You are on page 1of 4

Trng THPT NAM GIANG

H v tn : ...................................
Lp 12C.....

THI KIM TRA I TIT


Mn : HA 12- S 2
M 357

Cu 1: Cho cc polime sau: polietilen; xenluloz; protein; tinh bt; nilon-6; nilon-6,6; polibutaien. S
cht polime tng hp l :A. 5.
B. 3.
C. 6.
D. 4.
Cu 2: Hp cht no sau y khng phi l aminoaxit?
A. CH3 - CH2 - CO - NH2.
B. HOOC - CH (NH2) - CH2 - COOH.
C. H2N - CH(CH3) - COOH.
D. H2N - CH2 - COOH.
Cu 3: Phn ng gia alanin v axit clohiric cho cht no sau y?
A. H3C-CH(NH2)-COCl.
B. HOOC-CH(CH3)-NH3Cl.
C. H2N-CH(CH3)-COCl.
D. HOOC-CH(CH2Cl)-NH2.
Cu 4: Mt amino axit X cha 1 nhm COOH. Cho 1,5 gam X phn ng va 200 ml dung dch NaOH
0,1M. Phn t khi ca X l:A. 89.
B. 75.
C. 103.
D. 87.
Cu 5: . Khi t chy mt loi polime ch thu c CO 2 v hi H2O vi t l s mol l 1:1. Hi polime
l polime no trong s cc polime cho di y?
A. Protein .
B. Tinh bt.
C. PVC.
D. PE.
Cu 6: A l -aminoaxit no, phn t ch cha 1 nhm NH2 v 1 nhm COOH. Cho 1,5gam A tc dng
vi NaOH d, thu c 1,94gam mui. A c CTPT l:
A. CH2(NH2)-CH2-COOH.
B. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH.
C. CH2(NH2)-COOH.
D. CH3-CH(NH2)-COOH.
Cu 7: Mt loi polietylen c phn t khi l 50000. H s trng hp ca loi polietylen xp x:
A. 920.
B. 1786.
C. 1230.
D. 1529.
Cu 8: chng minh aminoaxit l hp cht lng tnh, ta c th dng phn ng ca cht ny vi:
A. Dung dch KOH v HCl.
B. Dung dch HCl v Na2SO4.
C. Dung dch KOH v CuO.
D. Dung dch NaOH v NH3.
Cu 9: Cng thc no di y l cng thc tng qut cho dy ng ng amin thm (cha mt vng
benzen), n chc, bc nht?
A. CnH2n+1NH2.
B. CnH2n-3NHCnH2n-4.
C. CnH2n-7NH2.
D. C6H5NHCnH2n+1.
Cu 10: Khi lng phn t ca t capron (nilon-6) l 16385 vC . Tnh s mt xch trong cng thc
phn t ca lai t ny: A. 150
B. 145
C. 113
D. 118
Cu 11: S lng ng phn amin bc hai ng vi cng thc phn t C4H11N l:
A. 3
B. 2
C. 5
D. 4
Cu 12: Sn phm trng hp ca buta-1,3-ien c tn gi thng thng l:
A. Cao su Buna-S.
B. Cao su Buna.
C. Cao su isopren.
D. Cao su Buna-N.
Cu 13: Cho 0,05 mol -aminoaxit X tc dng va vi 1,825 gam HCl. Cng 0,05 mol X phn ng
va vi 5,6 gam KOH v thu c 11,15 gam mui. Vy X l:
A. CH3-C(NH2)2-COOH.
B. HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH.
C. H2N-CH2-COOH.
D. HOOC[CH2]2-CH(NH2)-COOH.
Cu 14: T visco khng thuc loi no?
A. T ho hc
B. T nhn to
C. T bn tng hp
D. T tng hp
Cu 15: Monome c dng trng hp to thnh poli(metyl metacrylat) l:
A. CH2=CH-COO-CH3.
B. CH3-COO-CH=CH2.
C. CH2=C(CH3)-COO-CH3.
D. CH3-COO-CH2-CH=CH2.
Cu 16: Trung ha 6,2 gam mt amin n chc cn 200 ml dung dch HCl 1M. Cng thc phn t ca X
l
A. C2H5N
B. CH5N
C. C3H9N
D. C3H7N
Cu 17: Khi clo ho PVC, tnh trung bnh c k mt xch trong mch PVC phn ng vi mt phn t clo.
Sau khi clo ho, thu c mt polime cha 66,18% clo (v khi lng). Gi tr ca k l:
A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Cu 18: Pht biu no sau y khng ng?
Trang 1/4 - M thi 357

A. Bc ca amin l bc ca nguyn t cacbon lin kt vi nhm amin.


B. Tu thuc cu trc ca gc hidrocacbon c th phn bit amin thnh amin no, cha no v thm.
C. Amin c t hai nguyn t cacbon trong phn t bt u xut hin hin tng ng phn.
D. Amin c cu thnh bng cch thay th H ca amoniac bng mt hay nhiu gc hidrocacbon.
Cu 19: Dy cc cht c tnh baz tng dn theo th t t tri sang phi l:
A. C6H5NH2 , NH3 , CH3CH2NH2 , CH3NHCH3. B. C6H5NH2 , NH3 , CH3NHCH3 , CH3CH2NH2.
C. NH3,CH3CH2NH2 , CH3NHCH3 , C6H5NH2.
D. NH3 , C6H5NH2 , CH3NHCH3 , CH3CH2NH2.
Cu 20: Cho cc cht sau: H2NCH2COOH, CH3COOH, C2H5OH, H2NCH2COOC2H5, H2NCH2COONa,
CH3NH3Cl, HOOC-CH2-NH3Cl. S cht c th tc dng c vi dung dch NaOH l :
A. 5.
B. 6.
C. 3.
D. 4.
Cu 21 S ng phn amino axit ng vi CTPT C4H9N O2 l :
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Cu 22: t chy hon ton mt amin no, n chc, mch h thu c t l khi lng ca CO 2 so vi
nc l 44 : 27. Cng thc phn t ca amin l
A. C3H7N
B. C3H9N
C. C4H9N
D. C4H11N
Cu 23: Cho dy cc cht: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2NCH2COOH. S cht trong dy
c kh nng tham gia phn ng trng hp l:A. 3 B. 1
C. 4
D. 2
Cu 24: Nilon6,6 l mt loi :A. t axetat.
B. polieste. C. t poliamit. D. t visco.

Cu 25: Cho X + Y
C6H5NH3Cl. Vy X, Y c th l:
A. C6H5NH2; Cl2.
B. (C6H5)3N; HCl.
C. C6H5NH2; HCl.
D. (C6H5)2NH; HCl.
Cu 26: Vi 2 -amino axit X ,Y khc nhau s hnh thnh ti a bao nhiu ipeptit ?
A. 2 ipeptit. B. 4 ipeptit. C. 1 ipeptit. D. 3 ipeptit
Cu 27: Trong s cc pht biu sau v anilin?
(1) Anilin tan t trong nc nhng tan nhiu trong dung dch NaOH.
(2) Anilin c tnh baz, dung dch anilin khng lm i mu qu tm.
(3) Anilin dng sn xut phm nhum, dc phm, polime.
(4) Anilin tham gia phn ng th brom vo nhn thm d hn benzen. S pht biu ng l
A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Cu 28: Mt amino axit no cha 1 nhm NH 2 v 1 nhm COOH c M = 103. S ng phn cu to
amino axit l:A. 6.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Cu 29: Da nhn to (PVC) c iu ch t kh thin nhin ( CH 4 ). Nu hiu sut ca ton b qu
trnh l 20% th iu ch 1 tn PVC phi cn 1 th tch ( CH4 ) (ktc) l
A. 3500m3
B. 3560m3
C. 3584m3
D. 5500m3
Cu 30: Khi thy phn hon ton cc chui polipeptit s thu c:
A. hn hp cc - amino axit.
B. hn hp cc axit bo.
C. hn hp cc axit hu c.
D. hn hp cc - amino axit.
p n
1.D
2.A
11.A
12.B
21.A
22.B

3.B
13.D
23.A

4.B
14.D
24.C

5.D
15.C
25.C

6.C
16.B
26.B

7.B
17.D
27.B

8.A
18.A
28.D

9.C
19.A
29.C

10.B
20.D
30.A

MA TRN KIM TRA CHNG III- IV ( ban c bn )


Trang 2/4 - M thi 357

Mc nhn thc
Nhn bit

Thng hiu

Vn dng mc
thp

Vn dng mc
cao hn

TN
Khi nim,
c im cu
to phn t,
danh php.
- Xc nh bc
Amin.
Tnh cht ho
hc. Ch lc
baz ca amin.
ng dng

TN
Anilin
khng tan
trong nc
nhng tan
trong axit, c
lc baz yu
khng i mu
qu tm.

TN
- Tnh khi lng ca
cc cht trong phn
ng vi axit v p.
ring ca anilin vi
Brom.
- Tm CTPT v ng
phn
- Phn bit amin,
amino axit, ancol,
anehit

TN
- Tm CTPT ca
da vo phn
ng chy

3
0,75

3
1
0.75
0.5
-AMINOAXIT Tnh khi lng
c tnh lng
trong phn ng.
tnh, phn ng
trng ngng,
phn ng to
este vi ancol
Phn bit
c amino
axit vi hp
cht khc.

Ni dung kin thc

1. AMIN

S cu hi
S im

Khi nim
- Danh php
- ng dng
- ng phn
- Tnh cht vt
l.
2. AMINOAXIT

S cu hi
S im
3. PEPTITPROTEIN

S cu hi
S im
4.POLIME -VT
LIU POLIME

1
- Khi nim,
phn loi
- Cng thc cu
to

0,25
- Tnh cht
ha
- ng phn

1
0.5

Cng

8
2.5

- Xc nh CTCT
khi bit khi
lng cht u
v sn phm.

2
1.0

1
- Phn bit ipeptit
vi cc peptit khc

9
3.25

0.25

0. 25

0. 5

- Da vo
phng php
iu ch
polime. T cc

Tnh h s mt xch
cc polime

Trang 3/4 - M thi 357

S cu hi
S im
Tng s cu
Tng s im

sn phm
nhn ra s p.
iu ch
Polime.
1

5
1. 25

0,25
14
3,25

6
1.5

10

1. 0

1.25

3.75

5
2,5

5
2,75

Trang 4/4 - M thi 357

30
10