
0
3
0
3
0
1
2
8
0
1
9
6
0
3
0
3
0
1
3
R
E
G
A
I
N
E

5
%

W
/
V

F
L

x

6
0

M
L
D
1
1
A
X
0
1
M
I
N
O
X
I
D
I
L
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
3
1
2
1
9
6
0
3
0
4
0
1
2
8
0
1
9
6
0
3
0
4
0
1
0
R
E
G
A
I
N
E

F
O
A
M

5
%

(
w
/
w
)

B
O
T
T
L
E
x
6
0

G
D
1
1
A
X
0
1
M
I
N
O
X
I
D
I
L
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
3
1
3
1
9
6
3
7
0
1
0
1
2
8
0
1
9
6
3
7
0
1
0
1
4
L
O
T
O
R
I
N

2
%

(
W
/
V
)

F
L
x
6
0
M
L
D
1
1
A
X
0
1
M
I
N
O
X
I
D
I
L
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
3
1
4
1
9
6
3
7
0
2
0
1
2
8
0
1
9
6
3
7
0
2
0
1
1
L
O
T
O
R
I
N

5
%

W
/
V

F
L
X
6
0
M
L
D
1
1
A
X
0
1
M
I
N
O
X
I
D
I
L
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
3
1
5
1
9
6
5
5
0
1
0
1
2
8
0
1
9
6
5
5
0
1
0
1
8
B
O
T
A
F
E
X

2
%

B
T
x
1
F
L
x
6
0
M
L
D
1
1
A
X
0
1
M
I
N
O
X
I
D
I
L
d
A
Þ
M
L
-

A
.
L
.
3
1
6
1
9
6
5
5
0
2
0
1
2
8
0
1
9
6
5
5
0
2
0
1
5
B
O
T
A
F
E
X

5
%

W
/
V

B
T
x
1
F
L
x
6
0

M
L
D
1
1
A
X
0
1
M
I
N
O
X
I
D
I
L
d
A
Þ
M
L
-

A
.
L
.
3
1
7
1
9
7
1
2
0
1
0
1
2
8
0
1
9
7
1
2
0
1
0
1
8
V
I
S
C
O
T
E
R

0
,
2
%

T
U
B
x
1
0
G
(
Þ
A
A
z
1
.
z
U
A
P
n
)
S
0
1
X
A
2
0
C
A
R
B
O
M
E
R
L
A
B
O
R
A
T
O
I
R
E
S

T
H
E
A
,

F
R
A
N
C
E
3
1
8
1
9
7
7
3
0
1
0
1
2
8
0
1
9
7
7
3
0
1
0
1
9
A
X
E
L
A
N

2
%

F
L
x
6
0
M
L
D
1
1
A
X
0
1
M
I
N
O
X
I
D
I
L
d
A
Þ
M
A
Z
A
k

A
L
3
1
9
1
9
7
7
3
0
2
0
1
2
8
0
1
9
7
7
3
0
2
0
1
6
A
X
E
L
A
N

5
%

W
/
V

F
L
x
6
0
M
L
D
1
1
A
X
0
1
M
I
N
O
X
I
D
I
L
d
A
Þ
M
A
Z
A
k

A
L
3
2
0
2
0
0
5
6
0
1
0
1
2
8
0
2
0
0
5
6
0
1
0
1
9
B
O
T
A
D
E
R
M

2
%

W
/
W

F
L
x
1
2
0

M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
D
.
A
.
S
.
T
.

B
I
O
T
E
C
H

d
A
Þ
/
k
P

L
Þ
L

A
.
1
.

D
.
A
.
S
.
T
.

B
I
O
T
E
C
H
3
2
1
2
0
0
5
6
0
1
0
2
2
8
0
2
0
0
5
6
0
1
0
2
6
B
O
T
A
D
E
R
M

2
%

W
/
W

F
L
x
1
8
0

M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
D
.
A
.
S
.
T
.

B
I
O
T
E
C
H

d
A
Þ
/
k
P

L
Þ
L

A
.
1
.

D
.
A
.
S
.
T
.

B
I
O
T
E
C
H
3
2
2
2
0
0
6
8
0
1
0
1
2
8
0
2
0
0
6
8
0
1
0
1
2
O
R
O
C
I
L

1
M
G
/
L
O
Z

B
T
X
2
4
(
B
L
I
S
T
3
X
8
)
A
0
1
A
B
1
4
B
E
N
Z
O
X
O
N
I
U
M

C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
3
2
3
2
0
0
6
8
0
2
0
1
2
8
0
2
0
0
6
8
0
2
0
1
9
O
R
O
C
I
L

0
.
2
%

F
L
x
3
0

M
L
A
0
1
A
B
1
4
B
E
N
Z
O
X
O
N
I
U
M

C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
3
2
4
2
0
0
6
8
0
3
0
1
2
8
0
2
0
0
6
8
0
3
0
1
6
O
R
O
C
I
L

0
.
0
5
%

F
L
X
2
0
0
M
L
A
0
1
A
B
1
4
B
E
N
Z
O
X
O
N
I
U
M

C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
3
2
5
2
0
0
6
8
0
4
0
1
2
8
0
2
0
0
6
8
0
4
0
1
3
O
R
O
C
I
L

1
M
G
/
C
A
P

B
T
x
2
4

(
B
L
I
S
T

2
x
1
2
)
A
0
1
A
B
1
4
B
E
N
Z
O
X
O
N
I
U
M

C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
3
2
6
2
0
0
6
8
0
5
0
1
2
8
0
2
0
0
6
8
0
5
0
1
0
O
R
O
C
I
L

1
M
G
/
C
A
P

B
T

x
2
4

(
B
L
I
S
T

2
x
1
2
)
A
0
1
A
B
1
4
B
E
N
Z
O
X
O
N
I
U
M

C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
3
2
7
2
0
0
8
1
0
1
0
1
2
8
0
2
0
0
8
1
0
1
0
1
1
T
H
I
L
O
G
E
L

0
,
3
%

W
/
W

B
T

X

1

T
U
B

x

1
0

G
S
0
1
X
A
2
0
C
A
R
B
O
M
E
R
A
A
k
C
n

A
A
M
Þ
C
Þ
A
1
C
Þ
l
z

L
A
A
A
z

A
L
8
L
3
2
8
2
0
0
9
2
0
5
0
2
2
8
0
2
0
0
9
2
0
5
0
2
2
M
E
S
U
L
I
D

3
%

W
/
W

T
U
B

x
5
0
G
M
0
2
A
A
2
6
N
I
M
E
S
U
L
I
D
E
B
O
E
H
R
I
N
G
E
R

I
N
G
E
L
H
E
I
M

L
A
A
A
z

A
L
24902 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
3
2
9
2
0
1
3
9
0
1
0
1
2
8
0
2
0
1
3
9
0
1
0
1
9
A
D
E
N
O
S
A
N

2
%

W
/
W

F
L
X
6
0

M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
I
A
S
I
S

P
H
A
R
M
A
C
.
H
E
L
L
A
S

8
l
C
M
.
&

L
M
Þ
.
d
/
k
U
n
-
x
P
M
/
k
U
n

&

k
A
3
3
0
2
0
1
3
9
0
1
0
2
2
8
0
2
0
1
3
9
0
1
0
2
6
A
D
E
N
O
S
A
N

2
%

W
/
W

F
L
X
1
2
0
M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
I
A
S
I
S

P
H
A
R
M
A
C
.
H
E
L
L
A
S

8
l
C
M
.
&

L
M
Þ
.
d
/
k
U
n
-
x
P
M
/
k
U
n

&

k
A
3
3
1
2
0
1
3
9
0
1
0
3
2
8
0
2
0
1
3
9
0
1
0
3
3
A
D
E
N
O
S
A
N

2
%

W
/
W

F
L
X
1
8
0
M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
I
A
S
I
S

P
H
A
R
M
A
C
.
H
E
L
L
A
S

8
l
C
M
.
&

L
M
Þ
.
d
/
k
U
n
-
x
P
M
/
k
U
n

&

k
A
3
3
2
2
0
2
6
4
0
1
0
3
2
8
0
2
0
2
6
4
0
1
0
3
2
D
A
C
R
I
O

G
E
L

0
,
3
%

W
/
W

B
T
x
2
0
F
L
x
0
,
5
G
M
O
N
O
D
O
S
E
S
0
1
X
A
2
0
C
A
R
B
O
M
E
R
A
A
k
C
n

A
A
M
Þ
C
Þ
A
1
C
Þ
l
z

L
A
A
A
z

A
L
8
L
3
3
3
2
0
2
6
4
0
1
0
4
2
8
0
2
0
2
6
4
0
1
0
4
9
D
A
C
R
I
O

G
E
L

0
,
3
%

W
/
W

B
T
x
5
0
F
L
x
0
,
5
G
M
O
N
O
D
O
S
E
S
0
1
X
A
2
0
C
A
R
B
O
M
E
R
A
A
k
C
n

A
A
M
Þ
C
Þ
A
1
C
Þ
l
z

L
A
A
A
z

A
L
8
L
3
3
4
2
0
3
1
7
0
3
0
1
2
8
0
2
0
3
1
7
0
3
0
1
5
E
B
E
R
S
E
P
T

2
%

W
/
V

F
L
X
6
0
M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
B
R
O
S

L
.
Þ
.
L
.
3
3
5
2
0
3
1
7
0
3
0
2
2
8
0
2
0
3
1
7
0
3
0
2
2
E
B
E
R
S
E
P
T

2
%

W
/
V

F
L
X
1
2
0
M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
B
R
O
S

L
.
Þ
.
L
.
3
3
6
2
0
4
0
6
0
4
0
1
2
8
0
2
0
4
0
6
0
4
0
1
3
L
A
M
I
S
I
L

1
%

F
L
X
3
0
M
L
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
3
3
7
2
0
4
0
6
0
5
0
1
2
8
0
2
0
4
0
6
0
5
0
1
0
L
A
M
I
S
I
L

1
%

F
L
X
3
0
M
L
(
A
n
1
A
l
A
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
3
3
8
2
0
4
0
6
0
5
0
2
2
8
0
2
0
4
0
6
0
5
0
2
7
L
A
M
I
S
I
L

1
%

F
L
X
1
5
M
L
(
A
n
1
A
l
A
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
3
3
9
2
0
4
0
6
0
6
0
1
2
8
0
2
0
4
0
6
0
6
0
1
7
L
A
M
I
S
I
L

D
E
R
M
G
E
L

1
%W
/
W

T
U
B


x

5

g
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
3
4
0
2
0
4
0
6
0
6
0
2
2
8
0
2
0
4
0
6
0
6
0
2
4
L
A
M
I
S
I
L

D
E
R
M
G
E
L

1
%W
/
W

T
U
B

x

1
5

g
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
3
4
1
2
0
4
0
6
0
6
0
3
2
8
0
2
0
4
0
6
0
6
0
3
1
L
A
M
I
S
I
L

D
E
R
M
G
E
L

1
%W
/
W

T
U
B

x

3
0

g
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
3
4
2
2
0
4
0
6
0
7
0
1
2
8
0
2
0
4
0
6
0
7
0
1
4
L
A
M
I
S
I
L

O
N
C
E

1
%

(
W
/
W
)

q

(
1
0
M
G
/
1
G
)

T
U
B

x

4

G
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
3
4
3
2
0
4
2
3
0
1
0
1
2
8
0
2
0
4
2
3
0
1
0
1
9
R
E
F
R
E
S
H

1
,
4
0
%
+
0
,
6
0
%

B
T
x
3
0
S
0
1
X
A
2
0
P
O
L
Y
V
I
N
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,
P
O
L
Y
V
I
D
O
N
E
A
L
L
E
R
G
A
N

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

I
R
E
L
A
N
D
3
4
4
2
0
4
2
3
0
1
0
3
2
8
0
2
0
4
2
3
0
1
0
3
3
R
E
F
R
E
S
H

1
,
4
0
%
+
0
,
6
0
%

B
T
x
1
0
S
0
1
X
A
2
0
P
O
L
Y
V
I
N
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,
P
O
L
Y
V
I
D
O
N
E
A
L
L
E
R
G
A
N

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

I
R
E
L
A
N
D
3
4
5
2
0
4
6
9
0
1
0
1
2
8
0
2
0
4
6
9
0
1
0
1
7
L
I
V
O
S
T
I
N

0
,
0
5
%(
W
/
V
)

F
L
x
1
0

M
L
R
0
1
A
C
0
2
L
E
V
O
C
A
B
A
S
T
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24903
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
3
4
6
2
0
4
6
9
0
2
0
1
2
8
0
2
0
4
6
9
0
2
0
1
4
L
I
V
O
S
T
I
N

0
,
0
5
%

(
W
/
V
)

F
L
x
4

M
L
S
0
1
G
X
0
2
L
E
V
O
C
A
B
A
S
T
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
3
4
7
2
0
4
7
2
0
1
0
1
2
8
0
2
0
4
7
2
0
1
0
1
7
E
T
O
F
E
N
O
L
-
M
E
D
I
C
H
R
O
M

1
0
%

T
U
B
X
1
0
0
G
M
0
2
A
A
0
6
E
T
O
F
E
N
A
M
A
T
E
M
E
D
I
C
H
R
O
M

A
.
E
.
3
4
8
2
0
5
0
5
0
1
0
1
2
8
0
2
0
5
0
5
0
1
0
1
2
V
I
B
R
O
C
I
L
-
S

(
0
.
0
2
5
+
0
.
2
5
)
%

F
L
X
1
0
M
L
R
0
1
A
B
0
1
D
I
M
E
T
I
N
D
E
N
E

M
A
L
E
A
T
E
,

P
H
E
N
Y
L
E
P
H
R
I
N
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
3
4
9
2
0
5
0
5
0
2
0
1
2
8
0
2
0
5
0
5
0
2
0
1
9
V
I
B
R
O
C
I
L
-
S

(
0
.
0
2
5
+
0
.
2
5
)
%

F
L
X
1
5
M
L
R
0
1
A
B
0
1
D
I
M
E
T
I
N
D
E
N
E

M
A
L
E
A
T
E
,

P
H
E
N
Y
L
E
P
H
R
I
N
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
3
5
0
2
0
5
0
5
0
3
0
1
2
8
0
2
0
5
0
5
0
3
0
1
6
V
I
B
R
O
C
I
L
-
S

(
0
.
0
2
5
+
0
.
2
5
)
%

T
U
B
X
1
2
G
R
0
1
A
B
0
1
D
I
M
E
T
I
N
D
E
N
E

M
A
L
E
A
T
E
,

P
H
E
N
Y
L
E
P
H
R
I
N
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
3
5
1
2
0
5
0
5
0
4
0
1
2
8
0
2
0
5
0
5
0
4
0
1
3
V
I
B
R
O
C
I
L
-
S

(
0
.
0
3
5
+
0
.
3
5
)
M
G
/
D
O
S
E

F
L
X
1
5
M
L
(
1
0
7

D
O
S
E
S
)
R
0
1
A
B
0
1
D
I
M
E
T
I
N
D
E
N
E

M
A
L
E
A
T
E
,

P
H
E
N
Y
L
E
P
H
R
I
N
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
3
5
2
2
0
5
0
7
0
2
0
1
2
8
0
2
0
5
0
7
0
2
0
1
3
I
N
T
E
L
E
C
T
A

1
G
/
1
0
M
L

B
T
x
1
0

k
?
Þ
L
A
A
l
A
x
1
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
3
5
3
2
0
5
0
7
0
3
0
2
2
8
0
2
0
5
0
7
0
3
0
2
7
I
N
T
E
L
E
C
T
A

1
0
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S

x

5

G
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E

T
A
R
T
R
A
T
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
3
5
4
2
0
5
0
7
0
5
0
1
2
8
0
2
0
5
0
7
0
5
0
1
4
I
N
T
E
L
E
C
T
A

2
G
/
1
0
M
L

B
T
x
1
0

V
I
A
L
S

x
1
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
3
5
5
2
0
5
0
7
0
6
0
2
2
8
0
2
0
5
0
7
0
6
0
2
8
I
N
T
E
L
E
C
T
A

2
0
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S

x

5

G
A
1
6
A
A
0
1
C
A
R
N
I
T
I
N
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
3
5
6
2
0
5
0
8
0
1
0
1
2
8
0
2
0
5
0
8
0
1
0
1
3
B
U
V
A
S
T
I
N

3
.
9
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
E
L
P
E
N

A
E

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
A
3
5
7
2
0
5
0
8
0
2
0
1
2
8
0
2
0
5
0
8
0
2
0
1
0
B
U
V
A
S
T
I
N

7
.
5
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
0
0
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
E
L
P
E
N

A
E

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
A
3
5
8
2
0
5
1
0
0
1
0
1
2
8
0
2
0
5
1
0
0
1
0
1
6
P
A
R
A
-
P
L
U
S

(
0
.
5
+
2
+
0
.
2
5
)
%

W
/
W

F
L
X
9
0
G
P
0
3
A
C
5
4
P
E
R
M
E
T
H
R
I
N
,

P
I
P
E
R
O
N
Y
L

B
U
T
O
X
I
D
E
,

M
A
L
A
T
H
I
O
N
O
L
V
O
S

S
C
I
E
N
C
E

A
E
3
5
9
2
0
5
6
1
0
5
0
1
2
8
0
2
0
5
6
1
0
5
0
1
6
Z
O
L
I
D
E
N

7
5
M
G
/
T
A
B

B
T
X
1
0
(
B
L
I
S
T
1
X
1
0
)
A
0
2
B
A
0
2
R
A
N
I
T
I
D
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
3
6
0
2
0
5
6
1
0
5
0
2
2
8
0
2
0
5
6
1
0
5
0
2
3
Z
O
L
I
D
E
N

7
5
M
G
/
T
A
B

B
T
X
2
0
(
B
L
I
S
T
2
X
1
0
)
A
0
2
B
A
0
2
R
A
N
I
T
I
D
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
24904 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
3
6
1
2
0
5
6
1
0
6
0
1
2
8
0
2
0
5
6
1
0
6
0
1
3
Z
O
L
I
D
E
N

7
5
M
G
/
T
A
B

B
T
X
1
2
(
S
T
R
I
P
S
3
X
4
)
A
0
2
B
A
0
2
R
A
N
I
T
I
D
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
3
6
2
2
0
5
7
8
0
1
0
1
2
8
0
2
0
5
7
8
0
1
0
1
6
P
H
A
C
O
V
I
T

1
G
/
1
0
M
L

B
T
X
1
0
F
L
X
1
0
M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
B
R
O
S

L
.
Þ
.
L
.
3
6
3
2
0
6
8
2
0
1
0
2
2
8
0
2
0
6
8
2
0
1
0
2
7
P
A
N
A
D
O
L

E
X
T
R
A

(
5
0
0
+
6
5
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
2

(
B
L
I
S
T

1
x
1
2
)
N
0
2
B
E
5
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,

C
A
F
F
E
I
N
E
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
3
6
4
2
0
6
8
2
0
1
0
3
2
8
0
2
0
6
8
2
0
1
0
3
4
P
A
N
A
D
O
L

E
X
T
R
A

(
5
0
0
+
6
5
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
6

(
B
L
I
S
T
2
x
8
)
N
0
2
B
E
5
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,

C
A
F
F
E
I
N
E
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
3
6
5
2
0
6
8
2
0
2
0
1
2
8
0
2
0
6
8
2
0
2
0
1
7
P
A
N
A
D
O
L

E
X
T
R
A

(
5
0
0
+
6
5
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
2
(
F
O
I
S
T
6
x
2
)
N
0
2
B
E
5
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,

C
A
F
F
E
I
N
E
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
3
6
6
2
0
6
8
2
0
2
0
2
2
8
0
2
0
6
8
2
0
2
0
2
4
P
A
N
A
D
O
L

E
X
T
R
A

(
5
0
0
+
6
5
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
6
(
F
O
I
S
T
8
x
2
)
N
0
2
B
E
5
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,

C
A
F
F
E
I
N
E
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
3
6
7
2
0
7
4
3
0
1
0
1
2
8
0
2
0
7
4
3
0
1
0
1
8
N
I
B
R
E
N

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
C
O
U
P

A
B
E
E
3
6
8
2
0
7
4
3
0
1
0
2
2
8
0
2
0
7
4
3
0
1
0
2
5
N
I
B
R
E
N

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L

X

2
0
0
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
C
O
U
P

A
B
E
E
3
6
9
2
0
7
4
3
0
1
0
3
2
8
0
2
0
7
4
3
0
1
0
3
2
N
I
B
R
E
N

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
5
0
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
C
O
U
P

A
B
E
E
3
7
0
2
0
7
5
0
0
1
0
1
2
8
0
2
0
7
5
0
0
1
0
1
6
N
U
R
O
F
E
N

2
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
2

(
B
L
I
S
T
E
R

1
x
1
2
)
M
0
1
A
E
0
1
I
B
U
P
R
O
F
E
N
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
3
7
1
2
0
7
5
0
0
1
0
3
2
8
0
2
0
7
5
0
0
1
0
3
0
N
U
R
O
F
E
N

2
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
X
2
4

(
B
L
I
S
T
E
R

2
x
1
2
)
M
0
1
A
E
0
1
I
B
U
P
R
O
F
E
N
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
3
7
2
2
0
7
5
0
0
5
0
5
2
8
0
2
0
7
5
0
0
5
0
5
2
N
U
R
O
F
E
N

2
0
0
M
G
/
C
A
P

B
T
x
1
0

(
B
L
I
S
T

1

x

1
0
)
M
0
1
A
E
0
1
I
B
U
P
R
O
F
E
N
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
3
7
3
2
0
7
5
0
0
5
0
7
2
8
0
2
0
7
5
0
0
5
0
7
6
N
U
R
O
F
E
N

2
0
0
M
G
/
C
A
P

B
T
x
1
6

(
B
L
I
S
T

2

x


8
)
M
0
1
A
E
0
1
I
B
U
P
R
O
F
E
N
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
3
7
4
2
0
7
5
0
0
6
0
4
2
8
0
2
0
7
5
0
0
6
0
4
2
N
U
R
O
F
E
N

(
L
E
M
O
N
)

2
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x

1
2

(
B
L
I
S
T

2

x

6
)
M
0
1
A
E
0
1
I
B
U
P
R
O
F
E
N
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
3
7
5
2
0
7
5
0
0
7
0
4
2
8
0
2
0
7
5
0
0
7
0
4
9
N
U
R
O
F
E
N

(
M
I
N
T
)

2
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x

1
2

(
B
L
I
S
T

2

x

6
)
M
0
1
A
E
0
1
I
B
U
P
R
O
F
E
N
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
3
7
6
2
0
7
5
0
1
0
0
1
2
8
0
2
0
7
5
0
1
0
0
1
8
N
U
R
O
F
E
N

4
0
0
M
G
/
C
A
P

B
T
x
1
0

(
B
L
I
S
T

1
x
1
0
)
M
0
1
A
E
0
1
I
B
U
P
R
O
F
E
N
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
3
7
7
2
0
7
5
0
1
2
0
3
2
8
0
2
0
7
5
0
1
2
0
3
6
N
U
R
O
F
E
N

E
X
P
R
E
S
S

2
5
6
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
2

(
o
c

B
L
I
S
T

P
V
C
)
M
0
1
A
E
0
1
I
B
U
P
R
O
F
E
N

S
O
D
I
U
M

D
I
H
Y
D
R
A
T
E
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
3
7
8
2
0
7
5
0
1
2
0
4
2
8
0
2
0
7
5
0
1
2
0
4
3
N
U
R
O
F
E
N

E
X
P
R
E
S
S

2
5
6
M
G
/
T
A
B

B
T
x
2
4

(
o
c

B
L
I
S
T

P
V
C
)
M
0
1
A
E
0
1
I
B
U
P
R
O
F
E
N

S
O
D
I
U
M

D
I
H
Y
D
R
A
T
E
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
3
7
9
2
0
7
5
0
1
3
0
3
2
8
0
2
0
7
5
0
1
3
0
3
3
N
U
R
O
F
E
NE
X
P
R
E
S
S

5
1
2
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
2

(
o
c

B
L
I
S
T

P
V
C
)
M
0
1
A
E
0
1
I
B
U
P
R
O
F
E
N

S
O
D
I
U
M

D
I
H
Y
D
R
A
T
E
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
3
8
0
2
0
7
6
5
0
1
0
1
2
8
0
2
0
7
6
5
0
1
0
1
0
T
U
S
S
E
F
A
R

1
5
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24905
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
3
8
1
2
0
7
6
5
0
2
0
1
2
8
0
2
0
7
6
5
0
2
0
1
7
T
U
S
S
E
F
A
R

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
3
8
2
2
0
7
6
7
0
1
0
1
2
8
0
2
0
7
6
7
0
1
0
1
4
A
L
G
O
F
R
E
N

2
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
X
2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
E
0
1
I
B
U
P
R
O
F
E
N
l
C
?
A
.
&

L
l
Þ
.

1
z
L
1
P

d
A
Þ
/
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L

A
.
1
.
"
I
N
T
E
3
8
3
2
0
7
6
7
0
4
0
1
2
8
0
2
0
7
6
7
0
4
0
1
5
A
L
G
O
F
R
E
N

2
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
X
2
0
(
F
O
I
S
T
2
X
1
0
)
M
0
1
A
E
0
1
I
B
U
P
R
O
F
E
N
l
C
?
A
.
&

L
l
Þ
.

1
z
L
1
P

d
A
Þ
/
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L

A
.
1
.
"
I
N
T
E
3
8
4
2
0
7
6
7
0
8
0
1
2
8
0
2
0
7
6
7
0
8
0
1
3
A
L
G
O
F
R
E
N

1
0
%

W
/
W

T
U
B
X
1
0
0
G
M
0
2
A
A
1
3
I
B
U
P
R
O
F
E
N
l
C
?
A
.
&

L
l
Þ
.

1
z
L
1
P

d
A
Þ
/
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L

A
.
1
.
"
I
N
T
E
3
8
5
2
0
7
6
7
0
9
0
1
2
8
0
2
0
7
6
7
0
9
0
1
0
A
L
G
O
F
R
E
N

2
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0

(
B
L
I
S
T

3
x
1
0
)
M
0
1
A
E
0
1
I
B
U
P
R
O
F
E
N
l
C
?
A
.
&

L
l
Þ
.

1
z
L
1
P

d
A
Þ
/
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L

A
.
1
.
"
I
N
T
E
3
8
6
2
0
7
6
7
0
9
0
2
2
8
0
2
0
7
6
7
0
9
0
2
7
A
L
G
O
F
R
E
N

2
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
2
0

(
B
L
I
S
T

2
x
1
0
)
M
0
1
A
E
0
1
I
B
U
P
R
O
F
E
N
l
C
?
A
.
&

L
l
Þ
.

1
z
L
1
P

d
A
Þ
/
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L

A
.
1
.
"
I
N
T
E
3
8
7
2
0
8
1
8
0
2
0
2
2
8
0
2
0
8
1
8
0
2
0
2
7
C
A
R
N
I
L

1
G
/
1
0
M
L

V
I
A
L

O
R
A
L

B
T
x
1
0

V
I
A
L
S

O
R
A
L
x
1
G
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
A
n
d
A
Þ
M

L
A
A
A
z

A
.
L
.
3
8
8
2
0
8
1
8
0
3
0
1
2
8
0
2
0
8
1
8
0
3
0
1
7
C
A
R
N
I
L

2
G
/
1
0
M
L

V
I
A
L

B
T
x
1
0

V
I
A
L
S
x
1
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
A
n
d
A
Þ
M

L
A
A
A
z

A
.
L
.
3
8
9
2
0
8
6
8
0
1
0
1
2
8
0
2
0
8
6
8
0
1
0
1
8
K
R
I
O
L
E
N

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
R
A
F
A
R
M

A
.
E
.
B
.
E
.
3
9
0
2
0
8
6
8
0
1
0
2
2
8
0
2
0
8
6
8
0
1
0
2
5
K
R
I
O
L
E
N

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
5
0
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
R
A
F
A
R
M

A
.
E
.
B
.
E
.
3
9
1
2
0
8
8
7
0
1
0
1
2
8
0
2
0
8
8
7
0
1
0
1
9
N
E
O
-
E
G
M
O
L

2
%
(
W
/
W
)

F
L
x
6
0
M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
T
A
R
G
E
T

P
H
A
R
M
A

L
Þ
L
3
9
2
2
0
8
8
7
0
1
0
2
2
8
0
2
0
8
8
7
0
1
0
2
6
N
E
O
-
E
G
M
O
L

2
%
(
W
/
W
)

F
L

x

1
2
0
M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
T
A
R
G
E
T

P
H
A
R
M
A

L
Þ
L
3
9
3
2
0
8
8
7
0
1
0
3
2
8
0
2
0
8
8
7
0
1
0
3
3
N
E
O
-
E
G
M
O
L

2
%
(
W
/
W
)

F
L
x
1
8
0
M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
T
A
R
G
E
T

P
H
A
R
M
A

L
Þ
L
3
9
4
2
0
8
9
4
0
3
0
1
2
8
0
2
0
8
9
4
0
3
0
1
1
S
T
R
U
B
E
L
I
N

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
x
1
2
5

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
d
C
l
n
l
-
d
A
Þ
M

L
Þ
L
3
9
5
2
0
8
9
4
0
3
0
2
2
8
0
2
0
8
9
4
0
3
0
2
8
S
T
R
U
B
E
L
I
N

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
x
2
0
0

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
d
C
l
n
l
-
d
A
Þ
M

L
Þ
L
3
9
6
2
0
8
9
4
0
3
0
3
2
8
0
2
0
8
9
4
0
3
0
3
5
S
T
R
U
B
E
L
I
N

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
x
2
5
0

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
d
C
l
n
l
-
d
A
Þ
M

L
Þ
L
3
9
7
2
0
9
4
5
0
1
0
1
2
8
0
2
0
9
4
5
0
1
0
1
6
A
B
R
O
L
E
N

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
L
E
T

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

A
B
E
E
3
9
8
2
0
9
4
5
0
1
0
2
2
8
0
2
0
9
4
5
0
1
0
2
3
A
B
R
O
L
E
N

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
5
0
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
L
E
T

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

A
B
E
E
3
9
9
2
0
9
8
2
0
1
0
1
2
8
0
2
0
9
8
2
0
1
0
1
1
N
I
X

1
%

(
W
/
W
)

F
L

x

5
6

G
P
0
3
A
C
0
4
P
E
R
M
E
T
H
R
I
N
U
M
L
l
A

d
A
Þ
M
A

L
A
A
A
z
4
0
0
2
1
0
1
5
0
2
0
1
2
8
0
2
1
0
1
5
0
2
0
1
2
A
P
R
I
N
O
L

1
5
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
n
d
A
Þ
M

L
A
A
A
z

A
.
L
.
4
0
1
2
1
0
1
5
0
3
0
1
2
8
0
2
1
0
1
5
0
3
0
1
9
A
P
R
I
N
O
L

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
n
d
A
Þ
M

L
A
A
A
z

A
.
L
.
4
0
2
2
1
0
1
5
0
3
0
2
2
8
0
2
1
0
1
5
0
3
0
2
6
A
P
R
I
N
O
L

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L

X
2
5
0
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
n
d
A
Þ
M

L
A
A
A
z

A
.
L
.
24906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
4
0
3
2
1
0
4
0
0
1
0
1
2
8
0
2
1
0
4
0
0
1
0
1
7
H
I
V
O
T
E
X

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
(
l
?
A
A
.
d
l
A
A
.
)
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
k
A
L
8
A

A
d
8
L
L
4
0
4
2
1
0
4
0
0
1
0
2
2
8
0
2
1
0
4
0
0
1
0
2
4
H
I
V
O
T
E
X

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
5
0
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
k
A
L
8
A

A
d
8
L
L
4
0
5
2
1
0
4
0
0
2
0
1
2
8
0
2
1
0
4
0
0
2
0
1
4
H
I
V
O
T
E
X

3
0
M
G
/
T
A
B

B
T
X
2
0
(
B
L
I
S
T
1
X
2
0
)
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
k
A
L
8
A

A
d
8
L
L
4
0
6
2
1
0
4
0
0
3
0
1
2
8
0
2
1
0
4
0
0
3
0
1
1
H
I
V
O
T
E
X

1
5
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
k
A
L
8
A

A
d
8
L
L
4
0
7
2
1
0
6
7
0
1
0
1
2
8
0
2
1
0
6
7
0
1
0
1
4
G
R
E
N
O
V
I
X

3
0
M
G
/
T
A
B

B
T
X
2
0
(
B
L
I
S
T
2
X
1
0
)
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
G
E
N
E
P
H
A
R
M

A
E
4
0
8
2
1
0
6
7
0
3
0
1
2
8
0
2
1
0
6
7
0
3
0
1
8
G
R
E
N
O
V
I
X

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
G
E
N
E
P
H
A
R
M

A
E
4
0
9
2
1
0
6
7
0
3
0
2
2
8
0
2
1
0
6
7
0
3
0
2
5
G
R
E
N
O
V
I
X

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
5
0
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
G
E
N
E
P
H
A
R
M

A
E
4
1
0
2
1
0
7
7
0
1
0
1
2
8
0
2
1
0
7
7
0
1
0
1
3
A
M
B
O
R
A
L

1
5
M
G
/
5
M
L

F
L
x
1
2
5

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
4
1
1
2
1
0
7
7
0
2
0
1
2
8
0
2
1
0
7
7
0
2
0
1
0
A
M
B
O
R
A
L

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
x
1
2
5

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
4
1
2
2
1
0
7
7
0
2
0
2
2
8
0
2
1
0
7
7
0
2
0
2
7
A
M
B
O
R
A
L

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
x
2
5
0

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
4
1
3
2
2
0
1
5
0
1
0
1
2
8
0
2
2
0
1
5
0
1
0
1
4
O
L
B
E
N
O
R
M

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L

x

1
2
5

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
n
C
Þ
M
A

L
A
A
A
z

A
.
L
.
4
1
4
2
2
0
2
6
0
2
0
1
2
8
0
2
2
0
2
6
0
2
0
1
7
F
L
U
I
B
R
O
X

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
F
A
R
M
E
L
L
A
S

E
N
T
E
R
P
R
I
S
E
S

L
T
D
,

C
Y
P
R
U
S
4
1
5
2
2
0
2
6
0
2
0
2
2
8
0
2
2
0
2
6
0
2
0
2
4
F
L
U
I
B
R
O
X

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
5
0
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
F
A
R
M
E
L
L
A
S

E
N
T
E
R
P
R
I
S
E
S

L
T
D
,

C
Y
P
R
U
S
4
1
6
2
2
0
6
2
0
2
0
1
2
8
0
2
2
0
6
2
0
2
0
1
5
T
A
L
C
I
D

5
0
0
M
G
/
T
A
B

8
1
x
2
0
(
B
L
I
S
T

2
X
1
0
)
A
0
2
A
D
0
4
H
Y
D
R
O
T
A
L
C
I
T
E
B
A
Y
E
R

L
A
A
A
z

A
8
L
L
4
1
7
2
2
0
6
2
0
2
0
2
2
8
0
2
2
0
6
2
0
2
0
2
2
T
A
L
C
I
D

5
0
0
M
G
/
T
A
B

8
1
x
5
0
(
B
L
I
S
T

5
X
1
0
)
A
0
2
A
D
0
4
H
Y
D
R
O
T
A
L
C
I
T
E
B
A
Y
E
R

L
A
A
A
z

A
8
L
L
4
1
8
2
2
0
6
2
0
2
0
3
2
8
0
2
2
0
6
2
0
2
0
3
9
T
A
L
C
I
D

5
0
0
M
G
/
T
A
B

8
1
x
1
0
0
(
B
L
I
S
T

1
0
X
1
0
)
A
0
2
A
D
0
4
H
Y
D
R
O
T
A
L
C
I
T
E
B
A
Y
E
R

L
A
A
A
z

A
8
L
L
4
1
9
2
2
1
0
0
0
1
0
1
2
8
0
2
2
1
0
0
0
1
0
1
7
V
I
D
I
L
A
C

0
,
3
2
%

F
L
X
1
0
M
L
S
0
1
K
A
0
2
H
Y
P
R
O
M
E
L
L
O
S
E
K
I
T
E

L
A
A
A
z

L
Þ
L
4
2
0
2
2
1
0
0
0
2
0
2
2
8
0
2
2
1
0
0
0
2
0
2
1
V
I
D
I
L
A
C

1
,
6
M
G
/
0
,
5
M
L

S
I
N
G
.
D
O
S

B
T
X
6
0
S
i
n
g
l
e

d
o
s
e
S
0
1
K
A
0
2
H
Y
P
R
O
M
E
L
L
O
S
E
K
I
T
E

L
A
A
A
z

L
Þ
L
4
2
1
2
2
1
0
0
0
2
0
3
2
8
0
2
2
1
0
0
0
2
0
3
8
V
I
D
I
L
A
C

1
,
6
M
G
/
0
,
5
M
L

S
I
N
G
.
D
O
S

B
T
X
1
2
0

S
i
n
g
l
e

d
o
s
e
S
0
1
K
A
0
2
H
Y
P
R
O
M
E
L
L
O
S
E
K
I
T
E

L
A
A
A
z

L
Þ
L
4
2
2
2
2
1
0
0
0
2
0
4
2
8
0
2
2
1
0
0
0
2
0
4
5
V
I
D
I
L
A
C

1
,
6
M
G
/
0
,
5
M
L

S
I
N
G
.
D
O
S

B
T
X
3
0
s
i
n
g
l
e

d
o
s
e
S
0
1
K
A
0
2
H
Y
P
R
O
M
E
L
L
O
S
E
K
I
T
E

L
A
A
A
z

L
Þ
L
4
2
3
2
2
1
0
7
0
1
0
1
2
8
0
2
2
1
0
7
0
1
0
1
6
O
X
Y
G
E
N
A
T
E
D

W
A
T
E
R

3
%
/
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

3
%

(
W
/
V
)

F
L
x
1
0
0

M
L
D
0
8
A
X
0
1
H
Y
D
R
O
G
E
N

P
E
R
O
X
I
D
E
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

M
.
Þ
A
n
1
z
l
C
z

L

-
A
n
C
C
?
A
P
z

C
L
4
2
4
2
2
1
0
7
0
1
0
2
2
8
0
2
2
1
0
7
0
1
0
2
3
O
X
Y
G
E
N
A
T
E
D

W
A
T
E
R

3
%
/
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

3
%

(
W
/
V
)

F
L
x
2
4
0

M
L
D
0
8
A
X
0
1
H
Y
D
R
O
G
E
N

P
E
R
O
X
I
D
E
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

M
.
Þ
A
n
1
z
l
C
z

L

-
A
n
C
C
?
A
P
z

C
L
4
2
5
2
2
1
0
7
0
1
0
3
2
8
0
2
2
1
0
7
0
1
0
3
0
O
X
Y
G
E
N
A
T
E
D

W
A
T
E
R

3
%
/
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

3
%

(
W
/
V
)

F
L
x
5
0
0

M
L
D
0
8
A
X
0
1
H
Y
D
R
O
G
E
N

P
E
R
O
X
I
D
E
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

M
.
Þ
A
n
1
z
l
C
z

L

-
A
n
C
C
?
A
P
z

C
L
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24907
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
4
2
6
2
2
1
0
7
0
1
0
4
2
8
0
2
2
1
0
7
0
1
0
4
7
O
X
Y
G
E
N
A
T
E
D

W
A
T
E
R

3
%
/
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

3
%

(
W
/
V
)

F
L
x
1
0
0
0

M
L
D
0
8
A
X
0
1
H
Y
D
R
O
G
E
N

P
E
R
O
X
I
D
E
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

M
.
Þ
A
n
1
z
l
C
z

L

-
A
n
C
C
?
A
P
z

C
L
4
2
7
2
2
1
0
7
0
1
0
5
2
8
0
2
2
1
0
7
0
1
0
5
4
O
X
Y
G
E
N
A
T
E
D

W
A
T
E
R

3
%
/
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

3
%

(
W
/
V
)

F
L
x
1
0
0

M
L
D
0
8
A
X
0
1
H
Y
D
R
O
G
E
N

P
E
R
O
X
I
D
E
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

M
.
Þ
A
n
1
z
l
C
z

L

-
A
n
C
C
?
A
P
z

C
L
4
2
8
2
2
1
0
7
0
1
0
6
2
8
0
2
2
1
0
7
0
1
0
6
1
O
X
Y
G
E
N
A
T
E
D

W
A
T
E
R

3
%
/
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

3
%

(
W
/
V
)

F
L
x
2
4
0

M
L
D
0
8
A
X
0
1
H
Y
D
R
O
G
E
N

P
E
R
O
X
I
D
E
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

M
.
Þ
A
n
1
z
l
C
z

L

-
A
n
C
C
?
A
P
z

C
L
4
2
9
2
2
1
0
8
0
1
0
1
2
8
0
2
2
1
0
8
0
1
0
1
3
8
A
M
M
A

l
U
A
l
C
?

2
%
/
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

2
%

F
L
X
6
5
M
L
D
0
8
A
G
0
3
I
O
D
I
N
E
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

M
.
Þ
A
n
1
z
l
C
z

L

-
A
n
C
C
?
A
P
z

C
L
4
3
0
2
2
1
0
9
0
1
0
1
2
8
0
2
2
1
0
9
0
1
0
1
0
M
E
R
B
R
O
M
I
N

2
%
/
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

2
%

W
/
V

F
L
X
5
0
M
L
D
0
8
A
K
0
4
M
E
R
B
R
O
M
I
N
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

M
.
Þ
A
n
1
z
l
C
z

L

-
A
n
C
C
?
A
P
z

C
L
4
3
1
2
2
1
0
9
0
1
0
2
2
8
0
2
2
1
0
9
0
1
0
2
7
M
E
R
B
R
O
M
I
N

2
%
/
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

2
%

W
/
V

F
L
X
1
0
0
M
L
D
0
8
A
K
0
4
M
E
R
B
R
O
M
I
N
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

M
.
Þ
A
n
1
z
l
C
z

L

-
A
n
C
C
?
A
P
z

C
L
4
3
2
2
2
1
3
9
0
1
0
1
2
8
0
2
2
1
3
9
0
1
0
1
7
D
O
N
A
R
O
T

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
P
R
O
T
O
N

P
H
A
R
M
A

A
n
U
n
?
M
P

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A
4
3
3
2
2
1
3
9
0
1
0
2
2
8
0
2
2
1
3
9
0
1
0
2
4
D
O
N
A
R
O
T

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
P
R
O
T
O
N

P
H
A
R
M
A

A
n
U
n
?
M
P

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A
4
3
4
2
2
1
5
6
0
1
0
1
2
8
0
2
2
1
5
6
0
1
0
1
4
T
R
A
V
E
L
G
U
M

2
0
M
G
/
G
U
M

B
T
x
1
0

(
B
L
I
S
T

2
x
5
)
R
0
6
A
A
0
2
D
I
M
E
N
H
Y
D
R
I
N
A
T
E
8
l
A
n
L
-

A
.
L
.

A
n
U
n
?
M
C
z

L
M
Þ
C
Þ
C
8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P
-
1
C
?
Þ
l
z
1
l
k
P
-
4
3
5
2
2
1
7
3
0
3
0
1
2
8
0
2
2
1
7
3
0
3
0
1
5
S
I
N
A
R
T
R
O
L

1
,
5
%


(
W
/
W
)

T
U
B
x
5
0

G
M
0
2
A
A
0
7
P
I
R
O
X
I
C
A
M

C
I
N
N
A
M
A
T
E
d
A
Þ
M
A
n
L
A

L
M
Þ
C
Þ
l
k
P

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
4
3
6
2
2
2
2
1
0
1
0
1
2
8
0
2
2
2
2
1
0
1
0
1
9
S
A
L
O
S
P
I
R
-
C

5
0
0

(
5
0
0
+
3
0
0
)
M
G
/
T
A
B

8
1
x
1
2
(
F
O
I
S
T
3
x
4
)
N
0
2
B
A
5
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,

A
S
C
O
R
B
I
C

A
C
I
D
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
4
3
7
2
2
2
7
6
0
1
0
1
2
8
0
2
2
2
7
6
0
1
0
1
9
A
P
O
T
E
L

C
-
5
0
0

E
F
.
T
A
B
(
5
0
0
+
3
0
0
)
M
G
/
T
A

B
T
x
1
2

(
F
O
I
S
T

3

x

4
)
N
0
2
B
E
5
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,
A
S
C
O
R
B
I
C

A
C
I
D
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
4
3
8
2
2
3
4
1
0
2
0
1
2
8
0
2
2
3
4
1
0
2
0
1
1
P
R
E
P
A
R
A
T
I
O
N

H

(
1
+
3
)
%

T
U
B

x

2
5

G
D
0
2
A
X
Y
E
A
S
T

C
E
L
L

E
X
T
R
A
C
T
,
S
H
A
R
K

L
I
V
E
R

O
I
L
P
F
I
Z
E
R

L
A
A
A
z

A
.
L
.
24908 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
4
3
9
2
2
3
4
1
0
2
0
2
2
8
0
2
2
3
4
1
0
2
0
2
8
P
R
E
P
A
R
A
T
I
O
N

H

(
1
+
3
)
%

T
U
B

x

5
0

G
D
0
2
A
X
Y
E
A
S
T

C
E
L
L

E
X
T
R
A
C
T
,
S
H
A
R
K

L
I
V
E
R

O
I
L
P
F
I
Z
E
R

L
A
A
A
z

A
.
L
.
4
4
0
2
2
3
5
9
0
1
0
1
2
8
0
2
2
3
5
9
0
1
0
1
9
L
E
V
O
C
A
R
N
I
L

1
G
/
1
0
M
L

F
L

(
S
I
N
G
L
E

D

B
T
x
1
0


F
L

x

1
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
D
.
A
.
S
.
T
.

B
I
O
T
E
C
H

d
A
Þ
/
k
P

L
Þ
L

A
.
1
.

D
.
A
.
S
.
T
.

B
I
O
T
E
C
H
4
4
1
2
2
3
6
6
0
1
0
1
2
8
0
2
2
3
6
6
0
1
0
1
7
A
F
R
O
D
O
R

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
I
A
S
I
S

P
H
A
R
M
A
C
.
H
E
L
L
A
S

8
l
C
M
.
&

L
M
Þ
.
d
/
k
U
n
-
x
P
M
/
k
U
n

&

k
A
4
4
2
2
2
3
6
6
0
1
0
2
2
8
0
2
2
3
6
6
0
1
0
2
4
A
F
R
O
D
O
R

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L

X
2
5
0
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
I
A
S
I
S

P
H
A
R
M
A
C
.
H
E
L
L
A
S

8
l
C
M
.
&

L
M
Þ
.
d
/
k
U
n
-
x
P
M
/
k
U
n

&

k
A
4
4
3
2
2
3
8
2
0
1
0
2
2
8
0
2
2
3
8
2
0
1
0
2
4
G
A
V
I
S
C
O
N
-
L

(
2
5
0
+
1
3
3
,
5
)
M
G
/
5
M
L

F
L
x
2
0
0

M
L
A
0
2
B
X
1
3
A
L
G
I
N
,

S
O
D
I
U
M

B
I
C
A
R
B
O
N
A
T
E
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
4
4
4
2
2
3
8
2
0
2
0
2
2
8
0
2
2
3
8
2
0
2
0
2
1
G
A
V
I
S
C
O
N
-
L

(
P
E
P
P
E
R
M
I
N
T

F
L
A
V
O
U
R
)

(
2
5
0
+
1
3
3
,
5
)
M
G
/
5
M
L

F
L
x
2
0
0

M
L
A
0
2
B
X
1
3
A
L
G
I
N
,

S
O
D
I
U
M

B
I
C
A
R
B
O
N
A
T
E
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
4
4
5
2
2
3
8
2
0
2
0
3
2
8
0
2
2
3
8
2
0
2
0
3
8
G
A
V
I
S
C
O
N
-
L

(
P
E
P
P
E
R
M
I
N
T

F
L
A
V
O
U
R
)

(
2
5
0
+
1
3
3
,
5
)
M
G
/
5
M
L

F
L
x
5
0
0

M
L
A
0
2
B
X
1
3
A
L
G
I
N
,

S
O
D
I
U
M

B
I
C
A
R
B
O
N
A
T
E
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
4
4
6
2
2
3
8
2
0
2
0
4
2
8
0
2
2
3
8
2
0
2
0
4
5
G
A
V
I
S
C
O
N
-
L

(
P
E
P
P
E
R
M
I
N
T

F
L
A
V
O
U
R
)

(
2
5
0
+
1
3
3
,
5
)
M
G
/
5
M
L

F
L
x
3
0
0

M
L
A
0
2
B
X
1
3
A
L
G
I
N
,

S
O
D
I
U
M

B
I
C
A
R
B
O
N
A
T
E
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
4
4
7
2
2
3
8
3
0
5
0
6
2
8
0
2
2
3
8
3
0
5
0
6
7
G
A
V
I
S
C
O
N

P
E
P
P
E
R
M
I
N
T

T
A
B
L
E
T
S

(
2
5
0
+
1
3
,
5
+
8
0

M
G
)

T
A
B

B
T
x
3
2

B
L
I
S
T
A
0
2
B
X
1
3
A
L
G
I
N
,

C
A
L
C
I
U
M

C
A
R
B
O
N
A
T
E
,

S
O
D
I
U
M

B
I
C
A
R
B
O
N
A
T
E
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
4
4
8
2
2
3
8
3
0
6
0
6
2
8
0
2
2
3
8
3
0
6
0
6
4
G
A
V
I
S
C
O
N

L
I
Q
U
I
D

S
A
C
H
E
T
S

(
5
0
0
+
2
6
7
+
1
6
0
)
M
G
/
1
0
M
L

B
T
x
1
2

S
A
C
H
E
T
S
A
0
2
B
X
1
3
A
L
G
I
N
,

C
A
L
C
I
U
M

C
A
R
B
O
N
A
T
E
,

S
O
D
I
U
M

B
I
C
A
R
B
O
N
A
T
E
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
4
4
9
2
2
4
0
9
0
1
0
1
2
8
0
2
2
4
0
9
0
1
0
1
1
E
H
R
L
I
C
H


T
U
B
X
7
5
G
M
0
2
A
X
1
0
E
U
C
A
L
Y
P
T
U
S

O
I
L
,

M
E
N
T
H
O
L
,

C
A
M
P
H
O
R
,

B
E
N
Z
Y
L

N
I
C
O
T
I
N
A
T
E
,

M
I
N
K

G
R
E
A
S
E
,
B
O
G

(
M
U
D
)

E
X
T
R
A
C
T
,

S
P
A
N
I
S
H

P
E
P
P
E
R

E
X
T
R
A
C
T
d
A
Þ
M
L
-

A
.
L
.
4
5
0
2
2
4
0
9
0
1
0
2
2
8
0
2
2
4
0
9
0
1
0
2
8
E
H
R
L
I
C
H


T
U
B
X
1
2
0
G
M
0
2
A
X
1
0
E
U
C
A
L
Y
P
T
U
S

O
I
L
,

M
E
N
T
H
O
L
,

C
A
M
P
H
O
R
,

B
E
N
Z
Y
L

N
I
C
O
T
I
N
A
T
E
,

M
I
N
K

G
R
E
A
S
E
,
B
O
G

(
M
U
D
)

E
X
T
R
A
C
T
,

S
P
A
N
I
S
H

P
E
P
P
E
R

E
X
T
R
A
C
T
d
A
Þ
M
L
-

A
.
L
.
4
5
1
2
2
4
0
9
0
1
0
3
2
8
0
2
2
4
0
9
0
1
0
3
5
E
H
R
L
I
C
H


J
A
R
X
1
2
0
G
M
0
2
A
X
1
0
E
U
C
A
L
Y
P
T
U
S

O
I
L
,

M
E
N
T
H
O
L
,

C
A
M
P
H
O
R
,

B
E
N
Z
Y
L

N
I
C
O
T
I
N
A
T
E
,

M
I
N
K

G
R
E
A
S
E
,
B
O
G

(
M
U
D
)

E
X
T
R
A
C
T
,

S
P
A
N
I
S
H

P
E
P
P
E
R

E
X
T
R
A
C
T
d
A
Þ
M
L
-

A
.
L
.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24909
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
4
5
2
2
2
4
2
7
0
1
0
1
2
8
0
2
2
4
2
7
0
1
0
1
5
S
O
P
A
I
N
-
P
L
U
S

[
2
0
0
I
U
+
(
5
+
2
)
M
G
]
/
T
A
B

B
T
X
2
0
R
0
2
A
B
B
A
C
I
T
R
A
C
I
N
,

L
Y
S
O
Z
Y
M
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
,
P
A
P
A
I
N
M
E
D
I
C
H
R
O
M

A
.
E
.
4
5
3
2
2
4
2
7
0
1
0
2
2
8
0
2
2
4
2
7
0
1
0
2
2
S
O
P
A
I
N
-
P
L
U
S

[
2
0
0
I
U
+
(
5
+
2
)
M
G
]
/
T
A
B

B
T
X
4
2
(
B
L
I
S
T
7
X
6
)
R
0
2
A
B
B
A
C
I
T
R
A
C
I
N
,
L
Y
S
O
Z
Y
M
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
,
P
A
P
A
I
N
M
E
D
I
C
H
R
O
M

A
.
E
.
4
5
4
2
2
4
3
0
0
1
0
2
2
8
0
2
2
4
3
0
0
1
0
2
2
C
O
R
N
E
R
E
G
E
L

5
%

W
/
W

B
T
X
1
(
T
U
B
X
1
0
G
)
S
0
1
X
A
1
2
D
E
X
P
A
N
T
H
E
N
O
L
K
I
T
E

L
A
A
A
z

L
Þ
L
4
5
5
2
2
4
6
6
0
2
0
1
2
8
0
2
2
4
6
6
0
2
0
1
1
B
I
O
F
E
N
A
C

1
,
5
%

W
/
W

B
T

x

T
U
B

x

6
0

G
M
0
2
A
A
2
5
A
C
E
C
L
O
F
E
N
A
C
G
A
L
E
N
I
C
A

A
L
4
5
6
2
2
4
7
1
0
2
0
1
2
8
0
2
2
4
7
1
0
2
0
1
5
S
O
V
I
P
A
N

1
,
5
%


W
/
W

T
U
B

x

6
0

G
M
0
2
A
A
2
5
A
C
E
C
L
O
F
E
N
A
C
N
O
V
I
S

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L

S
.
A
.
,

G
R
E
E
C
E
4
5
7
2
2
6
3
6
0
2
0
1
2
8
0
2
2
6
3
6
0
2
0
1
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
/
G
E
N
E
P
H
A
R
M

2
%

F
L
x
6
0
M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
G
E
N
E
P
H
A
R
M

A
E
4
5
8
2
2
6
3
6
0
2
0
2
2
8
0
2
2
6
3
6
0
2
0
2
5
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
/
G
E
N
E
P
H
A
R
M

2
%

F
L
x
1
2
0
M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
G
E
N
E
P
H
A
R
M

A
E
4
5
9
2
2
6
3
6
0
2
0
3
2
8
0
2
2
6
3
6
0
2
0
3
2
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
/
G
E
N
E
P
H
A
R
M

2
%

B
T
X
8
4
F
L
X
1
2
0
M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
G
E
N
E
P
H
A
R
M

A
E
4
6
0
2
2
6
6
4
0
1
0
1
2
8
0
2
2
6
6
4
0
1
0
1
4
C
A
L
L
I
F
U
G
O
-
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

1
0
%

F
L
X
1
0
M
L
D
1
1
A
F
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

M
.
Þ
A
n
1
z
l
C
z

L

-
A
n
C
C
?
A
P
z

C
L
4
6
1
2
2
6
8
3
0
1
0
1
2
8
0
2
2
6
8
3
0
1
0
1
5
R
A
D
E
R
M
I
N

5
%

W
/
W

T
U
B
X
1
0
0
G
M
0
2
A
A
0
6
E
T
O
F
E
N
A
M
A
T
E
V
I
O
F
A
R

L
Þ
L
4
6
2
2
2
6
8
3
0
2
0
1
2
8
0
2
2
6
8
3
0
2
0
1
2
R
A
D
E
R
M
I
N

1
0
%

W
/
W

T
U
B
X
1
0
0
G
M
0
2
A
A
0
6
E
T
O
F
E
N
A
M
A
T
E
V
I
O
F
A
R

L
Þ
L
4
6
3
2
2
6
8
5
0
2
0
1
2
8
0
2
2
6
8
5
0
2
0
1
6
S
O
L
U
D
A
M
I
N

1
G
/
S
I
N
G
L
E

D
O
S
E

B
T
x
1
0

(
F
L

x

1
0

M
L
)
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
k
A
L
8
A

A
d
8
L
L
4
6
4
2
2
8
1
7
0
2
0
1
2
8
0
2
2
8
1
7
0
2
0
1
1
M
I
N
A
R
T
I
N
E

1
G
/
1
0
M
L

V
I
A
L

(
S
I
N
G
L
E

D
O
S
E
)

B
T
x
1
0
F
L
x
1
0
M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
M
l
n
L
Þ
8
A

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
4
6
5
2
2
8
1
7
0
2
0
2
2
8
0
2
2
8
1
7
0
2
0
2
8
M
I
N
A
R
T
I
N
E

1
G
/
1
0
M
L

V
I
A
L

(
S
I
N
G
L
E

D
O
S
E
)

B
T
x
1
0

A
M
P
(
P
P
)
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
M
l
n
L
Þ
8
A

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
4
6
6
2
2
8
8
0
0
1
0
1
2
8
0
2
2
8
8
0
0
1
0
1
8
A
S
P
I
R
I
N
-
C

(
4
0
0
+
2
4
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
0
N
0
2
B
A
5
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,

A
S
C
O
R
B
I
C

A
C
I
D
B
A
Y
E
R

L
A
A
A
z

A
8
L
L
4
6
7
2
2
9
0
3
0
1
0
1
2
8
0
2
2
9
0
3
0
1
0
1
4
T
R
I
N
A
L
I
N

1
G
/
1
0
M
L
(
S
I
N
G
L
E

D
O
S
E
)

B
T
x

1
0

F
L

x

1
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
n
C
Þ
M
A

L
A
A
A
z

A
.
L
.
4
6
8
2
2
9
1
5
0
1
0
1
2
8
0
2
2
9
1
5
0
1
0
1
7
I
N
E
S
T
O
M

1
G
/
1
0
M
L

B
T
x

1
0

F
L

x

1
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
H
E
L
P

A
8
L
L
4
6
9
2
2
9
1
5
0
3
0
1
2
8
0
2
2
9
1
5
0
3
0
1
1
I
N
E
S
T
O
M

2
G
/
1
0
M
L

V
I
A
L

B
T
x
1
0

V
I
A
L
S
x
1
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
H
E
L
P

A
8
L
L
4
7
0
2
2
9
5
1
0
1
0
1
2
8
0
2
2
9
5
1
0
1
0
1
5
F
R
U
T
E
N
O
R

1
G
/
1
0
M
L

S
I
N
G
L
E

D
O
S
E

B
T
x
1
0
F
L
x
1
0
M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
R
A
F
A
R
M

A
.
E
.
B
.
E
.
4
7
1
2
2
9
5
1
0
2
0
1
2
8
0
2
2
9
5
1
0
2
0
1
2
F
R
U
T
E
N
O
R

2
G
/
1
0
M
L

V
I
A
L

(
2
0
0
M
G
/
M
L
)

8
1
x
1
0

(
V
I
A
L
S
x
1
0
M
L
)
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
R
A
F
A
R
M

A
.
E
.
B
.
E
.
4
7
2
2
3
0
4
8
0
1
0
1
2
8
0
2
3
0
4
8
0
1
0
1
1
C
O
R
U
B
I
N

1
G
/
1
0
M
L

B
T
X
1
0
F
L
X
1
0
M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
I
A
S
I
S

P
H
A
R
M
A
C
.
H
E
L
L
A
S

8
l
C
M
.
&

L
M
Þ
.
d
/
k
U
n
-
x
P
M
/
k
U
n

&

k
A
24910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
4
7
3
2
3
0
5
5
0
1
0
1
2
8
0
2
3
0
5
5
0
1
0
1
9
N
U
R
O
F
E
N

C
O
L
D

A
N
D

F
L
U

(
2
0
0
+
3
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T

x

1
2
R
0
1
B
A
5
2
I
B
U
P
R
O
F
E
N
,

P
S
E
U
D
O
E
P
H
E
D
R
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
4
7
4
2
3
0
5
5
0
1
0
2
2
8
0
2
3
0
5
5
0
1
0
2
6
N
U
R
O
F
E
N

C
O
L
D

A
N
D

F
L
U

(
2
0
0
+
3
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T

x

2
4
R
0
1
B
A
5
2
I
B
U
P
R
O
F
E
N
,

P
S
E
U
D
O
E
P
H
E
D
R
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
4
7
5
2
3
0
6
5
0
1
0
1
2
8
0
2
3
0
6
5
0
1
0
1
8
S
T
E
F
O
L
A
N
T

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
S
.
J
.
A
.

P
H
A
R
M

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

Þ
L
Þ
l
U
Þ
l
z
M
L
n
P
z

L
4
7
6
2
3
0
6
5
0
1
0
2
2
8
0
2
3
0
6
5
0
1
0
2
5
S
T
E
F
O
L
A
N
T

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
0
0
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
S
.
J
.
A
.

P
H
A
R
M

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

Þ
L
Þ
l
U
Þ
l
z
M
L
n
P
z

L
4
7
7
2
3
1
0
9
0
3
0
2
2
8
0
2
3
1
0
9
0
3
0
2
0
S
T
R
E
P
S
I
L
S

P
L
U
S

(
0
,
6
+
1
,
2
+
1
,
5
6
)
M
G
/
L
O
Z

B
T
x
1
6
R
0
2
A
A
0
3
A
M
Y
L
M
E
T
A
C
R
E
S
O
L
,

D
I
C
H
L
O
R
O
B
E
N
Z
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,
L
I
D
O
C
A
I
N
E
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
4
7
8
2
3
1
0
9
0
3
0
3
2
8
0
2
3
1
0
9
0
3
0
3
7
S
T
R
E
P
S
I
L
S

P
L
U
S

(
0
,
6
+
1
,
2
+
1
,
5
6
)
M
G
/
L
O
Z

B
T
x
2
4
R
0
2
A
A
0
3
A
M
Y
L
M
E
T
A
C
R
E
S
O
L
,

D
I
C
H
L
O
R
O
B
E
N
Z
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,
L
I
D
O
C
A
I
N
E
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
4
7
9
2
3
1
1
9
0
1
0
1
2
8
0
2
3
1
1
9
0
1
0
1
8
D
I
C
L
O
P
L
A
S
T

1
,
2
9
%

(
1
8
0
M
G
/
P
L
A
S
T
)

B
T

x

1

¢
ó
k
c
\
o

x

5
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

E
P
O
L
A
M
I
N
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
4
8
0
2
3
1
1
9
0
1
0
2
2
8
0
2
3
1
1
9
0
1
0
2
5
D
I
C
L
O
P
L
A
S
T

1
,
2
9
%

(
1
8
0
M
G
/
P
L
A
S
T
)

B
T
x

2

¢
ó
k
c
\
o
u
ç

¿

5
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

E
P
O
L
A
M
I
N
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
4
8
1
2
3
1
1
9
0
1
0
3
2
8
0
2
3
1
1
9
0
1
0
3
2
D
I
C
L
O
P
L
A
S
T

1
,
2
9
%

(
1
8
0
M
G
/
P
L
A
S
T
)

B
T

x

1

¢
ó
k
c
\
o

x

2
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

E
P
O
L
A
M
I
N
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
4
8
2
2
3
1
4
1
0
1
0
1
2
8
0
2
3
1
4
1
0
1
0
1
9
P
O
N
O
T
E
X

'
A
D
E
L
C
O
'

(
5
0
0
+
1
0
0
+
2
7
)
M
G
/
T
A
B

8
1
x
2
0
N
0
2
B
A
5
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,

M
A
G
N
E
S
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E
,

A
L
U
M
I
N
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E

G
E
L
,

D
R
I
E
D
A
D
E
L
C
O

A
.
E
.


x
Þ
U
M
.

A
C
P
n
.

A
d
C
l

L
.

k
C
A
C
k
C
1
Þ
U
n
P
4
8
3
2
3
1
4
1
0
1
0
2
2
8
0
2
3
1
4
1
0
1
0
2
6
P
O
N
O
T
E
X

'
A
D
E
L
C
O
'

(
5
0
0
+
1
0
0
+
2
7
)
M
G
/
T
A
B

B
T
X
1
0
0
N
0
2
B
A
5
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,

M
A
G
N
E
S
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E
,

A
L
U
M
I
N
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E

G
E
L
,

D
R
I
E
D
A
D
E
L
C
O

A
.
E
.


x
Þ
U
M
.

A
C
P
n
.

A
d
C
l

L
.

k
C
A
C
k
C
1
Þ
U
n
P
4
8
4
2
3
1
5
8
0
1
0
1
2
8
0
2
3
1
5
8
0
1
0
1
7
M
U
C
O
L
I
N

1
5
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
k
C
Þ
L
Þ

A
.
L
.
4
8
5
2
3
1
5
8
0
2
0
1
2
8
0
2
3
1
5
8
0
2
0
1
4
M
U
C
O
L
I
N

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
k
C
Þ
L
Þ

A
.
L
.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24911
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
4
8
6
2
3
1
6
3
0
1
0
1
2
8
0
2
3
1
6
3
0
1
0
1
1
M
I
N
O
A

1
G
/
1
0

M
L
(
1

A
C
z
P
)

B
T
x
1
0

V
I
A
L
S

x
1
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
d
C
l
n
l
-
d
A
Þ
M

L
Þ
L
4
8
7
2
3
1
7
7
0
1
0
1
2
8
0
2
3
1
7
7
0
1
0
1
8
R
O
N
A
L

2
2
M
C
G
/
D
O
S
E

F
L
X
1
0
M
L
(
2
2
5
D
O
S
E
S
)
R
0
1
A
A
0
5
O
X
Y
M
E
T
A
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
O
L
V
O
S

S
C
I
E
N
C
E

A
E
4
8
8
2
3
2
5
2
0
1
0
1
2
8
0
2
3
2
5
2
0
1
0
1
2
O
C
U
L
O
T
E
C
T

2
0
M
G
/
0
,
4
M
L

B
T
X
2
0
Þ
L
Þ
l
L
k
1
L
z
x
0
,
4
M
L
S
0
1
X
A
2
0
P
O
L
Y
V
I
D
O
N
E
L
A
B
O
R
A
T
O
I
R
E
S

T
H
E
A
,

F
R
A
N
C
E
4
8
9
2
3
2
6
4
0
8
0
3
2
8
0
2
3
2
6
4
0
8
0
3
8
N
I
C
O
T
I
N
E
L
L

F
R
U
I
T

2
M
G
/
G
U
M

B
T

x

2
4
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
4
9
0
2
3
2
6
4
0
8
0
8
2
8
0
2
3
2
6
4
0
8
0
8
3
N
I
C
O
T
I
N
E
L
L

F
R
U
I
T

2
M
G
/
G
U
M

B
T

x

9
6
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
4
9
1
2
3
2
6
4
1
0
0
3
2
8
0
2
3
2
6
4
1
0
0
3
1
N
I
C
O
T
I
N
E
L
L

C
O
O
L

M
I
N
T

2
M
G
/
G
U
M

B
T

x

2
4
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
4
9
2
2
3
2
6
4
1
0
0
8
2
8
0
2
3
2
6
4
1
0
0
8
6
N
I
C
O
T
I
N
E
L
L

C
O
O
L

M
I
N
T

2
M
G
/
G
U
M

B
T

x

9
6
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
4
9
3
2
3
2
6
4
1
2
0
3
2
8
0
2
3
2
6
4
1
2
0
3
5
N
I
C
O
T
I
N
E
L
L

L
I
Q
U
O
R
I
C
E

2
M
G
/
G
U
M

B
T

x

2
4
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
4
9
4
2
3
2
6
4
1
2
0
8
2
8
0
2
3
2
6
4
1
2
0
8
0
N
I
C
O
T
I
N
E
L
L

L
I
Q
U
O
R
I
C
E

2
M
G
/
G
U
M

B
T

x

9
6
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
4
9
5
2
3
3
1
1
0
1
0
1
2
8
0
2
3
3
1
1
0
1
0
1
6
O
S
K
A
N
A

1
G
/
1
0
M
L

S
I
N
G
L
E

D
O
S
E

B
T
x
1
0
V
I
A
L
S
x
1
0
M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
8
L
A
k
A

L
A
A
A
z

A
L
8
L
4
9
6
2
3
3
7
5
0
1
0
1
2
8
0
2
3
3
7
5
0
1
0
1
8
M
E
R
L
I
T

1
G
/
1
0
M
L

B
T
x
1
0

F
L
x
1
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
L
E
O
V
A
N

M
.
A
L
U
n

&

z
l
A

L
L
4
9
7
2
3
3
9
2
0
1
0
1
2
8
0
2
3
3
9
2
0
1
0
1
5
P
Y
C
N
O
G
E
N
O
L

2
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
6
0

(
B
L
I
S
T

4
x
1
5
)
C
0
5
C
X
C
O
A
S
T
A
L

P
I
N
E
'
S

D
R
Y

B
A
R
K

E
X
T
R
A
C
T

O
R

P
I
N
U
S

P
I
N
A
S
T
E
R

O
R

P
I
N
U
S

M
A
R
I
T
I
M
A
V
I
L
C
O

A
.
E
.
4
9
8
2
3
3
9
2
0
1
0
2
2
8
0
2
3
3
9
2
0
1
0
2
2
P
Y
C
N
O
G
E
N
O
L

2
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0

(
B
L
I
S
T

2
x
1
5
)
C
0
5
C
X
C
O
A
S
T
A
L

P
I
N
E
'
S

D
R
Y

B
A
R
K

E
X
T
R
A
C
T

O
R

P
I
N
U
S

P
I
N
A
S
T
E
R

O
R

P
I
N
U
S

M
A
R
I
T
I
M
A
V
I
L
C
O

A
.
E
.
4
9
9
2
3
3
9
2
0
2
0
1
2
8
0
2
3
3
9
2
0
2
0
1
2
P
Y
C
N
O
G
E
N
O
L

5
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
6
0

(
B
L
I
S
T

4
x
1
5
)
C
0
5
C
X
C
O
A
S
T
A
L

P
I
N
E
'
S

D
R
Y

B
A
R
K

E
X
T
R
A
C
T

O
R

P
I
N
U
S

P
I
N
A
S
T
E
R

O
R

P
I
N
U
S

M
A
R
I
T
I
M
A
V
I
L
C
O

A
.
E
.
5
0
0
2
3
3
9
2
0
2
0
2
2
8
0
2
3
3
9
2
0
2
0
2
9
P
Y
C
N
O
G
E
N
O
L

5
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0

(
B
L
I
S
T

2
x
1
5
)
C
0
5
C
X
C
O
A
S
T
A
L

P
I
N
E
'
S

D
R
Y

B
A
R
K

E
X
T
R
A
C
T

O
R

P
I
N
U
S

P
I
N
A
S
T
E
R

O
R

P
I
N
U
S

M
A
R
I
T
I
M
A
V
I
L
C
O

A
.
E
.
5
0
1
2
3
4
4
7
0
1
0
1
2
8
0
2
3
4
4
7
0
1
0
1
2
H
Y
D
R
O
G
E
N

P
E
R
O
X
I
D
E

/
E
C
O
F
A
R
M

3
%

F
L
X
2
0
0
M
L
(
Þ
\
o
o
ì
.
¢
t
o
\
)
D
0
8
A
X
0
1
H
Y
D
R
O
G
E
N

P
E
R
O
X
I
D
E
E
C
O
-
F
A
R
M

A
E
5
0
2
2
3
4
4
7
0
1
0
2
2
8
0
2
3
4
4
7
0
1
0
2
9
H
Y
D
R
O
G
E
N

P
E
R
O
X
I
D
E

/
E
C
O
F
A
R
M

3
%

F
L
X
5
0
0
M
L
(
Þ
\
o
o
ì
.
¢
t
o
\
)
D
0
8
A
X
0
1
H
Y
D
R
O
G
E
N

P
E
R
O
X
I
D
E
E
C
O
-
F
A
R
M

A
E
5
0
3
2
3
4
4
8
0
1
0
1
2
8
0
2
3
4
4
8
0
1
0
1
9
I
O
D
I
N
E

S
O
L
U
T
I
O
N
/
E
C
O
F
A
R
M

7
%

F
L
x
5
0
M
L
D
0
8
A
G
0
3
I
O
D
I
N
E
E
C
O
-
F
A
R
M

A
E
24912 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
5
0
4
2
3
4
4
9
0
1
0
1
2
8
0
2
3
4
4
9
0
1
0
1
6
M
E
R
B
R
O
M
I
N

(
M
L
Þ
k
C
?
Þ
C
x
Þ
U
M
)
/
E
C
O
F
A
R
M

2
%

F
L
x
3
0
M
L
D
0
8
A
K
0
4
M
E
R
B
R
O
M
I
N
E
C
O
-
F
A
R
M

A
E
5
0
5
2
3
4
5
8
0
1
0
1
2
8
0
2
3
4
5
8
0
1
0
1
8
D
E
P
O
N

V
I
T

C

(
3
3
0
+
2
0
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T

x

2

T
U
B

x

1
0
N
0
2
B
E
5
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,

A
S
C
O
R
B
I
C

A
C
I
D
B
R
I
S
T
O
L
-
M
Y
E
R
S

S
Q
U
I
B
B

A
.
E
.
5
0
6
2
3
5
1
6
0
1
0
1
2
8
0
2
3
5
1
6
0
1
0
1
5
P
R
O
T
A
G
E
N
T

2
%

F
L
x
1
0

M
L
S
0
1
X
A
2
0
P
O
L
Y
V
I
D
O
N
E

k
2
5
d
A
Þ
M
L
-

A
.
L
.
5
0
7
2
3
5
1
6
0
2
0
1
2
8
0
2
3
5
1
6
0
2
0
1
2
P
R
O
T
A
G
E
N
T

2
%

B
T
X
2
0
S
D
C
X
0
.
4
M
L
S
0
1
X
A
2
0
P
O
L
Y
V
I
D
O
N
E

k
2
5
d
A
Þ
M
L
-

A
.
L
.
5
0
8
2
3
5
1
6
0
2
0
2
2
8
0
2
3
5
1
6
0
2
0
2
9
P
R
O
T
A
G
E
N
T

2
%

B
T
X
5
0
S
D
C
X
0
.
4
M
L
S
0
1
X
A
2
0
P
O
L
Y
V
I
D
O
N
E

k
2
5
d
A
Þ
M
L
-

A
.
L
.
5
0
9
2
3
5
2
9
0
1
0
1
2
8
0
2
3
5
2
9
0
1
0
1
5
T
E
V
O
R
I
L

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L

x

1
2
5

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
E
N
D
I
A

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

L
Þ
L

A
.
1
.

N
O
V
E
N
D
I
A

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
5
1
0
2
3
5
2
9
0
1
0
2
2
8
0
2
3
5
2
9
0
1
0
2
2
T
E
V
O
R
I
L

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L

x

2
5
0

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
E
N
D
I
A

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

L
Þ
L

A
.
1
.

N
O
V
E
N
D
I
A

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
5
1
1
2
3
5
5
7
0
1
0
1
2
8
0
2
3
5
5
7
0
1
0
1
8
H
A
L
I
V
E
R

0
,
2
5
%

T
U
B
X
4
0
G
M
0
2
A
X
1
0
T
H
I
O
C
O
L
C
H
I
C
O
S
I
D
E
8
L
A
k
A

L
A
A
A
z

A
L
8
L
5
1
2
2
3
5
7
3
0
1
0
3
2
8
0
2
3
5
7
3
0
1
0
3
2
C
R
Y
S
T
A
C
I
D
E

1
%

W
/
W

T
U
B
x
2
5

G
D
0
8
A
X
0
1
H
Y
D
R
O
G
E
N

P
E
R
O
X
I
D
E
A
Þ
Þ
l
A
n
l

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
5
1
3
2
3
5
9
7
0
1
0
1
2
8
0
2
3
5
9
7
0
1
0
1
4
C
A
R
N
I
D
O
S
E

1
G
/
1
0
M
L

B
T
x
1
0

F
L
x
1
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
5
1
4
2
3
6
6
0
0
1
0
1
2
8
0
2
3
6
6
0
0
1
0
1
5
E
N
S
I
A
L

1
G
/
1
0
M
L

F
L

B
T
x
1
0
F
L
x
1
0
M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
A
A
P
d
A
Þ
M

M
.
L
.
Þ
.
L
.
5
1
5
2
3
7
9
3
0
1
0
1
2
8
0
2
3
7
9
3
0
1
0
1
0
C
l
n
C
Þ
n
L
?
M
A

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
C

M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

7
0
%

V
/
V

B
O
T
T
L
E
X
2
0
0
M
L
D
0
8
A
X
0
8
E
T
H
Y
L

A
L
C
O
H
O
L

9
6
%
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

M
.
Þ
A
n
1
z
l
C
z

L

-
A
n
C
C
?
A
P
z

C
L
5
1
6
2
3
7
9
3
0
1
0
2
2
8
0
2
3
7
9
3
0
1
0
2
7
C
l
n
C
Þ
n
L
?
M
A

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
C

M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

7
0
%

V
/
V

B
O
T
T
L
E
X
3
0
0
M
L
D
0
8
A
X
0
8
E
T
H
Y
L

A
L
C
O
H
O
L

9
6
%
M
E
D
I
P
L
A
N
T
S

M
.
Þ
A
n
1
z
l
C
z

L

-
A
n
C
C
?
A
P
z

C
L
5
1
7
2
3
7
9
9
0
1
0
1
2
8
0
2
3
7
9
9
0
1
0
1
2
A
P
O
T
E
L

E
X
T
R
A

(
5
0
0
+
6
5
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
2

(
3

S
T
R
I
P
S
x

4
)
N
0
2
B
E
5
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,
C
A
F
F
E
I
N
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
5
1
8
2
3
7
9
9
0
2
0
3
2
8
0
2
3
7
9
9
0
2
0
3
3
A
P
O
T
E
L

E
X
T
R
A

(
5
0
0
+
6
5
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
2

(
B
L
I
S
T

1
x
1
2
)
N
0
2
B
E
5
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,
C
A
F
F
E
I
N
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
5
1
9
2
3
8
1
5
0
1
0
1
2
8
0
2
3
8
1
5
0
1
0
1
9
M
E
V
A
M
Y
S
T

1
G
/
1
0
M
L

B
T
x
1
0
F
L
x
1
0
M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
M
E
D
-
O
N
E

A
.
d
.
8
.
L
.
L
.
5
2
0
2
3
8
5
8
0
1
0
1
2
8
0
2
3
8
5
8
0
1
0
1
6
C
O
D
I
M
I
N

7
,
5
M
G
/
5
M
L

F
L
x
2
0
0
M
L

(
P
V
C
)
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
B
I
O
M
E
D
I
C
A
-
C
H
E
M
I
C
A

A
E
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24913
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
5
2
1
2
3
8
7
1
0
1
0
1
2
8
0
2
3
8
7
1
0
1
0
1
5
P
A
N
D
I
G
A
L

7
,
5
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
0
0
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
D
.
A
.
S
.
T
.

B
I
O
T
E
C
H

d
A
Þ
/
k
P

L
Þ
L

A
.
1
.

D
.
A
.
S
.
T
.

B
I
O
T
E
C
H
5
2
2
2
3
9
1
7
0
1
0
1
2
8
0
2
3
9
1
7
0
1
0
1
0
M
I
N
O
D
R
I
L

5
%

B
T
x
F
L
x
6
0
M
L
D
1
1
A
X
0
1
M
I
N
O
X
I
D
I
L
B
I
O
R
E
S
P
O
N
D

L
1
A
l
Þ
L
l
A

Þ
L
Þ
l
C
Þ
l
z
M
L
n
P
z

L
?
C
?
n
P
z

A
.
1
.

B
I
O
5
2
3
2
3
9
1
7
0
2
0
1
2
8
0
2
3
9
1
7
0
2
0
1
7
M
I
N
O
D
R
I
L

2
%

B
T
X
F
L
X
6
0
M
L
D
1
1
A
X
0
1
M
I
N
O
X
I
D
I
L
k
A
L
8
A

A
d
8
L
L
5
2
4
2
3
9
6
0
0
1
0
1
2
8
0
2
3
9
6
0
0
1
0
1
6
P
I
N
T
A
L

7
.
5
M
G
/
5
M
L

B
O
T
T
L
E
X
2
0
0
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
A
L
E
T

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

A
B
E
E
5
2
5
2
3
9
9
0
0
1
0
1
2
8
0
2
3
9
9
0
0
1
0
1
3
U
R
S
A
-
F
I
N

0
,
0
5
%


W
/
V

B
T
x
F
L
x
1
0
M
L
S
0
1
G
A
0
2
T
E
T
R
Y
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
d
A
Þ
M
L
-

A
.
L
.
5
2
6
2
3
9
9
1
0
1
0
1
2
8
0
2
3
9
9
1
0
1
0
1
0
G
E
L
C
E
N

0
,
0
2
5
%

T
U
B
x
3
0
G
M
0
2
A
B
0
1
C
A
P
S
A
I
C
I
N
I
N
T
R
A
M
E
D

L
l
z
.
L
-
.
A
n
1
.
A
l
A
n
.
d
/
k
U
n

&

Þ
A
Þ
A
d
/
k
U
n

Þ
Þ
.
L
Þ
L
5
2
7
2
4
0
4
6
0
1
0
1
2
8
0
2
4
0
4
6
0
1
0
1
6
A
I
R

S
A
L
O
N
P
A
S

(
1
,
7
5
+
1
,
7
5
+
3
,
2
0
+
3
,
0
0
+
0
,
0
0
4
)
g
/
1
0
0
m
l

B
O
T
T
L
E
X
8
0
M
L
M
0
2
A
C
M
E
T
H
Y
L

S
A
L
I
C
Y
L
A
T
E
,

G
L
Y
C
O
L

S
A
L
I
C
Y
L
A
T
E
,

M
E
N
T
H
O
L
,

C
A
M
P
H
O
R
,

B
E
N
Z
Y
L

N
I
C
O
T
I
N
A
T
E
8
l
A
n
L
-

A
.
L
.

A
n
U
n
?
M
C
z

L
M
Þ
C
Þ
C
8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P
-
1
C
?
Þ
l
z
1
l
k
P
-
5
2
8
2
4
0
4
6
0
1
0
2
2
8
0
2
4
0
4
6
0
1
0
2
3
A
I
R

S
A
L
O
N
P
A
S

(
1
,
7
5
+
1
,
7
5
+
3
,
2
0
+
3
,
0
0
+
0
,
0
0
4
)
g
/
1
0
0
m
l

B
O
T
T
L
E

X
1
2
0
M
L
M
0
2
A
C
M
E
T
H
Y
L

S
A
L
I
C
Y
L
A
T
E
,

G
L
Y
C
O
L

S
A
L
I
C
Y
L
A
T
E
,

M
E
N
T
H
O
L
,

C
A
M
P
H
O
R
,

B
E
N
Z
Y
L

N
I
C
O
T
I
N
A
T
E
8
l
A
n
L
-

A
.
L
.

A
n
U
n
?
M
C
z

L
M
Þ
C
Þ
C
8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P
-
1
C
?
Þ
l
z
1
l
k
P
-
5
2
9
2
4
0
9
2
0
1
0
2
2
8
0
2
4
0
9
2
0
1
0
2
0
H
A
N
S
A
P
L
A
S
T

C
A
L
L
O
U
S

P
L
A
S
T
E
R

5
7
0
M
G
/
3
8
C
M

B
T
X
3
D
1
1
A
F
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
B
E
I
E
R
S
D
O
R
F

L
A
A
A
z

A
.
L
.
5
3
0
2
4
1
0
7
0
1
0
1
2
8
0
2
4
1
0
7
0
1
0
1
4
S
M
E
C
T
A

3
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
A
0
7
B
C
0
5
D
I
O
S
M
E
C
T
I
T
E
I
P
S
E
N

L
Þ
L
5
3
1
2
4
1
0
9
0
1
0
1
2
8
0
2
4
1
0
9
0
1
0
1
8
O
A
X
E
N

7
.
5
M
G
/
5
M
L

B
O
T
T
L
E
X
2
0
0
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
R
A
F
A
R
M

A
.
E
.
B
.
E
.
5
3
2
2
4
1
3
2
0
1
0
1
2
8
0
2
4
1
3
2
0
1
0
1
6
R
O
C
T
Y
L
A
N

7
.
5
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
0
0
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
F
A
R
M
E
D
I
A

A
E
5
3
3
2
4
1
3
5
0
2
0
4
2
8
0
2
4
1
3
5
0
2
0
4
5
I
M
O
D
I
U
M

P
L
U
S

D
U
A
L

A
C
T
I
O
N

(
2
+
1
2
5
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
6

(
B
L
I
S
T

1
x
6
)
A
0
7
D
A
5
3
L
O
P
E
R
A
M
I
D
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
,

D
I
M
E
T
I
C
O
N
E
,

A
C
T
I
V
A
T
E
D
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
5
3
4
2
4
1
3
8
0
1
0
1
2
8
0
2
4
1
3
8
0
1
0
1
8
I
N
F
A
C
O
L
I
C

4
%(
W
/
V
)

F
L
x
5
0

M
L
A
0
2
A
F
D
I
M
E
T
I
C
O
N
E
,

A
C
T
I
V
A
T
E
D
8
l
A
n
L
-

A
.
L
.

A
n
U
n
?
M
C
z

L
M
Þ
C
Þ
C
8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P
-
1
C
?
Þ
l
z
1
l
k
P
-
5
3
5
2
4
1
6
4
0
1
0
1
2
8
0
2
4
1
6
4
0
1
0
1
7
C
U
T
A
S
E
P
T

F

(
6
3
+
0
,
0
2
5
)
%

F
L
X
2
5
0
M
L
D
0
8
A
X
5
3
I
S
O
P
R
O
P
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,

B
E
N
Z
A
L
K
O
N
I
U
M

C
H
L
O
R
I
D
E
P
H
A
R
M
A

C
H
E
M
I
E
,

L
A
A
A
A
A
5
3
6
2
4
1
6
4
0
1
0
2
2
8
0
2
4
1
6
4
0
1
0
2
4
C
U
T
A
S
E
P
T

F

(
6
3
+
0
,
0
2
5
)
%

F
L
X
1
L
D
0
8
A
X
5
3
I
S
O
P
R
O
P
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,

B
E
N
Z
A
L
K
O
N
I
U
M

C
H
L
O
R
I
D
E
P
H
A
R
M
A

C
H
E
M
I
E
,

L
A
A
A
A
A
5
3
7
2
4
1
6
4
0
1
0
3
2
8
0
2
4
1
6
4
0
1
0
3
1
C
U
T
A
S
E
P
T

F

(
6
3
+
0
,
0
2
5
)
%

F
L
X
5
L
D
0
8
A
X
5
3
I
S
O
P
R
O
P
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,

B
E
N
Z
A
L
K
O
N
I
U
M

C
H
L
O
R
I
D
E
P
H
A
R
M
A

C
H
E
M
I
E
,

L
A
A
A
A
A
5
3
8
2
4
1
6
4
0
2
0
1
2
8
0
2
4
1
6
4
0
2
0
1
4
C
U
T
A
S
E
P
T

G

6
3
%
+
0
.
0
2
5
%

F
L
X
2
5
0
M
L
D
0
8
A
X
5
3
I
S
O
P
R
O
P
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,

B
E
N
Z
A
L
K
O
N
I
U
M

C
H
L
O
R
I
D
E
P
H
A
R
M
A

C
H
E
M
I
E
,

L
A
A
A
A
A
5
3
9
2
4
1
6
4
0
2
0
2
2
8
0
2
4
1
6
4
0
2
0
2
1
C
U
T
A
S
E
P
T

G

6
3
%
+
0
.
0
2
5
%

F
L
X
1
L
D
0
8
A
X
5
3
I
S
O
P
R
O
P
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,

B
E
N
Z
A
L
K
O
N
I
U
M

C
H
L
O
R
I
D
E
P
H
A
R
M
A

C
H
E
M
I
E
,

L
A
A
A
A
A
24914 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
5
4
0
2
4
1
6
4
0
2
0
3
2
8
0
2
4
1
6
4
0
2
0
3
8
C
U
T
A
S
E
P
T

G

6
3
%
+
0
.
0
2
5
%

F
L
X
5
L
D
0
8
A
X
5
3
I
S
O
P
R
O
P
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,

B
E
N
Z
A
L
K
O
N
I
U
M

C
H
L
O
R
I
D
E
P
H
A
R
M
A

C
H
E
M
I
E
,

L
A
A
A
A
A
5
4
1
2
4
1
6
7
0
1
0
1
2
8
0
2
4
1
6
7
0
1
0
1
8
B
E
T
A
V
I
X

7
.
5
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
0
0
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
G
E
N
E
P
H
A
R
M

A
E
5
4
2
2
4
2
0
1
0
1
0
1
2
8
0
2
4
2
0
1
0
1
0
1
9
L
I
F
O
-
S
C
R
U
B

4
%

F
L
x
1
0
0

M
L
D
0
8
A
C
0
2
C
H
L
O
R
H
E
X
I
D
I
N
E

G
L
U
C
O
N
A
T
E
8
l
C
z
L
Þ

A
.
L
.
5
4
3
2
4
2
0
1
0
1
0
3
2
8
0
2
4
2
0
1
0
1
0
3
3
L
I
F
O
-
S
C
R
U
B

4
%

F
L
x
1
0
0
0

M
L
D
0
8
A
C
0
2
C
H
L
O
R
H
E
X
I
D
I
N
E

G
L
U
C
O
N
A
T
E
8
l
C
z
L
Þ

A
.
L
.
5
4
4
2
4
2
0
5
0
1
0
1
2
8
0
2
4
2
0
5
0
1
0
1
7
A
B
R
O
B
I
O
N

3
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
2
0

(
B
L
I
S
T

2
x
1
0
)
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
H
E
L
P

A
8
L
L
5
4
5
2
4
2
0
5
0
2
0
1
2
8
0
2
4
2
0
5
0
2
0
1
4
A
B
R
O
B
I
O
N

1
5
M
G
/
5
M
L

F
L
x
1
2
5

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
H
E
L
P

A
8
L
L
5
4
6
2
4
2
0
5
0
3
0
1
2
8
0
2
4
2
0
5
0
3
0
1
1
A
B
R
O
B
I
O
N

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
x
1
2
5

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
H
E
L
P

A
8
L
L
5
4
7
2
4
2
1
4
0
1
0
1
2
8
0
2
4
2
1
4
0
1
0
1
9
A
N
T
I
S

7
,
5
M
G
/
5
M
L

B
O
T
T
L
E
x
2
0
0
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
L
-
L
A
l
-
P
-
L
M
Þ
C
Þ
l
A

l
A
1
Þ
.
L
l
A
U
n

A
.
L
.

A
.
1
.
L
-
L
A
l
-
P

A
.
L
.
/
E
5
4
8
2
4
2
1
8
0
1
0
1
2
8
0
2
4
2
1
8
0
1
0
1
7
D
E
V
I
X

7
.
5
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
0
0
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
d
C
l
n
l
-
d
A
Þ
M

L
Þ
L
5
4
9
2
4
2
2
5
0
1
0
1
2
8
0
2
4
2
2
5
0
1
0
1
5
?
Þ
L
Þ
C
-
L
l
A
l
C

1
C
?

?
A
Þ
C
l
C
n
C
?
/
Z
A
Þ
M
Þ
P

3
%

F
L
x
1
0
0

M
L
D
0
8
A
X
0
1
H
Y
D
R
O
G
E
N

P
E
R
O
X
I
D
E

S
O
L
U
T
I
O
N

(
3
0

P
E
R
C
E
N
T
)
L
.
l
.

Z
A
Þ
M
Þ
P

&

z
l
A

L
.
L
.
5
5
0
2
4
2
2
5
0
1
0
2
2
8
0
2
4
2
2
5
0
1
0
2
2
?
Þ
L
Þ
C
-
L
l
A
l
C

1
C
?

?
A
Þ
C
l
C
n
C
?
/
Z
A
Þ
M
Þ
P

3
%

F
L
x
2
5
0

M
L
D
0
8
A
X
0
1
H
Y
D
R
O
G
E
N

P
E
R
O
X
I
D
E

S
O
L
U
T
I
O
N

(
3
0

P
E
R
C
E
N
T
)
L
.
l
.

Z
A
Þ
M
Þ
P

&

z
l
A

L
.
L
.
5
5
1
2
4
2
2
5
0
1
0
3
2
8
0
2
4
2
2
5
0
1
0
3
9
?
Þ
L
Þ
C
-
L
l
A
l
C

1
C
?

?
A
Þ
C
l
C
n
C
?
/
Z
A
Þ
M
Þ
P

3
%

F
L
x
5
0
0

M
L
D
0
8
A
X
0
1
H
Y
D
R
O
G
E
N

P
E
R
O
X
I
D
E

S
O
L
U
T
I
O
N

(
3
0

P
E
R
C
E
N
T
)
L
.
l
.

Z
A
Þ
M
Þ
P

&

z
l
A

L
.
L
.
5
5
2
2
4
2
2
5
0
1
0
4
2
8
0
2
4
2
2
5
0
1
0
4
6
?
Þ
L
Þ
C
-
L
l
A
l
C

1
C
?

?
A
Þ
C
l
C
n
C
?
/
Z
A
Þ
M
Þ
P

3
%

F
L
x
1
0
0
0

M
L
D
0
8
A
X
0
1
H
Y
D
R
O
G
E
N

P
E
R
O
X
I
D
E

S
O
L
U
T
I
O
N

(
3
0

P
E
R
C
E
N
T
)
L
.
l
.

Z
A
Þ
M
Þ
P

&

z
l
A

L
.
L
.
5
5
3
2
4
2
2
6
0
1
0
1
2
8
0
2
4
2
2
6
0
1
0
1
2
8
A
M
M
A

l
U
A
l
C
?
/
Z
A
Þ
M
Þ
P

2
%

F
L

X
5
0
M
L
D
0
8
A
G
0
3
I
O
D
I
N
E
L
.
l
.

Z
A
Þ
M
Þ
P

&

z
l
A

L
.
L
.
5
5
4
2
4
2
2
7
0
1
0
1
2
8
0
2
4
2
2
7
0
1
0
1
9
M
E
R
C
U
R
O
C
H
R
O
M
E
/
Z
A
Þ
M
Þ
P

2
%

F
L
X
1
0
0
M
L
D
0
8
A
K
0
4
M
E
R
B
R
O
M
I
N
L
.
l
.

Z
A
Þ
M
Þ
P

&

z
l
A

L
.
L
.
5
5
5
2
4
2
2
9
0
1
0
1
2
8
0
2
4
2
2
9
0
1
0
1
3
D
I
F
E
N
D

1
%

T
U
B
X
1
0
0
G
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

D
I
E
T
H
Y
L
A
M
M
O
N
I
U
M
M
E
D
I
C
U
S

A
.
E
.
5
5
6
2
4
2
2
9
0
3
0
1
2
8
0
2
4
2
2
9
0
3
0
1
7
D
I
F
E
N
D

1
,
5
%


(
W
/
W
)

B
T

x

1

B
O
T
T
L
E

x

1
5
M
L
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
M
E
D
I
C
U
S

A
.
E
.
5
5
7
2
4
2
2
9
0
3
0
2
2
8
0
2
4
2
2
9
0
3
0
2
4
D
I
F
E
N
D

1
,
5
%


(
W
/
W
)

B
T

x

1

B
O
T
T
L
E

x

3
0
M
L
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
M
E
D
I
C
U
S

A
.
E
.
5
5
8
2
4
2
2
9
0
3
0
3
2
8
0
2
4
2
2
9
0
3
0
3
1
D
I
F
E
N
D

1
,
5
%


(
W
/
W
)

B
T

x

1

B
O
T
T
L
E

x

6
0
M
L
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
M
E
D
I
C
U
S

A
.
E
.
5
5
9
2
4
2
3
7
0
2
0
1
2
8
0
2
4
2
3
7
0
2
0
1
5
A
L
G
I
N
E

(
5
0
0
+
6
5
)
M
G
/
T
A
B

B
T
X
1
2
(
1
B
L
I
S
T
X
1
2
)
N
0
2
B
E
5
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,
C
A
F
F
E
I
N
E
A
D
E
L
C
O

A
.
E
.


x
Þ
U
M
.

A
C
P
n
.

A
d
C
l

L
.

k
C
A
C
k
C
1
Þ
U
n
P
5
6
0
2
4
2
6
3
0
2
0
1
2
8
0
2
4
2
6
3
0
2
0
1
4
P
A
R
-
5
0
0

5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
X
2
0
(
B
L
I
S
T
2
X
1
0
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24915
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
5
6
1
2
4
2
6
3
0
3
0
1
2
8
0
2
4
2
6
3
0
3
0
1
1
P
A
R
-
5
0
0

1
6
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
0
M
L
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
5
6
2
2
4
2
9
0
0
5
0
1
2
8
0
2
4
2
9
0
0
5
0
1
1
L
A
L
I
D
E

3
%

B
T

X
1
T
B
X
3
0
G
M
0
2
A
A
2
6
N
I
M
E
S
U
L
I
D
E
M
E
D
O
C
H
E
M
I
E

H
E
L
L
A
S

A
E

Þ
A
Þ
A
z
.
&

L
M
Þ
C
Þ
.
d
A
Þ
M
.
&

d
/
k
U
n

Þ
Þ
5
6
3
2
4
2
9
0
0
5
0
2
2
8
0
2
4
2
9
0
0
5
0
2
8
L
A
L
I
D
E

3
%

B
T
X
1
T
B
X
5
0
G
M
0
2
A
A
2
6
N
I
M
E
S
U
L
I
D
E
M
E
D
O
C
H
E
M
I
E

H
E
L
L
A
S

A
E

Þ
A
Þ
A
z
.
&

L
M
Þ
C
Þ
.
d
A
Þ
M
.
&

d
/
k
U
n

Þ
Þ
5
6
4
2
4
2
9
0
0
5
0
3
2
8
0
2
4
2
9
0
0
5
0
3
5
L
A
L
I
D
E

3
%

B
T
X
1
T
B

X
1
0
0
G
M
0
2
A
A
2
6
N
I
M
E
S
U
L
I
D
E
M
E
D
O
C
H
E
M
I
E

H
E
L
L
A
S

A
E

Þ
A
Þ
A
z
.
&

L
M
Þ
C
Þ
.
d
A
Þ
M
.
&

d
/
k
U
n

Þ
Þ
5
6
5
2
4
3
1
4
0
1
0
1
2
8
0
2
4
3
1
4
0
1
0
1
6
D
R
O
S
T
E
N

7
.
5
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
0
0
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
V
O
C
A
T
E

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
5
6
6
2
4
3
2
5
0
5
0
2
2
8
0
2
4
3
2
5
0
5
0
2
7
Y
A
R
A

7
5
M
G
/
T
A
B

B
T
X
2
0
(
2
F
O
I
S
T
X
1
0
)
A
0
2
B
A
0
2
R
A
N
I
T
I
D
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
M
E
D
O
C
H
E
M
I
E

H
E
L
L
A
S

A
E

Þ
A
Þ
A
z
.
&

L
M
Þ
C
Þ
.
d
A
Þ
M
.
&

d
/
k
U
n

Þ
Þ
5
6
7
2
4
3
4
7
0
1
0
1
2
8
0
2
4
3
4
7
0
1
0
1
4
A
N
T
I
T
O
S
S

3
,
9
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
d
A
Þ
M
A
1
L
n

A
8
L
L
5
6
8
2
4
3
4
7
0
2
0
1
2
8
0
2
4
3
4
7
0
2
0
1
1
A
N
T
I
T
O
S
S

7
.
5
M
G
/
5
M
L

F
L

X
2
0
0
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
d
A
Þ
M
A
1
L
n

A
8
L
L
5
6
9
2
4
3
4
7
0
3
0
1
2
8
0
2
4
3
4
7
0
3
0
1
8
A
N
T
I
T
O
S
S

4
.
6
M
G
/
M
L

F
L

X
1
5
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
d
A
Þ
M
A
1
L
n

A
8
L
L
5
7
0
2
4
3
5
1
0
1
0
1
2
8
0
2
4
3
5
1
0
1
0
1
1
K
O
P
T
I
L
A
N

1
0
0
M
G
/
M
L

B
T
X
1
0
F
L
X
1
0
M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
C
O
U
P

A
B
E
E
5
7
1
2
4
3
8
0
0
1
0
1
2
8
0
2
4
3
8
0
0
1
0
1
1
Z
E
T
A
P
R
O
N

7
,
5
M
G
/
5
M
L

F
L
x
2
0
0

M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
5
7
2
2
4
3
8
8
0
1
0
1
2
8
0
2
4
3
8
8
0
1
0
1
7
l
A
?
k
L
Þ
l
n
P
/
8
C
1
A
n
l
A

2
,
4
G
/
S
U
P

B
T
X
1
0
A
0
6
A
X
0
1
G
L
Y
C
E
R
O
L
8
C
1
A
n
l
A

A
.
L
.
5
7
3
2
4
3
8
8
0
2
0
1
2
8
0
2
4
3
8
8
0
2
0
1
4
l
A
?
k
L
Þ
l
n
P
/
8
C
1
A
n
l
A


(
8
Þ
L
d
l
k
C
)

1
,
8
G
/
D
O
S
E

B
T
X
2
F
L
A
0
6
A
G
0
4
G
L
Y
C
E
R
O
L
8
C
1
A
n
l
A

A
.
L
.
5
7
4
2
4
3
8
8
0
3
0
1
2
8
0
2
4
3
8
8
0
3
0
1
1
l
A
?
k
L
Þ
l
n
P
/
8
C
1
A
n
l
A


(
Þ
A
l
A
l
k
C
)

2
,
1
G
/
D
O
S
E

B
T
X
2
F
L
A
0
6
A
G
0
4
G
L
Y
C
E
R
O
L
8
C
1
A
n
l
A

A
.
L
.
5
7
5
2
4
3
8
8
0
4
0
1
2
8
0
2
4
3
8
8
0
4
0
1
8
l
A
?
k
L
Þ
l
n
P
/
8
C
1
A
n
l
A


(
L
n
P
A
l
k
U
n
)

2
,
4
G
/
D
O
S
E

B
T
X
2
F
L
A
0
6
A
G
0
4
G
L
Y
C
E
R
O
L
8
C
1
A
n
l
A

A
.
L
.
5
7
6
2
4
3
8
8
0
5
0
1
2
8
0
2
4
3
8
8
0
5
0
1
5
l
A
?
k
L
Þ
l
n
P
/
8
C
1
A
n
l
A

0
.
6
G
/
S
U
P
P

B
T
x
1
0

o
c

n
\
o
o
ì
.
0
q
k
c
ç
A
0
6
A
X
0
1
G
L
Y
C
E
R
O
L
8
C
1
A
n
l
A

A
.
L
.
5
7
7
2
4
3
8
8
0
6
0
1
2
8
0
2
4
3
8
8
0
6
0
1
2
l
A
?
k
L
Þ
l
n
P
/
8
C
1
A
n
l
A

1
.
2
G
/
S
U
P
P

B
T
x
1
0

o
c

n
\
o
o
ì
.
0
q
k
c
ç
A
0
6
A
X
0
1
G
L
Y
C
E
R
O
L
8
C
1
A
n
l
A

A
.
L
.
24916 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
5
7
8
2
4
4
0
3
0
1
0
1
2
8
0
2
4
4
0
3
0
1
0
1
7
B
O
U
T
A
V
I
X
A
L

7
,
5
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
0
0
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
N
O
V
E
N
D
I
A

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

L
Þ
L

A
.
1
.

N
O
V
E
N
D
I
A

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
5
7
9
2
4
4
2
4
0
5
0
1
2
8
0
2
4
4
2
4
0
5
0
1
0
D
O
L
O
S
T
O
P

3
%

W
/
W

T
U
B
x
5
0
G
M
0
1
A
X
1
7
N
I
M
E
S
U
L
I
D
E
l
C
?
A
.
&

L
l
Þ
.

1
z
L
1
P

d
A
Þ
/
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L

A
.
1
.
"
I
N
T
E
5
8
0
2
4
4
3
5
0
1
0
1
2
8
0
2
4
4
3
5
0
1
0
1
8
S
A
L
O
N
P
A
S

(
1
,
3
2
+
1
,
2
0
+
0
,
2
6
+
0
,
4
2
)
M
G
/
C
M
2

8
1
x
1
P
O
U
C
H
E
x
1
0
p
l
a
s
t
e
r
M
0
2
A
C
M
E
T
H
Y
L

S
A
L
I
C
Y
L
A
T
E
,

M
E
N
T
H
O
L
,

C
A
M
P
H
O
R
,

T
O
C
O
P
H
E
R
Y
L

A
C
E
T
A
T
E
8
l
A
n
L
-

A
.
L
.

A
n
U
n
?
M
C
z

L
M
Þ
C
Þ
C
8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P
-
1
C
?
Þ
l
z
1
l
k
P
-
5
8
1
2
4
4
3
5
0
1
0
2
2
8
0
2
4
4
3
5
0
1
0
2
5
S
A
L
O
N
P
A
S

(
1
,
3
2
+
1
,
2
0
+
0
,
2
6
+
0
,
4
2
)
M
G
/
C
M
2

1
P
O
U
C
H
E
x
2
p
l
a
s
t
e
r
s
M
0
2
A
C
M
E
T
H
Y
L

S
A
L
I
C
Y
L
A
T
E
,

M
E
N
T
H
O
L
,

C
A
M
P
H
O
R
,

T
O
C
O
P
H
E
R
Y
L

A
C
E
T
A
T
E
8
l
A
n
L
-

A
.
L
.

A
n
U
n
?
M
C
z

L
M
Þ
C
Þ
C
8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P
-
1
C
?
Þ
l
z
1
l
k
P
-
5
8
2
2
4
4
3
5
0
1
0
4
2
8
0
2
4
4
3
5
0
1
0
4
9
S
A
L
O
N
P
A
S

(
1
,
3
2
+
1
,
2
0
+
0
,
2
6
+
0
,
4
2
)
M
G
/
C
M
2

B
T
x
1
P
O
U
C
H
E
x
2
p
l
a
s
t
e
r
s
M
0
2
A
C
M
E
T
H
Y
L

S
A
L
I
C
Y
L
A
T
E
,

M
E
N
T
H
O
L
,

C
A
M
P
H
O
R
,

T
O
C
O
P
H
E
R
Y
L

A
C
E
T
A
T
E
8
l
A
n
L
-

A
.
L
.

A
n
U
n
?
M
C
z

L
M
Þ
C
Þ
C
8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P
-
1
C
?
Þ
l
z
1
l
k
P
-
5
8
3
2
4
4
3
5
0
1
0
5
2
8
0
2
4
4
3
5
0
1
0
5
6
S
A
L
O
N
P
A
S

(
1
,
3
2
+
1
,
2
0
+
0
,
2
6
+
0
,
4
2
)
M
G
/
C
M
2

8
1
x
2
P
O
U
C
H
E
x
2
p
l
a
s
t
e
r
s
M
0
2
A
C
M
E
T
H
Y
L

S
A
L
I
C
Y
L
A
T
E
,

M
E
N
T
H
O
L
,

C
A
M
P
H
O
R
,

T
O
C
O
P
H
E
R
Y
L

A
C
E
T
A
T
E
8
l
A
n
L
-

A
.
L
.

A
n
U
n
?
M
C
z

L
M
Þ
C
Þ
C
8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P
-
1
C
?
Þ
l
z
1
l
k
P
-
5
8
4
2
4
4
4
5
0
1
0
1
2
8
0
2
4
4
4
5
0
1
0
1
7
V
E
R
O
C
O
D

7
.
5
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
0
0
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
V
I
O
F
A
R

L
Þ
L
5
8
5
2
4
5
1
0
0
1
0
1
2
8
0
2
4
5
1
0
0
1
0
1
2
B
U
T
R
I
N

7
,
5
M
G
/
5
M
L

F
L
x
2
0
0

M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
S
T
A
R
G
E
N

L
.
Þ
.
L


(

A
.
1
.

S
T
A
R
G
E
N

L
T
D
)
5
8
6
2
4
5
2
5
0
1
0
1
2
8
0
2
4
5
2
5
0
1
0
1
6
L
O
F
O
S
T
I
N

1
G
/
1
0
M
L

B
T
x
1
0
V
I
A
L
S
x
1
0
M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
F
A
R
M
E
D
I
A

A
E
5
8
7
2
4
5
2
5
0
2
0
1
2
8
0
2
4
5
2
5
0
2
0
1
3
L
O
F
O
S
T
I
N

2
0
0
M
G
/
M
L
(
q

2
G
/
1
0
M
L
)

B
T
x
1
0
x
1
0

M
L
x
2
G
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
F
A
R
M
E
D
I
A

A
E
5
8
8
2
4
5
2
5
0
3
0
1
2
8
0
2
4
5
2
5
0
3
0
1
0
L
O
F
O
S
T
I
N

1
0
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

(
S
A
C
H
E
T
x
1
g
)
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
F
A
R
M
E
D
I
A

A
E
5
8
9
2
4
5
2
8
0
1
0
1
2
8
0
2
4
5
2
8
0
1
0
1
7
A
D
V
I
L

2
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
2
0

(
o
c

B
L
I
S
T
E
R
S
)
M
0
1
A
E
0
1
I
B
U
P
R
O
F
E
N
P
F
I
Z
E
R

L
A
A
A
z

A
.
L
.
5
9
0
2
4
5
5
2
0
1
0
1
2
8
0
2
4
5
5
2
0
1
0
1
2
L
E
V
A
M
I
N

1
G
/
1
0
M
L

V
I
A
L

B
T
x
1
0

V
I
A
L
S

x

1
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
G
E
N
E
P
H
A
R
M

A
E
5
9
1
2
4
5
6
0
0
1
0
1
2
8
0
2
4
5
6
0
0
1
0
1
7
S
T
I
L
E
X

7
.
5
M
G
/
5
M
L

B
T
X
1
F
L
X
2
0
0
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
I
A
S
I
S

P
H
A
R
M
A
C
.
H
E
L
L
A
S

8
l
C
M
.
&

L
M
Þ
.
d
/
k
U
n
-
x
P
M
/
k
U
n

&

k
A
5
9
2
2
4
5
6
6
0
1
0
1
2
8
0
2
4
5
6
6
0
1
0
1
9
L
I
S
E
F
O
R

1
G
/
1
0
M
L

V
I
A
L

B
T
x

1
0

V
I
A
L
S

x
1
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
V
O
C
A
T
E

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
5
9
3
2
4
5
6
6
0
2
0
1
2
8
0
2
4
5
6
6
0
2
0
1
6
L
I
S
E
F
O
R

2
G
/
1
0
M
L

V
I
A
L

B
T

x

1
0

V
I
A
L
S

x

1
0
M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
V
O
C
A
T
E

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
5
9
4
2
4
5
6
6
0
3
0
1
2
8
0
2
4
5
6
6
0
3
0
1
3
L
I
S
E
F
O
R

1
0
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
V
O
C
A
T
E

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24917
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
5
9
5
2
4
6
0
0
0
1
0
1
2
8
0
2
4
6
0
0
0
1
0
1
0
O
N
U
F
R
I
D

1
.
4
%
+
0
.
6
%

B
T
X
1
F
L

X
1
2
M
L
S
0
1
X
A
2
0
P
O
L
Y
V
I
N
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,

P
O
L
Y
V
I
D
O
N
E
R
A
F
A
R
M

A
.
E
.
B
.
E
.
5
9
6
2
4
6
0
9
0
1
0
1
2
8
0
2
4
6
0
9
0
1
0
1
3
G
E
R
T
O
T
U
S

7
,
5
M
G
/
5
M
L

B
T
x
1

F
L
x
2
0
0

M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
5
9
7
2
4
6
3
9
0
2
0
1
2
8
0
2
4
6
3
9
0
2
0
1
7
T
R
I
A
N

1
G
/
1
0
M
L

B
T
x

5

x

1
0

M
L
(
A
M
B
E
R
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
D
E
M
O

A
B
E
E
5
9
8
2
4
6
3
9
0
2
0
2
2
8
0
2
4
6
3
9
0
2
0
2
4
T
R
I
A
N

1
G
/
1
0
M
L

B
T
x
1
0
x
1
0
M
L
(
A
M
B
E
R
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
D
E
M
O

A
B
E
E
5
9
9
2
4
6
3
9
0
2
0
3
2
8
0
2
4
6
3
9
0
2
0
3
1
T
R
I
A
N

1
G
/
1
0
M
L

B
T
x
5
x
1
0
M
L
(
P
L
A
S
T
I
C
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
D
E
M
O

A
B
E
E
6
0
0
2
4
6
3
9
0
2
0
4
2
8
0
2
4
6
3
9
0
2
0
4
8
T
R
I
A
N

1
G
/
1
0
M
L

B
T
x
1
0
x
1
0
M
L
(
P
L
A
S
T
I
C
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
D
E
M
O

A
B
E
E
6
0
1
2
4
6
4
7
0
4
0
1
2
8
0
2
4
6
4
7
0
4
0
1
6
P
O
V
I
O
D
I
N
E

1
%

F
L
x
2
5
0
M
L
A
0
1
A
B
1
1
P
O
V
I
D
O
N
E
-
I
O
D
I
N
E
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
6
0
2
2
4
6
4
7
0
9
0
1
2
8
0
2
4
6
4
7
0
9
0
1
1
P
O
V
I
O
D
I
N
E

4
%


W
/
V

B
T
X
F
L
X
1
0
0
M
L
D
1
1
A
C
0
6
P
O
V
I
D
O
N
E
-
I
O
D
I
N
E
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
6
0
3
2
4
6
6
7
0
1
0
1
2
8
0
2
4
6
6
7
0
1
0
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
/
N
O
R
M
A

7
,
5
M
G
/
5
M
L

B
T
X

1
B
O
T
T
L
E

X
2
0
0
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
n
C
Þ
M
A

L
A
A
A
z

A
.
L
.
6
0
4
2
4
6
9
6
0
2
0
1
2
8
0
2
4
6
9
6
0
2
0
1
0
D
U
R
A
P
H
A
T


5
0
0
0

1
,
1
0
%

(
W
/
W
)

B
T
x
1
T
U
B
E
x
5
1
G
A
0
1
A
A
0
1
S
O
D
I
U
M

F
L
U
O
R
I
D
E
C
O
L
G
A
T
E
-
P
A
L
M
O
L
I
V
E

L
M
Þ
C
Þ
l
k
P

(
L
A
A
A
z
)

M
C
n
C
Þ
Þ
C
z
U
Þ
P

L
Þ
L
6
0
5
2
4
6
9
6
0
2
0
2
2
8
0
2
4
6
9
6
0
2
0
2
7
D
U
R
A
P
H
A
T


5
0
0
0

1
,
1
0
%

(
W
/
W
)

B
T
x

3

T
U
B
E
S
x

5
1
G
A
0
1
A
A
0
1
S
O
D
I
U
M

F
L
U
O
R
I
D
E
C
O
L
G
A
T
E
-
P
A
L
M
O
L
I
V
E

L
M
Þ
C
Þ
l
k
P

(
L
A
A
A
z
)

M
C
n
C
Þ
Þ
C
z
U
Þ
P

L
Þ
L
6
0
6
2
4
7
8
5
0
1
0
1
2
8
0
2
4
7
8
5
0
1
0
1
4
G
R
O
W
A
R
T

1
G
/
1
0
M
L

V
I
A
L

B
T
x
1
0

V
I
A
L
S

(
1
0

M
L
)
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
d
A
Þ
M
L
-

A
.
L
.
6
0
7
2
4
8
9
9
0
1
0
1
2
8
0
2
4
8
9
9
0
1
0
1
8
C
E
L
I
B
R
O
N

1
5
M
G
/
5
M
L

F
L

x

1
2
5

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
E
L
P
E
N

A
E

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
A
6
0
8
2
4
8
9
9
0
2
0
1
2
8
0
2
4
8
9
9
0
2
0
1
5
C
E
L
I
B
R
O
N

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
x
1
2
5

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
E
L
P
E
N

A
E

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
A
6
0
9
2
4
8
9
9
0
2
0
2
2
8
0
2
4
8
9
9
0
2
0
2
2
C
E
L
I
B
R
O
N

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
x
2
5
0

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
E
L
P
E
N

A
E

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
A
6
1
0
2
4
8
9
9
0
3
0
1
2
8
0
2
4
8
9
9
0
3
0
1
2
C
E
L
I
B
R
O
N

3
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
2
0

(
B
L
I
S
T

2
x
1
0
)
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
E
L
P
E
N

A
E

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
A
6
1
1
2
4
9
6
2
0
1
0
1
2
8
0
2
4
9
6
2
0
1
0
1
9
B
I
T
O
B
I
O
N
I
L

1
G
/
1
0
M
L


V
I
A
L

B
T
x
1
0

F
L

x

1
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
S
.
J
.
A
.

P
H
A
R
M

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

Þ
L
Þ
l
U
Þ
l
z
M
L
n
P
z

L
24918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
6
1
2
2
4
9
6
2
0
2
0
1
2
8
0
2
4
9
6
2
0
2
0
1
6
B
I
T
O
B
I
O
N
I
L

2
0
0
M
G
/
M
L
(
q

2
G
/
1
0
M
L
)

B
T
x
1
0

x

1
0

M
L
x
2
G
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
S
.
J
.
A
.

P
H
A
R
M

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

Þ
L
Þ
l
U
Þ
l
z
M
L
n
P
z

L
6
1
3
2
5
0
2
6
0
1
0
1
2
8
0
2
5
0
2
6
0
1
0
1
7
M
I
N
A
T
U
S
S

7
.
5
M
G
/
5
M
L

F
L

X
2
0
0
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
M
l
n
L
Þ
8
A

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
6
1
4
2
5
0
2
9
0
1
0
1
2
8
0
2
5
0
2
9
0
1
0
1
8
T
O
S
S
E

3
0
M
G
/
5
m
l

F
L

X
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
6
1
5
2
5
0
2
9
0
1
0
2
2
8
0
2
5
0
2
9
0
1
0
2
5
T
O
S
S
E

3
0
M
G
/
5
m
l

F
L

X
2
5
0
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
6
1
6
2
5
1
3
0
0
1
0
1
2
8
0
2
5
1
3
0
0
1
0
1
1
H
A
I
R
W
A
Y

5
%

F
L


x

6
0

M
L
D
1
1
A
X
0
1
M
I
N
O
X
I
D
I
L
G
A
B
R
I
E
L

H
E
A
L
T
H

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

L
Þ
L
6
1
7
2
5
1
3
0
0
2
0
1
2
8
0
2
5
1
3
0
0
2
0
1
8
H
A
I
R
W
A
Y

2
%

F
L

x

6
0

M
L
D
1
1
A
X
0
1
M
I
N
O
X
I
D
I
L
G
A
B
R
I
E
L

H
E
A
L
T
H

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

L
Þ
L
6
1
8
2
5
1
3
9
0
1
0
1
2
8
0
2
5
1
3
9
0
1
0
1
4
N
O
N
T
O
S
S

7
,
5
M
G
/
5
M
L

B
T
x
2
0
0

M
L

B
O
T
T
L
E
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
k
C
Þ
L
Þ

A
.
L
.
6
1
9
2
5
1
6
9
0
1
0
1
2
8
0
2
5
1
6
9
0
1
0
1
1
M
U
C
O
V
I
X

3
0
M
G
/
5
M
L

B
T
x

B
O
T
x
1
2
5

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
z
.
M
.

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

Þ
Þ
C
l
C
n
1
A

L
Þ
L
6
2
0
2
5
1
6
9
0
1
0
2
2
8
0
2
5
1
6
9
0
1
0
2
8
M
U
C
O
V
I
X

3
0
M
G
/
5
M
L

B
T
x

B
O
T
x
2
5
0

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
z
.
M
.

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

Þ
Þ
C
l
C
n
1
A

L
Þ
L
6
2
1
2
5
1
7
1
0
1
0
1
2
8
0
2
5
1
7
1
0
1
0
1
4
R
O
N
D
O
V
E
R

7
,
5
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
0
0
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
d
A
Þ
M
L
-

A
.
L
.
6
2
2
2
5
1
8
1
0
2
0
1
2
8
0
2
5
1
8
1
0
2
0
1
0
T
E
R
B
I
G
R
A
M

1
%

B
T
X
1
B
O
T

X
3
0
M
L
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
L
A
V
I
P
H
A
R
M

A
E
6
2
3
2
5
2
4
6
0
1
0
1
2
8
0
2
5
2
4
6
0
1
0
1
9
E
L
L
I
S
E
K
-
S

7
.
5
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
0
0
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
S
.
J
.
A
.

P
H
A
R
M

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

Þ
L
Þ
l
U
Þ
l
z
M
L
n
P
z

L
6
2
4
2
5
3
6
4
0
1
0
3
2
8
0
2
5
3
6
4
0
1
0
3
4
L
I
P
O
S
I
C

0
.
2
%

T
U
B
X
1
0
G
S
0
1
X
A
2
0
C
A
R
B
O
M
E
R
K
I
T
E

L
A
A
A
z

L
Þ
L
6
2
5
2
5
3
6
4
0
1
0
4
2
8
0
2
5
3
6
4
0
1
0
4
1
L
I
P
O
S
I
C

0
.
2
%

3
T
U
B
S
X
1
0
G
S
0
1
X
A
2
0
C
A
R
B
O
M
E
R
K
I
T
E

L
A
A
A
z

L
Þ
L
6
2
6
2
5
3
9
7
0
1
0
1
2
8
0
2
5
3
9
7
0
1
0
1
8
N
I
M
E
G
E
L

3
%

B
T
x
T
B
x
3
0

G
M
0
2
A
A
2
6
N
I
M
E
S
U
L
I
D
E
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
6
2
7
2
5
3
9
7
0
1
0
2
2
8
0
2
5
3
9
7
0
1
0
2
5
N
I
M
E
G
E
L

3
%

B
T
x
T
B
x
5
0

G
M
0
2
A
A
2
6
N
I
M
E
S
U
L
I
D
E
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
6
2
8
2
5
3
9
7
0
1
0
3
2
8
0
2
5
3
9
7
0
1
0
3
2
N
I
M
E
G
E
L

3
%

B
T
x
T
B
x
1
0
0

G
M
0
2
A
A
2
6
N
I
M
E
S
U
L
I
D
E
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
6
2
9
2
5
3
9
8
0
1
0
1
2
8
0
2
5
3
9
8
0
1
0
1
5
L
I
S
T
O
V
E
R

1
G
/
1
0
M
L

B
T
X
1
0
F
L
X
1
0
M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
B
I
O
S
Y
N
T
H
E
S
I
S

A
.
E
.
6
3
0
2
5
5
1
2
0
2
0
1
2
8
0
2
5
5
1
2
0
2
0
1
2
M
O
M
E
N
D
O
L

1
0
%

W
/
W

B
T
x
1

T
U
B
E
x
5
0

g
M
0
2
A
A
1
2
N
A
P
R
O
X
E
N
6
3
1
2
5
5
1
2
0
2
0
2
2
8
0
2
5
5
1
2
0
2
0
2
9
M
O
M
E
N
D
O
L

1
0
%

W
/
W

B
T
x
1

T
U
B
E
x
1
0
0

g
M
0
2
A
A
1
2
N
A
P
R
O
X
E
N
6
3
2
2
5
5
1
6
0
1
0
1
2
8
0
2
5
5
1
6
0
1
0
1
3
F
L
I
D
A
P
H
E
N

2
%

(
W
/
V
)

F
L
x
1
2
0

M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
Z
W
I
T
T
E
R

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

L
Þ
L
,

G
R
E
E
C
E
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24919
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
6
3
3
2
5
5
1
6
0
1
0
2
2
8
0
2
5
5
1
6
0
1
0
2
0
F
L
I
D
A
P
H
E
N

2
%

(
W
/
V
)

F
L
x
1
8
0

M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
Z
W
I
T
T
E
R

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

L
Þ
L
,

G
R
E
E
C
E
6
3
4
2
5
5
3
0
0
1
0
1
2
8
0
2
5
5
3
0
0
1
0
1
9
L
E
V
A
R
S

1
0
0
0
M
G
/
1
0
M
L

B
T
x
1
0

F
L
x
1
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
A
R
S

M
E
D
E
N
D
I


d
.
k
A
Þ
A
n
l
k
C
A
C
Þ
C
?
A
C
z

-

x
.
k
A
k
A
A
M
A
n
P

C
.
L
.
6
3
5
2
5
5
7
7
0
1
0
1
2
8
0
2
5
5
7
7
0
1
0
1
4
L
E
V
O
S
A
N

1
0
0
0
M
G
/
1
0
M
L

B
T
x
1
0

F
L

x

1
0
M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
S
A
N
U
S

O
.
E
.


d
.

k
A
Þ
A
n
l
k
C
A
C
Þ
C
?
A
C
z

-

x
.

k
A
k
A
A
M
A
n
P

C
L
6
3
6
2
5
5
8
3
0
1
0
1
2
8
0
2
5
5
8
3
0
1
0
1
5
L
U
B
R
I
L
A
C

1
,
6
M
G
/
0
,
5
M
L

S
I
N
G
L
E

D

B
T
X
3
0

(

Þ
A
A
z
1
l
k
C
l
S
0
1
K
A
0
2
H
Y
P
R
O
M
E
L
L
O
S
E
Z
W
I
T
T
E
R

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

L
Þ
L
,

G
R
E
E
C
E
6
3
7
2
5
6
4
9
0
1
0
1
2
8
0
2
5
6
4
9
0
1
0
1
8
L
I
B
R
O
M
A
N

2
%

(
W
/
V
)

B
O
T
T
L
E

x
1
2
0

M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
D
E
K
A
Z

A
n
U
n
?
M
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

L
M
Þ
C
Þ
l
A
z

k
A
A
A
?
n
1
l
k
U
n

A
.
1
.

D
6
3
8
2
5
6
6
6
0
1
0
1
2
8
0
2
5
6
6
6
0
1
0
1
5
L
E
V
A
L
A
S
T
I
N
E

1
G
/
1
0
M
L

B
T
X
1
0
F
L
X
1
0
M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
B
I
O
M
E
D
I
C
A
-
C
H
E
M
I
C
A

A
E
6
3
9
2
5
6
6
6
0
2
0
1
2
8
0
2
5
6
6
6
0
2
0
1
2
L
E
V
A
L
A
S
T
I
N
E

1
0
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
x
5
G
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
C
H
E
M
I
C
A

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

Þ
A
Þ
A
l
U
l
P

&

L
M
Þ
C
Þ
l
A

d
A
Þ
M
A
k
L
6
4
0
2
5
7
5
2
0
1
0
1
2
8
0
2
5
7
5
2
0
1
0
1
5
S
I
R
O
F
L
E
X

7
,
5
M
G
/
5
M
L

F
L

X

2
0
0

M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
F
A
R
M
E
L
L
A
S

E
N
T
E
R
P
R
I
S
E
S

L
T
D
,

C
Y
P
R
U
S
6
4
1
2
5
9
2
5
0
2
0
2
2
8
0
2
5
9
2
5
0
2
0
2
7
A
L
C
n
1
C
z

Þ
A
?
z
l
Þ
C
n
P

C
L
Þ
M
A
N
T
I
K
H

k
Þ
L
M
A

0
,
0
7
5


%

W
/
W

z
u
\
.

x


5
0

G
M
0
2
A
B
0
1
C
A
P
S
A
I
C
I
N
B
E
I
E
R
S
D
O
R
F

A
.
G
.

W
.

G
E
R
M
A
N
Y
6
4
2
2
5
9
2
6
0
1
0
1
2
8
0
2
5
9
2
6
0
1
0
1
0
S
I
C
C
A
F
L
U
I
D

0
,
2
5
%

B
T
x
1
B
O
T
T
L
E
x
1
0
G
S
0
1
X
A
2
0
C
A
R
B
O
M
E
R

9
7
4
P
L
A
B
O
R
A
T
O
I
R
E
S

T
H
E
A
,

F
R
A
N
C
E
6
4
3
2
5
9
4
0
0
1
0
1
2
8
0
2
5
9
4
0
0
1
0
1
6
B
U
T
A
G
A
N

7
.
5
M
G
/
5
M
L

F
L

X
2
0
0
M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
A
n
d
A
Þ
M

L
A
A
A
z

A
.
L
.
6
4
4
2
5
9
4
6
0
1
0
1
2
8
0
2
5
9
4
6
0
1
0
1
8
T
O
P
A
L
G
O
N

1
,
1
6
%

(
1
%
)

T
U
B
X
1
0
0
G
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

D
I
A
E
T
H
Y
L
A
M
M
O
N
I
U
M
L
A
V
I
P
H
A
R
M

A
E
6
4
5
2
5
9
4
8
0
1
0
1
2
8
0
2
5
9
4
8
0
1
0
1
2
G
L
U
C
O
S
A
M
I
L

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E

S
O
D
I
U
M

S
A
L
T
V
E
R
I
S
F
I
E
L
D

(
U
K
)

L
T
D
,

U
.
K
.
6
4
6
2
5
9
4
8
0
1
0
2
2
8
0
2
5
9
4
8
0
1
0
2
9
G
L
U
C
O
S
A
M
I
L

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E

S
O
D
I
U
M

S
A
L
T
V
E
R
I
S
F
I
E
L
D

(
U
K
)

L
T
D
,

U
.
K
.
6
4
7
2
5
9
4
8
0
2
0
1
2
8
0
2
5
9
4
8
0
2
0
1
9
G
L
U
C
O
S
A
M
I
L

1
,
5
G
/
T
A
B

B
T

x

3
0
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
V
E
R
I
S
F
I
E
L
D

(
U
K
)

L
T
D
,

U
.
K
.
6
4
8
2
5
9
4
8
0
2
0
2
2
8
0
2
5
9
4
8
0
2
0
2
6
G
L
U
C
O
S
A
M
I
L

1
,
5
G
/
T
A
B

B
T

x

3
0
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
V
E
R
I
S
F
I
E
L
D

(
U
K
)

L
T
D
,

U
.
K
.
6
4
9
2
5
9
4
8
0
2
0
3
2
8
0
2
5
9
4
8
0
2
0
3
3
G
L
U
C
O
S
A
M
I
L

1
,
5
G
/
T
A
B

B
T
x
2
0
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
V
E
R
I
S
F
I
E
L
D

(
U
K
)

L
T
D
,

U
.
K
.
3
24920 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
6
5
0
2
5
9
4
8
0
2
0
4
2
8
0
2
5
9
4
8
0
2
0
4
0
G
L
U
C
O
S
A
M
I
L

1
,
5
G
/
T
A
B

B
T
x
1
0
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
V
E
R
I
S
F
I
E
L
D

(
U
K
)

L
T
D
,

U
.
K
.
6
5
1
2
5
9
4
8
0
3
0
1
2
8
0
2
5
9
4
8
0
3
0
1
6
G
L
U
C
O
S
A
M
I
L

1
5
0
M
G
/
M
L

B
T
x

1
B
O
T
T
L
E
x

3
0
0
M
L
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
V
E
R
I
S
F
I
E
L
D

(
U
K
)

L
T
D
,

U
.
K
.
6
5
2
2
5
9
5
5
0
1
0
1
2
8
0
2
5
9
5
5
0
1
0
1
0
N
H
E
R
E
A

5
%

W
/
V

F
L
x
6
0
M
L
D
1
1
A
X
0
1
M
I
N
O
X
I
D
I
L
Z
W
I
T
T
E
R

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

L
Þ
L
,

G
R
E
E
C
E
6
5
3
2
5
9
5
9
0
1
0
1
2
8
0
2
5
9
5
9
0
1
0
1
8
P
E
N
N
S
A
I
D

1
,
5
%


(
W
/
W
)

B
O
T
T
L
E
x
1
5
M
L
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
8
l
A
n
L
-

A
.
L
.

A
n
U
n
?
M
C
z

L
M
Þ
C
Þ
C
8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P
-
1
C
?
Þ
l
z
1
l
k
P
-
6
5
4
2
5
9
5
9
0
1
0
2
2
8
0
2
5
9
5
9
0
1
0
2
5
P
E
N
N
S
A
I
D

1
,
5
%


(
W
/
W
)

B
O
T
T
L
E
x
3
0
M
L
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
8
l
A
n
L
-

A
.
L
.

A
n
U
n
?
M
C
z

L
M
Þ
C
Þ
C
8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P
-
1
C
?
Þ
l
z
1
l
k
P
-
6
5
5
2
5
9
5
9
0
1
0
3
2
8
0
2
5
9
5
9
0
1
0
3
2
P
E
N
N
S
A
I
D

1
,
5
%


(
W
/
W
)

B
O
T
T
L
E
x
6
0
M
L
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
8
l
A
n
L
-

A
.
L
.

A
n
U
n
?
M
C
z

L
M
Þ
C
Þ
C
8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P
-
1
C
?
Þ
l
z
1
l
k
P
-
6
5
6
2
5
9
6
7
0
1
0
7
2
8
0
2
5
9
6
7
0
1
0
7
5
P
A
N
A
D
O
L

C
O
L
D

&

F
L
U

(
5
0
0
+
3
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
8

(
o
c

B
L
I
S
T
E
R
S
)
R
0
1
B
A
5
2
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,

P
S
E
U
D
O
E
P
H
E
D
R
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
6
5
7
2
5
9
8
5
0
1
0
1
2
8
0
2
5
9
8
5
0
1
0
1
7
G
L
U
S
A
M
O
N

1
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x

2
0

(
S
A
C
H
E
T
S
)
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E

S
O
D
I
U
M

S
A
L
T
F
A
R
M
E
D
I
A

A
E
6
5
8
2
5
9
8
5
0
1
0
2
2
8
0
2
5
9
8
5
0
1
0
2
4
G
L
U
S
A
M
O
N

1
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x

3
0

(
S
A
C
H
E
T
S
)
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E

S
O
D
I
U
M

S
A
L
T
F
A
R
M
E
D
I
A

A
E
6
5
9
2
5
9
8
5
0
2
0
1
2
8
0
2
5
9
8
5
0
2
0
1
4
G
L
U
S
A
M
O
N

1
5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0

(
T
U
B
S

2
x
1
5
)
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
F
A
R
M
E
D
I
A

A
E
6
6
0
2
6
0
0
4
0
2
0
1
2
8
0
2
6
0
0
4
0
2
0
1
1
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E
/
T
A
R
G
E
T

1
%


(
W
/
V
)

B
T

x

1

F
L

x

1
5

M
L
+
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
T
A
R
G
E
T

P
H
A
R
M
A

L
Þ
L
6
6
1
2
6
0
0
4
0
2
0
2
2
8
0
2
6
0
0
4
0
2
0
2
8
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E
/
T
A
R
G
E
T

1
%


(
W
/
V
)

B
T

x

1

F
L

x

3
0

M
L
+
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
T
A
R
G
E
T

P
H
A
R
M
A

L
Þ
L
6
6
2
2
6
0
0
5
0
1
0
1
2
8
0
2
6
0
0
5
0
1
0
1
1
Z
E
L
E
V
E
N

7
,
5
M
G
/
5
M
L

F
L
x
2
0
0

M
L
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
6
6
3
2
6
0
1
7
0
2
0
2
2
8
0
2
6
0
1
7
0
2
0
2
8
T
E
R
B
I
P
R
O
L

1
%

(
W
/
W
)

B
T
x
1
F
L
x
3
0
M
L
+
o
v
ì
\
t
o
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
E
N
D
I
A

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

L
Þ
L

A
.
1
.

N
O
V
E
N
D
I
A

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
6
6
4
2
6
0
2
9
0
1
0
3
2
8
0
2
6
0
2
9
0
1
0
3
1
N
I
M
E
S
U
L
I
D
E
/
d
A
Þ
M
A
z
?
n

3
%

B
T
x
T
U
B
x
1
0
0
G
M
0
2
A
A
2
6
N
I
M
E
S
U
L
I
D
E
d
A
Þ
M
A
z
?
n

A
.
L
.
6
6
5
2
6
0
3
6
0
1
0
1
2
8
0
2
6
0
3
6
0
1
0
1
5
P
R
O
T
A
L
G
O
N

1
2
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
0
M
L
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
L
A
V
I
P
H
A
R
M

A
E
6
6
6
2
6
0
3
6
0
2
0
1
2
8
0
2
6
0
3
6
0
2
0
1
2
P
R
O
T
A
L
G
O
N

5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
X
2
0
(
B
L
I
S
T
2
X
1
0
)
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
L
A
V
I
P
H
A
R
M

A
E
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24921
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
6
6
7
2
6
1
0
7
0
1
0
1
2
8
0
2
6
1
0
7
0
1
0
1
2
O
R
O
C
I
L

L
I
D
O

(
0
,
2
%
+
0
,
1
5
%
)

W
/
V

B
T

x

F
L

x

3
0

M
L
R
0
2
A
A
B
E
N
Z
O
X
O
N
I
U
M

C
H
L
O
R
I
D
E
,

L
I
D
O
C
A
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
6
6
8
2
6
1
0
7
0
2
0
1
2
8
0
2
6
1
0
7
0
2
0
1
9
O
R
O
C
I
L

L
I
D
O

(
0
,
0
5
%
+
0
,
0
5
%
)

W
/
V

B
T

x

F
L

x

1
0
0

M
L
R
0
2
A
A
B
E
N
Z
O
X
O
N
I
U
M

C
H
L
O
R
I
D
E
,

L
I
D
O
C
A
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
6
6
9
2
6
1
0
7
0
2
0
2
2
8
0
2
6
1
0
7
0
2
0
2
6
O
R
O
C
I
L

L
I
D
O

(
0
,
0
5
%
+
0
,
0
5
%
)

W
/
V

B
T

x

F
L

x

2
0
0


M
L
R
0
2
A
A
B
E
N
Z
O
X
O
N
I
U
M

C
H
L
O
R
I
D
E
,

L
I
D
O
C
A
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
6
7
0
2
6
1
0
7
0
3
0
1
2
8
0
2
6
1
0
7
0
3
0
1
6
O
R
O
C
I
L

L
I
D
O

(
1
+
1
)
M
G
/
L
O
Z

B
T
x
2
4

L
O
Z

(
3
B
L
I
S
T
x
8
)
R
0
2
A
A
B
E
N
Z
O
X
O
N
I
U
M

C
H
L
O
R
I
D
E
,

L
I
D
O
C
A
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
6
7
1
2
6
2
0
7
0
1
0
1
2
8
0
2
6
2
0
7
0
1
0
1
9
S
O
L
U
-
K
E
T

1
,
6
%


(
W
/
V
)

B
O
T
T
L
E
x
1
5
0

M
L
A
0
1
A
D
1
1
K
E
T
O
P
R
O
F
E
N

L
Y
S
I
N
E
A
Þ
Þ
l
A
n
l

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
6
7
2
2
6
2
2
5
0
1
0
1
2
8
0
2
6
2
2
5
0
1
0
1
3
D
O
N
A
M
I
N

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
2
0

S
A
C
H
E
T
S

x

1
,
5
g
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
G
E
N
E
P
H
A
R
M

A
E
6
7
3
2
6
2
2
5
0
1
0
2
2
8
0
2
6
2
2
5
0
1
0
2
0
D
O
N
A
M
I
N

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S

x

1
,
5
g
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
G
E
N
E
P
H
A
R
M

A
E
6
7
4
2
6
2
2
6
0
1
0
1
2
8
0
2
6
2
2
6
0
1
0
1
0
E
L
I
M
E
R

1
,
8
8
4

(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
2
0

S
A
C
H
E
T
S
x

1
,
5

G
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
N
E
X
U
S

M
E
D
I
C
A
L
S

A
.
E
.
6
7
5
2
6
2
2
6
0
1
0
2
2
8
0
2
6
2
2
6
0
1
0
2
7
E
L
I
M
E
R

1
,
8
8
4

(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
x

1
,
5

G
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
N
E
X
U
S

M
E
D
I
C
A
L
S

A
.
E
.
6
7
6
2
6
3
1
1
0
1
0
1
2
8
0
2
6
3
1
1
0
1
0
1
3
P
A
V
L
I
N
O
X

1
%

B
T

x

1
F
L

x

3
0
M
L
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
M
E
D
I
C
U
S

A
.
E
.
6
7
7
2
6
3
5
4
0
1
0
1
2
8
0
2
6
3
5
4
0
1
0
1
0
D
O
N
A
R
T
H
R
I
L

1
,
8
8
4
(
1
,
5
0
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
R
A
F
A
R
M

A
.
E
.
B
.
E
.
6
7
8
2
6
3
5
4
0
1
0
2
2
8
0
2
6
3
5
4
0
1
0
2
7
D
O
N
A
R
T
H
R
I
L

1
,
8
8
4
(
1
,
5
0
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
R
A
F
A
R
M

A
.
E
.
B
.
E
.
6
7
9
2
6
3
6
1
0
1
0
1
2
8
0
2
6
3
6
1
0
1
0
1
8
A
N
A
R
T
H
R
I
L

1
,
8
8
4
(
1
,
5
0
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x

2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E

S
O
D
I
U
M

S
A
L
T
M
l
n
L
Þ
8
A

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
6
8
0
2
6
3
6
1
0
1
0
2
2
8
0
2
6
3
6
1
0
1
0
2
5
A
N
A
R
T
H
R
I
L

1
,
8
8
4
(
1
,
5
0
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x

3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E

S
O
D
I
U
M

S
A
L
T
M
l
n
L
Þ
8
A

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
6
8
1
2
6
3
9
3
0
2
0
1
2
8
0
2
6
3
9
3
0
2
0
1
6
E
A
L
K

1
%W
/
W

B
T
x
1
B
O
T
T
L
E
x
3
0
M
L
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
M
L
n
1
l
M
A
Þ

A
.
L
.

d
A
Þ
M
A
k
U
n
,
k
A
A
/
k
U
n
,
l
A
1
Þ
l
k
C
?

L
-
C
Þ
A
l
z
M
C
?
6
8
2
2
6
3
9
3
0
2
0
2
2
8
0
2
6
3
9
3
0
2
0
2
3
E
A
L
K

1
%W
/
W

B
T
x
1
B
O
T
T
L
E
x
3
0
M
L

+
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
M
L
n
1
l
M
A
Þ

A
.
L
.

d
A
Þ
M
A
k
U
n
,
k
A
A
/
k
U
n
,
l
A
1
Þ
l
k
C
?

L
-
C
Þ
A
l
z
M
C
?
6
8
3
2
6
3
9
3
0
2
0
3
2
8
0
2
6
3
9
3
0
2
0
3
0
E
A
L
K

1
%W
/
W

B
T
x
1
B
O
T
T
L
E
x
5
0
M
L
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
M
L
n
1
l
M
A
Þ

A
.
L
.

d
A
Þ
M
A
k
U
n
,
k
A
A
/
k
U
n
,
l
A
1
Þ
l
k
C
?

L
-
C
Þ
A
l
z
M
C
?
6
8
4
2
6
3
9
3
0
2
0
4
2
8
0
2
6
3
9
3
0
2
0
4
7
E
A
L
K

1
%W
/
W

B
T
x
1
B
O
T
T
L
E
x
5
0
M
L
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
M
L
n
1
l
M
A
Þ

A
.
L
.

d
A
Þ
M
A
k
U
n
,
k
A
A
/
k
U
n
,
l
A
1
Þ
l
k
C
?

L
-
C
Þ
A
l
z
M
C
?
24922 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
6
8
5
2
6
5
5
3
0
1
0
1
2
8
0
2
6
5
5
3
0
1
0
1
7
T
H
A
T
E
R
O
N

1
%

W
/
W

B
T

x

1

F
L

x

3
0

M
L

+
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
6
8
6
2
6
5
5
3
0
1
0
2
2
8
0
2
6
5
5
3
0
1
0
2
4
T
H
A
T
E
R
O
N

1
%

W
/
W

B
T

x

1

F
L

x

1
5

M
L

+
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
6
8
7
2
6
5
5
4
0
1
0
1
2
8
0
2
6
5
5
4
0
1
0
1
4
F
R
E
Z
Y
L
I
N

1
%

W
/
W

B
T

X

1

F
L

X


3
0

M
L
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
F
R
E
Z
Y
D
E
R
M

A
B
E
E
6
8
8
2
6
5
5
4
0
1
0
2
2
8
0
2
6
5
5
4
0
1
0
2
1
F
R
E
Z
Y
L
I
N

1
%

W
/
W

B
T

X

1

F
L

X

1
5

M
L
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
F
R
E
Z
Y
D
E
R
M

A
B
E
E
6
8
9
2
6
5
5
8
0
1
0
2
2
8
0
2
6
5
5
8
0
1
0
2
9
M
I
N
I
F
L
A
M

1
%

(
W
/
W
)

B
T
x
T
U
B
x
1
0
0

G
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
6
9
0
2
6
5
6
1
0
1
0
1
2
8
0
2
6
5
6
1
0
1
0
1
2
T
E
R
B
I
N

1
%

W
/
W

B
T

X

1

F
L

X

3
0

M
L

+
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
G
A
B
R
I
E
L

H
E
A
L
T
H

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

L
Þ
L
6
9
1
2
6
5
6
2
0
1
0
1
2
8
0
2
6
5
6
2
0
1
0
1
9
N
Y
O
X
E
P

2
%


(
W
/
V
)

F
L
x
1
2
0

M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
M
L
n
1
l
M
A
Þ

A
.
L
.

d
A
Þ
M
A
k
U
n
,
k
A
A
/
k
U
n
,
l
A
1
Þ
l
k
C
?

L
-
C
Þ
A
l
z
M
C
?
6
9
2
2
6
5
6
2
0
1
0
2
2
8
0
2
6
5
6
2
0
1
0
2
6
N
Y
O
X
E
P

2
%


(
W
/
V
)

F
L
x
1
8
0

M
L
D
0
1
A
C
0
8
K
E
T
O
C
O
N
A
Z
O
L
E
M
L
n
1
l
M
A
Þ

A
.
L
.

d
A
Þ
M
A
k
U
n
,
k
A
A
/
k
U
n
,
l
A
1
Þ
l
k
C
?

L
-
C
Þ
A
l
z
M
C
?
6
9
3
2
6
5
9
7
0
1
0
1
2
8
0
2
6
5
9
7
0
1
0
1
1
A
N
A
P
L
A
S

1
%

W
/
W

F
L
x
3
0
M
L
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
l
C
?
A
.
&

L
l
Þ
.

1
z
L
1
P

d
A
Þ
/
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L

A
.
1
.
"
I
N
T
E
6
9
4
2
6
5
9
7
0
2
0
1
2
8
0
2
6
5
9
7
0
2
0
1
8
A
N
A
P
L
A
S

1
0
M
G
/
G

(
1
%
)

T
U
B
x
1
5
G
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
l
C
?
A
.
&

L
l
Þ
.

1
z
L
1
P

d
A
Þ
/
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L

A
.
1
.
"
I
N
T
E
6
9
5
2
6
6
1
9
0
1
0
1
2
8
0
2
6
6
1
9
0
1
0
1
0
M
I
N
O
X
I
D
I
L
/
T
A
R
G
E
T

5
%

W
/
V

F
L
x
6
0
M
L
D
1
1
A
X
0
1
M
I
N
O
X
I
D
I
L
T
A
R
G
E
T

P
H
A
R
M
A

L
Þ
L
6
9
6
2
6
6
2
0
0
2
0
1
2
8
0
2
6
6
2
0
0
2
0
1
3
C
H
E
M
I
D
E
R
M

1
%

(
W
/
W
)

B
T
x
1

F
L
x
1
5

M
L
+
o
v
ì
\
t
o
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
I
A
S
I
S

P
H
A
R
M
A
C
.
H
E
L
L
A
S

8
l
C
M
.
&

L
M
Þ
.
d
/
k
U
n
-
x
P
M
/
k
U
n

&

k
A
6
9
7
2
6
6
2
0
0
2
0
2
2
8
0
2
6
6
2
0
0
2
0
2
0
C
H
E
M
I
D
E
R
M

1
%

(
W
/
W
)

B
T
x
1

F
L
x
3
0

M
L
+
o
v
ì
\
t
o
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
I
A
S
I
S

P
H
A
R
M
A
C
.
H
E
L
L
A
S

8
l
C
M
.
&

L
M
Þ
.
d
/
k
U
n
-
x
P
M
/
k
U
n

&

k
A
6
9
8
2
6
6
3
4
0
1
0
1
2
8
0
2
6
6
3
4
0
1
0
1
3
S
A
R
I
B
A
L

1
5
M
G
/
5
M
L

B
T
x

B
O
T
T
L
E

x
2
0
0

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
L
-
L
A
l
-
P
-
L
M
Þ
C
Þ
l
A

l
A
1
Þ
.
L
l
A
U
n

A
.
L
.

A
.
1
.
L
-
L
A
l
-
P

A
.
L
.
/
E
6
9
9
2
6
6
3
4
0
2
0
1
2
8
0
2
6
6
3
4
0
2
0
1
0
S
A
R
I
B
A
L

3
0
M
G
/
5
M
L

B
T
x
B
O
T
T
L
E

x
2
5
0
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
L
-
L
A
l
-
P
-
L
M
Þ
C
Þ
l
A

l
A
1
Þ
.
L
l
A
U
n

A
.
L
.

A
.
1
.
L
-
L
A
l
-
P

A
.
L
.
/
E
7
0
0
2
6
6
3
4
0
2
0
2
2
8
0
2
6
6
3
4
0
2
0
2
7
S
A
R
I
B
A
L

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
x

2
0
0

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
L
-
L
A
l
-
P
-
L
M
Þ
C
Þ
l
A

l
A
1
Þ
.
L
l
A
U
n

A
.
L
.

A
.
1
.
L
-
L
A
l
-
P

A
.
L
.
/
E
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24923
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
7
0
1
2
6
8
0
6
0
1
0
1
2
8
0
2
6
8
0
6
0
1
0
1
4
S
O
L
U
T
E
R
B

1
%


W
/
W

B
T
x

1

F
L

x

3
0
M
L
D
0
1
A
E
1
5
T
E
R
B
I
N
A
F
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
M
L
n
1
l
1
L
Þ
M

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

L
Þ
L
7
0
2
2
6
8
3
3
0
1
0
1
2
8
0
2
6
8
3
3
0
1
0
1
0
R
E
C
O
S
I
N
E

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
d
A
Þ
M
A
n
L
A

L
M
Þ
C
Þ
l
k
P

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
7
0
3
2
6
8
3
3
0
1
0
2
2
8
0
2
6
8
3
3
0
1
0
2
7
R
E
C
O
S
I
N
E

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
d
A
Þ
M
A
n
L
A

L
M
Þ
C
Þ
l
k
P

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
7
0
4
2
6
8
3
3
0
3
0
1
2
8
0
2
6
8
3
3
0
3
0
1
4
R
E
C
O
S
I
N
E

1
5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0

(
T
U
B

2
x
1
5
)
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
d
A
Þ
M
A
n
L
A

L
M
Þ
C
Þ
l
k
P

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
7
0
5
2
6
8
5
4
0
1
0
1
2
8
0
2
6
8
5
4
0
1
0
1
5
C
H
I
R
O

D
E
S

(
6
3
,
1
4
+
1
4
,
3
)
%


W
/
W

Þ
\
o
o
ì
.
ô
o
¿
c
t
o

x

1
5
0
M
L
D
0
8
A
X
5
3
I
S
O
P
R
O
P
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,

N
-
P
R
O
P
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
Þ
L
1
Þ
C
z

x
A
Þ
.

k
C
z
M
l
A
P
z

&

z
l
A

L
.
L
.
7
0
6
2
6
8
5
4
0
1
0
2
2
8
0
2
6
8
5
4
0
1
0
2
2
C
H
I
R
O

D
E
S

(
6
3
,
1
4
+
1
4
,
3
)
%


W
/
W

Þ
\
o
o
ì
.
ô
o
¿
c
t
o

x

5
0
0
M
L
D
0
8
A
X
5
3
I
S
O
P
R
O
P
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,

N
-
P
R
O
P
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
Þ
L
1
Þ
C
z

x
A
Þ
.

k
C
z
M
l
A
P
z

&

z
l
A

L
.
L
.
7
0
7
2
6
8
5
4
0
1
0
3
2
8
0
2
6
8
5
4
0
1
0
3
9
C
H
I
R
O

D
E
S

(
6
3
,
1
4
+
1
4
,
3
)
%


W
/
W

Þ
\
o
o
ì
.
ô
o
¿
c
t
o

x
1
0
0
0
M
L
D
0
8
A
X
5
3
I
S
O
P
R
O
P
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,

N
-
P
R
O
P
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
Þ
L
1
Þ
C
z

x
A
Þ
.

k
C
z
M
l
A
P
z

&

z
l
A

L
.
L
.
7
0
8
2
6
8
5
4
0
1
0
4
2
8
0
2
6
8
5
4
0
1
0
4
6
C
H
I
R
O

D
E
S

(
6
3
,
1
4
+
1
4
,
3
)
%


W
/
W

Þ
\
o
o
ì
.
ô
o
¿
c
t
o

x
5
0
0
0
M
L
D
0
8
A
X
5
3
I
S
O
P
R
O
P
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
,

N
-
P
R
O
P
Y
L

A
L
C
O
H
O
L
Þ
L
1
Þ
C
z

x
A
Þ
.

k
C
z
M
l
A
P
z

&

z
l
A

L
.
L
.
7
0
9
2
6
8
5
6
0
1
0
1
2
8
0
2
6
8
5
6
0
1
0
1
9
d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
C

C
l
n
C
Þ
n
L
?
M
A

9
5
°

F
I
R
S
T

A
I
D

9
5
%


V
/
V

F
L

x

2
4
0

M
L
D
0
8
A
X
0
8
E
T
H
A
N
O
L

(
9
6

P
E
R
C
E
N
T
)
l
L
U
Þ
l
l
C
z

n
l
k
C
A
A
C
?

A
Þ
A
l
U
1
P
z
7
1
0
2
6
8
5
6
0
1
0
2
2
8
0
2
6
8
5
6
0
1
0
2
6
d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
C

C
l
n
C
Þ
n
L
?
M
A

9
5
°

F
I
R
S
T

A
I
D

9
5
%


V
/
V

F
L

x

4
2
0

M
L
D
0
8
A
X
0
8
E
T
H
A
N
O
L

(
9
6

P
E
R
C
E
N
T
)
l
L
U
Þ
l
l
C
z

n
l
k
C
A
A
C
?

A
Þ
A
l
U
1
P
z
7
1
1
2
6
8
7
5
0
1
0
1
2
8
0
2
6
8
7
5
0
1
0
1
0
N
I
C
O
P
A
S
S

1
,
5

M
G

L
I
Q
U
O
R
I
C
E

M
I
N
T
,

L
O
Z
E
N
G
E

1
,
5
M
G
/
L
O
Z

B
T
x
1
2

(
B
L
I
S
T

1
x
1
2
)
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E

R
E
S
I
N
P
I
E
R
R
E

F
A
B
R
E

H
E
L
L
A
S

A
E
7
1
2
2
6
8
7
5
0
1
0
3
2
8
0
2
6
8
7
5
0
1
0
3
4
N
I
C
O
P
A
S
S

1
,
5

M
G

L
I
Q
U
O
R
I
C
E

M
I
N
T
,

L
O
Z
E
N
G
E

1
,
5
M
G
/
L
O
Z

B
T
x
3
6

(
B
L
I
S
T

3
x
1
2
)
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E

R
E
S
I
N
P
I
E
R
R
E

F
A
B
R
E

H
E
L
L
A
S

A
E
7
1
3
2
6
8
7
5
0
1
0
8
2
8
0
2
6
8
7
5
0
1
0
8
9
N
I
C
O
P
A
S
S

1
,
5

M
G

L
I
Q
U
O
R
I
C
E

M
I
N
T
,

L
O
Z
E
N
G
E

1
,
5
M
G
/
L
O
Z

B
T
x
9
6

(
B
L
I
S
T

8
x
1
2
)
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E

R
E
S
I
N
P
I
E
R
R
E

F
A
B
R
E

H
E
L
L
A
S

A
E
7
1
4
2
6
8
7
5
0
2
0
1
2
8
0
2
6
8
7
5
0
2
0
1
7
N
I
C
O
P
A
S
S

1
,
5

M
G

F
R
E
S
H

M
I
N
T
,

L
O
Z
E
N
G
E

1
,
5
M
G
/
L
O
N
Z

B
T
x
1
2

(
B
L
I
S
T

1
x
1
2
)
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E

R
E
S
I
N
P
I
E
R
R
E

F
A
B
R
E

H
E
L
L
A
S

A
E
7
1
5
2
6
8
7
5
0
2
0
3
2
8
0
2
6
8
7
5
0
2
0
3
1
N
I
C
O
P
A
S
S

1
,
5

M
G

F
R
E
S
H

M
I
N
T
,

L
O
Z
E
N
G
E

1
,
5
M
G
/
L
O
N
Z

B
T
x
3
6

(
B
L
I
S
T

3
x
1
2
)
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E

R
E
S
I
N
P
I
E
R
R
E

F
A
B
R
E

H
E
L
L
A
S

A
E
7
1
6
2
6
8
7
5
0
2
0
8
2
8
0
2
6
8
7
5
0
2
0
8
6
N
I
C
O
P
A
S
S

1
,
5

M
G

F
R
E
S
H

M
I
N
T
,

L
O
Z
E
N
G
E

1
,
5
M
G
/
L
O
N
Z

B
T
x
9
6

(
B
L
I
S
T

8
x
1
2
)
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E

R
E
S
I
N
P
I
E
R
R
E

F
A
B
R
E

H
E
L
L
A
S

A
E
24924 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
7
1
7
2
6
9
5
3
0
1
0
1
2
8
0
2
6
9
5
3
0
1
0
1
5
E
Z
I
X
I
N

2
2
M
C
G
/
D
O
S
E

F
L
x
1
0

M
L

(
2
2
5

D
O
S
E
S
)
R
0
1
A
A
0
5
O
X
Y
M
E
T
A
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
P
H
A
R
M
A
S
W
I
S
S

C
E
S
K
A

R
E
P
U
B
L
I
K
A

S
.
R
.
O
.
,

C
Z
E
C
H

R
E
P
U
B
L
I
C
7
1
8
2
7
0
3
7
0
1
0
1
2
8
0
2
7
0
3
7
0
1
0
1
1
M
I
N
E
D
O
N

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
H
E
L
P

A
8
L
L
7
1
9
2
7
0
3
7
0
1
0
2
2
8
0
2
7
0
3
7
0
1
0
2
8
M
I
N
E
D
O
N

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
H
E
L
P

A
8
L
L
7
2
0
2
7
0
4
3
0
1
0
2
2
8
0
2
7
0
4
3
0
1
0
2
9
S
A
M
I
C
L
A
R

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
d
L
Þ
A
k
C
n

L
Þ
L
7
2
1
2
7
0
5
9
0
1
0
1
2
8
0
2
7
0
5
9
0
1
0
1
3
N
I
C
O
P
A
T
C
H

7
M
G
/
2
4
H
O
U
R
S

B
T

x


7

S
A
C
H
E
T
S
N
0
7
B
A
0
1
S
(
-
)

-

N
I
C
O
T
I
N
E
P
I
E
R
R
E

F
A
B
R
E

H
E
L
L
A
S

A
E
7
2
2
2
7
0
5
9
0
2
0
1
2
8
0
2
7
0
5
9
0
2
0
1
0
N
I
C
O
P
A
T
C
H

1
4
M
G
/
2
4
H
O
U
R
S

B
T

x


7

S
A
C
H
E
T
S
N
0
7
B
A
0
1
S
(
-
)

-

N
I
C
O
T
I
N
E
P
I
E
R
R
E

F
A
B
R
E

H
E
L
L
A
S

A
E
7
2
3
2
7
0
5
9
0
3
0
1
2
8
0
2
7
0
5
9
0
3
0
1
7
N
I
C
O
P
A
T
C
H

2
1
M
G
/
2
4
H
O
U
R
S

B
T

x


7

S
A
C
H
E
T
S
N
0
7
B
A
0
1
S
(
-
)

-

N
I
C
O
T
I
N
E
P
I
E
R
R
E

F
A
B
R
E

H
E
L
L
A
S

A
E
7
2
4
2
7
0
7
0
0
1
0
1
2
8
0
2
7
0
7
0
0
1
0
1
8
P
A
I
N
O
F
F

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
R
A
F
A
R
M

A
.
E
.
B
.
E
.
7
2
5
2
7
0
7
0
0
1
0
2
2
8
0
2
7
0
7
0
0
1
0
2
5
P
A
I
N
O
F
F

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
R
A
F
A
R
M

A
.
E
.
B
.
E
.
7
2
6
2
7
0
7
1
0
1
0
1
2
8
0
2
7
0
7
1
0
1
0
1
5
G
L
U
K
O
T
R
A
L

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
8
L
A
k
A

L
A
A
A
z

A
L
8
L
7
2
7
2
7
0
7
1
0
1
0
2
2
8
0
2
7
0
7
1
0
1
0
2
2
G
L
U
K
O
T
R
A
L

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
8
L
A
k
A

L
A
A
A
z

A
L
8
L
7
2
8
2
7
0
8
6
0
1
0
1
2
8
0
2
7
0
8
6
0
1
0
1
9
B
E
S
T

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
7
2
9
2
7
0
8
7
0
1
0
1
2
8
0
2
7
0
8
7
0
1
0
1
6
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
/
I
T
F

P
H
A
R
M
A

K
F
T

1
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
8

S
A
C
H
E
T
S
N
0
2
B
E
0
1
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
I
T
F

H
E
L
L
A
S

A
.
E
.
7
3
0
2
7
1
2
6
0
1
0
1
2
8
0
2
7
1
2
6
0
1
0
1
2
G
L
U
C
A
S
U
L
F

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
k
A
L
8
A

A
d
8
L
L
7
3
1
2
7
1
2
6
0
1
0
2
2
8
0
2
7
1
2
6
0
1
0
2
9
G
L
U
C
A
S
U
L
F

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
k
A
L
8
A

A
d
8
L
L
7
3
2
2
7
1
3
3
0
1
0
1
2
8
0
2
7
1
3
3
0
1
0
1
0
S
U
F
I
G
A
L

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
A
n
d
A
Þ
M

L
A
A
A
z

A
.
L
.
7
3
3
2
7
1
3
3
0
1
0
2
2
8
0
2
7
1
3
3
0
1
0
2
7
S
U
F
I
G
A
L

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
A
n
d
A
Þ
M

L
A
A
A
z

A
.
L
.
7
3
4
2
7
1
5
9
0
1
0
1
2
8
0
2
7
1
5
9
0
1
0
1
0
N
I
C
O
T
I
N
E
L
L

T
T
S

(
N
C
H
)

7
M
G
/
2
4
h
r
s

B
T

x


7

T
T
S

x

1
0

c
m
2
N
0
7
B
A
0
1
S
(
-
)

-

N
I
C
O
T
I
N
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
7
3
5
2
7
1
5
9
0
1
0
2
2
8
0
2
7
1
5
9
0
1
0
2
7
N
I
C
O
T
I
N
E
L
L

T
T
S

(
N
C
H
)

7
M
G
/
2
4
h
r
s

B
T
x


1
4

T
T
S

x

1
0

c
m
2
N
0
7
B
A
0
1
S
(
-
)

-

N
I
C
O
T
I
N
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
4
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24925
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
7
3
6
2
7
1
5
9
0
2
0
1
2
8
0
2
7
1
5
9
0
2
0
1
7
N
I
C
O
T
I
N
E
L
L

T
T
S

(
N
C
H
)

1
4
M
G
/
2
4
h
r
s

B
T

x


7

T
T
S

x

2
0

c
m
2
N
0
7
B
A
0
1
S
(
-
)

-

N
I
C
O
T
I
N
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
7
3
7
2
7
1
5
9
0
2
0
2
2
8
0
2
7
1
5
9
0
2
0
2
4
N
I
C
O
T
I
N
E
L
L

T
T
S

(
N
C
H
)

1
4
M
G
/
2
4
h
r
s

B
T
x

1
4

T
T
S

x

2
0

c
m
2
N
0
7
B
A
0
1
S
(
-
)

-

N
I
C
O
T
I
N
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
7
3
8
2
7
1
5
9
0
3
0
1
2
8
0
2
7
1
5
9
0
3
0
1
4
N
I
C
O
T
I
N
E
L
L

T
T
S

(
N
C
H
)

2
1
M
G
/
2
4
h
r
s

B
T

x


7

T
T
S

x

3
0

c
m
2
N
0
7
B
A
0
1
S
(
-
)

-

N
I
C
O
T
I
N
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
7
3
9
2
7
1
5
9
0
3
0
2
2
8
0
2
7
1
5
9
0
3
0
2
1
N
I
C
O
T
I
N
E
L
L

T
T
S

(
N
C
H
)

2
1
M
G
/
2
4
h
r
s

B
T

x

1
4

T
T
S

x

3
0

c
m
2
N
0
7
B
A
0
1
S
(
-
)

-

N
I
C
O
T
I
N
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
7
4
0
2
7
1
6
8
0
1
0
1
2
8
0
2
7
1
6
8
0
1
0
1
2
A
C
E
C
L
O
F
E
N
A
C
/
H
E
L
P

1
,
5
%

W
/
W

B
T
x
1

T
U
B

x

6
0

G
M
0
2
A
A
2
5
A
C
E
C
L
O
F
E
N
A
C
H
E
L
P

A
8
L
L
7
4
1
2
7
1
7
2
0
1
0
1
2
8
0
2
7
1
7
2
0
1
0
1
9
N
E
R
I
T
A

1
,
8
8
4

(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
D
E
L
E
G
A
N
T

H
O
L
D
I
N
G
S

L
T
D
,

k
?
Þ
Þ
C
z
7
4
2
2
7
1
7
2
0
1
0
2
2
8
0
2
7
1
7
2
0
1
0
2
6
N
E
R
I
T
A

1
,
8
8
4

(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
D
E
L
E
G
A
N
T

H
O
L
D
I
N
G
S

L
T
D
,

k
?
Þ
Þ
C
z
7
4
3
2
7
1
7
6
0
1
0
1
2
8
0
2
7
1
7
6
0
1
0
1
7
V
I
R
E
M
A
X

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
M
L
n
1
l
M
A
Þ

A
.
L
.

d
A
Þ
M
A
k
U
n
,
k
A
A
/
k
U
n
,
l
A
1
Þ
l
k
C
?

L
-
C
Þ
A
l
z
M
C
?
7
4
4
2
7
1
7
6
0
1
0
2
2
8
0
2
7
1
7
6
0
1
0
2
4
V
I
R
E
M
A
X

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
M
L
n
1
l
M
A
Þ

A
.
L
.

d
A
Þ
M
A
k
U
n
,
k
A
A
/
k
U
n
,
l
A
1
Þ
l
k
C
?

L
-
C
Þ
A
l
z
M
C
?
7
4
5
2
7
2
7
3
0
1
0
1
2
8
0
2
7
2
7
3
0
1
0
1
3
V
I
U
S

5
%


W
/
V

B
T

x

1

B
O
T
T
L
E

x

6
0
M
L
D
1
1
A
X
0
1
M
I
N
O
X
I
D
I
L
z
.
M
.

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

Þ
Þ
C
l
C
n
1
A

L
Þ
L
7
4
6
2
7
3
0
8
0
1
0
1
2
8
0
2
7
3
0
8
0
1
0
1
2
V
I
A
R
T
R
I
L

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
7
4
7
2
7
3
0
8
0
1
0
2
2
8
0
2
7
3
0
8
0
1
0
2
9
V
I
A
R
T
R
I
L

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
7
4
8
2
7
3
3
5
0
1
0
1
2
8
0
2
7
3
3
5
0
1
0
1
8
T
A
R
E
D
O
N

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

2
0

S
A
C
H
E
T
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
M
E
D
I
C
U
S

A
.
E
.
7
4
9
2
7
3
3
5
0
1
0
2
2
8
0
2
7
3
3
5
0
1
0
2
5
T
A
R
E
D
O
N

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

3
0

S
A
C
H
E
T
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
M
E
D
I
C
U
S

A
.
E
.
7
5
0
2
7
3
4
0
0
1
0
1
2
8
0
2
7
3
4
0
0
1
0
1
2
G
L
U
N
A
R
O
T

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
S
A
N
U
S

O
.
E
.


d
.

k
A
Þ
A
n
l
k
C
A
C
Þ
C
?
A
C
z

-

x
.

k
A
k
A
A
M
A
n
P

C
L
7
5
1
2
7
3
4
0
0
1
0
2
2
8
0
2
7
3
4
0
0
1
0
2
9
G
L
U
N
A
R
O
T

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
S
A
N
U
S

O
.
E
.


d
.

k
A
Þ
A
n
l
k
C
A
C
Þ
C
?
A
C
z

-

x
.

k
A
k
A
A
M
A
n
P

C
L
24926 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
7
5
2
2
7
3
6
0
0
1
0
1
2
8
0
2
7
3
6
0
0
1
0
1
0
C
A
R
N
I
B
E
N

1
G
/
1
0
M
L

B
T
x
1
0

F
L
x
1
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
B
E
N
N
E
T
T

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
7
5
3
2
7
3
8
8
0
1
0
1
2
8
0
2
7
3
8
8
0
1
0
1
4
F
E
N
I
V
I
R

1
%

(
W
/
W
)

T
U
B

x

2

G
D
0
6
B
B
0
6
P
E
N
C
I
C
L
O
V
I
R
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
7
5
4
2
7
4
2
7
0
1
0
1
2
8
0
2
7
4
2
7
0
1
0
1
0
A
M
I
N
O
C
E
R

1
0
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E

T
A
R
T
R
A
T
E
V
E
R
I
S
F
I
E
L
D

(
U
K
)

L
T
D
,

U
.
K
.
7
5
5
2
7
4
2
7
0
1
0
2
2
8
0
2
7
4
2
7
0
1
0
2
7
A
M
I
N
O
C
E
R

1
0
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
1
0

s
a
c
h
e
t
s
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E

T
A
R
T
R
A
T
E
V
E
R
I
S
F
I
E
L
D

(
U
K
)

L
T
D
,

U
.
K
.
7
5
6
2
7
4
2
7
0
1
0
3
2
8
0
2
7
4
2
7
0
1
0
3
4
A
M
I
N
O
C
E
R

1
0
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
2
0

s
a
c
h
e
t
s
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E

T
A
R
T
R
A
T
E
V
E
R
I
S
F
I
E
L
D

(
U
K
)

L
T
D
,

U
.
K
.
7
5
7
2
7
4
2
7
0
2
0
1
2
8
0
2
7
4
2
7
0
2
0
1
7
A
M
I
N
O
C
E
R

2
G
/
1
0
M
L

V
I
A
L

B
T
x
1
0

V
I
A
L
S

x

1
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
V
E
R
I
S
F
I
E
L
D

(
U
K
)

L
T
D
,

U
.
K
.
7
5
8
2
7
4
9
1
0
1
0
1
2
8
0
2
7
4
9
1
0
1
0
1
1
L
O
C
A
R

1
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
1
0

S
A
C
H
E
T
S
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
M
E
D
I
C
U
S

A
.
E
.
7
5
9
2
7
4
9
1
0
1
0
2
2
8
0
2
7
4
9
1
0
1
0
2
8
L
O
C
A
R

1
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
M
E
D
I
C
U
S

A
.
E
.
7
6
0
2
7
4
9
1
0
2
0
1
2
8
0
2
7
4
9
1
0
2
0
1
8
L
O
C
A
R

3
G
/
1
0
M
L

(
3
0
%
)

B
O
T
L
L
E

B
O
T
T
L
E
x
2
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
M
E
D
I
C
U
S

A
.
E
.
7
6
1
2
7
4
9
1
0
2
0
2
2
8
0
2
7
4
9
1
0
2
0
2
5
L
O
C
A
R

3
G
/
1
0
M
L

(
3
0
%
)

B
O
T
L
L
E

B
O
T
T
L
E
x
1
0
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
M
E
D
I
C
U
S

A
.
E
.
7
6
2
2
7
5
2
2
0
1
0
1
2
8
0
2
7
5
2
2
0
1
0
1
2
X
A
N
A
L
I
F
E

1
,
5
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
T
A
R
G
E
T

P
H
A
R
M
A

L
Þ
L
7
6
3
2
7
5
2
2
0
1
0
2
2
8
0
2
7
5
2
2
0
1
0
2
9
X
A
N
A
L
I
F
E

1
,
5
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
T
A
R
G
E
T

P
H
A
R
M
A

L
Þ
L
7
6
4
2
7
5
4
9
0
1
0
2
2
8
0
2
7
5
4
9
0
1
0
2
6
E
N
E
R
G
O
R
O
T

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
A

P
R
O
E
L

L
Þ
A
M
L
l
n
U
n
A
A
z

l
.

k
C
Þ
U
7
6
5
2
7
5
5
3
0
1
0
1
2
8
0
2
7
5
5
3
0
1
0
1
6
I
N
F
L
A
F
O
R
T
E

1
,
5
%

W
/
W

B
O
T
T
L
E
x
3
0

M
L
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
V
E
R
I
S
F
I
E
L
D

(
U
K
)

L
T
D
,

U
.
K
.
7
6
6
2
7
5
5
3
0
1
0
2
2
8
0
2
7
5
5
3
0
1
0
2
3
I
N
F
L
A
F
O
R
T
E

1
,
5
%

W
/
W

B
O
T
T
L
E
x
6
0

M
L
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
V
E
R
I
S
F
I
E
L
D

(
U
K
)

L
T
D
,

U
.
K
.
7
6
7
2
7
5
5
6
0
2
0
1
2
8
0
2
7
5
5
6
0
2
0
1
4
A
C
T
I
S
U
N
Y

1
,
5
%

W
/
W

B
T
x
1

B
O
T
T
L
E
x
3
0

M
L
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
d
A
Þ
M
A
n
L
A

L
M
Þ
C
Þ
l
k
P

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
7
6
8
2
7
5
5
6
0
2
0
2
2
8
0
2
7
5
5
6
0
2
0
2
1
A
C
T
I
S
U
N
Y

1
,
5
%

W
/
W

B
T
x
1

B
O
T
T
L
E
x
6
0

M
L
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
d
A
Þ
M
A
n
L
A

L
M
Þ
C
Þ
l
k
P

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
7
6
9
2
7
5
6
3
0
1
0
1
2
8
0
2
7
5
6
3
0
1
0
1
5
E
R
G
O
G
E
N

1
0
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
2

(
S
T
R
I
P
S

3
x
4
)
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E

T
A
R
T
R
A
T
E
l
C
?
A
.
&

L
l
Þ
.

1
z
L
1
P

d
A
Þ
/
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L

A
.
1
.
"
I
N
T
E
7
7
0
2
7
5
6
3
0
1
0
2
2
8
0
2
7
5
6
3
0
1
0
2
2
E
R
G
O
G
E
N

1
0
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
2
8

(
S
T
R
I
P
S

7
x
4
)
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E

T
A
R
T
R
A
T
E
l
C
?
A
.
&

L
l
Þ
.

1
z
L
1
P

d
A
Þ
/
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L

A
.
1
.
"
I
N
T
E
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24927
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
7
7
1
2
7
6
1
9
0
2
0
1
2
8
0
2
7
6
1
9
0
2
0
1
6
L
E
C
A
R
N
A

1
0
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

3
0

S
A
C
H
E
T
S
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E

T
A
R
T
R
A
T
E
B
E
N
N
E
T
T

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
7
7
2
2
7
6
5
8
0
1
0
1
2
8
0
2
7
6
5
8
0
1
0
1
8
L
E
V
O
C
U
O
R

1
0
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

3
0

S
A
C
H
E
T
S
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E

T
A
R
T
R
A
T
E
N
E
X
U
S

M
E
D
I
C
A
L
S

A
.
E
.
7
7
3
2
7
6
7
7
0
1
0
1
2
8
0
2
7
6
7
7
0
1
0
1
9
D
U
O
C
A
R
N
I
C

2
0
0
M
G
/
M
L

(
2

G
/
1
0
M
L
)

B
T
x
1
0
x
1
0

M
L
x
2

G
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
I
A
S
I
M
O

L
T
D
,

E
N
G
L
A
N
D
7
7
4
2
7
6
7
9
0
1
0
2
2
8
0
2
7
6
7
9
0
1
0
2
0
R
I
D
O
V
E
T

1
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

(
S
A
C
H
E
T
S
)
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
L
?
A
l
l
L
A
C
z

k
A
A
C
d
U
A
l
A
z

&

z
l
A

C
.
L
.


I
A
P
H
A
R
M
7
7
5
2
7
6
9
1
0
1
0
1
2
8
0
2
7
6
9
1
0
1
0
1
5
V
O
L
T
A
F
L
E
X

G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

6
2
5
M
G
/
T
A
B

B
T
x
6
0

(
o
c

B
L
I
S
T
E
R
S
)
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
7
7
6
2
7
6
9
1
0
1
0
3
2
8
0
2
7
6
9
1
0
1
0
3
9
V
O
L
T
A
F
L
E
X

G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

6
2
5
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
8
0
(
o
c

B
L
I
S
T
E
R
S
)
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
7
7
7
2
7
7
0
8
0
1
0
1
2
8
0
2
7
7
0
8
0
1
0
1
0
M
E
D
I
C
A
R
D
I
N

2
G
/
1
0
M
L

V
I
A
L

(
q

2
0
0
m
g
/
M
L
)

B
T
x

1
0

V
I
A
L
S

x

1
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
F
A
R
M
E
D
I
A

A
E
7
7
8
2
7
7
5
5
0
1
0
1
2
8
0
2
7
7
5
5
0
1
0
1
4
G
L
Y
C
E
F
O
R
T

U
P

1
,
8
8
4
(
1
,
5
G
/
S
A
C
H
E
T
)

B
T

x

2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E

S
O
D
I
U
M

S
A
L
T
d
A
Þ
M
L
-

A
.
L
.
7
7
9
2
7
7
5
5
0
1
0
2
2
8
0
2
7
7
5
5
0
1
0
2
1
G
L
Y
C
E
F
O
R
T

U
P

1
,
8
8
4
(
1
,
5
G
/
S
A
C
H
E
T
)

B
T

x

3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E

S
O
D
I
U
M

S
A
L
T
d
A
Þ
M
L
-

A
.
L
.
7
8
0
2
7
8
4
7
0
1
0
2
2
8
0
2
7
8
4
7
0
1
0
2
3
R
E
F
R
E
S
H

P
L
U
S

5
M
G
/
M
L

8
1
x
3
0
S
0
1
X
A
2
0
C
A
R
M
E
L
L
O
S
E

S
O
D
I
U
M
A
L
L
E
R
G
A
N

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

I
R
E
L
A
N
D
7
8
1
2
7
8
6
3
0
2
0
1
2
8
0
2
7
8
6
3
0
2
0
1
3
L
I
P
A
T
H
R
E
C

1
,
5
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
V
E
R
I
S
F
I
E
L
D

(
U
K
)

L
T
D
,

U
.
K
.
7
8
2
2
7
8
6
3
0
2
0
2
2
8
0
2
7
8
6
3
0
2
0
2
0
L
I
P
A
T
H
R
E
C

1
,
5
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
V
E
R
I
S
F
I
E
L
D

(
U
K
)

L
T
D
,

U
.
K
.
7
8
3
2
7
9
1
2
0
1
0
1
2
8
0
2
7
9
1
2
0
1
0
1
1
D
I
L
A
I
N
E

5
%

W
/
V

F
L
x
6
0
M
L
+
A
P
P
L
I
C
A
T
O
R
D
1
1
A
X
0
1
M
I
N
O
X
I
D
I
L
H
E
L
P

A
8
L
L
7
8
4
2
7
9
3
3
0
1
0
1
2
8
0
2
7
9
3
3
0
1
0
1
6
X
A
R
I
T
I
C

2
0
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

8
1
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E

T
A
R
T
R
A
T
E
S
.
J
.
A
.

P
H
A
R
M

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

Þ
L
Þ
l
U
Þ
l
z
M
L
n
P
z

L
7
8
5
2
7
9
8
2
0
1
0
1
2
8
0
2
7
9
8
2
0
1
0
1
4
E
R
R
E
F
L
O
G

0
,
1
%

W
/
V

F
L

x

2
0
0

M
L
A
0
1
A
D
1
1
N
I
M
E
S
U
L
I
D
E
A
A
P
d
A
Þ
M

M
.
L
.
Þ
.
L
.
7
8
6
2
8
0
2
4
0
1
0
1
2
8
0
2
8
0
2
4
0
1
0
1
0
S
T
R
E
P
F
E
N

8
,
7
5
M
G
/
L
O
Z

B
T
x
1
6

(
B
L
I
S
T

2
x
8
)
R
0
2
A
X
0
1
F
L
U
R
B
I
P
R
O
F
E
N
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
7
8
7
2
8
0
7
9
0
1
0
1
2
8
0
2
8
0
7
9
0
1
0
1
0
T
E
A
R
P
R
O
L

0
,
1
%
+
0
,
3
%

W
/
V

B
T
x
1

F
L
x
1
5

M
L
S
0
1
X
A
2
0
D
E
X
T
R
A
N
,

H
Y
P
R
O
M
E
L
L
O
S
E
k
C
Þ
L
Þ

A
.
L
.
7
8
8
2
8
1
3
3
0
1
0
1
2
8
0
2
8
1
3
3
0
1
0
1
9
M
E
D
O
M
I
N

1
,
8
8
4
G

(
1
,
5
g
)
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
M
E
D
-
O
N
E

A
.
d
.
8
.
L
.
L
.
24928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
7
8
9
2
8
1
3
3
0
1
0
2
2
8
0
2
8
1
3
3
0
1
0
2
6
M
E
D
O
M
I
N

1
,
8
8
4
G

(
1
,
5
g
)
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
M
E
D
-
O
N
E

A
.
d
.
8
.
L
.
L
.
7
9
0
2
8
1
6
0
0
1
0
1
2
8
0
2
8
1
6
0
0
1
0
1
5
C
A
R
N
I
T
O
P

1
0
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

3
0

S
A
C
H
E
T
S
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E

T
A
R
T
R
A
T
E
S
A
N
O
P
H
A
R
M

A
E
7
9
1
2
8
1
7
7
0
1
0
1
2
8
0
2
8
1
7
7
0
1
0
1
3
A
R
T
H
R
O
L
O
C

1
,
8
8
4

(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E

S
O
D
I
U
M

S
A
L
T
B
A
L
U

L
M
Þ
C
Þ
l
A

Þ
A
Þ
A
d
A
Þ
M
/
k
U
n

&

k
A
A
A
?
n
1
l
k
U
n

A
.
L
.

A
.
1
.
7
9
2
2
8
1
7
7
0
1
0
2
2
8
0
2
8
1
7
7
0
1
0
2
0
A
R
T
H
R
O
L
O
C

1
,
8
8
4

(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E

S
O
D
I
U
M

S
A
L
T
B
A
L
U

L
M
Þ
C
Þ
l
A

Þ
A
Þ
A
d
A
Þ
M
/
k
U
n

&

k
A
A
A
?
n
1
l
k
U
n

A
.
L
.

A
.
1
.
7
9
3
2
8
2
7
8
0
1
0
1
2
8
0
2
8
2
7
8
0
1
0
1
7
L
Y
Z
I
P

2
G
/
1
0
M
L

V
I
A
L

B
T

x

1
0

V
I
A
L
S

x

1
0
M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
z
.
M
.

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

Þ
Þ
C
l
C
n
1
A

L
Þ
L
7
9
4
2
8
2
8
3
0
1
0
4
2
8
0
2
8
2
8
3
0
1
0
4
2
D
E
T
T
O
L
S
E
P
T

4
,
8
%

(
W
/
V
)

F
L

x

2
5
0

M
L
D
0
8
A
E
0
5
C
H
L
O
R
O
X
Y
L
E
N
O
L
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
7
9
5
2
8
2
8
3
0
1
0
5
2
8
0
2
8
2
8
3
0
1
0
5
9
D
E
T
T
O
L
S
E
P
T

4
,
8
%

(
W
/
V
)

F
L

x

5
0
0

M
L
D
0
8
A
E
0
5
C
H
L
O
R
O
X
Y
L
E
N
O
L
Þ
L
k
l
1

M
Þ
L
n
k
l
Z
L
Þ

L
A
A
A
z

x
P
M
l
k
A

A
8
L
L
7
9
6
2
8
3
4
1
0
1
0
1
2
8
0
2
8
3
4
1
0
1
0
1
8
V
I
S
P
R
I
N
G

0
,
0
5
%
(
W
/
V
)

F
L

x

1
5

M
L
S
0
1
G
A
0
2
T
E
T
R
Y
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
7
9
7
2
8
3
5
0
0
1
0
3
2
8
0
2
8
3
5
0
0
1
0
3
4
E
X
C
E
D
R
I
N

(
2
5
0
+
2
5
0
+
6
5
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x

2
0
N
0
2
B
A
5
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,

P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,

C
A
F
F
E
I
N
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
7
9
8
2
8
3
5
0
0
1
0
4
2
8
0
2
8
3
5
0
0
1
0
4
1
E
X
C
E
D
R
I
N

(
2
5
0
+
2
5
0
+
6
5
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
2
N
0
2
B
A
5
1
A
C
E
T
Y
L
S
A
L
I
C
Y
L
I
C

A
C
I
D
,

P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,

C
A
F
F
E
I
N
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
7
9
9
2
8
3
9
8
0
1
0
1
2
8
0
2
8
3
9
8
0
1
0
1
2
E
F
F
E
R
-
A
C
T
I
V

1
,
8
8
4
(
1
,
5
)
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0

(
3

T
U
B

x
1
0
)
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
8
0
0
2
8
4
9
3
0
1
0
1
2
8
0
2
8
4
9
3
0
1
0
1
4
V
I
G
O
R
U
P

1
0
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

(
S
A
C
H
E
T
S
x
5
G
)
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
H
E
R
E
M
C
O

d
A
Þ
M
A
k
A
Þ
C
C
P
k
P

M
.
L
.
Þ
.
L
.

A
.
1
.

H
E
R
E
M
C
O

M
.
L
.
Þ
.
8
0
1
2
8
5
0
5
0
1
0
1
2
8
0
2
8
5
0
5
0
1
0
1
4
R
E
V
O
T
O
N
I
N
E

1
0
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0

o
c
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E

T
A
R
T
R
A
T
E
H
O
S
P
I
T
A
L

L
I
N
E

A
.
E
.
8
0
2
2
8
5
0
5
0
1
0
2
2
8
0
2
8
5
0
5
0
1
0
2
1
R
E
V
O
T
O
N
I
N
E

1
0
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0

(
B
O
T
T
L
E
S

3
x
1
0
)
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E

T
A
R
T
R
A
T
E
H
O
S
P
I
T
A
L

L
I
N
E

A
.
E
.
8
0
3
2
8
5
2
0
0
1
0
1
2
8
0
2
8
5
2
0
0
1
0
1
7
C
A
R
N
I
S
A
C

1
0
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
x
5

G
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
I
A
M
A
T
I
C
A

M
O
N
.

L
Þ
L
8
0
4
2
8
5
7
2
0
1
0
1
2
8
0
2
8
5
7
2
0
1
0
1
6
L
Y
S
O
R
I
L

-

G
A
L
E
N
I
C
A

(
2
0
+
1
0
)

m
g
/
T
A
B

Þ
\
o
o
ì
t
k
o
ç

z
u
\
q
v
o
ç
A
0
1
A
D
1
1
L
Y
S
O
Z
Y
M
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
,

P
Y
R
I
D
O
X
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
B
O
E
H
R
I
N
G
E
R

I
N
G
E
L
H
E
I
M

L
A
A
A
z

A
L
8
0
5
2
8
5
8
3
0
1
0
1
2
8
0
2
8
5
8
3
0
1
0
1
2
L
E
V
I
C
I
N

1
0
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
x
5
G
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
T
A
N
I
C

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

L
.
Þ
.
L
.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24929
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
8
0
6
2
8
7
7
7
0
1
0
1
2
8
0
2
8
7
7
7
0
1
0
1
5
G
I
O
R
A
L

1
5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T

x

3
0

(
T
U
B
.
2

x

1
5
)
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
C
H
E
M
I
C
A

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

Þ
A
Þ
A
l
U
l
P

&

L
M
Þ
C
Þ
l
A

d
A
Þ
M
A
k
L
8
0
7
2
8
7
8
6
0
1
0
1
2
8
0
2
8
7
8
6
0
1
0
1
7
S
A
C
R
U
M

1
,
5
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
8
0
8
2
8
7
8
6
0
1
0
2
2
8
0
2
8
7
8
6
0
1
0
2
4
S
A
C
R
U
M

1
,
5
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
8
0
9
2
8
7
8
7
0
1
0
1
2
8
0
2
8
7
8
7
0
1
0
1
4
R
E
L
I
E
F

0
,
2
5
%

T
U
B
X
4
0
G
M
0
2
A
X
1
0
T
H
I
O
C
O
L
C
H
I
C
O
S
I
D
E
I
A
S
I
S

P
H
A
R
M
A
C
.
H
E
L
L
A
S

8
l
C
M
.
&

L
M
Þ
.
d
/
k
U
n
-
x
P
M
/
k
U
n

&

k
A
8
1
0
2
8
7
8
7
0
4
0
1
2
8
0
2
8
7
8
7
0
4
0
1
5
R
E
L
I
E
F

0
,
2
5
%

W
/
W

B
T

x

T
U
B

x

3
0

G
M
0
2
A
X
1
0
T
H
I
O
C
O
L
C
H
I
C
O
S
I
D
E
I
A
S
I
S

P
H
A
R
M
A
C
.
H
E
L
L
A
S

8
l
C
M
.
&

L
M
Þ
.
d
/
k
U
n
-
x
P
M
/
k
U
n

&

k
A
8
1
1
2
8
7
8
7
0
4
0
2
2
8
0
2
8
7
8
7
0
4
0
2
2
R
E
L
I
E
F

0
,
2
5
%

W
/
W

B
T

x

T
U
B

x

6
0

G
M
0
2
A
X
1
0
T
H
I
O
C
O
L
C
H
I
C
O
S
I
D
E
I
A
S
I
S

P
H
A
R
M
A
C
.
H
E
L
L
A
S

8
l
C
M
.
&

L
M
Þ
.
d
/
k
U
n
-
x
P
M
/
k
U
n

&

k
A
8
1
2
2
8
8
0
0
0
2
0
3
2
8
0
2
8
8
0
0
0
2
0
3
1
A
L
L
I

6
0
M
G
/
C
A
P

B
O
T
T
L
E

(
H
D
P
E
)
x
8
4
A
0
8
A
B
0
1
O
R
L
I
S
T
A
T
G
L
A
X
O

G
R
O
U
P

L
T
D

E
N
G
L
A
N
D
8
1
3
2
8
9
1
0
0
1
0
1
2
8
0
2
8
9
1
0
0
1
0
1
6
Z
A
C
O
S
T
E
O

1
5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0

(
T
U
B

2
x
1
5
)
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
d
A
Þ
M
A
Z
A
k

A
L
8
1
4
2
8
9
3
1
0
1
0
1
2
8
0
2
8
9
3
1
0
1
0
1
1
C
A
R
N
I
V
I
T

2
G
/
1
0
M
L

(
S
.
D
.
)

B
T
x
1
0

F
L
x
1
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
V
I
O
F
A
R

L
Þ
L
8
1
5
2
8
9
5
2
0
1
0
1
2
8
0
2
8
9
5
2
0
1
0
1
6
P
A
I
N
-
F
R
E
E

1
5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
z
.
M
.

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

Þ
Þ
C
l
C
n
1
A

L
Þ
L
8
1
6
2
8
9
9
9
0
1
0
1
2
8
0
2
8
9
9
9
0
1
0
1
1
C
A
R
N
I
G
R
A
M
M

1
0
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
x

5
G
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
l
Þ
A
M
M
L
n
l
A
P
z

A
C
A
n
A
z
l
C
z

1
C
?

A
P
M
P
1
Þ
l
C
?
8
1
7
2
9
0
2
9
0
1
0
1
2
8
0
2
9
0
2
9
0
1
0
1
4
L
A
S
A
N
O
L

1
5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0

(
T
U
B
E
S
2
x
1
5
)
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
S
A
N
O
P
H
A
R
M

A
E
8
1
8
2
9
0
7
9
0
1
0
1
2
8
0
2
9
0
7
9
0
1
0
1
9
G
L
U
M
I
N
A
L

1
,
8
8
4

(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
V
O
C
A
T
E

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
8
1
9
2
9
0
7
9
0
1
0
2
2
8
0
2
9
0
7
9
0
1
0
2
6
G
L
U
M
I
N
A
L

1
,
8
8
4

(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T

x

3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
V
O
C
A
T
E

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
8
2
0
2
9
0
7
9
0
2
0
1
2
8
0
2
9
0
7
9
0
2
0
1
6
G
L
U
M
I
N
A
L

1
5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
2

T
U
B
E
S
x
1
5

T
A
B
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
V
O
C
A
T
E

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
8
2
1
2
9
0
9
1
0
1
0
1
2
8
0
2
9
0
9
1
0
1
0
1
1
G
L
U
V
E
D
U
S

1
,
8
8
4

(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
2
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
P
H
A
R
M
A

L
I
N
E

A
.
E
.
8
2
2
2
9
0
9
1
0
1
0
2
2
8
0
2
9
0
9
1
0
1
0
2
8
G
L
U
V
E
D
U
S

1
,
8
8
4

(
1
,
5
)
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
P
H
A
R
M
A

L
I
N
E

A
.
E
.
24930 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
8
2
3
2
9
1
1
5
0
3
0
1
2
8
0
2
9
1
1
5
0
3
0
1
8
Z
A
X
A
N

(
1
2
5
+
1
0
0
+
3
0
0
)
M
G
/
5
M
L

B
T
x
3
0
S
A
C
H
E
T
S
x
5
M
L
A
0
2
A
F
0
2
D
I
M
E
T
I
C
O
N
E
,

A
C
T
I
V
A
T
E
D
,

M
A
G
N
E
S
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E
,

A
L
U
M
I
N
I
U
M

H
Y
D
R
O
X
I
D
E
l
C
?
A
.
&

L
l
Þ
.

1
z
L
1
P

d
A
Þ
/
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L

A
.
1
.
"
I
N
T
E
8
2
4
2
9
1
3
0
0
3
0
1
2
8
0
2
9
1
3
0
0
3
0
1
1
L
U
S
A
R
O
N

2
G
/
1
0
M
L

V
I
A
L

O
R
A
L

B
T
x
1
0

V
I
A
L
S
x
1
0

M
L
A
1
6
A
A
0
1
L
E
V
O
C
A
R
N
I
T
I
N
E
L
Y
O
F
I
N

L
T
D
,

G
R
E
E
C
E
8
2
5
2
9
1
6
1
0
1
0
1
2
8
0
2
9
1
6
1
0
1
0
1
1
R
A
P
I
D
E
X

(
2
.
2
0
0
+
1
.
4
3
0
)
/
G
/
S
A
C
H

B
T
x
1
0

S
A
C
H
E
T
S
A
0
6
A
D
1
0
S
O
D
I
U
M

B
I
C
A
R
B
O
N
A
T
E
,
T
A
R
T
A
R
I
C

A
C
I
D
l
C
?
A
.
&

L
l
Þ
.

1
z
L
1
P

d
A
Þ
/
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L

A
.
1
.
"
I
N
T
E
8
2
6
2
9
2
3
9
0
1
0
1
2
8
0
2
9
2
3
9
0
1
0
1
7
Z
I
L
I
P
R
O
L

1
,
5
%

W
/
W

B
O
T
T
L
E
x
3
0
M
L
M
0
2
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
S
A
N
O
P
H
A
R
M

A
E
8
2
7
2
9
2
3
9
0
1
0
2
2
8
0
2
9
2
3
9
0
1
0
2
4
Z
I
L
I
P
R
O
L

1
,
5
%

W
/
W

B
O
T
T
L
E
x
6
0
M
L
M
0
2
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
S
A
N
O
P
H
A
R
M

A
E
8
2
8
2
9
3
3
6
0
1
0
1
2
8
0
2
9
3
3
6
0
1
0
1
3
A
L
O
P
E
X
Y

5
%

B
T
x
1
D
1
1
A
X
0
1
M
I
N
O
X
I
D
I
L
P
I
E
R
R
E

F
A
B
R
E

H
E
L
L
A
S

A
E
8
2
9
2
9
3
5
4
0
1
0
2
2
8
0
2
9
3
5
4
0
1
0
2
4
V
I
C
K
S

S
I
N
E
X

0
,
5
M
G
/
M
L

B
O
T
T
L
E

x
1
5
M
L
R
0
1
A
A
0
5
O
X
Y
M
E
T
A
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
Þ
Þ
C
k
1
L
Þ

&

l
k
A
M
Þ
A

L
A
A
A
z

L
Þ
L
8
3
0
2
9
3
9
1
0
1
0
1
2
8
0
2
9
3
9
1
0
1
0
1
2
H
Y
A
L
O
V
E
T

P
L
U
S

0
,
0
9
7
5
M
G
/
0
,
6
5
M
L

B
T
x
3
0

x

0
,
6
5

M
L
S
0
1
X
A
2
0
H
Y
A
L
U
R
O
N
A
T
E

S
O
D
I
U
M
Z
W
I
T
T
E
R

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

L
Þ
L
,

G
R
E
E
C
E
8
3
1
2
9
3
9
1
0
1
0
2
2
8
0
2
9
3
9
1
0
1
0
2
9
H
Y
A
L
O
V
E
T

P
L
U
S

0
,
0
9
7
5
M
G
/
0
,
6
5
M
L

B
T
x
1
2
0

x

0
,
6
5

M
L
S
0
1
X
A
2
0
H
Y
A
L
U
R
O
N
A
T
E

S
O
D
I
U
M
Z
W
I
T
T
E
R

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

L
Þ
L
,

G
R
E
E
C
E
8
3
2
2
9
3
9
7
0
1
0
1
2
8
0
2
9
3
9
7
0
1
0
1
4
P
R
O
M
I
N
E

1
5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
U
R
O
R
A

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

A
.
E
.
8
3
3
2
9
4
6
2
0
1
0
1
2
8
0
2
9
4
6
2
0
1
0
1
9
Z
A
R
P
E
N

1
,
5
%

W
/
W

B
T
x
B
O
T
T
L
E
x
3
0
M
L
M
0
2
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
F
A
R
M
E
D
I
A

A
E
8
3
4
2
9
4
6
2
0
1
0
2
2
8
0
2
9
4
6
2
0
1
0
2
6
Z
A
R
P
E
N

1
,
5
%

W
/
W

B
T
x
B
O
T
T
L
E
x
6
0
M
L
M
0
2
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
F
A
R
M
E
D
I
A

A
E
8
3
5
2
9
4
8
5
0
1
0
1
2
8
0
2
9
4
8
5
0
1
0
1
8
C
O
U
N
T
E
R
F
L
E
X

1
5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x

B
O
T
T
L
E
S

H
D
P
E
x

3
0
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
B
L
U
E

B
I
O

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

L
T
D
,

D
U
B
L
I
N
,

I
R
E
L
A
N
D
8
3
6
2
9
4
8
5
0
1
0
2
2
8
0
2
9
4
8
5
0
1
0
2
5
C
O
U
N
T
E
R
F
L
E
X

1
5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x

B
O
T
T
L
E
S

H
D
P
E
x

9
0
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
B
L
U
E

B
I
O

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

L
T
D
,

D
U
B
L
I
N
,

I
R
E
L
A
N
D
8
3
7
2
9
4
8
5
0
1
0
6
2
8
0
2
9
4
8
5
0
1
0
6
3
C
O
U
N
T
E
R
F
L
E
X

1
5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
B
L
U
E

B
I
O

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

L
T
D
,

D
U
B
L
I
N
,

I
R
E
L
A
N
D
8
3
8
2
9
4
8
5
0
1
0
9
2
8
0
2
9
4
8
5
0
1
0
9
4
C
O
U
N
T
E
R
F
L
E
X

1
5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
9
0
M
0
1
A
X
0
5
G
L
U
C
O
S
A
M
I
N
E

S
U
L
F
A
T
E
B
L
U
E

B
I
O

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

L
T
D
,

D
U
B
L
I
N
,

I
R
E
L
A
N
D
8
3
9
2
9
4
9
1
0
1
0
1
2
8
0
2
9
4
9
1
0
1
0
1
9
X
Y
L
O
M
E
T
H
A
Z
O
L
I
N
E

H
C
L
/
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

1
M
G
/
M
L

B
O
T
T
L
E
x
1
0
M
L
R
0
1
A
A
0
7
X
Y
L
O
M
E
T
A
Z
O
L
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
8
4
0
2
9
5
4
1
0
1
0
1
2
8
0
2
9
5
4
1
0
1
0
1
1
S
A
I
L
I
B

1
,
5
%

W
/
W

B
O
T
T
L
E
x
3
0

M
L
M
0
2
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
L
I
B
Y
T
E
C

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.

A
.
1
.

L
I
B
Y
T
E
C

A
.
E
.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24931
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
8
4
1
2
9
5
4
1
0
1
0
2
2
8
0
2
9
5
4
1
0
1
0
2
8
S
A
I
L
I
B

1
,
5
%

W
/
W

B
O
T
T
L
E
x
6
0

M
L
M
0
2
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

S
O
D
I
U
M
L
I
B
Y
T
E
C

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.

A
.
1
.

L
I
B
Y
T
E
C

A
.
E
.
8
4
2
3
0
0
9
3
0
1
0
1
2
8
0
3
0
0
9
3
0
1
0
1
1
D
I
C
L
O
G
E
L

1
%

T
U
B
x
1
0
0
G
M
0
2
A
A
1
5
D
I
C
L
O
F
E
N
A
C

D
I
A
E
T
H
Y
L
A
M
M
O
N
I
U
M
P
H
A
R
M
A
S
W
I
S
S

H
E
L
L
A
S

A
.
E
.
8
4
3
3
0
3
2
7
0
1
0
1
2
8
0
3
0
3
2
7
0
1
0
1
7
P
H
Y
S
I
O
S
O
L
V
A
N

1
5
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
P
H
A
R
M
A
S
W
I
S
S

C
E
S
K
A

R
E
P
U
B
L
I
K
A

S
.
R
.
O
.
,

C
Z
E
C
H

R
E
P
U
B
L
I
C
8
4
4
3
0
3
2
7
0
2
0
1
2
8
0
3
0
3
2
7
0
2
0
1
4
P
H
Y
S
I
O
S
O
L
V
A
N

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
P
H
A
R
M
A
S
W
I
S
S

C
E
S
K
A

R
E
P
U
B
L
I
K
A

S
.
R
.
O
.
,

C
Z
E
C
H

R
E
P
U
B
L
I
C
8
4
5
3
0
3
2
7
0
2
0
2
2
8
0
3
0
3
2
7
0
2
0
2
1
P
H
Y
S
I
O
S
O
L
V
A
N

3
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
5
0

M
L
R
0
5
C
B
0
6
A
M
B
R
O
X
O
L

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
P
H
A
R
M
A
S
W
I
S
S

C
E
S
K
A

R
E
P
U
B
L
I
K
A

S
.
R
.
O
.
,

C
Z
E
C
H

R
E
P
U
B
L
I
C
8
4
6
3
0
3
2
8
0
1
0
1
2
8
0
3
0
3
2
8
0
1
0
1
4
P
H
Y
S
I
O
C
O
D

7
.
5
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
0
0
M
L
(
n
\
o
o
ì
.
¢
t
o
\
)
R
0
5
D
B
1
3
B
U
T
A
M
I
R
A
T
E

C
I
T
R
A
T
E
P
H
A
R
M
A
S
W
I
S
S

C
E
S
K
A

R
E
P
U
B
L
I
K
A

S
.
R
.
O
.
,

C
Z
E
C
H

R
E
P
U
B
L
I
C
8
4
7
1
7
2
0
0
1
0
1
2
8
0
0
1
7
2
0
0
1
0
1
4
G
U
T
T
A
L
A
X

O
R
.
S
O
.
D

7
,
5
M
G
/
M
L

F
L
x
1
5

M
L
A
0
6
A
B
0
8
S
O
D
I
U
M

P
I
C
O
S
U
L
F
A
T
E
B
O
E
H
R
I
N
G
E
R

I
N
G
E
L
H
E
I
M

L
A
A
A
z

A
L
8
4
8
3
0
7
0
0
1
0
1
2
8
0
0
3
0
7
0
0
1
0
1
8
L
A
X
A
T
O
L


5
M
G
/
T
O
F
F
E
E

B
T

x

2
4
A
0
6
A
B
0
8
S
O
D
I
U
M

P
I
C
O
S
U
L
F
A
T
E
U
M
L
l
A

d
A
Þ
M
A

L
A
A
A
z
8
4
9
3
0
7
0
0
3
0
1
2
8
0
0
3
0
7
0
0
3
0
1
2
L
A
X
A
T
O
L


7
,
5
M
G
/
C
A
P

B
T
x
2
4
A
0
6
A
B
0
8
S
O
D
I
U
M

P
I
C
O
S
U
L
F
A
T
E
U
M
L
l
A

d
A
Þ
M
A

L
A
A
A
z
8
5
0
1
8
8
0
2
0
3
0
2
2
8
0
1
8
8
0
2
0
3
0
2
8
Z
O
V
I
R
A
X


5
%

(
W
/
W
)

T
U
B

x2

G
D
0
6
B
B
0
3
A
C
I
C
L
O
V
I
R
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
8
5
1
1
9
5
1
3
0
1
0
2
2
8
0
1
9
5
1
3
0
1
0
2
8
C
A
R
G
O
S
I
L


5
%

T
U
B
X
2
G
D
0
6
B
B
0
3
A
C
I
C
L
O
V
I
R
G
E
N
E
P
H
A
R
M

A
E
8
5
2
2
0
5
3
9
0
2
0
1
2
8
0
2
0
5
3
9
0
2
0
1
4
H
E
L
P
O
S
O
L


5
%

T
U
B
X
2
G
D
0
6
B
B
0
3
A
C
I
C
L
O
V
I
R
H
E
L
P

A
8
L
L
8
5
3
2
0
6
2
7
0
1
0
2
2
8
0
2
0
6
2
7
0
1
0
2
8
C
Y
C
L
O
V
I
R
A
N
/
M
E
D
I
C
H
R
O
M

C
R
E
A
M

5
%

T
U
B
X
2
G
D
0
6
B
B
0
3
A
C
I
C
L
O
V
I
R
M
E
D
I
C
H
R
O
M

A
.
E
.
8
5
4
2
1
0
6
5
0
3
0
1
2
8
0
2
1
0
6
5
0
3
0
1
4
H
A
G
E
V
I
R

C
R
E
A
M

5
%

W
/
W

T
U
B
X
2
G
D
0
6
B
B
0
3
A
C
I
C
L
O
V
I
R
C
O
S
M
O
P
H
A
R
M

L
Þ
L
8
5
5
2
3
6
0
5
0
1
0
1
2
8
0
2
3
6
0
5
0
1
0
1
6
N
E
L
D
I
M


5
%

B
T
X
2
G
D
0
6
B
B
0
3
A
C
I
C
L
O
V
I
R
V
I
L
C
O

A
.
E
.
8
5
6
2
3
8
7
4
0
1
0
1
2
8
0
2
3
8
7
4
0
1
0
1
6
Z
I
D
O
V
I
M
M


5
%

B
T

X

1
T
U
B

X

2
G
D
0
6
B
B
0
3
A
C
I
C
L
O
V
I
R
A
n
d
A
Þ
M

L
A
A
A
z

A
.
L
.
8
5
7
2
4
1
0
6
0
1
0
2
2
8
0
2
4
1
0
6
0
1
0
2
4
T
A
N
I
L
A
S


1
0
G
/
S
A
C
H
E
T
(
1
D
O
S
E
)

B
T
x
2
0

S
A
C
H
E
T
S
A
0
6
A
D
1
5
M
A
C
R
O
G
O
L

4
0
0
0
I
P
S
E
N

L
Þ
L
8
5
8
2
4
1
8
7
0
1
0
1
2
8
0
2
4
1
8
7
0
1
0
1
6
E
R
P
A
C
L
O
V
I
R


5
%

T
U
B

x

2
G
D
0
6
B
B
0
3
A
C
I
C
L
O
V
I
R
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
8
5
9
2
4
2
6
6
0
1
0
1
2
8
0
2
4
2
6
6
0
1
0
1
8
V
E
R
P
I
R


5
%

T
U
B
x
2
G
D
0
6
B
B
0
3
A
C
I
C
L
O
V
I
R
k
A
L
8
A

A
d
8
L
L
8
6
0
0
0
5
7
0
0
7
0
1
2
8
0
0
0
5
7
0
0
7
0
1
8
X
Y
L
O
C
A
I
N
E

S
P
R

1
0
%

W
/
V

F
L
x
5
0
M
L
(
5
0
0

D
O
S
E
S
)
N
0
1
B
B
0
2
L
I
D
O
C
A
I
N
E
A
S
T
R
A
Z
E
N
E
C
A

A
.
E
.
8
6
1
0
1
1
6
5
0
2
0
1
2
8
0
0
1
1
6
5
0
2
0
1
0
A
P
O
B
A
C
Y
N

O
I
N
T
M
E
N
T

(
3
3
5
0

I
U
+
5
0
0
I
U
)
/
G

T
U
B
x
1
0
G
D
0
6
A
X
0
4
B
A
C
I
T
R
A
C
I
N

Z
I
N
C
,
N
E
O
M
Y
C
I
N
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
8
6
2
0
1
1
6
5
0
3
0
1
2
8
0
0
1
1
6
5
0
3
0
1
7
A
P
O
B
A
C
Y
N

P
D
.
E
X
T
.
U
S

(
3
3
5
0
I
U
+
2
5
0
I
U
)
/
G

T
U
B
x
1
0
G
D
0
6
A
X
0
4
B
A
C
I
T
R
A
C
I
N

Z
I
N
C
,
N
E
O
M
Y
C
I
N
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
24932 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
8
6
3
0
1
3
0
3
0
3
0
3
2
8
0
0
1
3
0
3
0
3
0
3
7
K
E
N
A
C
O
M
B

C
R
E
A
M

0
,
1
%
+
0
,
2
5
%
+
1
0
0
K
U
/
G

T
U
B
x
2
5

G
D
0
7
C
B
0
1
T
R
I
A
M
C
I
N
O
L
O
N
E

A
C
E
T
O
N
I
D
E
,

N
E
O
M
Y
C
I
N

S
U
L
F
A
T
E
,
N
Y
S
T
A
T
I
N
P
R
O
T
A
S
I
S

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

L
I
M
I
T
E
D
,

C
Y
P
R
U
S
8
6
4
0
1
3
0
3
0
3
0
1
2
8
0
0
1
3
0
3
0
3
0
1
3
K
E
N
A
C
O
M
B

C
R
E
A
M

0
,
1
%
+
0
,
2
5
%
+
1
0
0
K
U
/
G

T
U
B
x
1
0

G
D
0
7
C
B
0
1
T
R
I
A
M
C
I
N
O
L
O
N
E

A
C
E
T
O
N
I
D
E
,

N
E
O
M
Y
C
I
N

S
U
L
F
A
T
E
,
N
Y
S
T
A
T
I
N
P
R
O
T
A
S
I
S

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

L
I
M
I
T
E
D
,

C
Y
P
R
U
S
8
6
5
0
1
9
8
6
0
1
0
2
2
8
0
0
1
9
8
6
0
1
0
2
1
O
P
I
N
O

G
E
L
.
E
X
T
.
U
S

1
0
+
1
0
M
G
/
G

T
U
B
x
1
0
0
G
C
0
5
B
B
U
P
H
E
N
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
,

E
S
C
I
N
M
E
N
A
R
I
N
I

H
E
L
L
A
S

A
.
E
.
8
6
6
0
2
1
6
4
0
1
0
1
2
8
0
0
2
1
6
4
0
1
0
1
5
V
E
N
O
R
U
T
O
N

C
A
P
S

3
0
0
M
G
/
C
A
P

B
T
x

2
0

(
B
L
I
S
T

2

x
1
0
)
C
0
5
C
A
O
X
E
R
U
T
I
N
S
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
8
6
7
0
2
1
6
4
0
5
0
1
2
8
0
0
2
1
6
4
0
5
0
1
3
V
E
N
O
R
U
T
O
N

T
A
B

5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
X
3
0
C
0
5
C
A
O
X
E
R
U
T
I
N
S
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
8
6
8
0
2
1
6
4
0
6
0
2
2
8
0
0
2
1
6
4
0
6
0
2
7
V
E
N
O
R
U
T
O
N

E
F
.
T
A
B

5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
T
U
B
x
2
0
C
0
5
C
A
O
X
E
R
U
T
I
N
S
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
8
6
9
0
2
1
6
4
0
6
0
1
2
8
0
0
2
1
6
4
0
6
0
1
0
V
E
N
O
R
U
T
O
N

E
F
.
T
A
B

5
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x
1
T
U
B
x
1
0
C
0
5
C
A
O
X
E
R
U
T
I
N
S
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
8
7
0
0
2
1
6
4
0
7
0
4
2
8
0
0
2
1
6
4
0
7
0
4
8
V
E
N
O
R
U
T
O
N

E
F
.
T
A
B

1
0
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
x

3
0

(
T
U
B

2

x

1
5
)
C
0
5
C
A
O
X
E
R
U
T
I
N
S
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
8
7
1
0
2
1
6
4
0
7
0
3
2
8
0
0
2
1
6
4
0
7
0
3
1
V
E
N
O
R
U
T
O
N

E
F
.
T
A
B

1
0
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
X
1
T
U
B
X
1
5
C
0
5
C
A
O
X
E
R
U
T
I
N
S
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
8
7
2
0
2
4
4
4
0
1
0
1
2
8
0
0
2
4
4
4
0
1
0
1
8
M
A
D
E
C
A
S
S
O
L

P
D
.
E
X
T
.
U
S

2
%

F
L
X
2
G
D
0
3
A
X
E
X
T
R
A
C
T

O
F

C
E
N
T
E
L
L
A

A
S
I
A
T
I
C
A
A
.

n
l
k
C
A
A
k
C
Þ
C
?
A
C
z

A
.
L
.
8
7
3
0
2
4
4
4
0
1
0
2
2
8
0
0
2
4
4
4
0
1
0
2
5
M
A
D
E
C
A
S
S
O
L

P
D
.
E
X
T
.
U
S

2
%

F
L
X
1
0
G
D
0
3
A
X
E
X
T
R
A
C
T

O
F

C
E
N
T
E
L
L
A

A
S
I
A
T
I
C
A
A
.

n
l
k
C
A
A
k
C
Þ
C
?
A
C
z

A
.
L
.
8
7
4
0
2
4
4
4
0
3
0
2
2
8
0
0
2
4
4
4
0
3
0
2
9
M
A
D
E
C
A
S
S
O
L

O
I
N
T
M
E
N
T

1
%

T
U
B
X
4
0
G
D
0
3
A
X
E
X
T
R
A
C
T

O
F

C
E
N
T
E
L
L
A

A
S
I
A
T
I
C
A
A
.

n
l
k
C
A
A
k
C
Þ
C
?
A
C
z

A
.
L
.
8
7
5
0
2
4
4
4
0
3
0
1
2
8
0
0
2
4
4
4
0
3
0
1
2
M
A
D
E
C
A
S
S
O
L

O
I
N
T
M
E
N
T

1
%

T
U
B
X
1
0
G
D
0
3
A
X
E
X
T
R
A
C
T

O
F

C
E
N
T
E
L
L
A

A
S
I
A
T
I
C
A
A
.

n
l
k
C
A
A
k
C
Þ
C
?
A
C
z

A
.
L
.
8
7
6
0
2
4
4
4
0
4
0
1
2
8
0
0
2
4
4
4
0
4
0
1
9
M
A
D
E
C
A
S
S
O
L

T
A
B

1
0
M
G
/
T
A
B

8
1
x
2
5
D
0
3
A
X
E
X
T
R
A
C
T

O
F

C
E
N
T
E
L
L
A

A
S
I
A
T
I
C
A
A
.

n
l
k
C
A
A
k
C
Þ
C
?
A
C
z

A
.
L
.
8
7
7
0
3
0
4
1
0
1
0
4
2
8
0
0
3
0
4
1
0
1
0
4
9
D
U
P
H
A
L
A
C

S
Y
R

3
,
3
3
5
G
/
5
M
L

B
O
T
T
L
E

x

5
0
0
0

M
L
A
0
6
A
D
1
1
L
A
C
T
U
L
O
S
E
A
B
B
O
T
T

L
A
B
O
R
A
T
O
R
I
E
S

L
A
A
A
z

A
8
L
L
8
7
8
0
3
0
4
1
0
1
0
3
2
8
0
0
3
0
4
1
0
1
0
3
2
D
U
P
H
A
L
A
C

S
Y
R

3
,
3
3
5
G
/
5
M
L

B
O
T
T
L
E

x

1
0
0
0

M
L
A
0
6
A
D
1
1
L
A
C
T
U
L
O
S
E
A
B
B
O
T
T

L
A
B
O
R
A
T
O
R
I
E
S

L
A
A
A
z

A
8
L
L
8
7
9
0
3
0
4
1
0
1
0
1
2
8
0
0
3
0
4
1
0
1
0
1
8
D
U
P
H
A
L
A
C

S
Y
R

3
,
3
3
5
G
/
5
M
L

F
L
x
3
0
0

M
L
A
0
6
A
D
1
1
L
A
C
T
U
L
O
S
E
A
B
B
O
T
T

L
A
B
O
R
A
T
O
R
I
E
S

L
A
A
A
z

A
8
L
L
8
8
0
0
3
0
4
1
0
1
0
2
2
8
0
0
3
0
4
1
0
1
0
2
5
D
U
P
H
A
L
A
C

S
Y
R

3
,
3
3
5
G
/
5
M
L

B
T
x
1
0
S
A
C
H
E
T
S
x
1
5

M
L
A
0
6
A
D
1
1
L
A
C
T
U
L
O
S
E
A
B
B
O
T
T

L
A
B
O
R
A
T
O
R
I
E
S

L
A
A
A
z

A
8
L
L
8
8
1
0
3
1
9
9
0
1
0
1
2
8
0
0
3
1
9
9
0
1
0
1
6
V
O
M
E
X
-
A

S
.
R
.
C
.
T
A
B

2
0
0
M
G
/
T
A
B

8
1
x
1
0
R
0
6
A
A
0
2
D
I
M
E
N
H
Y
D
R
I
N
A
T
E
O
L
V
O
S

S
C
I
E
N
C
E

A
E
5
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24933
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
8
8
2
0
3
1
9
9
0
4
0
1
2
8
0
0
3
1
9
9
0
4
0
1
7
V
O
M
E
X
-
A

S
U
P
P

2
5
M
G
/
S
U
P

8
1
x
5
R
0
6
A
A
0
2
D
I
M
E
N
H
Y
D
R
I
N
A
T
E
O
L
V
O
S

S
C
I
E
N
C
E

A
E
8
8
3
0
3
1
9
9
0
6
0
1
2
8
0
0
3
1
9
9
0
6
0
1
1
V
O
M
E
X
-
A

S
U
P
P

1
0
0
M
G
/
S
U
P
(
L
n
P
A
.
)

8
1
x
5
R
0
6
A
A
0
2
D
I
M
E
N
H
Y
D
R
I
N
A
T
E
O
L
V
O
S

S
C
I
E
N
C
E

A
E
8
8
4
0
3
1
9
9
0
7
0
1
2
8
0
0
3
1
9
9
0
7
0
1
8
V
O
M
E
X
-
A

S
Y
R

1
6
,
5
0
M
G
/
5
M
L

F
L
x
1
0
0
M
L
R
0
6
A
A
0
2
D
I
M
E
N
H
Y
D
R
I
N
A
T
E
O
L
V
O
S

S
C
I
E
N
C
E

A
E
8
8
5
0
3
8
7
1
0
1
0
1
2
8
0
0
3
8
7
1
0
1
0
1
1
H
E
M
E
R
A
N

G
E
L
.
E
X
T
.
U
S

1
%

T
U
B
x
3
0
G
C
0
5
B
A
0
1
H
E
P
A
R
I
N
O
I
D

(
C
A

C
O
M
P
.
O
F

M
E
T
H
Y
L
E
S
T
E
R

O
F

P
O
L
Y
G
A
L
A
C
T
U
R
O
N
I
C

A
C
I
D
)
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
8
8
6
0
3
8
7
1
0
1
0
2
2
8
0
0
3
8
7
1
0
1
0
2
8
H
E
M
E
R
A
N

G
E
L
.
E
X
T
.
U
S

1
%

T
U
B
X
1
5
0
G
C
0
5
B
A
0
1
H
E
P
A
R
I
N
O
I
D

(
C
A

C
O
M
P
.
O
F

M
E
T
H
Y
L
E
S
T
E
R

O
F

P
O
L
Y
G
A
L
A
C
T
U
R
O
N
I
C

A
C
I
D
)
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
8
8
7
0
4
5
1
2
0
1
0
1
2
8
0
0
4
5
1
2
0
1
0
1
2
A
Q
U
A
S
O
L

A
+
D

O
R
.
S
O
.
D

(
4
0
0
0
0
+
8
0
0
0
)
I
U
/
M
L

F
L
X
1
5
M
L
A
1
1
C
B
R
E
T
I
N
O
L

P
A
L
M
I
T
A
T
E
,

V
I
T
A
M
I
N

D
M
l
n
L
Þ
8
A

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
8
8
8
0
4
9
5
2
0
1
0
1
2
8
0
0
4
9
5
2
0
1
0
1
6
P
H
O
S
P
H
O
V
I
T
A
M


F
O
R
T

C
.
T
A
B

B
T
X
2
4
A
1
1
A
A
0
2
R
E
T
I
N
O
L
,

T
H
I
A
M
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
,

R
I
B
O
F
L
A
V
I
N
,

A
S
C
O
R
B
I
C

A
C
I
D
,

N
I
C
O
T
I
N
A
M
I
D
E
,

E
R
G
O
C
A
L
C
I
F
E
R
O
L
,

C
A
L
C
I
U
M

P
H
O
S
P
H
A
T
E

D
I
B
A
S
I
C
,

C
A
L
C
I
U
M

G
L
U
C
O
N
A
T
E
G
A
P

A
.
E
.
8
8
9
0
5
0
2
7
0
1
0
2
2
8
0
0
5
0
2
7
0
1
0
2
7
H
E
M
O
R
R
O
C
O
R
T

O
I
N
T
.
R
E
C
.
A

T
U
B
X
3
0
G
C
0
5
A
A
0
4
H
E
X
A
C
H
L
O
R
O
P
H
E
N
E
,

C
I
N
C
H
O
C
A
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
,

U
N
D
E
C
Y
L
E
N
I
C

A
C
I
D
,

P
R
E
D
N
I
S
O
L
O
N
E
D
E
M
O

A
B
E
E
8
9
0
0
5
9
9
8
0
6
0
1
2
8
0
0
5
9
9
8
0
6
0
1
8
P
E
V
A
R
Y
L

C
R
E
A
M

1
%

W
/
W

B
T
X
3
0
G
D
0
1
A
C
0
3
E
C
O
N
A
Z
O
L
E

N
I
T
R
A
T
E
J
A
N
S
S
E
N
-
C
I
L
A
G

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
L
8
L
8
9
1
0
5
9
9
8
1
0
0
1
2
8
0
0
5
9
9
8
1
0
0
1
5
P
E
V
A
R
Y
L

S
P
R
.
S
O
L

1
%

W
/
W

F
L
x
3
0

M
L
D
0
1
A
C
0
3
E
C
O
N
A
Z
O
L
E

N
I
T
R
A
T
E
J
A
N
S
S
E
N
-
C
I
L
A
G

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
L
8
L
8
9
2
0
5
9
9
8
1
2
0
2
2
8
0
0
5
9
9
8
1
2
0
2
6
P
E
V
A
R
Y
L

S
P
R

1
%

F
L
X
2
0
G
(
k
o
t

µ
o
\
µ
t
ô
o
D
0
1
A
C
0
3
E
C
O
N
A
Z
O
L
E

N
I
T
R
A
T
E
l
l
A
n
z
z
L
n

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
L
8
L
8
9
3
0
6
3
7
4
0
1
0
1
2
8
0
0
6
3
7
4
0
1
0
1
4
R
H
I
N
O
L
E
X

N
A
S
.
O
I
N
T

3
%

T
U
B
x
1
0
G
R
0
1
A
A
0
3
E
P
H
E
D
R
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
8
9
4
0
6
5
0
5
0
3
0
1
2
8
0
0
6
5
0
5
0
3
0
1
6
P
H
E
N
E
R
G
A
N

C
R
E
A
M

2
%

T
U
B
x
3
0
G
D
0
4
A
A
1
0
P
R
O
M
E
T
H
A
Z
I
N
E
S
A
N
O
F
I
-
A
V
E
N
T
I
S

A
E
B
E
8
9
5
0
6
8
0
0
0
1
0
1
2
8
0
0
6
8
0
0
0
1
0
1
8
P
R
O
C
T
O

S
Y
N
A
L
A
R
-
N

R
E
C
T
.
C
R
E
A
M

0
,
0
1
%
+
2
%

T
U
B

x

1
5

G
C
0
5
A
A
1
0
L
I
D
O
C
A
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
,

F
L
U
O
C
I
N
O
L
O
N
E

A
C
E
T
O
N
I
D
E
M
l
n
L
Þ
8
A

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
8
9
6
0
6
8
0
0
0
2
0
1
2
8
0
0
6
8
0
0
0
2
0
1
5
P
R
O
C
T
O

S
Y
N
A
L
A
R
-
N

S
U
P
P

S
U
P
P
(
0
,
1
0
+
4
0
)
M
G
/
S
U
P
P

8
T

x

6
C
0
5
A
A
1
0
F
L
U
O
C
I
N
O
L
O
N
E

A
C
E
T
O
N
I
D
E
,

L
I
D
O
C
A
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
M
l
n
L
Þ
8
A

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
8
9
7
0
8
1
4
3
0
2
0
3
2
8
0
0
8
1
4
3
0
2
0
3
5
E
S
T
I
V
A
L

S
Y
R

2
5
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
0
M
L
R
0
5
C
B
0
3
C
A
R
B
O
C
I
S
T
E
I
N
E
S
P
E
C
I
F
A
R

A
B
E
E
8
9
8
0
8
1
4
3
0
2
0
2
2
8
0
0
8
1
4
3
0
2
0
2
8
E
S
T
I
V
A
L

S
Y
R

2
5
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
0
0
M
L
R
0
5
C
B
0
3
C
A
R
B
O
C
I
S
T
E
I
N
E
S
P
E
C
I
F
A
R

A
B
E
E
8
9
9
0
9
2
1
4
0
2
0
2
2
8
0
0
9
2
1
4
0
2
0
2
4
C
H
I
L
V
A
X

S
Y
R

2
5
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
0
0
M
L
R
0
5
C
B
0
3
C
A
R
B
O
C
I
S
T
E
I
N
E
d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
A

P
R
O
E
L

L
Þ
A
M
L
l
n
U
n
A
A
z

l
.

k
C
Þ
U
n
P
z

A
.
L
.
5
24934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
9
0
0
0
9
2
1
4
0
2
0
1
2
8
0
0
9
2
1
4
0
2
0
1
7
C
H
I
L
V
A
X

S
Y
R

2
5
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
0
M
L
R
0
5
C
B
0
3
C
A
R
B
O
C
I
S
T
E
I
N
E
d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
A

P
R
O
E
L

L
Þ
A
M
L
l
n
U
n
A
A
z

l
.

k
C
Þ
U
n
P
z

A
.
L
.
9
0
1
0
9
8
2
0
0
1
0
1
2
8
0
0
9
8
2
0
0
1
0
1
3
D
O
X
Y
T
R
E
X

T
A
B

2
5
0
M
G
/
T
A
B

8
1
x
3
0
C
0
5
B
X
0
1
C
A
L
C
I
U
M

D
O
B
E
S
I
L
A
T
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L
9
0
2
0
9
8
2
0
0
2
0
1
2
8
0
0
9
8
2
0
0
2
0
1
0
D
O
X
Y
T
R
E
X

C
A
P
S

5
0
0
M
G
/
C
A
P

8
1
x
3
0
(
B
L
I
S
T

3
X
1
0
)
C
0
5
B
X
0
1
C
A
L
C
I
U
M

D
O
B
E
S
I
L
A
T
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L
9
0
3
0
9
9
3
0
0
1
0
1
2
8
0
0
9
9
3
0
0
1
0
1
9
P
R
O
C
T
O
-
G
L
Y
V
E
N
O
L

R
E
C
T
.
C
R
E
A
M

5
%
+
2
%

T
B
X
3
0
G
C
0
5
A
D
0
1
T
R
I
B
E
N
O
S
I
D
E
,

L
I
D
O
C
A
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E

M
O
N
O
H
Y
D
R
A
T
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
9
0
4
0
9
9
3
0
0
2
0
1
2
8
0
0
9
9
3
0
0
2
0
1
6
P
R
O
C
T
O
-
G
L
Y
V
E
N
O
L

S
U
P
P

(
4
0
0
+
4
0
)
M
G
/
S
U
P

B
T
X
1
0
(
F
O
I
S
T
2
X
5
)
C
0
5
A
X
0
3
L
I
D
O
C
A
I
N
E
,
T
R
I
B
E
N
O
S
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
9
0
5
1
0
1
3
3
0
1
0
1
2
8
0
1
0
1
3
3
0
1
0
1
0
E
V
I
O
L
-
A

S
O
F
T
.
C
A
P
S

5
0
M
G
+
2
5
0
0
0
I
U
/
C
A
P

B
T
x
4
0

(
B
L
I
S
T
2
x
2
0
)
A
1
1
J
A
D
L
-
A
L
F
A
-
T
O
C
O
P
H
E
R
Y
L

A
C
E
T
A
T
E
,

R
E
T
I
N
O
L

A
C
E
T
A
T
E
G
A
P

A
.
E
.
9
0
6
1
0
1
3
3
0
1
0
2
2
8
0
1
0
1
3
3
0
1
0
2
7
E
V
I
O
L
-
A

S
O
F
T
.
C
A
P
S

5
0
M
G
+
2
5
0
0
0
I
U
/
C
A
P

B
T
X
2
0
(
B
L
I
S
T
2
X
1
0
)
A
1
1
J
A
D
L
-
A
L
F
A
-
T
O
C
O
P
H
E
R
Y
L

A
C
E
T
A
T
E
,

R
E
T
I
N
O
L

A
C
E
T
A
T
E
G
A
P

A
.
E
.
9
0
7
1
0
3
5
7
0
1
0
1
2
8
0
1
0
3
5
7
0
1
0
1
0
V
E
R
T
I
G
O
-
V
O
M
E
X

M
O
D
.
R
.
C
A
.
H

(
1
2
0
+
7
5
+
3
0
)
M
G
/
C
A
P

B
T
x
2
0
R
0
6
A
A
5
2
D
I
M
E
N
H
Y
D
R
I
N
A
T
E
,
P
Y
R
I
D
O
X
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
,

N
I
C
O
T
I
N
I
C

A
C
I
D
G
A
L
E
N
I
C
A

A
L
9
0
8
1
0
3
5
7
0
3
0
1
2
8
0
1
0
3
5
7
0
3
0
1
4
V
E
R
T
I
G
O
-
V
O
M
E
X

S
U
P
P

(
8
0
+
5
0
+
4
0
)
M
G
/
S
U
P

B
T
x
1
0
R
0
6
A
A
5
2
D
I
M
E
N
H
Y
D
R
I
N
A
T
E
,

N
I
C
O
T
I
N
I
C

S
O
D
I
U
M
,

P
Y
R
I
D
O
X
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
G
A
L
E
N
I
C
A

A
L
9
0
9
1
1
2
2
0
0
9
0
1
2
8
0
1
1
2
2
0
0
9
0
1
2
C
A
N
E
S
T
E
N

S
P
R
.
S
O
L

1
%

F
L
X
3
0
M
L


M
L

A
n
1
A
l
A
D
0
1
A
C
0
1
C
L
O
T
R
I
M
A
Z
O
L
E
B
A
Y
E
R

L
A
A
A
z

A
8
L
L
9
1
0
1
1
8
8
7
0
5
0
1
2
8
0
1
1
8
8
7
0
5
0
1
9
M
U
C
O
T
H
I
O
L"
x
U
Þ
l
z

Z
A
x
A
Þ
P
"

S
Y
R

1
0
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
0
0
M
L
R
0
5
C
B
0
3
C
A
R
B
O
C
I
S
T
E
I
N
E
S
A
N
O
F
I
-
A
V
E
N
T
I
S

A
E
B
E
9
1
1
1
1
8
8
7
0
6
0
2
2
8
0
1
1
8
8
7
0
6
0
2
3
M
U
C
O
T
H
I
O
L"
x
U
Þ
l
z

Z
A
x
A
Þ
P
"

S
Y
R

2
5
0
M
G
/
5
M
L

F
L
x
2
0
0
M
L
R
0
5
C
B
0
3
C
A
R
B
O
C
I
S
T
E
I
N
E
S
A
N
O
F
I
-
A
V
E
N
T
I
S

A
E
B
E
9
1
2
1
1
8
8
7
0
6
0
1
2
8
0
1
1
8
8
7
0
6
0
1
6
M
U
C
O
T
H
I
O
L"
x
U
Þ
l
z

Z
A
x
A
Þ
P
"

S
Y
R

2
5
0
M
G
/
5
M
L

F
L

x
1
2
5
M
L
R
0
5
C
B
0
3
C
A
R
B
O
C
I
S
T
E
I
N
E
S
A
N
O
F
I
-
A
V
E
N
T
I
S

A
E
B
E
9
1
3
1
1
8
8
7
0
6
0
3
2
8
0
1
1
8
8
7
0
6
0
3
0
M
U
C
O
T
H
I
O
L"
x
U
Þ
l
z

Z
A
x
A
Þ
P
"

S
Y
R

2
5
0
M
G
/
5
M
L

F
L
x
3
0
0
M
L
R
0
5
C
B
0
3
C
A
R
B
O
C
I
S
T
E
I
N
E
S
A
N
O
F
I
-
A
V
E
N
T
I
S

A
E
B
E
9
1
4
1
2
5
5
8
0
1
0
2
2
8
0
1
2
5
5
8
0
1
0
2
6
D
A
F
L
O
N

F
.
C
.
T
A
B

(
4
5
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x

6
0
(
B
L
I
S
T

4
x

1
5
)
C
0
5
C
A
5
3
D
I
O
S
M
I
N
,
H
E
S
P
E
R
I
D
I
N
z
L
Þ
8
l
L

L
A
A
A
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

L
.
Þ
.
L
.
9
1
5
1
2
5
5
8
0
1
0
1
2
8
0
1
2
5
5
8
0
1
0
1
9
D
A
F
L
O
N

F
.
C
.
T
A
B

(
4
5
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x

3
0
(
B
L
I
S
T

3

x

1
0
)
C
0
5
C
A
5
3
D
I
O
S
M
I
N
,
H
E
S
P
E
R
I
D
I
N
z
L
Þ
8
l
L

L
A
A
A
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

L
.
Þ
.
L
.
9
1
6
1
3
1
3
0
0
1
0
1
2
8
0
1
3
1
3
0
0
1
0
1
6
P
U
L
V
O
-
4
7

A
E
R
.
T
O
P

(
1
0
8
1
1

U
C
+
2
,
2
3
M
G
)
/
G

F
L
x
7
4
G
D
0
6
A
X
0
4
H
O
R
S
E

L
I
V
E
R

C
A
T
A
L
A
S
E
,

N
E
O
M
Y
C
I
N

S
U
L
F
A
T
E
A
B
B
O
T
T

L
A
B
O
R
A
T
O
R
I
E
S

L
A
A
A
z

A
8
L
L
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24935
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
9
1
7
1
3
1
3
0
0
1
0
2
2
8
0
1
3
1
3
0
0
1
0
2
3
P
U
L
V
O
-
4
7

A
E
R
.
T
O
P

(
1
0
8
1
1

U
C
+
2
,
2
3
M
G
)
/
G

F
L
x
1
4
8
G
D
0
6
A
X
0
4
H
O
R
S
E

L
I
V
E
R

C
A
T
A
L
A
S
E
,

N
E
O
M
Y
C
I
N

S
U
L
F
A
T
E
A
B
B
O
T
T

L
A
B
O
R
A
T
O
R
I
E
S

L
A
A
A
z

A
8
L
L
9
1
8
1
6
6
4
9
0
1
0
2
2
8
0
1
6
6
4
9
0
1
0
2
7
T
R
A
V
O
C
O
R
T

C
R
E
A
M

1
%
+
0
,
1
%

T
U
B
x
3
0
G
D
0
1
A
C
2
0
I
S
O
C
O
N
A
Z
O
L
E

N
I
T
R
A
T
E
,

D
I
F
L
U
C
O
R
T
O
L
O
N
E

V
A
L
E
R
A
T
E
I
N
T
E
N
D
I
S

G
M
B
H
,

G
E
R
M
A
N
Y
9
1
9
1
6
6
6
3
0
1
0
1
2
8
0
1
6
6
6
3
0
1
0
1
6
T
R
A
V
O
G
E
N

C
R
E
A
M

1
%

(
W
/
W
)

T
U
B

x

1
5

G
D
0
1
A
C
0
5
I
S
O
C
O
N
A
Z
O
L
E

N
I
T
R
A
T
E
B
A
Y
E
R

L
A
A
A
z

A
8
L
L
9
2
0
1
6
6
6
3
0
1
0
2
2
8
0
1
6
6
6
3
0
1
0
2
3
T
R
A
V
O
G
E
N

C
R
E
A
M

1
%

(
W
/
W
)

T
U
B

x

3
0

G
D
0
1
A
C
0
5
I
S
O
C
O
N
A
Z
O
L
E

N
I
T
R
A
T
E
B
A
Y
E
R

L
A
A
A
z

A
8
L
L
9
2
1
1
7
2
6
7
0
1
0
1
2
8
0
1
7
2
6
7
0
1
0
1
5
P
E
V
I
S
O
N

C
R
E
A
M

1
%
+
0
,
1
%

(
W
/
W
)

T
U
B
x
1
5

G
D
0
1
A
C
2
0
T
R
I
A
M
C
I
N
O
L
O
N
E

A
C
E
T
O
N
I
D
E
,

E
C
O
N
A
Z
O
L
E

N
I
T
R
A
T
E
J
A
N
S
S
E
N
-
C
I
L
A
G

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
L
8
L
9
2
2
1
7
5
9
3
0
2
0
1
2
8
0
1
7
5
9
3
0
2
0
1
2
E
C
T
O
F
U
S

S
Y
R

2
5
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
1
2
0
M
L
R
0
5
C
B
0
3
C
A
R
B
O
C
I
S
T
E
I
N
E
C
O
U
P

A
B
E
E
9
2
3
1
7
5
9
3
0
2
0
2
2
8
0
1
7
5
9
3
0
2
0
2
9
E
C
T
O
F
U
S

S
Y
R

2
5
0
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
0
0
M
L
R
0
5
C
B
0
3
C
A
R
B
O
C
I
S
T
E
I
N
E
C
O
U
P

A
B
E
E
9
2
4
1
7
9
1
3
0
1
0
1
2
8
0
1
7
9
1
3
0
1
0
1
1
X
Y
L
O
N
O
R

S
P
R

(
1
5
%
+
0
.
1
5
%
)
W
/
W

F
L
X
6
0
G
N
0
1
B
B
5
2
L
I
D
O
C
A
I
N
E
,

C
E
T
R
I
M
O
N
I
U
M

B
R
O
M
I
D
E
l
U
A
n
n
P
z

1
z
A
Þ
Þ
A
Z
P
z

A
.
L
.

C
A
C
n
1
.
&

C
Þ
C
C
A
/
k
U
n

L
l
A
U
n

A
.
1
.
l
U
A
n
n
P
z

1
9
2
5
1
7
9
1
3
0
1
0
2
2
8
0
1
7
9
1
3
0
1
0
2
8
X
Y
L
O
N
O
R

S
P
R

(
1
5
%
+
0
.
1
5
%
)
W
/
W

F
L
X
3
6
G
N
0
1
B
B
5
2
L
I
D
O
C
A
I
N
E
,

C
E
T
R
I
M
O
N
I
U
M

B
R
O
M
I
D
E
l
U
A
n
n
P
z

1
z
A
Þ
Þ
A
Z
P
z

A
.
L
.

C
A
C
n
1
.
&

C
Þ
C
C
A
/
k
U
n

L
l
A
U
n

A
.
1
.
l
U
A
n
n
P
z

1
9
2
6
1
8
0
6
1
0
4
0
1
2
8
0
1
8
0
6
1
0
4
0
1
9
D
R
A
S
T
I
R
E
L

C
R
E
A
M

2
.
5
%

T
U
B
X
5
0
G
M
0
2
A
A
1
0
K
E
T
O
P
R
O
F
E
N
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L
9
2
7
1
8
6
2
1
0
1
0
2
2
8
0
1
8
6
2
1
0
1
0
2
1
P
E
P
T
O
N
O
R
M

T
A
B

1
0
0
0
M
G
/
T
A
B

B
T
X
3
0

(
B
L
I
S
T
3
X
1
0
)
A
0
2
B
X
0
2
S
U
C
R
A
L
F
A
T
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L
9
2
8
1
8
6
2
1
0
2
0
1
2
8
0
1
8
6
2
1
0
2
0
1
1
P
E
P
T
O
N
O
R
M

G
R
A
.
O
R
.
S
U
S

1
0
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

8
1
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
A
0
2
B
X
0
2
S
U
C
R
A
L
F
A
T
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L
9
2
9
1
8
6
2
1
0
2
0
2
2
8
0
1
8
6
2
1
0
2
0
2
8
P
E
P
T
O
N
O
R
M

G
R
A
.
O
R
.
S
U
S

1
0
0
0
M
G
/
S
A
C
H
E
T

8
1
x
2
0

S
A
C
H
E
T
S
A
0
2
B
X
0
2
S
U
C
R
A
L
F
A
T
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L
9
3
0
1
8
6
2
1
0
3
0
1
2
8
0
1
8
6
2
1
0
3
0
1
8
P
E
P
T
O
N
O
R
M

O
R
A
L
.
S
U
S
P

1
0
0
0
M
G
/
5
M
L

F
L
x
1
5
0
M
L
A
0
2
B
X
0
2
S
U
C
R
A
L
F
A
T
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L
9
3
1
1
8
6
2
1
0
4
0
1
2
8
0
1
8
6
2
1
0
4
0
1
5
P
E
P
T
O
N
O
R
M

S
U
S
.
S
D

1
0
0
0
M
G
/
5
M
L

S
A
C
H
E
T

B
T
x
3
0

S
A
C
H
E
T
S
x
5

M
L
A
0
2
B
X
0
2
S
U
C
R
A
L
F
A
T
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L
24936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
9
3
2
1
8
6
2
1
0
4
0
2
2
8
0
1
8
6
2
1
0
4
0
2
2
P
E
P
T
O
N
O
R
M

S
U
S
.
S
D

1
0
0
0
M
G
/
5
M
L

S
A
C
H
E
T

B
T
x
2
0

S
A
C
H
E
T
S
A
0
2
B
X
0
2
S
U
C
R
A
L
F
A
T
E
U
N
I
-
P
H
A
R
M
A

k
A
L
U
n

1
z
L
1
P
z

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

L
Þ
l
A
z
1
P
Þ
l
A

A
8
L
L
9
3
3
1
8
7
2
3
0
3
0
1
2
8
0
1
8
7
2
3
0
3
0
1
9
I
O
D
O
S
O
R
B

A
D
.
M
E
D
.
B
A
N

0
,
9
%

W
/
W

B
T
X
5
S
A
C
H
(
6
X
4
c
m
)
X
5
G
D
0
3
A
X
0
1
C
A
D
E
X
O
M
E
R

I
O
D
I
N
E
T
.
J
.
S
M
I
T
H

&

N
E
P
H
E
W

L
T
D
,

U
N
I
T
E
D

K
I
N
G
D
O
M
9
3
4
1
8
7
2
3
0
3
0
2
2
8
0
1
8
7
2
3
0
3
0
2
6
I
O
D
O
S
O
R
B

A
D
.
M
E
D
.
B
A
N

0
,
9
%

W
/
W

B
T
X
3
S
A
C
H
(
8
X
6
c
m
)
X
1
0
G
D
0
3
A
X
0
1
C
A
D
E
X
O
M
E
R

I
O
D
I
N
E
T
.
J
.
S
M
I
T
H

&

N
E
P
H
E
W

L
T
D
,

U
N
I
T
E
D

K
I
N
G
D
O
M
9
3
5
1
8
7
2
3
0
3
0
3
2
8
0
1
8
7
2
3
0
3
0
3
3
I
O
D
O
S
O
R
B

A
D
.
M
E
D
.
B
A
N

0
,
9
%

W
/
W

B
T
X
2
S
A
C
H
(
1
0
X
8
c
m
)
X
1
7
G
D
0
3
A
X
0
1
C
A
D
E
X
O
M
E
R

I
O
D
I
N
E
T
.
J
.
S
M
I
T
H

&

N
E
P
H
E
W

L
T
D
,

U
N
I
T
E
D

K
I
N
G
D
O
M
9
3
6
1
9
2
7
4
2
8
0
1
2
8
0
1
9
2
7
4
2
8
0
1
8
N
I
C
O
R
E
T
T
E
®

Q
U
I
C
K
S
P
R
A
Y

M
O
U
T
H

S
P
R

1
M
G
/
S
P
R
A
Y

1
x
1

D
i
s
p
e
n
s
e
r
x
1
3
,
2
M
L
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

C
O
N
S
U
M
E
R

A
E
9
3
7
1
9
2
7
4
2
8
0
2
2
8
0
1
9
2
7
4
2
8
0
2
5
N
I
C
O
R
E
T
T
E
®

Q
U
I
C
K
S
P
R
A
Y

M
O
U
T
H

S
P
R

1
M
G
/
S
P
R
A
Y

2
x
1

D
i
s
p
e
n
s
e
r
x
1
3
,
2
M
L
N
0
7
B
A
0
1
N
I
C
O
T
I
N
E
J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

k
A
1
A
n
A
A
U
1
l
k
A

Þ
Þ
.
A
L
L

A
1

J
O
H
N
S
O
N

&

J
O
H
N
S
O
N

L
A
A
A
z

C
O
N
S
U
M
E
R

A
E
9
3
8
1
9
3
6
0
0
2
0
1
2
8
0
1
9
3
6
0
0
2
0
1
8
F
A
C
T
O
D
I
N

C
R
E
A
M

1
%

T
U
B
X
2
0
G
D
0
1
A
C
0
1
C
L
O
T
R
I
M
A
Z
O
L
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
l
k
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

Þ
A
Þ
A
l
U
l
P
z

&

L
M
Þ
C
Þ
l
A
z

d
A
Þ
M
A
k
U
n

A
.
1
.

A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
B
E
E
9
3
9
1
9
4
9
6
0
3
0
2
2
8
0
1
9
4
9
6
0
3
0
2
8
M
Y
C
O
B
A
C
T
E
R

S
P
R

1
%

W
/
W

B
T
X
F
L
X
6
0
M
L
D
0
1
A
C
0
3
E
C
O
N
A
Z
O
L
E

N
I
T
R
A
T
E
n
L
z
1
C
Þ
A
z

8
A
A
x
C
z

C
.
L
.
-
E
P
S
I
L
O
N

H
E
A
L
T
H
9
4
0
1
9
4
9
6
0
3
0
1
2
8
0
1
9
4
9
6
0
3
0
1
1
M
Y
C
O
B
A
C
T
E
R

S
P
R

1
%

W
/
W

F
L
X
3
0
D
0
1
A
C
0
3
E
C
O
N
A
Z
O
L
E

N
I
T
R
A
T
E
n
L
z
1
C
Þ
A
z

8
A
A
x
C
z

C
.
L
.
-
E
P
S
I
L
O
N

H
E
A
L
T
H
9
4
1
1
9
4
9
8
0
1
0
2
2
8
0
1
9
4
9
8
0
1
0
2
8
V
I
O
P
L
E
X
-
T

C
U
T
.
S
P
.
P
D

(
1
3
3
8
,
2
2
+
1
0
3
,
8
0
)
I
U
/
G

F
L

x

1
2
1
,
4
0

G
D
0
6
A
X
0
4
N
E
O
M
Y
C
I
N
,
B
A
C
I
T
R
A
C
I
N
D
.
A
.
S
.
T
.

B
I
O
T
E
C
H

d
A
Þ
/
k
P

L
Þ
L

A
.
1
.

D
.
A
.
S
.
T
.

B
I
O
T
E
C
H

P
H
A
R
M

L
Þ
L
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24937
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
9
4
2
1
9
8
0
3
0
1
0
1
2
8
0
1
9
8
0
3
0
1
0
1
3
I
M
P
O
R
T
A
L

P
D
.
O
R
.
S
D

1
0
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
x
2
0
S
A
C
H
E
T
S
x
1
0
G
A
0
6
A
D
1
2
L
A
C
T
I
T
O
L

M
O
N
O
H
Y
D
R
A
T
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
l
k
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

Þ
A
Þ
A
l
U
l
P
z

&

L
M
Þ
C
Þ
l
A
z

d
A
Þ
M
A
k
U
n

A
.
1
.

A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
B
E
E
9
4
3
1
9
8
0
3
0
2
0
1
2
8
0
1
9
8
0
3
0
2
0
1
0
I
M
P
O
R
T
A
L

O
R
A
L
.
S
O
L

3
,
3
3
3
G
/
5
M
L

F
L

x

2
0
0

M
L
A
0
6
A
D
1
2
L
A
C
T
I
T
O
L

M
O
N
O
H
Y
D
R
A
T
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
l
k
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

Þ
A
Þ
A
l
U
l
P
z

&

L
M
Þ
C
Þ
l
A
z

d
A
Þ
M
A
k
U
n

A
.
1
.

A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
B
E
E
9
4
4
1
9
8
0
3
0
2
0
2
2
8
0
1
9
8
0
3
0
2
0
2
7
I
M
P
O
R
T
A
L

O
R
A
L
.
S
O
L

3
,
3
3
3
G
/
5
M
L

F
L

x

5
0
0

M
L
A
0
6
A
D
1
2
L
A
C
T
I
T
O
L

M
O
N
O
H
Y
D
R
A
T
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
l
k
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

Þ
A
Þ
A
l
U
l
P
z

&

L
M
Þ
C
Þ
l
A
z

d
A
Þ
M
A
k
U
n

A
.
1
.

A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
B
E
E
9
4
5
1
9
9
1
1
0
1
0
1
2
8
0
1
9
9
1
1
0
1
0
1
5
L
O
M
E
X
I
N

S
P
R

2
%

F
L
x
3
0
M
L
D
0
1
A
C
1
2
F
E
N
T
I
C
O
N
A
Z
O
L
E

N
I
T
R
A
T
E
R
E
C
O
R
D
A
T
I

H
E
L
L
A
S

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

A
.
E
.
9
4
6
1
9
9
1
1
0
2
0
1
2
8
0
1
9
9
1
1
0
2
0
1
2
L
O
M
E
X
I
N

C
R
E
A
M

2
%

T
U
B
x
3
0
G
D
0
1
A
C
1
2
F
E
N
T
I
C
O
N
A
Z
O
L
E

N
I
T
R
A
T
E
R
E
C
O
R
D
A
T
I

H
E
L
L
A
S

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

A
.
E
.
9
4
7
1
9
9
1
1
0
6
0
1
2
8
0
1
9
9
1
1
0
6
0
1
0
L
O
M
E
X
I
N

L
O
T

2
%

F
L
x
3
0
M
L
D
0
1
A
C
1
2
F
E
N
T
I
C
O
N
A
Z
O
L
E

N
I
T
R
A
T
E
R
E
C
O
R
D
A
T
I

H
E
L
L
A
S

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

A
.
E
.
9
4
8
1
9
9
2
2
0
1
0
1
2
8
0
1
9
9
2
2
0
1
0
1
1
N
E
O
-
B
O
T
A
C
R
E
M
E

C
R
E
A
M

1
%

T
U
B
x
2
0
G
D
0
1
A
E
1
4
C
I
C
L
O
P
I
R
O
X

O
L
A
M
I
N
E
1
A
Þ
l
k
L
1

d
A
Þ
M
A

M
C
n
C
Þ
Þ
C
z
U
Þ
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

Þ
L
Þ
l
C
Þ
l
z
M
L
n
P
z

L
?
C
?
n
P
z

A
.
1
.

T
A
R
G
E
T

P
H
A
R
M
A

M
C
n
C
Þ
Þ
C
z
U
Þ
P

L
Þ
L
24938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
9
4
9
1
9
9
2
2
0
2
0
1
2
8
0
1
9
9
2
2
0
2
0
1
8
N
E
O
-
B
O
T
A
C
R
E
M
E

C
U
T
.
S
O
L

1
%

F
L
x
2
0
M
L
D
0
1
A
E
1
4
C
I
C
L
O
P
I
R
O
X

O
L
A
M
I
N
E
1
A
Þ
l
k
L
1

d
A
Þ
M
A

M
C
n
C
Þ
Þ
C
z
U
Þ
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

Þ
L
Þ
l
C
Þ
l
z
M
L
n
P
z

L
?
C
?
n
P
z

A
.
1
.

T
A
R
G
E
T

P
H
A
R
M
A

M
C
n
C
Þ
Þ
C
z
U
Þ
P

L
Þ
L
9
5
0
2
0
0
8
2
0
1
0
1
2
8
0
2
0
0
8
2
0
1
0
1
8
H
E
L
I
X
D
E
R
M

O
I
N
T
M
E
N
T

7
6
,
5
%

T
U
B
X
2
0
G
D
0
3
A
X
A
L
K
A
N
N
A

T
I
N
C
T
O
R
I
A

O
I
L
Y

E
X
T
R
A
C
T
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
9
5
1
2
0
0
8
2
0
1
0
2
2
8
0
2
0
0
8
2
0
1
0
2
5
H
E
L
I
X
D
E
R
M

O
I
N
T
M
E
N
T

7
6
,
5
%

T
U
B
X
5
0
G
D
0
3
A
X
A
L
K
A
N
N
A

T
I
N
C
T
O
R
I
A

O
I
L
Y

E
X
T
R
A
C
T
A
L
A
P
I
S

A
B
E
E
9
5
2
2
0
3
3
1
0
1
0
1
2
8
0
2
0
3
3
1
0
1
0
1
7
I
R
U
X
O
L

M
O
N
O

O
I
N
T
M
E
N
T

(
1
,
2
+
0
,
2
4
)
U

T
U
B
X
3
0
G
M
0
1
A
B
0
2
C
O
L
L
A
G
E
N
A
S
E
T
.
J
.
S
M
I
T
H

&

N
E
P
H
E
W

L
T
D
,

U
N
I
T
E
D

K
I
N
G
D
O
M
9
5
3
2
0
4
4
9
0
2
0
1
2
8
0
2
0
4
4
9
0
2
0
1
6
S
C
H
E
R
I
P
R
O
C
T


N
E
O

O
I
N
T
.
R
E
C
.
A

(
0
,
1
9
+
0
,
5
)
%

T
U
B
X
2
0
G
C
0
5
A
A
0
4
C
I
N
C
H
O
C
A
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
,

P
R
E
D
N
I
S
O
L
O
N
E

C
A
P
R
O
A
T
E
I
N
T
E
N
D
I
S

G
M
B
H
,

G
E
R
M
A
N
Y
9
5
4
2
0
6
6
5
0
1
0
1
2
8
0
2
0
6
6
5
0
1
0
1
3
P
O
L
I
M
U
C
I
L

S
Y
R

(
2
5
0
+
4
0
)
M
G
/
5
M
L

F
L
x
2
0
0

M
L
R
0
5
C
B
1
0
S
O
B
R
E
R
O
L
,
C
A
R
B
O
C
I
S
T
E
I
N
E
d
A
Þ
M
A
n
L
A

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
9
5
5
2
0
6
6
5
0
2
0
2
2
8
0
2
0
6
6
5
0
2
0
2
7
P
O
L
I
M
U
C
I
L

G
R
.
O
R
.
S
D

(
1
1
2
5
+
1
8
0
)
M
G
/
S
A
C
H
E
T

8
1
x
1
0
S
A
C
H
E
T
S
R
0
5
C
B
1
0
S
O
B
R
E
R
O
L
,
C
A
R
B
O
C
I
S
T
E
I
N
E
d
A
Þ
M
A
n
L
A

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

A
.
L
.
9
5
6
2
0
6
8
6
0
2
0
1
2
8
0
2
0
6
8
6
0
2
0
1
5
D
A
F
N
E
G
I
N

V
A
G
.
C
R

1
%

T
B
x
7
8
G
+
1
4
A
P
P
L
G
0
1
A
X
1
2
C
I
C
L
O
P
I
R
O
X

O
L
A
M
I
N
E
d
A
Þ
M
L
-

A
.
L
.
9
5
7
2
0
6
8
6
0
3
0
1
2
8
0
2
0
6
8
6
0
3
0
1
2
D
A
F
N
E
G
I
N

V
A
G
.
F
O
A
M

2
%

F
L
x
8
0
M
L
+
1
A
P
P
L
G
0
1
A
X
1
2
C
I
C
L
O
P
I
R
O
X

O
L
A
M
I
N
E
d
A
Þ
M
L
-

A
.
L
.
9
5
8
2
0
6
8
6
0
4
0
1
2
8
0
2
0
6
8
6
0
4
0
1
9
D
A
F
N
E
G
I
N

V
A
G
.
S
U
P

1
0
0
M
G
/
S
U
P

B
T
x
6
S
U
P
G
0
1
A
X
1
2
C
I
C
L
O
P
I
R
O
X

O
L
A
M
I
N
E
d
A
Þ
M
L
-

A
.
L
.
9
5
9
2
0
9
4
4
0
1
0
1
2
8
0
2
0
9
4
4
0
1
0
1
9
N
E
O
-
M
Y
C
O
D
E
R
M
O
L

C
U
T
.
S
O
L

1
%

F
L
X
2
0
M
L
D
0
1
A
E
1
4
C
I
C
L
O
P
I
R
O
X

O
L
A
M
I
N
E
A
D
E
L
C
O

A
.
E
.


x
Þ
U
M
.

A
C
P
n
.

A
d
C
l

L
.

k
C
A
C
k
C
1
Þ
U
n
P
9
6
0
2
0
9
4
4
0
2
0
1
2
8
0
2
0
9
4
4
0
2
0
1
6
N
E
O
-
M
Y
C
O
D
E
R
M
O
L

C
R
E
A
M

1
%

T
U
B
X
2
0
g
r
D
0
1
A
E
1
4
C
I
C
L
O
P
I
R
O
X

O
L
A
M
I
N
E
A
D
E
L
C
O

A
.
E
.


x
Þ
U
M
.

A
C
P
n
.

A
d
C
l

L
.

k
C
A
C
k
C
1
Þ
U
n
P
9
6
1
2
0
9
7
4
0
2
0
1
2
8
0
2
0
9
7
4
0
2
0
1
3
P
U
L
M
O
C
L
A
S
E

S
Y
R

2
5
0
M
G
/
5
M
L

F
L
x
2
0
0

M
L
R
0
5
C
B
0
3
C
A
R
B
O
C
I
S
T
E
I
N
E
O
L
V
O
S

S
C
I
E
N
C
E

A
E
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24939
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
9
6
2
2
2
1
0
5
0
1
0
1
2
8
0
2
2
1
0
5
0
1
0
1
2
T
U
S
S
E
L
I
N

G
R
A
.
O
R
.
S
U
S

1
7
5
M
G
/
5
M
L

B
T

x

1
F
L

x

1
0
0
G
R
0
5
C
B
1
5
E
R
D
O
S
T
E
I
N
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
l
k
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

Þ
A
Þ
A
l
U
l
P
z

&

L
M
Þ
C
Þ
l
A
z

d
A
Þ
M
A
k
U
n

A
.
1
.

A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
B
E
E
9
6
3
2
2
1
0
5
0
2
0
1
2
8
0
2
2
1
0
5
0
2
0
1
9
T
U
S
S
E
L
I
N

G
R
.
O
R
.
S
D

2
2
5
M
G
/
S
A
C
H
E
T

B
T
X
2
0
S
A
C
H
E
T
S
R
0
5
C
B
1
5
E
R
D
O
S
T
E
I
N
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
l
k
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

Þ
A
Þ
A
l
U
l
P
z

&

L
M
Þ
C
Þ
l
A
z

d
A
Þ
M
A
k
U
n

A
.
1
.

A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
B
E
E
9
6
4
2
2
1
0
5
0
4
0
1
2
8
0
2
2
1
0
5
0
4
0
1
3
T
U
S
S
E
L
I
N

C
A
P
S

3
0
0
M
G
/
C
A
P

B
T
x
2
0

(
B
L
I
S
T

2
x
1
0
)
R
0
5
C
B
1
5
E
R
D
O
S
T
E
I
N
E
A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
n
U
n
?
M
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P

&

L
M
Þ
C
Þ
l
k
P

L
1
A
l
Þ
L
l
A

Þ
A
Þ
A
l
U
l
P
z

&

L
M
Þ
C
Þ
l
A
z

d
A
Þ
M
A
k
U
n

A
.
1
.

A
N
G
E
L
I
N
I

P
H
A
R
M
A

H
E
L
L
A
S

A
B
E
E
9
6
5
2
2
1
0
6
0
1
0
1
2
8
0
2
2
1
0
6
0
1
0
1
9
C
Y
C
L
O

3

F
O
R
T

C
A
P
S

(
1
5
0
+
1
5
0
+
1
0
0
)
M
G
/
C
A
P

8
1

x

3
0
(
B
L
I
S
T

3

x
1
0
)
C
0
5
B
H
E
S
P
E
R
I
D
I
N

M
E
T
H
Y
L

C
H
A
L
C
O
N
E
,

A
S
C
O
R
B
I
C

A
C
I
D
,
R
U
S
C
U
S

A
C
U
L
E
A
T
U
S
P
I
E
R
R
E

F
A
B
R
E

F
A
R
M
A
K
A

A
E
9
6
6
2
2
5
4
9
0
2
0
1
2
8
0
2
2
5
4
9
0
2
0
1
1
T
H
E
O
V
I
X

C
A
P
S

3
0
0
M
G
/
C
A
P

B
T
X
2
0
(
B
L
I
S
T
2
X
1
0
)
R
0
5
C
B
1
5
E
R
D
O
S
T
E
I
N
E
B
R
O
S

L
.
Þ
.
L
.
9
6
7
2
2
5
4
9
0
3
0
1
2
8
0
2
2
5
4
9
0
3
0
1
8
T
H
E
O
V
I
X

P
D
.
O
R
A
.
S
U
S

1
7
5
M
G
/
5
M
L

F
L

X
2
0
0
M
L
R
0
5
C
B
1
5
E
R
D
O
S
T
E
I
N
E
B
R
O
S

L
.
Þ
.
L
.
9
6
8
2
2
6
4
3
0
1
0
1
2
8
0
2
2
6
4
3
0
1
0
1
9
C
O
M
T
R
E
X

C
O
L
D

F
.
C
.
T
A
B

(
5
0
0
+
3
0
+
2
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
2
4

(
o
c

B
L
I
S
T
E
R
)
R
0
1
B
A
5
2
P
A
R
A
C
E
T
A
M
O
L
,

C
H
L
O
R
P
H
E
N
A
M
I
N
E

M
A
L
E
A
T
E
,

P
S
E
U
D
O
E
P
H
E
D
R
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
N
O
V
A
R
T
I
S

(
H
E
L
L
A
S
)

A
.
E
.
B
.
E
.
9
6
9
2
3
0
6
1
0
1
0
1
2
8
0
2
3
0
6
1
0
1
0
1
0
R
A
D
I
A
V
I
T

C
A
P
S

3
0
0
M
G
/
C
A
P

B
T
X
3
0
(
B
L
I
S
T

3
X
1
0
)
C
0
5
C
A
0
3
D
I
O
S
M
I
N
V
I
O
F
A
R

L
Þ
L
9
7
0
2
3
1
2
0
0
1
0
1
2
8
0
2
3
1
2
0
0
1
0
1
4
N
O
X
A
R
E
L
/
G
E
N
E
P
H
A
R
M

F
.
C
.
T
A
B

(
4
5
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0

(
B
L
I
S
T
E
R

3
x
1
0
)
C
0
5
C
A
5
3
D
I
O
S
M
I
N
,
H
E
S
P
E
R
I
D
I
N
G
E
N
E
P
H
A
R
M

A
E
24940 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
9
7
1
2
3
1
2
3
0
1
0
1
2
8
0
2
3
1
2
3
0
1
0
1
5
P
E
L
E
T
H
R
O
C
I
N

P
L
U
S

F
.
C
.
T
A
B

(
4
5
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0

(
B
L
I
S
T

3
x
1
0
)
C
0
5
C
A
5
3
D
I
O
S
M
I
N
,
H
E
S
P
E
R
I
D
I
N
H
E
L
P

A
8
L
L
9
7
2
2
3
1
2
3
0
1
0
2
2
8
0
2
3
1
2
3
0
1
0
2
2
P
E
L
E
T
H
R
O
C
I
N

P
L
U
S

F
.
C
.
T
A
B

(
4
5
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0

(
B
L
I
S
T

2
x
1
5
)
C
0
5
C
A
5
3
D
I
O
S
M
I
N
,
H
E
S
P
E
R
I
D
I
N
H
E
L
P

A
8
L
L
9
7
3
2
3
1
5
7
0
1
0
2
2
8
0
2
3
1
5
7
0
1
0
2
7
D
I
O
S
P
E
R

F
.
C
.
T
A
B

(
4
5
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
5
0
0
(
B
L
I
S
T
5
0
x
1
0
)
C
0
5
C
A
5
3
D
I
O
S
M
I
N
,
H
E
S
P
E
R
I
D
I
N
k
A
L
8
A

A
d
8
L
L
9
7
4
2
3
1
5
7
0
1
0
1
2
8
0
2
3
1
5
7
0
1
0
1
0
D
I
O
S
P
E
R

F
.
C
.
T
A
B

(
4
5
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0

(
B
L
I
S
T

3

x
1
0
)
C
0
5
C
A
5
3
D
I
O
S
M
I
N
,
H
E
S
P
E
R
I
D
I
N
k
A
L
8
A

A
d
8
L
L
9
7
5
2
3
1
6
8
0
1
0
1
2
8
0
2
3
1
6
8
0
1
0
1
6
A
B
A
N
I
F
A
N

F
.
C
.
T
A
B

(
4
5
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0

(
B
L
I
S
T

3
x
1
0
)
C
0
5
C
A
5
3
D
I
O
S
M
I
N
,
H
E
S
P
E
R
I
D
I
N
D
.
A
.
S
.
T
.

B
I
O
T
E
C
H

d
A
Þ
/
k
P

L
Þ
L

A
.
1
.

D
.
A
.
S
.
T
.

B
I
O
T
E
C
H

P
H
A
R
M

L
Þ
L
9
7
6
2
3
1
8
7
0
1
0
1
2
8
0
2
3
1
8
7
0
1
0
1
7
R
O
X
Y
D
R
A
L

F
.
C
.
T
A
B

(
4
5
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
X
3
0
(
B
L
I
S
T
2
X
1
5
)
C
0
5
C
A
5
3
D
I
O
S
M
I
N
,
H
E
S
P
E
R
I
D
I
N
d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
P

8
l
C
M
P
x
A
n
l
A

P
R
O
E
L

L
Þ
A
M
L
l
n
U
n
A
A
z

l
.

k
C
Þ
U
n
P
z

A
.
L
.
9
7
7
2
3
2
7
6
0
1
0
1
2
8
0
2
3
2
7
6
0
1
0
1
8
S
M
U
D
A
L

F
.
C
.
T
A
B

(
4
5
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
X
3
0
(
B
L
I
S
T
3
X
1
0
)
C
0
5
C
A
5
3
D
I
O
S
M
I
N
,
H
E
S
P
E
R
I
D
I
N
R
A
F
A
R
M

A
.
E
.
B
.
E
.
9
7
8
2
3
4
9
7
0
1
0
1
2
8
0
2
3
4
9
7
0
1
0
1
7
F
L
E
V
O
S
T
O
L

F
.
C
.
T
A
B

(
4
5
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
X
3
0
(
B
L
I
S
T
3
X
1
0
)
C
0
5
C
A
5
3
D
I
O
S
M
I
N
,
H
E
S
P
E
R
I
D
I
N
B
R
O
S

L
.
Þ
.
L
.
9
7
9
2
3
5
3
3
0
1
0
1
2
8
0
2
3
5
3
3
0
1
0
1
2
A
F
L
U
O
N

N
A
S
P
R
.
S
O
L

0
,
1
%

(
W
/
V
)

B
T
x
F
L
x
1
0

M
L
R
0
1
A
C
0
3
A
Z
E
L
A
S
T
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
M
E
D
A

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

S
.
A
.
,

G
R
E
E
C
E
9
8
0
2
3
5
3
3
0
1
0
2
2
8
0
2
3
5
3
3
0
1
0
2
9
A
F
L
U
O
N

N
A
S
P
R
.
S
O
L

0
,
1
%

(
W
/
V
)

B
T
x
F
L
x
2
0

M
L
R
0
1
A
C
0
3
A
Z
E
L
A
S
T
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
M
E
D
A

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

S
.
A
.
,

G
R
E
E
C
E
9
8
1
2
3
5
3
3
0
2
0
1
2
8
0
2
3
5
3
3
0
2
0
1
9
A
F
L
U
O
N

E
Y
.
D
R
O
.
S
O
L

0
,
0
5
%

(
W
/
V
)

B
T
x
1

(
B
O
T
T
L
E
x
6
M
L
)
S
0
1
G
X
0
7
A
Z
E
L
A
S
T
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E
M
E
D
A

P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S

S
.
A
.
,

G
R
E
E
C
E
9
8
2
2
3
7
5
7
0
1
0
7
2
8
0
2
3
7
5
7
0
1
0
7
4
B
R
E
V
O
X
Y
L

C
R
E
A
M

4
%

W
/
W

T
U
B

(
E
V
O
H
)

x
5
0

g
D
1
0
A
E
0
1
B
E
N
Z
O
Y
L

P
E
R
O
X
I
D
E

7
0
%

H
Y
D
R
O
U
S
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
9
8
3
2
3
7
5
7
0
1
0
1
2
8
0
2
3
7
5
7
0
1
0
1
2
B
R
E
V
O
X
Y
L

C
R
E
A
M

4
%

W
/
W

T
U
B
x
6

G
D
1
0
A
E
0
1
B
E
N
Z
O
Y
L

P
E
R
O
X
I
D
E

7
0
%

H
Y
D
R
O
U
S
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
9
8
4
2
3
7
5
7
0
1
0
2
2
8
0
2
3
7
5
7
0
1
0
2
9
B
R
E
V
O
X
Y
L

C
R
E
A
M

4
%

W
/
W

T
U
B
x
4
0

G
D
1
0
A
E
0
1
B
E
N
Z
O
Y
L

P
E
R
O
X
I
D
E

7
0
%

H
Y
D
R
O
U
S
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
9
8
5
2
3
7
5
7
0
1
0
3
2
8
0
2
3
7
5
7
0
1
0
3
6
B
R
E
V
O
X
Y
L

C
R
E
A
M

4
%

W
/
W

T
U
B
x
5
0

G
D
1
0
A
E
0
1
B
E
N
Z
O
Y
L

P
E
R
O
X
I
D
E

7
0
%

H
Y
D
R
O
U
S
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
9
8
6
2
3
7
5
7
0
1
0
4
2
8
0
2
3
7
5
7
0
1
0
4
3
B
R
E
V
O
X
Y
L

C
R
E
A
M

4
%

W
/
W

T
U
B

(
E
V
O
H
)

x
5

g
D
1
0
A
E
0
1
B
E
N
Z
O
Y
L

P
E
R
O
X
I
D
E

7
0
%

H
Y
D
R
O
U
S
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
9
8
7
2
3
7
5
7
0
1
0
5
2
8
0
2
3
7
5
7
0
1
0
5
0
B
R
E
V
O
X
Y
L

C
R
E
A
M

4
%

W
/
W

T
U
B

(
E
V
O
H
)

x
1
5

g
D
1
0
A
E
0
1
B
E
N
Z
O
Y
L

P
E
R
O
X
I
D
E

7
0
%

H
Y
D
R
O
U
S
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
9
8
8
2
3
7
5
7
0
1
0
6
2
8
0
2
3
7
5
7
0
1
0
6
7
B
R
E
V
O
X
Y
L

C
R
E
A
M

4
%

W
/
W

T
U
B

(
E
V
O
H
)

x
3
0

g
D
1
0
A
E
0
1
B
E
N
Z
O
Y
L

P
E
R
O
X
I
D
E

7
0
%

H
Y
D
R
O
U
S
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 24941
A
/
A
B
A
R
C
O
D
E
U
c
p
t
y
p
o
ç
q
A
T
C

C
O
D
E
ß
p
o
o
r
t
x
q
/
c
ç
k
.
A
.
k
k
æ
5
t
x
ó
ç
9
8
9
2
3
8
2
2
0
1
0
1
2
8
0
2
3
8
2
2
0
1
0
1
7
G
R
U
P
O
Z
I
L

S
Y
R

(
2
5
0
+
4
0
)
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
0
0
M
L
R
0
5
C
B
1
0
S
O
B
R
E
R
O
L
,
C
A
R
B
O
C
I
S
T
E
I
N
E
8
L
A
k
A

L
A
A
A
z

A
L
8
L
9
9
0
2
3
8
4
6
0
1
0
1
2
8
0
2
3
8
4
6
0
1
0
1
3
B
I
O
F
L
E
V
I
N

F
.
C
.
T
A
B

(
4
5
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0

(
B
L
I
S
T

3
x
1
0
)
C
0
5
C
A
5
3
D
I
O
S
M
I
N
,
H
E
S
P
E
R
I
D
I
N
B
I
O
M
E
D
I
C
A
-
C
H
E
M
I
C
A

A
E
9
9
1
2
3
8
4
6
0
1
0
2
2
8
0
2
3
8
4
6
0
1
0
2
0
B
I
O
F
L
E
V
I
N

F
.
C
.
T
A
B

(
4
5
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0

(
B
L
I
S
T

2
x
1
5
)
C
0
5
C
A
5
3
D
I
O
S
M
I
N
,
H
E
S
P
E
R
I
D
I
N
B
I
O
M
E
D
I
C
A
-
C
H
E
M
I
C
A

A
E
9
9
2
2
3
8
6
7
0
1
0
1
2
8
0
2
3
8
6
7
0
1
0
1
8
O
F
L
A
Z
E
T

F
.
C
.
T
A
B

(
4
5
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
x
3
0

(
B
L
I
S
T

2
x
1
5
)
C
0
5
C
A
5
3
D
I
O
S
M
I
N
,
H
E
S
P
E
R
I
D
I
N
z
.
M
.

d
A
Þ
M
A
k
L
?
1
l
k
A

Þ
Þ
C
l
C
n
1
A

L
Þ
L
9
9
3
2
3
9
2
2
0
1
0
1
2
8
0
2
3
9
2
2
0
1
0
1
4
T
R
A
C
H
I
S
A
N

L
O
Z

(
0
,
5
+
1
+
1
)
M
G
/
L
O
Z
E
n

B
T
x
2
0L
O
Z
N
G
E
N
E
S
R
0
2
A
B
T
Y
R
O
T
H
R
I
C
I
N
,

L
I
D
O
C
A
I
N
E

H
Y
D
R
O
C
H
L
O
R
I
D
E

M
O
N
O
H
Y
D
R
A
T
E
,

C
H
L
O
R
H
E
X
I
D
I
N
E

G
L
U
C
O
N
A
T
E
d
A
Þ
M
A
z
?
n

A
.
L
.
9
9
4
2
4
1
8
9
0
1
0
1
2
8
0
2
4
1
8
9
0
1
0
1
0
F
L
E
V
I
O
N

F
.
C
.
T
A
B

(
4
5
0
+
5
0
)
M
G
/
T
A
B

B
T
X
3
0
(
B
L
I
S
T
3
X
1
0
)
C
0
5
C
A
5
3
D
I
O
S
M
I
N
,
H
E
S
P
E
R
I
D
I
N
M
E
D
I
C
U
S

A
.
E
.
9
9
5
2
4
4
3
5
0
1
0
3
2
8
0
2
4
4
3
5
0
1
0
3
2
S
A
L
O
N
P
A
S

M
E
D
.
P
L
A
S
T

(
1
,
3
2
+
1
,
2
0
+
0
,
2
6
+
0
,
4
2
)
M
G
/
C
M
2

1
P
O
U
C
H
E
x
4
p
l
a
s
t
e
r
s
M
0
2
A
C
M
E
T
H
Y
L

S
A
L
I
C
Y
L
A
T
E
,

C
A
M
P
H
O
R
,

M
E
N
T
H
O
L
,

T
O
C
O
P
H
E
R
Y
L

A
C
E
T
A
T
E
8
l
A
n
L
-

A
.
L
.

A
n
U
n
?
M
C
z

L
M
Þ
C
Þ
C
8
l
C
M
P
x
A
n
l
k
P
-
1
C
?
Þ
l
z
1
l
k
P
-
-
L
n
C
A
C
x
L
l
A
k
P

k
A
l

n
A
?
1
l
A
l
A
k
P

A
n
U
n
?
M
C
z

L
1
A
l
Þ
L
l
A

A
.
1
.

8
l
A
n
L
-

A
.
L
.
9
9
6
2
4
4
6
4
0
1
0
1
2
8
0
2
4
4
6
4
0
1
0
1
8
F
L
E
M
A
G
O
N

S
Y
R

(
2
5
0
+
4
0
)
M
G
/
5
M
L

F
L
X
2
0
0
M
L
R
0
5
C
B
1
0
C
A
R
B
O
C
I
S
T
E
I
N
E
,
S
O
B
R
E
R
O
L
C
O
U
P

A
B
E
E
9
9
7
2
4
5
2
1
0
1
0
1
2
8
0
2
4
5
2
1
0
1
0
1
8
D
U
X
I
L

S
Y
R

2
,
7
G
/
1
0
M
L
(
D
O
S
E
)

B
T

x

6

S
I
N
G
L
E

D
O
S
E
R
0
5
C
B
0
3
C
A
R
B
O
C
I
S
T
E
I
N
E

L
Y
S
I
N
E

M
O
N
O
H
Y
D
R
A
T
E
G
A
L
E
N
I
C
A

A
L
9
9
8
2
4
5
2
1
0
2
0
1
2
8
0
2
4
5
2
1
0
2
0
1
5
D
U
X
I
L

G
R
A
.
O
R
.
S
O
L

2
,
7
G
/
S
A
C
H
E
T
(
D
O
S
E
)

B
T

x

3
0


S
A
C
H
E
T
R
0
5
C
B
0
3
C
A
R
B
O
C
I
S
T
E
I
N
E

L
Y
S
I
N
E

M
O
N
O
H
Y
D
R
A
T
E
G
A
L
E
N
I
C
A

A
L
9
9
9
2
4
6
7
0
0
1
0
1
2
8
0
2
4
6
7
0
0
1
0
1
3
X
Y
L
E
P
A
K

M
O
U
T
H

S
P
R

1
5
%
+
0
,
1
5
%

(
W
/
W
)

F
L
x
4
0

G

(
4
3
,
4

M
L
)
N
0
1
B
B
5
2
L
I
D
O
C
A
I
N
E
,

C
E
T
R
I
M
O
N
I
U
M

B
R
O
M
I
D
E
A
A
P
d
A
Þ
M

M
.
L
.
Þ
.
L
.
1
0
0
0
2
5
1
1
1
0
1
0
7
2
8
0
2
5
1
1
1
0
1
0
7
2
S
T
I
E
P
R
O
X

M
E
D
.
S
H
A
M
P

1
,
5
%

W
/
W

B
O
T
T
L
E
x
5
0
0

M
L
D
0
1
A
E
1
4
C
I
C
L
O
P
I
R
O
X

O
L
A
M
I
N
E
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
1
0
0
1
2
5
1
1
1
0
1
0
6
2
8
0
2
5
1
1
1
0
1
0
6
5
S
T
I
E
P
R
O
X

M
E
D
.
S
H
A
M
P

1
,
5
%

W
/
W

B
O
T
T
L
E
x
3
5
0

M
L
D
0
1
A
E
1
4
C
I
C
L
O
P
I
R
O
X

O
L
A
M
I
N
E
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
1
0
0
2
2
5
1
1
1
0
1
0
1
2
8
0
2
5
1
1
1
0
1
0
1
0
S
T
I
E
P
R
O
X

M
E
D
.
S
H
A
M
P

1
,
5
%

W
/
W

B
O
T
T
L
E
x
6
0

M
L
D
0
1
A
E
1
4
C
I
C
L
O
P
I
R
O
X

O
L
A
M
I
N
E
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
1
0
0
3
2
5
1
1
1
0
1
0
2
2
8
0
2
5
1
1
1
0
1
0
2
7
S
T
I
E
P
R
O
X

M
E
D
.
S
H
A
M
P

1
,
5
%

W
/
W

B
O
T
T
L
E
x
1
0
0

M
L
D
0
1
A
E
1
4
C
I
C
L
O
P
I
R
O
X

O
L
A
M
I
N
E
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
1
0
0
4
2
5
1
1
1
0
1
0
3
2
8
0
2
5
1
1
1
0
1
0
3
4
S
T
I
E
P
R
O
X

M
E
D
.
S
H
A
M
P

1
,
5
%

W
/
W

B
O
T
T
L
E
x
1
2
5

M
L
D
0
1
A
E
1
4
C
I
C
L
O
P
I
R
O
X

O
L
A
M
I
N
E
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E
B
E
1
0
0
5
2
5
1
1
1
0
1
0
4
2
8
0
2
5
1
1
1
0
1
0
4
1
S
T
I
E
P
R
O
X

M
E
D
.
S
H
A
M
P

1
,
5
%

W
/
W

B
O
T
T
L
E
x
1
5
0

M
L
D
0
1
A
E
1
4
C
I
C
L
O
P
I
R
O
X

O
L
A
M
I
N
E
G
L
A
X
O
S
M
I
T
H
K
L
I
N
E

A
E