You are on page 1of 54

MANTAK CHIA

A stressz leterv alaktsnak taoista mdszerei


(A bels mosoly A !at "y"yt !an"#
Mr ids koromban talltam r Chia mester taoista gyakorlataira, s szmomra az mdszere
bizonyult a legteljesebbnek s a leggazdagabbnak mindazok kztt, amelyekkel hossz, keresssel s
gyakorlssal tlttt letemben tallkoztam.
Flix Morrow, a Healing Tao Books (Gygyt Tao Knyvek) kiada
kny! magyar !ltozatnak be"ejezshez kzeled!n magunk is rszorultunk az itt le#rt
gyakorlatok ki$rblsra. kny! egyszer% utas#tsai megdbbent gyorsasggal seg#tettek t
benn&nket a kritikus lla$otokon.
Tt! "r#s$et s "delnyi Gy%la, a &agyarors#'gi kiad ve#et(i
) elen kiadv'ny ne& k#l se&&ilyen diagn#ist s ne& avasol
gygyke#elst* "s#k#ket $i#tost, a&elyekkel &eger(st!et+k
s#erve#et+nket, s &eg(ri#!et+k egs#sg+nket, legy(#!et+k
s#erve#et+nk egyens,lytalans'gait* Betegsg esetn kr+k
ke#el(orvos%nk tan'-s't*
A bels mosoly A !at "y"yt !an"
./0)12M3"4 K2)56, 7889*
MANTAK C!ia mester
Mantak :!ia &ester a Gygyt Tao nven is&ert rends#er &egalkota vala&int a 0ew ;orki Gygyt Tao K#<ont
ala<ta s iga#gata* Gyer&ekkora ta tan%l&'nyo##a a i*ioisla let&dot s &'s t%do&'nyokat* :!ia &ester taoi#&%s=
2n=li 'rtass'g'nak s &'s rends#erek &egis&ersnek ered&nye a Gygyt Tao rends#er kidolgo#'sa, a&elyet &a &'r
a# "gyes+lt >lla&ok$an, Kanad'$an s "%r<'$an s#'&os v'ros$an tantanak*
:!ia &ester 78??=$en s#+letett T!ai@ldn, s $%dd!ista s#er#etesekt(l &'r !at ves kor'$an &egtan%lta, !ogyan
kell ,,ny%godtan +lni s le-sendesteni a t%datotA* Mg nyelviskolai !allgatknt elsa'ttotta a !agyo&'nyos t!ai=$oks#ot,
&ad ks$$ tai 'hi 'huant tan%lt .% &estert(l, aki rvidesen $eve#ette (t a# aikido, a ga s a tai 'hi &lye$$
is&eretei$e*
Ks($$, !ongkongi di'kvei alatt, a!ol kie&elked( ered&nyeket rt el atltikai versenyeken, egyik id(se$$
os#t'lyt'rsa, :!eng B%e=B%e, $e&%tatta (t els( e#oterik%s tant'nak, ;i "ng &esternek, ekkor ke#dte el a taoista
let&ddal ka<-solatos tan%l&'nyait* Megtan%lta a# leter( 'tad's't a ke#n keres#t+l, a# energia keringetst a
&ikroko#&ik%s <'ly'n, a !at k+lnleges -satorna &egnyit's't, a# t ele& egyestst, a Kan s .i 'ltali &egvil'gosod'st,
a# t r#ks#erv le#'r's't, a &enny s a @ld ss#eka<-sol's't tov'$$' a# e&$er s a# g ,raegyestst*
H,s#as vei elen B#inga<,r$an Me%gi &ester k%ndalini g'ra s $%dd!ista tenyrre tantotta, s rvidesen k<es volt
a# energia 'ra&l's'nak torlas#ait @eloldani ne&-sak a sa't, !ane& &estere <'-ienseinek test$en is*
H,s#as veinek vge @el 3an ;% &esternl tan%lt, akinek rends#ere tv#te a taoista, $%dd!ista s #en tant'sokat,
tov'$$' :!eng ;ao=.%n &esternl, aki rends#er$en ss#eka<-solta a t!ai=$oks#ot s a k%ng @%t* C*) gygyt energia
!'tter$en &Dk(d( &e-!ani#&%sok o$$ &egrtse vgett :!ia &ester E vig ny%gati orvostido&'nyt s anat&i't
tan%ltC*Ba't t%d's'ra ala<o#va, a tele taoista rends#er is&eret$en, vala&int <tve &indarra, a&it &'s rends#erek$(l
tan%lt &egalkotta a Gygyt Tan rends#ert, s elke#dte tantani a#t &'soknak* "#%t'n tantka#t k<#ettC
7* Mi is a "y"yt tao(
1. A rendszer
A "y"yt tao olyan $nse"t rendszer% amelyet a bete"s"ek s a stressz "y"ytsra illetve me"elzsre%
tovbb az let e"yb ter&leteinek elmozdtsra !asznl!at'nk( )e"*ontosabb *o"alma az letener"ia% azaz a chi
n$velse e"yszer+ mdszerek s test"yakorlatok se"ts"vel(
,zt az letert az'tn az ak'-'nkt.rs meridinokon ramoltat/'k% s e"szs""% erv% kie"yens.lyozott
rzelmekk% alkot szellemi me"nyilvn'lss alakt/'k(
) gygyt tao &indenki s#'&'ra elr!et(, gyakorlati rends#er, a t$$ vs#'#ados taoista gyakorlatok kors#erDstett
v'lto#ata* Kor'$$an nagyon sok te-!nik't -sak a $eavatott taoista &esterek s legk#ele$$i tantv'nyaik is&ertek* "#eket
a rendkv+l !atkony gyakorlatokat 't@og rends#er$e @oglalta&, s 78FG=$an &g ott!on, T!ai@ldn, elke#dte&
nyilv'nosan tantani* 78FH=$an !o#ta& 't a rends#ert 0y%gatra* 0ew ;ork$an &egnyitotta& a Gygyt Tao K#<ontot, s
elke#dte& tantani a gyakorlatokat* Ma &'r a# "gyes+lt >lla&ok$an s "%r<'$an s#'&os !elyen tant%k e#t a rends#ert*
B'r a gygyt tao s<irit%'lis ala<okon ny%gs#ik, &gse& vall's* B'r&ilyen vall'ssal ss#eegye#tet!et(, &g a#
agnos#ti-i#&%ssal vagy a# atei#&%ssal is* 0in-senek $enne rt%sok, se& g%r%k, akiknek engedel&eskedni kell* )
&estereket s a tantkat nagy tis#telet ve#i, de ne& istentik (ket*
"# a knyv a rends#er els( s#intnek ala<vet( gyakorlatait &%tata $eI
7* ) $els( &osolyt, s
E* ) !at gygyt !angot*
)# egs# rends#er !'ro& s#int$(l 'llI
7* )# els( s#int a gygyt energi'ra, a test &eger(stsre s &egny%gtat's'ra ss#<ontost*
E* ) &'sodik s#int a negatv r#el&ek er(s <o#itv energi'v' alakt's'val @oglalko#ik*
G* ) !ar&adik s#int <edig alkot s s<irit%'lis gyakorlatok$l 'll*
Minden s#int tartal&a# el&leti (&editatv) gyakorlatokat s @i#ikai is&ereteket, &int a tai 'hi, a $a kua s a <'n-linges
'hi kung.
)# ala<o# rss#el, a &ikroko#&ik%s <'ly'val a# els( knyve&$en @oglalko#ta&, &elynek -&eI J) gygyt energia
@el$res#tse a tao segtsgvelA*
E
)). taoizmus s a k#nai gygyszat nhny ala$!et "ogalma
) taoi#&%s alkota a knai @ilo#@ia s gygy's#at t= nyol-e#er ves ala<'t* ) taoi#&%st tekint!et+k a#
ak%<%nkt,ra desany'nak, a&ely olyan &odern testorient'lt ter'<i'kat i!letett &eg, &int <ld'%l a#
ak%<ress#,ra, a rol@ing vagy a Feldenkrais=@le &ds#er* ) tat sok@lek<<en neve#tk &'rI Ja ter&s#et
trvnynekA, Ja ter&s#et rendnekA, Ja# vs#akok -iklik%s v'lto#'s'nakA, J&Dvs#etnekA,
J&ds#ernekA, Jer(nekA, Jve#rl( ,tnakA*
A taoista szemllet szerint a !armnia s e"yens.ly az e"szs" lnye"es eleme( A testet e"ys"es
e"sznek tekinti% ezrt a test brmelyik rszn valamelyik szervben% miri"yben va"y
szervrendszerben kialak'l stressz va"y sr&ls az e"sz testet "yen"ti( A test '"yanakkor
$nma"t szablyozza% s !a erre le!ets"et ka-% termszetnl *o"va az e"yens.ly irnyba mozd'l
el(
) $etegsgeket a# energia elakad'sai oko##'k* T,l sok vagy t,l kevs energia a test egyik rs#$en
$etegsget id# el( a# adott !elyen, s stress#!at'st gyakorol a# egs# testre* ) gygyt tao &egtant
$enn+nket arra, !ogyan 'llt!at%k !elyre a# egyens,lyt a 'hi @el$res#tsvel s a s#+ksges ter+leteken
trtn( keringetsvel*
) taoista rends#er a s#erveket a# t ter&s#eti ele& egyik!e# rendeli* "# a# t ele& a @&, a v#, a @a, a
tD# s a @ld*
,zltal ka-0solatba ker&lnek az '"yana!!oz az elem!ez tartoz vszakkal% illetve termszeti
t'la/dons"okkal (<l* nedves, s#'ra#, s#eles st$*)* "# a ka<-solat 'ltal'$an elle&#( a# illet( s#ervre* A
szv -ld'l a nyr!oz% a t+z!$z s a v$r$s!$z ka-0soldik% az e"szs"es szv iz"alommal s
mele"s""el trs'l(
A szerv!ez az az vszak tartozik% amelyikben az illet szerv a le"ertel/esebben m+k$dik(
A taoista szemlletben a test% a llek s a szellem tel/esen $ssze*ondik( "#rt a knai gygy's#at$an a
negatv r#el&ek &int <ld'%l a !arag, a @lele& vagy a kegyetlensg vala&int a t,l#ott <o#itv r#el&ek,
&int a t,l nagy r& vagy a t,l sok i#galo& egyar'nt k'rost'k a s#erveket s a t'rss#erveket, s
$etegsg!e# ve#etnek* A /elen k$nyvben tr"yalt 1bels mosoly2 s a 1!at "y"yt !an"2 e"yarnt
se"tenek az rzelmek kie"yens.lyozsban% illetve az e"szs" /avtsban(
))). betegsgek az energia szintjn kezddnek
A stressz vil"a
,"y bete"s" akr veki" ltez!et anlk&l% !o"y a *izikai szinten me"/elenne( )e!et% !o"y vala!ol
elakad az ener"ia% va"y le0s$kken az ener"iaszint% ami a chi e"yens.lynak me"bomls!oz vezet az
adott testrszen va"y szervben( Minl !amarabb szlel/&k az e"yens.ly !inyt% annl t$bb idnk
marad a !elyrelltsra(
3okan nem tekintik bete"s"nek a rossz !an"'latot va"y a ne"atv rzelmeket( A taoista
"y"yszatban ezeket /elzseknek tekint/&k% amelyek a chi e"yens.lynak kezdd me"bomlsrl
t/koztatnak% 0sak."y mint a kellemetlen le!elet va"y testsza"% melyek a m/% a vese va"y a "yomor
"yen"es"nek illetve bete"s"nek t&netei le!etnek(
) &aka-ss'got a s#v energi''nak egyens,ly!i'nya oko#!ata*
A kellemetlen sza". izzads a vese !elytelen m+k$dsnek t'la/dont!at% amikor a vese mr nem
k-es a *elesle"es vz eltvoltsra a testnedvekbl( A "yvas" va"y *lelem a t&d va"y a vese
ener"i/nak e"yens.ly!inybl ered( A !t*/st a vese illetve a !."y!lya" ener"i/nak
e"yens.ly!inya okozza(
3zmos ms viselkedsi -roblma illetve *izikai */dalom vezet!et vissza a chi e"yens.lynak az
adott testrszeken t$rtn me"bomlsra(
Htk#na<i let+nk$en egyre ink'$$ a# anyagi vil'g!o# kt(d+nk, egyre o$$an von#d%nk a# anyagi
dolgok!o# K a k+ln@le drogok!o#, s#rako#'s!o#, s#olg'ltat'sok!o# vala&int a &estersgesen
el('lltott telek!e#* Minl nagyo$$ s#+ksgt re##+k ennek vagy annak a dolognak, ann'l o$$an
s#orong%nk, !ang%lat%nk ann'l knnye$$en v'lto#ik* Ha @elold%k a# anyag!o# val r#el&i kt(dseinket,
&egs#a$ad%l!at%nk a !o##'%k ka<-sold r#el&ekt(l is*
G
Az elsdle"es me"elzs a chi me"rzse% n$velse s talaktsa kell le"yen(
Ha &'r volt vala&ilyen s,lyos $etegsg+nk, &egel(#!et+k a viss#aesst, <ld'%l s#vin@arkt%s

esetn
elker+l!et+k a kvetke#(t* )kinek $eteg a vese vagy rends#eresen @' a !'ta, e##el a &ds#errel
&egakad'lyo#!ata !ogy 'lla<ota tov'$$ ro&olon* Az elsdle"es me"elzs a 0!i te!t az ener"ia
szint/n kezddik( A taoista "y"yszatban *eltrk-ezz&k a szervek ener"iavezetkeit% amelyek a
szervbl kiind'lva az e"sz testet be!lzzk(
Az ener"ia elzrdsa (torlasza# va"y az ener"iaszint 0s$kkense rt a szerveknek mert a
sz&ks"esnl kevesebb ener"it ka-nak% s nem t'd/k elvezetni a szervekben illetve vezetkekben
me"rekedt kros ener"it*
Ha nem tart/'k *enn a ka-0solatot bels n&nkkel% !a nem *i"yel&nk $nma"'nkra% ne!ezen vesz&nk
szre brmilyen bels vltozst(
Ha t'd/'k% !o"yan riz!et/&k me"% !o"yan n$vel!et/&k illetve !o"yan alakt!at/'k t a cht, t$bb
ener"ia ll ma/d rendelkezs&nkre az elzrdsok me"nyits!oz test&nk vdekez erinek
n$vels!ez s a bete"s"ek me"elzs!ez(
Boldogan, egs#sgesen l!et+nk, s id(se$$ kor%nk$an is &eg(ri#!et+k egs#sg+nket K a!elyett, !ogy
egyik $etegsg$(l a &'sik$a esnnk, vitalit's%nk, letkedv+nk tretlen &arad* ) taoista rends#er -la,
!ogy segtsen $enn+nket egs#sgesen $etegsgek nlk+l lni, !ogy &i is segt!ess+nk e&$ert'rsainkon*
Bok tantv'nyo& &inden ne!#sg nlk+l el!agyta k'v#'st, italo#'st, k'$ts#ereket s knnyedn
le&ondtak addig Jelenged!etetlennekA !itt s#rako#'srl, a&int elke#dtk a &%nk't n&ag%k, s#erveik s
r#ks#erveik &eger(sts*
*an egy tan#t!nyom, aki hajdan !ezet beosztsban dolgozott egy gyrban, hatalmas ember !olt, sok
munkst irn#tott mgis szott az adssgokban, mert nem tudott lemondani !srlsi knyszerrl. *g&l
hozzm "ordult. +n elmagyarztam

neki, hogy a "esz&ltsg s az rzelmi energik okozta elzrdsok
megbontottk szer!ezetben az energia egyenslyt ,a k$es lenne megers#teni a szer!eit !alamint az
rzkszer!eit s ja!#tan a keringst a szer!ezetben, msk$$ ltn
a
!ilgot. Miutn megtanulta a
medit'it a mikrokozmikus $lyn, a hat gygy#t hangot, a bels mosolyt s a taoista "iatal#t mdszert,
azzal "ordult hozzm- .Chia mester, hosszabb szabadsgul indulok./ .Mi trtnt(/ 0 krdeztem. 1rre
elmeslte, hogy eladta a gyrt, kiegyenl#tette minden tartozst, s mg mindig maradt nhny ezer
dollrja. .2ihenni szeretnk, s szeretnm mg tbbet gyakorolni, amit 3ntl tanultam. 4sbb !isszaj5
!k, s mindent jra kezdek./ 6risi !ltozst lttam az ar'n.
IV. A sajt egszsgnkre fordtott energia a legjvedelmezbb befektets
3okan vannak% akik minden ener"i/'kat a -nzkeressnek szentelik% m" e"yszer0sak letere/&k el*o"y% s
me"bete"szenek( "gyre t$$ id(t s <n#t kell kr!'#ra, &Dttekre, gygys#erekre klteni+k, s vg+l ide+k ava rs#t
'gy$an tltik*
Bokan vannak, akik a##al rvelnekI J0in-s id(& gyakorolni, annyira le@oglal a &%nk'&, a t'rsas'gi let, a tan%l's vagy
a gyereknevelsA* Ha n$vel/&k testi% lelki s szellemi ener"iaszint&nket% elmnk kitiszt'l% *rissess"&nk%
r'"almass"'nk n% r$videbb id alatt elv"ez!et/&k a m'nknkat% kie"yens.lyozottabbak% ny'"odtabbak lesz&nk(
Gyakorl's%k eleinte t$$ id($e telik, de &i%t'n elsa'ttott%k, let+nk rs#v v'lik* ) $els( &osolyt <ld'%l gya=
korol!at%k sor$an 'll's k#$en is* 0a<onta sok id(t tlt+nk v'rako#'ssal, a&it gyakorl'sra is @el!as#n'l!at%nk*
Ismereteim s ta-asztalataim szerint na-i 45675 -er0nyi "yakorlssal% e"y6n"y rnyi idt szabadt!at'nk *el
!atkonys"'nk n$vekedsbl addan% a @els#a$ad%l id($(l te!'t $(ven %t kedvelt el@oglalts'gainkra is*
?
A 0!i bk/e
A bks chi e"yens.lya i"en *ontos az e"yn szmra% mert ennek rvn se"t!et a k$r&l$tte lv
emberek ener"i/nak !armonizlsban*
A szlss"ek me"bont/k a chi e"yens.lyt% s kikezdik a bkess"et(
) -sal'd$an t@le $kessgre van s#+ksgI a llek $kre, a s#v $kre, a test
$kre, a s#ervek $kre s a# r#ks#ervek $kre*
A taoizm's szerint a t.ls"osan !an"os za/ok srtik a *&let s a !ozz ka-0sold szerveket% "y a
vest s a !lya"ot ez *lelmet kelt% s me"zavar/a a bkt*
) @al'nks'g 'rt a l<nek, k#vetve a &'nak is, a&i !aragot, ross# kedly'lla<otot id# el(, s %gyan-sak
&eg#avara a -sal'di $kt* ) t,l sok telev#i#'s vagy &o#il'togat's ronta a s#e&et, e##el srti a &'at s
a# e<t is K a# e$$(l ered( energiaves#tesg a# egs# test vitalit's't -skkenti* ) t,l!atott ed#s vagy
&%nka a# inakat ter!eli &eg, a s#orong's, aggodalo& <edig a# idegrends#ert gyengti*
A szervek% rzkszervek valamint az ide"ek "yen"es"e kellemetlen t'la/dons"ok illetve rossz
szoksok kialak'ls!oz vezet% melynek !ossz. tvon az e"sz 0sald krt lt/a( Ha me"ismer/&k a
-roblmk "y$kert% s e"y&tt alkalmazz'k a bels mosolyt% a !at "y"yt !an"ot% a taoista *iatalt
"yakorlatokat valamint a medit0it% !elyrellt!at/'k az ener"ia e"yens.lyt% s kezel!et/&k a szervi
"yen"es"eket*
Fontos a <ro$l&a &egrtse s a taoista gyakorlatok alkal&a#'sa K gy segt!et+nk -sal'dtagainknak,
!ogy lek+#d!essk e#eket a #avarokat, s elker+lk a s,lyosa$$ $etegsgeket* A k$z$s "yakorls sorn a
0saldta"ok ener"ii ki0serldnek illetve kie"yenltdnek% kialak'l a 0sald e"ys"e(
Ha a stressz va"y ne"atv rzelmek miatt valamelyik 0saldta" me"bete"szik% a 0sald se"t!et
neki az e"yens.ly !elyrelltsban% m" mieltt a -roblma elmly&lne(
8( A bels mosoly
I. A bels mosoly atsa
)* )# energias#intek ss#e!asonlt'sa
9
A taoizm's a ne"atv rzelmeket az ala0sony szint+ ener"ik!oz sorol/a( Bokak lett tlti ki a !arag,
$'nat, de<ress#i, @lele&, aggodalo& vagy &'s negatv energia* Az ilyen t-'s. ener"ik me"*osztanak
az leternktl% elbb6'tbb krnik's bete"s"et okoznak( Az i"azi bels mosoly az e"sz testre !at% a
szervekre% a (bels elvlaszts.# miri"yekre% az izmokra valamint az ide"rendszerre( Me"n$veli az
ener"iaszintet% ami "y"yt !ats.% az ener"iaszint -edi" tovbb emel!et(
Az szinte mosoly szeretettel/es ener"it s'"roz% amely "y"yt s mele"t( "&lke##+nk viss#a egy
olyan alkalo&ra, a&ikor $etegek vagy @eld,ltak volt%nk, s valaki K tal'n <<en egy idegen K kedvesen
r'nk &osolygott, &i <edig &ind'rt o$$an re#t+k &ag%nkat* )# egyik tantv'nyo& &ellr'k$l gygy%lt
@el a $els( &osoly 'lland gyakorl's'val*
A r"i Knban a taoista mesterek *elismertk a mosoly ere/t( 9nma"'kon "yakoroltk a bels
mosolyt% amely moz"atta a cht, s ma"as szint+ ener"it !ozott ltre% e"szs"et% boldo"s"ot% !ossz.
letet biztostott( Amikor $nma"'nkra mosoly"'nk% szinte *&rd&nk a szeretetben% a szeretet -edi"
"y"yt s *iatalt*
A bels mosoly a mosoly"s ener"i/t let*ontoss". szerveink!ez s miri"yeink!ez irnyt/a* K+lns, !ogy
&ik#$en oly sok @igyel&et @ordt%nk a k+ls(nkre, igen kevesen t%d'k, !ogyan n#nek ki, !ol !elye#kednek el a $els(
s#erveik s &eirigyeik s &i a @eladat%k* )&i &g ennl is ross#a$$, !ogy ne& @igyel+nk a#okra a @ino&, alig r#kel!et(
elekre, akkor k+ldenek, a&ikor ross#%l $'n%nk vel+k, !elytelen tke#si s#ok'sainkkal, egs#sgtelen let&d%nkkal* "gy
gondatlan @(n(kre !asonlt%nk, aki so!ase& tr(dik a# alkal&a#ottaival, s -sod'lko#ik, a&ikor a# ese&nyek ne& a#
elv'r'sai s#erint alak%lnak* Ha &egis&er+k s#erveinket, &irigyeinket, rtkel+k tevkenysg+ket, s &egtan%l%nk
oda@igyelni a# 'ltal%k k+ldtt +#enetekre, a tr(dst ny%galo&&al s &egnvekedett telest(k<essggel !'l'l'k &eg*
II. !ektrszer" illetve mrgez vladkok
A bels mosoly na"yon !atsos az let stressz!elyzeteinek olds!oz* ) t'rsadalo& doll'r&illikat klt arra, !ogy
vala&ilyen &don &egs#a$ad%lon a stress#t(l, @elolda a#t* "#ek a &egold'sok gyakorta &gis -sak rs#leges s 't&eneti
eny!+lst ny,tanak*
A bels mosoly szoros ka-0solatban ll a 0se0semmiri""yel% s *okozza annak
m+k$dst( A taoista rendszerben a 0se0semmiri"y a ma"asabb szint+
me"vil"osods% a szeretet s az ltet chi szk!elye( A stressz!elyzeteket elsknt a
0se0semmiri"y snyli me"* 5r* Lo!n 5ia&ond a JTest+nk ne& !a#%dikA (;o%r Body 5oesnMt .ie) -&D
knyv$en $e&%tat egy tan%l&'nyt, a&ely szerint a 0se0semmiri"y a le"*bb vezrl szere-t /tssza% mivel az
letad ener"ikat irnyt/a a test&nkben(
3ir Ma0*arlane :'rner% a'sztrl Nobel6d/as k'tat a rkrl szl tan'lmnyban
azt /avasol/a% !o"y a 0se0semmiri"y m+k$dsnek serkentsvel n$vel!et a rk
lek&zdsnek eslye( A 0se0semmiri"y termeli t$bbek k$z$tt az .n( T6 se/teket
(tm'sz6se/tek#( A T6se/tek *eladata% !o"y *elismer/k s el-'szttsk a rendellenes
se/teket( Test+nk na<onta t$$ &illi'rd setet !o# ltre, e$$(l ter&s#etesen n!'ny rendellenes* Ha a -se-se&(&irigy
!or&ona ne& aktivi#'la a T= seteket, akkor a rendellenes setek els#a<orodnak, s kialak%l a klinikai r'k* )
-se-se&(&irigynek te!'t @eln(tt kor%nk$an is dnt( s#ere< %t a r'k &egel(#s$en*
Az alkalmazott kineziol"iban ltezik mdszer a 0se0semmiri"y lla-otnak mrsre% ezzel a mdszerrel a
bels mosoly !atkonys"t is rzkel!et/&k* Vgezzk el a kvetkez prbt a partnernkkel: rintsk
meg partnernk csecsemmirigyt a msoik bora s a szegycsont tallkozsnl, a torok alatt! "
partner egyik kar#t ny$#tsa ki olalra, kzben prbl#%k lenyomni a kezt! " partner elszr a &!'!
brn lthat savany$ arcki(e#ezst vegye (el, az%tn mosolyog#on )&!*! bra+! ,igyel#k meg a
klnbsget! ,z bizonyt/a% !o"y a mosoly"ssal aktivizl/'k a 0se0semmiri"yet(
N
A taoista b$l0sek szerint mosoly"skor szerveink nektrszer+ nedveket
vlasztanak ki% amely az e"sz test&nket t-ll/a(
,llenben% !a d&!$sek va"y'nk% *l&nk va"y *esz&ltek va"y'nk% szerveink mr"ez
anya"ot vlasztanak ki% amely elzr/a az ener"iavezetkeket% lerakdik a szervekben%
0s$kkenti az tv"yat% emsztsi zavarokat okoz% n$veli a vrnyomst s a -'lz'st%
lmatlans"ot s rossz !an"'latot kelt(
Amikor a szerveinkre mosoly"'nk% kit"'lnak% me"l"y'lnak%
nedvess"tartalm'k n% "y !atkonyabban m+k$dnek( ,zltal a m/
-ld'l na"yobb !elyen k-es a t-anya"ok trolsra% valamint a
mre"telentsre(
A bels mosoly "yakorlsa a szervekben kezddik( ,zek ka-0solatban llnak a ve"etatv ide"rendszerrel% amely
a szervek s miri"yek m+k$dst szablyozza( A szemek szlelik elsknt az rzelmi /elzseket% s stressz6 va"y
vsz!elyzetben serkentik a szervek illetve miri"yek m+k$dst (vs#reak-i), &ad a kr#is el&,lt'val is&t lelasst'k*
2de'lis eset$en a s#e& kiegyens,lyo#ott, ny%godt reak-is#intet tart* ,"sz test&nket
ellazt!at/'k -'sztn a szem&nk ellaztsa ltal% ily
mdon ener"it szabadt!at'nk *el az --en akt'lis
tevkenys"!ez (E*9* '$ra)*
#. Tanuls bels mosollyal
3tressz!elyzetben% !eves rzelmi reak0i esetn% !ara""al va"y *lelemmel telve szerveink elzrdnak%
tel/estk-ess"&k 0s$kken( ,miatt sok ener"it veszt&nk% me"*radt% 'nalmas% szntelen emberek lesz&nk%
akikbl !inyzik ma/d az bers" s a vidms"* A tan'ls va"y ./ $tletek kidol"ozsa ne!ez&nkre esik% !iba
knyszert/&k ma"'nkat a tan'lsra% az anya" nem marad me" a *e/&nkben% s a tan'ltakat nem t'd/'k *eldol6
"ozni( ) taoista rends#er s#erint s#erveink, r#ks#erveink s testrs#eink %gyan-sak rs#t ves#nek a tan%l's$an*
Amikor mosoly"'nk szerveinkre% rzkszerveinkre s miri"yeinkre% ka-0solatba l-&nk s
komm'nikl'nk vel&k(
Ha @'radtak vagy%nk vagy @l+nk, s#erveink s r#ks#erveink $e#'rdnak* ) test+nk se& @ogada el a#t, akit ne&
kedvel+nk, e##el &egne!e#ti, ak'r &eg is akad'lyo##a, !ogy a# illet( vle&nyt, tant'sait $e@ogad%k*
-! " halls energi#nak ((orrsa
) !all's energi''nak @( @orr'sa a vese s t'rss#erve, a !,gy!lyag* Amikor -ld'l a vese /l m+k$dik% berebbek
va"y'nk% s k$nnyebben tan'l'nk( ) vese a @+l$e nylik* ) !alls#erv, a !all's nagyon @ontos a tan%l's$an* )&ikor a
vese er(telesen &Dkdik, lesedik a !all's%nk, a&ely segti a tan%l'st*
) !,gy!lyag segdke#ik a &rge#( @olyadkok elt'volt's$an, e#'ltal tis#tta a vrt, a @olyadkok <edig s#a$ada$$an
'ra&ol!atnak* ) !,gy!lyag gyengesge 'rtal&as a vese &Dkdsre is*
&! " besz energi#nak ((orrsa
;(4( bra ;(<( bra
,z az ar0ki*e/ezs ,z az ar0ki*e/ezs
n$veli az ener"it 0s$kkenti az ener"it
F
) $es#d energi''nak @( @orr'sa a s#v vala&int t'rss#erve a vkony$l* ) s#v gondoskodik a tan%l'si kedvr(l, s a
s#v a# r& s#k!elye is* Ordekl(ds !'n ne!e#en &egy a tan%l's* ) tan%l's titka a# r&, a s#rako#'s s a# lve#et*
Ha e#ek adottak, a# egs# test+nk &ag'$a @ogada a tan%lnivalkat* A szvben van m" a be0s&let s a tisztelet
szk!elye( ) tis#telet &egnyita a s#vet* ) nyelv a s#v!e# ka<-soldik, akad'ly&entes ka<-solat esetn <edig
!o##'l't!at%nk a# el&e <rogra&o#'s'!o#, !ogy a tan%l's sor'n a s#il'nkok a !ely+kre ker+lenek s egss# 'llanak
ss#e*
) vkony$l segt a# is&eretek @eldolgo#'s'$an, &ege&s#ts$en* Ha $a van a vkony$llel, a# a s#vnek is
'rtal&as* Gyakran id($e telik, !ogy &egtan%l%k, &ege&ss#+k s &ag%nkv' tegy+k a# ,dons'gokat*
*! " lts energi#nak ( (orrsa
) vi#%'lis energia @( @orr'sa a &' s t'rsa, a# e<e!lyag( Amikor a m/ /l m+k$dik% ertel/esebb a *ell-s&nk%
t$bb s /obb d$ntsre va"y'nk k-esek% s k$nnyen be t'd/'k -teni a tan'ltakat( ) &' nyl'sa a s#e&* Ha a
m/'nk "yen"e va"y bete"% stressz!elyzetben va"y !a el$nt benn&nket a mre"% ali" lt'nk% ami me"ne!ezti a
ltottak me"/e"yzst% a tan'lnivalk bevsst(
'! "z emszts.zlels energi#nak ((orrsa
)# e&s#tsP#lels energi''nak @( @orr'sa a l< s a "yomor( A l- a me"rtsbl szrmaz me"k$nnyebb&ls
"azd/a( Nylsa a sz/% szere-et /tszik a beszd ere/ben% a !an" mins"ben s a tan'ltak me"emsztsben(
) gyo&or a l< t'rss#erve* Amikor a "yomor / lla-otban van% nyitottabbak va"y'nk az ./ "ondolatok%
mdszerek irnt( Amint ma"'nkv tett&k ket% kszek va"y'nk ./ dol"ok s "azdas"osabb mdszerek
elsa/ttsra(
/! " szagls s a mozgsrzkels energi#nak ((orrsa
) s#agl's s a &o#g'sr#kels energi''nak @( @orr'sa a t+d( s a vastag$l( A t&d a me"*elel $szt$nzssel trs'l%
nylsa az orr s a br( B#ere<et 'ts#ik a &o#g'sr#kels$en, a $(rr#kels$en vala&int a ta<int's$an, tov'$$i
is&ereteket k#vett krnye#et+nkr(l, e#'ltal nagy&rtk$en nveli @el@ogk<essg+nket*
) vastag$l @eladata a kiv'las#t's s a# +rts, e##el testileg s s#elle&ileg nyitotta$$' tes# $enn+nket* )&ikor
s#krekeds+nk van, #'rk#tta$$ak vagy%nk, el#'rk#%nk a# , gondolatok el(l, s ellen'll%nk a v'lto#'snak*
Bokan egyetlen a<r enged&ny &egttelre se& !alandk, &ereven ragas#kodnak $evett s#ok'saik!o#,
rges#&ik!e#, &ds#ereik!e#* ) vastag$l a t+d( t'rss#erve, segti a t+d(t @eladatainak ell't's'$an*
0! " mellkvese energi#a lelkesest biztost a tan%lshoz
A mellkvese ad/a az letert s a vese mele"% azaz yang ener"i/t( ,zenkv&l ener"ival t$lt *el s tan'lsra
b'zdt( =leter nlk&l tom-k% l'stk lesz&nk% ne!ezen tan'l'nk(
1! " pa#zsmirigy s a mellkpa#zsmirigy segti a ki(e#ezkszsget
) <a#s&irigy s a &ellk<a#s&irigy segt vle&ny+nk, ta<as#talataink rt!et($$ ki@ee#s$en s a# r#ks#erveink
tan%l's$a trtn( $evon's'$an*
2! " csecsemmirigy segti az imm%nrenszert
) -se-se&(&irigy a# energia s#k!elye, segtsgvel &eger(st!et+k i&&%nrends#er+nket* "nergi't !o# ltre
lelkeseds @or&''$an, &eger(st s @eltlt a tan%l's!o#*
3! " nemi szervek energi#a nveli az alkot ert
) ne&i s#ervek adnak ott!ont a# alkot energi'knak* )&ikor ne&i energi'nk ala-sony s#inten van, kreativit's%nk &eg=
reked, leragad%nk a rgi, kevs$ !atkony &ds#ereknl* Ha t'd/'k% !o"yan n$vel!et/&k nemi ener"inkat a bels
mosollyal% -roblmame"old kszs"&nket is k-esek lesz&nk n$velni% ami se"t mindenna-os "ond/aink
me"oldsban(
-4! " htgerinc a hrkzls kzpont#a
) !'tgerin- a# ir'nyt illetve !rk#l( k#<ont* Ha t'd/'k% !o"yan mosolyo"/'nk% s !o"yan lazts'k el
!t"erin0&nket% n$vel!et/&k komm'nik0is ener"inkat% e"y.ttal k$zvett!et/&k szerveinknek a tan'ltakat a
!'tgerin-+nkn keres#t+l, !ogy ,, !atkonya$$ &Dkdsi &dokat sa'tt!assanak el s#erve#et+nk$en* ) !'tgerin-
!'l#atir'nyt s#ere<e is is&eretes*
--! 5tm%tat a sz%pertan%lshoz
a* Mosolyo"/'nk a tan'ls e"sz ide/e alatt( Mosolyo"/'nk azokra a szervekre illetve
testrszekre% amelyek ellenllnak az ./ "ondolatoknak( >ld'l% !a a szv&nk nem !a/land
me"nylni% be*o"adni% mosolyo"/'nk r% ezzel *elszabadt/'k a tan'ls!oz sz&ks"es $r$m$t(
Ha a &'%nk$an sok a !arag, addig &osolyog%nk r', a&g &eg ne& nylik*
H
$* Hagy%k, !ogy ke#+nk, l'$%nk, @e+nk, &ellkas%nk, s#e&+nk, orr%nk, s#'%nk, @+l+nk,
nyelv+nk, vg$lnyl's%nk st$*, te!'t a# egs# test+nk kivegye a rs#t a tan%l's$l* 3ld'%l, !a
egy , s#'&tg<<el is&erked+nk, k<#el+k el, !ogy &i vagy%nk a s#'&tg< vagy tegy+nk
,gy, &int egy s#'&tg<* J.<+nk $eleA s rts+k &eg K !as#n'l%k ke#+nket, s#e&+nket,
@+l+nket st$*, !agy%k, !ogy &indannyian ka<-soldanak a!!o#, a&it &eg akar%nk tan%lni*
-* Mosolyo"/'nk az rzkszerveinkre% !a"y/'k% !o"y kinyl/anak% s k$nnyedn%
boldo"an tan'l/anak( Hagy%k, !ogy &indegyik+k rs#t vegyen a &egis&ers$en* Ke#d+k a
l't'ssal, &ad @olytass%k a !all, s#agl, ta<int s #lel( s#ervekkel* K<#el+k el, !ogyan n#
&ad ki, !ogyan !all!at, &ilyen illata, ta<int'sa, #e les#* Alkalmazz'nk a mindenna-i
let&nkbl vett% /l ismert va"y rendszeresen !asznlt !asonlatokat( ,"y kertsz -ld'l
$sszeka-0sol!at/a az ./ ismereteket a n$vnyekkel( )ki a# 'llatokat s#ereti, a# 'llatok
elleg#etes von'saival s#nest!eti a tananyagot*
d* ?on/'k be tel/es valnkat a tan'lsba( @i"yel/&k me" e"sz szervezet&nket%
rzkszerveinket% a szerveket% v"ta"/ainkat stb( Ak is szvesen tan'lnak% s *elismerik azt%
amit nem akarnak me"tan'lni( Mosolyo"/'nk r/'k% mond/'k me" nekik% !o"y szeret/&k
ket% s szeretnnk% !a beka-0soldnnak(
B( 3zemlyes vonzer bels mosollyal
-! " mosoly a szemlyes vonzer leghatkonyabb (orm#a!
)# (s#inte, &lyr(l, a s#ervek$(l v( &osolynak ks#n!et(en s#erveink sa't energi'a is
s#a$adon 'ra&lik a# r#ks#ervek!e#, els(sor$an a s#e&!e#( A szem ka-0solatban ll az $sszes
szervvel illetve rzkszervvel( Ily mdon ener"it k&ld!et&nk valamennyi szerv!ez% !a
ismer/&k a md/t(
L%sson es#+nk$e, !ogy NG $illi (NG QQQ QQQ QQQ QQQ) set+nk van* "gy=egy set -s%<'n <ar'nyi
energi't s#olg'ltat, de e#t $es#oro##%k a setek s#'&'val, ri'si energi't ka<%nk* )&ikor la#'k,
ny%godtak s &osolygsak vagy%nk, energi'nkat a -s,-stelest&ny!e# k#eli s#inten tart!at%k,
&indig -seleklekvsre ks#en* )# energias#int &indig a leg@ontosa$$*
&! " megnvekeett energia nveli kpessgeinket s r%galmassg%nkat!
Amikor ener"iaszint&nk n% t$bb ener"ia /'t k-ess"eink bvtsre% r'"almasabban
0seleksz&nk% tisztbban lt/'k% mit akar'nk s !o"yan r!et/&k el(
*! 6osolyog#%nk a nemi szerveinkre
Minl ma"asabb a szeC'lis ener"ink szint/e% annl na"yobb szemlyes vonzernk( A
szeC'lis ener"ia 0s$kkensvel a szemlyes vonzer is 0s$kken( Dyakorol/'k szeC'lis
ener"ink me"rzst illetve n$velst az ./ra*el!asznlsval* )# 'lltlagos <oten-ianvel(
telek vagy gygys#erek !at'sa rvid ideig tart, !a van egy'ltal'n, de !oss#, t'von a#ok se&
!atkonyak, ne& t%d'k nvelni a# energi't* A szeC'lis ener"ia *e/lesztsnek mdszere a
bels er e"yik * *orrsa(
II. $elkszls a bels mosolyra
A( =tkezs 'tn ne "yakorol/'nk
Otke#s %t'n legal'$$ egy r't v'r%nk a gyakorl'ssal*
8
:( ?lassz'nk e"y 0sendes !elyet
Ke#det$en a# is segt, !a kika<-sol%k a tele@ont( Ksbb akrmilyen za/os !elyen is "yakorol!at'nk% de
e"yelre /obban tessz&k% !a kik&sz$b$l&nk mindent% ami a bels $ssz-ontosts ki*e/lesztsrl
eltereln a *i"yelm&nket(
Helyes testtartsE A !t le"yen e"yenes
C( 9lt$zz&nk mele"en
Rlt##+nk @el elg &elegen, !ogy ne @'##%nk* Sisel+nk la#a r%!'t, s la#ts%k &eg a# v+nket* Segy+k le
a# r'nkat s a s#e&+veg+nket*
B( Fl/&nk knyelmesen az &l"'minkon
Fl/&nk knyelmesen az &l"'minkon% a szk szln( A nemi szervek le"yenek lazk% tmasz nlk&l%
!iszen ez *ontos ener"iak$z-ont( A *r*iak !a"y/k a !ereza0skt szabadon l"ni a szk -ereme eltt%
a nk -edi" *le"% !a meztelen&l "yakorolnak takar/k be a nemi szerv&ket e"y r'!adarabbal%
!o"y me"akadlyozzk az ener"iavesztes"et(
,( A !elyes kz6 s lbtarts
) tal<akat -s<(s#lessg$en !elye##+k a talara*
@( Me"*elel testtarts
Tl+nk egyenesen s knyel&esen, a v'llak la#'n lgnak, a# 'll%nkat kiss !,##%k $e*
;(G( bra
Az brn lt!at kztartssal zr/'k le az ener"ia-lykat a kezekben (bal kz al'l% a /obb *el&l#
A( A kz !elye
Ke#+nket knyel&esen ets+k a# l+nk$e, a o$$ tenyr legyen a $al @elett* ) !'t s a v'll knnye$$en
e&el!eti a ke#eket, !a <'rn't tes#+nk al'%k (E*8* '$ra)*
:( Normlis l"zs
)le"ezz&nk termszetesen% !'ny/'k be a szem&nket( Mik$zben kon0entrl'nk% l"zs&nk le"yen
k$nnyed% !ossz. s e"yenletes( Ha a l"zsre kon0entrl'nk% az eltereli a *i"yelm&nket% a *i"yelem
*eladata% !o"y ener"it k&ld/$n a me"adott -ontokra* T$$ e#er e#oterik%s lg#si &ds#er lte#ik,
egs# let+nket e#ek elsa'tt's'nak s#entel!et+k, &gse& les# tarts a &egs#er#ett energi'nk*
C( A nyelv !elyzete
A nyelv hidat kpez a kt vezetk kztt. Feladata, hogy irnytsa s sszeksse a csecsem mirigy
s az agyalapi mirigy (hipofzis) energiit, tov egyens!lya hozza az agy al s "o fltek"nek
energiit. A nyelvnek hrom helyzete van. #ezdeten helyezz$k nyelv$nket oda, ahol az a
legknyelmese. %a knyelmetlen a sz"padls&nkra helyezni, akkor illessz$k a fogak mell.
7Q
III. A gyakorlat
A( Mosoly"s a szervekre el&ls vonal
-! 7azts%k el a homlok%nkat
K<#el+nk &ag%nk el valakit, akit s#eret+nk vagy vala&ilyen kelle&es l'tv'nyt* Ore##+k e#t a &osolyg energi't a
s#ni+nk$en*
&! 8nge#k ezt a mosolyg energit a szemlkk kztti pontba, ma# az orr%nkon t arc%nkba ramlani!
"re##+k, a&int ella#ta ar-$(r+nket, &ad &lyen $e!atol a# ar-i#&ok k#, re##+k, a&int @el&elegti a# egs#
ar-%nkat* Hagy%k, !ogy a s#'nk$a 'ra&olon, s !,##%k @el kiss akaink s#glett* "nged+k a# energi't a nyelv+nk$e*
Mo#gass%k &eg a nyelv+nk !egyt, a#%t'n !elye##+k a s#'<adl'sra, s !agy%k ott a gyakorlat vgig, e# ss#ekti a kt
k#<onti energia<'ly't, a kor&'ny# s a $e@ogad ve#etket* >ra&oltass%k a &osolyg energi't a# 'll%nk!o#* Ore##+k,
a&int a# 'll%nk @elengedi a @es#+ltsget, a&ely$en nor&'l kr+l&nyek k#tt van*
12. bra
A nyakon !alad t a test le"t$bb szlltrendszere
77
*! 6osolyog#%nk a nyak%nkra s a tork%nkra
,zek rendszerint '"yan0sak *esz&ltek( :r a nyak keskeny% m"is erre vezetnek a test szlltrendszerei( A
leve"% a t-llk% a vr s a !ormonok valamint az ide"i im-'lz'sok e"yarnt a nyakon !aladnak t (;(8;( bra#(
3tressz!elyzetben ez a ter&let t.lter!eldik% t.l sok minden t$rtnik a nyaki rszen% s ettl alak'l ki a merev nyak(
Tegy+nk ,gy, a!ogyan a taoista &esterek, akik tekn(s$ka &d'ra gondo#t'k a nyak%katI !agy%k, !ogy viss#a!,#don
a J<'n-l'$aA s &eg<i!enen, !is#en olyan sokat -i<eli a @e+nket (E*7G* '$ra)* Mosolyog%nk a nyak%nkra, s re##+k,
a&int a# energia &egnyita a tork%nkat s olda a @es#+ltsgeket*
'! 6osolyog#%nk a pa#zsmirigyre s a mellkpa#zsmirigyre
Mosolyo"/'nk a nyak el&ls rszre% a!ol a -a/zsmiri"y s a mellk-a/zsmiri"y
tall!at( ,z a beszd erk$z-ont/a% !a elzrdik% elakad az ener"ia( Ha *esz&lt va"y
vissza*o"ott% ne!ezen t'd/'k ki*e/ezni ma"'nkat( ,lszll a btors"'nk a t$me" eltt
s a komm'nik0i abbamarad( Mosolyo"/'nk a -a/zsmiri"yre% s rezz&k% !o"y a
tork'nk kivir"zik (E*7?* '$ra)*
;(8<( bra A torok a beszd erk$z-ont/a
2.13. bra
Dondol/'nk ."y a nyak'nkra% mint!a e"y teknsbka nyaka lenne
7E
;(8H( bra
=rezz&k% amint a 0se0semmiri"y lassan kivir"zik
0! 8nge#k a mosoly energi#t a szvnkbe
) s#v kl nagys'g,, s a &ellkas k#<<ont'tl ki-sit $alra !elye#kedik el* A szv a szeretet% az e"y&ttrzs% az
szinte tisztelet s az $r$m szk!elye( =rezz&k% amint szv&nk e"y bimb!oz !asonlan me"nylik( A szv
se"ts"vel k&ld/&k el minden szerv&nknek a chi% a szeretet% az $r$m s az e"y&ttrzs illatos mele"s"t(
,n"ed/&k% !o"y a mosoly ener"i/a $r$mmel t$ltse el szv&nket( Ks#n+k &eg s#v+nknek 'lland s lt@ontoss'g,
&%nk''t, !ogy <ontosan a &eg@elel( nyo&'son s#ivatty,##a a vrt, a&ely test+nk$en kering* Ore##+k, a&int &egnylik,
s a!ogy s#v+nk &egknnye$$+l, la#ts%nk (E*7N* '$ra)*
1! 6osolyog#%nk tnk minen se#t#re ) &osolyt s a# r&teli energi't 'ra&oltass%k s#v+nk$(l a tDdnk$e*
Mosolyog%nk a t+d(nk &inden egyes setre( K$sz$n/&k me" t&dnknek azt a 0sodlatos m'nkt% amelynek srn
ellt/a test&nket oCi"nnel% s eltvolt/a test&nkbl a szndioCidot( ,rezz&k% amint t&dnk l"yabb% nedvesebb lesz%
be6 *o"adk-ess"e me"n* Ore##+k, a!ogy 't$i#sereg rata a# energia* Mosolyo"/'nk mlyen a t&dnkbe%
mosoly'nkkal s$-$r/&k ki az ott tanyz bnatot s de-resszit* Tlts+k &eg a t+d(nket a $e-s+letessg illat'val, a&it
a s#v$(l v( s#eretet, egy+ttr#s s r& !o# ltre* "nged+k, !ogy a# r&, a s#eretet s a $e-s+let &osoly'nak
energi'a a &'%nk$a 'ra&olon*
2! 6osolyog#%nk a m#%nkra
9* 6osolyog#%nk a csecsemmirigyre
,n"ed/&k% !o"y a mosoly ener"i/a a 0se0semmiri"y!ez ramol/on% amely a szeretet s a t&z valamint a chi s a
"y"yt ener"ia szk!elye is( Mosolyo"/'nk le r% s rezz&k% a!o"yan l"yabb% nedvesebb lesz* Ore##+k, a&int a
&eleg energia s a gygyt -!i illata le'ra&lik a s#v+nk!#*
2.16. bra A szv az $r$m szk!elyeE rezz&k% !o"y
*okozatosan kinylik% mint e"y bimb
7G
) &' a $ord'k alatt o$$ oldalon el!elye#ked( nagy s#erv+nk* Ks#n+k &eg a# e&s#ts$en $etlttt -sod'latos s#e=
re<t K @eldolgo#'s, rakt'ro#'s, t'<anyagok @els#a$adt'sa K vala&int &regtelent( &%nk''t* Ore##+k, a&int l'gya$$
s nedvese$$ les#* Mosolyo"/'nk ./ra% s !atol/'nk be mlyen a m/ba( Keress&k me" a !ara"ot s az ind'latokat%
mosoly'nkkal tvolts'k el ezeket% !a"y/'k% !o"y az $r$m% a szeretet% a be0s&let s a mele" chi visszaad/k a m/
valdi termszett% a /s"ot( ,z a /s" tramlik a vesbe s a mellkvesbe(
3! 9ramoltass%k a mosoly energi#t a vesbe
) vese a# als $ord'kon $el+l, a !'tgerin- kt oldal'n tal'l!at* K$sz$n/&k me"% !o"y me"sz+ri a vrt% ki&rti a
salakanya"okat s "ondoskodik a vz!ztarts e"yens.lyrl* ,rezz&k% amint !+v$sebb% *rissebb s tisztbb lesz(
Mosolyog%nk a &ellkvesnkre, a&ely a vese @ltt !elye#kedik el, ( ter&eli a vs#reak-i!o# s#+ksges adrenalint s
&'s !or&onokat* Mellkvesnk tovbbi ener"ival !ll/a me" a *i"yelm&nket(
Mosolyog%nk is&t s !atol%nk &lyen a vesnk$e* Keress+k &eg a# esetleg ott $%k'l @lel&et* Mosolyog%nk a#
r&, a s#eretet, a s'g &elegvel, s old%k @el @lel&einket* "nged+k, !ogy vesnk valdi ter&s#ete, a gyengdsg
&egelenen, $etltse a vest, &ad a !asny'l&irigy$e s a l<$e 'ra&olon*
-4! 6osolyog#%nk a hasnylmirigynkre s a lpnkre
) !asny'l&iriggyel ke#d+k, a&ely derk &agass'g$an a k#<t(l kiss $alra !elye#kedik el* Ks#n+k &eg, !ogy
el('llta a vr-%kors#int @enntart's'!o# s#+ksges in#%lint, vala&int a# e&s#ts!e# s#+ksges en#i&eket* ,z'tn moso6
lyo"/'nk a l-&nkre% amely a bordk alatt balra tall!at( K$sz$n/&k me"% !o"y ellenanya"ot termel bizonyos
bete"s"ek lek&zds!ez( ,rezz&k% amint l"yabb s tel/esebb lesz(
Mosolyog%nk is&t a l<+nkre s a !asny'l&irigy+nkre, keress+k &eg a $enn+k la<%l s#orong'st, enged+k, !ogy a#
r&, a s#eretet, a $e-s+let, a s'g s a gyengdsg elos#lass'k a s#orong'st* Mosolyog%nk, !ogy a l< valdi
ter&s#ete, a nylts'g, viss#atren, s !agy%k, !ogy 't'ra&olon a !,gy!lyag$a s a ne&i s#ervek krnykre*
--! " mosolygs energi#t ramoltass%k az alhasi t#kra, a nemi szervekhez
0(knl e#t a J<etesetek <alot''nakA neve##+k, a&ely a kldk alatt nyol- -enti&terre k#<en
!elye#kedik el* Mosolyog%nk a <ete@s#ekre, a &!re s a !+velyre*
@r*iaknl ez a 1s-ermi'mok -alot/a2% amely n"y 0entimterrel a nemi szerv t$ve *$l$tt
tall!at% a -rosztata s az ond6 !lya" t/kn( Mosolyo"/'nk a -rosztatra s a !erkre( K$6
sz$n/&k me"% !o"y !ormont termelnek s elltnak benn&nket szeC'lis ener"ival(
Hagy%k, !ogy a# r&, a s'g s a gyengdsg a ne&i s#erveink!e# 'ra&olanak, !ogy legyen er(nk a
@ktelen ne&i v'gyak lek+#ds!e# s &egs#+ntets!e#* Mi ir'nyt%k ne&i !ater(nket, ne& a# ve#et
&inket* Ks#n+k &eg a ne&i s#erveknek &%nk'%kat, !ogy a!!o# a ne&!e# tarto#%nk, a&elyik$e
s#+lett+nk* ) s#ex%'lis energia a# let ala<vet( energi'a*
-&! :yorsan mosolyog#%nk vgig az els vonalon
Tr+nk viss#a a s#e&+nk!#* M" e"yszer "yorsan mosolyo"/'nk test&nk els vonalnak
szerveire% ellenrizz&k% !o"y nem maradt6e vala!ol *esz&lts"( Addi" mosolyo"/'nk a m" *esz&lt
rszre% am" a *esz&lts" *el nem olddik(
:( Mosolyo"/'nk az emsztrendszer&nkre I k$z-s vonal
8( Mosolyo"/'nk a nyel0sre s a "yomorra(
2s&t @igyel+nk a s#e&+nk$en @elid#ett &osolyg's energi''ra* "nged+k, !ogy a s#'nk!o# 'ra&olon*
Figyel+nk a nyelv+nkre s a ny'lk<#(ds el(segts!e# @orgass%k a s#'nk$an* 0yelv+nk !egyt rints+k a
s#'<adl's!o#, @es#ts+k &eg a nyaki i#&okat, &ad !angos nyelssel gyorsan s !at'ro#ottan nyel+k le a
ny'lat* Bels( &osoly%nkkal kvess+k a ny'l ,t't a nyel(-svn keres#t+l a gyo&or$a, a&ely a $ord'k alatt
$alra tal'l!at* Ks#n+k &eg rtkes &%nk''t, a&ellyel @olyadkk' alakta s &ege&s#ti a# telt(
=rezz&k% amint me"ny'"szik% kellemes rzet /r/a t* 0!a ross#%l $'n%nk vele, egs#sgtelen+l
t'<l'lko#%nk* gr+k &eg, !ogy e#ent,l &eg@elel( t'<l'lkot ad%nk neki*
&! 6osolyog#%nk a vkonyblre
Mosolyog%nk a vkony$el+nkre, a nyo&$lre, a# !$lre s a -s<($lre, a&ely a !as k#e<n
!elye#kedik el* Feln(tteknl e# a $l kr+l$el+l F &ter !oss#,* K$sz$n/&k me"% !o"y *elszv/a a
t-anya"okat% s ezltal ert% e"szs"et biztost(
*! 6osolyog#%nk a vastagblre
Mosolyog%nk a vastag$lre, a @els#'ll 'gra, a&ely a -s<(-sont o$$ oldal'n ke#d(dik s @el@el !alad
a &' o$$ le$enynek @els#n alatti rs#!e#, a !ar'nt re&esre, a&ely le@el s keres#tir'ny$an !alad a l<
als vg!e#, a les#'ll 'gra, a&ely le@el !alad a# 'gykt' $al oldal'n, s a sig&a$lre, a&ely nor&'lis
7?
eset$en a &eden-e, a vg$l s a vg$lnyl's k#tt !elye#kedik el* ) vastag$l kr+l$el+l 7,9 &ter
!oss#,* K$sz$n/&k me"% !o"y ki&rti a salakanya"okat% me"tisztt% *riss s nyitott tesz benn&nket(
Mosolyo"/'nk r% s rezz&k% a!o"y mele"s"% kellemes% tiszta ny'"alom t$lti el(
'! :yorsan mosolyog#%nk vgig a kzps vonalon
Tr+nk viss#a a s#e&+nk!#* Gyorsan &osolyog%nk vgig
a k#<s( vonalon, s keress+k &eg a @es#+ltsg alatti <ontokat K addig &osolyog%nk e#ekre a
!elyekre, a&g a @es#+ltsg telesen @el ne& olddik*
1. Figyelmnket irnytsuk ismt a szemnkre
2. Mosolyogjunk az agyalapi mirigyre
Mindkt szem&nkkel mosolyo"/'nk be*elE "y+/ts&k $ssze a mosoly ere/t a !armadik szem&nkben (a szem$ld$k$k
k$z$tti -ont#( :els lts'nkkal irnyts'k mosoly'nkat J685 0entimterrel be*el az a"yala-i miri"y!ez (!i-o*zis#% s
rezz&k% !o"y mint e"y vir"% kinylik( 2r'nyts%k &osoly%nkat a !ar&adik ka&r'$a, a&ely a# idegrends#er nagy&rtk$en
@eler(stett er(k#<onta* =rezz&k% amint a kamra kit"'l s me"n% ra"yo" arany *ny t$lti be s /r/a t tel/esen az
a"y'nkat( Mosolyo"/'nk a talam'szra% a!onnan a mosoly valdis"a s ere/e szrmazik( Mosolyo"/'nk a tobozmiri"yre%
s rezz&k% a!o"y ez a -i0i miri"y me"d'zzad% s bimb md/ra nni kezd( Mosoly'nkat% mint ra"yo"% 0sillo" *nyt%
vezess&k a bal a"y*ltek!ez(
:els( &osoly%nkat ir'nyts%k ide=oda a kt @lteke k#tt, &ad ve#ess+k 't a kisagy!o#* ,z e"yens.lyba !ozza a kt
a"y*ltekt% s me"ersti az ide"eket(
79
1! Mosolyogjunk a kzpagyra s a htcsigolykra
'rnyts&k els mosoly&nkat lefel, a kzpagyhoz. (rez z$k, ahogy kitg&l s ellgy&l, halad"&nk
lefel a hdhoz s a ny!ltagyhoz (ld. az ill&sztrci)t), ma"d a gerincvel hz, amely a koponyalapnl, a
nyakcsigolyknl kezd dik. Bels moso lyunkkal frdessk meg szeretetteljes energiban
minden egyes csigolynkat s az alattuk lv porckorongokat. Lefel menet szmoljuk
meg egyenknt a csigolykat s a korongokat; a ht nyakcsigolyt a tizenkt
htcsigolyt az !t gykcsigolyt a keresztcsontot s a farokcsontot. "rezzk ahogy a
gerincnk s a htunk ellazul kellemes energival t!lt dik f!l. "rezzk ellgyulni a
porckorongokat. "rezzk hogy ny#jt$zik s meghosz% szabbodik a gerincnk s ezltal
magasabbak lesznk.
2! Gyorsan mosolyogjunk gig a hts! onalon
*r"$nk vissza a szem$nkhz, s gyorsan mosolyog"&nk vgig a hts) vonalon. +gsz test$nket
lazts&k el. A hts) vonalon trtn gyakorls lnkti a gerincvel i folyadk ramlst s
megny&gtat"a az idegrendszert. A porckorongokra azrt mosolyog"&nk, mert ezzel megakadlyozz&k
elmereveds$ket, s eltorz&ls&kat. A merev vagy deformlt porckorongok nem kpesek megfelel en
elnyelni a testre hat) er ket valamint a test s!lyt. &usztn azzal hogy rmosolygunk a
htgerincnkre megakadlyozhatjuk illetve cs!kkenthetjk a htfjst.
'. (osolyogjunk vgig az egsz testnk!n
)ezdjk ismt a szemnknl. (ozgassuk bels mosolyun kat. *yorsan mosolyogjunk
vgig az els vonalon. +zt k!vesse a k!zps majd a hts$ vonal. (ikor mr
gyakorlottabbak vagyunk egyszerre mosolyoghatunk mindhrom vonalon mik!zben
odafigyelnk szerveinkre s a gerincnkre.
Most -edi" rezz&k% amint az ener"ia vzessknt le*ele ramlik az e"sz
test&nk$n a mosoly% az $r$m% s a szeretet vzesse( =rezz&k% milyen
0sodlatos% amint e"sz test&nket t/r/a a szeretet s a na"yrabe0s&lsK
+. *y jtsk !ssze a mosolygs energijt a k!ld!knl
1! " klkt#kon biztonsgosan trolhat#%k a megnvelt energit
,agyon fontos hogy az energit vgl elraktrozzuk a k!ld!knknl. - meditci$ kros
hatsa t!bbnyire abban nyilvnul meg hogy t#l sok energia marad a fejben vagy a sz.vben
/energiat!bblet illetve %t#ltengs0. - k!ld!k tjka biztonsgosan kpes kezelni a bels
mosoly ltal fejlesztett t!bbletenergit (,.,,-,.. rk).
$* *y jtsk !ssze az energit a k!ld!knl 12 k!rrel az $ra jrsnak irnyban
-* +zutn 34 k!rrel az $ra jrsval ellenttesen
- mosolyenergia !sszegy jtse a k!ld!kben 5 frfiak
7N
.. " mosolyenergia sszegy jtshez koncentrljunk a kl#k tjkr. +z a ter$let
kr$lel$l /,0 centimternyire efel tallhat). 1a"d gondolatan mozgass&k ezt az energit a
kldk kr$l spirlisan kifel .2-szor 3 a rekeszizomnl fel"e illetve a szemremcsontnl
le""e ne men"$nk. A n k az )ra "rsval ellenttesen indtsk a spirlt, a frfiak pedig az )ra
"rsval megegyez en. 1a"d vlts&nk irnyt, s ,/ krrel hozz&k vissza az energit a
kldk$nkhz. Az els nhny alkalommal &""a inkkal is segts$nk. -z energit most
biztonsgosan elraktroztuk a k!ld!knknl .gy brmikor ha szksgnk van r
elh.vhat$ pldul ha testnk brmelyik rsze t!bbletenergit ignyel. +zzel
befejeztk a bels mosoly gyakorlatt.
6. (indennapos alkalmazs
&r$bljuk meg a bels mosolyt minden nap k!zvetlenl b reds utn gyakorolni egsz
napunkra j$tkonyan hat. -mikor szeretjk testnket msokhoz is szeretetteljesebben
viszonyulunk s a munknk is hatkonyabb. 7a mr j$l elsajt.tottuk s rendszeresen
gyakoroljuk id sz kben gyorsabban akr n hny perc alatt is elvgezhetjk.
4. (osolygssal zzk el a negat.v rzelmeket
*yakoroljunk stresszhelyzetben ha flnk haragszunk vagy depresszi$ gy!t!r.
(osolyogjunk arra a testrszre ahol a feszltsget terhelst rezzk s figyeljk m.g a
negat.v energia fokozatosan pozit.v energiv leter v alakul. +zek a kimer. t negat.v
rzelmek pozit.v energiv alakulnak. 5(osolyogjuk el8 az rtalmas
rzelmeket. - mosoly energija kpes leter v alak.tani olyan
negat.v em$ci$kat mint pldul a harag a stressz a flelem
vagy a trelmetlensg 5 feltve ha eleget mosolygunk ezekre
az rzelmekre.
9. (osolygssal zzk el a fjdalmat s a betegsget
7a testnk brmelyik rszn fjdalmat vagy kellemetlensget rzkelnk illetve ha
valamelyik szervnk megbetegedett mosolyogjunk minl t!bbet ezekre a rszekre6 tlts$nk
t id t vel$k, mosolyog"&nk s eszl"$nk hozz"&k, figyel"$nk a visszacsatolsra mindaddig, amg
rezz$k, hogy ellgy&lnak s megnylnak, szn$k pedig fellnk$l, kivilgosodik.
7F
3. Meditci a mikrokozmikus plyn
/. A %i keringetse a mikrokozmikus plyn
) stress# leter(v alakt's'val a $els( &osoly, a !at gygyt !ang s a taoista @iatalt &ds#er @oko#atosan nvelni
@oga leter(nket*
,zt az ener"it test&nk bizonyos vezetkein kell ramoltatn'nk a!!oz% !o"y !atkonyan s biztons"osan *el6
!asznl!ass'k tovbbi "y"ytsra illetve *e/ldsre(
Bokkal knnye$$ ,gy @eles#teni a# energi'nkat, !a el($$ &egis&erked+nk test+nk @ontosa$$ energia<'ly'ival* )# e&=
$eri idegrends#er igen $onyol%lt, s k<es arra, !ogy energi't ir'nytson a test $'r&ely rs#$e, a!ol erre s#+ksg van* A
r"i taoista mesterek *elismertk% !o"y kt vezetkben k&l$n$sen ers ener"ia kerin"(
)# egyiket J$e@ogadA (&'s%tt J@ogantat'siA) vagy ve#etknek neve#ik* "# a tr#s legals <ont'n, k#<en ind%lU a
vg$l nyl's s @r@iakn'l a !erk, n(knl a !+vely k#tti <onttl, a# ,n* g'ttl* ) test el+ls( rs#n !alad @el@el a ne&i
s#erveken, gyo&ron, a $els( s#erveken, a s#ven s a torkon 't a nyelv !egyig* ) &'sik ve#etk, a Jkor&'ny#A vagy
,yang; ve#etk %gyanott ke#d(dik, de a test !'t%ls rs#n !alad @el@el* ) g'ttl a @arok-sonton 't l< a gerin-$e, a
gerin-$(l a# agy$a, &ad le@el a s#'<adl's!o# rke#ik* ) nyelv ka<-solknt ss#ekti e#t a kt 'ra&ot = a&ikor a
s#'<adl'sra, a @els( @ogsor &g illes#t+k, a# energia egy krt r le a !'ton @el@el !aladva, &ad ell viss#a( A kt
vezetk e"y ramk$rt alkot% amelyben az ener"ia kerin"( ,z az leter6ram a *bb szervek s az ide"rendszer
mentn kerin"% s t-ll/a azokat a m+k$ds&k!$z% n$vekeds&k!$z illetve "y"y'ls'k!oz sz&ks"es ener"ival(
,z a mikrokozmik's -lyaknt ismert ener"iak$r az ak'-'nkt.ra ala-/a( A ny'"ati orvosi k'tatsok elismertk
az ak'-'nkt.ra klinikai !atkonys"t% br a t'dsok nem k-esek me"ma"yarzni% mirt m+k$dik a rendszer( )
taoist'k a#on$an &'r t$$ e#er ve tan%l&'nyo##'k a test alig r#kel!et( energia=-so&<ontait, s vala&ennyi ve#etk
@ontoss'g't rs#letesen $e$i#onytott'k (G*7* '$ra)*
7H
"#en a# energiakrn %t el a s#ervek illetve a &osoly energi'a a t$$i testrs#!e#*
22* ) &ikroko#&ik%s <'lya @ontoss'ga
A mikrokozmik's -lya me"nyitsval s *izikai illetve t'dati torlaszoktl val
me"tiszttsval le!etv vlik az letener"ia *el-'m-lsa a !t"erin0 mentn(
Ha ezt a vezetket *esz&lts" zr/a el% a mikrokozmik's -lyn t$rtn kerin"ets
elsa/ttsa a test&nkben lv torlaszok me"nyitsnak *ontos eleme le!et( A
torlaszok eltvoltsval a me"./t% *el*risst ener"ia test&nk s t'dat'nk minden
rszben akadlytalan'l kerin"!et(
M's eset$en, !a t,ls'gosan &egnveks#ik a nyo&'s a @e+nk$en, a# gy @elgyDlt energia
nagy rs#e s#e&+nkn, @+l+nkn, orr%nkon s s#'%nkon 't els#kik, elvs#* "# <<en
olyan, &int!a nyitott a$lakok &ellett @Dtennk $e ott!on K a g'#s#'&l'nk ala<osan
&egn(ne*
A mikrokozmik's -lyt medit0i .t/n nyit/'k me"% amelyet minden re""el a
mosoly "yakorlsa 'tn v"z&nk( Ha"y/'k% !o"y ener"ink kerin"/en% mik$zben
t'dat'nk is vele ramlik( Kezd/&k a szemnl% s "ondolatban k$vess&k a kerin"
ener"it% amint le*el !alad a nyelven% torkon% mellkason s a k$ld$k$n t% ma/d
*el*el a *arok0sonton s a !t"erin0en kereszt&l a *e/be(
,lsz$r nem rz&nk ma/d semmi k&l$n$set% de a kerin" ener"ia !atsra
!elyenknt lass. mele"edst rz&nk( ,nnek k'l0sa% !o"y lazts'nk s -rbl/'k me"
t'dat'nkat k$zvetlen&l az ener"iak$r --en *k'szlt rszre irnytani* "#
k+ln$#ik attl, a&ikor &eg<r$'l%nk k<et alkotni a @e+nk$en a# adott testrs#+nkr(l
illetve a keltett r#etr(l* Ne !asznl/'k a t'dat'nkat televziknt% a chi valdi
ramlst ta-asztal/'k( )azts'nk s !a"y/'k% !o"y t'dat'nkat ma"val vi"ye a chi a
78

*izikai testben a termszetes ramk$r mentn brmelyik -ontra% -ld'l a k$ld$k!$z
va"y a "t!oz(
A mikrokozmik's -lya me"ismerst mindenkinek a/nlom% aki ma"asabb szinten
akar/a "yakorolni a stressz talaktst s aki ala-osan el akar/a sa/ttani az itt
tantott mdszereket(
)# r#el&i energia 'talakt's'nak &agasa$$ s#intein val el(re!alad's igen ne!# a
&ikroko#&ik%s <'lya is&erete nlk+l* .e!et, !ogy n!'nyan &'r J&egnyitott'kA e#eket a
ve#etkeket, vagy ella#%ltak, a&ikor a ter&s#etet 'rt'k* A mikrokozmik's -lya az
letener"ia ramlsnak lnktsn kv&l me"elzi az $re"edst s szmos bete"s"et
"y"yt% a ma"as vrnyomstl% az lmatlans"on% *e/*/son t az iz&leti "y'lladsi"(
<( A !at "y"yt !an"
2* Ltkony !at'sai s el&lete
A taoista mesterek medit0iik sorn vezredekkel ezeltt *el*edeztk azt a !at
!an"ot% amelyek *rekven0i/a o-timlis lla-otban tart/a a szerveket% me"elzi s
eny!ti a bete"s"eket(
1'ttek, !ogy egy egs#sges s#erv &egadott @rekven-i'n re#eg* ) !at gygyt !ang!o#
kidolgo#t'k a &eg@elel( test!ely#eteket, a&elyek aktiv'l'k a s#ervek ak%<%nkt,r's
&eridi'nait, a#a# energia=ve#etkeit (?*7 *a* s $* '$ra)*
)* ) s#ervek t,l!evtse
Mi oko##a egy s#erv &Dkdsnek #avar'tV B#'&os oka le!et* ) v'rosiasodott t'rsadalo&
@i#ikai s r#el&i stress#el telti a# let+nketI t,ln<eseds, krnye#ets#ennye#s, s%g'r#'s,
egs#sgre 'rtal&as telek (<l* gyorstke#tets), vegyi adalkanyagok, s#orong's, &ag'ny,
!elytelen testtart's, !irtelen vagy t,l#ott @i#ikai &egter!els* Minde#ek k+ln=k+ln s
egy+ttesen @es#+ltsget oko#nak, a&i eltorlas#ola a test$en a s#a$ad energia'ra&l'st,
e&iatt a s#ervek t,l!ev+lnek*
Lads'l a betondzs'n"elbl% amelyben l&nk% !inyoznak a termszet biztons"i
szele-eiE a *k% a nylt terek% az raml vizek% amelyek &dt s tisztt ener"it
adnak( A *olyamatos t.l!ev&ls k$vetkeztben a szervek $ssze!.zdnak s
me"kemnyednek( ,z akadlyozza m+k$ds&ket% s bete"s"et okoz(
A NeM Norki Dy"yt Tao K$z-onttal e"y&ttm+k$d e"yik sebsz /elentsben
olvas!at% !o"y a szvin*arkt'sban el!'nyt bete"ek szve ."y nz ki% mint!a
me"*ztk volnaK ,"y r"i taoista k$zmonds szerintE 1A stressz me"*zi az a"yadA
(?*E* s ?*G* '$ra)* ?*G* '$ra ) s#ervek t,l!ev+lse
EQ
:( A szervek !+tsi rendszere
A knai "y"yszat tantsai szerint minden szervet e"y zskszer+ k-zdmny va"y membrn% .n( -lya vesz
k$r&l% amely szablyozza a !mrskletet( Idelis esetben ez a !rtya tereszti a *elesle"es !t% ami a br$n t a
termszetbl szrmaz &dt letener"ira 0serldik(
A *izikai va"y rzelmi *esz&lts" okozta t.lter!els a !rtyt va"y -lyt a szerv!ez ta-aszt/a% emiatt a -lya
nem k-es a br!$z vezetni a *elesle"es !t% s nem k-es *elvenni onnan a !+st ener"it( ) $(rt el#'r'k a &rge#(
anyagok s a s#ervek t,l!ev+lnek*
A !at "y"yt !an" *el"yorst/a a !0sert az emsztrendszeren illetve a sz/on kereszt&l( Az emsztrendszer
t$bb mint 7 mter !ossz.% s a sz/tl a v"blnylsi" !alad a test k$ze-n% mint e"y 0svezetk a szervek k$z$tt(
3e"t eltvoltani a *elesle"es !t a -lykbl% tovbb !+ti s tisztt/a a szerveket s a brt( Amikor a !an"okat s a
!ozz/'k tartoz testtartsokat me"*elel sorrendben "yakorol/'k% az emsztrendszer e"yenletesen eloszt/a a test
!/t% minde"yik szerv a me"*elel !mrskleten m+k$d!et (?*?* '$ra)*
E7
C( A "y"yt s me"elz !an"ok
- hat gy$gy.t$ hang mindennapos gyakorlsa helyrell.tja s fenntartja a
nyugalmat valamint a j$ egszsget. 6okoz$dik a nemi !r!m s javul az
emszts. -z olyan kisebb panaszok mint a megfzs influenza vagy
torokfjs k!nnyen elkerlhet k illetve megszntethet k .
A gy)gyt) tat gyakorl)k kz$l sokan elhagyhattk az altat)kat, ny&gtat)kat,
f"dalomcsillapt)kat s a savkzmst szereket. A szvroham ldozatai
megel ztk az !"a infarkt&sokat.
:zmos pszichol$gus megtan.totta betegeinek a hat gy$gy.t$ hangot a
depresszi$ a szorongs vagy a harag feloldsra a massz r!k
csontkovcsok a gy$gyuls felgyors.tshoz alkalmazzk a hat gy$gy.t$
hangot mik!zben maga a gy$gy.t$ is kevesebb energit vesz.t.
) gyakorlat$an s#ere<l( !at s#ervnek van egy=egy t'rss#erve, a&ely !asonlan s vele ss#!ang$an &Dkdik*
Amikor e"y szerv "yen"e va"y t.l!ev&lt% a trs6szervt is !asonl !ats ri( Me"*ordtva is i"az% a me"*elel
"y"yt !an" illetve testtarts "yakorlsa "y"yt/a az rintett szervet s a trsszervet is(
B( A -i!en idszak alatti rzkelsek
) J<i!en( id(s#akA alatti r#kelsek egynenknt eltr(ek* "re#!et+nk !ideget, $i#sergst, vi$r'l'st, knnyDsget
vagy kiteredst egy adott s#erv$en, a @e+nk$en, ke#+nk$en vagy a l'$%nk$an* )# is le!et, !ogy 'ltal'nos ella#%l'son
kv+l se&&i k+lnset ne& r#+nk* "setleg &egre#!et+k a v'lto#'st, a&int a s#erveink l'gya$$ak, nedvese$$ek,
s#iva-sosa$$ak les#nek, s egyre o$$an &egnylnak*
,( A ne"atv rzelmek le"/obb szablyoz/a
A !at "y"yt !an" a le""yorsabb mdszer a szervek me"ny'"tatsra* )# 'ltal%nk @olytatott J$etond#s%ngelA
let&d !ala&os arra, !ogy $e#'ra a krnye#et+nk s#ennye#(dseit s @elesleges !(t* ) k+ln@le !%ll'&ok
t,l&Dkdsre ingerlik a test+nket* Hasonlk<<en a# letenergia keringse &egakad, s a# energia ne& k<es knnyen,
!atkonyan 'ra&lani* Amikor a ne"atv ener"it nem t'd/'k elvezetni a test&nkbl% akkor bel&l tovbb kerin" s
lerakdik a szervekben illetve a szerveket b'rkol !rtykban( A szervek t.l!ev&lnek% m" t$bb ne"atv rzelmi
ener"it s m" t$bb stresszt keltenek(
M"is% -'sztn a szervi !an"ok kie/tsvel *elszabadt!at/'k s ki0serl!et/&k a szerveinkben me"rekedt
"zokat(
)k'r-sak a rgi taoista &esterek, akik r'ttek, !ogy bizonyos !an"ok szorosan ka-0soldnak az e"yes szervek!ez%
s normlis !mrskletre !+tik azokat% mi is *riss ener"it /'ttat!at'nk a szerveinknek% !o"y *elszabadts'k va"y
talakts'k a ne"atv rzelmeinket% s -ozitvabb% letert ad ener"it nyer/&nk(
Nyelcs
A !an"ok k-zse sorn a szervek ltal termelt !M a nyel0s$v$n t tvozik a testbl(
<(<( bra A szervek !+tsi rendszere
EE
@( Ho"yan szabad'l/'nk me" a kellemetlen le!elettlO
A kellemetlen lehelet gyakori prolma. 7okan nem is gondolnak r, mennyire
szemlyesen rinti ket. #nyelmetlen$l s rossz&l rezz$k mag&nkat, ha
olyasvalakivel tallkoz&nk, akinek kellemetlen a lehelete. Fordtva, ha mag&nkr)l
t&d"&k, hogy kellemetlen a lehelet$nk, s nem t&d&nk megszaad&lni az lland)
szagt)l, lassan elveszt"$k iztonsgrzet$nket a trsasgi ssze"veteleken. -
kellemetlen lehelet egyik oka a fogszuvasods amin a fogorvos seg.thet
msik oka pedig a bels szer vek betegsge. Bels szerveink rossz szagot
rasztanak ha betegek.
- beteg mj pldul romlott h#shoz a beteg vese erjed vizelethez hasonl$
szjszagot okoz. -mikor a gyomor s a belek emsztse nem egszsges
rszben megemsztetlen tpllk rak$dik le az emszt szervek faln
amely kellemetlen szag#.
A hat gy)gyt) hang segti a test mregtelentst, megersti a szerveket s
felszaadt"a a kellemetlen szagrt felel s megrekedt gzokat .
D( Me"szabad'l!at'nk a kellemetlen testsza"tl
)# er(s tests#ag %gyan-sak elrias#ta a# e&$ereket, k+lnsen ny'ron* Testsza"ot okoz!at a !ossz. idei"
stressz!elyzetben v"zett m'nka% amely ide"esebb teszi a szerveket% szervi */dalmat% *le" "yomor*/st idz el( A
"yomor*/s elzr/a az emsztrendszert s a chi vezetkeit( Az izzads sorn k&l$n$sen a !nal/ban% amely
me"0sa-ol/a a test ener"iaramlst kivlasztdott illanya"ok sza"a i"en ertel/es(
A !at "y"yt !an"% k&l$n$sk--en a t&d !an"/a se"t!et az ener"ia0serben illetve az ener"iaramlsban( A
t&d !an"/!oz kez&nket a *e/&nk *$l kell emeln&nk% "y !nal/'nk szabadd vlik( ,z else"ti az ener"ia
ramlst s 0ser/t a !nal/ban% ily mdon a szervek is nyitottabbak% tisztbbak lesznek(
A vese !an"/a is se"t a kellemetlen izzadts" eltvoltsban( Azoknak az embereknek% akik mr kis moz"s
'tn va"y ide"ess"&kben is izzadnak% "yen"e a ves/&k( ) gyenge vese ne& k<es kis#Drni a !,gysavat a test$(l*
)&ikor a vese gyenge vagy $eteg, a s#Dr(rends#er ne& &Dkdik, s !,gysavt$$let !al&o#dik @el a ves$en, s(t a#
egs# test$en* "# oko##a a kelle&etlen s#ag, i##ad'st* )&ikor a test$en lv( @elesleges v# ne& t%d a vesn keres#t+l
t'vo#ni, a test stress#!ely#et$e ker+l, s a# illet($en gyakran $red @lele&, a&it a kelle&etlen s#ag, i##ad's ele#*
A vese !an"/nak kie/tsvel s a vese t/knak k$nnyed &t$"etsvel else"t!et/&k a vese sz+r/n
*ennmaradt !."ysav rsze0skk *ellaz'lst(
P"yan0sak sokat se"t a lb masszrozsa a vese -ontnl% k&l$n$sen a tal-on tall!at <%gyborkol ,orrs
-ontnl(
H( Qsts% b$*$"s s szellents
)# 'st's, $@gs s s#ellents 'ltal'nos reak-i a !at gygyt !ang gyakorl'sa k#$en vagy %t'n* Os#ak=)&erik'$an
e#ek t'rsadal&ilag el ne& @ogadott reak-ik ("%r<'$an se&), <edig val'$an tkony !at's,ak* 1s#ei annak a
@olya&atnak, a&elynek sor'n a# e&s#t(rends#er$(l @els#a$ad%l a &egrekedt ross# le!elet, a g'# illetve a @el@orrsodott
energia* Belg#skor @riss, !Dvs leter(t s#v%nk a nyel(-s($e s a s#erveink$e* A kil"zs s a me"*elel !an" kie/tse
ener"ia0sert indt el a *riss ener"it elviszi a szerv!ez% az el!asznlt ener"it -edi" eltvolt/a( ) vil'g
doll'r&illi'rdokat klt &a savk#&$st( s#erekre illetve +dt(kre, a&elyek segtik a &egrekedt g'#ok t'vo#'s't* A !at
"y"yt !an" !atkonyabban s trtsmentesen v"zi el '"yanezt(
EG
,( A le"/obban sa/t leternk se"ts"vel mre"telent!et/&k
szervezet&nket
A !at "y"yt !an" se"ts"vel t$rtn mre"telents az e"yik le!et le"/obb mdszer szerveink
me"tiszttsra% mert *riss ener"ival itat/a t azokat* )# e&$erek sokat kltenek gygynvnyekre s gygys#erekre
s#erveik &egtis#tt'sa s &regtelentse rdek$en* "#'ltal gyakran ker+lnek s#erve#et+nk$e olyan anyagok, a&elyek
$enn is &aradnak, @oko#va a &rge#st* 0!'nyan @oko#ott g'#&o#g'st vagy !g s $D#s s#kletet ta<as#tal!atnak a
gyakorl's ke#detn, &inde#ek a &regtelents elei*
R( K$nny s nyl
Hasonlan a# 'st's!o# s a $@gs!e#, a !at gygyt !ang gyakorl's'nak egy tovbbi mre"telentsi /ele
m'tatkoz!at% a k$nnyezs( A k$nnyezs me"elzi a szem me"bete"edst s tisztt/a a szerveket( A tiszt'lst
ltalban *okozott nyltermels k$veti% az "y termeld$tt nyl azonban *riss s kellemes illat.( )&ikor sok ny'l
gyDlt ss#e, nyel+k leI #'r%k le a nyak%nkat ,gy, !ogy nyelv+nket a s#'<adl's%nk!o# nyo&%k, s e#%t'n nyel+nk*
K( A !an"ok n$velik a moz"steret
A me"rekedt rossz ener"ia *esz&lts"et s */dalmas $ssze!.zdst okoz a szervekben% "y szmos *izikai
tevkenys" lelass'l* A !at "y"yt !an" azonban *elszabadt/a a szervekben me"rekedt ener"it( Br( D(
Dood!eart% az alkalmazott kineziol"ia me"alkot/a% e"yik vizs"lata sorn *el*edezte% !o"y minden na"yobb izom
ka-0soldik valamilyen szerv!ez*
"gy i#o& gyengesge rends#erint a#t elentette, !ogy vala&ilyen <ro$l&a &%tatko#ott a &eg@elel( s#erv
energias#int$en*
) taoista rends#er$en vala&ennyi s#erv ka<-solat$an van a &o#g'ssal s a vgtagokkal* Ha &egrekedt energia van
vagy negatv r#el&ek &iatt a# energia &egakad vala&elyik s#erv$en, a s#ervvel ka<-solat$an 'll i#&ok &eg@es#+lnek,
@'nak, &o#g's%k $e!at'roldik*
Az izmok a szervek -t6tartlyai( "y az e"sz test moz"stere /elentsen besz&k&l% !a a szervek me"*esz&lnek
va"y stressz!elyzetbe ker&lnek( 3ok tantvny'nk moz"stere me"ntt% mi'tn a !at "y"yt !an" "yakorlsval
*eloldottk a *esz&lts"et bels szerveikbl(
)# al'$$i '$ra rs#letesen $e&%tata a# ss#etarto# s#erveinket$ i#&okat s r#el&eket*
E?
%. Felkszls a hat gy!gyt! hang gyakorlsra
9. ;artsuk be az el .rsokat
A ma8imlis hats rdeken minden szervnl pontosan vegy$k fel a testhelyzetet s
helyesen kpezz$k a hangot.
- fejnket d!ntsk htra
#ilgzsnl fe"$nket kiss htravetve nzz$k mindig a mennyezetet. +z egyenes &tat nyit a
sz"on t a nyel csvn kereszt$l a szervekhez, amely hatkonya teszi az energia csert.
- hangokat befel kpezzk
A hangokat sz&voklisan, efel mond"&k ki 3 ami annyit "elent, hogy az a"kak, a fogak s a
nyelv rszt vesznek a hang kpzsen, de a hang csak el$lr l hallhat) 3, ez fokozza az
ere"t. 1inden hangot lassan, egyenletesen kpezz$nk.
E9
4. ;artsuk be a gyakorlatok sorrendjt
A megadott sorrenden vgezz$k a gyakorlatokat. +z elsegti a h egyenletes eloszlst a
testen. A sorrend az vszakok termszetes sorrend"t kveti, szt l a nyr&t)ig.
0. "tkezs utn vrjunk a gyakorlssal
+vs &tn legal egy )rt vr"&nk a gyakorls kezdete el tt. 7zlprolma, hnyinger vagy
gyomorgrcs esetn azonan hasznl"&k a lp hang"t kzvetlen$l tkezs &tn.
2. <lasszunk egy nyugodt helyet
9lassz&nk egy csendes helyet s kapcsol"&k ki a telefont. Amg els sszpontosts&nk
nem elg er s, zr"&nk ki min dent, ami elvonhat"a a figyelm$nket.
=. >lt!zznk melegen
:ltzz$nk fel melegen, hogy ne fzz&nk. 9isel"$nk laza ltzket, szoros r&hadara"ainkat
lazts&k meg. 9egy$k le a szem$veget s az )rt.
%%%. &esttarts s gyakorls
-. ?ljnk a farcsontunkra a szk szln
A nemi szerveket ne tmassza semmi, ezek fontos energiakzpontot alkotnak (/.2. ra).
4.2. bra ?ljnk a farcsontunkra a szk szln.
:( Helyes kz6 s lbtarts
) l'$akat -s<(s#lessg$en !elye##+k s#il'rdan a talara*
C( Helyes testtarts
) !'t egyenes, a v'llak la#'k, &ellkas%nkat enged+k le*
B( 3zem&nket tarts'k nyitva
,( A kz !elyzete
Ke#+nket tenyrrel @el@el !elye##+k a -o&$%nkra* Most ke#d!et+k a gyakorlatot*
?( A t&d "yakorlataE az els "y"yt !an"
A( Rellemzi
T+d(
T'rs=s#erveI vastag$l
"le&eI @&
Ovs#akI (s# K s#'ra#s'g
0egatv r#el&ekI $'nat, s#o&or,s'g
3o#itv r#el&ekI tis#tessg, le&ond's, elengeds,
+ressg, $'tors'g
HangI B#B#B#B#B#B#B#B#B#
Testrs#ekI &ellkas, kar $els( rs#e, !+velyk%
Or#kekI orr K s#agl's, ny'lka, $(r
W#I -s<(s
B#nI @e!r
) t+d( (ss#el %ralkodik* "le&e a @&, a !o##' ka<-sold s#n a @e!r* 0egatv r#el&ei a $'nat s a
s#o&or,s'g* 3o#itv r#el&ei <edig a $'tors'g s a tis#tessg*
EN
:( Testtarts s "yakorls
7* 2r'nyts%k @igyel&+nket a t+d(nkre (?*F* '$ra)
E* Segy+nk &ly lleg#etet s tekintet+nkkel kvess+k kar%nkat, a&int test+nk el(tt @ele&el+k*
)&ikor ke#+nk s#e&&agass'g$a r, tenyer+nket @ordts%k ki@el s e&el+k a @e+nk @l* Knyk+nket
tarts%k $e!altva* Ore##+k a# eny!e @es#+lst, a&ely a tenyr tvt(l a# alkaron, knykn s @elkaron 't a
v'llig tart* ) t+d( s a &ellkas &egnylik, a lg#s knnye$$ les# (?*H* s ?*8* '$ra)*
<(J bra @ordts'k ki*el a tenyer&nket sS(
EF
<(G bra Semel/&k a *e/&nk *$l
G* X'r%k ss#e a# 'llka<-s%nkat, a @ogak la#'n ss#ernek, ak%nk kiss nyitva &arad* B#'%nk sark't
!,##%k !'tra s llege##+nk ki, !agy%k le!elet+nket @ogaink k#tt t'vo#ni, &ik#$en a kilg#s sor'n
!alkan, lassan s egyenletesen tarts%k ki a# JB#A !angot (?*7Q* '$ra)*
?*7Q* '$ra ) s#' !ely#ete a t+d( !ang'nak k<#sekor* X'r%k ss#e a# 'llka<-s%nkat, !ogy a @ogak ss#erenek* Kiss
!,##%k !'tra s#'%nk s#eglett*
EH
?*K<#el+k el s re##+k, a!ogy a &ell!'rtya (a t+d( $%rka) telesen ss#e<rsel(dik s ki$o-s'ta a
Jt$$let !(tA, a $etegsg energi''t, a $'natot, s#o&or,s'got s @'dal&at (?*77* '$ra)*
?*77* '$ra K<#el+k el s re##+k, !ogy a t+d( $%rka telesen ss#enyo&dik*
/! )&ikor $e@ee#t+k a kilg#st (&inden er(lkds nlk+l), tenyer+nket viss#a@ordtva eress#+k le,
!%ny%k le a s#e&+nket s llege##+nk a t+d(nk$e, !ogy &eger(sts+k* Ha s#eret+nk s#nesen gondolkodni,
elk<#el!et+k, a&int tis#ta @e!r @ny s tis#tessg tlti $e a t+d(nket* S'll%nk ella#t's'val enged+k le a
kar%nkat* Ke#+nket tenyrrel @el@el ets+k a# l+nk$e, !ogy ott <i!enen* Ore##+k a# energia-sert
ke#+nk$en s tenyer+nk$en*
0! H%ny%k $e a s#e&+nket, llege##+nk s#a$'lyosan, &osolyog%nk s ss#<ontosts%nk a t+d(nkre,
k#$en k<#el+k el, !ogy tov'$$ra is k<e##+k a !angot* Figyel+nk &eg &inden esetleg @el&er+l( r#etet*
3r$'l%k &egre#ni, a!ogy a !Dvs, @riss energia @elv'lta a @orr, el!as#n'ldott energi't (?*7E* '$ra)*
F* )&ikor lg#s+nk el-sendesedik, is&tel+k &eg a soro#atot G=N alkalo&&al*
H* Meg@'#'s, in@l%en#a, ny'lka, @og@''s, do!'ny#'s, as#t&a, t+d(t'g%l's vagy de<ress#i esetn, vagy a
&ellkas s a a kar &o#g'sternek nvelse -l'$l 8, 7E, 7H, E? vagy ak'r GN alkalo&&al is
&egis&tel!et+k a !angot*
8* ) t&d !an"/a se"t!et a nyilvnoss" eltti lm-alz me"sz&ntetsben is( ) k#&o#d%latok
nlk+l !alkan, &ag%nk$an is&tel!et+k t$$s#r is a !angot, !a l'&<al'#asok vagy%nk* "#
&egny%gtat* Ha a t&d !an"/a nem lenne el" a me"ny'"vs!oz% !asznl!at/'k a szv !an"/t
s a bels mosolyt is(
<(8; Q:LA H'ny/'k be a szem&nket% lle"ezz&nk normlisan s mosolyo"/'nk a t&dnkre(
E8
?( A vese "yakorlataE a msodik "y"yt !an"
A( Rellemzi
Sese
T'rs=s#erveI !,gy!lyag
"le&eI v#
Ovs#akI tl
0egatv r#ele&I @lele&
3o#itv r#el&ekI gyengdsg, $ersg, ny%galo&
HangI HYYYYYYYY
Testrs#ekI l'$@e s#le, l'$ $els( rs#e, &ellkas
Or#kekI !all's, @+l, -sontok #I ss
B#nI @ekete vagy sttkk
) vese vs#aka a tl* "le&e a v#, s#ne a @ekete vagy a sttkk* 0egatv r#el&e a @lele&, a <o#itv <edig
a gyengdsg*
:( Testtarts s "yakorls
7* Figyel&+nket ir'nyts%k a vesnkre (?*7G* '$ra)*
;( Helye##+k l'$%nkat egy&'s &ell, !ogy a $ok'k s a trdek ss#erenek* )!ogy el(re!al%nk,
vegy+nk egy &ly lleg#etet, k%l-sol%k ss#e a ke#+nket a trd+nk kr+l, kar%nkat <edig !,##%k
kiss !'tra* Mikor kar%nk kiegyenesedik, re##+k a !,#d'st !'t%nkon, a!ol a vese tal'l!at,
n##+nk @el, !ats%k @e+nket kiss !'tra anlk+l, !ogy &eg@es#tennk (?*7?*, ?*79* '$ra)*
?*7G* '$ra @i"yel/&nk a vesnkre
4( Kerekts+k ak%nkat s -send$en ets+k ki a#t a !angot, a&ivel el@,n'nk egy gyerty't* "#alatt
nyo&%k &eg !'tgerin-+nk ir'ny'$an !as%nk k#<s(, s#egy-sont s kldk k#tti rs#t*
K<#el+k el, a&int a @elesleges !(t, a# 'rtal&as nedves energi't s a @lel&et ki<rsel+k a vest
kr+lvev( &e&$r'n$l (?*7N*, ?*7F*, ?*7H* '$ra)*
<( ) kilg#s $e@ee#tvel +l+nk viss#a, llege##+nk $e lassan a vesnk$e, s k<#el+k el, !ogy a
gyengdsg ragyog kk energi'a el'ras#ta a vesnket* .'$%nk &ost -s<(s#lessg$en
!elye#kedik el, ke#+nk <edig tenyrrel @el@el a -o&$%nkon <i!en*
H( H%ny%k $e a s#e&+nket s llege##+nk ter&s#etesen* Mosolyog%nk a vesnkre, s k<#elet$en
&g &indig !all%k a !angot* Figyel+nk oda a# r#etekre* Or#kel+k a# energia-sert a vesk
kr+l, a ke#+nknl, l'$%nkn'l s a @e+nknl (?*78* '$ra)*
GQ
4.92%4.9=. bra
)erek.tsk ajkunkat s kpezzk a gyertya elf#jsnl hallatott hangot
G7
?I(( A m/ "yakorlataE a !armadik "y"yt !an"
A( Rellemzi
M'
T'rs=s#erveI e<e!lyag
"le&eI @a
Ovs#akI tavas#
0egatv r#ele&I !arag, agress#i
3o#itv r#el&ekI s'g, ki$ontako#'s, a#onos%l's
HangI BBBBBBBBB
Testrs#ekI l'$ $els( rs#e, 'gyk, rekes#i#o&, $ord'k
Or#kekI l't's, knnye#s, s#e&
W#I savany,
B#nI #ld
) &' tavass#al %ralkodik* "le&e a @a, s#ne a #ld* 0egatv r#el&e a !arag, <o#itv r#el&e a s'g* ) &'
k+lnsen @ontos*
:( Test!elyzet s "yakorls
7* 2r'nyts%k @igyel&+nket a &'%nkra, re##+k a ka<-solatot a s#e& s a &'
k#tt (?*EQ* '$ra)*
E* Kar%nkat oldalt, test+nk &ellett, tenyrrel ki@el !elye##+k el* Mly
$elg#ssel lassan e&el+k @el a kar%nkat a @e+nk @l* Tekintet+nkkel kvess+k a ke#+nket (?*E7*
'$ra)*
.. FD##+k ss#e %ainkat s @ordts%k ki tenyer+nket (?*EE* '$ra), !ogy a
&ennye#et @el n##en* 0yo&%k ki tenyer+nk tvt (?*EG* '$ra) s re##+k a @es#+lst a
kar%nk$an egs#en a v'll%nkig* Haol%nk kiss $alra, e# eny!e !,#d'st id# el( a &'$an (?*E?*
'$ra)*
?* .lege##+nk ki !alkan a# JBBBBBBBBBA !anggal (?*E9* '$ra)* 2s&t
k<#el+k el s re##+k, !ogy egy #s'k ves#i kr+l a &'at, a&i ss#e<rsel(dik, s kinyo&a a
@lsleges !(t illetve a !aragot (?*EN* '$ra)*
GE
GG
9* ) kilg#s $e@ee#tvel nyiss%k s#t %ainkat s a tenyr tvnek ki@el nyo&'s'val lassan enged+k
le a ke#+nket (?*EF* '$ra), llege##+nk $e lassan a &'$a, k-zel/&nk el e"y ra"yo" z$ld ener"it% amint
/s""al t$lti el a m/at( S'll%nk leengedsvel eress#+k le oldalt a kar%nkat* Helye##+k ke#+nket l+nk$e
tenyrrel @el@el s <i!en+nk*
N* H%ny%k $e a s#e&+nket s llege##+nk ter&s#etesen, &osolyog%nk a &'%nkra, k#$en k<#el+k
el, !ogy tov'$$ra is !all%k a !angot* Figyel+k &eg a# r#eteket* Ore##+k a# energia-sert (?*EH* '$ra)*
F* Sge##+k el G=N=s#or* Harag, vrs vagy vi#eny(s s#e&, savany, vagy keserD # illetve a &'
&regtelentse esetn is&tel+k &eg 8=GN=s#or*
,"y taoista aCima azt mond/a a !ara" *eletti 'ralomrlE 1Ha mr !armin0szor elv"ezted a m/
!an"/a "yakorlatot s m" mindi" d&!$s va"y valakire% /o"odban ll me"-o*ozni az illett(2
G?
?II( A szv "yakorlataE a ne"yedik "y"yt !an"
A( Rellemzi
B#v
T'rs=s#erveI vkony$l
"le&eI tD#
Ovs#akI ny'r
0egatv r#el&ekI t+rel&etlensg, g(g, ka<kod's, kegyetlensg, er(s#ak
3o#itv r#el&ekI r&, $e-s+let, (s#intesg, kreativit's, lelkeseds, s#elle&, ragyog's, @ny
HangI H))))))))
Testrs#ekI !nal, kar $els( rs#e
Or#kekI nyelv, $es#d
W#I keserD
B#nI vrs
) s#v s#+net nlk+l &Dkdik, <er-enknt kr+l$el+l FE=s#er ver, r'nknt ?GEQ=s#or, na<onta <edig
7QENHQ=s#or* "##el ter&s#etesen !(t is ter&el, a&elyet a s#v$%rok, a <eri-ardi%& dolgo# @el* ) taoist'k
s#erint a s#v$%rok elg @ontos a!!o#, !ogy k+ln s#ervnek tekints+k*
:( Test!elyzet s "yakorls
7* 2r'nyts%k @igyel&+nket a s#v+nkre s re##+k a ka<-solatot nyelv+nk s s#v+nk
k#tt (?*E8* '$ra)*
,. Segy+nk &ly leveg(t s vegy+k @el %gyana#t a test!ely#etet, &int a &' !angn'l,
a#a# kar%nkat oldalt, test+nk &ellett, tenyrrel ki@el !elye##+k el* Mly $elg#ssel lassan e&el+k
@el a kar%nkat a @e+nk @l* Kvess+k tekintet+nkkel (?*GQ* '$ra)* FD##+k ss#e %ainkat s
@ordts%k ki tenyer+nket, !ogy a &ennye#et @el n##en* 0yo&%k ki tenyer+nk tvt, s re##+k a
@es#+lst a kar%nk$an egs#en a v'll%nkig* "#,ttal kiss o$$ra !aol%nk (?*G7* '$ra)*
Helyezz&k kez&nket a "yomr'nkra Hatol/'nk be az '//akkal
."y% !o"y a m'tat'//ak
(i sze"y0sonttl kiss balra le*el le"yenek
G9
G* 0yiss%k ki a s#'nkat egy kiss, kerekts+k ak%nkat s llege##+nk ki !alkan a JH))))))))A !anggal
(?*GG*, ?*G?*, ?*G9* '$ra), k#$en k<#el+k el, a&int a s#v$%rok kiengedi a !(t, a t+rel&etlensget, a g(gt
s a ka<kod'st*
?* H%ny%k $e a s#e&+nket s llege##+nk ter&s#etesen, &osolyog%nk a s#v+nkre, k#$en k<#el+k el,
!ogy tov'$$ra is !all%k a !angot* Figyel+k &eg a# r#eteket* Ore##+k a# energia-sert (?*GN* '$ra), s
k<#el+k el, a&int ragyog vrs lny, r&, $e-s+let, (s#intesg s kreativit's ntik el a s#vet*
9* Sge##+k el G=N=s#or* Torok@''s, atka, d%##adt ny vagy nyelv, s#v$etegsg, s#v@'dalo&, idegessg,
ross#kedv illetve a s#v &regtelentse esetn is&tel+k &eg 8=GN=s#or*
GF
?III( A l- "yakorlataE az $t$dik "y"yt !an"
A( Rellemzi
.<
T'rs=s#erveI !asny'l&irigy, gyo&or
"le&eI @ld
Ovs#akI ny'r%t
0egatv r#el&ekI aggodalo&, rs#vt, s#'nalo&
3o#itv r#el&ekI nylts'g, egy+ttr#s, ss#<ontost's, #enei r#k
HangI KHYYYYYYY (a# elen er(s, torok !)
W#I se&leges
B#nI s'rga
A( Test!elyzet s "yakorls
7* Figyel&+nket ir'nyts%k a l<+nkre, re##+k a s#' s a l< k#tti ka<-solatot (?*GF* '$ra)*
<(4T( bra <(4J( bra
Figyel&+nket ir'nyts%k a l<re Segy+nk &ly lleg#etet E*
E*Segy+nk &ly lleg#etet s !elye##+k ke#+nket a s#egy-sonttal kiss $alra ,gy, !ogy &%tat%%nk
ker+ln a $orda el (?*GH=?*G8* '$ra)* /ainkkal !atol%nk kiss $e@el, &ik#$en !'t%nk k#<s( rs#t
!'tranyo&%k (?*?Q* '$ra)*
G* .lege##+nk ki a JKHYYYYYYYA !ang !alk kietsvel (?*?7* '$ra), re##+k a !angs#'lak vi$r'l's't
(?*?E* '$ra)* "nged+k ki a @lsleges !(t, a nedvessget, nyirkoss'got, aggodal&at, rs#vtet s s#'nal&at*

?* .lege##+nk a l<$e, a !asny'l&irigy$e s a gyo&or$a (?*?G* '$ra), s k<#el+k el, !ogy ragyog s'rga
@ny, nylts'g, egy+ttr#s, ss#<ontost's s #enei r#k tlti el a s#erveket*
9* .assan enged+k le a ke#+nket a# l+nk$e, tenyrrel @el@el*N* Gondolat$an tov'$$ra is !all%k a !angot*
Figyel+k a# r#eteket s a# energia-sert (?*??* '$ra)*
F* 2s&tel+k &eg a gyakorlatot G=N=s#or*
H* "&s#tsi #avar, !'nyinger, !as&ens s a l< &regtelentse esetn 8=GN alkalo&&al is&tel+nk*
,nnek a !an"nak ms !an"okkal e"y&tt val !asznlata sokkal !atkonyabb s e"szs"esebb% mint a
savk$t szerek( "# a# egyetlen !ang, a&ely k#vetlen+l tke#s %t'n is alkal&a#!at*
%'. " hrmas melegt gyakorlata( a hato#ik gy!gyt!
hang
G8
A( Rellemzi
) !'r&as &elegt( ve#etk a test !'ro& energiak#<ont'ra %tal* ) @els( s#int K a# agy, a s#v s a t+d( K
@orr* ) &'at, vest, gyo&rot, !asny'l&irigyet s l<et &ag'$a @oglal k#<s( s#akas# &eleg*
)# als s#int <edig, a!ol a vastag s vkony$l, a !lyag s a ne&i s#ervek !elye#kednek el, !Dvs*
A !rmas mele"t !an"/a kie"yenlti a !rom szakasz !mrsklettE a *orr ener"it le!ozza az als
szintre% m" a !+v$s ener"it *elemeli a *elsre az emsztszerveken kereszt&l( "# &ly, <i!entet(
alv'st indt el* B#'&os tantv'ny s#okott le a# altatkrl ennek a !angnak a gyakorl's'val* 0agyon !atkony
a stress# -skkents$en is*
) !'r&as &elegt(!# ne& tarto#ik vs#ak, se& s#n, se& r#ele&*
:( Test!elyzet s "yakorls
7* Fek+d+nk !anyatt* Ha @'dal&at r#+nk a keres#t-sont t'k'n, e&el+k &eg trd+nket egy <'rn'val*
E* H%ny%k $e a s#e&+nket s vegy+nk &ly lleg#etet, a gyo&or s a &ellkas &inden er(@es#ts nlk+l
kit'g%l (?*?9= ?*?N* '$ra)*
/./0. ra
@ek&d/&nk !anyattE !'ny/'k le a szem&nket s ve"y&nk mly lle"zetet
?*?N* '$ra 3zerveink el!elyezkedse
G* .lege##+nk ki !alkan a JHWWWWWWWWA !anggal (?*?F* '$ra), s re##+k, a&int egy nagy !enger ki<rseli
$el(l+nk a leveg(t a &ellkas tetet(l a# al!asig* K<#el+k el, !ogy a &ellkas s a !as olyan la<os, &int
egy v <a<r, re##+k &ag%nkat knnyDnek, tis#t'nak s +resnek (?*?H=?*9E* '$ra)* 3i!en+nk e$$en a
!ely#et$en nor&'lis lg#ssel (?*9E* '$ra)*
?*9E* '$ra 3i!en+nk, &ik#$en ter&s#etesen lleg#+nk
?* 2s&tel+k &eg a gyakorlatot !'ro&s#or vagy !ats#or, vagy &g t$$s#r, !a &g &indig
telesen $ren vagy%nk* ) !'r&as &elegt( !ang't oldalt @ekve vagy s#ken +lve elalv's nlk+li la#t'sra
is !as#n'l!at%k (?*9G* '$ra)*

?*9G* '$ra ) !'r&as &elegt( ve#etk
U( Mindenna-i alkalmazs
8( I"yekezz&nk na-onta "yakorolni a !at "y"yt !an"ot
) na< $'r&elyik id(s#aka alkal&as* K+lnsen le@ekvs el(tt, &ert &ly, la#t 'l&ot !o#* Ha
elsa'ttott%k a sorrendet, a gyakorl's &indss#e 7Q=79 <er-et ves# igny$e*
;( 3zabad'l/'nk me" a me"erltet *izikai moz"s sorn *el!almozdott !tl
Has#n'l%k a !at gygyt !angot inten#v @i#ikai &o#g'sok %t'n, &int <ld'%l a# aero$ik, ko-og's,
!ar-&Dvs#etek, illetve olyan t<%s, ga vagy &edit'-i gyakorl'sa %t'n, a&ely sok !(t !al&o# @el a @els(
&elegt($en (a# agy$an vagy a s#v$en)* "# elet ves#i a# egy$knt knnyen $ekvetke#( s ves#lyes
s#ervi t,l!ev+lsnek* Meger(ltet( &o#g's %t'n ne #%!anyo##%nk !ideg v##el, e# igen er(sen &egter!eli a
s#erveket*
4( Tarts'k be a !an"ok me"*elel sorrend/t
Mindig a &egadott sorrend$en gyakorol%nk* Ke#d+k a t+d( !anggal ((s#), e#t kvesse a vese !ang (tl),
&ad a &' !ang (tavas#), a#%t'n a s#v !ang (ny'r), a l< !ang (ny'r%t) s vg+l a !'r&as &elegt(
!anga*
Ha vala&elyik s#erv+nk$en <ro$l&'t vagy elle&#( t+netet s#lel+nk, a# illet( s#erv !ang't vge##+k el
t$$s#r n'llan, a t$$i gyakorlat nlk+l*
<( =vszak% szerv s !an"
)# adott vs#ak$an %ralkod s#erv @oko#otta$$an &Dkdik, s t$$ !(t ter&el* "#rt a# illet( !angot
t$$s#r is&tel+k* Tavass#al <ld'%l a &' !angot is&tel+k N=s#or vagy 8=s#er, &g a t$$i !angot G=N=
s#or*
Ha nagyon kevs id(nk van vagy t,l @'radtak vagy%nk, elg, !a -sak a t+d( s a vese !ang't alkal&a##%k*
H( A -i!en idszakban l-/&nk ka-0solatba szerveinkkel
) kt !ang k#tti <i!ens idee nagyon @ontos* "#alatt o$$an oda@igyel+nk s t%datos ka<-solatot
alakt%nk ki a s#erveinkkel* Gyakran a <i!ens sor'n, a&ikor &osolyg%nk vala&elyik s#erv+nkre,
re#!et+k a# energia-sert a s#erv$en, vala&int a ke#+nk$en s a l'$%nk$an is* ) @e is r#keli a# ener=
gia'ra&l'st* Has#n'l%nk annyi id(t <i!ensre, a&ennyit nak illetve s#+ksgesnek l't%nk*
Taoista b$l0sess" a !tk$zna-okban
8(Mosoly"ssal szabad'l/'nk me" a stressztl
Ne *eled/&k% !o"y mindi" szintn mosolyo"/'nk a szem&nkkel% s t$lts&k me" szv&nket szeretettel(
,z vdoltsknt !at( Amikor szomor.ak% d&!$sek% srsak% de-resszisok va"y ide"esek va"y'nk%
szerveink mr"eket vlasztanak el% ellenben% !a boldo"ok s mosoly"sak va"y'nk% letet ad%
nektrszer+ anya"ot bo0stanak a szervezet&nkbe(
Mindenki t%da, &ennyire t,l!as#olt elenlegi letvitel+nk* Bok%nk let!e# !o##'tarto#ik a @e@''ssal
#'r%l &%nkana<* Ha nagy @es#+ltsgek !al&o#dnak @el kr+ltt+nk s $enn+nk, Jvala&it tenn+nk kellA*
Tal'n @%r-sa, de a !elyes -selekvs <<en a#, !a ne& -sin'l%nk se&&it* Amikor er-rba el ker&l&nk%
brmi le"yen is az% me" kell tan'ln'nk% !o"y a stressz ne rntson ma"val( ,rre a mosoly"s a
le"alkalmasabb mdszer( ,bben az e"yszer+ mozd'latban talak'l az e"sz vil"% s ami e"ybknt
ne!ezen lenne lek&zd!et% szinte *el sem mer&l, "leinte le!et, !ogy ne!e#en @og%k @el a $els( &osoly
!at'sait, &g ne!e#e$$ le!et , l&nyknt 'tlni, de elegend( gyakorl'ssal let+nk s#erves rs#v
te!et+k*
:r!ol is le"y&nk ll% moz" va"y &l !elyzetben % /'sson esz&nkbe% !o"y mosolyo"/'nk%
lazts'nk s t$lts&k me" szv&nket szeretettel% az'tn en"ed/&k ezt a szeretettel/es rzst sztradni az
e"sz test&nkben( ,z rendkv&l !atsos% m"is e"yszer+E 0sak e"y bks% szeret szvet *e/lessz&nk ki%
mosolyo"/'nk k$nnyedn s "ond/aink me"olddnak(
;( :eszl/&nk me"*ontoltan
:eszl/&nk kevesebbetV vlo"ass'k me"% mit mond/'nk% mikor s !o"yan( ) !elyes $es#d 'ld'sos
&indenki s#'&'ra, a kevesebb beszd kevesebb cht *o"yaszt(
4( A""odalmaskod/'nk kevesebbet 0seleked/&nk t$bbet
Foglalko##%nk kevese$$et a &,lttal s a v(vel, &ert e# s#+li a# aggd'st, a# aggd's <edig stress#el 'r*
3r$'l%nk &eg ink'$$ kon-entr'lni, a&ikor -sak le!et K e&lke##+nk r', !ogy a kon-entr'-i n&ag'tl
n ltre, ne& kell er(ltetn+nk K, &indenna<i let+nk!# <edig @eless#+k &ag%nk$an a segt(ks#sget s
a &eg$o-s't'st*
<( @e/lessz&k mentlis ernket
A taoista mdszerek ma"'kban *o"lal/k az alkot s a mentlis erk *e/lesztst( A t'dat
sz sok keleti nyelven "y -ld'l knai'l szvet is
/elent(
Amikor el/'t'nk arra a szintre% a!ol mr nem *o"lalkoz'nk szemlyes t$rekvseinkkel% a!ol k-esek
va"y'nk me"*eledkezni $nma"'nkrl s me"nemesten&nk a szv&nket% kez&nkben van a k'l0s a
bete"s"ek elker&lsre(
)&ikor $etegek vagy%nk, ne a#rt &edit'l%nk, !ogy el&enek+l!ess+nk a $etegsg el(l, -s%<'n
ss#<ontosts%nk a &egadott <ontra vagy &ds#erre, s &inden &'s el&,lik*
H( Irnyts'k mi a nemi let&nket% ne en"ed/&k% !o"y az irnytson benn&nket
Tarts%k @ken ne&i aktivit's%nkat* ) t,l gyakori eak%l'-i elent(s &rtk$en @ogyas#ta a t'rolt 'h#t, s
ronta a kon-entr'-is ks#sget*
T%dat%nkat t,lter!eli a# r#ks#erveinken s k#vetlen+l a t%dat%nkon keres#t+l $e'rad in@or&'-i* Fiatal
kor%nk$an, a &eg@elel( es#k#k nlk+l, &g ne& t%d%k &eg(ri#ni energi'nkat, !a s#ex%'lis tartal&,
olvas&'ny ker+l a ke#+nk$e* "#rt tan'-sos a &indenna<i gyakorl'sra ss#<ontostani, s elker+lni
&inda#t, a&i elvona a @igyel&+nket*
7( Tisztel/&k a *e/&nket s tarts'k mele"en a lb'nkat
) legnagyo$$ tis#telettel tekints+nk a @e+nkre* Gondol%nk r' ,gy, &int 2sten s a t%dat%nk te&<lo&'ra*
Tekints&k a llek tem-lomnak% tisztel/&k% mint let*ontoss". szerveink le"*bb irnyt/t( Tarts'k
be a 1!ide" *e/% mele" lb2 aranyszablyt( ,z ele/t veszi annak% !o"y t.l sok *esz&lts" "y+l/$n $ssze
a *e/&nkben% amely kellemetlens"ek!ez% esetle" bete"s"!ez vezet!et( Ha az ener"ia a *e/&nkbe
ramlik% ma"as vrnyoms alak'l!at ki( Ha az ener"it visszavezet/&k a lb'nkba% az eny!ti a
nyomst% m" a lbak mele"en tartsa me"v a szvro!amtl( B$rzs$l/&k me" a lb'nkat s tarts'k
mele"en(
A "yakorls be*e/ezse 'tn az ener"it mindi" a k$ld$knl raktrozz'k el% s tarts'k mele"en(
T( Tarts'k mele"en a nyak'nkat
A nyakon szmos vredny s ide" !alad t% ezenkv&l $sszek$ti
test&nket az elbb emltett *ontos testrsz&nkkel% a *e/&nkkel(
Te!t bn/'nk vele is /l% tarts'k mele"en% itass'k t
mosoly'nkkal% !o"y ellaz'l/on(
3r$'l%k &eg elker+lni r#ks#erveink t,l#ott igny$evtelt* Ne nzz&nk va"y !all"ass'nk valamit t.l
soki"( Az rzkszervek t.lter!else bete"s"et okoz!at(
A mrtktelen evs6ivssal ma"'nkat bete"t/&k me"(
Olet+nk &eg!oss#a$$t's'!o# s egs#sg+nk &eg(r#s!e# na<onta t$$ alkalo&&al gyakorol%k ny'l%nk
lenyelst*
Ker&l/&k a szelet *&rds 'tn illetve izzadt% *el!ev&lt testtel(
?G
Cserl/&k le test&nkben a tiszttalan cht eredeti% tiszta chvel, ezt a
mikrokozmik's -lya "yakorlsval s mind a 4; vezetk me"nyitsval
r!et/&k el(
Rr/'nk a benn&nk lakoz isteni erk kedvben s idvel a !al!atatlans" .t/ra l-!et&nk(
J( :$l0sess" az tkezsben
= 0e egy+k tele &ag%nkat, a&i %t'n sok'ig +ln+nk vagy @ek+dn+nk kell, &ert e#'ltal $i#tosan &egrvidt+k
a# let+nket*
= )# evst ki-sivel a#el(tt !agy%k a$$a, &iel(tt llakn'nk, a#%t'n r'r(sen st'l%nk egyetU este, le@ekvs
el(tt <edig egy'ltal'n ne egy+nk se&&it*
= 2nk'$$ t$$s#r egy+nk s keveset, gy o$$ les# a# e&s#ts+nk s ne& ter!el+k t,l a# t s#ervet*
= "vsnl a @orr telekkel ke#d+nk, &ad @olytass%k a &eleggel, a#%t'n a !ideggel, !a ne& es#+nk !ideget,
igy%nk egy kevs !ideg vi#et* Otke#s el(tt &indig nyel+nk le egy kis leveg(t*
= Tavass#al @ogyass#%nk t$$ -s<(s telt, ny'ron t$$ savany,t, (ss#el t$$ keserDt, tlen egy+nk kevese$$
ssat, de egyiket se vigy+k t,l#'s$a*
6 Qltalban a *tt tel /obb a nyersnl% s /obb keveset enni% mint sokat(
6 Ha t.l sokat ett&nk% ne i"y'nk t.l sok vizet% s ne nyel/&k le !irtelen(
= ) ross# e&s#ts annak a# ered&nye, !a sok'ig ne& es#+nk se&&it, a#%t'n !irtelen teleess#+k
&ag%nkat*
= Ne *o"yassz'nk nyers "y&m$l0s$t !"yomorra% mert *elmele"ti a rekeszizmot(
= ) t,l sok nyers #ldsg &egv'lto#tat!ata egs#sges s#n+nket*
Ne vi"y&k t.lzsba a k$vetkezketE
= ) t,l sok 'r's 'rt a# inaknak, a t,l sok +ls 'rt a !,snak, a t,l sok 'll's 'rt a -sontoknak, a t,l sok @ekvs
-skkenti a# leter(t, !a <edig t,l sok'ig $'&%l%nk vala&it, a# 'rt a vrnek* ) !arag, a $'nat, a s#'nalo& s
a $,sko&ors'g 'rtal&as, &int a!ogy a t,l#ott r& s lve#et is a#* ) s#enveds, a# n&egtart#tat's, a#
aggodal&askod's egyar'nt k'ros* 1viden s#lva a &rtkletessg $e ne& tart'sa 'rtal&as*
= Az $r$m n$veli a -!t
6 Na"y $r$mben a chi szrnyal(
= ) nagy $'nat &eg'llta a 'hi 'ra&l's't*
= ) t,l gyakori ne&i let ki&ert!eti a# energi'nkat*
= ) ny'l lenyelsvel nvel+k ess#en-i''t, !a ne& nyel+k le, elves#ti eret*
= Amikor bete"ek va"y'nk% ne *ek&d/&nk *e//el szak *el(
= ) k#vetlen $reds %t'ni t,l sok $es#d &eg@os#t &inket letr(nkt(l*
,"szs"vdelem a k&l$nb$z vszakokban
= Tlen +gyel+nk arra, !ogy l'$%nkat &elegen, @e+nket <edig !Dvsen tarts%k*
= Tavass#al s (ss#el &indkett(t tarts%k !Dvsen*
= Amikor bete"ek va"y'nk s izzad'nk% ne i"y'nk !ide" vizet% mert ez kros a szvnek s a
"yomornak(
= Tavass#al s ny'ron @ek+d+nk @eel kelet, (ss#el s tlen vis#ont ny%gat @el*
6 A bete"s"ek elker&lse v"ett e"y mester evs eltt "'""olva evs 'tn llva vizel(
= Alvs k$zben !a/lts'k be a trd&nket s *ek&d/&nk oldalra( ,z n$veli az letert(
= 0y'ron s (ss#el kor'n @ek+d+nk le, s kor'n kel+nk, tlen von%l%nk viss#a kor'n, s kel+nk @el
ks($$, tavass#al &g vil'gos$an von%l%nk viss#a, s kel+nk kor'n*
= Ha/nalban% dlben% dl'tn% sz&rk&letkor s /*lkor moss'nk *o"at s $blts&k ki a sznkat !tszer%
ez me"!osszabbt/a let&nket s me"ersti a 0sont/ainkat% *o"ainkat% izmainkat% k$rm&nket s
!a/'nkat(
?9
;<=A>'1?+@
+ddig megjelent k!nyveink@
)aasi "n#rs( Gyakorlati &ai *hi *huan s *hi +ung
) soro#at $eve#et( rs#e, 'ltal'nos is&ertets, @ilo#@iai, gyakorlati
t%dnivalk, trtnetek, legend'k, rdekessgek* ) s#er#(, Havasi
)ndr's, a keleti !ar-&Dvs#etek egyik lego$$ !a#ai s#akrt(e*
Knyv$en is&erteti a Tai :!i :!%an s a :!i K%ng gyakorl's'!o#
s#+ksges ala<is&ereteket, el&agyar'##a a Tai :!i :!%an t# ala<elvt,
s a E? l<ses @or&agyakorlatot* 24 olal, *30 ,t!
,r. -ang ./ing0Ming( " 1yolc 2rokttekercs
"gy t$$ &int nyol-s#'# ves knai egs#sg&eg(r#( s = @eles#t(
gyakorlatsoro#at kt v'lto#at'nak $e&%tat'sa* 0a<onta 7Q=EQ <er- s
kt=!'ro& ngy#et&ternyi !ely s#+ksges a !alkonys'g
&eg(r#s!e#, a kerings avt's'!o#, a t%dat tis#tt's'!o# s a :!i
'ra&l's'nak kiegyens,lyo#'s'!o#* KitDn( gyakorlat +l(
@oglalko#'s,ak rs#re egs#sg+k s kond-i%k &eg(r#s!e#
illetve viss#anyers!e#* ) vil'g egyik legnevese$$, !a#'nk$an is
is&ert, knai s#'r&a#'s, &esternek, 5r ;ang Lwing=Mingnek
tol&'-sol's'$an* 30 olal, '*& ,t!
)PNALIM>,U( A Holdat nzd% ne az '//ad(
HALCMW?=3X,T,K "XYT=LIA
A KIABZ ARQN)ATA
M,3T,L,K =3 HALCI MW?=3X,T,K
B#eretettel v'r%k leveleiket elektronik%s <ostal'd'nk$aZ
"=&ail -&+nkI 7QQGE?*N??[-o&<%serve*-o&
HALCMW?=3X,T,K,XYT=LIA
LUNARIMPEX A KIABZ ARQN)ATA
M,3T,L,K =3 HALCI MW?=3X,T,K
A!videsen megjelenik@
+oichii &ohei( " ki a min#ennapi let3en
) s#er#( t#danos aikido &ester, a legend's Mori!ei /yes!i$a egyik lego$$
tantv'nya, a# ss#e!angolt test s t%dat aikid'nak &egala<ta, a
0e&#etk#i Ki T'rsas'g elnke* ) knyv els( rs#$en rs#letesen,
s#'&os knnyen elsa'tt!at gyakorlati <ld'val el&agyar'##a a $els(
energia (a<'n%l ki, knai%l 'hi7 &Dkdsi elveit* "#ek a <ld'k
r#keltetik s#elle&+nk eret, segtsg+kkel a# olvas &egtan%l!ata
s#elle&i energi'inak ir'nyt's't*
) &'sodik rs#$en konkrt gyakorlati <ld'kon tan%l&'nyo#!at%k a ki
&Dkdsi elveit &indenna<i elei+nk$en* ) s#er#( a#t kv'na, !ogy
ne -sak a# len'rk sa'tt!ass'k el a ki teles rtel&t, !ane& a#ok
is, akik @i#ikai vagy s#elle&i ter&s#etD <ro$l&'kkal k+s#kdnek
illetve akik &g ne& is&ertk @el telesen sa't ere+ket s
le!el(sgeiket*
) s#er#( a#t is kv'na, !ogy a#ok, akik &egis&ertk, vssk l a
s#v+k$e a ki ala<elveit, s segtsk krnye#et+ket egy @nyese$$,
$oldoga$$ ,t &egis&ers$en* 84b. 9:: oldal7
)PNALIM>,U( A Holdat nzd% ne az '//ad(
;<=A>'1?+@
+l kszletben@
,r. -ang ./ing0Ming( *hi +ung 0 egszsg s a harci
m szetek
) :!i K%ng a testen $el+li energia keringetsnek t%do&'nya* "# a knyv
t$$ ,n* k+ls(=$els( (\ai 5an) energia@eles#t( s =keringet( &ds#ert
&%tat $e, s rs#letesen t'rgyala a $els(=$els( (0ei 5an) &edit'-is
tant'sokat* )ki id(t s energi't @ordt e#ekre a gyakorlatokra, @oko#!ata
egs#sgt, nvel!eti leteret, !o##'@r!et a#ok!o# a# iga#s'gok!o#,
a&elyek -sak a# n&ag%nk @el @ord%l's rvn is&er!et(k &eg* 84b.
;<: oldal7
Mantak *hia( *hi04ejleszt nmasszzs( a 4iatalsg
meg rzsnek s isszaszerzsnek taoista m!#szere
taoista @iatalt &ds#er a :!i, a#a# a $els( energia segtsgvel er(sti s
@iatalta a# r#ks#erveket (s#e&, @+l, orr, nyelv), a @ogakat, a $(rt s a
$els( s#erveket* "#eket a# te#er ves &ds#ereket eddig !t lakat alatt
(ri#tk s -sak a leg%t$$i id($en siker+lt ss#es#edni s rends#ere#ni
(ket* 0a<i t=t# <er-es gyakorl'ssal @el@risst!et+k &ag%nkat,
avt!at%k l't's%nkat, !all's%nkat, er(st!et+k @ogainkat, @ogny+nket,
@oko#!at%k 'ltal'nos 'llk<essg+nket* 84b. ;=: oldal7
)PNALIM>,U( A Holdat nzd% ne az '//ad(
HALCMW?=3X,T,K ,XYT=LIA
A KIABZ ARQN)ATA
M,3T,L,K =3 HALCI MW?=3X,T,K
B#eretettel v'r%k leveleiket elektronik%s <ostal'd'nk$aZ
"=&ail -&+nkI 7QQGE?*N??[-o&<%serve*-o&
LB,-AC(&+D
5r* ;ang Lwing=MingI Tai :!i :!%an, ;ang stl%s
;ang sll%s, Tai :!i :!%an !oss#,, 77E &o#d%lat$l 'll
@or&agyakorlat'nak teles is&ertetse, !ar-i
alkal&a#'sokkal, a !elyes lg#s s a &eg@elel( ir'nyok
&agyar'#at'val* Tartal&a# &g egy eleg'ns Tai :!i kard
@or&aagyakorlatot is, alkal&a#'sokkal*
(k$* ?Q oldal, 8F9 ill%s#tr'-ival)
>r. ?ang @Aing5Ming- Bai Chi Chuan haladknak, ). rsz
) Tai :!i el&let s a Tai :!i Ling ($els( energia) igen rs#letes
&agyar'#ata* ?Q k+ln$#( Ling is&ertetse ed#si &ds#erekkel*
Ti#ent verses tant's @ordt'sa a Tai :!i :!%anrl 5r* ;ang
ko&&ent'raival* Minden ko&oly Tai :!i gyakorl s#'&'ra
nlk+l#!etetlen* 84b.;9: oldal, C:: illusztr'i!al7
>r. ?ang @Aing5Ming- Bai Chi Chuan haladknak, )). rsz
) Tai :!i :!%an @or&agyakorlat, a !ar-i @or&agyakorlat s a tol k#
gyakorlatok ele&einek !ar-i alkal&a#'sa* ) @or&a&agyakorlatok
ele&#snek is&ertetse, &ds#erek a retett alkal&a#'sok @elis&ersre*
Tartal&a##a a :!in 0't, a @ld!ar-ot s a# let<ontok t'&ad's't* 84b.
C:: oldal, DEE illusztr'i7
&A!'
TAI CHI CHUAN
s
TAI CHI CHI KUNG
Dr. Yang Jwing-Ming
mszere alap#n
+gszsg 5 +gyens#ly 5
7arm$nia
@o"lalkozsokE
A&dapest, @' . ker. #r&spr &. B.
Relentkezs% *elvil"ostsE
a 40=&4='04=/-3=es ritele(onon illetve a helysznen!
?idken 0so-ortok beindtsa is(
HALCMW?=3X,T,K "XYT=LIA
A KIABZ ARQN)ATA
M,3T,L,K =3 HALCI MW?=3X,T,K
B#eretettel v'r%k leveleiket elektronik%s <ostal'd'nk$aZ
"=&ail -&+nkI 7QQGE?*N??[-o&<%serve*-o&
> ?ossz$ let
BL( NP @PNIAN
orvos-ro*esszor
knai termszet"y"yszati rendel/e
<%apest, V@@@! ker! Aomogyi <la %! --=-/!
,l(ogas: ht(tl pntekig, -* s -0 ra kztt!
,lzetes be/elentkezs
a &0*=1101=es tele(onon
Az albbi "yakori bete"s"eket kezelemE
Be%ma Azorongs
7%mbg 6elanklia
,e#(#s :erincproblmk
"lvszavar Azvpanaszok
:yomorpanaszok Azlts
Vgtaghiegsg <n%ls
?h%llm 6enstr%cis zavarok
ClimaD problmk Vesebntalmak
@egessg Vrnyoms renellenessgei
8pe= s m#panaszok A6
s mg sok ms panaszt illetve renellenessget!
MIREX
granultum
;ermszetes anyagokb$l vegyszermentes eljrssal kszlt dits
mikrorost%koneentrtum kl!nb!z gyomor% s blrendszeri
megbetegedsek kezelsre
1a mr izonytott, hogy szmos etegsg kife"l dsen szerepet "tszik a
rosthinyos tpllkozs. 'lyen etegsgek pld&l a szkrekeds, k$lnz
h&r&tos letegsgek, az elhzs, az elhzs kvetkezten kialak&l) magas
vrzsrszint, c&koretegsg valamint egyes emszt szervi daganatok is.
+zeknek a etegsgeknek a megel zsen s gy)gytsan fontos szerep$k
van a vzen oldhat) dits mikrorostoknak (proteogliknoknak).
A 1'>+@ gran&lt&m hat)anyaga a !zakorp)l magyar szaadalom szerint
elk$lntett, vzen oldhat) dits mikrorost 3 protekarpin 3 koncentrt&m.
- (CA+D granultum rendszeres fogyasztsa javasolt@
G* #$lnz h&r&tos gyomor- s letegsgeken illetve az ezekre
val) ha"lam esetn a megel zsen.
?* 4yomor- s nyomlfekly esetn a gy)gyszeres terpia
kiegsztsre.
9* A gyomrot irritl) gy)gyszerek (gy&lladsgtl)k, re&ma elleni szerek)
szedsekor a mellkhatsok kivdsre, mrsklsre.
N* ?&ffadssal vagy anlk$l el ford&l) renyhe lm$kds,
szkrekedsre val) ha"lani esetn a lm kds fokozsra.
F* Arany retegsg esetn kiegszt kezelsre.
1'>+@C
&ermszetesen segt.
4yrt"a a A'D>+@ >*. Forgalmazza a ?%A>1A>+@ #ft., EF,E A&dapest, :tvs &.
E-.. =yilvntartsi szmG D4H'-/IIJEBB/