You are on page 1of 3

S gio dc v o to Bnh Thun

Trng THPT Hm Thun Nam

Mn: Ha hc Khi 12
Thi gian lm bi: 45pht
(30 cu trc nghim)

H, tn:.................................................................................
M thi 169
Lp:.......................Ban: C bn
SBD:.
*Hy t en vo p n ng nht ca mi cu:
Cu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
im:
A
B
C
D
Cu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A
B
C
D
( Cho bit: C=12; H=1; O=16; Br=80; N=14; Na=23; S=32; Cl=35,5)
Cu 1: Mt loi poli(vinyl clorua) c phn t khi l 187500u. H s trng hp ca polime ny l
A. 3100
B. 3000
C. 1500
D. 2500
Cu 2: Polime thng dng lm vt liu in, ng dn nc, vi che ma l
A. Poli(vinyl clorua)
B. Polietilen
C. Poli(metyl metacrylat)D. Poli(phenol fomanehit)
Cu 3:Cho cc cht: (1)NH2CH2COOH; (2)HOOC-[CH2]2CH(NH2)-COOH; (3)NH2CH(CH3)-CH(NH2)-COOH;
(4)CH3COOH; (5)C6H5NH2;(6)CH3OH;(7)C6H5NH3Cl. Cc cht trong dy lm qu tm ha l
A. (2);(4);(7)
B. (2);(7)
C. (2);(4)
D. (4);(7)
Cu 4: Chn pht biu ng:
A. Cc aminoaxit u tham gia phn ng trng ngng khi c xc tc axit hoc baz.
B. Amin l loi hp cht c nhm NH2 trong phn t.
C. Polime m phn t gm cc mt xch ni vi nhau bng lin kt CO-NH- c gi l protein.
D. Hai nhm chc -COOH v NH2 trong phn t aminoaxit tng tc vi nhau to thnh ion lng cc.
Cu 5: X l mt aminoaxit. Khi cho 0,02 mol X tc dng vi dung dch HCl th dng ht 80ml dung dch HCl
0,25M v thu c 3,67g mui khan. Mt khc khi cho 0,01 mol X tc dng vi dung dch NaOH th cn dng
25g dung dch NaOH 3,2%. Cng thc cu to ca X l
A. H2NC4H7(COOH)2 B. H2NC3H5(COOH)2 C. H2NC3H6COOH
D. (H2N)2C3H5COOH
Cu 6: Cho 300ml dung dch etylamin 1M tc dng vi 100ml dung dch FeCl 3 0,5M. Khi lng kt ta thu
c sau phn ng l
A. 32,1g
B. 16,05g
C. 10,7g
D. 5,35g
Cu 7: Trng ngng 16,95g axit -aminocaproic thu c 12,825g t capron v 2,43g nc. Hiu sut ca phn
ng trng ngng l
A. 90%
B. 80%
C. 75%
D. 60%
Cu 8: T glyxin(Gly) v alanin(Ala) c th to ra my loi tripeptit cha ng thi c hai gc trn?
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
Cu 9: nhn bit dung dch ca cc cht: glucoz, abumin(lng trng trng), glixerol, anehit axetic,
ancoletylic ch cn dng thuc th
A. Dung dch Br2
B. Dung dch AgNO3/NH3
C. Dung dch HCl
D. Dung dch Cu(OH)2/OH-, to
Cu 10: 1mol -aminoaxit E tc dng va vi 1 mol HCl thu c mui cha 25,448% clo v khi lng.
CTCT ca E l
A. NH2[CH2]3COOH
B. CH3CH(NH2)COOH C. NH2[CH2]2COOH
D. CH3CH2CH(NH2)COOH
Cu 11: Cng thc tng qut ca amin n chc, khng no(c 1 lin kt i trong phn t), mch h l
A. CnH2n-2N
B. CnH2n+5N
C. CnH2n+1N
D. CnH2n+3N
Trang 1/3 - M thi 169

Cu 12: Mt protit Y cha 0,16% lu hunh v khi lng (bit phn t Y c hai nguyn t lu hunh). Phn t
khi ca Y l
A. 35000
B. 20000
C. 40000
D. 45000
Cu 13: S ng phn amin bc III ng vi cng thc phn t C5H13N l
A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
Cu 14: Trng hp 5,6 lt (ktc) propilen vi hiu sut 80%. Khi lng polipropilen thu c l
A. 4,48g
B. 7,4g
C. 8,4g
D. 10,5g
Cu 15: Thy tinh hu c c sn xut t polime ca
A. Axit -aminoenantoic
B. Metyl metacrylat
C. Buta-1,3-ien v stiren
D. Etylenglicol v axit terephtalic
Cu 16: Sp xp cc amin (1)CH3NH2 ; (2)(C6H5)2NH ; (3)C2H5NH2 ; (4)(C2H5)2NH ; (5)C6H5NH2 theo chiu tnh
baz tng dn
A. (1);(3);(4);(2);(5)
B. (2);(5);(1);(3);(4)
C. (4);(3);(1);(5);(2)
D. (2);(5);(1);(4);(3)
Cu 17: Dy gm cc cht thuc loi t nhn to l
A. T nilon, t capron B. T olon, t lapsan
C. T tm, len
D. T visco, t axetat
Cu 18: Trong phn t cc monome tham gia phn ng trng hp phi c
A. Lin kt bi hoc vng benzen
B. Lin kt i v vng km bn
C. Lin kt n hay vng km bn
D. Lin kt bi hoc vng km bn
Cu 19: Khi thy phn n cng protein ta thu c sn phml
A. Cc -aminoaxit
B. Cc -aminoaxit
C. Glucoz
D. Cc aminoaxit
Cu 20: Cho polime c cng thc: (-NH-[CH 2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n. T monome no sau y c th tng hp
c polime trn?
A. H2N-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-COOH
B. H2N-[CH2]6- HOOC v H2N-[CH2]4-COOH
C. H2N-[CH2]6- NH2 v HOOC-[CH2]4-COOH
D. H2N-[CH2]4- NH2 v HOOC-[CH2]6-COOH
Cu 21: Cht khng th tham gia phn ng trng hp l
A. Stiren
B. Propilen
C. Toluen
D. Buta-1,3-ien
Cu 22: Cho 18,25g amin n chc Y tc dng vi dung dch HCl d thu c 27,375g mui. Cng thc phn t
ca Y l
A. C4H11N
B. C2H5N
C. C5H13N
D. C3H9N
Cu 23: Hp cht X gm cc nguyn t C, H, O, N vi t l khi lng tng ng l 3 : 1 : 4 : 7. Bit phn t X
c hai nguyn t nit. Cng thc phn t ng ca X l
A. C3H8O2N2
B. CH4ON2
C. C3H8ON2
D. C2H6O2N2
Cu 24: Tripeptit mch h l peptit trong phn t cha
A. 2 lin kt peptit (-CO-NH-) v gm 3 n v aminoaxit.
B. 3 lin kt peptit (-CO-NH-) v gm 3 n v aminoaxit.
C. 2 lin kt peptit (-CO-NH-) v gm 2 n v aminoaxit.
D. 3 lin kt peptit (-CO-NH-) v gm 2 n v aminoaxit.
Cu 25: t chy hon ton mt amin X no, n chc, mch h, bc II thu c 6,72 lt CO 2(ktc) v 8,1g H2O.
Tn gi ca X l
A. Etylmetylamin
B. Propylamin
C. Etylamin
D. Metylamin
Cu 26: Este A c to nn t ancol etylic v -aminoaxit B (c mt nhm COOH v mt nhm NH 2). T
khi ca A so vi He l 29,25. Cng thc cu to thu gn ca B l
A. CH3CH2CH(NH2)COOH
B. CH3CH(NH2)COOH
C. NH2CH2CH2COOH
D. CH3CH(NH2)CH2COOH
Cu 27: Cho lng d anilin tc dng vi 300ml dung dch Br2 aM thu c 19,8g kt ta. Gi tr ca a l
A. 0,2
B. 0,4
C. 0,6
D. 0,8
Cu 28: Thy phn hon ton peptit sau thu c bao nhiu loi amino axit?
H2N-CH2-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH2-COOH
CH2COOH CH2-C6H5
`

A. 3
B. 2
C. 5
D. 4
Cu 29: Amin no sau y l amin bc I:
A. (CH3CH2CH2)2NH B. (CH3)3N
C. CH3CH2NH2
D. C6H5NHCH3
Cu 30: Cc kt qu thc nghim cho thy: cao su thin nhin l polime ca
Trang 2/3 - M thi 169

A. Buta-1,3-ien
C. 2-metylbuta-1,3-ien
L2CB 169
1 B
L2CB 169
2 A
L2CB 169
3 A
L2CB 169
4 D
L2CB 169
5 B
L2CB 169
6 D
L2CB 169
7 A
L2CB 169
8 C
L2CB 169
9 D
L2CB 169
10 D
L2CB 169
11 C
L2CB 169
12 C
L2CB 169
13 D
L2CB 169
14 C
L2CB 169
15 B
L2CB 169
16 B
L2CB 169
17 D
L2CB 169
18 D
L2CB 169
19 B
L2CB 169
20 C
L2CB 169
21 C
L2CB 169
22 A
L2CB 169
23 B
L2CB 169
24 A
L2CB 169
25 A
L2CB 169
26 B
L2CB 169
27 C
L2CB 169
28 A
L2CB 169
29 C
L2CB 169
30 C

B. Penta-1,3-ien
D. Buta-1,2-ien---------------

--------------------------------

Trang 3/3 - M thi 169