You are on page 1of 3

Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw

Pl. Powstacw Warszawy 1 < 00-950 Warszawa


tel.: 22 826 34 14 < fax: 22 826 61 25
sp@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

DDK-60-641/14/PB

Informacja o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia

W zwizku z zawiadomieniem o podejrzeniu stosowania praktyk naruszajcych zbiorowe
interesy konsumentw przez adw. Ann uczak prowadzc dziaalno gospodarcz pod
firm Kancelaria Adwokacka Anna uczak, polegajcych na kierowaniu do konsumentw
pism pt. Przesdowe wezwanie do zapaty w zwizku z podejrzeniem popenienia
przestpstwa, Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw, dziaajc na podstawie
art. 86 ust. 4 w zw. z art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pn. zm.), zawiadamia, e z uwagi na
niestwierdzenie zaistnienia przesanek naruszenia zbiorowych interesw konsumentw nie
znajduje podstaw do wszczcia wobec ww. przedsibiorcy postpowania w sprawie
stosowania praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pn. zm.), dalej jako ustawa o ochronie konkurencji i
konsumentw, kady moe zgosi Prezesowi Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw
(dalej jako Prezes UOKiK) pisemne zawiadomienie dotyczce podejrzenia stosowania
praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw. Zgodnie z 24 ust. 2 ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentw, przez praktyk naruszajc zbiorowe interesy
konsumentw rozumie si godzce w nie bezprawne dziaanie przedsibiorcy, w
szczeglnoci:
1) stosowanie postanowie wzorcw umw, ktre zostay wpisane do rejestru
postanowie wzorcw umowy uznanych za niedozwolone, o ktrym mowa w art. 479
45

Kodeksu postpowania cywilnego;
2) naruszanie obowizku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i penej
informacji;
3) nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji.
Aby wic doszo do naruszenia ww. przepisu musz wic zosta kumulatywnie spenione
nastpujce przesanki:
dziaanie przedsibiorcy nosi znamiona bezprawnoci,
dziaanie przedsibiorcy godzi w zbiorowy interes konsumentw.
Naley jednak wyjani, e ustawa o ochronie konkurencji i konsumentw naley do
dziedziny prawa publicznego, a zatem ma na celu ochron interesu publicznoprawnego,
oglnospoecznego (art. 1 ustawy). Publicznoprawny charakter powoanej ustawy
powoduje, i nie wszystkie zachowania przedsibiorcw uzasadniaj uruchomienie
instrumentw przewidzianych w jej przepisach. Nie kade bowiem naruszenie prawa w
stosunkach pomidzy przedsibiorcami, a take pomidzy przedsibiorc, a konsumentami
kwalifikuje spraw do postpowania przed Prezesem UOKiK. Prezes UOKiK podejmuje
dziaania jedynie wtedy, gdy w nastpstwie dziaa naruszajcych ustaw zagroony lub
naruszony zosta interes publiczny. Naruszenie tego interesu ma za miejsce wwczas, gdy
skutkami dziaa sprzecznych z ustaw dotknity jest szerszy krg uczestnikw rynku,
bd, gdy dziaania te wywouj na rynku inne niekorzystne zjawiska wymagajce
ingerencji ze strony organw dziaajcych na podstawie tej ustawy [vide m.in.: wyrok Sdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentw z dnia 24 stycznia 1991r.; sygn. akt: XVII Amr 8/90].


Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw
Pl. Powstacw Warszawy 1 < 00-950 Warszawa
tel.: 22 826 34 14 < fax: 22 826 61 25
sp@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl
Jak wynika z powyszego, dla uruchomienia przez Prezesa UOKiK mechanizmw
ochronnych, sucych usuwaniu narusze skierowanych przeciwko konsumentom,
konieczne jest zatem ustalenie, czy konkretne dziaanie narusza interes publiczny, czy
narusza interes konsumentw oraz czy interes ten ma charakter zbiorowy. Pojcie
zbiorowego interesu konsumentw nie zostao zdefiniowane w obowizujcym
ustawodawstwie. Warto zauway, e - podobnie jak w Dyrektywie 98/27/EC Parlamentu
Europejskiego i Rady o nakazach zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony
interesw konsumentw z dnia 19 maja 1998 r., OJ L 166 z dnia 11 czerwca 1999 r. - spod
ochrony zosta wyczony zbiorowy interes konsumentw rozumiany jako suma ich
indywidualnych interesw. Jak literalnie wskazuje art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentw, nie jest zbiorowym interesem konsumentw suma
indywidualnych interesw konsumentw.
Tak definiowane pojcie zbiorowe interesy konsumentw, a take charakter
publicznoprawny ustawy powoduj, e nie wszystkie zachowania przedsibiorcw,
uzasadniaj uruchomienie przez Prezesa UOKiK jej instrumentw. Naley przy tym bra
rwnie pod uwag, e naruszenie zbiorowego interesu konsumentw musi by powizane
z naruszaniem aspektw ekonomicznych tego interesu. Ponadto istniejcy system ochrony
konsumentw jest bardzo szeroki i daje liczne uprawnienia ochrony swoich praw przez
konsumentw. W zwizku z tym Prezes UOKiK inicjuje postpowania w sprawach o
istotnym znaczeniu dla ochrony konsumentw lub w przypadku, gdy nie istnieje inna droga
dochodzenia praw konsumentw.
Wymaga rwnie wyjanienia, i Prezes UOKiK nie informuje podmiotw kierujcych do
niego pisma o wszcztych na ich podstawie postpowaniach, ani te o ich przebiegu
i rezultatach. Wynika to z faktu, e w postpowaniach o naruszenie zbiorowych interesw
konsumentw podmiot zgaszajcy wystpowanie ewentualnej praktyki nie jest inicjatorem
ani stron takiego postpowania, a jego pismo ma wycznie walor informacyjny,
sygnalizujcy potencjalne wystpowanie problemu na rynku. Zgodnie bowiem z ustaw o
ochronie konkurencji i konsumentw wycznie Prezes UOKiK jest uprawniony do wszczcia
takiego postpowania.
Z przekazanych przez Pani informacji wynika, e adw. Anna uczak dziaa jedynie jako
penomocnik konkretnego przedsibiorcy (Skorpion Arte Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie),
ktrego prawa autorskie do utworu zostay naruszone. Dziaanie w imieniu i na rzecz
mocodawcy oznacza za, e czynnoci prawne dokonane przez penomocnika pocigaj za
sob skutki prawne bezporednio dla mocodawcy. Oznacza to, e ewentualne zarzuty, co
do zgodnoci z prawem przedmiotowego wezwania do zapaty powinny by kierowane do
mocodawcy tj. Skorpion Arte Sp. z o.o.
Odnoszc si za stricte do treci otrzymanego przez Pani wezwania do zapaty, w opinii
Prezesa UOKiK nie ma podstaw do uznania, i wysyanie ich konsumentom moe nosi
cechy praktyki naruszajcej zbiorowe interesy konsumentw w rozumieniu art. 24 ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentw. Naley podkreli, e tytu tego wezwania zwizany
jest bezporednio z informacj o toczcym si postpowaniu karnym prowadzonym przez
waciw prokuratur, dotyczcym podejrzenia popenienia m.in. przez Pani przestpstwa
polegajcego na rozpowszechnianiu utworu bez zgody uprawnionego (Przesdowe
wezwanie do zapaty w zwizku z podejrzeniem popenienia przestpstwa). Ponadto,
przedsibiorca w tytule wezwania nie wskazuje na popenienie przestpstwa, a jedynie na
podejrzenie jego popenienia, a wic zgodnie z aktualnym stanem postpowania karnego.
Jeli za chodzi o zawart w przedmiotowym wezwaniu informacj o obowizku uiszczenia
kosztw sdowych, wynika z niej, e obowizek ten dotyczy bdzie strony
przegrywajcej. Z informacji tej nie wynika wic, e obowizek ten spoczywa bdzie
kadorazowo na konsumencie. W przypadku ewentualnego sporu sdowego i wygrania
sprawy przez konsumenta, obowizkiem tym obciony bdzie przedsibiorca. W opinii
Prezesa UOKiK informacja ta ma wic charakter obiektywny. Wskazany przez Pani wyrok


Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw
Pl. Powstacw Warszawy 1 < 00-950 Warszawa
tel.: 22 826 34 14 < fax: 22 826 61 25
sp@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl
sdu dotyczy natomiast przypadku, w ktrym przedsibiorca z gry wylicza przysze
koszty postpowania sdowego, wskazujc jednoczenie, e obowizek ich uiszczenia
spoczywa bdzie na konsumencie.
Z uwagi na powysze Prezes UOKiK nie dostrzega podstaw do podjcia dziaa w niniejszej
sprawie. Niemniej jednak, zgoszony przez Pani problem zostanie potraktowany jako
sygna w sprawie i w razie stwierdzenia, i przedmiotowe dziaania mog jednak narusza
zbiorowe interesy konsumentw, Prezes UOKiK podejmie odpowiednie dziaania w ramach
swoich ustawowych kompetencji.
Poniej przekazuj dane podmiotw uprawnionych do niesienia pomocy prawnej
konsumentom w indywidualnych sprawach:
Federacja Konsumentw niezalena organizacja pozarzdowa, ktrej gwnym celem
jest ochrona indywidualnych praw i interesw konsumentw. Organizacja wykonuje swoje
zadania statutowe w szczeglnoci poprzez prowadzenie poradnictwa prawnego na rzecz
konsumentw, a take podejmowanie czynnoci w ramach ochrony prawnej konsumentw
(np. reprezentowanie konsumentw w postpowaniach sdowych). Bezpatn pomoc
prawn mona rwnie uzyska w ramach Infolinii Konsumenckiej Federacji Konsumentw
pod numerem telefonu: 800 007 707. Federacja Konsumentw obejmuje swoim zasigiem
cae terytorium Polski poprzez sie oddziaw terenowych, ktre wykonuj prac poradni
konsumenckich. Wicej informacji o zakresie dziaania Federacji Konsumentw mona
uzyska na stronie internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
Stowarzyszenie Konsumentw Polskich niezalena, pozarzdowa organizacja
konsumencka, ktra prowadzi Konsumenckie Centrum "E-PORADNICTWO". Kady konsument
moe uzyska bezpatn porad prawn w sprawie indywidualnej,
wysyajc e-mail na adres: porady@dlakonsumentow.pl.
Miejski (Powiatowy) Rzecznik Konsumentw prowadzi bezpatne poradnictwo
konsumenckie, udziela informacji prawnej w zakresie ochrony interesw konsumentw,
podejmuje w imieniu i na rzecz konsumentw interwencje, udziela pomocy konsumentom
w kierowaniu spraw na drog sdow oraz w ich prowadzeniu. Jednoczenie rzecznik
konsumentw jest uprawniony do udzielania innych form pomocy w zakresie ochrony praw
konsumentw, np. wystpuje do przedsibiorcw w sprawach dotyczcych stosowania
niedozwolonych postanowie umownych czy te w sprawach nieuczciwych praktyk
rynkowych. Przedsibiorca, do ktrego zwrci si rzecznik konsumentw, jest obowizany
(pod grob kary grzywny) udzieli mu wyjanie i informacji bdcych przedmiotem
wystpienia oraz ustosunkowa si do uwag i opinii rzecznika. Lista rzecznikw dostpna
jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
W tym miejscu naley wyjani, i Stowarzyszenie Konsumentw Polskich, rzecznicy
konsumentw, jak i Federacja Konsumentw, nie maj obowizku podejmowania kadej
zgaszanej przez konsumenta sprawy. Podmioty te, o moliwoci podjcia dziaa
stosownie do swoich kompetencji, decyduj po dokonaniu analizy problemu.

Z powaaniem
Otrzymuje:
1)
2) a/a