ANEXA 2 la Ordinul M.E.C. nr. 4329 din 30.08.

2002 cu privire la lista disciplinelor si programele pentru examenul de bacalaureat - 2003

ISTORIE UNIVERSALĂ
STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMEN În cadrul examenului de bacalaureat 2003, Istoria universală are statut de disciplină opţională. Istoria universală poate fi aleasă la proba E sau la proba F, în funcţie de filiera şi profilul liceului absolvit. Proba de examen la Istoria universală este o probă scrisă cu durata de 3 ore. Competenţe de evaluat 1. înţelegerea unor noţiuni/ concepte istorice: • utilizarea, în contexte noi, a noţiunilor/ a conceptelor istorice menţionate în curriculum; • corelarea unor noţiuni/ concepte cu fapte istorice; 2. utilizarea limbajului istoric adecvat în prezentarea şi analizarea faptelor istorice; 3. plasarea faptelor istorice în timp şi în spaţiu: • recunoaşterea apartenenţei unui eveniment/ proces la o epocă istorică şi la un spaţiu istoric; • transpunerea unor informaţii istorice pe suport cartografic; 4. operarea cu informaţii provenite din surse istorice scrise, la prima vedere: • recunoaşterea tipurilor de surse istorice; • recunoaşterea, compararea şi analizarea unor informaţii furnizate de surse istorice; • compararea unor opinii diferite despre acelaşi fapt istoric; 5. analizarea schimbărilor în societate: • stabilirea şi prezentarea unor asemănări/ deosebiri între fapte istorice; • recunoaşterea şi prezentarea unor schimbări intervenite în societate şi a diversităţii surselor schimbării; • analizarea unui fapt istoric din perspectiva modificărilor pe care le generează asupra societăţii; • stabilirea şi prezentarea relaţiei de cauzalitate în cadrul faptelor istorice/ între faptele istorice. III. TEME

Clasa a IX-a : 1. Modele de organizare politică în Grecia Antică (Programa A şi Programa B)
1.1 Termeni-istorici cheie, concepte, probleme de atins: - polis, cetăţean, instituţii, vot - spirit civic, democraţie directă - omul în viziunea vechilor greci, spaţii private şi publice - colonizarea greacă, elenismul 1.2 Conţinuturi: - Atena şi Sparta: viaţa publică şi privată (Programa A şi Programa B) - Ştiinţa şi arta (Programa A şi Programa B) 2. *Roma imperială (Programa A)/ Lumea romană (Programa B) 2.1 Termeni-istorici cheie, concepte, probleme de atins: - administraţie, romanizare, *sincretism, interpretatio Romana - stat universal, orbis Romanus, frontierele imperiului I.2 Conţinuturi: - Evoluţia ideii imperiale (Programa A şi Programa B) - *Pax Romana (Programa A)

2

ANEXA 2 la Ordinul M.E.C. nr. 4329 din 30.08.2002 cu privire la lista disciplinelor si programele pentru examenul de bacalaureat - 2003

3.

*Moştenirea imperială în Europa creştină (Programa A)/ Europa creştină şi islamul

(Programa B)
3.1 Termeni-istorici cheie, concepte, probleme de atins: - papalitate, ideologie imperială, imperiu unic, putere seculară, investitură, erezie - *cruciade 3.2 Conţinuturi: - *De la Imperiul Roman la Imperiul Bizantin (Programa A) - *Ideea de Imperiu în Occident (Programa A) - Raportul Stat-Biserică în Evul Mediu (Programa B) - Cruciadele (Programa B) *Studiu de caz: Ideea de cruciadă (Programa A)

Clasa a X-a : 4. Naşterea democraţiei nord-americane:
4.1 Termeni-istorici cheie, concepte, probleme de atins: - *boicot, *Declaraţia de independenţă - Constituţia americană, Congres, republică prezidenţială, Curte Supremă de Justiţie 4.2 Conţinuturi: - *Războiul de independenţă - Separaţia puterilor în stat: control şi echilibru

5. Franţa în epoca revoluţiei
5.1 Termeni-istorici cheie, concepte, probleme de atins: - revoluţie politică, revoluţie socială, democraţie reprezentativă - salvare publică, iacobinism, *cultul Fiinţei Supreme 5.2 Conţinuturi: - De la revoluţia moderată la domnia terorii

6. Europa napoleoniană
6.1 Termeni-istorici cheie, concepte, probleme de atins: - Concordat, Cod Civil, Blocada Continentală - mişcare naţională, noi proiecte de unitate naţională 6.2 Conţinuturi: - De la Consulat la Imperiu - Imperiul napoleonian - Influenţele revoluţiei franceze şi ale epocii napoleoniene asupra Europei moderne

Clasa a XI-a : 7. Noile ideologii. Liberalism, naţionalism. socialism
7.1 Termeni-istorici cheie, concepte, probleme de atins: - Risorgimento, carbonari, Zollverein 7.2 Conţinuturi: - Ideologii naţionale şi acţiune politică ( unificarea Italiei şi a Germaniei)

8. Europa la cumpăna veacurilor
8.1 Termeni-istorici cheie, concepte, probleme de atins: - pact colonial, societate colonială, *emigraţie, *naturalizare, *asimilare, *dominion - “Realpolitik” 8.2 Conţinuturi: - Imperiile coloniale - *Cursa înarmării şi primele conferinţe pentru dezarmare *Studiu de caz: Politica externă a României la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

9. Primul război mondial
9.1 Termeni-istorici cheie, concepte, probleme de atins: - mobilizare, război mondial, război industrial, război naval 9.2 Conţinuturi:

3

ANEXA 2 la Ordinul M.E.C. nr. 4329 din 30.08.2002 cu privire la lista disciplinelor si programele pentru examenul de bacalaureat - 2003

-

Un nou tip de război; mobilizarea populaţiei *Marile bătălii

10. Noua ordine internaţională
10.1 Termeni-istorici cheie, concepte, probleme de atins: - pacifism, demilitarizare, *regim de mandat, *reparaţii de război - *intervenţionism, *revizionism, *conciliatorism, *moratoriu - *zonă liberă 10.2 Conţinuturi: - Noile frontiere şi noile state. Formarea statului naţional unitar român - Societatea Naţiunilor şi politica securităţii colective

11. Al doilea război mondial
11.1 Termeni-istorici cheie, concepte, probleme de atins: - Blitzkrieg, genocid - rezistenţă, insurecţie - ”război ciudat”, războiul în Pacific 11.2 Conţinuturi: - Războiul total - Holocaustul - Victoria Naţiunilor Unite. Contribuţia României

12. Relaţiile internaţionale postbelice
12.1 Termeni-istorici cheie, concepte, probleme de atins: - *“Cortina de fier” - politică de securitate, blocurile militare, politică de descurajare nucleară 12.2 Conţinuturi: - O.N.U. şi organismele sale - “Războiul rece”

13. Construcţia europeană
13.1 Termeni-istorici cheie, concepte, probleme de atins: - democraţia occidentală, integrare politico-economică, Uniunea Europeană, Consiliul Europei, Parlamentul Europei, *legislaţie europeană, *moneda europeană, “cetăţenia europeană” 13.2 Conţinuturi: - Necesitatea şi principiile unităţii europene

Notă: Abordarea temelor din programa de examen a claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, se realizează conform curriculum-ului naţional (termeni istorici-cheie, concepte, probleme de atins; conţinuturi; studiu de caz).  Fiecare dintre termenii istorici-cheie, conceptele şi problemele de atins din lista de mai sus va fi abordat din perspectiva competeţelor prezentate la punctul II.  Temele din clasa a IX-a se evaluează conform Programei A (clase cu 2 ore săptămânal), respectiv, Programei B (clase cu 1 oră săptămânal) din curriculum. Pentru uniformizarea programei de examen, prezentarea termenilor istorici-cheie, a conceptelor şi a problemelor de atins s-a realizat conform modalităţii adoptate pentru clasele a X-a şi a XI-a. Diferenţa dintre unele conţinuturi ale celor două programe şcolare a impus precizarea acestora atât pentru Programa A, cât şi pentru Programa B.  Termenii istorici-cheie, conceptele şi problemele de atins, respectiv, conţinuturile prevăzute cu asterisc (*) şi scrise cu litere italice se adresează NUMAI elevilor de la clasele cu 2 ore săptămânal (clasa a IX-a şi a X-a) respectiv celor cu 3 ore săptămânal (clasa a XI-a).

4

ANEXA 2 la Ordinul M.E.C. nr. 4329 din 30.08.2002 cu privire la lista disciplinelor si programele pentru examenul de bacalaureat - 2003

Sunt recomandate oricare dintre manualele de clasa a IX-a, a X-a, respectiv a XI-a aprobate prin Ordinele Ministrului Educaţiei Naţionale şi aflate în vigoare în anul şcolar 2002-2003.  Toate subiectele vor fi elaborate conform programei şcolare şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful