You are on page 1of 48

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

BAHASA CINA
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA)

TAHUN 1 TAHUN 4

DOKUMEN STANDARD

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


(KSSR)

MODUL TERAS ASAS

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan Pertama 2012

Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan
buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman
atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah,Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604
Putrajaya.

11

1.0

11

2.0

14

3.0

17

4.0

5.0

19

21

23

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

21
21
21 21

21
2006-2010

1996

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2500

90
60


150
120

2 3

60

85%

30

30

1.

2.

3.

4.

8.

9.
5.

6.

7.

10


1.0

1.1

1.1.1 1.1.2

1.2

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

1.3

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4

1.4

1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4

11


1.5

1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4

1.6

1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4

1.7

1.7.1 1.7.5 1.7.8 1.7.10

1.7.2 1.7.6

1.7.3

12

1.7.4 1.7.7 1.7.9 1.7.11

1.8

1.8.1 1.8.2

13

2.0

2.1

2.1.1 2.1.3 2.1.5 2.1.8

1.2

2.1.6 2.1.9

2.1.2 2.1.4 2.1.7 2.1.10

2.2

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4

2.3

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4

14


2.4

2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4

2.5

2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4

2.6

2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.5

15

2.6.4 2.6.6

2.7

2.7.1 2.7.2

2.8

2.8.1

16

3.0

3.1

3.1.1 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.1.2

3.2

3.2.1 3.2.2

3.3

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4

17


3.4

3.4.1 3.4.2

3.5

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4

3.6

3.6.1

3.8

3.8.1 3.8.3

3.8.2 3.8.4

18

4.0

4.1

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4

4.2

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4

4.3

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4

4.4

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

19


4.5

4.6

4.5.1 4.5.2 4.5.3

4.6.1 4.6.2

20

5.0

5.1

5.2

5.1.1

5.1.3

5.1.2

5.1.4

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.3

5.3.1

5.3.3

5.3.5

5.3.8

5.3.2

5.3.4

5.3.6

21

5.3.7

5.3.9

5.4.1

5.4.2

5.4

5.5

5.4.3

5.4.4

5.4.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.6

5.6.1

22

12

21

62

47

10

51

48

11

30

12

27

80

13

17

14

11

62

15

16

17

79

23

560

10

12

11

12

12

21

13

14

45

16

41

53

25

25

20

24

274

11

21

26

36

63

70

60

63

10

11

66

12

42

13

27

14

15

15

16

16

10

17

18

19

25

534

12

20

13

11

14

17

15

16

16

13

17

32

19

32

26

10

26

11

29

26

251

27

30

41

49

54

10

51

11

31

12

45

13

24

14

24

15

12

16

10

17

18

19

20

21

23

27

429

15

16

17

18

18

21

19

20

20

23

16

18

10

21

11

13

12

23

13

11

14

12

28

211

16

15

39

44

48

62

10

40

11

35

12

25

13

21

14

16

15

16

17

18

19

20

21

29

387

12

16

13

16

14

10

15

10

16

29

17

18

28

19

25

21

38

10

23

11

22

30

242

(cu)

10

31

(xin)

10

32

33

10

10

34

11

35

aoe

yiwuyu

babobibu papopipu

mamomemimufa fofu

dadedidutatetitu

naneninunlalelilul

gagegukakekuhahehu

jiqixijuquxu

zazezizucacecicusasesisu

zhazhezhizhuchachechichusha
sheshishureriru


21

tuiguikuihuizuicuisuizhuichuishui
rui

: yayewawoer

: aibaipaimaidaitainailaigaikaihai

: nueluejuequexueyue

: anbanpanmanfandantannanlan

: eibeipeimeifeideineileigeikeihei
: aobaopaomaodaotaonaolaogao

: yinbinpinminninlinjinqinxin

: wanduantuannuanluanguankuanhuan
ruanzuancuansuanzhuanchuanshuan

kaohaoraozaocaosaozhaochaoshao

: oupoumoufoudoutounoulougou

: liajiaqiaxiabiepiemiedietienielie

: yanbianpianmiandiantiannianlian
jianqianxian

jieqiexie

: duntunlungunkunhunrunzuncun
sunzhunchunshun

kouhourouzoucousouzhouchoushou

: enbenpenmenfennengenkenhen
renzencensenzhenchenshenwen

zeizheisheiwei

gankanhanranzancansanzhanchan
shan

zaicaisaichaishaizhai

: waiguaikuaihuaizhuaichuaishuaidui

: guakuahuazhuachuashuaduotuonuo

: yuanjuanquanxuanyunjunqunxun

luoguokuohuoruozuocuosuozhuo
chuoshuo

: angbangpangmangfangdangtangnang
langgangkanghangrangzangcangsang
zhangchangshang

: yaobiaopiaomiaodiaotiaoniaoliao
jiaoqiaoxiaoyoumiudiuniuliujiu
qiuxiu

: engbengpengmengfengdengtengneng
lenggengkenghengrengzengcengseng

36

zhengchengshengweng

: yingbingpingmingdingtingningling
jingqingxing

: dongtongnonglonggongkonghong
rongzongcongsongzhongchong

: yangwangniangliangjiangqiangxiang
guangkuanghuangzhuangchuangshuang
yongjiongqiongxiong

37

Terbitan:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Aras 4-8, Blok E9
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917
http://www.moe.gov.my/bpk