You are on page 1of 8

"

kCILC1L DL kLCLkCA: DISSL1 CA1Ck2L 2.0


kCCLDIMLN1S I ML1CDCLCGIA DL 1kL8ALL
A- CCCkDINACIC | SLGUIMLN1 DLL 1kL8ALL AM8 LA kCILSSCkA (GCCGLL DkIVL):
crcod|nagma||.com
# Cada equ|p de treba|| obr|r a| Goog|e dr|ve un document que portar per t|to| e| cognom en
ma[scu|es de|s |ntegrants de| grup. (ex: CASAS-1CNLU)
# L| document serv|r per anotar |a part ter|ca de| treba|| -que un cop rev|sada ser |a memr|a
de| treba||-. 1amb s'h| anotaran e|s passos que s'estan rea||tzant en re|ac| amb e| pro[ecte.
I|na|ment, serv|r per estab||r d||eg de recomanac|ons | dubtes amb |a professora quan e|
treba|| es rea||tz| fora de |'au|a.
# Les |ntervenc|ons a| goog|e dr|ve an|ran sempre preced|des per |a data | e| nom de qu| escr|u.
(ex: MAkIA 11-[uny)

8.- 1C1LS LLS IMA1GLS I LLS M0SIULS UL S'U1ILI12IN nAN D'LSSLk LLIUkLS DL DkL1S. LS
VALCkAk MCL1 CSI1IVAMLN1 SI LA M0SICA I LLS IMA1GLS SCN DL kCDUCCIC kCIA.
# Aqu| ten|u a|guns en||aos que pertanyen a xarxes educat|ves de| Departament d'Lnsenyament
o de| M|n|ster|o de Lducac|n que poden serv|r de refernc|a.

M0SICA I SCNS:
http:]]www.xtec.cat]web]recursos]med|a]rad|o]b|b||oteca

IMA1GLS:
$%%&'(()*+,-$.-,*+%/0*-12213).1,4(

C.- 1C1LS LLS kCDUCCICNS UL LS LNGIN A LA kAkkA: VIDLCS, UDICS, L1C.. nAN DL SLGUIk LLS
kC1CCCLS D'LDICIC DL L'LSCCLA. (L|s trobareu a| suro de |a matr|a)

D.- CADA GkU nA D'LSCkIUkL UNA MLMCkIA DLL SLU kCILC1L Ak1ICULAk. La memr|a ha de
ten|r e| segent |ndex:
1. Cb[ect|us genera|s de ro[ecte de kecerca (s'han de redactar entre tots | han d'|nc|oure
e|s ob[ect|us en qu tots e|s pro[ectes concrets co|nc|de|x|n).
2. Cb[ect|us espec|f|cs de cada pro[ecte de recerca.
3. Desenvo|upament de| pro[ecte, que ha d'|nc|oure:
a. La recerca de textos: en e|s pro[ectes en qu s'han d'esco|||r poemes sobre e|
1714, o sobre |a guerra, ca|dr fer una f|txa tcn|ca de cada text, amb e|s |tems
que s'exp||quen a| protoco| concret. 1amb s'han d'|nc|oure en |a memr|a tots
e|s textos que es treba||aran |]o es ||eg|ran.
b. L| gu| de| pro[ecte corresponent

5
c. |'storyboard en cas que s|gu| un v|deo.
4. Conc|us|ons f|na|s de cada pro[ecte.
S. Conc|us|ons genera|s de| pro[ecte (s'han de redactar entre tots | han d'|nc|oure |es |dees
co|nc|dents).
6. Aquesta memr|a s'ha d'anar redactant durant |a setmana.
7. n| haur UNA SCLA MLMCkIA per a aquest pro[ecte, que |nc|our |es memr|es
|nd|v|dua|s a ms de:
a. Una |ntroducc| genera| sobre aquest pro[ecte: rea que es treba||a, |nteressos
de|s a|umnes en e| pro[ecte...
b. L|s ob[ect|us genera|s de| pro[ecte
c. Les conc|us|ons f|na|s de| pro[ecte
d. La b|b||ograf|a | webgraf|a usada en cada pro[ecte

6


kCILC1LS DL 1kL8ALL

1.- V|deo-reportatge
2. kea||tzac| de| b|og d|sset catorze 2.0
3.- Muntatge pot|co-mus|ca|
4. V|deo amb stop mot|on
S.- V|deo representac| poema]es de guerra


7

1. VIDLC-kLCk1A1GL

C8ILC1IU: L|aborar un reportatge que exp||qu| | |nc|ogu|:
a) e|s ob[ect|us, proced|ments | treba||s que es van portar a terme durant e| pro[ecte d|sset catorze, a
|es matr|es de C|nc|es soc|a|s | L|teratura.
b) La v|s|ta rea||tzada a| 8orn de 8arce|ona.
c) L| procs segu|t per a |a redacc| de| text ||terar| de Sant Iord|: d|bu|x | v|deo d'L||senda So|er.
d) L|s treba||s que s'estan rea||tzant per a| pro[ecte de recerca "d|sset catorze 2.0".

GUIC DL 1kL8ALL
1.- r|mer ca|dr ana||tzar |a t|po|og|a de text: e| reportatge. er a|x aquests en||aos seran dec|s|us:
http:]]pau-|engua.w|k|spaces.com]gC3A9neros+per|odC3ADst|cos
http:]]recursos.cn|ce.mec.es]|engua]profesores]eso1]t4]teor|a_1.htm#k
Aquest a|tre en||a s e| ms bs|c:
http:]]www.xtec.cat]web]recursos]med|a]rad|o]||enrad|ofon|c

Veure exemp|es de v|deo-reportatges a|s b|ocs de ||teratura:
http:]]www.tm|quebrossa.b|ogspot.com
http:]]www.homenatgeapereca|dersstm.b|ogspot.com.es]

2.- L|aborar un gu| |||ustrat comp|et de |'estructura de| reportatge | de qu|ns cont|nguts, |matges |
ms|ques s'ut|||tzaran.(S1Ck8CAkD)
Vegeu e| mode| a segu|r:
https:]]docs.goog|e.com]spreadsheet]ccc?key=0AqDgL|[M2ogndI8kV193knIhS0hmknpN1[d2L
9kS1Lusp=shar|ng

Ca|dr |nc|oure aquest gu| en |a memr|a de| pro[ecte, a| costat de|s ob[ect|us | |es conc|us|ons
espec|f|ques d'aquest treba||.

3.- 1emps de| v|deo-reportatge: 4 o S m|nuts com a mx|m.

CkI1LkIS D'AVALUACIC
La se|ecc| | |'ordenac| de |a |nformac| (Storyboard)
L'estructura | |es caracter|st|ques de |a t|po|og|a de text: L| keportatge.
L'or|g|na||tat de| muntatge.
ua||tat de |es |matges | de| so. (Ls |mportant assegurar e|s aspectes tcn|cs)
A[ustar-se a| temps marcat.
Segu|ment de|s protoco|s | de| goog|e dr|ve.
Correcc| ||ng|st|ca.
La b|b||ograf|a | webgraf|a usada, que han de constar a| f|na| de |a memr|a.

8
2. kLALI12ACIC DLL 8LCG DISSL1 CA1Ck2L 2.0

1. C8ILC1IU: kea||tzar un b|og que |nc|ogu|:
a) e|s m|||ors pro[ectes rea||tzats durant |a pr|mera ava|uac| a |es c|asses de C|nc|es Soc|a|s |
L|teratura.
b) L| v|deo reportatge rea||tzat durant |a setmana de| pro[ecte de recerca.
c) L|s m|||ors treba||s rea||tzats durant aquest pro[ecte.

GUIC DLL 8LCG
1. D|ssenyar de| b|og:
a. D|sseny de |a capa|era.
b. D|sseny genera| de |a pg|na.
c. Ca| |nc|oure e| |ogo de| pro[ecte (espardenya) | e| de| text ||terar| de Sant Iord| (nen).

2. L|ecc|:
a. de|s m|||ors pro[ectes de |es d|ferents c|asses | pen[ar-|os.
b. L|ecc| de|s pro[ectes rea||tzats durant |a setmana | pen[ar-|os.

3. L|aborac| de|s textos descr|pt|us:
a. L| text genera| de| b|og que ha de resum|r breument tot e| pro[ecte, amb e| mode|
segent: t|to| de| treba||, nom de|s autors]es, curs, e|na usada | breu resum de|
cont|ngut.
b. L|s textos concrets de|s pro[ectes.

4. Ca|dr |nc|oure e|s d|ferents textos amb e|s ||nks corresponents a |a memr|a de| pro[ecte.
S. Ca|dr exp||car e| b|og en |a memr|a de| pro[ecte, a| costat de|s ob[ect|us | |es conc|us|ons
espec|f|ques d'aquest treba||.


CkI1LkIS D'AVALUACIC
La se|ecc| | |'ordenac| de |a |nformac|
L'estructura | |es caracter|st|ques de| b|og
L'or|g|na||tat de| b|og.
Segu|ment de|s protoco|s | de| goog|e dr|ve.
Correcc| ||ng|st|ca.
La b|b||ograf|a | webgraf|a usada, que han de constar a| f|na| de |a memr|a.


9
3. MUN1A1GL C1ICC-MUSICAL
C8ILC1IU: kea||tzar un muntatge de rec|tac| | ms|ca a part|r d'una se|ecc| de dos o tres de|s m|||ors
textos treba||ats a |es au|es sobre |'11 de setembre | e| tema de |a guerra.
Dest|nat a art|stes, a|umnes amb vocac| d'actors, que toqu|n |nstruments mus|ca|s, cant|n | t|ngu|n
|nteressos art|st|cs. Ls tracta de rea||tzar un muntatge teatra| que s'enreg|strar en v|deo.

GUIC DL 1kL8ALL
1. L|aborar un gu| prev| que |nc|ogu| e|s versos que es rec|taran en e| muntatge. Ls podr|a |nc|oure
a|gun fragment de| Cant de|s oce||s, vers| Car|es III.
2. Ier una ressenya escr|ta que s'|nc|our en |a memr|a de| pro[ecte on s'esment|n e|s mot|us que
han portat a |'e|ecc| d'aquests textos. Ca|dr fer un breu estud| de cadascun d'e||s: t|to|, autor,
s|tuac| en e| temps, tema que tracta, re|ac| amb e| fet h|str|c | va|orac| est|||st|ca.
3. Concretar |a ms|ca que s'|nterpretar | |a can que es cantar
4. D|ssenyar |a posada en escena (esco|||r e|]s ||oc]s, e|ements escenogrf|cs), e| t|to| de| muntatge |
un |ogo a props|t per a| muntatge que t|ngu| re|ac| amb e| que s'ha usat en e| b|og | e| reportatge
aud|ov|sua|. Vegeu mode| Storyboard, adaptar-|o a |es necess|tats de| pro[ecte. Ln||a:
https:]]docs.goog|e.com]spreadsheet]ccc?key=0AqDgL|[M2ogndI8kV193knIhS0hmknpN1[d2L9kS1
Lusp=shar|ng
S. Assa[ar | enreg|strar amb |a cmera de| co||eg|.
6. Ld|tar e| v|deo. La durada de| muntatge no pot ser ms ||arga d'uns S m|nuts aprox|madament.
7. Ca|dr exp||car e| muntatge en |a memr|a de| pro[ecte, a| costat de|s ob[ect|us | |es conc|us|ons
espec|f|ques d'aquest treba||.

CkI1LkIS D'AVALUACIC
L'or|g|na||tat de| muntatge.
La posada en escena: s|tuac| de|s actors en |'espa|, e| r|tme de| text, | ev|dentment |a c|aredat
de| text rec|tat (cr|ter|s de |a rbr|ca d'ava|uac| ora| que h| ha a |a p|ataforma).
La ms|ca- m|||or en d|recte.
Segu|ment de|s protoco|s | de| goog|e dr|ve.
La b|b||ograf|a | webgraf|a usada, que han de constar a| f|na| de |a memr|a.:
4. VIDLC AM8 S1CMC1ICN
C8ILC1IU:
L|aborar un v|deo adaptant |a tcn|ca stop mot|on, fet amb n|nots de p|aymob||, p|ast|||na o
b d|bu|xos.
Ls tracta d'adaptar un poema sobre |'11 de setembre o sobre a|gun poema re|at|u a |a guerra
de Success|.
Ls un treba|| per a a|umnes |nteressats en e| deta||, en |a creac| d'un amb|ent, a|umnes que
t|ngu|n noc|ons de fotograf|a, d|bu|x | que t|ngu|n hab|||tat per ed|tar v|deos.

GUIC DL 1kL8ALL:
1.- Informeu-vos de com func|ona.
a) Aqu| ten|u un en||a, per penseu que h| ha una app de mb|| |Mot|on nD que tamb ho
permet. https:]]s|tes.goog|e.com]a]xtec.cat]stop-mot|on]que-es-un-stop-mot|on
b) Vegeu mode|s amb tcn|ques d|ferents: ||etres, p|ast|||na, [ogu|nes, ob[ectes, etc...
http:]]v|meo.com]917397S
2.- Se|ecc|oneu e| poema que vo|eu adaptar en aquest format de v|deo.
3.- L|aboreu una esca|eta amb |es escenes, |matges, veu |]o ms|ca que an|r a cada
fotograma.
4.- Creac| d'un]s espa|]s on transcorrer |'acc|. Ca| fer fotograf|es mo|t deta||ades de cada
mov|ment.
S.- resentac| de resu|tats en format compat|b|e amb e| vostre C.
6.- Ca|dr exp||car e| treba|| en stop mot|on en |a memr|a de| pro[ecte, a| costat de|s ob[ect|us
| |es conc|us|ons espec|f|ques d'aquest treba||.

CkI1LkIS D'AVALUACIC

# L'or|g|na||tat de| muntatge.
# La posada en escena: s|tuac| de|s personatges en |'espa|, creac| d'un espa| | cred|b|||tat de|s
personatges.
# L| nombre d'|matges necessr|es per a |'e|aborac| de |'stop mot|on.
# La |nserc| de| text (ora| o escr|t).
# La ms|ca.
# Segu|ment de|s protoco|s | de| goog|e dr|ve.
# La b|b||ograf|a | webgraf|a usada, que han de constar a| f|na| de |a memr|a.


;
VIDLCkLkLSLN1ACIC: CLMLS DL GULkkA

C8ILC1IU: L|aborar un v|deo amb |'adaptac| d'un poema de guerra o b de fragments d'a|guns poemes
de guerra.
Dest|nat a a|umnes que t|ngu|n |nteressos |nterpretat|us | or|g|na||tat per adaptar un text pot|c | cercar
|'amb|entac|, escenograf|a | ms|ca adequats.


GUIC DL 1kL8ALL:
1. L|eg|r d|ferents poemes de guerra. Lsco|||r-ne un o a|guns. No han de ser sencers, poden ser e|s
fragments ms dramt|cs | que ms us hag|n co|p|t. Ls bo que s|gu|n var|ats de to, temt|ca
concreta, pt|ca | s de| ||enguatge.
2. L|aborar un gu| prev| que |nc|ogu| e|s versos que es rec|taran en e| muntatge.
3. Ier una ressenya escr|ta que s'|nc|our en |a memr|a de| pro[ecte on s'esment|n e|s mot|us que
han portat a |'e|ecc| d'aquests textos. Ca|dr fer un breu estud| de cadascun d'e||s: t|to|, autor,
s|tuac| en e| temps, tema que tracta, re|ac| amb e| fet h|str|c | va|orac| est|||st|ca.
4. Concretar |a ms|ca que s'ut|||tzar.
S. D|ssenyar |a posada en escena (esco|||r e|]s ||oc]s, e|ements escenogrf|cs), e| t|to| de| muntatge
| un |ogo a props|t per a| muntatge que t|ngu| re|ac| amb e| que s'ha usat en e| b|og | e|
reportatge aud|ov|sua|. Vegeu mode| Storyboard, adaptar-|o a |es necess|tats de| pro[ecte.
Ln||a:
https:]]docs.goog|e.com]spreadsheet]ccc?key=0AqDgL|[M2ogndI8kV193knIhS0hmknpN1[d2L9kS1
Lusp=shar|ng
6. Assa[ar | enreg|strar amb |a cmera de| co||eg|.
7. Ld|tar e| v|deo. La durada de| muntatge no pot ser ms ||arga d'uns S m|nuts aprox|madament.
. Ca|dr exp||car e| muntatge en |a memr|a de| pro[ecte, a| costat de|s ob[ect|us | |es conc|us|ons
espec|f|ques d'aquest treba||.

CkI1LkIS D'AVALUACIC
L'or|g|na||tat de| muntatge.
La posada en escena: s|tuac| de|s actors en |'espa|, e| r|tme de| text, | ev|dentment |a c|aredat
de| text rec|tat (cr|ter|s de |a rbr|ca d'ava|uac| ora| que h| ha a |a p|ataforma).
La ms|ca- m|||or en d|recte.
Segu|ment de|s protoco|s | de| goog|e dr|ve.
La b|b||ograf|a | webgraf|a usada, que han de constar a| f|na| de |a memr|a.

You might also like