You are on page 1of 14

XXX3133 PENYELIDIKAN TINDAKAN I - XXX PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH

)


2.1 Sinopsis
Kursus ini menerangkan jenis-jenis penyelidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk
penyelidikan tindakan, yang terdiri dari penyelidikan kuantitatif iaitu kajian eksperimental, kuasi-
eksperimental, kajian tinjauan, kajian korelasi, sementara penyelidikan kualitatif merupakan
kajian etnografi, kajian kes dan kajian sejarah.
2.2 Hasil Pembelajaran
a. Menghuraikan konsep penyelidikan asas, gunaan, tindakan dan penilaian.
b. Mengkaji pelbagai jenis rekabentuk penyelidikan kuantitatif dan kualitatif.
2.3 Kerangka Konsep Tajuk 2
2.4 Jenis Penyelidikan
7
Jenis Penyelidikan
Penyelidikan kualitatif
Pengenalan Kepada
Pelbagai Jenis eka
!entuk Penyelidikan
Penyelidikan asas
Penyelidikan kuantitatif
Penyelidikan gunaan
Penyelidikan tindakan
Penyelidikan penilaian
T"J#K 2
J$%&S P$%'$(&)&K"% )"% P$%*$%"("% K$P")" P$(!"*"&
J$%&S $K" !$%T#K P$%'$(&)&K"%
XXX3133 PENYELIDIKAN TINDAKAN I - XXX PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)
2.4.1 Penyelidikan asas
Penyelidikan asas juga dikenali sebagai penyelidikan tulen. Penyelidikan ini dapat
meningkatkan kefahaman prinsip–prinsip asas tentang ilmu pengetahuan baru tanpa
mengambil kira faedahnya, untuk jangka masa panjang. a dilakukan apabila timbul rasa ingin
tahu tentang sesuatu hal. !alam penyelidikan asas, teori disediakan dan diaplikasi untuk
menghasilkan konsep yang dapat digunakan se"aktu menyelesaikan masalah pendidikan.
2.4.2 Penyelidikan gunaan
Penyelidikan gunaan merupakan penyelidikan yang dibuat untuk mengakses atau
menggunakan sebahagian himpunan teori, pengetahuan, kaedah serta teknik komuniti
penyelidik, dengan tujuan untuk meninjau keberkesanannya dalam menyelesaikan masalah
praktikal. Penyelidikan gunaan menyediakan semula pembentukan sesuatu teori. #ontohnya,
kajian penyesuaian pelbagai gaya pembelajaran semasa mengajar pendidikan akhlak.
2.4.$ Penyelidikan tindakan
Penyelidikan tindakan merupakan suatu proses reflektif yang menggabungkan tindakan dan
penyelidikan untuk menyelesaikan masalah tentang persoalan tertentu, isu atau fenomena.
anya dijalankan se%ara progresif dan dikendalikan oleh indi&idu atau kumpulan penyelidik
dengan dibantu oleh penyelidik professional.

2.4.4 Penyelidikan penilaian
Penyelidikan penilaian adalah adalah penyelidikan yang dijalankan untuk mengukur
keberkesanan atau pen%apaian sesuatu projek, program, konsep atau kempen. a dijalankan
untuk menentukan projek atau program berkenaan mengikut langkah-langkah serta mengikut
objektif yang telah ditetapkankan.
"kti+iti 1 , Perbin-angan
8
XXX3133 PENYELIDIKAN TINDAKAN I - XXX PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)
• 'yatakan jenis-jenis penyelidikan dan bin%angkan se%ara ringkas salah satu daripadanya.
2.. Pengenalan Kepada Pelbagai Jenis eka !entuk Penyelidikan
(ab ini bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada jenis reka bentuk kajian yang boleh
dilakukan untuk membolehkan penyelidik menja"ab soalan kajian. Pada hakikatnya terdapat
pelbagai jenis reka bentuk penyelidikan.

2.).1 Penyelidikan kuantitatif
Penyelidikan kuantitatif merupakan penyelidikan yang objektif dan formal serta
menggunakan kaedah statistik. Penyelidikan kuantitatif di%irikan dengan penggunaan
sampel yang besar, pia"ai pengukuran, pendekatan deduktif dan alat temubual yang
berstruktur untuk mengumpul data buat menguji hipotesis *Marlo", 1++$,
2.).1.1 Kajian eksperimental
Kajian eksperimental merupakan kajian reka bentuk eksperimen yang menghimpunkan
amalan pengumpulan maklumat, sama ada dengan ka"alan sepenuhnya ke atas
pembolehubah atau tidak. a di%irikan dengan menipulasi terus atau ka"alan ke atas
pembolehubah *penyebab, supaya kesannya dapat dilihat pada pembolehubah yang lain
*kesan atau akibat, -ubungan sebab akibat ini adalah penting dari perspektif penyelesaian
masalah. Kepentingannya dijelaskan oleh .an !alen *1+/$,. 0ebagai satu kemestian
hubungan sebab dan akibat itu perlu dikemukakan untuk membolehkan sains men%apai
matlamat bagi menjelas, meramal dan menga"al tingkahlaku, kejadian dan peristi"a. atau
tidak.
a. Kaeda/ $ksperimen
Kaedah eksperimen merupakan penggunaan dan adaptasi kaedah penyelidikan saintifik.
Kaedah ini merupakan kaedah yang paling tepat tetapi agak rumit untuk dijalankan. 1ntara
beberapa %iri kaedah ini termasuklah2
i. Menggunakan tanggapan baha"a jika terdapat dua situasi yang serba sama dengan
9
XXX3133 PENYELIDIKAN TINDAKAN I - XXX PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)
satu ra"atan diberikan kepada satu daripada situasi itu, maka perbe3aan yang
diperoleh *jika ada, disebabkan oleh ra"atan itu. 4leh itu, kaedah eksperimen
melibatkan penga"alan terhadap semua faktor ke%uali ra"atan yang kesannya
hendak dikaji.
ii. Kaedah ini amat sesuai digunakan dalam bilik darjah yang beberapa keadaan dapat
dika"al.
iii. 4leh sebab subjek dalam eksperimen ialah manusia maka tidak semua %iri boleh
dika"al. #iri-%iri seperti minat, kebolehan mental dan emosi amat sukar untuk
ditentukan. 4leh itu, hasil eksperimen dalam penyelidikan pendidikan tidaklah setepat
seperti hasil eksperimen sains.
i&. !alam bilik darjah, penyelidik ingin menga"al faktor-faktor seperti umur, pen%apaian,
ke%erdasan, kebolehan memba%a, status sosia, bangsa dan sebagainya. 5aktor-faktor
ini akan mengubah %iri-%iri subjek dalam kumpulan dan dalam kumpulan eksperimen.
b. (angka/0langka/ Penyelidikan
i. Meran%ang Membuat 6ksperimen
*a, Mengkaji kenapa perlu dilakukan eksperimen dan menyatakan masalah yang
hendak dikaji.
*b, Memba%a penulisan dan hasil kajian yang lalu tentang masalah yang hendak
dikaji.
*%, Menentukan faktor yang terlibat dalam eksperimen.
*d, Menentukan kaedah eksperimen yang hendak digunakan.
*e, Meran%angkan tempat, masa, dan alat untuk melakukan eksperimen.
*f, Membuat per%ubaan a"al.
*g, Memilih subjek yang diperlukan.
ii. Melakukan 6ksperimen
*a, Menga"al faktor-faktor yang tidak termasuk dalam eksperimen.
*b, Men%atat langkah-langkah yang dijalankan.
*%, Merekod hasil yang diperoleh.
*d, Mengelas, menganalisis dan mentafsir hasil eksperimen.
*e, Membuat keputusan.
iii. Membuat 7aporan
10
XXX3133 PENYELIDIKAN TINDAKAN I - XXX PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)
Jenis0jenis $ksperimen
0atu %ara yang biasa digunakan untuk mengelaskan jenis eksperimen adalah dengan
mengikut jumlah pengumpulan subjek. 8erdapat tiga jenis eksperimen yang boleh
dilakukan berdasarkan jumlah pengumpulan subjek tersebut.
• $ksperimen Satu Kumpulan
!alam eksperimen jenis ini, ra"atan yang kesannya hendak dikaji diberikan kepada
satu kumpulan subjek. -asil penggunaan ra"atan itu ditentukan. 7angkah-langkah
untuk menjalankan eksperimen satu kumpulan ialah2
*a, Memberi ujian pra.
*b, Menga"al semua faktor ke%uali ra"atan *pembolehubah tak bersandar,.
*%, Melaksanakan ra"atan pada jangka masa tertentu.
*d, Memberi ujian pas%a untuk menentukan kesan ra"atan terhadap pembolehubah
bersandar.
*e, Membin%angkan kesan faktor-faktor lain terhadap pembolehubah bersandar.
0e%ara ringkasnya, langkah-langkah menjalankan eksperimen satu kumpulan adalah
seperti yang berikut2
1 9 Kumpulan subjek
:1 9 Keputusan ujian pra
:2 9 Keputusan ujian pas%a
; 9 :a"atan
:1 - :2 9 -asil ra"atan
(egitu juga halnya jika kita menggunakan faktor-faktor lain *;1, ;2, <,.
'ilai :2 = :1, *:$ = :2,, boleh dihitung.
;

Kebaikan menggunakan kaedah eksperimen satu kumpulan ialah,
11
A R
1
R
2
XXX3133 PENYELIDIKAN TINDAKAN I - XXX PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)
*a, Pelaksanaannya mudah.
*b, Putaran kumpulan atau ka"alan kumpulan tidak diperlukan.
>alau bagaimanapun, kaedah ini mempunyai beberapa kelemahan. 1ntaranya ialah
*a, Kesan daripada satu-satu kaedah akan terba"a-ba"a dari satu fasa ke fasa lain
dalam eksperimen itu.
*b, Perubahan "ujud dalam kebolehan memba%a di kalangan subjek dari satu fasa
ke fasa yang lain.
*%, :alat dihasilkan oleh kede"asaan subjek.
*d, ?nit-unit pengukurannya tidak sama.
• $ksperimen Kumpulan Selari
!alam eksperimen jenis ini, dua atau lebih kumpulan subjek yang setara atau selari
digunakan. 0atu daripada kumpulan itu digunakan sebagai kumpulan ka"alan dan satu
lagi sebagai kumpulan eksperimen. :a"atan yang kesannya hendak dikaji dikenakan
kepada kumpulan eksperimen. Perbe3aan yang terdapat pada hasil pengukuran bagi
kedua-dua kumpulan sebelum dan selepas ra"atan ditentukan.
0e%ara ringkasnya, langkah-langkah menjalankan eksperimen kumpulan selari adalah
seperti yang berikut2
1 9 Kumpulan ka"alan
( 9 Kumpulan eksperimen
; :1 = : 9 -asil ra"atan ;
: 9 Pas%aujian=Praujian *Kumpulan ka"alan,
:19 Pas%aujian=Praujian *Kumpulan eksperimen,
@ika lebih daripada dua kumpulan selari digunakan dan lebih daripada satu ra"atan *;, ;1,
;2, ..., digunakan, langkah-langkah menjalankan eksperimen menjadi seperti yang berikut2

:1 = : 9 -asil ra"atan ;
12
A R
B R
A R
XXX3133 PENYELIDIKAN TINDAKAN I - XXX PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)
;
;1 :2 = : 9 -asil ra"atan ;1
:$ = : 9 -asil ra"atan ;2
;2
7angkah pertama dalam kaedah ini adalah dengan memilih kumpulan selari. 7angkah ini
agak rumit sedikit sebab "ujudnya perbe3aan indi&idu dalam kumpulan itu. >alaupun
terdapat beberapa pembolehubah yang boleh diukur se%ara objektif seperti umur, jantina,
bangsa, keadaan fi3ikal, pen%apaian masa lalu, ke%erdasan dan sebagainya, terdapat
juga faktor-faktor lain yang agak susah untuk diukur seperti tabiat memba%a, %iri-%iri
peribadi *seperti kreatif, naluri ingin tahu, dan sebagainya,.
4leh itu, untuk menyamakan kumpulan-kumpulan beberapa %ara digunakan termasuklah2
i. Memilih subjek se%ara ra"ak *memilih subjek bagi setiap kumpulan se%ara ra"ak
daripada populasi yang besar,.
ii. Memilih subjek mengikut skor min dan sisihan pia"ai *memilih subjek bagi setiap
kumpulan mengikut skor dalam A, umur, dan sebagainya,.
iii. Menggunakan pasangan sepadan, *memilih dua atau tiga subjek yang agak
serba sama dan meme%ahkannya kepada dua atau tiga kumpulan,.
• $ksperimen Kumpulan Putaran
Kaedah ini menggunakan faktor eksperimen dan faktor ka"alan serentak dan bergilir-gilir.
Katakan ;, faktor eksperimen, dan B, faktor ka"alan. :ajah berikut menunjukkan %ara
mengendalikan eksperimen dengan menggunakan kumpulan putaran.
Pusingan 1. ; :
( B :1
13
B R1
C R2
D R3
XXX3133 PENYELIDIKAN TINDAKAN I - XXX PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)
Pusingan 1 B :2
( ; :$
: C :$ 9 -asil ra"atan ;
:1 C :2 9 -asil ra"atan B
*: C :$, = *: C :2, 9 Perbe3aan ra"atan ; dengan B
Kaedah ini dapat menga"al faktor perbe3aan masa seperti yang terdapat dalam
eksperimen satu kumpulan dan faktor menyamakan kumpulan seperti yang diperlukan
dalam eksperimen kumpulan selari.
2.4.1.2 Kuasi ekperimental
1pakah kajian kuasi–eksperimenD Kajian ini biasanya digunakan untuk menilai
keberkesanan suatu program apabila responden kajian tidak dapat diagihkan se%ara ra"ak.
!ua kumpulan responden yang dipilih mestilah tidak seimbang dan tidak mempunyai %iri-%iri
yang sama.

:ekabentuk kuasi-eksperimen digunakan untuk menggantikan reka berbentuk eksperimen
tulen apabila dalam proses pemilihan responden kajian, pengagihan se%ara ra"ak tidak
dapat dilakukan oleh penyelidik *#hua, 2EEF,. 8ambahan lagi, kajian ini dilakukan ke atas
indi&idu yang sentiasa terdedah dengan ralat-ralat dari luar misalnya perbe3aan jantina,
umur, latar belakang, pengalaman lepas, pengetahuan sedia ada, pengaruh persekitaran
dan sebagainya. Kesemua faktor berkenaan boleh mempengaruhi hasil eksperimen.
!alam perkataan lain, penyelidik kurang yakin sama ada perubahan pada responden
kumpulan ra"atan pada akhir eksperimen adalah disebabkan oleh ra"atan yang diberikan
kepadanya atau faktor-faktor luaran yang lain. Kajian ini biasanya digunakan oleh penyelidik
bidang psikologi, sosiologi dan pendidikan *'euman, 2EEE,. #ontoh, seorang penyelidik
telah menjalankan kajian tentang keberkesanan program kaunseling ke atas pelajar-pelajar
bermasalah disiplin di sebuah sekolah. Kajian ini menggunakan kaedah pemilihan
responden untuk pensampelan bertujuan.
14
XXX3133 PENYELIDIKAN TINDAKAN I - XXX PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)
Persampelan ini menggunakan %iri-%iri tingkah laku bermasalah disiplin. Kumpulan ra"atan
merupakan pelajar yang bermasalah disiplin mana kala kumpulan ka"alan ialah kumpulan
pelajar tidak bermasalah disiplin. Perbe3aan yang boleh dikenal pasti dari kedua-dua
kumpulan berkenaan ialah jantina, bangsa, umur, tahap A, tahap pendidikan, pandangan
dan sikap mereka. 0ehubungan itu, kajian eksperimen tulen tidak dapat dilakukan tetapi
penyelidik berkenaan boleh menjalankan kajian kuasi-eksperimen.
Kajian kuasi-eksperimen menggunakan prosedur persampelan se%ara kebetulanG
persampelan kesediaan *a%%idental atau %on&enien%e sampling, dan persempelan
bertujuan *purposi&e sampling,. Persampelan se%ara kebetulan, penyelidik memilih mana-
mana responden kajian yang ditemuinya atau yang paling dekat dengannya. Pemilihan
responden kajian ini akan menimbulkan ralat yang tidak boleh dijangka kerana prosedur
persampelan se%ara kebetulan bukan melalui persampelan ra"ak *#hua, 2EEF,.
Persampelan bertujuan dalam kajian ini digunakan untuk mendapatkan kumpulan
responden yang mempunyai %iri-%iri tertentu mengikut kehendak penyelidik. 0ebagai
%ontoh, kajian pelajar bermasalah disiplin. 0ampel kajian ialah pelajar-pelajar bermasalah
disiplin. 0ampel begini bukan merupakan sampel ra"ak. 8erdapat pelbagai reka bentuk
kajian kuasi-eksperimen tetapi penjelasan hanya diberikan kepada tiga reka bentuk yang
biasa digunakan di kalangan penyelidik dalam bidang pendidikan. Mengikut #hua *2EEF,,
terdapat tiga reka bentuk kajian kuasi-eksperimen yang biasa digunakan iaitu2
• ?jian pra-pas%a kumpulan-kumpulan tidak seimbang *noneHui&alent groups pre-
post test design,,
• :eka bentuk regrasi tidak bersambungan *regression-dis%ontinuity design,
• :eka bentuk siri masa *time series design,.

:eka bentuk ujian pra-pas%a kumpulan-kumpulan tidak seimbang merupakan reka bentuk
yang paling popular digunakan dalam kajian keberkesanan dalam bidang pendidikan. :eka
bentuk ini mempunyai dua kumpulan responden iaitu kumpulan ra"atan dan kumpulan
ka"alan. Kedua-dua kumpulan mempunyai %iri-%iri yang hampir sama.
!alam reka bentuk kajian ini, analisis ?jian dan ?jian 1'4.1 digunakan untuk menentukan
15
XXX3133 PENYELIDIKAN TINDAKAN I - XXX PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)
perbe3aan antara kedua-dua kumpulan responden. :eka bentuk regresi tidak bersambung
biasanya digunakan dalam kajian yang melibatkan kumpulan khas misalnya menilai
keberkesanan program pemulihan dan menguji keberkesanan program kaunseling ke atas
sikap pelajar bermasalah disiplin.
1nalisis menggunakan ?jian regrasi. :eka bentuk siri masa merupakan kajian jangka masa
panjang yang memerlukan masa dan tenaga yang banyak. :eka bentuk ini tidak
mempunyai kumpulan ka"alan. Penyelidik tidak dapat membuat perbandingan sama ada
ra"atan yang diberikan akan menghasilkan perubahan yang diingini atau pun tidak *Mohd.
Majid, 2EEE,.
Pas%a ujian akan dilakukan berulang-ulang sepanjang ra"atan. Misalnya kajian berkaitan
perkembangan pen%apaian akademik pelajar yang didedahkan kepada K(0M. 1nalisis
dilakukan melalui pen%apaian ujian yang lebih baik.
2.4.1.$ Kajian tinjauan
Kajian tinjauan merupakan proses memerhatikan tingkahlaku manusia yang melakukan
akti&iti rutin dalam persekitaran mereka se%ara natural dalam konteks tertentu. nstrument
utama kajian tinjauan adalah rakaman &ideo. Penyelidik boleh mengumpulkan seberapa
banyak maklumat yang dirakamkan bergantung kepada maklumat dan keperluan
penyelidik. (eberapa orang penyelidik akan bekerjasama se%ara sistematik untuk membuat
analisis dan membuat interpretasi data yang dikumpulkan.
2.4.1.4. Kajian korelasi

Kajian kolerasi melibatkan penjelasan yang menentukan perkaitan antara pembolehubah
Pembolehubah yang telah "ujud dalam satu fenomena. Penyelidik akan melihat kepada
perkara yang telah "ujud dan menentukan kaitan antara dua pembolehubah kuantitatif dan
bagaimana pembolehubah-pembolehubah tersebut di kaitkan antara satu sama lain.
8erdapat dua jenis kolerasi iaitu kolerasi positif dan kolerasi nagatif. !alam konteks positif,
sekiranya nilai satu pembolehubah meningkat maka nilai pembolehubah kedua juga
16
XXX3133 PENYELIDIKAN TINDAKAN I - XXX PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)
meningkat. !alam kolerasi negatif, sekiranya nilai satu pembolehubah meningkat maka
nilai pembolehubah kedua menurun, sekiranya nilai satu pembolehubah menurun maka
nilai pembolehubah kedua meningkat.
2.).2 Penyelidikan kualitatif

Kajian kualitatif merupakan kajian mendalam atas sesuatu situasi I indi&idu. !ata dikutip
melalui pemerhatian, temu bual, penulisan diari dan analisis dokumen. Kajian kualitatif
adalah kajian yang menja"ab soalan berkaitan kenapa dan bagaimana. Penyelidik akan
terlibat se%ara langsung dalam kajian yang dijalankan. Pendekatan kajian kualitatif
adalah kajian kes, etnografi dan grounded theory. 0ampel yang diambil biasanya
menggunakan persampelan bertujuan. Menurut Miles I -uberman *1++4,, analisis data
melalui data reduction, data display dan conclusion.
2.).2.1 Kajian etnografi
Pengenalan stilah 6thnos berasal dari perkataan Jreek yang bermaksud manusia,
bangsa atau budaya. Menurut 1gar *1+KF, dalam 0abitha Mari%an, *2EE), menyatakan
LgraphyM bermaksud penjelasan mengenai sesuatu. 6tnografi merupakan sejenis kajian
lapangan yang berbentuk pemerhatian yang sering digunakan dalam kajian sosiologi
dan antropologi dan dirujuk sebagai penyelidikan saintifik semula jadi *field resear%h,.
Pendapat ini dipersetujui oleh dua sarjana iaitu (erg, *1++), dan Juy et al. *1+K/,
dalam 0abitha Mari%an, *2EE),. Menurut 0abitha Mari%an *2EE),, etnografi juga
dianggap sebagai satu kajian yang paling asas dalam penyelidikan sosial. Kadang kala
ia juga didefinasikan sebagai penjelasan bertulis mengenai sesuatu budaya tentang
adat, keper%ayaan, tingkah laku yang berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang
dikumpulkan dari kajian lapangan. a adalah kajian deskriptif ke atas budaya, sub-
budaya, institusi atau kumpulan sesebuah masyarakat.
0oalan-soalan yang sering dikemukakan dan difokuskan dalam penyelidikan etnografi
seperti Lapakah budaya kumpulan ituDM. 4leh itu etnografi mengambarkan apa yang
dilakukan sesebuah masyarakat dalam kehidupan seharian mereka. a merupakan
potret atau gambaran mengenai manusia. !engan demikian, kajian etnografi
17
XXX3133 PENYELIDIKAN TINDAKAN I - XXX PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)
merupakan kajian yang mengfokuskan pada penggambaran yang terperin%i dan tepat
dan bukan berunsur perkaitan *0abitha Mari%an, 2EE),.
Menurut #res"ell *2EE),, etnografi merupakan bentuk kajian yang praktikal
untuk mengkaji sesuatu kumpulan seperti pendidikan, keper%ayaan, tingkahlaku dan
bahasa.
Kajian etnografi merupakan bentuk kajian kualitatif yang digunakan untuk
menerangkan, menganalisa dan meinterpretasi bentuk L%ulture-sharingM sesuatu
kumpulan seperti tingkahlaku, keper%ayaan, bahasa, ekonomi, struktur politik, interaksi,
kehidupan dan gaya dalam perhubungan. ?ntuk memahami L%ulture-sharingM
seseorang pengkaji perlu meluangkan masa di lapangan untuk inter&ie", memantau
dan medokumentasi bagi memahaminya.
Masa yang lama diambil maka data dapat direkodkan dengan terperin%i.Kajian
etnografi merupakan %abang daripada antropologi yang berhubung dengan memberi
gambaran se%ara khusus terhadap budaya manusia. a bermula le"at abad ke 1+ dan
a"al abad ke 2E dan kajian menggunakan kaedah etnografi mula diterbitkan pada
1+2E-an dan 1+$E-an oleh L#hi%ago 0%holl of 0o%iologyM *Pole I Morrison, 2EE$,.
0ekitar tahun1+)E-an kajian etnografi masih baru dan menurut -ammersly *1++K,
sekitar tahun 1+FE-an kajian yang menggunakan pendekatan antropologi dan sosiologi
semakin berkurang tetapi kajian menggunakan pendekatan etnografi semakin
berkembang dan lebih banyak digunakan.Kajian ini masih terbatas tetapi ianya terus
berkembang sekitar tahun 1+KE-an. (ermula tahun 1+KE-an ahli etnografi telah
mengenalpasti dan hanya memberi fokus kepada budaya kumpulan, mengendalikan
pemantauan, analisa data dan menulis kajian yang dilakukan*#res"ell, 2EE),.
6tnografi merupakan kajian yang menghuraikan dan menganalisa sesuatu atau
sebahagian daripada kebudayaan serta komuniti dengan mengenalpasti dan
menghuraikan keper%ayaan dan amalan harian responden. Kajian etnografi juga perlu
mengkaji kedua-dua kumpulan iaitu respoden dan tempat dimana mereka berinteraksi
se%ara serentak. 8opik dalam kajian etnografi tidak dinyatakan se%ara khusus pada
a"al kajian. Kajian yang dijalankan dalam skala yang ke%il dengan bilangan responden
18
XXX3133 PENYELIDIKAN TINDAKAN I - XXX PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)
yang terhad dan kontek kajian yang ke%il. Pengkaji etnografi mesti menjalankan kajian
di ka"asan semulajadi responden dalam tempoh masa yang tertentu untuk mengumpul
data.0anders *2EE4,, menyatakan etnografi melibatkan gambaran dan belajar
tentang budaya manusia.

Pengkaji sosial menggunakan kaedah etnografi untuk lebih memahami budaya dan
hubungan so%ial menerusi pentafsiran dan praktikal. Keberkesanan kajian etnografi
bukan bergantung kepada perspektif penyelidik tetapi kepada dapatan data. 6tnografi
pada a"alnya menggunakan disiplin dalam antropologi iaitu meluangkan masa dengan
penduduk tempatan untuk membuat pemerhatian terhadap kehidupan dan amalan
mereka. (iasanya kajian etnografi traditional dilakukan se%ara indi&idu dan mengambil
masa dari beberapa bulan hingga bertahun untuk menyiapkannya. 6tnografi aplikasi
menggunakan kaedah kajian dengan memba"a pengguna untuk melihat bentuk dan
perkembangan sesuatu produk serta perkhidmatan yang baru bagi
meningkatkan pengeluaran produk. 6tnografi aplikasi dilakukan oleh kumpulan yang
ke%il dan biasanya dilakukan dalam masa yang singkat iaitu dalam beberapa hari
hingga beberapa bulan. 0abitha Mari%an *2EE),,
2.).2.2 Kajian kes
Kajian kes merupakan satu kajian yang termasuk kedalam kaedah penyelidikan
deskriptif. Kajian dibuat se%ara intensif dan terperin%i oleh penyelidik ke atas unit ke%il
so%ial seperti indi&idu, satu keluarga, sebuah kelas, satu institusi, seperti satu %a"angan
nstitut Pendidikan Juru atau satu masyarakat. #ontohnya kajian terhadap reaksi
pensyarah dan pelajar ke atas kelas pembelajaran elektronik *e-pembelajaran,. Kajian
kes juga dibuat se%ara terperin%i ke atas satu program, satu peristi"a, satu akti&iti, dan
satu kumpulan dalam tempoh satu masa.
2.).2.$ Kajian 0ejarah.
Kajian 0ejarah pula diperolehi oleh penyelidik melalui maklumat, data, dan ilmu
pengetahuan dengan meneliti perkara-perkara atau kejadian-kejadian yang telah
berlaku. Melalui analisis data dan maklumat sejarah se%ara terperin%i, penyelidik boleh
menentukan, sedikit sebanyak, tentang hubungan sebab-akibat. Penyelidik juga boleh
membantu guru pengurus dan pengguna penyelidikan daripada melakukan kesilapan
19
XXX3133 PENYELIDIKAN TINDAKAN I - XXX PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)
sama.
"kti+iti 2 , Perbin-angan
• 1pakah reka bentuk penyelidikan yang sesuai untuk mengkaji perbandingan dua kaedah
mengajar al-AuranG*mengikut bidang masing-masing, kepada murid tahap 1D *7ebih
daripada satu reka bentuk dibenarkan,.
Soalan 1((
• (uat satu jadual yang menunjukkan langkah-langkah membuat penyelidikan.
20