You are on page 1of 2

TRNG THPT L T TRNG KIM TRA 1 TIT MN HA HC 12 CHUN(2)

T: HA- INH- T!"P Thi gian: 45 pht ( khng k thi gian giao )
H v tn hc sinh:...........................................................................................lp 12...........
C#$ 1: Cho dung dch ca cc cht ring bit sau: C
6
H
5
NH
2
(X
1
(C
6
H
5
!" #$ng b%n&%n' CH
(
NH
2
(X
2
'
H
2
N CH
2
C))H (X
(
' H))C CH
2
CH
2
CH(NH
2
C))H (X
*

H
2
N (CH
2

*
CH(NH
2
C))H (X
5
' CH
(
C))H(X
6

Nh+ng dung dch !", gi- .u/ t0, h1a 23 (h4ng !" dung dch n"o5
A% X
1
' X
2
' X
5
&% X
2
' X
(
' X
*
C% X
2
' X
5
!% X
*
' X
6
C#$ 2: X !" ,6t a,inoa7it ch8 ch9a 1 nh1, a,ino #" 1 nh1, cacbo7-!: Cho 1;<=(g X >h?n 9ng #@a 2 #Ai dung
dch HC! tBo ra 2;51(g ,uCi: DE- cFng th9c cu tBo ca X c1 thG !":
A% CH
(
HCH(NH
2
HC))H &% H
2
NHCH
2
HC))H
C% CH
(
HCH(NH
2
HCH
2
HC))H !% CH
(
HCH
2
HCH
2
HCH(NH
2
HC))H
C#$ ': I-sin !" ,6t a,inoa7it c1 cFng th9c cu tBo sau:
H
2
NHJCH
2
K
*
HCH(NH
2
C))H
Lhi nhMng .u/ t0, #"o dung dch g!uta,ic; ,"u ca .u/ t0,
N: OhFng 2Pi: Q: chu-Gn th"nh ,"u 7anh:
C: chu-Gn th"nh ,"u 23( h4ng: R: chu-Gn th"nh ,"u 7anh t0,:
C#$ (: S%, trTng hU> 5;2g stir%n; hVn hU> sau >h?n 9ng cho cc dWng #Ai 1XX,! dung dch bro, X;15Y sau 21
tiZ> tWc cho th, L[ d\ #"o th] 2\Uc X;6(5g [ot: Hiu sut ca >h?n 9ng trTng hU> !"5
N: <5^ Q: 25^ C: =X^ R: _X^
C#$ ) : `rong sC cc !oBi ta sau: ta tb,; ta #isco; ta ni!onH6;6; ta a7%tat; ta ca>ron; ta nitron; nh+ng !oBi ta n"o
thu6c !oBi ta tPng hU>5
A% `a ni!on 6;6 #" ta nitron (o!on: &% `a #isco #" ta a7%tat: C% `a tb, #" nitron !% `a #isco #" ta ni!onH6;6:
C#$ *: Lhi cho ,%t-!a,in #" ani!in !cn !\Ut tc dWng #Ai HQr #" dd d%C!
2
se thu 2\Uc OZt .u? n"o sau:
N: C? ,%t-!a,in #" ani!in 2fu tc dWng #Ai c? HQr #" d%C!
2
:
Q: Y%t-!a,in ch8 tc dWng #Ai HQr c$n ani!in tc dWng 2\Uc #Ai c? HQr #" d%C!
2:
C:

Y%t-!a,in tc dWng 2\Uc #Ai c? HQr #" d%C!
2
c$n ani!in ch8 tc dWng #Ai HQr:
R: C? ,%t-!a,in #" ani!in 2fu ch8 tc dWng #Ai HQr ," OhFng tc dWng #Ai d%C!
2
:
C#$ +: gC 24ng >hhn a,in bEc ,6t 9ng #Ai cFng th9c >hhn ti C
*
H
11
N !":
A% ( &% 5 C% * !% 2
C#$ ,: Lhi c!o ho jDC thu 2\Uc ,6t !oBi ta c!orin ch9a <(;2^ c!o #f OhCi !\Ung; trung b]nh 1 >hhn ti c!o
>h?n 9ng #Ai O ,kt 70ch trong ,Bch jDC: li tr ca O !"
N: ( Q: 2 C: 5 R: 1
C#$ -: Cho cc cht H
2
NCH
2
C))H; CH
(
C))H; CH
(
NH
2
: RTng thuCc thi n"o sau 2h- 2G >hhn bit cc dung
dch trn5
A% mu/ t0, &% Na)H C% HC! !% CH
(
)HnHC!
C#$ 1.: Cho (=g hVn hU> g4, ( a,in no 2an ch9c tc dWng #@a 2 #Ai dung dch HC! 1Y; cF cBn dung dch sau
>h?n 9ng thu 2\Uc 5X;<<5 g ,uCi: `hG t0ch dung dch HC! ccn dTng !":
A% (5X,! &% (5,! C% *XX,! !% *X,!
C#$ 11:`h- >hhn ho"n to"n 1 ,o! >%nta>%>tit o th] thu 2\Uc 2 ,o! a!anin; 1 ,o! #a!in #" 2 ,o! g!-7in: Lhi th-
>hhn OhFng ho"n to"n o th] thu 2\Uc cc 2i>%>tit N!aHDa!; Da!HN!a #" tri >%>tit N!aHl!-Hl!-: `r]nh tp cc q H a,ino
a7it trong o !"
N: N!a Da! N!a l!- l!- Q: Da! N!a N!a l!- l!-
C: l!- N!a N!a Da! N!a R: l!- N!a N!a N!a Da!
C#$ 12:Cho a,ino a7it CH
(
HCH(NH
2
HC))H: N c1 thG >h?n 9ng 2\Uc #Ai cht n"o trong cc cht sau :
1 n\Ac bro, 2 C
2
H
5
)HnHC! ( Na)H * HC! 5 CaC)
(
N: ('*'5: Q: 1'('*'5: C: 2'('*: R: 2'('*'5:
C#$ 1': Cho cc cht: C
2
H
5
NH
2
(1; (C
6
H
5

2
NH (2; C
6
H
5
NH
2
((; NH
(
(*: `h9 tp trng dcn t0nh ba&a !" 5
A: ((s(2s(1s(* &: (*s(s(2s(1 C: ((s(*s(1s(2 !: (2s((s(*s(1
C#$ 1(: jht biGu n"o sau 2h- 2Mng5
A%jhhn ti 2i>%>tit c1 2 !in OZt >%>tit:
&%jhhn ti tri>%>tit c1 ( !in OZt >%>tit:
C%`rong >hhn ti >%>tit ,Bch ht; sC !in OZt >%>tit bao giu cvng bbng sC gCc qHa,ino a7it:
!%`rong >hhn ti >%>tit ,Bch ht ch9a n gCc qHa,ino a7it; sC !in OZt >%>tit bbng n 1:
C#$ 1): jrot%in >h?n 9ng #Ai Cu()H
2
tBo s?n >hw, c1 ,"u 2xc tr\ng !"
N: ,"u da ca, Q: ,"u t0, C: ,"u #"ng R: ,"u 23
C#$ 1*: mu tr]nh nhifu >hhn ti nh3 (,ono,% giCng nhau hoxc t\ang tp nhau OZt hU> #Ai nhau th"nh >hhn ti !An
(>o!i,% gyi !" >h?n 9ng
N: nhit >hhn: Q: trao 2Pi: C: trTng hU>: R: trTng ng\ng:
C#$ 1+: SG ch9ng ,inh a,inoa7it !" hU> cht !\zng t0nh; ta c1 thG dTng >h?n 9ng ca cht n"- #Ai:
A% dung dch HC! #" dung dch Na
2
g)
*
&% dung dch L)H #" Cu)
C% dung dch Na)H #" dung dch NH
(
!% dung dch L)H #" dung dch HC!
C#$ 1,: Sifu n"o sau 2h- sai5
N: Cc a,in 2fu c1 t0nh ba&a: Q: `0nh ba&a ca cc a,in 2fu ,Bnh han NH
(
:
C: Nni!in c1 t0nh ba&a rt -Zu: R: N,in c1 t0nh ba&a do N c1 cr {> % ch\a tha, gia !in OZt:
C#$ 1-: `rTng hU> #in-! c!orua thu 2\Uc s?n >hw, !"
N: >o!i (,%t-! ,%tacr-!at: Q: >o!i (#in-! c!orua (jDC C: >o!i (>h%no!H|o,an2%hit: R: >o!i %t-!%n (j}
C#$ 2.: Nhpa no#o!ac 2\Uc 2ifu chZ bbng cch 2un n1ng >h%no! #Ai dung dch
N: CH
(
CH) trong ,Fi tr\ung Oif,: Q: CH
(
CH) trong ,Fi tr\ung a7it:
C: HCH) trong ,Fi tr\ung Oif,: R: HCH) trong ,Fi tr\ung a7it:
C#$ 21:C9 2;=(*g cao su buna g >h?n 9ng #@a hZt #Ai 1;<(1g Qr
2
: `~ ! sC ,kt 70ch butadi%n : stir%n trong
!oBi >o!i,% trn !"5
N: 1:2 Q: 2:1 C: 1:1;5 R: 1;5:1
C#$ 22% Y6t ,kt 70ch ca >o!i,% X g4, C; H: H sC >o!i,% h1a ca >o!i,% n"- !" (XX #" c1 >hhn ti OhCi !"
162XX( 2#c: Ykt 70ch ca >o!i,% X !"
N: CH
2
HCHCHHCH
2
H Q: CH
2
HCHHCH
2
H C: HCH
2
HCHC!H R: CH
2
HCH
2
H
:C#$ 2': C1 bao nhiu tri>%>tit ," >hhn ti ch9a ( gCc a,ino a7it Ohc nhau5
A% 5 cht &% 6 cht C% ( cht !% * cht
C#$ 2(: Cho sa 24 chu-Gn h1a: CH
*

C
2
H
2

C
2
H
(
C!

jDC
SG tPng hU> 2\Uc 25XOg jDC th%o sa 24 trn th] ccn D,
(
Oh0 thin nhin (2Otc: li tr ca D !"5 (biZt CH
*

chiZ, =X^ Oh0 thin nhin #" hiu sut ca c? .u tr]nh !" 5X^:
N: (5=;* Q: **=;X C: 2=6;< R: 22*;X
C#$ 2): `rong >hhn ti a,ino a7it X c1 ,6t nh1, a,ino #" ,6t nh1, cacbo7-!: Cho (5;6 ga, X tc dWng #@a 2
#Ai dd Na)H; cF cBn dd sau >h?n 9ng thu 2\Uc **;* ga, ,uCi Ohan: CFng th9c ca X !":
A%H
2
NC
(
H
6
C))H &%H
2
NCH
2
C))H C%H
2
NC
2
H
*
C))H !%H
2
NC
*
H
=
C))H
C#$ 2* : Cho d- cc cht: CH
2
CHC!; H)HCH
2
HCH
2
H)H; CH
2
CHHCHCH
2
; H
2
NCH
2
C))H; H
2
NJCH
2
K
6
NH
2
gC cht trong d- c1 Oh? nrng tha, gia >h?n 9ng trTng ng\ng !"
N: ( Q: 1 C: * R: 2
C#$ 2+: SG >h?n 9ng ho"n to"n #Ai dung dch ch9a (;<5 ga, H
2
NCH
2
C))H ccn #@a 2 D ,! dung dch Na)H
1Y: li tr ca D !"
N: 1XX Q: 2XX C: 5X R: 15X
C#$ 2,: N,i!o>%ctin ca tinh b6t c1 dBng cu trMc ,Bch >o!i,%
N: OhFng >hhn nhnh Q: ,Bch >hhn nhnh C: ,Bng OhFng gian R: ,Bch thng
C#$ 2-: `rong cc a,in sau:
CH
(
HCHHNH
2
CH
(
(1
(2 H
2
NHCH
2
HCH
2
HNH
2
((
CH
(
HCH
2
HCH
2
HNHHCH
(
N,in bEc 2 !"
N: (1; (2: Q: (1; ((: C: ((: R: (2; ((:
C#$ '.% Cht n"o sau 2h- Ohi tc dWng #Ai dung dch Na)H 2un n1ng /0123 c1 Oh0 thot ra
N: HC))NH
(
CH
(
Q: CH
(
C))NH
*
C:CH
(
C))NH
(
CH
(
R: NH
2
CH
2
C))H
C#$ '1:Cho >%>tit X c1 C`C` nh\ sau:H
2
NHCH
2
HC)HNHHCH(CH
(
HC)HNHHCH
2
HC))H
S%, th- >hhn >%>tit X thu 2\Uc ,- a,inoa7it5
A% * &% 1 C% ( !% 2
C#$ '2: SCt ch- ho"n to"n hVn hU> hai a,in no 2an ch9c 24ng 2ng !in tiZ>; ta thu 2\Uc hVn hU> s?n >hw, Oh0
#Ai t8 ! thG t0ch D
C)
: D
H2)
(t cTng 2ifu Oin < : 12: CFng th9c ca hai a,in !" 5
A% C
2
H
5
NH
2
; C
(
H
<
NH
2
&% C
(
H
<
NH
2
; C
*
H
_
NH
2
C% CH
(
NH
2
; C
2
H
5
NH
2
!% C
*
H
_
NH
2
; C
5
H
11
NH
2
C04 C512 6 H51 6 C7 5')8) 6 951* 6 N:52' 6 5'2 6 N51( 6 I512+ 6 C$5*( ' A351.,6 I512+6 &;5,.