‚žÁâ§ÁÅ €ÁѨ ¥ÁÅžÁÅ⨠œÁ¥ÁÅé™ÁÅ (±Â§÷Û1-5

)

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

‚¡Áôå™ÁÅ þÊþÁÅ úÉ¡Áå£ÍœÁÅþÁä ÁÁ œÉÁ £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅžÁâ
,¡ÉžÁâ ¡ÉžÁâ ¬Á®ÁÅò „þÁä þ ‚žÁâ§ÁÅ €ÁѨ ÁŧÃÏúÃ,‚ύ ©Â®ÁòœÍ
þÊþÁÅ, ¥Á  €œÁà¨Å,¥Á Â¥Áé¦Áê ‡þÃä §ÁÂ¨ÅÂ žÉϏÃÏúÁōÁÅþÂä¥ÉÂ, žÂþÃ
ÁŧÃÏúÃ.¥Ä €ÏžÁ§Ã ¥ÉÅ™ÁݨÅ,¡ÁõÁŨŠ‚ύ ÁÅžÁâ¨Å ÁŨɍÊÑ §ÁÁϏÂ
ƒ ÁÁ „ÏýÅÏžÃ.ÁÁ ¡ÉžÁâžÃ Â£ýÃÛ ,žÂþÃä ¡ÁžÃ ¤ÂÂ¨ÅÂ
§Â¬ÁÅàþÂä.‡Ïü¦÷ úʬÃ,¥Ä €¤Ã±Âë¦Á ¨ŠœÉ¨¡ÁÏ™Ã!

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

þÁÅ 10 years „þÁä¡Áô™ÁÅ ¥Á  €¥Á Âé,þÂþÂä
±Í©Á™ÁÏœÍ,þÁþÁÅä ¥Á  €ÁѨÞÁâ§Ê ¡ÉÏúà ¡ÉžÁâúʳ§ÁÅ. ÏžÁÅ©Á¨ì ©Â®Áò
£Íϙ¨ÂìÏýà ¬Á®ÁÅò ,¡ÁôúÁ֍¦Á¨ìÏýà ¡Ã§Áë¨Å úÁƬà úÁƬà þ ¥ÉÅ™ÁÝ
œÉÁ þÏÙà ±Í¦ÊžÃ.¡ÉžÁâ €ÁÑ ¡Ê§ÁÅ ü¦Á,úÃþÁäÁÑ ¡Ê§ÁÅ
¥Á ¨ÃþÃ.¨Ïü¨Å,‚žÁâ§ÁÅ þÃüϏÁ ü¦Á¥Á ¨Ãþà ¨ÂÊ œÉÁ £¨Ã¬Ã
„Ïý§ÁÅ.ü¦ÁÁÑ ¬Á®ÁÅò ŠÁэÁýà ¡ÉžÁâ ¥Á ¥ÙͦÁ¨ÂìÂ œÉÁ £¨Ã¬Ã
"¡Ã¬ÁÁÏ™Âë" €þÁäýÅÛ „Ïý¦,žÂþà ÁÅžÁ⠍ÁÆ™Á ‡ÏœÁ ¡ÉžÁâžÁÏýÊ þÂ
§ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠÁ¨Ã¡Ã ©Â™Ãþ Áƙ žÂþà ŠÁ ¡Ã§ÁëþÁÅ ¡Ã¬ÁÁýÏ
Á«ÁÛÏ.ü¦ÁÁÑ ÁÅžÁâÏýÊ þÁÅ £ÂÁ ‚«ÁÛÏ.€žÃ þÁ™ÁŬÁÆà „ÏýÊ žÂþÃ
¡Ã§Áë¨Å ŠÁžÂþÃþ̍Áýà ©Ì§ÁŬÁōÁÅÏýÆ ¡ËÃ ÃÏžÁÄ
¡Ã§Áë¨ÆÁÅœÁÅÏýÊ,žÂþÁ¥Áé ÁÅžÁâþà žÉϏÂ! ¦Á¥Á Á¬ÉÃÑ
±ÍœÁÅÏžÃ!ÌžÃâÁ ±ÌýÃۏÁ „ϙà œÉ¨ìÂ „ÏýÅÏžÃ.¥ÁÅýÅۍÁÅÏýÊ
¥Á ¬ñ̦ÊýÅÛ „Ï™Ê žÂþà œÉ¨ìþà £Â™ÄÃ ¡ÉžÁâ ¡ÉžÁâ ¬Á®ÁÅò ŠÁ
asset.©ÉþÁÂ¨ þÁÅϙà úÁƬÊà žÂþà ÁÅžÁâþà ¥ÁÅžÁÅâ¡ÉýÅۍ͍ÁÅÏ™Â
„Ï™Á¨ÊÏ.

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

‚Á úÃþÁäÁÑ ©Ã«Á¦Á ÂþÍ̬Êà €žÃ ¡ÉžÁâÁÑ ÁÏýÉ
ÌžÃâÂ ±Ì™ÁŏÁÅ „ÏýÅÏžÃ.žÂþà £Â™Ä ¨Í £ÂÂ ÌýÌÛúÊÖýÅÛ ÁþáÃÏúÊžÃ
žÂþà œÉÁ £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅžÁâ..¨ÍœËþÁ £Ì™ÁÅÝ.ŠÁ úÃþÁä ¡Ã¨Âì™Ã ¨Ï™ÁÅ 
£Ì™ÁÅÝ¨Í ¡ÉýÃÛ žÂþà £Ì™ÁÅÝþà Áƙ žÉϏÁúÁÅÖ.žÂþà ‡§Áëýà ¡ÉžÂ¨
¥ÁŸÁê¨Í žÁƧÁþà ¥ÉÅ™ÁÝ ,¥ÉÅ™ÊÝ ÂžÁÅ..‚Á žÂþà ¬Á®Áò ¥ÁÅúÃ֍Á¨
ÁŧÃÏúà ÌžÃâÂ úɱÂå¨Ã.¡ÉžÁâÁÑ ¬Á®ÁòÁÏýÊ žÄþéà ú¨ ¡ÉžÁâ©Ã.úÃþÁä
¬ËüÅ ÁÅ¥Áé™ÃÂ¦Á¨ÂìÂ „Ïý¦.žÂþà ÁÅ쪃 ¥ÄžÁ €©Ã §ÉÏ™ÁÅ ¡Ê§ÃÖþÁ
ÌÏ™Á¨ÂìÂ „Ïý¦.žÂþà ¡Ã§Áë¨ÂìÂ ŠÌэÁÑ £Â¦ ¡ÉžÁâ
ÁÅ¥Áé™ÃÂ¦Á¨ÂÂ „ϙà ÁÅ¥Áé™ÃÂ¦Á œÌ™Ã¥Á ¨ÂÂ £Â¦ ¥ÁÅúÃ֍Á
Áƙ £ÂÂ ±Ì™ÁŏÂÓ žÂžÂ¡Áô ¥ÁűÂåœÃÁ €ÏÁÅ®ÁÏ žÂÂ
„ÏýÅÏžÃ.©Â®Áò ÁÅžÁâ¨Ãä,£Â¦¨Ãä,¡ÁõÁŨÃä ‡¨Â žÉϏÂþÍ,€ÁѨÞÁâ§ÁÅ
±ÌýĨŠ¡Á™Ã þÂúÊœÁ ‡¨Â žÉϏÃÏúÁōÁÅþÂä§Í,¥ÁÅÏžÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ
¥ÄÊœÉ¨Å¬ÁÅàÏžÃ.€ÏœÊ ÂžÁÅ,þÊþÁÅ ¥Á Â¥Á¦Áê œÍ þ €œÁà¨ÃžÁâ§Ää þÂ
€ÁѨÞÁâ§Ã ‡žÁÅý ‡ÏœÁ ¡ÁúÃ֏ žÉϏÂþÍ Áƙ ¥ÄÁÅ úɱÂàþÁÅ.

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

‚¡Áô™ÁÅ ü¦ÁÁÑ Ã 28 years,¥Á ¨ÃþÍà 25.þÁÅ
20.þÁÅ ¡ÁžÃÿÊþÊ®ÁÅò ©ÁôþÁä¡Áô™ÁÅ ©Â®ÃòžÁâ§ÁÅþÁþÁÅä œÉÁ §ÉúÁÖ ÌýÃÛ
¡ÁõÁÅ,ÁÅžÁâ žÉϏÃÏúÁōÁÅþÂä§ÁÅ.þ ¥ÉÅžÁýà €þÁŤÁ©Á¥Ê œÉÁ ¡ÁúÃ֏Â
ü§ÃÃÏžÃ.

Th

is

file

‹Á §ÍüÅ þÊþÁÅ ÿÍÏ ©Á§÷Ñ úʬÍÌþà ,žÂÿÁ¥Ê¬Êà
¥ÁÏúÃþÄ®Áò Í¬ÁÏ ÃúÉþ÷ ©Ë¡Áô ©É®Âò.þÊþÁÅ €¡Áôå™ÁÅ ¬É¡Á§Êý÷ £É™ÁÆëϨÍ
¡Á™ÁōÌþÊ ©Â™ÃþÃ.¥Á  €ÁѨÞÁâ§ÁÅ ‚ύ̍Á §ÁÆ¥ÁŨÍ
¡Á™ÁōÌþʩ§ÁÅ.ÁѨÞÁâ§ÁÅ ©ÁôþÁä §ÁÆ¥ÁÅ ¨ÍÏúà £ÂÂ ¥ÁƨŏÁŨÅ
©ÃþÁ¡Á™ÁÅàÏýÉ €ýÅ ©Ë¡Áô þÁ™ÃúÂ. ÌžÃâÁ žÁÃӧÍà ©É®Ãò ÃýÍà ¨ÍÏúÃ
©Â®Áò §ÁÆÏ ¨ÍÃ œÌϏà úÁƳÂ.þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ, þ ¥ÉÅ™ÁÝ
þÏÁ™Á™ÁÏ start €¦ÏžÃ.

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

¨Í¡Á¨ ¡ÉžÁâÁÑ ü¦Á £ýÛ¨ÊìÁÅÏ™Á ¡ÁϏÁ ¡ÁÁ¨ žÄ¬Ã
¡Á™ÁōÁÅþéÁôÏýÊ,úÃþÁäÁÑ žÂþà ¥É™Á žÁÁÓ§Á ÌÏœÁōÁÅ ÁƧÌÖþà žÂþÃ
£Ìϙ¨ÂìÏýà ¡ÉžÁâ ¡ÉžÁâ ¬Á®Áòþà ¡Ã¬ÁōÁÅœÍÏžÃ.ü¦ÁÁÑ ¬Á®ÁòþÁÅ €ÏœÁ
žÁÁÓ§Á Â úÁÆ™ÁýÏ €žÊ ¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã! žÂþà ¬Á®ÁÅò ŠÁэÁÑýà ¡ÉžÁâ
¥Á ¥Ùà Â¦Á¨ÂìÁ „ϙà žÂþà ¥ÁÅúÃ֍Á¨Å €§Á €ÏÁÅ®ÁÏ žÂÂ
„þÂä¦.œÉÁ £¨Ã¬ÃþÁ  §ÉÏ™ÁÅ ¬Á®ÁòþÁÅ €ÁÑ £ÂÁ ÁŨɍÃÑ
¡Ã¬ÃÃÏúÁōÌÏýÍÏžÃ.úÃþÁäÁÑ ©ÌÏýà ¥ÄžÁ ÁÆ™Á £ýÛ¨Êì©Áô. žÃ
ÌÏœÁōÁÆÑúÁÅÖþéÁôϞà Â£ýÃÛ ©ÉþÁÁþÃÏúà ÁþÁ£™ÁÅàþÁä žÂþÃ
¡ÁôúÁ֍¦Á¨ìÏýà ¡Ã§Áë¨Å œÉÁ Á¬ÃÉѬÁÅàþÁä¦. žÂþà §ÉÏ™ÁÅ ¡Ã§Áë¨Å ©Ã™Ã
±Í©Á™ÁÏœÍ ©Âýà ¬ÁÏžÁŨÍÏúà žÂþà ¡ÁõÁÅ §É¥Áé¨Å ÁþÁ£™ÁÅàþÁä¦.
ü¦ÁÁÑ Á¬ÃÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ,¡Á®Áò ¥ÁŸÁê œÁþÁ ‡§Áëýà ¡ÉžÂ¨Ãä
Ì§ÁōÁÅÑÏýÆ,ÁŨœÍ ÁÅžÁâþà Â¨ÍìÃ €™ÁŏɜÁÅà ¨Ê¡Ã œÉÁ £ÆœÁŨÅ
¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÆ úÃþÁäÁэà Á¬ÃÊѨ ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÍÏžÃ.

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ü¦ÁÁÑ: ¡Ã¬ÁÁ©Ê ¨ÏüÂ!!þÄ €¥Áéþà žÉϏÂ! ‚ÏœÁ ¡ÉžÁâ ¬Á®ÁÅò
„þÁä ¨Ïüþà úÁƳ©Ê? þÄ €¥Áé,þÄ £Â¦¨Å ÁÆ™Á ¡ÉžÁâ©ÊþÊ ¨ÏüÂ! þÂ
¬Á®Áòþà þÄ ¬Á®Áò œÍ §ÁÅžÁÅâœÁÆ þÄ ¡Ã§Áë¨Ãä ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ, þÄ ÁÅžÁâ¨Ì
©Ê¨ÉýÃÛ þÄ £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅžÁâþà žÉϏÁÅœÁÆ „ÏýÊ ¦Á¥Á Á¬ÃÂ „ÏýÅÏžÊ ! þÄ
€¥Áé !,ÁýÃۏ ¡Ã¬ÁÁ©Ê!,œÉÁ £¨Ã¬ÃþÁ þÄ ¡ÁõÁÅ ,¡Ã§Áë¨Å,ÁÅžÁâ þÁÅ
£¨É Á¬ÉÃѬÁÅàþÁä¦Êê ¨ÏüÂ! þÄ ¡ÁõÁÅ ‡ÏœÁ £¨Ã¬ÃÏžÊ! ¡Áõ§Ä¨Â œÉÁ
„£Ãç ÁþÁ£™ÁÅœÌÏžÉÊ þÄ €¥Áéþà žÉϏÂ! þÄ œÁŨÊìþà ¡ÁõÁÅþà þ £Â¦¨
¥ÄžÁ §ÁÅžÁâ©Ê ¨ÏüÂ!
¥Á  ¡ÉžÁâÁÑ ‚ÏœÁ ¡ÁúÃÖ £ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅÏžÁþà þÊþÁÅ
‡¡Áôå™ÁÆ €þÁōͨʞÁÅ.žÂþÁ¥Áéþà žÉϏÂ!,‡ÏœÁ Á¬ÉÃÑ „ÏýÊ €ÏœÁ
¡ÁúÃ֏ ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅÏžÃ!! ü¦ÁÁÑ ¥Á ÂýÂì™ÃþÁ ¡ÁëœÃ ¥Á Âý þ úÉ©Áô¨Íì
¥Á §ÁťɏÁÅœÍϞà ‚¡Áôå™ÁÅ. ÁÅžÁâ, ¡ÁõÁÅ, ¬Á®ÁÅò ŠÁ ™ÁžÂþà þÍýÃ

©ÉÏý ©ÃÏýÏ ‚žÊ ¥ÉÅžÁý Â©Á™ÁÏœÍ þ ¥ÉÅ™ÁÝ žÂžÂ¡Áô 8'' ±Ì™ÁŏÁÅ
³ÂÃÏžÃ. þ ¥ÉÅ™ÁÝþà Ářà úÊœÌà ¡Ã¬ÁōÁÅÑÏýÆ ‚ύ ˆ¥Ã
¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅþÂä§Í €þà ©ÃÏýÅþÂä.

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

úÃþÁäÁÑ ¥Á ¨Ãþà , ¡ÉžÁâÁÑ §ÉÏ™ÁÅ ¬Á®ÁÅò ÁýÃۏÁ
¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ §ÉÏ™ÁÅ ¬Á®Áòþà žÁÁÓ§ÁÂ ©ÌœÁÅàœÁÆ,žÂþà ¬Á®Áò ¥ÁÅúÃ֍Á¨Ãä
þÁ¨Å¡ÁôœÍÏžÃ! §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÅúÃ֍Á¨Ãä ©Ê®Áò ¥ÁŸÁê¨Ì ¡ÁýÅۍÌþà ¥ÁÅúÃ֍Á¨Ãä
¡ËÃ ¨ÂÁÅœÁÆ ,¥Á®Äò  ¥ÁÅúÃ֍Á¨Ãä žÂþà £Â¦¨ÍìÊ ÁÅúÁÅÖœÍÏžÃ!
žÂþà £Â¦¨Å ú¨ ¡ÉžÁâ©Ã €©Á™ÁÏœÍ žÂþà ¬Á®ÁÅò §ÉÏ™ÁÅ £ÂÂ žÁÁӧÍÃ
©ÌœÁÅàÌþÃ, ©Âýà ¥ÁŸÁê ¨Í¦Á ¦Á¥Á Á¬ÃÂ ÁþÁ£™ÍàÏžÃ!
þÁÅ ©ÉÏ£™Ê ©ÁúÃÖþÁ ¨ÍúÁþÁ:žÂþà §ÉÏ™ÁÅ ¬Á®Áò ¥ÁŸÁê¨Ì þÂ
£¨Ã¬ÃþÁ ¬ÁŨÃìþà ¡ÉýÃÛ žÉÏÃœÊ ¦É¨Â ©ÁôÏýÅÏžÍ €þÃ!

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

¥Á ¨Ãþà €ÁÑ : ‹¬Ã þÄ ÁÅžÁâ¨Ì þ Ì¨Ãìþà žÉϏÁ! ˆ¥Ã
¬Á®Êò þÄ©Ã! ŠÁэÁÑýà ¡Ã¬ÁÁýÂþÍà þ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠ¬Á§Ã±Í©Á™ÁÏ
¨ÊžÁÅ.ˆÏœÃþÂä©Ê , ‚ÏœÁ £¨Ã¬Ã ÌýÅۍÁÅÏýÅþÁä¦ þÄ £Â¦¨Å! þÄ §ÉÏ™ÁÅ
¬Á®Áòþà ‡ÏœÁ ¡Ã¬ÃÃþ þ Á¬Ã œÄ§ÁýÊìžÊ! þÄ §ÉÏ™ÁÅ £Â¦¨Ãä ŠÁýÏÂ
úʬà ¡Ã¬ÃÃþÁÌžÄ⠂ύ ¡Ã¬ÁÂ¨þáóÌàÏžÊ ¨ÏüÂ!.¨Ïü,©Äýà ¥ÄžÁ
þ ÁÅžÁâ þà ¡ÉýÃÛ œÉÁ §ÁÅžÂâ¨þáóÌàÏžÊ! §ÁÅžÁâþ ¨ÏüÂ!, þ ÁÅžÁâþÃ
©Äýà ¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâœÁÅÏýÊ þčÁÆ,þÁÆ ‚žÁâ§ÃÄÁ¬ÉÃÑ ±ÍœÍÏžÊ, þÄ
€¥Áé ÁÅžÁâ¨Ì þ Ì¨Ãìþà žÉϏÁ! ©Äýà ¥ÁŸÁê¨Í ¨Í¦Áþà úÁÆ™Á©Ê, ‡ÏœÁ
¡ÉžÁâžÍ ! þÄ €¥Áé! þÄ §ÉÏ™ÁÅ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê ‡ÏœÁ ¡ÉžÁ⠎®à „ÏžÍ ©ÄýÃ
¥ÁŸÁê €ÏœÁ ÁÏýÊ ¡ÉžÁ⠎®ÄþÊ „ÏžÊ ÁÅžÁâ £¨Ã¬ÃþÁ ¡ÁõÁÅ ¨ÏüÂ!
€ÏýÆ úÃþÁäÁÑ ¡ÉžÁâÁÑþà £ÆœÁŨŠœÃ™ÁÅœÁÆ £ÂÂ
Á¬ÉÃѬÁÆà, žÂþà œÉÁ £¨Ã¬ÃþÁ §ÉÏ™ÁÅ £Â¦¨Ãä §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨ ¥ÁŸÁê
‚§ÃÃÏúÁōÌþà Á¬ÃÁ¬ÃÂ œÉÁ ¡Ã¬ÁōÁÅœÍÏžÃ!

PD

F

Co

nv

ert

er

þÃüϏ þÊþÁÅ €¡Áåýà žÂÂ €ÏœÁ ¡ÁúÃÖ £ÆœÁŨÅ
©ÃþÁ¨ÊžÁÅ. þÁÅ Š®ÁòϜ fever ©ÁúÃÖþÁýÅì €þáÃÏúÃÏžÃ. ÃÏžÁ þÂ
¥ÉÅ™ÁÝ þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ žÂžÂ¡Áô €™ÁŏÁÅ ±Ì™ÁŏÁÅ ³ÂÃÏžÃ! ‚¡Áô™ÁÅ
þ ¥ÉÅ™ÁÝœÍ ˆ¥Ã úɦÁ Âê¨Í Áƙ þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ.¥ÉÅ™ÁÝ ¨Í¡Á¨ÃþÃÏúÃ
ˆžÌ œÁþÁÅäÌ¬ÁÅàþÁäýÅÛ €þáóÍàÏžÃ.Á¬ÃžÄ§Â þ ¥ÉÅ™ÁÝ þà žÊÏýÍì þËþÁ
¡ÉýÂÛ¨ÃþáÃÏúÃÏžÃ.‡žÁŧÁŏ þÁÅ ÃúÉþ÷ ¨Ì ŠÁ žÍ¬ÁÂ¦Á
ÁþÁ£™ÃÏžÃ.žÂþÍà þ ¥ÉÅ™ÁÝ ÁÅÏ™ÁÅ ¡ÁýÊÛýÏœÁ £ÌÁÑ úʬÃ, 
žÍ¬ÁÂ¦Ê ¥Á  €ÁѨ ÁÅžÁâ €þÁōÌþÁōÌþà žÂÏýÍì þ ¥ÉÅ™ÁÝ þÃ
ÁÅÏ™ÁÅ žÂÁ žÁƧÃÖ Á³Â Á³Â žÉϏÁ³ÂÂ.€ýÂì þ ¥ÉÅ™ÁÝþà žÍ¬ÁÂ¦Á
œÌ žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÆ,‚ύ ÁÅžÁâ £¨Ã¬ÃþÁ ¥Á  €ÁѨÞÁâ§ÁÅ
ˆÏúʬÁÅàþÂä§Í úÁÆ™Á³ÂÂ.

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

¨Í¡Á¨Ã œÌϏÃúÁƬÃþÁ¡Áô™ÁÅ þ ¥ÁœÃ ±Í¦þÁÏœÁ
¡ÁþËÏžÃ.¨Í¡Á¨ ¡ÉžÁâÁÑ úÁύÁ¨ ÃÏžÁŏ úÃþÁäÁÑ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ
úÊœÁŨþà ©ÉþÁÁ þÁÅ쪀 žÁƧÃÖ žÂþÍ̩ÉíÃÑ £¨Ã¬ÃþÁ Ì£ç§Ã
£Íϙ¨ÂìÏýà §ÉÏ™ÁÅ £Â¦¨Ãä, ŠÌэÁÑ £Â¦þà ŠÌэÁÑ úÊœÍà Š™Ã¬Ã
¡ÁýÅۍÌþÃ, Á¬ÃÌžÄâ úɱœà ¡ÃÏ™Ãþà ¡Ã¬ÃÃþÁýÅÛ ¡Ã¬ÁōÁÅœÍÏžÃ.‚¡Áô™ÁÅ
úÃþÁäÁÑ,¡ÉžÁâÁÑ ©ÉþÁÂ¨ ¥É®Áò ¥ÄžÁ þèÌÖþà ©ÁôÏžÃ.©ÉþÁÁþÁÅÏ™Ã
žÂþà Ì©ÉíÃÑ £¨Ã¬ÃþÁ £Â¦¨Ãä ¡ÁýÅۍÌþà Á¬ÃžÄ§Â ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ œÁþÁ
œÁŨÊìþà ¡ÁõÁÅþà ¡ÉžÁâÁÑ þÁÅþÁäýà ÁÅžÁ⠥ĞÁ ¡ÉýÃÛ œÉÁ
§ÁÅžÁÅâœÍÏžÃ.¡ÉžÁâÁÑ Á¬ÉÃÑþÁ ¨Ïü¨Â £Â¦¨Ãä ¡Ã¬ÃÃÏúÁōÁÅÏýÆ
ÁÅžÁâþà ÁÅÏ™ÁëϏ œÃ¡ÁôåœÁÆ œÁþÁ ÁÅžÁâþà úɨÉì¨Ã ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâœÁÆ
"¬Ä,¬Ä" €ÏýÆ úÃþÁäÁэà Á¬ÉÊѨ £ÆœÁŨŠ¥ÁýÂì™ÁÅœÍÏžÃ.
¡ÉžÁâÁÑ: ˆÏ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÂä©Ê,þ £Â¦ ¨Ïü¨Ãä,¡Ã¬ÁōÁÅ
©Äý¥Áéþà žÉϏÂ!þ £Â¦¨Å þÂÊ Á¬ÉÃѬÁÅàþËä!þÄ €¥Áé, Á¬ÃÌžÄâ
¡Ã¬ÁōÁÅ ¨Ïü¨Ãä!‹¬Ê©÷!, §Ê¡Áô ü§ÁÁ£Í¦Ê žÉϏÁŨÂýþÃ
œÁ¨ÅúÁōÁÅÏýÉþÊ þÁÅ ¡ÁõÁÅ¨Ì Ì¨Ãì ÁÅžÁ⠞ ³ÂÁÅœÍÏžÊ!þÂ

Ì¨Ãìþà úÁÆ™Á©Ê, €§ÁϏÁÅ®ÁÏ ±Ì™ÁŏÁÅ ³ÂÃÏžÊ! §ÂœÃë Áƙ ¬Á§ÃÂ
þÞÁë ¡ÁýۨʞÊ!þÃþÁä §ÂœÃë þèÌÖþà „úÁÖ ±Í¬Êà ¥Á Â¥ÁŨŏ €™ÁŏÁÅ
žÁƧÁÏ úÃ¥ÊéžÃ, §ÉÏ™Á™ÁŏÁŨ žÁƧÁÏ ¡ÁõÁŨÍÏúà „úÁÖ úÃ¥ÃéúÃÖ
ÌýÃÛÏžÊ ¡ÁõÁÅ ¨ÏüÂ!þÄ ¡ÁõÁÅ ‡ÏœÁ þÁÅþÁäÂ „ÏžÊ!§ÁÅžÁâ©Ê ÁÅžÁâ
¨ÏüÂ!þÄ €¥Áé ,þÄ €œÁŨÊìþà ÁÅœÁàþà þ œÉÁ £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅžÁ⠥ĞÁ §ÁÅžÁÅâ!

ert

er

€ÏýÆ úÃþÁäÁÑþà §ÉúÁ֏ÌýÃÛ ¥Á§Ä œÁþÁ ÁÅžÁ⠥ĞÁ
¡ÁõÁÅœÌ §ÁÅžÃâÏúÁōÁÅÏýÆ £Â¦¨Ãä ÁŨ œÄ§Ê¨Â ¡Ã¬ÃÃÏúÁōÌÏýÍÏžÃ
¡ÉžÁâÁÑ.

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

‚ÏœÁ ¡ÁúÃÖ £ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™Ê ©Â®ÁÅò þÁÅ €ÁѨŏÂ
©ÁôþÁäÏžÁōÁÅ þÁÅ £ÂÂ þÁÏžÁÏ ©Ê¬ÃÏžÃ.‚Á þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¬ÁϏÁœËœÊ
¬Á§Ê ¬Á§Ã!€žÃ ³ÂÃ ³ÂÃ ‚Á ³ÂÁ ¨ÊÁ ±ÍœÊ,Á¬ÃÌžÄ⠞ͬÁÂ¦Ê €ÁÑ
¡ÁõÁŨþÁōÌþà Á³Â Á³Â žÉϏÁ ³ÂÂ!

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

¡ÉžÁâÁÑ ¡ÁõÁÅ þÊ þÁÅþÁä úÍýÅ þÃÏúà £ÂÂ
ÁþÁ£™ÍàÏžÃ.‡ÏœÁ ¥ÁÅžÌâ³ÍàÏžÍ! þÁÅþÁäÁ ©ÁôþÁä ±ÌýÛ ÃÏžÁŏ £ÂÂ
Ì©ÉíÃÑ £¨Ã¬ÃþÁ ±ÌœÃàÁ™ÁÅ¡Áô ,žÂþÃä þÁōÌþà ¡Áõ§Ä¨Â ©Áô£Ãç
ÁþÁ£™ÁÅàþÁä œÉÁ £¨Ã¬ÃþÁ žÂþà ÁÅœÁà,þÁÅ £ÂÂ Á¬ÃÉѬÁÅàþËä!¡ÁõÁÅ
¥ÁŸÁê¨Ì ©ÁôþÁä úĨÍÁ žÂžÂ¡Áô ±ÌœÃàÁ™ÁÅ¡Áô þÁÅϙà žÂþà ÁÅžÁ⠞Â
ú¨ ±Ì™Á©ÁôÂ ©ÁôÏžÃ.€þÃäýÍÁÏýÊ £ÂÂ ¥ÁÅžÁÅâ³ÌàþÁä žÂþà Ì¨Ãì žÂþÃ
¡ÁõÁÅ ¡ËþÁ §ÉÏ™ÁÅ §É¥Áé¨ ¥ÁŸÁêÂ ÌýÛúÃÖþÁýÅÛ ÁþÁ£™ÍàÏžÃ.žÂžÂ¡Áô
€§ÁϏÁÅ®ÁÏ ¡ËÂ ³ÂÃ ÁþÁ¡Á™ÁÅàþÁä œÁþÁ ÁÅœÁà Ì¨Ãìþà ¡ÉžÁâÁÑ œÁþÁ
Ářà úʜà §ÉÏ™ÁÅ ©Ê®Áò ¥ÁŸÁê ¡ÁýÅÛ Ìþà þÁ¨Å¡ÁôÁÅÏýÆ,
€¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÅ Ì¨Ãìþà ³ÂÁ žÄ¬Ã ¥Á§Ä þÁ¨Å¡ÁôÌÏýÍÏžÃ.
‚Á úÃþÁäÁÑ ¡ÉžÁâÁÑ £Â¦¨Ãä ‚«ÁÛ¥ÉÅúÃÖþÁýÅÛ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ
Á¬ÃÉÑþÁ¡Áôå™Á¨Âì §ÉÏ™ÃÏýÃþà žÁÁÓ§ÁÂ ©ÁœÁÅàœÁÆ ©ÉþÁÁþÁÅϙà £Â¦¨

¥ÁŸÁê ˆ§Áå™ÁÅàþÁä ±Ì™ÁŏÂýà ¨Ì¦Á¨ÍÃ œÌϏà úÁƬÁÆà þ¨ÍÁþà œÁþÁ
‡§Áëýà ¡ÉžÂ¨ ¥ÄžÁ œÃ¡Áå³ÂÃÏžÃ.¡ÉžÁâÁÑ ¬Á®Áò ¥ÁÅúÃ֍Á¨Å úÁƬÊà
‡©Á§Ëþ ©ÂýÃþà účÁÁÅϙ ©ÁžÃ¨Ã¡ÉýÛ§ÁÅ.ŠÌэÁÑ ¥ÁÅúÃ֍Á žÂžÂ¡Áô
€§ÁϏÁÅ®ÁÏ ±Ì™ÁŏÁÅ ©Áôϙà ,¥ÁÅúÃ֍Á úÁÅýÆۜ ¡ÉžÁâ §ÁƱ¦Á
þ›ɥÁÏœÁ aerola úÁÆ™Á¥ÁÅúÁÖýÂ ÁþÁ¡Á™ÍàÏžÃ.úÃþÁäÁÑ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ
©Ê®Áò ¥ÁŸÁê ¡ÉžÁâÁÑ £Â¦ ¥ÁÅúÃ֍Á¨Ãä ¡ÁýÅۍÌþÃ
þÁ¨Å¡ÁôœÁÆ,€¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÅ ©ÂýÃþà ³ÂÁžÄ³ÍàÏžÃ.

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

úÃþÁäÁÑ: þÄ €¥Áé ÁÅœÁà ¨Í þ £Â¦¨Ãä žÉϏÂ!±Í¦þÁ
³Â§Ã þÊþÁÅ hostel ¨Ì „þÁä¡Áô™ÁÅ þÁÅ©Áôí ,¥Á Â¥Á¦Áê ,€œÂà,úÃþÁäœÂà ‡þÃä
§ÁÂ¨ÅÂ žÉϏÃÏúÁōÁÅþÂä§Ê ÁÅžÁ⠍ÁÅœÁà ¨Ïü!! þÊþÁÅ ¨ÊÁÅÏ™Â
žÉϏÃÏúÁōÍýÂþÍà þčÁÅ ¥ÁþÁ¬É¨Â Š¡ÃåÏžÊ,¡ÁõÁÅ ¨ÏüÂ? þÁÅ
œÉ¨Å¬Ê ,€œÁà þÃþÁÅä £ÂÂ §ÉúÁ֏ÌýÃÛ ©ÁôÏýÅÏžÃ.þÁÅ©Áôí Áƙ žÂþÃ
ÁÅžÁâþà úÁƬÊà ú¨Å, ¦É¥Á Á¬ÃœÍ §ÉúÃÖ ±ÍœÂ©Áô!. ¥Ä§ÁÏžÁ§ÁÅ
úʬÃþÁ©ÁþÃä œÁ¨Å¬ÁōÁÅÏýÆ þÃþÁä §ÂœÃë þ ÁÅžÁâ¨Í ŠÁ ©Áύ¦Á,
¡ÁõÁÅ¨Ì ‚ύ̍Áýà ¡ÉýÅۍÌþà ¡ÁõÁÅ,ÁÅžÁâ ŠÊ³Â§Ã žÉϏÃúÁōÁÅÏýÅ
þ ÁŨ œÄ§ÁÅ֍ÁÅþÂäþÊ,Ì¨Ãì ¨ÏüÂ!þčÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅ ÁžÂ, þÁÅ
ÁŨɍÃÑœÊ þÊþÊÏúʳÂàþÍ! þ ¡ÁõÁÅ¨Ì ©Áύ¦þà þÌýÍìÃ,ÁÅžÁâ¨Í
©Áύ¦Áþà ÁÅœÁà¨ÍÃ ¥Á®Ãò þÍýÍì ©Áύ¦Áþà ÁÅžÁâ¨ÍÃ ¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ
©Áύ¦Á¨œÍ ¡ÁõÁÅ,ÁÅžÁâ,þͧÁÅ ¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ žÉϏÃÏúÁōÁÅþÂä ÁŨ
œÁÁӨʞÊ,ÁŨ ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!.‚Á þÁþÁÅä þÊþÊ £ÆœÁŨŠœÃýÅۍÁÅÏýÆ,þÂ
£Â¦¨Ãä þÊþÊ ¡Ã¬ÁōÁÅÑÏýÆ,£ÂÂ Á¬ÃÃÑþÁ¡Áôå™Á¨Âì ÁÅžÁâ¨Ì ÁÆýϨÂ
žÃÃþÁ ©Áύ¦Áþà þÍýÍì ¡ÉýÅۍÌþà účÁÅœÁÆ,ÁÏý ¬Ê¡Áô ¡ÃúÃ֍ÃÑþÁ
¨Ïü¨Â þ œÉÁ £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅžÁâþÃ, Ì©ÉíÃÑ ¡Áõ§Ã¨Â ©Áô£Ãç
ÁþÁ£™ÁÅàþÁä þ ¡ÁõÁÅþà ÁŨ œÄ§Ê žÂÂ ¡ÃúÃÖ ¡ÃúÃ֏Â
žÉϏÃÏúÁōÌþÂäþÊ, £Â¦ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!!

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

‚ÏœÁ ¡ÁúÃ֏ úÃþÁäÁÑ ¥Á ÂýÂì™ÃþÁ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ‚Á þÂ
¥ÉÅ™ÁÝ þ ÁÏýÍë¨Å œÁ¡ÃåÏžÃ.žÍ¬ÁÂ¦Áþà §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ ¡ÁýÅۍÌþÃ
þ ¬ÁŨÃìþà Á¬ÃÌžÃ⠞ͬÁÂ¦Á¨ÍÃ žÁƧÃÖ Á³Â Á³Â  žÍ¬ÁÂ¦ÁþÃ
žÉϏÁ³ÂÂ.þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþà üÉý÷ ¬Äå™Íà ¥ÁÅÏžÁōÁÆ ©ÉþÁÄÑ ÁžÃ¨Ã¬ÁÆà 
žÍ¬ÁÂ¦ÁþÊ ¡ÉžÁâÁÑ ÁÅžÁâ €þÁōÁÅÏýÆ þ ÁŨ œÄ§Ê¨Â
žÉϏÁ³ÂÂ.þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ þ þÍýÌìÏúà £ÆœÁŨÅ
©ÁúÊÖ¬ÁÅàþËä."¥Ä €¥Áéþà žÉϏÂ!.‡ÏœÁ £¨Ã¬ÃþÁ¦Éê ¥Ä
ÁÅžÁâ¨Å,£Â¦¨Å.!.þ €ÁяÁÅžÁâ¨Ì þ ¬ÁŨÃìþà žÉϏÂ!.žÉϏÁÅœÁÅþÂäþÊ
,ƒ žÌ¬ÁÂ¦Ê þÄ ÁÅžÁâþÁōÌþà žÉϏÁÅœÁÅþÂäþÊ!‹¬Ê ¡ÉžÁâÂÑ! þÄ €¥Áé,
þÄ £Â¦¨Å ‡ÏœÁ ¡ÉžÁâ©Ê.Í¬ÁōÁÅ œÃÏýÂþÊ ! œÉÁ £¨Ã¬ÃþÁ  £Â¦¨Ãä
¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ ©Âýà ¥ÄžÁ þ £¨Ã¬ÃþÁ ¨Ï™ÁÅ §ÁÅžÁÅâœÁÆ Á¬ÃžÄ§Â þÄ
¬Á®Áòþà žÉϏÁÅœÂþÊ ÁÅœÁà £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!" €ÏýÆ þÁþÁÅä þÊþÊ
Á¬ÉÃÑÏúÁōÌþà Á³Â Á³Â žÌ¬ÁÂ¦Áþà žÉϏÁÅœÁÆ žÂÏýÍìþÊ þÂ
§Á³ÂþÃä Â§ÊÖ³Â.€¨Â §Ì¡ÁôåœÁÆ §Á³ÂþÃä Â§ÊÖý¡Áôå™ÁÅ žÍ¬ÁÂ¦Á þÃ
¡ÁÁэà ¨ÂÊ¬Ã ,þ ¥ÉÅ™ÁÝ ‡ÏœÁ žÁƧÁÏ §Á³ÂþÃä úÃ¥Ãé¬ÁÅàÏžÍ úÁƬÊà
,žÂžÂ¡Áô §ÉÏ™Á™ÁŏÁŨ žÁƧÁÏ žÂÂ úÃ¥ÃéúÃÖ ÌýÃÛÏžÃ.žÂþÃä £ýÃÛ,
þÁÅ ‡ÏœÁ ÁŨɍÃÑÏžÍ ¥Ä§ÁÅ €§ÁãÏ úʬÁō̩ÁúÁÅÖ.

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

‚ÏœÁ Â¨ÏÂ þ ‚ÏýÍì þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ ¥Á Â¥Á¦Áê
,€œÁà¨Å þ ‚žÁâ§ÁÅ €ÁѨÃä ¡ÁúÃÖ ¡ÁúÃ֏ žÉϏÁÅœÁÅþÂä, þÁÅ
œÉ¨Ã¦ÁÁ±Í©Á™ÁÏ þÁÅ €ªÁÖ§Áê¥Ê¬ÃÏžÃ.¥Á  ¥Á Â¥Á¦ÁêÃ ‚žÁâ§ÁÅ
¡É®Âò¨Å.©Â®ÃòžÁâ§ÁÆ €ÂÑúɨÉì®Êò.‚žÁâ§ÁÆ ¥Á Â¥Á¦ÁêþÊ ‚«ÁÛ¡Á™ÁàÏœÍ
‚žÁâ§Ää ¥Á Â¥Á¦Áê ¡É®Ãò úʬÁōÁÅþÂä™ÁÅ.¡ÉžÁâœÁà ¡Ê§ÁÅ ©ÁþÁü,©Á¦Á¬ÁÅð
42.úÃþÁäœÁà ¡Ê§ÁÅ §ÂªÃ,©Á¦Á¬ÁÅð 29.žÂžÂ¡Áô þÁÅ …ÿÁ
œÉ¨Ã¬ÃþÁ¡ÁåýÃþÁÅ쪀 €ÏžÁ§ÁÆ ¥Á  ‚ÏýÍà ©ÁúÃֱ͜ÁÅþÂä§ÁÅ.ÂþÃ
‡¡Áôå™ÁÅ ©Ä®ÁòϜ ‚ÏœÁ ¡ÁúÃ֏ žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÅþÁä§ÁþÃ
œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ.‡ÏœÁ ¥Ã¬÷ €¦þÂþÁÅ!

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

Á §ÍüÅ, €ÏýÊ þÊþÁÅ ¥Á  €ÁѨÞÁâ§Ã ¡ÁõÁÅ,ÁÅžÁâ¨
£ÂÍœÁÏ úÁƬÃþÁ¡ÁåýÃþÁÅϙà þ ¥ÉÅ™ÁÝ þ ¥Á Âý ©ÃþÁÁÅÏ™Â
±Í¦ÏžÃ.§ÂœÃë ¡ÁžÃ €©ÁÂþÊ ‚žÃ©Á§ÁËœÊ þÞÁë ±Í¦Ê©Â™ÃþÃ,ÂþÄ ‚¡Áôå™ÁÅ
€ÁÑ ©Â®Áò £É™ÁÆëÏ ©Ë¡Áô þ ¥ÁþÁ¬ÁÅ ¥Á®ÁÅòœÍÏžÃ.©Â®Áò £ÆœÁÅ
¥Á Âý¨Å,þ úÉ©Áô¨Ìì §ÍüÆ ¥Á §ÍéÁÅœÁÅþËä. §ÍüÅ žÍ¬ÁÂ¦ÁþÃ
žÉϏÃþÁ §ÍüÅ þÁÅ쪀 ¥Á  ‚žÁâ§ÁÁѨŠþ ©ÁύÁ €žÍ¨Â úÁÆ™ÁýÏ
±Âë§ÁϤÃÏú§ÁÅ.úÃþÁäËÑœÊ þÁþÁÅä "ˆÏýÂë! ŠÁ žÌ¬ÁÂ¦Á ÁþÁ£™ÁàÏ
¨ÊžÁÅ,œÃþÂä©Â ‡ÏýÄ?" €þà €™ÃÃÏžÃ.þÊþÁÅ €£žÁâ¥Á ™ʳÂ,
œÃþÂäþÁþÃ.Âþà €ÁÑ þ ©ÁύÁ €žÍ¨Â úÁƬÃ, ¥ÁŬà ¥ÁŬà þÁ©Áôí¨Å
þÁ©ÁôíÁÅÏýÆ ©É®Ãò±Í¦ÏžÃ.€ÏýÊ þÊþÁÅ úʬÃþÁ žÍ¬ÁÂ¦Á žÉϏÁÅ™ÁÅ
©Â®ÁòÃ œÉ¨Ã¬Ã ±Ì¦ÏžÂ ? €þáÃÏúÃÏžÃ.©Â®Áò ©Ê«Á ¤Â«Á¨Å, £ýÛ¨Å
©Ê¬ÃÌþÊ ¡ÁžÁâœÃ Áƙ ¥Á §ñͦϞÃ.‚ÏœÁÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ ³ÂäþÁÏ úʬÃþÁ
œÁ§ÂíœÁ £ýۨŠ£ÂœÁÆëÏ ¨ÍþÊ ¥Á §ÁÅ֍ÌþÊ ©Â§ÁÅ.‚¡Áôå™ÁÅ œÌ™Á¨žÂÁ
ý©Á¨÷ ,€žÄ £¨Ã¬ÃþÁ ¬Á®ÁÅò ¬ÁÂþÍà ¬ÁÁÏ ¡ËþÁ £¦ÁýÍà „£Ãç
ÁþÁ£™Ê¨Â úÁÅýÅۍÌþà þ ¥ÁÅÏžÁÅ þÁÅÏ™Ê Â©Â¨þà ÁÅžÁ⠜áÁôåÁÅÏýÆ
©É®Êò©Â®ÁÅò.‚Á þÂËœÊ  ýËÏ ¨Í €¥Á ÂÏœÁÏ ©ÉþÁÁþÁÅϙà ‚žÁâ§Ää
©ÂýʬÁōÌþÃ, Á¬ÃžÄ§Â ©Â®Áò ÁÅžÁâ¨Ãä, ¡Ã¬ÁÂ¨þáÃÏúÊžÃ.
ŠÌэÁÑ¡Áôå™ÁÅ,¡ÉžÁâËÑœÊý©Á¨Ãä ¨Æüŏ úÁÅýÅۍÁÅþÃ,þÂ
¥ÁÅÏžÁÅþÁÅϙà ©Á¦Á Âê§ÁϏ œÁþÁ £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅžÁ⠜áÁôåÁÅÏýÆ,©É®ÁÅœÁÆ
ý©Á¨÷ ü§ÊÖžÃ.€¡Áôå™ÁÅ úÁƙ¨Ã,žÂþà Á¬ÃÉÑÏúʏÁÅžÁâ.œÉ¨ìÂ žÂþÃ
œÉÁ £¨Ã¬ÃþÁ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê žÂžÂ¡Áô ¥ÁƧÁ ±Ì™ÁŏÁÅþÁ „þÁä ¡Ã§Áë¨
¨Í¦Á,þ ³Â¥Ã §ÁϏÂ!€¥Á ÂÏœÁÏ ©É®Ãò  ¡Ã§Áë¨ ¬ÁÏžÁÅ¨Ì þ £¨Ã¬ÃþÁ
¥ÉÅ™ÁÝþà žÁƧÃÖ žÂþà ¡Ã§Áë¨ ÁÅžÁâþà žÉϏ¨þáÃÏúÊžÃ....‹Á ¡Ã§ÁëþÃ
§ÉÏ™Í ¡Ã§Áë Š§ÁŬÁōÁÅÏýÆ §ÉÏ™ÁÅ ¡Ã§Áë¨Å þ Á®Áò ¥ÁÅÏžÁÅ €¨Â
ÁžÁŨÆà „ÏýÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ³ÂÏœÁÏ ³ÂÃ ±Ì¦ÊžÃ.©Â®ÁÅò þÁþÁÅä §ÉúÁÖ
Ì™ÂàþÃÊ €¨Â úʬÁÅàþÂä§ÁþáÃÏúÊžÃ..¡ÉžÁâËÑœÊ þÁÅ €þÁäÏ
©Á™ÃÝÏúÊý¡Áôå™ÁÅ Â©Â¨þà œÁþÁ ¡ÉžÁâ ¬Á®ÁÅò ¬ÁÁÏ ÁþÁ¡Á™ÊýÅì ŠÏÍþÃ
©Á™ÃÝÏúÊžÃ.þ ¥ÁÅÏžÊ úħÁ¨ ¥ÄžÁ þÁÅÏ™Ê ¡Ã§Áë¨Ãä ¡Ã¬ÁōÌÑ©ÁýÏ,©ÂýÃ

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

¥ÁŸÁê ÌÍÑ©ÁýÏ úʬʞÃ.ŠÌэÁѳ§Ã,Â©Â¨þÊ¥ÉÂ, úħÁþà œÁþÁ
‚§ÁōÁÅ ¡Ã§Áë¨ ¨Í¦Á¨Í ¥ÁŸÁê ÁƧÁōÁűͦ „ÏýÊ,þ ¥ÁÅÏžÊ þèÍÖþÃ
œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨÃä ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê Ã œÄ¬ÁōÁÅ ±Í¦ ÁýÃۏ úħÁþà ¡Ã§Áë¨
¥ÁŸÁêÂ £¦ÁýÍà ¨ÂÊžÃ.ŠÍ ³Â§Ã €¨ÂþÊ œÁþÁ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê úħÁþÃ
‚§ÁÁ ¡ÉýÃÛ þ ¥ÁÅÏžÊ ¡ÁžÃ ³Â§ÁÅì œÃ§ÃÊžÃ.€ÏýÊ žÂþà „žÊâªÁÏ þÁþÁÅä €
úħÁþà ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê þÁÅ쪀 ¨ÂÁ¥ÁþÊ¥ÉÂ!úÃþÁäÁÑ ‰œÊ þ ¥ÁÅÏžÁÅ
þèÌÖþà Â©Â¨þà úħÁ ¥ÄžÁ þÁÅÏ™Ê œÁþÁ ¡ÁõÁÅ ¡Ã¬ÁōÁÅÑÏýÆ,œÁþÁ
¡ÉžÂ¨ ¥ÄžÁ ‡§Áëýà þ¨ÍÁ þà œÃ¡ÁôåœÁÆ,¦É¥Á Ë¡ÁôÂ þ ©ÁύÁ
úÁƬʞÃ.¨Ïü ,þÁþÁÅä §ÉúÁÖ Ì™ÁœÂþÍà œÁþÁ ÁÅžÁâ ,¡Ã§Áë¨Ãä ‡¨Â
©Â™ÃÏžÍ œÁ¨Å֍ÁÅÏýÊþÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÁƧəÁÅ ³ÂÁÅœÁÅÏžÃ. §ÍüÅ žÂÂ
©Ã™Ã©Ã™ÃÂ ³ÂäþÁÏ úʬÃþÁ ¨Ïü¨Å, €¡ÁåýÃþÁÅ쪀 Á¨Ã¬Ã ³ÂäþÁÏ
úʦÁýÏ ¥ÉÅžÁ¨Å¡ÉýÂÛ§ÁÅ.£ÂœÁÆëϨÌÏúà ŠÁýÊ ¥ËþÁ £ÆœÁŨÅ
©ÃþÁ£™Ê©Ã. žÂžÂ¡Áô,ÁÏýËœÊ Âþà £ÂœÁÆëÏ ¨ÌÏúà £¦ÁýÍà ©ÁúÊÖ
©Â®ÁÅòÂžÁÅ.¥Á  ‚ÏýÍì ¨Í¡Á¨Ê £ÂœÁÆëÏ ©ÁôÏ™ÁýÏœÌ ¥Ê¥ÁÅ úʬÊ
¡ÁþÁŨŠ‡©Á§ÃÃ ÁþÁ¡Á™Á©Áô.

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

‹Á §ÌüÅ £ÂÁ ÁŧÁÅà. §ÌüÅ žÃ©Â§ÁÏ.þÉþÁÅ ¨ÊýÅ
Â ¨Ê³ÂàþÁþà œÉ¨Ã¬Ã  ‚žÁâ§ÁÅ ¨Ïü¨Å,Á§ÉÁÅۏ þÊþÁÅ ¨ÊúÊ ¥ÁÅÏžÊ
£ÂœÁÆëÏ ¨Í žÁƧ§ÁÅ.þÁÅ ‡þÂä®ÁòþÁÅÏ™Í ©Â®ÃòžÁâ§ÁÆ ³ÂäþÁÏ
úʬÁÅàÏýÊ úÁƙ¨þéÁôϙʞÃ.¥Á  ‚ÏýÍì „þÁä £ÂœÁÆëÏ ±ÂœÁ ‚ýōÁ¨œÍ
ÁýÃÛþÁžÃ.€ÏžÁÅ©Á¨ìªÁþé§Á¥Ê ‚ýōÁ¨ ¥ÁŸÁê „þÁä ¬Ã¥ÉÏý÷ þà ÌžÃâÂ
úɍÊѬÃ,£ÂœÁÆëÏ¨Ì ŠÁ Í™ÁÃ ÁþÁäÏ ¡ÉýÃÛ ©ÁôÏúÂ.§ÂœÃë €ÏœÂ þÞÁë
¡ÁýÛ¨Â.€ÁѨ ÁÅžÁâ¨Å,©Â®Áò £¨Ã¬ÃþÁ ¡Ã§Áë¨Å,Á¬ÃœÍ „£ÃçÁþÁ£™Ê
¡ÉžÁâÁÑ ¬Á®ÁÅò þ Á®Áò ¥ÁÅÏžÊ ™ÃþË.þÞÁë¨ÍþÊ þ þ¨ÍÁþà ©Â®Áò
¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ, ÁÅžÁ⠥ĞÁ ,£Â¦¨ ¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ þà þÁýÅì Á¨ÁþÂäþÁÅ.þÂ
Á¨ þÃü¥Ë¦Êê §ÍüÅ ‡ÏœÍ žÁÁÓ§ÍìþÉ „ÏžÁþáÃÏúÃÏžÃ.
§ÌüÅ ©É§Ëýď „ÏýÅÏžÁþà ©Â®ÃòžÁâ§ÁÅ £ÂœÁÆëϨ͍Ã

PD

F

Co

nv

ert

er

±Í¦þÁ œÁ§ÂíœÁ þÉþÁÅ þ £ýۨáÊå¬Ã þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¡Ã¬ÁōÁÅÑÏýÆ ÃúÉþ÷
¨ÍÃ ©É®Ãò ŠÁ £Â§Âýà €§ÁýͦÁ ¬ÁþÁäÂ „þÁäžÂþÃä œÄ¬ÁōÌþÃ,þÂ
¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâÁÅÏýÆ £ÂœÁÆëÏ žÁÁӧÍà ±Í¦Á Â.þÁÅ £ÂÂ
Á¬ÉÃÑþÁ¡Áô™ÁÅ þ ÁÅžÁâ¨Ì  €§ÁýͦÁþà žÁƧÁÅ֍Ìþà þ ¥ÉÅ™ÁÝþà ŠÁ
úÊœÍà ¡ÁÏ¡Áô ÌýÅۍÁÅÏýÆ ‚ύ̍Á úÊœÍà þ ÁÅžÁâþà €§ÁýͦÁœÌ
žÉϏÃúÁōÁÅϞ¥Áþà  €§ÁýͦÁþà þ ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâÁÅÏýÆ
£ÂœÁÆëÏ ©Ë¡Áô €™ÁŏÁŨʳÂ.¡ÁåýÃÊ £ÂœÁÆëÏ ¨ÌÏúà ¡ÁÁ¡ÁÁ¨Å,‚Á
‚Á¨Å ©ÃþÁ¡Á™ÁÅàþËä.¨Ïü¨Å €¡Áôå™Ê žÉϏÁŨÂý ³ÂÛ§÷Û úʳ§ÁþÁä¥Á Âý!
þÊþÁÅ þ ¥ÉÅ™ÁÝ …¡ÁôÁÅÏýÆ Á£Á£Â ¡Á§ÁŏɜÁÅàÁÅÏýÆ þÊþÁÅ
£ÂœÁÆëϏ͙ÁÁÅ ÁÏœÁ ¡ÉýÃÛþÁ úÍýÁÅ ©ÁúÂÖ.…¡Ã§Ã £ÃÁ ¡ÁýÅۍÌþÃ
¥É¨ìÂ ¨Ì¡Á¨ÃÃ œÌϏà úÁƳÂ.

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

©Ä®Áò ÁÅžÁâ¨Ãä žÉϏÂ! ©Â®ÊòÏúʬÁÅàþÁä§Í úÁÆ™ÁÂþÊ þÂ
¥ÁœÃ ±Í¦ÏžÃ. ¡ÉžÁâÁÑ ¡ÁϏÁ ¡ÁÁ¨Äâ¬Ã §ÉÏ™ÁÅ Â®ÁÅò ©É™ÁÏ úʬÃ
þèÌÖþà œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ œÉÁ £¨Ã¬ÃþÁ ¡ÁõÁÅ §É¥Áé¨Ãä ©Ã™Á žÄ¬Ã
¡ÁýÅۍÌþà ©ÁôÏýÊ úÃþÁäÁÑ œÁþÁ £Â§Âýà þ¨ÍÁœÌ ¡ÉžÁâÁÑ ¡ÁõÁÅ
³ÂÏœÁÏ þÁÅœÍÏžÃ.úÃþÁäÁÑ ¥É®Áò ¥ÄžÁ ÁƧÌÖþéÁôÏýÊ ,
¡ÉžÁâÁÑ¡Áõ§Ä¨Â „£ÃçþÁ œÁþÁ £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅœÁàþÃ, ÁÅžÁâþà ÁÅÏ™ÁëϏÂ
öÁ§ÁœÃ ¡Á®ÊòϨ œÃ¡ÁôåœÁÆ £Â þÃÏúÁōÁÅÏýÍÏžÃ...¡ÉžÁâÁÑ
¡ÁõÁÅþà €ÏœÁ žÁÁӧÏ úÁÆ™ÁýÏ €žÊ¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã €©ÁýÏ œÌ ‚ύ¬Áà
¬Áå«ÁÛϏ úÁƳÂ.žÄþÁ¥Áé ˆÏ œÃþà ¡ÉÏúÃϞ͍Âþà œÁþÁ ¡ÁõÁÅ,
ÁÅžÁâ¨Ãä, ±ÌœÃàÁ™ÁÅ¡Áô ÃÏžÁ §ÁϏÁ٨ ¥ÁÏžÂþÁ £þÁÅä §ÌýÉۨ „£Ãç
ÁþÁ¡Á™ÁÅœÍÏžÃ.žÂþà ÁÅžÁâ ¡ÁõÁÅ žÂÁ £¨Ã¬ÃÏžÍ ,¨ÊžÂ ¡ÁõÁÅ ÁÅžÁâ
žÂÁ „£ÃçÏžÍ œÉ¨Ã¦ÁÁÅϙ ¡ÁõÁÅ ÁÅžÂâ §ÉÏ™ÁÅ Á¨Ã¬Ã±Ì¦
ÁþÁ¡Á™ÁÅàþËä.€§Áýã͞ɨÂì ÁþÁ£™ÁÅàþÁä žÂþà œÉÁ £¨Ã¬ÃþÁ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê
žÂžÂ¡Áô €§Á™ÁŏÁÅ ¥Ê§Á ¡Á§ÁÅ֍ÁÅþÁä žÂþà ÁÅœÁàþà úÁƬÁÅàÏýÉ úÃþÁäÁÑ
¥Á¨Êì þÁÅ Áƙ ¡ÉžÁâÁÑ ¡ÁõÁÅ þ¨þà Í§ÃÁ Á¨ÃÓÏžÃ.¡ÁõÁÅ
úĨÍÁ Ář ¨Ïü žÃ ¡ÉžÁâžÊ!žÂžÂ¡Áô €§Á™ÁŏÁÅ ¡ËÂ ±ÌœÃàÁ™ÁÅ¡ÁôþÁÅÏúÄ

ÁÅžÁâ €ÏúÁŨžÂÂ ÁÅœÁàúĨÍÁ ÁþÁ¡Á™ÁÅàþÁäžÃ.úÃþÁäÁÑ žÂþà ¡ÁõÁÅþÃ
¥ÁÅžÁÅâ¨œÍ ¥ÁÅÏúÉœÁÅàœÁÆ þ¨ÍÁœÌ ¡ÁõÁÅ ¡ËþÁÅ쪀 ÃϞà žÂÁ
þÁÅœÍÏžÃ.£ÂÂ Á¬ÉÃÑÏúÊ¡ÉžÁâÁÑ ¡ÁõÁÅþÃ,úÃþÁäÁÑ £Â
þÁÅœÁÆ,účÁÅœÁÆ,€¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÅ œÁþÁ þ¨ÍÁ ÌþÁþÃ,žÂþà ÁÅœÁà Ì¨Ãì
¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ ¡ÉýÃÛ ±Ì™ÁųÌàÏžÃ.

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

"ˆÏœÁ £ÂÁÅÏžÊ þÄ £ÅüÃØ ¡ÁõÁÅ! ¨ÏüÂ, ±Â¨ Í©Â¨Â
„£ÃçÏžÊ þÄ ÁÅœÁà!.þÃþÁ ÌžÄâ þ¨þà ¡Ã³ÍàÏžÊ þÄ ¡ÁõÁÅ.þÄ ÁÅœÁà
‡ÏœÁ þÃþ þ œÁþéà œÄ§ÁýÊìžÊ,¡ÁõÁÅ þÃÏúÁōÌþʨÏüÂ!.ƒ Ì¨ÃìþÃ
úÁÆ™Á©Ê úÃþÁä ¡Ã¨Âì™Ã ¬ÁŨÃì¨Â þÏÙà ÁþÁ£™ÍàÏžÃ..€ÂÑ... þÄ ¡ÁõÁÅ
£¨Ê¥ÁÅžÍâ³ÍàÏžÊ.¨ÏüÂ, þÄ ¡ÁõÁÅ ¡ÉþÁϨ Â¨Ã±ÍœÍÏžÊ!þÄ £Â¦¨ÂìÂ
þÄ ¡ÁõÁÅ Áƙ œÉÁ £¨Ã¬ÃÌýÅۍÁÅÏýÍÏžÊ ¡ÁõÁÅ,ÁÅœÁà
¨ÏüÂ!‚©Âí®ÁòϜ þÄ ¡ÁõÁÅ,ÁÅžÁâ ¥ÉÅœÁàÏ þÃÏúÁÅÍ©Ê Á¬Ã ÁÅžÁâ
¨ÏüÂ!¥ÁÅÏžÁÅ þÁÅ쪀 þÄ ©ÉþÁÂ¨ ÁÅÏ™ÁëϏ þÁÅ©Áôí œÃ¡ÁôåœÁÅþÁä þÄ
ÁÅžÁâþà úÁƬÁÅàÏýÊ €¥Á ÂÏœÁÏ ‚¨ÂþÊ þÃþÁÅä ©ÉþÁÃÑ œÃ¡Ãå þÄ ÁÅžÁâþÃ
Ář þ¨þáóÌàÏžÊ ¡ÁõÁÅ ÁÅœÁà ¨ÏüÂ!"€ÏýÆ úÃþÁäÁÑ ¡ÉžÁâÁÑ
ÁÅœÁà þà £Â þÁÅœÁÆ ¥ÁŸÁê ¥ÁŸÁê ¨Ì þ¨ÍÁœÌ ¡ÁõÁÅ úĨÍÁ¨Í
±Ì™ÁųÍàÏžÃ.
¡ÉžÁâÁÑ œÁþÁ £¨Ã¬ÃþÁ ¡ÁõÁÅþà ¡ÁϏÁ £ÂÂ ¡ÁÁ¨Äâ¬Ã
úÃþÁäÁÑ úÊœÁ þÃÏúÁōÁÅÏýÆ œÁþÁ Ì£ç§Ã £Íϙ¨ìÏýà £Â¦¨Ãä
§ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ žÁÁӧÍà ©ÁœÁÅàÌþà œÁþÁ ¬Á®Áòþà œÁþÊ
¡Ã¬ÁōÁÅÑÏýÍÏžÃ.©Âý¥Áé ¬Á®Áòþà žÉϏÂ! ŠÌэÁÑýà ¡ÉžÁâ ¡ÁôúÁ֍¦Á
¨ÂÁ £¨Ã¬Ã žÂþà ÁÅ쪃 ¥ÄžÁ §ÉÏ™ÁÅ ¡ÉžÁâ ¡ÉžÁ⠍ÁÅÏ™Á¨Å £Í§ÃìÏúÃ
„þÁäýÅì ÁþÁ£™ÁÅœÁÅþËä.ŠÌэÁÑ ¬ÁþÁÅä þà ŠÌэÁÑ úÊœÍà ¡ÁýÅۍÌþÃ
§ÉÏ™ÃÏýÃþà žÁÁӧÍà ŠœÁÅàÌþÃœÁþÁ £Â¦¨Ãä œÁþÁ úÊœÁŨÍàþÊ
¡Ã¬ÁōÁÅÑÏýÆ,¨Ïü œÁþÁ ÁÅœÁàþà ¡Á®ÉòϨÁ œÃ¡ÁôåœÁÆ úÃþÁäÁÑ
þÍýÍà €þÁÅ©ÁôÂ ¡ÁõÁÅ þà ©ÂýϏ ¡ÉýÃÛ ¥Á§Ä þÃÏúÁōÁÅÏýÍÏžÃ.
"þÁ©Ê ¡ÁõÁÅ þÂÊ ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!þ ¡ÁõÁÅþà þÄ

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

Á¬ÃžÄ§Â þÁÅœÁÆ účÁÅ!.¬÷ ¬÷ ¬÷... €£ç ˆÏ þÁÅœÁÅþÁä©Ê þÂ
ÁÅœÁàþÃ!,€žÄ!,þÄ þ¨ÍÁþà ¡Áõ§ÃàÂ þ ¡ÁõÁϜ Á¨Ã¦ÁžÃ¡Áôå.¡ÁõÁÅ
¨Ì¡Á¨ÃÃ þ¨ÍÁ žÁƧÃÖ ¡ÁõÁÅþà þ¨ÍÁœÍ žÉϏÁ©Ê.‚ύ žÁƧÁÖ©Ê þÄ
þ¨ÍÁþà þ ÁÅœÁà¨ÍžÁƧÁÅÖ þÄ €¥Áé , þ ÁÅœÁà¨ÌÏúà þ ÁÅžÁâ¨Ì¡Á¨ÃÃ
±Í©Â¨ÃþÄ þ¨ÍÁ..þ Ì¨Ãì ¥ÄžÁ þÄ žÁÅë«ÃÛ ‚ύ ¬Á§ÃÂ ¡Á™Á¨ÊžÊ!þÂ
Ì¨ÃìþÃþÁÅœÁÅ úÍÁ©Ê, þÄ €¥Áé þčÁÅ œÉ¨Å¬ÁōÁžÊ, þ Ì¨Ãìþà £ÂÂ
úÄÃœÊ ŠÁ úÃþÁä ¡Ã¨Âì™Ã ¬ÁŨìÏœÁ ¡É§ÁŏÁÅœÁÅÏžÊ þ ¥ÁÅžÁÅ⨠ÁÅžÁâ
¨ÏüÂ!±Í¦þÁ ³Â§Ã ¥Á Â¥Á¦Áê ,€œÁà¦Áê¨Å ©ÁúÃÖþÁ¡Áô™ÁÅ,¥ÁþÁ ‚žÁâ§ÁÅ
€œÁà¨Å ,¨Ïü¨Å œÉÁ ¡ÁúÃ֏ ƒ Ì¨Âìý ™Â§Ê Ì¨Ãì ¨ÏüÂ!.
¨Ïü¨ÃžÁâ§ÃÄ Ì¨Ãì ÁþìÁÏ €ÏÁÅ®ÁÏ ¡ËþÁ „Ï™ÁýÏœÍ ‚žÁâ§ÁÅ
ŠÁ®ÁòÉžÁŧÁŏ ŠÁ§ÁÅ þèÌÖþà ¡ÁõÁŨŠ©ÃúÁ֞ĬÁōÌþà Ì¨Ãì¨Ãä
£ÂÂ þÏÙÃúÁÅ֍ÌþĮ̈ÃìœÍ Ì¨Ãì §ÁÅžÁÅ⠍ÁÅþÂä§ÁÅ ¨Ïü¨Å.¥Á Â¥Á¦Áê
©Â®ÃòžÁâ§Ää §ÉúÁ֏̙ÁÆà ,£ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÆ ©Â®Áò ¡Ã§Áë¨Ãä
©ÁÏœÁŨ ©Â§ÄÂ ¡Ã¬ÃÃ ¡Ã¬ÃÃ Á¬Ã§Ê¡Ã ¥Á§Ä Ì¨ÃìœÌ Ì¨ÃìþÃ
§ÁÅžÃâÏú™Ê.œÁ¨Å֍ÁÅÏýÊþÊ úÁÆ™ÁÅ! þ Ì¨Ãì ‡ÏœÁ þÏÙà ±Í¦ÏžÍ!¬÷
¬÷..¬÷..,€£Âç þ Ì¨Ãìþà ¡ÁÏýà œÌ Ì§ÁÁ©Ê!þÄ €¥Áé ÁÅžÁâ¨Ì þ Ì¨ÃìþÃ
žÁƧÃÖ žÉϏÂ!" €ÏýÆ ¡ÉžÁâÁÑ úÃþÁäÁÑ úÊœÁ œÁþÁ ÁŨ œÄ§Â œÁþÁ
¡Á¡Áå þÃÏúÁōÁÅÏýÍÏžÃ.

Th

is

file

wa

sg

en

er

‚Á þ ¡Á§Ã¬ÃáœÃ ¥ÁžÁ¥ÉÃÑþÁ Ï£ÍœÁŨÂ
œÁ¦Á §ËÏžÃ.þ ¥ÉÅ™ÁÝ œÉÁ þÏÙà ±Í¦, ¥ÁÅϞͨŠ©ÉþÁÃÑ ±Í¦
¡ÁÏ™ÃþÁ ‡§Áëýà ýÌ¥Á Âý̨ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ÁÅÏ™ÁÅ žÂþÁÏœÁý €žÊ£¦ÁýÍÃ
œÁþÁÅäÌúÃÖÏžÃ.ÁÅÏ™ÁÅ ¨Â©Ë žÂþà úĨÍÁ £ÂÂ ©ÃúÁÅ֍Ìþà úÃþÁä
¡ÁõÁŨ ÁþÁ£™ÍàÏžÃ.ŠÁ ¡ÁÁÑ úÃþÁäÁÑ , ¡ÉžÁâÁÑ ÁÅœÁà þÁýÏ
úÁƬÁÆà §ÉÏ™Ì ¡ÁÁÑ þÊþÁÅ þ ¬ÁŨÃìþà úÊœÌà ¡Ã¬ÁōÁÅÑÏýÆ úÉ¡Áå¨ÊþÃ
œÄ¦Áêýà ÁŨþà ±ÌÏžÁÅœÁÅþÂä.Š®ÁòϜ üí§ÁÏ ©ÁúÃÖþÁýÅÛ ©Ê™ÉÃÑ
±Í¦ÏžÃ.þ ¡Ã§Áë¨Ãä þÊþÁÅ þ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ ©É™ÁÏ úʬÁōÌþà §ÉÏ™ÁÅ
¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê úÊœÁŨœÍ §ÁÅžÁÅâÁÅÏýÆ ŠÁ úÉœÍà ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

¡Ã¬ÁōÁÅÑÏýÆ ‚ύ̍Á úÊœÍà þ ¥ÉÅ™ÁÝþà ¡ÁÏ¡Áô ÌýÅۍͳÂ.
¨Í¡Á¨ €ÁѨÞÁâ§ÁÅ úɬÁÅàþÁä žÉϏÁŨÂýÃ þÁÅ þåëÁ
þåôÂþÍÏÁŨ ¡É§ÃÃ ±ÍœÍÏžÃ.žÂþÍà œÍ™Áũ®ÁÅò ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅþÁä
¡ÁúÃÖ £ÆœÁŨÅ,©ÃÏýÅþÁä ÌžÄâ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¬ËüÅ ¡É§ÃÃ±Í³ÂÃÏžÃ.þÂ
¥ÉÅ™ÁÝþà ³ÂÏœÁÏ ¬Á©Á§Á žÄ¬ÁōÁÅÏýÆ ¥ÉÅžÁ¨Å þÁÅ쪀 úéÁ§ÁÁÏýÂ
¡Ã¬ÁōÁÅÑÏýÆ þ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê þÊþÊ §ÉÏ™Ì úÊœÍà ÁŨÂ
§ÁÅžÁÅâÍ³ÂÂ.€¡ÁåýÍÊþ ¥ÉÅ™ÁÝ ÁÅÏ™ÁÅ ‡§ÁëÂ œÁ¦Á §ËÏžÃ. ÁÅžÁâ
£¨Ã¬ÃþÁ þ €ÁѨÞÁâ§ÁÅ ‚ύ ˆÏ úʬÁÅàþÂä§Í ¨Ì¡Á¨ÃÃ ÁÏœÁ ¨ÍÏúÃ
úÁƳÂ.
‹¬Ã ¡ÉžÁâÍÑ©÷!þ ¡ÉžÁâÁÑ úʬÁÅàþÁä ¡Áþà ¥ÄÁÅ úÉ¡Êà ¥ÄÁÅ ‡ÏœÁ
ÁŨɍÁÅÑœÁÅÏžÍ þÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅ. ¡ÉžÁâÁÑ œÁþÁ Ářà £Â¦þà §ÉÏ™ÁÅ
úÊœÁŨœÍ ¡ÁýÅۍÌþà œÁþÁ Á™ÂÝþÃä ÌžÃâÂ ÃÏžÁÃ ŠÏúà £Â¦ ¥ÁÅÏžÁÅ
¤ÂÂþÃä ÌžÃâÂ ¡ËÃ ‡œÃà¡ÁýÅۍÌþà œÁþÁ £Â¦þà œÁþÊ
þÁÅœÌÏžÃ.¨ÏüÃ £ÂÂ ÁÅžÁâ¨Í ÁŨɍÃÑþÁýÅÛÏžÃ! ŠÁ úÊœÌà œÁþÁ
£Â¦ ¥ÁÅúÃ֍Áþà §ÉÏ™ÁÅ ©Ê®Áò ¥ÁŸÁê þÁ¨Å¡ÁôÁÅÏýÆ §ÉÏ™Í úÉœÍà œÉ¨ìÂ
Ì©ÉíÃÑ £¨Ã¬ÃþÁ œÁþÁ ÁÅ™Ã
¬ÁþÁÅä ¥ÉÅžÁ¨Åþà ÁýÃۏ úÊœÌà ¡ÁýÅۍÌþà ¥ÉÅœÁàÏ £Â¦þà ¡ËÃ ‡œÃà,
þ¨ÍÁþà £Â¦ ¥ÄžÁ €ÏžÃþÁœÁ ¥Ê§Â œÃ¡ÁôåœÍÏžÃ.‡ÏœÁ ¡ÉžÁ⠣¦ÉÂ!œÁþÁ
úÊœÌà ŠœÃà¡ÁýÅۍÁÅþÁä žÂþà Ářà £Â¦ žÂžÂ¡Áô žÂþà Á™ÁÝÏ žÂÂ „£Ãç
žÂþà þÍýÍà ú¨ žÁÁÓ§ÁÂ ©ÁúÃÖÏžÃ.þÊþÁÅ ‚¡Áåýލ ŠÁ ™ÁžÃ œÁþÁ
¬Á®ÁÅò œÁþÊ þÁÁ¨žÁþà Á¨¨Í Áƙ €þÁōͨʞÁÅ.

Th

is

þ Á®Áò ¥ÁÅÏžÁ§Á ü§ÁŏÁÅœÁÅþÁä ƒ ¨Ïü¨Å úʬÊ
¡ÁþÁŨÅ,þÁÅ £ÂÂ Á¬Ã ¡ÁôýÃÛ¬ÁÅàþËä. œÁþÁ £Â¦¨ ¥ÄžÁ œÁþÁ ±Ì™ÁŏÂýÃ
þ¨ÍÁ úÁÅýÅۜ œÃ¡ÁôåœÁÆ,ÃÏžÁ œÁþÁ úɨÃì þÁÅœÁÅþÂä œÁþÁ ¡ÁõÁÅþÃ
žÂþà þÍýÍà €þÁÅ©ÁôÂ €ÏžÃ¬ÁÆà,¡ÉžÁâÁÑ œÁþÁ ¬ÁþÁÅäþà œÁþÁ þ¨ÍÁœÍþÊ
þÁÅœÌÏžÃ.

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

"€£Âç.... ‡ÏœÁ ¥ÁÅžÌâ³ÌàþÁä¦Êê þ £ÅüÃØ £Â¦¨Å!
œÉÁ £¨Ã¬Ã ÌýÅۍÁÅÏýÅþÁä¦Êê ¬Á®Áò ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!þ £Â¦¨Å þÂÊ œÉÁ
Á¬ÉÃѬÁÅàþÁ¦Éê £Â¦ ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!¥÷é..¥÷é..¥÷é. þ £Â¦ ¥ÁÅúÃ֍Á¨Å
£ÂÂ ±Ì™ÁŏËþÁ¦Êê!þÄ úÊœÁþ £¨Ã¬ÃþÁ þ ÁÅœÁà
þÃÏúÁōÁÅÏýÆ,©ÄýÃþà ‚¡Áôå™ÁÅ þÊþÁÅ účÁÅœÁÆ þÁÅœÂþÊ!ÁÅžÁ⠏̨Ãì
¨ÏüÂ!€öÁ.... þÁ©Ê,þÄ ¡Á®ÁòœÌ þ Ì¨ÃìþèÁÅœÁÆ
Ì§ÁÁ©Ê!€žÄ,€¥ÁÁ é....,‡ÏœÁ £ÂÁÅÏžÊ þÄ ¡ÁõÁÅ þÁÅ™ÁÅ,ÁÅžÁâ¨Í üè
¡É§ÃÃ±ÍœÌÏžÊ!Š¬É¬÷,þÁÅ©Áôí þ ¡ÁõÁÅ þÃþÁ œÁ§ÂíœÁ þ ÁÅžÁâ
Áƙ þ¨Ê,..þÄ €¥Áé ÁÅžÁâ¨Í þ ¬Á®Áòþà žÁƧÃÖ žÉϏÂ! þÁ©É þÂ
ÁÅœÁàþà þÁÅœÁÆ ¥Á ¥ÙͦÁ ýÉύÁþà účÃþÁýÅÛ účÁÅ,ÁÅœÁà¨Í þÄ
þ¨ÍÁþà ¡Áõ§ÃàÂ žÁƧÃÖ þ ÁÅœÁàþà þÄ þ¨ÍÁœÍþÊ žÉϏÁ©Ê,þÄ €¥Áé
ÁÅœÁàþà þ Ì¨ÃìœÍ žÉϏÂ!," €ÏýÆ ¡ÉžÁâÁÑ ÌœÁà ÌœÁà £ÆœÁŨÅ
ÁþÁōÌÑþà ¥Á§Ä úÃþÁäÁÑ þà §ÉúÁ֏̙ÁÅœÌÏžÃ.

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

úÃþÁäÁÑ Áƙ œÁÁÅÑ©Á œÃþÁ¨ÊžÁÅ ¨Ïü! €žÃ
¡ÉžÁâÁÑ ÁÅœÁàþà ±Â©Áô €ÏÁÅ®ÁÏ Áƙ ©ÁžÁ¨ýÊìžÁÅ!¡ÁõÁÅ €ÏúÁŨ
žÂÂ þÁÅœÁÅ ,žÂþà ¡ÁõÁÅ §É¥Áé¨Ãä£ÂÂ ©ÃúÁ֞ĬÃ,Ì¨Ãìþà þ¨ÍÁ
ÌþÁœÍ É¨Á³ÂÃÏžÃ.€¡ÁåýÃÊ ¡ÉžÁâÁÑ ÁÅœÁà Ì¨Ãì,œÉÁ þÏÙñͦ,
Í™ÁÃ ÌýÃÛþÁ ¥ÊÁÅ ¨Â £Ã§Áë £ÃÃ¬Ã±Í¦ÏžÃ.žÂþà ¡ÁõÁÅ Ì¨Ãìþà ¡Á®Áò
¥ÁŸÁê ¡ÁýÅۍÌþà ¡Á®ÁòœÍ žÂþà €ÏÁÅ®ÁÏ ¥Ê§Á £Ã§Áë£ÃÃ¬ÃþÁ Ì¨ÃìþÃ
£¦ÁýÍóÁžÄ¬ÁÆà, €¨ £¦ÁýÍà ³ÂÃþÁ žÂþà Ì¨Ãì £Å™Ã¡Éþà œÁþÁ
þ¨ÍÁ ÌþÁœÍ É¨ÅÁÅœÁÆ Ì¨Ãìþà œÁþÁ þ¨ÍÁ ÌþÁœÌ €ýÆ ‚ýÆ
ÁžÁÅ¡ÁôœÁÆ ŠÁ úÃþÁä ¡Ã¨Âì™Ã ¬ÁŨÃìþà účÁÅœÁÅþÁäýÅÛ žÂþà Ì¨ÃìþÃ
úÃþÁäÁÑ účÁ³ÂÃÏžÃ.œÁþÁ £Â§Âýà þ¨ÍÁþà ¡ÉžÁâÁÑ ±Â¨Í©Â¨Â
œÉ¨ìÂ £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅœÁà ¥ÄžÁ ¡Áõ§ÃàÂ œÃ¡ÁôåœÁÆ €ÏžÃþÁ úÍý¨Âì œÁþÁ
¡Á®ÁòœÍ žÂþà ¡ÁõÁÅ ÁÏ™Áþà Ì§ÁōÁÅœÁÆ ¡ÁõÁÅúĨÍÁ¨Ì
œÁþÁ þ¨ÍÁþà ³ÂÏœÁÏ žÁƧÃÖ þÁ ³ÂÃÏžÃ.

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

"þÄ €¥Áé ¡ÁõÁÅþà žÉϏÂ!‡ÏœÁ Á¬ÉÃѳÍàÏžÊ þÄ
£¨Ã¬ÃþÁ ÁÅœÁà! þÄ Á¬Ã ¡ÁõÁÅ ÁÅžÁ⠞ £¨Ã¬ÃÏžÊ ¡ÁõÁŏÁÅžÁâ
¨ÏüÂ!‚ÏœÁ ‚ÏœÁ £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅœÁàþà þÁýÂþÍà þ ŠÁ þ¨ÍÁ
¬Á§Ã±ÍžÊ,¡ÁõÁÅ þÃÏúÁōÌþÊ ÁÅœÁà ¨ÏüÂ!þÄ €¥Áé,þÄ ÁÅœÁàþÃ
þÂúÊœÁ þÃÏúÁōÁÅÏýÆ Á¬ÉÃÑ þÄ ¬Á®Áòþà þÁÅ©Êí þÁÅœÁÆ
účÁÅœÁÅþÂä©Â ¬Á®Áò ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!‡ÏœÁ ÁŨɍÃÑÏžÊ þčÁÅ þÄ €¥ÁéþÃ
žÉϏÂ!účÁÅ ¨ÏüÂ,þÄ £Â¦¨Ãä þÁÅ©Éí þÁÅœÁÅÏýÊ þÁÅ ÁÆ™Â
ÁŨɍÃѱ͜ÍÏžÊ,Á¬ÃÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!,þÄ €¥Áé,þÄ ÁÅœÁà¨Ì þ £Â¦¨Ãä
žÁŧÃÖ þÄ ¡ÁõÁÅþà þ ¬Á®ÁòœÌ žÉϏÁÅœÂþÊ ¡ÁõÁÅ ¨ÏüÂ!
žÉϏÁþ ¨ÏüÂ!þÄ ÁÅœÁà¨Ì þ £¨Ã¬ÃþÁ £Â¦¨Ãä ¥ÁÅúÃ֍Á¨ žÂÁ žÁƧÃÖ
þÄ ¡ÁõÁÅ ÁÅœÁàþà þ £Â¦ ¬Á®ÁòœÌ þ Á¬ÃžÄ§Á žÉϏÁÅœÂþÊ ¡ÁôœÃà
£¨Ã¬ÃþÁ ¡ÁõÁÅ ¨ÏüÂ!" €ÏýÆ úÃþÁäÁÑ, ¡ÉžÁâÁÑ ¡ÁõÁÅþà œÁþÁ Á¬Ã
žÄ§Â þÁÅœÁÆ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨÌì ŠÁ úÊœÃþÃ,¡ÉžÁâÁÑ ±ÌœÃàÁ™ÁÅ¡Áô
¥ÄžÁÃ œÄ¬ÁōɮÃò,Ì©ÁôíœÍ £ÂÂÁÏ™Á ¡ÁýÃÛ œÉÁ £¨Ã¬ÃþÁ žÂþÃ
±ÌœÃàÁ™ÁÅ¡Áôþà Á¬ÃÂ Á³ÂÁ³Â ¡Ã¬ÁÁ ³ÂÃÏžÃ.

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

þÃüϏ þ €ÁѨÞÁâ§ÁÆ ¡ÁúÃÖ¨Ïü¨ÂìÂ ‚¨
£ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÁōÁÅÏýÆ Á¬ÃÂ œÉÁ ÁŨÂ žÉϏÃúÁÅ֍ÁÅÏýÅÏýÊ
‚Áþ ¡Á§Ã¬ÃáœÃ Í§ÁϏ œÁ¦Á §ËÏžÃ.þ ¨Ï™ÁÅ žÂžÂ¡Áô €™ÁŏÁÅ
±Ì™ÁŏÁÅ ³ÂÃ ¨Êúà ™ÁÅœÍÏžÃ.þ ©ÉÏý œÉúÁÅ֍ÁÅþÁä €§ÁýͦÁþÃ,þÂ
¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê §ÁÅžÁÅâÁÅÏýÆ,þ §ÉÏ™ÁÅ Â®Áòþà £ÂÁ ©É™ÁÏ úʬà Í™ÁÃ
„þÁä £ÌÁÑ žÁÁÓ§Á ÌÏœÁōÁÅ ÁƧÌÖþÂä.žÂÏœÍ þ ¡Ã§Áë¨Å ©É™ÁÏ €¦
þ ÁÅžÁ⠣̍ÁÑ ©ÃúÁÅ֍ÁÅÏžÃ.€¨Â ©ÃúÁÅ֍ÁÅþÁä þ ÁÅžÁ⠣̍ÁÑúÁÅýÆÛœÂ
, €§ÁýͦÁþà §ÁÅžÁÅâœÁÆ, þ ¨Ï™ÁÅ¥ÉÅžÁ¨Åþà ¡ÁýÅۍÌþà ¥ÉÅ™ÁÝþÃ
¬Á©Á§Á žÄ¬ÁōͳÂ.þ ‡™Á¥Á úʜà §ÉÏ™ÁÅ ©Ê®Áò ¥ÁŸÁê þ ¨Ï™ÁÅ
ÁÅÏ™ÁÅ þà ¡ÁýÅۍÌþÃ,ýÌ¥Á ÂýÌ §ÁϏÁÅ¨Ì ‡§ÁëÂ ¥É§Ã¬Ã±ÍœÁÅþÁä þÂ
¥ÉÅ™ÁÝ ¬Áű™Âþà ¡Ã¬ÁōÁÅÑÏýÆ,‚ύ̍Á úÊœÌà þ ÁÅžÁ⠣̍ÁÑ
úÁÅýÆۜ €§ÁýͦÁþçÁÅžÁÅâœÁÆ¥Á®Ãò ¨Í¡Á¨ÃÃ œÌϏà úÁƳÂ.

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

¨Ì¡Á¨ ¡ÉžÁâÁÑ Á¬ÃœÍ úɨ§ÊÃ ±ÍœÌÏžÃ.œÁþÁ úÊýÏœÁ
¡ÁõÁÅþà úÃþÁäÁÑ ¥ÁÅŽÏ ¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâœÁÆœÁþÁ ÁÅžÁâþà ÁÅÏ™ÁëϏÂ
œÃ¡ÁôåœÁÆ œÁþÁ þÁÅþÁäýà ¡ÁõÁÅþà úÃþÁäÁÑ ¥ÁÅŽÏ ¥ÄžÁ Á¬Ã Á¬ÃÂ
§ÁÅžÁÅâœÁÆ œÁþÁ £¨Ã¬ÃþÁ Ářà £Â¦ ¥ÁÅúÃ֍Áþà œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ ©Ê®Âò ¥ÁŸÁê
þÁ¨Å¡ÁôÁÅÏýÅ žÂþÃä §Á£ç§ÁŨ ³ÂÁ žÄ¬ÁÆà œÁþÁ þÍýÃþà œÁþÁ £Â¦Ã
žÁÁÓ§ÁÂ ¡ÉýÃÛ ¥ÁÅúÃ֍Áþà œÁþÁ þ¨ÍÁœÍ þÁýÂþÍà ýËë¦÷ úʳÍàÏžÃ.
žÂþà ¥ÁÅžÁÅâ³ÌàþÁä þͧÁÅ ‡¨Â ©ÁôÏžÁÏýÊ žÂþà þÍýÌì þ £¨Ã¬ÃþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþÃ
³ÂÏœÁÏ žÁƧÃÖ žÂþà þÍýÃþà Á³Â Á³Â žÉϏ¨þáóÍàÏžÃ.œÁþÁ
¡ÉžÂ¨Ãä  ‡§Áëýà ¥ÁÅúÃ֍Á ¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâœÁÆ œÁþÁ £Â¦ ¥ÁÅúÃ֍Áþà Á¬ÃœÍ
œÁþÁ ¡ÉžÂ¨œÍ ¥ÁÅžÂâ™ÁÅœÍÏžÃ.€¨Â ŠÁ ÁÅžÁ⣨ìÃþÁ ŠÁ ™Á ¨Ïü
œÁþÁ £Â¦¨Ãä œÁþÊ ¥ÁÅžÂâ™Ê ¬ÄþÁÅ ŠÁѳ§à ¥Ä§ÁÅ …ÿÃÏúÁōÍÏ™Ã.¥Ä
¥ÉÅ™ÁݨÌì ,¡ÁõÁŨÌì ,ÁÅžÁâ¨Ìì,ÁŨ §ÊÁÁ ±ÍœÊ €¡Áôå™ÁÅ €™ÁÁÏ™Ã.
úÃþÁäÁÑ €¨Â ¡ÁõÁϜ þÃÏúÁōÁÅÏýÆ,œÁþÁ ÁÅžÁâþà ÁÅÏ™ÁëϏÂ
œÃ¡ÁôåœÁÆ,œÁþÁ þÍýÃœÍ ¬Á®Áò ¥ÁÅúÃ֍Á¨Ãä ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅÏýÆ,

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

"Š¬Ê©÷! þÄ €¥Áé ,ˆÏ þÁÅœÁÅþÂä©Ê,þ œÁŨÊìþà ÁÅœÁà
¡ÁõÁÅþÃ!þÁÅ €¨ÂþÊ ¨ÏüÂ!‚©Âí®Áò þ ÁÅœÁà žÁƨþà žÃϱ¨Ê
þÁÅ©Áôí!±Ì™ÁÅ þÄ €¥Áéþà žÉϏÂ! þÄ þ¨ÍÁþà þ ¡ÁõÁÅ¨Í £ÂÁ žÁƧÃÖ
ÁÅœÁàþà þ¨ÍÁœÍ žÉϏÁÅ ¨ÏüÂ!€žÄ!€¥Áé.. Ï..Ï.. þ ÁÅžÁâ¨Í
üèɜÃà±ÍœÍÏžÊ!þ ÁÅžÁâþà Áƙ ‚¨ÂþÊ þÁ©Ê ÁŨ ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!€žÃ
¥ÉÅ™ÂÝ?þÄ þ¨Í ? ¥ÉÅ™ÂÝ ¨ÏüÂ?,þÄ €¥Áé,þÄ þ¨ÍÁ œÍ þ ÁÅœÁàþÃ
³ÂÏœÁÏ þÁÅœÁÆ þ ÁÅœÁà Á¨Ã œÄ§ÁÖ©Ê,þÄ þÍýÍà þ ¡ÁõÁÅ
ÁÅžÁâ¨Íà ¬Á¨Â¥ÁÅ úʳÂàþÊ!þ ¥ÁÅžÁÅ⨠ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!"
€ÏýÆ þ ¡ÉžÁâÁÑ úÃþÁäÁÑþà §ÉúÁ֏̙ÁÅœÁÆ œÁþÁ ¡ÁõÁÅþÃ
Á¬ÃÁ¬ÃÂ þÃÏúÁōͳÃÏžÃ. ‚Á þÊþÁÅ Á¨ÊÁ þ Ářà úÊœÌà þÂ

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

¥ÉÅ™ÁÝþà ¡ÁýÅۍÁÅþà ,‡™Á¥ÁúÊœÌà þ ÁÅžÁâ¨Í €§ÁýͦÁ úéÁ§ÁœÍ
§ÁÅžÁÅâÁÅÏýÆ žÂþÃä þ ÁÅžÁâ¨ÍÃ þÉý۳Â.€§ÁýͦÁ þ ÁÅžÁâ¨ÍÃ
€œÃ Á«ÁÛÏ ¥ÄžÁ ±Â©Áô ©ÁÏœÁÅ žÁƧÃÏžÃ.þÊþÁÅ Á¬Ã ¥ÄžÁ ©ÁôþÂäþÁÅ Â£ýÃÛ
þÁÅ þÌ¡Ãå ˆ¥Ä €þáÃÏúÁ¨Â!‚Á ¥É¨ìÂ þÁÅžÁâ¨ÍžÁƧÃþÁ 
€§ÁýͦÁœÌ ŠÁ úÊœÌà €¨Â þ ÁÅžÁâþà žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÆ
‚ύ̍Á úÊœÍà þ £¨Ã¬ÃþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà Á¬ÃÂ Á¬ÃÂ ¡ÁÏ¡Áô ÌýÅۍͳÂ.
‡¥Á Á¬ÃÂ ©ÁôϞà þÁÅ,©Â®ÃòžÁâ§Ã ¡ÁúÃÖ žÉϏÁŨÂý úÁƬÁÅàÏýÉ!Á®Áò
¥ÁÅÏžÁÅ ¬ÃþÃ¥Á  ³ÍÑ¡Áô¨Í þ ¡ÉžÁâÁÑ ¡ÁõÁÅ,žÂþà ¥ÄžÁ ÁžÁŨÅàþÁä
úÃþÁäÁÑ ±Ì™ÁŏÂýà þ¨ÍÁ,©ÉþÁÂ¨ þÁÅϙà ÁþÁ ¡Á™ÁÅàþÁä úÃþÁäÁÑ
£¨Ã¬ÃþÁ ¡ÉžÁâ ¡ÉžÁ⠡çÁë¨Å, £ÂÂ ©Ã™Ã ±Í¦ ÁþÁ ¡Á™ÁÅàþÁä¦.þÁÅ ‡ÏœÁ
Á¬ÉÃÑÏžÁÏýÊ,þ úÃþÁäÁÑ ©ÉþÁÂ¨É®Ãò žÂþà ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê ¨Ï™ÁÅ
žÁƧÃÖ €¨ÂþÊ žÂþà ÁÅžÁâþà žÉϏ¨þÁäÏœÁ Á¬ÉÃÑ ±Í¦ÏžÃ.þ úÊœÌà
þ ¥ÉÅ™ÁÝþà ¡Ã¬ÁōÁÅÑÏýÆ, ÁÅžÁâ¨Í €§ÁýͦÁþà ™ÃÏúÁōÁÅÏýÆ Á³Â
Á³Â þ ¥ÉÅ™ÁÝþà úÊœÍà ¡ÁÏ¡Áô ÌýÅۍͳÂ.þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ þÂ
©Ì®ÁÅò ©Ê™ÉÃÑ ±Í³ÂÂÏžÃ.þÁÅ ‚Á Â§Ã±ÍœÂþʥɠ€þáÃúÃÖÏžÃ.
‚©Âí®Áò ‡ýÂۏËþ þÊþÁÅ ©Â®ÁÅò úʬÁōÁÅÏýÅþÁä žÉϏÁŨÂý úÁƬÁÅàþÂäþÃ
©Â®ÁòÃúɱÂå¨þÁōÁÅþÁä.€ÏžÁōÁþÄ ÌžÃâÂ ¡ÉžÁâÂþÊ £ÆœÁŨÅ
¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÆ

Th

is

file

wa

sg

en

er

" ¥Ä €¥Áéþà žÉϏ ! ¡ÉžÁâÁÑ úÃþÁäÂÑ!þÁþÁÅä ‚Á
ˆ™Ã¡ÃÏúÁÁÏ™Ê! þÊþÁÅ œÁýÅۍͨʍÁ ±ÍœÁÅþÂäþÊ! þÁþÁÅä ¥Ä§ÃžÁâ§ÁÆ ¥Ä
¡ÁõÁŨÅ,ÁÅžÁâ¨Å úÁÆ¡ÉýÃÛ ¡ÃúÃ֩™Ãþà úʳ§Ê!.‚ýÅ úÁÆ™ÁÏ™Ê!
¥Ä§ÃžÁâ§ÁÅ úʬÁÅàþÁä ¡ÁúÃÖ žÉϏÁŨÂý úÁÆ™Á¨ÊÁ Á¬ÃœÍ þ ÁÅžÁâ¨Í
€§ÁýͦÁ žÁƧÁÅ֍Ìþà þ ÁÅžÁâþà žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÆ þ ¨Ï™ÁÅþÃ
‡¨Â ¡ÁÏ¡ÁôÌýÅۍÁÅÏýÅþÂäþÍ!€£Âç!þÁÅ ‰±Í©Á³ÌàÏžÊ ¡ÉžÁâÁÑ!
úÃþÁäÁÑ žÂþà ¡ÁõÁÅþà €ýÂìþÊ účÁÅœÁÆ þÁ©Ê,©ÉþÁÂ¨ þÁÅϙà þÄ
¡Ã§Áë¨Ãä úÁƬÁÅàÏýÉ Á¬ÃÂ ©ÂýÃþà ¡Ã¬ÁÂ¨þáóÍàÏžÊ!þÁÅ
Â§Ã±ÍœÍÏžÊ ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ! Ï.. Ï.. "

€ÏýÆ ÁýÃۏ Â©Â¨þà €§ÁŬÁÆà ¬Á§÷ ¬Á§÷ €þÃ
Â§ÊÖ³Â.Â§ÊÖý¡Áôå™ÁÅ þ ¨Ï™ÁÅþà Í™ÁÁÅþÁä £ÌÁÑ¨Í ³ÂÏœÁÏ
žÁƧÃÖ ¥ÉÅ™ÁÝ ÁÅÏ™ÁÅ £ÂœÁÅëÏ¨Í ¡É™ÃœÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ €ÁѨÞÁâ§ÁÅ
©ÁôþÁä úÍýÍà žÂžÂ¡Áô €™ÁŏÁÅ žÁƧÁÏ žÂÂ úÃ¥ÃéúÃÖ ÌýÃÛÏžÃ. žÂžÂ¡Áô
¥ÁÆ™ÁÅ ‚ϳÂÛ¨ÉéÏýÅìÂ þ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ ²ÎÏýÉþ÷ ¡ÉþÁÅä ¨ÍÏúÃ
‚ύ÷ úÃ¥ÃéþÁýÅÛ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨ÌÏúà §Á™ÁŏÁŨ žÁƧÂþÍà úÃ¥ÃéúÃÖ
ÌýÃÛÏžÃ. úÍÁя ©ÁôþÁä þ §Á¬ÁÏ ¥ÄÁ™Á¨Â ¥É§ÁŬÁÆà
ÁþÁ £™ÁÅœÍÏžÃ.

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

ÿÁýÂœÁÅàÂ ü§ÃÃþÁ  ÁýþÁœÍ €ÁѨÞÁâ§ÁÆ þÊþÁÅþÁä
©Ë¡Áô œÃ§ÃÃ úÁÆ™Á³ÂÂ§ÁÅ,¡ÉžÁâÁÑ ¡ÁõÁÅ þÁÅœÁÅþÁä úÃþÁäÁÑ œÁþÁ
þÍýÃþà €¨ÂþÊ œÉ§Ãúà œÁþÁ ¡ÉžÂ¨ ¥ÄžÁ œÁþÁ ‡§Áëýà þ¨ÍÁþÃ
œÃ¡ÁôåÁÅÏýÆ þ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ úÃ¥ÃéþÁ úÍý úÁÆ™Á³ÂÃÏžÃ.¡ÉžÁâÁÑ
œÁþÁÅ þÁÅœÁÅþÁä œÁþÁ £Â¦ ¥ÁÅúÃ֍Áþà ©Ã™Ãúà ¡ÉýÃÛ œÁþÁ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ
œÁþÁ €§ÁúÊœÃàþà ±Â¥ÁōÁÅÏýÆ úÃþÁäÁÑœÍ ±ÂýÅ þ ¥ÉÅ™ÁÝ Â§ÃÖþÁ
§Á¬ÁÏ ©Ë¡Áô úÁÆ™Á³ÂÃÏžÃ.þ ¥ÉÅ™ÁÝþà Í™Á £ÌÁÑ¨Í œÄ¬Ê¬Ã ©Â®ÊòÏ
úʳÂà§Í úÁÆ™Á ³ÂÂ.úÃþÁäÁÑ ¥ÁÅÏžÁŏ þ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ ©ÁôþÁä úÍýÍÃ
©ÁúÃÖ,Ářà úʜà úÁÆ¡Áô™ÁÅ ©Ê¨Ãþà §Á¬ÁÏ ¨Ì ¥ÁÅÏúà œÁþÁ ©Ê¨Åþà ¡ÉžÁâÁÑ
¡ÉžÃ¥Á¨ ¥ÄžÁ ¡Áõ¬ÃÏžÃ.¡ÉžÁâÁÑ œÁþÁ þ¨ÍÁœÍ þ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á³ÂþÃä
þÁÅœÁÆ

Th

is

file

"€£ç ‡ÏœÁ §ÁÅúÏÂ,úÍÁя ©ÁôÏžÊ!‡þÂä®ÁòþÁÅ쪀 ³ÂۍÁÅ
¡ÉýÂÛ™Ì úÃýÃۏ™ÁÅ! Š§Êà œÁ¥ÁÅé™ÁÆ! þÁÅ©Áôí Í™Á ©ÉþÁÂ¨þÁÅÏ™Ã
¥Á¥Áé¨Ãä úÁƬÁÅàþÁä©Áþà œÉ¨Å¬ÁŧÂ! ‚þÂä®ÁòÃ ¥Á  œÁ¡Á¬ÁÅð
¢Á¨ÃÏúÃϞçÂ!. ‚Á €¨Â þÁÅ©Áôí žÌϏÁúÂýŏ ¥Á¥Áé¨Ãä
úÁÆ™ÁÁѧÊìžÁŧÂ!§Â§Â £ÅüÄØ!¥Á¥Áé¨Ãä ‚¨ÂþÊ þÁÅ©Êí ©ÁúÃÖ
þÁ™Ã¡ÃÏúÁōÁÅÏýÆ ¥ÁþÁ £É™ÁÆëϨ͍à þÁ™Ã¡ÃÏúÁōÁÅÏýÆ œÄ¬ÁōɮÁò§Â
þ ¥ÁÅžÁÅ⨠œÁ¥ÁÅé™ÁÆ!þčÁÅ ¬Áí§ÁÓÏ úÁÆ¡É™ÁœÂ¥ÁŧÂ,úÃýÃۍÁþÂä!

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

"€ÏýÆ þÁþÁÅä ¡ÉžÁâÁÑ ¥ÁÅžÁÅâÂ ¡Ã¨ÃúÃÏžÃ. þ ¡ÉžÁ⠏ÁÅžÁ⨠€ÁѨÅ
þÁþÁÅä €ÏœÁ ÁŨœÍ þÁþÁÅä invite úʬÃþÁ¡Áôå™ÁÅ þÁÅ ¥ÉÅžÁý ¬ÃÁÅÓ
©Ê¬ÃÏžÃ. ‡ÏžÁōÁÏýÊ þÁÅ €¡ÁåýÍà ‚ύ ¥ÉÅ™ÁÝ ‚ύ ¬ÁÁÏ ¨ÊúÊ
„ÏžÃ.©Â®ÁÅò ¡ÉÏúÃþÁ ÁŨ Á¬Ã,‚ύͳ§à £ÂÁ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ Â§Ã¬Êà
œÁ¡Áå þ ¥ÉÅ™ÁÝ žÃÊýÅì ¨ÊžÁÅ.‚ÏÍ ¡ÁÁÑ þ ÁÅžÁâ¨Í ¬ÁÁÏ žÂÂ
žÁƧÃþÁ  €§ÁýͦÁ.ˆÏúʦÁ Âê¨Í ¥ÉÅžÁýÍì €§ÁãÏ Â¨Â!þ Í¬ÁÏ
©Â®ÁÅò £ÂœÁÆëÏ ¨Í¡Á¨ ©Ëý÷ úʬÁÅàþÁäýÅì €þáóÍàÏžÃ.ŠÁ þåëÁÏ ©Ëý÷
úʳÂ. ‚ÏœÁ¨Í úÃþÁäÁÑ þ ¡Á§Ã¬ÃàœÃ €§ÁãÏ úʬÁōÁÅþÁäžÂþèÂ
"Š§Êà úÃþÂä!þčÁÅ ¬ÃÁÅӏ ©ÁôþÁäýÅìÏžÃ.¥Á¥Áé¨Ãä
žÉϏÃÏúÁōÁÅþÊý¡Áôå™ÁÅ úÁƬÃþÁ¡Áôå™ÁÅ ¨Êþà ¬ÃÁÅÓ ‚¡Áôå™ÉÏžÁōÁ§Â
úÃýÄÛ?‚©Âí®Áò þÁÅ©Áôí ¨Í¡Á¨ÃÃ ©ÁúÊ֞Á ¥Ê¥ÁÅ £ÂœÁÆë¥ÁŨÍÏúÃ
£¦ÁýÍà §Â¥Áŧ œÁ¥ÁÅé™ÁÆ!þÁÅ©Áôí ©ÁúÃÖ ¥Á¥Áé¨Ãä £ÂœÁÆëϨÍÏúÃ
£É™ÁÆëϞ þÁ™Ã¡ÃÏúÁōÁÅÏýÆ œÄ¬ÁōɮÂò¨Ã§Â ! ™Á©Â®ÁòÏ,¥Á Ê
¨Êþà ¬ÃÁÅÓ þčÉÏžÁōÁŧÂ,úÃýÄÛ? þčͬÁÏ ¥Á  £Â™Ä¨Íì €›Å©Á›Å©Áõ
œÁ¡Ã³ÍàϞç œÁ¥ÁÅé™ÁÆ!þÄ Í¬Á¥Ê§Â ‚þÂä®ÁÅòÂ ¥Ê¥ÁÅ ¡ÁúÃÖ¨Ïü¨ÂìÂ
þÁýÃÏúÂ¥ÁÅ!‚þÃä £ÆœÁÅ¨Æ ¥Á ÂýÂì™ÃϞà þÃþÁÅä
§ÉúÁ֏ÌýÛýÂþÍʧÂ!€ÂÑ!þÁÅ©Áôí Áƙ úÉ¡Áå©Ê ©Â™ÃÃ!"€ÏýÆ þÁþÁÅä
‚ύ §ÉúÁ֏ÌýÃÛÏžÃ.
‚Á ¡ÁôÍ¨ÊÁ ±Í¦Á ÂþÁÅ.‡þÂä®ÁòþÁÅÏ™Í ‡žÁŧÁÅ
úÁƬÁÅàþÁäžÃ ‚©Âí®Áò ü§ÁÁ£ÍœÍÏžÃ.©Â®ÁòÏœÁý ©Â®Êò þ œÉÁ £¨Ã¬ÃþÁ
ÁÅžÁâ¨ÅþÁä €ÁѨÞÁâ§ÁÆ £§ÃœÉÃÏúà ¬ÃÁÅÓ ©Ã™Ãúà þÂœÍ
žÉϏÃÏúÁōÍýÂþÍà §É™Ä €¦Á Âê§ÁÅ.
¥É¨ìÂ þ ÁÅžÁâ¨Í „þÁä €§ÁýͦÁþà £¦ÁýÍÃ
¨ÂÊ¬Ã,þ ¥ÉÅ™ÁÝþà Á¬ÃžÄ§Â þÁ¨Å¡ÁôÌþà £ÂœÁÆë¥ÁÅ ©Ë¡Áô
€™ÁŏÁŨʳÂ.þ ÁÅ쪃 ©ÊÁϏ ÌýÅÛÍ ³ÂÃÏžÃ.‚¡Áåýލ €ÁѨÃä
žÁƧÁÏ þÃÏúà £ýÛ¨ÊìÁÅϙ úÁƳ ÂþÃ,‚¡Áôå™ÁÅ ŠÊ³Â§Ã ‚žÁâ§ÁÅ
€ÁѨÃä ©Â®Áò ŠÏýà ¥ÄžÁ þÁƨű͏ÁÅ ¨ÉÁÅϙ úÁÆ™Á £ÍœÁÅþÂäþÁþÃ

œÁ¨ÅúÁōÁÅÏýÊþÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥Á®Äò þÏÙà ±ÍœÍÏžÃ.¥É¨ìÂ €™ÁŏÁŨÍ
€™ÁŏÁÅ ©Ê¬ÁōÁÅÏýÆ £ÂœÁÆëÏ£¦Áý þ裙à œÁ¨Å¡Áô ÌýÂÛ.œÁ¨Å¡Áô
žÂþÁÏœÁý €žÊ œÉ§ÁÅúÁōÁÅÏžÃ.¨Í¡Á¨ÃÃ úÁƬÊà ‡©Áí§ÁÆ
ÁþáÃÏúÁ¨Â.¬ÁÖ§Áê ±Í¦Á Â.¨Í¡Á¨ÃÃ §Á¥ÁéþÁä €ÁѨÞÁâ§ÁÆ ¥Á®Ãò
þÁþÊä™Ã¡ÃÏúÁýÂþÍà þÁÏýÉ ¥ÁÅÏžÁ§Ê ©É®Ãò ±Ì¦Á §Â?.€¡Áôå™ÁþÃ
¡ÃÏúÃÏžÃ,ŠÁ Í¨ÉÝþ÷ úÂϬ÷ ¥Ã¬ÁÅ𠀦Á ÂêþÁþÃ.€ÏœÁ¨ÍþÊ,þ ¡Ã§Áë¨
¥ÄžÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠ©ÉþÁÁþÁÅϙà ‡©Á§Í ¡ÉýÃÛ ¡Ã§Áë¨Å þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆÏýÉ
©ÉþÁÃÑ œÃ§ÃÃúÁƳÂ.

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

ªÁÖ§ÁêϏ ¡ÉžÁâÁÑ ,úÃþÁäÁÑ þ ©ÉþÁÂ ¨
þ裙à ©ÁôþÂä§ÁÅ.©Â®Áò ©ÌÏýà ¥ÄžÁ £Âë¨Å,€Ï™Ä¨Å „þÂä¦.¡ÉžÁâÁÑ
§É™÷ £Âë,§É™÷ €Ï™Ä ©Ê¬ÁōÌþà ©ÁôÏýÊ,úÃþÁäÁÑ £Âì÷ £Âë,€Ï™Ä ©Ê¬ÁōÌþÃ
þ ÁÅžÁâ þà þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ úɧ̍Á ¡ÁÁÑ þèÌÖþÂä§ÁÅ.þ Á®ÁÅò œÃ§ÃÃ
±Í¦Á ¦.¡ÉžÁâÁÑþà úÃþÁäÁÑþà €¨Â ¡ÁÁÑ¡ÁÊÑ £Âë ,€Ï™Ä¨Íì
úÁÆ™ÁÂþÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ ŠÁÑ ³Â§ÃÁÓ þÏÙà ±Í¦ þÂ
±ÌœÃàÁ™ÁÅ¡ÁôÃ ¨Ï£ Í›Ï¨Í ¨Êúà ™ÁÅœÍÏžÃ.¬ÃÁÅÓœÍ þ ¥ÉÅ™ÁÝþà þÂ
Ářà €§ÁúÊœÌà ¡ÁýÅۍÌþà þ þÏÙÃþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà ¨Í¡Á¨ÃÃ
€›ÅúÁōÁÅÏýÆ,¡ÉžÁâÁÑ ©ÁύÁ úÁƳÂ.€žÃ ¥ÁŬà ¥ÁŬà þÁ©Áôí¨Å
þÁ©ÁôíœÁÆ,úÃþÁäÁÑ ©ÁύÁ úÁƬÃÏžÃ.úÃþÁäÁÑ þ Ářà ¡ÁÁÑ ,¡ÉžÁâÁÑ
þ ‡™Á¥Á ¡ÁÁÑ þèÌÖþà ©ÁôÏ™ÁýÏœÍ ,þ œÉÁ þÏÙÃþÁ üϙ Ì¦Áê¨Â
þ ¥ÉÅ™ÁÝ ©Â®ÃòžÁâ§ÃÃ ¬Áå«ÁÛϏ ÁþÁ £™ÍàÏžÃ.þ ‚žÁâ§ÁÁÑ¨Æ ¦É¥Á
¬ÉÄðÂ ÁþÁ £™ÁÅàþÂä§ÁÅ,£Âë ,€Ï™Ä¨Íì!
¥ÁÅÏžÁÅ ¡ÉžÁâÁÑ "‚ύ ¬ÃÁÅÓ ¡Á™ÁÅœÁÅþÁä©Â
úÃþÂä?þčÁÏýÊ ¥Ê¥Ê þÁ¦Á¥ÁŧÂ!¥Á¥Áé¨Ãä úÁÆ™ÁÅ,‡ÏœÁ úÁÁяÂ
žÁƨœÍ £§ÃœÉÃÏúÁōÌþà ±Í¦Á Â¥ÉÂ!þÄ ¬ÃÁÅÓ ‡¨Â žÁƧÁ¥ÁÅ úɦÁ Âê¨Í
¥Á ÁÅ œÉ¨Å¬ÁŧÂ,œÁ¥ÁÅé™ÁÆ!¥Á¥Áé¨Ãä ¥Á®Ãò £ÆœÁŨÅ
¥Á ÂýÂì™Á¥ÁÏý©Â?±Íþà ¥Á  £Âë¨Å ©Ã¡Êå¬Ã ¥Á  ¬Á®Áòþà ¥Ê¥Ê

¡Ã¬ÁōÍÑ¥Á Â?Š¬Ê©÷ ¥Á ¨ÃþÄ,©Ä™Ê¥É ¡ÉžÁâ ±Íýŏ™ʥÉÂ
€þÁōÁÅþÂä¥Ê,Âþà ©Ä™Ã¨Â ™Á ¨Ïü¨Â ¬ÃÁÅÓ ¡Á™ÃœÊ ¥ÁþÁ ÁŨ ‡ýÂÛ
œÄ§ÁÅœÁÅÏžÊ?¥ÁÅÏžÁÅ ¥Á¥Áé¨Ãä ‚¨ÂþÊ £É™ÁÆë¥ÁŨ͍à œÄ¬ÁōɮÁÅò§Â
úÃþÂä!€ÁÑ™Á úÁÆ¡É™ÁœÂ¥Áŧ þčÁÅ €¬Á¨Å ¬Áí§ÁÓÏ!" €ÏýÆ þÁþÁÅä
žÂžÂ¡Áô ¬Á©Â¨Å úʬÃþÁÏœÁ ¡Áþà úʬÃÏžÃ.

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

©Ä®Áò¥Áéþà žÉϏÂ!þÊþÁÅ ¬ÃÁÅÓ ¡Á™ÁÅœÁÅþÁäÌžÄâ þÁþÁÅä
ˆ¥Ä úÊœÁÂþé™à ÃϞ ¨ÉÊѬÁÅàþÂä§ÁÅ.€ÏžÁōÁþà þÁÅ ÁÆ™Â
±Î§ÁÅ«ÁÏ ©ÁúÃÖ
"€ÂÑ ¥Ä§ÁÏýÊ þÁÏýÊ ©Á¦Á¬ÁÅð¨Í
¡ÉžÁâ©Â®ÁÅò,Â£ýÃÛ ¥Ä§ÁÅ €¨Â ¥Á ÂýÂì™ÁÁ¨ÅÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ!¥ÄÁŨÂ
þÊþÁÅ Áƙ £ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÁÁ¨þÁÅ!¥ÄÁÅ œÁ¥ÁÅé™Ãþà Â£ýÃÛ
þÊþÁ¨Â ¥Á ÂýÂì™ÃœÊ ¥Ä§Ê¥ÁþÂä €þÁōÁÅÏý§Áþà þÊþÁÅ £ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™Á
¨ÊÁÅþÂäþÁÅ. €ÏžÁōÁþÊ ¥ÁÅÏžÁÅ ¨Í¡Á¨Ã ±ÍžÂÏ ¡ÁžÁÏ™Ã"
€ÏýÆ þÊþÁÅ £ÂÂ ±Ì™ÁŏÂÓ œÁ¦Á §ËþÁ þ ¥ÉÅ™ÁÝþÃ
œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê €¨ÂþÊ ©Ê¨Âì™É¬ÁōÌþÃ,£ýÛ¨ÊìÁÅϙ ¡ÉžÁâÁÑ ÁÅžÁ⠥ĞÁ
,úÃþÁäÁÑ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥ÄžÁ úʧ̍Á úÊ¦ê ©Ê¬Ã ‚žÁâ§Ää žÁÁÓ§ÁÂ ¨ÂÌÑþÃ
¡ÉžÁâÁÑ ©Ë¡Áô úÁƳÂ,ˆžÍ Ì¡Áå ¡Áþà úʬÃþÁ ©Â™Ã¨Â!

Th

is

file

wa

sg

en

er

¡ÉžÁâÁÑ žÂþÍà ¥ÉúÁÅ֍ÁÅÏýÅþÁäýÅì þ ©Ë¡Áô œÃ§ÃÃ
úÁƬÁÆà"¬É¤Â«÷ §Â úÃþÂä!þÁ©Áôí ‚¡ÁåýÍÃ
¥Éŏ™ÁþáÃÏúÁōÁÅþÁä©Áô!žÉϏÃÏúÁōÁÅþÊý¡Áôå™ÁÅ €¬Á¨Å ¬ÃÁÅÓ
©ÁôÏ™ÁÁÆ™ÁžÁÅ §Â œÁ¥ÁÅé™ÁÆ!‚Á ‚©Âí®Áò þÁÅϙà ¥ÁþÁ ‚¨Åì ŠÁ
¬Áí§ÁÓϨ €©ÁôœÁÅϞà úÁÆ™ÁÅ!úÃþÁäÁÑ,¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ,þ ÁÅžÁâ
¥ÄžÁ þÄ úʦ œÃ¡ÁôåœÁÆ ¥Á¥Áé¨Ãä ‚¨ÂþÊ £É™ÁÆë¥ÁÅ žÂÂ
þÁ™Ã¡ÃÏúÁōÁÅÏýÆ œÄ¬ÁōɮÁÅò§Â úÃþÂä!¥Á  ÁÅžÁâ¨Å þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ
þÁ™Ã¬Êà þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÁþÁ¥ÁÅ ¥Á®Ãò £É™ÁÆë¥ÁŨ͍à ©É®Êòý¡ÁåýÍà £ÂÂ ¨ÊúÃ
™ÁÅœÁÅÏžÃ!"€þà þÁþÁÅä ±ÌÁÅ™ÁÅœÁÆ ±ÍëœÂðÿÃÏúÃÏžÃ.

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

úÃþÁäÁÑ Áƙ ¦Á¥Á ‚«ÁÛϏ "Š§Ê! úÃþÂä! þčÁÅ
œÉ¨Ã¦ÁÁÅϙ þÃþÁÅä ‡¨Â ˆ™Ä¡ÃÏú¥ɠ¥Á ÁÅ œÉ¨Å¬ÁŧÂ!€žÁϜ þÄ
¬ÃÁÅÓ ±ÍÌ™ÁœÂþÃÊ §Â!ŠÊ³Â§ÃÂ £ýۨáÊå¬Ã 'œÁ¥ÁÅé™ÁÆ ¥Á ÁÅ
ÁÅžÁâ¨Í £ÂÁ ÁŨÂ „ÏžÃ,žÂ !©ÁúÃÖ ¥Á  ÁÅœÁà¨Ää,ÁÅžÁâ¨Ää žÉϏ§Â!'
€ÏýÊ þÁÅ©Áôí ¤Á¦Á¡Á™Ã±ÍœÂ©Áþà ‚¨Â þÃþÁÅä ‡þÍä
§ÉúÁ֏ÌýÛýÂþÍçÁÂ¨ÅÂ ˆ™Ã¡ÃÏúÂ¥Áŧ úÃþÂä,¥Á¥Áé¨Ãä ¯Á¥ÃÏúÁ§Â
œÁ¥ÁÅé™ÁÆ!žÂþÍà ¡ÁëœÃÂ ‚Á ‚¡ÁåýÃþÃÏúÄ þčÁÅ ¥Ê¥ÃžÁâ§Á¥ÁÅ ¬Áí§ÁÓ
¬ÁŎ¨ŠúÁơóÂà¥ÁÅ,žÉϏÁŨÂý¨Í!þÁÅ©Áôí ‡¨Â žÉϏÁ¥ÁÏýÊ ¥Ê¥Á¨Â
žÉϏÁŜ¥ÁÅ,þÁÅ©Éí¨Â žÉϏÃÏúÁōͥÁÏýÊ €¨Â ¥Ê¥ÁÅ
žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÂ¥ÁÅ,¬Á§ÊþÂ!"€ÏýÆ úÃþÁäÁÑ þÂ¨Í ‡ÁÑ™Á¨Êþà Á¬Ã
¡ÁôýÃÛÏúÃÏžÃ.

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

þÊþÁÅ þ Ářà úÊœÃþà ¡ÉžÁâÁÑ Ářà ¡Ã§Áë
¥ÄžÁ,‡™Á¥Á úÊœÃþà úÃþÁäÁÑ ‡™Á¥Á ¡Ã§Áë ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã §ÉÏ™ÁÅ ¡Ã§Áë¨Ãä
ÁÅÏ™ÁëϏ þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ "€ÂÑ! ¥Ä ¡Ã§Áë¨Å žÁƞà ¨ÂÂ £ÂÂ ¥ÉœÁàÂ
„þÂä¦Êê!€£Âç,‚ÏœÁ ¥ÉœÁàÂ „þÁä ¥Ä ¡Ã§Áë¨Ãä ‚¨Â þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ þÁ™ÃúÊ
€©ÁÂªÁÏ þÁÅ §Â©ÁýÏ þÃüϏ þ €žÁÅë«ÁÛ¥ÊþÊ!‚Á
þÁ™ÁÅžÂâ¥Á Â,£É™ÁÆë¥ÁŨ͍Ã,€ÁÑ™ÁÃ œÄ¬ÁōɮÃò þÊþÁÅ ¥Ä ¡Ã§Á먜Í
Á¬Ê¡Áô Á¬ÃÂ ™Áōͩ¨Ã."€ÏýÆ ‚žÁâ§Ãä ¥ÁÅÏžÁōà ©Á™Ã©Á™ÃÂ
£É™ÁÆë¥ÁÅ©Ë¡Áô þÁ™Ã¡ÃÏúÂ.

©Â®ÃòžÁ§ÁÆ þ ©ÁύÁ úÁƬà ¥ÁŬåÁŬÏ þÁ©ÁôíœÁÆ
þÂœÍ ¡ÁýÊ £É™ÁÆë¥ÁÅ ©Ë¡Áô þÁ™Á©Á ³ÂÂ§ÁÅ.©Â®Áò ¡Ã§Áë¨Å þ úÊœÃ
ÃÏžÁ¡ËÄ ÃÏžÁÄ €žÁÅ¥ÁōÁÅÏýÆ, §Â¬ÁōÁÅÏýÅ ÁžÁŨÅàþÂä¦.þÃüϏÂ
þÂËœÊ ©Â®ÃòžÁ§ÁÆ €¨Â þÁ™ÁŬÁÅàþÁä¡Áô™ÁÅ ©Â®ÃòžÁ§Ã €Ï™Ä¨Å ©Ã¡Êåå¬Ã
©Â®Áò ÁÅžÁâ¨Å ¡ËÄ ÃÏžÁÄ ÁžÃ¨Ê œÄ§ÁÅ

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

¡Á§ÃªÄ¨ÃÏú¨þáÃÏúÃÏžÃ.§ÉÏ™ÁŏÁÅžÁâ¨Å ŠÊ³Â§Ã þ Á®Áò ¥ÁÅÏžÁÅ
ÁžÃ¨Ê œÄ§ÁÅ …ÿÃÏúÁōÁÅÏýÊþÁÅ ÁÅžÁâ¨ÍÏúà ©Ê™Ã©Ê™Ã ©Ã§ÁÅì §Â©ÁýÏ
§ÁϤÁ¥Ëþ¦.
úÃþÁäÁÑ "Š§Êà œÁ¥ÁÅé™ÁÆ,€¨Â þÄ úÊœÁŨŠ¥Á  ÁÅžÁâ¨
¥ÄžÁ ©Ê¬Ã þÁ™Á©Áý¥ÊþÂ,¨ÊžÂ ¡Ã§Áë¨Ãä ¡Ã¬ÃÊžÊ¥ÁþÁä ©ÁôϞ ¨ÊžÂ?þÄ
€¥Áé!¥Á  ÁÅžÁâ¨Æ,¡Ã§Áë¨Å Ì©ÁôíœÍ £¨Ã¬Ã
ÌýÅۍÁÅÏýÅþÁ䦧Â,úÃþÂä!¥Á  ¡Ã§Áë¨Ãä þÁÅ©Áôí Á¬ÃÂ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ
¥Ê¥ÁÅ þÁ™ÁŬÁÆàþÁä¡Áô™ÁÅ ¥Á  £Âë¨Íì ¬Á®ÁÅò ‡¨Â ÁžÁŨÅàþÁä¦É úÁƬÁÆà
þÁ™Á©Á§Â,‚ύÁ þčÁÅ Á¬ÉÃÑ ±ÍœÁÅÏžÃ.§ÁÆϨ͍ɮÃòþÁ œÁ§ÂíœÁ ¥Á Â
£Âë¨Å €Ï™Ä¨Å ©Ã¡Ãå þčÁÅ €¬Á¨Å ÁÅžÂâ,¡ÁõÁÅ ,¬Á®ÁÆò ‡¨ ¡Ã¬ÁÁ ¨Í
¡ÉžÁâÂÑ þÊþÁÆ,©Ã©Á§ÁϏ úʱÂà¥ÁÅ" €þà þÁÅ ˆÏúʦÁê¨Í ©Ã©Á§ÃÏúÃ
¥Á§Ä úÉ¡ÃåÏžÃ.
‚Á úÉ¡ÊåžÊ¥ÁÅÏžÃ,þ úÊœÁŨþé®Áò ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ
¡ÉýÃÛ,ŠÌэÁÑ ¡Ã§Áë Ì©Áôíþà þ €§ÁúÊœÁŨœÍ €ÏžÃþÁÏœÁ ¥Ê§Â ¡Ã¬ÁÁ
³ÂÂ.¨Ïü¨ÁÅžÁâ¨Å £ÂÂ Ì©ÉíÃÑ ‡¥Á Á¬Ã§Ê¡ÁôœÁÅþÂä¦.
€§ÁúÊœÁŨÃä ©Â®Áò ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ ÁÅÏ™ÁëϏ §ÁÅžÁÅâœÁÆ ¡Ã§Áë¨Ãä ©Á™Ã
¡ÁýÅۍÌþà €§ÁúʜÍà €ÏžÃþÁÏœÁ ¥Ê§Â ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ,"€ÂÑ ¥Ä ÁÅžÁâ¨Ãä
‚¨Â ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅÏýÊ ¥Áü §Â©ÁýÊìžÊ!¥Ä ÁÅžÁâ¨Ãä ©ÉþÁÁþÁÅ쪀 úÁƬÁÆà
¥Ä§ÁÅ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ þÁ™ÁŬÁÆàÏýÊ ¥Ä ¡Ã§Áë¨Ãä ¡Ã¬ÁōÁÅœÂþÊ
€ÂÑ!¡Äìü÷!"€ÏýÆ úÃþÁäÁÑ úÉ¡ÃåþÁýÅÛ ©Â®Áò ¬Á®Áò ©Áύ úÁƬÁÆà
þÁ™Á©Á ³ÂÂ.

Th

is

€¥ÉÂé !€¡Áåýލ ©Â®Áò ¬Á®Áò ©ÁύÁ úÁÆ™Á¨ÊžÁÅ
ÂþÄ,£Âë¨ÍÏúÃ,¡ÉžÁâÁÑ ¬Á®ÁÅò £¦ÁýÍà œÁþÁÅäÌúÃÖ ¥Á§Ä
ÁþÁ¡Á™ÁÅàþÂä¦.Á™ÂÝþÃä ÌžÃâÂ ÃÏžÁÃ©ÁÏúÃœÊ ú¨Å,¡ÉžÁâÁÑ ¬Á®ÁÅò
žÂþà þÍýÍà žÁÁÓ§ÁÂ ©ÁúÊÖ³Âà¦.€ÏžÁōÁþÊ Â£Í¨Å,€žÃ €ÏœÁ œÊ¨ÃÂÓ
œÁþÁ £Â¦¨Ãä œÁþÊ þÁ Á¨ÅÓœÍÏžÃ.. .....£É™ÁÆëϨ͍à ©É®ÃòþÁœÁ§ÂíœÁ
€ÁѨÞÁâ§Ãä ©ÁÏœÁŨ ©Â§ÄÂ ©Â®Áò ¬Á®Áòþà ©Â®Áò úÊœÊ účìÁÆà

PD

F

Co

nv

ert

er

þìÁÆà þ œÁþéà œÄ§Â úÁƬÁōͩ¨þáóÍàÏžÃ.¡ÉžÁâÁÑ
¡ÁôúÁ֍¦Á¨ÂìÏýà £Â¦¨Ãä žÂþà úÃþÁä £Âë ˆ¥Á ÂœÁëÏ žÂúÁ ¨ÊÁ
±ÍœÍÏžÃ.§ÉÏ™ÁÅ ¬Á®ÁÅò £Âë¨Í £ÂÂ žÁÁӧÍà ©ÁœÁÅàÌþà ©Âýà ¥ÁŸÁê ¡ÉžÁâ
¨Í¦Á ¦É¥Á ¨ÍœÁŏ ÁþÁ ¡Á™ÁÆà þÁÅ Á¬ÉÃѳÍàÏžÃ.¥ÁÅúÃ֍Á¨Æ £ÂÂ
±Ì™ÁÅË £Âë¨ÍÏúà úÃþÁä úÃÏœÁ ÃÏü¨ÂìÂ ±Ì™ÁÅúÁōÌþà ¥Á§Ä
ÁþÁ¡Á™ÁÅàþÂä¦.ŠÌэÁÑ £Â¦þà ¡ÁýÅۍͩÁýÂþÍà þ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨÆ
€¬Áð¨Å ¬Á§Ã±Í©ÁþÁōÁÅÏýÂ.¡ÉžÁâÁÑ þÁ™ÁŬÁÅàþÁä¡Áôå™ÁÅ žÂþà ¡ÉžÁâ ¬Á®ÁÅò
¡ËÄ ÃÏžÁÄ ÁžÁŨŜÁÆÏýÊ ©Âýà ¥ÁŸÁê ¨Í¦Á œÁÁÅÓœÁÅ ¡É§ÁŏÁÅœÁÆ
,©É™Á¨å©ÁôœÁÆ ¥Á®Äò ¬ÁþÁä £™ÁÅœÁÆ ‡¥Á Á¬ÉÃѳÍàÏžÃ.þ ¥ÉÅ™ÁÝ ,
‚ÏœÁÁÅ¥ÁÅÏžÁōÁÏýÊ ÌžÃâÂ ±Ì™ÁŏɍÃÑ þÏÙÃϞà  ¬Á®ÁòþÃ
úÁƬÁÅàÏýÊ!

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

€œÃ Á«ÁÛÏ ¥ÄžÁ  ¬Á®Áòþà ¡Ã¬ÁÂ¨þÁä ¦Á ©ÁþÃ
¡ÁôÁÅÏýÆ þ úÁÆ¡Áô¨Ãä úÃþÁäÁÑ ¬Á®Áò ©ÁύÁ ¥Á§Á¨ÂÖ.úÃþÁäÁÑ
¬Á®ÁÅò ¡ÉžÁâÁÑ ©ÁÏœÁ ¡ÉžÁâ©Ã ÂžÁÅ ÂþÄ,¡ÉžÁâ ¬ËüÅ ¥Á ¥Ùà ¡Á®Áò¨ÂÂ
©ÁôþÂä¦.ÂþÄ žÄþà ¥ÁÅúÃ֍Á¨Å ¡ÉžÁâÁÑ ¬Á®Áò ¥ÁÅúÃ֍Á¨ ÁÏýÊ ¡ÉžÁâ©ÃÂ
ÁþÁ¡Á™ÁÅàþÂä¦.¥Á§Ä žÄþÍà žÂþÍÁÏýÊ Á¬Ã £ÂÂ ‡ÃÑÏžÍ,¨ÊžÂ €¬Á¨Å
žÂþà ¥ÁÅúÃ֍Á¨ÁÏýÊ žÄþéà þÃüϏ ¡ÉžÁâ©Í œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ ¥Á§Ã!úÃþÁäÁÑ
£Â¦¨ ¥ÁÅúÃ֍Á¨Å ÁÅύÁÅ™ÁÅ ÃÏü¨ÏœÁ „ϙà €Áэà £ÂÁ
Á¬ÉÁÑ™ÁÏ©Á¨ì £ÂÂ ÌþÁžÊ¨Ã £Âë¨ÍÏúà £¦ÁýÍà „£Ãç
ÁþÁ£™ÁÅàþÂä¦.¡ÃúÃÖ¡ÃúÃÖ ©ÁõÿÁ¨Å þ mind¨Í ‡þÍä
©ÁúÊÖ¬ÁÅàþÂä¦.!Á¬ÃœÍ þ ¥ÉÅ™ÁÝ žÂžÂ¡Áô €§Á™ÁŏÁÅ ¡ËÂ ±Ì™ÁŏÁÅ ³ÂÃ
±Â¥ÁŨ ¡ËÃ ÃÏžÁÄ ¨Êúà ™ÁÅœÍÏžÃ.
úÃþÁäÁÑ ¬Á®ÁÅò ÁÆ™Á þ ¥ÉÅ™ÁÝþà £ÂÂ ¨Ê¡Ê¬Ãþ¦.
©Ä®Áò¥Áéþà žÉϏÂ! ©Ä®ÃòžÁâ§ÁÆ ŠÁ®Áò ¬Á®Áòþà ŠÁ®ÁÅò ¡Ã¬ÁōÁÅÑÏýÆ
£ÂÂ ¡ÉžÁâ©Ã úʬÁōÁÅþÂä§ÁŨ „ÏžÃ.©Ä®Áò ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í ©Â®ÁòÃ ‚ÏœÁ ¡ÉžÁâ
¬Á®ÁÅò þÊþÁÅ ¥Á  úÁÅýÅÛ ¡ÁÁѨ ‚®Áò¨Íì ‡©Á§ÃÃ úÁÆ™Á¨Â!úÃþÁäÁÑ

Co

nv

ert

er

¬Á®Âò ¥ÁŸÁê¨Í ¨Í¦Á ŠÁ ¡ÉžÁ⠍¨ũÁ¨Â ÁþÁ£™ÍàÏžÃ.žÂþÃ
¥Á ¥ÙͦÁ¨ÂìÏýà ¡ÉžÁ⠣¦¨Ãä žÂþà þÁ¨ì £Âë žÂúÁ¨ÊÁ
±ÌœÍÏžÃ.¥ÁűÂåœÃÁ ¤ÂÁÏ £Â¦¨Å žÂþà þÁ¨ìþà £Âë¨ÍÏúà £ÂÁ £¦ÁýÍÃ
„£Ãç ÁþÁ£™ÁÅàþÂä¦.þÂ¨Í ©ÊªÁÏ ‡ÏœÁ €›ÅúÁōÁÅϞ¥ÁþÁä
€›ÁýÊìžÁÅ.þ ¥ÉÅ™ÁÝ £ÂÂ þÏÙà ±Í¦ €™ÁŏÁÅ ²Ì™ÁŏÁÅþÁä ŠÁ ¬ÄÛ¨÷
§Â™Âì ÁþáóÍàÏžÃ.þ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê €žÃ þ ±Ìýۍà ¨Ï£Í›Ï¨Í £ÂÂ
¨Êúà ±Â¥ÁŨ £Å¬Á¨Å Ì™ÁÅœÁÆ ™ÁÅœÍÏžÃ.

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

€¨Â ¨Êúà €™ÁÅœÁÅþÁä þ ¨Ï™ÁÅþà úÁƬÁÆà ¡ÉžÁâÁÑ
œÁþÁ þ¨ÍÁþà ¡ÉžÃ¥Á¨ ¥ÄžÁ œÃ¡ÁôåœÁÆ"Š§Ê¦ úÃþÂä,þÁÅ©Áôí ¬ÃÁÅÓ
¡Á™ÁÁÅϙ £ÂÂ £ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™Â¨Ã ¥Á  ¦ÉžÁÅý!.þÁÅ©Áôí ‡ÏœÁ
‡ÁÅÑ©ÁÂ ¡ÁúÃÖ £ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÃœÊ ¥Á ÁÅ €ÏœÁ Á¬ÉÃÑ ±Í¦
þÃþÁÅä €ÏœÁ Á¬ÃÂ žÉϏÁŜ¥Áŧ ,þÄ ¥ÉÅ™ÁÝþà þ ÁÅžÁâ¨Í žÉϏÂ!,þÄ
¥ÉÅ™ÁÝ ‡ÏœÁ £¨Ã¬Ã ÌýÅۍÁÅÏýÍϞçÂ!ˆÏ ¡ÉýÂÛ©Áô§Â þÄ ¥ÉÅ™ÁݍÃ
,‚ÏœÁÂ ˆ¡ÁôÂ ¡É§ÃÃ±Í¦ÏžÃ!ƒ ©Á¦Á¬ÁŨÍþÊ ‚ÏœÁ ¡ÉžÁâžÃÂ „ÏžÊ,‚Á
þÁÅ©Áôí ¥Á  €ÏœÁ ©Á¦Á¬ÁÅðÌ¬Êà þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ €™ÁŏÁÅ ±Ì™ÁŏÁÅ €©ÁôœÁÅϞçÂ
úÃþÁä!þÁÅ©Áôí þÁ™ÁŬÁÆàÏýÊ þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ ÁÆ™Á ¡ËÄ ÃÏžÁÄ …ÁÅœÁÆÏýÊ
£¨Ê Á¬ÉÃѱ͜ÍϞç ¥Á ÁÅ! þÄ ¥ÉÅ™ÁÝþà Á¬ÃÁ¬ÃÂ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ
žÂþÃä účÁÅœÁÆ þ¨þáóÍàϞçÂ! ˆÏ œÃþà ¡ÉÏú©Áô§Â ƒ £Â§ÁÅ
¨Ï™ÁÅþÃ? ¥Á  ÁÅžÁâ¨Ãä ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ þÁÅ©Áôí þÄ ¨Ï™ÁÅþà ‚ύÂ
þÏÙÃÏúÁōÌþà £ÂÂ …¡ÁôœÁÆ þÁ™Á©Á§Â ¡ÁõÁÅ ¨Ï™ÁÆ!þÃüϏÂ
¥Ê¥ÃžÁâ§ÁÏ €žÁÅâë«ÁÛ©ÁÏœÁŧ®Áò¥ÁÅ §Â! §Â§Â œÁ¥ÁÅé™ÁÆ!,þģ§ÁÅ
¥ÉÅ™ÁÝœÍ žÉϏÃÏúÁōÁÅþÊ €©ÁÂªÁÏ €ÁÑ úɨÉì®ÁòÏžÁ§ÃÄ €ÏžÁ§ÃÄ
§ÂžÁÅ.¥Á  ÁÅžÁâ¨Ãä ¡ÁúÁ֙à úʬÁÆà ¥Á  ¡ÁõÁŨÃä €žÁ§Á žÉϏ¨Ã
þÁÅ©Áôí.‚©Âí®Áò þÃþÁÅä þÞÁë±ÍþéÁí¥Áŧ œÁ¥ÁÅé™ÁÆ!þčÁÅ ‚©Âí®Áò ¥Á Â

ÁÅžÂâ,ÁÅœÁà¨œÍ þÄ ¨Ï™ÁÅ §Âüōà §Á³Â¤Ã«ÊŽÏ úʳÂà¥ÁÅ §Â,þÄ €ÁѨÃä
þÁÅ©Áôí ¡ÁõÁŨ͞ÉϏÂ!"€ÏýÆ ¡ÉžÁâÁÑ þ ±Ì™ÁŏÂýà ¥ÉÅ™ÁÝþÃ
úÁƬÁÆà œÁþÁ ‡§Áëýà ¡ÉžÂ¨ ¥ÄžÁ þ¨ÍÁ ÌþÁþà œÃ¡ÁôåÁÅÏýÆ úÃþÁäÁÑ
©ÁύÁ úÁƬÃÏžÃ.

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

úÃþÁäÁÑ Ã ÁÆ™Á þ ¥ÉÅ™ÁÝþà úÁƬÁÅàÏýÊ £ÂÂ
ÁŨ ‡ÁÅÑœÁÅþÁäýÅìÏžÃ, €þÁōÁÅÏýÂ. ¨Ïü ŠÁ úÊœÌà
™Âë¦Á§ÁťĞÁþÁÅϙĜÁþÁ ¡ÁõÁÅ žÃ¥Áé ¥ÄžÁ €§ÁúÊœÌà
§ÁÅžÁÅâÁÅÏýÆ"€ÂÑ!þÃüϏ ©Ä™ÃžÃ Â™ÃžÁ ¥ÉÅ™ÊÝþÊ!‹¬Ã žÄþÁ¥Áé
¥ÉÅ™ÁÝþà žÉϏÂ!‚ÏœÁ ±Ì™ÁŏÁÅþÁä ¨Ï™ÁÅþà þ ¡ÁõÁÅ¨Í ¡ÉýÅۍÁÅÏýÊ
ŽúÃÖϏ þ ÁÅžÁâ¨ÍÃ ©Á¬ÁÅàÏžÊ ¡ÉžÁâÂÑ! ¨Ï™ÁŏÁÅÏ™ÁÅ úÁÆ™ÁÅ ‡ÏœÁ
¥ÁÅžÁÅâ³ÍàÏžÍ!‡§ÁëÂ ýÌ¥Á ÂýÌ §ÁϏÁÅ¨Í ¥É§Ã¬Ã±ÍœÍÏžÊ ©Ä™Ã ¥ÉÅ™ÁÝ
ÁÅÏ™ÁÅ!þÄ ¥ÉÅ™ÁÝþà þ ÁÅžÁâ¨Í ÁÅÏ™ÁÅ žÂÂ žÁŧÂÖ¨þÂä Á«ÁۥʧÂ
œÁ¥ÁÅé™ÁÆ!©Ä™Ã ¥ÉÅ™ÁÝþà ‚©Âí®Áò ‚žÁâ§Á¥ÁÆ Á¨Ã¬Ã účÁÅœÁÆ þÁŞ¥Ê
€ÂÑ! þÁÅ©Áôí ©Ä™Ã ¨Ï™ÁÅþà žÂþà £Â§ÁōÁÏý þÁÅœÁÆÏýÊ þÊþÁÅ ¥ÉÅ™ÁÝ
ÁÅÏ™ÁÅþà þÁÅœÁÆ účÁÅœÂ!©Ä™Ã £Â§ÁÅ ¨Ï™ÁÅþà žÉϏÂ!‡ÏœÁ
Á¬ÉÃѳÍàÏžÊ! œÁ¥ÁÅé™ÁÆ, þ ¨Ï™ÁÅ §ÂüÂ, þÄ ¥ÉÅ™ÁÝœÍ ¥Á  ÁÅžÁâ¨Ãä
¡ÁúÁ֙à úʬÁÆà ‚§ÁÁ žÉϏ¨ç ‚©Âí®ÁòÏœÂ!" €ÏýÆ úÃþÁäÁÑ œÁþÁ
ÁÅœÁà ¥ÄžÁ €§ÁúÊœÍà §ÁÅžÁÅâÁÅÏýÆ œÁþÁ ¡ÉžÁ⠏ÁÅžÁâþà ¥ÁÅÏžÁōÁÆ
©ÉþÁÁÆÑ …¡ÁôœÁÆ þ¨ÍÁ ÌþÁœÍ œÁþÁ ÃϞà ¡ÉžÃ¥Á ¥ÄžÁ
§ÁÅžÁÅâÁÅÏýÆ Â¥ÁÏœÍ Ë¡ÉÃÑþÁ Á®ÁòœÍþ ©ÁύÁ úÁƬÃÏžÃ.

Th

is

¡ÉžÁâÁÑ þ £Â§ÁÅ ¥ÉÅ™ÁÝþà úÁƬà œÁþÁ ÁŨ
¡ÁôÍ¨ÊÁ œÁþÁ ‡™Á¥ÁúÊœÃþà þ ¥ÉÅ™ÁÝ ©Ë¡ÁôÁÅ úÂúÃ,œÁþÁ €§ÁúÊœÃœÍ þÂ
¥ÉÅ™ÁÝþà ±Â¥Á³ÂÃÏžÃ.Ï..Ï....Ï þÁÅ ¬Áí§ÁÓÏ ÁþÁ¡Á™Á³ÂÃÏžÃ.€žÃ
œÁþÁ úʜà ÁÅ¡ÉåýÍì þ ¨Ï™ÁÅ ¥ÉÅžÁ¨Åþà ¡ÁýÅۍÌþà ŠÁ³Â§Ã þ ¥ÉÅ™ÁÝ
‡ÏœÁ £Â§ÁÅÏžÍ Ì¨©Á³ÂÃÏžÃ. §ÉÏ™ÁÅ üÂþÁ¨ Ã ¡ËÂ „Ϟà þ ©Á§Â¨
£Â§ÁÅ ¥ÉÅ™ÁÝ. ¥ÉÅýÛ ¥ÉÅžÁý³Â§ÃÂ þ ¥ÉÅ™ÁÝþà ŠÁ ™ÁžÃ,€ÏžÁŨÍþÁÆ

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

þÊþÁÅ £ÂÂ €¥ÃœÁϏ ‚«ÁÛ ¡Á™Ê þ ¡ÉžÁâÁÑ ¡ÁÁÑþÁÅϙà þ ¥ÉÅ™ÁÝþÃ
úÁƬÁÆà ¡ÁýÅۍÌþʬÁ§ÃÃ,þ Á¬Ã Á¨ÊžÁÅ.þÊþÁÅ Á¬ÃœÍ þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþÃ
¥ÁÅÏžÁōÁÆ ©ÉþÁÁÆÑ …¡ÁôœÁÆ"€ÂÑ! þÁÅ Š®ÁòϜ üí§ÁÏ
ŠúÃÖþÁýÅÛ Â¨Ã±ÍœÍÏžÊ!€ÂÑ, þ Á¬ÃÁÅžÁ⠧›Ä!þ ¡Ã§Áë¨ žÊ©Ä! þÄ
ÁÅžÁ⠥ĞÁ þ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã þÄ ¡Ã§Áë¨þà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ þÁ™ÁŬÁÆàÏýÉ
þÍÁÑ™Ê ¬Áí§ÁÓÏ ÁþÁ£™ÁÅœÍÏžÊ,!‡ÏœÁ ¥ÉœÁàÂ „þÂä¦Ê ¥Ä
¡Ã§Áë¨Å!žÁƞà ¡ÃÏü¨ÂìÂ „þÂä¦Ê ¥Ä £¨Ã¬ÃþÁ ¡Ã§Áë¨Å.‡ÏœÁ
œÁ¡ÃÏúñͦÁ ÂþÊ ©ÄýÃþà ‚¨Â ¡Ã¬ÁÁ™ÂþÍÃ!úÃþÁäÂÑ! þ ÁÅžÁâ £¨Ã¬ÃþÁ
¡ÁõÁÅ §Â›Ä!,™Âë¦Á§ÁÅ ¥ÄžÁþÁÅϙà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅÏýÊþÊ ‚ÏœÁ
Á¬ÉÃѬÁÅàþÂä¦,‚Á ©ÄýÃþà ™Âë¦Á§ÁÅ ¨ÊÁÅϙ ©ÄýÃþà Á¬ÃÂ úÁƬÁÆà
¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅÏýÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨ÍÏúà §Á¬ÁÏ úÃ¥ÁÅéœÁÅÏžÊ!€ÂÑ,þÁÅ©Áôí ˆ¥Ä
€þÁōÍþÁÏýÉ þÊþÁÅ þÄ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê úÊœÁŨœÍ §ÁÅžÁÅâœÁÆ
þÁ™ÁųÂàþÊ!¥Ä§ÃžÁâ§ÁÆ þ ¥ÉÅ™ÁÝþà ¥Ä úÊœÁŨœÍ
¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ,þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ,þÁÅ Á¬Ã ¡ÉÏúÁÏ™Ê!"€ÏýÆ þÊþÁÅ ¡ÉžÁâÁÑ
™Âë¦Á§ÁÅ ¥ÄžÁŏ þ úÊœÃþà žÂþà ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê žÁƧÃÖ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê
Ì©Áôíþà ¡Ã¬ÁÁ³ÂÂ!¨Ïü¨ ¡Ã§Áë¨Å ‡¥Á ˆ¡ÁôÂ ¡É§ÃÃ þ úÊœÁŨÃ
¡Ã¬ÃÃþÁ ÌžÄâ ‡žÁŧÁŜçÁŏÁÅœÁÅþÂä¦.þ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨþà €ÁѨ
úɧ̍Á ¡Ã§Áë ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã ©Âýà Ì©Áôíþà €ÏžÃþÁÏœÁ ¥Ê§Â þ €§ÁúÊœÁŨ
¥ÁŸÁê ‚§ÃÃÏúÁōÌþà ¦Á¥Á Á¬ÃÂ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ,þ £¨Ã¬ÃþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþÃ
£ÂÂ ¨Ê¡Ã ™Ã¬ÁÅàþÂä!

Th

is

file

þÁÅ ©Â®Áò ÁÅžÁâ¨Ãä þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ þÁ™ÁŬÁÆàÏýÊ þÂ
¥ÉÅ™ÁÝ ¨Í œÄ¦Áêþà ÁŨ §ÊÁÅœÁÆ ,‡ÏœÁ ¬Ê¡Ëþ €¨ÂþÊ
þÁ™Á©Â¨þáóÍàÏžÃ.©Â®ÃòžÁâ§Ã ¬Á®ÁÅò ÁžÃ¨ÊœÄ§ÁÅ,þÊþÁÅ Á®Âò§ÁåÁÅÏ™Â
úÁƬÁÆà, þ ¥ÉÅ™ÁÝþà Á¬ÃžÄ§Á ¨Ê¡ÁôÁÅÏýÆ, þÁÅ £ÂÂ
Á¬ÉÃÑþÁ¡Áô™Á¨Âì,©Â®ÃòžÁâ§Ã ¡Ã§Áë¨ Ì©ÁôíþÃ,Á¬ÃžÄ§Â ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ,þÂ
ÁŨ œÄ§ÁÅ֍ͳÂ!¨Ïü¨Å,¦É¥Á ÁŨœÍ „þÁäýÅÛþÂä§ÁÅ,þ úÊœÁ €™ÃÃ
¥Á§ÄÁÅžÁâ¨Ää, ¡Ã§Áë¨Ää ¡Ã¬ÃÃÏúÁōÁÅÏýÅ,þÏÙÃþÁ þ ¥ÉÅ™ÁÝþà £Â

PD

F

Co

nv

ert

er

úÁÆ¡Áô¨œÍþÊ þÁÅœÁÆ,účÁÅœÁÅþÁä ¢Ä¨ÃϏÁÅþà ¥ÉÅöÁ¨Íì
úÁÆ¡Éý۳§ÁÅ.!¡ÉžÁâÁÑ œÁþÁ ¡ÉžÁ⠏ÁÅžÁâþà £ÂÁ œÃ¡ÁôåœÁÆ
þÁ™ÁŬÁÆà,œÁþÁ ¡Ã§Áë¨Ãä ÌÏýɏ þ úÊœÁŨÃ €þÁÅ©ÁôÂ ©ÁôÏ™ÉýýÅì ¡ÉýÃÛ
þÁ™ÁųÍàÏžÃ.ÁÅžÁâ ¦Á¥Á Á¬ÃÂ œÃ¡ÁôåœÍϞà ¨Ïü!©Â®Áò ÁÅžÁâ¨Ãä þÊþÁÅ
€¨Â ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ þÁ™ÁŬÁÆàÏýʩ®ÁÆò ©ÁÏœÁŨ ©Â§ÄÂ þ £¨Ã¬ÃþÁ
¥ÉÅ™ÁÝþà Â¬Ê¡Áô Ářà úÊœÌà, Â¬Ê¡Áô ‡™Á¥Á úÊœÍà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ þÃύÂ
ÁŨ ¡ÉÏúÁ³ÂÂ§ÁÅ.úÃþÁäÁÑ ¨Ï™ÁÅ ¥ÉÅžÁ¨Å žÁÁÓ§Á œÁþÁ ‡™Á¥Á úÊœÍà
ÁÅ¡ÃåýœÍ ¡ÁýÅۍÌþà þÊþÁÅ žÂþà ¡Ã§Áëþà ¡Ã¬ÃÃþÁ¡Áôå™Á¨Âì €žÃ Áƙ þÂ
¥ÉÅ™ÁÝþà Á¬ÃÁÅÑþÁ ¡Ã¬ÁÁ³ÂÃÏžÃ.þÊþÁÅ ¦ÉÏœÁ Á¬ÃÂ žÂþà ¡Ã§Áëþà þÂ
úÊœÃþà ©ÌœÃà ©ÌœÃà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆÏýÊ €žÃ Áƙ €ÏýÊ Á¬ÃœÍ þ ¨Ï™ÁÅþÃ
¥ÉÅžÁ¨Å žÁÁÓ§Á ¡Ã¬ÁÁ ³ÂÃÏžÃ.

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

‚Á ¡ÉžÁâÁÑ œÁþÁ ‡™ÁÏúʜà ÁÅ¡Ãåýþà þ ¨Ï™ÁÅ
¥ÃÁŨŠ¥ÄžÁ £ÃÃÏúÃ,ÁÅÏ™ÁÅ žÂÂ œÁþÁ ÁÅ¡Ãåýþà ¨Ï™ÁÅ ¥ÄžÁ ™ÃÏúÁ
³ÂÃÏžÃ.€ÏýÉ ŠÊ £Â§ÁÅ ¨Ï™ÁÅþà ‚žÁâ§ÁÆ úɧ̍Á úÊœÍà ÁÅ¡Ãåý¨ ¥ÁŸÁê
Á¬ÃÂ ¡ÁÏ¡Áô ÌýÛ ³ÂÁ§ÁÅ.¡ÉžÁâÁÑ ÁÅžÁâ úÃþÁäÁÑ ÁÅžÁ⠍ÁÏýÉ
¡ÉžÁâžÃ.€ÏžÁÅ©Á¨ì ¡ÉžÁâÁÑ ÁÅžÁâ þà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆÏýÉ þÁÅ £ÂÂ
Á¬ÉÃѱ͜ÍÏžÃ.žÂþÍà œÍžÁÅ žÂþà ¡Ã§Áë¨Å úÃþÁäÁÑ ¡Ã§Á먍ÁÏýÊ £ÂÂ
Ì©Áôí ¡ÁýÃÛ œÉÁ £¨Ã¬Ã±Í¦þË.¡ÉžÁâÁÑ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê þ €§ÁúÊœÃþÃ
žÁƧÃÖ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê ©ÁôþÁä ¨Í¦Á¨Í ™Âë¦Á§ÁÅ ¥ÄžÁþÁÅÏ™Ê žÂþà ÁÏ™Á £ýÃÛ
£¨Ã¬ÃþÁ Ì©Áôíþà ¦Á¥Á Á¬ÃÂ ¡ÃúÃÖ¡ÃúÃ֏ ¡Ã¬ÁÁ ³ÂÂ.žÂþà ¡Ã§Áë¨
¥ÁŸÁê ¨Í¦Á £ÂÂ ¨ÍœÁŏ „ÏžÃ.žÂþéà £ÂÂ ‡œÁÅà ¡Ã§Áë¨ÅÂ©Á™ÁÏœÍ
þ ¥ÉÂúʦÁÏœÁ Š™ÁÝ žÂþà ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê žÁƧÃÖþ ¥ÉÅ™ÁÝ ³ÂÏœÁÏ
ÁþÁ£™ÁÁÅϙ ¥Á ¦Á¥Ë©ÁôœÁÅÏžÃ.žÂþà ÁÅžÁâ£ÌÁÑ úÁÆ¬Ê €žÁÅë«ÁÛÏ
‡¡Áôå™ÁÅ ©Á¬ÁÅàÏžÍ ÂþÄ žÂþà ÁÅžÁâþà þÁýÏ ¥Á ÂœÁëÏ ¥Á§ÃÖ
±ÍÁÆ™ÁžÁÅ €þÁōÁÅþÂä!
‚¨Â úÃþÁäÁÑ ¡ÉžÁâÁѨŠþ ¥ÉÅ™ÁÝþà ¦Á¥Á Á¬ÃÂ

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

©Â®Áò úÊœÁŨœÍ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅÏýÊ þÊþÁÅ ©Â®Áò ÁÅžÁâ¨Ãä ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ ¥É¨ìÂ
£ÂœÁÆëÏ ©Ë¡ÁôþÁÅϙà £É™ÁÆë¥ÁÅ ©Ë¡Áô €™ÁŏÁŨŠ©Ê¦Á³ÂÂ¥ÁÅ.ÁÅ™Ã
©Ë¡ÁôþÁÅϙà úÃþÁäÁÑ œÁþÁ ‡™ÁÏ úÊœÃþà þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã œÁþÁ
ÁÅ¡Éåý¨Í¡ÁýÅۍÌþà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅÏýÊ,‡™Á¥Á ©Ë¡ÁôþÁÅþÁä ¡ÉžÁâÁÑ œÁþÁ
Ářà úÊœÃþà €žÊ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÄžÁ ÁÅÏ™ÁÅ ©Ë¡ÁôþÁÅϙà ¡ÁýÅۍÌþà Á³Â Á³Â
¡Ã¬ÁÁ ³ÂÃÏžÃ.þ ¥ÉÅ™ÁÝ ©Â®ÃòžÁâ§Ã úÊœÁŨÁÅ¡Ãåýì ¥ÁŸÁê
‚§ÁōÁÅѱͦϞÃ.¡ÉžÁâÁÑ ÁÅÏ™ÁÅ ©Ë¡ÁôþÁÅ쪀 þ ¨Ï™ÁÅþà ¡ÁÏ¡Áô
Ì™ÁÅœÁÆÏýÊ,úÃþÁäÁÑ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÉÅžÁ¨Å ©Ë¡ÁôþÁÅϙà ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÄžÁ ÁÅ¡Éåý
þ™óÍàÏžÃ.‚žÁâ§Ã úÊœÁŨŠ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÄžÁ Á§ÉÁÅۏ ¥ÁŸÁê¨Í
Á¨Å¬ÁōÁÅÏýÅþÂä¦.þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥Á ÂœÁëÏ ‡ÏœÁ ±Ì™ÁŏÁÅ
³ÂÁÅœÁÅÏžÃ?©Â®Áò ¡Ã¬ÁōÁřÍà þÁÅ ÁŨ þåëÁ þåôÂþÍà ¡É§ÃÃ
±ÍœÍÏžÃ.

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

"úÃþÁäÂÑ,¡ÉžÁâÂÑ,¥Ä§Ã¨Â þ ¨Ï™ÁÅþà ‚ύ¬ʡÁô ‚¨ÂþÊ
¥Ä ÁŨ œÄ§Ê¨Â ¡Ã¬ÃÂ§ÁÏýÊ þÊþÁÅ þÁ™ÁŬÁÆàþÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ
Â§ÊÖ¦Á Âê¨Ãð „ÏýÅÏžÃ.¥Ä ÁÅžÁâ¨Ãä ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆÏýÊþÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ œÉÁ
þÏÙà ±Í¦ÏžÃ,‚Á ¥Ä§Ã¨Â þ ¥ÉÅ™ÁÝþà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ,¥Ä ÁÅžÁâ¨Ãä ÁÆ™Â
þ úÊœÁ ¡Ã¬ÃÃÏúÁōÁÅÏýÅÏýÊ þÁÅ ¥ÉÅ™ÁݨÍÏúà œÉÁ
œÁþÁÅäÌ³ÍàÏžÃ.‚¡ÁåýÃÊ úÁÆ™ÁÏ™Ã,þ ¥ÉÅ™ÁÝ ÁÅÏ™ÁÅ ‡ÏœÁ
¨Â©ËÏžÍ!ˆžËœÊ €žÉ €©ÁôœÁÅÏžÃ.¡Ã¬ÁÁϙà €ÂÑ!¥Ä £¨¥ÁϜ ©Â™Ã þÂ
¥ÉÅ™ÁÝþà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ ™ÃÏúÁϙà ¥Ä úÊœÁŨÃä þ £¨Ã¬ÃþÁ ¨Ï™ÁÅ
¥ÄžÁ!¡ÉžÁâÂÑ þ ÁÅœÁà £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ,úÃþÁäÂÑ þ ¡Ã§Áë¨ §Â›Ä ,
þ ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!¡Ã¬ÁÁ©Ê þ ¨Ï™ÁÅþÃ,¥Ä €¥Áé ÁÅžÁâ¨Í þ ¨Ï™ÁÅþÃ
žÉϏÂ!ˆ¥Ã ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÂä§Ê þ ¥ÉÅ™ÁÝþÃ.‚¨Â ‡ÏœÁ ¬Ê¡Ëþ ¥Ä úÊœÁ þÂ
¨Ï™ÁÅ ¡Ã¬ÃÃÏúÁōÁÅÏýÆ ¥Ä ÁÅžÁâ¨Å ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ þÁ™Á©Á¥ÁþÂä
þÁ™ÁųÂàþÊ! ¡ÉžÁâÂÑ, þÄ ÁÅžÁ⠏ÁŨ£÷ üÂ¥ÁÆþ÷ ¨ÂÂ ¥ÉœÁàÂ
©ÁôÏžÊ.þÄ ÁÅžÁâþà þ Á¬ÃžÄ§Â ¡Ã¬ÁÁþÄ©Ê! þÄ ÁÅžÁâ¨Í þ ¨Ï™ÁÅþÃ

žÁƧÃÖ žÉϏ¨þà „ÏžÊ þ ¥ÁÅžÁÅ⨠ÁÅžÂ⠧›Ä!"€ÏýÆ þÊþÁÅ ¡ÉžÁâÁÑ
¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê žÂë¦Á§ÁÅ ¥ÄžÁŏ þ €§ÁúÊœÃþà žÁƧÃÖ ¡ËþÁþÁÅÏ™Ä
ÃϞލ Á¬ÃÂ ¡Ã¬ÁÁ ³ÂÂ!žÂþà žÂë¦Á§Ãä žÂþà ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê £ÂÂ
ÁōÃÑ ¥Á®Äò žÂþÃä £¦ÁýÍà ¨ÂÃ ¥Á®Äò ¨Í¡Á¨ÃÃ žÁƧÃÖ ¥Á®Äò £¦ÁýÍÃ
¨ÂÁÅœÁÆ,‚¨Â žÂþà ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê žÂþà žÂë¦Á§Ãä žÁƧÃÖ ,£¦ÁýÍÃ
¨ÂÁýÏ ±Âë§ÁϤÃÏúÂ!žÂþÍà ¡ÉžÁâÂ œÁýÅۍͨʍÁ ±Í¦ÏžÃ.

Th

is

file

wa

sg

en

er

ate

dw

ith

th e

de

mo

ve

rsi

on

of
t

he

PD

F

Co

nv

ert

er

"Š§Êà úÃþÁä !þÁÅ©Áôí £ÂÂ ¥ÁŞçà ±Í¦Á©Áô§Â!Š¬Ê©÷
¥Á ¨ÃþÃ,úÁÆ™Á©Ê ˆÏúʬÁÅàþÁä™Í!©Ä™ÁÅ þ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê þ žÂë¦Á§Ãä
žÁƧÃÖ ¥Á®Äò £¦ÁýÍà ¨ÂÁÅœÁÅþÂä™Ê!©Ä™Ã ¨Ï™ÁÅþà účÂ!‚¡Áôå™É ©Ä™ÁÅ
¥ÁþÁÃ ‚ÏœÁ Á¬ÉÃѬÁÅàþÂä™ÁÅ,‚Á £É™ÁÆëϨ͍à ±ÍœÊ ¥Á ÂϨÃä ‡þÃä
³Â§ÁÅì Â§Ãå³Âà™Í!¥Á ¨ÃþÄ,©Ä™Ãþà ‚©Âí®Áò £ÂÂ ˆžÃ¡ÃžÂâ¥ÁÅ Â¬Áà!Š§ÊÃ
œÁ¥ÁÅé™ÁÆ!þčÁÅ ‚©Âí®Áò ŠÁ test ¡É™ÁÅœÁÅþÂä¥ÁÅ.þÁÅ©Áôí þÄ ¥ÉÅ™ÁÝþÃ
‡ÏœÁ ‡ÁÅÑ©Á ¬Ê¡Áô ‚¨ ¨Ê¡ÁôÌþà ¥Á ÁÅ £ÂÂ ÁŨɍÃѳÂà©Í
úÁƳÂàÏ.þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ ‚¨ÂþÊ €™ÁŏÁÅ ±Ì™ÁŏÁÅþÁ ¨Êúà ™Â¨Ã ¥Á§Ä.‚¡ÁåýÃ
þÁÅ쪀 ÁÏý ¬Ê¡Áýà žÂÂ þÁÅ©Áôí ‚¨þÊ þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ þà ¨Ê¡ÁôÌþà ¥Ê¥ÁÅ
úÉ¡ÃåþÁýÅì úʬÊà þč̍Á £ÍþÁ¬÷!‚©Â®Áò þ ÁÅžÁâœÍ þÄ ‚«ÁÛÏ ©ÁúÃÖþÁÏœÁ
¬Ê¡Áô ™ÁōͩÁúÁÅÖ!€¨ÂþÊ ¥Á ¨Ãþà Áƙ œÁþÁ ÁÅžÁâœÍ þÃþÁÅä
™ÁōÍþìÁÅàÏžÃ.œÁ§ÂíœÁ þÄ ¥ÉÅ™ÁÝþà ¥Ê¥ÃžÁâ§Á¥ÁÅ Á¨Ãð účÁÅœÁÆ
þÁÅœÁÆ,þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ ¥Á  þÍýÍìþÊ Â§ÃåÏúÁōÁÅÏýÂ¥ÁÅ!¥Á§Ã žÄþÃä
ú¨ÉÏüÃϏ œÄ¬ÁōÁÅÏý©Â!" €ÏýÅ ¡ÉžÁâÁÑ ¬Á©Â¨Å úʬÃÏžÃ.
¥Á§Ã  ¬Á©Â¨Ãä þÊþÁÅ ¬ÄíÁ§ÃÏúÁÁÅϙ ‡¨ ©ÁôÏýÂþÁÅ!

Th
is
file
wa
sg
en
er
ate
dw
ith
th e
de
mo
ve
rsi
on
of
t
he

PD

F

Co

nv

ert

er

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful