ð ÁN T T NGHI P

1

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C BÁCH KHOA HÀ N I

B N NH N XÉT THI T K T T NGHI P

H và tên sinh viên: Lê Công Thi Nguy n Huy Hoàng Ngành: Cao ñ ng K Thu t ðo & Tin H c Công Nghi p Khóa: 03 Cán b hư ng d n: PGS – TS Ph m Thư ng Hàn Tên ñ tài: TÌM HI U NGHIÊN C U H INDUSTRIALIT C A ABB T I NHÀ MÁY XI MĂNG COSEVCO SÔNG GIANH Nh n xét c a ngư i duy t: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………… Ngày ……tháng……năm 2008 Ngư i duy t ký

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P B Giáo D c Và ðào T o Trư ng ð i H c Bách Khoa Hà N i

2

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN C ng Hòa Xã H i Ch Nghĩa Vi t Nam ð c L p – T Do – H nh Phúc
---------- ----------

NHI M V THI T K T T NGHI P

H và tên: Lê Công Thi Nguy n Huy Hoàng Ngành: Cao ñ ng K Thu t ðo & Tin H c Công Nghi p Khóa: 03 1. Tên ñ tài: Tìm Hi u Nghiên C u H IndustrialIT C a ABB T i Nhà Máy Xi Măng Cosevco Sông Gianh 2. Các tài li u cơ b n: - H th ng thông tin công nghi p – PGS.TS.Ph m Thư ng Hàn - Technology document of the Song Gianh cement plant - Automation documents of ABB Group 3. N i dung thuy t minh: Chương I: Gi i thi u công ngh s n xu t xi măng c a nhà máy. Chương II: T ng quan h th ng thông tin ño lư ng & ñi u khi n trong công nghi p Chương III: Gi i thi u v h IndustrialIT c a ABB t i nhà máy xi măng Cosevco Sông Gianh Chương IV: 4. B n v Sơ ñ công ngh s n xu t xi măng 5. Cán b hư ng d n Ph n Lý thuy t và th c hành H tên cán b PGS.TS. Ph m Thư ng Hàn ng d ng h IndustrialIT cho nhà máy xi măng Cosevco Sông Gianh

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

3

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

6. Ngày giao nhi m v thi t k :............................................................................ 7. Ngày hoàn thành nhi m v :..............................................................................

Ngày ......tháng......năm2008 CH NHI M B MÔN (Ký,ghi rõ h tên) CÁN B HƯ NG D N (Ký,ghi rõ h tên)

NHÓM SINH VIÊN TH C HI N (Ký,ghi rõ h tên)

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

4

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

M CL C

Trang
B N NH N XÉT THI T K T T NGHI P .................................................................... 1 NHI M V THI T K T T NGHI P .............................................................................. 2 M C L C.......... ................................................................................................................... 4 L I M ð U.... ................................................................................................................... 7 CHƯƠNG I: GI I THI U V CÔNG NGH S N XU T .............................................. 8 I.1. QUY TRÌNH S N XU T XI MĂNG C A NHÀ MÁY. ......................................... 8 I.1.1. Các công ño n...................................................................................................... 8 I.1.2. Sơ ñ công ngh ................................................................................................ 10 I.1.3. Nguyên li u s n xu t xi măng .......................................................................... 11 I.2. GI I THI U H TH NG CUNG C P ðI N CHO NHÀ MÁY ......................... 13 CHƯƠNG II: T NG QUAN H TH NG THÔNG TIN ðO LƯ NG VÀ ðI U KHI N TRONG CÔNG NGHI P .................................................................................................. 15 II.1. H TH NG CAMAC (1976 -1986) ....................................................................... 15 II.1.1. Sơ ñ c u trúc c a h th ng CAMAC ............................................................. 15 II.1.2. Ch c năng c a h th ng CAMAC................................................................... 17 II.1.3 ð c ñi m c a h th ng CAMAC ...................................................................... 17 II.1.4.Ưu , như c ñi m c a h th ng CAMAC .......................................................... 17 II.2. H TH NG SCADA (1986 – 1992) ....................................................................... 18 II.2.1.Khái ni m chung ............................................................................................... 18 II.2.2.Sơ ñ c u trúc c a h th ng SCADA .............................................................. 18 II.2.3.Ch c năng c a h th ng SCADA. .................................................................... 19 II.2.4.ð c ñi m c a h th ng SCADA........................................................................ 20 II.2.5.Ưu như c ñi m c a h thông SCADA ............................................................. 20 II.3. H TH NG DCS (1992 – 2002)............................................................................. 21 II.3.1. Khái ni m chung. ............................................................................................. 21 II.3.2.Sơ ñ c u trúc h th ng DCS ........................................................................... 22 II.3.3. Ch c năng c a h th ng DCS.......................................................................... 23 II.3.4.ð c ñi m c a h th ng DCS ............................................................................. 24 II.3.5. Ưu, như c ñi m c a h th ng DCS ................................................................. 25 II.4. H TH NG THÔNG TIN TÍCH H P (2002 – ð N NAY). H TH NG IIS (INTEGATED INFORMATION SYSTEM ) ................................................................ 25 II.4.1. GI I THI U H TH NG TH NG TIN CÔNG NGHI P IIT .................... 27
II.4.1.1.C u trúc ph n c ng. ................................................................................................... 28 II.4.1.2. Ph n m m trong h IIT c a ABB............................................................................. 29

CHƯƠNG III: GI I THI U V H INDUSTRIALIT T I NHÀ MÁY ........................ 31 XI MĂNG COSECO SÔNG GIANH ................................................................................ 31 III.1. C U TRÚC CHUNG ............................................................................................ 31

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

5

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

III.1.1. GI I THI U CHUNG ................................................................................... 31 III.1.2. H TH NG ðI U KHI N QUÁ TRÌNH ................................................... 33 III.1.3. H TH NG ðI U KHI N T I ƯU CHUYÊN GIA LÒ ............................ 36 III.1.4. H TH NG GIÁM SÁT NHI T ð V LÒ VÀ MÁY NGHI N ............. 37 III.1.5 H TH NG QU N LÝ THÔNG TIN IMS ................................................... 38 III.1.6. M NG TIVI CÔNG NGHI P VÀ M NG ðI N THO I C C B ........... 39 III.1.7. PHÒNG THÍ NGHI M VÀ KI M ð NH CH T LƯ NG......................... 39 III.1.8. SƠ ð H TH NG IIT C A NHÀ MÁY................................................... 40 III.2. GI I THI U PH N C NG ................................................................................. 41 III.2.1. GI I THI U V CPU AC 800M C A HÃNG ABB.................................... 41
III.2.1.1. Gi i thi u chung v AC 800M................................................................................ 41 III.2.1.2 Gi i thi u v PM8xx/TP830 Processor Unit ........................................................... 43 III.2.1.3. Gi i Thi u ðơn V B X Lý PM861/PM864/PM865/TP830 – Redundancy ... 46 III.2.1.4. AC 800M High Integrity.......................................................................................... 46 III.2.1.5. Ph n M m ði u Khi n - Control Software ........................................................... 47 III.2.1.6. AC 800M Controller – Key Feature ....................................................................... 48 III.2.1.7. Các Phiên B n S n Ph m ....................................................................................... 48 III.2.1.8. L P ð T – Installation........................................................................................... 49 III.2.1.9. C U TRÚC (Configuration)..................................................................................... 50 III.2.1.10. S HO T ð NG C A AC 800M ....................................................................... 55

III.2.2 TÌM HI U PH N C NG MODULE S800 I/O C A HÃNG ABB .............. 61
III.2.2.1. L I GI I THI U (Introduction) ............................................................................. 61 III.2.2.2. L P ð T S800 I/O .................................................................................................. 64 III.2.2.3. S HO T ð NG (Operation) ................................................................................. 64

III.3. GI I THI U PH N M M C A H INDUSTRIALIT. ...................................... 66 A. Gi i thi u m t s công c ph n m m c a ABB ........................................................ 66 1. Control IT For AC800M/C : .................................................................................... 67
1.1. Control Builder M ............................................................................................................ 67 1.2 AC800M/C Connect. ......................................................................................................... 69 1.3 OPC Server For AC800M : .............................................................................................. 69 1.4 MMS Server For AC800M/C Connect ............................................................................ 70

2. Process Portal A...................................................................................................... 71 3. Ki n trúc m ng trong h IIT c a ABB. ................................................................. 72 B. Làm vi c v i các công c ph n m m c a ABB ......................................................... 76 1. Ánh x liên k t d li u ............................................................................................ 77 2. Thi t k v i Control Builder : ................................................................................ 79
2.1 T o m t Project cho chương trình . ................................................................................. 79 2.2 T o các Function Block Và Control Module ................................................................... 80 2.3 Xây d ng ng d ng ñi u khi n ........................................................................................ 82

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

6

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

2.4 Xây d ng c u trúc ph n c ng o (CPU và các Module) ................................................ 83 2.5. K t n i ng d ng ñ n ph n c ng . .................................................................................. 85 2.6 Mô ph ng chương trình. ................................................................................................... 86

3. Thi t k trong môi trư ng Process Portal A.......................................................... 87
3.1. Phân tích h th ng. ........................................................................................................... 87 3.2. L a ch n c u trúc . ........................................................................................................... 88 3.3. Xây d ng ñ i tư ng trong Object Type.......................................................................... 89

4. M t s tính năng ti n l i khi làm vi c v i các s n ph m ph n m m c a ABB ..... 97
4.1. L p trình hư ng ñ i tư ng và tính th a k : .................................................................. 98 4.2. Môi trư ng tích h p thông tin:........................................................................................ 98 4.3. Tính d s d ng: ............................................................................................................... 99 4.4. Tính giám sát ña năng. ..................................................................................................... 99 4.5. K thu t “nhúng” dùng trong thi t k giao di n v i Process Portal A. .................... 100 4.6. Tính b o m t c a ABB. .................................................................................................. 101

CHƯƠNG IV: NG D NG H IIT CHO CÔNG ðO N NGHI N XI MĂNG T I NHÀ MÁY XI MĂNG SÔNG GIANH ............................................................................ 102 IV.I.Xây d ng chương trình ñi u khi n cho Controller công ño n nghi n xi măng . 102 IV.I.1 C u hình ph n c ng ñư c xây d ng trong m c Controller ......................... 102 IV.I.2 Các Function Block :...................................................................................... 104 IV.I.3 Các ng d ng ñi u khi n : ............................................................................. 105 IV.I.4 Thao tác l p trình c u trúc ñi u khi n .......................................................... 105 IV.II. Xây D ng Giao Di n ði u Khi n Giám Sát (Process Portal A) ....................... 106 IV.II.1 Thi t k ph n không ñ ng: .......................................................................... 106 IV.II.2 Thi t k Ph n ð ng ..................................................................................... 107 K T LU N........ ............................................................................................................... 112 TÀI LI U THAM KH O ................................................................................................ 114

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

7

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN ð U

L IM

Ngành công nghi p s n xu t xi măng là m t trong nh ng ngành công nghi p lâu ñ i nh t nư c ta. Ngành s n xu t xi măng ñã phát tri n vư c b t trong th i gian g n ñây. Và theo ñó, công ngh s n xu t cũng theo ñà phát tri n, t nh ng công ngh s n xu t lò ñ ng, lò quay th công và giãn ñơn ñ n các công ngh s n xu t lò quay hi n ñ i vào lo i hi n ñ i nh t th gi i. Hi n nay có 3 phương pháp s n xu t xi măng t i Vi t Nam: ư t, khô và bán khô và có hai công ngh s n xu t xi măng là lò ñ ng và lò quay. M c dù v y, cho ñ n nay năng l c s n xu t c a các nhà máy xi măng v n trong tình tr ng y u kém do công ngh l c h u, thi u s h tr c a ngành công nghi p thi t b , thi u v n ñ u tư vào công ngh hi n ñ i… Theo s li u th ng kê m i nh t c a ngành xi măng, hi n nay ngoài 10 cơ s s n xu t xi măng lò quay ñư c ñ u tư công ngh hi n ñ i cho công su t kho ng 13,9 tri u t n/năm thì 55 cơ s s n xu t xi măng lò ñ ng v n ñang theo công ngh bán khô, ch y u ñư c xây d ng t giai ño n 1993-1997 ch cho công su t 3 tri u t n/năm. Ngoài ra còn có 7 cơ s s n xu t theo công ngh ư t, công su t kho ng 1,7 tri u t n/năm. Có nhi u cơ s ñã ñ u tư nâng c p thi t b công ngh m i nhưng ch làm t ng ph n, chưa ñ ng b . K t qu là, c ng v i chi phí s n xu t, nguyên li u ñ u vào làm cho giá thành xi măng s n xu t ra tăng cao so v i các nư c trong khu v c, không có kh năng c nh tranh m t khi Vi t Nam gia nh p WTO. Hi n nay, ñ ñ m b o yêu c u v năng su t ch t lư ng xi măng, h u h t các thi t b ñi u khi n, t ñ ng hoá trong ngành xi măng ñ u nh m th c hi n các ch c năng: v n hành, ñi u khi n, giám sát dây chuy n s n xu t t p trung t i phòng ñi u khi n trung tâm; b o v ngư i v n hành, thi t b , môi trư ng. Theo quy ho ch t ng th c a chính ph v ngành công nghi p s n xu t xi măng thì s p t i s là giai ño n phát tri n m nh m c a các nhà máy xi măng l n c a Vi t Nam ñ có th nâng cao năng l c s n xu t t 18,2 tri u t n/năm (2002) thì ñ n năm 2010 ñ t 43 tri u t n/năm. Trong b i c nh n n kinh t nư c ta ñang trên ñà phát tri n, v n ñ v nhu c u v t li u xây d ng ñang tăng nhanh nhưng ñòi h i v ch t lư ng ngày càng kh t khe thì t ng công ty xây d ng mi n Trung COSEVCO ñã m nh gi n ñ u tư xây d ng nhà máy xi măng Sông Gianh t i Qu ng Bình v i dây chuy n công ngh s n xu t xi măng c a hãng POLYSIUS (C ng hoà liên bang ð c) và thi t b c a hãng ABB (Thôy S ) vào lo i hi n ñ i nh t hi n nay. Khi nhà máy ñi vào v n hành thì có th cung ng cho th kho ng 1,4 tri u t n/năm ch t lư ng cao góp ph n vào s nghi p công nghi p hoá hi n ñ i hoá ñ t nư c.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

8

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

CHƯƠNG I: GI I THI U V CÔNG NGH S N XU T XI MĂNG C A NHÀ MÁY

Hình I.1: Sơ ñ dây chuy n s n xu t xi măng khép kín Xi măng ñư c s n xu t theo phương pháp khô, h th ng lò quay, tháp trao ñ i nhi t g m hai nhánh (m i nhánh có 5 t ng). Bu ng phân h y ñ t hoàn toàn b ng than cám 4a Hòn Gai v i công su t lò quay 4000 t n clinker/ngày. Xi măng ñ t tiêu chu n PCB30x40 (TCVN6260-1997) và PC50 (TCVN2682-1999). Vi c ch t o thi t b phù h p v i khí h u Vi t Nam. Cơ c u c a dây chuy n bao g m: Thi t b ñi n c a 14 tr m ñi n, h th ng chi u sáng, thi t b ñi u ch nh h s công su t, các t máy phát ñi n d phòng, cáp quang, h th ng dò và c nh báo cháy, h th ng ñi u khi n t i ưu, h th ng ñi u khi n trung tâm CCR (Centrer Control Room), ñi u khi n c c b LCR (Local Control Room), h th ng qu n lý thông tin IMS, l y m u t ñ ng và thí nghi m, các ph ki n d phòng, thay th và các d ch v khác do ABB cung c p. I.1. QUY TRÌNH S N XU T XI MĂNG C A NHÀ MÁY. I.1.1. Các công ño n
Công ño n nghi n li u Công ño n lò nung Công ño n nghi n xi Công ño n ñóng bao

a) Công ño n nghi n li u. ðá vôi và ñ t sét ñư c khai thác m sau khi qua máy ñ p xung l c thì ñá có

kích c dư i 60 mm chi n 90%, ñá vôi này ñư c ñưa v kho lưu tr b ng h th ng băng t i. Các ch t ph gia cũng ñư c x lý qua máy d p hàm ñư c kích c 0÷200 mm

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

9

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

và máy ñ p xung l c có kích c dư i 25 mm chi m 90%, sau ñó các ch t ph gia cũng ñư c ñưa vào kho lưu tr ch t ph gia. Nguyên li u chính và ch t ph gia sau ñó ñư c ñưa vào khâu ñ nh lư ng nghi n li u, qua 4 cân băng ñ nh lư ng, các ch t trên ñư c ñ nh lư ng theo t l thích h p, sau ñó ñưa vào khâu nghi n li u. T i ñây nguyên li u ñư c nghi n thô ñ t kích thư c ≤ 40 mm.Ti p ñ n nó s ñư c băng t i ñưa vào h th ng ñ ng nh t và h th ng c p li u b t (silo ph i li u), t i ñây nguyên li u chính và ch t ph gia ñư c ñ ng nh t và ñưa vào h th ng c p b t li u. b) Công ño n lò nung. B t li u ñã ñư c ñ ng nh t s ñư c ñưa vào tháp trao ñ i nhi t và lò quay. Khi b t li u ñi qua tháp trao ñ i nhi t 5 t ng s ñư c kh ñ m, kh cacbon b t li u và gia tăng nhi t ñ sau ñó b t li u ñư c ñưa qua lò quay. T i ñây ti p t c quá trình kh cacbonat và ñư c gia nhi t t i lúc clinker hóa, lúc này clinker ñư c t o thành. Clinker ñư c t o thành này ch y qua vùng làm ngu i cu i lò quay và b t ñ u k t kh i rơi xu ng sàn làm ngu i, lúc này nhi t ñ kho ng 1300÷1400oC. T i ñây nh h th ng làm ngu i g m giàn làm ngu i và qu t clinker s ñư c làm ngu i. c) Công ño n nghi n xi. Clinker sau khi ñã ñư c làm ngu i s ñư c v n chuy n b ng băng t i ñ n silo clinker (silo chính ph m và th ph m). N u clinker ñ t ch t lư ng t t s ñư c ñưa vào silo chính ph m. Clinker ñư c ñưa ñ n h th ng ñ nh lư ng nghi n xi, cùng v i các ch t ph gia (th ch cao, ñá bazan, ñá ñen) l y t kho ph gia b ng h th ng băng t i. T i ñây s ñư c ñ nh lư ng b ng 4 cân ñ nh lư ng ñ ñ nh lư ng m i lo i trư c khi ñưa vào nghi n xi măng nh máy nghi n bi. K t thúc c a khâu nghi n bi ta thu ñư c s n ph m chính là xi măng r i. c) Công ño n ñóng bao. Xi măng r i s ñư c ñưa t i lưu tr 3 silo xi măng. T các silo xi măng nh h

th ng băng t i mà xi măng này s ñư c ñưa ñ n b ph n ñóng bao g m 3 máy ñóng bao t ñ ng. Xi măng sau khi ñư c ñóng bao s ñư c v n chuy n b ng băng t i t i c ng xu t xi măng và ñư c v n chuy n b ng ñư ng th y ñ n nơi tiêu th . Ngoài ra t i

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

10

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

ñ u vào c a khâu ñóng bao còn có h th ng băng t i v n chuy n xi măng ñ n ph u ch a xi măng r i (60 t n) và ñư c xu t ñi b ng ñư ng b . I.1.2. Sơ ñ công ngh

Hình I.2: Sơ ñ công ngh SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

11

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

I.1.3. Nguyên li u s n xu t xi măng Xi măng ñư c s n xu t t các nguyên li u cơ b n sau: ðá vôi ð t sét Các ph gia g m hai nhóm: • Nhón nghi n li u: cao Silic, qu ng S t. • Nhóm nghi n xi: Th ch cao, Bazan, ðá ñen • Than ñá: làm nhiên li u

ð p ñá vôi Bao g m m t ph u ch a có th tích 70m3 chuy n ñá vôi kích c (0÷1200 mm) vào máy ñ p búa xung l c nh thi t b c p li u t m (có xích cào), qua băng rung ñá vôi có kích c t 0÷80 mm (trong ñó có 90% dư i 60 mm). Kho ch a ñá vôi Dùng ñ ch a ñá vôi, có th ch a ñư c kh i lư ng 17500 t n. Kho ch a ñá vôi có các h th ng cào li u, c n băng t i r i li u, h th ng l c b i túi . . . ð p sét Bao g m m t ph u ch a có th tích 40m3 chuy n ñ t sét (0÷500 mm) vào máy cán tr c ki u con lăn nh thi t b c p li u t m, ñ t sét ra có kích c dư i 60mm chi m 90%. Kho sét Dùng ñ ch a ñ t sét, ñư c chia làm hai lu ng gi ng nhau và m i lu ng ch a ñư c 7000 t n. Bên trong có các thi t b r i và cào li u. Kho ph gia Ch a các nguyên li u ph gia, ñư c chia làm 5 ngăn riêng bi t : Cao Silit : 2500 t n 2500 t n 3000 t n 2500 t n 55000 t n

Qu ng s t : Th ch cao : ðá ñen Bazan : :

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P ð nh lư ng nghi n li u

12

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

ð nh lư ng các nguyên li u: ñá vôi, ñ t sét, qu ng s t, cao silit nh 4 cân ñ nh lư ng g n dư i 4 bin ch a nguyên li u ñó. Nghi n li u Là nghi n thô các nguyên li u trên. H th ng này bao g m: máy nghi n li u, h th ng cyclon hi u su t cao, tháp ñi u hòa… Silo ph i li u Dùng ñ ch a b t li u. Tháp trao ñ i nhi t Th c hi n quá trình Canxi hóa, gia nhi t cho cho b t li u theo nguyên t c ñ i lưu. Tháp trao ñ i nhi t g m hai nhánh 5 năm t ng c p. Lò quay: cho ra clinker. Thi t b làm ngu i ð làm ngu i clinker, nó bao g m h th ng qu t làm ngu i, h th ng giàn làm ngu i, vòi phun nư c (ch ho t ñ ng trong trư ng h p nhi t ñ clinker ra quá cao). Silo Clinker Dùng ñ ch a Clinker, g m hai ph n: Silo chính ph m Silo th ph m ð nh lư ng nghi n xi: ð nh lư ng Clinker, th ch cao, ñá ñen, bazan nh 4 cân ñ nh lư ng ñ t dư i 4 bin nguyên li u tương ng. Nghi n xi Nghi n xi măng nh máy nghi n bi ch a các bi trong 2 ngăn. Silo xinăng Bao g m 3 silo gi ng nhau cùng dùng ñ ch a xi măng, m i silo ch a ñư c 12000 t n. ðóng bao Th c hi n ñóng bao nh các máy ñóng bao t ñ ng. Xu t xi măng r i Xu t xi măng r i tr c ti p lên các xe,có cân tr ng lư ng.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P Các h th ng khác • H th ng l c b i túi.

13

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

• H th ng l c b i tĩnh ñi n. • H th ng g u nâng. • H th ng băng t i. • Các lo i van: van 2 ng , van cánh kh , van phân ph i. I.2. GI I THI U H TH NG CUNG C P ðI N CHO NHÀ MÁY H th ng ñi n c a toàn nhà máy ñư c cung c p t tr m bi n áp 110KV g m hai máy bi n áp: 115/38,5/6,3 KV có công su t: 2x25 MVA. Do yêu c u c a c a ph t i ñi n mà tương ng v i 14 công ño n c a dây chuy n công ngh s n xu t s n ph m thì có 14 tr m bi n áp l y ngu n t hai máy bi n áp chính cung c p ñi n riêng cho t ng công ño n sau: Tr m SS01: Tr m ñ p ñá vôi Cung c p ñi n tr c ti p (6,3 KV) cho ñ ng cơ nghi n ñá vôi có công su t ñ nh m c P =1000 KW. Ngoài ra tr m ñi n tr m còn s d ng m t máy bi n áp 6,3/0,4 KV có Sdm =1000 KVA ñ cung c p ñi n cho các thi t b khác ph c v cho quá trình v n chuy n ñá vôi (MCC 01). Tr m SS02: ð nh lư ng nghi n li u. Tr m ñư c ñ t m t máy bi n áp 6,3/0,4 KV có Sdm = 1000 KVA cung c p cho công ño n nghi n li u, v n chuy n và kho lưu tr (MCC 03). Tr m SS03: Tr m nghi n thô. Cung c p ñi n tr c tíêp (6,3 KV) cho quá trình nghi n thô bao g m hai ñ ng cơ máy nghi n thô có công su t ñ nh m c 3200 KW và 2800 KW. Ngoài ra tr m còn ñ t m t máy bi n áp 1600 KW/6,3/0,4 KV ñ cung c p ñi n cho quá trình v n chuy n than và các thi t b ñi n khác (MCC 02). Tr m SS04: Lò quay ðư c ñ t 5 máy bi n áp cung c p ñi n cho lò nung bao g m:hai ñ ng cơ công su t 1000KW, m t ñ ng cơ công su t 500 KW và m t ñ ng cơ 1 chi u có công su t 500 KW, còn l i 1 máy bi n áp c p cho MCC (MCC 04). Tr m SS05: Cung c p ñi n cho công ño n làm ngu i Clinker. Tr m ñư c ñ t ba máy bi n áp: 800 KVA/6,3/0.69 KV; 200 KVA/6,3/0,4 KV; 1600 KVA/6,3/0,4 KV (MCC 06).

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

14

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Tr m SS06: Cung c p ñi n cho quá trình nghi n và v n chuy n than. Hai ñ ng cơ công su t 600 KW và 350 KW s d ng ñi n áp 6,3 KV. Ngoài ra tr m còn ñư c ñ t m t máy bi n áp ñ cung c p ñi n cho quá trình v n chuy n vào kho lưu tr than và các thi t b khác (MCC 08). Tr m SS07: Cung c p ñi n cho tr m ñ p ph gia. ð ng cơ tr m ñ p ph gia có công su t 315 KW l y ñi n 6.3 KV. Ngoài ra tr m còn ñ t m t máy bi n áp 630 KVA/6,3/0.4 KV ñ cung c p ñi n cho kho lưu tr và các thi t b khác (MCC 10). Tr m SS08: Cung c p ñi n cho công ño n nghi n xi măng. Tr m l y ñi n tr c ti p 6,3 KV cung c p cho hai ñ ng cơ công su t 7700 KW và 870 KW. Ngoài ra tr m còn ñ t m t máy bi n áp 630 KVA/6,3/0,4 KV cung c p ñi n cho kho lưu tr và các thi t b ñi n khác (MCC 11). Tr m SS09: Cung c p ñi n cho công ño n ñóng bao và silo ch a xi măng cùng các thi t b khác (MCC 12). Tr m SS10: C p ñi n cho ñ ng cơ phun nư c (MCC 13) và kho d u (MCC 14) nh m t máy bi n áp công su t 1000 KVA/6,3/0,4. Tr m SS11: Cung c p ñi n cho xư ng cơ ñi n c a nhà máy nh m t máy bi n áp công su t 630 KVA/6,3/0,4. Tr m SS12: Cung c p ñi n cho tr m ñ p sét, kho lưu tr và quá trình v n chuy n sét cùng các thi t b khác nh m t máy bi n áp 630 KVA/6,3/0,4 KV (MCC 09). Tr m SS13: Cung c p ñi n cho trung tâm ñi u khi n s n xu t c a nhà máy nh m t máy bi n áp công su t 630 KVA/6,3/0,4 KV. Tr m SS14: C p ñi n cho c ng xu t s n ph m và ph c v v n chuy n (MCC 16). c ng

T t c 14 tr m bi n áp trên toàn b m t b ng nhà máy phù h p cho vi c cung c p ñi n cho m i công ño n c a quá trình s n xu t.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

15

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

CHƯƠNG II: T NG QUAN H TH NG THÔNG TIN ðO LƯ NG VÀ ðI U KHI N TRONG CÔNG NGHI P H th ng thông tin ño lư ng và ñi u khi n trong công nghi p là h th ng th c hi n nhi u ch c năng khác nhau.Các ch c năng này ñư c tích h p trong h th ng th ng nh t nh m m c ñích h tr ,ph i h p thông tin trong toàn h th ng ñ ñ m b o cho quá trình ñi u khi n và qu n lý s n xu t hi u qu nh t. H th ng có các ch c năng cơ b n sau: Ch c năng ño lư ng các thông s c a ñ i tư ng ñ nh n bi t và ñi u khi n ñ i tư ng. Ch c năng ki m tra các thông s c a ñ i tư ng ñ ñánh giá và c nh báo hay ñi u khi n ñ i tư ng. Ch c năng nh n d ng ñ i tư ng ñ ñi u khi n hay phân lo i s n ph m. Ch c năng ch n ñoán k thu t ñ ph t hi n h ng hóc ñ ra phương án s a ch a, hay c nh báo. Ch c năng ñi u khi n bao g m: + ði u khi n hi n trư ng. + ði u khi n giám sát. Ch c năng ñi u hành s n xu t. + Tính toán l p k ho ch s n xu t theo hư ng t i ưu hóa Ch c năng truy n thông t ñ i tư ng lên máy tính và ngư c l i. Ch c năng qu n lý s n xu t ,tính toán kinh t , l lãi , thương m i,v.v... Ch c năng giao ti p ngư i máy, thông tin ñư c ñưa lên màn hình dư i d ng các trang màn hình, ñ th , b ng bi u. Trong các h th ng hi n ñ i ngư i ta còn tích h p m t s ch c năng khác n a ñó là: ch c năng d phòng, ch c năng thi t k ch c năng b o m t, lưu tr v.v... Như v y m t h th ng thông tin ño lư ng và ñi u khi n trong công nghi p ñ m nhi m nhi u nhi m v , ñ th c hi n vi c này c n có chương trình t ng th v i k thu t l p trình hi n ñ i s d ng các ngôn ng l p trình m nh. II.1. H TH NG CAMAC (1976 -1986) H th ng CAMAC (Computer Application for Meaurement And Control), máy tính ph c v cho ño lư ng và ñi u khi n. II.1.1. Sơ ñ c u trúc c a h th ng CAMAC

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

16

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

H th ng CAMAC do hãng Hewlett Parcard (HP) thi t k ch t o vào năm 1976.Và ñư c công nh n là m t h th ng tiêu chu n qu c t ,ñây là s t ng h p ñ u tiên ñư c xây d ng.Thông tin t ñ i tư ng công nghi p (ðTCN) ñư c t p trung v m t máy tính Mini PDP-11 qua modul I/O t các b c m bi n (S).Máy tính s x lý thông tin ñ ñưa ra màn hình hi n th (MH),ra máy in (MI),máy ghi t (băng t hay ñĩa t ),thông tin ñưa vào b ng bàn phím (BP) hay băng ñ c l ... H th ng bao g m các modul ch c năng và các kh i ñi u khi n có t t c 7 t ng m i t ng có 24 modul ch c năng và 1 kh i ñi u khi n có kh năng ghép n i v i máy tính thông qua modul ch c năng;vi c trao ñ i thông tin gi a các kh i modul ch c năng và các kh i ñi u khi n ñư c th c hi n nh 86 thanh cái song song.
MH Ghi băng t MINI COMPUTER PDO-11

MI

BP

Modul Ch c năng

Kh i ÐK

Modul I/O ÐTCN S S A A

Hình II.1: Sơ ñ c u trúc c a h th ng CAMAC

Kênh d ki n ñ m b o truy n thông tin ñ n 24 bit v i chu kỳ truy n là 10 − 6 s. Modul các t ng có th n i v i thi t b ngo i vi. Trong h CAMAC các modul ch c năng có th chia làm 5 nhóm chính: Nhóm 1: Modul vào ra g m các b ADC,DAC,thi t b thu th p d li u (dư i d ng tương t hay s ),b ñ m ,b ñ ng b ... Nhóm 2: Bao g m các thi t b ngo i vi;ch th s ,ch th tương t ,máy in,màn hình. Nhóm 3: Các modul ghép n i ,các b nh t (băng t ,ñĩa t ),các máy ñi n báo. Nhóm 4: Các MUX,DEMUX tác ñ ng nhanh ,các b khu ch ñ i,các b h n ch . Nhóm 5: Các b bi n ñ i mã t mã cơ s 2 thành mã BCD,các b nhân chia và phép tính s h c.

Ngu n cung c p c a h CAMAC cho các t ng là ± 24 V và ± 6 V.
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

17

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

II.1.2. Ch c năng c a h th ng CAMAC

H th ng CAMAC có th th c hi n các ch c năng cơ b n ñó là : ño lư ng các thông s t ñ i tư ng công nghi p ,giám sát quá trình như ki m tra t ñ ng , nh n d ng phân lo i s n ph m , tính toán x lý thông tin ño và ñi u khi n quá trình s n xu t công nghi p .H th ng còn cài ñ t c h chu n ñoán k thu t ñ phát hi n và x lý s c hư h ng hay c nh báo cho ngư i v n hành bi t ñ x lý.
II.1.3 ð c ñi m c a h th ng CAMAC

CAMAC là h th ng ño và ñi u khi n t p trung thông tin ño lư ng ñư c truy n dư i d ng dòng ñi n 4-20 mA qua A/D (trong I/O)dư i d ng s ñư c truy n lên máy tính(máy tính Mini PDP – 11) Ta có th th y ngay r ng các Sensor và Actuator chưa ñư c thông minh hóa . H th ng theo hư ng c u trúc song song do ñó mà ph c t p và c ng k nh.
II.1.4.Ưu , như c ñi m c a h th ng CAMAC

Ưu ñi m: +C u trúc g n gàng; +Ghép n i v i m t s lư ng l n các kênh ño; +Có th ñưa tín hi u ra ngoài ; +Có th liên h v i t t c các modul c a h th ng và cùng m t lúc có th th c hi n nhi u kênh; +Không ph thu c vào lo i máy tính,có th l p trình ph bi n ,không ph thu c vào nhi m v c th . Như c ñi m: +S d ng các Sensor không thông minh; +Không qu n lý ñư c h th ng l n, ph c t p, vì thông tin t p trung v m t máy tính r t d b quá t i; +H n ch v s lư ng các ñ u vào và ñ u ra; +Tính n ñ nh c a h th ng kém; +Các Actuator cũng chưa ñư c thông minh hóa; +C u trúc ph c t p c ng k nh;

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

18

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

II.2. H TH NG SCADA (1986 – 1992) II.2.1.Khái ni m chung

SCADA (Supervisory Control Data Acquisition): H th ng t ñ ng ñi u khi n giám sát và thu th p qu n lý s li u. Các h SCADA ñư c th c hi n trên s phát tri n ng d ng máy tính , vi ñi u khi n vào ñi u khi n và truy n tin, k t h p v i k thu t ño lư ng và các Sensor thông minh trong công nghi p. SCADA là m t công c t ñ ng hóa trong công nghi p dung k thu t vi tính PLC – RTU ñ tr giúp vi c ñi u hành k thu t c p tr c ban c a s n xu t công nghi p t c p phân xư ng, xí nghi p cho t i c p cao nh t c a m t công ty. Tùy theo tr ng tâm c a m t nhi m v mà m t h th ng SCADA có nh ng thành ph n khác nhau, nhưng thông thư ng có ñ nh ng thành ph n sau : - Giao di n : ngư i – máy (sơ ñ công ngh , ñ th , phím thao tác ). - Cơ s h t ng truy n thông công nghi p. - Ph n m m k t n i v i các ngu n d li u (Driver cho các PLC, các modul vào ra, các h th ng Bus trư ng). - Cơ s d li u quá trình. - Các công ngh h tr trao ñ i tin t c (Messaging), qu n lý s c (Alarm), h tr và l p báo cáo (Reporting). M t h th ng SCADA có th th c hiên các công vi c sau: - Giám sát và phân tích ho t ñ ng c a h th ng. - Qu n lý quá trình s n xu t. - Giám sát l i ñ ñ m b o ch t lư ng s n xu t c a h th ng.
II.2.2.Sơ ñ c u trúc c a h th ng SCADA

T 1986 khi các PLC (Programable Logic Controler, b vi ñi u khi n l p trình) xu t hi n thì l p t c ñư c ng d ng ñ ch t o các h th ng SCADA. T ñ i tư ng các Sensor (S) thu th p các tín hi u ño ñưa vào các Modul I/O ñ vào PLC, các PLC có nhi m v x lý sơ b thông tin ño sau ñó truy n lên máy tính ch thông qua h th ng Profi Bus và t máy tính ch thông tin l i ñư c truy n v Actuator (A). ð th c hi n nhi m v ñi u khi n các ñ i tư ng công nghi p. trung tâm b trí hai máy tính d phòng cho nhau ñ u ñư c n i v i ProfiBus. Vi c truy n thông tin ñư c th c hi n b ng chu n RS 485, gi a các máy tính là RS 232. H th ng ñư c thi t k sao cho t máy tính ch ngư i v n hành có th can thi p ñ n b t kỳ ñi m nào trên hi n trư ng.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

19

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN
Internet

PC
MI

PC
MI

BP Profi BUS

BP

PLC 1

PLC 2

PLC n

I/O

I/O

I/O

S

A

S

A

S

A

Hi n

trư ng

Hình II.2: Sơ ñ c u trúc h th ng SCADA II.2.3.Ch c năng c a h th ng SCADA.

H SCADA là h th ng ñi u khi n t p trung, trong ñó ch c năng chính là thu th p d li u và giám sát, ch th c hi n m t ph n ch c năng ñi u khi n. Thu th p t xa (qua ñư ng truy n s li u ) các s li u v s n xu t và t ch c vi c lưu tr trong nhi u lo i cơ s d li u (s li u l ch s v s n xu t, s ki n thao tác v báo ñ ng, …). Dùng các cơ s d li u ñó ñ cung c p nh ng d ch v ñi u khi n - giám sát s n xu t. Hi n th báo cáo t ng k t và quá trình s n xu t. ði u khi n t xa quá trình s n xu t. Th c hi n các d ch v truy n s li u trong h và ra ngoài. Kh năng phát tri n Driver cho các ph n c ng: Thông thư ng các nhà cung c p công c phát tri n h SCADA ñ u ñã xây d ng s n các Driver cho các PLC thông d ng. Nghĩa là h SCADA ñ m nhân h u h t các ch c năng cơ b n c a m t h th ng thông tin ño lư ng và ñi u khi n trong công nghi p ñó là: Ch c năng ño lư ng, hi n

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

20

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

th , lưu gi s li u ño; ch c năng ki m tra t ñ ng, giám sát; ch c năng nh n d ng phân lo i s n ph m ; ch c năng ch n ñoán k thu t; ch c năng ñi u khi n quá trình. Ngoài ra h còn có th truy n s li u ra ngoài thông qua Ethenet. V ch c năng d phòng ch có các máy ch ñư c d phòng còn các PLC,T/O Modul ñ u không có d phòng do ñó mà gi m ñ tin c y c a h th ng.
II.2.4.ð c ñi m c a h th ng SCADA

H th ng SCADA cho phép bi u di n h th ng th c hiên trên máy tính ñ quan sát tr ng thái hi n th i và ghi l i các thông tin v ho t ñ ng c a h th ng, nh ñó mà ngư i v n hành có th xác ñ nh ñư c v trí x y ra s c . Không nh ng th các h SCADA hi n ñ i còn có kh năng ch n ñoán s c và có cách kh c ph c trên cơ s các s li u thu th p ñư c. T ñó, h th ng SCADA có m t s ñ c ñi m sau: Công ngh SCADA cho phép thu th p d li u t nhi u thi t b khác nhau t xa và ñưa m t s l nh ñi u khi n cho các thi t b t xa ñó. V giao th c: H SCADA là h ñi u khi n giám sát có giao th c truy n thông m , Modbus ho c t ñ nh nghĩa giao th c truy n thông v i các PLC. Tính linh ho t: H SCADA là m t h th ng có ñ linh ho t cao. Cho phép k t n i nhi u server v i các b ñi u khi n khác nhau m i Data server có th có m t c u trúc cơ s d li u khác nhau và có nhi m v giám sát v i m t s bi n nh t d nh. Kh năng d phòng: Do nhi m v chính c a SCADA ko ph i là ñi u khi n toàn h th ng mà ch t p trung giám sát, nên yêu c u v kh năng d phòng là không cao, thông thư ng ch có d phòng c p trên cùng – máy tính ch PC. Hi n th c nh báo: Hi n th các giá tr , tín hi u c nh báo, báo ñ ng. ðây chính là tín hi u v giá tr gi i h n và các tr ng thái c a thi t b . ð c ñi m n i b t nh t c a h th ng SCADA là h th ng t p trung, vì v y kh năng qu n lý h th ng l n là r t h n ch , ch phù h p v i các ñ i tư ng v a và nh trong công nghi p.
II.2.5.Ưu như c ñi m c a h thông SCADA

Ưu ñi m: + C u trúc ph n c ng c a h SCADA ñơn gi n, giá thành r . + Các thi t b ph n c ng có th ñư c cung c p t nhi u nhà cung c p khác nhau. + Có th v n hành h th ng t máy ñi u khi n trung tâm. + Qu n lý ñư c h th ng v a và nh (nh hơn 100 ñi m). + S d ng các sensor thông minh trong công nghi p.
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

21

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Như c ñi m: + H SCADA là h th ng t p trung nên không qu n lý ñư c nh ng h th ng l n, ph c t p vì quá t i. + Không có ph n m m chuyên d ng ph c v cho d phòng. + Kh năng cho phép m r ng các ñi m ño và ñi u khi n là r t khó khăn. + Tính n ñ nh c a h th ng không cao. + Ch qu n lý ñư c nh ng h th ng nh (dư i 100 ñi m ño). Tuy nhiên ngày nay trong công nghi p có nh ng h th ng ñòi h i m c ñ t p trung cao.
II.3. H TH NG DCS (1992 – 2002) II.3.1. Khái ni m chung.

H th ng ñi u khi n phân tán ñư c hi u như là h th ng d a trên các ph n c ng và ph n m m ñi u khi n và thu th p d li u trên cơ s m t ñư ng truy n thông tin t c ñ cao, các module ñư c phân tán và t ch c theo m t c u trúc nh t ñ nh v i m t ch c năng nhi m v riêng. Các thi t b giao ti p trên ñư ng truy n t c ñ cao này cho phép ghép n i d dàng v i các thi t b ngo i vi khác như PLC, các máy tính ñi u khi n giám sát. Gi ng như tên g i v h th ng ñi u khi n phân tán - Distributed Control System, các ch c năng ñi u khi n ñư c phân b kh p h th ng ñ thay cho vi c x lý t p trung trên m t máy tính ñơn l . M t h th ng DCS tiêu bi u có các tr m ñi u khi n ho t ñ ng ñ c l p và ñi u khi n t ng b ph n chuyên d ng c a nhà máy. Hơn n a, trong h th ng có m t vài tr m ñi u hành ñ giám sát các d li u trong các tr m ñi u khi n, cung c p các giao di n ñ h a và cho phép ngư i v n hành th c hi n các thay ñ i m t cách d dàng. ðây là m t mô t m r ng v m t h th ng DCS nhưng mô t này cũng phù h p v i m t h th ng g m các PLC và các PC v i các ph n m m giám sát v n hành. ði u này d n ta t i m t ñ nh nghĩa quan tr ng th hai c a h th ng DCS. M t h th ng DCS là m t h th ng tích h p ñ y ñ v i m t h cơ s d li u toàn c c. Không gi ng như các h th ng d a trên PLC, ta không th s d ng các b ñi u khi n khác nhau và các tr m ñi u hành t nh ng nhà cung c p khác nhau r i k t h p chúng l i v i nhau. M t h th ng DCS là m t h th ng hoàn ch nh, trong ñó vi c truy n thông, trao ñ i d li u gi a các b ph n c a h s không ñư c th hi n ñ i v i ngư i dùng. Ngoài ra, n u m t ñi m (ho c kh i ch c năng) ñư c t o ra trong m t b ñi u khi n thì sau ñó, toàn b h th ng s nh n bi t nó. T c là không c n ph i t o m t cơ s d li u riêng trong tr m ñi u hành ñ phù h p v i d li u trong các b ñi u khi n vì thông tin ñã ñư c t ñ ng t o ra trong toàn b h th ng.
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

22

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

II.3.2.Sơ ñ c u trúc h th ng DCS
ICS ICS

HIS1 M1 PC

Internet

HIS2 PC M1

BP

BP

Control BUS

CPU chính FCS com. 1

CPU D phòng com.

CPU chính FCS com. I/O modul chính Profi BUS n

D

CPU phòng com.

I/O modul

I/O modul

I/O modul D phòng

Profi BUS

UT

DAQ

DAQ

UT

s

s

s

A

s

A

s

Hi n trư ng công ño n 1

s s A A Hi n trư ng công ño n n

s

Hình II.3: Sơ ñ c u trúc h th ng DCS

Trong sơ ñ bao g m : Tr m v n hành trung tâm ICS (Information and Command Station): G m máy tính (PC) và các thi t b ph tr khác, có ch c năng hi n th các thông tin v dây chuy n, cho phép ñi u khi n dây chuy n t máy tính này. Trong ñó, giao th c ngư i – máy HIS (Human Interface Station) ñư c s d ng ch y u cho vi c v n hành và giám sát: Theo dõi s thay ñ i các thông s c a quá trình, các giá tr ñi u khi n và ñưa ra các báo cáo khi c n thi t ñ ngư i v n hành có th nhanh chóng n m b t tr ng thái v n hành c a quá trình s n xu t. Tr m ñi u khi n hi n trư ng FCS (Field Control Station), g m hai CPU (trong ñó có m t b ñ d phòng ) và các modul vào ra. Các tr m ñi u khi n hi n trư ng là trung tâm c a h th ng ñi u khi n, là thi t b c n thi t cho nhà máy làm vi c liên t c do FCS x lý các ch c năng ñi u khi n quá trình liên t c hay theo nhóm trong h th ng. Các tr m FCS s d ng các giao di n truy n thông ñ k t n i h th ng v i các thi t b như h thu th p d li u (DAQ) hay các Sensor và Atuator. V ch ñ d
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

23

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

phòng, m i CPU cùng th c hi n m t quá trình tính toán và k t qu s so sánh v i nhau qua b so sánh. N u k t qu tính toán gi ng nhau thì b n m ch s ho t ñ ng bình thư ng, k t qu s ñư c g i t i b nh và card giao di n Bus. B nh chính: s d ng mã s a sai ñ thay ñ i nhanh chóng các bit b sai trong quá trình truy n d li u. N u k t qu tính toán khác nhau, b so sánh s ñ t card CPU b b t thư ng và chuy n sang card CPU d phòng. Như v y, b d phòng s th c hi n m t quá trình tính toán tương t như trong b hi n hành và khi ñư c chuy n sang tr ng thai làm vi c thì k t qu tính toán s ñư c truy n t i b nh và card giao di n bus mà không có s gián ño n trong ñi u khi n. N u m t l i trong trong CPU b t thư ng ñư c phát hi n thì h ch n ñoán k thu t s ki m tra ph n c ng CPU. N u không có l i ph n c ng thì l i này ñư c coi là l i t c th i và card CPU s ñư c chuy n t tr ng thái b t thư ng sang d phòng. Các modul vào/ra nh n tín hi u tr c ti p t hi n trư ng và ñưa ra quy t ñ nh ñi u khi n. Các modul vào chuy n ñ i tín hi u vào thành các d ng d li u s qua A/D trong FCS. Các modul ra chuy n ñ i các d ng tín hi u này thành các tín hi u tương t qua D/A ho c tín hi u relay. Các modul truy n thông (có c ng COM n i RS 485 ) s ghép n i m ng v i các thi t b có ghép n i v i RS 485 như UT (Unit Transmiter) mà các thi t b này ch có ch c năng hi n th thông tin ho c DAQ. Thi t b t i hi n trư ng g m các sensor ño lư ng, các cơ c u ch p hành (Actuator), các b ch th c nh báo, ñi u khi n, các b chuy n ñ i chu n hóa (Transduser), hay m t h th ng thu th p d li u DAQ. Như v y trong h th ng DCS luôn có d phòng, các thi t b d phòng bao g m: máy tính ch (PC),máy tính công nghi p CPU, các Modul vào/ra (I/O modul), và các b ngu n, ñ m b o cho h th ng luôn làm vi c n ñ nhkhông ph i d ng máy khi h ng hóc nh v y mà tăng ñư c năng su t và ch t lư ng s n ph m ñ u ra.
II.3.3. Ch c năng c a h th ng DCS

Cũng như h th ng SCADA, h th ng DCS cũng có nh ng ch c năng cơ b n và các ch c năng phát tri n ñó là: - Ch c năng ño lư ng các thông s c a ñ i tư ng công nghi p, hi n th và lưu tr s s li u ño. - Ch c năng ñi u khi n bao g m: + ði u khi n quá trình; + ði u khi n logic (logic rõ và logic m ); + ði u khi n trình t . - Ch c năng nh n d ng ñ ñi u khi n và ñ phân lo i s n ph m. - Ch c năng ch n ñoán k thu t ñ phát hi n h ng hóc, ph c v cho d phòng và s a ch a thay th (x lý s c ).
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

24

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

- Ch c năng d phòng (c ph n c ng à ph n m m). - Ch c năng b o toàn h th ng (System Safety). - Ch c năng t ch c theo hư ng t i ưu hóa (t n ít nguyên li u, nhiên li u nh t), l p k ho ch s n xu t v.v… H th ng có ch a các tr m k thu t (EWS – Engineering Work Station)th c hi n các ch c năng nhưi thi t k , ñ nh nghĩa các thi t b k t n i trong h th ng. EWS th c hi n ch c năng phân vùng qu n lý h th ng. Máy tính th c hi n ch c năng c a EWS có th dung chung v i tr m v n hành. Th c ch t khi c n m r ng h th ng thì tr m EWS chính là công c ñ c l c ñ th c hi n. - Ch c năng giao di n ngư i – máy (HMI – Human Interface Station). Ch c năng này do tr m v n hành (OS – Operating Station) th c hi n bao g m máy tính cá nhân PC, màn hình, bàn phím chuyên d ng, có kh năng hi n th các thông tin c a h th ng dư i d ng các trang màn hình. - Th m nh c a h DCS là kh năng x lý d li u tương t và th c hi n các trình t ph c t p (ñi u khi n trình t ) và t i ưu hóa các quá trình (ñi u khi n quá trình).
II.3.4.ð c ñi m c a h th ng DCS

H th ng DCS có c u trúc phân tán nên có các ñ c ñi m sau: Hi n trư ng ñư c tách nhi u công ño n m i công ño n do m t CPU ñ m nh n.Các CPU này ho t ñ ng ñ c l p nhau, k t qu ñư c báo cáo lên máy tính ch (PC) do ñó mà h n ch ñư c vi c t c ngh n thông tin cũng như xung ñ t thông tin như h SCADA (h t p trung). Do có c u trúc phân tán mà h DCS có th qu n lý ñư c ñ i tư ng công nghi p l n, ph c t p. DCS cho phép thay ñ i chương trình mà không làm gián ño n vi c ñi u khi n h th ng. DCS cho phép bi u di n toàn b quá trình, thi t b trong nhà máy thông qua các ñ i tư ng ñ h a và các giao th c ñi u khi n. DCS có tính m : + H DCS ñư c thi t k theo tiêu chu n qu c t (theo chu n m c c a h th ng m OSI) cho nên có th thay th thi t b c a b t kỳ hãng nào khi c n thi t . + Có kh năng m r ng khi có ñ u tư mà không c n thay ñ i c u trúc ñã thi t k trư c ñó (c ph n c ng l n ph n m m). + Có th k t n i v i các h khác như : SubDCS, SCADA hay Ethenet và Internet v.v… ñ trao ñ i thông tin, kinh nghi m v n hành khi c n thi t.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

25

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

II.3.5. Ưu, như c ñi m c a h th ng DCS

Ưu ñi m: + Giao di n ti n l i. Các ch c năng d phòng linh ho t. + Có kh năng ñáp ng nhanh, t c ñ truy n thông tin cao. + Có th k t n i v i Ethenet, Internet và d k t n i v i các h th ng khác như các h SCADA, SubDCS… + Tính n ñ nh c a h th ng cao. + Có d phòng (c ph n c ng l n ph n m m) do v y ñ tin c y c a h th ng r t cao. + Có tính b o m t t t. + H th ng có tính m nên r t linh ho t, ñ c bi t là khi c n m r ng r t d dàng. + Có chương trình chuyên d ng cho v n hành. + Giao di n rõ ràng, d hi u, ti n l i cho ngư i v n hành. + Thích h p cho các h th ng l n, ph c t p (các dây chuy n s n xu tl n). + Có kh năng m và tích h p cao: Có th thay th thi t b c a b t kỳ hãng nào ho c m r ng, nâng c p khi có ñi u ki n, k t n i v i m ng máy tính toàn c u… + Truy c p d li u s d ng các tagname: Tagname là m t tên g i b t kỳ ñư c d nh nghĩa b i ngư i s d ng, ñư c áp d ng cho các kh i ch c năng và các ñi m I/Otrong tr m ñi u khi n. Do v y ngư i v n hành theo dõi h th ng có th truy c p t i b t kỳ m t ñ i tư ng nào trong h th ng thông qua các tagname. Như c ñi m: + Chưa có qu n lý s n xu t và qu n lý kinh t hoàn ch nh. + K t c u c a h th ng ph c t p. + H DCS ch thích h p cho các h th ng l n. + Không phù h p v i các h th ng v a và nh , vì giá thành quá cao.
II.4. H TH NG THÔNG TIN TÍCH H P (2002 – ð N NAY). H TH NG IIS (INTEGATED INFORMATION SYSTEM )

Vào năm 1998, t i h i ngh khoa h c th gi i v t ñ ng hóa t ch c t i Nh t B n ñã ñua ra ý tư ng xây d ng m t h th ng tích h p thông tin.Trong h th ng này s tích h p t t c các lo i thông tin bao g m: Thông tin ño lư ng ñi u khi n các ñ i tư ng trong công nghi p. Thông tin v ho t ñ ng c a các dây chuy n công nghi p. Thông tin v quá trình ñi u hành s n xu t. Thông tin v kinh t . Thông tin v năng l c c a nhà máy.
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

26

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Thông tin v giao dich thương m i v.v… ð n năm 2002, m t h th ng như v y ñã ra ñ i, h IIT (Industrial Information Technogy) c a hãng ABB. ð n năm 2005 nó nh n ñư c gi i thư ng qu c t do nh ng tính năng n i tr i c a nó. V m t c u trúc c a h th ng không khác m y so v i h DCS, cũng có nh ng ñ c ñi m như h phân tán, tính năng m cho các CPU m nh (Ví d như AC 800). V m t ch c năng: Ngoài ch c năng ñi u khi n (ñi u khi n quá trình, ñi u khi n logic, ñi u khi n trình t ), ch c năng giám sát như h DCS, h th ng còn ñ m nh n ch c năng ñi u hành s n xu t ñó là: + Qu n lý kinh t c p công ty: theo dõi ñánh giá k t qu s n xu t trong toàn công ty. + L p k ho ch s n xu t d a vào tình tr ng thi t b , ñ u vào, ñ u ra s n ph m. + Tính toán t ch c theo hư ng t i ưu hóa. + Tính toán kinh t : * Th ng kê s li u v s n xu t kinh doanh, t ng chi phí, nguyên li u, nhiên li u, chí phí ti n lương công nhân, các chi phí khác. * Tính toán giá thành s n ph m ñ u ra. * Tính toán l lãi cho t ng ngày. * X lý ñơn ñ t hang, giao d ch thương m i. * Qu n lý kho tàng. + Ho ch ñ nh tài nguyên c a công ty v : * Tài chính. * Nhân l c s n xu t. * V t tư nguyên li u v.v… + D báo v s phát tri n hay suy thoái c a s n xu t ñ ñua ra nh ng chi n lư c thích ng cho t ng tháng, t ng quý hay t ng năm v.v… Ph i nói r ng h th ng IIS là h th ng hoàn ch nh, ngày càng ñóng vai trò quan tr ng trong s n xu t và kinh doanh trong các xí nghi p công nghi p. Như v y h IIS là h th ng ñi u khi n tích h p có tính năng vư t tr i so v i các h khác, nó ñư c phát tri n d a trên s k th a c a h DCS, kh c ph c ñư c nh ng như c ñi m c a h DCS v qu n lý s n xu t và kinh t . Tuy nhiên, nó là h th ng có giá thành cao. Dư i ñây ta s kh o sát k hơn v h th ng IIS, ñó là h IIT c a hãng ABB ñư c thi t k theo hư ng này.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

27

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

II.4.1. GI I THI U H TH NG TH NG TIN CÔNG NGHI P IIT (INDUSTRIAL INFORMATION TECHNOLOGY)

IIT – Industrial Information Technology, m t quan ñi m m i c a hãng ABB ñưa ra khi xây d ng m ng máy tính công nghi p. ðó là h th ng thông tin tích h p IIS (Integrated Information System ). IIT là m t gi i pháp do ABB ñưa ra nh m ñưa công ngh thông tin vào sâu trong lĩnh v c t ñ ng hóa, ño lư ng và ñi u khi n, nơi mà t trư c ñ n nay v n là m nh ñ t ñ c quy n c a các chu n công nghi p. IIT là m t gi i pháp mang tính t ng th v nhi u khía c nh: tích h p thông tin, s ti n l i cho ngư i s d ng, an toàn h th ng, v n hành có d phòng … Cũng như các h th ng công nghi p khác, IIT ñư c chia thành 4 c p: c p hi n trư ng, c p ñi u khi n, c p m ng công ty và c p liên m ng gi a các chi nhánh thông qua m ng Intranet ho c Internet.

Hình II.5: Sơ ñ t ng th chung c a IIT

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

28

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

II.4.1.1.C u trúc ph n c ng. C p hi n trư ng – Các thi t b vào/ra phân tán. Các thi t b vào/ra phân tán bao g m các thi t b như Sensor, Actuator… n m t i hi n trư ng. Chúng th c hi n ch c năng c a các thi t b c p ch p hành. Trong các h th ng m ng ngày nay, các thi t b hi n trư ng ph n l n là các thi t b thông minh có kh năng giao ti p theo các giao th c công nghi p, t c là tuân theo các h th ng Bus trư ng (Fieldbus),khi xây d ng h th ng fieldbus cho gi i pháp IIT, ABB ñã ñ t ra các yêu c u sau : H th ng ph i d s d ng, tích h p m m d o. Là h th ng m , t c là ph i h tr các giao th c công nghi p ñư c ch p nh n như: Profibus, Foundation Fieldbus, … Thay ñ i c u hình không nh hư ng ñ n các thành ph n ñang ch y và h th ng có d phòng nh ng nơi c n thi t. Tích h p thông tin t t, có th truy c p vào m i lo i thông tin b t c ñâu và d li u ph i ñư c th hi n d ng g n g i v i ngư i s d ng. Rõ ràng các thi t b hi n trư ng tham gia trong m ng truy n thông ñ u là các thi t b có cài ñ t vi x lý ho c vi ñi u khi n nh m s d ng các giao th c truy n thông, thông minh hóa thi t b ño và nhi u ch c năng khác n a.

Ki n trúc Fieldbus làm bi n m t d n các I/O vào ra, các thi t b thông minh hơn, có th n i th ng v i ñư ng bus, t b ñi u khi n ñ n t t c các Sensor; thi t b ch p hành ch c n m t ñư ng bus, thu n l i cho ñi u khi n phân tán, gi m ñư c lư ng dây, có th truy xu t d li u quá trình, c u hình và ch n ñoán tr ng thai t xa. Fieldbus c a IIT h tr t t c các tính năng cho thi t b HART, bên c nh ñó Fieldbus còn qu n lý thi t b b ng Process Portal A (ph n m m) thông qua các thông ñi p ch n ñoán và b sung các giá tr ño. Không nh ng th , ñ ñ m b o h th ng v n hành tin c y IIT thi t k d phòng t t c các c p c a Fieldbus. Ta có th th y t tr m v n hành, giám sát ñã có s d phòng, cho nên các ñư ng bus và các thi t b ch p hành. Riêng b ñi u khi n ta ch th hi n m t b vì b n thân trong b ñi u khi n ñó ñã thi t k hai CPU trong ñó m t CPU luôn ch y và m t CPU tr ng thai ch , s n sang ho t ñ ng khi CPU kia có s c . Không nh ng ñư c thi t k có d phòng mà Fieldbus c a IIT ñư c thi t k ngay t ñ u ñã mang tính m . ði u ñó th hi n ch : ta có th s d ng c Profibus, Foundation Fieldbus và tr c ti p c các thi t b HART. ðây là m t trong nh ng tính năng ñ c bi t mà các h th ng khác không có ñư c.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

29

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

M t tính năng mà ABB Fieldbus cung c p cho các ti n trình công nghi p dung m ng máy tính công nghi p: Tính tích h p thông tin: Ta có th truy c p vào các thi t b trư ng ñ c u hình ho c ch n ñoán,… t tr m v n hành (Operator Workplace).T ñó ta có th tăng t c ñ ñ nh v l i và gi m thi u th i gian ch t khi có s c . Qu n lý kinh t cao: Qu n lý tài nguyên, thi t b m t cách t i ưu, cung c p ñ y ñ các tính năng cho phù h p nh t v i thi t b . Tính toán kinh t , l lãi, thương m i ñi n t , l p k ho ch s n xu t … H th ng có tính năng m : Có th áp d ng cho t ng vùng, t ng ng d ng v i các ñ c thù khác nhau. + Có th thay th thi t b c a các hang khi c n thi t. + Có th m r ng h th ng khi có ñ u tư. + Có th n i m ng v i các h th ng khác và Internet ñ trao ñ i thông tin.
C p ñi u khi n, ñi u khi n giám sát và liên m ng công ty.

Trong các c p cao hơn này, IIT s d ng b giao th c TCP/IP nh m t n d ng t i ña kh năng c a nó. Như v y có th th y r c u trúc c a h giao th c TCP/IP có vai trò quan tr ng như th nào trong m ng máy tính công nghi p. Client/Server Network: Mô hình Client/Server là ph n quan tr ng c a h th ng t ñ ng hóa và ñư c ABB trang b cho t ch c m ng c a mình. M ng n i b nhà máy là m ng mà do ngư i dung có th t do l a ch n. Cũng có th hi u Client/Server Network n m dư i quy n qu n lý c a nh ng ngư i n m b t ñư c h th ng t ñ ng hóa trong khi m ng n i b nhà máy n m dư i quy n ñi u khi n c a phòng tích h p. ði m n i b t mang tích then ch t c a Client/Server Network và m ng n i b nhà máy là các Nodes (PCs) trên nó có kh năng truy c p ñ n t t c các d ch v trong h th ng. Mô hình Client/Server Network là m ng mà chúng ta mong mu n t t c các ngư i s d ng cu i Workplaces ñư c ñ t ch .
II.4.1.2. Ph n m m trong h IIT c a ABB

IIT ñư c xây d ng trên cơ s mong mu n mang l i hi u qu và l i ích t i ña cho ngư i dùng. ð th a mãn ñi u này, ki n trúc c a m ng IIT cho phép ngư i dung có th truy c p thông tin c n thiêt b t c ñâu, b t c lúc nào. m t c p ñ qu n lý cao hơn, ngư i s d ng c n có m t công c nào ñó ñ gi l i t t c thông tin v các m u c a ñ i tư ng và th c th khác nhau. Ví d như các quá trình mô ph ng, quá trình ñi u khi n, b o dư ng, chi phí v n hành, tr ng thái ch t lư ng c a thi t b , Object t các ñ i tư ng th c. Aspect Object như m t ñ i tư ng o nhưng mang ñ y ñ tính năng c a m t ñ i tư ng th c và tham chi u ñ n ñ i tư ng
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

30

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

th c. Nh có các Aspect mà ta có th th ng nh t phương pháp ti p c n ñ i tư ng ñ xem và lưu tr d li u không ph thu c vào thi t b ñó thu c hãng nào. Cũng nh có Aspect bject mà ta có th tích h p r t nhi u công c ñ h tr mô ph ng, l p báo cáo,v bi u ñ , … Và th c t Aspect ñư c th c hi n b ng cách t o thư vi n và do ñó ta có th xây d ng các thi t b gi ng nhau m t cách r t nhanh chóng. ð c bi t khi nhân b n có gì c n ñi u ch nh, ta không nh t thi t ph i ñi u ch nh t t c các ñ i tư ng, mà ch c n ñi u ch nh ñ i tư ng góc (lưu trong thư vi n). Nh ng thay ñ i ñó s ñư c c p nh t cho t t c các ñ i tư ng. C u trúc ph n m m: Hai gói ph n m m chính ñư c s d ng là Process Portal và Control IT.Ta s xét hai gói ph n m m này: + Process Portal: ðư c dùng ñ thi t k trên các máy tính ñi u khi n giám sát v i ch c năng thu th p, x lý thông tin, lưu tr , qu n lý và th c hi n ch c năng giao di n ngư i/máy… Process Portal là m t giao di n (HSI) Human – System v i ñ y ñ các ñ c trưng, ñư c thi t k nh m t o ñi u ki n và tr giúp vi c ñi u khi n, giám sát, s a ch a và h tr các quy trình và vi c qu n lý xí nghi p. Process Portal ñư c thi t k ñ ch y trên n n Windows 2000 k t n i v i công ngh web browser s d ng Microsoft Internet Explorer và Active X Controls. Process Portal v i cơ s thi t k d a trên công ngh tiêu chu n cung c p m t thông tin giao di n th ng nh t v i Windows t m t v trí cài ñ t. Nơi làm vi c h tr cho ngư i s d ng, s ñi u hư ng nh y c m v tr c giác v i các chương trình ñơn giúp h có th t p trung vào các ch c năng qu n lý và ho t ñ ng hiên th i, theo các lu ng thông tin qua h th ng, thi t b , h th ng ñi u khi n quá trình và toàn b xí nghi p. Process Portal cung c p m t giao di n ñ h a cho ngư i s d ng công c phân tích, l a ch n d li u x lý và c t gi , m t h th ng qu n lý c nh báo tiên ti n và Historian toàn di n. + Control IT: ðư c dùng ñ xây d ng ph n m m trên các b ñi u khi n, chúng th c hi n các ch c năng như: ñi u khi n logic, ñi u khi n cơ s , t ng h p d li u … Ph n m m ñi u khi n bao g m m t thư vi n l n các thi t b ñi u khi n, t các c ng AND t i các b PID. Các kh i ch c năng ñi u khi n như các ñ ng cơ, các van … Ta cũng có th ñ nh nghĩa các kh i ñi u khi n c a riêng mình. Ph n m m ñi u khi n này cung c p các công c thi t k k thu t bao g m năm ngôn ng l p trình theo chu n IEC 61131 – 3 (sơ ñ kh i ch c năng, Text c u trúc, sơ ñ hình thang, ñ th ch c năng tu n t SFC và danh sách c u trúc), c ng v i ngôn ng module ñi u khi n s c m nh c a ABB.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

31

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN INDUSTRIALIT T I NHÀ MÁY

CHƯƠNG III: GI I THI U V H

XI MĂNG COSECO SÔNG GIANH

III.1. C U TRÚC CHUNG III.1.1. GI I THI U CHUNG

V i kinh nghi m c a ABB trong nghành công nghi p xi măng t năm 1975, và v i danh ti ng là nhà cung c p hàng ñ u v công ngh và gi i pháp t ñ ng, ABB v i công ngh IT trong công nghi p cung c p nhu y u ph m cơ s ñ tho mãn ñòi h i kh t khe c a các quy trình trong các dây chuy n ñang s d ng, các nhà máy ñang xây d ng và th gi i thương m i. H th ng máy tính v i n n t ng thương m i và các truy v n thư ng xuyên c a PLC ñ i v i DCS, ñã ñư c tích h p thành m t kh i th ng nh t v i công ngh IT công nghi p c a ABB. H th ng này ñã vư t qua biên gi i c a truy n th ng và k t h p các ch c năng th i gian th c v i các ch c năng thương m i giao d ch. S k t h p các dây chuy n s n xu t chính ch v i các s n ph m c a nhà cung c p th ba, s tương thích c a c u trúc thông tin ñ i v i thành ph n có th c c a h th ng, s k t h p các lu ng thông tin và s d ng công ngh thông tin là m t thách th c ñ i v i các nhà cung c p h th ng t ñ ng. Tuy nhiên thách th c này ñã gi i quy t v i công ngh c a ABB và nó m ra m t cái nhìn m i trong lĩnh v c t ñ ng. S k t h p hoàn toàn v i IIT cho phép truy c p v i ñi u khi n b t kì m t thi t b nào trong quá trình s n xu t bao g m các tr m phân xư ng, quá trình phân ph i năng lư ng, các t MCC, máy phát ñi n, h th ng truy n ñ ng, h th ng các thông tin, h th ng giám sát, các h th ng ph thu c c a các nhà cung c p ph , h th ng ch t lư ng, h th ng qu n lý s n xu t, h th ng chuyên gia, h th ng t i ưu, h th ng kinh doanh, thương m i ... Nó còn h tr và tích h p hoàn h o v i các công ngh tiêu chu n công nghi p như TCP/IT, OPC, Profibus ... N n t ng c a h t ñ ng c a Xi măng Sông Gianh là m t m ng ñi u khi n s d ng giao th c TCP/IP d phòng và m t m ng nhà máy TCP/IP d phòng, s d ng các b ñi u khi n AC800M và h th ng S800 I/O. Các ñơn v I/O ñư c ñ t trong các trung tâm thi t b ngo i vi xa, ñư c n i thông qua các h th ng Profibus quang và ñi n. M ng nhà máy d phòng ñư c n i v i h th ng ABB IMS có s n (h th ng qu n lý thông tin xi măng), t i các server ñ u n i kép cũng như là các server c c b d phòng. Ki n trúc m ng hoàn ch nh ñư c ABB thi t k , s d ng các b chuy n m ch Fast Ethernet v i ñư ng tên là cáp FX. V i h th ng ñi u khi n phân tán m i, nhà máy ñã ñư c trang b m t n n t ng mà nó có th cho phép h th ng v n hành và b o dư ng m t cách t i ưu. IIT g i ñó là công ngh ñ i tư ng và aspect (di n m o) trong th c ti n.
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

32

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

ABB cùng v i IIT cung c p m t b hoàn ch nh các Aspects (Di n mao) v i m i ð i tư ng (objects) trong nhà máy, có th là m t b c m bi n, vòng ñi u khi n, ñ ng cơ, b truy n ñ ng, máy bi n áp và các tr m phân xư ng. M i ñ i tư ng trong nhà máy ñư c ph n ánh b ng m t ngân hàng d li u và ñư c ñ nh nghĩa v i m t ñ i tư ng o mà ñ i tư ng này có th ñư c truy c p t r t nhi u các aspect o. ði u ñó có nghĩa ch c n m t ho t ñ ng n nút ñơn gi n, ngư i s d ng có th truy c p các aspect ñi u khi n truy n thông như là ñ ho quá trình, các chương trình ñi u khi n, d li u mô ph ng, sơ ñ vòng l p ... cũng như nhi u aspect khác mà khách hàng mu n g n vào trong ñ i tư ng như các ch d n, thu c tính h th ng, h sơ b o dư ng, ñ a ch internet, d li u nhà cung c p và các ñ c tính k thu t, danh sách các b ph n... Danh sách này có th lên t i vô h n. Có th d dàng th y r ng, trong trư ng h p s c , ngư i v n hành hay ñ i b o dư ng có th nhanh chóng l n ra d u v t h ng hóc, tìm th y các v n ñ c th liên quan, liên l c v i tài li u ch d n b o dư ng c a nhà s n xu t ho c ñ t hàng tr c tuy n t ng ph n và do ñó gi i quy t v n ñ m t cách hi u qu . Ngoài ra, IIT và các Object (ñ i tư ng) và các Aspect, không ch tích h p thông tin trong h th ng ho c trong ph m vi cung c p c a ABB, mà còn tích h p các ng d ng c a các nhà cung c p ph , cung c p m t b phóng cho các h th ng ph n m m ñ c l p ngo i vi. Khi m t s lư ng l n d li u ñư c s d ng và bi u th cho ngư i s d ng, công vi c tìm ki m tr thành m t v n ñ quan tr ng. Công c tìm ki m rõ ràng và hi u qu trong h th ng ñư c cung c p b i ABB’s IIT Plant Explorer. Ti n ích m nh này, r t gi ng v i Microsoft Windows ExplorerTM, bi u th cho ngư i s d ng rât nhi u ñ i tư ng và aspect c a nó trong m t c u trúc hình cây. C u trúc hình cây có th ñư c bi u th trong nhi u c p như là c u trúc ch c năng, có các ch c năng quá trình theo sau, ho c cây aspect khác cho c u trúc v trí, nhóm các ñ i tư ng b ng v trí ñ a lý cũng như là các cây aspect cho c u trúc ñi u khi n, nhóm theo th t c a chương trình ng d ng. Toàn b quá trình s n xu t c a nhà máy ñư c th c hi n t ñ ng hoá m c ñ cao và ñi u khi n t p trung CCR (central control room) ñ ki m soát toàn b ho t ñ ng c a nhà máy, ñ ng th i cho phép ñi u ch nh k p th i các thông s khi ch t lư ng c a s n ph m thay ñ i ho c khi có s c b t thư ng xãy ra.

Hình III.1: M t góc làm vi c c a phòng ñi u khi n trung tâm CCR SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

33

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

III.1.2. H TH NG ðI U KHI N QUÁ TRÌNH

Trang b hai Connectivity Server, ba Aspcet Server. T t c hai nhóm này ñư c thi t k như m t h th ng kép có c u trúc d phòng nóng.

Hình III.2: H th ng có d phòng cho Connectivity Server và Aspect Server

T ng trên cùng là: Năm tr m v n hành (Operator Station): OS1, OS2, OS3, OS4, OS5 ñ ñi u khi n và giám sát các công ño n sau: Ch a và v n chuy n nguyên li u; ñ ng nh t b t li u và cung c p cho lò nung clinker; làm ngu i clinker, kho ch a xu t clinker và các b ph n d ch v ; nghi n xi măng; nghi n than các tr m ñ p ñá vôi, ñá sét; v n chuy n và ch a ph gia; ñóng bao, xu t xi măng bao và xi măng r i; c ng nhà máy; các tr m ñi n c a toàn nhà máy. H th ng thi t k sao cho m i tr m v n hành (OS) có th ki m tra và giám sát t hai công ño n tr lên. Các máy in báo ñ ng, c nh báo, báo cáo, máy hardcopy màu. Tr m k thu t ES (Engineer Station) s d ng cho vi c biên so n lưu chương trình và ñào t o k thu t . Tr m ki m tra h th ng (Test System) dùng ñ ki m tra h th ng ñ nh kỳ trong quá trình b o dư ng và nâng c p. T t c ñư c k t n i như m t m ng LAN theo chu n Ethernet (TCP/IP). Các tr m PCS (Processor Control Station) là các CPU AC800M, m t s ñư c ñ t các tr m ñi n c a nhà máy các khu v c quan tr ng ñ u ñư c trang b hai Processer/CPU. Các tr m ñi u khi n quá trình này ñư c n i v i tuy n cáp d li u kép ñ ñưa v h th ng hai Connectivity Server. Thông tin gi a các server v i các tr m

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

34

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

v n hành và ñi u khi n quá trình liên h v i nhau b ng h th ng cáp quang kép lo i s i thu tinh chu n Ethernet (TCP/IP). M ng này g i là Cleint/Server Network. .

Hình III.3: H th ng có d phòng cho PLC AC 800M

Các t phân tán RPC (Remote Periphery Centrer) ch a các module phân tán S800, t ñi u khi n ñ ng cơ trung tâm MCC (Motor Control Centrer) ch a các b bi n t n, các t máy c t ... ñư c l p ñ t t i các phòng ñi n c a các khu v c s n xu t. S I/O phù h p v i t ng c m thi t b , ngoài ra còn có 20% d phòng. T t c ñ u ñưa v các CPU AC 800M thông qua tuy n cáp quang tiêu chu n Profibus DP. Các khu v c d x y ra cháy n như khu v c lò nung, tr m nghi n t t c ñ u làm vi c theo chu n Profibus PA. T AC 800M k t n i v i các Server qua m ng Ethernet (TCP/IP) còn g i là Control Network.
Control Network: là m ng c c b (LAN) vi c t i ưu hoá v th i gian ñư c th c hi n m c cao và ñáng tin c y. Th i gian c a các ph n h i có th bi t trư c thi t b c a m ng ñi u khi n và Server ñư c k t n i qua m ng Control Network. Các thi t b như: Các controller, robots, Hình III.4: C u trúc c a m t Control Network variable speed drives.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

35

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Ch c năng c a hai Connectivity server ( Redandunt ): Connectivity Component: Cung c p các d ch v truy c p d li u trong th i gian th c, nh t ký v n hành, các c nh báo và s ki n t các thi t b lưu tr khác trong m ng. Connectivity product: Ch c năng up-load, h tr cho vi c thi t l p c u hình, các ñ ho cơ b n, ñóng gói d li u h tr ñư ng truy n cho h th ng AC800M ñ n kho lưu tr . Server: Cung c p các d ch v truy c p ñ n các Controller theo th i gian th c. Trên Connectivity ch y các d ch v OPC/DA, APC/AE, OPC/HAD và SysMsg.

Trong gói ph n m m OPC Server cho AC 800M/C là c n thi t cho vi c ñ c các d li u, c nh báo, s ki n theo th i gian th c t b ñi u khi n. Gói ph n m m này ñư c cài ñ t trong Connectivity Server. Nó bao g m nh ng ph n sau:
OPC Data Access Server: Có nhi m v chuy n d li u t b ñi u khi n l p trình ñ n Control Builder Software (Ph n m m l p trình và qu n lý cho h th ng AC 800M) thông qua gói ph n m m OPC Data Access 2.0 và 1.0A. OPC Alarm and Event Server: có nhi m v t o ra lu ng thông tin, h u h t các s ki n là ñư c ñ nh nghĩa trư c. các s ki n và c nh báo ñó trên các clients do gói ph n m m Alarm and Event 1.02 Standard h tr .

Quá trình truy n thông ñ i v i c p có m c ưu tiên th p hơn, chu kì vòng quét ñ i v i các Controller ph i th p hơn 60%, t t nh t là t 30 ÷40% th i gian c a chu kì vòng quét.

Hình III.5: H th ng truy n thông qua OPC package

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

36

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Ph n m m Control Builder (cho AC800M/C), Graphics Builder (cho vi c gi m sát và ñi u khi n quá trình), AutoCAD (cho Mechanical Aspect) … T i các Server này s th c hi n vi c phân chia quy n s d ng cho các WorkSpace, t o giao di n ngư i máy HMI, c nh báo, ñ th , báo cáo …S làm vi c c a các Server này ñòi tính ñáp ng th i gian th c r t cao.

Hình III.6: Mô hình làm vi c c a h th ng Aspect

Tính th i gian th c là kh năng ñáp ng k p th i và chính xác. H th ng ph i ñáp ng k p th i v i các s ki n không th d báo trư c và ph i x lý nhi u s ki n x y ra cùng m t lúc. Ngoài ra h th ng còn d báo trư c ñư c th i gian tiêu bi u c a các quá trình ph n ng. ð làm ñư c ñi u này, h th ng các Server m ng trong h IIT ph i có các ph n m m th i gian th c tương ng. Nó có ch c năng qu n lý, phân chia quá trình tính toán cho các h vi x lý theo t ng c p tuỳ theo ph m vi ch c năng. Phân theo th i gian ñ th c hi n xen k nhi u nhi m v khác nhau theo m c ưu tiên và theo phương pháp l p l ch.
III.1.3. H TH NG ðI U KHI N T I ƯU CHUYÊN GIA LÒ

ð tăng năng su t, ch t lư ng s n ph m, t i ưu hoá năng lư ng tiêu th c a lò. M t h th ng ñi u khi n t i ưu chuyên gia lò s ñư c cung c p. H th ng cho phép: Không can thi p c a ngư i v n hành nh t i ưu hoá các ñi u ki n v n hành d a trên các thông s v n hành.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

37

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

ð m b o v n hành lò n ñ nh, ñ ng ñ ñi u khi n lư ng nhiên li u c p cho lò, t c ñ lưu lư ngư i nh m t hàm làm ngu i cung c p cho lò và ch lo n xu t hi n trong lò s ñư c phát hi n nh các b ñưa vào tính toán ñ ñi u khi n lò.

u theo ñư ng ñ c tính nung nh ng các qu t làm ngu i, nư c làm t lư ng c a clinker. Nh ng nhi u sensor theo th i gian th c cũng

ð ñ m b o v n hành an toàn theo ñư ng ñ c tính nung b ng vi c ñi u ch nh các thông s v n hành như m t hàm t l c a O2 & CO trong lò và trong calciner. H th ng ñi u khi n t i ưu chuyên gia nghi n li u và nghi n xi măng cũng ñư c áp d ng tương t .
III.1.4. H TH NG GIÁM SÁT NHI T ð V LÒ VÀ MÁY NGHI N

Trong dây chuy n s n xu t xi măng, ch t lư ng clinker quy t ñ nh ch t lư ng c a xi măng. Lò quay là thi t b quan tr ng nh t, do k t c u r t l n vì v y vi c giám sát nhi t ñ c a toàn b thân lò cũng r t ph c t p, hơn n a thân lò ñư c chia làm 3 zone v i nh ng ch c năng khác nhau và nhi t ñ chênh l ch nhau nhi u trong ñó zone gi a có nhi t ñ kho ng 14500C. M t máy quét h ng ngo i ñư c s d ng ñ thu tia h ng ngo i phát ra t lò và thông tin ñư c ñưa v máy tính, s d ng các phương trình truy n nhi t máy tính s tính ñư c nhi t ñ bên trong lò v i sai s kho ng 10C, ñ th nhi t ñ d c tr c lò ñư c th hi n lên màn hình. Và ñ ñi u khi n ch t lư ng c a clinker m t máy phân tích huỳnh quang tia X ñư c s d ng, nó ño ñư c n ng ñ c a 10 nguyên t hoá h c (Ca, Si, Al, Fe, Na, K, S, Mg, Cl, P). Cùng v i nh ng s li u thu th p ñư c, máy tính ñư c cài ñ t ph n m m Expert Optimizer V4.0 Server ñi u ch nh các thông s c a lò theo phương trình toán h c c a quá trình công ngh . ð ng th i các tín hi u ñó cũng ñư c thu th p và ñi u khi n k p th i tr m nghi n li u ñ cho ch t lư ng xi măng là n ñ nh nh t.

Hình III.7: Máy quét nhi t ñ v lò Scanner TK30

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

38

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

III.1.5 H TH NG QU N LÝ THÔNG TIN IMS

S d ng cho vi c qu n lý nhà máy, l p báo cáo, k ho ch s n xu t, nh t kí v n hành thông qua IMS Server. H th ng có ch c năng :
• Lưu l i nh t kí v n hành c a các cơ c u ch p hành .

• Giám sát ñư c giá tr , tr ng thái c a các bi n. • V ñ th c a các bi n có tr ng thái liên t c thay ñ i. • ði u ch nh l i k p th i các d li u không ñúng. • Ki m tra và chu n ñoán l i c a h th ng.

Viewer (Web Browert)

CLC Log

Database Server

Application Server

Preprocess Module

Data Buffer ABB Process Connection

Data Buffer Third-party

Data Buffer Lab Connection

Hình III.8: Mô hình làm vi c c a IMS Server

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

39

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

III.1.6. M NG TIVI CÔNG NGHI P VÀ M NG ðI N THO I C C B

Hình III.9: H th ng truy n hình c a nhà máy

Toàn nhà máy ñư c thông qua 10 camera màu. Các camera này ñư c trang b h th ng phóng to, thu nh , quét ñ ng, quét ngang, ñi u ch nh tiêu c … và làm s ch b i, làm mát. T t c ñư c k t n i t i h th ng truy n hình công nghi p VIDEO CONTROL MATRIX. T t c các ñi m v n hành, khai thác nguyên li u ñ u thông qua h th ng ñi n tho i.
III.1.7. PHÒNG THÍ NGHI M VÀ KI M ð NH CH T LƯ NG

Trang b h th ng ch p X-quang, siêu âm, t tính …ð ki m tra khuy t t t c a m i hàn ch u ng su t cao, b m t v t n t, khe h , các t p ch t trong v t li u. Vi c ki m ñ nh ch t lư ng d a trên tiêu chu n TCVN và theo các tiêu chu n ñư c qu c t công nh n như: IIS, IN, BS, ASM, AFNOF. Máy phân tích huỳnh quang tia X s ñư c cung c p v i 10 kênh ño c ñ nh cho 10 nguyên t (Ca, Si, Al, Fe, Na, K, S, Mg, Cl, P) ñi u khi n b ng b vi x lý ñư c trang b chương trình ño ki m tra tình tr ng c a h th ng và ñ c hi n th trên tr m v n hành nh POLAB Server. Máy tính x lý d li u c a máy phân tích tia X s ñư c n i v i các máy tính ñi u khi n c a h th ng thông qua các tuy n cáp truy n d li u. Các m u li u, xi măng …s ñư c t ñ ng ñưa v phòng ki m ñ nh ch t lư ng theo các kho ng th i gian ñ nh trư c.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P III.1.8. SƠ ð

40

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

H TH NG IIT C A NHÀ MÁY

Hình III.10: Sơ ñ m t ph n h IIT c a nhà máy

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

41

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

III.2. GI I THI U PH N C NG III.2.1. GI I THI U V CPU AC 800M C A HÃNG ABB III.2.1.1. Gi i thi u chung v AC 800M

AC 800M có th ñư c hi u như m t c u trúc ph n c ng mà ñó các ñơn v ph n c ng (hardware units) riêng l ñư c n i v i nhau ph thu c vào c u trúc c a các unit và h ñi u hành ñư c ch n có th l p trình ñ th c hi n nhi u ch c năng khác nhau. M t khi c u trúc ph n c ng ñư c xác ñ nh thì nó tr thành m t AC 800M Controller. Nh ng ph n t t o nên m t AC 800M Controller: Các Processor unit (PM851/PM856/PM860/PM861/PM864/PM865). B x lý chính xác cao (High Integrity Processor unit) (PM865/ SM801). Các giao ti p truy n thông cho các phương th c khác nhau (CI851/CI852/CI853/CI854/CI854A/CI855/CI856/CI857/CI858/CI80) ðơn v k t n i CEX-Bus (BC810). Các ñơn v cung c p các m c (SD821/SD822/SD823/SS822/SS823). Ngu n d phòng (SB821). M t khi có thêm ph n m m ñi u khi n (Control Software) thì AC 800M Controller s ho t ñ ng ho c như m t b chu trình ñi u khi n ñ ng m t mình, ho c như m t Controller th c hi n nh ng nhi m v ñi u khi n t i m t m ng ñi u hành bao g m nhi u Controller n i v i nhau, các tr m v n hành (Operator Station) và các Server. Các h th ng vào/ra có th ñư c n i v i AC 800M Controller, tr c ti p v i (S800I/O) ho c qua PROFIBUS DP ho c bus trư ng FOUNDATION Fieldbus. AC 800M Controller thì ñư c c p phát không có Control Software. ð t o ra Controller và Control Software thì trư c h t c n thi t ph i t i ph n s n (Filmware) và t o ra nh ng ng d ng ñ c bi t làm công c thi t k Control Builder M. AC 800M Controller là s t h p nhi u ph n t (unit) ñư c g n trên các thanh ray n m ngang (DIN-rail). B ñi u khi n AC 800M ñư c thi t k ñ t o ra nh ng ng d ng mang l i hi u qu cao, b o dư ng thu n l i cho nh ng gi i pháp ng d ng t các b ñi u khi n kh trình (PLC) c nh ñ n nh ng ng d ng ñ ñi u khi n phân tán DCS (Distributed Control System), t h p các ñi u khi n phân tán DCS và nh ng ng d ng ñi u khi n các h th ng có tính toàn v n cao (High Integrity system). năng lư ng khác nhau.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

42

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Hình III.11:: Ví d v m t AC 800M Controller và m t ñơn v S800 I/O

Hình III.12: C u t o bên ngoài c a m t ñơn v b x lý (PM861)

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

43

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

III.2.1.2 Gi i thi u v PM8xx/TP830 Processor Unit

V m t v t lý b x lý PM8xx/TP830 bao g m hai thành ph n cơ b n sau: Processor Unit (PM851/PM856/PM860/PM861/PM864/PM865) cùng b x lý và các board c p ngu n. T m cơ s TP830 (Baseplate TP830). Gi n ñ kh i ch c năng như hình v . B ng m ch CPU bao g m b vi x lý (microprocessor) và b nh RAM, các Controller g n li n v i t t c các giao ti p truy n thông, ñ ng h th i gian th c (real-time clock), các LED ch báo, nút n INIT và m t CompactFlash giao ti p. Ch c năng chính c a board c p ngu n là phát không liên t c, các ngu n có ñi n áp +5V và +3.3V ñ c p cho CPU và các ph n t I/O. B ng m ch còn bao bao hàm cách ly quang RS-232C truy n/nh n cho Server port, cùng v i ngu n pin d phòng cho b nh /ñ ng h th i gian th c (RTC). Board gi i h n ñươc b trí trong t m cơ s TP830 ( TP830 Baseplate), là nơi x y ra ph n l n các k t n i bên ngoài. Board thì ñư c n i ñ t ñ n thanh ray DIN (DIN-rail) xuyên qua v b c kim lo i. Ngu n 24V DC ñưa ñ n TP830 Baseplate, năng lư ng c a t t c các unit trên CEX-Bus và MuduleBus ñi n. Trong c u trúc CPU ñơn, nó có th ñư c n i t i m t kh i S800 I/O tr c ti p t i c m ModuleBus ñi n ñư c g n s n v trí trên c nh bên ph i TP830 Baseplate.

CEX-bus

CEX-bus

Power DC 4

+5V DC +3.3V DC System and user mem

CEX-bus controller

ModuleBus controller

Battery External battery CPU 3 +BV +3.3V DC Communication controller Logic Ethernet CN1 4 Ethernet CN2 4 RS232 COM3 8 RS232 COM4 4 F R P B RCT CompactFlash

CEX-bus

INIT

Hình III.13: Giãn ñ kh i ch c năng c a PM856/PM860 SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

44

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Procesor Unit có m t ñ u n i bus m r ng truy n thông v trí bên trái c a TP830 Baseplate. CEX-Bus giúp tr i dài c ng truy n thông trên board cùng v i nh ng giao ti p truy n thông b sung. PROFIBUS DB-V0/V1, FUONDATION Fieldbus H1, FOUNDATION Fieldbus High Speed Ethernet và các c ng RS-23C là vài ví d c a nh ng ki u unit s n sàng cho vi c k t n i t i CEX-Bus. Nó có th ñư c dùng làm giao ti p truy n thông d phòng.

Hình III.14: S k t n i bên trong c a AC 800M/S800 I/O

trong c u hình CPU ñơn. Hình III.14 là nh ng ví d v các cách khác nhau ñ n i các S800 I/O. Có th nh n th y m t nhóm các ph n t n m bên ph i (s lư ng ph n t t i ña là 12) ñư c n i t i ModuleBus ñi n c a m t AC 800M Controller. Tuy nhiên, m t nhóm b y
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

45

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

bên kia ( t i ña có 12 ph n t ) có th ñư c thêm vào ModuleBus quang. Như v y, n i các ph n t (s d ng Modulebus) ñ n m t AC 800M Controller ñ t cùng m t b x lý thì b h n ch v i m t nhóm (Cluster) ModuleBus ñi n và m t nhóm ModuleBus quang. Bên trái hình v là m t ph n c a PROFIBUS DP, nó cho phép tăng s lư ng các ph n t n i vào m i AC 800M Controller. ñây ph n ñư c gi i thi u có m t ph n t FCI (ki u CI830) n i ñ n m ng PROFIBUS DP. S d ng nh ng ph n t FCI cho phép ta ch n l c các ph n t t vài h I/O.

Hình III.15: Ví d v s k t n i AC 800M và các ñơn v I/O d a vào m t FOUNDATION Fieldbus High Speed Ethernet (FF HSE).

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

46

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

III.2.1.3. Gi i Thi u ðơn V B X Lý PM861/PM864/PM865/TP830 – Redundancy

B x lý d phòng thì s n sàng cho PM861, PM864 và PM865. Trong trư ng h p này, b ñi u khi n bao g m hai b x lý, m i cái bao g m c b nh và ph n m m ng d ng. M t ph n t ñóng vai trò b x lý chính (Primary Processor), cái còn l i d phòng ( tr ng thái s n sàng) và nó s n sàng ho t ñ ng khi b x lý chính b l i. B x lý chính s ñi u khi n quá trình. Khi ñưa b x lý d phòng vào s không gây ra dao ñ ng và th i gian hoàn thành chưa ñ n 10ms. Trong th i gian x y ra s thay ñ i, các ñ u ra c a quá trình thì b khóa. Sau kho ng th i gian x y ra s thay ñ i trên, h th ng ho t ñ ng như m t h th ng không có d phòng mà ch có m t b x lý ho t ñ ng . Ta có th thay th b x lý b h ng trong khi h th ng ñang ho t ñ ng. Sau khi s thay th ñư c th c hi n, h th ng m t l n n a có m t b x lý khác d phòng. N u m t l i xu t hi n trong ph n t d phòng, b n cũng có th thay th nó trong khi h th ng ñang ch y. Nh ng l i xu t hi n trong ph n t d phòng có th không nh hư ng ñ n s ho t ñ ng c a ph n t chính (primary unit). Các l i trong ph n c ng c a Primary Processor là nguyên nhân ñ h th ng th c hi n vi c m t s thay th ñúng. Các l i trong ph n c ng này là các l i ñơn. L p trình ng d ng và truy n thông thì không b nh hư ng b i s d phòng. Chú ý, c ng n i ti p COM3 trên TP830 thì không th dùng trong c u trúc CPU d phòng. Các b x lý PM861/PM864/PM865 có m t RCU Link Connector ñ n i RCU. Trong m t h th ng có d phòng, hai b x lý n i v i nhau cùng RCU Link Cable (t i ña 1 mét). C hai b x lý còn ñư c n i ñ n cùng CEX-Bus và c hai cùng ñi u khi n. Các ph n t S800 I/O thì ñư c n i ñ n hai CPU qua ModuleBus quang và hai bó (cluster) TB840 trên m i bó S800 I/O. ModuleBus ñi n g n s n trên TP830 Baseplate (m ch g c TP830) không ñư c dùng cho n i S800 I/O trong m t h th ng d phòng.
III.2.1.4. AC 800M High Integrity.

AC 800M ñư c dùng trong các h th ng c a m t h th ng PM865, SM810, SS823 và Integrity, ch y m t phiên b n High Integrity Software). ðơn v x lý PM865 có th ch u ñư vào trên PM865 bao g m: B o v ch ng xâm nh p ñi n áp cao.

ng d ng quan tr ng. C u hình chính h th ng d phòng S800 I/O High c a ph n m m ñi u khi n (Control c các l i HW. Ch c năng ñư c thêm

M t thi t b ñ nh th i Watchdog ñưa vào ñư c c p nh t cùng d li u t SM810. Giám sát b t o dao ñ ng thêm vào. H tr cho h th ng S800 I/O High Integrity.
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

47

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

H tr cho SM810. Tăng thêm h th ng chu n ñoán và ki m tra tr c tuy n cùng lo i. Ch c năng chính c a SM810 là ho t ñ ng như m t Monitor cho HW và th c hi n SW và hai Module cùng là m t h th ng tương h p SIL2 theo IEC61508 và ch t lư ng TUV là chưa gi i quy t. SM810 ñang ch y m t SMSIL2 ch ng nh n h th ng ñang ho t ñ ng và có m t m c ñ rât cao c a s t chu n ñoán bao g m: B nh o.

B o v quá áp ñ u vào. Hai b ñ nh th i Watchdog ñ c l p Giám sát b t o dao ñ ng. H tr cho h th ng S800 I/O High Integrity. M t tin t c l i n ng trên nh ng chu n ñoán bên trong. Nh ng b c ñi n ModuleBus ñư c dùng trong m t h th ng High Integrity dùng khái ni m c a các c u trúc. Nh ng c u trúc dài là các b c ñi n ModuleBus là s m r ng cùng m t c góp High Integrity bao g m d li u và CRC32. Nh ng b c ñi n S800 Module g i ñ n nh ng h th ng S800 I/O High Integrity s d ng d li u t PM865 và CRC32 ngh ch t SM810. Nh ng s ki m tra Module CRC32 I/O là ñúng. D li u nh n ñư c t h th ng S800 I/O High Integrity qua ModuleBus có CRC32 ñ c l p ñư c xác ñ nh b i c hai SM810 và PM865. M t vài CRC32 ho c nh ng l i khác trong b c ñi n s là k t qu trong m t s truy n th l i và n u ñư c l p l i, m t h th ng Shutdown và nh ng ph n t ñ u ra h th ng S800 I/O High Integrity s ñi ñ n tr ng thái an toàn.
III.2.1.5. Ph n M m ði u Khi n - Control Software

Ph n m m s d ng trong AC 800M Controller có tên là Control Software. Tên này không ñư c dùng ñ thay th cho m t b ph n m m ng d ng ñ c bi t là m t tên chung cho ph m vi c a nh ng ch c năng ñư c dùng trong b ñi u khi n. Các ch c năng này thì ñư c cung c p b i: Nh ng ch c năng ph n c ng (s giám sát, các Bus truy n thông, I/O Bus). Nh ng ch c năng ph n s n (Firmware Function) ñư c t i vào Controller (h th ng ch p hành th i gian th c, ñ ng h th i gian th c, truy n thông d phòng). Các chương trình ng d ng ñư c t i vào trong b ñi u khi n (thư vi n ch c năng, nghi th c giao ti p truy n thông). ð t o ra m t ng d ng, thì nó c n thi t ph i s công c Control Builder M. Công c này có nhi u ch c năng h u ích thêm vào trong c u hình h th ng.
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

48

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

ð a ch Ethernet: M i TP830 Baseplate ñư c cung c p v i cùng m t ñ a ch Ethernet duy nh t mà cung c p m i CPU m t s nh n bi t ph n c ng. Theo ch c năng này c n m u c a hai ñ a ch nh n d ng thư ng tr c trong b nh không bay hơi (Nonvolatile Memory) c a TP830 BasePlate. ð a ch th p nh t (m t mã Hex ñ c tính 12) thì ñư c ñ nh v trên m t nhãn dính ñư c g n trên TP830 Baseplate. ð a ch còn l i là th p nh t +1. III.2.1.6. AC 800M Controller – Key Feature

S k t n i c a 192 tín hi u I/O qua Electrical ModuleBus là s n có. S k t n i c a 1344 tín hi u I/O qua Optical ModuleBus là s n có. S k t n i c a S100 I/O là s n có. Cho phép k t n i m t s lư ng I/O qua PROFIBUS DP-V0 và PROFIBUS DP-V1. S k t n i t i FOUNDATION Fieldbus High Speed Ethernet (FF HSE). Cho phép k t n i các nghi th c giao ti p truy n thông c a m t s lư ng l n các c ng RS-232C truy n thông n i ti p. S k t n i ñ n các m ng MasterBus 300. S k t n i ñ n INSUM qua Gateway (Ethernet/LON). S k t n i ñ n ABB Drives là s n sàng qua DriveBus và ModuleBus. Ngu n pin d phòng ñư c g n s n trong b nh . D phòng CPU (PM861/PM864/PM865).
III.2.1.7. Các Phiên B n S n Ph m Version Discription User Doc

3.1

PM851

3BSE 036 351 R101

3.0 2.1 2.1 2.0

PM865,PM861A,PM864A, BC810,SM810,CI854A,CI858, CI860 và 3BSE 030 827 R201 SS823 ñư c thêm vào PM 864ñư c thêm vào CI855 và CI856 ñư c thêm vào.
3BSE 027 941 R301 3BSE 027 941 R101

PM861 và CI854/CI857 ñư c thêm vào 3BSE 026 020 R101

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

49

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN 3BSE 019 193 R201 3BSE 019 193 R101

1.1 1.0

PM856 và CI852 ñư c thêm vào. S phát tri n AC 800M ñ u tiên

III.2.1.8. L P ð T – Installation 1. Ch n v trí l p ñ t Các yêu c u ch n v trí l p ñ t: H th ng AC 800M ñư bên trong nh ng môi trư ng công nghi p ñòi h i kh t khe. ða s yêu c u nh ng s l p ráp ñ c bi t v môi trư ng và như v y s l chu n ñi u ch nh s ñáp ng. Khi l p k ho ch m t s l p ñ t nh ng ñi m ti p theo c n ñư c xem xét:

c thi t k ñ s d ng các ng d ng không p ñ t theo nh ng tiêu h th ng ñi u khi n,

Nhi t ñ : nó r t quan tr ng ñ nh r ng nhi t ñ không khí bao quanh ch ng khác gì trong gi i h n cho phép. ð tin c y c a h th ng s tăng lên khi nhi t ñ th p hơn nhi t ñ cho phép. N u nhi t ñ l n nh t vư t quá nhi t ñ cho phép, trong môi trư ng m ư t, các t ñiên ñi n phân và ña s các ch t bán d n s b phá h y d n. S rung ñ ng: H th ng AC 800M nên ñư c l p ñ t trong phòng ñi u khi n. Các b ph n gi m Shock s b o v thư ng xuyên thi t b kh i nh ng s rung ñ ng quá m c cho phép. N u s rung ñ ng ho c Shock là nhân t chính, thì ph i ti n hành ño ñ c ñ gi m b t v n ñ này. S làm mát: S làm mát ñư c th c hi n nh bi n pháp ñ i lưu. Các ph n t AC 800M ñư c thi t k l p lên tư ng và c n ph i ñư c ñ t theo phương n m ngang trên thanh ray có ñinh vit ch t ñ tránh phát sinh nhi t ñ bên trong các ph n t . Nhi t ñ trong cabin c n gi không vư t quá 40oC (104oF), ngư i ta s d ng qu t ñ lưu thông không khí trong phòng.
a. Cáp (cable):

Không có các yêu c u ñ c bi t cho vi c l p ñ t cáp truy n thông k t n i ñ n AC 800M. Tuy nhiên: Nh ng cáp cho truy n thông kho ng cách ng n không có các modem c n ph i luôn luôn ñư c g i kho ng cách ng n 10cm t nh ng cáp khác. T t c các cáp k t n i t i AC 800M c n ñư c g i m t kho ng cách ng n là 30cm t t t c các cáp năng lư ng và 10cm t các cáp thu c v tiêu chu n qu c t (4 l p). Luôn luôn s d ng các lo i cáp ñư c b o v cho: Truy n thông.
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

50

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

S phát xung t n s cao. Các tín hi u tương t m c th p, Pt100 và các c p nhi t ñi n là ví d . Các ng d ng tín hi u tương t v i m t s chính xác h th ng v i 12bit ho c hơn.
b. L p ñ t AC 800M lên DIN-Rail

Các ñơn v AC 800M ñơn gi n (CPU và các giao ti p truy n thông) thì ñư c làm mát b ng s ñ i lưu, chúng ñư c l p ñ t vào m t DIN-rail n m ngang. Ch c năng c a DIN-Rail như m t s n i ñ t r t hi u qu cho h th ng, s d ng các ñinh vít ñ c ñ nh các ph n c a AC 800M ñ tránh gây ra rung ñ ng cho h th ng.
2 Các c ng truy n thông (Comunicaton Ports) CN1 và CN2. M ng ñi u khi n k t n i ñ n ho c hai b k t n i RJ45 (CN1và CN2) ph thu c vào vi c l a ch n m ng (ñơn ho c d phòng). S d ng m t b k t n i RJ45 cho IEEE802.3 (Ethernet) ñ k t n i ñ n m t lo i cáp Shielded Twusted Pasr (cáp xo n ñôi) (STP 5 l p). C ng COM3 (COM3 port). COM3 là m t c ng RS232C v i nh ng modem tín hi u. C ng này thì ñư c s d ng cho các nghi th c giao ti p n i ti p (serial protocols) như Modbus, cácSiemen 3964R, COMLT. C ng COM4 (COM4 port). C ng COM4 cũng là m t c ng RS232C, cách ly quang và không có modem tín hi u. K t n i Control Builder ñ n c ng khi vi c k t n i tr c ti p ñ n b ñi u khi n, ho c khi không ñòi h i, không có nhu c u k t n i k t n i công c t xa qua m ng ñi u khi n. III.2.1.9. C U TRÚC (Configuration) 1. Thông tin chung ( general information)

S d ng công c k thu t Control Builder ñ thi t l p c u trúc ph n c ng (I/O và các ñơn v truy n thông) và t o ra các chương trình ng d ng cùng ngôn ng ñi u khi n theo tiêu chu n IEC 61131-3. - Các chương trình có th so n th a và ch y ñ c l p như m t công c ch y mô ph ng trư c khi t i xu ng m t ng d ng t i b ñi u khi n. Control Builder cung c p m t t p h p các l a ch n: - Control Builder Online Help cung c p chi ti t thông tin t ng bư c khi t o ra m t ng d ng cho b ñi u khi n AC 800M. - Control Builder ñư c cài ñ t trong m t PC mà PC này ñư c k t n i t i AC 800M Controller qua Control Network và các c ng CN1 ho c CN2 trên Controller như hình v dư i.
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

51

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

C n chú ý r ng m t TK212 thì ñư c h n ch v i m t c ng Ethernet (CN1), theo ñó m t Ethernte d phòng thì không s n có ñ dùng. Trong m t c u hình d phòng, Control Builder thì ñư c k t n i ñ n c ng COM4 c a CPU chính. N u ph n c ng trong AC 800M không ch y chính xác, lúc này có th không s d ng các c ng CN1 và CN2. Tuy nhiên s k t n i qua c ng COM4 thì luôn luôn s n sàng.
2. S k t n i t i m t Control Network

Control Network là m t m ng IP c c b cho c d li u th i gian th c l n truy n thông h thông h th ng chung gi a các máy tính công nghi p. Nó có th thay ñ i ñư c, t m t m ng r t nh v i m t vài nút ñ n m t m ng l n bao g m m t s lư ng các vùng m ng (Network Area) v i hàng trăm nút. M ng có th s d ng các m i liên k t h n h p và khác nhau như Fast Ethernet và PPP. Nó cung c p cho s d phòng ñ y ñ ñ m ng ñ t ñư c tính s n sàng cao. B ñi u ki n AC 800M ph i luôn luôn ñư c k t n i ñ n Control Network qua m t cáp STP (Shielded Twisted Pair-cáp xo n kép). S k t n i AC 800M / Control Network c n ñư c chuy n ñ i trên m t cáp Fiber Optic (FO – cáp quang). ði u này ñ t ñư c nh thi t ñ t m t Switch / Hub có c hai c ng quang và ñi n như hình v bên. .

Hình III.16: M t ví d v AC 800M Controller k t n i t i Control Network

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P Các kh năng truy n thông

52

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

ðơn v b x lý (PM8xx / TP830) ch a ñ ng các c ng truy n thông có các ch c năng sau: C ng CN1 và CN2 ñư c s d ng cho s k t n i ñ n Control Network . C hai là các c ng RJ45 cho Ethernet ( IEEE802.3) và s k t n i thông thư ng ñ t ñư c nh s d ng cáp xo n ñôi. Tuy nhiên như ñ c p trư c ñó, bên trong môi trư ng công nghi p khuy n cáo r ng t t c cáp STP thì ñư c chuy n ñ i b ng cáp s i quang.
3 Các h th ng vào/ra (I/O systems)

ñây có nhi u phương pháp k t n i h th ng I/O ñ n b ñi u khi n AC 800M: S100 I/O qua CI856. Các ñơn v S800 I/O qua ModuleBus. Các ñơn v S800 I/O qua CI854/CI854A và CI840, PROFIBUS DP-V0 và DP-V1. S h tr cho c u trúc d phòng trên t t c các m c. Các ñơn v S800 I/O qua CI854/CI854A và CI830, ch PROFIBUS DP-V0. S800 I/O qua CI851 và CI830, ch PROFIBUS DP-V0. Các ñơn v S900 I/O có th ñư c k t n i t i PROFIBUS DP-V1. Các ABB Drive có th ñư c k t n i t i ModuleBus qua CI851 và CI830, ho c qua CI851 và CI830. M t vài thi t b Drive có th ñư c k t n i tr c ti p t i PROFIBUS.
a. ModuleBus:

Hình III.17: K t n i b ñi u khi n AC 800M v i S800 I/O qua Profibus

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

53

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Hình III.18: S k t n i Optical ModuleBus trong c u trúc CPU d phòng

ModuleBus trong AC 800M g m m t ñơn v ñi n và m t quang: Electrial ModuleBus (hình v dư i) bao g m m t bó (cluster) cùng m t lư ng c c ñ i c a 12 ñơn v S800 I/O ñư c k t n i. Optcial ModuleBus g m 7 bó (cluster) cùng m t lư ng c c ñ i 7 x 12 = 84 ñơn v S800 I/O ñư c k t n i. Chú ý Electrical ModuleBus có th ch ñư c s d ng cho s k t n i S800 I/O khi AC 800M ñang ch y trong c u hình CPU ñơn.
b. PROFIBUS DP-V0 và PROFIBUS DP-V1

M t ño n PROFIBUS DP có kh năng cung c p lên t i 32 nút, có th k t n i tr c ti p t i m t ñơn v giao ti p PROFIBUS DP-V0 ki u CI851 / TP851 ho c m t ñơn v PROFIBUS DP-V1 ki u CI854/CI854A/CI854. PROFIBUS PA có th ñư c k t n i t i PRFFIBUS DP/DP-V1 qua thi t b liên k t LD 800P. Nó có th k t n i các h th ng sau t i PROFIBUS DP-V0 và PROFIBUS DP-V1: S800 I/O và / ho c S800L I/O qua FCI. S900 I/O qua FCI CI920. S200 I/O and / ho c S200L I/O qua FieldBus Adapter 200-APB12. Gi i h n ñ t cho PRFFIBUS DP –V1.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

54

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Các h th ng I/O khác có th cũng ñư c k t n i t i PROFIBUS DP-V0 và PROFIBUS DP-V1.
c. FOUNDATION Fieldbus High Speed Ethernet (FF HSE)

FOUNDATION Fieldbus là m t nghi th c giao ti p bus trư ng (fieldbus protocol) d a trên n n t ng tiêu chu n qu c t và ñư c thi t k cho các ng d ng trong công nghi p s n xu t, s t ñ ng hóa quá trình (process automation) và s t ñ ng hóa các tòa nhà. Nh ng nguyên t c ch ñ o cho tiêu chu n Fieldbus là d a trên Fieldbus Foundation. FF ñ nh nghĩa hai m t truy n thông, H1 và HSE. H1 cho phép m t t c ñ truy n tin 31.25 Kbit/s. Nó thì t t nh t ñ s d ng cho truy n thông tr c ti p gi a các thi t b trư ng trong m t m i liên k t (m i liên k t H1). Trư c h t HSE như m t xương s ng cho m i liên k t gi a các ño n H1. Tiêu bi u cho t c ñ truy n 10 Mbit/s ho c 100 Mbit/s. FOUNDATION Fieledbus ñư c liên k t t i AC 800M qua bus HSE hi u su t cao s d ng FF liên k t các thi t b . Các ño n H1 thì ñư c tái t o trên ño n HSE b i vi c s d ng tái t o HSE có th ñ nh hình truy n thông tu n hoàn gi a các thi t b trư ng trên các ño n H1 khác nhau và các thi t b trên ño n HSE. FOUNDATION Fieldbus HSE, m ng H1 và nh ng thi t b ñư c ñ nh hình cùng Fieldbus Builder, FOUNDATION Fieldbus. H th ng con FF giao ti p trên b ñi u khi n IEC 61131 (AC 800M) s d ng m t FF HSE unit CI860 trên AC 800M (như hình 2.39).

Hình III.19: Ví d v c u trúc c a FOUNDATION Fieldbus HSE SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

55

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Các thi t b liên k t FF ho t ñ ng như c ng vào ra (gateway) gi a AC 800M và các thi t b trư ng trên các ño n H1, v a cho d li u c u hình c a các thi t b trư ng v a cho d li u quá trình mà ñư c trao ñ i m t cách tu n hoàn gi a AC 800M và các thi t b trư ng.
III.2.1.10. S HO T ð NG C A AC 800M

Ph n này mô t s ho t ñ ng c a b ñi u khi n AC 800M, bao g m m t ñơn v b x lý PM8xx (c u trúc ñơn ho c d phòng), cùng v i nhi u ñơn v l a ch n khác nhau. ðư c trang b v i ph n m m ñi u khi n (Control Software), các ñơn v ph n c ng PM8xx/TP830 cơ b n ñư c l p trên n n t ng ph n c ng AC 800M c u thành m t b ñi u khi n AC 800M (Controller AC 800M).
1. LED ch báo

S ho t ñ ng c a c a m t ñơn v x lý PM8xx thông qua tr ng thái c a các LED ch báo như b ng sau :
Ký hi u Màu Ch c năng

- Tr ng thái bình thư ng – OFF.
F(fault)

Red

- Restart (INT) t m th i sáng F(ault). - Cũng có th ñư c ho t ñ ng b ng chương trình ph n m m - Tr ng thái bình thư ng – ON.

R(run)

Green

- Restart (INIT) t m th i b t t R(un). Khi kh i ñ ng l i nh n nút n (INIT) (3 giây ho c hơn) cho ñ n khi có ánh sáng R(un). - Tr ng thái bình thư ng – ON.

P(power)

Green

- Khi nào sáng, ch báo b bi n ñ i CPU DC/DC ñang phát ñi n áp m t chi u +5V và +3.3V. - Không ñi u khi n b ng ph n m m. - Tr ng thái bình thư ng – ON.

B(battery)

Green

- Sáng khi ñi u ki n ngu n pin bên trong ho c bên ngoài thõa mãn. - LED thì ñư c ñi u khi n b ng m t ph n m m ki m tra ñi n áp ngu n pin – BATTOR (1) .

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P Tx Rx

56

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Yellow Yellow

- Truy n d li u (2) qua CN1+CN2 và COM3+COM4 - Nh n d li u (2) qua CN1+CN2 và COM4+COM4.
H p lý cho PM861 / PM864 / PM865

- Sáng trong c u trúc ñơn ho c c u trúc d phòng.
PRIM (primary)

- Ch báo Primary CPU trong c u trúc d phòng. Yellow - ði u khi n b ng ph n m m.

DUAL
(1)

Yellow

Sáng khi CPU ñang ch y trong c u trúc d phòng và tr ng
thái ñã ñ ng b .

Ph n m m th c hi n LED chuyên d ng ñi u khi n ñ b nh ng d ng và ñ ng h th pin ñư c ki m tra b ng ph n m
(2)

chu kỳ ki m tra các m c ñi n áp ngu n pin qua m t u vào. Ngu n pin cung c p ngu n d phòng cho c hai i gian th c trong th i gian ngu n gi m. ði n áp ngu n m.

Ch duy nh t CN1 cho PM851. Không k t n i t i CN2.

2. Các công t c và nút n.

Các công t c và nút n c a PM8xx ñư c mô t như b ng sau : Ký hi u Ki u B t ñ u: 1. Kh i ñ ng l i l nh n u INIT ñư c tr giúp ít hơn 2.5 giây. 2. Kh i ñ ng l i b ñi u khi n n u INIT ñư c tr giúp nhi u hơn 3 giây. N u INIT ñư c n trên m t công t c trên Primary CPU trong c u trúc d phòng t i CPU d phòng s ñư c b t ñ u Ch c năng

INIT

Nút n bình thư ng

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

57

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

B ng các ñ u n i c a PM8xx/TP830 như b ng sau :
Ký hi u Ch c năng

K t n i b c p ñi n bên ngoài L+ LSA SB - 24V DC -0V - Ki m tra ñ u vào ngu n d phòng . - Ki m tra ñ u vào ngu n d phòng .
S k t n i ngu n pin bên ngoài.

B+ B-

- Dương ngu n ( pin). -Âm ngu n (pin).

S k t n i ModuleBus Tx Rx C ng truy n d li u (Optical) C ng nh n d li u (Optical)

MODULEBUS Cung c p s m r ng c a I/O CEX-BUS Cung c p s m r ng các c ng truy n thông trên b ng m ch.

ð u n i liên Cung c p thông tin và truy n d li u gi a CPU chính và d k t RCU phòng trong c u trúc d phòng.
3. Kh i ñ ng (Start-up)

T i xu ng ph n s n (Firmware download). ð a ch IP b ñi u khi n (Controller IP address). ng d ng t i xu ng (Downloading application). Ph n s n ñư c c p nh t (Updating Firmware).
Kh i ñ ng trong c u trúc d phòng :

Lúc kh i ñ ng, m t vài th v bus CEX và các module CEX ph i tính ñ n khi kh i ñ ng m t h th ng AC 800M d phòng: • Không s d ng các ñơn v BC810. Ít nh t có m t module CEX c n ñư c chèn vào.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

58

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

• Sau khi xây d ng l i ph n c ng trên bus CEX, sau ñó d i ti p ho c thêm m t s t m cơ s (ñư c trang b cùng module CEX ho c không).
Các ki u kh i ñ ng (Start modes) :

• Kh i ñ ng “nóng” (Warm start): Các giá tr khác nhau ñư c kh i t o. B t ñ u s kh i ñ ng l i “nóng” thì ng ng cung c p ngu n m t vài giây. Kéo theo m t s gián ño n ngu n cung c p, ch c năng s kh i ñ ng l i “nóng” s t ñ ng ph c h i l i năng lư ng. • Kh i ñ ng l i “ngu i” (Cold Restart): chương trình ng d ng kh i ñ ng l i, các giá tr ñư c kh i t o l i. ð b t ñ u kh i ñ ng l i “ngu i” thì b ñi u khi n c n ñư c kh i ñ ng l i b ng cách nh n nút n INIT trong m t th i gian (ít nh t hơn 2.5 giây).
4. Công t c t ñ ng trên CPU d phòng

Trong c u trúc d phòng, công t c t ñ ng trên t CPU chính ñ n CPU d phòng x y ra trong các v trí nh ng th sau ñây: L i b nh trong CPU chính. L i HW khác trong CPU chính . Các l i truy n thông n ng trên Control Network. Các l i truy n thông n ng trên ModuleBus (n u ModuleBus là m t ph n c a c u trúc HW), ñi u này làm m t mát các cluster trong CPU chính.
5. Ki m tra s ho t ñ ng c a AC 800M Ki m tra s ho t ñ ng c a CPU ñơn

Ki m tra s ho t ñ ng c a CPU ñơn ñư c mô t như b ng sau :
Các tr ng thái ch báo c a LED Tr ng thái b ñi u khi n AC 800M

CI852 FOUNDATION Fieldbus H1 Unit F(fault) Red LED ph i OFF R(run) Green LED ph i ON (duy trì) P(powok) Green LED ph i ON (duy trì) B(battery) Green LED ph i ON (duy trì) OK OK OK OK

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

59

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

BC810 CEX-Bus Interconnection Unit F(fault) Red LED ph i OFF R(run) Green LED ph i ON (duy trì) OK OK

EPOK Yellow LED ph i ON (n u năng l ư ng bên ngoài OK ñư c k t n i). SM810 F(fault) Red LED ph i OFF R(run) Green LED ph i ON (duy trì) CI851 PROFIBUS DP-V0 Unit F(fault) Red LED ph i OFF R(run) Green LED ph i ON (duy trì) PM8xx Processor Unit F(fault) Red LED ph i OFF R(run) Green LED ph i ON (duy trì) CI853 RS-232C Interface Unit F(fault) Red LED ph i OFF R(run) Green LED ph i ON ( duy trì) CI854/CI854A PROFIBUS DP-V1 Unit F(fault) Red LED ph i OFF R(run) Green LED ph i ON (duy trì) CI855 Ethernet Interface Unit for MasterBus 300 F(fault) Red LED ph i OFF R(run) Green LED ph i ON (duy trì) OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P CI856 S100 I/O Interface Unit F(fault) Red LED ph i OFF

60

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

OK OK OK

R(run) Green LED ph i ON (duy trì) C(fomm. fail) Red LED ph i OFF CI857 INSUM Unit F(fault) Red LED ph i OFF R(run) Green LED ph i ON (duy trì) CI858 DriveBus Unit F(fault) Red LED ph i OFF R(run) Green LED ph i ON (duy trì)

OK OK

OK OK

CI860 FOUNDATION Fieldbus High Speed Ethernet Unit F(fault) Red LED ph i OFF R(run) Green LED ph i ON (duy trì) Ki m tra CPU d phòng OK OK

Ki m tra trong c u trúc d phòng, các LED ch th trên PM861/PM864/ PM865 và n u ñư c s d ng SM810 ta có b ng sau :
Tr ng thái ch th c a LED Primary CPU (CPU chính) PRIM(ary) yellow ON DUAL yellow ON Primary SM810 PRIM(ary) yellow ON Tr ng thái b ñi u AC Back-up CPU (CPU d phòng) khi n 800M PRIM(ary) yellow OFF DUAL yellow ON Back-up SM810 PRIM(ary) yellow OFF OK OK OK

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

61

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

III.2.2 TÌM HI U PH N C NG MODULE S800 I/O C A HÃNG ABB III.2.2.1. L I GI I THI U (Introduction)

S800 I/O là m t h th ng module vào/ra mà module này giao ti p v i nhi u b ñi u khi n qua m t Advant Fieldbus 100 (AF 100), PROFIBUS-DP ho c tr c ti p. S800 I/O cung c p s cài ñ t d dàng c a các module vào/ra và chu trình b ng dây cáp. Nó có kh năng ñi u ch nh cao và linh ho t vì v y các Module vào/ra có th ñư c t h p ñ tho mãn nhi u ng d ng. S800 I/O có th ñư c l p trên nhi u c u trúc ñ thích h p v i h u h t các ñòi h i. Các Module S800 I/O và m t giao ti p truy n thông bus trư ng (FCI) thì ñư c t h p t m t tr m vào/ra (I/O). M t tr m S800 I/O có th bao g m bó cơ s (Base cluster) và có th b sung 7 bó vào/ra. Bó cơ s bao g m m t Module giao ti p truy n thông bus trư ng (FCI) và có th ñ n 12 Module vào/ra và các bó này ñư c k t n i t i FCI thông qua m t s m r ng v t li u b ng s i quang c a ModuleBus. Các bó vào/ra t 1 ñ n 7 bao g m m t Modulebus Modem. M t tr m S800 I/O có th ghép n i ñư c 24 Module vào/ra. ði u này có nghĩa là m t tr m vào/ra có th có t i ña 384 kênh s và 192 kênh tương t . M i bó vào/ra có th ñư c chia trong các nhóm s d ng trong các cáp m r ng ModuleBus gi a các nhóm. Chi u dài t i ña c a ModuleBus ñi n c a m t bó là 2.5 mét (8.2 fit) bao g m các cáp m r ng. Còn chi u dài t i ña c a s m r ng ModuleBus quang là tuỳ thu c vào s lư ng c a các Modem ModuleBus. Chi u dài t i ña gi a hai bó b t kỳ là 15 mét (50 fit) v i các s i plastic và 200 mét (667 fit) s i thu tinh.

Hình III.20: Giao ti p truy n thông S800 I/O Fieldbus v i m t I/O Module trên MTUs m r ng và m t Module S800L.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

62

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

ModuleBus: M i Module S800 I/O thì ñư c l p trên m t ñơn v gi i h n Module (MTU). Trư c h t MTU cùng v i Module vào/ra ho c Module S800L k t n i t i FCI ho c m t Modem ModuleBus c a bó và sau ñó t ng MTUs ho c Module S800L còn l i k t n i ñ n MTU ho c S800L trư c. V i các FCI d phòng, ModuleBus k t n i t i Module Interconnection Unit (MIU). M t FCIs giao ti p cùng v i các Module vào/ra trên ModuleBus. ModuleBus có th chia vào trong 8 bó, m t bó g c và có th lên t i 7 bó vào/ra. Các modem ModuleBus thì ñư c k t n i qua cáp quang ñ n FCI. FCI và các modem ModuleBus có m t ñ u n i thông ra ngoài ModuleBus ñ n i t i m t MTU ho c m t Module S800L. M t MTU và Module S800L có m t ñ u n i vào và m t ñ u n i ra. Các mã v trí duy nh t thì t ñ ng gán cho m i MTU ho c Module S800L trái l i bus thì ñư c m r ng. M t Module S800 ñư c chèn vào thì ñư c gán s nh n d ng v trí duy nh t c a MTU. Các Module S800 I/O có th ñư c thêm vào và l y ra t MTUs không làm nh hư ng s ho t ñ ng c a h th ng.

Hình III.21: Typical I/O Station Base Cluster with S800 I/O 1. Giao ti p truy n thông bus trư ng CI810/CI810A/CI810B/CI820

Module (FCI) giao ti p truy n thông bus trư ng CI810/CI810A/CI810B /CI820, là m t giao ti p truy n thông có c u trúc mà th c hi n s ho t ñ ng như nh ng thao tác x lý tín hi u, s t p h p c a nhi u thông tin giám sát khác nhau và c u hình c a các Module vào/ra ñư c ñưa vào. FCI k t n i ñ n b ñi u khi n (Controller) b ng ñư ng c a AF 100 (Advant Fieldbus 100). FCI h tr các c u trúc d phòng.
2. Giao ti p truy n thông bus trư ng CI830

Tương t như CI810/CI810A/CI810B/CI820, nhưng ñi u khi n b ng bus trư ng PROFIBUS-DP.
3. ðơn v n i TB815

ñây FCI k t n i t i b

ðơn v n i ñư c dùng cùng v i các FCI CI820 d phòng ñ cung c p m t s giao ti p t i ModuleBus (ñi n và quang) và ph c v nh ng s k t n i c ng. T t c các tín hi u gi a các FCI như các tín hi u AF 100 và các tín hi u ñi u khi n thì ñư c g i xuyên qua TB815 và nó còn cung c p s gi i h n c a ModuleBus ñi n.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

63

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

4. C ng ModuleBus quang TB810/TB811

C ng ModuleBus quang TB810/TB811 ñư c s d ng cùng CI810 ho c FCI CI830 ho c ñơn v n i TB815 ñ cung c p m t s giao ti p cho s m rông ModuleBus quang. TB810/TB811 có hai ñ u n i cho s k t n i các s i quang và s k t n i t i Module giao ti p
5. Modem ModuleBus TB820

Hình III.22: C ng ModuleBus quang TB810/TB811 ñư c l p ñ t trên FCI

Nó là m t giao ti p s i quang ñ n ModuleBus. Modem ModuleBus có m t giao ti p ñi n và m t giao ti p quang. T i ña 12 Module vào/ra có th ñư c k t n i t i ModuleBus ñi n và có th có 7 bó (cluster) có th ñư c k t n i t i ModuleBus s i quang. Giao ti p s i quang thì ñư c dùng cho s phân ph i v trí c a các bó vào/ra. Modem ModuleBus TB820 có m t công t c xoay ñ l a ch n bó (cluster) ñư c ñánh s t 1 ñ n 7 trên ModuleBus quang, như hình 6.4. Modem ModuleBus TB820 cung c p ñi n áp 24V DC và m t m ch ñi n ng n ch u ñư c ñi n áp 5V DC ñ n các Module vào/ra c a bó b ng s k t n i ModuleBus ñi n. M t ngu n (ñơn ho c ngu n d phòng 24V DC) th ñư c k t n i ñ n (L+ và L-). Ngu n d phòng có th ñư c giám sát qua các ñ u vào SA và SB.

Hình III.23 : Modem ModuleBus

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

64

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Modem ModuleBus giao ti p cùng FCI CI810 qua m t TB810, ho c ñơn v n i TB815 qua m t TB810, và ñ n các Modem vào/ra. FCI ñi u khi n (b ng tay) s ho t ñ ng c a các Module vào/ra như ñ c và ghi d li u, tr ng thái ñ c và c u trúc c a các Module và các kênh.
6 Các Module vào/ra

ñây có hai lo i Module vào/ra khác nhau: các Module S800 và S800L. Các Module S800 thì ñư c thi t k ñ ñ t vào trong m t MTU còn các Module S800L ñư c thi t k ñ ñ t tr c ti p trên m t thanh ray DIN chu n. Các Module S800 I/O: Trên m t m i Module vào/ra có ba LED (FAULT, RUN và WARNING) ñ ch báo tr ng thái Module và các Module vào/ra s có m t LED tr ng thái cho m i kênh. M t LED (OSP) thêm vào trên các Module ra tương t và s . Các Module S800L: Trên m t m i Module vào/ra có m t LED (START) ch báo tr ng thái c a Module (ch y ho c l i) và các Module vào/ra s có m t LED cho m i kênh.
III.2.2.2. L P ð T S800 I/O

Thi t b S800 I/O có th ñư c l p ñ t trong phòng ñi u khi n ho c v trí trong khu v c x lý trong m t h p thích h p. S800 I/O ñư c thi t k cho môi trư ng công nghi p ñòi h i kh t khe. Nhi t ñ c c ñ i c a môi trư ng xung quanh các Module S800 I/O là 55oC. Các Module vào/ra l p trên các MTU m r ng ñư c l p trên các thanh ray DIN theo chi u ngang ho c chi u ñ ng, ho c các Module vào/ra ñư c l p trên các MTU ñ c theo chi u ñ ng trên các thanh ray DIN.
III.2.2.3. S HO T ð NG (Operation)

ðơn v ñ u tiên c a tr m vào/ra là giao ti p truy n thông bus trư ng (FCI). Nó ñư c k t n i ñ n bus trư ng và là nh ng giao ti p truy n thông ñ n các Module vào/ra. FCI ñi u khi n ModuleBus, là m t tr m trên bus trư ng và ph i ñ t ñ a ch ñúng. Các ch d n tr c quan khác nhau (LED) ñư c dùng bên trong h th ng vào/ra-h th ng cho bi t tr ng thái Module và cho các Module vào/ra s c tr ng thái kênh. Nh ng ch báo này ph c v cho m c ñích giúp ngư i dùng có thông tin v các tr ng thái và l i trong h th ng ho c trong m t chu trình.
1 Màu (Color)

Tuỳ theo tr ng thái c a các Module mà ta có các màu ñ , vàng, xanh ñ hi n th trên LED :
RED: S nguy hi m, báo ñ ng c nh báo (AlarmWarning) các s nguy hi m ti m tàng ho c m t tình tr ng yêu c u có s tác ñ ng(can thi p) ngay l p t c. SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

65

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

YELLOW: C nh báo s thay ñ i ho c s p x y ra s thay ñ i c a ñi u ki n,

c nh báo.
GREEN: Tr ng thái ho t ñ ng an toàn c a h th ng (h th ng bình thư ng) ho c cho phép chu trình s n sàng ho t ñ ng.

tr ng thái

S ho t ñ ng c a các module S800 I/O thông qua s ho t ñ ng c a các LED ch báo ñư c mô t như b ng sau :

Ý nghĩa/M c ñích

Màu

Ví d

Failt; Error C nh báo, các ch báo tr ng thái vào/ra và OSP (các ñ u ra ñư c ñ nh trư c). Tr ng thái ho t ñ ng bình thư ng.

Red

“FAULT”
OSP, l i quá trình, Tr ng thái vào/ra s , quá trình gi m áp.

Yellow Green

“RUN”, tr ng thái ho t ñ ng bình thư ng.

2. Tìm và s a l i

N u x y ra l i ph n c ng thì thư ng ñư c s a ch a nh s thay th Module b l i. ðơn v có th thay th nh nh t thư ng là m t Module ho c m t b ph n c a ñơn v cung c p ñi n. Nh ng s nhi u lo n và t m d ng h th ng b i nguyên nhân l i ph n m m thư ng ñư c gi i quy t nh s kh i ñ ng l i h th ng b ng tay. Nh ng l i bên ngoài trong quá trình n i dây và các b chuy n ñ i có th cũng nh hư ng ñ n ch c năng c a h th ng S800 I/O. Nh ng chu n ñoán và ch báo l i: Ph n c ng và ph n m m trong m t h th ng S800 I/O thì ñư c cung c p v i s giám sát ch ng l i l i h th ng. Các ch báo LED trên các Module: Green LED, RUN, tr ng thái ho t ñ ng bình thư ng c a Module. Yellow LED ch báo m t tín hi u tích c c, ví d tr ng thái c a ñ u vào s (DI) ho c ñ u ra s (DO), OSP (Output set as Predetermined) và c nh báo. Red LED, FAULT, ch báo s c . V trí s c : Theo kinh nghi m thì kho ng 85% l i xu t hi n trong chu trình, 10% do chương trình ñi u khi n, 5% do l i ph n c ng. T ñó có th d ñoán chính xác ñ gi m th i gian khôi ph c s làm vi c c a h th ng.
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

66

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

S an toàn lúc kh i ñ ng/d ng: ði n áp gi m, l i thành ph n ho c s kh i ñ ng l i b ng tay thư ng nh hư ng ñ n ch c năng h th ng ñi u khi n. S kh i ñ ng l i h th ng vào/ra ho c b ñi u khi n có th có nh ng h u qu r t nghiêm tr ng.
III.3. GI I THI U PH N M M C A H INDUSTRIALIT.

A. Gi i thi u m t s công c ph n m m c a ABB
ABB cung c p 2 công c ph n Portal A ñ giúp ngư i s d ng vi ControlIT For AC800M/C là công c thi t b còn Process Portal A cung c khi n giám sát và giao di n v i ngư m m là ControlIT For AC800M/C và Process c thao tác l p trình, thi t k và giám sát h th ng. thi t k ph n c ng và l p trình ñi u khi n cho các p môi trư ng là vi c như là thi t k giao di n ñi u i dùng.

Vi c truy n thông gi a 2 công c này ñư c h tr b i các ph n m m h tr như : OPC Server, MMS Server, AC800M/C Connect

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P
1. Control IT For AC800M/C :

67

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

1.1. Control Builder M

Gói ph n m m Control Builder M dùng ñ c u hình ph n c ng , c u hình m ng và l p trình úng d ng cho các b ñi u khi n c a ABB như : AC800M/C và Advant controller 250. Control Builder M ph i ñư c cài ñ t trên h ñi u hành Win 2000 Professtional sp3 v i các yêu c u v ph n c ng khá nghiêm ng t như sau: CPU pen II , t c ñ 733 Mhz, RAM 1024 Mb tr lên, ñĩa c ng còn 1.5 Gb tr lên. Các phiên b n c a Control Builder M : Ph n l n nh ng project ñư c t o trong Control Builder M Professtional thì ñ u có th dùng ñư c trong Control Builder M Standard ho c Control Builder M Basic. N u như tên ng d ng và tên Controller là gi ng h t nhau. Tuy nhiên nó s không làm vi c n u như nh ng ch c năng làm vi c không ñư c h tr b i Control Builder M Basic. Control Builder M Basic : M t project ñư c t o trong Control Builder M Basic có th ñư c th c hi n 1 ng d ng, chúng ñư c chia thành 3 chương trình là t i ña: mã chương trình, Function Block, và nh ng ch c năng có th ñư c ñ t t do trong b t c m t chương trình nào trong 3 chương trình ñó. M i 1 trong 3 chương trình ñó ñư c k t n i t i m t công vi c. Kho ng th i gian gi a các công vi c và th i ñi m b t ñ u c a m i công vi c ñó có th ñư c thi t l p. N u ngư i dùng có th t o lo i d li u và function block c a h khi c n và nh ng cái ñó có th ñư c d ng l i trong ng d ng khác. Vì th có th là tăng hi u qu và ch t lư ng c a ng d ng.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

68

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Control Builder M Standard và Control Builder M Professtional : Project ñư c t o trong Control Builder M Standard ho c Control Builder M Professtional có th th c hi n m t vài ng d ng, m i ng d ng có th có vài chương trình, vài tr m l p trình có th s d ng v i nhau trong m t project. M t vài control có th ñư c th c hi n trong m t project. Ngư i dùng có th t o ra nh ng thư vi n v i nh ng data type , Function Block Type … mà sau ñó có th s d ng trong b t c m t project nào. Control Builder M Professtional có th th c hi n m t control module mà nó là nh ng thành ph n v i kh năng l p trình hư ng ñ i tư ng. Control Builder M cung c p 5 lo i ngôn ng l p trình khác nhau: Function Block Digram (FBD) Structured Text (ST) Intruction List (IL) Ladoler Diagram (LD) Sequential Function Chart (SFC) Control Builder qu n lý theo ki u Project Explorer, trong m i project explorer có các thành ph n sau : Library : Là thư vi n c a ABB v i ñ y ñ các kh i hàm, hàm, các ki u d li u và các module ñi u khi n c n thi t trong quá trình l p trình ng d ng. T t c các thành ph n c a thư vi n ñ u ñư c chia s cho toàn b chương trình ñi u khi n, b n có th s d ng chúng m t cách t do và ki m tra chúng b ng cách dùng ch ñ mô ph ng. ð c bi t ch nh ng thư vi n nào ñư c g i trong chương trình m i ñư c ánh x sang process portal A, ngoài ra các hàm như: AND, OR, NOT s không ñư c ánh x sang process portal A. Vi c này làm cho ngư i c u hình h th ng d dàng hơn trong quá trình t o giao di n cho h th ng. Có các lo i thư vi n sau: • System Library ch a các kh i d li u cơ b n và các kh i ch c năng (data type và function) ví d như b chuy n ñ i, các F_F, các b ñ m, các timer…theo chu n IEC 61131-3. • Communication Library bao g m các kh i ch c năng (function block) cho vi c t o giao th c như: MMS, ModuleBus, Foundation FieldBus, SattBus… • Control Library bao g m các kh i ch c năng ñi u khi n như PID ñơn ho c PID t ng ho c các module ñi u khi n khác. • Alarm and Event Library ch a các kh i ch c năng ph c v cho vi c thu th p c nh báo các s ki n. Ngư i l p trình có th thêm các thành ph n khác n u c n cho ng d ng c a mình.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

69

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Controler: Là nơi ñ thi t l p c u hình ph n c ng và c u hình m ng ñi u khi n cho các ng d ng c th : ng d ng ñó có quy mô ra sao, c n ph i qu n lý bao nhiêu ñi m, c n ph i ñi u khi n nh ng gì, có t t c bao nhiêu b ñi u khi n, k t n i m ng ra sao …. M i Controller thêm vào ta th y có m c task. ðây là m c cung c p các vòng quét cho các ng d ng. Vi c ñ t th i gian vòng quét là hoàn toàn ph thu c vào t ng ng d ng ñòi h i. ð i v i AC800M ta có th thi t l p ñư c t i ña 6 task. Applycation : Là nơi ch a nh ng mã chương trình do ngư i l p trình t o ra, ngư i l p trình vi t mã chương trình ñi u khi n vào nh ng program v i nh ng vòng quét c th c a Controller. Ngoài ra ngư i l p trình còn có th ñ nh nghĩa các thành ph n s d ng trong các ng d ng c a mình như: các ki u d ki u, các fuction block và các function block type. Nó ñư c s d ng trong chương trình như nh ng thành ph n ñư c cung c p s n.
1.2 AC800M/C Connect.

Là m t ph n m m ñư c cài ñ t t ñĩa ControlIT For AC800M/C t i môi trư ng Process portal A. Nó cung c p nh ng k t n i và liên k t gi a ControlIT For AC800M/C và Process portal A. Nó ñư c cài ñ t trên t t c các máy tính PC trên h th ng. Nó bao g m nh ng thành ph n sau: Aspect System For AC800M/C là ph n ñư c dùng cho các liên k t. Graphic Object Type Library For AC800M/C là m t s trang hình nh (display element, faceplace, dialog).Nó có s n trong Process Portal A Workplace. Tool Routing For AC800M/C là công c truy n d n t o kh năng truy su t ñ n nh ng giá tr th c p trong các thi t b t m t tr m làm vi c lên m ng ñi u khi n. ph n này ch có th ñư c dùng v i AC800M. OPC Server For AC800M/C: cung c p vi c truy su t d li u th i gian th c t nh ng Controller . Nó t o kh năng cho h th ng Process Portal A ñ truy xu t t i nh ng ph n t mô ph ng.
1.3 OPC Server For AC800M :

Ý nghĩa c a OPC Server For AC800M là ñ k t n i gi a các Controller và h th ng OPC Client nào ñó c n d li u ho c alarm and event t các Controller. ð th c hi n công vi c này nó th c hi n b i m t giao di n thông qua COM và DCOM. • COM (Component Object Model) là m t chu n v mã nh phân c a Microsft, nó ñ nh nghĩa các ñ i tư ng có th tác ñ ng qua l i v i nhau như th nào. Trong ñó 1 ñ i tư ng có th là 1 c u trúc d li u, 1 module h th ng hay 1 chương trình…. • DCOM (Distributed Component Object Model) là d ng m r ng c a COM. Nó ñ nh nghĩa các ñ i tư ng tác ñ ng qua l i v i nhau trên toàn m ng.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

70

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

COM và DCOM có s n trên h u h t các phiên b n c a Windows và trên m t s phiên b n Unix. OPC Server For AC800M ñư c cài ñ t thông qua OPC Configuration Panel. Nó g m nh ng thành ph n sau: OPC Data Acess Server: thu th p d li u t các controller (vi c này ñư c l p trình trong Control Builder) cung c p t i các OPC Data Acess Client. OPC Alarm And Event: cung c p nh ng alarm and event t các Controller (vi c này ñư c l p trình trong Control Builder ) cung c p t i các OPC Alarm and Event Client. Trong m t s thi t k Control Builder M có th k t n i t i nhi u hơn m t m ng khi ñó, n u có nhi u hơn m t Control Builder và nhi u hơn m t OPC Server ñư c s d ng thì toàn b các máy tính PC ph i có m ng sơ c p như nhau và các OPC Server ph i có kh năng truy n thông v i nhau trên m ng ñó. OPC Server là m t server ña ng d ng t c là m t vài OPC Client có th k t n i t i m t OPC Server trong trư ng h p nó ñang ch y. Nhưng OPC Server trên nhi u máy tính PC khác nhau có th ñư c k t n i t i nhi u Controller. N u m t OPC Client ñư c b t ñ u khi OPC Server chưa ch y thì OPC Server s t ñ ng ñư c b t ñ u và k t n i t i OPC Client. Còn n u m t OPC Client b t ñ u khi OPC Server ñang ch y thì OPC Client ñư c k t n i t i OPC Server trong trư ng h p ñang ch y. OPC Server ph i ñư c ñ t c u hình trư c khi nó ñư c k t n i t i các controller và nó s t ñ ng Shutdown khi không có OPC Client nào ñư c k t n i. Phân chia d li u : T Control Builder d li u c n ph i ñư c truy su t tr c ti p t i Process Portal A Server ho c Client thông qua COM. Vì v y nó ph i ñư c cài ñ t trên cùng m t máy tính PC. Trong giai ño n thi t k thì Control Builder truy n thông m t cách tr c ti p t i Proces Portal A Server ho c Client. Còn ñ i tư ng trong Control Builder thì ñư c ánh x t i Proces Portal A Server ho c Client. Nh ng ñ i tư ng ñư c hi u là nh ng Aspect. Trong giai ño n online: Proces Portal A Client ho c Server truy n thông v i Controler thông qua m t OPC Server ñ s d ng thông tin trong Control Aspect.
1.4 MMS Server For AC800M/C Connect

Ch c năng c a MMS Server gi ng như là b ph n ña năng gi a Control Builder, OPC Server và Controler. MMS Server s t ñ ng ñư c cài ñ t v i Control Builder ho c OPC Server và nó cũng t ñ ng start khi máy tính PC ñư c start. Nó cho phép Control Builder và OPC Server truy n thông v i nhau trên cùng m t máy tính PC và cũng cho phép truy n thông trên m ng. ði u này cho phép Control Builder và OPC
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

71

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Server có th cùng ñư c cài ñ t trên m t máy tính PC và cũng có th cài ñ t trên các máy tính PC khác nhau trên cùng m t m ng. 2. Process Portal A Process Portal A là s n ph m tr giúp cho vi c giám sát và ñi u khi n ti n trình. Nó bao g m nh ng ñ c tính h tr cho công vi c ñi u khi n và giám sát tr nên hi u qu hơn. Nh ng ñ c tính ñó như là: trình bày nh ng hình nh c a m t ti n trình, cách s d ng các faceplates, trình bày nh ng ñ th và alarm . ð c tính ñi u hành c a chúng là t p h p nh ng hình nh v không gian c a ti n trình alarm and event history, trend và tr ng thái c a h th ng cùng v i nh ng thông tin và nh ng yêu c u c n thi t. T t c nh ng th ñó, ngư i ñi u hành có th t p trung chúng l i thay vì ph i tìm v i t ng thông tin. Nh ng thành ph n c a Process Portal A: • Operator Workplace. • Plant Explores Workplace. • Advanced Operator Workplace. • Sample Advanced Operator Workplace. • Large Operator Workplace. Trong 5 thành ph n chính c a Process Portal A trên thì công vi c thi t k cho giám sát và ñi u khi n quá trình ch y u ñư c th c hi n trên ph n Plant Explores Workplace. Các thành ph n chính trong Plant Explores Workplacec a Process Portal A: • Admin Structure • Aspect Category Structure • Control Structure: ñư c s d ng ñ khai báo OPC Server khi c n l y d li u tr c tuy n t hi n trư ng thu v và nó cũng ch a các ng d ng, các thư vi n và các Controller do Control Builder ánh x sang Process Portal A. Ngoài ra nó còn ch a các ph n ñ h a ñư c t o ra b i Object Type Structure. ði u này s t o ñi u ki n cho ngư i l p trình rút ng n th i gian trong quá trình t o giao di n cho h th ng. • Documentation Structure: nó ñư c dùng khi ngư i l p trình mu n có các vùng cũng như v trí c nh báo cho h th ng. Vi c l a ch n vùng c nh báo và cách quy ñ nh c nh báo như th nào là hoàn toàn do ngư i l p trình quy t ñ nh và ñương nhiên ph i d a vào các bài toán công ngh hay các bài toán an toàn cho h th ng ñ có ñư c các vùng c nh báo theo như ý mu n. • Graphic Structure: có tác d ng giúp cho ngư i l p trình t o ra các thư vi n ñ h a m i v i các ñ c tính khác nhau sao cho thu n ti n nh t ñ i v i ngư i s d ng (như ph n t ñ h a trong thư vi n này tr ng thái tích c c hay tiêu c c, ví d ph n t ñ h a mô t ñ ng cơ ch y là màu xanh, còn khi ñ ng cơ d ng là màu ñ …)

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

72

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

• Library Structure: nó ñư c s d ng khi c n ñ nh nghĩa các c nh báo, các s ki n b ng ñ th . Ngoài ra nó là ph n không th thi u khi l p các trang màn hình kh i ñ ng trong nhà máy. • Location Structure: khi chúng ta c n ki m tra các giá tr c a m t thông s nào ñó trong khi chúng ta không bi t chính xác các giá tr ñó n m v trí nào khi ñó chúng ta s ch n Location Structure. Lúc này Location Structure s cho chúng ta bi t các giá tr này n m plant hay các phòng ban hay các thi t b . Ngoài ra trong nó còn có các m u s n giúp cho ngư i s d ng gi m ñáng k th i gian t o các vùng c nh báo, các ph n t ñ h a cũng như các Faceplates và các Trens. • Node Adminitrator: nó ch a t t c các nút mà h th ng qu n tr . • Object Type Structure: nó ñư c dùng khi ngư i l p trình mu n dùng ñ t o các ph n t ñ h a mà trong ph n Control Structure c n dùng ñ n. Khi t o các ph n t ñ h a ñây thì ngư i l p trình s tránh ñư c vi c s ph i t o nhi u v i cùng các thao tác tương t nhau. Ta tư ng tư ng vi c t o trong này như là m t chương trình con và khi nào Control Structure c n thì ta ch vi c g i chương trình này ra là ñư c. Cũng c n ph i chú ý thêm ñó là vi c làm này b t bu c n u ta mu n t o ra các Faceplates mà ñã ñư c nhà vi t ph n m m t o s n cho. Có nghĩa là khi l p trình các trang màn hình kh i ñ ng, mu n click chu t vào m t ñ i tư ng nào ñó ñã ñư c gán thu c tính cho nó thì s t ñ ng hi n ngay Faceplates cho ngư i s d ng thay ñ i các thông s c n thi t có trong Faceplate.
3. Ki n trúc m ng trong h IIT c a ABB. Nhìn chung thì m t m ng thông tin công nghi p c a ABB ñư c t ch c theo sơ ñ dư i. V i cách t ch c m ng theo cách này cho phép ngư i ñi u hành có th tham gia công vi c ñi u hành b t kì v trí nào (dù h ñang nơi làm vi c hay b t kì nơi nào h có th truy mh p Internet )

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

73

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Tuy nhiên ñây ch là m t cách thông thư ng ñ c u hình m t m ng c a m t nhà máy. V i công ngh thông tin công nghi p mà ABB cung c p thì cho phép ngư i thi t k có th c u hình m ng thông tin công nghi p theo nhi u cách. Ngư i thi t k có th thi t k truy n thông gi a m ng ñi u khi n và m ng nhà máy ch v i Router mà không c n ñ n nút Server. Ho c các m ng ñi u khi n có th n i tr c ti p v i nhau thông qua m t Router n u như chúng có nh ng thông tin ñi u khi n c n b t tay v i nhau. V i b t c c u hình nào thì các ñi u ki n sau ñ u ph i ñư c ñ m b o: • OPC Server ph i ñư c cài ñ t trên nh ng máy PC có vai trò là Connectivity Server. • AC800M/C Connect ph i ñư c cài ñ t trên t t c các máy tính PC trên m ng. • Control Builder ph i ñư c cài trên nh ng máy tính PC làm nhi m v ánh x , nh ng máy tính có vai trò thi t k ng d ng. Dư i ñây s gi i thi u vài m ng ñi u khi n c a ABB Control Network

H th ng cáp m ng c a m ng ñi u khi n bao g m nh ng thành ph n sau: • Nodes: Nodes ñư c ñ nh nghĩa là b t c thi t b nào ñư c k t n i t i h th ngcáp m ng Control Net và nó c n m t ñ a ch m ng trong các bư c th c hi n các ch c năng trên m ng. • Taps: Taps là thành ph n k t n i m i m t node trên m ng t i h th ng cáp thông qua b cáp nhánh (Drop Cable ) Có 4 lo i Taps khác nhau ñư c ch t o s n như hình sau:
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

74

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

• Trunk Cable : Là m t d ng bus, ho c ph n trung tâm c a h th ng cáp m ng ControlNet. Nó ñư c c u thành t nhi u thành ph n c a cable. Có nh ng lo i cable khác nhau cho nh ng môi trư ng khác nhau mà ngư i dùng có th l a ch n cho h h ng c a mình. • Cable Connector Là cable n i dùng ñ g n than cable (trunk cable ) v i taps. Cable ñư c n i thông qua m t ñ u n i BNC. • Terminator: M t giá tr ñi n tr 75 ohm trên 1 thi t b ñ u cu i ph i ñư c cài ñ t trên tap t i m i ñi m cu i c a m t ño n m ng (segment ). • Segment: M t segment là m t t p h p c a nh ng thân cable (trunk cable ) và Taps, ñư c gi i h n b i hai thi t b ñ u cu i (terminators ). T ng ñ dài c a m t ño n m ng ph thu c vào s Taps trong ño n m ng ñó. • Network: M t Network là m t t p h p c a nh ng ñ nh hình cho nh ng nút m ng: a segment Nhi u segment ñư c n i v i nhau thông qua Repeaters.

Hình nh dư i ñây là m t ví d v m ng có nhi u hơn 1 segment ñư c n i v i nhau thông qua 1 Repeater:

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

75

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

• Repeaters : M t repeater ñư c s d ng d tăng s Nodes, m r ng t ng chi u dài c a ño n m ng ho c t o c u hình sao hay cây. S lư ng repeater ph thu c vào giao th c m ng. V i v n ñ v m ng nêu trên thì ta có nhi u cách ñ c u hình m t m ng ñi u khi n v i công ngh thông tin công nghi p c a ABB. Tùy vào ng d ng l n hay nh mà ta có th c u hình nh ng m ng ñi u khi n khác nhau. V i ng d ng v a và nh ta có th c u hình m ng ñi u khi n như hình dư i ñây:
AC800M/C Connect g m: +MMS Server For AC800M/C +OPC Server For AC800M/C Process Portal A (Server và Client) Control Buider

PC

Controller

Controller

Controller

Hình trên là m t c u hình cho m t nút ñơn, t c là toàn b các thành ph n ph n m m ñ u ñư c cài ñ t trên hi t k , s a ch a, ñi u hành, phân quy n cho ngư i ñi u hành … Ta thư ng c u hình m t m ng ñi u khi n như hình sau:

C u hình m ng theo ki u này s phân bi t rõ ràng tr m thi t k , tr m ñi u hành… Không nh ng th nó còn cho phép phân chia công vi c thi t k ( thi t k ng d ng trong Control Builder và th t k ñi u khi n giám sát trong Proces Portal A ) và

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

76

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

phân chia công vi c ñi u khi n giám sát cho các tr m ñi u khi n giám sát cũng như gi i h n các quy n cho các tr m này. Các tr m thi t k và ñi u khi n giám sát có th b t c t ng m ng nào

V i nh ng ng d ng l n thì ta có th tách m ng ñi u khi n ra thành các vùng m ng và các vùng m ng ñư c n i v i nhau n ng các Router:

Thông thư ng v i cách c u hình như trên thì các tr m thi t k thư ng ñư c b trí vùng m ng sơ c p còn các vùng m ng khác thì ñư c b trí v i nh ng Controller hay nh ng thi t b khác…
B. Làm vi c v i các công c ph n m m c a ABB

ð có ñư c ng ng ti n ích cho vi c xây d ng cũng như v n hành h th ng, ABB cung c p m t môi trư ng làn vi c tích h p b i nhi u thành ph n. Nhìn chung h th ng c a ABB ho t ñ ng theo sơ ñ sau :

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

77

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Quá trình làm vi c ñư c chia làm 2 giai ño n: giai ño n thi t k và giai ño n làm vi c Online. Trong giai ño n thi t k , nh ng ng d ng và ph n c ng ñư c thi t k trong Control Builder s ñư c ánh x sang h th ng Aspect Server trong môi trương Process Portal A. Các h th ng PPA Client s truy su t các ñ i tư ng ñư c ánh x ñó thông qua h th ng Connectivity Server. Trong giai ño n làm vi c Online, Control Builder s truy su t t i các controller trong m ng ñi u khi n thông qua MMS Server For AC800M/C ( Quá trình này thư ng là download các ng d ng và th c hi n test online ). Các h th ng PPA nh n d li u và các Alarm and Event ho c g i d li u yêu c u các Controller thông qua h th ng OPC Server For AC800/C. T vi c gi i thi u quá trình làm vi c c a h th ng như s gi i thi u nh ng n i dung chính sau: • Ánh x và liên k t d li u. • Thi t k trong Control Builder. • Thi t k trong Process Portal A. • M t s tính năng thu n l i khi làm vi c v i s n ph m ph n m m c a ABB.
1. Ánh x liên k t d li u

trên, trong ph n này

Quá trình ánh x th c ch t là quá trình liên k t d li u c a ñ i tư ng này hay là quá trình t o ra các Aspect Object cho ñ i tư ng thông qua OPC Server. Trong ñó các ñ i tư ng thì n m trong Control Builder còn các Aspect Object thì n m trong Process Portal A. Ta s ñơn gi n hóa quá trình ñó qua sơ ñ sau :

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

78

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Trên sơ ñ này thì các Library trong Control Builder ñư c ánh x sang Process Portal A là các Library Type , các Controler Library thì ñư c ánh x sang là Controler Type, Applicatión và các Controler tương ng là Applicatión và Controler. Trong quá trình ánh x thì toàn b các ñ i tư ng con c a ñ i tư ng trong Control Builder ñ u ñư c ánh x sang Process Portal A, tương ng là các Aspect Object con c a các Aspect Object tương ng. Tuy nhiên, trong Library thì không hoàn toàn như v y, các thành ph n ki u d li u, các hàm AND, OR, NOT … thì không ñư c ánh x sang Process Portal A. Quá trình ánh x là t ñ ng khhi kh i ñ ng Control Builder khi h th ng Aspect Server trongProcess Portal A ñã ñư c kh i ñ ng. Khi Aspect Server chưa ñư c kh i ñ ng trư c khi Control Builer ñư c kh i ñ ng thì quá trình ánh x s không ñư c t ñ ng, trong trư ng h p này n u ta mu n th c hi n ánh x thì ta ph i th c hi n b ng thao tác. T t c các ñ i tư ng trong Control Builder ñ u ñư c ánh x t ñ ng , ngo i tr các thành ph n ñư c t o thêm trong thư vi n (Function Block Type và Control Module Type )thì không ñư c t ñ ng ánh x (n u mu n ánh x ta ph i ñ t thu c tính Aspect Object cho nó. • Liên h gi a ánh x và l p trình hư ng ñ i tư ng. M t ñ c trưng c a v n ñ ánh x ñó là nó h tr vi c l p trình hư ng ñ i tư ng trong Process Portal A, nó ñư c th hi n qua m i liên h gi a ánh x và c u trúc ñ i tư ng trong Process Portal A. ð làm rõ v n ñ này ta xem sơ ñ sau:

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

79

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Trên sơ ñ trên ta th y: trong Control Builder, các ñ i tư ng trong Library là các l p ñ i tư ng còn các ñ i tư ng trong application là các ñ i tư ng c a l p ñ i tư ng trong library. Trong Process Portal A, các Aspect Object trong Library Type là các Object Type còn các Aspect Object trong Application là các trư ng h p c a Aspect Object trong Library. M t khác, cac ñ i tư ng trong Library (trong Control Builder ) ñư c ánh x tương ng là các Aspect Object trong Library Type trong Object Type Structure (trong Process Portal A ), còn các ñ i tư ng trong Application (Trong Control Builder ) ñư c ánh x tương ng là các Aspect Object trong Application trong Control Structure ( trong Process Portal A ). T c là các Aspect Object trong Application ñư c th a k toàn b nh ng ñ c tính c a Aspect Object trong Library Type (trong Object Type Structure ). V y ñ thi t k cho các ñ i tư ng trong Application ta ch ph i thi t k cho 1 Aspect Object trong Library Type.
2. Thi t k v i Control Builder :

Nhìn chung thì công vi c xây d ng chương trình ñi u khi n bao g m các công ño n sau : • T o m t Project cho chương trình. • Xây d ng c u trúc ph n c ng o (CPU và các Module ). • T o các Function Block, Control Module ñ s d ng trong các ng d ng • Xây d ng ng d ng ñi u khi n cho ph n c ng. • K t n i ng d ng t i ph n c ng.
2.1 T o m t Project cho chương trình .

Công vi c ñ u tiên c n ph i làm v i ngư i thi t k trong Control Builder là ph i t o ñư c môi trư ng thi t k m i, t c là t o m t Project m i. công vi c ñó ñư c ti n hành như sau : • Double_click vào bi u tư ng Control Builder trên màn hình ñ kh i ñ ng Control Builder. N u chương trình Process Portal A chưa ñư c kh i ñ ng thì h p tho i sau s xu t hi n ñ thông báo là h th ng không th ánh x sang Process Portal A :

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

80

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Chúng ta click vào NO ñ không th c hi n quá trình ánh x vì quá trình này ti n hành sau cũng ñư c. • Khi c a s Control Builder m ra,vào Menu và ch n New Project :

Nh p tên Project và ch n lo i controller như hình minh h a sau :

2.2 T o các Function Block Và Control Module

Như ñã nói m t ñ c trưng c a ABB là vi c l p trình hư ng ñ i tư ng v i vi c s d ng các Function Block và Control Module. Vi c t o ra các Function Block Và Control Module không vh h tr e trong vi c xây d ng ng d ng mà còn h tr r t nhi u trong vi c thi t k giao di n ñi u khi n giám sát trong Process Portal A. ð d hình dung chúng ta xét ví d v t o m t chi c Van ñơn gi n v i hai tr ng thái ðÓNG và M .

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

81

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

• ð u tiên ta ph i t o m t thư vi n m i ñ ti n s d ng cho các ng d ng khác. Ta ñ t tên thư vi n là DLK3. Toàn b công vi c ñư c mô t như hình sau :

• Công vi c ti p theo là t o Function Block có tên là Valve :

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

82

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

• Sau khi ñã t o xong Function Block thì ta ph i ti n hành so n th o cho Function Block m i. M h p tho i Editor và so n th o dòng code vào như sau :

2.3 Xây d ng ng d ng ñi u khi n

ng d ng ñi ukhi n ñư c xây d ng trong ph n Application .khi chúng ta t o m t Project m i thì ta s có m t Application, n u ta ch c n ñ n m t Controller thì không c n ph i t o thêm Application n a. Còn n u ta s d ng nhi u hơn m t controller thì ta c n t o thêm Application b i m i Controller ñ ơc k t n i v i m t Appllication. ð t o thêm Application m i ta làm như sau :

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

83

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Trong m i ng d ng thông thư ng có 3 chương trình (program ) m i chương trình ñư c k t n i v i m t task c a controller, vì v y mà AC800M có 6 task nên ch có t i ña là 6 chương trình.N u ng d ng c a ta l n thì ta có th t o thêm chương trình cho ng d ng. Program là nơi chúng ta so n th o code cho chương trình ng d ng c a ta. Sauk hi h p tho i Editor m ra chung ta khai báo bi n c n s d ng và ch n ngôn ng thich h p ñ s d ng s an th o (ch n 1 trong 5 ngôn ng mà ABB cung c p) Ngôn ng m c ñ ng c a chương trình là Structured Text (ST), n u mu n thay ñ i ngôn ng ta lam như sau :

2.4 Xây d ng c u trúc ph n c ng o (CPU và các Module) Toàn b c u trúc ph n c ng o c a h th ng chúng ta xây d ng ñư c thi t k trong ph n Controller. Công vi c c th ñư c ti n hành như sau: + L a ch n lo i Controller mà ta c n dùng trong h th ng: AC800C, Soft Controller, AC250 hay AC800M tùy thu c vào t ng ng d ng c a chúng ta.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

84

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

+ Gi s c n dùng AC800M, sau ñó ta ph i chon lo i Module x lý. Có nhi u lo i Module x lý ñ cho chúng ta ch n.

+ Công vi c ti p theo là ch n Module vào/ra cho h th ng. Chúng ta có th ghép n i các Module vào Modulebus ho c s d ng Bus trư ng ñ ghép n i .

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

85

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

2.5. K t n i ng d ng ñ n ph n c ng .

T ph n c ng mà chúng ta xây d ng k t h p v i ng d ng chúng ta ph i ti n hành th t c k t n i chúng ñ có th ti n hành ch y mô ph ng. Công vi c k t n i ñư c chia làm các bư c sau: + K t n i ng d ng t i Controller

H p tho i Task Connection xu t hi n và ta ch n Task ñ k t n i

+ K t n i chương trình (Program ) t i ng d ng cũng ñư c th c hi n tương t như trên.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

86

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

+ Cu i cùng là k t n i các bi n t i các ñ u vào/ra, ta ch n Module vào /ra và Double_click vào ñó ñ m h p tho i k t n i các Module v i các bi n ñã khai báo.

2.6 Mô ph ng chương trình.

Như ñã trình bày, ABB cung c p nh ng cách th c ñ ti n hành ki m tra tính ñúng ñ n c a chương trình. ðó là ch ñ Simulate, ch ñ Test Online v i Controller th t. Trong ph n này chúng ta tìm hi u ch ñ Simulate. ð ch y ch ñ Simulate ta làm các bư c sau : + Vào Tool và ch n Simulate Project

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

87

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

+ Sau khi c a s hi n ra ta ch n Controller và ng d ng ñ th c hi n, Click vào Continue.

+ Sau khi ñã xu t hi n thông báo dư i thì ta Double_Click lên chương trình mà ta c n ki m tra. Chúng ta có th thay ñ i giá tr c a các ñ u vào/ra ñ ki m tra.

3. Thi t k trong môi trư ng Process Portal A. Công vi c thi t k . Trong ph n này chúng ta ch c n tìm hi u m c ñích và ý nghĩa c a các công vi c trên còn chi ti t c a công vi c thì s tìm hi u trong ph n sau. Vi c thi t k trong Process Portal A ñư c chia thành các công vi c chính sau: 3.1. Phân tích h th ng. Trư c khi b t ñ u công vi c thi t k chúng ta c n phân tích h th ng mà chúng ta c n xây d ng. Vi c phân tích tách ra làm 6 bư c chính sau: SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

88

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Phân tích toàn c c . Phân tích toàn c c là ñ xác ñ nh nh ng ñ i tư ng th c trong h th ng và nh ng c u trúc c a chúng. Sau ñó tách nh ng ñ i tư ng theo ch c năng c a chúng. Xác ñ nh nh ng Aspect Object. Nh ng th c th tìm th y ñư c mô t b ng các Aspect Object. Nh ng Aspect Object ñư c s d ng như là m t nơi ch a m u cho nh ng ñ i tư ng th c th . Nh ng Aspect c a chúng tương ng v i các ch c năng c th . Xác ñ nh lo i ñ i tư ng (Object Type) N u có th chúng ta có th ñ t nh ng th c th tìm ñư c vào nh ng Object Type có s n. N u không thì ta có th t o ra m t Object m i. Công vi c này s giúp ta trong v n ñ m r ng và phát tri n nh ng v n ñ xung quanh ñ i tư ng ñã xây d ng. Xác ñ nh c u trúc ð t nh ng Aspect Object vào trong nh ng c u trúc khác nhau, công vi c này h tr r t nhi u cho vi c thi t k ñi u hành sau này. T p h p nh ng ñ i tư ng. Xác ñ nh nh ng v n ñ an toàn ñư c thi t l p. 3.2. L a ch n c u trúc . Sau khi phân tích h th ng v i nh ng yêu c u c n thi t ta b t ñ u v i công vi c thi t k . Toàn b công vi c thi t k s ñư c th c hi n trên Plant Explorer Workplace. Công vi c ñ u tiên c a thi t k h th ng là t o c u trúc cho h th ng. Process Portal A cung c p nh ng c u trúc có s n như Funcion structure, Local structure ... Ngư i thi t k có th s d ng nh ng c u trúc có s n này ho c t t o cho mình m t c u trúc m i ñ thu n ti n cho công vi c thi t k . Vi c t o h th ng m i có th ñư c th c hi n như sau: + Ch n Aspect system structure trong m c structure select. + M m c Basic property Aspect ch n m c Basic property structure như hình sau:

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

89

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

+ Sau ñó tr t i m c Aspect type Difinition như sau:

+ H p tho i m ra, ta vào m c Categories và Click vào Add ñ nh p m t c u trúc m i.

3.3. Xây d ng ñ i tư ng trong Object Type. Trư c khi xây d ng ñ i tư ng trong c u trúc Object Type ta c n phân bi t 2 khái ni m: Aspect Object trong c u trúc Object trong c u trúc Object Type và Aspect Object trong c u trúc thi t k , ñ th y rõ ñư c ý nghĩa c a vi c t o Aspect Object trong c u trúc Object Type. + Aspect Object trong c u trúc Object Type là nh ng Aspect Object ñư c t o b i ngư i thi t k ho c ñư c t o b i ngư i thi t k ho c ñư c t o b i nhà cung c p. + Aspect Object trong c u trúc thi t k là nh ng Aspect Object ñư c t o ra t nh ng Aspect Object trong c u trúc Object Type mà ngư i thi t k có th th a k toàn SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

90

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

b nh ng Aspect c a nó ho c thay ñ i. Nh ng Aspect Object lo i này ñư c g i là nh ng trư ng h p Aspect Object trong c u trúc Object Type. Vi c phân bi t hai khái ni m này là m t ñ c trưng trong thi t k hư ng ñ i tư ng c a ABB. ð làm rõ hơn ta xét vi c thi t k h th ng v i r t nhi u ñ i tư ng Van thay vì ph i t o r t nhi u Aspect Object Van ñó trong c u trúc c a mình, ta ch ph i thi t k m t Aspect Object Van trong c u trúc Aspect Type và t o các Aspect Object trong c u trúc c a mình là trư ng h p c a nó. Khi ñó nh ng thi t k v i Aspect Object trong c u trúc Object Type s ñư c th a k t i nh ng trư ng h p c a nó trong c u trúc kia. Ngư i thi t k cũng có th thay ñ i nh ng ñ c tính ñư c th a k cho phù h p v i t ng ñ i tư ng c th . ð t o m t Object Type Group và m t Object Type trong Process Portal A chúng ta có th th c hi n theo các bư c sau: + Ch n góc ñ i tư ng (Object Type ) trong m c Object Type Structure và ch n New Object, nh p tên và Click vào Create.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

91

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

+ Ti p theo ta ch n m c Object m i v a t o và m Context menu ñ ch n New Object, nh p tên và Click vào Create.

Thêm các ñ c tính cho ñ i tư ng. Như ñã nói, nh ng Aspect là t p h p d li u mô t nh ng ñ c tính c a m t Object. V y vi c xây d ng ñ c tính cho ñ i tư ng t c là thêm vào ñ i tư ng nh ng Aspect tương ng cho Aspect Object. Tùy vào yêu c u th hi n v ñ i tư ng mà ngư i thi t k có th thêm vào Aspect nào và s lư ng bao nhiêu. Nh ng Aspect thư ng ñư c s d ng nh t là các Aspect sau: Graphic Display, Graphic element, Faceplate element, Faceplate, Alarm and Event, Trend ... Vi c thêm các Aspect ñư c th hi n hoàn toàn gi ng nhau. Chúng ta s th c hi n thêm m t Aspect ñ minh h a quá trình này.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

92

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

+ Right_Click vào Aspect Object mà ta mu n thêm vào ñó nh ng Aspect m i, Context menu xu t hi n và chúng ta ch n New Aspect như hình:

Trên h p tho i New Aspect ta ch n Aspect và nh p tên (N u mu n thay ñ i tên) và Click vào Create.

Xây d ng Workplace cho ñ i tư ng. Thông thư ng thì Process Portal A có hai Workplace ñư c ñ t trong h th ng : + Operater Workplace: Dành cho ngư i ñi u hành. + Plant Explorer Workplace: Dành cho ngư i thi t k . Ngoài hai Workpalce ñư c m c ñ nh trên thì ngư i dùng có th t o nhi u Workplace khác cho nh ng ng d ng ñi u khi n, giám sát nhau. Ví d như c n phân quy n ñi u khi n giám sát cho t ng ngư i. Sau khi thi t k h th ng, ngư i thi t k có
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

93

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

th l a ch n nh ng Workplace có trong Process Portal A ho c thi t k m t Workplace m i cho vi c th hi n thông tin ñi u khi n giám sát c a mình. • T o m t Workplace m i: ð t o m t Workplace m i ta có th th c hi n các bư c sau: + Ch n Workplace Structure, Right_Click vào Web System Workplace và ch n New Object như hình sau:

+ H p tho i xu t hi n và chúng ta nh p tên Workplace m i vào và Click vào Create.

• C u hình cho Workplace m i: ð c u hình cho m t Workplace m i, ngư i thi t k có th l a ch n các ph n sau cho Workplace c a mình. Nh ng thành ph n ñó là: + Application Bar. + Shortcuts. + Fixed Displays. + Tool Bars.
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

94

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

+ Status Display. + Display Bar. + Logical Collors. Vi c l a ch n nh ng thành ph n nào cho Workplace và thi t l p cho nh ng thành ph n ñó như th nào là tùy thu c vào m c ñích c a ngư i thi t k .Trư c khi thi t k m t Workplace m i thì ngư i thi t k c n tr l i ñư c các v n ñ sau: + Ch ñ nào ñư c ch y trong Workplace (Ch ñ c a s hay ch ñ ñi u hành ) ? + Lo i thông tin nào ñư c hi n th trong Fixed Display? + Chúng ta th c hi n giám sát như th nào? + Lo i thông tin nào chúng ta mu n hi n th ? + Ch d n cho nh ng hình nh ñư c s d ng thư ng xuyên ho c quan tr ng nh t thông qua Shortcut? + Chúng ta có mu n th c hi n ñ nh ra vai trò riêng cho t ng ngư i dùng không? Sau khi ñã xác ñ nh ñư c yêu c u c n thi t cho Workplace cho công vi c c a mình, chúng ta có th ti n hành t o Workplace như sau: Thêm vào Workplace mà chúng ta c n c u hình các Aspect sau: Application, Status Bar và Application Bar Shortcut.

C u hình cho các Aspect v a t o

trên:

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

95

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Nhìn vào c a s c u hình c a Aspect Application Bar (Các Aspect khác cũng hoàn toàn tương t ) chúng ta th y có ba m c ñích chính là: Main, Fixed Displays và Tool Collections. - M c Main: cho phép ngư i thi t k l a ch n nh ng thành ph n ñư c hi n th chính trên Application Bar hay Status Bar. - M c Fixed Display: Cho phép l a ch n nh ng thành ph n hi n th c ñ nh, có th là nh ng c nh báo h th ng hay ñ ng h h th ng ... tùy thu c vào nhu c u c a ngư i thi t k . - M c Tool Collections: Cho phép l a ch n nh ng công c ng d ng trên Application Bar hay Status Bar. C u hình khung màn hình giám sát. - Vào Web System Workplace và ch n Workplace mà ta c n c u hình cho nó. Ch n Aspect Workplace Layout ñ c u hình cho Workplace.

- Th c hi n theo các ch d n b ng hình nh sau: M c Panel ch n n n cho vi c th hi n trng màn hình kh i ñ ng. Ta th c hi n như sau:

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

96

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

M c Top Band ñư c ch n ñ th hi n Application Bar

M c Bottom Band ñư c ch n ñ th hi n Status Bar:

T o trang màn hình kh i ñ ng cho Workplace. Trang màn hình kh i ñ ng s ñư c th hi n v trí Panel c a màn hình giám sát. ð th c hi n ñi u này ta có th th c hi n các cách sau: - N u màn hình kh i ñ ng ñã ñư c t o trong h th ng thì ch vi c Copy Aspect ñó ñ n Workplace c a mình r i ñ i tên Aspect ñó thành Startup Display ( Nh là có ký t space gi a Startup và Display). Sau khi ñã copy xong thì ta c n Edit l i Deploy r i thoát ra kh i VB.
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

97

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

- N u chúng ta chưa có trang màn hình giám sát thì ph i b t ñ u l i t ñ u: Thêm m t Aspect Graphic Display và ñ i tên nó thành Startup Display.

-

Công vi c ti p theo là thi t l p m c ưu tiên và thi t l p các User n u c n.

4. M t s tính năng ti n l i khi làm vi c v i các s n ph m ph n m m c a ABB

Qua vi c ti p c n và làm vi c v i ph n m m c a ABB như ñã trình bày trên có th rút ra m t s tính năng hay mà s n ph m c a ABB mang l i. ðây có th là lý do quan tr ng khi n các công ty l n trên th gi i l a ch n ABB ñ xây d ng h th ng ñi u khi n cho mình. Dư i ñây là m t s tính năng ti n l i ñư c rút ra t vi c ti p c n và tr c ti p thi t k :

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

98

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

4.1. L p trình hư ng ñ i tư ng và tính th a k :

L p trình hư ng ñ i tư ng luôn là gi i pháp l p trình phù h p nh t cho vi c xây d ng chương trình ñi u khi n h th ng. ABB cung c p m t môi trư ng l p trình r t thu n ti n cho ngư i thi t k . - Thông thư ng ñ l p trình cho m t h th ng l n, nhi u thi t b ño lư ng – ñi u khi n chúng ta quy thành các l p ñ i tư ng Valve, l p ñ i tư ng Pump,... M t kh i Function Block là m t ví d v l p ñ i tư ng. L p ñ i tư ng có ñ c ñi m sau: + ðư c khai báo t t c nh ng tham s , thu c tính chung v các ñ i tư ng trong l p có th giao ti p v i Controller, các thi t b vào/ra và v i l p trình giao di n v i ngư i. + Khi l p trình cho m t ng d ng, các ñ i tư ng c th th a k t t c các ñ c ñi m c a l p và ch c n quan tâm là thông tin truy n nh n t i ñâu và c n th hi n nh ng ñ c tính nào ( không nh t thi t t t c các thu c tính c a l p là c n thi t cho m t ñ i tư ng c th ). + Vi c khai báo các ñ i tư ng c th không theo m t th t như trong l p trình trong c u trúc mà là b t kỳ. T p h p các bi n c c b ñem l i toàn b nh ng thông tin v h th ng và các ñ i tư ng. - Khi l p trình trong PPA, các ñ i tư ng l i th hi n d ng các Aspect Object. V i m t Aspect Object là m t th hi n c a vi c giao ti p c a ngư i ñi u hành v i ñ i tư ng v t lý. ð t o các Aspect Object c n k t n i OPC server. M t s ñ c ñi m v Aspect Object: + Các Aspect Object có th là nh ng th hi n khác nhau v m t thông tin t ñ i tư ng v t lý ( không qua ñ i tư ng c u trúc ). + Aspect Object ch quan tâm m t vài ñ c tính c a ñ i tư ng trong l p trình c u trúc, không c n và cũng không th bi t các ñ i tư ng này làm th nào ñ ñưa ra hay x lý nh ng thông tin ñó.
4.2. Môi trư ng tích h p thông tin:

V i m t thi t b hi n ñ i, vi c tìm hi u thông tin v nó là r t khó khăn. ðây là nguyên nhân gây ph c t p cho ngư i s d ng ph i m t th i gian ñ tìm thông tin ñó như th nào và ñâu, th i gian s d ng thông tin ñó c i ti n thi t b cơ s . Khái niêm Aspect Object là tích h p t t c thông tin trong m t môi trư ng. V i ngư i s d ng, nó như m t môi trư ng th ng nh t nhưng th c t nó là k t qu tích h p c a nhi u gói ph n m m khác nhau. ð tìm thông tin mong mu n ta ch c n Click chu t ph i vào ñ i tư ng (Object).

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P 4.3. Tính d s d ng:

99

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

M t v n ñ quan tr ng khi tích h p nhi u thông tin trong m t giao di n ngư i dùng là nó ph i d s d ng. Do ñó Process Portal ñư c xây d ng v i kh năng tùy ch nh c l p màn hình và các thông tin ch a trong giao di n dùng. Ví d , m t ngư i ñi u hành có th dành riêng cho khu v c ñ luôn hi n th thông tin c nh báo. Trong khi ngư i k sư s có m t màn hình dành cho thông tin c u hình. Click chu t ph i ñư c c u hình hi n lên ch v i thông tin mà m i nhóm ngư i dùng c n. Ngư i ñi u hành nhìn th y các c nh báo, c a s g i và các xu hư ng trong khi ñó nhân viên b o dư ng th y ñư c logic ñi u khi n, d li u và các b n v . Process Portal A d a trên MS Window 2000 tiêu chu n và ti n t i m c tiêu có th tham gia xa hơn cùng v i Window 2000. Chúng ta có th giám sát nhà máy v i Process Portal A, Menu, các Note, s kh o sát và ho t ñ ng gi ng như trong Window 2000 chu n n u chúng ta s d ng Window 2000 trong văn phòng ho c nhà. ði u này có nghĩa là gi m giá tr ñào t o.
4.4. Tính giám sát ña năng.

Vi c giám sát ña năng s h tr trong Process Protal A b ng vi c s d ng khái ni m Larga Deskptop trong Window 2000. Nghĩa là nh ng ng d ng có th di chuy n t màn hình giám sát này t i m t màn hình giám sát khác, ho c là ñư c hi n th trên m t ho c nhi u hơn m t màn hình giám sát. Trong môi trư ng Process Portal A, vi c giám sát ña năng ñư c h tr b i vi c dùng Large Desktop và ch ñ Fullscreen. Ví d : m t Workplace s m ra hai màn hình giám sát trong ch ñ FullScreen. Card màn hình c a b n ph i ñư c cài ñ t và ñư c ñ nh c u hình v i Large Desktop, n u không thì ph n m m Industrial IT s không th t s ho t ñ ng, n u Task Bas xu t hi n trên c hai màn hình giám sát thì Driver c a b n chưa th c s ñư c c u hình m t cách ñúng ñ n, và ñây có th là nguyên nhân Process Portal A làm vi c không chính xác. M t l i khuyên ñư c ñưa ra là nên s d ng Driver ñư c ch ng nh n b i Microsoft. N u như vi c l a ch n Large Desktop dư c cho phép thì Task Bar ch xu t hi n trên m t màn hình giám sát. C u hình c a m t Operator Workplace v i vi c ña giám sát ñư c t o trong m t ki u cách (dáng v ) gi ng nhau ( gi ng như là m t Workplace giám sát ñơn ). Thông qua m t vùng màn hình ( Screen) ñư c ph lên b i hai giám sát trong ch ñ Fullscreen (hình dư i).

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

100

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Ví d : M t h th ng v i hai màn hình giám sát, m i màn hình chi m 50% kích c c a Desktop. M t thanh Applycation Bar ñư c ñ nh nghĩa ñ t trên ñ nh c a Desktop. V i Applycation Bar ta có th ñ nh nghĩa ph n trăm c a m i màn hình giám sát. Ví d n u b n mu n ñ t ph n trăm hi n th cho màn hình giám sát th hai, b n c n ph i ñ t ph n trăm hi n th cho màn hình giám sát ñ u tiên 50%.

4.5. K thu t “nhúng” dùng trong thi t k giao di n v i Process Portal A.

Các nhà cung c p truy n th ng thư ng ñưa ra m t môi trư ng hoàn toàn “ñóng” v i giao th c và tiêu chu n riêng. Process Portal A hoàn toàn d a trên tiêu chu n c a m t th gi i “m ”. H ñi u hành Window 2000 không nh ng ch cho phép ch y Process Portal A trong t p h p m ng mà còn tích h p các ng d ng t văn phòng như: MS Word, Mail, Internet Explorer. B ng cách s d ng MS Visual Basic (VB) như là cơ s c a Graphic Builder ñ nh p thông tin c a t h u h t các d ng ñ h a và dùng chúng làm n n cho Process Graphic. Khi so n th o trong môi trư ng Process Portal A, ph n m m s t ñ ng link t i Visual Basic và ñây ta có th tìm th y t t c các công c thư ng có c a Visual Basic, cũng như r t nhi u thư vi n hình nh, môi trư ng thi t k c a ABB và ñ c bi t là các thu c tính ñư c ánh x t Control Buider sang. Truy n thông d a trên OPC (OLED for Process Control) v i kh năng thu th p d li u t OPC Server, s d ng và hi n th chúng trong Process Portal A. S ho t ñ ng qua l i là cơ s ñ m b o r ng chúng ta có th k t h p các ng d ng trong tương lai, s d ng các s n ph m c a các hãng th ba và có th tích h p các ng d ng. Process Portal A tích h p hoàn h o v i t t c các s n ph m khác c a ABB Industrial IT .
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

101

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

4.6. Tính b o m t c a ABB. ð i v i m t h th ng thông tin công nghi p c a ABB thì v n ñ b o m t là r t cao. Ta có th th y rõ ñi u này qua cách t o m t h th ng trong môi trư ng Process Portal A. ð t o m t h th ng trong môi trư ng Process Portal A, ngoài nh ng ñi u ki n thông thư ng như c u hình máy tính PC, H ñi u hành ... ABB còn yêu c u USER ñư c ch n ñ t o h th ng ph i là USER có quy n Administrator và USER ñó ph i có Password khi s d ng. Vi c này b t bu c ngư i dùng khi truy c p ph i có Password m i vào ñư c h th ng và các USER khác không th truy c p vào h th ng. Không nh ng th , ñ i v i m t h th ng ñư c thi t k trong Process Portal A thì ta không th copy hay th c hi n b t c thao tác gì tương t như copy b i vì h th ng ñư c t o ra ñư c g n li n v i h ñi u hành và c u hình c a máy tính PC. Có nghĩa là m t h th ng ñư c t o ra ch có th s d ng trên máy tính PC dùng ñ t o nó và không cho phép b t c m t ho t ñ ng sao chép nào. Ngoài nh ng v n ñ b o m t nói trên ABB còn h tr ngư i dùng r t cao trong v n ñ b o m t v i Industrial IT . Th t v y, b o m t v i Industrial IT là cơ s c a v n ñ b o m t v i m t h th ng thông tin công nghi p m . Nó yêu c u ngư i dùng khi truy nh p vào m t h th ng thông tin công nghi p, m t c u trúc, m t ph n c a c u trúc, ho c m t Aspect ObjectTM thì h c n ph i có ñư c quy n cho phép. Quy n cho phép ñây không ch là Password mà còn th hi n vi c thi t l p vai trò c a t ng USER v i các v n ñ nói trên khi khi thi t k h th ng trong môi trư ng Process Portal A. Ngoài ra, khi thi t l p b o m t m t h th ng ngư i thi t k cũng có th thi t k gi i h n quy n truy su t v i m t nút ñơn, m t nhóm các nút, ho c toàn b các nút trên m ng, ñ c trưng này có th gi i h n ñ i v i ngư i ñi u khi n khi th c thi công vi c t i m t nút thì h ch có th quan sát th y hình nh c a vùng mà nút ñó th c thi. Aspect Object là cơ s c u thành lên m t h th ng vì v y ñ thi t l p b o m t cho m t h th ng thông tin công nghi p ( Industrial IT system) ta có thêm vào nh ng Aspect Object lo i Aspect “ Security Definition Aspect “, và thay ñ i m c ñ truy nh p cho các USER theo ñ a ch theo nhóm và theo nút trong Security Definition Aspect. Dư i ñây là hình nh h p tho i c u hình cho Security Definication Aspect.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P CHƯƠNG IV:

102

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

NG D NG H IIT CHO CÔNG ðO N NGHI N XI MĂNG T I NHÀ MÁY XI MĂNG SÔNG GIANH

IV.I.Xây d ng chương trình ñi u khi n cho Controller công ño n nghi n xi măng

Chương trình thi t k h th ng ño lư ng ñi u khi n cho công ño n nghi n xi măng c a nhà máy xi măng Sông Gianh ñư c xây d ng trong m t Project. chương trình ñư c xây d ng như sau:
IV.I.1 C u hình ph n c ng ñư c xây d ng trong m c Controller

Hardware ñư c ch n là AC800M, v i CPU PM860/TP830.

Giao di n truy n thông Bus trư ng ñư c ch n cho m t ño n Profibus là CI854. Giao di n truy n thông Bus trư ng cho m i tr m vào ra ñư c ch n là CI840. Các I/O Module v trí s 2 dành cho khu v c v n chuy n li u ñ n nhà cân và cân ñ nh lư ng li u trư c khi ñưa vào máy nghi n. I/O module v trí s 2 bao g m các module vào ra t v trí 101 ñ n 112 là c a I/O cluster th nh t. Các module vào ra t v trí 201 ñ n 212 là c a I/O Cluster th 2. Các I/O Module ñư c b trí như hình sau

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

103

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Các I/O Module v trí s 3 dành cho khu v c máy nghi n ximăng, bao g m các I/O module t v trí 101 ñ n 105 và ñư c b trí như hình sau :

Các I/O Module v trí s 4 dành cho khu v c v n chuy n Xi măng v các Silo ch a, bao g m các I/O module t v trí 101 ñ n 112 và ñư c b trí như hình sau :

Các I/O Module v trí s 5 dành cho khu v c v n chuy n xi măng t Silo ch a t i nhà ñóng bao, bao g m các I/O module t v trí 101 ñ n 112 và ñư c b trí như hình sau :

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

104

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Các I/O Module v trí s 6 dành cho khu v c nhà ñóng bao ,tr m xu t xi măng và tuy n v n chuy n ra c ng, bao g m các I/O module t v trí 101 ñ n 112 trong I/O Cluster th nh t còn I/O Cluster th 2 g m các I/O Module t v trí 201 ñ n 212 , và ñư c b trí như hình sau :

IV.I.2 Các Function Block :

ðư c s d ng trong các ng d ng v i các lo i Function Block Type, bao g m các valve, cooler, heater,… như hình sau :

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

105

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

IV.I.3 Các ng d ng ñi u khi n :

ðư c xây d ng trong m c Application theo thu t toán ñã xây d ng và các Function Block ñã xây d ng trên, ñư c thi t k nhú hình sau:

IV.I.4 Thao tác l p trình c u trúc ñi u khi n

Theo hư ng l p trình hư ng ñ i tư ng, k t qu ñi u khi n không ph thu c vào trình t khai báo các Module chương trình mà ch ph thu c vào ch ñ vòng quét và ho t ñ ng c a t ng ñ i tư ng. C th vi c l p trình ñư c th c hi n như sau: D a vào thu t toán ñi u khi n các ñ i tư ng , ñ t tên ñ i tư ng và th c hi n c u trúc ñi u khi n b ng cách k t n i các block ñ i tư ng v i các kh i hàm AND, OR, NOT…Và các bi n, tham s tương ng. L n lư t l p trình cho các ñ i tư ng trong các vùng code tương ng, có th chia nh các ñ i tư ng ra ñ d dàng hơn. Sau khi l p trình xong có th ki m tra Simulink ñ ki m tra s ñúng ñ n.

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

106

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

IV.II. Xây D ng Giao Di n ði u Khi n Giám Sát (Process Portal A) IV.II.1 Thi t k ph n không ñ ng: S d ng BMI ActiveX controls ñ thi t k ph n không ñ ng như hình sau:

ð u tiên ñưa vào màn hình thi t k nh ng bi u tư ng ñ h a c n thi t k như: các Silo ch a, các băng t i, g u nâng, máy nghi n … Sau ñó v ñ n các ñư ng ng, các mũi tên ch hư ng di chuy n, các ch ký t … các bư c ñư c th th c hi n như hình sau:

Ti p theo ñ nh v các bi u tư ng ñ h a v a ñưa vào và thi t l p thu c tính cho t ng bi u tư ng.
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

107

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Sau khi ñã s n sàng thì ph i tri n khai l p ráp như sau :

Tri n khai l p ráp (Deploy) là s lưu l i và biên d ch màn hình ñ h a mà chúng ta v a hoàn thành. Sau khi ñư c biên d ch thì màn hình ñ h a ñó có s n ñ ho t ñ ng.
IV.II.2 Thi t k Ph n ð ng

Trư c tiên m Element Browser và ñóng Toolbox l i :

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

108

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Element Browser ñã ñư c m :

Ti p theo click vào nút Browse, h p tho i Control Structure hi n ra, trong h p tho i Control Structure l a ch n ñ i tư ng ñ ng cơ tương ng, sau ñó ch n ñ ng cơ c n thi t và click OK :

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

109

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Sau ñó ñ i tư ng ñ ng cơ s có s n trong h p tho i Element Browser. L a ch n Graphic Element MOT1 r i click Add Element :

ð i tư ng ñ ng cơ s ñư c ñưa vào màn hình ñ h a, công vi c ti p theo là ñ nh v ñ ng cơ vào v trí c n thi t :

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

110

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Công vi c ti p theo c a chúng ta là thêm vào cho ñ i tư ng các s bi u th ho t ñ ng : M Expression Builder và ñóng Element Browser l i :

Expression Builder ñã ñư c m

L a ch n ñ c tính ñi u khi n cho máy nghi n là StatusRun

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

111

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

Khi StatusRun = True máy nghi n chuy n sang màu xanh và quay

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

112

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

K T LU N 1. T ng k t các n i dung ñã th c hi n:

- Tìm hi u t ng th công ngh s n xu t xi măng c a nhà máy - Tìm hi u t ng th h IndustrialIT c a ABB t i nhà máy. - Tìm hi u t ng th toàn b s n ph m IndustrialIT c a ABB, trong ñó t p trung khai thác hai gói ph n m m là ControlIT for AC800M và OperatorIT For Process Portal A . - Mô ph ng công ño n nghi n xi, giao di n mô ph ng g n sát v i giao di n c a m t máy tính ñi u khi n – giám sát.
2. Nh ng t n t i và hư ng phát tri n n i dung ñ tài: M c dù ñã có r t nhi u c g ng trong vi c tìm hi u và nghiên c u song do tính b o m t, b n quy n c a ABB và do th i gian có h n nên n i dung ñ án còn t n t i nh ng h n ch sau: - Chưa khai thác h t nh ng kh năng ng d ng c a ABB trong các lĩnh v c truy n thông m r ng - Chưa tìm hi u ñư c nhi u gói ph n m m khác c a IndustrialIT - ABB còn cung c p các gi i pháp ngoài lĩnh v c ño lư ng – ñi u khi n song chưa ñư c tìm hi u ... Do nh ng t n t i nêu trên có th nêu ra m t s hư ng phát tri n ñ tài này thành m t công trình nghiên c u có ch t lư ng: - Khai thác sâu hơn,tri t ñ hơn v IndustrialIT v i các gói ph n m m và các c u hình h th ng khác. - Hư ng m r ng h th ng thông tin công nghi p cho toàn b nhà máy (thi t k m ng xí nghi p, m ng công ty và khai thác công ngh thông tin trong vi c ñi u hành công ty m i nơi, m i lúc) - Tìm hi u ñ y ñ hơn v thi t b ño – ñi u khi n nói riêng và công ngh nói chung c a nhà máy ñ có th ñưa ra m t gi i pháp hoàn ch nh hơn, trong ñó có s c i t o c v công ngh s n xu t. 3. L i k t

V i t t c nh ng gì thu ho ch ñư c qua quá trình tìm hi u nhi t tình và nghiêm túc dù k t qu hi u bi t còn chưa ñ y ñ song cũng có th ñưa ra nh n xét v IndustrialIT c a ABB như sau:
SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

113

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

- M nh v tính năng k thu t - Qu n lý kinh t cao - Thu n ti n cho ngư i s d ng (cho c ngư i thi t k và ngư i v n hành) - H th ng có tính năng m - V n hành có d phòng R t có th trong tương lai không xa các s n ph m t ñ ng hóa c a ABB s ñư c tìm hi u và ng d ng r ng rãi Chúng em xin chân thành c m ơn toàn th các th y cô giáo trong b môn K thu t ño & Tin h c công nghi p ñã d y d và hư ng d n ñ c bi t là th y giáo Ph m Thư ng Hàn ñã giúp ñ chúng em tìm hi u và hoàn thành m t ñ tài khà m i, có nhi u lý thú này. *********************************************************

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

ð ÁN T T NGHI P

114

GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

TÀI LI U THAM KH O

1. H th ng thông tin công nghi p – PGS.TS. Ph m Thư ng Hàn. 2. Technology document of the Song Gianh cement plant. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Automation documents of ABB Group. ControlIT AC800 – Controller Hardware (Hardware and Operation) ControlIT S800I/O – General Information and Installation OperatorIT Process Portal A – Process Graphics Standard Building Block OperatorIT Process Portal A – WorkPlace and Plant Explorer OperatorIT Process Portal A – Graphics Builder IndustrialIT (abb.com)

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN