You are on page 1of 10

KIM TRA 45 MN HA 12 CB

1.Cu trc kim tra

Ch

Bit

Hiu

Vn dng

Este(7 cu-2,33)

Lipit(3 cu-1)

Luyn tp v mi lin h ca HC v
dn xut ca HC(2 cu-0,66)
Tng hp chng 1(6 cu-2)
Glucozo(4 cu-1,33)

Saccarozo(1 cu-0,33)

Tinh bt(1 cu 0,33)

Xenlulozo( 2 cu-0,66)

Tng hp chng 2(4 cu-1,33)

THPT TRN VN N
KIM TRA MN: HA 12cb(Thi gian lm bi: 45 pht.)
H,tn hc sinh: .....................................................................Lp: 12 1
Phn p n th sinh in vo cc trng di y.
C
U
A
B
C
D

10

11

12

13

14

15

C
U
A
B
C
D

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Cu 1: Este etyl fomat c cng thc l


A. CH3COOCH3.
B. HCOOC2H5.
C. HCOOCH=CH2. D. HCOOCH3.
Cu 2: Cht X c cng thc phn t C4H8O2 . Khi X tc dng vi dung dch NaOH sinh ra cht Y c cng thc
C3H5O2Na . Cng thc cu to ca X l:
A. HCOOC3H7
B. C2H5COOCH3
C. CH3COOC2H5
D. HCOOC3H5
Cu 3: t chy 3g mt este Y ta thu c 2,24lit kh (KTC) v 1,8g H2O. Y c CTCT thu gn l :
A. HCOOCH3 B. CH3COOCH3 C. HCOOC2H5 D. CH3COOC2H5
Cu 4: Cho m gam Glucoz (C6H12O6) ln men thnh ru (ancol) etylic (C 2H5OH) vi hiu sut 80%. Hp th
hon ton kh CO2 sinh ra vo nc vi trong (Ca(OH)2) d thu c 20 gam kt ta. Gi tr ca m l
A. 22,5 gam. B. 11,25 gam. C. 45 gam.
D. 14,4 gam.
Cu 5: Hai cht hu c X1 v X2 u c khi lng phn t bng 60 vC. X1 c kh nng phn ng vi: Na,
NaOH, Na2CO3. X2 phn ng vi NaOH (un nng) nhng khng phn ng Na. Cng thc cu to ca X1, X2 ln
lt l:
A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3.
B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.
C. H-COO-CH3, CH3-COOH.
D. CH3-COOH, H-COO-CH3.
Cu 6: Xenluloz trinitrat c iu ch t xenluloz v axit nitric c c xc tc axit sunfuric c, nng. c
2,97 kg xenluloz trinitrat, cn dng dung dch cha m kg axit nitric (hiu sut phn ng t 90%).Gi tr ca m l:
A.2,2
B.2,1
C.2,6
D.2,3
Cu 7: Khi thy phn tristearin trong mi trng axit thu c sn phm l:
A. C17H35COONa , glixerol
B. C15H31COONa , glixerol
C. C17H35COOH , glixerol
D. C17H31COOH , glixerol
Cu 8:Este n chc X c t khi hi so vi CH 4 l 6,25. Cho 20 gam X tc dng vi 300 ml dung dch KOH 1M
(un nng). C cn dung dch sau phn ng thu c 28 gam cht rn khan. Cng thc cu to ca X l
A. CH2=CH-CH2-COO-CH3.
B. CH2=CH-COO-CH2-CH3.
C. CH3-COO-CH=CH-CH3.
D. CH3-CH2-COO-CH=CH2.
Cu 9:Cho glixerin trileat (hay triolein) ln lt vo mi ng nghim cha ring bit: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung
dch Br2, dung dch NaOH. Trong iu kin thch hp, s phn ng xy ra l
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Cu 10: X phng ho hon ton 44 g hn hp 2 este l CH3COOC2H5 v C2H5COOCH3 bng dung dch NaOH,
un nng. Khi lng NaOH cn dng l:
A. 8,0g
B. 12,0g
C. 16,0g
D. 20,0g
Cu 11: Mt este c cng thc phn t l C4H6O2, khi thu phn trong mi trng axit thu c anehit axetic.
Cng thc cu to thu gn ca este l
A. HCOO-C(CH3)=CH2.
B. HCOO-CH=CH-CH3.
C. CH3COO-CH=CH2.
D. CH2=CH-COO-CH3.

Cu 12:Cho s chuyn ho:


Triolein
+H2 du (Ni, t
A. axit oleic.

X + NaOH du, t Y
B. axit linoleic.

+ HCl

Z. Z l
C. axit stearic.

D. axit panmitic.

Cu 13: t chy hon ton 1,1g mt hp cht hu c X thu c 2,2g CO2 v 0,9g H2O. Cho 4,4g X tc dng va
vi 50ml dd NaOH 1M th to ra 4,8g mui. CTCT ca X l:
A. C2H5COOCH3 B. CH3COOC2H5
C.HCOOCH2CH2CH3 D. HCOOC3H7
Cu 14: un nng este CH2=CHCOOCH3 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l
A. CH2=CHCOONa v CH3OH.
B. CH3COONa v CH3CHO.
C. CH3COONa v CH2=CHOH.
D. C2H5COONa v CH3OH.
Cu 15: : S ng phn este ng vi cng thc phn t C4H8O2 l A. 2.
B. 3. C. 4.
D. 5.
Cu 16: Tnh khi lng este metyl metacrylat thu c khi un nng 215 gam axit vi 100gam ancol tng ng
bit hiu sut ca p l 60%: A.125g
B.150g
C.175g
D.200g.
Cu 17: un 12 gam axit axetic vi 13,8 gam etanol (c H 2SO4 c lm xc tc) n khi phn ng t ti trng thi
cn bng, thu c 11 gam este. Hiu sut ca phn ng este ha l
A. 50%
B. 62,5%
C. 55%
D. 75%
Cu 18: Cho 19,4 gam hn hp gm metyl fomat v etyl fomat tc dng vi AgNO 3/NH3 d th thu c 64,8 gam
Ag. Khi lng metylfomat trong hn hp l: A. 12,0 g. B. 30g C. 17,4 g.
D. 18,8 g.
Cu 19: M t no di y khng ng vi glucoz ?
A. C mt trong hu ht trong cc b phn ca cy, nht l trong qu chn.
B. C tn gi l ng nho
C. Cht rn, mu trng, tan trong nc v c v ngt.
D. C 0,1% trong mu ngi
Cu 20: Cho este c cng thc cu to: CH2 = C(CH3) COOCH3.Tn gi ca este l:
A. Metyl acrylat. B. Metyl metacrylat C. Metyl metacrylic. D.Metyl acrylic
Cu 21: Cho m gam tinh bt ln men thnh ancol etylic vi hiu sut 81%.Ton b lng CO2 sinh ra c hp th
hon ton vo dung dch Ca(OH)2, thu c 550 gam kt ta v dung dch X.un k dung dch X thu thm c
100 gam kt ta. Gi tr ca m l:
A.550
B.810
C.650
D.750
Cu 22: Thy phn hon ton 1,995 gam dung dch saccarozo 60% trong mi trng axit va thu c dung
dch A. . Cho dung dch A tc dng va vi AgNO3/NH3 v un nh. Lng kt ta Ag thu c l:
A. 1,125 gam
B.0,756 gam
C. 0,378 gam
D. 1,512 gam
Cu 23: Saccaraz c th tc dng vi cc cht no sau y ?
(1): H2/Ni,to ;
(2): dd AgNO3/NH3 ;
(3): Cu(OH)2
;
(4): CH3COOH/H2SO4 c.
A. 1,2
B. 1,4
C. 3,4
D. 2,3
Cu 24: Khi ln men 1 tn ng cha 65% tinh bt th khi lng ancol etylic thu c l bao nhiu? Bit hiu sut
phn ng ln men t 80%.A. 290 kgB. 295,3 kg
C. 300 kg
D. 350 kg
Cu 25: T 16,20 tn xenluloz ngi ta sn xut c m tn xenluloz trinitrat (bit hiu sut phn ng tnh theo
xenluloz l 90%). Gi tr ca m lA. 26,73.
B. 33,00.
C. 25,46.
D. 29,70.
Cu 26: Phn t khi trung bnh ca xenluloz l 1620 000. Gi tr n trong cng thc (C6H10O5)n l
A. 10000
B. 8000
C. 9000
D. 7000
Cu 27: . Lng ca tinh bt cn dng trong qu trnh ln men to thnh 5 lt ru (ancol)etylic 46 0 l (bit hiu
sut ca qu trnh l 72% v khi lng ring ca ru etylic nguyn cht l 0,8 g/ml)
A..6,0 kg.
B. 5,4kg.
C. 5,0kg.
D.4,5kg.
Cu 28: X phng ho hon ton 17,24 gam cht bo cn va 0,06 mol NaOH. C cn dung dch sau phn ng
thu c khi lng x phng l
A. 17,80 gam.
B. 18,24 gam.
C. 16,68 gam.
D. 18,38 gam.
Cu 29: . Cc dung dch phn ng c vi Cu(OH)2 nhit thng l:
A. fructoz, axit acrylic, ancol etylic. B. glixerol, axit axetic, glucoz.
C. anehit axetic, saccaroz, axit axetic.
D. lng trng trng, fructoz, axeton
Cu 30: Tinh bt, xenluloz, saccaroz u c kh nng tham gia phn ng
A. ha tan Cu(OH)2.
B. trng ngng. C. trng gng. D. thy phn.
Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag=108;Na=23;Ca=40;N=14

THPT TRN VN N
KIM TRA MN: HA 12cb(Thi gian lm bi: 45 pht.)
H,tn hc sinh: .....................................................................Lp: 12 2
Phn p n th sinh in vo cc trng di y.
C
U
A
B
C
D

10

11

12

13

14

15

C
U
A
B
C
D

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Cu 1: Tnh khi lng este metyl metacrylat thu c khi un nng 215 gam axit vi 100gam ancol tng ng
bit hiu sut ca p l 60%: A.125g
B.150g
C.175g
D.200g.
Cu 2: un 12 gam axit axetic vi 13,8 gam etanol (c H 2SO4 c lm xc tc) n khi phn ng t ti trng thi
cn bng, thu c 11 gam este. Hiu sut ca phn ng este ha l
A. 50%
B. 62,5%
C. 55%
D. 75%
Cu 3: Cho 19,4 gam hn hp gm metyl fomat v etyl fomat tc dng vi AgNO 3/NH3 d th thu c 64,8 gam
Ag. Khi lng metylfomat trong hn hp l: A. 12,0 g. B. 30g C. 17,4 g.
D. 18,8 g.
Cu 4: M t no di y khng ng vi glucoz ?
A. C mt trong hu ht trong cc b phn ca cy, nht l trong qu chn.
B. C tn gi l ng nho
C. Cht rn, mu trng, tan trong nc v c v ngt.
D. C 0,1% trong mu ngi
Cu 5: Cho este c cng thc cu to: CH2 = C(CH3) COOCH3.Tn gi ca este l:
A. Metyl acrylat. B. Metyl metacrylat C. Metyl metacrylic. D.Metyl acrylic
Cu 6: Cho m gam tinh bt ln men thnh ancol etylic vi hiu sut 81%.Ton b lng CO2 sinh ra c hp th
hon ton vo dung dch Ca(OH)2, thu c 550 gam kt ta v dung dch X.un k dung dch X thu thm c
100 gam kt ta. Gi tr ca m l:
A.550
B.810
C.650
D.750
Cu 7: Thy phn hon ton 1,995 gam dung dch saccarozo 60% trong mi trng axit va thu c dung dch
A. . Cho dung dch A tc dng va vi AgNO3/NH3 v un nh. Lng kt ta Ag thu c l:
A. 1,125 gam
B.0,756 gam
C. 0,378 gam
D. 1,512 gam
Cu 8: Saccaraz c th tc dng vi cc cht no sau y ?
(1): H2/Ni,to ;
(2): dd AgNO3/NH3 ;
(3): Cu(OH)2
;
(4): CH3COOH/H2SO4 c.
A. 1,2
B. 1,4
C. 3,4
D. 2,3
Cu 9: Khi ln men 1 tn ng cha 65% tinh bt th khi lng ancol etylic thu c l bao nhiu? Bit hiu sut
phn ng ln men t 80%.A. 290 kgB. 295,3 kg
C. 300 kg
D. 350 kg
Cu 10: T 16,20 tn xenluloz ngi ta sn xut c m tn xenluloz trinitrat (bit hiu sut phn ng tnh theo
xenluloz l 90%). Gi tr ca m lA. 26,73.
B. 33,00.
C. 25,46.
D. 29,70.
Cu 11: Phn t khi trung bnh ca xenluloz l 1620 000. Gi tr n trong cng thc (C6H10O5)n l
A. 10000
B. 8000
C. 9000
D. 7000
Cu 12: . Lng ca tinh bt cn dng trong qu trnh ln men to thnh 5 lt ru (ancol)etylic 46 0 l (bit hiu
sut ca qu trnh l 72% v khi lng ring ca ru etylic nguyn cht l 0,8 g/ml)
A..6,0 kg.
B. 5,4kg.
C. 5,0kg.
D.4,5kg.
Cu 13: X phng ho hon ton 17,24 gam cht bo cn va 0,06 mol NaOH. C cn dung dch sau phn ng
thu c khi lng x phng l

A. 17,80 gam.
B. 18,24 gam.
C. 16,68 gam.
Cu 14: . Cc dung dch phn ng c vi Cu(OH)2 nhit thng l:

D. 18,38 gam.

A. fructoz, axit acrylic, ancol etylic. B. glixerol, axit axetic, glucoz.


C. anehit axetic, saccaroz, axit axetic.
D. lng trng trng, fructoz, axeton
Cu 15: Tinh bt, xenluloz, saccaroz u c kh nng tham gia phn ng
A. ha tan Cu(OH)2.
B. trng ngng. C. trng gng. D. thy phn.
Cu 16: Este etyl fomat c cng thc l
A. CH3COOCH3.
B. HCOOC2H5.
C. HCOOCH=CH2. D. HCOOCH3.
Cu 17: Cht X c cng thc phn t C4H8O2 . Khi X tc dng vi dung dch NaOH sinh ra cht Y c cng thc
C3H5O2Na . Cng thc cu to ca X l:
A. HCOOC3H7
B. C2H5COOCH3
C. CH3COOC2H5
D. HCOOC3H5
Cu 18: t chy 3g mt este Y ta thu c 2,24lit kh (KTC) v 1,8g H2O. Y c CTCT thu gn l :
A. HCOOCH3 B. CH3COOCH3 C. HCOOC2H5 D. CH3COOC2H5
Cu 19: Cho m gam Glucoz (C6H12O6) ln men thnh ru (ancol) etylic (C2H5OH) vi hiu sut 80%. Hp th
hon ton kh CO2 sinh ra vo nc vi trong (Ca(OH)2) d thu c 20 gam kt ta. Gi tr ca m l
A. 22,5 gam. B. 11,25 gam. C. 45 gam.
D. 14,4 gam.
Cu 20: Hai cht hu c X1 v X2 u c khi lng phn t bng 60 vC. X1 c kh nng phn ng vi: Na,
NaOH, Na2CO3. X2 phn ng vi NaOH (un nng) nhng khng phn ng Na. Cng thc cu to ca X1, X2 ln
lt l:
A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3.
B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.
C. H-COO-CH3, CH3-COOH.
D. CH3-COOH, H-COO-CH3.
Cu 21: Xenluloz trinitrat c iu ch t xenluloz v axit nitric c c xc tc axit sunfuric c, nng. c
2,97 kg xenluloz trinitrat, cn dng dung dch cha m kg axit nitric (hiu sut phn ng t 90%).Gi tr ca m l:
A.2,2
B.2,1
C.2,6
D.2,3
Cu 22: Khi thy phn tristearin trong mi trng axit thu c sn phm l:
A. C17H35COONa , glixerol
B. C15H31COONa , glixerol
C. C17H35COOH , glixerol
D. C17H31COOH , glixerol
Cu 23:Este n chc X c t khi hi so vi CH4 l 6,25. Cho 20 gam X tc dng vi 300 ml dung dch KOH 1M
(un nng). C cn dung dch sau phn ng thu c 28 gam cht rn khan. Cng thc cu to ca X l
A. CH2=CH-CH2-COO-CH3.
B. CH2=CH-COO-CH2-CH3.
C. CH3-COO-CH=CH-CH3.
D. CH3-CH2-COO-CH=CH2.
Cu 24:Cho glixerin trileat (hay triolein) ln lt vo mi ng nghim cha ring bit: Na, Cu(OH)2, CH3OH,
dung dch Br2, dung dch NaOH. Trong iu kin thch hp, s phn ng xy ra l
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Cu 25: X phng ho hon ton 44 g hn hp 2 este l CH3COOC2H5 v C2H5COOCH3 bng dung dch NaOH,
un nng. Khi lng NaOH cn dng l:
A. 8,0g
B. 12,0g
C. 16,0g
D. 20,0g
Cu 26: Mt este c cng thc phn t l C4H6O2, khi thu phn trong mi trng axit thu c anehit axetic.
Cng thc cu to thu gn ca este l
A. HCOO-C(CH3)=CH2.
B. HCOO-CH=CH-CH3.
C. CH3COO-CH=CH2.
D. CH2=CH-COO-CH3.
Cu 27:Cho s chuyn ho:
Triolein
+H2 du (Ni, t
A. axit oleic.

X + NaOH du, t Y
B. axit linoleic.

+ HCl

Z. Z l
C. axit stearic.

D. axit panmitic.

Cu 28: t chy hon ton 1,1g mt hp cht hu c X thu c 2,2g CO2 v 0,9g H2O. Cho 4,4g X tc dng va
vi 50ml dd NaOH 1M th to ra 4,8g mui. CTCT ca X l:
A. C2H5COOCH3 B. CH3COOC2H5
C.HCOOCH2CH2CH3 D. HCOOC3H7
Cu 29: un nng este CH2=CHCOOCH3 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l
A. CH2=CHCOONa v CH3OH.
B. CH3COONa v CH3CHO.
C. CH3COONa v CH2=CHOH.
D. C2H5COONa v CH3OH.
Cu 30 : S ng phn este ng vi cng thc phn t C4H8O2 l A. 2.
B. 3. C. 4.
D. 5.
Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag=108;Na=23;Ca=40;N=14

THPT TRN VN N
KIM TRA MN: HA 12cb(Thi gian lm bi: 45 pht.)
H,tn hc sinh: .....................................................................Lp: 12 3
Phn p n th sinh in vo cc trng di y.
C
U
A
B
C
D

10

11

12

13

14

15

C
U
A
B
C
D

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Cu 1: t chy 3g mt este Y ta thu c 2,24lit kh (KTC) v 1,8g H2O. Y c CTCT thu gn l :


A. HCOOCH3 B. CH3COOCH3 C. HCOOC2H5 D. CH3COOC2H5
Cu 2: Cho m gam Glucoz (C6H12O6) ln men thnh ru (ancol) etylic (C 2H5OH) vi hiu sut 80%. Hp th
hon ton kh CO2 sinh ra vo nc vi trong (Ca(OH)2) d thu c 20 gam kt ta. Gi tr ca m l
A. 22,5 gam. B. 11,25 gam. C. 45 gam.
D. 14,4 gam.
Cu 3: Hai cht hu c X1 v X2 u c khi lng phn t bng 60 vC. X1 c kh nng phn ng vi: Na,
NaOH, Na2CO3. X2 phn ng vi NaOH (un nng) nhng khng phn ng Na. Cng thc cu to ca X1, X2 ln
lt l:
A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3.
B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.
C. H-COO-CH3, CH3-COOH.
D. CH3-COOH, H-COO-CH3.
Cu 4: Este etyl fomat c cng thc l
A. CH3COOCH3.
B. HCOOC2H5.
C. HCOOCH=CH2. D. HCOOCH3.
Cu 5: Cht X c cng thc phn t C4H8O2 . Khi X tc dng vi dung dch NaOH sinh ra cht Y c cng thc
C3H5O2Na . Cng thc cu to ca X l:
A. HCOOC3H7
B. C2H5COOCH3
C. CH3COOC2H5
D. HCOOC3H5
Cu 6: Xenluloz trinitrat c iu ch t xenluloz v axit nitric c c xc tc axit sunfuric c, nng. c
2,97 kg xenluloz trinitrat, cn dng dung dch cha m kg axit nitric (hiu sut phn ng t 90%).Gi tr ca m l:
A.2,2
B.2,1
C.2,6
D.2,3
Cu 7: Khi thy phn tristearin trong mi trng axit thu c sn phm l:
A. C17H35COONa , glixerol
B. C15H31COONa , glixerol
C. C17H35COOH , glixerol
D. C17H31COOH , glixerol
Cu 8:Este n chc X c t khi hi so vi CH 4 l 6,25. Cho 20 gam X tc dng vi 300 ml dung dch KOH 1M
(un nng). C cn dung dch sau phn ng thu c 28 gam cht rn khan. Cng thc cu to ca X l
A. CH2=CH-CH2-COO-CH3.
B. CH2=CH-COO-CH2-CH3.
C. CH3-COO-CH=CH-CH3.
D. CH3-CH2-COO-CH=CH2.
Cu 9:Cho glixerin trileat (hay triolein) ln lt vo mi ng nghim cha ring bit: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung
dch Br2, dung dch NaOH. Trong iu kin thch hp, s phn ng xy ra l
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Cu 10: X phng ho hon ton 44 g hn hp 2 este l CH3COOC2H5 v C2H5COOCH3 bng dung dch NaOH,
un nng. Khi lng NaOH cn dng l:
A. 8,0g
B. 12,0g
C. 16,0g
D. 20,0g
Cu 11: Mt este c cng thc phn t l C4H6O2, khi thu phn trong mi trng axit thu c anehit axetic.
Cng thc cu to thu gn ca este l
A. HCOO-C(CH3)=CH2.
B. HCOO-CH=CH-CH3.

C. CH3COO-CH=CH2.
Cu 12:Cho s chuyn ho:
Triolein
+H2 du (Ni, t
A. axit oleic.

D. CH2=CH-COO-CH3.
o

X + NaOH du, t Y
B. axit linoleic.

+ HCl

Z. Z l
C. axit stearic.

D. axit panmitic.

Cu 13: t chy hon ton 1,1g mt hp cht hu c X thu c 2,2g CO2 v 0,9g H2O. Cho 4,4g X tc dng va
vi 50ml dd NaOH 1M th to ra 4,8g mui. CTCT ca X l:
A. C2H5COOCH3 B. CH3COOC2H5
C.HCOOCH2CH2CH3 D. HCOOC3H7
Cu 14: un nng este CH2=CHCOOCH3 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l
A. CH2=CHCOONa v CH3OH.
B. CH3COONa v CH3CHO.
C. CH3COONa v CH2=CHOH.
D. C2H5COONa v CH3OH.
Cu 15: : S ng phn este ng vi cng thc phn t C4H8O2 l A. 2.
B. 3. C. 4.
D. 5.
Cu 16: Tnh khi lng este metyl metacrylat thu c khi un nng 215 gam axit vi 100gam ancol tng ng
bit hiu sut ca p l 60%: A.125g
B.150g
C.175g
D.200g.
Cu 17: un 12 gam axit axetic vi 13,8 gam etanol (c H 2SO4 c lm xc tc) n khi phn ng t ti trng thi
cn bng, thu c 11 gam este. Hiu sut ca phn ng este ha l
A. 50%
B. 62,5%
C. 55%
D. 75%
Cu 18: Cho 19,4 gam hn hp gm metyl fomat v etyl fomat tc dng vi AgNO 3/NH3 d th thu c 64,8 gam
Ag. Khi lng metylfomat trong hn hp l: A. 12,0 g. B. 30g C. 17,4 g.
D. 18,8 g.
Cu 19: M t no di y khng ng vi glucoz ?
A. C mt trong hu ht trong cc b phn ca cy, nht l trong qu chn.
B. C tn gi l ng nho
C. Cht rn, mu trng, tan trong nc v c v ngt.
D. C 0,1% trong mu ngi
Cu 20: Cho este c cng thc cu to: CH2 = C(CH3) COOCH3.Tn gi ca este l:
A. Metyl acrylat. B. Metyl metacrylat C. Metyl metacrylic. D.Metyl acrylic
Cu 21: Cho m gam tinh bt ln men thnh ancol etylic vi hiu sut 81%.Ton b lng CO2 sinh ra c hp th
hon ton vo dung dch Ca(OH)2, thu c 550 gam kt ta v dung dch X.un k dung dch X thu thm c
100 gam kt ta. Gi tr ca m l:
A.550
B.810
C.650
D.750
Cu 22: Thy phn hon ton 1,995 gam dung dch saccarozo 60% trong mi trng axit va thu c dung
dch A. . Cho dung dch A tc dng va vi AgNO3/NH3 v un nh. Lng kt ta Ag thu c l:
A. 1,125 gam
B.0,756 gam
C. 0,378 gam
D. 1,512 gam
Cu 23: Saccaraz c th tc dng vi cc cht no sau y ?
(1): H2/Ni,to ;
(2): dd AgNO3/NH3 ;
(3): Cu(OH)2
;
(4): CH3COOH/H2SO4 c.
A. 1,2
B. 1,4
C. 3,4
D. 2,3
Cu 24: Khi ln men 1 tn ng cha 65% tinh bt th khi lng ancol etylic thu c l bao nhiu? Bit hiu sut
phn ng ln men t 80%.A. 290 kgB. 295,3 kg
C. 300 kg
D. 350 kg
Cu 25: T 16,20 tn xenluloz ngi ta sn xut c m tn xenluloz trinitrat (bit hiu sut phn ng tnh theo
xenluloz l 90%). Gi tr ca m lA. 26,73.
B. 33,00.
C. 25,46.
D. 29,70.
Cu 26: Phn t khi trung bnh ca xenluloz l 1620 000. Gi tr n trong cng thc (C6H10O5)n l
A. 10000
B. 8000
C. 9000
D. 7000
Cu 27: . Lng ca tinh bt cn dng trong qu trnh ln men to thnh 5 lt ru (ancol)etylic 46 0 l (bit hiu
sut ca qu trnh l 72% v khi lng ring ca ru etylic nguyn cht l 0,8 g/ml)
A..6,0 kg.
B. 5,4kg.
C. 5,0kg.
D.4,5kg.
Cu 28: X phng ho hon ton 17,24 gam cht bo cn va 0,06 mol NaOH. C cn dung dch sau phn ng
thu c khi lng x phng l
A. 17,80 gam.
B. 18,24 gam.
C. 16,68 gam.
D. 18,38 gam.
Cu 29: Tinh bt, xenluloz, saccaroz u c kh nng tham gia phn ng
A. ha tan Cu(OH)2.
B. trng ngng. C. trng gng. D. thy phn.
Cu 30 . Cc dung dch phn ng c vi Cu(OH)2 nhit thng l:
A. fructoz, axit acrylic, ancol etylic. B. glixerol, axit axetic, glucoz.
C. anehit axetic, saccaroz, axit axetic.
D. lng trng trng, fructoz, axeton

Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag=108;Na=23;Ca=40;N=14


THPT TRN VN N
KIM TRA MN: HA 12cb(Thi gian lm bi: 45 pht.)
H,tn hc sinh: .....................................................................Lp: 12 4
Phn p n th sinh in vo cc trng di y.
C
U
A
B
C
D

10

11

12

13

14

15

C
U
A
B
C
D

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Cu 1: Mt este c cng thc phn t l C4H6O2, khi thu phn trong mi trng axit thu c anehit axetic.
Cng thc cu to thu gn ca este l
A. HCOO-C(CH3)=CH2.
B. HCOO-CH=CH-CH3.
C. CH3COO-CH=CH2.
D. CH2=CH-COO-CH3.
Cu 2:Cho s chuyn ho:
o

+ HCl
Triolein
Z. Z l
+H2 du (Ni, t ) X + NaOH du, t Y
A. axit oleic.
B. axit linoleic.
C. axit stearic.
D. axit panmitic.
Cu 3: t chy hon ton 1,1g mt hp cht hu c X thu c 2,2g CO2 v 0,9g H2O. Cho 4,4g X tc dng va
vi 50ml dd NaOH 1M th to ra 4,8g mui. CTCT ca X l:
A. C2H5COOCH3 B. CH3COOC2H5
C.HCOOCH2CH2CH3 D. HCOOC3H7
Cu 4: un nng este CH2=CHCOOCH3 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l
A. CH2=CHCOONa v CH3OH.
B. CH3COONa v CH3CHO.
C. CH3COONa v CH2=CHOH.
D. C2H5COONa v CH3OH.
Cu 5: : S ng phn este ng vi cng thc phn t C4H8O2 l A. 2.
B. 3. C. 4.
D. 5.
Cu 6: Tnh khi lng este metyl metacrylat thu c khi un nng 215 gam axit vi 100gam ancol tng ng
bit hiu sut ca p l 60%: A.125g
B.150g
C.175g
D.200g.
Cu 7: un 12 gam axit axetic vi 13,8 gam etanol (c H 2SO4 c lm xc tc) n khi phn ng t ti trng thi
cn bng, thu c 11 gam este. Hiu sut ca phn ng este ha l
A. 50%
B. 62,5%
C. 55%
D. 75%
Cu 8: Cho 19,4 gam hn hp gm metyl fomat v etyl fomat tc dng vi AgNO 3/NH3 d th thu c 64,8 gam
Ag. Khi lng metylfomat trong hn hp l: A. 12,0 g. B. 30g C. 17,4 g.
D. 18,8 g.
Cu 9: M t no di y khng ng vi glucoz ?
A. C mt trong hu ht trong cc b phn ca cy, nht l trong qu chn.
B. C tn gi l ng nho
C. Cht rn, mu trng, tan trong nc v c v ngt.
D. C 0,1% trong mu ngi
Cu 10: Cho este c cng thc cu to: CH2 = C(CH3) COOCH3.Tn gi ca este l:
A. Metyl acrylat. B. Metyl metacrylat C. Metyl metacrylic. D.Metyl acrylic
Cu 11: Este etyl fomat c cng thc l
A. CH3COOCH3.
B. HCOOC2H5.
C. HCOOCH=CH2. D. HCOOCH3.
Cu 12: Cht X c cng thc phn t C4H8O2 . Khi X tc dng vi dung dch NaOH sinh ra cht Y c cng thc
C3H5O2Na . Cng thc cu to ca X l:

A. HCOOC3H7
B. C2H5COOCH3
C. CH3COOC2H5
D. HCOOC3H5
Cu 13: t chy 3g mt este Y ta thu c 2,24lit kh (KTC) v 1,8g H2O. Y c CTCT thu gn l :
A. HCOOCH3 B. CH3COOCH3 C. HCOOC2H5 D. CH3COOC2H5
Cu 14: Cho m gam Glucoz (C6H12O6) ln men thnh ru (ancol) etylic (C2H5OH) vi hiu sut 80%. Hp th
hon ton kh CO2 sinh ra vo nc vi trong (Ca(OH)2) d thu c 20 gam kt ta. Gi tr ca m l
A. 22,5 gam. B. 11,25 gam. C. 45 gam.
D. 14,4 gam.
Cu 15: Hai cht hu c X1 v X2 u c khi lng phn t bng 60 vC. X1 c kh nng phn ng vi: Na,
NaOH, Na2CO3. X2 phn ng vi NaOH (un nng) nhng khng phn ng Na. Cng thc cu to ca X1, X2 ln
lt l:
A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3.
B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.
C. H-COO-CH3, CH3-COOH.
D. CH3-COOH, H-COO-CH3.
Cu 16: Xenluloz trinitrat c iu ch t xenluloz v axit nitric c c xc tc axit sunfuric c, nng. c
2,97 kg xenluloz trinitrat, cn dng dung dch cha m kg axit nitric (hiu sut phn ng t 90%).Gi tr ca m l:
A.2,2
B.2,1
C.2,6
D.2,3
Cu 17: Khi thy phn tristearin trong mi trng axit thu c sn phm l:
A. C17H35COONa , glixerol
B. C15H31COONa , glixerol
C. C17H35COOH , glixerol
D. C17H31COOH , glixerol
Cu 18:Este n chc X c t khi hi so vi CH4 l 6,25. Cho 20 gam X tc dng vi 300 ml dung dch KOH 1M
(un nng). C cn dung dch sau phn ng thu c 28 gam cht rn khan. Cng thc cu to ca X l
A. CH2=CH-CH2-COO-CH3.
B. CH2=CH-COO-CH2-CH3.
C. CH3-COO-CH=CH-CH3.
D. CH3-CH2-COO-CH=CH2.
Cu 19:Cho glixerin trileat (hay triolein) ln lt vo mi ng nghim cha ring bit: Na, Cu(OH)2, CH3OH,
dung dch Br2, dung dch NaOH. Trong iu kin thch hp, s phn ng xy ra l
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Cu 20: X phng ho hon ton 44 g hn hp 2 este l CH3COOC2H5 v C2H5COOCH3 bng dung dch NaOH,
un nng. Khi lng NaOH cn dng l:
A. 8,0g
B. 12,0g
C. 16,0g
D. 20,0g
Cu 21: Cho m gam tinh bt ln men thnh ancol etylic vi hiu sut 81%.Ton b lng CO2 sinh ra c hp th
hon ton vo dung dch Ca(OH)2, thu c 550 gam kt ta v dung dch X.un k dung dch X thu thm c
100 gam kt ta. Gi tr ca m l:
A.550
B.810
C.650
D.750
Cu 22: Thy phn hon ton 1,995 gam dung dch saccarozo 60% trong mi trng axit va thu c dung
dch A. . Cho dung dch A tc dng va vi AgNO3/NH3 v un nh. Lng kt ta Ag thu c l:
A. 1,125 gam
B.0,756 gam
C. 0,378 gam
D. 1,512 gam
Cu 23: Saccaraz c th tc dng vi cc cht no sau y ?
(1): H2/Ni,to ;
(2): dd AgNO3/NH3 ;
(3): Cu(OH)2
;
(4): CH3COOH/H2SO4 c.
A. 1,2
B. 1,4
C. 3,4
D. 2,3
Cu 24: Khi ln men 1 tn ng cha 65% tinh bt th khi lng ancol etylic thu c l bao nhiu? Bit hiu sut
phn ng ln men t 80%.A. 290 kgB. 295,3 kg
C. 300 kg
D. 350 kg
Cu 25: T 16,20 tn xenluloz ngi ta sn xut c m tn xenluloz trinitrat (bit hiu sut phn ng tnh theo
xenluloz l 90%). Gi tr ca m lA. 26,73.
B. 33,00.
C. 25,46.
D. 29,70.
Cu 26: Phn t khi trung bnh ca xenluloz l 1620 000. Gi tr n trong cng thc (C6H10O5)n l
A. 10000
B. 8000
C. 9000
D. 7000
Cu 27: . Lng ca tinh bt cn dng trong qu trnh ln men to thnh 5 lt ru (ancol)etylic 46 0 l (bit hiu
sut ca qu trnh l 72% v khi lng ring ca ru etylic nguyn cht l 0,8 g/ml)
A..6,0 kg.
B. 5,4kg.
C. 5,0kg.
D.4,5kg.
Cu 28: X phng ho hon ton 17,24 gam cht bo cn va 0,06 mol NaOH. C cn dung dch sau phn ng
thu c khi lng x phng l
A. 17,80 gam.
B. 18,24 gam.
C. 16,68 gam.
D. 18,38 gam.
Cu 29: . Cc dung dch phn ng c vi Cu(OH)2 nhit thng l:
A. fructoz, axit acrylic, ancol etylic. B. glixerol, axit axetic, glucoz.
C. anehit axetic, saccaroz, axit axetic.
D. lng trng trng, fructoz, axeton
Cu 30: Tinh bt, xenluloz, saccaroz u c kh nng tham gia phn ng
A. ha tan Cu(OH)2.
B. trng ngng. C. trng gng. D. thy phn.

Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag=108;Na=23;Ca=40;N=14