You are on page 1of 5

&

&
?
?
4
4
4
4
4
4
4
4
Soprano
Alto
Tenor
Bass
Oo

Oo
Oo


OoOo
Oo

Oo


Oo Oo
.

j

Lan
.


.
.


.

.

das na kay ti nik sa I
.


.

.

das na kay ti nik sa I


Oo


Oo
- -
- - -
&
&
?
?
S
A
T
B
5
.

yo'y i ni laan, Ba
.

yo'y i ni laan, Ba

.wat hak bang ni to'y dusa't


wat hak bang ni to'y dusa'tOoOo
.

.
hi rap ang laman. Sa kalo
.

.
hi rap ang laman. Sa kalo.

.

o ban ng A ma nagpa

.

.
o ban ng A ma nagpa

. .
Sa I yong A ma nagpa

.
.
Sa I yong A ma nagpa
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
&
&
?
?
S
A
T
B
9

.

sa kop kang ganap; Bu.

sa kop kang ganap; Bu.

sa kop kang ganap; Bu


.J

sa kop kang ganap; Buhay Mo, O J e sus, ang s'yanghay Mo, O J e sus, ang s'yang


hay Mo, O J e sus, ang s'yang


hay Mo, O J e sus, ang s'yanga lay na sa pat

.
a lay na sa pat


.


a lay na sa pat

.


a lay na sa pat
%

.

La ban sa a gos ng mun
%

.

La ban sa a gos ng mun
%


La ban sa a gos ng mun
%

J
.

La ban sa a gos ng mun
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
Sa Iyong Mga Yapak
Titik at Musika ni
JOSE CERINO, JR.
Isinaayos ni Samuel V. Guerrero
malumanay
&
&
?
?
S
A
T
B
13

3


.

do lu makad Ka sa lan das Mo,

3


.

do lu makad Ka sa lan das Mo,

3


.


do lu makad Ka sa lan das Mo,

3


.
do lu makad Ka sa lan das Mo,


.

La ban sa la kad ng mun


.
La ban sa la kad ng mun

.
La ban sa la kad ng mun
.

La ban sa la kad ng mundo, landas na sa 'Ki'y na is

3


do, landas na sa 'Ki'y na is
do, landas na sa 'Ki'y na is

3


do, landas na sa 'Ki'y na is
w
Mo.
.

Mo.
.

Mo.
w
Mo.
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
&
&
?
?
S
A
T
B
17
.Sa I
Sa I
Sa I
.

Sa I
.


.

yong manga ya pak a
..

yong manga ya pak a
.
.
yong manga ya pak a
.

.
yong manga ya pak a
.
j

ko ay ta ta hak. Ka

.

ko ay ta ta hak. Ka

.

ko ay ta ta hak. Ka


.
J

ko ay ta ta hak. Ka
.


hit ti gib ng lu ha ang ni la
.

hit ti gib ng lu ha ang ni la
.

hit ti gib ng lu ha ang ni la
.


hit ti gib ng lu ha ang ni la
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
&
&
?
?
S
A
T
B
21

ka ran Mong lan das. Pa.
r

ka ran Mong lan das. Pa
ka ran Mong lan das. Pa

.

R

ka ran Mong lan das. Pa3sa kit man at du sang du lot
3

sa kit man at du sang du lot3

sa kit man at du sang du lot3

sa kit man at du sang du lotng mun do'y kam tan; Bawat ba


3ng mun do'y kam tan; Bawat ba

3ng mun do'y kam tan; Bawat ba
#

3ng mun do'y kam tan; Bawat ba
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Sa Iyong Mga Yapak 2
&
&
?
?
S
A
T
B
24


kas ng I yong manga yapak, Bawat hak
kas ng I yong manga yapak, Bawat hak
kas ng I yong manga yapak, Bawat hak

kas ng I yong manga yapak, Bawat hak
To Coda


bang Mo'y a king susun
To Codabang Mo'y a king susun
To Codabang Mo'y a king susun
To Coda


bang Mo'y a king susun
dan. Oo

dan. Oo
dan. Oo


dan. OoOo
Oo


.
J

Oo


Oo
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
&
&
?
?
S
A
T
B
28
.

.

Kay
.
.

Kay

Oo


Oo
.


.
hi rap mang gawin kalo
.


.
hi rap mang gawin kalo
w
w

.
r

o ban Mo'y tup din, Pi.
r

o ban Mo'y tup din, PiOo

Oo.


ni li kong sun dan bakas ng I.


ni li kong sun dan bakas ng I
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
&
&
?
?
S
A
T
B
32

Ang


Ang
yong ma nga hak bang;
yong ma nga hak bang;
.

bu hay ko'y la an sa I.
bu hay ko'y la an sa I

.
bu hay ko'y la an sa I


.
bu hay ko'y la an sa I

j

yo kai lan pa man Mag

j

yo kai lan pa man Mag

J

yo kai lan pa man Mag

yo kai lan pa man Mag


- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
Sa Iyong Mga Yapak 3
&
&
?
?
4
2
4
2
4
2
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
35

.

li ling kod sa 'Yo, Pa ngi no on,

.


li ling kod sa 'Yo, Pa ngi no on,

.

li ling kod sa 'Yo, Pa ngi no on,

.li ling kod sa 'Yo, Pa ngi no on,
D.S. al Codahanggang wa kas.
D.S. al Coda

.
hanggang wa kas.
D.S. al Coda


.


hanggang wa kas.
D.S. al Coda

.


hanggang wa kas.

dan.

dan.

dan.

dan.
.

Ah Sa I

#


Ah Sa I
.

Ah Sa I
.


Ah Sa I
- - - - - - -
- - - - - - -
-
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
&
&
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
39
.
.
yong manga ya pak a
.

.
yong manga ya pak a
.


.

yong manga ya pak a
..

yong manga ya pak a

ko ay ta ta hak. Ka
.
j

ko ay ta ta hak. Ka
.
J

ko ay ta ta hak. Ka.

ko ay ta ta hak. Ka
.

hit ti gib ng lu ha angni la
.


hit ti gib ng lu ha angni la
.


hit ti gib ng lu ha angni la
.hit ti gib ng lu ha angni la
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
&
&
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
S
A
T
B
42
.

r

ka ran Mong lan das. Pa.

ka ran Mong lan das. Pa
ka ran Mong lan das. Pa

.

ka ran Mong lan das. Pa

3
sa kit man at du sang du lot
3
sa kit man at du sang du lot3
sa kit man at du sang du lot3
sa kit man at du sang du lot
3
ng mun do'y kam tan; Bawat ba

3
ng mun do'y kam tan; Bawat ba
3
ng mun do'y kam tan; Bawat ba
#
3
ng mun do'y kam tan; Bawat ba
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Sa Iyong Mga Yapak 4
&
&
?
?
#
#
#
#
#
#
#
#
4
2
4
2
4
2
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
S
A
T
B
45


kas ng I yong manga yapak, Bawat hak
kas ng I yong manga yapak, Bawat hak
kas ng I yong manga yapak, Bawat hak

kas ng I yong manga yapak, Bawat hak


bang Mo'y aking susun

bang Mo'y aking susun

bang Mo'y aking susun
bang Mo'y aking susun

dan.

dan.

dan.

dan.

A king su sun
w
w.
J

A king su sun
w
w
dan.
w
w
w
w
dan.
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Sa Iyong Mga Yapak 5