You are on page 1of 3

De stoffeerder-garnierders van het paleis

Thierry Debels
@thierryd
27/7/14
Hoeveel personeelsleden werken in de paleizen van de koning?
Met een grape zo! e k!nnen stellen de hel"t# $" de hel"t te
veel#
%olgens de gegevens van de werkgever zin er &1'' tot 1(()
personeelsleden# Maar wat doen al deze *ensen daar?
+e *oeten de in"or*atie indire,t a"leiden# -n het Belgisch
Staatsblad werd re,ent deze in"or*atie gep!bli,eerd.
/0i koninklik besl!it van 1 a!g!st!s 2'12 zin de volgende
benoe*ingen en de,oraties verleend.
2eopoldorde
3o**ande!r
Mevr# %45D65 0745D6 Marie83hristine9 4dvise!r
:,hatbewaarder van de 3iviele 2ist van de ;oning#
7idder
1
Mevr# 326<765 7ita9 Dire,tiese,retaresse 1e klas bi het
Departe*ent 7ekwesten en :o,iale =aken#
Mevr# 3$$M45 Martine9 6erstaanwezend dire,tiese,retaresse
bi het Departe*ent 7ekwesten en :o,iale =aken#
Mevr# D6 245D:H667 3hantal9 Dire,tiese,retaresse 1e klas
bi het Departe*ent van de >roto,ol,he" van het Ho"#
Mevr# :T$<T Marie83laire9 Dire,tiese,retaresse 1e klas bi het
Departe*ent van de >roto,ol,he" van het Ho"#
=i z!llen het b!rgerlik ereteken dragen#
;roonorde
$""i,ier
Mevr# de 56%6 de 7$D65 0rigitte9 4"delingshoo"d van het
;abinet van de ;oning9 a*btenaar 1e klas#
Mevr# M6::-54 3ar*ela9 6erstaanwezend ad!n,t bi het
:e,retariaat van de ;oningin op het ;asteel 0elv?d@re9
a*btenaar 1e klas#
=ilveren >al*en
De heer 47-A: Mar,el9 hoo"donderho!dspersoneel op het
;asteel te 2aken#
De heer D6B7<CT-67 4lbert9 6erstaanwezend bode 1ste klas
op het >aleis te 0r!ssel#
De heer D6 :<TT67 2!,9 hoo"donderho!dspersoneel op het
>aleis te 0r!ssel
De heer 243$MT6 3hristian9 6erstaanwezend
onderho!dspersoneel op het ;asteel te 2aken#
2
Mevr# 7-653;65: Bran,oise9 Des,hoold onderho!dspersoneel
1e klas op het ;asteel te 2aken#
De heer :3H6T: A!lien9 Hoo"dsto""eerder8garnierder op het
>aleis te 0r!ssel
De heer T-MM67M45: 7onny9 1e :to""eerder8garnierder op
het >aleis te 0r!ssel
De heer T<C>65: Aean8Marie9 0ode van de ;oning9
eerstaanwezend bode 1e klas op het >aleis te 0r!ssel9
ploegleider#
$rde van 2eopold --
Drooto""i,ier
De heer %45267067DH6 Deorges9 4dvise!r bi =#;#H# >rins
2a!rent#E
-n deze niet eFha!stieve list van personeelsleden vallen enkele
ele*enten op#
=o zin er G*instensH twee dire,tiese,retaresses 1e klas bi het
Departe*ent van de >roto,ol,he" van het Ho"# %oor een
departe*ent *et na!weliks enkele personeelsleden likt dat
veel#
6r zin ook vers,heidene sto""eerder8garnierders in dienst#
6en *e!belsto""eerder bekleedt nie!we en gebr!ikte *e!bels#
6en garnierder trekt alle sto""en over de *e!belen en "a!te!ils#
Miss,hien *oeten we ons eens de vraag stellen o" al deze
personen wel tewerkgesteld *oeten worden op het paleis#
1