You are on page 1of 16

ISSN 0856 - 3861 Na.

1136 SHAWWAL, IJUMAA , AGOSTI 1-7, 2014 BEI TShs 500/=, Kshs 50/=
Sauti ya Waislamu
www.annuurpapers.co.tz
Baraza la Mitihani lakoroga tena
Lafuta alama za somo la dini, Kiarabu
Shamhuna heshma, Kawambwa atupwa
Ni Mfumokristo ndani ya NECTA kazini au?
Mtume (saw) ameagiza, Fanyeni haraka
kwenda kuhiji. Tunahimizwa twende
kuhijji tungali vijana ili maisha yetu
yadhaminiwe na Allah. Baada ya kupata
uwezo ni makosa kuakhirisha kwenda
kuhiji. Masahaba, vijana na wazee, walihijji
Hijja nyingi sana. Wewe jee? Karibuni
Ahlu Sunna wal Jamaa kwa mipango mizuri
na huduma bora. Gharama zote ni Dola
4,500. Wahi kulipa uitakase mali yako na
uboreshe Hijja yako. Tafadhali wasiliana
nasi: Tanzania Bara: 0655/0765/0682/0777 -
462022; Zanzibar: 0777468018/0685366141/
0657606708.
(12) KIJANA, UMESHAHIJI?
Israel yapata wazimu
kuuliwa askari wake 91
Washambulia Misikiti, shule, maji, soko
Bora kufa kuliko kudhalilika daima dumu
Wasema Wapalestina wakizika maiti
MTOTO wa Kipalestina akitoa shahada ndani ya gari la wagonjwa wakati akikimbizwa
hospitali baada ya kujeruhiwa kutokana na mashambulizi yanayofanywa na Israel Gaza.
PICHANI juu, askari wa Israel wakilia baada ya kuuliwa
wenzao. PICHA chini, wanaonekana watoto wawili wa
Kipalestina wakiwa wamejeruhiwa vibaya na mabomu ya
Israel, mwingine akionekana akilia.
2
AN-NUUR
SHAWWAL 1435, IJUMAA IJUMAA AGOSTI 1-7, 2014
AN-NUUR
S.L.P. 55105, Simu: +022 2400786
Cel: 0784 370 208, 0713 110 148, 0755 260 087 , DSM.
www.annuurpapers.co.t E-mail: annuurpapers@yahoo.co.uk
Ofsi zetu zipo: Manzese Tip Top
Usangi House (Jengo dogo), barabara ya Morogoro, D'Salaam
Tahariri/Makala
MWALI MU wangu
mmoja wa Elimu ya
Vi umbe ( Bi ol ogy)
akiitwa Said nikiwa
kidato cha tano, Ndanda
High School mwaka
1979, akisomesha na
kufafanua sana mada na
bado wakatokea watu
hawaelewi, alikuwa
akisema:
Nilichobakiza sasa
labda nikate kichwa
changu niwape maana
sina namna nyingine
n i l i y o b a k i s h a y a
kuwafahamisha.
Baada ya makal a
zangu juu ya ISIS wiki
iliyopita, watu wawili
wal i ni tumi a uj umbe
ufuatao:
Shei kh i nael ekea
unatumiliwa bila kujijua,
ka ma una vyos e ma
wal e ( muj ahi di na)
wanat umi l i wa bi l a
kuj i j ua a u una j ua
unac hoki f anya. Ni
kwamba Somalia ni Jihad,
Iraq ni Jihad, Nigeria ni
Jihad, Afghanistan ni
Jihad, tunazo sababu
za kut osha hat uuzi
maneno. (0778 201 313)
Wa pili yeye alikuwa
na haya ya kusema:
Kutoa habari fulani
kutoka kwenye mtandao
a u f ul a ni k a s e ma
ama makal a f ul ani
imeandika, sio ushahidi
wa kusema watu fulani
si muj ahi di na. Una
wakat i mgumu wa
kwenda kuyathibitisha
u n a y o a n d i k a a u
Biashara nono kwa Defense &
Security Cooperation Agency
jawabu zako mbele ya
Mungu ndio zaitakuwa
nimesikia BBC ikisema
au nyar aka f ul ani
nimesikia zimeandikwa
ama makala fulani ya mtu
fulani ndio imeandika
nami ndio nikasema.
Chunga sana una wakati
mgumu sana mbele ya
Mungu. (0773 257 171)
Labda niseme kuwa
mimi sitakuwa kama
mwalimu wangu Saidi
ambaye wakati mwingine
alikuwa akifadhaika
sana na kukata tamaa
akiona wanafunzi wake
hawamuelewi.
Ta a r i f a z a j u z i
Jumatano, kutoka Kano,
Nigeria, ziliarifu kuwa
mwanamke mmoj a
a k i j i t o a muh a n g a
( s ui c i de bombe r ) ,
alijilipua na kuuwa watu
sita nje ya Chuo kimoja
katika mji huo.
I na a r i f i wa kuwa
ilikuwa saa nane na
nusu mchana (2:30 pm
-1330 GMT), ambapo
mwa n a mk e h u y o
alifika katika ubao wa
matangazo katika chuo
hicho cha ufundi (Kano
Polytechnic College),
wakiwa wamekusanyika
wa n a c h u o we n g i ,
akajilipua.
Msemaji wa serikali
Mike Omeri, anasema
kuwa kutokana na uzito
wa bomu alilotumia
mjitoa muhanga huyo,
liliacha damu na viungo
vya wa l i o kuf a na
majeruhi vikitapakaa.
Inaelezwa kuwa hilo ni
tukio la nne kufanywa na
Boko Haram wanawake
ambapo katika matukio
mengine matatu ya awali,
wanadaiwa kujilipua
wanawake wa ki-Boko
Haram na kuuwa watu
kadhaa na kuharibu
mali.
Taar i f a nyi ngi ne
zilizotawala vyombo
vya habari wiki hii ndani
Inaendelea Uk. 5
WIKI hii Waislamu duniani
kote wamesherehekea s iku
kuu ya Eid el Fitri, baada
ya kukamilisha swaumu ya
mfungo wa mwezi Mtukufu
wa Ramadhan.
Kwa wal e wal i ofunga
R a ma d h a n i s a l a ma ,
t una c hukua f ur s a hi i
k u w a p o n g e z a k w a
kufanikiwa kutekeleza ibada
hii muhimu na nguzo katika
Uislamu.
Ama kuhusu kupokelewa
au kutopokelewa kwa ibada
hiyo ya funga kwa muumini,
au iwapo ibada hiyo imekidhi
viwango vinavyotakiwa na
Allah (sw) au kwa mujibu
wa maelekezo ya Mtume
(saw), hilo hatuna ujuzi nalo,
kipimo anacho mwenyewe
Mwenyezi Mungu (sw),
ambaye ndi ye mwenye
kumiliki funga. Kwa hiyo
kazi ya kupokea swaumu na
kulipa, hilo lipo katika miliki
yake.
La muhi mu a mba l o
Wai s l amu wanat aki wa
kulizingatia katika muda wao
wote hasa baada ya kuondoka
Ramadhani, ni kuendelea
kubakia katika ucha Mungu.
Kuwa na utii wa hali ya
j uu kwa Mola wao kama
walivyojitahidi kuonyesha
wengi wetu katika mwezi
mtukufu wa Ramadhani.
Hi i i na maana kuwa
Mwenyezi Mungu yule yule
aliyekuwa akiheshimiwa
na kupokea utii mkubwa
ndani ya Ramadhan, yupo
milele hata baada ya kwisha
Ramadhani.
Ibadan a utii kwa Mwenyezi
Mungu ni wakati wote katika
uhai wa mwandamu hadi
anaingia kaburini.
Hi i i na maana kuwa
Ramadhani inabakia kuwa
ni chuo cha kuwakumbusha
Waislamu kila mwaka juu
ya wajibu wao wa kumcha
Mwenyezi Mungu, hasa wale
wanaojisahau kutokana na
sifa ya binadamu kughaflika.
E n y i Ml i o a mi n i !
m m e l a z i m i s h w a
kuf unga ( saumu) kama
wa l i v y o l a z i m i s h wa
waliokuwa kabla yenu ili
mpate kumcha Mungu.
(2:183)
Mwe z i mt ukuf u wa
Ramadhan kwa mwaka huu
wa 1435 AH, umeshaondoka.
Kama wasemavyo Maulama
na Wahadhiri mbalimbali
wa Kiislamu, kwamba jambo
la muhimu kwetu baada ya
kusherehekea sikukuu ya
Idd-el-Fitr, ni kujitathmini
kwa kiasi gani tunaweza
kuendeleza yale mafunzo
mema tuliyoyapata ndani ya
Kwa heri Ramadhani
karibu Ucha Mungu
Ramadhan.
Uzoefu unat uonyesha
kuwa uki anza kuf anya
tathmini ndogo Misikitini,
utagundua kuwa hata wale
waliokuwa wakiswali kwa
wingi kipindi cha Ramadhan,
idadi yao ilianza kupungua
mwi s ho ni mwa k umi
la mwisho na muhimu la
kuachwa huru na moto.
H i i i n a s i k i t i s h a
iwapo kweli mafunzo ya
Ramadhani yalikolea kama
ilivyokusudiwa. Tufahamu
tu kwamba hakuna Mungu
wa Ramadhani pekee.
Katika hali ya maisha tuliyo
nayo hivi sasa, katika hali ya
kuanguka ucha Mungu na
maadili katika jamii yetu, ni
wazi kwamba Ramadhani
imekuwa darasa tosha kwa
wengi katika kujenga imani,
utu, ustaarabu, heshima na
aibu katika maisha yetu ya
kila siku.
Waliokuwa wezi, walevi,
wazinzi, wafitini, wachawi,
waongo nk. watajipamba
na mat endo mema na
wataendelea na tabia hiyo
hata baada ya kuondoka
Ramadhani kwa kuwa,
Mungu wa Ramadhan, bado
ni yule yule wa kipindi
kingine baada ya Ramadhani.
Ni vyema wakajitahidi
kutorejea katika hulka mbaya
walizokuwa nazo kabla ya
Ramadhani, na hapo mfungo
utakuwa na maana zaidi
kwao.
Wengi wameshuhudi a
wenyewe j i nsi i mani za
Wai sl amu wal i o wengi
zi l i vyonawi ri ndani ya
mf ungo wa Ramadhan.
Waliokuwa hawaswali kabla
ya Ramadhani, walifurika
misikitini muda wote wa
swala. Safu za misikiti zilijaa,
wengi waliacha uvivu wao
wa kuswali, wakaj izoeza
kuswali kila kipindi ndani ya
Ramadhani.
Kama vile haitoshi, wengi
walikuwa wakikesha usiku
kucha kuswali swala za usiku
kama Tahaj ud, Sunna za
haja, Witri nk. Ramadhani
i meondoka, Wai sl amu
wa s i k ub a l i i ma n i n a
uchamungu wao kuondoka
na Ramadhani. Aliyekuwa
akiswali ndani ya Ramadhani,
basi na aendelee na utamaduni
wa kuswali hata baada ya
kuondoka Ramadhani. Hapo
atakuwa amefuzu.
Tunamuomba Mwenyezi
Mungu atukubalie funga
zetu na atuzidishie imani ya
kuendeleza mafunzo mema
tuliyoyapata katika mwezi
huu mtukufu.
3
AN-NUUR
SHAWWAL 1435, IJUMAA IJUMAA AGOSTI 1-7, 2014
Habari
Baraza la Mitihani lakoroga tena
BARAZA la Mitihani
Tanzani a, l i mei bua
tena malumbano na
Waislamu baada ya
kuacha kuingiza alama
za masomo ya Maarifa
ya Uislamu na Lugha
ya Ki ar abu kat i ka
kukokotoa ufaulu wa
jumla katika mitihani
ya ki dat o cha si t a
yaliyotangazwa hivi
karibuni.
Hata hivyo, wakati
Baraza hilo likitupilia
kwa mbali alama za
vijana wa Kiislamu Bara,
halikuthubutu kugusa
za watahiniwa kutoka
Zanzibar.
A i d h a , wa k a t i
Ki f ar ans a ni s omo
la lugha kama ilivyo
Kiarabu, lugha hiyo ya
Paris, ilihesabiwa wakati
alama za watahiniwa
wa Kiarabu ziliwekwa
kapuni.
Kufuatia hali hiyo,
vi ka o ka dha a vya
viongozi wa taasisi za
Ki i sl amu vi mekuwa
vi ki fanyi ka wi ki hi i
ambapo s ual a hi l o
lilikuwa pia moj a ya
mada kuu katika Baraza
la Eid.
Hoja za Waislamu juu
ya kutohesabiwa alama
za Islamic Knowledge na
Arabic katika matokeo
ya kidato cha sita, kama
zilivyojitokeza katika
vikao hivyo ni kuwa
i nawe ze kana kuna
nj ama za kuyaf ut a
masomo hayo na kwa
kuanzia kinachofanyika
ni kuwakatisha tamaa
na kuwavunj a moyo
wanafunzi wasiyachukue
kwa kuona hayapewi
uzito katika mitihani.
Katika kuchambua
hatua hiyo ya Baraza
wanahoji kuwa kama
jambo hilo lingekuwa
ni kwa masi l ahi ya
nchi na la kitaalamu,
kwa nini washindwe
kugusa wat ahi ni wa
kutoka Zanzibar wakati
Baraza ni hilo hilo moja
na mtihani ni huo huo
Na Mwandishi Wetu
mmoja.
Ai dha wa na hoj i ,
kama kweli kuna nia
nj ema kat i ka vi kao
vinavyofanyika baina
ya maml aka husi ka
Bara na Zanzibar katika
masual a mbal i mbal i
ya kimuuungano, kwa
nini kuwe na vigezo na
vipimio tofauti kati ya
Bara na Visiwani?
Ingeel eweka kama
Zanzibar wangekuwa na
Baraza lao na Mitihani
yao.
H o j a n y i n g i n e
inayotolewa ni kuwa
Baraza l a Mi t i hani ,
limefanya jambo hilo
bila kuzingatia vigezo
vyovyote vya kitaalamu
wa k a t i l i n a da i wa
kusheheni wataalamu
wa elimu na mitihani.
Mf ano unat ol ewa
kuwa wakati watahiniwa
w a s i o h e s a b i w a
n i wa Ta n z a n i a
B a r a ( Ta n g a n y i k a
t u) , Wat ahi ni wa wa
Zanzibar wao alama zao
zimehesabiwa na zao
zimepangwa(ranking)
bila kujali ni za Bara au
Viswani wakati katika
kuhesabu grade masomo
hayo mawili alama zake
hazikuhesabiwa kwa
shule za Bara.
Haiwezekani kuwa
wataalamu walio katika
Baraza hilo hawakuiona
dosari hiyo au hawajui
kanuni za kutahini ila
kinachoonekana hapa
ni kuwa kuna nj ama
za kuhujumu masomo
hayo, ilisemwa.
K w a u p a n d e
mwingine, wakati alama
za Somo la Kifaransa
limehesabiwa, Kiarabu
kimetupwa wakati zote
ni lugha za kigeni.
Masomo ya lugha ya
Kiarabu na Kifaransa
yanatajwa katika Waraka
wa El i mu na 1 wa
mwaka 2006 na idadi ya
vipindi vyake ni sawa na
masomo kama historia,
jiografia n.k. ambapo
yamekuwa yakitahiniwa
kat i ka ki wango cha
principal pass.
Laki ni pi a kat i ka
tahsusi zilizotangazwa
katika website ya Wizara
ya Elimu Oktoba mwaka
2013, masomo ya Arabic
na Islamic Knowledge
yamo.
Kwa hiyo, inakuwa
vi gumu kuf a ha mu
ni kwa ni ni NECTA
wanayaondoa katika
kuhesabu alama wakati
Wi zar a i meyaweka
katika Combination.
Katika vikao hivyo
vya taasisi za Kiislamu,
i l i el ezwa pi a kuwa
katika barua iliyotolewa
na Baraza mwaka jana,
ilieleza kuwa mabadiliko
haya yangeanza kwa
wanafunzi wa kidato cha
tano ambao watamaliza
mwaka 2015.
Ha t a hi vyo, c ha
kushangaza Bar aza
limeanza kwa wanafunzi
wa kidato cha sita(2013)
bila ya taarifa.
Lakini pia ikasisitizwa
kuwa, kufuatia barua
hiyo ya Baraza, wadau
wa elimu waliiandikia
Wi zara ya El i mu na
Mafunzo ya Ufundi
kueleza kutokuridhika
kwao na uamuzi huo.
Na kwamba kwa
upande wa Visiwani nao
hawakuridhika jambo
lililopelekea kufanyika
kwa vi kao kat i ya
Mawaziri wa Elimu wa
Zanzibar na Tanzania
Bara.
Katika kikao hicho kati
ya Waziri, Mheshimiwa
Shukuru Kawambwa
na Mheshi mi wa Al i
J u ma S h a mh u n a ,
ilitolewa taarifa kuwa
wal i kubal i ana kuwa
utaratibu wa zamani
utaendelea.
Ni ni ki mej i ri Bara
maelekezo ya Wizara
kutupiliwa kwa mbali
na NECTA huku NECTA
hiyo hiyo ikishindwa
kuchezea msimamo na
maelekezo ya Wizara ya
Elimu Zanzibar, hicho
bado ni ki tendawi l i
japo si kigumu kutegua
ikizingatiwa madai ya
Wai sl amu ya muda
mr e f u kuwa kuna
Mfumokristo ndani ya
NECTA.
Kutokana na muktadha
h uu, n di o ma a n a
Waislamu wanakuja na
madai kuwa kuna dalili
zote kuwa uamuzi huu
haukufanywa kwa nia ya
kujenga, bali kukomoa
Waislamu kwa maana
kuwakat i sha t amaa
vi j ana wa Ki i sl amu
wasisome dini yao na pia
kuvifanya Vyuo Vikuu
vya Kiislamu vinavyotoa
kozi katika masomo
hayo vikose wanafunzi
na hatimaye kufuta kozi
hizo.
I t a k u m b u k w a
kwamba mapema mwaka
j ana 2013 maml aka
za elimu na Baraza la
Mitihani nchini, walikaa
wakiwahusisha Wakristo
bila ya Waislamu na
kupitisha uamuzi wa
kufuta somo la dini.
Jambo hilo lilipigwa
na Waislamu ambapo
pamoja na hoja nyingine,
walihoji ni kwa nini wao
hawakus hi r i ki s hwa
k a t i k a k u p i t i s h a
maamuzi hayo muhimu.
Na hi yo ni kwa
kuzi ngat i a kuwa ni
muda mfupi tu uliopita
Serikali kwa kupitia
ma ml a k a z a k e z a
elimu ilikuwa imekaa
na wadau wa el i mu
kutoka taasisi za kidini
na kutoa mael ekezo
y a k u t e n g e n e z a
mi t aal a, mi hut asari
na vitabu kitaalamu
i t a ka yoi dhi ni s hwa
na maml aka husi ka
j a m b o a m b a l o
Wai sl amu wal i kuwa
wamelitekeleza.
WAZIRI wa Elimu na Mafunzo ya Ufundi, Dkt. Shukuru Kawambwa.
4
AN-NUUR
SHAWWAL 1435, IJUMAA IJUMAA AGOSTI 1-7, 2014
Makala
Israel yapata wazimu
kuuliwa askari wake 91
S I K U Wa i s l a m u
wakisherehekea Eid el
Fitri, Gaza wao walikuwa
katika Badri ya aina yake.
Wapiganaji waliojitolea
muhanga kuhami nchi
yao, watu wao na Taifa
lao, wakizamia katika
nj ia za chini ya ardhi
wa n a z o t e n g e n e z a
kut oka nj e ya Gaza
kutafuta rizki na mahitaji
muhi mu, wapi ganaj i
hao waliwaibukia askari
wa Israel katika mji wa
Nahal Oz na kuuwa askari
watano.
Kwa siku hiyo pekee,
askari wa Israel waliouliwa
walifkia 10.
Japo zipo taarifa tofauti
ni askari wangapi wa
Israel waliuliwa katika
operesheni hiyo, lakini
kamanda mmoja wa jeshi
la Israel, Colonel Lerner,
amekiri kuwa walipata
kipigo cha kustukiza na
kwamba askari wake
watano waliuliwa.
Hayo ni miongoni mwa
mashambulizi ya Hamas
kus hambul i a as kar i
ambapo baadhi ya taarifa
zinaarifu kuwa hadi sasa
washauwa askari 91 wa
Israel.
Kwa mujibu wa taarifa
za baadhi ya vyanzo vya
habari ndani ya Israel,
zaidi ya askari 91 wa nchi
hiyo wameuliwa tangu
walipovamia Gaza.
Taarifa hiyo ya Jumanne
wi k i h i i , i me s e ma
waliouliwa ni pamoja na
maafsa wa ngazi za juu wa
jeshi la Israel waliokuwa
wakiongoza uvamizi na
mauwaji Gaza.
Hata hi vyo, wakati
Ha ma s wa k i pe l e k a
ma s h a mb u l i z i y a o
kupambana na jeshi la
I s r ae l , kwa upande
wake Israel i mekuwa
ikiwashushia hasira zake
wat ot o na wanawake
mitaani.
Kwa mujibu wa taarifa za
wachunguzi mbalimbali,
zaidi ya asilimia 80 ya
watu waliouliwa Gaza
katika wale 1400 ambao
was haul i wa, ni r ai a
wa kawai da, we ngi
wao wakiwa watoto na
wanawake.
Kwa upande wa Hamas,
inaelezwa kuwa asilimia
95 ya Waisrail waliouliwa
na Hamas, ni askari walio
kuwa katika mapambano.
P e n g i n e k a t i k a
k u o n y e s h a h a s i r a
zake na kulipiza kisasi
kutokana na kuuwawa
askari wake hayo katika
uwanja wa mapambano,
Israel sasa inashambulia
Na Omar Msangi
na kuangamiza misikiti,
shule, visima vya maji,
mi t ambo ya umeme,
masoko na ofsi za umoja
wa Mataifa ambapo akina
mama na wat ot o wa
Kipalestina hukimbilia
kutafuta hifadhi.
Mi s i k i t i k a d h a a
iliangamizwa, mitambo
ya umeme ikalipuliwa na
mamia ya watu wakauliwa
baada ya nyumba zao
kugeuzwa vifusi.
Wal i shambui l i a pi a
baadhi ya ofsi za Umoja
wa Mataifa ambapo watu
wengi walikimbilia kupata
hifadhi na kuuwa zaidi
ya watu 30.
Katika tukio la juzi
lililomuacha afsa mmoja
wa Umoja wa Mataifa,
Gunnes s , aki angua
kilio, Israel ilishambulia
Shule inayosimamiwa
na Umoja wa Mataifa an
kuuwa wanafunzi 17 na
akina mama waliokuwa
wamet af ut a hi f adhi
katika shule hiyo.
Kutokea hapo, Israel
i l i s ha mb ul i a s o k o
ambapo watu walifurika
kupata mahitaji baada
ya milipuko kutulia kwa
muda.
Hat a hi vyo, kama
ilikuwa chambo, baada
ya watu kujaa katika soko
hilo, Israel ikashambulia
na kuuwa idadi kubwa ya
watu.
Taarifa za awali juzi
zi l i f ahami s ha kuwa
zai di ya Wapal est i na
125 waliuliwa usiku wa
kuamkia Jumanne pekee.
Hadi sasa zai di ya
nyumba 5000 (kwa maana
ya makazi ya wat u) ,
zimeangamizwa zikiacha
mamia ya maelfu ya watu
bila ya makazi.
I l i s hambul i wa pi a
hospitali Shifa na kuuwa
wagonjwa kadhaa huku
wengine 10, wanane kati
yao wakiwa ni watoto,
wakiuliwa katika kambi
ya wakimbizi ya al-Shati.
Ma s h a mb ul i z i ya
Jumanne yalielezwa kuwa
kama radi yalivyokuwa
yaki ti ki sa Gaza huku
mtambo pekee wa umeme
ukilipuliwa na kuiacha
Gaza kizani na bila ya maji.
Kutokana na hasi ra
za kuuliwa askari wake
wengi kiasi hicho, jeshi
la Israel mapema wiki hii
liliwatangazia Wapalestina
wanaoi shi Shuj ai yya,
Zaitoun, Jabaliya, Beit
Hanoun, na Beit Lahiya,
kuhama kabisa makazi
yao.
Ha o ni ki a s i c ha
wat u 400, 000 ambao
huenda makazi yao
yakaangamizwa kabisa.
Pa moj a na ma a f a
hayo makubwa ambayo
hayaonyeshi dal i l i za
kukoma kwa si ku za
karibuni, Wananchi wa
Pal est i na wamekuwa
wakipaza sauti wakisema
kuwa bora kufa kuliko
kuwa hai wakiwa dhalili
katika gereza la kudumu
mikononi mwa Wayahudi.
W a k a t i h u o
huo , ma mi l i o ni ya
wa t u wa me e nde l e a
kuandamana katika miji
mbalimbali kulani ukatili
na mauwaji yanayofanywa
na Israel huko Gaza.
Watu zaidi ya 10,000
wal i andamana kati ka
jiji la London wakitokea
ubalozi wa Israel mtaa wa
Kensington hadi Downing
Street, ilipo ofsi ya Waziri
Mkuu.
Ma e l f u we n g i n e
waliandamana pia katika
mi j i ya Bi rmi ngham,
Cardif na Edinburgh.
N a k o P a r i s ,
waandamanaji walipuuza
kaul i ya Wazi r i wa
Mambo ya Ndani Bernard
Ca z e ne uve , k upi g a
marufuku maandamano
ambapo waliandamana
mitaani na kushambulia
maj engo ya Wayahudi
yakiwemo Masinagogi
( s ynagogue) yao na
maduka yanayomilikiwa
na Wayahudi.
"Free Palestine", "Israel is
a terror state", "Gaza don't
you cry, we will never let
you die".
Yalisomeka baadhi ya
mabango huku wengine
wakileta takbira.
Ma h a l i p e n g i n e
p a l i p o f a n y i k a
maandamano ni pamoja
na Dublin, Singapore,
Washi ngt on DC, San
Franci sco, Auckl and,
Singapore na Melbourne.
BAADHI ya wanajeshi wa Israel wakilia baada ya wenzao kadhaa kuuawa katika
mapigano yanayoendelea huko Gaza hivi karibuni.
WANANCHI wa Israel wakilia baada ya askari wao kuuliwa huko Gaza katika
mapigano yanayoendelea kati ya Israel na Palestina hivi sasa.
5
AN-NUUR
SHAWWAL 1435, IJUMAA IJUMAA AGOSTI 1-7, 2014
Habari za Kimataifa
Biashara nono kwa Defense &
Security Cooperation Agency
Inatoka Uk. 2
na nje ya Nigeria juu ya
Boko Haram, zilikuwa
zile za madai ya kutekwa
mke wa Naibu Waziri
Mkuu wa Cameroon.
Taarifa zilidai kuwa
Boko Haram walivamia
ki j i j i cha Kol of at a,
ma pe ma a l i f a j i r i ,
alikokuwa mke huyo
wa Naibu Waziri Mkuu
ambapo walimteka pia
Chifu wa eneo hilo na
familia yake, na watu
wengine kadhaa.
Ku n d i l a B o k o
Haram hao waki wa
n a s i l a h a n z i t o ,
wanadaiwa kuvamia
makazi ya Ahmadou
Ali, wakapambana na
kuwashinda walinzi na
kisha kumteka mama
huyo.
"Ilisikika milio ya
risasi iliyoamsha kila
aliyelala katika kijiji
hicho na ndio baadae
ikafahamika kuwa mke
wa Naibu Waziri Mkuu,
ametekwa, i l i sema
taarifa ya mpasha habari
Idrissa Moussa, aliye
mkazi wa kijiji hicho.
Akaongeza kuwa
baada ya kuuwa walizi
kadhaa walimvamia pia
na kumteka kiongozi wa
kijadi wa Kolofata Chifu
Seiny Boukar Lamine,
mke we na wat ot o
wake. Katika utekaji
huo inaelezwa kuwa
kaka wa chifu huyo
ambaye hakutajwa jina
aliuliwa pamoja na watu
wengine sita wakiwemo
polisi wawili.
Kufuatia utekaji huo,
inaelezwa kuwa ndege
za kivita za Cameroon
zilipelekwa katika eneo
hilo kukabiliana na Boko
Haram. Hata hivyo,
mpaka sasa hakuna
taarifa za kupatikana
mke huyo wa Naibu
Waziri Mkuu wala Chifu
na familia yake.
Utekaj i nyara huu
unafuatia ule uliofanyika
awali katika kijiji cha
Kummabza, Bor no
ambapo ilifahamishwa
kuwa wanawake 63
na wasichana kadhaa
walitekwa. Ikadaiwa
kuwa baada ya kuondoka
na mateka hao, Boko
Haram walirudi tena
na kuchoma moto kijiji
chote ambapo waliuwa
watu 30.
Taarifa nyingine za
wiki hii ni zile zilizoarifu
kutoka Bauchi kuwa
Boko Haram walilipua
dar aj a muhi mu na
kuuwa watu wanane.
Kiongozi wa Jimbo la
Yobe Mal am Garba
alinukuliwa akisema
kuwa Boko Har am
walifanikiwa kuliharibu
daraja hilo baada ya
kuwazidi nguvu askari
waliokuwa wakilinda.
Hi l o ni da r a j a l a
t ano kul i pul i wa na
kuhar i bi wa kabi s a
katika kipindi cha miezi
mitatu iliyopita.
Ziko namna mbili za
kuzitazama habari hizi.
Kwanza ni kujaaliya
kuwa ni za kweli kama
zinavyotangazwa na
vyombo vya habari.
Ukikubali hivyo, sidhani
kuwa i nahi t aj i mt u
kuwa na elimu sana ya
Dini ya Kiislamu kujua
kuwa vitendo kama
hivi havikubaliki katika
Uislamu na sio njia sahihi
ya kuuhuisha Uislamu
au kuupigania Uislamu.
Kwa hiyo hitimisho
utakalofikia ni kuwa
Boko Haram hawawezi
k u wa Wa i s l a mu
wa kweli, bali watu
wanaotumiwa kufanya
uharamia na ushenzi
kisha wadai kuwa ni
Waislamu ili kuupaka
Ui sl amu matope na
kubwa kuwat af ut i a
sababu maadui wa
Uislamu kuwahujumu
Waislamu. Na katika
mawanda ya kisiasa,
ni kama tulivyokwisha
kueleza, yote hii ni
kat i ka mi kakat i ya
ma b e b e r u k u l e t a
machaf uko Ni geri a
na kutafuta namna ya
kuingia na mikakati
ya o ya AFRI COM
kama tulivyoshuhudia
wakikimbilia kupeleka
majeshi na makachero
katika lile igizo la Bring
Back Our Girls.
Namna ya pi l i ya
kulitizama jambo hili
ni kuj aal i ya kuwa
t aar i f a hi zo ni za
uwongo mt upu. Ni
uzushi. Ukisema hivyo,
l azi ma uj i ul i ze pi a,
nani anatunga habari
hizi na kuzisambaza?
Ni ni l engo na kwa
ni ni wanaonekana
wanaodai wa kuwa
vi ongozi wa Boko
Haram wakidai kuwa
n di o wa n a o f a n ya
mashambul i zi hayo
na wala hakuna hata
taarifa moja inayotoka
wakikanusha?
Ukijiuliza maswali
haya na mengine, bado
utarudia kule kule kuwa
Boko Haram ni jinamizi
(monster), liwe la kweli
au hewa, linalotumiwa
kuleta maafa na vurugu
Nigeria halikadhalika
kuuhujumu Uislamu na
Waislamu.
Hayo yakijiri Nigeria,
taarifa za juzi Jumatano
zinaarifu kuwa ISIS
wametoa picha (still
na video) wakionyesha
j i ns i wanavyouwa
wanaoaminiwa kuwa ni
ama askari wa serikali au
Washia wanaowapinga.
Shock and terror:
Islamic State boasts
mass executions in Iraq
( GRAPHI C) , ndi o
baadhi ya vichwa vya
habari vinavyosema
vikiarifu yaliyo katika
picha hizo
Video hiyo ya dakika
36 iliyotolewa siku ya
Eid na kuwekwa katika
mtandao wa ISIS, zaidi ya
kuwa inatisha kwa jinsi
watu wanavyonyongwa
na kuuliwa, inadaiwa
kuwa i mekusudi wa
kupeleka salamu kwa
yeyote anayewapinga
ISIS kuwa atakabiliana
na kifo bila ya huruma.
Lakini pia inaonyesha ni
kwa kiwango gani ISIS
wanafanya kazi ambayo
itapandikiza chuki kali
dhidi ya Sunni na Shia
ambayo itakuwa tabu
sana kuizima.

S c r e e n s h o t f r o m
Islamic State video
Video inaanza kwa
kuonekana magar i
kadhaa ya kijeshi ya
wapi ganaj i wa I SI S
wakiendesha magari yao
kwa kasi mitaani huku
wakifyatua risasi ovyo
na kuuwa watu wapita
nj i a. Wanaonekana
wakikusanya kundi la
vijana ambao baadhi
wanalazwa chini na
kupigwa risasi mmoja
mmoja. Ili kuhakikisha
k u wa wa me k u f a ,
kamanda anapita tena
kuwaongezea risasi.
Baada ya kukamilika
zoezi hi l o, anapaza
sauti kamanda wao
Inaendelea Uk. 6
PICHA juu: Magari ya kijeshi ya Kimarekani yanayotumiwa na ISIS.
Picha chini moja ya Misikiti inayodaiwa kulipuliwa na wapiganaji hao.
6
AN-NUUR
SHAWWAL 1435, IJUMAA IJUMAA AGOSTI 1-7, 2014
Habari/Tangazo
Ibada idumu baada ya Ramadhani
Na Bakari Mwakangwale
W A I S L A M U
w a m e t a k i w a
kuendel ea kumcha
Mwenyezi Mungu na
kujikurubisha katika
t wa a mba l i mba l i
w a l i z o k u w a
wakizifanya ndani ya
Mwezi wa Ramadhani,
ili wapate faida baada
ya ibada ya Ramadhani.
Hayo yamesemwa
n a Us t a d h Ab u u
Akram Hami s Al l y,
akiwahutubia Waislamu
katika khotba ya Ibada
ya Swala ya Idd Elftri,
i l i yoswal i wa kat i ka
viwanja vya mpira Mail
Moja Kibaha, Mkoani
Pwani.
Ustadh Abuu amesema
k u wa , k u o n d o k a
kwa Ramadhani si o
mwisho wa kufanya
i bada, bal i l engo ni
kumwacha Muislamu
adumu katika ibada
mbal i mbal i ambazo
al i kuwa aki zi f anya
akiwa ndani ya mwezi
wa Ramadhani.
Kwa hiyo basi kila
Muislamu anapaswa
kumuelekea Allah (s w),
baada ya hii Ramadhani
kujikurubisha katika
t waa, mbal i mbnal i
a mb a z o a l i k u wa
aki zi fanya ndani ya
Mwezi wa Ramadhani
kwa kuziendeleza ili
apate faida baada ya
Mwezi wa Ramadhani
kumalizika. Alisema
Ust. Akram.
Al i s ema, pamoj a
n a u c h a m u n g u
a mb a o Wa i s l a mu
wanatakiwa kudumu
ul i opat i kana kat i ka
funga iliyomalizika,
bali pia hawana budi
kuacha yale ambayo
Allah ameharamisha na
kutekeleza yale ambayo
ameamridha.
A l i s e m a , k i l a
Muislamu anapaswa
kuj iuliza na kuj ij ibu
kwamba vipi ataweza
kuishi kama alivyokuwa
TANGAZO
Unahitajika msaada kwa kijana (Mtoto) wa Kiislamu (miaka
14), aliye mlemavu wa miguu, kuendelezewa eneo lake la
ardhi, kwa kiwango ama chumba kimoja au viwili.
Eneo hilo lipo Potea, Kigamboni Jijini Dar es Salaam,
alipewa na Muumini mmoja (Mama) wa Kiislamu, toka
mwaka 2011, ikiwa ni Sadakatul-jaalia kwa kijana huyo
baada ya kumuona.
Mama mzazi wa kijana huyo, hana uwezo wa kuliendeleza
eneo hilo. Ikiwa msaada huo utapatikana utaweza kumsaidia
kukabiliana na changamoto ya kukidhi malengo yake ya
kumpeleka katika masomo ya Dini, Mkoani Tanga.
Kwa maelezo/msaada piga namba:- 0686 82 36 96, 0659
27 16 49.
akiishi ndani ya mwezi
wa Ramadhani.
A k i s h e r e h e s h a
hadithi, ya Abuudhari,
Ust. Akram, alisema
kwamba Mtume (s a
w) alimuusia kwamba
amc he Al l ah ( SW)
popote atakapokuwa,
na afatize ovu kwa jema
kwani hilo jema litafuta
ovu, na aishi na watu
kwa tabia zilizo njema.
Kufatia hadithi hiyo,
Ust. Akram, alisema
i f ahami ke kwamba
i bada ya funga, i na
lengo la kumfanya mja
kuwa karibu na Allah
(s w), kwa kumcha na
kufungamana na tabia
zilizokuwa njema.
Al i sema, hi yo i na
maana kwamba Taqwa,
haipo ndani ya ibada ya
Mwezi wa Ramadhani
peke yake.
La k i n i a l i s e ma ,
uk i j i o n a k wa mb a
baada ya kuisha kwa
Ramadhani na ukajikuta
katika maaswi ambayo
Allah ameharamisha,
basi fahamu ya kwamba
f unga ya ko ha i na
athari yoyote mbele ya
mwenyezi Mungu.
Kwa hi yo wasi a
wa kwanza kabisa ni
Mui s l amu kumc ha
Allah (s w) popote pale
ulipo, na hili ndio lengo
la funga alilotuambia
Mwenyezi Mungu ndani
ya Qur an, kwamba
t uf unge i l i t upat e
kumcha, alisema Ust.
Akram.
WAUMINI wa Kiislamu wakisikiliza khotba ya Ibada ya Swala ya Idd Elftri,
iliyoswaliwa katika viwanja vya mpira Mail Moja Kibaha, Mkoani Pwani.
Biashara nono kwa Defense &
Security Cooperation Agency
Inatoka Uk. 5
a k i wa a h i d i Pe p o
wa p i g a n a j i h a o
wakifanikiwa kuteka mji
wa Samarra, ulio kiasi
kilometa 100 kaskazini
mwa Baghdad. Scene
hi i i namal i zi a kwa
kuonyeshwa baadhi ya
vijana wakisimamishwa
kando ya mto wanapigwa
risasi na kutumbukia
mtoni. Hayo yakifanyika
mpi g a n a j i mmo j a
wa I SI S kas i mama
na bender a nyeusi
iliyoandikwa Laailaaha
ila llah Muhamadur
r a s u u l u l a a h .
A l i p o s i m a m a ,
kasimama juu ya damu
inayotiririka kutokana
na watu waliopigwa
r i s a s i h a p o n a
kutumbukizwa mtoni.
K wa u p a n d e
m w i n g i n e ,
wapi ganaj i hao wa
I S, wanat uhumi wa
kubomoa Mi s i ki t i
pamoja na makaburi ya
Washia. Inabomolewa
pia Misikiti ya kale ya
Wasuni i nayodai wa
kuwa ya wat u wa
Sufi. Mfano ni Msikiti
wa Mosoul wa tangu
miaka ya 1700. Toka
zoezi hilo la kubomoa
misikiti lianze, misikiti
minne ya Wasuni (Suf)
ishabomolewa na sita ya
Washia.
Hayo ni kwa uchache.
Kama ilivyo kwa Boko
Haram, tuzitazame pia
taarifa hizi kwa namna
mbili. Kwanza tujaaliye
kuwa ni za kweli kama
zinavyotangazwa na
kama ISIS wenyewe
wanavyozitoa katika
m i t a n d a o y a o .
Ukijaaliya kuwa ni za
kweli, sidhani kuwa ipo
fatwah katika Uislamu
inayohalalisha mauwaji,
ftna na uharibifu huo.
Kama haipo, inabaki
kuwa haya ni mambo
ya na y o f a ny wa na
watu ambao hawana
l engo l a di ni , bal i
Inaendelea Uk. 7
7
AN-NUUR
SHAWWAL 1435, IJUMAA IJUMAA AGOSTI 1-7, 2014 Makala
Biashara nono kwa Defense &
Security Cooperation Agency
Inatoka Uk. 6
wanatumika kuuchafua
Ui sl amu. Baadhi ya
watu walionukuliwa
waki t oa maoni yao
baada ya kuona picha
na video hizo za ISIS
wanadi ri ki kusema
kuwa i wa po ha ya
ndiyo yanayofanywa
na Islamic State, basi
hakuna sababu kuilaumu
I srael kut okana na
yale wanayowafanyia
Waislamu wa Gaza.
Kwa upande wa
pili, ni kusema kuwa
taarifa hizo ni uwongo.
Ni propaganda t u.
Uki sema hi vyo, ni
lazima pia ukubali kuwa
ISIS wanatumiwa kama
chombo cha kuupaka
matope Uislamu. Na
kwa bahat i mbaya
hakuna hata taarifa moja
ya ISIS kukanusha hayo
wanayodaiwa kufanya
zai di ya kuwa wao
ndio wanaonukuliwa
wakitoa taarifa hizo
katika mitandao.
K wa v y o v y o t e
ut a k a v y o z i t i z a ma
taari fa hi zi za ISIS,
ut aona kuwa ni za
kuungamiza Uislamu
na Waislamu.
Ka ma a mb a v y o
i mekuwa i ki semwa
mara kwa mara, ni
jambo la uhakika kuwa
ISIS wanapewa silaha
na Marekani/NATO na
washirika wao Saudia
Arabia na Qatar. Hata
magari yao ya kivita na
kiraiya wanayoranda
n a y o k a t i k a mi j i
wa l i yot e ka , ni ya
Kimarekani.
L a k i n i wa k a t i
Marekani na washirika
wake kat i ka NATO
wakiifadhili ISIS, kuipa
maf unzo, si l aha na
fedha, mapema wiki hii
Washington imetangaza
kuwa itaiuzia serikali ya
Iraq makombora mazito
kiasi 5,000 (5,000 Hellfre
missiles) yenye thamani
ya Dola milioni 700
($700 million deal). Hizi
ni fedha nyingi sana.
Kama ilivyoripotiwa
na maofsa wa serikali
ya Marekani mapema
wiki hii, deal hiyo ya
kuiuzia silaha serikali
ya Nour al-Maliki, ni ili
aweze kukabiliana na
wapiganaji wa Kisuni
wa ISIS. Ni biashara
nono kabisa.
The proposed sale is
the largest yet of the lethal
missiles, which the Iraqis
fre from AC-208 Cessna
Caravan planes and other
aircraft. The deal calls
for 5,000 AGM-114K/
N/R Hellfire missiles
and related equipment,
parts, trai ni ng and
logistical support worth
a total of $700 million.
Iraq will use the Hellfre
missiles to help improve
the Iraq Security Forces'
capability to support
current on-going ground
operations.
I nas ema t aar i f a
ya Shi ri ka l a AFP
i ki nukuu t a a r i f a
iliyotolewa na Wakala
wa masuala ya silaha
ujulikanao kwa jina
la Defense Security
Cooperation Agency
kama ilivyotolewa
siku ya Jumanne wiki
hii.
W a i s l a m u
wanaj i kaanga kwa
mafuta yao wenyewe.
Kwa upande mmoja
wanapi gani s hwa,
Marekani inafanya
bi ashara ya si l aha
kama inavyoonekana
katika $700 million
deal hiyo. Lakini kwa
upande mwingine,
Marekani i ki vuna
katika biashara hiyo,
wanauwana Waislamu
k wa Wa i s l a mu ,
wanauwana Waarabu
kwa Waarabu!!!, huku
kampuni ya silaha ya
Marekani US defense
giant Lockheed Martin
Corporation, ikivuna
mapesa.
Na kut okana na
chuki, farka na fitna
i nayopandi ki zwa
na ISIS kwa kuuwa
Washia wasio na hatia
na kubomoa misikiti
yao, hapana shaka hiyo
ni mbegu ya kuzalisha
vi t a i t akayochukua
muda mr ef u kama
al i vyowahi kusema
Henry Kissinger.
(Omar Juma Msangi)
8
AN-NUUR
SHAWWAL 1435, IJUMAA IJUMAA AGOSTI 1-7, 2014
Makala
TAARIFA za mpasha
habari wa Reuters akiwa
Houston, anaarifu kuwa
meli ya mafuta (tanker
United Kalavrvta) kutoka
Iraqi Kurdistan, imepata
ruhusa ya kutia nanga
katika pwani ya Texas
kupakua shehena yake ya
mafuta Jumapili iliyopita.
Taarifa hizo zikafafanua
z a i di kwa kus e ma
kuwa Wa s hi ng t o n,
ilikuwa haina mpango
wa kuyawekea vikwazo
mafut a hayo kut oka
kwa Wakurdi wanaotaka
kujitenga na Iraq.
Uuzaji huu wa mafuta
kutoka eneo la Wakurdi
bi l a ya udhi bi t i wa
serikali kuu ya Baghdad,
umewezeshwa na harakati
za ISIS mbao wameteka
s e h e mu k u b wa y a
Iraq na kuwapa nafasi
Wakurdi nao kujitangazia
uhuru wao. Japo Waziri
Mkuu Nur al - Mal i ki
ametishia kushitaki katika
mahakama za kimataifa,
j uu ya bi ashara hi yo
haramu baina ya Texas
na Wakudi wa Iraq, lakini
haielekei kuwa atafanikiwa
kwa lolote.
Hayo yaki j i ri huko
Iraq, tunaambiwa kuwa
nako Libya, lile eneo la
utajiri mkubwa wa mafuta,
J i mbo l a Cyr enai c a,
Hii ni vita ya mafuta, gesi
Wapiganaji ISIS, Waislamu
Wachora mipango mabeberu
Na Omar Msangi
limetangaza kujitenga na
serikali kuu ya Tripol,
na kuunda Baraza lake
la uongozi likiongozwa
na Ahmed al -Senussi
wa Beghazi yalipoanzia
machafuko ya kumuondoa
Ghadaf f i . I naar i f i wa
kuwa wajumbe wapatao
3, 000 waki waki l i s ha
makundi mbalimbali ya
kijamii, kisiasa na kidini,
wal i kut ana Be ghazi
wakapitisha Azimio la
kuwa na seri kal i yao
pamoja na kumteua al-
Senussi.
Ku t a n g a z wa k wa
serikali ya Cyrenaica, ni
katika mkakati wa kuwa na
Libya iliyo gawika katika
nchi tatu, dhaifu zenye
mamlaka ya ndani ambazo
ni Cyrenaica, Fezzan na
Tripolitania. Makundi ya
wapiganaji wenye silaha
na wananchi wa Cyrenaica,
tayari wamei tangazi a
duni a kuwa waf anya
bi as har a wa maf ut a
waje kuchukua mafuta
waki wa wamedhi bi t i
bandar i muhi mu za
kusaf i r i shi a maf ut a.
Wameapa kupambana na
askari wa serikali ambao
watajaribu kuzuiya meli
kuingia kama serikali ya
Tripol ilivyotangaza kuwa
haitaruhusu meli kwenda
kuchukua mafuta huko
bila ya kibali chake au bila
ya bishara hiyo kupitia
serikalini, Tripol.
Uki acha hi l o, hi vi
sasa hali si shwari kwa
ujumla ambapo makundi
mb a l i mb a l i y e n y e
s i l aha yanapambana
yenyewe kwa yenyewe.
Makundi yot e haya,
awali yaliunganishwa
na Marekani na NATO,
kupigana bega kwa bega
katika lengo la kumngoa
U K I S I K I L I Z A
t a a r i f a k a t i k a
vyombo vya habari
vi navyot egemewa,
unachoambiwa ni kuwa
Somalia kuna magaidi
wa Al - Shabab na
kwamba magaidi hawa
ni hatari kwa usalama
wa Kanda hii ya Afrika
ya Mashariki, Pembe
ya Afrika, Marekani
na dunia nzima. Haya
ndiyo tunayoambiwa
kila uchao.
Na baada ya kutokea
ma s h a mb ul z i i ya
kigaidi Kampala na
West gat e Shoppi ng
Mall, Nairobi, ambapo
t ul i a mbi wa kuwa
wahusika ni al Shabab,
s a s a i me pa t i ka na
sababu. Ikijumuishwa
na yal e matuki o ya
kutekwa meli, sasa kila
nchi inatakiwa kuunga
mkono juhudi na vita
dhidi ya al Shabab.
Hata hi vyo, yapo
ma mb o mu h i mu
ambayo hayasemwi.
Wanahitaji chakula, amani
SIO bunduki na wapiganaji
Al-Shabab, TFG, KDF, adui yao mmoja
Na Mwandishi Wetu Kwanza ni kuwa al
Shabab kwa asili yake
sio taasisi ya kigaidi.
Machafuko, mauwaji
na mt af aruku wot e
uliopo Somalia hivi leo
na yanayounganishwa
na hayo nje ya Somalia,
mu a s i s i wa k e n i
Marekani. Marekani
n d i y o i l i y o a s i s i
machafuko haya kwa
kut okut aka kwake
kuona nchi hiyo inatulia.
N i A m e r i k a
iliyoisaidia Ethiopia
kuvamia Somalia mwaka
2006 kuondoa serikali ya
Umoja wa Mahakama
za Kiislamu ambayo
ilikuwa imefanikiwa
kurejesha amani katika
nchi hi yo baada ya
kubaki katika hali ya
machafuko na mauwaji
kwa zaidi ya miaka 15.
Ni kutokana na uvamizi
huo na kisha kuweka
serikali iliyoonekana
kama ki bar aka wa
mabeberu, vijana wa
Somalia walishika silaha
Inaendelea Uk. 9
Inaendelea Uk. 9
RAIS wa Syria, Dkt. Assad akiwa katika sala ya Eid nchini mwake.
BAADHI ya watoto wa Somalia wanaokabiliwa na balaa la njaa kufuatia
mapigano yanayoendelea ndani ya nchi hiyo.
9
AN-NUUR
SHAWWAL 1435, IJUMAA IJUMAA AGOSTI 1-7, 2014
Makala
Hii ni vita ya mafuta, gesi
Inatoka Uk. 8
Ghadhaf i . Baada ya
kumal i za kazi , s as a
yamebaki yanaparurana
yenyewe kwa yenyewe na
kufanya hali ya wananchi
wa Libya kuwa ngumu.
Kwa mu j i b u wa
taarifa za vyombo vya
habari mapema wi ki
hii, mapambano makali
yal i t okea Tr i pol na
Beghazi, hali iliyopelekea
kuuliwa kwa mamia ya
watu na Balozi za Ulaya
kuwatangazia raia wake
kuondoka.
Katika mapigano ya
makundi yanayoshindana
kudhi bi t i uwanj a wa
ndege wa Libya, watu 47
waliuliwa na kufanyika
uha r i bi f u mkubwa .
Akielezea uharibifu huo,
katika hali ya kuwa na
masikito na majonzi, Waziri
wa Uchukuzi wa Libya,
Abdelkader Mohammed
Ahmed, alisema kuwa
wa n a mg a mb o wa
Kiislamu kutoka Misrata
walifanya shambulio la
kushtukiza katika uwanja
h u o wa k i p a mb a n a
n a wa n a m g a m b o
wengine kutoka Zintan.
Katika shambulio hilo,
wanamgambo hao kutoka
Misrata, walilipua ndege
ya abiria, aina ya Airbus
A330, iliyo na thamani ya
Dola 113 (a $113 million
passenger jet).
Ndege hiyo ya Shirika
l a Ndege, Af r i qi yah
Airways, linalomilikiwa na
serikali ya Libya, ilikuwa
imesimama katika njia ya
kurukia.
"This was the pride of the
Libyan fleet. This airplane
used to fy to South Africa,
Bangladesh and China."
Al i sema Abdel kader
Mohammed, akiongea na
waandishi wa habari.
Sheikh Suleiman Amran
Kilemile na Sheikh Ahmed
Jongo watalikumbuka
dege hili ambalo niliwahi
kusafiri nalo pamoja na
Masheikh hawa kutoka
Entebe hadi Dj amena
(Chad) na kurudi Entebe,
kuhudhuria hafa moja ya
Kiislamu ambapo kiongozi
wa Li bya Muammar
Gadhafi alitoa Khutba
ya Ijumaa na kuswalisha
mael f u ya Wai sl amu
kutoka nchi mbalimbali
duniani.
Katika Benghazi, mji
wa pi l i kwa ukubwa,
na mj i a mba o ni na
k u mb u k u mb u n a o
kutokana na kuhudhuria
makongamano kadhaa
ya Kiislamu yaliyokuwa
yakifanywa na Islamic Call
Society; mapigano makali
bado yanaendelea baina
ya makundi ya Kiislamu
na wanaj eshi wat i i f u
kwa General i Khal i fa
Hi f t er. Wananchi wa
Benghazi ambako ndipo
kuliko anzia machafuko
ya kumngoa Ghaddafi,
wanayaona makundi
Wanahitaji chakula, amani
sio bunduki na wapiganaji
Inatoka Uk. 8
kutaka majeshi yote ya
nje yaondoke, waachie
wananchi wa Somalia
we nye we wa a mue
hatma ya nchi yao.
Kwa haki ka hi l i
n i j a mb o a mb a l o
l i n g e f a n y wa n a
watu wa nchi yeyote
wanaojitambua na kujali
ut u na uhuru wao.
Kwa hiyo, mpaka hapo
unaweza kusema, al
Shabab kushika bunduki
kupambana hai j awa
ugai di , l abda kama
utawaita magaidi kama
Marekani walivyomuita
Nel son Mandel a na
ANC, kuwa ni magaidi,
lakini ikimfanya Jonas
Savimbi na RENAMO,
rafki!.
Kama anavyosema
mwandishi Margaret
Kimberley, Al-Shabaab
exists because of the
terror the United States
brought to Somalia.
Ki s ha anaongeza
a k i s e m a k u w a ,
Americans may live in
ignorance but the rest of
the world knows beter. The
United States frst brought
death to Somalia and is
responsible for creating
even more of it.
Kwamba kama ni
matatizo Somalia, basi
yamepandikizwa na
Marekani kwani ndiyo
i l i yoanza mauwaj i
Somalia, na inaendelea
kusababisha mauwaji
z a i di . Ha t a ka ma
Wamarekani watajifanya
hamnazo juu ya ukweli
huo, lakini ulimwengu
unajua.
Lakini swali la msingi
ni: Je, kwanini Marekani
inafanya yote haya?
Kama tulivyotangulia
kueleza, kinachodaiwa
na kupi gi wa debe
ni kuwa Marekani ,
AMISOM, KDF (jeshi
l a Ke n y a ) wa p o
Somalia, kupambana
na magaidi, al-Shabab.
Kisichosemwa ni kuwa
hata huko kuingia KDF,
na kuivamia Somalia
mwaka 2011, ni jambo
l i l i p a n g wa k a b l a
kutimiza malengo ya
mabeberu na kwamba
madai kuwa al-Shabab
wal i i ngi a Kenya na
kuteka watalii ilikuwa
kisingizio tu.
Kwa muj i bu wa
taari fa za Wi ki Leaks
cables, inaelezwa kuwa
mipango na mikakati
Inaendelea Uk. 11 Inaendelea Uk. 11
Inaendelea Uk. 11
BAADHI ya wakazi wa Somalia wakiwa katika hali ngumu kufuatia vita
vinavyoendelea nchini humo hivi karibuni.
RAIS wa Marekani, Barrack Obama (kulia) na Waziri Mkuu wa Israel,
Benjamin Netanyau.
10
AN-NUUR
SHAWWAL 1435, IJUMAA IJUMAA AGOSTI 1-7, 2014
Makala
Julai 24, 2014 (Mtandao
wa Kupashana Habari
na Truthdig)
Kuna njia moja tu
iliyonyooka, nayo ni
kuutafuta ukweli na
kufuatilia kwa juhudi.
- George Washington
K a m a I s r a e l
itangangania, kama
Was er b wa Bos ni a
walivyofanya Sarajevo,
kutumia silaha za vita
ya viwanda dhidi ya
mkusanyiko wa raia
wasio na ulinzi, basi
mkusanyiko huo wa watu
una haki ya kujilinda
chini ya kifungu cha 51
cha kanuni za Umoja
wa Mataifa. Jumuia ya
kimataifa itabidi ama
i i ngi l i e kat i kuzui a
mashambulizi ya Israel
na kuondoa vizuizi dhidi
ya Gaza au itambue haki
ya Wapalestina kutumia
silaha kujilinda.
Hakuna taifa, na ni
pamoja na lolote katika
nc hi za Ki i s l amu,
i nayoonekana kuwa
t a y a r i k u i n g i l i a
kuwalinda Wapalestina.
Ha k u n a c h o mb o
c h a k i m a t a i f a ,
i ki wa ni pamoj a na
Umoj a wa Mat ai f a,
kinachoonekana kiko
tayari au kina uwezo
wa kuiwekea shinikizo
Israel kupitia vikwazo
kuendana na kanuni za
sheria za kimataifa. Na
jinsi jumuia ya kimataifa
inavyozidi kushindwa
kuchukua hatua zozote,
ndi y o ma c ha f uk o
yanashika kasi zaidi.
Israel haina haki ya
kuangusha mabomu
y a k i l o 2 0 0 0 z a
c he mbe za c huma
za kusambar at i s ha
( m a j e n g o ,
miundombinu) ukanda
wa Gaza. Haina haki
ya kui bami za Gaza
na mizinga mizito na
makombora ya kutupwa
kutoka boti za kivita.
Haina haki ya kuingiza
a s k a r i wa mi g uu
wenye silaha za deraya
au kulenga hospitali,
mashule na misikiti,
pamoj a na mi f umo
ya maji na umeme ya
Gaza. Haina haki ya
kuwaondoa zaidi ya
watu 100,000 kutoka
nyumbani kwao. Ukaliaji
wote, ambako Israel
i meshi ki l i a udhi bi ti
Hii ni Jihad
Chagua jinsi ya kufa leo kuliko
Kuishi katika udhalili ufe taratibu
Umeporwa utu, umebakisha nini?
Na Chris Hedges
kamili wa bahari, anga
na mipaka ya Gaza ni
kinyume cha sheria.
Utumiaji wa silaha,
hata pale unapokuwa ni
kwa ajili ya kujilinda, ni
laana. Inawapa nguvu
wasiojali na kuwaadhibu
wasio na hatia. Inaacha
nyuma makovu ya hisia
na majeraha mwilini.
L a k i n i , k a m a
nilivyojifunza Sarajevo
k a t i k a v i t a v y a
Bosnia vya miaka ya
1990, maj eshi yenye
nia ya kuwateketeza
yanapowashambulia
bila kupumua, na pale
hakuna anaye kuj a
kuwasai di a, l azi ma
mj i sai di e wenyewe.
Wa k a t i S a r a j e v o
ikiwa inapigwa kwa
makombora 2,000 kwa
si ku na i ki zi ngi rwa
na washambuliaji wa
kushtukiza wa bunduki
nzito wakati wa kiangazi
mwaka 1995, hakuna
yeyote kati ya wa-Bosnia
waliokuwa wakipata
taabu aliyezungumza
n a mi a l i y e s e ma
wanataka kukabiliana
na hali hiyo kwa njia za
amani. Hakuna aliyeona
uzuiaji wa silaha wa
Umoja wa Mataifa kwa
serikali ya Bosnia kuwa
una mantiki. kutokana
na mtiririko wa risasi za
waviziaji na mabomu ya
milimita 90 yakirushwa
na vifaru, na ya milimia
155 ya mizinga, yakiwa
yanalipuka usiku na
mchana mjini Sarajevo.
Wabosnia walikuwa,
k a m a w a l i v y o
Wa pa l e s t i na e ne o
l a Gaza, kuj i t ahi di
k u p i t i s h a s i l a h a
ndogo ndogo kupitia
mahandaki ya si ri .
Maadui zao, Waserb -
kama walivyo Waisraeli
katika mgogoro wa sasa
- walikuwa wakati wote
wamepani a kul i pua
ma h a n da k i h a y o .
Vikosi vya Wabosnia
mj i n i S a r a j e v o ,
wakiwa na silaha zao
dhaifu, walifanya kila
wal i l oweza kul i nda
nj i a za mahandaki
kuzunguka mj i huo.
Na ndiyo ilivyo eneo
la Gaza. Mashambulio
mfululizo ya angani
ya NATO wa k a t i
wa kipupwe mwaka
1995 yalizuia maeneo
yaliyokuwa yameshikwa
na Wabosnia kutekwa
na vikosi vya Waserb
vilivyokuwa vinasonga
mbel e. Wapal est i na
hawawezi kutazamia
uingiliaji kati wa aina
hii.
Idadi ya waliokufa
G a z a k u t o k a n a
n a d h o r u b a y a
mashambulio ya Israel
imefkia 650 (sasa zaidi
ya 1300), na takriban
asilimia 80 kati yao
ni raia wa kawaida.
Idadi ya Wapalestina
waliojeruhiwa inazidi
4 , 0 0 0 n a s e h e mu
i si yo ndogo ya hao
ni watoto. Ni katika
ngazi gani ambako
i dadi ya wal i ouawa
na wa l i o j e r uhi wa
i nar uhus u hal i ya
kujilinda? Hadi kufkia
5, 000 au 10, 000 au
labda 20,000? Ni katika
hat ua gani ambako
Wapalestina wanakuwa
na haki ya kawaida tu
ya kulinda familia zao
na nyumba zao?
Ibara ya 51 (ya kanuni
za Umoja wa Mataifa)
haijibu maswali haya.
Lakini Mahakama ya
Kimataifa ya The Hague
ilijibu katika kesi ya
Ni caragua dhi di ya
Marekani. Mahakama
i l i amua kat i ka kesi
hiyo kuwa lazima nchi
ishambuliwe kwanza
kabla haijaitisha haki
yake ya kuj i l i nda.
Ma e l e z o k u h u s u
shambulio la silaha,
pamoj a na kuwa ni
kitendo cha majeshi
ya nchi kat i ka hal i
ya kawaida yakipita
mpaka wa kimataifa. ni
pamoja na kupeleka au
kuwezesha makundi ya
wanamgambo, askari wa
kukodiwa au wapiganaji
wasio sehemu ya jeshi
lolote ambao wanafanya
vitendo vya utumiaji
nguvu dhidi ya dola
nyingine. Mahakama
iliafki kuwa nchi iliyo
chini ya mashambulio
i n a h i t a j i k wa n z a
kuomba msaada wa
nj e kabla haij ai ngi a
katika hatua ya kutumia
nguvu kujilinda. Kwa
mujibu wa Ibara ya 51
(ya Kanuni za Umoja
wa Mataifa), haki ya
nchi ya kujilinda inafkia
tamati pale Baraza la
Usalama linapofikia
mahitaj i yaliyotaj wa
chi ni ya i bara hi yo
kwa kuchukua hatua
za lazima kuhakikisha
amani na us al ama
kimataifa.
Kus hi ndwa k wa
j umuia ya kimataifa
k u c h u k u a h a t u a
zozote kumewaacha
Wapalestina bila chaguo
lolote. Marekani, tangu
Israel iundwe mwaka
1948, imetumia kura
ya t uruf u dhi di ya
maazimio zadi ya 40
yaliyokuwa yakitaka
kuzui a dhami ra ya
Israel ya kukalia maeneo
ya Wapal est i na na
kutumia nguvu dhidi
yao. Na i mepuuzi a
maazimio machache
yaliyopitishwa yenye
nia ya kulinda haki
za Wapalestina, kwa
mfano Azimio la Baraza
la Usalama namba 465,
lililopitishwa mwaka
1980.
Az i mi o n a mb a
465 liliainisha kuwa
Mkataba wa Nne wa
Inaendelea Uk. 12
KIJANA wa Kipalestina Akitoa Shahada kusubiri kifo baada ya kupigwa risasi na
majeshi ya Israel.
11
AN-NUUR
SHAWWAL 1435, IJUMAA IJUMAA AGOSTI 1-7, 2014
Makala
Hii ni vita ya mafuta, gesi
Inatoka Uk. 9
ya Ki i sl amu ambayo
yanajumuisha wapiganaji
kutoka nje ya Libya, kuwa
wanataka kuwapora nafasi
ya kujitawala wenyewe
kama walivyotaka. Wao
wanakumbuka mamlaka
yao waliyokuwa nayo
wakati wa mfalme Idris
aliyepinduliwa na Gadhaf.
Hawakuwa na agenda ya
Dola ya Kiislamu.
Mapigano ya Jumamosi
na Jumapili, Benghazi,
yalishuhudia watu 36
wakiuliwa, wengi wao
wakiwa raia. Taarifa ya
serikali inaarifu kuwa zaidi
ya watu 150 wamepoteza
maisha katika mapigano
ya wiki mbili, Tripol na
Benghazi.
Hi v i s a s a L i b y a
inashuhudia machafuko
ma k ub wa ya k i a c ha
mamia ya watu wasio na
hatia wakiuliwa huku
serikali ikishindwa kabisa
kuyadhi bi t i makundi
yenye silaha.
Ki nachoj i dhi hi ri sha
ni kuwa makundi haya
ya l i k us a ny wa , k i l a
moj a l i ki wa na l engo
lake, wapo mujahidina
walioona wamepata fursa
ya kumngoa Ghaddafi
wasimamishe Kitabu na
Sunnah, wapo waliodhani
kwa kutumia nguvu za
NATO na Pent agon,
wa t a p a t a f u r s a ya
kurejesha ufalme wao,
ndio hao wa Benghazi
ambao sasa wameunda
Baraza lao la uongozi
chini ya el Sanussi. Wapo
pia walioangalia kushika
madaraka ya serikali ya
Libya na walikuwepo pia
mamluki waliopigana kwa
sababu ya kupata pesa.
Wote hawa, mlipaji wao
Marekani/NATO aliwajua
na alijua kuwa mwisho wa
yote, watabaki kuparurana
wenyewe kwa wenyewe
kwa sababu tangu hapo
hawakuwa na lengo moja.
Kilichofanikiwa ni mpango
wa Atlantic Council na
akina George Soros.
Ni wazi kuwa katika
ha l i ya mvur uga no
iliyopo Libya hivi sasa,
huwezi kuwa na serikali
madhubuti yenye kauli
na uwezo wa kudhibiti
rasilimali yake ya mafuta.
Ishakuwa kama Congo,
beberu anaingia anafadhili
kikundi cha wapiganaji,
kinateka eneo anachota
mali bila ya udhibiti wa
serikali kuu. Collateral
damage? Wananchi.
ISIS na mustakbali wa Iraq
L a b d a k wa h a y o
machache sasa tutizame
Iraq inakoelekea hivi sasa.
Shiite militia display
jihadist bodies in Iraq city,
hiki ni kichwa cha habari
i l i yokuwa i met awal a
vyombo vingi vya Habari
Mashariki ya Kati na vya
kimataifa, mwishoni mwa
wiki iliyopita.
Habari hiyo ilifahamisha
kuwa wanamgambo wa
Kishia wanaounga mkono
serikali ya Iraq, waliburura
mitaani maiti kadhaa za
wapiganaji wa ISIS na
wengine kuwatundika
katika madaraja na miti.
Waandishi wa habari
walioshuhudia tukio hilo
wal i f ahami sha kuwa
hayo yalifanyika katika
mj i wa Baqouba, ulio
kiasi kilometa 60 kutoka
Ba ghda d. Ba qouba ,
ni miongoni mwa miji
ambayo bado ipo mikononi
mwa j eshi la serikali,
uki wa umezungukwa
na vijiji ambavyo tayari
vishakamatwa na ISIS;
huku kukiwa kumeibuka
makundi ya wapiganaji
wa kujitolea wa Kishia,
wakiwa tayari kukabiliana
na wapiganaji wa Kisuni-
ISIS.
Katika mapambano ya
kutaka kuutwaa mji huo,
watu kadhaa wameuliwa
wakiwemo wapiganaji wa
ISIS ambao maiti zao ndio
zilibururwa mitaani na
wanamgambo wa Kishia
wanaolinda mji huo baada
jeshi la serikali kuelemewa.
Pi cha zi l i zopi gwa na
mwandishi wa Shirika la
habari la AFP zinaonyesha
baadhi ya maiti zikiwa
hazina vichwa.
Kuibuka kwa wapiganaji
wa kujitolea wa Kishia
kukabi l i ana na I SI S,
kunafuatia wito uliotolewa
na serikali pamoj a na
t aasi si za ki j ami i na
kidini za Kishia, kufuatia
matukio ya mauwaji ya
ki kat i l i yanayodai wa
kufanywa na wapiganaji
wa ISIS dhidi wa Wasia
au yeyote anayewapinga.
Hadi sasa maelfu ya vijana
na watu wazima, Mashia
washajisajili katika vikosi
na kuingia kambini kupata
mafunzo ya msingi.
Hezbollah foils rebels'
a t t e mpt t o r e c a pt ur e
strategic hill, hicho ni
kichwa kingine cha habari
kikifahamisha kuwa sasa
vita ya ISIS inakaribia
kuingia katika ukurasa
mpya iwapo Hizbullah
watalazimika kushika
silaha.
Awal i yal i ri pot i wa
mapigano makali kati ya
wapiganaji wa Hezbollah
na Nusra Front. Taarifa
za vyombo vya habari
zi naf ahami sha kuwa
wapiganaji wa ISIS na wale
wa Nusra Front, wapatao
4, 000 wamej i chi mbi a
kat i ka mi l i ma j i r ani
n a Le b a n o n j a mb o
linaloelezwa kuhatarisha
usalama wa nchi hiyo.
He z b o l l a h , i me a pa
kupambana na wapiganaji
hao hadi kuwatokomeza
Wanahitaji chakula, amani
sio bunduki na wapiganaji
Inatoka Uk. 9
ya kui t umi a Kenya
k uva mi a S o ma l i a
ilishawekwa na State
Department, kiasi miaka
miwili kabla ya uvamizi.
Na kwamba nchi hiyo
hivi sasa inatumika kama
mlango wa AFRICOM
Kuingia eneo hili la
Mashariki ya Afrika na
Maziwa Makuu. Kama
ilivyoandikwa katika
gazeti la Kenya, Daily
Nat i on l a Desemba
17, 2010, chochot e
kilichosemwa juu ya
utekaji nyara watalii
kwamba ndio sababu,
i l i k u wa n g o n j e r a
t u kwani mpa ngo
ulikuwepo ukisubiri
kisingizio.
Inaelezwa kuwa moja
ya sababu za uvamizi
huo ni kut ekel eza
mpango uliopewa jina
Jubaland Initiative.
Kama ilivyo kule Iraq
kwamba mabeberu na
Mazayuni wanataka
kuigawa katika nchi tatu,
ya Wasuni, Washia na
Wakurdi, nayo Somalia
inatakiwa kugawanywa
katika vinchi vidogo
vidogo, - : Puntland,
Somaliland, na South
Ce n t r a l S o ma l i a .
Kilicho mvunguni wa
mpango huo na yote
yanayofanyika Somalia,
ni masilahi ya kiuchumi
au tuseme masilahi ya
kibeberu, na kwa hiyo
utakuta kwamba hata
Kenya na KDF yake
wanatumiwa tu kama
wapiganaji wa Proxy
War.
Kuanzia Ghuba ya
Aden (Gulf of Aden) na
ukanda wote wa Pwani
ya Somalia, kunaaminika
kuwa na mas i l ahi
makubwa ya kiuchumi
kwa makampuni ya
kibeberu halikadhalika
eneo la kistratejia pia.
Ndio maana Marekani
h a i k u t a k a k u o n a
Somalia inaongozwa na
Umoja wa Mahakama
za Ki i sl amu ambao
haitaweza kuwatumia
kama vibaraka wake.
La kuzingatia hapa
ni kuwa kama ilivyo
kwa Congo ( DRC) ,
makampuni ya kibeberu
yanavuna na kupora
mali kirahisi inapokuwa
n c h i i p o k a t i k a
machafuko na hakuna
serikali madhubuti wala
umoj a wa wananchi
wanaoshikamana kama
wazalendo wa kutetea
masi l ahi yao kama
nchi. Kwa hiyo, japo
Kenya i naona kuwa
nayo inaweza kuwa na
masilahi katika mgogoro
wa Somal i a, l aki ni
ukwel i wa mambao
ni kuwa inatumika tu
na mwi sho wa yote
manufaa yatakuwa kwa
makampuni ya kibeberu
ya Marekani na wenzao
wa Ulaya, ambao hivi
s as a wanas i mami a
uandikaj i wa Katiba
mpya-kwa jina la A new
Somali Constitution,
ambayo rasmi itaigawa
Somalia katika vinchi
Inaendelea Uk. 13
Inaendelea Uk. 13
HAWA ni watoto wa Kisomali, hawa ni Waislamu, ulimwengu wa Kiislamu
unawasaidiaje? Soma Ukurasa wa 8.
12
AN-NUUR
SHAWWAL 1435, IJUMAA IJUMAA AGOSTI 1-7, 2014
12
MAKALA/Mashairi
Hii ni Jihad
Inatoka Uk. 10
Geneva kuhusiana na
kulindwa kwa raia wa
kawaida katika maeneo
ya vita, wa Agosti 12
1949 linaendana na hali
ya maeneo ya wakazi
wa Kiarabu yaliyotekwa
na Israel tangu 1967,
ikiwa ni pamoj a na
Yerusalemu. Azimio
hilo liliendelea kuionya
Israel kuwa hatua
zote zinazochukuliwa
na I sr ael kubadi l i
ma z i ngi r a ha l i s i ,
mpangio wa makazi
na i dadi ya wat u,
mifumo ya kitaasisi au
hadhi ya kiutawala ya
maeneo ya Kipalestina
au mengine ya Kiarabu
yanayokaliwa tangu
1967, ikiwa ni pamoja na
Yerusalemu, au sehemu
yake yoyote, hayana
uthabiti wa kisheria na
kuwa sera ya Israel na
inachokifanya kupeleka
baadhi ya wakazi wake
na wahamiaji wapya
katika maeneo haya
ni ukiukwaji wa wazi
wa Mkataba wa Nne
wa Geneva kuhusiana
na kulindwa kwa rais
wakati wa vita na pia
ni uzuiaji hatarishi wa
kufikia amani pana,
ya haki na inayodumu
katika Mashariki ya
Kati.
Israel , kama dol a
inayokalia Palestina
kwa mabavu, inakiuka
kwa dhahiri Ibara ya III
ya Mkataba wa Geneva
kuhusu kulindwa kwa
raia wa kawaida wakati
wa vita. Mkataba huu
unatoa viwango vya
msingi vya ulinzi wa
raia katika mgogoro
ambao siyo wa kimataifa
kwa upana wake .
Ibara ya 3(1) inasema
kuwa wot e ambao
hawachukui naf asi
kamili katika mapigano,
l azi ma wat endewe
kibinadamu, pasipo
ubaguzi, bila kuj ali
tofauti zao za rangi,
jamii, dini au kipato.
Ibara hiyo inakataza
vitendo ambavyo mara
nyingi hufanyiwa wasio
wapi ganaj i kat i ka
maeneo ya vita, ikiwa
ni pamoja na kuuawa,
k uk a t wa v i un g o ,
kutendewa j euri na
kuteswa. Inakataza
kuteka nyara pamoja
na kutolewa adhabu
mahakamani ambazo
hazijapitia mtiririko
halisi wa kisheria. Ibara
ya 3(2) inatoa wajibu wa
kuwaangalia wagonjwa
na waliojeruhiwa.
Israel siyo tu imevunja
vipengere vya Ibara
ya III, lakini imefikia
kiwango cha kuu cha
mandhari ya kuwa
dol a i nayochokoza
kama inavyoanishwa
na Ibara ya 51. Lakini
kwa Israel, kama ilivyo
kwa Marekani, sheria
za ki mat ai f a zi na
umuhimu mdogo sana.
Marekani i l i puuzi a
hukumu ya mahakama
ya kimataifa katika
shauri la Nicaragua
dhi di ya Marekani ,
na pamoja na Israel,
haikubali uwezo wa
kisheria wa mahakama
hiyo. Haina umuhimu
n i Wa p a l e s t i n a
wangapi wameuawa au
kujeruhiwa, ni nyumba
ngapi za Wapalestina
z i m e b o m o l e w a ,
umaskini unakithiri
ki asi gani Gaza au
Ukingo wa Magharibi
wa Jordan, ni miaka
m i n g a p i G a z a
i mezi ngi rwa au ni
makazi mapya mangapi
yanai nul i wa kat i ka
eneo la Wapalestina.
Israel, kwa ulinzi wa
Marekani , i naweza
kutenda itakavyo.
Kur a ya kuunga
mkono bila kura ya
kupinga mashambulio
ya Israel katika Gaza,
us ambazwaj i hadi
k u k i n a i s h a k wa
propaganda ya Israel
na vyombo vya habari
na urudiaji kila mara wa
utawala wa Obama wa
vidakizo vya misimamo
ya serikali ya Israel
vimegeuza Marekani
kuwa washangi l i aj i
wakuu wa uhal i f u
wa kivita wa Israel.
Tunafadhili na kukinga
uhalifu huo kwa dola
bilioni 3.1 kila mwaka
katika misaada ya kijeshi
kwa Israel. Tunahusika
na mauaj i . Hakuna
yeyote katika mfumo
wa utawala Marekani,
i k i wa n i p a mo j a
na senet a mpenda
maendeleo zaidi, Bernie
Sanders, anayethubutu
k u p i n g a n a n a
wa s h i k a d a u wa
uungwaji mkono Israel.
Na kwa vile tunakataa
kuf anya l ol ot e i l i
amani na haki viweze
kuwepo, tusishangae
kwanini Wapalestina
wanaendesha harakati
za silaha za kujitetea.
W a p a l e s t i n a
watakataa, kwa muda
mrefu inavyowezekana,
makubaliano yoyote
ya kuacha mapigano
ambayo hayajumuishi
kuondolewa uzingirwa
wa Gaza na Israel .
Wamepoteza matumaini
kuwa s e r i ka l i z a
n j e z i t a wa o k o a .
Wanajua kuwa hatma
yao i ko mi kononi
mwao. Mapambano
ya l i yoi nuka Ga z a
n i k i t e n d o c h a
mshikamano na dunia
inayowazunguka, nje
ya kuta zao. Ni jaribio
la kuainisha, licha ya
kuelemewa vibaya na
mazingira ya kinyama,
ut u na uwezo wa
kujizatiti wa watu wa
Palestina.
Ni machache sana
katika maisha ambayo
Wapal es t i na wana
uwezo wa kuchagua,
ila wanaweza kuchagua
j i ns i ya kuf a. Na
Wapalestina wengi, hasa
vijana walioko katika
mt ego wa maghet o
yanayolundika watu
ambako hawana kazi
au heshima, watadiriki
kukiangalia kifo usoni
kukataa kifo cha taratibu,
kinachodhalilisha, cha
ukaliwaji kwa mabavu.
Siwezi kuwalaumu.
(Mwandishi wa makala
The Palestinians Right
to Self-Defense ni
Chris Hedges, Mfasiri
kwa Kiswahili Anil
Kija. Chris anaandikia
majarida ya Christian
Sc i e nc e Moni t or ,
National Public Radio,
Dallas Morning News
na New York Times.)
(itaendelea)
Bismillahir Rabuka, Al-hayu ya Jalia
Ndiwe wewe mhusika, uhai kutupangia
Kuwepo na kutoweka, umevipanga sawia
Uhai kaumba Allah, na kifo ajua Allah
Kifo kikikamilika, hakuna wa kuzuia
Hata tuwe hekaheka, muda hautokawia
Zirail atafka, roho zetu kuzitoa
Uhai kaumba Allah, na kifo ajua Allah
Uhai hautotoka, wa mtu nawaambia
Sababu ukaziweka, Fulani namchukia
Huyu akishaondoka, raha nitajipatia
Uhai kaumba Allah, na kifo ajua Allah
Kifo cha mtu kufka, ni siri yake Rabia
Haitopita dakika, na wala kuchachamaa
Ndugu wakidhoofka, Allah hatoangalia
Uhai kaumba Allah, na kifo ajua Allah
Hata kama wapendeka, katika hii dunia
Roho hawatoishika, watabaki wanalia
Mioyo itadundika, baadae itapoa
Uhai kaumba Allah, na kifo ajua Allah
Vyeo tunajibandika, kwenye sifa ya kuua
Ni muhali kwa hakika, hadi apende Jalia
Twafurahi na kucheka, huyo atatangulia
Uhai kaumba Allah, na kifo ajua Allaha
Duniani kuondoka, si lazima kuugua
Waweza ukaanguka, na kifo kikakujia
Kaburini ukafka, bila ya kutegemea
Uhai kaumba Allah na kifo ajua Allah
Zainab Idd
Mwanza
Uhai na kifo
Ewe ndugu Mhariri, naja kwako gazetini
Bara Pwani na Bahari, waja tuna mtihani
Tuchukue tahadhari, ni msiba duniani
Wapi aya na hadithi
Hadithi zi wapi aya, mila zao kuwa dini
Zimetokea Ulaya, Asia na Marekani
Mitume wakatujia, wakitangaza imani
Wapi aya na hadithi
Sisemi nimetafti, aula hatuhabuni
Ulaya wamezatiti, kila nchi ina dini
Tukapewa mashuruti, ushoga na Cameron
Wapia aya na hadithi
Mitume ulimwenguni, hawatoki kwao kwani
Aloleta Jailani, kutukumbusha imani
Wakafanya Firauni waungu ulimwenguni
Wapia aya na hadithi
Ela wapo watetezi, baina ya Ikhiwani
Kwetu utunzi ni kazi, wale walioamini
Zama zao hata hizi, mema tuamrisheni
Wapia aya na hadithi
Kilichotusibu nini, Afrika Ikhiwani
Tunashindwa kubaini, mbinu zao wakoloni
Leo wapo Kilindini, Mombasa Kenya Jamani
Wapi aya na hadithi
Katikati Afrika, wauane kulikoni
Kabila moja hakika, kosa lao kuamini
Imani yao kufka, iwe yetu sisi kwani
Wapia aya ana hadithi
Hoja imekamilika, Dini ni yake Manani
Muumba wa kila rika, Hata na hao Darwin
Tena haina mipaka, baina ya Ikhiwani
Wapia aya na hadithi
M.S.R. (Mrambowa)
0713616313
Mila zao dini yetu?
13
AN-NUUR
SHAWWAL 1435, IJUMAA IJUMAA AGOSTI 1-7, 2014
Hii ni vita ya mafuta, gesi
Inatoka Uk. 9
lau watajaribu kuingia
Lebanon.
Hali hii inaashiria kuwa
kutakuwa na umwagikaji
mkubwa wa damu lau
ma mb o y a t a a c h wa
kwenda yalivyo hivi sasa.
Na ni vigumu kutabiri
mshindi kati ya ISIS na
Hizbullah na wapiganaji
wengine wa Kishia ambo
nao wataitakidi kuwa
wanapigana Jihad.
Agenda ni kuigawa Iraq,
Syria
Katika makala yangu
ya wiki iliyopita niligusia
ule mkutano wa Istanbul-
Atlantic Council Energy
Summi t. Ni nachotaka
kuangalia hapa, ni nini
uhusiano wa mkutano
huu na i l e a ge nda
mashuhuri ya Regional
Balkanization ambayo
ndiyo inayoitafuna Libya,
Iraq halikadhalika Burma
na Syria. Inaeleka pia
kui ti a Msumbuj i hi vi
sasa katika machafuko
kufuatia kufufuka upya
ile RENAMO ya zamani ya
Alfonso Dhlakama.
Mtandao wa Christof
Lehmann ( nsnbc) na
magazet i ya Ut uruki
likiwemo Aydinlik Daily,
yaliarifu kuwa mkutano
wa At l ant i c Counci l
ul i of anyi ka I st anbul ,
tarehe 22 23 November,
2013, ndio ulikamilisha
mipango ya harakati za
ISIS katika Iraq hivi sasa.
Ikael ezwa kuwa The
U. S. Think-Tank hiyo
ilihudhuriwa na Waziri
wa Nishati wa Marekani
(U.S. Secretary of Energy),
Ernest Moniz, Waziri wa
Mambo ya Nje wa Zamani
wa Marekani Madeleine
Albright, Brent Scowcroft,
na rais wa Atlantic Council
Pr es i dent Fr eder i c k
Kempe.
Ra i s wa Ut ur uki ,
Abdullah Gl, alialikwa
k a ma mg e ni r a s mi
kufungua mkutano huo
na kuwaachia wenyewe
kujadili mambo yao.
Kutokana na taarifa
ya Aydi nl i k Da i l y,
i ki mnukuu r a i s wa
Atlantic Council, Frederick
Kempe, mkutano huo
ulikuwa sawa na ule wa
Berlin wakati wa kuigawa
Afrika katika makoloni
halikadhalika sawa na
matukio ya 1918 na 1945
yanayowaki l i sha vi t a
ya kugombania kupora
mali na nchi. Na katika
mikakati hii, Uturuki kama
mwanachama wa NATO
na nchi ya Kiislamu, na
kupakana kwake na
Syria, imepewa umuhimu
mkubwa.
I n a e l e z w a p i a
agenda kuu ilikuwa ni
kut af akari namna ya
utekelezaj i wa agenda
Wanahitaji chakula, amani
sio bunduki na wapiganaji
Inatoka Uk. 9
v i t a t u: Punt l a nd,
Somaliland, na South
Central Somalia.
Kama i l i vyowahi
k u e l e z wa mwa k a
1993 na gazeti la Los
Angeles Times, utafutaji
na uvunaji wa mafuta
na gesi katika Somalia
ulikuwa tayari mikononi
mwa makampuni ya
Marekani. Los Angeles
Times, likiandika wakati
huo, bado maf ut a
yalikuwa hayajaanza
kuchimbwa bali ilikuwa
katika hatua za utafti.
Habari hiyo ikiandikwa
na mwandishi Mark
Fineman, ilifchua kuwa
makampuni yaliyokuwa
yamemilikishwa zaidi
ya t he l ut hi mbi l i
ya rasilimali hiyo ya
Somal i a, yal i kuwa
ni Conoco, Amoco,
Chevron na Phillips.
Kuangushwa kwa
Rais Mohamed Siad
Barre na nchi hi yo
kuangukia mikononi
mwa makomuni st i ,
haikufanya Marekani
kuyasahau masi l ahi
hayo. Na yanayofanyika
S o ma l i a l e o , n i
kuhakikisha uvunaji na
uporaji salama bila ya
kikwazo cha serikali
madhubuti au kutia
mguu Mchina.
Kama i l i vyowahi
kusema taarifa moj a
ya Al j azeerah: U. S.
military intervention
and destabilization in
Somalia has been an
ongoing situation for
decades following the
discovery of a valley of
oil underneath Somalia.
Haya ndiyo malengo.
TFG, AMISOM, KDF
na hat a al - Shabab
kuendelea kupigana na
TFG, wote, watakuwa
wanatumikia masilahi
haya kila mmoja kwa
namna yake.
Ukitizama mambo
y a n a v y o k w e n d a
hi vi s as a, uki acha
vurugu wanazofanya
mabeberu na vibaraka
wao ndani ya Somalia,
mabeberu wanatumia
p i a p r o p a g a n d a
wal i yokwi sha i pi ga
kwamba al - Shabab
ni magai di , kupat a
manuf aa mengi ne.
Vitendo vya mauwaji na
kigaidi vinapandikizwa
katika nchi za Afrika
Mashariki na kusemwa
kuwa wa na of a nya
hi vyo ni al -Shabab.
Zi n a o n e k a n a p i a
harakati za kupandikiza
al-Shabab katika nchi
hizo kupitia mlango wa
Jihad. Kwamba wapo
watu unaoweza kusema
kuwa ni agent s ,
wanaf anya kazi ya
kushawishi Waislamu
kwenda kuungana na
kupi gana bega kwa
bega na Wai s l amu
wenzao wanaopigana
Jihad, Somalia. Kupitia
mlango huu, mabeberu
wanatimiza pia malengo
yao ya kuzivuruga na
nchi nyingine za Afrika
Mashari ki . Na kwa
bahati mbaya, somo hili
linaonekana kuwa gumu
kidogo kwa baadhi ya
Waislamu.
K u l e S o m a l i a
wanaopigana ni jeshi la
serikali (TFG) likisaidiwa
na AMISOM (wanajeshi
k u t o k a Ug a n d a ,
B u r u n d i , Ke n y a ,
Rwanda n.k) dhidi ya al
Shabab. Wapo pia Ahlu
Sunna Wal Jamaa ambao
nao wapo dhidi ya al-
Shabab.
TFG wanaosaidiwa
na ma be be r u, s i o
kuwa wanapendwa
au wanasaidiwa kwa
masilahi ya Wasomali,
wa n a s a i d i wa i l i
kupatikane mamlaka
itakayoweza kutumikia
masilahi ya mabeberu au
vinginevyo, machafuko
yaendelee daima dumu
kama Congo. AMISOM
nao ni hivyo hivyo.
Kwa hiyo ukitizama
hesabu zi l i vyokaa,
wa n a o u wa n a n i
Wasomali, ni Waislamu,
ni Waafrika (Wasomali
na Wakenya, Waganda
na Watutsi/Wahutu),
lakini mwisho wa yote,
faida ni ya mabeberu.
Kat i ka mazi ngi ra
k a ma h a y a n d i o
t unas e ma, pamoj a
na haki na uhal al i
wal i okuwa nao al -
Shabab kushika silaha
kulinda nchi yao, lakini
mahesabu yamebadilika
sana. Wanachotakiwa ni
kutizama upya namna
ya kwenda na mgogoro
huo kwa masilahi ya
Wasomalia. Ni wakati
kwa Wasomali kukaa
kitako na kujitizama
kama Wasomal i na
wamtizame adui yao,
sio adui wa al-Shabab.
Beber u al i yeondoa
serikali ya Umoja wa
Mahakama za Kiislamu,
sio adui wa al-Shabab,
ni adui wa Wasomali.
TFG, sio adui wa al-
Shabab, anatumiwa tu
kuivuruga Somalia. Kwa
jicho la kisiasa unaweza
kuutizama mgogoro wa
Somalia kati ya TFG na
al-Shabab, kama ule wa
CUF na CCM, Zanzibar.
Hakuna namna ambayo
Zanzibar itafanikiwa
katika yale inayodai
kama nchi, na kama
dola kwa masilahi ya
wananchi wa Zanzibar,
i wapo hai t asi mama
na kuj itizama kama
Zanzi bar, si o kama
CCM/CUF au wana-
Kisonge vs Pemba.
Inaendelea Uk. 14
Inaendelea Uk. 14
MOJA ya Misikiti inayodaiwa kubomolewa na ISIS nchini Iraq.
14
AN-NUUR
SHAWWAL 1435, IJUMAA IJUMAA AGOSTI 1-7, 2014
Hii ni vita ya mafuta, gesi
Inatoka Uk. 13
ya kuzi sambar at i sha
na kuzigawa mapande
ma p a n d e n c h i z a
I r a q na S y r i a k wa
kuwatumia Waislamu.
Kutokana na mpango
huo ul i vyofanya kazi
katika kuisambaratisha
na kuigawa Yugoslavia
ya zamani ya Tito katika
vinchi vidogo vidogo
v i s i v y o n a n g uv u,
ndi o maana mpango
huo ukaitwa, Regional
Balcanization Plans (nchi
zilizokuwa chini ya Poland
na Urusi, zinaitwa nchi
za Balcan). Na kuwepo
kwa Madeleine Albright,
ni katika kutoa uzoefu
wake kwa sababu wakati
wa kui s ambar at i s ha
Yugosl avi a, al i kuwa
kinara wa mpango ule
wa Ba l ka ni z a t i on
o f Yug o s l a v i a a nd
Czechoslovakia, ambapo
alitaraj iwa kuonyesha
na mna ya k uf a nya
Balkanization of Syria,
Iraq, Turkey na Iran.
Yaliyojiri katika kikao cha
Istanbul, yanafahamisha
kuwa ISIS wanafanya kazi
ya kutekeleza mpango
wa Marekani uliopewa
j i na Gr e at e r Mi ddl e
East Proj ect , ambao
uliandaliwa na Wizara ya
Ulinzi (Pentagon) mwaka
1996 kupitia wakala wake
RAND Corporation.
Project inaelekeza
kugawanywa kwa Syria,
Iraq na Uturuki katika
vitaifa vidogo vidogo,
likiwemo taifa la Wakurdi
ambao baadhi wapo Iraq na
baadhi Uturuki. Ndio hao
hivi sasa wanaruhusiwa
kuuza mafuta Texas ili
wapate kujiimarisha.
Lengo ni mafuta
Muhi mu zai di kwa
mkutano wa Istanbul,
ni kuwepo kwa George
Soros, ambaye anatajwa
kuwa ndiye aliyeufadhili
mkutano huo. Inaeleza
taarifa moja ikitoa indhari
kuwa maadhali mkutano
huo ulifadhiliwa na tajiri
l a ki mat ai f a, mul t i -
billionaire, globalist and self-
proclaimed philanthropist
George Soros, kilichokuwa
ki ki t araj i wa kut okea
katika mkutano huo ni
balaa tupu.
Popot e pal e zi l i po
v ur ug u, ya k i we mo
makundi ya kigaidi na
hata yanayojiita ya Jihad,
basi ukichunguza utakuta
kuna ama, madini, mafuta,
gesi au rasilimali nyingine
ambazo matajiri hawa wa
kilimwengu wanayahitaji
na moja ya milango yao
ya kuingia na kupora ni
kuzivuruga serikali na
nchi husi ka. Inataj wa
kwa mfano kuwa, katika
Mya n ma r , a mb a p o
Wai sl amu wanaul i wa
kat i ka ki wango c ha
kutisha, Soros anafadhili
makundi mengi zikiwemo
taasisi za umoja wa mataifa
(UN agencies), makundi
ya Kijihad, na hata jeshi
na Usal ama wa tai fa,
lakini mwisho wa yote
haya kazi yake ni moja tu:
Destabilizing Myanmar.
J i mbo l a Rakhi ne,
katika Myanmar, ambalo
linakaliwa na Waislamu,
linatajwa kuwa na utajiri
mkubwa wa maf ut a
na gesi kuliko sehemu
yoyote katika eneo hilo la
Asia. Sehemu kubwa ya
mafuta na gesi ya Rakhine
hupel ekwa Chi na na
nyingine India. Na hilo
ndilo eneo lisilokoma
machafuko, Waislamu
wakiliuwa ovyo.
(Tazama: Social Injustice
in Bangladesh, The US-
Manufacturing of Islamist
Terrorism, Abuse of the
Rohingya for the Subversion
of Myanmar and the Strategic
Encirclement of China. )
Inaelezwa pia kuwa jicho
la Transatlantic Council,
sasa limetua Msumbiji
na ipo katika hatari ya
kurejea katika vita baada
ya miaka 22 ya amani. Kwa
sababu gani? Kutokana
na ugunduzi uliofanyika
hivi karibuni, Msumbiji
inakaribia kuwa moja ya
nchi kuu zinazozalisha na
kuuza makaa ya mawe na
gesi duniani. Kwa upande
wa gesi, inatajwa kuwa
itakuwa ndiyo nchi ya pili
duniani kwa kuzalisha
nishati hiyo baada ya
Qatar. Kwa hiyo, macho
ya mabeberu yanatizama
fungu lao.
Msumbiji imekuja na
mpango ambapo serikali
itahakikisha kuwa mali
asili hiyo itawanufaisha
wananchi wake huku
wawekezaji nao wakipata
faida yao. Hata hivyo,
mpango huo unaonekana
kutotakiwa na mabeberu
na sasa RENAMO ya vita
inataka kufufuka upya
na kuanza fujo. Renamo
ilianza kufufua jeshi lake
na kuanza kutoa mafunzo
kwa wapiganaji wapya
mwaka 2012. Kat i ka
jumla ya madai makuu
ya RENAMO k a ma
yalivyotajwa na rais wake
Alfonso Dhlakama, ni
mambo mawili: kupewa
nafasi zaidi katika serikali
na katika jeshi. Pili, kupewa
fungu nono katika mapato
yatokanayo na gesi.
Wakikumbuka makovu
ya vita, wananchi wa
Msumbiji wanamtaka Rais
wa nchi hiyo, Armando
Guebuza na ki ongozi
wa Renamo Al f ons o
Dhlakama, kukaa pamoja
kuzungumza kul i ko
kusubiri nchi ikarejea tena
katika vita ya wenyewe
kwa wenyewe.
Hata hivyo wachambuzi
wanasema kuwa kuibuka
k wa R E NAMO n a
kitisho chake cha kurejea
msituni, ni ishara tosha
kuwa: Western globalist
players and transnational
corporations, as well as
Wanahitaji chakula, amani
sio bunduki na wapiganaji
Inatoka Uk. 13
Kama kuna la kusaidia
kut oka j umui ya ya
ki matai fa, waki wemo
Waislamu kutoka nchi na
miji mbalimbali (Arusha,
Mwanza, Tanga, Unguja
n.k), ni kutafuta namna
ya kufkisha ujumbe kwa
Wasomal i , wasi mame
kama Waislamu na kama
Wasomal i , kwa kuj ua
kuwa adui yao ni mmoja.
Ha t u a z o z o t e z a
kushabikia al-Shabab,
zaidi ya kuwa hazitaweza
kuwapa nafuu yoyote
Wasomali, na kutatua
matatizo yao, zinafungua
mlango mwingine wa
mabeberu kusambaza
vur ugu, mauwaj i na
machafuko katika nchi
zetu, na wala isitarajiwe
kuwa machafuko hayo
yatasaidia lolote katika
kuupeleka mbele Uislamu
zaidi ya kuungamiza.
Kenya, na hasa Mombasa,
hal i si shwari . Wat u
wa n a u l i wa o v y o ,
waki wemo Mashei kh
mashuhuri. Kisingizio
ama ni kupambana na
al-Shabab au utaambiwa
ni al-Shabab wameuwa.
Kwa anayeamini kuwa
al-Shabab ni Mujahidina,
ha we z i kua mi ni na
kukubali kuwa wanaweza
kufanya yale yaliyofanyika
West gat e au haya ya
kuvamia watu mitaani,
hotel i ni na kuwauwa
ovyo bi l a ya sababu.
Lakini unaona maadui
wanavyotumia mauwaji
hayo kupandikiza kitisho
na kualika usaidizi zaidi
kutoka nje kukabiliana
na al-Shabab. Yote hiyo,
ni mikakati ya kuleta
machafuko kwa kutumia
kisingizio cha ugaidi wa
al -Shabab. Kwa hi yo,
kila ambapo (agents) wa
mabeberu watafanikiwa
kupandi ki za f i kra za
kuwa na vikundi vya
ki-al Shabab, itarajiwe
kuwa yale ya Westgate,
Kampala na Mombasa,
yatafanyika na haraka
haraka itadaiwa kuwa
hao ni al-Shabab wa eneo
hilo, na hiyo itatosha
kufanya hujuma dhidi
ya Waislamu/nchi.
Watu wa Sierra Leone
kupitia taasisi ya The
Pan-Afrikan Community
Move me nt ( PACM) ,
ambayo inajumuisha
v i j a n a , wa n a f un z i ,
wanawake na wafanya
kazi wa ajira rasmi na
zisizo rasmi, mijini na
vijijini, wametoa kauli
nzur i sana dhi di ya
mpango wa serikali yao
kutaka kupeleka j eshi
Somalia.
Wamemwambia Rais
wa nchi hiyo, Ernest Bai
Koroma kuwa kupeleka
a s k a r i S o ma l i a , n i
kut umi ki a masi l ahi
y a ma b e b e r u n a
kuzidi kuwaangamzia
Wasomali.
PACM i n a s e ma :
imperialist forces are
behind the deployment of
African soldiers in Somalia.
In this respect, we oppose
the use of Africans fghting
Africans, an old imperialist
strategy in Africa.
PACM wakifafanua
zaidi wanasema kuwa
kupel eka wapi ganaj i
Somalia, (iwe unasimama
upande wa serikali au al-
Shabab), ni kutumbukia
tu kati ka mpango wa
mabeberu wa kuivuruga
Somal i a na kuzi di
kuwaletea maafa wananchi
wa Somalia ambao tangu
hapo wameshat eseka
sana kwa mauwaji, njaa,
mar adhi na kukos a
makazi.
Wanamalizia ripoti yao
wakisema kuwa kupeleka
jeshi Somalia ni kusaidia
tu Proxy War ya Marekani
kupata masilahi yake ya
ki beberru, yaki wemo
mafuta, lakini pia kazi
watakayofanya askari
h a o n i Wa a f r i k a
kuuwana wenyewe
kwa wenyewe (Africans
killing other Africans.)
Na kama utaingia kwa
upande wa al-Shabab
uki sema unapi gana
kama Muislamu, bado
mat okeo yat akuwa
Wai sl amu kuuwana
wenyewe kwa wenyewe.
PACM, wanamalizia
waraka wao kwa Rais
Ko r o ma wa k i s e ma ,
kwamba, kama suala ni
kuwasaidia Wasomali,
serikali itafute nj ia za
a ma ni , na kwa mba
mat at i zo ya Somal i a
yatatatuliwa na Wasomali
wenyewe. Kama ambavyo
waliweza kuleta amani
c hi ni ya Umoj a wa
Mahakama za Kiislamu,
wanaweza pia kurejesha
amani hi vi sasa wao
wenyewe.
Suala linaweza kuwa je,
wakivamiwa tena kama
Ethiopia ilivyotumiwa
kuondoa seri kal i ya
Mahakama za Kiislamu,
suala hapa ni nchi zetu
kukataa kuwa vibaraka
wa kut umi wa ovyo
kuzidhuru nchi zao.
Lakini wananchi nao na
wanaharakati kumjua
adui yao. Wasishikiane
panga na mitutu ya
bunduki kutoana roho
kama Ahl u Sunna
Wa l J a ma a / T F G,
wanavyofanya dhidi
ya al-Shabab, wakati
wot e ( al - Shabab na
TFG/ASWJ) adui yao ni
mmoja.
Inaendelea Uk. 15
15
AN-NUUR
SHAWWAL 1435, IJUMAA IJUMAA AGOSTI 1-7, 2014
Hii ni vita ya mafuta, gesi
Inatoka Uk. 14
Western intelligence service,
wapo nyuma yake.
Hali ni hiyo hiyo Nepal,
nchi ambayo pamoja na
kuwa na dini zaidi ya 300
na makundi ya kijamii-103
(ethnic groups), lakini kwa
karne na karne wameishi
kwa amani , hi vi sasa
wanashikiana bunduki na
kulipuana kwa mabomu
baada ya kuingia- Soros
funded Framework Team.
K a t i k a h a l i y a
k u k a n g a n y a k a ma
inavyowakanganya baadhi
ya Waislamu katika suala
la Jihad Syria na Iraq, kule
Nepal, kwa kuzingatia
kuwa kuna makabi l a
mengi huku mengi ne
yakionekana dhalili na
yenye kubaguliwa, NGOs
zilizosaidiwa na kufanya
kazi na Framework
Team ikiongozwa na Ian
Martin, ilikuja na mkakati
wa kuwataka wanyonge
wasimame kudai haki
sawa katika ardhi na fursa
nyingine. Katika hali kama
hiyo, mtu hawezi kuhisi
kwamba hilo ni jambo
baya. Lakini ndio hilo hilo
ambalo limeilipua Nepal,
hivi si shwari tena kama
ilivyokuwa awali.
Na pengine la kutaja
hapa ni kuwa huyu Ian
Martin na Framework
Team yake, ndiye huyo
huyo al i yekami l i s ha
mpango wa kui gawa
Bosnia Herzegovina na
sasa Cyreneica, Libya.
Kama tulivyotangulia
kueleza, Cyrenaica ni
Jimbo katika Libya ambalo
lina utajiri mkubwa wa
maf ut a ambal o s as a
linapigania kujitenga na
lishatangaza serikali yake.
Mp a n g o wa UN-
Framework Team, umeleta
pia vurugu kubwa Guyana,
Ecuador, Mauri t ani a,
the Maldives, Gambia,
Ghana, Nigeria, Guinea-
Bi ssau, Si erra Leone,
Sudan, Lesotho, Kenya,
Zimbabwe, Yemen, na
Fiji. Nchi zote hizi hiv sasa
zinakabiliwa na migogoro
mikubwa ama ya kikabila,
kikanda au kidini.
Wa ka t i mwi ngi ne
mambo haya yanakuwa
magumu kufahamika na
hata kukabiliana nayo
kwa sababu wakati serikali
zi l i t aki wa kusi mama
kwa aj i l i ya masi l ahi
ya nchi na watu wake,
nazo hugeuka kuwa
vibaraka wa kuwatumikia
mabeberu. Katika kuipiga
Afghanistan na hata kuitia
katika machafuko Pakistan
yenyewe, alitumika sana
Rais Pervez Musharaf.
I na r i pot i wa kuwa
wakati vurugu katika
Jimbo la Rakhine katika
Burma zinajitokeza kama
za Wai sl amu na ma-
Budha, lakini Idara ya
Usalama ya Bangladesh-
Di rect orat e General of
Forces Intelligence (DGFI
Bangladesh) na wahaakati
wa Kiislamu wa nchi hiyo,
Harkat-ul-Jihad-al-Islam
(HuJI), wanadaiwa kuwa
wamekuwa wakitumiwa
kuleta maafa na vurugu
katika nchi hiyo.
Baadhi ya mashambulizi
hudai wa kuandal i wa
na kupangwa ndani ya
Bangladesh na Harkat-
ul-Jihad-al-Islam (HuJI)
wa k i s h i r i k i a n a n a
Rohi ngya Sol i dar i t y
Or gani zat i on. Wot e
hao wakiwa na kambi
zinazosimamiwa na DGFI.
Hii maana yake ni kuwa
I dara ya Usal ama ya
Bangladesh na Harkat-ul-
Jihad-al-Islam, hutumiwa
na mabeberu kuleta vurugu
Rohingya ili kuvuruga
mradi wa bomba la gesi
katika kanda hiyo, mradi
ambao unaonekana kuwa
na manufaa na China na
kuiweka kando Marekani
na NATO.
Lakusikitisha ni kuwa
kama ambavyo Waislamu
wa Afghanistan na Pakistan
wanateseka kutokana na
ukibaraka wa wenzao
akina Musharraf, ndivyo
ambavyo Waislamu wa
Bur ma wat ae nde l e a
kuteseka kutokana na
mi pango ya Har kat -
ul - J i had- al - I s l am ya
Bangladesh inayopelekwa
Rohingya.
MOJA ya majeruhi wa jeshi la Israel akipatiwa matibabu baada ya kujeruhiwa
na makombora ya Wapalestina.
Israel sawa Boko Haram magaidi katili wa kidunia
Inatoka Uk. 16
tu lakini lengo ni kuchukua
ardhi ya Wapalestina na
kuwapumbaza wale ambao
sio Waislamu kuwa hili
haliwahusu.
Dr. Lwaitama, alisema
wanaadamu wanaoangalia
kinachotokea Mashariki ya
Kati, kuna swali la kujiuliza
kwamba inakuwaje watu
t akri bani 700 na zai di
wanauliwa, lakini dunia
na wapambanaji wa haki
duniani hawachukui hatua
yoyote kwa wanaotenda
dhulma na unyama huo.
Pamoja na unyama huo
kwa Wapalestina, lakini
dunia inatetea Wazayuni
wanaolipua Mahospitali,
majumba ya watu. Katika
hali hii Dunia inaona sawa
tu, lakini ni watu hawa hawa
ambao wanajidai eti kufanya
j uhudi kuhusu wat ot o
waliochukuliwa na kikundi
kinachojiita Boko Haram.
Alisema Dr. Lwaitama.
Na ye Ma a l i m Al l y
Bassaleh amesema kuwa
I s r a e l n d i o ma g a i d i
wakubwa duniani kutokana
na umwagaj i wa damu
inayofanya kwa watu wasio
na hatia katika Taifa la
Palestina.
Ai dha, aki zungumza
katika maandamano hayo
na mkutano uliofanyika
katika viwanja vya Masjid
Ghadir, Kigogo Jijini Dar
es Salaam, Ijumaa ya wiki
iliyopita, alilaani hatua ya
Umoja wa Mataifa na taasisi
zake mbalimbali pamoja na
nchi zinazoifadhili Israel kwa
kufumbia macho ukatili huo.
Maalim Ally Bassaleh
amesema vitendo vya Israil,
vinaonyesha kuwa hawa ndio
magaidi wakubwa duniani.
Maalim Bassaleh, alisema
katika ulimwengu wa sasa
kunachorwa na kuaminishwa
katika fkra za walimwengu
kuwa e t i Ui s l amu na
Muislamu ndio magaidi na
wamwagaji wa damu.
Al i s e ma , h i z o n i
p r o p a g a n d a a mb a z o
zinatengenezwa na watu
wenye malengo yao maalum
ama kwa Waislamu, Uislamu
au kwa Mataifa ya Kiislamu,
kwani haziendani na uhalisia
wa propaganda hizo.
Al i sema, propaganda
hizo haziendani na usemi
wa Kiingereza unaosema
k w a m b a v i t e n d o
huzungumza kwa sauti
kubwa kushinda maneno,
hivyo akasema madai ya
ugaidi dhidi ya Waislamu
yapo katika maneno tu lakini
Waisrail, wao wanatenda
vitendo.
K w a u n y a m a
wanaoufanya Israil, ni wazi
kuwa hawa ndio magaidi,
ndio madhwalimu na wao
ndio wamwagaji damu kwa
kiwango kikubwa bila kujali
watoto na vikongwe katika
Taifa hilo la Palestina, lakini
wale wapambanaji wa ugaidi
hili hawalioni. Alisema
Maalim Bassaleh.
Kutokana na hali hiyo,
Maalim Bassaleh, alisema
sual a hi l o l i si angal i we
kuwa ni la Waislamu, bali
ifahamike kuwa ile ni dhulma
kwa binaadamu hivyo kila
mpenda amani Duniani hana
budi kunyanyua sauti yake
isikike kwamba utawala wa
Kizayuni wa Israel unafanya
unyama.
Ma a l i mu Ba s s a l e h ,
alionyesha kushangazwa
na kauli ya kiongozi mmoja
wa dol a kubwa kabi sa
Ul i mwenguni , al i yedai
kuwa Waisrail wana haki ya
kujitetea, kwamba unyama
wanaoufanya upo katika sura
ya kujitetea.
Akahoji, hapo wanajitetea
kwa namna gani, ikiwa mtu
anakuvamia katika nyumba
yako, kisha ukapambana
naye utasemaj e kwamba
unaj i tetea wakati wewe
umevamia.
Alisema, isitoshe hali hiyo
imekuwa ikiendelea mpaka
sasa (Ijumaa iliyopita) raia
wa Kipalestina waliouwawa
wameshafkia zaidi ya 800,
miongoni mwa hao, alisema
wamo watoto, wanawake
kwa vikongwe, lakini alisema
Israil, wanalalamika kuwa
askari wake zaidi ya 20,
wameuwawa.
Hao tunao ambai wa
wanajitetea wanadai askari
wake 20, wameuwawa lakini
Wapalestina wanaouwawa ni
watoto wanawake na watu
wazima, hii ni dhulma iliyo
wazi na ni lazima tuipinge.
Alisema Maalim Bassaleh.
Alisema, wanaoonewa
ni Wapal est i na, l aki ni
dhul ma hi yo i namgusa
kila Muislamu kwa maana
maeneo yanayoshambuliwa
ni maeneo matukufu, kwa
kuwa kuna Masjid Aqswa,
(Qudus Shari f ) ambayo
Mwenyezi Mungu anasema
ni nyumba ya Waislamu ya
ibada.
Hat a hi vyo Maal i m
Bassaleh, alisema, mbali
ya kuwa maeneo hayo ni
matukufu kwa Waislamu,
i f ahami ke kuwa l aki ni
pi a Wapal esti na hao ni
wanaadamu miongoni mwao
pia wamo Wakristo ambao
nao wanauwawa bila sababu
yoyote.
Kwa u p a n de wa k e
Bi. Maisara Ally, alisema
Dunia bila amani haiwezi
kuwa ni mahala salama pa
kuishi, hivyo wanalaani
mauaji ya Wapalestina, na
ukandamizaji unaoendelea
huku sauti za na vilio vyao
havisikiki.
Suala hili ni la kila mpenda
amani kwani ambaye hatetei
wanyonge, ni wazi kwamba
hana dini wala hana imani,
si kwa Wapalestina tu, bali ni
mahali popote ambapo pana
ukandamizaji, mwanaadamu
anapaswa kusimama atetee
wanyonge. Alisema Bi.
Maisara.
Alisema, kiu ya mpenda
amani yoyote ni kuona
dunia inakuwa mahali pa
amani na si mwenye nguvu
amkandamize mwingine
huku akilindwa na wengine.
Naye Sheikh Mumtaza,
alisema wameandamana
k u l a a n i k wa y a l e
yanayoendelea Gaza, kwani
wengi wanauwawa ni wale
wasiokuwa na hatia.
16
AN-NUUR
SHAWWAL 1435, IJUMAA IJUMAA AGOSTI 1-7, 2014
16
MAKALA
Gazeti hili hutolewa na Islamic Propagation Centre S.L.P. 55105 na kupigwa chapa na POA Printing Works Limited, S.L.P. 4605 Dar es Salaam.

AN-NUUR
16
SHAWWAL 1435, IJUMAA IJUMAA AGOSTI 1-7, 2014
Soma
gazeti la
AN-NUUR kila Ijumaa
U F A F A N U Z I
umet ol ewa kuhusu
n a mn a n u s r a y a
Allah inavyowafikia
Waislamu na kwamba
inafuatana na vitendo
na subra.
Uf a f a n u z i h u o
umepati kana kati ka
khutba ya Eidul Fitri
iliyoswaliwa kwenye
viwanja vya Tangamano
jijini Tanga Jumatatu ya
wiki hii.
Mtoaji khutba hiyo
alikuwa ni Naibu Mudiir
wa taasisi ya Ansaar
Sunna ya jijini hapa,
Sheikh Salim Bafaadhil.
Sheikh Salim alianza
kwa kufafanua sharti
muhimu la kupatikana
kwa nusra hiyo kwamba
ni kushi kamana na
ibada na matendo mema
bila ukomo wa muda na
mazingira.
Al i s e ma , h a l i
ilivyobadilika duniani
s a s a k u wa l e n g a
Waislamu, kumekuwa
na mas wal i mengi
m i o n g o n i m w a
waumini wakiona kama
kwamba nusra ya Allah
inachelewa.
Ak a s e ma , h a t a
Waislamu wakati wa
Mtume (s.s.w) waliwahi
kuelemewa na dhiki
na kupelekea kuwa na
mawazo kama hayo
ndipo Allah Subhaanahu
Wataala akateremsha
kaul i i l i yo kwenye
surat Muhammad (47:7),
ikisema:
Enyi ml i o ami ni !
M k i m n u s u r u
Mwe n y e z i Mu n g u
naye atakunusuruni na
at ai t hi bi t i sha mi guu
yenu.
Hata hivyo Sheikh
Salim akasema kwa hali
ya Waislamu wa leo,
nusra kwao itakuwa iko
mbali kwani matendo
yao mema na i bada
Nusra ya Allah haitaki haraka
Na Mwandishi wetu,
Tanga
havi na mwendel eo
huku wakiwa na pupa
ya kutaka nusra.
Angal i a al f aj i r i
ya l eo t u, mi si ki t i
imekuwa mahame, safu
hata mbili hazikujaa
tofauti na ilivyokuwa
Ramadhani alisema
Sheikh huyo.
Kwa upande wake
Mudi i r wa Ansaar
Sunna, Tanga, Sheikh
Salim Barhiyaan akitoa
salamu zake za Idi,
uwanjani hapo, aligusia
hali ya Waislamu Gaza.
Akasema, hawawezi
kuswali Idi viwanjani na
kusherehekea kutokana
na kupigwa mfululizo
na Mayahudi.
Akaongezea kwa
kusema kuwa, pamoja
na kwamba Wapalestina
wamezungukwa na
Waislamu wenzao wa
mataifa ya Kiarabu,
lakini hawana msaada
wowote wanaoupata
ukiondoa ule utokao
kwa Mola wao.
Zaidi ni kuwa wako
vi j ana wamej i t ol ea
kushi ri ki j i hadi ya
kuwat et ea wenzao,
l aki ni matai fa hayo
ndiyo yanayowauwa
ma r a wa n a po f i k a
mipakani.
Nchi hizo zimejaza
masilaha ya kila aina
lakini hakuna hata risasi
moj a wanayoifyatua
dhi di ya Mayahudi
kuwatetea Waislamu
wenzao. Zimekaa kimya
hata kwa kukemea tu
dhulma hizo .
Pamoj a na ugumu
huo, Sheikh Barahiyani
akasema kuwa vijana
wa Kipalestina sasa
wameweza kutengeneza
maroketi ambayo yana
uwezo wa kupiga mpaka
Tel Avi v ki nyume
na zamani ambapo
yal i kuwa hayazi di
kilomita 30.
NAIBU Mudiir wa taasisi ya Ansaar Sunna ya jijini
hapa, Sheikh Salim Bafaadhil.
ISRAEL imetajwa kuwa
taifa la kigaidi kwa vitendo
na pia wauwaji katili sawa
na Boko Harama.
Hayo yamebai ni shwa
na wazungumzaji kadhaa
k a t i k a ma a n d a ma n o
yal i yof anyi ka I j umaa
iliyopita kulaani mauwaji
ya kinyama yanayofanywa
na Israel kwa wananchi wa
Gaza.
Aki zungumza kat i ka
kilele cha maandamano
hayo, Dr. Azaveli Lwaitama,
alisema wanachokifanya
Israil, hakina tofauti na
matendo wanayoyafanywa
na kikundi cha Boko Haram,
cha nchini Nigeria.
Al i sema, ul i mwengu
ume s huhudi a Ma t a f a
makubwa wakijifanya wana
uchungu na kuguswa na
watoto wanaodaiwa kutekwa
na kikundi hicho, na kutoa
ushirikiano lakini alidai
mataifa hayo yamekosa
uchungu kwa watoto wa
Kipalestina, wanaouwawa
na Israil.
Yani hawa wanajifanya
wana uchungu, na hawa
watoto waliotekwa na Boko
Israel sawa Boko Haram magaidi katili wa kidunia
Na Bakari Mwakangwale
Haram, lakini wanakosa
h u r u ma k wa wa t o t o
wa Ki pal es t i na, I s r ael
wanachoki fanya haki na
tofauti yoyote na hao jamaa
wa Nigeria. Serikali ya Israel,
ina watu wenye mawazo ya
ajabu kabisa.
Ni Serikali ambayo haina
t ofaut i na hawa Boko
Haram, ambao wanafikiri
kwamba wanachoamini wao
ndio sahihi. Alisema Dr.
Lwaitama.
Alisema, kwa wale ambao
sio Waislamu (kama yeye)
hawana budi kukemea na
kuwapa moyo kwa sababu
wanayoyafanya inaweza
ikawa Uislamu ni kisingizo
Inaendelea Uk. 15
WANAWAKE wa Kiislamu wakishiriki katika maandamano ya kulaani mauwaji ya kinyama
yanayofanywa na Israel kwa wananchi wa Gaza Ijumaa iliyopita jijini Dar es Salaam..