SADRZAJ

1. UVOD…………………………………………………………………………………….2
2. OBAVEZE, PRAVA I ODGOVORNOSTI SPEDITERA IZ UGOVORA O

SPEDICIJI………………………………………………………………………………..3 2.1. Obaveze speditera iz ugovora o spediciji……………………………………….3 2.2. Prava speditera iz ugovora o spediciji…………………………………………..8 2.3. Odgovornosti speditera iz ugovora o spediciji ………………………………..11 2.4. Obaveze, prava I odgovornosti speditera u posebnim slucajevima otpreme, dopreme I provoza robe…………………………………………………………12
3. ZAKLJUCAK……………………………………………………………………………14 4. LITERATURA…………………………………………………………………………..15

1

1. UVOD
Vaznost I slozenost problematike pravnih odnosa speditera I njegovog nalogodavca (izvoznika I uvoznika) iz ugovora o spediciji namece potrebu da se posebna paznja posveti : obavezama speditera iz ugovora iz spediciji, pravima speditera iz ugovora o spediciji, odgovornostima speditera iz ugovora o spediciji te obavezama, pravima I odgovornostima speditera u posebnim slucajevima otpreme dopreme I prevoza robe. Obaveze speditera iz ugovora o spediciji predstavljaju prava nalogodavatelja, a prava speditera predstavljaju obaveze nalogodavatelja. Obaveze speditera mogu se sistematizirati prema slicnim obiljezjima pojednih spediterskih obaveza. Ugovor o spediciji stvara spediterskim trgovackim drustvima brojne obaveze. Ostvarivanjem ugovornih obaveza, spediter stvara I pravnu osnovu za neka svoja prava. Organizujuci otpremu, dopremu I provoz robe spediter ima I odredjene odgovornosti. Potrebno je razlikovati : odgovornosti speditera za vlastite postupke, odgovornosti speditera za rad podspeditera I medju speditera te odgovornost speditera za rad drugih osoba (osim drugoga speditera).

2

2. OBAVEZE, PRAVA I ODGOVORNOSTI SPEDITERA IZ UGOVORA O SPEDICIJI
Vaznost I slozenost problematike pravnih odnosa speditera I njegovog nalogodavca (izvoznika I uvoznika) iz ugovora o spediciji namece potrebu da se posebna paznja posveti : 1) 2) 3) 4) obavezama speditera iz ugovora iz spediciji, pravima speditera iz ugovora o spediciji odgovornostima speditera iz ugovora o spediciji te obavezama, pravima I odgovornostima speditera u posebnim slucajevima otpreme dopreme I prevoza robe.

2.1. Obaveze speditera iz ugovora o spediciji

Obaveze speditera iz ugovora o spediciji predstavljaju prava nalogodavatelja, a prava speditera predstavljaju obaveze nalogodavatelja. Obaveze speditera mogu se sistematizirati prema slicnim obiljezjima pojednih spediterskih obaveza. To su1: 1) 2) 3) 4) obaveza speditera da postupa sa paznjom dobrog privrednika obaveza speditera da upozori nalogodavatelja na nedostatke naloga obaveza speditera da postupa po uputama nalogodavatelja obaveza speditera da obavi instradaciju nalogodavatelja 5) obaveza speditera da prihvati ( I preda) robu I upozori nalogodavatelja na nedostatke pakiranja, ostecenja ambalaze, ostecenja ili manjka sadrzaja 6) obaveza speditera da obavi radnje u carinskom postupku I da plati carinu 7) obaveza speditera da cuva stvari 8) obaveza speditera da bira trece osobe 9) obaveza speditera da sklapa odredjene ugovore 10)obaveza speditera da osigura stvari 11)obaveza speditera da odredi kolicinu I vadi uzorke 12)obaveza speditera da obavjestava nalogodavatelja I cuva njegove interese 13)obaveza speditera da polaze racun nalogodavatelju

1 Ratko Zelenika,”Temelji logisticke spedicije”,Rijeka 2005.str.578.

3

2.1.1. Obaveza speditera da postupa sa paznjom dobrog privrednika Temeljna duznost speditera je da u svakoj prilci postupa kako to zahtijevaju interesi nalogodavatelja I s paznjom dobrog privrednika Svaki ucesnik u obaveznom odnosu duzan je ispunjavati svoje obaveze I posupati sa paznjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajucoj vrsti obaveznih odnosa, a to je paznja dobrog privrednika, odnosno paznja dobrog domacina. Interesnatno je spomenuti jos nekoliko temeljnih pravnih nacela kojih se moraju pridrzavati spediteri u ispunjavnju svojih obaveza, I to2; – – – – – duznost saradnje zabrana zloupotrebe prava nacelo jednake vrijednosti zabrana prouzrokovanja stete duznost ispunjenja obaveze

Na pitanje : Sta znaci paznja dobrog privrednika, ne moze se opcenito odgovoriti. Jer, odgovor na ovo pitanje zavisi od vrste posla I drugih okolnosti (poslovnih obicaja I slicno). 2.1.2. Obaveza speditera da upozori nalogodavatelja na nedostatke naloga Spediter je duzan upozoriti nalogodavatelja na nedostatke u njegovom nalogu, posebno na one koji ga izlazu vecim troskovima ili steti. Ta obaveza speditera se zasniva na cinjenici da je spediter, kada je u pitanju organizacija otpreme I dopreme, strucniji od svog nalogodavatelja pa je kao takav duzan prije primitka robe da temeljno prouci dispoziciju nalogodavatelja. Kada nalog nije potpun, jasan ili je protivrjecan, spediter je duzan da pravovremeno trazi od nalogodavatelja potrebna objasnjenja. Ako spediter zbog odredjenih okolnosti nije u mogucnosti da to pravovremeno ucini, a izvrsenje naloga ne trpi odlaganja, duzan je postupiti kao dobar privrednik, stiteci interese nalogodavatelja, s time da ga odmah obvijesti. 2.1.3. Obaveza speditera da postupa po uputama nalogodavatelja Zakon posebno obavezuje speditera da se pridrzava uputa nalogodavatelja o odredjivanju (izboru) prevoznog puta I prevoznog sredstva kojim ce se roba otpremiti, odnosno o odredjivanju vremena u kome ce spediter organizovati otpremu ili dopremu robe od posiljaoca do primaoca robe.

2 Ratko Zelenika,”Temelji logisticke spedicije”,Rijeka 2005.str.579.

4

Ako nije moguce postupiti po uputama nalogodavatelja, spediter je duzan traziti nove upute. Kada nalogodavatelj u svom nalogu nije odredio nacin prevoza tj prevozni put I prevozno sredstvo, spediter ce to sam uraditi ali samo na nacin da je to u interesu nalogodavatelja. Spediter treba na isti nacin postupiti I u nedostatku bilo koje upute nalogodavatelja. Ako je spediter odstupio od dobivenih uputa, odgovara I za stetu nastalu zbog vise sile, izuzev ako se ne dokaze da bi se steta dogodila I da se drzao danih uputa. 2.1.4. Obaveza speditera da obavi instradaciju nalogodavatelja Od svih obaveza posebno je naglasena obaveza speditera da se pridrzava uputa nalogodavatelja o odredjivanju prevoznog puta, prevoznog sredstva I nacina prevoza. Ako ne postoje te upute tada spediter kombinira one elemente koji ce biti najpovoljniji za nalogodavatelja. Tu treba ukljuciti mjesto carinjenja I granicni prelaz preko kojeg ce roba biti upucena. Za neku vrstu roba nuzno je planirati one granicne prelaze na kojima osim carinskih postoje I druga ovlasten tijela, npr: sanitarna, fitosanitarna I veterinarska. 2.1.5. Obaveza speditera da prihvati ( I preda) robu I upozori nalogodavatelja na nedostatke pakiranja, ostecenja ambalaze, ostecenja ili manjka sadrzaja Da bi spediter mogao organizovati otpremu robe, odnosno predaju robe vozarima, ima obavezu da je sam prethodno primi (prihvati). Spediter moze robu primiti od nalogodavatelja, ali I od trecih osoba (skladistara, drugih speditera, vozara, agenata). 1) Prihvat robe od nalogodavatelja. Obaveza speditera je da preda robu u istom stanju u kojem ju je primio..Spediter nema obavezu da kontrolise kvalitet, sadrzaj, tezinu, obim I vrijednost robe, koju prima od nalogodavatelja. Ako je vanjska ambalaza ostecena u toj mjeri da se moze osnovano sumnjati da je I sadrzaj ostecen ili manjkav, spediter nema obavezu raspakovati I odredjivati stvarno stanje sadrzaja. Tada spediter treba u saradnji sa nalogodavateljem utvrditi da je posiljka ostecena a prema potrebi spediter moze izvrsiti ili organizovati I vaganje ostecene ili manjkave robe. Ako spediter uoci da roba nije pakirana u odgovarajucu ambalazu, ili da nije pripremljena za prevoz kako treba(neuredna I nedovoljna ambalaza), spediter je duzan obavijestiti nalogodavatelja o tome. Odgovor na pitanje :kada se predaja robe smatra zvrsenim? Daju hrvatski Opci uvjeti koji propisuju da je spediter robu primio kada je istu preuzeo radi otpreme. A samo preuzimanje robe moze biti efektivno – predajom same robe I simbolicno – dostavom dokumenata koji ovlascuju speditera na raspolaganje robom.

5

Hrvatski opci uvjeti daju I odgovor na pitanje Kada se predaja robe smatra zavrsenom? A taj je :”Smatra se da je predajom prevozniku izvrsena predaja stvari.” Medjutim ako je spediter sam izvrsio prevoz, ima I prava I obaveze vozara. 2) Prihvat robe od trecih osoba Kada spediter prihvata robu od trecih osoba, a u praksi je to najcesci slucaj, on ima iste obaveze koje bi imao I u slucaju da prihvata robu direktno od nalogodavatelja. Spediter je obavezan izvrsavati ili organizovati vaganje, mjerenje I brojenje stvari, u koletu samo onda ako je izvana vidljivo ocito ostecenje I manjak robe, uz naplatu troskova I dodatne naknade od nalogodavatelja. Obaveza speditera je da osigura sto pouzdanije dokaze o ostecenju robe (ambalaze I sadrzaja posiljke). 2.1.6. Obaveza speditera da obavi radnje u carinskom postupku I da plati carinu Smatra se da je davanjem naloga spediteru za organizovanje otpreme ili dopreme robe izdan I nalog za izrsavanje radnji u carinskom postupku, ako nije izricito ugovoreno I napisano drukcije. Prema carinskom pravu carinu I carinske pristojbe placa carinski obveznik (nalogodavatelj) ili njegov pomocnik (spediter) Spediter obavlja radnje u carinskome postupku na temelju podataka I dokumenata nalogodavatelja ili njegovog poslovnog partnera. Ako se na temelju primljenih podataka I dokumenta ne mogu izvrsiti potrebne carinske radnje, spediter ima obavezu obavijstiti nalogodavatelja I od njega zatraziti objasnjenje I odredjene upute. Spediter nema pravo ispitivati tacnost podataka I ispravnost (pravovaljanost) dokumenta. 2.1.7. Obaveza speditera da cuva stvari Nakon prihvata stvari, a prije njezine predaje vozaruspediter ima obavezu cuvati stvri s paznjom dobrog privrednika. Na temelju ugovora o spediciji spediter je ovlasten uskladistiti robu uvijek kada smatra da to dogovara najboljoj zastiti nalogodavateljevih interesa. Medjutim, ako mu nalogodavatelj izricito zabrani da uskladisti robu, onda spediter nema takvo ovlastenje. Obaveza speditera je uskladistiti robu kada to od njega zahtijeva nalogodavatelj3. Osim toga, on je obavezan s paznjom dobrog privrednika odabrati skladista I kao strucnjak odrediti nacin cuvanja. Osnovni cilj uskladistenja I cuvanja nalogodavateljeve robe je daljnja otprema ili osposobljavanje posiljke za prevoz, pa u pravilu, ona ono ne traje dugo vremena.

3 Ratko Zelenika,”Spediterovo pravo”,Rijeka,1991.str.112.

6

2.1.8. Obaveza speditera da bira trece osobe Spediter kao organizator otpreme, dopreme I prevoza robe u medjunarodnome prometu, duzan je stupati u ugovorne odnose s trecim osobama koje obvljaju odredjene usluge oko otpreme, dopreme, I provoza robe. Pri stupanju u takve odnose, obaveza je speditera da bira trece osobe vodeci racuna o interesima nalogodavatelja. U vecini slucajeva spediter angazuje vozare, luke, pristanista, osiguravajuca drustva, pmorske agente, kontrolne kuce, itd. Medjutim kada spediter ne moze izabrati primjerene osobe zbog monopolistickog polozaja nekih preduzzeca, ustanova, institucija u pojednim djelatnostima, on je duzan pri izboru trecih osoba procijeniti jesu li odredjene osobe u dovoljnoj mjeri strucne, savjesne I pouzdane. Jer, ne moze3 se spediter osloboditi svoje obaveze zbog nepoznavanja odredjenih osoba I uslova na pojedinim trzistima. 2.1.9. Obaveza speditera da sklapa odredjene ugovore Nakon izbora prevoznog sredstva, prevoznog puta I trecih osoba, spediter je obavezan u svoje ime a za na racun nalogodavatelja ili u ime I za racun nalogodavatelja, sklapati potrebne ugovore s trecim sosbama. Najcesce on sklapa ugovore o prevozu robe, o ukrcaju, o prekrcaju I iskrcaju robe, o transpotrnom osiguranju, o uskladistenju, pakiranju, sortiranju I vaganju robe, o iznajmljivanju konjtejnjera, specijalnih prevoznih sredstava. Uz neke ugovore spediter, je obavezan predati I potrebne dokumente sa odgovarajucim podacima. Spediter neke dokumente prima od nalogodavatelja ili njegovog poslovmog partnera, a neke dokumente sam ispunjava na temelju podataka iz nalogodavateljeve dispozicije. Spediter nije obavezan provjeravati tacnost podataka koje je primio od nalogodavatelja ili negovog poslovnog partnera. 2.1.10. Obaveza speditera da osigura stvari Spediterova obaveza je da osigura stvari(posiljku) samo ako je tako ugovoreno, odnosno samo kada to od njega izricito nalogodavatelj zahtjeva. Osiguranjem jedne posiljke ne nastaje obaveza speditera da osigurava sve kasnije posiljke istoga nalogodavatelja.kada nalogodavatelj nije dao nalog za osiguranje, ili je dao nalog samo za djelimicno osiguranje, sve stetne posljedice koje bi zbog toga nastale terete nalogodavatelja. 2.1.11. Obaveza speditera da odredi kolicinu I vadi uzorke Ako nije drukcije ugovoreno, spediter preuzima komadnu robu po broju komada, a robu u rasutom stanju prema navodima nalogodavatelja ili prema prevoznim dpkumentima, bez odgovornosti za tezinu, sadrzaj I druge osobine robe. Kada nalogodavatelj dispozicijom zahtjeva vadjenje uzoraka, spediter je obavezan uciniti takav nalog. Troskove vadjenja I otpreme uzorka I dodatnu spediterovu naknadu snosi nalogodavatelj.
7

2.1.12. Obaveza speditera da obavjestava nalogodavatelja I cuva njegove interese Obaveza je speditera postupati na nacin kako to zahtijevaju interesi nalgodavatelja. Osim toga obaveza je speditera da obavjestava svoga nalogodavatelja, a ta njegova obaveza proizilazi iz biti spediterske djelatnosti jer je to djelatnost povjerenja. Nalogodavatelj povjerava spediteru svoju robu koja je u mnogo slucajeva iznimno velike vrijednosti. Obaveza speditera je da poduzima sve potrebne mjere I radnje radi ocuvanja nalogodavateljevih prava pema odgovornoj osobi. I prema Opcim uvjetima spediter je obavezan obavjestavati nalogodavatelja o glavnim fazama transporta njegove robe. 2.1.13. Obaveza speditera da polaze racun nalogodavatelju Obaveza speditera je da nakon zavrsenoga posla polozi racun nalogodavatelju. On je to duzan uraditi I tokom obavljanja naloga, ako to od njega zahtijeva nalogodavatelj. Spediter je obavezan poloziti racun nalogodavatelju bez odlaganja, I to na pregledan, uredan I dokumentiran nacin. Ako tako nije postupio, nalogodavatelj je ovlasten od speditera zatraziti dopunska objasnjenja I dokumente. Spediterovo polaganje racuna istovremeno je obvjestavanje nalogodavatelja da je njegov nalog potpuno zavrsen.

2.2. Prava speditera iz ugovora o spediciji

Ugovor o spediciji stvara spediterskim trgovackim drustvima brojne obaveze. Ostvarivanjem ugovornih obaveza, spediter stvara I pravnu osnovu za neka svoja prava. Ta spediterova prava mogu se sisitematizirati u pet njegovih osnovnih prava4: 1) pravo speditera za naknadu za svoje izvrsene usluge 2) pravo speditera za naknadu troskova I predujam /avans 3) pravo speditera da ga nalogodavatelj pravovremno obavijesti o opasnim stvarima I dragocijenostima 4) spediterovo zalozno pravo 5) spediterovo zadrzajno pravo (pravo retencije)

2.2.1. Pravo speditera za naknadu za svoje izvrsene usluge Spediter ima pravo na naknadu za obavljene usluge prema ugovoru sa nalogodavateljem. Ako naknada nije odredjena ugovorom, nalogodavatelj je obavezan
4 Ratko Zelenika,”Temelji logisticke spedicije”,Rijeka 2005.str.589.

8

isplatiti naknadu koja je odredjena tarifom ili nekim drugim opstim aktom speditera. Ako naknada za usluge speditera nije odredjena na bilo koji nacin, nju odredjuje sud. Ako je ugovoreno da ce spediter naplatiti svoja potrazivanja od primatelja robe, spediter zadrzava pravo da trazi isplatu naknade za svoje usluge od nalogodavatelja ako mu je primatelj odbije isplatiti. Da bi spediter ostvario to svoje pravo, on treba provesti svoje obaveze iz ugovora o spediciji. S tim u vezi potrebno je dati odgovor na pitanje: Kada spediter moze zahtijevati naknadu za svoje usluge? Odgovor na to pitanje glasi:” otpremnik moze zahtijevati naknadu kad ispuni svoje obaveze iz ugovora o otpremi.” 2.2.2. Pravo speditera za naknadu troskova I predujam /avans Spediter ima pravo na naknadu troskova nastalih u toku izvrsenja naloga o otpremi, dopremi ili provozu robe. To njegovo pravo zasniva se na cinjenicama: da je sam nalog za otpremu, dopremu ili provoz robe istovremeno I ovlastenje spediteru da moze placati sve troskove I pristojbe za provodjenje naloga, jer ako ne bi imao takvo ovlastenje ne bi mogao ni izvrsiti nalog. Troskovi za izvrsenje naloga imaju drugacije znacenje nego naknada za spediterove usluge. Tu se ubrajaju npr vozarina, carina, troskovi uskladistenja, ukrcaja, prekrcaja, iskrcaja, pakiranja, osiguranja I drugi nuzni I korisni troskovi. Spediter nije obavezan kreditirati nalogodavatelja jer je on duzan na zahtjev speditera predujmiti potreban iznos za troskove koje zahtijeva izvrsenje naloga o otpremi robe. Spediter ima pravo zahtijevati predujmove I u slucajevima kada to nije posebno ugovoreno. Ako spediter ne zahitjeva predujam pretpostavlja se da je presutno pristao kredititrati nalogodavatelja. 2.2.3. Pravo speditera da ga nalogodavatelj pravovremno obavijesti o opasnim stvarima I dragocijenostima Spediterovo je pravo da ga nalogodavatelj pravovremeno obavijesti o svojstvima robe kojom moze biti ugrozena sigurnost osoba ili dobara ili nanesena steta. Manipulisanje I prevoz opsanih stvari mora se obaviti u skladu sa Zakonom o prevozu opasnih stvari jer se od takvih stvari mora zastiti zivot I zdravlje ljudi, covjekova okolina, materijalna dobra I sigurnost prometa. Nalogodavatelj je obavezan propisno pakirati ili osigurati propisno pakiranje opasnih stvari a prevozna sredstva moraju biti posebno oznacena.

Kada predaje opasnu stvar na prevoz, spediter je duzan, uz dokument o prevozu, predate vozacu I posebnu uputu o sigurnosnim mjerama sto se pri prevozu moraju poduzimati. Pravo speditera je dag a nalogodavatelj pravovremeno obavijesti o vrijednosnim papirima I drugim skupocjemin stvarima koja se nalaze u posiljci. Ako
9

spediter nije upoznat sa sadrzajem posiljki u kojoj su skupocjene stvari, nalogodavatelj koji je propustio obavijestiti speditera, odgovarat ce za stetu. 2.2.4. Spediterovo zalozno pravo Radi osiguranja naplate svojih potrazivanja nastalih u vezi sa ugovorom o spediciji, spediter ima pravo zaloga. Ono se sastoji u spediterovom pravu da naplati svoja potrazivanja iz ugovora o spediciji iz zalozene robe. Ono se odnosi, osim na sva spediterova potrazivanja, I na naknadu troskova u vezi s izvrsenjem zaloznoga prava. Kako bi zakonsko spediterovo zalozno pravo bilo konstituirano, potrebno je da se steknu ova dva uslova: prvo, da je odredjen ugovor o spediciji zakonit I drugo, da je spediter u posjedu objekta zalaganja na temelju nalogodavateljeve volje. Izvrsenje zaloznog prava moze se provesti na tri nacina5: – sudskom prodajom zaloznog objekta koja se prvodi na temelju presude donesene na osnovi tuzbe zaloznog vjerovnika – sudskom prodajom zaloznog objekta bez prethodne presude – prodajom zaloznog objekta bez posredovanja suda Spediter ostvaruje naplatu potrazivanja prodajom zaloznog objekta pram pravilima odredjenim u zakonu o vlasnistvu I drugim stvarnim pravima. Kada u organizovanju otpreme, dopreme ili provoza robe ucestvuje vise osoba pravilno je da posljednja osoba ima obavezu uciniti zalzona prava svojih prethodnika. 2.2.5. Spediterovo zadrzajno pravo (pravo retencije) U Opcim uslovima poslovanja predvidjeno je da spediter ima I zadrzajno pravo (pravo retencije). Spediter kao posjednik nalogodavateljeve stvari ima pravo zadrzati tu stvar iz nekog ugovora o spediciji sve dok mu ne bude ispunjena potraznja. Ako je spediterov nalogodavatelj kao duznik postao nesposoban za placanje, spediter ima zadrzajno pravo I u slucaju da njegovo potrazivanje nije dospjelo. Spediter nema pravo kada njegov nalogodavatelj zahtijeva da mu se stvar vrati koja je izasla iz njegovog posjeda protiv njegove volje, ili kada nalogodavatelj zahtijeva da mu se vrati stvar koja je predana spediteru na cuvanje. Spediter koji drzi nalogodavateljevu stvar na osnovu zadrzajnog prava ima pravo, da naplati svoja potrazivanja iz vrijednosti duznikove stvari. Osnovna obiljezja tog spediterovog prava su6: – ono djeluje samo izmedju speditera I nalogodavatelja
5 Ratko Zelenika,”Spediterovo pravo”,Rijeka,1991.str.123. 6 Ratko Zelenika,”Spediterovo pravo”,Rijeka,1991.str.124.

10

– – – –

nije bitno jesu li spediterova potrazivanja koneksna spediterova potrazivanja moraju biti dospjela nalogodavatelj mora biti vlasnik robe nalogodavatelj mora svojom slobodnom voljom predati robu sprediteru s odredjenim ciljem koji mu je I priopcio – spediter ima pravo retencije dok efektivno posjeduje robu, cim izgubi takvo posjedovanje izgubio je I pravo retencije – spediter mora podmiriti svoja potrazivanja I prodajom zadrzane robe, ali uz uslov da ima izvrsni sudski nalog za naplatu svojih potrazivanja od nalogodavatelja – spediter je duzan prihvatiti I druge nacine osiguranja svojih potrazivanja ako mu oni sigurno stite njegova prava.

2.3. Odgovornosti speditera iz ugovora o spediciji
Organizujuci otpremu, dopremu I provoz robe spediter ima I odredjene odgovornosti. Potrebno je razlikovati7: 1) odgovornosti speditera za vlastite postupke 2) odgovornosti speditera za rad podspeditera I medjuspeditera 3) odgovornost speditera za rad drugih osoba (osim drugoga speditera)

2.3.1. Odgovornosti speditera za vlastite postupke Opce je pravno pravilo da svaka osoba ogovara za svoje radnje I postupke. Ako spediter, npr, ne ispuni bilo koju svoju obavezu preuzetu ugovorom o spediciji, ili zakasni sa izvrsenjem svoje obaveze, nalogodavatelj stice pravo da zahtijeva naknadu stete koju je zbog toga pretrpio. Spediter se moze osloboditi odgovornosti ako dokaze da stetu nije prouzrokovao namjerno ili nepaznjom. Spediter se moze osloboditi odgovornosti za stetu I kada dokaze da nije mogao izvrsiti svoju obavezu ili da je zakasnio s izvrsenjem obaveze zbog okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora koje nije mogao sprijeciti, otkolniti ili izbjeci.

2.3.2. Odgovornosti speditera za rad podspeditera I medjuspeditera

7 Ratko Zelenika,”Temelji logisticke spedicje”,Rijeka,2005.str.595.

11

Opcenito je prihvaceno pravilo da spediter odgovara za izbor vozaca I drugih osoba s kojima je u izvrsavanju nalogodavateljeve dispozicije sklopio ugovor, ali da ne odgovara za njihov rad osim ako je tu odgovornost preuzeo ugovorom. To se pavilo razlicito primjenjuje u nekim pravnim sistemima evropskih drzava kada je u pitanju odgovornost speditera za rad podspeditera I medjuspeditera. U zakonu obaveznim odnosima odredjeno je da spediter koji izvrsenje naloga povjeri drugom spediteru umjesto da ga sam obavi odgovara za njegov rad. Takva se spediterova odgovornost ne moze ugovorom iskljuciti ni ograniciti. 2.3.3. Odgovornost speditera za rad drugih osoba (osim drugoga speditera) U pravnom sistemu spediter odgovara za izbor prevoznika I izbor drugih osoba s kojima je u izcrsenju naloga sklopio ugovor, ali ne odgovara za njihov rad, osim ako je tu odgovornost preuzeo ugovorom. Spediter ce odgovarati samo ako trecu osobu nije izabrao s paznjom dobrog privrednika. Medjutim, on nece odgovarati ako je trecu osobu izabrao nalogodavatelj. Spediter ne odgovara za stetu ako se nalogodavateljev partner ne pridrzava njegovih uputa. Isto tako, spediter ne odgovara za posljedice koje bi nastale ako se nalogodavatelj ili njegov partner ne pridrzavaju odredbi iz kupoprodajnog ugovora o pakiranju I obiljezavanju robe. Spediter ne odgovara za smetnje I zakasnjenja u prekrcaju robe koje su posljedica propusta vozara, pretovarnih I drugih poduzeca I vise sile. On, takodjer, ne odgovara za nepravovremeno postavljanje prevoznih sredstava od vozaca, te za nepravovremeno prispijece robe zbog zastoja u prometu I drugih smetnji. Kada spediter ne obavi svoju obavezu, odnosno ako pravovremeneo ne obavijsti nalogodavatelja o ostecenju robe I o svim dogadjajima znacajnim za njega onda spediter odgovara nalogodavatelju za stetu.

2.4. Obaveze, prava I odgovornosti speditera u posebnim slucajevima otpreme, dopreme I provoza robe
Spediter ima obaveze, prava, I odgovornosti I u posebnim slucajevima otpreme, dopreme I provoza robe koje bi se mogle sistematizirati u cetiri skupine; 1) 2) 3) 4) U vezi s otpremom, dopremom ili provozom robe s fiksnom naknadom U vezi sa zbirnom otpremom, dopremom ili provozom robe Kada se spediter javlja u funkciji operatora cjelokupnog pevoznog pothvata Kada spediter sam obavlja prevoz robe ili druge poslove

2.4.1. Otprema, doprema ili provoz robe s fiksnom naknadom

12

Kada je ugovorom o spediciji odredjena jedna ukupna svota za izvrsenje naloga o otpremi, dopremi I provozu robe, ona obuhvata cjelokupnu naknadu za sve usluge po osnovi spedicije, naknadu za prevoz te naknadu svih ostalih troskova. Tada spediter odgovara I za rad pevoznika I drugih osoba kojima se na temelju ovlastenja iz ugovora o spediciji koristio. 2.4.2. Zbirna otprema, doprema ili provoz robe Spediter moze u izvrsavanju dobivenih naloga organizovati zbirnu otpremu, dopremu ili provoz robe. Ako spediter takvom organizacijom postigne razliku u vozarini u korist nalogodavatelja, on ima pravo na posebnu dodatnu naknadu. Spediter , dakle, nema pravo ustedu u vozarini zadrzati za sebe jer on obavlja poslove za racun nalogodavatelja. Suprotno takvoj zakonskoj odredbi, Opci uvjeti daju spediteru pravo na ustedu u vozarini koju je ostvario organizovanjem zbirne otpreme, dopreme I provoza robe zadrzi za sebe, ali tada nema pravo na posebnu dodatnu naknadu. Kada spediter organizuje zbirnu otpremu, dopremu I provoz robe, odgovara za gubitak ili ostecenje robe nastale za vrijeme prevoza. Spediter moze komadne posiljke otpemiti, dopremiti ili provoziti u zbirnom prometu ako nije primio pismeni nalog. 2.4.3. Kada se spediter javlja u funkciji operatora cjelokupnog pevoznog pothvata Kada se medjunarodni spediter javlja u funkciji operatora medjunarodnog multimodalnog prevoza (MTO), on odgovara za izbor I rad svih osoba koje je angazovao u cjelokupnom transportnom pothvatu. Takva njegova proizilazi prije svega iz Konvencije UN-a o medjunarodnom multimodalnom transport, ali iz nacionalnih autonomnih pravnih akata kao npr: Opcih uvjeta poslovanja medjunarodni otpremnika Hrvatske, ali I Opcih uvjeta poslovanja speditera vecine zemalja u svijetu a posebno evropskih speditera8. 2.4.4. Kada spediter sam obavlja prevoz robe ili druge poslove Spediter moze I sam obavljati potpuno ili djelimicno prevoz robe koja mu je povjerena radi otpreme, dopreme ili provoza. Kada spediter sam obavlja pevoz ili dio prevoza, ima obaveze prava I odgovornosti pevoznika pa mu u tom slucaju pripada I odgovarajuca naknada za pevoz osim naknade za spediterske usluge oko organizovanja otpreme, dopreme Ili provoza I naknade troskova oko te organizacije. Isto vrijedi I onda kada spediter obavlja I druge uobicajne ili nalogom obuhvacene poslove (npr. poslove skladistara, poslove ambalaznih servisera, pomorskih agenata, izvrsitelja ugovorne kontrole kvaliteta I kvantiteta robe I sl).

3. ZAKLJUCAK
8 www.poslovniforum.hr

13

Ugovorom o spediciji obavezuje se otpremnik da radi prevoza odredjene stvari sklapa u svoje ime I za racun nalogodavca ugovor o prevozu I druge ugovore potrebne za izvrsenje prevoza te da obavi ostale uobicajene poslove I radnje, a nalogodavatelj se obavezuje da mu isplati odredjenu naknadu. Ako je ugovorom predvidjeno , spediter moze sklapati ugovor o pevozu I poduzimati druge pravne radnje u Ime I za racun nalogodavatelja. Nalogodavac može po svojoj volji odustati od ugovora: ali je u tom slučaju dužan naknaditi otpremniku sve troškove što ih je dotle imao i isplatiti mu razmjeran dio naknade za dotadašnji rad. On je dužan bez odgađanja obavijestiti nalogodavca o oštećenju stvari, a i o svim događajima značajnim za njega, i poduzeti sve potrebne mjere radi očuvanja njegovih prava prema odgovornoj osobi. Spediter je duzan u svakoj prilici postupiti kako to zahtijevaju inters nalogodavatelja I sa paznjom dobrog privrednika.

4.LITERATURA
14

Ratko Zelenika,”Spediterovo pravo”, Ekonomski fakultet Sveucilista u Rijeci, Rijeka,1991. Ratko Zelenika,”Temelji logisticke spedicje” , Ekonomski fakultet Sveucilista u Rijeci ,Rijeka,2005. Internet:
www.poslovniforum.hr

15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful