You are on page 1of 18

Kto ma moc nad plagami w 21 wieku?

Spis treści
Wstęp- Stan z Edenu. Złamane prawa wszechświata ustanowione przez Boga Nieba........................3
enta!noś" wie!u !udzi przez wie#i a$ do %& wie#u............................................................................'
Bib!i(ne prz)pad#i chor*b+ p!ag+ zaraz+ epidemii cz) pandemii..........................................................,
-rzepi*r#i- narze#anie i p)szn) #rwist) #rupnio#..........................................................................,
.łoszenie niewiar) i bunt przeciw#o Bib!ii....................................................................................,
/udzie w)stępu(0 przeciw#o wo!i Bo$e( i chc0 zniszcz)" t)ch co (a cz)ni0..................................1
Se#sua!ne do#az)wanie...................................................................................................................1
/e##ie tra#towanie grzechu.............................................................................................................1
2r0d..................................................................................................................................................1
Niszcz0c) 3nioł- % Sam %'4%&+%5..................................................................................................&6
Nechushtan- /iczb %&4,+ % 7ro! &,4'.............................................................................................&6
3nioł zagład)-E8 &%+ 9eb &&4%,+ #t*r) przeszedł b) u#ara" !ud ciemię$0c) :zieci Bo$e...........&&
-rze#!e;stwa z 7s. -owt. -rawa %,...............................................................................................&%
7reowanie chor*b w %& wie#u- wsp*łczesna wo(na chemiczno- bio!ogiczna..................................&%
<r*dło chor*b w Bib!ii.......................................................................................................................&3
7to więc ma moc nad t)mi p!agami=.................................................................................................&'
2014, AntyEkumenia
Wstęp- Stan z Edenu. Złamane prawa wszechświata
ustanowione przez Boga Nieba
Żyjemy dziś w 21 wieku. Z powodu systemu tego świata, człowiek tego wieku nie jest
skory aby szukać odpowiedzi na nurtujące go pytania. by zrozumieć skąd wzi!ły si!
c"oroby na#e$y co%nąć si! do początk&w' czy#i stworzenia. (&g stwarzając świat' niebo
)wszec"świat*, słonce, ksi!$yc, gwiazdy, anioły, ziemie , ptactwo, ryby oraz człowieka,
zawsze powiedział na koniec danego dnia' +, to było -.(/0+.
1złowiek zna# (oga 2a"we i 2ezusa i było by nie dopomnienia aby $ył w oddzie#eniu od
3ic". Z powodu tego, ze jeden z anioł&w zwany 4ucy%er czy 5ey#e# po "ebrajsku
postanowił, ze cz!ść powinna być oddawana jemu. 6knuł w sercu p#an, wirtua#na
rzeczywistość i swoimi mac"inacjami przekonał 178 anioł&w bo$yc" aby przeszły na jego
stron!. 1e#em było oba#enie 2ezusa, 2a"we i -uc"a 9wi!tego.
: nowoczesnyc" przekładac" (ib#ii,
1
cz!sto osoba 4ucy%era jest zamyd#ona. , tak mamy;
• 3,<' =son o% t"e dawn>' syn świtu
• 34?' =s"ining star >' jaśniejąca gwiazda
• 0@<'>. -ay @tar, son o% -awnA>' gwiazda dnia, syn świtu
• 51@('>@"ining morning star>' jaśniejąca gwiazda zaranna
?utaj osoba upadłego anioła jest ukryta. ?o, ze dam z 0wa zosta#i zwiedzeni, było
cz!ścią wi!kszego obrazka. Bociągni!ta za 4ucy%erem #udzkość oraz upadłe anioły miały
stworzyć jego kr&#estwo na ziemi. :raz z upadkiem człowieka, po raz pierwszy w
"istorii pojawiły si! takie rzeczy jak;
• przek#eCstwa
• nieurodzaj
• b&#
• %ałszywe %i#ozo%ie, kt&re doprowadziły do powstania 3imrodowyc" pierwszyc"
re#igii szatana' np. @umer.
• /o$nego rodzaju c"oroby
• 3ieszcz!ścia
?ego (&g nie stworzył. ?o przyszło gdy anioły i człowiek przekroczył (o$e prawa
wszec"świata i przez grzec" otworzył puszk! Bandory i wysypały si! diabły by trapić
#udzkość. 2eś#i widzisz wi!c osoby cierpiące, w niedostatku, w wojnie czy c"orobac" to
& http4>>bib!ehub.com>isaiah>&'-&%.htm
właśnie wynika to z dw&c" rzeczy; grzec" i działanie demon&w na ziemi.
Mentanoś! wieu udzi przez wie"i a# do $% wie"u
2eś#i weDmiesz dowo#na %ałszywą re#igie w "istorii' @umeru, kadu, (abi#onu itd. to
zobaczysz tam pewna menta#ność. 1złowiek od wiek&w wiedział ze +tam coś jest+,+ze
poza nimi jest coś i to coś oddziałuje na nic"+. 1złowiek ty#ko nie umiał dokładnie tego
zde%iniować. 6padłe anioły zacz!ły pokazywać si! #udziom, jako a#bo;
• bo$ki
• demony
1z!ść demon&w przyj!ła ro#e diabł&w, a inna cz!ść' bo$k&w, kt&re miały ic" od tyc"
diabł&w +oc"ronić+. ?o diabe#ski ping'pong. Brzez wieki ka$dą ku#tura szukała sposob&w
zar&wno na trapiące ic" demony jak i spowodowane nimi c"oroby. -iabły pod postacią
+anioł&w światłości+ przyszły +im z pomocą+ i postanowiły im dać +#eki+ jak' amu#ety,
ta#izmany, zabobony, kt&re miały zapewnić związanie ic" duszy z demonami i pozwa#ały
diabłom $yć w symbiozie z nimi.
2ak diabeł otrzymywał swoic" niewo#nik&w w rz!dzieE no np. za pomocą strac"u,
u$ywając innyc" #udzi, +narzucaczy + %ałszywyc" świąt, ku#tur itd. @tudiując por&wnawczo
%ałszywe re#igie, zauwa$ysz taktyki szatana. 2er FF pokazuje nam, ze najpierw ,zrae# da#
si! zrobić w ba#ona i zaczął czcić +inne doktryny+ Gr&#owej 3iebios, a#e potem... nie było
tak łatwo od niej odejść. @zatan zawsze wrzeszczy i mami; :&dka to wo#ność, seks to
wo#ność, magia to swoboda itd. @pr&buj potem ty#ko wyjść z nic", a zobaczysz jego
prawdziwa, brzydka i pomarszczona twarz.
Zauwa$, ze np. podczas dowo#nie wybranyc" świąt pogaCskic" oni zawsze si!
+oczyszczają+ oraz przygotowują cyk# zabobon&w. 3ie wypełnianie tyc" rzeczy zawsze
wiązało si! z niebezpieczeCstwem +zagniewania+, +jak$e to#erancyjnyc" demon&w+.
Hamanie tradycji zawsze wiązało si! z +odrzuceniem przez dane społeczeCstwo,
gniewem i groDbami+. @tad osoba c"cącą wyjść z oku#tyzmu czy %ałszywyc" system&w
re#igijnyc" musi nauczyć si! wa#czyć duc"owo i p&jść za 2ezusem na 1IIJ. 2ej decyzja
b!dzie +zbadana+ przez ro$nego rodzaju ataki od szatana. .d bezpośrednic" atak&w
diab#a, po' +a#eś jest pobo$ny teraz,wy#uzuj, ty#ko troc"!...+.
4udzie w pogaCskic" ku#turac" po dziś dzieC zabiegają o przyc"y#ność pewnyc" bo$k&w
i składają im o%iary aby te pomogły im w c"orobac" czy nieszcz!ściac". : ro$nyc"
pogaCskic" tradycjac" zobaczysz wsp&#ną cec"!,mianowicie' demon kt&ry +oc"rania+
ic" przez c"orobami, jest demonem, kt&ry sprowadza te c"oroby.
2a"we wysłał 2ezusa 1"rystusa na Ziemie po to aby załatwił te rzeczy, kt&re człowiek
spaprał jak;
• kwestie wybaczenia grzec"u, kt&ry daje dost!p demonom
• kwestie złamania k#ątw
• kwestie pozbycia si! +niec"cianyc" mieszkaCc&w+ w organizmie, kt&re przebywają
tam z powodu grzec"&w przodk&w bądD naszyc" +wo#ności + i własnyc" dr&g.
• Gwestie napełnienia nas mocą -uc"a, danie oc"rony anie#skiej i krwi (aranka
oraz @łowa (o$ego by skutecznie pobić wsze#kie ataki diab#a )jak myś#i, kuszenia,
odczucia, czary, itd.*.
Gościoły Brotestanckie, kt&re nie nauczają ?K15 :@ZK@?G,15 rzeczy nie głoszą
prawdziwej, pełnej 0wange#ii. 1zysta doktryna (ib#ii i (o$e zaopatrzenia w
wymienionyc" kwestiac" zostały zamienione na; jedności, #udzkie wywody i %i#ozo%ie,
a#e nie ma u nic" mocy by $yć ponad c"oroba i by pobić diabłyA
Batrząc na ro$ne pogaCskie tradycje, kt&re (ib#ia okreś#a jako cz!ść +tajemnicy
nieprawości+, znajdziemy tam pewne demony, kt&ryc" +specja#izacja+ są c"oroby.
Bopatrzmy na par! przykład&w;
3azwa demona @kąd poc"odzi;
3amtar
2
Lezopotamia
po##o po##o przek#ął gościa, kt&ry nazywał si!
@yp"i#us i stad ma poc"odzić ta c"oroba.
8
Bistos
Min#andia
suc"oty
N"ky ko#ka
4uuOa#o podagra, gościec, dna
/iisi krzywica
Baise wrzody
/upi świerzb
@yPjQ rak
/utto p#aga
Gobayende Ba#o
2arri 5etyci
0rra kad
% http4>>en.wi#ipedia.org>wi#i>Namtar
3 http4>>www.britannica.com>EBchec#ed>topic>&%'&333>S)phi!us
3erga# (abi#on
(ao"t Z+ugga' Logg 5B 4oOecra%t
Rozu ?enno @"into
@ensemaya
:e#es @łowiaCski
@"ita#a .spa )5induizm*
R"entu' debata 1"oroby skory
/ap"ae# 2udaizm
1"a#c"iu"toto#in 1"oroby i p#agi )ztekowie*
/udra 5induizm
2Oarasura gorączka
.#adeOi c"o#era
/aktabati ,n%ekcja krwi
Sipetotec ztecki
Langgagaway 1"oroby TMi#ipinyU
Mun -asku#o 1"oroby sk&ry
Mun 4ke% Brzezi!bienie, katar
Mun Gumuga 1"oroby oczu
Mun (#ekes skory
Mun 4a#ang łysina
@ek"met 0gipski
k G+ak Lajowie, c"oroby
<ammatar MiCski demon b&#u, c"or&b, cierpienia
5un'1ame Lajowie
<ucub'1ame Lajowie
,ku'?urso
-an 1"ao B"i
(aba#u ye 2oruba, c"oroby zakaDne, patron trądu,
grypy i c"or&b peda#stwa, epidemii
-a#ikmata oczu
@trzały po##ona i rtemis Liały wywoływać c"oroby
3osoi
F
-emony p#ag i c"or&b.
Lorbus c"oroba
Bestis7 4ues p#agi
?abes korupcja
Lacies Larnienie w oczac"
Geres
Gakoi zła
4ugra p#agi
4uga#',rra Lezopotamia
/es"ep" Ganaan
Bakoro Gamuy inu
@"akpana7 @opona .spa wietrzna
LVri .spa wietrzna, c"o#era
Larbas rs Roetia

?en symbo# w środku reprezentuje Ningishzide, demona @umeru. Rrymuar o nazwie
@imon 3ecronomicon zawiera tego demona.

?en symbo# pojawia si! p&Dniej jako kaduceusz i związany jest z w!$em 0sku#apa.
' http4>>www.theoi.com>:aimon>Nosoi.htm!

6$ywa tego symbo#u słu$ba zdrowia.
9wiatowa .rganizacja Zdrowia wzi!ła sobie to za symbo#.
@zatan z demonami od wiek&w bawią si! bezdusznie #udzkością, prowadzać ic" do
grzec"u, potem narzucając c"oroby, by nast!pnie prowadzić nierozumnyc" #udzi do
składania im czci, aby c"oroby +ustapi#y+.2ezus przyszedł by rozprawić si! z tym %ałszem i
stad 1"rześcijaCstwo pełne -uc"a (o$ego, musi dziś uzbroić si! w pełną zbroje (ozaA
Bibi&ne prz'pad"i chor(b) pag) zaraz) epidemii cz' pandemii
Przepiórki- narzekanie i pyszny krwisty krupniok
„Tedy wstawszy lud przez cały on dzień i przez całą noc, i nazajutrz przez wszystek dzień
zbierali one przepiórki, a kto najmniej nazbierał, miał dziesięć homerów i nawieszali ich
wszędy sobie około obozu! "##$ %ięso jeszcze było między zębami ich nie ze&wane, 'dy
'niew (ański zapalił się na lud, i pobił Pan lud on plagą bardzo wielką! )Ks. Liczb 11
Głoszenie niewiary i bunt przeciwko Biblii
„* 'dy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała (ana ukazała się w +amiocie
,'romadzenia wszystkim synom izraelskim! "--$ .tedy rzekł (an do %oj&esza /ak dłu'o
zniewa&ać mnie będzie ten lud0 /ak dłu'o nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków,
które w1ród nich uczyniłem0 "-2$ Wytracę ich zarazą i wygubię ich, a ciebie uczynię ludem
większym i silniejszym od nich! ”Ks. Liczb 14
Ludzie występują przeciwko woli Bożej i chcą zniszczy tych co ja
czynią
„3 stało się, 'dy się zbierał lud przeciw %oj&eszowi, i przeciw *aronowi, &e spojrzeli ku
namiotowi z'romadzenia, a oto, okrył 'o obłok, i okazała się chwała (ańska! "4#$ 3
przyszedł %oj&esz z *aronem przed namiot z'romadzenia! "44$ 3 rzekł (an do %oj&esza,
mówiąc "45$ .ynijd6cie z po1rodku z'romadzenia te'o, a wytracę je w okam'nieniu7 i
upadli na oblicza swoje! "48$ (otem rzekł %oj&esz do *arona .e6mij kadzielnicę, a włó& w
nią o'nia z ołtarza, włó& te& kadzidło, a natychmiast id6 do z'romadzenia, i oczy1ć je7 boć
już wyszła popędliwość od twarzy Paskiej! a już się zaczęło karanie" "49$ .ziął tedy
*aron kadzielnicę, jako mu rozkazał %oj&esz, i przybie&ał w po1rodek z'romadzenia, a oto
ju& się była zaczęła pla'a w ludzie7 i uczyniwszy kadzenie oczy1cił lud! "4:$ 3 stanął *aron
między umarłymi i między &ywymi, a zahamowana jest plaga" )Ks. Liczb 16
!eksualne dokazywanie
„"-$ (otem 'dy mieszkał 3zrael w ;yttim, począł lud cudzoło&yć z córkami %oabskiemi, "2$
<tóre wzywały ludu ku o=iarom bo'ów swoich7 a jedząc lud kłaniał się bo'om ich! "#$ 3
przyłączył się 3zrael do słu&by >aal ?e'ora7 skąd się roz'niewał (an bardzo na 3zraela! "4$
@zekł tedy (an do %oj&esza ,bierz wszystkie ksią&ęta z ludu, a ka& im, te przestępce
powieszać (anu przed słońcem, aby się odwrócił 'niew popędliwo1ci (ańskiej od 3zraela!
"5$ (rzeto& rzekł %oj&esz do sędziów 3zraelskich ,abijcie ka&dy z was mę&e swe, którzy się
spospolitowali z >aal ?e'orem! "8$ * oto, niektóry z synów 3zraelskich przyszedł i przywiódł
do braci swej %adyjanitkę przed oczyma %oj&eszowemi, i przed oczyma wszystkie'o
z'romadzenia synów 3zraelskich7 a oni płakali przed drzwiami namiotu z'romadzenia! "9$
Ao 'dy ujrzał ?inees, syn Bleazara, syna *arona kapłana, wstawszy z po1rodku
z'romadzenia, wziął oszczep w ręce swoje! ":$ * wszedłszy za onym mę&em 3zraelskim do
namiotu, przebił oboje, mę&a 3zraelskie'o, i niewiastę przez &ywot jej, i odwr#cona była
plaga od syn#w $zraelskich" "C$ * było tych! co po%arli oną plagą! dwadzieścia i cztery
tysiące" "-D$ (otem rzekł (an do %oj&esza, mówiąc "--$ ?inees syn Bleazara, syna *arona
kapłana odwrócił 'niew mój od synów 3zraelskich, będąc wzruszony zapalczywą miło1cią ku
mnie w po1rodku ich, tak i&em nie wytracił synów 3zraelskich w zapalczywo1ci mojej! "-2$
(rzeto& powiedz mu Eto, /a stanowię z nim przymierze moje, przymierze pokoju7 "-#$ 3
przyjdzie nań, i na nasienie je'o po nim, przymierze kapłaństwa wieczne'o, &e się wzruszył
zapalczywo1cią za >o'a swe'o, i oczy1cił syny 3zraelskie ?7s /iczb
Lekkie traktowanie "rzechu
„ 3 pobrali wszystkie łupy, i wszystkie plony z ludzi, i z bydła, "-2$ 3 przywiedli do %oj&esza i
do Bleazara kapłana, i do z'romadzenia synów 3zraelskich wię6nie, i łupy, i korzy1ci do
obozu na pola %oabskie, które są nad /ordanem przeciw /erychu! "-#$ 3 wyszli %oj&esz i
Bleazar kapłan, i wszystkie ksią&ęta z'romadzenia przeciwko nim przed obóz! "-4$ 3
roz'niewał się bardzo %oj&esz na hetmany wojska one'o, na pułkowniki, i na rotmistrze,
którzy się byli wrócili z onej bitwy! "-5$ 3 mówił do nich %oj&esz (rzecz&e1cie &ywo
zachowali wszystkie niewiasty0 "-8$ Fdy& te są, które synom 3zraelskim za radą >alaamową
dały przyczynę do przestępstwa przeciw (anu przy bałwanie ?e'or, skąd była przyszła
plaga na zgro%adzenie Paskie!?7s. /iczb 3&
#rąd
7s. 7apła;s#a &3 i &'
Zauwa$cie+ ze w N2 @ezus mod!ił się i osoba dot#nięta p!aga tr0du została ocz)szczona+ bez
$adn)ch r)tuał*wA @ezus na#azu(e4 Bcz)szcza(cie dot#nięt)ch p!aga tr0duACEw ateusza &64,D-
katharizo lepros . :ziś (edna# #ościoł) pozbawione moc) wsp*łpracu(0 z Enia Europe(s#a. :zis
mam) po zborach pozor) re!igii+ !ecz bra# moc) :ucha C:z.3p %D. @ezus 3 dziś odpowiedz na te
epidemie.
$iszczący %nioł- & !a' &()&*+&,
„ Gawid odpowiedział Fadowi /estem w wielkiej rozsterce, ale proszę, by1my raczej wpadli
w rękę (ana, 'dy& wielkie jest je'o miłosierdzie, lecz w rękę człowieka wpa1ć nie chcę! "-5$
&puścił tedy pan zarazę na $zraela od tego rana aż do wyznaczonej pory" ,marło wtedy z
ludu od Gan a& po >eerH;zebę siedemdziesiąt tysięcy mę&ów! "-8$ Iecz 'dy anioł wycią'nął
swoją rękę nad /eruzalemem, aby je wytracić, (an u&alił się niedoli i rzekł do anioła, który
wytracał lud GosyćJ Teraz powstrzymaj swoją rękęJ * anioł (ański znajdował się wła1nie
koło klepiska *rawny /ebuzejczyka! "-9$ 'dy tedy (awid ujrzał anioła! kt#ry wytracał lud!
rzekł do Pana) Eto ja z'rzeszyłem i ja zawiniłem, co za1 uczyniły te owce0 +iechaj raczej
twoja rękę dotknie mnie i dom moje'o ojca! "-:$ . tym dniu poszedł Fad do Gawida i rzekł
do nie'o 3d6, wznie1 ołtarz dla (ana na klepisku *rawny /ebuzejczyka! "-C$ (oszedł tedy
Gawid z'odnie ze słowami Fada, jak (an nakazał! "2D$ Fdy *rawna wyjrzał i zobaczył
króla wraz z je'o słu'ami, zbli&ających się do nie'o, wyszedł i oddając królowi pokłon a&
do ziemi, "2-$ rzekł (o co przychodzi mój pan, król, do swe'o słu'i0 Gawid odpowiedział
(o to, aby kupić od ciebie klepisko i zbudować na nim ołtarz dla (ana, aby zatrzymana
została zaraza w1ród ludu! "22$ *rawna odpowiedział królowi +iechaj mój pan, król,
zabiera i składa na całopalenie, co mu się podoba! (atrz, oto bydło na całopalenie, a wał do
młócenia i jarzma z bydła jako drwa! "2#$ .szystko to, o królu, *rawna oddaje królowi!
@zekł jeszcze *rawna do króla +iechaj (an, >ó' twój, będzie ci miło1ciwJ "24$ Iecz król
rzekł do *rawny +ie tak, ale chcę to kupić od ciebie za pieniądze7 nie chcę bowiem składać
(anu, >o'u mojemu, całopaleń darmowych! Tote& Gawid kupił klepisko i bydło za
pięćdziesiąt sykli srebra! "25$ $ zbudował ta% (awid ołtarz Panu! i złożył o*iary całopalne
i o*iary pojednania! a Pan dał się przebłagać za zie%ię i zatrzy%ana została zaraza w
$zraelu" )
$echushtan- Liczb &*)-+ & .rol *-)(
„Ed 'óry Kor wyruszyli potem ku %orzu Azerwonemu, aby obej1ć ziemię Bdom! Iecz lud
zniecierpliwił się w drodze! "5$ 3 zaczął lud mówić przeciw >o'u i przeciw %oj&eszowi (o
co wyprowadzili1cie nas z B'iptu, czy po to, aby1my pomarli na pustyni0 Fdy& nie mamy
chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm! "8$ Wtedy zesłał Pan na lud jadowite
węże! kt#re kąsały lud! i wielu z $zraela po%arło" "9$ (rzyszedł więc lud do %oj&esza i
rzekli ,'rzeszyli1my, bo mówili1my przeciwko (anu i przeciwko tobie7 módl się do (ana,
&eby oddalił od nas te wę&e! 3 modlił się %oj&esz za lud! ":$ $ rzekł Pan do +ojżesza) ,r#b
sobie węża i osad- go na drzewcu" $ stanie się! że każdy ukąszony! kt#ry spojrzy na niego!
będzie żył" ./0 $ zrobił +ojżesz %iedzianego węża! i osadził go na drzewcu" 1 jeśli wąż
ukąsił człowieka! a ten spojrzał na %iedzianego węża! pozostawał przy życiu" )
„!!!nazywając 'o +echusztan! )
%nioł za"łady-/0 *&+ 1eb **)&-+ który przeszedł by ukara lud
cie'iężący 2zieci Boże3
„2ej nocy przejdę przez zie%ię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi e'ipskiej, od
człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bo'ami B'iptu /a, (an! "-#$ * krew
ta będzie dla was znakiem na domach, 'dzie będziecie! Fdy ujrzę krew, ominę was, i nie
dotknie was z'ubna pla'a, 'dy uderzę ziemię e'ipską! "-4$ Gzień ten będzie wam dniem
pamiętnym i będziecie 'o obchodzili jako 1więto (ana7 będziecie 'o obchodzili przez
wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne! "-5$ (rzez siedem dni je1ć będziecie
prza1niki! /u& pierwsze'o dnia usuniecie kwas z domów waszych, bo ka&dy, kto od
pierwsze'o do siódme'o dnia je1ć będzie to, co kwaszone, usunięty będzie z 3zraela7 "-8$
pierwsze'o dnia i siódme'o dnia będzie u was 1więte z'romadzenie, w tych dniach nie
wolno wykonywać &adnej pracy! Tylko to, co ka&dy potrzebuje do jedzenia, wolno wam
przy'otować! "-9$ (rzestrze'ajcie Lwięta (rza1ników, 'dy& w tym wła1nie dniu
wyprowadziłem zastępy wasze z ziemi e'ipskiej! (rzestrze'ajcie te'o 1więta przez wszystkie
pokolenia jako ustanowienie wieczne! "-:$ . pierwszym miesiącu, od wieczora czternaste'o
dnia te'o miesiąca a& do wieczora dwudzieste'o pierwsze'o dnia będziecie jedli prza1niki!
"-C$ (rzez siedem dni nie będzie kwasu w domach waszych7 ka&dy bowiem kto je1ć będzie
kwaszone, usunięty będzie ze społeczno1ci 3zraela, zarówno przybysz jak i tubylec! "2D$ +ie
będziecie jedli nic kwaszone'o7 we wszystkich siedzibach waszych je1ć będziecie prza1niki!
"2-$ (otem %oj&esz wezwał wszystkich starszych 3zraela i rzekł do nich 3d6cie i we6cie
sobie po jednym baranku na rodzinę, i zabijcie 'o na o=iarę paschalną! "22$ We-cie też
wiązkę hyzopu i zanurzcie we krwi! kt#ra jest w %isie! i po%ażcie nadproże i oba odrzwia
krwią z %isy" 3iech nikt z was nie wychodzi z drzwi do%u swego aż do rana! .450 gdyż Pan
przechodzić będzie! aby uderzyć 6gipcjan" 1 gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu
odrzwiach! o%inie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do do%#w waszych! aby
zadać cios" "24$ (rzestrze'ajcie te'o jako wa&ne'o na wieki ustanowienia dla was i synów
waszych! "25$ * 'dy wejdziecie do ziemi, którą (an wam da, jak obiecał, przestrze'ać
będziecie te'o obrzędu! "28$ * 'dy was zapytają synowie wasi Ao znaczy ten wasz obrzęd0
"29$ 7dpowiecie) 8est to rze-na o*iara paschalna dla Pana! kt#ry o%ijał do%y syn#w
$zraela w 6gipcie! gdy 6gipcjano% zadawał ciosy! a do%y nasze ochronił" $ lud pochylił
głowy! i oddał pokłon" .490 $ poszli synowie izraelscy! i uczynili tak! jak Pan nakazał
+ojżeszowi i 1aronowi: tak uczynili" .4/0 E północy zabił (an wszystkich pierworodnych
w ziemi e'ipskiej, od pierworodne'o syna =araona, który miał zasią1ć na je'o tronie, a& do
pierworodne'o syna wię6nia, który był w więzieniu, i wszelkie pierworodne bydła! "#D$ 3
wstał =araon tej nocy, on i wszyscy dworzanie je'o, i wszyscy B'ipcjanie7 i powstał wielki
krzyk w B'ipcie, 'dy& nie było domu, w którym nie byłoby umarłe'o! )
„(rzez wiarę opu1cił B'ipt, nie uląkłszy się 'niewu królewskie'o7 trzymał się bowiem te'o,
który jest niewidzialny, jak 'dyby 'o widział! "2:$ Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał
pokropienia krwią! aby ten! kt#ry zabijał pierworodne! nie dotknął się ich" "2C$ (rzez
wiarę przeszli przez %orze Azerwone jak po suchej ziemi, 'dy za1 B'ipcjanie podjęli tę
próbę, potonęli! )
Przekle4stwa z .s3 Powt3 Prawa &-
„/e&eli nie będziesz pilnie spełniał wszystkich słów te'o zakonu, zapisanych w tej księdze, w boja6ni
przed chwalebnym i strasznym imieniem (ana, >o'a twe'o, "5C$ to (an niezwykłymi ciosami
u'odzi ciebie i twoje potomstwo, ciosami potężny%i i długotrwały%i! choroba%i zły%i i
długotrwały%i! "8D$ i sprowadzi z powrotem na ciebie wszelkie zarazy egipskie, których się tak
bałe1, i one przyl'ną do ciebie! "8-$ 2akże wszelką chorobę i wszelką
plagę! kt#ra nie jest zapisana w księdze tego zakonu, sprowadzi
(an na ciebie, a& będziesz zniszczony, "82$ pozostanie tylko nieliczna 'arstka z was, którzy byli1cie
liczni jak 'wiazdy na niebie, dlate'o &e nie słuchałe1 'łosu (ana, >o'a twe'o! )
*reowanie chor(b w $% wie"u- wsp(łczesna wo&na chemiczno-
bioogiczna.
: czasac" @? czy 3? #udzie mog#i otworzyć si! na p#agi przez grzec", bądD ktoś m&gł je
zesłać przez rytuał magiczny. : SS, wieku, naukowcy wie#u kraj&w parają si! jeszcze
innym typem broni. -ziś zarazki są u$ywane w ce#ac" wojennyc", jak i aby być mo$e
rea#izować ukryte, po#ityczne p#any. Zowie si! to; bron bio#ogiczna i związana jest z
arsenałem bio#ogicznym.
: przypadku @tan&w Zjednoczonyc", obok wyścigu zbrojeC, od 1WF8 zaczął si! program
bio#ogicznyc" broni zatwierdzony przez Mrank#ina /ooseOe#ta.
X
meryka u$yła je np.
podczas :ojny w Gorei )1WX2*
Y
oraz na Gubie.
-zisiejsze epidemie mogą być sztucznie kreowane w ce#ac" po#itycznyc" ku kierowaniu
#udzi w za#e$ność od .3Z i 3owego Borządku 9wiata. Zauwa$my, ze jeś#i dysponowa#i
takimi tec"no#ogiami w #atac" XI+, jak da#eko mogła p&jść ta tec"no#ogia od tego czasu
)prawie YF #ataA*EEE
-zisiaj u$ywają tec"no#ogii by #udzi +ujarzmić+ poprzez dodatki do produkt&w
$ywnościowyc" oraz dodawanie androgen&w i estrogen&w, do $ywności by
zniewieścieć m!$czyzn i kobiety 21 wieku
Z
oraz by przyspieszyć dojrzewanie młodzie$y.
1e#E Bedo%i#izacja i seksua#izacja człowieka od młodości.
[
?o krymina#na pato#ogia 6nii
0uropejskiej i .3ZA Letody z +terapii+ "ormona#nej d#a nie#udzkiego zboczeCca są
stosowane masowo w $ywności. @za#eni naukowcy, badając wn!trze ciała, w tym
"ormony opracowa#i sposoby jakby wpływać na seksua#ny rozw&j i $ycie #udziA
5 http4>>en.wi#ipedia.org>wi#i>EnitedFStatesFbio!ogica!FweaponsFprogram
G http4>>en.wi#ipedia.org>wi#i>3!!egationsFoHFbio!ogica!FwarHareFinFtheF7oreanFWar
+r(dło chor(b w Bibii
:brew dzisiejszym naukom po ro$nyc" kościołac", (ib#ia podaje przyczyny c"or&b czy
epidemii. -o najwa$niejszyc" z nic" za#iczyłbym nast!pujące;
• k#ątwy
• rytuały magiczne
• grzec", kt&ry dziś sta# si! doktryna +nienawiści+ z powodu ekumenii
• @odomia i zboczony seks' 4ist do /zymian 1
• 3iewiara i bunt wobec (oga
• 3ieposłuszeCstwo
• @eksua#na wo#ność czy#i +ka$dy z ka$dym+
• (ałwoc"wa#stwo i %ałszywe systemy' kato#icyzm, Lasoneria.
• Reneracyjne k#ątwy
Rdy świat pracuje nad wcią$ nowymi #ekami, wie#e c"or&b przec"odzi mutacje i jest
odporna na tzw antybiotyki. ?ego typu pogoC jest @yzy%owa praca. Z jednej strony rządy
rea#izujące zło 6nii 0uropejskiej czy .3Z ka$ą #udziom +eksperymentować seksua#nie+.
1oraz to młodszym dzieciom podają na zac"odzie szczepionki przeciwko 5B< )znaczy
Wirus brodawczaka ludzkiego *. -#a przykładu' w ng#ii rozpocz!to program szczepieC
dziewczyn mi!dzy rokiem 12'18 #at, aby +unikn!ły+ c"or&b.
W
1o roku mi#iardy do#ar&w idą w błoto aby odkryć +szczepionk!+ umo$#iwiająca $ycie w
grzec"u bez konsekwencji. @kąd biorą si! te rzeczyE 4udzie uprawiają seks typu' ana#ny i
ora#ny i to jest przyczyna prob#em&w z prostata czy macica. 3iedawno Lic"ae# -oug#as
przyznał si!,ze do jego prob#em&w doprowadził go...seks ora#ny.
1I

Bodstawa wyjścia z jakiejko#wiek c"oroby czy p#agi jest...pokuta z grzec"uA -ziś gwiazdy
estrady czy %i#mu agitują i zbierają kas! na c"oroby, kt&re wynikają z uprawiania
nie#udzkiego seksu. 4ist do /zymian m&wi o %izycznyc" i duc"owyc" konsekwencjac"
uprawiania zboczenia. 3ieu#ecza#ne c"oroby seksua#ne są w WIJ związane z ruc"em
4R(?, a jednak to świCstwo jest wciskane w ka$da dziedzin! $ycia norma#nyc" #udziA 2ak
ktoś nie dostrzega tu spisku, to naprawd! potrzebuje si! obudzić. Bozostałe 1IJ
nabywa te zarazy gdy skaczą z kwiatka na kwiatek, nie wiedząc, ze dana osoba sypia ze
wszystkim co na drzewo nie ucieknie. :yłazi ze świniarni 4R(? i idzie na dyskotek!
I http4>>www.te!egraph.co.u#>news>,I6&6%'>JeKea!ed-se8-hormone-p!an-to-Heminise-9it!er.htm!
, http4>>www.Ho8news.com>hea!th>%6&%>&6>65>hidden-hormones-can-bring-about-ear!)-pubert)-in-#ids>
1 http4>>www.be!Hastte!egraph.co.u#>news>!oca!-nationa!>northern-ire!and>bo)s-shou!d-receiKe-hpK-(ab-too-
36'G1''%.htm!
&6 http4>>www.theguardian.com>Hi!m>%6&3>(un>6%>michae!-doug!as-ora!-se8-cancer
udając +norma#na+ by +przekazać+ to czym ja zarazi#i ABaCstwa 60 i .3Z ukrywają
statystyki na ic" temat. :i!kszość pedo%i#&w, kt&rzy biegają na tym świecie jest
zboczeCcem jednocześnie. 6nia 0uropejska i .3Z c"cą kreować zboczeCc&w ju$ od
najmłodszyc" #at. .rganizacja B#anowania /odziny w 6@ zwana B#anned Barent"ood
nie ty#ko wciska #udziom sposoby jak $yć krotko i stać si! potworem a#e i namawia
młodzie$ do sado' masoc"izmu' np. duszenia, jako +wspaniały spos&b na seks+.
11
,c"
kampania nosi nazw! =XI odcieni bezpieczeCstwa>
Bi!ćdziesiąt twarzy Rreya wc"odzi do kin w 2I1X roku )na :a#entynki* by na masowa
pub#ik! wy#ać takie praktyki jak;
• biczowanie
• erotyczne duszenie
• tortury
?ego typu +zabawy+ koCczą si! D#e.
12

18
9rodowisko psyc"iatryczne nie ka$e ju$
zboczeCcom szukać terapii. Gościoły coraz bardziej i bardziej mi#czą na temat grzec"u,
co ty#ko pomaga diabłu by na #udzkość wy#ać sy% zła. +Brotestanccy+ ang#ikanie nie ty#ko
szukają unii z bałwanami, a#e i c"cą ordynować to co jest zaprzeczeniem #udzkości.
.d wiek&w #udzie c"odzi#i do czarownik&w by szukać zemsty, bądD spłatać komuś
+brzydki kawa#+. ?en za op#ata wzywał odpowiednie bo$ki, by wykonały pewna prace.
Zwyk#e są to demony związane z grobem bądD +#eczeniem+. 1zarownik za pieniądze
+#eczył+ c"oroby, kt&re wcześniej sam ponakładał.
Gu#tura +b#ack meta#+ ma wie#e utwor&w traktującyc" o epidemiac". ?ytuły jak ;>nioł
B#agi>,>Larsz p#ag>,>Gontro#a wirusa>,>.łtarz p#ag>.
-ziś udział #udzi w %ałszywyc" systemac" spowoduje ic" %izyczne do#eg#iwości.
Gato#icyzm czy Lasoneria nakłada na jej praktykant&w o#brzymi ba#ast obcią$eC
duc"owyc", k#ątw oraz demon&w. , te rzeczy b!dą si! ciągnąc przez poko#enia, c"yba ze
ktoś si! wyłamie i zakoCczy $ywot tyc" k#ątw, przyc"odząc do 2ezusa i B4,G621 wa#k!
duc"owa. Ga$dy Brotestant, kt&ry wyszedł z kato#icyzmu, 5are Griszna, ma k#ątwy i
związania na duszy, kt&re jeś#i nie zostaną złamane i jeś#i demony nie wyjdą, b!dą one
przeszkadzać $yć. 2ezus musi zesłać przebudzenie wa#ki duc"owej i uwo#nienia. ,naczej
masz bezowocne porady, doradzania a ...prob#em wcią$ nie ruszony.
&& http4>>www.christianpost.com>news>p!anned-parenthood-te!!s-underage-gir!-to-e8periment-with-whips-asph)8iation-
go-to-se8-shop-Kideo-&%3%66>
&% http4>>www.Hosters.com>apps>pbcs.d!!>artic!e=3L:M>%6&3656G>.@NEWSF6&>&36561'3,
&3 http4>>abcnews.go.com>9ea!th>stor)=idMIIG'G&,
*to więc ma moc nad t'mi pagami,
I byli ludzie popaleni wielkim arem, i blunili imieniu „ ż ź Boga,
który ma moc nad tymi plagami, a nie upamitali si, by mu odda ę ę ć
chwa.” łę 3po#a!ipsa CBb(awienieD &G
(&g ma moc nad ka$dą p#aga, kt&ra G,0-KG.4:,0G nawiedziła ta ziemie czy nawiedziA
Bytanie' czy człowiek p&jdzie po rozum do głowy i zwr&ci si! do 2ezusaE
=)1* Gto mieszka pod osłoną 3ajwy$szego, Gto przebywa w cieniu
:szec"mocnego, )2* ?en m&wi do Bana; 6cieczko moja i twierdzo moja, (o$e
m&j, kt&remu u%am. )8* (o .n wybawi ci! z sidła ptasznika , od zgubnej
zarazy)"aOOa" deber *. )F* Bi&rami swymi okryje ci!. , pod skrzydłami jego
znajdziesz sc"ronienie. :ierność jego jest tarczą i puk#erzem. )X* 3ie u#!kniesz
si! strac"u nocnego ni strzały #ecącej za dnia, )Y* ni zarazy, kt&ra grasuje w
ciemności, ni moru, kt&ry pora$a w południe. )Z* 1"ocia$ padnie u boku twego
tysiąc, dziesi!ć tysi!cy po prawicy twojej, 1iebie to jednak nie dotknie. )[*
.wszem, na własne oczy ujrzysz , b!dziesz og#ądał odpłat! na bezbo$nyc". )W*
-#atego, $e Ban jest ucieczką twoją, 3ajwy$szego zaś uczyniłeś ostoją swoją,
)1I* 3ie dosi!gnie ci! nic złego , p#aga )nega\ * nie zb#i$y si! do namiotu twego,
)11* #bowiem aniołom swoim po#ecił,by ci! strzeg#i na wszystkic" drogac"
twoic". )12* 3a r!kac" nosić ci! b!dą, (yś nie uraził o kamieC nogi swojej. )18*
(!dziesz stąpał po #wie i po $mii, 4wiątko i potwora rozdepczesz. )1F* Boniewa$
mnie umiłował, wyratuj! go, :ywy$sz! go, bo zna imi! moje. )1X* :zywać
mnie b!dzie, a 2a go wysłuc"am, (!d! z nim w niedo#i, :yrw! go i czcią
obdarz!, )1Y* -ługim $yciem nasyc! go , uka$! mu zbawienie moje.>Bsa#m W1
(&g wiedział w jakim świecie przyjdzie nam $yćA @tad nie zostawił nas #udzi bez
skutecznej broniA -ziś nadejdą czasy przesiewu i wie#u z tyc" co si! #atami szamoce z
-uc"em, b!dzie miała zamkni!te usta. -Z,@ są czasy gdy potrzebujemy 20R. B043,A
2ezus to 20-K3 nadzieja #udzkości 21 wieku. Zamiast słuc"ać propagandy w ?<, u
#ekarzy czy nawet w kościołac" przyjdD dziś po oc"ron! od 3iego. :yznaj mu swoje
grzec"yA :yznaj mu, jeś#i praktykowałeś czary, bądD u$ywałeś zabobon&w aby pozbyć
si! utrapieniaA .dwr&ć si! od seksu typu +ka$dy z ka$dym+ bo to %ragmentuje twoja
dusze i napełnia cie demonami, kt&re przyciągną ro$ne do#eg#iwościA :yjdD z sekt jak
kato#icyzm, 9wiadkowe 2e"owy, 0kumenia, czy jakiegoko#wiek kościoła w kt&rym nie ma
mocy (o$ejA (zdura jest, ze nie mo$esz być c"roniony przed tymi p#agami
B.3-3?6/43,0A 2ezus nie ty#ko cie oc"roni, a#e i uwo#ni od wsze#kiej p#agi, zarazy
czy epidemiiA Lartwy kości&ł da ci sreberko i po#eci dobrego +1"rześcijaCskiego +
#ekarza, kt&ry ] rozło$y r!ce...nie dowierzając w to B.?0Z30 @4.:. i .-:,01Z30R.
(.R, kt&re je napisałA ?o ś#epcy i nie ma w ic" nadziei...:yjdD z kościoł&w gdzie grzec"
to po prostu ko#ejny przesad...
Banie 2ezu, przyjmuje ?woja o%iar! sprzed 2III #at. ?a krew ma moc mnie
grzesznika obmyć doskona#e od GZ-0R. grzec"u, kt&rego si! dopuściłem w
moim $yciu. ?eraz w imieniu 2ezusa #amie k#ątwy kt&re staja za moimi
do#eg#iwościami i nakazuje aby demony operujące za tymi k#ątwami zostały
związane i abyś wysłał ponad 12 #egion&w anioł&w, aby odeskortowały te zmory
do otc"łaniA ?eraz wsze#kie demony magii, brudnego #ub nie#udzkiego seksu i
c"oroby Tjak znasz nazw! to wstawU niec" zostaną złamane i wyjdą z "ukiem idąc
do otc"łaniA :R Bsa#mu W1 postaw anioł&w wkoło mnie i strze$ mnie od
wsze#kic" pocisk&w złegoA Zakładam zbroje (oza )0%ezjan Y* by pobić wsze#kie
działania wroga przeciwko mnieA
Zamiast karmi umys debatami naukowców i potencjalnym ć ł
zagroeniem, zacznij napenia si Sowem Boym. ż ł ć ę ł ż
=)1* 2e$e#i zaś usłuc"asz głosu Bana, (oga twego, i b!dziesz pi#nie spełniał wszystkie
jego przykazania, kt&re ja ci dziś nadaj!, to Ban, (&g tw&j, wywy$szy ci! ponad
wszystkie narody ziemi. )2* , spłyną na ciebie, i dosi!gną ci! wszystkie te
błogosławieCstwa, je$e#i usłuc"asz głosu Bana, (oga twego. )8* (łogosławiony b!dziesz
w mieście, błogosławiony b!dziesz na po#u. )F* (łogosławione b!dzie twoje potomstwo,
p#on twojej ziemi, rozpł&d twego bydła, miot twojej rogacizny i przyc"&wek twoic"
trz&d. )X* (łogosławiony b!dzie tw&j kosz i twoja dzie$a^ )Y* błogosławione b!dzie twoje
wejście i twoje wyjście^ )Z* powa#i Ban twoic" nieprzyjaci&ł, kt&rzy powstają przeciwko
tobie^ jedną drogą wyjdą przeciwko tobie, a siedmioma drogami uciekać b!dą przed
tobą. )[* Ban ka$e, aby było z tobą błogosławieCstwo w twoic" spic"#erzac" i w ka$dym
przedsi!wzi!ciu twoic" rąk. Bobłogosławi ci! na ziemi, kt&rą daje ci Ban, (&g tw&j. )W*
Ban ustanowi ci! sobie jako #ud świ!ty, tak jak ci poprzysiągł, je$e#i b!dziesz przestrzegał
przykazaC Bana, (oga twego, i c"odził jego drogami. )1I* , ujrzą wszystkie #udy ziemi, $e
imi! Bana jest wzywane u ciebie, i b!dą si! ciebie bać. )11* Bonad miar! obdarzy ci!
Ban dobrem w twoim potomstwie, w rozpłodzie twego bydła, w p#onac" twojej ro#i, na
ziemi, co do kt&rej Ban poprzysiągł twoim ojcom, $e ci ją da. )12* .tworzy Ban przed
tobą sw&j skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na twoją ziemi! w czasie
właściwym i aby błogosławić wsze#ką prac! twoic" rąk tak, $e b!dziesz m&gł po$yczać
wie#u narodom, a#e ty sam nie b!dziesz po$yczał. )18* , uczyni ci! Ban głową, a nie
ogonem, i b!dziesz zawsze ty#ko na g&rze, a nigdy nie b!dziesz na do#e, je$e#i b!dziesz
słuc"ał przykazaC Bana, (oga twego, kt&re ja ci dziś nadaj!, abyś ic" pi#nie przestrzegał^
)1F* nie odstąpisz ani w prawo, ani w #ewo od $adnego ze sł&w, kt&re ja wam dziś
nakazuj! po to, aby p&jść za innymi bogami i im słu$yć.>Gs. Bowt. Brawa 2[
= Brzestrzegaj wi!c przykazaC, ustaw i praw, kt&re 2a ci dzisiaj nakazuj! spełniać. )12* Za
to zaś, $e b!dziecie słuc"ać tyc" praw i przestrzegać ic" oraz je spełniać, Ban, (&g tw&j,
doc"owa ci przymierza i obietnicy łaski, kt&re przysiągł twoim ojcom. )18* (!dzie ci!
miłował, błogosławił i rozmno$y ci!. Bobłogosławi twoje potomstwo i płody twojej ro#i,
twoje zbo$e, tw&j moszcz i twoją o#iw!, przyc"&wek twojego bydła i miot twoic" trz&d
na ziemi, kt&rą przysiągł dać twoim ojcom. )1F* (!dziesz najbardziej błogosławionym ze
wszystkic" #ud&w. 3ie b!dzie niepłodnego i niepłodnej ani u ciebie, ani wśr&d twojego
bydła. )1X* Ban odda#i od ciebie wsze#ką c"orob! i wszystkie zgubne zarazy egipskie,
kt&re poznałeś. 3ie dopuści ic" do ciebie, #ecz ześ#e je na wszystkic", kt&rzy ci!
nienawidzą. )1Y* Boc"łoniesz wszystkie #udy, kt&re Ban, (&g tw&j, tobie da je. 3ie
po%o#guje im twoje oko, nie b!dziesz słu$ył ic" bogom, bo byłoby to d#a ciebie sidłem.
)1Z* 2eś#ibyś pomyś#ał w swoim sercu; ?e narody są #iczniejsze ode mnie, jak$e zdołam je
wyp!dzićE )1[* 3ie obawiaj si! ic"A :spomnij raczej, co Ban, (&g tw&j, uczynił
%araonowi i całemu 0giptowi, )1W* te wie#kie doświadczenia, kt&re widziały twoje oczy,
znaki, cuda, r!k! mo$ną i rami! wyciągni!te, kt&rymi Ban, (&g tw&j, wyprowadził ci!.
?ak uczyni Ban, (&g tw&j, wszystkim tym #udom, kt&ryc" si! obawiasz. )2I* Ześ#e te$
Ban, (&g tw&j, na nic" szerszenie, a$ wyginą ci, kt&rzy pozosta#i, i ci, kt&rzy przed tobą
si! ukry#i. )21* 3ie #!kaj si! ic", gdy$ Ban, (&g tw&j, jest pośr&d ciebie, (&g wie#ki i
straszny>Gs. Bowt. Brawa Z
menA
-nde"s a.abet'czn'
%& wie#................................................................................................................................&pp.+ &%+ &5
Bałwochwa!stwo.................................................................................................................................&3
bron bio!ogiczna.................................................................................................................................&%
Bunt............................................................................................................................................%+ ,+ &3
cho!era...............................................................................................................................................Gp.
choroba..................................................................................................................................3pp.+ I+ &%
demon)..................................................................................................................................'p.+ &'+ &G
:emon)................................................................................................................................................G
epidemie.......................................................................................................................................&6+ &%
9- /oKecraHt.........................................................................................................................................G
9-N ...................................................................................................................................................&3
@ahwe.................................................................................................................................................3p.
@ezus .....................................................................................................................................,+ &6+ &'p.
/uc)Her.................................................................................................................................................3
a(owie................................................................................................................................................G
ezopotamia....................................................................................................................................5+ I
BNZ.................................................................................................................................................&%p.
Bspa wietrzna.......................................................................................................................................I
p!agi....................................................................................................................................Gp.+ &%p.+ &5
-!agi....................................................................................................................................................&'
se#sua!izac(a.......................................................................................................................................&%
Owiatowa Brganizac(a Zdrowia............................................................................................................,
<r*dło chor*b.................................................................................................................................%+ &3
Goniecznie przeczytaj;
"ttp;77antyekumenia.%i#es.wordpress.com72I187127czy'naprawdcFWW'bc8b8g'
uzdrawia'ty#ko'niektc8b8ryc"'#udzi'2.pd%