You are on page 1of 13

S GIO DC O TO QUNG NGI KIM TRA NH K

TRNG THPT TRN QUANG DIU M!N" H#A $% N&NG CAO


N'M H(C" %)$$* %)$%
H tn hc sinh:...........................................Lp:12A....
Phiu tr li : S th t cu tr li di !" n# $i s th t cu tr%c n#hi&' tr(n# !). *i $i '+i cu tr%c
n#hi&', hc sinh chn $- t. /0n '1t . tr2n t3n# n# $i ph3n# 4n tr li !5n#.
)$+ { | } ~ $)+ { | } ~ $,+ { | } ~ %-+ { | } ~
)%+ { | } ~ $$+ { | } ~ %)+ { | } ~ %,+ { | } ~
).+ { | } ~ $%+ { | } ~ %$+ { | } ~ .)+ { | } ~
)/+ { | } ~ $.+ { | } ~ %%+ { | } ~
)0+ { | } ~ $/+ { | } ~ %.+ { | } ~
)1+ { | } ~ $0+ { | } ~ %/+ { | } ~
)2+ { | } ~ $1+ { | } ~ %0+ { | } ~
)-+ { | } ~ $2+ { | } ~ %1+ { | } ~
),+ { | } ~ $-+ { | } ~ %2+ { | } ~
N34 5678 9:" $./
)$+ S%p 6p th7( ;<4:6 =>78 5?7 !1 n#t c89 c4c #lu6it:
A+ '9nt(:3 ; #luc(:3 ; s9cc9r(:3 ; <ruct(:3 @+ =luc(:3 ; '9nt(:3 ; s9cc9r(:3 ; <ruct(:3
C+ S9cc9r(:3 ; #luc(:3 ; '9nt(:3 ; <ruct(:3 D+ =luc(:3 ; s9cc9r(:3 ; '9nt(:3 ; <tuct(:3
)%+ >hi !un n?n# @,@A #9' chBt CD( E Frist79rinG c? ch9 2HI tJp chBt $i dd K9LH t9 thu !Mc C9(
nhiu /# #li67r(l.Nit hi&u suBt phn !Jt OA I.P
A+ .H,QA@2 /# @+ H,QRA@ /# C+ .H,Q12O /# D+ H,2@QA /#
).+ Ph4t CiSu n-( s9u !" A<B78 9C78P
A+ T7t"l #lic(:it c? thS chu"Sn tU dJn# 'Jch $2n# s9n# dJn# 'Jch hV.
@+ L6i h(4 #luc(:3 CWn# A#KL
Q
tr(n# dd KH
Q
thu !Mc 9'(ni #luc(n9t.
C+ Xruct(:3 c2n tYn tJi V dJn# Z[, $2n# A cJnh V trJn# th4i tinh thS.
D+ >h\ #luc(:3 $- <ruct(:3 CWn# H
2
!)u thu !Mc s(Cit(l.
)/+F0nh chBt c89 67nlul(:3 l-: chBt r%n E1G, '-u tr%n# E2G, t9n tr(n# c4c dun# '.i h]u c3 EQG, c? cBu
tr5c 'Jch th^n# E@G, /hi thu_ phn tJ( th-nh #luc(:3 EAG, th9' #i9 phn n# 7st7 h(4 CVi 96it ERG,
d` d-n# !i)u ch tU dau 'b EcG. Kh]n# t0nh chBt ng l- :
A+ E1G, EQG, EAG. @+ E1G, E2G, EQG, E@G, EAG, ERG. C+ E2G, E@G, ERG, EcG. D+ E1G, E2G, E@G, EAG, ERG.
)0+ F0nh chBt !dc trn# c89 s9cc9r(:3 l-:
E1G. ehBt r%n, /t tinh '-u tr%n#f E2G. p(lis9cc9ritf
EQG. >hi th8" phn tJ( th-nh #luc(:3 $- <ruct:3f E@G. th9' #i9 phn n# tr4n# #3n#.
Kh]n# t0nh chBt trn t0nh chBt n-( l- ng?
A+ Qf@ @+ 1f2fQ C+ 1fQ D+ 1fQf@
)1+ g, h l- hMp chBt h]u c3, !Yn# phn c89 nh9u c? c.n# thc phn t\ e
2
H
@
L
2
. g t4c din# !Mc $i
K9 $- dun# djch K9LH. h chk t4c din# !Mc $i K9LH, /h.n# t4c din# $i K9. e.n# thc cBu
tJ( c89 g, h lan lMt l-:
A+ eH
Q
eLLH $- HeLLeH
Q
. @+ HL[eH
2
eHL $- HeLLeH
Q
.
C+ eH
Q
eLLH $- HL[eH
2
eHL. D+ HeLLeH
Q
$- eH
Q
eLLH.
)2+ Fln# s lin /t $- s $2n# tr(n# phn t\ 7st7 E/h.n# ch9 nh?' chc n-( /h4cG tJ( CVi
#li67r(l $- 96it C7n:(ic l-:
A+ 1@ @+ 1R C+ Q D+ 1A
)-+ *S trun# h29 1A #9' '1t chBt CD( c? chk s 96it l- c can dmn# dun# djch ch9 9 #9' K9LH. =09
trj c89 9 l-:
A+ H,1AH @+ H,HcA C+ H,2OH D+ H,2HH
),+ nst7 ph7n"l 967t9t eH
Q
eLLe
R
H
A
!Mc !i)u ch CWn# phn n# n-( s9u !"P
A+ eH
Q
LH o Ee
R
H
A
eLG
2
L E6t, t
H
G. @+ eH
Q
LH o e
R
H
A
eLLH E6t, t
H
G.
C+ eH
Q
eLLH o e
R
H
A
LH E6t, t
H
G. D+ DeH
Q
eLG
2
L o e
R
H
A
LH E6t, t
H
G.
$)+ >hi lMn# (l7in can !S sn 6uBt A tBn st79rin l- C9( nhiu /#P
A+ @pR,RQ /# @+ @pRR,2p2 /# C+ @p,RR /# D+ @pRHH /#
$$+ Tmi th3' h(9 nh-i l- 'mi th3' c89 7st7 c? tn #i n-( s9u !"P
A+ i(9'"l 967t9t @+ Ph7n"l 967t9t C+ N7n:"l '7t9 cr"l9t D+ N7n:"l 967t9t
$%+ q !dc !iS' c89 7st7 l- c? 'mi th3' d` chju nh 'mi ru ch0n. Fh0 di E...1...G c? 'mi t4(, E...2...G c?
'mi chui ch0n, E...Q...G c? 'mi d9 ch0nq.Frst t !i)n lan lMt c.n# thc c4c 7 st7 $-( ch+ trn#
tr(n# !(Jn $tn Cn trn !S ch( !5n# u n#hv9 h?9 hc l-:
A+ eH
Q
eH
2
eLLeH
2
EeH
2
G
Q
eH
Q f
HeLLeH
2
eH
Q
f eH
Q
eLLeH
2
eH
2
eHEeH
Q
G
2
@+ HeLLeH
2
eH
Q
f eH
Q
eLLeH
2
eH
2
eHEeH
Q
G
2
f eH
Q
eH
2
eLLeH
2
EeH
2
G
Q
eH
Q
C+ eH
Q
eLLeH
2
eH
2
eHEeH
Q
G
2
f HeLLeH
2
eH
Q
f eH
Q
eH
2
eLLeH
2
EeH
2
G
Q
eH
Q
D+ eH
Q
eLLeH
2
eH
2
eHEeH
Q
G
2
f eH
Q
eH
2
eLLeH
2
EeH
2
G
Q
eH
Q
f HeLLeH
2
eH
Q
$.+ eh( Q #9' 96it 67tic phn n# $i 2,A#9' 9nc(l 7t"lic EH
2
SL
@
!dc, nhi&t !1G thw thu !Mc Q,Q #9'
7st7. Hi&u suBt phn n# 7st7 h(4 l- :
A+ OHI @+ cc.2cI C+ cH.2I D+ cAI
$/+ FU '1t l(Ji 'mn c9 ch9 RHI 67nlul(:3 !Mc dmn# l-' n#u"n li&u sn 6uBt rMu 7t"lic. Ku
dmn# '1t tBn 'mn c9 trn c? thS !i)u ch !Mc C9( nhiu l0t rMu cH
H
P Nit hi&u suBt c89 ru4
trwnh l- cHI, /hi lMn# rin# c89 rMu 7t"lic n#u"n chBt l- H,O #9'x'l.
A+ T1t /t ru /h4c. @+ AQQ,2@ l0t C+ @2A,p2 l0t D+ R@A, cc l0t
$0+ >hi lMn# c89 tinh C1t can dmn# tr(n# ru4 trwnh ln '7n !S tJ( th-nh 2 l0t 9nc(l 7t"lic Ac,A
(
l-
ECit hi&u suBt c89 c ru4 trwnh l- c2I $- /hi lMn# rin# c89 9nc(l 7t"lic n#u"n chBt l- H,O
#x'lG Ech( ey12, Hy1, Ly1RG
A+ 2,2A /# @+ 2,AH /#. C+ Q,HH /#. D+ 2,cH /#.
$1+ >hi !un n?n# lipit $i dun# djch /i)' q...q
A+ Lu.n thu !Mc #li67r(l, phn n# 6" r9 thusn n#hjch
@+ Lu.n thu !Mc #li67r(l, phn n# 6" r9 nh9nh h3n $- '1t chi)u.
C+ Lu.n thu !Mc 'ui c89 9 6it CD( $- phn n# 6" r9 thusn n#hjch
D+ Lu.n thu !Mc 6- ph2n#, phn n# 6" r9 chs' h3n
$2+ ehBt #idt r\9 tln# hMp c? u !iS':
A+ z` sn 6uBt. @+ e? /h ntn# h29 t9n tt tr(n# nc.
C+ {| ti)n h3n 6- ph2n#. D+ e? thS dmn# !S #idt r\9 c tr(n# nc cn#.
$-+ z}" #Y' c4c dun# djch !)u t4c din# $i euELHG
2
l-:
A+ #luc(:3, #li67r(l, '9nt(:3, 9nc(l 7t"lic @+ =luc(:3, #li67r(l, '9nt(:3, 96it 967tic.
C+ #luc(:3, #li67r(l, 9nd7hit <('ic, /9li 967t9t. D+ #luc(:3, #li67r(l, '9nt(:3, /9li 967t9t
$,+ g7nlul(:3 trinitr9t l- chBt d` ch4" $- nl 'Jnh, !Mc !i)u ch tU 67nlul(:3 $- 96it nitric. FhS t0ch
96it nitric pp,RcI c? d y 1,A2#x'l can !S sn 6uBt Ap,@ /# 67nlul(:3 trinitr9t nu hi&u suBt !Jt
pHI l-
A+ 2R,A2 l0t @+ 11,2 l0t C+ 2c,c2 l0t D+ Q2,A2 l0t
%)+ F0nh chBt c89 tinh C1t l-: p(lis9cc9rit E1G, /h.n# t9n tr(n# nc E2G, c? $j n#t EQG, thu_ phn tJ(
th-nh #luc(:3 E@G, thu_ phn tJ( th-nh <ruct(:3 EAG, l-' ch( i(d chu"Sn th-nh '-u 69nh ERG, dmn#
l-' n#u"n li&u !S !i)u ch !76trin EcG. Kh]n# t0nh chBt EF4 l- :
A+ E2G, EAG, EcG. @+ E2G, EAG, ERG, EcG. C+ E2G, EQG, E@G, ERG. D+ EQG, EAG
%$+Fh8" phn @,Q #9' 7st7 g !3n chc , 'Jch hV E c? 65c t4c 9 6itG !n /hi phn n# h(-n t(-n thu
!Mc 2 chBt h]u c3 h $- ~. ch( h $- ~ phn n# $i dun# djch A#KL
Q
x KH
Q
d thu !Mc 21,R
#9' A#. eFeF c89 g l-:
A+ eH
Q
eLLeH y eH
2
@+ HeLLeHEeH
Q
G y eH
2

C+ H

eLL eH y eHeH
Q
D+ HeLLeH
2
eH y eH
2

%%+ *S sn 6uBt Ap,@ /# 67lunl(:3 trinitr9t Ehi&u suBt OHIG CWn# phn n# #i]9 dun# djch HKL
Q
RAI
$i 67nlul(:3 thw /hi lMn# dun# djch HKL
Q
can dmn# l- :
A+ 2Q,QQQ@ /#. @+ c2,Rp2Q /# C+ 21,Q@AH /#. D+ RQ,2Q@H /#.
%.+ Fr(n# ph4t CiSu s9u ph4t CiSu n-( s9iP
E1G dau thc $st chk ch9 7st7 /h.n# n(
E2G 6- ph2n# E!i)u ch tU chBt CD( $- K9LHG V thS r%n c2n 6- ph2n# E!i)u ch tU 96it CD( $i
>LHG V thS lbn#.
EQG dau thc $st $- dau C.i tr3n Edmn# ch( !1n# c3G c? cmn# chc h?9 hc
E@G dau thc $st tt ch( sc /hb7 h3n ' !1n# $st.
A+ eu E2G $- EQG @+ eu E1G $- E@G C+ eu E1G $- EQG D+ eu E2G $- E@G
%/+ Finh C1t, 67nlul(:3, s9cc9r(:3, '9nt(:3 !)u c? /h ntn# th9' #i9 phn n#:
A+ H(- t9n euELHG2. @+ Fh8" phn C+ Frmn# n#n#. D+ Fr4n# #3n#.
%0+ =luc(:3 A<B78 c? !Mc t0nh chBt n-( di !"P
A+ Fh9' #i9 phn n# th8" phn @+ F0nh chBt p(li 9nc(l
C+ Ln '7n tJ( rMu 7t"lic D+ F0nh chBt c89 nh?' 9n!7hit
%1+ *un 1H 'l dun# djch #luc(:3 $i '1t lMn# d A#KL
Q
xKH
Q
thu !Mc lMn# A# !5n# CWn# lMn#
A# sinh r9 /hi ch( R,@# eu t4c din# ht $i dun# djch A#KL
Q
.KYn# !1 '(l c89 dun# djch
#luc(:3 l-:
A+ 1T @+ 1HT C+ AT D+ 2T
%2+ Ph4t CiSu n-( s9u !" A<B78 9C78P
A+ Finh C1t l- h+n hMp c89 9'il(:3 $- 9'il(p7ctin c? 'Jch /h.n# phn nh4nh.
@+ Finh C1t c? phn n# '-u $i i(t $w c? cBu tr5c $2n# 6(%n.
C+ Fh8" phn tinh C1t E65c t4c 96itG !n cmn# chk thu !Mc #luc(:3.
D+ Finh C1t /h.n# th9' #i9 phn n# tr4n# CJc $w tr(n# phn t\ hau nh /h.n# c? nh?' LH
h7'i967t9l t d(.
%-+ eh( c4c dun# djch s9u: s9cc9r(:3, #luc(:3, 9n!7hit 967tic,'9nt(:3, #li67r(l, 7til7n#lic(l, 967til7n,
<ruct(:3. S lMn# dun# djch c? thS th9' #i9 phn n# tr4n# #3n# l-:
A+ R @+ A C+ @ D+ Q
%,+ eh( c4c chBt: #luc(:3, s9cc9r(:3, 67nlul(:3, '9nt(:3, <ruct(:3. S c4c chBt th9' #i9 phn n#
tr4n# CJc
A+ Q @+ 2 C+ @ D+ A
.)+ eh( 2,A /# #luc(:3 ch9 2HI tJp chBt ln '7n th-nh rMu. F0nh thS t0ch rMu @H
H
thu !Mc, Cit
rMu n#u"n chBt c? /hi lMn# rin# H,O #x'l $- tr(n# ru4 trwnh ch Cin rMu Cj h9( hit 'Bt
1HI.
A+ 1p@,@ 'l @+ 2QHH,H 'l C+ 2cOA,H 'l D+ 2OcA,H 'l
.Ht
S GIO DC O TO QUNG NGI KIM TRA NH K
TRNG THPT TRN QUANG DIU M!N" H#A $% N&NG CAO
N'M H(C" %)$$* %)$%
H tn hc sinh:...........................................Lp:12.A...
Phiu tr li : S th t cu tr li di !" n# $i s th t cu tr%c n#hi&' tr(n# !). *i $i '+i cu tr%c
n#hi&', hc sinh chn $- t. /0n '1t . tr2n t3n# n# $i ph3n# 4n tr li !5n#.
)$+ { | } ~ $)+ { | } ~ $,+ { | } ~ %-+ { | } ~
)%+ { | } ~ $$+ { | } ~ %)+ { | } ~ %,+ { | } ~
).+ { | } ~ $%+ { | } ~ %$+ { | } ~ .)+ { | } ~
)/+ { | } ~ $.+ { | } ~ %%+ { | } ~
)0+ { | } ~ $/+ { | } ~ %.+ { | } ~
)1+ { | } ~ $0+ { | } ~ %/+ { | } ~
)2+ { | } ~ $1+ { | } ~ %0+ { | } ~
)-+ { | } ~ $2+ { | } ~ %1+ { | } ~
),+ { | } ~ $-+ { | } ~ %2+ { | } ~
N34 5678 9:" %02
)$+ *S sn 6uBt Ap,@ /# 67lunl(:3 trinitr9t Ehi&u suBt OHIG CWn# phn n# #i]9 dun# djch HKL
Q
RAI
$i 67nlul(:3 thw /hi lMn# dun# djch HKL
Q
can dmn# l- :
A+ 2Q,QQQ@ /#. @+ 21,Q@AH /#. C+ c2,Rp2Q /# D+ RQ,2Q@H /#.
)%+ >hi !un n?n# @,@A #9' chBt CD( E Frist79rinG c? ch9 2HI tJp chBt $i dd K9LH t9 thu !Mc C9(
nhiu /# #li67r(l.Nit hi&u suBt phn !Jt OA I.P
A+ H,QRA@ /# @+ .H,QA@2 /# C+ H,2@QA /# D+ .H,Q12O /#
).+ g7nlul(:3 trinitr9t l- chBt d` ch4" $- nl 'Jnh, !Mc !i)u ch tU 67nlul(:3 $- 96it nitric. FhS t0ch
96it nitric pp,RcI c? d y 1,A2#x'l can !S sn 6uBt Ap,@ /# 67nlul(:3 trinitr9t nu hi&u suBt !Jt
pHI l- E e y 12, K y 1@, L y 1R, H y 1G :
A+ 2R,A2 l0t @+ 2c,c2 l0t C+ Q2,A2 l0t D+ 11,2 l0t
)/+ Ph4t CiSu n-( s9u !" A<B78 9C78P
A+ Xruct(:3 c2n tYn tJi V dJn# Z[, $2n# A cJnh V trJn# th4i tinh thS.
@+ L6i h(4 #luc(:3 CWn# A#KL
Q
tr(n# dd KH
Q
thu !Mc 9'(ni #luc(n9t.
C+ T7t"l #lic(:it c? thS chu"Sn tU dJn# 'Jch $2n# s9n# dJn# 'Jch hV.
D+ >h\ #luc(:3 $- <ruct(:3 CWn# H
2
!)u thu !Mc s(Cit(l.
)0+ Finh C1t, 67nlul(:3, s9cc9r(:3, '9nt(:3 !)u c? /h ntn# th9' #i9 phn n#:
A+ H(- t9n euELHG2. @+ Frmn# n#n#. C+ Fr4n# #3n#. D+ Fh8" phn
)1+ Fln# s lin /t $- s $2n# tr(n# phn t\ 7st7 E/h.n# ch9 nh?' chc n-( /h4cG tJ( CVi
#li67r(l $- 96it C7n:(ic l-:
A+ 1@ @+ 1A C+ Q D+ 1R
)2+ =luc(:3 A<B78 c? !Mc t0nh chBt n-( di !"P
A+ Fh9' #i9 phn n# th8" phn @+ Ln '7n tJ( rMu 7t"lic
C+ F0nh chBt p(li 9nc(l D+ F0nh chBt c89 nh?' 9n!7hit
)-+ *S trun# h29 1A #9' '1t chBt CD( c? chk s 96it l- c can dmn# dun# djch ch9 9 #9' K9LH. =09
trj c89 9 l-:
A+ H,2HH @+ H,2OH C+ H,HcA D+ H,1AH
),+ *un 1H 'l dun# djch #luc(:3 $i '1t lMn# d A#KL
Q
xKH
Q
thu !Mc lMn# A# !5n# CWn# lMn#
A# sinh r9 /hi ch( R,@# eu t4c din# ht $i dun# djch A#KL
Q
.KYn# !1 '(l c89 dun# djch
#luc(:3 l-:
A+ 1HT @+ 2T C+ 1T D+ AT
$)+ z}" #Y' c4c dun# djch !)u t4c din# $i euELHG
2
l-:
A+ #luc(:3, #li67r(l, '9nt(:3, /9li 967t9t
@+ #luc(:3, #li67r(l, '9nt(:3, 9nc(l 7t"lic
C+ =luc(:3, #li67r(l, '9nt(:3, 96it 967tic.
D+ #luc(:3, #li67r(l, 9nd7hit <('ic, /9li 967t9t.
$$+ F0nh chBt !dc trn# c89 s9cc9r(:3 l-:
E1G. ehBt r%n, /t tinh '-u tr%n#f E2G. p(lis9cc9ritf
EQG. >hi th8" phn tJ( th-nh #luc(:3 $- <ruct:3f E@G. th9' #i9 phn n# tr4n# #3n#.
Kh]n# t0nh chBt trn t0nh chBt n-( l- ng?
A+ 1fQ @+ Qf@ C+ 1fQf@ D+ 1f2fQ
$%+ eh( c4c chBt: #luc(:3, s9cc9r(:3, 67nlul(:3, '9nt(:3, <ruct(:3. S c4c chBt th9' #i9 phn n#
tr4n# CJc l-:
A+ 2 @+ @ C+ Q D+ A
$.+ eh( Q #9' 96it 67tic phn n# $i 2,A#9' 9nc(l 7t"lic EH
2
SL
@
!dc, nhi&t !1G thw thu !Mc Q,Q #9'
7st7. Hi&u suBt phn n# 7st7 h(4 l- :
A+ OHI @+ cAI C+ cH.2I D+ cc.2cI
$/+ nst7 ph7n"l 967t9t eH
Q
eLLe
R
H
A
!Mc !i)u ch CWn# phn n# n-( s9u !"P
A+ eH
Q
LH o e
R
H
A
eLLH E6t, t
H
G. @+ eH
Q
eLLH o e
R
H
A
LH E6t, t
H
G.
C+ DeH
Q
eLG
2
L o e
R
H
A
LH E6t, t
H
G. D+ eH
Q
LH o Ee
R
H
A
eLG
2
L E6t, t
H
G.
$0+ Fr(n# ph4t CiSu s9u ph4t CiSu n-( s9iP
E1G dau thc $st chk ch9 7st7 /h.n# n(
E2G 6- ph2n# E!i)u ch tU chBt CD( $- K9LHG V thS r%n c2n 6- ph2n# E!i)u ch tU 96it CD( $i
>LHG V thS lbn#.
EQG dau thc $st $- dau C.i tr3n Edmn# ch( !1n# c3G c? cmn# chc h?9 hc
E@G dau thc $st tt ch( sc /hb7 h3n ' !1n# $st.
A+ eu E1G $- EQG @+ eu E2G $- EQG C+ eu E1G $- E@G D+ eu E2G $- E@G
$1+ Tmi th3' h(9 nh-i l- 'mi th3' c89 7st7 c? tn #i n-( s9u !"P
A+ Ph7n"l 967t9t @+ i(9'"l 967t9t C+ N7n:"l '7t9 cr"l9t D+ N7n:"l 967t9t
$2+ ehBt #idt r\9 tln# hMp c? u !iS':
A+ e? thS dmn# !S #idt r\9 c tr(n# nc cn#. @+ e? /h ntn# h29 t9n tt tr(n# nc.
C+ {| ti)n h3n 6- ph2n#. D+ z` sn 6uBt.
$-+ eh( c4c dun# djch s9u: s9cc9r(:3, #luc(:3, 9n!7hit 967tic,'9nt(:3, #li67r(l, 7til7n#lic(l, 967til7n,
<ruct(:3. S lMn# dun# djch c? thS th9' #i9 phn n# tr4n# #3n# l-:
A+ A @+ @ C+ Q D+ R
$,+ eh( 2,A /# #luc(:3 ch9 2HI tJp chBt ln '7n th-nh rMu. F0nh thS t0ch rMu @H
H
thu !Mc, Cit
rMu n#u"n chBt c? /hi lMn# rin# H,O #x'l $- tr(n# ru4 trwnh ch Cin rMu Cj h9( hit 'Bt
1HI.
A+ 2OcA,H 'l @+ 1p@,@ 'l C+ 2cOA,H 'l D+ 2QHH,H 'l
%)+Fh8" phn @,Q #9' 7st7 g !3n chc , 'Jch hV E c? 65c t4c 9 6itG !n /hi phn n# h(-n t(-n thu
!Mc 2 chBt h]u c3 h $- ~. ch( h $- ~ phn n# $i dun# djch A#KL
Q
x KH
Q
d thu !Mc 21,R
#9' A#. eFeF c89 g l-:
A+ HeLLeH
2
eH y eH
2
@+ HeLLeHEeH
Q
G y eH
2

C+ H

eLL eH y eHeH
Q
D+ eH
Q
eLLeH y eH
2

%$+ q !dc !iS' c89 7st7 l- c? 'mi th3' d` chju nh 'mi ru ch0n. Fh0 di E...1...G c? 'mi t4(, E...2...G c?
'mi chui ch0n, E...Q...G c? 'mi d9 ch0nq.Frst t !i)n lan lMt c.n# thc c4c 7 st7 $-( ch+ trn#
tr(n# !(Jn $tn Cn trn !S ch( !5n# u n#hv9 h?9 hc l-:
A+ HeLLeH
2
eH
Q
f eH
Q
eLLeH
2
eH
2
eHEeH
Q
G
2
f eH
Q
eH
2
eLLeH
2
EeH
2
G
Q
eH
Q
@+ eH
Q
eLLeH
2
eH
2
eHEeH
Q
G
2
f eH
Q
eH
2
eLLeH
2
EeH
2
G
Q
eH
Q
f HeLLeH
2
eH
Q
C+ eH
Q
eH
2
eLLeH
2
EeH
2
G
Q
eH
Q f
HeLLeH
2
eH
Q
f eH
Q
eLLeH
2
eH
2
eHEeH
Q
G
2
D+ eH
Q
eLLeH
2
eH
2
eHEeH
Q
G
2
f HeLLeH
2
eH
Q
f eH
Q
eH
2
eLLeH
2
EeH
2
G
Q
eH
Q
%%+F0nh chBt c89 67nlul(:3 l-: chBt r%n E1G, '-u tr%n# E2G, t9n tr(n# c4c dun# '.i h]u c3 EQG, c? cBu
tr5c 'Jch th^n# E@G, /hi thu_ phn tJ( th-nh #luc(:3 EAG, th9' #i9 phn n# 7st7 h(4 CVi 96it ERG,
d` d-n# !i)u ch tU dau 'b EcG. Kh]n# t0nh chBt 9C78 l- :
A+ E1G, E2G, EQG, E@G, EAG, ERG. @+ E2G, E@G, ERG, EcG.
C+ E1G, EQG, EAG. D+ E1G, E2G, E@G, EAG, ERG.
%.+ S%p 6p th7( ;<4:6 =>78 5?7 !1 n#t c89 c4c #lu6it:
A+ =luc(:3 ; s9cc9r(:3 ; '9nt(:3 ; <tuct(:3
@+ S9cc9r(:3 ; #luc(:3 ; '9nt(:3 ; <ruct(:3
C+ =luc(:3 ; '9nt(:3 ; s9cc9r(:3 ; <ruct(:3
D+ '9nt(:3 ; #luc(:3 ; s9cc9r(:3 ; <ruct(:3
%/+ >hi !un n?n# lipit $i dun# djch /i)' q...q
A+ Lu.n thu !Mc 'ui c89 9 6it CD( $- phn n# 6" r9 thusn n#hjch
@+ Lu.n thu !Mc #li67r(l, phn n# 6" r9 nh9nh h3n $- '1t chi)u.
C+ Lu.n thu !Mc #li67r(l, phn n# 6" r9 thusn n#hjch
D+ Lu.n thu !Mc 6- ph2n#, phn n# 6" r9 chs' h3n
%0+ Ph4t CiSu n-( s9u !" A<B78 9C78P
A+ Finh C1t c? phn n# '-u $i i(t $w c? cBu tr5c $2n# 6(%n.
@+ Fh8" phn tinh C1t E65c t4c 96itG !n cmn# chk thu !Mc #luc(:3.
C+ Finh C1t l- h+n hMp c89 9'il(:3 $- 9'il(p7ctin c? 'Jch /h.n# phn nh4nh.
D+ Finh C1t /h.n# th9' #i9 phn n# tr4n# CJc $w tr(n# phn t\ hau nh /h.n# c? nh?' LH
h7'i967t9l t d(.
%1+ >hi lMn# c89 tinh C1t can dmn# tr(n# ru4 trwnh ln '7n !S tJ( th-nh 2 l0t 9nc(l 7t"lic Ac,A
(
l-
ECit hi&u suBt c89 c ru4 trwnh l- c2I $- /hi lMn# rin# c89 9nc(l 7t"lic n#u"n chBt l- H,O
#x'lG Ech( ey12, Hy1, Ly1RG
A+ 2,AH /#. @+ 2,cH /#. C+ Q,HH /#. D+ 2,2A /#
%2+ FU '1t l(Ji 'mn c9 ch9 RHI 67nlul(:3 !Mc dmn# l-' n#u"n li&u sn 6uBt rMu 7t"lic. Ku
dmn# '1t tBn 'mn c9 trn c? thS !i)u ch !Mc C9( nhiu l0t rMu cH
H
P Nit hi&u suBt c89 ru4
trwnh l- cHI, /hi lMn# rin# c89 rMu 7t"lic n#u"n chBt l- H,O #9'x'l.
A+ T1t /t ru /h4c. @+ @2A,p2 l0t C+ AQQ,2@ l0t D+ R@A, cc l0t
%-+ F0nh chBt c89 tinh C1t l-: p(lis9cc9rit E1G, /h.n# t9n tr(n# nc E2G, c? $j n#t EQG, thu_ phn tJ(
th-nh #luc(:3 E@G, thu_ phn tJ( th-nh <ruct(:3 EAG, l-' ch( i(d chu"Sn th-nh '-u 69nh ERG, dmn#
l-' n#u"n li&u !S !i)u ch !76trin EcG. Kh]n# t0nh chBt EF4 l- :
A+ EQG, EAG @+ E2G, EAG, ERG, EcG. C+ E2G, EQG, E@G, ERG. D+ E2G, EAG, EcG.
%,+ g, h l- hMp chBt h]u c3, !Yn# phn c89 nh9u c? c.n# thc phn t\ e
2
H
@
L
2
. g t4c din# !Mc $i
K9 $- dun# djch K9LH. h chk t4c din# !Mc $i K9LH, /h.n# t4c din# $i K9. e.n# thc cBu
tJ( c89 g, h lan lMt l-:
A+ HL[eH
2
eHL $- HeLLeH
Q
. @+ eH
Q
eLLH $- HL[eH
2
eHL. C+
eH
Q
eLLH $- HeLLeH
Q
. D+ HeLLeH
Q
$- eH
Q
eLLH.
.)+ >hi lMn# (l7in can !S sn 6uBt A tBn st79rin l- C9( nhiu /#P
A+ @pR,RQ /# @+ @p,RR /# C+ @pRHH /# D+ @pRR,2p2 /#
.Ht
S GIO DC O TO QUNG NGI KIM TRA NH K
TRNG THPT TRN QUANG DIU M!N" H#A $% N&NG CAO
N'M H(C" %)$$* %)$%
H tn hc sinh:........................................Lp:12A....
Phiu tr li : S th t cu tr li di !" n# $i s th t cu tr%c n#hi&' tr(n# !). *i $i '+i cu tr%c
n#hi&', hc sinh chn $- t. /0n '1t . tr2n t3n# n# $i ph3n# 4n tr li !5n#.
)$+ { | } ~ $)+ { | } ~ $,+ { | } ~ %-+ { | } ~
)%+ { | } ~ $$+ { | } ~ %)+ { | } ~ %,+ { | } ~
).+ { | } ~ $%+ { | } ~ %$+ { | } ~ .)+ { | } ~
)/+ { | } ~ $.+ { | } ~ %%+ { | } ~
)0+ { | } ~ $/+ { | } ~ %.+ { | } ~
)1+ { | } ~ $0+ { | } ~ %/+ { | } ~
)2+ { | } ~ $1+ { | } ~ %0+ { | } ~
)-+ { | } ~ $2+ { | } ~ %1+ { | } ~
),+ { | } ~ $-+ { | } ~ %2+ { | } ~
N34 5678 9:" ./0
)$+ g7nlul(:3 trinitr9t l- chBt d` ch4" $- nl 'Jnh, !Mc !i)u ch tU 67nlul(:3 $- 96it nitric. FhS t0ch
96it nitric pp,RcI c? d y 1,A2#x'l can !S sn 6uBt Ap,@ /# 67nlul(:3 trinitr9t nu hi&u suBt !Jt
pHI l- E e y 12, K y 1@, L y 1R, H y 1G :
A+ Q2,A2 l0t @+ 11,2 l0t C+ 2c,c2 l0t D+ 2R,A2 l0t
)%+ >hi lMn# (l7in can !S sn 6uBt A tBn st79rin l- C9( nhiu /#P
A+ @pR,RQ /# @+ @pRHH /# C+ @p,RR /# D+ @pRR,2p2 /#
).+ >hi !un n?n# lipit $i dun# djch /i)' q...q
A+ Lu.n thu !Mc #li67r(l, phn n# 6" r9 nh9nh h3n $- '1t chi)u.
@+ Lu.n thu !Mc 'ui c89 9 6it CD( $- phn n# 6" r9 thusn n#hjch
C+ Lu.n thu !Mc #li67r(l, phn n# 6" r9 thusn n#hjch
D+ Lu.n thu !Mc 6- ph2n#, phn n# 6" r9 chs' h3n
)/+ S%p 6p th7( ;<4:6 =>78 5?7 !1 n#t c89 c4c #lu6it:
A+ S9cc9r(:3 ; #luc(:3 ; '9nt(:3 ; <ruct(:3
@+ '9nt(:3 ; #luc(:3 ; s9cc9r(:3 ; <ruct(:3
C+ =luc(:3 ; s9cc9r(:3 ; '9nt(:3 ; <tuct(:3
D+ =luc(:3 ; '9nt(:3 ; s9cc9r(:3 ; <ruct(:3
)0+ eh( 2,A /# #luc(:3 ch9 2HI tJp chBt ln '7n th-nh rMu. F0nh thS t0ch rMu @H
H
thu !Mc, Cit
rMu n#u"n chBt c? /hi lMn# rin# H,O #x'l $- tr(n# ru4 trwnh ch Cin rMu Cj h9( hit 'Bt
1HI.
A+ 2OcA,H 'l @+ 1p@,@ 'l C+ 2cOA,H 'l D+ 2QHH,H 'l
)1+ >hi lMn# c89 tinh C1t can dmn# tr(n# ru4 trwnh ln '7n !S tJ( th-nh 2 l0t 9nc(l 7t"lic Ac,A
(
l-
ECit hi&u suBt c89 c ru4 trwnh l- c2I $- /hi lMn# rin# c89 9nc(l 7t"lic n#u"n chBt l- H,O
#x'lG Ech( ey12, Hy1, Ly1RG
A+ 2,AH /#. @+ Q,HH /#. C+ 2,2A /# D+ 2,cH /#.
)2+ Fln# s lin /t $- s $2n# tr(n# phn t\ 7st7 E/h.n# ch9 nh?' chc n-( /h4cG tJ( CVi
#li67r(l $- 96it C7n:(ic l-:
A+ 1R @+ Q C+ 1@ D+ 1A
)-+ g, h l- hMp chBt h]u c3, !Yn# phn c89 nh9u c? c.n# thc phn t\ e
2
H
@
L
2
. g t4c din# !Mc $i
K9 $- dun# djch K9LH. h chk t4c din# !Mc $i K9LH, /h.n# t4c din# $i K9. e.n# thc cBu tJ(
c89 g, h lan lMt l-:
A+ eH
Q
eLLH $- HeLLeH
Q
. @+ eH
Q
eLLH $- HL[eH
2
eHL.
C+ HeLLeH
Q
$- eH
Q
eLLH. D+ HL[eH
2
eHL $- HeLLeH
Q
.
),+ q !dc !iS' c89 7st7 l- c? 'mi th3' d` chju nh 'mi ru ch0n. Fh0 di E...1...G c? 'mi t4(, E...2...G c?
'mi chui ch0n, E...Q...G c? 'mi d9 ch0nq.Frst t !i)n lan lMt c.n# thc c4c 7 st7 $-( ch+ trn#
tr(n# !(Jn $tn Cn trn !S ch( !5n# u n#hv9 h?9 hc l-:
A+ eH
Q
eLLeH
2
eH
2
eHEeH
Q
G
2
f HeLLeH
2
eH
Q
f eH
Q
eH
2
eLLeH
2
EeH
2
G
Q
eH
Q
@+ HeLLeH
2
eH
Q
f eH
Q
eLLeH
2
eH
2
eHEeH
Q
G
2
f eH
Q
eH
2
eLLeH
2
EeH
2
G
Q
eH
Q
C+ eH
Q
eH
2
eLLeH
2
EeH
2
G
Q
eH
Q f
HeLLeH
2
eH
Q
f eH
Q
eLLeH
2
eH
2
eHEeH
Q
G
2
D+ eH
Q
eLLeH
2
eH
2
eHEeH
Q
G
2
f eH
Q
eH
2
eLLeH
2
EeH
2
G
Q
eH
Q
f HeLLeH
2
eH
Q
$)+ eh( c4c dun# djch s9u: s9cc9r(:3, #luc(:3, 9n!7hit 967tic,'9nt(:3, #li67r(l, 7til7n#lic(l, 967til7n,
<ruct(:3. S lMn# dun# djch c? thS th9' #i9 phn n# tr4n# #3n# l-:
A+ Q @+ R C+ A D+ @
$$+ Ph4t CiSu n-( s9u !" A<B78 9C78P
A+ T7t"l #lic(:it c? thS chu"Sn tU dJn# 'Jch $2n# s9n# dJn# 'Jch hV.
@+ L6i h(4 #luc(:3 CWn# A#KL
Q
tr(n# dd KH
Q
thu !Mc 9'(ni #luc(n9t.
C+ >h\ #luc(:3 $- <ruct(:3 CWn# H
2
!)u thu !Mc s(Cit(l.
D+ Xruct(:3 c2n tYn tJi V dJn# Z[, $2n# A cJnh V trJn# th4i tinh thS.
$%+ =luc(:3 A<B78 c? !Mc t0nh chBt n-( di !"P
A+ F0nh chBt p(li 9nc(l @+ F0nh chBt c89 nh?' 9n!7hit
C+ Ln '7n tJ( rMu 7t"lic D+ Fh9' #i9 phn n# th8" phn
$.+ eh( c4c chBt: #luc(:3, s9cc9r(:3, 67nlul(:3, '9nt(:3, <ruct(:3. S c4c chBt th9' #i9 phn n#
tr4n# CJc l-:
A+ A @+ @ C+ Q D+ 2
$/+Fh8" phn @,Q #9' 7st7 g !3n chc , 'Jch hV E c? 65c t4c 9 6itG !n /hi phn n# h(-n t(-n thu
!Mc 2 chBt h]u c3 h $- ~. ch( h $- ~ phn n# $i dun# djch A#KL
Q
x KH
Q
d thu !Mc 21,R
#9' A#. eFeF c89 g l-:
A+ H

eLL eH y eHeH
Q
@+ HeLLeHEeH
Q
G y eH
2

C+ eH
Q
eLLeH y eH
2
D+ HeLLeH
2
eH y eH
2

$0+ Finh C1t, 67nlul(:3, s9cc9r(:3, '9nt(:3 !)u c? /h ntn# th9' #i9 phn n#:
A+ Fr4n# #3n#. @+ Fh8" phn C+ Frmn# n#n#. D+ H(- t9n euELHG2.
$1+ *S sn 6uBt Ap,@ /# 67lunl(:3 trinitr9t Ehi&u suBt OHIG CWn# phn n# #i]9 dun# djch HKL
Q
RAI
$i 67nlul(:3 thw /hi lMn# dun# djch HKL
Q
can dmn# l- :
A+ c2,Rp2Q /# @+ 2Q,QQQ@ /#. C+ RQ,2Q@H /#. D+ 21,Q@AH /#.
$2+ ehBt #idt r\9 tln# hMp c? u !iS':
A+ {| ti)n h3n 6- ph2n#. @+ e? /h ntn# h29 t9n tt tr(n# nc.
C+ z` sn 6uBt. D+ e? thS dmn# !S #idt r\9 c tr(n# nc cn#.
$-+ z}" #Y' c4c dun# djch !)u t4c din# $i euELHG
2
l-:
A+ =luc(:3, #li67r(l, '9nt(:3, 96it 967tic.
@+ #luc(:3, #li67r(l, '9nt(:3, 9nc(l 7t"lic
C+ #luc(:3, #li67r(l, 9nd7hit <('ic, /9li 967t9t.
D+ #luc(:3, #li67r(l, '9nt(:3, /9li 967t9t
$,+ Ph4t CiSu n-( s9u !" A<B78 9C78P
A+ Finh C1t c? phn n# '-u $i i(t $w c? cBu tr5c $2n# 6(%n.
@+ Finh C1t l- h+n hMp c89 9'il(:3 $- 9'il(p7ctin c? 'Jch /h.n# phn nh4nh.
C+ Finh C1t /h.n# th9' #i9 phn n# tr4n# CJc $w tr(n# phn t\ hau nh /h.n# c? nh?' LH
h7'i967t9l t d(.
D+ Fh8" phn tinh C1t E65c t4c 96itG !n cmn# chk thu !Mc #luc(:3.
%)+F0nh chBt c89 67nlul(:3 l-: chBt r%n E1G, '-u tr%n# E2G, t9n tr(n# c4c dun# '.i h]u c3 EQG, c? cBu
tr5c 'Jch th^n# E@G, /hi thu_ phn tJ( th-nh #luc(:3 EAG, th9' #i9 phn n# 7st7 h(4 CVi 96it ERG,
d` d-n# !i)u ch tU dau 'b EcG. Kh]n# t0nh chBt 9C78 l- :
A+ E1G, EQG, EAG. @+ E1G, E2G, EQG, E@G, EAG, ERG.
C+ E1G, E2G, E@G, EAG, ERG. D+ E2G, E@G, ERG, EcG.
%$+ >hi !un n?n# @,@A #9' chBt CD( E Frist79rinG c? ch9 2HI tJp chBt $i dd K9LH t9 thu !Mc C9(
nhiu /# #li67r(l.Nit hi&u suBt phn !Jt OA I.P
A+ H,2@QA /# @+ H,QRA@ /# C+ .H,QA@2 /# D+ .H,Q12O /#
%%+ *un 1H 'l dun# djch #luc(:3 $i '1t lMn# d A#KL
Q
xKH
Q
thu !Mc lMn# A# !5n# CWn# lMn#
A# sinh r9 /hi ch( R,@# eu t4c din# ht $i dun# djch A#KL
Q
.KYn# !1 '(l c89 dun# djch
#luc(:3 l-:
A+ AT @+ 1HT C+ 1T D+ 2T
%.+ F0nh chBt c89 tinh C1t l-: p(lis9cc9rit E1G, /h.n# t9n tr(n# nc E2G, c? $j n#t EQG, thu_ phn tJ(
th-nh #luc(:3 E@G, thu_ phn tJ( th-nh <ruct(:3 EAG, l-' ch( i(d chu"Sn th-nh '-u 69nh ERG, dmn#
l-' n#u"n li&u !S !i)u ch !76trin EcG. Kh]n# t0nh chBt EF4 l- :
A+ E2G, EAG, ERG, EcG. @+ E2G, EAG, EcG. C+ EQG, EAG D+ E2G, EQG, E@G, ERG.
%/+ *S trun# h29 1A #9' '1t chBt CD( c? chk s 96it l- c can dmn# dun# djch ch9 9 #9' K9LH. =09
trj c89 9 l-:
A+ H,HcA @+ H,2OH C+ H,1AH D+ H,2HH
%0+ eh( Q #9' 96it 67tic phn n# $i 2,A#9' 9nc(l 7t"lic EH
2
SL
@
!dc, nhi&t !1G thw thu !Mc Q,Q #9'
7st7. Hi&u suBt phn n# 7st7 h(4 l- :
A+ OHI @+ cAI C+ cH.2I D+ cc.2cI
%1+ Fr(n# ph4t CiSu s9u ph4t CiSu n-( s9iP
E1G dau thc $st chk ch9 7st7 /h.n# n(
E2G 6- ph2n# E!i)u ch tU chBt CD( $- K9LHG V thS r%n c2n 6- ph2n# E!i)u ch tU 96it CD( $i
>LHG V thS lbn#.
EQG dau thc $st $- dau C.i tr3n Edmn# ch( !1n# c3G c? cmn# chc h?9 hc
E@G dau thc $st tt ch( sc /hb7 h3n ' !1n# $st.
A+ eu E2G $- EQG @+ eu E2G $- E@G C+ eu E1G $- EQG D+ eu E1G $- E@G
%2+ F0nh chBt !dc trn# c89 s9cc9r(:3 l-:
E1G. ehBt r%n, /t tinh '-u tr%n#f E2G. p(lis9cc9ritf
EQG. >hi th8" phn tJ( th-nh #luc(:3 $- <ruct:3f E@G. th9' #i9 phn n# tr4n# #3n#.
Kh]n# t0nh chBt trn t0nh chBt n-( l- ng?
A+ 1fQ @+ 1fQf@ C+ 1f2fQ D+ Qf@
%-+ nst7 ph7n"l 967t9t eH
Q
eLLe
R
H
A
!Mc !i)u ch CWn# phn n# n-( s9u !"P
A+ eH
Q
LH o e
R
H
A
eLLH E6t, t
H
G. @+ DeH
Q
eLG
2
L o e
R
H
A
LH E6t, t
H
G.
C+ eH
Q
eLLH o e
R
H
A
LH E6t, t
H
G. D+ eH
Q
LH o Ee
R
H
A
eLG
2
L E6t, t
H
G.
%,+ FU '1t l(Ji 'mn c9 ch9 RHI 67nlul(:3 !Mc dmn# l-' n#u"n li&u sn 6uBt rMu 7t"lic. Ku
dmn# '1t tBn 'mn c9 trn c? thS !i)u ch !Mc C9( nhiu l0t rMu cH
H
P Nit hi&u suBt c89 ru4
trwnh l- cHI, /hi lMn# rin# c89 rMu 7t"lic n#u"n chBt l- H,O #9'x'l.
A+ T1t /t ru /h4c. @+ R@A, cc l0t C+ @2A,p2 l0t D+ AQQ,2@ l0t
.)+ Tmi th3' h(9 nh-i l- 'mi th3' c89 7st7 c? tn #i n-( s9u !"P
A+ i(9'"l 967t9t @+ Ph7n"l 967t9t C+ N7n:"l '7t9 cr"l9t D+ N7n:"l 967t9t
.Ht
S GIO DC O TO QUNG NGI KIM TRA NH K
TRNG THPT TRN QUANG DIU M!N" H#A $% N&NG CAO
N'M H(C" %)$$* %)$%
H tn hc sinh:...........................................Lp:12.A...
Phiu tr li : S th t cu tr li di !" n# $i s th t cu tr%c n#hi&' tr(n# !). *i $i '+i cu tr%c
n#hi&', hc sinh chn $- t. /0n '1t . tr2n t3n# n# $i ph3n# 4n tr li !5n#.
)$+ { | } ~ $)+ { | } ~ $,+ { | } ~ %-+ { | } ~
)%+ { | } ~ $$+ { | } ~ %)+ { | } ~ %,+ { | } ~
).+ { | } ~ $%+ { | } ~ %$+ { | } ~ .)+ { | } ~
)/+ { | } ~ $.+ { | } ~ %%+ { | } ~
)0+ { | } ~ $/+ { | } ~ %.+ { | } ~
)1+ { | } ~ $0+ { | } ~ %/+ { | } ~
)2+ { | } ~ $1+ { | } ~ %0+ { | } ~
)-+ { | } ~ $2+ { | } ~ %1+ { | } ~
),+ { | } ~ $-+ { | } ~ %2+ { | } ~
N34 5678 9:" /.-
)$+ q !dc !iS' c89 7st7 l- c? 'mi th3' d` chju nh 'mi ru ch0n. Fh0 di E...1...G c? 'mi t4(, E...2...G c?
'mi chui ch0n, E...Q...G c? 'mi d9 ch0nq.Frst t !i)n lan lMt c.n# thc c4c 7 st7 $-( ch+ trn#
tr(n# !(Jn $tn Cn trn !S ch( !5n# u n#hv9 h?9 hc l-:
A+ HeLLeH
2
eH
Q
f eH
Q
eLLeH
2
eH
2
eHEeH
Q
G
2
f eH
Q
eH
2
eLLeH
2
EeH
2
G
Q
eH
Q
@+ eH
Q
eLLeH
2
eH
2
eHEeH
Q
G
2
f HeLLeH
2
eH
Q
f eH
Q
eH
2
eLLeH
2
EeH
2
G
Q
eH
Q
C+ eH
Q
eLLeH
2
eH
2
eHEeH
Q
G
2
f eH
Q
eH
2
eLLeH
2
EeH
2
G
Q
eH
Q
f HeLLeH
2
eH
Q
D+ eH
Q
eH
2
eLLeH
2
EeH
2
G
Q
eH
Q f
HeLLeH
2
eH
Q
f eH
Q
eLLeH
2
eH
2
eHEeH
Q
G
2
)%+ Fln# s lin /t $- s $2n# tr(n# phn t\ 7st7 E/h.n# ch9 nh?' chc n-( /h4cG tJ( CVi
#li67r(l $- 96it C7n:(ic l-:
A+ 1@ @+ 1R C+ 1A D+ Q
).+ FU '1t l(Ji 'mn c9 ch9 RHI 67nlul(:3 !Mc dmn# l-' n#u"n li&u sn 6uBt rMu 7t"lic. Ku
dmn# '1t tBn 'mn c9 trn c? thS !i)u ch !Mc C9( nhiu l0t rMu cH
H
P Nit hi&u suBt c89 ru4
trwnh l- cHI, /hi lMn# rin# c89 rMu 7t"lic n#u"n chBt l- H,O #9'x'l.
A+ @2A,p2 l0t @+ AQQ,2@ l0t C+ T1t /t ru /h4c. D+ R@A, cc l0t
)/+ S%p 6p th7( ;<4:6 =>78 5?7 !1 n#t c89 c4c #lu6it:
A+ =luc(:3 ; '9nt(:3 ; s9cc9r(:3 ; <ruct(:3
@+ '9nt(:3 ; #luc(:3 ; s9cc9r(:3 ; <ruct(:3
C+ S9cc9r(:3 ; #luc(:3 ; '9nt(:3 ; <ruct(:3
D+ =luc(:3 ; s9cc9r(:3 ; '9nt(:3 ; <tuct(:3
)0+ Ph4t CiSu n-( s9u !" A<B78 9C78P
A+ Finh C1t c? phn n# '-u $i i(t $w c? cBu tr5c $2n# 6(%n.
@+ Finh C1t l- h+n hMp c89 9'il(:3 $- 9'il(p7ctin c? 'Jch /h.n# phn nh4nh.
C+ Fh8" phn tinh C1t E65c t4c 96itG !n cmn# chk thu !Mc #luc(:3.
D+ Finh C1t /h.n# th9' #i9 phn n# tr4n# CJc $w tr(n# phn t\ hau nh /h.n# c? nh?' LH
h7'i967t9l t d(.
)1+ >hi lMn# c89 tinh C1t can dmn# tr(n# ru4 trwnh ln '7n !S tJ( th-nh 2 l0t 9nc(l 7t"lic Ac,A
(
l-
ECit hi&u suBt c89 c ru4 trwnh l- c2I $- /hi lMn# rin# c89 9nc(l 7t"lic n#u"n chBt l- H,O
#x'lG Ech( ey12, Hy1, Ly1RG
A+ 2,cH /#. @+ 2,AH /#. C+ 2,2A /# D+ Q,HH /#.
)2+ g, h l- hMp chBt h]u c3, !Yn# phn c89 nh9u c? c.n# thc phn t\ e
2
H
@
L
2
. g t4c din# !Mc $i
K9 $- dun# djch K9LH. h chk t4c din# !Mc $i K9LH, /h.n# t4c din# $i K9. e.n# thc cBu
tJ( c89 g, h lan lMt l-:
A+ eH
Q
eLLH $- HeLLeH
Q
. @+ eH
Q
eLLH $- HL[eH
2
eHL.
C+ HeLLeH
Q
$- eH
Q
eLLH. D+ HL[eH
2
eHL $- HeLLeH
Q
.
)-+ eh( c4c chBt: #luc(:3, s9cc9r(:3, 67nlul(:3, '9nt(:3, <ruct(:3. S c4c chBt th9' #i9 phn n#
tr4n# CJc l-:
A+ @ @+ Q C+ 2 D+ A
),+ >hi lMn# (l7in can !S sn 6uBt A tBn st79rin l- C9( nhiu /#P
A+ @pRR,2p2 /# @+ @p,RR /# C+ @pR,RQ /# D+ @pRHH /#
$)+ >hi !un n?n# lipit $i dun# djch /i)' q...q
A+ Lu.n thu !Mc 'ui c89 9 6it CD( $- phn n# 6" r9 thusn n#hjch
@+ Lu.n thu !Mc #li67r(l, phn n# 6" r9 thusn n#hjch
C+ Lu.n thu !Mc 6- ph2n#, phn n# 6" r9 chs' h3n
D+ Lu.n thu !Mc #li67r(l, phn n# 6" r9 nh9nh h3n $- '1t chi)u.
$$+ Ph4t CiSu n-( s9u !" A<B78 9C78P
A+ Xruct(:3 c2n tYn tJi V dJn# Z[, $2n# A cJnh V trJn# th4i tinh thS.
@+ >h\ #luc(:3 $- <ruct(:3 CWn# H
2
!)u thu !Mc s(Cit(l.
C+ T7t"l #lic(:it c? thS chu"Sn tU dJn# 'Jch $2n# s9n# dJn# 'Jch hV.
D+ L6i h(4 #luc(:3 CWn# A#KL
Q
tr(n# dd KH
Q
thu !Mc 9'(ni #luc(n9t.
$%+ F0nh chBt !dc trn# c89 s9cc9r(:3 l-:
E1G. ehBt r%n, /t tinh '-u tr%n#f E2G. p(lis9cc9ritf
EQG. >hi th8" phn tJ( th-nh #luc(:3 $- <ruct:3f E@G. th9' #i9 phn n# tr4n# #3n#.
Kh]n# t0nh chBt trn t0nh chBt n-( l- ng?
A+ 1fQ @+ 1fQf@ C+ 1f2fQ D+ Qf@
$.+ g7nlul(:3 trinitr9t l- chBt d` ch4" $- nl 'Jnh, !Mc !i)u ch tU 67nlul(:3 $- 96it nitric. FhS t0ch
96it nitric pp,RcI c? d y 1,A2#x'l can !S sn 6uBt Ap,@ /# 67nlul(:3 trinitr9t nu hi&u suBt !Jt
pHI l- E e y 12, K y 1@, L y 1R, H y 1G :
A+ 2R,A2 l0t @+ 2c,c2 l0t C+ 11,2 l0t D+ Q2,A2 l0t
$/+ eh( Q #9' 96it 67tic phn n# $i 2,A#9' 9nc(l 7t"lic EH
2
SL
@
!dc, nhi&t !1G thw thu !Mc Q,Q #9'
7st7. Hi&u suBt phn n# 7st7 h(4 l- :
A+ OHI @+ cH.2I C+ cc.2cI D+ cAI
$0+ Fr(n# ph4t CiSu s9u ph4t CiSu n-( s9iP
E1G dau thc $st chk ch9 7st7 /h.n# n(
E2G 6- ph2n# E!i)u ch tU chBt CD( $- K9LHG V thS r%n c2n 6- ph2n# E!i)u ch tU 96it CD( $i
>LHG V thS lbn#.
EQG dau thc $st $- dau C.i tr3n Edmn# ch( !1n# c3G c? cmn# chc h?9 hc
E@G dau thc $st tt ch( sc /hb7 h3n ' !1n# $st.
A+ eu E1G $- EQG @+ eu E1G $- E@G C+ eu E2G $- E@G D+ eu E2G $- EQG
$1+ *S trun# h29 1A #9' '1t chBt CD( c? chk s 96it l- c can dmn# dun# djch ch9 9 #9' K9LH. =09
trj c89 9 l-:
A+ H,1AH @+ H,HcA C+ H,2OH D+ H,2HH
$2+ >hi !un n?n# @,@A #9' chBt CD( E Frist79rinG c? ch9 2HI tJp chBt $i dd K9LH t9 thu !Mc C9(
nhiu /# #li67r(l.Nit hi&u suBt phn !Jt OA I.P
A+ H,2@QA /# @+ H,QRA@ /# C+ .H,Q12O /# D+ .H,QA@2 /#
$-+ eh( 2,A /# #luc(:3 ch9 2HI tJp chBt ln '7n th-nh rMu. F0nh thS t0ch rMu @H
H
thu !Mc, Cit
rMu n#u"n chBt c? /hi lMn# rin# H,O #x'l $- tr(n# ru4 trwnh ch Cin rMu Cj h9( hit 'Bt
1HI.
A+ 2cOA,H 'l @+ 1p@,@ 'l C+ 2QHH,H 'l D+ 2OcA,H 'l
$,+ z}" #Y' c4c dun# djch !)u t4c din# $i euELHG
2
l-:
A+ =luc(:3, #li67r(l, '9nt(:3, 96it 967tic.
@+ #luc(:3, #li67r(l, '9nt(:3, /9li 967t9t
C+ #luc(:3, #li67r(l, '9nt(:3, 9nc(l 7t"lic
D+ #luc(:3, #li67r(l, 9nd7hit <('ic, /9li 967t9t.
%)+ Tmi th3' h(9 nh-i l- 'mi th3' c89 7st7 c? tn #i n-( s9u !"P
A+ Ph7n"l 967t9t @+ N7n:"l 967t9t C+ i(9'"l 967t9t D+ N7n:"l '7t9 cr"l9t
%$+ nst7 ph7n"l 967t9t eH
Q
eLLe
R
H
A
!Mc !i)u ch CWn# phn n# n-( s9u !"P
A+ eH
Q
LH o e
R
H
A
eLLH E6t, t
H
G. @+ eH
Q
LH o Ee
R
H
A
eLG
2
L E6t, t
H
G.
C+ DeH
Q
eLG
2
L o e
R
H
A
LH E6t, t
H
G. D+ eH
Q
eLLH o e
R
H
A
LH E6t, t
H
G.
%%+ =luc(:3 A<B78 c? !Mc t0nh chBt n-( di !"P
A+ Fh9' #i9 phn n# th8" phn @+ F0nh chBt p(li 9nc(l
C+ Ln '7n tJ( rMu 7t"lic D+ F0nh chBt c89 nh?' 9n!7hit
%.+ *S sn 6uBt Ap,@ /# 67lunl(:3 trinitr9t Ehi&u suBt OHIG CWn# phn n# #i]9 dun# djch HKL
Q
RAI
$i 67nlul(:3 thw /hi lMn# dun# djch HKL
Q
can dmn# l- :
A+ 21,Q@AH /#. @+ c2,Rp2Q /# C+ RQ,2Q@H /#. D+ 2Q,QQQ@ /#.
%/+F0nh chBt c89 67nlul(:3 l-: chBt r%n E1G, '-u tr%n# E2G, t9n tr(n# c4c dun# '.i h]u c3 EQG, c? cBu
tr5c 'Jch th^n# E@G, /hi thu_ phn tJ( th-nh #luc(:3 EAG, th9' #i9 phn n# 7st7 h(4 CVi 96it ERG,
d` d-n# !i)u ch tU dau 'b EcG. Kh]n# t0nh chBt 9C78 l- :
A+ E1G, EQG, EAG. @+ E1G, E2G, EQG, E@G, EAG, ERG.
C+ E2G, E@G, ERG, EcG. D+ E1G, E2G, E@G, EAG, ERG.
%0+ Finh C1t, 67nlul(:3, s9cc9r(:3, '9nt(:3 !)u c? /h ntn# th9' #i9 phn n#:
A+ Fr4n# #3n#. @+ Fh8" phn C+ Frmn# n#n#. D+ H(- t9n euELHG2.
%1+ F0nh chBt c89 tinh C1t l-: p(lis9cc9rit E1G, /h.n# t9n tr(n# nc E2G, c? $j n#t EQG, thu_ phn tJ(
th-nh #luc(:3 E@G, thu_ phn tJ( th-nh <ruct(:3 EAG, l-' ch( i(d chu"Sn th-nh '-u 69nh ERG, dmn#
l-' n#u"n li&u !S !i)u ch !76trin EcG. Kh]n# t0nh chBt EF4 l- :
A+ EQG, EAG @+ E2G, EAG, EcG. C+ E2G, EAG, ERG, EcG. D+ E2G, EQG, E@G, ERG.
%2+ *un 1H 'l dun# djch #luc(:3 $i '1t lMn# d A#KL
Q
xKH
Q
thu !Mc lMn# A# !5n# CWn# lMn#
A# sinh r9 /hi ch( R,@# eu t4c din# ht $i dun# djch A#KL
Q
.KYn# !1 '(l c89 dun# djch
#luc(:3 l-:
A+ 2T @+ AT C+ 1HT D+ 1T
%-+ eh( c4c dun# djch s9u: s9cc9r(:3, #luc(:3, 9n!7hit 967tic,'9nt(:3, #li67r(l, 7til7n#lic(l, 967til7n,
<ruct(:3. S lMn# dun# djch c? thS th9' #i9 phn n# tr4n# #3n# l-:
A+ A @+ Q C+ R D+ @
%,+Fh8" phn @,Q #9' 7st7 g !3n chc , 'Jch hV E c? 65c t4c 9 6itG !n /hi phn n# h(-n t(-n thu
!Mc 2 chBt h]u c3 h $- ~. ch( h $- ~ phn n# $i dun# djch A#KL
Q
x KH
Q
d thu !Mc 21,R
#9' A#. eFeF c89 g l-:
A+ H

eLL eH y eHeH
Q
@+ HeLLeHEeH
Q
G y eH
2

C+ eH
Q
eLLeH y eH
2
D+ HeLLeH
2
eH y eH
2

.)+ ehBt #idt r\9 tln# hMp c? u !iS':
A+ z` sn 6uBt. @+ {| ti)n h3n 6- ph2n#.
C+ e? /h ntn# h29 t9n tt tr(n# nc. D+ e? thS dmn# !S #idt r\9 c tr(n# nc cn#.
.Ht
TN$)) =G78 <HI 9JI J7 / 9:
1. p n : 134
)$+ - - - ~ $)+ - | - - $,+ - - } - %-+ - - } -
)%+ - - } - $$+ - - - ~ %)+ - - - ~ %,+ { - - -
).+ { - - - $%+ - | - - %$+ - - } - .)+ - - - ~
)/+ - - - ~ $.+ - - - ~ %%+ - | - -
)0+ - - } - $/+ - - } - %.+ - - } -
)1+ { - - - $0+ { - - - %/+ - | - -
)2+ - - - ~ $1+ - | - - %0+ { - - -
)-+ - | - - $2+ - - - ~ %1+ - | - -
),+ - - - ~ $-+ - | - - %2+ { - - -
2. p n : 257
)$+ - - } - $)+ - - } - $,+ { - - - %-+ { - - -
)%+ - - - ~ $$+ { - - - %)+ - - } - %,+ - - } -
).+ - | - - $%+ - - } - %$+ { - - - .)+ - - - ~
)/+ - - } - $.+ - | - - %%+ - - - ~
)0+ - - - ~ $/+ - - } - %.+ { - - -
)1+ - | - - $0+ { - - - %/+ - | - -
)2+ { - - - $1+ - - - ~ %0+ - - } -
)-+ - - } - $2+ { - - - %1+ - - - ~
),+ { - - - $-+ - | - - %2+ - | - -
3. p n : 345
)$+ - - } - $)+ - - - ~ $,+ - | - - %-+ - | - -
)%+ - - - ~ $$+ { - - - %)+ - - } - %,+ - - } -
).+ { - - - $%+ - - - ~ %$+ - - - ~ .)+ - - - ~
)/+ - - } - $.+ - - } - %%+ - | - -
)0+ { - - - $/+ { - - - %.+ - - } -
)1+ - - } - $0+ - | - - %/+ { - - -
)2+ - - - ~ $1+ { - - - %0+ - | - -
)-+ { - - - $2+ - - - ~ %1+ - - } -
),+ - | - - $-+ { - - - %2+ { - - -
4. p n : 438
)$+ { - - - $)+ - - - ~ $,+ { - - - %-+ - - - ~
)%+ - - } - $$+ - - } - %)+ - | - - %,+ { - - -
).+ { - - - $%+ { - - - %$+ - - } - .)+ - - - ~
)/+ - - - ~ $.+ - | - - %%+ { - - -
)0+ - | - - $/+ - - - ~ %.+ - | - -
)1+ - - } - $0+ { - - - %/+ - - - ~
)2+ { - - - $1+ - | - - %0+ - | - -
)-+ - | - - $2+ - - } - %1+ { - - -
),+ { - - - $-+ - - - ~ %2+ - - } -