ASEAN CORNER

ถามตอบรอบรูอาเซียน
รอบรูประชาคมอาเซียนชุดที่ 3
จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง
1. ขอใดคือชื่อยอภาษาอังกฤษของเขตการคาเสรีอาเซียน
1. ASTA

3. AMTA

2. AFTA

4. ARTA

2. ใครไดรับเลือกตั้งเป0นประธานาธิบดีคนที่ 7 ของประเทศอินโดนีเซีย
1. นางเมกาวาตี ซูการ9โนบุตรี

3. นายโจโค วิโดโด

2. นายพราโบโว ซูเบียนโต

4. พลโทซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน

3. เกาะใดมีขนาดใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1. เกาะมินดาเนา

3. เกาะชวา

2. เกาะสุมาตรา

4. เกาะบอร9เนียว

4. เทศกาลใดถือเป0นวันขึ้นป@ใหมของชาวบาหลี
1. นีเยปA (Nyepi)

3. เซอลามาตัน (Selamatan)

2. กาลุงกัน (Galungan)

4. โอดาลัน (Odalan)

5. ใครคือเลขาธิการอาเซียนคนแรก
1. นายแผน วรรณเมธี

3. นายฮาร9โตโน ดาร9โซโน

2. ดาโตXะอจิต ซิงส9

4. นายออง เค็ง ยอง

6. ขอใดคือคําขวัญการทองเที่ยวของประเทศมาเลเซีย
1. A Kingdom of Unexpected Treasures

3. Timeless Charm

2. Truly Asia

4. Kingdom of Wonder

ASEAN CORNER by Kru Ekachai

www.aseancorner.blogspot.com

7. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับประเทศคูเจรจา (Dialogue Partners) ของอาเซียน
1. สหรัฐอเมริกาเป0นประเทศคูเจรจาประเทศแรก

3. สหภาพยุโรปเป0นคูเจรจาลาสุดของอาเซียน

2. จีนเป0นประเทศคูคาอันดับที่ 1 ของอาเซียน

4. ปากีสถานคือหนึ่งในประเทศคูเจรจา

8. วันไขเลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ตรงกับวันที่และเดือนอะไร
1. 15 พฤษภาคม

3. 15 กรกฎาคม

2. 15 มิถุนายน

4. 15 สิงหาคม

9. เพลง The ASEAN Way ซึ่งไดรับการคัดเลือกใหเป0นเพลงประจําอาเซียน เป0นผลงานเพลงที่สงเขา
ประกวดจากประเทศใด
1. มาเลเซีย

3. ไทย

2. สิงคโปร9

4. อินโดนีเซีย

10. “ดินแดนแหงขุนเขาและสายหมอก” หมายถึงเมืองใดของเวียดนาม
1. เว

3. ซาปา

2. ฮอยอัน

4. หมูยแน

11. ขอใดไมไดเป0นหนึ่งในภาษาราชการของประเทศสิงคโปร9
1. มาเลย9

3. ทมิฬ

2. จีนกลาง

4. ฮินดี

12. สีขาวบนธงอาเซียนหมายถึงขอใด
1. ความบริสุทธิ์

3. สันติภาพและความมั่นคง

2. ความกลาหาญและความเจริญกาวหนา

4. ความเจริญรุงเรือง

13. สถานที่ใดปรากฏอยูบนธงชาติประเทศกัมพูชา
1. ปราสาทเขาพระวิหาร

3. นครธม

2. นครวัด

4. เขาพนมกุเลน

ASEAN CORNER by Kru Ekachai

www.aseancorner.blogspot.com

14. “เป0นผาโสรง นิยมนุงทั้งผูชายและผูหญิง มีทั้งแบบผาฝtายและผาไหม” คือเครื่องแตงกายใดและเป0นชุด
ประจําชาติของประเทศอะไร
1. อuาวหญาย - เวียดนาม

3. ซัมปอต - กัมพูชา

2. บาลินตาวัก - ฟAลิปปAนส9

4. ลองยี - เมียนมาร9

15. ขอใดคือสิ่งทีไ่ มควรทําเมื่อไปประเทศเวียดนาม
1. นัดเจรจาธุรกิจลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห9

3. มอบผาเช็ดหนาเป0นของขวัญ

2. หอของขวัญดวยกระดาษสีสันสดใส

4. ยื่นนามบัตรดวยมือทั้งสองขาง

16. ประเทศใดมีประชากรครบ 100 ลานคนในเดือนกรกฎาคม 2557
1. ฟAลิปปAนส9

3. อินโดนีเซีย

2. เวียดนาม

4. เมียนมาร9

17. ชาวมุสลิมฉลองเทศกาลใดหลังสิ้นสุดเดือนแหงการถือศีลอด
1. เมาลิดนะบี

3. อีดิ้ลอัฎฮา

2. ฮารีรายอปอซอ

4. อาชูรออ9

18. หากนักทองเที่ยวตองการไปเยี่ยมชม Chocolate Hills ตองไปประเทศใด
1. เมียนมาร9

3. ฟAลิปปAนส9

2. อินโดนีเซีย

4. เวียดนาม

19. ประเทศบรูไน ดารุสซาลามปกครองดวยระบอบใด
1. สังคมนิยม

3. สมบูรณาญาสิทธิราชย9

2. เผด็จการทหาร

4. ประชาธิปไตย

20. ใครคือนายกรัฐมนตรีคนปxจจุบันของสิงคโปร9
1. นายโกXะ จก ตง

3. นายโทนี ตัน เค็ง ยัม

2. นายลี กวน ยู

4. นายลี เซียน ลุง

ASEAN CORNER by Kru Ekachai

www.aseancorner.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful