You are on page 1of 41

INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2

1
ANEXA
la Dispoziţia nr. 2616/8.10.2008MUNICIPIUL BUCUREŞTI
PRIMĂRIA SECTORULUI 2

INSTRUCŢIUNI
PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
SPECIFICE PRIMĂRIEI SECTORULUI 2


2008
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
2

CUPRINS


CAPITOLUL I : Dispoziţii generale…………………………………….4
CAPITOLUL II : Structurile constituite la nivelul Primăriei Sectorului 2
pentru îndeplinirea atribuţiilor privind securitatea şi
sănătatea în muncă……………………………............6
Secţiunea I - Biroul Intern de Prevenire şi Protecţie ………………...6
Secţiunea a II - a - Comitetul de securitate şi sănătate în
muncă …………....................................................7
Secţiunea a III - a - Lucrători desemnaţi……………………………..9
Secţiunea a IV - a – Instruirea lucrătorilor…………………………..9

CAPITOLUL III : Accidente de muncă, boli profesionale şi boli legate
de profesie…………………………………………11
Secţiunea I - Accidentele de muncă………………………………….11
Secţiunea a II - a - Bolile profesionale……………………………..12
Secţiunea a III - a - Bolile legate de profesie………………………..12
Secţiunea a IV - a - Comunicarea, Cercetarea şi Înregistrarea
Evenimentelor…………………………………...12

CAPITOLUL IV : Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională
specifice Primăriei Sectorului 2 …………………..14

CAPITOLUL V : Supravegherea stării de sănătate a salariaţilor……...16

CAPITOLUL VI : Instrucţiuni de securitate şi sănătate în
muncă specifice pentru locurile de muncă din
cadrul Primăriei Sectorului 2…………………….17
Secţiunea I - Instrucţiuni generale de securitate şi sănătate în muncă
specifice Primăriei Sectorului 2..……………………17
Secţiunea a II - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă
privind folosirea dotărilor din cadrul Primăriei
Sectorului 2 .…………………………………….18
Secţiunea a III - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă
privind măsuri de protecţie împotriva pericolului
de electrocutare ………………………………..19
Secţiunea a IV - a – Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă
specifice pentru pentru utilizarea calculatoarelor
electronice ……………………………………..20
Secţiunea a V - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă
specifice pentru conducătorii auto…………. ...23
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
3
Secţiunea a VI - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă
specifice pentru transportul, manipularea şi
depozitarea materialelor………………………..24
Secţiunea a VII - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în
muncă specifice pentru lucrări la instalaţii
tehnico - sanitare şi de încălzire …………….26
Secţiunea a VIII - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în
muncă specifice pentru lăcătuş ………………..29
Secţiunea a IX - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în
muncă specifice pentru telefonist …………….....30
Secţiunea a X - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în
muncă specifice pentru casier...... ………………..30
Secţiunea a XI - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în
muncă specifice pentru curier …………….……..31
Secţiunea a XII - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în
muncă specifice pentru activităţile desfăşurate pe
teren ……………………………………………..31
Secţiunea a XIII - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în
muncă privind protecţia maternităţii la locul de
muncă……………………………………………32

CAPITOLUL VII : Măsuri de prim ajutor …………………………..34

CAPITOLUL VIII : Dispoziţii finale…………………………………40
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
4

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE


Art. 1 Temeiul legal pentru elaborarea Instrucţiunilor privind
securitatea şi sănătatea în muncă specifice Primăriei Sectorului 2, îl
constituie art.13 litera e) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/2006, precum şi art. 15 alin. 1 pct. 3 din H.G.R. nr. 1425/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
319/2006.

Art. 2 Instrucţiunile privind securitatea şi sănătatea în muncă specifice
Primăriei Sectorului 2 au un caracter preventiv, menirea acestora fiind acela
de a preîntâmpina producerea accidentelor de muncă şi/sau a îmbolnăvirilor
profesionale sau legate de profesie.

Art. 3 Actele legislative prin care se realizează securitatea muncii în
cadrul dreptului muncii, se evidenţiază, după cum urmează:

A. Legislaţie generatoare :
Constituţia României : art. 22 alin. 1 şi art. 41 alin. 2, care privesc
dreptul la integritate fizică şi psihică şi la măsuri de protecţie
socială.
Codul Muncii : TITLUL V, care legiferează obligaţiile pe care le
are angajatorul în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă
a salariaţilor.
B. Legislaţie secundară :
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
H.G.R. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;
H.G.R. nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate în muncă pentru manipularea manuală a maselor care
prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni
dorsolombare;
H.G.R. nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu
ecran de vizualizare;
H.G.R. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
H.G.R. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor
individuale de protecţie la locul de muncă;
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
5
H.G.R. nr. 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate
de câmpuri electromagnetice;
H.G.R. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea
de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;
H.G.R. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime pentru locul de
muncă;
H.G.R. nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva
riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă;
H.G.R. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice;
Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor
consumului produselor din tutun.

Art. 4 Instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă specifice
Primăriei Sectorului 2, pot fi completate la propunerea salariaţilor, cu noi
prevederi care să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, la
prevenirea accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale şi a bolilor
legate de profesie.
∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗

INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
6

CAPITOLUL II
STRUCTURILE CONSTITUITE LA NIVELUL PRIMĂRIEI
SECTORULUI 2 PENTRU ÎNDEPLINIREA ATRIBUŢIILOR
PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ


Art. 5 În vederea realizării condiţiilor de securitate şi sănătate în
muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă, a bolilor profesionale şi a
celor legate de profesie , Conducătorul Primăriei Sectorului 2 va coordona şi
va asigura, prin acte de autoritate, respectarea normelor legale în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul instituţiei.

Art. 6 Obligaţiile Conducătorului Primăriei Sectorului 2 care decurg
din legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă, sunt:
a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea şi instruirea lucrătorilor;
d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi
sănătăţii în muncă.

Art. 7 Asigurarea cadrului organizatoric privind securitatea şi
sănătatea în muncă la nivelul Primăriei Sectorului 2 se realizează
prin structurile constituite în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
respectiv:
Biroul Intern de Prevenire şi Protecţie ;
Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă ;
Lucrătorii desemnaţi.


Secţiunea I - Biroul Intern de Prevenire şi Protecţie


Art. 8 Măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie luate la nivelul
Primăriei Sectorului 2 se realizată de către angajator prin Biroul Intern de
Prevenire şi Protecţie, după cum urmează:

identifică pericolele şi evaluază riscurile pentru fiecare componentă a
sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace
de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de
muncă/posturi de lucru;
elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie;
elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
7
particularităţile activităţilor instituţiei, precum şi ale locurilor de
muncă/posturilor de lucru din cadrul acesteia;
instruieşte salariaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
face propuneri privind atribuţiile şi răspunderile în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzătoare
funcţiilor exercitate, şi care se consemnează în fişa postului cu
aprobarea angajatorului;
verifică cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii, a măsurilor
prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi
responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, stabilite prin fişa postului;
întocmeşte un necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare
şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, asigură informarea
şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, şi
verifică cunoaşterea şi aplicărea de către lucrători a informaţiilor
primite;
stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în
muncă ;
ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia
specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru
posturile de lucru din instituţie şi întocmeşte necesarul de dotare a
lucrătorilor cu echipament individual de protecţie;
participă la cercetarea evenimentelor conform competenţelor;
urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă,
cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile
externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în
vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
colaborează cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe
ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi
desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;
întocmeşte planul de evacuare;


Secţiunea a II - a - Comitetul de securitate şi sănătate în muncă


Art. 9 În vederea informării, consultării şi participării lucrătorilor la
discutarea şi rezolvarea problemelor de securitate şi sănătate în muncă, la
nivelul Primăriei Sectorului 2 este constituit şi funcţionează Comitetul de
securitate şi sănătate în muncă.


INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
8

Art. 10 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are următoarea
componenţă:

Primarul Sectorului 2 - preşedinte;
Conducătorul Biroului Intern de Prevenire şi Protecţie - secretar;
Medicul de medicina muncii – membru;
4 reprezentanţi ai salariaţilor aleşi de către aceştia – membri.

Art. 11 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are următoarele
atribuţii :

analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în
muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului
intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;
urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv
alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa
acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor,
luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii
lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor
deficienţe;
analizează alegerea echipamentelor de protecţie colectivă şi
individuală;
propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de
prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice (femeile gravide,
lehuzele sau femeile care alăptează, tinerii, precum şi persoanele cu
dizabilităţi);
analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă
şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate;
urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale
privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de
inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de
muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în
planul de prevenire şi protecţie;
analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor
profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice
în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi
a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
dezbate raportul scris cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în
muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în
anul încheiat, prezentat de către Primarul Sectorului 2;
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
9
avizează planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul
următor.


Secţiunea a III - a - Lucrători desemnaţi


Art. 12 Desemnarea nominală a lucrătorilor pentru a se ocupa de
activităţile de prevenire şi protecţie se face prin dispoziţia Primarului
Sectorului 2.

Art. 13 La nivelul Primăriei Sectorului 2 sunt lucrători desemnaţi din
cadrul Biroului Intern de Prevenire şi Protecţie, după cum urmează:

lucrător care ia măsuri necesare pentru acordarea primului ajutor în
cazul producerii unor accidente în cadrul Primăriei Sectorului 2;
lucrător care ia măsuri necesare pentru stingerea incendiilor produse în
cadrul Primăriei Sectorului 2;


Secţiunea a IV - a - Instruirea lucrătorilor


Art. 14 Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă cuprinde 3 faze:
instruirea introductiv-generală efectuată de către reprezentanţii
Biroului Intern de Prevenire şi Protecţie, cu o durată de 8 ore;
instruirea la locul de muncă efectuată de către conducătorul direct al
locului de muncă, cu o durată de 8 ore ;
instruirea periodică efectuată de către conducătorul direct al locului
de muncă, cu o durată de 8 ore.

Art. 15 Instruirea periodică se efectuează din 6 în 6 luni.

Art. 16 Verificarea instruirii periodice se face de către şeful ierarhic al
celui care efectuează instruirea şi, prin sondaj, de către reprezentanţii
Biroului Intern de Prevenire şi Protecţie.

Art. 17 Instruirea este consemnată în Fişa individuală de instructaj
privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Art. 18 Conducătorul locului de muncă are următoarele obligaţii
privind instruirea salariaţilor din subordine:

INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
10
să efectueze instructajul privind securitatea şi sănătatea în muncă o
dată la 6 luni, precum şi ori de câte ori consideră că este necesar
(la schimbarea activităţii, la revenirea din concediu, etc.);
să anunţe de îndată Biroul Intern de Prevenire şi Protecţie atunci
când s-a produs un accident de muncă sau îmbolnăvire
profesională, ori când există riscul producerii acestora;
să dea toate relaţiile şi informaţiile solicitate de organele de control în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi de cercetare a accidentelor
de muncă;
să verifice, la începutul programului de muncă, dacă angajaţii din
subordine sunt apţi să îşi desfăşoare activitatea;
să nu încredinţeze sarcini de serviciu salariaţilor care nu au pregătirea
necesară pentru realizarea lor.

Art. 19 Salariaţii Primăriei Sectorului 2, precum şi ceilalţi participanţi
la procesul de muncă în cadrul instituţiei, au următoarele obligaţii:

să-şi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
să desfăşoare activitatea în aşa fel, încât să nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi
persoanele participante la procesul de muncă;
să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice
defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională;
să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă accidentele de
muncă suferite de persoana proprie şi de alte persoane participante la
procesul de muncă;
să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui
accident şi să informeze de îndată pe conducătorul locului de muncă;
să dea toate relaţiile şi informaţiile solicitate de organele de control în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi de cercetare a accidentelor
de muncă.
să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi pentru a
face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către
inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi
securităţii lucrătorilor.

∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
11

CAPITOLUL III
ACCIDENTE DE MUNCĂ, BOLI PROFESIONALE
ŞI BOLI LEGATE DE PROFESIE


Secţiunea I – Accidentele de muncă


Art. 20 (1) Accidentul de muncă este vătămarea violentă a
organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care are loc în timpul
procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care
provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice,
invaliditate, ori deces.

(2) Este accident de muncă :
a) accidentul suferit de elevi, studenţi şi ucenici în timpul efectuării
practicii profesionale în cadrul Primăriei Sectorului 2, precum şi de
persoanele aflate în vizită în instituţie cu permisiunea angajatorului ;
b) accidentul suferit de salariaţii Primăriei Sectorului 2 care îndeplinesc
sarcini de serviciu, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini;
c) accidentul suferit de orice salariat al instituţiei ca urmare a unei acţiuni
întreprinse din proprie iniţiativă pentru prevenirea sau înlăturarea
unui pericol care ameninţă avutul public sau pentru salvarea de vieţi
omeneşti;
d) accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul muncii,
dar are loc în sediul Primăriei Sectorului 2 ori în alt loc de muncă
organizat de instituţie, în timpul programului de muncă şi nu se
datorează culpei exclusive a accidentatului;
e) accidentul de traseu, dacă deplasarea s-a făcut în timpul şi pe traseul
normal de la domiciliul salariatului la locul de muncă şi invers;
f) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul instituţiei la un alt
loc de muncă, pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă;
g) accidentul determinat de fenomene sau calamităţi naturale, cum ar fi
furtună, viscol, cutremur, inundaţie, alunecări de teren, trăsnet
(electrocutare), dacă victima se afla în timpul procesului de muncă sau
în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
h) accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu, ca urmare a unei agresiuni;
i) dispariţia unei persoane, în condiţiile unui accident de muncă.

Art. 21 Accidentele de muncă se clasifică, în raport cu urmările
produse şi cu numărul persoanelor accidentate, în:
a) accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3
zile calendaristice;
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
12
b) accidente care produc invaliditate;
c) accidente mortale;
d) accidente colective, când sunt accidentate cel puţin 3 persoane în
acelaşi timp şi din aceeaşi cauză.


Secţiunea a II - a - Bolile profesionale


Art. 22 Bolile profesionale sunt afecţiunile care se produc ca urmare a
exercitării unei meserii sau profesii, cauzate de agenţi nocivi fizici, chimici
sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea
diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă.

Art. 23 Intoxicaţia acută profesională este atât boală profesională cât şi
accident de muncă.


Secţiunea a III - a - Bolile legate de profesie


Art. 24 Boala legată de profesie este boala cu determinare
multifactorială, la care unii factori determinanţi sunt de natură profesională.

Art. 25 Bolile legate de profesie se dispensarizează medical şi se
comunică angajatorilor sub forma rapoartelor medicale nenominalizate
privind sănătatea lucrătorilor, în vederea luării măsurilor tehnico-
organizatorice de normalizare a condiţiilor de muncă.Secţiunea a IV - a - Comunicarea, Cercetarea şi Înregistrarea
Evenimentelor


Art. 26 Evenimentul este accidentul care a antrenat decesul sau
vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată dispărută sau
accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate
persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală
profesională sau legată de profesie.

Art. 27 Orice eveniment va fi comunicat de îndată Primarului
Sectorului 2, de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă
persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia.

INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
13

Art. 28 Primarul Sectorului 2 are obligaţia să comunice evenimentele
prevăzute la art. 26, de îndată, la Inspectoratul Teritorial de Muncă al
Municipiului Bucureşti.

Art. 29 Cercetarea evenimentelor este obligatorie şi se efectuează,
după cum urmează:
a) de către o comisie de cercetare numită de Primarul Sectorului2, în
cazul accidentelor care au produs incapacitate temporară de muncă;
b) de către Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului
Bucureşti, în cazul evenimentelor care au produs invaliditate
evidentă sau confirmată, deces, accidente colective, incidente
periculoase, în situaţiile cu persoane date dispărute;
c) de către Inspecţia Muncii, în cazul accidentelor colective, generate
de către unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;
d) de către Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, în
cazul suspiciunilor de boală profesională şi a bolilor legate de
profesie.

Art. 30 Înregistrarea accidentelor de muncă şi a incidentelor
periculoase se face pe baza procesului-verbal de cercetare.

Art. 31 Accidentul de muncă se înregistrează la angajatorul unde s-a
produs acesta, într-un registru de evidenţă unic.

∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗


INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
14

CAPITOLUL IV
RISCURILE DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ SPECIFICE PRIMĂRIEI SECTORULUI 2Art. 32 Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională pot fi
cauzate de una sau mai multe din componentele sistemului de muncă, şi
anume: executant, sarcina de muncă, mijloacele de producţie şi mediul de
muncă.

Art. 33 Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională sau
legate de profesie specifice activităţilor Primăriei Sectorului 2 sunt
următoarele:

A. Executant:
a) executarea defectuoasă de operaţii comenzi, manevre,
poziţionări, fixări, reglaje;
b) efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă:
- pornirea echipamentelor de muncă;
- alimentarea sau oprirea alimentării cu energie electrică;
- deplasări cu pericol de cădere da la acelaşi nivel prin alunecare,
împiedicare sau dezechilibrare;
c) omisiuni:
- neutilizarea mijloacelor de protecţie (aparaturile şi dispozitivele
de protecţie ale echipamentelor de muncă);

B. Sarcina de muncă:
a) conţinutul necorespunzător al sarcinii de muncă:
- operaţii care depăşesc capacitatea de pregătire a lucrătorului;
- procedee greşite în soluţionarea unei operaţii;
- succesiunea greşită a unor operaţii;
b) solicitare fizică:
- poziţii de lucru vicioase datorate particularităţii procesului de
muncă şi anume poziţia ortostatică, mobilierul folosit, organizarea
neadecvată a locului de muncă;
c) solicitare psihică:
- lucrul cu publicul;
- ritm mare de muncă, decizii dificile în scurt timp, operaţii
repetative de ciclu scurt şi mediu;
- contact direct cu organele de control;
- solicitarea permanentă a atenţiei în timpul deplasării (şoferi);
- lucrul cu banii;

INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
15

C. Mijloacele de producţie:
a) Factori de risc mecanic:
- manipulări incorecte a unor obiecte, suprafeţe sau contururi
periculoase (înţepătoare şi tăioase ale cuterelor sau ale altor scule, accesorii
manipulate în procesul de muncă);
- accidente de circulaţie în timpul deplasării la şi de la locul de
muncă precum şi în timpul programului de lucru al şoferilor şi lucrătorilor ce
se deplasează în teren;
b) Factori de risc electric:
- curentul electric prin atingere directă şi atingere indirectă, prin
folosirea necorespunzătoare a instalaţiilor şi aparaturii electrice de orice fel;
c) Factori de risc termic:
- temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor;
d) Riscuri electromagnetice determinate de radiaţiile
electromagnetice;
e) Riscuri chimice determinate de emisii de ozon (xerox), gaze
naturale (centrala termică), alte substanţe chimice cu efect nociv;
f) Riscuri microbiologice determinate de diverse microorganisme
(casierie, arhivă, îngrijitori) sau diverşi viruşi (gripă, hepatita A la cei care
lucrează cu publicul);
g) Riscuri privind suprasolicitarea vizuală determinată de
concentrarea optică, emisii (reflexii) de lumină, variaţii de frecvenţe electrice
(personalul care lucrează cu ecrane de vizualizare).


∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗

INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
16

CAPITOLUL V
SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE
A SALARIAŢILORArt. 34 Măsurile prin care se asigură supravegherea corespunzătoare a
sănătăţii lucrătorilor în funcţie de riscurile privind securitatea şi sănătatea în
muncă, se stabilesc potrivit reglementărilor H.G.R. nr. 355/2007 privind
supravegherea sănătăţii lucrătorilor.

Art. 35 Supravegherea sănătăţii lucrătorilor reprezintă totalitatea
serviciilor medicale care asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea
bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie, precum şi menţinerea
sănătăţii şi capacităţii de muncă a lucrătorilor.

Art. 36 Serviciile medicale profilactice prin care se asigură
supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt:
examenul medical la angajarea în muncă;
de adaptare;
periodic;
la reluarea activităţii;
promovarea sănătăţii la locul de muncă.

Art. 37 Supravegherea sănătăţii lucrătorilor Primăriei Sectorului 2 este
asigurată de către un medic de medicina muncii pe baza unui contract de
prestării servicii medicale de medicina muncii.

Art. 38 Salariaţii Primăriei Sectorului 2 sunt obligaţi să se prezinte la
examenele medicale de supraveghere a sănătăţii la locul de muncă, conform
planificării efectuate de către medicul de medicina muncii cu acordul
Primarului Sectorului 2.

Art. 39 Refuzul salariaţilor de a efectua examenele medicale de
medicina muncii constituie, conform prevederilor Regulamentului de Ordine
Internă a Primăriei Sectorului 2 aprobat prin dispoziţie de primar, abatere
disciplinară.

Art. 40 În urma efectuării examenelor medicale de medicina muncii,
medicul de medicina muncii va elibera Fişa de aptitudine privind
confirmarea, sau nu, a aptitudinii lucrătorului pentru exercitarea
profesiei/funcţiei avute.

∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
17

CAPITOLUL VI
INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
SPECIFICE PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ DIN CADRUL
PRIMĂRIEI SECTORULUI 2


Secţiunea I - Instrucţiuni generale de securitate şi sănătate în muncă
specifice Primăriei Sectorului 2


Art. 41 Pentru prevenirea accidentelor de muncă, angajaţii Primăriei
Sectorului 2 sunt obligaţi :
să-şi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea,
schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate
proprii, în special a echipamentelor tehnice, precum şi utilizarea lor
corectă;
să comunice imediat conducătorului locului de muncă orice
defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională;
să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai
scurt timp posibil, accidentele de muncă suferite de persoana proprie
sau de alţi lucrători;
să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a
unui accident şi să informeze de îndată conducătorul locului de
muncă,
să poarte întregul echipament individual de protecţie pe toată durata
activităţii, corespunzător scopului pentru care a fost acordat şi să se
preocupe de conservarea calităţii de protecţie;
să cunoască caracteristicile şi modul corect de utilizare ale
echipamentului;
să coopereze cu angajatorul sau cu lucrătorii desemnaţi în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a
da angajatorului posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de
muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi
sănătate la locul său de muncă;
să coopereze cu angajatorul sau cu lucrătorii desemnaţi în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru
realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea
competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă;
să refuze executarea sarcinii de muncă dacă nu are dotarea
corespunzătoare;
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
18
să fie instruit încă de la angajare în legătură cu riscurile de la locul
de muncă şi modul de utilizare şi întreţinere a echipamentului
individual de protecţie acordat;
să nu se prezinte la locul de muncă sub influenţa băuturilor
alcoolice;
să nu introducă şi să nu consume în incinta instituţiei sau în
timpul şi pe durata exercitării atribuţiilor de serviciu băuturi
alcoolice;
să nu părăsească instituţia înaintea terminării programului de lucru
fără anunţarea în prealabil a conducătorului locului de muncă;
este interzisă folosirea surselor de foc deschis şi fumatul în locurile
unde acestea sunt interzise;
să nu se deplaseze în fugă şi să se asigure la coborârea şi urcarea
scărilor, în timpul şi pe durata îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;
să respecte regulile de circulaţie rutieră în timpul şi pe durata
exercitării atribuţiilor de serviciu precum şi în timpul deplasării
normale de la locul de muncă la domiciliu, şi invers.


Secţiunea II - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă
privind folosirea dotărilor din cadrul Primăriei
Sectorului 2

Art .42 Pentru a se preveni producerea de accidente de cădere în gol a
salariaţilor, se interzice aplecarea peste balustradele de protecţie cu care sunt
prevăzute terasele interioare situate la fiecare nivel al clădirii în care
funcţionează Primăria Sectorului 2.

Art. 43 La manipularea de deschidere/închidere a ferestrelor
imobilului, ţinând cont că acestea se deschid către exterior, salariaţii sunt
obligaţi să se asigure pentru a se elimina pericolul căderii în gol.

Art. 44 (1) În vederea prevenirii accidentelor în timpul utilizării
ascensoarelor din dotarea clădirii Primăriei Sectorului 2, salariaţii sunt
obligaţi:

a) în cazul în care constată o defecţiune nu vor pune în funcţiune
ascensorul şi vor anunţa imediat pe responsabilul cu ascensoarele;
b) să folosească ascensorul numai în scopul pentru care a fost construit,
pus în funcţiune şi autorizat;
c) să dea alarma în cazul în care cabina s-a oprit între staţii;
d) să nu încarce cabina ascensorului cu obiecte voluminoase care
depăşesc gabaritul cabinei şi pot crea situaţii periculoase;
e) să nu intervină la deschiderea uşilor prin acţiuni proprii ca forţarea
uşilor sau alte mijloace asemănătoare, sau să părăsească cabina când
aceasta nu se află în staţie existând pericolul de prindere şi strivire
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
19
între cabină şi ancadramentul palierului la eventuala punere
neaşteptată în mişcare a cabinei;
f) să nu fumeze în cabină şi să arunce resturile de ţigări pe podeaua
cabinei sau în puţul ascensorului;

(2) Se interzice accesul persoanelor care nu sunt autorizate în camera
maşinii, în camera roţilor de conducere şi în puţul ascensorului.

(3) În cazul accidentelor de persoane sau al avariilor care determină
oprirea din funcţiune a ascensorului, se va anunţa imediat societatea care
efectuează întreţinerea acestuia, iar după evacuarea victimelor nu se va
interveni în instalaţie în vederea anchetării şi stabilirii cauzelor de către
organele în drept.


Secţiunea III - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă
privind măsuri de protecţie împotriva pericolului de
electrocutare

Art. 45 Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, angajaţii
Primăriei sunt obligaţi:

a) să nu folosească instalaţii electrice si aparate de încălzit defecte;
b) să nu utilizeze instalaţii sau echipamente improvizate sau
defecte;
c) să nu efectueze intervenţii la instalaţiile electrice pentru care nu
sunt calificaţi;
d) să nu menţină în funcţiune întrerupătoarele/prizele de curent
defecte;
e) să nu înlocuiască siguranţele, releele de protecţie şi întrerupătoarele
automate cu altele necalibrate;
f) să nu racordeze unii consumatori care depăşesc puterea nominală a
circuitelor;
g) să nu se încarce instalaţia electrică peste sarcina admisă;
h) să nu lase neizolate capetele conductoarelor elastice în cazul
demontării parţiale a unei instalaţii;
i) să nu introducă în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor,
canalelor, sau a tunelelor electrice, a obiectelor de orice fel;
j) să nu adăpostească obiecte sau alte materiale în posturile de
transformare şi/sau încăperile tablourilor generale de distribuţie
electrică.

Art. 46 Toate reparaţiile, reglajele sau alte intervenţii asupra
instalaţiilor electrice se vor efectua numai de către electricieni autorizaţi.

INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
20
Art. 47 Conducătorul locului de muncă, împreună cu personalul
care lucrează la echipamentele electrice, va verifica imposibilitatea
atingerii pieselor aflate normal sub tensiune.

Art. 48 Sursele de energie de rezervă şi indicatoarele luminoase pentru
evacuare în caz de urgenţă vor fi menţinute în bună stare de funcţionare şi
verificate periodic.

Art. 49 Aparatele electrice portative se folosesc numai cu ştecher şi
conductoare corespunzător izolate şi în bună stare de funcţionare, iar pe
timpul cât sunt sub tensiune se va asigura supravegherea lor.

Art. 50 La terminarea programului de lucru instalaţia electrică va fi
scoasă de sub tensiune, cu excepţia iluminatului de siguranţă.

Art. 51 Tablorile electrice generale de distribuţie vor fi închise în
permanenţă cu cheia, accesul la ele fiind permis numai personalului calificat
precum şi organelor de control şi verificare.

Art. 52 Încăperea şi elementele tabloului vor fi în perfectă stare de
curăţenie şi va fi afişată schema cu circuitele electrice.

Art. 53 La constatarea existenţei condiţiilor de pericol grav se va
întrerupe lucrul, se evacuează zona şi se comunică situaţia de fapt
persoanelor competente, zona fiind asigurată pentru prevenirea pătrunderii
accidentale a altor persoane neautorizate.


Secţiunea a IV - a – Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă
specifice pentru utilizarea calculatoarelor
electronice

Art. 54 Conducerea Primăriei Sectorului 2 va asigura efectuarea unei
analize a posturilor de lucru unde se utilizează calculatoare electronice
pentru a evalua condiţiile de securitate şi sănătate oferite lucrătorilor, în
special în ceea ce priveşte eventualele riscuri pentru vedere, probleme fizice
şi solicitare mentală.

Art. 55 Conducătorul locului de muncă trebuie să planifice sarcinile
lucrătorului astfel încât folosirea zilnică a ecranului de vizualizare a
calculatorului să fie întreruptă periodic prin pauze sau schimbări de
activitate, care să reducă suprasolicitarea în faţa ecranului de vizualizare.INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
21

Art. 56 Salariaţii Primăriei Sectorului 2 care desfăşoară activităţi cu
ecrane de vizualizare, vor fi supuşi periodic examenului medical
oftalmologic.

Art. 57 Se interzice lucrătorilor să utilizeze echipamentele de calcul pe
care nu le cunosc şi pentru care nu au instruirea necesară.

Art. 58 Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de
calcul să intervină la tablourile electrice, prize, ştechere, cordoane de
alimentare, grupuri stabilizatoare, instalaţii de climatizare sau la orice alte
instalaţii auxiliare specifice.

Art. 59 La punerea sub tensiune a calculatoarelor electronice se
vor respecta, în ordine, următoarele prevederi:
a) punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin acţionarea
butoanelor corespunzătoare de pe panourile de comandă, în
succesiunea indicată în documentaţia tehnică a calculatorului;
b) scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor electronice se va
realiza în succesiunea inversă celei prevăzute la punerea sub
tensiune.

Art. 60 Punerea în funcţiune a unui echipament după revizii sau
reparaţii se va face numai după ce personalul autorizat va efectua
revizia sau reparaţia şi va confirma în scris că echipamentul respectiv
este în bună stare de funcţionare.

Art. 61 Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale
echipamentelor de calcul.

Art. 62 Se interzice efectuarea oricărei intervenţii la echipamentul de
calcul în timpul funcţionării acestuia.

Art. 63 (1) Funcţionarea echipamentelor de calcul va fi permanent
supravegheată, pentru a se putea interveni imediat ce se produce o
defecţiune.
(2) Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul
atunci când se constată o defecţiune a acestuia.
(3) Remedierea defecţiunilor sa va realiza numai de către
personalul de întreţinere autorizat.

Art. 64 Dacă în timpul funcţionării la echipamentul de calcul se aud
zgomote deosebite, acesta va fi oprit şi se va anunţa personalul de întreţinere
pentru control şi remediere.

INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
22

Art. 65 Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize
defecte sau fără legătură la pământ.

Art. 66 Spaţiul din faţa tastaturii trebuie să fie suficient pentru a
permite sprijinirea mâinilor şi braţelor operatorului.

Art. 67 La utilizarea imprimantelor de mare viteză se vor evita
supraîncălzirile care pot conduce la incendii.

Art. 68 În timpul funcţionării calculatorului uşile de acces în
încăperea calculatorului nu se vor încuia sau bloca.

Art. 69 Se interzice consumul alimentelor pe masa suport a
calculatorului sau deasupra tastaturii.

Art. 70 Utilizatorii echipamentelor de calcul prevăzute cu ecran de
vizualizare trebuie să cunoască necesitatea şi posibilităţile de reglare a
echipamentului şi mobilierului de lucru.

Art. 71 Orice reparaţie a echipamentelor de calcul se va efectua în
conformitate cu prevederile din documentaţia tehnică a calculatorului.

Art. 72 Se interzice curăţarea sau ungerea echipamentelor în timpul
funcţionării acestora.

Art. 73 Suprafeţele ecranelor de vizualizare se vor curăţa periodic
de depunerile de praf sau amprente digitale pentru a nu se reduce
lizibilitatea.

Art. 74 Se interzice depozitarea materialelor şi substanţelor cu
pericol de incendiu sau explozii în încăperile dotate cu calculatoare
electronice.

Art. 75 Este interzisă executarea în sala de calculatoare a
operaţiunilor de întreţinere şi reparaţii, cu excepţia celor care trebuie
efectuate asupra unor echipamente a căror mutare din sală nu este
posibilă sau raţională.

Art. 76 Conductorii electrici si cablurile trebuie să respecte
următoarele condiţii:
să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de
lucru sau pe sol;
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
23
să aibă o lungime suficientă pentru a se adapta la nevoile reale
şi previzibile ale utilizatorilor, inclusiv în cazul reamenajării
încăperii;

Art. 77 Conductorii electrici nu vor traversa căile de acces fără a
fi protejaţi împotriva deteriorărilor mecanice.

Art. 78 Circuitele de alimentare cu energie electrică a
echipamentelor de calcul trebuie să fie separate de cele care
alimentează alte instalaţii şi prevăzute cu posibilitatea de alimentare
încă cel puţin 5 minute de la întreruperea tensiunii reţelei electrice şi
semnalizarea acestui defect.


Secţiunea a V - a – Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă
specifice pentru conducătorii auto


Art. 79 Salariaţii Primăriei Sectorului 2, angajaţi pe funcţia de şofer,
sau care au în atribuţii conducerea autovehiculelor aparţinând Primăriei
Sectorului 2, au următoarele obligaţii:

să verifice starea tehnică a autovehiculului înainte de plecarea în
cursă;
să aibă asupra lor permisul de conducere, certificatul de
înmatriculare a autovehiculului, foaia de parcurs, respectiv ordinul
de serviciu, dovada că autovehiculul întruneşte condiţiile tehnice
pentru a circula pe drumurile publice;
să nu conducă autovehiculul sub influenţa băuturilor alcoolice;
să oprească imediat autovehiculul la semnalizarea ofiţerilor şi
subofiţerilor de poliţie, la semnalul agenţilor căilor ferate postaţi
la trecerile de nivel, a conducătorilor de coloane, precum şi al
orbilor care traversează strada (semnal dat prin ridicarea
bastonului alb);
să oprească imediat autovehiculul când sunt angajaţi într-un
accident şi să dea primul ajutor ori de câte ori trec pe lângă
locul unui accident, precum şi să transporte persoanele
accidentate la cea mai apropiată unitate sanitară;
să nu schimbe poziţia autovehiculului angajat în accident şi să
asigure păstrarea urmelor la locul accidentului până la sosirea
organelor de poliţie;
să sesizeze organul de poliţie cel mai apropiat imediat ce iau
cunoştinţă despre producerea unui accident;
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
24
să prezinte, la cererea organelor de poliţie, pentru control,
permisul de conducere, precum şi celelalte documente cu privire
la autoturism şi încărcătura acestuia;
să nu transporte în autoturisme mai multe persoane decât
numărul locurilor stabilite în certificatul de înmatriculare;
să nu încredinţeze conducerea autovehiculului persoanelor care nu
au permis de conducere sau care posedă permis de conducere
necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul
respectiv;
să nu deschidă uşile autovehiculului în timpul mersului şi să nu
pornească de pe loc cu uşile deschise;
să nu angajeze discuţii care l-ar putea distrage de la conducerea
atentă a autovehiculului;
să cureţe tăbliţele cu numărul de înmatriculare pentru ca acestea
să fie vizibile tot timpul cât autovehiculul circulă pe drumurile
publice;
să nu lase liber, în timpul mersului, volanul;
să nu circule cu o viteza inferioară celei prescrise de indicatoare;
să păstreze o distanţă corespunzătoare faţă de autovehiculul din
faţa sa, pentru a evita lovirea în cazul când acel autovehicul
încetineşte viteza sau opreşte brusc;
să conducă cu atenţie sporită când întâlnesc autovehicule purtând
inscripţia „ Şcoală”;
să acorde prioritate pietonilor la trecerile prevăzute cu indicatoare
sau marcate cu linii transversale pentru trecerea acestora.


Secţiunea a VI - a – Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă
specifice pentru transportul, manipularea şi
depozitarea materialelor


Art. 80 Prin manipularea manuală a maselor se înţelege orice tip de
transport sau susţinere a unei mase de către unul ori mai mulţi lucrători,
inclusiv ridicarea, aşezarea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea
unei mase, care, datorită caracteristicilor acesteia sau condiţiilor ergonomice
necorespunzătoare, prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni
dorsolombare.

Art. 81 (1) La efectuarea operaţiilor de manipulare şi transport prin
purtare a maselor, se vor repartiza numai salariaţi care corespund din punct
de vedere fizic.
(2) Se interzice manipularea frecventă şi prelungită a sarcinilor.


INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
25


Art. 82 Operaţiile de încărcare, descărcare, transport, manipulate şi
depozitare se vor efectua numai de angajaţii apţi din punct de vedere
fizic.

Art. 83 (1) În timpul manipulării manuale a maselor, salariaţii
trebuie să aibă vizibilitate.
(2) Se interzice transportul prin purtare a maselor care împiedică
vizibilitatea.

Art. 84 Se interzice manipularea de către un singur salariat a
maselor cu centre de greutate excentrice, care pot genera dezechilibrări.

Art. 85 Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au
sisteme de prindere corespunzătoare.

Art. 86 Manipularea în acelaşi timp a două sau mai multe obiecte se va
face numai dacă sunt fixate între ele corespunzător. Se interzice manipularea
sau transportul prin purtare în acelaşi timp a maselor care sunt instabile între
ele.

Art. 87 Traseul pe care îl parcurge salariatul în timpul
transportului prin purtare nu trebuie să fie cu obstacole, instabil sau
alunecos.

Art. 88 Manipularea şi transportul prin purtare a maselor care au
margini sau suprafeţe tăietoare sau care datorită naturii lor pot produce
leziuni ale mâinilor se va face numai cu palmare (mănuşi de protecţie).

Art. 89 Planurile înclinate utilizate de salariaţi pentru manipularea şi
transportul manual al maselor trebuie să aibă stabilitate şi să fie prevăzute cu
parapeţi de protecţie.

Art. 90 Depozitarea materialelor se va face astfel încât să se
excludă pericolul de accidentare, incendii si explozii.

Art. 91 Depozitarea materialelor pe rafturi se face în aşa fel încât
să nu fie posibilă căderea lor.

Art. 92 Pe rafturi şi stelaje unde sunt depozitate materiale trebuie scris
la loc vizibil sarcina maximă admisă, care nu trebuie depăşită.

Art. 93 Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice
diferite nu este permisă.
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
26

Art. 94 Stivuirea se va face fără deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi
construite din materiale cu aceleaşi forme şi dimensiuni sau din ambalaje de
acelaşi tip şi dimensiuni.

Art. 95 Scoaterea materialelor din stivă se va face astfel încât să se
evite prăbuşirea stivei.

Art. 96 În cazul în care o sarcină este încărcată, descărcată sau
transportată, prin purtare, concomitent de către mai mulţi muncitori, aceştia
vor ridica şi coborî sarcina numai la comanda conducătorului operaţiei.

Art. 97 La încărcarea şi descărcarea vehiculelor, salariaţii trebuie să fie
aşezaţi încât să nu se lovească între ei cu unelte de lucru sau cu materialul
care se manipulează.

Art. 98 Se interzice accesul la locul de descărcare-încărcare manuală, a
persoanelor care nu au nicio atribuţie la aceste operaţii.

Art. 99 Conducătorul locului de muncă va urmări ca salariaţii,
care execută lucrări de manipulare şi transport prin purtare, să
primească o instruire adecvată şi informaţii privind manipularea şi
transportul prin purtare şi riscurile la care se expun în cazul în care
aceste activităţi nu sunt executate corect.


Secţiunea a VII - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă
specifice pentru lucrări la instalaţii tehnico -
sanitare şi de încălzire


Art. 100 Angajarea personalului muncitor pentru lucrările de instalaţii
tehnico-sanitare şi de încălzire se face numai pe baza unui examen şi aviz
medical.

Art. 101 Personalul muncitor angajat ca fochist are următoarele
obligaţii:
a) să poarte echipamentul individual de protecţie cu care a fost
dotat;
b) să nu folosească echipamentul individual de protecţie în alte
scopuri decât cele pentru care i s-a acordat;
c) în cazul schimbării specificului activităţii să solicite echipament
individual de protecţie adecvat ;


INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
27

Art. 102 Pentru a nu atrage consecinţe asupra sănătăţii şi vieţii, se
impune respectarea instrucţiunilor de utilizare şi de instalare precum şi a
condiţiilor de inspecţie şi întreţinere a centralei termice după cum urmează:
a) lucrările de instalare, reglare, întreţinere şi reparare vor fi
executate numai de către lucrători ai unui service autorizat;
b) în cazul apariţiei mirosului de gaz se vor avea în vedere
următoarele măsuri de securitate:
- nu se vor acţiona comutatoarele electrice în zona
periculoasă;
- nu se va fuma în zona periculoasă;
- se va închide robinetul pentru blocarea gazului;
- se va aerisi zona afectată;
- se va anunţa furnizorul de gaz;
c) nu sunt permise intervenţii la următoarele obiecte:
- aparatul de încălzire;
- conductele de gaz, aer, apă, şi alimentarea cu energie
electrică;
- tubulatura de gaze arse;
- supapa de siguranţă a centralei;
- componentele constructive care pot influienţa
securitatea în funcţionare a aparatului;
d) nu se vor utiliza şi depozita materiale explozive sau uşor
inflamabile în spaţiul centralei termice.

Art. 103 Lucrătorii care participă la încercările de presiune a
conductelor vor respecta instrucţiunile tehnice ale instalaţiei cu privire la:

aşezarea armăturilor şi flanşelor oarbe;
metodele de evacuare a aerului din instalaţii;
modul de mărire şi micşorare treptată a presiunii din instalaţii;
interzicerea executării de reparaţii într-o instalaţie care se găseşte
sub presiune;
presiunea maximă admisă de normele tehnice în vigoare;
procedeele de ciocănire a sudurilor de pe conductele aflate sub
presiune;
interzicerea ciocănirii conductelor în locurile îmbinate prin
ambutisare care se află sub presiune.

Art. 104 Încercarea conductelor, instalaţiilor tehnico-sanitare şi de
încălzire va fi executată doar de personalul autorizat. Este interzis
accesul persoanelor străine la sectoarele instalaţiei care se încearcă.

Art. 105 (1) Este interzis accesul în încăperile cu pericol de
explozie a tuturor persoanelor străine.
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
28

(2) Pe uşile acestor încăperii se vor monta tăbliţe cu inscripţia
"PERICOL DE EXPLOZIE ".

Art. 106 Personalul muncitor angajat ca instalator execută lucrări de
montaj la instalaţiile sanitare, gaze, încălzire centrală, ventilare şi
condiţionare, alimentare cu apă, reţele exterioare şi instalaţii frigorifice.

Art. 107 Personalul muncitor angajat ca instalator are următoarele
obligaţii:
a) să poarte echipamentul individual de protecţie cu care a
fost dotat;
b) să nu folosească echipamentul individual de protecţie în
alte scopuri decât cele pentru care i s-a acordat;
c) în cazul schimbării specificului activităţii să solicite
echipament individual de protecţie adecvat ;

Art. 108 Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor instalatorul trebuie să
respecte următoarele măsuri minime de securitate şi sănătate în muncă:
respectarea instrucţiunilor de lucru pentru montarea-demontarea
instalaţiilor tehnico-sanitare şi gaze, intervenţie şi remedierea
avariilor;
se interzice folosirea sculelor, dispozitivelor şi materialelor care
prezintă defecţiuni;
în cazul lucrului în spaţii înguste, subsoluri, se va asigura: evacuarea
gazelor sau vaporilor înainte de începerea lucrului, iluminatul
corespunzător, accesul şi lucrul prin folosirea scărilor asigurate sau a
dispozitivelor de siguranţă (centură, frânghie, scăriţe, scripeţi, etc.),
curăţirea spaţiilor de lucru şi ventilarea acestora;
folosirea sudurii sau a dispozitivelor cu flacără numai în condiţii de
siguranţă;
nu se vor folosi materiale uşor inflamabile sau cu conţinut chimic,
biologic sau bacteriologic neconforme cu standardele în vigoare sau a
căror termen de folosire a expirat;
la constatarea existenţei condiţiilor de pericol grav se va întrerupe
lucrul, se evacuează zona şi se comunică situaţia de fapt persoanelor
competente, zona fiind asigurată pentru prevenirea pătrunderii
accidentale a altor persoane neautorizate;
înainte de începerea lucrului se verifică suprafeţele orizontale şi se vor
lua măsuri împotriva alunecărilor accidentale;
după încetarea lucrului spaţiile vor fi curăţate, deşeurile rezultate în
urma operaţiunilor specifice fiind evacuate.INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
29

Art. 109 Personalul muncitor va executa numai lucrările încredinţate de
conducătorul locului de muncă şi numai acelea pentru care este calificat şi
autorizat.

Art. 110 Lucrările de instalaţii tehnico-sanitare şi de încălzire care
urmează să se efectueze în spaţii în care se află utilaje, echipamente şi
instalaţii în funcţiune (gaze, abur, apă supraîncălzită) se vor executa numai
pe bază de fişă tehnologică de execuţie a lucrării care va cuprinde obligatoriu
măsurile de securitate a muncii ce urmează a fi adoptate.

Art. 111 Toate locurile de muncă, unde există pericolul de
intoxicare, sufocare, electrocutare, cădere de la înălţime etc. , vor fi
semnalizate corespunzător.

Art. 112 Încărcarea, descărcarea, manipularea şi aşezarea
materialelor, utilajelor şi a sculelor pentru instalaţii tehnico-sanitare şi
de încălzire se vor executa de personal specializat şi dotat cu
echipament individual de protecţie corespunzător.

Art. 113 Transportul sculelor de mână se va face în lădiţe sau
truse speciale a căror masă nu va depăşi 20 kg.

Art. 114 Se interzice aruncarea materialelor şi sculelor devenite
disponibile în timpul lucrului şi în mod special a celor aflate în
săpături adânci sau pe schele. Acestea vor fi ridicate sau coborâte cu
grijă pentru evitarea accidentelor.


Secţiunea a VIII - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă
specifice pentru lăcătuş


Art. 115 Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, lăcătuşul este
obligat să respecte următoarele măsuri minime:
uneltele de mână vor fi confecţionate din materiale corespunzătoare
operaţiilor care se execută;
uneltele de mână acţionate electric, pneumatic sau hidraulic vor fi
prevăzute cu dispozitive sigure de fixare a sculelor şi cu dispozitive
care să împiedice funcţionarea lor necomandată;
uneltele de mână acţionate electric, pneumatic sau hidraulic dotate cu
discuri abrazive, discuri tăietoare, pânze de ferăstrău, vor fi dotate cu
apărători împotriva atingerii sculei;
cozile şi mânerele uneltelor de mână vor fi netede, bine fixate şi vor
avea dimensiuni care să permită apucarea sigură şi comodă;
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
30
se interzice folosirea de unelte de mână improvizate, cu suprafeţe de
lovire deformate, ştirbite şi înflorite;
toţi muncitorii îşi vor păstra uneltele de mână în bancurile de lucru sau
dulapurile de scule;
se interzice ca în timpul lucrului să se aşeze sculele pe scări mobile,
schele, dulapuri, tablouri;
muncitorul care este obligat să lase sculele din mână va avea buzunare
largi în care să pună sculele.

Secţiunea a IX - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă
specifice pentru telefonist

Art. 116 Operatorii la serviciile de telefonie stabilesc legătura
telefonică între apelant şi apelat, realizează comunicaţii cu exteriorul,
transmit apelurile la distanţă, înregistrează taxele de apel şi mesajele,
răspund la cererile telefonice de informare.

Art. 117 Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor telefonistul este obligat să
respecte următoarele măsuri minime de securitate şi sănătate în muncă:
să exploateze instalaţiile tehnice de comunicare conform
instrucţiunilor de lucru;
să nu intervină pentru depanarea tehnicii de comunicare în caz de
avarie a acesteia; în această situaţi se sesizează personalul specializat
sau prestatorul de servicii;
se interzice folosirea oricăror improvizaţii tehnice la sistemele de
comunicaţii.


Secţiunea a X - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă
specifice pentru casier


Art. 118 Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor casierii sunt obligaţi să
respecte următoarele măsuri minime de securitate şi sănătate în muncă:
să folosească conform destinaţiei mijloacele tehnice de numărare şi
păstrare a valorilor, respectând instrucţiunile lucru specifice
manevrarea/manipularea valorilor şi/sau însemnelor valorice se
efectueazăprotejat, asigurându-se igiena mâinilor, căilor respiratorii şi
ochilor, angajaţii fiind obligaţi ca la terminarea operaţiilor specifice să
folosească materialele igienico-sanitare şi de dezinfecţie avute la
dispoziţie;
să manipuleze conform instrucţiunilor de folosire mijloacele pentru
păstrarea valorilor/documentelor, tip dulap metalic, casă de bani,
şi/sau altele, fără să producă accidente;
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
31
să nu folosească materiale care au conţinut periculos de natură chimică
sau biologică.


Secţiunea a XI - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă
specifice pentru curier


Art. 119 Curierul se ocupă cu transportul şi distribuirea coletelor,
mesajelor şi a altor articole în cadrul instituţiilor, între instituţii, la adrese
particulare sau în alte locuri.

Art. 120 Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor curierii sunt obligaţi să
respecte următoarele măsuri minime de securitate şi sănătate în muncă:
să respecte instrucţiunile de lucru privind transportul coletelor şi
corespondenţei;
să se deplaseze pe traseele stabilite şi avizate, respectând regulile de
circulaţie;
să nu manevreze/manipuleze manual coletele care prezintă riscuri de
accidente şi afecţiuni dorsolombare;
pentru manevrarea şi transportul coletelor cu masă mare se vor folosi
mijloace tehnice adecvate;
să păstreze secretul corespondenţei.


Secţiunea a XII - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă
specifice pentru activităţile desfăşurate pe teren


Art. 121 Înaintea deplasării pe teren, conducătorul locului de muncă
are obligaţia să constate dacă salariaţii respectivi sunt apţi pentru deplasarea
pe teren în vederea efectuării sarcinilor de serviciu.

Art. 122 (1) Pentru salariaţii care desfăşoară activităţi de control,
coordonatorul activităţii de control are obligaţia să solicite persoanelor
competente din unităţile controlate, informaţii cu privire la factorii de
risc, de accidentare şi îmbolnăvire profesională la care pot fi expuşi în
timpul efectuării controlului .
(2) Când situaţia o impune, coordonatorul activităţii de
control solicită unităţii controlate, dotarea cu echipament individual de
protecţie şi instruirea corespunzătoare în domeniul securităţii în muncă,
specifică activităţii unităţii respective.
(3) Membrii echipei de control se vor deplasa în incinta
unităţilor controlate, numai însoţiţi de reprezentanţii acestora.

INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
32
Art. 123 La clădirile aflate în construcţie, membrii echipei de control
sunt obligaţi:
a) să solicite din partea constructorului sau a proprietarului informaţii
cu privire la factorii de risc, de accidentare şi de îmbolnăvire la care
se expun cu prilejul efectuării controlului;
b) să respecte cu stricteţe dispozitivele de semnalizare şi de securitate
adecvate locurilor de muncă;
c) să nu se deplaseze în zona de acţiune a macaralelor aflate în
funcţiune ;
d) să nu coboare sau să urce scări aflate în construcţie sau care nu
prezintă siguranţă ;
e) să nu se deplaseze pe sub schelele aflate în construcţie sau pe care
se lucrează;
f) să evite zonele de lucru în care se folosesc instalaţii aflate sub
presiune, fluide energetice care prezintă riscuri ridicate de
accidentare sau îmbolnăvire profesională;
g) să evite cablurile electrice căzute la pământ .

Art. 124 Membrii echipei de control sunt obligaţi să întrerupă
activitatea de control atunci când constată riscul expunerii la emisii de
pulberi, vapori, gaze, precum şi zgomote care depăşesc limitele admisibile.

Art. 125 Pe întreaga durată a deplasării pe teren în interes de serviciu,
precum şi de la domiciliu la locul de muncă şi invers, personalul
Primăriei Sectorului 2 este obligat să evite situaţiile conflictuale şi să
adopte măsuri de siguranţă care să le protejeze sănătatea şi integritatea
corporală.


Secţiunea a XIII - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate
în muncă privind protecţia maternităţii la
locul de muncă


Art. 126 În sensul prevederilor O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia
maternităţii la locurile de muncă, protecţia maternităţii este protecţia
sănătăţii şi/sau securităţii salariatelor gravide şi/sau mame (lăuze sau care
alăptează) la locurile de muncă.

Art. 127 Salariata gravidă are dreptul la dispensă pentru consultaţii
prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună, pe durata programului normal
de lucru, în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul
programului de lucru, pe baza recomandării medicului de familie sau a
medicului specialist.

INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
33
Art. 128 Se interzice expunerea salariatelor gravide la riscuri la locurile
de muncă din cadrul unităţii ce le pot afecta sănătatea şi securitatea, şi nu pot
fi constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării lor de
graviditate.

Art. 129 În cazul în care o salariată gravidă/mamă desfăşoară la locul de
muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori
cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, aceasta are dreptul să i se
modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă, ori dacă nu
este posibil, să fie repartizată la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea
sau securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii sau
a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.

Art. 130 În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă
care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa
sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de
muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de
salarii al unităţii, potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 131 Pentru salariatele care alăptează, se acordă în cursul
programului de lucru, două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare, până
la împlinirea vârstei de un an a copilului. În aceste pauze se include şi timpul
necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseşte copilul.

Art. 132 La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu
rducerea duratei normale a timpului său de muncă cu două ore zilnic.
Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru
alăptare, se includ în timpul de muncă şi nu diminuează veniturile salariale şi
sunt suportate integral din fondul de salarii al unităţii.

Art. 133 Salariatele gravide nu pot fi obligate să desfăşoare muncă de
noapte, şi nu pot desfăşura muncă în condiţii cu caracter insalubru sau greu
de suportat.

Art. 134 În cazul în care la nivelul unităţii, din motive justificate în mod
obiectiv, nu se pot îndeplini măsurile de protecţie a maternităţii la locurile de
muncă, salariatele gravide/mame, au dreptul în condiţiile legii la concediul şi
indemnizaţia de risc maternal.∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗

INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
34

CAPITOLUL VII
MĂSURI DE PRIM AJUTOR


Art. 135 Primul ajutor reprezintă totalitatea acţiunilor întreprinse
imediat după producerea unui accident (de muncă) până la momentul
intervenţiei cadrelor medicale de specialitate.

Art. 136 O persoană care nu este pregătită ca salvator nu trebuie să
încerce să intervină cu orice preţ, obligaţiile sale sunt:
a) să nu atingă victima;
b) să cheme pe cel mai apropiat salvator;
c) să anunţe accidentul şi să solicite ajutor calificat;
d) să organizeze protecţia victimei;
e) să prevină extinderea stării de accident.

Art. 137 Salvatorul nu înlocuieşte medicul, dar prin măsurile pe care le
aplică, el trebuie să reuşească să evite înrăutăţirea stării accidentului, apariţia
complicaţiilor sau producerea morţii victimei.

Art. 138 Etapele care trebuie urmate în cazul unui accident de muncă
sunt:
1. Analiza situaţiei
a) ce s-a întâmplat, care este natura accidentului ?
b) mai există vreun pericol ?
c) poate fi suprimat acel pericol fără alt risc ?
2. Protejarea victimei
a) identificarea surselor de riscuri reale, persistente sau presupuse şi
reperarea persoanelor care ar putea fi expuse la riscurile identificate;
b) suprimarea/izolarea riscurilor, singuri sau cu ajutoare calificate;
c) instituirea unei zone de siguranţă în jurul victimei, îndepărtând
persoanele neavizate.
3. Examinarea victimei
a) cercetarea şi recunoaşterea semnelor care indică faptul că viaţa
victimei este ameninţată:
- sângerează abundent ?
- răspunde la întrebări ?
- respiră ?
- are puls ?
b) definirea ordinii de prioritate a intervnţiilor;
c) triajul victimelor, pe baza ierarhizării leziunilor în funcţie de gravitatea
lor.


INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
35

4. Anunţarea accidentului, personal sau prin altcineva
a) apelul de prim ajutor, conţinând imformaţii despre: ce s-a întâmplat;
locul accidentului; accesibilitatea drumului; numărul şi starea victimelor;
tipurile de leziuni produse; cine face apelul;
b) persoana care a făcut apelul trebuie să aştepte confirmarea corectă a
mesajului transmis;
c) în funcţie de starea victimei salvatorul va lua măsurile de prim ajutor
după cum urmează:

Dacă victima nu vorbeşte (este inconştientă) dar respiră şi are
puls:
• aşezarea în poziţia de siguranţă;
• acoperirea victimei, anunţarea accidentului;
• supravegherea circulaţiei, a stării de conştienţă şi a respiraţiei,
până la sosirea ajutoarelor medicale.

Dacă victima nu răspunde, nu respiră, dar are puls:
• degajarea (eliberarea) căilor respiratorii;
• manevra Heimlich;
• respiraţia „gură la gură” sau „gură la nas”.

Respiraţia „gură la gură”.
Accidentatul stă pe spate, cu faţa în sus. Se controlează căile
respiratorii superioare pentru a avea siguranţa că nu sunt blocate cu sânge,
secreţii, noroi sau alţi corpi străini. În cazul înfundării lor, se recurge la
desfundarea lor cu ajutorul degetelor.
Salvatorul se aşază în genunchi, lângă capul victimei. Se trece
mâna stângă pe sub ceafa accidentatului şi se împinge în sus, astfel încât să
se asigure o extensie a cefei.
Această manevră asigură eliberarea căilor respiratorii superioare
acoperite de limbă, ştiut fiind că, la accidentaţii care şi-au pierdut conştienţa,
limba cade în fundul gâtului. După aceste manevre de pregătire, salvatorul
trage aer în piept şi, aplicându-şi gura pe gura deschisă a accidentatului,
insuflă aerul din plămânii săi în cei ai victimei. În tot acest timp, nările
accidentatului trebuie astupate cu ajutorul celeilalte mâini, pentru a
împiedica refularea aerului. În timpul manevrei se va controla eficacitatea
manevrei, urmărindu-se umflarea abdomeniului cu aerul insuflat. După
fiecare insuflare, în timp ce salvatorul inspiră, se vor lăsa libere gura şi nasul
accidentatului. În acest fel aerul introdus în plămânii victimei este eliberat
datorită elasticităţii cutiei toracice. Ritmul de insuflare va fi de 10 – 16
cicluri pe minut şi va fi menţinut până victima începe să respire autonom.
Dacă victima are gura încleştată, se poate recurge la respiraţia „gură la
nas”.

INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
36

Dacă victima nu răspunde, nu respiră, nu are puls:
1. Reanimare cardio-respiratorie (masaj cardiac extern asociat cu rspiraţie
„gură la gură” sau „gură la nas”). În cazul unui stop cardio-respirator este
necesar să se execute cocomitent şi respiraţia artificială şi masajul cardiac
extern. În această situaţie este necesară prezenţa a doi salvatori care să
execute cocomitent manevrele. Alternarea mişcărilor va fi următoarea: la
patru compresiuni de masaj cardiac – o insuflare de aer. În eventualitatea că
nu există decât un singur salvator, acesta va efectua, în ritmul amintit mai
sus, ambele manevre.
2. Masajul cardiac extern urmăreşte reanimarea bătăilor cardiace în cazul
în care inima a încetat să mai bată. Metoda constă din aplicarea unor presiuni
ritmice asupra inimii, prin intermediul cutiei toracice. Accidentatul este
culcat pe spate, pe un plan tare, cu capul mai jos decât restul corpului.
Salvatorul îşi aşază palmele suprapuse pe locul corespunzător inimii în cutia
toracică, adică în stânga extremităţii de jos a sternului (osul pieptului).
Palmele salvatorului vor exercita presiuni ritmice, astfel încât toracele
victimei să fie turtit cu 3 – 4 cm, într-un ritm de 60 apăsări pe minut.
Compresiunile şi decompresiunile ritmice îndeplinesc funcţia de pompare a
sângelui în vasele sanguine. În mod obişnuit, în scurtă vreme după aplicarea
masajului, inima îşi reia activitatea spontan. Reluarea activităţii se poate
observa după reapariţia pulsului şi colorarea pielii şi mucoaselor.
Accidentatul îşi capătă conştienţa, iar reflexele reapar.

Dacă victima sângerează abundent:
• compresie manuală locală,
• pansament compresiv;
• compresie manuală la distanţă (în zona subclaviculară sau
inghinală).
Câteva comprese aplicate pe plagă, o bucată de vată şi un bandaj ceva
mai strâns sunt suficiente pentru a opri o sângerare medie.
De modul în care s-a făcut primul pansament depinde modul de
vindecare al rănii. Pentru tratarea locală a unei răni se vor întreprinde
următoarele acţiuni:
1. spălarea mâinilor şi asigurarea pe cât posibil a sterlizării
instrumentelor; oprirea hemoragiei cu ajutorul mijloacelor cunoscute –
garou, comprese sterile – în funcţie de intensitatea şi locul hemoragiei.
2. controlul rănii; se va recurge la tăierea hainelor în zona rănii
pentru a se putea aprecia locul unde se află rana, întinderea şi aspectul ei.
3. curăţirea rănii; în rană pot rămâne deseori corpuri străine
(pământ, nisip, bucăţele de stofă, cioburi) ce trebuie înlăturate cu ajutorul
unei pense sterile. Cea mai bună curăţire a plăgii se realizează turnând apă
oxigenată, soluţie 3%. În spuma ce se ridică, se antrenează majoritatea
corpurilor străini ce se găsesc în plagă.
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
37
4. spălarea şi antiseptizarea rănii şi a zonei adiacente; o regulă
esenţială este de a nu lucra dinspre zonele vecine spre rană, pentru a nu duce
microbii de pe pielea infectată în plagă. Rana se spală cu o soluţie de apă
oxigenată 3% sau soluţie de rivanol 1‰. Spălarea se va face folosind o
bucată de tifon prinsă într-o pensă sterilă. După ce se spală rana, se trece la
spălarea pielii din jur. Se face apoi o dezinfecţie a pielii, prin badijonare cu
tinctură de iod sau alcool.

Atenţie: Niciodată nu se dă cu tinctură de iod pe rană.

Executarea pansamentului:
Faza 1. Dacă avem la îndemână praf de sulfamidă sau saprosan, se poate
presăra pe plagă. În lipsa lui este de preferat să nu punem nimic pe rană, în
niciun caz nu vom pune ulei sau alte grăsimi, deoarece acestea pot fi
dăunătoare.
Faza 2. Aplicarea peste rană a câtorva comprese sterile, în aşa fel încât
rana să fie acoperită. Dacă nu dispunem de comprese sterile putem folosi
bucăţi de cârpă curată.
Faza 3. Peste compresele sterile punem un strat de vată.
Faza 4. Bandajarea trebuie să respecte următoarele reguli: să fie făcută cu
mişcări uşoare, fără a provoca dureri; să acopere în întregime şi uniform rana
şi circa 15 cm adiacenţi; să nu aibă excesiv de multe straturi de faşă; să nu
fie prea strânsă pentru a nu stânjeni circulaţia sângelui în zona afectată; să nu
incomodeze rănitul. Dacă plaga este mare, trebuie ca accidentatul să fie
transportat pe targă până la locul acordării unui tratament medical de
specialitate.
În hemoragia arterială, comprimarea se face într-un punct situat cât mai
aproapre de rană şi mai sus, între rană şi inimă. În hemoragiile venoase,
comprimarea se face sub rană pentru a opri venirea sângelui de la periferie
către inimă. Comprimarea vaselor se face mai bine în locurile în care ele sunt
mai aproape de un plan osos şi se poate face direct, cu degetul sau cu toată
mâna, însă numai pentru o hemostază de scurtă durată.
Când se intenţionează comprimarea pentru o perioadă mai îndelungată a
vasului de sânge se foloseşte garoul.
Garoul este un tub sau bandă elastică de cauciuc. La nevoie, el poate fi
improvizat dintr-o cameră de bicicletă, o faşă, o bucată de pânză, o curea
sau orice altceva care poate fi răsucit şi strâns pe braţ sau pe picior. Garoul
este aplicat până la oprirea hemoragiei. Menţinerea aplicată a garoului nu
poate depăşi o oră. Ori de câte ori se aplică garoul trebuie notată ora şi data
aplicării pentru evitarea unor accidente grave din cauza neoxigenării
teritoriilor de sub garou. Dacă este necesar, se slăbeşte uşor garoul, pe
perioade scurte de timp.

Dacă victima prezintă arsuri:
• spălarea abundentă cu apă.
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
38

Dacă victima vorbeşte dar nu poate efectua anumite mişcări:
• oricare ar fi semnele, se acţionează ca şi cum victima ar avea o
fractură, evitând deplasarea ei şi respectând toate eventualele
deformări la nivelul membrului superior, al membrului inferior,
al coloanei vertebrale.
Fracturile sunt ruperi totale sau parţiale ale unui os, determinate de
cauze accidentale. Frecvent se rup oasele lungi ale membrelor, fracturile
apărând când osul este bolnav, sau la bătrâni, la care oasele sunt rarefiate.
Semnele unei fracturi sunt:
a) durerea locală care apare brusc, în momentul accidentului, este
situată exact la locul fracturii, este puternică la apăsarea focarului de fractură
şi se diminuează după imobilizarea corectă;
b) deformarea locală, care ţine de deplasarea fragmentelor din
focarul de fractură şi poate apare în lungul osului sau laterală;
c) impotenţa funcţională, adică imposibilitatea folosirii membrului
fracturat;
d) echimoza (vânătaia) apare la interval de 1 – 2 zile după
accident.
Semnele de siguranţă ale unei fracturi sunt:
a) mobilitatea anormală la nivelul focarului de fractură, în funcţie
de axele osului respectiv;
b) lipsa de transmitere a mişcării la distanţă;

Atenţie: Se recomandă a nu se insista prea mult la cercetarea
semnelor de siguranţă a unei fracturi deoarece la mobilizarea capetelor
osoase se poate provoca rănirea unor artere sau a unor nervi din
vecinătate.

Imobilizarea unei fracturi se face astfel:
• Clavicula: se utilizează doi colaci de pânză răsuciţi şi legaţi la spate;
• Braţ: 1 – 2 atele aplicate pe braţ şi apoi legarea braţului de torace;
• Antebraţ: 1 – 2 atele aplicate pe antebraţul respectiv şi suspendarea
antebraţului cu ajutorul unei feşe legate de gât;
• Picior: de obicei imobilizarea cuprinde în întregime membrul
respectiv. Pentru aceasta, în cazul în care avem două atele, acestea se
aşează faţă în faţă, pe părţile laterale ale piciorului, în cazul în care
avem o atelă, o aşezăm pe partea laterală a piciorului şi folosim, ca a
doua atelă, celălalt picior, legând strâns piciorele victimei. Pentru
fixarea oricărui tip de atelă, trebuie avut grijă ca aceasta să nu apese pe
răni sau să producă răni accidentatului. Pentru aceasta orice obiect
folosit drept atelă va fi înfăşurat în faşă sau cârpă.
Ca regulă generală, orice atelă trebuie să depăşească deasupra şi
dedesubt ambele articulaţii ale osului fracturat, imobilizându-le.
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
39
Pentru victima accidentului suspectă de o leziune a coloanei vertebrale
măsurile sunt următoarele:
- se urmăreşte menţinerea permanentă a coloanei vertebrale în linie
dreaptă, capul fiind ţinut ceva mai jos decât picioarele, atât în timpul ridicării
cât şi al transportului,
- capul şi gâtul accidentului se menţin într-o poziţie care să asigure
permeabilitatea căilor respiratorii superioare;
- imobilizarea unui accidentat cu leziuni ale coloanei vertebrale se face pe
un plan tare ( scândură lată, uşă, etc.) pe care bolnavul este aşezat cu faţa în
sus, între perne sau haine, pentru a evita deplasările laterale.

Dacă victima prezintă plăgi:
- plăgi grave: aşezarea victimei într-o poziţie adecvată, îngrijirea
segmentului amputat, compresie pentru oprirea sângerării, etc;
- plăgi simple: curăţarea şi pansarea plăgii.

5. Supravegherea victimei şi aşteptarea sosirii echipei de specialitate
a autosanitarei
1. urmărirea semnelor vitale ale victimei;
2. asigurarea intervenţiilor necesare, dacă survin modificări în starea
victimei;
3. informarea medicului despre accident şi despre starea victimei.

6. Transpotul accidentaţilor
1. niciun accidentat nu va fi transportat înainte de a fi adus în starea de a
suporta în bune condiţii transportul, adică înainte de a fi examinat şi a
se fi acordat, efectiv, primul ajutor;
2. transportul accidentaţilor se va face numai cu autosanitara; transportul
cu mijloace improvizate se va face numai în condiţii excepţionale sau
pentru victime cu leziuni uşoare, care nu influenţează funcţiile vitale
ale organismului;
3. tehnica de intervenţie pentru transport trebuie subordonată ideii de a
nu agrava şi a nu complica vătămările produse de accident;
4. faptul că transportul de la locul accidentului până la unitatea sanitară
ar dura numai 10-15 minute, nu poate constitui o justificare pentru
neaplicarea măsurilor de prim ajutor la locul accidentului.

Art. 139 Serviciul la care se va apela în cazul unui accident de muncă,
corelat cu gravitatea acestuia este:
∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗
Sistemul naţional unic pentru apelul de urgenţă
– tel. 112
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
40

CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE


Art.140 Conducătorul locului de muncă poate să facă propuneri
Biroului Intern de Prevenire şi Protecţie pentru completarea prezentelor
Instrucţiuni cu măsuri noi de securitate şi sănătate în muncă, specifice
activităţii compartimentului respectiv.

Art.141 La efectuarea instruirii periodice se vor prelucra în mod
obligatoriu :
CAPITOLUL III : Accidente de muncă, boli profesionale şi boli
legate de profesie;
CAPITOLUL IV : Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire
profesională specifice Primăriei Sectorului 2;
CAPITOLUL VI : Instrucţiuni de securitate şi
sănătate în muncă specifice pentru locurile de muncă din
cadrul Primăriei Sectorului 2:
• Secţiunea I - Instrucţiuni generale de securitate şi sănătate
în muncă specifice Primăriei Sectorului 2
• Secţiunea a II - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în
muncă privind folosirea dotărilor din cadrul Primăriei
Sectorului 2
• Secţiunea a III - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în
muncă privind măsuri de protecţie împotriva pericolului de
electrocutare
• Secţiunea a IV - a – Instrucţiuni de securitate şi sănătate în
muncă specifice pentru utilizarea calculatoarelor electronice
• Secţiunea a V - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în
muncă specifice pentru conducătorii auto
• Secţiunea a VI - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în
muncă specifice pentru transportul, manipularea şi
depozitarea materialelor
• Secţiunea a VII - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în
muncă specifice pentru lucrări la instalaţii tehnico - sanitare şi
de încălzire
• Secţiunea a VIII - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în
muncă specifice pentru lăcătuş
• Secţiunea a IX - a – Instrucţiuni de securitate şi sănătate în
muncă specifice pentru telefonist
• Secţiunea a X - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în
muncă specifice pentru casier
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE PS2
41
• Secţiunea a XI - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în
muncă specifice pentru curier
• Secţiunea a XII - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în
muncă specifice pentru activităţile desfăşurate pe teren
• Secţiunea a XIII - a - Instrucţiuni de securitate şi sănătate în
muncă privind protecţia maternităţii la locul de muncă
∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗


PRIMAR,
NECULAI ONŢANU