R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI,CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ
Loc. Zalău, st. U!""", !. #, T$l% &#'&('')*+), ,a-.% &#'&(')+)+&
$.a"l% "s/sala/01a2oo.co.
SU3IECTELE PRO3EI PRACTICE PENTRU
E4AMENUL DE ATESTAT PRO,ESIONAL
LA IN,ORMATICĂ, #&)*
A. LIMBAJ DE PROGRAMARE
1. Scrieţi programul care citeşte de la tastatură un număr natural n (1≤n≤99), impar, şi construieşte
în memorie un tablou unidimensional A=(A1, A,!, An) cu elementele mulţimii "1,,...,n# ast$el
înc%t elementele de pe po&iţii impare $ormea&ă şirul crescător 1,,...,'(n(1))*, iar elementele de pe
po&iţii pare şirul descrescător n,n+1,...,'(n(1))*(1.
,-emplu. pentru n=11 se /a construi tabloul A .
0rogramul /a crea un $işier te-t tablou.t-t.
,lementele tabloului se /or scrie, în ordine, pe prima linie a $işierului, cu c%te un spaţiu între ele.
. Scrieţi programul care citeşte de la tastatură un număr natural n (1≤n≤111), apoi un şir de n
numere întregi, cu cel mult ci$re $iecare, notat a1,a,a2,!an, apoi un al doilea şir de n numere
întregi, cu cel mult ci$re $iecare, notat b1,b,b2,!bn. 3iecare şir conţine at%t /alori pare, c%t şi
impare. 0rogramul a$işea&ă pe ecran suma acelor numere impare din şirul b care sunt mai mici
dec%t suma tuturor numerelor pare din şirul a.
,-emplu. pentru n=4 şi numerele ,2,5,6 respecti/ 44,2,1,6 se a$işea&ă /aloarea 4 pentru că
numerele 2 şi 1 sunt mai mici dec%t suma numerelor pare din şirul a, care este 11.
2. 3işierul te-t tablou.t-t conţine cel mult 1111 de numere naturale cu cel mult patru ci$re $iecare,
despărţite prin c%te un spaţiu. Scrieţi programul care citeşte numerele din $işier şi a$işea&ă pe ecran,
în ordine crescătoare, acele numere din $işier care au toate ci$rele egale. 7acă $işierul nu conţine
niciun ast$el de număr, atunci se /a a$işa pe ecran mesa8ul 9: ,;<S=A.
,-emplu. dacă $işierul tablou.t-t conţine numerele. 21 44 111 5 > > atunci pe ecran se /a a$işa > 5
44 111.
4. Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două numere naturale nenule n şi ? (1@n@111,
1@?@4) şi apoi n numere naturale şi a$işea&ă pe ecran numărul de /alori citite care au mai mult de ?
ci$re.
,-emplu. dacă pentru n se citeşte /aloarea > şi pentru ? /aloarea şi apoi şirul de numere > 12> 4
>A1 11 pe ecran se /a a$işa /aloarea 2.
>. :n număr natural se numeşte palindrom dacă numărul citit de la st%nga la dreapta este egal cu
numărul citit de la dreapta la st%nga. 3işierul te-t numere.in conţine cel mult 111111 numere
naturale de cel mult nouă ci$re $iecare, numerele $iind despărţite prin c%te un spaţiu. Bel puţin unul
dintre numere este palindrom. Scrieţi programul care citeşte numerele din $işierul numere.in şi
determină care este cel mai mare număr palindrom citit. 0rogramul a$işea&ă pe ecran numărul ast$el
determinat.
,-emplu. dacă numere.in conţine numerele. 2 >A> 56A65 5665 56A> 56A5 5665 2 56A>5 96596
atunci se /a a$işa.56A65
1
A. 3işierul te-t tablou.t-t conţine, pe prima sa linie, 111 de numere naturale de cel mult 4 ci$re
$iecare, numerele $iind ordonate crescător şi separate prin c%te un spaţiu, iar pe a doua linie un
singur număr natural -, cu cel mult 4 ci$re. Scrieţi un program care citeşte toate numerele din $işier
şi /eri$ică dacă - se a$lă în şirul celor 111 de numere a$late pe prima linie a $işierului. Cn ca&
a$irmati/, se /a a$işa pe ecran mesa8ul 7A, alt$el se /a a$işa mesa8ul 9:.
,-emple. dacă $işierul tablou.t-t conţine. 15 26 41 4> >1 >1 > >2 >4 >> ... 14> > atunci se /a
a$işa. 7A D
dacă $işierul tablou.t-t conţine. 11 1> 1A 1 > 21 2> 41 ... 49> 22 atunci se /a a$işa. 9:.
5. Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n ( 1≤n≤>1) şi apoi un şir de n
numere naturale cu cel mult 4 ci$re $iecare şi care /eri$ică dacă elementele şirului pot $i rearan8ate
ast$el înc%t să respecte regula. al doilea element este cu 1 mai mare dec%t primul, al treilea cu mai
mare dec%t al doilea, ... , ultimul este cu n+1 mai mare dec%t penultimul. 0rogramul a$işea&ă pe
ecran mesa8ul 7A în ca& a$irmati/ şi mesa8ul 9: în ca& contrar.
,-emplu. pentru n=4 şi şirul 6,>,11,A se a$işea&ă 7A (elementele pot $i reara8ate ast$el
înc%t să respecte regula dată. >,A,6,11)
6. Scrieţi programul care citeşte de la tastatură numărul natural n (1@n@111) şi un şir $ormat din n
numere reale. Aceste numere au at%t partea întreagă c%t şi partea $racţionară $ormate din cel mult
trei ci$re. 0rogramul determină şi a$işea&ă pe ecran toate numerele din şir care apar o singură dată în
acesta.
,-emplu. dacă n=5, iar şirul este $ormat din elementele (2.4, +1>1, 1.91, 2.4, 4.19, 2.4, 1.91),
atunci pe ecran se /a a$işa +1>1 4.19.
9. 3işierul te-t numere.in conţine pe prima linie un număr natural n (1@n@1111), iar pe a doua linie
n numere naturale cu cel mult 9 ci$re $iecare, despărţite prin c%te un spaţiu. Scrieţi un program care
citeşte toate numerele din $işier şi a$işea&ă pe ecran, separate prin c%te un spaţiu, numerele de pe a
doua linie a $işierului, care încep şi se termină cu aceeaşi ci$ră.
,-emplu. dacă $işierul numere.in are conţinutul. 9
>> 115 2 111 9 5 16 56 61
numerele ce se /or a$işa sunt >> 2 111 5 56
11. Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n din inter/alul ',>1* şi apoi n
numere reale şi a$işea&ă pe ecran c%te dintre cele n numere reale sunt egale cu media aritmetică a
celorlalte n+1 numere reale. ,-emplu. pentru şirul > A 5 programul a$işea&ă 1, deoarece
>=((A(5))2.
11. Scrieţi un program 0ascal care citeşte de la tastatură un număr natural n (≤n≤4) şi construieşte
în memorie o matrice cu n linii şi n coloane ale cărei elemente /or primi /alori după cum urmea&ă.
+ elementele a$late pe diagonala principală a matricei /or primi /aloarea 1
+ elementele de pe prima coloană, cu e-cepţia celui a$lat pe diagonala principală /or primi /aloarea
n
+ elementele de pe a doua coloană, cu e-cepţia celui a$lat pe diagonala principală /or primi /aloarea
n+1
...
+ elementele de pe ultima coloană, cu e-cepţia celui a$lat pe diagonala principală /or primi /aloarea
1
,-emplu. pentru n=4 se /a a$işa matricea alăturată 1 2 1
4 1 1
4 2 1 1
4 2 1

1. Scrieţi un program 0ascal care citeşte de la tastatură două numere naturale n şi m (≤m≤11,
≤n≤11) şi care construieşte în memorie şi apoi a$işea&ă o matrice A cu n linii (numerotate de la 1
la n) şi m coloane (numerotate de la 1 la m) cu proprietatea că $iecare element Ai8 memorea&ă cea
mai mare dintre /alorile indicilor i şi 8 (1≤i≤n, 1≤8≤m). Eatricea se /a a$işa pe ecran, c%te o linie a
matricei pe c%te o linie a ecranului, elementele $iecărei linii $iind separate prin c%te un spaţiu.
,-emplu. pentru n=4 şi m=> se /a a$işa matricea alăturată. 1 2 4 >
2 4 >
2 2 2 4 >
4 4 4 4 >
12. Scrieţi un program 0ascal care citeşte de la tastatură un număr natural n (@n@>) şi apoi
construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n, ale cărei elemente
primesc /alori după cum urmea&ă. elementul din linia i şi coloana 8 primeşte ca /aloare ultima ci$ră
a produsului iF8 (1≤i≤n şi 1≤8≤n).
,-emplu. pentru n=4 se /a a$işa matricea alăturată. 1 2 4
4 A 6
2 A 9
4 6 A
14. Scrieţi un program 0ascal care citeşte de la tastatură un număr natural n (@n@1), construieşte
în memorie şi a$işea&ă pe ecran o matrice cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n în care
$iecare element din matrice a$lat pe o linie impară /a $i egal cu numărul liniei pe care se a$lă şi
$iecare element a$lat pe o linie pară /a $i egal cu numărul coloanei pe care se a$lă.
,-emplu. pentru n=> se /a a$işa matricea alăturată. 1 1 1 1 1
1 2 4 >
2 2 2 2 2
1 2 4 >
> > > > >
1>. Scrieţi un program 0ascal care citeşte de la tastatură un număr natural par, n (4≤n≤11), şi un
număr natural -, cu e-act 2 ci$re, şi care construieşte în memorie un tablou bidimensional cu n linii
şi n coloane, ce are elementele de pe diagonala principală egale cu prima ci$ră a numărului -,
elementele de pe diagonala secundară egale cu ultima ci$ră a numărului -, iar restul elementelor
egale cu ci$ra din mi8loc a numărului -, ca în e-emplu.
,-emplu. dacă se citesc de la tastatură n=4 şi -=12 atunci se a$işea&ă tabloul alăturat.
1 2
1 2
2 1
2 1
1A. Scrieţi programul 0ascal care citeşte de la tastatură un număr natural n (1≤n≤>1) şi nF n numere
naturale de cel mult > ci$re ce repre&intă elementele unui tablou bidimensional a, cu n linii şi n
coloane, şi /eri$ică dacă matricea este triungGiulară superior. 0rogramul /a a$işa pe ecran mesa8ul
corespun&ător. H,ste triungGiulară superiorI respecti/ H9u este triungGiulară superiorI. J matrice
se numeşte triungGiulară superior dacă toate elementele a$late sub diagonala principală a ei sunt
nule.
,-emplu. pentru n=2 şi matricea alăturată 1 2
1 > A
1 1 9 se /a a$işa mesa8ul. ,ste triungGiulară superior
2
15. Scrieţi un program 0ascal care citeşte de la tastatură un număr natural n elementele unei matrice
cu n linii şi n coloane, numere întregi din inter/alul '+111,111* şi a$işea&ă pe ecran media aritmetică
a elementelor strict po&iti/e ale matricei, care sunt situate sub diagonala principală, ca în e-emplu.
7acă nu e-istă elemente strict positi/e situate sub diagonala principală, programul /a a$işa mesa8ul
H9: ,;<S=AI
,-emplu. pentru n=4 şi matricea alăturată +1 4 >
1 A 2 1
4 1
2 +> 1 +2 se a$işea&ă /aloarea .>
16. Scrieţi un program 0ascal care citeşte de la tastatură un număr natural n (elementele unei
matrice cu n linii şi n coloane, numere întregi din inter/alul '+111, 111* şi a$işea&ă pe ecran
di$erenţa m1+m, unde m1 este media aritmetică a elementelor strict po&iti/e ale matricei, situate
deasupra diagonalei principale, iar m este media aritmetică a elementelor strict po&iti/e ale
matricei, situate sub diagonala principală, ca în e-emplu. Bele două medii se consideră egale cu 1
dacă nu e-istă /alori strict po&iti/e în &onele corespun&ătoare.
,-emplu. pentru n=4 şi matricea alăturată +1 +4 >
1 A 2 1
4 1
2 +> 1 +2 se a$işea&ă /aloarea 1.> (m1=.5>, calculată din elementele a$late deasupra
diagonalei principale şi m=.>)
19. Scrieţi programul 0ascal care citeşte de la tastatură un număr natural n, construieşte în memorie
şi a$işea&ă pe ecran, matricea cu n linii şi n coloane, în care se /or memora în ordinea strict
crescătoare a /alorii, pe linii şi coloane, primele n numere natural nenule, pare, care nu sunt
di/i&ibile cu 2. ,-emplu. pentru n=4 se /a construi şi a$işa matricea alăturată. 4 6 11
14 1A 1
A 6 2 24
26 41 44 4A
1. Scrieţi un program 0ascal care citeşte de la tastatură un număr natural n elementele unei matrice
cu n linii şi n coloane, numere întregi din inter/alul '+111,111* şi a$işea&ă pe ecran media aritmetică
a elementelor strict po&iti/e ale matricei, care sunt situate deasupra diagonalei principale, ca în
e-emplu. 7acă nu e-istă elemente strict po&iti/e situate deasupra diagonalei principale, programul
/a a$işa mesa8ul 9: ,;<S=A.
,-emplu. pentru n=4 şi matricea alăturată +1 +4 > se a$işea&ă /aloarea .5>
1 A 2 1
4 1
2 +> 1 +2
1. Se consideră un te-t cu ma-imum >> de caractere în care cu/intele sunt separate prin unul sau
mai multe spaţii. 0rimul caracter din te-tul citit este o literă, iar cu/intele sunt $ormate numai din
litere mici ale al$abetului engle&. Scrieţi un program 0ascal care citeşte de la tastatură te-tul şi îl
trans$ormă înlocuind prima literă a $iecărui cu/%nt cu litera mare corespun&ătoare, restul
caracterelor răm%n%nd nemodi$icate. =e-tul ast$el trans$ormat /a $i a$işat pe ecran. ,-emplu. dacă
de la tastatură se introduce te-tul. mare $rig rosu
se /a a$işa pe ecran. Eare 3rig Kosu
. Scrieţi un program 0ascal care citeşte de la tastatură două şiruri de caractere $ormate din
ma-imum 111 litere mici ale al$abetului engle& şi a$işea&ă pe ecran cel mai lung su$i- comun al
celor două şiruri de caractere. 7acă cele două şiruri nu au niciun su$i- comun, atunci programul /a
a$işa pe ecran mesa8ul 9: ,;<S=L.
4
,-emplu. pentru şirurile marina şi elena se /a a$işa na
2. Mirul de caractere s este NclonaI şirului de caractere s1 dacă se poate obţine din s1 prin
eliminarea tuturor apariţiilor unei singure /ocale. Se consideră /ocală orice literă din mulţimea
"a,e,i,o,u#. Scrieţi programul 0ascal care citeşte de la tastatură un cu/%nt $ormat din cel mult 1
litere mici ale al$abetului engle& şi a$işea&ă pe ecran (dacă e-istă), toate NcloneleI acestui cu/%nt,
$iecare pe c%te o linie a ecranului. ,-emplu. pentru cu/%ntul in$ormatica se a$işea&ă, nu neapărat în
această ordine, NcloneleI scrise alăturat.
n$ormatca in$rmatica in$ormtic
4. :n şir cu ma-imum >> de caractere conţine cu/inte separate prin unul sau mai multe spaţii.
Bu/intele sunt $ormate numai din litere mici ale al$abetului engle&. Scrieţi un program 0ascal care
citeşte un ast$el de şir şi îl a$işea&ă modi$icat, prima şi ultima literă a $iecărui cu/%nt $iind a$işată ca
literă mare.
,-emplu. pentru şirul. maine este proba la in$ormatica se /a a$işa. Eain, ,st, 0robA OA
<n$ormaticA
>. Scrieţi programul 0ascal care citeşte de la tastatură un şir de cel mult 41 de caractere, $ormat
doar din litere ale al$abetului engle&, şi care a$işea&ă pe ecran toate şirurile obţinute prin eliminarea
succesi/ă a c%te unei singure litere din şirul citit, ca în e-emplu. Mirurile se /or a$işa c%te unul pe
c%te o linie a ecranului.
,-emplu. dacă se citeşte şirul abbc atunci pe ecran se /a a$işa.
bbc abc abc abb
A. Se consideră un te-t $ormat doar din spaţii şi litere mici ale al$abetului engle&, care începe cu o
literă şi care conţine cel puţin o /ocală din multimea "a,e,i,o,u#. Scrieţi programul 0ascal care
citeşte de la tastatură un şir cu cel mult 111 de caractere, ca cel descris mai sus şi care determină
trans$ormarea acestuia prin înlocuirea $iecărei /ocale din te-t cu litera imediat următoare din al$abet
(a se înlocuieşte cu b, e se înlocuieşte cu $ ş.a.m.d.). 0rogramul /a a$işa pe ecran şirul obţinut.
,-emplu. dacă şirul citit este e-amen de bacalaureat, după modi$icare se a$işea&ă. $-bm$n d$
bbcblb/r$bt
5. Scrieţi programul 0ascal care citeşte de la tastatură un cu/%nt s de cel mult 1 litere mici ale
al$abetului engle&, construieşte în memorie şi a$işea&ă pe ecran cu/%ntul s după eliminarea primei şi
a ultimei /ocale. Bu/%ntul s conţine cel puţin două /ocale. Se consideră /ocale literele. a, e, i, o, u.
,-emplu. dacă se citeşte cu/%ntul bacalaureat, pe ecran se a$işea&ă. bcalauret
6. Scrieţi un program 0ascal care citeşte de la tastatură un şir de cel mult >1 de caractere (litere
mici şi mari ale al$abetului engle&, ci$re şi spaţii), determină şi a$işea&ă pe ecran c%te litere mari,
c%te litere mici şi c%te caractere nu sunt litere în şirul citit. ,-emplu. dacă se citeşte şirul. Poi lua 9
la matematica si 11 la in$ormatica atunci se /a a$işa. 1 2 11.
9. Scrieţi programul 0ascal care citeşte de la tastatură un cu/%nt $ormat din cel mult >1 caractere,
litere mari ale al$abetului engle&, şi a$işea&ă pe ecran, $iecare pe c%te o linie, toate su$i-ele acestuia,
în ordine crescătoare a lungimilor. :n su$i- de lungime ? al unui cu/%nt este un subşir $ormat din
ultimele ? caractere ale acestuia.
,-emplu. dacă se citeşte cu/%ntul ,;AE,9 se /or a$işa su$i-ele .
9
,9
E,9
AE,9
;AE,9
>
,;AE,9
21. Scrieţi programul 0ascal care citeşte de la tastatură un cu/%nt de ma-imum 1 de litere şi
minimum o literă şi a$işea&ă pe ecran toate cu/intele obţinute din cu/%ntul citit prin eliminarea
primei şi a ultimei litere. 0rima prelucrare se re$eră la cu/%ntul citit, iar următoarele la cu/%ntul
re&ultat din prelucrarea anterioară. 0rocedeul de eliminare şi a$işare se /a repeta p%nă c%nd se obţine
cu/%ntul /id, ca în e-emplu. 3iecare cu/%nt obţinut se /a a$işa pe c%te o linie a ecranului. ,-emplu .
dacă se citeşte cu/%ntul bacalaureat, se /a a$işa.
bacalaureat
acalaurea
calaure
alaur
lau
a
21.Se consideră un gra$ neorientat Q=(;,:), cu m mucGii şi n /%r$uri , care se /a construi pe ba&a
$işierului N gra$.t-tI. 3işierul conţine .+ pe primul r%nd două numere naturale m şi n separate printr+
un spaţiu , repre&ent%nd numărul mucGiilor respecti/ al /%r$urilor gra$uluiD
pe $iecare din următoarele m r%nduri , c%te o perecGe de numere repre&ent%nd /%r$urile R
e-tremităţi ale unei mucGii a gra$ului.
Scrieţi un subprogram care, citind mucGiile din $işier, construieşte matricea de adiacenţă ataşată
gra$ului, precum şi un subprogram care a$işea&ă această matrice.
2.3işierul Nadiac.t-tI conţine pe primul r%nd un întreg n repre&ent%nd numărul de /%r$uri ale unui
gra$ neorientat, pe $iecare din următoarele n r%nduri , c%te n /alori de 1 sau 1 separate prin spaţii,
repre&ent%nd elementele unei linii a matricii de adiacenţă, a$erente gra$ului. Scrieţi un program care
a$işea&ă /%r$urile al căror grad este egal cu o /aloare dată S, citită de la tastatură.
,-emplu. pentru S= şi datele următoare se /or a$işa /%r$urile 2,4,A şi 5. 5
1111111
1111111
1111111
1111111
1111111
1111111
1111111
22. Se citesc de la tastatură două numere întregi m şi n , apoi m perecGi de numere întregi
repre&ent%nd e-tremităţile mucGiilor unui gra$ neorientat Q cu m mucGii şi n /%r$uri. Să se scrie
programul care reali&ea&ă următoarele.
+ construieşte şi a$işea&ă matricea de adiacenţă corespun&ătoare gra$uluiD
+ scrie gradele /%r$urilor în $işierul Ngra$.t-tI ( pe $iecare r%nd se /or scrie un /%r$ şi gradul său).
24.Se citeşte de la tastatură matricea de adiacenţă a unui gra$ neorientat Q=(;,:). Să se scrie un
program care reali&ea&ă următoarele.
+a$işea&ă pe ecran matricea de adiacenţă corespun&ătoare gra$uluiD
+ determină gradul unui /%r$ - (citit de la tastatură)D
+ a$işea&ă /%r$ul (/%r$urile) de grad ma-im din gra$ul citit.
2>. Să se scrie programul 0ascal corespun&ător care /eri$ică dacă o sec/enţă de /%r$uri dată
repre&intă un lanţ elementar sau ne+elementar într+un gra$ neorientat. 9umărul de /%r$uri şi matricea
de adiacenţă se citesc de la tastatură, iar sec/enţa testată se găseşte în $işierul Ilanţ.t-tI ( /%r$urile
sunt scrise în $işier pe un singur r%nd, separate prin spaţii).
A
2A.7%ndu+se un gra$ neorientat Q=(;,:) cu n /%r$uri , scrieţi c%te un subprogram care reali&ea&ă
următoarele. + a$işea&ă /%r$urile terminale ale gra$uluiD
+ determină gradul minim din gra$ şi a$işea&ă /%r$ul (/%r$urile) de grad minimD
+ a$işea&ă mucGiile cu proprietatea că ambele e-tremităţi sunt /%r$uri cu număr de ordine par.
25. 3işierul Igra$.t-tI conţine pe primul r%nd două /alori n şi m repre&ent%nd numărul de /%r$uri
respecti/ de mucGii ale unui gra$ neorientat, apoi pe $iecare din următoarele m r%nduri c%te o
perecGe de numere întregi separate prin spaţii , repre&ent%nd e-tremităţile unei mucGii.Să se scrie în
$işierul Igra$1.t-tI /%r$urile gra$ului dat în ordinea descrescătoare a gradelor
26.Se citeşte de la tastatură matricea de adiacenţă a unui gra$ orientat cu n noduri.Scrieţi un
program 0ascal corespun&ător care să conţină.
+o $uncţie care returnea&ă gradul e-terior al unui nod - dat ca parametru
+ o $uncţie care returnea&ă gradul interior al unui nod - dat ca parametru
+ o procedură care a$işea&ă nodurile cu proprietatea că numărul arcelor care ies e ma-im
29.Se citesc de la tastatură m perecGi de numere întregi repre&ent%nd e-tremităţile arcelor unui gra$
orientat cu n /%r$uri şi m mucGii. Să se construiască matricea de adiacenţă corespun&ătoare gra$ului
şi apoi să se a$işe&e matricea în $isierul Imatrice.inI . Scrieţi o $uncţie care returnea&ă gradul
interior al unui nod - dat ca parametru. Să se stabilească dacă în gra$ul ast$el de$init e-istă noduri
i&olate ( prin care să nu treacă nici un arc).
41.Se citeşte de la tastatură matricea de adiacenţă a unui gra$ orientat cu n noduri. Scrieţi programul
care construieşte şi a$işea&ă matricea corespun&ătoare gra$ului .Să se tipărească acele noduri ale
gra$ului cu proprietatea că numărul arcelor care ies din nod este egal cu numărul arcelor care intră
în nod.
B.MICROSOFT OFFICE
S:T<,B=:O 9K. 1
1. Bonsider%ndu+se documentul atestat.doc pe care l+aţi copiat în directorul /ostru, creat în B.U
Atestat să se e$ectue&e modi$icările preci&ate mai 8os asupra documentului, noul document /a $i
sal/at în $işierul atestat1.doc, păstr%ndu+se şi documentul iniţial cu denumirea sa.
a.) =e-tul din document se /a $ormata în $elul următor.
V caracterele /or $i scrise cu $ontul =imes 9eW Koman de dimensiune 11 ptD
V te-tul se alinia&ă cu $i-area marginilor (aliniat şi la st%nga şi la dreapta)D
V numai paragra$ele 1, , 2 şi 4 de la < se /or marca $olosind literele A, T, B şi 7D
V titlurile capitolelor <. 7ispo&iţii generale şi <<. Bonţinutul probei de specialitate pentru obţinerea
atestatului se /or modi$ica $olosind literele înclinate, îngroşate şi subliniate, cu alt $ont ales de
candidat de dimensiune 14 ptD
b) să se /i&uali&e&e documentul pentru tipărirea acestuia şi să se preci&e&e comanda ($ără a o
e-ecuta) pentru a+l tipării în ordine in/ersă de la ultima la prima pagină, reali&ăndu+se doua copii.
c.) Oa s$%rşitul te-tului se /a importa o imagine gra$ică pree-istentă adec/ată documentului (F.Wm$,
F.bmp, şi altele).
S:T<,B=:O 9K.
Bonsider%ndu+se documentul atestat.doc pe care l+aţi copiat în directorul /ostru, creat în B.UAtestat
să se e$ectue&e modi$icările preci&ate mai 8os asupra documentului, noul document /a $i sal/at în
$işierul atestat1.doc, păstr%ndu+se şi documentul iniţial cu denumirea sa.
a.) =e-tul din document se /a $ormata în $elul următor.
5
V dimensiunea te-tului Natestatului pro$esional de cXtre absol/enYii claselor de matematicX +
in$ormaticX, intensi/ in$ormaticXI se /a mări la o dimensiune ma-imă ast$el înc%t acest titlu să
apară pe trei liniiD
V te-tul conţin%nd cele patru paragra$e de ala <. numerotate 1, , 2 şi 4 se /or alinia şi la st%nga şi la
dreapta pe doua coloaneD
V te-tul Art.15 din capitolul P. ,/aluarea probei să se scrie cu un alt $ont dorit de candidat,
dedimensiune 1A pt, să $ie înclinat, îngroşat şi nesubliniatD
V să se renumerote&e paginile documentului ast$el înc%t prima pagină să nu $ie numerotată iar
celelalte pagini să $ie numerotate în mi8locul paginii, în partea de sus în &ona re&er/ată antetului.
b.) Oa s$%rşitul te-tului se /a adăuga un te-t artistic ZTa$tă la e-amen[Z cu un e$ect de umbră şi $ără
să $ie ori&ontal.
S:T<,B=:O 9K. 2
Keali&aţi în \ord un a$iş de pre&entare care să respecte următoarele cerinţe.
3ormatul paginii este . înălţime >1 cm, lăţime 41 cm, margini. sus cm, 8os cm, stănga cm,
dreapta cm, antet 2 cm, subsol 2 cm
Keali&aţi în 0A<9= o siglă c%t mai sugesti/ă, sal/ată cu numele sigla.bmp
Antetul a$işului /a conţine în st%nga sigla şi în dreapta te-tul următor, centrat în raport cu $undalul
pe care este scris.

0entru $undalul te-tului se /a alege o te-tură asemănătoare celei din e-emplu.
Cn subsolul a$işului, aliniată la dreapta, se /a insera o legătură către pagina Web WWW.edu.ro.
Bonţinutul a$işului /a $i organi&at pe trei coloane, cu distanţa între ele de 1 cm, ultimele două
coloane $iind despărţite printr+o linie /erticală, continuă, de grosime 1pct
0rima coloană /a conţine un OJQJ creat de dumnea/oastră, scris ca în e-emplul de mai 8os.
P
iitorul este al nostru[
Jbser/aţie. 0entru OJQJ nu se utili&ea&ă te-tbo- sau imagini.
Sub OJQJ se /a realia&a o imagine stili&ată cu a8utorul a cel puţin trei $orme automate.
A doua coloană conţine te-tul JKAK:O TABAOA:K,A=:O:<, scris sub $ormă de semicerc, iar
sub el un tabel cu trei linii şi două coloane care /or conţine programul bacalaureatului. 0e prima
coloană sunt inserate &ilele iar pe a doua coloană sunt scrise acti/ităţile, te-tul $iind organi&at
ierarGi&at pe două ni/ele, utili&%nd marcatori de tip simbol, ca în e-emplu.
19.14.111 Bompetenţe digitale
11
11
+11
11
0roba scrisă
11
11
+11
21
e/aluare
=abelul conţine o bordură ondulată, de culoare mo/ încGis şi are $undal mo/ descGis.
A treia coloană conţine un cola8 de imagini suprapuse , $ormat din 2 copii ale siglei, orientate
di$erit, toate trei parţial /i&ibile, cola8 peste care se /a scrie pe /erticală TAB111.
Jbs. 9u se utili&ea&ă \ordArt
A$işul are o bordură reali&ată cu simboluri prede$inite de $orma unor stelute şi $undal cu te-tură
adec/ată. A$işul se printea&ă
S:T<,B=:O 9K. 4
7escGiderea documentului atestat.doc e-istent în directorul pe care l+aţi creat.
V să se descGidă documentul $olosind meniul Start.
6
,;AE,9:O 7, TABAOA:K,A=
Bompetente digitale
V să se repete aceeaşi operaţie $olosind E] Bomputer şi ,-plorer.
V să se asocie&e $işierului o pictogramă (sGortcut) .
V să se accese&e programul \ord prin meniul Start R Kun şi să se edite&e urmatoarea ecuatie.
( )
1
1

1
1

1
log

x x
x
x x
x
+ + =


+
+
+
S:T<,B=:O 9K. >
Bonsider%ndu+se documentul atestat.doc pe care l+aţi copiat în directorul /ostru, creat în B.U Atestat
să se e$ectue&e modi$icările preci&ate mai 8os asupra documentului, noul document /a $i sal/at în
$işierul atestat1.doc, păstr%ndu+se şi documentul iniţial cu denumirea sa.
a.) =e-tul din document se /a $ormata în $elul următor.
V dimensiunea titlului capitolului << se /a mări la o dimensiune ma-imă ast$el înc%t acest titlu să
apară pe două linii şi se /a centraD
V te-tul conţin%nd cele trei paragra$e numerotate >, A şi 5 se /or alinia şi la st%nga şi la dreapta pe
doua coloaneD
V te-tul de la paragra$ul 5 a) spatierea intre randuri sa $ie de 1.2 pt.D
V paragra$ul A să $ie scris cu 2 e$ecte de te-t.
b.) Oa s$%rşitul te-tului se /a adăuga un tabel (centrat pe pagină) auto$ormat, cu următoarea
structură. a/%nd ma-imum 4 linii în care se /a trace comisia de atestat cu $uncţia $iecărui membru al
acesteia.
9K. BK=. 9:E,O, M< 0K,9:E,O, 3:9B^<A JTS,KPA^<<
S:T<,B=:O 9K. A
Bonsider%ndu+se documentul atestat.doc pe care l+aţi copiat în directorul /ostru, creat în B.U Atestat
să se e$ectue&e modi$icările preci&ate mai 8os asupra documentului, noul document /a $i sal/at în
$işierul atestat1.doc, păstr%ndu+se şi documentul iniţial cu denumirea sa.
a.) =e-tul din document se /a $ormata în $elul următor.
V titlul se /a modi$ica $olosind o scriere artistică la alegerea ele/ului, ma8uscule şi două culoriD
V 7urata probei de specialitate de la 12 (1) (a) şi (b) să $ie îngroşate şi înclinate, cu un alt $ont şi
introduse într+un cGenar colorat cu umbrăD
V să se înlocuiască automat în te-tul iniţial cu/%ntul ZprobaZ cu ZlucrareZD
V să se taie cu o linie subtitlurile de la paragra$e.
b.) Oa s$%rşitul te-tului se /a copia alcătuirea comisiilor şi atribuţiile acestora, $iecare pe două
coloane cu linie dublă, ori&ontală despărţitoare între ele.
S:T<,B=:O 9K. 5
Cn directorul /ostru, creat în B.UAtestat creaţi un $işier orar.doc care să conţină orarul clasei sub
$ormă de tabel. 3olosiţi ca titlu un te-t artistic, structura tabelului $iind la latitudinea /oastră. Bapul
de tabel trebuie să $ie di$erenţiat de restul tabelului, $olosinduse
un alt $ont, marginile duble şi liniile din interior simple, o culoare de $ond di$erita pentru $iecare &i.
S:T<,B=:O 9K. 6
Cn directorul /ostru, creat în B.U Atestat reali&aţi un pliant pe care să+l sal/aţi în $işierul
promoţie.doc care să conţină.
V doua coloane pentru ele/i (cu minim > nume ) si pentru pro$esori (cu minimum > nume )D
V un moto încadrat într+un cGenar, a/%nd $ondul şi te-tul de culori di$erite şi nu alb + negruD
o sigla sugesti/ă creată in 0aint si importata in document.
S:T<,B=:O 9K. 9
9
Cn directorul /ostru, creat în B.U Atestat reali&aţi un document pe care să+l sal/aţi în $işierul
medie.doc. Acesta să conţină.
V un titlu îngroşat şi subliniat cu doua linii, $olosind un alt $ont dec%t =imes 9eW Koman (sau =imes
9eW Koman B,) de dimensiune 16 ptD
un tabel inserat a/%nd două linii şi următoarea structură. Blasa, Eedier =media la disciplina Nlimba
şi literatura rom%năI, Eediem = media la disciplina NEatematicăI, Eediei= media la disciplina
N<n$ormaticăI, Eedials = media la limba străină 1 studiată, Eedie = media generală la unele dintre
disciplinele pentru e-amenul de bacalaureatD
V completaţi datele din tabel, calcul%nd media generală, nu se /a $olosi aplicaţia BalculatorD
V reali&aţi apoi o repre&entare gra$ică a disciplinelor cu mediile a$erente.
S:T<,B=:O 9K. 11
Cn directorul /ostru, creat în B.U Atestat reali&aţi urmatorul tabel.
9
r
.

B
r
t
.

7enumire
=abelul /a contine.
V un titlu artistic, nu ori&ontalD
V un te-t la alegere adec/atD
V o imagine sugesti/ă $ie creată, $ie importatăD
V încadrarea imaginii cu un cGenar colorat în ton, umbrit.
S:T<,B=:O 9K. 11
1. Sa se cree&e un document atestat.-ls în $olderul cu numele /ostru de $amilie, în $olderul Atestat.
. Sa se construiasca tabelul de mai 8os, introduc%nd minim > ele/i.
9ume 0renume 7ata_nasterii 9ota1 9ota 9ota2 Eedia
2. =abelul /a $i bordat ingrosat de culoare albastra.
4. Boloana data nasterii /a $i $ormatata de tip data.
>. Boloanele nota1,nota, media /or $i $ormatate de tip numeric cu &ecimale.
A. Sortati datele in ordine al$abetica dupa nume, apoi prenume.
5. Sa se adauge în st%nga primei coloane, o alta coloana, cu numele 9r.crt. R centrat, cu acelasi $ont
si marire ca si a celorlalte nume de coloane.
6. Sa se calcule&e media $iecarui ele/, iar pentru ele/ii cu media intre > si 5 sa se stabileasca
pentru coloana media, culoarea $ontului rosu, boldat, respecti/ culoarea /erde.
9. Breati un antet si un subsol in $oaia de calcul in care sa se preci&e&e 7ata, 9r. 0agina, 7enumire
$isier.
S:T<,B=:O 9K. 1
1. Sa se cree&e un registru nou numit $ormatare.-ls în $olderul cu numele /ostru de $amilie, în
$olderul Atestat.
. <n prima $oaie de calcul, in &ona T.,5 sa se introduca tabelul de mai 8os, cu > inregistrari.
9ume 0renume Parsta Salar
2. Sa se adauge coloana Jbser/atii, dupa coloana Salar.
11
4. Sa se complete&e coloana Jbser/atii si sa se stabileasca. daca are salariul cuprins intre 1511 si
411 îngrosat, centrat, colorat în rosu, respecti/ albastru, stil italic pentru salarii egale cu 1>1.
>. Kedenumiti $oaia de calcul in Salariati.
A. Bopiati tabelul intr+o alta $oaie de calcul cu numele ,le/i clasa ;.
5. Sa se calcule&e salariul mediu intr+o noua celula sub coloana salar.
6. Sa se modi$ice $ormatul de a$isare al numerelor din coloana salar ast$el incat sa e-iste &ecimale
si separator pentru mii.
9. Sa se sorte&e salariatii in ordinea /arstei, de la cel mai mare la cel mai mic.
11. Adaugati coloana 7epartament cu /alori de 1,,2,4 si apoi a$isati salariatii din departamentul 2.
S:T<,B=:O 9K. 12
Keali&aţi $işierul 0roduse+<=.-ls şi e$ectuaţi operaţiile următoare.
Cn $oaia 0roduse<= $ormataţi celulele eticGetelor de coloane .$ont îngroşat, înclinat, culoare albastră
şi $undal galbenD
Belulele =otal general, Burs /alutar şi 7ata /or $i $ormatate identic cu eticGetele de coloane, iar
celulele corespun&ătoare totalulul general, /aloarea cursului /alutar şi a datei curente /or a/ea
$undalul /erde, $ontul roşu, înclinat şi îngroşatD
Cn celula ,1 introduceţi o $ormulă care să determine a$işarea datei şi orei curente, cu actuali&are la
$iecare descGidere a $işierului.
Cn celulele 74.Q4 introduceţi $ormule corespun&ătoare pentru calcularea /alorilor speci$ice
eticGetelor de coloană, a totalurilor partiale şi generaleD
Jrdonaţi datele din tabel ascendent, prima dată după coloana =ip iar apoi după coloana 0roduse <=D
3ormataţi datele numerice aşa înc%t să $ie precedate de simbolul ` pentru preţurile în dolar iar cele
în lei să $ie precedate de simbolul KJ9 D
Keali&aţi o $iltrare comple-ă a datelor din tabel, cu acţiune de tipul copiere în $oaia 7ate $iltrate
(încep%nd cu celula A1), aşa înc%t să $ie a$işate doar produsele de tip So$t cu o /aloare a11 :S7 şi
@>>1 :S7. =oate tabelele de criterii utili&ate /or $i create în $oaia Briterii D
Breaţi în $oaia 0roduse<= o diagramă de tip turn 27 în care să repre&entaţi /aloarea produselor <= în
KJ9 cu =PA inclus, a/%nd coloana 0rodusele <= ca eticGete. 3ormataţi parametrii diagramei ast$el
înc%t să $ie /i&ibile numele tuturor produselor <=. ScGimbaţi culoarea implicită a pereţilor diagramei
în galben cu negru (e$ect de umplere). =itlul diagramei /a $i setat 0roduse <=
7upă sal/area curentă, sal/aţi documentul ca pagină \eb,
S:T<,B=:O 9K. 14
1. Sa se cree&e un registru nou numit gra$ic.-ls în $olderul cu numele /ostru de $amilie, în $olderul
Atestat.
. <n prima $oaie de calcul sa se introduca tabelul de mai 8os.
7enumire $irma Penituri BGeltuieli
SB Argos SA 422 244>
SB =ransa/ia SKO 42445 424142
SB Blipart SKO 12>4A 2424
SB Pitalis SKO 49659> 4>AA>4
2. Kedenumiti $oaia de calcul in 3irme.
4. 7enumirea coloanelor sa $ie scrisa centrat, boldat de culoare rosie, iar $ondul albastru descGis.
>. Oatimea coloanei Penituri sa $ie de 1>.
A. 0entru campul 7enumire $irma setati ast$el incat campul sa $ie de tip te-t intre 4 si >1 de
caractere, in ca&ul introducerii unei $irme cu numele mai mic decat 4 sau mai mare de >1 caractere
sa se a$ise&e un mesa8 corespun&ator.
5. Bopiati tabelul intr+o noua $oaie de calcul pe care o denumiti 0ro$it, si adaugati o noua coloana in
care calculati pro$itul $iecarei $irme.
11
6. <n prima $oaie (3irme) sa se reali&e&e un gra$ic sugesti/, a-a J; sa repre&inte denumirea
$irmelor.
9. 7ati un titlu gra$icului.
S:T<,B=:O 9K. 1>
1.Keali&ati o pre&entare cu numele atestat
.<nserati in pre&entare 4 diapo&iti/e
7iapo&iti/ 1.+inserati di$erite $orme geometrice si aplicati+le e$ectul 2+7
7iapo&iti/ .+inserati un tabel care sa contina orarul
7iapo&iti/ 2.+inserati o nomograma
7iapo&iti/ 4.inserati imagini din colectia J$$ice
2.Adaugati e$ecte de animatie
4.Pi&uali&ati pre&entarea
S:T<,B=:O 9K. 1A
1.Keali&ati o pre&entare cu numele
.<nserati in pre&entare 4 diapo&iti/e
7iapo&iti/ 1.
editati te-tul urmator.
N7ispo&iti/e peri$erice
reali&at de.!!!!!!!!.I
inserati un buton de actiune.
7iapo&iti/ .
editati te-tul urmator.
NSistemul de intrare+iesire asigura comunicatia calculatorului cu lumea incon8uratoare prin
intermediul unor ecGipamente speciali&ate numite dispo&iti/e peri$erice.
,le sunt de trei tipuri.
1.dispo&iti/e de intrare
.dispo&iti/e de iesire
2.dispo&iti/e de intrare+iesireI
inserati doua butone de actiune.
7iapo&iti/ 2.
sa se insere&e si sa se complete&e apoi o diagrama de $orma urmatoare.

mouse
micro$on 1 scanner
Eicroso$t J$$ice
Eicroso$t \ord Eicroso$t 0oWer0oint Eicroso$t ,-cel
1
=astatura

inserati doua butone de actiune.
7iapo&iti/ 4.
editati cu/antul . laborator ca lin?
inserati un buton de actiune
2.Adaugati e$ecte de animatie
4.Pi&uali&ati pre&entarea
S:T<,B=:O 9K. 15
1.Keali&ati o pre&entare cu numele atestat
.<nserati in pre&entare 4 diapo&iti/e
7iapo&iti/ 1.
editati cu/antul urmator.
inserati un buton de actiune
culoare $ond . albastru
7iapo&iti/ .
Bonstruiti urmatorul tabel .
,lemente de design Eod de reali&are
<nserare diapo&iti/ nou meniul <nserare+7iapo&iti/ nou!
Sabloane de aspect meniul 3ormat+Aspect diapo&iti/!
Sabloane $orma meniul 3ormat+3orma diapo&iti/!
<nserare te-t meniul <nserare+Baseta te-t
<nserare imagini meniul <nserare+<magine+Einiatura+Blip Jrgani&er!+colectie
J$$ice
<nserare $ilm si sunet meniul <nserare+3ilm si sunete
<nserare tabel meniul <nserare+=abel!
<nserare diagrama meniul <nserare+7iagrama!
<nserare diagrame relationale
(nomograme)
meniul <nserare+9omograma!
inserati doua butone de actiune
culoare $ond . albastru
7iapo&iti/ 2.+inserati A $orme geometrice suprapuse , aplicati+le e$ectul 2+7
inserati doua butone de actiune
culoare $ond . albastru
7iapo&iti/ 4.
reali&ati un lin? catre o alta pre&entare
inserati un buton de actiune
culoare $ond .
2.Adaugati e$ecte de animatie
4.Pi&uali&ati pre&entarea
S:T<,B=:O 9K. 16
1. Sa se cree&e un document atestat.doc în $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat în $older+ul
Atestat
12
. :tili&%nd $unctia belp sa se caute in$ormatii legate de scGimbarea directiei paragra$ului (BGange
paragrapG direction)
2. Sa se copie&e în documentul creat in$ormatiile gasite
4. Sa se înlocuiasca cu/%ntul paragrapG (paragra$) cu $ra&a, în tot te-tul
>. Sa se selecte&e tot te-tul si sa se modi$ice dimensiunea caracterelor la 14
A. Sa se selecte&e titlul, sa i se modi$ice dimensiunea la 1, sa se modi$ice culoarea în /erde si sa $ie
aliniat la st%nga
5. 7upa paragra$ul sa se introduca o întrerupere de pagina
6. Oa s$%raitul documentului sa se cree&e un gra$ic pe ba&a urmatoarelor date.
:ni/ersitate Studenti an < Studenti an << Studenti an <<<
AS, 111 11>1 11>
:0T 1411 1211 111
:T+Eatematica A11 >69 >5>
9. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se încGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. 19
1. Sa se cree&e un document atestat.doc în $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat în $olderul
Atestat
. :tili&%nd $unctia belp sa se caute in$ormatii legate de crearea unui tabel (Breate a table). Sa se
copie&e in$ormatiile gasite în documentul creat
2. 3olosind instrumentele de marire si micsorare sa se stabileasca dimensiunea paginii la 5>c
4. Sa se se mute primul paragra$ dupa al treilea
>. Sa se introduca în document un simbol din lista de simboluri
A. Sa se adauge un cGenar întregii pagini
5. Sa se insere&e o imagine într+un cGenar cu colturile rotun8ite si umbrit, la s$%rsitul documentului
6. Cn &ona de antet a paginii sa se scrie numele liceului, adresa si tele$onul R în st%nga, iar la
dreapta sa se insere&e data curenta
9. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se încGida aplicatia de procesare te-t
S:T<,B=:O 9K. 1
1. Sa se cree&e un document atestat.doc în $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat în $olderul
Atestat
. :tili&%nd $unctia belp sa se caute in$ormatii legate de tiparirea unui document (0rint a
document). Sa se copie&e in$ormatiile gasite în documentul creat.
2. Sa se se înlocuiasca cu/%ntul print cu cu/%ntul tipar, iar la s$%rsitul documentului sa se scrie
numarul de înlocuiri
4. Sa se introduca în document un simbol din lista de simboluri
>. Sa se selecte&e titlul si apoi sa se modi$ice culoarea acestuia în albastru
A. Cn dreptul $iecarui paragra$ sa se adauge di$eriti marcatori
5. Sa se insere&e o imagine într+un cGenar cu colturile drepte si umbrit, la s$%rsitul documentului
6. Cn &ona de 3ooter a paginii sa se scrie data curenta + centrat
9. Oa s$%rsitul documentului sa se cree&e un gra$ic pe ba&a urmatoarelor date.
0roduse 0ret Tucati
01 1211 2111
0 >11 111
02 4>11 >111
11. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se încGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. 1
1. Sa se cree&e un document atestat.doc în $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat în $olderul
Atestat. Apoi scrieti trei paragra$e despre N<nternetI
. Sa se ascunda bara standard de meniu
14
2. Sa se sete&e paragra$ul doi ast$el înc%t acesta sa înceapa de la .>cm
4. Sa se sete&e pagina în $ormatul A4, po&itionata pe lat
>. Sa se introduca o întrerupere de pagina dupa paragra$ul al doilea
A. Sa se numerote&e paginile încep%nd cu ci$ra 6
5. Sa se insere&e o steluta albastra, la s$%rsitul documentului. Sa se scrie în interiorul ei prenumele
/ostru
6. Cn &ona de 3ooter a paginii sa se scrie data curenta R în dreapta
9. Oa s$%rsitul documentului sa se scrie, într+o cutie de editare, etapele prin care documentul este
tiparit în trei e-emplare, cu consum minim de cerneala
11. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se încGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K.
1. Sa se cree&e un document atestat.doc în $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat în $olderul
Atestat. Apoi sa se introduca paragra$ele din cutia de mai 8os.
. Sa se selecte&e primul paragrapG si apoi sa se modi$ice caracterele în Arial de 1A
0entru a scrie aceasta ecuatie /a trebui sa lucrati cu bara de intrumente.
0entru a introduce semnul suma dati un clic st%nga în bara de instrumente pe semnul corespun&ator
si alegeti simbolul dorit.
0rocedati în mod asemanator pentru toate semnele pe care doriti sa le introduceci în document cu
a8utorul ,ditorului de ecuatii o$erit de Eicroso$t \ord.
2. Sa se alinie&e la st%nga paragra$ul al doilea.
4. Sa se sublinie&e cu doua linii primele doua cu/inte ale ultimului paragra$.
>. 0entru tot te-tul sa se stabileasca o distanta de doua r%nduri.
A. Sa se caute cu/%ntul semnul si sa se înlocuiasca cu simbolul pentru.
5. Sa se introduca în &ona antetului data si ora.
6. Sa se selecte&e cu/%ntul \ord, încadr%ndu+l într+un cGenar cu colturile rotun8ite, de culoare rosie
si cu o umbra.
9. Oa s$%rsitul documentului sa se introduca un tabel centrat în pagina, cu trei linii si patru coloane,
cu un stil la alegere.
11. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se încGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. 2
1. Sa se cree&e un document atestat.doc în $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat în $olderul
Atestat. Sa se scrie urmatorul titlu artistic, centrat în pagina, cu ma8uscule. K,d:O=A=, 3<9AO,
. Sa se edite&e urmatorul tabel, centrat în pagina.
2. Sa se complete&e coloana total cu a8utorul unei $ormule.
4. Sa se ordone&e descrescator dupa puncta8, cu a8utorul unei $ormule
>. Sa complete&e coloana 0remiul acordat. 0remiul < , 0remiul <<, 0remiul <<< R îngrosat, centrat,
colorat în rosu, iar $ondul celulelor sa $ie albastru descGisD pentru ceilalti sa se complete&e cu
participant, colorat în /isiniu, $ondul gri.
A. Sa se adauge în st%nga primei coloane, o alta coloana, cu numele 9r.crt. R centrat, îngrosat, cu
acelasi $ont si marire ca si a celorlalte nume de coloane
5. Eodi$icati cGenarul tabelului cu linii duble, de 2pt. grosime.
6. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se încGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. 4
1. Sa se cree&e un document atestat.doc în $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat în $olderul
Atestat. Apoi sa se introduca paragra$ele din cutia alaturata.
. Sa se trans$orme literele cu/%ntului Auto SGapes în ma8uscule.
2. Sa se introduca marcatori înaintea de paragra$ele.
Selectia se $ace!
Cn document!
1>
4. 3iecare paragra$ /a $i incadrat de un cGenar cu umbra, colorat di$erit.
>. Sa se stabileasca spatierea intre randuri la cm
A. Sa se a$ise&e la s$arsitul documentului numarul de cu/inte din acest $isier.
5. Sa se /i&uali&e&e documentul înaintea imprimarii.
6. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se încGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. >
1. Sa se cree&e un document atestat.doc în $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat în $olderul
Atestat. Apoi sa se introduca paragra$ele din cutia alaturata.
Eicroso$t \ord o$era mai multe modalitati pentru a crea un tabel. Eodalitatea ideala depinde de
cum /a place sa lucrati, si de cat de simplu sau de comple- trebuie sa $ie tabelul.
3aceti clic pe po&itia in care doriti sa creati tabelul.
3aceti clic pe <nserare tabel din bara de instrumente Standard.
Qlisati pentru a selecta numarul de randuri si numarul de coloane
. Sa se centre&e paragra$ul trei.
2. Sa se sublinie&e cu o linie dubla primele trei cu/inte din paragra$ul doi.
4. Sa se caute cu/%ntul =able si sa se înlocuiasca cu table.
>. Sa se selecte&e cu/%ntul 7elete si apoi sa se introduca într+un cGenat rosu de dimensiune 2 si
umbra
A. Sa se cree&e un tabel, în care sa se scrie in$ormatii legate de anga8atii $irmei (nume, prenume,
societate comerciala, numar_tele$on R minimum patru înregistrari).
5. =abelul sa $ie bordat cu o linie groasa /erde, iar celulele din capul de tabel (numele de coloana)
sa $ie de culoare galbena, scrisul =aGoma,21,albastru,cu umbra, iar spatierea literelor in cadrul
cu/intelor sa $ie de 2 pct.
6. Sa se sorte&e datele din tabel in ordine al$abetica dupa nume.
9. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se încGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. A
1. Sa se cree&e un document atestat.doc în $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat în $olderul
Atestat
. Sa se reali&e&e o in/itatie la bancGetul absol/ire care sa contina.
e un titlu artistic, e imagine sugesti/a, e te-tul in/itatiei,
e sa $ie colorata corespun&ator, e sa poata $i împaturita în 2 (in$ormatiile sa $ie plasate
corespun&ator).
e un tabel cu numele a minimum cinci ele/i din clasa e un cGenar al paginii
e sa se aleaga o pagina A4, pe ori&ontala, cu marginile la 1 cm (sus, 8os, dreapta, st%nga)
2. Sa se /i&uali&e&e documentul înaintea imprimarii
4. Sa se scrie si plicul în care se /a pune $elicitarea ($ata + /erso)
>. Sa se /i&uali&e&e documentul înaintea imprimarii
A. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se încGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. 5
1. Sa se cree&e un document atestat.doc în $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat în $olderul
Atestat
. Sa se creee&e un gra$ic pe ba&a urmatoarelor date.
9r
matricol
9umele si prenumele Blasa
Eedia
generală
21 0opescu Adrian 1A 6,>1
21 <onescu J/idiu 1T 6,AA
2 Earinescu =eodor 1A 5,1
24 Qeorgescu EiGai 1T 9,>A
2> Pasilescu <onut 1B 5,2>
1A
2A A/ramescu Earia 17 6,11
25 <onescu Andreea 1, >,1
26 0opescu Tianca 17 5,11
29 Earinescu <oana 13 9,91
2. Sa se împarta celula care contine numarul 24 în 2 linii si coloane. Sa se colore&e în culori
di$erite
4. Sa se taie cu o linie te-tul NBlasa 1AI
>. Sa se adauge o linie noua între prima si a doua linie. Bompletati $iecare celula corespun&ator
A. 3olosind $unctia de despartire în cu/inte, sa se separe ultimul cu/%nt de pe r%ndul al doilea
5. :ltima coloana sa aiba un cGenar cu margini duble
6. Sa se adauge un antet în care sa se introduca numele, data e-aminarii si ora
9. Sa se introduca numere de pagina încep%nd de la 5, în partea de 8os a paginii, centrat
11. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se încGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. 6
1. Sa se cree&e un document atestat.doc în $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat în $olderul
Atestat
. Sa se cree&e un antet de document introduc%nd numele /ostru, adresa si tele$onulD sub ele inserati
o inie ori&ontala dubla
2. Sa se con$igure&e pagina ast$el înc%t acest antet sa apara numai pe paginile impare ale
documentului.
4. Sa se redacte&e un paragra$ cu tema NBe /reau sa de/in în /iataI si sa se introduca paragra$ul
într+un cGenar colorat cu umbra.
>. Sa se sublinie&e un cu/%nt cu doua linii
A. Sa se stabileasca spatierea între r%nduri la 1.> cm
5. 7upa paragra$ sa se introduca o întrerupere de pagina
6. Sa se cree&e un subsol în care sa apara numai pe prima pagina te-tul N7ata de a&i.I si sa se
insere&e data curenta ast$el înc%t aceasta sa se reactuali&e&e automatD pe celelalte pagini ale
documentului sa apara numarul de pagina în $ormatul Npagina)numar paginiI, centrat si îngrosat.
9. Sa se cree&e o lista cu toti prietenii pe care îi a/etiD în st%nga $iecaruia inserati un simbol cu
semnul &odiei lor iar în dreapta, data nasterii lorD pe coloana aceste date sa $ie aliniate.
11. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se încGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. 9
1. Sa se cree&e un document atestat.doc în $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat în $older+ul
Atestat
. Sa se introduca în document trei paragra$e cu tema N<n$ormatica si societatea modernaI, utili&%nd
$ontul si marimea implicita. <n antet sa se treaca numele /ostru, iar în subsol data curenta
2. Antetul sa $ie /i&ibil daca documentul este /i&uali&at sub aspectul 0age Oa]out, în celelalte
/i&uali&ari antetul si subsolul sa nu $ie /i&ibile
4. Sa se selecte&e primul paragra$ si sa se modi$ice caracterele în Bomic Sans ES de dimensiune
11.
>. Sa se centre&e paragra$ul si sa se scrie ultimile doua cu/inte din acest paragra$ îngrosat
A. Sa se introduca ultimul paragra$ într+un cGenar colorat cu umbra
5. Sa se selecte&e tot te-tul si sa se stabileasca distanta între r%nduri la puncte
6. <naintea celui de+al doilea paragra$ sa se insere&e o pagina noua
9. <n aceasta pagina noua sa se introduca central un tabel cu trei linii si patru coloane, care sa se
$ormate&e cu un stil ales
11. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se încGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. 21
15
1. Breati o agenda de lucru noua.
. Setati prima $oaie de calcul a agendei de lucru ast$el. +$ormat A4, margini. sus 1.62, 8os 1.56,
stanga 1.A>, dreapta 1.6, antet 1.51, subsol 1.92, orientare ori&ontala
2. 0entru primele doua $oi de calcul.
reali&ati antete care sa continta. aliniat la stanga S=A=<S=<BA, centrat O==A, in dreapta numarul
paginiiD
reali&ati subsoluri care sa contina. in stanga 9:E,O, PJS=K:, centrat numele $oii de calcul, in
dreapta data si ora curenta.
Breati urmatoarea ba&a de date care re$lecta situatia pro$esorilor din Oiceul 3a/orit.
A T B 7 , 3
1 9ume si
prenume
Parsta Specialitate 9e. de
ore
Qrad
didactic
7ata nasterii

2
4
introduceti 11 inregistrariD
se /a utili&a $ontul Arial, dimensiunea 12, culoarea rosu, datele /or $i aliniate central ori&ontal si
/erticalD
utili&and $acilitatea de pi/otare.
determinati $rec/entele pentru $iecare /ariabilaD
determinati $rec/entele pentru tabelele pi/otate /arsta+specialitatea, /arsta+nr.ore, /arsta+
grad.didactic, /arsta+data nasteriiD
determinati $rec/entele pentru tabala pi/otata /arsta+nr.ore dupa $iecare /arianta a /ariabilei grad
didactic.
4. Sal/ati agenda de lucru cu numele Atestat
S:T<,B=:O 9K. 21
1. Sa se cree&e un document atestat.doc în $olderul cu numele /ostru de $amilie, în $olderul Atestat
. Sa se construiasca urmatorul tabel, ast$el înc%t denumirea coloanelor sa $ie centrata si îngrosata.
2. Sa se adauge un c%mp, dupa c%mpul 0ret unitar cu denumirea =otal. Boloana =otal sa $ie
actuali&ata cu a8utorul unei $ormule
4. Sa se colore&e coloanele în culori di$erite
>. Sa se creee&e un gra$ic pe ba&a datelor din tabelul actuali&at
A. Sa se adauge o linie la s$%rsitul tabelului. <n celula din coloana 0rodus se /a scrie Statistici, în
celula din coloana Tucati /a scrie+cu a8utorul unei $ormule + numarul total de bucati, în celula din
coloana 0ret unitar se /a scrie+cu a8utorul unei $ormule + pretul unitar minim, iar în celula din
coloana =otal se /a scrie+cu a8utorul unei $ormule + suma totala.
5. :ltima coloana sa aiba un cGenar cu margini duble
6. Sa se adauge un antet în care sa se introduca numele, data e-aminarii si ora
9. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se încGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. 2
1. Sa se cree&e un document atestat.doc în $olderul cu numele /ostru de $amilie, creat în $olderul
Atestat.
. Sa se selecte&e primul paragra$ si apoi sa se modi$ice caracterele în Arial de 1A
2. Sa se alinie&e la st%nga paragra$ul al doilea
4. Sa se sublinie&e cu doua linii primele doua cu/inte ale ultimului paragra$
>. 0entru tot te-tul sa se stabileasca o distanta de doua r%nduri
A. Sa se caute cu/%ntul beader si sa se înlocuiasca cu Antet
16
5. Sa se caute cu/%ntul 3ooter si sa se scrie cu culoare rosie, subliniat cu doua linii
6. Sa se introduca în &ona antetului data si ora
9. Sa se selecte&e cu/%ntul <nstructiuni, încadr%ndu+l într+un cGenar cu colturile rotun8ite, de culoare
albastra si cu o umbra
11. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se încGida aplicatia de procesare te-t.
S:T<,B=:O 9K. 22
Breaţi un $older nou cu numele /ostru
Keali&ati un document in Eicroso$t \ord care are
3undal culoare albastru
=itlul TAB111
=e-tul cu $ont Arial, dimensiunea caracterelor 14, culoare gri descGis
Cn partea de sus a paginii introduceţi te-tul HTAB111I
<ntroduceţi o linie ori&ontală cu dimensiunea 2p
Sub linie, împărţiţi pagina în două coloane,
Bea din st%nga /a conţine
0robe TAB
Bea din dreapta
7ate
Breati o legatura o legătură către pagina WWW.edu.ro
Keali&ati tabelul
3ilm 7ata Jra
3ilm1 7ata1 Jra1
3ilm 7ata Jra
3ilm2 7ata2 Jra2
! ... !
3ilm9 7ata9 Jra9
=abelul /a a/ea următoarele caracteristici.
bordura de dimensiune
te-tul cu $ontul =imes 9eW Koman
culoarea te-tului galben
11.<nseraţi o imagine sub tabel
S:T<,B=:O 9K. 24
1. Sa se cree&e un document atestat.doc in $olderul cu numele /ostru de $amilie, in $olderul Atestat.
. Sa se construiasca tabelul de mai 8os, introductand minim > ele/i.
9ume
ele/
Eedii Eedie
generala
Jbser/atii
Komana Eatematica 3i&ica <n$ormatica Jbtional
2. 7enumirile coloanelor sa se scrie ingrosat,centrat in celula (/ertical si ori&ontal).
4.9umele ele/ilor sa se scrie cu ma8uscule, centrat in celula (/ertical si ori&ontal)
>. 7upa completarea /alorilor celulelor coloanelor Eedii sa se complete&e coloana Eedie gelerala
cu a8utorul unei $ormule.
A. Boloana Jbser/atii sa se colore&e in albastru si sa se complete&e cu obser/atii adec/ate.
5. Sa se scri un titlu corespun&ator, centrat,colorat (la alegere)
6. Sa se insere&e o coloana dupa 9ume ele/ cu numele Simbol.<n $iecare celula inserati o imagine
sugesti/a.
9. Sa se sal/e&e documentul si apoi sa se incGida aplicatia de procesare te-t .
19
S:T<,B=:O 9K. 2>
1.Keali&ati o pre&entare cu numele atestat
.<nserati in pre&entare > diapo&iti/e
7iapo&iti/ 1.
editati cu/antul urmator.
inserati un buton de actiune
culoare $ond .gri
7iapo&iti/ . 7ispo&iti/2.
Keali&ati urmatorul desen. Keali&ati urmatorul desen.
f
J ;

ScGita unei discGete de 2,>
inserati doua butone de actiune
culoare $ond .gri
7iapo&iti/ 4.+inserati 4 $orme geometrice suprapuse, aplicati+le e$ectul 2+7
inserati doua butone de actiune
culoare $ond .gri
7iapo&iti/ >.
reali&ati un lin? catre o alta pre&entare
inserati un buton de actiune
culoare $ond .gri
2.Adaugati e$ecte de animatie
4.Pi&uali&ati pre&entarea
S:T<,B=:O 9K. 2A
1
1.Breati o agenda de lucru noua.
.Setati prima $oaie de calcul a agemdei de lucru ast$el. +$ormatA4,margini.sus 1.A, 8os
1.A>,stanga 1.4>,dreapta 1.2,antet 1.61,subsol 1.62,orientare ori&ontala.
2.0entru primele doua $oi de calcul.
reali&ati antete care sa contina. aliniat la stanga 3APJK<=,centrat O==A, in dreapta numarului
paginiiD
reali&ati subsoluri care sa contina. in stanga 9:E,O, PJS=K:, centrat numele $oii de calcul, in
dreapta data si ora curentaD
in prima $oaie de calcul reali&ati urmatoarea ba&a de date.

A T B 7
1

2
4 SJB<,=A=,A 3APJK<=
>
A 9ume 0renume 7ata inceput 7ata s$arsit
5
6
introduceti > inregistrariD
in tabel se /a utili&a $ontul Arial =ur, dimensiune 12.>,culoare albastru ,datele /or $i aliniate centrat
ori&ontal si /erticalD
inserati inaintea coloanei A o coloana in care determinati 9umelegprenumele anga8atuluiD
ascundeti coloana T si coloana BD
in a doua $oaie de calcul.
determinati numarul de anga8atiD
determinati suma necesara petru plata tuturor anga8atilor stiind ca societatea isi plateste personalul
ast$el.pentru $iecare &i lucratoare un anga8at primeste 5` pe &iD
4. Sal/ati agenda de lucru cu numele Atestat.
S:T<,B=:O 9K. 25
Breati o agenda de lucru noua
Eodi$icati numarul de $oi de calcul prestabilit pentru agendele de lucru la cinci $oi de calcul.
Setati prima $oaie de calcul a agendei de lucru ast$el . +$ormat A4, margini . sus 1.9, 8os 1.56,
dreapta 1.6, antet 1.19, subsol 1.1>, orientare ori&ontala
Keali&ati un antet care sa contina . aliniat la stanga S=A=<S=<BA , centrat OJB:<=JK< , in
dreapta numarul pagini
Keali&ati un subsol care sa contina . in stanga numele /ostru , centrat numele $oii de calcul, in
dreapta data si ora curenta
<n prima $oaie de calcul creati o ba&a de date OJB:<=JK< care /a contine date geogra$ice . pentru
$iecare tara se memorea&a capitala , supra$ata, numarul de locuitori si densitatea care se calculea&a.
introduceti > inregistrari D
se /a utili&a $ont Arial =ur, dimensiune 12.>, culoare /erde D
$undalul tabelului /a a/ea culoarea ro&
aplicati tabelului un cGenar de culoare /erde, stilul liniei intrerupta, pentru partea e-terioara si de
culoare rosu, stilul liniei punctat, pentru partea interioara D
in prima $oaie de calcul sa se sorte&e in ordine al$abetica dupa numele tarii drept criteriu principal,
precum si dupa capitala, utili&at drept criteriu secundar D
redenumiti $oaia de calcul SGeet1 cu numele S=A=1D
in a doua $oaie de calcul sa se reali&e&e un gra$ic pentru statistica obtinuta.
se /a utili&a o diagrama de tip coloana pentru seriile de /alori de pe linie.
1
7iagramei i se /a asocia un titlu ZS=A=<S=<BA Z , o eticGeta pentru a-a ; Z7A=,Z si o eticGeta
pentru a-a f ZPAOJK<Z , o legenda po&itionala in dreapta.
S:T<,B=:O 9K. 26
1.Keali&ati o pre&entare cu numele atestat
. 7iapo&iti/ 1 scrieţi ca titlu NAtestat 0oWer0ointI, iar ca subtitlu numele /ostru.
2. 7iapo&iti/ să aiba $ormatul N=itle, BGart and =e-tI (titlu, diagrama şi te-t), iar diagrama să
conţină următoarele date.
<anuarie 3ebruarie
BGirie 1.11.111 1.>1.111
=ele$on $i- 211.111 2>1.111
=ele$on mobil A>.111 2>.111
Tloc 1.911.111 1.>>1.111
Altele 2.111.111 4.>1.111
=itlul diapo&iti/ului să $ie NBGeltuieliI, caracter de 1 puncte, culoare /erde.
4. 7iapo&iti/ 2 să aibă $ormatul N=itle Jnl]I, cu titlul NAnimaţieI,.
Adăugaţi un N\ordArtI la alegere cu te-tul N,B7OI, şi un N=e-t To-I cu conţinutul N=est
0oWer0ointI.
>. Animaţia pentru acest diapo&iti/ să $ie următoarea. titlul să apară la clic de mouse, \ord Art+ul
introdus să apară din partea st%ngă la 11 secunde după titlu, iar =e-t To-+ul să intre cu un e$ect ales
şi să clipească intermitent.
A. 7iapo&iti/ 4 să aibă $ormatul NJrgani&ation BGartI. Breaţi o scGemă de organi&are cu structura.
Earia, antrenoareaD EiGai, <oana şi Alin, conducători de grupuri, subordonate EarieiD Ale- şi <onel
în grupa <oanei şi Tianca în grupa lui Alin.
5. 7iapo&iti/ > inseraţi un tabel care să re$lecte scGema de organi&are din al doilea diapo&iti/, să
aibă titlul N=abel cGeltuieliI $ormatat ast$el. caracter de 1A, îngroşat, culoare roşie a te-tului inclus.
6. <nseraţi în subsolul diapo&iti/elor. data şi ora curentă (care se modi$ică în $uncţie de momentul în
care se pre&intă diapo&iti/ele), şi numerotarea diapo&iti/elor (nu şi pe pagina de titlu).
9. <mprimaţi pre&entarea, c%te patru diapo&iti/e pe pagină, ordonate /ertical.
S:T<,B=:O 9K. 29
Breati o agenda de lucru noua.
Setati prima $oaie de calcul a agendei de lucru aste$el. +$ormat A4, margini. sus 1.96 cm, 8os 1.59
cm, stanga 1.6> cm, dreapta 1.A2 cm, antet 1.99 cm, subsol 1.62 cm, orientare /erticala, centrata
/ertical.
Keali&ati un antet care sa contina. aliniat la stanga A=,S=A=, centrat TAB, in dreapta numarului
paginii.
Keali&ati un subsol care sa contina. in stanga clasa ;<<, centrat denumirea scolii, in dreapta data si
ora curenta.
<n prima $oaie de calcul sa se reali&e&e sub $orma de tabel in ,-cel re&ultate obtinute de 11 ele/i ai
unei clase

<ntroduceti 11 inregistrari
Sa se calcule&e media pentru $iecare ele/
Sa se determin re&ultatul ast$el. Admis pentru ele/ii cu media mai mare sau egala cu > si Kespins
pentru cei cu media mai mica decat >D
Kedenumiti $oaia de calcul SGeet1 cu numele A=,S=A= 111.
S:T<,B=:O 9K. 41
:n depo&it pastrea&a e/identa produselor intr+o $oaie de calcul ,-cel ast$el .
9
r
.

B
r
t
.
0rodus Bantitate 0ret
(pret initial)
0ret(adaos
(pret $inal)
Paloare totala Societate
7atorita scumpirilor s+a Gotarat aplicarea unui adaos di$erentiat ast$el.
c pret,daca pret @2111
Adaos= 2c pret,daca 2111@= pret @9111
4c pret,daca preta=9111
Sa se calcule&e pretul $inal pe bucata,in urma aplicarii adaosului si /aloarea totala pentru $iecare
produs e-istent.
J societate comerciala /rea sa cumpere numai produse care satis$ac urmatoarea cerinta . pretul
obtinut in urma adaosului pe produs sa $ie cuprins intre 11 111 si 1> 111.Boloana societate /a
contine /alori 0,KE<S,pentru produsele care respecta cerinta sau 9,0,KE<S , in ca& contrar.Oa
$ormatarea acestei coloane se /a $olosi $ontul =imes 9eW Koman , Stilul Told , culoarea
caracterului Kosu pentru 9,0,KE<S si /erde pentru 0,KE<S , dimensiunea 12.
<n a doua $oaie de calcul,pentru aceleasi produse,calculati =PA+ul si pret $inal(=PA cu doua
&ecimale e-acte cunoscand $aptul ca =PA+ul este c din pret $inal.7intre acestea sa se a$ise&e
doar produsele care au pret $inal (=PA cuprins intre 211111 si 411111.
<n a treia $oaie de calcul,sa se reali&e&e un gra$ic adec/at care sa repre&inte pretul initial si $inal pe
produs inainte si dupa scumpire(cu legenda si tabel corespun&ator).
2
C. SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE
S:T<,B=:O 9K. 1
Să se cree&e tabela ele/i.db$ cu următoarea structură.
9ume 0renume 9ota1 9ota 9ota2 Eedia 0romo/at
B ,11 B,11 9, 9, 9, 9,>, O,1
Să se introducă minimum > înregistrări. Să se scrie apoi un program pentru reali&area următoarelor
cerinţe.
a.) Balculaţi /aloarea mediei şi actuali&aţi în ba&a de date c%mpul E,7<, şi c%mpul 0KJEJPA=D
b.) A$işaţi o listă a/%nd c%mpurile. 9:E,, 0K,9:E,, E,7<,, 0KJEJPA= în ordinea
descrescătoare a mediilor.
S:T<,B=:O 9K.
Să se cree&e tabela ele/i.db$ cu următoarea structură.
9ume 0renume Blasa 9ota1 9ota 9ota2 Eedia 0romo/at
B,11 B,11 B,2 9, 9, 9, 9,>, O,1
Să se introducă minimum > înregistrări. Să se scrie apoi un program pentru reali&area următoarelor
cerinţe.
a.) Să se cree&e o nouă tabelă promo/at.db$ prelu%nd din ba&a de date atestat.db$ numai c%mpurile
9:E,, 0K,9:E,, BOASA, E,7<, şi o tabelă nepromo/at.db$ (dacă o medie @>) prelu%nd
c%mpurile 9:E,, 0K,9:E,, BOASA şi adăug%nd un nou c%mp 9KBJK<Q 9(1)D
b.) Să se a$işe&e cele două tabele nou create, cu toate c%mpurile acestora.
S:T<,B=:O 9K. 2
Să se cree&e tabela atestat2.db$ cu următoarea structură.
9ume 0renume Blasa Se-
B,11 B,11 B,2 B,1
Să se introducă minimum > înregistrări. Să se scrie apoi un program pentru reali&area următoarelor
cerinţe.
a.) Să se cree&e o nouă tabelă $ete.db$ prelu%nd din ba&a de date atestat.db$ c%mpurile 9:E,,
0K,9:E, şi adăug%nd c%mpul C9LO^<E, şi o tabelă baieti.db$ prelu%nd din ba&a de date
atestat.db$ c%mpurile 9:E,, 0K,9:E, şi adăug%nd c%mpul QK,:=A=,. Să se complete&e apoi
minimum cinci înregistrări doar pentru noul c%mpD
b.) Să se a$işe&e cele două tabele nou create, cu toate c%mpurile acestora.
S:T<,B=:O 9K. 4
Să se cree&e tabela atestat4.db$ cu următoarea structură.
9ume 0renume Blasa 7atan Adresa
B,11 B,11 B,2 7,6 B,1
Să se introducă minimum > înregistrări. Să se scrie apoi un program pentru reali&area următoarelor
cerinţe.
a.) Să se cree&e o nouă tabelă alocatii.db$ a/%nd c%mpurile. 9:E,, 0K,9:E,, 7A=A9,
A7K,SA, BOASA care să conţină numai ele/ii care nu au împlinit 16 ani p%nă la 1 iunie 112D
b.) Să se a$işe&e al$abetic ba&a de date nou creată.
S:T<,B=:O 9K. >
Să se cree&e tabela ele/i.db$ cu următoarea structură.
9ume 0renume 9ota1 9ota 9ota2 Eedia 0romo/at
B,11 B,11 9, 9, 9, 9,>, O,1
Să se introducă minimum > înregistrări. Să se scrie apoi un program pentru reali&area următoarelor
cerinţe.
4
a.) Să se şteargă toţi ele/ii corigenţi (minimum o medie@>)D
b.) Să se a$işe&e ele/ii rămaşi din ba&a iniţială, sortaţi descrescător după medie, a/%nd doar
c%mpurile 9:E,, 0K,9:E,, E,7<,.
S:T<,B=:O 9K. A
Să se cree&e tabela tele$on.db$ cu următoarea structură.
9ume 0renume =ele$on Adresa Paloare AcGitat
B,11 B,11 9,11 B,1 9,> O,1
Să se introducă minimum > înregistrări. Să se scrie apoi un program pentru reali&area următoarelor
cerinţe.
a.) Să se a$işe&e restanţierii la acGitarea tele$onului a/%nd doar c%mpurile. 9:E,, 0K,9:E,,
PAOJAK,D
b.) Să se a$işe&e suma totală pentru toţi restanţierii.
S:T<,B=:O 9K. 5
Să se cree&e tabela cărti.db$ cu următoarea structură..
Autor =itlu Anaparitie 9re-emplare 0ret
B,1 B,1 9,4 9,> 9,>
Să se introducă apoi minimum > înregistrări. Să se scrie apoi un program pentru reali&area
următoarelor cerinţe.
a.) Să se a$işe&e toate cărţile apărute între anii 1951 R 112, a/%nd c%mpurile A:=JK, =<=O:, A9
A0AK<=<,, 9K.,;,E0OAK,
b.) Să se a$işe&e toate cărţile cu preţul cuprins între 11.111 şi 999.999 lei a/%nd c%mpurile A:=JK,
=<=O:, A9 A0AK<=<,, 0K,=.
S:T<,B=:O 9K. 6
Să se cree&e tabela anga8ati.db$ cu următoarea structură.
Bod_numeric 9ume 7ata_anga8arii 7ata_nasterii
B,12 B,> 7,6 7,6
şi să se introducă 6 articole. Se cere.
a. Să se a$ise&e pe ecran toţi anga8aţii cu o /ecGime mai mare de 11 aniD
b. Să se a$işe&e toate persoanele a căror &i de naştere se sărbatoreşte astă&i.
S:T<,B=:O 9K. 9
Să se cree&e tabela $ilme.db$ cu următoarea structură.
Bod_$ilm 9ume_$ilm Actor_princ =ip
B,> B,2> B,1 B,11
Să se introducă în tabelă minimum 6 articole. Se cere.
a. Să se şteargă logic din tabelă toate $ilmele de tip bJKKJKD
b. Să se liste&e pe ecran toate $ilmele în care 8oacă actorul K<BbAK7 Q,K,.
S:T<,B=:O 9K. 11
Sa se cree&e tabela muncitori.db$ cu structura.
9ume_muncitor Bod_atelier 9r_piese
B,21 9,1 9,>
şi să se introducă 6 articole (un articol+un muncitor, codul unui atelier este un număr de la 1 la 9.
0ot $i mai mulţi muncitori într+un atelier şi toţi au nume di$erite). Berinţe.
a. Să se a$işe&e numărul mediu de piese produse de un muncitor (număr total piese ) număr
muncitori)D
b. Să se a$işe&e numărul mediu de piese produse în $iecare atelier (număr total piese ) număr
ateliere).
>
S:T<,B=:O 9K. 11
Să se cree&e tabela pacienti.db$ cu următoarea structură.
9ume 0renume 7atan <naltime Qreutate
B,11 B,11 7,6 9,2, 9,2
Să se introducă apoi minim > înregistrări. Să se scrie un program pentru reali&area următoarelor
cerinţe.
a.) Să se liste&e persoanele cu /%rsta mai mare dec%t o /aloare citită de la tastaturăD
b.) Să se a$işe&e c%te persoane sunt născute între anii 1911+19>1.
S:T<,B=:O 9K. 1
Să se cree&e tabela ele/i1.db$ cu următoarea structură.
9ume 0renume Blasa Eedia
B,11 B,11 B,2 9,>,
Să se introducă apoi minim > înregistrări. Să se scrie un program pentru reali&area următoarelor
cerinţe.
a.) Să se $acă calculul mediei generale pe clase şi să se a$işe&e clasa şi media acesteiaD
b.) Să se a$işe&e pentru $iecare clasă numărul de ele/i care au media generală @ media clasei.
S:T<,B=:O 9K. 12
Să se cree&e tabela cărti.db$ cu următoarea structură.
Autor =itlu Anaparitie 9re-emplare 0ret
B,1 B,1 9,4 9,> 9,>
Să se introducă apoi minim > înregistrări. Să se scrie un program pentru reali&area următoarelor
cerinţe.
a.) Să se a$işe&e cărţile apărute într+un an, introdus de la tastaturăD
b.) Să se a$işe&e numărul total al cărţilor apărute în anul respecti/.
S:T<,B=:O 9K. 14
Să se cree&e tabela cărti.db$ cu următoarea structură.
Autor =itlu Anaparitie 9re-emplare 0ret
B,1 B,1 9,4 9,> 9,>
Să se introducă apoi minim > înregistrări. Să se scrie un program pentru reali&area următoarelor
cerinţe.
a.) Să se a$işe&e pentru cărţile care conţin în titlu un anumit şir de caractere, citit de la tastatură,
c%mpurile A:=JK, =<=O:, A9 A0AK<=<,D
b.) Să se a$işe&e A:=JK, =<=O: pentru toate titlurile autorilor care au 1 e-emplar.
S:T<,B=:O 9K. 1>
Să se cree&e tabela materiale.db$ cu următoarea structură.
Bod_$urni&or Bod_material 9ume_material 0ret Bantitate
B,> B,> B,21 9,A 9,4
Să se introducă în tabelă minimum 6 articole. Berinţe.
a. Să se a$işe&e toate o$ertele pentru materialul ; + dat de la tastatură, crescător, după preţul o$eritD
b. Să se a$işe&e preţul total al materialelor o$erite de $urni&orul f + citit de la tastatură.
7atele introduse în tabelă trebuie să corespundă cerinţelor enunţate mai sus.
S:T<,B=:O 9K. 1A
Să se cree&e tabela muncitori.db$ cu structura.
9ume_muncitor Bod_atelier 9r_piese
B,21 9,1 9,>
si să se introducă 6 articole (un articol+un muncitor, codul unui atelier este un număr de la 1 la 9.
0ot $i mai mulţi muncitori într+un atelier şi toţi au nume di$erite). Berinţe.
A
a. Să se a$işe&e numărul atelierelor din tabelăD
b. Să se a$işe&e numărul de piese produse de un atelier -, citit de la tastatură.
S:T<,B=:O 9K. 15
Să se cree&e tabela muncitori.db$ cu structura.
9ume_muncitor Bod_atelier 9r_piese
B,21 9,1 9,>
si să se introducă 6 articole (un articol+un muncitor, codul unui atelier este un număr de la 1 la 9.
0ot $i mai mulţi muncitori într+un atelier şi toţi au nume di$erite). Berinţe.
a. Se şterg articolele pentru care producţia unui muncitor este mai mică dec%t o /aloare dată de la
tastatură. Să se a$işe&e numele acestora şi codurile atelierelor din care $ăceau parteD
b. Să se a$işe&e numele muncitorilor care au produs cele mai puţine piese.
S:T<,B=:O 9K. 16
Să se cree&e tabela muncitori.db$ cu structura.
9ume_muncitor Bod_atelier 9r_piese Parsta
B,21 9,1 9,> 9,
si să se introducă 6 articole (un articol+un muncitor, codul unui atelier este un număr de la 1 la 9.
0ot $i mai mulţi muncitori într+un atelier şi toţi au nume di$erite). Berinţe.
a. 0entru a putea lucra în strainatate, un muncitor trebuie să aibă o /%rstă cel mult egală cu o /aloare
citită de la tastatură şi să producă un număr de piese cel puţin egal cu o /aloare dată de la tastatură.
Să se a$işe&e numele celor ce îndeplinesc ambele condiţii şi atelierele în care lucrea&ă aceştiaD
b. Să se a$işe&e numărul mediu de piese produse de toti cei selectaţi la prima cerinţă.
S:T<,B=:O 9K. 19
Să se cree&e tabela tele$on.db$ cu următoarea structură.
9ume 0renume =ele$on Adresa Paloare AcGitat
B,11 B,11 9,11 B,1 9,> O,1
Să se introducă minim > înregistrări. Să se scrie apoi un program pentru reali&area următoarelor
cerinţe.
a.) Să se citească de la tastatură un nume şi să se /eri$ice dacă a acGitat sau nu tele$onul şi în ultimul
ca& să se a$işe&e /aloarea restantăD
b.) Să se a$işe&e numărul total al restanţierilor.
S:T<,B=:O 9K. 1
Să se cree&e tabela muncitori.db$ cu structura.
9ume_muncitor Bod_atelier 9r_piese
B,21 9,1 9,>
si să se introducă 6 articole (un articol+un muncitor, codul unui atelier este un număr de la 1 la 9.
0ot $i mai mulţi muncitori într+un atelier şi toţi au nume di$erite). Berinţe.
a. Să se şteargă articolele re$eritoare la muncitorii ce produc un număr de piese mai mai mic dec%t
un număr dat de la tastatură şi să se depună într+o tabelă nouă (cu structura. 9ume_muncitor,
9umar_piese), apoi să se sorte&e al$abetic noua tabelă după c%mpul 9ume_muncitor şi să se a$işe&e
sortatăD
b. Să se a$işe&e tabela iniţială, după trans$erul preci&at la cerinţa a).
S:T<,B=:O 9K. 1
Să se cree&e tabela atestat.db$ cu următoarea structură.
9ume 0renume Komana Blasa Eatematica 3i&ica <n$ormatica Eedia
B,11 B,11 9, B,2 9, 9, 9, 9,>,
Să se introducă în tabelă minimum 6 articole să se scrie un program pentru reali&area următoarelor
cerinţe.
5
a.) Să se calcule&e pentru o anumită clasă + introdusă de la tastatură + media generală pentru $iecare
dintre cele 4 disciplineD
b.) Să se a$işe&e toţi ele/ii clasei respecti/e, care au E,7<A mai mare dec%t media clasei la
disciplina N<n$ormaticăI.
S:T<,B=:O 9K.
Să se cree&e tabela atestat.db$ cu următoarea structură.
9ume 0renume Blasa Adresa Se- Eedia
B,11 B,11 B,2 B,1 B,1 9,>,
Să se introducă în tabelă minimum 6 articole să se scrie un program pentru reali&area următoarelor
cerinţe.
a.) Cn cadrul unei $erestre să se solicite numele unui ele/ pentru care să se modi$ice adresa (dacă nu
s+a găsit, să se a$işe&e un mesa8 corespun&ător)D
b.) Să se a$işe&e 9:E,O,, 0K,9:E,O, si BOASA $etelor care au media a 6.
S:T<,B=:O 9K. 2
Să se cree&e tabela atestat.db$ cu următoarea structură.
9ume 0renume Blasa Eedia
B,11 B,11 B,1 9,>,
Să se introducă în tabelă minimum 6 articole să se scrie un program pentru reali&area următoarelor
cerinţe.
a.) Să se adauge (la s$%rşitul ba&ei de date) 2 înregistrări, $olosind o $ereastră de dialogD
b.) Să se a$işe&e noua ba&ă de date a/%nd doar c%mpurile. 9:E,, 0K,9:E,, BOASA.
S:T<,B=:O 9K. 4
Să se cree&e tabela atestat.db$ cu următoarea structură.
9ume 0renume Blasa Adresa Se- Eedia
B,11 B,11 B,2 B,1 B,1 9,>,
Să se introducă în tabelă minimum 6 articole să se scrie un program pentru reali&area următoarelor
cerinţe.
a.) Oistarea structurii tabeleiD
b.) Oistarea tabelei separat pentru $ete şi pentru băieţiD
c.) <eşirea din meniuD
S:T<,B=:O 9K. >
Să se cree&e tabela atestat.db$ cu următoarea structură.
9ume 0renume Blasa 7atan Adresa
B,11 B,11 B,2 7,6 B,1
Să se introducă în tabelă minimum 6 articole să se scrie un program pentru reali&area următoarelor
cerinţe.
a.) Adăugare dateD
b.) Oistare completă a tabeleiD
c.) <eşirea din meniuD
S:T<,B=:O 9K. A
Să se cree&e tabela atestat.db$ cu următoarea structură.
9ume 0renume Blasa Adresa Se- Eedia
B,11 B,11 B,2 B,1 B,1 9,>,
Să se introducă în tabelă minimum 6 articole să se scrie un program pentru reali&area următoarelor
cerinţe.
a.) Eodi$icarea adresei pentru un ele/ a cărui nume este citit de la tastaturăD
b.) Oistarea ba&ei de date separat pentru $ete şi pentru băieţiD
6
c.) <eşirea din meniu.
S:T<,B=:O 9K. 5
Să se cree&e tabela atestat.db$ cu următoarea structură.
9ume 0renume Parsta
B,1> B,1> 9,2
Să se introducă în tabelă minimum 6 articole, apoi să se re&ol/e următoarele cerinţe.
a.)Să se cree&e un raport cu numele, /%rsta, iar /%rsta să $ie însumată la $inalul raportului.
b.)Să se scrie un program care a$işea&ă anul naşterii pentru $iecare persoană şi numele celei mai în
/%rstă persoane.
S:T<,B=:O 9K. 6
Să se cree&e ba&a de date orase.db$ cu următoarea structură.
Oocalitate hudet 9r_locuitori
B,21 B,1> 9,6
Să se introducă cel puţin > înregistrări, apoi să se re&ol/e următoarele cerinţe.
a.)Să se cree&e un raport cu localitate, număr locuitori, iar numărul locuitorilor să $ie însumată la
$inalul raportului.
b.)Să se scrie un program care să a$işe&e media locuitorilor şi să a$işe&e toate localităţile care au
numărul de locuitori, sub numărul mediu.
S:T<,B=:O 9K. 9
Să se cree&e ba&a de date ele/.db$ cu următoarea structură.
9ume 0renume Eedia
B,1> B,1> 9,A,
Să se introducă cel puţin > înregistrări, apoi să se re&ol/e următoarele cerinţe.
a.)Să se cree&e un raport cu numele ele/ilor, media generală, iar în $inalul raportului, să a/em
media generală a tuturor ele/ilor.
b.)Să se scrie un program, care pentru un nume citit de la tastatură, să permită modi$icarea mediei,
iar în ca&ul în care numele nu este în ba&a de date, să a$işe&e un mesa8 corespun&ător
S:T<,B=:O 9K. 21
Să se cree&e ba&a de date scoli.db$ cu următoarea structură.
Scoala Jrasul 9r_ele/i
B,4> B,> 9,>
Să se introducă cel puţin > înregistrări, apoi să se re&ol/e următoarele cerinţe.
a.) Să se cree&e un raport cu şcoala, numărul ele/ilor din şcoală, iar numărul ele/ilor să $ie însumaţi
la $inalul raportului.
b.) Să se scrie un program în care se citeşte un şir de caractere şi se a$işea&ă toate şcolile, care
conţin în numele lor acel şir.
S:T<,B=:O 9K. 21
Să se cree&e ba&a de date persoane.db$ cu următoarea structură.
9ume 0renume 7ata_nasterii
B,1> B,1> 7,6
Să se introducă cel puţin > înregistrări, apoi să se re&ol/e următoarele cerinţe.
a.) Să se cree&e un raport cu numele, data naşterii, în care să $ie în ordine descrescătoare a /%rstei.
b.) Scrieţi un program, care să a$işe&e toate persoanele născute într+o lună citită de la tastatură, apoi
a$işaţi toate persoanele care îşi serbea&ă a&i, &iua de naştere.
S:T<,B=:O 9K. 2
Să se cree&e ba&a de date produse.db$ cu următoarea structură.
9
7en_produs Bod_produs Paloare
B,1 B,4 9,A
Să se introducă cel puţin > înregistrări, apoi să se re&ol/e următoarele cerinţe.
a.) Să se cree&e un raport cu denumirea produselor, /aloarea, iar /aloarea produselor să $ie însumată
în $inalul raportului.
b.) Scrieţi un program care să a$işe&e toate produsele din ba&a de date, a căror /aloare este mai mică
sau egală cu /aloarea medie a produselor.
S:T<,B=:O 9K. 22
Să se cree&e ba&a de date materiale.db$ cu următoarea structură.
7en_material Bod_material Bantitate 0ret_unitar
B,> B,4 9,2 9,>
Să se introducă cel puţin > înregistrări, apoi să se re&ol/e următoarele cerinţe.
a.) Să se cree&e un raport cu denumirea materialelor, cantitatea, iar cantitatea să $ie însumată în
$inalul raportului.
b.) Scrieţi un program, care pentru $iecare material, să a$işe&e dacă depăşeşte sau este sub media
cantităţilor şi cu c%t.
S:T<,B=:O 9K. 24
Să se cree&e ba&a de date carti.db$ cu următoarea structură.
=itlu_carte Autor Anul_apar 9r_/olume
B,1> B,> 9,4 9,2
Să se introducă cel puţin > înregistrări, apoi să se re&ol/e următoarele cerinţe.
a.) Să se cree&e un raport cu titlul cărţii, autor, anul apariţiei şi numărul /olumelor, iar numărul
/olumelor să $ie însumate în $inalul raportului.
b.) Scrieţi un program care pentru $iecare autor să a$işe&e c%te titluri are în ba&a de date.
S:T<,B=:O 9K. 2>
Să se cree&e ba&a de date clase.db$ cu următoarea structură.
Blasa 9r_ele/i Eedia
B,4 9, 9,A,
Să se introducă cel puţin > înregistrări, apoi să se re&ol/e următoarele cerinţe.
a.) Să se cree&e un raport cu clasele, număr ele/i, media generală, iar în $inalul raportului, să a/em
media generală a tuturor claselor.
b.) Scrieţi un program care să a$işe&e clasele cu media cea mai mare, respecti/ cea mai mică.
S:T<,B=:O 9K. 2A
Să se cree&e ba&a de date prod.db$ cu următoarea structură.
7en_produs 0ret 7ata_$ab
B,> 9,A 7,6
Să se introducă cel puţin > înregistrări, apoi să se re&ol/e următoarele cerinţe.
a.) Să se cree&e un raport cu denumirea produselor, data $abricaţiei, în ordinea descrescătoare a
/ecGimii produselor.
b.) Scrieţi un program, care să a$işe&e produsele mai /ecGi de un an şi produsul (sau dacă sunt mai
multe, atunci toate) care este cel mai proaspăt.
S:T<,B=:O 9K. 25
Să se cree&e tabela muncitori.db$ cu structura.
9ume_muncitor Bod_atelier 9r_piese 9r_copii_minori
B,21 9,1 9,> 9,1
şi să se introducă 6 articole (un articol+un muncitor, codul unui atelier este un număr de la 1 la 9.
0ot $i mai mulţi muncitori într+un atelier şi toţi au nume di$erite). Berinţe.
21
a.) Să se cree&e un raport cu muncitorii, în ordinea crescătoare a atelierelor, iar în cadrul aceluiaşi
atelier, al$abetic după nume.
b.) Să se a$işe&e numărul tuturor copiilor minori ai tuturor muncitorilor din tabelă.
S:T<,B=:O 9K. 26
Să se cree&e tabela muncitori cu structura.
9ume_muncitor Bod_atelier 9r_piese
B,21 9,1 9,>
şi să se introducă 6 articole (un articol+un muncitor, codul unui atelier este un numar de la 1 la 9.
0ot $i mai mulţi muncitori într+un atelier şi toţi au nume di$erite). Berinţe.
a.) Să se cree&e un raport cu numele şi numărul de piese, iar numărul de piese să $ie însumat la
s$%rşit.
b.) Să se şteargă $i&ic muncitorii care nu au produs nici o piesă, apoi să se a$işe&e numărul mediu de
piese produse de către muncitorii rămaşi.
S:T<,B=:O 9K. 29
Să se cree&e tabela biblio1.db$ cu structura.
Autor =itlu 7ata_imprumut 9ume_ele/
B,> B,21 7,6 B,>
şi să se introducă cel puţin 6 articole. Berinţe.
a.) Să se scrie un program care a$işea&ă numărul de autori din tabelăD
b.) Să se cree&e un raport cu autor si titlu, în ordine al$abetică a autorilor.
S:T<,B=:O 9K. 41
Să se cree&e tabela biblio.db$ cu structura.
Autor =itlu 7ata_imprumut 9r_e-emplare
B,> B,21 7,6 9,2
şi să se introducă cel puţin 6 articole. Berinţe.
a.) Să se cree&e un raport cu autor, titlu şi număr e-emplare, iar numărul de e-emplare să $ie
însumat la $inal.
b.) Să se scrie un program care a$işea&ă titlul cărţilor scrie de ,minescu, care au $ost împrumutate
anul acesta.
Pe bilet se vor cobi!" c#te $! s$biect %e l" &r$'ele A( B )i C.

I!s'ector *col"r Ge!er"l( I!s'ector *col"r %e S'eci"lit"te(
Pro+. Dr. Io"! ABRUDAN Pro+. Flori! MORAR
21