You are on page 1of 3

Kinderkankerfonds: een spaarpot van 14 miljoen

euro
Thierry Debels
@thierryd
8/8/14
Lars Haesen en Sofie Branders uit Sint-Truiden gaan
5. euro s!hen"en aan het #inder"an"erfonds Leu$en.
Het "o%%el trou&t in augustus en s!hen"t een deel $an de
giften aan het fonds.
'en ander fonds is het #inder"an"erfonds ge$estigd in
(ent.
)% de balans *ien &e rui+ 14 +il,oen euro aan
geldbeleggingen en li-uide +iddelen .!ash/.
1
Het o$ergedragen %ositief resultaat .&inst/ bedraagt bi,na
1 +il,oen euro. Dat is de so+ $an alle %ositie$e
resultaten uit het $erleden.
0
1n 012 &erd een %ositief resultaat .&inst/ geboe"t $an
rui+ een +il,oen euro. Het ,aar daar$oor &erd afge"lo"t
o% een %ositief saldo $an rui+ 4 +il,oen euro.
2