You are on page 1of 14

Tajuk

:
Huraian Tentang Ciri-ciri Guru Sejarah Yang Efektif Di Sekolah Rendah
2.0 Penguruan !ata Pelajaran Sejarah.
Umumnya, guru yang mengajar mata pelajaran Sejarah di sekolah-sekolah Malaysia
adalah mereka yang telah membuat pengkhususan dalam bidang Sejarah di peringkat universiti
dan telah menjalani kursus kaedah pengajaran Sejarah dalam program pendidikan guru pra
perkhidmatan mereka. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna semua guru yang mengajar
mata pelajaran ini adalah terlatih dalam mata pelajaran itu. Satu kenyataan yang mungkin
memeranjatkan setengah-setengah orang ialah, masih terdapat sebilangan besar guru yang
mengajar mata pelajaran Sejarah di sekolah-sekolah Malaysia yang tidak terlatih untuk
mengajar mata pelajaran ini ialah salah satu kaedah yang terbesar.
Kebenaran kenyataan anyone !an tea!h history- poorly "#ornbleth, $%&%, hlm. $'(),
sukar disangkal. Kajian tentang pengajaran telah rnenunjukkan, pengajaran yang kurang baik
atau apa yang *nderson "$%&%) panggil survival tea!hing seperti, staying justone !hapter
ahead "M!+iarmid, ,all - *nderson, $%&%), adalah disebabkan oleh guru yang tidak
mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Sejarah. Seperti mana kata *nderson
"$%&%), .alaupun pengajaran !ukup makan boleh mengisi masa pelajar dan mengelakkan
mereka daripada berkelakuan naka/, pengajaran sedernikian tidak boleh dianggap pengajaran
yang baik atau berkesan. 0amai di antara kita pernah melalui pengajaran dan pembelajaran
Sejarah di peringkat sekolah yang membosankan dan tidak bermakna, tetapi tidak ramal yang
pernah mengalami pernbelajaran yang menarik dan bermakna. 1emahaman ilmu memba.a
maksud pemerolehan 2akta dan penguasaan idea-idea dan kaedah Sejarah. Kandungan
pelajaran Sejarah disarnpaikan sebagai satu kumpulan maklurnat dan juga sebagai satu
pendekatan terhadap ilrnu. Sejarah dilihat sebagai satu disiplin yang mempunyai !ara-!ara
tersendiri untuk memberi makna kepada pengalaman rnasa silarn "Kementerian 1endidikan
Malaysia, $%%3, hlm. (),
1engurusan mata pelajaran Sejarah merupakan aspek penting dalam menentukan
keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. 1engurusan mata pelajaran Sejarah
berasaskan peran!angan, penyelarasan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan
penambahbaikan panitia serta persatuan mata pelajaran. 1anitia mata pelajaran Sejarah
hendaklah ditubuhkan di sekolah untuk mempertingkat pengurusan panitia dan keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran sejajar dengan Surat 1ekeliling /khtisas ,il. 45$%&6 K1",S)
&7%$58$d.$$"44) bertarikh $( Ma! $%&6.
Kejayaan murid dalam pembelajaran, motivasi dan minat mereka terhadap mata
pelajaran Sejarah, mempunyai hubung kait yang rapat dengan kebolehan, kemampuan dan
keberkesanan guru yang mengajar. 9leh itu, guru mempunyai tanggungja.ab dan peranan
yang penting dalam menentukan matlamat pen!apaian murid di sekolah. :uru yang mengajar
mata pelajaran Sejarah hendaklah menggembleng tenaga dan menyelaraskan aktiviti. Mereka
juga harus mempunyai semangat bekerjasama, saling membantu dan berkongsi ilmu,
pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki ke!ekapan dan keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran. 9leh itu, guru yang mengajar mata pelajaran Sejarah berupaya men!ari
penyelesaian masalah dalam bidang pengajaran bahkan juga berhubung dengan motivasi,
sikap dan tabiat belajar murid.
1anitia mata pelajaran Sejarah adalah badan ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru
yang mengajar mata pelajaran Sejarah di sekolah. ,adan ini hendaklah dipimpin dan
dikendalikan oleh guru kanan mengajar mata pelajaran Sejarah "beropsyen Sejarah) dilantik
sebagai ketua panitia. Seorang setiausaha dilantik dalam kalangan guru Sejarah, sementara
guru besar menjadi penasihat. Ketua 1anitia mata pelajaran Sejarah se!ara automatik menjadi
ahli 8a.atankuasa Kurikulum Sekolah. Tujuan 1anitia Mata 1elajaran adalah memperbaiki,
meningkatkan kualiti serta keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran sejarah di
samping berikhtiar dan berusaha untuk menguasai strategi pengajaran berinovati2 yang dapat
mendorong serta menggerakkan ke!enderungan murid terhadap pembelajaran sejarah.
2." Ciri-ciri Guru Sejarah Yang Efektif Dari #$ek Pengetahuan.
Mata pelajaran ini diajar di sekolah adalah untuk memupuk dan memperkukuh
semangat setia negara dan jati diri sebagai .arganegara Malaysia. +i samping itu, mata
pelajaran Sejarah dapat me.ujudkan pembangunan negara bangsa Malaysia, semangat
patriotisme dan kese2ahaman antarabangsa. +apatan pemeriksaan 8emaah ;a<ir Sekolah
menunjukkan mata pelajaran Sejarah kurang diminati oleh murid. =al ini berkait rapat dengan
kaedah pengajaran guru. 1engajaran Sejarah yang berkesan bergantung kepada sikap,
keupayaan, kemahiran dan pengetahuan guru itu sendiri. Mengikut ,ro.n "$%&3), pula
Menguasai Kurikulum Sejarah bukanlah merupakan perkara yang sukar tetapi kelemahan
sebenar terletak pada !ara penyampaiannya. 9leh sebab itu, kaedah pengajaran guru tidak
berkesan menjadi pun!a utama murid kurang berminat terhadap mata pelajaran Sejarah.
:uru Sejarah berkesan mempunyai latar belakang pengetahuan sejarah yang kukuh,
latihan pro2esional yang men!ukupi, terutama dalam bidang kurikulum dan pedagogi sejarah,
sikap yang positi2 terhadap peranannya sebagai guru sejarah dan sentiasa men!ari jalan untuk
melengkapi dirinya dengan isu-isu yang berkaitan dengan pengajaran Sejarah. +aya imaginasi,
kreati2, kritis dan inovati2, mempunyai !iri-!iri peribadi yang menarik, akti2 dan daya ke!indan
"sense o2 humour), berupaya mengenal pasti perbe<aan latar belakang murid agar dapat
menggunakan pendekatan 1elbagai Ke!erdasan "Multiple /ntelligen!es) dalam pengajaran.
berupaya menyediakan sokongan persekitaran pembelajaran yang berkesan untuk menjayakan
1embelajaran >uar ,ilik +arjah "1>,+)? menyedia dan memberi peluang belajar kepada murid
untuk menghayati mata pelajaran Sejarah.
Selain itu, berusaha menggunakan sumber pembelajaran dan keupayaan yang
maksimum, sentiasa membuat penilaian kendiri dan kajian tindakan berdasarkan kekuatan dan
kelemahan pengajaran dan pembelajaran, mempunyai kemahiran mengurus bilik darjah dengan
!ekap dan berkesan, mengurus kerja projek, la.atan dan pengajaran se!ara kumpulan dengan
berkesan, melaksanakan pembelajaran berasaskan aktiviti "a!tivity based learning) dan
pembelajaran berasaskan pemikiran "brain based learning), mengurus bahan pembelajaran
yang diperlukan dan meran!ang program atau aktiviti se!ara sistematik serta peka kepada
perubahan terkini seperti penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi "TMK),
1embelajaran ,estari, dan 1embelajaran Kontekstual.
2.2 Ciri-ciri Guru Sejarah Yang Efektif Dari #$ek !e%arta&atkan Profeion Perguruan.
:uru sejarah berkesan memiliki !iri-!iri personal, pro2esional, sosial dan interpersonal
yang unggul. Selain daripada mendapat latihan yang baik dan berpengalaman dalam mata
pelajaran sejarah, guru sejarah berkesan juga mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam
meran!ang kurikulum, mengurus kurikulum dan melaksanakan kurikulum sejarah dengan
berkesan dalam pelan tindakan organisasi pembelajaran di sekolah. 1ada umumnya seorang
guru sejarah berkesan mempunyai !iri-!iri berikut iaitu dapat mengembangkan stail, kaedah,
pendekatan, strategi pengajaran yang berkesan bagi men!orakkan pembelajaran yang
bermakna, memupuk minat dan mengembangkan potensi murid-murid. :uru dapat menyusun
dan meran!ang pembelajaran yang men!abar kebolehan murid ke arah pengembangan
pemikiran dan menggalakkan murid ber2ikir se!ara kritis, analitikal dan kreati2.
:uru dapat men!orakkan situasi pembelajaran yang menarik dan menjadikan mata
pelajaran sejarah relevan, penting dan berguna kepada pembangunan dan perkembangan diri
murid, mempunyai kebolehan istime.a seperti kebolehan ber!erita, berlakon, daya imaginasi,
kemahiran berkomunikasi, berjenaka, daya intelektual yang tinggi, disegani dan dihormati
murid, mempunyai personaliti yang disenangi oleh murid, menjadi pendorong dan @role model@
kepada para pelajar, mengamalkan pembelajaran akti2 "active learning), mendorong penglibatan
akti2 murid dan memberi peluang yang luas kepada murid mengembangkan kebolehan dan
potensi merekaKreati2 dan inovati2, khususnya dari segi pengajaran, pembelajaran, personaliti
dan penggunaan pelbagai inivasi media dan teknologi pembelajaran.
1atriotik dan 'Cinta Tuhan', iaitu satu kualiti kebolehan guru sejarah membangkitkan
semangat, memupuk kesedaran, menyuburkan idealisme, dan membina .a.asan bersama
dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah di bilik darjah, mempunyai ke.iba.aan dan
karisma sebagai guru dan pemimpin pendidikan yang berkesan dalam pengajaran mata
pelajaran sejarah. :uru menonjolkan !iri-!iri personal yang berkesan seperti ikhlas, mesra,
penyayang, !eria, tenang, ber2ikiran positi2 dan terbuka, bijak, bertimbang rasa, bermotivasi
tinggi, mempunyai .a.asan dan inspirasi serta berkebolehan menjana perubahan dan
kemajuan diri murid. :uru mempunyai kebolehan berhujjah, kemampuan menjana dan
men!etuskan pemikiran aras tinggi, berpengetahuan yang luas, dedikasi terhadap tugas
pengajaran, minat dan dorongan pro2esional bagi memaju dan meningkatkan kualiti pengajaran,
:uru bersemangat berusaha menjadikan diri !emerlang dan pakar bidang yang diajar
serta sentiasa berusaha memajukan diri dalam pro2esion perguruan yang di!eburi. Kegagalan
dan keengganan guru sejarah mengekalkan si2at-si2at guru sejarah yang berkesan, !emerlang
dan bermotivasi tinggi boleh memberi impak yang buruk kepada kemajuan dan perubahan
pendidikan yang perlu berlaku di peringkat sekolah. 1erlaksanaan kurikulum sejarah di sekolah
mungkin tidak berlaku se!ara dinamik dan progresi2 sekiranya kurang kesediaan dalam
kalangan guru sejarah bagi melaksanakan pembaharuan, selaras dengan perkembangan arus
pendidikan semasa.
Aaktor-2aktor penentu seperti perubahan sikap guru, penguasaan aplikasi inovasi dan
teknologi maklumat, latihan dalam pengurusan dan perlaksanaan, memperkenalkan teknik dan
strategi baru yang e2ekti2 dan mampu dilaksanakan, pemberian insenti2 kepada guru,
pembentukan @team.ork@ dalam organisasi sekolah dan sebagainya perlu diambilkira dalam
perlaksanaan pembaharuan dan perubahan ke arah merealisaikan lebih ramai guru sejarah
yang mempunyai !iri-!iri guru sejarah !emerlang. Sebuah negara yang disegani di dunia
memiliki satu ketamadunan yang mempunyai masyarakat yang berdisiplin, berhemah tinggi
berilmu, beriman, bertaB.a serta berakhlak mulia. masih lagi menyimpan hasrat murni
pendidikan iaitu pembinaan kualiti akhlak terunggul atau Cto.ering personalityD bagi memastikan
kejayaan pembentukan bangsa yang !emerlang, gemilang dan terbilang. +emi men!apai
pembentukan akhlak terunggul, ianya memerlukan kegemilangan ilmu dan pendidikan bagi
menjadi pemangkin kemakmuran dan kemajuan. Sejarah telah membuktikan baha.a
kegemilangan sesebuah negara bergantung kepada ke!emerlangan rakyatnya dan orang yang
berperanan besar me.ujudkan kegemilangan tersebut, ialah guru. +alam erti kata lain tidak
akan adanya doktor, jurutera, saintis, pro2essor, menteri, ahli korporat dan sebagainya tanpa
adanya didikan a.al dari guru.
Mutakhir ini kita sering mendengar rungutan ibubapa dan masyarakat terhadap guru.
*duan mengenai guru mendera pelajar, tidak terlatih, tidak ikhlas mendidik, mengajar sambil
le.a dan sebagainya sering dipaparkan di dada akhbar mahupun di ka!a televisyen. Kajian
juga mendapati bilangan kes saman guru di Mahkamah juga meningkat dari masa ke semasa.
Sesetengah pihak seringkali menyalahkan guru apabila dikaitkan dengan gejala keruntuhan dan
kerasukan moral dan syahsiah generasi muda ketika ini. Aaktor-2aktor ini serba sedikit telah
melemahkan semangat guru untuk menaburkan bakti se!ara ikhlas di dalam proses pendidikan
dan pembelajaran. Kerap kali guru melahirkan rasa tidak puas hati dan keke!e.aan mereka
apabila pengorbanan mereka tidak dihargai bahkan disalahanggap oleh sesetengah pihak.
:uru yang telah semakin terhakis keikhlasannya tidak akan dapat menumbang bakti dengan
!emerlang ke arah pembentukan peribadi dan kualiti akademik generasi muda negara.
=al ini mesti diberikan perhatian dan persepsi masyarakat terhadap institusi pendidikan
dan pendidik itu sendiri perlu ditrans2ormasikan ke arah yang lebih adil dan seimbang.1eranan
pendidik yang paling utama adalah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan agar dapat
membina rohani, jasmani, emosi, intelektual dan sosial pelajar yang seimbang. +alam
melaksanakan tanggunja.ab ini pendidik yang baik mestilah mempunyai !iri-!iri tertentu seperti
yang telah ditunjukkan oleh 0asulullah Sallallahualaihi.asallam. /slam amat menitikberatkan
ilmu pengetahuan dan meletakkan darjat yang tinggi kepada orang yang menyebarkan ilmu. /ni
telah dirakamkan oleh *llah Subhanahu.ataala di dalam surah al-Mujadalah ayat $$ yang
bermaksud: C*llah meninggikan darjat orang yang beriman dan di antara kamu, dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan agama beberapa darjatD.
*yat ini menunjukkan baha.a orang yang berilmu mempunyai darjat yang lebih tinggi di
ka!a mata /slam lebih-lebih lagi orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan seperti pendidik
sama ada di peringkat rendah mahu pun di institusi pengajian tinggi.Sebagai seorang pendidik
yang diberkati *llah, mereka mestilah menjaga akauntabilitinya selaras dengan kesu!ian dan
keberkatan pro2esion ini yang melibatkan proses trans2ormasi ilmu pengetahuan. Se!ara
umumnya, para sarjana /slam telah mengemukakan baha.a pendidik perlu memainkan 2ungsi
seorang guru dan men!apai martabat sebagai pendidik "mudarris), penyampai yang benar
"mualim), murabbi "pengasuh dan pendidik dengan kasih sayang, muaddib "pembentuk adab
dan akhlak) dan mursyid "pembimbing ke arah kebaikan).
*kauntabiliti Seorang 1endidik
*kauntabiliti seorang pendidik merupakan perkara yang amat penting untuk dipelihara
oleh setiap pendidik. Se!ara umumnya akauntabiliti ini merujuk kepada tanggungja.ab seorang
pendidik kepada setiap perkara mahu pun hasil kerjanya. Sebagai seorang yang pro2esional,
pendidik perlu memelihara dan melaksanakan tanggunggja.abnya dengan penuh ikhlas dan
sebaik mungkin. /ni adalah kerana pendidik merupakan pihak yang bertanggungja.ab
menghasilkan sumber manusia yang baik dalam pelbagai bidang demi keperluan negara
bahkan umat seluruhnya. Se!ara ringkasnya akauntabiliti akademik ini boleh dibahagikan
kepada tiga aspek utama iaitu kepimpinan, pro2esionalisme dan ketelusan serta kerahsiaan.
Kepimpinan
*spek kepimpinan ini merangkumi segenap aspek kependidikan termasuk pengajaran.
Kepimpinan yang dimaksudkan adalah keupayaan men!orak, mengemudi dan memandu dalam
proses pen!apaian matlamat ke!emerlangan institusi. 1endidik yang mempunyai !iri
kepimpinan yang baik akan dapat mengatur strategi institusi dan berusaha mempertingkatkan
kualiti, berusaha penambahbaikan ke!ekapan dan kejituan ilmu dan proses penyebaran ilmu
pengetahuan.
1ro2esionalisme
1ro2esionalisme dalam konteks pendidik merujuk kepada keupayaan dan ke!ekapan
melaksanakan sesuatu tanggungja.ab berdasarkan kepada panduan ilmu dan latihan, serta
kepakaran. +i dalam melaksanakan sesuatu perkara seorang pendidik yang pro2esional adalah
terikat dengan etika pro2esion yang merangkumi etika dalam keilmuan, etika sikap dan etika
kemahiran. Sebagai !ontoh seorang pendidik perlu menyerlahkan elemen-elemen penjagaan
tingkahlaku seperti, !ara berpakaian, berkomunikasi, tidak mengadakan hubungan dengan
pelajar, mematuhi masa, menghormati rakan seja.at, mengelak plagiarisme, kerja berpasukan
dan menjaga kerahsiaan. 1ara pendidik juga menjaga amanah ilmu bukan sahaja bertindak
untuk memperkayakan ilmu dalam diri sebaliknya sentiasa menyalurkan idea-idea dan ilmu
yang ada pada mereka baik kepada pelajar mereka disamping mempunyai integriti yang tinggi
1ro2esionalisme juga menitikberatkan aspek ketelusan dan kerahsiaan. 1endidik mesti sanggup
menerima teguran-teguran dan ini akan dapat meningkatkan lagi proses pengajaran dan
pembelajaran. +ari aspek kerahsiaan, pendidik perlu menjaga hal kerahsiaan ini umpamanya
soal penyediaan soalan peperiksaan dan juga maruah pelajar yang mempunyai masalah
peribadi.
1embudayaan Kualiti
*dalah menjadi ke.ajipan seorang pendidik untuk memastikan setiap hasil kerja mereka
sesuatu yang berkualiti dalam semua aspek pengajaran dan yang berkaitan. Kualiti ini dapat
dinilai melalui sumber manusia yang dilahirkan. 9leh itu pendidik perlu mempergiatkan aktiviti
ilmiah dalam perkongsian ilmu, perluasan ilmu dan rangkaian tokoh-tokoh keilmuan, diinstitusi
tempatan dan luar negara.
2.' Ciri-ciri Guru Sejarah Yang Efektif Dari #$ek (e$eri&adian.
Se!ara umumnya para ilmuan /slam telah menggariskan beberapa !iri pendidik unggul.
*dalah menjadi ke.ajipan kepada semua pendidik untuk berusaha memenuhi kesemua !iri ini
dan seterusnya mendapat keberkatan dari *llah Subhanahu.ataala pada setiap perkara yang
dilakukan. #iri-!iri ini dapat disimpulkan seperti berikut:-
Mudarris
Mudaris berasal dari perkataan arab yang bermaksud mengajar ataupun pengajaran.
1endidik hendaklah bertanggunja.ab menyampaikan ilmu yang ada padanya kepada
pelajarnya yang boeh membina pemikiran, rohani, jasmani,emosi dan juga sosial. *pa yang
diketahuinya hendaklah disampaikan kerana kerja pengajaran adalah sebahagian daripada
amal soleh. Manakala enggan menyampaikannya adalah merupakan satu kesalahan.
Mualim
1endidik sebagai mualim boleh dide2inasikan sebagai mengajar atau menyampaikan
limu kepada orang lain dan mengamalkan apa yang disampaikan di samping berusaha
menambah ilmu pengetahuan. Mualim mempunyai rasa belas kasihan kepada pelajar dan
menganggap mereka seperti anak sendiri. Mualim mengajar kerana *llah Subhanahu.ataala
dan bukannya kerana ganjaran dan tidak mengharapkan balasan daripada pelajar.
Murabbi
Murabbi bermaksud memperbaiki, memimpin dan mentadbir. 1endidik sentiasa
menyayangi pelajar dan menasihati dan membimbing dalam pembentukan syahsiyah mereka.
1endidik juga adalah kaunselor dan penyebar nilai budaya yang elok dan menjadi !ontoh
kepada pelajar.
Muaddib
Muaddib bermaksud mendidik ke arah memperelokkan lagi akhlak pelajar. 1endidik
yang muaddib merupakan individu yang bertanggungja.ab dan melaksanakan pendidikan
peradaban dalam pengertian yang luas dan mendalam terhadap peribadi dan kehidupan
pelajar. Muaddib seorang yang memberi ilmu dan mendidik mereka dalam akhlak dan adab
yang baik. 1endidik juga mendidik pelajar agar tidak merendahkan ilmu pelajaran lain selain
dari yang diajar olehnya. 1endidik mendidik pelajar melalui akhlak yang baik daripada hanya
penyampaian se!ara teori sahaja.
Murshid
1endidik yang mursyid bermaksud sebagai penuntun jalan hidup yang benar dan betul
dengan nilai dan sikap yang benar dan berperanan sebagai hamba *llah Subhanahu.ataala
dan khali2ah;ya dimuka bumi. Mursyid menunjukkan kepada jalan yang benar dari sudut ilmu
kesu2ian dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. 1endidik mempunyai tingkah laku
baik dan terpuji, bersih dari akhlah ter!ela, tidak taasub atau 2anatik, <uhud pada amalan dan
perbuatan dan mempunyai tokoh kepimpinan. Syarat untuk menajdi pendidik yang mursyid
ialah beliau mestilah alim dari segenap perkara atau disiplin ilmu, menyimpan atau menutup
keaiban pelajar-pelajarnya dan pengajaran terkesan di dalam hati pelajar.
Kesemua !iri-!iri seorang pendidik unggul seperti di atas perlulah diamalkan se!ara
berterusan dan dengan penuh ilti<am. 1endidik perlu ada si2at mendidik pelajar kerana *llah
Subhanahu.ataala, berperibadi mulia, menjaga kehebatan dan kehormatan diri, memiliki ilmu
dan kaedah pengajaran dan bersi2at kasih sayang. ,ukan itu sahaja !iri-!iri ini perlu diamalkan
dan diserlahkan dari semua aspek termasuk kepimpinan, pro2esionalisme, tingkahlaku,
pembudayaan kualiti dan khidmat masyarakat.
>angkah Memelihara *kauntabiliti Seorang 1endidik
Mendidik Kerana Men!ari Keredhaan *llah Subhanahu.ataala
Seorang pendidik perlu memastikan niatnya untuk bersi2at ikhlas terhadap *llah
Subhanahu.ataala dalam segala amal pendidik yang dilakukannya. *llah telah merakamkan
dalam al-Euran surah al-,ayyinah ayat 7 yang bermaksud D+an tiadalah mereka itu
diperintahkan, melainkan supaya mereka menyembah *llah dalam keadaan mengikhlaskan
agama kepadanyaD. /ni dikuatkan lagi dengan sabda 0asulullah Sallallahualaihi.asallam yang
bermaksud: D Sesungguhnya *llah tidak akan menerima suatu amalan melainkan apa yang
ikhlas kepada;ya dan yang ditujukan hanya untuk;ya. "0i.ayat *bdu +aud dan an-;asai).
1endidik hendaklah menunjukkan setiap pekerjaan yang dilaksanakan itu hanya semata-mata
kerana *llah kerana hanya dengan keikhlasan beliau akan mendapat keredhaan dan
keberkatan bahkan akan dikasihi dan dihormati oleh pelajar mahupun masyarakat.
1eribadi Mulia
1endidik bukan sahaja menjadi Drole modelD atau pun ikutan kepada pelajar menerusi
si2at spiritual seperti ikhlas, jujur, sabar, kasih sayang, .arak dan tak.a, bahkan menerusi si2at-
si2at 2i<ikal atau lahiriah seperti tutur kata, tingkah laku, kebersihan diri, pakaian, tempat tinggal
dan lain-lain. 8usteru itu, bagi men!apai keberkesanan proses pembelajaran dan pengajaran
serta pembentukan peribadi mulia, /slam mengutamakan tutur kata, tingkah laku yang baik dan
nasihat berguna serta menarik. =al ini dapat dilihat jika kita merujuk dak.ah yang dijalankan
oleh ;abi Musa dan ;abi =arun, ketika mereka menyampaikan seruan agama kepada Airaun
yang amat <alim seperti yang di2irmankan oleh *llah Subhanahu.ataala dalam al-Euran surah
thaha ayat 4( yang bermaksud:-D 1ergilah engkau berdua kepada Airaun, sesungguhnya dia
derhaka. Katakanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan ia akan dapat
pengajaran atau takut kepada tuhanD.
Menjaga Kehebatan dan Kehormatan diri
Sudah menjadi tanggapan masyarakat mahupun pelajar baha.a seorang pendidik
adalah seorang yang mempunyai kehormatan diri dan kehebatan ilmu pengetahuan. 9leh itu,
sudah semestinya pendidik untuk beramal dan berpegang teguh dengan ilmu yang dimilikinya.
Setiap amalan mestilah dilakukan dengan istiBamah dan seterusnya menjadikan diri untuk lebih
bertak.a kepada *llah Subhanahu.ataala. 1endidik tidak sepatutnya melakukan perkara yang
berla.anan dengan ilmu yang dimiliki kerana ini akan menjatuhkan kehormatan diri dan
mengurangkan rasa hormat pelajar kepadanya. =al ini telah dirakamkan oleh *llah
Subhahanahu Wataala di dalam surah al-Maidah ayat 44 yang bermaksud:-D *dakah patut
kamu menyuruh manusia membuat kebajikan dan kamu lupakan diri kamu sendiri sedangkan
kamu memba!a kitab *llah, tidakkah kamu berakalD.
Memiliki ilmu dan kaedah pengajaran
1endidik sememangnya perlu memiliki ilmu yang mantap dan mendalam dalam bidang
yang di!eburi. 1elajar akan lebih yakin dan mudah menerima ilmu yang disampaikan sekiranya
pendidik benar-benar menguasai ilmu tersebut. Selain itu, pendidik juga perlu kreati2 dan
inovati2 dalam menggunakan kaedah atau teknik pengajaran berkesan. +alam dunia moden
masa kini, pendidik perlu ari2 dalam penggunaan teknologi dan dalam masa yang sama
sentiasa mempelbagaikan teknik pengajaran agar lebih berkesan dan menarik minat pelajar.
,ersi2at kasih sayang
1elajar merupakan golongan yang masih muda dan perlukan perhatian oleh pendidik
mereka. 9leh itu pendidik mesti mempunyai si2at kasih kepada pelajar dan menganggap
mereka seperti anak sendiri. +engan si2at ini, pelajar akan lebih mudah mendekati pendidik dan
dapat meluahkan masalah mereka. Si2at ini juga akan dapat menerbitkan suasana mesra di
antara pelajar dan pendidik dan seterusnya akan memudahkan lagi proses pentarbiyahan dan
pembentukan peribadi mulia.
2.) Penutu$
Se!ara umumnya, seorang pendidik harus men!apai martabat seorang pendidik iaitu
murabbi, mudarris, mualim, muaddib dan mursyid. Kedudukan seorang pendidik yang mursyid
menjadikan setiap ilmu pengetahuan yang disampaikan akan menjadi lebih berkesan dan
mudah diterima oleh para pelajar. Terdapat beberapa !iri utama seorang pendidik yang
membolehkan mereka dapat membimbing pelajar dengan baik dan berkesan. /ni termasuk
mendidik kerana *llah, berperibadi mulia, menjaga kehebatan dan kehormatan diri, memiliki
ilmu dan kaedah pengajaran dan bersi2at kasih sayang. *kauntabiliti seorang pendidik
merupakan perkara yang amat penting untuk dipelihara oleh setiap pendidik dan ini meliputi dari
aspek kepimpinan, pro2esionalisme dan ketelusan serta kerahsiaan. Sesungguhnya sebagai
seorang pendidik, beliau mestilah berusaha untuk memenuhi !iri-!iri seorang pendidik yang
mursyid di mana mampu untuk membimbing pelajar bukan sahaja untuk mendalami ilmu
pengetahuan yang disampaikan malahan dapat memberi panduan kepada mereka untuk
menjadi insan yang berguna dan berjaya. *kauntabiliti pendidik mesti dipelihara demi menjamin
keutuhan institusi keilmuan yang sememangnya dipandang tinggi oleh /slam.
*+*,+-GR#.+
*bdul 0ahim bin *bd 0ashid, "$%%%) Pendidikan sejarah Falsafah, Teori dan Amalan, Utusan
1ubli!ations - +istributors Sdn ,hd, Kuala >umpur,
#ornbleth, #. "$%&%). Knowledge for teaching history. #ompeting visions o2 tea!her kno.ledge.
1ro!eedings 2rom an ;#0TF Seminar 2or Fdu!ation 1oli!ymakers, Washington,+#..
Wan Mohd Gahid Mohd ;oordin. "$%%H). 1endidikan Sejarah di Sekolah 0endah dan Menengah
"K,S05K,SM) : 9bjekti2 dan 1en!apaian, dalam Sejarah alam Pendidikan. Kuala
>umpur : +e.an ,ahasa dan 1ustaka.
Iaakub /sa. "$%%4). !uru dan Pengajaran yang efektif. Selangor: Aajar ,akti
http:55....tutor.!om.my5tutor5dunia.aspJ
yKH33$-dtK$3($-pubK+unia1endidikan-se!K/suLSemasa-pgKisL3H.htm
http55....s!ribd.!om.
http55....do!sto!.!om
http55....ms..ikipedia.org
*l-:ha<ali. "H336). "hya #lumuddin. Kuala >umpur: +arul Aajar.
*hmad Mohd Salleh. "H334). Pendidikan "slam. Selangor: Aajar ,akti.
*bdullah /shak. "$%&%). Sejarah Perkem$angan Pelajaran dan Pendidikan "slam. Selangor: *r-
0ahmaniah.
Ul.an *bdullah ;asih. "$%&$). Tar$iyatul Awlad Fi "slam. #airo: +arul Salam.
M. =uberman "Fds.), 1ro2essional development in edu!ation "h/m. (7-67). ;e. Iork: Tea!hers
#ollege 1ress.
R/0/(#1
*ini =assan "$%%6). * study o2 Malaysian history tea!hers@ subje!t matter andpedagogi!al
!ontent kno.ledge. Tesis Fd.+ yang tidak diterbitkan, Monash University, *ustralia.
*nderson, #. W. "$%&%). The role o2 edu!ation in the a!ademi! dis!iplines in tea!her
preparation. +alam *. F. Wool2olk "Fd.), 0esear!h perspe!tives on the graduate preparation o2
tea!hers "&&-$3'). Fngle.ood #li22s, ;8: 1renti!e =all.
=all, +. >., - M!+iarmid, :. W. "$%%3). The subje!t-matter preparation o2 tea!hers.
+alam W. 0. =ouston, M. =aberman, -8. Sikula "Fds.), =andbook o2 resear!h on tea!her
edu!ation. * proje!t o2 the *sso!iation o2 Tea!her Fdu!ators "hlm.4('-44%). ;e. Iork:
Ma!millan.
,orko, =., - 1utnam, 0. T. "$%%7). FMpanding a tea!her@s kno.ledge base? * !ognitive
psy!hologi!al perspe!tive on pro2essional development. +alam T. 0. :uskey -
,u!hmann, M. "$%&4). The priority o2 kno.ledge and understanding in tea!hing. +alam
>. :. Kat< - 8. +. 0aths "Fds.), *dvan!es in tea!her edu!ation, Nol. $ "hlm. H%-
73). ;or.ood, ;8: *bleM. @#lark, #. M. "$%&&). *sking the right Buestions about
tea!her preparation: !ontributions o2 resear!h on tea!her thinking. Fdu!ational
0esear!her, $'"H), 7-$$.
Aeiman-;emser, S., - 1arker, M. ,. "$%%3). Making subje!t matter part o2 the
!onversation in learning to tea!h. 8ournal o2 Tea!her Fdu!ation, 4$"(), (H-4(.
:rossman, 1. $., Wilson, S. M., - Shulman, $. S. "$%&%). Tea!hers o2 substan!e: Subje!t
matter kno.ledge 2or tea!hing. +alam M. #. 0eynolds "Fd.), Kno.ledge base
2or the beginning tea!her "hlrn. H(-(6). ;e. Iork: 1ergamon 1ress.
=ash.eh, M. G. "$%&'). F22e!ts o2 subje!t-matter kno.ledge in the tea!hing o2 biology
and physi!s. Tea!hing - Tea!her Fdu!ation, ("H), $3%-$H3.