You are on page 1of 2

BNP Paribas Bank Polska SA z siedzib w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sdzie Rejonowym dla m. st.

Warszawy, XIII
Wydzia Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapita zakadowy 1 532 886 878,90 z, w caoci wpacony
| www.bnpparibas.pl

Regulamin Sprzeday Premiowej iKonto BNP Paribas z Tabletem zwany dalej Regulaminem


I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem Sprzeday Premiowej iKonto BNP Paribas z Tabletem (Sprzeda Premiowa) jest BNP Paribas
Bank Polska SA z siedzib w Warszawie, adres: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowany w Sdzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapita
zakadowy 1 532 886 878,90 z w caoci wpacony.

II. CZAS TRWANIA SPRZEDAY PREMIOWEJ
1. Okres trwania Sprzeday Premiowej premiujcej otwarcie iKonto w BNP Paribas Banku Polska S.A. trwa od
01.08.2014 r. do 31.08.2014 r. lub do wyczerpania Nagrd.

III. UCZESTNICY SPRZEDAY PREMIOWEJ
1. Sprzeda premiow mog by objte penoletnie osoby fizyczne posiadajce pen zdolno do czynnoci
prawnych, bdce konsumentami w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, ktre nie posiadaj konta w BNP
Paribas Bank Polska SA i speniaj dodatkowe warunki przewidziane Regulaminem (Uczestnik).
2. Ze Sprzeday Premiowej wyczeni s pracownicy Banku oraz osoby zatrudnione przez Bank na innej podstawie
prawnej, tj. osoby pozostajce z Bankiem w stosunkach wynikajcych z umw zlecenia, z umw o dzieo, z
kontraktw menederskich oraz pracownicy spek zalenych Banku w rozumieniu ustawy z dnia 15 wrzenia
2000 r. Kodeks spek handlowych.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W SPRZEDAY PREMIOWEJ
1. Uczestnik nabywa prawo do nagrody - tabletu Samsung Galaxy Tab P3 Lite SM-T110 jeli speni cznie
nastpujce warunki:
1) w okresie trwania Sprzeday Premiowej kliknie w banner reklamowy z wizerunkiem tabletu i informacj o
sprzeday premiowej, wypeni wniosek o otwarcie iKonta BNP Paribas Banku Polska S.A. i dokona przelewu
identyfikujcego,
2) do 30.09.2014 aktywuje iKonto w BNP Paribas Banku Polska S.A. i wykona transakcje kart debetow na
kwot przynajmniej 400 z.
2. Warto nagrody w sprzeday premiowej podlega zwolnieniu na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych.
3. Jeden Uczestnik moe sam zaoy tylko jedno iKonto BNP Paribas Banku Polska S.A..
4. Uczestnik w zwizku z udziaem w Sprzeday Premiowej zobowizuje si, e nie wypowie umowy o prowadzenia
iKonta BNP Paribas Banku Polska S.A. w okresie 12 miesicy od daty jej zawarcia.
5. Uczestnik przystpujc do Sprzeday Premiowej wyraa zgod na to e w przypadku, gdy wypowie umow o
prowadzenia iKonta BNP Paribas Banku Polska S.A. w okresie do 12 miesicy od daty jej zawarcia jest
zobowizany do zwrotu Bankowi wartoci nagrody, ktra wynosi 400 z i jednoczenie owiadcza, i upowania
BNP Paribas Bank Polska S.A. do obcienia jego iKonta BNP Paribas Banku Polska S.A. wartoci nagrody.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA TABLETU SAMSUNG GALAXY TAB P3 LITE SM-T110
1. Kademu Uczestnikowi, ktra speni warunki Sprzeday Premiowej opisane w dziale IV Regulaminu, Bank
przyznaje tablet Samsung Galaxy Tab P3 Lite SM-T110.
2. Kady Uczestnik Sprzeday Premiowej moe otrzyma tylko jeden tablet.

Regulamin Sprzeday Premiowej iKonto BNP Paribas z Tabletem zwany dalej Regulaminem

BNP Paribas Bank Polska SA z siedzib w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII
Wydzia Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapita zakadowy 1 532 886 878,90 z, w caoci wpacony
| www.bnpparibas.pl

3. Tablet Samsung Galaxy Tab P3 Lite SM-T110 otrzymany w ramach Sprzeday Premiowej nie podlega wymianie
na gotwk.
4. Prawa do nagrody nie mog by przeniesione na osoby trzecie.
5. Tablet Samsung Galaxy Tab P3 Lite SM-T110 zostanie wysany za potwierdzeniem odbioru na adres
korespondencyjny podany we wniosku o Konto do dnia 10 padziernika 2014 r.

VI. POSTANOWIENIA KOCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj zastosowanie postanowienia Multiproduktowej
Umowy Bankowej oraz Regulaminu rachunkw BNP Paribas Bank Polska SA.
2. Reklamacje powinny by zgaszane na adres: BNP Paribas Bank Polska SA, Departament Komunikacji, ul. Suwak 3,
02676 Warszawa, z dopiskiem "iKonto BNP Paribas z tabletem" oraz pod numerem 0-801 322 322, a take w
dowolnym oddziale Banku. Bank rozpatruje reklamacje niezwocznie, najpniej w terminie 30 dni od daty
otrzymania reklamacji.
3. Regulamin Sprzeday Premiowej wchodzi w ycie z dniem 01.08.2014 r.
4. Sprzeda Premiowa moe powtarza si w przyszoci.
5. Sprzeda Premiowa nie czy si z innymi Sprzedaami Premiowymi/Promocjami organizowanymi przez Bank dla
rachunkw.
6. Niniejszy Regulamin jest dostpny na stronie internetowej www.bnpparibas.pl.
7. Organem sprawujcym nadzr nad dziaalnoci Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstacw
Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Spory pomidzy Uczestnikiem a Organizatorem mog by rozstrzygane
polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Zwizku Bankw Polskich, o ile warto przedmiotu sporu nie jest
wysza ni 8000 z.
8. Uczestnik moe zwrci si o bezpatn pomoc prawn do Miejskich lub Powiatowych Rzecznikw Konsumenta.
9. BNP Paribas jako organizator Sprzeday Premiowej i administrator danych osobowych jej Uczestnikw, informuje,
e w Okresie trwania Sprzeday Premiowej bdzie przetwarza dane osobowe Uczestnikw w celu realizacji
Sprzeday Premiowej. Uczestnikom przysuguje prawo dostpu do danych oraz prawo ich poprawiania.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wczeniejszego zakoczenia Sprzeday Premiowej bez podania przyczyn.