You are on page 1of 2

-Hạnh phúc ở đâu khi tình yêu đã hết. . . !!

- Cảm xúc đã chết khi mất hết niềm tin. . !!

- Tồn tại để đối diện với hiện tại. . . !!

- Chứ đừng tồn tại để lật lại quá khứ. . . !!

- Đừng đợi những gì quá xa vời. . . !!

- Hãy buông lơi như nó chưa từng tới. . . !!

Sadness is always the legacy of the past; regrets are pains of the memory.
Nỗi buồn là di sản của quá khứ; sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức
I always thought loving someone was the greatest feeling, but I realized that loving a friend is even better,
we lose people we love but we never lose true friends.
Tôi luôn nghĩ rằng yêu một người là tình cảm lớn lao nhất, nhưng tôi nhận ra rằng yêu một người bạn còn
tuyệt vời hơn, ta mất người ta yêu nhưng không bao giờ mất những người bạn chân thật.

What matters in life is not what happens to you but what you remember and how you remember it.
Những điều có ý nghĩa trong cuộc sống không phải là điều gì xảy đến với bạn mà là bạn nhớ gì và bạn nhớ
nó như thế nào.

There is no charm equal to tenderness of heart.
Không gì quyến rũ bằng sự dịu dàng của trái tim.

The longer I live, the more I read, the more patiently I think, and the more anxiously I inquire, the less I
seem to know...Do justly. Love mercy. Walk humbly. This is enough.
Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn, tôi dường như càng biết ít đi...
Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.

Life is short and we have never too much time for gladdening the hearts of those who are traveling the
dark journey with us. Oh be swift to love, make haste to be kind.
Cuộc đời thật ngắn ngủi, và chúng ta chẳng bao giờ có quá nhiều thời gian để làm ấm những trái tim của
những ai đi cùng ta trong cuộc hành trình tăm tối. Hãy gấp rút yêu thương. Hãy nhanh chóng bày tỏ lòng
tốt.

He who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead; his eyes are closed.
Người không còn có thể dừng lại để ngạc nhiên hay say mê kính sợ cũng như người đã chết; mắt anh ta
nhắm lại rồi.

Sometimes the smallest things take up the most room in your heart.
Đôi khi những điều nhỏ nhất chiếm lấy phần lớn trái tim ta.

This is the miracle that happens every time to those who really love: the more they give, the more they
possess.
Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều.

Don't ever give up on something or someone that you can't go a full day without thinking about.
Đừng bao giờ từ bỏ thứ gì hoặc ai mà bạn không thể đi hết một ngày mà không nghĩ về họ.

Missing someone is your heart's way of reminding you that you love him.
Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng bạn yêu người ấy.