You are on page 1of 4

WWW.VBO.

BE
>INFORVBO
Nieuwsbrief voor decision makers

[ 3 DECEMBER 2009 – Nr. 41 ]

Ondernemingen gaan voor een sterk en


evenwichtig Internationaal Klimaatakkoord
kundige maatregelen op internationaal niveau andere landen met een grote uitstoot duidelijke,
zouden onherstelbare schade aan de Belgische meetbare en controleerbare doelstellingen aan-
en, vandaar, aan de Europese economie kunnen nemen. Zoniet wordt het vastleggen van lange-
berokkenen. Onze bedrijven gaan resoluut voor termijnklimaatdoelstellingen ongeloofwaardig.
een internationaal akkoord, met dien verstande
evenwel dat niet eender welk akkoord een goed Onoordeelkundige maatrege-
akkoord is.
len op internationaal niveau
Met het energie- en klimaatpakket in december
2008 heeft de Europese Unie reeds belangrijke
zouden onherstelbare schade
Van 7 tot 18 december a.s. vindt de 15de stappen gezet. Thans werkt men volop aan de aan de Belgische economie
Internationale Klimaatconferentie van de concrete uitvoering ervan. Europa blijft het kunnen berokkenen.
Verenigde Naties plaats te Kopenhagen. leadership nemen in dit debat. Maar in een
Onderliggende bedoeling is een akkoord te geglobaliseerde wereld dringt een internationale Daarbij komt dat – naast de industrie – het
bereiken over de wereldwijde vermindering van aanpak zich ter zake op. transport, de huishoudens en de landbouw vol-
de broeikasgasemissies. Wetenschappers zijn Al te vaak ontbreken objectieve cijfers en gege- doende aandacht moeten hebben voor de kli-
het immers eens dat onze planeet opwarmt en vens wanneer deze problematiek ter sprake maatuitdagingen en hun gedrag ter zake
dat een stijging van meer dan 2°C ten opzichte komt. In het Klimaatzakboekje dat u als bijlage consequent moeten aanpassen.
van de pre-industriële periode onomkeerbare bij deze Infor vindt, hanteert het VBO enkel cij- Sinds de Bali Conferentie in 2007 is het alle
schade zal berokkenen. fermateriaal dat afkomstig is van nationaal en hens aan dek voor de Klimaatconferentie van
De strijd tegen klimaatverandering is voor de internationaal erkende bronnen. Op basis hier- Kopenhagen. Amper enkele dagen voor het
Belgische bedrijven een topdossier. Talrijke rap- van stelt het 10 criteria vast waaraan een sterk startschot is het de vraag of er wel een akkoord
porten tonen aan dat niet tijdig handelen tot en evenwichtig internationaal klimaatbeleid uit de bus kan komen. De bedrijfswereld heeft
een torenhoge economische kost dreigt te lei- moet voldoen. zijn standpunten op nationaal, Europees en
den. De uitdaging is duidelijk: indien geen bij- Een conditio sine qua non is dat de lasten van internationaal vlak herhaaldelijk onderstreept.
komende maatregelen genomen worden, zal de de Europese industrie vergelijkbaar zijn met die Nu zitten enkel de VN-lidstaten aan de onder-
mondiale uitstoot tegen 2050 ongeveer verdub- van de industrie in de andere werelddelen en handelingstafel. Aan hen om met gezond ver-
belen ten opzichte van 1990. Het Belgische dat er, bijgevolg, een ‘level playing field’ stand evenwichtige afspraken te maken.
bedrijfsleven wil zijn verantwoordelijkheid gecreëerd wordt. Het zou totaal absurd zijn om RUDI THOMAES, GEDELEGEERD BESTUURDER
nemen zoals het dit in het verleden ook deed: het Europees concurrentievermogen in het
Het Klimaatzakboekje
zijn uitstoot daalde sinds 1990 met 20% terwijl gedrang te brengen ten voordele van onderne- 2010 vindt u als
de gecreëerde toegevoegde waarde met 30% mingen buiten de EU die aan minder strenge bijlage bij deze Infor.
steeg. Het VBO schakelde trouwens op dit vlak klimaatregels zouden onderworpen worden.
in een hogere versnelling met zijn initiatieven Daarom moeten alle industrielanden reductie-
rond energie-efficiëntie. doelstellingen aanvaarden die vergelijkbaar zijn
Waakzaamheid is echter geboden. Onoordeel- met die van de EU. Voorts moeten ook alle

BLIKVANGER CIJFER VAN DE WEEK


> ONTWERP TOT CODIFICATIE ECONOMISCH RECHT >
Omvangrijk werk… Hoge belastingdruk op kmo’s
VAN SCHOOL NAAR WERK > Samen werken aan een
veilige én gezonde loopbaan
INNOVATIE> Ondernemingen investeren wel
57,3% Een doorsnee Belgische kmo ziet 57,3%
van haar winst wegvloeien via belastin-
gen allerhande. Slechts 3 lidstaten heb-
ben een hogere belastingdruk in Europa. Op gebied van
degelijk in O&O lasten op arbeid heeft België samen met Frankrijk nog steeds
de twijfelachtige eer van wereldkampioen.
WEKELIJKS – AFGIFTEKANTOOR: SINT-NIKLAAS – P409959 www.vbo.be > publicaties > cijfers en feiten
>
[ INFOR VBO 41 — 3 DECEMBER 2009 ]

VAN SCHOOL NAAR WERK steunen op dat vlak en zijn eigen initiatieven
en deelname aan lopende projecten nog ver-
Samen werken aan een veilige én gezonde loopbaan sterken.

Op 27 november vond in het Conferentie- opleidingsstages en andere methodieken om Kris De Meester – kdm@vbo-feb.be

centrum Square in Brussel een conferentie de kloof tussen onderwijs- en bedrijfswereld http://www.prevent.be/net/net01.nsf/p/young
plaats, georganiseerd door Prevent in opdracht te overbruggen kwamen aan bod, evenals tal
van Assuralia, over de huidige en toekomstige van goede praktijken op het vlak van attitude-
samenwerking tussen de onderwijs- en bedrijfs- vorming en didactische ondersteuning. > INNOVATIE

wereld en hoe zij jongeren voorbereiden op een Vertegenwoordigers van de onderwijswereld, Ondernemingen investeren
veilige en gezonde loopbaan. Werkplekleren, vakbonden, werkgevers en preventieadviseurs
benadrukten eensgezind dat het gaat om
wel degelijk in O&O
een gedeelde verantwoordelijkheid en dat De Europese Commissie heeft recent haar jaar-
alle partijen beter worden van een goede lijkse vergelijking over de investeringen in
samenwerking en synergie. onderzoek en ontwikkeling (O&O) in de top
De jongeren van vandaag zijn de 1.000 Europese en niet-Europese onderne-
werknemers en werkgevers van morgen. Het mingen bekendgemaakt. Deze studie bevestigt
is dan ook belangrijk dat ze tijdens hun nog maar eens de conclusie uit het concur-
opleiding leren wat veilig en gezond werken rentierapport van de Centrale Raad voor het
is, zodat ze dat later ook doen op de werk- Bedrijfsleven dat de Europese ondernemingen
vloer. Er worden al heel wat positieve initia- (en ook de Belgische!) zeker niet minder in
tieven genomen om jongeren te O&O investeren dan hun concurrenten in het
sensibiliseren. Toch is een blijvende inzet buitenland. Zoals de grafiek toont, worden de
van de verschillende betrokken actoren Europese ondernemingen immers in alle acti-
nodig om jongeren een veiligheidscultuur viteitstypes gekenmerkt door een gemiddeld
bij te brengen, en dit zowel binnen de onder- hogere O&O-intensiteit dan de Amerikaanse.
wijs- als bedrijfswereld. Het VBO zal het En toch kent de Amerikaanse economie in haar
bedrijfsleven blijven stimuleren en onder- geheel een hogere O&O-intensiteit dan de

VBO-ACTIE

> Werkgeversdelegatie bij Prins Filip, die de steden Casablanca, Rabat, werknemers individueel aansprakelijk voor
Premier Leterme Marrakech en Tanger bezocht. Met meer dan begane inbreuken op het mededingingsrecht?
Maandag laatstleden heeft Eerste minister Yves 270 zakenlui was het één van de grootste han- Het bleek duidelijk dat een grondige reflectie
Leterme een werkgeversdelegatie ontvangen delsmissies ooit. Het land biedt talrijke oppor- over de invoering van strafsancties in het
o.l.v. VBO-voorzitter Thomas Leysen. De vak- tuniteiten voor het Belgische bedrijfsleven, Belgisch mededingingsrecht noodzakelijk is.
bonden hadden het overleg over de toenadering onder meer in de sectoren bouw, milieu, ener- Het VBO staat open om hier constructief aan
tussen de statuten arbeiders-bedienden opge- gie en gezondheidszorg. Tijdens de zending von- deel te nemen.
blazen en de regering verzocht om een oplos- den dan ook interessante werkvergaderingen Stefaan Verhamme – sv@vbo-feb.be

sing aan de werkgevers op te leggen. De met de minister van Energie, Mijnen, Water en
regering heeft wijselijk geoordeeld dat het dos- Milieu en de minister van Volksgezondheid van
sier arbeiders-bedienden een zaak van de socia- Marokko plaats, alsook met de autoriteiten van > Commissie Communicatie
le partners is. Voorts werd erop aangedrongen Groot Casablanca. bezoekt Janssen
dat de regeringsbeslissing inzake de verlenging Pharmaceutica
van de anticrisismaatregelen, waaronder tijde-
> Juridische commissie De commissie Communicatie van het VBO hield

lijke werkloosheid voor bedienden, nu snel zou De leden van de Juridische commissie van het haar laatste vergadering van het jaar in Beerse

uitgevoerd worden zodat er geen juridische VBO hebben uitgebreid gediscussieerd over het op de zetel van Janssen Pharmaceutica, het

onzekerheid ontstaat. Bovendien zou elke vorm verzoek van minister Van Quickenborne aan de bedrijf van haar voorzitter Stefan Gijssels. De

van kostenverhoging voor de bedrijven, van wel- Algemene Directie Mededinging betreffende de vergadering leidde opnieuw tot een vruchtbare

ke aard dan ook, vandaag enkel en alleen maar wenselijkheid van de invoering van strafrechte- uitwisseling van goede praktijken tussen de

ontslagen en faillissementen versnellen en dus lijke sancties in het Belgisch mededingings- leden op basis van onder meer de voorstelling

m.a.w. contraproductief zijn. recht. Dit verzoek doet meerdere vragen rijzen. van het recente duurzaamheidsrapport van
Vormen gevangenisstraffen en geldboeten een essenscia. Een rondleiding in het bedrijf, en
> VBO op prinselijke zending geschikte sanctie om het mededingingsrecht vooral in het laboratorium, maakte duidelijk
naar Marokko af te dwingen? Hoe verhoudt deze strafproce- welke grote O&O-inspanningen komen kijken
Vorige week nam VBO-gedelegeerd bestuurder dure zich ten opzichte van de bestaande bij de diverse etappes in het ontwerp van een
Rudi Thomaes deel aan de gezamenlijke han- administratieve procedures? Ligt de verant- nieuw geneesmiddel.
delsmissie naar Marokko, voorgezeten door woordelijkheid steeds bij de onderneming? Zijn Olivier Joris – oj@vbo-feb.be
[ INFOR VBO 41 — 3 DECEMBER 2009 ]
> ONTWERP TOT CODIFICATIE ECONOMISCH RECHT

Omvangrijk werk…
Vorige week werd met veel uiterlijk vertoon een ‘ontwerp tot codificatie de handelspraktijken, de economische mededinging, de toegang tot het
van het economisch recht’ officieel aan de regering overhandigd. Deze beroep, de economische regelgeving en de prijzen, de intellectuele
tekst is het resultaat van drie jaar hard werken. In 2007 kreeg, op ini- eigendom, de economische overeenkomsten… in eenzelfde tekst onder-
tiatief van de voorzitter van de FOD Economie Lambert Verjus, een brengen.
‘Ronde tafel’ de opdracht de vigerende economische wetgeving te eva- Hoe zullen de ondernemingen, de voornaamste geadresseerden
lueren en, waar mogelijk, de modernisering ervan voor te stellen. Deze van deze ontwerpcodex, deze tekst onthalen? Het VBO werd niet bij de
werkzaamheden leidden tot het opstellen van een verslag dat eind 2008 werkzaamheden voor het opstellen van deze codificatie betrokken. De
werd gepubliceerd. Daarin werd gehamerd op de noodzaak om de eco- auteurs ervan wilden zonder politieke druk en zonder druk van de ver-
nomische wetgeving te reorganiseren in een codex die de algemene schillende belanghebbende partijen werken. A priori is iedere inspan-
regels van het economisch recht zou bijeenbrengen in een duidelijke, ning tot verduidelijking welkom. Ons recht wordt namelijk gekenmerkt
logisch geordende en coherente tekst. De hoogleraren Koen Byttebier door een wildgroei en een aanzienlijke versnippering van de economi-
en Régine Feltkamp werden met het redactiewerk belast. Een titanen- sche regelgeving en door een gebrek aan eenvormige politieke en socia-
werk, want ze moesten de wetgevingen met betrekking tot materies als le visie. Wie kan er dan tegen zijn dat men het tekstgebruik wil
vereenvoudigen, verouderde bepa-
lingen wil schrappen en contradic-
ties wil opheffen? Dan nog echter
ziet het ernaar uit dat het een
Ons recht wordt geken- omvangrijk werk met vele hinder-
merkt door een wildgroei nissen wordt. Zelfs ‘bij constant
en een aanzienlijke recht’ zou een codificatie niet neu-
versnippering van de traal kunnen zijn.
economische regelgeving. Charles Gheur – cg@vbo-feb.be

O&O-intensiteit voor de verschillende types van economische activiteiten er blijk- gemeente. In het definitieve verslag zullen, op
activiteit in 2008 (in % van de omzet; Bron: EC)
baar maar moeilijk tot verzoek van de sociale partners, sectorale gege-
14
12,7
ontwikkeling kunnen vens worden toegevoegd.
EU
12 11,6 komen. Dit is alvast 1 In vergelijking met de federale enquête 2005
VS
10 prioriteit die de volle toont het voorlopige verslag 2008 aan dat,
8 aandacht van de ondanks een algemene toename van het ver-
6 nieuwe Europese keer met +1,9% in drie jaar, het gebruik van
4,2 Commissie zal moe- de wagen bij het woon-werkverkeer lichtjes is
4 3,2
2 1,5
ten wegdragen. teruggelopen (64% in plaats van 65,6% van de
1,3
0,5 0,3 trajecten in 2005). Bij wijze van compensatie
0 Geert Vancronenburg –
activiteiten met een activiteiten met een activiteiten met een activiteiten met een
hoge O&O-intensiteit medium-hoge O&O-intensiteit medium-lage O&O-intensiteit lage O&O-intensiteit gva@vbo-feb.be zijn de meer duurzame verplaatsingswijzen toe-
genomen: trein (10,3% in plaats van 9,3%),
Europese (respectievelijk 2,7% en 1,9% van ander openbaar vervoer (6,3% in plaats van
> WOON-WERKVERKEER
het bbp in 2007). Hoe valt dit te verklaren? De 5,8%) en fiets (8,2% in plaats van 7,7%).
reden is dat de economische activiteiten met Naar een almaar Steeds meer bedrijven hebben deze enquête
een hoge O&O-intensiteit in de Amerikaanse aangegrepen om, in overleg met hun werkne-
duurzamere mobiliteit mers, aansporende maatregelen voor een bete-
economie een groter gewicht hebben dan in de
Europese economie, die meer gespecialiseerd De Federale Overheidsdienst Mobiliteit legt re mobiliteit te ontwikkelen. De FOD Mobiliteit
is in activiteiten met een medium O&O-inten- thans de laatste hand aan zijn analyse van de stelt vast dat deze maatregelen een reële
siteit. Corrigeer dus voor deze verschillen in federale enquête 2008 naar het woon-werk- impact op de duurzame mobiliteit hebben en
sectorale samenstelling en de O&O-intensiteit verkeer bij bedrijven en overheidsinstellingen moedigt de ondernemingen aan om op deze
van de Amerikaanse en de Europese economie met meer dan 100 werknemers. Dankzij de voluntaristische weg voort te gaan. Op onder-
zal nagenoeg aan elkaar gelijk zijn. gecombineerde gegevens van de KBO, de RSZ staande website staat een gids voor ‘best prac-
De grote innovatiehandicap voor Europa en het Rijksregister zullen de deelnemende tices’ die daartoe als inspiratiebron kan dienen.
(en ook voor België) is dus niet dat de bestaan- bedrijven zo hun specifieke situatie kunnen Het VBO stelt vast dat de bedrijven ten
de ondernemingen te weinig in O&O zouden vergelijken met het gemiddelde van de onder- volle hun verantwoordelijkheid nemen bij de
investeren, maar veeleer dat kennisintensieve nemingen van hun gewest, provincie en zelfs verbetering van de mobiliteit van hun perso-
[ INFOR VBO 41 — 3 DECEMBER 2009 ]

AGENDA Tweede editie van de Social Academy Data en thema’s: PLAATS: VBO, Brussel

De eerste editie van de VBO Social Academy kende een INFO: Nathalie Petit
> 25 FEBRUARI: RIGIDE EN FLEXIBELE
groot succes en daarom heeft het VBO besloten een T 02 515 09 64
LOONVORMEN
tweede editie te organiseren, die plaatsvindt van oktober > 25 MAART: DE SOCIO-ECONOMISCHE F 02 515 09 15
2009 tot mei 2010. Deze nieuwe VERANDERINGEN DIE HET SOCIAAL np@vbo-feb.be
editie biedt in zeven namiddagen OVERLEG BEÏNVLOEDEN
een overzicht van de basisprincipes > 20 APRIL: SPRAAKMAKENDE RECHT-
en alle actualiteit op het gebied van SPRAAK
sociaal overleg.
Twee bonussessies
(gratis als u voor de 5 basissessies intekent):
> 18 MEI: DE EUROPESE ONDERNE-
MINGSRAAD
> 20 MEI: HET SOCIAAL OVERLEG EN
ZIJN INZET

Elke sessie vindt plaats van 14 u tot 17 u.

Zie ook www.vbo.be > Events

neel. Ze hebben trouwens niet op deze fede-


rale enquête gewacht om win-winoplossingen
te ontwikkelen. De aansporende en volunta-
Deze maand in Forward, het VBO-magazine
ristische benadering en een alomvattende
aanpak van de mobiliteit moeten de voorkeur • Nano gaat macro.
krijgen op artificiële verplichtingen, die enkel De discrete opmars van nanotechnologie
maar administratieve lasten zouden doen ont- • Quota voor vrouwen in raden van bestuur?
staan, zoals dat al het geval is in Brussel, dat
• Bob Cuyvers predikt de revolutie met Echo Beton
mobiliteitsplannen oplegt in bedrijven met
meer dan 200 werknemers. De maatschap- • De zachte comeback van fusies & overnames
pijen voor openbaar vervoer moeten op hun • Special Milieuconsulting
beurt hun dienstenaanbod beter in overeen-
stemming brengen met de behoeften van de Meer info: www.vbo.be (publicaties > Forward)
werknemers en van de bedrijven.
Annick Hellebuyck – ah@vbo-feb.be daalde de werkloosheid van 12% in 2000 tot de arbeidsmarkt aangepakt worden. De
7% in 2008) verloren te gaan. De nieuwe stra- Commissie is vastbesloten werk te maken van
www.mobilit.fgov.be
tegie wil voortbouwen op de resultaten van de de flexicurity-agenda. Mensen die geen baan
Lissabonstrategie, maar wil ook lessen trekken kunnen vinden, moeten financiële ondersteu-
> STRATEGIE EU 2020 uit de tekortkomingen. ning en op hun maat gesneden hulp krijgen
Het raadplegingsdocument is opgebouwd rond om opnieuw tot de arbeidsmarkt te kunnen
Opvolger Lissabon- drie prioriteiten. Ten eerste, kennis als basis toetreden. Ten derde gaat de Commissie reso-
strategie in de steigers van groei. Op dit punt stelt de tekst o.a. dat luut voor een competitieve en groenere net-
het onderwijs in Europa moet worden verbe- werkeconomie. Ze wil o.m. een beleid voeren
De Europese Commissie heeft op 24 novem- terd, dat het EU-systeem voor intellectuele- dat gericht is op de bevordering van milieu-
ber jl. een werkdocument gepubliceerd over
Grafische productie: The Mailshop – tel. 03 771 12 30 – mail@themailshop.be

eigendomsrechten gemoderniseerd moet innovatie en energie-efficiënte producten.


de opvolger van de Lissabonstrategie voor worden en dat vermeden moet worden dat Voorts heeft de EU een nieuw industriebeleid
groei en jobs, die in 2010 ten einde loopt.* mensen de digitale boot missen. Ten tweede nodig met de klemtoon op innovatiecapaci-
Door de economische en financiële crisis drei- pleit de raadpleging voor een samenleving die teit, het bevorderen van ondernemerschap en
gen de inspanningen van talrijke jaren (zo niemand uitsluit. Zo moet de ‘mismatch’ op het ‘internationaliseren’ van de kmo’s.
De Europese Commissie verwacht de
reacties op dit belangrijk document over de
VBO – Verbond van Belgische Ondernemingen vzw
Ravensteinstraat 4 – 1000 Brussel – tel. 02 515 08 11 – fax 02 515 09 15 toekomst van de Europese economie tegen 15
REDACTIE: Anne Michiels – tel. 02 515 09 44 – am@vbo-feb.be
januari 2010. Het VBO bereidt alvast een
Linda Janssens – tel. 02 515 08 18 – lj@vbo-feb.be omstandig antwoord voor op deze raadpleging.
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Olivier Joris – Wolvenbergstraat 17 – 1180 Brussel
PUBLICATION MANAGER: Stefan Maes – tel. 02 515 08 43 – sm@vbo-feb.be Michael Voordeckers – mv@vbo-feb.be
ADVERTENTIEBIJLAGEN: ADeMar bvba – tel. 03 448 07 57 – nele.brauers@ademaronline.com
ADRESWIJZIGING: VBO – Dienst Mailing – tel. 02 515 09 06 – fax 02 515 09 55 – mailing@vbo-feb.be *http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/eu2020_fr.pdf
COPYRIGHT: overname met bronvermelding is toegestaan

Voor het drukken van Infor maken we gebruik van papier afkomstig uit duurzaam bosbeheer. Duurzaam bosbeheer houdt
rekening met het bosecosysteem, heeft respect voor sociale aspecten (zoals inheemse bevolkingsgroepen of rechten van
bosarbeiders) en is economisch leefbaar.