You are on page 1of 83

BAB 1

PENDAHULUAN
PENGENALAN
Adat dan budaya Melayu tradisional Malaysia merupakan suatu amalan yang
diamalkan oleh nenek moyang masyarakat Melayu pada suatu ketika dahulu dan
ditinggalkan menjadi suatu warisan secara turun temurun. Adat dan budaya tradisional ini
dilaksanakan selaras dengan nilai-nilai Islam. Namun adat dan budaya tradisional ini
kadang kadang bertenbung dan bercanggah dengan nilai-nilai Islam. Ini kerana ianya
diamalkan mengikut cara yang salah atau terlalu taasub dengan kepercayaan-kepercayaan
karut atau pantang larang tertentu. Oleh itu, adalah penting suatu kajian dilakukan bagi
mengenalpasti sejauh manakah percanggahan yang berlaku untuk mengelakkan
berlakunya pencemaran terhadap amalan-amalan yang berkaitan dengan agama.
1
DEFINISI TERMINILOGI
Bagi konteks tesis ini, takri terminologi berikut diguna pakai.
a! Adat
i! "enggunaan istilah adat resam adalah bermaksud adat kebiasaan, aturan-
aturan yang menjadi adat resam seperti makan bertertib, bersopan santun
ketika bertutur adalah menjadi siat dan tabiat manusia secara semula jadi
yang diikuti turun-temurun #$euku Iskandar , %&'(, &)*!.
ii! "endapat di atas berkait pula dengan pendapat yang mengatakan adat
resam adalah kebiasaan daripada suatu perbuatan yang diulang-ulangkan
dan telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu peraturan hidup yang
mesti dipatuhi #+an ,ijk, %&)(,(!.
iii! Manakala perkataan adat dalam Bahasa Inggeris iaitu custom mamberi
maksud suatu adat dan kebiasaan #Mansur Ahmad -aman,%&&) !
b! Budaya
i) -etengah pendapat telah mendeinisikan budaya sebagai warisan sosial
sesuatu masyarakat, sistem idea, nilai, kepercayaan, pengetahuan, norma,
dan adat yang dikongsi bersama oleh semua orang dalam masyarakat
#Ahmad .au/i dan Abdul 0ahman, %&&1!.
ii! Ahli-ahli sosiologi pula mendeinisikan budaya sebagai satu sistem idea,
nilai, kepercayaan, pengetahuan, norma, adat dan teknologi yang dikongsi
oleh semua orang dalam sesebuah masyarakat #2shleman 3
4ashion,%&'*!.
iii) "erkataan budaya di dalam Bahasa Inggeris disebut culture yang memberi
maksud kebudayaan #Mansur Ahmad -aman,%&&) !.
c! $radisional
2
i) $raditional memberi maksud suatu tradisi, kepercayaan, adat resam dan
suatu adat tradisional yang menurut adat resam dan kebiasaan # Mansur
Ahmad -aman,%&&) !
d! Ajaran Islam
i! Bermaksud penerimaan dan penundukan kepada $uhan, dan penganutnya
harus menunjukkan ketaatan dengan menyembah-Nya, menurut segala
perintah-Nya dan menghindarkan diri dari segala larangan-Nya # 2ko 5ati
6aluyo !
ii! Ajaran agama Islam senantiasa disandarkan pada 7 sumber utama iaitu Al
8ur9an dan A: ;adits. -edangk an sumber hukum yang lain #Ijma, 8iyas,
masali mursalah dan seterusnya.......! merupakan sumber hukum yang
menjadi pedoman setelah Al 8ur9an dan Al ;adis, sumber-sumber tersebut
di gunakan apabila tidak ditemukan adanya ketetapan hukum dalam Al-
8ur9an dan Al ;adits, seperti ketetapan besarnya bagian ahli waris yang
tidak di tetapkan dalam al8ur9an dan Al ;adits. # 5ohan, 7<<)!
LATAR BELAKANG KAMPUNG TOK BELIAN
=ampung $ok Belian merupakan salah sebuah kampung yang berada di dalam
jajahan Bachok. Ianya terletak kira-kira ) kilometer dari Bandar Bachok. =ampung $ok
Belian dihuni seramai lebih kurang %<<< orang penduduk.
3
Menurut sejarah, nama =ampung $ok Belian diambil dimbil berdasarkan kepada
satu kisah yang dikatakan suatu ketika dahulu terdapat sejenis permainan yang sering
dimainkan oleh penduduk kampung tersebut. "enduduk kampung memberi gelaran pada
permainan tersebut dengan gelaran $ok Belian. Maka bermula dari situlah kampung
tersebut dikenali dengan nama =ampung $ok Belian.
Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan, didapati penduduk di kampung tersebut
masih lagi mengamalkan adat resam dan budaya tradisional yang ditinggalkan oleh
nenek moyang mereka dahulu. Adat dan budaya tradisional tersebut seakan telah sebati
dengan kehidupan mereka seharian.
OBJEKTIF KAJIAN
%- Mengenalpasti adat dan budaya tradisional di =ampung $ok Belian
7- Menentukan jenis-jenis adat dan budaya tradisional yang bercanggah dengan
nilai-nilai Islam di kampung tersebut.
4
3- Memberi cadangan untuk mengurangkan dan menghapuskan adat dan budaya
tradisional di =ampung $ok Belian yang bercanggah dengan nilai-nilai Islam.
LATAR BELAKANG KAJIAN
Masyarakat Melayu di =ampung $ok Belian masih kuat mempraktikkan adat dan
budaya tradisional yang diamalkan oleh nenek moyang mereka. Adat dan budaya
tradisional merupakan suatu perkara yang penting di dalam sesebuah masyarakat. Bahkan
adat dan budaya yang diamalkan adalah berbe/a-be/a mengikut apa yang telah
ditinggalkan oleh nenek moyang mereka berdasarkan keadaan dan latar belakang sesuatu
5
tempat itu. Amalan adat tersebut sudah berdarah daging di dalam jiwa mereka. Ada
sesetengah adat dan budaya tradisional yang berkait rapat dengan agama dan ada juga
yang bertentangan dengan agama. 5usteru itu, perhatian yang teliti perlu diberikan untuk
mengkaji sejauh manakah tahap pertembungan yang berlaku antara adat resam dan
budaya tradisional yang masih diamalkan di =ampung $ok belian dengan nilai-nilai
agama Islam. 5ika dilihat dari segi adat resam dan budaya tradisional yang masih
diamalkan di kampung tersebut, ianya seakan telah menjadi suatu keperluan yang perlu
dilakukan oleh masyarakat Melayu di kampung tersebut. Adapun begitu amalan-amalan
yang masih diamalkan oleh penduduk kampung tersebut terselit nilai-nilai agama Islam
yang perlu dipatuhi oleh semua umat Islam. Namun ada juga segelintir masyarakat
Melayu di kampung tersebut yang masih lagi mengamalkan adat resam dan budaya yang
agak terpesong dengan nilai-nilai agama Islam. Adalah dirasakan penting untuk mengkaji
masalah ini bagi memahami adat dan budaya tradisional yang masih diamalkan oleh
penduduk kampung tersebut. Ianya juga perlu bagi mengetahui sejauh manakah adat dan
budaya tradisional ini memberi kesan kepada generasi-generasi akan datang.
RASIONAL KAJIAN
,ewasa ini jika diperhatikan masyarakat Melayu masih lagi mengamalkan adat
resam dan budaya tradisional yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Ada
sesetengah mereka yang terlalu taasub dengan adat resam tersebut sehingga terpesong
dari batasan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. 5ika dilihat dari aspek kajian lepas
6
yang telah dilakukan, adat resam wujud di dalam setiap aspek kehidupan masyarakat
Melayu tidak kira dari sudut lahiriyah mahupun batiniyah.
"enduduk =ampung $ok Belian juga tidak ketinggalan dengan masalah tersebut
yang mana masyarakat Melayu di kampung tersebut juga masih percaya dan berpegang
dengan adat resam dan budaya tradisional yang ada. Ianya jelas dapat dilihat dari
amalan-amalan yang diamalkan oleh sesebuah keluarga di kampung tersebut. 5ika dilihat
secara kasar, amalan-amalan tersebut mungkin menjurus kepada sesuatu yang syirik
tetapi bagi masyarakat Melayu di kampung tersebut ianya mempunyai moti tertentu di
sebalik amalan-amalan yang dilakukan. Malah ianya dikatakan menjadi satu simbolik
kepada masyarakat Melayu di kampung tersebut.
5adi apakah moti sebenarnya adat dan budaya tersebut diamalkan> ,i sini saya
mendapati terdapat kekeliruan yang berlaku berkaitan adat dan budaya tradisional yang
diamalkan oleh masyarakat kampung tersebut dangan nilai-nilai Islam. Atas dasar inilah,
satu kajian perlu dilakukan untuk melihat apakah adat-adat yang masih diamalkan oleh
penduduk di =ampung $ok Belian serta tahap pertembungan antara adat dan budaya
tradisional dengan nilai-nilai agama Islam di kampung tersebut. =ajian ini juga bertujuan
untuk malihat sejauh manakah adat dan budaya tradisional tersebut meninggalkan kesan
keatas penduduk di kampung tersebut.
Adalah diharapkan hasil atau penemuan kajian ini dapat memberi pengetahuan
baru tentang persamaan dan perbe/aan antara adat resam dan budaya tradisional dengan
7
nilai-nilai agama Islam. ,engan hasil penemuan ini diharapkan dapat dijadikan panduan
kepada semua masyarakat Melayu di Malaysia.
PERSOALAN KAJIAN
%- Apakah adat dan budaya tradisional yang masih diamalkan oleh penduduk di
=ampung $ok Belian>
8
7- Apakah tujuan adat dan budaya tradisional tersebut dilakukan oleh masyarakat
Melayu di =ampung $ok Belian>
?- Apakah nilai-nilai agama Islam yang diamalkan oleh masyarakat Melayu di
=ampung $ok Belian>
(- Adakah berlaku pertembungan antara adat dan budaya tradisional dengan nilai-
nilai agama Islam di kalangan penduduk =ampung $ok Belian>
*- -ejauh manakah amalan adat dan budaya tradisional tersebut meninggalkan kesan
dalam kehidupan masyarakat Melayu di =anpung $ok Belian>
DEFINISI ISTILAH
%- Adat @
- Adat kebiasaan, aturan-aturan yang menjadi adat resam seperti makan bertertib,
bersopan-santun ketika bertutur, menjadi siat dan tabiat manusia secara semula
jadi yang diikuti turun-temurun. # =amus ,ewan !
9
7- Budaya @
- 6arisan sosial sesuatu masyarakat, sistem idea, nilai, kepercayaan, pengetahuan,
norma, dan amalan yang dikongsi bersama oleh semua orang dalam masyarakat.
4ontohnya baju kurung merupakan baju tradisional masyarakat melayu namun
apabila apabila seorang gadis memakai baju kurung dan bertudung ianya
dianggap sopan # Abdul 0ahman ,%&&( !
?- Nilai @
- Merupakan idea yang dikongsi bersama oleh indiAidu dalam masyarakat tentang
apa yang penting dan beraedah. Nilai ialah pengiktiraan pilihan kualiti
hubungan antara cara dan matlamat dalam konteks sosial. $erdapat nilai yang
positi dan nilai yang negeti seperti pantang larang dan kepercayaan. 4ontohnya
siat dermawan, kesopanan, kesabaran, kerajinan, ketekunan, dan kerian dinggap
sebagai nilai yang positi manakala siat kedekut, kejahatan, keangkuhan,
kelalaian dan kejahilan dianggap sebagai nilai yang negeti.. # Noran .au/iah,
%&')!
KESIMPULAN
Bab ini menjelaskan masalah kajian yang melibatkan responden dari penduduk di
=ampung $ok Belian. :aporan kajian ini dibahagikan kepada * bahagian. Bab %
membincangkan pengenalan kajian iaitu latarbelakang, masalah kajian dan objekti dan
persoalan kajian. Bab 7 sorotan penulisan menjelaskan rujukan kajian lalu berkaitan dengan
masalah kajian. Bab ? adalah metodologi kajian. Bab I+ pula membincangkan analisis data
dan dapatan kajian. Bab + menyatakan, cadangan dan penutup kajian.
10
-
BAB 2
SOROTAN LITERATURE
PENGENALAN
11
Bahagian ini memberikan huraian literature mengenai kajian ini. "erbincangan
bahagian ini merujuk kepada kajian lepas yang mengenai deinisi budaya, elemen budaya
dan kepntingan budaya.
SOROTAN LITERATURE
-etiap masyarakat di Malaysia mempunyai adat resam dan budaya masing-
masing. Adat resam yang diterima oleh sesuatu bangsa merupakan cetusan peraturan dan
panduan. "eraturan dan panduan ini merupakan satu garis penentu sesuatu hukum yang
dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. -esuatu masyarakat menjalani kehidupan
berdasarkan amalan nenek moyang mereka, menyempurna dan melaksanakan amalan
nenek moyang sebagai suatu peraturan. "eraturan ini menjadi kebiasaan yang lama-
kelamaan menjadi satu kemestian. Menurut satu pendapat B... adat resam sebagai tatacara
yang diterima mengenai cara makan, bertutur, berjumpa sahabat handai, dan sebagainya
atau adat itu ialah cara bertindak yang umum dipercayai secara sosialC .# Mac IAer ,
%&)<!,
=amus ,ewan telah mentasirkan istilah adat resam sebagai adat kebiasaan,
aturan-aturan yang menjadi adat resam seperti makan bertertib, bersopan santun ketika
bertutur adalah menjadi siat dan tabiat manusia secara semula jadi yang diikuti turun-
temurun #$euku Iskandar, %&'(,!. "entasiran yang pelbagai tentang adat resam
menunjukkan bahawa setiap masyarakat yang mengamalkan sesuatu adat resam adalah
masyarakat yang hidup bertatacara. ;al ini memperlihatkan kehidupan mereka adalah
12
berlandaskan norma-norma kehidupan positi yang perlu dipatuhi. Adat resam dalam
suku bangsa itu juga berlainan cara perlaksanaan dan pemakaiannya. Namun, semua itu
mempunyai tujuan yang sama iaitu untuk membentuk satu masyarakat yang maju,
dinamik dan progresi.
Istilah adat ditasirkan dengan pelbagai pengertian oleh banyak sarjana., Adat juga
merupakan perkataan Arab yang bermaksud kebiasaan. ,alam konteks masyarakat
Melayu pula, istilah adat memberikan pengertian yang lebih luas daripada itu sehingga
sukar diberikan pengertian yang kukuh. =esukaran tersebut timbul antara lain disebabkan
penggunaan kata adat yang agak luas dan dalam situasi yang agak tidak begitu terbatas.
$ambahan pula dapat dikatakan bahawa setiap suku bangsa mempunyai adat dengan
pengertian masing-masing. 5usteru itu, untuk membolehkan seseorang memahami
maksud adat bagi setiap suku bangsa itu, dia harus memakai budaya dan alsaah hidup
mereka #Abdullah -idek, %&)(!.
"endapat di atas berlainan pula dengan pendapat yang mengatakan adat resam
adalah kebiasaan daripada suatu perbuatan yang diulang-ulangkan dan telah diterima oleh
masyarakat sebagai suatu peraturan hidup yang mesti dipatuhi #+an ,ijk, %&)(!. ,alam
pergaulan hidup itu tumbuh dan berkembang kegiatan atau tingkah laku yang menjadi
kebiasaan kerana dilakukan berulang kali. =ebiasaan yang sudah tradisional dijadikan
normati , lalu berubah menjadi adat resam. -esungguhnya adat berasal dari perkataan
Arab iaitu kebiasaan, lembaga, resam, peraturan hukum dan tabiat #-idi Da/alba, %&)(!.
Oleh itu dalam masyarakat Melayu juga terdapat adat resam tersendiri seperti adat
resam berkomunikasi, makan dan minum, tatacara men/iarahi keluarga, dan merangkumi
13
adat-adat kebiasaan yang lainnya. Adapun adat merangkumi segala upacara semenjak
kelahiran sehinggalah kepada kematian. Antara adat-adat tersebut ialah adat menyambut
kelahiran, adat selepas bersalin, berkhatan, mendirikan rumah baru dan lain-lain. #A.A/i/,
%&&*!.
Definisi budaa
=ita sering memperkatakan tentang budaya. "elbagai tasiran dapat diberikan
tentang budaya. Ada yang mengatakan tarian, mu/ik, dan seni lakonan ialah budaya.
-ebenarnya ini hanya sebahagian kecil daripada unsur budaya. Budaya telah
dideinisikan sebagai warisan sosial sesuatu masyarakat, system idea, nilai, kepercayaan,
pengetahuan, norma, dan adat yang dikongsi bersama oleh semua orang dalam
masyarakat #Ahmad .au/i dan Abdul 0ahman,%&&1!. Ahli-ahli sosiologi pula
mendeinisikan budaya sebagai satu sistem idea, nilai, kepercayaan, pengetahuan, norma,
adat dan teknologi yang dikongsi oleh semua orang dalam sesebuah masyarakat
#2shleman 3 4ashion,%&'*!.
$erdapat juga pendapat yang mengatakan budaya itu adalah daripada perkataan
asalnya budi dan daya. ,aripada budi dan daya tersebut tercetusnya istilah budaya
#0.0oolAink, %&11!. "endapat 0oolAink juga ada persamaan dengan pendapat yang
mengatakan budaya merupakan perkembangan kata majmuk daripada budi
#=oentjaraningrat, %&'<!. Menurut pandangan lain pula, manusia mempunyai budaya
yang membolehkan mereka berinteraksi antara satu dengan yang lain. Budaya adalah
14
perlakuan manusia yang dipelajari dan bersiat simbolis #;erskoAits, %&''@%!. Budaya
terbentuk dan dipelajari oleh setiap ahli dalam masyarakat melalui sosialisasi. ,alam
proses sosialisasi , indiAidu secara tidak langsung boleh memahami proses budaya
komunikasi yang simbolik, bertatacara dan beradab yang cuma diahami oleh indiAidu
dalam sesebuah masyarakat.
Masyarakat adalah wadah budaya. Masyarakat membentuk kebudayaan dan
kebudayaan pula mengatur kehidupan masyarakat. ;ubungan kebudayaan dengan
masyarakat tidak boleh dipisahkan. Budaya adalah cara yakni cara berikir, cara
berinterksi, cara merasa, dan cara perlakuan masyarakat. Masyarakat berbudaya harus
mampu memaniestasikan perkembangan idea, adat resam, dan imaginasi yang akan
memenuhi keperluan dan matlamat #A/i/ ,eraman, %&&7!. -esuatu budaya itu dinamis
siatnya, yakni berubah mengikut peredaran /aman dan perlakuan manusia yang merintis
pembaharuan. "embaharuan dalam budaya manusia mendatangkan kesan negeti dan
positi. Budaya Melayu adalah dinamis dan sentiasa berkembang dari satu /aman ke satu
/aman secara bersambungan #6an Abdul =adir, %&''!.
5usteru itu, budaya sesuatu kaum akan mengalami perubahan secara perlahan-
lahan mengikut /aman. Budaya yang tidak berkembang merupakan budaya yang mundur
dan mati. =esan daripada kemunduran budaya tersebut akan mengakibatkan kemunduran
masyarakat. Namun, tidaklah bererti setiap perubahan budaya meendatangkan kesan
positi terhadap masyarakat, malah ada yang akan memberikan implikasi yang buruk.
Empamanya budaya yang sangat ditentang oleh agama dan masyarakat. =ebudayaan dari
segi ilmu pengetahuan memberikan pengertian yang luas iaitu meliputi seluruh cara
15
hidup manusia, segala daya dan usaha dalam mencari penyelesaian dan kesempurnaan di
dunia.# Ismail ;ussein, %&11!.
=ebudayaan boleh dibahagikan kepada dua aspek iaitu aspek non-material dan
aspek material. Aspek material sebenarnya lahir daripada aspek non-material kerana
cetusan pemikiran atau gagasan yang melahirkan sesuatu dalam bentuk kebendaan atau
reka cipta. 6alaupun ahli sains sosial sering menumpukan konsep budaya pada aspek
non-material seperti ilmu pengetahuan, kepercayaan, adat resam, kesenian, nilai, norma
dan sebagainya, aspek non-material ini hanya mudah diahami apabila dirujuk pada aspek
lahiriahnya seperti tingkah laku, kesenian, adat resam, atau artiek budaya, yang
sebenarnya lahir daripada ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia #6an ;ashim,
%&&%!.
Ahli antropologi yang telah membuat pengkajian khusus tentang budaya. ,alam
kajian tersebut, terdapat lebih kurang %1( deinisi budaya yang disentuh dan
dimengertikan oleh para sarjana #=reber dan =luckhohn %&*7!. 5elas betapa pelbagai dan
tidak seragamnya deinisi serta konsepssi seseorang tentang kebudayaan. Antara
sumbangan penting masa kini yang memberikan deinisi budaya ialah daripada 4liord
Dreet/ dalam bukunya $he Interpretation o 4ulture. Dreet/ yang menggunakan
perspekti antropologi simbolik membuat perbandingan bahawa perkaitan antara
manusia dengan kebudayaan ibarat binatang yang terperangkap dalam jerat-jerat makna
yang ditenun sendiri. Dreet/ juga menganggap bahawa kebudayaan sesuatu yang
berhubung dengan simbol yang tersedia di hadapan umum dan dikenali oleh ahli
masyarakat yang berkenaan. =esimpulan daripada kajian tersebut, sarjana-sarjana Barat
16
dan $imur mempunyai pandangan ataupun takrian tentang budaya ataupun kebudayaan
yang tidak jauh be/anya. 5usteru itu, budaya mempunyai pengertian tertentu dalam
konteks sesuatu masyarakat tersebut. Namun, yang jelas konsep budaya luas
pengertiannya dan mencakupi semua aspek kehidupan yakni berhubung dengan persoalan
persekitaran sama ada i/ikal atau sosial. Oleh yang demikian, pengetahuan, kepercayaan,
kesenian, keperibadian, dan lain-lain yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Melayu
merupakan kebudayaan.
Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dinyatakan budaya bolehlah dirujuk
sebagai keseluruhannya cara hidup manusia yang boleh diamalkan dan diterima secara
umum secara positi dan termasuklah enomena manusia yang berlaku dalam masyarakat
yang bukan berunsur biologi.
E!e"en budaa
2leman budaya boleh dikelaskan kepada tiga, iaitu budaya bukan material,
budaya material dan F cultural lag F. Ensur-unsur yang terdapat dalam budaya bukan
material ialah simbol, bahasa, nilai, dan norma. # Noran .au/iah, %&'), 2shleman 3
4ashion, %&'*!.
-imbol atau lambang iaitu kewujudan sesuatu budaya bergantung kepada
kebolehan manusia memahami simbol. -imbol penting untuk berkomunikasi. Masyarakat
17
pada /aman batu menggunakan simbol sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi dan
menyampaikan maklumat. Oleh itu, ahli antropologi budaya turut mengkaji simbol
sebagai salah satu unsur budaya. Antara contoh simbol ialah huru, nombor, lambing dan
bendera. 4ara atau bentuk pakaian juga merupakan simbol budaya. Adakalanya
sesetengah simbol sama dengan masyarakat yang berlainan tetapi mempunyai maksud
yang berbe/a. #;ostede, %&&%!
Bahasa merupakan sebahagian daripada unsur simbol yang penting. Bahasa
merupakan aplikasi yang sistemetik dalam interaksi. Melalui bahasa, semua idea, nilai,
dan norma boleh dikongsi dan disebarkan. 6alaupun ada beberapa medium lain yang
mewujudkan proses komunikasi, namun bahasa juga merupakan kaedah komunikasi yang
unik dan mudah diahami oleh khalayak. Ini kerana banyak perkara boleh diterangkan
dan disampaikan maksudnya melalui bahasa seperti mimpi dan pengalaman. -etiap
masyarakat mempunyai bahasa yang tersendiri. Bahasa merupakan asas kepada budaya
dan penting kepada masyarakat.
Nilai merupakan idea yang dikongsi bersama oleh indiAidu dalam masyarakat
tentang apa yang penting dan beraedah. Nilai ialah pengiktiraan pilihan kualiti
hubungan antara cara dan matlamat dalam konteks sosial. $erdapat nilai yang positi dan
yang negeti seperti pantang larang dan kepercayaan. Nilai menjadi sebahagian daripada
personaliti diri. Nilai yang sering diutamakan seperti menghormati orang tua, patuh
kepada pihak atasan, kesetiaan dan larangan berbohong.
18
Norma merupakan peraturan kawalan atau jangkaan sosial tentang tingkah laku.
"eraturan ini mengajar indiAidu harus atau tidak melakukan beberapa perkara yang
ditegah. Masyarakat juga menetapkan norma sebagai kawalan dengan mengadakan
hukuman atau denda bagi mereka yang didapati melanggarnya. =awalan sosial merujuk
kepada semua proses yang menyebabkan indiAidu akur pada norma masyarakat
termasuklah undang-undang jenayah, pihak polis, mahkamah dan institusi tahanan.
Budaya material terdiri daripada objek i/ikal yang direka dan dikongsi oleh ahli
masyarakat. Alatan ini bukan sahaja dicipta hasil daripada teknologi tetapi juga hasil
daripada budaya bukan kebendaan. Budaya material ini boleh dipindahkan kepada
masyarakat yang lain dan kegunaan satu alat yang sama mungkin berbe/a dalam
masyarakat yang berlainan.
4ultural lag berlaku apabila perubahan kebendaan mengatasi keupayaan budaya
bukan material dan budaya bukan material ini pula tidak dapat menyesuaikan dengan
budaya material. =esannya, akan menimbulkan satu masalah baru yang adakalanya tidak
dapat diselesaikan. 4ontohnya seperti penciptaan perabot yang akan memusnahkan
banyak kawasan hutan.
KEPENTINGAN BUDA#A
19
Budaya penting bagi setiap masyarakat kerana ia melambangkan identity sesuatu
bangsa dan masyarakat #Asma,%&&(!. -eperti budaya orang 4ina yang menggunakan
penyepit atau chopstick ketika makan, sari pula menunjukkan identity kaum India dan
orang Melayu dikenali melalui bahasa pertuturan atau pakaian tradisional seperti baju
kurung, kebaya, kain batik, dan baju Melayu. -elain itu, budaya juga dapat membe/akan
sesuatu bangsa dan masyarakat yang berlainan.
-etiap indiAidu harus menghormati budaya indiAidu lain kerana ia merupakan
cara hidup yang telah sekian lama diamalkan dan ada sesetengah budaya yang berkaitan
dengan kepercayaan dan adat resam menyentuh sentimen peribadi sesuatu kaum. -iat
budaya adalah uniAersal tetapi dalam masa yang sama terdapat perbe/aan antara budaya
satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. #A.A/i/,%&&(!.
-emua orang mesti mengetahui bahawa budaya bersiat dinamis dan akan
berubah-ubah mengikut peredaran masa. "erubahan yang berlaku akan memperkaya serta
mempelbagaikan lagi budaya itu. Budaya berkembang dan berubah berikutan dengan
perubahan masyarakat itu sendiri. 6alaupun terdapat pengaruh dari luar ke dalam sesuatu
budaya, namun ia bukanlah satu peniruan semata-mata tetapi merupakan perolehan dan
penyesuaian yang ditentukan oleh kebudayaan yang menerimanya # 6an Abdul
=adir,%&'?!.
KESIMPULAN
20
Bab sorotan kajian ini membincangkan tentang beberapa pendapat berkaitan
dengan dengan deinisi budaya. -elain itu, bab ini juga membincangkan tentang elemen-
elemen budaya yang mana terbahagi kepada dua ketegori iaitu meterial dan bukan
meterial. -eterusnya bab ini juga turut menjelaskan tentang kepentingan budaya
berdasarkan beberapa pendapat daripada kajian-kajian lepas.
BAB $
METODOLOGI KAJIAN

PENGENALAN
Metodologi kajian menjelaskan bentuk rangka kerja untuk menjalankan sesuatu
kajian. Metodologi kajian merupakan bahagian penting yang digunakan untuk
21
memastikan kajian yang dijalan menggunakan kaedah, prosedur atau cara yang betul.
-elain itu, metodologi kajian juga boleh digunakan untuk memastikan objekti kajian
dapat dicapai berdasarkan data sah dan dipercayai #Mohd Najib Abdul Dhaar, %&&&!.
"erkara-perkara yang akan dibincangkan dalam bab ini terdiri daripada kaedah
menjalankan kajian, kaedah pengumpulan data dan penganalisisan data. Bab ini terdiri
daripada rekabentuk kajian, instrumen kajian, prosedur kajian, penganalisis data dan
kesimpulan.
REKEBENTUK KAJIAN
0ekabentuk kajian adalah kaedah bagi membolehkan maklumat diperolehi untuk
menjawab masalah kajian yang dibina. 0ekabentuk kajian adalah sebagai keseluruhan
rangkakerja penyelidikan bagi menjawab dan mencapai objekti kajian. =ajian tinjauan
#surAey! berbentuk deskripti ini dilaksanakan untuk mengkaji tahap pertembungan
antara adat resam dan budaya tradisional dengan nilai-nilai Islam di =ampung $ok
Belian.
"enyelidikan deskripti merupakan suatu jenis penyelidikan yang bertujuan untuk
menerangkan enomena yang sedang berlaku #Mohd Majid =onting, %&&(G 6iersma, %&&*!.
22
=ajian ini menggunakan pemerhatian dan temubual untuk mendapat maklumat dan data yang
diperlukan.. "enggunaan temubual merupakan cara yang menjimatkan masa untuk
mengumpul data dalam jangka masa singkat. ,ata yang dikumpul dan hasil kajian ini dapat
memberi maklumat untuk mencapai objekti yang telah ditetapkan.
INSTRUMENT KAJIAN
=ajian ini adalah berbentuk kualitati, yang mana isu yang dikaji adalah
menokuskan kepada amalan adat dan budaya tradisional dengan nilai-nilai Islam di
kalangan penduduk kampung $ok Belian, Bachok, =elantan. =ajian ini dilaksanakan
dengan menggunakan kaedah pemerhatian dan temuramah, yang mana kajian ini
menumpukan kepada aspek Haspek seperti apakah adat dan budaya tradisional yang
masih diamalkan, bila, di mana dan bagaimana ia dilakukan.
SOALAN%SOALAN UNTUK TEMUBUAL PENDUDUK KAMPUNG
1) Apakah adat-adat yang masih diamalkan oleh penduduk kampung>
2) Apakah adat resam dan budaya tradisional yang dimalkan oleh penduduk lain di
kampung ini>
3) Adakah anda rasa adat resam yang disebutkan tadi bercanggah dengan syariat
Islam>
23
4) "ada pandangan anda, bagaimanakah adat resam yang bercanggah dengan syariat
Islam itu dapat dihapuskan atau dikurangkan>
PROSEDUR KAJIAN
-etelah soalan temubual dibaiki, penyelidik sendiri telah menemubual responden iaitu
penduduk di =ampung $ok Belian. "rosedur dalam menjalankan kajian ini ialah@
i. Memilih masa yang sesuai untuk berjumpa dengan pelajar bagi setiap kursus.
ii. Menerangkan kepada responden tujuan kajian yang dijalankan.
iii. 0esponden diberikan masa yang cukup untuk menjawab soalan temubual.
KESIMPULAN
=esimpulannya, bab ini membincangkan kaedah dan prosedur yang digunakan
untuk menjalankan kajian. Analisa dapatan kajian dibuat berdasarkan kepada setiap item
dan juga secara keseluruhan bagi setiap aspek yang dikaji. Metodologi kajian digunakan
untuk menjawab persoalan kajian yang telah disediakan dalam Bab %. -emua maklumat
dikumpul dengan menggunakan temubual yang diproses dan dianalisis. -emua
keputusan dan kesimpulan yang telah diperolehi daripada analisis dinyatakan dalam Bab
( berikut.
24
I
BAB &
DAPATAN KAJIAN
25
PENGENALAN

Bab ini membentangkan hasil kajian yang telah dianalisis. ,ata yang diperolehi
melalui temubual dari responden dikumpul dan dianalisis. -oalan terbuka dianalisis secara
mengkategori dan mengkuantitikan respon yang diberikan. Analisis data dibuat dan disusun
mengikut objekti dan persoalan kajian seperti dalam Bab %.
ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN
,alam Bahagian ini, sebanyak ( item soalan telah dikemukakan kepada responden
untuk dijawab. Analisis data dibuat berdasarkan kepada persoalan kajian seperti yang
dinyatakan dalam Bab %.
"20-OA:AN "20$AMA @ Apakah adat yang masih diamalkan oleh penduduk
=ampung $ok Belian>
Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, didapati bahawa adat resam dan budaya
tradisional masih lagi wujud di =ampung $ok Belian. Malah dikatakan bahawa masih
banyak adat-adat dan budaya yang diamalkan di kampung tersebut. Menjawab kepada
persoalan pertama dalam tesis ini iaitu B Apakah adat yang masih diamalkan oleh
penduduk kampung $ok Belian>C, sebahagian penduduk di kampung tersebut
menyatakan adat yang masih lagi giat diamalkan oleh penduduk di kampung tersebut
26
ialah melenggang perut, menunggu kubur, berkhatan, bercukur, aJiJah, tahlil, dan banyak
lagi.
Adat ini dikatakan merupakan suatu adat yang penting dan perlu diamalkan oleh
penduduk di kampung tersebut. Antara sebab yang disebutkan beberapa responden ialah
ianya merupakan amalan nenek moyang yang telah diwarisi sejak turun temurun dan
telah sebati sebagai amalan penting penduduk di kampung tersebut.
Namun terdapat juga sebahagian penduduk kampung tersebut yang mengatakan
mereka tidak mengamalkan kesemua adat resam dan budaya yang diamalkan oleh
penduduk lain di kampung tersebut. Mereka hanya mangamalkan adat resam dan budaya
yang berkaitan dan tidak bercanggah dengan ajaran Islam sahaja seperti berkhatam,
bercukur, dan lain-lain.
"20-OA:AN =2,EA @ Apakah adat resam dan budaya tradisional yang diamalkan oleh
penduduk lain di kampung tersebut>
Berdasarkan soalan kedua yang telah ditemubual, iaitu B Apakah adat resam dan
budaya tradisional yang diamalkan oleh penduduk lain di kampung tersebut>C
kebanyakan penduduk menjawab adat resam dan budaya yang diamalkan oleh penduduk
lain di kampung tersebut adalah sama seperti mana yang telah diterangkan dalam soalan
27
pertama tadi. 4uma terdapat sebahagian penduduk di kampung tersebut yang hanya
mengamalkan sebahagian sahaja dari adat dan budaya tradisional tersebut.
"20-OA:AN =2$IDA @ Adakah anda rasa adat resam yang disebutkan tadi bercanggah
dengan syariat Islam>
Berdasarkan kepada pemerhatian dan temubual yang telah dijalankan keatas %<
orang penduduk kampung, ) orang penduduk kampung tersebut menyatakan adat dan
budaya tradisional yang diamalkan tersebut jelas bercanggah dengan syariat Islam.
=ebanyakan adat dan budaya yang mereka amalkan mempunyai unsur-unsur mistik serta
kepercayaan kepada perkara-perkara tahyul dan animisme. Amalan tersebut seakan
sudah sebati dan menjadi suatu perkara yang harus diamalkan oleh penduduk di kampung
tersebut. Akan tetapi terdapat juga sebahagian adat-adat yang diamalkan dalam
kehidupan harian penduduk yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Malah dengan
adat dan budaya tradisional tersebut dikatakan dapat melahirkan masyarakat yang
harmoni, bersatu padu,berkerjasama, berbudi bahasa dan lain-lain.
Namun bagi golongan muda yang tinggal di kampung tersebut, mereka
mengatakan bahawa mereka sudah tidak mengamalkan beberapa adat yang dirasakan
bercanggah dengan ajaran agama. Amalan adat seperti mandi bunga, melenggang perut,
main puteri dan lain-lain lagi yang dirasakan mempunyai unsur-unsur memuja semangat
tidak lagi diamalkan oleh golongan muda. Ini menunjukkan telah menerima pendidikan
aJidah yang baik, wujudnya kesedaran dalam diri golongan muda di kampung tersebut
serta pemikiran mereka sudah mulai terbuka kepada perkembangan semasa.
28
6alau bagaimanapun, terdapat sebahagian penduduk di kampung tersebut yang
mengatakan adat resam dan budaya tradisional tersebut tidaklah bercanggah dengan
syariat Islam. Ianya merupakan suatu adat yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka
dan harus diamalkan oleh penduduk di kampung tersebut. -etiap amalan yang dilakukan
mempunyai moti dan maksud tertentu seperti adat melenggang perut dilakukan untuk
memohon keselamatan kepada ibu dan anak di dalam kandungan. ;al ini jelas
menunjukkan bahawa golongan yang mengamalkan adat resam tersebut jahil dan
ceteknya pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam. Antara
aktor-aktor lain yang menyebabkan adat resam dan amalan yang bercanggah itu masih
diamalkan oleh sebahagian penduduk kampung tersebut ialah pengaruh dari masyarakat
setempat iaitu mereka menganggap adalah sesuatu janggal sekiranya sesebuah keluarga
yang tinggal berhampiran tetapi tidak mengamalkan adat yang sama. Oleh itu mereka
akan melakukan mana-mana adat yang diamalkan oleh masyarakat setempat untuk
mengelakkan dari dipandang serong oleh masyarakat lain di kampung tersebut. Amalan
yang bercanggah dengan syariat masih lagi diamalkan kerana tidak ada penguatkuasaan
dari pihak yang berkaitan. Ini membolehkan penduduk di kampung tersebut melakukan
atau mengamalkan adat resam dan budaya tradisional mengikut penilaian mereka sendiri.
"20-OA:AN =2$IDA @ "ada pendapat anda, bagaimanakah adat resam yang
bercanggah dapat dihapuskan atau dikurangkan>
;asil temubual keatas penduduk kampung tersebut menunjukkan kebanyakan
penduduk di kampung $ok Belian berpendapat, antara langkah yang boleh dilakukan
untuk mengurangkan dan mengatasi masalah adat resam yang bercanggah ini ialah
29
dengan mengadakan lebih banyak ceramah atau kelas-kelas agama oleh seseorang yang
ari berkaitan agama di kampung tersebut. Bukan sekadar untuk kaum muda bahkan
untuk semua penduduk kampung. Ini bertujuan untuk meningkatkan lagi keahaman
agama supaya semua penduduk kampung dapat membe/akan antara adat dan budaya
tradisional yang bertentangan atau sebaliknya dengan syariat Islam. -elain itu, mereka
juga berpendapat haruslah ada pemantauan dari pihak-pihak yang berkaitan untuk
memastikan amalan adat yang bertentangan tidak diamalkan di kampung tersebut.
"endapat berlainan pula yang diperolehi dari sesetengah penduduk kampung yang
mana mereka masih lagi mengamalkan adat dan budaya tradisional tersebut. Mereka
mengatakan adat resam dan budaya yang mereka amalkan itu tidaklah bertentangan atau
bercanggah dengan syariat Islam dan tidaklah memerlukan sebarang cadangan untuk
mengatasi masalah tersebut. Malah, mereka turut menyarankan supaya adat resam dan
budaya tradisional tersebut terus diamalkan oleh generasi muda supaya ianya tidak luput
mengikut peredaran masa.
MAKLUMAT HASIL KAJIAN
SENARAI ADAT #ANG MASIH DIAMALKAN DI KAMPUNG TOK BELIAN'
BA(HOK' KELANTAN
1- ADAT DALAM PERKAH)INAN @
a! Adat Merisik
b! Adat Meminang
c! Adat Memanggil
d! Adat perkahwinan
i H Akad Nikah
ii- Adat membatalkan air sembahyang
iii H Adat bersanding
iA H Adat men/iarah
30
- PERKAH)INAN MENURUT ISLAM
a! Memilih pasangan
b! "ertunangan dalam islam
c! 0ukun nikah
d! 0ahsia perkahwinan menurut Islam
7- A,A$ B20=AI$AN ,2NDAN =A:A;I0AN
a! Adat melenggang perut
b! A/an dan iJamat
c! Adat menanam uri
d! Adat pecah mulut dan bercukur
e! Adat semasa pantang
- KELAHIRAN MENURUT ISLAM
a! A/an dan iJamat
b! $ahnik
c! Memberi nama yang baik
d! Akikah dan bercukur rambut
e! Amalan bercukur rambut
! Berkhitan
$% ADAT BERKAITAN DENGAN KEMATIAN
a! Adat menguruskan jena/ah
i H Memandikan mayat
ii H Adat mengapankan mayat
iii H Menyembahyangkan mayat
iA H Menghantar mayat
A H Menguburkan mayat
Ai H Mentalkinkan mayat
Aii H Menunggu kubur
b! =enduri arwah
- "2NDE0E-AN 52NAKA; M2NE0E$ I-:AM
a! Adat memandikan jena/ah
b! "eralatan memandikan jena/ah
c! 4ara-cara memandikan jena/ah
d! "eralatan kaan
e! 4ara-cara mengkaankan jena/ah
! -olat jena/ah
g! 4ara pengebumian jena/ah
31
&% ADAT%ADAT LAIN
a! Adat berjiran
b! Adat bersahabat
c! Adat unjuk-mengunjuk
d! Adat men/iarahi orang sakit
- ADAT BERMAS#ARAKAT MENURUT ISLAM
a! Adab bersahabat mengikut syarak
b! Adab berjiran
c! Adab men/iarahi orang sakit
*% BENTUK%BENTUK BUDA#A TRADISIONAL #ANG MASIH
DIAMALKAN OLEH PENDUDUK DI KAMPUNG TOK BELIAN
a! Amalan gotong-royong
b! Mengambil berat
c! "akaian
d! Memberi salam
e! Bersalaman
! Mengaji al-8uran
g! "ermainan tradisional
i H 4ongkak
ii H -epak raga
iii H -elambut atau seremban
- BUDA#A MENURUT ASPEK ISLAM
a! Memberi salam dan bertanya khabar
b! Belajar al-8uran
32
1% ADAT DALAM PERKAH)INAN
a+ Ada, Me-isi.
- Merupakan permulaan adat perkahwinan yang juga proses awal untuk
menentukan calon gadis bakal tunang seseorang teruna. Adat merisik adalah
istilah komunikasi lisan yang diahami oleh penduduk kampung tersebut yang
memberikan pengertian bahawa seseorang gadis itu sedang diintip, diselidiki
ataupun ditinjau oleh wakil pihak lelaki ataupun lelaki itu
- Apabila seseorang berhajat untuk berkahwin, ibu bapanya akan melantik wakil
daripada keluarga ibu bapanya sendiri ataupun jiran tetangga untuk merisik
seseorang gadis untuk dijadikan calon isteri. 0upa paras dan tingkah laku
merupakan ciri-ciri penting yang diperlihatkan sebagai penilaian oleh wakil yang
mengintip. "erbuatan mengintip dalam adat merisik merupakan komunikasi
bukan lisan iaitu gadis itu menjadi objek yang dinilai melalui tingkah laku, cara
berjalan, cara pertuturan dan sebagainya.
- -etelah pemerhatian dibuat dalam adat merisik, si pemerhati akan melaporkan
keputusan itu kepada ibu bapa si pemuda. Biasanya wakil yang membuat tinjauan
itu berpengalaman melihat tingkah laku seseorang gadis sama ada sesuai ataupun
serasi dengan pemuda itu.
b+ Ada, Me"inan/
33
- Merupakan adat susulan setelah adat merisik dilakukan. =ebiasaannya adat
meminang dilakukan setelah ibu bapa lelaki bersetuju un-,Atuk menjadikan
gadis yang dirisik bakal menantunya. Meminang disempurnakan dengan
membawa tepak sirih yang lengkap, diisi dengan daun sirih yang elok, kapur,
gambir, bunga cengkih dan pinang yang telah dikacip untuk dipersembahkan
kepada keluarga si gadis.
- Biasanya dalam adat meminang, tarikh kedatangan rombongan wakil pihak lelaki
telah ditetapkan. $epak sirih merupakan simbol komunikasi tanpa lisan yang
memberikan pengertian tertentu yang dapat diahami oleh kedua-dua belah pihak
bergantung pada majlis yang dilakukan.
- Mengikut masyarakat Melayu, meminang bermaksud menghantar tanda dengan
menyarung cincin tanda ke jari manis gadis sekali gus menunjukkan kesediaan
gadis itu menerima lamaran pemuda itu.
- ,alam proses meminang ini jugalah ditentukan tarikh untuk melangsungkan
perkahwinan. ,i sini jelas berlaku perbe/aan dalam adat meminang yang
diamalkan di =ampung $ok Belian dengan sesetengah kawasan atau negeri lain
yang mana di kampung tersebut, adat meminang dan adat pertunangan diadakan
secara serentak. $empoh pertunangan biasanya mengikut kehendak kedua-dua
belah pihak untuk membuat persediaan hari perkahwinan.
0+ Ada, Me"an//i!
- Adat memanggil atau menjemput penting dilakukan sebelum melangsungkan adat
perkahwinan. Adat memanggil merupakan interaksi sosial masyarakat Melayu
untuk memberitahu sanak saudara jauh dan dekat, jiran tetangga, dan seluruh
masyarakat kampung berkenaan tarikh perkahwinan yang akan dilangsungkan.
4ara jemputan yang digunakan oleh penduduk kampung tersebut ialah dengan
34
dua cara iaitu jemputan mulut dan jemputan kad. -elain membuat jemputan,
seseorang itu dapat bertemu sanak saudara dan sahabat handai secara dekat dan
dapat mencetuskan keakraban silaturahim.
d+ Ada, 1e-.a23inan
- Merupakan upacara kemuncak bagi pasangan pengantin yang disatukan, mereka
disahkan menjadi suami isteri mengikut hukum syarak dan saluran adat. ,alam
adat perkahwinan, pengantin akan melalui empat proses adat iaitu tahap pertama
bernikah, tahap kedua membatalkan air sembahyang, tahap ketiga adat
persandingan dan tahap keempat adat man/iarah. =eempat-empat tahap dalam
proses adat perkahwinan ini dijalankan mengikut tertib.
I% A.ad ni.a2
Merupakan adat wajib mengikut hukum syarak dan peraturan adat
masyarakat Melayu. Adat bernikah dilakukan sebelum melakukan majlis
persandingan. Adab bernikah merupakan ijab dan =abul di antara
pengantin lelaki dengan bapa pengantin perempuan sebagai wali atau
mewakilkannya kepada tok kadi. -ebelum majlis akad nikah, tok kadi
akan menyuruh si pengantin lelaki mengucap dua kalimah syahadah dan
beristighar. Majlis adat bernikah itu juga dijalankan di hadapan dua orang
saksi daripada pihak lelaki dan perempuan. -elepas pengucapan kata-kata
ijab dan kabul, tok kadi akan menanyakan kedua-dua saksi pihak lelaki
dan perempuan sebagai mendapat persetujuan sah bagi kedua-dua belah
pihak. "erucapan laa/ Bsah B merupakan komunikasi lisan yang
bermaksud pernikahan tersebut sah di sisi agama dan adat istiadat
masyarakat Melayu. $ok kadi kemudiannya meminta pengantin lelaki dan
35
pengantin perempuan menurunkan tandatangan sebagai satu perjanjian
bertulis, iaitu komunikasi tanpa lisan yang bermaksud perkahwinan
tersebut dijalankan mengikut undang-undang agama dan tuntutan adat
istiadat masyarakat Melayu.
ii% Ada, Me"ba,a!.an Ai- Se"ba2an/
Merupakan satu upacara menyarungkan cincin oleh si suami kepada isteri
setelah selesai majlis akad nikah. =ebiasaannya, majlis ini diadakan di
kamar pengantin perempuan yang disaksikan oleh ibu bapa pengantin
perempuan dan pengantin lelaki. "erbuatan menyarungkan cincin ke jari
manis isteri merupakan komunikasi tanpa lisan yang memberikan
pengertian bahawa si isteri sudah diberikan tanda dan ikrar bahawa pada
saat itu sudah menjadi milik orang, iaitu sebagai isteri yang telah terpisah
daripada tanggungjawab ibu bapanya.
iii% Ada, Be-sandin/
Merupakan tahap terakhir dan kemuncak acara dalam adat perkahwinan.
=ebiasaannya, rombongan pengantin lelaki akan datang bersama-sama
hantaran seperti yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak ketika
dalam adat pertunangan. "engantin perempuan akan diapit oleh mak
andam untuk menjemput pengantin lelaki yang berada di luar kawasan
rumah pengantin perempuan. Apabila kedua-dua mempelai menghampiri
anak tangga rumah, beras kunyit ditaburkan di anak tangga. =emudian
kedua-dua mempelai akan dibawa duduk di pelamin yang telah disediakan
di hadapan para hadirin. =etika itu,kedua-dua pengantin diperlakukan
seolah-olah mereka sebagai raja. 6akil sebalah pengantin perempuan akan
menyambut hantaran yang dibawa oleh pihak lelaki dan diletakkan di
hadapan pelamin. =emudian kedua-dua pengantin yang sedang
36
disandingkan itu direnjis dengan tepung tawar oleh kedua-dua kaum
kerabat pengantin lelaki dan pengantin perempuan. -etelah itu, kedua-dua
kedua-dua mempelai dibawa ke tempat hidangan pengantin untuk
menikmatinya.
i4% Ada, Men5ia-a2
Merupakan adat yang diamalkan oleh penduduk kampung selepas selesai
adat perkahwinan. =ebiasaannya sanak saudara pengantin akan
mengundang kedua-dua mempelai ke rumah mereka. Adat men/iarah ini
dilakukan bertujuan merapatkan lagi silaturahin sesama keluarga dan jiran
tetangga.
PERKAH)INAN MENURUT ISLAM
"erkahwinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur.
Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan Jabul #FaJad! yang menghalalkan persetubuhan
antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah,
menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.. "erkataan /awaj digunakan di dalam al-
8uran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkahwinan
Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkahwinan dan
mengharamkan /ina. $untutan perkahwinan jelas disebutkan di dalam ai-8uran
berdasarkan irman Allah -6$ yang bermaksud@
“Dan antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah, Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenismu sendiri,
agar kamu cenderung dan berasa tenang dan tenteram
37
kepadanya, dan dijadikan-Nya antara kamu perasaan kasih
dan sayang .”
#surah al-0um @7%!
$untutan perkahwinan bukan sekadar sekadar untuk melorongkan hawa nasu di
atas batas-batas agama semata-mata malah untuk mendamaikan kerungsingan yang
melanda hati sanubari setiap indiAidu.
Islam turut menggalakkan seseorang indiAidu yang ingin berkahwin supaya
memilih dahulu bakal isteri dan bakal suami. $erdapat beberapa dasar yang perlu dilihat
dari sudut pandangan islam untuk melihat bakal isteri iaitu@
a! "erempuan yang taat beragama. -abda Nabi -A6 yang bermaksud@
“Dinikahi perempuan itu kerana hartanya, dan
kerana keturunannya, dan kerana
kecantikannya, dan kerana agamanya, maka
pilihlah yang beragama nescaya kamu akan
beroleh keuntungan.”
Oleh itu, utamakanlah pemilihan isteri yang taat beragama seperti suka beribadat,
menutup aurat dan lain-lain melebihi dasar-dasar lain seperti harta kekayaan,
nasab, keturunan dan rupa paras yang menawan.
b! Berketurunan yang baik dan di besarkan dalam persekitaran yang sempurna
akhlaknya. Islam menggalakkan supaya memilih bakal isteri daripada nasab
keturunan yang baik-baik dan dibesarkan dalam suasana kekeluargaan dan
masyarakat yang berhemah tinggi dan berbudi pekerti mulia serta mengamalkan
nilai hidup yang diredhai Allah -6$.
38
c! "erempuan yang subur dan berpotensi melahirkan ramai anak. Nabi Muhammad
-A6 akan berbangga dengan ramainya umat Islam pada hari kiamat nanti
terutamanya umat yang beriman dan bertaJwa.
d! -ekuu atau hampir sekuu. Antara aktror lain yang membawa kepada
kebahgiaan rumah tangga ialah aktor ekonomi, pelajaran dan dari segi umur.
Maksudnya janganlah bakal si suami itu terlalu jauh jarak umurnya dengan bakal
isteri. -eelok-eloknya ialah %< tahun lelaki lebih daripada perempuan.
e! Masih gadis atau anak dara. 0asulullah -A6 menggalakkan umat Islam memilih
isteri daripada kalangan gadis, bukan janda, sesuai dengan nasihat Baginda -A6
kepada seorang, 5abir r.a kemesraan yang akan lahir lebih menggenbirakan kedua-
dua belah pihak.
f) "asangan bukan daripada keluarga terdekat tidak begitu digalakkan berkahwin
dengan pasangan daripada kalangan kaum kerabat ang hampir seperti sepupu.
Manakala dasar pemilihan suami yang disyariatkan oleh islam pula ialah kuat
beragama dan berakhlak mulia, bukan dari keluarga yang terdekat serta bebas daripada
penyakit berat.
Pe-,unan/an da!a" Is!a"
-etelah mengambil kira dasar-dasar pemilihan isteri dan suami, maka pihak lelaki
bolehlah mengutuskan wakil untuk melamar dan meminang calon isteri. -ebeluum
menerima lamaran tersebut, ibu dan bapa harus mendapatkan persetujuan anak
perempuannya terlebih dahulu. Ini perlu dilakukan untuk memberikan peluang kepada si
anak meluahkan isi hatinya yang ikhlas agar perkahwinan yang bakal dilangsungkan nanti
39
akan menambah kerukunan dan kebahagiaan hingga ke anak cucu, bukan atas dasar
paksaan ibu bapa semata-mata.
Adalah tidak wajar jika paksaan dilakukan oleh wali terhadap anak perempuannya
untuk menerima lamaran seseorang yang semata-mata disukai atas dasar ketaatan
beragama. -etelah selesai acara peminangan, kebiasaannya dengan tersarungnya cincin
pertunangan di jari manis orang yang dipinang, persetujuan dicapai oleh kedua-dua pihak
untuk melangsungkan perkahwinan pada suatu tarikh yang akan ditetapkan. Inilah tempoh
percubaan yang paling mencabar kepada bakal pasangan suami isteri ini. Islam
mengharamkan mereka berdua-duaan ke sana ke mari kerana pertunangan bukanlah tiket
untuk melakukan perkara-perkara yang dihalalkan dalam perhubungan suami isteri . sesuai
dengan hadis 0asulullah -A6 yang bermaksud @
“ Tidak dibolehkan lelaki berdua-duaan dengan
perempuan melainkan ada bersama-sama mahramnya
( bapa atau keluarganya yang diharamkan berkahin
dengannya!.”
;adis 0asullullah yang lain berkenaan kebenaran untuk merisik#melihat tunang dan
meminang pula ialah @
"Daripada Abu #urairah $A berkata,sabda $asullullah
%A& kepada seorang lelaki yang hendak berkahin
dengan seorang perempuan' "Adakah kamu telah
melihatnya(jaabnya tidak(kata lelaki itu kepada
$asullullah!.)ergilah melihatnya supaya perkahinan
kamu terjamin berkekalan.L
#;adis 0iwayat $armi/i dan Nasai!
40
Ru.un Ni.a2
Akad nikah dan perkahwinan yang ingin disempurnakan perlu memenuhi rukun-
rukun seperti pertama lelaki yang bakal menjadi suami. =edua perempuan yang bakal
menjadi isteri. =etiga wali yang mengakad nikahkan pasangan atau mewakilkan kepada
jurunikah. =eempat dua orang saksi yang mendengar dan mengesahkan akad nikah. ,an
kelima ialah ijab dan kabul # ijab ialah laa/ akad nikah oleh wali atau wakil, kabul ialah
ucapan pengantin lelaki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.
-etelah selesai ijab dan kabul tersebut maka telah sahlah pasangan pengantin
menjadi suami isteri. ;ubungan suci seseorang lelaki dan perempuan yang mukalla
melalui ikatan perkahwinan ini menggambarkan corak keidupan yang sempurna yang
diredhai Allah -6$ dan dianjurkan oleh 0asulullah -A6, rumah tangga yang dibina
merupakan alam pertama yang boleh menentukan sejahtera atau tidaknya sesebuah
masyarakat yang diwakili oleh indiAidu-indiAidu yang menyokongnya.
RAHSIA PERKAH)INAN MENURUT ISLAM
"erkahwinan dianggap sebagai salah satu daripada sunnah para nabi dan rasul.
.irman Allah -6$ yang bermaksud@
41
“Demi sesungguhnya kami (Allah! telah mengutus
beberapa rasul sebelum kamu dan *ami menjadikan
untuk mereka isteri-isteri dan keturunan”
# -urah al-0aMd @ ?'!
=urniaan nikmat Allah kepada hamba-hamba-Nya agar menerusi perkahwinan
akan lahir pula /uriat keturunan yang beriman dan bertaJwa yang akan memakmurkan
bumi Allah -6$. "erkahwinan dianggap sebagai suatu ibadah yang dapat
menyempurnakan setengah daripada agama seseorang, dengannya dia dapat bertemu
Allah dalam keadaan suci dan diredhai . Al-BaihaJi r.a. meriwayatkan daripada
0asulullah -A6 bermaksud @
“Apabila telah berkahin seseorang hamba itu, maka dia
telah memenuhi separuh agamanya. +aka berta,alah
dia kepada Allah pada separuh yang belum
disempurnakan lagi”
Dalakan nikah kahwin meliputi semua lapisan masyarakat termasuk mereka yang
miskin. Islam ingin mengikis rasa takut, tidak mampu memikul tanggungjawab terhadap
isteri dan anak-anak kerana Allah menjamin re/eki mereka. Ini diperkuat oleh hadis yang
diriwayatkan daripada 0asulullah -A6 yang bermaksud@
“%esiapa yang meninggalkan perkahinan kerana takut
kemiskinan maka ia bukanlah daripada golonganku”
42
-ebaik-baik jalan untuk memelihara maruah kesopanan diri seseorang ialah melalui
perkahwinan. -abda 0asulullah -A6 yang bermaksud@
“ &ahai para pemuda, sesiapa yang mampu berumahtangga,
hendaklah ia berkahin, kerana dengan berbuat demikian
dapat menundukkan penglihatan dan memelihara
kehormatannya. %esiapa yang tidak mampu, hendaklah dia
berpuasa, justeru puasa itu dapat mengekang keinginan
batiniah (na-su syahat!.”
,apat menyuburkan perasaan keibubapaan dalam memberi perlindungan,
pendidikan dan kesejahteraan kepada anak-anak. Melalui perkahwinan wujud disiplin
rumahtangga melalui pengagihan tugas suami isteri, ibu dan bapa yang membawa kepada
disiplin dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat.
43
2% ADAT BERKAITAN DENGAN KELAHIRAN 6
a+ Ada, "e!en//an/ 1e-u,
Merupakan adat untuk wanita yang mengandung sulung. 6anita pada
peringkat ini, biasanya dijaga rapi sehingga hari kelahiran. =ebiasaannya, adat
melenggang perut dilakukan ketika wanita itu mengandung tujuh bulan.
Biasanya, pada hari melakukan adat melenggang perut diadakan kenduri ala
kadar untuk sanak saudara yang dekat ataupun jiran tetangga. Adat ini akan
dilakukan oleh seorang bidan. "ada kebiasaannya, bidan akan menyediakan
segala kelengkapan untuk adat melenggang perut seperti sebiji kelapa, minyak
urut dan nasi kunyit. =eperluannya adalah bergantung pada kehendak bidan
tersebut. -etiap orang yang menempah bidan mestilah disertakan dengan
pengeras yang diletakkan di dalam tepak sirih . Adat melenggang perut
dijalankan sebelum matahari tegak. Bidan yang ditempah akan mengendalikan
upacara itu yang dihadiri oleh suami dan saudara terdekat wanita tersebut.
Bakal ibu itu disuruh berbaring terlentang dan kepalanya menghadap kiblat.
Bidan memulakan upacara dengan disertai jampi serapah sebagai doa yang
dipohon kepada Allah s.w.t. semoga mendapat perlindungan dan keselamatan
bagi kedua-dua ibu dan bayi yang akan dilahirkan. -etiap pekerjaan dilakukan
terlebih dahulu dengan memanjatkan doa kepada Allah s.w.t. 5usteru itu,
jampi serapah dan mentera merupakan komunikasi antara manusia dengan
Allah s.w.t. "engucapan yang dilaa/kan ialah doa atau permohonan yang
ditujukan kepada $uhan. -etelah jampi mentera dilaa/kan, bidan mengibas
kain yang disediakan. "erbuatan bidan tersebut mengikut kepercayaannya
mengibas penyakit yang ada pada tubuh wanita mengandung itu. =ain
kemudiannya diletakkan di bawah pinggangnya dan ditarik ke kiri dan ke
44
kanan sebanyak tiga kali. "erbuatan menarik kain itulah yang menerbitkan
panggilan adat melenggang perut. "erlakuan itu secara rasionalnya bertujuan
untuk melonggarkan tulang pinggang dan membesarkan ruang tulang
punggung supaya senang melahirkan anak. -etelah selesai melenggang perut,
kain tersebut dicampakkan keluar tingkap atau pintu. Mengikut kepercayaan
bidan, perbuatan itu bertujuan untuk membuang segala malapetaka dan
syaitan serta iblis yang melekat pada kain itu. Apabila kain itu jatuh ke tanah,
bererti segala kejahatan juga tercampak lalu membebaskan wanita yang akan
bersalin daripada gangguan makhluk halus.
b+ A5an dan I7a"a,
Merupakan suatu adat yang dilakukan setelah selamat bayi tersebut dilahirkan,
maka bapa akan menjalankan tanggungjawabnya iaitu menga/an dan
mengiJamatkan di telinga bayi yang baru lahir itu. =ebaisaannya a/an akan
dilaungkan di sebalah telinga kanan bayi manakala iJamat pula dilaungkan di
telinga sebelah kiri. Ini bagi memastikan ayat pertama yang didengar oleh
bayi tersebut adalah berkaitan Islam.
0+ Ada, "enana" u-i
,alam adat menanam uri, ada beberapa tatacara yang perlu dipatuhi.
=ebiasaannya selepas si ibu selamat melahirkan, bidan akan terus menanam
uri tersebut. 6alau bagaimanapun, orang yang lebih layak dan elok untuk
melakukannya ialah bapa bayi itu sendiri. Mengikut kepercayaan masyarakat
Melayu, jika si bapa yang menanam uri itu, apabila bayi itu dewasa ia akan
patuh, taat dan takut pada bapanya. -elain itu, anak itu senang diasuh dan
dilentur supaya menjadi orang baik-baik iaitu mudah mengaji al-8uran, tidak
tinggal solat, dan taat pada hukum agama. Adat menanam uri tidak boleh
45
dipandang ringan kerana uri tidak boleh ditanam sesuka hati. ,alam
masyarakat Melayu, ada tatatertib tertentu ketika proses menanam uri
dilakukan. -eseorang yang menanam uri hendaklah melaa/kan doa kepada
Allah s.w.t. supaya anaknya dilindungi daripada keburukan dan kejahatan di
dunia dan di akhirat. -ebelum ditanam, uri hendaklah dicuci. Orang yang
melakukannya hendaklah berwuduk terlebih dahulu. -emasa mencuci uri, dia
mestilah menghadap ke kiblat dan berselawat berulang kali keatas junjungan
besar Nabi Muhammad s.a.w. sehingga selesai uri itu dicuci. Eri tersebut
dicuci dengan air asam dan air garam. -etelah dicuci uri hendaklah dibungkus
dengan kain putih berserta beberapa batang jarum atau paku dan asam
gelugur. =etika menanam uri, ada beberapa peraturan dan adab yang perlu
diikuti dan dipatuhi. "eraturan dan adab itu merupakan tatacara menanam dan
doa yang dibaca. $empat atau kawasan yang dipilih menanam uri mestilah
menghadap arah kiblat. -ebaik-baiknya uri itu ditanam secepat mungkin
selepas bayi itu dilahirkan. "erbuatan melambat-lambatkan menanam uri
dipercayai menyebabkan bayi mudah kembung perut dan sesak naas.
Menanam uri seolah-olah menanam mayat dan lubang yang digali juga
mestilah menghadap kearah kiblat. Mengikut kepercayaan masyarakat
Melayu, jika uri ditanam sembarangan, bayi yang dilahirkan sering menangis
dan meragam dan selalu dikaitkan tidak mengikut peraturan dan adat yang
dikehendaki.
d+ Ada, 1e0a2 "u!u, dan be-0u.u-
46
Merupakan adat tradisi masyarakat Melayu yang dilakukan selepas adat
bersalin. Biasanya adat ini dilakukan ketika bayi berusia tujuh hari. Adat
bercukur bertujuan membuang rambut yang kotor daripada rambut asal bayi
supaya rambut baru dapat tumbuh subur. "eralatan yang digunakan untuk adat
itu ialah air /am /am, buah kurma, kismis, garam, gula, cincin emas dan
cincin perak. Adat ini dimulakan dengan imam membaca selawat kemudian
imam tersebut mengunyah kurma lalu dimbil sedikit dari mulutnya dan
dimasukkan ke mulut bayi tersebut. Ini dilakukan bertujuan untuk mengambil
berkat dari seseorang yang alim keatas bayi tersebut. -etelah itu imam dan
semua tetamu bangun dan berselawat beramai-ramai. =etika itulah bapa
kepada bayi tersebut mendukung bayinya dan menghampiri setiap seorang
tetamu untuk melakukan adat bercukur kapala. Adat ini dikira selesai setelah
selesai mengelilingi setiap tetamu yang hadir dalam bentuk bulatan.
=emudian para tetamu dihidangkan dengan sedikit jamuan yang telah
disediakan oleh pihak tuan rumah. # 77 -eptember 7<<& !
e+ Ada, se"asa 1an,an/
Merupakan suatu proses yang dilalui oleh seorang ibu yang baru melahirkan
anak mengikut peraturan dan pantang larang. "eraturan dan pantang larang ini
merupakan pendisiplinan ibu dari segi mental dan i/ikal selama (( hari.
-elama tempoh tersebut, si ibu tidak boleh minum dan makan sembarangan
sebagaimana orang lain. Makanan tidak boleh mengandungi sesuatu yang
memudaratkan. -elain itu, si ibu tidak boleh bersama-sama suaminya selama
%<< hari bagi memberi tempoh masa untuk saluran peranakan dan urat
saranya dibaik pulih. =ebiasaannya selepas tiga hari si ibu melahirkan anak,
47
ia diurut selama tiga pagi. -etelah selesai adat berpantang, maka tamatlah
proses kesemua adat berkaitan kelahiran. ;al ini memperlihatkan bahawa
masyarakat Melayu mempunyai komunikasi budaya yang tersendiri dalam
adat bersalin.
KELAHIRAN MENURUT ISLAM
A5an Dan I7a"a,
=elahiran bayi merupakan satu khabar gembira bagi setiap insan. 5usteru itu,
terdapa beberapa perkara yang disunatkan untuk kita lakukan dengan kelahiran bayi
seperti a/an dan iJamat. Islam mensyariatkan agar a/an dilaungkan di telinga kanan dan
iJamat dilaungkan di telinga kiri bayi, sesuai dengan hadis 0asulullah -A6 yang
diriwayatkan oleh Ibn Abbas r.a. yang bermaksud @
48
“ Aku bersyukur kepada Allah yang menganugerahkan.
%ungguh sempurna kekuasaan-Nya dan kamu telah
mendapat anugerah kebaikan-Nya.”.
Ta2ni.
"erkara yang kedua yang disunatkan oleh Islam dalam menyambut kelahiran bayi
ialah tahnik. Anjuran dalam Islam untuk melaksanakan tahnik iaitu membuka atau
memecahkan mulut bayi yang baru lahir dengan buah tamar yang telah dikunyah oleh
orang alim dan bertaJwa. Isi buah tamar yang telah dikunyah itu diletakkan di atas jari
telunjuk dan dimasukkan ke dalam mulut bayi, ke kiri dan ke kanan mulutnya. Ini
dilakukan sehingga kurma tadi menyentuh keseluruhan mulut sehingga ke rongga tekak
bayi. Ini bersesuaian dengan hadis Abu Burdah daripada Abu Musa r.a. yang bermaksud @
“ Aku telah mendapat seorang anak, kemudian aku
membaanya kepada nabi %A&, .aginda menamakannya
/brahim, lalu mentahnikkannya( memecahkan mulutnya !
dengan sebiji kurma.”
Antara hikmah amalan tahnik ini adalah untuk menguatkan sara mulut bagi
mempersiapkan bayi berkenaan untuk menghisap susu dengan sempurna.
49
Me"be-i.an Na"a #an/ Bai.
-eterusnya perkara yang ketiga yang disunatkan dalam menyambut kalahiran bayi
ialah memberikan nama yang baik. $unututan memilih nama-nama yang elok dan
mempunyai makna yang baik amat dianjurkan oleh Islam. -ebenarnya pemilihan nama-
nama yang baik ini sedikit sebanyak boleh mempengaruhi siat peribadi dan akhlak
seseorang Muslim.Abu ,aud meriwayatkan daripada Abu ,arda r.a. bahawa 0asulullah
-A6 pernah bersabda yang bermaksud@
“ %esungguhnya pada hari kiamat kelak, manusia akan
dipanggil menghadap Allah %&T dengan nama masing-
masing dan nama bapa masing-masing ( seperti nama di
dunia!. 0leh itu, pilihlah nama yang baik-baik untuk
kamu sekalian.”
Ini beerti Nabi -A6 melarang umatnya menamakan anak masing-masing dengan
nama-nama tercela yang membawa makna yang tidak baik. :ebih-lebih lagi hal ini amat
penting dalam usaha untuk menjaga kehormatan anak tersebut daripada cemuhan
masyarakat.
A.i.a2 Dan Be-0u.u- Ra"bu,
50
Menamakan bayi yang beru lahir sering dilakukan dengan amalan akikah dan
juga mencukur rambut bayi. Akikah dari segi bahasa adalah memutus. Manakala dari segi
syarak bermaksud menyembelih kambing atau ternakan lain seperti unta, biri-biri, dan
kibas buat anak yang baru lahir khususnya pada hari ketujuh kelahirannya atau selewat-
lewatnya sebelum anak itu baligh.
Antara hadis yang memperkatakan tentang akikah ialah dari Imam Bukhari yang
meriwayatkan daripada -alman bin Amir al-,habi r.a katanya@ Aku mendengar
0asulullah -A6 bersabda yang bermaksud@
“ .ersama bayi itu akikahnya, maka tumpahkanlah darah
untuknya dan tanggalkan daripadanya perkara yang
menyakitkan ( iaitu kekotoran dan najis!. “
;ukum bagi daging akikah itu adalah sunat dibuat jamuan untuk juadah ahli keluarga,
jiran tetangga dan saudara mara terdekat.
A"a!an Men0u.u- Ra"bu,
Anjuran mencukur rambut bayi sempena majlis akikah ini mengandungi hikmah
khususnya dari segi kesihatan. Menurut Ibn al-8ayyim, amalan ini akan meningkatkan
tahap kesihatan anak tadi, membuka selaput kepala dan mempertajamkan daya
51
penglihatan , pendengaran dan deria hidu. ;ikmah berakikah ialah melahir rasa gembira
atas kelahiran satu jiwa Muslim baruyang sujud dan menyembah Allah -6$ di dunia.,
mendekatkan diri anak itu kepada Allah atas akikah yang dilakukan dan mengukuhkan
tali persaudaraan sesama Muslim apabila majlis akikah tersebut dihadiri oleh kaum
keluarga, saudara mara dan jiran tetangga. ;ikmah skikah juga dikatakan bagi
menunjukkan tanda syukur kepada Allah -6$ atas kurniaan-Nya serta menjauhkan anak
tersebut daripada segala bahaya dan bencana. .
Be-.2i,an
;ikmat berkhitan ialah boleh membawa kepada kesempurnaan beragama. Ia juga
bagi membe/akan antara orang Islam dan bukan Islam dan menjaga kesihatan dan
mengawal syahwat. -elain itu ia juga pemeliharaan diri daripada bahaya penyakit.
$erdapat sepotong hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu ;urairah, daripada Nabi -A6
bersabda yang bermaksud@
“ 1itrah itu lima perkara, ataupun lima bentuk -itrah
ialah berkhatan, mencukur bulu kemaluan ( lelaki
ataupun perempuan!, mencabut bulu ketiak, memotong
kuku dan menggunting misai.”
-epotong hadis riwayat Imam Ahmad r.a. daripada Nabi -A6 yang bermaksud @
52
“*hitan itu disunatkan bagi kaum lelaki dan dimuliakan
bagi kaum anita.”
Manakala bagi mereka yang mengatakan wajib pula berpegang kepada hadis riwayat al-
Kuhri bahawa Nabi -A6 pernah bersabda yang bermaksud @
“ .agi sesiapa yang masuk /slam, ajiblah ia berkhitan,
sekalipun ia sudah deasa.”
,isebutkan juga oleh Imam Ahmad daripada Emmu FAthiyyah bahawa 0asulullah -A6
pernah menyuruh seorang wanita yang mengkhitan seseorang supaya tidak memotong
keterlaluan dengan sabda Nabi -A6 yang bermaksud @
“ 2ika kamu menkhitan maka janganlah kamu berleih-
lebihan kerana yang demikian akan lebih baik bagi anita
dan lebih disukai oleh suami.”
$% ADAT BERKAITAN DENGAN KEMATIAN
a+ Ada, "e"ba0a #asin
53
Adat ini merupakan penghormatan kepada si mati. Ahli keluarga, sanak
saudara, dan jiran tetangga yang datang akan membacakan surah Nasin dan
juga ayat-ayat al-8uran yang lain di sisi jena/ah itu. Ianya dilakukan
bertujuan untuk tujuan disedekahkan kepada si mati terbabit.

b+ Ada, "en/u-us.an 8ena5a2
Adat ini dilakukan setelah sanak saudara kaum kerabat berkumpul di rumah si
mati untuk menyelenggarakan pengebumiannya. 5ena/ah si mati tidak boleh
ditangguh pengurusannya lebih-lebih lagi sengaja dilewatkan sebagai
memenuhi kehendak seseorang. ,alam adat menguruskan jena/ah, terdapat
enam tahap sehinggalah selesai urusannya. $ahap pertama adalah
memandikan mayat , kedua mengapankan mayat, ketiga menyembahyangkan
mayat, keempat menghantar mayat, kelima menguburkan mayat dan keenam
mentalkinkan mayat. ,alam keenam-enam tahap ini, mayat si mati akan
diuruskan mengikut tertib.
i+ Me"andi.an "aa,
Merupakan tahap pertama dalam adat menguruskan jena/ah. -i mati
akan dimandikan dengan penuh adat dan tertib oleh mereka yang
mahir. Biasanya jena/ah akan dimandikan oleh mereka yang mahir dan
amanah, iaitu tidak menceritakan apa-apa yang dilihat ketika mayat itu
dimandikan. =etika proses memandikan mayat dilakukan, seseorang
tidak digalakkan berkata-kata melainkan membisu ataupun ber/ikir.
Biasanya sebelum mayat dimandikan, kain tabir direntangkan supaya
terlindung daripada penglihatan orang ramai terutama yang bukan
54
muhrim. "roses bermula dengan bacaan BBismillahirrahmanirrahimC.
"enyiraman air bermula di sekitar tubuh mayat di sebelah kiri hingga
ke siku dan kepalanya. -eterusnya air disiram ke kaki kanan dan kaki
kiri iaitu di bahagian ketika berwuduk. Apabila air siraman membasahi
keseluruhan tubuh si mati, badannya digosok dan disabunkan dengan
sebersih-bersihnya. Mayat tersebut boleh disiram beberapa kali yang
diperlukan supaya bersih. Air mandian mayat sebaik-baiknya
dicampurkan dengan daun bidara atau wangian lain. Air siraman
penghabisan dicampurkan dengan kapur barus. 0asionalnya
penggunaan aie kapur barus dan daun bidara untuk menghindarkan
mayat daripada berbau.
ii+ Ada, "en/a1an.an "aa,
Merupakan tahap kedua dalam adat menguruskan jena/ah. $ujuan
mengapankan mayat adalah untuk menutup tubuh badan dan aurat
mayat sebagai penghormatan terakhir bagi manusia. ;ukumnya ardu
kiayah dan boleh dilakukan dengan pakaian mana sekali pun asalkan
bersih dan biasanya dipakai oleh orang muslim dalam apa-apa warna
sekali pun # -aid Abdullah al-;amdani, %&1(!. -esungguhnya telah
menjadi adat masyarakat Melayu menggunakan kain putih untuk
mengapan mayat. =ain berwarna putih bermaksud kesucian,
kebersihan dan kemurnian. ;ai ini menunjukkan bahawa kain kapan
yang membaluti tubuh mayat adalah untuk memperlihatkan kebersihan
ketika menghadap Allah s.w.t. sebagaimana manusia dilahirkan bersih
dan begitu juga akhiar hayatnya. Bagi mayat lelaki tiga helai kain
kapan digunakan manakala bagi mayat perempuan pula adalah
55
sebanyak lima helai. -ebaik-baiknya orang yang mengapankan mayat
itu telah dipercayai untuk memandikannya agar aurat si mati itu
tersimpan baik.
iii+ Mene"ba2an/.an "aa,
Merupakan tahap ketiga dalam adat menguruskan jena/ah.
-embahyang mayat disyariatkan untuk mendoakan dan memohon
rahmat Allah s.w.t. untuk si mati. ;ukum sembahyang mayat adalah
ardu kiayah, iaitu setelah dikerjakan oleh sebahagian Muslimin maka
gugurlah kewajipan itu dari yang lain dan lepaslah tanggungjawab
kewajipan mereka # -aid Abdullah al- ;amdani, %&1(!. Adat
menyembahyangkan mayat merupakan penghormatan terakhir oleh
sanak saudara terhadap si mati. -elain itu, sembahyang mayat
merupakan penyempurnaan si mati sebelum istiadat pengebumian.
i4+ Men/2an,a- "aa,
Merupakan tahap keempat dalam adat menguruskan jena/ah yang
dilaksanakan dengan penuh penghormatan dan beradat. "enghormatan
dan adat ini memperlihatkan kasih sayang antara mereka yang masih
hidup dengan si mati.
-ebaik-baiknya orang yang mengiringi mayat ke kubur itu berdiam
diri dan ber/ikir di dalam hati. Ini kerana supaya seseorang itu dapat
mengambil ikhtibar dan dapat menginsai hakikat kahidupan ini.
4+ Men/ubu-.an "aa,
56
Merupakan tahap kelima dalam adat menguruskan jena/ah.
Menguburkan mayat adalah menimbus jasad dengan tanah di dalam
liang lahad untuk mencegah tercium bau busuknya oleh seseorang
yang hidup dan supaya tidak dapat dimakan oleh binatang buas.
"enguburuan mayat merupakan tanda penghormatan Allah s.w.t.
kepada manusia semasa hidupnya dan sesudah matinya. =etika
meletakkan mayat di dalam liang lahad seseorang mestilah berdoa
memohon keampunan dan keredhaan Allah s.w.t. . setelah selesai
kubur ditimbus dengan tanah, kubur itu ditandakan dengan pokok-
pokok sebelum ianya digantikan dengan batu nisan seminggu
kemudian.
4i+ Men,a!.in.an "aa,
Merupakan tahap terakhir dalam adat menguruskan jena/ah.
Mentalkinkan mayat yang sudah dikebumikan merupakan amalan
masyarakat Melayu sejak dahulu lagi. Mengikut kepercayaan
masyarakat Melayu pada /aman silam, membaca talkin bertujuan
mangajar si mati menjawab soalan-soalan yang akan dikemukakan
oleh malaikat.
4ii+ Menun//u .ubu-
Adat menunggu kubur masih lagi menjadi satu amalan yang biasa bagi
penduduk =ampung $ok Belian. ,alam adat ini, seseorang yang alim
akan diupah untuk menunggu kubur si mati bagi membacakan ayat
suci al-8uran sepanjang tempoh yang telah dipersetujui. $empoh
57
amalan ini bergantung kepada kemampuan keluarga si mati.
=ebiasaannya keluarga si mati akan menghantar makanan kepada
orang yang menunggu kubur tersebut. -etelah selesai tempoh tersebut,
maka keluarga si mati akan memberikan upah kepada si penunggu
kubur tersebut.
0+ Kendu-i a-3a2

Merupakan perjumpaan sanak saudara dan jiran tetangga setelah jena/ah
selamat dikebumikan. Mereka dijemput ke majlis kenduri arwah untuk
memperingati si mati dengan mengadakan pembacaan doa dan tahlil sebagai
memohon keampunan dan keberkatan Allah s.w.t. untuk disedekahkan kepada
si mati. -elain itu, majlis ini merapatkan lagi silaturahim sesama sanak
saudara yang jauh dan dekat ketika kenduri arwah dijalankan. =ebiasaanya
kenduri arwah akan diadakan selama tujuh malam berturut-turut dan dikuti
dengan senggu sekali iaitu pada malam jumaat selama beberapa minggu
kemudian kenduri arwah diadakan pula pada hari keempat puluh dan hari
keseratus kematian.
PENGURUSAN JENA9AH MENURUT ISLAM
58
Apabila seseorang itu meninggal dunia maka hendaklah dilaporkan kepada pihak yang
berkenaan untuk mendapatkan kebenaran pengebumian.
a+ Adab "e"andi.an 8ena5a2
Orang yang memandikan jena/ah hendaklah terdiri daripada orang yang amanah,
tidak akan menceritakan keburukan-keburukan si mati yang dimandikan. 0iwayat
daripada Ahmad 0asulullah -A6 bersabda yang bermaksud @
“ Daripada Aisyah r.ha. telah bersabda $asulullah
%A& ' “%esiapa yang memandikan mayat kemudian
dipeliharanya dan tidak menceritakan apa yang ada
pada orang mati itu maka bersihlah ia daripada dosa
sebagaimana ia baru dilahirkan.”
b! "eralatan memandikan jena/ah
Antara peralatan untuk memandikan jena/ah ialah tempat mandi jena/ah, air
mutlak secukupnya, air daun bidara, kapas, putik kapas, sabun, minyak attar, air
mawar, serbuk cendana, kapur barus, sarung tangan, apron plastik dan dan bekas
menjirus air.
0+ (a-a%0a-a "e"andi.an 8ena5a2
"engendali mayat hendaklah memakai lengkap sarung tangan dan apron.
=emudian letakkan mayat di tempat mandi yang disediakan. -iramkan mayat
dengan air biasa dari hujung kepala sehingga hujung kaki. -iraman hendaklah
bermula dari kepala. =emudian istinjakkan mayat terlebih dahulu dengan
menggunakan kain alas agar tidak tersentuh auratnya. Angkat sedikit bahagian
59
kepalanya sehingga paras dadanya. =emudian keluarkan segala kekotoran dalam
perutnya dengan menekan atau memicit-micit perutnya secara perlahan dan
diikuti dengan membersihkan mulut dengan mengeluarkan segala sisa atau
kekotoran yang tertinggal. -iram dan basuhkan dengan air sabun pada mayat.
-etelah itu bersihkan gigi dan bersihkan jari tangan, pelipat lengan dan celah
ketiak. Bersihkan juga rambut jari kaki, hidung, dan telingal berniat. . -elepas itu
siram atau basuh seluruh anggota mayat dengan air sabun juga.. =emudian bilas
dengan air bersih seluruh anggota badan mayat sambil berniat $elentangkan
mayat, siram atau basuh dari kepala hingga hujung kaki ? kali dengan air bersih.
-iram sebelah kanan tiga kali dan sebelah kiri tiga kali. =emudian mengiringkan
mayat ke kiri dan basuh bahagian lambung kanan sebelah belakang.
Mengiringkan mayat ke sebelah kanan basuh bahagian lambung kiri pula.
$elentangkan semula mayat, ulangi menyiram dari kepala sehingga ke hujung
kaki. -ediakan air kapur barus. $utup seluruh anggota mayat dengan kain # kain
kapan!. -iram air yang dicampur dengan kapur barus di atas kain ini dari atas
kepala sehingga hujung kaki. =emudian wudukkan mayat. :apkan menggunakan
tuala pada seluruh badan mayat. 4awatkan bahagian kemaluan mayat dengan
cawat yang disediakan dan tutup seluruh tubuhnya dengan kain. -etelah itu,
mayat diusung ke tempat perbaringan untuk dikaankan. -egala bahagian yang
tercabut dari anggota mayat hendaklah dimasukkan ke dalam kapan bersama
dengan mayat.
d+ Pe-a!a,an .afan
Antara peralatan untuk mengkaankan mayat ialah kain putih, tali * utas, guntung,
kapas, serbuk cendana, kapur barus, minyak attar dan air mawar.
60
e+ (a-a%0a-a "en/.afan.an 8ena5a2
-ediakan tiga atau lima utas tali yang dihamparkan di atas tempat pembaringan.
$ali ini diambil dari kain kaan. =etinggian jena/ah diukur untuk menentukan
kepanjangan kain kaan. =ain kaan dipotong menjadi tiga bahagian. =etiga-tiga
dihamparkan dalam keadaan bertindih antara satu sama lain. ;amparkan kapas
gulung di tengah kain memanjang ke bawah mengikut anggaran sai/ jena/ah.
-erbuk cendana ditaburkan di atas kapas yang telah dibentangkan. Angkatlah
mayat tersebut dengan berhati-hati kemudian baringkan di atas kain kaan yang
sudah dibentangkan. $utupkan jena/ah itu dengan kapas yang telah disediakan
pada bahagian-bahagian seperti kemaluannya, kedua-dua siku tangan dan dada,
kedua-dua telinga dan muka. -ekali lagi taburkan serbuk kayu cendana di atas
kapas yang berada di atas jena/ah. =ain kaan diselimutkan atau ditutupkan dari
lembar yang palimg atas sampai lembar yang paling bawah satu persatu. Ikatkan
dengan tali yang telah disediakan sebanyak tiga atau lima ikatan. Bermula
daripada bahagian hujung kaki, lutut, dan pinggan. ;endaklah ikatan hidup
# boleh dibuka ! kerana tali ini akan dibuka semula di dalam kubur. Biarkan
bahagian muka terbuka untuk tatapan sanak saudara. $ali di bahagian leher dan
atas kepala diikat apabila jena/ah sedia untuk diusung atau untuk
disembahyangkan. -etelah siap renjislah air mawar dan sapulah minyak wangi.
f+ S:!a, 8ena5a2
Mengerjakan solat jena/ah adalah ardu kiayah. 6alau bagaimanapun
sewajarnya setiap umat Islam mengambil kira bahawa solat itu merupakan suatu
61
doa untuk mengurangkan bebanan si mati ataupun menambahkan lagi
martabatnya di sisi Allah -6$ sebagaimana sabda 0asulullah yang bermaksud@
“Tiada seorang muslim yang meninggal
kemudian disolatkan keatasnya oleh 34 orang
lelaki yang tidak menyekutui Allah dengan
sesuatu pun melainkan diberikan sya-aat
terhadapnya pada hari kiamat nanti.”
/+ (a-a 1en/ebu"ian 8ena5a2
5ena/ah Muslim tidak dikebumikan bersama mayat orang kair atau sebaliknya.
,isunatkan menguburkan jena/ah di kawasan perkuburan. "ara syuhada
hendaklah dikuburkan di medan peperangan iaitu di tempat mereka syahid dan
tidak boleh dipindahkan ke tempat lain. Boleh dikuburkan jena/ah pada malam
hari. 5ena/ah dibawa ke kubur dengan menggunakan pengusung empat penjuru.
Bagi orang yang melihat jena/ah diusung ke perkuburan, disunatkan ia berdiri
sehingga mayat itu hilang daripada pandangan. Boleh menguburkan dua jena/ah
atau lebih dalam satu lubang kubur kerana keadaan yang terdesak dan darurat.
$etapi sekiranya ada kemampuan hendaklah menguburkan setiap satu jena/ah
untuk satu lubang. -ekurang-kurangnya kubur bagi mayat itu ialah satu lubang
yang dapat menghalang bau mayat serta dapat melindungi mayat daripada
dibongkar oleh binatang buas. Mengumpulkan beberapa mayat yang mempunyai
hubungan kerabat adalah baik dan digalakkan. -eelok-eloknya hendaklah lubang
kubur itu luas dan dalam, lebih kurang 1 kaki dalamnya. :iang lahad lebih baik
daripada liang kembal budi #-yaJ ! jika tanah perkuburan itu keras. :iang lahad
bermaksud dikorek ke hala kiblat seluas badan mayat daripada tepi kubur.
Manakala liang kembal budi # syaJ! bermaksud diperbuat satu lubang kecil
62
ditengah seperti parit seluas badan mayat di sebelah bawah kubur. 4ara
meletakkan mayat di dalam kubur hendaklah mayat itu dimasukkan dengan
menghulurkan kepalanya ke dalam dan disambut oleh tiga orang yang menanti di
dalamnya. =emudian dibaringkan di atas lambung kanan menghadap kiblat.
-etelah itu ditutup liang lahad dengan papan atau seumpamanya dan ditutup
dengan tanah dan ditanam. -esudah lubang kubur ditimbus, tanahnya hendaklah
ditinggikan sejengkal dan diratakan, kemudian dipacakkan batu nisan di bahagian
kepala dan kakinya, dicacakkan daun hijau lalu dijirus air di atas kubur itu yang
dimulGai dari kepala hingga dua kakinya. Orang yang membaca talkin untuk
mayat itu hendaklah duduk di bahagian muka mayat dengan membelakangkan
kiblat. -ementara orang yang hadir pula berdiri dengan mengangkat tangan
mendoakan mayat itu semoga ditetapkan hati dan diampunkan dosanya.
ADAT%ADAT LAIN #ANG MASIH DIAMALKAN DALAM KEHIDUPAN
SEHARIAN OLEH PENDUDUK KAMPUNG TOK BELIAN' BA(HOK'
KELANTAN
a+ Ada, be-8i-an
Merupakan sesuatu yang selalu diamalkan oleh penduduk kampung tersebut.
Mereka saling mengambil berat tentang apa pun yang berlaku terhadap jiran
mereka di dalam kehidupan mereka seharian. 5iran merupakan orang yang paling
dekat dengan kita selain daripada ahli keluarga kita. Entuk itu, bagi penduduk di
kampung tersebut adalah penting untuk menghormati mereka, menjaga hati
mereka dan mengambil berat tantang apa yang berlaku pada jiran kita.
b+ Ada, be-sa2aba,
63
Merupakan suatu adat yang sangat ditekankan olah penduduk di kampung
tersebut. -udah menjadi suatu yang lumrah setiap ibu bapa akan berharap agar
anak-anak mereka mendapat sahabat yang baik dan tidak melakukan sesuatu yang
melanggar syariat. Mereka amat menganbil berat tentang pergaulan anak-anak
mereka, dengan siapa mereka berkawan dan lain-lain lagi.
0+ Ada, un8u.%"en/un8u.
Merupakan adat yang biasa di kalangan masyarakat Melayu di kampung tersebut.
Malah melalui adat ini juga dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesame
penduduk. -ekiranya sesebuah keluarga itu memasak kuih atau lauk pauk yang
banyak, maka mereka akan memberikannya sedikit kepada jiran mereka.
=emudian jiran tersebut juga akan membalas balik pemberian itu dengan sesuatu
jika ada. Atau mereka akan membalas semula peberian itu apabila ada
kesempatan.
d+ Men5ia-a2i :-an/ sa.i,
-udah menjadi satu kebiasaan bagi penduduk kampung $ok Belian untuk
men/iarahi orang sakit. Amalan ini dilakukan tanpa mengira saudara mara, jiran
tetangga atau penduduk sekampung mahupun pada penduduk di kampung yang
bersebelahan. Amalan ini adalah bertujuan untuk men/ahirkan rasa simpati
kepada pesakit serta menunjukkan tanda mengambil berat sesama Islam.
64
ADAT BERMAS#ARAKAT MENURUT ISLAM
Adab Be-sa2aba, Men/i.u, Sa-a.
Banyak panduan yang telah diberikan oleh syarak dalam pemilihan sahabat ini. ,alil
dari ayat al-8uran yang bermaksud@
“ Dan janganlah engkau menurut orang yang telah *ami
lalikan hatinya daripada mengingati *ami, lalu ia mengikut
haa na-sunya”
# -urah al-=ahi@ 7'!
$erdapat juga hadis yang diriwayatkan daripada 0asulullah -A6 yang bermaksud@
“ %eseorang itu atas agama ( perjalanan! rakannya, maka
hendaklah diperhatikan siapa yang harus dipilih sebagai
teman atau rakan.”
Ayat-ayat ini menegah kita bersahabat dengan orang yang asiJ yang sentiasa
melanggar perintah Allah walaupun adakalanya dia melakukan amal ibadat. -aidina Ali
k.m.h. pernah berkata yang bermaksud @
“%audaramu yang sebenar ialah orang yang sentiasa
berada di sisimu (ketika susah dan senang!. Dia sanggup
membahayakan dirinya demi kebaikanmu, sannggup
berkorban apa sahaja untuk kepentinganmu.”
Abu -ulaiman al-,arani r.a mengingatkan kita agar melihat dua siat ini pada seseorang
sebelum memilihnya sebagai rakan iaitu @
i- Orang yang mudah engkau berurusan dalam kehidupan seharian
ii- Orang yang dapat memberikan aedah dan manaat dalam segala perkara.
-ememangnya Allah -6$ menegaskan betapa pentingnya dijalinkan hubungan
persahabatan dengan orang-orang yang betaJwa, beriman dan berakhlak mulia yang
dapat bersama-sama menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini, menyuruh manusia
65
kepada perkara-perkara kebaikan dan melarang mereka daripada berbuat kemungkaran.
Inilah yang ditegaskan Allah -6$ dalam irman-Nya@
“ .erpegang teguhlah dengan tali (agama! Allah bersama-
sama dan janganlah pula berpecah belah.”
# -urah Ali Imran @ %<?!
Adab Be-8i-an
0asulullah -A6 mengutamakan konsep menghormati dan berbaik-baik dengan jiran
tetangga melalui sabda Baginda yang diriwayatkan oleh al--yaikani yang bermaksud@
“%esiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,
hendaklah ia memuliakan jiran tetangganya. “
Emumnya ahli masyarakat mestilah mengambil kira beberapa perkara dalam
menjalinkan hubungan kejiranan yang harmonis dengan tetangganya. Antaranya ialah
sama-sama menanggung penderitaan tetangga iaitu bersimpati dan membantu
kesusuahannya. =ita juga perlu menghindarkan diri daripada menyakiti hati tetangga
serta melindungi tetangga daripada ke/aliman orang lain. =ita juga mestilah memaakan
kesalahan tetangga yang tidak disengajakan atau yang disengajakan.
66
Men5ia-a2i O-an/ Sa.i,
Men/iarahi orang sakit adalah sunat dan digalakkan oleh Islam. -ebenarnya
/iarah-men/iarahi digalakkan bukan sekadar pada masa sakit masa sakit sahaja bahkan
melengkapi semua keadaan, baik semasa sihat mahupun berdukacita, sama ada terhadap
sahabat handai, saudara-mara, kaum keluarga, yang muda, lebih-lebih lagi yang tua,
bujang ataupun sudah berkahwin.
-emua ini telah pun dilakukan oleh Bagnda 0asulullah -A6. Amalan seumpama
ini akan mendapat ganjaran yang besar, sebagaiamana sabda 0asulullah -A6 yang
diriwayatkan oleh Abu ;urairah r.a. yang bermaksud@
“ %esiapa yang men5iarahi orang sakit, ataupun 5iarah
saudaranya kerana Allah %&T maka terdengarlah suara
yang memanggil dan mengatakan bagus dan bagus
langkahmu, dan ambillah tempat tinggalmu di dalam
syurga”
-abdanya lagi daripada Abu Musa r.a. yang bermaksud@
“ .erilah makanan kepada orang yang lapar, 5iarahilah
orang yang sakit dan lepaskanlah orang taanan”
67
-ebagaiamana ibadat-ibadat lain yang mempunyai syarat dan rukun serta adab,
maka men/iarahi orang sakit juga mempunyai adab yang tersendiri untuk diikuti, agar
/iarah itu mengikut syariat Islam.
BENTUK BUDA#A TRADISIONAL #ANG DIAMALKAN OLEH PENDUDUK
KAMPUNG TOK BELIAN' BA(HOK' KELANTAN;
a+ A"a!an /:,:n/% -::n/
$radisi dan adat bagi masyarakat Melayu berkait rapat dengan agama
Islam. 5usteru itu, penduduk di =ampung $ok Belian masih lagi
mengamalkan budaya gotong-royong terutamanya di dalam majlis atau
kenduri. . Ia bukan sahaja suatu budaya bahkan tuntutan agama yang
masih dipegang kuat oleh penduduk kampung tersebut. -iat
kerjasama atau gotong-royong dalam majlis kenduri bukan sahaja
68
dibuktikan dalam satu aspek seperti menyediakan jamuan makan,
malah melibatkan aspek kerohanian dan hadir ke majlis itu sendiri.
;adir ke majlis kenduri itu sendiri adalah suatu bentuk budaya gotong-
royong yang di/ahirkan secara tradisi. $ujuannya adalah untuk
meringankan beban orang yang mengadakan kenduri tersebut selain
untuk merapatkan lagi hubungan silaturahim sesama penduduk. -iat
gotong-royong dalam kenduri telah bermula sebelum hari kenduri
diadakan. Entuk persediaan mengadakan kenduri orang ramai
dijemput datang untuk kerja-kerja memotong bawang, halia, dan serai.
,i kawasan lapang didirikan khemah bagi para jemputan. Biasanya
orang-orang yang terlibat dalam gotong-royong tersebut akan saling
membantu apa-apa yang perlu sehingga majlis selesai.
b+ Men/a"bi! be-a,
Merupakan suatu adat yang sentiasa dipegang oleh penduduk kampung
tersebut. Budaya ini boleh dilihat secara jelas melalui sikap penduduk
yang sentiasa prihatin tentang apa saja yang berlaku kepada jiran atau
semua penduduk kampung tersebut.
0+ Pa.aian
Merupakan budaya tradisional yang tidak lapuk dek /aman. -udah
menjadi suatu kebiasaan bagi penduduk di =ampung $ok Belian
menjadikan pakaian yang menutup aurat sebagai pakaian asasi mereka.
4ontohnya bagi anak gadis adalah biasa apabila memakai baju kurung
tetapi apabila baju kurung dipakai bersama tudung dan menutup aurat,
maka itu melambangkan gadis tersebut adalah seorang yang sopan.
69
d+ Me"be-i sa!a"
Merupakan sesuatu budaya yang sentiasa diamalkan oleh semua umat
Islam. Begitu juga di =ampung $ok Belian, penduduknya sentiasa
mengamalkan budaya memberi salam samada ketika bertegur sapa
apabila bertemu, ketika mengunjungi rumah saudara mara atau jiran
tetangga, dan lain-lain lagi.
e+ Be-sa!a"an
Budaya ini dianggap suatu yang penting dan dianggap sopan dan
tinggi akhlaknya jika seseorang itu sentiasa mengamalkannya.
Bersalaman dilakukan apabila seseorang itu berjumpa, hadir dalam
sesuatu majlis, ketika hendak berpisah dan lain-lain. =ebiasaannya
seorang yang muda akan mencium tangan orang yang lebih tua
daripadanya ketika bersalaman.
f+ Men/a8i a!%<u-an
-udah menjadi satu amalan dan budaya penduduk di kampung
tersebut untuk menghantar anak-anak mereka sedari kecil lagi.
=ebiasannya mereka menghantar anak-anak mereka untuk belajar
membaca dan mengaji al-8uran dengan seseorang yang ari tentang
bacaan al-8uran sejak kanak-kanak itu berusia ( tahun lagi. Ini bagi
memastikan anak-anak mereka mudah dibentuk dan khatam al-8uran
awal. -etelah anak-anak mereka berjaya menamatkan pembelajaran al-
8uran dengan guru mengaji tersebut, maka kenduri atau jamuan kecil
diadakan bagi melahirkan kesyukuran dan rasa berterima kasih kepada
guru mengaji atas tunjuk ajar kepada anak-anak mereka.
70
/+ Pe-"ainan ,-adisi:na!
Merupakan suatu aktiAiti atau kegiatan riadah yang dilakukan pada
waktu lapang. Ianya dilakukan oleh kebanyakan penduduk kampung
tersebut tanpa mengira umur dan jantina, serta boleh dimainkan di
mana-mana sahaja bergantung kepada jenis dan siat permainan
tersebut.
a+ (:n/.a.
"ermainan ini dimainkan oleh dua orang indiAidu. "ermainan ini
menggunakan papan congkak dan juga guli. Ianya memerlukan
pemain bersiat tangkas, malah ia juag memerlukan pemain membaca
rumah lawannya sambil mengatur strategi untuk membolehkan dia
menembak rumah lawan yang penuh dengan buah congkak atau guli.
Bagaimanapun, la/imnya permainan congkak lebih dianggap
permainan yang bersiat rekreasi, yakni permainan yang lebih
menekankan unsur hiburan dan pengisian waktu lapang. "ersoalan
kalah atau menang dal mpermainan rekriasi tidak diutamakan. Nang
penting ialah kegiatan itu dapat menimbulkan keriangan dan
kegembiraan dan terisi masa lapang. "ermainan jenis ini lebih banyak
dimainkan oleh kanak-kanak dan biasanya dimainkan di anjung rumah
ataupun loteng.
b+ Se1a. -a/a
71
Merupakan sejenis permainan yang mempunyai peraturan yang
lengkap dan cabaran permainan yang tinggi dari segi i/ikal dan
mental serta dapat merangsangkan semangat kesukanan yang
tinggi. "ermainan yang asalnya disebut sepak raga bulatan kerana
kaedah permainannya menghendaki para pemain bermain dalam
bentuk bulatan dan mengangkat bola raga ke udara dengan cara
sepakan, juga dikenali sebagai sepak takraw.
0+ Se!a"bu, a,au se-e"ban
Merupakan sejenis permainan yang gemar dimainkan oleh kanak-
kanak perempuan . ianya boleh dimainkan di mana-mana sahaja.
"ermainan ini tidak menetapkan bilangan pemain. Ianya hanya
menggunakan beberapa biji batu atau guli. Melalui permainan jenis
ini kanak-kanak boleh berinteraksi sesama mereka dan juga dapat
membina daya koordinasi otot dengan ikiran.
BUDA#A MENURUT ASPEK ISLAM
Me"be-i Sa!a" Dan Be-,ana K2aba-
72
0amai orang yang tidak menyedari bahawa antara rahsia yang boleh mengeratkan
perpaduan, ikatan perseahaman dan kasih mengasihi sesama ahli masyarakat ialah
memberi salam dan bertanya khabar tentang diri masing-masing. Islam amat
menganjurkan kita bersalaman dan bertanya khabar sesama jiran tetangga dan sahabat
handai. $entang keutamaan memberi salam ini, 0asulullah -A6 bersabda yang
diriwayatkan oleh Abu ,aud r.a. yang bermaksud @
“ %esungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah
orang yang lebih dahulu memberi salam kepada yang
lain.”
Baginda -A6 seterusnya bersabda yang diriwayatkan oleh Ibn al--unni r.a. yang
bermaksud@
“ %esiapa yang menjaab salam, maka ia adalah miliknya dan sesiapa yang
tidak menjaabnya, maka dia tidak termasuk dalam golongan umatku.”
-etelah memberi salam dan menjawab salam, maka diikuti pula dengan khabar
pertanyaan tentang urusan kerja masing-masing, hal ehwal kesihatan kelaurga,
berbincang tentang sesuatu masalah dan penyelesaiannya dan sebagainya. 5elaslah
manaat memberi dan menjawab salam ini begitu banyak, sebagai pembuka bicara dan
73
penghubung tali silaturahim sesama Islam yang dikenali mahupun yang belum dikenali.
Memberi salam adalah sunat sedangkan menjawabnya adalah wajib.
Be!a8a- A!%<u-an
;akikatnya, Al-8uran merupakan wahyu Allah -6$ dan peninggalan 0asulullah
-A6 yang akan kekal memandu manusia ke jalan yang diredhai Allah sehingga kiamat.
Maka di peringkat awal kanak-kanak, pengajaran dan pembacaan al-8uran sememangnya
digalakkan. -eorang sahabat Nabi -A6, -aad Ibn Abi 6aJas r.a. meletakkan kepentingan
mengajar al-8uran kepada anak-anaknya sepertimana keutamaan peperangan
menegakkan agama Allah.
"engajaran al-8uran kepada anak-anak melalui pembacaan adalah sebagai satu
usaha menanamkan asas keimanan yang padu dalam jiwa mereka. 0asulullah -A6
pernah bersabda yang bermaksud@
“ %etiap anak yasng dilahirkan membaa -itrah
beragama ( percaya kepada Allah!.maka kedua-
dua orang tuanyalah yang sebaiknya menjadikannya
beragama 6ahudi, Nasrani atau +ajusi
sebagaiamana binatang yang melahirkan anaknya
dalam keadaan yang sempurna tanpa sebarang
kecacatan. Adakah kamu mendapati binatang
74
dilahirkan dalam keadaan sama ada hidung,
telingaatau mana-mana anggota terpotong(”
,ari sudut pendidikan kanak-kanak terdapat sebab mengapa al-8uran perlu diajar
di peringkat awal. Antara penemuan dan akta penting yang telah ditemui khususnya
pakar kanak-kanak mengenai kepentingan pendidikan kanak-kanak ini adalah dari segi
perkembangan potensi otak manusia.
KESIMPULAN
Analisis dan dapatan kajian menunjukkan bahawa adat resam dan budaya
tradisional masih lagi diamalkan oleh penduduk di =ampung $ok Belian. $erdapat dua
ketegori adat resam yang masih lagi diamalkan iaitu adat yang bercanggah dengan syariat
Islam dan adat yang tidak bercanggah dengan syariat Islam.
BAB *
75
(ADANGAN DAN PENUTUP
PENGENALAN
Bahagian bab * adalah terdiri daripada rumusan, perbincangan dan cadangan
kajian. ,apatan kajian yang diperolehi dalam bab ( akan dibin cangkan dalam bab ini
berdasarkan objekti dan persoalan kajian yang telah ditetapkan dalam bab %. Akhirnya,
cadangan dikemukakan untuk tujuan kajian lanjutan pada masa akan datang.
(ADANGAN
1% Me-an0a..an Ge-a.an A.ida2
a! Membuat kajian yang bertentangan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan
pemurnian akidah serta perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan adat resam
bagi mengenal pasti langkah-langkah dan pendekatan-pendekatan terbaik bagi
membanteras amalan adat resam yang bertentangan dengan syariat Islam.
b! Mengadakan seminar dan perbincangan secara bersiri bagi mendedahkan maklumat
dan pengetahuan berkaitan dengan ajaran dan syariat Islam agar dapat dinilai
kegiatan atau amalan yang telah dijalankan dan memikirkan cara serta langkah
terbaik bagi menangani amalan-amalan tersebut pada masa hadapan.
2- "endidikan Islam
76
a! -ubjek "endidikan Islam wajar dijadikan mata pelajaran teras setara dengan mata
pelajaran metemetik, sains, bahasa Melayu, dan bahasa inggeris dengan
mensyratkan pelajar wajib lulus dengan baik mata pelajaran "endidikan islam
sebelum melangkah ke peringkat yang lebih tinggi.
b! Mengambil pendekatan yang disarankan oleh Al-Dha/ali yang menekankan
proses pendidikan akidah yang mesti diajarkan kepada kanak-kanak dan orang
awam iaitu dengan cara semua selok-belok isi kandungan akidah itu mestilah
diterapkan melalui empat tahap berikut@
i H mestilah dimulai dengan menghaa/
ii H kemudian diikuti dengan proses memahaminya iaitu dengan dibentuk
keahaman mengenai cara mendedahkan pengertian isi kandungan akidah tersebut
sedikit demi sedikit
iii H setelah itu diiktikadkan dengan penuh kepercayaan
iA H kemudian ditasdiJkan # dibenarkan ! dengan penuh keyakinan
c! "endidikan tidak ormal khusus untuk penduduk kampung
i H Menggubal satu kokurikulum pendidikan Islam khusus untuk penduduk di
=ampung $ok Belian agar mereka terus berpegang teguh dengan ajaran dan
syariat islam.
ii H Memanaatkan ungsi masjid sebagai pusat penyebaran ilmu dan juga pusat
pendidikan Islam di kalangan umat Islam agar mereka terus menghayati
Islam sebagai cara hidup yang lengkap
iii - Mempertingkatkan bilangan guru agama yang berkelayakan untuk mengisi
kekurangan kelas-kelas pengajian Islam di semua masjid
iA H Memperbanyakkan kelas pengajian agama di masjid supaya umat Islam dapat
memantapkan pengatahuan ilmu Islam
A - Menjadikan pendidikan islam sebagai satu proses pendidikan berterusan yang
wajib dihadiri oleh masyarakat Islam, tanpa mengira umur. Ini kerana tradisi
pendidikan Islam diamalkan sepanjang hayat, dalam segala keadaan dan
diceburi oleh semua anggota masyarakat.
$% Memupauk kesedaran masyarakat Islam
77
a! Mempertingkatkan kesedaran masyarakat Islam terhadap kepentingan
memelihara kesucian akidah serta mendorong mereka untuk melibatkan diri
dalam gerakan pemurnian dan pengukuhan akidah mengikut cara dan
kemampuan masing-masing.
b! -etiap penduduk di =ampung $ok Belian sewajarnya berusaha menyeru ahli
keluarganya agar sama-sama mengimarahkan dan memanaatkan institusi
masjid sebagai pusat penyebaran ilmu Islam dan juga pemantapan akidah.
PENUTUP
,alam penutup ini akan diimbas kembali beberapa perkara yang dirasakan
penting untuk dilihat dan diberikan perhatian dengan lebih jelas, serta beberapa
penemuan yang dihasilkan daripada keseluruhan kajian ini.
78
;asil daripada kajian ini, pengkaji mengemukakan beberapa kesimpulan penting
yang mewajarkan perhatian serius dan tindakan bersepadu daripada pihak-pihak
berkenaan berkaitan isu-isu amalan adat resam di =ampung $ok Belian. ,i antaranya
ialah @
%- Amalan adat resam adalah suatu permasalahan yang perlu dipandang berat oleh
penduduk di =ampung $ok Belian kerana ianya melibatkan perkara-perkara yang
bertentangan dengan syariat Islam
7- Amalan adat resam yang bertentangan dengan syariat Islam masih terus
diamalkan kerana kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan
dengannya. ,alam masa yang sama, penduduk kampung seolah-olah menganggap
kepercayaan dan adat resam yang diamalkan ini sebagai suatu kebiasaan yang
pada pandangan mereka tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
?- ,i antara aktor-aktor yang menyumbang kepada amalan adat resam yang
bertentangan dengan syariat Islam ini secara berterusan ialah kejahilan terhadap
ilmu akidah dan syariat Islam, suasana persekitaran, kelemahan penguatkuasaan,
kesinambungan budaya dan corak pendidikan.
(- "enguatkuasaan undang-undang untuk membanteras amalan adat resam yang
bertentangan dengan syariat Islam ini sama ada tidak berkesan atau tidak
dilaksanakan langsung.
*- "enduduk di kampung $ok Belian masih lagi terkeliru dengan isu-isu semasa
berhubung akidah yang timbul dalam masyarakat seperti isu-isu animisme dan
perkara-perkara syirik
79
1- "enduduk di =ampung $ok Belian rata-rata masih mewarisi kepercayaan dan
amalan tradisional di samping terus-menerus mengamalkan dan terlibat dengan
amalan-amalan syirik dan khuraat. Malah terdapat juga di kalangan penduduk
kampung yang masih terkeliru dengan hukum-hukum amalan seumpama
melenggang perut, menunggu kubur, dan sebagainya yang mana amalan tersebut
terang-terangan bertentangan dengan syariat Islam.
)- $ugas untuk membanteras amalan adat resam yang bertentangan dengan syariat
Islam adalah tugas dan tanggungjawab bersama. Ia bukan diletekkan pada bahu
satu-satu pihak tertentu sahaja, malah ia melibatkan penyertaan semua lapisan dan
kedudukan masyarakat daripada orang perseorangan hinggalah kepada pihak yang
berkuasa memikul amanah yang lebih besar dalam menyusun strategi pemurnian
dan pengukuhan akidah di kalangan penduduk kampung.
'- ,engan demikian sebagai rumusan saya, pendidikan kearah kesedaran berkenaan
perkara ini perlu dianggap oleh pihak berwajib sebagai suatu prioriti.
80
BIBLIOGRAFI
%- Abdul 0ahman Ahmad ;anaian. #7<<(!. *omunikasi .udaya' Dari Alam $ahim
*e Alam .ar5akh. =uala :umpur. ,ewan Bahasa ,an "ustaka.
7- 4he -u Mustaa, Abdul 0ahman Abdul A/i/, 0ohani Ab. Dhani, 5amaludin
Mustaa, Nuredayu Omar. # 7<<*!. Isu-/su .udaya Dalam )embangunan %osial.
-intok. EniAersiti Etara Malaysia.
?- ,atoM Ismail =amus, Mohd. A/rul A/len Ab. ;amid. # 7<<& !. /ndahnya #idup
.ersyariat. =uala :umpur. $elaga Biru -dn. Bhd.
(- ,rs. Abdul Dhani A/mi Bin ;j. Idris. #7<<<!. Al-.id7ah .ahaya dan
*eburukannya. =uala :umpur. Al-;idayah "ublishers.
.
*- ,r Nusu 8ardhawy, Muhammad Al-Dha/ali. #7<<(!. .i7dah Dan %yirik' )erkara
6ang +embatalkan Tauhid Atau +engurangkan *esempurnaannya. =uala
:umpur.5asmin 2nterpaise.
81
1- 2ngku Ahmad Kaki bin 2ngku Alwi. # 7<<1 !. Ajaran %esat Di Negeri
Terengganu, *ajian Terhadap 1aktor )enyebaran dan 8angkah +engatasinya.
=uala :umpur. EniAersiti Melaya.
)- 2ngku Ahmad Kaki 2ngku Alwi. # 7<<) !. Ajaran -esat Mengenali 5alan Nang
$erpesong. -elangor. "ercetakan Kaar -dn. Bhd.
'- .au/i bin Nusoh. # 7<<( !. ;ubungan =emasyarakatan ,iantara Orang Islam
,engan Orang Bukan Islam Menurut "andangan Islam. Bangi. EniAersiti
=ebangsaan Malaysia.
&- 5abatan =emajuan Islam Malaysia. # 7<<) !. Al-8uran ,an $erjemahannya. =uala
:umpur. "ustaka ,arul Iman -dn. Bhd.
%<- 5oyce M. ;awkins. # %&&% !. *amus Dibahasa 09-ord 1ajar. -hah Alam. .ajar
Bakti -dn. Bhd.
%%- Mohd -aiulbahri bin Abdullah. # 7<<1 !. Amalan =ejiranan Menurut Al--unnah @
=ajian ,i Mukim 4hendering, =uala $erengganu.kuala :umpur. EniAersiti
Malaya.
%7- Mohd. $aib Osman, 6an =adir Nuso. #%&')!. *ajian .udaya Dan +asyarakat
Di +alaysia. =uala :umpur. ,ewan Bahasa ,an "ustaka =ementerian "elajaran
Malaysia.
%?- Mustaa MAbdul 0ahman. # 7<<' !. #adis 34 Terjemahan Dan %yarahnya.
-elangor. ,ewan "ustaka .ajar.
%(- -hariah -oiah AtiJah -yed Ibrahim. # 7<<? !. )engaruh .omoh Dalam
+asyarakat +elayu dalam "emikir. 5ulai -eptember 7<<?.
82
%*- 6an Awang bin Ali. # %&&1 !. Amalan Orang Melayu ,itinjau ,ari "erspekti Al-
-unnah. Bangi. EniAersiti =ebangsaan Malaysia
%1- Kaha/an Mohamed. # 7<<? !. =huraat di Kaman $eknologi dalam Etusan
Malaysia. %* 5anuari 7<<?.
%)- http@OOmalaysiana.pnm.myO<%O<%<%<7<%melPmerisik.htm
%'- http@OOwww.ashtech.com.myOadatO
%&- http@OOyudhim.blogspot.comO7<<'O<%Opengertian-kebudayaan.html
7<- http@OOtraditionalislam.tripod.comO=ebudayaan,alam"andanganIslam.htm
83