You are on page 1of 35

Scoala Naional de Studii Politice i Administrative

Facultatea de Comunicare i Relaii Publice David Ogilvy


MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Denumirea proiectului:
Amenajare fabrica de mobila New Design
Student:
F!OR"A P# $"OR$%ANA&D"N%SA
Anul III Universitar, ID, Bucuresti
%# %NFOR'A(%% D"SPR" CONSOR(%)! PRO%"C*)!)%
+#+ Date des,re organi-aia ,romotoare
Numele organi-aiei S#C# Ne. Design S#R#!#
*i,ul organi-aiei Privata
Domeniul de activitate/ Com,etenta in
domeniul ,roiectului/ Contributia in cadrul
,roiectului
Productie mobilier
Adresa
Strada Bucuresti Numar 3
Codul Postal900!" 0udetul #onstanta *ara $omania
Persoana de contact
Domnul Doamna Nume: Antonescu Prenume: Daniel
Functia1 Administrator
Strada1 Bucuresti Numar1 3
Codul ,ostal1 900!" 0udetul1 #onstanta *ara1 $omania
*ele2on1 0%&'"("%0 Fa31 0%&'"("%0
"&mail1 ne)desi*n+,a-oo(com
4eb site )))(ne)desi*n(ro
+#5 Date des,re organi-atiile ,artener in cadrul ,roiectului 6 ,artener +
Numele organi-aiei S#C#A!COR *RAD%N$ SR!
*i,ul organi-aiei Privata
Domeniul de activitate/ Com,etenta in
domeniul ,roiectului/ Contributia in cadrul
,roiectului
#omert masini de inalta te-nolo*ie in
industria *rea si usoara'import Italia
Adresa
Strada .omis Numar %!&
Codul Postal900!& 0udetul #onstanta *ara $omania
Persoana de contact
Domnul Doamna Nume: $otari Prenume: /iviu
Functia1 Administrator
Strada1 .omis Numar1 %!&
Codul ,ostal1 900!& 0udetul1 #onstanta *ara1 $omania
*ele2on1 0%&(!93(030 Fa31 0%&(!9"(0"0
"&mail1 alcor0tradin*+,a-oo(com
4eb site )))(alcortradin*(ro
+#7 Date des,re organi-atiile ,artener in cadrul ,roiectului 6 ,artener 5
Numele organi-aiei SC $eoConstruct Sa
*i,ul organi-aiei Privata
Domeniul de activitate/ Com,etenta in
domeniul ,roiectului/ Contributia in cadrul
,roiectului
#onstructii si amenajari interioare
Adresa
Strada 1i-ai 2itea3u Numar %&A
Codul Postal900!% 0udetul #onstanta *ara $omania
Persoana de contact
Domnul Doamna Nume: Sarbu Prenume: Ion
Functia1 Director 4eneral
Strada1 1i-ai 2itea3u Numar1 %& A
Codul ,ostal1 900!% 0udetul1 #onstanta *ara1 $omania
*ele2on1 0%&(!3(&3 Fa31 0%&(!3(&&
"&mail1 *eo0construct+,a-oo(com
4eb site '
+#8 Date des,re organi-atiile ,artener in cadrul ,roiectului 6 ,artener 7
Numele organi-aiei 9anca Comerciala Romana
Sucursala Constanta
*i,ul organi-aiei privata
Domeniul de activitate/ Com,etenta in
domeniul ,roiectului/ Contributia in cadrul
,roiectului
5inanciar'bancar
Adresa
Strada 5erdinand Numar 3
Codul Postal900"& 0udetul #onstanta *ara $omania
Persoana de contact
Domnul Doamna Nume: Stoian Prenume: #ornelia
Functia1 Director credite
Strada1 5erdinand Numar1 3
Codul ,ostal1 900"& 0udetul1 #onstanta *ara1 $omania
*ele2on1 0%&(!9("00 Fa31 0%&(!9("0
"&mail1 bcr0constanta+,a-oo(com
4eb site )))(bcr(ro

5# R":)'A*)! PRO%"C*)!)%
%( *itlul ,roiectului: A'"NA0AR" FA9R%CA D" 'O9%!A
%(% Acronimul ,roiectului: & New Design
%(3( Cuvinte c;eie: fabrica ' 1obila
%(&( Durata ,roiectului: +5 luni1 2ebruarie 5<<= 6iunie 5<<=
%("( Programul > Domeniul in care se inscrie ,roiectul: Proiect de De3voltare si
e6tindere a unei firme deja e6istente
%(!( Sco, ,roiect: Amenajarea unei -ale de productie mobilier -otelier si dotarea ei la
standarde europene 0usti2icarea necesitatii ,roiectului: cerere foarte mare de mobilier
-otelier in conditiile reamenajarii retelelor -oteliere deja e6istente sau a celor in constructie
, la standarde europene
%(7( Stadiul actual al ,roblematicii ,roiectului la nivel national si international: in
judetul #onstanta sunt 8& unitati de primire turistica ceea ce repre3inta %!9 din numarul
unitatilor de primire turistica la nivel national( In conditiile in care,in urma privati3arii,
aceste capacitati turistice se afla in plin proces de moderni3are si amenajare, acestea
repre3inta o piata cu un potential foarte mare Din cele 8& spatii de ca3are, %83 sunt
-otelui, &&" sunt vile si 8! sunt pensiuni turistice( #apacitatea de ca3are a judetului
#onstanta este de peste %%000 de locuri(
%(8( Obiective ,rinci,ale ale ,roiectului: (:btinerea creditului necesar derularii
proiectului %(Amenajare -ala productie; 3( Ac-i3itionare utilaje necesare
productiei;&(Demararea productiei
%(9 Activitati ,rinci,ale des2asurate in cadrul ,roiectului: /ucrari de amenajare a unei
cladiri de3afectate,An*ajare personal calificat pentru lucrul cu utilaje noi si performante;
Intalniri cu diversi repre3entanti ai unor societati comerciale, posibili clienti ; Semnarea de
contracte in vederea reali3arii lor
%(0( Re-ultatele evaluabile aste,tate ca urmare a reali-arii ,roiectului: mobilier
superior calitativ concurentei si posibilitatea mobilarii la standarde europene a retelelor
-oteliere
%(( Posibilii utili-atori si>sau bene2iciari ai re-ultatelor ,roiectului: beneficiarii
principali sunt proprietarii de -oteluri, vile si pensiuni turistice, iar principalii utili3atorii sunt
turistii ce vor vi3ita litoralul romanesc
%(%( %m,actul si e2icienta economica a ,roiectului: conditii mai bune de ca3are
inseamna atra*erea de noi turistii pe litoralul romanesc si cresterea economica a 3onei
%(3( %m,actul social estimat: crearea de noi locuri de munca, de3voltarea turismului
%(&( %m,actul ecologic al ,roiectului1 impact ecolo*ic minim
%("( Costuri estimate ,roiect ?cost total@ 2inantare@ co2inantareA: 3(808(000 mii
lei<$:/=
7#+# (O9%"C*%B"!" PRO%"C*)!)%
Proiectul urm>reste obtinerea unui credit pentru amenajarea unei -ale de
productie mobilier si pentru ac-i3itionarea de utilaje noi si performante <import
Italia= ( Acest lucru se va reali3a cu ajutorul Bancii #omerciale $omane Sucursala
#onstanta(
.oate aceste investitii au in vedere reali3area unei linii de fabricare a mobilierului
modular din PA/ melaminat ?i alte materiale lemnoase( Produsele lansate pe piata
in urma implementarii acestui proiect vor fi accesibile ca pre@, dar An condi@iile unui
standard de calitate ridicat ,datorat performan@elor te-nice ale utilajelor dar si
datorita nivelului ridicat de pre*atire al personalului muncitor(
7#5# R":)!*A*"!" "S*%'A*" A!" PRO%"C*)!)%
$e3ultatele estimate dupa implementarea proiectului
' produse finite, de o calitate net superioara fata de concurenta,
reali3ate cu o te-nol*ie avansata, de ultima *eneratie in domeniul
mobilierului
' posibilitatea inc-eierii de contracte si indeplinirea lor in termene
viabile
7#7# D"SCR%"R"A AC*%B%*A*%!OR PRO%"C*)!)%
( :btinerea de la banca partenea proiectului a unui credit necesar derularii
proiectului
%( Demararea si derularea lucrarilor de amenajare si reamenajare a -alei
de productie
3( Procedura de ac-i3itie utilaje necesare functionarii fabricii de mobila,
precum si importul si instalarea acestora
&( Selectarea personalului necesar pentru fabrica
"( Instruirea personalului an*ajat in vederea inceperii productiei
!( demararea productiei
8# "!A9ORAR"A PROP)N"R%% D" PRO%"C*
Sub,roiect>
Pac;et de
lucru>
Activitate
Denumire Sub&
,roiect>Pac;et de lucru >
Activitate
Res,onsabilitati >
Partici,anti
Necesar
om>luna
Durata De la&
Pana la
Ra,ortare>Data Nivel de
diseminare
Sub&,roiect + Obtinere credit 9anca Cormerciala Romana
Sucursala constanta
8 <+&5C
2ebruarie
%00!
R +
5C 2ebruarie
5<<=
Public si
Restrictiv
Activitate ( Intocmirea dosarului de
credit
S# BCD DCSI4B S$/ % 0'0"
februarie
%00!
$(
0" februarie
%00!
#onfidential
Activitate (% Depunere dosar credit S# BCD DCSI4B S$/ 0! februarie
%00!
$(%
0! februarie
%00!
#onfidential
Activitate (3 :btinerea creditului Banca #ormerciala $omana
Sucursala constanta
0!'%8
februarie
%00!
$(3
%8 februarie
%00!
#onfidential
Sub,roiect>
Pac;et de
lucru>
Activitate
Denumire Sub&
,roiect>Pac;et de lucru >
Activitate
Res,onsabilitati >
Partici,anti
Necesar
om>luna
Durata De la&
Pana la
Ra,ortare>Data Nivel de
diseminare
Sub&,roiect 5 Demararea si derularea
amenaDarilor
SC $eo Construct 57 <+martie
5<<= &<+ mai
5<<=
R 5
<+ mai 5<<=

Activitate %( /ucrari e6terior -ala SC $eo Construct 3 0 '%0 martie
%00!
$ %(
%0 martie %00!
#onfidential
Activitate %(% $eali3are instalatii SC $eo Construct 0 0'30 martie
%00!
$ %(%
30 martie %00!
#onfidential
Activitate %(3 /ucrari interior -ala SC $eo Construct ! 30 martie E
" aprilie
%00!
$ %(3
" aprilie %00!
#onfidential
Activitate %(& Amenajare rampa SC $eo Construct & " aprilie'0
mai %00!
$ %( &
0 mai %00!
#onfidential
Sub,roiect>
Pac;et de
lucru>
Activitate
Denumire Sub&
,roiect>Pac;et de lucru >
Activitate
Res,onsabilitati >
Partici,anti
Necesar
om>luna
Durata De la&
Pana la
Ra,ortare>Data Nivel de
diseminare
Sub&,roiect 7 ACE%:%*%" )*%!A0" S#C#A!COR *RAD%N$
SR!
F <+ martie 6
+< mai 5<<=
R 7
+< mai 5<<=
#onfidential
Activitate 3( #omandare utilaje in Italia S#C#A!COR *RAD%N$
SR!
0 martie '08
mai %00!
$ 3(
08 mai %00!
#onfidential
Activitate 3(% 2ama utilaje si transport la
-ala
S#C#A!COR *RAD%N$
SR!
08 ' 09 mai
%00!
$3(%
09 mai %00!
#onfidential
Activitate 3(3 Instalare si conectare utilaje S#C#A!COR *RAD%N$
SR!
3 09 E 0 mai
%00!
$ 3(3
0 mai %00!
#onfidential
Sub,roiect>
Pac;et de
lucru>
Activitate
Denumire Sub&
,roiect>Pac;et de lucru >
Activitate
Res,onsabilitati >
Partici,anti
Necesar
om>luna
Durata De la&
Pana la
Ra,ortare>Data Nivel de
diseminare
Sub&,roiect 8 AngaDare ,ersonal SC N"4 D"S%$N SR! 5 <F 6 +< 'A%
5<<=
R 8
<G mai 5<<=
#onfidential
Sub&,roiect F *raining ,ersonal si
ince,erea ,roductiei
S#C#A!COR *RAD%N$
SR!
7 +< 6 7+ mai
5<<=
R F
7+ mai 5<<=
#onfidential
Sub,roiect>
Pac;et de
lucru>
Activitate
Denumire Sub&
,roiect>Pac;et de lucru >
Activitate
Res,onsabilitati >
Partici,anti
Necesar
om>luna
Durata De la&
Pana la
Ra,ortare>Data Nivel de
diseminare
Sub&,roiect = 'anagementul ,roiectului Coordonator ,roiect1 SC
N"4 D"S%$N SR!
7 *oata durata
,roiectului1
Februarie
5<<= 6iunie
5<<=
*oata durata
,roiectului1
Februarie 5<<=
6iunie 5<<=
Con2idential
8#5# D"*A!%"R"A PROP)N"R%% D" PRO%"C* P" S)9&PRO%"C*"#>PACE"*" D"
!)CR)>AC*%B%*A*%
Sub&,roiect > Pac;et de lucru nr# +
+# De2inirea1 O9*%N"R" CR"D%*
5# Conducatorul sub&,rogramului>,ac;etului de lucru1 SC N"4 D"S%$N SR!
7# Obiective1 Obtinerea de la banca a unui credit necesar derularii ,roiectului
8# Descrierea activitatilor>Fa-elor:
+#+ %ntocmirea dosarului de credit
+#+#+ Reali-area eligibilitatii 2irmei
+#+#5 De,unerii de garantii
+#+#7 De,unere studiu de 2e-abilitate
+#+#8 De,unere Cas; Flo. 6 ? 2lu3 de numerarA
+#+#8 Caracteri-area si urmarirea activitatii>2a-ei
' perioada de derulare: 0'0" februarie %00!
' efortul total: % persoane
' parteneri: 9anca Cormerciala Romana Sucursala Constanta
' activitati specifice partenerului: acordare credite rambursabile cu dobanda preferentiala pentru
clientii bancii
' raportare la 0" iunie %00!:
' /ucrare scrisa
' Bivel de raspandire: #:B5IDCB.IA/
' .itlu FA#.C BC#CSA$C :B.IBC$III #$CDI.U/UIG
+#5 De,unerea dosarului de credit
+#5#+ Caracteri-area si urmarirea activitatii>2a-ei
' perioada de derulare: 0! februarie %00!
' efortul total: persoana
' parteneri: 9anca Cormerciala Romana Sucursala Constanta
' activitati specifice partenerilor: acordare credite rambursabile cu dobanda preferentiala pentru
clientii bancii
' raportare la ! februarie %00!
' produs fi3ic
' Bivel de raspandire: $estrictiv < numai pentru an*ajatii S# BCD DCSI4B S$/=
' .itlu bon de inre*istrare al dosarului cu acte necesare obtinerii creditului E nr de intrare de la
Banca
+#7 Obtinerea creditului
+#7#+ Anali-a dosarului de credit>eligibilitate
+#7#5# Anali-a garantiilor
+#7#7 Anali-a 2lu3ului de numerar
+#7#8 Acordarea creditului de catre 9anca
+#7#5 Caracteri-area si urmarirea activitatii>2a-ei
' perioada de derulare: 0!'%8 februarie %00!
' efortul total: persoana
' parteneri: 9anca Cormerciala Romana Sucursala Constanta
' activitati specifice partenerilor: acordare credite rambursabile cu dobanda preferentiala pentru
clientii bancii
' raportare la %8 februarie %00!
' /ucrare scrisa
' Bivel de raspandire: #onfidential
' .itlu FInstiintareG
Sub&,roiect > Pac;et de lucru nr# 5
( De2inirea: D"'ARAR"A S% D"R)!AR"A !)CRAR%!OR D" A'"NA0AR" S%
R"A'"NA0AR" A EA!"% D" PROD)C*%"
%( Conducatorul sub&,rogramului>,ac;etului de lucru: SC $eo Construct
3( Obiective: Amenajarea unei -ale de productie care sa corespunda din toate punctele de vedere
standardelor europene
&( Descrierea activitatilor>Fa-elor:
5#+ !ucrari e3terior ;ala
5#+#+ !ucrari de -idarie ,entru consolidarea ,eretilor constructiei de-a2ectate
5#+#5 Re2acere ;idroi-olatie
5#+#7 Re2acere sistem colectare a,e ,luviale
5#+#8 'antare 2erestre cu tam,larie PBC si geam termo,an
5#+#F :ugravit 2atade
5#+#= Caracteri-area si urmarirea activitatii>2a-ei
' perioada de derulare: 0 E %0 martie %00!
' efortul total: 3 persoana
' parteneri: SC $"O CONS*R)C* S#A
' activitati specifice partenerilor: societate de constructii, amenajari si reamenajari interioare si
e6terioare
' raportare la %0 martie %00!
' /ucrare scrisa
' Bivel de raspandire: #onfidential
' .itlu F$aport de urmarire al lucrarilor Epartea I F
5#5 Reali-are instalatii
5#5#+ Reali-are instalatie electrice industriala cu conectare la 7C< B>55< B& bransament ,anou
,rinci,al@ ,anou de distributie@ montat ,ri-e@ comutatoare@ intreru,atoare@ cor,uri de iluminat@
centura de im,amantare
5#5#5 Reali-area instalatiei sanitare
5#5#7 Reali-area instalatiei de incal-ire 6 montat centrala si calori2ere
5#5#8 Reali-area instalatiei de e3;austare ,entru as,irarea aerului ce contine resturi de
material lemnos re-ultat in urma ,relucrarilor@ 2iltrarea acestuia si retinerea im,uritatilor@
recircularea aerului
5#5#F &Reali-area instalatiei aerului com,rimat necesar ,entru 2unctionarea utilaDelor
5#5#= Caracteri-area si urmarirea activitatii>2a-ei
' perioada de derulare: 0 E 30 martie %00!
' efortul total: 0 persoane
' parteneri: SC $"O CONS*R)C* S#A
' activitati specifice partenerilor: societate de constructii, amenajari si reamenajari interioare si
e6terioare
' raportare la 30 martie %00!
' /ucrare scrisa
' Bivel de raspandire: #onfidential
' .itlu F$aport de urmarire al lucrarilor Epartea II F
5#7 !ucrari interior ;ala
5#7#+ :ugravirea ,eretilor
5#7#5# Bo,sirea calori2erelor
5#7#7# 'ontarea gresiei si a 2aiantei in gru,urile sanitare si in vestiare
5#7#8# 'ontarea obiectelor sanitare in gru,urile sanitare
5#7#F Am,lasarea vestiarelor
5#7#= Dotarea cu scaune si mese a camerei de servit masa
5#7#H# Caracteri-area si urmarirea activitatii>2a-ei
perioada de derulare: 30 martie E " aprilie %00!
' efortul total: ! persoane
' parteneri: SC $"O CONS*R)C* S#A
' activitati specifice partenerilor: societate de constructii, amenajari si reamenajari interioare si
e6terioare
' raportare la " aprilie %00!
' /ucrare scrisa
' Bivel de raspandire: #onfidential
' .itlu F$aport de urmarire al lucrarilor Epartea III F
5#8 AmenaDare ram,a
5#8#+ AmenaDare ,lat2orma de beton ,entru miDloacele auto
5#8#5 Con2ectionare si montare ,orti metalice ,e role 6 o ,oarta acces ,ro,rietate si o ,oarta
acces ;ala
5#8#7 Caracteri-area si urmarirea activitatii>2a-ei
perioada de derulare: " aprilie E 0 mai %00!
' efortul total: & persoane
' parteneri: SC $"O CONS*R)C* S#A
' activitati specifice partenerilor: societate de constructii, amenajari si reamenajari interioare si
e6terioare
' raportare la 0 mai %00!
' /ucrare scrisa
' Bivel de raspandire: #onfidential
' .itlu F$aport de urmarire al lucrarilor Epartea I2 F
Sub&,roiect > Pac;et de lucru nr# 7
( De2inirea: PROC"D)RA D" ACE%:%*%" )*%!A0" N"C"SAR" F)NC*%ONAR%%
FA9R%C%% D" 'O9%!A@ PR"C)' S% %'POR*)! S% %NS*A!AR"A AC"S*ORA
%( Conducatorul sub&,rogramului>,ac;etului de lucru: SC A!COR *RAD%N$ SR!
3( Obiective: Ac-i3itionare de utilaje performante care sa corespunda din toate punctele de vedere
impunerilor din comunitatea europeana si capabile sa ofere un produs finit foarte calitativ
&( Descrierea activitatilor>Fa-elor:
7#+ Comandare utilaDe
7#+#+ Anali-a o2ertei de utilaDe
7#+#5 Alegerea utilaDelor -#ircularul cu inci3or ,1asina de *aurit multiplu ,1asina de fre3at canturi
1asina de aplicat canturi pe contururi drepte si curbe,compresor si Instalatie de aer comprimat
Instalatie de e6-austare
7#+#7# Comandarea utilaDelor in %talia
7#+#8 Caracteri-area si urmarirea activitatii>2a-ei
perioada de derulare: 0 martie E 08 mai %00!
' efortul total: % persoane
' parteneri: SC A!COR *RAD%N$ SR!
' activitati specifice partenerilor: societate importatoare de masini si unelte industriale din industria
*rea si usoara
' raportare la 08 mai %00!
' /ucrare scrisa
' Bivel de raspandire: #onfidential
' .itlu F#ontract ac-i3itie utilaje F
7#5 %m,ortul utilaDelor
7#5#+# Reali-area vamii ,entru utlaDele im,ortate
7#5#5# *rans,ortarea lor la locul de instalare
7#5#7 Caracteri-area si urmarirea activitatii>2a-ei
perioada de derulare: 08 E 09 mai %00!
' efortul total: % persoane
' parteneri: SC A!COR *RAD%N$ SR!
' activitati specifice partenerilor: societate importatoare de masini si unelte industriale din industria
*rea si usoara
' raportare la 09 mai %00!
' /ucrare scrisa
' Bivel de raspandire: #onfidential
' .itlu FImport de utilaje F
7#7 %nstalare utilaDe
7#7#+# Am,lasarea utilaDelor in ;ala con2orm normelor de ,rotectia muncii
7#7#5 Conectarea electrica a utilaDelor
7#7#7# Reali-area de ,robe de 2unctionare
7#7#8 Caracteri-area si urmarirea activitatii>2a-ei
perioada de derulare: 09 E 0 mai %00!
' efortul total: 3 persoane
' parteneri: SC A!COR *RAD%N$ SR!
' activitati specifice partenerilor: societate importatoare de masini si unelte industriale din industria
*rea si usoara
' raportare la 0 mai %00!
' /ucrare scrisa
' Bivel de raspandire: #onfidential
' .itlu Finstalare utilaje F
Sub&,roiect > Pac;et de lucru nr# 8
+# De2inirea: S"!"C*AR"A P"RSONA!)!)% N"C"SAR P"N*R)
FA9R%CA
%( Conducatorul sub&,rogramului>,ac;etului de lucru: SC N"4 D"S%$N SR!
3( Obiective: An*ajarea unui numar de minim 0 persoane E ma6im " persoane in
vederea instruirii si speciali3arii lucrului cu utilajele performante importate din Italia
&( Descrierea activitatilor>Fa-elor:
8#+ AngaDare ,ersonal
8#+#+# Scoaterea la concurs a ,osturilor de lucru
8#+#5# Selectarea solicitantilor
8#+#7 %nterviu si ,roba ,ractica
8#+#8# Anuntarea castigatorilor
8#+#F Caracteri-area si urmarirea activitatii>2a-ei
perioada de derulare: 0" ' 0 mai %00!
' efortul total: % persoane
' parteneri: SC A!COR *RAD%N$ SR!
' raportare la 0 mai %00!
' /ucrare scrisa
' Bivel de raspandire: #onfidential
' .itlu F/ista cu casti*atorii posturilor de munca F
Sub&,roiect > Pac;et de lucru nr# F
( De2inirea: %NS*R)%R"A P"RSONA!)!)% AN$A0A* %N B"D"R"A
%NC"P"R%% PROD)C*%"%
%( Conducatorul sub&,rogramului>,ac;etului de lucru: S#C#A!COR *RAD%N$ SR!
3( Obiective: instruirea si speciali3area noilor an*ajatii in vederea folosirii in bune
conditii a utilajelor iportate
&( Descrierea activitatilor>Fa-elor:
F#+%nstruirea ,ersonalului
F#+#+# %nstruire ,ersonalului cu normele de ,rotectia muncii
F#+#5# %nstruirea ,ersonalului cu modul de 2unctionare al utilaDelor
F#+#7# "2ectuarea de ,robe @ im,reuna cu angaDatii ,e utilaDe
F#+#8# demararea ,roductiei @ la ince,ut sub su,raveg;erea s,ecialistilor si a,oi
sub su,raveg;erea maistrului & se2
F#+#F# Caracteri-area si urmarirea activitatii>2a-ei
perioada de derulare: 0 ' 3 mai %00!
' efortul total: 3 persoane
' parteneri: SC A!COR *RAD%N$ SR!
' raportare la 3 mai %00!
' /ucrare scrisa
' Bivel de raspandire: #onfidential
' .itlu F$aport privind instruirea personalului F
8#7 PACE"*)! D" !)CR) I'ANA$"'"N*)! PRO%"C*)!)%
+# Ca,acitatea de management a Coordonatorului
Antonescu Daniel E Administrator S# BCD DCSI4B S$/ este numit si mana*er de
proiect cu competente in e6ercitarea proceselor de mana*ement, de luare de deci3ii ,de
influentare a comportamentului actionalare ( 1ana*erul de proiect dispune de cunostine
economice si de afaceri, are pre*atire in contabilitate,strate*ie si marHetin*(De
asemenea are competente in ;
' mana*ementul resurselor umane: este mai mult decat un simplu administrator este un
adevarat lider;
' mana*ementul costurilor E mana*erul de proiect este responsabil pentru bu*et
' mana*ementul riscului, al calitatii;
' stapanirea de instrumente informatice de mana*ement de proiect;
' abilitati de comunicare;
5# Organi-area si structura de management al ,roiectului
Proiectul FA1CBAIA$C 5AB$I#A DC 1:BI/AG are in structura sa " sub'pro*rame,
impartie pe activitati, astfel :
Sub&,rogram + ' O9*%N"R" CR"D%*
Activitate +#+ %ntocmirea dosarului de credit
+#+#+ Reali-area eligibilitatii 2irmei
+#+#5 De,unerii de garantii
+#+#7 De,unere studiu de 2e-abilitate
+#+#8 De,unere Cas; Flo. 6 ? 2lu3 de numerarA
Activitate +#5 De,unerea dosarului de credit
Activitate +#7 Obtinerea creditului
+#7#+ Anali-a dosarului de credit>eligibilitate
+#7#5# Anali-a garantiilor
+#7#7 Anali-a 2lu3ului de numerar
+#7#8 Acordarea creditului de catre 9anca
Sub&,rogram 5 E D"'ARAR"A S% D"R)!AR"A !)CRAR%!OR D"
A'"NA0"R" S% R"A'"NA0AR" EA!A PROD)C*%"
Activitate 5#+ !ucrari e3terior ;ala
5#+#+ !ucrari de -idarie ,entru consolidarea ,eretilor
constructiei de-a2ectate
5#+#5 Re2acere ;idroi-olatie
5#+#7 Re2acere sistem colectare a,e ,luviale
5#+#8 'ontare 2erestre cu tam,larie PBC si geam termo,an
5#+#F :ugravit 2atade
Activitate 5#5 Reali-are instalatii
5#5#+ Reali-are instalatie electrice industriala cu conectare la
7C< B>55< B& bransament ,anou ,rinci,al@ ,anou de distributie@
montat ,ri-e@ comutatoare@ intreru,atoare@ cor,uri de iluminat@
centura de im,amantare
5#5#5 Reali-area instalatiei sanitare
5#5#7 Reali-area instalatiei de incal-ire 6 montat centrala si
calori2ere
5#5#8 Reali-area instalatiei de e3;austare ,entru as,irarea
aerului ce contine resturi de material lemnos re-ultat in urma
,relucrarilor@ 2iltrarea acestuia si retinerea im,uritatilor@
recircularea aerului
5#5#F &Reali-area instalatiei aerului com,rimat necesar ,entru
Activitate 5#7 !ucrari interior ;ala
5#7#+ :ugravirea ,eretilor
5#7#5# Bo,sirea calori2erelor
5#7#7# 'ontarea gresiei si a 2aiantei in gru,urile sanitare si in
vestiare
5#7#8# 'ontarea obiectelor sanitare in gru,urile sanitare
5#7#F Am,lasarea vestiarelor
5#7#= Dotarea cu scaune si mese a camerei de servit masa
Activitate 5#8 AmenaDare ram,a
5#8#+ AmenaDare ,lat2orma de beton ,entru miDloacele auto
5#8#5 Con2ectionare si montare ,orti metalice ,e role 6 o ,oarta
acces ,ro,rietate si o ,oarta acces ;ala
Sub&,rogram 7 E ACE%:%*%" )*%!A0"
Activitate 7#+ Comandare utilaDe
7#+#+ Anali-a o2ertei de utilaDe
7#+#5 Alegerea utilaDelor -#ircularul cu inci3or ,1asina de
*aurit multiplu ,1asina de fre3at canturi, 1asina de aplicat canturi
pe contururi drepte si curbe,compresor si Instalatie de aer
comprimat ,Instalatie de e6-austare
7#+#7# Comandarea utilaDelor in %talia
Activitate 7#5 %m,ortul utilaDelor
7#5#+# Reali-area vamii ,entru utlaDele im,ortate
7#5#5# *rans,ortarea lor la locul de instalare
Activitate 7#7 %nstalare utilaDe
7#7#+# Am,lasarea utilaDelor in ;ala con2orm normelor de
,rotectia muncii
7#7#5 Conectarea electrica a utilaDelor
7#7#7# Reali-area de ,robe de 2unctionare

Sub&,rogram 8 E S"!"C*AR"A P"RSONA!)!)%
Activitate 8#+ AngaDare ,ersonal
8#+#+# Scoaterea la concurs a ,osturilor de lucru
8#+#5# Selectarea solicitantilor
8#+#7 %nterviu si ,roba ,ractica
8#+#8# Anuntarea castigatorilor
Sub&,rogram F ' %NS*R)%R" P"RSONA!
Activitate F#+ %nstruirea ,ersonalului
F#+#+# %nstruire ,ersonalului cu normele de ,rotectia muncii
F#+#5# %nstruirea ,ersonalului cu modul de 2unctionare al
utilaDelor
F#+#7# "2ectuarea de ,robe @ im,reuna cu angaDatii ,e utilaDe
F#+#8# demararea ,roductiei @ la ince,ut sub su,raveg;erea
s,ecialistilor si a,oi sub su,raveg;erea maistrului & se2
F#+#F# Caracteri-area si urmarirea activitatii>2a-ei
7# 'etodologia 2olosita
1ana*ementul acestui proiect un sistem de mana*ement cu o durata de actiune
limitata la cateva luni,conceput in vederea solutionarii unei situatii precis definite, cu un
puternic caracter inovational (De asemenea este un mana*ement pe ba3a de proiect cu
structura mi6ta, unde pentru reali3area proiectului ,mana*erul de proiect se sprijina pe
conducatorii de sub'proiecte,carora le sunt subordonatii specialistii implicati in reali3area
proiectului(
Data fiind importanta resurselor umane,materiale si financiare implicate in
reali3area acestui proiect este necesara stabilirea cat mai detaliata , in avans, a
operatiunilor si a termenelor de e6ecutare
Dintre metodele folosite amintim:
+# Previ-iune:
Definirea obiectivelor proiectului
Determinarea amplorii proiectului
Deci3ii privind activitatile care vor duce la indeplinirea proiectului;
5# Organi-are:
Ale*erea partenerilor din consortiu
Desemnarea conducatorului de proiect
Stabilirea colectivului de proiect
$eparti3area sarcinilor si atributiilor(
7# Comanda:
revine mana*erului de proiect, care in colaborare cu finantatorul, va stabili
activitatile care se vor desfasura in cadrul consortiului;
8# Coordonare:
Stabilirea si dele*area sarcinilor,;
#oordonarea si monitori3area activitatilor;
Informare(
F# 'odalitati de control:
#ontrolul incadrarii in termenele intermediare si finale de reali3are;
#ontrolul economic <incadrarea in costuri=;
#ontrolul de calitate;
Autoevaluare(
8# Comitetul de deci-ie
Cste format din:
Coordonator individual de ,roiect:
- Antonescu Daniel EAdministrator S# BCD DCSI4B S$/
- Panait Ion E Director economic S# BCD DCSI4B S$/
F# Re-olvarea con2lictelor
#onflictele posibile ce ar putea apare in cursul desfasurarii proiectului ar fi : conflicte
intre conducatorii de sub'proiecte, conflicte cu subordonatii,conflicte le*ate de structura
de comunicare si de sistemul de informare sau conflicte le*ate de liders-ip ne'
performant( Daca aceste conflicte nu sunt *estionate si re3olvate , ele pot duce la
blocarea proiectului(
1ana*erul de proiect are rolul de a detensiona starile conflictuale,cautand cea mai buna
solutie, pentru ca adversarii sa iasa din conflict cu sentimentul ca nu au pierdut
$e3olvarea se va face prin discutii desc-isesi prin stabilirea unor masuri de comun
acord(
=# Conducatorii de sub&,roiecte>,ac;ete de lucru
Sub&,rogram + ' O9*%N"R" CR"D%* 6 conducator SC N"4 D"S%$N
SR! 6 dir# economic PANA%* '%EA%
Sub&,rogram 5 E D"'ARAR"A S% D"R)!AR"A !)CRAR%!OR D"
A'"NA0"R" S% R"A'"NA0AR" EA!A PROD)C*%" 6 conducator SC
$eoConstruct S#A# 6 inginer SAR9) %ON
Sub&,rogram 7 E ACE%:%*%" )*%!A0" 6 conducator SC A!COR
*RAD%N$ 6 inginer RO*AR% !%B%)
Sub&,rogram 8 E S"!"C*AR"A P"RSONA!)!)% & conducator SC
N"4 D"S%$N SR! 6 Administrator AN*ON"SC) DAN%"!
Sub&,rogram F ' %NS*R)%R" P"RSONA! conducator SC A!COR
*RAD%N$ 6 inginer RO*AR% !%B%)
H# )rmarirea activitatilor1
Urmarirea desfasurarii activitatilor si indeplinirea tuturor obiectivelor proiectului
se va face pe ba3a unei 1atrice lo*ice a proiectului,
Pro*ramarea si respectiv urmarirea proiectului din punctul de vedere al timpului,
precum si succesiunea activitatilor in cadrul proiectului se va reali3a prin $ra2icul
$AN**
C# "valuarea activitatilor :
#oordonatorul de proiect are obli*atia sa verifice si sa anali3e3e modul de
desfasurare a activitatilor, comparativ cu etapele planificate(Cl va avea in vedere
dificultatile care au fost intampinate in re3olvarea sarcinilor, obiectivele reali3ate,anali3a
financiara comparativ cu valorile preva3ute in bu*et si un acord de finali3are a
proiectului, semnat si inre*istrat de toti partenerii din proiect(
G# Activitatile>Fa-ele com,onente ale sub&,roiectului>,ac;etului de lucru
I'anagementul Proiectului@ care se des2asoara ,e toata durata ,roiectului ca o
structura de sine statatoare@ dar integrata ,er2ect in ,roiect1
+# De2inirea ,roiectului:
' Stabilirea scopului proiectului;
' Preci3area obiectivelor *enerale;
' $e3ultatele preconi3ate;
' Stabilirea sub'proiectelor si impartirea acestora in activitati;
5# Desemnarea conducatorului de ,roiect
7# Desemnarea comitetului de deci-ie,
8# Preci-area modalitatilor de control;
F# Reali-area ,ro,riu&-isa a ,roiectului:
H# "valuarea ,roiectului
C# Finali-area ,roiectului si di-olvarea ec;i,ei de consortiu#
+<# "valuarea re-ultatelor du,a terminarea ,roiectului
Dupa terminarea proiectului se va reali3a o evaluare , ce are ca scop verificarea
indeplinirii in conditii optime a proiectlui(Se vor anali3a pe rand:
- :biectivele
- Planul de lucru
- 1ana*ementul proiectului
- C6ploatarea re3ultatelor
- Diseminarae informatiilor
De asemenea se va evalua :
- #alitatea mana*ementului de proiect
- #ompetenta ec-ipei de lucru
- Incadrarea in costurile proiectului

F# ANA!%:A )*%!%:A*OR%!OR > 9"N"F%C%AR%!OR PRO%"C*)!)%
F#+ AC*%B%*A*%!" PR"BA:)*" P"N*R) %NFOR'AR"A S% 'O*%BAR"A
)*%!%:A*OR%!OR > 9"N"F%C%AR%!OR PRO%"C*)!)%
Din punctul de vedere al acestui proiect beneficiarii principali sunt proprietarii de
-oteluri, vile si pensiuni turistice, iar principalii utili3atorii sunt turistii ce vor vi3ita litoralul
romanesc
Principala activitate pentru informarea beneficiarilor proiectului o contituie desc-iderea
oficiala a fabricii de mobila unde vor fi invitati repre3entatii retelelor -oteliere din 3ona ,
repre3entanti din administratia locala si repre3entanti ai presei(
In paralel se va initia si derula o campanie a*resiva de reclama si publicitate prin :
' panotaj stradal
' publicitate la posturile de radio
' insertie pliant in revistele de decoratiuni interioare si *-idurile turistice
Pentru motivarea beneficiarilor S# BCD DCSI4B S$/ este dispusa sa ofere pe o
perioada de 30 de 3ile, in custodie, o camera de -otel complet mobilata pentru a fi
intrebuintata si pentru a se testa re3istenta si caliatatea mobilierului(
F#5 CR%*"R%%!" S% PROC"D)R%!" )*%!%:A*" P"N*R) A*RA$"R"A
D" NO% )*%!%:A*OR%>9"N"F%C%AR% A% PRO%"C*)!)%
Criterii1
Publicul tinta vi3at este cel al a*entilor economici implicati direct in e6ploatarea si
administrarea retelelor -oteliere(
Un alt public tinta il repre3inta persoanele din clasa mijlocie si superioara a societatii ,
care isi construiesc case de vacanta la munte sau la mare, si care trebuie sa fie
mobilate(
Proceduri1
Pentru atra*erea de noi se*mente ale publicului tinta se va continua campanie
a*resiva de reclama si publicitate inceputa prin :
' activitate de direct mailin* catre toti a*entii economici implicati direct in e6ploatarea si
administrarea retelelor -oteliere
' an*ajare de a*enti de van3ari speciali3ati i activitatea de van3ari Fdoor to doorG <pe
teren=
' oferirea de discounturi pentru comen3i mari
' oferirea de bonusuri pentru clienti fideli
' campanie de reduceri in perioade bine stabilite
=# D%S"'%NAR"A R":)!*A*"!OR PRO%"C*)!)%
Se va aplica o strate*ie de diseminare publica, prin impartirea de pliante, in care
se va face o pre3entare a noi fabricii de mobila,cu ima*inii surprinse in timpul
amenajarilor si dupa amenajarea -alei de productie(
.otodata se vor trece in pliant si date te-nice ale utilajelor performante ,de ultima
*eneratie, import I.A/IA(
De asemenea vor fi trecute in pliant si acele caracteristici unice ale mobilierului
care il diferentia3a de celelalte produse similare de pe piata (
Aceste pliante vor fi distribuite in toata reteaua -oteliera din tara si vor fi pre3ente
si distribuite la toate tar*urile de mobiier si de amenajari interioare din tara , iar pe viitor
si de peste -otare, in vederea de3voltarii activitatii de e6port(
H# %'PAC*)! PRO%"C*)!)%
%m,actul asu,ra consortiului :
Prin reali3area si amenajarea unei fabrici de productie mobilier ,consortiul s'a
imbunatatit cu o te-nolo*ie avansata ceea ce va duce la o productivitate mai mare, la o
calitate superioara a produselor comparativ cu concurenta si la o crestere semnificativa
a veniturilor in firma < se estimea3a o crestere de cel putin 30 9 a venitutilor in primul an
si "0 9 in al doilea an =
%m,actul asu,ra ,artenerilor :
/inia proprie de productie mobilier da posibilitatea firmei de a raspunde cerintelor pietei
prompt si corespun3ator , lasand in urma concurenta, care, pentru a re3ista, trebuie sa'
si up*rade3e nivelul produselor si al serviciilor, spre multumirea clientilor, care ar avea
astfel de casti*at(
%m,actul asu,ra societatii :
Prin mobilarea unitatilor turistice cu mobilier ce corespunde din toate punctele de vedere
standardelor impuse de #omunitatea europeana,utili3atorii finali ' turistii E vor beneficia
de conditii de ca3are e6celenta, facand posibila revenirea lor pe litoralul romanesc(
Astfel impactul este unul de lun*a durata si va creste de la an la an, pe masura ce
-otelierii vor devenii clientii firmei S# BCD DCSI4B S$/(
C# 9)$"*)! PRO%"C*)!)%
Contractul de finantare Nr. 1 Pentru perioada 1 FEBRUARIE 01 IUNIE 2006
*otal Plani2icat ?mii leiA&RO!
A# C;eltuieli directe & total +F#C77#<<<
A#+# C;eltuieli de ,ersonal +#C8=#<<<
A#+#+# Salarii ,ersonal ,ermanent H+<#<<<
A#+#5# Salarii colaboratori 5C8#<<<
A#+#7# Alte c;eltuieli de ,ersonal ?de,lasariA CF5#<<<
a= #a3are 3""(000
b= Diurna 77("00
c= .ransport %3(000
d= Alte c-eltuieli 0!("00
A#5# C;eltuieli materiale si servicii +7#GCH#<<<
A#5#+# 'ateriale H#5HH#F<<
a= 1ateriale prime "(3%"(000
b= 1ateriale consumabile 3""(000
c= #ombustibile (0!"(000
d= Piese de sc-imb 3""(000
e= :biecte de inventar 77("00
A#5#5# !ucrari si servicii e3ecutate de terti =#58C#<<<
a= #olaboratori persoane juridice 99&(000
b= .iparire, diseminare &%!(000
c= Amenajare spatiu interior 3(""0(000
d= .este, masuratori, anali3e 70(000
e= :molo*ari 0!("00
f= Studii, anc-ete statistice %&8("00
*= Asistenta te-nica, consultanta %3(000
A#5#7# Alte c;eltuieli s,eci2ice ,roiectului 8=+#F<<
9# C;eltuieli indirecte & total 5#8CF#<<<
B(( $e*ia <%"9 manopera= %(&8"(000
C# Dotari inde,endente si studii ,entru obiecte
de investitii
+7#8G<#<<<
C#+# "c;i,amente ,entru su,ort activitati
cercetare&de-voltare
+<#=F<#<<<
C#5# 'obilier@ a,aratura@ birotica +#<=F#<<<
C#7# Calculatoare electronice si ec;i,amente
,eri2erice
F75#F<<
C#8# 'iDloace de trans,ort +HH#F<<
C#F#Studii ,entru obiective de investitii H+<#<<<
C#=# Proiecte te;nologice inovative 7FF#<<<
TOTAL (A + B +C) 31.808.000
DI$C#.:$ 4CBC$A/, DI$C#.:$ P$:IC#.,
DI$C#.:$ C#:B:1I#, #:B.ABI/ SC5
G# 'ANA$"'"N*)! R%SC)!)%
G#+#"valuarea riscurilor > surse de risc in ,roiect
Br(
Pac-et de
lucru
$iscJ
Sursa de risc
Distributia
riscurilor intre
parteneri
proiectului
#oeficient
de
important
a al
riscului in
proiect
Impact potential
ne*ativ
Probabilitate
de aparitie
Strate*ie de
reducere
efecte ne*ative
Perioada
de aparitie
in cadrul
proiectului
$isc
acoperit
contactual
DaJBu
Sub&,roiect nr# + & O9*%N"R"A CR"D%*)!)%
Activitate ( Intocmirea
necorespun3atoar
e a dosarului
pentru Banca
00 9 S#
BCD DCSI4B
S$/
$isc
sca3ut
Amanarea
obtinerii creditului
si decalarea
lucrarilor
proiectului
5oarte
sca3uta
Intocmirea
dosarului se va
reali3a de catre
persoane cu
competente si
e6perienta in
acest domeniu
0'0"
februarie
%00!
DA
Activitate (% Bici un risc Bici un
risc
Bici un impact 0 ' 0!
februarie
%00!
DA
Activitate (3 Bu se obtine
creditul si nu se
poate demara
proiectul
00 9 S#
BCD DCSI4B
S$/
$isc
sca3ut
Scopul acestui
proiect va fi
inteles *resit
5oarte
sca3uta
Depunerea unor
*arantii
suplimentare
care sa acopere
costul creditului
0! E %8
februarie
%00!
DA
Br(
Pac-et de
lucru
$iscJ
Sursa de risc
Distributia
riscurilor intre
parteneri
proiec
#oeficient
de
important
a al
riscului in
proiect
Impact potential
ne*ativ
Probabilitate
de aparitie
Strate*ie de
reducere
efecte ne*ative
Perioada
de aparitie
in cadrul
proiectului
$isc
acoperit
contactual
DaJBu
Sub&,roiect nr# 5 & D"'ARAR"A S% D"R)!AR"A A'"NA0AR%!OR
Activitate
%(
2remea
nefavorabila
009 #AUKC
BA.U$A/C
$isc
mediu
Decalarea
lucrarilor
proiectului
1oderat In 3ilele cu vreme
ploioasa se va
lucra in interiorul
-alei ,iar in 3ilele
frumoase se
concentrea3a mai
multi oameni pe
lucrarile e6terioare
0'%0
martie
%00!
DA
Activitate
%(%
$itmul lent de
lucru al
muncitorilor
00 9 S#
4C:
#:BS.$U#.
SA
$isc
sca3ut
Decalarea
lucrarilor
proiectului
5oarte
sca3uta
1otivarea
suplimentara a
salariatilor
0'30
martie
%00!
DA
Activitate
%(3
$itmul lent de
lucru al
muncitorilor
00 9 S#
4C:
#:BS.$U#.
SA
$isc
sca3ut
Decalarea
lucrarilor
proiectului
5oarte
sca3uta
1otivarea
suplimentara a
salariatilor
30 martie E
" aprilie
%00!
DA
Activitate
%(&
2reme
nefavorabila si
$itmul lent de
lucru al
muncitorilor
"0 9 #AUKC
BA.U$A/C
"09 S# 4C:
#:BS.$U#.
S$/
$isc
mediu
Scopul acestui
proiect va fi
inteles *resit
1oderat In 3ilele cu vreme
ploioasa se va
lucra in interiorul
-alei ,iar in 3ilele
frumoase se
concentrea3a mai
multi oameni pe
lucrarile e6terioareJ
1otivarea
suplimentara a
salariatilor
" aprilie
E 0 mai
%00!
DA
Br(
Pac-et de
lucru
$iscJ
Sursa de risc
Distributia
riscurilor intre
parteneri
proiec
#oeficient
de
important
a al
riscului in
proiect
Impact potential
ne*ativ
Probabilitate
de aparitie
Strate*ie de
reducere
efecte ne*ative
Perioada
de aparitie
in cadrul
proiectului
$isc
acoperit
contactual
DaJBu
Sub&,roiect nr# 7 & ACE%:%*%" )*%!A0"
Activitate
3(
Bici un risc ' Bici un
risc
0 ' ' 0 martie'
08 mai
%00!
DA
Activitate
3(%
Procedura de
import *reoaie
009 S#
A/#:$
.$ADIB4 S$/
$isc
mediu
Decalarea
celorlalte
obiective ale
proiectului
1oderat An*ajarea unui
specialist
,cunoscator al
le*islatiei in
domeniu, ce va
intocmi actele
necesare
importului
08 E 09
mai %00!
DA
Activitate
3(3
Sa nu
functione3e
instalatia
electrica
00 9 S#
4C:
#:BS.$U#.
SA
$isc
sca3ut
#ompromiterea
proiectului
5oarte
sca3uta
Probe cu
instalatia electrica
industriala din
fa3a de
constructie
09 E 0
mai %00!
DA
Sub&,roiect nr# 8 & AN$A0AR" P"RSONA!
Activitate
&(
Sa nu e6iste
forta de munca
disponibila
00 9 S#
BCD DCSI4B
S$/
$isc
sca3ut
Amanarea
inceperii
productiei
5oarte
sca3uta
Scoaterea la
concir a posturilor
odat cu
demararea
proiectului
0" E 0
mai %00!
DA
Sub&,roiect nr# F & *RA%N%N$ P"RSONA!
Activitate
"(
Bici un risc ' Bici un
risc
0 ' ' 0 mai '3
mai %00!
DA
G#5 Plani2icarea ras,unsului la 2actorii de risc
Neterminarea la tim, a lucrarilor de amenaDare ;ala
5irma constructoare va suplimenta numarul de muncitori astfel incat pierderile datorate
intar3ierilor sa fie cat mai mici
Numar redus ,e ,ersonal angaDat si ,ro,us ,entru s,eciali-are
Se folosesc in prima fa3a muncitorii deja calificati si se continua cu recrutarea, pana la
formarea ec-ipelor necesare functionarii la capacitate ma6ima a fabricii(
G#7 Anali-a ,ro2ilului de risc al ,roiectului
Clement de anali3at Botare
a( Pro,unerea de ,roiect este:
Boua 3
#ombinatie cu una mai vec-e 2
#ontinuarea unei propuneri mai vec-i
b# 'anagerul de ,roiect este
5ara e6perienta in domeniu 3
#u %'& ani e6perienta 2
C6perienta indelun*ata in domeniu
c# Durata ,roiectului este1
1ai mare de % luni 3
1ai mare de ! luni %
1ai mica de ! luni 1
d# Numarul de ,arteneri im,licati in des2asurarea ,roiectului1
1ai mult de 3 3
%'3 departamente %
Unul sin*ur
e# Domeniul de a,licabilitate al ,roiectului este1
Bou pentru ec-ipa de proiect 3
Bou pentru unii membrii ai ec-ipei de proiect 2
Cste cunoscut pemntru toti membrii proiectului
2# "c;i,a de ,roiect este1
Boua in totalitate 3
Unii dintre membrii au mai colaborat %
Cste o ec-ipa care a mai colaborat in alte proiecte 1
g# 9ugetul ,roiectului a 2ost construit1
Independent <de catre membrii ec-ipei de proiect= 3
Autoritatea contractanta %
Autoritatea contractanta si mana*erul de proiect 1
;# Des2asurarea tem,orala a activitatilor@ a 2ost stabilita1
Independent 3
Autoritatea contractanta %
Autoritatea contractanta si mana*erul de proiect 1
i# Su,ortul acordat managerului de ,roiect de catre ec;i,a de ,roiect@ este1
Sca3ut <lasat in seama finantatorului= 3
1ediu <numai daca se trasea3a directive in mod e6pres= %
1are <implicare totala= 1
D# Proiectul ,re-inta in 2inal o inter2ata catre1
C6terior 3
Interior %
De sine statator 1
'odul de evaluare al ,ro2ilului de risc1
+# a&5/ b&5/ c&+/ d&7/ e&5/ 2&+/ g&+/ ;&+/ i&+/ D&+
5# +< J +< J 7 J+F J C J 7 J F J F J F J8 K =C
7# Re-ultatele con2orm grilei1 Risc mediu
+<# 'A*R%C"A !O$%CA A PRO%"C*)!)%
O,eratia logica %ndicatori de ,er2ormanta
veri2icabili in mod obiectiv
Surse si miDloace
de veri2icare
%,ote-e
Obiective
generale
$eali3area unei fabrici de
mobilier -otelier
In urma unor sondaje
reali3ate s'a constat ca piata din
$omania este suprasaturata de
produse ori foarte ieftine , dar
foarte slab calitative, ori foarte
calitative, dar e6trem de
scumpe( Se*mentul de
mijloc,din punct de vedere al
pretului, nu este deloc atins sau
foarte putin(
Astfel compania Ne. Design
vine in intampinarea dorintelor
clientilor din $omania cu o
oferta medie ca pret , dar net
superioara calitativ fata de oferta
producatorilor locali(
#ontractele
inc-eiate cu
repre3entantii
retelelor -oteliere
:biectiv reali3abil de
catre consortiu
Sco,ul
,roiectului
' :btinerea unui credit
' Amenajare -ala
' Ac-i3itie utilaje
' An*ajare personal
' Inceperea productiei
' Urmarirea desfasurarii
activitatilor si indeplinirea tuturor
obiectivelor proiectului de catre
mana*erul de proiect,
' respectarea $ra2icul $AN**
'mana*erul de proiect are
obli*atia sa controle3e si sa
evalue3e etapele proiectului
' $aportarile
efectuate de catre
conducatorii de
sub'proiecte
$iscurile de luat in
seama sunt :
'neobtinerea creditului
'vreme nefavorabila
amenajarilor e6terioare
Re-ultate
,reconi-ate
Produsele lansate pe piata in
urma implementarii acestui
proiect vor fi accesibile ca pre@,
dar An condi@iile unui standard
de calitate ridicat datorat
performan@elor te-nice ale
utilajelor dar si datorita
nivelului ridicat de pre*atire al
personalului muncitor
Bumarul de contracte
inc-eiate imediat dupa
implementarea proiectului
/iste cu numele
proprietarilor de
-oteluri,vile si
pensiuni, puse la
dispo3itie de
#amera de #omert
Industrie si
Bavi*atie a
judetului #onstanta
#onditia ca proiectul sa
obtina re3ultatele
preconi3ate este ca toti
partenerii implicati sa'si
faca treaba cu simt de
raspundere si sa
urme3e intocmai
*raficele de timp si de
costuri
O,eratia logica %ndicatori de
,er2ormanta
veri2icabili in mod
obiectiv
Surse si miDloace de
veri2icare
%,ote-e
Activitati 'Intocmirea dosarului
pentru obtinerea unui
credit
'depunerea dosarului la
banca
'obtinerea creditului
' lucrari e6terior -ala
' $eali3are instalatii -ala
' /ucrari interior -ala
'Amenajare rampa
'#omanda utilaje
' vama si transport utilaje
' Instalare si conectare
utilaje
'instruire personal
' personal calificat in
amenajari -ale
' personal calificat in
monatrea utilajelor
industriale
' personal calificat in
instruirea an*ajatilor
' $aportarile efectuate
de catre conducatorii de
sub'proiecte si lucrarile
efectuate propriu'3is
#onditii solicitate inainte
de inceperea proiectului:
' obtinerea creditului,
' e6perienta in domeniu a
partenerilor,
' 1ana*erul de proiect sa
dispuna de cunostine
economice si de afaceri,
sa aiba pre*atire in
contabilitate,strate*ie si
marHetin*(
De asemenea sa aiba
competente in :
'mana*ementul
resurselor umane
' mana*ementul costurilor
' sa aiba abilitati de
comunicare