You are on page 1of 11

1/11

Gliwice, 17 lipca 2014 roku


Samorzdowe Kolegium Odwoawcze
w Katowicach
za porednictwem
Prezydenta Miasta Gliwice
Wnioskodawca:
Bartosz Rybczak
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
Strona przeciwna:
Prezydent Miasta Gliwice
Odwoanie od decyzji
Niniejszym na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy o dostpie do informacji publicznej w zwizku z
art. 127 i 129 Kodeksu postpowania administracyjnego skadam odwoanie od decyzji Prezydenta
Miasta Gliwice z dnia 10 lipca 2014 roku nr KS/1/2014 znak KS.1431.1.2014 w sprawie odmowy
udostpnienia informacji publicznej.
Powyszej decyzji zarzucam naruszenie:
1. Art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 roku o dostpie do informacji publicznej
poprzez bdn wykadnie przepisw i przyjcie, e w niniejszej sprawie nie wystpuje przesanka
szczeglnej istotnoci dla interesu publicznego,
2. art. 61 ust. 1 i 2 i art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji
publicznej poprzez bdne zastosowanie przepisw i wydanie decyzji odmownej odnonie
twierdzenia, i udostpnienie zwizane jest z informacj przetworzon,
3. art. 7 i 11 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego poprzez
niewyjanienie w toku postpowania wszystkich okolicznoci majcych istotne znaczenie dla sprawy
i nie wykazanie w treci decyzji jakimi zasobami informacji dysponuje organ majcymi posuy do
przygotowania informacji,
4. art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego poprzez
twierdzenie, i kady element mojego dania dotyczy informacji publicznej przetworzonej,
Wskazujc na powysze, wnosz o:
uchylenie przedmiotowej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
organowi pierwszej instancji.
Uzasadnienie
Stan faktyczny sprawy zosta opisany w skaronej decyzji.
W zaskaronej decyzji Prezydent przywoa nastpujc podstaw prawn: art. 104, art. 107 par. 1-3
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego poprzez niedochowanie
wymogw stawianych przed czynnoci dorczenia, oraz art. 16 w zwizku z art. 3 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 roku o dostpie do informacji publicznej
Nie podzielam argumentacji skaronej decyzji, jest ona niepena i chaotyczna. Uwaam, i odmowa
udostpnienia danej informacji publicznej nie znajduje podstawy w aktualnym stanie prawnym.
2/11
Uwaam, i strona przeciwna prowadzi postpowanie w ten sposb, aby przedstawi wycznie
okolicznoci na rzecz ograniczenia dostpu w sprawie. Argumentacja, dobr orzecznictwa, a
take niezebranie penego materiau dowodowego - moim zdaniem - ma potwierdzi tez o
obowizku ograniczenia jawnoci w tym wzgldzie.
Europejski Trybuna Praw Czowieka wyranie wskaza na gruncie art. 10 Europejskiej
Konwencji Praw Czowieka w sprawach: TASZ przeciwko Wgrom, nr wniosku 37374/05,
wyrok z 14 kwietnia 2009 r. i Modzieowa Inicjatywa na Rzecz Praw Czowieka przeciwko
Serbii, nr wniosku 48135/06, wyrok z 25 czerwca 2013 r., e prawo do informacji publicznej jest
prawem czowieka. We wsplnej i zbienej opinii do wyroku w sprawie Modzieowa Inicjatywa na
Rzecz Praw Czowieka przeciwko Serbii, nr wniosku 48135/06 sdziowie Saj i Vuini podkrelili:
Jestemy w peni zgodni co do wnioskw i rozumowania niniejszego orzeczenia. Jest ono szczeglnie
wane dla tych krajw, gdzie nawet w dzisiejszych czasach utrwalone zwyczaje utrudniaj dostp do
danych, ktre w czasach totalitaryzmu byy wykorzystywane dla celw opresyjnych przez tajne suby.
Jednake napisalimy t zbien opini, w szczeglnoci aby podkreli ogln potrzeb interpretacji
art. 10 w zgodnoci z rozwizaniami w prawie midzynarodowym dotyczcymi swobody informacji,
ktra obejmuje dostp do informacji gromadzonych przez organy publiczne. Nawizujemy tu w
szczeglnoci do Komentarza Oglnego Nr 34 Komitetu Praw Czowieka (dokument CCPR/C/GC/34
z 12 wrzenia 2011, 18). Trybuna niedawno stwierdzi ponownie (w orzeczeniu w sprawie Gillberg
v. Sweden [GC] (nr 41723/06, 74, 3 kwietnia 2012), e prawo do otrzymywania i przekazywania
informacji w sposb oczywisty stanowi cz prawa do wolnoci wyraania opinii, zgodnie z art. 10.
To prawo zasadniczo zakazuje Rzdowi ograniczania dostpu do informacji, ktre inni chc lub
mog by skonni udostpni (zob. np. Leander v. Sweden, 26 marca 1987, 74, Seria A nr 116, oraz
Gaskin v. the United Kingdom, 7 lipca 1989, 52, Seria A nr 160)..
Prawo czowieka, jakim jest prawo do informacji, nie moe doznawa ograniczenia wskutek
nieprawidowej organizacji podmiotu lub jej wygody.
Prawo do informacji jest jednym z najwaniejszych praw w demokracji co podkreli Trybuna
Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 padziernika 2009 r., sygn. akt K 26/08: Powszechny i szeroki
dostp do informacji publicznej stanowi niezbdn przesank istnienia spoeczestwa
obywatelskiego, a co za tym idzie urzeczywistnienia demokratycznych zasad funkcjonowania
wadzy publicznej w polskim pastwie prawnym. Dostp do informacji publicznej jest bowiem, z
jednej strony, warunkiem wiadomego uczestnictwa obywateli w podejmowaniu rozstrzygni
wadczych (zob. P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa
2000, s. 83), a z drugiej, umoliwia efektywn kontrol obywatelsk dziaa podejmowanych przez
organy wadzy publicznej (zob. W. Skrzydo, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
Krakw 1998, s. 58; I. Lipowicz, (w:) Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji
RP z 1997 roku, pod red. J. Bocia, Wrocaw 1998, s. 114). Std wielkie znaczenie powszechnoci
dostpu do informacji publicznej. W demokratycznym spoeczestwie podstawowym prawem jest
wiedzie i by informowanym o tym, co i dlaczego czyni wadze publiczne (zob. J. E. Stiglitz, On
Liberty, the Right to Know, and Public Discourse: The Role of Transparency in Public Life, (w:)
Globalizing Right. The Oxford Amnesty Lectures, pod red. U. J. Gibneya, Oxford-New York 2003, s.
115 i n.).
Jak wskazuje Szymon Osowski: Dostp do informacji publicznej jest jednym z kluczowych praw,
jakie w demokracji przysuguj jednostkom. Dziki temu, e mamy prawo pyta m.in. o dziaalno
wadz publicznych oraz wydatkowanie publicznych funduszy, moemy ocenia i komentowa biece
decyzje rzdzcych, ktre przecie wpywaj na nasze ycie. Inaczej udzia mieszkacw w procesach
demokratycznych byby utrudniony, jeli nie iluzoryczny. Poinformowany mieszkaniec to rwnie
aktywny obywatel, ktry czsto jest inicjatorem zmian, a jeszcze czciej staje si partnerem wadzy w
rzdzeniu. Nie mona te pomin antykorupcyjnego charakteru prawa do informacji, ktre sprawia,
e w kadym momencie ludzie mog patrze na rce swoim reprezentantom. () W Polsce w wielu
3/11
przypadkach uprawnienie, o ktrym pisz, utosamia si z ustaw o dostpie do informacji
publicznej. Nic bardziej mylnego. Prawo dostpu do informacji publicznej wypywa z art. 10
europejskiej konwencji praw czowieka i Podstawowych Wolnoci, gwarantuje je rwnie art. 61
Konstytucji RP. (Szymon Osowski, Trudy operacji zwanej Jawno, Dziennik Gazeta Prawna z 22
listopada 2013 roku).
Zatem prawo kadego do uzyskania spornych informacji wynika wprost z Konstytucji RP, ktra w
art. 61 ust. 1 stanowi, e obywatel ma prawo do uzyskania informacji o dziaalnoci organw wadzy
publicznej oraz osb penicych funkcje publiczne. Prawo to obejmuje rwnie uzyskiwanie
informacji o dziaalnoci organw samorzdu gospodarczego i zawodowego, a take innych osb
oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonuj one zadania wadzy publicznej i
gospodaruj mieniem komunalnym lub majtkiem Skarbu Pastwa.
Wskaza trzeba dodatkowo, i przepisy ustawy o finansach publicznych przesdzaj w zasadzie o
jawnoci gospodarki finansowej w sferze publicznej - tak art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 5 lit.
a) W doktrynie przyjmuje si, e jawno finansw publicznych oznacza swobodny dostp obywatela
do informacji o dziaalnoci pastwa w wymiarze finansowym (W. Misig, A. Niedzielski, Jawno i
przejrzysto finansw publicznych w Polsce wietle standardw Midzynarodowego Funduszu
Walutowego, Raport Instytutu Bada nad Gospodark Rynkow 2001, Nr 29, s. 5; zob. C.
Kosikowski, Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 155), a take
szerzej jako sytuacj, w ktrej informacje dotyczce funkcjonowania caego sektora finansw
publicznych s publicznie dostpne i podlegaj publicznej ocenie () Rozumienie wic jawnoci w
kontekcie budetu rozszerzono na cay sektor finansw publicznych w odniesieniu do
gospodarowania rodkami publicznymi. Co wicej postulatywna zasada jawnoci uzyskaa status
normatywnej, a wic prawnie wicej. Aktualna FinPublU z 2009 r. recypuje w zasadzie (z
niewielkimi zmianami) rozwizania poprzednich ustaw o finansach publicznych. (Ustawa o finansach
publicznych. Komentarz red. prof. dr hab. Pawe Smole, Rok wydania: 2012, Wydawnictwo: C.H.
Beck, Wydanie: 1 poprawione komentarz do art. 33).
Jawno finansw publicznych ma szczeglny charakter na co zwraca uwag doktryna m. in. Cezary
Kosikowski, Prawne aspekty zasady jawnoci i przejrzystoci finansw publicznych (referat):
rodki publiczne w wikszoci pochodz od obywateli. Pastwo powinno wic ujawni, jaki jest
udzia obywateli w tworzeniu dochodw publicznych, a take i to, na finansowanie jakich wydatkw
dochody te s wystarczajce. Dla obywateli, a zwaszcza dla ich postawy w zakresie ponoszenia
ciarw publicznych, nie jest obojtnym to, w jaki sposb jest rozoony ciar danin publicznych
oraz w jaki sposb pastwo gospodaruje wpywami z tego tytuu. Obywatele chc take wiedzie, ile
kosztuje ich utrzymanie pastwa i jego aparatu oraz to, w jaki sposb s dzielone wydatki publiczne
dotyczce take celw (konsumpcja zbiorowa i indywidualna). Spoeczestwo pragnie rwnie
wiedzie, czy aparat wadzy publicznej potrafi planowa, organizowa, zarzdza i kontrolowa
gospodarowanie rodkami publicznymi. Jawno i przejrzysto finansw publicznych staje si
zatem narzdziem oceny systemu sprawowania wadzy publicznej. Ocena ta jest za potrzebna,
poniewa to spoeczestwo dokonuje bezporedniego lub poredniego wyboru wadzy publicznej.
Jawno i przejrzysto finansw publicznych ma take znaczenie wychowawcze. Wadzy publicznej
nakazuje postpowanie uczciwe i profesjonalne oraz zgodne z interesem spoecznym. Natomiast
spoeczestwu pozwala na zwikszenie zainteresowania yciem publicznym i uczestniczeniem w nim.
Uzasadnienie zarzutu I
Niniejszej decyzji zarzucam naruszenie art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 roku o
dostpie do informacji publicznej poprzez bdn wykadnie przepisw i przyjcie, e w niniejszej
sprawie nie wystpuje przesanka szczeglnej istotnoci dla interesu publicznego.
Dostpna bez przeszkd informacja o tym jak wydawane s nasze podatki w formie rejestru umw
ma znaczenie praktyczne. Bez przeszkd oznacza bez dodatkowych formalnoci po prostu
4/11
uzupeniana na bieco i widoczna dla wszystkich w Internecie. Co wicej udostpniana tak, aby
mona j byo atwo zestawi i porwna z innymi informacjami, zatem moliwa do odczytu
maszynowego np. w formie arkusza kalkulacyjnego
Wiedzc o tym, e kady wydatek jest jawny i moe zosta krytycznie oceniony decydent bardzo dba
o to, aby zapacona kwota zapewniaa dobr jako za dobr cen. To oczywista oszczdno i
ochrona przed nieprawidowociami.
Widzc jak pienidze s wydawane i co ile kosztuje, sami te si uczymy. Niektrzy porwnuj ceny
pomidzy gminami i tak zaczyna si wsplne mylenie o tym jak wyda pienidze najlepiej.
To take budowanie naszej przyszoci. Jeli teraz zadbamy o to, aby wydatki byy jawne, to wiksza
szansa e w przyszoci nie bdziemy narzekali na brak pracy spowodowany tym, e nie mamy
znajomoci. Jawno zwiksza bowiem rwno dostpu do pracy, moliwoci wykonywania zlece
czy usug.
Nasze dziaania stanowi take praktyczne wzmocnienie demokracji. Konstytucja RP, sformuowaa
zasad suwerennoci Narodu, ktra przewiduje, e Nard sprawuje wadz przez swoich
przedstawicieli lub bezporednio. Zazwyczaj mamy do czynienia z wybieraniem przedstawicieli. Ale
jak mamy to robi dobrze, jeli nie mamy sprawdzonych i wiarygodnych informacji o tym jak
dziaaj zwaszcza myl o tych, ktrzy podejmowali ju decyzj. To, jak kto wydaje nasze
pienidze stanowi podpowied czy warto na niego zagosowa. Dziaania na rzecz upubliczniania
rejestrw umw s podejmowane w caej Polsce: https://www.facebook.com/PublicznyRejestrUmow
.
Za zasadnoci publikacji rejestru umw lub udostpnienia informacji o umowach zawartych w
danym przedziale czasowym przemawia wiele przesanek, ktre przywoano take ju na wstpie,
lecz skupie si przede wszystkim na stanowiskach samych urzdnikw, ktrych rejestry s publicznie
dostpne. Rzecznik prasowy Wojewody Podkarpackiego w dniu 18 czerwca wskaza: Naley
zauway, e zgodnie z wyranym brzmieniem art. 7 Konstytucji RP, organy wadzy publicznej
dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Organy administracji publicznej mog dziaa tylko tam
i o tyle, o ile prawo je do tego upowania czy te zobowizuje. Niewtpliwie w wietle ustawy o
dostpie do informacji publicznej organy administracji publicznej powinny udostpnia informacje
dotyczce zawieranych umw, w szczeglnoci z uwagi na zasad jawnoci gospodarki rodkami
publicznymi wyraon w ustawie o finansach publicznych (art. 33 ust. 1 ustawy), a w przypadku
umw zawieranych w wyniku przeprowadzonych postpowa przetargowych take z uwagi na zasad
jawnoci postpowania o udzielenie zamwienia wynikajc z Prawa zamwie publicznych.(Karol
Mojkowski, Szymon Osowski, Wojewoda Podkarpacki: "niewtpliwie organy administracji
publicznej powinny udostpnia informacje dotyczce zawieranych umw, Pozarzdowe Centrum
Dostpu do Informacji Publicznej 2014, http://informacjapubliczna.org.pl/6,940,x.html). 5 czerwca
2014 r. Sekretarz Wojewdztwa Zachodniopomorskiego Przemysaw Wosek: Urzd Marszakowski
Wojewdztwa Zachodniopomorskiego konsekwentnie wdraa najwysze standardy tak w swojej
dziaalnoci, jak i organizacji pracy. Jednym z nich jest wymg jawnoci w funkcjonowaniu jednostek
samorzdu terytorialnego w rnych obszarach dziaania. Umowy cywilnoprawne niewtpliwie
nale do sfery informacji publicznej, naturalnym nastpstwem jest wic zapewnienie do nich
dostpu poprzez upublicznienie zasobu. / Centralny Rejestr Umw Wojewdztwa
Zachodniopomorskiego zosta udostpniony w grudniu 2013 r. Jego opublikowanie w Biuletynie
Informacji Publicznej jest potwierdzeniem transparentnej dziaalnoci Urzdu Marszakowskiego.
Zachodniopomorski Rejestr w peni realizuje zapisy Ustawy o prawie dostpu do informacji
publicznej, odpowiednio do kluczowego wyroku Sadu Najwyszego z 8 listopada 2012 r. (I
CSK190/12) rozstrzygajcego w sprawie ujawnienia imion i nazwisk osb zawierajcych umowy
cywilnoprawne z jednostk samorzdu terytorialnego w zwizku z prawem do prywatnoci. (pismo
znak GM-I.0620.462.2014.MM [w:] Karol Mojkowski, Kluczowy wyrok sdu najwyszego, czyli
5/11
jawne zachodniopomorskie, Pozarzdowe Centrum Dostpu do Informacji Publicznej 2014,
http://informacjapubliczna.org.pl/6,936,x.html )
Podobnie w literaturze przedmiotu zwraca si uwag na znaczenie publikacji rejestru umw. Tak
Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski: Warto wskaza, e w m.st. Warszawie w celu
zapewnienia transparentnoci zawieranych przez miasto i podlege mu jednostki umw utworzono w
Biuletynie Informacji Publicznej ich powszechnie dostpny rejestr pod adresem internetowym:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/umowy/. Praktyka tworzenia takich rejestrw
zasuguje w peni na aprobat, za perspektywicznie powinna sta si obowizkiem wprowadzonym
przez ustawodawc wprost do ustawy o finansach publicznych czy ustawy o dostpie do informacji
publicznej.(Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski, Glosa do wyroku SN z dnia 8 listopada
2012 r., Samorzd Terytorialny 2013/9/84-90, LEX 180869).
Podobnie Szymon Osowski: Przypominam, e ustawodawca przewidzia, i udostpnienie
informacji na stronach speniajcych standardy BIP pozwala po prostu odesa do internetu. Czci
problemw mona by unikn poprzez dobre prowadzenie strony internetowej zarwno co do treci,
jak i sposobu prezentowania informacji. Pozytywnym przykadem jest publikowanie na stronach
speniajcych standard BIP rejestru umw (skutek wyroku Sdu Najwyszego z 8 listopada 2012 r.,
sygn. akt I CSK 190/12).(Szymon Osowski, Trudy operacji zwanej Jawno, Dziennik Gazeta Prawna z 22
listopada 2013 roku).
Na aspekt doniosoci jawnoci funkcjonowania wadz publicznych zwraca uwag dr Grzegorz
Wierczyski podnoszc: J. Jaboska-Boca i M. Zieliski podkrelili te, e jawno wie si z
podmiotowym traktowaniem obywatela w jego relacji z pastwem oraz warunkuje udzia obywateli w
rzdzeniu. Powoali oni pogld K. Grzybowskiego, zgodnie z ktrym demokracja to rzdy ludu, a
suweren moe w rzeczywistoci rzdzi, jeeli jest poinformowany, wie, zna fakty, na ktrych moe
oprze swoj decyzj. (str. 27) () W pastwie demokratycznym jego obywatele s zbiorowym
suwerenem, co oznacza midzy innymi, e powinni mie zapewniony rzeczywisty wpyw na
sprawowan w tym pastwie wadz, a wadza ta ma obowizek szanowa ich prawa i wolnoci.
Moliwo wywierania wpywu na organy wadzy jest realna jedynie wtedy, gdy obywatele posiadaj
dostp do wiedzy na temat poczyna tych organw. Do tak ujmowanej zasady nawizuje zasada
suwerennoci i reprezentacji (wyraone w art. 61 Konstytucji), a take inne zasady gwarantujce
udzia obywateli w yciu publicznym, w tym prawo dostpu do informacji publicznej wyraone w art.
61 Konstytucji RP oraz odpowiadajca mu zasada jawnoci ycia publicznego. Bez prawa do
informacji publicznych obywatele peniliby swoj wadz w sposb jedynie iluzoryczny. Nie byliby te
w stanie kontrolowa wybranych przez nich reprezentantw. Jawno informacji publicznych, w tym
informacji o prawie, jest zatem jednym z elementw gwarantujcych urzeczywistnienie prawa do
uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi, ktre naley do powszechnie uznawanych obecnie
praw czowieka (prawa i wolnoci polityczne). Prawo to, nazwane te prawem do uczestnictwa w
rzdzeniu, jest formuowane midzy innymi w Powszechnej Deklaracji Praw Czowieka,
Midzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Europejskiej Karcie Samorzdu
Terytorialnego (Grzegorz Wierczyski, Urzdowe ogoszenie aktu normatywnego, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2008)
Dr hab. Dariusz Adamski tak si wypowiedzia odnonie celw przejrzystoci: Curtin wskazuje na to,
e bez skutecznych i otwartych procesw decyzyjnych odpowiedzialno polityczna, kontrola
polityczna i prawdziwa realizacja politycznych praw i obowizkw s wszystkie ograniczone lub
osabione. (str. 9) Trafnie zatem Lenaerts wskazuje na pojawienie si spoeczestwa obywatelskiego
i organizacji pozarzdowych bdcych nowym potnym mechanizmem kontroli zachowania rzdu
jako jedn z dwch podstawowych przyczyn zwikszania przejrzystoci procesw decyzyjnych
zarwno na szczeblu krajowym, jak i wsplnotowym. Z tego samego powodu bardziej ni
kiedykolwiek wczeniej aktualne staj si sowa jednego z najwikszych brytyjskich mylicieli
Jeremyego Benthama: oko spoeczestwa czyni ma stanu cnotliwym (Dariusz Adamski, Prawo
6/11
do informacji o dziaaniach wadz publicznych Unii Europejskiej, C.H.Beck, Warszawa 2011).
Ze wzgldu na wartoci przedstawione powyej kady wyjtek od zasad jawnoci, w tym jak
przyjmuje to organ sytuacja dania informacji przetworzonej powinien by uwanie rozpatrywany i
wtpliwoci powinny przemawia na rzecz dostpu. Wszystkie wyjtki od tej zasady powinny by
formuowane w sposb wyrany, a wtpliwoci winny przemawia na rzecz dostpu (wyrok NSA z
dnia 2 lipca 2000 r, sygn. akt. II SA 837/03). Ograniczenie wiedzy o tym jak organ administracji
zachowuje si w przypadku czynw okrelanych w przedmiotowych dokumentach zasuguje na
szczeglne napitnowanie. W takim przypadku to organ winien wykaza w kontekcie stanu
faktycznego, e po stronie wnioskujcej osoby nie istnieje szczeglny interes publiczny tak te
wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego z dnia 3 sierpnia 2010 r., sygn. akt I OSK 787/12:
Przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 powoanej ustawy nie moe by interpretowany w ten sposb, e dla
uzyskania informacji publicznej wycznie na wnioskodawcy spoczywa obowizek wykazania, e
dane informacje maj istotne znaczenie z punktu widzenia interesu publicznego, lecz adresat
wniosku powinien ustali, oceni i wykaza, e udzielenie zadanej informacji nie jest szczeglnie
istotne dla interesu publicznego. Dla dokonania takiej oceny znaczenie ma zatem nie tylko
intencja wnioskodawcy i wskazany przez niego cel, lecz take istota i charakter danej
informacji. W tym samym wyroku wskazane zostao, i w zasadzie zawsze powinien by
zapewniony dostp do informacji publicznej prostej (niewymagajcej przetworzenia), czego w tym
wypadku organ nie zapewnia. Podobnie orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Krakowie w
wyroku z dnia 10 maja 2012 r., sygn. akt II SAB/Kr 42/12 Na marginesie mona podnie, e
podmioty udzielajce informacji przetworzonej, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o dostpie do
informacji publicznej, przed udostpnieniem tej informacji musz ustali i rozway czy jej
udostpnienie w zakresie okrelonym we wniosku jest szczeglnie istotne dla interesu publicznego.
Ocena tej szczeglnej istotnoci dla interesu publicznego naley do podmiotu dysponujcego
informacj i to on musi wykaza brak istnienia tej przesanki w decyzji o odmowie udostpnienia
informacji publicznej.
W niniejszej sprawie Organ nie podj adnych samodzielnych ustale odnoszcych si do
istoty i charakteru danych informacji celem przesanek uzasadniajcych udzielenie
informacji, oprcz lakonicznego zwrotu W zwizku z powyszym uznano, e udostpnienie
informacji publicznej zgodnie z wnioskiem mogoby nastpi dopiero po wykazaniu przez
wnioskodawc szczeglnej istotnoci dla interesu publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.,
ktrego wnioskodawca nie wykaza.
Przesank "szczeglnej istotnoci dla interesu publicznego", okrelon w art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.,
naley uzna za wypenion w takiej sytuacji, w ktrej pozyskanie okrelonej informacji i jej
upublicznienie ley w interesie nie tylko wnioskodawcy, ale take innych obywateli.
Ustawodawca okreli w nim to czy udostpnienie okrelonej informacji przetworzonej moe mie
realne znaczenie dla funkcjonowania okrelonych struktur publicznych w okrelonej dziedzinie ycia
spoecznego, moe wpywa na popraw, usprawnienie wykonywania zada publicznych dla dobra
wsplnego danej spoecznoci (zob. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 18 marca 2014 roku - sygn. akt.
IV SA/Gl 110/14). Nie mona zatem, tak jak uczyni to organ utosamia interesu publicznego
wycznie z interesem pastwa czy gminy.
Uzasadnienie zarzutu II
Niniejszej decyzji zarzucam naruszenie art. 61 ust. 1 i 2 i art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzenia
2001 r. o dostpie do informacji publicznej poprzez bdne zastosowanie przepisw i wydanie
decyzji odmownej odnonie twierdzenia, i udostpnienie zwizane jest z informacj przetworzon,
W takim zakresie wskaza naley rwnie na podnoszone rozumienie informacji publicznej
przetworzonej podczas prac nad ustaw o dostpie do informacji publicznej: Pamitajmy, e przepis
art. 3 dotyczy sytuacji, w ktrej da si informacji nieistniejcej, czyli sporzdzenia informacji
7/11
poprzez zagregowanie. Jest oczywiste, e prawo do informacji obejmuje rwnie t wiedz, ktra nie
przybraa postaci przetworzonej (Biuletyn nr: 4714/III Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia
projektw ustaw dotyczcych prawa obywateli do uzyskiwania informacji o dziaalnoci organw
wadzy publicznej oraz osb penicych funkcje publiczne, a take dotyczcych jawnoci procedur
decyzyjnych i grup interesw).
Identycznie stanowisko zostao zaprezentowane w wyroku Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego
w Krakowie z dnia 20 marca 2012 r., sygn. akt II SAB/Kr 4/12: Z kolei pojcie informacji
przetworzonej nie jest wprawdzie zdefiniowane w ustawie o dostpie do informacji publicznej, ale w
orzecznictwie sdowym pojcie to jest w przewaajcym zakresie definiowane jako taka informacja
publiczna, ktra zostaa opracowana przez podmiot zobowizany przy uyciu dodatkowych si i
rodkw, na podstawie kryteriw przez niego wskazanych. Informacja przetworzona bdzie wic
informacj, ktra zostaa przygotowana specjalnie dla wnioskodawcy wedug podanych przez niego
kryteriw (np. w formie tabelki). Wykaz taki byby specjalnie stworzony na potrzeby wnioskodawcy
wedug jego dania (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 lipca 2010 r., II SA/Wa 1942/09).
Wojewdzki Sd Administracyjny w Krakowie w uzasadnieniu wyroku z dnia 30 stycznia 2009 r.,
sygn. akt II SA/Kr 1258/08 wskaza, e przetworzenie informacji, o jakim mowa w art. 3 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej polega na dokonaniu zmian w
jej treci, a nie na odjciu z jakiego dokumentu elementw niezwizanych z jego treci. W tej
sytuacji naley przyj, e np. tzw. anonimizacja decyzji, polegajca na wykreleniu z niej niektrych
elementw formalnych, dotyczcych danych osobowych stron bez naruszenia samego rozstrzygnicia
administracyjnego, nie jest przetworzeniem informacji. Skoro tak, decyzja w ten sposb
przygotowana do ujawnienia jest informacj publiczn nieprzetworzon, ktra powinna by
ujawniona bez adnych dodatkowych warunkw. Na tej podstawie mona wskaza, e informacj
przetworzon bdzie taka informacja, ktrej podmiot zobowizany do jej udzielenia nie dysponuje
tak gotow informacj na dzie zoenia wniosku, ale jej udostpnienie wymaga podjcia
dodatkowych czynnoci polegajcych na signiciu np. do dokumentacji rdowej. dana
informacja bdzie miaa charakter informacji przetworzonej, tj. takiej, ktra co do zasady wymaga
dokonania stosownych analiz, oblicze, zestawie statystycznych poczonych z zaangaowaniem w
ich pozyskanie okrelonych rodkw osobowych i finansowych. Musi wic istnie informacja
rdowa, podstawowa (prosta), ktrej wykorzystanie w postaci zestawienia, obliczenia, itd.
spowoduje powstanie informacji nowej ju niejako przetworzonej (tak te WSA w Warszawie w
wyroku z dnia 22 lutego 2006 r., II SA/Wa 1721/05). Nadto Sd w sprawie tej zwrci jeszcze uwag
na jedn zasadnicz rzecz majc zwizek z moim daniem W ocenie Sdu sporzdzenie kopii
okrelonych konkretnych dokumentw ma charakter informacji publicznej i nie powinno by
zaliczane do informacji przetworzonej z tego wzgldu, e ich sporzdzenie nie prowadzi do
powstania nowych informacji, skadajcych si z czstkowych informacji prostych.
Zwracam rwnie uwag na wyrok Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23
wrzenia 2009 r. sygn. akt II SA/Wa 978/09 Podstawow cech rnic informacj publiczn
przetworzon od informacji publicznej jest to, e informacji tej wprost organ nie posiada i dla jej
wytworzenia niezbdne jest przeprowadzenie pewnych dziaa na posiadanych przez dany podmiot
informacjach, w wyniku ktrych to dziaa powstanie nowo jakociowo informacja. Taka nowo
jakociowo informacja nie jest jedynie innym technicznie zestawieniem posiadanych informacji
- innym sposobem uszeregowania posiadanych dotd informacji, ale inn, jakociowo now
informacj, prowadzc zazwyczaj do okrelonej oceny danego zjawiska, czy okrelonej interpretacji,
znalezienia rnic albo podobiestw. Aby wytworzy informacj przetworzon niezbdne jest
poddanie posiadanych informacji analizie albo syntezie i wytworzenie w taki wanie sposb nowej
jakociowo informacji, ktra nie wynika z treci adnej jednostkowej informacji, ktre
podlegay procesowi przetwarzania, ale wynika z ich caociowego przetworzenia w okrelony
sposb - w uoglnieniu, wynika z sumy (zbioru) jednostkowych informacji podlegajcych
8/11
przetworzeniu. Zatem informacj przetworzon nie jest inne uszeregowanie posiadanych informacji,
ale nowa jako (tre) tkwica immanentnie w uzyskanej w wyniku przetworzenia nowej informacji
czy te w wyniku przetworzenia nowej informacji (wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 lutego 2006
r., sygn. akt II SA/Wa 1721/05).
Wedug przewaajcych pogldw orzecznictwa, nawet przeniesienie informacji na inny nonik,
pomijanie pewnych fragmentw, czy proste zsumowanie danych to zabiegi, ktre nie pozwalaj
mwi o przetworzeniu, a co najwyej o przeksztaceniu informacji w inn form i nie stanowi
informacji przetworzonej. Przetworzenie informacji, o jakim mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 omawianej
ustawy, polega na dokonaniu zmian w jej treci, a nie na odjciu z jakiego dokumentu elementw
niezwizanych z jego treci. (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 stycznia 2009 r., sygn. akt II
SA/Kr 1258/08).
Podobnie w wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie sygn. akt. II
SA/Go 305/14: Odnoszc si do istoty sporu - czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z
informacj prost czy z informacj przetworzon, susznym bdzie przywoanie stanowiska
wyraonego w wyroku Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2013
r. sygn,. akt II SA/Wa 1455/13 w uzasadnieniu ktrego Sd ten stwierdzi - a skad orzekajcy w
niniejszej sprawie pogld ten w caoci podziela - e "informacja prosta nie zmienia si w informacj
przetworzon przez sam proces anonimizacji, bo czynno ta polega jedynie na jej przeksztaceniu, a
nie przetworzeniu". / Rwnie wtedy, gdy organ posiada w swoich zbiorach dane objte wnioskiem to
wykonanie prostych czynnoci technicznych, polegajcych na zliczeniu czy zestawieniu nie moe by
uznane za informacj przetworzon. W przedmiotowej sprawie, jak wynika z akt administracyjnych
czynno zaanonimizowania i zestawienia dotyczyaby 104 spraw o symbolu 056 i 056s, co dla
administracji Sdu nie powinno stanowi nadmiernego wysiku technicznego, organizacyjnego, ani
intelektualnego.
Naley take zwrci uwag, e w orzecznictwie co do zasady wyczono moliwo uznania, e
operacje na danych zgromadzonych w systemach komputerowych prowadz do przetworzenia
informacji. Przykadowo wyrok Sdu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 listopada 2013 r. sygn.
akt I ACa 493/13: Nie ma znaczenia, e udzielenie informacji wymaga podjcia czynnoci
zwizanych z obsug systemu komputerowego, ktre s czynnociami czysto technicznymi i zawsze
s podejmowane w celu realizacji wnioskw o udostpnienie informacji publicznej. Brak jest
podstaw, aby twierdzi, e sporzdzone w ten sposb zestawienie tworzy informacj przetworzon.
Podobnie wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 padziernika 2012 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Kr
140/12: Wnioskodawca da dostpu do informacji archiwalnych. Wymagao to zatem jedynie
posuenia si posiadanym systemem informatycznym Generalnego Rejestru Umw i Zlece,
ewentualnie sprawdzenia ksigowoci pod ktem wystawionych dowodw ksigowych za wykonane
usugi, a nastpnie dokonania prostego zsumowania wartoci zamwie. Sd podziela zatem zarzut
strony skarcej, i wyszukanie prostej informacji w elektronicznych bazach danych w zakresie
wystpowania tam konkretnych podmiotw oraz ustalenie wartoci zamwie na podstawie
posiadanych dokumentw, nie stanowi informacji przetworzonej. Podobnie wyrok NSA z dnia 06
padziernika 2011 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1199/11: Fundusz w zasobach elektronicznych
posiada zatem wszystkie wskazane we wniosku informacje. Operacje dotyczce ich uzyskania trudno
uzna za tak czasochonne i pracochonne aby mona byo przyj, e sporzdzone w ten sposb
zestawienie tworzy informacj przetworzon. Jest to wycznie informacja prosta nawet jeli liczba
skadajcych si na ni elementw jest znaczna. Wykadnia tego pojcia powinna odbywa si
wedug kryterium uwzgldniajcego aktualny, przecitny poziom techniczny i organizacyjny obsugi
udostpniania informacji publicznej. Podobnie wyrok WSA w Gliwicach z dnia 18 marca 2014 roku
- sygn. akt. IV SA/Gl 110/14: Z tych te przyczyn trudno uzna za czasochonne i trudne
organizacyjno technicznie, a nadto wymagajce intelektualnego wkadu i angaujce wielu
urzdnikw wybranie okrelonej iloci danych z materiau rdowego bdcego w posiadaniu
9/11
gminy, ktry w dodatku jest najprawdopodobniej w wersji elektronicznej.
Na gruncie niniejszej sprawy naley szczeglnie wskaza na wyrok Europejskiego Trybunau Praw
Czowieka z 28 listopada 2013 r. w sprawie nr 39534/07, sterreichische Vereinigung zur Erhaltung,
Strkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes
przeciwko Austrii W niniejszej sprawie skarcy zada kopii wszystkich decyzji wydanych przez
Komisj od 1 stycznia 2000 do poowy 2005 roku. Twierdzi, e w istocie pastwo ma obowizek albo
do publikowania wszystkich decyzji Komisji w elektroniczny bazy danych lub dostarczenia
zanonimizowanych papierowych kopii na danie. [] W konsekwencji, wielkie trudnoci powoane
przez Komisj jako powd odmowy dostarczenia wnioskodawcy kopii licznych orzecze wydanych
przez dugi okres s wynikiem wasnego wyboru o niepublikowaniu adnych z tych decyzji. []
Podsumowujc, naley stwierdzi, e powody powoane przez wadze krajowe w odmawiajc
wykonania wniosku dostpu do decyzji Komisji cho istotne byy nie wystarczajce. []
Doszo wic do naruszenia artykuu 10 Konwencji.
Orzeczenie Europejskiego Trybunau Praw Czowieka zapado 28 listopada 2013 i ma istotny wpyw
na orzecznictwo sdw administracyjnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach dotyczcych
informacji przetworzonej w szczeglnoci w zwizku z nakadem w przygotowanie informacji na tle
zaniechania regularnej publikacji danych w BIP. Mona wskaza, e wszystkie przywoane przez
Organ w uzasadnieniu zaskaronej decyzji judykaty
1
nie uwzgldniaj tej okolicznoci, a Sdy
stojc na stray praw czowieka zobowizane s uwzgldnia pogld przyjmowany przez
Europejski Trybuna Praw Czowieka celem ich ochrony.
Utrwalony jest pogld wskazujcy, e takie czynnoci organu, jak selekcja dokumentw, ich analiza
pod wzgldem treci s zwykymi czynnociami, ktre nie maj wpywu i nie daj podstaw do
zakwalifikowania danych dokumentw, jako informacji przetworzonej. W wyniku stosowania
takich czynnoci organu nie powstaje bowiem adna nowa informacja. O przetworzeniu informacji
nie stanowi te siganie do materiaw archiwalnych czy te rdowych. Take czasochonno
oraz trudnoci organizacyjno-techniczne jakie wi si z przygotowaniem informacji
publicznej, nie mog zwalnia zobowizanego podmiotu z tego obowizku, a tym samym
kwestie te nie mog ogranicza prawa do uzyskania informacji publicznej przewidzianego w
art. 3 u.d.i.p.2.
Podsumowujc, jako e organ dysponuje dokadn, gotow informacj w zakresie okrelonym w
wniosku, a ich udostpnienie nie wymaga wytworzenia w sposb wskazany wyej, a co najwyej
przeksztacenia do formy wskazanej w wniosku decyzja w istotny sposb narusza prawo, gdy
przedmiotowe informacje nie maj charakteru informacji przetworzonej.
Uzasadnienie zarzutu III
Niniejszej decyzji zarzucam naruszenie art. 7 i 11 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postpowania administracyjnego poprzez niewyjanienie w toku postpowania wszystkich
okolicznoci majcych istotne znaczenie dla sprawy i nie wykazanie w treci decyzji jakimi zasobami

1
To jest: wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 29 padziernika 2012 roku w sprawie sygn. akt. II SA/Bd 745/12, wyrok NSA
z dnia 09 padziernika 2012 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1737/12, wyrok NSA z dnia 09 sierpnia 2011 roku w
sprawie sygn. akt. I OSK 792/11
2
zob. wyrok WSA w Poznaniu z dn. 12 grudnia 2013 roku w sprawie sygn. akt. IV SAB/Po 99/13; IV SAB/Po 60/13 -
wyrok WSA w Poznaniu z 26 wrzenia 2013; IV SAB/Po 73/13 - wyrok WSA w Poznaniu z 26 wrzenia 2013; VIII
SA/Wa 179/13 - wyrok WSA w Warszawie z 12 czerwiec 2013; IV SAB/Po 33/13 - wyrok WSA w Poznaniu z 6 czerwiec
2013; II SA/Sz 372/13 - wyrok WSA w Szczecinie z 29 maj 2013; IV SAB/Po 27/13 - wyrok WSA w Poznaniu z 23 maj
2013; II SAB/Po 17/13 - wyrok WSA w Poznaniu z 12 kwiecie 2013; IV SAB/Po 95/12 - wyrok WSA w Poznaniu z 7
marzec 2013; IV SAB/Po 101/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 21 luty 2013; IV SAB/Po 102/12 - wyrok WSA w
Poznaniu z 21 luty 2013; IV SAB/Po 93/12 - wyrok WSA w Poznaniu z 31 stycze 2013; IV SAB/Po 88/12 - wyrok
WSA w Poznaniu z 31 stycze 2013 - wskazano tutaj tylko tylko czci orzecznictwa wycznie z roku 2013
prezentujcego ten pogld
10/11
informacji dysponuje organ majcymi posuy do przygotowania informacji,
Przedmiotem wniosku bya dokumentacja finansowa, ktra zgodnie z art. 1 ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 173 ze zm.) stanowi
narodowy zasb archiwalny. Na podstawie art. 6a ust. 2b tej ustawy uchwalono rozporzdzenie
Prezesa Rady Ministrw w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazw akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziaania archiww zakadowych (Dz.U. 2011 Nr 14,
poz. 67 ze zm.), w ktrym ustalono m.in. dla gminy miejskiej (w tym strony przeciwnej) instrukcj
kancelaryjn okrelajc szczegowe zasady i tryb wykonywania czynnoci kancelaryjnych oraz
sposb klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazw
akt. Pod symbolem akt 215 s rejestrowane umowy cywilnoprawne, bdce przedmiotem niniejszego
wniosku. Strona przeciwna przyja system EZD, ktry stosownie do par. 21 umoliwia tworzenie
spisu spraw dla dowolnie wybranych okresw chronologicznych i dowolnie wybranej klasy z
wykazu akt, niezalenie od tego, jakiego rzdu jest to klasa. Rozporzdzenie okrela otwarty katalog
informacji, ktre podlegaj gromadzeniu, a pniej eksportowi. Decyzja wbrew obowizkowi nie
wyjania w jakim zakresie zasb zgromadzony w tym systemie odpowiada przedmiotowi wniosku,
lecz nawet bez tego nie moe budzi wtpliwoci e co najmniej dane w zakresie numeru umowy
(znak sprawy), daty zawarcia umowy (zakoczenia sprawy), przedmiotu umowy (opis sprawy) i
strony umowy (wywoana przez) s w nim gromadzone. Zupenie powszechn praktyk jest
gromadzenie przez organy gminy wielu innych danych w systemie EZD w zalenoci od symbolu
spraw. Organ nie zawar adnych informacji w tym zakresie pomimo tego, e jest to istotna
okoliczno dla sprawy.
Pozwala to take odstpi od rzekomo zoonych procesw wyszukiwania konkretnych umw,
badania ich na okoliczno charakteru umowy cywilnoprawnej, poniewa zostao to ju raz
przeprowadzone. Stosowne informacje o charakterze umowy zawarte s take w metryce sprawy w
aktach sprawy, w ktrej rdowa umowa jest przechowywana. Zatem istnieje odpowiednia
informacjagotowa, a konieczne jest co najwyej przeniesienie jej informacji na inny nonik,
pominicie pewnych fragmentw i uszeregowanie, co stanowi zwyk czynno techniczn i zawsze
dokonywan celem rozpatrzenia wniosku o udostpnienie informacji publicznej nie dajc podstaw
do uznania danej informacji za posiadajc charakter przetworzony.
W myl art. 13 ust. 1 ustawa o rachunkowoci z dnia 29 wrzenia 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.), ksigi
rachunkowe tworzy m. in. dziennik (art. 14) w ktrym zapisuje si w porzdku chronologicznym zdarzenia, jakie
nastpiy w danym okresie sprawozdawczym. Dziennik powinien zawiera co najmniej nastpujce dane: numer
kolejny zapisu (ksigowania), numer konta syntetycznego (z rozszerzeniem) Wn i numer konta syntetycznego (z
rozszerzeniem) Ma, klasyfikacj budetow (dzia, rozdzia, paragraf), dat ksigowania i dat dokumentu, rodzaj
dokumentu, numer dokumentu, kwot, opis dokumentu
3
. Tak wic dziennik zawiera co najmniej cz informacji
pozostajcych w zainteresowaniu wnioskodawcy. Przedmiotowa decyzja nie zawiera adnych informacji w tym
zakresie, pomimo tego, e jest to istotna okoliczno dla sprawy.
Organ bez wtpienia posiada wasny system finansowo-ksigowy, choby dla nadawania kolejnych numerw
dla zawieranych umw. Organ nie wskaza adnych informacji w tym przedmiocie w treci skaronej decyzji.
Organ nie wymieni adnej bazy danych komputerowej gromadzcej informacje o zawieranych
umowach, chocia ich prowadzenie w wielu przypadkach wynika wprost z przepisw prawa.
Zatem organ nie podj wic w tym zakresie wszelkich krokw do wyjanienia sprawy, nie zebra i
nie rozpatrzy w wyczerpujcy sposb caego materiau dowodowego, naruszajc tym samym art. 7 i
art. 77 K.p.a. co jest o tyle istotne, i w orzecznictwie - co do zasady wyczono moliwo uznania
i operacje przeprowadzone w systemach komputerowych, nawet jeeli ilo danych informacji
jest znaczna prowadzi do zakwalifikowania danej informacji do informacji przetworzonej.

3
Anna Adamczyk, Numerowanie zapisw w dzienniku ksig rachunkowych, Dziennik Gazeta Prawna z 19 wrzenia 2009
roku
11/11
Organ jedynie bardzo oglnikowo (miejscami niezgodnie z stanem faktycznym np. w zakresie
badania rodzaju dokumentu), wrcz szablonowo uzasadni dlaczego uwaa dane przez skarc
informacje publiczne za informacje przetworzone. Przede wszystkim za organ nie wyjani w
wyczerpujcy sposb jaka szczegowo jest to ilo informacji (umw) i nakad pracy, a jak
wskazano powyej jest to istotna okoliczno dla sprawy. Trudno uzna powtarzane tysice za
obiektywn i wiarygodn informacje. Argumentacja organu co do uzasadnienia, e zebranie
okrelonych dokumentw, nie moe wic zosta uznana za wystarczajc. Jest to tym bardziej
uzasadnione, e jak podkrela si w orzecznictwie, czasochonno oraz trudnoci organizacyjno-
techniczne lub biurowe, jakie wi si z przygotowaniem informacji publicznej, nie mog zwalnia
obowizanych podmiotw z tego obowizku
4
bowiem s to zwyke czynnoci techniczne zwizane z
rozpatrywaniem danego wniosku.
Decyzja administracyjna powinna zawiera informacje o tym jakimi materiaami rdowymi organ
dysponuje, ktre wymagaj podjcia stosownych dziaa, by wytworzy informacj dan,
kwalifikowan jako informacj przetworzon, nadto jaka szczegowo jest to ilo operacji i nakad
pracy
5
. Decyzja ta musi wyjania przyczyny odmowy, nie pozostawiajc wtpliwoci co do
prawidowoci i zasadnoci rozstrzygnicia, a analiza wniosku powinna si sprowadza si do takiej
analizy, ktra, majc na uwadze art. 7 k.p.a., pozwoliaby na dokadne wyjanienie stanu sprawy,
zwaszcza przetworzenia
6
.
Organ nie podj wic w tym zakresie wszelkich krokw do wyjanienia sprawy, nie zebra i nie
rozpatrzy w wyczerpujcy sposb caego materiau dowodowego, naruszajc tym samym art. 7 i art.
77 K.p.a. Takie stwierdzenia organu uzna te naley za dowolne, a jako takie naruszajce art. 80
K.p.a. Dlatego te, uzasadnienia decyzji organu rwnie w tym zakresie nie speniaj wymogw
wskazanych w art. 11 i art. 107 3 K.p.a.
Jednoczenie podkrelenia wymaga fakt, e przywoane przez Organ w zaskaronej decyzji wyroki
nie znajduj zastosowania w niniejszej sprawie, bowiem dotycz zupenie odmiennego stanu
faktycznego lub prowadz do zupenie przeciwnych wnioskw.
Przykadowo przywoany przez Organ w kontekcie wyjanienia pojcia informacji przetworzonej
wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 29 padziernika 2012 roku w sprawie sygn. akt. II SA/Bd 745/12
w istocie odnosi si do przetworzenia polegajcego na przygotowanie informacji nowej, poprzez
czynnoci tj. przeprowadzenie gruntownych analiz dokumentw znajdujcych si w posiadaniu
zobowizanego podmiotu, jak rwnie takich, ktre sprowadzaj si do sporzdzenia rnego
rodzaju porwna, ostatecznych wylicze, odniesie do innych okresw, ktre nie s wynikiem
wynikajcych z przepisw prawa dziaa sprawozdawczych, a w przedmiocie sprawy mamy do
czynienia z technicznym zestawieniem posiadanych informacji, poniewa dysponowanie np. dan
treci umw jest obowizkiem wynikajcym z przepisw prawa.
Natomiast wyrok WSA w Gliwicach z dnia 18 marca 2014 roku - sygn. akt. IV SA/Gl 110/14, w
ktrej Sd uzna racj stronie skarcej (wnioskodawcy) prowadzi do wnioskw zupenie
przeciwnych ni przyj Organ w toku postpowania.
W tym stanie rzeczy odwoanie jest konieczne i uzasadnione.

4
por. wyrok WSA w Opolu z 13 stycznia 2005 r., II SAB/Op 14/04, publ. /w:/ I. Kamiska, M. Rozbicka-Ostrowska,
Dostp do informacji publicznej. Orzecznictwo sdw administracyjnych, LexisNexis 2007, s. 44
5
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie sygn. akt. II SA/Wa 329/13
6
Wyrok NSA z dnia 09 stycznia 2013 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 2407/12, Wyrok WSA w Warszawie z dnia 05
lutego 2014 roku w sprawie sygn. akt. VIII SA/Wa 905/13, Wyrok WSA w Warszawie z dnia 05 lutego 2014 roku w
sprawie sygn. akt. VIII SA/Wa 906/13, Wyrok WSA w Warszawie z dnia 05 lutego 2014 roku w sprawie sygn. akt. VIII
SA/Wa 923/13, Wyrok WSA w Warszawie z dnia 05 lutego 2014 roku w sprawie sygn. akt. VIII SA/Wa 902/13