JADUAL SPESIFIKASI ITEM SEJARAH KERTAS 1

TEMA 7. TAMADUN AWAL MANUSIA 7.1 Tamadun Awal Dunia a. Proses pembentukan tamadun (Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho) i. Konsep dan pengertian ii. Sumbangan b. Peningkatan tamadun (Yunani, Rom, India dan China) i. Peningkatan dan sumbangan tamadun c. Kemunculan agama dan ajaran utama dunia i. Agama - Hindu - Buddha - Kristian - Islam ii. Ajaran - Confucianisme - Taoisme NO. SOALAN KONSTRUK KEFAHAMAN JENIS ITEM A.P A.P.G

1249/1
JUMLAH

PENGETAHUAN

APLIKASI

7.2 Tamadun Awal Asia Tenggara a. Bentuk dan ciri-ciri kerajaan awal i. Kerajaan agraria (Kerajaan Angkor) - Pertanian sara diri - Mengumpul hasil hutan
BUKU PANDUAN SEJARAH

1

JADUAL SPESIFIKASI ITEM SEJARAH KERTAS 1
TEMA - Perdagangan ii. Kerajaan maritim (Kerajaan Srivijaya) - Perdagangan - Menangkap ikan dan mengumpul hasil laut - Ahli pelayaran - Peranan pelabuhan awal b. Pengaruh agama Hindu dan Buddha i. Sistem peme-rintahan dan pentadbiran - Institusi beraja ii. Kesenian dan kesusasteraan - Pembinaan candi - Kepentingan bahasa Sanskrit NO. SOALAN PENGETAHUAN KONSTRUK KEFAHAMAN APLIKASI JENIS ITEM A.P A.P.G

1249/1
JUMLAH

8. TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA 8.1 Islam dan Perkembangannya di Makkah a. Masyarakat Arab Jahiliyah Ciri-ciri dari aspek sosial, nilai-nilai hidup, organisasi politik dan kepercayaan agama b. Islam dan penyebarannya di Makkah Kelahiran dan perkembangan Islam di Makkah c. Reaksi masyarakat Arab Penerimaan dan penentangan masyarakat Arab Makkah
BUKU PANDUAN SEJARAH

2

JADUAL SPESIFIKASI ITEM SEJARAH KERTAS 1
TEMA 8.2. Kerajaan Islam di Madinah a. Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua - Kepentingan b. Hijrah - Konsep - Sebab - Kepentingan c. Piagam Madinah - Kandungan - Kepentingan d. Penyebaran Islam - Mempertahan-kan maruah dan hak e. Perjanjian Hudaibiyah - kepentingan f. Pembukaan semula kota Makkah 8.3 Pembentukan kerajaan Islam dan Sumbangannya a. Zaman Khalifah al-Rasyidin i. Konsep khalifah ii. Syarat dan cara pemilihan khalifah NO. SOALAN KONSTRUK KEFAHAMAN JENIS ITEM A.P A.P.G

1249/1
JUMLAH

PENGETAHUAN

APLIKASI

BUKU PANDUAN SEJARAH

3

JADUAL SPESIFIKASI ITEM SEJARAH KERTAS 1
TEMA iii.Sumbangan Khalifah AlRasyidin b. Kerajaan Bani Umaiyah i. Latar belakang ii. Sumbangan c. Kerajaan Bani Abbasiyah i. Latar belakang ii. Sumbangan d. Kerajaan Turki Uthmaniyah i. Latar belakang ii. Sumbangan iii.Faktor penye-baran Islam ke Eropah e. Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia i. Cara Perniagaan Diplomatik Kebudayaan Pusat pengajian Peperangan NO. SOALAN KONSTRUK KEFAHAMAN JENIS ITEM A.P A.P.G

1249/1
JUMLAH

PENGETAHUAN

APLIKASI

ii. Kesan - Perluasan empayar - Perkembangan intelek - Kesenian dan kesusasteraan

BUKU PANDUAN SEJARAH

4

JADUAL SPESIFIKASI ITEM SEJARAH KERTAS 1
TEMA 8.4. Islam di Asia Tenggara a. Kedatangan Islam ke Asia Tenggara i. Teori dan bukti - Kedatangan Islam dari Arab - Kedatangan Islam dari China - Kedatangan Islam dari India b. Penyebaran Islam di Asia Tenggara i. Cara dan penerimaan Perdagangan Perkahwinan Pengislaman raja dan golongan bangsawan Kelahiran kerajaan Islam Peranan mubaligh Pusat kebudayaan Keistimewaan agama Islam c. Pengaruh Islam di Asia Tenggara i. Aspek pemerintahan dan pentadbiran ii. Aspek sosial iii.Aspek ekonomi NO. SOALAN KONSTRUK KEFAHAMAN JENIS ITEM A.P A.P.G

1249/1
JUMLAH

PENGETAHUAN

APLIKASI

BUKU PANDUAN SEJARAH

5

JADUAL SPESIFIKASI ITEM SEJARAH KERTAS 1 1249/1

TEMA 8.5 Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat a. Pemerintahan dan pentadbiran i. Institusi kesultanan konsep sultan konsep daulah ii. Perundangan Undang-undang tidak bertulis/ Hukum Adat (Adat Temenggung, Adat Pepatih) Undang-undang bertulis (Hukum Kanun Melaka, Undang-undang laut Melaka, undang-undang 99 Perak)

NO. SOALAN

PENGETAHUAN

KONSTRUK KEFAHAMAN

APLIKASI

JENIS ITEM A.P A.P.G

JUMLAH

b. Sosiobudaya i. Pendidikan ii. Kesenian iii.Bahasa dan ke-susasteraan iv.Gaya hidup c. Ekonomi i. Mata wang ii. Percukaian iii. Perdagangan

BUKU PANDUAN SEJARAH

6

JADUAL SPESIFIKASI ITEM SEJARAH KERTAS 1 1249/1

TEMA 9. PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA 9.1 Perkembangan di Eropah a. Perubahan masyarakat dan budaya Eropah i. Zaman Gelap - Pengertian - Ciri ii. Renaissance - Pengertian - Kesan (Perubahan dalam idea dan institusi politik, sistem ekonomi dan sikap terhadap ilmu) iii.Reformation - Pengertian - Kesan b. Penjelajahan dan penerokaan i. Penemuan jalan laut dan dunia baru - sebab - kesan

NO. SOALAN

PENGETAHUAN

KONSTRUK KEFAHAMAN

APLIKASI

JENIS ITEM A.P A.P.G

JUMLAH

BUKU PANDUAN SEJARAH

7

JADUAL SPESIFIKASI ITEM SEJARAH KERTAS 1 1249/1

TEMA c. Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian i. Perkembangan bidang pertanian - Pemilikan tanah persen-dirian - Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian - Pertanian komersial ii. Perkembangan dalam bidang industri - Peralihan dari-pada industri desa kepada perkilangan - Pengkhususan pengeluaran - Penggunaan teknologi iii.Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian - Pertanian sebagai punca ekonomi - Peningkatan perdagangan antarabangsa - Kemajuan bidang pengangkutan - Kemunculan golongan buruh dan majikan d. Imperialisme i. Pengertian ii. Faktor

NO. SOALAN

PENGETAHUAN

KONSTRUK KEFAHAMAN

APLIKASI

JENIS ITEM A.P A.P.G

JUMLAH

BUKU PANDUAN SEJARAH

8

JADUAL SPESIFIKASI ITEM SEJARAH KERTAS 1
iii.Kesan

1249/1

TEMA 9.2 Dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara a. Ekonomi tradisional - Ciri-ciri b. Ekonomi dagangan i. Sistem pertanian komersil ii. Industri perlombongan iii.Penggunaan tenaga buruh luar iv. Institusi kewangan dan insuran c. Dasar British terhadap pertanian i. Undang-undang ber-hubung tanah - Akta Tanah Simpanan Melayu, Land Order, Land Settlement Order dan Proklamasi lll Perlindungan Hak Pribumi ii. Dasar British terhadap pekebun kecil - Padi - Getah

NO. SOALAN

PENGETAHUAN

KONSTRUK KEFAHAMAN

APLIKASI

JENIS ITEM A.P A.P.G

JUMLAH

BUKU PANDUAN SEJARAH

9

JADUAL SPESIFIKASI ITEM SEJARAH KERTAS 1 1249/1

TEMA d. Kesan dasar ekonomi i. ii. iii. iv. v. vi. Perbandaran Pembentukan masyarakat berbilang kaum Sistem pendidikan Vernakular Sektor Perkilangan System Pengangkutan dan Perhubungan Perkhidmatan Kesihatan

NO. SOALAN

PENGETAHUAN

KONSTRUK KEFAHAMAN

APLIKASI

JENIS ITEM A.P A.P.G

JUMLAH

TEMA 10. KEMUNCUL-AN DAN PERKEMBANGAN NASIONA-LISME SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA 10.1.Kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara a) Imperialisme Barat di Asia Tenggara i. Imperialis Barat ii. Faktor imperialisme - Penguasaan ekonomi dan politik b) Perubahan sistem politik

NO. SOALAN

PENGETAHUAN

KONSTRUK KEFAHAMAN

APLIKASI

JENIS ITEM A.P A.P.G

JUMLAH

BUKU PANDUAN SEJARAH

10

JADUAL SPESIFIKASI ITEM SEJARAH KERTAS 1
i. Pengenalan sistem birokrasi Barat c) i. ii. Nasionalisme di Asia Tenggara Faktor kemunculan nasionalisme Perkembangan nasionalisme

1249/1

10.2 Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua a) i. ii. Perjuangan pemimpin setempat menentang British Pemerintahan dan pentadbiran British. Peristiwa penentangan pemimpin setempat (Dol Said, Rentap, Syeri

TEMA Masahor, Dato Maharaja Lela, Yamtuan Antah, Dato’ Bahaman, Mat Salleh, Tok Janggut, Antanom, Abdul Rahman Limbong) b) i. Gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua Faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan nasionalisme Gerakan Islah Perjuangan badan-badan dan kesatuan Kesatuan Melayu Singapura Persatuan Sahabat Pena

NO. SOALAN

PENGETAHUAN

KONSTRUK KEFAHAMAN

APLIKASI

JENIS ITEM A.P A.P.G

JUMLAH

ii. iii. -

BUKU PANDUAN SEJARAH

11

JADUAL SPESIFIKASI ITEM SEJARAH KERTAS 1
iv. (PASPAM) Kesatuan Melayu Selangor Kesatuan Melayu Muda (KMM) Kesatuan Kebangsaan Melayu Sarawak Perkembangan dan peranan akhbar dan majalah (Al Imam, Seruan Al-Azhar, Pilihan Timur, Majalah Guru, Warta Malaya, Majlis, Utusan Melayu, Saudara, Fajar Sarawak, Lidah Benar, AlIkhwan)

1249/1

TEMA 11. PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCU-LAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT 11.1 Kesedaran tentang pembinaan negara dan bangsa a) i) Latar belakang konsep negara dan bangsa: Pembinaan negara bangsa Kerajaan Islam Madinah Kerajaan Itali dan Jerman

NO. SOALAN

PENGETAHUAN

KONSTRUK KEFAHAMAN

APLIKASI

JENIS ITEM A.P A.P.G

JUMLAH

ii) Ciri-ciri negara dan bangsa
BUKU PANDUAN SEJARAH

12

JADUAL SPESIFIKASI ITEM SEJARAH KERTAS 1
b) c) i. ii. Bangsa Negara Kerajaan Perlembagaan Kesultanan Melayu Melaka Ciri-ciri negara dan bangsa Warisan negeri-negeri Melayu Johor Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor Terengganu Ittqan – ilmuluk bi-ta’dil il-suluk

1249/1

TEMA iii. Kelantan Sistem Jemaah Menteri

NO. SOALAN

PENGETAHUAN

KONSTRUK KEFAHAMAN

APLIKASI

JENIS ITEM A.P A.P.G

JUMLAH

iv. Negeri Sembilan Prinsip demokrasi - Konsep persekutuan d) Malayan Union 1946 dan Persekutuan Tanah Melayu 1948. i. Malayan Union - Kandungan perlembagaan - Penentangan terhadap Malayan Union ii. Persekutuan Tanah Melayu 1948 - Usaha ke arah pembentukan Perlembagaan Persekutuan
BUKU PANDUAN SEJARAH

13

JADUAL SPESIFIKASI ITEM SEJARAH KERTAS 1
Tanah Melayu 1948 - Kandungan perlembagaan e) i. ii. iii. Kemunculan negara yang berdaulat 31 Ogos 1957 Sistem Ahli Pakatan murni Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

1249/1

iv. Pergerakan politik di Sarawak dan Sabah

TEMA f) i. ii. Pembentukan Malaysia 16 Sept. 1963 Idea pembentukan Malaysia Reaksi terhadap pembentukan Malaysia - Dalam negara - Negara-negara luar

NO. SOALAN

PENGETAHUAN

KONSTRUK KEFAHAMAN

APLIKASI

JENIS ITEM A.P A.P.G

JUMLAH

iii. Perjanjian Malaysia 1963 11.2 Sistem pemerintahan dan pentadbiran negara selepas merdeka a) i. Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen Perlembagaan
BUKU PANDUAN SEJARAH

14

JADUAL SPESIFIKASI ITEM SEJARAH KERTAS 1
ii. iii. iv. v. b) i. ii. Raja Berper-lembagaan Badan pemerintah

1249/1

Pilihanraya Parti politik Kerajaan Persekutuan Kerajaan Pusat Kerajaan Negeri

TEMA c) i. ii. iii. Lambang-lambang negara Jata Negara Bendera Kebangsaan Lagu Kebangsaan

NO. SOALAN

PENGETAHUAN

KONSTRUK KEFAHAMAN

APLIKASI

JENIS ITEM A.P A.P.G

JUMLAH

11.3 Pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan a) i. Pembangunan Ekonomi Rancangan Lima Tahun Rancangan Malaya Pertama Rancangan Malaya Kedua Rancangan Malaysia Pertama Rancangan Malaysia Kedua Rancangan Malaysia Ketiga Rancangan Ma-laysia Keempat Rancangan Malaysia Kelima
BUKU PANDUAN SEJARAH

15

JADUAL SPESIFIKASI ITEM SEJARAH KERTAS 1
ii. Dasar-dasar Pembangunan Ekonomi Negara - Dasar Pertanian Negara - Dasar Penswastaan - Dasar Pensyarikatan - Dasar Hala Cara Baru - Dasar Pening-katan Daya Pengeluaran Negara - Dasar Kepen-dudukan

1249/1

TEMA b) i. ii. Pembangunan dan perpaduan bangsa Rukun Negara Dasar Pendidi-kan Kebangsaan dan Falsa-fah Pendidikan Kebangsaan Akta Bahasa Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Sukan untuk perpaduan

NO. SOALAN

PENGETAHUAN

KONSTRUK KEFAHAMAN

APLIKASI

JENIS ITEM A.P A.P.G

JUMLAH

iii. iv. v.

12. MALAYSIA DAN KERJASAMA ANTARA BANGSA 12.1 Konflik Antarabangsa a) Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

12.2 Peranan dan sumbangan
BUKU PANDUAN SEJARAH

16

JADUAL SPESIFIKASI ITEM SEJARAH KERTAS 1
Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa a) i. ii. Dasar luar Malaysia Asas penggubalan Kepentingan dasar luar Malaysia dasar luar

1249/1

iii. Perkembangan Malaysia

TEMA b) a. b. c. d. Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa Komanwel Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu Pertubuhan Negara-negara Berkecuali Negara-negara Selatan

NO. SOALAN

PENGETAHUAN

KONSTRUK KEFAHAMAN

APLIKASI

JENIS ITEM A.P A.P.G

JUMLAH

e. Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) c) Malaysia dalam Pertubuhan Serantau i. ii. iii. ASA MAPHILINDO ASEAN
BUKU PANDUAN SEJARAH

17

JADUAL SPESIFIKASI ITEM SEJARAH KERTAS 1
d) Cabaran Masa Depan ICT k- ekonomi k-society JUMLAH SOALAN

1249/1

A.P = ANEKA PILIHAN • Wajaran

A. P. G = ANEKA PELNGKAP GABUNGAN - Aras Rendah - Aras sederhana - Aras Tinggi

BUKU PANDUAN SEJARAH

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful