You are on page 1of 15

S GIO DC V O TO KLK

TRNG THPT DTNT NTRANG LNG


NM HC: 2009-2010

KIM TRA MN HA - LP12-k I-Bi 2


Thi gian 45 pht-M gc.

H v tn hc sinh:...........................Lp:.
Em hy chn mt phng n ng nht:

Cu1: Cp amin v ancol no sau y cng bc:


(CH3)2CHOH v (CH3)2CHNH2
B. (CH3)3COH v (CH3)3CNH2
A.
C.C6H5NHCH3 v C6H5CH(OH)CH3 *
D.(C6H5)2NH v C6H5CH2OH
Cu 2: Cho cc cht sau C6H5NH2 (1), CH3NH2 (2), NH3 (3), NaOH (4). Trt t gim dn tnh baz ca 4 cht
trn l: A.(4)>(2)>(3)>(1) *
B.(4)<(2)<(3)<(1)
C.(4)>(1)>(3)>(2)
D.(4)>(3)>(2)>(1)

Cu 3: Cho axit 2-aminopropanoic ( -aminopropanoic) tc dng vi NaOH, H2SO4, CH3OH c mt kh HCl


bo ha, phn ng ha hc vit sai l:
CH3CH(NH2)COOH + NaOH CH3CH(NH2)COONa + H2O
A.
CH3CH(COOH)NH2 + H2SO4 CH3CH(COOH)NH2CH2SO4 *
B.
HCl bao hoa CH3CH(NH2)COOCH3 + H2O
CH3CH(NH2)COOH + CH3OH
C.
D.

2CH3CH(COOH)NH2 + H2SO4 (CH3CH(COOH)NH3)2 SO4

Cu 4. S ng phn ca amino axit, phn t cha 3 nguyn t C l :


A. 1
B. 2 *
C. 3
D. 4
Cu 5: Trc khi nu mun kh mi tanh ca c (c bit l c m) em dng cht no:
A. Dng vi
B. Dng nc pha ru
C. Dng gim *,
D. Dng x phng.
Cu 6: t chy han ton m gam amino axit X (X cha mt nhm NH2 v mt nhm COOH) th thu c
0,3 mol CO2; 0,25 mol H2O ; 1,12 lit kh nit (ktc). Cng thc ca X l:
A. H2N-C2H2-COOH *
B.H2N-CH2-COOH
C.H2N-C2H4-COOH
D.H2N-CH3-COOH
Cu 7: Trong cc cht di y, cht no l ipeptit?
A. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH
B.H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH *
C.H2N-CH2-CO-NH-CH3-CO-NH-CH2-COOH
D.H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH3-COOH
Cu 8: C bao nhiu ng phn cu to ca amin c cng thc phn t C3H9N?
A. 2
B. 3
C. 4 *
D. 5
Cu 9: t chy mt amin no, n chc X thu c CO2 v H2O c t l s mol nCO2: nH2O=2:3. Tn gi ca
X l: A. etylamin
B. Etylmetylamin*
C. trietylamin
D. Metylamin
Cu 10: Nhm vt liu no c ch to t polime thin nhin?
A. T visco, t tm, cao su buna, keo dn g
B. T visco, t tm, phim nh *
C. Cao su isopren, t visco, nilon-6, keo dn g
D. Nha bakelit, t tm, t axetat.
Cu 11.Cho 11,8g hn hp X gm 3 amin : n-propyl amin, etylmetylamin, trimetyl amin. Tc dng va vi
V ml dung dch HCl 1M. Gi tr ca V l A. 100ml
B. 150 ml
C*. 200 ml
D. Kt qu khc
Cu 12. 9,3g mt ankylamin cho tc dng vi dung dch FeCl3 d thu c 10,7 g kt ta. CTCT l :
A. C2H5NH2
B. C3H7NH2
C. C4H9NH2
D*. CH3NH2
Cu 13:Khi thu phn protein n cng thu c A.glucoz. B.amino axit. C.chui polipeptit. D.amin..
Cu 14: Pht biu no sau y khng ng:
A. Cht do l nhng cht c tnh do *
B. T l nhng vt liu polime hnh si di v mnh vi bn nht nh.
C. Cao su l loi vt liu polime c tnh n hi.
D. Polime l nhng hp cht c phn t khi rt ln do nhiu n v c s lin kt vi nhau to nn.
Cu 15: Este A c iu ch t amino axit B (ch cha C, H, N, O) v ancol metylic. T khi hi ca A so vi
H2 l 44,5. t chy han ton 8,9 gam este A thu c 6,72 lit CO2 ( ktc) , 0,35 mol nc v 1,4 gam N2 .
Xc nh cng thc phn t v cng thc cu to ca A:
A. C3H7O2N; H2N-CH2-COOCH3 *
B.C4H9O2N; H2N-CH2- CH2-COOCH3
C. C4H7O2N; H2N-CH= CH-COOCH3
D. C5H11O2N; H2N-CH2- CH2-COOC2H5
Cu 16: Cho 20 gam hn hp gm ba amin no, n chc l ng ng k tip nhau tc dng va vi dung
dch HCl 1M, c cn dung dch thu c 31,68 gam mui. Th tch dung dch HCl dng l:
A. 16 ml
B. 32 ml
C. 160 ml
D. 320 ml *

Cu 17.Anilin tc dng c vi nhng cht no sau y ? (1) dung dch HCl (2) dung d?ch H 2SO4
NaOH
(4) dung dch brom
(5) dung dch CH3 - CH2 - OH
(6) dung dch CH3COOC2H5
A. (1), (2), (3)

B. (4), (5), (6)

C. (3), (4), (5)

(3) dung d?ch

D.* (1), (2), (4)

Cu 18.Thy phn hp cht sau th thu c hp cht no trong s cc cht sau ?

H2N - CH2 -CO- NH - CH-CO-NH - CH-CO-NH- CH2 - COOH


|
|
CH2COOH CH2C6H5
A. NH2 - CH2 COOH v

HOOC-CH2-CH (NH2)-COOH.

B. HOOC-CH2-CH (NH2)-COOH
C. C6H5 -CH2-CH (NH2)-COOH

v
v

C6H5 -CH2-CH (NH2)-COOH


NH2 - CH2 COOH

D*. NH2 - CH2 COOH v


HOOC -CH2-CH (NH2)-COOH v C6H5 -CH2-CH (NH2)-COOH
Cu 19. Clo ho PVC thu c mt polime cha 63,96% clo v khi lng, trung bnh 1 phn t clo phn ng vi k mt
xch trong mch PVC. Gi tr ca k l A.6
B.5
C*.3
D.4
Cu 20.X l mt amino axit no ch cha mt nhm NH 2 v mt nhm -COOH. Cho 0,89 gam X phn ng va vi
HCl to ra 1,255 gam mui. CTCT ca X l
A. NH 2-CH2-COOH
B*. CH3-CH(NH2)-COOH

C. CH3-CH(NH2)CH2 -COOH

D. CH3-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

Cu 21. t chy hon ton hn hp X gm 2 amin no n chc k tip nhau trong dy ng ng, thu c 22 g CO 2 v
14,4 g H2O. CTPT ca hai amin l
A. CH3NH2 v C2H7N

B*. C2H7N v C3H9N

C. C3H9N v C4H11N

D. C4H11N v C5H13 N

Cu 22. Hin tng xy ra khi cho ng (II) hiroxit vo dung dch l l ng trng trng :
A.Xut hin mu .
B.Xut hin mu vng
C.Xut hin mu nu. D*.Xut hin mu tm c trng.
Cu 23. Bn cht ca cc men xc tc l : A.Lipit.

B.Gluxit.

C*.Protein

D. Amino axit.

Cu 24. t chy hon ton mt lng polietilen, sn phm chy ln lt cho i qua bnh 1 ng H 2SO4 c v bnh 2
ng dung dch Ca(OH)2. Nu bnh 1 tng 18 g th bnh 2 tng l
A. 36 g

B. 54 g

C . 48 g

D*. 44 g

Cu 25.Cht polime, mt xch monome ca n c cu to (-CO- (CH 2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-) polime thuc loi no
sau y ?
A. Cao su
B*. T nilon
C. T capron
D. T enang
Cu 26. Khi lng ca mt on mch t nilon-6,6 l 27346 vC v ca mt on mch t capron
l 17176 vC. S lng mt xch trong on mch nilon-6,6 v capron nu trn ln lt l
A. 113 v 152.
B. 121 v 114.
C*. 121 v 152.
D. 113 v 114.
Cu 27. Dy gm cc cht u lm giy qu tm m chuyn sang mu xanh l
A. anilin, amoniac, natri hiroxit.
C. *metyl amin, amoniac, natri axetat.
B. anilin, metyl amin, amoniac.
D. amoni clorua, metyl amin, natri hiroxit.
Cu 28 un nng cht H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dch HCl (d),
sau khi cc phn ng kt thc thu c sn phm l
A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.
B. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-.
C.* H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl-.
D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.
Cu 29: Cho hai hp cht hu c X, Y c cng cng thc phn t l C 3H7NO2 . Khi phn ng vi dung dch NaOH, X to
ra H2NCH2COONa v cht hu c Z ; cn Y to ra CH 2=CHCOONa v kh T. Cc cht Z v T ln lt l A. CH 3OH v
CH3NH2 B. C2H5OH v N2
C.* CH3OH v NH3
D. CH3NH2 v NH3
Cu 30 Hp cht X mch h c cng thc phn t l C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phn ng va vi dung dch NaOH
sinh ra mt cht kh Y v dung dch Z. Kh Y nng hn khng kh, lm giy qu tm m chuyn mu xanh. Dung dch Z c
kh nng lm mt mu nc brom. C cn dung dch Z thu c m gam mui khan. Gi tr ca m l
A. 8,2.

B. 10,8.

C.* 9,4.

D. 9,6.

S GIO DC V O TO KLK

KIM TRA MN HA - LP12-k I-Bi 2


Thi gian 45 pht-M 101.

NM HC: 2009-2010
H v tn hc sinh:...........................Lp:.
Em hy chn mt phng n ng nht:

Cu1: Cp amin v ancol no sau y cng bc:


A.(CH3)2CHOH v (CH3)2CHNH2
B. (CH3)3COH v (CH3)3CNH2
C.C6H5NHCH3 v C6H5CH(OH)CH3
D.(C6H5)2NH v C6H5CH2OH
Cu 2: Cho cc cht sau C6H5NH2 (1), CH3NH2 (2), NH3 (3), NaOH (4). Trt t gim dn tnh baz ca 4 cht
trn l: A.(4)>(2)>(3)>(1)
B.(4)<(2)<(3)<(1)
C.(4)>(1)>(3)>(2)
D.(4)>(3)>(2)>(1)
Cu 3: Cho axit 2-aminopropanoic ( -aminopropanoic) tc dng vi NaOH, H2SO4, CH3OH c mt kh HCl
bo ha, phn ng ha hc vit sai l
A.CH3CH(NH2)COOH + NaOH CH3CH(NH2)COONa + H2O
B.CH3CH(COOH)NH2 + H2SO4 CH3CH(COOH)NH2CH2SO4
HCl bao hoa CH3CH(NH2)COOCH3 + H2O
C. CH3CH(NH2)COOH + CH3OH
D.2CH3CH(COOH)NH2 + H2SO4 (CH3CH(COOH)NH3)2 SO4

Cu 4. S ng phn ca amino axit, phn t cha 3 nguyn t C l


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Cu 5: Trc khi nu mun kh mi tanh ca c (c bit l c m) em dng cht no:
A. Dng vi
B. Dng nc pha ru
C. Dng gim
D. Dng x phng.
Cu 6: t chy han ton m gam amino axit X (X cha mt nhm NH2 v mt nhm COOH) th thu c
0,3 mol CO2; 0,25 mol H2O ; 1,12 lit kh nit (ktc). Cng thc ca X l:
A.H2N-C2H2-COOH
B.H2N-CH2-COOH
C.H2N-C2H4-COOH
D.H2N-CH3-COOH
Cu 7: Trong cc cht di y, cht no l ipeptit?
B. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH
B.H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH
C.H2N-CH2-CO-NH-CH3-CO-NH-CH2-COOH
D.H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH3-COOH
Cu 8: C bao nhiu ng phn cu to ca amin c cng thc phn t C3H9N?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Cu 9: t chy mt amin no, n chc X thu c CO2 v H2O c t l s mol nCO2: nH2O=2:3. Tn gi ca
X l: A. etylamin
B. Etylmetylamin
C. trietylamin
D. Metylamin
Cu 10: Nhm vt liu no c ch to t polime thin nhin?
A. T visco, t tm, cao su buna, keo dn g
B. T visco, t tm, phim nh
C. Cao su isopren, t visco, nilon-6, keo dn g
D. Nha bakelit, t tm, t axetat.
Cu 11.Cho 11,8 g hn hp X gm 3 amin : n-propyl amin, etylmetylamin, trimetyl amin. Tc dng va vi
V ml dung dch HCl 1M. Gi tr ca V l A. 100ml
B. 150 ml
C. 200 ml
D. Kt qu khc
Cu 12. 9,3g mt ankylamin cho tc dng vi dung dch FeCl3 d thu c 10,7 g kt ta. CTCT l
A. C2H5NH2
B. C3H7NH2
C. C4H9NH2
D. CH3NH2
Cu 13:Khi thu phn protein n cng thu c A.glucoz. B.amino axit. C.chui polipeptit. D.amin..
Cu 14: Pht biu no sau y khng ng?
A. Cht do l nhng cht c tnh do
B. T l nhng vt liu polime hnh si di v mnh vi bn nht nh.
C. Cao su l loi vt liu polime c tnh n hi.
D. Polime l nhng hp cht c phn t khi rt ln do nhiu n v c s lin kt vi nhau to nn.
Cu 15: Este A c iu ch t amino axit B (ch cha C, H, N, O) v ancol metylic. T khi hi ca A so vi
H2 l 44,5. t chy han ton 8,9 gam este A thu c 6,72 lit CO2 ( ktc) , 0,35 mol nc v 1,4 gam N2 .
Xc nh cng thc phn t v cng thc cu to ca A:
A. C3H7O2N; H2N-CH2-COOCH3
B.C4H9O2N; H2N-CH2- CH2-COOCH3
C. C4H7O2N; H2N-CH= CH-COOCH3
D. C5H11O2N; H2N-CH2- CH2-COOC2H5
Cu 16: Cho 20 gam hn hp gm ba amin no, n chc l ng ng k tip nhau tc dng va vi dung
dch HCl 1M, c cn dung dch thu c 31,68 gam mui. Th tch dung dch HCl dng l
A. 16 ml
B. 32 ml
C. 160 ml
D. 320 ml

Cu 17.Anilin tc dng c vi nhng cht no sau y ? (1) dung dch HCl (2) dung dch H 2SO4 (3) dung dch
NaOH
(4) dung dch brom
(5) dung dch CH3 - CH2 - OH
(6) dung dch CH3COOC2H5
A. (1), (2), (3)

B. (4), (5), (6)

C. (3), (4), (5)

D. (1), (2), (4)

Cu 18.Thy phn hp cht sau th thu c hp cht no trong s cc cht sau ?

H2N - CH2 -CO- NH - CH-CO-NH - CH-CO-NH- CH2 - COOH


|
|
CH2COOH CH2C6H5
A. NH2 - CH2 COOH v

HOOC-CH2-CH (NH2)-COOH.

B. HOOC-CH2-CH (NH2)-COOH
C. C6H5 -CH2-CH (NH2)-COOH

v
v

C6H5 -CH2-CH (NH2)-COOH


NH2 - CH2 COOH

D. NH2 - CH2 COOH v


HOOC -CH2-CH (NH2)-COOH v C6H5 -CH2-CH (NH2)-COOH
Cu 19. Clo ho PVC thu c mt polime cha 63,96% clo v khi lng, trung bnh 1 phn t clo phn ng vi k mt
xch trong mch PVC. Gi tr ca k l A.6
B.5
C.3
D.4
Cu 20.X l mt amino axit no ch cha mt nhm NH 2 v mt nhm -COOH. Cho 0,89 gam X phn ng va vi
HCl to ra 1,255 gam mui. CTCT ca X l
A. NH 2-CH2-COOH
B. CH3-CH(NH2)-COOH

C. CH3-CH(NH2)CH2 -COOH

D. CH3-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

Cu 21. t chy hon ton hn hp X gm 2 amin no n chc k tip nhau trong dy ng ng, thu c 22 g CO 2 v
14,4 g H2O. CTPT ca hai amin l
A. CH3NH2 v C2H7N

B. C2H7N v C3H9N

C. C3H9N v C4H11N

D. C4H11N v C5H13 N

Cu 22. Hin tng xy ra khi cho ng (II) hiroxit vo dung dch l l ng trng trng :
A.Xut hin mu .
B.Xut hin mu vng
C.Xut hin mu nu. D.Xut hin mu tm c trng.
Cu 23. Bn cht ca cc men xc tc l : A.Lipit.

B.Gluxit.

C.Protein

D. Amino axit.

Cu 24. t chy hon ton mt lng polietilen, sn phm chy ln lt cho i qua bnh 1 ng H 2SO4 c v bnh 2
ng dung dch Ca(OH)2. Nu bnh 1 tng 18 g th bnh 2 tng l
A. 36 g
B. 54 g
C . 48 g
D. 44 g
Cu 25.Cht polime, mt xch monome ca n c cu to (-CO- (CH 2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-) polime thuc loi no
sau y ?
A. Cao su
B. T nilon
C. T capron
D. T enang
Cu 26. Khi lng ca mt on mch t nilon-6,6 l 27346 vC v ca mt on mch t capron
l 17176 vC. S lng mt xch trong on mch nilon-6,6 v capron nu trn ln lt l
A. 113 v 152.
B. 121 v 114.
C. 121 v 152.
D. 113 v 114.
Cu 27. Dy gm cc cht u lm giy qu tm m chuyn sang mu xanh l
A. anilin, amoniac, natri hiroxit.
C. metyl amin, amoniac, natri axetat.
B. anilin, metyl amin, amoniac.
D. amoni clorua, metyl amin, natri hiroxit.
Cu 28 un nng cht H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dch HCl (d),
sau khi cc phn ng kt thc thu c sn phm l:
A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.
B. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-.
C. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl-.
D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.
Cu 29: Cho hai hp cht hu c X, Y c cng cng thc phn t l C 3H7NO2 . Khi phn ng vi dung dch NaOH, X to
ra H2NCH2COONa v cht hu c Z ; cn Y to ra CH 2=CHCOONa v kh T. Cc cht Z v T ln lt l A. CH 3OH v
CH3NH2 B. C2H5OH v N2
C. CH3OH v NH3
D. CH3NH2 v NH3
Cu 30 Hp cht X mch h c cng thc phn t l C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phn ng va vi dung dch NaOH
sinh ra mt cht kh Y v dung dch Z. Kh Y nng hn khng kh, lm giy qu tm m chuyn mu xanh. Dung dch Z c
kh nng lm mt mu nc brom. C cn dung dch Z thu c m gam mui khan. Gi tr ca m l
A. 8,2.

B. 10,8.

C. 9,4.

D. 9,6.

S GIO DC V O TO KLK
TRNG THPT DTNT NTRANG LNG
NM HC: 2009-2010

KIM TRA MN HA - LP12-k I-Bi 2


Thi gian 45 pht-M 201.

H v tn hc sinh:...........................Lp:.
Em hy chn mt phng n ng nht:

Cu 1: Cp amin v ancol no sau y cng bc:


(CH3)2CHOH v (CH3)2CHNH2
B. (CH3)3COH v (CH3)3CNH2
A.
C.(C6H5)2NH v C6H5CH2OH
D.C6H5NHCH3 v C6H5CH(OH)CH3
Cu 2: Cho cc cht sau C6H5NH2 (1), CH3NH2 (2), NH3 (3), NaOH (4). Trt t gim dn tnh baz ca 4 cht
trn l: A.(4)<(2)<(3)<(1)
B.(4)>(1)>(3)>(2)
C.(4)>(2)>(3)>(1)
D.(4)>(3)>(2)>(1)

Cu 3: Cho axit 2-aminopropanoic ( -aminopropanoic) tc dng vi NaOH, H2SO4, CH3OH c mt kh HCl


bo ha, phn ng ha hc vit sai l
A.CH3CH(NH2)COOH + NaOH CH3CH(NH2)COONa + H2O
HCl bao hoa CH3CH(NH2)COOCH3 + H2O
B.CH3CH(NH2)COOH + CH3OH
C.2CH3CH(COOH)NH2 + H2SO4 (CH3CH(COOH)NH3)2 SO4
D.CH3CH(COOH)NH2 + H2SO4 CH3CH(COOH)NH2CH2SO4

Cu 4. S ng phn ca amino axit, phn t cha 3 nguyn t C l


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Cu 5: Trc khi nu mun kh mi tanh ca c (c bit l c m) em dng cht no?
A. Dng vi
B. Dng nc pha ru
C. Dng gim
D. Dng x phng.
Cu 6: t chy han ton m gam amino axit X (X cha mt nhm NH2 v mt nhm COOH) th thu c
0,3 mol CO2; 0,25 mol H2O ; 1,12 lit kh nit (ktc). Cng thc ca X l:
A..H2N-CH3-COOH B.H2N-CH2-COOH
C.H2N-C2H4-COOH
D.H2N-C2H2-COOH
Cu 7: Trong cc cht di y, cht no l ipeptit?
A..H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH
B.H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH
C.H2N-CH2-CO-NH-CH3-CO-NH-CH2-COOH
D.H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH3-COOH
Cu 8: C bao nhiu ng phn cu to ca amin c cng thc phn t C3H9N?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Cu 9: t chy mt amin no, n chc X thu c CO2 v H2O c t l s mol nCO2: nH2O=2:3. Tn gi ca
X l:
A. etylamin
B. Etylmetylamin
C. trietylamin
D. Metylamin
Cu 10: Nhm vt liu no c ch to t polime thin nhin?
A. T visco, t tm, cao su buna, keo dn g
B. Nha bakelit, t tm, t axetat.
C. Cao su isopren, t visco, nilon-6, keo dn g
D. T visco, t tm, phim nh
Cu 11.Cho 11,8 g hn hp X gm 3 amin : n-propyl amin, etylmetylamin, trimetyl amin. Tc dng va vi
V ml dung dch HCl 1M. Gi tr ca V l A. 100ml
B. 150 ml
C. 200 ml
D. Kt qu khc
Cu 12. 9,3g mt ankylamin cho tc dng vi dung dch FeCl3 d thu c 10,7 g kt ta. CTCT l :
A. C2H5NH2
B. C3H7NH2
C. C4H9NH2
D. CH3NH2
Cu 13:Khi thu phn protein n cng thu c A.glucoz. B.amino axit. C.chui polipeptit. D.amin..
Cu 14: Pht biu no sau y khng ng:
A.Cao su l loi vt liu polime c tnh n hi.
B. T l nhng vt liu polime hnh si di v mnh vi bn nht nh.
C. Cht do l nhng cht c tnh do
D. Polime l nhng hp cht c phn t khi rt ln do nhiu n v c s lin kt vi nhau to nn.
Cu 15.Cht polime, mt xch monome ca n c cu to (-CO- (CH 2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-) polime thuc
loi no sau y ?
A. Cao su
B. T nilon
C. T capron
D. T enang
Cu 16. Khi lng ca mt on mch t nilon-6,6 l 27346 vC v ca mt on mch t capron
l 17176 vC. S lng mt xch trong on mch nilon-6,6 v capron nu trn ln lt l
A. 113 v 152.
B. 121 v 114.
C. 121 v 152.
D. 113 v 114.
Cu 17. Dy gm cc cht u lm giy qu tm m chuyn sang mu xanh l:
A. anilin, amoniac, natri hiroxit.
C. metyl amin, amoniac, natri axetat.
B. anilin, metyl amin, amoniac.
D. amoni clorua, metyl amin, natri hiroxit.

Cu 18 un nng cht H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dch HCl (d),


sau khi cc phn ng kt thc thu c sn phm l
A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.
B. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-.
C. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl-.
D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.
Cu 19: Cho hai hp cht hu c X, Y c cng cng thc phn t l C 3H7NO2 . Khi phn ng vi dung dch
NaOH, X to ra H2NCH2COONa v cht hu c Z ; cn Y to ra CH 2=CHCOONa v kh T. Cc cht Z v T ln
lt l A. CH3OH v CH3NH2 B. C2H5OH v N2
C. CH3OH v NH3
D. CH3NH2 v NH3
Cu 20 Hp cht X mch h c cng thc phn t l C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phn ng va vi dung dch
NaOH sinh ra mt cht kh Y v dung dch Z. Kh Y nng hn khng kh, lm giy qu tm m chuyn mu
xanh. Dung dch Z c kh nng lm mt mu nc brom. C cn dung dch Z thu c m gam mui khan. Gi
tr ca m l

A. 8,2.

B. 10,8.

C. 9,4.

D. 9,6.

Cu 21: Este A c iu ch t amino axit B (ch cha C, H, N, O) v ancol metylic. T khi hi ca A so vi


H2 l 44,5. t chy han ton 8,9 gam este A thu c 6,72 lit CO2 ( ktc) , 0,35 mol nc v 1,4 gam N2 .
Xc nh cng thc phn t v cng thc cu to ca A:
A.C4H9O2N; H2N-CH2- CH2-COOCH3
B. C3H7O2N; H2N-CH2-COOCH3
C. C4H7O2N; H2N-CH= CH-COOCH3 ;
D. C5H11O2N; H2N-CH2- CH2-COOC2H5
Cu 22: Cho 20 gam hn hp gm ba amin no, n chc l ng ng k tip nhau tc dng va vi dung
dch HCl 1M, c cn dung dch thu c 31,68 gam mui. Th tch dung dch HCl dng l
A. 16 ml
B. 320 ml
C. 32 ml
D. 160 ml
Cu 23.Anilin tc dng c vi nhng cht no sau y ?(1) dung dch HCl (2) dung dch H2SO4 (3) dung
dch NaOH (4) dung dch brom (5) dung dch CH3 - CH2 - OH
(6) dung dch CH3COOC2H5
A. (1), (2), (3)

B. (4), (5), (6)

C. (3), (4), (5)

D. (1), (2), (4)

Cu 24.Thy phn hp cht sau th thu c hp cht no trong s cc cht sau ?

H2N - CH2 -CO- NH - CH-CO-NH - CH-CO-NH- CH2 - COOH


|
|
CH2COOH CH2C6H5
A. NH2 - CH2 COOH v

HOOC-CH2-CH (NH2)-COOH.

B. HOOC-CH2-CH (NH2)-COOH
C. C6H5 -CH2-CH (NH2)-COOH

v
v

C6H5 -CH2-CH (NH2)-COOH


NH2 - CH2 COOH

D. NH2 - CH2 COOH v


HOOC -CH2-CH (NH2)-COOH v C6H5 -CH2-CH (NH2)-COOH
Cu 25. Clo ho PVC thu c mt polime cha 63,96% clo v khi lng, trung bnh 1 phn t clo phn ng vi k mt
xch trong mch PVC. Gi tr ca k l A.6
B.5
C.3
D.4
Cu 26.X l mt amino axit no ch cha mt nhm NH 2 v mt nhm -COOH. Cho 0,89 gam X phn ng va vi
HCl to ra 1,255 gam mui. CTCT ca X l
A. NH 2-CH2-COOH
B. CH3-CH(NH2)-COOH

C. CH3-CH(NH2)CH2 -COOH

D. CH3-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

Cu 27. t chy hon ton hn hp X gm 2 amin no n chc k tip nhau trong dy ng ng, thu c 22 g CO 2 v
14,4 g H2O. CTPT ca hai amin l
A. CH3NH2 v C2H7N
B. C2H7N v C3H9N
Cu 28. Bn cht ca cc men xc tc l A.lipit.

C. C3H9N v C4H11N
D. C4H11N v C5H13 N
B.gluxit.
C.protein
D. amino axit.

Cu 29. t chy hon ton mt lng polietilen, sn phm chy ln lt cho i qua bnh 1 ng H 2SO4 c v bnh 2
ng dung dch Ca(OH)2. Nu bb nh 1 tng 18 g th bnh 2 tng l
A. 36 g
B. 54 g
C . 48 g
D. 44 g
Cu 30. Hin tng xy ra khi cho ng (II) hiroxit vo dung dch l l ng trng trng :
A.Xut hin mu .
B.Xut hin mu vng
C.Xut hin mu nu. D.Xut hin mu tm c trng.

S GIO DC V O TO KLK
TRNG THPT DTNT NTRANG LNG
NM HC: 2009-2010

KIM TRA MN HA - LP12-k I-Bi 2


Thi gian 45 pht-M 301.

H v tn hc sinh:...........................Lp:.
Em hy chn mt phng n ng nht:
Cu 1.X l mt amino axit no ch cha mt nhm NH2 v mt nhm -COOH. Cho 0,89 gam X phn ng va vi HCl
to ra 1,255 gam mui. CTCT ca X l
A. NH 2-CH2-COOH
B. CH3-CH(NH2)-COOH

C. CH3-CH(NH2)CH2 -COOH

D. CH3-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

Cu 2. t chy hon ton hn hp X gm 2 amin no n chc k tip nhau trong dy ng ng, thu c 22 g CO 2 v
14,4 g H2O. CTPT ca hai amin l
A. CH3NH2 v C2H7N

B. C2H7N v C3H9N

C. C3H9N v C4H11N

D. C4H11N v C5H13 N

Cu 3. Hin tng xy ra khi cho ng (II) hiroxit vo dung dch l l ng trng trng :
A.Xut hin mu .
B.Xut hin mu vng
C.Xut hin mu nu.

D.Xut hin mu tm c trng.

Cu 4. Bn cht ca cc men xc tc l : A.Lipit.

D. Amino axit.

B.Gluxit.

C.Protein

Cu 5. t chy hon ton mt lng polietilen, sn phm chy ln lt cho i qua bnh 1 ng H 2SO4 c v bnh 2 ng
dung dch Ca(OH)2. Nu bnh 1 tng 18 g th bnh 2 tng l
A. 36 g

B. 54 g

C . 48 g

D. 44 g

Cu 6.Cht polime, mt xch monome ca n c cu to (-CO- (CH 2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-) polime thuc loi no sau
y ?
A. Cao su
B. T nilon
C. T capron
D. T enang
Cu 7. Khi lng ca mt on mch t nilon-6,6 l 27346 vC v ca mt on mch t capron
l 17176 vC. S lng mt xch trong on mch nilon-6,6 v capron nu trn ln lt l
A. 113 v 152.
B. 121 v 114.
C. 121 v 152.
D. 113 v 114.
Cu 8. Dy gm cc cht u lm giy qu tm m chuyn sang mu xanh l:
A. anilin, amoniac, natri hiroxit.
C. metyl amin, amoniac, natri axetat.
B. anilin, metyl amin, amoniac.
D. amoni clorua, metyl amin, natri hiroxit.
Cu 9 un nng cht H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dch HCl (d),
sau khi cc phn ng kt thc thu c sn phm l:
A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.
B. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-.
+
+
C. H3N -CH2-COOHCl , H3N -CH(CH3)-COOHCl .
D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.
Cu 10: Cho hai hp cht hu c X, Y c cng cng thc phn t l C 3H7NO2 . Khi phn ng vi dung dch NaOH, X to
ra H2NCH2COONa v cht hu c Z ; cn Y to ra CH 2=CHCOONa v kh T. Cc cht Z v T ln lt l A. CH 3OH v
CH3NH2 B. C2H5OH v N2
C. CH3OH v NH3
D. CH3NH2 v NH3
Cu 11 Hp cht X mch h c cng thc phn t l C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phn ng va vi dung dch NaOH
sinh ra mt cht kh Y v dung dch Z. Kh Y nng hn khng kh, lm giy qu tm m chuyn mu xanh. Dung dch Z c
kh nng lm mt mu nc brom. C cn dung dch Z thu c m gam mui khan. Gi tr ca m l
A. 8,2.

B. 10,8.

C. 9,4.

D. 9,6.

Cu 12: Cp amin v ancol no sau y cng bc:


A.(CH3)2CHOH v (CH3)2CHNH2
B. (CH3)3COH v (CH3)3CNH2
C.C6H5NHCH3 v C6H5CH(OH)CH3
D.(C6H5)2NH v C6H5CH2OH
Cu 13: Cho cc cht sau C6H5NH2 (1), CH3NH2 (2), NH3 (3), NaOH (4). Trt t gim dn tnh baz ca 4 cht
trn l: A.(4)>(2)>(3)>(1)
B.(4)<(2)<(3)<(1)
C.(4)>(1)>(3)>(2)
D.(4)>(3)>(2)>(1)
Cu 14: Cho axit 2-aminopropanoic ( -aminopropanoic) tc dng vi NaOH, H2SO4, CH3OH c mt kh HCl
bo ha, phn ng ha hc vit sai l:
A.CH3CH(NH2)COOH + NaOH CH3CH(NH2)COONa + H2O
B.CH3CH(COOH)NH2 + H2SO4 CH3CH(COOH)NH2CH2SO4
HCl bao hoa CH3CH(NH2)COOCH3 + H2O
C. CH3CH(NH2)COOH + CH3OH
D.2CH3CH(COOH)NH2 + H2SO4 (CH3CH(COOH)NH3)2 SO4

Cu 15. S ng phn ca amino axit, phn t cha 3 nguyn t C l :

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Cu 16: Trc khi nu mun kh mi tanh ca c (c bit l c m) em dng cht no:
A. Dng vi
B. Dng nc pha ru
C. Dng gim ,
D. Dng x phng.
Cu 17: t chy han ton m gam amino axit X (X cha mt nhm NH2 v mt nhm COOH) th thu c
0,3 mol CO2; 0,25 mol H2O ; 1,12 lit kh nit (ktc). Cng thc ca X l:
A.H2N-C2H2-COOH
B.H2N-CH2-COOH
C.H2N-C2H4-COOH
D.H2N-CH3-COOH
Cu 18: Trong cc cht di y, cht no l ipeptit?
H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH
B.H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH
B.
C.H2N-CH2-CO-NH-CH3-CO-NH-CH2-COOH
D.H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH3-COOH
Cu 19: C bao nhiu ng phn cu to ca amin c cng thc phn t C3H9N?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Cu 20: t chy mt amin no, n chc X thu c CO2 v H2O c t l s mol nCO2: nH2O=2:3. Tn gi ca
X l: A. etylamin
B. Etylmetylamin
C. trietylamin
D. Metylamin
Cu 21: Nhm vt liu no c ch to t polime thin nhin?
A. T visco, t tm, cao su buna, keo dn g
B. T visco, t tm, phim nh
C. Cao su isopren, t visco, nilon-6, keo dn g
D. Nha bakelit, t tm, t axetat.
Cu 22. 9,3g mt ankylamin cho tc dng vi dung dch FeCl3 d thu c 10,7 g kt ta. CTCT l :
A. C2H5NH2
B. C3H7NH2
C. C4H9NH2
D. CH3NH2
Cu 23:Khi thu phn protein n cng thu c A.glucoz. B.amino axit. C.chui polipeptit. D.amin..
Cu 24: Pht biu no sau y khng ng:
A. Cht do l nhng cht c tnh do
B. T l nhng vt liu polime hnh si di v mnh vi bn nht nh.
C. Cao su l loi vt liu polime c tnh n hi.
D. Polime l nhng hp cht c phn t khi rt ln do nhiu n v c s lin kt vi nhau to nn.
Cu 25: Este A c iu ch t amino axit B (ch cha C, H, N, O) v ancol metylic. T khi hi ca A so vi
H2 l 44,5. t chy han ton 8,9 gam este A thu c 6,72 lit CO2 ( ktc) , 0,35 mol nc v 1,4 gam N2 .
Xc nh cng thc phn t v cng thc cu to ca A:
A. C3H7O2N; H2N-CH2-COOCH3
B.C4H9O2N; H2N-CH2- CH2-COOCH3
C. C4H7O2N; H2N-CH= CH-COOCH3
D. C5H11O2N; H2N-CH2- CH2-COOC2H5
Cu 26: Cho 20 gam hn hp gm ba amin no, n chc l ng ng k tip nhau tc dng va vi dung
dch HCl 1M, c cn dung dch thu c 31,68 gam mui. Th tch dung dch HCl dng l:
A. 16 ml
B. 32 ml
C. 160 ml
D. 320 ml
Cu 27.Anilin tc dng c vi nhng cht no sau y ?(1) dung dch HCl (2) dung dch H 2SO4 (3) dung dch NaOH
(4) dung dch brom (5) dung dch CH3 - CH2 - OH
(6) dung dch CH3COOC2H5
A. (1), (2), (3)

B. (4), (5), (6)

C. (3), (4), (5)

D. (1), (2), (4)

Cu 28.Thy phn hp cht sau th thu c hp cht no trong s cc cht sau ?

H2N - CH2 -CO- NH - CH-CO-NH - CH-CO-NH- CH2 - COOH


|
|
CH2COOH CH2C6H5
A. NH2 - CH2 COOH v

HOOC-CH2-CH (NH2)-COOH.

B. HOOC-CH2-CH (NH2)-COOH
C. C6H5 -CH2-CH (NH2)-COOH

v
v

C6H5 -CH2-CH (NH2)-COOH


NH2 - CH2 COOH

D. NH2 - CH2 COOH v


HOOC -CH2-CH (NH2)-COOH v C6H5 -CH2-CH (NH2)-COOH
Cu 29. Clo ho PVC thu c mt polime cha 63,96% clo v khi lng, trung bnh 1 phn t clo phn ng vi k mt
xch trong mch PVC. Gi tr ca k l A.6
B.5
C.3
D.4

Cu 30.Cho 11,8 g hn hp X gm 3 amin : n-propyl amin, etylmetylamin, trimetyl amin. Tc dng va vi


V ml dung dch HCl 1M. Gi tr ca V l A. 100ml
B. 150 ml
C. 200 ml
D. Kt qu khc

S GIO DC V O TO KLK
TRNG THPT DTNT NTRANG LNG
NM HC: 2009-2010

KIM TRA MN HA - LP12-k I-Bi 2


Thi gian 45 pht-M 401.

H v tn hc sinh:...........................Lp:.
Em hy chn mt phng n ng nht:

Cu 1.Cho 11,8 g hn hp X gm 3 amin : n-propyl amin, etylmetylamin, trimetyl amin. Tc dng va vi V


ml dung dch HCl 1M. Gi tr ca V l A. 100ml
B. 150 ml
C. 200 ml
D. Kt qu khc
Cu 2. 9,3g mt ankylamin cho tc dng vi dung dch FeCl3 d thu c 10,7 g kt ta. CTCT l :
A. C2H5NH2
B. C3H7NH2
C. C4H9NH2
D. CH3NH2
Cu 3:Khi thu phn protein n cng thu c A.glucoz. B.amino axit. C.chui polipeptit. D.amin..
Cu 4: Pht biu no sau y khng ng:
A. Cht do l nhng cht c tnh do
B. T l nhng vt liu polime hnh si di v mnh vi bn nht nh.
C. Cao su l loi vt liu polime c tnh n hi.
D. Polime l nhng hp cht c phn t khi rt ln do nhiu n v c s lin kt vi nhau to nn.
Cu 5: Este A c iu ch t amino axit B (ch cha C, H, N, O) v ancol metylic. T khi hi ca A so vi H2
l 44,5. t chy han ton 8,9 gam este A thu c 6,72 lit CO2 ( ktc) , 0,35 mol nc v 1,4 gam N2 . Xc
nh cng thc phn t v cng thc cu to ca A:
A. C3H7O2N; H2N-CH2-COOCH3
B.C4H9O2N; H2N-CH2- CH2-COOCH3
C. C4H7O2N; H2N-CH= CH-COOCH3
D. C5H11O2N; H2N-CH2- CH2-COOC2H5
Cu 6: Cho 20 gam hn hp gm ba amin no, n chc l ng ng k tip nhau tc dng va vi dung
dch HCl 1M, c cn dung dch thu c 31,68 gam mui. Th tch dung dch HCl dng l:
A. 16 ml
B. 32 ml
C. 160 ml
D. 320 ml
Cu 17.Anilin tc dng c vi nhng cht no sau y ?(1) dung dch HCl (2) dung dch H 2SO4 (3) dung dch NaOH
(4) dung dch brom (5) dung dch CH3 - CH2 - OH
(6) dung dch CH3COOC2H5
A. (1), (2), (3)

B. (4), (5), (6)

C. (3), (4), (5)

D. (1), (2), (4)

Cu 8.Thy phn hp cht sau th thu c hp cht no trong s cc cht sau ?

H2N - CH2 -CO- NH - CH-CO-NH - CH-CO-NH- CH2 - COOH


|
|
CH2COOH CH2C6H5
A. NH2 - CH2 COOH v

HOOC-CH2-CH (NH2)-COOH.

B. HOOC-CH2-CH (NH2)-COOH
C. C6H5 -CH2-CH (NH2)-COOH

v
v

C6H5 -CH2-CH (NH2)-COOH


NH2 - CH2 COOH

D. NH2 - CH2 COOH v


HOOC -CH2-CH (NH2)-COOH v C6H5 -CH2-CH (NH2)-COOH
Cu 9. Clo ho PVC thu c mt polime cha 63,96% clo v khi lng, trung bnh 1 phn t clo phn ng vi k mt
xch trong mch PVC. Gi tr ca k l A.6
B.5
C.3
D.4
Cu 10.X l mt amino axit no ch cha mt nhm NH 2 v mt nhm -COOH. Cho 0,89 gam X phn ng va vi
HCl to ra 1,255 gam mui. CTCT ca X l
A. NH 2-CH2-COOH
B. CH3-CH(NH2)-COOH

C. CH3-CH(NH2)CH2 -COOH

D. CH3-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

Cu 11: Cp amin v ancol no sau y cng bc:


A.(CH3)2CHOH v (CH3)2CHNH2
B. (CH3)3COH v (CH3)3CNH2
C.C6H5NHCH3 v C6H5CH(OH)CH3
D.(C6H5)2NH v C6H5CH2OH
Cu 12: Cho cc cht sau C6H5NH2 (1), CH3NH2 (2), NH3 (3), NaOH (4). Trt t gim dn tnh baz ca 4 cht
trn l: A.(4)>(2)>(3)>(1)
B.(4)<(2)<(3)<(1)
C.(4)>(1)>(3)>(2)
D.(4)>(3)>(2)>(1)
Cu 13: t chy han ton m gam amino axit X (X cha mt nhm NH2 v mt nhm COOH) th thu c
0,3 mol CO2; 0,25 mol H2O ; 1,12 lit kh nit (ktc). Cng thc ca X l:
A.H2N-C2H2-COOH
B.H2N-CH2-COOH
C.H2N-C2H4-COOH
D.H2N-CH3-COOH
Cu 14. S ng phn ca amino axit, phn t cha 3 nguyn t C l :

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Cu 15: Trc khi nu mun kh mi tanh ca c (c bit l c m) em dng cht no:
A. Dng vi
B. Dng nc pha ru
C. Dng gim
D. Dng x phng.
Cu 16: Cho axit 2-aminopropanoic ( -aminopropanoic) tc dng vi NaOH, H2SO4, CH3OH c mt kh HCl
bo ha, phn ng ha hc vit sai l:
A.CH3CH(NH2)COOH + NaOH CH3CH(NH2)COONa + H2O
B.CH3CH(COOH)NH2 + H2SO4 H3CH(COOH)NH2CH2SO4
HCl bao hoa CH3CH(NH2)COOCH3 + H2O
C. CH3CH(NH2)COOH + CH3OH

D.2CH3CH(COOH)NH2 + H2SO4 (CH3CH(COOH)NH3)2 SO4


Cu 17: Trong cc cht di y, cht no l ipeptit?
H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH
B.H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH
C.
C.H2N-CH2-CO-NH-CH3-CO-NH-CH2-COOH
D.H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH3-COOH
Cu 18: C bao nhiu ng phn cu to ca amin c cng thc phn t C3H9N?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Cu 19: t chy mt amin no, n chc X thu c CO2 v H2O c t l s mol nCO2: nH2O=2:3. Tn gi ca
X l: A. etylamin
B. Etylmetylamin
C. trietylamin
D. Metylamin
Cu 20: Nhm vt liu no c ch to t polime thin nhin?
A. T visco, t tm, cao su buna, keo dn g
B. T visco, t tm, phim nh
C. Cao su isopren, t visco, nilon-6, keo dn g

D. Nha bakelit, t tm, t axetat.

Cu 21. t chy hon ton hn hp X gm 2 amin no n chc k tip nhau trong dy ng ng, thu c 22 g CO 2 v
14,4 g H2O. CTPT ca hai amin l
A. CH3NH2 v C2H7N

B. C2H7N v C3H9N

C. C3H9N v C4H11N

D. C4H11N v C5H13 N

Cu 22. Hin tng xy ra khi cho ng (II) hiroxit vo dung dch l l ng trng trng :
A.Xut hin mu .
B.Xut hin mu vng
C.Xut hin mu nu. D.Xut hin mu tm c trng.
Cu 23. Bn cht ca cc men xc tc l : A.Lipit.

B.Gluxit.

C.Protein

D. Amino axit.

Cu 24. t chy hon ton mt lng polietilen, sn phm chy ln lt cho i qua bnh 1 ng H 2SO4 c v bnh 2
ng dung dch Ca(OH)2. Nu bnh 1 tng 18 g th bnh 2 tng l A. 44 g
B. 36 g
C. 54 g
D.48 g
Cu 25.Cht polime, mt xch monome ca n c cu to (-CO- (CH 2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-) polime thuc loi no
sau y ?
A. Cao su
B. T nilon
C. T capron
D. T enang
Cu 26. Khi lng ca mt on mch t nilon-6,6 l 27346 vC v ca mt on mch t capron
l 17176 vC. S lng mt xch trong on mch nilon-6,6 v capron nu trn ln lt l
A. 113 v 152.
B. 121 v 114.
C. 121 v 152.
D. 113 v 114.
Cu 27. Dy gm cc cht u lm giy qu tm m chuyn sang mu xanh l:
A. anilin, amoniac, natri hiroxit.
C. metyl amin, amoniac, natri axetat.
B. anilin, metyl amin, amoniac.
D. amoni clorua, metyl amin, natri hiroxit.
Cu 28 un nng cht H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dch HCl (d),
sau khi cc phn ng kt thc thu c sn phm l:
A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.
B. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-.
C. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl-.
D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.
Cu 29: Cho hai hp cht hu c X, Y c cng cng thc phn t l C 3H7NO2 . Khi phn ng vi dung dch NaOH, X to
ra H2NCH2COONa v cht hu c Z ; cn Y to ra CH2=CHCOONa v kh T. Cc cht Z v T ln lt l
A. CH3OH v CH3NH2 B. CH3OH v NH3
C. CH3NH2 v NH3
D. C2H5OH v N2
Cu 30 Hp cht X mch h c cng thc phn t l C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phn ng va vi dung dch NaOH
sinh ra mt cht kh Y v dung dch Z. Kh Y nng hn khng kh, lm giy qu tm m chuyn mu xanh. Dung dch Z c
kh nng lm mt mu nc brom. C cn dung dch Z thu c m gam mui khan. Gi tr ca m l
A. 8,2.

B.9,4.

C. 10,8.

D. 9,6.

BI KIM TRA 45 PHT - S 2- HC K 1-MN: HO HC 12- M 201


Cu 1.Amin thm ng vi cng thc phn t C7H9N c my ng phn ?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Cu 2.Anilin tc dng c vi nhng cht no sau y ?
(1) dung dch HCl (2) dung dch H2SO4 (3) dung dch NaOH

(4) dung dch brom

(5) dung dch CH3 - CH2 - OH (6) dung dch CH3COOC2H5


A. (1), (2), (3)

B. (4), (5), (6)

C. (3), (4), (5)

D. (1), (2), (4)

Cu 3. Dy sp xp ng theo th t gim dn tnh baz l dy no ?


(1) C6H5NH2

(2) C2H5NH2

(3) (C6H5)2NH

(4) (C2H5)2NH

(5) NaOH

(6) NH3

A. (1) > (3) > (5) > (4) > (2) > (6)

B. (5) > (6) > (2) > (1) > (3) > (4)

C. (5) > (4) > (3) > (6) > (1) > (2)

D. (5) > (4) > (2) > (6) > (1) > (3)

Cu 4. S ng phn ca amino axit, phn t cha 3 nguyn t C l :


A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Cu 5.Thy phn hp cht sau th thu c hp cht no trong s cc cht sau ?


H2N - CH2 -CO- NH - CH-CO-NH - CH-CO-NH- CH2 - COOH
|
|
CH2COOH CH2C6H5
A. NH2 - CH2 COOH v

HOOC-CH2-CH (NH2)-COOH.

B. HOOC-CH2-CH (NH2)-COOHv
C. C6H5 -CH2-CH (NH2)-COOH
D. NH2 - CH2 COOH v

C6H5 -CH2-CH (NH2)-COOH


NH2 - CH2 COOH

HOOC -CH2-CH (NH2)-COOH v C6H5 -CH2-CH (NH2)-COOH

Cu 6.Hp cht C3H7O2N tc dng c vi NaOH, H2SO4 v lm mt mu dd brom, CTCT


ca n l :
A. CH3 CH(NH2 )COOH
C. CH2 = CH - COONH4

B. H2N-CH2 - CH2 - COOH


D.H2N-CH2 - CH2 - COOH v CH2 = CH - COONH4

Cu 7.Gi tn hp cht c CTCT nh sau theo danh php thng thng.


CH3 CH2 CH2 CH2 N CH2 CH3
|
CH3
A. Etylmetyl amino butan
B. n-butyletyl metyl amin C. Metyletyl amino butan
D.
Metyletylbutylamin
Cu 8. Clo ho PVC thu c mt polime cha 63,96% clo v khi lng, trung bnh 1 phn t clo phn ng
vi k mt xch trong mch PVC. Gi tr ca k l
A.6
B.5
C.3
D.4
Cu 9.X l mt amino axit no ch cha mt nhm NH 2 v mt nhm -COOH. Cho 0,89
gam X phn ng va vi HCl to ra 1,255 gam mui. CTCT ca X l
A. NH2-CH2-COOH
B. CH3-CH(NH2)-COOH
CH(NH2)-COOH

C. CH 3-CH(NH2)CH2 -COOH

D. CH 3-CH2-CH2-

Cu 10. t chy hon ton hn hp X gm 2 amin no n chc k tip nhau trong dy


ng ng, thu c 22 g CO2 v 14,4 g H2O. CTPT ca hai amin l

A. CH3NH2 v C2H7N
C5H13 N

B. C2H7N v C3H9N

C. C 3H9N v C4H11N

D. C 4H11N v

Cu 11.Cho 9 g hn hp X gm 3 amin : n-propyl amin, etylmetylamin, trimetyl amin.


Tc dng va vi V ml dung dch HCl 1M. Gi tr ca V l A. 100ml
B. 150
ml
C. 200 ml
D. Kt qu khc
Cu 12. 9,3g mt ankylamin cho tc dng vi dung dch FeCl 3 d thu c 10,7 g kt ta.
CTCT l :
A. C2H5NH2
B. C3H7NH2
C. C4H9NH2
D. CH3NH2
Cu 13. lu trong khng kh, anilin b chuyn dn sang mu A.hng.
B.nu
en.
C.vng.
D.cam.
Cu 14.Khi thu phn protein n cng thu c A.glucoz. B.amino axit. C.chui polipeptit.
D.amin.
Cu 15. S kt ta protein bng nhit c gi l:
A. S ng c.
ng rn.

B.S ng t.

C.S ng kt.

D.S

Cu 16. Hin tng xy ra khi cho ng (II) hiroxit vo dung dch lng trng trng :
A.Xut hin mu .
B.Xut hin mu vng
C.Xut hin mu nu.
D.Xut
hin mu tm c trng.
Cu 17. Bn cht ca cc men xc tc l : A.Lipit.
B.Gluxit.
C.Protein
D.
Amino axit.
Cu 18.T no sau y thuc loi t poliamit.
A. T dacron B. T kevlaz
C. T
nilon-6,6
D. T visco
Cu 19. t chy hon ton mt lng polietilen, sn phm chy ln lt cho i qua bnh 1
ng H2SO4 c v bnh 2 ng dung dch Ca(OH) 2. Nu bnh 1 tng 18 g th bnh
2 tng l
A. 36 g

B. 54 g

C . 48 g

D. 44 g

Cu 20.Mt polime m mt mt xch ca n gm cc nguyn t C v cc nguyn t Cl.


Polime ny c h s trng hp l 560 v phn t khi l : 35.000 vC. Polime c mt
xch l
A. (CH C )n
nh c |
Cl

B. (CH2 CH )n
|
Cl

( CC. C )n
|
|
Cl Cl

D. Khng xc

Cu 21.Cht polime, mt xch monome ca n c cu to (-CO- (CH 2)4-CO-NH-(CH2)6NH-) polime thuc loi no sau y ?
A. Cao su
B. T nilon
C.
T capron
D. T enang
Cu 22.Cho cc polime : cao su buna, amilopectin, xenluloz, cao su pren, t nilon,
teflon. C bao nhiu polime thin nhin ?
A.1
B.2
C.3
D.4
Cu 23.Thnh phn chnh ca nha bakelit l :
A.Polistiren.
B.Poli(vinyl clorua).
C.Nha phenolfomanehit.
D.Poli(metyl
metacrilat).
Cu 24. Khi lng ca mt on mch t nilon-6,6 l 27346 vC v ca mt on mch t capron
l 17176 vC. S lng mt xch trong on mch nilon-6,6 v capron nu trn ln lt l
A. 113 v 152.
B. 121 v 114.
C. 121 v 152.
D. 113 v 114.
Cu 25. Dy gm cc cht u lm giy qu tm m chuyn sang mu xanh l:
A. anilin, amoniac, natri hiroxit.
C. metyl amin, amoniac, natri axetat.
B. anilin, metyl amin, amoniac.
D. amoni clorua, metyl amin, natri hiroxit.

Cu 26 un nng cht H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dch HCl (d),


sau khi cc phn ng kt thc thu c sn phm l:
A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.
B. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-.
C. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl-.
D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.
Cu 27: S ipeptit ti a c th to ra t mt hn hp gm alanin v glyxin l
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Cu 28: Cho hai hp cht hu c X, Y c cng cng thc phn t l C 3H7NO2 . Khi phn ng vi dung dch
NaOH, X to ra H2NCH2COONa v cht hu c Z ; cn Y to ra CH 2=CHCOONa v kh T. Cc cht Z v T ln
lt l A. CH3OH v CH3NH2 B. C2H5OH v N2
C. CH3OH v NH3
D. CH3NH2 v NH3
Cu 29 Hp cht X mch h c cng thc phn t l C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phn ng va vi dung dch
NaOH sinh ra mt cht kh Y v dung dch Z. Kh Y nng hn khng kh, lm giy qu tm m chuyn mu
xanh. Dung dch Z c kh nng lm mt mu nc brom. C cn dung dch Z thu c m gam mui khan. Gi
tr ca m l

A. 8,2.

B. 10,8.

C. 9,4.

D. 9,6.

Cu 30. Cho hn hp X gm hai cht hu c c cng cng thc phn t C2H7NO2 tc dng va vi
dung dch NaOH v un nng, thu c dung dch Y v 4,48 lt hn hp Z ( ktc) gm hai kh (u
lm xanh giy qu m). T khi hi ca Z i vi H2 bng 13,75. C cn dung dch Y thu c khi
lng mui khan l
A. 8,9 gam.
B. 15,7 gam.
C. 16,5 gam.
D. 14,3 gam.

S GIO DC V O TO KLK
KIM TRA MN HA - LP12-Bi 2
TRNG THPT DTNT NTRANG LNG
Thi gian 45 pht
NM HC: 2009-2010
.
H v tn hc sinh:...........................Lp:.
Em hy chn mt phng n ng nht:
Cu1: Cp amin v ancol no sau y cng bc:
(CH3)2CHOH v (CH3)2CHNH2
B.
(CH3)3COH v (CH3)3CNH2
C.
C
D.
6H5NHCH3 v C6H5CH(OH)CH3 *
(C6H5)2NH v C6H5CH2OH
E.
Cu 2: Cho cc cht sau C6H5NH2 (1), CH3NH2 (2), NH3 (3), NaOH (4). Trt t gim dn tnh baz ca 4 cht
trn l:
A.
(4)>(2)>(3)>(1) *
B.
(4)<(2)<(3)<(1)
C.
(4)>(1)>(3)>(2)
D.
(4)>(3)>(2)>(1)
Cu 3: Cho axit 2-aminopropanoic ( -aminopropanoic) tc dng vi NaOH, H2SO4, CH3OH c mt kh HCl
bo ha, phn ng ha hc vit sai l:
CH3CH(NH2)COOH + NaOH -->CH3CH(NH2)COONa + H2O
E.
CH3CH(COOH)NH2 + H2SO4 -->CH3CH(COOH)NH2CH2SO4 *
F.
HCl bao hoa CH3CH(NH2)COOCH3 + H2O
CH3CH(NH2)COOH + CH3OH
G.
2CH3CH(COOH)NH2 + H2SO4 -->(CH3CH(COOH)NH3)2 SO4
H.
Cu 4: Chn pht biu ng:
A.
Aminoaxit l loi hp cht hu c, phn t cha ng thi nhm amino v nhm cacboxyl
B.
Aminoaxit l loi hp cht hu c tp chc, phn t cha ng thi nhm amino v nhm
cacboxyl. *
C.
Aminoaxit l loi hp cht hu c, phn t cha ng thi nhm amino v nhm cacbonyl
D.
Aminoaxit l loi hp cht hu c tp chc, phn t cha ng thi nhm amino v nhm
hiroxyl.
Cu 5: Trc khi nu mun kh mi tanh ca c (c bit l c m) em dng cht no:
A. Dng vi
B. Dng nc pha ru
C. Dng gim *,
D. Dng x phng.
Cu 6: t chy han ton m gam amino axit X (X cha mt nhm NH2 v mt nhm COOH) th thu c
0,3 mol CO2; 0,25 mol H2O ; 1,12 lit kh nit (ktc). Cng thc ca X l:
B.
H2N-C2H2-COOH *
C.
H2N-CH2-COOH
D.
H2N-C2H4-COOH
E.
H2N-CH3-COOH
Cu 7: Trong cc cht di y, cht no l ipeptit?
C.
H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH
D.
H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH *
E.
H2N-CH2-CO-NH-CH3-CO-NH-CH2-COOH
F.
H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH3-COOH
Cu 8: C bao nhiu ng phn cu to ca amin c cng thc phn t C3H9N?
A. 2
B. 3
C. 4 *
D. 5
Cu 9: t chy mt amin no, n chc X thu c CO2 v H2O c t l s mol nCO2: nH2O=2:3. Tn gi ca
X l:
A. etylamin B. Etylmetylamin*
C. trietylamin
D. Metylamin
Cu 10: Nhm vt liu no c ch to t polime thin nhin?
A. T visco, t tm, cao su buna, keo dn g
B. T visco, t tm, phim nh *
C. Cao su isopren, t visco, nilon-6, keo dn g
D. Nha bakelit, t tm, t axetat.
Cu 11: Phn t khi trung bnh ca PVC l 750.000. H s polime ha ca PVC l:

A. 12.000
B. 15.000
C. 24.000
D. 25.000
Cu 12: Cho s bin i sau:
trung hop
A

B Cl2 C6 H 6Cl6 , A l cht no trong s cc cht cho di y:


A. CH2=CH2 B. CH2=CH-CH3
C. CH CH *
D. CH C-CH3
Cu 13: Cao su lu ha c 2% lu hunh v khi lng. Khang bao nhiu mt xch isopren c mt cu
isunfua - S-S- ? (gi thit S thay th cho H cu metylen trong mch cao su)
A. 45
B. 47
C. 64
D. 46 *
Cu 14: Pht biu no sau y khng ng:
A. Cht do l nhng cht c tnh do *
B. T l nhng vt liu polime hnh si di v mnh vi bn nht nh.
C. Cao su l loi vt liu polime c tnh n hi.
D. Polime l nhng hp cht c phn t khi rt ln do nhiu n v c s lin kt vi nhau to nn.
Cu 15: Este A c iu ch t amino axit B (ch cha C, H, N, O) v ancol metylic. T khi hi ca A so vi
H2 l 44,5. t chy han ton 8,9 gam este A thu c 6,72 lit CO2 ( ktc) , 0,35 mol nc v 1,4 gam N2 .
Xc nh cng thc phn t v cng thc cu to ca A:
A. C3H7O2N; H2N-CH2-COOCH3 *
B.C4H9O2N; H2N-CH2- CH2-COOCH3
C. C4H7O2N; H2N-CH= CH-COOCH3 ;
D. C5H11O2N; H2N-CH2- CH2-COOC2H5
Cu 16: Cho 20 gam hn hp gm ba amin no, n chc l ng ng k tip nhau tc dng va vi dung
dch HCl 1M, c cn dung dch thu c 31,68 gam mui. Th tch dung dch HCl dng l:
A. 16 ml
B. 32 ml
C. 160 ml
D. 320 ml *