You are on page 1of 6

OSTEOPOROZA

Osteoporoza je progresivna koštana bolest, koja je karakterisana smanjenjem koštane
mase, ali i gubitkom kvalitete kosti, što podrazumijeva oštećenje mikroarhitekture
koštanog tkiva. Ovi faktori dovode do smanjene čvrstoće kostiju, te dovode do povećane
lomljivosti kosti i podložnosti za prijelome koji nastaju i na minimalnu traumu.
Najčešća i najteža posljedica osteoporoze jesu prijelomi kičmenih pršljenova i kuka, koji
nastaju na minimalnu traumu.
Osteoporozu dijelimo na primarnu i sekundarnu.
rimarna osteoporoza vezana je za povećanu aktivnost osteoklasta, za hotmonsku
funkciju !estrogen", #$% pacijenata su žene.
&ekundarna osteoporoza javlja se kod oba pola, javlja se zbog smanjene aktivnosti
osteoblasta.
'aktori rizika za nastanak osteoporoze(
• )enski pol
• )ivotna dob
• *asa
• orodična anamneza
• Niska maksimalna koštana masa
• *ana menopauza
• 'izička neaktivnost
• +oša prehrana
• Ovisnost o nikotinu
• ,onzumacija alkohola u većim količinama
• Niska tjelesna težina
• -ugotrajna imobilizacija zbog bolesti i povrede.
&ekundarna osteoporoza nastaje najčešče zbog endokrinih poremećaja, reumatskih
bolesti, gastrointestinalnih poremećaja, maligniteta i korištenja odre.enih lijekova.
'izioterapija se provodi kod(
/. osoba sa normalnom koštanom masom u cilju smanjenja rizika za nastanak
osteoporoze, i kod osoba sa osteopenijom !sa lakim gubitkom koštane mase"
0. osoba sa kliničkom dijagnozom osteoporoze bez preloma u anamnezi
1. osoba sa uznapredovalim promjenama kosti koje su najčešće već imale neki
prelom
rije početka terapije, ocjenjuje se visina, težina, pokretljivost grudnog koša, cerviko2
torakalni deformiteti, pokretljivost lumbalne kičme, ocjena snage i izdržljivosti, ocjena
balansa, funkcionalna ocjena, ocjena bola.
Tretman preventivne grupe i grupe sa osteopenijom(
rimarna prevencija se sprovodi u opštoj populaciji. 3ilj ovih mjera i aktivnosti jeste da
se u periodu rasta i sazrijevanja lokomotornog sistema postigne maksimalna genetski
predodre.ena koptana gustina. 4 periodu zrelosti cilj je da se održi postignuta koštana
gustina, au peri !menopauzi" i senijumu da se spriječi ili uspori neminovan gubitak
koptanog tkiva.
Opšte preventivne mjere za sprečavanje osteoporoze podrazumijevaju(
• 5drava i raznovrsna prehrana !mlijeko i mliječni proizvodi, riba, zeleno
povrće"
• rekid štetnih navika !pušenje, alkohol, kofein, gazirana pića"
• *edovno izlaganje suncu, jer se potrebe za vitaminom - manjim dijelom
obezbje.uju putem hrane, a većim dijelom se zadovoljavaju sintezom ovog
vitamina preko kože pod dejstvom sunčevih zraka. &a starenjem se sinteza
vitamina - preko kože smanjuje, pa je ovim osobama potrebna
suplementacija vitamina - putem tableta.
• Održavanje tjelesne težine jer je mala tjelesna težina visok faktor rizika za
nastanak osteoporoze.
• *edovno vježbanje i svakodnevne fizičke aktivnosti( treba izbjegavati
sjedilački način života. ,ost je živo tkivo koje na vježbe odgovara tako što
jača, slično mišićima. 4koliko naše kosti nisu pod naporom, kao što je fizička
aktivnost, one ne primaju bilo k akvu poruku da treba da jačaju. Naročito sa
starenjem, nedostatak fizičke aktivnosti može usloviti snižavanje koštane
mase. -va tipa vježbi značajne su za izgradju i održavanje koštane mase(
/. vježbe sa opterećenjem sopstvenom masom
0. vježbe sa otporom
,ada su u pitanju vježbe sa opterećenjem sopstvenom masom, stopala i noge nose težinu,
pri čemu kosti i mišići rade protiv gravitacije. 6o su uglavnom aerobne vježbe !trčanje,
skakanje, hodanje uz stepenice, ples, ali ne i plivanje niti vožnja biciklom".
7ježbe sa otporom !na mašinama" ili aktivnosti koje koriste mišićnu snagu !podizanje
tereta" povećavaju mišićnu masu i jačaj kost.
&vi programi vježbi počinju od niskog nivoa, sa postepenim povećanjem intenziteta.
otrebno je obratiti pažnju na mjere opreza kod osoba koje pate od bolesti zglobova i
kičme, kod osoba koje ne mogu pravilno da izvedu vježbu, te kod osoba koje imaju
probleme sa karličnim dnom.
Tretman grupe sa osteoporozom bez preloma:
4 ovo grupu spadaju osobe kod kojih je potvr.ena osteoporoza, ali koje do tada nisu
imale prelom niti neku sličnu komplikaciju osteoporoze.
3ilj tretmana ove grupe pacijenata jeste(
• održati snagu kosti
• spriječiti nastanak preloma
• poboljšati mišićnu snagu, balans i kondiciju
• poboljšati posturu
• poboljšati psihološko stanje
• edukovati pacijente
• smanjiti rizik od padova
rogram vježbi(
/. 7ježbanje ciljanih mišićnih grupa !mišići kuka, kvadriceps, fleksori
stopala" usmjerenih na one kosti koje su najviše zahvaćene osteoporozom
0. vježbe sa opterećenjem tjelesnom težinom !sa osloncem" koje su
usmjerene na opterećenje kostiju najviše zahvaćenih osteoporozom
!kičma, kuk, ručje"
1. vježbe započeti sa niskim intenzitetom, te ga postepeno pojačavati
8. uporedo se primjenjuje medikamentozna terapija i dijetetski režim
prehrane
rilikom vježbanja obratiti pažnju na to da se izbjegavaju pokreti fleksije trupa, rotacije
trupa, te podizanje tereta !zbog opasnosti od preloma pršljenova u ovom položaju, i zbog
izuzetnog napora za kičmu".
Tretman grupe sa teškim koštanim promjenama i prelomom:
4 ovu grupu spadaju one osobe koje su već doživjele jednu osteoporotičnu frakturu. ,ao
prevencija kod ove grupe pacijenata podrazumijeva se neizostavno, momentalno
uključivanje specifične antiosteoporotične terapije uz terapiju kalcijumom i vitaminom -
te opštu modifikaciju načina života. ,ao ciljevi terapije kod ove grupe pacijenata,
postavljaju se prije svega(
• rad na smanjenju padova
• prevencija budućih preloma
• rad na poboljšanju balansa i koordinacije
• povećanje mišićne snage, elastičnosti, korekcija posture
• reedukacija hoda
• psihološka podrška
• kontrola i smanjenje bola
rogram vježbi(
/. počinje se sa vježbama veoma niskog intenziteta
0. za vježbe snage koriste se vrlo kratke poluge tereta ili otpor težine tijela
1. ukoliko je pacijentu problem vježbe izvoditi na strunjči, pristupa se
hidrokinezi terapiji uz postepeno povećanje otpora.
8. svi programi vježbi treba da budu progresivni, u smislu povećanja
intenziteta
$. primjena ostalih fizikalnih procedura !hidroterapija, 69N&, relaksacija,
masaža, magnet, 9& za ekstenzore kičme"
:. edukacija pacijenta !način života, dijetetski režim, mjere samopomoći,
zaštitni položaji
Ne smiju se raditi vježbe visokog intenziteta, te se primjenjuju mjere opreza kao i za
prethodnu grupu pacijenata, dakle izbjegava se fleksija trupa, rotacija trupa te podizanje
tereta.
Osteoporotični prelomi:
osljedice ovih preloma najznačajniji su faktori morbiditeta i mortaliteta u osteoporozi,
naročito prelomi kuka. Oko pola pacijenata sa osteoporotičnim prelomom kuka u prvoj
godini nakon preloma ima značajno smanjenje fizičke sposobnosti, oko 0$% zahtijeva
dugotrajnu kućnu njegu, oko /#% zahtijeva smještaj u ustanovama stacionarnog tipa.
,ičmeni pršljenovi najčešće su mjesto osteoporotičnih preloma, više od :$% ovih
preloma pro.e asimptomatski, ne prepoznaju se niti se liječe.
relom vrata femura svakako je najvažniji problem zbog visoke smrtnosti. 4čestalost
ovakvih preloma raste sa životnom dobi. &mrtnost od preloma kuka u prvoj godini nakon
preloma iznosi /020;%.
Ovakvi prelomi najčešće se zbrinjavaju ugradnjom djelimične endoproteze. <edicinska
rehabilitiacija se izvodi timski( u tim su uključeni fizijatar, hirurg ortoped, fizioterapeut i
medicinska sestra. *ehabilitacijski tretman je individualno prilago.en svakom bolesniku,
u zavisnosti od njegovih sposobnosti.
rvi dan nakon operacije, bolesnik leži na le.ima, pod operisanu nogu ispod koljena
postavlja se jastuk. acijenta se pažljivo okreće na bok, te se provode vježbe disanja uz
napinjanje mišića obe noge.
&ljedeći dan započinju se vježbe operisanog kuka !pasivne" i to fleksija u kuku i
abdukcija.
6reći dan se ponavljaju vježbe prva dva dana, bolesnik se uči podizati u sjedeći položaj,
sjedu preko ruba kreveta, te u zavisnosti od opšteg stanja, diže se uz krevet.
=ko je prelom bio u predjelu vrata femura i pacijentu je ugra.ena djelomična
endoproteza, onda on može stati na operisanu nogu. =ko je prelom bio ispod vrata
femura, pacijent ne smije stajati na operisanoj nozi. ri ustajanju mu pomaže
fizioterapeut ili se hvata za trapez. ,ao pomagala najčešće koristi dolakatne štake.
Narednih dana postepeno se povećava dužina staze hoda, a bolesniku se savjetuje da
vježbe obavlja i samostalno.
Primjeri vježbi:
prevenciju ili liječenje osteoporoze možemo vršiti sljedećim vježbama(
/.vježbanje posture
2zauzeti uspravan stav uza zid, odvojiti pete oko $ cm od zida.
2privući bradu, zategnuti abdomen i stražnjicu
2pritisnuti le.a uza zid, tako da ostane mali prazan prostor izme.u zida i lumbalne
lordoze.
0. hodanje2ojačavamo noge i srce te poboljšavamo balans(
2držati glavu podignutu
2vrat i le.a držati što je moguće ravnije
2lagano kontahovati abdominalne mišiće
2ramena i ruke prirodno pomijerati
1. istezanje ramena i listova te poboljšanje tonusa le.a i abdomena(
2stati nasuprot zidu, ruke pored tijela, stopala razdvojena i udaljena od zida
2u toku inspirijuma, kontrahovati abdominalne mišiće i obe ruke istegnuti u elevaciji
tako da dlanovima dodirujemo zid
2u toku ekspirijuma, vratiti obe ruke u početni položaj
2u toku inspirijuma, desnu ruku u elevaciji istegnuti i dodirnuti zid, a lijevu ruku
opružiti maksimalno uz tijelo
2izdahnuti i vratiti desnu ruku u početnu poziciju
2zamijeniti ruke. 4 toku inspirijuma lijevom rukom vršiti elevaciju i dodirnuti zid, a
desnu istezati maksimalno uz tijelo
2ponoviti svaki pokret $ puta
8. istezanje vrata, pravilno pozicioniranje glave i ramena(
2sjedeći položaj, pogled ispred sebe
2privući bradu vratu, ali nastaviti gledati ispred sebe, ne savijati glavu prema naprijed
2rukama pritisnuti natkoljenice da bi maksimalno istegnuli le.a
2zadržati položaj par sekundi. 7ježbu ponoviti $ puta
$. istezanje grudi i jačanje gornje le.ne muskulature(
2sjesti na rub stolice, oslonac dijelim stopalima od pod, ispraviti le.a i vrat
2pogled ravno naprijed, saviti ruke u laktovima
2lagano pomijerati laktove i rameni pojas ka nazad do krajnjih mogućnosti
2uz normalno disanje, zadržati položaj $ sekundi.
2vratiti ruke u normalan položaj
2ponoviti vježbu $2/; puta
:. jačanje donje le.ne i abdominalne muskulature(
2ležeći položaj na le.ima, koljena flektirana, stopala na podlozi.
2zadržati normalnu le.nu krivinu, ne izvijati le.a
2kontrahovati abdomen
2lagano pomjeriti karlicu bez odizanja kukova tako da se le.a poravnaju sa podlogom,
izbjegavati korištenje muskulature donjih ekstremiteta i glutealnog područja
2zadržati položaj $ sec uz normalno disanje, opustiti se
2ponoviti vježbu /; puta
>. istezanje gornje le.ne muskulature i ramenog pojasa(
2le.i na le.a na pod
2fleksija u koljenima, kontrakcija abdominalne muskulature, istegnuti ruke iznad
glave
2držeći ruke istegnute, raširiti ih i spustiti do nivoa ramena
2zadržati položaj par sec uz normalno disanje
2vratiti ruke u početni položaj
2ponoviti vježbu $ do /; puta
?. ravnanje gornje le.ne muskulature i istezanje grudi(
2sjedeći položaj na stolici, ruke opuštene na potiljku
2uz udisaj nježno pomijerati laktove ka nazad
2zadržati položaj par sekundi uz normalno disanje preije povratka u početni položaj
2ponovtiti vježbu $2/; puta
#. za jačanje natkoljene muskulature(
2sjedeći položaj na stolici, le.a u uspravnom položaju, ruke na natkoljenicama
2kontrahovati abdominalnu muskulaturu i pogled ka naprijed
2lagano ispraviti jednu nogu u koljenu dok odižemo petu par centimetara od podloge
2ne kriviti le.a, ne savijati se
2zadržati položaj par sec uz normalno disanje
2pauza, pa povratak u početni položaj te isti pokret drugom nogom
2ponoviti vježbu $2/; puta
/;. istezanje zadnjih loža(
2stati sa paralelno postavljenim nogama u raskoraku. ostaviti ruke na naslon stolice
zbog balansa
2zaravnati abdomen, ispraviti le.a i ramena te blago flektirati koljena
2otklizati jednim stopalom ka nazad, držeći ga skroz na podlozi, sve dok ta noga nije
u potpunoj ekstenziji
2oslonac cijelom težinom na prednje flektirano koljeno
2zadržati položaj par sec uz normalno disanje
2ponoviti vježbu par puta sa svakom nogom
//. za jačanje le.ne muskulature(
2ležeći položaj na stomaku, jastuk postavljen ispod abdomena i kukova
2koristiti presavijen ručnik ispod nivoa čela
2ruke su pored tijela, kontrahovani abdominalni mišići
2inspirijum i odizanje glave i grudi nekoliko cm od podloge, zadržati glavu u liniji sa
vratom i torzom
2fokusirati se na to da su ramena spuštena, ne primicati ih ka ušima
2zadržati položaj par sec, normalno disanje, te se vratiti u početni položaj
2ponoviti vježbu $2/;puta
/0. jačanje ramenog pojasa
2zauzeti stojeći položaj, lijeva noga ispred desne, lijeva ruka na naslonu stolice
2flektirati lijevo koljeno, a u desnu ruku uzeti mali uteg
2pomjeriti desnu ruku unazad, istegnuti ruku iza trupa, te zadržati par sec
2vratiti se u početni položaj i ponoviti $2/; puta
2ponoviti vježbu sa suprotnom stranom
2ukoliko to dozvoljava ljekar, teret u rukama se može postepeno i povećavati, ali do
odre.ene granice
2