You are on page 1of 16

Hybi en vo p n ng theo yu cu cu hi!

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30
Cu 1: . Da vo ngun gc, si dng trong cng nghip dt, c chia thnh
! "i ho# h$c v si t%ng hp &! "i ho# h$c v si t nhi'n
C! "i t%ng hp v si t nhi'n D! "i t nhi'n v si nhn t(o
Cu 2: Cho s)n ph*+ ,hi trng hp - +o. /ti./n 0 i1u ,in th2ch hp t#c d3ng v4a 5 6-g &ro+! 7iu su8t ph)n
9ng trng hp v ,hi .ng :; thu c . ! <=>? -=,@ g &! <=>? A=,@ g C! <=>? -A,- g D! 1=>? AB g
Cu 3: Cua nghi'n c9u thc nghi+ cho th8D cao su thi'n nhi'n . po.i+/ c5a Eono+/
! FutaG1,6Gi/n v stir/n &! -G+/tD.FutaG1,6Gi/n C! FutaG1,6Gi/n D! FutaG1,-Gi/n!
Cu 4: HhIn JKt v1 t2nh ch8t vIt .2 chung c5a po.i+/ no dLi D khng Mng N
! 7Ou hPt . nhQng ch8t rRn, ,hng FaD hSi!
&! 7Ou hPt po.i+/ 1u ng thTi cU t2nh dVo, t2nh n hi v cU thW ,Ko thnh sidai, F1n!
C! Xa s nUng ch)D 0 +Yt ,ho)ng nhit Y rYng, hoZc ,hng nUng ch)D + F[ phn hu\ ,hi un nUng!
D! Xa s ,hng tan trong c#c dung +i thng thTng, +Yt s tan trong dung +i th2ch hp t(o dung d[ch nhLt!
Cu5 : ]hi tiPn hnh ng trng hp FutaG1,6Gi/n v acri.onitrin thu c +Yt .o(i cao su FunaGH ch9a ^,B<>
nitS! _2nh t` . s +o. FutaG1,6Gi/n v acro.onitrin trong cao su ! 1:- &! 1:1 C! -:1 D! 6:1
Cu 6: :o.iavinD. aJ/tatb . po.i+/ c i1u chP t4 s)n ph*+ trng hp +ono+/ no sau D:
! C7
-
cC7GCddC7
6
&! C7
-
cC7GCdd7 C! C7
-
cC7GCddC
-
7
A
D! C7
-
cC7GdCdC7
6
Cu 7e: _h5D phn p/ntap/ptit f ta ch` thu a.anin v g.iJin! ]g:_ c5a f cU thW .
! 6-h! &! @=-! C! 6A<! D! -<<!
Cu 8: Cho c#c ch8t sau D: a1bE/tD. aJ/tat a-b +oni aJ/tat? a6bi.DJin? a@b E/tD. a+oni jo+iat?
aAbE/tD.a+oni nitrat aBb Jit i.uta+ic! CU Fao nhi'u ch8t trong c#c ch8t cho 0 tr'n cU ,h) nkng ph)n 9ng
c vLi dd Had7 v dd 7C. N !B &!6 C!@ D!A
Cu 9: Xt ch#D - a+in no Sn ch9c ng lng .i'n tiPp nhau thu c @,@^ .2t Cd- a,cb v h,BA g nLc! _hW t2ch
H-a,tcb thu . N ! 1,B^ .2t &! 1,6@@ .2t C! B,h- .2t D! 6,6B .2t
Cu 10: Cho A+. anFu+in a.mng trRng tr9ngb vo +Yt ng nghi+, th'+ tiPp vo U 1 +. dd Cu"d@ v 6 +. dd
Had7 ! 7in tng nuan s#t c .:
! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u vng! &! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u /n!
C! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u da ca+! D! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u Janh t2+!
Cu 11: 7p ch8t hQu cS f cU cng th9c phn to . C@71-d@H-, ,hi cho f t#c d3ng vLi Had7 v4a 5 thp thu c
dung d[ch q ch9a +ui Hatri c5a +Yt aJit hQu cS v A,B .it hrn hp ,h2 ; a,tcb ag+ hai ,h2b 1u .+ Janh nup
t2+ Lt! C c(n dungd[ch q thu c + ga+ +ui ,han! + cU gi# tr[ . ! 1^,A &! 6h,- C! 66,A D! 1B,^!
Cu 12: XW phn Fit 6 dung d[ch i.DJin , C76Cdd7 v C-7AH7- , ch` cOn dng +Yt thuc tho .
! dd 7C. &! natri ,i+ .o(i C! nus t2+ D! dung d[ch Had7!
Cu 13: Cng th9c no sau D c5a p/ntap/ptit ab thta i1u ,in sau: u _h5D phn hon ton 1 +o. thp thu c
c#c G a+ino aJit .: 6 +o. i.DJin , 1 +o. .anin, 1 +o. va.in!
u _h5D phn ,hng hon ton , ngoi thu c c#c a+ino aJit thp cmn thu c - i p/ptit: .aGi.D v i.DG .a v
+Yt tri p/ptit i.DGi.DGva.! A! i.DG.aGi.DGi.DGva.! B! i.DG.aGi.DGva.Gi.D! C! .aGi.DGi.DGi.DGva.! D! i.DGi.DG.aGi.DGva.!
Cu 14: 7p ch8t no sau D thuYc .o(i ip/ptit N
! 7-HGC7-C7-CdH7GC7-C7-Cdd7! &! 7-HGC7-CdH7GC7aC76bGCdd7!
C! 7-HGC7-C7-CdH7C7-Cdd7! D! 7-HGC7-CdH7GC7-CdH7GC7-Cdd7!
Cu 15: Cho c#c ch8t sau: H76 afb ? aCB7Ab-H7 aqb? CB7AH7- awb? C76H7- a_b? CB7AH7C76 aEb! _h9 t gi)+ dOn t2nh
FaxS c5a c#c ch8t tr'n . ! _ y f y E y w y q! &! _ y f y w y E y q! C! E y f y q y w y _! D! f y E y _ y q y w!
S GIO DC !"O #$O %&'(G (G)I
#*+,(G #-.# S/ 1 !0C .-1
-2 34 56n 7 ..................................................
89: 7 .............................................................
B"I ;I<= #*A S/ 7...2... (>= 2011?2012
=@( 7 -O ;-/I 7 12 (A(G CAO
#-,I GIA( 745B .-C# (Khng k giao !
Cu 16: +ino aJit f cU 1 nhU+ H7- v 1 nhU+ Cdd7 FiPt 1 .ng f t#c d3ng v4a hPt -== +. dung d[ch Had7
=,1 E thu c dung d[ch q, cho dung d[ch 7C. d vo dung d[ch q sau U .+ ,h thu c -,A1 ga+ ch8t hQu cS
w! Cng th9c ph hp c5a f .
A. H7-aC7-b@Cdd7 B. H7-C7-Cdd7 C. C76C7aH7-bCdd7 D. C76C7-C7aH7-bCdd7!
Cu 17: _rong s c#c ch8t : C-7hd-H, C67hC., C67^d v C67<H? ch8t cU nhi1u ng phn c8u t(o nh8t .
A. C67^d B. C67hC. C. C-7hd-H D. C67<H!
Cu 18: 7rn hp f g+ a.anin v aJit g.uta+ic! Cho + ga+ f t#c d3ng hon ton vLi dung d[ch Had7 adb,
thu c dung d[ch q ch9a a+u6=,^b ga+ +ui! EZt ,h#c, nPu cho + ga+ f t#c d3ng hon ton vLi dung d[ch
7C., thu c dung d[ch w ch9a a+u6B,Ab ga+ +ui! ii# tr[ c5a + . A. 1BA,B! B. 1-6,^! C. 1h1,=! D. 11-,-!
Cu 197 Cho +1 ga+ cao su Funaz" cU t` . s +Rt J2ch Futaz1,6zi/n : stir/n c 6:1 hoZc +- ga+ cao su FunazH
cU t` . s +Rt J2ch Futaz1,6zi/n : acrD.onitrin c -:1 t#c d3ng vLi Fro+ atrong CC.@b d 1u thu c + ga+ s)n
ph*+! _` . +1:+- . : A! =,<@= B! 1,=BA D! =,^<B D! =,<B@
Cu 20: Cho 1 hrn hp f g+ C76H7- v C-7AH7- t#c d3ng vLi dung d[ch 7C. 1=> v4a 5 thu c dung d[ch
q trong U nng Y c5a C76H76C. . ^,-^>! Hng Y > c5a C-7AH76C. trong dung d[ch q . :
A. 1=,--> B. 11,=1> C. <,@<> D. ^,@^>
Cu 21: Xt ch#D 16,-1 ga+ hrn hp - a+in no Sn ch9c +(ch h0 thu c hrn hp f g+ ,h2 v hSi! D{n hrn
hp f vo @== +. dung d[ch Had7 -E thu c dung d[ch q v cU -,^ .2t +Yt ch8t ,h2 duD nh8t tho#t ra a,tcb! C
c(n dung d[ch q thu c + ga+ ch8t rRn ,han! ii# tr[ c5a + . :
A! hB,-^ ga+ B. AA,=^ ga+ C! Ah,-^ ga+ D! @B,B^ ga+!
Cu 227 Cho ,hi .ng ri'ng c5a cn nguD'n ch8t . D c =,^ g|+.! 7ti t4 1= t8n vt Fo ach9a ^=>
J/n.u.oxSb cU thW i1u chP c bao nhiu t8n cn thc ph*+ @A
o
aFiPt hiu su8t c5a ton FY nu# trpnh i1u
chP . B@,^>bN aCc1-? 7c1? dc1Bb A! ^,<< t8n B! h,@@ t8n C! <,6= t8n D! 11,@^ t8n
Cu 23: C.o hUa 1 .o(i :vC F}ng ,h2 C.o thu c tS c.orin! Xt ch#D h<,BB ga+ tS c.orin nD as)n ph*+ sinh ra
g+ Cd-, 7-d v ,h2 C.-b cOn Bh,@-@ .2t d- a,tcb! f#c [nh J/+ trong ph)n 9ng c.o hUa :vC tr'n trung Fpnh 1
phn to C.o t#c d3ng vLi Fao nhi'u +Rt J2ch c5a :vCN A! 1 B. - C! 6 D! @
Cu 24: :o.i a vinD. C.oruab c i1u chP t4 ,h2 thi'n nhi'n a E/tan chiP+ ^A>b th/o sS chuDWn ho#: C7@ ~
C-7- ~C-76C.~:vC vLi hiu su8t +ri nu# trpnh .On .t .: 6=>, ^A>, <=>! Eun t%ng hp 1 t8n :vC thp cOn
ph)i dng hPt Fao nhi'u +
6
,h2 thi'n nhi'nN A. -<@1! B. 61-6! C. 6,1-6! D. 6BhA!
Cu 25: Cho 1 +o. a+ino aJit f ph)n 9ng vLi dung d[ch 7C. adb, thu c +1 ga+ +ui q! Cng 1 +o. a+ino
aJit f ph)n 9ng vLi dung d[ch Had7 adb, thu c +- ga+ +ui w! &iPt +- G +1 c h,A! Cng th9c phn to c5a f
. A. C@71=d-H-! B. CA7<d@H! C. C@7^d@H-! D. CA711d-H!
Cu 26: 7ai hp ch8t hQu cS f v q cU cng cng th9c phn to . C67hHd-, 1u . ch8t rRn 0 i1u ,in thTng!
Ch8t f ph)n 9ng vLi dung d[ch Had7, gi)i phUng ,h2! Ch8t q cU ph)n 9ng trng ngng! C#c ch8t f v q .On .t
. ! vinD.a+oni jo+at v a+oni acrD.at! &! a+oni acrD.at v aJit Ga+inopropionic!
C! aJit -Ga+inopropionic v a+oni acrD.at! D! aJit -Ga+inopropionic v aJit 6Ga+inopropionic
Cu 27: _rong c#c po.i+/ sau: a1b po.ia+/tD. +/tacrD.atb? a-b po.istir/n? a6b ni.onGh? a@b po.ia/tD./nGt/r/phta.atb? aAb
ni.onGB,B? aBb po.i avinD. aJ/tatb, c#c po.i+/ . s)n ph*+ c5a ph)n 9ng trng ngng .:
! a1b, a6b, aBb! &! a6b, a@b, aAb! C! a1b, a-b, a6b! D! a1b, a6b, aAb!
Cu 28: _rong s c#c .o(i tS sau: tS t}+, tS visco, tS ni.onGB,B, tS aJ/tat, tS capron, tS /nang, nhQng .o(i tS no
thuYc .o(i tS nhn t(oN A. _S t}+ v tS /nang! B. _S visco v tS ni.onGB,B!
C. _S ni.onGB,B v tS capron! D. _S visco v tS aJ/tat!
Cu 29: ]hlng [nh no sau D .un Mng:
! _2nh FaxS c5a a+in tkng dOn th/o th9 t : FIc FIc FIc !
&! _2nh FaxS c5a ani.in . do nhU+ zH7- )nh h0ng .'n gc zCB7A!
C! vp cU t2nh FaxS n'n ani.in .+ %i +u ch8t ch` th[ +u!
D! Do )nh h0ng c5a nhU+ zCB7A .+ gi)+ +It Y / tr'n HitS n'n ani.in cU t2nh FaxS DPu!
Cu 30: Xt ch#D ng lng +/tD.a+in, _` s +o. Cd- v 7-d .
! =,@ a 1,- &! =,^ a -,A C! =,@ a 1 D! =,hA a 1!

Hybi en vo p n ng theo yu cu cu hi!
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30
Cu 1: 7p ch8t hQu cS f cU cng th9c phn to . C@71-d@H-, ,hi cho f t#c d3ng vLi Had7 v4a 5 thp thu c
dung d[ch q ch9a +ui Hatri c5a +Yt aJit hQu cS v A,B .it hrn hp ,h2 ; a,tcb ag+ hai ,h2b 1u .+ Janh nup
t2+ Lt! C c(n dungd[ch q thu c + ga+ +ui ,han! + cU gi# tr[ . ! 1B,^ &! 6h,- C! 66,A D! 1^,A!
Cu 2: XW phn Fit 6 dung d[ch i.DJin , C76Cdd7 v C-7AH7- , ch` cOn dng +Yt thuc tho .
! dd 7C. &! nus t2+ C! natri ,i+ .o(i D! dung d[ch Had7!
Cu 3: Cng th9c no sau D c5a p/ntap/ptit ab thta i1u ,in sau: u _h5D phn hon ton 1 +o. thp thu c
c#c G a+ino aJit .: 6 +o. i.DJin , 1 +o. .anin, 1 +o. va.in!
u _h5D phn ,hng hon ton , ngoi thu c c#c a+ino aJit thp cmn thu c - i p/ptit: .aGi.D v i.DG .a v
+Yt tri p/ptit i.DGi.DGva.! A! i.DGi.DG.aGi.DGva.! B! i.DG.aGi.DGva.Gi.D! C! .aGi.DGi.DGi.DGva.! D! i.DG.aGi.DGi.DGva.!
Cu 4: 7p ch8t no sau D thuYc .o(i ip/ptit N
! 7-HGC7-C7-CdH7GC7-C7-Cdd7! &! 7-HGC7-CdH7GC7aC76bGCdd7!
C! 7-HGC7-C7-CdH7C7-Cdd7! D! 7-HGC7-CdH7GC7-CdH7GC7-Cdd7!
Cu 5: Cho c#c ch8t sau: H76 afb ? aCB7Ab-H7 aqb? CB7AH7- awb? C76H7- a_b? CB7AH7C76 aEb! _h9 t gi)+ dOn t2nh FaxS
c5a c#c ch8t tr'n . ! _ y f y w y E y q! &! _ y f yE y w y q! C! E y f y q y w y _! D! f y E y _ y q y w!
Cu 6: G+ino aJit f cU 1 nhU+ H7- v 1 nhU+ Cdd7 FiPt 1 .ng f t#c d3ng v4a hPt -== +. dung d[ch
Had7 =,1 E thu c dung d[ch q, cho dung d[ch 7C. d vo dung d[ch q sau U .+ ,h thu c -,A1 ga+ ch8t
hQu cS w! Cng th9c ph hp c5a f .
A. H7-aC7-b@Cdd7 B. H7-C7-C7-Cdd7 C. C76C7aH7-bCdd7 D. C76C7-C7aH7-bCdd7!
Cu 7: _rong s c#c ch8t : C-7hd-H, C67hC., C67^d v C67<H? ch8t cU nhi1u ng phn c8u t(o nh8t .
A. C67<H B. C67hC. C. C-7hd-H D. C67^d!
Cu 8: 7rn hp f g+ a.anin v aJit g.uta+ic! Cho + ga+ f t#c d3ng hon ton vLi dung d[ch Had7 adb,
thu c dung d[ch q ch9a a+u6=,^b ga+ +ui! EZt ,h#c, nPu cho + ga+ f t#c d3ng hon ton vLi dung d[ch
7C., thu c dung d[ch w ch9a a+u6B,Ab ga+ +ui! ii# tr[ c5a + . A. 1BA,B! B. 11-,-! C. 1h1,=! D. 1-6,^!
Cu 97 Cho +1 ga+ cao su Funaz" cU t` . s +Rt J2ch Futaz1,6zi/n : stir/n c 6:1 hoZc +- ga+ cao su FunazH cU
t` . s +Rt J2ch Futaz1,6zi/n : acrD.onitrin c -:1 t#c d3ng vLi Fro+ atrong CC.@b d 1u thu c + ga+ s)n
ph*+! _` . +1:+- . : A! 1,-AA B! =,<B@ D! =,<@= D! 1,=BA
Cu 10: Cho 1 hrn hp f g+ C76H7- v C-7AH7- t#c d3ng vLi dung d[ch 7C. 1=> v4a 5 thu c dung d[ch
q trong U nng Y c5a C76H76C. . ^,-^>! Hng Y > c5a C-7AH76C. trong dung d[ch q . :
A. <,@<> B. 11,=1> C. 1=,--> D. ^,@^>
Cu 11: Xt ch#D 16,-1 ga+ hrn hp - a+in no Sn ch9c +(ch h0 thu c hrn hp f g+ ,h2 v hSi! D{n hrn
hp f vo @== +. dung d[ch Had7 -E thu c dung d[ch q v cU -,^ .2t +Yt ch8t ,h2 duD nh8t tho#t ra a,tcb! C
c(n dung d[ch q thu c + ga+ ch8t rRn ,han! ii# tr[ c5a + . :
A! hB,-^ ga+ B. Ah,-^ ga+ C! AA,=^ ga+ D! @B,B^ ga+!
Cu 127 Cho ,hi .ng ri'ng c5a cn nguD'n ch8t . D c =,^ g|+.! 7ti t4 1= t8n vt Fo ach9a ^=>
J/n.u.oxSb cU thW i1u chP c bao nhiu t8n cn thc ph*+ @A
o
aFiPt hiu su8t c5a ton FY nu# trpnh i1u
chP . B@,^>bN aCc1-? 7c1? dc1Bb A! ^,<< t8n B! h,@@ t8n C! <,6= t8n D! 11,@^ t8n
Cu 13: C.o hUa 1 .o(i :vC F}ng ,h2 C.o thu c tS c.orin! Xt ch#D h<,BB ga+ tS c.orin nD as)n ph*+ sinh ra
g+ Cd-, 7-d v ,h2 C.-b cOn Bh,@-@ .2t d- a,tcb! f#c [nh J/+ trong ph)n 9ng c.o hUa :vC tr'n trung Fpnh 1
phn to C.o t#c d3ng vLi Fao nhi'u +Rt J2ch c5a :vCN A! 1 B. 6 C! - D! @
S GIO DC !"O #$O %&'(G (G)I
#*+,(G #-.# S/ 1 !0C .-1
-2 34 56n 7 ..................................................
89: 7 .............................................................
B"I ;I<= #*A S/ 7...2... (>= 2011?2012
=@( 7 -O ;-/I 7 12 (A(G CAO
#-,I GIA( 745B .-C# (Khng k giao !
Cu 14: :o.i a vinD. C.oruab c i1u chP t4 ,h2 thi'n nhi'n a E/tan chiP+ ^A>b th/o sS chuDWn ho#: C7@ ~
C-7- ~C-76C.~:vC vLi hiu su8t +ri nu# trpnh .On .t .: 6=>, ^A>, <=>! Eun t%ng hp 1 t8n :vC thp cOn
ph)i dng hPt Fao nhi'u +
6
,h2 thi'n nhi'nN A. -<@1! B. 61-6! C. 6,1-6! D. 6BhA!
Cu 15: Cho 1 +o. a+ino aJit f ph)n 9ng vLi dung d[ch 7C. adb, thu c +1 ga+ +ui q! Cng 1 +o. a+ino
aJit f ph)n 9ng vLi dung d[ch Had7 adb, thu c +- ga+ +ui w! &iPt +- G +1 c h,A! Cng th9c phn to c5a f
. A. C@71=d-H-! B. CA711d-H! C. C@7^d@H-! D. CA7<d@H!
Cu 16: 7ai hp ch8t hQu cS f v q cU cng cng th9c phn to . C67hHd-, 1u . ch8t rRn 0 i1u ,in thTng!
Ch8t f ph)n 9ng vLi dung d[ch Had7, gi)i phUng ,h2! Ch8t q cU ph)n 9ng trng ngng! C#c ch8t f v q .On .t
. ! vinD.a+oni jo+at v a+oni acrD.at! &! a+oni acrD.at v aJit G -Ga+inopropanoic!
C! aJit Ga+inopropionic v a+oni acrD.at! D! aJit -Ga+inopropionic v aJit 6Ga+inopropionic
Cu 17: _rong c#c po.i+/ sau: a1b po.ia+/tD. +/tacrD.atb? a-b po.istir/n? a6b ni.onGh? a@b po.ia/tD./nGt/r/phta.atb? aAb
ni.onGB,B? aBb po.i avinD. aJ/tatb, c#c po.i+/ . s)n ph*+ c5a ph)n 9ng trng ngng .:
! a1b, a6b, aBb! &! a6b, a@b, aAb! C! a1b, a-b, a6b! D! a1b, a6b, aAb!
Cu 18: _rong s c#c .o(i tS sau: tS t}+, tS visco, tS ni.onGB,B, tS aJ/tat, tS capron, tS /nang, nhQng .o(i tS no
thuYc .o(i tS nhn t(oN A. _S visco v tS aJ/tat! B. _S visco v tS ni.onGB,B!
C. _S ni.onGB,B v tS capron! D. _S t}+ v tS /nang!
Cu 19: ]hlng [nh no sau D .un Mng:
! _2nh FaxS c5a a+in tkng dOn th/o th9 t : FIc FIc FIc !
&! _2nh FaxS c5a ani.in . do nhU+ zH7- )nh h0ng .'n gc zCB7A!
C! vp cU t2nh FaxS n'n ani.in .+ %i +u ch8t ch` th[ +u!
D! Do )nh h0ng c5a nhU+ zCB7A .+ gi)+ +It Y / tr'n HitS n'n ani.in cU t2nh FaxS DPu!
Cu 20: Xt ch#D ng lng +/tD.a+in, _` s +o. Cd- v 7-d .
! =,@ a 1,- &! =,^ a -,= C! =,@ a 1 D! =,hA a 1!
. Cu 217 Da vo ngun gc, si dng trong cng nghip dt, c chia thnh
! "i ho# h$c v si t%ng hp &! "i ho# h$c v si t nhi'n
C! "i t%ng hp v si t nhi'n D! "i t nhi'n v si nhn t(o
Cu --: Cho s)n ph*+ ,hi trng hp - +o. /ti./n 0 i1u ,in th2ch hp t#c d3ng v4a 5 6-g &ro+! 7iu su8t ph)n
9ng trng hp v ,hi .ng :; thu c . ! <=>? -=,@ g &! <=>? A=,@ g C! <=>? -A,- g D! 1=>? AB g
Cu 23: Cua nghi'n c9u thc nghi+ cho th8D cao su thi'n nhi'n . po.i+/ c5a Eono+/
! FutaG1,6Gi/n v stir/n &! -G+/tD.FutaG1,6Gi/n C! FutaG1,6Gi/n D! FutaG1,-Gi/n!
Cu 24: HhIn JKt v1 t2nh ch8t vIt .2 chung c5a po.i+/ no dLi D khng Mng N
! 7Ou hPt . nhQng ch8t rRn, ,hng FaD hSi!
&! Xa s ,hng tan trong c#c dung +i thng thTng, +Yt s tan trong dung +i th2ch hp t(o dung d[ch nhLt!
C! Xa s nUng ch)D 0 +Yt ,ho)ng nhit Y rYng, hoZc ,hng nUng ch)D + F[ phn hu\ ,hi un nUng!
D! 7Ou hPt po.i+/ 1u ng thTi cU t2nh dVo, t2nh n hi v cU thW ,Ko thnh sidai, F1n!
Cu 25 : ]hi tiPn hnh ng trng hp FutaG1,6Gi/n v acri.onitrin thu c +Yt .o(i cao su FunaGH ch9a ^,B<>
nitS! _2nh t` . s +o. FutaG1,6Gi/n v acro.onitrin trong cao su ! -:1 &! 1:1 C! 1:- D! 6:1
Cu 26: :o.iavinD. aJ/tatb . po.i+/ c i1u chP t4 s)n ph*+ trng hp +ono+/ no sau D:
! C7
-
cC7GdCdC7
6
&! C7
-
cC7GCdd7 C! C7
-
cC7GCddC
-
7
A
D! C7
-
cC7GCddC7
6
Cu 27e: _h5D phn p/ntap/ptit f ta ch` thu a.anin v g.iJin! ]g:_ c5a f cU thW .
! 6A<! &! @=-! C! 6-h! D! -<<!
Cu 28: Cho c#c ch8t sau D: a1bE/tD. aJ/tat a-b +oni aJ/tat? a6bi.DJin? a@b E/tD. a+oni jo+iat?
aAbE/tD.a+oni nitrat aBb Jit i.uta+ic! CU Fao nhi'u ch8t trong c#c ch8t cho 0 tr'n cU ,h) nkng ph)n 9ng
c vLi dd Had7 v dd 7C. N !B &!A C!@ D!6
Cu 29: Xt ch#D - a+in no Sn ch9c ng lng .i'n tiPp nhau thu c @,@^ .2t Cd- a,cb v h,BA g nLc! _hW
t2ch H-a,tcb thu . N ! 1,6@@ .2t &! 1,B^ .2t C! B,h- .2t D! 6,6B .2t
Cu 30: Cho A+. anFu+in a.mng trRng tr9ngb vo +Yt ng nghi+, th'+ tiPp vo U 1 +. dd Cu"d@ v 6 +. dd
Had7 ! 7in tng nuan s#t c .:
! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u /n! &! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u vng!
C! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u da ca+! D! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u Janh t2+!

Hybi en vo p n ng theo yu cu cu hi!
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30
Cu 1: Cho c#c ch8t sau: H76 afb ? aCB7Ab-H7 aqb? CB7AH7- awb? C76H7- a_b? CB7AH7C76 aEb! _h9 t gi)+ dOn t2nh FaxS
c5a c#c ch8t tr'n . ! _ y f y E y w y q! &! _ y f y w y E y q! C! E y f y q y w y _! D! f y E y _ y q y w!
Cu 2: +ino aJit f cU 1 nhU+ H7- v 1 nhU+ Cdd7 FiPt 1 .ng f t#c d3ng v4a hPt -== +. dung d[ch Had7
=,1 E thu c dung d[ch q, cho dung d[ch 7C. d vo dung d[ch q sau U .+ ,h thu c -,A1 ga+ ch8t hQu cS
w! Cng th9c ph hp c5a f .
A. H7-aC7-b@Cdd7 B. H7-C7-Cdd7 C. C76C7aH7-bCdd7 D. C76C7-C7aH7-bCdd7!
Cu 3: _rong s c#c ch8t : C-7hd-H, C67hC., C67^d v C67<H? ch8t cU nhi1u ng phn c8u t(o nh8t .
A. C67^d B. C67hC. C. C-7hd-H D. C67<H!
Cu 4: 7rn hp f g+ a.anin v aJit g.uta+ic! Cho + ga+ f t#c d3ng hon ton vLi dung d[ch Had7 adb,
thu c dung d[ch q ch9a a+u6=,^b ga+ +ui! EZt ,h#c, nPu cho + ga+ f t#c d3ng hon ton vLi dung d[ch
7C., thu c dung d[ch w ch9a a+u6B,Ab ga+ +ui! ii# tr[ c5a + . A. 1BA,B! B. 1-6,^! C. 1h1,=! D. 11-,-!
Cu 57 Cho +1 ga+ cao su Funaz" cU t` . s +Rt J2ch Futaz1,6zi/n : stir/n c 6:1 hoZc +- ga+ cao su FunazH cU
t` . s +Rt J2ch Futaz1,6zi/n : acrD.onitrin c -:1 t#c d3ng vLi Fro+ atrong CC.@b d 1u thu c + ga+ s)n
ph*+! _` . +1:+- . : A! =,<@= B! 1,=BA D! =,^<B D! =,<B@
Cu 6: Cho 1 hrn hp f g+ C76H7- v C-7AH7- t#c d3ng vLi dung d[ch 7C. 1=> v4a 5 thu c dung d[ch q
trong U nng Y c5a C76H76C. . ^,-^>! Hng Y > c5a C-7AH76C. trong dung d[ch q . :
A. 1A,--> B. 1=,--> C. <,@<> D. ^,@^>
Cu 7: Xt ch#D 16,-1 ga+ hrn hp - a+in no Sn ch9c +(ch h0 thu c hrn hp f g+ ,h2 v hSi! D{n hrn
hp f vo @== +. dung d[ch Had7 -E thu c dung d[ch q v cU -,^ .2t +Yt ch8t ,h2 duD nh8t tho#t ra a,tcb! C
c(n dung d[ch q thu c + ga+ ch8t rRn ,han! ii# tr[ c5a + . :
A! hB,-^ ga+ B. Ah,-^ ga+ C! A^,-^ ga+ D! @B,B^ ga+!
Cu 87 Cho ,hi .ng ri'ng c5a cn nguD'n ch8t . D c =,^ g|+.! 7ti t4 1= t8n vt Fo ach9a ^=>
J/n.u.oxSb cU thW i1u chP c bao nhiu t8n cn thc ph*+ @A
o
aFiPt hiu su8t c5a ton FY nu# trpnh i1u
chP . B@,^>bN aCc1-? 7c1? dc1Bb A! ^,<< t8n B11,@^ t8n C! <,6= t8n D! h,@@ t8n
Cu 9: C.o hUa 1 .o(i :vC F}ng ,h2 C.o thu c tS c.orin! Xt ch#D h<,BB ga+ tS c.orin nD as)n ph*+ sinh ra
g+ Cd-, 7-d v ,h2 C.-b cOn Bh,@-@ .2t d- a,tcb! f#c [nh J/+ trong ph)n 9ng c.o hUa :vC tr'n trung Fpnh 1
phn to C.o t#c d3ng vLi Fao nhi'u +Rt J2ch c5a :vCN A! 1,A B. - C! @ D! 6
Cu 10: :o.i a vinD. C.oruab c i1u chP t4 ,h2 thi'n nhi'n a E/tan chiP+ ^A>b th/o sS chuDWn ho#: C7@ ~
C-7- ~C-76C.~:vC vLi hiu su8t +ri nu# trpnh .On .t .: 6=>, ^A>, <=>! Eun t%ng hp 1 t8n :vC thp cOn
ph)i dng hPt Fao nhi'u +
6
,h2 thi'n nhi'nN A. 6BhA! B. 61-6! C. 6,1-6! D. -<@1!
Cu 11: Cho 1 +o. a+ino aJit f ph)n 9ng vLi dung d[ch 7C. adb, thu c +1 ga+ +ui q! Cng 1 +o. a+ino
aJit f ph)n 9ng vLi dung d[ch Had7 adb, thu c +- ga+ +ui w! &iPt +- G +1 c h,A! Cng th9c phn to c5a f
. A. C@71=d-H-! B. CA7<d@H! C. C@7^d@H-! D. CA71=d@H!
Cu 12: . Da vo ngun gc, si dng trong cng nghip dt, c chia thnh
! "i ho# h$c v si t%ng hp &! "i ho# h$c v si t nhi'n
C! "i t%ng hp v si t nhi'n D! "i t nhi'n v si nhn t(o
Cu 13: Cho s)n ph*+ ,hi trng hp - +o. /ti./n 0 i1u ,in th2ch hp t#c d3ng v4a 5 6-g &ro+! 7iu su8t
ph)n 9ng trng hp v ,hi .ng :; thu c . ! <=>? -=,@ g&! <=>? A=,@ g C! <=>? -A,- g D! 1=>? AB g
Cu 1@: Cua nghi'n c9u thc nghi+ cho th8D cao su thi'n nhi'n . po.i+/ c5a Eono+/
! FutaG1,6Gi/n v stir/n &! FutaG1,6Gi/n C! -G+/tD.FutaG1,6Gi/n D! FutaG1,-Gi/n!
Cu 15: HhIn JKt v1 t2nh ch8t vIt .2 chung c5a po.i+/ no dLi D khng Mng N
S GIO DC !"O #$O %&'(G (G)I
#*+,(G #-.# S/ 1 !0C .-1
-2 34 56n 7 ..................................................
89: 7 .............................................................
B"I ;I<= #*A S/ 7...2... (>= 2011?2012
=@( 7 -O ;-/I 7 12 (A(G CAO
#-,I GIA( 745B .-C# (Khng k giao !
! 7Ou hPt . nhQng ch8t rRn, ,hng FaD hSi!
&! 7Ou hPt po.i+/ 1u ng thTi cU t2nh dVo, t2nh n hi v cU thW ,Ko thnh sidai, F1n!
C! Xa s nUng ch)D 0 +Yt ,ho)ng nhit Y rYng, hoZc ,hng nUng ch)D + F[ phn hu\ ,hi un nUng!
D! Xa s ,hng tan trong c#c dung +i thng thTng, +Yt s tan trong dung +i th2ch hp t(o dung d[ch nhLt!
Cu16 : ]hi tiPn hnh ng trng hp FutaG1,6Gi/n v acri.onitrin thu c +Yt .o(i cao su FunaGH ch9a ^,B<>
nitS! _2nh t` . s +o. FutaG1,6Gi/n v acro.onitrin trong cao su ! 1:- &! 1:1 C! -:1 D! 6:1
Cu 17: :o.iavinD. aJ/tatb . po.i+/ c i1u chP t4 s)n ph*+ trng hp +ono+/ no sau D:
! C7
-
cC7GCddC7
6
&! C7
-
cC7GCdd7 C! C7
-
cC7GCddC
-
7
A
D! C7
-
cC7GdCdC7
6
Cu 18e: _h5D phn p/ntap/ptit f ta ch` thu a.anin v g.iJin! ]g:_ c5a f cU thW .
! 6-h! &! @=-! C! 6A<! D! -<<!
Cu 19: Cho c#c ch8t sau D: a1bE/tD. aJ/tat a-b +oni aJ/tat? a6bi.DJin? a@b E/tD. a+oni jo+iat?
aAbE/tD.a+oni nitrat aBb Jit i.uta+ic! CU Fao nhi'u ch8t trong c#c ch8t cho 0 tr'n cU ,h) nkng ph)n 9ng
c vLi dd Had7 v dd 7C. N !B &!6 C!@ D!A
Cu 20: Xt ch#D - a+in no Sn ch9c ng lng .i'n tiPp nhau thu c @,@^ .2t Cd- a,cb v h,BA g nLc! _hW
t2ch H-a,tcb thu . N ! 1,B^ .2t &! 1,6@@ .2t C! B,h- .2t D! 6,6B .2t
Cu 21: Cho A+. anFu+in a.mng trRng tr9ngb vo +Yt ng nghi+, th'+ tiPp vo U 1 +. dd Cu"d@ v 6 +. dd
Had7 ! 7in tng nuan s#t c .:
! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u vng! &! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u /n!
C! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u da ca+! D! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u Janh t2+!
Cu 22: 7p ch8t hQu cS f cU cng th9c phn to . C@71-d@H-, ,hi cho f t#c d3ng vLi Had7 v4a 5 thp thu c
dung d[ch q ch9a +ui Hatri c5a +Yt aJit hQu cS v A,B .it hrn hp ,h2 ; a,tcb ag+ hai ,h2b 1u .+ Janh nup
t2+ Lt! C c(n dungd[ch q thu c + ga+ +ui ,han! + cU gi# tr[ . ! 1^,A &! 6h,- C! 66,A D! 1B,^!
Cu 23: XW phn Fit 6 dung d[ch i.DJin , C76Cdd7 v C-7AH7- , ch` cOn dng +Yt thuc tho .
! dd 7C. &! natri ,i+ .o(i C! nus t2+ D! dung d[ch Had7!
Cu 24: Cng th9c no sau D c5a p/ntap/ptit ab thta i1u ,in sau: u _h5D phn hon ton 1 +o. thp thu c
c#c G a+ino aJit .: 6 +o. i.DJin , 1 +o. .anin, 1 +o. va.in!
u _h5D phn ,hng hon ton , ngoi thu c c#c a+ino aJit thp cmn thu c - i p/ptit: .aGi.D v i.DG .a v
+Yt tri p/ptit i.DGi.DGva.! A! i.DG.aGi.DGi.DGva.! B! i.DG.aGi.DGva.Gi.D! C! .aGi.DGi.DGi.DGva.! D! i.DGi.DG.aGi.DGva.!
Cu 25: 7p ch8t no sau D thuYc .o(i ip/ptit N
! 7-HGC7-C7-CdH7GC7-C7-Cdd7! &! 7-HGC7-CdH7GC7aC76bGCdd7!
C! 7-HGC7-C7-CdH7C7-Cdd7! D! 7-HGC7-CdH7GC7-CdH7GC7-Cdd7!
Cu 26: 7ai hp ch8t hQu cS f v q cU cng cng th9c phn to . C67hHd-, 1u . ch8t rRn 0 i1u ,in thTng!
Ch8t f ph)n 9ng vLi dung d[ch Had7, gi)i phUng ,h2! Ch8t q cU ph)n 9ng trng ngng! C#c ch8t f v q .On .t
. ! vinD.a+oni jo+at v a+oni acrD.at! &! a+oni acrD.at v aJit -Ga+inopropionic!
C! aJit -Ga+inopropionic v a+oni acrD.at! D! aJit -Ga+inopropionic v aJit 6Ga+inopropionic
Cu 27: _rong c#c po.i+/ sau: a1b po.ia+/tD. +/tacrD.atb? a-b po.istir/n? a6b ni.onGh? a@b po.ia/tD./nGt/r/phta.atb? aAb
ni.onGB,B? aBb po.i avinD. aJ/tatb, c#c po.i+/ . s)n ph*+ c5a ph)n 9ng trng ngng .:
! a1b, a6b, aBb! &! a6b, a@b, aAb! C! a1b, a-b, a6b! D! a1b, a6b, aAb!
Cu 28: _rong s c#c .o(i tS sau: tS t}+, tS visco, tS ni.onGB,B, tS aJ/tat, tS capron, tS /nang, nhQng .o(i tS no
thuYc .o(i tS nhn t(oN A. _S t}+ v tS /nang! B. _S visco v tS ni.onGB,B!
C. _S ni.onGB,B v tS capron! D. _S visco v tS aJ/tat!
Cu 29: ]hlng [nh no sau D .un Mng:
! _2nh FaxS c5a a+in tkng dOn th/o th9 t : FIc FIc FIc !
&! _2nh FaxS c5a ani.in . do nhU+ zH7- )nh h0ng .'n gc zCB7A!
C! vp cU t2nh FaxS n'n ani.in .+ %i +u ch8t ch` th[ +u!
D! Do )nh h0ng c5a nhU+ zCB7A .+ gi)+ +It Y / tr'n HitS n'n ani.in cU t2nh FaxS DPu!
Cu 30: Xt ch#D ng lng +/tD.a+in, _` s +o. Cd- v 7-d .
! =,@ a 1,- &! =,^ a -,A C! =,@ a 1 D! =,hA a 1!

Hybi en vo p n ng theo yu cu cu hi!
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30
Cu 17 Cho ,hi .ng ri'ng c5a cn nguD'n ch8t . D c =,^ g|+.! 7ti t4 1= t8n vt Fo ach9a ^=>
J/n.u.oxSb cU thW i1u chP c bao nhiu t8n cn thc ph*+ @A
o
aFiPt hiu su8t c5a ton FY nu# trpnh i1u
chP . B@,^>bN aCc1-? 7c1? dc1Bb A! h,<< t8n B! 11,@^ t8n C! <,6= t8n D! h,@@ t8n
Cu 2: C.o hUa 1 .o(i :vC F}ng ,h2 C.o thu c tS c.orin! Xt ch#D h<,BB ga+ tS c.orin nD as)n ph*+ sinh ra
g+ Cd-, 7-d v ,h2 C.-b cOn Bh,@-@ .2t d- a,tcb! f#c [nh J/+ trong ph)n 9ng c.o hUa :vC tr'n trung Fpnh 1
phn to C.o t#c d3ng vLi Fao nhi'u +Rt J2ch c5a :vCN A! @ B. 6 C! - D! 1
Cu 3: :o.i a vinD. C.oruab c i1u chP t4 ,h2 thi'n nhi'n a E/tan chiP+ ^A>b th/o sS chuDWn ho#: C7@ ~
C-7- ~C-76C.~:vC vLi hiu su8t +ri nu# trpnh .On .t .: 6=>, ^A>, <=>! Eun t%ng hp 1 t8n :vC thp cOn
ph)i dng hPt Fao nhi'u +
6
,h2 thi'n nhi'nN A. -<@1! B. 61-6! C. 6,1-6! D. 6BhA!
Cu 4: Cho 1 +o. a+ino aJit f ph)n 9ng vLi dung d[ch 7C. adb, thu c +1 ga+ +ui q! Cng 1 +o. a+ino
aJit f ph)n 9ng vLi dung d[ch Had7 adb, thu c +- ga+ +ui w! &iPt +- G +1 c h,A! Cng th9c phn to c5a f
. A. C@71=d-H-! B. CA71=d@H! C. C@7^d@H-! D. CA7<d@H!
Cu 5: 7ai hp ch8t hQu cS f v q cU cng cng th9c phn to . C67hHd-, 1u . ch8t rRn 0 i1u ,in thTng!
Ch8t f ph)n 9ng vLi dung d[ch Had7, gi)i phUng ,h2! Ch8t q cU ph)n 9ng trng ngng! C#c ch8t f v q .On .t
. ! vinD.a+oni jo+at v a+oni acrD.at! &! a+oni acrD.at v aJit Ga+inopropionic!
C! aJit -Ga+inopropanoic v a+oni acrD.at! D! aJit -Ga+inopropionic v aJit 6Ga+inopropionic
Cu 6: _rong c#c po.i+/ sau: a1b po.ia+/tD. +/tacrD.atb? a-b po.istir/n? a6b ni.onGh? a@b po.ia/tD./nGt/r/phta.atb? aAb
ni.onGB,B? aBb po.i avinD. aJ/tatb, c#c po.i+/ . s)n ph*+ c5a ph)n 9ng trng ngng .:
! a1b, a6b, aBb! &! a6b, a@b, aAb! C! a1b, a-b, a6b! D! a1b, a6b, aAb!
Cu 7: _rong s c#c .o(i tS sau: tS t}+, tS visco, tS ni.onGB,B, tS aJ/tat, tS capron, tS /nang, nhQng .o(i tS no
thuYc .o(i tS nhn t(oN A. _S t}+ v tS /nang! B. _S visco v tS aJ/tat
C. _S ni.onGB,B v tS capron! D. _S visco v tS ni.onGB,B
Cu 8: ]hlng [nh no sau D .un Mng:
! _2nh FaxS c5a a+in tkng dOn th/o th9 t : FIc FIc FIc !
&! _2nh FaxS c5a ani.in . do nhU+ zH7- )nh h0ng .'n gc zCB7A!
C! vp cU t2nh FaxS n'n ani.in .+ %i +u ch8t ch` th[ +u!
D! Do )nh h0ng c5a nhU+ zCB7A .+ gi)+ +It Y / tr'n HitS n'n ani.in cU t2nh FaxS DPu!
Cu 9: Xt ch#D ng lng +/tD.a+in, _` s +o. Cd- v 7-d .
! =,@ a 1,- &! =,^ a -,A C! =,@ a 1 D! =,hA a 1!
Cu 10: . Da vo ngun gc, si dng trong cng nghip dt, c chia thnh
! "i ho# h$c v si t%ng hp &! "i ho# h$c v si t nhi'n
C! "i t%ng hp v si t nhi'n D! "i t nhi'n v si nhn t(o
Cu 11: Cho s)n ph*+ ,hi trng hp - +o. /ti./n 0 i1u ,in th2ch hp t#c d3ng v4a 5 6-g &ro+! 7iu su8t
ph)n 9ng trng hp v ,hi .ng :; thu c . ! <=>? -=,@ g&! <=>? A=,@ g C! <=>? -A,- g D! 1=>? AB g
Cu 12: Cua nghi'n c9u thc nghi+ cho th8D cao su thi'n nhi'n . po.i+/ c5a Eono+/
! FutaG1,6Gi/n v stir/n &! -G+/tD.FutaG1,6Gi/n C! FutaG1,6Gi/n D! FutaG1,-Gi/n!
Cu 16:HhIn JKt v1 t2nh ch8t vIt .2 chung c5a po.i+/ no dLi D khng Mng N
! 7Ou hPt . nhQng ch8t rRn, ,hng FaD hSi!
&! 7Ou hPt po.i+/ 1u ng thTi cU t2nh dVo, t2nh n hi v cU thW ,Ko thnh sidai, F1n!
C! Xa s nUng ch)D 0 +Yt ,ho)ng nhit Y rYng, hoZc ,hng nUng ch)D + F[ phn hu\ ,hi un nUng!
D! Xa s ,hng tan trong c#c dung +i thng thTng, +Yt s tan trong dung +i th2ch hp t(o dung d[ch nhLt!
S GIO DC !"O #$O %&'(G (G)I
#*+,(G #-.# S/ 1 !0C .-1
-2 34 56n 7 ..................................................
89: 7 .............................................................
B"I ;I<= #*A S/ 7...2... (>= 2011?2012
=@( 7 -O ;-/I 7 12 (A(G CAO
#-,I GIA( 745B .-C# (Khng k giao !
Cu14 : ]hi tiPn hnh ng trng hp FutaG1,6Gi/n v acri.onitrin thu c +Yt .o(i cao su FunaGH ch9a ^,B<>
nitS! _2nh t` . s +o. FutaG1,6Gi/n v acro.onitrin trong cao su ! -:1 &! 1:1 C! 1:- D! 6:1
Cu 15: :o.iavinD. aJ/tatb . po.i+/ c i1u chP t4 s)n ph*+ trng hp +ono+/ no sau D:
! C7
-
cC7GCddC7
6
&! C7
-
cC7GdCdC7
6
C! C7
-
cC7GCddC
-
7
A
D! C7
-
cC7GCdd7
Cu 16: _h5D phn p/ntap/ptit f ta ch` thu a.anin v g.iJin! ]g:_ c5a f cU thW .
! 6-h! &! @=-! C! 6A<! D! -<<!
Cu 17: Cho c#c ch8t sau D: a1bE/tD. aJ/tat a-b +oni aJ/tat? a6bi.DJin? a@b E/tD. a+oni jo+iat?
aAbE/tD.a+oni nitrat aBb Jit i.uta+ic! CU Fao nhi'u ch8t trong c#c ch8t cho 0 tr'n cU ,h) nkng ph)n 9ng
c vLi dd Had7 v dd 7C. N !B &!6 C!@ D!A
Cu 18: Xt ch#D - a+in no Sn ch9c ng lng .i'n tiPp nhau thu c @,@^ .2t Cd- a,cb v h,BA g nLc! _hW
t2ch H-a,tcb thu . N ! 1,B^ .2t &! 1,6@@ .2t C! B,h- .2t D! 6,6B .2t
Cu 19: Cho A+. anFu+in a.mng trRng tr9ngb vo +Yt ng nghi+, th'+ tiPp vo U 1 +. dd Cu"d@ v 6 +. dd
Had7 ! 7in tng nuan s#t c .:
! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u vng! &! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u /n!
C! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u da ca+! D! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u Janh t2+!
Cu 20: 7p ch8t hQu cS f cU cng th9c phn to . C@71-d@H-, ,hi cho f t#c d3ng vLi Had7 v4a 5 thp thu c
dung d[ch q ch9a +ui Hatri c5a +Yt aJit hQu cS v A,B .it hrn hp ,h2 ; a,tcb ag+ hai ,h2b 1u .+ Janh nup
t2+ Lt! C c(n dungd[ch q thu c + ga+ +ui ,han! + cU gi# tr[ . ! 1^,A &! 6h,- C! 66,A D! 1B,^!
Cu 21: XW phn Fit 6 dung d[ch i.DJin , C76Cdd7 v C-7AH7- , ch` cOn dng +Yt thuc tho .
! dd 7C. &! natri ,i+ .o(i C! nus t2+ D! dung d[ch Had7!
Cu 22: Cng th9c no sau D c5a p/ntap/ptit ab thta i1u ,in sau: u _h5D phn hon ton 1 +o. thp thu c
c#c G a+ino aJit .: 6 +o. i.DJin , 1 +o. .anin, 1 +o. va.in!
u _h5D phn ,hng hon ton , ngoi thu c c#c a+ino aJit thp cmn thu c - i p/ptit: .aGi.D v i.DG .a v
+Yt tri p/ptit i.DGi.DGva.! A! i.DG.aGi.DGi.DGva.! B! i.DG.aGi.DGva.Gi.D! C! .aGi.DGi.DGi.DGva.! D! i.DGi.DG.aGi.DGva.!
Cu 23: 7p ch8t no sau D thuYc .o(i ip/ptit N
! 7-HGC7-C7-CdH7GC7-C7-Cdd7! &! 7-HGC7-CdH7GC7aC76bGCdd7!
C! 7-HGC7-C7-CdH7C7-Cdd7! D! 7-HGC7-CdH7GC7-CdH7GC7-Cdd7!
Cu 24: Cho c#c ch8t sau: H76 afb ? aCB7Ab-H7 aqb? CB7AH7- awb? C76H7- a_b? CB7AH7C76 aEb! _h9 t gi)+ dOn t2nh
FaxS c5a c#c ch8t tr'n . ! _ y f y E y w y q! &! _ y f y w y E y q! C! E y f y q y w y _! D! f y E y _ y q y w!
Cu 25: +ino aJit f cU 1 nhU+ H7- v 1 nhU+ Cdd7 FiPt 1 .ng f t#c d3ng v4a hPt -== +. dung d[ch Had7
=,1 E thu c dung d[ch q, cho dung d[ch 7C. d vo dung d[ch q sau U .+ ,h thu c -,A1 ga+ ch8t hQu cS
w! Cng th9c ph hp c5a f .
A. H7-aC7-b@Cdd7 B. H7-C7-Cdd7 C. C76C7aH7-bCdd7 D. C76C7-C7aH7-bCdd7!
Cu 26: _rong s c#c ch8t : C-7hd-H, C67hC., C67^d v C67<H? ch8t cU nhi1u ng phn c8u t(o nh8t .
A. C67^d B. C67hC. C. C-7hd-H D. C67<H!
Cu 27: 7rn hp f g+ a.anin v aJit g.uta+ic! Cho + ga+ f t#c d3ng hon ton vLi dung d[ch Had7 adb,
thu c dung d[ch q ch9a a+u6=,^b ga+ +ui! EZt ,h#c, nPu cho + ga+ f t#c d3ng hon ton vLi dung d[ch
7C., thu c dung d[ch w ch9a a+u6B,Ab ga+ +ui! ii# tr[ c5a + . A. 1BA,B! B. 1-6,^! C. 1h1,=! D. 11-,-!
Cu 287 Cho +1 ga+ cao su Funaz" cU t` . s +Rt J2ch Futaz1,6zi/n : stir/n c 6:1 hoZc +- ga+ cao su FunazH
cU t` . s +Rt J2ch Futaz1,6zi/n : acrD.onitrin c -:1 t#c d3ng vLi Fro+ atrong CC.@b d 1u thu c + ga+ s)n
ph*+! _` . +1:+- . : A! 1,-=B B! 1,=BA D! =,^<B D! =,<B@
Cu 29: Cho 1 hrn hp f g+ C76H7- v C-7AH7- t#c d3ng vLi dung d[ch 7C. 1=> v4a 5 thu c dung d[ch
q trong U nng Y c5a C76H76C. . ^,-^>! Hng Y > c5a C-7AH76C. trong dung d[ch q . :
A. 1=,--> B. 11,=1> C. <,@<> D. ^,@^>
Cu 30: Xt ch#D 16,-1 ga+ hrn hp - a+in no Sn ch9c +(ch h0 thu c hrn hp f g+ ,h2 v hSi! D{n hrn
hp f vo @== +. dung d[ch Had7 -E thu c dung d[ch q v cU -,^ .2t +Yt ch8t ,h2 duD nh8t tho#t ra a,tcb! C
c(n dung d[ch q thu c + ga+ ch8t rRn ,han! ii# tr[ c5a + . :
A! hB,-^ ga+ B. AA,=^ ga+ C! Ah,-^ ga+ D! @B,B^ ga+!
Hybi en vo p n ng theo yu cu cu hi!
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30
Cu 1: . Da vo ngun gc, si dng trong cng nghip dt, c chia thnh
! "i ho# h$c v si t%ng hp &! "i ho# h$c v si t nhi'n
C! "i t%ng hp v si t nhi'n D! "i t nhi'n v si nhn t(o
Cu 2: Cho s)n ph*+ ,hi trng hp - +o. /ti./n 0 i1u ,in th2ch hp t#c d3ng v4a 5 6-g &ro+! 7iu su8t ph)n
9ng trng hp v ,hi .ng :; thu c . ! <=>? -=,@ g &! <=>? A=,@ g C! <=>? -A,- g D! 1=>? AB g
Cu 3: Cua nghi'n c9u thc nghi+ cho th8D cao su thi'n nhi'n . po.i+/ c5a Eono+/
! FutaG1,6Gi/n v stir/n &! -G+/tD.FutaG1,6Gi/n C! FutaG1,6Gi/n D! FutaG1,-Gi/n!
Cu 4: HhIn JKt v1 t2nh ch8t vIt .2 chung c5a po.i+/ no dLi D khng Mng N
! 7Ou hPt . nhQng ch8t rRn, ,hng FaD hSi!
&! 7Ou hPt po.i+/ 1u ng thTi cU t2nh dVo, t2nh n hi v cU thW ,Ko thnh sidai, F1n!
C! Xa s nUng ch)D 0 +Yt ,ho)ng nhit Y rYng, hoZc ,hng nUng ch)D + F[ phn hu\ ,hi un nUng!
D! Xa s ,hng tan trong c#c dung +i thng thTng, +Yt s tan trong dung +i th2ch hp t(o dung d[ch nhLt!
Cu5 : ]hi tiPn hnh ng trng hp FutaG1,6Gi/n v acri.onitrin thu c +Yt .o(i cao su FunaGH ch9a ^,B<>
nitS! _2nh t` . s +o. FutaG1,6Gi/n v acro.onitrin trong cao su ! 1:- &! 1:1 C! -:1 D! 6:1
Cu 6: :o.iavinD. aJ/tatb . po.i+/ c i1u chP t4 s)n ph*+ trng hp +ono+/ no sau D:
! C7
-
cC7GCddC7
6
&! C7
-
cC7GCdd7 C! C7
-
cC7GCddC
-
7
A
D! C7
-
cC7GdCdC7
6
Cu 7e: _h5D phn p/ntap/ptit f ta ch` thu a.anin v g.iJin! ]g:_ c5a f cU thW .
! 6-h! &! @=-! C! 6A<! D! -<<!
Cu 8: Cho c#c ch8t sau D: a1bE/tD. aJ/tat a-b +oni aJ/tat? a6bi.DJin? a@b E/tD. a+oni jo+iat?
aAbE/tD.a+oni nitrat aBb Jit i.uta+ic! CU Fao nhi'u ch8t trong c#c ch8t cho 0 tr'n cU ,h) nkng ph)n 9ng
c vLi dd Had7 v dd 7C. N !B &!6 C!@ D!A
Cu 9: Xt ch#D - a+in no Sn ch9c ng lng .i'n tiPp nhau thu c @,@^ .2t Cd- a,cb v h,BA g nLc! _hW t2ch
H-a,tcb thu . N ! 1,B^ .2t &! 1,6@@ .2t C! B,h- .2t D! 6,6B .2t
Cu 10: Cho A+. anFu+in a.mng trRng tr9ngb vo +Yt ng nghi+, th'+ tiPp vo U 1 +. dd Cu"d@ v 6 +. dd
Had7 ! 7in tng nuan s#t c .:
! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u vng! &! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u /n!
C! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u da ca+! D! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u Janh t2+!
Cu 11: 7p ch8t hQu cS f cU cng th9c phn to . C@71-d@H-, ,hi cho f t#c d3ng vLi Had7 v4a 5 thp thu c
dung d[ch q ch9a +ui Hatri c5a +Yt aJit hQu cS v A,B .it hrn hp ,h2 ; a,tcb ag+ hai ,h2b 1u .+ Janh nup
t2+ Lt! C c(n dungd[ch q thu c + ga+ +ui ,han! + cU gi# tr[ .
! 1^,A &! 6h,- C! 66,A D! 1B,^!
Cu 12: XW phn Fit 6 dung d[ch i.DJin , C76Cdd7 v C-7AH7- , ch` cOn dng +Yt thuc tho .
! dd 7C. &! natri ,i+ .o(i C! nus t2+ D! dung d[ch Had7!
Cu 13: ]hi thu\ phn hon ton =,A +o. p/ptit f thu c 1 +o. g.DJin, 1 +o. a.anin v =,A +o. va.in! &iPt
a+ino aJit Ou . a.anin v cui . a.anin! CU Fao nhi'u p/ptit tho) +n i1u ,in tr'nN
! - &! 6 C! @ D! A
Cu 14: 7p ch8t no sau D thuYc .o(i ip/ptit N
! 7-HGC7-C7-CdH7GC7-C7-Cdd7! &! 7-HGC7-CdH7GC7aC76bGCdd7!
C! 7-HGC7-C7-CdH7C7-Cdd7! D! 7-HGC7-CdH7GC7-CdH7GC7-Cdd7!
Cu 15: Cho c#c ch8t sau: H76 afb ? aCB7Ab-H7 aqb? CB7AH7- awb? C76H7- a_b? CB7AH7C76 aEb! _h9 t gi)+ dOn t2nh
FaxS c5a c#c ch8t tr'n . ! _ y f y E y w y q! &! _ y f y w y E y q! C! E y f y q y w y _! D! f y E y _ y q y w!
S GIO DC !"O #$O %&'(G (G)I
#*+,(G #-.# S/ 1 !0C .-1
-2 34 56n 7 ..................................................
89: 7 .............................................................
B"I ;I<= #*A S/ 7...2... (>= 2012?2013
=@( 7 -O ;-/I 7 12 (A(G CAO
#-,I GIA( 745B .-C# (Khng k giao !
Cu 16: +ino aJit f cU 1 nhU+ H7- v 1 nhU+ Cdd7 FiPt 1 .ng f t#c d3ng v4a hPt -== +. dung d[ch Had7
=,1 E thu c dung d[ch q, cho dung d[ch 7C. d vo dung d[ch q sau U .+ ,h thu c -,A1 ga+ ch8t hQu cS
w! Cng th9c ph hp c5a f .
A. H7-aC7-b@Cdd7 B. H7-C7-Cdd7 C. C76C7aH7-bCdd7 D. C76C7-C7aH7-bCdd7!
Cu 17: _rong s c#c ch8t : C-7hd-H, C67hC., C67^d v C67<H? ch8t cU nhi1u ng phn c8u t(o nh8t .
A. C67^d B. C67hC. C. C-7hd-H D. C67<H!
Cu 18: ]hi th5D phn hon ton BA ga+ +Yt p/ptit f thu c --,-A ga+ a.anin v AB,-A ga+ g.iJin! f .
! trip/ptit &! t/trap/ptit C!p/ntap/ptit D! ip/ptit
Cu 197 Cho +1 ga+ cao su Funaz" cU t` . s +Rt J2ch Futaz1,6zi/n : stir/n c 6:1 hoZc +- ga+ cao su FunazH
cU t` . s +Rt J2ch Futaz1,6zi/n : acrD.onitrin c -:1 t#c d3ng vLi Fro+ atrong CC.@b d 1u thu c + ga+ s)n
ph*+! _` . +1:+- . : A! =,<@= B! 1,=BA D! =,^<B D! =,<B@
Cu 20: Cho 1 hrn hp f g+ C76H7- v C-7AH7- t#c d3ng vLi dung d[ch 7C. 1=> v4a 5 thu c dung d[ch
q trong U nng Y c5a C76H76C. . ^,-^>! Hng Y > c5a C-7AH76C. trong dung d[ch q . :
A. 1=,--> B. 11,=1> C. <,@<> D. ^,@^>
Cu 21: Xt ch#D 16,-1 ga+ hrn hp - a+in no Sn ch9c +(ch h0 thu c hrn hp f g+ ,h2 v hSi! D{n hrn
hp f vo @== +. dung d[ch Had7 -E thu c dung d[ch q v cU -,^ .2t +Yt ch8t ,h2 duD nh8t tho#t ra a,tcb! C
c(n dung d[ch q thu c + ga+ ch8t rRn ,han! ii# tr[ c5a + . :
A! hB,-^ ga+ B. AA,=^ ga+ C! Ah,-^ ga+ D! @B,B^ ga+!
Cu 227 EYt .o(i cao su &unaz" cU t` . s +Rt J2ch Futai/n:stir/nc6:1! Xt + ga+ .o(i cao su nD thu c ^,<B
.2t Cd- a,tcb! + cU gi# tr[ . :A! A,-h ga+ B! A,-6 ga+ C! A,6A ga+ D! A,h- ga+
Cu 23: C.o hUa 1 .o(i :vC F}ng ,h2 C.o thu c tS c.orin! Xt ch#D h<,BB ga+ tS c.orin nD as)n ph*+ sinh ra
g+ Cd-, 7-d v ,h2 C.-b cOn Bh,@-@ .2t d- a,tcb! f#c [nh J/+ trong ph)n 9ng c.o hUa :vC tr'n trung Fpnh 1
phn to C.o t#c d3ng vLi Fao nhi'u +Rt J2ch c5a :vCN A! 1 B. - C! 6 D! @
Cu 24: :o.i a vinD. C.oruab c i1u chP t4 ,h2 thi'n nhi'n a E/tan chiP+ ^A>b th/o sS chuDWn ho#:
C7@ ~ C-7- ~C-76C.~:vC vLi hiu su8t +ri nu# trpnh .On .t .: 6=>, ^A>, <=>! Eun t%ng hp 1 t8n :vC
thp cOn ph)i dng hPt Fao nhi'u +
6
,h2 thi'n nhi'nN A. -<@1! B. 61-6! C. 6,1-6! D. 6BhA!
Cu 25: 7rn hp f g+ a.anin v aJit g.uta+ic! Cho + ga+ f t#c d3ng hon ton vLi dung d[ch Had7 adb,
thu c dung d[ch q ch9a a+u6=,^b ga+ +ui! EZt ,h#c, nPu cho + ga+ f t#c d3ng hon ton vLi dung d[ch
7C., thu c dung d[ch w ch9a a+u6B,Ab ga+ +ui! ii# tr[ c5a + . A. 1BA,B! B. 11-,-! C. 1h1,=! D. 1-6,^!
Cu 26: 7ai hp ch8t hQu cS f v q cU cng cng th9c phn to . C67hHd-, 1u . ch8t rRn 0 i1u ,in thTng!
Ch8t f ph)n 9ng vLi dung d[ch Had7, gi)i phUng ,h2! Ch8t q cU ph)n 9ng trng ngng! C#c ch8t f v q .On .t
. ! vinD.a+oni jo+at v a+oni acrD.at! &! a+oni acrD.at v aJit Ga+inopropionic!
C! aJit -Ga+inopropionic v a+oni acrD.at! D! aJit -Ga+inopropionic v aJit 6Ga+inopropionic
Cu 27: _rong c#c po.i+/ sau: a1b po.ia+/tD. +/tacrD.atb? a-b po.istir/n? a6b ni.onGh? a@b po.ia/tD./nGt/r/phta.atb? aAb
ni.onGB,B? aBb po.i avinD. aJ/tatb, c#c po.i+/ . s)n ph*+ c5a ph)n 9ng trng ngng .:
! a1b, a6b, aBb! &! a6b, a@b, aAb! C! a1b, a-b, a6b! D! a1b, a6b, aAb!
Cu 28: _rong s c#c .o(i tS sau: tS t}+, tS visco, tS ni.onGB,B, tS aJ/tat, tS capron, tS /nang, nhQng .o(i tS no
thuYc .o(i tS nhn t(oN A. _S t}+ v tS /nang! B. _S visco v tS ni.onGB,B!
C. _S ni.onGB,B v tS capron! D. _S visco v tS aJ/tat!
Cu 29: Ch8t cU cng th9c C@71-d6H-, .8D 16,Bg ph)n 9ng hPt vLi 1A= +. dd Had7 1E! C c(n dd sau ph)n
9ng thp thu c phOn hSi v phOn rRn, trong phOn hSi cU 1 ch8t hQu cS FIc 6, trong phOn rRn ch` . ch8t v cS!
]hi .ng phOn rRn . ! ^,Ag &! 1=,Ag C! @@,^g D! <,@-g

Cu 30: Xt ch#D ng lng +/tD.a+in, _` s +o. Cd- v 7-d .
! =,@ a 1,- &! =,^ a -,A C! =,@ a 1 D! =,hA a 1!

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHtGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Hybi en vo p n ng theo yu cu cu hi!
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30
Cu 1: 7p ch8t hQu cS f cU cng th9c phn to . C@71-d@H-, ,hi cho f t#c d3ng vLi Had7 v4a 5 thp thu c
dung d[ch q ch9a +ui Hatri c5a +Yt aJit hQu cS v A,B .it hrn hp ,h2 ; a,tcb ag+ hai ,h2b 1u .+ Janh nup
t2+ Lt! C c(n dungd[ch q thu c + ga+ +ui ,han! + cU gi# tr[ .
! 1B,^ &! 6h,- C! 66,A D! 1^,A!
Cu 2: XW phn Fit 6 dung d[ch i.DJin , C76Cdd7 v C-7AH7- , ch` cOn dng +Yt thuc tho .
! dd 7C. &! nus t2+ C! natri ,i+ .o(i D! dung d[ch Had7!
Cu 3: ]hi thu\ phn hon ton =,A +o. p/ptit f thu c 1 +o. g.DJin, 1 +o. a.anin v =,A +o. va.in! &iPt a+ino
aJit Ou . a.anin v cui . a.anin! CU Fao nhi'u p/ptit tho) +n i1u ,in tr'nN
! - &! 6 C! @ D! A
Cu 4: 7p ch8t no sau D thuYc .o(i ip/ptit N
! 7-HGC7-C7-CdH7GC7-C7-Cdd7! &! 7-HGC7-CdH7GC7aC76bGCdd7!
C! 7-HGC7-C7-CdH7C7-Cdd7! D! 7-HGC7-CdH7GC7-CdH7GC7-Cdd7!
Cu 5: Cho c#c ch8t sau: H76 afb ? aCB7Ab-H7 aqb? CB7AH7- awb? C76H7- a_b? CB7AH7C76 aEb! _h9 t gi)+ dOn t2nh FaxS
c5a c#c ch8t tr'n . ! _ y f y w y E y q! &! _ y f yE y w y q! C! E y f y q y w y _! D! f y E y _ y q y w!
Cu 6: G+ino aJit f cU 1 nhU+ H7- v 1 nhU+ Cdd7 FiPt 1 .ng f t#c d3ng v4a hPt -== +. dung d[ch
Had7 =,1 E thu c dung d[ch q, cho dung d[ch 7C. d vo dung d[ch q sau U .+ ,h thu c -,A1 ga+ ch8t
hQu cS w! Cng th9c ph hp c5a f .
A. H7-aC7-b@Cdd7 B. H7-C7-C7-Cdd7 C. C76C7aH7-bCdd7 D. C76C7-C7aH7-bCdd7!
Cu 7: _rong s c#c ch8t : C-7hd-H, C67hC., C67^d v C67<H? ch8t cU nhi1u ng phn c8u t(o nh8t .
A. C67<H B. C67hC. C. C-7hd-H D. C67^d!
Cu 8: 7rn hp f g+ a.anin v aJit g.uta+ic! Cho + ga+ f t#c d3ng hon ton vLi dung d[ch Had7 adb,
thu c dung d[ch q ch9a a+u6=,^b ga+ +ui! EZt ,h#c, nPu cho + ga+ f t#c d3ng hon ton vLi dung d[ch
7C., thu c dung d[ch w ch9a a+u6B,Ab ga+ +ui! ii# tr[ c5a + .
A. 1BA,B! B. 11-,-! C. 1h1,=! D. 1-6,^!
Cu 97 Cho +1 ga+ cao su Funaz" cU t` . s +Rt J2ch Futaz1,6zi/n : stir/n c 6:1 hoZc +- ga+ cao su FunazH cU
t` . s +Rt J2ch Futaz1,6zi/n : acrD.onitrin c -:1 t#c d3ng vLi Fro+ atrong CC.@b d 1u thu c + ga+ s)n
ph*+! _` . +1:+- . : A! 1,-AA B! =,<B@ D! =,<@= D! 1,=BA
Cu 10: Cho 1 hrn hp f g+ C76H7- v C-7AH7- t#c d3ng vLi dung d[ch 7C. 1=> v4a 5 thu c dung d[ch
q trong U nng Y c5a C76H76C. . ^,-^>! Hng Y > c5a C-7AH76C. trong dung d[ch q . :
A. <,@<> B. 11,=1> C. 1=,--> D. ^,@^>
Cu 11: Xt ch#D 16,-1 ga+ hrn hp - a+in no Sn ch9c +(ch h0 thu c hrn hp f g+ ,h2 v hSi! D{n hrn
hp f vo @== +. dung d[ch Had7 -E thu c dung d[ch q v cU -,^ .2t +Yt ch8t ,h2 duD nh8t tho#t ra a,tcb! C
c(n dung d[ch q thu c + ga+ ch8t rRn ,han! ii# tr[ c5a + . :
A! hB,-^ ga+ B. Ah,-^ ga+ C! AA,=^ ga+ D! @B,B^ ga+!
Cu 127 EYt .o(i cao su &unaz" cU t` . s +Rt J2ch Futai/n:stir/nc6:1! Xt + ga+ .o(i cao su nD thu c ^,<B
.2t Cd- a,tcb! + cU gi# tr[ . :A! A,-h ga+ B! A,-6 ga+ C! A,6A ga+ D! A,h- ga+
Cu 13: C.o hUa 1 .o(i :vC F}ng ,h2 C.o thu c tS c.orin! Xt ch#D h<,BB ga+ tS c.orin nD as)n ph*+ sinh ra
g+ Cd-, 7-d v ,h2 C.-b cOn Bh,@-@ .2t d- a,tcb! f#c [nh J/+ trong ph)n 9ng c.o hUa :vC tr'n trung Fpnh 1
phn to C.o t#c d3ng vLi Fao nhi'u +Rt J2ch c5a :vCN A! 1 B. 6 C! - D! @
Cu 14: :o.i a vinD. C.oruab c i1u chP t4 ,h2 thi'n nhi'n a E/tan chiP+ ^A>b th/o sS chuDWn ho#:
S GIO DC !"O #$O %&'(G (G)I
#*+,(G #-.# S/ 1 !0C .-1
-2 34 56n 7 ..................................................
89: 7 .............................................................
B"I ;I<= #*A S/ 7...2... (>= 2011?2012
=@( 7 -O ;-/I 7 12 (A(G CAO
#-,I GIA( 745B .-C# (Khng k giao !
C7@ ~ C-7- ~C-76C.~:vC vLi hiu su8t +ri nu# trpnh .On .t .: 6=>, ^A>, <=>! Eun t%ng hp 1 t8n :vC
thp cOn ph)i dng hPt Fao nhi'u +
6
,h2 thi'n nhi'nN A. -<@1! B. 61-6! C. 6,1-6! D. 6BhA!
Cu 15: ]hi th5D phn hon ton BA ga+ +Yt p/ptit f thu c --,-A ga+ a.anin v AB,-A ga+ g.iJin! f .
! trip/ptit &! t/trap/ptit C!p/ntap/ptit D! ip/ptit
Cu 16: 7ai hp ch8t hQu cS f v q cU cng cng th9c phn to . C67hHd-, 1u . ch8t rRn 0 i1u ,in thTng!
Ch8t f ph)n 9ng vLi dung d[ch Had7, gi)i phUng ,h2! Ch8t q cU ph)n 9ng trng ngng! C#c ch8t f v q .On .t
. ! vinD.a+oni jo+at v a+oni acrD.at! &! a+oni acrD.at v aJit G -Ga+inopropanoic!
C! aJit Ga+inopropionic v a+oni acrD.at! D! aJit -Ga+inopropionic v aJit 6Ga+inopropionic
Cu 17: _rong c#c po.i+/ sau: a1b po.ia+/tD. +/tacrD.atb? a-b po.istir/n? a6b ni.onGh? a@b po.ia/tD./nGt/r/phta.atb? aAb
ni.onGB,B? aBb po.i avinD. aJ/tatb, c#c po.i+/ . s)n ph*+ c5a ph)n 9ng trng ngng .:
! a1b, a6b, aBb! &! a6b, a@b, aAb! C! a1b, a-b, a6b! D! a1b, a6b, aAb!
Cu 18: _rong s c#c .o(i tS sau: tS t}+, tS visco, tS ni.onGB,B, tS aJ/tat, tS capron, tS /nang, nhQng .o(i tS no
thuYc .o(i tS nhn t(oN A. _S visco v tS aJ/tat! B. _S visco v tS ni.onGB,B!
C. _S ni.onGB,B v tS capron! D. _S t}+ v tS /nang!
Cu 19: Ch8t cU cng th9c C@71-d6H-, .8D 16,Bg ph)n 9ng hPt vLi 1A= +. dd Had7 1E! C c(n dd sau ph)n
9ng thp thu c phOn hSi v phOn rRn, trong phOn hSi cU 1 ch8t hQu cS FIc 6, trong phOn rRn ch` . ch8t v cS!
]hi .ng phOn rRn . ! ^,Ag &! 1=,Ag C! @@,^g D! <,@-g
Cu 20: Xt ch#D ng lng +/tD.a+in, _` s +o. Cd- v 7-d .
! =,@ a 1,- &! =,^ a -,= C! =,@ a 1 D! =,hA a 1!
. Cu 217 Da vo ngun gc, si dng trong cng nghip dt, c chia thnh
! "i ho# h$c v si t%ng hp &! "i ho# h$c v si t nhi'n
C! "i t%ng hp v si t nhi'n D! "i t nhi'n v si nhn t(o
Cu --: Cho s)n ph*+ ,hi trng hp - +o. /ti./n 0 i1u ,in th2ch hp t#c d3ng v4a 5 6-g &ro+! 7iu su8t ph)n
9ng trng hp v ,hi .ng :; thu c . ! <=>? -=,@ g &! <=>? A=,@ g C! <=>? -A,- g D! 1=>? AB g
Cu 23: Cua nghi'n c9u thc nghi+ cho th8D cao su thi'n nhi'n . po.i+/ c5a Eono+/
! FutaG1,6Gi/n v stir/n &! -G+/tD.FutaG1,6Gi/n C! FutaG1,6Gi/n D! FutaG1,-Gi/n!
Cu 24: HhIn JKt v1 t2nh ch8t vIt .2 chung c5a po.i+/ no dLi D khng Mng N
! 7Ou hPt . nhQng ch8t rRn, ,hng FaD hSi!
&! Xa s ,hng tan trong c#c dung +i thng thTng, +Yt s tan trong dung +i th2ch hp t(o dung d[ch nhLt!
C! Xa s nUng ch)D 0 +Yt ,ho)ng nhit Y rYng, hoZc ,hng nUng ch)D + F[ phn hu\ ,hi un nUng!
D! 7Ou hPt po.i+/ 1u ng thTi cU t2nh dVo, t2nh n hi v cU thW ,Ko thnh sidai, F1n!
Cu 25 : ]hi tiPn hnh ng trng hp FutaG1,6Gi/n v acri.onitrin thu c +Yt .o(i cao su FunaGH ch9a ^,B<>
nitS! _2nh t` . s +o. FutaG1,6Gi/n v acro.onitrin trong cao su ! -:1 &! 1:1 C! 1:- D! 6:1
Cu 26: :o.iavinD. aJ/tatb . po.i+/ c i1u chP t4 s)n ph*+ trng hp +ono+/ no sau D:
! C7
-
cC7GdCdC7
6
&! C7
-
cC7GCdd7 C! C7
-
cC7GCddC
-
7
A
D! C7
-
cC7GCddC7
6
Cu 27e: _h5D phn p/ntap/ptit f ta ch` thu a.anin v g.iJin! ]g:_ c5a f cU thW .
! 6A<! &! @=-! C! 6-h! D! -<<!
Cu 28: Cho c#c ch8t sau D: a1bE/tD. aJ/tat a-b +oni aJ/tat? a6bi.DJin? a@b E/tD. a+oni jo+iat?
aAbE/tD.a+oni nitrat aBb Jit i.uta+ic! CU Fao nhi'u ch8t trong c#c ch8t cho 0 tr'n cU ,h) nkng ph)n 9ng
c vLi dd Had7 v dd 7C. N !B &!A C!@ D!6
Cu 29: Xt ch#D - a+in no Sn ch9c ng lng .i'n tiPp nhau thu c @,@^ .2t Cd- a,cb v h,BA g nLc! _hW
t2ch H-a,tcb thu . N ! 1,6@@ .2t &! 1,B^ .2t C! B,h- .2t D! 6,6B .2t
Cu 30: Cho A+. anFu+in a.mng trRng tr9ngb vo +Yt ng nghi+, th'+ tiPp vo U 1 +. dd Cu"d@ v 6 +. dd
Had7 ! 7in tng nuan s#t c .:
! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u /n! &! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u vng!
C! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u da ca+! D! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u Janh t2+!

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHtGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Hybi en vo p n ng theo yu cu cu hi!
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30
Cu 1: Cho c#c ch8t sau: H76 afb ? aCB7Ab-H7 aqb? CB7AH7- awb? C76H7- a_b? CB7AH7C76 aEb! _h9 t gi)+ dOn t2nh FaxS
c5a c#c ch8t tr'n . ! _ y f y E y w y q! &! _ y f y w y E y q! C! E y f y q y w y _! D! f y E y _ y q y w!
Cu 2: +ino aJit f cU 1 nhU+ H7- v 1 nhU+ Cdd7 FiPt 1 .ng f t#c d3ng v4a hPt -== +. dung d[ch Had7
=,1 E thu c dung d[ch q, cho dung d[ch 7C. d vo dung d[ch q sau U .+ ,h thu c -,A1 ga+ ch8t hQu cS
w! Cng th9c ph hp c5a f .
A. H7-aC7-b@Cdd7 B. H7-C7-Cdd7 C. C76C7aH7-bCdd7 D. C76C7-C7aH7-bCdd7!
Cu 3: _rong s c#c ch8t : C-7hd-H, C67hC., C67^d v C67<H? ch8t cU nhi1u ng phn c8u t(o nh8t .
A. C67^d B. C67hC. C. C-7hd-H D. C67<H!
Cu 4: 7rn hp f g+ a.anin v aJit g.uta+ic! Cho + ga+ f t#c d3ng hon ton vLi dung d[ch Had7 adb,
thu c dung d[ch q ch9a a+u6=,^b ga+ +ui! EZt ,h#c, nPu cho + ga+ f t#c d3ng hon ton vLi dung d[ch
7C., thu c dung d[ch w ch9a a+u6B,Ab ga+ +ui! ii# tr[ c5a + .
A. 1BA,B! B. 1-6,^! C. 1h1,=! D. 11-,-!
Cu 57 Cho +1 ga+ cao su Funaz" cU t` . s +Rt J2ch Futaz1,6zi/n : stir/n c 6:1 hoZc +- ga+ cao su FunazH cU
t` . s +Rt J2ch Futaz1,6zi/n : acrD.onitrin c -:1 t#c d3ng vLi Fro+ atrong CC.@b d 1u thu c + ga+ s)n
ph*+! _` . +1:+- . : A! =,<@= B! 1,=BA D! =,^<B D! =,<B@
Cu 6: Cho 1 hrn hp f g+ C76H7- v C-7AH7- t#c d3ng vLi dung d[ch 7C. 1=> v4a 5 thu c dung d[ch q
trong U nng Y c5a C76H76C. . ^,-^>! Hng Y > c5a C-7AH76C. trong dung d[ch q . :
A. 1A,--> B. 1=,--> C. <,@<> D. ^,@^>
Cu 7: Xt ch#D 16,-1 ga+ hrn hp - a+in no Sn ch9c +(ch h0 thu c hrn hp f g+ ,h2 v hSi! D{n hrn
hp f vo @== +. dung d[ch Had7 -E thu c dung d[ch q v cU -,^ .2t +Yt ch8t ,h2 duD nh8t tho#t ra a,tcb! C
c(n dung d[ch q thu c + ga+ ch8t rRn ,han! ii# tr[ c5a + . :
A! hB,-^ ga+ B. Ah,-^ ga+ C! A^,-^ ga+ D! @B,B^ ga+!
Cu 87 EYt .o(i cao su &unaz" cU t` . s +Rt J2ch Futai/n:stir/nc6:1! Xt + ga+ .o(i cao su nD thu c ^,<B
.2t Cd- a,tcb! + cU gi# tr[ . :A! A,-h ga+ B! A,-6 ga+ C! A,6A ga+ D! A,h- ga+
Cu 9: C.o hUa 1 .o(i :vC F}ng ,h2 C.o thu c tS c.orin! Xt ch#D h<,BB ga+ tS c.orin nD as)n ph*+ sinh ra
g+ Cd-, 7-d v ,h2 C.-b cOn Bh,@-@ .2t d- a,tcb! f#c [nh J/+ trong ph)n 9ng c.o hUa :vC tr'n trung Fpnh 1
phn to C.o t#c d3ng vLi Fao nhi'u +Rt J2ch c5a :vCN A! 1,A B. - C! @ D! 6
Cu 10: :o.i a vinD. C.oruab c i1u chP t4 ,h2 thi'n nhi'n a E/tan chiP+ ^A>b th/o sS chuDWn ho#:
C7@ ~ C-7- ~C-76C.~:vC vLi hiu su8t +ri nu# trpnh .On .t .: 6=>, ^A>, <=>! Eun t%ng hp 1 t8n :vC
thp cOn ph)i dng hPt Fao nhi'u +
6
,h2 thi'n nhi'nN A. 6BhA! B. 61-6! C. 6,1-6! D. -<@1!
Cu 11: ]hi th5D phn hon ton BA ga+ +Yt p/ptit f thu c --,-A ga+ a.anin v AB,-A ga+ g.iJin! f .
! trip/ptit &! t/trap/ptit C!p/ntap/ptit D! ip/ptit
Cu 12: . Da vo ngun gc, si dng trong cng nghip dt, c chia thnh
! "i ho# h$c v si t%ng hp &! "i ho# h$c v si t nhi'n
C! "i t%ng hp v si t nhi'n D! "i t nhi'n v si nhn t(o
Cu 13: Cho s)n ph*+ ,hi trng hp - +o. /ti./n 0 i1u ,in th2ch hp t#c d3ng v4a 5 6-g &ro+! 7iu su8t
ph)n 9ng trng hp v ,hi .ng :; thu c .
! <=>? -=,@ g &! <=>? A=,@ g C! <=>? -A,- g D! 1=>? AB g
Cu 14: Cua nghi'n c9u thc nghi+ cho th8D cao su thi'n nhi'n . po.i+/ c5a Eono+/
! FutaG1,6Gi/n v stir/n &! FutaG1,6Gi/n C! -G+/tD.FutaG1,6Gi/n D! FutaG1,-Gi/n!
Cu 15: HhIn JKt v1 t2nh ch8t vIt .2 chung c5a po.i+/ no dLi D khng Mng N
S GIO DC !"O #$O %&'(G (G)I
#*+,(G #-.# S/ 1 !0C .-1
-2 34 56n 7 ..................................................
89: 7 .............................................................
B"I ;I<= #*A S/ 7...2... (>= 2011?2012
=@( 7 -O ;-/I 7 12 (A(G CAO
#-,I GIA( 745B .-C# (Khng k giao !
! 7Ou hPt . nhQng ch8t rRn, ,hng FaD hSi!
&! 7Ou hPt po.i+/ 1u ng thTi cU t2nh dVo, t2nh n hi v cU thW ,Ko thnh sidai, F1n!
C! Xa s nUng ch)D 0 +Yt ,ho)ng nhit Y rYng, hoZc ,hng nUng ch)D + F[ phn hu\ ,hi un nUng!
D! Xa s ,hng tan trong c#c dung +i thng thTng, +Yt s tan trong dung +i th2ch hp t(o dung d[ch nhLt!
Cu16 : ]hi tiPn hnh ng trng hp FutaG1,6Gi/n v acri.onitrin thu c +Yt .o(i cao su FunaGH ch9a ^,B<>
nitS! _2nh t` . s +o. FutaG1,6Gi/n v acro.onitrin trong cao su ! 1:- &! 1:1 C! -:1 D! 6:1
Cu 17: :o.iavinD. aJ/tatb . po.i+/ c i1u chP t4 s)n ph*+ trng hp +ono+/ no sau D:
! C7
-
cC7GCddC7
6
&! C7
-
cC7GCdd7 C! C7
-
cC7GCddC
-
7
A
D! C7
-
cC7GdCdC7
6
Cu 18e: _h5D phn p/ntap/ptit f ta ch` thu a.anin v g.iJin! ]g:_ c5a f cU thW .
! 6-h! &! @=-! C! 6A<! D! -<<!
Cu 19: Cho c#c ch8t sau D: a1bE/tD. aJ/tat a-b +oni aJ/tat? a6bi.DJin? a@b E/tD. a+oni jo+iat?
aAbE/tD.a+oni nitrat aBb Jit i.uta+ic! CU Fao nhi'u ch8t trong c#c ch8t cho 0 tr'n cU ,h) nkng ph)n 9ng
c vLi dd Had7 v dd 7C. N !B &!6 C!@ D!A
Cu 20: Xt ch#D - a+in no Sn ch9c ng lng .i'n tiPp nhau thu c @,@^ .2t Cd- a,cb v h,BA g nLc! _hW
t2ch H-a,tcb thu . N ! 1,B^ .2t &! 1,6@@ .2t C! B,h- .2t D! 6,6B .2t
Cu 21: Cho A+. anFu+in a.mng trRng tr9ngb vo +Yt ng nghi+, th'+ tiPp vo U 1 +. dd Cu"d@ v 6 +. dd
Had7 ! 7in tng nuan s#t c .:
! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u vng! &! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u /n!
C! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u da ca+! D! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u Janh t2+!
Cu 22: 7p ch8t hQu cS f cU cng th9c phn to . C@71-d@H-, ,hi cho f t#c d3ng vLi Had7 v4a 5 thp thu c
dung d[ch q ch9a +ui Hatri c5a +Yt aJit hQu cS v A,B .it hrn hp ,h2 ; a,tcb ag+ hai ,h2b 1u .+ Janh nup
t2+ Lt! C c(n dungd[ch q thu c + ga+ +ui ,han! + cU gi# tr[ .
! 1^,A &! 6h,- C! 66,A D! 1B,^!
Cu 23: XW phn Fit 6 dung d[ch i.DJin , C76Cdd7 v C-7AH7- , ch` cOn dng +Yt thuc tho .
! dd 7C. &! natri ,i+ .o(i C! nus t2+ D! dung d[ch Had7!
Cu 24: ]hi thu\ phn hon ton =,A +o. p/ptit f thu c 1 +o. g.DJin, 1 +o. a.anin v =,A +o. va.in! &iPt
a+ino aJit Ou . a.anin v cui . a.anin! CU Fao nhi'u p/ptit tho) +n i1u ,in tr'nN ! - &! 6 C! @ D! A
Cu 25: 7p ch8t no sau D thuYc .o(i ip/ptit N
! 7-HGC7-C7-CdH7GC7-C7-Cdd7! &! 7-HGC7-CdH7GC7aC76bGCdd7!
C! 7-HGC7-C7-CdH7C7-Cdd7! D! 7-HGC7-CdH7GC7-CdH7GC7-Cdd7!
Cu 26: 7ai hp ch8t hQu cS f v q cU cng cng th9c phn to . C67hHd-, 1u . ch8t rRn 0 i1u ,in thTng!
Ch8t f ph)n 9ng vLi dung d[ch Had7, gi)i phUng ,h2! Ch8t q cU ph)n 9ng trng ngng! C#c ch8t f v q .On .t
. ! vinD.a+oni jo+at v a+oni acrD.at! &! a+oni acrD.at v aJit -Ga+inopropionic!
C! aJit -Ga+inopropionic v a+oni acrD.at! D! aJit -Ga+inopropionic v aJit 6Ga+inopropionic
Cu 27: _rong c#c po.i+/ sau: a1b po.ia+/tD. +/tacrD.atb? a-b po.istir/n? a6b ni.onGh? a@b po.ia/tD./nGt/r/phta.atb? aAb
ni.onGB,B? aBb po.i avinD. aJ/tatb, c#c po.i+/ . s)n ph*+ c5a ph)n 9ng trng ngng .:
! a1b, a6b, aBb! &! a6b, a@b, aAb! C! a1b, a-b, a6b! D! a1b, a6b, aAb!
Cu 28: _rong s c#c .o(i tS sau: tS t}+, tS visco, tS ni.onGB,B, tS aJ/tat, tS capron, tS /nang, nhQng .o(i tS no
thuYc .o(i tS nhn t(oN A. _S t}+ v tS /nang! B. _S visco v tS ni.onGB,B!
C. _S ni.onGB,B v tS capron! D. _S visco v tS aJ/tat!
Cu 29: Ch8t cU cng th9c C@71-d6H-, .8D 16,Bg ph)n 9ng hPt vLi 1A= +. dd Had7 1E! C c(n dd sau ph)n
9ng thp thu c phOn hSi v phOn rRn, trong phOn hSi cU 1 ch8t hQu cS FIc 6, trong phOn rRn ch` . ch8t v cS!
]hi .ng phOn rRn . ! ^,Ag &! <,@-g C! @@,^g D! 1=,Ag
Cu 30: Xt ch#D ng lng +/tD.a+in, _` s +o. Cd- v 7-d .
! =,@ a 1,- &! =,^ a -,A C! =,@ a 1 D! =,hA a 1!
-------------------------------------------------Ht---------------------------------------------
Hybi en vo p n ng theo yu cu cu hi!
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30
Cu 17 EYt .o(i cao su &unaz" cU t` . s +Rt J2ch Futai/n:stir/nc6:1! Xt + ga+ .o(i cao su nD thu c ^,<B
.2t Cd- a,tcb! + cU gi# tr[ . A! A,-h ga+ B! A,-6 ga+ C! A,6A ga+ D! A,h- ga+
Cu 2: C.o hUa 1 .o(i :vC F}ng ,h2 C.o thu c tS c.orin! Xt ch#D h<,BB ga+ tS c.orin nD as)n ph*+ sinh ra
g+ Cd-, 7-d v ,h2 C.-b cOn Bh,@-@ .2t d- a,tcb! f#c [nh J/+ trong ph)n 9ng c.o hUa :vC tr'n trung Fpnh 1
phn to C.o t#c d3ng vLi Fao nhi'u +Rt J2ch c5a :vCN A! @ B. 6 C! - D! 1
Cu 3: :o.i a vinD. C.oruab c i1u chP t4 ,h2 thi'n nhi'n a E/tan chiP+ ^A>b th/o sS chuDWn ho#:
C7@ ~ C-7- ~C-76C.~:vC vLi hiu su8t +ri nu# trpnh .On .t .: 6=>, ^A>, <=>! Eun t%ng hp 1 t8n :vC
thp cOn ph)i dng hPt Fao nhi'u +
6
,h2 thi'n nhi'nN A. -<@1! B. 61-6! C. 6,1-6! D. 6BhA!
Cu 4: ]hi th5D phn hon ton BA ga+ +Yt p/ptit f thu c --,-A ga+ a.anin v AB,-A ga+ g.iJin! f .
! trip/ptit &! t/trap/ptit C!p/ntap/ptit D! ip/ptit
Cu 5: 7ai hp ch8t hQu cS f v q cU cng cng th9c phn to . C67hHd-, 1u . ch8t rRn 0 i1u ,in thTng!
Ch8t f ph)n 9ng vLi dung d[ch Had7, gi)i phUng ,h2! Ch8t q cU ph)n 9ng trng ngng! C#c ch8t f v q .On .t
. ! vinD.a+oni jo+at v a+oni acrD.at! &! a+oni acrD.at v aJit Ga+inopropionic!
C! aJit -Ga+inopropanoic v a+oni acrD.at! D! aJit -Ga+inopropionic v aJit 6Ga+inopropionic
Cu 6: _rong c#c po.i+/ sau: a1b po.ia+/tD. +/tacrD.atb? a-b po.istir/n? a6b ni.onGh? a@b po.ia/tD./nGt/r/phta.atb? aAb
ni.onGB,B? aBb po.i avinD. aJ/tatb, c#c po.i+/ . s)n ph*+ c5a ph)n 9ng trng ngng .:
! a1b, a6b, aBb! &! a6b, a@b, aAb! C! a1b, a-b, a6b! D! a1b, a6b, aAb!
Cu 7: _rong s c#c .o(i tS sau: tS t}+, tS visco, tS ni.onGB,B, tS aJ/tat, tS capron, tS /nang, nhQng .o(i tS no
thuYc .o(i tS nhn t(oN A. _S t}+ v tS /nang! B. _S visco v tS aJ/tat
C. _S ni.onGB,B v tS capron! D. _S visco v tS ni.onGB,B
Cu 8: Ch8t cU cng th9c C@71-d6H-, .8D 16,Bg ph)n 9ng hPt vLi 1A= +. dd Had7 1E! C c(n dd sau ph)n
9ng thp thu c phOn hSi v phOn rRn, trong phOn hSi cU 1 ch8t hQu cS FIc 6, trong phOn rRn ch` . ch8t v cS!
]hi .ng phOn rRn . ! ^,Ag &! <,@-g C! @@,^g D! 1=,Ag
Cu 9: Xt ch#D ng lng +/tD.a+in, _` s +o. Cd- v 7-d .
! =,@ a 1,- &! =,^ a -,A C! =,@ a 1 D! =,hA a 1!
Cu 10: . Da vo ngun gc, si dng trong cng nghip dt, c chia thnh
! "i ho# h$c v si t%ng hp &! "i ho# h$c v si t nhi'n
C! "i t%ng hp v si t nhi'n D! "i t nhi'n v si nhn t(o
Cu 11: Cho s)n ph*+ ,hi trng hp - +o. /ti./n 0 i1u ,in th2ch hp t#c d3ng v4a 5 6-g &ro+! 7iu su8t
ph)n 9ng trng hp v ,hi .ng :; thu c .
! <=>? -=,@ g &! <=>? A=,@ g C! <=>? -A,- g D! 1=>? AB g
Cu 12: Cua nghi'n c9u thc nghi+ cho th8D cao su thi'n nhi'n . po.i+/ c5a Eono+/
! FutaG1,6Gi/n v stir/n &! -G+/tD.FutaG1,6Gi/n C! FutaG1,6Gi/n D! FutaG1,-Gi/n!
Cu 16:HhIn JKt v1 t2nh ch8t vIt .2 chung c5a po.i+/ no dLi D khng Mng N
! 7Ou hPt . nhQng ch8t rRn, ,hng FaD hSi!
&! 7Ou hPt po.i+/ 1u ng thTi cU t2nh dVo, t2nh n hi v cU thW ,Ko thnh sidai, F1n!
C! Xa s nUng ch)D 0 +Yt ,ho)ng nhit Y rYng, hoZc ,hng nUng ch)D + F[ phn hu\ ,hi un nUng!
D! Xa s ,hng tan trong c#c dung +i thng thTng, +Yt s tan trong dung +i th2ch hp t(o dung d[ch nhLt!
Cu14 : ]hi tiPn hnh ng trng hp FutaG1,6Gi/n v acri.onitrin thu c +Yt .o(i cao su FunaGH ch9a ^,B<>
nitS! _2nh t` . s +o. FutaG1,6Gi/n v acro.onitrin trong cao su ! -:1 &! 1:1 C! 1:- D! 6:1
Cu 15: :o.iavinD. aJ/tatb . po.i+/ c i1u chP t4 s)n ph*+ trng hp +ono+/ no sau D:
S GIO DC !"O #$O %&'(G (G)I
#*+,(G #-.# S/ 1 !0C .-1
-2 34 56n 7 ..................................................
89: 7 .............................................................
B"I ;I<= #*A S/ 7...2... (>= 2011?2012
=@( 7 -O ;-/I 7 12 (A(G CAO
#-,I GIA( 745B .-C# (Khng k giao !
! C7
-
cC7GCddC7
6
&! C7
-
cC7GdCdC7
6
C! C7
-
cC7GCddC
-
7
A
D! C7
-
cC7GCdd7
Cu 16: _h5D phn p/ntap/ptit f ta ch` thu a.anin v g.iJin! ]g:_ c5a f cU thW .
! 6-h! &! @=-! C! 6A<! D! -<<!
Cu 17: Cho c#c ch8t sau D: a1bE/tD. aJ/tat a-b +oni aJ/tat? a6bi.DJin? a@b E/tD. a+oni jo+iat?
aAbE/tD.a+oni nitrat aBb Jit i.uta+ic! CU Fao nhi'u ch8t trong c#c ch8t cho 0 tr'n cU ,h) nkng ph)n 9ng
c vLi dd Had7 v dd 7C. N !B &!6 C!@ D!A
Cu 18: Xt ch#D - a+in no Sn ch9c ng lng .i'n tiPp nhau thu c @,@^ .2t Cd- a,cb v h,BA g nLc! _hW
t2ch H-a,tcb thu . N ! 1,B^ .2t &! 1,6@@ .2t C! B,h- .2t D! 6,6B .2t
Cu 19: Cho A+. anFu+in a.mng trRng tr9ngb vo +Yt ng nghi+, th'+ tiPp vo U 1 +. dd Cu"d@ v 6 +. dd
Had7 ! 7in tng nuan s#t c .:
! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u vng! &! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u /n!
C! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u da ca+! D! dung d[ch chuDWn t4 ,hng +u thnh +u Janh t2+!
Cu 20: 7p ch8t hQu cS f cU cng th9c phn to . C@71-d@H-, ,hi cho f t#c d3ng vLi Had7 v4a 5 thp thu c
dung d[ch q ch9a +ui Hatri c5a +Yt aJit hQu cS v A,B .it hrn hp ,h2 ; a,tcb ag+ hai ,h2b 1u .+ Janh nup
t2+ Lt! C c(n dungd[ch q thu c + ga+ +ui ,han! + cU gi# tr[ .
! 1^,A &! 6h,- C! 66,A D! 1B,^!
Cu 21: XW phn Fit 6 dung d[ch i.DJin , C76Cdd7 v C-7AH7- , ch` cOn dng +Yt thuc tho .
! dd 7C. &! natri ,i+ .o(i C! nus t2+ D! dung d[ch Had7!
Cu 22: ]hi thu\ phn hon ton =,A +o. p/ptit f thu c 1 +o. g.DJin, 1 +o. a.anin v =,A +o. va.in! &iPt
a+ino aJit Ou . a.anin v cui . a.anin! CU Fao nhi'u p/ptit tho) +n i1u ,in tr'nN
! - &! 6 C! @ D! A
Cu 23: 7p ch8t no sau D thuYc .o(i ip/ptit N
! 7-HGC7-C7-CdH7GC7-C7-Cdd7! &! 7-HGC7-CdH7GC7aC76bGCdd7!
C! 7-HGC7-C7-CdH7C7-Cdd7! D! 7-HGC7-CdH7GC7-CdH7GC7-Cdd7!
Cu 24: Cho c#c ch8t sau: H76 afb ? aCB7Ab-H7 aqb? CB7AH7- awb? C76H7- a_b? CB7AH7C76 aEb! _h9 t gi)+ dOn t2nh
FaxS c5a c#c ch8t tr'n . ! _ y f y E y w y q! &! _ y f y w y E y q! C! E y f y q y w y _! D! f y E y _ y q y w!
Cu 25: +ino aJit f cU 1 nhU+ H7- v 1 nhU+ Cdd7 FiPt 1 .ng f t#c d3ng v4a hPt -== +. dung d[ch Had7
=,1 E thu c dung d[ch q, cho dung d[ch 7C. d vo dung d[ch q sau U .+ ,h thu c -,A1 ga+ ch8t hQu cS
w! Cng th9c ph hp c5a f .
A. H7-aC7-b@Cdd7 B. H7-C7-Cdd7 C. C76C7aH7-bCdd7 D. C76C7-C7aH7-bCdd7!
Cu 26: _rong s c#c ch8t : C-7hd-H, C67hC., C67^d v C67<H? ch8t cU nhi1u ng phn c8u t(o nh8t .
A. C67^d B. C67hC. C. C-7hd-H D. C67<H!
Cu 27: 7rn hp f g+ a.anin v aJit g.uta+ic! Cho + ga+ f t#c d3ng hon ton vLi dung d[ch Had7 adb,
thu c dung d[ch q ch9a a+u6=,^b ga+ +ui! EZt ,h#c, nPu cho + ga+ f t#c d3ng hon ton vLi dung d[ch
7C., thu c dung d[ch w ch9a a+u6B,Ab ga+ +ui! ii# tr[ c5a + . A. 1BA,B! B. 1-6,^! C. 1h1,=! D. 11-,-!
Cu 287 Cho +1 ga+ cao su Funaz" cU t` . s +Rt J2ch Futaz1,6zi/n : stir/n c 6:1 hoZc +- ga+ cao su FunazH
cU t` . s +Rt J2ch Futaz1,6zi/n : acrD.onitrin c -:1 t#c d3ng vLi Fro+ atrong CC.@b d 1u thu c + ga+ s)n
ph*+! _` . +1:+- . : A! 1,-=B B! 1,=BA D! =,^<B D! =,<B@
Cu 29: Cho 1 hrn hp f g+ C76H7- v C-7AH7- t#c d3ng vLi dung d[ch 7C. 1=> v4a 5 thu c dung d[ch
q trong U nng Y c5a C76H76C. . ^,-^>! Hng Y > c5a C-7AH76C. trong dung d[ch q . :
A. 1=,--> B. 11,=1> C. <,@<> D. ^,@^>
Cu 30: Xt ch#D 16,-1 ga+ hrn hp - a+in no Sn ch9c +(ch h0 thu c hrn hp f g+ ,h2 v hSi! D{n hrn
hp f vo @== +. dung d[ch Had7 -E thu c dung d[ch q v cU -,^ .2t +Yt ch8t ,h2 duD nh8t tho#t ra a,tcb! C
c(n dung d[ch q thu c + ga+ ch8t rRn ,han! ii# tr[ c5a + . :
A! hB,-^ ga+ B. AA,=^ ga+ C! Ah,-^ ga+ D! @B,B^ ga+!
--------------------------------------H"t--------------------------------------