NHÓM 1

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

DANH SÁCH THÀNH VIÊN
1. D ng Qu c Đ ươ ố ệ
2. Nguy n H ng H i ễ ồ ả
3. Nguy n Duy Luân ễ
4. Nguy n Văn Nam ễ
. Nguy n H i !"#$ ễ ả
%. &'i Đ(n" Quang.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

N I D)N* Ộ
1. +"#i ni m , - .i u c/m$/0i-1 ệ ậ ệ
2. L c" 2 $"#- -3i n , - .i u c/m$/0i-1 ị ử ể ậ ệ
3. T"4n" $" n c u - / , - .i u c/m$/0i-1 ầ ấ ạ ậ ệ
4. !"ân ./ i , - .i u c/m$/0i-1 ạ ậ ệ
. C5ng ng" c" - / , - .i u c/m$/0i-1 ệ ế ạ ậ ệ
%. 6 - 2 2 n $" m 7 c c" - / - ,â- ộ ố ả ẩ ượ ế ạ ư
.i u c/m$/0i-1 ệ
8. !" ng " ng $"#- -3i n. ươ ướ ể
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

1. +HÁI NI 6 V T LI ) C96!9:IT; Ệ Ậ Ệ

V - .i u c/m$/2i-1 "ay ậ ệ
c/m$/2i-1 .4 , - .i u - ng " $ ậ ệ ổ ợ
- "ai "ay n"i u , - .i u <"#c ừ ề ậ ệ
n"au - / .=n , - .i u m i c> ạ ậ ệ ớ
-?n" năng " n " n c#c , - .i u ơ ẳ ậ ệ
@an 7 uA <"i n" ng , - .i u ầ ữ ậ ệ
n4y .4m ,i c 3i=ng 3 ệ ẽ.

V - .i u C/m$/2i-1 7 c c u ậ ệ ượ ấ
- / - c#c -"4n" $" n c - ạ ừ ầ ố
n" m 7 m @ / c"/ ằ ả ả
C/m$/2i-1 c> 7 c c#c 7 c ượ ặ
-?n" c " c c n -"i - ,4 , - ơ ọ ầ ế ậ
.i u n n 7 m @ / c"/ c#c ệ ề ả ả
-"4n" $" n c a C/m$/2i-1 ầ
.i=n < -A .4m ,i c "4i "/4 , i ế ệ ớ
n"au
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

2. L CH S !HÁT TBI N ! " #

N" ng , - .i u c/m$/0i- ữ ậ ệ
7 n gi n 7C c> - 3 - Da ơ ả ừ ấ
D a. +"/ ng EEE năm ư ả
-3 c ướ c5ng nguy=n c/n
ng i 7C @i - -3 n n" ng ư$ ế ộ ữ
,i=n 7# n" ,4/ 7 - -3 c % ấ ướ
<"i .4m g c" 7 -3#n" @ ạ ể ị
c/ng ,=n" <"i $" i n ng. ơ &
V4 7iển "(n" , c/m$/0i- ề
c"?n" .4 " $ c" - 7 c ợ ấ ượ
F'ng 7 ể $ D#c ướ c a
ng i ư$ Ai C $ ậ

Ng i ư$ Hy L $ ạ c cGng 7C ổ
@i - . y ế ấ m - /ng ậ -3 n , i ộ ớ
7 -A 7#A c#- 2 i .4m , - ấ % ậ
.i u ệ Dây F ng ' .

V4 ( Vi - Nam ệ A ng4y D a ư
-3uy n . i c#c" .4m n"4 ề ạ
@ ng @'n -3 n , i 3 m ằ ộ ớ ơ
@ăm n" 7 -3#- ,#c" % ể
n"4A <"i <"5 - / 3a . $ ạ ớ
, - .i u c ngA m#- , ậ ệ ) ề
m'a "H ,4 m ,4/ m'a ấ
75ng...
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

3. THÀNH ! N VÀ C ) T 9 V T LI ) * + , Ậ Ệ
C96!9:IT;

N"(n c"ungA m i , - .i u - ậ ệ
c/m$/2i-1 g m m - "ay ồ ộ
n"i u $"a gi#n 7/ n 7 c ề ạ ượ
$"ân @ -3/ng m - $"a .i=n ố ộ
- c Fuy n" -. I!"a .4 m - . ấ ộ
./ i , - .i u -"4n" $" n ạ ậ ệ ầ
n m -3/ng c u -3Jc c a , - ằ ấ ậ
.i u c/m$/2i-1.K !"a .i=n - c ệ .
g i .4 , - .i u n n Ima-3ic1KA ọ ậ ệ ề
-" ng .4m n"i m , .i=n ư$ ệ .
< - c#c $"a gi#n 7/ n . i. ế ạ ạ
!"a gi#n 7/ n 7 c g i .4 ạ ượ ọ
c - "ay , - .i u -ăng c ng ố ậ ệ ư$
I31nL/-K 7 c -3 n ,4/ $"a ượ ộ
n n .4m -ăng c -?n"A -?n" ề ơ
< - F?n"A c" ng mMnA c" ng ế ố ố
D c ... ướ
N n ề
c#c@/n
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

3. THÀNH !H N VÀ C ) T 9 V T LI ) * + , Ậ Ệ
C96!9:IT;
3.1 thành ph n c t: ầ ố g m c> N ./ i c - ồ ạ ố
3.1.1 S i thu tinh ợ ỷ

S i -" y -in"A 7 c <O/ 3a - c#c ./ i ợ ượ ừ ạ
-" y -in" <O/ 2 i 7 c I-" y -in" F -KA ợ ượ ệ
c> 7 ng <?n" n" ,4i c" c mic3/ ư$ % .
mO-. +"i 7> c#c 2 i n4y 2 m - n" ng ợ ẽ ấ ữ
n" c 7i m c a -" y -in" <" iA n" P ượ ể ố ư
giMnA F n - g yA m4 -3 n=n c> n"i u ễ ) / ( ề
u 7i m c " c " n. T"4n" $" n c a ư ể ơ ọ ơ ầ
-" y -in" F - c> -" c" a -"=m n" ng ệ ể ) ữ
<"/#ng c" - n" P ấ ư 2i.icA n"5mA magi=
A ... - / 3a c#c ./ i 2 i -" y -in" <"#c ạ ạ ợ
n"au n" P 2 i -" y -in" ; IF n 7i n ư ợ / ệ
- -KA 2 i -" y -in" D Ic#c" 7i n - -KA ố ợ ệ ố
2 i -" y -in" A I"4m . ng <i m ca/KA ợ ượ ề
2 i -" y -in" C I7 @ n ">a ca/KA 2 i ợ ộ ề ợ
-" y -in" B ,4 2 i -" y -in" S I7 @ n ợ ộ ề
c " c ca/K. L/ i -" y -in" ; .4 ./ i ơ ọ ạ ạ
$" @i n ổ ế .
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

3. THÀNH !H N VÀ C ) T 9 V T LI ) * + , Ậ Ệ
C96!9:IT;
3.1.2 S i Bazan ợ
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

3. THÀNH !H N VÀ C ) T 9 V T LI ) * + , Ậ Ệ
C96!9:IT;
3.1.3 S i h u c ợ ữ ơ

Các lo i s i h u c ph ạ ợ ữ ơ ổ
bi n: ế
S i kenvlar c u t o t h p ợ ấ ạ ừ ợ
ch t h u c cao phân t ấ ữ ơ ử
aramit, đ c gia công b ng ượ ằ
ph ng pháp t ng h p ươ ổ ợ ở
nhi t đ th p !1"#C$, ti p ệ ộ ấ ế
theo đ c k%o ra thành s i ượ ợ
trong &ung & ch, cu i c'ng ị ố
đ c s l( nhi t đ t)ng mô ượ ử ệ ể
đun đàn h i. S i kenvlar và ồ ợ
t t c các s i làm t aramit ấ ả ợ ừ
khác nh : *+aron, ư
*echnora, ... c, giá thành
th p h n s i th - tinh nh ấ ơ ợ ủ ư
c t.nh l i th p h n: các lo i ơ ạ ấ ơ ạ
s i ợ aramit th ng c, đ b n ườ ộ ề
n%n, u n th p và & bi n ố ấ ễ ế
& ng c t gi a các l p. ạ ắ ữ ớ
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

3. THÀNH !H N VÀ C ) T 9 V T LI ) * + , Ậ Ệ
C96!9:IT;
3.1.4 S i Cacbon ợ

S i cac@/n c"?n" .4 2 i ợ ợ g3a$"i-
I-"an c"(KA c> c u -3Jc -in" -" @ ấ ể ề
m -A - / -"4n" c#c . $ .i=n < - ặ ạ ớ ế
, i n"auA n" ng c#c" n"au ớ ư
<"/ ng 3A3 AQ. C#c nguy=n - ả ử
cac@/n .i=n < - , i n"auA -3/ng ế ớ
m - m - $" ngA -"4n" m ng -in" ộ ặ ẳ ạ
-" "(n" . c .ăngA , i <"/ ng ể . ớ ả
c#c" gi a c#c nguy=n - -3/ng ữ ử
m i . $ .4 1A42 AQ. S i cac@/n c> - ớ ợ
c -?n" - ng 7 i ca/A c> ./ i g n ơ ươ ố ạ ầ
- ng 7 ng , i 2 i -" y -in"A . i ươ ươ ớ ợ ạ
c> <" năng c" u n"i - c c - -. ả ị ệ ' ố
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

3. THÀNH !H N VÀ C ) T 9 V T LI ) * + , Ậ Ệ
C96!9:IT;
3.1.5 S i Bor ợ

S i &/3 "ay &/31 I<R "i u ợ ệ
">a " c .4 &KA .4 m - ọ ộ
F ng 2 i g m -"u 7 c ạ ợ ố ượ
n" $" ng $"#$ < - $ ươ ế
- a. S n $" m -" ng ả ẩ ươ
m i c a ./ i 2 i n4y c> ạ ạ ợ
-" c#c F ngP Fây 2 i ể ( ạ ợ
F4i g m n"i u 2 i n" ồ ề ợ %
2/ng 2/ngA @ăng 7C - m ẩ
-" m F'ng 7 Su n ngA ấ ể ấ ố
, i 7 ng $" ng. ả ồ ươ
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

3. THÀNH !H N VÀ C ) T 9 V T LI ) * + , Ậ Ệ
C96!9:IT;
3.1.6 S i Cacbua Silic ợ

S i Cac@ua Si.ic Ic5ng -" c ">a " c .4P SiCK cGng .4 ợ ) ọ
m - ./ i 2 i g m -"u 7 c n" < - - a. ộ ạ ợ ố ượ $ ế
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

3. THÀNH !H N VÀ C ) T 9 V T LI ) * + , Ậ Ệ
C96!9:IT;
3.1.7 S i kim lo i ợ ạ
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

3. THÀNH !H N VÀ C ) T 9 V T LI ) * + , Ậ Ệ
C96!9:IT;
3.1./ S i ng n và các h t ợ ắ ạ
phân tán
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

3. THÀNH !H N VÀ C ) T 9 V T LI ) * + , Ậ Ệ
C96!9:IT;
3.1.9 C t v i ố ả

C - , i .4 - " $ -"4n" @ m - ố ả ổ ợ ề ặ
I- mKA c a , - .i u c - 2 iA 7 c ấ ậ ệ ố ợ ượ
-" c "i n @ ng ' ệ ằ c5ng ng" F - ệ ệ .
C#c < -"u - F - , i c"uy n 0 ậ ệ ả ề
-" ng -" ng "ay F'ng .4P <i u ố ư$ ể
F - . a -3 nA <i u F - Da -an"A ệ . ơ ể ệ
<i u F - ,ân c"O/A <i u F - , i ể ệ ể ệ ả
m5 7un ca/A <i u F - 7 ng ể ệ ồ
$" ng. +i u F - .4 c#c" 7an ươ ể ệ
2 iA "ay cMn g i .4 <i u c"O/ 2 i. ợ ọ ể ợ
+ -"u - F - ca/ c $ cMn c> c#c 0 ậ ệ ấ
<i u F - 7a $" ng n" P @ nA ể ệ ươ ư ệ
- -A ,4 <i u F - -" -?c" - / n=n ế ể ệ ể ạ
, i 7a $" ng. ả ươ
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

3. THÀNH !H N VÀ C ) T 9 V T LI ) * + , Ậ Ệ
C96!9:IT;
3.2 V t li u n n ậ ệ ề

3.2.1 Ch t li u n n ấ ệ ề
polyme nhi t r n ệ ắ :

N" a ' $/.y12-1 ,4 n">m
n" a c5 7 c n" P n" a ' ặ ư '
$"1n/.A n" a ' Lu3anA n" a '
aminA n" a ' 1$/Dy.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

3. THÀNH !H N VÀ C ) T 9 V T LI ) * + , Ậ Ệ
C96!9:IT;

3.2.2 Ch t li u n n polyme ấ ệ ề
nhi t d o ệ ẻ

N n c a , - .i u .4 ề ậ ệ
n" a n"i - F / ' ệ 1 n" P ư !VCA
n" a ' $/.y1-y.1nA n" a '
$/.y$3/$y.1nA n" a '
$/.yami-A...
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

3. THÀNH !H N VÀ C ) T 9 V T LI ) * + , Ậ Ệ
C96!9:IT;

3.2.3 Ch t li u n n ấ ệ ề
cacbon:
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

3. THÀNH !H N VÀ C ) T 9 V T LI ) * + , Ậ Ệ
C96!9:IT;

3.2.4 Ch t li u n n ấ ệ ề
kim lo i ạ

V - .i u c/m$/0i- n n ậ ệ ề
<im ./ i c> ạ m/Fun 74n
" i 3 - ca/ c> -" .=n ồ ấ ể
- i 11E *!a. D/ 7> 7Mi ớ
" i c" - gia c ng % ấ ư$
cGng c> m/Fun ca/.
C#c <im ./ i 7 c 2 ạ ượ ử
F ng n"i u .4P . ề n"5mA
ni<1nA 7 ng ồ .
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

. )A NH C ĐI 6 V T LI ) C96!9:IT; 2 23 # Ậ Ệ

u đi m: Ư ể

+" năng c" - / - , - .i u n4y -"4n" c#c < - c u ả ế ạ ừ ậ ệ ế ấ
2 n $" m -"1/ n" ng y=u c u < -"u - <"#c n"au ả ẩ ữ ầ 0 ậ

+" năng c" u n"i - ,4 c" u 2 ăn mMn c a , - .i u ả ị ệ ị ' ậ ệ
-3/ng 7i u <i n <" c ng"i - c a m5i -3 ng. ề ệ & ệ ư$

+" năng #$ F ng 3 ng 3CiA -?n" c" - n i @ - .4 n" A ả . ộ ấ ổ ậ 4
7 @ n ca/A c" u m5i -3 ngA 3 . $ 7 -A c> 7 @ n ộ ề ị ư$ ễ & ặ ộ ề
3i=ng ,4 c#c 7 c -3 ng 74n " i ca/A @ n , ng , i m5i ặ ư ồ ề ữ ớ
-3 ng ăn mMn "/# " cA 7 F n n"i -A F n 7i n -" $ ư$ ọ ộ / ệ / ệ ấ

+"i c" - / m - n"i - 7 ,4 #$ 2u - n" - 7 n" F ế ạ ( ộ ệ ộ ấ ấ ị ễ
-3i n <"ai 7 c c#c -" $"#$ c5ng ng" A -"u n . i ể ượ ệ ậ ợ
c"/ Su# -3(n" 2 n Du -. ả ấ
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

4.!HTN L9 I V T LI ) C96!9:IT; , Ậ Ệ

4.6 h!o b n ch t v t li u n n v" c t ả ấ ậ ệ ề ố

C/m$/2i-1 n n ề " u c ữ ơP c/m$/2i-1 n n ề gi y ấ Ic#c-5ngKA c/m$/2i-1
n n ề n" a ' A n n ề n" a 7 ng ' ư$ A n n ề ca/ 2u I- m " -A - m 2 iA , i ấ ạ ấ ợ ả
@ -A , - .i u c" ng -" mA . $ 5 -5 D1 m#yKA... L/ i n n n4y -" ng ạ ậ ệ ố ấ ố ạ ề ư$
c> -" < - " $ , i m i F ng c - .i uA n" P 2 i " u c I$/.yami-A ể ế ợ ớ ọ ạ ố ệ ư ợ ữ ơ
<1,.a3 I.4 2 i a3ami- c -?n" ca/KA..KA 2 i <"/#ng I2 i ợ ơ ợ ợ -" y -in" A 2 i ợ
cac@/nA...KA 2 i <im ./ i I&/A ợ ạ n"5mA...K. V - .i u c/m$/2i-1 n n " u ậ ệ ề ữ
c c" c" u 7 c n"i - 7 - i 7a .4 <"/ ng 2EE U 3EEQC. ơ 5 ị ượ ệ ộ ố ả

C/m$/2i-1 n n ề <"/#ng c" - ấ P @= -5ngA @= -5ng c - -"O$ ố A c/m$/2i-1
n n ề g m ố A c/m$/2i-1 cac@/n V cac@/n. T" ng ./ i n n n4y < - ư$ ạ ề ế
" $ , i c - F ngP 2 i <im ./ i I&/A ợ ớ ố ạ ợ ạ -"O$A...KA " - <im ./ i Ic" - g m ạ ạ ấ ố
<imKA " - g m Ig m cac@uaA g m Ni- A...K. ạ ố ố ố ơ

C/m$/2i-1 n n ề <im ./ i ạ P n n ề " $ <im -i-an ợ A n n ề " $ <im n"5m ợ A...
T" ng < - " $ , i c - .i u F ngP 2 i <im ./ i I&/A...KA 2 i <"/#ng ư$ ế ợ ớ ố ệ ạ ợ ạ ợ
Icac@/nA SiCA...K. C/m$/2i- n n <im ./ i "ay n n <"/#ng c" - c> ề ạ ề ấ
-" c" u n"i - 7 - i 7a <"/ ng %EE U 1.EEEQC In n g m - i ể ị ệ ộ ố ả ề ố ớ
1.EEEQCK.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

. )A NH C ĐI 6 V T LI ) C96!9:IT; 2 23 # Ậ Ệ

#h c đi m: ượ ể
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

4.!HTN L9 I V T LI ) C96!9:IT; , Ậ Ệ

4.1 V t li u com$o%it! $ol&m! ậ ệ

.4 ./ i ạ , - ậ .i u ệ 7 c c u - / @ i 2 "ay n"i u c u - I-"4n" $" nK. ượ ấ ạ ( ề ấ ử ầ
T3/ng 7>A ./ i c u - -" n" - .4 1 "ay n"i u ạ ấ ử ) ấ ề $/.ym1 n n -"5ng ề
-" ng. L/ i c u - -" "ai .4 c#c ư$ ạ ấ ử ) c" - ấ $". gia Ic" - ấ 7 n ộ K n" ư
, - .i u 2 iA @ - c a c#c c" - ,5 c c ... CMn c> -" c> -"=m 1 ậ ệ ợ ộ ấ ơ ơ ể
-"4n" $" n -" @a .4 c" - .i=n < -. ầ ) ấ ế

4.2 V t li u com$o%it! cacbon'cacbon ậ ệ

Đây .4 , - .i u n n cac@/n c - 2 i cac@/n. ậ ệ ề ố ợ

4.3 V t li u com$o%it! ( m ậ ệ ố

T"4n" $" n .4 ầ Đ - ấ 2O- "ay 7 - ấ 2(n" n"i u ề m'n 7 c D1m n" ượ ư
nguy=n .i u c" y u 7 .4m g c" ệ ế ể ạ

4.4 V t li u com$o%it! kim lo i ậ ệ ạ

Đây .4 , - .i u n n ậ ệ ề <im ./ i ạ ,4 2 i <im ./ iP ợ ạ -"O$A 7 ng ồ A n"5mA...

4.5 V t li u com$o%it! t $ lai ậ ệ ạ

L4 ./ i ,â- .i=u 7 c .4m - n"i u ./ i c - 2 i ,4 , - .i u n n ạ ượ ừ ề ạ ố ợ ậ ệ ề
<"#c n"au
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

4.!HTN L9 I V T LI ) C96!9:IT; , Ậ Ệ

4.7 h!o h)nh * n( c t li u ạ ố ệ

4.7.1 V t li u composite c t s i ậ ệ ố ợ

S i .4 ./ i , - .i u c> m - c"i u <?c" -" c Ig i .4 ợ ạ ậ ệ ộ ề ướ ọ
c"i u F4iK . n " n 3 - n"i u 2/ , i "ai c"i u <?c" ề ớ ơ ấ ề ớ ề
-" c <"5ng gian cMn . i. T"1/ "ai c"i u <ia ướ ạ ề
c"Jng $"ân @ gi#n 7/ n -3/ng , - .i u c/m$/2i-1A ố ạ ậ ệ
cMn -"1/ c"i u F4i -"( c"Jng c> -" F ng .i=n - c ề ể ( ạ .
"ay gi#n 7/ n. Ta -" ng -" y c#c ./ i , - .i u ạ ư$ ấ ạ ậ ệ
c - 2 i n4y g n .i n , i - c/m$/2i-1 -3/ng -=n g i. ố ợ & ề ớ ừ ọ
C#c 2 n $" m c/m$/2i-1 Fân F ng -" ng .4 ả ẩ . ư$
7 c c" - / - ./ i , - .i u c/m$/2i-1 c - 2 iA ượ ế ạ ừ ạ ậ ệ ố ợ
-3=n n n n" a .4 c" y u. ề ' ế
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

4.!HTN L9 I V T LI ) C96!9:IT; , Ậ Ệ

4.7.2 V t li u composite c t h t ậ ệ ố ạ

H - .4 ./ i , - .i u gi#n 7/ nA <"#c 2 i .4 <"5ng c> ạ ạ ậ ệ ạ ợ
<?c" -" c u -i=n. L/ i , - .i u c/m$/2i-1 c - " - ướ ư ạ ậ ệ ố ạ
$" @i n n" - c"?n" .4 @= -5ngA -" ng . i 7 c g i ổ ế ấ ư$ ạ ượ ọ
ng n g n c" .4 @= -5ngA n=n -a -" ng -" y c#i 7 c & ọ 5 ư$ ấ ượ
g i .4 c/m$/2i-1 . i .4 , - .i u c/m$/2i-1 c - 2 i. ọ ạ ậ ệ ố ợ

4.7.3 V t li u composite c t h t và s i ậ ệ ố ạ ợ

V? F P @= -5ng c - -"O$ -"( 7# n"ân - / - / -"4n" - . ( ố ạ ạ ừ
Di măng .4 , - .i u n nA c#c c - .i u @= -5ng .4 c#- ậ ệ ề ố ệ
,4ng ,4 7# Făm -"( .4 c - " -A cMn c - -"O$ -3/ng @= ố ạ ố
-5ng .4 c - 2 i. ố ợ
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.CWN* N*H CH T 9 Ệ 6 ,

0.Công ngh ch t o ệ ế ạ

5.1 C+n( n(h khu+n ti $ ệ ế
,-c

L#- -ay

!"un

L#- m#y.

5.2 C+n( n(h khu+n v i ệ ớ
*ia$hra(m đ"n h i ồ

+"u5n c"ân <"5ng

+"u5n c"ân <"5nAg V
au-/c.a,1

+"u5n O$ Fia$"3agm.

5.3 C+n( n(h t m .$ l c ệ ẩ ự

T m #$ . c -3/ng 7i u <i n ẩ ' ề ệ
-" ng ư$

T m #$ . c -3/ng c"ân <"5ng ẩ '

5.4 C+n( n(h * $ tron( ệ ậ
khu+n

D $ -3 c -i $ ậ ' ế

D $ 7Jc ậ

D $ O$ n>ng ậ

5.5 C+n( n(h /u n ệ ấ

C#c $" ng $"#$ c5ng ng" ươ ệ

6#y Su n ấ

5.6 C+n( n(h $ulltru%ion ệ
c.i$
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

%.6 T S S N !H 6 Đ C CH T 9 T V T Ộ 7 8 9 23 6 , 2 Ậ
LI ) C96!9:IT; Ệ

V 7 ng c -=n . a % ộ ơ ử

V -=n . aA m#y @ayA -4u ,G % ử
-3 .

&(n" c" u #$ . c ca/. ị '

& Su n #/ c"/ n"4 Fu ộ ầ
"4n" ,G -3 . .
C"i c &/1ing 8X8 ế
D31am.in13 7 u -i=n ầ
7 c . $ 7 - - i ượ & ặ ạ
;,131--A Ya2"ing-/n.
n"P 8 Reuters
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

%.6 T S S N !H 6 Đ C CH T 9 T V T Ộ 7 8 9 23 6 , 2 Ậ
LI ) C96!9:IT; Ệ

ng F n Dăng F u c/m$/2i-1 7 / ầ
ca/ c $ 3 . $ IS F ng c5ng ấ ớ ử .
ng" cu n - c a Nga ,4 ệ ố ướ
c#c -i=u c"u n 2 n Du - ng ấ ả ấ ố
F n DăngA F uK. / ầ

ng F n n c 2 c"A n c -"5A 7 / ướ ạ ướ
n c ngu n c/m$/2i-1 I"ay ướ ồ
cMn g i .4 ng n" a c - 2 i ọ ố ' ố ợ
-" y -in"KZ

ng F n n c -" iA F n ">a 7 / ướ ả /
c" - c/m$/2i-1Z ấ

ng -" y n5ngA ng F n n c 7 ố / ướ
ngu n Sua ,'ng n c ng m ồ ướ ậ
m nA n"i m $"HnZ ặ ễ
ng F n ố /
F u ầ
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

%.6 T S S N !H 6 Đ C CH T 9 T V T Ộ 7 8 9 23 6 , 2 Ậ
LI ) C96!9:IT; Ệ

V @ c c#c ./ i @ n @ A % ọ ạ ồ ể
-"'ng c" a "4ngA m - ) ặ
@4n g" A -3ang -3? n i ế ộ
-" -A - m $an1.. ấ ấ
c/m$/2i-1Z

H -" ng ng -"/#- 3#c ệ ố ố
n"4 ca/ - ngZ ầ

H -" ng 2 c#c" 7i nA ệ ố ) ệ
2 $/.ym13A 2 ci.ic/nA 2 ) ) )
1$/Dy c#c ./ i 2 c"u iA ạ ) -
2 7 A 2 c u gia/A 2 ) : ) ầ )
-3/ng c#c @ -"i - @ 7i nA ộ ế ị ệ
c" ng 2O-A c u c"( ố ầ .
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

%.6 T S S N !H 6 Đ C CH T 9 T V T Ộ 7 8 9 23 6 , 2 Ậ
LI ) C96!9:IT; Ệ

L $ D1 5 -5A D1 m#yA D1 7 $Z ố ạ

V - u -"uy n c/m$/2i-1 % ầ ề
I, .CiK..... %

T"'ng 3#c c5ng c ng ộ

65 "(n" 7 c" i -3 ồ ơ 1

L4m -5n n" a 2 i -" y -in". ' ợ
T5n n" a '
2 i -" y ợ
-in"
V -4u %
-"uy n ề
c/m$u0i-1
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

%.6 T S S N !H 6 Đ C CH T 9 T V T Ộ 7 8 9 23 6 , 2 Ậ
LI ) C96!9:IT; Ệ
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

%.6 T S S N !H 6 Đ C CH T 9 T V T LI ) Ộ 7 8 9 23 6 , 2 Ậ Ệ
C96!9:IT;
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

%.6 T S S N !H 6 Đ C CH T 9 T V T Ộ 7 8 9 23 6 , 2 Ậ
LI ) C96!9:IT; Ệ
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

%.6 T S S N !H 6 Đ C CH T 9 T V T Ộ 7 8 9 23 6 , 2 Ậ
LI ) C96!9:IT; Ệ
6#y $"#-
7i n nan/ ệ
6#y @i n n c @i n ế ướ ể
-"4n" n c ng - ướ ọ
7 c .4m - , - .i u ượ ừ ậ ệ
c/m$/0i-1
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

8.!H N* H N* !HÁT TBI N TB9N* 2; 2< #
T N* LAI 2;
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.