You are on page 1of 9

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

409 S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

4 41 10 0 S S t t r r o o n n a a
E El le em me en nt ty y t te er re en nu u n na a p po ol lu u b bi it tw wy y: :
grze WARHEIM - FANTASY SKIRMISH potyczka moe rozgrywa si
w kadym zaktku Starego wiata: pord ruin miasta, w lenych
ostpach, na zdradliwych, skutych lodem zoczach grskie! prze"czy,
a nawet w podziemiach twierdzy #rasnoludw czy w dokach
nadmorskiego portu$
R Ro od dz za aj je e t te er re en nu u: :
%a polu itwy nawet kamienny mur moe o&erowa wiele moliwoci$ 'czywicie
mur moe y !ak granic ( lecz pewnie !est czym wice!$ )oe y pozosta"oci
po potnym grodzie, strzegcym przed si"ami *haosu$ )oe y i tak, e
zudowano go z nagrokw cmentarnych i nawiedza! go teraz udrczone yty$
)oe !est resztk spetry&ikowanego demona, ktry tylko czeka, y magiczny "adunek
oudzi" go do ycia$ +stnie! tuziny moliwoci, a to tylko mur$
)odele mog wykona ruch na pe"en dystans !edynie wtedy, gdy porusza! si
po terenie otwartym$ ,eli !ednak natra&i na teren utrudnia!cy poruszanie, taki !ak
gruzowisko, poros"a krzakami ziemia czy las, musz zwolni$ -y uwzgldni to w
grze, teren zosta" podzielony na sze kategorii: otwarty, trudny, bardzo trudny oraz
niedostpny, niezbadany i niebezpieczny$ . zwizku z tym, e pole itwy oraz przygotowane
przez graczy makiety znacznie rni si od sieie, gracze powinni ustali !eszcze
przed rozpoczciem rozgrywki, ktre makiety uznawane d w grze za teren trudny,
bardzo trudny lu niedostpny, niezbadany czy niebezpieczny$
T Te er re en n o ot tw wa ar rt ty y: :
Teren otwarty w adnym stopniu nie utrudnia ruchu$ Terenem otwartym !est powierzchnia
sto"u do gry, ulice, trakty, chya e uzgodniono co innego$ Teren otwarty oe!mu!e
rwnie wzgrza, o ile nie s zyt strome, oraz !ak wspomniano wczenie! drogi i inne
g"adkie powierzchnie$
S Sc ch ho od dy y, , s st to op pn ni ie e d dr ra ab bi in ny y: :
*ho schody, stopnie / drabiny zalicza si do terenu otwartego to modele, ktre chc
pokona taki teren biegiem lu szarujc musz wykona rzut K6$ 0ynik 1 oznacza, e
model traci rwnowag i przewraca si na schodach, stopniach lu olenie uderza w
drabin, w wyniku czego traci 1 punkt W ez moliwoci skorzystania z Ochrony
Pancerza$ 0ynik 2+ oznacza, e model dociera do mie!sca przeznaczenia ezpiecznie$
T Te er re en n t tr ru ud dn ny y: :
1o terenu trudnego zalicza si:
( 2asy, sady, uprawy oraz gst rolinno$
( #rzaki, kar"owate roliny i pncza$
( 3ruzowiska, rumowiska, lu4ne &ormac!e skalne i g"azy$
( 5owierzchnie za!mowane przez ruiny$
( -rody, strumienie i p"ycizny, ktrych szeroko waha si od 2 do 4$
( )oczary, "ota i grzzawiska$
( wieo zaorane, zalane d4 "otniste pola$
( 0ydmy i oszary piaszczyste$
( 1achy, strome lu zdradliwe stoki 6w tym wzgrza, co do ktrych gracze
umwili si przed gr w ten w"anie spos, pozosta"e wzgrza traktowane
d !ak teren otwarty7$
#ady cal dystansu pokonany na oszarze terenu trudnego liczy si za 2$ %a przyk"ad
posta o wsp"czynniku SZYBKO rwnym 4 moe porusza si w lesie na
odleg"o !edynie 2$
,eli !ednostka wykonu!e ruch po terenie otwartym i trudnym w te! same! turze to
porusza si po terenie otwartym w zwyk"y spos, za kady cal dystansu pokonany na
oszarze terenu trudnego liczy si za 2$ 5rzyk"adowo posta 6SZ 47 wykonu!c ruch
porusza si o 2 po terenie otwartym i wkracza do lasu$ 5ozosta"o !e! 2 ruchu, ale
wkroczy"a na teren trudny, wic w lesie poruszy si tylko o 1 naprzd$
)odele, ktre chc pokona teren trudny biegiem lu szarujc musz wykona
rzut K6$ 0ynik 1 oznacza, e model traci rwnowag i przewraca si w wyniku czego
traci 1 punkt W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$ 0ynik 2+ oznacza,
e model dociera do mie!sca przeznaczenia ezpiecznie$
T Te er re en n b ba ar rd dz zo o t tr ru ud dn ny y: :
-ardzo trudny teren oe!mu!e te oszary, na ktrych wykonywanie ruchu !est !eszcze
ardzie! mudne, takie !ak:
( 3ste lasy o drzewach na!eonych cierniami i kolcami$
( 8rwiste stoki$
( 9wce rzeki, ktrych szeroko przekracza 4$
#ady cal dystansu ruchu pokonany w oszarze terenu bardzo trudnego liczy si za 4$ 0
celu uniknicia ewentualnych komplikac!i, u"amki zaokrglane s w gr z
dok"adnoci do $
)odele, ktre chc pokona teren bardzo trudny biegiem lu szarujc musz
wykona rzut K6$ 0ynik 1 oznacza, e model traci rwnowag i przewraca si w
wyniku czego traci 1 punkt W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$ 0ynik
2+ oznacza, e model dociera do mie!sca przeznaczenia ezpiecznie$
T Te er re en n n ni ie ed do os st t! !p pn ny y: :
Teren niedostpny to taki teren, ktrego w grze nie da si pokona : postacie musz go
oe!$ 1o kategorii te! zaliczamy rwce rzeki, niedostpne agna i inne elementy
terenu co do ktrych gracze umwili si w ten w"anie spos$
T Te er re en n n ni ie ez zb ba ad da an ny y: :
%ie kady teren u!awnia swe sekrety od razu ( czasami !edynym sposoem
dowiedzenia si o !ego w"aciwociach !est przekroczenie granicy;
1zia"anie oszaru terenu niezbadanego nie zosta!e ustalone przed potyczk$
.amiast tego naley wykona rzut kostk, kiedy model we!dzie na teren niezbadany
6alo zostanie na nim rozstawiony7$ 5o wykonaniu rzutu teren niezbadany nie !est !u tak
ta!emniczy ( e&ekty !ego dzia"ania pozosta! takie same do ko<ca gry$
T Te er re en n n ni ie eb be ez zp pi ie ec cz zn ny y: :
%iektre oszary na polu itwy s niezwykle zdradzieckie, a wkraczanie na nie wie
si z ryzykiem utraty ycia lu zdrowia$ #iedy model wkroczy na oszar terenu
niebezpiecznego naley wykona rzut K6$ 0ynik 1 oznacza, e nieezpiecze<stwo
dosiga model, ktry traci 1 punkt W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$
0ynik 2+ oznacza, e model skutecznie radzi soie z nieezpiecze<stwem i dociera
do mie!sca przeznaczenia ezpiecznie$ =est naley wykonywa na pocztku kade!
tury w ktre! model pozosta!e na oszarze terenu niebezpiecznego$
" "r rz ze es sz zk ko od dy y: :
1o przeszkd zaliczamy p"oty, ywop"oty i ogrodzenia, mury mierzce wice! ni 1
ale nie wice! ni 2 6przeszkody nisze ni 1 nie wp"ywa! na ruch w aden spos7$
*ho wyda!e si, e przeszkody s podone pod pewnymi wzgldami do terenu trudnego,
powiedzmy lena rolinno moe y taka sama !ak rolinno tworzca ywop"ot,
to istnie!e zasadnicza rnica$ Przeszkody ma! charakter przeszkd liniowych, !ak mur
choy, ktry postacie musz s&orsowa y porusza si dale!$ %atomiast teren trudny
to oszar, !ak agno chociay, ktry zmnie!sza redni szyko poruszania si
postaci$
5okonanie przeszkody kosztu!e posta po"ow wartoci wsp"czynnika
SZYBKO$ ,eli wic model ma wsp"czynnik SZYBKO rwny 4 musi powici
2 na pokonanie ywop"otu czy muru$
,eli warto ruchu, ktry pozosta" postaci nie starcza na pokonanie przeszkody,
model musi si przed ni zatrzyma, a pozosta"a cz ruchu przepada$
,eli w murze, p"ocie czy ywop"ocie !est &urtka lu wyrwa, to zak"ada si, o ile
nie ustalono inacze!, e !est ona otwarta i postacie mog prze! przez ni ez kar do
ruchu$ )odele, ktre pokonu! przeszkody nie mog iega$
# #b br ro on na a p pr rz ze es sz zk ko od dy y o or ra az z s sc ch ho od d$ $w w d dr ra ab bi in n: :
)odele ustawione do 1 za murem, ywop"otem, czy inn przeszkod lu sto!ce do
1" od szczytu schodw czy drainy mog za! pozyc!e do ich orony$ 0 takim
przypadku naley model natychmiast dostawi do przeszkody lu schodw alo
drainy$ 0rg, chcc zaatakowa oro<c w walce wrcz, musi to zroi w zwyk"y
spos, a wic wykonu!c szar$ >taku!cy model nie musi &izycznie przekracza
przeszkody, a wrcz nie moe tego zroi, gdy !est roniona$ .amiast tego model
ustawia si po drugie! stronie przeszkody, na wprost oro<cy$
)odel szaru!cy na wroga za ronion przeszkod czy sto!cego u szczytu
schodw lu drainy nie uzysku!e premii, ktre normalnie wynika! z szary i walczy
w taki spos, !aky w"czy" si do walki !u w poprzednie! turze$ 'znacza to, e nie
uzysku!e automatycznie pierwsze<stwa dzia"ania, lecz dzia"a zgodnie z porzdkiem
INI!ATYWY, nie otrzymu!e premii do roni za uywanie kopii czy innych roni,
ktre premiu! szarujcych, nie d rwnie dzia"a"y zasady spec!alne zwizane z
szar i tak dale!$
.asadzie te! nie podlega! ataku!ce wroga modele ze zdolnoci 2'=$
-ronicy przeszkody model, moe zwiza walk maksymalnie tyle modeli, ile
styka"oy si z !ego podstawk, gdyy ustawi !e w linii proste!$
# #b br ro on na a w wz zn ni ie es si ie en ni ia a l lu ub b p pi i! !t tr ra a b bu ud dy yn nk ku u: :
)odele ustawione do 1 od krawdzi wzniesienia alo pitra w udynku pitrowym
przyna!mnie! 2 nad powierzchni sto"u mog za! pozyc!e do ich orony$ 0 takim
przypadku naley model natychmiast dostawi do krawdzi wzniesienia lu pitra$
0rg, chcc zaatakowa obroc w walce wrcz, musi to zroi w zwyk"y spos, a wic
wykonu!c szar i zda!c testy wspinaczki$ Atakujcy model ustawia si tu przy krawdzi
wzniesienia lu pitra$
)odel szarujcy na wroga sto!cego przy krawdzi wzniesienia lu pitra nie
uzysku!e premii, ktre normalnie wynika! z szary i walczy w taki spos, !aky
w"czy" si do walki !u w poprzednie! turze$ 'znacza to, e nie uzysku!e
automatycznie pierwsze<stwa dzia"ania, lecz dzia"a zgodnie z porzdkiem I, nie
otrzymu!e premii do roni za uywanie kopii czy innych roni, ktre premiu!
szarujcych, nie d rwnie dzia"a"y zasady spec!alne zwizane z szar i tak dale!$
5onadto w pierwsze! azie walki wrcz model, ktry szarowa! dzie tra&ia !edynie na 6
6adne mody&ikatory i zasady spec!alnie nie ma! zastosowania : !edynie
niemody&ikowana 6 oznacza tra&ienie7$
.asadzie te! nie podlega! ataku!ce wroga modele ze zdolnoci 2'=$
)odel ronicy wzniesienia lu pitra udynku, moe zwiza walk wrcz
maksymalnie tyle modeli, ile styka"oy si z !ego podstawk, gdyy ustawi !e w linii
proste!$

W
W Wa a% %a a d de e& &i in ni ic cj ji i: :
3racze powinni uzgodni przed gr rodza!e i spos traktowania terenw na polu
itwy$ *zasami !est to oczywiste, ale to co zda!e si niewane na pocztku potyczki
moe okaza si sporne, kiedy w gr wchodzi zwycistwo lu poraka$ #ilka minut
rozmowy na temat tego, co przedstawia dana makieta terenu oszczdzi
ewentualnego zamieszania w trakcie gry$

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

411 S t r o n a
' 'o ok ka ac cj je e: :
"okacje to pozosta"oci z czasw przed +nwaz! *haosu, mie!sca ktre niegdy cieszy"y
si s"aw, a swym w"acicielom zapewnia"y wiele korzyci$ 0 pozosta"ociach 3ildii
#upcw, wewntrz lazaretu czy w kana"ach wci mona znale4 wiele kosztownoci
lu wykorzysta lokac!e do osignicia zwycistwa$ ,ednak, niektre lokacje to plugawe
mie!sca, zrodzone ze spaczone! woli )rocznych -ogw w ktrych kultyci *haosu
odda! cze swym 5atronom$ .ezczeszczone witynie i splugawione kaplice, to czsty
widok znaczcy krwawy szlak, ktrym poda"y hordy %iewolnikw *iemnoci$
#iedy tylko model we!dzie na teren lokacji moe korzysta z !e! w"aciwoci,
zgodnie z opisem umieszczonym na KARIE "OKA!I$ #ontrol nad lokacj sprawu!e
ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice! modeli bohater#w zna!du!cych si
wewntrz lokacji 6w przypadku KART "OKA!I rozmieszczonych w pomieszczeniach
wewntrz udynkw7 lu posiada wice! modeli bohater#w w odleg"oci do 6 od
centrum lokacji 6w przypadku KART "OKA!I rozmieszczonych ez ogranicze< lu na
zewntrz udynkw7$ ,eeli w poliu KARTY "OKA!I zna!du!e si tyle samo
bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie sprawu!e kontroli nad lokacj$
" "l l( (d dr ro ow wa an ni ie e l lo ok ka ac cj ji i: :
.?@ i *A>'=B*.%@ druyny mog zrezygnowa z korzystania z w"aciwoci lokacji
umieszczone! na KARIE "OKA!I i po we!ciu na teren lokacji spldrowa !$ >y
okreli rezultat !akim zako<czy"o si pldrowanie naley wykona rzut K6 dla kadego
modelu bohatera, ktry ierze udzia" w pldrowaniu$ 0ynik 1 oznacza, e bohater musi
wykona test $iebezpiecznego terenuC 2-# oznacza, e model nic nie znalaz"C natomiast
rezultat 4-$ oznacza, e bohater otrzymu!e +1 Punkt %o&wiadczenia, za wynik 6 oznacza,
e bohater otrzymu!e +1 Punkt %o&wiadczenia oraz odna!du!e !eden znacznik kosztowno&ci$
5o zako<czeniu pldrowania naley orci KART% "OKA!I na drug stron i
po"oy na tym samym mie!scu$ 1o ko<ca potyczki, nie mona korzysta !u z
w"aciwoci lokacji$
) )m mb bo on na a m my y* *l li iw ws sk ka a: :
Gdyby do tego opuszczonego pomieszczenia wszed inynier lub dowiadczony strzelec,
szybko zorientowaby si, e wntrze zostao dobrze przygotowane na stanowisko ogniowe.
Kto wie, czy zostao wykorzystane, a moe jednak o bo sk!d wziy si te liczne karby
na drewnianej ramie okna
"OKA"IZA!A& pomieszczenie z oknem wewntrz udynku, na pierwszym lu
wyszym pitrze$
1opki druyna kontrolu!e ambon my&liwsk, wyrany przez gracza model bohatera,
ktry przeywa na terenie lokacji otrzymu!e w azie strzelania mody&ikator D1 do testu
traienia, ponadto zasig broni dystansowej zosta!e zwikszony o +6$
+ +i il ld di ia a , ,u up pc c$ $w w: :
"o zastanawiaj!ce jak trwae s! struktury Gildii Kupc#w oraz jak wielka jest c$% zysku,
kt#r! reprezentuj! nale!cy do niej przedsibiorcy. awet teraz, gdy nie opad jeszcze py
wzniecony przez &ordy '$aosu niemal w kadej wikszej osadzie znale(% mona kupc#w,
kt#rzy zapac! zotem za wszelkie kosztownoci i arte)akty zdobyte na polu bitwy
"OKA"IZA!A& pomieszczenie wewntrz udynku$
1opki kompania kontrolu!e udynek 'ildii (upc#w, dowolny nalecy do druyny
model, ktry w trakcie rozgrywania potyczki zdoy" znaczniki kosztowno&ci, moe w azie
ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych ruch#w z"oy prec!oza wewntrz 'ildii (upc#w$
.a kady znacznik kosztowno&ci z"oony w 'ildii (upc#w kompania otrzymu!e !eden
)upE$ %aley zauway, e kompania nie traci tak zdoytych )up#w* nawet w
przypadku przegrania potyczki$
+ +o os sp po od da a: :
* czasie godu i rozpaczy, dobrze zaopatrzona gospoda jest wicej warta ni ksi!cy
skarbiec. +eny brzuc$ i butelka gorzaki potra)i! podnie% morale znacznie lepiej ni srebrne
patery i zote puc$ary
"OKA"IZA!A& pomieszczenie wewntrz udynku$
)odele bohater#w nalece do druyny, ktra kontrolu!e 'ospod mog przerzuci
nieudany test S=9>*A8 i 39'.B$ 0ynik drugiego rzutu !est ostateczny$ 5onadto,
modele automatycznie zda! testy S>) 0 0>2*@$
, ,a an na a- -y y: :
,abirynt kana#w to od wiek#w kr#lestwo -zczuroap#w i -ka.en#w, a kompania kt#ra
c$o% czciowo odkryje tajemnice wiata ciek#w zyska du! przewag nad wrogiem
"OKA"IZA!A& ez ogranicze<, na poziomie sto"u$
1opki kompania kontrolu!e we!cie do (ana!#w, !eden wyrany przez gracza model
bohatera, zna!du!cy si w odleg"oci do 6 od centrum lokacji, moe w czasie
wykonywania pozosta!ych ruch#w znikn w kana"ach, y na pocztku nastpne! azy
ruchu gracza po!awi si na parterze wyranego przez gracza udynku, !eeli ruch taki
prowadzi do kontaktu z wrogiem, to !est to rwnoznaczne z szar 6szara ta podlega
dzie wszystkich zasadom szary7$ +ohater moe nawet, !eli gracz soie tego yczy,
przerwa walk, w ktre! ra" udzia", ale w takim wypadku nie dzie mg" szarowa,$
5onadto, model bohatera ukryty poza sto"em nie moe wspiera ezporednio
druyny$ 8wzgldnia!c ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi
wykona test rozbicia, model oczeku!cy w kana"ach nie !est liczony do ca"kowite!
liczy postaci w kompanii$
, ,a ap pl li ic cz zk ka a: :
iewielka kapliczka zbudowana przez mieszka/c#w miasta w godzinie nadc$odz!cej
mierci powicona zostaa wielu bogom, b#stwom i demonom ieliczni, kt#rzy ocaleli z
pogromu ozdobili otarz dzikczynnymi wotami i drobnymi o)iarami
"OKA"IZA!A& ez ogranicze<$
1opki druyna kontrolu!e (apliczk, wszystkie modele bohater#w, ktre zna!du! si w
odleg"oci do 6" od lokacji$ podlega! zasadzie spec!alne! '15'9%'F %> )>3+G 627$
, ,o ok ks so ow wn ni ik k: :
* pozostawionyc$ przez obro/c#w stalowyc$ koksownikac$ wci! tli si ogie/
"OKA"IZA!A& ez ogranicze<$
%ieprochowa ro< dystansowa uywana przez modele bohater#w nalecych do
druyny, ktra kontrolu!e koksowniki zysku!e cechy ora 5?'%H*B >=>#$

' 'a az za ar re et t: :
0apac$ krwi, ludzkic$ wntrznoci, aura mierci, cierpienia, b#lu i rozpaczy zdaje si
wypenia% lazaret, a po gliniane )undamenty, na kt#ryc$ zosta wzniesiony w czasie
1nwazji '$aosu. 1 c$o% -iostry -$allyi opuciy lecznic dawno temu, to wci! mona znale(%
tu wiele przydatnyc$ medykament#w
"OKA"IZA!A& pomieszczenie wewntrz udynku$
)odele bohater#w nalecych do kompanii, ktra kontrolu!e "azaret podlega! zasadzie
spec!alne! =981%B 1' .>-+*+>$ %aley zauway, e lokacja nie dzia"a na modele
podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz
1@)'%$
. .i ie ec ck ka a / /h ha ar r: :
Kalaj!ca rzeczywisto% osobliwo% wci!ga znajduj!ce si w jej pobliu *iatry 2agii,
rozgrywa je i miady, a nastpnie wypluwa w postawi plugawej energii 3$ar, kt#ra
wypacza i odksztaca nieprzewidywalne prawa magii
"OKA"IZA!A& ez ogranicze<
1opki druyna kontrolu!e $ieck %har, na pocztku kade! azy magii kompanii naley
wykona rzut K6 i odczyta wynik z taeli:
K6 REZ'"TAT
1 -pioryt wysysa magiczn energi zgromadzon nad polem itwy$ 0szystkie
zaklcia pozosta!ce aktualnie w grze zosta! automatycznie rozproszone$
5rzepada! take wszystkie (ostki .ocy i /ozproszenia przechowywane w
magicznych przedmiotach$ 0aza magii zosta!e natychmiast zako<czona$
2 1ymagany Poziom .ocy wszystkich zakl zosta!e zwikszony o DK# punkty$
# 2asig wszystkich zakl zosta!e zmnie!szony o po"ow$
4 1ymagany Poziom .ocy wszystkich zakl zosta!e zmnie!szony o (K# punkty$
$ 2asig wszystkich zakl zosta!e podwo!ony$
6 %a skutek dzia"ania (amienia Przemian pula (o&ci .ocy zosta!e podwo!ona$
' ile w opisie rezultatu nie podano inacze!, e&ekt dzia"ania $iecki %har utrzymu!e si
do pocztku azy magii kompanii, ktra kontrolu!e lokacj$
# #b be el li is sk k: :
*zniesiony przed wiekami obelisk wci! skupia w sobie magiczn! moc, kt#ra wspom#c
moe zebranyc$ wok# gazu druynnik#w
"OKA"IZA!A& ez ogranicze<
%ruyna, ktra kontrolu!e .agiczny obelisk uzysku!e dodatkow (ostk .ocy w swo!e!
azie magii oraz dodatkow (ostk /ozproszenia w azie magii przeciwnika$
" "r r! !% %i ie er rz z: :
*zniesiony przed wiekami obelisk wci! skupia w sobie magiczn! moc, kt#ra wspom#c
moe zebranyc$ wok# gazu druynnik#w
"OKA"IZA!A& ez ogranicze<
+ohaterowie nalecy do druyny, ktra kontrolu!e Prgierz wzudza! S=9>*A$
0 0w wi i( (t ty yn ni ia a: :
'$o% wi!tynia, kt#r! przed dziesicioleciami mieszczanie powicili swoim bogom i
patronom miasta mocno ucierpiaa w czasie walk z &ordami '$aosu, to we wntrzu wci!
czu% duc$a obro/c#w miasta, kt#rzy powicili swe ycie w obroni swyc$ bliskic$
"OKA"IZA!A& pomieszczenie wewntrz udynku
)odele bohater#w nalecych do druyny, ktra kontrolu!e (aplic mog przerzuci
kady nieudany test oparty na wsp"czynniku ($ 0ynik drugiego rzutu !est
ostateczny$


, ,a ar rt ty y ' 'o ok ka ac cj ji i: :
3racze mog dodatkowo urozmaici rozgrywane potyczki stosu!c KARTY "OKA!I$
#ada lokacja posiada wytyczne, ktre okrela! czy KARTA "OKA!I moe y
po"oona gdziekolwiek, czy te naley umieci ! wewntrz czy te na zewntrz
udynku$
5oza tym, gracze powinni pamita, e w trakcie rozk"adania KART
"OKA!I wci nie wiadomo, po ktre! stronie sto"u zostan rozstawione druyny i
g"upio y"oy umieci lokacj tak, y !u na pocztku rozgrywki tra&i"a w rce
przeciwnika$
5o rozmieszczeniu elementw terenu, kady z graczy wykonu!e rzut K#,
suma okrela ilo KART "OKA!I, ktre naley wylosowa z talii$ #ady z graczy
rzuca K6 w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie KART "OKA!I
6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ #ada lokacja musi zosta umieszczona zgodnie z lokalizacj w
odleg"oci wiksze! ni 10 od krawdzi sto"u oraz minimum 6 od inne! KARTY
"OKA!I$

W Wa ar rh he ei im m

4 41 12 2 S S t t r r o o n n a a
E El le em me en nt ty y t te er re en nu u: :
Stary wiat to zdradliwa, nieezpieczna kraina, gdzie na zoczach ta!emniczych
wzgrz, wrd gstwiny mrocznych lasw czy pord dusznych agien zro!ne
kompanie tocz krwawe itwy o s"aw i ogactwo$
3lementy terenu podonie !ak lokacje stanowi opc!onalne zasady spec!alne,
ktrych zadaniem !est urozmaicenie rozgrywanych potyczek oraz wprowadzenie
elementu nieprzewidywalnoci w czasie rozgrywek$
. .i ie ez zb ba ad da an ne e e el le em me en nt ty y t te er re en nu u: :
%iezadane elementy terenu kry! w soie nieezpiecze<stwo, rni si znacznie swo!
natur i stopniem zagroenia$ #iedy tylko model we!dzie na oszar niezbadanego
elementu terenu 6lu zostanie na nim rozstawiony7 naley wykona rzut K6 zgodnie z
zasadami podanymi ponie!$
W Wz z% %$ $r rz za a: :
0zgrza to naturalne wzniesienia z ods"onite! ska"y lu ziemi wznoszce si
przyna!mnie! 2" nad powierzchni sto"u$ 5odonie !ak ruiny udynkw w
scenariuszach Iwewntrz murwI, tak wzgrza w scenariuszach Ipoza muramiI ma!
wane strategiczne znaczenie$ .e stokw wzgrza strzelcy mog zasypywa wrogw
pociskami alo utworzy na !ego szczycie lini orony$
0szystkie wzgrza podlega! poniszym zasadom$
W Wz z% %$ $r rz za a a a r ru uc ch h: :
' ile nie napisano inacze!, wzgrza traktu!e si !ak teren otwarty$ 'znacza to, e we!cie
na oszar wzgrza nie wie si z koniecznoci wykonania testu terenu niebezpiecznego$
W Wz z% %$ $r rz za a a a s st tr rz ze el la an ni ie e: :
)odele ustawione na wzgrzu, a za takie mie!sce naley uzna kade wzniesienie
wznoszce si przyna!mnie! 2 nad powierzchni sto"u, za!mu! dogodne pozyc!e do
prowadzenia ostrza"u i mog zignorowa zasad najbliszy cel$ 8stawione na wzgrzu
modele uzysku! te dodatkowe pole widzenia ponad modelami, ktre nie zna!du! si
na wzgrzu$ 1zia"a to te oczywicie w drug stron, a wic rwnie modele
ustawione poza wzgrzem widz ponad sto!cymi przed nimi modelami ustawione
na wzniesieniu postacie$
Sto!ce na wzgrzu modele nie mog ignorowa zasady najbliszy cel, !eeli
!akiekolwiek widoczne wrogie modele zna!du! si na te! same! powierzchni w zasigu
broni strzeleckiej$
. .i ie ez zb ba ad da an ne e w wz z% %$ $r rz za a: :
0szystkie wzgrza kry! w soie nieezpiecze<stwo, rni si znacznie swo! natur
i stopniem zagroenia$ #iedy tylko model we!dzie na oszar niezbadanego wzg#rza 6lu
zostanie na nim rozstawiony7 naley wykona rzut 2K6, a wynik odczyta z taeli:
2K6 NIEZBA)ANE WZ*+RZE
2 0zgrze -lizn
# ."ota 3ra
4 witynia *zaszek
$ #owad"o Jaula
6 ,askinie
, .wyk"e 0zgrze
- )gliste 0zgrze
9 #orona 3wiazd
10 ?ysa 3ra
11 3o"oorze
12 0zgrze 5opio"w
K K( (L L W Wz z% %$ $r rz ze e 1 1l li iz zn n
+okryte licznymi rozpadlinami zbocza *zg#rza 4lizn s! bardzo niebezpieczne i zdradliwe.
*ielu zostao uwizionyc$ w w!skic$, mrocznyc$ szczelinac$, gdzie pozbawieni nadziei
oczekiwali na pomoc swyc$ towarzyszy.
0szystkie modele, ktre nie podlega! zasadom spec!alnym +S='=> @=@9B*.%>,
2@%B 18*A lu 2'=, zna!du!ce si cho czciowo na oszarze 1zg#rza +lizn
musz natychmiast wykona test SI.Y alo INI!ATYWY w zalenoci od tego, ktry
ze wsp"czynnikw modelu !est wikszy$ 8dany test oznacza, e model zdo"a"
unikn pu"apki$ %iepowodzenie oznacza, e model zosta!e uwiziony w rozpadlinie i
do ko<ca rozgrywki traktowany !est !ako 1y!czony z akcji*$ 8wzgldnia!c ten stan
rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona test rozbicia, model
uwiziony w rozpadlinie !est traktowany !ak model 1y!czony z akcji*$ %aley !ednak
zauway, e za wy"czony w ten spos z potyczki model nie naley w trakcie sekwencji
po potyczce wykonywa rzutw na TABE"% (OWANYH OBRAE/$
M M 2 2- -o ot ta a + +$ $r ra a
*ewn!trz pokrytej sztolniami i szczelinami niebezpiecznej 0otej G#ry kryj! si olbrzymie
bogactwa. 'zy jednak znajd! si odwani gotowi wyrwa% skryte w trzewiac$ bogactwa5
#ontrol nad 2!ot '#r sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice!
modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze wzgrza$ ,eeli na
oszarze 2!otej '#ry zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie
sprawu!e kontroli nad wzgrzem$
+ohaterowie nalecy do druyny, ktra kontrolu!e 2!ot '#r w &azie ruchu w
czasie wykonywania pozosta"ych ruchw, mog prowa odnale4 znacznik
kosztowno&ci$ %aley wykona rzut K6, wynik 4+ oznacza, e bohater odnalaz" !eden ze
znacznik#w kosztowno&ci zgodnie z zasadami przedstawionymi w ROZ)ZIA"E IIII&
R'H4 %atomiast rezultat 1-# oznacza, e bohater otrzymu!e tra&ienie o SI"E K6 ez
moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$ 2!ota '#ra moe y przeszukiwana raz
przez kadego z bohater#w pod warunkiem, e modele zna!du! si w odleg"oci
przyna!mnie! 1 od sieie$ 0 przeciwnym wypadku sto!ce zyt lisko sieie modele
utrudnia! soie zadanie i aden z nich nie moe poszukiwa znacznik#w kosztowno&ci$
N N , ,o ow wa ad d- -o o 3 3a au ul la a
,egendy m#wi!, e kiedy pierwszy demon przedosta si na wiat, b#g6kowal 7aul zst!pi z
niebios. +odr#owa pono% do najdalszyc$ zak!tk#w wiata i wznosi kamienne kowada z
ywej skay, gdzie wyku ostrza o wielkiej mocy, kt#ryc$ potem 8l)owie uywali do obrony
swyc$ ziem. '$ocia miecze i ic$ waciciele dawno obr#cili si w proc$, wiele kowade
zostao. -ama blisko% Kowada 7aula obdarza bro/ wojownika niezwykym czarem
#ontrol nad (owad!em 5aula sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada
wice! modeli bohater#w zna!du!cych na oszarze wzgrza$ ,eeli na oszarze (owad!a
5aula zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie sprawu!e
kontroli nad wzgrzem$
-ro< uywana w walce wrcz przez modele nalece do druyny, ktra
kontrolu!e (owad!o 5aula zysku!e cechy ora 5?'%H*B >=>#$
O O 0 0w wi i( (t ty yn ni ia a 4 4z za as sz ze ek k
1stnieje wiele miejsc powiconyc$ 4ogom '$aosu 6 9wi!tynia 'zaszek jest jednym z takic$
plugawyc$ miejsc. 0niszczenia i wojny doprowadziy je do ruiny, strzaskay tro)ea i obaliy
ponure pomniki, ale wejrzenie 2rocznyc$ 4og#w ci!gle spoczywa na tyc$ poupanyc$
kamieniac$ 6 poszukuj! nowego czempiona, kt#ry speniby ic$ perwersyjne zac$cianki.
#ontrol nad 6wityni 7zaszek sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada
wice! modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze ruin$ ,eeli na
oszarze 6wityni 7zaszek zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z
kompani nie sprawu!e kontroli nad wityni$
+ohaterowie nalecy do druyny, ktra kontrolu!e 6wityni 7zaszek podlega!
zasadzie spec!alne! '#' *A>'S8$
P P 5 5a as sk ki in ni ie e
,abirynt jaski/ to od wiek#w kr#lestwo ocnyc$ Goblin#w, a kompania kt#ra c$o%
czciowo odkryje tajemnice podziemnego wiata zyska du! przewag nad wrogiem.
#ontrol nad 8askiniami sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice! modeli
bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze wzgrza$ ,eeli na oszarze
wzgrza zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie sprawu!e
kontroli nad 8askiniami$
1opki kompania kontrolu!e 8askinie, !eden wyrany przez gracza model bohatera,
zna!du!cy si cho czciowo na oszarze wzgrza, moe w czasie wykonywania
pozosta!ych ruch#w znikn w !askiniach, y na pocztku nastpne! azy ruchu gracza po!awi
si w odleg"oci do 6 od wyranego przez gracza terenu wiejskiego, !eeli ruch taki
prowadzi do kontaktu z wrogiem, to !est to rwnoznaczne z szar 6szara ta podlega
dzie wszystkich zasadom szary7$ +ohater moe nawet, !eli gracz soie tego yczy,
przerwa walk, w ktre! ra" udzia", ale w takim wypadku nie dzie mg" szarowa,$
5onadto, model bohatera ukryty poza sto"em nie moe wspiera ezporednio
druyny$ 8wzgldnia!c ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona
test rozbicia, model oczeku!cy w !askiniach nie !est liczony do ca"kowite! liczy postaci w
kompanii$
Q Q 2 2w wy yk k- -e e w wz z% %$ $r rz ze e
*zg#rze to naturalna i wypuka )orma rze(by terenu, posiadaj!ca zaokr!glony wierzc$oek,
a take do% agodne stoki.
=o wzgrze nie wyrnia si niczym szczeglnym$
R R 6 6% %l li is st te e W Wz z% %$ $r rz ze e
:par wydobywaj!cy si ze szczelin pokrywaj!cyc$ wzg#rze wisi w zimnym powietrzu,
ukrywaj!c tyc$, kt#rzy tam przebywaj! przed wzrokiem wroga. 0 drugiej strony, kto wie,
jak! groz kryje ta zimna, upiorna mga5 *szak na p#nocy kady zna legendy o
demonicznyc$ ;imirac$ poluj!cyc$ na swe o)iary pod oson! mgy
0e!cie na .gliste 1zg#rze wie si z duym ryzykiem, a model musi wykona test
terenu niebezpiecznego$ ,ednake, wszystkie modele zna!du!ce si cho czciowo na
oszarze .glistego 1zg#rza uzna!e si na potrzey gry za modele za os"on cik

S S , ,o or ro on na a + +w wi ia az zd d
+owiadaj!, e uoone w okrgu na szczycie wzg#rza kamienne gazy tworzyy niegdy
koron kr#la gigant#w pokonanego w walce przez samego -igmara i c$o% stw#r dawno ju
obr#ci si w proc$ to jego duc$ wci! nawiedza to upiorne miejsce.
0szystkie modele zna!du!ce si cho czciowo na oszarze (orony 'wiazd uzna!e si
na potrzey gry za modele za os"on cik4 ,ednake, ze wzgldu na oecno ducha
pokonanego giganta, wszystkie modele zna!du!ce si cho czciowo na oszarze
(orony 'wiazd przeprowadza!c test oparty na wsp"czynniku ( wykonu! rzut #K6
odrzuca!c kostk z na!niszym wynikiem$ @&ekt nie dzia"a na modele podlega!ce
zasadzie spec!alne! %+@.?')%'F$
K KT T 7 7y ys sa a + +$ $r ra a
<kryta wewn!trz wzg#rza magia mami umysy i wodzi na pokuszenie sabyc$ i
niewiadomyc$ zagroenia wdrowc#w.
0szystkie modele zna!du!ce si cho czciowo na oszarze )ysej '#ry podlega!
zasadzie spec!alne! 3?85'=>$ 8rok )ysej '#ry nie dzia"a na istoty podlega!ce zasadzie
spec!alne! %+@.?')%'F$
K KK K + +o o- -o ob bo or rz ze e
0bocza tego wzg#rza pokryte s! lu(nymi odamkami skay, co czyni je niezwykle
zdradzieckimi. *iele dr#g do twierdz Krasnolud#w wiedzie przez takie gooborza, co stanowi
dla K$azad#w dodatkow! obron.
0szystkie modele porusza!ce si przez zdradliwe 'o!oborze musz wykona test
$iebezpiecznego terenu$
K KL L W Wz z% %$ $r rz ze e " "o op pi io o- -$ $w w
*dr#wka po usanym skalnymi odamkami i proc$em *zg#rzu +opio#w jest naprawd
niebezpieczna, albowiem pod warstw! pyu czai si mier%.
%a koniec azy ruchu naley wykona rzut K6 za kady model przeywa!cy choy
czciowo na oszarze 1zg#rza Popio!#w$ 0ynik 4+ oznacza, e model otrzymu!e
tra&ienie o SI"E K6 ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

41# S t r o n a
' 'a as sy y: :
2asy s doskona"ym mie!scem na przygotowanie zasadzki ( gsta rolinno o&eru!e
doskona" ochron przed ostrza"em nieprzy!aciela$
0 WARHEIM 0 FANTASY SKIRMISH modele lasw przy!mu! zwykle posta
kilku drzew osadzonych na podstawie$ .darzy si zatem moe, e przez przestrze<
midzy drzewami uda si zoaczy model, zna!du!cy si po drugie! stronie lasu$
3racze powinni za"oy, e ca"a podstawka lasu !est pokryta drzewami tak wysokimi,
!ak na!wysze drzewo na podstawce i e ca"y oszar wyznaczony przez granice lasu
przes"ania pole widzenia$
0szystkie wzgrza podlega! poniszym zasadom$
' 'a as sy y a a r ru uc ch h: :
2as traktowany !est !ak teren trudny$ #ady cal dystansu pokonany na oszarze terenu
trudnego liczy si za 2$ %a przyk"ad posta o wsp"czynniku SZYBKO rwnym 4
moe porusza si w lesie na odleg"o !edynie 2$
)odele, ktre porusza! si po terenie trudnym nie mog iega$
' 'a as sy y a a s st tr rz ze el la an ni ie e: :
0 g" lasu mona za!rze !edynie na 2$ .atem, !eeli model zna!du!e si w lesie w
odleg"oci do 2 od !ego skra!u, mona go zoaczy, a i on sam widzi$ ,eeli zna!du!e
si dale! ni 2 od skra!u lasu, to nie mog go zoaczy modele zna!du!ce si poza
lasem, ale !ednoczenie i on nie moe ich zoaczy$ ,eeli zarwno model !ak i !ego
cel zna!du! si wewntrz lasu, to zasig ich wzroku zosta!e ograniczony do 2, czyli
maksymalnego pola widzenia wewntrz lasu$ 5onadto modele przeywa!ce w lesie
automatycznie korzysta! z os!ony lekkiej$
. .i ie ez zb ba ad da an ne e l la as sy y: :
2asy Starego wiata to mroczne i przeraa!ce mie!sca, pe"ne nieezpiecze<stw i
ta!emnic skrytych w mroku i ciemnoci$ #iedy tylko model we!dzie do niezbadanego
lasu 6lu zostanie w nim rozstawiony7 naley wykona rzut 2K6, a wynik odczyta z
ponisze! taeli:
2K6 NIEZBA)ANY "AS
2 )artwa #nie!a
# )gielny -r
4 %ieprzeyta 5uszcza
$ ,adowita 3stwina
6 wity 3a!
, .wyk"y 2as
- #rwawy )atecznik
9 .aga!nik Uycia
10 %awiedzony 2as
11 .agrzyiony -r
12 1zika #nie!a
K K( (L L 6 6a ar rt tw wa a , ,n ni ie ej ja a
'zarne, pokryte truj!cymi porostami i toksycznym mc$em bezlistne drzewa zdaj! si ywi%
krwi! miertelnik#w, kt#r! spijaj! dugimi i ostrymi jak iga kolcami porastaj!cymi
zaskakuj!co dugie i wiotkie konary.
0szystkie modele, ktre nie podlega! zasadom spec!alnym 1@)'%, +S='=>
@=@9B*.%>, 2@%B 18*A lu %+@8)>9?B, zna!du!ce si cho czciowo na
oszarze .artwej (niei musz natychmiast wykona test WT, nieudany test oznacza, e
trac 1 punkt W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, a do na!liszego
rzutu w TABE"I EFEKT ZRANIENIA otrzymu! premi D2$
M M 6 6% %i ie el ln ny y 1 1$ $r r
,epka, gsta mga snuj!ca si leniwie pomidzy pniami prastarego boru zdaje si w
tajemniczy spos#b wpywa% na nienaturalne byty podr#uj!ce przez kniej.
0szystkie modele, ktre podlega! zasadom spec!alnym 1@)'%, +S='=>
@=@9B*.%>, 2@%B 18*A lu %+@8)>9?B traktu! oszar 3terycznego +oru !ak teren
otwarty$
N N . .i ie ep pr rz ze eb by yt ta a " "u us sz zc cz za a
+or#d tyc$ drzew kryje si szale/stwo, wywouj!ce irracjonalny strac$ i mroczne wizje w
umysac$ tyc$, kt#rzy tu wejd!.
#ontrol nad $ieprzebyt Puszcz sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada
wice! modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze lasu$ ,eeli na
oszarze $ieprzebytej Puszczy zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z
kompani nie sprawu!e kontroli nad lasem$
)odele nalece do druyny, ktra kontrolu!e $ieprzebyt Puszcz wzudza!
S=9>*A$
O O 5 5a ad do ow wi it ta a + +! !s st tw wi in na a
+or#d omszayc$ drzew yj! wielobarwne jadowite stworzenia. Kady kto nie ulegnie
truci(nie, moe uy% truj!cego jadu przeciwko wrogom.
#ontrol nad 8adowit 'stwin sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada
wice! modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze lasu$ ,eeli na
oszarze 8adowitej 'stwiny zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z
kompani nie sprawu!e kontroli nad lasem$
%a koniec azy ruchu naley wykona test terenu niebezpiecznego za kady model
przeywa!cy choy czciowo w 8adowitej 'stwinie$
-ro< uywana przez modele nalece do druyny, ktra kontrolu!e 8adowit
'stwin zysku!e cechy ora .>=98=B >=>#$
P P 0 0w wi i! !t ty y + +a aj j
* gbi prastarej kniei znajduj! si 9wity Gaj, mistyczne miejsce powicone =$yi, bogini
podnoci, kady kto znajdzie si w pobliu magicznyc$ drzew moe skorzysta% z
drzemi!cej w nic$ mocy.
)odele bohater#w nalecych do kompanii, ktra kontrolu!e 6wity 'aj podlega!
zasadzie spec!alne! =981%B 1' .>-+*+>$ %aley zauway, e moc 6witego 'aju nie
dzia"a na modele podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>
oraz 1@)'%$
Q Q 2 2w wy yk k- -y y ' 'a as s
,as to kompleks rolinnoci swoisty dla danej krainy, c$arakteryzuj!cy si duym udziaem
drzew rosn!cyc$ w zwarciu, wraz ze wiatem zwierzcym i r#nymi czynnikami przyrody
nieoywionej oraz zwi!zkami, kt#re midzy nimi wystpuj!.
=en las nie wyrnia si niczym szczeglnym$
R R , ,r rw wa aw wy y 6 6a at te ec cz zn ni ik k
'$ocia owe przeklte dotykiem K$orna drzewa pi! niespokojnym snem przez cykle
wiata, magia uywana w ic$ pobliu przepenia je !dz! krwi
,eeli !akikolwiek model przeywa!cy na oszarze (rwawego .atecznika zostanie
orany na cel udanego zaklcia lu granice lasu przekroczy model podlega!cy
zasadzie spec!alne! )>3, to wszystkie modele zna!du!ce si cho czciowo na
oszarze (rwawego .atecznika otrzymu! tra&ienie o SI"E K6$
%astpnie drzewa tworzce (rwawy .atecznik przesuwa! si o K6" w losowo
okrelonym kierunku, omi!a!c ewentualne elementy terenu na!krtsz drog$ )odele
zna!du!ce si cho czciowo na oszarze (rwawego .atecznika nie porusza! si wraz
z drzewami i pozosta! na swoim mie!scu$
S S 2 2a a% %a aj jn ni ik k 8 8y yc ci ia a
* korzeniac$ tego lasu wrze surowa moc G$yran, *iatru >ycia.
0szystkie modele zna!du!ce si cho czciowo na oszarze 2agajnika 9ycia
podlega! zasadzie spec!alne! 9@3@%@9>*,>$
K KT T . .a aw wi ie ed dz zo on ny y ' 'a as s
>yj!ce w mrocznyc$ ostpac$ puszczy psotne ,ene ,ic$a postanawiaj! urz!dzi% niewinny
w swoim mniemaniu art przemierzaj!cej las kompanii wojownik#w.
0szystkie modele podlega!ce zasadzie spec!alne! .0+@9.G zna!du!ce si cho
czciowo na terenie $awiedzonego "asu natychmiast szaruj i d walczy z
na!liszym sprzymierzonym druynnikiem$ 5o zako<czeniu azy walki modele ktre
walczy"y wrcz naley ustawi 1 od sieie$
K KK K 2 2a a% %r rz zy yb bi io on ny y 1 1$ $r r
3rzewa tego lasu porastaj! kolorowe, tuste, misiste grzyby. ,epiej nie wdyc$a% ic$ opar#w
i zarodnik#w zbyt gboko.
0szystkie modele zna!du!ce si cho czciowo na oszarze 2agrzybionego +oru
podlega! zasadzie spec!alne! 3?85'=>$ 8rok 2agrzybionego +oru nie dzia"a na istoty
podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@.?')%'F$
K KL L / /z zi ik ka a , ,n ni ie ej ja a
*dr#wka pod skrconymi konarami 3zikiej Kniei jest naprawd niebezpieczna, albowiem
jej drzewa kipi! gniewem.
%a koniec azy ruchu naley wykona rzut K6 za kady model przeywa!cy choy
czciowo na oszarze %zikiej (niei$ 0ynik 4+ oznacza, e model otrzymu!e tra&ienie
o SI"E K6 ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$
W Wa ar rh he ei im m

4 41 14 4 S S t t r r o o n n a a
R Rz ze ek ki i: :
0artki ieg rzeki moe pomc w oronie skrzyd"a kompanii alo spowolni natarcie
przeciwnika$ 5rzeprowadzanie ataku przez rzek nie !est "atwym zadaniem, a rody,
mosty i przeprawy ywa! czsto wanymi celami dla walczcych druyn$
0szystkie rzeki podlega! poniszym zasadom$
R Rz ze ek ki i a a r ru uc ch h: :
-rody, strumienie i p"ycizny, ktrych szeroko waha si od 2 do 4 traktowane s
!ak teren trudny, natomiast rwce rzeki, ktrych szeroko przekracza 4 traktowane s
na potrzey gry !ako teren bardzo trudny$ 5onadto we!cie do rwce! rzeki wie si z
duym ryzykiem, a model musi wykona test terenu niebezpiecznego$

6 6o os st ty y i in nn ne e p pr rz ze ep pr ra aw wy y: :
0ikszo rzek ma przyna!mnie! !edno mie!sce, w ktrym mona w miar
ezpiecznie !e pokona, takie !ak mosty czy rd$ 5rzeprawy takie powinny y
traktowane !ak teren otwarty$
. .i ie ez zb ba ad da an ne e r rz ze ek ki i: :
9zeki Starego wiata s mtne i zdradliwe, a pod powierzchni wd y! dziwne i
przeraa!ce estie$ #iedy tylko model we!dzie do niezbadanej rzeki 6lu zostanie tam
rozstawiony7 naley wykona rzut 2K6, a wynik odczyta z ponisze! taeli:
2K6 NIEZBA)ANA RZEKA
2 9zeka wiat"a
# )artwiczy *iek
4 #amienny Strumie<
$ 0zurzony 5otok
6 0oda Uycia
, .wyk"a rzeka, chya;
- 0ierna 9zeka
9 9zeka 1muchw
10 9zeka #rwi
11 .dradliwy 5otok
12 0rzca 5owd4
K K( (L L R Rz ze ek ka a 0 0w wi ia at t- -a a
"o nie jest zwyka rzeka, lecz wrz!ca i skrz!ca si masa 2agii &ys$.
#ady model, ktry wkroczy w nurt /zeki 6wiat!a, sta!e si natychmiast celem losowo
okrelonego zaklcia z Tradycji 6wiat!a 6patrz ROZ)ZIA. 11IIII& MA*IA7$ *zar
zosta!e rzucony automatycznie i nie moe y rozproszony$
M M 6 6a ar rt tw wi ic cz zy y 4 4i ie ek k
?edynie smr#d gstego, martwiczego szlamu moe rywalizowa% z jego toksyczn!
zjadliwoci!. 'i, kt#rzy przeprawiaj! si przez t rzek, powinni wstrzyma% oddec$.
0e!cie do .artwicze 7ieku wie si z duym ryzykiem, a model musi wykona test
terenu niebezpiecznego$ 5onadto, ro< uywana w walce wrcz przez modele bohater#w
ktrzy przeprawili si przez .artwiczy 7iek w na!lisze! azie walki wrcz zysku!e cech
ora .>=98=B >=>#$
N N , ,a am mi ie en nn ny y S St tr ru um mi ie e9 9
-zerokie koryto strumienia wypenione jest licznymi, wystaj!cymi ponad lustro wody
kamieniami, po kt#ryc$ z odrobin! szczcia mona przekroczy% rzek suc$! nog!.
0szystkie modele traktu! wody (amiennego :trumienia !ak teren otwarty$ ,ednak we!cie
na liskie kamienie wie si z duym ryzykiem, a model musi wykona test terenu
niebezpiecznego$
O O W Wz zb bu ur rz zo on ny y " "o ot to ok k
,odowate g#rskie potoki s! gbokie, bystre i wartkie.
0e!cie do 1zburzonego Potoku wie si z duym ryzykiem, a model musi wykona
test terenu niebezpiecznego$ ,ednake, zimna woda ma tak poudza!ce w"aciwoci, e
kady model ktry w iece! turze przeprawi" si przez rzek lu pozosta!e choy
czciowo w wodach 1zburzonego Potoku do ko<ca tury podlega zasadzie spec!alne!
81@9.> ,>#' 5+@90S.B$ .imna woda 1zburzonego Potoku nie dzia"a na istoty
podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz
1@)'%$
P P W Wo od da a 8 8y yc ci ia a
*ody rzeki posiadaj! niezwyky odcie/, niezalenie od pory dnia czy nocy nurt mieni si
ywi! zieleni!, a yj!ce w pobliu rzeki zwierzta i roliny rosn! due i silne.
#ady model, ktry wkroczy w nurt 1ody 9ycia odzysku!e wszystkie utracone punkty
W$ 5onadto, !eli model zosta" Oszo!omiony* lu Powalony na ziemi* zna!du!c si cho
czciowo w 1odzie 9ycia, to posta natychmiast wsta!e i kontynuu!e tur normalnie$
1oda 9ycia nie dzia"a na istoty %+@8)>9?@, @=@9B*.%@, 2@%@ 18*AB oraz
1@)'%B i '5G=>%B*A, )>*A+%B 0',@%%@ i 9B10>%B oraz 5'0'.B 6naley
!ednak zauway, e 1oda 9ycia wci dzia"a na !adce w rydwanie lu powozie
postacie7$
Q Q 2 2w wy yk k- -y y r rz ze ek ka a
=zeka to naturalny, powierzc$niowy ciek pyn!cy w wyobionym przez erozj rzeczn!
korycie, okresowo zalewaj!cy dolin rzeczn!.
=a rzeka nie wyrnia si niczym niezwyk"ym, chya;
R R W Wi ie er rn na a R Rz ze ek ka a
+rzed wiekami nad brzegiem rzeki stoczona zostaa krwawa bitwa w kt#rej nieliczny
kontyngent @rmii 1mperialnej stan! naprzeciw potnej &ordy '$aosy. >onierzom
1mperium, c$o% wybitym do nogi, udao si powtrzyma% iewolnik#w 'iemnoci. *ojownicy
'$aosu widz!c determinacj i zawzito% nielicznyc$ przeciwnik#w postanowili odda% $od
ic$ powiceniu i po rozbiciu oddziau zawr#cili ruszaj!c w kierunku jednego z odlegyc$
miast.
#ontrol nad 1iern /zek sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice!
modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo w wodach rzeki$ ,eeli w wodach
1iernej /zeki zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie
sprawu!e kontroli nad rzek$
)odele nalece do druyny, ktra kontrolu!e 1iern /zek podlega! zasadzie
spec!alne! %+@.?')%'F$
S S R Rz ze ek ka a / /m mu uc ch h$ $w w
,abirynt powietrznyc$ wir#w przecinaj!cyc$ rzek znany jest wr#d 8l)#w jako 3muc$y, a
kompania kt#ra c$o% czciowo odkryje tajemnice podwodnego wiata zyska du!
przewag nad wrogiem.
#ontrol nad /zek %much#w sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice!
modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo w wodach rzeki$ ,eeli w wodach rzeki
zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie sprawu!e kontroli nad
/zek %much#w$
1opki kompania kontrolu!e /zek %much#w, !eden wyrany przez gracza model
bohatera, zna!du!cy si cho czciowo na oszarze rzeki, moe w czasie wykonywania
pozosta!ych ruch#w zanurkowa w wirach, y na pocztku nastpne! azy ruchu gracza
po!awi si w odleg"oci do 24 od mie!sca zanurzenia, !eeli ruch taki prowadzi do
kontaktu z wrogiem, to !est to rwnoznaczne z szar 6szara ta podlega dzie
wszystkich zasadom szary7$ +ohater moe nawet, !eli gracz soie tego yczy, przerwa
walk, w ktre! ra" udzia", ale w takim wypadku nie dzie mg" szarowa,$
5onadto, model bohatera ukryty poza sto"em nie moe wspiera ezporednio
druyny$ 8wzgldnia!c ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona
test rozbicia, model podru!cy w wirze nie !est liczony do ca"kowite! liczy postaci w
kompanii$
K KT T R Rz ze ek ka a , ,r rw wi i
Kiedy rzeki wiata spyn! krwi!, bdzie to znak, e K$orne odzyska panowanie na
szczycie piekielnego panteonu Kr#lestwa '$aosu. adszed czas Krwawego 4ogaA
0e!cie do (rwawej /zeki wie si z duym ryzykiem, a model musi wykona test
terenu niebezpiecznego$ ,ednake, model bohatera udzi S=9>*A do ko<ca tury w ktre!
przeprawi" si przez wody (rwawej /zeki, tak upiorny !est widok ocieka!cych krwi
wo!ownikw$
K KK K 2 2d dr ra ad dl li iw wy y " "o ot to ok k
0dradliwe, pokryte ac$ami wdruj!cego piac$u dno rzeki poc$ono ju wielu miak#w,
kt#rzy odwayli si wkroczy% w nurt 0dradliwego +otoku.
0e!cie w wody 2dradliwego Potoku wie si z duym ryzykiem, a model musi
wykona test terenu niebezpiecznego$
K KL L W Wr rz z( (c ca a " "o ow w$ $d d: :
*ody tej rzeki wr! niebywaym gniewem 6 najlepiej przeprawi% si szybko, bo inaczej nie
wyjdzie si z niej nigdy.
%a koniec azy ruchu naley wykona rzut K6 za kady model przeywa!cy choy
czciowo we 1rzcej Powodzi$ 0ynik 4+ oznacza, e model otrzymu!e tra&ienie o
SI"E K6 ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

41$ S t r o n a
1 1a a% %n na a: :
Potyczka na mokrad"ach moe szyko zako<czy si rzezi ( "atwo straci rwnowag,
"oto wie or, a tyle samo wo!ownikw tonie w agnie, co ginie z rki wroga$
-agna na!lepie! przeto wykorzysta !ako pu"apki na wroga, a nie astiony z ktrych si
walczy$
0szystkie agna podlega! poniszym zasadom$
1 1a a% %n na a a a r ru uc ch h: :
-agna, moczary, "ota i grzzawiska na potrzey gry traktowane s !ak teren trudny$

. .i ie ez zb ba ad da an ne e b ba a% %n na a: :
0szystkie agna s nieezpieczne, rni si znacznie swo! natur i stopniem
zagroenia$ #iedy tylko model we!dzie do niezbadanego bagna 6lu zostanie w nim
rozstawiony7 naley wykona rzut 2K6, a wynik odczyta z ponisze! taeli:
2K6 NIEZBA)ANE BA*NO
2 )okrad"a mierci
# 9uchome 5iaski
4 Staw #rwawice! .iemi
$ Spowite )g" )okrad"o
6 =ru!ce 3rzzawisko
, .wyk"e agno
- =ru!cy 'par
9 3rzzawisko
10 )artwa 0oda
11 =rzsawisko
12 'parzelisko
K K( (L L 6 6o ok kr ra ad d- -a a 0 0m mi ie er rc ci i
"o nie s! zwyke moczary, lecz wrz!ca i skrz!ca si masa 2agii -$yis$.
#ady model, ktry wkroczy na oszar .okrade! 6mierci, sta!e si natychmiast celem
losowo okrelonego zaklcia z Tradycji 6mierci 6patrz ROZ)ZIA. 11IIII& MA*IA7$
*zar zosta!e rzucony automatycznie i nie moe y rozproszony$
M M R Ru uc ch ho om me e " "i ia as sk ki i
-palona so/cem ziemia kryje wiele puapek. *ielu niewiadomyc$ wojownik#w zostao
wci!gnityc$ przez ruc$ome piaski 6 im wiksza o)iara, tym szybciej przypiecztowany jej
los.
0szystkie modele, ktre nie podlega! zasadom spec!alnym +S='=> @=@9B*.%>,
2@%B 18*A lu 2'=, zna!du!ce si cho czciowo na oszarze /uchomych Piask#w
musz natychmiast wykona test SI.Y alo INI!ATYWY w zalenoci od tego, ktry
ze wsp"czynnikw modelu !est wikszy$ 8dany test oznacza, e model zdo"a"
unikn pu"apki$ %iepowodzenie oznacza, e model zosta!e uwiziony w ruchomych
piaskach i do ko<ca rozgrywki traktowany !est !ako 1y!czony z akcji*$ 8wzgldnia!c
ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona test rozbicia, model
uwiziony w ruchomych piaskach !est traktowany !ak model 1y!czony z akcji*$ %aley
!ednak zauway, e za wy"czony w ten spos z potyczki model nie naley w trakcie
sekwencji po potyczce wykonywa rzutw na TABE"% (OWANYH OBRAE/$
N N S St ta aw w , ,r rw wa aw wi i( (c ce ej j 2 2i ie em mi i
* wodac$ tego bagna wrze surowa moc G$yran, *iatru >ycia.
0szystkie modele zna!du!ce si cho czciowo na oszarze :tawu (rwawicej 2iemi
podlega! zasadzie spec!alne! 9@3@%@9>*,>$
O O S Sp po ow wi it te e 6 6% %- -( ( 6 6o ok kr ra ad d- -o o
:par znad mokrada wisi w zimnym powietrzu, ukrywaj!c tyc$, kt#rzy tam przebywaj!
przed wzrokiem wroga. 0 drugiej strony, kto wie, jak! groz kryje ta zimna, upiorna mga5
*szak na p#nocy kady zna legendy o demonicznyc$ ;imirac$ poluj!cyc$ na swe o)iary
pod oson! mgy
0e!cie na :powite .g! .okrad!a wie si z duym ryzykiem, a model musi wykona
test terenu niebezpiecznego$ ,ednake, wszystkie modele zna!du!ce si cho czciowo na
oszarze :powitego .g! .okrad!a uzna!e si na potrzey gry za modele za os"on
cik$

P P T Tr ru uj j( (c ce e + +r rz z! !z za aw wi is sk ko o
>yj!ce por#d mtnej wody jadowite stworzenia umierciy ju wielu wdrowc#w. ?ednak
ci, kt#rzy wiedz! jak obc$odzi% si z jadem, mog! uy% toksyn przeciwko swym wrogom.
-ro< uywana w walce wrcz przez modele bohater#w nalecych do druyny
przeywa!ce! na oszarze Trujcego 'rzzawiska zysku!e cechy ora .>=98=B >=>#$
,ednake, wszystkie modele porusza!ce si przez Trujce 'rzzawisko musz wykona
test $iebezpiecznego terenu$
Q Q 2 2w wy yk k- -e e b ba a% %n no o
4agna to obszar o utrzymuj!cym si nadmiernym nawilgoceniu, poronity przez rolinno%
przystosowan! do specy)icznyc$ warunk#w zwi!zanyc$ z duym nawilgoceniem.
=o agno nie wyrnia si niczym charakterystycznym$
S S T Tr ru uj j( (c cy y # #p pa ar r
ad trzsawiskiem unosi si gsty, tusty i lepki dym. ,epiej nie wdyc$a% truj!cyc$ opar#w
zbyt gboko.
0szystkie modele zna!du!ce si cho czciowo na oszarze Trujcego Oparu
podlega! zasadzie spec!alne! 3?85'=>$ 8rok Trujcego Oparu nie dzia"a na istoty
podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@.?')%'F$
S S + +r rz z! !z za aw wi is sk ko o
"o nie s! zwyke moczary, lecz wrz!ca i skrz!ca si masa 2agii -$yis$.
0szystkie modele, ktre posiada! 9@1%+ 5>%*@9. lu *+GU#+ 5>%*@9. lu
5>%*@9. . +=A+2)>98 lu 5>%*@9. . 39')9+28 i wkrocz na oszar 'rzzawiska
musz natychmiast wykona rzut na Ochron Pancerza$ 8dany rzut oznacza, e okryty
metalow zro! model musi natychmiast wykona test SI.Y alo INI!ATYWY w
zalenoci od tego, ktry ze wsp"czynnikw modelu !est wikszy$ 8dany test
oznacza, e model zdo"a" unikn pu"apki$ %iepowodzenie oznacza, e model zosta!e
uwiziony w grzzawisku i do ko<ca rozgrywki traktowany !est !ako 1y!czony z akcji*$
8wzgldnia!c ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona test
rozbicia, model uwiziony w grzzawisku !est traktowany !ak model 1y!czony z akcji*$
%aley !ednak zauway, e za wy"czony w ten spos z potyczki model nie naley w
trakcie sekwencji po potyczce wykonywa rzutw na TABE"% (OWANYH OBRAE/
K KT T 6 6a ar rt tw wa a W Wo od da a
Gsta, pokryta czarnym wrzosem, cuc$n!ca zgnilizn! woda jest siedliskiem niezliczonej
iloci pasoyt#w i insekt#w, a kade zac$ynicie moe okaza% si )atalne w skutkac$.
0szystkie modele, ktre nie podlega! zasadom spec!alnym 1@)'%, +S='=>
@=@9B*.%>, 2@%B 18*A lu %+@8)>9?B, zna!du!ce si cho czciowo na
oszarze .artwej 1ody musz natychmiast wykona test WT, nieudany test oznacza,
e trac 1 punkt W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, a do na!liszego
rzutu w TABE"I EFEKT ZRANIENIA otrzymu! premi D2$
K KK K T Tr rz z! !s sa aw wi is sk ko o
3uszne, pokryte gstymi szuwarami trzsawisko poc$ono ju wielu miak#w, kt#rzy
odwayli si rzuci% mu wyzwanie.
0e!cie na Trzsawisko wie si z duym ryzykiem, a model musi wykona test terenu
niebezpiecznego$
K KL L # #p pa ar rz ze el li is sk ko o
<nosz!ce si nad oparzeliskiem gnilne opary zwiastuj! jeszcze gro(niejsze
niebezpiecze/stwo kryj!ce si pod nigdy nie zamarzaj!c! ziemi!.
%a koniec azy ruchu naley wykona rzut K6 za kady model przeywa!cy choy
czciowo na Oparzelisku$ 0ynik 4+ oznacza, e model otrzymu!e tra&ienie o SI"E K6
ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$
W Wa ar rh he ei im m

4 41 16 6 S S t t r r o o n n a a
6 6i is st ty yc cz zn ne e m mo on nu um me en nt ty y: :
=ysice lat wo!en i podo!w sprawi"y, e Stary wiat roi si od mistycznych reliktw,
monumentw i ruin$ %ie!edna potyczka toczy si o kontrol lu oron takiego
mie!sca i niezwyk"ych mocy, ktre skrywa$
. .i ie ez zb ba ad da an ne e m mi is st ty yc cz zn ne e m mo on nu um me en nt ty y: :
.istyczne monumenty na!lepie! traktowa na potrzey ruchu !ako teren niedostpny$ #iedy
tylko model zliy si na odleg"o do 6" od mistycznego monumentu naley wykona
rzut 2K6, a wynik odczyta z ponisze! taeli:
2K6 MISTYZNY MON'MENT
2 #amie< .guy
# '"tarz #haina
4 #amie< Straniczy @l&w
$ =otem 3orka 6a moe )orkaV7
6 )agiczny #rg
, .wyk"y monument
- 5omnik -ohaterw
9 'elisk =zeentcha
10 )onument *iszy
11 1" *mentarny
12 ."owrogi 5osg
K K( (L L , ,a am mi ie e9 9 2 2% %u ub by y
<czeni -tarego 9wiata wci! spieraj! si o poc$odzenie Kamieni 0guby. iekt#rzy bakaarze
twierdz!, e gazy zostay ustawione przez 0wierzoludzi w $odzie dla blu(nierczyc$ 4og#w
'$aosu, inni, e s! one skamieniaymi odamkami magii stworzonymi przez lekkomylnyc$
gularzy i czarownik#w. ?aka by nie bya prawda, walka w cieniu Kamienia 0guby to
proszenie si o szybk! mier%, gdy gazy s! wiecznie godne, a ic$ pragnienie jest
niezaspokojone
5rzekle<stwo (amienia 2guby oe!mu!e wszystkie modele, ktre zna!du! si w
odleg"oci do 6" od g"azu$ Traienia wymierzone w modele o!te dzia"aniem (amienia
2guby uzysku! premi +1 do zranienia$
M M # #- -t ta ar rz z , ,h ha ai in na a
'$ocia wyznawcy +ana 2orderstwa skupiaj! si obecnie g#wnie na ziemiac$ aggarot$,
wiele otarzy powiconyc$ Krwaworkiemu K$ainowi rozrzuconyc$ jest po caym wiecie.
*ojownicy, kt#rzy walcz! w imi K$aina, walcz! z rz!dz! krwi przepeniaj!c! ic$ dusze.
#ontrol nad O!tarzem (haina sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada
wice! modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze wityni lu
zna!du!cych si w odleg"oci do 6" od oelisku reprezentu!cego O!tarz (haina$ ,eeli
na oszarze O!tarzu (haina 6lu w odleg"oci do 6"7 zna!du!e si tyle samo bohater#w z
ou druyn, adna z kompani nie sprawu!e kontroli nad monumentem$
+ohaterowie nalecy do druyny, ktra kontrolu!e O!tarz (haina podlega!
zasadzie spec!alne! W89+>$ )oc o"tarza dzia"a dopty, dopki kompania kontrolu!e
O!tarz (haina$
N N , ,a am mi ie e9 9 S St tr ra a; ;n ni ic cz zy y E El l& &$ $w w
a wiecie znale(% mona niezliczone Kamienie -tranicze 8l)#w, prastare pomniki dawnej,
rozci!gaj!cej si na ca! planet c$way dzieci <lt$uanu. ,ecz owe kamienie s! czym
wicej ni wspomnieniem c$walebnej przeszoci. *ysysaj! one nadmiar magicznej energii
z tego wiata. <czony mag potra)i skorzysta% z magicznego (r#da i wykorzysta% energi
Kamienia na wasny uytek.
#ontrol nad (amieniem :traniczym 3l#w sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury
posiada wice! modeli bohater#w zna!du!cych si w odleg"oci do 6" od oelisku
reprezentu!cego mistyczny monument$ ,eeli w odleg"oci do 6" zna!du!e si tyle samo
bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie sprawu!e kontroli nad monumentem$
)>3 nalecy do druyny, ktra kontrolu!e (amie :traniczy 3l#w otrzymu!e
mody&ikator +1 do wszystkich pr rzucenia zaklcia$
O O T To ot te em m + +o or rk ka a ( (a a m mo o; ;e e 6 6o or rk ka a< <) )
+rzed potyczk! 0ielonosk#rzy wznosz! proste totemy swyc$ barbarzy/skic$ bog#w, by
b#stwa mogy czerpa% rado% z nadc$odz!cej destrukcji. *iele z tyc$ totem#w )ormowanyc$
jest z bota i gnoju i ulega zniszczeniu. iekt#re jednak rze(bione s! naprdce w kamieniu
albo tworzy, przerabiaj!c pos!gi innyc$ ras. "e mog! sta% wiekami bez wzgldu na pogod,
umoliwiaj!c 2orkowi Ba moe Gorkowi5C nieprzerwane ogl!danie kolejnyc$ wiek#w rzezi.
0alczcy pod ponurym spo!rzeniem )orka 6a moe 3orkaV7 czu! dz walki
trawic .ielonoskrych ogw$ 0szystkie modele zna!du!ce si na pocztku azy
ruchu w odleg"oci do 6 od Totemu 'orka, mog doda +K6 do ruchu szary$
P P 6 6a a% %i ic cz zn ny y , ,r r( (% %
2agiczne Krgi to prastare konstrukcje czowieka wznoszone w celu odprawiania
prymitywnyc$ rytua#w 6 o)eruj! oc$ron i neutralizuj! magi.
0szystkie modele, ktre zna!du! si w odleg"oci do 6" od .agicznego (rgu podlega!
zasadzie spec!alne! '15'9%'F %> )>3+G 627$
Q Q 2 2w wy yk k- -y y m mo on nu um me en nt t
2onument to pos!g, rze(ba, obelisk, pomnik, zwykle duyc$ rozmiar#w, imponuj!cy,
wspaniay, wystawiony ku czci osoby albo na pami!tk jakiego wydarzenia.
=en monument nie wyrnia si niczym spec!alnym$
R R " "o om mn ni ik k 1 1o oh ha at te er r$ $w w
*zniesiony przed wiekami ku czci polegyc$ bo$ater#w kamienny pomnik wci! emanuje
potn! moc!, kt#ra zdolna jest natc$n!% do $eroicznyc$ czyn#w kadego, kto got#w jest
stan!% do walki o suszn! spraw.
#ontrol nad Pomnikiem +ohater#w sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada
wice! modeli bohater#w zna!du!cych w odleg"oci do 6" od monumentu$ ,eeli w
odleg"oci do 6" od Pomnika +ohater#w zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn,
adna z kompani nie sprawu!e kontroli nad monumentem$
+ohaterowie nalecy do druyny, ktra kontrolu!e Pomnik +ohater#w mog
przerzuci kady nieudany test traienia i rzut na Ochron Pancerza$ %aley zauway, e
kady rzut mona przerzuci tylko raz, wynik drugiego rzutu !est ostateczny$ 5onadto,
modele bohater#w podlega! zasadzie spec!alne! %+@.?')%'F
S S # #b be el li is sk k T Tz ze ee en nt tc ch ha a
+owiadaj!, e przed eonami "zeentc$ zamkn! cz% swej mocy w wykonanyc$ z krysztau
monumentac$. Kady mag, kt#ry zaczerpnie c$o% odrobiny boskiej mocy zyska wadz nad
prastarymi sowami 2rocznej 2owy.
0szystkie modele, ktre podlega! zasadzie spec!alne! )>3 i zna!du! si w odleg"oci
do 6" od Obelisku Tzeentcha mog w dowolne! azie magii przerzuci !edn z (ostek
.ocy$ %aley zauway, e )>3 nie moe przerzuci (ostki .ocy na ktre! w czasie
pry rzucenia zaklcia wypad"a 1$
K KT T 6 6o on nu um me en nt t 4 4i is sz zy y
2onument 'iszy to gadki, czarny kamie/, grubo ciosany i bez zdobie/. 4iegli w sztuce
widz! w nim mroczn! pustk, niepewn! ciek nicoci, wiod!c! przez wiat magii.
0szystkie modele zna!du!ce si w odleg"oci do 6 od .onumentu 7iszy nie mog
rzuca zakl oraz korzysta z mocy magicznych i runicznych przedmiotw, ktre
naley traktowa !ak zwyk"e niemagiczne przedmioty odpowiedniego rodza!u$
K KK K / /$ $- - 4 4m me en nt ta ar rn ny y
* wiecie drczonym nieustannymi wojnami godny poc$#wek czeka tylko szczliwc#w.
=eszta moe liczy% na pogrzebanie w zbiorowej mogile, przykrytej wystarczaj!c! liczb!
kamieni, by uc$roni% ciaa przed dzikimi zwierztami i symboli, kt#re przyci!gn!
bogosawie/stwo najr#niejszyc$ bog#w polegyc$. ?ednak wikszo% do#w cmentarnyc$
przyci!ga ekromant#w i innyc$ czarnoksinik#w, a take stada padlinoernyc$ G$ouli.
Kiedy owi plugawcy ko/cz! nikczemne praktyki, w mogiac$ pozostaje niewiele wicej
ponad porozrzucane czci cia. :tacza je piekielna aura, kt#ra budzi strac$ w sercac$
najmniejszyc$ wojownik#w.
5lugawa moc %o!u 7mentarnego oe!mu!e wszystkie modele, ktre zna!du! si w
odleg"oci do 6" od mogi"y$ '!te dzia"aniem uroku modele przeprowadza!c test
oparty na wsp"czynniku ( wykonu! rzut #K6 odrzuca!c kostk z na!niszym
wynikiem$ @&ekt nie dzia"a na modele podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@.?')%'F$
5onadto, dopty modele podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B zna!du! si w
odleg"oci do 6" od %o!u 7mentarnego podlega! zasadzie spec!alne! 9@3@%@9>*,>$
K KL L 2 2- -o ow wr ro o% %i i " "o os s( (% %
:to bezrozumny stranik, kt#ry strzee sekret#w kaplicy powiconej prastarej, nieznanej
sile. 0owrogi +os!g nie zniesie obecnoci intruz#w i da temu wyraz w bardzo gwatowny
spos#b.
%a koniec azy ruchu naley wykona rzut K6 za kady model przeywa!cy w
odleg"oci do 6" od 2!owrogiego Posgu$ 0ynik 4+ oznacza, e model otrzymu!e
tra&ienie o SI"E K6 ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

41, S t r o n a
T Ta aj je em mn ni ic cz ze e b bu ud dy yn nk ki i: :
0 Starym wiecie znale4 mona wiele udynkw o wielkie! mocy czy znaczeniu$
*zasem chodzi o magiczn aur samego mie!sca, czasem o echa przesz"oci czy !ego
wito dla oro<cw$ =ak czy inacze!, potyczka toczona w !ego poliu zwykle
ko<czy si prawdziw rzezi$
. .i ie ez zb ba ad da an ne e t ta aj je em mn ni ic cz ze e b bu ud dy yn nk ki i: :
#iedy model we!dzie do tajemniczego budynku lu zostanie w nim rozstawiony naley
wykona rzut 2K6, a wynik odczyta z ponisze! taeli:
2K6 TA!EMNIZA B')OW"A
2 %awiedzony 1wr
# >kropol -ohaterw
4 #rasnoludzki -rowar
$ #aplica 3raala
6 0iea #rwi
, .wyk"y udynek
- #aplica Sigmara
9 -"ogos"awiony )ur
10 =a!emnicze 9uiny
11 0iea )aga
12 0idmowy 5"ot
K K( (L L . .a aw wi ie ed dz zo on ny y / /w w$ $r r
*iele opuszczonyc$ wie i dwor#w byo ongi siedzibami ekromant#w, kt#rzy
praktykowali tu w sekrecie czarn! magi. '$ocia ekromanta porzuci to miejsce dawno
temu, zoliwe duc$y widma pozostay 6 o czym przekona si kady, kto tu wejdzie.
%a ko<cu azy magii wszystkie modele zna!du!ce si wewntrz udynku lu w
odleg"oci do 6 od !ego krawdzi zosta! zaatakowane przez nawiedza!ce dwr yty
i otrzymu! tra&ienie magicznym pociskiem o SI"E K# z cech ora 59.@-+*+@ 5>%*@9.>$
.agiczny pocisk zosta!e rzucony automatycznie i nie moe y rozproszony$
M M ) )k kr ro op po ol l 1 1o oh ha at te er r$ $w w
"o prastare miejsce wzniesiono tysi!clecia temu 6 by% moe wznieli je sami +radawni. *
murac$ akropolu kryj! si pokryte mc$em i gruzem pos!gi upadyc$ kr#l#w i bo$ater#w, a
staroytna odwaga wypenia jego wntrze.
#ontrol nad Akropolem +ohater#w sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada
wice! modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze ruin$ ,eeli na
oszarze Akropolu +ohater#w zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z
kompani nie sprawu!e kontroli nad udowl$
+ohaterowie nalecy do druyny, ktra kontrolu!e Akropol +ohater#w otrzymu!
premi D1 do wsp"czynnika ATAKI dopty, dopki pozosta! zwizani walk wrcz
z dwoma lu wice! przeciwnikami$ 5onadto, bohaterowie automatycznie zda!e
wszystkie testy S>) 0 0>2*@
N N , ,r ra as sn no ol lu ud dz zk ki i 1 1r ro ow wa ar r
Krasnoludzkie piwo jest najbardziej znanym i poszukiwanym napitkiem w caym -tarym
9wiecie. * rzeczy samej, syszano opowieci o cayc$ kompaniac$, kt#re zbaczay z drogi
by odwiedzi% browar, gdzie kupowano Blub rekwirowanoC mocne piwo K$azad#w. ie dziwi
przeto )akt, e wikszo% Krasnolud#w zrobi wszystko, by u)orty)ikowa% swoje browary i
umieszcza na widoku kilka beczek taniego, szybko uderzaj!cego do gowy piwa, z myl! o
maszeruj!cyc$ kompaniac$.
#ontrol nad (rasnoludzkim +rowarem sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury
posiada wice! modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze
rowaru$ ,eeli na oszarze (rasnoludzkiego +rowaru zna!du!e si tyle samo bohater#w z
ou druyn, adna z kompani nie sprawu!e kontroli nad udowl$
+ohaterowie nalecy do druyny, ktra kontrolu!e (rasnoludzki +rowar
automatycznie zda! wszystkie testu S=9>*A8 / 39'.B$

O O , ,a ap pl li ic ca a + +r ra aa al la a
Kaplice Graala znale(% mona w caym -tarym 9wiecie. 4uduje si je w miejscac$, w
kt#ryc$ 4retonnscy =ycerze napotkali +ani! z ?eziora. '$ocia na pierwszy rzut oka Kaplice
Graala zdaj! si by% opuszczone, moc +ani z ?eziora drzemie w kadym kamieniu,
skupiaj!c energi odnowy i odrodzenia.
#ontrol nad (aplic 'raala sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice!
modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze wityni$ ,eeli na
oszarze (aplicy 'raala zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani
nie sprawu!e kontroli nad udowl$
,eeli (aplic 'raala kontrolu!e %@8=9>2%> druyna, to nalecy do
kompanii bohaterowie podlega! zasadzie spec!alne! 9@3@%@9>*,>$
P P W Wi ie e; ;a a , ,r rw wi i
2ury tej wiey ci!gle ociekaj! wrz!c! posok!. ieziemski od#r ma zgubny wpyw na
najsabszyc$ nawet wojownik#w, budz!c w nic$ !dz krwi i zmieniaj!c w dzikic$
oprawc#w.
#ontrol nad 1ie (rwi sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice!
modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze aszty$ ,eeli na
oszarze 1iey (rwi zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani
nie sprawu!e kontroli nad udowl$
+ohaterowie nalecy do druyny, ktra kontrolu!e 1ie (rwi podlega! zasadom
spec!alnym %+@%>0+F / W89+>$ )oc 1iey (rwi dzia"a dopty, dopki kompania
kontrolu!e aszt$
Q Q 2 2w wy yk k- -y y b bu ud dy yn ne ek k
4udynek to obiekt budowlany trwale zwi!zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoc! przegr#d budowlanyc$, posiadaj!cy )undamenty i dac$.
=en udynek nie wyrnia si niczym niezwyk"ym, chya;
R R , ,a ap pl li ic ca a S Si i% %m ma ar ra a
-igmar 2otodzierca stoczy w obronie przyszego 1mperium wiele bitew przeciwko siom
zniszczenia. '$ocia -igmar odszed dawno temu lub 1mperium ci!gle wierzy, e
2otodzierca strzee ziem 1mperium. 2oe si to wydawa% zabobonami, jeli nie liczy%
)aktu, e nikczemne stworzenia s! osabione, kiedy znajd! si w pobliu Kaplicy -igmara.
0szystkie modele nalece do .?B*A lu *A>'=B*.%B*A kompanii ktre zna!du!
si wewntrz wityni lu w odleg"oci do 6 od krawdzi kaplicy musz przerzuci
udane rzuty na Ochron Pancerza$
S S 1 1- -o o% %o os s- -a aw wi io on ny y 6 6u ur r
+owszec$n! praktyk! +rezbiter#w -igmara jest bogosawienie kadego muru, kt#ry moe
oc$roni% w bitwie przed podymi stworzeniami '$aosu. 2odlitwa owa potra)i przey%
oratora, a nawet zniszczenie samego muru. *iele mur#w wok# p#l uprawnyc$ i
otaczaj!cyc$ )ortece zbudowano ze skradzionyc$ )ragment#w 4ogosawionyc$ 2ur#w, by
przec$owa% cz% ic$ mocy.
0szystkie modele nalece do .?B*A lu *A>'=B*.%B*A kompanii ktre zna!du!
si w odleg"oci do 6 od krawdzi +!ogos!awionego .uru musz wykona rzut K6$
0ynik 4+ oznacza, e model otrzymu!e tra&ienie o SI"E K6 ez moliwoci
skorzystania z Ochrony Pancerza$
K KT T T Ta aj je em mn ni ic cz ze e R Ru ui in ny y
:to kamienie zbudzonej wi!tyni, w kt#ryc$ ci!gle pobrzmienia cic$a modlitwa, c$ocia jej
kapani obr#cili si w proc$ przed wiekami.
#ontrol nad Tajemniczymi /uinami sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada
wice! modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze wityni$ ,eeli
na oszarze Tajemniczych /uin zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z
kompani nie sprawu!e kontroli nad udynkiem$
)odlitwy wzniesione przez 18*A'0%@3' nalecego do druyny, ktra
kontrolu!e Tajemnicze /uiny ma! Poziom .ocy rwny ,$
K KK K W Wi ie e; ;a a 6 6a a% %a a
2agowie s! samotnikami i nie zaprz!taj! sobie gowy sprawami maluczkic$. ic dziwnego,
e najpotniejsi z nic$ buduj! wielkie wiee, kt#re su! im za domy, biblioteki i twierdze.
#ontrol nad 1ie .aga sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice!
modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze udynku lu
zna!du!cych si w odleg"oci do 6" od wiey$ ,eeli na oszarze 1iey .aga 6lu w
odleg"oci do 6"7 zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie
sprawu!e kontroli nad monumentem$
)>3 nalecy do druyny, ktra kontrolu!e 1ie .aga w azie magii traktowany
!est tak, !aky zna" wszystkie czary z praktykowane! przez sieie dziedziny magii$
K KL L W Wi id dm mo ow wy y " "- -o ot t
*idmowy +ot jest barier! niemaj!c! waciwie )izycznej )ormy D jedynie powbijane w
ziemi dr!gi lub pale, na kt#ryc$ zawieszono przeklte )etysze i totemy, wi!!c z nimi
zakazan! magi! dusze 3emon#w i ieumaryc$. ?edynie wojownicy o niezwykej odwadze
lub niespena rozumu przekraczaj! *idmowy +ot bez wanej przyczyny D albo bez
potnyc$ amulet#w oc$ronnyc$.
%a koniec azy ruchu naley wykona rzut K6 za kady model przeywa!cy w
odleg"oci do 6" od 1idmowego P!otu$ 0ynik 4+ oznacza, e model otrzymu!e
tra&ienie o SI"E K6 ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$