You are on page 1of 16

Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice

R E K L A M A
PIERWSZA bezpatna gazeta w regionie od 2006 r.
rog Klasztornej i Ogrodowej
Mobile HS EJ
Najmniejsza
na rynku
Neo EJ Plus
Do intensywnej
eksploatacji
Klasyka
gatunku
Bingo XL
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
kasy dla kadego
Autoryzowany partner:
rok IX, nr 15 (167)
06 SIERPNIA 2014
ISSN: 2080-3664
DWUTYGODNIK
region komunikacja
region polityka
wodzisaw inwestycje
Rewolucja na torach
BAL U SENATORA
ZABAWNE
niedocignicia
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h
R
a
c
z
k
o
w
s
k
i
Rewitalizacja linii kolejowej Rybnik chaupki
ma skrci czas podry do 40 minut.
Prezes Rubau Polska, Prezes PKP PLK Remigiusz Paszkie-
wicz i minister Adam Zdziebo s przekonani, e inwestycja
zostanie zakoczona ekspresowo i bdzie powodem do dumy
(zobacz zdjcia z wydarzenia).
Posanka Izabela jest faworytem we wrzeniowych
wyborach uzupeniajcych do senatu.
CZYTAJ OBOWIZKOWO
Motocyklowa
pielgrzymka na
Gr w. Anny
Tysice motocyklistw zjechao 3 sierpnia do groty
Lurdzkiej w dzie czczenia MB anielskiej z Porcjunkuli. Bi-
skup Wiktor Skworc w kazaniu przypomina o rozwadze na
drodze.
Galeria zdj na: GazetaInformator.pl
To bdzie najwiksza
inwestycja kolejowa w Sub-
regionie Zachodnim. Ju
pod koniec padziernika
przyszego roku na trasie
Rybnik Wodzisaw l-
ski chaupki bdzie mo-
na podrowa pocigiem.
i to szybko. Pocig bdzie
mg porusza si ze red-
ni prdkoci 80 km/h.
Wykonawca konsorcjum
firm Rubau Polska, Rubau
construcciones Rubau, Ro-
ver alcisa gwarantuje, e
dziki rewitalizacji drogi
bdzie mona si podro-
wa komfortowo i bezpiecz-
nie. na drodze ma zosta
przebudowane 13 peronw.
Pojawi si na nich nowe
owietlenie, wiaty dla pa-
saerw, zegary oraz me-
gafony. cao bdzie mo-
nitorowana.
Jednak najwaniejsza
wydaje si by wymiana
torw i sieci trakcyjnej na
dugoci 32 kilometrw.
Nowe torowisko oznacza
wzrost poziomu bezpie-
czestwa. na 24 przejaz-
dach kolejowych ma zosta
wymieniona nawierzchnia,
zamontowane nowe owie-
tlenie, urzdzenia kontro-
li ruchu i ostrzegania oraz
rogatki. dziki tej wanej
inwestycji podr bdzie
trwaa 40 minut. Koszt
projektu to 159,7 miliona
LESZEK IWULSKI
Wybory uzupeniajce w
okrgu rybnickim powoli
staj si rytuaem.
Senator Piecha uda si ju
do Brukseli. W zwizku z tym
mamy znowu wybory uzupe-
niajce do senatu. Znamy ju
personalia naszych potencjal-
nych reprezentantw w izbie
wyszej parlamentu. o etat na
Wiejskiej powalczy 7 kandy-
datw. najwiksze formacje
polityczne wysuny do walki
w okrgu rybnickim armaty i
szykuj si do batalii o gosy.
Prawo i Sprawiedliwo repre-
zentowa bdzie posanka iza-
bela Kloc. Partia rzdzca wy-
suna posa Marka Krzka,
natomiast lewica (SLD) chce
by do senatu dosta si Piotr
chmielowski.
Przypomnijmy, e to ju
drugie wybory uzupeniajce.
Poprzednie wygra Bolesaw
Piecha, a elekcja zostaa ogo-
szona z powodu mierci sena-
tora antoniego Motyczki.
Firma Lurka musi usun
usterki, ktre pojawiy si
na placu zabaw w Parku
miejskim.
Jest nowoczesny. Jest ko-
lorowy. i od pocztku budzi
kontrowersje. Urzd Miasta
Wodzisawia lskiego wezwa
wykonawc (frm Lurka) do
usunicia wszelkich niedoci-
gni w inwestycji. Mieszkacy
zasygnalizowali, e poliuretano-
wa nawierzchnia odchodzi i po-
jawiaj si w niej dziury. Firma
ma czas do 6 sierpnia, by zre-
alizowa naprawy, do ktrych
zobowizaa si moc gwaran-
cji ta bowiem obejmuje okres
36 miesicy. Remont ma zosta
wykonany bezpatnie i polega
na usuniciu usterek i wymianie
wadliwych elementw na nowe.
L
z. dofinansowanie z Unii
europejskiej wynioso 98
mln. Perony zostan przy-
stosowane dla potrzeb osb
niepenosprawnych. Pro-
jekt finansowany jest ze
rodkw przeznaczonych
na Program operacyjny in-
frastruktura i rodowisko,
a zadanie nazwane zostao
Polepszenie jakoci usug
przewozowych poprzez po-
praw stanu techniczne-
go linii kolejowych nr 140
i 158 na odcinku Rybnik
chaupki.
Umow podpisano na
peronie nr 1 wodzisaw-
skiego dworca. na uroczy-
stoci pojawili si Stefan
Bakir assanowicz prezes
zarzdu Rubau Polska, pre-
zes zarzdu PKP PLK Remi-
giusz Paszkiewicz, starosta
raciborski adam Hajduk,
minister adam Zdziebo,
pose Ryszard Zawadzki.
Starosta wodzisawski Ta-
deusz Skatua jest zado-
wolony, e inwestycja roz-
pocznie si lada dzie, ale
stawia spraw jasno - dla
nas to dopiero pierwszy
krok. Priorytetem jest przy-
wrcenie ruchu osobowego
w kierunku chaupek i da-
lej na czechy. Bohumin jest
oknem na europ dla cae-
go regionu.
Minister adam Zdziebo
stwierdzi, e nowe po-
czenie musi wyznacza pe-
wien kierunek. - To wane,
eby za t inwestycj szy
inne dziaania. istotne jest
na przykad przywrcenie
ruchu pasaerskiego na tej
trasie i budowa poczenia
z naszym poudniowym s-
siadem. Koleje lskie po-
winny bardziej przychyl-
nym okiem spoglda na
planowane siatki pocze
w naszej czci wojewdz-
twa. Podniesienie prdko-
ci do 80 km/h na pewno
pomoe w podjciu takich
decyzji.
Jednym z dziaa to-
warzyszcych rewitalizacji
linii kolejowej ma by bu-
dowa centrum przesiad-
kowego w Wodzisawiu
lskim. Miasto aktual-
nie prowadzi rokowania w
sprawie przejcia dworca
za symboliczn cen oraz
prowadzi prace geodezyj-
ne.
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
L
2 Wiadomoci GazetaInformator.pl 06 sierpnia 2014, nr 15 (167)
<<
powiat wodzisawski inwestycje racibrz przestpstwa
Zarzut usiowania zabjstwa
dla strzelca z kiewskiego
ocieplony Urzd
Kocio po wodzionce (pki co) nie stanie przy dworcu
Przemysawowi S. grozi kara wizienia na czas nie
krtszy od 8 lat, kara 25 lat lub doywocie.
Termomodernizacja Powiatowego
Urzdu Pracy w Wodzisawiu.
Jedyna frma zainteresowana przerobieniem kota na fontann wycenia swe usugi o 25% droej ni paci magistrat.
racibrz przetargi
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklamzastrzeone.
Redakcja:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Pierwszy
portal w regionie
W S P P R A C A R E D A K C Y J N A
KOMENTARZE DO ARTYKUU
~niech,,,
,,TFUrcy,, [nowiny R-skie]
wystawi kocio na allegro -
dowiedz si ile on wart - a
kas za niego przeznacz
Powodzianom.
Lub inny ,,zBony,, cel ...
Takich nie brakuje.
~@ANTY
Wodzionka to je taki ur jak
w basenach strazackim przy
trzecim peronie na PKP. Te-
ra wiesz czemu tam ma sta
ten zabytek kultury maso-
wej? Pomoga ci... ur je bli-
sko! ;)
~enada
nowiny niech si martwi co
z kotem zrobi a nie wywa-
la fors miejsk na jakiego
dziwolga - niby fontanny.
czy w urzdzie przestali ju
totalnie myle?
~Max
wykonanie misy fontanny z
elementw granitowych czy-
li zbowu wygra trawiski....
ale mam takie jedno pytanie
jeszcze skoro misa ma by z
elementw granitowych to po
co ten paskudny zardzewiay
kocio tam ma by?
Redakcja nie utosamia si z komentarzami,
ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na
forum.raciborz.com.pl
122 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
OPRAC. PS
Dziki termomodernizacji budynek PUP jest nie tylko
bardziej energooszczdny, ale take bardziej estetyczny.
F
o
t
.
L
e
s
z
e
k
I
w
u
l
s
k
i F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
LESZEK IWULSKI
Zakoczyy si ju pra-
ce nad remontem budynku
Wodzisawskiego Powiato-
wego Urzdu Pracy. ich ce-
lem byo przede wszystkim
zmniejszenie iloci energii
wydatkowanej na ogrzewa-
nie ocieplenia. Jednocze-
nie budynek nabra nowe-
go, bardziej estetycznego
wyrazu. najwaniejsz in-
formacj jest jednak to, e
koszty ogrzewania zostan
zredukowane o jakie 45
procent. Remont wykonaa
firma Fobud z Marklowic.
Prace objy m.in. docieple-
nie dachu, izolacj piwnic,
wymian rynien, napra-
w kominw. naprawiono
schody wejciowe oraz po-
rcze. Prace jedynie w mi-
nimalnym stopniu stay na
drodze klientw PUP, gdy
gro z nich byo prowadzone
na zewntrz budynku.
Remont przeprowadzo-
no w duej mierze dzi-
ki rodkom uzyskanym z
Wojewdzkiego Funduszu
ochrony rodowiska. Kwo-
ta poyczki wynosi 220 ty-
sicy zotych. Wsparcie
WFoigW polegao take
na umorzeniu wczeniej
zacignitej poyczki w wy-
sokoci 116 tysicy z. ktra
bya przeznaczona na inwe-
stycje proekologiczne. Pie-
nidze bd sukcesywnie
spacane w latach 2015
2024. nie jest to pierwsza
inwestycja o charakterze
termomoderni zacyj nym.
Powiat ju wczeniej zadba
o zmniejszenie liczby zanie-
czyszcze i oszczdnoci na
energii termomodernizujc
m.in. Zesp Szk ekono-
micznych, Powiatowe cen-
trum Ksztacenia Usta-
wicznego i Zesp Szk
KOMENTARZ NA GORCO
Tadeusz Skatua
Starosta wodzisawski
PUP nie jest pierwszym
obiektem, ktry zosta pod-
dany gruntownej termoder-
nizacji. Po pierwsze takie
inwestycje powoduj, e obni-
one zostaj koszty utrzyma-
nia obiektw. Po drugie dzia-
ania takie s efektywne dla
naszego rodowiska. Wcze-
niej procesy termomoderni-
zacyjne byy prowadzone we
wszystkich budynkach owia-
ty (placwki ponadgimna-
zjalne), ktre nale do gestii
starostwa i ktra nie ukrywam
jest nasz chlub. Przyniosy
to szalone oszczdnoci w go-
spodarowaniu obiektami. Si-
gaj one nawet do 45 procent.
Poddalimy termodernia-
cji rwnie placwki su-
ce opiece zdrowotnej np. w
Lubomi oraz obiekty pomocy
spoecznej jak dPS w gorzy-
cach. dzisiaj podobne zabie-
gi prowadzone s w orodku
zdrowia w Wodzisawiu l-
skim, jak rwnie w Radlinie.
We wszystkich przypadkach
staramy si uzyska wspar-
cie Wojewdzkiego Funduszu
ochrony rodowiska i gospo-
darki Wodnej. nie ukrywam,
e kady z nas chciaby, by
byo ono jak najwiksze. dla
nas jest ono niezwykle wane
i staramy si korzysta z ka-
dej jego formy czy to poy-
czek, czy umorze, czy wresz-
cie dotacji.
Technicznych, Zesp Pla-
cwek Szkolno Wychowa-
czo Rewalidacyjnych, Ze-
sp Szk ekonomicznych.
W kadym przypadku pra-
ce prowadz przede wszyst-
kim do oszczdnoci w ilo-
ci opau, ktry potrzebny
jest do ogrzania budynku.
oznacza to realne oszczd-
noci na iloci zuywanego
wgla. Jednoczenie kada
tona zuytego wgla ozna-
cza, e w atmosferze poja-
wia si duo mniej zanie-
czyszcze.
Przetarg na uczynienie
fontanny z garnka, w ktrym
Nowiny Raciborskie gotowa-
y rekordow zup wodzion-
k, zosta ogoszony w poo-
wie maja. Zakres zamwienia
obejmowa nastpujce robo-
ty budowlane: roboty rozbir-
kowe i ziemne, wykonanie i
monta konstrukcji wsporczej
(stelau) pod kocio, wykona-
nie renowacji, przygotowania
do montau i montau kota,
wykonanie misy fontanny z
elementw granitowych wraz
z podwietleniem, wykonanie
komory technicznej fontanny
wraz z instalacj technologicz-
n, wykonanie utwardzenia te-
renu z kostki betonowej oraz
zieleca wok fontanny, mon-
ta elementw maej architek-
tury na skwerze przy fontan-
nie (awka parkowa, kosz na
odpadki, lampa owietlenio-
wa, tablica informacyjna), wy-
konanie przyczy wodno-ka-
nalizacyjnych i elektrycznego
do komory technicznej oraz
instalacji w obrbie skweru.
W postpowaniu ofer-
t zoya frma P.P.H.U eR-
goBUd Wojciech Ruchaa z
ndzy. Sk w tym, i wyceni-
a ona swoj prac na blisko
205,9 tys. z brutto, podczas
gdy zamawiajcy (urzd mia-
sta) przeznaczy na fnanso-
wanie zamwienia kwot w
wysokoci 145 tys. z brutto.
Poniewa cena oferty znacz-
nie przewysza kwot prze-
znaczon na sfnansowanie
zamwienia postpowanie
zostaje uniewanione na pod-
stawie art. 93, ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo zamwie pu-
blicznych.
pawe strzelczyk
30 czerwca 2014 ro-
ku Prokuratura Rejonowa
w Raciborzu skierowaa do
Sdu okrgowego w gliwi-
cach orodek Zamiejscowy
w Rybniku akt oskarenia
przeciwko Przemysawowi S.
podejrzanemu o usiowanie
zabjstwa, nielegalne posia-
danie broni palnej i amunicji
oraz znacznych iloci narko-
tykw.
Jak ustalono w toku
ledztwa, w nocy z 1 na 2 li-
stopada 2013 roku, w barze
przy ul. kiewskiego, do-
szo do ktni pomidzy Prze-
mysawem S. i dawidem W.
Pierwszy z wymienionych,
zaistniay konfikt postano-
wi rozwiza w sposb rady-
kalny. Po zaopatrzeniu si w
bro paln uda si z powro-
tem do pubu. W jego pobliu
zauway dawida W. Skiero-
wa pistolet w jego kierunku i
odda 6 strzaw. Jeden z po-
ciskw rani pokrzywdzone-
go w nog, pozostae utkwiy
w cianie budynku. Po ca-
ym zdarzeniu Przemysaw S.
wrci do domu, gdzie wkrt-
ce zosta zatrzymany przez
policj. W trakcie przeszuka-
nia jego mieszkania, funkcjo-
nariusze ujawnili, ukryte w
kanale wentylacyjnym, kilka-
dziesit sztuk amunicji oraz
znaczne iloci amfetaminy.
oskarony nie przyzna
si do usiowania zabjstwa
dawida W. Przyzna si na-
tomiast do popenienia po-
zostaych zarzuconych mu
przestpstw. grozi mu kara
pozbawienia wolnoci na czas
nie krtszy od 8 lat, kara 25
lat pozbawienia wolnoci al-
bo kara doywotniego pozba-
wienia wolnoci.
Sceny niczym z flmu gangsterskiego rozegray
si w nocy z 1 na 2 listopada 2013 roku w kompleksie
handlowo-usugowym przy ul. kiewskiego
Kocio po wodzionce nie ma szczcia. Na pamitk bicia
rekordu mia stan koo dworca, pniej w parku przed
sdem, nastpnie znw koo dworca. Gdy ju opracowano
plany i ogoszono przetarg, okazao si, i rodki przewi-
dziane na to przez magistrat s niewystarczajce.
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
Wiadomoci 3 GazetaInformator.pl >>
06 sierpnia 2014, nr 15 (167)
nowe nieboczowy powsta-
n na terenie soectwa Syrynia.
Zajm obszar 37 hektarw.
obecnie to ogromny plac bu-
dowy. Wida ju kilkanacie
domw. docelowo ma by ich
40. gmina Lubomia ju ja-
ki czas temu sfnalizowaa
przetargi na wykonawcw po-
szczeglnych zada, a prace
zwizane z budow nowej wsi
ruszyy. Zgodnie z umowami
sieci wodocigowa, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, a take
drogi maj by gotowe w lipcu
2015 roku. Buduje je katowic-
ka frma Haller za 16,8 mln z.
W tym samym terminie goto-
we powinny by sieci elektro-
energetyczne, teletechniczne i
owietlenie uliczne.
W 2016 roku oddane do
uytku zostan budynki uy-
tecznoci publicznej: m.in. re-
miza, budynek komunalny (z
mieszkaniami dla tych, ktrzy
uznali, e nie chc lub nie po-
trzebuj nowych domw), bo-
isko sportowe i przestrze tzw.
Klub chce wystartowa
w rozgrywkach IV lskiej
ligi.
Mimo e rozgrywki ligowe
ruszaj ju 9 sierpnia, terminarz
jest ustalony i nie ma w nim wo-
dzisawskiej odry, to czonko-
wie zarzdu nie trac nadziei na
pozytywne rozpatrzenie sprawy
czonkostwa. Wniosek o wst-
pienie w szeregi ZPn, kt-
re miao przynie moliwo
wystpienia w rozgrywkach iV
lskiej ligi zosta zoony 9 lip-
ca. Stwierdzono jednak, e nie
podlega on rozpoznaniu. odra
zgosi si po opini do biura
prawnego i Rzecznika Prawa
Zwizkowego PZPn. Tam nie
byo zastrzee zwizanych z
nabyciem czonkostwa, dlatego
Zarzd zdecydowa si wysa
kolejne pismo. do tej pory nie
otrzyma jednak odpowiedzi.
PZPS podj decyzj w
sprawie raciborskiej dru-
yny.
Podczas ostatniego po-
siedzenia Zarzdu Polskie-
go Zwizku Piki Siatkowej
podjte zostay decyzje do-
tyczce rozgrywek i i ii li-
gi kobiet i mczyzn w sezo-
nie 2014/2015. Ju wiemy, e
AZS Rafako Racibrz zostaje
w ii lidze. Klub, ktry podczas
ostatniego sezonu spad do iii
ligii, wystpi do PZPS z wnio-
skiem o wpis do rozgrywek ii
ligi. Zwizek przychyli si do
wniosku, gdy wiele klubw ze
wzgldw fnansowych nie de-
cyduje si na gr na wyszym
poziomie, nawet mimo awansu
wywalczonego na boisku. Std
ligi s uzupeniane druynami
zgaszajcymi tak gotowo,
tak jak miao to miejsce w
przypadku Rafako. Uchwalo-
no take terminarz rozgrywek
w sezonie 2014/2015. Pierwsze
mecze ii ligi mczyzn rozegra-
ne zostan 27 wrzenia 2014, a
ostatnie 3 maja 2015 roku.
Wniosek o uznanie
lzakw za mniejszo w
Sejmie.
140 254 - tyle dokadnie
podpisw udao zebra si pod
wnioskiem o uznanie lzakw
za mniejszo etniczn. Pod-
pisy trafy ju do Kancelarii
Sejmu. W zbieranie podpisw
zaangaowany by Ruch auto-
nomii lska, Stowarzyszenie
osb narodowoci lskiej,
lska Ferajna, Zwizek l-
zakw, niektre koa Zwizku
grnolskiego oraz liczni wo-
lontariusze. obecnie w Kance-
larii Sejmu trwa liczenie pod-
pisw. Jeli wszystko pjdzie
zgodnie z planem, ju wkrtce
Komitet inicjatywy Ustawo-
dawczej otrzyma z tego licze-
nia raport.
Na cao prac miasto
wydao ponad 200 tysicy
zotych.
na terenie osiedla emma w
Radlinie wci trwaj prace ma-
jce na celu uporzdkowanie te-
renu. W miejscu starych, szpe-
ccych krajobraz garay stany
nowe, zbudowano parking, a
take otwarto jezdni. Z kolei
za trzynastk, jednym z bu-
dynkw mieszkalnych, powsta
skwer zieleni z awkami. Kolo-
nia emma jest jedn z pereek
regionalnej architektury, dla-
tego nowe lampy nawizuj do
tych z przeomu XiX i XX wie-
ku. Zakad gospodarki Komu-
nalnej przystpi do obsadzenia
zieleni wzdu gwnego boiska
na orliku. W tym roku ma take
powsta drewniany most.
wodzisaw lski sport
racibrz sport
region polityka
radlin inwestycje
ODRA WALCZY O
cZonKoSTWo W ZPn
aZS RaFaKo
W dRUgieJ LidZe
Ra ZeBRa 140 254
PodPiSW
eMMa PiKnieJe
nowe nieboczowy w budowie
W przyszym roku ma by gotowa
wiksza cz nowych nieboczw.
ndza inwestycje
wodzisaw lski policja
PoMyS na
ReKULTyWacJ WiRoWni
UJaRany FeSTiWaL
lubomia inwestycje
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator
Szczegy na: raciborz.com.pl
KONKURS DOMU KSIKI W WODZISAWIU!
Gdzie w regionie powstaje pierwsza tnia solankowa?
Nagrod: Atlas samochodowy
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Jedyne czego zabraknie w Nowych Nieboczowach to szkoa.
Modzie i dzieci bd musiay dojeda na zajcia do szkoy
w Syryni. Na zdjciu cz osiedla domw jednorodzinnych
w Nowych Nieboczowach.
Na terenie osiedla Marcel ma jeszcze powsta skatepark.
paulina krupiska
Akwen wodny, ldo-
wisko dla lekkich samo-
lotw i tor saneczkowy.
Projekt rekultywacji wi-
rowni Babice ii przewiduje
przede wszystkim uksztato-
wanie zbiornika powyrobi-
skowego i utworzeniu w je-
go centralnej czci zielonej
wyspy dla ptactwa - gmina
zyska na swoim terenie 15-
hektarowy akwen o rekre-
acyjnym charakterze. - To
ekologiczna wysepka, ktra
tworzy si samoistnie z po-
puczyn po przerbce kruszy-
wa. Wysepka samoistnie si
zazielenia rolinnoci ba-
gienn. Bardzo adnie to wy-
glda, a ptaki ju zdyy si
na niej zadomowi, widujemy
abdzie i kaczki - wyjania
andrzej Baran, kierownik ru-
chu zakadu przerbczego.
Projekt przewiduje te in-
ne bardzo ciekawe elemen-
ty. na grobli midzy dwoma
wirowniami powstaje pas
startowy dla lekkich kon-
strukcji lotniczych o szero-
koci 38 metrw i dugo-
ci ponad 560 metrw. - To
oczywicie dopiero pierwszy
etap przedsiwzicia, ale ju
teraz wykorzystaniem l-
dowiska interesuj si mi-
onicy lotnictwa z terenu
powiatu - tumaczy andrzej
Baran. natomiast w ssiedz-
twie akwenu usypywany jest
kopiec z przeznaczeniem na
tor narciarsko-saneczkowo-
rowerowy. Teren wyrobiska
zostanie obsiany traw, zasa-
dzone zostan drzewa i krze-
wy, a wok wyrobiska ma
powsta utwardzona cieka
rowerowa. Prace rekultywa-
cyjne zostan ostatecznie za-
koczone do roku od zako-
czenia wydobycia, czyli do
2019 roku.
A
P
L
P
P
A
RegIoN
w skrcie
PISudSKIego bdZIe
NIePRZejZdNA
6 sierpnia ruszaj prace zwi-
zane z budow kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej
w Wodzisawiu lskim.
W zwizku z tym ulica Pisud-
skiego bdzie nieprzejezdna,
a objazd przeprowadzony zo-
stanie przez rynek. Prace po-
trwaj co padziernika.
ZmIANy W
RoZKAdZIe PKS
na prob pasaerw doje-
dajcych do pracy w soboty
zmieniono rozkad autobusw
relacji Wodzisaw lski
godw przez Wilchwy,
Skrzyszw. autobusy z Wo-
dzisawia bd kursowa o
godz. 10.45 i 13.25, natomiast
z godowa o godz. 8.09 i 11.09.
Ponadto na linii nr 4 auto-
bus odjedajcy dotychczas
z Bluszczowa do Wodzisawia
l. o godz. 8.00 w dni robocze
rozpocznie kurs w Rogowie na
przystanku Rogowiec o godz.
7.58.
RAToWALI NIedoSZe-
go SAmobjC
3 sierpnia przy ulicy Przemyso-
wej w Wodzisawiu lskim
30-letni mczyzna siedzia na
zewntrznym parapecie okna
na szstym pitrze budynku z
zamiarem popenienia samo-
bjstwa. Policjanci prowadzili
dugotrwae negocjacje. Po wielu
godzinach przyniosy one skutek
i niedoszy samobjca dobrowol-
nie wyszed z mieszkania.
beZRoboCIe SPAdA
o 82 osoby uszczupli si w lip-
cu rejestr Powiatowego Urzdu
Pracy w Raciborzu. nadal
jednak bez zatrudnienia of-
cjalnie pozostaj 2794 osoby.
W tym okresie zgoszono i po-
zyskano 271 ofert pracy.
SZKoA SKRojoNA NA
mIAR
W Pietrowicach Wielkich
rozpocz si projekt Szkoa
skrojona na miar Programy
rozwojowe dla szk w gminie
Pietrowice Wielkie. Projekt ma
polega przede wszystkim na
wdroeniu przedsiwzi takich
jak: zajcia wyrwnawcze, dodat-
kowe, korekcyjne, indywidualne
poradnictwo psychologiczne,
wycieczki edukacyjne, doradz-
two zawodowe dla uczniw
gimnazjum, analiz moliwoci
intelektualnych, emocjonalnych
uczniw oraz przyczyn ich niepo-
wodze szkolnych.
SKWeR W KoNKuRSIe
Do tegorocznego konkursu
najlepsza Przestrze Publicz-
na zakwalifkowanych zostao
45 inwestycji z caego woje-
wdztwa lskiego. Wrd
projektw znalaz si projekt
zagospodarowania Skweru
im. Ks. Praata Stefana Pieczki
w Raciborzu. do konkursu
zakwalifkoway si take dwie
okoliczne gminy - Lubomia
(budowa wietlicy w grabw-
ce) oraz Rydutowy (budowa
parku sensorycznego).
RemoNT budyNKu oSP
Ju wkrtce ochotnicza Stra
Poarna w babicach bdzie
miaa do dyspozycji nowy bu-
dynek. niedugo rozpocznie
si jego remont, ktry obejmie
docieplenia elewacji, stropoda-
chu, wykonanie izolacji prze-
ciwwilgociowej, pokrycia da-
chowego, monta okna i drzwi
oraz bramy garaowej.
rynku. istniejce nieboczowy
znajduj si w niecce budowa-
nego zbiornika przeciwpowo-
dziowego Racibrz dolny w
zwizku z czym zostay prze-
znaczone do likwidacji. Suchy
zbiornik powodziowy Racibrz
dolny ma od 2017 roku chro-
ni ok. 2,5 mln mieszkacw
dorzecza odry - od Raciborza
do Wrocawia. Wart ok. 1 mld
z umow na budow zbiornika
podpisano w czerwcu ub. roku.
Prace ruszyy w lipcu, maj za-
koczy si w styczniu 2017 r.
Przed rozpoczciem tej inwe-
stycji przez lata trway protesty
mieszkacw wsi pooonych
na jego przyszym terenie. Je-
dynie mniejsza ich cz zgo-
dzia si opuci swoje domy
za rekompensatami. na chwi-
l obecn wie jest jeszcze za-
mieszkana. Mieszkacy swoje
domy maj opuci do koca
2015 roku.
F
o
t
.
U
M
R
a
d
l
i
n
W Wodzisawiu po-
licja zatrzymaa cztery
osoby z marihuan.
Festiwal najcieplej-
sze Miejsce na Ziemi na
stae wpisa si w kalen-
darz imprez w Wodzisa-
wiu. Policjanci zatrzymali
4 osoby, ktre postanowi-
y uprzyjemni sobie im-
prez skrtem. Pierwszy z
zatrzymanych to 34-latek,
przy ktrym funkcjona-
riusze znaleli p grama
trawki. drugi modzie-
niec, ktry wpad w rce
policjantw z 0,66 g su-
szu ma 23 lata. najwicej,
bo a 2g maryki mia
przy sobie 21-latek. To, e
palenie to nie tylko m-
ska sprawa, udowodnia
21-letnia dziewczyna, u
ktrej policjanci znaleli
p grama ziela. Marihu-
ana jest w wietle polskie-
go prawa uznana za rodek
oduajcy, a za posiadanie
nawet ladowej iloci ta-
kich rodkw mona sp-
dzi 3 lata w wizieniu.
GazetaInformator.pl 06 sierpnia 2014, nr 15 (167)
<< 4 edukacja
R E K L A M A
F
o
t
.
M
u
z
e
u
m
w
R
a
c
i
b
o
r
z
u
F
o
t
.
S
z
l
a
c
h
e
t
n
a
P
a
c
z
k
a
Podarowany przez Pana Eckarda Alkera (na zdj.)
cykl grafk James Joyce. Ulysses liczy ponad 60 rycin.
W akcj kadego roku angauj si zarwno dzieci jak
i doroli. Zdjcie z ostatniego fnau Szlachetnej Paczki.
racibrz kultura
Muzeum w Raciborzu
wzbogacio si o cenny dar.
Jest nim kolekcja grafik i
obrazw artysty, ktrego
korzenie sigaj Raciborza
(ur. 1936) eckarda alkera.
alker od zakoczenia wojny
mieszka w niemczech. Jest
cenionym malarzem i grafi-
kiem. Jego twrczo mona
podziwia na wystawach ca-
ej europy (wystawia m.in.
w Bernie, Monachium, Pa-
ryu, oslo, Frankfurcie).
grafiki, ktre artysta
przekaza artysta zatytu-
owane s James Joyce.
Ulysses. To zbir ponad
60 rycin, ktre jak przy-
znaje malarz, inspirowane
byy twrczoci mistrzw
dawnych (jak Henri Ma-
tisse i Rene Magritte) oraz
twrcw yjcych po dzi
dzie. grafiki te s niejako
uzupenieniem dla kolekcji
akwafort i litografii, ktre
alker ju wczeniej poda-
rowa raciborskiemu mu-
zeum. grafik i malarz znaj-
duje si przede wszystkim w
formach maych, monument
jest mu obcy. Rzeczywisto
woli zamyka w szczegle.
Jego pasj jest dubanie w
detalu, pogbianie istoty
rzeczy. inspiracje do swo-
ich prac czerpie ze spotka-
nia zarwno ze sztuk, jak i
z codziennoci.
artysta ju dwukrotnie
goci ze swoj twrczoci
w naszym miecie (w 2004
i 2010 r.). eckard alker jest
rwnie laureatem nagro-
dy Kulturalnej lska Kraju
Zwizkowego dolnej Sakso-
nii. nagrod t przyznaje od
1977 roku dolnosaksoski
rzd krajowy. Jej laureatem
jest m.in. prof. Jerzy Mio-
dek, oficyna wydawnicza
atut, czy historyk andrzej
niedzielenko.
Joyce w Raciborzu
niemiecki artysta eckard alker przekaza
raciborskiemu muzeum kolekcj swoich grafk.
LESZEK IWULSKI
5 basenw
2 zjedalnie
sauny, jacuzzi
grota niena
rwca rzeka
Orodek Sportu i Rekreacji
ul. Zamkowa 4, Racibrz, tel. 32 415 37 17
www.h2ostrog.raciborz.pl
Zapraszamy!
Bilety ju od
5 z za godzin
od osoby!
Ju otwarte!
Zosta bohaterem!
racibrz - akcje charytatywne
Szlachetna paczka
szuka wolontariuszy.
Szlachetna Paczka ju od 14
lat pomaga rodzinom yjcym
w biedzie, osobom starszym,
samotnym, niepenospraw-
nym, rodzinom wielodziet-
nym. daje impuls do zmia-
ny i informacj: jeste wany!
dla 74% wolontariuszy udzia
w Paczce by najwaniejszym
wydarzeniem w yciu! Tylko
tam, gdzie w czerwcu zgosi
si lider, Szlachetna Paczka w
grudniu dotrze z pomoc im-
pulsem do zmiany do potrze-
bujcych rodzin. W Raciborzu
liderkami rejonu zostay anna
ciela i anna Jakowiak. Teraz
trwaj poszukiwania wolonta-
riuszy, ktrzy pniej wybior
rodziny, poznaj ich potrzeby i
przygotuj dla nich paczki. W
tym roku na pomoc moe li-
czy a 68 rodzin. Kady, kto
chce pomc powinien wype-
ni formularz zgoszenia na
stronie internetowej www.su-
perw.pl. Pniej naley czeka
na telefon od lidera.
L
18 lipca w Mszanie miao
miejsce spotkanie z miesz-
kacami powicone skut-
kom budowy autostrady a1
w pobliu miejscowoci. W
spotkaniu oprcz mieszka-
cw wzili udzia posowie
na sejm grzegorz Matusiak i
Jerzy Szmit (pose z olsztyna
- przewodniczcy podkomisji
staej ds. transportu drogo-
wego i drogownictwa), wjt
gminy Mirosaw Szymanek
ze swoim zastpc Baejem
Tatarczykiem i przewodni-
czcy Rady gminy Mirosaw
andreczko.
Spotkanie przebiego nie-
jako dwufazowo. W pierw-
szej czci wjt wyjania, w
jaki sposb bd przebiega
remonty, ktrych realizacja
jest koniecznoci wynikaj-
c z fatalnego stanu drg, po
ktrych poruszay si cia-
rwki dowoce ludzi, sprzt
i materiay na budow auto-
strady. Wjt Szymanek nie
tylko nakreli zakres robt
i wskaza kluczowe elementy
przyszych i ju rozpocztych
prac, ale rwnie uzasad-
ni wybr kierunkw dzia-
a. Ponadto Szymanek za-
rysowa niebezpieczestwa,
ktre gro procesom reno-
wacji i modernizacji cigw
komunikacyjnych w gminie
z uwagi na pominicie tych
inwestycji w planach Urz-
du Marszakowskiego. Tu
wjt zaznaczy, e w najbli-
szej perspektywie nie ma
szans na powaniejsze re-
monty. Staramy si uzmy-
sowi wag problemu Za-
rzdowi drg Wojewdzkich
i liczymy, e jakie rodki zo-
stan przesunite na nasz te-
ren. To wane, bo zwrmy
uwag na to, e teren Msza-
ny to niejako cznik pomi-
dzy 100tysicznym miastem
Jastrzbie Zdrj i rwnie du-
ym powiatem wodzisaw-
skim. i to u nas mieszkacy
mog wjecha na autostrad.
a droga wojewdzka dW 933
przebiegajca przez gmin
jest w bardzo zym stanie. Po
GazetaInformator.pl 06 sierpnia 2014 nr 15 (167) dodatek tematyczny 15/2014
PLUSY BIZNESU DLA
region komunikacja
Udrki po autostradzie
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw, obsuga frm
materiay eksploatacyjne
kasy fskalne, wagi, metkownice
NOW
O!
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. 32 415 98 18
Pierwsza kasa fskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym
KUPUJC
KAS FISKALN

3 M
IESICE
REKLAMY
G
RATIS!
R E K L A M A
F
o
t
.
L
e
s
z
e
k
I
w
u
l
s
k
i
LESZEK IWULSKI
Dla komentatorw z Warszawy to wielki skok cywilizacyjny.
Dla mieszkacw mszany nierzadko byo to pasmo cierpie.
Wjt Mszany Mirosaw Szymanek apeluje, by wszelkie roszczenia i uwagi zgasza do gminy.
Wtedy jest wiksza szansa na uzyskanie pomocy ze strony urzdnikw.
prostu jest niebezpieczna dla
wszystkich uytkownikw
ruchu. Koleiny zagraaj sa-
mochodom, a brak chodni-
ka stanowi niebezpiecze-
stwo dla pieszych. na dzie
dzisiejszy droga dW 933 nie
ley w polu zainteresow ania
urzdu marszakowskiego.
Bdzie ona powanie mo-
dernizowana dopiero w la-
tach 2018-2020.
druga cz spotkania
powicona zostaa przede
wszystkim sprawom miesz-
kacw, ktrzy w jaki spo-
sb ucierpieli na skutek bu-
dowy a1. Wachlarz skarg,
utyskiwa, uwag, prb i
apeli by bardzo szeroki.
Pojawia si kwestia haa-
su, ktry odbiera mieszka-
com moliwo spokojnego
mieszkania. Jedna z miesz-
kanek Poomi mwia o
zniszczonej drodze dojazdo-
wej do swojego pola. Miesz-
kaniec Skrzyszowa ali si,
e przez budow autostra-
dy warto majtku, na kt-
ry pracowa cae ycie dra-
stycznie spada. Prace nad
a1 doprowadzay nawet do
wyschnicia studni. W reak-
cji na wypowiedzi niektrych
mieszkacw obecni na sali
posowie zdecydowali si na
zoenie na najbliszym po-
siedzeniu sejmu interpelacji
dotyczcej spraw mieszka-
cw gminy. Rwnie wjt
zadeklarowa pomoc w roz-
wizaniu problemw oby-
wateli jego gminy. Zaapelo-
wa on do mieszkacw, by
zgaszali swoje roszczenia i
przedstawiali je w Urzdzie
gminy. Procedura taka po-
zwoli na uporzdkowanie
liczby i ksztatu spraw oraz
na nakrelenie scenariuszy
ich rozwizania.
miasto Daje WDk
remak poDWykonaWc rafako
Na ostrogu uzbroj
tereny pod inwestycje.
Racibrz ogosi prze-
targ na uporzdkowanie i
uzbrojenie terenw inwe-
stycyjnych typu brownfield
(tereny pod inwestycje na
bazie ju istniejcych bu-
dynkw i infrastruktury
poprzemysowe. ich prze-
ciwiestwem s tereny ty-
pu greenfield - czyli takie,
gdzie przedsibiorca bu-
duje si od podstaw), w
tym rwnie na komplek-
sowe uzbrojenie terenw
w obrbie ulic cecylii i
Komunalnej. Roboty maj
obj zdjcie nawierzchni,
czyli ponad 750 metrw
kwadratowych pyt dro-
gowych oraz zdjcie war-
stwy humusu, budow sie-
ci kanalizacji deszczowej
z rur PcV o dugoci 185
metrw, sieci kanalizacji
sanitarnej o dugoci 80
metrw, przebudow ist-
niejcej sieci teletechnicz-
nej oraz pooenie nowe-
go wiatowodu, budow
nowego odcinka drogi za
asfaltobetonu o dugoci
135 metrw i szerokoci
6,5 metra, monta prze-
pustw i rur osonowych
pod drog, przestawienie
supa owietleniowego w
miejscu istniejcego ron-
da, przebudow istniej-
cego ogrodzenia oraz na
samym kocu uporzdko-
wanie terenu i humusowa-
nie oraz obsianie traw.
oferty mona skada do
12 sierpnia. Wykonawca
ma 3 miesice od podpisa-
nia umowy, by zrealizowa
inwestycje.
opolskie przedsi-
biorstwo bdzie wsp-
pracowa z Rafako przy
realizacji inwestycji w
Szczecinie.
Rafako podpisao umo-
w z Remakiem na monta
dwch linii technologicz-
nych dla Zakadu Termicz-
nego Unieszkodliwiania
odpadw Szczeciskiego
obszaru Metropolitalne-
go. czna warto umowy
opiewa na ponad 12,5 milio-
nw. inwestycja bdzie re-
alizowana w okresie od lipca
2014 do lipca 2015r. gw-
nym wykonawc szczeci-
skiej jest Mostostal Warsza-
wa. Kontrakt opiewa na 662
miliony i zosta podpisany w
lipcu 2012r. 255 milionw
to wsparcie unijne, 280 mi-
lionw natomiast trafio na
inwestycj z Wojewdzkie-
go Funduszu ochrony ro-
dowiska. W ramach umowy
Rafako ma zaprojektowa,
dostarczy i zamontowa
czci do dwch linii spalar-
ni. Ta ostatnia ma si ska-
da rusztu, kota i instalacji
oczyszczania spalin.
Remak to firma, kt-
rej gwny profil dziaal-
noci okrela dziaalno
w zakresie usug remonto-
wych i modernizacyjnych
kotw parowych i wod-
nych oraz monta urzdze
energetycznych, instalacji
odsiarczania spalin, insta-
lacji przemysowych i ru-
rocigw. Powstaa w 1970
r. jako firma pastwowa.
na chwil obecn zatrud-
nia 900 osb. Przedsibior-
stwo chwali si szczeglnie
kadr. Jego konstruktorzy
i technolodzy s autorami
wielu oryginalnych techno-
logii i rozwiza technicz-
nych. Firma realizowaa
inwestycje m.in. w Mann-
heim, w Bechatowie, grain,
Sostanj, neurath, Westfa-
len, eemshaven i w czsto-
chowie.
L
racibrz - gospodarka
L
racibrz - gospodarka
GazetaInformator.pl 06 sierpnia 2014, nr 15 (167)
<< 6
PLUSY BIZNESU DLA
Kilka kredytw, kilka
rat do pacenia kadego
miesica, jedna w okienku
na poczcie, inna w banku
obok, z kolejn zawsze jest
kopot, kada to dodatko-
we koszty przeleww. czas
z tym skoczy. Kredyt
konsolidacyjny w naszym
oddziale Tanie - kredy-
towanie.com w Wodzi-
sawiu lskim przy uli-
cy Kubsza 23 to najlepsze
rozwizanie, a dodatkowo
otrzymasz telefon Nokia
w prezencie! nie zwlekaj i
odbierz swoj nagrod ju
dzi!
- Zacignicie kredytu
lub kupowanie na raty sta-
o si powszechne i bardzo
atwe. Pod wzgldem ilo-
ci i wartoci zaciganych
rocznie kredytw. daleko
nam wprawdzie do Stanw
Zjednoczonych czy anglii,
gdzie spoeczestwo od lat
przyzwyczajone jest do y-
cia na kredyt, ale w ob-
liczu zmian jakie zacho-
dz powinnimy zacz
si uczy jak zarzdza
swoimi kredytami, by nie
stanowiy one duego ob-
cienia dla naszego do-
mowego budetu. dobrym
rozwizaniem jest konsoli-
dacja wszystkich kredytw
zacignitych w innych in-
stytucjach mwi dawid
Somian, dyrektor gene-
ralny firmy Tanie-kredy-
towanie.com. Polega ona
na spacie wczeniej zaci-
gnitych kredytw, limitw
na kartach kredytowych i
innych zobowiza, jed-
nym kredytem rozoonym
na kilka lat, maksymalnie
do 150 miesicy. Rata pa-
cona z nowego kredytu jest
nisza od sumy dotychczas
paconych rat. W ten spo-
sb mona obniy wyso-
ko miesicznej raty. do-
datkowo zaoszczdzimy na
odsetkach wybierajc kre-
dyt z niszym oprocento-
waniem ni to, jakie mamy
aktualnie na karcie kredy-
towej czy w kredycie go-
twkowym.
Firma Tanie-kredyto-
wanie.com oferuje przy
takich kredytach duo ni-
sze oprocentowanie ni
przy standardowej ofercie,
dziki czemu mona zaosz-
czdzi na odsetkach, jakie
dotychczas si spacao.
Pamitajmy, e konsolida-
cja w naszym oddziale to
same korzyci jedna ra-
ta, mniejsze odsetki i tylko
jedna patno co miesic,
tym samym oszczdza-
my pienidze, czas i ner-
wy. dodatkowo decydujc
si na kredyt ju na kwot
2000 z otrzymujemy nowy
telefon Nokia!
R E K L A M A
wodzisaw lski finanse
korzystny kredyt konsolidacyjny
region - prawo
Artyku sponsorowAny
wodzisAw lski, ul. kubszA 23, tel. 32 750 63 78
wodzislAw@tAnie-kredytowAnie.com
ory, ul. kociuszki 1/19, tel. 32/ 720 30 21
zory@tAnie-kredytowAnie.com
poniedziAek- pitek 9.00- 18.00
telefon nokia w prezencie.
F
o
t
.
M
a
r
z
e
n
a
R
u
c
z
a
j
KRedyT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503
Doradztwo prawne Grzegorz Urbas
wiadczy usugi w dogodnych cenach.
oDsZkoDoWanie
Za opniony lot
Nawet 600 euro za trzy
godziny spnienia.
Okres wakacji to czas urlo-
pw, wypoczynku i niejedno-
krotnie podry lotniczych.
Zdarza si, e lot zostaje od-
woany albo opniony. gdy
to opnienie jest znaczne, tzn.
pasaerowie przybd do miej-
sca docelowego trzy godziny lub
wicej po pierwotnie przewi-
dzianej przez przewonika lot-
niczego godzinie przylotu moe
przysugiwa odszkodowanie.
Kwestie te reguluje Rozporz-
dzenie (We) nR 261/2004 Par-
lamentu europejskiego z dnia
11 lutego 2004 r. ustanawiajce
wsplne zasady odszkodowania
i pomocy dla pasaerw w przy-
padku odmowy przyjcia na po-
kad albo odwoania lub duego
opnienia lotw. Pasaerowie
otrzymuj odszkodowanie w
wysokoci odpowiednio: 200
eUR dla wszystkich lotw o
dugoci do 1 500 kilometrw;
400 eUR dla wszystkich lotw
wewnatrzwsplnotowych du-
szych ni 1 500 kilometrw i
wszystkich innych lotw o du-
goci od 1 500 do 3 500 kilome-
trw; 600 eUR dla wszystkich
innych lotw.
niemniej takie opnienie
nie rodzi po stronie pasaerw
prawa do odszkodowania, je-
eli przewonik lotniczy jest w
stanie dowie, e odwoanie
lub due opnienie lotu jest
spowodowane zaistnieniem
nadzwyczajnych okolicznoci,
ktrych nie mona byo unik-
n pomimo podjcia wszel-
kich racjonalnych rodkw, to
jest okolicznoci, ktre pozo-
staj poza zakresem skutecznej
kontroli przewonika lotnicze-
go. W tych kwestiach istnieje
kilka orzecze Trybunau Spra-
wiedliwoci Unii europejskiej.
Trybuna orzek m.in. e pro-
blem techniczny, ktry wystpi
w statku powietrznym, skutku-
jcy odwoaniem lotu, nie jest
objty pojciem nadzwyczajne
okolicznoci w rozumieniu te-
go przepisu, chyba e problem
ten jest nastpstwem zdarze,
ktre ze wzgldu na swj cha-
rakter lub rdo nie wpisuj
si w ramy normalnego wyko-
nywania dziaalnoci danego
przewonika lotniczego i nie
pozwalaj mu na skuteczne
nad nimi panowanie. docho-
dzi odszkodowania mona w
kilku trybach.
LOKAL do wynajcia!
w Raciborzu
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail:
biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22
Artyku sponsorowAny
zAprAszAmy do biurA:
dorAdztwo prAwne mgr grzegorz urbAs
47-400 rAcibrz, ul. drzymAy 36/1
tel. 513-195-206
grzegorz@prAwnik-urbAs.pl
GazetaInformator.pl >>
06 sierpnia 2014, nr 15 (167)
7
PLUSY BIZNESU DLA
R E K L A M A
racibrz handel region - wypoczynek
Z dala od miejskiego zgieku, w otoczeniu rudzkich lasw znajdziesz to, czego szukasz.
tu kupisz wszystko, co powinno
si znale w twojej kuchni.
hotel spa laskoWo
- twoja oaza spokoju
tescoma stawia na jako
Chwila relaksu
osoby, ktre chc chocia
na chwil zapomnie o co-
dziennoci, zrelaksowa si,
wypocz powinny odwiedzi
Hotel Spa LaSKoWo. To na-
prawd niezwyke miejsce na
mapie wojewdztwa lskie-
go. Hotel mieci si w Janko-
wicach 20 km od gliwic, Ra-
ciborza i Rybnika. otaczaj go
przepikne, rudzkie lasy. gocie
do dyspozycji maj klimatyzo-
wane pokoje, pokoje de Luxe,
apartamenty rodzinne, domek
letniskowy oraz hotelowe SPa,
ktre nazywane jest Stref Re-
laksu. Jacuzzi, grota solna, a-
nia parowa, sauna sucha - to
tylko niektre z atrakcji. Stre-
fa Relaksu to rwnie masae,
zabiegi oczyszczajce, nawila-
jce, odmadzajce i ujdrnia-
jce. Kademu przecie naley
si odrobina przyjemnoci.
Regionalne smaki
Tradycja, prostota, regio-
nalny smak i kunszt. Potrawy
serwowane w Restauracji LA-
SKoWo zadowol kadego.
Znajd tutaj co dla siebie mi-
onicy domowych obiadw.
lski ros ze swojskim ma-
karonem, cysterski ur, wiejski
garnek duszony nad ogniskiem,
regionalna rolada woowa, pie-
rogi czy pier z kaczki to niekt-
re dania z menu restauracyjne-
go. Restauracja czynna jest 7
dni w tygodniu. natomiast w
soboty zapraszamy na wsplne
Artyku sponsorowAny
Hotel spA lAskowo
ul. rAciborskA 62
47-430 JAnkowice
tel.: 32 746 29 00, 600 391 900
emAil: recepcJA@lAskowo.pl
F
o
t
.
H
o
t
e
l
S
p
a
L
A
S
K
O
W
O
F
o
t
.
R
a
d
o
s

a
w
S
z
a
b
l
i

s
k
i
Hotel, Restauracja, Spa
- wszystko czego szukasz znajdziesz w Hotelu Spa LASKOWO.
Sklep Tescoma zosta otwarty 1 sierpnia.
Mieci si na ulicy Mickiewicza w Raciborzu.
oryginalny design, r-
norodno kolorystyczna
oraz szeroki asortyment de-
cyduj o tym, e akcesoria
oferowane przez Tescom
s odpowiednie dla kadego
rodzaju kuchennego wn-
trza. interesuje nas rozwj
i nowe technologie, dlatego
do produkcji uywamy naj-
wyszej jakoci materiaw.
Ponadto, dbao o estetyk
oraz idealne wykoczenie
poszczeglnych akcesoriw
sprawia, e przebywanie w
kuchni staje si przyjemno-
ci.
Akcesoria kuchennie
znajdujce si w naszym
sklepie podzielono na po-
szczeglne dziay, dziki
czemu z atwoci odszu-
kasz produkt, ktrego po-
szukujesz. Tescoma oferu-
je wszystko, co przydatne
do przygotowania, gotowa-
nia, pieczenia, serwowania
i przechowywania potraw.
Produkty posiadaj od 3 do
10 lat gwarancji oraz atest
TV. Szeroki wachlarz ak-
cesoriw kuchennych Te-
scomy wzogacono o ofert
dla dzieci. Wszystkim pro-
duktom Bambini przezna-
czonym dla najmodszych,
przyznao certyfikaty.
Tescoma to lider na
wiatowym rynku producen-
tw akcesoriw do kuchni i
jadalni. nowo otwarty sklep
w Raciborzu jest czwartym
na polskim gruncie oddzia-
em tej dziaajcej od ponad
dwudziestu lat czeskiej fir-
my. Jako, walory estetycz-
ne proponowanych produk-
tw i dobra cena wpywaj
na to, e nawet najbardziej
wymagajacy klienci znajd
tu co dla siebie.
Artyku sponsorowAny
tescomA
ul. AdAmA mickiewiczA 7
47-400 rAcibrz
tel. 32 451 50 39
poniedziAek-pitek 9.00-17.00
sobotA 9.00-13.00
www.tescomA.com.pl
KRedyT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
790 501 503
grillowanie z Szefem Kuchni
Pawem Kaczmarkiem.
Aktywny wypoczynek
Po smacznym obiedzie
i chwili relaksu w naszym hote-
lu mona uda si na wyciecz-
k. Funkcjonuje u nas wypoy-
czalnia rowerw oraz kijw do
nordic walking z nawigacj gPS.
Z ni atwiej bdzie dotrze do oko-
licznych atrakcji turystycznych,
a jest ich cakiem sporo. Wypoy-
czy tutaj mona zarwno rowery
damskie, mskie oraz dziecice.
Niezapomniana uro-
czysto
Marzysz o niezwykym
weselu w przepiknej opra-
wie? a moe chcesz zorgani-
zowa konferencj lub szko-
lenie dla pracownikw? nie
zwlekaj z decyzj. Hotel Spa
LaSKoWo w sposb profe-
sjonalny przygotuje kad
uroczysto lub spotkanie
subowe. W hotelu mie-
ci si wygodna, obszerna
sala konferencyjna dla 150
osb.
GazetaInformator.pl 06 sierpnia 2014, nr 15 (167)
<< 8
PLUSY BIZNESU DLA
ta reklama
ju od:
69 z netto*
*kontakt i szczegy:
biuro@raciborskiemedia.pl
32 414 90 30, 509 381 263
R E K L A M A
powiat raciborski rolnictwo wodzisaw - inwestycje
powiat raciborski rzepakiem stoi
Due zbiory niestety oznaczaj, e rolnicy
dostan za zboe gorsz cen ni w ubiegym roku.
geert Mak opisujc swoj
podr ladami Steinbecka w
pewnym momencie rysuje obraz
setek hektarw pl obsianych
rzepakiem. To amerykascy
rolnicy zintensyfkowali swoje
uprawy po to, by maksymalnie
wykorzysta sytuacj, w ktrej
rzd USa dopaca do produkcji
bioetanolu olbrzymie pienidze.
Ulgi zostay drastycznie obcite
w 2012r., ale produkcja biopali-
wa jest dalej bardzo opacalnym
zajciem w Stanach Zjedno-
czonych. Rzepak jednake jest
bardzo popularnym zboem
rwnie i u nas. Pola powiatu ra-
ciborskiego czsto staj w ci i
zieleni. Spis powszechny z 2010
roku wskazuje, e w powiecie
raciborskim obsiano t rolin
3728 hektarw roli. Pracownicy
agencji elda zajmujcej si sku-
pem tego surowca s zdania, e
w tym roku rzepak wyjtkowo
obrodzi. Wedug rolnikw naj-
wiksz wydajno uprawy mo-
na osign, gdy obsiewa si to
samo pole nie czciej ni raz na
4 lata. Mona wwczas otrzyma
4 tony rzepaku z hektara.
Jest to informacja i dobra i
za jednoczenie. Bogate plony
to uciecha dla konsumentw.
Jednak wysokie zbiory oznacza-
j rwnie nisze ceny rzepaku.
cen rzepaku obnia nie tylko
Gos miesZkacW
W spraWie GieWontU
Pomys zagospodaro-
wania wzgrza wzbudzi
kontrowersje.
do Urzdu Miasta w Wo-
dzisawiu lskim zgosio
si czterech przedsibior-
cw zainteresowanych za-
gospodarowaniem wzgrza
zakochanych. Jeden z po-
mysw zakada utworzenie
tam punktu gastronomiczne-
go. czci mieszkacw nie
spodobaa si taka idea, a do
prezydenta miasta traf pro-
test przeciwko prowadzeniu
dziaalnoci gospodarczej na
terenie Parku Miejskiego i
przeznaczeniu terenu parku
na dziaalno niezwizan z
kultur.
W odpowiedzi Urzd
Miasta przygotowa specjal-
n ankiet, dziki ktrej ka-
dy moe wyrazi swoj opini
na temat zagospodarowania
kultowego giewontu. - Trze-
ba przyzna, e propozycje
utworzenia w tym miejscu
punktu gastronomicznego s
kuszce. Wiadomo jednak, e
parkowe wzgrze to dla wielu
wodzisawian miejsce kulto-
we. Prezydent miasta, zanim
podejmie dalsze kroki, prosi
Pastwa o opini dotyczc
przyszoci Wzgrza Zako-
chanych - czytamy na stronie
Urzdu.
LESZEK IWULSKI
A
F
o
t
.
L
e
s
z
e
k
I
w
u
l
s
k
i
Rolnicy zebrali ju rzepak. Teraz przyszed czas na inne
zboa. niwa potrwaj jeszcze kilka tygodni.
jego dua ilo, ale take import
tej roliny z Ukrainy. Jeszcze 18
lipca cena rzepaku oscylowaa
wok 1200 z za ton. oznacza
to duy spadek w porwnaniu
z ubiegym rokiem, gdy za ton
pacono prawie 1400z.Tymcza-
sem w tym roku nie do, e na-
wet ceny wyjciowe byy niskie,
to dodatkowo w cigu dwch dni
jego cena w skupach spada o ok.
20, a nawet 30 z. Rolnicy wic
intensywnie kosz pola, zwasz-
cza, e oprcz obniek cen zagra-
a im co jeszcze zapowiada-
ne burze. Zebrany rzepak musi
spenia odpowiednie normy.
Po pierwsze poziom jego wil-
gotnoci nie moe przekracza
9 proc. Po drugie poziom zanie-
czyszcze nie moe przekracza
2 procent. dodatkowo rzepak
powinien posiada odpowiednie
certyfkaty. Rzepak jest badany
w punktach skupu. Firmy sku-
pujce surowiec kusz ofert, bo
ceny raczej nie bd wysze. Pra-
cownica wspomnianej eldy el-
bieta Majer mwi dla rolnika
liczy si czas i dobra cena. Podpi-
sujc z nami umow ma on gwa-
rancj, e sprzeda plon po zapi-
sanej cenie, a nie po cenie skupu
danego dnia. co wicej uzyskuje
on rwnie moliwo sprzeda-
y w pniejszym terminie. im
szybciej rolnicy przywioz lub
podpisz umow, tym lepsze
uzyskaj warunki.
GazetaInformator.pl >>
06 sierpnia 2014, nr 15 (167)
Zapowiedzi 9
PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH
Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a
tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl
kultura rozrywka
Repertuar imprez
KONKURS VIDEOWORLD
Nagrod miesiczne karnety!
Ogldaj co chcesz przez cay miesic!
VIDEOWORLD prowadzi skup, sprzeda i wymian gier PS3 oraz XBOX
Szczegy konkursu na portalu raciborz.com.pl
R E K L A M A
LOKAL do wynajcia!
w Raciborzu
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail:
biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22
7 sierpnia - magic - krzyanowice
W czwartek, 7 sierpnia o godz. 21.00 w clubie Magic w Krzya-
nowicach odbd si urodziny Klubu, podczas ktrych wystpi
Juicy M.
7 sierpnia - rck feniks - rydutowy
W czwartek, 7 sierpnia o godz. 17.00 w sali teatrlanej Rydutow-
skiego centrum Kultury Feniks wystawiony zostanie spektakl
teatralny dla dzieci Le Filo Fable.
9 sierpnia - zamek - racibrz
W sobot, 9 sierpnia o godz. 16.00 na Zamku Piastowskim w
Raciborzu odbdzie si pierwsza edycja INTRo electronic
music festival. Zagraj: Sinusoidal, Kixnare, Mirror code,
-Solo- Houseradio.pl, Phase- Velocity Music, Robie & Juvi- F-M
electronic, adam n, Furrier-dBnB, Larsen- Mniam collective,
Anything Useless or Lifeless-Racibrz
9 sierpnia - balaton - wodzisaw lski
W sobot, 9 sierpnia o godz. 20.00 rozpocznie si kolejna waka-
cyjna edycja balaton opener. gwiazd wieczoru bdzie Phil
Jensky.
10 sierpnia - rynek - wodzisaw lski
W niedziel, 10 sierpnia o godz. 13.00 msz w. w intencji miesz-
kacw miasta oraz wrczeniem nagrody Zoty Wawrzyn
rozpocznie si Festyn rodzinny z okazji wita patrona Wodzi-
sawia lskiego, w. Wawrzyca. Przewidziano liczne atrakcje.
impreza zakoczy si koncertem zespou Valfad.
10 sierpnia - park roth - racibrz
W niedziel, 10 sierpnia o godz. 16.00 w raciborskim Parku
Roth odbdzie si koncert juliusza ursyna Niemcewicza i
Swietany Kaliniczenko. Wstp wolny.
11 sierpnia - zamek - racibrz
W poniedziaek, 11 sierpnia w godz. 10.00-13.00 na Zamku
Piastowskim w Raciborzu odbd si gry i zabawy rycerskie
oraz sztuka pisania na drewnianych tabliczkach Rysi-
kiem malowane. Wstp wolny.
12 sierpnia - muzeum - wodzisaw lski
We wtorek, 12 sierpnia o godz. 10.00 w Muzeum w Wodzisawiu
lskim odbd si warsztaty archeologiczne. Koszt: 5 z.
15 sierpnia - rynek - wodzisaw lski
W pitek, 15 sierpnia o godz. 18.00 w Kociele pw. Matki Boskiej
czstochowskiej w Wodzisawiu lskim odbdzie si koncert
Natalii Niemen. Wstp wolny.
15-17 sierpnia - zsm - racibrz
W weekend, 15-17 sierpnia w Zespole szk Mechanicznym w
Raciborzu odbdzie si Konwent mionikw Fantastyki
i RPg goblikon. To spotkanie zrzeszonych i niezrzeszonych
mionikw literatury, flmu i gier o szeroko pojtej tematyce fan-
tastycznej. Wstp na imprez: na cae 3 dni konwentu - 35 z; na
pitek - 20 z; na sobot - 25 z, na niedziel - 15 z.
17 sierpnia - park roth - racibrz
W niedziel, 17 sierpnia o godz. 16.00 w raciborskim Parku Roth
obdzie si koncert Raciborskiej orskiestry dtej Plania.
Wstp wolny.
17 sierpnia - paac - wojnowice
W niedziel, 17 sierpnia na terenie Paacu w Wojnowicach od-
bdzie si trzeci Zlot Pojazdw Zabytkowych. Rejestracja
zawodniw i rozpoczcie o godz. 10.00. Wstp wolny.
18 sierpnia - zamek - racibrz
W poniedziaek, 18 sierpnia w godz. 10.00-12.00 na Zamku Pia-
stowskim w Raciborzu odbd si warsztaty zabawkarskie.
Uczestnicy odkryj tajniki powstawania maskotek. Wstp wolny.
18-20 sierpnia - rck - racibrz
W dniach 18-20 sierpnia w godz. 10.00-14.00 Raciborskie cen-
trum Kultury organizuje warsztaty graffti. Koszt: 20 z.
19 sierpnia - muzeum - wodzisaw lski
We wtorek, 19 sierpnia o godz. 10.00 w Muzeum w Wodzisawiu
lskim odbd si warsztaty archeologiczne. Koszt: 5 z.
21-24 sierpnia - kopalnia 1 maja - wodzisaw
W dniach 21-24 sierpnia na terenie kopalni 1 Maja w Wodzisa-
wiu lskim odbdzie si Zombie LARP 3. W czasie imprezy
wykorzystana bdzie bro aSg, a take uki, kusze i otulinowce.
Koszt udziau w imprezie: 40 z; wejciwka jednodniowa: 15 z.
22, 23 sierpnia - zamek - racibrz
W weekend 22 i 23 sierpnia w godz. 10.00-12.00 na Zamku
Piastowski w Raciborzu odbd si warsztaty alchemiczne.
nie zabraknie efektownych pokazw i eksperymentw a take
wprowadzenia do nauk o pierwiastkach. Wstp wolny.
22-23 sierpnia - rck - racibrz
W weekend 22-23 sierpnia o godz. 17.00 w amfteatrze Racibor-
skiego centrum Kultury odbdzie si obozowisko rednio-
wieczne. W programie imprezy ognisko, noc pod namiotami,
gry i zabawy redniowieczne. Koszty: 10 z.
23 sierpnia - urzd gminy - krzyanowice
W sobot, 23 sierpnia o godz. 11.00 spod Urzdu gminy w Krzy-
anowicach wystartuje rajd rowerowy. Trasa liczca 42 km
bdzie wioda od Krzyanowic przez Bukw, Wielikt, Lubomi,
Pogrzebie, Brzezie, nieboczowy, Ligot Tworkowsk, odr,
olz, Zabekw a do terenu przy stawie rekreacyjnym frmy
Utex Terra.
23-24 sierpnia - mok - radlin
W weekend 23-24 sierpnia Miejski orodek Kultury w Radli-
nie organizuje spotkanie plenerowe, ktrego artystycznym
wyrazem bdzie miniatura malarska. Uczestnikom warsztatw
udostpnione zostan materiay. Koszt uczestnictwa w plenerze:
50 z.
24 sierpnia - zamek - racibrz
24 sierpnia na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbdzie si
wielka biesiada z krlem janem III Sobieskim i mary-
siek. W programie m.in. gra terenowa, przemarsz konno-ro-
werowy do Raciborza oraz koncert zespou JoKa.
31 sierpnia - biblioteka - racibrz
W niedziel, 31 sierpnia o godz. 19.00 w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Raciborzu zostanie wystawiony spek-
takl Rewizor gogola w wykonaiu Teatru Wodzisawskiej
Ulicy.
GazetaInformator.pl 06 sierpnia 2014, nr 15 (167)
<< 10 Publicystyka
region historia
ochotnik do auschwitz
Memento dla stolicy
Rotmistrz Witold Pilecki onierz, patriota, bohater.
70 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. decyzja dowdztwa
armii Krajowej w dalszym cigu budzi kontrowersje.
Mino ponad 60 lat od
chwili, gdy w Piotr mie-
taski strzaem w ty gowy
zakoczy ycie Rotmistrza
Witolda Pileckiego jednej
z najbardziej bohaterskiej
postaci ii Wojny wiatowej.
Urodzi si w 1901r. w oo-
cu na terenie dzisiejszej Ro-
sji. Uczy si w Szkole Han-
dlowej we Wilnie. Matur
zda w 1921r. W latach 1918
1921 suy w Wojsku Pol-
skim. Bra udzia w wojnie z
bolszewikami. Broni grod-
na, walczy pod Warszaw.
dwukrotnie zosta odznaczo-
ny Krzyem Walecznych. W
czasie kampanii wrzeniowej
w 1939 roku zosta ponownie
zmobilizowany. Pod jego do-
wdztwem uani zniszczyli 7
niemieckich czogw.
Po zakoczeniu dziaa
wojennych zszed do podzie-
mia. Wwczas zdecydowa si
na jeden z najbardziej spek-
takularnych i bohaterskich
wyczynw w czasie caej woj-
ny. dobrowolnie da si wy-
sa niemcom do obozu kon-
centracyjnego auschwitz. W
niemieckiej fabryce zagady
przebywa 3 lata. Przez ten
czas przede wszystkim prze-
kazywa na zewntrz wstrz-
sajce informacje o bestial-
stwie niemieckiego okupanta
i obrazie holocaustu. Z obo-
zu uciek w 1943r. Jeszcze
rok pniej bra udzia w po-
wstaniu warszawskim, gdzie
dosta si do hitlerowskiej
niewoli.
Mija 70 lat od bohater-
skiego zrywu mieszkacw
stolicy przeciwko niemiec-
kiemu okupantowi. onie-
rze podziemia, mimo braku
realnych szans na wygra-
n przez ponad dwa mie-
sice walczyli z hitlerow-
cami wic w ten sposb
powane siy przeciwnika.
Powstanie byo wymierzo-
ne przeciwko niemcom,
ale jego polityczne ostrze
skierowane byo przede
wszystkim przeciwko Mo-
skwie. Jego przyczyny w
duej mierze leay w po-
stpach armii czerwonej,
ktra w lipcu 1944 roku
walczya ju na terytorium
Polski. Tym samym stao
si jasne, e nadzieje, i
Rzeczpospolit wyzwol
zachodni alianci, stay si
mrzonkami. W tej sytuacji
kierownictwo armii Kra-
jowej zdecydowao si na
akcj zbrojn przeciwko
hitlerowcom i wdroenie
akcji Burza.
W okresie bezporednio
poprzedzajcym powstanie
wojska radzieckie dokona-
y potnego uderzenia w
wehrmacht w trakcie ofen-
sywy czerwcowej zwanej
operacj Bagration. W
trakcie tej ofensywy armia
czerwona rozbia ca nie-
mieck grup armii ro-
dek. Sukces mia jednak
przeraajc cen. opera-
cja kosztowaa ycie blisko
180 tysicy onierzy. Std
wadze rosyjskie zadecy-
doway o tym, e wojsko
odpocznie pod Warszaw.
Kierownictwo powstania
liczyo na to, e Sowiety
wejd do stolicy i wespr
walczc armi Krajow.
nie mona byo si bardziej
przeliczy. gdy wybucho
powstanie onierze armii
Krajowej pozostali osa-
motnieni Krasnoarmijcy
w milczeniu przygldali si
jak miasto kona. Jeden je-
dyny raz Rosjanie zezwolili
na prb pomocy miastu
w czasie tzw. desantu czer-
niakowskiego. Z powodu
braku wsparcia zosta on
zdziesitkowany.
Powstacy pozbawie-
ni cikiej broni, wsparcia
lotnictwa, wyszkolonego
onierza walczyli przeciw-
ko doborowym jednostkom
SS i wehrmachtu. nierw-
na walka zakoczya si 3
padziernika 1944r. Zgi-
no prawie 20 tysicy o-
nierzy aK. oprcz tego w
miecie mogo zgin pra-
wie 200 tysicy cywilw.
Niemcy w czasie walk w
miecie uywali wielkoka-
librowej artylerii, dokony-
wano rozlicznych zbrodni
wojennych. dokonywali
ich nie tylko niemcy, ale
take odszczepiecy z Ro-
na (Rosyjska Wyzwole-
cza armia Ludowa) oraz
Ukraicy (m.in. SS gali-
zien). W powstaniu poleg
kwiat inteligencji polskiej.
Ju w pierwszych dniach
powstania zabito Krzysz-
tofa Kamila Baczyskiego,
niewiele pniej zgin Ta-
deusz gajcy.
Potne straty w lu-
dziach, tkance miasta
sprawiy, e do dzisiaj opi-
nie na temat racjonalnoci
podjcia czynu powsta-
czego s bardzo podzielo-
ne.
R E K L A M A
Po wojnie wrci do kra-
ju, gdzie rozpocz ponow-
nie prac konspiracyjn
tym razem skierowan
przeciwko komunistom. W
maju 1947 r. zosta aresz-
towany przez Urzd Bez-
pieczestwa. Postawiono
mu szereg zarzutw w
tym prb zbrojnego oba-
lenia wadzy oraz zamachy
na komunistycznych apa-
ratczykw z Ministerstwa
Bezpieczestwa Publiczne-
go. Skad sdziowski wy-
da wyrok mierci. Proces
by fars nawet jak na ko-
munistyczne warunki. Rot-
mistrza Witolda Pileckiego
zgadzono 25 maja 1948r.
w wizieniu na Rakowiec-
kiej w Warszawie. dopiero
wolna Polska zrehabilito-
waa bohatera czasw woj-
ny z bolszewickiej i oku-
pacji. W 2006r. prezydent
Lech Kaczyski przyzna
mu pomiertnie medal or-
a Biaego.
Wydaje si jednak, e
Polska zapomniaa o rotmi-
strzu Pileckim. a przynaj-
mniej zapomniay wadze.
Moe amnezj wykazay
rwnie instytucje eduka-
cyjne. dzisiaj uczniowie py-
tani o bohatera czasw woj-
ny bardzo rzadko pamitaj
o rotmistrzu. ale kto pa-
mita. wiadcz o tym tzw.
wlepki, ktre mona spo-
tka w rnych miejscach
Raciborza. Wlepki to ma-
e, samoprzylepne formy
plastyczne bd ce zamie-
rzon ingerencj w prze-
strze miasta. najczciej
s wlepiane bez zezwole-
nia i dlatego niektrzy trak-
tuj je jako wandalizm.nie-
wielkie grafiki ze zdjciem
bohatera mona spotka w
autobusach, przystankach,
albo supkach znaczcych
wjazd na ciek rowero-
w. Wlepki s dzieem
kibicw, ktrych oficjalnie
uznaje si raczej za element
mao kojarzony z edukacj,
wiadomoci historyczn
i poczuciem dumy narodo-
wej.
F
o
t
.
L
e
s
z
e
k
I
w
u
l
s
k
i
Spoeczestwo nie zapomina. Miniaturowe
nalepki s dowodem na pami i wdziczno
dla bohaterskiego rotmistrza.
LESZEK IWULSKI
region historia
LESZEK IWULSKI
GazetaInformator.pl >>
06 sierpnia 2014, nr 15 (167)
Zdrowie 11
racibrz styl ycia
Sprawne przekucie uszu
dzisiejsza technologia sprawia, e przekucie uszu jest cakowicie bezbolesne.
Wiele mam pyta nas, jaki
jest najlepszy wiek na przeku-
cie dziecku uszu. niektre z nich
martwi si, e przekucie mo-
e bole. dziki nowoczesnym
rozwizaniom przekuwanie ni-
gdy nie byo tak proste, szybkie i
niemal nieodczuwalne nawet dla
dzieci. oczywicie wszyscy po-
strzegamy bl inaczej. U wik-
szoci osb moment przekucia
uszu jest prawie nieodczuwalny,
niektrzy mog poczu may dys-
komfort. Podobnie jak w przypad-
ku wizyty u lekarza zmartwienie u
dzieci powoduje raczej fakt posta-
wienia ich w nieznanej dotd sy-
tuacji. Moesz oszczdzi dziecku
niepotrzebnych obaw unikajc
sw, ktre mog je przestraszy,
takich jak przekuwanie czy pi-
stolet. W zamian powiedz co w
stylu chodmy po twoje kolczy-
ki albo, e specjalista od przeku-
wania uszu ma may przyrzd do
zakadania kolczykw. Wane
jest aby odpowiednio przygoto-
wa dziecko na ten moment aby
nie byo zestresowane i niechtnie
nastawione.
dzieci s podekscytowane
kolczykami, zwaszcza jeli mog
pomc wybra je samodzielnie.
innym doskonaym pomysem
jest podarowanie bonu prezen-
towego na kolczyki. Mona te
starszym dziewczynkom przy-
gotowa pudeeczko na skar-
by Moje pierwsze kolczyki. To
moe by liczne mae pudeko
na pierwsz par kolczykw oraz
inne pamitki, takie jak kosmyk
pierwszych citych wosw lub
pierwszy zgubiony zb. Bdzie
ono przypomina dziecku o jego
pierwszych kolczykach przez ca-
e ycie.
Wykorzystujemy wycz-
nie nasze sterylne i hipoalergicz-
ne kolczyki do przekuwania.
Ponadto moemy ci doskonale
doradzi w doborze dobrej ja-
koci materiaw, z ktrych wy-
konane s kolczyki. nasz salon
to wspaniae miejsce dla ciebie i
Twojego dziecka aby znale ide-
alne, wysokiej jakoci kolczyki w
licznych wzorach.
R E K L A M A
W sierpniowej akcji wzi-
o udzia 17 psw.
W niedziel, 3 sierpnia
przed lecznic weterynaryj-
n przy ulicy w. Katarzyny
w Raciborzu odbya si ko-
lejna zbirka psiej krwi. W
akcji wzio udzia 17 czwo-
ronogw, z czego 3 to nowi
dawcy. dziki nim udao si
zebra 7,5 litra krwi. - aby
pies mg zosta dawc musi
by przede wszystkim zdro-
wy, mie komplet szczepie,
regularnie odrobaczany i od-
kleszczany. Musi way co
najmniej 25kg. W zamian
waciciel otrzymuje 3kg wy-
sokoenergetycznej karmy
oraz pene badanie morfolo-
giczne i biochemiczne krwi
psa przy kadym krwiodaw-
stwie. Przy pierwszym po-
braniu oznaczana jest grupa
krwi psa - informuj organi-
zatorzy akcji.
dziki regularnemu prze-
prowadzaniu akcji pod nazw
Psia krew udao si utwo-
rzy grono 25 staych daw-
cw. Kolejna zbirka odb-
dzie pod koniec wrzenia.
racibrz zwierzta
ZeBRaLi 7,5 LiTRa
PSieJ KRWi
A
Artyku sponsorowAny
irenA. studio fryzJersko - kosmetyczne
rAcibrz
ul. dugA 32
tel: 32 415 23 80
GazetaInformator.pl 06 sierpnia 2014, nr 15 (167)
<< 12 Sylwetki
pszw sylwetki
ewa Bugdo Mistrzyni Polski
Ju po raz pity z rzdu triathlonistka z Rud signa po mistrzowski tytu.
Podczas rozegranych 27
lipca na poznaskiej Malcie za-
wodw enea Pozna Triath-
lon, zawodniczka z Rud okaza-
a si bezkonkurencyjna. - Ju
po rowerze wysunam si na
prowadzenie, narzuciam swoje
tempo i utrzymaam je do ko-
ca mwi ewa Bugdo, ktra
mimo wczeniejszych sukce-
sw, tym razem nie liczya na
wygran. - ostatnio miaam
powane problemy zdrowotne
i musiaam zrobi sobie prze-
rw w treningach. na udzia
zdecydowaam si 5 dni przed
startem. Jeeli tylko byoby co
nie tak, miaam si wycofa.
Tego dnia czuam si wiet-
nie, ale miaam wiadomo,
e moja forma moe by nieco
sabsza. Po cichu liczyam na
pierwsz pitk. Zwycistwo
byo wielkim zaskoczeniem, za-
rwno dla mnie jak i dla osb,
ktre wiedziay o moich pro-
blemach ze zdrowiem - wspo-
mina mistrzyni. Jak przyzna-
je, wpyw na wynik i kondycj
miay wczeniejsze, bardzo in-
tensywne, treningi w USa oraz
starty w Brazylii i Kolumbii,
gdzie temperatura bya jeszcze
wysza. Zawody skaday si z
3 konkurencji: pywania na dy-
stansie 1,9 km, jazdy rowerem
na trasie 90 km i biegu na dy-
stansie 21 km. osignity przez
ew Bugdo czas czny wynis
04 h 33 min. 03 sek. dao jej
to pierwsze miejsce wrd ko-
biet i tytu Mistrzyni Polski. na
uwag zasuguje take 17. miej-
sce w klasyfkacji generalnej
(uwzgldniajcej wyniki m-
czyzn i kobiet). W rywalizacji
uczestniczyo ponad 1200 za-
wodnikw.
Leszek Iwulski: jak wy-
glda trening triatlonisty?
ewa Bugdo: To zaley od
okresu. W okresie zimowym
zaczynaam trening rowerowy
o godzinie 07.00. Koczyam o
godzinie 12.00. Pniej bieg, al-
bo pywanie. Zazwyczaj pywa-
nie po dugim rowerze. Zim
w gr wchodzi rwnie siow-
nia. 35 godzin treningu. Trzy
dni w tygodniu. Teraz mam
okres startowy i dlatego obci-
enia treningowe s mniejsze.
Zeszy do 25 godzin w tygo-
dniu. Rano zaczynam trening
biegowy, albo pywacki. czasa-
mi trenuj na zakadk, czyli w
sposb podobny do przebiegu
zawodw. najpierw jad na ro-
werze, pniej zmieniam tylko
obuwie i biegn. intensywno
danego elementu treningowego
zaley od rozoenia akcentw
w treningu. obcienie trenin-
gowe oraz rozoenie akcentw
zaley od decyzji trenera.
jaki czynnik decyduje
o sukcesie w uprawianiu
triatlonu?
ciko odpowiedzie na to
pytanie. Wydaje mi si, e po-
wodzenie w duej mierze zale-
y od psychiki. To sport dla sa-
motnikw. ale z drugiej strony
czowiek potrzebuje towarzy-
stwa. Ja si bardzo ciesz, gdy
mog trenowa w grupie, albo
jedzi na rowerze z trenerem.
gdy obok jest ten drugi, zawsze
jest lepiej. Raniej. czasami,
zwaszcza gdy trenuje si co
cikiego, wwczas jest gorzej.
Czy moesz powiedzie
kilka o sw o zawodach
Iron man?
Zawody obejmuj pywa-
nie na dystansie 3800 metrw,
jazd na rowerze przez 180 ki-
lometrw oraz przebiegnicie
maratonu. Teraz bd starto-
wa w powce. To 1900 me-
trw pywania, 90 km pedao-
wania i 21 kilometrw biegu.
Bior take udzia w 3/4. od-
powiednio liczby to 4 kilome-
try pywania,120 kilometrw
roweru i 30 kilometrw biegu.
Zim przymierzam si do cae-
go iron mana
jak zawodowy sporto-
wiec godzi ycie sportowe
z osobistym?
co tu duo mwi. Jest
ciko. cay mj dzie skupia
si na treningu. Pniej trze-
ba pomyle o regeneracji.
drzemka i jedzenie oczywicie.
Spanie, jedzenie, trenowanie.
Moe to gupio zabrzmi, ale tak
to wyglda.
LESZEK IWULSKI
paulina krupiska
F
o
t
.
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Tam, gdzie koczy si wytrzymao. Triatlonici to ludzie,
ktrzy docieraj do kresu moliwoci ludzkiego organizmu.
R E K L A M A
BENCZ
Wspomnienie w rocznic
urodzin.
coraz mniej osb pamita
acin w polskich szkoach, nie-
dugo zdaje si podobny los cze-
ka histori, garstka osb, ktre
z trudem wkuway deklinacje i
uczyy si na pami aciskich
sentencji moe dzi zaliczy si
do wskiego grona wybracw.
Jeden z raciborskich nauczycieli
tego martwego jzyka, prof. do-
minik amborski by postaci nie-
tuzinkow i mia wpyw nie tylko
na uczniw i Lo, w ktrym uczy
i przygotowa wielu laureatw
olimpiad klasycznych.
Benedykt Motyka wicedy-
rektor i Lo, uwaa go za jedne-
go z najbardziej zasuonych na-
uczycieli, jego biogram znalaz si
jako jeden z nielicznych hase pe-
dagogw w sowniku biografcz-
nym Raciborzanie Tysiclecia.
Ten wybitny acinnik urodzi si
4 sierpnia 1913 roku w Modli-
borzycach w woj. lubelskim. W
czasie wojny, w roku 1943 mia
bra udzia w tajnym nauczaniu,
niestety yciorys acinnika znamy
jedynie w niewielkim stopniu. W
1945 zosta skierowany na lsk,
gdzie w Kietrzu organizowa
szkolnictwo. By dyrektorem i na-
uczycielem. Z tego czasu pami-
ta go jeden z dawnych uczniw
dr Laskowski. Wspomina swego
nauczyciela na stronach interne-
towych i Lo w Kietrzu: Pewne-
go wrzeniowego dnia (1946r.),
dzielna Matka zaprowadzia
mnie do // szkoy redniej. W
Pastwowym gimnazjum i Li-
ceum oglnoksztaccym przyj
nas dominik amborski, nauczy-
ciel jzyka aciskiego i staroyt-
nej historii. // Profesor ambor-
ski by nie tylko utalentowanym
nauczycielem, ale take - a moe
nade wszystko - zamiowanym
wychowawc modziey. na-
uczanie aciny oraz historii suy-
o mu jako narzdzie wpajania w
nasz psychik cennych wartoci
moralnych: rzetelnoci, praco-
witoci, uczciwoci. niestety, w
latach pseudosocjalistycznych
eksperymentw (czyli co naj-
mniej a do 1989 roku) niechluj-
stwo i nierzetelno, wynikajce
z braku szacunku dla pracy, sta-
y si zjawiskiem powszechnym.
i wcale nie dlatego, e coraz mniej
byo takich pedagogw, jak pro-
fesor amborski. To na sowiecki
wzr uprawianie przeladowa-
nia i niszczenia prywatnej wa-
snoci oraz osobistej inicjatywy
ludzi spowodowao, e zdemo-
ralizowanie czowieka jako pra-
cownika stao si zjawiskiem po-
wszechnym.
Jak pisze Benedykt Motyka,
prof. amborski pracowa na pe-
nym etacie w kilku placwkach
organizujc i tworzc polsk
owiat w gubczycach, Kietrzu
i i Lo w Raciborzu. Pochoni-
ty prac kontynuowa w trybie
zaocznym edukacj i w 1954 na
Uniwersytecie Jagielloskim
uzyska ofcjalnie moliwo wy-
konywania zawodu nauczyciela.
W roku 1973 przeszed na eme-
rytur.
dominik amborski zmar 3
grudnia 1997 roku w Jastrzbiu
Zdroju.
racibrz sylwetki
PRoFeSoR
doMiniK aMBoRSKi
GazetaInformator.pl >>
06 sierpnia 2014, nr 15 (167)
Motoryzacja 13
region policja
Oznakowanie
na Warszawskiej
Pijany kierowca
ucieka przez 80 km
Po kilku miesicach od zakoczenia remontu
na jezdni pojawio si oznakowanie.
W pocigu udzia brali policjanci
z Raciborza, Kdzierzyna i Krapkowic.
od pocztku remont uli-
cy Warszawskiej i Wile-
skiej w Raciborzu wzbudza
wiele kontrowersji. nie za-
dbano o miejsca postojowe
dla mieszkacw, a jezdni
zwono na rzecz cieki ro-
werowej. Kierowcy narzekali
natomiast na brak oznako-
wania poziomego. nikt nie
zadba nawet o namalowanie
linii oddzielajcych pasy ru-
chu. Wadze miasta tuma-
czyy si tym, e droga jest
na to za wska i nie zezwa-
la na to prawo. Jednak roz-
sdek zwyciy. niektrzy
bowiem Warszawsk trakto-
wali niczym drog jednokie-
runkow. czsto dochodzi-
o tutaj do niebezpiecznych
zdarze. obyo si jednak
bez jakiegokolwiek wypadku.
Miasto wystpio o stosowne
pozwolenie do Starostwa Po-
wiatowego w Raciborzu i w
lipcu na jezdni pojawio si
oznakowanie poziome.
W nocy z 2 na 3 sierpnia
policjanci z powiatu racibor-
skiego i kdzierzysko ko-
zielskiego cigali mczyzn,
ktry na lsku nie zatrzy-
ma si do kontroli drogowej.
30-latek z wojewdztwa l-
skiego przez prawie 80 kilo-
metrw ucieka policjantom
omijajc posterunki blokado-
we. W pocig zostali rwnie
wczeni policjanci z krapko-
wickiej drogwki w momen-
cie kiedy okazao si, e ci-
gany samochd przemieszcza
si w kierunku powiatu krap-
kowickiego.
Mczyzna wpad w rce
policjantw w Straduni oko-
o godz. 2:30 w chwili kiedy
przy prbie ominicia kolej-
ny punktu blokadowego zje-
cha do przydronego rowu
i zawis nad nim samocho-
dem. Mczyzna zosta za-
trzymany. W trakcie ustale
do podjtego pocigu okazao
si, e 30 latek jest nietrzewy
(prawie 1,5 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu) i
ma zatrzymane prawo jazdy
za przestpstwa w ruchu dro-
gowym, ktrych dopuszcza
si wczeniej na terenie woj.
lskiego. Mczyzna po wy-
trzewieniu i doprowadzeniu
z policyjnych aresztw do jed-
nostki policji w Krapkowicach
usysza zarzuty popenienia
wielu wykrocze drogowych,
nie zatrzymania si do kon-
troli drogowej, kierowania
samochodem bez uprawnie
oraz w stanie nietrzewym.
grozi mu do 2 lat pozbawie-
nia wolnoci.
Mczyzna ucieka policji przez 80 kilometrw.
Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolnoci.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
P
OPRAC. PS
L
P
R E K L A M A
POMOC
DROGOWA
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel. kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
PRZEWZ OSB
POLSKA NIEMCY POLSKA
Przewz osb i paczek
PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
667 383 085
ju we wrzeniu miesz-
kacy soectwa bd mo-
gli si cieszy nowym
chodnikiem.
gmina Kornowac ogo-
sia przetarg na wykonanie
chodnika i utwardzenie przy
ul. Wolnoci w acach. Uli-
ca ta jest czci drogi po-
wiatowej nr 3540 S. Zakres
zamwienia obejmuje robo-
ty pomiarowe, monta kana-
w rurowych z PcV, mon-
ta studzienek ciekowych i
studni rewizyjnych, uoenie
krawnikw drogowych i
obrzey betonowych na awie
betonowej, podbudow z kru-
szywa kamiennego, uoenie
nawierzchni chodnika z kost-
ki brukowo betonowej, re-
mont nawierzchni za pomoc
mieszanki mineralno as-
faltowej oraz humusowanie
z obsianiem traw. Roboty
bd przebiega na odcinku
ponad 250 metrw. Remont
ma zosta wykonany w cigu
30 dni od dnia zoenia ofert.
oferty natomiast maj poja-
wi si w Urzdzie gminy do
7 sierpnia.
Wicej miejsc parkin-
gowych przy centrum
rehabilitacji.
obecnie osoby przywo-
ce dzieci na zajcia do
Raciborskiego Centrum
Rehabilitacji osb niepe-
nosprawnych przy ulicy
Rzeniczej nie maj do dys-
pozycji zbyt wielu miejsc
parkingowych. Wkrtce si
to zmieni. do koca sierp-
nia ma tutaj powsta osiem
dodatkowych miejsc. Par-
king bdzie wyoony be-
tonow kostk brukow.
Wykonawca bdzie musia
take wykona korytowa-
nie oraz uoy nowe kra-
wniki.
ace komunikacja racibrz komunikacja
racibrz inwestycje
ReMonTy W acacH
PaRKing na RZenicZeJ
Roboty bd
przebiega na
odcinku ponad
250 metrw.
GazetaInformator.pl 06 sierpnia 2014, nr 15 (167)
<< 14 Motoryzacja
R E K L A M A
motorady: JaK ZaPaKoWa SaMocHd
WOJCIECH GAWLICZEK
Przed nami dugo oczeki-
wany wyjazd na wymarzony
urlop. Jeszcze tylko szybkie
spakowanie bagay i w dro-
g. Przewanie okazuje si,
e zmieszczenie wszystkiego
do naszego samochodu wca-
le nie jest takie proste. Jeli
zrobimy to niewaciwie, au-
to moe si gorzej prowadzi.
ale to nie wszystko. Przed-
mioty bezmylnie ulokowa-
ne w kabinie bd stanowi
zagroenie dla pasaerw.
Pakujc samochd wa-
lizkami i innymi torbami po-
winnimy przestrzega kil-
ku podstawowych zasad. W
kocu sama podr, czasem
nawet kilkunastogodzinna,
powinna upyn w do
komfortowych warunkach,
a nie bdc wcinitym po-
midzy bagae. Pakujc, sta-
rajmy si, by wszystkie torby
zmieci do baganika, tak
by w kabinie pasaerskiej
pozostay tylko niezbdne
rzeczy - torebka z dokumen-
tami, co do picia, jedzenia,
jaka mapa i inne niezbdne
w czasie podry przedmioty
(np. ksika lub jaka zabaw-
ka dla dziecka). Jedn z wa-
niejszych zasad jest umiesz-
czanie cikich przedmiotw
na dole baganika i dokadne
dociskanie ich do tylnego sie-
dzenia. W ten sposb ograni-
czymy ryzyko zwizane z ich
przemieszczeniem do przo-
du pojazdu, w czasie ewen-
tualnego wypadku. Wszelkie
mniejsze, lejsze przedmio-
ty zapakujmy w taki sposb,
aby wypeniy puste miejsce
wok ciszych przedmio-
tw oraz tak mocno i ciasno,
jak tylko si nam uda. Uni-
kajmy natomiast umieszcza-
nia bagay powyej linii tyl-
nych siedze(chyba, e auto
posiada kratk lub specjaln
siatk). absolutnie nie mo-
na umieszcza adnych wik-
szych, a szczeglnie twar-
dych, przedmiotw na tylnej
pce. Podczas kolizji czy
wypadku lecc w stron pa-
saerw mog spowodowa
powane obraenia.
Jeli mimo wszystko ba-
ganik naszego auta okaza
si za may, wwczas moe-
my skorzysta z baganikw
lub boksw dachowych. To w
ostatecznoci. W takim przy-
padku umiemy tam rze-
czy due objtociowo, ale
stosunkowo lekkie. W ad-
nym przypadku nie moemy
przekroczy dopuszczalnych
wartoci wagowych. Jeli
chcemy ze sob wzi take
sprzt sportowy (rower, de-
ska surfngowa, narty) to po-
winnimy skorzysta z r-
nych dostpnych baganikw
(dachowych, na ty samocho-
du, na hak holowniczy).
Wane, by przed sam
podr sprawdzi dokad-
nie wszelkie mocowania
baganika zewntrznego i
nawet przejecha prbnie
minimum kilkanacie kilo-
Cykl MOTOrady przygotowywany
we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
metrw. Warto te, ju w
podry, po kilkudziesiciu
kilometrach zatrzyma si
i jeszcze raz sprawdzi, czy
wszystko jest dobrze poza-
pinane. Pamitajmy te, i
mocno obciony samochd
powinien mie dopompowa-
ne opony. Wartoci te znaj-
dziemy np. w instrukcji ob-
sugi lub na klapce wlewu
paliwa.
R E K L A M A
AUTO-GARA
MeRcedeS-aUdi
BMW-VoLVo
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RaciBRZ, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027
meCHANIKA
PojAZdoWA
szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86
ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl
32 415 19 91, 691 960 146
GazetaInformator.pl >>
06 sierpnia 2014, nr 15 (167)
ogoszenia 15
PRACoWNIA
PRoTeTyCZNA
Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez
drobne 5z
drobne w ramce 9z
na tle kolorowym 12z
ramka, ogoszenie tekstowe 18z
ramka ogoszenie grafczne 30z
cennik ogosze
ul. klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) racibrz
tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl (ceny netto)
PRANIe dyWANW,
TAPICeRKI
SAmoCHodoWej oraz
TAPICeRKI mebLoWej
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz tapicerki meblowej
i samochodowej. Atrakcyjne Ceny!
Tel. 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl
gWARANToWANy eFeKT!
KomIS LombARd
Nowo otwarty
Komis Lombard.
Poyczki pod zastaw.
najnisze oprocentowanie.
Tel. 604 729 874
502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a
KoMiS od aZ
(Kup, Sprzedaj)
dla ciebie mie,
dla Kogo Skarb.
Masz zbdne rzeczy
nie wyrzucaj.
Przynie
sprawisz Komu rado.
Zapraszamy codziennie:
1017, w soboty 1013.
Racibrz ul. ogrodowa
10 (naprzeciwbyego
Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
duy wybr srebra
KRedyT
10 tys.
RATA 107 z
77 545 32 31
790 501 503
NAPRAWy PoWyPAdKo-
We SAmoCHodW WSZeL-
KICH mAReK Z
WyKoRZySTANIem
RAmy NAPRAWCZej
AuTo RoboT b15
aUTo cenTRUM oPoLony
BenedyKT oPoLony
ul. Rybnicka 129a
47-400 Racibrz
Tel. 32 415 31 43
www.opolony.pl
finanse
Kredyt nr 1 na rynku! Tylko u
nas i tylko do koca sierpnia kre-
dyt gotwkowy i konsolidacyjny
0% prowizji i 0 z za ubezpiecze-
nie! Tel. 882-19-34-34 lub 882-
19-33-33
najlepsze oferty poyczek poza-
bankowych, jeeli bank odmwi
ci kredytu to my go udzieli-
my! Zapraszamy! Racibrz, ul.
opawska 76 (naprzeciw netto)
tel. 882-19-34-34 lub 882-19-
33-33
rne
usugi
praca
www.tyija365.pl Biuro ma-
trymonialne w Raciborzu.
By moe jedno kliknicie wy-
starczy, aby pozna swojego
partnera. Sprbuj! Tel. 32 414
07 77, kom. 500 776 920
zdrowie
PoRAdNIA oRToPedyCZNA
przy centrum Zdrowia
ul. ocicka 51a w Raciborzu.
czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:
781 289 867
akupunktura,
leczenie zespow blowych
krgosupa, zmian zwyrodnienio-
wych kolan, nietrzymanie moczu,
ylaki odbytu.
Rejestracja tel. 781 289 867
Racibrz ul. ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a
ALuZje RoLeTy
najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a
nieruchomoci
Sprzedam lub wynajm miesz-
kanie wasnociowe w centrum
gubczyc o pow. 47,16m
2
.
Tel. 516 146 103, 501 463 902.
Lokal do wynajcia
w Raciborzu (centrum
w ssiedztwie lokali
handlowych, dogodny
dojazd, parking, media)
Rne opcje: samodziel-
ne biuro, sala szkolenio-
wa, stoisko sprzeday.
e- mail biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22
ubezpieczenia
Ubezpieczenia komunikacyjne
oc , ac i nnW , mieszkaniowe
i rolne (MTU, Proama, gothaer,
aXa direct, Link4). Moliwo
dojazdu do klienta. agencja
Pocztowa ubezpieczeniowa.
Racibrz, ul. Rudzka 47
Tel. 725-111-731
odchudzam mode mamy.
diety talerzowe i przyspieszone
z suplementami.
obowizuje rejestracja pod
numerem 663 153 968
weterynaria
Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita & Barbara
Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
PRZeRbKI KRAWIeCKIe
wszywanie zamkw, atanie
spodni, skracanie, zwanie itp.
TANIO i SOLIDNIE
Racibrz, ul. Bankowa 1/9.
Tel. 500 115 063
czynne: pn.-pt. 10-16
Zadania:
- obsuga bezporednia klienta,
- aktywne pozyskiwanie nowych klientw,
- Kreowanie oraz analiza sprzeday z wykorzystaniem narzdzi marketingu
internetowego:
Prowadzenie obrotu towarw (dostawa, sprzeda, rozliczenie transakcji)
Wymagania: Bardzo dobra znajomo brany iT
(sprzt komputerowy, sieci)
- Komunikatywno, umiejtno negocjacji
- Praktyczna znajomo zasad marketingu
wylij cV i list motywacyjny na adres biuro@softib.pl
PRACA: SPRZedAWCA PRoduKTW KomPuTeRoWyCH
Malowanie wntrz oraz elewacji,
tapetowanie, nakadanie gadzi,
stawianie pyt gipsowo-kartono-
wych, monta okien, drzwi oraz
paneli. Wykoczenie wntrz.
Kontakt: 606-505-169
bARdZo
ATRAKCyjNe CeNy,
oraz moliwo
ich negocjowania!
- wypoyczalnia narzdzi
budowlanych (moty
wyburzeniowe, zagszczarki,
rusztowania oraz inne),
- drewno kominkowe
i opaowe,
- sprzeda bloczkw
fundamentowych
oraz aurw
Tel. 790-422-626,
502-473-470
Racibrz, ul. Starowiejska 155
HuRToWNIA odZIey
oCHRoNNej I RoboCZej
artykuy BHP, P.Po.,
spawalnicze, chemia
gospodarcza, we.
Racibrz, ul. Mariaska 56.
od 17 sierpnia nowa lokali-
zacja, ul. eichendorffa 12,
tel./fax 32 417 70 07,
www.delfn-raciborz.pl
Zatrudni Florystk
z dowiadczeniem
Racibrz, Tel. 501-463-902
Salon krawiecki
Przyjm do pracy krawcow
do szycia przerbek
ul. ogrodowa 36 (obok novexu)
godz. 8:00-16:00
Tel. 733-948-476
meCHANIKA oPoNy
ALuFeLgI FeLgI
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
demonta i monta
opon Run Flat.
gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25
Tel. 504 476 839
GazetaInformator.pl 06 sierpnia 2014, nr 15 (167)
<< 16 Reklama