You are on page 1of 54

Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana

Pasukan Latihan Negeri Sabah 1


Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
ISI KANDUNGAN
Apakah Pengakap Kelana 2
Sejarah Ringkas Pengakap Kelana 3
Prinsip Pengakap Kelana 4
Rukun Negara, Persetiaan Pengakap & Undangundang Pengakap !
"#jekti$ %
Perkhid&atan %
Peningkatan Se&angat '
(ujuan Pengakap Kelana )
Penu#uhan Kre* Pengakap Kelana +
Penda$taran Kre* Pengakap Kelana ,-
S.arat /enjadi Ahli Pengakap Kelana ,,
Penasihat Pengakap Kelana ,2
/ajlis Pengurusan Kre* Pengakap Kelana ,2
Pr0ses /engenal Diri 12igil3 ,!
(ata4ara Pe&akaian dan Klasi$ikasi Peringkat Pengakap Kelana ,)
(anggungja*a# /ajlis Pengurusan Kre* ,+
5atihan Pengakap Kelana 23
Istiadatistiadat dala& Pengakap Kelana 2%
Pr0gra& 2'
/eran4ang dan &elaksanakan pr0gra& 2)
60nt0h 70r&at Undangundang Ke4il Kre* Pengakap Kelana 2+
Ski& 5en4ana Pengakap Kelana 3!
Aturan Pakaian Seraga& 4)
Pasukan Latihan Negeri Sabah 2
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
APAKA8 K95ANA:
Pengakap Kelana ialah pengakap bahagian dewasa di bawah Persekutuan Pengakap Malaysia,
terbuka kepada belia yang berusia di antara 17 tahun hingga 25 tahun. Pengakap Kelana memberikan
keseronokan, mewujudkan persahabatan dan menawarkan aktiiti yang menarik kepada semua belia yang
menyertainya. !ktiiti"aktiiti Kelana dijalankan bersama ahli"ahli yang berse#ahaman dan akti# di dalam satu
kumpulan yang di panggil Krew Pengakap Kelana.
Program Krew Kelana menawarkan aktiiti dan keseronokan di serata dunia dari segi #i$ikal dan %abaran
mental, memberi peluang untuk berkhidmat kepada masyarakat luar serta menyediakan peluang untuk
melan%ong dalam Malaysia dan juga ke luar &egara. !hli"ahli Krew Kelana akan diberi tugas untuk
menguruskan krew sendiri dan memastikan program 'atihan Pengakap Kelana dilaksanakan.
Menyertai Krew Kelana adalah salah satu langkah bijak dan ber#aedah dalam hidup. (a membuka pintu kepada
persahabatan baru, memberikan keseronokan, %abaran dan pengalaman berharga yang sukar untuk dilupakan.
Program Kelana adalah berasaskan kepada beberapa aktiiti utama seperti berikut)
1. Perkhidmatan *+eri%e,
2. +osial *+o%ial,
-. .abaran luar */utdoor !dentures,
0. !ktiiti Mental *Mental .hallenge,
5. Pembinaan +emangat *+piritual 1eelopment,
Krew Pengakap Kelana boleh mengadakan program sendiri yang boleh dipelbagaikan mengikut minat dan idea
ahli"ahli krew.
Pengurusan dalaman Krew Kelana adalah terletak di tangan ahli"ahli krew. Pelantikan pihak krew atasan adalah
di bawah pemilihan ahli kelana yang menguruskan hubungan antara krew dengan bantuan dan bimbingan
daripada Penasihat Kelana.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 3
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
Sejarah Ringkas Pengakap kelana
Pasukan Pengakap Kelana diwujudkan kerana terdapat permintaan untuk penubuhannya oleh para
belia. Pengakap bermula sebagai persediaan pengalaman dalam latihan kepimpinan dan inisiati# untuk
Pengakap darat di (ndia dan !#rika oleh 2obert 3aden Powell *3P,. +elepas melalui Perang 3oer di !#rika
+elatan, 3P telah menulis semula buku panduan latihan melalui pengalamannya untuk kanak"kanak lelaki dan
ber%adang untuk menggunakannya dalam organisasi yang wujud seperti Pasukan Kanak"kanak 'elaki, Boys
Brigade. 4ntuk menguji penyampaian idea di dalam buku tersebut, 3P telah mengadakan setu perkhemahan
per%ubaan bersama 25 orang kanak"kanak lelaki di Pulau 3rownsea, 6nglang pada -1 7ulai hingga 8 /gos
1857. Perkhemahan tersebut telah membuahkan kejayaan dan dipertimbangkan untuk menjadi permulaan
kepada kegiatan berpengakap.
3uku panduan tersebut, yang kini bertajuk, Scouting for Boys telah diterbitkan pertama kalinya pada
bulan 7anuari 1859. 3uku tersebut mendapat sambutan daripada sebahagian kanak"kanak lelaki serta
sebilangan ke%il kanak"kanak perempuan dan segera meletakkan idea 3P sebagai satu praktikal dan
kebiasaan. Mereka membentuk patrol mereka sendiri dan kemudian menyedari perlunya bantuan daripada
golongan dewasa, lalu melantik ketua sendiri dari kalangan dewasa.
Pergerakan Pengakap berkembang dengan %epat dari 3ritain ke &egara"negara lain. Pengakap telah
diwujudkan di Malaysia pada tahun 1859, selepas ia diasaskan di 3ritain. Pasukan Pengakap pertama,
ditubuhkan di +ingapura pada tahun 1815 oleh +ir :rank .ooper +ands. 3ermula dari situ, pergerakan
Pengakap menular ke +emenanjung Melayu.
Pada hari ini, pergerakan Pengakap telah kekal di melebihi 255 buah &egara di dunia dengan keahlian
melebihi 29 juta orang. ;ahun 1885 melihatkan kemun%ulan Pengakap di kebanyakan negeri 6ropah ;imur
selepas terdapat jurang selama 05 tahun, sekali lagi memaparkan Pengakap sebagai gerakan antarabangsa di
seluruh dunia.
/leh sebab kegiatan berpengakap semasa peringkat awal penubuhannya lebih tertumpu pada golongan kanak"
kan ak dan remaja, ahli"ahli Pengakap lama yang ingin terlibat semula dalam kegiatan"kegiatan Pengakap telah
men%adangkan supaya ditubuhkan satu bagi ahli dewasa yang berseseuaian dengan minat dan kebolehan
mereka. Pada tahun 1817, Pengakap Kelana *2oer +%outs, dengan rasminya dilan%arkan di 4nited Kingdom
dengan nama Pengakap +enior *+enior +%outs,. <alau bagaiamanapun, pada tahun 1819, nama ini telah
ditukar menjadi Pengakap Kelana.
Pada tahun 1822, 3aden Powell telah menulis dan menerbitkan sebuah buku panduan untuk bahagian
Pengakap Kelana yang diberi nama, Rovering to Success. 1i dalamnya, beliau membentangkan tujuan dan
matlamat kelana dan menggambarkan jalan ke arah kehidupan yang dilihat beliau sebagai panduan untuk
pemuda"pemuda ikut dalam keadaaan semasa.
Pada tahun 18-1, Perkhemahan Kelana +edunia *<orld 2oer Moot, yang pertama telah diadakan di
Kandersted, +wit$erland. Perkhemahan ini telah dihadiri oleh -555 ahli Pengakap kelana dan keputusan dalam
penerimaaan Pengakap Kelana sebagai pergerakan seluruh dunia telah di%apai semasa perkhemahan ini.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 4
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
;ahun 1875 memperlihatkan pembangunan yang pesat dalam Pengakap Kelana apabila keahlian
dibuka kepada wanita muda di Malaysia. (ni diikuti dengan keputusan yang sama bagi bahagian Pengakap
2emaja dan disambung kepada bahagian Pengakap Muda dan bahagian Pengakap Kanak"kanak.
Prinsip Pengakap Kelana
Persekutuan Pengakap Malaysia *PPM, adalah sebuah badan sukarela yang diperbadankan di bawah !kta
Parlimen -9, 18=9, !kta *Perbadanan, Persekutuan Pengakap Malaysia. PPM terbuka kepada semua tanpa
mengambil kira perbe$aan agama, bangsa atau keper%ayaan, dalam ertikata bersesuaian dengan prinsip dan
pegangan yang diutarakan oleh pengasasnya, 'ord 3aden"Powell.
Pengakap Kelana bukan sahaja satu program yang meluas dan ber#aedah, tetapi ia juga adalah jalan untuk
kehidupan yang lebih sihat. Matlamat Persekutuan Pengakap Malaysia adalah untuk membina semangat
kerakyatan dan menggalakkan pembangunan #i$ikal, mental, sosial dan semangat golongan muda supaya
mereka dapat memperoleh kedudukan yang baik sebagai anggota tempatan, kebangsaan dan masyarakat
antarabangsa. Pengakap Kelana %uba untuk membantu mengenali peranan yang boleh dimainkan dalam
masyarakat. (a juga menggalakkan ahlinya untuk menjadi jujur pada diri sendiri dan turut bertanggungjawab
kepada dunia sekeliling.
1asar Pengakap adalah sebagaimana yang diperkenalkan oleh pengasasnya, iaitu P6&>!K!P harus
berkhidmat demi tuhan, bertindak dengan mengambil kira apa yang perlu dan menggunakan kebolehan untuk
kebaikan diri sendiri dan keluarga, serta masyarakat di mana mereka tinggal. ;erdapat - prinsip yang dijelaskan
daripada kod yang dipimpin di mana si#at"si#at ahli dalam gerakan adalah berpandukan kepada ?kewajipan
kepada tuhan,@ ?kewajipan kepada semua,@ dan ?kewajipan kepada diri sendiri.@
>erakan dalam 3ahagian Pengakap Kelana adalah bahagian dewasa di mana ia adalah satu proses eksplorasi
diri di dalam penyesuaian dengan tujuan dan prinsip gerakan. 1asar ini dibentuk dalam Persetiaan Pengakap
dan 4ndang"undang Pengakap. 4ntuk menjadi seorang Pengakap Kelana, Persetiaan Pengakap hendaklah
dilaksanakan. !pabila membuat sesuatu, Pengakap Kelana hendaklah menyumbangkan kepada dasara ini.
<alau bagaimanapun, Pengakap Kelana bukanlah bersi#at keagamaan. (a memberi galakan untuk membuat
sesuatu kerja dengan idea sendiri dan konsep ketuhanan masing"masing, di dalam erti kata yang luas tentang
Persetiaan dan 4ndang"undang Pengakap supaya idea itu dapat dijadikan suatu tindakan.
+elain daripada itu, Program 'atihan Pengakap Kelana wujud untuk mengukuhkan dasar pergerakan
Persekutuan Pengakap Malaysia agar ia selari dengan dasar dan aspirasi &egara Malaysia. 2ukun &egara
telah dijadikan sebagai panduan dan pedoman yang dipegang selari bersama"sama dasar, tujuan dan prinsip
berpengakap.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 5
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
RUKUN N9GARA
M!K! K!M(, rakayat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk men%apai
%ita"%ita tersebut berdasarkan atas prinsip"prinsip yang berikut )
Keper%ayaan kepada ;uhanA
Kesetiaan kepada 2aja dan &egaraA
Keluhuran PerlembagaanA
Kedaulatan 4ndang"undangA
Kesopanan dan Kesusuilaan.
P9RS9(IAAN P9NGAKAP
3ahawa dengan sesungguhnya, saya berjanji dan bersetia,
yang saya, dengan seberapa daya upaya saya, !K!& )
;aat kepada ;uhan, 2aja dan &egara
Menolong orang pada setiap masa
Menurut 4ndang"undang Pengakap.
UNDANGUNDANG P9NGAKAP
1. 1(P62.!B!( * ;rustworthy ,
Pengakap adalah seorang yang sentiasa diper%ayai maruah dan kehormatan dirinya.
2. ;!!; * 'oyal ,
Pengakap adalah seorang yang taat kepada Bang 1ipertuan !gong, kepada 2ajanya,
&egaranya, pemimpin"pemimpin pengakapnya, ibu"bapanya, orang"orang diatas dan orang"
orang yang dibawahnya.
-. 362>4&! * 4se#ul ,
Pengakap wajib menjadikan dirinya berguna dan menolong orang pada setiap masa.
0. 362+!41!2! * :riend to all ,
Pengakap itu sahabat kepada sekalian dan saudara kepada lain"lain pengakap walau apa negeri,
pangkat dan agamanya sekalipun.
5. 362341( * .ourteous ,
Pengakap itu baik dan sempurna budi pekertinya dan sentiasa berbudi.
=. K!+(CK!& 3(&!;!&> * Kind to animals ,
Pengakap itu baik dan kasih kepada segala binatang.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 6
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
7. M6&424; P62(&;!C * /bedient ,
Pengakap itu seorang yang sentiasa menurut perintah dan suruhan ibu"bapanya, kepala
patrolnya atau pemimpin"pemimpin pengakapnya dengan tiada apa"apa soalan.
9. ;!3!C C!;( * .heer#ul ,
Pengakap itu seorang yang sentiasa sabar dan manis mukanya dalam kesusahan.
8. 3627(M!; * ;hri#ty ,
Pengakap adalah jimat dan %ermat
15. +4.( :(K(2!&, P62K!;!!& 1!& P6234!;!& * 2eerent ,
Pengakap itu bersih dan su%i #ikirannya, perkataannya dan perbuatannya.
";<9K(I7
;ujuan dan prinsip pergerakap Pengakap dinyatakan dalam bentuk yang lebih kukuh dalam objekti#
bahagian Pengakap Kelana. Matlamat ini menjelaskan maksud di sebalik program kelana dan memperoleh
penjelasan dalam aktiiti setiap krew kelana.
Matlamat Pengakap Kelana adalah untuk )
Memperkenalkan kerakyatan yang akti#.
Melengkapi perkhidmatan kepada masyarakat dan persatuan.
Melengkapi ahli"ahli dengan %abaran dan peluang untuk meningkatan kebolehan diri sendiri.
Membolehkan ahli"ahli melengkapi diri mereka dengan kehidupan yang lebih memuaskan dan
ber#aedah.
Mengambil bahagian dengan akti# dalam peningkatan pergerakan Pengakap.
P9RK8ID/A(AN
Matlamat ini jelas menunjukkan bahawa khidmat kepada masyarakat mempunyai peranan penting
dalam Pengakap Kelana. ;ema perkhidmatan Pengakap Kelana adalah keperluan untuk mematuhi prinsip
Pengakap dan tuntutan ke atas janji Pengakap Kelana iaitu, ? Menolong /rang Pada +etiap Masa.@
Kita mendapat banyak man#aat daripada masyarakat sekeliling. Perkhidmatan Kelana kepada
masyarakat dan pergerakan Pengakap adalah jalan terbaik untuk memberikan sedikit pulangan kepada
masyarakat. Moto Pengakap Kelana ialah D362KC(1M!;E. /leh sebab itu Pengakap Kelana harus sentiasa
bersedia untuk memberikan perkhidmata kepada semua.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 7
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
P9NINGKA(AN S9/ANGA(
Polisi pergerakan Pengakap, yang merangkumi ahli"ahli daripada pelbagai agama adalah, setiap ahli
harus meningkatkan perhubungan mereka dengan nilai semangat kehidupan, daripada kesetiaan untuk
semangat dasarnya melalui ketaatan kepada agama yang menunjukkan kepada mereka melalui penerimaan
hasil kerja mereka sendiri.
Pendekatan pelajaran pergerakan Pengakap termasuk membantu golongan muda untuk menge%api
dunia harta benda dan nilai semangat dalam kehidupan.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 8
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
(U<UAN P9NGAKAP K95ANA
+epertimana dengan bahagian"bahagian lain dalam Persekutuan Pengakap Malaysia, bahagian Pengakap
Kelana juga mempunyai tujuan"tujuannya tersendiri di mana ia dilakukan mengikut pandangan seorang
dewasa.
;ujuan"tujuan adalah seperti berikut )
1. Membentuk warganegara yang taat kepada &egara.
Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum dan agama yang diketuai oleh seorang Bang 1i"
Pertuan !gong. Bang 1i"Pertuan !gong merupakan simbol kedaulatan undang"undang negara. Pengakap
Kelana adalah diingatkan supaya mempertahankan undang"undang dan tujuan"tujuan negara untuk
memastikan keamanan dan kestabilan negara.
2. Meninggikan Persaudaraan antara Pengakap"Pengakap +edunia.
Pengakap Kelana adalah ahli Pergerakan Pengakap 1unia yang telah ditubuhkan untuk memastikan ahli"
ahlinya menjadi warganegara dunia yang berguna dan berkebolehan. +emua Pengakap Kelana adalah
sahabat dan saudara antara satu sama lain. +eakat ini, lebih daripada 255 juta orang di seluruh dunia
pernah jadi Pengakap.
-. Persaudaraan !ktiiti"aktiiti 'uar 2umah
3erpengakap ditubuhkan untuk menggalakkan belia"belia melibatkan diri dalam aktiiti"aktiiti luar seperti
berkhemah, mengembara dan lain"lain. !ktiiti"aktiiti tersebut melatih seseorang itu menjadi seorang yang
berpengalaman dan boleh bergantung kepada dirinya sendiri. +istem Pengakap Kelana menggalakkan
semua ahlinya melatihkan diri sendiri dalam kemahiran luar rumah.
0. Perkhidmatan Masyarakat
1alam pembentukan warganegara yang berguna, Pengakap Kelan itu diwajibkan berkhidmat kepada
masyarakatnya dengan tujuan untuk keamanan dan kedamaian masyarakat.
5. :ikiran Progresi# antara 3elia
+ebagai sebuah negara yang sedang membangun, Malaysia memandang kea rah golongan belianya
untuk menjadi pemimpin"pemimpin masa depan. 3ak kata pepatah, DPemuda harapan bangsa, pemudi
tiang negara.E 1engan melibatkan diri dalam hal ehwal masyarakt, seorang Pengakap Kelana diharap
dapat memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negara. (ni dapat dilaksanakn dengan
pelbagai %ara seperti melanjutkan pelajaran, melibatkan diri dalam aktiiti"aktiiti yang tiada kaitan unsur
politik, atauapun berkhidamt kepada masyarakat.
=. 3erdikari
4ndang"undang Pengakap yang kesebelas yang di%atitkan, iaitu D+eorang Pengakap itu bukannya bodoh.E
A Scout is not a fool. 1alam latihan Pengakap Kelana, seseorang itu diwajibkan memperoleh tabiat"tabiat
berdikari dan dipastikan supaya menjalankan tugas"tugasnya dengan seberapa daya upaya yang boleh.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 9
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
7. Perlindungan !lam +emulajadi
1engan pembangunan yang pesat, kita kehilangan sebahagian daripada alam semulajadi kita. !lam
semulajadi adalah tempat di mana aktiiti"aktiiti berpengakap dijalankan. 1engan kesedaran ini,
Pengakap Kelana diharapkan memainkan peranannya untuk melindungi alam semulajadinya dengan
sebaik mungkin.
P9NU;U8AN KR9= P9NGAKAP K95ANA
+ebuah krew Kelana adalah sekumpulan belia berumur anatara 19 hingga 05 tahun yang mempunyai minat
yang sama. ;erdapat = jenis krew Pengakap kelana yang berlainan di mana kesemuanya boleh ditubuhkan di
bawah P./.2. Persekutuan Pengakap Malaysia. +emua krew adalah dida#tarkan di bawah &egeri ke%uali
kumpulan K'KM. Krew"krew tersebut adalah)
,> Kre* Pengakap Kelana dala& Ku&pulan
Krew ini dida#tarkan sebagai 4nit Kanan *dewasa, bagi sesuatu kumpulan untuk menyempurnakan
struktur keluarga kumpulan tersebut tanpa menggunakan nama kumpulan. Ketua dan Penasihat Krew
akan mewakili krew di dalam majlis kumpulan.
2> Kre* Pengakap Kelana (e&patan 1Kre* (er#uka3
1ida#tarkan sebagai satu kumpulan berasingan. Krew ini tidak mempunyai jawatankuasa kumpulan dan
ahli"ahlinya mendapat sumbangan dengan usaha sendiri.
3> Kre* Pengakap Kelana Daerah
+ebuah Krew Pengakap Kelana 1aerah adalah ditubuhkan dengan %ara yang sama seperti sebuah
krew terbuka tempatan.
4> Kre* K5K/
1isi#atkan sebagai satu kumpulan di bawah unit K'KM *&egeri,. Penasihat adalah seornag ahli atau
kakitangan uniersiti seperti pensyarah. Krew K'KM ditubuhkan dengan polisi unit K'KM.
!> Kre* Pengakap Kelana Akti?iti Isti&e*a
Krew ini ditubuhkan sebagai krew terbuka bertujuan untuk memberi peluang kepada ahli krew yang
berminat menjalankan aktiiti se%ara berkumpulan seperti rock climbing, abseiling, caving, scuba
diving, marathon dan lain"lain.
%> Kre* Perkhid&atan
1itubuhkan untuk satu masa yang ditetapkan bagi membantu dalam aktiiti besar yang dianjurkan oleh
negara atau negeri. Krew ini dibuka kepada semua ahli Pengakap kelana baru dan lama. Krew ini boleh
ditubuhkan untuk menjalankan perkhidmatan bagi sesebuah ibu pejabat atau tempat perkhemahan.
Krew tersebut adalah tertaklur di bawah negara atau negeri dan mempunyai peraturan tertentu.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 10
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
P9NDA7(ARAN KR9= P9NGAKAP K95ANA
Memulakan Krew Pengakap Kelana bukanlah suatu perkara yang mudah. (ni adalah kerana ia melibatkan
anggota yang berbilang bangsa dan agama. <alau bagaimanapun, terdapat beberapa langkah yang perlu
diikuti untuk menda#tarkan sesebuah Krew Pengakap Kelana.
'angkah Pertama
Mengadakan suatu perjumpaan di antara mereka yang ingin menjadi Pengakap Kelana
1apatkan nama penuh dan butiran peribadi mereka
7ika boleh, jemput Pesuruhjaya 1aerah, DC atau Penolong Pesuruhjaya 1aerah *Kelana,, ADC
menghadiri perjumpaan ini.
Menerangkan kepada mereka tentang tujuan dan aktiiti Pengakap Kelana
'angkah Kedua
Men%ari seseorang yang berusia 2= tahun dan ke atas yang berminat dan bertanggungjawab untuk
dilantik menjadi Penasihat Krew Pengakap Kelana
+ekiranya terdapat ahli"ahli perempuan dalam Krew tersebut, seorang Penolong Pemimpin <anita
hendaklah dilantik.
'angkah Ketiga
1apatkan kebenaran Pesuruhjaya 1aerah, DC untuk menubuhkan Krew Pengakap Kelana tersebut.
'angkah Keempat
Melengkapkan borang"borang yang berkenaan.
Menyerahkan borang tersebut kepada DC untuk dikemukakan kepada Pesuruhjaya &egeri, SC
Menjalankan satu perjumpaan khas
+etiap ahli diberi buku panduan Pengakap Kelana
Melantik ahli jawatankuasa
Menetapkan satu hari untuk menjalankan mesyuarat krew.
Menetapkan yuran krew.
'angkah Kelima
+ekiranya krew tersebut ditubuhkan di sekolah, institusi pengajian tinggi *(P;, atau syarikat, dapatkan
penganjur dan sesiapa untuk mengisi jawatan Majlis 7awatankuasa Kumpulan
'angkah Keenam
1apatkan borang penda#taran dan permohonan tauliah pemimpin daripada Pesuruhjaya 1aerah
ataupun (bu Pejabat
3orang yang lengkap hendaklah diserahkan kepada Pesuruhjaya 1aerah berserta yuran penda#taran.
;0rang @#0rang Penda$taran .ang perlu diisi 1;agi Pengakap di Negeri Sa#ah3
1. 3orang Permohonan Penda#taran Kumpulan Kelana
2. 3orang Permohonan Penda#taran Kumpulan
-. 3orang Penda#taran PPM 1 *!,
0. 3orang Kawalan PPM 1 *3,
5. 3orang Permohonan ;auliah Pemimpin
Pasukan Latihan Negeri Sabah 11
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
SAARA( /9N<ADI A85I P9NGAKAP K95ANA 1;agi Pengakap Negeri Sa#ah3
+ebelum seseorang diterima menjadi ahli Pengakap Kelana, syarat"syarat di bawah mesti dipatuhi )
1. Melengkapkan borang keahlian
2. Permohonannya dipersetujui oleh Ketua Kelana dan diterima oleh ahli"ahli Krew
-. Mengetahui dan mengamalkan rukun"rukun agamanya setara# dengan usianya.
0. 7ika seseorang itu adalah bekas Pengakap Muda atau Pengakap 2emaja, perakuan daripada
pemimpin pengakapnya yang terdahulu mesti ditunjukkan. +ekiranya tidak, ia dikehendaki melalui
penilaian atau latihan untuk memberikan pendedahan serta pengetahuan yang mudah dalam
pengakapan seperti di bawah )
(. Memahami dan menerima Persetiaan F 4ndang"undang Pengakap
((. 1apat menerangkan tujuan pergerakan Pengakap dan menyedari apakah yang diharapkan
daripada dirinya sebagai Pengakap Kelana
(((. Mengetahui sejarah pergerakan Pengakap di Malaysia, penubuhan awal dan pergerakan
Pengakap !ntarabangsa.
(G. Menjalankan kerja"kerja amal kepada masyarakat setempat bersama pasukan sekurang"
kurangnya = jam
G. ;ahu mengikat dan menggunakan simpulan F ikatan berikut )
a. 3uka +ila
b. 3unga >eti
%. +impul Manuk
d. ;indih Kasih
e. 'ilit 1ua +impul
#. 'ilit Pemati 3iasa
g. (katan +eraya
h. (katan +erong
5. +eorang bakal Kelana yang telah lulus ujian yang ditetapkan boleh dilantik sebagai Pengakap
Kelana selepas tamat tempoh per%ubaan selama - bulan atau mengikut ketetapan Ketua Kelana
dan ahli krewnya.
+enarai Keperluan 'atihan bagi 3akal Pengakap Kelana
1. Memahami dan menerima Persetiaan dan 4ndang"undang Pengakap
2. ;ahu mengikat serta menggunakan simpulan dan ikatan asas. .ontoh) Membuat DtrestleE atau projek
perintis mudah.
-. Mengetahui dan mengaplikasikan %ara menyalakan api.
0. Mengetahui asas memba%a peta dan menggunakan kompas.
5. Mengetahui teknik pemulihan perna#asan .P2 dan asas pertolongan %emas.
=. Mengetahui asas perkhemahan seperti pemilihan khemah, tapak perkhemahan, menu dan membuat
gejek.
7. Mengadakan perkhemahan sekurang"kurangnya satu malam *Minima 20 7am,
9. Menjalankan pengembaraan *Minima 5 KM, dan menyediakan sebuah buku log.
9. Memba%a buku Scouting for Boys dan Rovering to Success.
15. Menjalankan perkhidmatan masyarakat *Minima = 7am,
11. Mengetahui sejarah pergerakan Pengakap di Malaysia dan peringkat antarabangsa.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 12
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
P9NASI8A( P9NGAKAP K95ANA
4ntuk melan%arkan pengurusan Krew Pengakap Kelana, seorang atau lebih *Penasihat Pengakap Kelana,
boleh dilantik oleh Krew Pengakap Kelana atas persetujuan Pesuruhjaya 1aerah. +ekiranya lebih daripada
seorang Penasihat Krew, satu 'embaga Penasihat Pengakap Kelana *2oer !disory 3oard, perlulah dibentuk.
3ertanggungjawab kepada )
Pemimpin Kumpulan H !hli Pengakap Kelana *1alam Kumpulan Pengakap Kelana,
Pesuruhjaya 1aerah H !hli Pengakap Kelana *!hli Pengakap Kelana 1aerah,
/376K;(: 4M4M
" Menggalakkan aktiiti Pengakap Kelana di peringkat kumpulan.
" Menggalakkan kemajuan Pengakap 2emaja hingga Pengakap Kelana
" Menggalakkan kamajuan setiap ahli Pengakap Kelana
3(1!&> ;4>!+ 7!<!;!&
" Menasihat dan membantu Krew Pengakap Kelana sepert yang diperlukan dalam peran%angan
pengelolaan dan pengendalian aktiiti Pengakap Kelana
" +eperti yang diperlukan, menasihati ahli"ahli Pengakap Kelana dalam kemahiran"kemahiran yang
berkaitan dengan program Pengakap Kelana dan +kim 'atihan, serta mengenal pasti 7urulatih serta
Penasihat yang berkelayakan.
" Menggalak serta menasihati ahli Pengakap Kelana tentang kemajuan mereka dalam +kim 'atihan.
" Mempastikan kerjasama yang padu dengan bahagian"bahagian lain, terutamanya Pengakap 2emaja,
dan menggalakkan Pengakap 2emaja untuk maju ke Pengakap Kelana, dan Kelana yang bekelayakan
untuk berperanan Pemimpin 1ewasa.
" Melalui teladan, menunjukkan nilai akhlak yang tinggi.
/A<5IS P9NGURUSAN KR9= P9NGAKAP K95ANA
3agi meli%inkan proses pengurusan krew, Majlis Pengurusan Krew Pengakap Kelana, Crew Eecutive atau
pihak atasan krew mesti dipilih. 7umlah minimum Majlis Pengurusan adalah seramai - orang iaitu Ketua Kelana,
+etiausaha atau 3endahari. !kan tetapi, kebanyakan krew mempunyai Penolong Ketua Kelana, ?1en <arden@,
Penolong +etiausaha selaku Penyimpan 3uku 'og dan Kuartermaster. !hli krew sepatutnya telah diberi
penerangan dengan jelas tentang tugas dan tanggungjawab mereka.
Ketua Kre*
Ketua Krew bertanggungjawab )
1. Mengetuai krew dalam men%apai matlamat dan objekti# Pengakap Kelana dengan berpandukan
peraturan yang dibuat dari dulu hingga sekarang. 1ia juga menentukan ran%angan dalam usaha
unuk men%apai matlamat tersebut.
2. Mengetuai majlis.
-. Mempengerusikan mesyuarat.
0. Mewakili krew dalam mana"mana mesyuarat bersama persatuan"persatuan lain.
5. Menguruskan krew, menetapkan jawatankuasa memastikan jawatankuasa yang ditetapkan
menjalankan tugas dengan sempurna dan memberi perhatian terhadap setiap kebajikan
jawatankuasa.
=. Memastikan program krew berjalan dengan lan%ar dan mempunyai kemajuan.
7. Memastikan tiada masalah antara ahli krew dan menyelesaikan masalah yang timbul *jika ada,
dengan baik.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 13
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
9. Memastikan semua ran%angan berjalan dengan lan%ar.
Pen0l0ng Ketua Kre*
Penolong Ketua Krew berperanan )
1. Membantu Ketua Krew jika diperlukan
2. Mengambil alih tanggungjawab Ketua Krew jika dia tidak dapat menghadiri sesuatu majlis.
Setiausaha Kre*
+etiausaha Krew bertanggungjawab untuk )
1. Men%atat minit mesyuarat
2. Memba%a minit mesyuarat yang lalu
-. Membuat agenda mesyuarat dan memaklumkan ahli tentang mesyuarat yang akan diadakan
*Mesyuarat !gong dan Mesyuarat 3iasa,
0. Menerima, menyimpan dan memba%a semua urusan dalam mesyuarat.
5. Menulis, mengutus dan menyimpan salinan urusan di luar mesyuarat. Kesemuanya akan diba%a
dalam mesyuarat yang akan dating.
=. Menerima dan menyimpan laporan tentang ahli krew.
;endahari Kre*
3endahari Krew pula bertanggungjawab sebagai )
1. Menerima dan menyimpan wang pembayaran daripada ahli krew dan men%atatkan dalam akaun.
2. Mengeluarkan resit bagi setiap pembayaran yang dibuat oleh ahli krew.
-. Menimbang rekod perakaunan yang tepat untuk semua penerimaan, pembayaran dan tanggungan
kewangan bagi setiap krew.
0. Membuat pembayaran yang sah bagi pihak krew.
5. Menyedia dan menghantar laporan tentang resit, belanjawan dan baki kewangan dalam mesyuarat.
=. Menyediakan laporan belanjawan tahunan unuk diperiksa oleh 7uruaudit Krew dan dibawa dalam
Mesyuarat !gong ;ahunan.
BDen =ardenC
?1en <arden@ bagi setiap krew bertugas untuk )
1. Menguruskan kawasan perkhemahan dan bilik operasi krew supaya kelihatan kemas dan selesa.
.ontoh ) menghias dan menge%at bilik operasi
2. Menyediakan jadual bertugas untuk ahli krew dan memastikan kebersihan kawasan perkhemahan
dan bilik operasi persatuan.
-. Memastikan kebersihan kawasan selepas digunakan oleh ahli krew.
0. Memastikan setiap kawasan mempunyai keperluan yang men%ukupi terutamanya bekalan air pada
setiap masa perkhemahan.
Pega*ai 50g Akti?iti D Pen0l0ng Setiausaha Kre*
Pegawai 'og !ktiiti bertugas untuk )
1. Membantu +etiausaha Krew dalam segala kertas kerja dan minit mesyuarat.
2. Menguruskan semua laporan aktiiti krew termasuk laporan bertulis, laporan bergambar dan
%enderamata yang dikumpul dalam setiap aktiiti.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 14
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
Kuarter&aster
Kuartermaster pula bertanggungjawab untuk )
1. Menguruskan segala peralatan dan keperluan krew.
2. Menyimpan senarai peralatan, rekod tentang pengeluaran dan pemulangan peralatan.
-. Menyelidik dan mengajukan pembelian bagi keperluan tambahan yang diperlukan oleh krew.
Pega*ai Perhu#ungan A*a&, Public Relations Officer
Peranan Pegawai Perhubungan !wam )
1. Menonjolkan imej yang baik tentang krew dan Persatuan Pengakap kepada masyarakat dan ahli"
ahli Persatuan Pengakap yang lain.
2. Menggunakan sebarang identity yang baik kepada krew dalam usaha menonjolkan imej krew.
-. Memastikan identiti krew dapat menarik perhatian dan sesuai dengan remaja dan dewasa.
0. Memperkenalkan krew kepada 4nit Pengakap 2emaja yang terdekat dan menggalakkan mereka
menyertai Krew Pengakap Kelana selepas meninggalkan unit berkenaan.
Per*akilan
;anggungjawab perwakilan ialah)
1. Mewakili krew dalam mesyuarat antara badan"badan rasmi.
2. Mengutarakan %adangan"%adangan krew dan menyokong %adangan"%adangan yang dibuat seperti
yang telah diperintahkan.
-. Memilih %adangan terbaik *jika tiada arahan, demi kepentingan krew.
0. Memaklumkan laporan dari mesyuarat yang telah dihadirinya kepada ahli krew yang lain dalam
mesyuarat krew.
5. ;idak boleh membuat sebarang keputusan tanpa persetujuan ahli"ahli krew ke%uali pada masa"
masa tertentu.
Pen.elaras Perkhid&atanDKe#ajikan
1ikenali sebagai Service Coordinator dan bertugas untuk )
1. Menguruskan dan menyusun perkhidmatan krew berdasarkan potensi untuk berkhidmat, jumlah
ahli, kesediaan perkhidmatan, kelapangan masa, potensi dan komitmen ahli.
2. Memastikan kerja"kerja perkhidmatan adalah ber#aedah dan berman#aat kepada mereka yang
memerlukan dan berjalan dengan lan%ar selaras dengan motto Pengakap Kelana, D362KC(1M!;.E
-. Menguruskan kelengkapan yang %ukup dan menyelia kerja atau memerintahkan perwakilan untuk
berbuat demikian.
0. Memastikan perkhidmatan adalah ber%irikan program krew dan seiring dengan matlamat krew.
!"#A $
Senarai di atas tidak semestinya setakat itu saha%a. Ahli krew yang lain boleh mem&unyai tanggung%awab yang
tertentu %ika di&erlukan. 'ika &erlu, tulis keterangan %awatan tersebut dan edarkan ke&ada ahli krew tersebut.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 15
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
PR"S9S /9NG9NA5 DIRI 12IGI53
+ebelum seseorang Kelana yang baru diterima ke dalam krew, dia haruslah melalui sesi ujian mengenal diri
*igil, dan apabila selesai sesi ini, Pemimpin dan Ketua Krew yang telah berpuashati dengan sikap dan
komitmen Kelana tersebut akan mengadakan satu (+;(!1!; P62;!3!'!& 3!K!' K6'!&! untuk menerima
Kelana tersebut ke dalam Krew.
Bagi negeri Sabah, arahan terbaru (asukan )atihan !egeri adalah, setia& vigil yang hendak diadakan mestilah
di&ohon ke&ada *bu&e%abat !egeri melalui (esuruh%aya Daerah.
(engu%i +igil,(enabal (engaka& -elana
Seseorang (engu%i +igil atau&un (enabal (engaka& -elana yang akan di%alankan haruslah terlebih dahulu
sudah men%alani vigil serta telah ditabalkan secara sah sebagai seorang (engaka& -elana. *a %uga harus
beru&aya untuk menyenaraikan salasilah &engu%i,&enabal sebelumnya demi memastikan vigil serta &ertabalan
yang di%alankan adalah seragam dan tidak diubah. .ntuk maklumat lan%ut mengenai salasilah &engu%i vigil serta
&enabal (engaka& -elana di Sabah, (emim&in berikut bolehlah diru%uk$
/. Datuk Ag. 0aini 1%. Suntim 2-etua (esuruh%aya !egeri3
2. En. (hili& Chin Saw +oon 2#im. -etua (esuruh%aya !egeri3
4. En. !ourman Rayn 2(en. -etua (esuruh%aya !egeri,Setiausaha )atihan !egeri3
5. En. 6ohammad bin 6a%id 2(en. (es. !egeri,.nit -elana3
5. En. Asim 1%. Ag. 7uso& 2(en. (es. !egeri,#ugas8tugas -has3
!ota $
Soalan8soalan vigil adalah sulit dan hanya akan diberikan semasa vigil diadakan. *bu&e%abat (engaka& !egeri
akan mengeluarkan salinan soalan a&abila menerima &ermohonan &engan%uran vigil dari&ada -rew -elana.
2u,& $ Seseorang -elana yang belum menca&ai umur /9 tahun #*DA- B")E1 menduduki u%ian vigil dan hanya
akan diiktiraf sebagai :Rover S;uire< sehingga mereka menca&ai umur /9 tahun.3
!ota $ (ermohonan untuk mengadakan vigil mestilah di&erakui 2acknowledged3 oleh (esuruh%aya Daerah dan
hendaklah dialamatkan ke&ada $
-etua (esuruh%aya (engaka& !egeri Sabah
Rumah B(, 'alan Edwina, "ff Bulatan Sembulan
999== -ota -inabalu, Sabah
#el $ >998?/=@@9
Aa $ >998?/=@@=
Pasukan Latihan Negeri Sabah 16
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
6"N("8 S"A5AN U<IAN /9NG9NA5 DIRI 12IGI53
SESI 1
*!pabila seseorang itu membesar, masa akan berlalu begitu pantas sekali. 3er%akap tentang hidup, hidup
seseorang hanyalah untuk sementara waktu sahaja, dan apabila tiba waktunya, kita akan pergi buat selama"
lamanya.,
1. !dakah saya menggunakan hidup saya dengan sebaik"baiknya yang ;uhan telah berikan kepada
sayaI
2. !dakah saya mensia"siakan hidup saya dengan tidak membuat apa"apa untuk kebaikan diri sayaI
-. !dakah saya membuat sesuatu yang tidak mendatangkan apa"apa hasil kepada sesiapapunI
0. !dakah saya men%ari terlalu banyak keseronokan atau men%ari terlalu banyak wang atau kenaikan
pangkat tanpa memikirkan untuk menolong orang lainI
5. +iapakah 1(! orang yang selalu saya lukai atau sakitiI 3olehkan saya memperbaiki kesalahan saya
seperti memohon maa# kepada orang yang telah saya lukai atau sakitiI
=. +iapakah 1(! yang pernah saya tolong dalam hidup sayaI +iapakah yang boleh saya tolong lagiI
SESI 2
*Kumpulan Pengakap Kelana adalah sebahagian daripada pergerakan Pengakap dan ianya adalah disi#atkan
sebagai ?362KC(1M!; 4&;4K P62+!41!2!!&@, maka dengan itu, kita menyertai pergerakan ini. Kita akan
berpeluang untuk melatih dan berkhidmat dalam banyak %ara berbandingkan kalau kita tidak menyertai
pergerakan iniJ,
1. !dakah saya menyertai kumpulan Kelana ini hanya untuk hiburan atau hanya untuk mendapatkan
keseronokan sahajaI
2. !dakah saya pasti bahawa perkhidmatan saya itu adalah satu pengorbanan untuk diri sayaI
-. !pakah yang saya maksudkan berkhidmatI
0. !dakah saya juga mengingati orang lain, ataupun hanya pada diri saya sendiri, sama ada dalam
ran%angan saya ataupun dalam tugas"tugas saya yang lainI
5. !pakah khidmat yang benar sesuai untuk diri saya, yang dilakukan di rumah, di tempat pekerjaan dan
juga di masa lapang sayaI
*!pabila anda melalui suasana kegelapan, anda pasti akan terdengar ki%auan burung, nyanyian oleh sang
serangga dan anda akan menyedari memang banyak perkara yang anda perlu lakukan sebelum masa berlalu,
3erkhidmat bukanlah hanya pada masa lapang saja. 3erkhidmat sepatutnya diamalkan selalu seperti kita
mengerjakan perkara harian yang lain.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Pasukan Latihan Negeri Sabah 17
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
SESI 3
*Kita tidak mendapat bayaran ataupun imbuhan untuk berkhidmat kepada sesiapa pun, tetapi semuanya itu
akan membuatkan kita merasa senang dan suka rela melakukannya. Kita tidak bekerja untuk sebuah majikan
tetapi untuk ;4C!& dan atas kerelaan diri kita sendiri. (ni menunjukkan bahawa kita adalah seorang lelaki H
wanita,
*Kejayaan sesuatu perkhidmatan kita itu adalah bergantung kepada perwatakan kita sendiri. Kita hendaklah
mendisiplinkan diri kita sendiri supaya menjadi %ontoh dan tauladan kepada orang lain.,
1. !dakah saya berusaha untuk mengikis perbuatan yang tidak baik dan tabiat buruk yang ada pada diri
saya pada masa yang laluI
2. !pakah dia kelemahan"kelemahan yang terdapat dalam perwatakan sayaI
-. !dakah saya orang yang diper%ayai, kehormatan diri dan jujurI
0. !dakah saya taat kepada ;uhan, 2aja dan &egara, majikan saya, orang"orang di bawah saya,
Pergerakan Pengakap, sahabat"sahabat saya dan diri saya sendiriI
5. !dakah saya orang yang berkelakuan baik, periang dan baik kepada orang lainI
=. !dakah saya orang yang tenang dan sentiasa memelihara kehidupan yang bersih serta juga
per%akapan yang baikI
7. !dakah saya orang yang penyabar sekiranya berlaku sesuatu perbuatan yang tidak baik yang
bertentangan dengan diri sayaI
9. !dakah saya mempunyai #ikiran yang waras ataupun selalu terikut"ikut dengan pujukan ataupun
godaan melakukan perbuatan yang tidak baikI
8. !dakah saya seorang yang kuat hati daripada terpengaruh dengan godaan"godaan untuk meminum
arak, men%uri, men%ederakan orang lain dan lain"lain godaan yang tidak sihatI
15. Kalau saya masih lemah dalam banyak perkara, adakah saya akan berusaha di sini, dengan
pertolongan ;uhan, untuk membuat dengan sebaik mungkin untuk memperbetulkannya dan seterusnya
membuangkan segala kelemahan"kelemahan saya ituI
*+emoga ;uhan akan memberkati diri saya dan memberi kekuatan kepada diri saya untuk maju ke hadapan
untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab dan seterusnya menjadi seorang yang berguna dan berjasa
kepada masyarakat, bangsa dan negara serta menjadi seorang warganegara Malaysia yang baik.,
Pasukan Latihan Negeri Sabah 18
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
(A(A6ARA P9/AKAIAN DAN K5ASI7IKASI P9RINGKA( P9NGAKAP K95ANA
2-husus untuk (engaka& Sabah3
(erkara berkaitan &emakaian e&olet, reben dan tanda &angkat bagi (engaka& -elana adalah meru&akan
&erkara yang &aling mengelirukan dan sering disalah tafsirkan. Di &eringkat kebangsaan, &emakaian riben bagi
(engaka& -elana sudah tidak dilaksanakan lagi. !amun bagi (engaka& di !egeri Sabah arahan sedia ada
2standing order3 bagi &emakaian riben ini masih dikuatkuasakan.
Berikut meru&akan arahan &emakaian sedia ada bagi (engaka& -elana di negeri Sabah.
1. REBEN HIJAU & UNIN!
Di&akaikan ke&ada BA-A) (E!BA-A( -E)A!A yang telah lulus .%ian 6engenal Diri 2+igil3 dan
diterima ke dalam -rew.
!ota $ Satu *stiadat (ertabalan &erlu diadakan.
2. EPO"E# $ERAH% REBEN $ERAH% HIJAU & UNIN!
Bagi (E!BA-A( -E)A!A (E!.1 yang telah melalui serta mele&asi semua ke&erluan serta
tem&oh &enilaian sebagai (engaka& -elana.
!ota $ Satu *stiadat (ertabalan &erlu diadakan.
3. EPO"E# $ERAH% REBEN $ERAH% HIJAU & UNIN!
Di&akai oleh (E!BA-A( -E)A!A -A!A!.
i. Seseorang ahli (E!BA-A( -E)A!A (E!.1 yang telah menca&ai
umur ?5 tahun adalah layak untuk ditabalkan sebagai (E!BA-A(
-E)A!A -A!A! secara automatik.
ii. Ahli (engaka& Senior 2Berumur lebih ?5 tahun3
yang telah lama bergiat dalam -rew teta&i belum ditabalkan sebagai
-E)A!A (E!.1 adalah layak di&ertimbangkan untuk ditabalkan
sebagai (E!BA-A( -E)A!A -A!A! dengan syarat telah melalui
.%ian +igil dan di&ersetu%ui oleh (enasihat dan -etua -rew.
!ota $ Satu *stiadat (ertabalan &erlu diadakan.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 19
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
(ANGGUNG<A=A; /A<5IS P9NGURUSAN KR9=
Pengurusan krew adalah tanggungjawab semua ahli.4ntuk menjadikannya lebih berkesan, %orak
pertubuhannya haruslah disesuaikan oleh krew. .orak ini bergantung kepada had atau keperluan kumpulan,
sai$nya dan kedudukannya dalam keseluruhan pertubuhan pergerakan * kumpulan, daerah, negeri, negara, dan
sebagainya ,.
+etiap kumpulan juga disesuaikan dengan %orak pengurusan termasuklah Majlis Pengurusan Krew, di mana
setiap ahli mempunyai tanggungjawab tertentu seperti 'atihan, kewangan, programHaktiiti, kelengkapan, rekod
perhubungan dan lain"lain. 1alam sebuah krew yang besar, setiap ahli Majlis Pengurusan Krew adalah ketua
kepada setiap bahagian. +eharusnya setiap ahli mempunyai kesedaran dan bertanggungjawab untuk hal"hal
kebajikan dan kemajuan krew.

/es.uarat Pengurusan
Mesyuarat pengurusan bagi semua ahli krew dikenali sebagai Majlis Pengurusan Krew * .rew in .oun%il ,.
1alam mesyuarat ini, keputusan utama akan dibuat merujuk kepada keputusan sebulat suara, dan jika perlu
undi majoriti akan dijalankan. 3iasanya Ketua Kelana akan menjadi pengerusi dan setiap ahli Majlis
Pengurusan Krew akan melaporkan diri kepada ahli mengenai kegiatan dan kemajuan krew. Ketua Kelana juga
akan menerima laporan daripada perwakilan yang telah menghadiri mesyuarat peringkat negeri atau daerah.
Kekerapan mesuarat pengurusan bergantung kepada perkara"perkara yang ingin diperbin%angkan dan
mesyuarat bulanan krew adalah untuk memenuhi kehendak krew dan juga mengikut keperluan. !genda
mesyuarat perlu diedarkan supaya ahli krew tahu apa yang ingin diperbin%angkan. +elain itu, minit mesyuarat
yang lepas mengandungi senarai topik perbin%angan, keputusan dan ahli yang membuat keputusan dalam
mesyuarat tersebut.
Mesyuarat pengurusan krew juga penting dalam pengendalian +kim 'atihan Pengakap Kelana * 2oer !ward
+%heme ,. !pabila ahli Pengakap Kelana berusaha untuk memenuhi skim 'atihan tersebut, di antara syarat"
syarat untuk mendapatkannya ialah membuat %adangan dalam mesyuarat selain dari mengikuti aktiiti yang
dijalankan dan men%apai objekti# program tersebut.
Pe&ilihan dan Pengundian
1. Mesyuarat agung diadakan bertujuan untuk membuat pemilihan dan pengundian.
2. +ekurang"kurangnya sebanyak =5K daripada ahli"ahli krew mesti menghadiri mesyuarat tersebut.
-. 1alam proses pengundian, hanya ahli Pengakap Kelana yang telah dilantik berhak mengundi.
0. 3agi meluluskan sesuatu %adangan, sekurang"kurangnya mendapat persetujuan =5K daripada ahli"ahli
yang menghadiri mesyuarat tersebut.
5. 1alam pemilihan atau proses untuk membuat keputusan, sekurang"kurangnya - orang daripada ahli"ahli
jawatankuasa Majlis Pengurusan Krew mestilah menghadiri mesyuarat.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 20
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
Pertu#uhan dan Pengurusan Kre*
!pabila sekumpulan ahli ingin membuat perbin%angan, semangat bekerjasama dan semanagat
berkumpulan ahli perlu dipupuk supaya sesuatu objekti# dapat dipersetujui. Mana"mana kumpulan lebih mudah
dan %enderung untuk men%apai sesuatu objekti#, jika salah seorang dari mereka berketrampilan menjadi
seorang ketua. ;ugas seorang ketua itu akan lebih berkesan apabila ia mendapat komitmen daripada ahli"ahli
lain.
Ketua Kre*
1alam keahlian Pengakap Kelana, ketua kumpulan dikenali sebagai Ketua Kelana iaitu salah seorang daripada
ahli Pengakap Kelana yang dipilih oleh krew untuk jangka masa yang tertentu. 4ntuk jawatan Ketua Kelana,
hanya masa satu tahun yang dihadkan dan ini membolehkan lebih ramai ahli berpeluang untuk memegang
jawatan tersebut. /leh itu, setiap ahli akan mendapat pengalaman daripada memegang jawatan ini.
<alaubagaimanapun, krew boleh menetapkan syarat"syarat untuk jangka masa yang lebih lama atas sebab"
sebab tertentu. 7angkamasa kurang daripada satu tahun adalah tidak digalakkan kerana seseorang Ketua
Kelana itu mengambil masa beberapa bulan untuk menyesuaikan diri dengan tugas dan mereka sepatutnya
diberi jangkamasa yang sesuai untuk mempraktikkan kemahiran yang ada.
+ebelum ahli Pengakap Kelana memilih %alon bagi jawatan Ketua Kelana %alon tersebut seharusnya
menyempurnakan 'atihan !sas kepimpinan Manikayu iaitu Kursus Manikayu Pengenalan, Kursus Manikayu
Peringkat ( dan Peringkat ((. +elain itu, ahli"ahli Pengakap Kelana yang telah melengkapkan Kursus Manikayu
Pengenalan, Peringkat ( dan (( boleh melanjutkan kepada Kursus Manikayu 'anjutan, Kursus Manikayu
Peringkat -! serta -3 dan seterusnya
Pe&i&pin Pengakap Kelana
Peranan Penasihat Kelana ialah untuk menasihat dan membantu ahli seperti yang diperlukan, dalam
peran%angan, pengendalian dan sebagai pembimbing untuk menjalankan aktiiti kumpulan. 1ia seharusnya
menasihati ahli"ahli Pengakap Kelana dalam penggunaan kemahiran untuk program"program Pengakap Kelana
dan system penganugerahan * !ward +%heme , atau men%ari penasihat dan pengajar yang bertauliah jika
mereka diperlukan. <alaubagaimanpun, ianya bukan bertugas dalam memberi arahan dan, dan Penasihat
Kelana tidak digalakkan berbuat demikian. 4mur Penasihat Kelana adalah tidak kurang daripada 27 tahun
tetapi had minimum umur adalah -5 tahun. +ebelum dilantik untuk menjawat jawatan Penasihat Kelana, dia
mestilah melengkapkan kursus Manikayu Pengenalan, Peingkat 1,2, dan - dan berusaha untuk mendapatkan
tauliah manikayu dalam masa 2 tahun.
/es.uarat Kre*
Mesyuarat atau perjumpaan krew biasanya diamalkan boleh dikategorikan kepada 5 jenis )
1. Mesyuarat bulanan
2. 'atihan
-. !ktiiti luar
0. !ktiiti perkhidmatan
5. !ktiiti Kemasyarakatan H +osial
Pasukan Latihan Negeri Sabah 21
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
Mesyuarat bulanan kebiasaannya dilakukan sekali sebulan dan tempoh sesuatu mesyuarat adalah selama 2 jam.
1i dalam setiap mesyuarat yang diadakan, Ketua Kelana bertanggungjawab untuk mempengerusi mesyuarat
tersebut.
;ujuan Mesyuarat 3ulanan Pengakap Kelana ialah )
1. Meran%ang aktiiti"aktiiti yang aakna diadakan pada masa hadapan.
2. Melaporkan aktiitiLaktiiti yang telah diadakan.
-. Memaklumkan ahli"ahli krew tentang aktiitiLaktiiti luar yang akan diadakan.
0. Memberitahu setiap pen%apaian ahli mengikut +kim 'atihan Pengakap Kelana
Pr0sedur /enjalankan /es.uarat ;ulanan
.ontoh !genda Mesyuarat 3ulanan )
1. 4%apan alu"aluan oleh Pengerusi.
2. Pembukaan mesyuarat.
* Ketua Kelana membuka 3uku Panduan Pengakap Kelana pada mukasurat 4ndang"undang Pengakap.
+eterusnya ?pennent@ diletakkan di atas meja dan Ketua Kelana mengumumkan D+aya membuka mesyuarat
iniE.
-. !hli"ahli krew berdiri menghadap bendera negara dan memberikan tabik hormat.
0. 3a%%an Persetiaan Pengakap.
5. Pengumuman aktiiti oleh setiausaha.
=. Pembentangan dan pengesahan Minit Mesyuarat yang lalu.
7. Perkara"perkara terbangkit.
9. Cal surat"menyurat )
9.1 Masuk
9.2 Keluar
8. 'aporan
8.1 Kewangan.
8.2 'ain"lain.
15. !ktiiti"aktiit yang dijalankan )
15.1 Mesyuarat atau perjumpaan ahli.
15.2 !ktiiti"aktiiti yang dianjurkan oleh krew lainH1aerahH&egeriHKebangsaan.
11. 'ain"lain hal.
12. Pengguhan mesyuarat atau tarikh mesyuarat yang akan datang.
1-. 1oa.
10. Penutup Mesyuarat
* Ketua Kelana menutup 3uku Panduan Kelana, menggulung ?pennent@ dan melipat bendera. +eterusnya ,
Ketua Kelana mengistiharkan Dmesyuarat ini ditangguhkan, terima kasih. Krew bersurai.E ,
+emasa mesyuarat diadakan, selain daripada mengikut agenda yang telah dibuat, pengerusi juga
bertanggungjawab dalam mengumumkan penutupan dan permulaan mesyuarat, pengesahan sokongan bagi minit
mesyuarat dan laporan serta memastikan semua ahli tahu bila dan di mana program seterusnya dijalankan.
+etiausaha pula bertanggngjawab untuk melaporkan kedudukan kewangan. !hli"ahli Majlis Pengurusan Krew
yang lain pula akan melaporkan hal ynag berkaitan supaya ahli tahu apa yang berlaku seterusnya.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 22
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
!dalah penting mesyuarat dijalankan dengan betul supaya ahli berpuas hati dan masa mereka tidak terbuang
begitu sahaja.
'aporan jawatankuasa ke%il haruslah ringkas tetapi padat. 3elanjawan perlu diran%ang dan sasaran perlu
ditetapkan. Mesyuarat sepatutnya dijalankan di bilik khanMs atau persekitaran yang sesuai dan selesa.
4sul sepatutnya di%atat sebelum keputusan dibuat. +etelah semua %adangan dipersetujui, usul akan ditetapkan
kemudian pengundian dijalankan.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 23
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
5A(I8AN P9NGAKAP K95ANA
'atihan Pengakap Kelana diadakan untuk meningkatkan kemahiran dari pelbagai aspek daripada
sesebuah krew ke krew yang lain. (a adalah tanggungjawab utama sesebuah krew. 1i peringkat yang terendah,
'atihan yang dijalankan oleh sesebuah krew ialah tempoh per%ubaan untuk menyelesaikan dan menambah
pengetahuan mengenai konsep Pengakap Kelana dan sesebuah Pergerakan Pengakap se%ara umumnya. +elain
itu, latihan ini juga dinilai dari segi kemahiran dan kesusilaan. 'atihan #ormal ini termasuk masa untuk seseorang
indiidu itu meningkatkan pemahaman peribadi melalui pemeriksaan sendiri. .ara yang biasa digunakan untuk
menjalankan latihan ialah bakal kelana.
5atihan ;akal Kelana 1SEuire3
1i dalam sesbuah krew di mana latihan bakal kelana ini dijalankan, garis panduan berikut perlu diikuti.
<angka&asa 5atihan ;akal Kelana
'atihan bakal kelana DsNuireE memakan masa tidak lebih daripada - bulan. <alaubagaimanapun, latihan bakal
kelana DsNuireE ini perlu disesuaikan dengan seseorang indiidu. Masa yang diambil bagi sesebuah latihan bakal
kelana DsNuireE mestilah dibuat dengan %ermat di antara krew. ;etapi ia mestilah dibuat pada jangkamasa yang
minimum.
5atihan Peningkatan Ke&ahiran Se#agai ;akal Kelana
!pabila seseorang Pegakap 2emaja memasuki krew Pengakap Kelana, mereka selalunya dikenali sebagai
(stiadat Meningkat &aik ?>oing"up".eremony@ akan diadakan. 3akal kelana DsNuireE adalah orang yang
berkelayakan untuk menyertai Pergerakan Pengakap dan mungkin juga layak untuk menyertai Kelana.

Majlis Penganugerahan adalah satu majlis yang ringkas. (a hanya melibatkan penyampaian tanda nama ahli krew
dan len%ana Kelana. +alinin daripada Peraturan Krew juga haruslah dibentangkan dika ia belum dibentangkan.
Ketiadaan Penasihat Pengakap Kelana
7ika sesebuah pasukan tidak mempunyai penasihat Pengakap Kelana atau sesebuah pasukan itu baru sahaja
ditubuhkan dan tidak mempunyai dasarHasas atau ahli yang berpengalaman, ianya di%adangkan agar latihan
kenaikan pangkat ini dijalankan oleh pasukan Kelana yang dijemput dan diiktira# oleh Pesuruhjaya 1aerah
ataupun Penasihat Pengakap Kelana yang dipanggil untuk membantu pasukan tersebut.
Pe&#i&#ingDPenaja
1i dalam sesebuah pasukan, Pembimbing atau Penaja selalunya adalah untuk membantu bakal kelana di dalam
'atihan 3akal Kelana. Pembimbing seringkali terdiri daripada Pengakap Kelana yang lebih berpengalaman dan
diiktira# oleh pasukan untuk melatih bakal kelana yang tertentu. Pembimbing juga sepatutnya menggalakan bakal
kelana untuk melengkapkan 'atihan bakal kelana mereka. Pembimbing bertindak sebagai penghubung utama
bakal kelana dengan ahli pasukan seluruhnya bagi membantu meli%inkanlagi latihan tersebut ataupun bagi
menjawab apa"apa persoalan mahupun menyelesaikan masalah"masalah yang timbul yang dihadapi oleh bakal
kelana.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 24
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
&ota ) !dalah penting untuk mendapatkan pembimbing yang terpilih terlebih dahulu bagi menasihati bakal kelana
atau sesiapa yang terlibat. Peranan sebagai pembimbing sememangnya perlu dipikul dengan rasa
tanggungjawab.
!dalah disyorkan agar latihan bakal kelana ini dibahagikan kepada 0 bahagian )
1. 'atihan Kesusilaan * 6thi%al ;raining ,
2. 'atihan Pra%ti%al * Pra%ti%al ;raining ,
-. Proses Mengenal 1iri * Gigil ,
0. 4pa%ara Perlantikan * (nestiture ,
;iada latihan bagi 'atihan bakal kelana, DsNuireE dalam nombor - dan 0. +ebagai seorang Pengakap Kelana,
seharusnya latihan ini dijalankan dengan baik dan mempunyai rasa tanggungjawab.
5atihan Kesusilaan 1 9thi4al (raining 3
!dalah diharapkan agar sepanjang tempoh latihan kesusilaan, *ethi%al training , ini berjalan di dalan 'atihan bakal
kelana, DsNuireE, anda akan menjadi lebih peka terhadap keper%ayaan orang lain melalui sessi perbin%angan demi
perbin%angan yang selalunya dikendalikan jauh dari pejabat Pengakap Kelana dan dibimbing oleh Penasihat
Pengakap Kelana atau orang yang bertanggungjawab untuk latihan bakal kelana, DsNuireE ini yang ada dalam
krew masing"masing.
Perbin%angan yang dijalankan adalah mengenai Persetiaan dan 4ndang"undang Pengakap. +esi"sesi ini akan
mempunyai hubungkait dengan setiapindiidu dan akan diambil dari sumber"sumber lain seperti pengalaman
indiidu, bahan"bahan baru dan lain"lain. !dalah diharapkan melalui perbin%angan ini, anda dapat memajukan diri
dengan lebih luas, bersikap toleransi dan mempunyai pengetahuan tentang hidup ini.
5atihan Praktikal 1 Pra4ti4al (raining 3
3ahagian ini akan mengajar, melatih atau mengukuhkan lagi beberapa kemahiran yang dianggap paling penting
dalam Pengakap Kelana. Kemahiran"kemahiran ini tertumpu kepada asas"asas Pengakap dan asas"asas
pertolongan %emas. Melalui lathian pra%ti%al yang dijalankan, ia juga menggalakkan krew menyertai sepenuhnya
aktiit yang dijalankan.
Pr0ses /engenal Diri 1 2igil 3
Proses ini adalah satu tempoh di mana ianya dijamalkan untuk menguji diri sebelum diberi kuasa. !pa yang
diutamakan pada peringkat ini ialah supaya sebelum mereka menjadi Pengakap Kelana dengan bantuan
beberapa soalan. 1alam proses ini, mereka sendiri memikirkan apa yang telah mereka lakukan sepanjang hidup
mereka dan sama ada mereka telah bersedia untuk diberi kuasa menjalankan Persetiaan Pengakap dari
peringkat yang lebih matang dan dewasa.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 25
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
Upa4ara Perlantikan 1 In?estiture 3
Perlantikan kepada seorang ahli Pengakap Kelana adalah sebagai tanda keahlian dan juga kepada diri sendiri.
Perana bakal kelana dalam upa%ara ini akan diterangkan sepenuhnya oleh Penasihat Pengakap Kelana atau
Ketua Kelana.
Pr0gra& Kursus /anika.u ;agi Pengakap Kelana
Pengakap Kelana yang tekh diiktira#kan perlu mangambil beberapa peringkat latihan se%ara indiidu atau
bekumpulan samada #ormal atau tidak #ormal. !nugerah 2ambu diberikan kepada Pengakap Kelana yang
mengambil bahagian dalam sesesuatu ran%angan dengan latihan dalam kawasan yang meliputi D!im o#
!sso%iation@. Pengakap Kelana yang mempunyai keinginan untuk memegang jawatan seperti Ketua Kelana
ataupun wakil di peringkat daerah atau negei, mereka sepatutnya berusaha untuk melengkapkan Kursus
Manikayu bagi Pengakap Kelana.
+eorang !hli Kelana yang berumur kurang dari 25 tahun hendaklah mendapatkan !nugerah 3"P. !hli Kelana
yang hendak mendapatkan Manikayu *2 butir, mestilah mempunyai kumpulan sendiri sama ada sebagai Penolong
Pemimpin ataupun Pemimpin mana"mana 4nit.
!hli Kelana yang berumur kurang dari 25 tahun dan ingin mendapatkan Manikayu *2 butir, hendaklah lulus 2
'en%ana <ajib Pengakap Kelana.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 26
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
IS(IADA(IS(IADA( DA5A/ P9NGAKAP K95ANA
1i dalam pergerakan Pengakap, mengadakan istiadat telah menjadi satu tradisi yang boleh memberi peransang
dan menaikkan semangat mereka yang mengambil bahagian. +epanjang perjalanan Pengakap Kelana, banyak
istaidat boleh diadakan seperti perlantikan ahli baru, perpisahan ahli lama, permulaan da tamat suatu perjumpaan,
penyerahan tauliah jawatan dan sebagainya. (tu terpulanglah kepada pasukan it untuk menentukan istiadat yang
perlu, bila masanya dan bagaimana %ara menjalankannya. +eperti istiadat"istiadat dalam bahagian Pengakap
yang lain juga )
1. (stiadat"istiadat itu hendaklah pendek, tidak membosankan orang ramai dan para peserta. 7adi istiadat"
istiadat terlalu panjang atau rumit, tujuannya mungkin tersembunyi dalam perbuatan"perbuatan yang tidak
mustahak.
2. (stiadat itu hendaklah penuh makna, membuat pesertanya merasa bangga . Persediaannya hendaklah dibuat
dari awal"awal lagi supaya istiadat itu berjalan lan%ar dari awal hingga akhir.
-. (stiadat"istiadat dalam Pengakap Kelana biasanya diadakan dalam pasukan untuk ahli"ahlinya sahaja dan
jarang dijalankan di khayalak umum.
0. (stiadat"istiadat itu dijalankan oleh ahli"ahli pasukan bersama penasihatnya. +iapakah yang akan mengetuai
dan menjalankan istiadat"istiadat itu terpulanglah kepada pasukan itu untuk menetapkannaya.
5. (stiadat itu hendaklah dijalankan di tempat"tempat yang sesuai seperti di den dan ibu pejabat pasukan, di
dewan atau di tempan awam.
=. (stiadat"istiadat itu dijalankan dengan rasmi, oleh itu ahli"ahli pasukan hendaklah memakai pakaian seragam
yang lengkap.
Garis Panduan Istiadat
+ungguhpun istiadat"istiadat itu biasanya untuk ahli"ahli sahaja, pasukan itu boleh menentukan siapa yang boleh
menghadirinya. (tu hendaklah ditetapkan dengan tegas supaya tidak menjadi perbalahan kelak.
1alam mengaturkan istiadat"istiadat, perkara"perkara agama hendaklah di#ikirkan dan kegunaan bendera"
bendera bagi menentukan bahawa istiadat itu berjalan dengan sempurna dan mengikut peraturan.
<alaubagaimanapun, perlaksanaan istiadat"istiadat itu hendaklah pendek, mudah dan kemas supaya ia
mendatangkan kesan yang baik, bermakna dan menjadi satu perisiwa yang tidak dapat dilupakan.
Mengenai perkara agama, seperti memba%a doa dan lain"lain yang berkaitan. Perkara itu hendaklah di#ikirkan
betul"betul dan minta nasihat pihak yang berkenaan supaya tidak menyinggung perasaan ahli"ahli yang mungkin
berbilang kaum.
<enisjenis Istiadat
1alam Program Pengakap Kelana, peluang untuk mengadakan istiadat adalah banyak dan itu terpulang kepada
pasukan itu memikirkannya seperti )
- (stiadat pembukaan
- (stiadat penutupan
- (stiadat meningkat daripada Pengakap 2emaja kepada Kelan
- (stiadat perlantikan
- (stiadat penyampaian
- (stiadat perpisahan
Pasukan Latihan Negeri Sabah 27
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
3eberapa perkara seperti jenis istiadat itu, di mana hendak diadakan, siapa ketuanya dan siapa yang hendak
dijemput hendaklah dibin%angkan sebelum istiadat itu diadakan. 1alam beberapa istiadat sama ada dijalankan di
luar, di dalam, menaik atau menurunkan bendera adalah juga satu tradisi mengingatkan Pengakap Kelana
kepada tanggungjawab terhadap negara, diikuti dengan doa sebagai tanda taat kepada ;uhan.
Istiadat Perlantikan
(stiadat perlantikan itu adalh penting dalam perjalanan Pengakap Kelana dan tidak boleh ditinggalkan kerana di
situ dia mela#a$kan balik atau mela#a$kan Persetiaan Pengakap serta menekan kepadanya tanggungannya yang
tertentu serta mengingatkan balik kepada janji"janjinya seperti )
1. 7anjinya taat kepada ;uhan dan sesungguhnya men%uba mengembangkan kebaikan rohaninya dengan
beribadat.
2. 7anjinya taat kepada 2aja dengan bersungguh"sungguh men%uba mengetahui akan pentadbiran kerajaan
negerinya dan memainkan peranannya sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab.
-. 7anjinya berkhidmat dengan keluarganya, jiran"jirannya dan pergerakan pengakap. 1ia hendaklah dengan
sedaya upayanya mengemaskan dirinya supay tidak menjadio bebanan kepada masyarakat dan negara.
0. 7anjinya mematuhi 4ndang"undang Pengakap sebagai 2ukun Cidupnya yang membawa dia kepada
persaudaraan dan perpaduan, hidup dengan su%i dan harmoni.
Perlantikan dalam Pengakap Kelana therbahagi kepada 2 bahagian )
1. Proses Mengenal 1iri * Gigil ,
2. (stiadat perlantikan
(stiadat itu adalah berlainan daripada istiadat dalam bahagian"bahagian istiadat lain.
1i sini bakal Pengakap Kelana, DsNuireE itu mara dan berdiri di hadapan pasukannya mela#a$kan Persetiaan
Pengakap dan setelah selesai la#a$ itu, Pemimpin Pengakap Kelana menyampaikan apa jua yang telah
ditentukan terlebih dahulu seperti len%ana, kad keahlian, epolet dan sebagainya.
PR"GRA/
Akti?iti
+etiap Pergerakan Pengakap Kelana adalah bertanggungjawab terhadap segala program yang dijalankan dan
setiap program yang dijalankan haruslah dapat menarik perhatian dan seterusnya dapat menggalakkan
penyertaan orang lain. Pelbagai aktiiti boleh disenaraikan dan akiiti tersebut tidak lebih dari daya imaginasi
krew tersebut dan tidak mengenepikan perasaan moraliti ahli dan undang"undang setempat.
6lemen yang paling penting dalam mana"mana program ialah keseimbagan. Program yang dikatakan seimbang
ialah yang mempunyai sesuatu untuk disampaikan kepada semua ahli dan yang memperkenalkan Pengakap
kelana kepada kmahiran baru, %abaran baru dan idea"idea baru. 4ntuk men%apai program yang seimbng,
kepelbagaian yang menarik perlu dititikberatkan. Kita setiap ahli Pengakap Kelana mengambil sikap ?tidak
melakukan pekara yang sama, dengan %ara yang sama sebanyak dua kali@ atau Cnever do the same thing, the
same way, twiceD,maka program pasukan yang dijalankan akan sentiasa menarik minat. Kemudian, tujuan
Pasukan Latihan Negeri Sabah 28
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
setiap programyang diadakan itu tidak perlu di#ikirkan. ;ujuan untuk setiao aktiiti perlulah seiring dengan usaha
untuk men%apai sasaran dan objekti# berpengakap itu sendiri. !pabila ini telah di%apai, pembabitan diri dan
penyertaan orang ramai perlu digalakkan lagi. +eterusnya apabila mereka telah terlibat dalam peran%angan
sesuatu program, ketika itu mereka akan turut serta dan berada dalam aktiiti tersebut.
/9RAN6ANG DAN /95AKSANAKAN PR"GRA/
4ntuk meran%ang sesuatu program, hari dan masa yang sesuai untuk membuat perjumpaan hendaklah
ditentukan terlebih dahulu. 1alam perjumpaan tersebut, akam dibin%angkan pula berapa kali mesyuarat yang
seterusnya akan dijalankan. 3iasanya mesyuarat yang seterusnya akan dijalankan. 3iasanya mesyuarat untuk
pengurusan sesuatu aktiiti dijalankan sebulan sekali.
Pada setiap awal tahun, program"program yang akan dijalankan pada sepanjang tahun akan disenaraikan. (ni
akan menggalakkan ahli"ahli kelana lebih bersedia dan mempunyai masa yang panjang untuk memikirkan idea"
idea yang membina untuk persiapan pelaksanaan program yang bakal dijalankan nanti. Kemudian, penerangan
yang lebih lanjut akan dibuat dalam masa -"0 sebelum program. Penerangan ini termasuklah mengenai
mesyuarat pengurusan, kumpulan"kumpulan, kawasan, komitmen daari pasukan negeri, aktiiti"aktiiti harian
dan hujung minggu dan juga aktiiti"aktiiti sukarela. +ebagaimana yang telah diternagkan, kerja sukarela
merupakan sebahagian besar daripada aktiiti"aktiiti krew Pengakap Kelana.
Ideaidea Pr0gra&
3rikut disenaraikan beberapa idea untuk menjalankan program. (ni tidak bermakna aktiiti yang telah tersenarai
ini adalah yang terbaik, %umasebagai %ontoh dan agar idea"idea yang lebih baik dan menarik dapat di%etuskan.
4ntuk memastikan program"program ini dibenarkan, rujukan hendaklah dibuat kepada Pesuruhjaya 1aerah
kawasan masing"masing.
- Memasak luar rumah " /rienteering
- Projek perintis " 3erkhemah
- ?sky diing@ " ?abseiling@
- Meneroka gua " Pertolongan %emas
- Kerja"kerja sukarela dengan masyarakat " Melibatkan diri dengan persekitaran
- !ktiiti"aktiiti berkumpulan " Pimpinan belia
- !ktiiti"aktiiti Pengakap Kelana H Pengakap 2emaja " Pen%eramah jemputan
- Pertandingan berkereta " Permainan berhalangan
- Membuat lawatan ke organisasi"organisasi lain " Malam kebudayaan * %amp#ire ,
- Melun%ur ais H melun%ur air " !ktiiti"aktiiti rakan muda
- 'atihan menyelamat nyawa " Merentas desa
- Meman%ing " 3erkayak
- 3erakit " Mendaki gunung
- 3elayar " Penerbangan
- 3erkhidmat kepada bahagian"bahagian lain " 3erkhidmat pada Cari Pahlawan
- 3ergiat se%ara akti# dalam aktiiti daerah dan negeri " Pembimbing latihan ?abseiling@
- Kursus ketua bahagian " !%ara"a%ara so%ial
- +ukan memanah dan polo " Membuat ran%angan radio sendiri
- Permainan " Oui$ malam
Pasukan Latihan Negeri Sabah 29
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
6"N("8 7"R/A(
UNDANGUNDANG K96I5
KR9= P9NGAKAP K95ANA
Pasukan Latihan Negeri Sabah 30
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
UNDANGUNDANG K96I5
1. &ama
2. Krew ini dinamakan Krew Kelana JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.
di bawah !kta Parlimen &o. -9 tahun 18=9 mengikut 1asar, Pertubuhan dan Peraturan Perseketuan
Pengakap Malaysia butiran 209 L 2706.
3. !lamat )
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
0. ;empat Mesyuarat )
1i alamat tersebut di atas atau di mana"mana tempat dipersetujui oleh Pengerusi.
5. ;ugas"tugas Krew
Memelihara dan menggalakkan pergerakan inni dalam Perseketuan Pengakap 1aerah dan &egeri dan
bekerjasama dengan lain"lain kumpulan pengakap yang berda#tar.
Mengerjakan, seperti telah ditetapkan, berkenaan segala perkara yang diuntutkan kepadanya di bawah
D1asar Pertubuhan dan Peraturan Persekutuan Pengakap Malaysia dan !kta Parliament &o. -9 tahun
18=9E dan pindaan khasnya berkenaan ;auliah"tauliah di bawah 3ahagian (G. Pangkat"pangkat yang ;idak
3ertauliah dan Kehormat di bawah peraturan DPersekutuan Pengakap MalaysiaE di bawah ;ambahan
Cujungan .. Penda#taran"penda#taran Kumpulan di bawah Peraturan 177"18=. Keahlian pengakap Kanak"
kanak, Pengakap Muda, Pengakap 2emaja, Pengakap Kelana, Pengakap 3erseorangan dan Pengakap
Kelana 3erseorangan di bawah peraturan 187"255. Pingat"pingat kebaktian dan !unugerah"anugerah di
bawah 3ahagian (Q.
3ekerjasama dengan dengan Pertubuhan 3elia yang lain dalam 1aerah itu.
Menjaga hal kewangan dan harta Perseketuan Pengakap 1aerah mengikut peraturan"peraturan dalam
+eksyen G 1asar Perseketuan Pengakap Malaysia.
Men%ari dan mentadbirkan wang perbelanjaan bagi menjalankan pekerjaannya dan bagi membantu
kumpulan"kumpulan dalam 1aerah ini dengan jalan"jalan yang sesuai, asalkan semua %ara"%ara men%ari
wang adalah menurut +eksyen G dan wang serta harta benda ditadbirkan menurut peraturan 109"155.
Memberi sokongan penuh dan membantu Pesuruhjaya Pengakap 1aerah dalam kerja"kerjanya seperti
tersebut di bawah peraturan 120L12= dan menerima ia sebagai kuasa yang diperuntukkkan kepadanya
menurut 1.P.P. bagi latihan, pentadbiran dan kem Pergerakan Pengakap dalam 1aerah itu.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 31
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
Mengirim kepada Majlis Pengakap &egeri dan Majlis Pengakap 1aerah tiap"tiap tahun salinan laporan
tahunan dan penyata kira"kira yang telah diaudit bersama dengan jadual harta tidak lewat daripada 29hb
:ebuari, dan juga nama"nama dan alamat"alamat pemegang"pemegang jawatan yang telah dipilh dalam
mesyuarat !gung ;ahunan Krew.
=. +eorang Penasihat Krew
1i%adang oleh Krew dan diperakui oleh Pesuruhjaya 1aerah. +atu tauliah akan dikeluarkan kepadanya oleh
Persekutuan Pengakap Malaysia.
7. ;ugas"tugas Penasihat Krew
Menasihatkan krewnya dengan dibantu oleh Penolong atau Penolong"penolong Penasihat Krew jika ada.
3ertanggungjawab menyelia dangan berkesan dalam hal kewangan, disiplin dan kebajikan ahli"ahlinya.
3ertindak sebagai penasihat Krew dan mempunyai kuasa mutlak untuk membatal aktiiti yang ber%anggah
dengan prinsip, kehendak persetiaan dan undang"undang Pengakap atau 1asar dan Peraturan
Persekutuan atau yang boleh memberikan kesan negati# kepada ahli dan nama baik pergerakan Pengakap.
9. Penolong atau Penolong"penolong Penasihat Krew
1i%adang oleh Krew dan diakui oleh Pesuruhjaya 1aerah. ;auliah akan dikeluarkan oleh Perseketuan
Pengakap Malaysia.
8. ;ugas"tugas
Membantu tugas"tugas Penasihat Krew dan menerima arahan daripdanya dari semsa ke semasa.
15. Pengerusi Krew Kelana
1ipilih dalam Mesyuarat !gung tiap"tiap tahun dan tugas"tugasnya ialah )"
Mempengerusi mesyuarat jawatankuasa Kerja dan mesyuarat !gung atau perjumpaan penuh kelana.
3erbin%ang dengan Penasihat Krew dan 7awatankuasa Kerja perkara"perkara yang dibawa ke dalam
perjumpaan penuhHmesyuarat agung.
3ermua#akat dan bekerjasama dengan Penasihat Krew dan 7awatankuasa Kerja dalam meren%anakan aktiiti
Krew.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 32
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
11. 3endahari
1ipilih dalam Mesyuarat !gung tiap"tiap tahun dan jawatan ini tidak boleh disatukan dengan jawatan
setiausaha dan tidak boleh menjalankan kerja"kerja setiausaha dan tugas"tugasnya)
11.1 3ertindak mengikut 1asar Kewangan Persekutuan Pengakap Malaysia sebagaimana yang
dinyatakan dalam 3ahagian ((( +eksyen G dan Pindaan"pindaan.
11.2 Menerima dan membayar wang Krew serta menyimpan dan menyediakan penyata kewangan
dan lain"lain penyata mengikut kaedah dan aturan yang telah ditetapkan oleh pentadbir
kewangan Krew.
11.- Membentung penyata kewangan dalam mesyuarat 7awatankuasa Kerja dan Mesyuarat agung
Krew.
12. +etiausaha
1ipilih dalam Mesyuarat !gung. 7awatan ini tidak boleh disatukan dengan jawatan bendahari dan tidak
boleh menjalankan kerja"kerja bendahari. ;ugas";ugasnya)"
12.1 Men%atit, merekod dan menyediakan laporan mesyuarat agung dan mesyuarat jawatankuasa
kerja.
12.2 3ertindak sebagai setiausaha kepada Krew Kelananya dan membantu kerja"kerja Ketua Kelana
dalam hal pentadbiran.
12.- Menda#tarkan Krew dan ahli kepada (bu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia.
12.0 Mengurus tauliah Penasihat dan Penolong Penasihat Krew.
12.5 Membayar yuran ahli kepada (bu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia.
12.= Menjalankan tugas dan lain"lain yang diberi oleh Ketua Kelana.
1-. Mesyuarat !gung
1-.1 Mesyuarat !gung ;ahunan Krew ditetapkan oleh 7awatankuasa Kerja dan tidak lewat daripada
29hd :ebuari.
1-.2 &otis 10 hari hendaklah diberi kepada semua ahli.
1-.- Mesyuarat !gung 'uar 3iasa diadakan di atas)
1-.-.1 Kemahuan Penasihat dan Ketua Krew
1-.-.2 Kemahuan Pesuruhjaya 1aerah
Pasukan Latihan Negeri Sabah 33
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
1-.0 Pemilingan jawatan"jawatan berikut dibuat dalam Mesyuarat !gung )"
1-.0.1 +eorang Pengerusi
1-.0.2 +eorang 3endahari
1-.0.- +eorang +etiausaha
1-.0.0 7awatankuasa mengikut nisbah 1)0
1-.0.5 1ua orang Pemeriksa Kira"Kira
1-.5 Menimbang dan mengesahkan laporan tahunan penyata kewangan, anggaran perbelanjaan
dan pendapatan yang telah diperakui oleh 7awatankuasa Kerja dan membaha usul"usul.
1-.= Mesyuarat !gung ;ahunan hendaklah dijalankan mengikut agenda )"
1-.=.1 Menerima dan mengesahkan peringatan Mesyuarat !gung lepas.
1-.=.2 Menerima 'aporan ;ahunan
1-.=.- Menerima Penyata Kewangan
1-.=.0 Melulus anggaran pendapatan dan perbelanjaan
10. Kewangan
10.1 ;ahun kewangan Krew Kelana ialah bermula 1hb. 7anuari dan berakhir pada -1hb. 1isember.
10.2 3endahari boleh menyimpan wang tunai tidak lebih daripada 2M 255.55 *1ua ratus ringgit
genap, pada satu"satu masa untuk perbelanjaan run%ik. <ang selebihnya hendaklah disimpan
di dalam mana"mana bank yang dipersetujui oleh 7awatankuasa Kerja
10.- .ek dan bou%er Krew Kelana hendaklah ditandatangani oleh Ketua Kelana dan 3endahari, jika
salah seorang tiada akan ditandatangani oleh Penasihat.
10.0 Krew Pengakap Kelana boleh melabur dalam mana"mana institusi kewangan dan saham dan
boleh memiliki harta yang boleh dialih dan tidak boleh dialih.
15. Pembatalan
15.1 Penda#taran Krew Pengakap Kelana boleh dibatalkan dan +ijilnya ditarik balik oleh (bu Pejabat
Persekutuan Pengakap Malaysia atas perakuan Pesuruhjaya Pengakap &egeri setelah
berunding dengan Pesuruhjaya Pengakap 1aerah atau terus oleh Persekutuan Pengakap
&egeri atau (bu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia kerana sebab"sebab yang di#ikirkan
perlu.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 34
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
1=. Penggantungan
1=.1 Pesuruhjaya &egeri ada kuasa boleh menggantung Krew Kelana sementara
menunggu pertimbangan oleh (bu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia atas perakuannya
bagi membatalkan penda#tarannya.
1=.2 1alam tempoh penggantungan semua tugas Krew Kelana itu terhenti sementara
menunggu perintah (bu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia
17. Buran ;ahunan !hli
17.1 Buran ;ahunan yang akan dikenakan kepada tiap"taip ahli akan ditentukan oleh
Mesyuarat 7awatankuasa Kerja Krew.
19. Pindaan 4ndang"4ndang Ke%il
19.1 Pindaan 4ndang"4ndang Ke%il dan peraturan"peraturannya boleh dibuat dari semasa
ke semasadalam Mesyuarat !gung ;ahunan atau Mesyuarat !gung Khas dengan kelulusan 2H-
ahli Krew.
1isahkan penerimanya sepertimana yang dikehendaki oleh peraturan )
;arikh ) RRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRR
+etiausaha,
Krew Pengakap Kelana
QQQQQQQQQQ
;arikh ) RRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Pesuruhjaya Pengakap
1aerah PPPPPPPPPPPPP
;arikh )RRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Ketua Pesuruhjaya
Pengakap &egeri,
Persekutuan Pengakap
Malaysia .awangan +abah
Pasukan Latihan Negeri Sabah 35
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
SKI/ 59N6ANA
P9NGAKAP K95ANA
Pasukan Latihan Negeri Sabah 36
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
Pasukan Latihan Negeri Sabah 37
Lencana Pilihan
(Pilih 1 Sahaja)
Lencana Kepimpinan
Lencana ICT
Lencana Ekstrem
Lencana Penyelamat Nyawa
Lencana Keusahawanan
Lencana Keahlian
SKIM LENCANA PENGAKAP
KELANA
Lencana Wajib
Kemahiran Pengakap
Perkhimatan Pengakap
Pengem!araan
Anugerah B-P
Nota: Semua Laporan Lencana hendaklah dimasukkan ke dalam Buku Log.
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
SKI/ 59N6ANA P9NGAKAP K95ANA
,> 59N6ANA K9A85IAN
'en%ana ini dianugerahkan kepada !hli Kelana,
sebagai mengakui bahawa ia adalah seorang !hli
dalam Persaudaraan Pengakap Malaysia dan
+edunia yang luas itu.
+ebelum dilantik menjadi !hli Kelana dan dianugerahkan 'en%ana Keahlian, seorang 3akal Kelana akan
diuji dalam perkara"perkara berikut, untuk memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam
berpengakap.
1. Memahami dan menerima Persetiaan F 4ndang"undang Pengakap.
2. 1apat menerangkan tujuan Pergerakan Pengakap dan menyedari peranan Pengakap Kelana.
-. Mengetahui sejarah Pergerakan Pengakap di Malaysia dan Pergerakan Pengakap !ntarabangsa.
0. Menjalankan kerja"kerja amal kepada masyarakat setempat bersama pasukan seminima enam jam.
5. Mengetahui %ara mengikat dan menggunakan simpulan dan ikatan berikut )
a. 3uku +ila 2Reef -not3
b. 3unga >eti 2Sheet Bend3
%. +impul Manuk 2Clove 1itch3
d. ;indih Kasih 2Bowline3
e. 'ilit 1ua +impul 2Round #urn and #wo 1alf 1itch3
#. 'ilit Pemati 3iasa 2Common Ehi&&ing3
g. (katan +eraya 2S;uare )ashing3
h. (katan +erong 2Diagonal )ashing3
=. Mengamalkan ajaran agama masing"masing.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 38
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
2> 59N6ANA K9/A8IRAN 1=A<I;3
'en%ana ini dianugerahkan kepada !hli Kelana,
sebagai mengakui berbagai kemahiran, kegiatan dan
aktiiti luar dengan memperlihatkan tahap tertinggi
dalam melaksanakan program dan kegiatan seperti
berkhemah, projek perintis, ikhtiar hidup dan pandu
arah.
A> ;erkhe&ah
1. Pengetahuan dan kebolehan berkhemah se%ara teori dan praktikal berdasarkan tajuk"tajuk berikut )
a. Pengurusan dan pentadbiran perkhemahan
b. Persediaan sebelum, semasa dan selepas perkhemahan
%. Pemilihan tempat dan tapak, penyediaan peralatan dan makanan
d. 7enis khemah dan %ara mendirikannya
e. 1apur, alatan dan >ejet serta kegunaannya
#. !ktiiti dan program perkhemahan
g. Kesihatan dan kebersihan
h. !turan Penutupan Perkhemahan
2. &ota ) Perkara yang perlu dibuat oleh setiap %alon)
3erkhemah seminima 15 malam di dalam siri"siri perkhemahan dan menyediakan laporan
perkhemahan
Mendirikan khemah ke%il H pondok untuk perlindungan
;> Pr0jek Perintis
1. Mengambil bahagian berkumpulan membuat +!;4 Projek Perintis bagi setiap kategori yang
dinyatakan di bawah)
- 7ambatan
- Menara
- 'ain"lain *merangkumi projek perintis pengangkutan, permainan dan selain daripada yang
dinyatakan di atas,
2. Menyediakan model bagi semua Projek Perintis yang telah dibina dalam bahagian *1,
-. Pengurusan Kuartermaster ) Menyatakan, memahami dan menjalankan peranan sebagai
Kuartermaster yang menguruskan segala peralatan dan bahan projek perintis supaya berada dalam
keadaan baik, teratur dan selamat.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 39
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
6> Ka*ad
Mengetahui tata%ara dan hukuman kawad
" Kawad Kaki Pengakap
" Kawad ;ongkat Pengakap
" Mengetahui dan memenuhi segala syarat untuk menjadi seorang Ketua Kawad
D> "rienteering
Mengetahui asas orienteering dan dapat mengaplikasikannya di dalam pelbagai siri latihan dan aktiiti
yang dijalankan.
9> Ikhtiar 8idup
Mengetahui asas ikhtiar hidup dan dapat mengaplikasikannya di dalam pelbagai siri latihan dan aktiiti
yang dijalankan.
7> Penganggaran
Mengetahui system penganggaran dan dapat mengaplikasikannya di dalam pelbagai siri latihan dan
aktiiti yang dijalankan.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 40
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
3> 59N6ANA P9RK8ID/A(AN 1=A<I;3
'en%ana ini dianugerahkan kepada !hli Kelana,
sebagai mengakui berbagai kemahiran, ilmu
pengetahuan dan ke%ekapan dengan memperlihatkan
tahap tertinggi dalam melaksanakan perkhidmatan.
A> ;antu /ula @ *aji#
1. .alon dikehendaki mengikuti latihan atau kursus yang diakui oleh mana"mana persatuan atau mana"
mana Pegawai Perubatan bertauliah yang mengendalikan latihan rawatan dan pertolongan %emas
dalam jangkamasa tertentu.
2. .alon hendaklah mempunyai pengetahuan berkenaan seperti butiran di bawah dan juga mempunyai
kemahiran bertindak member rawatan ke%emasan)
-Mengetahui tujuan dan peraturan rawatan ke%emasan dan keadaan yang memerlukannya.
-Mengetahui dan memahami struktur tubuh badan dan peranannya.
-Mengetahui peredaran darah manusia serta jenis pembuluh.
-Mengetahui jenis"jenis luka serta jenis pembalutan serta %ara menghentikan pendarahan dari
mulut, hidung dan telinga.
-Mengetahui %ara merawat gigitan serangga, binatang ke%il dan binatang berbisa.
-Mengetahui pun%a dan %ara merawat kera%unan daripada makanan, bahan kimia dan lain"lain.
-Mengetahui sistem perna#asan manusia dan merawat permasalahan bantu mula bagi
permasalahan berkaitan dengan sistem perna#asan.
-Mengetahui dan mengaplikasikan teknik pemulihan perna#asan.
-Mengetahui dan merawat jenis patah tulang dan anduhan serta %ara memindahkan mangsa
yang %edera.
-Mengetahui Peti Pertolongan .emas serta alatan di dalamnya.
;> Ke#ajikan A& @ =aji#
Menganjurkan suatu projek Perkhidmatan Masyarakat yang melibatkan masyarakat setempat.
1!& *Minima +!;4 daripada 3ahagian . dan 1,
Pasukan Latihan Negeri Sabah 41
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
6> Pe&elihara Ala& Sekitar
1. .alon dikehendaki berhubung dengan Pesuruhjaya 1aerah atau 7awatankuasa Program 1aerah
untuk menentukan projek"projek kempen pemeliharaan alam sekitar yang dapat dijalankan di
tempat masing"masing dalam tempoh - bulan.
2. !ntara projek"projek yang disyorkan adalah seperti)
" Kempen Kebersihan !lam +ekitar
" Kempen Kitar +emula
" Kempen Kawasan !ngkat Krew
D> Ke#ajikan
" Menjalankan projek bantuan yang boleh disampaikan kepada mangsa ben%ana alam
" Menjalankan Projek !nak !ngkat Krew Pengakap Kelana samada kepada Kumpulan"kumpulan
Pengakap atau kawasan"kawasan yang bersesuaian untuk perkhidmatan berterusan.
" Menderma darah seminimum - kali kepada hospital kerajaan atau Pusat 1arah &egara serta
mempunyai rekod yang sah.
" Menjalankan perkhidmatan di 2umah"rumah Kebajikan.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 42
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
4> 59N6ANA P9NG9/;ARAAN 1=A<I;3
'en%ana ini dianugerahkan kepada !hli Kelana,
sebagai mengakui berbagai kegiatan dan aktiiti
pengembaraan dengan memperlihatkan tahap tertinggi
dalam melaksanakan program dan ran%angan
pengembaraan tersebut.
A> Penge&#araan
1. Menjalankan salah +!;4 daripada pilihan pengembaraan berikut)
3erjalan kaki sejauh =5km *masa bermalam) minima 2 malam,
3erdayung sampanHrakitHkayak sejauh -5km *masa bermalam) minima 2 malam,
3erbasikal sejauh 155km *masa bermalam) minima 2 malam,
3ermotosikal sejauh 555km *masa bermalam) minima 2 malam,
3erkereta sejauh 955km *masa bermalam) minima 2 malam,
3erkenderaan awam *basHkereta api, sejauh 1555km *masa bermalam) minima 2 malam,
Semua &er%alanan di atas hendaklah merangkumi tidak kurang dari 4 &er%alanan kecil yang berasingan dan berbeFa keadaan
geografinya.
;> 5ap0ran Penge&#araan
1. Menyediakan buku log pengembaraan yang lengkap dan dikemaskini yang disertakan bahan
sokongan seperti gambar, lakaran, peta, rakaman ideo dan menyerahkan kepada penilai di dalam
tempoh 15 hari selepas tamat pengembaraan.
2. 3ahan sokongan seperti gambar, gambarajah, peta dan rakaman ideo dan seumpamanya
hendaklah diserahkan kepada Penilai bersama 3uku 'og Pemgembaraan.
6> Persediaan Perjalanan
1.+etiap pengembaraan perlu ada persediaan dan destinasi hendaklah diran%ang terlebih dahulu.
2.;empat"tempat sejarah dan rekreasi, perusahaan kampong, penghidupan kelompok ke%il, penempatan
orang asli dan tempat yang boleh memberi %abaran eloklah dimasukkan kedalam program
pengembaraan.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 43
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
-.2an%angan pengembaraan hendaklah dipersetujui oleh Ketua Kelana, Ketua Kelana hendaklah memberi
nasihat, panduan serta peraturan bagi memastikan pengurusan pemgembaraan itu mengikut %ara
berpengakap.
0. Mesti mengetahui %ara menyediakan 3uku 'og Pengembaraan. Perkara penting yang wajib ada )"
a. ;arikh, masa, dan tempat, waktu tiba dan waktu berlepas.
b. Pada pengembaraan dan gambaran keadaan alam semula jadi.
%. 2ekod temu ramah, kajian, dan pendapat.
d. Projek * jika dikehendaki membuat projek, lokasi, penyertaan masyarakat, masalah, kejayaan.,
e. .etusan rasa digambarkan melalui lukisan, #oto, rakaman ideo, puisi, dan sebagainya.
#. 'angkah keselamatan hendaklah diutamakan. *penilaian dan risiko,
D> Peringatan
1. .alon boleh melaksanakan pengembaraan di dalam satu krew di antara 2 hingga 0 orang sahaja.
Pemakluman Pengembaraan dan kebenaran Pesuruhjaya 1aerah serta pihak berkuasa *Polis,
7abatan Cutan., hendaklah diperolehi sebelum pengembaraan dimulakan.
2. .alon hendaklah sentiasa menjaga imej Pengakap Kelana dan juga menunjukkan %ontoh teladan
yang baik kepada masyarakat.
9> Kaji4ua4a
.alon hendaklah men%atatkan pemerhatian keadaan %ua%a di sepanjang pengembaraan dengan
#ormat yang lengkap seperti %atatan keadaan %ua%a semasa. Kedudukan arah angina, ba%aan suhu,
ketinggian *altitude,, jenis awan dan lain"lain yang berkaitan dengannya.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 44
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
!> 59N6ANA K9PI/PINAN 1pilihan3
'en%ana ini dianugerahkan kepada !hli Kelana, sebagai
mengakui berbagai kemahiran, kepimpinan dan pengurusan
dengan memperlihatkan tahap tertinggi dalam melaksanakan
program seperti Kursus, +eminar, 3engkel, .amp#ire &ight.
Menjalankan salah satu daripada perkara"perkara berikut )
A> Kursus Kepinpinan /anika.u
Menghadiri Kursus Kepimpinan Manikayu sehingga Peringkat ((.
A#A.
;> Pengurusan A4ara
Mengetuai sebuah 7awatankuasa atau mengambil bahagian dalam sebuah jawatankuasa penganjuran
sesuatu a%ara %ontohnya ) Perkhemahan 1aerah, 7ambori, Perkhimpunan Kelana, :orum, +eminar,
3engkel, Kursus dan lain"lain
A#A.
6> Kursus Pe&antapan
Menghadiri kursus pemantapan dan ke%ermelangan diri %ontohnya ) Kursus Motiasi, Kursus
Pengurusan Masa, Kursus Pendidikan Kesihatan dan 'ain"lain.
A#A.
D> K0&unikasi dan Pengu4apan A*a&
Menghadiri kursus Pen%u%apan !wam dan Komunikasi yang dianjurkan oleh pihak yang bertauliah.
A#A.
9> Pentad#iran
Menjawat jawatan pentadbiran dan di dalam mana"mana persatuan yang diiktira#kan dan sah dari
undang"undang.
A#A.
7> Anugerah Kepi&pinan
Menerima !nugerah Kepimpinan daripada mana"mana organisasi dan agensi %ontohnya ) !nugerah
Kepimpinan Perdana, !nugerah 2emaja Perdana, !nugerah Kepimpinan 3elia dan lain"lain.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 45
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
%> 59N6ANA I6( 1pilihan3
'en%ana ini dianugerahkan kepada !hli Kelana, sebagai
mengakui berbagai kemahiran, kegiatan dan aktiiti luar
dengan memperihatkan tahap tertinggi dalam teknologi
komunikasi maklumat dan hubungan antarabangsa.
A> (ekn0l0gi /aklu&at
Menjalankan aktiiti"aktiiti berikut )
Mengetahui perkara"perkara asas berkenaan pengendalian %omputer.
3oleh melayari internet menggunakan enjin pen%arian untuk proses pen%arian maklumat.
Menyediakan sebuah persembahan H laporan H log yang sesuai dengan menggunakan perisian"
perisian berikut bagi )
o <indows, 'inuP, Ma%intosh
o Mi%roso#t /##i%e <ord, 6P%el dan Power Point
Mengahsilkan sebuah persembahan multimedia.
Menghasilkan dan mentadbir sebuah laman web seminima - bulan.
A#A.
;> K0&unikasi dan Perhu#ungan
Menjalankan aktiiti"aktiiti berikut )
Mengirim berita menggunakan Kod Morse *'ampu atau bu$$er, dengan kelajuan 15 perkataan
seminit.
Mengirim berita menggunakan isyarat bendera +emaphore dengan kiraan seminima 25 perkataan
seminit.
'ulus peperiksaan 'esen 3 2adio !matur yang dianjurkan oleh +uruhanjaya Komunikasi dan
Multimedia Malaysia *+KMM,.
A#A.
6> Perhu#ungan Antara#angsa
Melibatkan diri se%ara akti# di dalam mana"mana aktiiti Kelana peringkat antarabangsa atau
menjalankan aktiiti yang menghubungkan persaudaraan di antara Kelana Malaysia dan Kelana"kelana
!ntarabangsa.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 46
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
'> 59N6ANA AK(I2I(I 9KS(R9/ 1Pilihan3
'en%ana ini dianugerahkan kepada !hli Kelana, sebagai mengakui
berbagai kemahiran, kegiatan dan aktiiti lasak luar seperti
mendaki, menyelam, eksplorasi, berakit dan aktiiti ekstrem
dengan memperlihatkan tahap tertinggi dalam melaksanakan
program dan kegiatan tersebut.
;elah melibatkan diri seminima (IGA kali di dalam mana"mana SA(U daripada kegiatan ekstrem di bawah
)
Mendaki >unung.
Menyelam +kuba *Scuba Diving,.
3erakit di !ir 1eras *Ehite Eater Rafting,.
3erkayak di 'aut H +ungai *-ayaking,.
6ksplorasi >ua *Caving,.
Eall , Rock Climbing.
Paintball dan +ukan"sukan 6kstrem yang lain.
'ain"lain aktiiti yang dinilai berkaitan dengan aktiiti ekstrem.
)> 59N6ANA P9NA95A/A( NAA=A 1pilihan3
'en%ana ini dianugerahkan kepada !hli Kelana, sebagai mengakui
berbagai kemahiran dan ilmu pengetahuan tahap tertinggi dalam
melaksanakan program dan perkhidmatan penyelamat nyawa,
khidmat bantu mula, pengurusan risiko dan ikhtiar hidup.
Memiliki salah satu daripada empat kelayakan menyelamat nyawa seperti dibawah dan sentiasa bersiap
sedia di dalam memberikan perkhidmatan )
"utdoor Survival.
Pertolongan .emas peringkat tertinggi *Advance,.
BronFe Cross.
Pengurusan 2isiko *Risk 6anagement Course,.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 47
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
+> 59N6ANA K9USA8A=ANAN
'en%ana ini dianugerahkan kepada !hli Kelana, sebagai
mengakui berbagai kemahiran tahap tertinggi, kegiatan dan
ran%angan seperti penternakan, perikanan, pertanian,
perladangan dan perniagaan dengan memperlihatkan dalam
melaksanakan program dan perkhidmatan.
Menjalankan salah satu daripada aktiiti"aktiiti keusahawanan seperti berikut selama meninima enam
bulan dan menyediakan penyeta kewangan yang lengkap dan disahkan )
Penternakan.
Perikanan.
Pertanian H Perladangan.
Perniagaan.
,-> ANUG9RA8 ;P
a. +etelah seorang Pengakap itu telah memenuhi dan men%apai syarat"syarat 'en%ana"len%ana
Pengakap iaitu 'en%ana *<ajib, dan 'en%ana *Pilihan,, Pengakap Kelana itu akan dianugerahkan
!nugerah 3"P.
b. 4ntuk mendapatkan !nugerah 3"P ini, Pengakap Kelana tersebut hendaklah berumur di antara 19
hingga 25 tahun sahaja.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 48
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
%. 3orang Pen%alonan !nugerah 3"P akan disediakan oleh pihak (bu Pejabat Persekutuan Pengakap
Malaysia.
d. +ijil dan !nugerah 3"P ini, akan dikeluarkan oleh (bu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia.
Pasukan Latihan Negeri Sabah 49
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
A(URAN
PAKAIAN S9RAGA/
P9NGAKAP K95ANA
Pasukan Latihan Negeri Sabah 50
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
Pasukan Latihan Negeri Sabah 51
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
Pasukan Latihan Negeri Sabah 52
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
Pasukan Latihan Negeri Sabah 53
Buku Panduan dan Skim Pengakap Kelana
Pasukan Latihan Negeri Sabah 54