Ον Γρεεν ∆ολπηιν Στρεετ − Μυλγρεω Μιλλερ Σολο

Ασ πλαψεδ ον τηε 1996 Τονψ Ωιλλιαµσ Τριο αλβυµ ∀Ψουνγ Ατ Ηεαρτ∀

b

Χ µαϕ7

4
&4

‰œœœœœœ

œ œœœ œœ
œ

Ε µαϕ7

b

∆ µαϕ7

Œ œ bœ œ

œ Œ Œ œ œœœ œœ
Œ Ó
œ bœ œ

œ
∆ µαϕ7

Χ µαϕ7

Ε µιν7

Α7

œ #œ œ œ #œ
œ œ œ bœ œ bœ œ #œ œ œ œ #œ œ œ
&
œ
œ œ #œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ
3

7

∆ µιν7

Γ7

#œ œ #œ œ œ Œ
&œ Œ œ œ œ
Β

b7

b


Œ bœ


œ
b
œ
œ
b
œ
& œ œ bœ
œ

Χ µιν7

Φ

#7

œ œ œ #œ œ œ #œ œ #œ #œ
œ #œ #œ nœ bœ

11

Φ µιν7

#

Χ µαϕ7

œ nœ
œ

Ε µαϕb7œ

œ


Γ7

œ. bœ œ bœ œ
bœ œ œ #œ œ
œ. J

15

b

Χ µαϕ7

Ε µαϕ7

œ œ œ

Œ

Œ

œ œ œ
œ

œ

œ b œ b œœ

œ œ
œ bœ

˙
˙

œ
œ

19

b

∆ µαϕ7

˙
& #˙

∆ µαϕ7

œ

Χ µαϕ7

b ˙˙

œœ

œœ

Ε µιν7

j
œ œ.

œœ ..

Α7

œ
j
œ bœ œ #œ œ

œ œ

23

b

Β µιν7 ( 5)

∆ µιν7

&‰

œ

Ε7

‰ œ œ bœ œ bœ œ Œ

Α µιν7

œ ‰ #œ œ œ œ œ œ

#

b

Φ µιν7 ( 5)
œ #œ

œ

Β7

‰ Jœ œ

‰ n œJ

27

Ε µιν7

Α7

∆ µιν7

Γ7

Φ µιν7

œ bœ œ œ
& œJ œ . # œ œ
œ œ #œ œ œ bœ

bb

Β

b7

œ œ nœ
œ
œ
Œ
b œ œ œ œ œ œ #œ œ

31

Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ

Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:

ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.χοµ

Ον Γρεεν ∆ολπηιν Στρεετ − Μυλγρεω Μιλλερ Σολο

b

b

7

Γ µαϕ7

Ε µαϕ

2


bb Œ b œ œ b œ œ œ
œ œ
& b

3

35

Φ µαϕ7
j

Ε µαϕ7

Γ µιν7

Χ7

bœ œ nœ
œ ‰ œj œ b œ œ
n
œ

œ #œ œ
#œ #œ ‰ #œ ˙

œ

3

3

b

Ε µαϕ7

b nœ
& b b #œ nœ œ nœ

œ œ œ œ œ #œ
J
J

œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ

Œ

39

Φ µιν7

Β

b7

b

Ε µαϕ7

Ε µιν7


œ ‰ #œ œ nœ œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
œ nœ
œ œ œ œ œ #œ œ
&b b œ œ œœ

Α7


Œ ‰ J #œ #œ nœ œ bœ
3

3

43

b

Α µιν7

b7

b

Γ µαϕ7

œ
bb œ œ b œ b œ ‰ n œ œ n œ œ n œ œ b œ œ n œ
& b
3

Φ µιν7

nœ bœ œ œ
nœ bœ

Β

œ
‰ œj œ œ œ œ œ œ

3

3

47

b

b

Ε µαϕ7

Γ µαϕ7

œ œ œ
œ
b œ œ
œ œ
&bb

œ œ œ
œ œ œ œ
b œ œ œ œ œ b œœ
b œœœ œ

51

Φ µαϕ7

b

Ε µαϕ7

Ε µαϕ7

œ œ œ œ œ nœ nœ œ bœ bœ bœ œ ˙.
bb ‰ œ œ
œ
œ

& b
3

3

3

55

b

∆ µιν7 ( 5)

Φ µιν7

& b œ Œ
bb

Γ7

œ

Œ
˙˙˙˙
˙

œœœœ
œ

Γ µιν7

œœ

b œœœ
Χ7

œ œ nœ œ œ œ #œ nœ nœ

3

3

b

Α µιν7 ( 5)

Χ µιν7

œ #œ œ j œ nœ
j
œ
œ
‰ œ œ
œ œ #œ

∆7

j
Œ ‰ œ œ œ nœ œ

œ bœ
œ œ nœ œ

3

59

Γ µιν7

Χ7

œ
& b œ Œ œ
bb

63

b7

Φ µιν7

Β

b7

∆ µιν7

œ #œ œ œ nœ nœ œ

Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ

Γ7

œ
n n n œ # œ œ n œ ‰ Jœ b œ œ b œ b œ œ n œ n œ œ

Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:

ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.χοµ

Ον Γρεεν ∆ολπηιν Στρεετ − Μυλγρεω Μιλλερ Σολο

b

7

Ε µαϕ7

Χ µαϕ

&

˙
n
œ ˙
J

œ.
œ #œ œ.

w
w

3

œ œ ‰ bœ
‰ œ b( œ ) œ

œ bœ œ
‰ œ.

67

b

∆ µαϕ7

∆ µαϕ7

Χ µαϕ7

œ bœ œ bœ bœ

œ #œ œ

Ε µιν7

Α7
j

œ bœ

œ œ Œ

œ

Œ

Ó
˙

71

∆ µιν7

Γ7

#

Χ µαϕ7

Χ µιν7

Φ

#7

œ œ œ bœ bœ œ bœ œ bœ œ
œ
œ bœ œ bœ
J

bœ œ bœ œ œ bœ bœ œ œ ‰ œ ‰ œ
&

75

Φ µιν7

Β

b7

b

Ε µαϕ7

Γ7

‰ œ #œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ nœ œ nœ œ bœ bœ bœ bœ œ œ nœ nœ

& bœ bœ nœ œ œ œ
œ

3

79

b

Χ µαϕ7

Ε µαϕ7


bœ œ œ œ
œ
& œ œ œ œ #œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ
œ
œ
œ
œ bœ
œ
bœ bœ œ œ œ
83
b

∆ µαϕ7

&

∆ µαϕ7

Χ µαϕ7

œ œ œ bœ œ

œ #œ œ

Ε µιν7

œ

œ œ œ œ œ

Α7

bœ #œ œ œ
œ œ Œ

87

b

Β µιν7 ( 5)

∆ µιν7

œ œ œ
œ
œ

œ
Œ

Ε˙7

7
Α µιν
œ

˙

œ

œ œ

Φ µιν7

#

b

Φ µιν7 ( 5)

œ œ œ
œ Ó

Β7

91

Ε µιν7

Α7

∆ µιν7

œ œ œ œ œ
œ
&‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰


‰ J

Γœ7

b

œ
bb

b

Œ

b œ œ œ œ bΒœ7 b œ
œ
bœ œ

œ œ bœ

95

Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ

Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:

ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.χοµ

Ον Γρεεν ∆ολπηιν Στρεετ − Μυλγρεω Μιλλερ Σολο

b

b

7

Γ µαϕ7

Ε µαϕ

œ √
œ
œ
œ œ bœ œ
œ
œ
bb œ œ œ œ œ
œ
œ


& b
œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ

4

99

7
Φ µαϕ

œ nœ œ

& b
bb

b

Ε µαϕ7

3

Ε µαϕ7

Γ µιν7

Χ7

3
œ œ œ œ œ nœ œ œ œ
œ nœ œ œ œ œ #œ #œ œ #œ
œ #œ nœ œ nœ nœ nœ bœ œ bœ bœ
nœ #œ œ œ #œ nœ
3

103

3

3

Φ µιν7

Β

3

b7

3

3

b

Ε µαϕ7

œ œ œ nœ nœ œ œ œ œ
n
œ
n
œ
œ
œ
#
œ
#
œ
b
œ
nœ œ
œ
œ œ œ nœ nœ œ œ œ
& b b œ œ œ œ nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ
107

Ε µιν7

b

Α7

Α µιν7

b7

œ
bb n œ œ n œ œ œ œ œ # œ n œ b œ b œ œ b œ b œ œ b œ œ n œ n œ œ
nœ #œ nœ œ œ œ nœ œ nœ œ œ œ œ
#
œ
œ bœ
nœ nœ

& b
110

b

Γ µαϕ7

b

Φ µιν7

nœ œ œ bœ
bb b # œ n œ œ n œ œ # œ
&

œ œ œ nœ

Βn œ7.

œ
œ
J

œ
œ nœ œ nœ œ nœ.

113

b

b

Ε µαϕ7

& b
bb


œ
œ

Γ µαϕ7

œ bœ
œ bœ

œ
œ

œ
œ


w
w

œ
œ

œ
œ

œ
œ

115


b
&bb

Φ µαϕ7
j

˙
˙

b

Ε µαϕ7

Ε µαϕ7

œ œ
#œ #œ

#œ #˙

Ó

Γ µιν7

#œ œ œ nœ

œ

Χ7

œ nœ

œ bœ œ œ œ

3

119

b

∆ µιν7 ( 5)

Φ µιν7

Γ7

b

Α µιν7 ( 5)

Χ µιν7

∆7

bb œ œ œ n œ b œ œ œ b œ œ n œ œ b œ n œ b œ
œ œ œ œ œ œ nœ
œ
b
œ
&
œ
œ nœ bœ bœ œ bœ
œ
123

Γ µιν7

Χ7

Φ µιν7

Β

b7

b jœ jœ
œ œ #œ œ œ œ
œ
b
& b œ nœ œ bœ
127

∆ µιν7

nnn

j

œœ ..

Γ7

j
œ œ œ œ # œj œœ

œ
œ œ
J

3

Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ

Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:

ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.χοµ

Ον Γρεεν ∆ολπηιν Στρεετ − Μυλγρεω Μιλλερ Σολο

b

7

Ε µαϕ7

Χ µαϕ

œœ
œ
œ

&
J Œ
j

j œ
‰ œ œ œ œ

j

5

œ
j
‰ œ œ œ œ b œœ

œœ

œ
œ œ œ bœ Ó

Œ

131

b

∆ µαϕ7

&

∆ µαϕ7

Χ µαϕ7

Ε µιν7

bœ bœ nœ œ #œ œ nœ œ

œ #œ œ #œ ˙
Ó

Α7

#œ œ. œ bœ œ bœ œ bœ

Œ

135

∆ µιν7

Γ7

bœ bœ œ œ
œ
#
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ

&
143

Β

147

#7

b

Ε µαϕ7

Γ7

œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ bœ œ bœ œ
œ
œ
b
œ
œ
œ
œ
bœ œ œ œ
bœ œ bœ œ bœ œ
b

Ε µαϕ7
3

Ó

Ó

Ó
b

∆ µαϕ7


#
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ nœ. Ó
#
œ
œ
& œ #œ
œ bœ
3

3

151

3

3

œ bœ nœ #œ
b
œ
œ

Χ µαϕ7

Ε µιν7

3

b

#œ nœ œ bœ œ nœ

œ œ bœ #œ œ

Ε7
3

3

3

œ œ #œ œ nœ œ bœ nœ
œ
#
œ
b
œ
n
œ


3

155

#

b

Φ µιν7 ( 5)

Α µιν7

Α7

3
bœ bœ bœ œ œ bœ
3
3

œ bœ bœ œ bœ œ œ
œ œ #œ œ œ œ œ œ
3
3

Β µιν7 ( 5)

∆ µιν7

3

Ó

œ œ œ
bœ œ
œ bœ œ œ

œ œ œ

∆ µαϕ7

&

Φ

3

b7

Χ µαϕ7

&

Χ µιν7

‰ # œJ œ # œ
œ bœ bœ œ bœ œ bœ œ
œ

˙˙

j

139

Φ µιν7

#

Χ µαϕ7

Β7

3
3
œ #œ œ œ #œ œ
œ
œ œ œ
n
œ
b
œ
œ
œ
œ
œ bœ bœ nœ
œ œ bœ nœ
œ œ œ
&
œ œ
157

3

3

Ε µιν7

Α7

∆ µιν7 √Γ 7

& #œ œ bœ œ œ Ó

œ.
Ó

Φ µιν7

j b

œ bb ‰ œ ‰ ‰

Β

b7

b

œ‰ œ œ œ

j

œ œ

7
Ε µαϕ
w

159

Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ

Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:

ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.χοµ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful