You are on page 1of 2

ANALISIS PERBANDINGAN TEMU BUAL.

Perbezaan
Kepimpinan
Guru Permulaan Guru Penolong Kanan
Pengalaman - Baru menimba
pengalaman yang
berkaitan dengan
pendidikan di sekolah.
- Mempunyai pengalaman
yang lebih banyak tentang
pendidikan terutamanya di
beberapa buah sekolah.
Gaya kepimpinan - Mempunyai gaya
kepimpinan yang
tersendiri dalam mentadbir
mengikut situasi yang
bersesuaian.
Komunikasi - - Sudah terbiasa dan mahir
untuk berkomunikasi
dengan rakan sekerja
yang lain.
Pergaulan - Sedikit sukar untuk
bergaul rapat dengan
rakan sekerja dalam
tempoh masa yang
singkat.
- Lebih mudah untuk
bergaul rapat dengan
rakan sekerja yang lain.
Komitmen - Dapat memberi komitmen
yang sebaik mungkin
terhadap program yang
dianjurkan oleh pihak
sekolah.
- Kurang memberi
komitmen terhadap
sesuatu program yang
dilaksanakan di sekolah.
Melalui dua sesi temu bual yang telah dilaksanakan, saya telah mendapati bahaa
terdapat beberapa aspek perbe!aan kepimpinan yang terdapat pada seorang guru
permulaan dan juga seorang guru penolong kanan "GPK#. $ntaranya ialah perbe!aan
berdasarkan pengalaman. %ika dilihat berdasarkan pengalaman, sememangnya kita akui
bahaa guru penolong kanan mempunyai lebih banyak pengalaman berbanding dengan
guru permulaan. &alaupun begitu, guru permulaan ini mempunyai semangat yang lebih
tinggi daripada guru yang telah lama berkhidmat.
Selain itu, dari segi aspek gaya kepimpinan, seorang guru permulaan kebanyakannya
bergantung kepada persekitaran dan suasana sekolah yang ditempatkan. 'leh itu, jika
kepimpinan yang dipraktikkan di sekolah tersebut baik, maka baiklah gaya kepimpinan yang
akan diperoleh dan dipraktikkan oleh guru permulaan tersebut. Berbanding dengan guru
penolong kanan yang telah mempunyai pengalaman yang banyak dalam mengajar di
sekolah, mereka telah menghadapi dan melalui pelbagai pengalaman yang berkaitan
dengan kepimpinan. (al ini menjadikan seseorang guru penolong kanan itu mempunyai )iri-
)iri kepimpinan yang lebih tinggi berbanding dengan guru permulaan