HBSC2203 : TEACHING OF SCIENCE: MATERIAL AND PHYSICAL PRIMARY

NORIZAM BIN JAAMAN 820917-01-5719

SOALAN TUGASAN 1. Antara faktor penting dalam merancang dan melaksanakan program sains yang inovatif dan menarik dikatakan bergantung kepada guru yang mempunyai kefahaman tentang teori dan pendekatan untuk pembelajaran dan pengajaran pendidikan sains; Anda dikehendaki meneliti hasil kerja dan sumbangan Jerome Bruner dan David Ausubel. Mereka adalah ahli psikologi pendidikan yang telah memberi pemahaman bermakna terhadap pengajaran dan pembelajaran sains rendah. Terangkan setiap teori pembelajaran untuk menunjukkan kefahaman anda dan implikasinya terhadap pembelajaran sains rendah. Penerangan anda mesti boleh membanding dan membezakan pendekatan deduktif dan induktif dalam pengajaran sains rendah. Keseluruhannya, anda akan sedar bahawa pengajaran berkesan mesti mengambil kira gaya pembelajaran pelajar dan perbezaan individu. (10 markah) JAWAPAN Teori Pembelajaran Jerome Bruner Jerome Bruner merupakan seorang ahli psikologi pendidikan terkenal yang telah banyak menyumbang dalam penulisan teori pembelajaran dan pemahaman bermakna terhadap proses pengajaran dan pembelajaran sains rendah. Bruner bersetuju dengan Piaget bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah melalui peringkat-peringkat tertentu. Walau bagaimanapun, Bruner lebih menegaskan pembelajaran secara penemuan iaitu mengolah apa yang diketahui pelajar itu kepada suatu corak dalam keadaan baru dan lebih kepada prinsip konstruktivisme. Jerome.Bruner telah mengemukakan perkembangan kognitif kanak-kanak terbahagi kepada 3 peringkat iaitu : • Peringkat enaktif (0-2 tahun) • Peringkat ikonik (2-4 tahun) • Peringkat simbolik (5-7 tahun) Beliau berpendapat bahawa seseorang murid belajar dengan cara menemui struktur konsep-konsep yang dipelajari. Kanak-kanak membentuk konsep dengan mengasingkan benda-benda mengikut ciri-ciri persamaan dan perbezaan. Selain itu, pengajaran didasarkan kepada perangsang murid terhadap konsep itu dengan pengetahuan sedia ada. -1-

HBSC2203 : TEACHING OF SCIENCE: MATERIAL AND PHYSICAL PRIMARY
NORIZAM BIN JAAMAN 820917-01-5719

Jerome Bruner berpendapat bahawa kegiatan belajar akan berjalan baik dan kreatif jika murid dapat menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Dalam hal ini Bruner membahagikan kepada tiga tahap. I. Tahap informasi, iaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru II. Tahap transformasi, iaitu tahap memahami, mencerna dan menganalisis pengetahuan baru serta ditransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain, dan III. Tahap evaluasi atau penilaian, iaitu untuk mengetahui apakah hasil tranformasi pada tahap kedua tadi benar atau tidak. Antara implikasi pengajaran dan pembelajaran Jerome Bruner ialah: a. Memupuk motivasi intrinsik pelajar. b. Membimbing pelajar menyusun konsep-konsep yang berkaitan secara hierarki. c. Membangkitkan naluri ingin tahu pelajar dengan kaedah inkuiri-penemuan dan kaedah induktif. d. Menyusun isi pelajaran secara sistematik mengikut tahap perkembangan kognitif pelajar. e. Memberi peneguhan selepas aktiviti penilaian. Teori Pembelajaran David Ausubel David Ausubel mengemukakan teori pembelajaran yang mengatakan manusia memperoleh ilmu kebanyakannya dalam bentuk pembelajaran resepsi yang bermakna dan bukan daripada pembelajaran penemuan atau dikenali sebagai Model Pembelajaran Ekspositori. Ausubel juga mengemukakan pembelajaran lisan bermakna, termasuklah pentingnya maklumat lisan, idea dan hubungan antara idea yang dikenali sebagai Konsep Penyusunan Awal. Walau bagaimanapun, hafalan tidak dianggap sebagai pembelajaran bermakna. Prinsip pembelajaran dan pengajaran David Ausubel boleh digunakan dalam pengajaran dengan memberikan perhatian kepada dua perkara berikut: i. Ausubel mencadangkan supaya guru menggunakan pembelajaran resepsi (penerimaan) atau model pengajaran ekspositori kerana guru dapat menyampaikan maklumat yang lengkap dalam susunan yang teratur seperti dalam kaedah kuliah.

-2-

HBSC2203 : TEACHING OF SCIENCE: MATERIAL AND PHYSICAL PRIMARY
NORIZAM BIN JAAMAN 820917-01-5719

ii.

Menggunakan penyusunan awal dalam pengajaran untuk menggalakkan pelajar mengingat semula konsep yang telah dipelajari dan mengaitkannya dengan konsep baru yang akan dipelajari serta mengingatkan mereka tentang perkara-perkara penting dalam sesuatu tajuk pelajaran.

Teori Pembelajaran Jerome Bruner • ( Pendekatan Induktif ) Melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumatmaklumat, kemudian membuat generalisasi dan kesimpulannya. • Di dalam situasi pelajaran yang menggunakan pendekatan induktif, guru boleh mengemukakan beberapa contoh yang khusus diikuti dengan aktiviti soal jawab untuk membimbing murid-murid memerhati, mengkaji, mengenal pasti prinsip atau fakta penting yang terkandung dalam setiap contoh itu.

Aspek KONSEP PENDEKATAN

Teori Pembelajaran David Ausubel • ( Pendekatan Deduktif ) Konsep deduktif boleh ditakrifkan sebagai sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada sesuatu atau beberapa rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan diikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yang khusus. • Kadangkala, pendekatan deduktif ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi yang baru daripada rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan yang telah diketahui. • Dalam pendekatan deduktif ini, guru memberitahu murid objektif pada peringkat awal. Murid dibimbing mengingat kembali hukum, prinsip, teori atau peraturan yang berkaitan untuk membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau mendapatkan kesimpulan yang baru.

-3-

HBSC2203 : TEACHING OF SCIENCE: MATERIAL AND PHYSICAL PRIMARY
NORIZAM BIN JAAMAN 820917-01-5719

• •

Membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu. Membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. Misalnya mendapat prinsip graviti daripada ujikaji benda-benda dijatuhkan dari atas ke bawah.

JENIS PENDEKATAN

• • • •

Penyelesaian masalah. Membuat generalisasi baru. Membukti hipotesis Pendekatan deduktif juga boleh digunakan untuk membuktikan sesuatu hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari.

• • •

Membentuk satu hukum daripada pernyataan-pernyataan tertentu.. Membentuk satu teorem melalui aktiviti-aktiviti induktif. Mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran.

Untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti induktif dengan berkesan, guru perlulah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip penggunaan strategi pengajaran induktif yang dihuraikan berikut : • Sebelum memulakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara induktif, guru sediakan contoh yang sesuai bagi membantu murid membuat rumusan. Di damping itu soalansoalan harus disediakan untuk membimbing murid mendapat kesimpulan yang berkenaan. • Guru tidak harus memberi penerangan atau menghuraikan isi pelajaran yang berkaitan dengan kesimpulan. Murid-murid

PRINSIP PENDEKATAN

Pada peringkat permulaan, masalah atau hipotesis harus didedahkan terlebih dahulu.

Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali generalisasi, prinsip atau teori yang membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan.

Generalisasi, prinsip atau teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membukti hipotesis haruslah diketahui serta telah difahamkan.

Proses menyelesaikan masalah

-4-

HBSC2203 : TEACHING OF SCIENCE: MATERIAL AND PHYSICAL PRIMARY
NORIZAM BIN JAAMAN 820917-01-5719

dibimbing melalui aktiviti soal jawab untuk mendapat kesimpulan diri sendiri. • Jenis contoh khusus yang diberikan haruslah dipelbagaikan , tetapi mengandungi ciri yang sama dan mudah untuk membolehkan murid mengenal pastinya. • Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai dan mencukupi. Selepas contohcontoh khusus yang dikemukakan oleh guru-guru, murid-murid juga digalakkan memberi contohcontoh yang serupa. • Guru tidak harus mengemukakan semua contoh sekali gus, tetapi seelok-eloknya mempersembahkannya satu demi satu. Cara ini boleh menarik perhatian murid serta membolehkan mereka mengenal pasti ciri contoh itu dengan lebih mudah lagi. • Alat bantu mengajar harus disediakan untuk membantu murid mendapat kesimpulan yang berkenaan. • Aktiviti pembelajaran secara induktif harus melibatkan penggunaan deria-deria murid, khasnya penglihatan, •

untuk membuktikan hipotesis tidak terhad kepada menggunakan satu generalisasi, prinsip atau teori yang telah dipelajari. Guru sendiri tidak perlu melaksanakan cara menyelesaikan masalah atau menghuraikan cara membukti hipotesis, tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah sendiri.

-5-

HBSC2203 : TEACHING OF SCIENCE: MATERIAL AND PHYSICAL PRIMARY
NORIZAM BIN JAAMAN 820917-01-5719

pendengaran, hidu dan sentuh • Proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kaedah induktif harus mengikut urutan yang tepat, iaitu daripada contohcontoh spesifik kepada kesimpulan umum.

Jadual 1 : Perbezaan Pendekatan Induktif dan Deduktif.

2. Guru yang berkesan sentiasa merancang pengajarannya sebelum waktu pembelajaran

-6-

HBSC2203 : TEACHING OF SCIENCE: MATERIAL AND PHYSICAL PRIMARY
NORIZAM BIN JAAMAN 820917-01-5719

bagi menyesuaikan diri dengan buku, bahan, media dan inovasi dalam pengkhususannya. Di sebalik semua aktiviti perancangan, menulis rancangan mengajar adalah tunggak dalam proses perancangan. Pilih SATU tajuk dari sukatan sains rendah dan sediakan rancangan mengajar untuk SATU jam menggunakan pendekatan constructivist (guna Needham 5 fasa). (10 markah) JAWAPAN. RANCANGAN MENGAJAR HARIAN SAINS Mata Pelajaran Tahun Masa Bidang Tajuk Objektif Umum Objektif Khusus : Sains : 5 Teratai : 9.00 – 10.00 pagi (60 minit) : Menyiasat Alam Fizikal : Tenaga – Sumber Tenaga Elektrik. : Memahami pelbagai jenis sumber tenaga elektrik. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: a. b. Pengetahuan Sedia Ada Strategi Pengajaran Menyenaraikan sumber-sumber tenaga elektrik. Melukis dan melabel sumber-sumber tenaga elektrik

: Murid pernah menggunakan sel kering pada lampu suluh di waktu malam : i. Penerangan : ii.Perbincangan.

Penerapan Nilai

: i. Teliti dan tekun :ii. Mensyukuri nikmat tuhan :iii. Bersikap jujur dalam merekodkan sesuatu.

KPS

: i. Memerhati ii. Meramal iii. Berkomunikasi iv. membuat inferens v. Mengelas

KBKK

: i. Memberi pendapat -7-

HBSC2203 : TEACHING OF SCIENCE: MATERIAL AND PHYSICAL PRIMARY
NORIZAM BIN JAAMAN 820917-01-5719

ii. Menjana idea iii. Menyelesaikan masalah iv. Menghubung kait v. Mengklasifikasi vii Merumus Alat Bantu Mengajar : Sel kering, model akumulator, dinamo, gambar-gambar, papan tulis, kertas, pen dan lembaran kerja.

-8-

HBSC2203 : TEACHING OF SCIENCE: MATERIAL AND PHYSICAL PRIMARY
NORIZAM BIN JAAMAN 820917-015719

Fasa/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Orientasi (5 Minit)

S1: Apakah sumber elektrik yang terdapat di sekolah kita? S2: Bagaimanakah sumber tenaga itu dihantar ke sekolah kita? S3: Sekiranya sekolah kita tidak terdapat sumber tenaga elektrik, bagaimanakah kita memperolehi sumber tenaga yang lain?

Guru membincangkan tentang sumber tenaga elektrik Memerhati yang terdapat di sekolah. Berkomunikasi Murid menyatakan sumber tenaga elektrik yang terdapat di sekolah. Meramal Murid menjana idea untuk memikirkan sumber-sumber tenaga lain yang boleh membekalkan arus elektrik.

Pencetusan Idea (20 Minit)

S4: Cuba perhatikan di sekeliling kamu. Nyatakan peralatan elektrik yang boleh kamu lihat di sekitar sekolah kita. S5: Bagaimanakah peralatan tersebut boleh berfungsi?

Murid diminta melihat di sekeliling sekolah untuk Memerhati memerhati seberapa banyak peralatan elektrik yang boleh didapati di sekolah. Murid i. ii. iii. diminta menyenaraikan peralatan elektrik Mengelas

tersebut berdasarkan ciri-ciri berikut: mengeluarkan cahaya mengeluarkan bunyi mengeluarkan haba

-9-

HBSC2203 : TEACHING OF SCIENCE: MATERIAL AND PHYSICAL PRIMARY
NORIZAM BIN JAAMAN 820917-015719

S6: Antara peralatan yang kamu senaraikan, apakah peralatan yang paling penting dalam kehidupan seharian kita? S7: Apakah yang akan berlaku sekiranya tidak terdapat sumber tenaga elektrik di tempat kita?

iv. v.

menolong membantu kerja menggerakkan sesuatu

Membincangkan kepentingan peralatan tersebut dalam kehidupan seharian.

Penstrukturan Semula Idea (15 Minit)

S8: Bolehkah kamu kenal pasti sumber tenaga elektrik bagi peralatan-peralatan tersebut?

Guru meminta murid berbincang dalam kumpulan bagi Mengklasifikasi mengenal pasti sumber tenaga elektrik bagi peralatan elektrik tersebut. Selepas murid selesai menjalankan perbincangan

S9: Apakah sumber tenaga elektrik yang digunakan dalam lampu suluh? S10: Bolehkah kita - 10 -

mereka, wakil kumpulan diminta membentangkan hasil Berkomunikasi perbincangan kumpulan masing-masing.

HBSC2203 : TEACHING OF SCIENCE: MATERIAL AND PHYSICAL PRIMARY
NORIZAM BIN JAAMAN 820917-015719

menggunakan sumber tenaga elektrik yang lain dalam lampu suluh?

Aplikasi Idea (15 Minit)

S11: Pernahkah kamu melihat sumber tenaga elektrik ini?

Menerangkan sumber-sumber tenaga elektrik.

Memerhati

Guru menunjukkan satu persatu sumber tenaga elektrik Membuat inferens S12: Apakah nama sumber tenaga elektrik ini? S13: Di manakah kita boleh menjumpai sumber tenaga elektrik ini? seperti sel kering, akumulator, dinamo dan gambar sumber-sumber tenaga elektrik yang lain. Murid diminta melukis dan melabelkan bahagianbahagian pada sumber tenaga elektrik pada lembaran kerja yang diberikan.

Refleksi (5 Minit)

S14: Cuba kamu senaraikan sekali lagi sumber-sumber tenaga elektrik yang boleh kita gunakan.

Sebagai penutup dan pengukuhan, sekali lagi murid Membuat kesimpulan diminta menyatakan sumber-sumber tenaga elektrik yang sering digunakan.

- 11 -

HBSC2203 : TEACHING OF SCIENCE: MATERIAL AND PHYSICAL PRIMARY
NORIZAM BIN JAAMAN 820917-015719

3. Constructivist dilihat sebagai satu falsafah dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia mengambil pandangan bahawa pelajar secara aktif membina pengetahuan baru dengan mereflek secara aktif pengalamannya dan interaksi dengan persekitaran. Pengalaman dan interaksi tersebut akan termasuk pengetahuannya terdahulu dan makna yang dibuatnya terhadap aktiviti pembelajaran. Dengan mengunakan jadual yang sesuai, banding dan bezakan kelas tradisi dengan kelas konstruktif. (5 markah) JAWAPAN Banding dan beza kelas tradisi dengan kelas konstruktif. Guru Kelas Tradisi memberi maklumat Aspek 1. konsep Kelas Konstruktif Guru sebagai fasilitator yang membantu murid membina pengetahuan menyelesaikan masalah. Ia lebih berpusatkan murid. Pengetahuan yang tertumpu. 2. Pengetahuan murid Pengetahuan dibina sendiri oleh murid secara aktif kepada berdasarkan pengetahuan sedia ada. Pelajar bekerja dalam aktiviti individu atau sendiri. Guru secara memainkan penuh peranan dalam 4. Peranan Guru 3. Penglibatan Pelajar Pelajar bekerja secara dan

kepada pelajar dan pelajar menerima ilmu pengetahuan.

berkumpulan atau koperatif. Guru memainkan peranan

secara interaksi berasaskan perundingan. Taksiran berasaskan pemerhatian kerja dan

pengajaran dan pembelajaran. Taksiran tertutup. melalui soalan 5. Penilaian

pelajar,

soalan yang menjana idea.

PEMBELAJARAN SECARA TRADISI

- 12 -

PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIF

HBSC2203 : TEACHING OF SCIENCE: MATERIAL AND PHYSICAL PRIMARY
NORIZAM BIN JAAMAN 820917-015719

PENGENALAN KEPADA KONSEP Konsep diperkenalkan secara deduktif kepada murid

PENEROKAAN Murid menghadapi atau masalah baru situasi

LATIHAN Bagi mengukuhkan konsep, murid diberi banyak latihan

SOALAN DARIPADA MURID Murid mengajukan beberapa soalan yang berkaitan situasi atau masalah yang dihadapi

APLIKASI Murid mengaplikasi konsep yang dipelajari dalam situasi baru

. PENYIASATAN DAN KAJIAN SPESIFIK Murid memilih satu daripada soalan atau sebarang masalah yang diajukan dan menjalankan penyiasatan penuh

REFLEKSI Murid mencari hubungan antara soalan-soalan dan sebarang masalah yang dijanakan dan membuat generalisasi. Seterusnya, murid mungkin menemui situasi atau masalah baru untuk diterokai atau disiasat

JADUAL 2: Perbandingan Pembelajaran Secara Tradisil dan Konstruktif Rujukan - 13 -

HBSC2203 : TEACHING OF SCIENCE: MATERIAL AND PHYSICAL PRIMARY
NORIZAM BIN JAAMAN 820917-015719

Arshad Rawaian & Zainah Mohd. Azahari, (1996). Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sains Tahun 5. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Nagalingam Karrupiah, (2008). HSBC1103. Introduction to Science Education.. Kuala Lumpur : Open University Malaysia. Saiful Bakhri Haji Said Abdullah (2000). Huraian Sukatan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 5, Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum. http://impreschoolteacha.blogspot.com/2008/12/pendekatan-deduktif.html http://fisikaumm.blogspot.com/2009/01/psikologi-pembelajaran-kognitif.html http://www.geocities.com/heksagon2001/pendekatankonstruktivisme.htm

- 14 -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful