www.mmtimes.

com

twGJ-35? trSwf-684 (8 - 14? 8? 2014)

pm - 2

"mwfykH - ,k,k
owif; - pnfolvGif

rEÅav; pm - 4
pmrsufESm 6 odkY

2  jynfwGif;owif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

ajrmufudk&D;,m;ta&;ukd jrefrmu
aqG;aEG;yGJrSm a&SUwef;wifvmrSmvm;
ÓPfvif;atmif
29.nyanlynnaung@gmail.com

tpnf;t
- a0;-uw
-kd ufa- &m-uz-f Ykd jref-rm-Edk-if-iH
udk vma&m-ufr,fh tar&d-uef-Edk-if-iH-jcm;
a&;-0efBuD; *Ref-u,f-&D-eJYtwl ,laqm-ifvmr,fh tar&d-uef-Oya'-jyK-vT-wf-awmftrwf-aygif; 70 &JU tar&d-uef-†jr-efrm
ESpf-Edk-if-iHMum; qufqH-a&;-ys-uf-pD;-oGm;Edk-ifw,f-vdkY ajymMum;vm-wJh- tod-ay;-pum;awG-tjyif 'Drdk-ua&-pD-jyK-jy-if-ajym-if;-vJ-rIaem-uf-aMum-if;-jy-ef-vS-nfh-ae-w,f-vdkY Edkif-iHwum-'D-rdk-ua&-pDeJY vlYtcG-ifh-ta&;-apm-ifhMu-nfh-avh-vm-ol-awGu okH;oyfjc-if;-cHae&wJh jref-rm-Edk-if-iH-twGuf ,ckv 8
&ufuae 10 &ufaeYtxd aejy-nf-awmfrSm-vuf-cH-us-if;yr,fh tmqD,H-a'-owG-if;zdk-&rfeJY ta&SUtm&S-0ef-BuD;rsm; tpnf;ta0;u pdef-ac:-rIawG &Sdae-cJh-ayr,fh
'Drdk-ua&pD? vlYtcG-ifh-ta&;- ta&;-ud-pöawG-xuf-pm&if awmif-w½k-wf-yif-v,fta&;eJY EsLuvD;,m;-uif;-rJh-Zk-ef-taum-iftxnf-azmf-zdk-t
Y wGuf ajrmuf-udk-&;D ,m;ta&;-aqG;aEG;rIa- wG[m t"dutaMum-i;f
t&m jzpf-zdk-Y&Sd-yg-w,f/Ouú| &mxl;-ouf-wrf;-u-ek -q
f ;Hk zd-Yk ok;H v
wm-om-us-ef-&Sd-awm-hwJh- um-va&m-uf-csd-ef
xd tmqD,H-Ouú-|wpf-a,m-uf-taeeJY
tmqD,H-a'-owG-if;-omru jynf-wG-if;tusK-d;pD;yGm; wpfpkH-wpf-&m-ay:-xG-uf-vmatmif pGrf;-aqm-if-Edk-if-rI-r&Sd-ao;wJh jref-rmEdk-if-iH-taeeJY wpfyGJ-wdk;em-rnf-aum-if;-&
Edk-ifr,fh awmif-w½k-wf-yif-v,f-ta&;eJY
ajrmuf-udk-&D;,m;-ta&;udk a&SUwef;wifvm-Edk-if-zG,f-&Sd-ygw,f/
jref-rm-Edk-if-iH-udk- vm-a&m-uf-jc-if;-rwkd-ifrD
xkwf-jy-ef-cJhwJh *Ref-u,f-&D-&JU-xk-wf-jy-ef-cs-ufeJY
*syef-Edk-if-iH-jcm;a&;-0efBuD;u ajrmuf-udk-&D;
,m;- Edk-if-iH-jcm;a&;-0efBuD;eJY awGUqkH-zdk-Y
pOf;-pm;-ae-aMumif; xkwf-azmf-ajym-qdk-

rI-awG-aMum-ifhvnf; awmif-w½k-wf-yifv,f-ta&;eJY ajrmuf-udk-&D;,m;-ta&;
u usif;-yr,fh- tpnf;-ta0;rSm OD;pm;ay;
vm-Edkifw,f-vdkY oHk;oyfMuygw,f/
,ckESpf Zefe0g-&D-vqef;-ydkif; yk*HrSm
vufcH-us-if;-ycJhwJh tmqD,H-Edk-if-iH-jcm;a&;0ef-BuD;rsm;tpnf;-ta0;upNyD; NyD;cJhwJh
24 Budrf-ajrmuf tmqD,H-xd-yfoD; tpnf;
ta0;txd t"duaqG;aEG;cs-uf-jz-pfcJhwJh awmif-w½k-wf-yif-v,f- tji-if;-yGm;rIajz-&S-if;-a&;-ud-pöudk ,ckwpf-acg-uf-tpnf;ta0;rSm jref-rm-Edk-if-iHu arS;rSdef-xm;-Edk-if
NyD; jref-rm-Edk-if-iH-twGuf tmqD,H-rSmordk-if;-wpf-ck-jz-pf-vm-Edk-ifwJh ajrmuf-udk-&D;
,m;- ta&;-aqG;aEG;rIudk ydkrdk-OD;-pm;-ay;-vmEdk-if-aMumif; tmqD,H-a&;&m uRrf;-us-ifol- ta&S-Uawm-if-tm-&S- owif;-pm-q&m

wnf-Nid-rf-a&;? vHkjcH-Ka&;-eJY ywf-ouf-wmtm;vHk; rdrd-tjr-ifrsm;udk ajymqdk-Mu-rSm
yg/ ajcmuf-Ekd-if-iH-aqG;aEG;yGJvdk oD;jcm;
aqG;aEG;rIawmh r&dyS gbl;}} vdYk ajym-ygw,f/
ajrmuf-udk-&D;,m;? awmif-udk-&D;,m;?
tar&duef? w½kwf? *syefeJY ½k&Sm;Edkif-iH-wdk-Y
aqG;aEG;aewJh EsLuvD;,m;-rjy-efY-yGm;a&;oabm-wl-pm-csK-yf-qdk-if&m aqG;aEG;rIu
aeNyD; 2003 ckES-pfrSm ajrmuf-udk-&D;,m;Edk-ifiH Ekwf-xG-uf-cJh-NyD;aem-uf-ydkif; tqdkygaqG;aEG;rI[m wdk;wufwJh-&v'f-aumif;
xGuf-ay:-vm-jc-if;-r&Sdwm MumcJh-NyD-jz-pfygw,f/ ajrmuf-u-&kd ;D ,m;u *syef? tar&duef-weYkd YJ ykrH -eS -q
f uf-q-aH &;-jz-p-zf Ykd 2007 ckE-pS f
rSm olYEdk-if-iH-twG-if;-rSm-&SdwJh EsLuvD;,m;puf-½kH-yd-wf-od-rf;-zdkY oabmwl-vuf-rS-wf-a&;xdk;cJh-ayr,fh ukvor*¾-vkH-jcH-Ka&;-aum-if-

ajrmuf-udk-&D;,m;-ta&;-aqG;aEG;Edk-if-zdkY jref-rm-u OD;-aqm-ifEdk-if-r,f-qkd&if? awmif-w½k-wf-yif-v,f-tji-if;-yGm;rI-wif;-rm-rIudk
ajzavQmhEdk-if-zdkY &SOfhvnf;avQmufom ysm;vnf;pGJom
rsm;toif; Ouú| rpöwm uADacs-mif-wmcsD-Am-0efu jref-rm-wdk-if;-(rf-)udk-ajym-yg-w,f/txl;-ojzifh ajcmuf-Edk-if-iHaqG;aEG;rI
(6 Party Talk) vdkYac:wJh ajrmuf-udk-&D;,m;EsL-uvD;,m;-vk-yf-ief;-pOf-eJY- ywf-oufwJh aqG;aEG;rI tBudKnd§EId-if;-rIukd jref-rmEdk-if-iHu OD;aqm-if-Edk-if-r,f-qdk&if jref-rm
-Edk-if-iH&JU tcef;u@[m tmqD,H-a'-o
wG-if;rSm rsm;pGmta&;-yg-vm-rSm -jz-pf-w,fvkdY ¤if;uajym-yg-w,f/jref-rm-Edk-if-iH-eJY- ajrm-uf-udk-&D;,m;ES-pf-Edk-if-iHMum; EsLuvD;,m;--udpö yl;ayg-if;aqm-if-&G-uf-rI-r&Sd-aMum-if;- ji-if;-qdk-xm;-wm
udk ydkrdk-cdk-if-rm-ap-zdkY jref-rmuvnf; pdwf-ygvuf-yg-&Sd-Edk-if-aMumif; ¤if;u ajym-ygw,f/
jy-ef-Mum;a&;-0ef-BuD;Xme jynf-axm-if-pk0ef-BuD;OD;-&J-xG-#furl ]]ARF rSmawmh a'o

pDu ajrmuf-udk-&D;,m;-&UJ EsLu
- vD;,m;-prf;oyfx
- w
-k v
-f yk r-f aI wG qufvufv
- y-k a-f qm-i-f
ae-wJhtay: jyif;-jy-if;-xef-xef-a0-zef-cJhNyD;aem-uf-ydkif; 2009 ckESpf? {NyDvtwG-if;
upNyD; ajrmuf-udk-&D;,m;u ajcmuf-Edk-if-iHaqG;aEG;rI-uae-Ekwf-xG-uf-r,f-vkdY aMunmxm;-cJhNyD; EsLuvD;,m;-prf;-oyf-ypf-vT-wf-rIawGudk qufvuf-vk-yf-aqm-if-cJh-ygw,f/
'Dvdk-tajc-taerSm ajrmuf-udk-&D;,m;ta&;-aqG;aEG;Edk-if-zdkY jref-rm-uOD;-aqm-ifEdk-if-r,f-qkd&if? awmif-w½k-wf-yif-v,ftji-if;-yGm;rI-wif;-rm-rIudk ajzavQ-mhEdk-if-zdkY
&SOfh-vnf;avQ-muf-om- ysm;vnf;pGJ-omrl-0g-'udk-okH;cJhovdk ajrmuf-udk-&D;,m;-wif;rm-rI-udk- ajz-avQ-mhay;-Edk-if-r,f-qdk-&if- jr-efrm-Edk-if-iH-twGuf *kPf,l-p&m-awG-jz-pf-vmr,f-vkdY Edkif-iH-wum-ES-ifh- r[m-AsL-[m-avh-

vm-a&;- tif-pwDusK 'kwd,Ouú| OD;cifarm-if-av;u ajymonf/]]aqG;aEG;zdk-Y tcG-ifh-ta&;-awG-&Sd-aewm
tqifajy-atm-if-pD-pOf-Edk-if-zdkYu tdrf-&S-if-&JUwm-0efyg/ trsm;BuD;aumif;-wJh- tcG-ifhta&;udk jzpf-atm-if-zef-wD;-Edk-if-r,f-qdk&if
Edkif-iH-twGuf *kPf,l-p&m-jz-pf-vm-rSmao-csm-ygw,f/ uRef-awmf-wkd-Yuawmh
ajrmuf-udk-&D;,m;-ta&;- aqG;aEG;rI-jz-pfvm-r,f-qdk&if BudKqdk-ygw,f/ wif;rm-rI
u b,fo-t
Yl wG-urf S tusK;d r&Sb
d ;l / jref-rm
u 'Dwif;-rm-rI-awGudk twwfEdk-if-qkH;ajzavQ-mhEdk-if-atmif OD;aqm-if-oGm;r,fhoabm-&Sd-ygw,f}} vkdY oluajym-yg-w,f/aqG;aEG;rI-vk-yf-ief;-pOfxJ ajrmufud k & D ; ,m; jyef - v nf - y g- 0 if - v m- a &;eJ Y
ajrmuf-udk-&D;,m;-Edk-if-iH-&JU- wm-a0;-ypf'kH;us-nf-enf;-ynm-xd-ef;-csK-yf-a&;? EsL;uvD;
,m; xk-wf-vk-yf-rI- zs-uf-od-rf;-a&;-ud-pö-&yf
awGukd OD;pm;-ay;-aqG;aEG;Ed-ik -zf Ykd tar&d-uef
u a&SUwef;wif-vm-Edk-if-w,f-vdkY tmqD,Ha&;-&m-uR-rf;-us-ifol tmqD,H-vl-xk-zdk-&rfjz-pf-ajrm-uf-a&;-nd§EId-if;-a&;r·; OD;aus-mf
vif;-OD;-u ajym-ygw,f/
Edk-if-iH-jcm;a&;-0ef-BuD;Xme tmqD,H-a&;&m-Xme ñTef-Mum;a&;-r·;csKyf OD;atm-ifxl;uvnf; usif;-yr,fh-tpnf;-ta0;rSm
tmqD,H-u cs-rS-wf-xm;wJh jyif-yqufqHa&; wdk;jr§ifh-rI-tpD-tpOft& 6 Party
Talk jyef-vnf-pwif-Edk-if-zdk-YtwG-uf-a&SUajy;tae-txm;-jz-pf-atm-if- vk-yf-aqm-if-zdk-Y
pOf;-pm;-xm;-aMum-if;? 6 Party Talk twGuf
oufqdk-if-wJh- Edk-if-iH-awG-ut"d-u jz-pf-ay
r,fh tmqD,H-taeeJY tqdkyg-tpnf;ta0;-jy-ef-vnf-pwif-Edk-if-zdkY wdkuf-wG-ef;oGm;&ef-&Sd-aMumif; ajymyg-w,f/]]t-"duuawmh vkHjcH-Ka&;-aum-if-pD-&JUxk-wf-jy-ef-cs-uf-awG-udk-vdk-uf-em-zdkY? 'Djy-óemawGudk Nidrf;-cs-rf;-pGm-ajz-&S-if;-zdkY? 6 Party
Talk udk jyef-vnf-pwif-E-i
kd -zf Ykd a&SUajy;tcif;tus-if;-jz-pf-zkd-YtwGuf tmqD,H-tae-eJYwdk-uf-wG-ef;-oGm;zdk-Y&Sd-ygw,f}} [k OD;atm-ifxl;u ajym-yg-w,f/-  g

ucsifjynfe,f? autdkifatXmecsKyf vdkifZmNrdKU

tpdk;&? wdkif;&if;o
0vkH;ESihf &JrG-ef-

walone14@gmail.com
yemon.mcm@gmail.com

Edk-if-iH-a&;-rl-abm-if-rsm; cs-rS-wf-jc-if;-qdk-if-&mud-pörsm;tay: tBudKnd§-EId-if; aqG;aEG;&ef
,ckMo-*k-wf-v wwd,ywf-twGif; tpdk;&?
wdkif;-&if;-om;-vuf-euf-udkif tzGJUtpnf;
rsm;ESifh Edkif-iH-a&;-yg-wD-rsm;awGUqkH-rnf-jz-pf-[k
jref-rm-Nid-rf;-cs-rf;-a&;-pif-wm tBuD;wef;
tMuHay; OD;vS-arm-if-a&T-u ajym-onf/tpdk;&ESifh wdkif;-&if;-om;-vuf-euf-udk-iftzGJUtpnf;rsm;tMum; wpfEdk-if-iH-vkH;typftcwf-&yf-pJ-a&;-pm-csK-yfukd vufrS-wf-a&;-xdk;
NyD;ygu Edkif-iH-a&;-aqG;aEG;yGJrsm; qufvufus-if;-yEdk-if&ef BudKwif-aqG;aEG;rnf-jz-pfaMumif; ¤if;uajym-onf/]]wdik- ;f &- if;o
- m;-awGeYJ vufrw
-S x
-f ;kd Ny;D wm
eJY Edkif-iH-a&;-aqG;aEG;yGJ-awGrSm Edkif-iH-a&;-yg-wDawGv
- nf;- yg-vm-rmS q
- a-dk wmh aqG;aEG;yGaJ wGukd

jynfwGif;owif; 3

www.mmtimes.com

&efukefNrdKUjytarGtESpfxdef;&ef
ppfwrf; aumuf,loGm;rnf
EkdEkd-atm-if-

noenoeag@gmail.com

UteD;&SdwGif vHkNcHKa&;apmifhMuyfaeonfh autdkifatwyfom;wpfOD;udk Zlvdkifvukefu awGU&pOf/ "mwfyHk • ZmenfNzdK;

om;vufeufudkifrsm;ESifh ygwDrsm; aqG;aEG;rnf
b,fvy-kd p-Hk eH o
YJ mG ;rvJqw
kd m BuKd nw
§d hJ tae
txm;-jz-pf-Edk-ifw,f}}[k ¤if;u ajym-onf/wd k - i f ; - & if ; - o m;- v uf - e uf - u d k - i f - t zJ G U
tpnf;rsm;\ xdyf-oD;-tpnf;-ta0;udk
Zlvdk-if-vuk-ef-ydk-if;u ucsif-jy-nfe,f
vdkif-Zm-Nrd-KUwGif jyKvk-yf-cJhNyD; wpfEdk-if-iH
vkH; typftcwf-&yf-pJ-a&;-qdk-if&m 'kwd,
yl;-ayg-if;-rl-Mu-rf;-ES-ifh-ywf-oufNyD; aqG;aEG;
qkH;jzwf-rIrsm; jyKvk-yf-cJh-Mu-onf/aqG;aEG;yGJtNyD; Mo*k-wf-vqef;-wGif
tpdk;&Nidrf;-cs-rf;-a&;-azmf-aqm-if-a&;tzGJU
udk,fpm;-vS,f-rsm;ESifh wdkif;-&if;-om;vuf-euf-udk-if-tzGJUrsm;jzifh zGUJpnf;-xm;
aom wpfEdk-if-iH-vkH;typf-tcwf-&yf-pJ-a&;qdk-if&m yl;ayg-if;-nd§-Edk-if;-a&;-tzGJU(NCCT)
wdkY tvGwfoabm awGUqkHcJh-onf/,if;-tvG-wf-oabm-awGUqkH-yGJ-tNyD;
wGif tpdk;&ESifh wdkif;-&if;-om;-vuf-eufudk-if-tzGJUtpnf;rsm; Mo*k-wfv 14 &ufrS

17 &uftxd-awGUqkH&ef oabmwl-nDcJh-MuNyD; Mo*k-wfv 18 &ufaeY-wGif Edkif-iH
a&; aqG;aEG;yGJ rl-abm-if-rsm;cs-rS-wf&ef
Edkif-iH-a&;-yg-wD-rsm;udkyg zdwf-ac:-aqG;aEG;
rnf-jz-pf-onf/]]r-Mum-cif-aqG;aEG;r,fh-aqG;aEG;yGJ-rSmawmh tpdk;&eJY typf&yf-yl;-ayg-if;-rl-Murf;
aemuf-qkH;r[k-wf-awmif 'kwd,aem-ufqkH;jz-pf-vm-r,f-vkdYawmh ,lq&ygw,f}}
[k NCCT tzGJU0if- a'g-uf-wm-qvdk-if;-vs-efrI-ef;-u ajym-onf/wd k - i f ; - & if ; - o m;- v uf - e uf - u d k - i f - t zG J U
tpnf;rsm;\ vdkif-Zm-xd-yf-oD;-tpnf;ta0;-wiG f tpd;k &ud,
k pf m;-v,
S rf sm;? wdik ;f &if;-om;-vuf-euf-udk-if-tzGJUtpnf;rsm;?
Edik i-f a-H &;-yg-wr-D sm;ESihf 'Dru
-kd a&-pt
-D ift
- m;-pk
tzGJUrsm;yg0ifaom oHk;yGifh-qdk-if-Edk-if-iHa&;- aqG;aEG;yGJ-rsm;jyK-vk-yf&ef qkH;jzwfcs-uf- cs-cJh-onf/-

Edi-k i-f a-H &;-aqG;aEG;yGrJ sm;udk typftcwf&yf-pJ-a&;-vuf-rS-wfxdk;tNyD; oHk;vtwGif;
jyKvy-k &-f rnfj- zp- u
f m Edik i-f a-H &;-aqG;aEG;yGr-J sm;
wGif rnfonft
h zGUJ tpnf;? rnfor-l sm;yg-0ifrnfq
- o
kd nfh rlabm-iu
f kd typf&yfNy;D ESpv
-f
twG-if; -twnf-jyK-&rn-f-jz-pf-onf/vuf-&Sd-tcsd-ef-wGif tpdk;&ua&;qGJxm;aom Edkif-iH-a&;-aqG;aEG;yGJ- rl-abm-ifwG-if-yg-0ifonfh tpdk;&? wyfrawmf?
vTwfawmf? wdkif;-&if;-om;-vuf-euf-udk-if
rsm;? Edkif-iH-a&;-yg-wDrsm;? pD;yGm;a&;-ynm&S-ifrsm;? t&yfbuf-tzGJUtpnf;-rsm; yg-0if
aom &Spf-yG-ifh-qdk-if-awGUqkH-a&;-tqdkudk
wdkif;-&if;-om;- acg-if;-aqm-ifrsm;u
uefYuG-uf-xm;-onf/wdk-if;-&if;-om;-rsm;ES-ihf raqG;aEG;rD
vmrnfh Mo*k-wfv 12 &ufaeYwGif yg-wDrsm;ESifh tpdk;&wdkY BudKwif-nd§-EId-if;-rI-rsm; jyKvk-yf-&ef pDpOf-aeonf/-  g

vm-rnfv
-h tenf;i- ,ft
- wGi;f NrdKUjy-tarGtES-pf- xd-ef;-od-rf;-a&;-twGuf taxmuftul-jz-pfrnfh tcsuf-tvufrsm;tm;
yPmra&G;cs,f-xm;aom NrdKUe,f-rsm;wGif
ppfwrf;-aum-uf,l-oGm;rnf[k &efuk-efNrd-KUjy- tarG-tES-pf- xd-ef;-od-rf;-a&;-tzGJU (YHT)
u wm0ef-&Sd-ol-wpf-OD;u ,ckv 6 &ufaeY
wGif ajymonf/tzGJUu a&G;cs,fxm;aom {&d,mrsm;
wGif taqmuf-ttkHrsm;\ aqmuf-vk-yf-rIykH-pH-rsm;ESihf tqkdyg {&d,mrsm;wGif aexkd-ifvk-yf-ukd-if-pm;-aom-uf-ol-rsm;ESifh ywfoufí ppfwrf;-aum-uf,l-oGm;rnf[k tqkdygtzGJUu jyKvk-yfonfh rD'D,m-awG-UqkH-yGJwGif tpDtpOf-ñT-ef-Mum;a&;r·; OD;MuHwkd-if;-atm-ifu ajymonf/]]avh-vmrI okH;ckudk uRef-awmf-wkdY jyKvk-yfoGm;zdkY &Sdygw,f/ wpfNrd-KUvkH;ukd-awmh rvkyfEkd-if-bl;-ayg-haemf/ uRef-awmf-wdkYrSm aiGaMu;uefY-owf-cs-uf-&Sdw,f? tcsdef-uefY-owf-cs-uf&Sdw,f/ 'gaMumifh NrdKUxJ-rSmqkd bkduav;aps;vrf;? r[mAE¨K-vvrf;eJY ukef-onfvrf;Mum;u bavmufa- ygh/ aemuf 26 vrf;
eJY vomvrf; (r[m-AE¨K-vvrf;eJY urf;em;vrf;-Mum;bavmuf) pwmawGudk a&G;cs,f
xm;-ygw,f}} [k ¤if;u ajymonf/]]NrK-d Ujyt
- arGt
- ESp- t
-f wGuf txde;f t
- uGy- -f

av;awG a&;qGJ-wJh-tcgrSm 'Dvkd-tajc-cHtcs-uf-awGu odzdk-Yvdk-ygw,f/ aemufavh-vm-rI-wpf-ck-taeeJY NrdKUxJrSmaexkd-if-wJhvl-awG&JU toufarG;0rf;-aus-mif;-rI-ykHpH?
pD;yGm;a&;? aexkd-if-rI-ykH-pH-awGudk avhvmrSm
yg/ vsmxm;-wJh-twkd-if;qkd wpfv? ESpf-v
twGif; vkyf-zdk-Y&Sd-w,f}} [k¤if;uajymonf/
xdk-pDrH-ud-ef;udk &efuk-ef-Nrd-KUawmf-pnf-yifom,m-a&;-aumfrwD (NrdKUjy-pD-rH-ud-ef;-Xm-ecGJ)?
jref-rm-tD;-*&uf-ESihf YHT wdkY yl;ayg-if;-aqm-if&G-uf-jc-if;-jz-pfum Oa&myor*¾u wdkif;-a'-o
Bu;D tpd;k &tzGt
YJ m; yxrqH;k taxmuft
- yH-h
ay;aom pDrH-ud-ef;-jz-pfonf/ pDrH-ud-ef;rSm
,ckESpf azazmf-0g-&dvrS 2015 ckESpf? Zefe
0g-&Dvtxd Mumjr-ifh-rnf-jz-pfonf/
wwd,avhvm-rI-tae-jzifh Oya'jyK-a&;qkd-if-&m -avh-vm-rI-jz-pfNyD; tjcm;Ekdif-iH-rsm;
wGif tdrf-jcH-ajr-qkd-if&m? tarGtES-pf-qkd-if&m
udpö-&yfrsm;tm; rnfokdYxdef;-od-rf;-udk-ifwG,f-aMum-if;? rnfonfh-Oya'-rsm;&SdNyD; rdrdEkd-if-iH\ taetxm;-ESifh udkuf-nDonfh
rnfonfh-Oya'-rsm; a&;-qGJ-oifh-aMum-if;udk
avhvmoGm;rnf jzpf-onf/]]avhvm-rI-awG-uae-wpfqifh pOf;pm;oGm;NyD;awmh tu,fí 'DrSm NrdKUjy-tarGtES-pf-xd-ef;-od-rf;-a&;eJY ywfoufwJh Oya'
awG-&Sd-xm;-NyD;om;-qkd-&ifvnf; bmawG-xyfjz-nfh-&rvJ-pojzifh vkyf-oGm;rSmyg}} [k OD;MuHwkd-if;-atm-ifu ajymonf/  g

vDq,f wdkifwef;olESpfOD;udk
v0u yk'frrsm;jzifh xyfrHpGJqdk
pkvIdifxGef;

hsuhlainghtun.mcm@gmail.com

rEÅav;-NrdKU y#dyu© pwifap-cJhonfh trI
tm; vDq,f-wdk-if-wef;-&ef- ap-cdk-if;-olrsm;[k
w&m;pGJ-qdk-cH-xm;&onfh udk&J-xG#f (c) ol&
&J-xG#fESifh EkEk-jr-wf-wdkYudk Mo*kwf 6 &ufaeYwGif ysOf;-rem;-NrdKUe,f w&m;½kH;ü ppfaq;
tNyD; v.0.u Oya'yk-'fr (61^ 62) wdkY
ESifh xyfrH- w&m;-pGJ-qdk-vdk-uf-aMumif; od&
onf/ xyfrH-pGJ-qdk-xm;onfh trIwGJudk

Mo*kwf 8 &ufaeY-wGif wpfquf-wnf;qufvufppfaq;-rnf[k od&onf/ rSwf-ykHwif-ES-pf-ck-udk-if-aqm-if-rI-rsm;aMumifh ¤if;wdk-Y
ES-pf-OD;udk yk'frrsm;xyfwdk;vm-jc-if;-jz-pf[k
w&m;vTw
- a-f wmfa&SUae udak tm-io
-f &-l e-d x
-f e-G ;f
u ajymonf/ udk&J-xG#f (c) ol&&J-xG#f ESifh
EkEk-jrwf? udkxG-ef;-xG-ef;? jzLjzLrif; (c) uwkH;r
wdu
Yk kd 1950 jynfEh pS f ta&;ay:-pr-D c-H su
- r-f -I tuf
Oya' 5 (C)? (i)? (n)wdkYjzifh Mo*kwf 1
&ufaeYu w&m;pGJ-qdk-xm;NyD;jzpfonf/  g

4  jynfwGif;owif;

MYANMAR CONSOLIDATED MEDIA LTD.

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

EdkifiHa&;aqG;aEG;yGJü zuf'&,fudk tajccHaqG;aEG;rnf

refae*sif;'g½dkufwmESifh pmwnf;rª;csKyf (jrefrm? t*Fvdyf)
a&mh(pf)'efuvD rsdunkley@gmail.com

Edkif[Homu wdkif;&if;om;rsm;\ ESpfumv
&Snf awmif;qdkcsufjzpfaom 'Drdkua&pD
pepf? trsKd;om;wef;wla&;ESifh udk,fydkif
jy|mef;cGifhudk tmrcHonfh zuf'&,f jynf
axmifpkpepfudk wdwdususvdkvm;aMumif;
xkwfazmfajymqdkcJhonf/jynfaxmifpk Nidrf;-csrf;a&;azmfaqmif
a&; vkyif ef;aumfrwD 'kw,
d Ouú|? or®w½H;k
0efBuD;Xme 0-efBuD;OD;atm-ifrif;uvnf;
Zlvdkifv 18 &ufwGif trsKd;om;vTwfawmf
odkY &Sif;vifwifjy&mü EdkifiHa&;aqG;aEG;yGJ
usif;ycsdefwGif jynfaxmifpktpdk;&tae
jzifh ]zuf'&,fjynf-axmifpk taumif
txnfazmfa&;}udk wdkif;&if;om;vufeuf
udkif tzGJUtpnf;rsm;ESifh aqG;aEG;rnfjzpf
aMumif; ajymMum;cJhonf/

jynfaxmifpkpepfudk taumiftxnfazmf
aom zGJUpnf;yHktajccHOya'ay:ayguf
a&; BudK;yrf;oGm;rnf}}[k azmfjycJhonf/
typftcwf&yfpJa&;pmcsKyf csKyfqdkxm;
aomfvnf; wdkufyGJtcsKdU qufvufjzpfyGm;
vsuf&Sdonfh &Srf;jynfwdk;wufa&;ygwD-^
&Srf;jynfwyfrawmf ajrmuf-ydkif; (SSPP/
SSA) uvnf; Zlvi
kd v
f 5 &ufu awmif;qdk
csuf ig;&yfxkwf-jyef&mü ppfrSefonfh
zuf'&,fjynf-axmifpkudk wnfaqmuf
oGm;&ef? vlwef;pm;tvTmtoD;oD;u
udk,fpm;vS,frsm;ESifh wdkif;&if;om;vlrsKd;
aygif;pHyk g0ifaom Nird ;f csr;f a&;wnfaqmuf
rIaumfrwDudk zGJUpnf;&efazmfjycJhonf/
tvm;wl tmPm&ygwDjzpfonfh
jynfaxmifpkMuHhcdkifa&;ESifh zGHUNzdK;a&;ygwD

w,f/ 'DbJu Counter Strike ay:uwnf;
u aqmhvdkufwJh Game? aeYvnf; Game
nvnf; Game/ yxrawmh udk,fvnf;
Muoaygh/ vkyfw,f ayG;w,f aomif;usef; vdu
k af qmhaeao;w,f/ aemufacgif;udu
k f

vmawmh rcHEikd af wmhb;l / 'DbJ b,favmuf
*drf;NidoGm;ovJqdk cPcP aq;½kHoGm;
&w,f/ olaq;½kHwuf&&if uRefawmf tjrJ
oGm;Munfh&w,f/ oHk;cg av;cgavmuf
usawmh uRefawmfvnf; tm½kHaemufvm
w,f/ odyfrMumbl; oleJYtwlaqmhwJh
ieJwpfayG&JU tpfreJY nufoGm;a&m/ ½kyfu
ndKacsm? t&yftarmif;u olYavmufyJ/
vHk;0twnfBuD;/ tJ'gta&;rBuD; 'DtrsKd;
orD;u wpfcsdefvHk; olYtdrfrSmqdkawmh
uReaf wmfwYkd oGm;vnf&if rsuEf mS &Spaf cguf
csKd;eJY tjrifrMunfwJh yHkvkyfw,f/ oDcsif;
vnf; zGifhr& (a&;r&)? ½kyf&Sifvnf; Munfh
r&/ aMomf cspfwm cspfwm/ oGm;wdkif;
ola&mufaeawmh wjznf;jznf; uRefawmfh
oli,fcsif;eJY uRefawmfwdkY a0;vmw,f/
'DtrsKd;orD;a&mufae&if 'DaumifhyHkpHu
wkww
f w
k af wmif rvIyb
f ;l (tHMh op&m)/ 'geJY
uRefawmfvnf; olYtdrfudk roGm;awmhbl;/
wpf&uf olzsm;w,fMum;vdkY uRefawmf
vnf; ]]aMomf 'Daumif wpfcsed v
f ;kH zsm;aewm
jyefaumif; vmrSmyg}} qdNk y;D 'Dwikd ;f aevdu
k rf d
w,f/ aemufawmh aoawmhr,fMum;vdkY
aq;½kH ajy;Munfhawmh [kwfw,f oem;yg
w,f/ awmfawmf*doGm;wm/'geJY uRefawmf
ar;Munfhcsifwm 'DtrsKd;orD;u ab;rSmae
f ;l vm;? rxde;f bl;vm;/
Ny;D Take care rvkyb
odyfrMumygbl;/ 'DtrsKd;orD; udk,f0ef&Sd

ygava&m? udpö&Sif;vdkufw,f ajymw,f?
,lvdkufw,f/ [ifh! &Sif;vdkufw,f
vnf; ajymw,f? ,lr,fvnf;qdkawmh
bmBuD;wkH;/ t&ifuwnf;u ,lr,fqdk
bmvdkY &Sif;vdkufao;wkH;/ &Sif;NyD;oGm;&if
r,lygeJYawmhvm;/ ,lNyD; EdkifiHjcm;vpfoGm;
Muav&JU/ [dak &mufawmhvnf; tqifrajy
ygbl;/ trsKd;orD;u cPwm&efjzpfxm;
wkef; w½kwfwpfaumifeJY xyfNidw,f Mum;
w,f/ 'Dawmh olYb0u bmjzpfoGm;rvJ?
tem*wfawGa&m?
rdef;rzsufvdkY wdkif;jynfysufw,fqdkwJh
pum;rSm wpfckawmh &Sdw,f/ rdef;rudk
ay;p&mrvdkwJh tcGifhta&;jc,fvS,frIawG
bmawG oGm;ay;xm;ovJ/ ÓPf&Sdwm
r&Sdwm aocsmrodbJ udk,fhb0aexdkifrIudk
ay;NyD; Control vkyfovm;/ rdef;rNyD;wdkif;
NyD;aeovm;/ uRefawmfu udk&ef&efcsef;
(Acid) ajymwJh ]]rdef;ruvnf; a,mufsm;udk
aMumufp&mrvdb
k ;l / a,mufsm;uvnf; rde;f r
udk aMumufp&mrvdkbl;}} pum;udk wtm;
ESpfoufoabmusrdw,f/ wpfa,mufeJY
wpfa,muf rQrQww em;vnfay;NyD; ydkvdkY
omvGefaumif;rGefwJh tdrfaxmifzufawG
jzpfvmatmif Guide vkyfay;zdkY tjrifhjrwf
qHk; cspfolawG&JU tjyKtrlr[kwfbl;vm;/
pmzwfol vlBuD;rif; nDtpfudk armifESr?
&yfrd&yfzrsm; .......  g

pE´mvGif

'k-pDrHcefYcJGrIt&m&SdcsKyfESifh pD;yGm;a&;pmwnf; (jrefrm)
wifrkd;atmif tinmoeaung.mcm@gmail.com
pmwnf;rª; (jrefrm)
qef;OD; sannoo@gmail.com
pmwnf;rª; (t*Fvdyf)
aomrwfpfuif;(ef) tdkean@gmail.com
pmwnf;rª; (txl;tcsyfydk)
rsKd;vGif myolwin286@gmail.com
owif;axmufcsKyf
aZmf0if;oef; zawwinthan@gmail.com
'k-pmwnf;rª;ESifh vlrIb0pmwnf; (jrefrm)
rkdYrkdYaomf mohthaw@gmail.com
'k-pmwnf;rª; (jrefrm)-at;py,fjzL
tBuD;wef;pmwnf;-armifaoG;opf
twkdifyifcHpmwnf;-rod*Ð
'k-pD;yGm;a&;pmwnf; (jrefrm)-at;oDwmausmf
tBuD;wef;vufaxmufpmwnf;-pE´mvGif
tm;upm;pmwnf;-xGef;aeatmif
vlrIb0pmwnf; (t*Fvdyf)-0Spfwaevdkufwf
EdkifiHwumpmwnf;-wifpdef
"mwfyHkXme (refae*sm)-aumif;xuf
"mwfyHkowif;axmufrsm;-oD&dvl? atmifaX;vIdif? ZmenfNzKd;
rEÅav;½Hk;cJG wm0efcH
pwl;0yftvefbufum stuart.becker@gmail.com
rEÅav;½Hk;cJG jzefYcsda&;Xme

mdydistribution.mcm@gmail.com

aejynfawmf½Hk;cGJ wm0efcH
pkvIdifxGef; hsuhlainghtun.mcm@gmail.com
aejynfawmf½kH;cJG jzefYcsda&;Xme

nptdistribution.mcm@gmail.com

xkwv
f yk af &;Xme zarnicj@gmail.com
'DZdkif;Xme'g½kdufwmrsm;-wifaZmfaxG;? ukdNzdK;
yHkESdyfXmerª;
aX;armif uhtaymaung@gmail.com
refae*sm (ykHESdyfpuf)-cifarmif
aMumfjimXme'g½dkufwm
a*sqDa*h(csf) ads.myanmartimes@gmail.com
aMumfjimXme 'k-'g½kdufwmrsm;-nDnDxGef;? csrf;omOD;?
aersKd;OD;? eE´mckdif
ta&mif;refae*sm (Classies)-cifrGefrGef&nf
aiGpm&if;refae*sm
rGefrGefomqdkif monmonthasaing@gmail.com
pDrHa&;&mXme
cdkifqk,Of? [efOD;cif khinesu1988@gmail.com
xkwaf 0ol a'gufwmwifxGef;OD; (NrJ04142)
tdik w
f rD efae*sm
ausmfaZ,smvif; kyawzayarlin@gmail.com
jzefYcsda&; refae*sm
olZm0if; thuzarwinn@gmail.com

om;rsm;taejzifh rl0g'qdkif&m pdk;&drfrI
avsmhusum Nidrf;-csrf;a&;udk taxmuf
tuljyKEdkifaMumif; ajymonf/]]z-uf'&,fpepfudk t&ifvkd tkyf-csKyfwJh
tpdk;&tqufqufu vufrcHcJhbl;qdkwJh
[muae vufcHvmNyDqdkwJh taetxm;
a&mufawmh tJ'gawmfawmfav; Nidrf;csrf;
a&;vkyfzdkYtwGufvnf; taxmuftul
jyKw,f/ wdkif;-&if;om;awGbufu t&if
wkef;u pdk;&drfylyef-rIawG awmfawmfav;
avsmhusoGm;r,fvdkY uRef-awmf-uawmh
,lqygw,f}}[k ¤if;u ajymonf/
wwd,tBudrf vdkifZmnDvmcHtNyD;
wdkif;&if;om;vufeufudkiftzGJU 16 zGJU
udk,fpm; wpfEdk-ifiHvHk;qdkif&m typftcwf
&yfpaJ &;pmcsKyf n§Ed iId ;f a&;tzJUG acgif;aqmif

uvnf; zuf'&,fjynfaxmifpkpepfudk
axmufcHaMumif; Zlvdkifv yxrywfwGif
xkwf-jyefcJhonf/
zuf'&,fpepfonf A[dktpdk;&ESifh
jynfe,ftpdk;&rsm;Mum; tmPmuefYowf
cGJa0xm;aompepfjzpfNyD; EdkifiHa&;aqG;aEG;
yGJwGif yg0ifolrsm;taejzifh aqG;aEG;rnfh
zuf'&,fpepf toHk;tEIef;wGif wlnDaomf
vnf; tao;pdwftaumiftxnfazmf&m
wGif uGjJ ym;rI rsm;jym;onft
h wGuf tcsed ,
f l
aqG;aEG;&ef vdkrnf[k EdkifiHa&; avhvm
oHk;oyfol q&mausmf0if;u ajymonf/]]z-uf'&,fjynf-axm-ifpkqdkwJh toHk;
tEIef;-ukd-awmh tpdk;&bufuvnf; vufcH
ygw,f/ vufeuf-udkif tiftm;pkawG
uvnf; vufcHw,f/ b,fvdk zuf'&,f
jynf-axmifpkvJ qdkwmrSmawmh wlnD
vdrfhr,frxifbl;/ zuf'&,fjynfaxmifpk
xlaxmifa&;wl½HkeJY tajz&csifrS&r,f/
b,fvdk zuf'&,fjynf-axm-ifpkvJ qdkwJh
jyóem&Sdwmudk;}}[k ¤if;u ajymonf/]]z-uf'&,frSm vlrsKd;pktajccHNyD; cGJwJh
zuf'&,fawGvnf;&Sdw,f/ yx0DtajccH
NyD; cGJwJh zuf'&,fawGvnf;&Sdw,f/ zuf
'&,fvdkY a,bk,sajymvkdufvdkY&Sd&if wlnDcsufu oHk;csufavmufyJ&Sdw,f/ vkyf-ydk-if
-cGifh cJGa0wJh power sharing &,f? tax
sharing &,f? resource sharing &,f
'gawG&Sd&r,f/ tJ'gawGudk constitution
rSm w&m;0if azmfjyxm;&r,f/ 'gawGudk
jyif-csifw,fqdk&if constitution jyifa&;eJY
om oGm;vdkY&r,f/ 'DoHk;csuf-avm-ufyJ
wlnDcsuf&Sdw,f/ tJ'gudk vufawGU
taumiftxnfazmfawmh udk,fhEdk-ifiH&JU
tajctaet& udk,fhenf;udk,fh[efeJY
azmfMuwmrsm;w,f/ tJ'Dawmh 'Dtcsuf
awGrSm n§dMu&r,f/ 'DavmufESpf-&SnfMum
wJh jynf-wGif;ppfBuD; &yfzdkYqdkwm aeYcsif;
ncsif;rjzpf-bl;/ tcsdef,l&rSmyJ}}[k q&m
ausmf0if;u ajymonf/  g

pDrHcefYcJGrIt&m&SdcsKyf
0if'Drm'&D*,f madrigalmcm@gmail.com

sdlsandar@gmail.com

ESpaf ygif; 70 Mum vufeufudkif wdkuf-cdkuf
rIrsm; tqHk;owfEdkifa&;twGuf wdkif;&if;
om; vufeufudkif tzGJUtpnf;rsm;ESifh
tpdk;&tMum; usif;y&ef tpdk;&bufu
uwdjyKxm;onfh EdkifiHa&;aqG;aEG;yGJwGif
OD;wnfaqG;aEG;vdkaom EdkifiHa&;rl0g'
qdkif&moabmxm;rsm;udk jynfaxmifpk
tpdk;&ESifh wdkif;&if;om;vufeufudkif tzGJU
tpnf;rsm;u rMumao;rD&ufrsm;twGif;
qufwdkufajymMum;cJhMuonf/
Edk-ifiHa&;aqG;aEG;yGJudk wpfEdkifiHvHk;
twkdif;twmjzifh typftcwf&yfpJa&;
pmcsKyfcsKyfqdktNyD;wGif qufvufusif;y
rnfjzpfNyD; ZlvdkifvtwGif; ucsifjynfe,f?
vdkifZmwGif usif;ycJhonfh wwd,tBudrf
wdkif;&if;om; xdyfoD;nDvmcHNyD;aemuf
typftcwf&yfpaJ &; pmcsKyrf Ml urf; Ny;D pD;&ef
ydrk ekd ;D uyfvm&m 2015 ckEpS f tapmydik ;f wGif
EdkifiHa&;aqG;aEG;yGJusif;ya&; pwifEdkifrnf
[k uRrf;-usifolrsm;u arQmfvifhxm;onf/tqdyk gaqG;aEG;yGEJ iS yhf wfoufí tpd;k &?
wdik ;f &if;om; vufeufuikd t
f zJUG tpnf;rsm;
ESifh EdkifiHa&;tiftm;pktm;vHk;\ xkwfazmf
ajymMum;csufrsm;t& EdkifiHwGif usifhoHk;&ef
twGuf aqG;aEG;rnfh tajccHEdkifiHa&;pepf
ü 'Drdku&ufwpf zuf'&,fjynfaxmifpk
pepfusifhoHk;a&;tjzpf tiftm;pktm;vHk;
u oabmxm;wlnDxm;Muonf/jr-efrmNidrf;csrf;a&;A[kdXme (Myanmar
Peace Center) u tajccHOya'a&;&m
tMuHay;a'gufwm qvdkif;iGefusKH;vsefu
tpkd;&ESifh wdkif;&if;om;vufeufudkif
tzGJUtpnf;rsm;Mum; xdkodkYtajccHEdkif-iHa&;
rl0g'qdkif&m wlnDonfhtwGuf wdkif;&if;

autifef,l? autdkifat tygt0if
wdkif;&if;om; vufeufudkiftzGJUtpnf;
11 zGJUyg0ifonhf nDñGwfaom wdkif;&if;
om;vlrsKd;rsm; zuf'&,faumifpD (,ltifef
tufzpf )D ESihf nDñw
G af om wdik ;f &if;om;rsm;
r[mrdwftzGJU (,ltif-ef-at) taejzifh
vnf; Zlvdkifvqef;wGif trsKd;om;
'Drdkua&pDtzGJUcsKyfygwD (NLD) u 1990
jynfhESpf a&G;aumufyGJtEdkif& udk,fpm;
vS,frsm;tzGJU? &Spfav;vHk; aiG&wkqHk;jzwf
csuf taumiftxnfazmfa&;aumfrwD?
88 rsKd;qufNidrf;csrf;a&;ESifh yGifhvif;vlYtzGJU
tpnf;wdkYESihf ESpf&ufMum aqG;aEG;rItNyD;
yl;wGJaMunmcsufxkwf-jyef&mü ]]tm;vHk;
yg0ifonfh jynfaxmifpknDvmcH usif;y
Edkif&efESifh 'Drdku&ufwpf zuf'&,f

tmPm&ygwDjzpfonfh jynfaxmifpkMuHhcdkifa&;ESifh zGHUNzdK;a&;
ygwDuvnf; zuf'&,fjynfaxmifpkpepfudk
axmufcHaMumif; Zlvdkifv yxrywfwGif xkwf-jyefcJh

aMumfjimESifh vay;0,f,la&;udpörsm; pHkprf;&ef
zkef; (951) 253 642? 392 928? zufpf (951) 254 158
jrefrmwdik ;f (rf) owif;ESihf pD;yGm;a&;*sme,fukd jrefrmuGeq
f kd
vD'w
d w
f uf rD',
D m (Myanmar Consolidated Media) u
ydkifqdkifNyD; a&TpifykHESdyfwkduf (0368) ESifh pG,pf rkH 'D ,
D m (08102)
u wm0ef,l yHEk ydS x
f w
k af 0ygonf/ acgif;pD;pmom;rSm
t*Fvyd b
f momtm;jzifh The Myanmar Times jzpfNyD;
jrefrmbmomtm;jzifh jrefrmwkdif;(rf) [lí jzpfum
jrefrmwdkif;(rf)\ trSwfwHqdyfvdk*dk (Logo) tygt0if
oufqikd af om oauFwtrSwt
f om;rsm;tm;vH;k udk vnf;aumif;?
pmapmifrsm;wGiyf g&Sdaom owif;? "mwfyHk tp&Sdonfh taMumif;
t&m tm;vH;k udv
k nf;aumif;? wpfpdwfwpfa'oudkvnf;aumif;
jrefrmuGefqdkvD'dwfwuf rD'D,m (Myanmar Consolidated
Media) \ pmjzifh a&;om;cGijhf yKcsurf ygbJ jyefvnf
ul;,lazmfjyjcif; rjyKMu&ef/

Myanmar Consolidated Media Ltd.
www.mmtimes.com

&efukef½;kH csKyf - 379^383? Adv
k af tmifausmv
f rf;?
ausmufww
H m;NrKd Ue,f? &efuek /f zkef; (951) 253 642?
392 928/ zufp f (951) 254 158
rEÅav;½H;k cGJ - wkduf p^1? ref;rEÅvmtdrf&m? 35 vrf;
(70 ESi  fh 71 vrf;Mum;)? &efrsKd;vkH&yfuGuf? csr;f at;ompHNrdKUe,f?
rEÅav;/ zke;f (02) 65391? 74585? zufpf (02) 24460
aejynfawmf½Hk;cGJ - trSw f 10^72? Akdvfawmufxdefvrf;? 
&efatmif (1)&yfuGuf? ysOf;rem;/ zkef; (067) 23064? 23065/

FROM BACK
PAGE BEATS

VACANCIES ANNOUNCEMENT
Universal Tractor Co., Ltd is distributor for heavy equipments, equipment
spare parts as in tractors, excavators, dozers, compactors and various automotive batteries and filters. We are seeking for the application from dynamic
and highly motivated Myanmar national for the following vacancies.
Vacancies: Sales Manager & Sales Executive
Products: Industrial Equipment as in Generator Set, Agriculture Tractors, Forklifts, Material Handling & Port cranes
Qualification: Engineering Degree, Energetic and Independent with Driving
license, Language in English necessary. Knowledge of the equipment business market will be an advantage.
Responsibility: Sales and Marketing of Equipment to both Private and Government sectors.

Negotiate, do presentation and deal independently with
customers to close sales.

Develop marketing strategies and plans to promote products
and achieve objectives

Able to prospect and have good market coverage for the
products assigned

Communicate with regular updates and reports.

Products training will be provided including overseas travelling
to factory/meetings as and when needed.
State: Expected Salary
Candidates should clearly indicate post title in their application and should submit them together with personal details, academic qualification and work experience, copies of educational credentials, and a recent passport sized photograph. Application should be emailed to ut_myanmar@myanmar.com.mm.
Only short-listed candidates will be notified.

But

jynfwGif;owif; 5

www.mmtimes.com

436 jyifqifa&; axmufcH
vufrSwf ig;oef;cefY&&Sdxm;
xl;oefY

thanhtoo.npt@gmail.com

IN PICTUREs

owif;- at;py,fjzL
"mwfykH- ZmenfNzdK;

rkwo
f aHk v qufvuftm;aumif;zG,&f dS
Mo*kw
- v
f 6 &ufaeYu &efue-k N-f rdKUü rd;k &GmoGe- ;f a- epOf trsK;d om;-wpfO- ;D udk awGU&pOf/ Mo*kw
- v
f yxr 10 &ufywftwGi;f rkwo
-f a-kH v tm;tvGea-f um-i;f r- a-I Mumifh urf;½d;k wef;E- iS hf jrefr- m-Ei-kd i-f a-H tm-uy-f i-kd ;f a- '-orsm;wGif rd;k BuD;rIrsm;
jz-p-af y:-cu
hJ m &cdik -jf y-nef ,f *GNrd-KUESihf {&m0wD-wikd ;f a'oBuD;? ig;od-ik ;f -acs-mif;-Nrd-KUwkw
Yd iG f rd;k a&csdef pHcsd-e-o
f pf-rsm;
&&Scd o
hJ nf/ Mo*kw
- v
f 14 &uftxd rkwo
-f aHk v tm;aum-i;f E- i-kd u
f m ,ckow
-D if;y- wfu
- e-k &-f ufr- sm;wGif rGe?f weoFm&D
urf;½dk;wef;-a'-orsm;wGif rdk;BuD;-Edk-if-aMumif; rdk;^ZvXmeu cefYrS-ef;-xm;onf/

2008 ckES-pf- zGJ-Upnf;ykHtajccH-Oya'-wG-ifyg-0ifaom yk'f-r 436 jy-if-qif-a&;-udkax-muf-cHaom qE´rJta&-twG-uf- ig;-oef;cefY- &&Sd-ae-NyD-jz-pf-aMumif; trsKd;om;-'D-rdkua&-pD-tzGJ-UcsK-yfOuú| a':atm-if-qef;pk-Mu-nf-u ajymMum;onf/
]]aemuf-qkH; tajc-tae-t& qdk-&if4 'or 9 oef;vdk-YyJ- qdk-yg-pdkY/ uRef-rwdk-Y
arQ-mfrS-ef;-xm;-whJ-twdk-if;-yJ- ig;-oef;-avm-uf-&Sdygw,f}}[k Mo*kw
- v
f 1 &ufaeYu vTwa-f wmf0if;-taqm-if-(12)wG-if- jyK-vk-yfonfh rD'D,mrsm;ESi- a-hf wGU- qky-H w
-JG iG f ¤if;u ajym-Mum;onf/
txufyg -axm-uf-cH-vuf-rS-wf- ig;-oef;
onf 2008 ckESpf zGJUpnf;-ykH-tajc-cH-Oya'udk- twnf-jyK-pOf-u axm-uf-cH-cJh-aom- ta&twG-uf-ESifh EdIif;,S-Of-vQif &mcdk-if-EI-ef;-tm;jzifh tenf;i,f-om-&Sd-aMum-if;vnf; a0zef-

ajym-qdk-rI-rsm;&Sd-ae-aomfvnf; a':atm-ifqef;-pk-Mu-nf-url- tqdk-yg- rJ-ta&-twG-ufESifh EIdif;,S-Of-vdk-vQif tqdkyg-ykH-pH-twdkif;
jyKvk-yf-ay;-oifh-aMumif; wkHY-jy-ef-cJhonf/
436 jyif-qifa&; axmuf-cH-rJ-aum-uf-cHjc-if;onf vQKdU0S-uf-qE´rJ-r[k-wfbJ yGifh-yG-ifhvif;-vif;- aum-uf-cH-jc-if;-jz-pf-aom-aMum-ifhtpd k ; &0ef - x rf ; rsm;ud k ouf q d k - i f & m
tBuD;tuJrsm;u uefY-owf-jc-if;-rsm;jyK-vk-yfchJ-aMum-if;? xdkuhJ-odk-YuefY-owf-wm;-jr-pf-jc-if;aMumifh 0efxrf;rsm;\ rJqE´&&Sd-&ef- tuefYtowf-&-cdS -aJh Mum-i;f vnf; ¤if;u ajymonf/
]]uRef-r &J-&J-0hH-0Hh-ajym-&J-wmu 'DEdk-if-iH-&JU
ordi-k ;f rSm 'Dvv
-kd i-l g;-oef;a- usm- u
f ae-Ny;D awm-h
rdrd-wdk-Y&JUqE´udk vQKdU0S-uf-rvk-yfbJ yGifh-yG-ifhvif;vif; vufrS-wfxdk;NyD; axmuf-cHw,f-qdkwm wpfcg-rS-r&Sd-chJ-ygbl;/ 'DEdk-if-iH
rSm 'gyxrOD;-qkH;ygyJ}}[k ¤if;u ajymMum;
chJ-onf/-  g

rJqE´&Sifig;oef;udk jynfaxmifpkvTwfawmf tav;xm;oihf
0vHk;ESifh pE´mvG-if-

walone14@gmail.com
sdlsandar@gmail.com

zGUJ pnf;ykH tajccHOya' yk'fr 436 jyif-qif
a&; vIyf-&Sm;rI-wGif yg0ifvufrS-wf-a&;-xdk;cJhMu-onfh-ta&-twGuf ig;oef;eD;-yg;aom
jynf-ol-vl-xk-\ oabm-xm;udk vTwfawmf
taejzihf tav;xm;aqmif-&G-uf-oifhaMumif; 88 rsK;d quf Nird ;f csr;f a&;ESihf yGiv
-hf if;vlYtzGJUtpnf; acgif;-aqmifOD;udkudkBuD;u
ajymMum;onf/]]rJ-qE´-&Sif wpfOD;-cs-if;-pD&JU oabmxm;udk-awmif tav;teuf-xm;-zdkYvdkw,f?
rJqE´-&Sif ig;oef;&JU oabmxm;udk vTwfawmf-taeeJY jynf-olYqE´ vTwf-awmfqE´
jzpf-atm-if-vk-yf-ay;zdkY vTwf-awmf&JU wm0efvdkYyJ jrif-ygw,f}}[k ¤if;uajym-onf/tifeft,fvf-'D-ESifh 88 rsKd;qufwdkY NyD;cJh
onfh arv 27 &ufrS Zlvdk-ifv 19 &ufaeY
txd yk'fr 436 jyif-qifa&; vufrS-wfa&;xdk;vIyf&Sm;rIjyKvk-yfum wdkif;a'oBuD;ESifh jynfe,f 14 ck&Sd NrdKUaygif; 308 NrKdUe,f
tjyif jynfya&muf-aeol jynf-ol-rsm;xHrS
qE´jyKvufrw
S af ygif; ig;oef;eD;y- g;-aum-uc-f -H
&&Sd-cJh-aMumif; Mo*k-wfv 6 &uf owif;pm-

&S-if;-vif-;yGJ-wG-if- xk-wf-jy-ef-aMu-nm-onf/
&&Sdvmaom qE´jyK-vuf-rS-wfrsm;udk
vTwf-awmfodkY pm&if;-ES-ifhwuG ay;ydkYoGm;
rnf-jz-pfNyD; ay;ydkYrnfh&ufudk owf-rS-wf-Edk-ifjc-if;-r&Sd-ao;-aMum-if;-ES-ifh vTwfawmfudkom
&nf&G,fvkyf-aqm-if-rI-jz-pf-jc-if;-aMumifh Edkif-iHawmf-or®-wxH- ay;ydkYoGm;&ef tpDtpOf
r&Sd aMumif; tifef-t,f-vf-'D- ajym-a&;-qdk-cG-ifh&Sdol OD;ÓPf0if;u ajymonf/
tifet
f ,fv
- '-f E-D iS hf 88 rsK;d qufwYkd yl;ayg-i;f aqm-if-&G-uf-vs-uf-&Sd-aeaom yk'fr 436
jyif-qif-a&;-vI-yf-&Sm;rIrsm; t&Sdef-t[k-ef-jr§-ifhaqm-if-&G-uf-ae-csd-ef-wGif vTwf-awmf-wGif;
yDtm&f-pepf-a&G;aum-uf-yGJ-ykH-pH- ajym-if;-vJ-a&;twG-uf- aqG;aEG;rI-rsm; tcsd-ef-ukd-uf-jz-pf-ay:jc-if;rSm zGJUpnf;ykH-tajc-cH-Oya'-jy-if-qif-a&;twGuf taESmihf-t,S-uf-jz-pf-ap-aMumif;
88 acgif;-aqm-if-rsm;u ajym-qdk-onf/]]Ed-kif-iH-a&;rSm tm;prf;-wm-awG? vufeufwpf-ck-tjz-pf-upm;-wmawG rvkyf-MuzdkYawmh
uRef-awmf-wdkY ar-wåm-&yf-cH-ygw,f}}[k
OD;udkudk-BuD;u ajym-onf/tcsK;d- usa- &G;aum-uy-f y-JG p-Hk -H yDtm&fpepfrmS
a&&Snf qufvuf-nd§-EId-if;-aqm-if-&G-uf&rnfh
udpö-jz-pfNyD; zGJUpnf;ykHtajccHOya'yk'fr

436 jyif-qif-a&;rSm 2015 ckESpf taxGaxG
a&G;aumuf-yGJ-rwdk-ifcif aqmif-&G-uf-&rnfhud-pö-jz-pf-aMumif; ¤if;u ajym-onf/jy-nf-cdk-if-Nzd-K;yg-wD vTwf-awmf-udk,f-pm;
-vS,frsm;? wyfrawmf-om;- vT-wf-awmfudk,f-pm;-vS,f-rsm;? tifeft,fvf'DESifh
wkid ;f -&if;-om;-v-w
T -af wmf-u,
dk -pf m;-v,
S -w
f csKU-d
yg-0ifaom tzGJU0if 31 OD;yg zGJUpnf;ykH
tajccHOya' jyif-qif-Ekd-ifa&; taumif
txnfazmfrIaumfrwDu Zlvdk-ifv 22

&ufwGif jynf-axm-ifpkvTwfawmf-odkY
Mum;jzwftpD&if-cHpm wifoGif;cJh&m yk'fr
436 yg0ifonfh tajccHOya' tcef; (12)
udk oHk;oyf NyD;pD;aMumif; azmfjycJhonf/jy-nf-axm-ifpkvTwfawmfem,u ol&
OD;a&Tref;u tifef-t,f-vf'DESifh 88 rsKd;quf
wdkY\ vIyf&Sm;rIESifhywfoufí zGJUpnf;yHk
tajccHOya' jyifq
- ifa&; taumiftxnf
azmfrIaumfrwDtay: oufa&m-ufrI r&Sd
aMumif; Zlvdkif 3 &ufaeYu ajymcJhonf/-

od&Yk mwGif jynfol ig;oef; yg0if vufrw
S f
a&;xd;k xm;onfh tqdrk mS vTwaf wmftay:
rsm;pGm oufa&mufEdkifajc&SdaMumif;
tifef-t,f-vf'D ajyma&;qdkcGifh&Sdol jynfolY
vTwfawmfudk,fpm;vS,f OD;0if;xdefu
ajymonf/
]](em,u ajymwmu) aumfrwDtay:
rSmyJ oufa&m-urf rI &Sb
d ;l vdYk qdv
k w
kd m/ vTwf
awmftay: oufa&mufrIr&Sdbl;vdkY qdkvdk
wm r[kwfbl;}}[k ¤if;u ajymonf/  g

6  jynfwGif;owif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

tpysKd;vmonfh w,fvDuGef; NydKifyGJ
rsufESmzkH;rS

NyD;jynfh-pHkNyD; ajcmuf-vMum-jr-ifhwJh vkyf-ief;vk-yf-udk-if-cG-ifh-vdk-if-pif- a&G;cs,f-rI-vk-yf-ief;pOf-wpf-cktNyD;rSm a&G;cs,fcH-cJh&NyD; Zefe0g-&D
rSm aemuf-qHk;tNyD;owf aqG;aEG;rIawG
jyKvk-yf-NyD;wJh-aemuf ,ckESpf Zefe0g-&DvrSm
w,fvD-uG-ef;- vdk-if-pif-&&Sd-cJhwJh atmf&D-'l;uk-rÜ-PD[m 0efaqm-if-rIawG pwifay;-ygNyD/
'gayrJh OD;ae-vif;-Zif-uawmh trfyD-wD
&JU qif;uwf-awG-uykd J qufNy;D toH;k jyKae-qJ
yg/ atmf&D'l;-uwfudk ajymif;oHk;&if olYrSm
tusKd;&Sd-Edk-if-w,f-qdk-wmudk odayr,hf w,f
vD-aem-&JU- 0ef-aqm-if-rI-udkvnf; apmifh-Mu-nfhcs-if-ae-yg-ao;w,f/
avhvm-ol-awG-uawmh atmf&D'l;u
0efaqm-if-rI- pwif-ay;-vdk-uf-wm[m jref-rmhrdk-bdk-if;-zk-ef;- 0ef-aqm-if-rI-aps;uG-uf-wGif; NydKifqdk-if-rI-tpyJ-vdkY oHk;oyfxm;-Mu-ygw,f/
rdkbdk-if;-zk-ef;-0ef-aqm-if-rI- aps;uG-uf-twG-if;
rSm NydKif-buf-uk-rÜ-PD-av;-OD;- &Sd-vm-vd-rfh-r,fvdkYvnf; 0efBuD;Xmeu qdkygw,f/
]]tenf;qHk; ukrÜ-PD-oHk;ck-awmh 'DES-pftwG-if;rSm aps;uGuf-wGif; ,SOf-Nyd-Kif-vk-yf-udk-if
-Mu-rmS -yg}}vdYk Herbert Smith Freehills (HSF)
u a'owGif; w,fvD-uGef;-uk-rÜ-PD-qdk-if&m
Xmer·; Mark Robinson u ajymyg-w,f/trf-yD-wD[m olYudk acwf-rDypö-nf;-awGeJY
tultnD-ay;r,fh *syef-u-rk P
Ü D au'D-'-t
D -ikd f
eJY qkrD-wdk-rdk-wdkYeJY Zlvdk-if-vxJrSm oabmwlpm-csKy- v
-f ufr- w
-S a-f &;-x;kd cJw
-h m-aMumifh trfyw
-D D
uvnf; NydKif-buf-aum-if;-wpf-OD;-tjzpf
xGuf-ay:-vm-Edk-if-yg-w,f/yk-*-¾vdu-eJY tpkd;& zufpyf-uk-rÜ-PD-awGrSm
pDrH-cefY-cGJ-rIudk rQa0NyD; aqmif-&G-uf-&mrSm
tcuftcJ-&Sd-Edk-if-ayr,fh trfyD-wD-rSm-awmh
obm0t& tm;om-cs-uf-awG-&Sd-ygw,f/
Oyrm- wm0g-wkd-ifawG pdkuf-xl-zdk-YtwGuf
tpd;k &&JU ajrae-&m-awGukd tvG,w
f ul &Edik f
-zG,f-&m-&Sdovdk vuf&Sd qJvf-zk-ef;-uG-ef&ufeJY
oHk;pGJol-awG&JU tcsuf-tvuf-awGvnf;
tvG,fwul &Edkif-zG,f&m &Sdyg-w,f/-

]]t-r-yf -w
D -u
D awmh aps;uGu-w
f iG ;f wpfO;D
wnf; csKy-u
f -ikd -x
f m;wmrdYk wjcm;Edik -if u
H aps;
uGuf-wG-if;-&Sd-ae-wJh-uk-rÜ-PD-awGeJY rwlygbl;}}
vdkY rpöwm a&mfbif-qif-efu ajymyg-w,f/atmf&D'l;-MuHK&r,fh tcuftcJ-wpf-&yfuawmh Ak'¨-bm-om-0if-wcsKdU&JU rGwf-pvif-qefY-us-ifa&; oabmxm;yJ jzpf-ygw,f/
'gayrJh rEÅav;eJY aejy-nf-awmfrSm atmf&D
'l;qif;uwfawGudk tvkt,uf 0,f,al e
MuwJhtwGuf oydwf-arS-mufwmu tusKd;
ouf-a&m-uf-rI- rawGY&ygbl;/
'g-ayrJh olY&JU-Nyd-Kifbuf w,fvD-aem-u
awmh aemuf-vavm-ufrS qif;rf-uwf-awG
udk a&mif;-cs-ay;-oGm;rSm-yg/Nyd-Kif-buf-awG-eJY-ywf-oufNyD; trsm;tm;
jzifh wdkuf-½dk-uf-a0-zef-ajym-qdk-wm-rsd-K;vk-yf-avh-

aps;uG-uf-xJrSm trfyD-wDeJY
NydKif-qdk-ifr,fh NydKif-buf-r&SdwJh-twGuf trfyD-wDvnf;
olY&JU pGrf;-aqm-if-Edk-if-pG-rf;awGudk ydkaum-if;-atmif
vkyf-p&m-taMumif; r&SdcJh
r&Sd-aMum-if;eJY rdkbdk-if;-zk-ef;-aps;uG-uf-wGif;
,SOf-Nyd-Kif-rI[m tajctae aumif;-w,f-vkdY
jrif-aMumif; w,fvD-aem-&JU- pD-tD;tdk yDwmzm;-bmh-*u
f jref-rm-w-ikd ;f -(rf)udk ajym-yg-w,f/]]w,f-vD-aem-uk-rÜ-PD[m aps;uGuftwG-if;rSm vuftcH-Edk-ifqHk; rdkbdk-if;-atmf-y
a&-wm-jz-pf-vm-vd-rfh-r,f-vdkY uRef-awmf-wdkY
,HkMu-nf-xm;-ygw,f}}vkdY olu ajymyg-w,f/w,f-vD-aemu o&D;*sDeJY wl;*sD-uGef&uf
ESpf-ckpvHk;ukd 0efaqm-if-rI-ay;-rSm-jz-pf-wJhtwGuf *sDtuf-pf-trf-zk-ef;-tm;vHk; olY&JUuG-ef&ufeJY tvkyf-jz-pf-vd-rfh-r,f-vdkY olu ajym
ygw,f/ w,fvD-aem-uk-rÜ-PD[m jref-rm

aps;uGuf-twG-if;u oHk;pGJol-tajrm-uf
tjrm;udk qGJaqm-if-Edk-if-zdkY BudK;pm;-xm;-ay
r,fh wjcm;NydKif-buf-awG-twGuf aps;uGufxJrSm ae&mawG -&Sd-Edk-if-yg-ao;-w,f/&wem-yHk- w,f-vD-ydk-Ywf-uawmh jref-rmEdk-if-iH&JU pwkw¬-ajrmuf rdkbdk-if;-atmf-ya&wm
jzpf-vm-r,f-vdkY cefYrS-ef;-xm;-Mu-ygw,f/
'g-ayrJh aps;uGuf-xJrSm b,fuk-rÜ-PDuyJ
OD;aqm-if-Ekd-if-ygap? jref-rm-Edk-if-iH-om;-awGuawmh aumif;-usKd;awG cHpm;-Mu&rSmyg/
rdk-bdk-if;-zk-ef;-toHk;jyK-rI[m vuf&Sd 10
&mcdi-k Ef e-I ;f uae 15 &mcdik E-f e-I ;f txd jrifw
-h uf
-vm-z,
G -&f m-&NdS y;D zke;f -awG-[mvnf; taqmifta,m-if-ypö-nf;-wpf-ck-tjz-pfuae aeYpOfoHk;uk-ef-ypö-nf;-wpf-ckvdk oHk;av;ES-pf-avm-uftwG-if;rSm jzpf-vm-Edk-if-yg-w,f-vdkY Frost and
Sullivan Asia Pacific w,f-vD-uGef;vk-yfief;
Ouú| Naveen Mishra uajym-yg-w,f/]]aps;uG-uf-xJrSm trfyD-wDeJY NydKif-qdk-ifr,fh
NyKd i-b
f uf-r&S-w
d -t
hJ wGuf trfy-w
D v
D nf; ol&Y UJ
pGrf;-aqm-if-Edk-if-pG-rf;-awGudk ydkaum-if;-atmif
vkyf-p&m-taMumif; r&SdcJh-ygbl;/ 'gayrJh tck
vkyf-ief;-vdk-if-pifawG csay;-vkd-uf-wJh-tcg-rSmawmh aps;uGuf-xJrSm odod-om-omBuD;
ajymif;-vJ-wdk;wuf-vm-awm-hrSmyg}} vkdY olu
ajymyg-w,f/rdkbdk-if;-zk-ef;-0ef-aqm-if-rI-aps;uG-uf&JU tem
*wfe- y-YJ wfo
- ufNy;D vlawGu trsK;d rsK;d cefrY e-S ;f ajym-qa-kd e-Mua- y-r,hv
f nf; aps;uGut
-f wGi- ;f
rSm b,folu OD;aqm-if-Ekd-if-rvJ-qdk-wmudk
cefYrS-ef;-ajym-qdk-zdk-Yu apmvG-ef;-yg-ao;w,f/
rdkbdk-if;-zk-ef;- 0ef-aqm-if-rI-uk-rÜ-PD-awG-jz-pf
wJh trfyDwD? atmf&D'l;eJY w,fvD-aem-wdkY
oH;k OD;pvH;k rSm aps;uGu-w
f iG ;f OD;aqm-i-Ef -ikd w
f hJ
tvm;tvm-aum-if;awG &Sdae-yg-w,f/NyD;awmh OD;ae-vif;-Zifvdk azmuf-onfaum-if;-awGudk qGJaqm-if-Ekd-if-zdkYu t"du
tcs-uf-yJ-jz-pf-w,f-vdkYvnf; olu oHk;oyf
ajym-Mum;xm;-yg-w,f/  aZmf-xdkuf yHhydk;a&;-om;-onf/  oD-&D-rif;-xGef; bmom-jy-ef-onf/

aemufoDw
ESp-af yg-i;f -rsm;pGm-twGi;f jref-rm-Edk-if-iH\
qufoG,f-a&;u@udk Edkif-iH-ydkif jref-rmhquf-oG,fa&; vkyf-ief;-wpf-ck-wnf;u
BuD;pkd;xm;cJh-aomfvnf; ,cktcsd-ef-wGif
tjcm;a&G;cs,fp&m &SdvmNyD jzpfonf/
umwm-Edk-if-iH-tajc-pdkuf atmf&D-'l;-uk-rÜ-PD
\ 997 *Pef;jz-ifhpaom rkdbdk-if;-qif;uwfrsm;udk wpfck-vQif jref-rmaiG usyf
1ç500 -jzifh aps;uGu-t
f wGi;f pwif jz-e-cYf s-d
a&m-i;f c- sa- e-Nyj-D zp- o
f nf/ rkb
d i-dk ;f q
- if;u
- wf
rsm; pwifa&m-if;-cs-jc-if;-ESifh yGJOD;-xGuf
ta&mif;-jr§ifh-wifa&; tpDtpOfrsm;udk
atmf&D-'l;-jr-ef-rmu Mo*k-wfv 2 &ufaeY
-wGif w&m;0if-tcrf;-tem;-jzifh aMunmcJhonf/ tqkdyg-tcrf;tem; rwkdifrD
&uftenf;u atmf&D-'l;-jr-ef-rm\
trIaqm-if-t&m-&Sd-csKyf rpöwma&mhpfaum-rwfudk jref-rm-wkd-if;-(rf)u *s&,frDrsLvif-ESihf atmif-&S-if-wdkYu oD;oefYawGUqkH-ar;-jr-ef;-cJh-onf/Ä tcsdef-wkd-twG-if;rSm tjref-qkH;taetxm;eJY rkdbkd-if;-qif;-uwfawG pwif
jz-ejYf zL;Edik w
-f t
-hJ wGuf *kP,
f 0-l rf;a- jrm-uf
-aMumif; yxrOD;pGm ajymMum;vkd-yg
w,f/ atmf&'-D ;l u BudK;yrf;a- qm-i&-f u
-G c-f hJ
&wJh taetxm;udk ajymjy-ay;-ap-cs-ifyg-w,f/jref-rm-Edk-if-iHrSm aps;EIef;-ouf-oufom-omeJY qufoG,f-a&;-uG-ef&ufawG
jzefY-usufay;Edk-if-zkdY Edkif-iH-wum-quf-oG,fa&;-uk-rÜ-PD-awGudk tpkd;&u zdwf-ac:-cJh
w,f/ uRefawmfwkdYvnf; -yg-w,f-aygh/
'gu t&rf;BuD;rm;wJh pdef-ac:-rI-wpf-ckygyJ/ qufoG,f-a&;-atmfya&wm vkd-ifpif-twGuf wu,fhudk cufcuf-cJ-cJeJY
0ifa&m-uf,S-Of-Nyd-Kif-cJh-&wmyg/ uRef-awmfwkdY&JU aqmif-&G-uf-cs-uf-uawmh aemufqkH;
ay: enf;ynmawG jref-rm-jy-nf-udk

,l-aqm-if-vm-zkd-YygyJ/ jref-rmjy-nf-oljy-nf-om;-awGeJY tpkd;&&JU vdktyf-cs-uf-udkjz-nfh-qnf;-ay;-Edk-if-zkd-Yyg-yJ/Ä atmf&'-D ;l t
- wGuf xl;xl;jcm;jcm; *kP,
f -l
p&m-aum-if;r,fh t&mawGu bmrsm;
jz-pfrvJ cifAs/0efaqm-if-rI-taeeJY Munf-vif-jy-wfom;wJh toHt&nf-taoG;&SdwJh quf
oG,f-a&;-pepfudk -0,f,lokH;pGJ-ol-awG-qDjz-efY-jzL;ay;-oGm;rSmyg/ uRef-awmf-wkdY&JU
qufoG,f-a&;-uG-ef&uf-&Sd-wJh- ae&mwkdif;
rSm jref-EI-ef;-jr-ifh-tif-wm-euf-pepfudk csdwfquf-ay;-Edk-if-wJh-twG-ufvnf; uRef-awmfwkd-YtzkdY *kPf,l-p&m-aum-if;-ygw,f/
aemuf-NyD; *k-Pf,l-&r,fh-tcs-uf-awG-u
awmh aps;EIef;-oufoufomomeJY uRefawmf-wkdY&JU qufoG,f-a&;-0ef-aqm-if-rIawGudk jzefY-jzL;ay;-Edk-ifwm? uRef-awmf-wkdY
vkyf-ief;&JU 80 &mckd-if-EI-ef;aom 0efxrf;awGu jref-rm-vl-rsKd;awG-jz-pf-ae-wm-yg-yJ/Ä 'Dvkd-0ef-aqm-if-rIawG &,lay;-Ekd-if-zkdY
atmf&-'D ;l -taeeJY b,fv-t
kd cuf-tcJawG
BuKaH wGUcJ&h vJ? b,fvkd taum-it
-f xnfazmf- aqm-if-&G-uf-cJhovJ qkdwmvnf;
odcs-if-yg-w,f/
uRef-awmf-wkd-YtaeeJY tHhMo-p&maum-if;-avm-uf-atmif tultnDawG
&cJhygw,f/ tultnD-vdk-tyf-wJh-tcsd-efwkd-if;rSm uRef-awmf-wkdY tultnD-&cJh-yg
w,f/ tpkd;&ydkif; wm0ef-&SdolawGu
vnf; tqifajyajy 0ifxu
-G v
-f y-k u
-f i-kd E-f i-kd -f
atmif uln-aD y;-c-yhJ gw,f/ 'gayrJh 'DE-ikd -if H
&JU vkyf-xkH;vk-yf-enf;-awGudk tjynhf-t0
h wG-uf-awmh tcuftcJ
enf;-rvnf-wJ-t
awG &SdcJh-ygw,f/ tqifrajy-wm-awG?
tzktxpf-awGeJY uRef-awmf-wkdY&JU quf
oG,f-a&;-uG-ef&uf-awGudk pwifcJh&wm
yg/ 'gayrJh ckawmh ykHrS-ef-vnf-ywf-aewJh

jynfwGif;owif; 7

www.mmtimes.com

awGUqkHar;jref;jcif;

if;ywfESpfywfavmufyJ apmifhMunfhvkdufyg

puf,EÅ&m;wpf-ckvkd uRef-awmf-wkdY vnf ao;-ygbl;/ 'DtwGuf uRef-awmf-wkdYrSm
tcuftcJ-av;awG &Sdae-w,f-wJh-twGuf
ywf Edkif-cJh-yg-NyD/
Ä tpk;d &u qufo,
G af &; vkid -pf if-cs-xm;-ay; twdtus-rajym-E-ikd af o;ygbl;/ 2015 ckEpS f
wJah e&mrSm owfrw
-S u
-f mvawG &Syd gw,f/ rukef-cifrSm wpfEkd-if-iH-vkH;twkd-if;-twmeJY
atmf&D-'l;-tae-eJYa&m owfrS-wf-umveJY 80 &mckd-if-EIef; qufoG,fa&; uGef&uf-jz-efYudkuf-nD-atmif aqmif-&G-uf-Edk-if-cJh-ygovm; us-uf-ay;-Edk-if-zkdY &nfrS-ef;-xm;-yg-w,f/
cifAs/-

Ä uRef-awmf-wkd-Y

Mum;rd-xm;wmwpfcku

tay:rSm xyfNy;D cs-w
d -q
f uf-v-u
dk w
f hJ oabm xm;-rd-ygw,f/ 'gayrJh uRef-awmf-wkdY&JU
yg/ odyf-awm-hvG,f-wJh-udpö r[kwf-yg-bl;/ wu,fhwm-0ef-uawmh udk,fhtvk-yfukd
Ä vlrI-uG-ef&uf-rD-'D,m-awG-ay:rSm atmf&D-'l; vkyf-zkd-YygyJ/ uRef-awmf-wkdY&JU vkyf-ief;u
-qefY-us-ifa&; owif;pum;awG ysHUESHUae qufoG,f-a&;-0ef-aqm-if-rI-ay;wJh vkyf-ief;
w,f/ atmf&D-'l;-qefY-us-ifa&;- aqm-if-&G-uf- yg/ 'gayrJh vlxk-tusKd;jyK-vk-yf-ief;-vkdY
aewJh tzGJUawGvnf; &Sdaew,f/ 'Dtcuf- uRef-awmf-wkd-Yqkd-vkd-wmvnf; uRef-awmf-wkd-Y
tcJ-awGudk atmf&D-'l;-taeeJY b,fvkd-&if- tvk-yf-vk-yfwJh Edkif-iH-wkd-if;rSm xm;&SdwJh
qdk-if-ajz-&S-if;-aeovJ? atmf&D-'l;-taeeJY pHwpf-ck-ygyJ/ urÇmhtqifh-twef;-eJYtnD
bmajym-cs-ifvJ cifAs/qufoG,f-a&;udk tokH;jyKvm-Edk-ifwJh aeYrSm
'guawmh ½kd;½dk;av;ygyJ/ uRef-awmf-wkdY
u qufoG,f-a&;atmf-ya&-wm-jz-pf-wJhtwGuf uRef-awmf-wkd-Yvk-yf-p&m-&Sdwm vkyf-wJhoabm-ygyJ/ uRef-awmf-ajym-cJh-ovkdygyJ?
'gu uRef-awmf-wkdY&JU
tpkd;&&JU qufoG,fa&; vkd-if-pif-cs-xm;-ay;
pD;yGm;a&;-vk-yf-wJhwJh tpDtpOf[m tawmfy-cJ uf-cw
J hJ pde-af c:rI-ygyJ/ olwkd-YarQ-mfrS-ef;xm;wmxuf ydkNyD;apmykH-pH-jz-pfovkd vlxk-tusKd;jyKapm-ay;-Edk-if-zkdY uRef-awmf-wkdY qufoG,f-a&;vk-yf-ief;-awG-u
uG-ef&uf-awGudk tjrefqkH; wnfaqm-uf-cJh
wpfqifhvnf; vlYtokd-if;w,f/ uRef-awmf-wkdY&JU qufoG,f-a&;-uG-ef
&ufudk aumif;-aum-if;-jz-efY-usuf ay;Edk-ift0kd-if;-wpfckvkH;eJY ydkNyD;
w,f-qkd&if vlawGvnf; ausaus-eyf-eyfcsd-wf-quf-xm;-Edk-ifwJh
okH;pGJ-vm-Mu-rSmyg/ 'Dvdk-enf;eJY wjcm;vlawG
oabmygyJ
vnf; okH;pGJvm-Mu-rSmyg/ aemufNyD; quf
oG,f-a&;-qkdwm vlxk-Mum;xJrSm &Sdae-wm
yg/ uRea-f wmf-wkd-Yuk-rÜ-PD-taeeJY wkduf-½dk-uf
-cef-x
Y m;wJh vluawmh ude;f -*Pef;t& enf; vlawGvnf; xkwf-vkyfwJhuk-ef-ypö-nf;?
cs-if-enf;r,f/ 'gayrJh oG,f0kd-uf-aom-tm;- 0efaqm-if-rI-vk-yf-ief;&JU aumif;-raum-if;jzifh 'Dvk-yf-ief;uae vlawGudk tvkyf-trsm; udkyJ tajccHNyD; a&G;cs,fokH;pGJ-vm-Mur,f
BuD;ay;-Edk-ifw,f/ qufoG,f-a&;-wm-0g-wkd-if- qkdwm uRef-awmf-wkdY ,kHMu-nf-xm;-yg-w,f/uk-rÜ-PD-awG? tajccH-aqm-uf-vk-yf-a&;-uk-rÜ-PD- Ä jref-rmh-quf-oG,f-a&;-vk-yf-ief;u Edkif-iH-ydk-iftjzpf ESpf-ayg-if;rsm;pGm wpfck-wnf;aom
awGeJY vrf;ab; vufvD ta&mif;-qkd-if-awG
qufo,
G a-f &; u
- e-G &f ufj- z-pc-f w
hJ ,f/ vuf&dS
txd vlawGtrsm;BuD;udk tusKH;0ifap-yg
w,f/ 'gu uRe-af wmf-w&Ydk UJ pD;yGm;a&;-v-yk -w
f -hJ
ykH-pH-jz-pfovkd vlxk-tusKd;jyK-vk-yf-ief;-awG-u
wpfqifhvnf; vlYtokd-if;-t0kd-if;-wpfckvkH;eJY
ydkNyD;csd-wf-quf-xm;-Edk-ifwJh oabmygyJ/

uRef-awmf-wkdY taotcsm-aqm-if-&G-ufatmf&D-'l;-zk-ef;eJY w,fvkd-aemzk-ef;-tcs-if;-csif;
Edk-if-cJh-ygw,f/ uRef-awmf-wkdY ajymcJh-wmu
tvG,fwul-quf-oG,f-&Edk-if-zkdY oabmwlvkdifpif&NyD; ajcmuf-vtwGif; pwif
xm;-w,f-vkdY qkdygw,f/ 'gayrhJ trfyD-wD
0efa- qm-ir-f a-I y;-Ei-kd z-f yYdk g/ tckq&dk if uRea-f wmf
eJY qufoG,f-rI-tydk-if;-rSm-awmh tcuftcJ-wkdY&JU -0efaqm-ifrIawGudk t"duNrd-KUBuD;
&Sd-w,f-vkdY od&w,f/ tJ'g-bm-aMum-ifhvJ
okH;NrdKUrSm jzefY-us-uf-Edk-if-cJh-ygw,f/ uRef-awmf
cifAs/tjcm;Edkif-iH-awGudk avhvm-Mu-nfh-r,f- Ä vlawG-Mum;xJrSm atmf&D-'l;-raum-if;-w&Ydk UJ qufo,
G -af &;-ueG &f ufukd tjcm;ae&maMumif; ajymwmawG? atmf&'-D ;l z- e-k ;f udk rok;H
a'-oawGyg tjref-qkH;jz-efY-us-uf-ay;-Ekd-if- qk d - & if v nf ; quf o G , f - a &;- u G - e f & uf MuzkdY vIHYaqm-fae-wmawG apmifh-Mu-nfhwpf-ckudk wnfaqm-uf-wJh-ae-&mrSm ESpe-f JY-csD
zkdYvnf; aqmif-&G-uf-ae-yg-w,f/Ä [kwu
f /hJ atmf&'-D ;l &JU qufo,
G a-f &;-ue-G &f uf Ny;D tcsed ,
f &l ovkd awmfawmfvnf; ½Iyaf xG;
avhv
- m-zYdk vlxek YJ csw
d q
-f ufx
- m;wJh oabm
u avmavmq,f &efukef? rEÅav;eJY wJh vkyf-ief;-ygyJ/ uRef-awmf-wkdY atmf&D-'l;vm; cifAs/ qufoG,f-a&; uGef&ufudk
aejy-nf-awmf-rSmyJ jzefY-us-uf-xm;-Edk-if-ao; taeeJY wjcm;aps;uGuf-awG-rSmvnf; vuf
vufawGUtokH;csNyD; apmifh-Mu-nfh-avh-vm
-w,f-qkd-awmh tjcm;NrdKUawG-rSma&m b,f &Sd-0ef-aqm-if-rI-ay;-ae-ygw,f/ qufoG,f-ae-r,f-q-w
dk -o
hJ abmu atmf&-'D ;l &JU tc&m
awmh pwif okH;pGJEdk-if-rvJ/a&;-uG-ef&uf-wpf-ck-tay:rSm rwlnDwJh enf;
uswJh tpDtpOfvm; cifAsm/
[kwfuJh? &efuk-ef-qkd-ayr,fh &efuk-ef- ynmeJY aemuf-uG-ef&uf-wpfck xyfa&m-ufvl a wG - M um;xJ r S m jzpf - a y:- a ewJ h
wpf-NrdKUvkH;udk uRef-awmf-wkdY rjzefY-us-uf-Edk-if- vm-wJh-oabm-ygyJ/ &SdNyD;om;-uG-ef&uf- taMumif;-t&m-awGudk uRef-awmf-wkdY owd

vnf; okH;pGJwJhvl trsm;qkH;jzpfw,f/
atmf&D'l;taeeJY jref-rmh-quf-oG,f-a&;vk-yf-ief;udk b,fvkd,S-Of-Nyd-Kif-oGm;rvJ-qkdwmvnf; odcs-if-yg-w,f/

½kd;½kd;av;yJ jrif-Mu-nfh-vkd-ufyg/ okH;pGJol
awG bmvkd-cs-ifovJ odatmif uRefawmf
vkyf-cJhw,f/ ydkNyD;ouf-omwJh aps;EIef;eJY
vlawG-pd-wf-Bud-Kuf-jz-pfr,fh 0efaqm-if-rI-rsKd;
uRef-awmf-wkdY aqmif-Mu-Of;-ay;-Edk-if-r,f-qkd&if
uRef-awmf-wkd-Y quf-oG,f-a&;udk vlawG-okH;pGJ
-vm-rSmyg/ uRef-awmf-wkdY atmf&D-'l;&JU
qufoG,f-a&;udk vlawG-b,f-vkd-jr-ifovJ
odEdk-if-zkdY aemuf-oD-wif;-ywf-ES-pf-ywf-avm-uf
yJ apmifh-Mu-nfh-vkd-uf-yg/
Ä atmf&D-'l;&JU qufoG,f-a&;-uG-ef&ufu
aps;aygayg-awmh r[kwf-bl;-aemf/ 15 ESpftwGif;rSm tar&d-uef-a':vm 15 bDvsHH
&if;ESD;jr§Kyf-ESH-r,f-vkdY atmf&D-'l;u ajymxm;w,f-aemf/

[kwu
f ?hJ 'Du-pd u
ö kd uRe-af wmf-xyf-wvJvJ
ajymcJh-NyD;ygNyD/ 15 ESpf-ouf-wrf;-twG-if;rSm
tJ'D yrmP&if;-ESD;jr§Kyf-ESH-vk-yf-udk-if-r,f-qkdwm
trSef-ygyJ/ 'gu 0efxrf;-awG-cefY-tyfwm?
½kH;vkyf-ief;okH; qkdif-&m-awG-twGuf ukef-us
wm? uRef-awmf-wkdY&JU qufoG,f-a&;-uG-ef&uf
udk wnfaqm-ufwm? vnfywfwm? okH;pGJol
-awGudk 0efaqm-if-rI-ay;-wm-awG-twGuf
ukef-usr,fh yrmPygyJ/ tm;vkH;aygif;vkd-uf&if tJ'Davm-uf-uk-ef-us-rSmyg/ vlawGxif-ae-Muovkd uRef-awmf-wkdYu t&rf;BuD;
udk csrf;-om-<u,f-0vG-ef;-ae-w,f-qkdwJh
oabmrsKd;awmh r[kwf-ygbl;/  g

8  jynfwGif;owif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

a&tm;eJY vlOD;a& 70 &mcdkifEIef; rD;vif;rvm;
trf*a&U-pf-vif;

vdk-tyf-cs-ufrSm 23 &mcdk-if-EIef; jrifh-wufvsuf-&Sd-aMumif; ajymMum;cJh-onf/newsroom@mmtimes.com
nrSm pmzwf-zdkY rD;r&Sd-bJ-eJY-awmh vGwf-vyfaqG;aEG;yGJü vma&m-ufaqG;aEG;aom
pGm-ajym-qdk-ae-xdk-if-cG-ifh (freedom) qdkwmu Edkif-iH-wumrS ynm&S-if-wpf-OD;-jz-pf-ol
rvHkavm-uf-bl;[k tmz&d-uacg-if;-aqmif International Committee for Large Dams
e,fqif-vf-rif-'J-vm;u ajymcJhzl;onf/- \ taxGaxG-twG-if;-a&;r·; rpöwm-rdk-ufvuf&Sd cefYrS-ef;-vl-OD;a& oef; 60 u,f-'D-AD-Adku jref-rm-EDk-if-iH-twGuf vQyf-ppfausmf&Sdonfh jref-rm-Edk-if-iH-wGif 2010 rD;-ESifh oefYpifaom pGrf;-tif-vdk-tyf-cs-ufjynfhESpfrSpwifcg ajymif;-vJ-rIrsm;pGm twGuf jznfh-qnf;-Edk-ifrnfh enf;vrf;jzpf-ay:-ae-aomfvnf; vlOD;-a&\ 70 rsm;pGmteuf jrpf-acs-mif;-tif;-tdk-if-ayg-rsm;
&mck-id -Ef -eI ;f -cefjY zpfonfh oef; 40 ausmo
f nf vSaom wdkif;-jy-nf\ a&t&if;-tjr-pfrsm;
aus;vufae- vl-OD;-a&-jz-pfNyD; vuf&SdwGif udk rSef-uefpGm toHk;csjc-if;-jzifh jznfh-qnf;aus;&Gmayg-if;- av;-aom-if;-ausmfonf Edk-if-aMum-if;? tb,fhaMumifh-qdk-aomf aps;
EIef;-ydk-rdkouf-om-aom-aMumifh[k qdkonf/
vnf; vQyf-ppf-rD;- r&&Sd-Mu-ao;-yg/
]]obm0"m-wfaiGUu base loads vdkY
,ckv 5 &ufESifh 6 &ufaeYrsm;u
-f m;-vt
-kd yfc- su
- t
-f wGuf
ql;av-&S-ef-*&D-vm-[dk-w,f-ü jyKvk-yf-cJh ac:wJh vQyp-f pf"- m-wt
onfh Myanmar Green Energy tjrJwrf;- wpforwfwnf; &&SdEdk-if
Summit 2014 wGif &efuk-ef-Nrd-KUawmf- wJhpGrf;-tif-tae-eJY-awmh r&Sdrjzpf vdktyfvQ- y f - p pf - " m- w f - t m;- a y;- t zG J U Ouú | ygw,f/ 'gayrJh oefYpif-wJh-pG-rf;tif
OD;atm-if-cdk-ifu jref-rm-Edk-if-iH-wGif ESpf-pOf- (Green Energy) twGuf-awmh olwpf-ckpG-rf;-tif-vdk-tyf-cs-ufrSm 16 'or 2 wnf;eJY rjzpf-Edk-if-ygbl;/ tJ'D-vdkyJ? ausmuf&mcdk-if-EI-ef;-aus-mfESifh vQyf-ppf-"m-wf-tm;- rD;aoG;uvnf; base loads twG-uf-

a&G;cs,fp&m enf;vrf;-wpf-ck-ygyJ/ 'gay Committee on Large Dams \ 'kwd,
rJ h o l u ae- x k - w f - r ,f - q d k - & if - v nf ; taxG-axG-twG-if;-a&;r·; OD;Apf-wm\
ywf-0ef;-us-if-xd-cdk-uf-rI-enf;wJh enf;ynm- pmwrf;-xJ-ü azmfjy-xm;onf/
International Association of Hydroljz-pfwJh clean coal technology udk
aocsm- t oH k ; cs- z d k Y vd k t yf - y gw,f / ogical Sciences \ Ouú|a[m-if;-jz-pfol
ygarm-u©a*:-'ef-&ef;u ]]jref-rm-jy-nf[m
pGrf;-tif-eJY-ywf-ouf-vdkY tvm;tvm-tifrwef-aum-if;wJh wdkif;-jy-nfyg/ txl;ojzifh
txl;ojzifh a&tm;-eJYa&tm;-eJY-ywf-ouf&if aocsm-pepfwus
razmfxk-wf-Edk-if-ao;-vdkYom jzpf-w,f-vdkY
ywf-ouf&if aocsmjrif-ygw,f/ a&tm;-[m qdk;usdK;tcsKdU
pepfwus razmfxk-wf-Edk-if- &Sdwm-awm-htrS-ef-ygyJ/ 'gayrJh olay;-Edk-ifwJh
ao;-vdkYom jzpf-w,f-vdkY
aumif;-usKd;awGuvnf; trsm;BuD;&SdwmrdkY [dkuf-'½dk-yg-0g[m jref-rm-jynf vQyf-ppfjrifygw,f/ a&tm;-[m
rD;- vdk-tyf-cs-uf-twGuf tifrwef
qdk;usKd;tcsKdU&Sdwmta&;BuD;ygw,f}} [k ajymMum;cJhonf/
jref-rm-Edk-if-iH-wGif a&tm;-vQ-yf-ppfrS
aemufxyfjyef-vnf-jz-nfh-Nzd-K;jrJ-pG-rf;-tif- 46ç000 r*¾g-0yfcefY xkwf-vk-yf-Edk-ifawG-jz-pfwJh aea&m-if-jc-nfeJY avpG-rf;-tif-wdkY onfh- tvm;tvm&SdNyD; vuf&Sd-xk-wfuvnf; azmfxk-wf-oifhwJh pGrf;-tif- vk-yf-&&Sd-onfrSm xkwf-vk-yf-Edk-if-onfhawG-jz-pf-ayr,fh &if;ESD;jr§K-yf-ESH-rI-p&d-wf- tvm;tvm\ ig;&m-cdk-if-EIef; (2ç300
BuD;rm;ygw,f}} [k Myanmar National r*¾g0yf) cefYom &Sdonf/  g

436 vIyf&Sm;rI
v·'gef;aiGrsm;
xkwfjyef&ef r&Sd
pE´mvG-if-

sdlsandar@gmail.com

NrdKUe,f 308 NrdKUe,fwGif aqmif-&GufcJh onfh
trsKd;om;'Drdka&pDtzGJUcsKyfygwD (tif-eft,f-vf'D) ESifh 88 Nidrf;-csrf;a&;ESifh
yGifhvif;vlYtzGJUtpnf;wdkY\ zGJUpnf;yHk
tajccHOya'yk'fr 436 jyifqifa&;
vufrSwfa&;xdk; vIyf&Sm;rIudk ygwD0ifESifh
axmufcHolrsm;\ udk,fydkifaiGaMu;ESifh
v·'g-ef;rIwdkYjzifh aqmif&GufcJhjcif;jzpfNyD;
ukefusp&dwfESifh v·'gef;rIrsm;udk pm&if;
xkwf-jyef&ef r&SdaMumif; ygwDtaxGaxG
twGif;a&;r·; OD;ÓPf0if;u ajymonf/]]uRefawmfwdkY pm&if;r&Sdygbl;/ rauG;
rSm vkyfw,f/ rauG;u vlawGu olY[m
ol BuD;MuyfNyD; &efyHkaiG &Smw,f/ 'Du
yk*¾dKvfawGuvnf; udk,fhp&dwfeJY udk,f
oGm;wJhtwGuf uRefawmfwdkY pm&if;
Z,m;vnf; ajymp&m r&Sdygbl;}}[k ¤if;u
ajymonf/-  g

yJcl;NrdKUü a&BuD;ojzihf
vl 2ç000 cefY a&TUajymif;&
at;py,f-jzL

ayephyu2006@gmail.com

yJc- ;l j- r-paf & pdk;&drf-a&-rS-wf-odkY a&m-uf-&Sd-vmNyD;
yJcl;-Nrd-KUted-rfh-ydk-if;-&yf-uG-uf-rsm;wGif Mo*k-wf
v 6 &ufaeY reufydk-if;-rS-pwifcg &yfuG-ufrsm;wG-if- a&-jr-ifh-wuf-vm-rI-rsm;aMumifh
vlOD;a& 2ç000 cefY a&TUajymif;-ae-xdk-ifae-&aMumif; NrdKUe,fwm0ef-&Sd-ol-wpf-OD;u
tqdkygaeY rGef;-vGJ-ydk-if;-wG-if-ajym-onf/]]'D-aeYreuf- pwuf-wm-aygh/ uRef;
om,m? uvsmeD? rZif;? ausmufBuD;pk?
Zdkif;-uEdk-if;-awm-if-ydkif; &yfuG-uf-awGrSm
a&0if-aew,f/ &yfuG-uf-tcsKdUae-&mawGrSm a&u 4? 5ayavm-uf-&Sdw,f/ uRef;om,m-em;rSm yJcl;-•&ef-ukef um;vrf;udk
a&ajcm-uf-vuf-ravm-uf-aus-mfaew,f/
a&vQH-wJh-&uf-uG-uf-awGrSm u,fq,f-a&;pcef;-awG-zG-ifh-xm;w,f/ cefYrS-ef;ajc vl
2ç000 avmuf-&Sdr,f/ 'DES-pfrSm yxrqHk;
u,fq,f-a&;-pcef;-zG-ifh-&wmyJ}} [k yJcl;NrdKU?
NrdKUe,f taxGaxG-tk-yf-csK-yf-a&;r·; OD;cif-od-ef;arm-ifu ajymonf/a&-BuD; a&-vQHrI-rsm; um-uG,f&ef
rdk;rusrD a&qif;-ae-&m-rsm;wGif a&pD;a&-vm- aum-if;-rG-ef-a&;-vk-yf-ief;rsm;vnf;
aqmif-&G-uf-cJh-ojzifh ,cifvrsm;u a&BuD;
rI BuD;BuD;rm;rm; rjzpf-ay:-cJh-aMumif; ¤if;u
ajym-onf/rdk;av-0oESifh ZvaA'ñT-ef-Mum;rI-OD;-pD;Xme\ Mo*k-wfv 6 &ufaeY xkwf-jy-ef-cs-uf
t& yJcl;-jr-pf-a&onf yJcl;-Nrd-KUwGif 900
pifwD-rDwmodkY a&muf-&Sd-vm-cJhNyD; 930
pifwD-rD-wmtxd jrifh-wuf-Edk-ifum aemuf
48 em&D-twGif; yJcl;-NrdKU\ pdk;&drf-a&-rSwf
910 pifwD-rDwmtxufwG-if- &Sd-Edk-if-aMum-if;azmf-jy-xm;-onf/Mo-*k-wfv 5 &uf naeydk-if;-ESifh Mo*k-wf
v 6 &ufaeY eHeuf-ydk-if;-wGif yJcl;-Nrd-KUESifh
yJcl;-jr-pf-txuf-ydk-if;&Sd aZmif;-wl-Nrd-KUrsm;wGif
rdk;BuD;cJhonf/

vGef-cJhaom &ufowåywf-twGif;
b*Fvm;-yif-v,f-atmf-ajrm-uf-ydk-if;-wG-if-jz-pfay:-cJh-aom- av-zd-tm;-enf;-&yf-0ef;-aMumifh
rkwf-oHk-av-tm;- tvG-ef-aum-if;-vm-cJhNyD;
urf;½dk;wef;-ESifh jref-rm-Edk-if-iH-atm-uf-ydk-if;a'-orsm;wGif rdk;rsm;cJhum oHvG-if-jr-pf-ESifh
i0efjrp- r-f sm;onfvnf; bm;tHN- rK-d UESi- -hf iodi-k ;f acs-mif;-Nrd-KUrsm;wGif pdk;&drf-a&-rS-wfrsm;udk
ausmfvG-ef-cJhonf/
Mo*k-wfv 5 &ufaeYwGif oHvG-if-jr-pfa&onf bm;tH-Nrd-KUü 768 pifwD-rD-wm
odkY a&muf-&Sd-ae-cJhNyD; pdk;&drf-a&-rSwf 750
txuf 18 pifwD-rDwm (ay0uf-cefY) ausmf
ae-cJh-onf/]]oH-vG-if-jr-pf-a&-uawm-h pdk;&d-rf-a&-rS-wfausmfw,f/ a&TUajymif;-ae-wm-awG-awm-h
r&Sd-ao;bl;/ a&jrK-yfwJh trSwf- 5 &yf-uGuf?
trSwf1 xJuqdk tkwf-zdk-taem-uf-jcrf;
awGrSm vdkuf-pHk-prf;NyD;NyD/ trSwf 5 xJrSm
a&uif;-awG-cs-xm;w,f/ tkwf-zdk-xJ-rSmvrf;-ay:-rSm-qdk-&if- a&-u'l;-avm-uf-&Sdw,f/
'gayrJh tdrf-awG-rSm-aevdkY &ao;wm-aMumifh
a&TUajymif;-ae-wm-rsd-K;awG-r&Sd-ao;bl;}} [k
bm;tH rD;owf-O;D -p;D -XmerS 'kwyf-Muyf OD;aZmfrif;u Mo*k-wfv 6 &ufaeYwGifajym-onf/tqdk-yg-aeYwGif i0efjr-pf-a&onf iodkif;acs-mif;-Nrd-KUwGif 1ç148 pifwD-rDwmodkY
a&muf-&Sd-aeNyD; pdk;&drf-a&-rSwf 1ç130 pifwDrD-wmxuf 18 pifwD-rDwm (ay0uf-cefY)
ausmfae-cJh-onf/ppf-awm-if;-jr-pf-onfvnf; ra'guf-Nrd-KU
wG-if- ¤if;-NrdKU\ pdk;&drf-a&-rS-wf-jz-pfaom 1ç170
pifw-rD -w
D mxuf ausmaf eum tqdyk g-tajctaeonf aemufEpS -&f ufcefY qufvuf-jz-p-f
ay:-Edk-if-aMumif; rdk;^ZvXmerS Mo*k-wfv
6 &ufaeYwGif cefYrS-ef;-xm;-onf-/
¤if;-cefU-rS-ef;-cs-uf-wGif a&Tus-if-jrpfrsm;
onfvnf; aemuf-ES-pf-&uf-twGif; a&Tus-ifNrdKUrsm;\ pdk;&drf-a&-rS-wf-odkY a&m-uf-Edk-ifaMumif; azmfjy-xm;onf/   g

jynfwGif;owif; 9

www.mmtimes.com

r[eudk EkdifiHwum
w&m;½kH;txd wdkifrnf
atmifausmfrif;
aungkyawmin.mcm@gmail.com

IN PICTUREs

owif;ESifh
"mwfyHk - qef;OD;

yef;qd;k wef; vlu;l cH;k ausmfww
H m; wnfaqmuf
&efuk-ef-NrdKU yef;qdk;wef;- ul;-wdk-Yqd-yf-teD;-wGif urf;em;-vrf;-opf-ESihf vrf;a[m-if;udk jzwf-aus-mfwnf-aqm-uf-ae
onfh vlul;-cHk;aus-mfwH-wm;-wnf-aqm-uf-rIudk Mo*k-wfv 1 &ufaeYu awGU&pOf/ &efuk-ef-Nrd-KUawmf-twGif;
,mOfaMum ½Iyf-axG;rI-rsm;aMumifh ,mOf-tEÅ-&m,f-uif;-&S-if;-ap&ef yef;qdk;wef;? vrf;rawmf-NrdKUe,f vrf;opfvrf;? tif;pd-ef-vrf;rBuD; vSnf;wef;rD;yGd-Kifh-teD;-ESihf urÇmat;-bk&m;vrf;ay:&Sd *rkef;-yG-ifh-uk-ef-wdk-uf-a&SUwdkYwGif
vlul;-cHk;ausmfwH-wm;rsm;ukd wnfaqm-uf&ef Nrd-KUawmf-pnf-yif-u pDpOfxm;onf/

acgif;avmif;q,f,l&ef aomifwl;oabFm&&SdNyD
a&Tul-opöm-

khaingsabainyein@gmail.com

urÇm-htBuD;qHk;[lonfh
"r®ap-wDacg-i;f -avm-i;f -q,f,-al &;-v-yk -if ef;-twGuf
ydkYaqmif-a&;-0ef-BuD;Xme? a&t&if;-tjr-pfESifh jrpf-acs-mif;-rsm;zGHUNzd-K;wdk;wufa&; OD;pD;Xmeu aomif-wl;-oabF-miSm;&rf;-rIrSm
Mo*k-wfv 4 &ufaeYwGif &&SdcJhonf/
]]avmavmq,f aomif-wl;-a&,m-Of
u anmif-wk-ef;-bufrSm a&muf-ae-wm-qdkawmh tJ'g- 'D-udk,l-zdk-Y vk-yf-aew,f/ olwdkY
Xm-etae-eJY pD-pOf-ay;-aew,f/ pay:aiGtjz-pf-iSm;&rf;-rI-uawmh usyf-odef; 200
ay;xm;-&ygw,f/ wpf&uf-iSm;&rf;-cudk
vnf; qDzdk;aiGryg usyf-ig;-od-ef;-eJY- olwdkY

u jyef-wG-uf-cs-ufNyD; vdkwm- ydk-wm-awGudk
jyefjyD; pOf;pm;-Mu-rSm-jz-pf-ygw,f}} [k
acgif;-avm-if;-q,f,la&;tzGJUrS OD;pH-vif;
u jref-rm-wdk-if;-(rf)udk ajymonf/acg-if;-avm-if;-q,f,l-a&;-vk-yf-ief;wGif vlOD;a& 70 ausmfyg-0if-rnf-jz-pfNyD;
q&mawmf-tcsK-dUESifh OD;aqm-if-olrsm;?
tygt0if acgif;-avm-if;-q,f,l-a&;twGuf tv·aiG-xnfh-0if-xm;-ol-tcsKdUESihf
rD'D,m-t-csK-dUyg-0if-rnf-jz-pfonf/
]]'DpD-rH-ud-ef;-rSm-yg-0if-r,fh-ol-awG-tuk-ef
vHk;[m uRef-awmf-wdkY owf-rS-wf-xm;-wJhpnf;-urf;-cs-uf-awG-twdkif; aexdk-if-Mu-&
rSm j- zp- y-f gw,f/ tm;vH;k oufo
- wfv
- w
-G -f
pm;-&ygr,f/ q&mawmf-awG-u-ay;wJh

w&m;udk-vdk-uf-emNyD; &Spf-yg;-oD-vcH,laqm-uf-wnf-&ygr,f/ pDrH-ud-ef;-rNyD;rcsif;
tJ'D-oabF-may:-rSm-ae&rSmjzpfNyD; urf;udk
jyef-ydkYay;rSm r[kwf-ygbl;/ uRef-awmfwdkY udk,f-wdk-ifuvnf; acgif;-avm-if;q,f,l-vdkY r&rcsif; jyef-rqif;-bl;vdkY
oEéd|m-ef-cs-xm;-ygw,f}} [k acgif;-avm-if;q,f,l-a&;-wGifyg0if-onfh- yJ-cl;-Nrd-KU
a&T-tk-ef;-yif- pm;-aom-uf-qdk-if-ydk-if-&Sif
OD;0if;-jr-ifh-u ajymonf/
pDrH-ud-ef;udk ,ckv 9 &ufaeY-wGif
pwifrnfjz-pu
f m ueOD; usy-o
f ed ;f 1ç800
vdktyf-rnf[k cefYrS-ef;-xm;NyD; ,cktcgusyf-odef; 1ç600 ausmf tv·aiG &&Sd
NyD;jz-pf-onf/  g

Edi-k i-f a-H wmf- oH-C-r[m-em,utzGJ-U(r-[e)
udk w&m;pGJ-qdk&ef Mo*k-wfv 1 &ufaeYu
'kwd,tBud-rf-avQ-muf-xm;-rIudk wmarGNrd-KUe,f-w&m;½kH;u jiif;-y,f-vdk-ufonfhtwGuf vdktyf-vm-ygu Ekdif-iH-wumw&m;½kH;txd wdkif-Mum;oGm;rnf[k vef'efq&m-awmf OD;Owå&u rdefY-Mum;onf/]]Nrd-KUe,f-w&m;-olBuD;u OD;yOöif;-wdkY&JU
w&m;pGJ-qdk-avQ-muf-xm;-rIudk yvyfvdk-uf
w,f/ olY&JU taMumif;-jy-cs-ufu OD;yOöif;wdk-Y
&J U trI u d k quf v uf - p pf - a q;- a ewm
aMumifh pDrH-cefY-cGJ-rIt& jiif;-y,f-vdk-uf-w,fvdkY ajymw,f/ yxrqkH;avQmuf-xm;-cJhwJh
A[ef;Nrd-KUe,f-w&m;½kH;&JU rSwf-cs-uf-twdk-if;
yJ/ bmyJ-jz-p-jf zpf OD;yOöi;f wd&Yk UJ vky-yf -ikd -cf -iG t
hf &
Oya'abm-if-twG-if;uae jref-rm-Ekd-if-iH-rSm&SdwJh tjrifh-qkH;w&m;-½kH;awG-txd- tqifh
qifw
-h ufNy;D qufvufw
- &m;-pq
-JG o
kd mG ;r,f/
wu,fvYkd vdt
k yfv
- m&if vlYtcG-ifh-ta&;-udkcsKd;azm-ufNyD; rw&m;zrf;-qD;-csK-yf-aES-mif-cH-&rItwGuf vlom;-wpf-OD;&JU &ydkif-cG-ifh-twdkif;
Ekdif-iH-wum-w&m;½kH;txd qGJac:oGm;NyD;
vlYtcG-ifh-ta&;-qdk-if-&mt& qufvuf
w&m;pGq
-J o
kd mG ;r,f}}[k ¤if;u rdeM-Yf um;onf/
r[eudk w&m;pGJ-qdk-&jc-if;onf r[m
oEÅd-ok-caus-mif;-awmfBuD; csdyf-yd-wf-rIjz-pf-pOf-wGif rw&m;zrf;-qD;-csK-yf-aES-mif-cH-cJh&
aom &[ef;awmf-rsm;udk,fpm; w&m;pGJ-qdkjc-if;-jz-pfNyD; ausmif;-awmf-BuD;ydk-if-qdk-if-rI-ESifh
roufqdk-if-aMum-if;? oHCm-awmf-tcs-if;-csif;

w&m;pG-q
J -o
kd nhf oabm-rsK;d r[k-wb
f J oHCmawmfrsm;tMum; enf;vrf;-rusaom? rrSefuefaom t"r®vk-yf-aqm-if-cs-ufrsm;udk z,f
&Sm;a&;twGuf w&m;pGq
-J &-kd jci- ;f j- zp- a-f Mumif;
q&mawmfu rdefYonf/OD;-Owå-&tygt0if oHCm-ig;-yg;-tzGJUu
Edkif-iH-awmf- oH-Cr[m-em,utzGJ-U(r-[e)
\ r[etzGJUcGJ-tvS-nfh-us-oHCm 15 yg;
tzGJ-Uaumf-rwD-tygt0if Edkif-iH-awmf-oH-Cr[m- e m,utzG J - U Ouú - | q&m- a wmf - E S i f h
r[etzGJUtusKd;awmf-aqm-if-q&m-awmf?
&efue-k w
-f i-kd ;f o
- C
-H r[m-em,utzGUJ Ouú|
q&m-awmf-ESifh 'kOuú-|q&m-awmf? wmarGNrdKUe,f oHC-em,utzGJU Ouú|q&m-awmf
odkYr[kwf r[moEÅd-ok-caus-mif;-wdk-uf\
oifwef;-r·;q&m-awmf-wdkYudk ZGefv 10 &uf
aeY-nydk-if;u r[moEÅdok-caus-mif;-wdk-uf
0if a &m- u f - c sd - y f - y d - w f - r I - j z- p f - p Of - w G i f
oH C m- a wmf r sm; rw&m;csK- y f - a ES - m if cH-&rI-ESifh rw&m;uefY-owf-cH-&rI-wdk-YtwGuf
jypf-rI-qdk-if&m Oya'yk-'fr 341 ESifh 342 t&
wmarG-Nrd-KUe,f-w&m;½kH;ü Mo*k-wfv 1
&ufaeY-wGif avQ-muf-xm;-jc-if;-jz-pf-onf/yxrtBudrf pGJqdk-avQ-muf-xm;-rIudk
Zlvkd-ifv 16 &ufaeYu &efuk-ef-wdk-if;-oH-Cem,utzGJ-Y½kH;wnf-&Sd&m A[ef;NrdKUe,fw&m;½kH;ü pwifavQ-muf-xm;-cJh-onf/OD;Owå-&tygt0if oHCm-ig;-yg;udk
wmarG-Nrd-KUe,f-w&m;½kH;ü omoem-awmf
ndK§ ;EGr- ;f a- prI jypfr- q
-I i-kd &-f m-Oya'-y'-k rf 295(u)
ESifh oHCmh-tzGJ-Utpnf;-qdk-if-&m-Oya'-yk-'f-r
(14)20^90 wdk-Yjzifh w&m;pGJ-qdk-xm;onf/
yk'fr ESpf-ckteuf omoem-awmf-nd§K;EG-rf;ap-rIudk y,fzs-uf-ay;&ef wdkif;-a'-oBuD;
vTwf-awmf-w&m;-½kH;odkY avQmuf-xm;-cJh&m
OD;Owå&ukd y,fzs-uf-ay;cJhonf/  g

10  jynfwGif;owif;

rD'D,mrsm;twGuf
&Jvkyfief;qdkif&m
aqG;aEG;yGJ xyfrH
usif;yrnf
jynfo
- A-l [kj-d yK- &J-vk-yf-ief;-pOf-rsm;
wG-if-yg-0ifaom vlpk-vl-a0;pepf-wus- xd-ef;-od-rf;-enf;-rsm;ES-ihfywf-oufí rD'D,m-orm;rsm;tm;
zdwfMum;NyD; Oa&myor*¾u
tvkyf-½kH-aqG;aEG;yGJrsm;
xyfrH-zG-ihf-vS-pf-oGm;rnf-jz-pf-aMumif;
tqkdyg tvkyf-½kH-aqG;aEG;yGJukd
pDpOfol Ms.Karin Deckenbach u
ajymonf/
jynf-ol-A[kdjyK &Jvk-yf-ief;-pOfoif-wef;rsm;? q&mjz-pf-oif-wef;rsm;ESihf rD'D,m-orm;-rsm;ES-ihfquf-oG,f-Ekd-ifonfh oifwef;rsm;ukd
Oa&myor*¾-u
zG-ihf-vSpf oifMum;ay;-cJh-NyD;aemuf
ckepf-vcefY-tMum-wGif rD'D,morm;-rsm;ES-ihf-&J-wyf-zGJ-Y0ifrsm;tMum;
qufqH-rI-ES-ihf-owif;-&&,l-rItcuf-cJrsm;ukd Oa&myor*¾u
Mum;0iful-nD-aqm-if-&G-uf-ay;oGm;rnfh
rD'D,m-tvk-yf-½kH-aqG;aEG;yGJrsm;ukd
Oa&myor*¾u Zlvkd-if-vaem-uf-qkH;ywfwGif owif;orm;rsm;twGufpD-pOf-ay;-cJhonf/   wdk;a0atm-if

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

yDtm&fpepf usifhoHk;jcif;
rjyK&ef &efukefNrdKUv,fü
vl 100 cefY qE´jy
&JrGef
yemon.mcm@gmail.com

a&G;aum-uy-f -JG pepf-wpf-ck-jz-pfaom tcsKd;usudk,f-pm;-jyK-pepf-(PR)udk 2015 ckESpf
a&G;aumuf-yGJrS pwifcg usifh-oHk;Edk-if&ef
vTwf-awmfu pDpOf-ae-onfhtay: &efuk-efNrdKUae jynfol 100 ausmfu Mo*k-wfv 5
&ufwGif &efuk-ef-Nrd-KUawmf-cef;ra&SUü uefY
uG-uf-qE´-jy-cJh-Mu-onf/qE´-jy-olrsm;onf yDtm-&f-pepf-tvdkr&Sd[k a<u;aMumfum NrdKUawmf-cef;-ra&SUrS
wpfqifh taemf&xmvrf;? r[mAE¨K-v
vrf;-ESihf ql;av-ap-wD-awmf-wdkYudk vSnhfywfum qE´jy-awm-if;-qdk-cJh-Mu-onf/]]yD-tm-&f-pepf-qdkwmu ygwD-awGudk
tcsKd;us- udk,f-pm;-jyK-ay;-wJh-pepf-qdkawmh 'DEdk-if-iHrSm 'Drdk-ua&-pD,Of-aus;rIawmif rxGe;f u
- m;-ao;-wt
-hJ cgrSm 'Dyt
-D m-&f
-pepfu jynf-ol-awG-twGuf tvGef-½I-yf-

axG;apw,f/ jynf-ol-vl-xk-em;-rvnfEdk-if-avm-ufwJh? ½Iyf-axG;avm-uf-wJh-pepf
udk jynf-oal wG a0a0-0g;0g;jzpf-omG ;atmif
jynf-ol-awGudk tEÅ&m,fMum;xJ acsmufwG-ef;-cswJh pepfjz-pfw,f/ tJ'gtmPm-&S-if
pepf cdkif-jrJ-zdk-YtwGuf tkwf-jr-pf-cs-ae-wm-jz-pf
w,f}}[k OD;aqm-ifol jynf-olY-vI-yf-&Sm;rIjr-§ifh-wif-a&;-uG-ef-&ufrS wm0efcH OD;Mu-nfvif;-u ajymonf/
2015 a&G;aumuf-yGJ-wGif tqdkygpepfudktoHk;jyKEdk-if&ef vTwf-awmf-wGif;
taumiftxnf azmfaejcif;onf twdu
k -f
tcH-yg-wu
D rJtjy-w-t
f owfjzifh tEdik -&f &S-d
oGm;rnfudk pdk;&drf-ae-onfh-twGuf jzpf-Edk-ifaMumif; jynf-olY-vI-yf-&Sm;rI- jr-§ifh-wif-a&;uG-ef&uf ajyma&;-qdk-cG-ifh-&Sdol OD;jr-wf-ausmf
u ajymonf/]]vT-wf-awmf-xJrSm yDtm-&f-pepfudk
twif;twnf-jyK-cs-i-w
f -o
hJ al wG &yfwef;u
&yfay;yg/ yDtm-&u
f wdik ;f -&if;-om;-pnf;-v;kH
nD-ñ-w
G af &; NyKd u-EJG -ikd w
f ,f/ trsK;d om;-pnf; tcsKd;usudk,fpm;jyKpepftm; NrdKUawmfcef;ra&SUü uefYuGufqE´jyaeMuonfh &efukefNrdKUc
-vHk;nD-ñG-wfa&; NydKuGJ-Edk-ifw,f/ 'Drdk-ua&-pD- qef;-pk-Munf uefYuG-ufxm;wJh yDtm-&fudk [k ¤if;u ajymonf/tift
- m;-pek YJ vlxa-k cg-i;f a- qmif a':atm-i-f uRef-awmf-wdkY qufvufNyD; qefYus-ifr,f}}
a&G;aum-uf-yGJ-pepfudk ajymif;-vJ-us-ifh-

jynfwGif;owif; 11

www.mmtimes.com

yGJpepfay:ayg-uf-vmap&ef avhvmoHk;oyfa&;aumfrwDudk jynf-olU-vT-wfawmfü- vnf;a- um-i;f ? yDtm-&pf epf avhvmoHk;oyfa&;aumfrwDudk trsKd;om;vT-wf-awmf-ü vnf;-aumif; zGJUpnf;cJhMu-onf/jr-ef-rm-Edk-if-iH-ESifh vdkuf-avs-mnD-axG-rI-&Sdaprnfh a&G;aumuf-yGJ-pepfudk ajymif;-vJ
-us-ifhoHk;&ef jynf-olY-vT-wf-awmfü tqdk
wif-oG-if;-cJhaom trsKd;om;-'D-rdk-ua&pD
tiftm;-pk-yg-wDrS ykZG-ef-awm-if-NrdKUe,f
udk,fpm;vS,f OD;atm-if-Zifurl vkyf-oifhvk-yf-xdk-uf-onf[k ,HkMu-nfonfh twGuf
vTwf-awmfü tqdkwif-oG-if;-cJh-&jc-if;
-jz-pf-aMumif; jref-rm-wdk-if;(-rf) udkajym-onf/]]o-abm-wl-wJh-ol-&Sd-ovdk oabm
rwl-wJh-ol-awGvnf; &SdrSm-yJav/ tJ'gaMumifh tckvdk-qE´-jy-aewJh jynf-ol-awG
tay: bmrS rSwf-cs-uf-ray;-vdk-ygbl;}}[k
¤if;u ajymonf/yD-tm-&f-pepf -rus-ifh-oHk;a&;-ESifh ywf
oufí Zlvdk-if -3 &ufuvnf; &efuk-ef-NrdKU
Adkvf-pd-ef-rS-ef-tm;-upm;-uG-if;ü a[majymyGJ-wpf-yJGjyK-vk-yf-cJhNyD; jynf-NrdKUüvnf;
qE´jy-rIrsm; jyKvk-yf-cJh-Mu-onfh-tjyif
Mo*k-wv
f 9 &ufw-iG v
f nf; r*Fvm-awm-i-f
ñG-efYü qE´jy&ef pDpOf-xm;-Mu-onf/xdjY-k yif trsK;d om;-'r-D u
-kd a&-pt
-D ift
- m;-pk
-yg-wDrS wm0ef-&Sd-olrsm;uvnf; yDtm-&f
-pepf-taMum-if;-ESifh yDtm-&f-pepf-trsm;
cHwcsKdUudk awGU&pOf/ "mwfyHk • ZmenfNzdK;
tjym;&S d - o nf u d k ygwD - 0 if r sm;tm;
oHk;&ef-twGuf Zlvdk-if-vtwG-if;u jynf-olY- wGif tqdk wif-oG-if;-cJh-MuNyD; jref-rm-Edk-if-iH- vdkuf-vH-&S-if;vif; a[majym-rIrsm; jyKvk-yfvT-wf-awmf-ESifh trsKd;om;-vT-wf-awmf-wdk-Y ESifh vdkuf-avs-mnD-axGrI&Sdrnfh a&G;aumuf- ae-onf/  g

vlowfrI AD'D,kdESihfywfoufí
&JwyfzGJUu arwåm&yfcHcsuf xkwfjyef
wdk;a0atmif

toewaiaung.mcm@gmail.com

vl-rI-uG-ef&uf-0uf-qkd-uf-wGif ausmfMum;
aeonfh vIdif-om,m-vl-owf-rI-AD-'D,kd-zkd-if-ES-ihf
-ywf-oufí &efuk-ef-wkd-if;-a'-oBuD;&J-wyf-zGJU
u jypf-rI-usL;vG-efolrsm;ukd zrf;-qD;um
oufqkd-if&m w&m;½kH;rsm;okd-Ywif-ykd-YNyD;jz-pf
onfh trIa[m-if;-jz-pf-aom-aMumihf trsm;
jynfol pdwf-rouf-rom-jz-pf-ap-Ekd-ifonfh

-AD-'D,kd-zkd-if-wGif yg0ifonfh
cdkuf-&ef- jz-pf-yGm;rIrSm vdIifom,m-Nrd-KUe,f&Sd qdkifwpf-qdk-if-wGif ZGefv 10
&ufaeYu jzpf-yGm;
cJh-onfh-trI-jz-pfNyD;
tqdkyg-AD-'D,kd-zkd-ifukd vlrI-uG-ef&uf-wG-if-azmf-jyjc-if;-rjyK&ef arwåm-&yf-cH-cJhonf/
tqkdyg-AD-'D,kd-zkd-if-wGif yg0ifonfh cdkuf-&efjz-pf-yGm;rIrSm vdIif-om,m-Nrd-KUe,f&Sd qdkifwpf-qdk-if-wGif ZGefv 10 &ufaeYu jzpf-yGm;
cJh-onfh-trI-jz-pfNyD; ukdoef;-aZmf-OD;rSm "m;jz-ihfxkd;cH&í aoqHk;oGm;cJhum trsKd;om;-ES-pf-OD;

-wGif ayguf-jyJ-zl;-a&mif emus-if-'Pf-&m-rsm;
&&Sd-cJhonf/
qdkif-twGif; wyfqif-xm;onfh vHkjcH-Ka&;uif-r&mu ½du
k ,
f -x
l m;onfh cdu
k -&f ef-jz-p-yf mG ;
aeonfh AD'D,kdrSm azhpfbGcf-wGif ysHU-ESHU-ae-jc-if;
-jz-pf-onfh-twGuf Munhf-½I-ol-rsm;tae-jzihf
pdwf-xd-ckd-uf-jc-if;? pdwf-taES-mihf-t,S-uf-jz-pf
-jc-if;-rsm;jz-pf-ay:-Ekd-if-onhf-tjyif rvkdvm;tyf-aom-jy-óem-rsm; jz-pf-yGm;vm-Ekd-ifovkd
wpfOD;-wpf-a,m-uf\ vHkjcH-Ka&;ukd xdcdk-ufEkd-if-zG,f-&Sd-ojzihf azmfjy-jc-if;-rjyK&ef &Jwyf-zGJU
u arwåm-&yf-cH-cs-uf-xk-wf-jy-ef-jc-if;-jz-pf-onf
[k owif;xkwfjyefcJhonf/ trI-ES-ihf-ywf-oufNyD; vIdif-om,m-Nrd-KUr
&Jp- cef;u jypfr- y-I '-k rf - 302^ 325^114 t&
trIzG-ihfum usL;vGef-&m-wG-if-yg-0if-cJhonfh
vIdif-om,m-Nrd-KUe,fae NzdK;ukdudk (18 ESpf)-?
Nid-rf;-cs-rf;-(c)-ouf-arm-if-arm-if (18 ESpf)?
rsKd;aZmf (24 ESpf)? t&Snf-BuD;(c)-Ekd-if-vif;xG-ef; (17 ESpf)-? wif-arm-if-rsKd; (13 ESpf)-wkd-Y
ig;-O;D ukd tqdyk gaeY tcif;jz-p-yf mG ;Ny;D ig;-em&D
twGi;f eHeuf 3 em&D 10 rdepfcefw
Y iG f &Jwyf
zGJUu zrf;qD;-&rd-cJh-onf-[k-od&onf/
cdkuf-&ef-jz-pfyGm;pOf Nidrf;-cs-rf;(c) ouf
arm-if-arm-ifu "m;jz-ihf-xkd;cJh-jc-if;-jz-pf-aMum-if;ESihf usef-vlrsm;u 0kdif;-0ef;-xkd;Bud-wfum
"mwfbl;? yef;uef-vHk;rsm;jzihf ½kduf-ESuf?
ypfayg-uf-cJh-Mu-aMumif; ay:ayg-uf-cJh-onf[k
&Jwyf-zGJYu xkwf-jy-ef-xm;onf/  g

14  jynfwGif;owif;

owif;wdk
t*Fvd-yfpmESD;aESmzvS,f-yGJpm-&if;-oG-if;-Edk-ifNAd-wd-oQ-aum-if-pD-rS-BuD;r·;us-if;yonfh
t*Fvd-yf-pm-q&m?-q&mrrsm;\ (15) Budrfajrm-uf-ES-pf-ywf-vnf-ESD;aES-mzvS,f-yJG-odkY
wufa&m-uf-vdkonfh ynma&;e,fy,frSynm-&S-ifrsm; pm&if;-ay;-oG-if;-Edk-if-Mu-NyD-jz-pf
-aMumif; NAdwd-oQ-aum-if-pDu xkwf-jy-efxm;onf/ aqG;aEG;yJGudk pufwif-bm
13 &ufESifh -14 &uf-rsm;wGif &efuk-ef-NrdKU&Sd
qD'dk;em;-[dk-w,fü usif;-yoGm;rnf-jz-pf&m
Mo*kw
- v
f 18 &ufr2-S 2 &uft
- wGi;f NAw
d o
d Q
-aum-if-pD-wGif usyf-ajcm-uf-aomif;jzifh
pm&if;-ay;-oG-if;-Edk-if-onf/   aroÍÆm-Edk-if-

,m-Of-wdk-ufNyD; wdrf;-a&S-mif-vQif
vdkif-pif- &m--ouf-yef-od-rf;-rnf,m--Of-wdk-uf-rI-jz-pf-yGm;NyD;aemuf xGuf-ajy;-wd-rf;-a&S-mifonfh ,mOf-arm--if;rsm;ukd
,mOf-arm--if;-vdk-ifpif &mouf-yef-yd-wf-od-rf;rnf[k ,mOf-xd-ef;-&J-wyf-zGJ-UcGJr·; (&ef-uk-ef)
'kwd,&J-r·;BuD;vif;-xG-#fu Zlvdkif 25
&ufaeYu ajymMum;onf/ ,ckESpf
Zlvkd-ifv 1 &ufaeYrS 24 &ufaeY
txd ,mOf-wkd-ufrI 140 jzpf-yGm;cJh-NyD;
xG-uf-ajy;,m--Of-armif; 48 OD;cefY-&Sdonf/
ZGef-vtwG-if;u ,mOf-wkd-ufrI 190
jzpf-yGm;cJhNyD; xGuf-ajy;onfh ,mOf-armif;
70 cefY-&Sd-cJh-onf/   wdk;a0atm--if-

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

0dkiftrfbDat trIaqmiftzGJUudk
aiGaMu;udpö cHk½Hk;zGJU ppfaq;ae
pE´mvGif
sdlsandar@gmail.com

Ak'- b
-¨ mom uvsmP,k0toif;(0dkiftrf
bDat) trIaqmiftzGJUudk aiGaMu;
ESifh toif;ydkifypönf;tvGJoHk;rItygt0if
wdkifMum;csufrsm;t& c½dkiftqifhtzGJU
0ifig;OD;ygcHktzGJUjzifh ppfaq;vsuf&Sdum
toif;\ vIyf&Sm;rIrsm;udkacwå&yfem;
xm;&ef ñTefMum;xm;aMumif;od&onf/
&ef-ukefta&SUydkif;c½dkif taxGaxGtkyfcsKyfa&;OD;pD;Xme 'kwd,c½dkifr·;OD;aqm-if
íc½dkifjynfolU&Jwyf-zGJU? c½dkifvl0ifrIBuD;
Muyfa&;ESifh jynfolYtiftm;OD;pD;Xme
tygt0if Xmeqdkif&mt&m&Sdrsm; yg0if
aomcHktzGJUjzifh ppfaq;-jcif;jzpf-onf[k
toif;taxGaxGtwGi;f a&;r·; OD;aom-i;f
0if;u ajymonf/-0dk-iftrfbDattoif;rS xkwfy,fxm;
NyD;jzpfolrsm;[kqdkaom toif;'kwd,
Ouú|(4) OD;od-ef;-vGif? trIaqmiftzGJU
0if OD;jr-wfpdk;(vIdif)? OD;at;-jrifhESifh OD;pdk;
&SdefwdkY\ Edkif-iH-awmfor®w½Hk;ESifh &efuk-ef

-wdkif;a'oBuD;tpdk;&tzJGUwdkYodkY wdkif-Mum;
csuft& ZGef-vukefwGif pwifcHk½Hk;zGJU
ppfaq;cJhjcif; jzpf-onf/]]w-pjf ym;wpfcsyrf S cHpm;cGi&hf w
dS mvnf;
r[kwb
f ;l / 1906 ckEpS u
f wnf;u 0dik t
f rf
bDatvdk ordkif;0ifwuúodkvfvli,fawG
t*Fvdyfudk awmfvSefzdkY wkd;wkd;wdwfwdwf
eJYvkyf-cJhwJh toif;BuD;xJrSm½IyfaxG;rI
awG0ifNyD; jcpm;aewmawGudk &Sif;wm}}
[k OD;jr-wfpdk;(vIdif)uajymonf/
wdk-ifMum;csufrsm;jzpfonfh toif;ydkif
usyfig;odef;wef w,fvD-zkef;ESpfvHk;udk
'kwd,Ouú|wpfOD;u ¤if;\trnfjzifh
yk*¾-vdutrnfaygufxm;&Sdjcif;? trI
aqmiftpnf;ta0;wGif toif;ydkifum;
opfwpfpD;0,f,l&ef qHk;jzwfcJhaomf
vnf;um;a[mif;wpfpD;udk trIaqmif
tzGJUoabmwlnDrIr&SdbJ usyf-odef; 300
ausmfjzihf 0,f,loHk;pGJjcif;? toif;u
OD;aqmifusif;yonfh Ak'¨bmompmar;yGJ
trSwfpm&if;rsm;udk trIaqmiftzGJU
0iftcsKdUu jyif-qif-jc-if;? trIaqmiftzGJU
0iftcsKdU e,fodkY c&D;xGuf&mwGif rdom;-pk
0ifwdkYudkac:aqmifí toif;ydkifaiGaMu;
jzifhoHk;pGJjc-if;? e,fvkyfief;rsm;wGif eD;pyf
oltcsKdUudk toif;\ trIaqmiftzGJU

0iftjzpf vkyf-ief;rsm;tpm;xdk;vkyf-udkif
apjcif;? toif;Ouú|tjzpf a&G;cs,fcH
&ef tqdkjyKvTmwGif ynmt&nftcsif;
vdrfvnfazmfjy-jcif;wdkYudk ppfaq;jcif;
jzpf-onf/]]cHk½Hk;u odcsifwmawG tukefajz&Sif;
xm;NyD;om;/ cHk½Hk;u oYl[moltpD&ifcH
p mxG uf-vd- rfhr,f / rSefw,f rSm;w,fq dk
wm cHk½Hk;u odvd-rfhr,f}} [k OD;aomif;0if;
u ajymonf/tqdkygtcsufrsm;ESifh ywfoufí
toif;trIaqmiftzGJUtwGif; tacs
twifaqG;aEG;rIrsm;jzpfay:NyD;aemuf
trIaqmiftpnf;ta0;wGif pwifaqG;
aEG;olESifh ,ckwdkifMum;olrsm;jzpfonfh
toif;'kwd,Ouú|tygt0if trI
aqmifoHk;OD;udk toif;rS xkwfy,fcJh
aMumif;? odkYaomfxdkodkYxkwfy,frIrSm
w&m;r0ifaMumif; tpdk;&ydkifaeYpOf-xkwf
owif;pmrsm;wGif tjyeftvSefxnfh
oGif;aMunmcJhonf/]]toif;BuD;udkodu©m&Sd&SdeJY tvkyfvkyf
aewm/ olwdkYu tvkyfrvkyfbJeJY ab;u
aevmNyD;tjypfajymaewm/ tJ'gaMumifh
toif;&JU odu©mudkcswJhtwGufqdkNyD;
trIaqmifqHk;jzwf-csufeJY xkwfypfwm}}

[k OD;aom-if;0if;u ajymonf/trIa- qmiftzGUJ twGi;f tqdyk g y#dyu©
rsm;aMumifhESpfESpfwpfBudrfusif;yonfh
toif;om;pHknDnDvmcHukd a&TUqdkif;xm;
&aMumif; OD;aom-if;0if;u ajymonf/]]toif;uvnf;bmtvk-yfrSrvkyf
&bl;/ tck oufqikd &f mu wm;xm;NyaD v/
e,fvnf; ZGef 22 &uf uwnf;u roGm;
&awmhbl;/ tpnf;ta0;awGvnf;
rvk y f &awmhbl/ tJ'Daemuf-ykdif;rSm
ñTef-Mum;csufwpfpHkwpf&m rvmrcsif;
bmrS rvk y f & bl ; }}[k OD ; jrwf p d k ;
(vIdif)u ajymMum;onf/
Ak'¨bmomuvsmP ,k0toif;BuD;
ukd 1906 ckES-pf- udkvdkeDacwftwGif;u
wnfaxmifcJhonf/
toif ; em,utzG J Y 0 if w pf O D ; - j z- p f
onfh OD;cif-arm-ifav;(zdk;aomMum)u
toif;\ vIyf&Sm;rIrsm;wGif udk,fwdkif
yg0ifvkyf-udk-if-jcif;r&Sdaomfvnf; toif;
BuD;\ *kPf-od-u©mudk qufvuf wnfwHh
apvdk-aMumif; ajymonf/vuf&Sd 0dkif-trf-bDattoif;trI
aqmiftzGJUudk Ouú|wpfOD;ESifh 'kwd,
Ouú|av;OD;tygt0if trIaqmif
tzGJU0if28 OD;jzifh zGJUpnf;xm;onf/  g

pD;yGm;a&;OD;-ydk-ifu [Gef-'dk-if;um;rsm; oGif;-&ef-pD-pOf-ae-

wuúodkvfrsm;ü vlrIodyHÜbmom&yfrsm; tqifhjr§ifh&efpDpOf

w½k-wf-um;-a[m-if;-tpD;a& 30 udk zsufod-rf;-Edk-if&ef uneESifh rxo(A[dk)odkY
wifjy-xm;jyD; tqdkyg-um;-rsm;ae-&m-wG-iftpm;-xdk;oHk;pGJ-Edk-if-&ef- udk&D;,m;-Edk-if-iH
u toHk;jyKaeqJ [Gef-'dk-if;-um;rsm;udk
tpm;xdk;0,f,l-oHk;pGJ-rnf-jz-pf-aMumif;
jref-rmh-pD;-yGm;a&;-OD;-ydkif? AE¨Kvo,f,lydkYaqm-if-a&;-uk-rÜ-PD-vD-rdwuf refae-*s-if;'g-½dk-ufwm OD;rsK-d;jr-ifh-uajymonf/ ,ck
ES-pf-twGif; wifoG-if;-rnf-jz-pfNyD; vuf&SdtoHk;jyK-aeaom qDum;-tcsKdUae-&m-wGif
tpm;xdk;rnf jzpfonf/   a&Tul-opöm

aroOÆmEdkif

maythinzarnaing.mcm@gmail.com

wuúo
- v
-kd r-f sm;wGif vlrI-od-yHÜ-bm-om-&yfrsm;
vuf&Sd-oif-Mum;ay;-ae-jc-if;xuf ydkrdktqifh-jr§ifh-wif-oif-Mum;Edk-if&ef pDpOfaqm-if-&Gufvsuf-&Sd-aMumif; &efuk-efwuú-odk-vfrS wm0ef-&Sd-ol-wpf-OD;-u ajymMum;onf/jyK-jy-if-ajym-if;-vJ-a&;-vk-yf-ief;-rsm;wGif
t"duta&;BuD;onfh ynm&yf-rsm;jz-pf
onfh Edkif-iH-a&;-od-yHÜ? vlrI-aA'? vlYtcG-ifhta&;-aA'? Oya'ynm? owif;pmynm
ponfhbm-om-&yfrsm;udk wuúodk-vf-rsm;

wGif ydrk -zkd UGH Nz-Kd ;wd;k wuf-vm-atmif oifMum;
ay;-Edk-if-&ef- pD-pOf-aqm-if-&G-uf-ae-jc-if;-jz-pfaMumif; &efuk-ef-wuú-odk-vf ygarm-u©-csK-yf
-a'g-uf-wm-atm-if-ol-u ajym-onf/
]]tck v uf - & S d - w uú - o d k - v f - a wG r S m
'Dbm-om-&yf-awG -roif-Mum;ay;-ae-wm
-r[k-wf-yg-bl;/ oif-Mum;ay;-ae-ygw,f/
'gay-rJh &Sd-ae-wJh -oif-½dk;awGxufydkNyD;
tqifjh r-i-w
hf -hJ oif-½;kd awG-jz-p-af tm-if Social
Science vdkbm-om-&yf-awGudk 'Dyvdk-rm
-wef;-awGuae bJGU'D*&D-ay;-Edk-if-r,fh-txdoif-Mum;ay;-Edkifatmif aqmif-&G-uf-ae-yg
NyD/ tJ'D-vdk-oif-Mum;ay;-Edk-if-zdk-YtwGuf Edkif-iH-

wum- y nm- a &;- t zJ G U tpnf ; - a wG - e J Y
vnf; yl;ayg-if;-oGm;r,f}} [k ¤if;u ajym
-onf/&efuk-ef-ES-ifh -rEÅ-av;-wuú-odk-vf-tyg
t0if jref-rm-Edk-if-iH-&Sd-wuú-odk-vfBuD;rsm;
ü ,ckES-pf-ruk-efrD tqifhjr§ifh-wif-Edk-if-&efaqm-i-&f -u
G -foGm;rnf- jz-pf-onf/
]]wuúodk-vf-awG-udk- tqifh-jr§ifh-wif-&m
rSm wuúodk-vf-rSm-oifMum;ay;aewJhbm-om-&yf-awG-udkvnf; tqifhjr§-ifh-wif-zdk-Y
vdkr,f/ 'grS-aus-mif;-om;-awG-twGuf
ynma&;-a&G;cs,f-cG-ifh-tm;-enf;-ae-wm
-awGudk jyKjy-if-NyD;om;-jzpfoGm;r,f/ aemuf-

wpf-cs-ufu wuúodk-vfrSm r[mXmeBuD;
awG wnfaxm-if-xm;NyD; tkyf-csK-yf-rI-yHkpH
ajymif;-ypf-zdk-YygyJ/ wuúodk-vfawG tqifh
jr§ifh-wif-wJh-ae-&mrSm twwfEdk-ifqHk;
axmuf-yHY-ay;-oGm;rSmyg}} [k tqifjh ri§ w
-hf if
-&m-üyl;-ayg-if;-yg-0ifrnfh tpdk;&r[kwf
aom ekdif-iH-wum-tzGJ-Utpnf;-wpf-ck-jz-pf
onfh Open Society rSwm-0ef-&Sd-ol- wpf-OD;
-u ajym-onf/Open Society onf &efu-e
k -w
f uú-o-v
kd -f
ES-ifh -rEÅ-av;-wuú-odk-vf-tqifh-jr§ifh-wif-a&;vk-yf-ief;-rsm;wGif aqmif-&G-uf-ay;-vs-uf
-&Sdaom tzJGUtpnf;jz-pfonf/  g

16  jynfwGif;owif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

oabFmcsum;rsm; acwåxm;Ekdifrnfh
ae&mwpfck aqmufvkyf&ef aqG;aEG;ae

t&yfbuf vlYtzGJUtpnf; zdk&rf
rtlyifü usif;y&ef pDpOfxm;
cs,f&Dodef;

t.cherry6@gmail.com

jy-nw
-f iG ;f t&yfbuf- vlY-tzGJUtpnf;rsm;\
zdk&rfudk pufwif-bm-vwGif {&m0wD-wdk-if;a'oBuD; rtlyif-Nrd-KUü usif;-yjyK-vk-yf-oGm;
rnf-jz-pf-aMumif; usif;-ya&;-aumf-rwD-u
ajymonf/
]]aqG;aEG;yGJudk pufwif-bm 6 eJY 7 &uf
aeYrSm rtlyif wdk;a&T0g cef;rrSm usif;yzdkY
pDpOf-xm;onf/ aemuf-wpf-Bud-rf-tpnf;ta0;-xdk-ifNyD;vdkY &ufaocsm&if zdwf-pm-a0
-awmhr,f/ jynf-wG-if;-t&yf-buf-vlYtzGJU
tpnf;awG yl;ayg-if;-aqm-if-&G-uf-rI-tif-tm;aum-if;-vm-apzdkYyg/ aqG;aEG;yGJrSm u@
tvdkuf-tm;-enf;? tm;om-cs-uf-awG? t&yf
buf- vlY-tzGJUtpnf;-awG-taeeJY a&Squfvk-yf-&r,fh-vk-yf-ief;-pOf-awG? tpkd;&eJY ouf
qdk-if&m tzGJUtpnf;awGeJY qufpyf-aewJh

at;Nidrf;0if;
ayenyeinwin.mcm@gmail.com

qdyu
-f rf;r- sm;ü jynfyrS wifoG-if;-vmonfh
um;rsm;xm;-&m-wGif ae&m-tcuf-tcJ&Sd-rI-udk-ajz-&S-if;&ef Bonded warehouse
wpfck-aqm-uf-vk-yfa&;udk pDpOf-ae-aMumif;
jref-rm-Ekd-ifiH armfawmf-,m-Of-xk-wf-vk-yf-olrsm;ESifh jzefY-jzL;a&m-if;-cs-ol-rsm;toif;
Ouú| OD;pdk;xG-ef;-u ajymonf/
]]qdyf-urf;rSmum;awG- t&rf;- Mu-yf-vmwJh-twGuf 'DvdkrsKd; aqmuf-zdk-YpD-pOf-cJh-wm
yg/ vuf&Sd-rSm-awmh aqG;aEG;nd§EdI-if;-ae-qJ
-jz-pf-ygw,f/ oabFmcs-vmwJh um;awGudk
Bonded warehouse rSmxm;NyD; aemufrS
taumuf-cG-ef-XmerSm tcGef-aqm-if-NyD;
xk-wf&if ydktqif-ajy-r,f-vdk-Yxif-ygw,f/
jref-rm-Ekd-if-iH-rSm-awmh 'DpepfeJY odyf-r&if;-ESD;
Mua- o;bl;}}[k jrefr- m-Ei-kd i-f a-H rmfa- wmf,
- mOf
xkwv
-f y-k o
-f r-l sm;ESihf jzefj-Y zL;a&m-i;f c- sorl sm;
toif; Ouú| OD;pdk;xG-ef;-u ajymonf/
um;wif-oG-if;-olrsm;\ oabFmcsum;rsm;udk qdyf-urf;-wGif xm;&Sd-cG-ihf-ay;xm;NyD; &uf 60 ausmfygu avvH-pm-&if;
-oG-if;-avh-&Sd-aomfvnf; toem;cH-pm-jzifh
jyef-vnf-xk-wf,l-Ekd-ifonf/ odkYaomf
pufwif-bm 1 &ufaeYrS pwifí qdy-u
f rf;
-wGif &uf 60 ausmfygu avvH-tjzpf
rowfrS-wf-awmhbJ odrf;-qnf;-oGm;rnfjz-pf-aMumif; taumuf-cG-ef-OD;-pD;-XmerS
od&onf/
]]uRef-awmf-wdkY qd-yf-urf;-tae-eJYu
awmh tckcsd-efxd um;awG-od-rf;-r,fh-tpDtpOf-r&Sd-ao;-ygbl;/ taumuf-cG-ef-Xme
udk jzwf-oef;-NyD;rSom um;awG-udk-tjy-if
udk xkwv
-f &Ykd rSmj- zp- w
-f t
-hJ wGuf Warehouse
rSmxm;-r,f-qdk-&ifvnf; b,fvdk pepfeJYvk-yf-rvJ-awmh rodao;-ygbl;/ uRef-awmfwdk-Ytae-eJYuawmh vuf&SdrSm qdyf-urf;-rSm
-xm;-wJh-um;-awGudk um;&JU xkxnf-eJY-wG-uf
NyD; &uftvdkuf qdyf-urf;-caum-uf-cH-aewm-jzp- y-f gw,f}}[k jrefr- mhq
- y-d u
-f rf;t
- m-Pm

&efukefNrdKUü rMumao;rDu usif;yoGm;cJhonfh xdkif0rfukefpnfjyyGJwGif jyocJhonfh
xdkif0rfEdkifiHxkwf armfawmf,mOfwpfpD;tm; awGY&pOf/  "mwfyHk • jrefrmwkdif;(rf)

-ydkifrS wm0ef-&Sd-ol-wpf-OD;u ajymonf/
qdyf-urf;-wGif um;rsm; pkyHk-ae-jc-if;rSm
pm&G-uf-pm-wrf;-rjy-nhf-pHk-rI-rStp taMumif;trsKd;rs-dK;aMum-ifh-jz-pfNyD; ukrÜPDrsm;xuf
wpfOD;-cs-if;-wif-oG-if;-olrsm;u xkwf,l&ef
MuefM-Y um-ae-Eikd jf ci- ;f j- zp- a-f Mumif; od&onf/

qdyf-urf;-rSm-xm;NyD;
rMumcifurS qdyf-urf;udk
a&muf-vm-yHk-rsKd;eJY
a&mif;awmh ykdoabmus
Muw,fvdkY od&w,f
]]um;awG qdyf-urf;rSm yHkae-&wJhtaMum-i;f u ta&mif;p- ifw
- m-awGa- Mum-ihf
-jz-pf-Ekd-if-ajc-enf;w,f/ bmvdk-YvJ-qdk-awmh
um;ta&m-if;-pif-wm-wpfck zGifh-awm-h

r,f-qdk&if um;tpD; 50 qHhwJh ta&mif;
-jy-cef;eJY um;tpD; 250 qHhwJh *kda'g-ifjy&w,f/ wpfOD;-cs-if;- wif-oG-if;-wJh-ol-awGus-awmh ta&mif;-jy-cef;-r&Sdbl;/ qdyf-urf;rSm-xm;-&awmh aps;oufomw,f/ NyD;
awmh um;vm-0,f-wJh-ol-awGuvnf;
vuf&Sd &Sdae-wJh-um;udkjy&if- a[m-if;-aeNyD-vdkY xifMuw,f/ qdyf-urf;-rSm-xm;NyD;
rMumcifurS qdy-u
f rf;udk a&muf-vm-y-rkH sK;d
eJYa&mif;awmh ydkoabm-us-Mu-w,f-vdkY
od&w,f}}[k OD;pdk;xG-ef;-u ajymonf/
,mOf-tdk,m-Of-a[m-if;- tyf-&ef-twGuf
Ekdif-iH-awmftpdk;&u owfrS-wf-xm;aom
umvrSm aemufxyf av;vcefY-om-us-efawm-honfh-twGuf xyfrH-oG-if;-vm-rnfhum;rsm;vnf; &Sdae-ao;&m qdyf-urf;-wGif
um;rsm; pkyHk-ae-Ekd-if-ao;NyD; 0efxrf;-tiftm;- Ekd-if-Ekd-if-eif;-eif;-jzifh tcsKdU pepfrsm;udk
ajzavQ-mhaqm-if-&Gufay;rnf-qdk-ygu qdyfurf;-wGif um;rsm; avsmhenf;-oGm;edk-ifonf[k qdkMuonf/  g

rl0g'awGukd aqG;aEG-oGm;rSmyg}}[k aqG;aEG;
yGJus-if;-ya&;-aumf-rwDrS OD;oef;x
- u
-kd a-f tm-if
u jref-rm-wdk-if;-(rf) udkajymonf/
aqG;aEG;yG&J v'frsm;? wifjya- qG;aEG;csu
- f
rsm;ESifh tzJGUtpnf;rsm;tm; qufoG,f-Edk-ifonfh-vd-yf-pm-udkyg pmtk-yf-xk-wf-a0-rnf-jz-pfaMumif; ¤if;u ajymonf/
aqG;aEG;yGJwGif v,f,majr? obm0
ywf-0ef;-usif? a&vk-yf-om;? vlrI-zGH-YNzd-K;a&;?
vli,f-a&;&m? tajccH-0ef-aqm-if-rIrsm;?
w&m;rQ-wa&;? &yf&Gm-zGHYNzd-K;a&;-vk-yfief;
apmifh-Mu-nhf-avh-vma&; ESifh enf;pepfrsm;?
jynf-ol-YeDwd ynmay; ponfhu@rsm;yg-0ifrnf-jz-pfonf/ vuf&Sd vlrI-zGYH-Nzd-K;a&;-vk-yf-ief;
rsm;udk vkyf-udk-if-ae-Muaom t&yfbuf-vl-Y
tzGJUtpnf;rsm;rS ynm&S-if-rsm;uvnf;
oufqdk-if&mu@tvdkuf- a[majym
aqG;aEG;oGm;rnfjz-pfonf/   g

EdkifiHwum vli,frsm;aeY
pdef&wkcef;rwGif usif;yrnf
atmifausmfrif;

aungkyawmin.mcm@gmail.com

ESp- p-f Of- Mo*- w
-k v
f 12 &ufaeYo
- nf Edik if w
H um
vli,frsm;aeYtjzpf owfrSwfxm;onf/
¤if;aeY txdr;f t
- rSw
- yf u
JG kd &efue-k w
-f uúo
- v
-k d -f
pd-ef-&wk-cef;-rwGif usif;-yjyK-vk-yf-cGifh&&SdcJhaMumif; Edkif-iH-wum-vl-i,f-rsm;aeY-txd-rf;trS-wf-yGJ-twGuf jzpf-ajrm-uf-a&;-aumf-rwD0if-(&-ef-uk-ef-wdk-if;-a'-oBuD;)wpf-OD;-jz-pfol
roÍÆm&T-ef;-vJh-&nfu ajymonf/]]&-ef-uk-ef-wuú-odk-vf- e,f-ajr-qdk-wmu
vli,f-awG-twGuf vGwf-vyf-wJh-ae-&mwpf-ckyg/ 'De,f-ajrrSm vli,f-awG-twGuf
yxrOD;qkH; us-if;-ycG-ifh-&wmu 2014
tmqD,H vli,f-zdk-&rfyg/ tJ'D-aemuf 'DEkd-if-iHwum- vl-i,f-rsm;aeY-uawmh wm0ef-&Sd-olawG&JU cGifh-jyK-cs-ufeJY 'kwd,tBudrf xyfrHus-if;-ycG-ifh-&&Sd-jc-if;-jz-pf-ygw,f}}[k ¤if;u
ajym-onf/Ekd-if-iH-wum-vl-i,f-rsm;aeYudk 1999 ckES-pf
-wGif ukvor*¾-tzGJUu pwiftwnfjyK
owfrS-wf-ay;-cJh-jc-if;-jz-pfNyD; jref-rm-Edk-if-iH-wGif

2012 ckES-pfrS pwifí t&yfbuf-vl-i,ftzGJ-Ytpnf;-tcsKdUu us-if;-ycJh-onf/okd-Yaomf jref-rm-Ekd-if-iH&Sd vli,f-rsm;
twGif; od&Sd-em;-vnfol enf;yg;-ae-qJ-jz-pfonfh-twGuf &efuk-ef-wdk-if;-a'-oBuD;twG-if;
&Sd t&yfbuf-vl-i,f-rsm;tzGJYtpnf; 16 zJGU
u ]vli,frsm;udk pGrf;-&nf-jr§ifh-wif-ay;-jc-if;
-ro
S nf use;f -rm-zN-YHG zKd ;aom vlt
Y zG-UJ tpnf;-q-D
odkY} acgif;-pOf-jzifh pdef-&wk-cef;-rwGif yl;ayg-if;us-if;-yjyK-vk-yf-jcif; jzpfonf/ txdrf;-trS-wfyG-rJ wd-ik rf D vli,f-&uf-owåywf vIy-&f mS ;rI-rsm;
tae-jzifh &efuk-ef-wkd-if;-a'-oBuD;twG-if;&Sd
c½dkif? NrdKUe,f-ESifh vli,f-rsm;ESifh jynfol
trsm;qkH;a&muf-&Sd-onfh-ae-&m-rsm;wGif Ekdif-iH
wum vli,f-rsm;aeY-E-iS -yhf wf-oufNy;D vli,frsm;ydk-rdk-od-&Sd-em;-vnf-ap&ef pnf;½kH; vYIH-aqmfoGm;rnf-jz-pfonf/
,ckES-pf-tcrf;-tem;udk ukvor*¾-tzGJ-Y
tpnf;-rsm;ESifh csdwf-quf-aqm-if-&G-uf-Ekd-ifjcif; r&SdcJh-aomfvnf; tcrf;tem;rS &&Sdvm
aom-&v'frsm;udk ukvor*¾-vl-OD;-a&-&efyHkaiG-tzGJYokdY wifjyrnfjzpfonf/  g

www.mmtimes.com

jynfwGif;owif; 17

Views
'Drdkua&pD wHcg;0ukda&mufzdkY b,fvkd pdefac:rIawG&SdaevJ
oGm;&m-vrf;rSm wkdif;-jynf wnfNid-rf-zdkY vdkyg NrdKUe,f? aus;&Gm tawmfrsm;rsm;rSmvnf; t½I;H eJY &ifq-idk -&f r,f-qw
dk m 2012 Mum;jzwf
w,f/ jynf-wGif;ppf&yf-qkd-if;NyD; wdkif;-&if;- trke;f -w&m;ysUH ESw
YH m? y#dyu©-jz-p-v
f ek ;D tajc -a&G;aum-uf-yJGeJY tajctae t&yf&yfu
om;-awGeJY Nidrf;-cs-rf;a&;&zdkY vdkygw,f/
tae MuHK&wmawG jzpf-ys-uf-cJh-ygw,f/ ñTef-jy-cJhNyD;vnf; jzpf-ygw,f/ 'gudk
'gayrJh jzpf-cs-if-awmh 'Drdk-ua&pD pepfudk 'Djyóem-[mvnf; 'Dr-u
dk a&pD pepfqD oGm; em;vnf oabmayg-uf-vmwJh ppfAdk-vf-csK-yf
oGm;yghr,f-vdkY a<u;aMumfwJh or®w OD;od-ef;- &mvrf;rSm tvGe-Bf u;D rm;wJh pde-af c:rI wpfc-k -a[m-if;-awG[m vTwf-awmfudk csKyf-udk-if-xm;
pdef tpdk;& wufvm-awmhrS typf&yf-xm; jz-pf-ygw,f/ 'gudk ajz&S-if;-zdkY t"du wm0ef- -c-iG &hf wJh taetxm;udk toH;k jyKNy;D tmPm
wm 17 ESpf-Mum-NyD-jz-pfwJh autdk-iftdk ucsif- &SdwJh tpdk;& jynf-xJ-a&;-0ef-BuD;Xmeu vspf- udk vufrvT-w-&f a&;? vmr,fh a&G;aumuf-y-GJ
wkd-if;-&if;om; vufeuf-udkiftzJGUeJY wkduf-yJG vsL-½SK-xm;-wm-aMum-ifhvnf; pdk;&drfp&m awGrSm tcsKd;us udk,fpm;-jyKpepf ac: PR
pnfolatmifjrifh
awG jyef-jz-pf-ygw,f/ jyóem b,favm-uf tajctaeawG qufjz-pf-ay:-aeNyD; 'Drkd- pepf usifhoHk;a&;? BudK;pm;-vm-Mu-ygw,f/
newsroom@mmtimes.com
Bu;D w,f? i,fw,fq
- w
kd m 'kuo
© nf wpfoe-d ;f - ua&pD azmfaqm-if-a&;udk raocsm ra&&m 'gudk wdkif;-&if;-om;-awG? twdkuf-tcHeJY
vuf&dS jref-rm-Ekd-if-iH[m 'Drdk-ua&-pDpepf eD;-yg;-avmuf ay:ayg-uf-vmwm Munfh&if jzpf-ap-ygw,f/
jynf-ol-awGu cg;cg;-oD;oD; vufrcH-awmh
wHcg;0qD oGm;aeqJ taetxm; jzpf-yg
w,f/ 'Dtqifhudk ynm&S-if-awGu tmPm
-&S-if-pepf&JU ajzavsmhrItqifhvdkY ac:Mu-yg
w,f/ Ekdif-iH-twGuf aumif;-rG-efwJh tae 'D pdef-ac:-rIawG ajz&S-if;-ay;-Ekd-ifr,fh t"duwm0ef-&Sd-ol-awG[m wyfrawmfeJY
txm;wpfcku 'Drdk-ua&-pDpepf wHcg;0qD ppfAdk-vf-csK-yf-a[m-if;awGyJjz-pfNyD; twdkuf-tcH-awG? wdkif;-&if;-om;-awG-uawmh ulnDra&muf-ao;-bl;? 'Drkd-ua&pDpepf tjrpf
ajz-&S-if;-ay;-Mu&rSm jzpf-ygw,f/ 'D pdef-ac:-rIawGudk ajz&S-if;-ray;-Ekd-if&if 'Drdk-ua&pDpepf
pwG,fzdkY raojcm-ao;-bl;? 'Drdk-ua&pD c&D;
ajcvS-rf;awG rp&ao;bl;? pdef-ac:-rIawG touf0if-vm-zdkY a0;vdkY wHcg;0udk a&muf-zdk-Yawmif raocsmao;ygaMumif;
&SdaeqJ qdkwmudk twkduf-tcH-awGeJY wkdif;&if;-om;awG tygt0if wyfrawmf? or®w
OD;od-ef;-pdefeJY tpdk;& tzJGU0ifawG-udk,f-wdk-if odEkd-if-ygw,f/ wtmif;-yavmif tzJGU jyef
aemufxyf ta&;BuD;wJh pdef-ac:-rIu xdyf-wdk-uf-wdk;rIozG,f jzpf-vm-ap-ygw,f/
uyg em;vnf oabmayg-uf-Mu-wmyg/ v
- y-I &-f mS ;vmNy;D wku
d yf GJ ydBk u;D xGm;vm-ygw,f/ t&yf0wf 0wfxm;&wJh ppfAdk-vf-csK-yf-a[m-if;- 'g[mvnf; 'Drdk-ua&pD wHcg;0qD oGm;&m
'DtwGuf pdef-ac:-rIawGudk ajz&S-if;-&r,f-qdk- acsrIef;-cH-vdk-uf&wJh udk;uefYwyfzJGU wpfausm-h awG&UJ tmPmqufNy;D &,lv-rkd jI z-pyf gw,f/ vrf;u pdef-ac:rIwpfck jzpf-vm-ap-ygw,f/
aemufxyf pwkw¬pdef-ac:-rIu tpdk;&
wm-udkvnf; tm;vHk; vufcH-xm;-Muwm jy-ef-ay:-vmNyD; wkduf-yJGxJ yg0if-vm-jy-ef-yg 2010 a&G;aumuf-yJG-tNyD; wyfrawmf[m
awGU&ygw,f/ b,fvdk pdef-ac:-rIawG jzpf w,f/ tck vuf&Sd tpdk;&[m 'Djy-óemudk toGif-oHk;rsKd;eJY tkyfpk oHk;pkcJG-vdk-uf-ygw,f/ [m jynf-xJ-a&;-0ef-BuD;XmeeJY w&m;a&;-Xme
rvJ? b,fvdk ajz&S-if;-&if-aum-if;-rvJ-qdkwm udkif-wG,f-ajz-&S-if;-ae-&ygw,f/ ESpf-aygif; 60 t"du i,f&G,fwJh rsKd;qufopf tiftm;-pk udk toHk;jyKNyD; vGwf-vyf-cG-ifh-&vmwm odyf
aqG;aEG;wifjy-oGm;yghr,f/
ausmf jzpf-yGm;vmwJh jynf-wG-if;ppf jyóem u ,leD-azm-if;-0wfNyD; wyfrawmf-wm0ef -rMum-ao;wJh pme,f-Zif;-avmuudk zdESd-yf'Dru
-kd a&pD wHcg;qD csO;f u
- yf&- mrSm MuKH ae ajz&S-if;-Ekd-if-rSom 'Drdk-ua&pDc&D;vrf; quf,lxm;-ygw,f/ ppfAdk-vf-csK-yf-a[m-if;- zdkY vkyf-vm-wmyJ jzpf-ygw,f/ 'Drdk-ua&pD
&wJh tBuD;qHk; pdef-ac:-rIuawmh jynf-wG-if; avQmuf-vS-rf;-Ekd-if-rSm-jz-pfNyD; 'g[m tBuD;rm; wcsKdU tpdk;&wm0efeJY wcs-dKUuawmh vTwf- pepfudk oGm;r,fqdk&if rD'D,m vGwf-vyf-cGifh
ppf jyóemyg/ 1948 Zefe0g&D 4 &ufrSm qHk; pdef-ac:-rI-jz-pf-ae-ygw,f/
awmfudk wm0ef,lNyD; jynf-ckd-if-Nzd-K;yg-wD-udk &S-if- ay;&r,f-qdkwm b,folrS rjiif;-Mu-ygbl;/
t*Fvd-yf-vuf-atm-ufu vGwf-vyf-a&;-&cJh
'kwd, tBuD;qHk; pdef-ac:rI jyóem-u oef-atmif vkyf-udk-if-Mu-ygw,f/ odyfrMum 'gayrJh vuf&Sdjref-rm-Ekd-if-iHrSm tpdk;&[m
wJh jref-rm-Ekd-if-iH[m vGwf-vyfa&; t&omudk awmh &ckdif-jy-nf-e,fu pvdkufwJh vlrsKd;a&; cif usif;-yawmhr,fh 2015 a&G;aumuf-yJG tpGrf;-xufwJh ½kyf-oHeJY a&'D,dk rD'D,mudk
83 &ufavm-ufyJ cHpm;-vdk-uf-&ygw,f/ bmoma&; qefwJh tMurf;-zuf-rIawG-jz-pf om vGwf-vyfNyD; w&m;rQwwJh a&G;aumuf tjynfht0 csKyf-udk-if-xm;-qJ-jz-pfNyD; pme,fArmjy-nf-uG-ef-jrL-epf-yg-wD&JU vufeuf-udkif -ygw,f/ jynf-olawG rxifrS-wfbJ ay:vm yJGjzpf-cJh&if tJ'D ppfAdk-vf-csK-yf-a[m-if;awG Zif;-udkyJ vGwf-vyf-cG-ifh-ay;-xm;wm jzpf-yg
ykef-uef-wdk-uf-cdk-ufrI MuHK&NyD; jynf-wGif;ppf wJh tJ'DtMurf;-zuf-rIBuD;uae vlaygif;
pjzpf-yGm;ygw,f/ wpfES-pf-ausmftMum &mcsDao? aetd-rf-axm-if-eJYcsD zsuf-qD;-cH&?
1949 Zefe0g&D 31 &ufaeYrSm u&ifwkd-if;- vlaygif; wpfod-ef;-ausmf 'ku©-onf-pcef;&if;-om;awG vufeuf-udkif ykef-uef-ygw,f/ a&m-uf&onftxd BuD;rm;NyD; 'DuaeY-xuf
1960 ausmfck-ES-pfawG a&muf-wJhtcg jref-rm- -wkdif Ekdif-iHwum rdom;-pku tm½Hk-pdk-uf&wJh
Ekd-if-iHrSm vufeuf-udkif ykef-uefrI rvkyfwJh jyóem jzpf-ae-qJyg/ 'D jyóem jref-rm
wkdif;-&if;-om;-&,f-vdkY vHk;0 r&Sdawm-hygbl;/ -jy-nfru rdwåDvm? yJcl;-wdk-if;a'oBuD;?
wkdif;-&if;om; tm;vHk;&JU ykef-uef-wdk-uf-cdk-uf- &efuk-ef-wdk-if;a'oBuD;? &Srf;-jy-nfe,f vm;½SdK;?
rIudk MuHKMu-&ygw,f/ 'Drdk-ua&pD wHcg;0qD rEÅav;-NrKd UawG txd ysUH ESUH oGm;cJ½h rkH u tjcm;

w,f/ vGwf-vyfpGm a&;om;-xk-wf-a0-cGifh
&vmwJhtcg pme,f-Zif;-awG[m jynf-olawGudk owif;rS-ef-ay;wm? tpdk;&? wyfr
awmf? vTwfawmfeJY tzJGUtpnf; toD;oD;
udk a0zef xdef;-aus-mif;-rIawG vkyf-vm-Ekd-if
-Mu-ygw,f/
'gudk tmPm& tpdk;&u vufcHcs-ifyHk r&ygbl;/ 'DtwGuf pme,f-Zif;-awG
udk a&;om;rItay:rSm-wifru tjcm;aom
yk'frawGeJY ta&;,lwm vkyf-jy-cJhNyD; Ncdrf;ajcm-uf-cJh-ygw,f/ aemufqHk; jyóemwpfc- rk mS ,lewD *sme,f wm0ef&- o
-dS el YJ owif;
axmuf av;a,mufudk axmif 10 ESpfpD
csr-Sw-fv-ku
d w
f hJ udp-öuawmh tvGe-ft½k-yq
f ;kd
tusnf;-wefwJh jyóem wpfck-jz-pf-cJh-yg
w,f/ vuf&Sd &vmcgp pme,f-Zif;-vG-wfvyf-cG-ifhav; avmuf-udk-awmif zdESd-yf-jy-aewm[m 'Drdk-ua&pD wHcg;0qDoGm;zkdY c&D;
vrf;rSmBuD;rm;wJh pdef-ac:rI jzpf-ap-ygw,f/
tvm;wl tpdk;&0efxrf;-awG&JU pGrf;aqm-if&nf nHhzs-if;wm? ynma&;pepf jyefwnf-aqm-uf-zdkY rpwifEkd-if-ao;wm pwJh
pdef-ac:-rI-aygif;rsm;pGm &Sdae-ao;-ayr,fh
apmapmu wifjy-cJhwJh pdef-ac:rIav;rsKd;u
awmh t"duuswJh pdef-ac:-rIawG jzpfygw,f/
'D pdef-ac:-rIawG ajz&S-if;-ay;-Ekd-ifr,fh
t"du wm0ef-&Sd-ol-awG[m wyfrawmfeJY
ppfAdk-vf-csK-yf-a[m-if;awGyJjz-pfNyD; twdkuftcH-awG? wdkif;-&if;-om;-awG-uawmh ulnDajz-&S-if;-ay;-Mu&rSm jzpf-ygw,f/ 'D pdef-ac:-rI
awGudk ajz&S-if;-ray;-Ekd-if&if 'Drdk-ua&pD
pepf touf0if-vm-zdkY a0;vdkY wHcg;0udk
a&muf-zdk-Yawmif raojcm-ao;-yg-aMumif;
oHk;oyfwif-jy-vdk-uf-&yg-w,f/  g

18  LAW&CRIME

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

tEknmwpD&ifqHk;jzwfjcif; Oya'Murf;ESifh ywfoufvkdY (4)
OD;ausmfat;
'DOya'Murf;&JU yk'fr 2 rSm ,cifOya'rsm;
&JU tpOftvmtwkdif; Oya'rSm oHk;pGJr,fh
t"du pum;&yfrsm;&JU t"dyÜm,fudk zGifhqdk
xm;ygw,f/ 'Dt"dyÜm,fzGifhqdkcsufawGu
ukvor*¾&JU ]erlemOya'} eJY tdEd´,Oya'
awGrSm yg&SdwJh t"dyÜm,fzGifhqdkcsufawGudk
jrefrmbmom jyefqkdxm;wmjzpfaMumif;
odomEkdifygw,f/
]]tEknmw(pD&if)qHk;jzwfcsuf}} qdkwJh
pum;&yf&JU t"dyÜm,fzGifhqkdcsufrSm ]tjrJ
wrf;cHkorm"dtzGJU}qdkwJh pum;&yfyg&Sdyg
w,f/ tJ'gu tJ'OD ya'awGrmS yg&Sw
d hJ "Permanent arbitral institution" udk jrefrm
bmomjyefqx
kd m;wmyg/ "Institute, institution" qdkwJh pum;vHk; (emrfyk'f)&JU t"dyÜm,f
u ]vkyfief;^udpöwpf&yf&yftwGuf wnf
axmifxm;wJh tzGJUtpnf;? ,if;tzGJU
tpnf;wnf&Sd&m taqmufttHk? odyÜH?
wuúodkvf? Xme}pwJh t"dyÜm,f awG&Sdawmh
tJ'Dpum;vHk;udk ]avSeH"m;xpf} qkdovkd
w&m;aoowfrw
S Nf y;D oH;k pGv
J Ydk r&bl;/ udpö
tm;avsmfpGm qDavsmfovkd oHk;pGJrSom
pmzwfoltaeeJY em;vnfEkdifrSm jzpfyg
k hJ
w,f/ "Permanentarbitralinstitution" qdw
t*Fvdyfa0g[m&udk t"dyÜm,fay:vGif
atmif? wdusEdkiforQ wdusatmif bmom
jyefqdk&r,fqdk&if ]tjrJwrf;wnfaxmif
xm;&Sdaom tEknmwqHk;jzwfjcif;qdkif&m
Xme^tzGJUtpnf;? odkYr[kwf ]tEknmw
qHk;jzwfjcif;qdkif&mXme? tzGJUtpnf;} vdkY
jzpfygvdrfhr,f/
'Dae&mrSm ]tEknmwqHk;jzwfjcif;}eJY
ywfoufNyD; EkdifiHwumrSm aqmif&Gufae
MuyHkawGudk ajymjyzkdYvkdrSmjzpfvkdY enf;enf;
avmufajymyg&ap/ zGHUNzdK;NyD; EkdifiHBuD;awG

rSm EkdifiHESpfEkdifiHu ukrÜPDawGtMum; ay:
aygufwJh pD;yGm;a&;eJY ukefoG,frIqkdif&m
tjiif;yGm;rIawGudk ajz&Sif;ay;EkdifzkdY ]tjynf
jynfqdkif&m tEknmwqHk;jzwfjcif;udk BuD;
MuyfuGyfuGJwJh Xmersm;? odkYr[kwf tjynf
jynfqkdif&m tEknmwqHk;jzwfa&;Xmersm;}
(International Institutes of Arbitration) udk
wnfaxmifxm;&SdwJhtaMumif; pma&;ol
&JU "Arbitration" qdik &f m ,cifaqmif;yg;awG
rSm tvsOf;oifhovkd azmfjycJhzl;ygw,f/
xif&Sm;wJh XmeBuD;wcsKdUudk azmfjy&r,fqdk
&if jyifopfEkdifiH? yg&DNrdKUawmfrSm "The ICC

tJ'DvkdtjrJwrf;wnfaxmifxm;&SdwJh
"International Arbitration Centre" awGrSm
"Arbitration" jyKvkyfr,fqdk&if tJ'DXmeawG
u xkwfjyefxm;wJh "Arbitration Rules" udk
tjiif;yGm;ol ESpfzufwdkYu oabmwl
a&G;cs,fNyD; vkyfwm&Sdovkd wjcm; "Arbitration Rules" wpfcc
k t
k & vkyw
f mvnf;&Syd g
w,f/ tJ'Dvkdvkyf&mrSm tJ'DXmeawG&JU
yg0ifywfoufrIuawmh tjiif;yGm;ol
ESpfzufwdkYu oabmwla&G;cs,fxm;wJh
"Arbitration Rule" yg pnf;urf;csufrsm;
tay:rSm rlwnfygw,f/ tJ'v
D dk XmerSmrsK;d

wrf;cHkorm"dtzGJU} vkdY jrefrmbmomjyefqdk
xm;wmuawmh rrSefbl;vkdY xifygw,f/
bmaMumifhvJqdkawmh "Institutes of Arbitration" (tEknmwqHk;jzwfa&;Xme)awG
rSm tjrJwrf;cHkorm"dtzGJU (permanent
arbitration tribunal) qdkwmrsKd; r&Sdygbl;/
tjiif;yGm;olESpfzufwkdYu rdrdwkdYpdwfBudKuf
Arbitrator(s) (cHkorm"dvlBuD;? okdYr[kwf
vlBuD;rsm;) udk a&G;cs,fapEkdifzkdYtwGuf
cHkorm"dvlBuD;rsm; pm&if; (panel of arbitrators) udo
k m xkwjf yefxm;ygw,f/ tjiif;
yGm;olawGtaeeJY tJ'DvkdXmersKd;rSm tJ'D

]erlemOya'} rSmygwJh ]w&m;½kH;} &JU t"dyÜm,fzGifhqdkcsufu ½dk;&Sif;vG,fulayr,fhvdkY
jrefrmEdkifiHtwGuf toHk;jyKzdkYrjzpfEdkifwmudk awGU&w,f/ aemufNyD; tJ'Dt"dyÜm,f zGifhqdkcsufrSm
c½dkifw&m;½kH;udk azmfjyxm;ayr,fh 'D½kH;eJY tqifhwlwJh udk,fydkiftkyfcsKyfcGifh&
International Court of Arbitration" t*Fvef

EdkifiH? vef'efNrdKUawmf "The London Court
of International Arbitration" ('Dae&mrSm
'Court' vkYd oH;k xm;ayr,fh vl trsm;em;vnf
xm;MuwJh ]w&m;½Hk;} r[kwf ygbl;)/ tar
&duefjynfaxmifpk? 0g&Sifwef NrdKUawmfrSm
"The International Centre for Settlement of Investment Disputes" pwmawG

jzpfygw,f/ tmqD,HEkdifiHawGjzpfMuwJh
rav;&Sm;? pifumyl? xkdif;eJY AD,uferf EkdifiH
awGrmS vnf; tvm;wl "International Arbitration Centre" awG&SdMuygw,f/ tJ'DXme
awG[m tEknmwqHk;jzwfa&;udpöawGrSm
vk d t yf o vk d BuD ; Muyf a qmif & G u f w J h ?
taxmuftyHah y;wJh tjrw
J rf;wnfaxmif
xm;&SdwJh tzGJUtpnf;awG jzpfygw,f/

rSmvkyfwJh "Arbitration" rsKd;udk "Institutional Xmeu xkwjf yefxm;wJh "Arbitration Rules"
t& rdrdwkdY&JU tjiif;yGm;rIudk ajz&Sif;zkdY
XmerSm jyKvkyfwJh tEknmwqHk;jzwfrI) vkdY oabmwlqHk;jzwfxm;w,fqdk&if tJ'DckH
ac:ygw,f/ tJ'DvkdXmersKd;rSm jyKvkyfwm orm"dvlBuD;awG pm&if;xJu rdrdwdkYESpf
r[kwfbJ tjiif;yGm;ol ESpfzufwkdYu oufou
l kd oabmwla&G;cs,cf iG hf &Syd gw,f/
a&G;cs,fxm;wJh "Arbitration Rules or Act" ESpfzufoabmwla&G;cs,fEkdifjcif; r&SdwJh
t&? ESpzf ufoabmwla&G;cs,x
f m;wJh Ekid if H udpörSmawmh tJ'DXmeu owfrSwfxm;wJh
eJY ae&mrSm jyKvkyfwJh Arbitration rsKd;udk tmPmydkifu cHkorm"dvlBuD;(awG)udk a&G;
ö pfcck si;f ? cs,fay;rSm jzpfygw,f/
awmh "adhoc Arbitration" (udpw
odkYr[kwf tjiif;yGm;rIwpfckcsif;tvkduf jyK
'DawmhOya'Murf;rSmyg&Sdovkd ]tjrJ
vkyfwJh tEknmwqHk;jzwfrI) vkdY ac:Mu wrf;cHkorm"d} tzGJUqdkwm wdusrSefuefrI
ygw,f/
r&Sdygbl;/ rl&if;t*FvdyfbmomrSm azmfjy
Oya'Murf;yk'fr 2(u) yg ]]tjrJwrf;cHk xm;wmuvnf; "permanment arbitral
orm"dtzGJU}} qdkwmu txufrSmazmfjycJh tribunal" vdk "permanent arbitral instiwJh "Institutional Arbitration" udk qdkvkdwm tution" vkdYjzpfwJhtwGuf ]tEknmw
jzpfaMumif; odomEdik yf gw,f/ tJ'gudk ]tjrJ qH;k jzwfjcif;qdik &f m tjrw
J rf;Xme} odrYk [kwf
Arbitration" (tEknmwqHk;jzwfjcif;qdkif&m

]tEknmwqHk;jzwfa&; Xme}vkdY bmom
jyefqdkoifhygw,f/ t*FvdyfbmomrSmyg
&SdwJh "permanent" qdkwJh pum;vHk;u
ydkaewmyg/ trSefu 'arbitral institution'
qdk&if vHkavmufygNyD/ 'Dawmh t*Fvdyf
bmomrS m a&m jref r mbmomrS m yg
"permanent" (tjrJwrf;)qdkwJh pum;vHk;udk
jzKwfy,fvkdY &ygw,f/ Oya'Murf;?
yk'fr 2 (i)rSm yg&SdwJh ]w&m;½kH;} qdkwJh
pum;&yf & J U t"d y Ü m ,f z G i f h q d k c suf u
tdEd´,Oya'rSmwJh t"dyÜm,fzGifhqdkcsufudk
rSD;xm;wmjzpfayr,fh a&;om;yHk r&Sif;vS
bl;/ ]erlemOya'} rSmygwJh ]w&m;½kH;} &JU
t"dymÜ ,fziG q
hf ckd suu
f ½d;k &Si;f vG,u
f al yr,fh
vdkY jrefrmEdkifiHtwGuf toHk;jyKzdkYrjzpfEdkif
wmudk awGU&w,f/ aemufNy;D tJ't
D "dymÜ ,f
zGifhqdkcsufrSm c½dkifw&m;½kH;udk azmfjyxm;
ayr,fh 'D½kH;eJY tqifhwlwJh udk,fydkif tkyf
csKyfcGifh& wdkif;w&m;½kH;eJY udk,fydkiftkyfcsKyf
cGifh& a'ow&m;½kH;awGudk azmfjyrxm;
awmh tJ'Dw&m;½kH;awG rygbl;vm;vdkY
ar;p&m jzpfaew,f/ 'Dawmh ]]w&m;½kH;}}
qdkonfrSm tEknmwcHk½kH;u qHk;jzwf&rnfh
tjiif;yGm;rIrsm;udk w&m;rrlvpD&ifydkifcGifh
t& pD&ifqHk;jzwfcGifh&Sdonfh c½dkifw&m;½kH;
udk,fydkiftkyfcsKyfcGifh& wdkif;w&m;½kH;?
udk,fydkiftkyfcsKyfcGifh& a'ow&m;½kH;?
odkYr[kwf w&m;vTwfawmfudk qdkonf}} vdkY
zGifhqdk&if vdk&if;? wdk&Sif; jzpfrvm;rodbl;/
Oya'Murf;? yk'fr 2(p) rSmyg&SdwJh ]EdkifiH
wum tEknmwpD&ifqHk;jzwfjcif;} qdkwJh
pum;&yf&JU t"dyÜm,fzGifhqdkcsufuawmh
ukvor*¾&UJ ]erlemOya'} "Article 1 (3)" rSm
ygwJhtwdkif; jrefrmbmom jyefqdkxm;wm
jzpfygw,f/ 'gayrJh bmompum;ESpfck&JU
o'´genf;t& 0guswnfaqmufyHkjcif;
rwlnDwJhtwGuf omrefpmzwfolawGudk
rqdkxm;eJY Oya'orm;awGyif em;vnfzdkY
rvG,fulwJh ta&;tom;rsKd; jzpfaewmudk
awGU&ygw,f/ ]]tEknmwmpD&ifqHk;jzwf
jcif; qdkonfrSm ............EdkifiH
wum tEknmw pD&ifqHk;jzwfjcif;[k
ac:wGifap&rnf}}vdkY a&;xm;w,f/
tJ'D0gus tvGef&Snfvsm;wJhtwGuf 0gus
&JU tv,fydkif;rSmyg&SdwJh tykd'fcGJawGeJY
xyfqifhtydk'fcGJawGudk csefvSyfNyD; 0gustp
(uwåm;yk'f)ESifh 0gus&JUtqHk; (Bud,myk'f)
wdkY[m b,fvdkrS vdkufzufrIr&SdwJh rSm;ae
wJh jrefrm0gusjzpfw,fqdkwmudk pmzwfol
awG jrifomatmif azmfjyjcif; jzpfygw,f/
aemufNyD; ]EdkifiHwum} qdkwJh a0g[m&
toHk;tEIef;udkvnf; pdppfMunfhzdkY vdkr,f/
tJ'gu "international" qdkwJh t*Fvdyf
a0g[m&udk jrefrm jyefqdkxm;wmyg/ ]EdkifiH
wum} qdkwm ]tjynfjynfqdkif&m} qdkwJh
a0g[m&ESifh t"dyÜm,fwlygw,f/ emr
0d a ooeyk ' f j zpf N yD ; ]Ed k i f i H t rsm;ES i f h
oufqdkifaom} vdkY t"dyÜm,f &ygw,f/
]ESpEf ikd if t
H Mum;? ESpEf ikd if EH iS hf oufqikd f aom
qdw
k hJ t"dymÜ ,fvnf; &Syd gw,f/ 1948 ckEpS f
zGJUpnf;tkyfcsKyfyHk tajccHOya'? yk'fr 214
rSmawmh "international" udk ]jynfaxmif
csif;csif;} vdkY bmomjyefqdkxm;aMumif;
'Daqmif;yg;&JU txufwpfae&mrSm azmf
jycJzh ;l ygNy/D ]erlemOya'}eJY Edik if jH cm;Oya'
awGrmS oH;k pGcJ w
hJ hJ "international arbitration
agreement" qdkwmu EdkifiH wpfEkdifiH&JU
EdkifiHom;(ukrÜPD)eJY wjcm;EdkifiH&JU EdkifiH
om;(ukrÜPD)wdkY jyKvkyfxm;wJh tEknmw

pmwnf;rSL; qef;OD; I sannoo@gmail.com   Oya'ESihf

www.mmtimes.com

oabmwlnDcsufudk qdkvdkwmyg? tJ'D
ESpfEdkifiHrSty wjcm;EdkifiHawGeJY rqdkif
ygbl;/ 'Dawmh 'Dae&mrSm "international"
udk ]tjynfjynfqdkif&m?EdkifiHwum} qdkNyD;
bmomjyefoHk;pGJvdkY r&ygbl;/
aemufNy;D pma&;ol avhvmrdoavmuf
ajym&&if Oya'Murf;rSm ]]EdkifiHwum tEk
nmw pD&ifqHk;jzwfjcif;}}qdkwJh pum;
&yf&JUt"dyÜ,f zGifhqdkcsufudk Oya'
Murf;rSm xnfhoGif;xm;ayr,fh tJ'Dpum;
&yfudk Oya'Murf; udk,fxnfxJrSm
oHk;pGJxm;wm rawGU&bl;vdkY xifwmyJ/
ukvor*¾&JU erlem Oya'rSmvnf;
tvm;wlyJvdkY xifygw,f/ pma&;ol
taeeJY rsufpdvQrf;oGm;vdkYyg qdk&if
vnf; onf;cHapvdkygw,f/
Oya'Murf; yk'rf 2(q) rSmvnf; ]]Edik if H
wum ul;oef;a&mif;0,fa&;qdkif&m tEk
nmw pD&ifqHk;jzwfjcif;}} qdkwJh pum;
&yfudkvnf; Oya'Murf;udk,fxnfxJ
rSm rawGUrdbl;vdkY xifwmyJ/ aemufNyD;
owdjyKoifh wmu ukvor*¾&JU ]erlem
Oya'}[m t"dutm;jzifh tjynfjynf
qdkif&m ul;oef; a&mif;0,fa&;udpöawG
twGuf a&;qGJjy xm;wJh Oya'Murf;
oabmom jzpfygw,f/ ]erlemOya'} &JU
trnfudku "UNCITRAL Model Law on

t"dyÜm,fudk zGifhqdkcsufrxnfhbJ atmuf
ajcrSwfpk (Foot note) tjzpf ],if; pum;
vHk; udk t"dyÜm,fus,fjyefYpGm zGifhqdk&efESifh
rnfonfhudpörsm; ygoifhaMumif;} ajrmuf
jrm;pGmaomudpörsm;udk azmfjyNyD; &Sif;vif;
xm;wm awGU&ygw,f/ 'DOya'a&;xH;k rsK;d
udk b,fEdkifiHrSmrS awGU&SdEdkifr,f rxifyg
bl;/ UNCITRAL vdk twkdaumufac:Mu
wJh ]ukvor*¾&JU ukefoG,fa&;Oya'
aumfr&Sif} taeeJY EdkifiHtrsm;twGuf
vTrf;jcHKrdatmif 'Dvdkvkyf&wm jzpfygvdrfh
r,f/
jrefrmEdkifiHrSm jy|mef;ay;zdkYvdkwJh
Oya'u ul;oef;a&mif;0,fa&;udpörS
ay:aygufwJh tjiif; yGm;rIrsKd;omrubJ
w&m;½kH;rSm w&m;pGJqdk cGifh&SdwJh tjiif;yGm;
rItm;vHk;udk tEknmw enf;eJY ajz&Sif;
a&;qdkif&m Oya'om jzpfygw,f/ 'Dawmh
Oya'Murf;&JU yk'fr 2(p) ESifh 2(q) wdkYu
tydkoufouf xnfhxm;ovdk jzpfaewm
udk awGU&Sd&ygw,f/
aemufNyD; Oya'Murf;? yk'fr 2(Z) rSm
ygwJh ]]w&m;0ifudk,fpm;vS,f}} qdkwmu
vnf; tdE´d,Oya'rSm ygwJhtwdkif; xnfh
xm;wmyg/ jrefrmEdkifiHrSm wnfqJ
w&m;r usifhxHk;Oya'? yk'fr 2 (11) rSm
tJ'Dpum;&yfeJY t"dyÜm,fwl zGifhqdkcsuf
International Commercial Arbitration" &SdNyD; jzpfygw,f/ 'DOya'Murf;rSm xyfNyD;
vdkY jzpfygw,f/ tJ'Derlem Oya'rSm xnfhzdkYvdkrSm r[kwfygbl;/ tdE,
´d tEk
"Commercial" qd k w J h
a0g[m&&J U nmw Oya'rSm 'Dpum;&yfudk t"dyÜm,f

zGifhqdk&wJhtaMumif;u tJ'D Oya' yk'fr
19 (1) rSm ]]tEknmw cHk½kH;onf 1908
ckESpf? w&m;r usifhxHk; Oya'ESifh 1872
ckEpS f oufaocH tufOya'wdu
Yk kd vdu
k ef m
&ef wm0efr&Sd}} qdkNyD; twdtvif; jy|mef;
xm;wmaMumifhyg/ jrefrmEdkifiH Oya'
Murf;rSmawmh tJ'Dvdk twdtvif; jy|mef;
csufrsKd;udk rawGU&Sd&ygbl;/
Oya'Murf;? yk'fr 46 rSm ]aemufquf
wGJ yxrZ,m;? 'kwd,Z,m;ESifh
wwd, Z,m;}qdkNyD; azmfjyxm;ygw,f/
owif;pmrSm azmfjywJh Oya'Murf;rSm
tJ'DZ,m;awG ryg&Sdayr,fh tdEd´, Oya'
rSmygwJhtwdkif; azmfjyxm;wm jzpfygvdrfh
r,f? 'gaMumifh tJ'DZ,m; (3) cku
"New York Covention? Rome Protocol"
ESifh "Rome Convention" awG jzpfr,fqdk
wm taotcsm odEdkifygw,f/ Oya'
Murf;rSm tJ'DZ,m;awGudk xnfh&wJh
taMumif;u yk'rf 46 rSmyg&Sw
d hJ ]]Edik if jH cm;
tEknmwqHk;jzwfcsuf}} qdkwJh pum;&yf
udk t"dyÜm,fzGifhqdk&mrSm vdktyfvdkY jzpf
w,fvdkY ,lqygw,f/ tJ'DZ,m;awG ryg
bJeJYvnf; tJ'Dpum;&yfudk t"dyÜm,f zGifh
qdkvdkY&ygw,f/ ydkqdk;wmu tJ'D "Rome
Protocol" eJY "Convention" udk Oya'Murf;
&JU Z,m;awGtjzpf yl;wGJxm;NyD;rS tJ'D
uGefAif;&Sif;awGudk aemufqufwGJ Z,m;
tjzpf yl;wGJjy|mef;xm;wJh jrefrmEdkifiH&JU

udk ½kyfodrf;
aMumif; Oya'Murf; yk'fr 55 rSm azmfjy
xm;jyefawmh b,fvdkajym&rSef;awmif
rodawmhygbl;vdkY ajym&rvdk jzpfae
ygw,f/
Oya'Murf;eJY ywfoufNyD; qufvuf
ajymp&mawG &Sdao;ayr,fh aqmif;yg;
odyf&SnfaerSmjzpfvdkY 'DrSmyJ em;vdkufyg
awmhr,f/ 'gayrJh pma&;ol&JU aqmif;yg;
quf (4) apmifrSm axmufjycJhwJh tcsuf
awGt& atmufygtwdkif; xifjrifcsuf
ay;vdkygw,f/
(1) vuf&SdOya'Murf;rSm vdktyfwJh
tcsuftvufawG jynfhpHkpGm yg0ifNyD;
jzpfw,fvYkd ,lqygw,f/ 'gayrJh rvdt
k yf
wJh tcsuftvufawGeJY r&Sif;vif;wJh
bmomjyef q d k c suf a wG yg0if a ewJ h
twGuf Oya'Murf;wpfckvHk;udk topf
jyefvnf a&;qGJoifhygw,f/
(2) jrefrmEdkifiHtaeeJY "New York
Convention" yg wm0efawGudk xrf;
aqmifzdkY wm0ef&SdaewJhtwGuf NyD;jynfhpHk
wJh Oya' wpfckudk rjy|mef;Edkifao;rD
vdktyfw,fvdkY ,lqygu tdEd´,rSmvdk

rIcif; 19

Convention) Act, 1937

"The Foreign Awards (Recognition

bke;f B- uD;aus-mif;0- if;w
- Gi;f &efjzp- -f
&mrS aoqHk;
Mo-*w
-k v
f 4 &ufaeY n 9 em&D-tcsd-efcefY-wGif vIdif-om,m-NrdKUe,f? a&Tvif-yef;
&Sd bkef;-BuD;aus-mif;-wpf-ausmif; ausmif;0if;-o-rH-wvif;-ay:-wGif bkef;-BuD;aus-mif;
om; touf 27 ckES-pft&G,f cifaX;rSm
xdckd-uf-'Pf-&m-rsm;&&Sd-&SdNyD; vJus-aeonfukd awGU&Sd&onf/ pkHprf;-cs-uft&
bkef;-BuD;aus-mif;-okdY t&ufrl;NyD;
rMumcPvm-a&m-uf- td-yf-wwfonfh
touf 23 ESpft&G,f iNzdK;ESifh
pum;rsm;pOf iNzdK;u teD;&Sd zefbk&m;
-yef;-tdk;jz-ihf-½kd-uf-cJh-ojzifh 'Pf&m-&&Sd-cJhjc-if;-jz-pfNyD; aq;½kH-okd-Ywif-ykd-Yuk-opOfaoqHk;oGm;onf/

"m-wf-vdk-uf-ao-qHk;rI-jz-pfyGm;

OD;qef;qifhtm; pGJcsufavQmhayghay;&ef qE´xkwfazmfrnf

apmfbGm;BuD;uk-ef;-yGJ-½kH-0if;-twG-if;&Sd tdrfaqm-uf-ypö-nf;-ta&m-if;-qkd-if-wGif ntdyfnpm;-vk-yf-ukd-if-aeonfh touf 18 ESpf
t&G,f armif-rsKd;rif;-atm-ifonf Mo*k-wf
v 4 &ufaeY eHeuf 11 em&D-cGJ-tcsd-efcefYu qkdif-a&SUtzD-tjrihf 11 aycefY
&Sd oGyf-rkd;ayg-ufí wufzm-ae-&mu ajc
acs-mfvJ-uspOf oGyfrkd;teD;vrf;rD;-wkd-ifrS
"mwf-Bud-K;jz-ihf-wkd-uf-rd-cJhNyD; "mwf-vkd-uf-umaq;-½kH-okdY wifykd-YpOf-ao-qkH;cJhonf/-

cs,f&Dodef;

jy-nhf-wef-qm-rI-zrf;-qD;-

"The

Arbitration

(Protocol

and

and Enforcement) Act"

pifumylrSmvdk "The Arbitration (Foreign
Awards) Act qdkwmrsKd;udk Mum;umv
tpDtpOftjzpf jrefrm bmomeJY jy|mef;
ay;oifhw,fvdkY ,lqygw,f/   g

u uRef-awmf-wdkYtwG-uf- tm;-udk;&myJ/ qdk;oGm;ao;w,f}}[k udkatm-if-aus-mfqef;olYpGJ-cs-uf-awGudk avQmhcs-ay;zdkY? 'Drdk-ua&-pD- u ajymonf/
om-om-ea&;-0efB- uD;Xm-ewGif wm0ef-xrf;- enf;-vrf;-us-us-aqm-if-&G-uf-ay;zdkY? yGifh-yG-ifhqE´xk-wf-azmf-yGJudk a';'&J-Zuf-qd-yfrS
aqm-if-cJhol OD;qef;-qifhtm; pGJcs-uf-wif-xm;
onfh jypf-'Pfrsm;udk avQmhcs-ay;NyD;? 'Drdkua&- p D - e nf ; - v rf ; us aqmif - & G - u f & ef
awmif;qdk qE´xk-wf-azmf-yGJudk a';'&J-NrdKUü qE´xk-wf-azmf-yGJudk reuf 10 em&D-cGJrS? 12 em&D-cGJ-txd
Mo*k-wfv 9 &ufaeYwG-if -us-if;yoGm;rnf
-us-if;-yrnf-jz-pfNyD; vltiftm; 100 ausmfyg0- ifr- nf[k cefrY e-S ;f jzpf-aMumif; qE´xk-wf-azmf-yGJ-OD;-aqm-ifol
udkatm-if-aus-mfqef;u jref-rm-wdk-if;-(rf)
udkajymonf/
]]yxryk-od-rfrSm qE´xk-wf-azmfw,f/ vif;vif; jynf-oludk csjy-ay;zdkY awmif;-qdk- a';'&J-Nrd-KUtwGif; vSnhf-vnf-rnf-jz-pfonf/
olrsm;awG-b,f-vdk-yJ-ajymajym bqef;qifh cJw
h ,f/ 'gayrJh bmrS-rjz-p-v
f mbl;/ ydak wmif oufqdk-if-&mu vSnfh-vnf&m vrf;aMumif;
t.cherry6@gmail.com

odkYr[kwf

owfrS-wf-ay;-rnf-[k-qdkonf/ qE´xk-wfazmf-yGJudk reuf 10 em&D-cGJrS? 12 em&D-cGJ-txd
-us-if;-yrnf-jz-pfNyD; vltiftm; 100 ausmf
yg-0ifr- nf[k cefrY e-S ;f a- Mumif; ¤if;uajymonf/
ykodrf qE´xk-wf-azmf-yGJudk OD;aqm-ifcJhol jref-rm-Edk-if-iH-vHk;qkd-if&m vlYtcG-ifhta&;
apmifh-Mu-nhf-um-uG,f-a&;- uGef&ufrS OD;xG-ef;
-xG-ef;-OD;u 'kwd,tBudrf qE´xkwf-azmfjc-if;-jzihf oufqdk-if-&mtpdk;&tzGJUrS OD;qef;qifh\ pGJcs-ufrsm;tay: jyefvnf qef;ppfay;&ef? tjyKoabm-aqm-ifonfh ajymif;-vJrIrsm; vkyf-aqm-if-Edk-if&ef arQmfvifh-aMumif;
ajymonf/  g

Mo-*k-wfv 2 &ufaeY n 12 em&D 10
tcsdef-cefYu vIdif-om,m-NrdKUe,f (6)
&yfuGuf e0a';ywf-vrf;&Sd wnf;cdk-cef;wpf-ckü jynfh-wef-qm-acg-if;-vk-yf-ukd-ifol
atmif-aqG-jr-ihf-(c)- rkd;BuD;ESihf wnf;ckd-cef;ref-ae-*sm-jy-nf-Nzd-K;ausmf? jynf-hwef-qm-ud-pöaqm-if-&G-uf-aeonfh trsKd;orD;wpfOD;ESihf?
jynhf-wef-qm-udpö vkyf-aqm-if&ef
apmihf-qkd-if;-aeol trsdK;orD; ckepfOD;wkdYukd
awGY&Sd-zrf;-qD;-cJhonf/
  wk-d;a0-atm-if-ES-ihf-rif;-ok-aem-if

20  jynfwGif;owif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

Capital

yghcf½GdKif&,faejynfawmfzGihfvSpf

IN PICTUREs

aejy-na-f wmfE- i-kd i-f a-H wmf{- nfa-h *-[m-{&d,m&Sd PARKROYAL NAY PYI TAW [dw
-k ,fz- i-G y-fh u
JG dk Mo*kw
- v
f 1 &ufaeY
u usif;y- &m-[w
-kd ,fE- i-S c-fh &D;o
- mG ;vky- i-f ef;0- efB- uD;Xme jynfa- xm-ip-f 0-k efBuD; OD;at;-jr-iM-fh uLu zGiv
-fh p-S a-f y;-aepOf/
Presidential Suites ESp
- cf ef; tygt0if tcef;aygif; 90 yg0ifNyD; tpnf;ta0;rsm;? {nfch y-H r-JG sm;usi- ;f y- Edi-k &f ef
cef;rayg-if;- &Spfcef;yg-&Sdonf/ vuf&Sd-wGif tmqD,H-tpnf;-ta0;rsm;udk vufcH-us-if;-yvs-uf-&Sdonf/

owif;?
"mwfykH - pkvIdifxGef;

,mOfwdkufrIjzpfyGm;onfhEIef;
avsmhusjcif; r&Sdao;
jynfhoufNzdK;
pyaethetphyo87@gmail.com

ae-jy-na-f wmf- aum-if-pD-e,f-ajrü ,ckES-pftwGif; ,mOf-pnf;-urf;? vrf;pnf;-urf;ESifh ywfoufí todynm-ay;-jc-if;-vk-yfief;-rsm;aqm-if-&G-uf-ae-aomfvnf; ,mOfwdk-uf-rI-jz-pf-yGm;onfh-EI-ef;rSm avsmhenf;vm-jc-if;-r&Sd-ao;[k aejy-nf-awmf-,m-Ofpnf;-urf;-xd-ef;-od-rf;-a&;- BuD;Mu-yf-rIaumf-rwD-Ouú| OD;apm-vSu Zlvdk-ifv
31 &ufaeYu &xm;ydkYaqm-if-a&;0ef-BuD;Xm-ewGif jyKvk-yf-cJhonfh aqG;aEG;
yGJü ajymMum;cJh-onf/]],m-Of-xd-ef;? oufqdk-if-&m-Nrd-KUe,ftk-yf-csK-yf-a&;eJY unewdkY yl;ayg-if;-NyD;
awmh pmoif-aus-mif;-awG? &yfuG-ufeJY
aus;&GmawGrSm ynmay;w,f? t"du
uswJh ,mOf-arm-if;-awG-udkvnf; ynmay;wm-awG-vk-yf-ygw,f? odkYaomfvnf;yJ

,mOf-rawmf-wqrI- avs-mhenf;-oGm;vm;qdk-awmhravsmhenf;-ygbl;}} ¤if;u ajym
onf/xdkYaMumifh ,mOf-arm-if;rsm;udk ,mOfpnf;-urf;-vdk-uf-em-Edk-if-atmif ta&;,l

ae-jy-nf-awmf-aum-if-pDe,f-ajr-twGif; ,mOfrawmf-wqjz-pf-rI
trsm;qHk;rSm vufvk-yfvuf-pm;-rsm;ESifh awmif-olv,f-orm;-rsm;jzpf
onfh-tydk-if;-udkvnf; xdxd a&muf-a&m-uf
-aqm-if-&G-uf-&ef-vdk-onf[k OD;apm-vSu
ajymonf/
]]wu,fvdkY ta&;,lawmh ,lw,f?
ta&;,lrI-tm;-enf;-w,f-qdk&if? aemuf

NyD; pnf;urf;-rJh-olu w&m;½Hk;rSm- &if-qdk-if
NyD; aiG'Pf-aqm-if-vdk-ufvdkY tjcm;jypf-'Pfus-rcH-&bl;-qdk&if aMumuf-rSm-r[k-wf-bl;?
'g aMumifh xdxd-a&m-uf-a&m-uf-ta&;,lzdkY
vdkygw,f}}[k ¤if;u ajymonf/ae-jy-nf-awmf- aum-if-pD-e,f-ajr-wGif
,ckESpf ajcmuf-vtwGif; ,mOf-rawmf
wqrI 174 rI? 'Pf&m&ol 183 OD;ESifh
aoqHk;ol-OD;a& 29 OD;&SdNyD; pnf;urf;rJh,mOf 1ç131 pD;udk ta&;,lxm;-onf/ae-jy-nf-awmf-aum-if-pD-e,f-ajr-twGif;
,mOf-rawmf-wqjz-pf-rI trsm;qHk;rSm
vufvk-yf-vuf-pm;-rsm;ESifh awmif-olv,f-orm;-rsm;jz-pf-Mu-onf/,m-Of-pnf;-urf;? vrf;pnf;-urf;-vdk-ufem&ef ynmay;-½Hk-jzifh rNyD;ao;yJ ppfaq;Mu-yf-rwf-&efvnf; vdktyfonf[kvnf;
¤if;u qdkonf/,cktcg oufqdk-if-&m-Xm-etaejzifh ,mOf-wdk-uf-rI-jz-pfNyD; xGuf-ajy;onfh
,mOf-arm-if;rsm;udk &moufyef vdkif-pifyd-wf-od-rf;-onftxd ta&;,ljc-if;rsm;
jyKvk-yf-vs-uf-&Sd-onf/  g

jynfwGif;owif; 21

www.mmtimes.com

tm&StBuD;qkH; opfoD;0vH tat;cef;puf½kHudk xkdif;EdkifiH\
&if;ESD;jr§KyfESHrIjzifh aejynfawmfü wnfaqmuf&ef pDpOf
xl;oefY
thanhtoo.npt@gmail.com

tm-&E-S i-kd i-f r-H sm;twGi;f tBuD;qkH;jzpf-vmrnfh
opfoD;-0vH-ESifh [if;oD;-[if;-&G-uf-tat;cef;-puf-½kHudk xdkif;-Edk-if-iH-tajc-pdkuf BIG M
uk-rÜPDu aejy-nf-awmf-wGif wnfaqmuf
&if;ESD;jr§Kyf-ESH-oGm;rnf-jz-pf-aMumif; ukrÜPD
ydkif-&S-if-Mr. Mong Khol u Mo*k-wfv 3
&ufaeYu aejy-nf-awmf-ü ajymonf/
]]aejy-nf-awmfrSm tm&S-&JUtBuD;qkH;
tat;-cef;-puf-½kH- wnf-aqm-ufr,f}}[k

aejy-nf-awmf-&S-pf-NrdKUe,frS a'ocH-awm-if-ol &S-rf;-jy-nf-e,f-wdk-YwG-ifvnf; uñGwf-udk- udk,f-v,f-orm;-rsm;ESifh 'ud©PoD&d-NrdKUe,f&Sd wdk-if-pdk-uf-ysKd;ae-onfh-tjyif awmif-ol-rsm;
a&ToH-vG-if- pdk-uf-ysKd;a&; ukrÜPD-ydk-if-taqm-uf- ES-ifhyg tusKd;wl pdkuf-ysKd;vs-uf-&Sd-onf/ttkH-wGif jyKvk-yf-chJonfh v,f,mu@
zGH-YNzd-K;a&;-qdk-if-&m-nd§EId-if;-tpnf;-ta0;-wGif
¤if;u ajymonf/
a'ocH-awm-if-ol-rsm;ESifh [if;oD;-[if;ol-uawm-h wpf-{u
&G-uf-ESifh opfoD;-0vHrsm;tm; tusKd;wl-pdk-ufpdk-uf-xm;-vdkY ajcmuf-vaeysKd;vk-yf-udk-ifNyD; ukef-Mu-rf;-&,l-&ef-pD-pOf-xm;
&if-wpf-aeYudk okH;aomif;?
a- Mumif; ¤if;u ajymonf/ xdu
k o
Jh Ykd tusK;d wl
-pdk-uf-ysd-K;rnfh-tjyif awmif-ol-rsm;pdk-uf-ysKd;
av;aomif; ykHrS-ef-jy-ef-0ifxG-uf-&Sdaom opfoD;-0vH-ESifh [if;oD;-[if;w,f-vdk-Y ajym-ygw,f/
&Guf 55 rsKd;udkvnf; &orQtuk-ef-0,f,lrnf-[k-qdkonf/
t&if;uvnf;
aejy-nf-awmf-? rEÅav;wdk-if;-a'-oBuD;ES-ifh-

awG YMuqkHMu aysmf&TifMu
aejynfawmfqdk&S,fy&dowfBuD;? 'Dwpfywf
azmfjyay;r,fh qdk&S,fyGJawGu Zlvdkif 26 &ufaeY
pkvSkdifxGef;
u aejynfawmfarmfawmf,mOfvkyfief;aygif;pkH
a&;om;onf/
xdef;odrf;a&;aumfrwD(ta0;ajy;) &JU 0gqdk
ouFef;qufuyfv·'gef;yGJudk a&mufjzpfcJh
ygw,f/ 27 &ufaeYuvnf; ta0;ajy;um;0if;
rSmyJ usif;ycJhwJh aejynfawmfarmfawmf,mOfvkyfief;aygif;pkHxdef;odrf;a&;aumfrwD(t
a0;ajy;) rdom;pkrsm;&JU wuúodkvf0ifwef;atmif *kPfxl;&ausmif;om;? ausmif;olrsm;
*kPfjyKay;tyfyGJudkvnf; azmfjyay;csifygw,f/ aeYv,frSm usif;yjzpfwJh ysOf;rem;NrdKU&JU
oHCmhaq;½kHBuD;rSm oDw*l q&mawmfbk&m;BuD;u rsufpdcGJpdwfukoa&;pufypönf;rsm;
v·'gef;ay;tyfyGJvnf; oGm;jzpfcJhygw,f/

uñT-wfudk pifumyl? *syef-wdkYodkY wif-ydk-Y
ae&NyD; trSmpm-&&Sd-oavmuf rwifydk-YEdk-ifao;-[k-qdk-onf/¤if;-\pnf;-½;Hk rI-aMumifh a'ocH-awm-i-o
f l
rsm;rSm uñGwfukd pdkuf-ysKd;vdk-Mu-aomfvnf;
,ciftawGYMuKHrsm;t& oHo,0if-aeMu-onf/]]ol-uawm-h wpf-{upd-u
k -x
f m;-vYkd ajcmufvae-&if-wpf-aeYukd ok;aH omif;? av;aomif;
ykHrS-ef-jy-ef-0if-w,f-vdk-Yajym-ygw,f/ t&if;u
vnf; ig;od-ef;uae 10 odef;-avm-ufuk-e-rf ,f-vYkd ajymw,f/ uRe-af wmf-wu
-Ykd awm-h
vk-yf-cs-ifw,f? 'gay-rhJ-t&if-wk-ef;u MuKHawGU
chJ-&whJ-tawG-YtMuKHawGt& odyf-NyD;r,kH&Jbl;}}[k v,fa0;-NrdKUe,frS awmif-ol-

aejynfawmf
[dkw,fzGifhyJG

PARKROYAL

OD;-cif-arm-if-u ajymonf/
odkYaomfvnf; vufawG-Ypdk-uf-ysKd;aeaomawm-if-ol-tcsKdUESifh tusKd;wl-pdk-uf-ysKd;aeaom-awm-if-ol-tcs-dKU&Sd-aeNyD; pkpk-ayg-if;pdk-uf{u &m*Pef;-txd-&Sd-aeNyD jzpf-aMumif;
pdkuf-ysKd;a&;-OD;-pD;-XmerS wm0ef-&Sd-ol- wpf-OD;-u
ajymMum;onf/
tqkdyg-uk-rÜPDonf jref-rm-Edk-if-iH-wG-ifpdk-uf-ys-Kd;a&;-vk-yf-ief;rsm; vma&m-uf-vk-yfudk-if-ae-onfrSm ESpf-aygif; 20 cefY&Sd-ae-NyD-jz-pf
NyD; [if;oD;-[if;-&G-uf-ESifh opfoD;-0vH-rsKd;aph
rsm; xkwf-vk-yf-jz-efY-jzL;jc-if;? udk,fwdk-if-pdk-uf-ysKd;
xk-wf-vk-yfNyD; jynf-ywif-ydk-Yjc-if;-rsm;jzifh
tawGUtMuKH&Sdaom- uk-rÜPD-wpf-ck-jz-pfaMumif; od&onf/  g

rsufpdcJGpdwfukoa&;ypönf;rsm; vª'gef;yJG

oDw*l OD;[ef

em,uBuD; OD;pdk;wifh
(pdk;vQyfppf)

OD;aZmfvGifOD;
(c½dkiftkyfcsKyfa&;rSL;)

rZGefyGifhjzL? rxufxufatmif

wuúodkvf0ifwef;*kPfxl;&ausmif;om;rsm; *kPfjyKyJG

Mr.Andreas Sungaimin

wufa&mufvmolrsm;

0gqdkouFef;uyf vª'gef;yJG
OD;apmvS (aumifpD0if)

xufxufcdkif? tdtdcdkif?tdjzLESif;?

*kPfxl;&ausmif;om;rsm;

acsmpkvdSKif? ydk;ydk;odef;? cs,f&D

Daw Vicki eJYa':oDwmat;

OD;0if;aqG(OuúX)? OD;jrwfrdk;(twGif;a&;rSL;)? OD;rdk;OD;

22  enf;ynmowif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

Tech
jrefrmEdkifiHwGif Adkifbm
toHk;jyKolta&twGuf
tvsiftjrefwdk;yGm;ae
atmifausmfñGefYESifh vGefrif;ref

aungkyawnyunt28@gmail.com

jr-er-f m-Ei-kd i-f \
H Adkifbm (Viber) toHk;jyKolta&-twG-ufrSm tdrf-eD;-cs-if;-Edk-if-iH-rsm;ESihf
EdIif;,S-Of-ygu tcsdef-wdk-twGif; tvsiftjr-ef-wdk;wuf-ae-onf[k Adkif-bmrS wm0ef&Sd-ol-wpf-OD;-u ajym-onf/tG-ef-vdk-if;-rS-wpfqifh zkef;-ac:-qdk-Edk-ifonfh
Adkif-bm-aqm-hzf-0Jukd 2011 ckESpf? azazmf-0g-&DvwGif pwifxk-wf-vk-yf-cJh-csd-efu jref-rm-Edk-if-iHwGif toHk;jyKol oHk;OD;om &SdcJhNyD;? 2012
ckESpf? azazmf-0g-&D-vwGif 2ç000 ausmftxd&Sd-vm-cJhum 2013 ckESpf? azazmf-0g-&D-vwGif
oH;k ode;f -aus-mEf iS hf ,ckEpS f azazmf-0g-&-v
D wG-i-f
ES-p-o
f ef;-e;D -yg;-&-cdS -o
hJ nf-[-q
k o
kd nf/ ,ckZ-v
l -ikd -f
vwG-ifrl toHk;jyKol ig;oef; ausmfvG-ef-oGm;
NyD-jz-pf-aMumif; Adkif-bm-zd-vpf-ydk-ifrS Xmaeudk,f-pm;vS,f rpöc&pöw,f-vDu ajym
Mum;onf/vuf-&Sd-tcsd-ef-wGif urÇmay:ü Adkif-bm
-toHk;jyKol oef; 370 cefY&Sd-aeNyDjzpf
aMum-if;- od&onf/
]]wjcm;zk-ef;-ac:-qdk-rI-eJY- ywf-oufwJh
aqmhzf-0JawG b,fvdk-ay:-vm-ay:vm
jref-rm-jy-nf-ol-awG-uawmh Adkif-bmudk
a&G;cs,fae-Mu-wk-ef;yJ/ bmvdkY a&G;cs,fMuovJ-qdk&if Adkif-bm-tuf-yvD-au;-&S-if;u
toHk;jyK&vG,f-ul-NyD;awmh tcrJhtoHk;jyKvkdY&wJh-twG-uf-aMum-ifh-vdkYyJ ajym&rSm-jz-pfygw,f}} [k rpöc&pöw,f-vDu ajymonf/]]t-vs-if-tjr-ef-wdk;wuf-vmwJh jref-rmEdk-if-iHu toHk;jyKol-awGudk tav;xm;-wJhtwG-uf-aMumifh rMumcifrSm jref-rmh-a&-cHajr-cH-awGeJY udkuf-nD-rI-&Sd-r,fh? jrefrmh,Ofaus;
rI-"avh-xHk;wrf;-awGeJY pyftyf-avs-mfnDr,fh

pwpfum-av;-awGudk tcrJhtoHk;jyK-cG-ifh-ay;oGm;zdkY pwifvk-yf-aqm-if-ae-ygNyD/ jref-rmh[efyef pwpfum-awG-udk-awmh vmr,fhoHk;vtwG-if;rSm toHk;jyKEdk-if-atm-if-vdkY
pDpOf-ae-ygNyD}} [k ¤if;u ajymonf/jr-ef-rm-Ekd-if-iH-ESifh udkuf-nDrnfh jref-rm-h
[ef-yef-pwpf-umrsm;udk vmrnfh-oHk;v
twGif; zefwD;vkyf-aqm-if-ay;-rnf-jz-pfonf/jr-ef-rm-Edk-if-iHrS toHk;jyKolrsm;onf tcrJh
&&Sdaom pwpfum-rsm;udkom toHk;rsm;
vsuf-&SdNyD; tGef-vdk-if;-aiG-ay;-acs-rI-pepfrsm;
us,fus,f-jy-efY-jyefY toHk;jyKrIr&SdaomaMumifh aiGay;-um-0,f,l&onfh pwpfum-

t-vs-if-tjr-ef-wdk;wuf-vmwJh
jref-rm-Edk-if-iHu toHk;jyKolawGudk tav;xm;-wJhtwG-uf-aMumifh
rMumcifrSm jref-rmha&-cH-ajrcHawGeJY
rsm;udkrl 0,f,loHk;pGJ-vkd-ol-rsm;twGuf
tqifajy-ap&ef pDrH-vk-yf-aqm-if-ae-NyD-jz-pfaMum-if;-vnf;- ¤if;-u ajym-onf/Adk-if-bm\ ½Hk;cGJtm; jref-rm-Edk-if-iH-wGif
vma&m-uf-zG-ifh-vS-pf&ef pdwf-0if-pm;-aeNyD;
vmrnfh-ES-pf-tenf;-i,f-twGif; taumiftxnf-azmf-oGm;Edk-if-zG,f-&Sd-aMumif; rpöc&
pöw,f-vDu ajymonf/  g

atmf&D'l;qif;uwfrsm;udk usyf
ydka&mif;ygu ukrÜPDodkY taMum
atmifausmfñGefY
aungkyawnyunt28@gmail.com

atmf&- '-D ;l - rdk-bdk-if;-zk-ef;-qif;-uwfrsm;tm;
owfrS-wf-aps;EI-ef;-jz-pfonfh usyf 1ç500
xuf yda-k &m-i;f y- gu atmf&'-D ;l j- re- r-f m-ur-k P
-Ü -D
odkY taMumif;-Mum;Ekd-if-aMumif; ta&mif;Xm-eqkd-if-&m-t&m-&Sd-csKyf OD;jr-ifh-aZmf-u ajymonf/]]atmf-&D-'l;-jr-ef-rmu usyf 1ç500 eJY
qif;uwf-awGudk a&mif;-cs-ay;-zkd-YuvGJvkd h
usef-wm-awG-ukd-rowf-rS-wf-xm;-ygbl;/
wcsKdUqkd-if-awG-uawmh w,fvD-zk-ef;yg
a&mif;-cs-if-w,f-qkd-&if-awmh wGJa&m-if;-vkd-Y
&yg-w,f-vkdYawmh ajymxm;-ygw,f/
'Dqif;-uwf-awGukd 1ç500 xufwpfjym;rS
rydkzkd-Yudkvnf; twdtvif; ajymxm;NyD;
om;yg/ ydka&m-if;-wJh-ud-pö-awG-eJY- ywf-ouf
wJh vkt
d yf-w-t
hJ a&;,l-r-aI wG? awGUqH-rk -aI wG
-vk-yf-zkd-YtwGuf pDpOf-xm;-ygw,f/ jynf-ol
-awG-tae-eJYvnf; tJ'D-vkd-aps;ydk-a&m-if;-wJhqkd-if-awGudk ukrÜ-PD-udk-ul-nD-wJh-taeeJY
qkdif&JU wnfae&m? qkdif-em-rnf-awG-ukdajym-jy-r,f-qkd&if uRef-awmf-wdk-YtaeeJY
ac:NyD;awmh ta&;,lvkd-Y &rSmyg}} [k
¤if;u ajym-onf/usyf 1ç500 xuf aps;wifa&m-i;f -csonfh-qkd-ifrsm;awGU&Sdygu ukrÜ-PD-odkY
quf-oG,f-íaomf-vnf;aumif; Cell
Center eH-ygwf 234 odkY vnf;-aumif;
qufoG,ftaMumif;-Mum;Ekd-if-onf/atmf-&D-'l;-qif;-uwfrsm;udk rEÅav;-Nrd-KU
wGif Zlvkd-ifv 28 &ufaeYrS pwifumqdkiftcsKdUu a&mif;-cs-cJhNyD; jyif-yayg-ufaps;rSm

zkef;qdkifwpfqkdifwGif atmf&D'l;qif;uwftm; a&mif;csaeonfudk Mo*kwfv 2 &ufaeY

usyf av;aom-if;-txd-jr-ifhwuf oGm;cJh
onf/ vuf&Sd-wGif &efuk-ef-NrdKU&Sd tcsKdUaom
rdk-bkd-if;-zk-ef;-ta&m-if;-qkd-if-rsm;wGif usyfig;-axm-if-jz-ifh-a&m-if;-cs-vs-uf-&SdNyD; tcsKdU
qkdif-rsm;wGif [ef;quf-ESihf wGJum qif;
uwfrsm; a&mif;-cs-vs-uf-&Sd-onf/]]atmf-&D-'l;-qif;-uwf-awG-udk-tjy-ifrSm

3ç000 eJY a&mif;-wJh-qkd-if-vnf;-&Sdw,f/
5ç000 eJY a&mif;-wJh-qkd-if-awG-&Sdw,f/ 'Daps;
EI-ef;-awGeJY 0,fae-Mu-wJh-ol-awG-vnf;-&Sdygw,f/ wcsKdUvnf; 1ç500 eJY&rS-0,f-r,fqkd-wJh-ol-awG-vnf;-&Sd-ygw,f/ wcsKdUqkd&if[ef;-quf-0,f&if qif;uwf-tvum;
a- y;-r,fq
- N-dk y;D a&m-i;f w
- m-awGvnf; &Sw
d ,f/

pmwnf;rSL; qef;OD; I sannoo@gmail.com   enf;ynmowif; 

www.mmtimes.com

23

0efaqmifrI aumif;vGef;í
a0zefcH&jcif;jzpfonf[k
a&ay:[dkw,f wkYHjyef Travel - 45

1ç500 xuf
mif; Mum;Ekdif

atmf&D'l;\ tifwmeufaps;EIef;
oifhavsmfonf[k 0efBuD;Xme
wm0ef&Sdolu ajymMum;
atmifausmfñGefY

aungkyawnyunt28@gmail.com

uawGU&pOf/ "mwfyHk ª atmifaX;vIdif

tJ'D-jy-if-yaps;uG-uf-qkd-wm-awGu aysmuf
oifhae-ygNyD}} [k rdkbkd-if;-zk-ef;-toHk;jyKol
udkausmfpGm-u ajym-onf/]]p-pa&m-if;-jc-if;-qkd-awmh qdkif-wkd-if;awmh qif;uwfawG- r&Ekd-if-ao;bl;/
vlawG&JU tusifh-uvnf; wpf-ck-ay:-vmNyD-qdk&if csuf-cs-if;-0,f-vkd-uf-&rS-qkd-awmh
olwdkYa&mif;-wJhaps;u jyif-yaps;uG-ufjz-pf-oGm;wm-aygh/ trSef-jz-pf-oifh-wm
u 'Dqif;-uwfawG aemuf-ydk-if;-ydkayg-rsm;

vm-rSm-yJav/ 'gaMumifh 1ç500 eJY
a&mif;wJh qdkif-awG-rSm-yJ- a&G;cs,f-oifh
w,f/ jzpf-vm-wJh -jy-if-yayg-ufaps;udk
aysmuf-uG,f-atm-if -vk-yf-Ekd-if-wJh-olu
vnf; oHk;pGJol-awG-ygyJ}} [k ¤if;u
ajym-onf/vuf-& Sd-wG-i fvnf; atmf &D - 'l ; \
ta&mif;-ukd,f-pm;-vS,f-qkdif 6ç500
&SdNyD; qif;uwfrsm;udk usyf 1ç500 jzifh
a&mif;-cs-ay;-ae-onf/  g

rdb
k- i-kd ;f z- e-k ;f a- tmfy- a&-wm-opf- wpf-ck-jz-pfonfh
atmf&-'D ;l u aMunm-xm;aom tifwm-euf
-toHk;jyK-cEI-ef;rsm;rSm aps;EIef;-jr-ifh-rm;-aeonf[k a0zef-rI-rsm;&Sd-ae-aomfvnf; tqdk
ygaps;rSm oifhawmf-onfh-aps;jz-pf-aMumif;
0efBu;D Xme wm0ef-&-o
dS -w
l pf-O;D -u ajymonf/]]Ek-dif-iH-wum-rSm-qkd-&ifvnf; ygr*¾gbdkuf
qkd-wJh-aps;u rrsm;ygbl;/ av;yHk-wpf-yHkavm-uf-yJ&Sd-ygw,f/ 'guR-ef-awmfw
- u
Ykd pdppfNy;D rS- cG-ifh-jyK-wmyg/ tck'Daps;EI-ef;u tajccHtpD-tpOfyg/ tu,fí ud,
k u
f a'-wm-u-kd
rsm;rsm;oHk;wJh-ol-qdk&if a'wm package qdkwm-vm-yg-vd-rfhr,f/ tJ'D-tcsd-efrSm wpfNyd-KifeufxJ olwdk-Yvk-yfvkdY &wmu udk,fygr*¾gbdkuf-eJY-oGm;wm-Bud-Kufovm;/ aeYpOfEI-ef;-oGm;wm-Bud-Kufovm;/ bmawG-uGmoGm;rvJ-qkd-&if&r,fh a'wm package ? jrefEI-ef;-awG-awmh uGmaum-if;-uGmr,f/ odkYaomf
yHkpH-trsKd;rsKd;&Sd-yg-vd-rfhr,f/ 14 &ufaeY olwkd-Y
xyf-Ny;D xk-w-jf y-e-yf g-v-rd rhf ,f/ tcku tm;vHk;
udk- ay;-xm;-wJh-EI-ef;-udk-ajym-wmyg}} [k
qufoG,f-a&;-ES-ifh- owif;-tcs-uftvuf
enf;ynm-0ef-BuD;Xm-e? qufoG,f-a&;-ñT-efMum;r·;OD;-pD;-XmerS ñTef-Mum;a&;r·; OD;oef;xG-ef;-atm-if-u ajymonf/
atmf&D-'l;-jr-efrm tifwm-euf-toHk;jyKc
tm; a'wm-pepf-jz-ifh-aum-uf-cH-oGm;rnf-jz-pf
NyD; aumuf-cH-rnfh-EI-ef;-xm;rSm wpfr*¾gbdkufvQif 25 usyf-jz-pf-onf[k atmf&D;-'l;-jr-ef-rm
rS tvkyf-trI-aqm-if-t&m-&Sd-csKyf rpöwm-

a&m-hpf-aum-rwfu ajymonf/tqd-yk g-E-eI ;f -xm;rSm jref-rmh-quf-o,
G -af &;
-vk-yf-ief;u vuf&Sd-aum-uf-cH-aeaom rdepfjzifh aumuf-cHonfh EIef;-xuf-ykd-rsm;ae--onf/]]atmf-&D-'l;&J htifwm-euf-aum-uf-cH-wJhaps;EI-ef;u 1r*¾gbdkuf (1MB) udk 25 usyf-u
rjz-pf-oifhbl;/ tckuR-ef-awmfwdkY jref-rmh-

Ek-dif-iH-wumrSm
tifwm-euf-toHk;jyKcudk
a'wm-toHk;jyKceJY aumufcH-Mu-wmyg/ tcsdefeJY aumufw,f-qkdwm t"dyÜm,fr&Sd-ygbl;
quf-oG,f-a&;&J htifwmeuf uGef-euf-&S-if
uvnf; aumif;-wJh-tqifh-txd-a&m-uf-vm
Ny/D tck *syef-uuk-r-P
Ü -aD wG-ev
YJ nf; yl;ayg-i;f
-vk-yf-aqm-if-r,f-qkd-awm-ha&S-UavQmuf jref-rmhquf-oG,f-a&;&JU tifwm-euf-uG-ef-euf-&S-if
u 'Dxuf-ydk-aum-if;-vm-zkd-YyJ -&Sdw,f/ jref-rmhquf-oG,f-a&;&JU tcsdefeJY aumuf-cH-wJh- yHk-pH
eJY EIef;-xm;-udkyJ BudKuf-ES-pf-ouf-wJh-twGuf
jref-rmh-quf-oG,f-a&;&J htifwm-euf-udk-yJtoHk;jyK-ygr,f}} [k Cyber Shine qkd-if-ydk-if&Sif OD;atm-if-0if;-olu ajymonf/Ekd-if-iH-wum-wG-ifvnf; tifwm-euf-

toHk;jyKcudk a'wm-pepf-jz-ifh-om- aum-uf-cHvs-uf-&Sd-onfh-twGuf ,ckatmf-&D-'l;-jr-ef-rm
u toHk;jyKonfh-pepfonf Ekdif-iH-wum-wGif
toH;k jyKaom aumufc- r-H y-I p-kH o
-H m-jzp- a-f Mumif;
Technomation uk-rÜ-PDrS tvkyf-trIaqm-ift&m-&Sd-csKyf OD;xl;-jr-ifh-aem-ifu ajymonf/]]Ek-dif-iH-wumrSm tifwm-euf-toHk;jyKc
udk a'wm-toHk;jyKceJY aumuf-cH-Mu-wmyg/
tcsdefeJY aumuf-w,f-qkdwm t"dyÜm,f-r&Sdygbl;/ tcsdefeJYaumuf&if tifwm-eufudk
ydwf-vkduf zGifh-vdk-uf-vk-yf-ae-&wJh-twGuf
owif;tcs-uf-tvuf-awGudk tcsdef-rD
rod-Ekd-ifbl;/ a'wmeJY aumuf-wm-Mu-awmh
tifwm-euftjrJ zGifh-xm;-vkd-Y&wJh-twGuf
owif;tcs-uf-tvuf-awGudk tcsdef-rD
cs-uf-cs-if;-od-Ekd-ifw,f}} [k ¤if;u ajym-onf/atmf-&D-'l;u vuf&Sd-aMu-nm-xm;onfh
EIef;rsm;rSm zkef;-tcs-if;-cs-if;-ac:-qkd-vQif wpf
rdepf 25 usyf-ESihf tjcm;atmfya&-wmzk-ef;
-rsm;-odkY ac:qkd-vQif 35 usyf-jz-pfNyD; tifwmeufrSm wpfr*¾gbdk-uf-vQif 25 usyf-jz-pfum
pmwdk-ydk-Ypepf-ü wpf-apmif 25 usyf-jz-pf-onf/]]zk-e;f -ac:-q-cdk ud-ak wm-h Bu-Kd uw
f ,f/ 'gay
-rJh tif-wm-euf-udk-aum-uf-wJh-aps;EI-ef;-udkawm-hrBud-Kufbl;}} [krdk-bkd-if;-zk-ef;-toHk;jyKol
OD;aus-mfrif;-u ajym-onf/vuf-&Sd-wGif enf;ynm prf;oyf-um-v
jz-pf-onfh-twGuf tcsKdUzkef;-ac:-qkd-rIrsm;
tcuftcJ-rsm;&Sd-ae-OD;-rnf-jz-pfNyD; Mo*k-wf
v 15 &ufaeY-wGif &efukef? rEÅav;? ae
jy-nf-awmf-ESifh tjcm;NrdKUBuD; 68 NrdKUwGif
pwiftoHk;jyK-Ekd-if-rnf- jz-pf-onf/  g

24  pD;yGm;a&;owif;

Business

jynfwGif;bPfrsm;udk
vkyfydkifcGifh ydkay;um
ydkYukefjr§ifhwifrnf
business 26

rlq,fqefaps;uGuf w&m;0if
jzpfa&; jrefrmudk,fpm;vS,ftzGJU
,leefwGif aqG;aEG;oGm;rnf
aZmfxdkuf
zawhtikemjn1981@gmail.com

jref-rm-¼w½kwf ESpf-Edk-if-iHtMum; rlq,fe,f-pyf-jz-wf-ausmfum ta&mif;-t0,f- jyKvk-yf-aeaom qefaps;uG-uftm; w&m;0ifjz-pf-ap-a&;-twGuf tzGJU0if-av;-OD; yg0if
aom jref-rm-udk,f-pm;-vS,f-tzGJUonf
rMumrD-&uf-ydk-if;-twGif; ,leef-jy-nf-e,f-wGif
w½kwf-tm-Pm-ydk-if-rsm;ESifh oGm;a&mufaqG;aEG;oGm;rnf-jz-pf-aMumif; jrefrmEdkif-iHqef-pyg;-toif;-csK-yf-Ouú| OD;cs-pf-cdk-ifu
jref-rm-wdk-if;-(rf-)udk- ajym-onf/NyD;cJhonfh Zlvdk-ifv 14 &ufaeYu jref-rmEdk-if-iH-qdk-if&m w½kwf-Edk-if-iH-oH½Hk;rS pD;yGm;a&;oH-r·;u jref-rm-Edk-if-iH-qef-pyg;-toif;-csK-yf-½Hk;
wGif qefpyg;-vk-yf-ief;-rS-wm-0ef-&Sd-ol-rsm;ESifh
vma&m-ufaqG;aEG;um ESpf-Edk-if-iH- qefaps;uG-uf-tm;-w&m;-0if-jz-pf-ap-a&;-twGuf
jref-rm-tpdk;&udk-wdk-uf-wG-ef;-rI-rsm; jyK-vk-yf-ay;
&ef tMuHay;-cJh-jc-if;-aMum-ifh-jr-ef-rm-bufrS
oGm;a&muf-aqG;aEG;&ef- aqm-if-&G-uf-jc-if;jz-pf-onf/]]ud-k,f-pm;-vS,f-av;-OD;rSm tpdk;&0efBuD;
Xm-ebuf-u wpfOD;ygygw,f/ ,leefrSm
aqG;aEG;rSmyg/ &ufawm-htwd-tus-rajymEdk-if-ao;-ayr,fh rMumcif-oGm;Mu-rSmyg}}[k
OD;cs-pf-cdk-if-u ajym-onf/
2012 ckES-pfrS pwifay:-xG-uf-vmaom

jref-rm-•w½kwf e,fpyf-qef-aps;uG-ufonf
,cif u wnf ; uyif jref - r m- b uf u
w&m;0if- cG-ifh-jyK-xm;-NyD;jz-pf-aomfvnf;
w½kwf-tm-Pm-ydk-if-rsm;\ w&m;-0if-cG-ifh-jyK-rI&&Sd&ef vGef-cJh-onfh-wpf-ES-pf-aus-mfuwnf;-u
Bud-K;yrf;-cJh-aomfvnf; ,ckxd-wdkif cGifh-jyK-jc-if;
-r&Sd-ao;-ay/AD,uf-erf-ESifh w½kwf-wdkYtMum; tjiif;yGm;vs-uf-&Sdonfh awmif-w½k-wf-yif-v,f
ta&;-aMumifh Edkif-iH-a&;-wif;-rm-rI-rsm;jz-pfyGm;

t-"d-uuawmh jref-rmh-qefawG-ydk;rTm;eJY-a&m-*g-uif;-&S-if;aMum-if;- axm-uf-cH-ay;-zdk-Y
tzGJUudk v,f,mpdk-uf-ys-dK;
a&;eJY qnfajrm-if;-0ef-BuD;
Xmeu wm0ef-cH-vk-yf&rSm
um 0,f,al vh-jz-paf om AD,uferf qefrsm;
udk w½kwu
-f 0,f,r-l I a- vQm- ch stNy;D oH;k vcefY
tMum-wGif jref-rmrS-qef-0,f,l-jc-if;udk
w&m;0if-jz-pf-atmif BudK;yrf;-vm-jc-if;
-jz-pf-onf/tqdk-yg-aps;uG-uf- w&m;-0if-jz-pf-ap-a&;twGuf jref-rm-Edk-if-iH-rS-wif-ydk-Yrnf-h qefrsm;
onf pm;oHk;&ef-oifh-avsmfonfh yd;k rTm;ESihf
a&m*g-uif;p- ifa- om- uke- p-f nfr- sm;jzpfaMumif;

w&m;0if-axm-uf-cH-rI-jyK-vk-yfay;&ef vdk-tyfaMumif; urÇmhbPf-\ta&SUawm-if-tm-&Sa'-oqdk-if&m pdkuf-ysKd;a&;-u@pD;-yGm;a&;ynm-&Sif rpöwm-qm-*sD,dku rMumrD-u
jr-ef-rm-wdk-if;-(rf-)ES-ifh- awGUqHk-pOfu ajymMum;cJhNyD;vnf;-jz-pf-onf/xdk-odkY jref-rmh-qefrsm;onf ydk;rTm;ESifh
a&m*g-uif;-pif-aMum-if;- axm-uf-cH-cs-uftwGuf w½kw-t
f pd;k &bufrS t&nftaoG;
ppf-aq;-rI-qdk-if-&m -w&m;-0if-tzGJUtpnf;ESifh
jref-rm-tpdk;&bufrS t&nftaoG;ppf-aq;
-rI-qdk-if-&m- w&m;-0if-tzGJUtpnf;-wdk-YtMum;
wGif w&m;0if-oabm-wl-pm-csK-yf-csK-yf-qdk&ef
vd k t yf - a Mumif ; uRrf ; - u sif o l r sm;u
ajym-onf/tqdyk g pmcsK-y-cf sK-y-q
f -akd &;-twGuf w½kw-f
Edk-if-iH-buf-wG-if- t&nf-taoG;ppf-aqG;a&;qdk-if&m w&m;0if-tzGJ-Utpnf;-&Sd-ae-aomf
vnf; jrefr- m-bufw
- i-G rf l r&Sad o; jcif;a- Mumifh
vkyf-ief;-aqm-if-&G-uf-rI-rsm; wkH-Yqdk-if;-ae-jc-if;
jz-pf-aMumif; jynf-yqef-wif-ydk-Yol-wpf-OD;jz-pfonfh OD;vl-armf-jr-ifh-arm-if-uajym-onf/]]t-"d-uuawmh jref-rmh-qef-awG-ydk;rTm;eJYa&m-*g-uif;-&S-if;-aMum-if;- axm-uf-cH-ay;-zdk-Y
tzGJUudk v,f,mpdk-uf-ys-dK;a&;eJY qnfajrm-if;0ef-BuD;Xmeu wm0ef-cH-vk-yf&rSm/ tJ'D-tzGJ-U
r&Sd-ao;-awmh qufvk-yf-vdk-Yr&bl;-jz-pf-ae
w,f/ bmyJ-jz-pf-jzpf ,m,Daumf-rwD-wpf-ck-yJjz-pf-jz-pf-pk-pD;-NyD;vk-yf-vdk-uf&if jref-rm-Edk-if-iHtwGuf wtm;tusKd;&SdoGm;r,f/ tckvdk
w½kwf-buf-uyg- vdk-vdk-vm;-vm;-&Sd-ae-wkef;
udk,fhbuf-u jz-pf-atm-if-vk-yf-Edk-if-zdkY aumif;

w½kwfodkY jrefrmEdkifiHrSqefrsm; w&m;0ifwifydkYcGifh&&Sda&;rSm   ydk;rTm;uif;pifrIESifh  a&m*g

w,f}}[k OD;vl-armf-jr-ifh-arm-if-u ajym-onf/w½k-wf-qef-aps;uG-uftm; w&m;0if- jz-pfatm-if-aqm-if-&G-uf-Edk-if-ygu w½kwf-uk-ef-onf
rsm; vuf&Sd-tcsd-ef-wGif w½kwf-tpdk;&udkay;-aqm-if-ae&onfh tcGef 30 &mcdk-if-EI-ef;udk- ouf-om-cG-ifh-&rnf-jz-pf-aom-aMumifh
w½kwf-ESifhjref-rm- ES-pf-zuf-pvHk;rS-uk-ef-onfrsm;twGuf tusKd;tjr-wf- ydk-rdk-vm-rnf-jz-pfaMum-if;vnf; ¤if;uajym-onf/jr-ef-rm-Edk-if-iH-\ qef-pyg;-vk-yf-ief;-qdk-if-&myk-*¾-vd-utoif;-tzGJUrsm;ESifh w½kwfpD;-yGm;a&;-oH-r·;- vm-a&m-uf-aqG;aEG;jc-if;
onf rMumrDu jref-rm-Edk-if-iH-or®-w
OD;-od-ef;-pd-ef-w½k-wf-Edk-if-iH-odkY oGm;a&muf-cJh-&m-

wGif qefaps;uG-uf-ES-ifh- pyf-vs-Of;NyD; w½kwftpdk;&ES-ifh- aqG;aEG;rI-wpf-pHk-wpf&mjyKvk-yf-

aps;vnf; t&if-uxuf  - awmf- 
,Grf-aps;uvnf;-  twufbuf  
uk-ef-onf-awG-twGuf tusKd;t
cJh-jc-if;-aMum-ifh-jz-pf-onf[k qefpyg;-toif;
-csK-yfrS wm0ef-&Sd-ol-rsm;uokH;oyf-onf/xdk-Yjyif tqdkyg-qef-aps;uG-uf w&m;-0if-

pmwnf; wifrdk;atmif I tinmoeaung.mcm@gmail.com   pD;yGm;a&;owif;  25

www.mmtimes.com

rD;zdkacsmifoHk;"mwfaiGU&nf
aps;EIef;jyefusaomfvnf;
ykHrSefaps;EIef;rjzpfao;

xdkif;&if;ESD;jr§KyfESHrI
]uef}bDvsH 100 txd
jrifhwufvmEdkifrnf

business 28

business 28

tcGefwdrf;a&Smifygu jyif;xefpGm ta&;,loGm;rnf
at;oDwmausmf

ayethidarkyaw@gmail.com

uif;&SIif;aMumif; wdusonfhaxmufcHcsufrsm;&Sd&efvdktyfaeonf/  "mwfykH•aumif;xuf

jz-pf-ap-a&;-twGuf pD;yGm;a&;-ESifh ul;oef;- ydk-if;-rS-pwifum 30 &mcdk-if-EI-ef;cefY ydkrdk
a&m-if;-0,f-a&;-0ef-BuD;Xmeu vGef-cJh-onfh- 0,f,lvs-uf-&Sd-onf/ar-vuk-ef-ydk-if;txd w½kwf-buf-odkY
rlq,f-rS-wpf-qifh- qef-wif-ydk-Ya&m-if;-cs-rIyrmPonf wpf&uf-vQ-if-wef-csdef
2ç000 rS 2ç500 twGif;-jz-pf-cJh-&mrS ZGefv
 awmf-av;-wuf-vmw,f/
qef;ydk-if;-rS-pwifcg wpf&uf-vQif 3ç000
 rSmqdkawmh jref-rmrS 3ç500 txd wdk;jr§ifh-a&m-if;-cs-vmMu-aMumif; e,fpyf-a'-oodk-Yqef-wif-ydkjr-wf- ydk-ae-ygw,f
a&m-if;-csonfh a'ocH-uk-ef-onfrsm;u
ajymonf/
wpf-ES-pf-aus-mfuwnf;uyif w½kwfEdkif-iH
]]aps;vnf;t&if-uxuf-awmf-awmfrS oufqdk-if-&m -tzGJUtpnf;-rsm;ESifh av;-wuf-vmw,f/ ,Grf-aps;uvnf;aqG;aEG;rIrsm; jyK-vk-yf-ae-aMumif; tqdkyg- twuf b uf r S m qd k a wmh jref - r m0ef-BuD;Xm-e\ tMuHay; pD;yGm;a&;- uk-ef-onf-awG-twGuf tusKd;tjr-wfynm-&Sif a'guf-wm-arm-if-atm-if-u ydk-ae-ygw,f}}[k a'ocH-qef-uk-efonf
ajym-onf/OD;aom-Mum-u ajym-onf/]]0-ef-BuD;udk,f-wdkif 'Dqef-aps;uG-uf
w½k-wf-odkY qef-aps;uG-uf-w&m;-0if
udk w&m;0ifj- zp- a-f tm-iv
-f y-k z-f Ykd w½kwb
-f uf- -jz-pf-ap-a&;-twGuf ydk;rTm;ESifh-a&m-*g-uif;eJY a- qG;aEG;ae-wmyg}}[k ¤if;uajym-onf/ pif-aMum-if;-udk- wm-0ef,l-aqm-if-&G-uf&
2012 ckES-pf-wG-if-pwif-ay:-ayg-uf-vm rnfh vnf,mpdu
-k y-f sK;d a&;-EiS hf qnfajrm-i;f onfh w½kwf-odk-Ywif-ydk-Yaom-qef-aps;uG-uf 0ef-BuD;Xmetm; toif;uvnf; wdkufonf vuf&Sd-tcsd-ef-wGif jref-rmh-Edk-if-iH-\ wG-ef;-rI-rsm;jyK-vk-yf-xm;-onf[k jref-rmtBuD;qHk; qef-0,f-vuf-jz-pf-aeum Edk-if-iH-qef-pyg;-toif;-csKyfOuú| OD;cs-pf-cdk-iftjcm;aomEdk-if-iH-rsm;odk-Y w&m;-0if-wif-ydk-Y u ajym-onf/a&m-if;-csaom aps;uGuf-rsm;xufvnf;
]]t-oif;u 0efBuD;Xm-eudk-wdk-uf-wG-ef;aps;aumif;-&&Sd-vs-uf-&Sd-onf/
xm;-ygw,f/ rMumcif-awmh atmif-jr-if2012•13 b@mES-pf-ESifh 2013•14 r,f-vdkY arQmfrS-ef;-xm;-ygw,f}}[k OD;cs-pfb@mESpf ESpf-ES-pf-twGif; jref-rm-Edk-if-iHu cdk-if-u ajym-onf/jynf-yodk-Ywif-ydkY a&mif;-cs-cJhonfh qef
vuf&Sd 2014•15 b@mES-pfruf-x&pf-wef-csdef 2 'or 8 oef;wGif wGif jref-rm-Edk-if-iHrS jynf-yodk-Yqef-wefw½kwf-Edk-if-iH-odk-Y wif-ydk-YcJh-onfh- yrmP csdef 400ç000 cefY wifydk-Yxm;-NyD;jz-pf
onf 60 &mcdk-if-EI-ef;-yg-0if-aMumif; qef um ,if;yrmPteuf w½kwf-Edk-if-iH-odk-Y
pyg;- toif;-csK-yf-\ ud-ef;-*Pef;-rsm;wGif wif-ydk-YrIonf wefcsdef 300ç000 eD;yg;
azmfjy-onf/-txd-&Sdum pkpk-ayg-if;-yrmP\ 75
vuf-&Sd-tcsd-ef-wGif w½kwf-Edk-if-iHonf &mcdk-if-EI-ef;-cefY-udk- ydk-if-qdk-if-xm;-aMumif;
AD,uferf-xH-rS-qef-0,f,l-rIudk avQmhcs- qefpyg;-toif;-csK-yf\ pm&if;-rsm;wGif
xm;um jref-rm-rS-qefrsm;udk arvuk-ef- azmfjy-onf/  g

,ck 2014•15 b@mES-pf-twGif; tcGefaum-uf-cH-&&Sd-rI-0if-aiG ,ref-ES-pfxuf 20
&mckd-if-EI-ef;-ydk-vm-&ef-arQ-mfvifh-xm;&m tcGefaqm-if-&ef- ys-uf-uG-uf-ae-rIrsm;twGuf
jyif;-xef-pGm- ta&;,l-aqm-if-&G-uf-oGm;rnfjz-pf-aMumif; tcGef-t&m-&Sd-rsm;u ajym-onf/jy-nf-wG-if;-tcG-ef-rsm;OD;-pD;-Xme\ ukrÜ-PDrsm;qdk-if-&m-tcG-ef½kH;rS ñTef-Mum;a&;r·; OD;wifxG-ef;-Ekd-ifu Mo*k-wf-vtwG-if;-tcG-ef-aqm-if&ef-ys-uf-uG-uf-ygu ta&;,laqmif-&G-uf-oGm;
rnfh-tpD-tpOfrsm;udk owif;pm-rsm;wG-ifaMu-nm-oGm;rnf-[k-ajym-onf/]]aMu-nm-NyD;wJh-aem-uf-ydk-if;rSm ta&;,l
r,fh-tpD-tpOf-awG-aqm-if-&G-uf-oGm;ygr,f}}
[k ¤if;uajym-onf/,ref-ES-pf-utcG-ef-aum-uf-cH-&&Sd-rIrSm usyf
3 'or 5 x&DvsH-0if-aiG-&&Sd-aMumif; b@m
a&;-0ef-BuD;Xm-eu xk-wf-jy-ef-aMu-nm-cJhNyD;
,ckES-pf-twGif; 15 rS 20 &mckd-if-EI-ef;txd
jrifh-wuf-vm-&ef- vsm-xm;-vs-uf-&Sd-onf/xdk-Yjy-if-&ef-uk-ef-wdk-if;-a'-oBuD; tcG-ef-OD;-pD;Xmeu tcGef-aqm-if-&ef-us-ef-&Sd-ae-ao;aom
pufrI-vk-yf-ief;-aygif; 400 ausmfudk tcGefppf-aq;-oGm;rnf-jz-pf-aMumif; owif;rD-'D
,m-rsm;wGif Zlvdk-if-vaES-mif;-ydk-if;u a&;om;azmfjy-cJh-Mu-onf/tqdk-yg-tpD-tpOfudk jynf-xJ-a&;-0ef-BuD;
Xme? &efuk-ef-Nrd-KUawmf- pnf-yif-om,m-a&;Xm-ewdk-YESifh yl;ayg-if;-vk-yf-aqm-if-oGm;rnf-jz-pfaMum-if;-ESifh axmif'PfoHk;ESpfrS ckepf-ES-pf

txd csrS-wf-aqm-if-&G-uf-Ekd-ifNyD; vkyf-ief;-rsm;
udk-yg- yd-wf-od-rf;-oGm;Ekd-if-aMumif; aMunm
xm;-NyD;jz-pf-onf/0if-aiG-cG-ef-ESifh ukef-oG,f-vk-yf-ief;-cG-efOya'-rsm; jy-if-qif-jc-if;udk ,ckES-pf-rwf-v
twG-if;u jynf-axm-if-pk-vT-wf-awmf-rSwpfqifh-twnf-jyK-cJhNyD; vmrnfh-b@m-ES-pf-

t-cG-ef-ys-uf-uG-uf-rI-awG
twGuf ta&;,lr,f-qdk-wmrsKd;u jzpf-oifh-ygw,f/ tcGefu 0if-aiG-rsm;rsm;&rSvnf;
jynf-ol-awG-twG-uf-ta&;-ygwJh-ae-&m-awGrSm rsm;rsm;okH;
rsm;wG-ifvnf; vufawG-UES-ifh-udk-uf-nD-rIr&Sd-aom-tcs-ufrsm;udk xyfrH-jy-if-qif-oGm;
rnf-jz-pf-aMumif; vTwf-awmf-udk,f-pm;-vS,frsm;u ajym-onf/jr-ef-rm-Ekd-if-iH-wG-if-us-ifh-oHk;cJhaom tcGefOya'rsm;rSm t"dutm;-jz-ifh-vl-udk-zrf;-qD;ta&;,lj- ci- ;f xuf tcGe&-f a-dS &;-uo
-kd m- t"du
xm;-cJhonf/ ]]Ekdif-iH-wum-yHk-pH-awG-twdk-if;yJ wjznf;jz-nf;- vk-yf-oGm;rSmyg}}[k OD;wif-xG-ef;-Ekd-if-u
ajym-onf/rS-wf-yHk-wif-xm;-aom -uk-rÜ-PD-aygif;

20ç000 ausmf&Sd-onfhteuf 2013•14
b@mES-pf-twG-if;uvnf; ukrÜ-PD-aygif;
8ç200 rSm tcGef-aqm-if-jc-if;-r&Sd-cJhay/
uk-rÜ-PD-trsm;pkrSm yHkrS-ef-tm;-jzifh ESpf-jy-nfhouf-wrf;-wdk;&jc-if;-aMumifh rjz-pf-raetcGef-aqm-if-Mu-&aomfvnf; tcsKdUvk-yf-ief;-&S-ifrsm;rSmrl rdrd-wdk-Yvk-yf-ief;-vk-yf-udk-ifaom
NrdKUe,f-wG-if;-&Sd- tcG-ef-OD;-pD;-Xm-erS-wm-0ef-&Sd-olrsm;ES-if-hn§d-EId-if;um &onfh-0if-aiG-atmufavQ-mhjy-um-tcGef aqmif-ae-Mu-jc-if;-rsK-d;&SdaMumif; vkyf-ief;-&S-ifrsm;u ajymonf/jy-nf-yodk-Yqef-wif-ydk-Yonfh- vk-yf-ief;-&S-ifwpf-OD;-vnf;-jz-pfNyD; Farmer Auto um;ta&m-if;-pif-wm-\ tk-yf-csK-yf-rI-'g-½dk-uf-wmvnf;-jz-pfol a'guf-wm-pdk;xG-ef;u vkyf-ief;&S-if-BuD;rsm;ESifh ukef-onfrsm;rSm ukrÜ-PDowif;-tcs-uf-tvuf- &,l&ef-vG,f-ulojzifh tcGef-a&S-mif-&efrjz-pf-Ekd-if-aomfvnf;
NrdKUe,fvrf;rsm;ay:-wG-if- zG-ifh-vS-pf-xm;
aom qdki-frsm;ESifh wpfOD;-cs-if;-vk-y-fief;-&S-if-rsm;
xH-rSrl tcGef-aum-uf-cH-&&Sd&ef cufcJ-rnf-jz-pfaMumif; ajymonf/]]t-cG-ef-ys-uf-uG-uf-rI-awG-twGuf ta&;
,lr,f-qdk-wm-rsKd;u jzpf-oifh-ygw,f/ tcGefu 0if-aiG-rsm;rsm;&rSvnf; jynf-ol-awGtwG-uf-ta&;-yg-wJh-ae-&m-awGrSm rsm;rsm;
oHk;Ekdif-rSmyg/ tcGef-r·;-awG-bufu e,fy,ftoD;-oD;uae wrf;wl-nD-rQ-tcG-ef-aum-ufEkd-if-atm-if-awmh BudK;yrf;-oifhw,f/ tcGefppf-aq;-wJh-ae-&m-rSmvnf; -ae-&m-tESHYoGm;
NyD; vrf;wdk-if;-&yf-uG-uf-wdk-if;rSm ppfaq;-oifh
w,f}}[k ¤if;uajym-onf/  g

26  pD;yGm;a&;owif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

ydkYukefjr§ifhwif&ef jynfwGif;bPfrsm;udk vkyfudkifcGifh ydkay;rnf
at;oDwmausmf
ayethidarkyaw@gmail.com

jynfy- ydu
Y-k e-k v
-f y-k i-f ef;u
- @ ydk-rdk-tqif-ajy-apa&;-twGuf yk*¾-vd-ubPf-rsm; vuf-&Sdaqm-if-&G-uf-aeaom vkyf-ydk-if-cG-ifhudk ydkrdk-cG-ifhjyK-ay;oGm;&ef pDpOf-ae-aMumif; A[dkbPfwm-0ef-&Sd-ol-rsm;u ajym-onf/jy-nf-yodk-Ywif-ydkYrnfh ydkYuk-ef-jr§-ifh-wif-Ekd-if
&ef bPfrsm;uBud-Kwif-aiG-pdk-uf-ay;-onfhpepfudk ,ckES-pf-twGif; pwifvk-yf-udk-ifoGm;Edk-if&ef &nfrS-ef;-xm;-aMumif; A[dkbPfwm-0ef-&Sd-ol-wpf-OD;-u ajym-onf/vuf&Sd ydkYuk-ef-vk-yf-ief;-wGif jynf-yodk-Yuk-efypö-nf;-wif-ydk-Y&mü ydkYuk-ef-vk-yf-ief;-&S-if-wpf-OD;
onf jynf-wG-if;-bPf-wG-if- aiG-vJT-pm-wrf;zG-ifh-NyD;csd-ef-rS-pwifcg 14 &ufrS 28 &uftxd
apmifq
-h i-kd ;f &- avh&- o
dS nf/ xdaYk Mumifh Ekid i-f j-H cm;
bPf-rS-aiG-ay;-acs-rI-a&m-uf-rvmrD jynf-wG-if;bPf-rsm;xH-rS-us-oifh-onfh-aiGudk ukef-onftm;-ay;acsNyD; aemuf-xyf-wif-ydkYrnfh ydkYuk-eftwGuf xyfrH-&if;-ESD;Ekd-ifrnfh pre-shipment
financing udk jyif-qif-ae-jc-if;-jz-pf-aMumif;
¤if;uajymonf/
]]ydkYuk-ef-twG-ufu vkyf-aqm-if-ae-wk-ef;tqifh-yJ-&Sd-yg-ao;w,f/ bPfawG-bufu
aiGpdk-uf-xk-wf-Ekd-if-wJh-tif-tm;-&Sd-zdkY t"duusygw,f}}[k ¤if;uajym-onf/oG-if;-uk-ef-twG-uf- ajz-avQ-mhay;-rI-udkrl
,ckES-pf-{NyD-vtwG-if;-u vk-yf-aqm-if-cJhNyD;
yk*¾-vd-ubPf-rsm;odk-Y oG-if;-&rnfh-aiG-aMu;uefY-owf-xm;rI cash margin udk rlv
100 &mcdk-if-EI-ef;-owf-rS-wf-xm;-&mrS ,ckES-pf{NyD-vrS-pwifcg tenf;qHk; 30 &mckd-if-EI-ef;txd-avQ-mhcs-ay;-cJh-jc-if;-jz-pfonf/ xdkYaMumifh
rlvu a':vmwpfoef;zdk;0,f,lrnfhoG-if;-uk-ef-vk-yf-ief;-&S-if-wpf-OD;onf bPfwG-if0,f,l-rnfh- wef-zdk;twdk-if;- tjy-nfh-t0
aiG-ay;-oG-if;-&ef-vdk-tyf-aomfvnf; ¤if;\
acs;aiG,Hk-Mu-nf-&rIay:rlwnfí a':vm
500ç000 zdk;ESifh-atm-uf-om-ay;-oG-if;-&efvdk-tyfNyD; bPfrsm;uMum;cH-xnfh-0if-ay;rnf-jz-pf-onf/-

]]A-[dk-bPf-u0if-yg-wm-awGudk wjznf;jz-nf;-avQ-mhcsNyD; bPfawG-u udk,fh-vk-yfaqm-if-Ekd-if-rIudk wjznf;-jz-nf;-jr§-ifh-wif-zdk-Y
vdkw,f}}[k ¤if;uajym-onf/pD;-yGm;a&;-ESifh ul;oef;-a&m-if;-0,f-a&;0ef-BuD;Xme? ukef-oG,f-rI-jr§-ifh-wif-a&;-XmerS
ñTef-Mum;a&;r·; OD;0if;-jr-ifhu jref-rmuk-ef-oG,f-rI-vk-yf-ief;-ESifh bPfvk-yf-ief;-wdk-Y
wGif ESpf-ayg-if;rsm;pGm taemuf-Edk-if-iHrsm;\
pD;yGm;a&;-yd-wf-qdk-YrI-rsm; MuHKcJh-&aomfvnf;
ydkYuk-ef-vk-yf-ief;-twGuf bPfrsm;udk- ydk-rdkvk-yf-udk-if-cG-ifh-ay;-Ekd-if-&ef-tpD-tpOf&Sd aMumif;
ajymonf/]]'D-tpD-tpOf-twGuf bPfeJY-uk-ef-onfawG-udk- Mum;cH-ay;r,fh acs;aiGAsL-½kd'g-rS-r[kwf tmrcH-vk-yf-ay;-zdk-Yvdkw,f/ 'grS
ukef-oG,f-rI-jr§-ifh-wif-wJh-tydk-if;rSm xda&muf
rI&Sdr,f}}[k ¤if;uajym-onf/bPf-rsm;u uk-ef-oG,f-rI-yHh-ydk;aiG-udkvk-y f-a qm-if - &m- w G if uk ef - o nf - t ay:
,Hk-Mu-nf-pd-wf-cs-&rI-&Sd-&ef-vdk-aMumif; or0g
,rbPf\ ukef-oG,f-rI-tydk-if;-wG-if- wm-0ef&Sdol wpfOD;-jz-pfonfh a':jr-ifh-jr-ifh-&D-u
ajym-onf/xdk-YtwG-uf-bPfrsm;rSm ¤if;wdk-Y bPfwG-if; -acs;aiG-Xm-e\ tqHk;tjz-wf-ay:-omrl-wnfNyD; ukef-oG,f-rI-aiG-axm-uf-yHh-ay;-avh&So
d nf/ acs;aiGXmeu ukeo
-f ,
G r-f yI Hh yd;k aiGu-kd
tqHk;tjz-wf-ay;-&m-wGif ukef-onf-vk-yf-ief;&S-if-wpf-OD;-cdkif-rm-aom- ydk-if-qdk-if-rI-yrm-Pay:rl-wnfí margin twdk;tavQ-mhowf-rS-wfavh-&Sd-aMumif; ¤if;uajym-onf/-

jynfwGif;bPfwpfck\vkyfief;cGifhudk awGU&pOf/ ykdYukefvkyfief;u@wdk;wufap&efjynfwGif;bPfrsm;\ vkyfydkifcGifhudk ydkrdkcGifhjyK
oGm;&ef A[dkbPfu pDpOfvsuf&Sdonf/ "mwfykH•attufzfyD

Mubl;/ bPfawG-bufuvnf; tckxufydkNyD; aiG&if;-aiG-ESD; ckd-if-rm-vm-zdk-Yvdkw,f}}[k
a':jr-ifh-jr-ifh-&D-u ajym-onf/yk-*¾-vd-ubPf-rsm;wG-if- aiG-vJT-pm-wrf;-

A-[dk-bPf-u0if-yg-wm-awGudk wjznf;-jz-nf;-avQ-mhcsNyD;
bPfawG-u udk,fh-vk-yf-aqm-if-Ekd-if-rIudk wjznf;-jz-nf;-jr§-ifhwif-zdk-Yvdkw,f
]]t-ck-ydk-Yuk-ef-orm;-awG-twGuf bPfawGu aiG-Bud-Kwif-pdk-uf-ay;-wJh- tpD-tpOfu
aumif;-ygw,f/ vkyf-ief;-&S-if-awG-bufu
vnf; jyef-&if;-&r,fh-aiGudk bPfxJrSmyJ
tcsd-ef-Mum-Mum-jr§-Kyf-ESH-xm;-wm-rsKd; rjzpf-cs-if-

zG-ifh-cG-ifhudk A[dkbPf-ucG-ifh-jyK-ay;-csd-ef-rSpí
ukef-onfrsm;rSm ¤if;wdk-YbPf-rsm;ES-ifh- csd-wfquf- vk-yf-aqm-if-vm-Mu-aomfvnf; rlv
vk-yf-aqm-if-ae-qJ-jz-pfonfh jref-rmh-Ekd-if-iHjcm;uk-ef-oG,f-rI-bPf-ESifh jref-rmh- &if;-ESD;

jr§-Kyf-ESH-rI-ESifh ul;oef;-a&m-if;-0,f-a&;-bPfrsm;wG-if-rl-ydk-rsm;aMumif; ¤if;uajymonf/
A[dkbPfu ukef-oG,f-rI-yHh-ydk;aiG-0ef-aqm-if-rItwGuf vkyf-ydk-if-cG-ifh-ydk-ay;-&ef-&Sd&m ¤if;wdk-Y
bPf-bufuvnf; BudKwif-jy-if-qif-xm;aMumif; ¤if;uajymonf/vuf-&Sd-wGif A[dkbPf-ESifh pD;yGm;a&;-ES-ifhul;-oef;-a&m-if;-0,f-a&; -0ef-BuD;Xm-ewdk-Y
yl;-ayg-if;um ydkYukef oGif;-uk-ef- b@m-a&;pepfudk ydkrdk-us,f-jy-efY-pGm-vk-yf-aqm-if-Ekdifvm
rnfh ydkYukefoGif;-uk-ef-bPf-wpf-ck- zG-ifh-vS-pf-&eftpD-tpOf-&Sdum ,if;twGuf pnf;rs-Of;-rsm;
a&;-qJGNyD; vmrnfh-ES-pf-tenf;-i,f-twG-if;taum-if-txnf-azmf-&ef&Sdonf/
odkYjz-pf&m Ekdif-iH-ydk-if-ESifh tpdk;&•yk*¾-vd-u
bPf-rsm;xJrS jref-rmh-Ekd-if-iH-jcm;uk-ef-oG,f-rI
bPf? jref-rmh-&if;-ESD;jr§-Kyf-ESH-rI-ESifh ul;oef;a&m-if;-0,f-a&;-bPf-? odk-Yr[kwf jref-rm-

Ekd-if-iH-om;rsm;bPf ponfhoHk;bPf-okH;ck-rSwpf-ckrSm ydkYukefoGif;-uk-ef-bPf-jz-pf-vm-Ekd-ifrnfh- tvm;-tvm-&Sd-ae-aMumif; A[dkbPfwm-0ef-&Sd-ol-uajym-onf/]]yd-kYuk-ef-oG-if;-uk-ef-bPf- zGJ-Upnf;-r,f-qdk&ifvnf; aiG&if;-aiGESD;u vdktyf-ygw,f/
vuf&Sd-jy-nf-wG-if;-bPf-awGrSm aiGt&if;tESD;utuefY-towf-wpf-ck-jz-pf-aew,f}}
[k ¤if;uajymonf/ ydkYukefoGif;-uk-ef-bPfwpf-ck-pwif-ygu tenf;qHk;rwnf-aiG&if;
tar&d-uef-a':-vmoef; 200 rS 300 txd
vdk-tyf-rnf-jz-pfNyD; jynf-wGif; bPfBuD;rsm;
yif-vQif a':vmoef; 100 ausmfom
tjrifh-qHk;rwnf-aiG-&if;-&Sdonf/
vuf&Sd-tcsd-ef-wG-if-A[dk-bPf\ Ekdif-iH-jcm;
bPf-rsm;jy-nf-wG-if;-odk-Y0if-a&m-uf-cG-ifh-jyKrnfh
rwnfaiG&- if;y- rmPrSm tenf;qH;k a':vm
75 oef; jz-pf-onf/  g

vufjzpfoMum;vkH;vkyfief; jrefrmEdkifiHwGifpwif
ÓPfvif;atmif

29.nyanlynnaung@gmail.com

jynfy- Edi-k i-f r-H sm;wGif pm;okH;ol-tBud-Kuf-awGU
onfh vufjz-pfoMum;vkH; xkwf-vk-yfa&m-if;-cs-rI-vk-yf-ief;udk jref-rm-Edk-if-iH-wGif
udk,fydk-if-pD;-yGm;a&;-vk-yf-ief;-wpf-ck-tjzpf
pwifvk-yf-udk-if-cJh-aMumif; tqdkyg- oMum;vkH;
vk-yf-ief;-vk-yf-udk-ifol vli,f-tzGJUu jref-rmwdk-if;-(rf-)udk- ajymonf/
vuf j z- p f - o Mum;vk H ; vk - y f - i ef ; rS m
MopaMw;vs? w½kwf? rav;&Sm;? pifum-ylEdk-if-iH-rsm;wGif vlod-rsm;onfh-vk-yf-ief;-jz-pf
NyD; xkwf-vk-yf-rI-vk-yf-ief;-pOf-tqifh-wdk-if;udk
vufjz-ifh-zef-wD;-xm;um tqdkyg-vk-yf-ief;udk
jref-rm-Edk-if-iH-wGif pGefY-OD;-wD-xG-if-rI-vk-yf-ief;wpf-&yf-tjz-pf- -jyK-vk-yf-oGm;&ef-&nf-&G,f-jc-if;
vli,fvkyfief;&Sifrsm; OD;pD;vkyfudkifaom jynfwGif;vufjzpfoMum;vkH; vkyfief;cGifudk -jz-pf-aMumif; touf 30 ausmfvl-i,f-tcsK-dU
awGU&pOf/ "mwfykH•oD&dvl
ESifh zGJUpnf;-xm;onfh vkyf-ief;-&S-if-tzGJUrS

udkcdk-if-ouf-pdk;u ajym-onf/]]aps;uG-uf-t&awmh atmif-jr-if-zkdY
uRef-awmf-wkd-Ytrsm;BuD;vk-yf-&OD;r,f}} [k
¤if;uajym-onf/rav;&Sm;? pifum-yl-ES-ifh-w½k-wf-Edk-if-iH-rsm;
wGif tqdkyg-vuf-jz-pf-oMum;vkH;xk-wf-vk-yf-rIenf;-ynmudk 10 ESpf-cefY-oif,l-vk-yf-udk-if-chJ-NyD;
aemuf jref-rm-Edk-if-iH-wGif pD;yGm;a&;-vk-yf-ief;wpf-ck-tjzpf jyef-vnf-vk-yf-aqm-if-cJh-jc-if;-jz-pfaMumif; ¤if;uajym-onf/xk-wf-vk-yf-rI-wG-if- t"d-uyg-0if-ypö-nf;-rsm;
tjzpf a&? oMum;ESifh *vl;udk-Ypf-wkdYudk tokH;
jyKxm;-jc-if;-jz-pfNyD; ta&mif-ESifh t&om
twGuf jyif-opf-Edk-if-iH-xkwf ukef-ypö-nf;udk
okH;xm;NyD; uav;ol-i,f-rsm;pm;-okH;Edk-ifonfh- trsKd;tpm;rS tcrf;tem;-yGJ-rsm;wG-iftokH;jyK-Edk-if-onftxd 'DZdk-if;-ESifh ykHpH-rsm;
xk-wf-vk-yf-a&m-if;-cs-oGm;rnf-jz-pf-aMumif;

¤if;uajym-onf/]]y-pö-nf;-t&nf-taoG;eJY-ywf-oufNyD;
&mEI-ef;-jy-nfh-tm-rcH-ay;-Edk-if-atmif uRef-awmfBud-K;pm;-xm;-ygw,f}} [k ¤if;uajym-onf/pG-efY-OD;-wD-xG-if- vk-yf-udk-if-&jc-if;-aMumifh
oMum;vkH;xkwf-vk-yf-Edk-if-&ef-twGuf vkdtyf
onfh ukef-Mu-rf;-ypö-nf;-&Sm;yg;rI? qufpyfypö-nf;-tcuftcJ? xkyf-ydk;rI-tcuftcJrsm;
MuHKawGU&NyD; tqdkyg-ypö-nf;-rsm;twGuf
pifum-yl-ESifh w½kwf-Edk-if-iHrsm;rS rSm,lum
ukef-ypö-nf;-t&nf-taoG;ES-ifh-ywf-oufí
jref-rm-Edk-if-iH-tpm;-taom-uf-ESifh aq;0g;uG-yf-uJ-a&;-OD;-pD;-Xm-eodkY wifjy-xm;-NyD;jz-pfaMumif; ¤if;uajym-onf/]]avm-avm-q,f-awmh &efu-ek -af ps;uG-u-f
&&Sd-zdkY uRef-awmf-wdk-Yvk-yf-aqm-ifoGm;r,f/
wjznf;j- zn
- ;f c- si- ;f a- wmh aps;uGuc-f sUJ xGi- -f vky- -f
udk-if-oGm;rSmyg}} [k ¤if;uajym-onf/  g

pD;yGm;a&;owif; 27

www.mmtimes.com

ukepf nfaps;EIe;f
&efukef
a&T (wpfusyfom;) usyf
671ç000
qDaps;EIef; (wpfydómEIef;)
usyf
yJqD
3ç600
us
y
f
1ç505
pm;tkef;qD
usyf
5ç000
ESrf;qD
qef (wpfjynf)
ay:qef;(&S,f) usyf
1ç500
1ç300
awmifjyef(&S,f) usyf
usyf
1ç000
{nfhrx
tom;aps;EIef; (wpfydómEIef;)
usyf
Muuf
6ç000
usyf
7ç000
0ufom;
us
y
f
8ç000
trJom;
usyf
8ç500
qdwfom;
MuufoGefjzL (vufvD)
tjrifh^tedrfh usyf
2ç500-•- 2ç200
MuufoGefeD (vufvD)
tjrifh^tedrfh usyf
700-• 400
pufoHk;qDaps;EIef; (wpfvDwm)
usyf
"mwfqD
814 usyf
usyf
'DZ,f
950 usyf

rEÅav;
a&T(wpfusyfom;) usyf
669ç500
qD(oefY)
usyf
yJqD
2ç700
usyf
1ç650
pm;tkef;qD
us
y
f
3ç000
ESr;f qD(½d;k ½d;k )
oefYpifNyD;qef (wpfwif;cGJtdwf)
usyf
ay:qef;
40ç000
usyf
34ç000
raemokc
usyf
37ç000
r*srf;awm
tom;aps;EIef; (wpfydómEIef;)
usyf
Muuf(pDyD)
6ç000
usyf
6ç000
Muuf(jrefrm)
usyf
7ç200
0ufom;
us
y
f
9ç000
qdwfom;
MuufoGefjzL
1ç400- • 900
tjrifh^tedrfh usyf
MuufoGefeD (vufum;)
tjrifh^tedrfh usyf
600- • 400
pufoHk;qDaps;EIef; (wpf*gvef)
usyf
"mwfqD
4ç000
usyf
4ç000
'DZ,f

aejynfawmf ysOf;rem;
a&T (wpfusyfom;) usyf
669ç000
qef(wpfjynf) (topf)
ay:qef; (a&Tb)kd usyf
1ç8001ç700
ay:qef;(zsmyHk) usyf
usyf
1ç000
ZD,m
us
y
f
900
raemokc
qD (wpfydómEIef;)
usyf
ajryJqD
3ç500
usyf
2ç800
ESrf;qD
usyf
1ç700
pm;tkef;qD
MuufoGefeD (wpfydómEIef;)
tjrif^h tedrhf usyf
650•550
MuufoGefjzL (wpfydómEIef;)
tjrifh^tedrfh usyf
1ç250•950
w½kwfMuufoGefjzLBuD;
usyf
1ç300
wpfydóm
tom;aps;EIef; (wpfydómEIef;)
usyf
pDyDMuuf
7ç500
usyf
8ç000
jrefrmMuuf
6ç500
0uf(tom;) usyf
usyf
12ç000
qdwf
pufoHk;qDaps;EIef; (wpf*gvef)
usyf
"mwfqD
4ç000
us
y
f
4ç000
'DZ,f
(Zlvdkifv 5 &uf aps;EIef;)

u,f&Dx&yfum;rsm; t0,fvdkuf
wdk;a0atmif
toewaiaung.mcm@gmail.com

Mo*kw
- v
-f qef;y- ikd ;f &efue-k u
-f m;-aps;uGu-f
wGif tjrihf-um;-aps;rsm;wuf-vmNyD;
u,f&D-x&yf-um;-rsm; ta&m-if;-t0,faum-if;-vmum NyD;cJhonfh-&uf-rsm;wGif
ta&mif;-t0,f-aum-if;-cJhaom Zkef-um;
rsm; t0,fenf;v
- m-aMumif; um;ta&m-i;f t0,f-vk-yf-ukd-if-ol-rsm;u ajym-onf/]]Zk-ef-um;-aps;uG-ufu 45 odef;
avmufy- J &- a-dS wmhw,f/ ta&mif;t
- 0,fawmh t&if&uf-ykd-if;-awG-xuf-pm&if
yg;oGm;w,f/ [kd&uf-ykd-if;-uawmh
wpfaeYukd okH;av;pD;-avmuf ta&mif;t0,f-jz-pf-aew,f/ Zkef-um;-ykd-if-&S-if-awG
u 'Dum;-awGt
- yfNy;D &if qdyu
-f rf;a- &m-u-f
wef-zkd;enf;-wJh-um;awG jyef-NyD;wif-oG-if;cs-if-ayr,fh tcGef-ay;-&wm-t&if-um;awG-xuf-rsm;vdkY ta&mif;-t0,f- yg;
oGm;wm}} [k um;ta&m-if;-t0,fvk-yf-ukd-ifol ukdcif-arm-if-pkd;uajym-onf/qd-yf-urf;-a&m-uf-wefzkd; tcGef 20

&mckd-if-EI-ef;-om- avQmhcs-ay;-cJhonfh pufrIZk-ef-xk-wf-um;rsm; ta&mif;-t0,f-enf;cJh-jc-if;rSm tqkdyg-um;rsm;ukd tyfESHa&m-if;csNyD; jyef-vnf-wif-oG-if;-&m-wGif
xyfaqm-if;-aiG- ykd-vkd-uf-&onfh-yrm-P
rsm;jym;cJh-jc-if;-aMum-ifh-jz-pfNyD; tqkdygum;-ykd-if-&S-if-trsm;pkrSm tyfESH-NyD;aiGtenf;-i,f-jzihf um;opf-&&Sd-Edk-ifonfh
rDeD-x&yfrsm;ukd 0,f,lrI-rsm;jym;vmjc-if;-aMumifh usyf-odef; 50 ESihf 60
0ef;us-if-cefY&Sd rDeD-x&yf-aps;uG-ufrSm
,cifuxuf-yr-dk -dk ta&mif;oGuv
-f m-c-hJ
jci- ;f j- zp- a-f Mumif; um;0,fa- &m-i;f v
- y-k u
-f i-kd -f
ol-rsm;uajym-onf/u,f&- r-D e-D x
-D &yfr- sm; ta&m-i;f t
- 0,faum-if;-csd-ef-wGif tv,ftvwf-um;rsm;jz-pf-onfh-odef; 100 0ef;us-if- ayg-ufaps;&Sd-aom- um;rsm;rSm ,ckwpf-ywfwGif ta&mif;t
- 0,fa- t;-co
hJ nf/ xkjYd yif
um;aps;uGu
- t
-f wGi;f rMumcP jzp- a-f y:ajym-if;-vJ-vs-uf-&Sdonfh rl0g-'tajym-if;tvJ-aMumifh *syef-av-vH-aps;uG-uf-wGif
,cifu *syef,ef;aiG av;oef;-cefY-&Sdum;rsm;rSm ajcmuf-oef;-okd-Yjr-ihf-wufvm-cJh-aMumif; aps;uGuf-rS-vk-yf-ief;-&S-ifrsm;u ajym-onf/-

]]t-&if-wk-ef;u Crown trsKd;tpm;armf-',f-qkd&if ,ef;av;-oef;-avm-uf&Sd-ayr,fh tckESpf-oef;-avm-uf- wuf
oGm;w,f/ t&ifwe-k ;f u pvpfaps; ode;f
100 ausmfay;NyD; tjrihf-um;-awGukd aiG
tvku
d af y;&wmxufp- m&if tckjzp- af ewmu ykdNyD;awm-hoifh-awmf-ygw,f}} [k
um;0,f-a&mif; ukdOD;-u ajym-onf/aps;uG-uf-twGif; tedrfY-um;-rsm;
ta&m-if;-t0,f-aum-if;-ae-aomfvnf;
tjrihf-um;rsm;rSm aps;usqif;-jc-if;-r&Sd
bJ vuf&Sd-aps;rsm;wG-ifom wefYaeaMumif; um;ta&m-if;-t0,f-vk-yf-olrsm;u ajym-onf/]]t-jr-ihf-um;-awG-uawm-hol-[m-eJYol-0,f-vuf-u&SdNyD;om;yg/ trsm;qkH;
ta&mif ; jzpf w muawmh   e,f o rm;awG-qif;wJhtcsdefjzpfNyD; tJ'Dtcsdefqdk
ta&m-if;-t0,f- ydkjz-pfw,f/ tckvkdrkd;wG-if;-rSm-awmif rEÅav;? awmifBuD;
tp&SdwJh-Nrd-KUawG-u 0,f-vuf-awG-qif;vm-Mu-vdkY taumif;-BuD;r[k-wf-wmawmif ykHrS-ef-awmh ta&mif;-t0,f-jz-pfaew,f/ aps;u xifoavm-uf-awm-h
rusbl;}} [k um;0,f-a&mif; vk-yf-ukd-if
ol ukdod-ef;-xG-ef;-u ajym-onf/-  g

&efuek u
f m;aps;uGuf
Toyota Harrier (2.2)

2003

300 ode;f

Toyota Hilux Surfs
(SSRG)

1999 215¼275 ode;f
50 ode;f

Suzuki R+

Suzuki Carry Truck

2003

55¼60 ode;f

Nissan Ad Van

2010

80¼90 ode;f

Toyota Mark X

2004

230 ode;f

Mark II

2001 147¼170 ode;f

Pajero (zm;jyKy)f

260¼285 ode;f

Toyota Belta

120¼129 ode;f

Suzuki Swift

2011 100¼105 ode;f
105¼110 ode;f

Honda Fit

Probox

(1500 pDp)D

105 ode;f

Probox

(1300 pDp)D

90 ode;f

Honda CRV

2002

(Zlvdkifv 5 &uf aps;EIef;)

175 ode;f

28  pD;yGm;a&;owif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

xdkif;&if;ESD;jr§KyfESHrI ]uef}bDvsH 100 txd jrifhwufvmEdkifrnf
at;oDwmausmfESifh pkNzdK;0if;
ayethidarkyaw@gmail.com
suphyo1990@gmail.com

jrefr- m-Ei-dk i-f w
-H i-G ;f &Sd vkyf-ief;-e,f-y,f-toD;-oD;odkY xdkif;-Ekd-if-iH-\&if;-ESD;jr§-Kyf-ESH-rI-yrmP ]-uef-}
a':vm 100 bDvsH-ES-ifhtxuf xnfh0if-Ekd-if
&ef vmrnfh 15 ESp-t
f wG-i;f -vsm-xm;-aMumif;
jref-rm-Ekd-if-iH-qdk-if-&m -xdk-if;-oH-trwfBuD;
Mr Pisanu Suvanajata u xdkif;? *syef-ESifh
jref-rm-Ekd-if-iH- vk-yf-ief;-&S-if-rsm; yg-0ifaom
pD;yGm;a&;-aqG;aEG;yJG-wpf-ck-wG-if-ajym-onf/odk-Yaomf vuf&Sd-jr-ef-rm-Ekd-if-iHonf
tajymif;-tvJ-um-v jz-pf-onfh-twGuf
tajccH- zHGUNzd-K;wdk;wuf-rI-rsm; vdk-tyfNyD;
tcsKdUaom-u@rsm;wGif vdktyf-cs-uf-rsm;
&Sdaeao;aMumif; ¤if;uajymonf/ txl;
ojzifh pD;yGm;a&;-vk-yf-udk-if-rI-wG-if- tuefYtowf-rsm;jym;aMumif; ¤if;uajym-onf/]]jr-ef-rm-Edk-if-iHrSm Ekdif-iH-a&;eJY pD;yGm;a&;
a&SUqufajym-if;-vJ-vk-yf-aqm-if-rIawG aocsmzdk-Yvdk-tyf-ygw,f/ pD;yGm;a&;-vk-yf-aqm-if-&mrS m - M uH - K awG - U ae- & wJ h - t cuf - t cJ u d k v nf ;
z,f&Sm;ay;-oifhw,f}}[k ¤if;uajym-onf/]]Ek-dif-iH-jcm; &if;-ESD;jr§-Kyf-ESH-ol-awG-twGuf
taxGaxG-pm;-&d-wf-uk-ef-us-rI- rsm;ae-wm-rsK-d;
awG-udk-jy-ef-Mu-nfhNyD; xdef;-csK-yf-ay;-oifh-yg
w,f/ Ekdif-iH-taeeJY pD;yGm;a&;-zGH-UNzd-K;rIeJY enf;
Oya'-ajym-if;-vJ-rI-awG-udk- wpfNyd-Kif-wnf;vk-yf-aqm-ifNyD; rufc½kd-pD;-yGm;a&;-wnf-Nid-rf-rI
udk xdef;-ay;-xm;-zdk-Yvdk-tyf-ygw,f}}[k ¤if;u
ajym-onf/NyD;cJhonfh ESpf-aygif; 20 umvtwGif;
jref-rm-Edk-if-iH-wG-if;&Sd xkdif;-Ekd-if-iH-\&if;-ESD;jr§-Kyf-ESHrIrSm a':vm 10 bDvsH-&SdNyD; Ekdif-iH-jcm;&if;ESD;jr§-Kyf-ESH-rI-a':vm 47 bDvsH cefYteuf
'kwd,trsm;qHk;jz-pfonf/ weoFm&D-wdk-if;
&Sd &wemESifh &JwH-cG-ef- urf;-vG-ef-a&-eH-

jrefrmEdkifiHwGif vma&mufvkyfudkif&ef tvm;tvmaumif;rsm;&Sdonfh befaumufbPfu vma&mufzGifhvSpfxm;aom &efukefNrdKU
csufx&D,rf[dkw,f&Sd bPf½kH;cGJudk awGU&pOf/ "mwfykH•ZmenfNzdK;

ydk-uf-vdk-if;rsm;? PTTEP urf;-vG-ef-*uf-pf- ydk-ufvdk-if;rsm;rSm xdkif;Ekdif-iH\ jref-rm-Ekd-if-iH-wGif;
tBuD;qHk;&if;ESD;jr§K-yf-ESH-rI-rsm;jz-pfNyD; obm0
"mwf-aiG-Ua&m-if;-&aiGrSm wpfvvQ-if-ys-rf;-rQa':-vmoef; 250 twGif;-&Sd-onf/xdk-if;-Edk-ifiH Edkif-iH-jcm;uk-ef-oG,f-rI-Xm-e
rS- wm-0ef-&Sd-olrsm;uvnf; u@opf
rsm;wG-if- &if;-ESD;jr§-Kyf-ESH-jc-if;-jzifh jref-rm-Edk-if-iHü
&if;ESD;jr§-Kyf-ESH-rI- yrm-P jr-§ifh-wif-Ekd-if&ef
aqmif-&G-uf-oGm;rnf-jz-pfNyD; xkdif;-ppf-wyftm-Pm-od-rf;-rI-aem-uf-ydkif; e,fpyf-uk-ef-oG,fa&;-rsm;jy-wf-awm-uf-oGm;rIonf w&m;r0ifuk-ef-oG,f-rI-udk- avQmhcs-&ef-om-jzpfNyD; ,m,D
om-jz-pf-aMumif; ajymonf/]]e,fpyf-uk-ef-oG,f-rIudk ydkaum-if;atmif
vky- w
-f m-jzp- Nf y;D rMumrDt
- cse-d t
-f wGi- ;f rSm yHrk e-S -f
jy-ef-jz-pf-oGm;rSmyg}} [k xdkif;-Edk-ifiH Edkif-iH-jcm;

uk-ef-oG,frI Xmevuf-atm-uf&Sd ukef-oG,f-rIESifh &if;ESD;jr§-Kyf-ESH-rI-yl;-ayg-if;-vk-yf-aqm-if-a&;Xm-ecGJrS tkyf-csK-yf-rI-'g-½dk-ufwm Akarapong
Dipavajra uajym-onf/xdk-Yjyif xkdif;-Ekd-if-iHu u@opfrsm;wGif
xyfrH-í&if;-ESD;jr§-Kyf-ESH-Edk-if-&ef -Bud-K;yrf;-vs-uf&SdNyD; vuf&Sd-wGif &if;ESD;jr§-Kyf-ESH-rI-yrm-P
tm;-jzifh w½kwE-f i-kd i-f u
H kd r,SOE-f ikd f aomfvnf;
&if;ESD;jr§-Kyf-ESH-onfh-e,f-y,frsm;rSm w½kwfEdk-if-iH-xuf-ydk-rsm;aMumif; ¤if;uajym-onf/Zlvkd-ifv 23 &ufaeYu xdkif;- Edk-if-iH-jcm;
uk-ef-oG,f-rI-Xm-eESifh jref-rm-Edk-if-iH-puf-rI-uk-efxk-wf-olrsm;toif;-wkdY zdeyf-csK-yf-vk-yf-ief;ESifh txnfcsKyf-vk-yf-ief;-wkd-YwGif &if;ESD;
jr§-Kyf-ESH-rI-ESifh ukef-oG,f-rI-wdk;jr§-ifh-vk-yf-aqm-if
&ef em;vnf-rI-pm-cR-ef-vTm-wpf-&yf- a&;-xkd;
cJh-onf/-

]]xk-dif;-Edk-if-iH-&JU- zd-eyf-csK-yf-vk-yf-ief;[m
awmfawmfu
- s,j-f ye- NYf y;D atmifj- ri- w
-f v
-hJ y-k i-f ef;wpf-&yf-jz-pf-ygw,f/ 'DrSm-vnf;-raeYu
uRea-f wmfw
- Y-kd 'Dupuf½a-kH wGu
- a-kd vhvm Munfh
wm awmfawmf-av;-tajc-tae-aum-i;f -wmudk-awGU&w,f/ t"dutm;-om-cs-uf-u
awmh vlYpG-rf;-tm;-t&if;-tjr-pfrsm;NyD; vkyftm;cu xkdif;-Edk-if-iH-eJY,S-Of&if oHk;qavmufouf-om-ygw,f/ 'gayrJh Oya'awGudk
&Sif;-&S-if;-vif;-vif;- xk-wf-jy-ef-ay;-zdk-Yawm-h
vdw
k ,f/ uRea-f wmfe- y-YJ g-vmwJh xkid ;f p- ;D y- mG ;a&;vky- i-f ef;&- i-S a-f wGuvnf; &if;ES;D jrK-§ yE-f z-HS Ykd txl;
pd-wf-0if-pm;-aew,f}} [k Mr. Akarapong -u
ajym-onf/jr-ef-rm-Edk-if-iH-wGif; ½·;zd-eyf-xk-wf-vk-yf-rIvk-yf-ief;rSm ,cktcsd-ef-xd-vuf-cpm;-tqifhwG-if-yif-&Sd-ao;NyD; ukef-Mu-rf;,l- uk-ef-acs-may;-

csK-yf-vk-yf-&mrS xkdif;-Edk-if-iHrS enf;ynm-tultnD-ES-ifh- &if;-ESD;jr§-Kyf-ESH-rI-rsm;&&Sdvm-ygu
wGif-us,f-vm-Edk-if-onfh- vk-yf-ief;-wpf-&yf-jz-pfvm-Edk-if-aMumif; jref-rm-Edk-if-iH-puf-rI-uk-ef-xk-wfol-rsm;toif;rS Ouú| OD;atm-if-rif;-u
ajym-onf/xdk-Yjyif xdkif;-bPf-rsm;xJrS Bankgkok
Bank? Kasikorn Bank? Siam Commercial
Bank ESifh Krung Thai Bank wdk-YrSmvnf;
jrefrmEkdif-iH-twGif; bPfvk-yf-ief;-vk-yf-udk-ifcG-ifh-vdk-if-pif-&&Sd-&ef- pd-ppfonfh 'kwd,tqifh
bPf 25 ckpm-&if;-wGif yg0if-NyD;jz-pf-onf/bef-aum-uf-bPfonf ¤if;\ udk,f-pm;
-vS,f-½kH;udk- Zl-vdk-if-vwwd,ywf-twG-if;u
csuf-x&D,H-[dk-w,f-wG-if- zG-ifh-vS-pf-cJhNyD; ¤if;
bPf-onf- vuf-&Sd-jy-nf-wG-if;-bPfrsm;
tvSrf;-rDEkd-if-ao;-jc-if;-r&Sdaom 0efaqm-if-rIrsm;udk- yHh-ydk;ay;-oGm;Ekd-if-&ef-arQ-mfvifh-aMumif;
ajymonf/ xdkYjy-if-A[dk-bPf-cG-ifh-jyK-cs-uf-ay:rl-wnfí pdkuf-ysK-d;a&;-u@udk-yHh-ydk;ay;-Ekd-if&ef-ESifh tao;pm;-tvwf-pm;-um-v&S-nfacs;aiG-rsm;twGuf tpDtpOf-&Sd-aMumif;
trIaqm-if-'k-wd,Ouú| Mr. Chaiyarit
Anuchitworawong uajym-onf/]]xk-dif;-Edk-if-iHu tao;pm;-tvwf-pm;vk-yf-ief;-awG-buf-rSm-yHh-ydk;ay;-xm;-wJh-tawG-U
tMuHKvnf; aumif;-aum-if;-&Sd-awmh jref-rmEdk-if-iH-u 'D-u@twG-uf-taxm-uf-tyHh-ay;cs-if-ygw,f/ vuf&Sd-jy-nf-wG-if;-bPf-awGvk-yf-aqm-if-zdk-Yvdk-tyf-ae-ao;wJh Ekdif-iH-wumvk-yf-ief;-&S-if-awG? bPfawG-eJY-csd-wf-quf-wmudkvnf; A[dkbPf-cG-ifh-jyKoavmuf- aqm-if&G-uf-oGm;zdkY qE´&Sd-ygw,f}}[k ¤if;u
ajym-onf/xkdif;-Edk-if-iHonf jref-rm-Ekd-if-iH-wG-ifvk-yf-ief;
a- ygif; 73 ckwiG f ]uef}a- ':-vm- 10ç098 'or
465 oef; &if;ESD;jr§-Kyf-ESH-xm;NyD;jzpf-onf/  g

rD;zdkacsmifoHk;"mwfaiGU&nf aps;EIef;jyefusaomfvnf; ykHrSefaps;EIef;jyefrjzpfao;
pkNzdK;0if;ESifh jrifhauoD
suphyo1990@gmail.com
myintkay94thi@gmail.com

NyD;cJo
h nfv
-h twGi;f pHcse-d w
-f ifj- ri- w
-hf ufc- ahJ om
rD;zdk-acs-mif-oHk;"m-wf-aiG-U&nf- (LPG- *uf-pf)aps;EI-ef;rSm a&TvD-•rl-q,f-vrf;-aMum-if;rS-wpfqifh w½kw-Ef -ikd if o
H Ykd w&m;0if-wifo-iG ;f a&m-if;-cs-rIrsm; ykHrS-ef-&Sd-vmNyD; aps;uGuftwGif; vkHavm-uf-onfh-yrm-P&Sd-vm-jc-if;aMumifh aps;EIef;rsm; tweftoifh- jy-ef-usvm-aomfvnf; rlvaps;EI-ef;txd jyef-rusao;-aMumif; LPG--*uf-pf- a&m-if;-cs-ol-rsm;u
ajym-onf/Zl-vdk-ifv 1 &ufaeYu wpfyd-óm-vsif
usyf 10ç500 EIef;xd jrihf-wuf-oGm;cJh-aomf
vnf; vuf&w
-dS iG f a&Tv•-D rlq,f vrf;aMum-i;f rS-wpfqifh ukef-onfrsm;u vdktyfoavmuf tvG,fwul-0,f,l-&&Sd-ojzifh
aps;uGuf-twG-if;- ypö-nf;-yHk-rS-ef-vnf-ywf-Edk-ifNyD-jz-pf-aMumif; ausmuf-wH-wm;-Nrd-KUe,f&Sd
LPG--*uf-pf-qkd-if-ref-ae*sm OD;oef;-OD;-u
ajym-onf/]]a&T-vD-bufuae wdkuf-½dk-uf-0,f-vkd-Y&aeNyD-jz-pf-vkdY ypönf;-jy-wf-wm-rsKd; 0,fr&wm-rsKd;
r&Sdawm-hygbl;/ 'gayrJh rlq,f-buf-uaeo,f-&awmh ukef-us-p&d-wf-ydk-rsm;wJh-twGuf
aps;uawmh t&ifaps;eJY-jy-ef-ra&m-if;-Edk-ifao;bl;/ vuf&Sd-tcsd-ef-xd-awmh wpfuD-vdk

udk usyf 2ç100? wpfyd-ómudk 3ç500 EIef;-eJYa&m-if;-aew,f}} [k ¤if;u Mo*k-wfv 5
&ufaeY-wGif jref-rm-wkd-if;-(rf-)udk- ajym-onf/w½k-wf-buf-rS- wif-oG-if;-jc-if;onf
w&m;0if-jz-pf-onfh-twGuf tcuftcJ-r&Sdonfh-tjyif ypönf;-jy-wf-vyf-rnfudk pdk;&drf-&efrvkd-aomfvnf; ,cifxkd-if;-Edk-if-iHrS 0,f,l
onfh aps;EIef;-xuf-jr-ifh-ojzifh ,cifu
aps;jz-pfaom wpfydóm usyf 2ç200 rS
2ç500 Mum;jzifh jyef-vnf-a&m-if;-cs-Edk-if-jc-if;r&Sd-ao;yJ ta&mif;-t0,fvnf; at;aeaMumif; wmarG-Nrd-KUe,frS LPG *uf-pf-qkd-ifydk-if-&Sif OD;at;-rif;-u ajym-onf/]]o,f-wJh-uk-ef-us-p&d-wf&,f? aps;jrifh-wm&,f-aMumihf t&ifaps;eJY-jy-ef-ra&m-if;-Edk-if
bl;/ tJ'g-aMum-ihfyJ qkdif-rSm-ta&m-if;-t0,fat;w,f/ t&ifuvnf; a&TvDuoGif;-vdk-Y
&ayrJh xkdif;-u0,f-&wm-uaps;ayg-vdkY awmf
awmfrsm;rsm;u xkdif;-buf-uyJ-oG-if;w,f/
tckxdk-if;-bufu ydwf-vkd-uf-vdkY rlq,f-bufujy-ef-oG-if;-wmyg}}[k ¤if;u ajym-onf/td-rf-oHk;"m-wf-aiG-U&nf-aps; jy-ef-us-oGm;
onfh-twGuf pm;aom-uf-qkd-ifrsm;? [kdw,frsm;ESifh tjcm;aomtao;-pm;-vk-yf-ief;rsm;
vnf; yHkrS-ef-eD;yg; jyef-vnf-vnfywfEdkif-ae-NyD
-jz-pf-aMumif; ausmuf-wH-wm;-Nrd-KUe,frS
pm;aom-uf-qdk-if-ref-ae-*sm-u ajym-onf/]]*-uf-pfudk tvG,fwul-0,f-vdk-Y&ae-wJh-

tjyif aps;vnf;awmf-awmf-av;-jy-ef-usoGm;vkdY tqifajy-ygw,f/
wpf y d ó m

10ç500 xdjz-pf-oGm;NyD;awmh wjznf;-jz-nf;jye- u
-f sv
- mwm 8ç300? 6ç800? 5ç500? 4ç600
avmufuae tckaem-uf-qHk;wacg-ufjz-nfhwm 3ç600 avmuf-xd-usoGm;w,f/
qkdifu aps;wifxm;wJh [if;yGJaps; wpfcsd-KU
udkvnf; aps;jyef-cs-xm;-ayr,fh e*dkaps;jy-efjz-pf-rSyJ tm;vHk;udk-t&if-aps;eJY-a&m-if;Edk-ifrSm}} [k ¤if;uajym-onf/
2011 ckESpf? Mo*k-wf-vrwkd-if-rD
txd tdrfoHk; rD;zdk-acs-mif-okH; "m-wfaiG-U&nfudk Edkif-iH-awmf-uwif-oG-if;
um axmuf - y H h - a Mu;- E I - e f ; - x m;jzifh tpdk;&t&m&SdBuD;rsm;udk jyefvnf-a&m-if;-cs-ay;-jc-if;-jz-pfNyD; xdkrS
vkyf-ief;-&S-ifrsm;u wpfqifh-cH0,f,l-oHk;pGJ-cJh-Muonf/ xkdif;e,fpyf w&m;r0if-uk-ef-oG,fa&;-vrf;-aMum-if;-rSvnf; wif
oG-if;-toHk;jyK-cJh-Muonf/ 2011
ckESpf? Mo*k-wf-vaem-uf-ykd-if;rSpí tpkd;&u Asia World?Universal Energy?-UMEHL?Infinite Benevolence- ES-ifhMyanma Liquefied Petroleum

NyD;cJo
h nfv
h twGi;f aps;EIe;f ig;qausmf jrifw
h ufco
hJ nfh Gas ponfh yk*¾-vd-uuk-rÜ-PDrD;zdkacsmifokH;"mwfaiGU&nfrSm ,ckvtwGif; w½kwf rsm;tm;- v d k - i f - p if - x k - w f - a y;- c h J bufrS jyefvnfwifoGif;cJhjcif;aMumifh aps;jyefusvm ojzifh tqkdyg-uk-rÜ-PDrsm;u
aMumif; vkyif ef;&Sirf sm;uajymonf/  "mwfy•Hk jrefrmwdik ;f (rf) LPG udk vuf&Sd-tcsd-efxd

w&m;0if-wif-oG-if;-a&m-if;-cs-vsuf-&Sd-onf/jr-ef-rm-Edk-if-iHonf obm0"m-wf-aiG-U ydk-vQHatm-if-xG-uf-&Sd-aomfvnf; xdk"m-wf-aiG-U&nf
udk tvHktavm-uf-jy-ef-vnf-xk-wf-vk-yf-Ekd-ifonfh- enf;-ynm-r&Sd-jc-if;-aMumifh jynf-wG-if;okH;pGJ-rI-twGuf acwf-tqufquf tjcm;
aomEdk-if-iH-rsm;rS-wif-oG-if;-cJh&NyD; xdkif;-Edk-if-iHrS
trsm;qHk;wifoG-if;-&jcif; jzpfonf/ arv
22 &ufaeYu xdkif;-Edk-ifiH-wGifppfwyf-rStm-Pm-od-rf;-cJh-NyD;aem-uf-ydk-if;-wGif w&m;
r0if-e,f-pyf-uk-ef-pnf-pD;-qif;-rI-rsm;&yf-wefYvkd-uf-NyD;aemuf LPG *uf-pf-wif-oG-if;-rI-&yfqkd-if;oGm;jcif; jzpf-onf/jr-ef-rmh- a&-eH-"m-wk-aA-'vk-yf-ief;u NyD;cJh
onfh-{NyD-vtwGif; Ekdif-iH-ydk-if-owif;-pm-wGif
a&eH-"m-wf-aiG-U&nf-puf-½Hk- (anm-if-wk-ef;)ü
LPG xk-wf-vk-yf-Edk-if-&ef-twG-uf- tusKd;wl-yl;ayg-if;-vk-yf-aqm-if-Edk-ifrnfh Edkif-iH-jcm; uk-rÜ-PD
rsm;tm; wif'g-ac:-c&hJ m ukr-P
Ü -aD ygif; 22 ck
u pdwf-0if-pm;-rI- tqdk-jyK-vTm-rsm;wif-oG-if;
cJNh y;D 11 cku tBuKd wif-'g-atm-i-jf r-i-cf -o
hJ nf/anm-if-wk-ef;-NrdKUe,f? ½dk;BuD;aus;&GmteD;
&Sd a&eH"- m-wa-f iGU- &nfp- uf½- -kH (anm-iw
-f e-k ;f )onf
anmif-w-ek ;f - a&-e-aH jr-r-S xG-u-&f adS om obm0
"m-w-af iG-Ursm;ukd toH;k jyKum y½dyk -ed ;f ? jALwd-e;f a&-eH-"m-wf-aiG-U&nf-ESifh eufzf-om-"m-wf-qD
rsm;ukd wpfaeY-vQif wef 30 cefY xk-wf-vk-yfvs-uf-&Sd-onf/-  g

tvkyfaMumfjim
Proposal ac:,ljcif;

PATHtzGJUtpnf;rS Introduction of Fortified Rice in Myanmar pDrHcsuftm; LIFT/
UNOPS &HyHkaiGtzGJU\ taxmuftyHhjzifh taumiftxnfazmfaqmif&Gufvsuf &Sdyg
onf/ pDrHcsufumvrSm 2013 ckESpf? atmufwdkbmv rS 2017 ckESpf rwfvtxdjzpf
NyD; t"dutcsuf (3) csuf jzpfaom 1) Fortified Rice rl0g'a&;qGJ&mwGif taxmuf
tyHhjzpfaprnfh tajctaewpf&yfudk tpdk;&wm0ef&Sdolrsm;ESihf ta&;BuD;onfhu@rS
yg0ifolrsm;jzifh wnfaqmuf&ef? 2) Fortified Rice tm; pOfqufrjywf xkwfvkyf
jzefYjzL;a&mif;csEdkif&ef? ESifh 3) pm;oHk;olrsm;\ 0,fvkdtm;udk jr§ihfwifí a&&SnfwnfwHh
ap&efwkdYjzifh aqmif&Gufrnfjzpfygonf?? azmfjyyg tcsuf(3)csufrS 'kwd,tcsufudk
taumiftxnfazmfaqmif&Guf&mwGif &efukefwkdif;a'oBuD;ESifh {&m0wDwkdif;a'o
BuD;wdkYwGif pD;yGm;a&;vkyfief;&Sifrsm;ESifhyl;aygif;um atmifjrifpGmaqmif&GufEdkifrnfh
tzGJUtpnf;ESifh vufwGJvkyfaqmif&ef&Sdygonf/pdwfyg0ifpm;onfh tzGJUtpnf;rsm;
taejzifh 2014 ckESpf? Mo*kwfv (14) &ufaeY aemufqHk;xm;í email jzifh a'gufwm
NzdK;rif;aqG (pswe@path.org) ESifh Mr. Le Cao Thang (lthang@path.org) odkY
pdwf0ifpm;rItwnfjyKaMumif; ay;ydkYEdkifNyD; wifoGif;&rnfh tao;pdwftcsuftvuf
rsm;udk qufoG,f&,lEdkifygonf/

UNOCHA MYANMAR
VACANCY ANNOUNCEMENT
(UNOCHA/YGN/2014/014)
The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) is seeking the applications from dynamic and highly motivated Myanmar
nationals for the following vacancy. Detailed terms of reference/ requirements
for vacancy can be requested at the UNOCHA Office. The position below is
Fixed Term Appointment for 1 year with possibility of extension.
1. Field Coordination Officer (NOA, 1 position)
Duty station: Sittwe, Rakhine State
Requirements
• Bachelor Degree in Economics, Social Sciences, International Relations, Political Sciences or related field.
• Minimum 2 years of progressively relevant professional experience in the
field of humanitarian/ recovery affairs; knowledge on global policies and
guidelines related to humanitarian/recovery affairs and humanitarian reform.
• Ability to write clearly and concisely in English and local language(s) including verbal translations. Strong computer skills. Proven high-level representation skills, such as speaking at meetings and providing situational analysis.
Proven capacity to work effectively in small teams.
• Experience working in implementation and delivery of humanitarian/recovery
projects at the field level is a must.
• Experience working in a complex settings that requires sound judgment, and
operational flexibility.
• Previous experience in a similar capacity with humanitarian agencies, in particular the UN, preferred.
• Fluency in English and Myanmar language. Knowledge in any other local
languages will be an asset.
Candidates should clearly indicate the Vacancy Number and Post Title in their
applications, and should submit them together with complete duly filled UNP11 form, bio-data stating personal details, academic qualification and work
experience, copies of educational credentials, and a recent passport sized
photograph. Applications should be addressed to:
Admin and HR Unit, UNOCHA Myanmar
Room (211), No (5), Kanbawza Street, Shwe Taung Kyar (2) Ward,
Bahan Township, Yangon, Myanmar (In front of Pearl Condo)
Closing Date: Thursday, 21 August 2014 (COB)
Only short-listed candidates will be notified. Interviews will be competency
based.

30  tdrfjcHajrowif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

Property

jrefrmEdkifiH\ wdk;wufzGHUNzdK;vmaom aqmufvkyfa&;u@wGif vkyfief;cGiftEÅ&m,fuif;&Sif;a&;udk vkyfief;&Sifrsm; txl;owdjyKoifhaMumif; uRrf;usifolrsm;u okH;oyfonf/ "mwfykH•ZmenfNzdK;

aqmufvkyfa&;vkyfief;cGifü vkyfief;cGifvkHjcHKa&; owdjyK&ef vdk
jrwfNidrf;at;
myatnyeinaye11092@gmail.com

jrefr- m-Ei-dk i-f o
H nf tjcm;tmqD,H-Ekd-if-iH-rsm;
enf;wl NrdKUjy-zGH-UNzd-K;rI-wGif ,SOf-Nyd-Kif-Ekd-if-&efBud-K;pm;-vs-uf-&Sd&m jynf-wG-if;&Sd wpf[kef-xdk;
wdk;wuf-vmaom aqmuf-vkyfa&;vk-yf-ief;
rsm;rSm xif&Sm;onfh- ouf-ao-wpf-ck-yifjz-pfonf/
xkdYjyif &efuk-ef-Nrd-KU\ aqm-uf-vk-yf-a&;
-vk-yf-ief;-cG-if-rsm;onfvnf; vGef-cJh-onfhoHk;ES-pf-cefY-rS-pwifcg Edkif-iH-\pD;-yGm;a&;yG-ifh-vif;-vm-rI-rsm;ES-ifhtwl jynf-wG-if;-jy-nfy
&if;ESD;jr§-Kyf-ESH-rI-rsm; ,S-Of-wGJum t&Sdef
-jr-ifh-wuf-vm-cJh-onf/Mr.Edgar Kwan Chi Ping onf
a[mif-aum-if-tajc-pdkuf tqifhjr-ifh-td-rf-&mrsm;aqm-uf-vk-yf-a&;-vk-yf-ief;-wpf-ck-jz-pfonfh
Marga Landmark \ tBu;D wef; trIaqm-i-f
'g-½dk-uf-wm-wpf-OD;-vnf;-jz-pfNyD; jref-rm-Edk-if-iHwGif ESpf-ES-pf-cefYvm a&muf-ae-xkd-if-cJhNyD; Edkif-iHwG-if;- aqm-uf-vk-yf-a&;-vk-yf-ief;rsm;udk
avhvmcJhonf/ ¤if;\ tawGUtMuH-KawG
rsm;t& jref-rm-Edk-if-iH\ aqmuf-vk-yfa&;
vkyf-ief;rsm;onf wdk;wufrI-t&Sd-ef-t[k-efaum-if;-vmNyD; tmqD,H-Ekd-if-iH-rsm;ESifh
EIdif;,SOfonfhtcg-wGif jref-rm-Edk-if-iH\
aqmuf-vk-yf-a&;-ydk-if;-ESifh wnfaqm-uf-rI-ydk-if;
rsm;rSm wpfES-pf-xuf-wpf-ESpf wdk;wufEI-ef;-

ydk-rdk-jr-ef-qef-vm-aMumif; ¤if;u jrefrm
wkdif;-(rf-)u oD;-oefY-awG-UqHk-ar;-jr-ef;-&m-wGif
ajymonf/]]uR-ef-awmf tmqD,H-Ekd-if-iH-awG-rSmvnf;
aqmuf-vk-yf-a&;-vk-yf-ief;-tawG-UtMuH-KawG&Sd-cJh-ygw,f/ tmqD,H-twGif; wcsKdUEdk-if-iHawG-&JU- zGH-UNzd-K;ptcsd-ef-awG-rSmvnf; 'Dvdk-rsKd;yJ
aqmuf-vk-yf-a&;-vk-yf-ief;-awG-&JU- wdk;wuf-rIawGudk jrif-&ygw,f/ 'gayrJh jref-rm-Edk-if-iH&JU
aqmuf-vk-yf-a&;-vk-yf-ief;-uawmh t&rf;udkwdk;wuf-EIef; jref-ygw,f/ 'gu aumif;-rG-efwJh-tcs-uf-vkd-Yvnf;- ajym-vkdY&ovdk 'Dvkdjr-ef-qef-rI-ay:rSm aumif;-rG-ef-wJh- pD-rH-cefY-cGJ-rI&Sd-zkdYvnf; vdktyf-ygw,f}} [k ¤if;u
ajym-onf/aqm-uf-vk-yf-a&;-vk-yf-ief;rsm;onf pDrHcefY-cGJ-rI-ydk-if;-wG-if-tm;-enf;-ygu wnfaqm-ufNyD; taqm-uf-ttHkrsm;vnf; a&&S-nfrwnf-wHh-Edk-if-onfh-twGuf aqmuf-vkyfa&;
qkd-if-&m- pD-rH-cefY-cGJ-rI-ESifh tdrf-&m-taqm-ufttHk- pD-rH-cefY-cGJ-rIrsm;udk Ekdif-iH-wum-u enf;vrf;-rsm;udk-avh-vm-oifh-aMumif; Mr. Edgar
Kwan Chi Ping-uajymonf/
]]jref-rm-Edk-if-iH&JU aqmuf-vk-yf-a&;-vk-yf-ief;
eJY tdrf-&m-pD-rH-cefY-cGJ-rI-ydk-if;-awGrSm vkdtyf-cs-ufav;awG &Sdae-yg-ao;w,f/ bmjz-pf-vkdYvJ
qdkawmh aqmuf-vk-yf-NyD;pD;oGm;wJh t&ifu
taqm-uf-ttHk-awG-udk- jy-ef-Mu-nfh-r,f-qkd&if
yHkpHawG 'DZdk-if;-awGu tqifrajy-wmudk
ESpf-um-vrMum-ao;bJ a[mif;-EG-rf;-ae-wJhyHk-pH-awGu ajymjyaeygw,f/ taqmuf-

ttHk-awGu jref-jr-ef-aqm-uf-vkdYNyD;oGm;
w,f/ 'gayrJh rxdef;-od-rf;-bl;-qkd&if jref-jr-efys-uf-pD;-Ekd-ifw,f}} [k ¤if;uajymonf/
xdkYjyif jref-rm-Ekd-if-iH\ aqmuf-vk-yf-a&;vk-yf-ief;-rsm;wGif uRrf;-us-if-aqm-uf-vk-yf-a&;ynm-&S-ifrsm;? uRrf;-us-if-Nrd-KUjy-tif-*s-ifeD,m-rsm;ESifh vkyf-om;rsm;rSm Edkif-iHwum
aqmuf-vk-yf-a&;-vk-yf-ief;- tawG-UtMuH-Krsm;

jref-rm-Edk-if-iH&JU aqmuf-vk-yfa&;-vk-yf-ief;eJY tdrf-&m-pD-rH-cefY-cGJrI-ydk-if;-awGrSmvkdtyf-cs-uf-av;
awG &Sdae-yg-ao;w,f/ bm
jz-pf-vkdYvJqdkawmh aqmufvk-yf-NyD;pD;oGm;wJh
ESifh xdawG-UrI-&&Sd-ygu ,ckxuf-ydk-rdk- aum-if;rG-efonfh tqifhjr-ifh-wnf-aqm-uf-rI-ydk-if;rsm;
udk jyKvk-yf-Ekd-if-rnf-jzpfaMumif; Ekdif-iHwum
aqmuf-vk-yf-a&;-ESifh pDrH-ud-ef;-pD-rH-cefY-cGJ-rI-ydk-if;
ü ESpf- 40 aus-mftawG-UtMuH-K&Sdonfh
NrdKUjy-tif-*s-if-eD,m -ynm-&S-if-vnf;-jz-pf-olMr.Edgar Kwan Chi Ping-u ajym-onf/]]t-&if-wk-ef;u jref-rm-Ekd-if-iHu tcGifhta&;-awG- r&cJh-ygbl;/ tJ'D-twGuf
'Duvl-awGuvnf; Edkif-iH-wum-u tawG-U

tMuHKawGeJY bmrS-xd-awG-UcG-ifh- r&cJhbl;/
wu,fvdkY 'DuNrd-KUjy-tif-*s-if-eD,m-awG?
vkyf-om;-awGu Edkif-iH-wum-aqm-uf-vk-yfa&;-vk-yf-ief;-cG-if-awGrSm tawGUtMuH-KawGtrsm;BuD;oif,l-Edk-if-r,f-qkd&if trsm;BuD;
wdk;wufvm-rSmyg/ tck Edkif-iH-uzG-ifh-ay;vdk-uf-wJh-tcsd-efrSm Ekdif-iH-wum-&if;-ESD;jr§-Kyf-ESH-rI
awG trsm;BuD;0ifvm-ygNyD/ tcktcsd-efu
tcGit
-hf a&;-aum-i;f y- gyJ}} [k ¤if;uajym-onf/jr-ef-rm-Ekd-if-iH\ aqmuf-vk-yfa&; tvkyform;-rsm;ESifh NrdKUjy-tif-*s-if-eD,mrsm;rSm
oif,lvkd-pd-wf-rsm; tjy-nfh-t0&Sd-onhftwGuf Ekdif-iH-wum-rS- enf;-ynm-rsm;ESifh
aqmuf-vk-yf-a&;-qkd-if-&m- A[k-ok-wrsm;&&SdEkd-if-&ef-twGuf jynf-wG-if;-jy-nf-ytzGJ-Y
tpnf;-rsm;ESifh tpdk;&wkdYyl;-ayg-if;um
t&nftaoG;jr-§ifh-wif-rIrsm; jyKvk-yf-ay;oifh
aMumif; ¤if;uajym-onf/]]jr-ef-rm-Edk-if-iHu aqmuf-vk-yf-a&;-tif-*s-ifeD,m-awGa&m vkyf-om;-awGa&m ydkNyD;
uR-rf;-us-if-wdk;wuf-zdk-YtwGuf tpdk;t&u
jynf-wG-if;-jy-nf-ytzGJ-Utpnf;-awGeJY yl;ayg-if;
NyD; Ekdif-iH-jcm;udk-ynm-awmfoif vTwf-ay;-oifhygw,f/ Ekdif-iH-wumu tqifhjr-ifhaqm-uf-vk-yf-a&;-vk-yf-ief;- tawG-UtMuH-KawG
-&&Sd-atmifjyKvk-yf-ay;-oifhygw,f/ NyD;&if
'DEkd-if-iH-udk-jy-ef-vmNyD; tJ'D-ynmawG tawGU
tMuH-KawGudk jyef-toHk;cs-r,f-qkd&if jref-rmEdk-if-iH-&JU- aqm-uf-vk-yf-a&;-ydk-if;u ydkNyD;
atm-if-jr-if-rSmyg}} [k Mr.Edgar Kwan Chi
Ping-uajym-onf/-

xkd-Yjyif Edkif-iH-wum-wG-if- awG-UMuH-K&ae
&onfh aps;uGuf-opf-rsm;wGif atmif-jr-ifonfh-aqm-uf-vk-yf-a&;-vk-yf-ief;-rsm;twGuf
r&Sdrjz-pf-vkd-tyfonfh ta&;BuD;enf;pepfrsm;&Sd-aMumif; jref-rm-Ekd-if-iH-wG-ifvnf;
tqkdyg-enf;-pepfrsm;udk vdkuf-em-oifhaMumif; ¤if;uajym-onf/,if;-enf;-pepfrsm;rSm aqmuf-vk-yfa&;-vk-yf-ief;-cG-if-twGif; vkyf-ief;-cG-if- ab;tEÅ-&m,f-uif;-&S-if;-a&;onf ta&;BuD;qHk;
tcs-uf-wpf-cs-uf-jz-pfNyD; a&&S-nf-wnfwH-h&efwnf-aqm-ufrI? tajccH-taqm-uf-ttHkaum-if;-rG-efrI? tif*s-if-eD,m-ESifh enf;ynmtqifh-jr-ifh-rm;-rI-ESifh aqmuf-vk-yf-rI-NyD;pD;onfh-aem-uf-ydk-if;-wGif taqmufttHk
xdef;-od-rf;-rI-ESifh pDrH-cefY-cGJ-rI-rsm;udkvnf;
pepfwus- aqm-if-&G-uf-&ef- vdk-tyf-aMumif;
¤if;uajym-onf/]]uR-ef-awm-fhtjr-if-t&awmh jref-rm-Edk-if-iH
&JU aqmuf-v-yk -af &;-v-yk -if ef;-awGrmS tm;enf;cs-ufawG &Sdw,f-vkdY rajymvdk-ygbl;/ jref-rmEdk-if-iHu tckcsd-efrSm Ekdif-iHwumuenf;-ynmawG? enf;pepf-awGeJY olwkd-Y&JU-vdk-tyf-cs-uf&Sd-wm-awG-udk-twk,lNyD; wkd;wufzkd-YtwGuf
taumif;-qHk;tcsd-ef-vdkYyJ uRef-awmf-jr-if-yg
w,f/ tckvnf; aqmuf-vk-yf-a&;-vk-yf-ief;
-y-ikd ;f rSm Ekid -if -jH cm;&if;-E;DS jr-K§ y-Ef -rHS aI wG 0ifvm-aeygNyD/ 'Duae wdk;wufrI-awGudk tjref-qHk;
ajym-if;-vJ-ae-Muw,f/ rMumcifrSm jrifawGU
&awmhrSmyg}} [k Mr.Edgar Kwan Chi Ping
u ajym-onf/  g

pmwnf; wifrdk;atmif I tinmoeaung.mcm@gmail.com    tdrfjcHajrowif; 

www.mmtimes.com

&efukefNrdKUjy zGHUNzdK;a&;
usyf 55 bDvsH
xyfrH okH;pGJrnf

[Hom0wD av,mOfuGif;
pDrHudef;aMumifh yJcl;NrdKUjyif
ajraps;rsm; qufwufae

property 32

property 32

31

ocifjryef;jcHudk trsm;jynfoltyef;ajz&ef jyKjyifoGm;rnf
jrwfNidrf;at;

myatnyeinaye11092@gmail.com

1989 ckESpf azazmf-0g-&Dv 12 &ufaeY-wGif
pwifzG-ifh-vS-pf-cJhonfh ajr{u 6 'or 38
tus,ft0ef;&Sd tvkHNrd-KUtwG-if;-wnf-&Sd
aom ocifjr-yef;-jcHudk &efuk-ef-Nrd-KUawmfpnf-yif-om,m-a&;-aumfrwD yef;O,sm-OfES-ifh-tm;-upm;-uG-if;-rsm;Xmeu tqifhjr§-ifhwif-&ef-twGuf ajrom;-nd§-jc-if;rsm;udk
pwifjyK-vk-yf-vs-uf&SdaMumif; tqdkyg-XmerS
wm0ef-cH-t&m-&Sdu jref-rm-wdk-if;-(rf-)udk- ajymonf/csKHEG,f-rsm;xl-xyf-vs-uf-&Sdonfh tqdkygyef;-jcH-udk-jyK-jy-if-rI-twGuf usyf-odef; 1ç718
ukef-us-rnf-jz-pfNyD; vuf&Sd-b@m-ES-pf-wGif
tNyD;aqmif-&G-ufoGm;rnf jzpf-aMumif;
tqdkyg-wm-0ef-&Sd-ol-u ajym-onf/]]uR-ef-awmf-wkd-YXmeu twwfEdk-ifqHk;
&efuk-ef-Nrd-KUuyef;-jcH-awGudk jynf-olawG
at;at;-cs-rf;-cs-rf;-eJY- tem;,l-Ekd-if-atmif
jynf-vnf-jy-if-qif-oGm;rSmyg/ aexkdifMuwJhjy-nf-ol-vl-xkuvnf; 'Dvkd-aqm-if-&G-uf-ay;wm-awGudk 0rf;om-Muw,f/ t&rf;udk
aysmf&T-if-Mu-ygw,f/ 'Dvkd-yef;-jcH-awG-rsm;rsm;
jz-pf-vm-zkd-Yudkvnf; awmif;qdkMuw,f/
'gaMumifh jynf-ol-awG-awm-if;-qdk-wJh-twkd-if;vk-yf-ay;-Ekd-if-atmif uRef-awmf-wkd-Ybufu
vnf; jyif-qif-wm-awG? tqifhjr§-ifh-wif-wmawGudk ESpf-pOf-jyK-vk-yf-oGm;zkdY pDpOf-xm;-yg
w,f}} [k ¤if;uajym-onf/&ef-uk-ef-Nrd-KUawmf pnfyif-om,m-a&;aumf-rwD\ toHk;p&dwf-jzifh yef;O,sm-Of-ESifh
tm;upm;-uG-if;-rsm;XmerS &efuk-ef-Nrd-KUwG-if;
&Sd trsm;jynfol tyef;ajz tem;,lEkd-if-&eftwGuf yef;jcH-rsm;udk-jy-ef-vnf-rG-rf;-rH-jy-if-qifrIrsm;? tqifjr§-ifh-wif-rI-rsm;jyK-vk-yf-vs-uf&Sd&m 2013 rS 2015 ckES-pf-twGif; &efuk-efNrd-KUwGif; yef;jcH-aygif; 30 ausmftm; jyif-qifrG-rf;-rH-jc-if;rsm;udk tNyD;owfaqm-if-&G-uf
oGm;rnf jzpf-onf/]]Xmeu yef;jcH-awG-tuk-ef-vHk;xJu
tqifhjr§-ifh-wif-wJh- yef;-jcH-&Sdovdk jyef-vnfjy-if-qif-rG-rf;-rH-wJh-yef;-jcH-awGvnf; &Sdw,f/

tck ocifjr-yef;-jcHuvnf; tqifhjr§ifh-wifwJh-yef;-jcH-xJu wpfckyg/ 2014•15 b@m
ES-pf-xJrSm uRef-awmf-wkdY yef;jcH-ayg-if;-av;-ck
udk tqifhjr§-ifh-wif-oGm;rSmyg}} [k ¤if;u
ajym-onf/yef;-O,sm-O-Ef iS hf upm;uG-i;f -XmerS ocifjryef;-jcH-tygt0if tif;vsm;yef;-jcH? eHYom-Nrd-Kifyef;-jcH-ESifh uefom,m-uk-udú-Kif;-yef;-jcHrsm;udk
tqifhjr§-ifh-wif-jc-if;rsm;tm; ,ckb@m-ES-pftwGif; tNyD;aqmif-&G-uf-oGm;rnf-jz-pfum
uefom,m-uk-udú-Kif;-yef;-jcHrSm aqmif-&G-ufNyD;pD;-NyD-jz-pfonf/
ocifjr-yef;-jcHtm; a&tk-wf-ajrm-if;rsm;?
a&yef;-topf-rsm;xnhf-oG-if;-jc-if;? ajr,m
½I-cif;-tuG-uf-azmf-jc-if;? ajrjz-nfh-jc-if;-ESifh
pdrf;-vef;-pdk-jy-nf-a&;-vk-yf-ief;rsm; aqmif-&G-ufjc-if;-rsm;twGuf jyKvk-yf-oGm;rnf-jz-pfNyD;
&Spf-aytus,f uGef-u&pf-vrf;-rsm;udkvnf;
cif;ay;-rnf-jz-pfum uav;upm;-uG-if;-udk
vnf; xnfhoGif; ay;oGm;rnf jzpfonf/
xkjYd yif ,cifu ocifjry- ef;j- cyH wf0ef;usi- -f
wGif zGifh-vS-pf-xm;-&Sdaom pm;aom-uf-qkd-if
rsm;udk tqifhjr-§ifh-wif-&ef-pD-pOf-onf-t
h cs-ed -rf -S
pwifcg n§Ed i-Id ;f í yef;jct
-H eD;w
- i-G p-f m;-aom-u-f
qkd-if-zG-ifh-vS-pf-rI-rsm;udkvnf; cGifh-jyK-awm-hrnfr[k-wf-aMumif; Xmer·;-uajym-onf/-

jyefvnfjyKjyif tqifhjr§ifhwif&ef acwåydwfxm;aom ocifjryef;jcHudk Mo*kwfv 5 &ufaeYu awGU&pOf/ "mwfykH•,k,k

awm-if;-qkd-rIawG r&Sdygbl;/ wu,f-vkdY
awmif;-qkd-rI-awG-&Sd-cJh-&ifvnf; uRef-awmf-wkd-Y
Xmeu aumfrwD-udk-wif-jyNyD; jyef-vnf-pd-ppfay;-oGm;rSmyg}} [k ¤if;uajym-onf/xdk-Yjy-if-XmerS ocifjr-yef;-jcH-udkvnf;

oGm;&ef-pD-pOf-xm;-aMumif; ajymonf/]]y-ef;-jcH-awGudk 0ifaMu;-tcrJh-0if-a&m-ufEk-id -af tmif jyKv-yk -o
f mG ;rSmyg/ aemufNy;D yef;jc-H
awGudk r[mAE¨K-vyef;-jcH-vdk nae 6
em-&D-xdyJ zGifh-vS-pf-zdkY rsm;ygw,f/ bmjz-pf-vdk-Y
vJq
- a-kd wmh uRea-f wmfw
- b
Y-dk ufu oef&Y i-S ;f a- &;ydk-if;eJY xdef;-od-rf;-apm-uf-a&S-muf-rI-awG-vk-yf-zkd-Y
twG-ufvnf; tcsdef-ay;-&ygw,f/ yef;jcHyd-wfNyD;wJh aemufrSm 'Dvkd-rsKd;jyK-vk-yf-Ekd-if-ovdk?
y-ef;-jcH-awGudk 0ifaMu;-tcrJh-0if-a&m-uf-Ekd-if-atmif jyKvk-yfyef;jcH-udk- awm-uf-avQ-muf-zG-ifh-ay;-xm;-&if
oGm;rSmyg/ aemufNyD; yef;jcH-awGudk r[mAE¨K-vyef;-jcH-vdkyJ
vnf; ysuf-pD;-vG,f-ygw,f}} [k ¤if;u
ajym-onf/nae 6 em-&D-xd zGifh-vS-pf-zdkY rsm;ygw,f/
yef;-O,sm-Of-ES-ifh- tm;-upm;-uG-if;rsm;Xme
rS &efuk-ef-Nrd-KUwG-if;&Sd yef;jcHrsm;tm; jyef-vnf]]uR-ef-awmf-wkdY pm;aom-uf-qkd-if-ydk-if-&S-if- 0ifaMu;-tcrJh-ESifh tcsdef-tuefY-towf-jz-ifh- jy-if-qif-jcif;? tqifhjr-§ifh-wif-jc-if;-rsm;twGuf
awGeJY n§dEId-if;-cJh-ygw,f/ uRef-awmf-wkdYu zG-ifh-vS-pf-&ef-pD-pOf-cJhNyD; &efuk-ef-NrdKU&Sd tjcm; Xmer·;E- iS hf ,if;XmerS wm0ef-&Sd-tif-*s-if-eD,mtrsm;jynf-ol-twG-uf- jyK-vk-yf-wm-qkd-awmh yef;jcH-rsm;udkvnf; xkdenf;wl aqmif-&G-uf- rsm;yl;-ayg-if;um 'DZkd-if;-a&;-qGJ-aqm-if-&G-ufolwkd-Ybufuvnf; yl;ayg-if;-yg0if ay;yg
w,f/ yef;jcH-em;-rSm-awmh pm;aom-uf-qkd-ifawGudk zGifh-cG-ifh-ray;-awm-hygbl;/ olwkdYvnf;
qkdif-awG-pyd-wf-ae-ygNyD/ avmavmq,f
olwkd-Ybufu qkdif-yd-wf&wJhtwGuf bmrS-

vs- u f - & S d - a Mumif ; wm0ef - & S d - o l - r sm;u
ajym-onf/&ef-uk-ef-Nrd-KUwGif yef;jcH-aygif; 63 jcH&SdNyD;
&efuk-ef-ta&SUydk-if;-c½dk-if-wGif 15 ck? taemufydk-if;-c½dk-if-wGif 19 ck? awmif-ydk-if;-c½dk-if-wGif
14 ckESifh ajrmuf-ydkif; c½dkif-wGif 15 ckwkd-Y
jz-pfonf/
NyD;cJhonfh 2013•14 b@mES-pf-twGif;
yef;O,sm-Of-ESifh tm;upm;-uG-if;-rsm;XmerS
&efuk-ef-Nrd-KUwG-if;-&Sd-yef;-jcHrsm;teuf ausmufwH-wm;-Nrd-KUe,f-twG-if;&Sd r[mAE¨Kvyef;-jcH
tm; tqifhjr-§ifh-wif-jc-if;-jyK-vk-yf-jc-if;-ES-ifhtwl
0ifaMu;-tcrJh-owf-rS-wf-cJh-jc-if;-wkd-YaMumifh
vltrsm; vm-a&m-uf-vnf-ywf-cJhum ydkrdkpnf-um;-vm-cJhonfh twGuf tqifhjr-§ifh-wifrI-rsm;xJ-wGif atmif-jr-ifonfh pDrH-ud-ef;-wpf-ckjz-pf-cJh-onf/  g

32  tdrfjcHajrowif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

&efukefNrdKUzGHUNzdK;a&; usyf 55 bDvsH okH;pGJrnf
EdkEdkatmif

noenoeag@gmail.com

2014-¼15 b@mES-pf-twGif; &efuk-efNrK-d UwGi- ;f - zGU-H NzK-d ;a&;-vy-k i-f ef;r- sm;twGuf &efue-k -f
Nrd-KUawmf-pnf-yif-om,m-a&; -aumf-rwDu
usyfaiG 55 bDvsHcefY xyfrHokH;pGJ oGm;&ef
Edik i-f y-H i-kd o
-f wif;p- m-rsm;wGif azmfjyxm;onf/
Mo*k-wfv 3 &ufaeY-xkwf Ekdif-iH-ykd-ifowif;-pm-wGif ]]&ef-uk-ef-Nrd-KUawmf-pnf-yifom,m-a&;-aumfrwD? tif*s-if-eD,m-Xm-e
(v-rf;? wHwm;) u NrdKUwG-if;&Sd awmif-ESifh
ajrmuf- oG,f-wef;-xm;-aom- vrf;rsm;
wkd;csJUjcif;- vk-yf-ief;-rsm;ukdvnf; wkd;wuf
rsm;jym;vmaom armfawmf-,m-Of-rsm;
arm-if;ES-ifrI tqifajy-ap&ef aqmif-&G-ufoGm;rnf-jz-pfonf}} [k azmfjy-cJhonf/
aumfrwDonf NyD;chJonfh 2013†14
b@mES - p f t wG i f ; ck H ; ausmf w H - w m;wnf-aqm-uf-jc-if;? vrf;rsm;wkd;csJUjc-if;?
jyKjy-if-xd-ef;-od-rf;-jcif; ponfhvk-yf-ief;-rsm;

twGuf usyf 38 'or 65 bDvsH-okH;pGJ-cJhNyD;
,refES-pf-b@m-aiG-vsm-xm;-cs-ufrSm usyf
bDvsH- 40 jz-pfonf/
,ck 2014‰15 b@mES-pf-twGif;
vrf;ab;-0J,m-&Sd-yvuf-azm-if;rsm; jyKjy-ifjc-if;? vrf;rsm;wkd;csJUjc-if;? vrf;rsm;udk jyKjy-iftqifh-jr§-ifh-wif-jc-if;-wkd-Ytygt0if a&ajrm-if;
zkH;rsm; jyKjy-if-jc-if;? topfjyK-vk-yf-jcif; ponf
wkdYudk tav;xm;-aqm-if-&G-uf-oGm;rnf-jz-pfaMumif; XmeuaMu-nm-onf/xkd-Ytjyif '*kHNrd-KUopf-ajrm-uf-ydk-if;-ESifh
awmif-ydk-if;-udk-quf-oG,f-xm;onfh jynfaxm-if-pk-vrf;r\ ta&SUbufum;-vrf;-rsm;
ukdvnf; jyKjy-if-aqm-if-&G-ufoGm;rnfjz-pfaMumif; azmfjy-yg-&Sdonf/
a&Bu;D a&-vQr-H a-I Mumifh a&ajrm-i;f r- sm; wk;d csUJ
jc-if;? a&pk-yf-puf-rsm;jz-ifh- a&-pk-yf-xk-wf-jc-if;?
a&okd-avS-mif-uef-rsm; wl;-azmf-okd-avS-mif-jc-if;
-wkd-Yukdyg jyKvk-yf-oGm;rnf-jz-pf-onf/,ck-b@m-E-pS f yxrav;vywf-twGi;f

NrdKUe,f-trsm;tjym;wG-if &efukefNrdKUawmf
pnfyifom,ma&;aumfrwDu vrf;jyK-jy-ifjc-if;?vrf;om;-wkd;csJUjc-if;? a&ajrm-if;-jyK-jy-if
&S-if;-vif;jc-if;-ESifh a&ajrm-if;zkH;rsm; jyKvk-yf-cJhaomfvnf; a&BuD;a&-vQH-rIrSm arQmfrS-ef;-xm;onfh-tqifhtxd avsmhus-oGm;jcif; r&SdbJ
rkd;rsm;pGm&Gm-oG-ef;-aom-aMumifh qifajc-zkH;
Nrd-KUe,f-tcsKdUwGif a&BuD; a&vQH-rIrsm;vnf;
jzpf-ay:-cJhNyD; vlae-xl-xyfaom awmifOuúv
- myrSm txif&mS ;qk;H om"u jzp- o
-f nf/okd-Yaomf NrdKUawmf-pnf-yif-om,m-a&;aumf-rwD-\xk-wf-jy-ef-cs-uft& a&BuD;a&-vQH
jz-pf-yGm;rI-avs-mhus-ap&ef NrdKUwG-if;-Nrd-KUe,fajcm- u f - c k - j z- p f o nf h ausmuf - w H - w m;?
vrf;rawmf? vom? qdyf-urf;? ykZG-ef-awm-ifESifh yef;bJ-wef;-Nrd-KUe,f-wdkYwGif NyD;cJhonfhZG-ef-vuwnf;u ppfwrf;-aum-uf,l-aeNyD;
a&Bu;D a&-vQrH I avsmeh nf;ap&ef aqmif-&-u
G -f
oGm;awm-hrnf-jz-pf-aMumif; Zlvkd-if-vaem-u-f
qk;H ywfu owif;xkw
- j-f ye- c-f o
-hJ nf/  g

Resource Management Officer (Vacancy # 140821)
The World Bank is seeking a Resource Management Officer to take the lead responsibility for overseeing the resource
management, administration, accounting, IT, and security management functions to support Myanmar’s growing program
and portfolio. The positions will be based in Yangon or Naypyitaw (depending on the business need). The incumbent will
work under the direct supervision of the Country Manager and the general direction the EAP Chief Administrative Officer
(based in Washington DC), and ensure that the RM unit provides professional, efficient and effective services in business
and resource planning, budgeting, works program planning, risk management and internal controls. The RM Officer will
contribute to the integration of the country and regional strategies with unit work plans, in close collaboration with the
country management team. The RM Officer will coach and mentor RM colleagues in the country offices on institutional
practices and policies and appropriate analytical methodologies and tools. The RM Officer will play a key role in the
evaluation of cost effectiveness and impact of the resource allocation decisions and work programs including identification
of cost drivers and alternative country business priorities. This is a locally- recruited position with a 3- year renewable term
appointment with extensive opportunity for career development
Summary of Roles and Responsibilities:
Financial Management of Country Office Expenses
• Responsible for effective financial management of the country offices expenses
• Business Planning and Indicators: Assists Country Office management in the formulation of staffing strategy and its
resource implication; Assists in planning of expenses for day to day running of the country offices; Contributes to the
development of indicators for the country office; May provide assistance in the country work program planning; In case
of country office relocation or renovation, plans for capital budget;
• Cost Analysis and Effectiveness: Compiles and analyzes performance measurement data at the country office level;
Measures cost effectiveness performance and proposes solutions to issues identified.
• Monitoring: Independently monitors and reviews budgets, external funding, chargeback, expenses, performance
indicators etc., identifying/resolving issues, and discussing them with country office management, working groups and
other RM staff; Ensures that unit has optimum cash balance to include funds management and cash flow projections;
Reviews accounting transactions, reconciliation reports, open-item reports, monthly accounting reports
Financial Accounting Controls and Fiduciary Responsibilities
• Supports internal controls framework of country offices financial transactions and business operations
• Within the SAP framework establishes and coordinates specification for and implements new or enhanced country office
specific reporting systems to meet management and Institutional requirements
• Works with Country Manager to ensure a strong control environment in the office, providing advice on control issues.
• Ensures that audit, quality assurance review and COSO recommendations are implemented.
Reporting, Communications and Liaison
• Proactively establishes and maintains interface with the client, internal and external. Participates in team meetings.
• Advises/liaises with staff in the country offices in order to improve knowledge and awareness with respect to budget
methodologies, policies, internal control policies and procedures;
• Administers country office RM policies and procedures including guidance, advice and interpretation, and recommends
solutions to managers
• Ensures compliance with specific institutional and regional guidelines through ongoing dissemination of information to
the administrative team and the staff of country offices
• Provides information and first level analysis to managers and RM Officers with respect to the management of resources
• Provides support to managers and staff in choosing, accessing and interpreting management reports available in SAP
and other information systems;
• Maintains consistency in the application of accounting rules and procedures, including safeguarding of cash and checks;
Team Lead Role
• Guides and supervises other RM and Administration staff on agreed processes, and coordinates the integration and
consolidation of country office inputs during planning and allocation exercises;
• Exercises significant Team leadership, encourages and promotes team spirit within the RM team and coaches junior RM
staff.
Selection Criteria:
• Education: A relevant Advanced Degree, preferably MA/MBA (e.g., Finance, Accounting, Business, Economics, etc.) OR
a relevant Bachelor’s Degree plus an internationally recognized professional accounting qualification (e.g., CPA, CA,
ACCA) OR completion of the RM Board-sponsored Supplementary Education Criteria Program (SEC).
• Minimum Years of Relevant Experience: 5 years experience either in Administration, Finance or Operations at the World
Bank, or in an international private or public sector setting
Details (vacancy #140821) are available in the World Bank Careers website:www.worldbank.org/careers. All applications
must be submitted through this website. The World Bank Group is committed to achieving diversity in terms of gender,
nationality, culture and educational background. Individuals with disabilities are equally encouraged to apply. Closing date
is August 13, 2014

[Hom0wD av,mOfuGif;
pDrHudef;aMumifh yJcl;NrdKUjyif
ajraps;rsm; qufwufae
wif&wemxGef;

yadanar.mcm@gmail.com

[Hom0wD Edkif-iH-wum-av,m-Of-uG-if;wnf-aqm-uf-rnfh- owif;-rsm;aMumifh
½kwf-jcnf; vltrsm;pd-wf-0if-pm;-vmonfh
yJcl;-Nrd-KUjy-if-ae-&mrsm;&Sd tdrf-jcH-ajraps;rsm;
onf wpfES-pf-eD;-yg;-Mum-jr-ifh-ae-ao;-onfhwdkif aps;rsm; qufvuf-jr-ifh-wuf-vs-uf&Sd-aMumif; tdrf-jcH-ajr-tusKd;aqm-if-rsm;u
ajym-onf/]]av-qd-yf-pD-rH-ud-ef;-owif;-aMumifh
NyD;cJhwJh-ESpf ESpf-v,f-avm-uf-wk-ef;u
avqd-y-ef m;u ajraps;awG odo-o
d m-omwuf-oGm;cJhw,f/ ckcsd-ef-xdvnf; yJcl;
-Nrd-KUjy-ifu ajraps;awGu qufwuf-aewk-ef;yJ/ yJcl;-Nrd-KUjy-ifu ajrawGudk 0,fcs-ifwJh-olvnf; rsm;aewk-ef;yJ}}[k r[m
yJ-cl;-ajr- td-rf-jcH-ajr- tusKd;aqm-if
refae*smOD;jr-ifhu ajymonf/
pD-rH-ud-ef;-rwdk-if-cifu wpf{uvQif
usyf-odef; 100 0ef;us-if-cefYom aygufaps;&Sd-aom-ajr-uG-ufrsm;rSm avqd-yfwnf-aqm-uf-rnf-qdk-onfh- owif;-rsm;
aMumifh usyfodef; axmif-ES-ifh-csDum jrifhwuf-oGm;cJh-aMumif; tdrf-jcH-ajr-tusKd;
aqm-if-rsm;u ajym-onf/]]av-qd-yf-pD-rH-ud-ef;-aMumifh yJcl;-Nrd-KUjy-ifuajrawG 0,f v d k - t m;- r sm;ovd k y J
&efuk-ef-•rEÅ-av; -tjr-ef-um;-vrf;-rab;
u ajruG-uf-awGvnf; 0,fvdk-tm;rsm;

[H-om-0wDavqdyfu
tcsuftcsmuswJh &efuk-efNrdKUukd-ajc-uk-yf,lNyD;
wnfaqm-uf-aewm-qdkawmh yJcl;eJY &efuk-efu
aemufydkif;rSmqdk&if
NyD; aps;wufvmw,f}}[k yJcl;-Nrd-KUcHtd-rf-jcH-ajr-tusKd;aqmif OD;atm-if-aqGu ajym-onf/
r[m-yJ-cl;-ajr- td-rf-jcH-ajr-tusKd;aqm-if
refae*sm OD;jr-ifhu ]]avqd-yf-em;u
ajraps;awG-avmuf wpf{uudk odef;axm-if-csD-aps;rjr-ifh-cJh-ayr,fh um;vrf;u
ajruG-uf-awGvnf; wpf{u odef;&Spf-&maus-mfavm-uftxd odod-om-om- aps;
wufvmw,f}}[k ajymonf/yJcl;-Nrd-KUcHrsm;yif 0,f,l&ef-pd-wf-r0ifpm;bJ ta&mif;-t0,fr&SdaomajruG-uf
rsm;rSm pDrH-ud-ef;-aMumifh 0,fol-tBud-KufawG-UcJhNyD; ajrwpf-uG-uf-vQif usyf odef;q,f-*Pef;rS &m*Pef;txd wufcJhaMumif; ¤if;uajym-onf/&ef-uk-ef-•yJcl; vrf;ydk-if;-Mum;&Sd-ajrrsm;
rSm avqd-yf-pD-rH-ud-ef;-aMumifh &efuk-efESifh yJcl;-wpf-quf-wnf;-jz-pf-vmNyD;
pD;yGm;a&;-taqm-uf-ttHkrsm;? [dkw,frsm;ESifh tjcm;taqmuf-ttHkrsm;
aqmuf-vk-yf-vm-Ekd-if-onfh-twGuf &if;ESD;

jr§-Kyf-ESH-onfh-oabm-jzifh 0,f,lMu-jc-if;
-jz-pf-aMumif; OD;atm-if-aqG-u ajymonf/yJ-cl;-Nrd-KUjy-if-buf-&Sd-ajrrsm; aps;tjrifhydk-if;-odkY OD;wnf-vs-uf-&Sd-aomfvnf; yJcl;
-Nrd-KUe,f-wG-if;-ajr-uG-ufrsm;rSm aps;ododom-om-rwufbJ 0,fa&m-if;-jyK-vk-yf-ol
rsm;vnf;r&Sd-aMumif; yJcl;-Nrd-KUe,f&Sd tdrfjcH-ajr-tusKd;aqm-if-rsm;u ajymonf/
]]yJcl;-Nrd-KUjy-if-ajr-uG-uf-awG-ukdyJ pdwf-0ifwpm;-vdk-uf-0,f-olawG&Sdayr,fh NrdKUwG-if;uajr-uG-uf-awG-udk-awmh vdkuf-0,f-wmrsKd; od-yf-r&Sd-ao;bl;}}[k -td-rf-jcH-ajr-tusKd;
aqmif OD;jr-ifh-uajym-onf/pD-rH-ud-ef;-rprD-rS pDrH-ud-ef;-pwif-aeonfh-tcsd-ef-xd- aps;rsm;jr-ifh-wuf-ae-ao;aMumif; tdrf-jcH-ajr-tusKd;aqm-ifrsm;u
ajymonf/]]tpdk;&u wpfay-ywf-vnf-ajr
aps;awG owfrS-wf-vdk-ufwJh-tcsdef wjcm;
ae&m-awGrSm ajruG-uf-ta&m-if;-t0,f
awG cPavmufat;oGm;wJh-tcsd-ef-rSmawmif yJcl;-[H-om-0wD-av-qd-yf-em;
u ajruG-uf-awGeJY &efuk-ef-•rEÅ-av;tjr-ef-vrf;-rSm-&SdwJh yJcl;eJY &efuk-efMum;u
ajruG-uf-awG-uawmh ta&mif;-t0,fquf-jz-pf-aew,f}}[k OD;atm-if-aqG-u
ajym-onf/&ef-uk-ef-•yJcl; vrf;rwpf-avQ-muf&Sd
&GmomBuD;? vSnf;ul;? tif;waumf-ESifh
tif;wdk-if-Nrd-KUe,fwdkY&Sd ajraps;rsm;rSm
vnf; ajrtae-txm;-ay:-rl-wnf
um ajraps; ES-pf-qcefY- jr-ifh-wuf-cJhaMumif; tdrf-jcH-ajr- tusKd;aqm-if-rsm;u
ajym-onf/]]Nrd-KUxJrSm&SdwJh ajraps;awG-u t&rf;jr-ifh-vmNyD; r0,fEkd-if-awm-hvdkY NrdKUjy-if
rSm ajruG-uf-awG-vdk-uf-0,f-vm-Muw,f/
vSnf;ul;? &GmomBuD;buf-wpf-avQ-mufajrawGvnf; aps;xyfwuf-Ekd-ifw,f/
ajruG-uf-aps;awGu rESpfuxuf 'DES-pf
rSm ydkydkNyD;wuf-vmMuwm rsm;vm
w,f}} [k OD;-&ef-atm-if-u ajym-onf/]][H-om-0wDavqdyfu tcsuftcsm
uswJh &efuk-ef-NrdKUukd- ajc-uk-yf,lNyD;
wnfaqm-uf-aewm-qdk-awmh yJcl;eJY
&efuk-efu aemufydkif;rSmqdk&if awmuf
avQmufqufoGm;EdkifNyD; tJ'D-ae-&m
Mum;u trSwf(2)eJY trSwf(3) tjrefvrf;-rBuD;awG-ay:-u ajraps;awGvnf;
aemufydkif;rSm xyfwufvm-Ekd-ifw,f/
tJ ' D - v rf ; - w pf - a vQ- m uf r S m td r f - & mpD-rH-ud-ef;awG xyfay:-vm-cJh-&ifvnf;
ajraps;awG xyfwufEdk-ifw,f}}[k
¤if;uajym-onf/[H-om-0wD-av-qd-yf-em;-&Sd- ajraps;
rsm;rSm wpf{uvQif usyf odef; 1ç000 rS
2ç000 txd &Sdonf/
&efuk-ef-•rEÅav; tjref-vrf;-wpfavQ-muf-&Sd- ajraps;rsm;rSm wpf{uvQif
usyf-odef; 500 rS 1ç000 cefYtxd-&Sd
NyD; yJcl;-Nrd-KUe,f-wG-if;-&Sd- ajraps;rsm;
\ umvaygufaps;rSm wpf{uvQif usy-f
odef; 150 rS 500 txd&Sdum aps;quf
wufEdkifaMumif; cefYrSef;Muonf/  g

pmwnf; rdkYrdkYaomf I mohthaw@gmail.com

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

vl
rI

o pHk v
&
0
if
b

tNidrf;pm;&J0efxrf; OD;azjrifhudk aetdrfrSm a&'D,dkem;axmifaeonfukd awGU&pOf/ "mwfyHk • ,k,k

tNidrf;pm;awG&JU rNidrf;Edkifao;wJh ausmwpfcif;pmae&m
ZGefyef;yGifh
zonpann08@gmail.com

tNidr- ;f p- m;-&w
-J yfM- u-yBf uD; OD;az-jr-ifh-twGuf a&'D,dk-tao;-av;-wpfvHk;eJY
caemfceJY-puf-bD;-a[m-if;-av;-wpf-pD;[m r&Sdrjz-pfwJh aeYpOf-oHk; vufpGJawG-yJ-jz-pf-ygw,f/ reufcif;-td-yf-&m-xwmeJY pufbD;-uav;-eif;NyD;
tdrf-em;u bk&m;-udkoGm;? tJ'Duae b0wl tNidrf;-pm;-ol-i,f-cs-if;awGpk-a0;&m vufzuf-&nf-qdk-if-udk-oGm;wwfNyD; nydkif;-rtd-yf-cif-rSm-awmh
a&'D,dk-uae- xk-wf-vT-ifhwJh acwf-a[m-if;eJY umvay: -aw;-oD-cs-if;awG&,f? urÇmhEdk-if-iH-toD;-oD;u aemuf-qkH;&owif;-awGudk em;axm-if&wm[m OD;az-jr-ifh&JU edpö-"l-0vI-yf-&Sm;rI-awGyJ jzpf-ygw,f/
touf 75 ESpf-&Sd-NyD-jz-pfwJh tNidrf;-pm;-&J-0efxrf; OD;az-jr-ifh-wdk-Y
rd-om;pk (ZeD;-onfeJY orD;tysK-dBuD;oHk-;a,muf)[m '*kHqd-yf-urf;
-Nrd-KUe,f&Sd tdrf-&m-wpf-ck-xJu av;xyf-wdk-uf-ajr-nD-xyf-cef;-udkiSm;-&rf;NyD; aexdk-if-vm-Muwm 10 ESpf-aus-mfNyD- jz-pf-ygw,f/
orD;okH;a,m-ufpvkH;u Adkvf-waxm-if-Nrd-KUe,f-xJrSm tyfcsK-yf-qdk-if-zG-ifhxm;NyD; yHkrS-ef-0if-aiG-&Sd-ol-awG-jz-pf-wm-rdkY aeYpOf-pm;a&;-aom-uf-a&;-twGuf
ylyif-p&m-r&Sd-ayr,fh OD;az-jrifh tjrJawm-ifh-wae-wJh- qE´-wpf-ck-uawmh
olYrd-om;-pk-twGuf vHkvHk-jcH-KjcH-K&Sdr,fh aep&m-wpf-ck- ydk-if-qdk-if-Edk-if-zdk-Yyg-yJ/OD;-az-jr-ifh[m touf 60 jynfhwJh 1999 ckES-pfrSm qdyf-urf;&J-wyf-zGJUuae wyfMu-yf-BuD;&m-xl;eJY tNidrf;-pm;,l-cJh-ygw,f/
tpdk;&0efxrf; b0rSmawmh aep&m-vdk-if;-cef;- &&Sd-cJhNyD;
a&? rD;twG-ufvnf; ay;aqm-if-p&m-rvdk-wJh-tcG-ifh-ta&;-awG[m
OD;az-jr-ifhvdk &&SdwJh-0ef-xrf;-vpmeJY rdom;-pk-&yf-wnf-zdk-Y cuf-cJwJhol-awG-twGuf rufavm-uf-p&m-awG-yJ- jz-pf-ygw,f/
'gayrJh ]b,f-t&mrS xm0&rwnf-jrJ-bl;} qdkwJh- qdk-½dk;pum;-vdk-ygyJ/
Xmeqdk-if-&m-uay;wJh aetd-rf-vdk-if;-cef;rSm ESpf-aygif; 40 eD;yg; aexdk-if-

cG-ifh-cJh&NyD; tNidrf;-pm;,l-vdkY aetd-rf-cef;- z,f-ay;-&awm-hr,fh-tcsd-ef-rSmawmh wjcm;tNidrf;-pm;-0ef-xrf;-awG-vdkyJ aep&m-jy-óem-aMumifh
OD;az-jr-ifh-wdk-Yrd-om;-pkrSm &wufayG-&yg-awmhw,f/ OD;az-jr-ifhvdk
vpmtvG-ef-enf;-yg;wJh tpdk;&0efxrf;-awmf-awmfrsm;rsm;[m
tdrf-ydk-if-0,f,l-Edk-if-zdkY a0;vdkY? vcw&dyf-&d-yf-wuf-vmaewJh
&efuk-ef-Nrd-KUay:u tdrf-cef;-awGrSm tdrf-iSm;-tae-eJY-awmif
ausmwpf-cif;-cs-zdkY&m tcufMuH-Kae-Mu-&wmyg/
tJ'D-tcsd-efrSm OD;az-jr-ifh-&JU-wpfv vpm[m usyf 3ç000
jzpfNyD; 0ifaiG-eJY-xG-ufaiG rrQwNyD; vpOfvHk;csm-ae-vnf-wJhb0rdkY vufxJrSm pkrd-aqm-if;-rd-aiGvnf; &Sdrae-ygbl;/
]]rdbtarG-tES-pf-&xm;-wJh-oleJY ausmaxm-uf-aem-uf-cH-&Sd-wJh-oluvGJ&if tpdk;&0efxrf;-awG[m tNidrf;-pm;,l-NyD;wJh-aemuf tdrf0,fEdkif-zdkY aeae-omom iSm;awm-if-rae-Edk-if-Mu-ygbl;/ uRef-awmfqdk yifpif
,lwm 15 ESpfausmfNyD? tdrf-rydk-if-ao;-ygbl;/ tckxd iSm;ae-&wk-ef;ygyJ}}vdkY &J0ef-xrf;-a[m-if;BuD;u cyfav;-av;BuD; qdkvdk-uf-yg-w,f/tpdk;&0ef-xrf;-awG[m yifpif,l-NyD;wmeJY aemuf-av;vtMumrSm
vdkif;-cef;-uae- z,f-ay;-&ygw,f/ OD;az-jrifhuawmh yifpif,lNyD;
av;vtMumrSm tdrf-iSm;-zdk-Y&m- tqif-rajy-Edk-if-ao;-wm-aMumifh
oabmaum-if;-wJh- txuf-t&m-&Sd-&JU-cG-ifh-jyK-cs-ufeJY vdkif;-cef;-rSmyJ
qufae-cG-ifh&cJhygw,f/ 'gayrJh 0efxrf;-td-rf-cef;-&&Sd-zdkY&m wef;pD-ae-olawG- trsm;tjym;&Sd-wm-aMumifh tNidrf;-pm;,lNyD; ESpf-ES-pf-tMum-rSm-awmh
vdkif;-cef;uae a&TUay;NyD; aps;EIef;-ouf-omwJh &efuk-efNrd-KUpG-ef-Nrd-KUe,f-wpf-ck-jz-pfwJh '*kHqd-yf-urf;rSm tdrf-cef;-iSm;-ae-cJh-yg-w,f/]]t-Nid-rf;-pm;-0efxrf; b,favm-ufrsm;rsm; aep&m-td-rf-tcuf-tcJjz-pf-Mu-vJ-qdkwm twdtus-rajym-Edk-if-ayr,fh awmfawmfrsm;rsm;u
uRef-awmf-wdkYvdk iSm;ae-Muw,f/ wdkYxufb0qdk;wJh olawG-awm-if&Sdao;w,f/ wcsKdUrsm; aep&m-rJhb0eJY aooGm;&Sm-w,f/ olwdkYb0rSm
tdrfav;wpfvHk;awmif rydkifoGm;&&Smbl;}}vdkY olwdk-YtNid-rf;-pm;-awG-&JU

b0udk OD;az-jr-ifhu ajymjy-yg-w,f/]]w-csK-dUtpdk;&0ef-xrf;-awGqdk tNidrf;-pm;,l-wmeJY aep&m-ae-&mr&Sd-vdkY olwdkYom;? orD;awGudk tJ'D-Xm-erSmyJ wm0ef-xrf;-aqm-ifcdkif;Muw,f/ tJ'Dtcg rdom;-pku tJ'D-vdk-if;-cef;-rSmyJ qufae-cG-ifh&awmh olwdk-YtwGuf aep&m-yl-p&m-rvdk-awmhbl;/ uRef-awm-hfrd-wf-aqGwcsKdU tJ'D-vdk-yJ- vk-yf-Mu-w,f}}vdkYvnf; OD;az-jr-ifhu ajymjy-yg-w,f/vG-ef-cJhwJh 13 ESpf? tdrf-iSm;-aeprSm ay;&wJh- wpf-vtd-rf-iSm;cu
usyf-wpf-aom-if;-atm-uf- jz-pf-ayr,fh vuf&Sd-csd-ef-rSm-awmh tqaygif;
rsm;pGm jr-ifh-wuf-vm-cJh-w,f-vdkYvnf; OD;az-jr-ifhu ajymygw,f/
yifpif-vpm-awGvnf; wdk;vmwm-rdkY usyfav;aom-if;-aus-mf &&Sd-vmcsd-efrSm tdrf-iSm;cuvnf; usyf-wpf-od-ef;-xd- wdk;vm-w,f-vdkYvnf;
cyfnnf;-nnf;- ajym-vdk-uf-ygw,f/ 'Dawmh olwdkYb0rSm udk,fydk-if-aep&mav; wpfck-ydk-if-qdk-if-zdkYu tdrf-ruf-wpf-ckvnf; jzpf-ae-qJ-ygyJ/
vHkavm-uf-wJh- yif-pif-vpm- r&&Sd-wJhtcg ...
tNidrf;-pm;-0ef-xrf;-awG-xJ-rSmrS OD;az-jrifhxuf ydkNyD;½k-ef;-uef-Mu-&
olawG trsm;BuD; &Sdae-yg-ao;w,f/ aep&mrJh ausmaxm-uf-aem-ufcH
r&SdwJh oufBuD;&G,f-tdk-awGudk vpOftaxm-uf-tyHh-ay;-aewJh
Social Team for the Aged vl-rI-tzGJUtpnf;rS tzGJU0if
rcifpdk;xG-#fu olwdk-YtzGJU tul-tnD-ay;-aewJh tbdk;tbGm;
42 OD;rSm wpf0uf-ausmf[m yifpif-pm;-awG-vdkY qdkyg-w,f/]]t-Nid-rf;-pm;-tbdk;tbGm;awG-xJ-rSmqdk ausmif;-q&m-r
awGeJY Xmeqdk-if-&mu 0efxrf;-a[m-if;-awG- yg-ygw,f/ [kdwk-ef;u
yifpif-vpmu b,favm-uf-rSr&bl;/ wcsKdUtNid-rf;-pm;-q&m-rawGqdk
oGm;Edkif-vm-Edk-if-wk-ef;-rdk-YvdkY tEdSyf-onf-vk-yf-pm;-Muw,f/ tv·cHNyD;
pm;-Mu-w,f}}vdkY ajymjy-yg-w,f/olY-&JU-vl-rI-tzGJUtpnf;[m tbdk;tbGm;wpfOD;udk aiGusyf
ESpf-aom-if;-pDeJY qef? qD? aq;0g;? tpm;tpm-awGudk vpOf

vlrIb0 35

www.mmtimes.com

v·-'g-ef;-ay;NyD; aep&m-r&SdwJh tbdk;tbGm;wcsKdUtwGuf
a&Tjy-nf-om-Nrd-KUe,frSm ajrae-&m-iSm;? tdrf-aqm-uf-ay;NyD; wcsKdUudk
ajrmuf-'*kH-bufrSm tdrf-iSm;xm;ay;ygw,f/ tpdk;&0efxrf;-awGtwGuf 0ifaiG-vkH-avm-uf-pGm -r&&Sd-wm[m t"dujy-óem-jz-pfNyD;
aep&m-r&Sd-wJh-aem-ufrSm b0a&SUa&;twGuf BudKwif-jy-if-qif-rIvnf;
rvkyf-Edk-if-awm-hbl;-vdkY rcifpdk;xG#fu axmuf-jy-ygw,f/
]]olwdk-Yyif-pif-pm;-jz-pf-wJhtcg olwdk-Yvuf-xJrSm bmrS-tcdk-if-trm-r&SdcJhbl;/ 0efxrf;-jz-pf-wk-ef;u aep&m-vkH-vkH-jcH-KjcH-K&Sd-cJh-ayr,fh toufBuD;vdkY
tNidrf;-pm;,l-wJhtcg aep&m-rJh-jz-pfoGm;w,f/ aep&m-wpf-ae-&m-twGuf
tqifajy-wJh-ae-&m-av;rSm cdkuyf-ae&w,f/ tJ'Dvdk 'ku©-a&m-ufwJh
vlawmf-awmfrsm;rsm; awGU&ygw,f}}vdkY qdkygw,f/
yifpif-vpm-awG- wdk;jr§-ifh-ay;ovdk 0efxrf;-awG-twGuf yHhydk;rIwcsKdUudk tpdk;&[m jyKvk-yf-cJh-ygw,f/ 1990 jynfh-ES-pf-0ef;-us-ifrSm
tpdk;&trIxrf;-rsm;twGuf '*kHNrd-KUopf-xJrSm ajruG-uf-awGudk rJEdI-ufcs-ay;-cJhNyD; 'DaeY-tcsd-efrSm '*HkNrd-KUopf[m tNidrf;-pm;-awG-trsm;qHk;
aexdk-if&m ae&m-wpf-ck-jz-pfovdk aiGaMu;-tqif-rajy-rI-aMumifh &&SdwJhajr-uG-ufudk jyef-vnf-a&m-if;-cs-cJh-&ol-awGvnf; trsm;tjym;ygyJ/
]]XmerSm wm0ef-xrf;-aqm-if-ae-wk-ef;u ajruG-uf-rJ-ayg-ufw,f/
aemuf aiGa&;-aMu;a&; tajctae-raum-if;-awmh ajruG-ufudk

tpdk;&0efxrf;-awG[m tNidrf;-pm;,l-NyD;wJh-aemuf
tdrf0,f-Edkif-zdkY aeae-omom iSm;awm-if-rae-Edk-ifMu-ygbl;/ uRef-awmfqdk yifpif,lwm 15 ESpfausmf
NyD? tdrf-rydk-if-ao;-ygbl;/ tckxd iSm;ae-&wk-ef;-ygyJ
jyef-a&m-if;-vdk-uf&w,f/ tJ'D-ajr-uG-uf-ay:rSm tdrf-vnf;- raqm-ufEdk-if-bl;-av}}vdkY OD;az-jr-ifhu ajymygw,f/
'Dbuf-ac-wfrSm wufvm-wJh-tpdk;&opf[m tNidrf;-pm;,l-xm;-wJhtpdk;&0ef-xrf;awG &ifqdk-if-MuH-KawGUae&wJh aep&m-tcuftcJudk
tultnD-ay;-Edk-if-r,fh- enf;-vrf;awG &SmazG-ae-yHk-&ygw,f/ jynf-e,ftpdk;&awG[m tdrf-&m-rydk-if-qdk-ifwJh yifpif-pm;-awGudk pm&if;aum-uf
,l-r,f-vdkY or®w½Hk;0ef-BuD;jz-pfwJh OD;pdk;odrf;[m NyD;cJhwJharv xJrSm jref-rm-wdk-if;-(rf)udk ajymMum;cJh-ygw,f/
]]pm&if;aumuf,l-rI-NyD;wJhtcg NrdKUe,f-zGH-UNzd-K;rI-tpD-tpOf-eJYtnD
taumif;-qHk;&v'fudk &SmazG-oGm;r,f}}vdkY OD;pdk;od-rf;u ajymcJh-yg-w,f/um-uG,f-a&;-0ef-BuD;XmerS 'kwd,0ef-BuD;Adk-vf-csK-yf-aus-mfñG-efYu
ppfrI-xrf;-tNid-rf;-pm;-rsm;twGuf wyfrawmf-taxG-axG-oufom
acsmif-csd-a&;-&ef-ykH-aiG- bD-vsHcsD-tokH;jyKNyD; ppfrI-xrf;-a[m-if;td-rf-&m-rsm; wnf-aqm-uf-oGm;r,f-vdkY Zlvdk-ifv 28 &ufaeYu
trsKd;om;-vT-wf-awmfrSm ajymMum;cJh-ygw,f/
oufjy-nfh-Ekwf-xG-uf-cG-ifh-&ol-ppf-rI-xrf;rsm;&JU qkaMu;-aiGrSm
wpfOD;-vQif usyf 55 odef;-aus-mfcefY-jz-pfNyD; tJ'D-qk-aMu;-aiGawGudk
ckESd-rfum ppfrI-xrf;-a[m-if;-td-rf-&mrsm; wnfaqm-uf-oGm;r,f-vdkYvnf;
ajymMum;cJh-ygw,f/ tdrf-&m-wpf-vHk;twGuf usyf-od-ef;-wpf-&m-EI-ef;eJY
aqmuf-vk-yf-ygu wpfES-pf-twG-if;- Ekwf-xG-ufol 1ç123 OD;cefY-twGuf
usyf-bDvsH 50 ausmf? usyf-odef; 120 EIef;eJY aqmuf-vk-yf-ygu
usyfodef; 72 bDvsHaus-mfwdkYudk tukef-tus-cH-okH;pGJ-&rSm-jz-pf-w,f-

vdkYvnf; Adkvf-csK-yf-aus-mfñG-efYu ajymMum;chJ-ygw,f/ 2003 ckES-pfrS
2012 ckES-pf-twGif; touf 60 jynfh- Ekwf-xG-uf-cG-ifh&&Sd-ol-ppf-rI-xrf;ta&-twG-ufrSm wpfES-pf-vQif ysrf;rQ 1ç123 OD;&Sdw,f-vdkYvnf;
qdkcJh-ygw,f/
'Dtd-rf-&m-pD-rH-ud-ef;om taumif-txnf-ay:-vm-r,f-qdk&if
ppfrI-xrf;-a[m-if;-twGuf wpfpHkw&m-tqif-ajy-oGm;Edk-ifayr,fh
wpfEdkif-iHvHk; twdkif;-twm-eJY-&Sd-ae-ao;wJh ppfrI-xrf;a[m-if;
-r[k-wf-wJh- tpdk;&0ef-xrf;-awG-twG-uf-uawmh aep&m-tcuf-tcJ
-awG- MuH-Kae-&OD;-rSm-yJ- jz-pf-ygw,f/
wpfyg;ol-tay: -tm;-udk;ae-xdk-if-Mu-&jcif; ...
tqdk;0g;qHk;tajc-taeudk &ifqdk-if-Mu&wJh yifpif-pm;-awG-uawmh
&yfuG-uf-&JU-tapm-ifh-ta&S-mufeJY &&mae-&m-av;rSmjzpfovdk aexdk-ifMu&NyD; wcsKdUuawmh tjrJvdk-vdk- jy-nfh-us-yf-ae-wwfwJh &dyf-om-awGrSm
oGm;a&muf-ae-xdk-if-Mu-&ygw,f/
touf 80 &SdNyD-jz-pfwJh tbOD;apmvSuawmh vGef-cJh-wJh-ES-pf20
wkef;u ukef-oG,f-a&;-0ef-BuD;Xmeuae yifpif,l-cJh-csd-efrSm olY&JU0efxrf;wef;vsm;u tdrf-cef;-av;udk jyef-tyf-cJh-&ygw,f/ tJ'D-tcsd-ef
rSm ZeD;onfuvnf; uG,fvG-ef-oGm;NyD-jz-pfNyD; om;wpf-OD;uvnf;
tquftoG,f-rvk-yf-wm-aMumifh om;ozG,f-&if;-ESD;aewJh tod
wpf-a,m-uf&JU vdIif-Nrd-KUe,fu tdrf-av;-rSm -ac-wå-ae-cG-ifh-&cJhNyD;
aeYpOf-0rf;-a&;udkawmh olYyif-pif-vpm-av;eJY ajz&S-if;-cJh-ygw,f/
aemuf-ydk-if;rSm olYudk- ac-wåae-cG-ifh-jyK-cJhwJh tdrf-ydk-if-&S-ifuvnf;
rajyvnf-awm-hwm-aMumifh tdrf-a&m-if;-zdkY pDpOf-wJhtcg aiGydk-aiG-vQHr&SdwJh yifpifpm;tb OD;apm-vS[m obm0w&m;-&d-yf-omudk
a&muf-oGm;cJh-ygw,f/ ]]'DrSm-ae&wm raysmfbl;}}vdkY
tbOD;apm-vSu nnf;&Sm-yg-w,f/oef-vs-if-Nrd-KUe,f-rSm-wnf-&SdwJh obm0w&m;-&d-yf-omudk q&mawmf
OD;Owå-rom&u 2008 ckES-pfrSm wnfaxm-if-cJh-ygw,f/ 10 {uausmf
wJh ajrae-&mrSm tbdk;? tbGm; 1ç800 cefYeJY oHCm-eJY-oD-v&Sif 300
eD;yg;[m aexdk-if-zdk-Yaqm-uf-vk-yf-xm;wJh taqmifeJY vkH;csif; 30
eD;yg;rSm usyf-od-yfpGm aexdk-if-&yg-w,f/
touf 64 ESpft&G,f tNidrf;-pm;-aus-mif;-q&mr a':vS-vScif
uawmh vGef-cJhwJh 14 ESpfu cifyG-ef;-onf-qHk;yg;-oGm;wJh-aem-uf-ydkif;
usef-&pf-cJhwJh olYorD;-av;-eJYtwl tdrf-iSm;-NyD;quf-ae-Mu-ayr,fh
bPfrSm- tvk-yf-vk-yf-wJh- orD;-jz-pf-ol-&JU-wpf-v0ifaiG ESpf-od-ef;?
teD;ywf-0ef;-us-ifu rlvwef;-uav;-awGudk pmjy-ay;-wJh-olY-0if-aiG[m
wpfv wpf-od-ef;-ES-pf-aom-if;-jz-pf-vmwJh tdrf-iSm;cudk qufNyD;
awm-ifh-rcH-Edk-if-awmhygbl;/ 'gaMumifh olwdk-Yom;-trd[m iSm;ae-wJh
,k-ZeO,sm-Of-Nrd-KUawmf-xJuae omau-wNrd-KUe,f-xJu wlrjz-pfol-ae-td-rfudk ajymif;-a&TUNyD;ae-xdk-if-zdkY jzpf-vmygawmhw,f/
]]tpdk;&0ef-xrf;-awG-xJrSm tcGifh-ta&;-enf;qkH;u ausmif;q&m?
q&mrawGyg/ olwdk-YawGqdk vkyf-ouf-wpf-avQ-mufrSm aetd-rf-vdkif;cef;
vdk aep&m-r&cJh-Mu-&Sm-bl;}}vdkY a':vS-vS-cif-u ajym-ygw,f/
]]uRefr ausmif;-q&mr vkyf-ouf-ES-pf-aygif; 40 eD;yg;-vk-yf-cJh-ygw,f/
ajrBuD;qdk-vdkY vufwpf-qk-yf-pm-awmif rydkif-cJh-ygbl;/ a&Tawm-ifrSm tdrfwpf-vkH; &Sd-ayr,fh a,musf-m;vk-yfol rusef;-rm-wJh-twG-uf-aMumifh tdrf-udka&m-if;-vdk-uf-&w,f}}vdkYvnf; a':vS-vS-cifu ajymyg-w,f/vwf-wavmrSm ausmcif;-p&m-ae-&m-udk- ajz-&S-if;-vdk-uf-Edk-if-ayr,fh
olwpfyg;-td-rfrSm vlydk-ES-pf-a,muf a&&S-nf-ae-oGm;zdk-Y roifh-awmf-wmaMumifh olYorD;av; olYtpf-r0rf;-uGJ-td-rfrSm tajcus-oGm;NyD-qdk&if

aemuf-ydk-if;rSm olYudk- ac-wÅ-ae-cG-ifhjyK-cJhwJh tdrf-ydk-if-&S-ifuvnf;
rajyvnf-awm-hwm-aMumifh
tdrf-a&m-if;-zdkY pDpOf-wJhtcg
aiGydk-aiG-vQH- r&SdwJh
yifpifpm;tb OD;apm-vS[m
obm0w&m;-&d-yf-omudk
a&muf-oGm;cJh-ygw,f ...

tNidrf;pm;&J0efxrf; OD;azjrihf/ "mwfyHk • ,k,k

oluawmh w&m;&d-yf-omrSm oGm;aer,f-vdkY qdkygw,f/
udk,fydk-if-ae-p&m-av;-ydk-if-qdk-if-vm-wJh-wpf-aeY-rSm-awmh a':vS-vScif
wdkYom;-trdawG ESpf-a,m-uftwl jyef-NyD;ae-Edk-if-Mu-rSm-jz-pf-ygw,f/
'gayrJh tJ'D-aeYu b,faeY-jz-pf-rvJ-qdk-wm-awmh b,fol-rSao-ao-csm-csm-rajym-Edk-if-Mu-ao;-ygbl;/  g

36  ThePulse

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

AdkvfcsKyfZmwfum;twGuf o½kyfaqmifa&G;cs,frIjyKvkyfcJhpOfu/ "mwfyHk • AdkvfcsKyf½kyf&Sif

AdkvfcsKyf½kyf&Sifudk jynfwGif;ynm&Sifrsm;eJY
pufwifbmvwGif; pwif ½kduful;oGm;rnf
ZGef-yef;-yG-ifh

zonpann08@gmail.com

2015 ckES-pfrSm usa&m-ufr,fh jref-rmh-vG-wf-vyf-a&;acg-if;-aqmif Adkvf-csK-yf-atm-if-qef;-&JU-arG;aeYESpf 100 jynfhtrD tw¬KyÜwåd-½k-yf-&Sif ½dkuf-ul;-zdk-Y
aqG;aEG;wdk-if-yif-vm-cJhwm okH;ESpf-eD;-yg;-Mum-jr-ifh-vmcJh-ygNyD/ 'Dum-vtawm-twG-if;rSm ½kyf-&S-if-½dk-uf-ul;a&;-eJY-ywf-oufNyD; wdus-a&-&m-wJh-tajz-wpfck
xGufrvm-cJh-wm-aMumifh y&dowf-awG-&JU- rcs-ifh-r&Jjz-pfoH? a0zef-oHawG xGufvmcJh-NyD;wJh-aem-ufrSm
½kyf-&S-if-jz-pf-ajrmufa&;aumf-rwD-tzGJU0if-awG[m
½kyf-&S-ifudk 'DES-pf- puf-wif-bm-vrS-pwifum
jynf-wG-if;-ynm-&S-if-rsm;eJY- ½kd-uf-ul;NyD; qufwifeJY
½kyf-&S-if-pDpOf wifqufwJh vuf&m-'D-Zdkif; (production
design) awGudkawmh Ekdif-iH-wum-qDuae
tultnD,l-zdkY qkH;jzwf-cs-uf-cs-vdk-uf-NyD-jz-pf-ygw,f/
]]Mo*k-wfv 3 &ufaeYnu uRef-awmf-wdkYawG
tpnf;ta0;-vk-yf-Mu-ygw,f/ uRef-awmf-wdk-Yudk,f-wdkif
qkH;jzwf-cs-uf-wpf-ck- cs-vdk-ufw,f/ 'D½k-yf-&S-ifudk
uRefawmf-wdk-Yudk,f-wdk-ifyJ ½kduf-ul;-awmhr,f/ 'gayrJh
uRef-awmf-wdkYrSm tBuD;qkH;tcuftcJ-wpf-ck- &Sdw,f/
½kyf-&S-if-xJrSm Adkvf-csK-yf[m jref-rm-jy-nf-xJ-rSm-yJ-ae-wm
-r[k-wfbJ *syef? w½kwf? tdEd´,? oD&dvuFmeJY
t*Fvef-awGudk oGm;cJhw,f/ tJ'D-tcef;-awGu
½kyf&S-if-xJrSm ta&;BuD;wJh-tcef;-awG-jz-pf-wJh-twGuf
xnfhrjy-vdkY r&bl;/ xnfhjy-&r,f-qdk-wmeJY wpfqufwnf;rSm Edkif-iH-wum-rSm-&SdwJh ½kyf-&S-if-ynm-&S-if-awGeJY
vufwGJ-&awmhr,f/ tdE´d,? *syefeJY t*Fvef-wdkYrSm
½kduf-ul;&if olwkd-YeJY- ao-csm-ayg-uf-csd-wf-qufNyD;
tultnD,l&rSm jzpf-yg-w,f}}vdkY Adkvf-csK-yf-½k-yf-&S-ifjz-pf-ajrm-uf-a&;-aumf-rwD-tzGJU0if-wpfOD; jzpfwJh
OD;Zm-*emu ajymyg-w,f/½k-yf-&S-ifudk jref-rm-'g-½kd-uf-wm-awG-jz-pfwJh armif-rsK-d;
rif;? 0dkif;eJY rif;xif-udk-udkBuD;wdkYu OD;-aqm-if-½kd-uf-ul;
-Mu-rSm-jz-pfNyD; a0VKausmf? t½kdif;? Zm*emeJY 'g½dk-ufwm
tdtd-cdkif pwJh usef-Adk-vf-csK-yf-½k-yf-&S-if-jz-pf-ajrm-uf-a&;tzGJU0if-awG[m aemuf-uG,fuae vdktyf-wmudk
yHhydk;ay;-MurSm jzpf-ygw,f/
Zmwf-ñT-ef;eJY ½dkuf-ul;-a&;-twG-ufudk jynf-wG-if;tEk-ynm-&S-if-awGu OD;aqm-if-wm-0ef,l-oGm;rSm
-jz-pfNyD;? toH? wnf;jzwf? qufwifeJY

0wfpkH-'D-Zdk-if;-pwm-awGudk jynf-yrS-ynm-&S-if-awG-&JU-tultnDudk &,loGm;rSm-jz-pf-ygw,f/ 20th Century Fox
tar&d-uef-½k-yf-&S-if-pwl-'D,dku production design
eJY art design udk wm0ef,l-rSm-jz-pfNyD;? Mashita
and Aida ukrÜ-PDu 0wfpkHeJY qufwif-twGuf
tultnD-ay;-zdkY uwday;-NyD;NyD-vdkY od&yg-w,f/½k-yf-&S-if-twGuf cefYrS-ef;-uk-ef-us-p&d-wf-udk-awmh
jref-rm-us-yfaiG odef;-ayg-if;-ig;-aomif;cefYvdkY
OD;Zm-*emu qdkygw,f/ ]]uRef-awmf-wdk-YtwGuf
ydkuf-qHuvnf; t"dutcuf-tcJyJ/ ½kyf-&S-if-twGuf
uRef-awmf-wdkYwpfawG awmfawmfav; pOf;pm;-cJh-Mu
w,f/ uRef-awmf-wdk-Yvuf-xJrSm ydkufqH r&SdwJh-twGuf
b,f[m-yJ-pOf;-pm;? pOf;pm; ydwfoGm;w,f/ ydkuf-qH&Edk-if-r,fh-enf;-vrf;-udk- &Sm-ae&if Zmwf-um;vnf;
½dkuf-jz-pf-awmhrSm r[kwfbl;/ 'gaMumifh ydkuf-qH-0ifEdk-if-r,fh-enf;-vrf;udk wjcm;vSnfh-pOf;-pm;-Mu-nfh-wJhtcg
uRef-awmf-wdkYwpfawG udk,fhydk-uf-qH-eJYudk,f t&ifqkH;
½kd-uf-jyNyD; NyD;oavmufudk wpfEdk-if-iHvkH;udk tcrJh
jy-Mu-nfh-zdkY qkH;jzwf-cJhw,f/ uRef-awmf-wdkYwpfawG

ordk-if;-aMum-if;-wpf-avQmufrSm Adkvf-csK-yf-atm-if-qef;vdk-yk-*¾d-KvfBuD;&JU tw¬KyÜwåd-½k-yf-&S-ifudk wpfEdk-if-iH-vkH;
yg-0if-xm;-wJh-twGuf tcrJhjy-orSmyJ/ 'gaMumifh
ukd,fhydk-uf-qH-udk,f-xnfhNyD; t&ifp½kd-uf-r,f}}vdkY
OD;Zm-*emu ajymyg-w,f/Adk-vf-csK-yf-atm-ifqef; Zmwf-½k-yf-udk- yD-jy-ifpGm o½kyfaqm-if-Edk-if-zdkY atmif-qef;-ae-&mrSm o½kyf-aqm-ifr,fh
ausmfaus-mfrsKd;udk ppfoifwef; wufa&m-uf-apNyD;
a':cif-Mu-nf-ae-&mrSm o½kyf-aqm-ifr,fh rZmjc-nfvif;-udkvnf; olem-jyK-oifwef; wufa&m-uf-ap-yg
w,f/ olwdk-YES-pf-OD;pvkH;u o½kyf-aqm-ifzdk-YtwGuf
&ufydk-if;-twGif; e,fuae a&muf-&Sd-vm-awm-hrSm
-jz-pf-ygw,f/
]]udk,fh-ydk-uf-qHeJY udk,ft&if-½kd-ufNyD; ½kduf-xm;oavmuf csjyr,f/ 'gayrJh taumif;qkH; ½dkufjy
r,f/ y&dowf-awG-udkvnf; yGifh-yG-ifh-vif;vif;
ajymr,f uRef-awmf-wdk-YrSm -quf-½dk-uf-zdkY aiGr&Sd-awm-h
bl;-vdkY/ y&dowf-xJu xnfh0if-cs-if-wJh-ol-ay:-&if-awmh
Zmwf-um;udk quf½kd-uf-rSm-jz-pfNyD;? ray:&if-awmh

Edkif-iH-wum&JU tultnD-&vdk-Y&Sd&if 'D½k-yf-&S-ifu ydkNyD; aum-if;-rvm;-qdkNyD;
pOf;pm;-cJh-wm-&Sd-ygw,f/ tJ'g-aMumifh uRef-rwdkY aESmifh-aES;oGm;wmyg
wu,f tvk-yf-vk-yf-ae-wm-yg-qdk-wm-udk- cs-jyNyD;
&efykHaiG-&Sm-zdkY qkH;jzwf-cJh-w,f}}vdkYvnf; OD;Zm*emu
ajymyg-w,f/Adk-vf-csK-yf-½k-yf-&S-if-twGuf vuf&Sd-xd-&&Sd-xm;-wJh&ef-yHk-aiG-awG-&Sd-ayr,fh Zmwf-um;-½dk-uf-ul;-zdk-YtwGuf
rsm;pGmvdk-tyf-ae-ao;-wm -jz-pf-ygw,f/ 'gaMumifh
vkHavm-uf-wJh-&ef-ykH-aiG&NyD;rS usef-wJh-cuf-cJNyD; ukefusp&d-wf-rsm;Ekd-if-r,fh- tydk-if;-awGudk qufvuf-½kd-uf-ul;oGm;r,f-vdkYvnf; qdkygw,f/ vmr,fh-Mo-*k-wfv 9
&ufaeYrSm Zmwf-ñT-ef;-&JU-b,f-tcef;udk t&ifqkH;
p½kd-uf-ul;-rvJ-qdk-wmudk pOf;pm;-Mu-NyD;wmeJY
½kduful;-rI-pwif-awmhrSm jzpf-w,f-vdkYvnf; olu
qdkyg-ao;w,f/
]]aemuf-qkH;ydwf One More azmif-a';-&S-if;vdk
vlwpfOD; usyf 1ç000 xnfh0if-wJh-enf;eJY &Smwm-yJjz-pf-jzpf vkyf-zdk-YpOf;-pm;-xm;w,f/ uRef-awmf-wdk-Y

uRef-awmf-wdkY csdwf-quf-xm;wJh Ekdif-iH-wumutzGJU
awG-qDu aiGacs;NyD; quf½kd-ufr,f/ r&&if
bPfawG-qDu acs;r,f/ bPfawG-udkvnf;
uRefawmf-wkdY vdkuf-ajym-NyD;ae-ygNyD/ tJ'D-vdk-aiGacs;NyD;
½dkuf-r,f-qdk-&if-awmh uRef-awmf-wdkY 'D½k-yf-&S-ifudk pD;yGm;
jz-pf-½dk-uf-ul;-&yg-awmhr,f/ tcrJhjy-vdkY rjzpf-awmhbl;/
pD;yGm;jzpf jy&awm-hr,f}}vdkY olu ajymyg-w,f/ckvdk aiGaMu;-tus-yf-twnf;eJY MuHKoGm;wmu
vnf; jyif-opfeJY uae'gu ½kyf-&S-if-xk-wf-vk-yf-ol-awGeJY
oabmxm; rwdkuf-qdk-if-&muae jzpf-vm-cJh-wm-jz-pfygw,f/ Edkif-iH-wum-xk-yf-vk-yf-ol-awGu Zmwf-ñT-ef;udk
ordkif;-tae-eJY-r[k-wfbJ ½kyf-&S-if-qefqef ajymif;-cs-ifwm-aMumifh vufwGJ-jzK-wf-zdkY qkH;jzwf-vdk-uf-wJh-twGuf
olwdk-YqDuvnf; aiGaMu;-tul-tnD- r&awm-hbl;-vdkY
OD;Zm-*emu qdkygw,f/
]]olwdkYu vkyf-MuH-Zm-wfawG xnfhcdk-if;w,f/

½kyf-&S-if-jz-pf-atmif wu,fhtppf-r[k-wf-wm-awG-xnfhcdk-if;w,f/ uRef-awmf-wdkYu 'gudk vufrcH-Edk-ifbl;/
ordkif;-twdk-if;yJ ½dkuf-cs-ifw,f/ tJ'D-vdk-vk-yf-cJh&if
vnf; ½kyf-&S-ifNyD;&if uRef-awmf-wdkYudk y&dowf-awGu
0dkif;-qJ-Mur,f/ Edkif-iHjcm;u y&dowf-awG-uawmh
'gudk- ½k-yf-&S-if-tjz-pf-cH-pm;NyD; Munfh-Mu-ayr,fh
uRefawmf-wkd-YtwG-uf-awmh Adkvf-csK-yf-ezl;udk aoewfeJYawhwJh vkyf-MuH-Zm-wf-rsK-d;uawmh t"dyÜm,f-r&Sd-vdkY
Zmwf-ñT-ef;udk jyif-vnf;-rjy-if-Edk-ifbl;/ 'gaMumifh
olwdkYeJY vufwGJ-vk-yf-vdk-Yr&wm}}vdkY oluajymyg-w,f/'D-vdk-qHk;jz-wf-cs-ufudk Adkvf-csK-yf-&JU-orD;-jz-pfol
a':atm-if-qef;-pk-Mu-nfuvnf; vufcH-cJh-ygw,f/
]]Edkif-iH-wum&JU tultnD-&vdk-Y&Sd&if 'D½k-yf-&S-ifu ydkNyD;
aum-if;-rvm;-qdkNyD; pOf;pm;-cJh-wm-&Sd-ygw,f/ tJ'gaMumifh uRef-rwdkY aESmifh-aES;oGm;wmyg/ jynf-ytultnD-awGudk uRef-rwdk-Y&zdkY BudK;pm;-wJh-tcgrSm ulnDcs-if- wJh-olawG trsm;BuD;awGUcJhw,f/ 'gayrJh
uRefrwdkYeJY tjrif-cs-if;u rwlMubl;/ uRef-rwdkYu
Adkvf-csK-yf-½k-yf-&S-ifudk ordkif;-tae-eJY- jr-ifw,f/ 'gayrJh
Edkif-iH-wumu ½kyf-&S-if-ynm-&S-if-awGu ½kyf-&S-if-taeeJYyJ
jrifw,f/ 'gaMumifh uRef-rwdk-Y½k-yf-&S-if-tzGJUu owdå&Sd-&Sd
eJY udk,fwwf-Edk-if-oavmuf taumif;-qkH;jz-pf-atmif
udk,fh[m-udk,fyJ ½kduf-r,f-vdkY qkH;jzwf-cs-uf-cs-cJh-w,f}}
vdkY Zlvdk-if-vtwG-if;u yckuúLrSm usif;-ycJhwJh vlxktpnf;-ta0;rSm a':atm-if-qef;-pk-Mu-nfu y&dowfwpf-OD;&JU ½kyf&SifZmwfum;eJYywfoufwJh ar;cG-ef;udk
jyef-ajz-Mum;ay;-cJh-ygw,f/
½kyf-&S-if-twGuf Zmwf-ñT-ef;udk 'g½kd-ufwm OD;Mu-nfpdk;xG-ef;eJY pma&;q&m cspf-OD;-ndK-wdk-Y a&;-om;-ay;xm;
NyD; olYtae-eJY-omqkd Zmwf&JU tcufqkH;tcef;-jz-pfNyD;
wpfEdk-if-iHvkH; rsuf-&nf-us&wJh Adkvf-csK-yf-vk-yf-MuH-cH-&wJhtcef;-udk-awmh pwif½kd-uf-ul;-rSm-r[k-wfbJ Zmwf-um;&JU-tptzG-ifhudk ayghayg-hyg;-yg; -ays-mfays-mf&T-if-&T-if-jz-pf
r,fh Adkvf-csK-yf-td-rf-axm-if-jyK-wJhtcef; (odkY) rdef;-r
awm-if;-wJh-tcef;-rsKd;om ½kduf-cs-if-w,f-vdkYvnf; OD;Zm*emu ajymyg-w,f/]]Ad-kvf-csK-yf-vk-yf-MuH-wJh-tcef;qdk vlawG- pd-wf-aomu
a&mufr,f? yifyef;r,f/ Adkvf-csK-yf- rd-ef;-rawm-if;wJh
tcef;qdk iSuf-ays-mawm-if;-BuD;&G-ufNyD; ]uRef-awmfrd-ef;-rvm-awm-if;-wm-AsK-dU}vdk-YatmfNyD; tdrf-xJ-0ifoGm;wJh
pmrsufESm 39 odkY 

37

www.mmtimes.com

qefcgwif a&G;uwnf;u
tvSr,fawGeJY pmcsKyfcsKyfqdk xm;wJh
rpö jrefrmtifwmae&Sife,f NydKifyGJ
cspfqk

suwai.chit@gmail.com

Edik i-f w
-H um-tvSr- ,fy- a-JG wGqD jref-rm-tvSr,fawG oGm;NydKif-Mu-wJh- tavh-tx
ac-wf-pm;-vm-wm-eJYtrQ jynf-wG-if;-rSmvnf;
tvSr,f-Nyd-KifyGJawG rsm;pGm-us-if;-yvm-Muygw,f/ tJ'D-xJ-uwpf-yGJ-uawmh rpöjr-ef-rmtif-wm-ae-&S-if-e,f-Nyd-Kif-yGJBuD;yJ jzpf-ygw,f/
tEkynm-e,f-y,frSm &yfwnf-ae-Ekd-if-Mu-NyDjz-pfwJh eef;cif-aZ,smeJY *kPf-&nf-at;-ausmf
wdkYvdk tvSr,f-awGudk 'DNyd-Kif-yGJBuD;uae
arG;xkwf-ay;-cJhovdk 2014 ckES-pf-Nyd-Kif-yGJtwG-u-u
f v
kd nf; avQmuf-xm;ol 100 eD;yg;urS qefcgwif-ta,muf 20 udk a&G;cs,fvdk-uf-NyD-jz-pf-ygw,f/
'DNyd-Kif-yGJBuD;udk jref-rm-Ekd-if-iH-c&D;-oGm;vk-yfief;-tzGJUcsK-yf(MTF)u BuD;r·;us-if;-yjc-if;
-jz-pfNyD; aemuf-qHk;a&G;cs,f-yGJ-BuD;udk-awmh
Mo*k-wfv 17 &ufaeYrSm trsKd;om;-Zm-wf-½Hk
rSm usif;-yoGm;rSm-jz-pf-ygw,f/ NydKif-yGJrSm
o&zlaqm-if;-Edk-if-ol[m Ekd0if-bm-vtwGif;
*syef-Ekd-if-iHrSm jyKvk-yfr,fh rpötif-wm-ae&S-if-

zdvpf-ydk-if-ol-tvSr,f
Miss Bea Santiago

uvnf; 'DvtwG-if;-rSmyJ
jref-rm-Edk-if-iH-udk- vm-a&m-ufNyD;
qk&&SdwJh jrefrmudk,fpm;jyK
tvSr,fudk

e,f-yGJBuD;rSm Ekdif-iH-hudk,f-pm;-jyKNyD; oGm;a&muf
,S-Of-Nyd-Kif-&rSm -jz-pf-yg-w,f/a&G;cs,f-xm;-wJh-qef-cgwif tvSr,f
ta,muf 20 twGuf vdktyf-wJh-oif-Mum;
rI-awGudk Talents & Models rS rwifrdk;vG-if
u avhus-if-hoif-Mum;ay;-oGm;rSm-jz-pf-yg
w,f/ rpötif-wm-ae-&S-ife,f 2013 qkudk&&Sd-xm;wJh zdvpf-ydk-if-ol-tvSr,f Miss
Bea Santiago uvnf; 'DvtwG-if;-rSmyJ
jref-rm-Edk-if-iH-udk- vm-a&m-ufNyD; qk&&Sd-wJhjr-ef-rm-udk,f-pm;-jyK-tvS-r,fudk olY&JU-Nyd-Kif-yGJ0if-tawGUtMuH-KawG a0rQNyD; vdktyf-wJhtMuH-ay;-wm-rsKd;awG jyKvk-yf-oGm;r,f-vdk-Y
od-&ygw,f/
-qef-cgwif-a&G;cs,f-xm;-wJh ta,m-uf
20 eJY MTF wdk-Y pm-csK-yf-csK-yf-qdk-xm;NyD; NydKif-yGJ
rSm xdyf-qHk;tqifh-(3)txd- a&G;cs,f-cH-&yg
u toif;eJY wpfES-pf-wm-0ef-xrf;-aqm-if&ef?
tEkynm-aqm-if-&G-uf-rI-awGxJu 0ifaiG 20
&mcdk-if-EI-ef;-udk- ay;-aqm-if&efpwJh tcs-ufawG
xnfhoG-if;-csK-yf-qdk-xm;-w,f-vdkY jref-rm-Ekd-if-iHc&D;-oGm;tzGJUcsK-yf taxGaxG-twG-if;a&;r·;
OD;cif-atm-if-xG-ef;u ajymyg-w,f/tvS-r,f-qDuae 0ifaiG 20 &mcdk-if-EI-ef;
aumuf-cH-&jc-if;-[mvnf; MTF taeeJY
tvSr,f-a&G;cs,f-yGJawGeJY yHhydk;&rI-awG
twGuf usyfodef; 800 uae 900 eD;yg;uk-ef-us-cH-&wm-aMumifh ESpf-pOf-tvS-r,f-Nyd-KifyGJ-awGjyK-vk-yf-Ekd-if-zdkY &efyHk-aiG-taeeJY pDpOfxm;-jc-if;-jz-pf-w,f-vdkY od&yg-w,f/rpö-jr-ef-rm-tif-wm-ae-&S-if-e,f-o&zl- &&Sdol[m qkaiG-us-yf-odef; 100 csD;jr§ifh-cH-&rSm
-jz-pf-wJh-tjyif *smreD-Ekd-ifiH? bmvif-NrdKUrSm
ESpf-pOf-us-if;ywJh urÇmhtBuD;qHk;c&D;-oGm;

aejynfawmf½kyf&Sif½HkrSm
½HkopfESpf½Hk xyfwdk;zGifhvSpf
eE´m-atm-if-

nandaraung.mcm@gmail.com

Edi-k i-f j-H cm;½ky- &-f i-S a-f wGom ½Hkwif-jy-oavh-&SdwJh
aejy-nf-awmf-½k-yf-&S-if-½HkBuD;rSm o&D;'D-tqifhjr-ihf- ½k-yf-&S-if-½Hk-i,f-topf-ES-pf-½Hkudk Mo*k-wfv
1 &ufaeYu pwifNyD; wdk;csJUzGihf-vS-pf-jy-o
aeNyDjzpfyg-w,f/]]t-ckrS ½Hk(2)eJY ½Hk(3)udk prf;oyf-NyD;awmh
wdk;csJUjywmyg/ aps;EIef;-awG-uawmh o&D;'D
eJY wl;'D-enf;-ynmoHk;NyD; jyowJh-tay:-rSmyJ
rlwnf-yg-w,f}}vdkY or®w? oGif? a&SUaqmif?
aejy-nf-awmf? r*FvmpwJh ½k-yf-&S-if-½Hk-awGudk
vkyf-udk-if-aewJh r*Fvm-uk-rÜ-PD refae*sm
OD;apm-vG-ifu ajymyg-w,f/xyf-rH-wdk;csJU zG-ihf-vS-pf-vdk-ufwJh ½kyf-&S-if-½Hki,f- topf-awGrSm vlOD;a& 63 OD;pD
wpfNydKif-euf-wnf; -Mu-nfh-½I-Edk-if-NyD;awmh rlv
wnf-&SdwJh ½Hk(1)rSmawmh vlOD;a& 556 OD;
txd wpfNyd-Kif-euf-wnf;- Mu-nfh-½I-Ekd-if-wm
-jz-pf-ygw,f/

½kyf-&S-if-½Hk- oHk;½Hk-pvHk;&JU- jy-ocsd-ef-awGu
twlwl-yJ-jz-pfvdkY tapmqHk;yGJudk reuf 10
em&D-rSm-pwifNyD; aemuf-qHk;yGJ-uawmh n 8
em&DrSm pwifwm-jz-pf-ygw,f/ vufrS-wfaps;EI-ef;-awG-uawmh ½Hkopf-awGrSm wl;'D-yGJtwGuf usyf 1ç500? 2ç000? 3ç500 eJY
o&D;'D-yGJ-udk-awmh usyf 2ç000? 3ç000?
4ç000 owfrS-wf-xm;-ygw,f/ ½Hk(1)rSm
awmh o&D;'D-Zm-wf-um;-awG-&JU- vuf-rS-wfaps;EI-ef;u usyf 1ç500 uae 4ç000
txd jzpf-ygw,f/
r*Fvm-uk-rÜ-PDu 2014 ckES-pf- ES-pf-qef;
-ydk-if;-rSmyJ a&SUaqmif-½k-yf-&S-if-½Hk-rSmvnf; y&d
owf 500 qHh-wJh- rl-v½Hk-tjyif vl 60 ausmf
wpfNyd-Kif-wnf;-Mu-nfh-½I-Edk-ifwJh ½HkopfESpf½Hkukd
wdk;csJUzGihf-vS-pf-cJhovdk NyD;cJhwJh arvuvnf;
bkef;-BuD;vrf;-pH-jy-½k-yf-&S-if-½Hk rlv½HkBuD;ae-&m
rSm ½Hki,f-oHk;½Hk-tjz-pf- ajym-if;-vJvdk-ufNyD;
r*Fvm-pH-jy-½k-yf-&S-if-½Hk-tjzpf zGihf-vS-pf-cJh-yg
w,f/  g

jy-yGJ

International Tourism Boerse

(ITB2015) udkvnf; wufa&m-uf-cG-ifh-&rSm
-jz-pf-ygw,f/
rpötif-wm-ae-&S-if-e,f-Nyd-Kif-yGJudk 2012
ckES-pfrSm eef;cif-aZ,smu jrefrmEdkifiH
udk,fpm;jyK oGm;a&muf,S-Of-Nyd-Kif-cJhNyD; rpö
tif-wm-euf-qkeJY People Choice qkawGudk&&Sd-cJh-ygw,f/ 2013 ckES-pf-Nyd-Kif-yGJ-rSm-awmh
*kPf-&nf-at;-ausmf 0ifa&m-uf,S-Of-Nyd-KifcJhNyD; rpö jrefrmtifwmae&Sife,f 2014 NydKifyGJrSm qefcgwifa&G;cs,fcHxm;&wJh
tvSr,frsm;/ "mwfyHk • oD&d
People Choice qk -&&Sd-cJh-ygw,f/  g

38  ThePulse

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

y&dowfaomif;csDvmcJhwJh 2NE1 &JUazsmfajzyGJ
eE´matm-if-ESifh cspf-qk-

nandaraung.mcm@gmail.com /
suwai.chit@gmail.com

reufu
- wnf;u tqufrjy-wf-&Gm-ae-wJhrdk;udk
*½krpdk-ufbJ ½Id;yGJMu-nfh-&zdk-YtwGuf reuf 10 em&Davm-uf-uwnf;u yGJus-if;-y&m-ae-&ma&SU &Sif-apmyk-vrf;ay:rSm vma&m-uf-wef;-pD-apm-ifh-qdk-if;-aewJh
y&dowf-awG-aMumifh yGJus-if;-yr,fh-tcsd-efu n 7
em&D-rS-jz-pf-ayr,fh nae 5 em&D-avm-uf-rSm-awmh
um;vrf;-aMum-awG- yd-wf-aeNyD; oGm;vm&cuf-cJvm-ygNyD/
vufrS-wf-aps;wpf-ck-eJY-wpf-ckMum; uGm[vG-ef;-wmaMum-ifh&,f? wjcm;jynf-wG-if;? jynf-yyGJ-awG-eJYEId-if;,S-Of&if vufrS-wf-aps;EI-ef;jr-ifh-vGef;wmawGtjyif
azsmfajz-yGJ-rwdk-if-cif- ES-pf-&uf-tvdkrSm tqdkawmfawG
jref-rm-jy-nf-udk-a&m-uf-&Sd-vm-csdef av,mOf-uG-if;rSm

jrefrmy&dowfawGtwGuf

2NE1 tzGJU

thHMo-oifh-zG,f-aum-if;-ae-cJh-ygw,f/ 2NE1 azs-mfajzcJhwJh Mo*k-wfv 2 &ufaeYnuvnf; ½Id;yGJcs-pf-olawG[m aemuf-qHk;ay:- tvef;-pm;-'D-Zkd-if;-awGudk
qif,ifvdkY tvGefudk uJ&? aysmf&T-if-&wJh- nwpfnjz-pf-cJh-ayr,fh ,mOf-arm-if;-ES-if-ol-awG-twG-uf-awmh
wu,fudk tusyf-½dk-uf-cJhwJh nwpfnjz-pf-cJh-ygw,f/
bmvdk-YvJ-qdk-awmh wpfaeYwnf; wpfnaewnf;
wpfcsd-ef-wnf;-rSmyJ jynf-wG-if;u tqdkaus-mfawG-jz-pfwJh S.I.R tzGJU&JU-½Id;yGJu arQmfpif-uRef;xJrSm-&Sdovdk
2NE1 tzGJU&JU-azs-mfajz-yGJuvnf; ajreD-uk-ef;u
Myanmar Event Park xJrSm -jyK-vk-yf-cJh-wmyg/
yGJus-if;-y&m-ae-&meJY teD;qHk;jz-pfwJh ajreD-ukef;
City Mart em;wpf-0dk-uf-rSm-awmh vufrS-wf-arS-mif-cdka&m-if;-cs-ae-ol-awGudk awGU&ygw,f/ aMumfjimpm-&G-uf-awGeJY vufrS-wf-awGrSm nae 5 em&D
wHcg;zG-ifh-r,f-qdk-ay-r,fhvnf; 6 em&D-xdk;wJhtxd

xm;-awmh y&dowf-awG-vdk-uf-qdk-NyD; jrL;aeMu-NyDav/
'gayrJh olwdkY&JU 'DES-pf-xJrSm xGuf-xm;wJh aemuf-qHk;
t,f-vf-brf-xJu crush oD-cs-if;-jrL;jrL;av;eJY
pazsmfajz-vdk-uf-awmh uRef-rwdk-Y t&rf;-oabm-usoGm;wm-aygh/ qrfaqm-if;-uvk-yfwJh y½dkrdk;&S-if;-yGJqdk-ayr,fh olwdk-YtzGJUazs-mfajz-wJh-yHk-pH-awG? piftjy-iftqif-awG? t0wftpm;-'D-Zdk-if;eJY oDqdk-wm-awGu
World Tour rSm azsmfajz-wJh-twdk-if;-yJ-vdkYawmif
xif&yg-w,f}}vdkY Myanmar 2NE1 &JU Fan Page
Admin jz-pfwJh touf 26 ESpft&G,f Maya Zen
u qdkygw,f/
oDcs-if;-awGtrsm;BuD; oDqdk-azs-mfajz-oGm;wJhtxJurS y&dowf-vuf-ck-yf-oH- trsm;qHk;&cJh-wJhoD-cs-if;-jz-pfwJh I am the best rSmawmh o&D;'Denf;-ynm-udk-toHk;jyK-vkdY qdkif-u,f-pD;-NyD; azs-mfajzwJh-tcsd-efu jynf-wG-if;-rSm-awGUae&wJh ½Id;yGJyHk-pH-awG-eJY-

t&G,f 2NE1 y&d-owf-wpf-OD;-jz-pfwJh rcefYcefY-Zm-nDtwG-uf-uawmh olMuH-KcJh-&wJh- tcuf-tcJ-awGu
bmrS-rrI-avm-uf-bl;-vdkY qdkyg-w,f/]]2NE1 &JU- azs-mfajz-rI-awGu nDrtwG-uf-awmh
t&rf;aum-if;-ygw,f/ rdk;a&xJrSm ajcmufem&Daus-mfaus-mfavmuf wef;pD-apm-ifh-cJh&NyD; vlus-yf-wJh'Pf-udk- cH-cJh-&ayr,fh olwdk-Yazs-mfajz-rIudk Munfh-vdk-uf&awmh MuHKcJh-&wJh-tcuf-tcJ-awGu bmrS-rrI-awm-hygbl;}}vdkY vufrS-wfav;aomif;-wef;uae Munfh-½I-cJh-wJhcefYcefYZmnDu ajymygw,f/
azsmfajz-csd-ef- wpf-em-&D-cJG-cefY- Mum-NyD;wJh-aem-ufrSm
2NE1 u y&dowfudk EIwf-quf-NyD;awmh xGuf-cGmoGm;cJh-ygw,f/ olwdk-YxG-uf-oGm;NyD;vdkY awmfawmf-MumwJhtxd rD;jy-ef-rvif;-vm-cJh-wJh-twGuf y&dowf-tcsKdU
jyef-zdk-Yjy-if-cJh-Muovdk wcsKdUy&d-owf-awG-uawmh
aemufxyf-azs-mfajz-ay;-zdkY awmif;-qdk-cJh-Mu-ygw,f/

rwlbJ uGJjym;ae-wm-awmh trSef-ygyJ/
udk&D;,m;-ayg-hyf-tqdk-awmf-tzGJUjz-pfwJh Girls Day
tzGJU vm-a&m-uf-azs-mfajz-wk-ef;-uawmh toHpepfeJY-ywf-oufNyD; y&dowf-awG&JU tjypf-wif-oHudk
Mum;&ayr,fh tckyGJ-rSm oHk;oGm;wJh toHpepfawG?
vdkuf-wif-rD;-awG? pwdwf-pif-tjy-if-tqif-awGudk
2NE1 yGJ-rwdk-if-cifuwnf;u Edkif-iHjcm;uae
ynm&S-if-awG- ap-vT-wf-NyD;awmh jref-rm-ynm-&S-if-awGeJYyg yl;ayg-if;-jy-if-qif-wif-quf-cJh-wm-aMumifh
vufrS-wf-aps;BuD;ay;-&wJh- y&d-owf-awG-twG-ufa&m?
rdk;awGMum;xJu wdk;a0SYwef;-pD-tm;-ay;-cJh-MuwJh
y&dowf-awG-twG-ufyg pdwf-aus-eyf-rI-&cJh-Muygw,f/
pwdwfpifudk BuD;BuD;aqmuf-xm;-wJh-tjyif
xdkif-cHk-wef;-awG-twG-ufvnf; ae&m,l-xm;-wmrdkY
rsm;jym;vGef;-wJh- y&d-owf-awGtwGuf yGJae-&m-us-Of;oGm;ygw,f/ 'DtwG-uf-aMumifh tqifrajy-rIawG
vnf; trsm;BuD;&SdcJh-rSmyg/ 'gayrJh touf 20

tJ'D-tcsd-ef-rSmyJ tzGJU0if-wpf-OD;-jz-pfwJh CL u
qrfaqm-if;-zk-ef;udk udkifvdkY y&dowfawGudk AD'D,dkjy-ef-½dk-uf-wJh-yHk-pHeJY Lonely oD-cs-if;udk qdkNyD;awmh
xyfrH-azs-mfajz-ay;-cJh-wmu y&dowf-awG-&JU-tm-½Hk-udkzrf;-pm;-Edk-if-cJh-ygw,f/
aemuf-qHk;yd-wf- oD-cs-if;-taeeJY aemuf-xyf-ES-pf-yk'f
xyfrH-azs-mfajz-ay;-cJh-ygw,f/ yGJudk-vm-pOfu rdk;a&&TJ-vdkY
wdk;a0SY'k-u©-cH-cJh-&ovdkyJ yGJtjy-efrSm rdk;odyf-r&Gm-awm-h
ayr,fh wpfae-uk-ef-&Gm-xm;-wJh-rdk;aMumifh MEP 0if;-&JUae-&m-awmf-awmfrsm;rsm;rSm &THUtdkif-awG-jz-pf-ae-wJhtwGuf y&dowfawG tqifrajy- xyf-jz-pf-cJh&yg
w,f/
tm;vHk;udk jcHKiHk-Mu-nfh-r,f-qdk-&if-awmh 2NE1 &JUazs-mfajz-yGJu y&dowf-wpf-aom-if;-ausmf&JU wpfcJ-euftm;-ay;-rIukd &&SdcJhNyD; atmif-jr-if-wJh-yGJ-wpf-yGJ- jz-pf-cJhwm-aMumifh aemuf-xyf-udk-&D;,m;-au-ayg-hyftqkd-awmfawG- vm-a&m-uf-azs-mfajz-zdkY ajcvS-rf;tpyJ jzpf-ygawmhw,f/  g

azsmfajzaepOf/ "mwfyHk • Living Sound Entertainment

udk&D;,m;-*D-wy&dowf 300 ausmfavmuf
oGm;a&muf-Bud-Kqdk-cJh-wm-awG-aMumifh awmif-udk-&D;,m;trsK-d;orD;-tqdk-aus-mftzGJU 2NE1 &JU yxrOD;qHk;
tBudrf jref-rm-jy-nf-azs-mfajz-yGJu rvkyf-cif-uwnf;u
vlpd-wf-0if-pm;-rI-udk- &&Sd-ae-cJh-wm-yg/]]tJ-'Dn 10 em&D-avm-ufu av,mOf-uG-if;rSm
oGm;BudKawmh olwdk-YtzGJUudk- awGUzdk-YtwGuf wdk;BudwfcJh&w,f/ wcsKdUy&d-owf-awG-qdk&if 2NE1 tzGJUudk
vmBud-KwJh-um;-rS-ef-awG-udk-awmif vufeJY-xk-NyD;awmh
olwdk-Yem-rnf-awG- atmf-ac:NyD; awmfawmf-av;
-Mu-rf;-Mu-rf;-wrf;-wrf;eJY BudKMu-wm-udk- awGU&w,f/
'DvdkrsK-d;jr-if-uG-if;udk yxrOD;qHk;tBud-rf- awGUzl;-wmyg-yJ}}vdkY av,mOf-uG-if;rSm oGm;a&muf-Bud-Kqdk-cJhwJh
y&dowf-wpf-OD;u ajymygw,f/
'gawG-wif- ruao;-ygbl;/ yGJrwdk-ifcif Mo*k-wf
v 1 &ufaeY MEP rSm-vk-yfoGm;wJh 2NE1 tzGJUeJY
pme,f-Zif;-&S-if;-vif;-yGJ-rSm-awmif Kpop vl-i,fy&dowfawG wufa&m-uf-vm-MuwJh tiftm;uvnf;

rzGifh-cJh-wm-aMumifh 6 em-&DcGJavmuf-rSm-awmh vlMu-nfh
rsm;wJh ESpf-aom-if;? av;aom-if;-wef;-awG[m
½HkxJudk 0ifcG-ifh-&zdkY wef;pD-ae-&muae wdk;a0SYwJhtxd
jzpf-vmMuygw,f/ aemuf-qHk;rSm-awmh y&dowfOD;a&eJY vHkjcH-Ka&;-tif-tm;- rrQ-wwm-aMum-ifhav;aom-if;-wef;-awGudk vufrS-wf-rppfbJ txJ0ifcdk-if;&wJh tajctae-xd-awmif jzpf-cJh-ygw,f/
aMumfjim-xm;-wJh-twdkif; yGJudk 7 em&D-avm-uf-rSmyJ
pwifcJh-ygw,f/ yGJrpcif-rSm-awmh rD;awG-tarS-mif-us
oGm;NyD; tvif;acsmif; (Light stick)awG&JU ta&mifawGu wpf½Hk-vHk; jy-nfh-vQH-ae-ygw,f/ yGJppcs-if;-rSmyJ
wDyHk-pH-aqm-uf-vk-yf-xm;wJh pifa&SUrSm-um-xm;wJh
ydwfjzLp ½kwf-w&uf-usoGm;NyD; vkduf-wif-rD;-a&m-if-pHkeJYtwl olwdk-Y&JU,ck-ES-pf-twGif; emrnfBuD; oDcs-if;wpf-yk-'f-jz-pfwJh Crush eJYtwl 2NE1 tzGJU0if-awGjz-pfwJh Minzy ? CL ? Dara eJY Bom wdk-Y rD;-cdk;awGMum;
uae xGuf-vm-cJh-ygw,f/
]]yGJrpcif-uwnf;u 2NE1 &JUoD-cs-if;-awG- zG-ihf-ay;-

vlrIb0 39

www.mmtimes.com

udk&D;,m;at*sifpDeJY tEkynmtvkyfawG pvkyf
awmhr,fh arjrwfEdk; jynfwGif;ub,foleJYrS
pmcsKyfcsKyfrxm;bl;vdkY twdtvif;qdk
vGif-rm-xGef;

lwinmarhtun.mcm@gmail.com

aemuf-qHk;rSm-awmh Edkif-iH-wum-yGJBuD;rSm
o&zlaqm-if;-cJhwJh tvSr,f-ar-jr-wfEdk;u
awmif-udk-&D;,m;&Sd tzGJUtpnf;-eJYom
pmcsK-yf-csK-yf-qdk-xm;NyD; jref-rm-Edk-if-iH-rSm-awmh
b,ftzGJUtpnf;-eJYrS pmcsK-yf-csK-yf-qdk-xm;-jc-if;
-r&Sd-bl;-vdkY twdtvif;- xk-wf-azmf-ajym-qdkvdk-uf-yg-NyD/
pm-csK-yf-csK-yf-qdk-xm;wJh Miss Asia Korea
Pacific World Organization eJY yxrqHk;
vIyf-&Sm;rI-tjzpf oDcs-if;-wpf-yk-'f-oG-if;-&rSmjz-pf-wm-aMumifh vmr,fh-Mo-*k-wfv 15
&uf aeY rS m awmif-udk-&D;,m;-E dk-i f-i Hudk
oGm;a&muf-&r,f-vdkYvnf; ajymygw,f/
]]tck-jr-wfEdk; t&rf;udk-ays-mfae-ygw,f/
ukd,fwdk-if-vnf;-ES-pf-oufNyD; tckcsd-efrSm
wpfurÇmvHk;uyg t&rf;tm;-ay;-ae-Muae-wJh-*Dwudk wjcm;Edkif-iHu t&nftcs-if;&dS-wJh-ol-awGeJY jref-rm-Edk-if-iH-vl-rsK-d;wpf-a,m-uftjzpf wGv
J -yk -&f awm-rh ,f-qw
kd phJ w
d ef YJ *kP,
f -l
rd-yg-w,f}}vdkY touf 19 ESpf-om-&dS-ao;wJh
arjr-wfEdk;u ajymygw,f/
udk&D;,m;-tzGJUtpnf;u Mabi Dolls
qdk-wJh-rd-ef;-uav;-tzGJUudk zGJUpnf;-ay;NyD;
arjr-wf-Edk;eJYtwl awmif-udk-&D;,m;ol ESpfOD;?
Oa&myEdkif-iH-ol-wpf-OD;-wdk-Y yg-0if-ygw,f/
toHoG-if;-jz-pfr,fh oDcs-if;-trnfu Crazy
vdk-Ytrnf&NyD; udk&D;,m;-bm-om-pum;-eJYyJ
oDqdk-&rSm-jz-pf-w,f-vdkYvnf; arjr-wfEdk;u
ajymjy-ygw,f/
]]olwb
-Ykd ufu avhus-i-w
hf mawG vky-af y;OD;-rmS yg/ tckawmh olwy-Ykd a-Ykd y;-xm;wJ-h oD-cs-i;f av;udk aocsm-em;-axm-if-aeygw,f/
bmom-pum;-toH-x-u
G -yf -ikd -Ef -ikd Nf y;D  t"dymÜ ,fawG- od-Edk-if-atm-if-vdkYvnf; avhus-ifh&if;
avhvm-ae-yg-w,f}}vdkYvnf; qdkygw,f/
awmif-udk-&D;,m;-Edk-if-iHrSm avhus-ifh-a&;taeeJY tqdkydk-if;eJY tuydkif;-udkyg wpfv
avh-us-if-h&rSm-jz-pfNyD; atmuf-wdk-bm-vxJrSm
oDcs-if;udk pwif jz-efY-csd-oGm;r,f-vdkYvnf;
qdkygw,f/
]]oDcs-if;-jz-efY-csd-NyD;wmeJY jrwf-Edk;wdkY aemuf
qHk;rSm tJ'D-oD-cs-if;-av;eJY azsmfajz-&rSm-yg}}
vdkYvnf; arjr-wfEdk;u ajymygw,f/

Edk0if-bmv 14 &ufaeYrSm &efuk-ef-udkjyef-vnf-a&m-uf-&Sd-rSm-jz-pfNyD; Edkif-iH-wumtzGJUtpnf;-wpf-ck-eJY- pm-csK-yf-csK-yf-qdk-xm;-wmrdkY jynf-wG-if;-rSm-awmh tEkynm-vk-yf-ief;awGukd ud,
k w
f -ikd -yf -J pd-ppf-a&G;cs,Nf y;D vky-u
f -ikd -f
w,f-vdk-Yqdk-yg-w,f/olYudk Miss Asia Pacific World Nyd-Kif-yGJqD- ydk-Yaqm-if-ay;-cJhwJh ae&S-if-e,f-'g-½dk-ufwm
rvSEk-xG-ef;-eJY-ywf-oufNyD; MuHK&wJh-ud-pöawG
tay:rSmvnf; pdwf-raum-if;-yg-bl;-vdkY
arjr-wfEdk;u zGifh-[ygw,f/
]]q&mru jrwf-Edk;eJY- ywf-oufNyD;
aumvm[vawG- xk-wf-awmh jrwfEdk;
pdwfvnf;-raum-if;-ygbl;/ NyD;awmh jrwf-Edk;
&JU-em-rnfvnf; ysuf-ygw,f/ 'gay-rJhvnf;
aus;Zl;&S-ifu aus;Zl;&S-if-yJ-jz-pf-vdkY jrwf-Edk;
bmrS rajymcJh-ygbl;/ trSef-awmh jrwf-Edk;
qk&NyD; jyef-vm-awmh q&mru jrwf-Edk;&JUtEk-ynm-vI-yf-&Sm;rI-awGu 30 &mcdk-if-EI-ef;ay;-&r,f-vdkY ajymygw,f/ jrwfEdk;tpydkif;
rSm q&mrajym-vdkY ay;wm-r[k-wfbJ?
aus;Zl;&S-if-jz-pf-vdkY aus;Zl;wif-vdkY 30 &mcdk-ifEI-ef;-ay;-jz-pf-ygw,f/ jrwf-Edk;wdkY pmcsK-yfvnf;
rcsKyf-jz-pf-ygbl;/ ay;p&m-rvdk-bJudk ay;jz-pfwmyg/ 'gayrJh q&mru aemuf-ydkif; jrwf-Edk;
&JU-tEk-ynm-tvk-yf-awG-rSmvnf; tJ'D 30
&mcdk-if-EI-ef;udk vdkcs-if-wJh-oabmeJY awmif;-wJhtcgrSm ray;jz-pf-awmh tckvdk-rsKd;awG jzpfvm-&wm-yg}}vdkYvnf; ajymygw,f/
rvSEk-xG-ef;eJY pmcsK-yf-rcsK-yf-jz-pf-wmu
vnf; udk&D;,m;rSm qk&NyD;uwnf;u
pmcsK-yf-csK-yf-zdkY uwdjyK-cJh-NyD;om;-jz-pf-wJhtwG-uf-aMum-ifh-jz-pfNyD; pmcsK-yf-xJrSm olwdk-Y
tzGJUtpnf;-rSty b,ftzGJUtpnf;-eJYrS
pmcsK-yf-rcsK-yf-qdk-&qdk-wJh- tcs-ufvnf; yg0ifae-yg-w,f-vdkY arjr-wfEdk;u qdkygw,f/
]]ud&k ;D ,m;-bufu tzGUJ tpnf;-e-YJ pm-csK-yf
udk &efuk-ef-a&m-ufrS csKyf-jz-pf-wmyg/ jrwfEdk;
udk q&mru oleJY-pm-csK-yf-csK-yf-zdkY wdkuf-wG-ef;ae-csd-efrSm [dkbufudk qufoG,f-Mu-nfh-awmh
olwdkYeJY pmcsK-yfu aocsmw,f/ b,fol-eJYrS
pmcsK-yf-rcsK-yf-yg-eJY-qdk-vdkY jiif;-vdk-uf-wmyg/
tck jrwfEdk;&JU jref-rm-Edk-if-iH-twG-if;u tEk
ynm-vI-yf-&Sm;rI-awGu jrwf-Edk;eJYyJ qdkif-ygw,f}}vdkYvnf; qdkygw,f/

AdkvfcsKyf½kyf&Sifudk jynfwGif;ynm&Sifrsm;eJY . . .
pmrsufESm 36 rS

Adkvf-csK-yf&JU &Suf-ae-wJh-ykH-av;udkMunfhNyD; y&dowfaysmfr,fxifwJh-twGuf tJ'D-tcef;-rsK-d;av;udk
½kduful;-cs-if-w,f}}vdkY olu ajym-yg-w,f/- Zm-wf-um;udk Adkvf-csK-yf-atm-if-qef;-i,fb0rS
uG,fvG-ef-csd-efxd wu,fhtjz-pf-tys-uf-awGudk tw¬KyÜwdå-½kd-uf-ul;oGm;rSm jzpf-yg-w,f/]]Ad-kvf-csK-yf-&JU-ordk-if;-tcs-ufudk ½kduf-jy-&ifudk &ojzpfaeNyD/ Adkvf-csK-yfu jref-rm-jy-nf-xJuae
oabFmay:-wufoGm;wJh tcef;u vQKdU0S-uf-pG-efYpm;-cef;? xdkenf;wl ppfwdk-uf-wJh-tcef;-BuD;
yg-ae-rS-awmh 'guvnf; tuf&S-if-jz-pf-ae-NyD? wdkif;-jy-nf-twGuf awmfvS-efa&;-vk-yf-ae-wkef;
a':cif-Mu-nf-eJYawGUNyD; tdrf-axm-if-jyKwm od*Fg&&o? aemuf-qkH; towf-cH&wJhtxd idkudkidk-&OD;r,f u½kPm&o? Adkvf-csK-yf-atm-if-qef;&JUb0udku &oudk;yg; pkHw,f/ 'gaMumifh
axGaxG-xl;xl; ½kyf-&S-if-vk-yf-ae-p&m-rvdk-bl;}}vdkYvnf; olu ajym-yg-w,f/Adk-vf-csK-yf-½k-yf-&Sifjzpf-ajrm-ufa&;aumfrwDu ½kyf-&S-ifudk owfrS-wf-xm;wJh 2015 ckES-pfrSm
tNyD;½kduf-ul;rSmjzpf-ayr,fh Adkvf-csK-yfarG;aeYawmh rrDEdk-if-bl;-vdkY oHk;oyfajym-qdk-ygw,f/
½kyf-&S-if-NyD;pD;-wmeJY jref-rm-wpf-Edk-if-iHvkH;u ½kyf-&S-if-½kH-aygif; 27 rSm ½kHwif-jyorSm
jzpf-yg-w,f/  g

a&SUavQmufrSm rvSEk-xG-ef;eJY tvkyfwGJ-vk-yf-zdkY r&dSawm-hayr,fh udk&D;,m;-tzGJU
tpnf;-eJY-vk-yforQ tEkynm-vI-yf-&Sm;rI-wdk-if;twG-uf-udk-awmh rvSEk-xG-ef;u ae&S-if-e,f'g-½dk-uf-wm-taeeJY 10 &mcdk-if-EI-ef;-cH-pm;-cG-ifh-&dSw,f-vdkYvnf; arjr-wfEdk;u ajymygw,f/
udk&D;,m;-tzGJUtpnf;eJY csKyf-qdk-xm;-wJhpm-csK-yft& udk&D;,m;-Edk-if-iHrSm vkyf-udk-if-&wJhtEky- nm-vy-I &-f mS ;rIa- wGt
- wGu f tzGUJ tpnf;
u 50 &mcdk-if-EI-ef;? arjr-wfEdk;u 40 &mcdk-ifEI-ef;eJY ae&S-if-e,f-'g-½dk-uf-wm-jz-pfwJh rvSEkxGef;u 10 &mcdk-if-EI-ef;udk &&SdrSm-jz-pf-ygw,f/
]]q&mr jrwfE;kd udk em;vnf-r,f-vv
Ykd nf;
xifygw,f/ q&morm;u q&morm;ygyJ/ tckxdvnf; aus;Zl;wif-ae-wk-ef;yg}}
tvSr,f- ar-jr-wfEdk;/ "mwfyHk • atmifaX;vdIif
vdkYvnf; arjr-wfEdk;u ajymyg-w,f/

Socialite
Pink Party

ZGef 8 - 14 ? 2014

yGJ

Mr Harmann

ESifh {nfhonfawmfrsm;

atmifjynfhNzdK;? Ms Leena ESifh Mr Andreas

roOÆmjrwfrGefESifh oli,fcsif;rsm;

tdrfhjrwfEkd;ESifh qkMunfjzLqef;

yghcf&GdKif&,f[kdw,frSm
'Dvkd xl;jcm;wJh
ygwDyGJav;ukdawmh
NyD;cJhwJh paeaeYnu
usif;yoGm;ygw,f/

Wilfrid Aubier, Nathalie Leung Shing
ESifh Rudrojet Deb

ESifh Mr Flo
aZmfykdifESifh ZeD;

npm pm;yGJ

&wemrkdif
ajywDOD;azmifa';&Sif; tv·aiGay;tyfyGJeJY npmpm;yGJudk NyD;cJhwJh
Mumoyaw;aeYu ql;av&Sef*&Dvm[dkw,frSm usif;ycJhygw,f/

bkPf;okdufESifh csrf;csrf;

Dagon City 1

Mr Doron

ajywDOD;

tdjE´mausmfZif

[Jav;ESifh ZeD;

Socialite

www.mmtimes.com
Baker & Maker

awGUqkHyGJ

Nidrf;tdtdaxG;
nyeineieihtwe23@gmail.com

r*Fvmygqkd&S,fy&dowfa&../NyD;cJhwJh oDwif;ywfuawmh
arG;aeYyGJtygt0if xl;jcm;wJh npmpm;yGJawGeJY jznfhpGufcJhwJh qkd&S,faeY&ufawGygyJ/rkd;&moD cyfrIdif;rdIif;ukd
pdefac:tvSNydKifwJh ta&mifawmufawmufeJY
tvSr,fav;awGeJY tcrf;tem;awGrSm
awGYvm&ygw,f/y&dowfBuD;vnf; rkd;&moD zuf&SifeJY
tom;us vSyaeygapvkdY qE´jyKvkdufygw,f.../

OD;0if;r&ESifh ZeD;? ukdxGef;aZmfr&
Mr Andrew Patrick, Mr Joe Benneth, Ms Kathryn Thorton
ESifh Ms Stephanie Ashmore

qkjrwfEkd;OD; arG;aeYyGJ

Chindwin College

OD;wifvwf
*lcsDatmif

eef;cifaZ,sm

Farfalla Electronic Products

qkjrwfEkd;OD;

vSnf;wef;qkdifcGJzGifhyGJ

cif0ifh0g

'Dtcrf;tem;ukdawmh NyD;cJhwJh Mumoyaw;aeYu Governor's
Residence rSm usif;ycJhwmyg/

yGJ

Mr Simon Young

a'gufwm csmvDoef;

'Dtcrf;tem;ukd NyD;cJhwJh aomMumaeYrSm csufx&D,rf[dkw,frSm usif;ycJhwmjzpfygw,f/
Geomax

xkwfukefopfrdwfqufyGJ

OD;nDnDrif;
'Dtcrf;tem;udkawmh csufx&D,rf
[dkw,frSm NyD;cJhwJh aomMumaeYrSm
usif;ycJhwmyg/
wm0ef&Sdolrsm;

a':pDoef;

Mr Eyu Hung Tsung

ESifh Mr Max Chua

42  ThePulse

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

oDwif;ywf&JU uHaMu;rHk

q&matmifjrifausmf

umwGef;

eu©wåaA'ynm&Sif

2014? Mo*kwf 8 &ufrS 14 &uftxd

trSwf(103)? 3-vTm? ordefA&rf;vrf;?
wmarGNrKdUe,f? &efukef/ zkef;-09-73135632

uHk&moD Aquarius | Zefe0g&D 20-azazmf0g&D 18

od[f&moD leo | Zlvdkif 23-Mo*kwf 22

vlreS af e&mrSeo
f nf taumif;
qH;k jzpfaMumif; ,Hrk mS ;p&mr&Syd g/
wd;k wufrt
I wGuf pGepYf m;aqmif
&Guf&efvdkayrnf/ ,HkMunfrI
trSm;twGuf b0t"dymÜ ,frahJ ejcif;rsK;d rjzpf
oihaf y/ b0jy|mef;csuo
f nf r*Fvmw&m;ESifh
avsmn
f aD eapa&; tav;teufawG;&ygrnf/
cHpm;rIukd obm0ESifh n§v
d u
kd yf g/
ÄÄvGeu
f aJ omwyfrufrrI sm; r&Sad pESi/fh

b0ordkif;aMumif;aumif;rS
ypöKyÜefuH yGifhvif;Edkifygrnf/
rSm;wwfaomobm0udk tjref
jzwfcsEdkifNyD; tajrmftjrif&Sd&Sd
jzifh wm0ef,lOD;aqmifrI jyKEdkif&ygrnf/
obm0us w&m;rQwrIonf yk*¾dKvfa&;
wefz;kd owfrw
S ,
f MkH unftyfaomtaMumif;
jzpfonf/ cspcf iG u
fh EH iS fh &v'faumif; &Srd nf/
ÄÄtpOftvmaumif;rsm; &Sdygap/

rdef&moD Pices | azazmf0g&D 19-rwf 20

uef&moD Virgo | Mo*kwf 23-pufwifbm 22

rdó&moD Aries | rwf 21-{NyD 19

wl&moD Libra | pufwifbm 23-atmufwdkbm 22

igESihfigom EIdif;p&mqdkolrSm
oem;p&maumif;aom rme
wufaeoljzpfonf/ ESv;kH &nf
onfom tm;ud;k xdu
k af om cGef
tm;tppfjzpfygonf/ tusK;d rJ&h iS o
f efaejcif;
rSm ordik ;f aMumif; raumif;Edik yf g/ raumif;
rIudky,f? aumif;rIudkwG,frS wefumus
ayrnf/ Ed;k xwuf<u ESv;kH vSEikd yf gap/
ÄÄtawG; rwdrrf yd gapESi/fh
vl r I b 0taetxm;onf
vkyfief;pD;yGm;tm;omcsufESihf
tm;enf;csuu
f kd azmfñeT ;f aom
t"dutaMumif; jzpfonf/
ypöKyeÜ u
f mvrSm tm;omaomtcsed jf zpfaom
aMumihf b0tajctaeaumif;udk toHk;cs
wwf&ygrnf/ uHÓPf0&D ,
d ESifh owåpd rG ;f tm;
jy&ygrnf/ cspfoltBudKufudk odwwfyg/
ÄÄynm&J&ihf yGJv,fwihfap/
Nydó&moD Taurus | {NyD 20-ar 20

aumif;rIut
kd aMumif;jyKí 'kp½du
k f
enf;yg;ap&ygrnf/ uHw&m;
aumif;rS trSew
f &m;yH&k yd af umif;
rsm; xif&mS ;Ny;D xl;jcm;rIrsm;jzpf
Edkifonf/ 0doravmbaMumihf vlrIb0
vH k j cH K rI ysuf p D ; wwf y gonf / tod r S m ;
xifjrifrIrSm; pum;t&m rSm;wwfonf/
cspfuHacaewwfonf/
ÄÄtusihfp½dkufaumif;rsm; ysKd;axmif/

b0t"dyÜm,fudk tusKd;rJhpGm
yHkazmfrSm;aejcif;aMumifh uJh&JU
jypfwifrrI sm; &Sad ewwfonf/
rvdkvm;tyfaomrmeaMumihf
vlrpI ;D yGm; ndE§ iId ;f r&aom tjiif;yGm;jyóem
MuKH rnf/ xrif;a&ylvQmvTJ wm0efr,lEikd o
f l
ESifh vufwrJG rd t
I rSm;udk rSeu
f efpmG jrif&yg
rnf/ ESv;kH om;ta&; 'Pfay;cH&wwfygonf/
ÄÄvG,v
f ,
G rf ajym ayghayghrawG;ESi/hf
NAdpäm&moD Scorpio|atmufwdkbm 23-Edk0ifbm 21

ayghqrIESihf rkom;qdkrIaMumifh
tjypfc&H ayrnf/ pdw"f mwfMuhH
cdkifrItm;enf;av rSefuefpGm
qH;k jzwfEikd rf cI ufcaJ v jzpfae
wwfonf/ vlrIpD;yGm;tcGifhta&;aumif;?
rufv;kH rsm;rSm avmbwufNy;D vSnu
hf u
G rf mS
r½ke;f omjzpfaewwfonf/ a&&Snt
f aMumif;
udk wefz;kd xm;yg/
ÄÄtusK;d qufukd wGucf sufwwfygap/

tm;wufp&mtcGiafh umif;rsm;
&Sdvmwwfygonf/ yk*¾dKvfa&;
tjyeftvSef,HkMunfrI &rnf/
vkyfief;pD;yGm;uefYowfcsufudk
yg;eyfpmG ausmjf zwfEikd rf nf/ rdwaf qGaumif;
wpfoufaygif;zuf taMumif;qufEdkif&ef
pm&dwår@dKifudk tajccHtaMumif;jyK&yg
rnf/ r*Fvmowif;aumif;rsm; &Sdrnf/
ÄÄajzmifhrwf½dk;om; tuif;yg;ap/

arxkef&moD Gemini | ar 21-ZGef 20

"Ek&moD Sagittarius | Edk0ifbm 22-'DZifbm 21

ukov
kd pf w
d jf ziho
f m twåEiS fh y&
tusK;d ud k rQwpGma&S;½IEikd yf gonf/
rw&m;rIaMumihf raumif;usK;d
om &ayrnf/ &efvpkd w
d x
f m;
twåBu;D rm;aewwfNy;D avmbtawmrowf
Edik af omaMumifh uarmufur 'kua© &muf&
wwfygonf/ vGeu
f aJ omqE´rmS obm0ESifh
qefu
Y siaf omtrSm;jzpfaMumif; owdjyKEik d yf gap/
ÄÄ&SOfhvnf;avQmufom ysm;vnf;pGJap/

tcsdefESihftcgonf ta&;yg
aomtaMumif;w&m;jzpfonf/
vlrIa&;vSnfhuGufaMumifh ,Hk
Munfcsuyf sujf ym;rnf/ wif;rm
aompdefac:rIudk ½dk;om;pGma&Smif&Sm;wwf&
ygrnf/ vlrpI ;D yGm;tcuftcJukd BuKd wifwu
G f
qNy;D aMumifvufonf;0Suf ÓPfxufjruf
&ygrnf/ tcspfa&; OD;pm;ray;ESihf/
ÄÄowd 0&D ,
d  ynmonf £pämo,vufeuf/

u&u#f&moD Cancer | ZGef 21-Zlvdkif 22

rum&&moD Capricorn |'DZifbm 22-Zefe0g&D 19

pdw½f yI af xG;Ny;D aES;auG;rIaMumifh
tcGiafh umif;rsm; qH;k ½I;H &wwf
onf/ pOf;pm;a&G;cs,fwwfrI
tavhtusirfh mS tvm;tvm
aumif;twGuf ta&;BuD;ygrnf/ yGihfvif;
jrifomrIukd vufawGUtoH;k csNy;D Bu;D yGm;csr;f
omaMumif;vrf;aumif;rsm; avQmuf&vdrfh
rnf/ tcspaf &;rSm a&G;cs,rf cI ufwwfygonf/
ÄÄcsicfh sed pf Of;pm; arwåmyGm;yg/

txHk;tqufrsm;aomBudK;rSm
&Snfaomfvnf; toHk;&cuf
wwfygonf/ ta&twGurf sm;
aomfvnf; vlru
kd w
f rYkd mS rsuEf mS
vTJr&wwfyg/ vlrIb0om,ma&;twGuf
½d;k om;BuKd pm; xufjruf&ygrnf/ wpfyx
JG ;kd
tuJjzwf&v'fjzihf wefz;kd owfrw
S í
f r&Edik yf g/
tcspt
f wGuf xdu
k w
f efpmG ay;qyf&ygrnf/
ÄÄao;odraf ompdwx
f m;rsm; z,f&mS ;/

uHoHk;yg;udk ynmodjzihf jyKvkyfjcif;rSm wdkuf½dkufrlv],Mwm} jzpfonf/

½kyf&Sif
'D-wpf-ywf-awmh ...
or®w? oGif? r*Fvm(1) eJY awmhyf-&Gd-Kif&,f ½kyf-&S-if-½Hk-awGrSm
'g½dk-uf-wm-od-ef;[ef (zD;epf) ½dkuf-ul;-xm;NyD; aewdk;?
a0VK-ausmfeJY 0wfrIH-a&T&nfwdkY t"duyg-0if-o½k-yf-aqm-if-xm;wJh
]tqHk;rJh-tcspf} Zmwf-um;udk pwif½Hk-wif-vm-yg-w,f/r*Fvm(2) ½kyf-&S-if-½Hk-rSm-awmh "Hercules" o&D;-'Da&m-r½k-yf-&S-if-Zm-wf-um;udk pwif½Hk-wif-vm-yg-w,f/ae-jy-nf-awmf ½kyf-&S-if½Hk(1) rSmawmh "Lucy"
tar-&duef odyÜH-pd-wf-ul;,Of-Zm-wf-um;eJY
aejy-nf-awmf ½Hk(2) eJY ½Hk(3) wdkYrSmawmh
"Dawn of the Planet of the Apes" o&D;-'D- od-yÜHpd-wf-ul;,Of-Zm-wf-um;-ukdyJ qufvuf-½Hk-wif-xm;-yg-w,f/a&SUaqm-if-½k-yf-&S-if½Hk(1) rSm "Hercules" Zm-wf-um;eJY
½Hk(2) rSmawmh "Transformers: Age of Extinction" o&D;-'Dod-yÜH-pd-wf-ul;,Of-Zm-wf-um;-udkyJ qufvuf-½Hk-wif-xm;-yg-w,f/r*F-vm-pH-jy-½k-yf-&S-if½Hk(1) rSmawmh "Hercules" Zm-wf-um;?
½Hk(2) rSm "Lucy" Zm-wf-um;eJY ½Hk(3) rSmawmh ]tqHk;rJh-tcspf}
Zmwf-um;-wdkYudk jyoae-yg-w,f/*s-ef;-&S-if;-puGJu ½kyf-&S-if-½Hk-awG-rSm-awmh "Extreme Fox"
w½k-wf-ajr-acG;o&J-um;? ]tqHk;rJh-tcspf} eJY odyÜH-tuf-&S-ifZm-wfum; "Guardians of Galaxy" wdkYudk ½Hkwif-xm;-yg-w,f/ae-jy-nf-awmf *sef;-&Sif; Minitheatre rSmawmh

[mo

'g½dk-uf-wm-arm-if-rsKd;rif; (&if-wG-if;-jzpf) ½dkuf-ul;-xm;NyD; ajywDOD;?
rdk;a[udk? Laila Khan wdk-Y t"du yg0ifo½kyf-aqm-if-xm;wJh
]wdkuf-qdk-if-rI-&Sd-vQif} Zmwf-um;-ukdyJ qufNyD;½Hk-wif-xm;-yg-w,f/
g eE´matmif

rkefYzkwfa&mif;ol r[kwfbl;

vufxyfN- yD;p arm-if-ESH-wpf-pHk[m olwdk-Y&JU-td-rf-topfudk
ajymif;a&TUvm-Mu-yg-w,f/- wpfaeYrSm cifyG-ef;-jz-pfol
tvkyfuae tdrfudk-jy-ef-a&m-uf-wJhtcg ZeD;onf-jz-pf-olu
]]udka& ..tay:xyf-a&-csK-d;cef;-xJrSm a&ydk-uf-wpf-ck[m
a&pdr- x
-h f u
-G a-f ew,f/ tJ'g &Sij-f yi- a-f y;-yg-O;D }}vdaY-k jym-vu
-k d w
-f t
hJ cg
]]udk,fu b,fvdk-yHk-pH-ayg-uf-ae-vdkYvJ/ ydkuf-jy-if-orm;-yHk-ayg-uf-aevdk-Yvm;}}vdkY cifyG-ef;-onf-&JU-wHk-Yjy-ef-rIudk &&Sdvdk-uf-yg-w,f/&uf-tenf;-i,f-Mum-NyD;wJh-aemuf
trsKd;om;-tvk-yfuae jyef-vm-wJhtcg
]]udka& ..um;u pufrEdk;bl;-jz-pfaew,f/ bufx&D- vJ&r,f xifw,f/
tJ'g ..&Sif-ul-nD-ay;-Edk-if-rvm;}}vdkY
trsKd;orD;-u ar;-vdk-uf-wJhtcg ]]rif;u
..udk,fhudk- b,fvdk- xif-ae-wmvJ/
tjzKwf? twyf uRrf;-us-if-ol-vdk-Yxifae-wm-vm;}}vdkY cifyG-ef;-onf-xHuae
tajz&vdk-uf-jy-ef-yg-w,f/aem-uf-xyf-&uf-tenf;-i,ftMumrSm rdk;&Gmrsm;wm-aMumifh tdrfacg-if;rdk;uae rdk;,dkae-wmudk jyif-ay;-zdkY

trsKd;orD;[m cifyG-ef;-onfudk ajymjy-ef-wJhtcg ]]udk,fh-yHk-pHu
tdrfrSm tysufawG- vdk-uf-jy-if-ay;-wJh-ol- yHk-pH-eJYwlae-ovm;}}vdkY
trsKd;om;[m bkawm-vdk-uf-jy-ef-yg-w,f/aem-uf-wpf-aeYrSm trsKd;om;[m tdrf-jy-ef-a&m-ufwJhtcg
tysuf-awG-jy-if-NyD;oGm;wm-udk- owd-xm;-rd-wm-rdkY b,folvk-yf-ay;-wm-vJ-vdkY rdef;rjzpf-oludk ar;vdk-uf-ygw,f/
]][dkpyfpyf? 'Dpyf-pyf-vk-yf-wwf-ol-wpf-a,muf vmNyD;jy-if-oGm;ay;wm-yg}}vdkY ZeD;onfu ajymjy-wJhtcg
]]aumif;-wm-aygh/ rif;b,favmufay;
vdk-uf-&vJ}}vdkY xyfar;-vdk-uf-jy-ef-yg-w,f/]]b-,f-avm-uf-rS-ray;-&ygbl;/
uRefruom olYtwGuf udwf-rk-efY-wpfvHk;
zk-wf-ay;r,f (odkY) oleJYtwl tdyf-ay;r,fqdk&if tvum;vkyfay;Edk-if-w,f-vdkY
olu ajymw,f}}vdkY tajz&wmrdkY
]][kwfvm; ..rif;bm-udwf zkwf-ay;vdk-uf-ovJ}}vdkY cifyG-ef;-onfu ar;vdk-ufwJhtcg ZeD;onf-jy-ef-ajym-vdk-uf-wmu
]]uRefru b,fvdk-yHk-pH-ayg-uf-ae-vdkYvJ/
rkefY-zk-wf-a&m-if;-ol-vdk-Yxif-aeovm;}}wJh/g

vlrIb0 43

www.mmtimes.com

0gqmbD Muufom;tkd;uyfaMumf

FOOD

PHYO'S COOKING ADVENTURE

rwl;Ekd-if-wJh- ',f-jym;xJrSm qDukd-yef;-uef-av;-wpfvHk;xJ- a&m-xnfhNyD; oratmif- arTyg/ aemuf wpf0ufudk
tkd;xJxnfhNyD; qDyl-atm-if-wnfyg/ yef;uef-jym;wpf-cs-yf-xJrSm
rkefY-<u-yf-awGxnfhNyD; jzefY-xm;yg/ Muuf-om;awGukd
a&cJ-ao-wåm-xJ-u xk-wfNyD; rkefY-<u-yf-awGeJY- vl;yg/ qDyl-&if
Muuf-om;-awGukd- xnhf-aMumfyg/ rD;ukd-jy-ef-avQmhum
rjyif;-wjy-if;-eJY- aMumfyg/ wpfzufukd oHk;rdepf-avm-ufxm;NyD;rS aemuf-wpf-zuf-ukd- vS-efyg/ aemuf Muuf-om;awG
usuf-wJh-txd- aMumfyg/ (oHk;rdepfeJY av;zuf 12 rdepfom-om-avm-uf-qkd- &yg-NyD/) qD-ukd- vkd-tyf&if xyfxnfhyg/
NyD;&if-awmh rD;zdk-acs-mif-oHk;wpf-&SL;puúL-ay:rSm ig;rdepf-om-omavm-uf- qD-ppfNyD; pm;oHk;Ekd-if-ygw,f/ olYukdawmh mayonnaise
eJYwGJ-zufNyD; pm;Ekd-if-ygw,f/ aemuf salad eJYaygh/
NyD;cJw
h v
hJ u 0gwG-if;-umv oufowf-vG-wf-pm;-Mu-wJh-ol-awG-twGuf [if;cs-uf-enf;awG pOf;pm;-&wm- vG,fatm-if&,f? t&omtopf-tqef;av;-awGeJY cHwG-if;-awGUatmif Ekdif-iH-wum-u [if;-cs-uf-enf;-av;awGukd rQa0-ay;-cJh-ygw,f/ 'Dwpf-ywf-awmh *syef-tpm;-tpm-awG-rSm- oHk;avh-&SdwJh
0gqm-bD-ukdoHk;NyD; Muuf-om;-tdk;uyf-aMumfav; csuf-ygr,f/ NyD;awmh qvyf&G-uf-awGukd *syef-pwkdif dressing eJY ok-yf-ygr,f/ 0gqm-bD-ukd-awmh
ql&SDwdkY? q&Sdrdwkd-YeJY- wGJ-pm;-avh-&Sd-wmukd odNyD;om;-jz-pf-rSmyg/ olu trsm;BuD;pm;&ifawmh tawmfav;-ukd-yl-&Sd-ef;NyD; yGifh-xG-uf-oGm;Ekd-if-avm-ufatm-ifukd t&oma&m? tckd;? teHYyg jyif;-ygw,f/ NzdK;uawmh 0gqm-bDukd yJiH-jym-&nf-tcsK-dqd-rfh-av;-xJ-rSm -xnfh-arTNyD; pm;&wm-ukd- Bud-Kuf-ygw,f/
'gayrJh rsm;oGm;&ifawmh wpfcg-wnf;-ukd- xl-yl-oGm;wm-ygyJ/ [kdwpf-avmu tpm;taom-uf-jy-yGJ-wpf-ckrSm 0gqm-bD-aum-if;-aum-if;-av;- &cJh-vkdY
tckcs-ufr,fh [if;ukd- vuf-wnfh-prf;-cs-if-aewm MumygNyD/ tckrS taumiftxnf-azmf-jz-pf-oGm;wmyg/

yg-0if-ypö-nf;- (4a,m-uf-pm)zz Mu-uf-&if-yHkom; 4 ck (tae-awmf-)
zz *s-yef-yJ-iH-jym&nf (Kikkoman soy sauce) pm;yGJ-ZGef; 2 ZGef;zz 0g-qm-bD-tESpf (t&nf-taoG;aum-if;-aum-if;)
vufzuf-&nf-ZGef; 1^2 ZGef;zz yef-ukd-rk-efY-<u-yf-rIefY 1 cGufzz ES-rf;-avS-mfqD- pm;-yGJ-ZGef; 2 ZGef;zz [if;-oD;-[if;-&G-ufqD 1^3 cGuf-

RESTAURANT REVIEW

cspfqka0atmif

suwai.chit@gmail.com

&ef-uk-efrSm ½dk;&mpm;-aom-uf-qdk-if-awGu
t&ifvdk- &Sm;&Sm;yg;yg; r[kwf-awm-hygbl;/
'gayrJh t&omaum-if;-aum-if;-&zdkYeJY
wu,fhudk ½dk;&mtpm;-tpm-vuf-&m-&zdk-Yu
awmh awmfawmf-av;- a&G;cs,f-&ygw,f/
&efuk-ef-Nrd-KUv,f-aum-ifeJY odyf-ra0;bJ
,OfaMum-ryd-wf&if rdepf 30 twGif;-a&m-ufEdk-ifwJh prf;acs-mif;-Nrd-KUe,f-xJu ]*sdrf;-azm
ajr} qdkwJh-ucs-if½dk;&m pm;aom-uf-qdk-if-av;udk-awmh c&D;oGm;0uf-bfqdk-uf-awGrSm Ekdif-iHjcm;om;awG awmfawmf-av;-ñT-ef;-qdk-Muygw,f/
pma&;-ol-twGuf yxrqHk;tBudrf-oGm;
wm-jz-pf-ayr,fh uRef;-awm-vrf;-ray:-rSmwnf-&SdNyD; uRef;-awm-vrf;eJY Am;u&m-vrf;
-axm-ifh-qHk-&mrSm&SdwJh qdkif-uav;udk vG,f
vG,-u
f -u
l yl J &Smvda-Yk wGUygw,f/ qdik -t
f wG-i;f
rSm ucsif-½dk;&m-xnfrsm;udk cef;qD;-vkd-uf-umtae-eJYa&m pm;yGJ-cif;? wpf½SL;-abm-ufrsm;
txd tvSqif-xm;-ygw,f/ avat;-ay;puf- wyf-qif-xm;-ayr,fh tifwm-euf0dk-if-zdk-if- oHk;vdk-Yr&ygbl;/ wkduf-cef;-ajr-nDxyf-rSm- qdk-if-zG-ifh-vS-pf-xm;-wm-jz-pfNyD; odyf-NyD;

jy-if-qif-yHkMu-uf-om;-awGukd- a&-aq;-NyD;&if a&pif-atm-if-ppfyg/ aemufNyD;
rD;zdk-acs-mif-oHk;wpf-&SL;puúLeJY ajcmuf-aoGUatm-if- tom-av;-pk-yf,lyg/
tkd;uyfaMumf-rSm-rkdY Muuf-om;-xJ-ua&-rxG-uf-zkdY ta&;BuD;ygw,f/
yJiH-jym-&nfeJY 0gqm-bDukda&mNyD; oratmif-azsmfyg/ NyD;wJhtcg
MuuftqD-awGukd- jz-wf-xk-wfNyD; zefyef-uef-jym;wpf-ck-xJrSm Muuf-om;awGeJY-twl-a&m-xnfhNyD; ESHYatm-if-yG-wf-vd-rf;-ay;yg/ NyD;&if a&cJ-ao-wåmxJ-rSm-xnfhNyD; tenf;qHk; wpfem&D-avm-uf- ES-yf-xm;yg/

*syef-pwkd-if salad dressing
-yg-0if-ypö-nf; (4 a,muf-pm)zz *s-yef-yJ-iH-jym&nf (Kikkoman soy sauce) pm;yGJ-ZGef; 2 ZGef;zz Mirin pm;yGJ-ZGef; 2 ZGef;zz *s-yefqef vinegar pm;yGJ-ZGef; 1 ZGef;-cGJzz ES-rf;-avS-mfqD-pm;-yGJ-ZGef; 1^2 ZGef;zz [if;-oD;-[if;-&G-uf-qD- pm;-yGJ-ZGef; 1 ZGef;zz Mu-uf-oG-efjzL 1 `rTm (nuf-nuf-axm-if;-vs-uf)zz csif; (jcpf-NyD;om;) vufzuf-&nf-ZGef; 1^4 ZGef;
zz oMum; vufzuf-&nf-ZGef; 1 ZGef;-cGJ
jy-if-qif-yHktm;vHk;ukd ykvif;-wpf-ck-xJ-rSm -a&mum oratmif-vI-yf-NyD;
arTyg/ aemuf olYukd BudKuf-&m-[if;-oD;-[if;-&G-ufawG?
qvyf&G-ufawGeJY pm;oHk;Ekd-if-yg-w,f/  g

ucsif½dk;&m qdkifuav; *sdef;azmajr
rus,f-0ef;-ayr,fh at;aq;-ouf-om-rI-udkawmh cHpm;-&ygw,f/ azmfa&G-rI-uawmh
trSwf-tjy-nfhay;-vkdY &w,fvkd-Yawmif ajym
&rSmyg/ pm;yGJ-xdk;av;-awGu [if;yGJawG
b,fvdk-wJG-zuf-pm;-&r,f-qdk-wmudk aoaocsm-csm- tMuHay; &Sif;-jy-ay;-yg-w,f/yxrqHk;taeeJY rSmvdk-uf-wm-uawmh
&Syf-*s-ef-vdk-Yac:wJh ucsif-½dk;&mxrif; (usyf
2ç000) yg/ qDtenf;-i,f-yg-0ifNyD; ESrf;tenf;i,f? Muuf-om;-zwf-av;-awG? yJoD;pd-rf;-av;-awG-eJY- a&m-e,f-xm;wJh xrif;u
pD;pD;-ydk-if-ydk-ifeJY csKdwJh-t&om-&Sd-ygw,f/ xrif;
eJY-wGJ-pm;-zdkY aemuf-[if;yGJwpfrsK-d; rSm-vkd-ufwm-uawmh zDwef-okyf (usyf- 2ç500)yg/
aq;bJOudk okyf-xm;-wm-jz-pfNyD; t&om
uawmh wjcm;qdkif-awG-rSmvnf; &EkdifwJh
t&omrsK-d;yg-yJ/aem-uf-wpf-rsK-d;uawmh ucsif-½dk;&m-ig;aygif; (usyf 2ç500) yg / ig;udk wHk;xm;NyD;
wpfwHk;udk wpfyGJ-EI-ef;-eJY- yGJ-xG-uf-ygw,f/
zufeJY xkyf-xm;-wJh-txJu ig;ayg-if;u
arT;aeovdk t&omvnf;- &S-yd gw,f/ i½kw-f
oD;-teH-&Y ayr,fh pyfw-t
hJ &om-awmh rcHpm;&ygbl;/ tarT;tBudKiftwGuf wjcm;
t&Guf-awGvnf; xnfhxm;-yHk-&ygw,f/

"mwfyHk-- Nidrf;tdtdaxG;

qef;qef;-jym;jym; pm;-cs-if-&if-awmh qDyg
qdkwJh[if; (usyf 2ç500)u emrnf-eJY-wifqGJ-aqm-if-rI-&Sd-ae-ygNyD/ toD;t&G-uf-awmfawmfrsm;rsm;udk a&mNyD;aMumf-xm;-wmyg/
emrnfu qDyg qdak yr,fh qDv;kH 0ryg-ygbl;/
i½kwf-oD;-pd-rf;-tenf;-i,f-xnfh-xm;-ayr,fh
t&rf;rpyfbJ pm;aum-if;-½Hk-rdkY tqifajyygw,f/ bl;ñGefY? z½HkñG-efY? a&Tz½Hk-oD;? ½HkywDoD;? rIdajcmufwdkY yg-0ifNyD; pdrf;-pd-rf;-av;-jz-pfae-wJh-twGuf pm;aum-if;-yg-w,f/Ekd-if-iH-jcm;om;-awG-awmf-awmfrsm;rsm;
vmwm-vnf;- awGU&ygw,f/ 'Dqdk-if-&JU-

t"du[if;-vsm-vdk-Yawmif ajymvdkY&wJh Muufucs-if-csuf (usyf 3ç800) udkvnf;
jrnf;-prf;-cJh-ygw,f/ qDrygbJ cyfajcm-ufajcm-uf-av;- cs-uf-xm;-wm-jz-pf-ygw,f/
xnfhxm;wJh [if;cwf-t&G-uf-awG-aMumifh
tenf;i,f-yl-pyf-wJh- t&om-&Sd-ayr,fh teHY
uawmh awmfawmf-av;-udk- arT;ygw,f/
jref-rm-Mu-uf-eJY- cs-uf-xm;-wm-aMumifh t½dk;
rsm;ayr,fh csKdwJh-t&om-udkvnf; cHpm;-&
ygw,f/ 'D[if;-vsm-eJY- tvdk-uf-zuf-qHk;u
awmh ucsif½dk;&m qeft&uf-yJ-jz-pfyg
w,f/ aq;pd-rf-xm;-wJh-t&uf-jz-pfvkdY teHY

uawmh awmfawmf-av;- jy-if;-ygw,f/
'PfaMu-vd-rf;-aq;-teHYeJY cyfqif-qif-wl-yg
w,f/ teHYjy-if;-ayr,fh t&omuawmh
rjyif;-ygbl;/ yl&Sd-ef;-&Sd-ef;-t&om-avm-ufyJ
cHpm;-&ygw,f/ pm;yG-x
J ;kd av;-uawmh ucsi-f
a'-ou xG-uw
f hJ aq;jr-p-af wGeYJ pdr-x
f m;-wm
-aMumifh usef;-rma&;twGuf tvGef-aum-if;
-w,f-vdkY qdkygw,f/ wpfyuf-vdk-Yac:wJh cGuft&G,f-tpm;- cyf-ao;-ao;-wpf-cG-ufudk usyf
1ç000 ay;&yg-w,f/aem-uf-wpf-ck-uawmh tmvl;-axm-if;aMumf-ygyJ/ [if;yGJ-awG-awmf-awmfrsm;rsm;
qDryg-ayr,fh tmvl;-axm-if;-aMumf (usyf
2ç500) uawmh qDtenf;-i,f- yg-ygw,f/
tay:rSm Muuf-oG-ef-aMumf-tenf;i,f
jzL;xm;NyD; cyfcsK-dcsK-dt&om-eJYtwl nufaeatm-if- axm-if;-xm;-wm-aMumifh ap;uyfuyf-t&om-udkvnf; cHpm;-&ygw,f/ ucsifqef-t&uf-eJY-yJ-jz-pf-jzpf a&aEG;Mu-rf;-eJY-yJ-jz-pfjzpf wGJzuf-pm;-vdk-Yaum-if;-ygw,f/
'Ducs-if-qdk-if-av;u wdwf-wd-wf-qd-wfqd-wfeYJ tpm;taom-ufuvnf; vuf&maum-if;-wm-rdkY rdwf-aqG-awG? rdom;-pk-awGeJY
at;at;-aq;aq; tcsdef-uk-ef-cs-if-&if-awmh
oGm;zkdYoifh-awmfwJh qdkif-wpf-qdk-if-yg-yJ/  g

44  c&D;oGm;u@

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

Travel
DOMESTIC FLIGHT SCHEDULES
Yangon to Nay Pyi Taw
Flight
YH 828
FMI A1
FMI A1
FMI B1
FMI A1
FMI C1

Days
2
1,2,3,4,5
6
1,2,3,4,5
7
1,2,3,4,5

Dep
7:00
7:30
8:00
11:30
15:30
16:45

Arr
8:10
8:30
9:00
12:30
16:30
17:45

Yangon to Mandalay
Flight
Y5 775
W9 7143/YJ 143
YH 917
6T 401
K7 222/7Y 111
YJ 201
YJ 233
YJ 211
YH 826
YH 824
YH 828
YH 828
7Y 851
W9 201
7Y 741
7Y 841
YH 727
YH 729
YH 729
YH 737
W9 151/YJ 7151
W9 7153/YJ 153
7Y 631
YH 731
K7 224/7Y 221
6T 501
YH 731
W9 211
W9 7211/YJ 211
Y5 234

Days
Daily
Daily
Daily
3,4,6,7
Daily
2,3,4
1,6
5,7
4
1
2
6
1,3,7
Daily
2,5
4,6
1
4,6
2
3,5,7
1,3,6
2,5,7
2,4,6
3,5,7
Daily
2,4,6
1
1,2,3,5,6
4
Daily

Dep
6:15
6:20
6:10
6:20
6:30
6:30
6:30
6:30
7:00
7:00
7:00
7:00
7:05
7:30
9:00
10:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:15
14:30
14:30
14:30
15:00
16:00
16:00
17:45

Arr
7:25
8:25
8:30
8:25
8:40
7:55
7:55
7:55
8:40
8:40
9:10
11:25
11:20
8:55
13:45
14:15
13:10
14:00
14:30
13:10
14:45
12:25
12:40
16:40
16:35
16:30
17:10
17:25
17:25
18:55

Yangon to Nyaung U
Flight
YH 917
6T 401
6T 411
W9 7143/YJ 143
K7 222/7Y 111
K7 224/7Y 221
YH 731
6T 501
YH 731
W9 211
W9 7211/YJ 211

Days
Daily
3,4,6,7
5
Daily
Daily
Daily
3,5,7
2,4,6
1
1,2,3,5,6
4

Dep
6:10
6:20
6:20
6:20
6:30
14:30
14:30
14:30
15:00
16:00
16:00

Arr
7:45
7:40
7:40
7:40
7:50
17:25
17:25
17:20
17:55
18:10
18:10

Yangon to Myitkyina
Flight
YJ 211
YJ 233
YJ 201
YH 826
YH 824
YH 828
YH 828
7Y 851

Days
5
1,6
2,3
4
1
6
2
1,3,7

Dep
6:30
6:30
6:30
7:00
7:00
7:00
7:00
7:05

Arr
9:20
9:20
9:20
10:05
10:05
10:00
13:25
12:45

Nay Pyi Taw To Yangon
Flight
FMI A2
FMI A2
FMI B2
FMI A2
FMI C2

Days
1,2,3,4,5
6
1,2,3,4,5
7
1,2,3,4,5

Dep
8:50
10:00
13:00
17:00
18:05

Arr
9:50
11:00
14:00
18:00
19:05

Mandalay to Yangon
Flight
Y5 233
YH 918
W9 7143/YJ 143
6T 402
K7 223/7Y 112
W9 201
YJ 212
W9 153/YJ 7153
W9 153/YJ 7153
YH 827
YH 825
7Y 742
YJ 235
YH 730
YH 829
YJ 235
YJ 203
7Y 852
7Y 842
YH 730
YH 829
W9 7152/YJ 152
YJ 213
7Y 632
YH 728
YH 732
6T 502
K7 225/7Y 222
YH 738
YH 732
YH 730
Y5 776

Days
Daily
Daily
Daily
3,4,6,7
Daily
Daily
5
7
2,5
4
1
2,5
6
6
6
1
2
1,3,7
4,6
2
2
1,3,6
7
2,4,6
1
3,5,7
2,4,6
Daily
3,5,7
1
4
Daily

Dep
8:05
8:30
8:40
8:45
8:55
9:10
11:30
12:45
12:45
13:20
13:20
14:00
14:00
14:00
14:15
14:25
14:25
14:25
14:30
14:30
14:50
15:05
15:15
16:15
16:30
16:40
16:50
16:50
17:10
17:10
17:45
19:35

Arr
9:15
10:25
10:05
10:45
11:00
11:05
16:30
19:30
18:50
14:25
14:25
18:18
15:25
19:00
15:40
15:50
15:50
18:40
18:15
19:00
16:15
16:30
16:40
17:40
17:55
18:45
18:55
19:00
18:35
19:15
19:10
20:45

Nyaung U to Yangon
Flight
YH 918
W9 7143/YJ 143
6T 401
K7 222/7Y 111
YH 918
6T 412
YH 732
6T 502
K7 225/7Y 222
YH 732
W9 211
W9 7211/YJ 211

Days
Daily
Daily
3,4,6,7
Daily
4
5
3,5,7
2,4,6
Daily
1
1,2,3,5,6
4

Dep
7:45
7:55
7:55
8:05
8:35
8:40
17:25
17:35
17:40
17:55
18:25
18:25

Arr
10:25
10:05
10:45
11:00
10:40
10:00
18:45
18:55
19:00
19:15
19:45
19:45

Myitkyina to Yangon
Flight
YH 827
YH 825
YH 829
YJ 203
7Y 852
YJ 212
YH 829
W9 7152/YJ 152

Days
4
1
6
4
1,3,7
7
2
1,3,6

Dep
11:55
11:55
12:50
12:25
13:00
13:20
13:25
13:35

Arr
14:25
14:25
15:40
15:15
18:40
16:40
16:15
16:30

W9 7151/YJ 151
W9 7153/YJ 153
7Y 631
YH 826

1,3,6
2,5,7
2,4,6
4

11:00
11:00
11:15
14:00

13:15
13:55
14:35
16:40

7Y 632
W9 7154/YJ 154
W9 7154/YJ 154
YH 827

Arr
9:15
9:20
9:30
11:30
10:35
9:40
13:03
13:30
17:50
12:25
12:25
12:25
15:55
15:45
15:40
16:25

Flight
YH 918
6T 402
K7 223/7Y 112
W9 201
7Y 741
YH 730
YJ 235
YJ 203
7Y 841
7Y 852
YJ 213
YJ 203
YH 728
YH 732
6T 501
K7 224/7Y 221
YH 738
YH 732
YH 730

Yangon to Heho
Flight
YH 917
6T 401
K7 222/7Y 111
YJ 201
7Y 851
W9 201
7Y 741
7Y 841
YH 729
YH 729
YH 727
YH 737
YH 731
K7 224/7Y 221
6T 501
YH 731

Days
Daily
3,4,6,7
Daily
3
1,3,7
Daily
2,5
4,6
6
2
1
3,5,7
3,5,7
Daily
2,4,6
1

Dep
6:10
6:20
6:30
6:30
7:05
7:30
9:00
10:00
11:00
11:00
11:00
11:00
14:30
14:30
14:30
15:00

Days
6,7
1
5
4
2

Dep
11:15
11:15
11:15
11:30
11:30

Days
3,4,5,7
Daily

Dep
7:00
7:00

17:40
19:30
18:50
19:05

Days
Daily
3,4,6,7
Daily
Daily
2,5
2
1
2
4,6
1,3,7
5
3
1
3,5,7
2,4,6
Daily
3,5,7
1
6

Dep
9:15
9:35
9:45
9:55
13:15
12:25
13:40
13:40
13:45
15:10
15:20
15:25
15:45
15:55
15:55
16:00
16:25
16:25
17:50

Air Bagan Ltd. (W9)

Flight
6T 608
6T 612
6T 606
W9 7311/YJ 311
W9 311

Arr
9:15
9:05

Flight
YH 634
K7 320/7Y 532
K7 320/7Y 532

Days
1
6,7
5
4
2

Dep
13:00
13:00
13:35
13:35
13:35

Arr
15:00
14:25
15:00
15:00
15:00

Yangon Airways(YH)

Myeik to Yangon
Days
3,4,5,7
1,3,5
2,4,6,7

Dep
11:25
11:20
11:30

Yangon to Thandwe

Thandwe to Yangon
Flight
6T 605
6T 608

Dep
11:15
11:15

Arr
12:10
13:50

yangon to dawei
Flight
YH 633
K7 319/7Y 531
K7 319/7Y 531

Days
3,4,5,7
1,3,5
2,4,6,7

Dep
7:00
7:00
7:00

Days
7
2,5
4,6
2

Dep
6:30
9:00
11:00
11:00

Arr
8:25
8:05
8:10

Days
4
1
2,5,7

Dep
7:00
7:00
11:00

Days
4,7

Dep
14:20

Flight
YH 634
K7 320/7Y 532
K7 320/7Y 532

Arr
8:55
10:38
13:00
13:30

Flight
YJ 202
YJ 213
7Y 742
YH 730
YH 730

Arr
11:00
11:00
15:05

Flight
YH 827
YH 825
W9 7154/YJ 154
W9 7154/YJ 154

Days
3,4,5,7
1,3,5
2,4,6,7

Dep
12:15
12:20
12:25

Days
3
5
2,5
4,6
2

Dep
12:50
14:15
16:40
16:45
17:15

Arr
16:10

Days
4
1
7
2,5

Dep
11:00
11:00
15:25
15:25

Arr
13:25
13:25
13:35
Arr
16:35
16:30
18:18
19:00
19:00
Arr
14:25
14:25
19:30
18:50

chiang mai to yangon
Flight
W9 9608/ YJ 7608

Days
4,7

Dep
17:20

Air KBZ (K7)
Tel: 372977~80, 533030~39 (Airport),
Fax: 372983, Hot Line: 373766

Air Mandalay (6T)
Tel : (Head Office) 501520, 525488,
Fax: 525937. Airport: 533222~3, 09-73152853.
Fax: 533223.

Asian Wings (YJ)
Tel: 951 515261~264, 512140, 512473, 512640.
Fax: 951 532333, 516654

Golden Myanmar Airlines (Y5)
Tel: 95 9 400446999, 95 9 400447999,
Fax: 01 860 4051

Tel: (+95-1) 383 100, 383 107, 700 264,
Fax: 652 533.

FMI Air Charter - Sales &
Reservations

Mann Yadanarpon Airlines (7Y)
Tel: (+95-1) 656969,
Fax: 656998, 651020.

Domestic
6T = Air Mandalay

putao to yangon

yangon to chiang mai
Flight
W9 9607/ YJ 7607

Arr
15:00
15:00

lashio to Yangon

yangon to putao
Flight
YH 826
YH 824
W9 7153/YJ 153

Dep
12:25
14:05

dawei to Yangon

yangon to lashio
Flight
YJ 211
7Y 741
YH 729
YH 729

Days
5
1

Tel : 513322, 513422, 504888, Fax : 515102

Tel: (95-1) 240363, 240373 / (+95-9) 421146545

Arr
13:25
13:25
13:35

Flight
6T 605
6T 607

Days
5
1

Domestic Airlines

Arr
10:25
10:45
11:00
11:05
18:18
19:00
15:50
15:50
18:15
18:40
16:30
16:35
17:55
18:45
18:55
19:00
18:35
19:15
19:00

SITTWE to yangon
Arr
12:40
12:40
13:15
13:20
13:20

Yangon to Myeik
Flight
YH 633
K7 319/7Y 531

14:50
16:35
16:35
16:40

Heho to Yangon

YANGON TO SITTWE
Flight
6T 611
6T 607
6T 605
W9 7311/YJ 311
W9 311

2,4,6
7
2,5
4

Arr
18:10

W9 = Air Bagan
YJ = Asian Wings
K7 = AIR KBZ
YH = Yangon Airways
FMI = FMI AIR Charter
Y5 = Golden Myanmar Airlines
7Y = Mann Yadanarpon Airlines

Subject to change
without notice
Day
1 = Monday
2 = Tuesday
3 = Wednesday

4 = Thursday
5 = Friday
6 = Saturday
7 = Sunday

pmwnf;rSL; qef;OD; I sannoo@gmail.com   c&D;oGm;u@ 

www.mmtimes.com

45

International FLIGHT SCHEDULES
Flights
PG 706
8M 335
TG 304
PG 702
TG 302
PG 708
8M 331
PG 704
TG 306

YANGON TO BANGKOK
Days
Daily
Daily
1,2,3,5,6,7
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily

Dep
6:15
7:40
9:50
10:30
14:55
15:20
16:30
18:20
19:45

YANGON TO DON MUENG

Flights
DD 4231
FD 252
FD 254
DD 4239

Days
Daily
Daily
Daily
Daily

Dep
8:00
8:30
17:50
21:00

YANGON TO SINGAPORE

Flights
8M 231
Y5 233
SQ 997
3K 582
MI 533
MI 517
TR 2827
3K 584

Days
Daily
Daily
Daily
Daily
4,6
Daily
Daily
Daily

Dep
8:00
10:10
10:35
11:20
13:25
16:40
19:05
19:15

YANGON TO KUALA LUMPUR

Flights
8M 501
AK 505
MH 741
8M 9506
8M 9508
MH 743
AK 503

Days
1,3,5,6
Daily
Daily
Daily
Daily
1,2,3,4,5,7
2,4,6

Dep
7:50
8:30
12:15
12:15
15:45
15:45
19:30

YANGON TO BEIJING

Flights
CA 716

Days
3,7

Dep
23:50

YANGON TO GAUNGZHOU

Flights
8M 711
CZ 3056
CZ 3056

Days
2,4,7
3,6
1,5

Dep
8:40
11:25
17:30

YANGON TO TAIPEI

Flights
CI 7916

Days
1,2,3,5,6

Dep
10:50

YANGON TO KUNMING

Flights
CA 906
MU 2012
MU 2032
Flights
VN 956

Days
Daily
3
1,4,6,7

Dep
12:15
12:20
14:50

YANGON TO HANOI
Days
1,3,5,6,7

Dep
19:10

Flights
VN 942
Flights
QR 919

Days
2,4,7

Dep
14:25

YANGON TO DOHA
Days
1,4,6

Dep
8:35

YANGON TO PHNOM PENH

Flights
8M 403
Flights
0Z 770
0Z 770
KE 472

Days
3

Dep
16:50

YANGON TO SEOUL
Days
7
4
Daily

Dep
0:35
0:50
23:35

YANGON TO HONG KONG

Flights
KA 251

Flights
NH 914
Flights
8M 601
Flights
BG 061
Flights
8M 7702
8M7502

Days
1,2,4,6

Dep
01:10

YANGON TO TOKYO
Days
Daily

Dep
21:45

YANGON TO GAYA
Days
3,5,6

Dep
7:00

YANGON TO DHAKA
Days
1,4

Dep
19:45

YANGON TO INCHEON
Days
Daily
4,7

Dep
23:35
0:35

MANDALAY TO BANGKOK

Flights
PG 710

Days
Daily

Dep
14:05

MANDALAY TO singapore

Flights
MI 533
Y5 233

Days
4,6
Daily

Dep
15:55
8:05

MANDALAY TO DON MUENG

Flights
FD 245

Days
Daily

Dep
12:45

MANDALAY TO KUNMING

Flights
MU 2030

Flights
8M 603

Days
Daily

Dep
14:40

MANDALAY TO gaya
Days
4

Dep
11:10

NAY PYI TAW TO BANGKOK

Flights

Days

Dep

Flights
TG 303
PG 701
8M 336
TG 301
PG 707
PG 703
TG 305
8M 332
PG 705

Arr
9:50
10:15
19:10
22:45

Flights
DD 4230
FD 251
FD 253
DD 4238

Arr
12:25
14:40
15:10
15:50
20:50
21:15
23:40
23:45

Flights
SQ 998
3K 581
MI 533
8M 232
MI 518
TR 2826
Y5 234
3K 583

Arr
11:50
10:15
16:30
16:30
20:05
20:05
23:45

Flights
AK 504
MH 740
8M 9505
8M 502
8M 9507
MH 742
AK 502

Arr
0550+1

Flights
CA 715

Days
1,2,3,5,6,7
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily

Days
Daily
Daily
4,6
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily

Dep
19:30

Days
3,6
1,5
2,4,7

Dep
8:40
14:40
14:15

TAIPEI TO YANGON
Days
1,2,3,5,6

Dep
7:00

KUNMING TO YANGON

Flights
VN 957

Days
3
Daily
1,4,6,7

Dep
8:25
10:45
13:30

HANOI TO YANGON
Days
1,3,5,6,7

Dep
16:50

HO CHI MINH CITY TO YANGON

Arr
17:15

Flights
VN 943

Arr
11:10

Flights
QR 918

Days
2,4,7

Dep
11:50

DOHA TO YANGON
Days
3,5,7

Dep
20:30

PHNOM PENH TO YANGON

Flights
8M 404
Flights
KE 471
0Z 769
0Z 769

Days
3

Dep
20:15

SEOUL TO YANGON
Days
Daily
6
3

Dep
18:45
19:50
20:05

HONG KONG TO YANGON

Arr
05:45

Flights
KA 250

Arr
06:50+1

Flights
NH 913

Arr
8:20

Flights
8M 602

Arr
21:00

Flights
BG 060

Arr
8:05
9:10

Flights
8M 7701
8M 7501

Days
1,3,5,7

Dep
21:45

TOKYO TO YANGON
Days
Daily

Dep
11:00

GAYA TO YANGON
Days
3,5,6

Dep
9:20

DHAKA TO YANGON
Days
1,4

Dep
16:30

INCHEON TO YANGON
Days
Daily
3,6

Dep
18:45
19:50

BANGKOK TO MANDALAY

Flights
PG 709

Days
Daily

Dep
12:00

singapore to mandalay

Flights
MI 533
Y5 234

Days
4,6
Daily

Dep
11:35
15:35

DON MUEANG TO MANDALAY

Flights
FD 244

Days
Daily

Dep
10:50

KUNMING TO MANDALAY

Arr
17:30

Flights
MU 2029
MU 7524

Arr
12:15

Flights
8M 604

Arr

Dep
6:55
10:05
10:05
12:50
13:30
13:30
17:50

GUANGZHOU TO YANGON

Flights
MU 2011
CA 905
MU 2031

Arr
15:00

Days
Daily
1,2,3,4,5,7
Daily
1,3,5,6
Daily
Daily
2,4,6
Days
3,7

Arr
15:55
18:20
18:20

Arr
20:50
14:40

Dep
7:55
8:50
11:35
13:25
14:20
17:05
15:35
18:00

BEIJING TO YANGON

Flights
CI 7915

Arr
16:30

Dep
6:20
7:15
16:20
19:30

KUALA LUMPUR TO YANGON

Arr
16:15

Arr
9:10
9:25
8:05+1

Days
Daily
Daily
Daily
Daily

SINGAPORE TO YANGON

Flights
CZ 3055
CZ 3055
8M 712

Arr
19:15

Dep
7:55
8:50
10:40
13:00
13:40
16:45
17:50
19:15
20:15

DON MUENG TO YANGON

Arr
13:15
16:15
22:15

Arr
21:30

YANGON TO HO CHI MINH CITY

BANGKOK TO YANGON

Arr
8:30
9:25
11:45
12:25
16:50
17:15
18:15
20:15
21:45

Days
Daily
1,3,5

Dep
13:55
18:20

gaya TO MANDALAY
Days
4

Dep
13:15

BANGKOK TO NAY PYI TAW

Flights

Days

Dep

Arr
8:50
9:40
11:25
13:55
14:30
17:35
18:45
20:00
21:30
Arr
7:05
8:00
17:00
20:15
Arr
9:20
10:45
12:55
14:50
15:45
18:25
17:05
19:30
Arr
8:00
11:15
11:15
13:50
14:40
14:40
19:00
Arr
22:50
Arr
10:25
16:30
15:50
Arr
9:55

International Airlines
Air Asia (FD)

Tel: 251 885, 251 886.

Air Bagan Ltd.(W9)

Tel : 513322, 513422, 504888, Fax : 515102

Air China (CA)

Tel : 666112, 655882.

[dkw,ftwGif;ydkif; jyifqifxm;rIudk awGU&pOf/ "mwfyHk ª atmifaX;vdIif

Air India

Tel : 253597~98, 254758. Fax: 248175

Bangkok Airways (PG)

Tel: 255122, 255 265, Fax: 255119

Condor (DE)

Tel: + 95 1 -370836 up to 39 (ext : 303)

Dragonair (KA)

Tel: 95-1-255320, 255321, Fax : 255329

Golden Myanmar Airlines (Y5)
Tel: 95 9 400446999, 95 9 400447999,
Fax: 01 860 4051

Malaysia Airlines (MH)

Tel : 387648, 241007 ext : 120, 121, 122
Fax : 241124

Myanmar Airways International(8M)
Tel : 255260, Fax: 255305

Silk Air(MI)

Tel: 255 287~9, Fax: 255 290

Thai Airways (TG)

Tel : 255491~6, Fax : 255223

Vietnam Airlines (VN)

Fax : 255086. Tel 255066/ 255088/ 255068.

Qatar Airways (QR)
Arr
11:40
11:15
14:00
Arr
18:10
Arr
13:25
Arr
6:35+1

Tel: 379845, 379843, 379831, Fax: 379730

Biman Bangladesh Airlines (BG)
Tel: 371867~68, Fax: 371869.

Nok Airline (DD)

Tel: 255050, 255021, Fax: 255051

Tiger Airline (TR)

Tel: 371383, 370836~39 Ext: 303

International

Arr
21:40

FD & AK = Air Asia

Arr
22:35
23:45
23:40

8M = Myanmar Airways International

Arr
23:30

MI = Silk Air

TG = Thai Airways

Y5 = Golden Myanmar Airlines
PG = Bangkok Airways

VN = Vietnam Airline

Arr
15:40

MH = Malaysia Airlines
CZ = China Southern

Arr
12:30

CI = China Airlines
CA = Air China

Arr
18:45

KA = Dragonair
3K = Jet Star

Arr
22:35
23:25

QR = Qatar Airways
KE = Korea Airlines

Arr
13:20

NH = All Nippon Airways

Arr
15:00
18:55

MU=China Eastern Airlines

Arr
12:15
Arr
13:50
21:00
Arr
16:20
Arr

0efaqmifrI aumif;vGe;f í
a0zefcH&jcif; jzpfonf[k
a&ay:[dkw,f wkYHjyef

SQ = Singapore Airways

DD = Nok Airline
BG = Biman Bangladesh Airlines
TR = Tiger Airline

Subject to change
without notice
Day
1 = Monday
2 = Tuesday
3 = Wednesday

4 = Thursday
5 = Friday
6 = Saturday
7 = Sunday

tdtdol

91.eieithu@gmail.com

&ef-uk-ef-NrdKU Adkvf-wpf-axm-if-qd-yf-urf;&Sd
-k ,füMu,fig;-yi-G -hf Vintage Luxury Yacht [dw
{nfo
h nfrsm;udk omrefx
- ufy- akd om 0efaqm-i-f
rI -0efxrf;rsm;tm; ay;-cdk-if;-onf-qdk-onfrSm
rSm;,Gif;aom ,lqcs-uf-jz-pf-onf[k
- N-hf zK-d ;OD;
[dw
k ,f\ Operation Manager OD;j- yn
u jref-rm-wdk-if;-(rf)udk ajym-onf/'l ; - a xm- u f - 0 ef - a qm- i f - r I - a y;- a eaom
"mwf-yHkonf tDwvD-Edk-ifiHom; taxGaxGrefa- e-*sm oifwef;a- y;-onfy-h u
kH kd "mwfy½kH u
kd -f
xm;-&mrS c&D;oGm;vkyfief; 0uf-bfqdk-uf-wGif
azmfjyrdjcif;jzpfonf[k ¤if;u ajym-onf/"m-wf-yHkrSm t-rSef-wu,f-0ef-aqm-if-rI-ay;onfh-yHk-r[k-wf-aMum-if;-ESifh oifwef;-ay;onfh-tcsdefwkef;u 1920 jynfhESpf Theme
tae-jzifh ½dk-uf-ul;-xm;-onfh-yHkomjzpfaMum-if;? [dw
k ,f-0ef-BuD;Xmeu vma&m-ufMu-nfh-½Ippf-aq;-onfhtcgüvnf; xdkuJh-odk-Y
0ef-aqm-if-rI- r&Sd-aMumif; ¤if;u ajymonf/]]yH-kxJ-utwdkif; 0efaqm-if-rI-ay;-cJh-r,fqdk&if 0efBuD;Xmeu jyif;-xefpGm ta&;,l
rSmyg/ t"duu 0efaqm-if-rI-aum-if;-vG-ef;
-wm-aMumifh a0zef-cH-cJh-&wmyg}} [k ¤if;uajym-onf/odk-Yaomf- [kd-w,fu tvkyf-xG-ufcJhonfh
trsKd;orD;-wpf-OD;url 'l;axm-uf-Bud-Kqdk&ef
oifwef;-wGif oif-Mum;cJh-onf-[k-qdk-onf/]]{-nfh-onf-udk- b,f-vdk-Bud-Kqdk-&r,f-qdkwmudk 10 &ufavm-uf-oif-wef;-taeeJY
oifay;-ygw,f/ tavhtus-ifh-jz-pf-atm-ifqdNk y;D b,fo-yl -v
J mvm 'l;axm-u-Bf u-Kd q-ckd -ikd ;f ygw,f/ uRef-rwdkY&JU BuD;Muyf-a&;r·;u tJ'Dvdk-vk-yf&&if tukef-tvk-yf-xG-uf-r,f-vdkY
ajymwJh-twGuf wpfqifh-avQmhNyD; olaX;eJY
vlBuD;awG-udkyJ vkyf-&r,f-vdk-Y jy-ef-ajym-yg
w,f/ aemuf-ydkif; 'l;axm-uf-0ef-aqm-if-rI
udk rvkyf-&awm-hbl;-vdk-vdk? vkyf-&r,f-vdk-vdkeJY
qufvk-yf-cdk-if;-ygw,f}}[k ¤if;u ajym-onf/[dk-w,f-ESifh c&D;oGm;vma&;vk-yf-ief;0efB- u;D Xme\ Zlvdk-ifv 25 &ufaeY- xkwf-jy-efcs-ufwGif Xme wm0ef-&Sd-olrsm;onf tqdkyg
-[dk-w,f-odkY Zlvdk-ifv 24 &ufaeY-wGif oGm;
a&muf pdppf-cs-ufrsm;t& ,cifu [dkw,f
\ taxGaxG-ref-ae-*sm-tjzpf wm0ef-xrf;
-aqm-if-cJhonhf tDwvD-Edk-if-iH-om;u tjcm;
[dkw,frsm;xuf wpfrlxl;-uJaom 1920
jynfhESpf0ef;us-if-cefYu Oa&mywdk-if;-jy-nfrsm;

ü bk&if-ESifh rdzk-&m;udk 'l;axmuf t½dktaoay;-cJhaom 0efaqm-if-rIudk {nfhonf-rsm;
tm;-ay;&ef &nf&G,fí 0efxrf;rsm;udk
oifwef;-ay;cJh-aMum-if;? ,ck"m-wf-yHk-onf
vnf;{nfhonfrsm; pdwf-0if-pm;-atmif
aMumfjimjcif;-jz-pf-aMum-if;? vufawGUü
'l;auG;ñG-wf-½Hkom t½dktao-ay;-aMum-if;ESifh oifwef;a- y;-cahJ om taxGaxGr- efa- e-*smrSmvnf; tvkyf-u Ek-wf-xG-uf-oGm;NyD-jz-pfaMumif; azmfjy-xm;onf/
xdo
k aYkd om 0efaqm-i-rf -rI sm;ay;-jc-i;f onf
omref-xuf-vG-ef-uJaom tjyKtrl-rsKd;jz-pfjc-if;? 1920 jynfhESpf 0ef;us-if-cefYu Oa&my
wdi-k ;f j- yn
- rf sm;ü bk&ifE- i-S -hf rdz- &-k m;udk 'l;axmuf
t½dktao-ay;-cJhaom 0efaqm-if-rIonf
[dw
k ,fv
- y-k i-f ef;u {nfo
h nfrsm;udk ay;aqm-if
&rnfh 0efaqm-if-rI-rsKd;ü ryg&Sd-jc-if;? jref-rmh
½dk;&m,Ofaus;rI xHk;wrf;tpOf-tvmt&

tavhtus-ifh-jz-pf-atmifqdkNyD; b,fol-yJ-vmvm
'l;axm-uf-Bud-Kqdk-cdk-if;ygw,f/ uRef-rwdkY&JU
BuD;Muyf-a&;r·
vk-yf&&if tvkyfu
teaEÅmteEÅ*dk-Pf;-0if-rsm;udkom t½dk
tao? tav;tjr-wfay;aom trlt&mrsKd;jz-pfí xHk;wrf;tpOftvm? ,Ofaus;rI
xuf ydkrdk-vG-ef-uJNyD; wpfyg;-ol-rsm; txiftjr-if-vGJ-rSm;rIrsm; ay:ayguf-vm-jc-if;-ESifh
0efxrf;-rsm;tae-jz-ifhvnf; yHkrSef0efaqm-ifrIxuf cufcJ-pGm-0ef-aqm-if-rI-ay;&í tqif
rajy-jz-pf-jc-if;-wdkYaMumifh þodkYaom -0efaqm-if-rI-ay;-jc-if;-udk-&yf-qdk-if;&ef owday;-cJh
NyD; xyfrH-aqm-if-&G-uf-ygu vdktyfovdk
ta&;,laqmif-&G-uf-oGm;rnf-jz-pf-aMumif;
owday;-cJh-onf-[k- azmf-jy-xm;onf/
[dk-w,fudk 1920 jynfhES-pfu oabFm
'D-Zdk-if;-twdkif; twG-if;-ydk-if;-ü jyif-qif-xm;
onf/ tcef; 104 cef; yg0ifNyD; Edkif-iH-om;
-0efxrf; 160 cefYESifh Edkif-iH-jcm;om;-0efxrf;
ig;OD;-wdk-Yudk- cefY-tyf-xm;um atmuf-wdk-bmvwGif w&m;0ifzGifh-Edk-if-rnf- jz-pf-onf/  g

46  tm;upm;owif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

Sport
a&TwHqdyf 58 ckeJY t*Fvef o&zlaqmif;cJhwJh
*vyfpf*dk "eo[m,tm;upm;NydKifyGJ
ausmfausmfrif;
2014 *vyfpf*dk "eo[m, tm;upm;
NydKifyGJBuD; (The Glasgow 2014 Commonwealth Games) uawmh paumhwvefajr
rSm wcrf;wem;eJY usif;yNyD;pD;oGm;cJhNyDyJ
jzpfygw,f/ av;ESpfwpfBudrf tvSnfhus
usif;ywJh 'Dtm;upm;yGJawmfudk Zlvkdif
23 &ufuae Mo*kwf 3 &ufaeYxd 11
&ufMum usif;ycJhwmjzpfNyD; EdkifiHaygif;
71 EkdifiHu tm;upm;armifr,f 6ç500
yg0if,SOfNydKifcJhMuwm[m wu,fhudk
tBudwfte,f&SdvSwJh tm;upm;yGJawmf
wpf&yfygvkdY bDbDpDu aumif;csD;ay;yg
w,f/ 1930 jynfhESpfrSm 'DNydKifyGJBuD;
pwifcw
hJ mjzpfNy;D 1942 eJY 1946 wkrYd mS awmh
'kwd, urÇmppfaMumifh &yfem;cJ&h Ny;D av;ESpf
wpfBudrfyHkrSefusif;yvmcJhwm ,aeYwkdif
atmifyJjzpfygw,f/ Commonwealth
Games Federation u BuD;r·;usif;yNyD;
tdr&f iS Ef idk if H vufcu
H si;f ycGiu
hf kd 'D CGF uyJ
rJpepfeJY a&G;cs,fcGifhjyKcJhwm jzpfygw,f/
Humanity-Equality-Destiny aqmifyk'f
eJYtwl usif;yvmcJhwJh 'D"eo[m,EkdifiH
rsm;NydKifyGJ[m oufwrf;tm;jzifh 84 ESpf
wkid cf NhJ yjD zpfovkd tckEpS *f vyfp*f &kd UJ jyifqif
{nfhcHyHk[m usif;ycJhorQ CG NydKifyGJawG
xJrSm tBuD;tus,fqHk; tcrf;em;qHk;
jzpfw,fvkdYvnf; pmapmifawGu &nfñTef;
xm;ygw,f/ Hampden Park rSm usif;y
cJhwJh CG tm;upm;yGJawmfydwfyGJrSm Queen
of Pop tjzpf wifpm;cH&wJhtxJrSm tqkd
ausmf udkifvD rifaemh&JU &ifoyf½Iarm
azsmfajzyHkuvnf; *vyfpf*dk y&dowfawG
twGuf b0ifacGUp&mjzpfcJh&ygw,f/
paumhwvef *DwaiGMu,fyGifhawGjzpfwJh
Lu Lu eJY Dougie Maclean ? Auld Lang

"eo[m, tm;upm;NydKifyGJ ydwfyGJtcrf;tem;wGif azsmfajzwifqufaerIudk awGU&pOf/ "mwfyHk • attufzfyD
Syne wdkY Prides wkdY&JU wifqufyHkuvnf;
*vyfpf*dkyGJawmfudk jrL;<utouf0ifvSy
apcJhwm trSefygyJ/ CGF Ouú| wGeful
tmrifeJY 2014 *vyfpf*dkNydKifyGJOuú|jzpfol
avmh'fprpfwdkY&JU toD;oD; EIwfqufrdefYcGef;
pum;awG[mvnf; tm;upm;armifr,f
awGtwGufa&m? y&dowfawGtwGufyg
auseyfp&mjzpfc&hJ ygw,f/ CGF trIaqmif
t&m&SdcsKyf rdkufa[mhyg;uvnf; tckvkd
trSwfw&pum;qkdoGm;ygw,f/ ]]paumh
wvefajrrSm 11 &ufMumcJhwJh NydKifyGJyHk&dyf
awG[m tm;vHk;&JU &ifxJrSm xm0& trSwf
&p&m trSwfw&&SdaeMurSmyg/ wm;jrpf
aq;0g;jyóemuif;pifcJhovkd jzLpif
oefY&Sif;pGm BudK;pm;,SOfNydKifcJhMuolawG
tm;vHk;twGufvnf; *kPf,l0rf;ajrmuf
rdygw,f/ *vyfpf*dkom;awGudk,fpm;
vnf; *kPf,lauseyfrdygw,f/ Thank you

Glasgow & Scotland vkdYyJ ajymcsifygw,f}}
vkdY EIwfqufpum;qkdoGm;ygw,f/
tckESpf "eo[m,NydKifyGJrSm a&Tqk 58
qkeJY pkpkaygif; 174 qk &cJhwJh t*Fvef[m
qktrsm;qHk;&&SdcJhwJh EdkifiHtjzpf rsufESm0ifh
EkdifcJhNyD; 28 ESpfMum rsufESmyef;rvScJhrIudk
*vyfpf*dkajrrSm tqHk;owfEkdifcJhNyDqkdwmudk
vnf; BBC u csD;usL;xm;ygw,f/ Mop
aMw;vsu pkpak ygif; 137 qkeYJ 'kw,
d ae&m
rSm&SdcJhNyD; uae'gu 82 qkeJY wwd,&cJh
ovdk tdrf&Sifpaumhwvefu a&Tqk 19
qk tygt0if pwkw¬tqifhrSm&SdcJhwm
tdr&f iS yf &dowfawGtwGuf *kP,
f Ml unfE;l
p&mvkdY qkd&rSmyJr[kwfygvm;/ tm&Sa'o
u tdE,
´d u a&Tqk 15 qk pkpak ygif; 64 qkeYJ
yÍör&cJhovkd pifumyluvnf; a&Tqk&Spfqk
pkpkaygif; 16 qkeJY tqifh(11)rSm&SdcJhwm
tm&Sy&dowfawGtwGufvnf; *kPf,l

p&mvkdY qdk&OD;rSmygyJ/ usif;ycJhorQ CG
yGJawGrSm tjrJwrf;yg0if,SOfNydKifcJhMuwJh
EkdifiHu ajcmufEkdifiH&SdcJhNyD; t*Fvef?
uae'g? paumhwvef? e,l;ZDvef? a0;vfeJY
MopaMw;vswkdYyJjzpfygw,f/
b,fvkdyJjzpfjzpfyg/ CG NydKifyGJ tdrf&Sif
tjzpf atmifatmifjrifjrif vufcHusif;y
ay;EkdifcJhovkd pwkw¬tqifhrSm &yfwnf
aeEkdifcJhwJh paumhwveftm;upm;tzGJU
twGufvnf; 'D*vyfpf*dkNydKifyGJ[m vmr,fh
2018 NydKifyGJtwGuf tm;aq;wpfcGufvkdY
qkd&rSmyJr[kwfygvm;/ MopaMw;vsEkdifiH
Gold Coast rSm vmr,fh av;ESpftMumrSm
usif;yzdkY pDpOfaqmif&GufaeNyDjzpfwJh CG
rSma&m t*Fveftoif; qufvufo&zl
aqmif;Ekdifrvm;? vuf&Sd 'kwd,&cJhwJh
MopaMw;vsuyJ xdyq
f ;kH ae&mudk ta&muf
wufvSrf;vmEkdifrvm;qkdwm.../  g

pmwnf; xGef;aeatmif I htunnayaung.mcm@gmail.com   tm;upm;owif; 

www.mmtimes.com

pdwfvIyf&Sm;rIrsm; ,laqmif
vmrnfh tifwmrDvef
sport 50

47

xGufcGmjcif;? qkdufa&muf
jcif;rsm;pGmeJY apmifhMunfhzdkY
vkdtyfaeqJ aqmuforfwef
sport 52

2014-15 bGef'ufpfvD*gabmvHk;&moD&JU taumif;qHk;
pdwf0ifpm;zG,f&mrsm;udk arQmfawG;jrnf;prf;jcif;
ukdxG#f(pdefY*Ref;)
rMumcifrmS bGef'ufpfvD*g&JU 2014¼15
abmvHk;&moDudk pwifawmhrSmjzpfygw,f/
NyD;cJhwJh&moDu bGef'ufpfvD*grSm bkdif,ef
jrL;epfu csefyD,HjzpfcJhwm tm;vHk;todyg/
'DESpfu *smreDawG pef;xaew,fvkdY ajym&
r,f/ 2014 urÇmhzvm;rSm *smreDtoif;
Bu;D atmify&JG cJo
h vkd ,l¼19 rSmvnf; *smreD
vli,fawGu ay:wl*Dudk tvJxkd;cJhw,f/
'gaMumifh tck&moD bGef'ufpfvD*g[m
t&ifuxufydkNyD; y&dowfawG&JU tm½Hk
pdkufjcif;udk cH&awmhrSmuawmh aocsm
oavmufjzpfaeygNyD/
tmrcHcsuf bmrSr&Sdbl;
rESpfu bkdif,efjrL;epf[m pHcsdefwif
trSwftom;awGeJY rwf 25 rSm csefyD,Hqk
udk &NyD;aeNyD/ 'gayrJh *smrefcsefyD,H[m
2010¼11 eJY 2006¼07 awGrSm tqifh(3)
eJY tqifh(4)ae&mawG a&mufcJhzl;w,f
qkdwmudk todtrSwfjyK&vdrfhr,f/ *Gm'D
,dkvmuawmif olYtaeeJY zvm;wpfvHk;rS
r&&if enf;jytjzpf qufwnf&SdcGifhqkdwm
raocsmbl;vkdY ajymoGm;w,f/ 'gaMumifh
EkdifvkdpdwfawG qla0jyif;xefaewJh bGef
'ufpfvD*grSm csefyD,HjzpfcJhvkdY csefyD,HjzpfzdkY
tcGifhta&;rsm;r,fqkdwJh tawG;rsKd;xm;
&if rSm;oGm;ygvdrhfr,f/ bkdif,efjrL;epfvkd
toif;rsKd;awmifrS 'DESpfcsefyD,HjyefjzpfzkdY
bmtmrcHcsufrSr&Sdygbl;/
taxmuftyHhay;EkdifwJh Mu,fyGifhawG
bkdif,efuawmh 'DESpfrSm ',D;',dkif
jzpfEkdifw,fqkdwJh tjrifawGawmif&Sdw,f/
xm;vk d u f y gawmh / tajymif ; ta&T U
aps;uGufuvnf; rydwfao;ygbl;/ a'ghrGef
uawmh vD0rfa'gpuD;udk qHk;½HI;vkduf&
w,f/ a&Smfvfau;uawmh at'&D,ef
&mrkdYpfeJY *sDa'gif0ef;udk xkd;okwfvkdufw,f/
avAmulqif[m [muefu,f[mEkd*vl;
udk ac:zdkY enf;vrf;&SmazGaew,f/
0kzfbwfu at&Gef[efYudk aumufpm;Ekdif
vkdufw,f/ 'gaMumifh 'D&moDNydKifyGJ[m
jrif;ig;aumifajy;wJh NydKifyGJvkdY qkdolawGu
qkdaeMuw,f/
wef;wufvmolrsm;
SC yuf'gbGe;f 07 [m 1963 uwnf;u
pwifcJhwJh bGef'ufpfvD*gNydKifyGJrSm tqifh
jrifhwef;upm;zl;wJh 53 oif;ajrmufuvyf
jzpfvmw,f/ olwkdY[m ajrmufydkif; ½dkif;jrpf
0ufpfzmvD,ef;uvyfwpfckvnf; jzpf
w,f/ atmhpfbwfeJY a[mhzef[drf;wkdYvkd
vkyfjyEkdifrvm;qkdwmuawmh apmifhMunfh
&OD;r,f/ atmhpfbwfu 2011¼12 rSm
wef;wufvmNyD; wef;jyefqif;roGm;ovkd
a[mhzef[drf;uvnf; 2008¼09 rSm
wef;wufvmNyD; rxifrSwfwmawGvkyfjy
cJhw,f/ tJ'DvdkaemufxyfvkyfjyEkdifzkdY
yuf'gbGef;wkdYtwGuf rvG,favmuf
ygbl;/

vd*frSma&m atmifjrifrI&yghrvm;...
arcGef;awGu trsm;BuD;&Sdygw,f/ tckrS
wef;wufvmwJh yuf'gbGef;qkd&if oleJY
tufzfpDudkvHk;toif;ESpfoif;&JUy&dowf
65ç000 twGuf vHkavmufwJh paw'D,rf
awG&ydS gw,f/ bGe'f ufpv
f *D grSm tenf;qH;k
y&dowf 42ç609 avmufuawmh
vmMunfhwwfygw,f/ txufu wifjycJh
ovkd urÇmhzvm;eJY Oa&my ,l¼19 rSm
atmifjrifcJhwJh *smreDajrudk b,folawG
xyfa&muf vmEkdifao;ovJeJY b,folawG
udk b,ftoif;awGu tvpfow
k f xk;d ESuf
oGm;MurvJqw
dk muawmh tajymif;ta&TU
aps;uGufawG rydwfcifrSm Munfh&r,fh
Saga wpfyk'fayyJaygh/  g
2014¼15 bGef'ufpfvD*gtoif;rsm;

2014¼15 abmvHk;&moD *smrefbGef'ufpfvD*godkY wef;wufvmonfh yuf'gbGef;toif;/
*kd;awG b,favmufoGif;jyMurvJ
2011¼12 abmvHk;&moDrSm bGef'ufpf
vD*grSm *dk;awG 875 *dk;oGif;cJhNyD; 2013¼14
rSmawmh *dk;aygif; 898 *dk; oGif;cJhwmudk
EdIif;,SOfxm;w,f/ *smreDtqifhjrifhwef;
rSm *dk;aygif; 1ç000 ausmfwJh ESpfwpfESpf
&SdcJhzl;w,f/ tJ'gu 1984¼85 rSmjzpfNyD;
1ç074 *dk; oGif;cJhMuw,f/ NyD;cJhwJh&moDu
oGif;cJhwJh*dk;awG&JU 21 &mckdifEIef;[m yGJNyD;
cgeD; 18 udkufpnf;xJuae oGif;,lcJhwm
jzpfw,fvkdY qkdw,f/
aEG&moDaps;uGufvIyf&Sm;rI
bG e f ' uf p f v D * guvnf ; aEG & moD
tajymif;ta&TUaps;uGufudk vSrf;arQmf
MunfhNyD; 0ifa&mufvIyf&Sm;aeygw,f/
rGefcsif*vufbwfu qGpf&JU ,efqGef;rm;?
[mombmvifu A,fvifwifpwkwfum?
rdefYZfu csDvD&JU *GefZmvdk*sm&m? [mom
bmvifu 'wfcs&f UJ *Re[
f u
dk w
f if*g? bkid ,
f ef
u pyde&f UJ *sLtefbm;euf? avAmulqifu
qrfbmMu,fyGifh 0if;ef'Jvf? rdefYZfu *&d
vufa&G;pif pwDzifaemhpfumyDEkdwkdYudk
ac:,lzkdY pdwf0ifpm; BudKufESpfoufaeMu
ygw,f/ tJ...rGefcsifuawmh b,fvf
*sD,HMu,fyGifh aomf*ef[mZufudk tiSm;eJY
ac:zkdY pdwf0ifpm;ygowJh/
ypfZm½dk pHcsdefcsKd;Edkifrvm;
bkdif,ef&JU uavm'D,dkypfZm½dk wpf
a,muf a&SUupHcsdefawGudk csKd;Ekdifrvm;
qkdwJh ar;cGef;uvnf; jrnf;Munfhcsifp&m
aumif;wJh Menu wpfckygyJ/ bGef'ufpf
vD * g&J U xm0&oG i f ; *k d ; &S i f a wG x J r S m
eHygwf(5)ae&mqkdvdkY&Sd&if udkifpwef
(ULF Kirsten) u 182 *dk;eJY &yfwnfae

ygw,f/ ypfZm½dku vuf&SdtcsdefrSm 176
*dk;oGif;xm;wmqkdawmh eHygwf(5)ae&mudk
ausmfwufzkdY ckepf*dk;vkdaeygao;w,f/
tck'D&moDrSm ypfZm½dk *dk;awG b,favmuf
oGif;rvJqdkwmuvnf; pOf;pm;csifp&m
wpfckjzpfaeygw,f/

jcHKNyD;awmh ajym&r,fqkd&if pdwf0ifpm;
p&mawGuawmh trsm;BuD;&Sdygw,f/
csefyD,H b,ftoif;jzpfrSmvJ? csefyD,Hvd*f
0ifcGifhudk b,ftoif;awGu &rSmvJ?
,l½dkygvd*f0ifcGifhtwGufa&m...? b,f
toif;awG wef;qif;oGm;&EdkifvJ? csefyD,H

toif;
udkvHk;
a'hgrGef
z&efYzwf
z½kdif;bwf
[rf;bwf
[mombmvif
avAmulqif
bkdif,ef
a&Smfvfau;
pwk*wf
0g'gb&Drif
0kzfbwf
*vufbwf
[efEkdAm
rdefYZf
yuf'gbGef;
atmhpfbwf
a[mhzef[drf;

yGJ Ekdif
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

oa&
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

½HI;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

&*kd; ay;*k;d &rSwf
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

48  tm;upm;owif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

tif;e&pfeJY bmpDvdkemtoif;opf
[def;-oefY
NyD;cJw
-h &-hJ m-ou
D vmvD-*g-csefyD,HqktwGuf
tNydKif-jz-pf-cJh-MuwJh toif;BuD;oHk;oif;
'D&m-oDrSmvnf; qufNyD;tNyd-Kif-tqkd-if
jz-pfOD;rvm;qkdwm pdwf-0if-pm;-p&m-ygyJ/
'Dtoif;BuD;oHk;oif;udk-Mu-nfh&if NyD;cJhwJh&m-ou
D wwd,ae&m&cJw
h hJ &D;,Jvr-f uf'- &pf
u 'D&moDtwGuf tajymif;t
- vJt
- enf;qk;H
jzpf-ae-wJh-tjy-if-upm;-orm;-aumif;awGudkvnf;- ac:-jz-nfh-xm;-Ekd-ifw,f/ tvuf-wD-udkuawmh t"du upm;orm;-wcsKdUudk
vufvTwfxm;cJh-&ayr,fh enf;jy-qD->r-ef-eD
quf&SdaeNyD; upm;orm;-aum-if;awG
xdkuf-oihf-oavm-uf-vnf;- jy-ef-jznfhxm;Ekd-ifcJh-vdkY tajctaeu odompGmajym-if;-vJoGm;r,f-rxifbl;/
pdwf-0if-pm;-zdk-Yaum-if;-wmu bmpD-vkd-emjz-pf-vmw,f/ bmjzpfvdkYvJ-qkd-awmh NyD;cJhwJh&m-oDrSm bmpD-vkd-em-toif;[m *Gm'D,dkvm
vufxuf- atm-if-jr-if-rI-&cJh-wJh toif;
wpfoif;&JU NydKvJ-rI-udk-jr-if-cJh&NyD; 'DNydKvJ-rI[m
pydef-vuf-a&G;piftoif; txdyg ½dkuf-cwf-cJhvdYk &moDo
- pfrmS bmpDv
- ekd m b,fvt
-dk ajym-i;f
tvJawGeJY ay:xG-uf-vm-rvJ-qkd-wm- apmihf
Munhf-cs-if-p&m-aum-if;-vm-ygw,f/ bmpDvdk-emtoif; ajymif;-vJ-rItwGuf t"du
OD;-aqm-if-yJh-udk-if-&rSmuvnf; vl;0pö- tif;e&pf-qkdwJh enf;jyopf-wpf-a,m-uf-jz-pf-vmvdkY tif;e&pf[m bmpD-vkd-em-toif;udk
b,fvkd-tajym-if;-tvJ- vk-yf-ay;-EkdifrvJ
qkdwm pdwf-0if-pm;-p&m-jz-pfvmw,f/
&Duwf-vuf-xufrSm tpjyKcJhwJh bmpDvdk-em-&JU- rsK-d;quf-wpf-ck[m *Gm'D,dk-vmvuf-xJ-rSm-awm-h tawmufyqkH;a&Ta&m-ifrsK-d;quf-wpf-ck-tjzpf &yfwnf-jy-Ekd-ifcJhw,f/
'gayrJh bmpD-vdk-em-rSm- *Gm'D,dk-vm-xG-ufoGm;
NyD;aemuf-rSm-awmh bmpD-vdk-em[mvnf;
wjznf;-jz-nf;-tus-bufudk jyvmcJhNyD;
NyD;cJhwJh-&m-oD-rSm-awmh tqkd;&Gm;qkH; tajc
tae-wpf-ckudk MuHKvdk-uf&NyD; zvm;vuf-rJh&moDwpfck-tjz-pfvnf; tqkH;owfcJh&
w,f/ 'g[m bmpD-v-ekd m-&UJ - rsK;d qufwpfcu
k kd

tajymif;-tvJ-vk-yf-zdk-YtcsdefwefNyD-vkd-Y owday;-vkd-uf-ovdkvnf; jzpf-vm-cJh-ygw,f/
'gaMumifh bmpDvdk-em-&JU- tajym-if;-tvJwpf-ck-twGuf aemufxyf bmpD-vdk-em-xG-ufenf;jy wpfOD;-vuf-xJudk toif;udkxnfh
vdkufw,f/ bmpD-vdk-em-upm;orm;a[mif;
*Gm'D,dk-vm-eJY-ac-wfwpfacwf- wnf-aqm-ufEkd-if-cJhwJh bmpDvdkem[m tckvnf; bmpDvdk-emupm;orm;a[mif; vl;0pö-tif;-e&pf
eJY acwf - a jym- if ; - t ajc- t ae- w pf - ck u d k
taumif;-qkH; zef-wD;-ay;-Ekd-if-rvm;qkdwm
vnf; ar;cG-ef;-xk-wf-cs-if-p&m-jzpfvmw,f/
trSef-awmh tif;e&pf[m *Gm'D,dkvmeJYtwl bmpD-vdk-em-rSm- wGJupm;zl;-wJh-tjy-ifbm-pD-vdk-em-udkvnf; enf;jy-tjzpf 2008
ckES-pfrSm twla&muf-vm-cJh-Mu-wmyg/ 'gayrJh
tJ'D-tcsd-efu *Gm'D,dk-vmu toif;BuD;

tEIw-t
f od-r;f -awGrsm;Ny;D bmpD-v-ekd m-enf;-jy&m-xl;udk vufvTwf-cJhw,f/ bmpD-vdk-emu
vnf; olYudk-wpf-&m-oD-avmuf tawGUtMuHK
ykd-&ap-vdk-wJh- oabm-rsK-d;eJY twif;tusyfac:,l-wm-rsK-d;rvk-yf-awmhbJ rmwD-Ekd-vuf-xJ
udk bmpD-vdk-em-udk tyfvkduf-wmyg/ 'gayrJh
bmpD-vdkem&JU &m-oD-od-rf;-cg-eD;- &v'f-tae
txm;awGt& bmpD-vdk-em-wm-0ef-&Sd-olawG
[m &moD-ruk-ef-rDuwnf; tif;e&pfudkac:,l-zdkY nd§EdI-if;-rI-awG-jyK-vkyfcJhNyD; &moD-uk-efwJh-tcsd-efrSm csuf-csif;qkdovkd rmwD-Ekd-&JUae&m tpm;xdk;vkduf-wmyg/
tif;e&pf-u-kd ac:,l-c-w
hJ m-et
YJ wl toif;
twGuf vkdtyf-wJh-ae&mawGudkvnf;
tiftm;-jz-nfh-rI-awGudk t&if&m-oD-awG-xufydk-vk-yf-vm-cJhwm awGU&w,f/ qGm&uf-Zf
vkd urÇmausmfwkd-uf-ppf-r·; wpf-a,m-ufudk

q,fvf-wm-AD-*dk-toif;-awGudk ukdifwG,fpOfuvnf;
wkdufppf-ydk-if;udk t"du tom;-ay;-cJhNyD; cHppf-ydk-if;rSmawmh
ykHazmf-rI- tenf;i,f tm;enf;wwfwm-awm-h&Sd
enf;jy-tjzpf wm0ef,l-cJhNyD; tif;e&pfuawmh vli,ftoif;enf;jy-tjzpf wm0ef
,l-cJh-ygw,f/ tif;e&pf[m vli,f-enf;-jytjzpf 2011 ckES-pftxd wm0ef,lNyD;wJh
aemuf-rSm-awmh ½dk;rm;udk- ajym-if;cJhw,f/
½dk;rm;-toif;-&JU-enf;-jy-tjzpf wm0ef,l-cJhayr,fh tif;e&pf[m tDwvD-rSm-awmh
atmif-jr-if-rIr&cJhovdk wpf&m-oDyJ ½dk;rm;udkudkifwG,fNyD;aem-uf- vm-vD-*g-udk-jy-ef-a&muf
vmcJhNyD; q,fvf-wm-AD-*dk-toif;udk wm0ef
,l-cJh-jy-efw,f/
wu,fawmh tJ'D-tcsd-efrSm bmpD-vkd-em
uvnf; ADvm-Ekd-Amudk enf;jy-tjz-pf-rSvuf-vT-wf-xm;&wJh tcsdef-jz-pf-vkdY tif;e&pf
udk enf;jytjzpf- cefY-tyf-cs-if-ay-r,fhvnf;
tif;e&pfu &moD-uk-ef-NyD;cs-if;-rSmyJ q,fvf
wm -enf;-jy-wm-0efudk vufcH-cw
hJ t
hJ wGuf

ac:,ltm;-jz-nhf-Ekd-if-cJhovkd 2009 ckES-pfaem-uf-ydkif; tm;jz-nhf-rIvkH;0r&SdcJhwJh bmpDvdk-em-&JU- tm;-tenf;qkH;ae&mvdk-Y ajym-Ekd-ifwJh
cHppf-twG-if;-vlae&mudkyg tm;jz-nhf-rI-awGjyK-vk-yfvmwmudk-Mu-nhf&if bmpD-vdk-emwm0ef&Sdol-awG[m tif;e&pf-twGuf
vkdtyfwJh-toif;-wpf-oif;udk jznfhqnf;
ay;-Ekd-if-zdkY BudK;pm;-cJh-Muwm ay:vG-if-cJhw,f/
'gaMum-ifh-vmr,fh &moD-opfrSm bmpD-vdk-emtoif;&JU jyef-vnf-Edk;xrIrSm t"duusr,fh
olu tif;e&pf-jz-pf-vm-cJh-ygNyD/
upm;orm;b0rSm &D;,Jvef YJ bmpDvekd m
ESpf-oif;-pvkH;rSm upm;cJhzl;NyD; wkduf-ppftm;-oefwJh uGif;v,fupm;-orm;-wpf-OD;jz-pf-cJhwJh tif;e&pf[m *Gm'D,dk-vm-eJY-uGmwm
uawmh tenf;i,f-aoG;qlvG,fwJholwpfO- ;D -jz-p-af e-wm-ygyJ/ 'gaMumifv
h nf; bmpD-

vdk-em-toif;&JU upm;ykH[m *Gm'D,dk-vmvufxufu abmvkH;ydk-if-qkd-if-rI-tom;ay;NyD; *dk;&zdkY pd-wf-&S-nf-vuf-&S-nf-upm;wJh
ykHrsK-d;eJY-awmh rwlEkd-ifbJ uGJxG-ufvmEkdif
w,f/ tif;e&pf[m ½dk;rm;eJY q,fvf-wmAD-*dk-toif;-awGudk ukdifwG,fpOfuvnf;
wkduf-ppf-ydk-if;udk t"du tom;-ay;-cJhNyD;
cHppf-ydk-if;rSmawmh ykHazmf-rI- tenf;i,f
tm;enf;wwfwm-awm-h&Sdw,f/ aemufNyD;
olukd-if-cJh-wJh- ES-pf-oif;pvkH;[m tpykdif;rSmtxaES ; avh - & S d N yD ; aemuf - y d k i f ; om
wjznf;-jz-nf;- t&Sd-ef&vmwmudkvnf;
awGUxm;&wJh-twGuf bmpD-vkd-em-[mvnf;
'Dvkd-ykH-rsKd;yJ yGJxG-uf-vm-rvm;-qkd-wmvnf;
apmihf-Mu-nfh-cs-if-p&m -aum-if;-vmygw,f/
avmavmq,f bmpD-vdkem&JU ajc-prf;-yGJ&v'f-awG-udk-Mu-nfh&ifawmh odyf-tm;-&p&mraum-i;f ao;ygbl;/ toif;[m vlpw
-Hk ufp- Hk
eJY jyif-qif-Ekd-if-zdkY tckrS pwifaewJh ykHrsKd;
vnf;- ay:-ae-ygw,f/
tif;e&pf[m pdwf-qwfolwpfOD;yDyD
bmpD-vdk-em-udk-vnf; tckuwnf;u wif;
wif;-us-yf-usyfudkif-wG,fzkdY pNyD;BudK;pm;vm-aewmudkvnf; upm;orm;awG-twGuf olxk-wf-jy-ef-cJhwJhpnf;-urf;-awGudkMunfh&if odom
-ae-ygw,f/ upm;orm;awGavh-us-ihf-uG-if;udk tenf;qkH;
wpf-em-&D -Bud-KNyD;a&m-uf&r,f
qkdwmupNyD; ESif;-avQ-mrpD;&?
qkdifu,frpD;-&qkd-wJh- pnf;-urf;
rsKd;awGudkyg- xk-wf-jy-ef-cJh-wm
-Mu-nfh&if bmpDvdkemudk
tif;e&pf pnf;urf;-ydk-if;eJY
pNyD;udkif-wG,f-ae-wJh- ykH-ygyJ/
'Dvdk udkif-wG,f-&wmuvnf;
NyD;cJhwJh&moD-u bm-pD-vdk-em
upm;-orm;awG&UJ pnf;urf;ydk-if;- avs-mh&J-rI-awGtay:
jyef - v nf - x d - e f ; - c sK- y f - E k d - i f - z d k Y
BudK;pm;wm-vkd-Yvnf;- xif-yg
w,f/
'ghjyif toif;rSm olYpdwf

BudKuf-rawGUawmhwJh upm;orm;awGudk
vnf; a&mif;-xk-wf-zdk-Y jy-ifqifaeNyD; 'DtxJ
rSm tJvf-Auf-pfeJY aqmif;-wdk-Yvkd- upm;-orm;awGy- gaewJt
h jyif 'Dupm;orm;ESpaf ,muf
udk tvGwf-xG-uf-cGm-cG-ihf-ay;-zdkYtxd pOf;pm;ae-wm-udk-Mu-nhf&if tif;e&pf&JU jyKjy-ifajym-if;-vJ-rI-awG[m jyif;-xef-zdk-Y&Sd-aew,f/
toif;&JU-upm;-ykH-eJY- ywfoufvdkY ½dk;rm;eJY
q,fvf-wm-AD-*kd-wk-ef;u tif;e&pf[m
cHppfwef; oHk;a,mufeJY 3-¼4-¼3 ykHpHudk
tokH;jyKavh&SdwJh enf;-jy-wpf-OD;-jz-pfovkd
bmpDvdkemudkvnf; 'Dvkd-ykH-rsKd; ykHoG-if;vmzdkY
&Sdw,f/ cHppfoHk;a,mufupm;ykHukd *Gm'D
,dk-vm- vuf-xuf-wk-ef;uvnf; bmpD-vdk-emupm;-orm;trsm;pk &if;-ESD;NyD;om;-jz-pf-vkdY
'Dupm;uGuf[m toif;twG-uf- od-yfNyD;
awmh pdrf;-ae-r,f-rxif-ygbl;/ 'gayrJh tif;
e&pf-twG-uf- pd-ef-ac:rI &Sdae-wmu cHppfae-&m-twG-uf-ygyJ/ cHppf-ae-&m-twG-ufruf-o,l;-tjyif aemuf-xyf-c-pH pf-orm;-awGudyk g tm;jz-n-zhf j-Ykd y-i-q
f if-ae-vYdk tif;e&pf[m
bmpD-vdk-em-&JU- cH-ppf-aMum-if;udkawmh t"du
jy-if-qif-ay;-r,fh-ykHygyJ/ 'gayrJh
½dk;rm;eJY q,fvfwmAD*dk-wdk-YrSmcH-ppf-ydk-if;-jy-if-qif-ykH- tm;enf;
cJhwJh- tif;-e&pftwGuf bmpDvdkem&JUcH-ppfudk pdwf-cs-&wJhtaetxm;rsKd; a&m-u f- wJ h
txd jyif-qif-Ekd-ifzdkY
qkw
d muawmh ody-f
vG,f-vSr,f rxif
ygbl;/ 'gaMumihf
xkH;pHtwkdif; wdkufppf-udk- tom;-ay;xm;-OD;r,fh tif;
e&pf&UJ bmpDvekd mtoif ; opf [ m
'D&m-oDrSm b,f
avm-uftxd
atmif-jr-if-Ekd-ifrvJ-qkd-wm
apmihf-Mu-nfh-&
-rSmyg/  g

50  tm;upm;owif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

pdwfvIyf&Sm;rIrsm;,laqmifvmrnfh tifwmrDvef
0PÖ (prf;-acs-mif;-)
2014-¼15 &m-oD-BudK ajcprf;-yJG-rsm;wGif
xGufay:cJhaom pGrf;-aqm-if-&nf-ESihf &v'f
awGu atpDrDvefESifh tifwm-rD-vef-wdkYudk
qefYus-ifbuf vrf;aMumif;-ay:-odkY wGef;-ydk-Y
vdk-uf-ouJh-odkY&Sdonf/at-pD-rD-vefonf tdkvH-yD,m-aum-hpfudk
3¼0? refpD;-wD;udk 5-¼1? vDAm-yl;udk 2-¼0 jzihf
oHk;yJGqufwdkuf ta&;ed-rfh-cJh-&m-wGif 10 -*dk;
oGif;cHvdk-uf&onf/ wpfzuf-wGif tifwm
-rD-vefonf &D;,J-vf-ruf'&pfESihf 1¼-1 oa&
usNyD; yife,f-wD-jzihf Ekdifonf/ ref,lESihf
*dk;r&Sdoa&-usNyD; yife,f-wD-jzihf ta&;edrfh
onf/ wpfzef ½dk;rm;udk 2-¼0 jzihf-Ekd-ifonf/
xdyfoD;oHk;oif;ESihf upm;&m-wGif tifwmrD-vef-cH-ppf-aMumif;onf wpf*dk;om oGif;-cH&
onf/ odkYuvdk-aMumihf atpD-rD-vefonf
cHppf-aMum-if;-ES-ihf-ywf-oufNyD; pdk;&drfrIrsm;
&Sdvm-csd-ef-wGif tifwm-rD-vefurl &moDBudK
ajcprf;-yJG-rsm;rSwpfqihf cHppf-aMum-if;tay:
,HkMu-nfrIudk pwifwnfaqmufEkd-if-NyD[k
tDwvD-rD'D,mwcsKdUu EIdif;,S-Of-oHk;oyf-vm
-Mu-onf/vm-rnf-&h m-opf-twGuf tifwm-r-v
D ef\
jyifqifru
I kd csOf;-uyf-Mu-nfh-vQif uGif;-wG-if;uG-if;-jyif ajymif;-vJ-rIawG&Sdovdk abmvHk;
toif;-rSma&m? 'g½dkuf-wm-bk-wf-tzJGUrSmyg
aq;aMum-oefY-pif-rIawG jyKvkyf-cJh-onf/rMum-ao;-rDu tifwm-rD-vef-'g-½dk-ufwm
bkwftzJGUwGif ydkif-&S-if-a[mif; rdk&uf-wD\
tcef;u@udkvnf; &Sif;-vif;pGm ydkif;-jcm;
owf-rS-wf-vdk-ufonf/ rdk&uf-wDonf ydkif-&S-if
opf tJ&pf-odk[m OD;aqmifaom bkwftzGJU
\ pDrH-cefY-cJG-rIudk 0ifa&m-uf-pG-ufzufjcif;
r&SdawmhbJ 18- ESpfwm OD;aqm-if-cJhaom
¤if;\yHk&d-yf-ESihf tcef;u@rsm;jzihf tifwmrD-vefudk usa&m-uf-vmrnfh xdk;ESuf-wdk-ufcdk-ufrIrSef-orQudk tpGrf;-ukef umuG,f-ay;
oGm;rnf jzpf-onf/toif;-wGif MoZm-&Sdaom toif;
acg-if;-aqmif [mAD,m-Zeuf-wDudk 'k-Ouú|
a&G;cs,fwif-ajrmufvdkufNyD; tkyf-csK-yf-rI-ESihf
pDrH-cefY-cJGrI ]tay:xyf taqmuf-ttHk}udk
jyefvnf jyif-qif-v-u
kd o
f nf/ oH;k ESp-pf -rD -u
H ed ;f
a&;qJG-xm;NyD; toif;\ &nfrS-ef;-csufESihf
wdk;wufrI-EI-ef;-xm;udk &Sif;-vif;-jy-wf-om;pGm
csrSwf-xm;-onf/tifw
- m-rv
-D eft
- oif;w
- iG f tm*si- w
-f ;D em;
abmvHk;orm;rsm;\ vTrf;-rdk;rI-ESihf t&nf
twG-ufudk avQmhcsvdk-ufonf/ touf
t&G,faxmuf-vm-NyD-jzpfaom wdkuf-ppfr·;
rDvw
D kd (34 ESp)f ? uGi;f -v,fvl urfb,
D mqdk
(33 ESp)f ? toif;acg-i;f -aqmif ZeufwD (40ESpf)-ESihf qifjrL&,f (35- ESpf)-wdkYudk &Sif;xkwfvdk-ufonf/ wpfzef toif;ESihf tH0if-cG-ifus
jcif;r&Sdawmhonfh tm*s-if-wD;-em;-upm;orm;rsm;jzpfaom aemuf-cHvl [l*dk-urf-ygem½dk (33 -ESpf)-ESihf qDAufpMwm (29 -ESpf)?
uGif;-v,fvl &pfuD-tJvfAm&ufZf (26-ESpf)?
udkvHbD,m uGif;-v,fvl z&uf'D-*l-tm&if
(28 -ESpf)? tDwvD-uG-if;-v,fvl &Savmhwdk
(25- ESpf)- wdkYudk ta&mif;-pm-&if;-xJ-odkY
ydkYvdkuf-onf/tif-wm-rv
D ef &Si;f -x-w
k -v
f -u
dk o
f l trsm;pk
onf tawGUtMuHKrsm;aomfvnf; touf
t&G,ftm;jzihf tusydk-if;-a&m-uf-ae-olrsm;
jzpf-Muonf/ txl;ojzihf tm*s-if-wD;-em;tk-yf-pk-qdk-vQif 30 ausmfrsm;om jzpf-aom-

&moDBudKajcprf;yGJwpfyGJwGif *dk;oGif;,lNyD; atmifyGJcHaeonfh tifwmupm;orm;rsm;  "mwfyHk • attufzfyD

aMumihf¤if;wdkYudk &Sif;-xk-wf-vdk-uf-jc-if;tm;
jzihf tifwm-rD-vef\ toif;vdkuf ysrf;-rQ
touf (squad average-age) jrihf-wufvmonf/ aemufqufw-t
GJ ae-jzihf vmrnf-h
&m-o-w
D iG f tifwm-rv
D efonf EkysKv
d ef;-qef;vmNyD; tBudwfte,f ,SOfNydKif-Edk-if-pGrf;
jrihf-wuf-vm-rnf[k uRrf;-us-if-olrsm;u
oHk;oyfMu-onf/rMum-ao;-rDu tifwm-rD-vefonf
&moDopftwGuf ref,laem-uf-cHvl AD'pf(32- ES-pf)? ½dk;rm; aemuf-cHvl 'dk'dk (22 -ESpf)?
jyifopf uGif;-v,fvl trfADvm (24-ESpf)?
qvkdaA;eD;,m; uGif;-v,fvl &DeD-cg&if
(24 -ESpf)- wdkYudk ac:,lvdk-ufNyD; tDwvD
wdu
k p-f pfr;· atmhpAJv
- '-f E-kd iS fh csv
D v
-D ufa&G;pif
*,f&DrD-',f-wdkYudk tNyD;owfac:,l-Ekd-if&ef

vmrnfh-&m-oD-wG-ifvnf; oHk;a,muf cHppf
udk qufvuf-toHk;jyK-zdkY tvm;tvm
-rsm;onf/AD-'pf-a&m-uf-vm-jc-if;-aMumihf tifwm
-rDvef cHppfaMum-if;\ awmihf-wif;-us-pf-vs-pfrIE- iS fh tBuw
d t
f e,f ,SON-f yK-d iE-f i-kd pf rG ;f jrihw
-f uf
oGm;onf/ txl;ojzihf AD'pfonf MuHhcdkif-rIpG-rf;-&nfudk OD;pm;ay;aom physical play
ESihf tjrihf-abmrsm; &Sif;vif;zsuf-xk-wf&m-wGif pdwf-cs-&aom-aMumihf tifwmrDvef
cH-ppf-aMumif;-twGuf  vpf[maeaom
uGuv
f yfwpfcu
k kd jznhf-qnf;-Ekd-if-vd-rfh-rnf
[k uRrf;-us-if-olrsm;u oHk;oyfMu-onf/wpfzef AD'pfonf csef-yD,H-vd-*f-Nyd-KifyJG
tygt0if Oa&mytawGUtMuHK rsm;jym;
aomaMumihf topfa&muf-vmol jzpfay

aemufqufwJG-tae-jzihf vmrnfh-&m-oD-wGif tifwm-rDvef
onf EkysKdvef;-qef;-vmNyD; tBudwfte,f ,SOfNydKif-Edk-if-pGrf;
jrihf-wuf-vm-rnf[k uRrf;-us-if-olrsm;u oHk;oyfMuaocsmoavmuf &SdaeNyDjzpf-onf/0g-&ihf-ref,l-aem-uf-cHvlAD'pf-udk ac:,lvdk-uf-jcif;aMumifh tifwmrD-vef-aem-uf-wef;
onf awmihfwif;uspf-vspfoGm;onf/
vmrnfh-&m-oD-twGuf tifwmrDvefonf
,cifEp-S u
f toH;k jyKcahJ om oH;k a,mufcpH pf
yHpk u
-H ykd J qufvuftoH;k jyKrnfa- vm? odw
Yk nf;
r[kwf av;a,m-uf-cH-ppf-yHk-pHudk ajymif;vJ
usihf-oHk-;rnfavm qdkonfrSm &moD-Bud-K
ajc-prf;-yJGrsm; tNyD;wGif qHk;jzwfoGm;rnf
jzpf-onf/tif-wm-rD-vef-enf;jy rufZm-&Donf
&moDBudK ajcprf;-yJG-rsm;wGif AD'pf (32- ESpf)?
&maemhcsD,m; (26- ESpf)-ESihf *sLtef*sD;qyf
(23- ESpf)-wdk-Yjzihf ]txdkifcs}NyD; oHk;a,mufcH-ppf-y-pkH u
H kd trsm;qH;k toH;k jyKcahJ omaMumihf

r,fh tifwm-rv
-D efc- p-H pfa- Mumif;udk OD;aqm-i-f
arm-if;-ES-if-Edk-if-pGrf; &Sdonf/ ajcprf;-yJGrsm;wGif
uGif;-v,f-cH-ppf-ydk-if;-udkyg xdef;-aus-mif;ay;EdkifaomaMumihf enf;jy-rm-&m-ZD\ csD;usL;
tm;xm;-jcif;cH&onf/ txl;ojzihf &D;,Jv-f
ruf'&pf? ref,lESihf ½dk;rm;wdkYvdk xdyf-oD;oH;k oif;-EiS fh ajcprf;-&m-wiG f wpf*;kd om oGi;f -cH
&aom tifwm-rD-vef-cH-ppf-aMumif;onf
&moDBudK ajcaoG;cJh-Muaom pD;&D;-atxdyfwef;toif;BuD;rsm;teuf ay;*dk;
tenf;qHk;toif; jzpf-onf/od&Y-k m-wiG f uGi;f v
- ,fE- iS fh wdu
k p-f pfy- i-kd ;f w
- iG f
vnf; wdk;wufrI-rsm;ES-ihftwl vdktyf-cs-uf
rsm;vnf; &Sdae-ao;-aMumif; enf;jy rm&mZDu ajymqdkonf/ upm;tm;? ajy;tm;?
MuHhcdkif-rIrsm; wdk;wufvmaom tifwm

rDvef uGif;
v,fESihfwkduf
ppf-ydk-if;-wdkYwGif
a&GUvsm;rIrsm;
]oGuf}-vmonf/
vlcJG ae&m,lyHk
rsm; wkd;wufaum-if;-rG-ef-vmNyD; trSm;
t,Gif; avsmhenf;-oGm;aom-aMumihf
abmvHk;qHk;½HI;rIvnf; enf;yg;oGm;onf/
odkYuvdk-aMumihf rvdktyfbJ abmvHk;udk
qif;,lae-&jci- ;f rsm; avsmeh nf;um abmvH;k
ydk-if-qdk-if-rIESihf upm;uGuf azmfaqm-if-jc-if;?
upm;&Sdef twiftcsjyKvk-yf-jc-if;-rsm;bufodkY ydkrdktm½Hk-pdk-uf-oGm;Ekd-if-onfudk awGU&
onf/
tif-wm-uG-if;-v,fwGif trfADvm
(24- ESpf)? udkAm-qpf-(20- ES-pf)? ulZref-EdkApf
(26- ESpf)? &DeDcg&if (24- ESpf)? 'Da,-*dkvmquf (21 -ESpf)? *sKd;tdkbD (23ESpf)-wdkYvdk vli,f-upm;orm;
rsm;&SdaomaMumihf yJGxG-ufae-&m-twGuf NydKif-qdk-if-rIESihf toif;vdkuf- pd-wf"m-w-t
f wGuf aumif;
rG - e f a om tcif ;
tusif;rsm;udk jzpfay:-vm-ap-onf/qdk&yg-vQif tifwmrDv
- efonf ]tay:xyf taqmufttHk} tajymif;-tvJ-ES-ihftwl upm;
orm; tcif;tus-if;rsm;vnf; ajymif;-vJ
oGm;onf/ txl;ojzihf tm*s-if-wD;-em;rsm;
vTrf;-rdk;aeaom ]avmif;-&d-yf}rS cJGxG-uf-vmEdk-ifNyD; awmihf-wif;-uspfuspfaom cHppfaMum-if;udk wnfaqm-uf-Edk-if-jcif;wdkYaMumihf
arQmfvihf-cs-ufrsm;vnf; txdkuftavsmuf
jrihf-rm;-vmonf/ odkYuvkdaMumifh tifwmrD-vefonf vmrnhf&m-oD-wGif pdwf-vI-yf-&Sm;
rI-ESihf azsmfajz-rIudk trsm;qHk;ay;pG-rf;-Ekd-ifaomtoif; jzpf-vm-zG,f-&Sd-onf/  g

52  tm;upm;owif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

xGufcGmjcif;? qkdufa&mufjcif;rsm;pGmeJY
apmifhMunfhzdkY vkdtyfaeqJ aqmuforfwef
atmifrkd;aZmf
Ny;D cJw
h hJ 2013¼14 abmvH;k &moDrmS aqmuf
orfwef[m tqifh(8)eJY ydwfodrf;cJhyg
w,f/ 'g[m NyD;cJhwJh&moDav;cktwGif;
tatmifjrifqHk;jzpfcJhwmyg/ ]pdefY}awG[m
2010¼11 vd*f yxrwef;rSm 'kwd,?
2011¼12 csefyD,H&SpfrSm 'kwd,eJY 2012¼
13 y&DrD,mvd*frSm tqifh(14)om &cJh
w,f/ aqmuforfwef[m rESpfu rxif
rSwfwmawGudk vkyfjyoGm;EkdifwJhtoif;
awG pm&if;rSm ygcJhw,f/ ref,lvkdtoif;
BuD; wpfoif;awmif tqifh(7)jzpfoGm;wJh
tcsdefrSm aqmuforfwefu ref,leJY teD;
uyfqHk;tqifh(8)ae&mtxdawmif ,lEkdif
cJw
h ,fqadk wmh 'g[m wu,fu
h kd txifBu;D
p&myg/ tck&moDrSmawmh tajymif;ta&TU?
tvIyftcwfawGrsm;aewJh aqmuforf
wef[m apmifMh unf&h r,fh taetxm;awG
awGUae&ygw,f/
xGufcGmjcif;rsm;pGm
aqmuforfweftaMumif;udk t&ifqHk;
ajym&r,fhtcsufuawmh upm;orm;
aumif;rsm;pGm qHk;½HI;oGm;wJhtcsufjzpfyg
w,f/ aqmuforfwef&JU qHk;½HI;rI[m
toif;wpfoif;tiftm;&JU wpf0ufeD;yg;
avmuf&Sdygw,f/ wcsKdUu 'gudk tav;
teufxm; oHk;oyfcJhMuNyD; ]pdefY}awG&JU
nmbufwpfjcrf;vHk; ukefoavmufjzpf
oGm;w,fvkdY qkdygw,f/
'Dupm;orm;awGudka&mif;csvkdY &vkduf
wJh0ifaiGu aygif 92 oef;&SdNyD; tar&duef
a':vmeJq
Y &dk if 155 oef;&Syd gw,f/ tJ'v
D dk
a&mif;csvkdufwJhtxJrSm vkcfa&Smqkd&if
t*Fvef&JU b,fawmifyHcHppftwGuf
tm;xm;&r,fholwpfOD;jzpfaeNyD; 'DNyD;cJhwJh
2014 urÇmhzvm;BuD;rSm vkcfa&Sm? t'rf
vmvmem? &pfuDvrf;bwfwkdY[m t*Fvef
twGuf udk,fpm;jyKa&G;cs,fcHcJh&wJholawG
jzpfygw,f/ A[dkcHppftwGuf tm;udk;

twGuf rESpu
f vkd ajcpGr;f rsK;d ? tqift
h wef;
rsKd;? tajctaersKd; a&mufrvmEkdifbl;qkdwJh
tjrifawGuvnf; &Sdaeygw,f/
a&mfe,fvfudk;rif;
bmawGo,faqmifvmEkdifovJ
NyD;cJhwJh&moDu udkifwG,foGm;wJh ydkcsuf
wDEdkuawmh awmhwif[rfa[mhpyg;
toif;udk a&muf&SdoGm;cJhNyDjzpfygw,f/
olYtaeeJY vef'efuvyf&JU <u,f0csrf;om
rIawG? tiftm;BuD;rm;rIawGMum;rSm
pdeaf c:rItopfawGukd &ifqidk &f awmhrmS yg/
ydkcsufwDEkd[m vkcfa&SmwkdY vlodkufudk
aumif;aumif;BuD;odNyD; toHk;csEkdifcJhol
wpfOD;vnf;jzpfygw,f/
aqmuforfwef[m vpfvyfoGm;wJh
enf;jyae&mrSm e,fomvefvlrsKd;enf;jy
a&mfe,fvfudk;rif;udk tckNyD;cJhwJh ZGef 16
&ufrSm tpm;xkd;cefYtyfcJhygw,f/ tJ'DrSm
udk;rif;taeeJY e,fomvefupm;orm;

yDtufpfAD? bmpDvkdemeJY zD,ifEkuvyf
awGrSm upm;cJholjzpfygw,f/ 'gaMumifh
ol[m e,fomvefuvyfawGeYJ pydeu
f vyf
bmpDvkdem&JU upm;[efawGudk &&SdcJholvkdY
qkdEkdifwmaygh/ enf;jyb0udk ul;ajymif;&m
rSmawmh e,fomvefvufa&G;piftoif;&JU
vufaxmufenf;jy? bmpDvkdemtoif;&JU
vufaxmufenf;jy toD;oD;aqmif&Guf
cJhNyD;wJhaemuf ApfwufqD? at*sufZf?
bifzDum? yDtufpfAD? AvifpD,m? atZuf
t,fvfcrm? zD,ifEktoif;awGrSm enf;jy
tjzpf aqmif&GufcJhzl;ygw,f/ 'gaMumifh
e,fomvef? pydef? ay:wl*DuvyfawG&JU
taMumif;udkvnf; aumif;pGmodxm;ol
jzpfw,fvYkd xnfw
h u
G x
f m;&rSmjzpfygw,f/
olY&JUupm;orm;b0 tatmifjrifqHk;u
awmh ,l½dk 88 qkzvm;udk udkifajr§mufEkdif
cJhwmygyJ/ ol[m aqmuforfweftoif;
qDudk attacking Football enf;pepfawG
,laqmifvmvdrfhr,fvkdY tm;vHk;u
,lqaeMuygw,f/ 'gaMumifh a&mf
e,f v f u d k ; rif ; aqmuf o rf w ef
twGuf bmawG o,faqmifvmEkdif
ovJqkdwmu 'D&moDtwGuf ta&;
ygqH;k ar;cGe;f wpfcek YJ tajzwpfck jzpfvm
ygvdrhfr,f/

aqmuforfwef&JU ajcvSrf;jyifqifrIrsm;
]pdefY}awG[m a&mfe,fvfudk;rif;udk
ceft
Y yfcNhJ y;D wJah emuf touf 28 ESpt
f &G,f
&SdwJh tDwvDwkdufppfr·; *&mZD,mEkdy,fvD
udk azmfjyrxm;wJh ajymif;a&TUaMu;wpf&yfeYJ
oHk;ESpfpmcsKyf csKyfqkdac:,lcJhygw,f/
ol[m e,fomvefuvyf zD,ifErk mS upm;
aeolwpfOD;jzpfNyD; t,fvfcrmrSmwkef;u
twlwGJvkyfzl;um 'gu wwd,tBudrf
ajrmuf vufww
JG mvkYd qkyd gw,f/ 'gaMumifh
y,fvD[m 2017 aEG&moDtxd pdefYar&DrSm
&SdaerSmyg/
aemufwpfa,mufuawmh touf 24
ESpt
f &G,o
f m&Sad o;wJh ½GKd i,
f efbmx&ef udk
cs,fvfqD;uae wpf&moDtiSm;eJY ac:,l
vkdufEkdifwmjzpfygw,f/ trIaqmift&m&Sd
csKyfjzpfwJh *g&ufa&mf*smuawmh ½GdKif,ef
[m i,f&G,fw,f? A[kdcHppf
uaeawmif wkdufppf
txd vkdufygupm;Ekdif
w,f/ ol[m t*Fvdyf
upm;[efeJY tH0ifNyD;
uvyf&UJ abmvH;k 'óe
eJY upm;[efawGudk
em;vnf u m

aqmuforfwefu a&mif;xkwf
vkdufonfh upm;orm;pm&if;
trnf
uvyf ajymif;a&TUaMu;(aygif)
vkcfa&Sm
ref,l
27 oef;
t'rfvmvmem vDAmyl;
25 oef;
'D*sefvkdA&ef vDAmyl;
oef; 20
&pfuDvrf;bwf vDAmyl;
4 oef;
uvrfcsrfbm tmqife,f 16 oef;

MuHhckdifrItjynfheJY upm;Ekdifvdrfhr,fvkdY
csD;yxm;av&JU/
ol w d k Y [ m wwd , ac:,l r I t jzpf
pydkYwif;vpöbGef;&JU tm*sifwD;em; b,f
tpGefvl rm;udkYpf½dk*sKdukd 'DaEGrSm wwd,
ajrmuf vufrSwfa&;xkd;EkdifcJhw,fvkdY qkdyg
w,f/ 'D 24 ESpfom;twGuf ay;cJh&wJh
ajymif;a&TUaMu;u aygif 12 oef; 0ef;usif
&Sdw,fvkdY qdkygw,f/ olY&JU yHkrSefae&mu
b,ftpGecf pH pfjzpfayr,fh A[kcd pH pfrmS vnf;
oHk;vkdY&w,fvkdY qkdygw,f/ 'Dcsmwdwfudk
vDAmyl;eJY cs,fvfqD;uvnf; vkdufaew,f
vkdY qkdygw,f/
'ghjyif t*Fvefwkdufppfr·;wpfOD;jzpfwJh
bDvD&Syfudkvnf; ac:,lxm;ygao;w,f/
a&mfe,fv[
f m olupm;zl;wJu
h vyfa[mif;
wpfckjzpfwJh *½dkeif*sifrSm upm;zl;NyD; tck
vuf&Sd tufzfpDwGrfwD;rSm upm;aewJh
touf 25 ESpft&G,f&Sd qm;bD;,m;
uGif;v,fzefwD;&Sif 'lqefwm'pfudk aygif
10 'or 9 oef;eJY ac:,lxm;ygw,f/ olu
olwnfaqmufr,fhuvyf&JU jzpfpOfrSm
'lqef[m t"dujzpfvmr,fvkdY ,HkMunfNyD;
uGif;v,fwkdufppfrSmvnf; oHk;vkdY&w,f
vkdY ajymygw,f/ oluvnf; Attacking
Football 'óeudk em;vnfvG,folvkdY
xkwfajymxm;wmyg/
aqmuforfwefOuú| c½l;*smuawmh
wkdufppfr·; a*s;½dk'&D*GufZfeJY uGif;v,f
upm;orm; armf*efqufcsfeD'gvif
wkdY[m a&mif;ukefr[kwfbl;vkdY
aMunmxm;ovkd ref,ltwGJ
jzpfwhJ [meef'ufZef YJ Zm[m?
awGudk ac:csifvkdY
a&mfe,fvfudk;rif;udk
ADvmu &GefA,fvm? qJvf
upm;orm;a[mif;
wpfu Aef'pfeJY za&Zm
wcsKUd udk a&mif;xkwf
cefYtyfcJhNyD;wJhaemuf
azmfpwm tp&SdolawG
ypf v k d u f w mqk d w J h
touf 28 ESpft&G,f
udk ypfrSwfxm;um aygif
tjrif &SdolawGu
&SdwJh tDwvDwkdufppfr;·
oef; 70 ausmfavmuf
vnf; renf;ygbl;/
oHk;zdkY ypfrSwfxm;aeyg
ref,ludk Aef[m;vf
*&mZD,mEkdy,fvDudk
w,f/
a&mufvmovkd ukd;rif;
azmfjyrxm;wJh
'gaMumifh jcHKiHkoHk;oyf
uvnf; aqmuforfwefudk
&r,f q k d & if *g&wf
a&mufvmwmyg/ 'gaMumifh
ab;vf? 0Jvfaumh? csdef
tm;xm;jyKcJh&wJh uvrfcsrfbmqkd&if 'D&moDrSm e,fomvefvlrsKd;
 bmvd e f ? vmvmem
vnf; aqmuforfweftu,f'rDxu
G af wG enf;jyawG[m y&DrD,mvd*fuvyf
tp&S d w J h vl i ,f u pm;
&SdwJh 0Jvfaumh? csdefbmvdefwkdY&SdaewJh awGtwGuf bmawGvkyfay;EkdifrvJ?
orm;awGudk arG;xkwfay;
tmqife,fqD xGufcGmoGm;cJhwmjzpfyg bmawG o,faqmifvmEdkifovJqkdwJh
EkdifcJhwJh aqmuforfwef vli,f
w,f/ toif;Bu;D awGuawmh aiGaMu; oH;k pGJ tcsufawGu pOf;pm;zkdYawmh aumif;ae
tu,f'rDudk ydkifqkdifxm;wJh ]pdefY}
Ekid rf I twkid ;f twmt& aps;aumif;aumif;? ygw,f/ e,fomvefqkdwmu Total
awGtwGuf enf;jyaumif;wpfvufu
aMu;BuD;BuD;ay;NyD; ac:MurSmygyJ/ 'Dae&m Football udk tpjyKcJhwJh EkdifiHjzpfNyD; tck
vnf; &xm;wmrdkY xGufcGmjcif;eJY
rSm aqmuforfwefbufu pOf;pm;&rSmu 2014 urÇmhzvm;rSmvnf; wwd,qk
qkdufa&mufjcif;awG&JUMum;rSm aqmuf
toif;&JU txkdifysufoGm;rSmvm;? b,fvkd ylylaEG;aEG; &xm;w,fr[kwfvm;/
a&mfe,fvf&JU b0taMumif;udk waph
orfwefuvyf b,fvkdpD;arsmrvJ
upm;orm;awGeJY tpm;xkd;jznfhwif;rSmvJ
qkdwm apmifhMunfhzkdY vkdtyfaeqJyJ
qkdwJhtcsufawGyg/ 'Dvkdupm;orm; wapmif;avhvmMunfh&if e,fomvef
jzpfw,fvkdY qkdcsifyg&JU.../  g
aumif;awGudk xkwfa&mif;ypfvkdufwJh uvyf *½dkeif*sifrSm tpjyKcJhNyD; at*sufZf?

tm;upm;owif; 53

www.mmtimes.com

tm&SroefpGrf;tm;upm;NydKifyGJ jrefrm
toif; oGm;a&muf,SOfNydKifrnf
ausmfZif-vdI-if-

Nyd-Kif-yJGBuD;udk 0ifa&m-uf,SOfNydKif-cG-ifh&wJh
twGuf uGsef-awmf-wdk-Yupm;-orm;awG
vmrnfh atmuf-wdkbm 18 &ufaeY-rS-25 Edkif-iH-wum-Nyd-Kif-yJG- tawGUtMuHKawG&&dSyg&uf-aeY-txd- awm-if-udk-&D;,m;-Edk-if-iH-wGif w,f/- vm-r,fh- pif-um-yl-roef-pG-rf;-qD;-*d-rf;
usif;-yjyK-vk-yfrnfh tm&S roef-pG-rf;- -Nyd-Kif-yJG-twGuf jyif-qif-rI-tae-eJY-0if-a&m-uf
tm;-upm;NyK-d iy-f w
-GJ iG f jrefr- m-Ei-kd i-f -H roefp- r-G ;f tm;-upm;-tzGJUcsK-yf-rS- tm;-upm;enf;
tm&SEdkifiHaygif;
av;rsKd;jz-ifh0if a&muf,S-Of-Nyd-Kif-oGm;rnfjz-pf-onf/tqdk-yg tm&Sroef-pG-rf;-tm;-upm;Nyd-Kif-yJG-wGif tm&S-Edk-if-iH-aygif; 40 ausmfrS
roefpG-rf;-tm;-upm;orm;rsm; 0ifa&m-uf
,S-Of-Nyd-Kif-oGm;rnf-jz-pfNyD; jref-rm-Edk-if-iH- roefpG-rf;- tm;-upm;-tzGJ-UcsK-yfrS ajy;ck-ef-ypf?a&-ul;-? xdkifvsuf-abm-vD-abm-? jr-m;ypfausmfrS roefpGrf;tm;upm;orm;rsm;
tm;upm;enf;rsm;udk tm;upm;orm;
0ifa&muf,SOfNydKifoGm;rnf
22 OD;? enf;-jy-E-iS -hf toif;-t-yk -cf sK-yo
f l 21 OD;
pkpk-aygif; 43 OD;jz-ifh- 0if-a&muf,SOf-Nyd-KifoGm;rnf-jz-pf-onf/,S-Of-Nyd-Kif-wm-yg}}[k- jr-ef-rm-Edk-if-iHroef pGrf;]]'D-Nyd-Kif-yJGudk 0ifa&m-uf,S-Of-Nyd-Kif-zdk-Y tm;-upm;-tzG-UJ csK-y-f 'k-w,
d Ouú-|OD;-rsK;d jr-ihf
twGuf tm&S-tzGJ-UcsK-yfu jref-rm-Edk-if-iHu u jref-rm-wdk-if;(-rf)-udk- ajym-onf/upm;orm;-awG-&JU- pH-csd-efawGudk Munfh-½Ijr-ef-rm-Edk-if-iH- roef-pG-rf;- tm;-upm;cJh-yg-w,f/- pH-csd-ef-awGudk Munfh-NyD;awmhrS tzGJ-UcsK-yfonf vmrnfh 2015 ckESpf? 'DZifajy;cke- y-f pf? a- &-u;l ?- xdi-k v
-f su
- a-f bm-va-D bm-? bm-vwGif pifum-yl-Edk-if-iHü usif;-yjyK-vk-yf
jrm;ypf tm;upm;-enf;-awGrSm 0ifa&m-uf rnfh (8) Budrf-ajrmuf ta&SUawmif-tm-&S,S-Of-Nyd-Kif-cGifh&cJhyg-w,f/- 'D-vdk-tm-&S-tqifh- roef-pG-rf;- tm;-upm;-Nyd-Kif-yGJ-BuD;twGuf
kyawzinhlaing.mcm@gmail.com

40

tBuKd jyi- q
f ifrt
I ae-jzi- -hf (26) Bur-d a-f jrm-u-f
jr- e f - r m- E d k - i f - i H - v H k ; qd k - i f & m roef p G - r f ; tm;-upm;-Nyd-Kif-yJGudk 'DZif-bm-vwGif
usif;yjyKvk-yf-oGm;rnf-jz-pf-onf/]]'D-Nyd-Kif-yGJrSm jynf-e,f-eJY-wkd-if;-?0ef-BuD;
Xm-eawGu roefpG-rf;-tm;-upm;-orm;
awG yg0if-r,f/- 'D-jy-n-w
f iG ;f NyKd i-yf u
GJ ESp-pf Ofus-if;ywJh NydKif-yJG-yg/- rES-pf-uawm-h
tm;-upm;enf; 12 enf;eYJ- us-if;-yjyK-vk-yfcJhNyD; tm;upm;orm;- 300 aus-mfavm-ufyg-0if-cJh-yg-w,f/- rES-pfuNydKif-yGJ-uvnf;qD;-*d-rf;-twGuf &nf&G,f-NyD;us-if;ycJhwmyg/- 'D-Nyd-Kif-yJGuae Edkif-iH-wum-Nyd-Kif-yJGawG
twGuf rsKd;quf-opf-upm;-orm;awG
xGuf-ay:-vm-ygw,f/ 'DES-pf-'D-Zif-bm-vrSm
vnf; 'DNyd-Kif-yJGudk usif;-yjyK-vk-yf-NyD;awmh
vmr,fh qD;*d-rf;-Nyd-Kif-yGJ-twGuf yPmr
vufa&G;pifawG- a&G;cs,f-oGm;rSm-yg}}[kOD;-rsKd;jr-ifhu ajymonf/NyD;cJh-onfh-Zef-e0g-&Dvu jref-rm-Edk-if-iHwGif tdrf-&S-if-tjz-pf-us-if;-yjyK-vk-yf-cJhaom
(7) Budrf-ajrmuf ta&SUawmif-tm-&S- roefpG-rf;- tm;-upm;-Nyd-Kif-yGJ-wGif tm;upm;
orm;200 OD;-jzifh 0ifa&m-uf,S-Of-Nyd-Kif-cJhNyD;
Edkif-iH-tvdk-uf-&yf-wnf-rI-wGif tqifh (5)
&&dS-cJh-onf/-  g

jrefrmjynfcsefyD,H ½dk;&mvufa0SY
pdefac:yGJ xl;jcm;aom tpDtpOfrsm;
xnfhoGif;usif;yoGm;rnf
ausmfZif-vdI-if-

kyawzinhlaing.mcm@gmail.com

vmrnfh Mo*kw
- v
f 17 &ufaeYw
- iG f &efue-k N-f rK-d U
ok-0PÖ- rdk;vHk-av-vHk- tm;-upm;-cef;-rwG-ifus-if;-yjyK-vk-yfrnfh jref-rm-jy-nf-cs-ef-yD,H-½dk;&mvuf-a0S-Ypd-ef-ac:-yJG-BuD;wGif ½dk;&mvuf-a0S-Y
y&do
- wfr- sm;twGuf xl;jcm;aom tpD tpOf
rsm; xnfh-oG-if;-us-if;-yoGm;rnf-jz-pf-onf/½dk;&m-vuf-a0S-Yudk-tG-ef-vkd-if;rS tm;ay;-Mu
aom y&dowf-rsm;twGuf ½dk;½kd;wef; usyf
5ç000 wef vuf-rSwfudk usyf 4ç000 jzifha&m-if;-cs-ay;-oGm;rnf-jz-pf-NyD; ½Hk-twG-if;vm-a&m-uf-Mu-nfh-&I-Mu-onfh- y&d-owf-twG-uf
oufaomifh-ouf-om-&dS-aprnfh xdkif-cHkrsm;
udk xnfhoG-if;-xm;-aMum-if;- od-&onf/]]uG-sef-awmf-wdk-Y½dk;&m- vuf-a0S-Yy&d-owfawG-twGuf azhpfbG-wfcfrSm Fan Page awGvk-yf-xm;-yg-w,f/- 'D- Fan Page awGu
y&dowf-awG-twGuf ½dk;½dk;vufrSwf usyf5ç000 wefudk usyf 4ç000 eJY a&m-if;-cs-ay;
oGm;rSmyg/- vl-O;D a& tueft
Y owf-r&d-yS g-b;l /
aem-ufNyD; 'DyJGudk yxrOD;qHk;a&m-uf-&dS-vmwJh
vl 600 udk jref-rm-jy-nf-cs-ef-yD,H-½dk;&m
vuf-a0S-Ypd-ef-ac:yJG trSwf-wH-qd-yfyg&SdwJh
wD&S-yf-awGudk vufaqm-if-ay;-oGm;rSm-yg/

y&dowfawG-twGuf oufaom-ifh-ouf-om&dS-apr,fh xdkif-cHk-awG-udkvnf; xnfhoG-if;-xm;yg-w,f/- oD;oefY-xdk-if-Mu-nfh-csifwJh y&dowfawG-twGuf pDpOf-ay;-xm;-wm-yg/- 'D-x-ikd -cf rkH mS
tmvl;a- Mumf?- ae-Mum-aph?- pEd;k wm-0g-e-YJ a&-oefb
Y ;l
awGudk pm;yJG-cHkrSmxm;ay;-rSm-yg}} [k- Naing
Moe Entertainment rS pDpOfoludk atmifEdk-ifrdk;u ajymonf/tqdk-yg-pd-ef-ac:-yJGBuD;\ t"duwJG-qdk-if;tjzpf jref-rm-jy-n-v
f uf-&-cSd s-e-yf ,
D -aH pm-irm-e;f (a&T-zl;-) ES-ifh- wl;wl; (e*g;rm-ef)- wdk-Y&if-qdk-ifxdk;owf-oGm;rnf-jz-pfNyD; apma&T-aus-mf
(a&T-zl;-) ES-ifh- apm-v,f-bG,f-xl;- (T&T)? om;
toJwpfyG-ifh- (pG-rf;-au-au)- ES-ifh- tm;-rm-ef(T&T)-? zdk;vjy-nfh- (a&T-zl;-) ES-ifh-apm-t,f-av;(axm-hrJ-yg)-? usm;ayg-uf- (a&T-aom-if;-&if;-)ES-ifh&J-wH-cG-ef-(t-vif;-a&m-if)-?&J-&ifh-atm-if-(e-*g;rm-e)f - ES-i-hf apm-y*a&-r;· (axm-rh -yJ g)-? xG-e;f -x-eG ;f (0g-qdk) ESifh-apm-a*:-rl-wdk-(o-wåd) wdkY toD;
oD;-&if-qdk-if-xdk;owf-oGm;Mu-rnf -jz-pf-onf/txl;-pd-ef-ac:-yJG-tjzpf 0g&ifh-½dk;&mvuf-a0S-Ycs-ef-yD,H-a[m-if;-BuD;rsm;jz-pfaom
a&T0g-xG-ef;- (a&T-aom-if;-&if;-) ES-ifh- vHk;acs-m
(o-wåd) wdkY\yJGpOfudk xnfhoG-if;-us-if;-y
oGm;rnf-jz-pf-onf/  g

54  EdkifiHwumowif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

Asia

tyef;ajz&m &Sm;vmonfh
'gum
asia 57

w½kwf ivsifBuD; vl 600 eD;yg;ao? touf&Sifvsuf
u,fq,fEdkifonfhOD;a& tvm;tvmenf;vm
ivsifjyif;tm; 6 'or 1 tqifh&SdNyD; ajratm-ufteuf 10 uDvdk-rDwm (ajcmuf-rdk-if) -&Sd-aMum-if;-od-&? tdrfajc 80ç000 ysufpD;
vHx
k 0-kd p-l ef  - (w-½w
k )f ” w½kwf-Edk-if-iH- taem-ufawm-if-buf- awm-if-uk-ef;-xl-xyf-onfh
,l-eef-jy-nf-e,f-wGif Mo*kwf 3 &ufaeYu
ivsif-wpf-ck-vI-yf-cwf-cJh&m aemufqHk;pm&if;
t& 589 OD; aoqHk;aMumif; Mo*kwfv
6 &ufaeYeHeufwGif twnfjyKcJhonf/
'Pf&m&olOD;a& 2ç401 &Sd-cJhonf/ vHk;0
ysuf-pD;-oGm;onfh- td-rfajc 80ç000 -&Sdum
qdk;&Gm;pGm xd-cdk-uf-cJh-onfh-td-rfajc 124ç000
&SdcJh-onf/tar-&d-uef- bl-rd-aA-'avh-vm-a&;-tzGJY
(USGS) \ tqdkt& jyif;tm; 6 'or 1
tqifh&SdNyD; ajratm-ufteuf 10 uDvdkrDwm (ajcmuf-rdk-if) -&Sd-aMum-if;-od-&onf/taqm-ut
-f tHt
-k csKUd- eH&- r-H sm; NyK-d usy- su
- p-f ;D
NyD; a&ydk-uf-vdk-if;-rsm;ayg-ufum vQyf-ppf-rD;rsm;vnf; jy-wf-awm-uf-cJh-onf[k ivsifA[kd-cs-uf-usonfh vHkxkd-0l-pef-ESifh 23 uDvdkrD-wm-uGm-a0;onfh vlwsefY pD&if-pku
tifwm-euf-toHk;jyK-ol-wpf-OD;u qDem-a0bdk-0ufbfqkduf-wG-if- a&;-om;-cJh-onf/ivs-if-vI-yf-cwf-onfh- {&d,m-wpf-0dk-ufwGif vQyf-ppf-rD;-ES-ifh- quf-oG,f-a&;-rsm;jy-wfivsif'PfcHvdkuf&onfh vHkxdk0l-pefa'oteD;wGif u,fq,fa&;vkyfom;rsm;u touf&Sifusef&pfolrsm;udk u,fq,faepOf/ "mwfyHk”attufzfyD

a&-wG-if;-awG-xJ-vnf;-&THUawGeJYyJ/ tpdk;&uvnf; pm;p&meJ-Y a&-tenf;t
- usO- ;f y-  -J a0-ay;
w,f/ uRef-rwdkYu tJ'Dypönf;awGudk- ouf-BuD;&G,ftdk-eJY- uav;-awG-yJ-OD;-pm;-ay;

awm-uNf y;D vl 230ç000 udk ab;-v-w
G &f modYk
ajym-if;-a&TUay;cJh&onf/
tqdyk g- ivs-i-v
f -yI -cf wf-Ny;D aemuf ESp-ef m-&-D
cG-rJ Q-tMum-wiG f ausmif;-x-ek ;f -Nr-Kd U awmifbuf
18 uDvdk-rD-wm-wGif 4 'or 1 tqifh&Sdivs-if-wpfck xyfrH-vI-yf-cwf-cJh-onf/,l-eef-jy-n-ef ,f-wiG f u,fq,f-a&;orm;
18ç000 ausmf wm0ef-cs-xm;NyD; Mo*kwf

4 &ufaeYu ivsif-vI-yf-cwf-&m- e,f-ajr-odk-Y
w½k-wf-0ef-BuD;csKyf vDc,fcsmef oGm;a&mufMu-nfh-½I-cJh-onf/
vlOD;a& 50ç000 -aus-mf ae-xdk-if-onfhvHk-xkd-0lpef a'o\{&d,m rDwm- 600 &Sdawm-if-wef;-wpf-aMumrSm tBuD;tus,f
ys-uf-pD;-oGm;cJh&m NrdKUjr-if-uG-if;-rSm- ydk-rdk-xif-&Sm;
vmonf/ vGef-cJh-onfh- &uf-owå-ES-pf-ywf-

ausmu
f tqdyk g awmif-u-ek ;f -teD;-wiG f ajrNy-Kd
us-rI-jz-pf-yGm;cJh&m vHkxkd-0l-pef-ESifh qufoG,foGm;vm-&ef- wH-wm;-i,f-wpf-pif;-om- us-ef-cJh
NyD; axm-uf-yHh-a&;-vk-yf-ief;-rsm; aqm-if-&G-ufEdkifjc-if;-r&Sd-cJh[k a'o-cH-rsm;u qdk-onf/]]a&-wG-if;-awG-xJ-vnf;-&THUawG-eJYyJ/ tpdk;&
uvnf; pm;p&m-eJY- a&-tenf;-tus-Of;-yJa0-ay;w,f/ uRef-rwdkYu tJ'D-ypönf;

awGudk- ouf-BuD;&G,f-tdk-awG-eJY- uav;-awGudk-yJ-OD;-pm;-ay;-NyD;a0-ay;-vdk-ufw,f/ vlBuD;
wpfa- ,m-uq
-f -kd wpf&- ufu-kd a&-yv
-k if;w
- pf0- ufpD&w,f/ pm;p&mvnf; rsm;rsm;pm;pm;-r&Sdawmh pdwf-npf-NyD; tpm;vnf; rpm;Edk-if
bl;}} [k vDpef,ifqo
kd l trsK;d orD;-wpf-O;D -u
ajym-onf/-  g (at-tuf-zf-yD-)
ñGefYñGefY0if;ESifh oJoJaxG; bmom-jy-ef-onf/

*syefü EsLuvD;,m;AHk;jzifhwdkufcdkufcH&onfh ESpfywfvnftcrf;tem; usif;y
[D½&-kd ;DS rm;-  (*syef) ” *syef-Edk-if-iHü EsLuvD;
,m;- qefY-us-if-onfh-pd-wf-"m-wfrsm; wdk;yGm;
vmae-onfh-tavsmuf [D½dk-&SD;rm;-NrdKUudk
tar&d-uef-u tPk-jrL-AHk;MuJ-cs-cJhonfh 69
ESpf-ajrm-uf- ES-pf-ywf-vnf-aeY- txd-rf;-trS-wftjzpf [D½dk-&SD;rm;-NrdKUü Mo*k-wfv 6 &ufaeY
u Nidrf;-cs-rf;-a&;-tcrf;-tem;-rsm; us-if;-y
cJh&m vlaxm-if-ayg-if;-rsm;pGm- wuf-a&m-ufcJh-Mu-aMum-if;- od&onf/
[D½dk-&SD;rm;-NrdKUudk jymyHk-b0odk-Ya&m-ufoGm;ap-cJhaom ayguf-uGJ-rI-BuD; jz-pf-yGm;
cJhonfh a'opH-awmf-csdef eHeuf 8 em&D
15 rdepf-wGif EsLuvD;,m;-AHk; ayg-uf-uGJ-rI-ü
touf-&S-if-us-ef-&pf-cJh-olrsm;? aqGrsKd;rsm;?
tpdk;&t&m&Sd-rsm;ESifh Edkif-iH-jcm;udk,f-pm;vS,frsm;u aoqHk;cJh-&ol-rsm;twGuf

0rf;enf;-jc-if;-txd-rf;-trS-wf-tjzpf acwårQ
Nid-rf-ouf-cJh-Muonf/
tqdkyg-tcrf;-tem;-odkY *syef-0ef-BuD;csKyf
&Sif-Zdk-tm-ab;-ESifh *syef-Edk-if-iH-qdk-if-&m -tar-&duef-oHtrwf u,f½dk-vdkif; uae'D-wdk-Yvnf;wuf-a&m-uf-cJh-MuNyD; [D½dk&SD;rm; NrdKUawmf0ef
umZkrd rwfql-tDu EsLuvD;,m;-AHk;ayg-ufuGJ-rI-ü touf-&S-if-us-ef-&pf-ol-rsm;\ toH-udkem;-axm-if-Mu&ef rdefYcGef;-ajym-Mum;cJhonf/
EsLuvD;,m;-AHk; ayg-uf-uGJ-cJh-onfh-tcsd-ef
u touf&S-if-us-ef-&pf-cJhonfh touf
15 ESpft&G,f txufwef;-aus-mif;-om;wpf-OD;u xdkpOfu ¤if;MuH-KawG-YcJh&onfh
aMumufrufzG,f qdk;&Gm;vSonfh- tjz-pftys-ufudk ,cktcsd-eftxd pdwf-xJ-üpGJ-xifus-ef-ae-OD;-rnf-jz-pf-aMumif; ajym-cJh-onf/-

touf-&S-if- us-ef-&pf-olrsm;u ¤if;wdk-Y
cH-pm;-cJh-&onfh- qdk;&Gm;vS-aom tawG-YtMuH-K
rsm;aMumifh touft&G,-&f vm-onf-t
h cs-ed -f
wGif twdwj-f zp- &-f yfE- i-S y-hf wfo
- ufNy;D jyefv
- nfajym-qdk-rI- r&Sd-oavm-uf- enf;-yg;-cJh-aomf
vnf; ,cktcg jyef-vnf-ajym-qdk-rI-rsm;&Sdvm-Mu-NyD-jz-pf-aMumif; NrdKUawmf-0ef-uajym
-Mum;cJhonf/
'kwd,urÇm-ppf-NyD;cgeD; 1945 ckESpf?
Mo*k-wfv 6 &ufaeY-wGif Enola Gay [kac:aom bD”29 tar&du
- ef- AH;k Mua-J v,mOfwpf-pif;u [D½dk-&SD;rm;-Nrd-KUay:-odkY tPkjrL-AHk;
MuJ-cs-cJh-jc-if;-jz-pfNyD; xdkESpf 'DZif-bmvtxd vl
aygif; 140ç000 cefY ao-qHk;cJh&onf/ g
(attufzfyD)
0if;aomfwm bmom-jy-ef-onf/

*syef0efBuD;csKyf &SifZdktmab; [D½dk&SD;rm; txdrf;trSwfyef;jcHü vGrf;olYyef;acGcspOf/

pmwnf; wifpdef I tinsein.mcm@gmail.com   EdkifiHwumowif; 

www.mmtimes.com

55

taumif; tqdk;eJY emusif
yifyef;rIawG a&mae

pl;tufwl;ajrmif;opfwl;&ef
tD*spftpdk;& pDpOf

asia 56

world 58

owif;wdk
tiSm;udk,f0efaqmifu
vdrfvnfajymqdkcJh[kqdk
yghof ” xdkif;-tiSm;udk,f-0ef-aqm-iftrsKd;orD;wpf-OD;-u arG;zGm;ay;-cJh
aom rSwf-Ó-Pf-csK-dU,G-if;í udk,ft*Fgazm-uf-jy-ef-onfh- arG;&m-yg-a&m-*g-udkcH-pm;-ae-&onfh- uav;-i,f-av;udk
pGefY-ypf-xm;-cJh-onf-[k- pG-yf-pGJ-ajym-qdkcH&onfh MopaMw;-vs-ZeD;-arm-if-ESHES-pf-OD;u jzpf-ys-ufcJhonfrsm;ES-ifhywf-oufNyD; tiSm;udk,f0ef-aqm-iftrsKd;orD; yufwm-&m-rGef csef-bdktmu vDq,f-ajym-qdk-ae-jc-if;-jz-pfaMumif; Mo*k-wfv 5 &ufaeY-uajymMum;cJhonf/ ¤if;wdk-Yudk- pG-yf-pGJ-ajym-qdkrIrsm;rSmrrSef-uef-aMum-if;-ESifh uav;
i,fav;-wG-if -arG;&m-yg-ES-vHk;a&m-*g-&SdaMum-if;-od-cJh-aomfvnf; rSwf-ÓPfcsK-dU,G-if;í udk,ft*Fg-azm-uf-jy-ef-onfha&m-*g-&Sd-ae-onfudk rodcJh-aMumif;
tqdkyg- ZeD;-arm-if-ESH-\
rdwfaqG trsKd;orD;-wpf-OD;u
Bunbury Mail owif;-pm-odk-YajymMum;cJhonf/   g (attufzfyD)
0if;aomfwmbmomjyefonf/

urÇmhtrsKd;orD;rsm; nDvmcH
wdu
k sKd ” *syef-Edk-if-iH-wGif trsKd;orD;A[dk-jyK-Edk-if-iH-wum-awG-UqHk-aqG;aEG;yGJudk-vmrnfh pufwif-bm-vü
us-if;-yrnf-jz-pfNyD; Edkif-iH-pD;-yGm;
-zGH-UNzdK;wdk;wufa&;-wG-if- trsK-d;orD;rsm;rnf-okd-Yrnf-yHk- csd-wf-quf-vk-yfaqm-if-&rnf-qdk-onfh- taMum-if;t&m
rsm;udk pD;yGm;a&;-ESifhEdk-if-iH-a&;-avm-u
wG-if- atm-if-jr-if-ae-ol-rsm;ES-ifh- vI-y-&f mS ;
aqm-i-&f -u
G -af e-orl sm;u aqG;aEG;
Murnf[kod&onf/-  g (at-tuf-zf-yD-)
oJ-oJaxG; bmom-jy-ef-onf/

pGefYypfcJhaom uav;i,fav;udk tiSm;udk,f0ef
aqmif xdkif;trsKd;orD;wpfOD;uapmifha&Smufrnf
cReb
-f &-l   -D (xdik- ;f ) ” rdbESp- y-f g;-\ pGe- y-Yf pfr- u
-I c-kd c-H hJ
&NyD; rSwf-ÓPf-csK-dU,G-if;-í udk,f-t*Fg-azm-ufjy-ef-onfh- arG;&m-yg-a&m-*g-udk- cH-pm;-ae-&aomuav;-i,f-av;-udk- tiSm;udk,f-0ef-aqm-ifay;-c-o
hJ -x
l -ikd ;f -trsK;-d orD;u jyKp-ak pm-iahf &S-mufoGm;rnf-jz-pf-aMumif; Mo*k-wfv 4 &ufaeYu
ajymMum;cJhonf/ uav;i,f-av;-pG-efY-ypf-cH&rI-twGuf vlYus-ifh-0wf-ydk-if;-qdk-if&m jiif;-cHkajym-qdk-rI-rsm;ay:-ayg-uf-cJhNyD; apwem-&S-if
rsm;uvnf; uav;\ aq;-ukop&dwftwGuf tv·aiG-rsm; v·-'g-ef;-cJh-Mu-onf/yuf-wm-&m-rGef csef-bdk-tmu t`rTmav;arG;zGm;ay;-cJh-NyD;aemuf MopaMw;-vs -ZeD;arm-if-ESH-ES-pf-OD; xdkif;-Edk-if-iH-odk-Y a&m-uf-vmum
t`rTmuav;-ES-pf-OD;-teufrS usef;rma&;aum-i;f aom orD;av;-u-o
kd m -ac:-omG ;cJNh y;D
arG;&myg- us-ef;-rm-a&;-csK-dU,G-if;-cs-uf-yg-vmol
om;i,f-udkrl pGefY-ypf-xm;-cJh-Mu-onf/
touf 21 ESpft&G,f tiSm;udk,f0efaqmif yufwm-&m-r-eG u
f ckepf-vom;-t&G,-f
&Sd-ae-NyD-jz-pfonfh *rfrD-av;udk jyKpk-apm-ifha&S-muf-oGm;rnf-jz-pf-aMum-if;- ajym-Mum;cJh
onf/ *rfrD-av;rSm tqkwf-ydk;0if-onfha&m*g? ESvHk;a&m-*g-wdk-YaMumifh befaum-ufNrdKU ta&SUawmif-buf-&Sd- aq;-½Hk-wGif vGef-cJhonfh- &uf-tenf;-i,f-uwnf;u aq;uk-rIcH,l-ae-&onf/]]'D-vdk-uH-qdk;rI-awG-&Sdaewm-awm-if uRef-r
wdk-Ytwl-wl-&Sd-ae-Edk-if-wJh-twGuf aysmf&T-if-auseyf-r-yd gw,f/ om;av;udk uRerf b,fawm-h
rS- ypf-oGm;rSm-r[k-wf-ygbl;/ om;av;udk
uRef-r&JU- om;-t&if;-vdk-cs-pfw,f}} [k
cRef-bl-&D-pD-&if-pk-&Sd-aq;-½Hkü aq;0g;-uk-ocHae&aom *rfrD-\eH-ab;-uaeí yufwm&m-rG-efu attuf-zf-yD-odk-Y ajym-Mum;cJhonf/

a,m-uf-udk- owf-wm-eJY-rjcm;wJh-twGuf
uRef-r tzrf;-cH-&Edk-if-w,f-qdk-wm-ol-wdk-Y
em;-rvnfbl;}} [k twdkuf-tcH-vk-yfNyD; *rfrDav;-u-kd arG;zGm;cJ&-h yHu
k kd ¤if;u ajym-jyc- o
hJ nf/
MopaMw;-vs-Edk-if-iH-wGif aiGaMu;-ay;-í
tiSm;ud,
k 0-f efa- qm-ia-f p-jci- ;f u
- -kd cGi- r-hf jyKaomaMumifh &mES-ifh-csDaom MopaMw;vs ZeD;arm-if-ESHrsm;\ tdEd´,? xdkif;-ES-ifh-tar-&duef-Edk-if-iH-wdkYodk-Y oGm;a&m-uf tiSm;udk,f0efaqm-if-ap-jc-if;rsm; wpfESpfNyD;wpfESpf

tiSm;udk,f0efaqmifay;cJhaom yufwm&mrGef csefbdktmudk uav;ESifhtwlawGU&pOf/

*rfrDrSm wjznf;-jz-nf;- us-ef;-rm-vm-aeNyD-jz-pf-aMum-if;-ESifh urÇmwpf-0ef;-&Sd- ap-wem&S-if-rsm;xHrS ,cktcsd-ef-txd- &&Sd-xm;aom
tv·aiG-pk-pk-aygif; a':vm 215ç000 udk
*rfrD-\ aq;-0g;-uk-orI-ESifh ausmif;-p&d-wftwG-uf- oHk;pGJ-oGm;rnf-jz-pf-aMumif; ¤if;u
ajym-Mum;cJh-onf/om;-orD;-t&if;-ES-pf-OD;- &Sd-NyD;jz-pf-aomf
vnf; use;f r- m-a&;-csKUd- wJa-h e-onf-h uav;i,fav;-udk- arG;pm;-cJh-onfh-twGuf yufwm-&m
-rG-efudk ]ol&J-aum-if;-pd-wf-"m-wf-&Sdaom
olawmf-aum-if;-rav;} [k MopaMw;-vs-

Ed-ik -if ?H vl0if-r-BI u;D Mu-y-af &;- 0ef-Bu;D Xm-e0efBu;D
u Mo*k-wf 4 &ufwGif ajym-Mum;cJhonf/
t`rmT av;-rsm;udrk arG;zGm;rD aq;ppfcsu
- f
rsm;t& uav;wpf-OD; rSwf-Ó-Pf-csK-dU,G-if;í
udk,ft*Fg-azm-uf-jy-ef-onfh- a&m-*g-yg-vmaMumif; BuKd wifo
- c-d &-hJ Ny;D aemuf uav;rdb
&if;rsm;u yufwm-&m-rG-ef-udk- udk,f-0efzs-uf-cs-ap-vdk-aMumif; ajym-cJh-Mu-aomfvnf;
yufwm-&m-rG-ef-u ji-if;-qdk-cJh-onf/]]ol-wdkYu uRefrudk aiGay;NyD; udk,f0efzs-uf-cs-zdk-Yajymw,f/ 'gayrJh uRef-rwdkYu Ak'¨bm-om-0if-awGyg/ 'Dvdk-vk-yf-wm[m vlwpf-

'D-vdk-uH-qdk;rI-awG-&Sdaewmawm-if uRef-rwdk-Ytwl-wl&Sd-ae-Edk-if-wJh-twGuf aysmf&T-ifaus-eyf-rd-ygw,f/ om;av;
udk uRefr b,fawm-hrSypf-oGm;rSm-r[k-wf-ygbl;
wdk;yGm;vmvs-uf-&Sd-onf/udk,f-0ef-zs-uf-cs-jc-if;-ESifh aiGaMu;-ay;í
tiSm;udk,f0ef-aqm-if-ap-jc-if;-wdkYrSm xdkif;Edk-if-iHüvnf; w&m;r0if-aMum-if;-ESifh uav;
udk- tiSm;udk,f-0ef-aqm-if-ay;-rnfh-olrSm
uav;rdb&if;-rsm;ES-ifh- quf-pyf-rI-&Sd-ol-jz-pf&
rnf[k xdkif;- us-ef;-rm-a&;-tm-Pm-ydk-if-rsm;u
ajym-Mum;cJ-o
h nf/- oda-Yk omfvnf; yufwm-&m
rG-efuaemuf-xyf-Mo-paMw;-vs- ZeD;-arm-if-ESHES-pf-OD;-twGuf tiSm;udk,f0ef-aqm-if-ay;-&efoabm-wl-xm;onf/  g (attufzfyD)
0if;aomfwm bmom-jy-ef-onf/

56  EdkifiHwumowif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

taumif; tqdk;eJY emusifyifyef;rIawGa&mae
a&mf*smrpfwef
rogermitton@mmtimes.com

vGecf w
hJ &hJ ufowåywfwek ;f u tylydkif;EdkifiH
wpfEdkifiH&JU om,mwJhae&mu t&ufqdkif
av;wpfqdkifrSm uRefawmf&SdaepOf tenf;
qHk; vloHk;a,mufu uReaf wmfu
h kd bmajym
ovJq&kd if pifumylu rD',
D m[m a'owGi;f
rSm qifqmtvkycf &H qH;k vdYk ajymcJMh uw,f/
yxrawmh bmrSrajymbJ uRefawmf
em;axmifaecJhw,f/ t&ufqdkifrSm&SdwJh
wjcm;vlawGuyg tm;yg;w& axmufcH
w,fvdkYajymwJhtcgrSmawmh raeom
awmhbJ obm0uswJh tcsufuav;
wpfckudk Mum;jzwf 0ifajymvdkufw,f/
[k w f y gw,f / jynf w G i f ; Ed k i f i H a &;
taMumif;udk pifumylowif;pmawGrSm
xdef;csKyfxm;w,f? wpfzufowfvnf;
qefw,f? 'gayrJh t&ifwkef;ueJYpm&if
trsm;BuD;awmfao;w,f/ 'gayrJh EdkifiHjcm;
a&;&mudpöawGudk azmfjywJhtcgrSmawmh
wjcm;a'owGif;xkwfwJh pmapmifawG
xuf p m&if buf r vd k u f w J h a e&mrS m
NydKifbufuif;w,f/
taMumif;udkawmh owdjyKrdzdkY rcuf
ygbl;/ pifumylEdkifiH&JU txifu&owif;
Y wif;axmuf
pm TheStraitsTimes [m olo
awGudk a'owGif;rSm wm0efcsxm;&mrSm
ayusif;? wdkusKd? a'vDeJY 0g&SifwefNrdKUawG
rSmvnf; &Sdw,f/
'Dawmh New York Times ? odkYr[kwf
Guardian owif;pmawGqDu owif;awG
udk zwfp&mrvdkawmhbJeJY Straits Times &JU
udk,fawGUowif;azmfjyrIawGrSm 'Da'oudk
em;vnfMuolawG&JU oabmxm;tjrif
awGeJY &ocHpm;EdkifpGrf;awGvnf; ygw,f/
Straits Times owif;pmrSm uRefawmf
wpfcsdefu vkyfcJhwmudk zGifh[ajymqdk

yg&ap/ 0g&SifwefeJY [EGdKif;NrdKUawGrSm
AsL½dktBuD;tuJwm0efudk xrf;aqmifcJhwm
yg/ tJ'Dwkef;u uRefawmfa&;om;ay;ydkY
cJhwJh owif;awG[m wcsKdUrSm wrifwum
qGay;wJhowif;awG? pifumyltpdk;&udk
rvdkvm;wJhowif;awG ygwmawmif
owif;wpfyk'fyJ oHk;cGifhr&cJhbl;/
[kwfygw,f/ jynfwGif;owif;a&;om;
rIawG[m tjypftemtqm ruif;ygbl;/
'gayrJh EdkifiHjcm;owif;a&;om;rIuawmh
tvGefaumif;ygw,f/ 'DuGJvGJwJh 0da&m"d
u pifumylEdkifiHudk o½kyfazmfvdkufwmyJ
jzpfw,f/ 'Dtwdkif;jzpfaewmvdkY xif&wm
udku r[kwfovdkyJ/
rMumao;rDu tGefvdkif;uxkwfa0wJh
Globalist pmapmifxJrSmygwJh aqmif;yg;
ESpfyk'fu 'DtjzpfudkazmfjyzdkY BudK;yrf;cJhao;
w,f/ 0g&Siw
f efNrKd UrSm½H;k pdu
k w
f hJ pmapmifjzpf

txyf av;xyf? okdYr[kwf qif;&JNyD;
npfywfwJh Deaker Road odkYr[kwf
Geylang wdkYeJY qefYusif EIdif;rjycJhygbl;/
Singapore Eye [m bdkifusaeNyD; avmif;
upm;½HkawGuvnf; y#dyu© tvHk;pHkudk
jzpfay:apwmudkvnf; azmfrjybl;/
olY&JU rSefuefwJh rSwfcsufuawmh
tay:,Huae atmufydkif;udkjcpfvdkuf&if
&SifoefzdkYtwGuf ½kef;uefae&wJhpepfudk
azmfjyvmw,fvdkY qdkw,f/
rSefwmwpfckuawmh pifumylEdkifiHrSm
wpfckck teHYraumif;wmjzpfaew,f/
'l ; &if ; oD ; teH Y r [k w f b l ; qd k w muawmh
aocsmw,f/ wm&SnftkyfcsKyfvmNyD;
yifyef;EGrf;e,f tm;ukefaewJh People's
Action Party (PAP) yJjzpfw,f/
acwfopfpifumyludk wnfaxmifcJhwJh
tck touf 90 ausmf&SdNyDjzpfwJh vDuGrf;

vD&JU tpdk;&[m qif;&JrGJawrIawGeJYjynfhaewJh &THUñGefudk
ta&SUawmiftm&S&JU t<u,f0 tcsrf;omqHk; EdkifiHjzpfatmif
vkyfay;cJhw,fqdkwJh owif;rSm;udk xyfwvJvJ
w,f/ t,f'DwmcsKyf Stephan Richter udk
uReaf wmf tJ'rD mS aewke;f u odciG &hf cJw
h ,f/
pifumylEdkifiHeJYywfoufwJh Globalist
owif;awG[m zwfoifhygw,f/ bm
aMumifhvJqdk&if qefYusifbuf&SdwJhrwluGJ
jym;jcm;em;rIrsm;udk azmfjywJhtwGuf
jzpfw,f/ txl;ojzifh t&ifvuygcJhwJh
Dazzling

Singapore's

Deep

Contradictions aqmif;yg;aygh/

yxrqH;k tBurd f a&mufvmwJh {nfo
h nf
awGudk oabmusapwJh MRT ajratmuf
rD;&xm;pepf? ZdrfcH[dkw,fawGjzpfwJh
Fullerton eJY Raffles? BuD;rm;wJh Singapore
Eye Ferris avmif;upm;½HkopfBuD;awG&SdwJh
Marina Bay eJY Sentosa Island wdkYudk
pma&;ol John West u azmfjycJhw,f/
John West [m 'DtaqmufttHkawGeJY
Orchard Towers u
jynfhwefqm

,l uG,fvGefoGm;wJhtcgrSm olYt½dkuft&m
qufcHr,fhvlawGudk tusifhydkif;qdkif&meJY
ordkif;t& w&m;0ifjzpfrIqdkwJh qHk;½HI;rI
awGu prf;oyfppfaq;rSmyJvdkY West
ajymcJhwm[m rSefw,f/
'Dprf;oyfru
I kd olwBYkd uKd ;pm;ajzaeayr,fh
trSwfaumif;awmh r&ao;bl;/
The Ruling Elite of Singapore

enf;enf;vGefoGm;ovm; rajymwwfbl;/
Globalist pmapmif & J U aemuf q H k ;
aqmif;yg;wpfckjzpfwJh The upright and
Welcoming Jewel of Southeast Asia &JU
aqmif;yg;&Sif Guy Pfeffermann uvnf;
pifumyl&JU*kPfodu©mudk xdcdkufapwJh
,H k w rf ; pum;awG u d k Muuf w l a &G ; vd k
0rf;enf;pGmeJY &GwfjycJhw,f/
Globalist aqmif;yg;awG&UJ pdwr
f aumif;
p&mtaumif;qHk; tjypftemtqmu
awmh wjcm;aqmif;yg;trsm;pkawGvykd J vD&UJ
tpdk;&[m qif;&JrGJawrIawGeJYjynfhaewJh
&THUñGefudk ta&SUawmiftm&S&JU t<u,f0
tcsrf;omqHk; EdkifiHjzpfatmifvkyfay;cJh
w,fqdkwJh owif;rSm;udk xyfwvJvJ
ajymqdkaewmyJjzpfw,f/
acwfopf pifumylEdkifiH[m BuD;yGm;
csrf;omw,fqdkwm jiif;zG,f&mr&Sdygbl;/
t&ifuwnf;uvnf; 'DvdkygyJ/ vDacwf
rwdkifrD 1940 jynfhESpfawGeJY 1950 jynfh
ESpfawGu You Tube udkMunfh&if odEdkifyg
w,f/ qif;&JrGJawrIeJYjynfhaewJh &THUñGef
vm;vdkY ar;cGef;xkwfp&m&Sdw,f/
pifumylEdkifiHom;awG wdk;wdk;NyD; odvm
aeMuw,f/ PAP [m Opömayg<u,fwJh
vlrIa&; pdwfupOfhuvsm;a&m*gudk Zdrfus
NyD; rsufpdaemufavmufatmif awmufy
wJh oGm;q&m&JU vlemaqmiftcef;xJudk
ydkYay;vmw,f/
[kwfygw,f/ oufaomifo
h ufom&SNd yD;
vlawGu jyHK;aysmfaewJhtoGifudk aqmifae
Muw,f/ 'gayrJh a&SUrSmawmh emusifrIeJY
pdwfyifyef; vlyifyef;rIawGu apmifhae
ygw,f/
'Dtqdkcsif;? twD;csif;rwlwJh toGm;
ESpfrsKd;udk wpfNydKifwnf;vkyfwJh tajctae
[m pifumylEikd if &H UJ rD',
D mudk tm;omcsuf
eJY tm;enf;csuf&oudkay;wm tomxm;
rdrdudk,frdrd tqHk;pD&ifrIawG jrifhwufvm
wmeJY Edik if u
H xGucf mG Ny;D wjcm;Edik if rH mS tajc
cscsifpdwfawG wdk;yGm;vmapw,f/  g

pmtkyf a&;om;cJhol MopaMw;vsynm&Sif
Michael Barr &JU vQKdU0Sufyl;aygif;MuHpnfwJh
oDtdk&Dudk West u axmufcHwJhtcgrSm
awmh olY&JUtaMumif;jycsufudk avQmhayghNyD;
ajymqdkcJhw,f/
pifumyl&JUtkyfcsKyfa&;pepfudk vDuGrf;
,lu wrifprD u
H ed ;f pcJNh y;D ud,
k w
f ikd Mf uyfrwf þaqmif;yg;onf a&mf*smrpfwef\ tmabmf
wm[m oleJY olYrdom;pkMoZmBuD;rm;zdkY omjzpfonf/
&nf&G,fxm;w,fvdkY Barr &JUtqdkjyKcsuf The Myanmar Times
[m oHwrefqefqef ajym&r,fq&kd ifawmh aomif;ñGefY bmomjyefonf/

owif;wdrk sm;
xdkif;ppftpdk;&u tmPm&Sif
*drf;udk ydwfyif
befaumuf ” om,mvS-yonfhyif-v,f-urf;-ajc-rsm;&SdNyD; Edkif-iH-a&;t&tus-ifh-ys-uf- jcpm;-rI-rsm;vnf;&Sd-aeaom pdwf-ul;,Of-zef-wD;xm;onfh uRef;uav;wpf-uR-ef;ay:ü tmPm-&S-if-pepf-jz-ifh- tk-yf-csK-yfupm;í&aom x½dkyD-udk”5 *drf;udk
xdkif;-tm-Pm-ydk-if-rsm;u yd-wf-yif-vdk-ufaMumif; Mo*k-wfv 5 &ufaeY-u
ajym-Mum;cJhonf/ tqdkyg-*d-rf;-xJü
*drf;-upm;-olrsm;u a0;vH-acg-if-oDonfh- uR-ef;-uav;-wpf-uR-ef;-ay:ü
¤if;wdk-Ypd-wf-Bud-Kuf- tpdk;&tzGJ-YyHk-pHrsKd;rsm; zGJUpnf;-upm;-í&Edk-if-aMumif;
od&onf/ *drf;a&mif;-cs-rI-udk- yd-wf-yif
&ef tpdk;&u Mo*k-wfv 4 &ufaeY
u pmwpf-apm-if-ay;-ydk-YcJh-aMumif;
xdkif;Edkif-iHrS *drf;-zef-wD;-xk-wf-vk-yfonfhuk-rÜPD New Era Interactive
Media u ajymMum;cJh-onf/-  g
(attufzfyD)
0if;aomfwm bmomjyefonf/

ul;wdkYoabFm epfjrKyfNyD;
vl 120 eD;yg;aysmufqHk;ae
rGe&-f *-DS efa*s  (b*Fv
- m;-a'h&- )fS ”
b*Fvm;-a'h-&Sf-EdkifiHwGif jrpfudk
jzwfoef;í c&D;onfrsm; ydkYaqmif
ay;vsuf&Sdaom ul;wdkYoabFm
epfjr-Kyf-rI-aMumifh Mo*kwf 5 &uf
aeY-wGif u,fq,f-a&;-orm;-rsm;
&Sm-azG-u,f-q,f-cJh&onf/ vl
ta,muf 120 eD;yg;-ays-muf-qHk;aeqJ-jz-pf-onf/ ul;wdk-YoabFmonf
ukefrsm;rwefwq wifaqmif
xm;NyD; tD;'f-yGJ-awmf-rS- td-rf-odk-Yjy-ef-vmMu-aom- c&D;-onf-rsm;jz-ifh- jy-nfh-us-yfnyfum ½kef;-&if;-qef-cwf-jzpfNyD;
'gum-Nrd-KUawm-ifbuf uDvdk-rDwm 30
(rdkif 20) cefYtuGm-&Sd- yuf'rmjrpf
twGif; Mo*kwf 4 &ufaeYu epfjrKyfcJh-jc-if;-jz-pfonf/  g (attufzfyD)
oJ-oJaxG; bmom-jy-ef-onf/

EdkifiHwumowif; 57

www.mmtimes.com

vlxkem;ae tyef;ajz&m&Sm;yg;vmonfh 'gumNrdKUawmf
'gum ” uav;rsm; aqmhupm;wJh
yef;jcH wpfckudk 'gumNrdKUem;u yk*¾vdu
tm;upm;toif;wpfoif;u odrf;,l
wdkufwmaMumifh uav;rdbrsm;? EdkifiHh
tm;upm; tausmftarmfa[mif;BuD;rsm;
eJY obm0ywf0ef;usif umuG,fvIyf&Sm;ol
axmifcsDyg0ifwJh qefYusifqE´jyrIBuD;
jzpfay:cJhygw,f/
urÇmhvlOD;a& txlxyfqHk;eJY npfax;
rItrsm;qHk;NrdKUwpfNrdKUjzpfwJh 'gumNrdKU vlxk
em;aetyef;ajz&m 'Dyef;jcHudk jyefvnf
ay;tyfzYkd &ufcsx
D ikd v
f suf qE´jycJMh uwmyg/
]]'Da'ou uav;awGtwGuf &Sm;&Sm;
yg;yg;&Sad ewJh 'Dae&muav;udrk S 'Dtoif;u
olwdkYydkif ajrtrSwfeJY tydkifpD;xm;wmyJ}}vdkY
oydwfrSmyg0ifwJh b*Fvm;a'h&Sf c&pfuuf
tm;upm;acgif;aqmifa[mif; *gZDtm&Syf
vDyl;u ajymygw,f/
b*Fvm;a'h&Sf pme,fZif;a&SUrsufESmzHk;
rSmazmfjyMuwJh 'Dowif;awGaMumifh 'gum
NrdKUu uav;awG yef;jcHxJ ajccscGifhr&bJ
BuD;jyif;cJh&yHk? tdrfjcHajra&mif;0,folawG?
yk*¾vdu toif;tzGJUawGeJY EdkifiHa&;ygwD
awG&UJ tjrwfBu;D pm; cs,v
f ,
S rf eI YJ tzd;k wef
yef;jcHajrawG yHkrSef rw&m;odrf;qnf;rI
awGaMumifh NrdKUae omrefvlxk pdwaf omu
a&mufaeMu&yHkawGvnf; od&SdvmMu&
ygw,f/
]]'g[m jynfolydkifypönf;udk "m;jywdkuf

,lwmyJ? 'gayrJh 'Dvdk MoZmtmPm&Sdol
awGudk uRefawmfwdkY b,fvdkrS r[efYwm;
EdkifMuygbl;}}vdkY 1985 rS 1990 jynfhESpf
txd b*Fvm;a'h&Sf c&pfuuftoif;udk
OD;aqmifcJhwJh vDyl;uqdkw,f/
NrdKUouf ESpfaygif; 400 &SdNyDjzpfwJh
'gumNrdKUu tm;upm;uGif;eJY wjcm;
yef;O,smOfaygif; oHk;yHkESpfyHk uG,faysmuf
oGm;ygNyD/ 'Dae&mrSm vlaewdkufcef;yg
taqmufttHkawG? AvDawG? aqmufvkyf
a&;ukrÜPDoHk; ukefwif,mOfawG &yfem;
pcef;eJY trIdufyHkae&mawG jzpfaeygNyDvdkY
w&m;0if cefYrSef;csufwpfckuqdkygw,f/
'gumvlOD;a&[m aemufqHk; ESpf 20
twGif;rSm ESpfqcGJwdk;cJhNyD; 17 oef;txd
&Sdvmw,f/ NrdKU{&d,m 125 pwk&ef;rdkif
avmuf (324 pwk&ef;uDvdkrDwm) twGif;
rSm ig;ydodyfig;csOfodyf jzpfaeygw,f/
vlOD;a&odyfonf;qtaeeJY pwk&ef;
wpfrdkiftwGif;rSm vlaygif; 120ç000
0ef;usif&Sdaeygw,f/
'gumrSm aemufqHk;usefaeao;wJh
ti,fqHk;upm;uGif; 28 uGif;eJY yef;jcH
70 [mvnf; ysufpD;ukefwJhtjyif enf;
trsKd;rsKd;eJY tydkifpD;oGm;MuygNyDvdkY b*Fvm;
a'h&Sf ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;tzGJU
(BAPA) wGJzuftwGif;a&;r·; tpfabm
[mbpfu qdkygw,f/
NrdKUaevlxk toHk;jyKzdkYxm;&SdwJh 'Dvdk

b*Fvm;a'h&SfEdkifiH 'gumNrdKU&Sd uav;upm;uGif;wpfckrSm aqmufvkyfa&;vkyfief;ypönf;rsm;jzifh pkyHk&mjzpfaeonf/ attufzfyD

ajruGuef YJ yef;jcaH wGukd t"r®ord ;f ,l toH;k
jyKMuwmaMumifhvnf; ajraps;awG tq
rwefBuD;jrifhvmcJhygw,f/
'Djyóemudk tpdk;&u udkifwG,fajz&Sif;
rIrjyKcJhayr,fh BAPA tzGJUeJY qE´jyolawG
uawmh qufvufaqmif&GufoGm;MuzdkY
oEéd|mefcsxm;Muw,f/
ajrodrf;olawGu tpdk;&eJY yl;aygif;
vIyf&Sm;aewmaMumifh BAPA &JUOya't&
w&m;pGJ aqmif&GufrIawG[m atmifjrif
oifhoavmuf ratmifjrifcJhbl;/
b*F v m;a'h & S f E d k i f i H & J U Oya't&

tm;upm;uGif;awG? vGifjyifeJY yef;jcHawG
ajrae&may:rSm rnfonfhtaqmufttHk
rS tpm;xdk;aqmufvkyfcGifhr&Sdygbl;/ Oya'
eJY wm;jrpfxm;NyD;jzpfygw,f/
avhvmcsufawGt& 'gumNrdKU[m
npfnrf;rI tjrifhrm;qHk;tqifha&mufae
jcif;? NrdKUjypDrHudef;pepfr&Sdjcif;? upm;uGif;
yef;jcHpwJh NrdKUvlxk tyef;ajzvIyf&Sm;em;ae
EdkifwJh ajrae&mawG ysufpD;qHk;yg;aejcif;
wdkYaMumifh urÇmhvlaerItqdk;&Gm;qHk;
NrdKUwpfNrdKUjzpfaeNyDvdkY qef;ppfcsufawGu
qdkygw,f/ 'DvdktajctaersKd;rSm BuD;jyif;

vmwJh uav;vli,fawGrmS vnf; pdw"f mwf
a&;&m xdcdkufvmEdkifw,fvdkY 'gumwuú
odkvf pdwfynmygarmu© rmrl'g&mrefu
ajymygw,f/
uav;vli,fawG[m rdwaf qGtaygif;
toif;awGeJY twlupm;Mujcif;jzifh tjyef
tvSefqufqHwwfvmMur,f? tcuftcJ
awGudk ajz&Sif;wwfvmMur,f? acgif;
aqmifrI t&nftaoG;awGudkvnf; &&Sd
vmEdkifMurSmjzpfw,fvdkY ygarmu©u qdkyg
w,f/  g (attufzfyD)
atmifomvif; bmomjyefonf/

58  EdkifiHwumowif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

World

w½kwftxufwef;vTmwGif
a&yef;pm;vmonfh ydkvdk
world 60

ubl;vfNrdKUwGif ypfowfcH&onfh
tar&duef AdkvfcsKyf [m½dk;vf*&if;

tmz*efppfom;
ypfcwfrI ]uef}
AdkvfcsKyfaoqHk;
ubl;vf ” tmz*ef-epö-wef- ppf-wyfppf-om;-wpf-OD;-\ wdk-uf-cdk-uf-rI-aMumifh
tar&d-uef-Adk-vf-csK-yf-wpf-OD;- ao-ewfxd-rS-efaoqHk;NyD; *smref-tqifh-jr-ifht&m-&Sd-wpf-OD;-tygt0if vlayg-if;wpf-'g-Zif-aus-mf 'Pf-&m-&cJhonf/
¤if;onf 9^11 wdkuf-cdkufrI
NyD;uwnf;u OD;qHk; towf-cH&aom
tar&duef tqifhjr-ifh-t&m-&Sd-wpf-OD;vnf;-jz-pf-onf/
0g&S-if-wef&Sd tar&d-uef- ppf-wyf
XmecsK-yf-wGif ppfvuf-euf-rsm;0,f,la&;-Xm-eu tqifhjrifht&m-&Sd-BuD;
wpfOD;-jz-pfaom Adkvf-csKyf [m½dk;vf
a*s-*&if;-ao-qHk;cJh&aom tqdkyg-ypfcwf-rIonf wmvD-bef-wdkYudk 13 ESpfMum-wdk-uf-cdk-uf-NyD;aemuf aewdk;wyfrsm;½k-yfod-rf;-oGm;csd-ef-wGif tar&d-uefOD;-aqm-ifNyD; tmz*ef ppfwyf-udkavhu
- si- a-hf y;-rnft
-h pDt
- pOfukd vIyv
-f y-I -f
cwf-cwf- jz-pf-oGm;ap-cJh-onf/,cktowfcH&rIrSm 2001 ckESpf?
tr&duefOD;aqmifonfh r[mrdwf
wyf z G J U rsm; tmz*ef e pö w ef o d k Y
0ifa&mufcsdefrSpí &mxl;tjrifhqHk;
t&m&SdBuD;wpfOD; ypfowfcH&jcif;yif
jzpfonf/ Mo*kwf 5 &ufu NrdKUawmfubl;-vf\ NrdKUjy-if-ü&Sdaom NAdwdoQ
t&m&Sdrsm; ppfoifwef;ydkYcsay;&m
ppfwuúodkvf avhusifha&;ausmif;
odYk ae-w;kd wyfu
- tqifj-h ri- t
-hf &m-&rdS sm;
tvnftywf- a&m-uf-&Sd-pOf-wGif
tmz*ef-ppf-om;-wpf-OD;u aoewfjz-ifh-a0S-Y,rf;-ypf-cwf-cJh-NyD;aemuf rdrdudk,f-rdrd -tqHk;pD-&if-oGm;onf-[kqdk-onf/wdkufcdkufrIaMumifh tar-&d-uefvl-rsKd; &Spf-OD;-tygt0if 15 OD;'Pf&m&cJ-o
h nf[k trnfrazmf-vo
kd l tar&duef-t&m-&Sd-wpf-OD;u attuf-zf-yD-odk-Y
ajymMum;Ny;D tmz*efp- pfw
- yfu
-  t&m&S-d
oHk;OD;- 'Pf-&m-&cJh-aMumif; tmz*efum-uG,f-a&;-0ef-BuD;Xme Adkvf-csK-yfBuD;
rdk[m-ruf- tuf-zf-Z,f-vf-tref;-u
ajym-onf/- g (at-tuf-zf-yD-)
oJ-oJaxG; bmom-jy-ef-onf/

*gZmpD;wD;&Sd t,fvf &SDvf*smtD;,m;&yfuGuf qdkb[D tblumh&Sfausmif;eH&Hay:u usnfqefaygufrsm;udk Mo*kwfv 5 &ufaeYu awGU&pOf/ "mwfyHk”attufzfyD

*gZmwGif ,m,D typftcwf&yfpJ
Mo-*k-wf 5 &ufu pwif touf-0if-cJhaom typftcwf-&yf-pJ-rIu wdkuf-cdk-uf-rI-rsm;wpf-vMum -jz-pf-yGm;cJhNyD;
xdcdk-uf-rI-rsm;&Sd-cJh-onfh- ES-pf-zuf-pvHk;twGuf oufom&m-&ap-cJh? tD*s-pf-Edk-if-iH-odkY udk,fpm;-vS,f-tzGJ-Ursm;ap-vT-wf*gZm-p;D wD; ” a&&S-nf- typf-tcwf-&yf-pJ-a&;oabm-wl-nD-cs-uf-wpf-ck- &&Sd-a&;-twGuf
tpöa&;-ES-ifh- yg-vuf-pwdk-if;- udk,f-pm;-vS,f
rsm;u tD*s-pf-Edk-ifiH udkif-½dk-NrdKUü awGYqHkaqG;aEG;&ef-jy-if-qif-ae-csd-ef-wGif tpöa&;-ES-ifh[m;-rwfpt
f zGw
YJ t
Ykd Mum; oH;k &ufMum typf
tcwf-&yf-pJ-xm;-rIrSm Mo*k-wfv 6 &ufaeYwGif 'kwd,aeY-odk-Y a&m-uf-&Sd-vm-NyD-jz-pf-onf/Mo-*k-wfv 5 &ufaeYu pwif touf0if-cJhaom typftcwf-&yf-pJ-rIu wdkuf-cdk-ufrI-rsm;wpf-vMum -jz-pf-yGm;cJhNyD; xdcdk-uf-rI-rsm;&SdcJh-onfh- ES-pf-zuf-pvHk;twGuf oufom&m&ap-cJhonf/ tD*s-pf-Edk-if-iH-odkY udk,fpm;-vS,ftzGJ-Yrsm; ap-vT-wf-xm;-aMumif; ESpf-zuf-pvHk;

u t&m-&Sd-rsm;u ajym-Mum;cJh-aomfvnf;
¤if;wdkYrSm oabmuGJ-vGJ-rI-rsm; jz-pf-ay:-aprnfh- awm-if;-qdk-cs-uf-rsm;jz-ifh- toifh-jy-ifxm;-Mu-aom-aMumifh oHwref-a&;t&
tBudwf-te,f- ajym-qdk-aqG;aEG;&rI- wpf-&yfESifh &ifqdk-if-&rnf-jz-pfonf/
*gZm-urf;-ajrm-if-a'oudk &Spf-ES-pf-Mumyd-wf-qdk-Yxm;-jc-if;- -tqHk;owf-ay;-&ef-ESifh
e,fpyf-jz-wf-aus-mfae-&m-rsm;udk- zG-ifh-ay;&ef
ygvuf-pwdk-if;-wdkYu xyfwvJvJ awmif;qdkxm;NyD; tpöa&;url *gZm-urf;-ajrm-if-a'o
ü ppfa&;-vI-yf-&Sm;rIrsm; vHk;vHk; uif;pif-oGm;
ap-&ef- vdk-vm;-vs-uf-&Sd-onf/odk-Yaomf Zlvdk-ifv 8 &ufaeY wdkuf-cdk-uf-rI-

rsm;pwif-cJh-uwnf;u vwfwavm-&&Sdxm;-aom- tcsd-ef-tMum-qHk; typf-tcwf&yf-pJ-rI-aem-uf-ydk-if;-wG-ifvnf; a&&S-nf typf
tcwf-&yf-pJ-a&;- oabm-wl-nD-cs-uf-&&Sd-&efarQ-mfvifh-xm;-aMumif; ygvuf-pwdk-if;- Edk-if-iHjcm;a&;-0efBuD; &D,mh'f t,fvf- rm-vf-uD-u
ajym-Mum;cJh-onf/ES-pf-zuf-awG-YqHk-aqG;aEG;&mü tar&duef-Edk-if-iH-vnf;- yg-0if-rnf-jz-pfonf/
tar&d-uef- Edk-if-iH-jcm;a&;-0efBuD; *Refu,f-&Du a&&S-nf-typf-tcwf-&yf-pJ-a&;awm-if;-qdk-cJh-aomfvnf; ta&;BuD;NyD;us,fjy-efY-onfh- jy-óem-&yfrsm;udk ajz&S-if;-&ef
vdk tyfvd-rfh-rnf-jz-pf-aMumif; bDbD-pD- owif;Xm-eES-ifh-jyK-vk-yfaom awGYqHk-aqG;aEG;rIwpf-&yf-wGif ajymMum;cJhonf/
typftcwf-&yf-pJ-onfh- yxraeY-wGif
*gZm-pD;-wD;-Nrd-KU&Sd-jy-nf-olrsm; vGwf-vyf-pGmoGm;vm-ae-onf-udk-awGY&NyD; uav;rsm;rSm
vnf; vrf;ay:-xG-uf- upm;-ae-Muum
&uftwef-Mum -yd-wf-xm;-cJh&aom aps;qdkiftcsKdUvnf; jyef-zG-ifh-cJh-Mu-onf/,ck-uJh-odkY tpöa&;-ES-ifh- [m;-rwfpfwdkY
tMum; vlom;-cs-if;-pm-em-rI-qdk-if&m 72 em&DMum- typf-tcwf-&yf-pJ-rI-wpf-&yfudk oabm
wl-c-jhJ c-i;f rSm av;&uf-twGi;f 'kw,
d tBurd -f
ajrm-uf-jz-pfonf/ Mo*k-wfv 1 &ufaeYu
tar&d-uef-ESifh ukvor*¾-wdkY urux
vkyf-cJhonfh typftcwf-&yf-pJ-a&;- yxr
typf&yfpaJ &;umvtwGi;f wifu
h m;ab;wGif tem;,ltyd pf ufaeaom tpöa&;ppfonf/ tBud-rf- Bud-K;yrf;-rIrSm rdepf 90 cefYMum-NyD;

aemuf ysu-jf ym;cJo
h nf/ Mo*k-wv
f 4 &ufaeY
ü tD*s-pf-Edk-if-iHu 'kwd,tBud-rf- xyf-rHBud-K;pm;-cJh-NyD;aemuf oHk;&ufMum- typftcwf-&yf-pJ-rI- pwif-cJh-jc-if;-jz-pf-onf/,ck-tBud-rfürl tpöa&;u [m;rwfpf
tzGJ-Y\ Orif-vdk-Pf-acg-if;rsm;udk zsuf-qD;-&ef&nf-&G,fonfh ajrjy-if-ppf-qif-a&;-udk- tqHk;
owfum ¤if;\ wyf-zGJ-Y0ifrsm;udk- ½k-yf-od-rf;
-oGm;cJh-onf/wd-u
k -cf -u
kd -rf -rI sm;twGi;f uav;i,f 430
tygt0if ygvuf-pwdkif; 1ç875 OD;ao-qHk;
cJhNyD; vl 9ç567 OD; 'Pf&m-&&Sd-cJh-aMumif;
ygvuf-pwdk-if;- us-ef;-rm-a&;-0ef-BuD;Xmeu
ajymMum;cJhonf/ tpöa&;bufu t&yf
om;oHk;OD;tygt0if ppfom; 64 OD;ao-qHk;
cJh-onf/tpö-a&;-ES-ifh- [m;-rwfpftzGJYtMum; jzpfyGm;cJhaom 29 &ufMum-ppf-yGJ-wGif ygvufpwdk-if;- e,f-ajr-ydk-if-euf-twGif; xdcdk-ufys-uf-pD;-rIrsm;\ qHk;½IH;rIwef-zdk;pk-pk-ayg-if;
rSm a':vm 6 bDvsH (,l½dk 4 'or 5 bDvsH)
txd&-adS Mumif; pD;yGm;a&;-0ef-Bu;D Xme 'kw,
d
0efBuD; awpD&m trf½dk-u ajym-Mum;cJh-onf/wdk-uf-cdk-uf-rI-rsm;twGif; e,fpyf-jz-wfaus-mf Orif-v-P
kd -af cgif; 32 cku-kd zs-u-q
f ;D -cNhJ y;D
ypfrS-wf-aygif; 4ç800 eD;yg;-udk- wdk-uf-cdk-ufcJhum ppfaoG;<u 900 udkacs-rI-ef;cJhaMumif;
tpöa&;-ppf-wyf-u ajym-Mum;cJhonf/ g
(attufzfyD)
0if;aomfwm bmom-jy-ef-onf/

pmwnf; wifpdef I tinsein.mcm@gmail.com   EdkifiHwumowif; 

www.mmtimes.com

AD,uferfwGif
aMumifom;BudKufol rsm;vm

w½kwfjynfwGif vloHk;rsm;vmonfh
rl;,pfaq;0g;rsm; ESdrfeif;ae&

world 62

world 62

59

owif;wdrk sm;
tdEd´,avaMumif;
av,mOfay:ü <uufrsm;awGU
ta&;ay: qif;oufcJh&
e,l;a'vD ” tdEd´,Edk-if-iH\
Air India av-aMum-if;-vdk-if;-ydk-ifav,m-Of-wpf-pif;-ay:ü <uuf-rsm;
ajy;-vTm;aom-if;-us-ef;-ae-onfudk
av,mOf-0ef-xrf;rsm; awGUcJh&NyD;aemuf av,mOf-udk-ta&;-ay:qif;-ouf-cJh-&aMumif; The Times
of India owif;pmü Mo*k-wfv
5 &ufaeYu azmfjy-cJhonf/
¤if;av,mOfonf a'-vD-NrdKUrS
udkvfuwåm;NrdKUodkY OD;-wnf-ysH-oef;aepOf <uufrsm;udk awGU&SdcJh-jc-if;jz-pfonf/ azazmf-0g-&Dvuvnf;
rGrfbdk-if;-Nrd-KUrS- xG-uf-cGm-rnfh-av,m-Ofay:ü <uuf-rsm;awG-YcJhí c&D;pOf
tcsdef-ES-pf-em-&D-eD;yg; aESmifh-aES;cJh&
onf/ <uufrsm;u av,mOf-ay:&Sd
vQyfppf0dkif,m-Bud-K;rsm;udk- udk-uf-jz-wfvdk-uf-vQif av,mOf-twG-uf- tEÅ
&m,f-jz-pf-ap-Edk-if-aMumif; trnfrazmfvdkol avaMum-if;-vdk-if;-t&m-&Sd-wpf-OD;uajym-Mum;cJh-onf/-  g (attufzfyD)
0if;-aomfwm bmom-jy-ef-onf/

'Gefnufa'oudk AHk;MuJ
'Gen
f uf ” ,lu&def;EdkifiH ta&SU
ydkif;&Sd olykefwdkY\ yifrtajccH
pcef;jzpfaom 'Gefnufudk jyefvnf
odrf;,l&ef tpdk;&wyfzGJUrsm;
jyifqifaecsdefü ¤if;a'oudk
Mo*kwfv 6 &ufaeYu avaMumif;
u AHk;MuJwdkufcdkufcJhonf/ ,lu&def;
wyfzGJUrsm;onf vGefcJhaom
vrsm;twGif; e,fajrrsm;udk pdk;rdk;
0dkif;&Hxm;cJhonf/ 'GefnufNrdKUrSm
½k&Sm;vdkvm;aom wdkufcdkufa&;
orm;rsm; tajccswyfpGJxm;&m
a'ojzpfonf/ olykefwyfom;rsm;u
vnf; ,if;a'oudk toufay;í
ckcHwdkufcdkuf&ef uwdjyKxm;cJh
Muonf/ vrf;rBuD;ay:wGif
AHk;wpfvHk;uscJhí av;rDwm
us,fNyD; 1 'or 5 rDwmeufonfh
wGif;BuD;wpfwGif; jzpfay:cJhonf[k
od&onf/ g (attufzfyD)
ñGefYñGefY0if; bmom-jy-ef-onf/

pl;tufwl;ajrmif;opf pwifazmufvkyfonfhaeYu tpöar;vD;,m;qdyfurf;NrdKUü tD*spfor®w tAÁ',fvfzmwm t,fvfpDpD pmcsKyfvufrSwfa&;xdk;aepOf/ attufzfyD

a':vmav;bDvsHukefusrnfh pl;tufwl;ajrmif;opf
udik ½f kd ” ESpfaygif; 145 ESpfMumNyDjzpfonfh
ordkif;0if a&aMumif;vrf;jzpfonfh pl;tuf
wl;ajrmif;ab;wGif pl;tufwl;ajrmif;opf
wpfckwl;&ef tpDtpOf&SdaMumif; tD*spf
tpdk;&u Mo*kwfv 5 &ufaeYu aMunm
onf/ þa':vm bDvsHrsm;pGmukefusrnfh
pDrHudef;onf Oa&myESifh tm&SMum; tjref
qHk;ESifh twdkqHk;qufoG,fonfh oabFm
c&D;vrf;aMumif;jzifh ukefoG,frIudk csJUxGif
rnfjzpfaMumif; od&onf/
þpDrHudef;udk ppfwyfu wm0ef,l
wl;azmfrnfjzpfNyD; tD*spfEdkifiH\ ½kef;uef
ae&onfh pD;yGm;a&; emvefxvmap&ef
or®wopf t,fvfpDpD\ t"du ajcvSrf;
wpfvSrf;jzpfonf/
pl;tufwl;ajrmif;onf tD*spftpdk;&
twGuf ESpfpOfa':vm ig;bDvsH (aygifaiG
2 'or 96 bDvs)H &Smay;ae&m 2011 ckEpS f
x<urIaemufydkif; c&D;oGm;vkyfief;ESifh
EdkifiHjcm;&if;ESD;jr§KyfESHrIwdkY usqif;oGm;onfh
EdkifiHtwGuf aiGrm&Smay;onfh ta&;yg

onfh vrf;aMumif;wpfckjzpfonf/
pl;tufwl;ajrmif; tmPmydkiftzGJY
t&m&SdwpfOD;u ½dkufwmowif;Xmeudk
ajymjy&mwGif wl;ajrmif;opfonf 2023
ckESpfü ESpfpOf0ifaiG a':vm 13 'or 5
bDvsHtxd &&Sdvmrnf[k od&onf/
þwl;ajrmif;opf NyD;pD;oGm;vQif tD*spf
EdkifiHonf EdkifiHwumtv,fwGif xifxif
ay:ay: jzpfvmNy;D tc&musonfh ukeo
f ,
G f
rIae&mtjzpf &yfwnfvmrnfjzpfonf/
t&Snf 72 rDwm&Sdonfh vuf&Sd pl;tuf
wl;ajrmif;ESifh rsOf;NydKif pl;tufwl;ajrmif;
opfudk wnfaqmufrSmjzpfaMumif; pl;tuf
wl;ajrmif; tmPmydkiftzGJUOuú| rdk[uf
rmrpf&u
fS pl;tufw;l ajrmif;ab;&Sd tpöar;
vD;,m;qdyfurf;NrdKUwGif usif;yonfh
owif;pm&Sif;vif;yGJü ajymMum;cJhonf/
wl;ajrmif;opfrmS a':vm av;bDvscH efY
ukefNyD; ig;ESpftwGif;NyD;pD;rnf[k rmrpf&Sf
uqdkaomfvnf; or®wu wpfESpftwGif;
NyD;vdkonfhqE´&SdaMumif; od&onf/

rlv pl;tufwl;ajrmif;onf ajrxJ
yifv,fESifh yifv,feDwdkYudk qufoG,fxm;
NyD; tD*spfvlrsKd;rsm;udk tcaMu;aiG
enf;enf;ay;um 10 ESpfMumonftxd
aqmufvkyfcJhonf/ awmifolv,form;
xkxJrS ta,muf 20ç000 udk tcsdef 10
vMum ac:,lNyD;cdkif;cJhonf/
,cif tmz&duwdu
k u
f kd ywfomG ;&onfh
oabFmrsm;udk ajrxJyifv,fESifh yifv,feD
udkqufoG,fxm;aom pl;tufwl;ajrmif;
udk jzwfoGm;&mü c&D;csdef &ufowåywf
rsm;pGm oufomoGm;onf/
vHkjcHKa&;tajctaet& ppfwyfu
þpDrHudef;udk wm0ef,laqmif&Gufrnf
jzpfNyD; tD*spfukrÜPDaygif; 20 txd ppfwyf
uGyfuJrIjzifh vkyfudkif&rnfqdk\/
,cifEpS u
f or®w&mxl;u armfpD jzKwcf s
cH&NyD;aemuf qdkif;Edkif;uRef;qG,fü ajccs
onfh tpövr®pfppfaoG;<ursm;aMumifh
tMurf;zufrIrsm; jrifhrm;vmcJh&m teD;&Sd
pl;tufwl;ajrmif;\ vHkjcHKa&;rSm pdk;&drfp&m

tajctaeudk a&mufcJhonf/ þa'o
0ef;usifü ppfwyfonf ppfaoG;<ursm;udk
ppfqifa&;rsm; vkyfvsuf&Sdonf/
1956 ckESpfu emqmu pl;tuf
wl;ajrmif;udk EdkifiHydkifvkyfcJh&m wl;ajrmif;udk
xdef;csKyfonfh NAdwdefEdkifiHtjyif jyifopfESifh
tpöa&;EdkifiHwdkYu usL;ausmf0ifa&muf
cJhaomfvnf; ratmifjrifcJhay/
þpDrHudef; NyD;qHk;oGm;onfhtcgü
oabFmrsm;apmifh&onfh tcsdefudk avsmh
oGm;aprSmjzpfNy;D wl;ajrmif;twGi;f oabFm
wpfpif;ESifhwpfpif; jzwfausmfEdkifrnf
jzpfonf/
þpDrHudef;ü 22 rdkifudk ]tajcmufwl;
jcif;}jyKum 23 rdkifudk vuf&Sdtajctae
xuf ydkeufatmif wl;rnf[kqdk\/ 101
rdkif&Snfonfh vuf&Sd pl;tufwl;ajrmif;udk
vnf; wdk;csJUrSmjzpfaMumif; Ouú| rmrpf&Sf
u &Sif;vif;ajymMum;cJhonf/  g
(½dkufwm)
aomif;ñGefY bmomjyefonf/

60  EdkifiHwumowif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

w½kwf txufwef;vTmwGif a&yef;pm;vmonfh ydkvdk
wmvse- ;-f   (w-½w
k )f ” w½kwf-Edk-if-iH\ csrf;-omonfh- txuf-wef;-vTm- todk-if;-t0dk-if;twGif; ydkvdk-upm;-enf;-udk- ES-pf-ouf-cHk-rifvm-ol-OD;a& wdk;yGm;vmonfh-tavsmuf
¤if;wdk-YxJ-u wpf-OD;-jz-pfaom zkef-usD-cR-ef;
o
- nfvnf; ydv
k u
-kd pm;-ui-G ;f - wpfu
- i-G ;f twGi;f
ydkvdkupm;onfh wlyHk-oP²m-ef- vuf-½dk-ufwk-wf- (AvDwkwf) udk- qk-yf-udk-ifum jrif;-udk'k-ef;-pdk-if;-pD;NyD; upm;vs-uf-&Sd-onf/]]w-½k-wf-Edk-if-iH-om;-awGu ydkvdk-upm;-

Edkif-iHwum upm;orm;awGvnf; trsm;BuD; ay:
xG-uf-vmw,f/ 'gaMumifh
w½kwf-Edk-if-iHrSm ydkvdk-upm;enf;[m wu,fhudk jref-jr-efqef-qefBuD; a&yef;-pm;-vm-cJh-

enf;vdk jrif;-pD;-NyD;upm;-&wJh- tm;-upm;enf;-awG-udk- ydk-NyD; pd-wf-0if-pm;-vm-Muw,f/
tJ'Dtcsd-efrSm uvyftopf-awGvnf;
wdk;vmw,f/ Edkif-iHwum upm;orm;awGvnf; trsm;BuD; ay:xG-uf-vmw,f/
'gaMumifh w½kwf-Edk-if-iHrSm ydkvdk-upm;-enf;
[m wu,fhudk jref-jr-ef-qef-qefBuD; a&yef;pm;-vm-cJh-wm-jz-pf-ygw,f}} [k wefzdk;BuD;
tm;upm;-OD;-xkyf? zdeyf? abmif;-bD-pojzifh
0wfpHk-jy-nfh- 0wf-qif-xm;um ydkvdk-upm;
-uG-if;-odk-Y vm-upm;aom vli,fwpfOD;-u
ajym-onf/,ck-vtapm-ydk-if;u w½kwf-Edk-if-iHajrm-uf-ydkif; wmvs-ef-;qd-yf-urf;-Nrd-KU&Sd-upm;uG-if;ü csrf;-om-<u,f-0ol-rsm;\ vl-ae-rIyHk-pH-wpf-&yf-jz-pf-onfh- ydk-vdk-upm;-enf;udk
ESpfoufpGm- upm;-aeonfh zkefonf tar&duef-Edk-if-iH-wGif ESpf-tawmf-Mum- ae-xdk-if-cJh-oljz-pfNyD; w½kwf-Edk-if-iH\ txufwef;-vTmtodk-if;-t0dk-if;-rS- yk-*¾d-Kvf-wdk-Y\ Ó-Oftwdkif;
c&D;oGm;vm-&jc-if;-udk- tvG-ef-ES-pf-oufum
taemuf-wdkif; tyef;ajz- tm;-upm;-enf;-

ukeftrSwfwHqdyfowday;aMujimjcif;
trSwf (500) &DepfpefYpf '½dkzf? p0d(wf) 101? pdefY*sdK;puf? rDcsD*efjynfe,f
49085? tar&duefjynfaxmifpkwGif ½Hk;csKyfwnf&Sdaom? WHIRLPOOL
PROPERTIES, INC. ukrÜPDonf tar&duefjynfaxmifpk&Sd rDcsD*ef
jynfe,f\ Oya'rsm;ESifhtnD zGJUpnf;wnfaxmifxm;aom ukrÜPDjzpfNyD;
atmufazmfjyyg ukeftrSwfwHqdyftm; wpfOD;wnf;rlydkifoHk;pGJcGifh &&Sdxm;onfh
ukeftrSwfwHqdyfydkif&Sif jzpfygonf/

jrif;udk,fpDjzifh ydkvdk½dkufaeMuonfh w½kwftxufwef;vTmrsm;/ "mwfyHk • attufzfyD

rsm;udkvnf; cHkrif-ol-jz-pfonf/ vlenf;-pkjz-pfaom tcGifh-xl;-cH- vl-wef;-pm;rsm;tMum;
wif;epfupm;jcif;? a*gufoD;½dkufjcif;
wdkYtjyif ESif;-avQ-mpD;-jcif;? odkYr[kwf jrif;-pD;jcif; pojzifh tm;upm;-enf;-rsm; a&G;cs,fupm;-Mu-jc-if;rSm ¤if;wdkY\ tqifh-twef;-udkjy-oaom- yHk-pH-wpf-&yf-jz-pf-ay-onf/,if;-tm;-upm;-enf;rsm;rSm wefzdk;BuD;
uk-ef-ypö-nf;-aps;uG-uf-twGuf ta&;yg-onfhtavsmuf w½kwf-Edk-if-iH-onfvnf; qGpf-Zmvef-Edk-if-iH-xk-wf- em-&D-rsm;uJh-odkY wefzdk;BuD;
ukef-trS-wf-wH-qd-yf-rsm;twGuf t"du
aps;uG-uf-wpf-ck- jz-pf-vm-onf/Edk-if-iH-wum-jr-if;-pD;-tzGJ-YcsK-yf\ tqifh
owf-rS-wf-cs-uf-rsm;wG-if- tjr-ifh-qHk;jz-pfaom
jrif;-jzifh pnf;½dk;rsm;? twm;tqD;rsm;udk

ckef-vTm;pD;-eif;-um ,S-Of-Nyd-Kif&onfh Longines Global Champions Tour NyKd i-y
f -w
JG pf-yJG
udk w½kw-Ef -ikd if H &Se-[
f -ikd ;f -NrKd Uü ZGev
f u vufc-H
us-if;-yay;-cJh-ao;-onf/ay-usif; Tango ydk-vdk-uvyf toif;0if
rsm;rSm vufa&G;pif-rsm;jz-pNf y;D csr;f -om-<u,f0Mu-aMum-if;-ESifh toif;om;-OD;-a&-rSmvnf;
wjznf;-jz-nf;- wdk;vm-aMum-if;- toif;-\
'k-wd,Ouú| csJif-&SJUu ajym-Mum;cJh-onf/]]yd-kvdk-upm;-enf;u xl;jcm;ygw,f/
toif;0if-zdk-YtwGuf vHkavm-uf-wJh- aiG-aMu;cs-rf;-om-rI-&Sd&r,f/ 'Dtm;-upm;-enf;u
uGif;-xJ-rSm -tBud-wf-te,f ,S-Of-Nyd-Kif-&wJhupm;-enf;-jz-pf-wJh-twGuf tEÅ&m,f-rsm;yg
w,f/ vsif-jr-ef-z-swf-vwf-rI-&Sd&r,f? owåd
vnf;-&Sd-&ygr,f}} [k ¤if;u attuf-zf-yD-odk-Y

ajym-Mum;cJh-onf/]]t-oif;-0if-awGu txufwef;-vmT -awGygyJ/ vkyf-ief;-&S-ifawG 'grS-r[kwf vlukH-xHawG-jz-pfw,f}} [k ¤if;uajym-onf/uvyf-toif;-0ifrsm;u ydkvdk-jr-if;-yk-av;wpf-aum-if-twGuf ,GrfoHk;oef; (a':vm
500ç000) cefY oHk;pGJMu&NyD; NydKif-jr-if;-wpfaum-if-twGuf ,Grf oef; 80 ukef-usaom-aMumifh tqdkyg -tm;-upm;-enf;onf
vlcs-rf;-om-rsm;\ tm;-upm;-enf;-[k- qdk-jc-if;
rSm oHo,jz-pf-zG,f-&m-awm-hr&Sday/
,cktcsd-ef-wGif w½kwf-Edk-if-iHü jrif;-pD;uvyf-aygif; 500 cefY&SdNyD; taysmfwrf;jr-if;-pD;-0g-oem-&Sif oef;wpf-0uf-cefY-&SdaMum-if;-od-&onf/-  g (attufzfyD)
0if;-aomfwm bmom-jy-ef-onf/

rSwfyHkwiftrSwf 4^8986^2014
(2014 ESpf ZGefv 27 &uf)
txufazmfjyyg ukeftrSwfwHqdyfjzifh ]]pufrsm;ESifh pufypönf;ud&d,m
wefqmyvmrsm;? armfwmrsm;ESifh tif*sifrsm; (ukef;wGif;ydkif;oHk;,mOfrsm;rS
vGJí)? pufrsm;udk wpfckESifhwpfck csdwfqufay;aom ud&d,mrsm;ESifh *D,m
pyfqufypönf; tpdwftydkif;rsm; (ukef;wGif;ydkif;oHk;,mOfrsm;rSvGJí)? vufjzihf
toHk;jyK&aom ud&d,mrsm;rSvGJí pdkufysdK;a&;oHk; ud&d,mwefqmyvmrsm;?
Oazmufonfh pufud&d,mrsm;? tvdktavsmuf aps;a&mif;pufrsm;/}}
(tjynfjynfqdkif&m ukefypönf;trsdK;tpm; 7) ESifh
]]tvif;a&mifay;jcif;? tylay;jcif;? a&aEG;aiGUay;jcif;? csufjyKwfjcif;?
tat;ay;jcif;? ajcmufaoGUapjcif;? av0ifavxGufaumif;apjcif;? a&ay;
a0jcif;ESihf rdv’moefY&Sif;a&;qdkfif&m taxmuftuljyK ypönf;rsm;tm;vHk;/}}
(tjynfjynfqdkif&m ukefypönf;trsdK;tpm; 11) ponfwdkYwGif toHk;jyK&ef
rSwfyHkwifxm;&SdNyD; jzpfygonf/
xdkYaMumifh tqdkygukeftrSwfwHqdyftm; qifwl½dk;rSm;jyKvkyfjcif;? r½dk;
rajzmifhaom oabmtm;jzifh xifa,mifxifrSm;jzpfap&ef jyKvkyfjcif;ESifh
txufazmfjyyg ukeftrSwfwHqdyfydkif&Sif\ cGifhjyKcsufr&SdbJ oHk;pGJjcif;rsm;
awGU&Sdygu jrefrmEdkifiH\ wnfqJOya'rsm;t& ta&;,laqmif&GufoGm;rnf
jzpfaMumif; today;tyfygonf/
WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

OD;rdk;rif;ol

\vTJtyfñTefMum;csuft&

(LLB, LLM, M.Res)

Rouse Myanmar

tcef;trSwf-206(u)? trSwf 37? tvHjybk&m;vrf;?
'*HkNrdKUe,f? &efukefNrdKU?
jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiH
zkef; (+95) 01 1 222 352
aeYpGJ /
/ 8 &uf? Mo*kwfv? 2014 ckESpf/

IN PICTUREs

"mwfykH- attufzfyD

pufb;D pD;wJh bef
aumfpwm&DumEdik if H qef[akd q;NrdKUodaYk &muf&cdS ahJ om ukvor*¾twGi;f a&;rª;csKyf befurD eG ;f onf aumfpwm&Dum
EdkifiHjcm;a&;0efBuD; refEsL&,f*GefZmvufZf (,m)ESifhtwl EdkifiHjcm;a&;0efBuD;XmeodkY Zlvdkif 30 &ufu pufbD;pD;
vmpOf/ *gZm&Sd ausmif;wpfausmif;udk tpöa&;uAH;k MuJwu
kd cf u
kd rf u
I kd w&m;rQwrIr&Sad omvky&f yf[k befuqdo
k nf/

62  EdkifiHwumowif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

AD,uferfwGif aMumifom;BudKufolrsm;vmí
tdrfarG;aMumifrsm; tEÅ&m,fMuHK&rI ydkrsm;vm
aMumif-arG;xm;-olrsm;u aMumif-cdk;cH-&rnf-udk- pdk;&d-rfum aMumif-rsm;udk- td-rfxJwGif- Bud-K;cs-nf-xm;-ae&
[EdKG i;f ” AD,uferf-wGif ]usm;aygufuav;}
[kac:-aom- aMum-ifrsm;\ tom;udk
bD,maom-uf-&m-wGif wGJzuf-pm;-oHk;onfh
tpmtm[m&tjzpf umvMum-&S-nfvl-Bud-Kuf-rsm;ae-jc-if;u w&m;0if-wm;-jr-pfxm;-aomfjim;vnf; aMumifcdk;cH&rnfhab;
udk aMumif-ydk-if-&S-if-rsm; tjrJ-vdkvdk xdwf-vefYae-&onf/ta&mif;t0,fpnfum;vSaom [EGK-d i;f
-Nrd-KUv,f- um;-a&-aq;-qdk-ifteD; pm;aom-ufqdk-if-[k,l-qír&onfh- qdk-if-wpf-qdk-if-wGif
tom;rsm;udk-wHk;wpfNyD; Muuf-oG-ef-jzL-qDowf-um -raMumfrD aMumifudk a&aEG;ajzm?
tarG;Ekwf-NyD;onf-ESifh tarG;Ekrsm;yg- ajym-ifoGm;ap&ef rD;Nrd-§Kufonf/ xdkodk-Ytqifh-qifhjyK-vk-yf-NyD;aemuf qmavm-if-ae-Mu-NyD-jz-pfaom -pm;-oHk;ol-rsm;twG-uf- jy-if-qif-a&m-if;
csavh&Sdonf/
]]aMumif-om;-udk-pm;-wJh-ol-awG -rsm;w,f
As/ [if;u txl;tqef;-jz-p-af wmh pm;Mu-n-hf
cs-if-Mu-wJh-oabmyg}} [k qdkif-ref-ae*sm
touf 35 ESpft&G,f&Sd wkdAef-a'g-if-u
ajym-Mum;cJhonf/Nrd-KUwG-if;ü <uuf-rsm; aom-if;-Mu-rf;-jc-if;udk
xdef;-csK-yf-Edk-if-&ef- arG;jrL-Muaom aMumif-ydk-if&S-if-rsm;udk-tm;-ay;-onfh-tae-jzifh AD,uferfwGif aMumif;-om;-pm;-oHk;jc-if;udk wm;jr-pfxm;onf/ odkYaomf [EGdKif;-wG-if-aMum-if
om;-a&m-if;-csonfh pm;aomuf-qdkif 'gZifrsm;pGm-&Sd-ae-qJ-jz-pfNyD; aMumif-arG;xm;-ol
rsm;u aMumif-cdk;cH-&rnf-udk- pdk;&d-rfum

acG;awGaMum-if-awGudk
owfpm;-zkd-YtwGuf-awm-h
b,f-olrS rarG;Muygbl;/
'gaMumifh pm;aom-uf-qkd-ifawGu wd&pämefawGtm;-vHk;
eD;-yg;[m axmif-zrf;-

owif;wdrk sm;
NAdwdeftpdk;&tzGJU\
yxrqHk; rGwfpvif0efBuD;
&mxl;rS EkwfxGuf
vef'ef ” *gZm-üjz-pf-yGm;ae-onfhwdk-uf-yGJ-rsm;ES-ifh-ywf-oufNyD; NAdwd-eftpdk;&rl-0g-'aMumifh NAdwd-ef-tpdk;&
tzGJU\ yxrqHk; rGwf-pvif- 0efBuD;
wpf-OD; Mo*k-wfv 5 &ufaeYu
Ekwf-xG-uf-oGm;cJhonf/ Edkif-iH-jcm;a&;½Hk;0ef-BuD;ESifh ,HkMu-nf-rI-ES-ifh-vlY-tzGJ-Y
tpnf;-rsm;qdk-if-&m- 0ef-BuD;wpf-OD;jz-pfol bm&G-ef-eufpf qm&D'g 0gqDu
*gZm-ES-ifh-ywf-oufonfh NAdwd-ef-tpdk;&
rl0g'rsm;udk qufvuf-íraxm-uf-cHEdk-if-awm-haMumif; ¤if;\wG-pf-wmpm-rs-uf-ESm-üa&;-om;um Ekwf-xG-ufoGm;jc-if;-jz-pfonf/ *gZm-urf;-ajrm-ifa'oü tpöa&;-\ wdk-uf-cdk-uf-rI-rsm;
ES-ifh-ywf-oufNyD; xdxd-a&m-uf-a&m-ufuefY-uG-uf-qefY-us-if-jc-if;-r&Sd-aomaMumifh NAdwd-ef-0ef-BuD;csKyf a';Apfuif-r&G-ef;\ ñGefY-ayg-if;tpdk;&udk
t"dutwdk-uftcH avbm-yg-wDuvnf; jypf-wif-a0-zef-cJh-onf/-  g
(attufzfyD)
0if;-aomfwm bmom-jy-ef-onf/

bD,mqdkifwpfqdkifwGif ta&mif;oGufaeonfh aMumifom;[if;vsmESifh jrnf;aeMuolrsm;/ "mwfyHk • attufzfyD

aMumif-rsm;udk- td-rfxJwGif-xm;-jc-if;-? Bud-K;
cs-nf-xm;-jc-if;-wdk-YaMumifh aMumifrsm; vrf;r
ay:wGif avQmuf-oGm;ae-onf-udk- od-yfrawG-Y&awm-hay/pm;-aom-uf-qdk-ifrsm;u aMumif-rsm;udk0,f,l-ae&m xdkif;-ES-ifh-vm-tdk-Edk-if-iH-wdk-Y\ e,fpyf-wpf-avQ-muf-wGif wpfcg-wpf&H aMumifarS-mif-cdk-ul;-rI-rsm;&Sd-aMum-if;- od-&onf/qdk-if-ref-ae-*sm- a'g-ifurl ¤if;onf
aMumif-a&m-if;-0,f-a&;-orm;-rsm;[k-ac:Muaom wd&päm-ef-om;-azm-uf-onfh- a'ocH
rsm;xHu aMumif-rsm;udk- 0,f,l-avh-&SdNyD;
w&m;Oya'-jz-ifh- &if-qdk-if-ajz-&S-if;-&onfh-ud-pörsm;rMuH-KawG-Y&aMum-if;? ¤if;yk-*¾d-Kvf-wdkY\
oufqdk-if-&m-ydk-if-&S-if-wdk-Y\ ar;-jr-ef;-rI-tenf;i,f-om-&Sd-cJh-aMum-if;-ajym-onf/vuG,f-cg-eD;-tcsd-ef-wG-if- pm;-avh-&Sd-Mu
onfh acG;om;rsm;ESi- r-hf wlbJ aMumifo
- m;-ur-kd -l

yHk-rS-ef-tm;-jzifh vqef;ydk-if;-wG-if pm;avh&SdMuNyD; a&mif;-aum-if;-onfh-aeY-wGif pm;oHk;ol
100 eD;yg;-udk- a&m-if;-cs-&onf-[k-qkd-onf/
]] uRef-awmf-od-oavm-uf-awmh tar&duef-jy-nf-axm-if-pkeJY NAdwd-ef-Edk-if-iH-awGrSm
aMumif-om;-udk- rpm;-Mubl;/ 'gayrJh
uRef-awmf-wdk-YqD-rSm-awm-h pm;-Muw,f}} [k
touf 44 ESpf&Sd ik,if'ifwl;u aMumifom;-aMumf-udk- pm;-&if;-ajymonf/
]]acG;awGaMum-ia-f wGukd owfpm;-zt
Y-dk wGu-f
awm-hb,f-olrS rarG;Muygbl;/ 'gaMumifh
pm;aom-uf-qkd-if-awGu wd&pämefawGtm;vHk;eD;-yg;[m axmif-zrf;-wm-eJY? cdk;,lwm-yJjz-pf-Edk-ifw,f}} [k[EGd-Kif;-&Sd- tenf;-i,f-aom
-wd-&päm-ef-aq;-uk-q&m-0ef-rsm;xJ-u wpf-OD;
jz-pfaom Hoang Ngoc Bau u ajym-onf/[EGd-Kif;-&Sd aMum-if-om;-a&m-if;-onfh-qdk-ifwpf-qdk-ifu pm;zdkr·; Le Ngoc Thien qdk-olrSm

aMumif-udk- td-rf-arG;wd-&pämef taejz-ifharG;jrL-aomfvnf; t&G,fa&m-uf-vm-onfhtcsd-ef-wGif csuf-a&m-if;NyD; ,if;aMum-iftpm;- aem-uf-xyf- ti,fwpfaumif
arG;jrLavh-&Sd-onf-[k-qdk-onf/]]uR-ef-awmf- 'D-qkd-if-udk- pa&m-uf-a&m-ufcs-if;rSm vlawmf-awmf-rsm;rsm; aMum-if-om;pm;-wm-udk-Mu-nfh-NyD;thH-Mo-rdw,f}} [k ¤if;u
qdkNyD; aMumif-om;-pm;-EI-ef;rSm ESpf-pOf-wdk;vmonf-[k-vnf;-qdkonf/ ]]acG;om;xufaMum-if-om;-pm;&wm ydkaumif; w,fAs/
tom;ydk-csK-dw,f/- acG;om;-xuf-vnf;
-ykd-El;-nhHw,f}} [kThien uqdkonf/t&G,f-tpm;-ES-ifh-jy-if-qif-cs-uf-jyK-wf-yHk-udkvdk-ufNyD; aMumif-wpf-aum-if-vQif a':vm
50 ESifh 70 Mum;&SdaMum-if;- od-&onf/-  g
at-tuf-zf-yDoJ-oJaxG; bmom-jy-ef-onf/

aqmf'DwGif ESpfESpft&G,f
om;udk aoonftxd
ESdyfpufrIjzifh acgif;jzwf
uGyfrsuf
&D,wf ” toufES-pf-ES-pf-t&G,f- om;udk- ao-onf-txd- ½dk-uf-ES-uf-n§Of;yef;
ESdyfpufcJh-rI-jz-ifh- aqmf-'D-trsK-d;om;-wpfOD;udk Mo*kwf 5 &ufu acgif;-jz-wfuG-yf-rs-uf-vdkufaMumif; jynf-xJ-a&;
-0ef-BuD;Xm-euqdkonf/ rufbl;-vfbif-rm-'D-t,f-vf- &Sm-&m-&D-qdk-olonf
¤if;\om; -rdk-[m-ruf-\aem-uf-aph-ES-ifhtjcm;ae-&mrsm;udk Budrf-jzifh ½dkufESufjc-if;-wdk-Ytjyif vrf;avQ-muf-wwf-cg-p
¤if;-uav;-i,frs-uf-ESm-udk- vuf-oD;ES-ifh-xdk;jcif; tjcm;ae&m-rsm;udkvnf;
rD;ESifh-wdkYum tBudrf-Bud-rf-ESd-yfpufjc-if;aMum-ifh- uav;-i,f-rSm -ao-qHk;oGm;
jc-if;-jz-pf-aMumif; Edkif-iH-ydkif SPA
owif;-Xme\ aMunm-cs-uf-wpf-&yfwGif tqkdyg-0ef-BuD;Xmeu
ajymMum;cJhonf/-  g (at-tuf-zf-yD-)
oJ-oJaxG; bmom-jy-ef-onf/

w½kwfjynfwGif vloHk;rsm;vmonfh rl;,pfaq;0g;rsm;udk ESdrfeif;ae&
ayusi;f ” w½kwf-Edk-if-iHü ypönf;-trsK-d;tpm;tm;vHk;udk tGef-vdk-if;-rS-wpf-qifh- rSm,l-Edk-if
onf/ tGef-vdk-if;-u rSm,laom -rl;,pf-aq;
twk uDwmrif; (twdk-aumuf K) ppfppf
500 -*&rfudk uGrf-wHk-rS &Sef-[dk-if;-odk-Y ydk-Yay;&m-wGif tcsdef-wpf-em-&D-MumNyD; ,Grf 500
(a':vm 80) ukef-us-aMumif; tGef-vdk-if;-pmydk-Y0ef-aqm-ifrI (QQ) rS-wpfqifh rl;,pfaq;a&m-if;-0,f-onfh-vk-yf-ief;-vk-yf-aeonfh Nine
Ice Dragon Room uqdkonf/
ESpf-rsm;pGm-twGif; NrdKUjy-zGH-YNzd-K;wdk;wufvm-jc-if;-ESifh 0ifaiG-jr-ifh-wuf-vm-jc-if;-wdkYu
aiGES-ifh- tcsd-ef-udk-jzK-ef;-um- prf;-oyf-Edk-ifaom
i,f&G,f-onfh- ½Hk;0ef-xrf;- rsK-d;quf-wpf-ck-udk-

zef-wD;-ay;-aeonf/ rDom-zD-wmrif; (meth) aq;-rsm;xJ-wGif a&yef;-tpm;-qHk;t&monf aps;oufom-onfh- rl;,pf-aq;-jz-pfNyD; tjz-pf- &Sd-ae-ao;-aomfvnf; pwifoHk;pGJol
0efxrf;rsm;Mum; tvGef-a&-yef;-pm;-aMumif;
AD'D,dkxkwf-vk-yf-ol- wpf-OD;-u ajymonf/
w½kwf-Edk-if-iHü rSwf-yHk-wif-xm;onfh
rl;,pfaq;-oHk;pGJ-ol-ta&-twG-ufrSm 1989
ESpf-rsm;pGm-twGif; NrdKUjy-zGH-YNzd-K;
ckES-pfu 70ç000 &Sd&mrS ,cktcg ESpf-oef;wdk;wuf-vm-jc-if;-ESifh 0ifaiGaus-mftxd- jr-ifh-wuf-vm-aMum-if;- od&onf/
odkYaomfvnf; trSef-wu,f- ta&-twG-uf
jr-ifh-wuf-vm-jc-if;-wdkYu aiG
rSm 10 oef;aus-mftxd-&Sd-aMumif; w½kwfES-ifh- tcsd-ef-udk-jzK-ef;-umEdk-if-iH\ rl;,pfaq;-xd-ef;-csK-yf-a&;-AsL½dk
prf;-oyf-Edk-ifaom i,f&G,ftBuD;tuJu ajymonf/
bdef;-jzL-oHk;pGJ-olu rSwf-yHk-wif-xm;-ol
onfh- ½Hk;0ef-xrf;-rsK-d;qufrsm;\ 60 &mcdk-if-EI-ef;-&SdNyD; bdef;-jzLu rl;,pf

OD;-a&-rSm-rl- us-qif;-vs-uf-&Sdonf/ ,if;tpm;
rl;,pfaq;-o;kH pGo
-J rl sm;u K? ecstasy ESihf meth
wdk-YuJh-odkYaom "mwfjyKypönf;tcsif;csif;
"mwfjyKí&&Sdonfh rl;,pfaq;rsm;udk- oHk;pGJvm-Muonf/ 2005 ckES-pfu rSwf-yHk-wifcJh-onfh- rl;,pf-aq;-oHk;pGJ-olrsm;\ 7 &mcdk-ifEI-ef;onf rl;,pfaq;-twk-rsm;udk- oHk;pGJMuNyD; 2013 ckES-pf-wGif 40 &mcdk-if-EI-ef;-odk-Yjr-ifhwuf-vm-aMumif; w½kwf-Edk-ifiH trsKd;om;
rl;,pf-aq;-xd-ef;-csK-yf-a&; -aumf-r&Sifu
ajymMum;cJhonf/ QQ odkYr[kwf a&yef;-pm;
-onf-ph rwf-z-ek ;f - tufyvD-au;-&-iS ;f - wpf-c-jk z-p-f
aom- WeChat rSwpfqifh rl;,pfaq;-a&m-i;f 0,f-olrsm;u meth twGuf 'pork' ? K

twGuf

'rice'

ESifh

crystal meth

twGuf

'ice' paom 0daoorsm;udk oHk;pGJ-Mu-onf/-

uk-ef-ypö-nf;-trsK-d;rsKd;udk aps;aygayg-jz-ifhxk-wf-vk-yf-ae-aom-w½k-wf-Edk-if-iHonf uDwmrif;-ES-ifhtjcm; rl;,pfaq;rsm;udk "mwf-cGJprf ; - o yf - c ef ; - r sm;twG i f ; vQd K U0S u f p G m
tvGef-trif;- xk-wf-vk-yf-ae-onf/tar-&u
-d efE- iS hf Oa&myEdi-k i-f r-H sm;u 0,fv
- -kd
tm;-jr-ifh-wuf-vm-aom-aMumifh rl;,pfaq;
xk-wf-vk-yfonfh &mayg-if;-rsm;pGmaom
"mwf-cGJ-cef;- prf;-oyf-cef;-rsm;onfvnf;
w½kwf-qd-yf-urf;-Nrd-KUrsm;tESH-Y ay:-ayg-uf-vmcJhonf/   g (The Economist)
ñG-efY-ñG-efY0if; bmom-jy-ef-onf/

&Spfav;vHk;aoG; arG;jrLMuavmh

BACK PAGE

BEATS

DELIVERED BY J-ME

em;eJYom emvdkufyg
½kyw
f nfeYJ rkefYwDpm;r,fh½kyf/ jynfwnfwnf
eJYvnf; Munfhwwfao;/ auuab;cGJ?
wpfcgwpf&H jyHK;jyHK;eJYjzJjzJ/ t&yftarmif;
u Jacky Chan av? wpfzGJUvHk;rSm oltyk
qHk;? 'gayrJhacgif;aqmif (olY Crew rSm)?
ÓPftajy;qH;k av? r[kww
f ahJ e&mrSm ajym
ygw,f/ yxrawmh xH;k pHtwdik ;f aygh? ol½;dI
udk,f½dI;? aemufawmh ausmif;um;wpfpD;
wnf;pD;NyD; cifoGm;w,f/ ajymvdkYajymwm
r[kwb
f ;l ? i,fi,fuwnf;u olYtcef;xJ
rSm &SdorQ rdef;racsmav;awGeJY oleJY Phone
Conversation tjrJ&Sdw,f/ taumif
ao;ao; acsmacsmav;qdak wmh b,fou
l
xifrvJav/ bkwfawmhrvkyfbl;? 'DbJ
u ausmif;rSm t&rf;Nidrfw,f/ at;
ausmif;NyD;vdkY tjyifa&mufawmhrS csKdayguf
vmwmaygh xxxxxxx
txifrao;eJY? pmt&rf;awmfwm?
t&rf;awmfwm/ acwfrDw,f? Cool jzpf
w,f/ A½kwfokwfcrSm o&zlaqmif;ovdk
jzwfxdk;ÓPfodyfaumif;/ 'geJY ol&,f
uRefawmf&,fpNyD; tvkyftwlwlvkyfjzpf
pmrsufESm 4 odkY

armifaoG;opf
Ä a[; ...&JabmfwkdY
acgif; armfMunfhvkdufMuprf;
(eufjzef)
jrefrmEkdifiHawmfBuD;rSm
cGyfa'gif; tvHawmf vTrf;jcHK
jynfolY ta&;awmfyHk umv
wkdufyGJ pwifcJhwJh &ufjrwfr[m
tmZmenf jynfolawG&JU armfuGef;
pmrsufESm/
Ä 8 &uf? 8 v? 1988
rqv wpfygwD tmPm&Sifpepfqdk;
OD;aZmufxdk;us aemufuRrf;jyef
emvefrxlatmif tjyKwfESH
]]pyg;ESHeJY acG;oGm;pdyftvH}}ukd jzKwfcs
rqvwkdY psmye
okomefwpfpjyifeJY eD;eD;vmNyD/
Ä awmfvSef0Hh&J
aoyGJ0ifrSm vHk;-0raMumuf
aemufrqkwfbl;a[h a&SUqufcsD
xDrxif tmZmenfpdwf"mwfudk,fpD
jynfvHk;uRwf vufwGJnDnm
r[mjynfol
ausmif;om;vli,fxk&JU
aygif;pnf;rI ]]awmfvSeftm;}} udk
Adkvfus tkyfpdk;oltkyfpku
t"r®w&m;eJY

b,fvkdrsm;
[efYwm; umuG,fvkdY&rSmvJ/
Ä 'if;wdkY&JU tjrifhqHk;
tqifhjr§ifh wm;qD; ESdyfuGyfrIu
(1) w&pyf zrf;qD;r,f
(2) t&G,fra&G; ypfowfr,f
'Dvrf;ESpfoG,f oHk;avh&Sdw,f/
Ä wpfjynfvHk;
tHk;tkef;uRufuRuf
csDwuf qE´jyMuyg
pufaoewfusnfuwfom
ukefoGm;r,fa[h/
Ä jynfvHk;uRwf
vGwfvyfpGm qE´azmfxkwfMuprf;yg
zrf;prf;ygap
tusOf;axmifawG
ae&mrqHh yGifhxGufoGm;rSm rkcs/

ÄÄta&;awmfyHkBuD; ESpfck MuHKcJhzl;w,f/
1300 jynfh ta&;awmfyHkeJY
&Spfav;vHk; ta&;awmfyHk?
1300 jynfh ta&;awmfyHkxuf
&Spfav;vHk; jynfolYta&;awmfyHk
BuD;u ydkNyD; BuD;us,fcrf;em;vGef;}}
owJh/
Ä uJ ...jynfolwkdYa&
'dkY&JU &Spfav;vHk;umv
tEkdifrcH t½IH;ray;pdwfcGeftm;udk
trGet
f jrwfxm;
&[ef;? &Sifvl
qufvufysK;d axmifMu?
jynfol? ausmif;om;xk
usifhoHk;? vkdufem? vufqifhurf;
um,? ÓP vkyfom;tiftm;
tarGcMH u?
ynm&Sifrsm; yl;aygif;yg0if
tmZmenfawG&UJ aoG;udk aomufrsKMd u
vlwef;pm;tvTm toD;oD;
wpfaeYr[kwf wpfaeYrSm
emMunf;? tHk<u? aygufuGJ? wGef;vSef wkdufyGJumv
jynfhtmcHwJh ]]a&qefMurf;}}udk
MuHKaumif; MuHK&vdrfhr,f?
tmPm&Sif vlwpfpku
ppfrsuEf mS opf zGiahf umif;zGi&hf vdrrhf ,f?
vHk;0 rck? rcHEkdifbl;qdkwm
uJ... jynfoltm;vHk;
EkdifiHwumu todtrSwfjyKcJhMu
]]&Spfav;vHk; aoG;
&Spfav;vHk;umv vufawGUjy
tav;xm; arG;jrLMu}}
orkdif;armfuGef;opf xkd;cJhNyDy/
26 ESpfMum ESpfywfvnfaeYrSm
touf 80 ausmf
]]Edkifjrefrm}} &JU
EkdifiHawmf0efBuD;csKyf OD;Ek
]]urÇmraMubl;}} wdkufyGJ0ifaw;udk
aumufcsufjyK EIwfpum;
oHNyKd i[
f pfa<u; opömqdMk uygpdYk n,f/
(8ª8ª88 rS 8ª8ª2014? 26 ESpfwm
rSwfom; zG,f&m...
ESpfywfvnfaeY txdrf;trSwf)
]]olYb0 wpfavQmufvHk;rSm

pmwnf; at;py,fjzL I ayephyu2006@gmail.com   txufjrefrmjynfowif; 

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

Mandalay

1

u,fq,fa&;pcef;rSm
ae&olawG&JU
tdrftjyeftdyfruf
mandalay 4

ref;owif;orm;
rsm; ,ckvtwGif;
nDvmcHusif;yum
or*¾ zGJUrnf
armifaZmf

mgzaw.mmtimes@gmail.com

awmifjyKef;yGJawmfwGif eef;BuD;twGif; rif;ESpfyg;tm; yGJqufoaeolrsm;udk ,ckv 4 &ufu awGU&pOf/ "mwfykH • NzdK;a0ausmf

awmifjyKef;yGJ tzGifhaeYtNyD; yGJvmolenf;ae
NzdK;a0ausmfESifh vIdifausmfpdk;
pwkyaw@gmail.com hlaingkyawsoe85@gmail.com

rEÅav;-NrdKUteD; rwå&m-Nrd-KUe,f-wG-if-us-if;y
NyD; ½dk;&mewf-udk;uG,f-olrsm;? yGJawmfaysmf
olrsm;jzifh xif&Sm;aom awmif-jyK-ef;-yGJrSm
,ckES-pf-tzG-ifh-aeYwGif ,refES-pfxuf ydkrdk
pnfum;-cJh-aomfvnf; aemuf-&uf-wGif
vma&m-ufol odompGm enf;yg;-aeaMumif; ESpf-pOf-yg-0if-qif-ETJ-olrsm;u
ajymonf/awm-if-jyK-ef;-&Gm-wG-if- us-if;yonfh
awmif-jyK-ef;-yGJ-awmfudk ,ckES-pf-wGif Mo*k-wf
v 3 &ufaeYwGif pwifus-if;-ycJhonf/
¤if;&ufrSm ausmif;-ydwf? ½kH;ydwf-&uf-jz-pfonfh-tjyif Oykof-aeYyg jzpf-aom-aMumifh
oGm;a&muf-ol- ydk-rdkrsm;jym;cJhaMumif;- od&
NyD; wdk;rayguf-atmif pnfum;-cJh-aMumif;

awmif-jyK-ef;-&Gm- qk-awm-if;-jynfh qkawm-if;
& jrwf-pGm-bk-&m;- a*g-yuOuú| OD;wif0if;u ,ckv 4 &ufwG-if- ajym-onf/]]yG-Jvmol b,favm-uf-&Sd-w,f-qdkwm
uGsef-awmf-wdkY pm-&if;-raum-uf-Mu-ayr,fh
rsuf-jr-if-t&qdk&if tzGifh-aeYu NyD;cJhwJhES-pfxuf ydkpnf-ygw,f/ tckykH-pH-twdk-if;qd&k if 'DE-pS y-f a-JG wmf pnfum;-ru
I ravsmEh i-kd -f
awm-hyg-bl;/ ydkzdk-Y&m-yJ-&Sdr,f}}[k OD;wif0if;u ajymonf/,cif-ESpf awmif-jyK-ef;-yGJ-awmf-wGif
rIcif;-BuD;BuD;rm;-rm; -jz-pf-yGm;jc-if;-r&SdbJ
cdk;? qdk;? EdIuf trIrsm;vnf; ydkrdk-avs-mhusvm-aMumif; ¤if;uajymNyD; yGJawmf-vkH-jcKH
a&;-udkrl tkyf-csKyfa&;ydk-if;-qdk-if&m wm0ef-

&Sd-olrsm;u udkif-wG,f-aMumif; ajymonf/
awm-if-jyK-ef;-yGJ-wGif vma&m-uf-a&m-if;csaom q,fhES-pf-yGJ-aps;onf-rsm;rSmrl
tzGifh-aeYwGif vmol-rsm;aomfvnf;
aemuf-wpf-aeYwGif vmol-od-om-pGm-enf;oGm;aom-aMumifh a&mif;-tm;-twGuf
pdk;&drf-yl-yef-ae-Mu-aMumif; od&onf/]]tckvmwJh- ol-awG-ykH-pHu csuf-cs-if;a&muf? csuf-cs-if;-jy-ef-ykH-pHawG jzpf-ae-yg
w,f/ raeYu n 9 em&D-aus-mfawmh yGJcif;xJrSm vljy-wfoGm;NyD/ e,fuvm-wJh-ol-awGqdkvnf; odwJh-twdk-if;yJ? at;at;-aq;aq;-rae-Edk-if-Mu-bl;? apmjy-ef-Mu&w,f/
uGsef-awmf-wdkY aps;onf-awG-uawmh yGJ&ufawGrSm 0gacg-ifvqef; 10 &ufuae 12
&uftwGif; a&mif;-tm;udk tm;xm;Mu&wm? tJ'D&uf ra&mif;&&if jyef-Muwmrsm;w,f/ uRef-awmfqdk tck wpf&ufa&m-if;-tm;u ESpf-od-ef;-avm-uf-&wmqdk-awmh qdkif-cef;-iSm;ctwGuf b,fvdkzef-wD;-ay;&rvJ pOf;pm;-ae&NyD/ 'gayrJh

t&yfbuftzGJUrsm; zGHUNzdK;a&; aqG;aEG;yGJusif;y
armifaZmf

mgzaw.mmtimes@gmail.com

rEÅav;-Nrd-KUü yxrOD;qkH;tBud-rftjzpf t&yfbuf-vl-rI-tzGJ-Utpnf;
rsm; zGHUNzd-K;wkd;wufa&; aqG;aEG;yGJukd
,ckv 4? 5 &ufaeY-rsm;wG-i-f [k-w
d ,frEÅ-av;-ü us-if;-ycJh-onf/]]r-EÅ-av;-rSm -yxrqkH;tBud-rfus-if;-ywmyg/ 'DyGJ-rSm-t&yf-buftzGJ-Utpnf;-awG-taeeJY b,fvkdvk-yf-ukd-if-ae-MuovJ? b,fvkdvnf-ywf-aeovJ? wpfzGJUeJY wpfzGJU

b,fvdk qufo,
G o
f vJ/ uk,
d t
hf zGUJ
udk b,fvkd-zGH-UNzd-K;atm-if- vk-yf-ae-MuovJ-qdk-wmawG aqG;aEG;Muw,f/
tck aqG ; aEG ; yG J - N yD ; oG m ;awmh
t&yfbuf-tzGJ-Utpnf;-awG-taeeJY
ykdrdk-vk-yf-ukd-if-wwf-vmr,f/ NyD;awmh
wpfzGJ-UeJY-wpf-zGJU ykdrdk-csd-wf-quf-vk-yfukd-if-wwf-vm-r,f-vkdY arQmfvifh-rd-yg
w,f}} [k tqkdyg-yGJukd pDpOfonfh
,kHMu-nf-&m-tod-ynm-jy-efY-yGm;a&;
toif;rS ukad w-Zqef;u
- ajym-onf/tqkd-yg-yGJukd rEÅav;-NrdKUrS t&yf

buf- vl-rI-tzGJ-Ytpnf;-aygif; 40
ausmfESifh rEÅav;-wdk-if;-twG-if;&Sd
tjcm;NrdKUe,frsm;rS t&yfbuf-vl-rItzGJ-Ytpnf;-ayg-if;- 2-0 ausmf
wufa&m-uf-cJh-onf-[k- od-&onf/]]'D-vdk-yGJ-awGuae t&yfbuftzGJUawG zGHUNzd-K;rI-&Sd-atmif vkyf-wwfvm-r,f-vdkY xifygw,f/ t&yfbuftzGJUawG ykdrsm;vm-&if-taum-if;qk;H ygyJ}} [k rEÅa- v;-NrK-d U&Sd HIV a0-'em&S-ifrsm; apmifh-a&S-muf-a&;-tzGJUrS
wm0ef-&Sd-ol-wpf-OD;u ajymonf/  g

yGJrNyD;ao;awmh tajzawm-hray:-ao;bl;-aygh}}[k awmif-jyK-ef;-yGJrS txnfqdk-if-&S-ifOD;-a&Tu ,ckv 5 &ufwGif ajymonf/txnfq
- ikd f ig;qdik z-f i-G x
-hf m;aom OD;jri- -hf
cdi-k u
f rl tvkyf-orm;c? qdkif-cef;iSm;c?
a&c? rD;ctygt0if 22 odef;-cefYuk-efrnf-rS-ef;-xm;NyD; ,ckES-pf-wGif t½IH;ay:Edk-ifaMumif; ajymonf/]]a&m-if;-tm;u usw,f-Asm/ nydkif;qdk
vkH;vkH;ra&mif;-&awmhbl;/ reufjz-efqdk
vlt&rf;-pnf&r,fh rif;ES-pf-yg;-csKd;a&-awmfokH;wJh-&ufudk a&mufNyD/ 'DaeYqdkvnf;
a&mif;-tm;-aum-if;-&r,fh-&uf-jz-pf-wmudk
aps;0,fudk r&Sdbl;? ra&mif;&bl;/ 'DESpf
qdkif-cef;iSm;cu rsuf-ESm-pm-ig;-ay-tus,fwpf-cef;udk usyf 230ç000 ay;&ygw,f}}
[k OD;jr-ifh-cdk-ifu ,ckv 5 &ufwGif
ajymonf/y#d-yu©-rsm;jz-pf-yGm;cJhonfh rEÅav;-Nrd-KU
wGif nrxGuf-&trd-efYudk ,ckv 5 &ufaeY
txd ½kyf-od-rf;-jc-if;-r&Sd-ao;-ay/  g

rEÅav;-owif;o
- rm;-rsm; pk-ayg-if;NyD; ,ck
vtwGi;f owif;orm;rsm; nDvm-c-u
H s-i;f y
um or*¾ zGJ-Upnf;-oGm;rnf[k or*¾jz-pfajrm-uf-a&;-tzGJ-U0if-jz-pfol rEÅav;-acwf
owif;*sm-e,frS t,f'D-wm-csKyf OD;rif;'if
u ,ckv 5 &uf-aeY-wG-if-ajym-onf/]]o-wif;-orm;-nD-vm-cHukd 'Dvv,favm-uf-rSm- us-if;yoGm;r,f/ tJ'D-nD-vmcH
usi;f -yNy;D wmeJY or*¾u-zdk UJG oGm;r,f/ owif;
orm;-awG-tuk-ef-yg-atmif aqmif-&G-ufoGm;
r,f/ bmvdk-YvJ-qkd-awmh owif;orm;-awGtaeeJY t&rf;zd-ESd-yf-cH-ae&w,f/ 'Dvkd-zd-ESd-yfcH-&wm-awG-&Sd-rvm-atmif? &Sdvm-&ifvnf;
jyef-vnf- aqm-if-&G-uf-oGm;Edk-if-atm-ifyg/
'Dor*¾ukd rEÅav;u owif;orm;-awGtjyif txufjr-ef-rm-jy-nf-u owif;-orm;awGyg yg0if-vm-atmif aemuf-ykd-if;-rSmaqm-if-&G-ufoGm;r,f/ NyD;&if odkuf-odk-uf0ef;-0ef;eJY aqmif-&G-uf-oGm;rSmyg}} [k
OD;-rif;-'if-u ajym-onf/tqkd-yg- or*¾-zGJ-Ypnf;-rnfh-taMum-if;t&m-ES-ifh-ywf-oufNyD; rEÅav;-owif;-orm;
rsm; tpnf;ta0;ukd Zlvdk-if-vtwG-if;u
ESpf-Bud-rf- jyK-vk-yf-cJh-Mu-onf/owif;-or*¾ukd jref-rm-jy-nf-txuf-ykd-if;jy-nf-e,frsm;&Sd owif;orm;rsm;yg yg0ifvm-Ei-kd &f ef arQmv
f ifx
-h m;-ojzifh vuf&t
-dS cse-d -f
wGif zuf'&,f-owif;-orm;rsm; or*¾[k
,m,Dtrnf a&G;xm;aMum-if;-od-&onf/tqkd-yg-or*¾rS owif;orm;-rsm;b0
zGHUNzd-K;a&;? umuG,f-a&;-ESifh pnf;vkH;nD-ñG-wf
a&;qk d o nf h - taMum- i f ; - t &mrsm;uk d
aqmif-&G-uf-oGm;rnf-[k- od-&onf/]]'Dvkd-tzGJUawGu &Sdoifh-wm-Mum-ygNyD/
'gayrJh tzGJUzGJ-UNyD;wmeJY wu,fvk-yf-Ekd-ifr,f-qkdrS aumif;-wmyg/ 'Dvkd-tzGJ-UrSmvnf;
wu,fhowif;-orm;-awGyJ ygvm-&if-awmh
taumif;-qkH;aygh}} [k armf'ef-ESifh ukrk-j'mowif;-*sm-e,f- rEÅ-av;-½kH;cGJrS t,f'Dwm
OD;pef;,k-aus-mfu -ajym-onf/  g

2  txufjrefrmjynfowif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

MANDALAY NEIGHBOURS

jrpfom;NrdKUwGif w&m;½Hk;u csrSwfaom
trdefYudk rauseyfojzifh qE´azmfxkwf
ausmfudkudk
kyawkoko.mdy991@gmail.com

rEÅav;-wi-kd ;f a- 'oBuD;? jrpf-om;-Nrd-KUe,fwGif tusdK;zs-uf-qD;-rI-jzifh w&m;pGJ-qdk-cHxm;&onfh uGrf;-awm-iu
-f e-k ;f a- us;&Gmom;
ckepfO- ;D udk jrpfo
- m;-NrK-d Ue,fw
- &m;-½;kH u csr- w
-S -f
cJhonfh trdefYudk rauseyf-ojzifh jyefvnf-jy-if-qif-ay;&ef ,ckv 5 &ufaeYwGif tqdkyg-&Gm-om;rsm;u qE´azmf-xk-wfcJh-Mu-onf/ trIrSm NyD;cJhonhf- ar-vtwG-if;u
uGrf;-awm-if-uk-ef;aus;&Gm uGif;-trSwf

521 ay:&dS yvyfajr-ESifh xif;pdk-uf-uG-if;ay:-wGif 0ifa&m-uf-EGm;aus-mif;-cJh-onfhtwG-uf-aMumifh ausmuf-qnf-ig;-vk-yfief;-OD;-pD;-Xme vufaxm-uf-OD;-pD;r·;u
yk'fr 427 tusKd;zs-uf-qD;-rI-jzifh vlBuD;
av;a,m-uf-ESifh uav;oHk;a,mufudk
w&m;pGJ-qd-kcJh-jc-if;-jz-pf-onf/ Zl-vdk-ifv 31 &ufaeY? Mumoyaw;aeYwGif jrpf-om;-Nrd-KUe,f- w&m;½Hk;u
w&m;pGJ-qdk-cH-xm;&onfh uGrf;-awm-if-uk-ef;aus;&Gmom; uav;oHk;a,m-ufudk
ESpf-ES-pf-twGif; aumif;-rG-ef-pGm-ae-xdk-if&ef-ESifh vlBuD;oHk;a,m-ufudk 'PfaiG
3ç000 ESifh- 'Pf-aiG-raqm-if-Edk-if-ygu
axmif-'Pf-oHk;vus-cH-&ef- trd-efYcs-rS-wfcJ h - j c- i f ; - j z- p f N yD ;
tqd k y g- t rd - e f Y u d k

rauseyf - o jzif h uG r f ; - a wm- i f - u k e f ;
aus;&Gmol? &Gmom; 100 0ef;us-ifcefYu qE´azmf-xk-wf-cJh-jc-if;-jz-pf-aMumif;
aus;&Gmol?- &Gm-om;-rsm;uajym-onf/]]uav;awG-udk- tck-vdk-tjy-pf-ay;wm
rw&m;bl;-vdkY xif-ygw,f/ olwdkY 0ifa&m-uf-EGm;aus-mif;-wJh-ajr-qdk-wmuvnf;
t&ifuwnf;u wpf&GmvHk; EGm;ausmif;wJh- ae-&m-awGyg/ 2012 ckES-pf-twG-if;
uvnf ; opf a wm- O D ; - p D ; - X meuae
aus;&Gmydkif yvyfajreJY xif;pdk-uf-uG-if;qdk-NyD;awm-h cs-xm;-ay;-wJh- ae-&m-awGyg/
udk,fajr-ay:-udk,f-vk-yf-wmudk tusKd;zs-ufqD;-rI-eJY trd-efYcs-cH-&w,f-qdkwm rjzpf-oifhygbl;}} [k qE´azmf-xk-wf-jc-if;-udk- OD;-aqm-if
ol udkxG-ef;-Edk-if-0if;-u ajym-onf/-  g

yJ a&mif;rSm;0,frSm;udpöudk rEÅav;ukefpnf'dkif
wm0ef&Sdolrsm;u ulnDaqmif&Gufay;oGm;rnf
oef;Edkifpdk;ESifh aMu;rHk0if;

thennaingsoe@gmail.com
kyaymonewin@gmail.com

rEÅav;-NrdKU yGJpm;? ukefonf? pufydk-ifrsm;
uxdef-awmftoif; (ukef-pnf-'dkif) wGif
jzpf-ay:-aeaom a&mif;-rSm;0,f-rSm;ud-pö
udk toif;wm-0ef-&Sd-olrsm;u ulnD-aqm-if&Gufay;oGm;rnf-jz-pf-aMumif; od&onf/]]uR-ef-awmf-wdk-YtaeeJY uRef-awmf-wdk-Y
toif;-om;-awGudk ypfrxm;-ygbl;/
toif;u tvkyf-trI-aqm-if-tzGJ-UawG
&,f? jzef-ajza&;tzGJUawG&,f- yl;-ayg-if;
NyD; twwfEdk-ifqHk; ulnD-aqm-if-&G-uf-

ay;-oGm;rSmyg}} [k toif;jy-ef-Mum;a&;tzGJUu OD;aus-mfoG-ifu ajymonf/toif;-om;-wpf-OD;u tjcm;toif;
om;-rsm;xHu yJwD-pd-rf;-ESifh ukvm;-yJrsm;
0,fa&m-if;-jyK-vk-yf-cJh&m aiGusy- o
-f e-d ;f a- ygif;
aomif;*- Pef;txd a&mif;r- mS ;0,fr- mS ;jzp- -f
ay:-cJhNyD; wdrf;-a&S-mif-oGm;cJh-onf/]]v-uf-&Sd-tcsd-efxd zsef-ajz-a&;-tzGJUudk
wifjy-vmol 44 OD;&Sd-ygw,f/ olwdkY
tm;-vHk;ayg-if;&if cefYrS-ef;ajc usyf-od-ef;aygif; ESpf-aom-if;-eD;-yg;-avm-uf-&Sd-ygw,f}}
[k OD;aus-mfoG-ifu Mo*k-wfv 5 &ufaeYu
ajym-onf/-

Mo-*k-wfv 1 &ufaeYu wdrf;-a&S-mifoGm;ol\ tpfudk-jz-pfolu toif;wm-0ef&Sd-ol-rsm;xH-odkY zkef;-jz-ifh-quf-oG,f-vmcJhNyD; ¤if;nD-\ydk-if-qdk-if-rI-ESifh ay;p&maiG
rvHkavm-uf-ojzifh acwå-wd-rf;-a&S-mif-aejc-if;-jz-pfNyD; wwfEdk-if-oavmuf jyef-ay;
oGm;rnfjzpf-aMumif; taMumif;-Mum;cJhonf[k OD;aus-mfoG-ifu ajymonf/]]ol-wdk-Yquf-oG,f-wJh-tay:- rl-wnf-NyD;
awmh ajz&S-if;-aqm-if-&G-uf- ay;-rSmyg/
avmavm-q,f-awmh aemuf-xyf-qufoG,fwm r&Sdao;-ygbl;}} [k ¤if;u
ajymonf/-  g

aMu;rHk0if;

kyaymonewin@gmail.com

vlwpfa- ,m-u[
f m toufarG;0rf;a- usm- if;ynm-&yf-wpfck wwfajrm-uf-xm;NyD;
pD;yGm;a&;-vk-yf-ief;- wpf-ck-udkvnf;
OD;aqm-if-vnf-ywf-aew,f/ 'ghtjyif
Oya'qkd-if-&m-bGJUwpf-ck-udkvnf; &xm;
NyD; vlrI-a&;-toif;-tzGJUwpf-ckrSm &mxl;BuD;wpf-ckudk wm0ef,l-xm;-Ekd-if-w,fqkd&if olYudk xl;cR-ef-xuf-jr-uf-wJh-vl-vkdY
tMurf;-zs-if;-owf-rS-wf-&rSmyg/ tJ'Dvkd
awmfw,f-vkd-Y owf-rS-wf-&r,fh-vlu roefpG-rf;-ol-wpf-a,m-uf-jz-pf-cJh-r,f-qkd&if ydkvkd-Yawmif
csD;usL;tHhMo-p&m-yg-yJ/OD;-pdk-if;-atm-if-xufudk 1973 ckES-pfu tpdk;&0efxrf;-rd-bES-pf-yg;-jz-pfwJh OD;at;-oG,feJY
a':cs-dKcsKdEk-wkdYu &efuk-ef-NrdKUrSm arG;zGm;cJhwm-jz-pfNyD; rEÅav;-Nrd-KUrSm-awmh touf&S-pf-ES-pft&G,fupvdkY tajccs-ae-xdk-if-cJh-wm-jz-pf-ygw,f/ arG;zGm;csdefu oefpG-rf;-us-ef;-rmwJh
om;OD;-a,m-ufs-m;av;-wpf-a,m-uf-jz-pf-cJh-ayr,fh toufoHk;ESpf-t&G,frSm aq;xkd;rSm;cJhwm-aMumifh roefrpG-rf;-jz-pf-cJh-&ol-yg/]]aq;xdk;rSm;NyD; 'Dvkd-jz-pf-oGm;awmh ydkvD,dk-qkdNyD; emrnf-wyf-vkd-ufw,f/ wu,fwrf;us-awmh ydkvD,dk-[kwf? r[kwfvnf; b,fol-rS-rajym-Ekd-ifbl;/ t&yftajym-t&awmh
taMumxd-oGm;wm-aygh/ jzpf-cg-prSm-awmh wpfudk,f-vHk;xdoGm;w,f/ ajcaxm-uf-ES-pfzufvHk; oHzd-eyf-pD;-xm;&w,f/ cg;qdkvnf; uGif;eJY/ &efuk-efu ordkif;-roef-rpG-rf;-aq;½kHrSm wjznf;-jz-nf;-avh-us-ifh-&if;eJY rlvwef;-t&G,f-a&m-ufrS udk,fhbm-omudk,f oGm;vm
vI-yf-&Sm;Ekd-if-cJhw,f}} vkdY olYb0&JU rarhEkd-if-p&m-twd-wfudk jyef-ajym-if;-ajym-jy-cJh-yg-w,f/i,f-i,futdyf-rufu ppfAdk-vf-wpf-a,muf? &Jt&m-&Sd-wpf-a,m-uf-jz-pf-csifcJh-ayr,fh
udk,fhtajc-tae-aMumifh wuúodk-vf-0if-wef;-atm-if-jr-if-csd-efrSm wkdif;-&if;-aq;-od-yÜHudk
wufa&m-uf-cJhNyD; wpfzufrSm Oya'bm-om-&yfudk ta0;oif-taeeJY wufa&m-ufatm-if-jr-if-cJhwJh OD;pdk-if;-atm-if-xufu wdkif;-&if;-aq;-0g;-xk-wf-vk-yf-wJh-vk-yf-ief;udk vuf&Sdtouf-arG;0rf;-ausmif; ynm&yf-taeeJY a&G;cs,fcJh-yg-w,f/]]aq;-uk-wmvnf; 0goem-ygw,f/ Oya'bm-om-&yf-udkvnf; pdwf-0if-pm;w,f/
tJ'g-aMumifh ESpf-ckvHk;udk a&G;cs,fcJhw,f/ wkdif;-&if;-aq;-udk-awmh ydk0g-oem-ygw,f/
0goem-yg-wm-tjyif toufarG; 0rf;aus-mif;-twG-ufvnf; tqifajy-wJh-ynm-&yfwpf-ck-jz-pf-wJh-twGuf tm;pdk-uf-cJh-wmvnf; ygygw,f/ t|rwef;avm-uf-uwnf;u
tbd"r®m-awm-ifom aq;ynm-oif-wef;udk wufjz-pf-cJhw,f/ w&m;0if-uk-ocG-ifhvuf-rS-wf-&zdk-YtwGuf wkdif;-&if;-aq;-od-yÜHudk q,fwef;-atm-if-awmh wufjz-pf-cJhw,f/
omref-vl-twG-uf-awmif ynm&yf-ES-pf-ckudk oif,lwwf-ajrm-uf-zkd-Ycuf-wJh-tae-txm;rSm
udk,fu olrsm;awGxuf ESpf-qBud-K;pm;? ESpf-qavmuf 0D&d,pdk-uf-xk-wf-cJh-&yg-w,f}}
vdkY olY&JU 0goem-yg-&m-tay:rSm cufcuf-cJ-cJ-Bud-K;pm;-tm;-xk-wf-cJh-&yHkudk &Sif;-jy-yg-w,f/vlawG EIwf-usKd;aewJh roefrpG-rf;-qdk-wJh-pum;vHk;udk roefrpG-rf;-vdkY ajymif;-vJ-oHk;EI-ef;Ekd-if-atmif roefayr,fh pGrf;-aqm-if-Ekd-if-zdkY BudK;pm;&r,f? pGrf;-aqm-if-&nf-jy&r,f?
toufarG;0rf;-aus-mif;-ynm-jz-pf-jzpf twef;ynm-jz-pf-jzpf wwfajrm-uf-xm;wJh
ynmwwf-wpf-a,m-uf-jz-pf-atmif BudK;pm;-&r,f-qkdwJh cH,lcs-ufeJY 'DaeY 'Dtcsd-ef-xda&m-uf-atmif BudK;pm;-&yf-wnf-cJh-wm-rdkY b0wlawG-udkvnf; roefpG-rf;-wpf-a,m-ufjz-pf-ayr,fh vlYavm-utwGuf toHk;wnfhwJh toHk;0ifwJh-vl-wpf-a,m-uf-jz-pf-atmif
BudK;pm;-ap-cs-if-w,f-vkdYvnf; olu wkduf-wG-ef;-yg-w,f/om-ref-vl-awG-awmif tvkyf-tudk-if-&&Sd-zkdY cufcJ-aewJh tcsdef-tcgrSm olu
atmif-rm-CqkdwJh emrnfeJY prHkeuf-av-aq;? vdrf;-aq;pwJh xkwf-uk-ef-awGudk pD;yGm;jz-pfxk-wf-vk-yf-aeNyD; wkdif;-&if;-aq;-cef;av; wpfck-udkyg zGifh-vS-pf-xm;-ygw,f/ 'ghtjyif
wdkif;-&if;-aq;-0g;-vk-yf-ief;-puf-½kH-rSmvnf; tBuD;wef;enf;-jy-wm-0ef,l-xm;-yg-ao;-w,f/OD;-pdk-if;-atm-if-xufu 2009 ckES-pfrSm jref-rm-Ekd-if-iH-udk,ft*Fg roefpG-rf;-ol-rsm;toif;tzGJUcsK-yfrSm toif;0if-jz-pf-cJh-w,f-vkdY qkdygw,f/ 2009 ckES-pf-tuk-ef-ydkif; rEÅav;-wkd-if;a'oBuD;rSm toif;cGJ-zG-ifh-vS-pf-csd-ef-rSm-awmh twGif;-a&;-r·;tjzpf wm0ef,l-aqm-if-&G-uf
&if; vuf&SdrSm toif;Ouú-|tjzpf wm0ef,l-vs-uf-&Sd-yg-w,f/]]uR-ef-awmf-toif;-0if-cJh-wmu toif;uae wpfpHk-wpf-&m-taxm-uf-tyHh-&cs-ifwJh
&nf&G,f-cs-uf-aMum-ifh-awmh r[kwf-ygbl;/ 'gayrJh tckaem-uf-ydk-if;-rSm-awmh toif;r0if&ao;-wJh-vlawG toif;0if&if taxmuf-tul-ypö-nf;? oma&;? ema&;? obm0ab;?
ynmoif-p&d-wf-pwmawG axmuf-yhH-ay;w,f/ vkyf-ief;-vk-yf-r,f-qkd&if acs;aiGxk-wfay;w,f/ 'Dxuf-ydk-vk-yf-ay;-Edk-if-zkdYvnf; BudK;pm;-ae-ygw,f}} vdkY b0wlawGtay: olY&JU
BudK;pm;-aqm-if-&G-uf-ay;-ae-yHk-awGudk ajymjy-yg-w,f/roef-rpG-rf;-ol-awG-twGuf tdrf-&m-wpfck? &yfuG-uf-wpfck pDpOf-ay;NyD; tJ'D-ae-&m-rSmyJ
aexdk-if&if; udk,fydk-if-vk-yf-ief;awG vkyf-udk-if-aqm-if-&G-uf-ap-wm-rsKd;? toufarG;0rf;-aus-mif;ynm-&yfawG oifMum;ay;-wm-rsdK;xd vkyf-aqm-if-ay;-cs-if-w,f-vkdY olY&JU pdwf-ul;udk
ajymjyNyD; tJ'D-tpD-tpOf-udkvnf; taumif-txnf-azmf-Ekd-if-zkdY olpNyD; BudK;pm;-ae-NyDvkdYvnf; ajymyg-w,f/ajym-if;-vJ-wkd;wuf-vm-wJh-wkd-if;-jy-nf&JU u@rsm;pGmxJu roefrpG-rf;-ol-wpf-a,muf
vltrsm;Mum;rSm 0ifqHh-Edk-if-zkd-YtwG-uf- vdk-tyf-cs-uf-awG-jz-pfwJh qufoG,f-a&;u@eJY
o,f,lydk-Yaqm-if-a&;u@awG wkd;wufvm-wJh-twGuf jref-rm-Edk-if-iH&JU vuf&Sd-taetxm;udk olYtae-eJY-aus-eyf-tm;-&rd-w,f-vkdYvnf; olu ajymoGm;yg-w,f/  g

txufjrefrmjynfowif; 3

www.mmtimes.com

ref;&Sd a&S;a[mif;taqmufttHkrsm; pm&if;aumuf,lae
a&S;a[m-if;-bk-&m;rsm;ESihf a&S;a[mif;-taqm-uf-ttHkrsm; a&S;rlrys-uf jyKjy-if-xd-ef;-jc-if;-vk-yf-ief;rsm;wGif a&S;a[mif;okawoeXmeESifh
jynf-ol-vl-xkrS yl;ayg-if;-yg-0if-aqm-if-&G-uf-ygu EdkifiHESihf- vl-rsKd;twGuf- aem-if-wpf-csd-ef-wGif *kPf-aqm-if-Edk-if-rnf-jz-pfpnfolvGif
sithulwin.mmtimes@gmail.com

a&S;a[mif;-o-ak woerS xdef;-od-rf;-apm-ifha&S-muf-xm;aom taqmuf-ttHk-rsm;
tjyif rEÅav;-NrdKU\ NrdKUe,f-tvdk-uf&Sd
a&S;a[mif;-taqm-uf-ttHk-rsm;pm&if;ESihf
bkef;-awmfBuD;ausmif;-rsm; pm-&if;udk
aumuf,l-vsuf-&SdNyD; pepfwus-xd-ef;-od-rf;Edk-if&ef yhHydk;ul-nD-oGm;rnf-jz-pf-aMumif;
a&S;a[mif;o
- a-k woeESifh trsK;d om;-jyw
- u
-kd -f
OD;-pD;-Xme (rEÅav;XmecGJ) rSod&onf/
Zlvdk-if-vqef;-ydk-if;-rS-pwifum pm&if;aum-uf,l-rIrsm;udk jyKvk-yf-vs-uf-&SdNyD; Zlvdk-if
v wwd,ywftxd &&Sdxm;aom pm&if;
rsm;t& atmif-ajr-om-pH-Nrd-KUe,f-wGif
a&S;a[mif;taqmufttHk 223 vHk;? bkef;awmf-BuD;ausmif; 10 ausmif;? csrf;-at;om-pH-Nrd-KUe,f-wGif a&S;a[mif;-taqm-uf
ttHk ckepfvHk;? bkef;-awmf-BuD;ausmif;
ESpf-ausmif;? r[matm-if-ajr-Nrd-KUe,f-wGif
a&S;a[mif;-taqm-ufttHk 15 vHk;? bkef;awmf-BuD;ausmif; 11 ausmif;? csrf;-jr-ompnf-Nrd-KUe,f-wGif a&S;a[mif;-taqm-uf
ttHk 41 vHk;? bkef;-awmf-BuD;ausmif;
&Spf-aus-mif;? jynf-BuD;wH-cG-ef-Nrd-KUe,f-wGif
a&S;a[mif;-taqm-ufttHk 15 vHk;?
bkef;-awmf-BuD;ausmif; av;aus-mif;-ESihf
tr&yl&Nrd-KUe,f-wGif a&S;a[mif;-taqm-uf
ttHk 20 vHk;? bkef;-awmf-BuD;aus-mif;wpf-ausmif;wdkYjzpf-aMumif; a&S;a[mif;
okawoeESihf trsKd;om;jy wdkuf-OD;-pD;-Xme

rEÅav;NrdKU&Sd a&S;a[mif;,Ofaus;rItarGtESpfjzpfaom bk&m;apwDrsm;udka0[ifrS awGU&pOf/ "mwfyHk • pnfolvGif

(rEÅ-av;-Xm-ecGJ)rS ñTef-Mum;a&;r·; OD;aZmf-OD;[ef-u ajym-onf/
]]vuf&SdXmeuae xdef;-od-rf;-aewJh
taqmuf-ttHk-awGvnf; &Sdw,f/ tck
pm&if; aumuf-wm-awGu a&S;a[mif;-u
xd-e;f -o-rd ;f -xm;-wm-r[k-w-yf eJ YJ bk&m;-a*gyu
vlBuD;awGu xdef;-od-rf;-xm;-wm-awGyg/
a&S;a[mif;-taqm-uf-ttHk-awG-udk- pepfwuseJY ydkNyD;awmh xdef;-od-rf;-Edk-if-atm-ifvdkY
yg}} [k OD;-aZmf-OD;-[ef-u ajym-onf/a&S;a[m-if;-ok-awoeESihf trsKd;om;

jywdkuf-OD;-pD;-Xme (rEÅav;XmecGJ)rS rEÅav;Nrd-KUwGif apmihf-a&S-mufx
- e-d ;f o
- r-d ;f j- yKj- yi- a-f e-aom
taqmuf-ttHkrsm;rSm atmif-ajr-om-pHNrK-d Ue,f-wGif 23 ck? r[matm-if-ajr-Nrd-KUe,fwGif oHk;ck? cs-rf;-jr-om-pnf-Nrd-KUe,f-wGif oHk;ck?
jynf-BuD;wH-cG-ef-Nrd-KUe,f-wGif ESpfckESihf- tr&
yl-&Nrd-KUe,f-wGif 21 ck wdkYjzpf-aMum-if;- XmerS
od&onf/rEÅ - a v;- w d k - i f ; - a '- o BuD ; twG - i f ; - w G i f
a&S;a[mif;-ok-awoe (XmecGJ) oHk;ckjzihf
xdef;-od-rf;-vsuf-&Sd&m rEÅav;-Xm-ecGJrS xdef;-

0g;csufZD0dw'ge oHCmhaq;½kHwGif
EGrf;yg;olrsm;udk tcrJhaq;ukay;rnf
ausmfudkudk

kyawkoko.mdy991@gmail.com

jrefr- m-Ei-kd i-f -H te,f-e,f-t&yf-&yfrS
qif;&J-EG-rf;-yg;-onfh-a&m-*g-a0-'em&S-ifrsm;udk ppfudk-if;-wdk-if;-a'oBuD;?
0g;cs-uf-aus;&Gm&dS 0g;cs-uf-ZD-0d-w'g-e
oHCmhaq;½Hk-wGif tcrJhaq;-0g;uk-oay;-oGm;rnf-jz-pf-aMum-if;- od-&
onf/0g;-cs-uf-ZD-0d-w'g-eoH-Cmh-aq;-½HkwGif rEÅav;&dS yg&*l-q&m-0efBuD;
rsm;? cGJpd-wf-q&m-0efrsm;u tywf
pOf pae? we*FaEG-aeYrsm;wGif
vma&m-u-u
f -o
k ay;-vs-u-&f -aSd Mum-i;f ?
oHCm-ESifh oDv&S-ifrsm;udk tcrJh
aq;uk-oay;-vs-uf-&dSNyD; qif;&JEG-rf;-yg;onfh vlem-rsm;udkvnf;
tcrJ h u k - o ay;- v s- u f - & d S - a Mumif ;
0g;cs-uf-ZD-0d-w'g-e oHCmhaq;½HkrS-wm-0ef-&dS-ol-wpf-OD;u ,ckv 4
&ufaeYwG-if- ajym-onf/]]0g;cs- u f - Z D - 0 d - w 'g- e oH - C mh -

aq;-½Hkudk 1984 ckES-pf-avm-ufuwnf ; u
pwif z G J U pnf ;
wnfaxm-if-cJh-wmyg/ txuf
jr-ef-rm-jynf? atmuf-jr-ef-rm-jy-nfu
apwemh 0efxrf;-awGeJY yl;ayg-if;wnf-axm-if-wmyg/ tckvuf-&dStcsd-efrSm q&m0ef av;OD;eJY tjcm;
pkpk-ayg-if;-0ef-xrf;-tiftm; 54
a,muff-&dS-ygw,f/ uRef-awmf-wdkY
aq;-½Hk-rSmu t"duawmh oHCm-eJY
r,f-o-v
D awGukd tcrJu
h -o
k ay;-wm
yg/ 'gayrJh t&yf&yfu wu,hf
udk qif;&J-EG-rf;-yg;wJh olawG-yg-vm-&ifvnf;- tcrJh-aq;-uk-oay;-oGm;
rSmyg}} [k 0g;-cs-uf-ZD-0d-w'ge oHCmhaq;-½HkrS a'guf-wm-0if;-Bud-Kif-u
ajym-onf/tqdk-yg- oH-Cmh-aq;-½Hk-wGif
taxGaxG-a&m-*grsm;udk ukoay;vs-uf-&dSNyD; aeYpOf-ys-rf;-rQ-jy-if-yvlem
30 OD; 0ef;-us-if-cefY vm-a&m-ufuk-ovs-uf-&dSum taemuf-wdkif;

aq;tjyif wdkif;-&if;-aq;ynm?
tyfpdk-uf-ynm-jz-ifh-vnf;- uk-oay;vs-uf-&dS-aMum-if;? Edkif-iH-wumrS
aq;ynm- y g- & *l B uD ; rsm;vnf ;
ukoay;Ny;D tDwvD? *syef? pifumyl?
MopaMw;vs ponfh Edkif-iHrsm;
rSm q&m0ef-rsm;ES-pf-pOf-vm-a&m-ufuk - o ay;- a Mumif ; a'guf - w m0if;-Bud-Kif-uajym-onf/]]ol-wdkYuvm&if aq;0g;-ypö-nf;tpHk-ygw,f/ vdktyf-wm-avm-uyf J
'Duae,lwm awmf½a-kH &m-*g-avm-u-f
qdk&if 'DrSmwif tNyD;aysmuf-uif;atmif ukoay;-oGm;wmyg/ olwdkY
vm-wJh-tcsd-ef-qdk&if aq;½Hk-rSm- vl-em
u xuf0uf-avm-uf-ydk-usw,f}} [k
a'g-uf-wm-0if;-Bud-Kif-uajym-onf/t*F-vef-rS-t½dk;taMumtzGJUrS
vma&m-uf-uko&ef urf;vS-rf;xm;NyD; yl;ayg-if;-uk-orIrsm; aqmif&G-uf-ay;-oGm;rnf-jz-pf-aMum-if;- od-&
onf/  g

od-rf;-xm;aom a&S;a[mif;-taqm-uf-ttHkpm-&if;rSm 210 ck? yk*H?- anm-if-OD;-Xm-ecGJrS
apwD?- ykxdk;? 1ç745 ql? tkwf-ausmif;
431 ausmif;? Orif? odrfESihf tjcm; 54 ck?
a&S;a[mif;-bk-&m;-ukef; 892 ukef;-wdkYjz-pfNyD;?
waumif;-Xm-ecGJrS wl;azmf-xd-ef;-od-rf;-xm;
aom a&S;a[mif;-uk-ef;rsm;rSm 38 ukef;-wdkY
jzp- a-f Mumif; a&S;a[mif;o
- a-k woe? trsK;d om;jy-wdk-uf-OD;-pD;-Xme? a&S;a[mif;-taqm-ufttHk-pm&if; rSwf-wrf;rsm;t& od&onf/a&S;a[m-if;-bk-&m;rsm;ESihf a&S;a[mif;-

taqm-uf-ttHkrsm; jyKjy-if-xd-ef;-jc-if;-vk-yfief;rsm;udk a&S;rlrys-uf-ap&ef a&S;a[mif;oka- woeESifh trsK;d om;-jyw
- u
-kd O-f ;D p- ;D X- merS
OD;aqm-i-Nf y;D aqm-i-&f -u
G -v
f su-&f Sd&m jynf-olvl-xkrS yl;ayg-if;-yg-0if-aqm-if-&G-uf-ygu EdkifiH
ESihf- vl-rsKd;twGuf- aem-if-wpf-csd-ef-wGif
*kPf-aqm-if-Edk-if-rnf-jz-pf-aMum-if;-a&S;a[mif;
okaw-oeOD;-pD;-Xme (rEÅav;XmecGJ) rS
wm-0ef-&Sd-ol-wpf-OD;u qdkonf/
]]a&S;a[mif;-bk&m; tysuf-tpD;-awGjz-pfvdkY jyef-jyK-jy-if-r,f-qdk-&if-XmetaeeJY
ysuf-pD;-oGm;wJh- tpd-wf-tydk-if;-av;-awG-udkyJ
a&S;rlrysuf jyKjy-if&wm xdef;-od-rf;-&wm
yg/ bk&m;-wpf-qlvHk;udk vdkufNyD; jyKjy-if-vdkY
r&yg-bl;/ bk-&m;-twGuf tv·&S-if-awG&Sdw,f/ xD;awmf vJcs-if-wm-awG? tjcm;
taqmuf-ttHkawG xyfwdk;NyD; aqmuf-wm
awGudk cGifh-jyK-vdkY r&wmyg/ ysuf-pD;-ae-wJhtyd-ik ;f -awG-u-ykd -J jyK-jyifvu
kd -w
f -t
hJ wGuf aemifwpf-csdefrSm a&S;a[mif;-bk-&m;-qdkNyD; Edkif-iHwum-tod-rS-wf-jyK-cH-&rSmyg/ bk&m;wpfqlvHk;jyK-jy-if-vdk-uf-r,f-qdk&if a&S;a[mif;-bk-&m;qdkwm todtrS-wf-jyK-cH-&zdkY rvG,fulawmh
ygbl;}}[k tqdkyg- wm-0ef-&Sd-ol-u ajym-onf/jr-ef-rm-Edk-if-iH-wGif a&S;a[mif;,Of-aus;rItarG-tES-pfrsm;udk xdef;-od-rf;-&m-wGif (1)
a&S;a[mif;-txd-rf;-trS-wf-taqm-uf-ttHkwnf-&Sd&m Zkef? (2) a&S;a[mif;-ae-&m-wnf&Sd-&m-Zkef ?(3) umuG,f-xd-ef;-od-rf;xm; aom
Zkeftjzpf- cGJ-jcm;owf-rS-wf-xm;-onf/uk-vor*¾-ynm-a&;-? od-y-EHÜ -iS fh ,Of-aus;rI
tzGJU (UNESCO) u rEÅav;-NrdKU ukodk-vfawmf-bk-&m;&Sd ausmuf-pmrsm;udk urÇmh
rS-wf-wrf;-tarG-tESpf -pm-&if;-0if-tjzpf
2013 ckES-pfu owfrS-wf-cJh-onf/  g

4  txufjrefrmjynfowif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

rdwD¬vmNrdKU&Sd u,fq,fa&;pcef;wpfckwGif ,m,DaexdkifaeMu&olrsm;udk Zlvdkifv aemufqHk;ywfu awGU&pOf/ "mwfyHk • ,k,k

u,fq,fa&;pcef;rSm ae&olawG&JU tdrftjyeftdyfruf
pnfolvGif
sithulwin.mmtimes@gmail.com

o-pf-vG-ifaom ta&mif-taoG;pHk-t0wftpm;-rsm;jz-ifh- trsKd;orD;-tcsKdUrSm aumif;uif-xufu vdrfh-qif;-vmaom Zlvdk-ifaES-mif;rdk;udk a&Smif-uG-if;-Edk-ifNyD; ¤if;wdkY\
OD;wnf-&m-jz-pfaom &Guf-zs-if-rdk;um-tkyf wJ
av;-rsm;&Sd-&modkY a&muf&ef okwf-ajc-wifvm-Mu-onf/xdk-trsKd;orD;-i,f-av;rsm;\ vufrsm;
xJ-wGif &Guf-zs-if-tk-yf-wJ-rsm;twGif; ae-xdk-ifolr- sm;twGuf (q,fr,f) rkerYf sm; xnfx
h m;
onhf csKdihfBuD;? csKdihf-i,frsm;vnf; ygao;
onf/ tqdkyg-wJ-av;rsm;u 2013 ckES-pftwGif; rdw¬D-vm-Nrd-KUwG-if-jz-pf-ay:-cJhaom y#d
yu©-rsm;aMumifh tdk;tdrf-ays-mufqHk;NyD;
tkyf-csK-yf-a&;-tm-Pm-ydk-ifrsm;rS zGihf-vS-pf-ay;xm;aom u,fq,f-a&;pcef; ig;ck-xJrS
tdrf-axm-if-pk-aygif; 260 ausmf? vlOD;a&
900 eD;-yg;-ae-xdk-if-ae-Muonfh c½dkiftm;-upm;-uGif; u,fq,f-a&;-pcef;wpfckjzpf-onf/tpö-vm-rf-bm-om-0ifrsm; td'f-aeY-jz-pf
aom Zlvdk-ifv 29 &ufaeYwGif ½dk;&m"avhxH k ; wrf ; t& 0wf a um- i f ; - p m;- v S r sm;
0wfqif-Mu-aomfvnf; pcef;wG-if;-ae-xdk-ifolrsm;\ cHpm;-cs-ufrsm;rSm awmuf-yrI-r&SdyJ
n§dK;EG-rf;-ae-Mu-onf/]]u,f-q,f-a&;-pcef;rSm ae&wm
tus,fcsK-yfyJ/ axmif-bl;-0udk-0if-&wJhtwdk-if;yJ/ tck rkefYpm;-td-'f-av;-rSmvnf;
bmom-a&;t& wpfvvHk; Oykof-apm-ihf-cJhMuwm? Oykof NyD;oGm;w,fqdk-ayr,fh t&if
ESp- a-f wGw
- e-k ;f uvdk pdwx
f J vGwv
-f yfr- r-I &Sb
d ;l /

reufydk-if;rSm BudKuf-wJh-tcsd-ef-xG-uf-vdkY tjrpf u,fq,f-a&;-pcef;-twGif; aexdk-if axmuf-yHhay;-xm;NyD; jynf-wG-if;-tv·-&S-ifrsm;
vnf; vma&mufv·'g-ef;-jc-if;rsm; &Sd
&ayr,fh nydkif;-rSm-awmh owfrS-wf-xm; ol OD;wif-arm-if-csKdu ajymonf/wm 7 em&D-aem-uf-qHk;0if&w,f/ 'Dvdk-ae-ae
rl-vae-&m-rsm;wGif jyef-vnf-ae-&m-cs- aMumif;? usef;-rm-a&;-twGuf ukorI-aq;&wm wpfES-pfeJY ckepf-veD;-yg;-&Sd-cJhNyD/ ajr xm;-ay;-aomfvnf; ajymif;-a&TUjc-if;-rjyK- cef;-udkvnf; oD;oefYxm;-ay;-aMumif; c½dkifae&m ydkif-qdk-if-rI-taxm-uftxm; tm;vHk; ao;bJ u,fq,f-a&;-pcef;-rsm;twGif; tk-yf-csK-yf-a&;r·;u ajymonf/u,f-q,f-a&;-pcef;-rsm;twG-if;- ae-xdk-ifjy-E-ikd -w
f -t
hJ wGuf rlvae-&mudk jyef-aezdYk cGi-jfh yK- qufvuf-ae-xdk-if-olrsm;vnf; &Sdaeolrsm;udk jyef-vnf-ae-&m-cs-xm;ay;Edkif-a&;cs-uf-&ygNyD}} [k c½dkif-tm;upm;uGif; aMum-if;-od-&onf/
u,fq,fa- &;-pcef;w
- i-G a-f e-xi-kd Nf y;D aq;okw
- -f
]]rlvae-&mrSm aexdk-ifzdkY jyef-ay;-vdk-uf twGuf tv·&S-ifrsm;\ v·'gef;aiGrsm;jzifh
vk-yf-ief;-vk-yf-udk-ifol tpövm-rf-bm-om0if NyD/ 'gayrJh roGm;Mubl;/ tjyif-xG-uf-oGm;NyD- wpfvHk;vQif 76 odef;-aus-mfcefYwefzdk; &Sd
udkrif;rif;u ajymonf/qdk-wmeJY u,fq,f-a&;-pcef;-xJu axmuf- vHk;csif;-wdkuf tvHk; 350 ausmfESihf ESpf-cef;c½dk-i f-t m;- u pm;- u ,f - q ,f - a &;- u G - if ; - yHhwJh ypönf;awG r&awmhbl;/ trSef- wGJ- wdk-ufcef; 172 vHk;udk wnfaqm-ufrnf
twGif; aexdk-if-olrsm;\ oHk;yHkwpf-yHk-cefYrSm wu,f tjyif-rSm-ae-p&m-r&SdvdkY pcef;xJ- jzpf-onf/
100 &mcdk-if-EI-ef;ajrae&m ydkif-qdk-ifrI
NyD;pD;aom vHk;csif;taxmuf t xm;
wdk-uf- 100 ausmf?
tcdkif-trm-jy-oEdk-ifNyD;pD;vkeD; vHk;csif;onhf-twGuf rlv
pc
ef
;
x
r
J
S
m
a
e&wm
tajccH
v
l
t
Y
cG
i
f
h
t
a&;awG
qH
k
;
½I
H
;
aew,f
/
wkduf 100 ausmf
ae-xdk-if-cJh-onhf-ae-&m
xd &Sd-ae-NyD-jz-pf-aomf
rsm;odkY ajymif;a&TU tayghtyg;-pepf-awGuvnf; raumif;bl;/ vlrIa&;?
vnf; ESpf-cef;-wGJaexd k i f - c G - i f h - a y;- a e- usef;-rm-a&;? pD;yGm;a&; tm;vHk; tus,fcsK-yf-usaeovdkyJ/
td-rf&m-wnf
aomfvnf; pD;yGm;
aqm- u f - a e- r I r S m
a&; ysuf-pD;-cJh-rI-rsm;
aMumifh taqmufttHk jyef-vnf-wnf- rSm-ae-wmudk vufcH-ayr,fh ae&m-cs-xm;- pwifjcif; r&Sdao;-ay/]]Mo-*k-wfv yxrywfxJ-rSmyJ tpdk;&
aqm-uf&ef tcuftcJ-rsm;vnf;-jz-pf-ay:- NyD;om;awG rajymif;-a&TUao;-wmudk pdppf
ae-onhf-twGuf tv·&S-ifrsm;udk arQmfvifh- aqmif-&G-uf-oGm;rSmyg}} [k c½dkif-tk-yf-csK-yf- tzGJUudk &mEI-ef;-jy-nhfNyD;wJh wdkuf-cef;-awGudk
ae-Mu-aMumif; c½dkif-tm;-upm;-uG-if;-twGif; a&;r·; OD;wihf-a0oHku jref-rm-wdkif;(rf)udk vTJajymif; oGm;rSmyg/ rlvae-xdk-if-ol-awGudk
ajym-onf/b,fvdk-yHk-pHeJY ay;oGm;r,f-qdk-wm-uawmh
aexdk-if-ol-rsm;uqdk-onf/ajrydk-if-qdk-ifrI taxmuftxm; jynhf-pHk- rodao;-ygbl;/ tckaqm-u-af ewJh wdu
k -cf ef;]]p-cef;-xJ-rSm-ae&wm tajccH-vlYtcG-ihfta&;awG qHk;½IH;aew,f/ tayghtyg;- olrsm;udk jyef-vnf-ae-&m-cs-xm;-ay;-ae- awGu u,fq,f-a&;-pcef;-av;-ck-uolawG
pepf-awGuvnf; raumif;bl;/ vlrIa&;? jcif; ESifhtwl csrf;-at;-om,m-&yf-uG-uf- twGufyg}} [k csrf;-at;-om,m-&yf-uG-ufrS
usef;-rm-a&;? pD;yGm;a&; tm;vHk; tus,fcsK-yf- wGif a&mif-ewf-AvD-rd-om;-pk-tv·&S-ifrsm;rS tdrf&m-wnf-aqm-uf-a&;-aumf-rwD-0if-jz-pf
us-ae-ovdkyJ/ rdom;-pku 10 OD;&Sdw,f/ wnfaqm-uf-ay;-aeaom vHk;cs-if;-wdk-uf- ol OD;cif-oef;u ajymonf/a&-*gvef 5ç000 qHh uefBuD;ES-pf-uefaeYv,f-cif;rSm tjyif-xu
G f tvkyv
-f y-k M-f u- cef;rsm;odkY ajymif;-a&TUay;-Edk-if-a&;-udkvnf;
-G a-f e-aMumif; c½dik t
-f y-k c-f sKy- -f ES-ihf-ES-pf-vufr t0DpdwG-if;-aygif; av;wGif;
awmh aexdi-k v
-f t
Ykd qifa- jya- yr,fh ntdy- -f BuKd ;pm;-aqm-i&-f u
udkvnf; wl;azmf-NyD;pD;-NyD-jz-pf-onf/csd-ef-qdk&if pdwf-npf-cJh&wm tcsdef-wpf-ES-pf- a&;r·;u qdkonf/u,f-q,f-a&;-pcef;-wGif aexdk-if-ol-rsm;
]]vH-k;cs-if;-wdk-uf-awGNyD;oGm;&if vrf;pepf
aus-mfcJh-ygNyD/ jyef-vnf-ae-&m-cs-xm;a&;
twGuf wnfaqm-uf-wm-awGvnf; NyD;oifh twGuf ukvor*¾zUHG NzKd ;rItpDtpOf (WFP) awG? rD;pepf-awGeJY a&pepfawGudk tpdk;&
G -af y;-omG ;zdYk &So
d vdk ESp-cf ef;oavmuf NyD;aeNyDyJ/ tjref-qHk;ae&m u vlwpfOD;wpfvvQif qefig;jynf? qD 50 tzGUJ u aqmif-&-u
ajymif;-a&TUay;-ap-cs-if-ygw,f}} [k a&t&if;- usyfom;? qm;wpf-xkyfESihf yJ ckepfbl;pDudk wGJ-awGudk Edkif-iH-awmf-aiGeJY tjref-qHk;NyD;pD;-

Edk-if-zdkYudkvnf; wdkif;a'oBuD;tpdk;&tzGJU
uae jynf - a xm- i f - p k t pd k ; &tzG J U ud k
wifjy-aqm-if-&Gufxm;ygw,f}} [k c½dk-if-tk-yfcsK-yf-a&;r·; OD;wihf-a0oHku ajymonf/
2013 ckESpf? rwfvtwGif;u jzpf-yGm;
cJhaom y#dyu©-aMumihf tdk;tdrf-rJh-jz-pf-cJh-&ol
rsm;udk tmPm-ydk-ifrsm;u u,fq,fa&;
pcef;ig;-ck-zG-ifh-vSpf apmihf-a&S-muf-xm;-cJh&m
2014 ckESpf? Zlvdk-ifvtxd pm&if;t&
Ak'¨-bmom u,fq,f-a&;-pcef;-jz-pfaom
omoemh - & u© d - w bk - e f ; - a wmf B uD ; ausmif ; wGif tdrf-axm-ifpk 169 pk?vlOD;a& 666
OD;? tkwfzdk tv,f bkef;-BuD;aus-mif;-wGif
tdrf-axmifpk 81 pk? vlOD;a& 190 txd
apmihf-a&S-muf-ay;-xm;NyD; tpövm-rf-bmom
u,fq,f-a&;-pcef;-jz-pfaom A[dkydkYaqm-ifquf-oG,f-a&;-aus-mif;-wGif tdrf-axm-ifpk
301 pk? vlOD;a& 1ç560? c½dkif-tm;upm;
uGif;-wGif tdrf-axm-ifpk 266 pk? vlOD;a&
887 OD;ESifh a&t&if;-tjrpf u,fq,f-a&;pcef;-wGif tdrf-axm-ifpk 185 pk? vlOD;a&
872 OD;wdkYudk apmihf-a&S-muf-xm;-aMumif;
c½dkif-tk-yf-csK-yf-a&;r·;½Hk; pm&if;rsm;t&
od&onf/rd-w¬D-vm-Nrd-KUe,f-wGif &yfuG-ufBuD; 14
&yfuGuf? aus;&Gmtk-yfpkaygif; 58 tkyfpk?
aus;&Gmaygif; 379 &Gm? vlOD;a& pkpkaygif; 287ç429 OD; aexdk-if-vsuf-&Sd&m
Ak'¨-bmom0if 272ç239 OD;? tpövmrf
bmom0if 13ç321 OD;? c&pf,mef-bmom0if 1ç074 OD;? [dE´L-bm-om0if 795
OD;wdkY jzpfNyD; y#dyu©-rsm;jz-pf-cJhNyD; aemufydkif;
rdw¬D-vm-NrdKUrS ,if;awmf-NrdKUe,fodkY tpövm-rfbm-om0if tdrfaxmifpk 676 pk? vl-OD;a&
1ç799 OD;ESifh ompnf-NrKd UodYk tdr-af xm-ipf k 32
pk? vlOD;a& 136 OD;wdkY ajymif;-a&TUcdkvIHcJhMuaMumif; vl0if-rI-BuD;Mu-yfa&;ESihf jynf-olY
-tif-tm;-0ef-BuD;Xmeu od&onf/  g

6  txufjrefrmjynfowif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

SME Oya'Murf;tm;

jynfolYvTwfawmfokdY
qufvufwifrnf
cifqka0

jasminekhin@gmail.com

tao;pm;? tvwfpm; pufrI-vufrI-vk-yf-ief;-(SME) zGHUNzdK;wdk;wufa&;-twGuf SME Oya'Mu-rf;
tm; trsKd;om;-vT-wf-awmf-wGif
twnfjyK-NyD;onfh-aemuf jynf-olY
vT-wf-awmf-okdY xyfrH-wif-jy-rnf[k
pufrI-0ef-BuD;Xme? pufrI-ñT-ef-Mum;
a&;-OD;-pD;-XmerS wm0ef-&Sd-ol-wpf-OD;
u ajymonf/tqdy-k g-Oya'-Mur- ;f udk trsK;d om;
vTwf-awmf-wGif Zlvdk-ifv 24 &ufaeY
u twnfjyK-csuf &,lcJh-jc-if;jz-pfonf/
pufrI-vufrI vkyf-ief;-ES-ihf-ywfoufí 1990 jynfEh -pS -w
f iG f yk*-v
¾ u
d
pufrI-vk-y-fief;-Oya'udk wnfaxm-i-f
cJhNyD; pufrI-vk-yf-ief;rsm; jy|mef;
Ekd-if-a&;-twGuf aqmif-&G-uf-cJh-onf
[k pufrI-ñT-ef-Mum;a&;-OD;-pD;-XmerS
ñTef-Mum-a;&;r·; OD;aom-if;a0u
ajymonf/
]]tJ'Duae pufrI-vk-yf-ief;-awG
udk BuD;? vwf? i,f cGJjcm;NyD; zGHUNzd-K;
wd;k wufa- &;-vy-k i-f ef;awG aqmif&- u
-G -f
cJh-ygw,f/ 'gayrJh ydkrdk-us,f-jy-efYpGm
aqmif-&G-uf-zkd-YtwGuf SME Oya'
udk a&;qGJ-cJh-ygw,f/ SME Oya'

rSm-awmh tao;pm;-eJY-tvwfpm;
vkyf-ief;-tm;vHk; yg0if-ygw,f/
SME Oya'&JU OD;wnf-cs-ufrSm
pufrI-vk-yf-ief;awG tvG,fulqHk;
vkyif ef; aqmif-&-u
G -Ef -idk -zf ?Ykd wpfae-&m
wnf; One stop service zG-ihf-vS-pfaqm-if-&G-uf-zdkY? aemufNyD; One stop
service eJY ,SOf-wGJ-&Sd-aer,fh SME
at*s-if-pD-pif-wm-av;awG zGihf-ay;-zdkY
Oya'xJrSm a&;om;-xm;-ygw,f/
t"du e,fy,f-ajcm-uf-&yfudk zGHUNzdK;
wdk;wuf-atmif aqmif-&G-ufrSm jzpfNyD;awmh yxrqHk; e,fy,f-uawmh
qef;opf-wD-xG-if-rIeJY vkyf-udk-if-Ekd-if-pG-rf;&SdwJh ywf0ef;-us-if-aum-if;-zef-wD;-ay;zdkY? 'kwd,e,f-y,f-uawmh vlYpG-rf;tm;- t&if;-tjr-pf-e,f-y,f-jz-pf-yg
w,f}} [k OD;aom-if;-a0u qdkonf/
Oya'xG-uf-&Sd-vm-ygu aps;uGufzGHUNzd-K;wdk;wuf-a&;? tcGef-taum-ufavs-mhcsa&; ponfh vkyf-ief;-rsm;udk
vnf; vkyf-aqm-if-ay;-oGm;rnf-jz-pf
um rSwf-yHk-wif-pnf;-urf;-ys-uf-uG-ufygu vkyf-ief;-vk-yf-udk-if-cGifh ½kyf-od-rf;rnf-qdk-onfh uefYowf-cs-uf-yg-0ifaMumif; ¤if;uajymonf/
One stop service SME pifwmay:--vm-ygu vk-yf-ief;-&S-if-rsm;taejzihf vdktyfaom ½Hk;udpörsm;udk
aqmif-&G-uf-&m-wGif Xmeayg-if;-pHkodkY
oGm;a&muf&ef rvdktyfyJ tqkdygpif-wm-wGif wpfcsd-efwnf; aqmif&G-uf-Edk-if-rnf[k qdkonf/  g

IN PICTUREs

owif;ESifh "mwfykH
aMu;rHk0if;

xl;xl;jcm;jcm; usi;f ycJw
h hJ Touch & Win Car Contest
udk Mo*kwfv 3 &ufaeYu 0ifa&muf,SOfNydKifcJhaom NydKifyGJ0if 11 OD;udk awGU&pOf/
tqdkygNydKifyGJudk Skywalk Shopping Mall zGifhyGJtxdrf;trSwftjzpf ¤if;aps;0,fpifwmwnf&Sd&m 78 vrf;ESifh
34 vrf;axmifw
h iG f usi;f yjyKvkycf jhJ cif;jzpfNyD; NydKify0JG ifoo
l nf nmvufjzifh um;udx
k Nd yD; ajcwpfaygifusK;d tae
txm;twkdif; 0ifa&muf,SOfNydKif&jcif;jzpfonf/ tqdkygNydKifyGJwGif rEÅav;NrdKUrS udkarmifarmifu
tcsdeftMumqHk;&yfEdkifojzifh tEdkif&&Sdum usyf 182 odef;wef KIA Picanto um;udk &&SdcJhonf/
Touch & Win Car Contest

wdkif; pufrIacs;aiG usyf wpfbDvsH xyfrH&&Sda&; aqmif&Gufrnf
cifqka0

jasminekhin@gmail.com

rEÅav;-wi-kd ;f a- 'oBuD; pufrI-vk-yf-ief;-rsm;zGHUNzd-K;
a&;-twGuf acs;aiGus-yf-wpf-bD-vsH-xyf-rH-&&Sd
a&; aqmif-&G-uf-oGm;rnf-jz-pf-aMumif; pufrI0ef-BuD;XmerS 'kwd,0efBuD; OD;od-ef;-atm-if
u Zlvdk-ifv 25 &ufaeY-wG-if-jyK-vk-yf-cJhonfh
tao;pm;-?tvwfpm; pufrI-vk-yf-ief;rsm;
zGHUNzdK;wdk;wufa&; vkyfief;nd§EdIif; tpnf;
ta0;-wG-if- ajymonf/
rEÅ a v;- w d k - i f ; - u J h - o k d Y puf r I - v k - y f i ef ;

trsm;qHk;&Sdonfh wdkif;-wpf-wdk-if;-tae-jzihf
pufrI-vk-yf-ief;-zGHUNzd-K;a&;acs;aiG usyf-wpf-bD-vsH
rSm vHkavm-ufrI r&Sdonfh-twGuf aemufxyf
acs;aiG &&Sda&;-twGuf tpD&if-cHpm wifay;
rnf jzpf-aMumif; OD;od-ef;-atm-ifu ajymMum;cJhjcif; jzpfonf/
]]&ef-uk-efeJY rEÅav;-qdk&if &efuk-efu
pD;yGm;a&;-vk-yfief; tBuD;eJY tvwf ta&
twGuf trsm;qH;k jzpf-ay-r,fv
h nf; rEÅav;u
wpfEdk-if-iHvkH;rSm pD;yGm;a&;-vk-yf-ief;trsm;qHk;
jzpf-ygw,f/ wpfb-v
D s-u
H awmh ravmuf-ygbl;/

xyfNyD; wpf bDvsH &&Sda&;udk tpDt&if-cH-pmeJY
wifygr,f}}[k ¤if;u qkdonf/
jref-rm-wpf-Edk-if-iHvHk;&Sd tao;pm;? tvwf
pm;-puf-rI-vk-yf-ief;-rsm;twGuf pufrI-0ef-BuD;
Xmeu acs;aiG 20 bDvsHus-yfudk wpfES-pfvQif twdk; 8 'or 5 &mckd-if-EI-ef;-jz-ifh- xk-wfacs;
NyD; aejy-nf-awmf-aum-if-pD-e,fajr? jynf-e,f-ESifh
wdkif;-a'-oBuD;wpf-ck-vQif wpfbD-vsH-us-yf-pDxk-wf-acs;jc-if;-jz-pfum pufrI-vk-yf-ief;rsm;onfh
&efuk-ef-ESihf rEÅav;&Sd pufrI-vk-yf-ief;-&S-ifrsm;twGuf vHkavm-ufrI r&Sd[kqdkonf/  g

txufjrefrmjynfowif; 7

www.mmtimes.com

pD;yGm;a&;zGHUNzdK;
wdk;wufrI
oifwef;zGifhrnf

HOUSE OF THE WEEK

ausmfudkudk

kyawkoko.mdy991@gmail.com

rEÅav;-wi-kd ;f a- '-oBuD;wGif pD;yGm;a&;-ES-ifh-ul;oef;-a&m-if;-0,f-a&;-0ef-BuD;Xme ukef-oG,frI-jr§-ifh-wif-a&;- OD;-pD;-Xme (rEÅav;-)ESifh
Future Myanmar oifwef;-Xm-ewdkY yl;-ayg-if;
í pD;yGm;a&;-zGH-Nzd-K;wdk;wuf-rI- oif-wef;udk
zGifh-vS-pf-oGm;rnf-jz-pf-aMumif; tqdkyg-Xme&dS
wm0ef-&dS-ol-rsm;u ajym-onf/tqdk-yg-oif-wef;udk pD;yGm;a&;-ES-ifh-ul;oef;-a&m-if;-0,f-a&;-OD;-pD;-Xme ukef-oG,f-rIjr§-ifh-wif-a&;-OD;-pD;-Xm-ewGif vmrnfh Mo*k-wf
v 14 &ufaeU-rS-pwifcg 17 &ufaeY
txd zGifh-vS-pf-oif-Mum;ay;-rnf-jz-pfNyD; ,ck
uJh-odkY oif-wef;-zG-ifh-vS-pf-ay;jc-if;-rSm yxrqHk;
tBudrf-jyK-vk-yf-jc-if;-jz-pf-aMum-if;? oifwef;wGif Edkif-iH-jcm;tawGUtMuHK&dS q&mrsm;u
vufawGUus-us- aqG;aEG;oif-Mum;rnfjz-pfNyD; oifwef;-NyD;qHk;rI- tod-trS-wfjyK
vufrS-wf-rsm;udkyg ay;tyf-csD;jr-§ifh-oGm;rnfjz-pf-onf-[k-qdk-onf/oif - w ef ; ud k tem*wf - p D ; - y G m ;a&;wdk;wuf-vm-rI-ES-ifhtnD vlYpG-rf;-tm;-t&if;tjrpf zGHUNzdK;wdk;wufrI? 0efxrf;-pG-rf;-aqm-if&nf-jr§-ifh-wifrI? vkyf-ief;-cGif pDrH-cefYcGJrI
jr§ifh-wif-rI-rsm;jzifh tem*wf-vk-yf-ief;-pOfrsm;
ydkrdk-zGHUNzd-K;wdk;wuf-vm-ap&ef &nf&G,fzGi- v
-hf p-S a-f Mum-i;f ukeo
-f ,
G r-f j-I ri-§ w
-hf ifa- &;-O;D p- ;D Xme 'kwd,wdk-if;-OD;-pD;r·; a':rsKd;oDwmu
Zlvdk-ifv 25 &ufaeYwGif jrefrmwdkif;(rf)
udk ajym-onf/-  g

qufoG,f&efvdyfpm
- a':cifoef;? aumif;[def;quf? tdrfjcHajrtusKd;awmfaqmifvkyfief;? jyifOD;vGifNrdKU/
aps;EIef; - ta&mif; (nd§EIdif;)/
zkef;eHygwf

- 09 47114207? 09 47141907/

"mwfyHk- � vIdifausmfpdk;

uefawmfBuD;em;u jcH0if;us,fus,feJY wpfxyfwdkufav;
vIdifausmfpdk;

hlaingkyawsoe85@gmail.com

t&ifwpfy- wfu jyif-OD;-vG-if-Nrd-KUtESHUajc-qefY
&if; rsuf-pd-us-cJh-wJh uefawmf-BuD;em;u
jcH0if;-us,f-us,f- wpf-xyf-wdk-uf-av;eJY
pmzwf-olawGudk rdwf-quf-ay;-cs-if-ygw,f/'D-wdk-uf-av;u rEÅav;-wdk-if;-a'oBuD;?
jyif-OD;-vG-if-NrdKU? &yfuG-ufBuD; 6? NrdKUywf-vrf;rSm-wnf-&SdNyD; uefawmfBuD;eJY eD;wJh-

twGuf pD;yGm;a&;-vk-yf-ief;-&S-ifrsm; pdwfBud-Kuf-awGUr,fh-ae-&mav; jzpf-ygw,f/
vrf;yef;-quf-oG,fa&; aumif;-rG-efNyD;
tuGuf-tuG-if;-aum-if;-wJh- ae-&m-av;-yg-yJ/jcH-0if;-us,f-wJh-twGuf [dkw,f-zG-ifh-zdk-Y
oifh-awmf-ovdk pm;aom-uf-qdk-if-awG-zG-ifh-zdkY
vnf; oifhawmf-wJh-ae-&mrSm wnf&Sd-ae-yg
w,f/ teD;ywf-0ef;-us-ifuvnf; wdwfqdwf at;cs-rf;-yg-w,f/rEÅ-av;-&JU- tyl-'Pfudk a&Smif-cs-if-ol-

awGtwGuf 0,fxm;-oifw
-h a-hJ e-&m-av;yg/
jc0H if;u
- s,x
-f rJ mS wdkuf-oHk;vHk;&Sd-yg-w,f/wpf-xyf-wdk-uf-av;udk t0ga&m-ia-f q;jc,fx
- m;-ygw,f/ 'Dwpfx
- yfw
- u
-kd a-f v;xJukd
0ifoGm;vdkuf&if ay 30 ywf-vnf&SdwJh {nfhcef;udk awGU&rSm-jz-pf-ygw,f/ tJ'Daem-uf-rSm-awmh tcef;av;cef; wnf&Sdygw,f/ xrif;pm;-cef;? rD;zdk-acs-mif?- a&avm- i f ; - t d - r f - o m- a wG v nf ; - y g- & S d N yD ;
toifhae-xdk-if-Edk-if-ygw,f/ 'kwd,wdk-uf-

av;-uawmh ESpf-xyf-wdk-uf-av;-jz-pfNyD;
atmuf-xyfrSm um;xm;-vdk-Y&wJh- ae-&meJY
a[mcef;-us,f-us,fBuD;yJ yg&Sd-ygw,f/
tay:xyf-rSmvnf; tcef;awG- zGJ-Upnf;xm;-jc-if;-r½Sd-ygbl;/ wwd,wdkuf-av;-udkawmh bef*vdk-yHkpH ao;ao;wnfaqm-ufxm;-yg-w,f/jcH-0if;-tus,f-t0ef;u 65 ay? 195
ay &Sdygw,f/ a&? rD; tpHkyg-0ifNyD; ESpf
30 *&efajr trsKd;tpm;-jz-pf-yg-w,f/  g

ta&mif; tiSm;aps;EIef; jr§ifYac:vmwJY tdrfjcHajraps;uGuf
aps;EIef;-awGudk 'DES-pf-twGif; odod-omom
wdk;jr§ifh-aps;ac:-vm-Mu-aMumif; tdrf-jcH-ajrNzdK;a0ausmf tusKd;aqm-if-awG-u ajym-yg-w,f/Nrd-KUwG-if;-aps;uG-uf-rSm-qdk&if pD;yGm;a&;vk-yf-zdk-Yoifh-awmfwJh rdef;-vrf;-awG-tm;vkH;
pwkyaw@gmail.com
ta&mif;-aps;EI-ef;awG odom-pGm-jr-ifh-vm
rEÅav;-NrdKU&JU tdrf-jcH-ajr-aps;uG-ufrSm NrdKUwG-if;- ovdk tiSm;aps;uGufrSm vkyf-ief;-twGuf
a&m? tajcus-NyD;jz-pfwJh NrdKUopf-&yf-uGufBuD; omru um;yg-uif-twG-ufyg ae&mtwGif;-rSmyg tdrf-jcH-ajr-ta&m-if;? tiSm; tvkH-tavm-uf-&Sd-wJh- tuG-uf-tuG-if;-awG

[m tiSm;vpmudk pdkYpdk-Yydk-Yydk-Y&vm-wJh- taetxm;-rsKd; a&muf-vm-w,f-vdkY aps;uGufowif;-awGt& od&ygw,f/ ae&m-tuG-u-f
tuG-if;-aum-if;NyD; taqmuf-ttkH-aum-if;&SdwJh wcsKdUtd-rf-ydk-if-&S-if-awG-taeeJY olwdkY
rarQ-mfvifh-cJh-wJh- vpm-EI-ef;-xm;-rsKd;txd-&ae
NyD; ysrf;-rQ-tm;-jzifh ay 40? ay 60 tus,f
avm-uf-&SdwJh ajrnD-xyf-wpf-xyfudk tiSm;
aps;[m wpfv usyf 25 odef;- atm-uf

ta&mif; tiSm;aps;uGufaumif;aeaom 73 vrf;ay:u tdrfajrtuGuftuGif;jrifuGif;udk awGU&pOf/ "mwfykH • NzdK;a0ausmf

xpf aps;ac:Edk-if-Mu-ygw,f/ ysrf;rQ txyf
okH;xyf-ygr,fh taqmuf-ttkH-wpf-ck-vkH;
twGuf qdk&if-awmh tiSm;aps;EIef;udk odef;
100 0ef;us-iftxd ay;iSm;vm-wJh- vk-yf-ief;rsKd;vnf; &Sdvm-w,f-vdkY tusKd;aqmifawG
xHu od&yg-w,f/td-rf-jcH-ajrrSm &if;ESD;jr§-Kyf-ESH-zdk-Y pd-wf-ul;-ol
awG rsuf-cs-nf-jy-wf-rcH-oifh-w-hJ aps;uGu
- u
f
NrKd Uopfo
- y-d v
HÜ rf; awmifb
- ufw
- pfavQmufu

tajcusN- yD;jz-pfwJh NrdKUopf-&yf-uG-ufBuD; jzpfygw,f/ vrf;yef;-quf-oG,f-rI-tae-txm;
eJY tajccs-vmwJh pD;yGm;a&;-vk-yf-ief;-awG?
vlxk-eJYpyf-qdk-ifwJh a&Smhyif;-arm-vf-vdk? tdrf-&mvdk-pD-rH-ud-ef;awG taumiftxnf azmfvm
NyD; NrdKUwG-if;eJY csdwf-qufrI ydkvG,f-ul-vmwJh
NrdKUopf&JU tdrf-NcH-ajr-aps;uG-uf[m vmr,fhumvrSm a&mif;-ol-bufu tm;om-cs-uf&Sd-wJh-aps;uG-uf-tjzpf qufvuf-&yf-wnf
oGm;r,fhtvm;tvm- rsm;ae-w,f-vdkY
tdrf-ajr-tusKd;aqm-if-trsm;pku okH;oyfaeMu-yg-w,f/tck-tcgrSm odyÜH-vrf;-awm-if-bufwpfavQmuf raemf[&D-vrf;txd? 62 vrf;
uae taemufbuf 73 vrf;txd t0ef;
t0dk-if;-twG-if;? txl;ojzifh 62 vrf;
tygt0if taemuf-buf-uswJh 68 vrf;
uae 73 vrf;twGif; toGm;tvm
rsm;jym;wJh-vrf;-awGrSm ta&mif;-ac:aps;
[m t&ifaps;xuf okH;csKd;wpf-csKd;avm-uf
txd jr§ifh-ac:-wm- wcsKdU&Sd-vmNyD; t&ifu
odef; 5ç000 ywfcsmvnf tdrf-ajr-aps;awG
[m taqmuf-ttkH-yg&if odef; 8ç000
ywfcsmv
- nftxd aps;ac:vm-wmawG awGU
&ygw,f/0,f,lzdk-Y pd-wf-ul;-&Sd-ol-awG- taeeJYawmh udk,fwwf-Edk-if-wJh- aps;EI-ef;wef;eJY eD;pyf-w,f-qdk&if vufraES;wmtaum-i;f q
- ;Hk vdYk 0g&ift
-h r-d a-f jrt
- usK;d aqm-i-f
awGuvnf; okH;oyfae-Mu-yg-w,f/  g

c  txufjrefrmjynfowif;

  Mo*kwf 8 – 14? 2014

pmtkyfpifu@

tdkb,fY tpdrf;wdkYajr

ausmif;om;rsm;udk vli,fowif;orm;rsm;u pma&;ud&d,mrsm; vª'gef;aepOf/ "mwfyHk • pnfolvGif

rEÅav;vli,fowif;orm;rsm;
wwd,tBudrf 0gqdkouFef;v·'gef;
pnfolvGifESifh vIdifausmfpdk;
sithulwin.mmtimes@gmail.com hlaingkyawsoe85@gmail.com

rEÅav;-NrdKU vli,f-owif;-orm;rsm;\
wwd,tBudrf- 0g-qdk-ouF-ef;-uyf-v·jc-if;
udk rEÅav;-wdk-if;-a'oBuD;? ykod-rf-BuD;
NrKd Ue,f? EGm;vbdaYk wmifa- Mum&Sd pdec-f aem-u-f
awm-if-ay:-wGif ,ckv 3 &ufaeYu
jyKvk-yf-cJh-Mu-onf/0g-qkd-ouF-ef;-uyf-v·jc-if;-ES-ihftwl ay
3ç000 ausmfjr-ihfaom pdef-caem-uf-awm-ifay:odkY oGm;&m awmif-wufvrf;&Sd
bk-ef;-awmf-BuD;oif- ynma&;ausmif;ES-pf-aus-mif;u ausmif;om;? ausmif;ol
uav;i,f-rsm;twGuf pma&;-ud-&d,mrsm;udkvnf; pkayg-if;-v·'g-ef;-cJh-Mu-onf/-

]]uR-ef-awmfwdkY vli,f-owif;-orm;awG-&JU- pk-ayg-if;-tv·aiG-tjyif tjcm;
rdwf-aqGawGuvnf; yg0if-v·-'g-ef;-MuwJh-twGuf tckwwd,tBud-rf- tv·rSm
aygaygrsm;rsm; v·'g-ef;-Edk-if-cJh-ygw,f/
awmif-wuf-c&D;-vrf;u Murf;-wrf;w,f/
v·r,fh-ypö-nf;-awGudk udk,fwdk-if-o,f,lcJh-Muw,f/ tm;vHk;vnf; yifyef;w,f
qdak yr,fh ud,
k v
f v
· -u
kd w
f hJ pma&;-u-&d ,
d mawG-udk-Mu-nhfNyD; aysmfae-MuwJh uav;awGudk-jr-if-&awmh yifyef;-wmawG r&Sdawmh
bl;}} [k 7 Day News *sm-e,f owif;
axmuf udknD-nD-aZmfu ajymonf/-

wwd,tBud-rf-v·'g-ef;rI pkpk-ayg-if;
wefzdk;rSm usyf 15 odef;-cefY &Sd-cJhonf/
]]yxrESpf-uawmh jrcaem-uf-awm-if
rSm ouFef;-uyfw,f/ 'kwd,ES-pfeJY 'DES-pfawmh pdef-caem-uf-awm-if-ay:rSm uyf
w,f/ pdef-caem-uf-awm-if-ay:rSm owif;
oH;k wJh OD;yOöi;f w&m;rem-cifrmS ajymvd-u
k -f
wJh-pum;-aMumihf ydkNyD;awm-hyD-wd-jz-pf&
w,f/ uRef-awmfwdkY uyfwJh-0g-qdk-ouF-ef;
u OD;qHk;yg-yJwJh/ aemuf-ES-pf-awGvnf;
xyfv·Edk-if-atmif BudK;pm;-Mu-ygr,f}} [k
vli,f-owif;-orm;-jz-pfol udkoef;-Edk-if
pdk;u ajymonf/pd-ef-caem-uf-awm-ifonf rEÅav;-NrdKU
ta&SUbuf teD;em;-wG-if-&Sd-ae-aomfvnf;
oGm;vma&;-cuf-cJ-ojzihf pD;yGm;a&;-tcG-ihf
tvrf; csKdUwJhaom ae&m-a'-owpf-ck-jz-pf
onf/  g

&Srf;rsKd;EG,fpka&;&mtzGJUESifh ukvtxl;udk,fpm;vS,f
rsm;awGUqHkum vlYtcGifhta&;qdkif&mrsm; aqG;aEG;
cifqka0

jasminekhin@gmail.com

jrefr- m-jy-na-f jrm-uy-f ikd ;f &Srf;-rsKd;EG,f-pk-a&;&mtzGJUESihf vGdKif-Zm-Nrd-KUwGif usif;-y-cJh
onfh wdkif;-&if;om; vufeuf-udk-if-tzGJU
rsm;\ aqG;aEG;yGJokdY wufa&m-uf-cJhaom
ukvor*¾ taxGaxG-twG-if;-a&;-r·;csK-yf\ jref-rm-Edk-if-iH-qkd-if&m tMuHay;

txl;udk,f-pm;vS,f rpöwm ADa*s-erfbD;,m;? ukvor*¾\ jref-rm-Ekd-if-iH-qkd-if&m
vlYtcG-ihfta&; txl;udk,f-pm;-vS,fopf
rpö,ef[D-vD-wdkYonf Zlvdk-ifv 23 &ufaeY- iG f awGUqkHco
-hJ nf[k &Sr;f r- sK;d
ESihf 30 &ufaeYw
EG,-fpk-a&;-&m-tzGJU twGif;-a&;-r·; OD;pdkif;pef;-a0u ajymonf/
xdkokdY awGUqkHcJh-&m-wGif jynf-e,f-wG-if;&Sd

ucsif-vl-rsKd;r[k-wfaom a'ocH wdkif;&if;-om;rsm;tay: vltcG-ihf-ta&;-csKd;
azm-uf-cH-ae-&rIrsm;? Ekdif-iH-awmf-ES-ihf- vufeuf-udk-if-tzGJUrsm; typftcwf-&yf-pJ-a&;?
Edkif-iH-a&;-aqG;aEG;rI-rsm;wGif a'ocHwdk-if;-&if;-om;rsm; yg0if-oihf-aMum-if;?
ponfwdkYudk aqG;aEG;wifjy-cJh-onf[k
¤if;uqdkonf/   g

NzdK;a0ausmf

pwkyaw@gmail.com

2002 ckESpf awmif-tm-&S-taum-if;-qkH;
pm-ay-qk-& pm-tk-yf-jz-pf-wJh tm;-avsmfpGm
pmzwfolawGudk taumif;-qkH;pd-wf-aus-eyfrI-ay;-Edk-ifr,fh pmtk-yf-wpf-tk-yf-jz-pf-yg-w,f/'D-pm-tk-yf[m urÇmrSm-xif&Sm;wJh rsKd;EG,fpk-wpf-pk-jz-pfwJh ya'gif-vl-rsKd; ygpu,fcl;
oG,f&JU t*Fvd-yf-vdk-a&;-om;-xm;-wJh-pm-tk-yfjz-pfwJh From the Land of Green Ghosts
(a burmese odyssey) udk pma&;-q&moifh-vlu bmom-jy-ef-xm;-wm-yJ-jz-pf-ygw,f/
NyD;awmh 'Dpm-tk-yf-&JU- xl;-jcm;cs-uf[m
pwifzwfrdoludk tpuae tqkH;wdkif
vufurcs-cs-if-atmif qGJac:-oGm;r,fhtcs-uf-vdkY qdk&ygvdrfh-r,f/pm-a&;ol ygpu,f-cl;-oG,f[m 1967
ckES-pfrSm jref-rm-Edk-if-iH-&JU- awm-if-ay:-a'-o
jz-pfwJh &Srf;-jy-nfe,f z,fckH-Nrd-KUuav;rSm
arG;zGm;cJholyg/ jref-rm-Edk-ifiH ta&SUawmif
buf &Srf;eJY u&ifeD (u,m;jy-nfe,f)
Mum;u z,fckHvdk NrdKUvnf;rrnf? awm
vnf; ruswJh cGus-us-Nrd-KUuav;rSm arG;zGm;
BuD;jyif;-cJh&ol? ya'giftbGm;&JU ykHjy-if-awGeJY
vlvm;-ajrm-uf-cJhNyD; rsKd;EG,f-pk&JU ½dk;&mtpOftvm-awG-udkvnf; ouf0ifol? vnfyif;
rSm uGif;-awG-pG-yf-xm;NyD; vnfyif;-&S-nf-BuD;
awG-eJYrdkY opfuk-vm;-tk-wf- av-'D-awG-vdkY
tjyif-avm-uu vl-awGu olwdk-Yvl-rsKd;pkxJu trsKd;orD;-awGudk ac:cHcJh&ol&JU awm
Mum;uae urÇmhxd-yf-wef;-wuú-odk-vf-jz-pf
wJh t*Fvef-Edk-ifiH udef;-b&pf-csfudk a&muf
oGm;NyD; bGJU,lEdk-if-cJhwJh wu,fhjz-pf-&yfZm-wf-vrf;[m 'Dpm-tk-yf-xJrSm tedrfhtjrifhtwuf-tus-awG? pdwf-xd-cdk-uf-p&m-awG?
&,farm-ays-mf&T-if-p&m-awG? cspf-jcif; rkef;-wD;jc-if;-awG-? pd-wf-"m-wf-wuf-<u-p&mawG pwJh
cH-pm;-cs-uf-tpkH-pkHeJY &opkHwJh jrif-uGif;us,f
½k-yf-&S-if-um;-aum-if;-wpf-um;udk Munfh&ovdk
cHpm;-cG-ifh-&rSm-jz-pf-yg-w,f/-

z,f - c k H - N rd - K Uuav;uae rEÅ a v;wuú-odk-vf-udk- a&m-uf-cJhwJh ygpu,f-cl;-oG,f
&JU ausmif;om;b0[m &Spf-av;-vkH;ta&;awmf-ykHeJY xdyf-wdk-uf-wdk;cJh-&wJh-aemuf cg;oD;wJh tawGUtMuKHawGudkvnf; ezl;awGU
'l;-awGUMuKcH -&hJ ygw,f/ ol[m b0rSm csp-cf if&ol-awGudkvnf; qkH;½IH;cJh&NyD; Zmwd-ajr-udkjy-ef-a&m-uf-cJh-&mrSm a'ocH-tm-Pm-ydk-if-awGeJY
y#dyu©jzpfNyD; e,fpyf-udk-xG-uf-ajy;? xdkif;•
jref-rm-e,f-pyfrSm awmfvS-ef-a&;-aus-mif;om;-tjzpf aexdk-if-vI-yf-&Sm;cJhNyD;rS t*FvefEdk-if-iHudk a&muf-oGm;cJh-wmyg/ 'DMum;xJrSm
jzpf-ys-uf-cJh-orQ-awG[m ta&mif-pkH-vG-ef;NyD;
OD;ae0if;t
- pd;k &vufx
- ufu cg;oD;w
- t
-hJ jzp- -f
tysufawGudkyg jyef-ajym-if;-trS-wf-&cG-ifh-ay;xm;-yg-ao;-w,f/ud-ef;-b&pf-csf&JU a*gh'f-zm;-om;-BuD;
wpfa- ,m-uv
-f q
Y-kd &kd r,fh *Rea-f u-p&D UJ 'Dpm-ty-k -f
twGuf trSmpm-rSm-awmh ]]'Dpm-tk-yf[m
tHhtm;-oifhp&m pdwf-vI-yf-&Sm;p&m-jz-pf-&yf-rSef
Zmwf-vrf;-wpf-yk-'fyg/ uHZm-wf-q&m&JU
BuKd ;qGp-J r-D r-H a-I wGu
- v
kd nf; taMumif;n
- ñ
-D w
-G -f
wdkif; awGUMu&rSm-jz-pfw,f/ acwf-opfjr-ef-rm-Edk-if-iH&JU aMumuf-p&m-tarS-mif-jc-rf;awG? a&S;a[mif;-vl-rsKd;pk-awG&JU "avhxkH;pHawG? ,kHMu-nf-rI-awG? raxmfrerf;-[m-o
ajrm-uf-uG-uf-awG? awmwG-if;-wdk-uf-yGJ-awGudk
awGU&vdrfhr,f/ 'gayrJh 'Dpm-tk-yf[m jrefrmh
Edkif-iH-a&;-oif-yk-ef;-BuD;vnf;-r[kwf? jref-rmh&m-Z0if-us-rf;-vnf;-r[k-wfbJ aMu;acwf
vlrsKd;pk-wpf-cku aumif-uav;-wpf-a,muf
urÇmhxd-yf-wef;-qdkwJh taemuf-wdkif; wuú
odk-vf-BuD;wpf-ckxd atmif-atm-if-jr-if-jrif
ynmoif-a&m-uf-cJh&wJh udk,fwdk-ifa&; ykHwlyg-yJ}}vdkY qdkxm;-yg-w,f/ajyjy-pf-tm;-aum-if;-vS-wJh- pum;-vkH;
zGJUpnf;-rI-awGeJY 'Dpm-tk-yfudk igwdk-Ypm-ay
xkwfa0a&;uae 2014 ZGefvrSm yxr
tBudrf tkyfa& 1ç000 xkwf-a0-xm;NyD;
wefzdk; usyf 3ç500 -jz-pf-yg-w,f/  g

rEÅav;awmifpmMunfhwdkuf jyefvnfzGifhvSpf&ef MuefYMumae
ausmfudkudk

kyawkoko.mdy991@gmail.com

Armhac-wo
-f wif;p- m-wu
-k d \
f rwnfaiG-jzihf
vGef-cJhonfh ESpf-aygif; 40 0ef;us-if-cefYu
xlaxm-if-cJhonhf rEÅav;-awm-if-vl-i,frsm;
pmMu-nfh-wdk-ufudk rEÅav;-awm-if-vl-i,frsm;tzGUJ ESihf pmay-0g-oem-&-iS rf sm;u pkayg-i;f
NyD; jyef-vnf-zG-ifh-vS-pf&ef jyif-qif-xm;-aomf
vnf; taqmuf-ttHk- jy-if-qif-rI-ydk-if;-wGif

vkyf-ydk-if-cG-ifh- r&dS-onfh-twG-uf-aMumifh
MuefY-Mum-vs-uf-&dS-aMumif; pmMu-nhf-wdk-uftzGJU0ifrsm;u ajymonf/tqdk-yg-pm-Mu-nfh-wdk-ufrSm &Spf-av;-vHk;
ta&;-awmf-yHkBuD; ray:ayg-uf-rDtxd
atmif-jr-if-pGm-&yf-wnf-Edk-if-cJhNyD; ,cktcg-wGif
pmMu-nfh-wdk-ufudk ydwf-xm;-&onfrSm ESpfaygif; 25 ESpf 0ef;us-if-cefY&dS-aMum-if;? pmMunfh-wdk-ufudk jyef-vnf-zG-ifh-vS-pf-Edk-if-rnf-qdk-ygu

rEÅav;-wdk-if;-a'oBuD; jyef-Mum;a&;-ES-ifhjy-nf-ol-quf-qH-a&;uvnf; pmtk-yf-ES-ifhywf-oufNyD; ulnD-rlrsm; jyKvk-yf-ay;-rnf
[k qdkxm;-aMumif; pmMu-nfh-wdk-uf-tzGJU0ifwpf-OD;u ,ckv 28 &ufaeY-wG-if-ajym-onf/]]t-&if-uR-ef-awmfwdkY pzGifh-r,f-qdk-NyD;pD-pOfwk-ef;u bk&m;-a*gyutzGJUuvnf; yg0if
ulnD-ay;-r,f-qdk-NyD;awmh ajymvmw,f/
'gayrJh pzGifh-r,f-qdk-NyD; pD-pOf-wJh-tcsd-efu

pNy;D ajcmufvMumvm-wt
hJ xd bmrS-x;l -jcm;
rvm-ao;-ygbl;/ uRef-awmf-wdkYtzGJUtaeeJY
vkyf-ydk-if-cG-ifhudk tjynfht0 csay;-ap-cs-if-wJhoabmyg/ 'grSvnf; qufvuf-vk-yf-udk-ifEdk-if-rSmyg/ uRef-awmfwdkY tzGJU0if 100
avmuf-&dS-ygw,f/ pmMu-nfh-wdk-uf-twGuf
vdktyf-wJh-pm-tk-yf-awG-udkvnf; 0,fNyD;ygNyD/
zGifh-Edk-if-zdkUyJ-vdk-awm-hwmyg}} [k pmMu-nfh-wdk-uf
tzGJU0if udkzdk;cs-pf-uajym-onf/-

odkUaomf ,if;pm-Mu-nfh-wdkufjyef-vnfzGi- v
-hf p-S E-f i-kd a-f &;-Ei-S y-hf wfo
- ufí bk&m;-a*g-yu
tzGJUtae-jzifh uefYuGuf&ef r&SdaMumif;?
yHydk;ay;-zdkY toifh-&dS-aMum-if;? pmMu-nfh-toif;tae-jzifh bk&m;-a*gyutzGJUudk wdkuf-½dk-ufvm-a&m-uf-awGUqHk-jc-if;-rsKd; r&dS-aMum-if;?
vkyf-ydk-if-cGifh xdef;-csKyf-xm;-jc-if;-rsKd;vnf;
r[kwf-aMumif; rEÅav;-awm-if-a*g-yutzGJU
Ouú| OD;od-ef;-xG-ef;-u ajym-onf/-  g

MDYExtra
www.mmtimes.com

twGJ-35? trSwf-684 (8 - 14? 8? 2014)

'kwd,tBudrf {&m0wDjrpfppfwrf; jynfwGif;? jynfy
ywf0ef;usif xdef;odrf;a&;tzGJUrsm; yl;aygif;aumuf,lrnf
armifaZmf
mgzaw.mmtimes@gmail.com

{&m0wD-jr-pf-taMum-if;-ES-ifh-ywf-oufonfh
ppfwrf;udk ,ckES-pf-twGif; jynf-wG-if;jy-nfyrS obm0ywf0ef;-us-if-xd-ef;-od-rf;-a&;tzGJ-Ursm;ESifhyl;ayg-if;um okH;vwmumvtwGif; tNyD;aumuf,l-oGm;rnf[k
pdrf;-a&m-if-pkd-obm-0ywf-0ef;-us-if- xd-ef;-od-rf;a&;-tzGJUtwGif;-a&;r·; ukdarm-if-arm-if-OD;u
,ckv 4 &ufaeY-wG-if- ajym-onf/]]uR-ef-awmf-wkdY tckvkd-aum-uf-wmu
'kwd,tBud-rfyg/ tck xyfyg-vm-wmwm-uawmh {&m0wD-jr-pf&JU a&a-0a&-vJa'-oawG-yg-vmr,f/ t&ifES-pf-uawmh
ajcmufvowfrS-wfNyD; aumuf,l-cJhw,f/
'DES-pf-rSm-awmh okH;vowfrS-wf-xm;w,f/
aumuf,l-r,fh-ae-&mu 14 ae&m
jzpfoGm;w,f/ aumuf,l-r,fh-ae-&mu
a'ocH-ukd,f-pm;-vS,f-awGudk rEÅav;ac:NyD; oifwef;-ykH-pH-ay;-OD;r,f/ tJ'g-NyD;&ifawmh ppfwrf;-aum-uf,l-awmhr,f}} [k
ukd-arm-if-arm-if-OD;u ajymonf/'k-wd,tBud-rf-ajrm-uf-aum-uf,lrnfh
ppfwrf;ukd xkdif;-Ekd-if-iH&Sd obm0ywf-0ef;usif xdef;-od-rf;-a&;-tzGJ-Ujz-pfonfh MEENET--tzGJY? rEÅav;-NrdKU&Sd pdrf;-a&m-ifpdk
obm0ywf-0ef;-us-if-xd-ef;-od-rf;-a&;-tzGJ-YESifh
&efuk-ef-NrdKU&Sd jyef-vnf-jy-nfh-jzd-K;jrJ-pG-rf;-tiftzGJYwkdY yl;ayg-if;um aumuf,l-rnfjz-pf-onf/ppf-wrf;-aum-uf,l-rnfh-ae-&mrS a'ocHw-csKdUukd rEÅav;-NrdKUü &ufwkd-oif-wef;ay;-oGm;rnf[k od&NyD; ppfwrf;-aum-uf
,l-oGm;rnfh-tcsd-ef-wG-ifvnf; a'ocH&Gmrsm;&Sd pdrf;-a&m-if-pkd-tzGJ-Yi,frsm; tyg

rif;uGef;ykxdk;awmfBuD;udk {&m0wDjrpftwGif;rS zl;ajrmf&pOf/ "mwfykH • NzdK;a0ausmf

t0if tjcm;tzGJUrsm;ES-ifhvnf; yl;ayg-if;aqm-if-&G-uf-rnf-[k-od-&onf/,ck-ES-pf-aum-uf,lrnfh 14 ae&mrSm
arcjrp- y-f i-dk ;f ? rk;d aumif;a- csm- if;? rk;d 'g;? rif;uGe- ;f ?
a&TvD-jr-pf½kd;? rwå&m? &Srf;-av;-uR-ef;?
yvdyf? yk*H? jrif;jcH? a&eH-acs-mif;? yckuúL?
jynfESifh rtlyif-Nrd-KUwkd-Yjz-pf-onf/]]'D-vkd-aum-uf,l-NyD;wJh-tcgrSm jynf-olawG-od-atmif tukef-cs-jyrSmyg/ tpdk;&

twGuf-qkd-&ifvnf; aiGuk-ef-p&m-rvkd-bJeJY
tukef-od&r,f/ 'Dvdk-aum-uf,l-wmu
ukd,fhEdk-if-iHrSm {&m0wD-jr-pf&JU ta&;yg-ykHukd
aocsm-od-Edk-ifw,f/ bmtaMum-if;-t&mrS
csef-xm;-rSm-r[k-wfbl;/ aumuf,l-NyD;wmeJY
ppfwrf;-xJrSm tukef-azmf-jy-rSmyg}} [k ukdarm-if-arm-if-OD;-u ajym-onf/yxrtBud-rf-ppf-wrf;udk {&m0wD-jr-pf\
ae&m-11ae-&m-wGif aumuf,l-cJhum

'kwd,tBudrf aumuf,l-jc-if;-wGif {&m0wDjr-pf-\ a&-a0-a&-vJ-a'-oyg-vmNyD; yxr
tBud r f - a um- u f , l o nf h taMumif ;
t&mrsm;ukd xyfrH-aum-uf,l-oGm;rnf[k
od&onf/ yxrtMudrf-aum-uf,l-rSk-wGif
opfawm-jyK-ef;-wD;rI? o,HZm-wowåK-wl;azmf-rI-aMum-ifh-jz-pf-ay:onfh tusdK;quf?
a&qd k ; pG - e f Y - y pf - r S k - a Mumif h a&t&nf taoG;ajym-if;-vJrI? a&wkd-uf-pm;-rI-ESifh

jrpf-ab;-wpf-avQ-muf&Sd &Gmrsm;wG-if-&Sdonhf
,Ofaus;rI-taMum-if;-wdk-Yjz-pf-onf/{&m- 0 wD - j r- p f - t aMum- i f ; - E S - i f h - y wf oufNyD; yxrtBudrf-aum-uf,l-&&Sd-onfhppf-wrf;ukd 2013ckES-pf-wGif jynf-wG-if;-&Sdouf-qkd-if-&m-Xmersm;? ynm&S-if-rsm;ESifh
owif;rD-'D,mrsm;xHodkY wif-jy-cJh-onf[k-od&NyD; ,ckES-pf-aum-uf,l-rI-udkvnf;
wifjy-oGm;rnf-[k- od-&onf/  g

atmf&D'l;qif;rfuwfrsm;aMumifh [rf;qufa&mif;tm; xuf0ufausmfwuf
aMu;rHk0if;

kyaymonewin@gmail.com

Zlvi-dk v
f 29 &ufaeY-rSpí rEÅav;-Nrd-KUwGif
pwifa&m-if;-cs-ay;-cJhaom atmf&D-'l;-qif;-rfuwf-rsm;aMumifh NrdKUwG-if;&Sd zkef;-ES-ifh- qufpyf-ypö-nf;-ta&m-if;-qkd-ifrsm;\ [rf;qufa&m-if;-tm;rSm oHk;qrS ig;qtxd jrifh-wufoGm;aMumif; Anycall zk-ef;-qdk-ifrS wm0ef-&Sdol-wpf-OD;u ajymonf/]]r-EÅ-av;-Nrd-KUrSm-awmh qkdif-wkd-if;-eD;yg;
a&mif;tm; oHk;quae ig;qeD;-yg;xd
a&mif;-tm;-wuf-oGm;r,f-xifw,f/ qkdifawmf-awmfrsm;rsm;rSm ypönf;-jy-wf-wJhtxd
a&mif;-tm;-aum-if;-wm-aMumifh [rf;qufawG-&JU-aps;EI-ef;uvnf; ESpf&mckd-if-EI-ef;uae
oHk;&mckd-if-EI-ef;-avm-ufxd wufoGm;w,f/

'Da&m-if;-tm;u qkdif-ao;-twG-uf-awmh
rMuHKzl;wJh a&mif;-tm;-rsKd; jzpf-aum-if;-jz-pfEkd-ifw,f/ uRef-awmf-wdk-Yqkd-if-rSm-awmh usyf
ESpf-od-ef;-zk-ef;awG a&mif;-&wk-ef;u [rf;qufa&m-if;-tm;u 'Dxuf-ydk-jr-ifh-w,f-vdkY ajym&
r,f}}[k ¤if;u jref-rm-w-idk ;f -(rf)udak jymonf/
atmf&D-'l;- qif;-rf-uwfrsm;rSm 3G
Network toHk;jyK-Edk-ifonfh [rf;qufrsm;wG-ifom xnfhoG-if;-toHk;jyK-Ekd-if-onfhtwGuf usyfwpfod-ef;-ESifh ESpf-od-ef;-0ef;-us-if
&Sd [rf;qufrsm;rSm a&mif;-tm;-taum-if;qHk;jz-pf-cJhNyD; Huawei, Vivo ESifh Oppo trsKd;
tpm;-[rf;-qufrsm;rSm ta&mif;-oG-uf-cJhaMum-if;vnf; Anycall zk-ef;-ES-ifh-quf-pyfypö-nf;-jz-efY-csd-a&;rS od&onf/&uf-owå-ywf-aus-mftwGif; atmf&D-

'l;-qif;-rf-uwf-ta&-twG-uf-aygif; 1ç500
cefY a&mif;-cs-cJh-&aMum-if;vnf; rEÅav;-Nrd-KU
wGif qkdif-cGJ-oHk;qkd-if-zG-ifh-vS-pf-xm;aom Telemobile zkef;-ta&m-if;-qkd-ifrS refae*sm
udkvS-rsKd;atm-ifu ajymonf/]]t-pydk-if;-rSm-awmh qif;rf-uwf-oD;oefY
a&mif;-ay;-ao;w,f/ aemuf-ydk-if;rSm atmf&D'l; -uk-rÜ-PDu qif;rf-uwfudk uRef-awmf-wdkY
vkdoavm-ufvnf; xkwf-ray;-Ekd-ifbl;/
aeYwkd-if;vnf; xkwf-ray;-bl;-qkd-awmh
[rf;quf-eJYrS wGJa&m-if;-ay;w,f/ 'gaMumifh
[rf;quf-a&m-if;-tm;uvnf; oHk;q
avmuf-wufoGm;w,f/ atmf&D-'l;-uwfu
[rf;qufa&G;wJh jyóem-awmh &Sdw,f/
jref-rmh-quf-oG,f-a&;u topfxG-uf-r,fhuwfeJY w,fvD-aem-uwf-us&if 2G a&m?

yg-oHk;vkd-Y&r,f-vkd-YMum;xm;awmh tJ'D-uwfawG xGuf-vm-&if-awmh
a&mif;tm; 'Dxuf-ydk-aum-if;-vd-rhf-r,f-vkdY
xifw,f}}[k ¤if;u qkdonf/vwf - w avm- w G i f rd r d - w d k - Y q k d - i f r S
0,f , l o G m ;onf h - z k - e f ; - [ rf ; - q uf r sm;ud k
tmrcH oHk;&ufay;-xm;-aomfvnf; zkef;qif;-rf-uwf-ES-ifh-ywf-ouf-onfh-jy-óemrsm;udkrl qkdifrS wm0ef,l ajz&S-if;-ay;-Ekd-ifjc-if;-r&Sd-ao;-aMum-if;vnf; udkvS-rsKd;atm-if
u jznfh-pG-uf-ajym-onf/Mo-*k-wf-vuk-ef-ESifh pufwif-bm-vxJwGif xGuf-&Sd-vmrnfh qif;rf-uwf-topfrsm;twG u f zk e f ; - q k d - i f - r sm;tae- j zif h
[rf;qufrsm; BudKwif-0,f,l-pk-aqm-if;-xm;oif h - a Mum- i f ; vnf ;
zk e f ; - t a&m- i f ; -

3G Network

qkd-if-&S-if-wpf-OD;uvnf; tMuHay;-onf/]]'D-vxJ-eJY-aem-uf-vawGrSm qif;rfuwfawG xyfxG-uf-vm-OD;-rSm-qkd-awmh 'Dv
ydk-if;-awG-rSm- [rf;-quf-a&m-if;-tm;u
wpfvxuf wpfv wufae-rSmyJ/ t&ifu
[rf;quf-aps;EI-ef;-awGu tajymif;-tvJjr-ef-vkdY? BudK0,f-xm;-vkd-Ytqif-rajy-ay
r,fh 'Dvydk-if;-awG-rSm-awmh aps;uszdkY
rvG,fygbl;/ 'gaMumifh ypönf;-jy-wf-wmrsKd;rjz-pf-atmif BudKNyD; 0,fxm;? pkxm;oifh-ygw,f/ aemuf-xG-uf-r,fh-uwf-awGus&if zkef;-[rf;-quf-ra&G; oHk;Ekd-if-r,f-qdkayr,fh wu,fwrf; -ajym-ovdk-jz-pf-rvmcJh&if keypad zkef; 0,fpk-xm;-wJh-vl-awGawmh enf;enf;-jy-óem-&Sd-Edk-ifw,f}}[k
¤if;u ajymonf/  g

txufjrefrmjynfowif; *

www.mmtimes.com

uefawmfBuD;wpf0dkufrS
todrf;cH&aomajrrsm;
jyef&a&;twGuf BudK;yrf;ae
vIdifausmfpdk;

hlaingkyawsoe85@gmail.com

rEÅav;-wdk-if;-a'oBuD;? csrf;-jr-om-pnfNrdKUe,f? oHvsuf-armf-awm-if-&yf-uG-uftwG-if;&Sd uefawmfBuD;? uefawmf-av;-wGif
ig;arG;jrL-uk-ef-xk-wf-vk-yf-ief;-twGuf odrf;xm;aom ajrrsm;teufrS ydkvQH-ajr-rsm;jy-efvnf-&&Sd-vdk-aMumif; ajrod-rf;-cH-cJh-&olrsm;u
Zlvdk-ifv aESmif;-ydk-if;u ajymonf/tod-rf;-cH-&aom-ajr-rsm;wGif ewf&Gmuk-ef;? vufa&G;? ausmif;-uk-ef;? aeyl&Gm
ponf&h mG rsm;rS v,f,majrrsm;? ig;uefrsm;
yg0if-aMum-if;? awmif-ol-rsm;twGuf oD;ESHavsm- af Mu;-qu
kd m wpf{uudk usyi-f g;-axmif
ay;avs-mfcJh-aomf-vnf;? ig;uef-ydk-if-&S-ifrsm;twGuf avsmfaMu;rsm; r&cJhaMumif;
ig;uef-ES-ifh- v,f,majr todrf;-cH&ol
ewf&Gm-uk-ef;-&GmrS OD;arm-if-pdk;uajym-onf/-

awmif-ol-rsm;twGuf
oD;ESH-avs-mfaMu;-qdkum
wpf{uudk usyf-ig;-axmif
ay;avs-mfcJh-aomf-vnf;?
ig;uef-ydk-if-&S-if-rsm;twGuf
avsmfaMu;rsm; r&cJhaMumif;
]]v,f,m-ajr-twGuf avsmfaMu;-&
w,f-vdkY ajymvdk-Y&ayr,fh wpf{urS usyfig;-axm-ifyJ &wmyg/ ig;uef-twG-ufqdk
bmavs-mfaMu;rS r&cJhbl;/ tckydk-vQH-ae-wJhajr-ae-&mawG trsm;BuD;usef-&Sd-ae-ygw,f/
uRef-awmf-hae-&mawG jyef-NyD;vdk-cs-if-ygw,f/
tckq&kd if tuGuaf wG vmcwf-ae-Muw,f/
&yfuG-uf-vlBuD;eJY oGm;NyD;wm;ayr,fh r&
bl;jz-pf-aew,f/ NyD;awmh bl'dk-Zm-um;-awGeJY-vmNyD; aumfae-wm-awG-&Sdw,f/ usef-aewJh-ae-&mawG rlvydk-if-&S-if-awG-jy-efNyD; ay;oifhygw,f}} [k ¤if;-uajym-onf/tqdkyg ajrae-&mrsm;udk 1996 ckESpf-ESifh
2001 ckES-pf-wGif rEÅav;-Nrd-KUawmf pnfyifom,ma&; ESifh tv,fydk-if;-wdk-if;-ppf-Xm-csK-yf
rS rEÅav;-Nrd-KUawmf pnfyif-om,ma&;
e,fedrd-wf-twGif; udk,fydk-if-ig;-arG;jrL-a&;vk-yf-ief;rsm; aqmif-&G-uf-vs-uf-&Sdonfh

vkyf-ief;-&S-ifrsm;? ig;arG;jrL-uk-ef-xk-wf-vk-yf-ief;
rsm; pepfwus-aqm-if-&G-uf-Edk-if-a&;-twG-ufqdkum todrf;-cH-&aMumif; ewf&Gm-uk-ef;aus;&GmrS ig;uef-aqm-if-&G-ufol OD;wifNrdKif uajymonf/]]t-ck-awmh txufjr-ef-rm-jy-nf-ig;vk-yfief; pHjy-ig;-arG;jrL-a&;-qdk-if;-bk-wfeJY
tv,fydk-if;-wdkif; ppfXm-ecsKyf ig;arG;jrLa&;-qdk-if;-bk-wf-yJ-&SdNyD; ydkif-&S-if-uawmY vlrsKd;
jcm;wpf-OD;-wnf;-yJ-ydk-if-wmyg/ NyD;awmh
pm;aom-uf-qdk-if-awG? bD,mqdk-if-tuG-uf
awG jzpf-u-ek Nf y/D wu,fh uRe-af wmf-wYkd ydik -&f iS f
awGusawmh avsmfaMu;-awm-ifr&bl;}} [k
¤if;uajym-onf/uef - a wmf - B uD ; ajrm- u f - b uf - j c- r f ; - w G i f
odrf;-qnf;-cH&aom ajr,m {u 140
ausmfcefY&SdNyD; vuf&Sd uGif;-jy-if-tjzpf ydkvQHae-aom-ajrrSm {u 50 cefY &SdaMum-if;a'-ocH-rsm;uajym-onf/]]avs-mfaMu;-awGvnf; r&cJhygbl;/
ig;uefawG z,f&Sm;ay;-zdkY pmusNyD; ESpf-&uftwG-if;-zs-uf-ay;-zdkY ajymw,f/ ig;uef-jz-pfwJh-twGuf taqmuf-ttHkryg-vdk-YqdkNyD;
avsmfaMu;-r&cJhbl;}} [k ig;uef-ajr{u 50
ausmftod-rf;-cH-cJY&aom a':Mu-nf-Munfu
ajymonf/tqdkyg ajrae-&m-rsm;zs-uf-od-rf;-cH-&olwcsKdUudk {&mxG-ef;-wdk-uf-cef;-rsm;wGif ae&mcs-ay;-jc-if;? atmif-om,m-Nrd-KUopf-rsm;wGif
ajruG-ufrsm; jyef-vnf-tpm;-ay;-cJh-jc-if;rsm;
&Sdaomfvnf; ,ckawm-if-olrsm;onf ae&mwpf-ckrS tpm;jy-ef-vnf-r&&Sd-onfh-twGuf
2013 ckESpf? Edk0ifbm 26 &ufaeYu
wyfrawmf-um-uG,f-a&;-OD;-pD;-csK-yf½kH;odkY
pmwif-cJh-aomfvnf; ,aeYtcsd-efxd xl;jcm;
rI-r&Sd-aMumif; ¤if;wdkYu ajymonf/ydk-vQHaom v,f,majrrsm;? ig;uefae-&mrsm; jyef-vnf-&&Sda&; aqmif-&G-uf-&eftwGuf ajrod-rf;-cH-&ol-rsm;ESifh trsKd;om;'D-rdk-ua&-pD-tzGJ-UcsK-yfrS Edkif-iH-a&;-tus-Of;om;-a[m-if;rsm;? Oya'ynm&S-ifrsm;
Zlvdk-ifv 20 &ufaeYu oHvs-uf-arS-mf
awm-if-&yf-uG-uf&Sd ewf&Gm-uk-ef;-"r®m-½kH-wGif
awGUqkHaqG;aEG;cJY-onf/
]]Oya'eJYtnD vTwfawmfudk wifay;
EdkifzdkY OD;aqmifNyD;vkyfaqmifay;wmyg/
Oya'ynm&Sifrsm;eJY aygif;NyD; vkyfay;
wmyg}} [k trsKd;om;'Drdkua&pDtzGJUcsKyfrS
OD;jrifhatmifu ajymonf/  g

Ouú|ae&mopftwGuf toif;om;rsm;qE´rJay;aepOf/ "mwfyHk • cifqka0

ausmufrsuftoif; (rEÅav;)
Ouú|topfudk rJpepfjzifha&G;cs,f
ydk-if- taqm-uf-ttHk? aps;wnfaqm-uf-zdkY
aqmif-&G-uf-ygr,f/ ausmuf-aps;uG-ufu
cifqka0 rEÅav;[m t"duaps;uGuf jzpf-ygw,f/
vkyf-ief;-&S-ifvnf; trsm;qHk;ygyJ/ rEÅav;
rSm taumif;-qHk;jz-pf-atm-if-vk-yf-ay;jasminekhin@gmail.com
rSmyg/ 41 ausmuf-0-ikd ;f -uv
kd nf; tqifjh r-i§ -hf
ausmufr- su
- &-f wem-vy-k i-f ef;&- i-S rf sm;toif; ay;-rmS yg/ [kad jymif;? 'Dajymif; vky-cf -idk ;f -wm
(rEÅav;) Ouú|topfukd rJpepfj- zifh yxr -rsKd; r[kwf-ygbl;}} [k Ouú-|tjz-pf-ta&G;
qHk;tBudrf a&G;cs,fwif-ajr§-muf-jc-if;udk cs,f-cH&ol OD;jr-ihf-[efu ajymonf/
Mo*k-wfv 5 &ufaeY-wG-if- jyK-vk-yf-cJh&m
2010 rS 2014 ckES-pfxd 'kwd,Ouú-|
tjzpf aqmif-&G-uf-cJhol OD;jr-ihf-[efrS
a&G;cs,fcH-cJh&onf/
acwf-ajym-if;-oGm;NyD-jz-pftoif;0if 3ç000 0ef;us-if-&Sdaom
wJh-twGuf toif;om;ausmuf - r s- u f - & wem- v k - y f - i ef ; - & S - i f r sm;
awGudk 'Drkd-ua&-pD-eJYtnD
toif; (rEÅav;) wGif Ouú|topf
a&G ; cs,f w if - a jr§ - m uf - y G J - t crf ; - t em;ü
a&G;cs,fwif-ajr§muf
qE´rJ 237 rJom &&SdcJhNyD; ig;rJonf y,frJ
aqmif-&G-uf-Muwmjzpfjzpfum Ouú|opf-ae-&m-twGuf OD;jr-ifhygw,f/
[efrS 181 rJ trsm;qHk;&&SdNyD; a&G;cs,fcHcJh-&jcif; jzpfonf/
]]toif;-&JU-tusKd;eJY vkyf-ief;-&S-if-awG-&JUtusKd;udk OD;wnf-NyD;awmh vkyf-oGm;rSmyg/
OD;jr-ihf-[ef-tae-jzihf ausmuf-rs-uf
toif;qdk-wmu Edkif-iH-awmf? XmeeJY toif; (rEÅav;) rS zGihf-vS-pf-xm;aom
vkyf-ief;-&S-if-awG-Mum;rSm- ae-Mu-&wmyg/ ausmuf-pd-rf;? ausmuf-rsuf tacsm
oihfwifh-rQ-wzdk-YtwGuf Mum;u&yfwnf- xnfrsm; pkayg-if;-ppf-aq;-a&;-pcef;-wGif
ay;-&wmyg/ toif;twGuf jyyGJ? toif; w&m;0if - t cG - e f - a qm- i f - c G - i f h - & &S d - a p- & ef -

aqm-if-&G-uf-ay;-jc-if;? tqdkyg pkaygif;
ppfaq;-a&;-pcef;-wGif owfrS-wf-xm;
aom tcGefrsm; avsmhus-atmif aqmif&G-uf-jc-if;? jref-rmEdk-ifiH ausmuf-rs-uf&wem-vk-yf-ief;-&S-ifrsm; toif;csK-yfrS
axmuf-yHh-aiGrsm; &&Sd&ef-aqm-if-&G-uf-jc-if;?
tcGef-aqm-ifNyD; tacsmxnfrsm; w½kwfjy-nf-okdY wifydk-Ya&m-if;-cs-&m-wGif jynf-wG-if;okdY jyef-vnf,l-aqm-if-cG-ihf&&ef BudK;yrf;aqm-if-&G-uf-jc-if;-wdk-Y&Sd-cJhonf/
]]acwf-ajym-if;-oGm;NyD-jz-pf-wJh-twGuf
toif;om;-awGudk 'Drkd-ua&-pD-eJYtnD
a&G;cs,fwif-ajr§muf aqmif-&G-uf-Muwm
jzpf-ygw,f/ toif;pnf;-rs-Of;-pnf;-urf;awG-awmh a&G;aumuf-yGJNyD;&if rEÅav;eJY-udk-uf-nD-wJh[m a&;qGJ-zdk-Y &Sd-ygw,f/
ausmuf-rs-uf-toif;-A[kd&JU pnf;rsOf;
pnf;urf;-uawmh &SdNyD;om;-aygh/ 2010
jynfhES-pfu zGJUpnf;-xm;-wm-qdk-awmh
toif;csK-yf&JU pnf;rs-Of;-pnf;-urf;-eJY
yJ aqmif-&G-uf-ae-wmyg/ rEÅav;-rSmqdk&if wl;azmf-a&;-orm;? tacsmxnf?
vuf0wf&wem? ausmuf-rs-uf-uk-ef-onfavmu pkHpkH-vif-vif-yg-0ifr,fh yHkpH-rsKd;av;jz-pf-ap-cs-ifw,f}} [k tqdkyg ausmuf-rs-uf&wem-vk-yf-ief;-&S-ifrsm;toif; (rEÅav;)
rS a':cif-av;-jr-ifhu ajymonf/  g