Szurovecz Kitti

Gyémántfiú
1„Kicsi Jane! Ez most nagyon fáj. Sosem hittem volna, hogy épp te! Hogy az életed
tols! pe"cei#en itt állsz majd velem szem#en. $e"sze tdtam, hogy egysze" elj%n a
nap, csa& a##an #'ztam, hogy nagyon(nagyon so&á! Kicsi Jane! K%ny%"%gve &é"le&,
ne gye"e &%zele##! )lned &ell, me"t mát!l az id*& végezetéig nem élhete&
nél&+led,-


Prológus

The New York Times, 2009. szeptember 11.

„Nyolc évvel az ikertornyok tragikus megsemmisülése után újabb katasztrófa miatt lábad
könnybe Amerika s az egész világ szeme! Nickolas "ic#ards a #uszonnégy éves zseniálisan
te#etséges filmcsillag a szu$ersztár tini bálvány önkezével vetett véget az életének%
legalábbis minden jel erre utal! A fiatalember ru#áit és iratait a &olden &ate #'d egyik
$illérén találta meg egy munkás #árom na$$al a sz'nész elt(nése után! Azóta búvárok keresik
Nick testét az öbölben eddig eredménytelenül! )m az id* múlása csakis arra enged
következtetni #ogy az ifjú te#etség már valóban nincs az él*k sorában! Nemcsak +ondonban
él* családját barátn*jét ,eily Anderson sz'nészn*t sújtotta $orig Nick öngyilkosságának
#'re! -ilágszerte rajongók milliói gyászolják a &yémántfiút! Az el#unyt te#etséget a .iamond
/ilmstúdió saját #alottjának tekinti! Nyugodjék békében!0
2
1. Fejezet

Nick, 2004. Lo!o

Nickol"s #"mes $ich"r!s eg%re cs"k b&mult" " mobiltele'o(&t. )&rcs"k h"llott" *ol" *"l"ki
"z el+z+ besz,lget,s,t, mert + m"g" eg%szer-e em hitte el. /s"k 0lt, ,s "rr" go!olt, h"
most kiroh"" " ko%h&b" "z "%(&hoz ,s " k,t +*,r,hez, elkur("t*" "z 1r1mh2rt, "kkor
elki"b&l" *"l"mit. 3"l"mit, "mi " leg"g%obb &lm". 4&rpe!ig musz&( lesz mi!et
elmes,lie, hisze " k1*etkez+ h,te Los 5gelesbe kell ut"zi", h" ug%" em cs"k &lmo!t"
"z el+bbi besz,lget,st " tegeret6lo ,l+ sz2,sz0g%1kkel. 7ill "zt mo!t", " !emó("
"l"p(& es,l%es eg% ol%" szerepre, "mi ige "g% sikert hozh"t. Nick pe!ig mi!e,l (obb"
*&g%ott " sikerre, hisze " ,pszer-s,g &lt"l 1biz"lomr" tehetett szert, "mire mi!ig is "g%
sz0ks,ge *olt. 8ttho ug%"is +ur"lom ehez2tette " mi!e"pok"t. 5z "p(", 9"m, l&t&stól
*"kul&sig !olgozott, mit t":iso'+r, "z ,!es"%(" ,s " k,t +*,re pe!ig mi!et elk1*ettek
"z,rt, hog% + "z ,!es kisb"b" m"r"!(o ottho, "ki mi!ig "zt teszi m"(!, "mit +k szeret,ek.
;,%eztett,k, b"busg"tt&k, s eek "z lett "z ere!m,%e, hog% Nick t1k,letese b&tort"l",
1biz"lom hi&%os k"m"sz lett < ,pp ol%", mit "kiek meg*" mi!ee, ",lk0l, hog% "
kisu((&t meg kellee moz!2t"i". 5 cs"l&! +t"g("i remek0l elit,zt,k hel%ette " !olgok"t, s
eki em m"r"!t m&s !olg", mit hog% %iss" " sz&(&t, h" ,rkezik " h"mi. Nick ug%" m&r
tizekilec *olt, !e sosem 'or!ult m,g el+ *ele, hog% m"g&"k ke(e r& " !zsemet " pir2tósr".
N", m"(! ezet6l m&sk,t lesz. 3&g%ott " *&ltoz&sr". =zekbe " percekbe m,rhetetle0l
h&l&s *olt "z ,!es"p(&"k, "ki ,h&% ,*e "%it g%+zk1!te, hog% kez!(e *"l"mi ,rtelmeset "
sz"b"!i!e(,*el. Nick (ól eml,kezett, hog% ,pp eg% g%ors,tterembe *"csor&zt"k "zo "z
est,. 5 szomsz,! "szt"l&l l&%ok *ihogt"k, s *"l"mi',le sz2ist6!ióról &r"!ozt"k. 5z "p("
pe!ig term,szetese h"llg"tózott, s eg%ik0k,l r&k,r!ezett, mi ez "z eg,sz. 5 l&%ok
elmes,lt,k, (ó buli ez " sz2,szke!,s, cs"k ig"z& kellemetle, hog% g%"kr" " ',r'i szerepeket
is l&%ok (&tssz&k, mert " sr&cok"t "%ir" eh,z r&besz,li, hog% ell&tog"ss""k eg%>eg%
'ogl"lkoz&sr". 9"m ezek ut& szó szerit elrug!ost" legkisebb g%ermek,t " sz2ist6!iób",
""k rem,%,be, hog% " szótl", m"g&b" 'or!uló k"m"sz ki%2lik eg% kicsit.
?m "zt m"g" sem go!olt", hog% " !olog e%ire komol%r" 'or!ul. Nick m1g1tt, zsege
tizekilec ,*es kor" elle,re m&r komol% sz2!"r"bok szerepei &llt"k ,s (&tszott eg% k1zepes
siker- *2g(&t,kb" is mell,kszerepl+k,t.4ost pe!ig@. Nick bol!og" elmosol%o!ottA
5merik" h2*(", *&r(" +t. Bel'ogh"t"tl""k, m&r>m&r &lomszer-ek t-t " t,%, hog% ,h&%
"p m6l*" holl%woo!i pro!ucerek, re!ez+k el+tt mut"th"t(" m"(! meg mi!"zt, "mit tu!.
Nick "g% le*eg+t *ett ,s kil,pett " szob&(&ból. 5zo"l megh"llott" " szok&sos n*i zúgást "
ko%h" ir&%&ból. C!es"%(" ,pp p"l"csit&t s0t1tt, Nick m&r " 'ol%osó ,rezte "z ill"t&t.
> L&%ok, mo!"om kell *"l"mit@> kez!te, s ',lszege &llt meg " pici '+z+'0lke
"(t"(&b". ;ócos h"(" cs"kem s6rolt" "z "(tó',l'" tete(,t.
> Dl( cs"k le "z eb,!l+be kis'i"m. T0relem, r1gt1 k,sz " p"l"csit". 9osem b2r(" ki. <
3
,zett e*ete eg%ik "g%l&%&r", 9hirle%re "z "sszo%.
> 4"m", h" Nick em "z 1cs,m *ol", , esk0sz1m, hog% r&me,k. < mo!t" e*ete
" l&%.
> 4&r megszokt"m, hog% 6g% besz,ltek ról"m, mith" itt sem le,k. < mosol%gott Nick
,s elemelt " t&%,rról eg% p"l"csit&t. )eletukolt" " megg%lek*&rb" ,s bet1mte "z eg,szet.
Eg% e*ett, "k&r eg% re!etle ó*o!&s.
> N", il%ekor *iszot elmeg% t+le! " ke!*em. < 'itorgott 9hirle%. =z "zob" em
*&ltozt"tott " t,%e, hog% tu!t", 1ccse +i szemmel ,z*e *"l"mi eg,sze k0l1legese
elr"g"!ó. 3il&gos b+r,*el, s1t,tsz+ke ',lhossz6 h"(&*"l, borost%&sz2 szemei*el ,s 190 cetis
m"g"ss&g&*"l Nick t,%leg em *olt mi!e"pi l&t*&%.
> $"ko! le. < ki&ltott r& "z ,!es"%(". < =g%0tt esz0k, "mikor m&r k,sz "z 1sszes ,s
"p&! is h"z"(1. Nickol"s, em *"g%ok h&klis h&zi"sszo%, !e " p"l"csit" szet ,s
s,rthetetle.
> Cr!ekel *"l"kit eg%&lt"l&, mit "k"rt"m mo!"iF < mosol%gott, mik1zbe "%(&t
kicselez*e elm"rt eg% 6("bb p"l"csit&t. 9hirle% ,s 4el"ie ,r!ekl+!*e ,ztek r&. < 5z
1cs,tek lehet+s,get k"pott. Gg"zi lehet+s,get. H"m"ros" eg% *il&gh2r- reg,%t 'ilmes2teek
meg 5merik&b" ,s egem megh2*t"k " szerepl+*&log"t&sr". 5z 0g%1k1m, tu!(&tok, 7ill,
"zt mo!t", leg"l&bb ol%" sikerek ,z el,be " !olog, mit " H"rr% Potter.
Nick ,!es"%(&"k meg&llt " kez,be " p"l"csit"s0t+. 5 l&%ok em tu!t&k, sz"b"!>e most
eg%0tt 1r0li Nickkel, "%(uk "rc&t 'ig%elt,k.
> =z "zt (eleti, hog% 5merik&b" kell ut"zo!F < k,r!ezte 4"%.
> 3"l"mi ol%"smit, 4"m"@
> Nick, kis'i"m, gr"tul&lok. Ie@em tetszik ez ekem < 4"% em ,zett " 'i" szem,be,
lek*&rr"l kez!te megt1ltei " p"l"csit&k"t. > 8l%" 'i"t"l *"g% m,g ,s 5merik" ol%" "g%,
g,pies. 5z ott " p,z *il&g", em l,tezek ig"z b"r&ts&gok, szerelmek. 8tt mi!et " p,z
mozg"t. 3esz,l%es hel%.
> 4"m", e ',lts. Hisze tu!o!, hog% "mit , csi&lok, "bb" ott tel(ese!het,k ki
ig"z&. < ,r*elt Nick. < Jg%e most em 'ogsz "zz"l (1i, hog% e me(ek elF
> Jg%e, esze!be sem (utott ol%", hog% em ege!e! elF < k,r!ezte "ggo!"lm"s"
4el"ie. < H-, Nick, ez olt&ri izgis.
> Gge, 4"m", el kell ege!e!, ez em is k,r!,s.
> Nem mith" b&rmikor is megtiltott"m *ol" eki b&rmit. < mo!t" '&r"!t" 4"%. <
B,ltelek Nick, e%i "z eg,sz. 3"l"hog% beleremeg " g%omrom, hog% ol%" messzire m,sz ,s
be*"llom, ',lek "ttól, hog% sosem (1ssz *issz". Te *"g% "z , kisb"b&m@> sóh"(tott " + ,s
sz,p *o&s6 "rc&, " k,t szeme k1z1tt meg(elet eg% go!terhelt kis r&c. Bi&hoz l,pett ,s
megsimog"tt" %"k&t. 5z "rc&t m&r em ,rte el k,%elmese. Te%er,t megsz6rt" Nick
4
borost&(". Belszisszet. 5 sr&c e*eti kez!ett. Potos" tu!t", hog% mi!e +, ki*&lt "z
"%(" elol*"!, h" meg*ill"t(" " 'og"it.
> L&to!, em *"g%ok , m&r "z " kisb"b". $&"!&sul eg%&lt"l& em biztos, hog%
megk"pom "zt " szerepet@> mor'o!2rozott Nick.
> 4i,rt, h&t h&% sz2,sz (eletkezett erre " H"rr% Potter szer- iz,reF < k,r!ezte 9hirle%.
> Eg% h&romezer embert ,zek meg < k1z1lte Nick ol%" h"gs6ll%"l, mith" cs"k
h&rom *et,l%t&rsról *ol" szó.
> H&romezerF < ki&ltott 4el"ie. < 4"m", t"l& meg sem ,ri ki'izeti Nickol"s
rep0l+(eg%,t /"li'ori&b".
> H" elme,k 5merik&b", em lee kit szek&lotok, " 4"m" meg "zt ,rez,, ics
t1bb kisg%erek " h&z&l. < *ig%orgott Nick.
> Ne szemteleke!(. < mosol%gott szomork&s" 4"%. < 4"(! megl&to!, h" eke! is
leszek g%erekei! ,s ott "k"r"k h"g%i, mit 'ogsz ,rezi < "z "sszo% ki,zett "z "bl"ko. <
N", 6g% l&tom meg(1tt "p&tok. Nick seg2ts eki, "zt hiszem, m&r megit be!1gl1tt "
g"r&zsk"pu. 4i!ig mo!om, hog% meg k,e csi&lt"ti, !e 'ol%to (1 *"l"mi 'otos"bb,
"mi el*iszi " p,zt. 4ost ,pp " rep0l+(eg%e!@
Nick "z utolsó meg(eg%z,st m&r em h"llott", mert ege!elmese beleb6(t " b"k"cs&b" ,s
es+k"b&tot *ett. Jt" m&r, hog% Lo!ob" &ll"!ó" esik. 5zt is, hog% ol%" *olt " b+re,
mit *"l"mi hipórekl&m. H" m&sr" em is lesz (ó "z "merik"i k"l"!, leg"l&bb ,let,be
eg%szer tisztess,gese leb"rul. ;il,pett " pici u!*"rr" ,s l&tt", hog% " g"r&zsk"pu *"lób"
meg"!t" m"g&t. 5z ,!es"p(" m&r ott h"rcolt " zuhogó es+be, prób&lt" 'elemeli "
szerkezetet.
> #ó hog% (1ssz. < ki&ltott 9"m, "mikor ,szre*ette k1zele!+ 'i&t. < 9eg2ts ezt '1lh6zi.
Nick megr"g"!t" " k"pu "lsó r,sz,t.
> N", "kkor h&romr", hó>rukk. < *ez,%elt "z "p(", m"(! mi!kette eki'esz0ltek ,s
kis*&rt"t*" megemelke!ett " k"pu. 5 le!0lett+l "zob" elestek, eg%eese bele "z eg%ik
h"t"lm"s tócs&b". 5z u!*"r " h&z k1r0l csup" pocsol%" *olt. N%&r ele(, 'elrot&lt&k ug%"is "z
eg,szet, !e "rr" m&r em m"r"!t p,z0k, hog% " g%epsz+%eget is leter2ts,k.
> Hog% "z Eristeit. < szitkozó!ott 9"m " pocsol%&b" 0l*e.
> 5pu. 4egh2*t"k eg% holl%woo!i szerepl+*&log"t&sr". < ki&ltott" Nick, mik1zbe
prób&lt" 'elseg2tei 9"met.
> Bi"m. H&t ez cso!&l"tos h2r. H"! 1lel(elek meg. < mo!t" +szite lelkese!,ssel 9"m,
&m "z 1lel,s rosszul s0lt elA mi!kette *issz"estek " pocsol%&b". Ne*et*e prób&lt"k meg
ism,t t"lpr" &lli.
> =g% biztos, h" megk"pom " szerepet, ,s m"(! !+l " l,, els+ !olgom lesz lecser,li ezt "
5
*"c"kot. < itett " 'i6 " g"r&zsk"pu 'el,. < /s"k h&romezer emberrel kell megk0z!eem ,rte.
> Nick, em "z " l,%eg, h&%" *"g%tok. 4i!eg%, hog% h&romezre, *"g% te eg%e!0l.
5 leg'otos"bb, hog% mi!et teg%,l meg, "mit cs"k lehet, " siker,rt. 4&ris b0szke *"g%ok
r&!. < 9"m " ter"szr" l,p*e 1lelte meg eg%etle 'i&t. 4"% "z "bl"kból 'ig%elte " (eleetet. 5
lelke m,l%, "bb" rem,%ke!ett, hog% Nick em 'og(" megk"pi "zt " szerepet. )eles"(!ult
" sz2*e " go!ol"tb", hog% " legkisebb g%ereke lesz "z, "ki el+sz1r elmeg% otthoról. 5 kicsi
Nick. 5ki " m"i "pig "z ol*"sól&mp" ',%,,l "lszik, mert ',l " s1t,tbe. H&t hog% is
ege!het, el +t %ugo!t sz2**elF
2. Be(ezet
Heil%, 2004. Los 5geles

5 pisze orr6, e%h, szepl+s, *1r1s, hossz6 h"(koro&*"l re!elkez+ t1r,ke% tizeh,t ,*es
l&% 0lt "z ,!es"%(" sz&m2tóg,pe el+tt ,s " homlok&t r&colt". 5 moitoro 'otók t1mkelegeA
'i6król. 3olt k1zt0k sz+ke, b"r", 'ekete, zsel,zett ,s teto*&lt, m"g"s ,s "l"cso%, k1l%1kk,p-
tize,*es ,s leg"l&bb huszo1t1s *,ember is. 1int valami nevetséges társkeres*n2 <
6
go!olt" Heil%. C!es"%(", Li"e " eg%*ees, !6sg"z!"g pro!ucer+ "z "(tóból 'ig%elte eg%
szem l&%&t ,s mi!e 1ur"lm&r" sz0ks,ge *olt "hhoz, hog% e t1r(1 ki eg%etle
kotko!&csoló r1h1g,sbe. Heil% "rc" ug%"is ol%" *olt, mit m"g" " *il&g'&(!"lom, "hog%
"zok"k " 'i6k"k " k,peit ,zegette, "kik es,l%esek *olt"k /hristopher Ii"mo! szerep,re.
Li"e em b2rt" to*&bb, kucogi kez!ett. Heil% 1sszerezzet.
> #"(, 4"mi@e i(esztgess. 4ost meg mi,rt e*etszF
> 9zór"kozt"tó l&ti, hog% e%ire izgulsz "zo, ki lesz " ',r'i '+szerepl+. Nem "z " l,%eg,
!r&g&m, hog% " +i te leszelF
Heil% z"*"rt" z&rt" be " progr"mot " sz&m2tóg,pe.
> Gg"z"! *", !e "kkor is iszo%6" izgulok < mo!t" i(e!t "rcc"l " l&%. < =l*,gre ez
em eg% eg%szer- 'org"tók1%*ecske. 4"m", ez m&s, mit "mikor #uli"e 4oore l&%&t
"l"k2tott"m "bb" " horror sztorib", *"g% "mikor *"tt"cukrot &rult"m 9chw"rzeegger
'ilm(,be. Cs "g%o em mi!eg%, ki lesz " p"rterem, em mell,kes, hog% tu!uk eg%0tt
m-k1!i " k"mer" el+tt. =bbe " 'org"tók1%*be, te is potos" (ól tu!o!, hog% "g%
,rzelmek *""k, "g% !r&m&k ,s m,g@,s m,g@sze: is.
Li"e ism,t e*eti kez!ett.
> H6, Heil%, sze:. =zt most 6g% mo!t"!, mith" k&romko!t&l *ol". K%ere i!e
kisl&%om. 8l%" *"g%, mit eg% kis i(e!t +zike, pe!ig ,h&% hete, "mikor ki!er0lt, hog% te
k"po! " '+szerepet " B,%emberekbe, " '1l! 'elett lebegt,l p&r m,terrel. 4o!!, m,gis mit+l
',lszF
> Lszit,F 5ttól, hog% em *"g%ok , ehhez el,g (ó sz2,sz+. /s"k tizeh,t *"g%ok,
ho" mer2thet,k " szerephezF 5z " sok '&(!"lom, "z " k2ló!&s, "mit #"e &t,l "
t1rt,etbe. B,lek, 4"m". N"g%o ',lek, hog% em leszek (ó.
> Heil%. 5 c"stigoko eg%szer-e el *olt"k t+le! r"g"!t"t*". H,, kisl&%, ,bre!( 'el. 5
B,%emberekek *" +i '+szerepl+(e ,s te *"g% "z. Ne "ggó!(. 4egt"l&l(uk eke! "
t1k,letes /hristopher Ii"mo!ot " (1*+ h,te.
> )iztos *"g% beeF
> Persze. )2zz "%&! (ó 1reg szim"t&b". Cs " re!ez+, /helse" sem semmi.
> 8tt lehet,k " *&log"t&soF
> Heil%, t6l sok"t k,rsz. 5z "%&! *"g%ok, "z "!!ig ok,, !e cs"k " leg"g%obb szt&rok"k
lehetek il%e ig,%eik. Nem *"g% m,g "bb" " st&tuszb", hog% il%esmibe !1thess. Ie h"
mi!e&ro szeret,! l&ti " 'elhoz"t"lt, " *&rószob&b" ott lehetsz. Nem 'ogsz 'elt-i
sekiek, mert " legt1bb (el1ltet 6g%is elk2s,ri " b"r&t+(e.
> 8k,, "kkor mi!ek,ppe ott leszek. =g%,bk,t "g%o csios *"g% m" este 4"mi.
> 5p&!!"l mi!(&rt eli!uluk eg% p"rtir". Pihe(, Heil%, k,sz0l( cs"k %ugo!t" "
7
szerepe!re. =z most " leg'otos"bb.
Heil% bólitott, ,!es"%(" pe!ig " g"r!róbb" i!ult, hog% k,tsz&z p&r cip+(,b+l ki*&l"ssz" "zt,
"mi " m"i est,re " legt1k,letesebb lesz. 5 'i"t"l l&% pe!ig eg%e!0l m"r"!t " go!ol"t"i*"l.
Bur". Heil% 5!erso. 5z eg%ik leg,pszer-bb l&% " )e*erl% Hills gimibe, "ki r&"!&sul m&r
szerepelt eg%>k,t kisk1lts,g*et,s- 'ilmbe, "mi ebbe "z ,letkorb" ig"z& "g%!olog"k
sz&m2t. Persze, plet%k&lt&k ról", hog% mi!ezt em " tehets,g,ek, h"em ""k k1sz1heti,
hog% sz0lei, "z eg%ik leg"g%obb holl%woo!i st6!ió, " Ii"mo! Bilm. ?m "miót" megk"pt"
" B,%emberek +i '+szerep,t < "mir+l m&r " 'org"t&s kez!ete el+tt is regeteget cikkeztek "
l"pok < seki em k,telke!ett "bb", hog% Heil% tehets,ges. Hisze ez " !r&m"i, *il&gszerte
h2res reg,%, "mib+l most 'ilm k,sz0l, tele rom"tik&*"l, ,rzelmekkel, '-szerez*e ,mi
horrorr"l, ig"zi sz2,szi tel(es2tm,%eket k2*&. Heil%t+l pe!ig m,g m"g" " szerz+, 9"!r"
/oor is el *olt &(ul*" " *&log"t&so. M4ith" cs"k te le,l #"e, "kit meg&lmo!t"mN <
mo!t" eki elhom&l%osult tekitettel "z 2ró+.
5 ',r'i'+szerepl+ megt"l&l&s&*"l k"pcsol"tb" "zob" "!ó!t"k go!ok. B+k,t "z,rt, mert "
pro!ukció szuperszt&rt em ege!hetett meg m"g&"k, hi&b" p"sszolt *ol" " k"r"kterhez
t1k,letese p,l!&ul 5shto ;ucher. =mellett " reg,% 2ró(&"k *olt eg% kik1t,seA ol%"
sz2,szt kell t"l&li /hristopher Ii"mo! szerep,re, "ki " 'ilm "rc&*&, s ezzel eg%0tt
lege!&*& *&lik m"(!, h" " mozi meghozz" " *&rt sikert. Lege!"@Heil% 'urcs& ,rezte
m"g&t. L m" m,g cs"k Heil% 5!erso, " st6!ió*ezet+k tehets,gesek mo!ott l&%". 5
g%"6tl" emberek m,g em is se(tik, hog% (1*+ t"*"ssz"l + lesz "z eg%ik me+ termék, "kit
meg*&s&rolh"t"k, h" mozib" meek. Ie *"(o ki lesz " m&sikF ;i lesz /hris, "z ig,z+e
(ók,p- ,s g&l&s ',%emberF Heil% szom("zott " sikerre, "mit most meg2g,rt eki " sors, o
meg " Ii"mo! st6!ió. ;2*&csi *olt r&, ki lesz " ',r'i, "ki*el *&ll*et*e k0z!ik '1l m"guk"t
eg% '"t"sztikus 'ilme kereszt0l " cs6csr". 9 *"(o hog% (1ek m"(! ki eg%m&ss"lF ,ol
vagy 3#ris .iamond4 5zeretnélek már megismerni! Heil% tu!t", ,rezte, *" *"l"hol " *il&go
eg% ',r'i, "ki t1k,letes " szerepre. )2zott "bb", hog% " sz"kemberek r&bukk""k.

;0l11s ,rz,s ker2tette h"t"lm&b" Nicket, "hog% kisz&llt " g,pb+l ,s meg,rezte " c"li'ori"i
"p sug"r"it. 3,gre 'ukciót k"pott " "pszem0*eg, "mit 5gli&b" t1bb%ire cs"k !i*"tból
*iselt. Hirtele iszo%6 melegek ,rezte " puló*er,t, !eh&t "z "%(&t em lehetett lebesz,li
"rról, hog% tet+t+l t"lpig bebug%ol&l(" +t.
> 5 rep0l+g,pe, mit "z +r0ltek, 6g% %om"t(&k " l,gko!it. 4eg e '&zz. 9 h" e "!(
Gste, k,%szerlesz&ll&st h"(totok *,gre, (ól (1 " meleg ruh". < ,r*elt 4"%, mi,rt is *"
sz0ks,g Los 5gelesbe meet " g%"p(6 'els+r,szre. Nick 1r0lt, m&r cs"k ""k is, hog% kicsit
kiker0lt " 'o(tog"tó cs"l&!i l,gk1rb+l. 9zerette, im&!t" " sz0leit ,s " +*,reit, !e eg%re
ehezebbe t-rte, hog% cs"kem h6sz,*ese is 6g% kezelik, mit eg% kisb"b&t. Nickol"s
,lm,%ekre *&g%ott, s 6g% ,rezte, Holl%woo!b" b+*e lesz r,sze k"l"!okb".
4"g"biztos" *&gott &t " rept,ri el+cs"roko, s " szem,*el "z 0g%1k,t, 7illt kereste. 4,g
cs"k eg%szer t"l&lkozt"k, m,ghozz& "kkor, "mikor " ',r'i kisz6rt" +t "zo " bizo%os lo!oi
el+"!&so. Iemót k,rt t+le, s "zt 2g,rte, h" lesz *"l"mi " sz&m&r", (eletkezi 'og. H&t, most
(eletkezett. /s"khog% "z 2g,rete elle,re em (1tt ki Nick el, " rept,rre.
8
> Le0lt " k&*,zób", *ett m"g&"k eg% sze!*icset kól&*"l, s m"g&b" szets,gelt, hog%
mil%e !r&g" mi!e. Nem *olt *"st"go elereszt*e, hisze eg% h,tre kell beoszt"i" "zt "
em ,pp bus&s 1sszeget, "mi*el " sz0lei 6t(&r" ege!t,k. Nem tehettek ról". Nick tu!t", hog%
4"% ,s 9"m m,g 2g% is ere(0k1 'el0l tel(es2teek. )iztos *olt "bb", hog% " +*,rei, > "kik
eg% i!e(e m&r !olgozt"k < szit, besz&llt"k "z + "merik"i 6t(&b". Nick "g%o h&l&s *olt "
cs"l&!(&"k, s tu!t", h" eg%szer mó!(&b" &ll m"(!, go!osko!i 'og róluk. =lgo!olko!*"
m"(szolt" " sze!*icset ,s k1zbe t&rcs&zt" 7illt.
> H"llo < szólt bele " tele'ob" kiss, mogor*& " ',r'i.
> 9zer*usz, Nick $ich"r!s *"g%ok, Lo!oból. 5z"z Los 5gelesb+l, " rep0l+t,rr+l.
> ;icso!"F < !1rm1gte 7ill.
> Nick. Lo!oból. < ism,telte meg, ,s 6rr& lett r"(t" eg% e%he k,ts,gbees,s. 4i "z,
t"l& em (ól metette el "z 0g%1k sz&m&tF 3"g% "z eg,sz szerepl+*&log"t&s eg% rossz *icc
*olt ,s "zo"l 'or!ulh"t *issz" Lo!ob"F 6ézus csak azt ne2
> N,z!, h"*er, em tu!om, mir+l besz,lsz@h&% ór" *"F
> I,lel+tt tizeeg%. Ne *iccel(, 7ill. C *"g%ok "z " lo!oi sr&c, "kit p&r "p("
'elh2*t&l, hog% ugor("k &t L.5.>be, mert meg "k"r ,zi eg% szerepre " Ii"mo! st6!ió. <
Nick megprób&lt l"z&"k t-i.
> #", h"*er@ig"z"! *" < el%omott &s2t&s. < Te *"g% " fényemberes srác2
> B,%emberesF
> #", em mo!t"m m6ltkorF B,%emberek, "z " %&l"s reg,%, "mit+l mi!e +
1sszepisili m"g&t %olc ,s %olc*" ,*es kor k1z1tt. =bb+l k,sz0l most " 'ilm*&ltoz"t.
)ocs@"g% p"rtit re!ezett teg"p este "z eg%ik 'ilmst6!ió, kicsit sz,t *"g%ok cs6sz*".
> 9z&m2th"tok r&, hog% ,rtem (1sszF < k,r!ezte Nick.
> 3" sz&llo!&!, k1l%1kF
Nick megi(e!t.
> 4ith" "zt mo!t"! *ol" " tele'ob", hog% meg tu!o! ol!"i " sz&ll&st.
> 5z k1%e lehet. Ie m,g em 'ogl"lkozt"m ezzel " pro(ekttel. Ie h" ez eke!
meg'elel, 'el tu!om "(&l"i " k""p,m"t.
> $emek < *&l"szolt h&l&s" Nick. < Cs hol t"l&lom "zt " k""p,tF
> 3eice>be < mo!t" 7ill. < Bog( eg% t":it, em *"g%ok 'orm&b". )lue Blower s,t&%
10.
Nick kicsi*el t1bb, mit eg% ór" m6l*" sz&llt ki " t":iból " 7ill &lt"l meg"!ott c2me.
$e!ezett, sz,p k1r%,k *olt. 5z 0g%1k szeml&tom&st eg% ,g%l"k&sos t&rs"sh&zb" ,lt,
9
"mihez t"rtozott bels+ u!*"r ,s eg% k1z1s h"sz&l"t6, 'esz2tett *2zt0kr1s me!ece is. 5z eg%ik
l"k&s ter"sz&, " "pozó&g%o 'ek0!t 7ill ,s tele'o&lt. 5z 0g%1k 2g%, g%-r1tt
meleg2t+"lsób", ',lmeztele0l ,s "pszem0*egbe eg,sze m&smil%e be%om&st keltett,
mit "kkor, "mikor Lo!ob" " 4"csk" 5 Borró Tet+ c2m- el+"!&s ut& t"l&lkozt"k. 7ill
"kkor (ól',s0lt *olt, "g%o 1sszesze!ett, 1lt1%1s ,s h"t&rozott" el lehetett hii ról"A k,pes
tehets,geket 'el'e!ezi. 4ost ik&bb h"sol2tott eg% sz,tcs6szott 'i"t"l sr&choz, mit sikeres
sz2,sz0g%1kh1z. Nick 6g% s"ccolt", 7ill *"lób" em lehet t1bb h"rmic&l. 5 tele'o&l&s
m,g t2z perc m6l*" is ("*&b" t"rtott. Nick *,g0l lee(tette ut"zót&sk&(&t " l&b" mell,, kib6(t "
cip+(,b+l ,s le0lt " tiszt" *iz- me!ece sz,l,re. Gge, ez /"li'ori", k,ts,gtele. Nick eg%re
h"t&rozott"bb" ,rezte, b2r& "z ittei ,letet. 4&r most meg'og"!t" m"g&"k, h" eg%szer h&z"t
tu! m"(! ,p2tei Los 5gelesbe, óri&si 6szóme!ece lesz " kertbe p&lm"'&kk"l k1r0l*,*e.
?lmo!oz&s&ból 7ill h"g(" ri"sztott" 'el.
> L&tom, k1l%1k, i!et"l&lt&l. < h"gozt"tt" " %il*&*"lót.
> Eg% t-ik@
> K%ere " ko%h&b", be!obuk eg% s1rt.
> O@k1sz11m, !e , em iszom < mo!t" z"*"rt" Nick.
> Ne *iccel( m&r, ez itt Los 5geles. < e*etett 7ill. < 5p&m, itt mi!eki pi&l.
Leg"l&bbis " mi sz"km&kb". 3"l"hog% le kell *ezeti " 'esz0lts,get. 4ost is ol%" !0h1s
*"g%ok, hog% mete 'elrobb" "z "g%"m. 5z eg%ik kliesemet h&rom hó"pig sz2*"tt&k eg%
szereppel. 4et " megk"po!, em k"po! (&t,k, m2g " *,g, " szerz+!,sk1t,s el+tt
*issz"l,ptek. 5 re!ez+ "zt &lmo!t" ,((el, hog% *"l"mi buzis"bb p"s"s kellee "
k"r"kter,hez@4-*,szek. < 'itorgott 7ill. < ;i ,rti +ketF Gg%&l.
Letett Nick el, eg% !oboz s1rt, ""k elle,re, hog% " sr&c (obb" 1r0lt *ol" eg% kól&"k.
Nem szerette "z "lkohol 2z,t. 5 sz&m&r" szok"tl" melegek k1sz1het+e "zob" iszo%6"
szom("s *olt, 2g% mohó kort%olt" " h"bzó it"lt. ;1zbe ó*"tos" k1r0l,zett " l"k&sb" ,s
meg&ll"p2tott", 0g%1k,ek sem t"k"r2tó+(e, sem &ll"!ó b"r&t+(e ics. Nicket mi!ig
z"*"rt" " re!etles,g, el*,gre h&rom +*el ,lt eg%0tt, "kik lelkiismeretese go!osko!t"k "
h&zuk &ll"pot&ról. 7ill pe!ig besz,lt, sz"k"!"tl"ul besz,lt to*&bb.
> 9zó*"l Nickol"s, 6g% eml,kszem, em sok"t mo!t"m eke! "rról, mi *ol" " kokr,t
'el"!"t@
> 3"lób" em@
> Ie te b&tr" eki*&gt&l 5merik&"k, ez tetszik. Gtt "z i!e(e, hog% el&rul("m, eg%
poró'ilm '+szerep,r+l lee szó. 4,l% torok 1P.
Nick "zt hitte rosszul h"ll, !1bbet "rcot *&gott.
> Eg% tu!om, " B,%emberek megh"llg"t&s&r" (1ttem@> mo!t" h"lk". 7ill 'ele*etett.
> )e*ette!. Tu!t"m, hog% be 'ogo! *ei. #"(, k1l%1k, b"b" *"g% m,g. 4eg kell
10
t"ulo! " !olgok m1g, l&ti ,s mi!e ge%re 'el kell k,sz0l1!, "mit m"g&b" hor!oz ez
" *&ros.
> Jg%", Los 5geles ke!*emre *"ló hel%. Gm&!om ezt " "p',%t.
> 3ig%&zz, mert meg,get. < mo!t" b1lcse 7ill, m"(! "g%ot h6zott " s1rb+l. Nick
,szre*ette, hog% i!+ k1zbe "z + poh"r" is ki0r0lt. Hi&b", " h+s,g@
> No !e komol%r" 'or!2t*" " szót, itt ez " 'ilm, " B,%emberek < emelte 'el " mut"tóu((&t
"z 0g%1k. < Nick, "z es,l%ei! 'iom" szól*" is g%eg,k, hog% megk"p! ezt " szerepet.
Hetekig c"stigoli 'og"k, mert *"ló(&b" +k sem tu!(&k, kit keresek. 8l*"st"! " reg,%t,
k1l%1kF
> Nem reg,%, reg,%'ol%"m < ig"z2tott" hel%re Nick. Crezte, hog% " s1rt+l ehezebbe
'orog " %el*e " szok&sos&l. < 5mi "zt illeti, h&rom "p "l"tt elol*"st"m " k1%*eket. 9osem
go!olt"m *ol", hog% eg% '"t&zi" t1rt,et lehet e%ire 0t+s. /hristopher Ii"mo!
k"r"ktere "zob"@"g%o eh,z, 1sszetett szem,l%is,g " '+szerepl+, "kit r&"!&sul
meg'ogh"t"tl"ul sz,pre 'estett "z 2ró+@
7ill ism,t 'ele*etett.
> N", ez,rt h2*t"l"k i!e "p&m. 4ert ol%" "rcbere!ez,se! *", hog% "ttól bepisilek "
+k. Hog% sz2,szileg mit tu!sz, "z m&r m&s k,r!,s@
> 4egg%+z+!hett,l ról" Lo!ob".
> Jg%". 4ert l&tt"l"k, mit eg%e!ik *"g% 1t1!ik "l"b&r!ostF Nick, ,breszt+, itt eg%
'+szerepr+l *" szó. =g%el+re 'og"lm"m sics, mit tu!sz *ill"t"i /hristopher Ii"mo!ból,
mi!1ssze 2g,retes " 'e(e!. =z,rt *"g% itt.
> ;1sz sz,pe < mot%ogt" s,rt+!1tte Nick, mert 6g% ,rezte, 7ill "l"pos" "l&becs0li "
k,pess,geit.
> 9zok(&l hozz& i!+be, hog% ebbe " *&rosb" ics sz,pelg,s. Nem lesz k1%-
!olgo!. Ti, európ"i"k, mi! ol%" ,rz,ke%ek *"g%tok.
5z 0g%1k *&r"tl"ul 'elugrott ,s kotor&szi kez!ett " "pp"li eg%ik 0*eg ,s króm
szekr,%,be. ;i*ett eg% m"pp&t, m"(! o!"h"(2tott" Nickek, "ki "zo"l szem0g%re *ette "
p"p2rok"t. ;,t (eleet *olt " B,%emberekb+l. =g% moológ, ,s eg% m&sikA szerelmi
p&rbesz,! " t1rt,et '+h+s+(,*el, #"e>el.
> Hol"p reggelre t"ul! meg +ket. < *etette o!" 7ill miteg% mell,kese.
> 4icso!", hol"pr"F
> #", em mo!t"m, hog% reggel kilecre ott kell lee!F
Nick %elt eg% "g%ot. 5 'e(e zsibogott "z "lkoholtól ,s sokk"l "g%obb ke!*e lett *ol"
szu!2t"i eg% ór&t, mit (eleetet t"uli m&s"pr", !eh&t els+ " szet c,l.
11
> 8k,. 4egt"ulom. Te ott leszel *elem hol"pF
> Nem. 4&shol t&rg%"lok ,s most is mi!(&rt i!ulom kell < pill"tott " k"rór&(&r" 7ill.
< /s"k ,((el (1*1k meg, 6g%hog% most m"g"! m"r"!sz. ;,rlek, reggel "mikor elm,g%, e
cs"p( "g% z"(t, mert lehet, hog% itt lesz " b"r&t+m is ,s '&r"sztó ,(sz"k" &ll m"(! m1g1tte, h"
,rte! mire go!olok.
Nick "z ,gre emelte " tekitet,t. 1iért nekem kellett ezt a komolytalan ürgét kifognom4
> Cs " *&log"t&s ut&F
> 4ehetsz *issz" Lo!ob" < k1z1lte 7ill. < H" kellesz ekik, m"(! ,rtes2telek.
> Eg% ter*eztem, eg% h,tig m"r"!ok@
> Belesleges, k1l%1k. ;iz&rt, hog% e%i i!+ "l"tt el!+l(1, ki k"p(" " szerepet. =ze m,g
hetekig 'og"k %"mmogi, mit m&r eml2tettem < mo!t" tu!&l,kos" "z 0g%1k, m"(!
le'irk"tott" " megh"llg"t&s c2m,t eg% cetlire ,s &t%6(tott" Nickek. 7ill em sokk"l k,s+bb
cs"kug%" elmet ,s Nickol"s eg%e!0l m"r"!t " l"k&sb". =l+sz1r le*etk+z1tt ,s óri&si
,l*ezettel 6szott eg%et " me!ec,be, "mit+l "g%o 'el'riss0lt. ;,s+bb pizz&t re!elt < 2g%
hog% em kell t6l sok& m"r"!i", megege!hette m"g&"k ezt " lu:ust. ;,t ór" telt el, mire
*,gre k,szek ,rezte m"g&t "rr", hog% &tt"ulm&%ozz" " k,t (eleetet. /hristopher Ii"mo!.
5 B,%ember. 5 k0l1leges cso!"l,%, "ki eszm,%ie (ók,p-, em 1regszik, " *,gletekig
m-*elt ,s (ósz2*-, s ez eg% !olog mi"tt *"A "z + l,tez,se "rr" hi*"tott, hog% " '1l!i ,let utolsó
pill""t&b" &t*ezesse " lelkeket " me%orsz&gb". 5mikor ,pp Mut"zt"tN *"l"kit " m&sik
*il&gb", m,g h2*og"tóbb "l"kot 1ltA r"g%og " teste, "k&r " g%,m&t 2g% " h"l!okló ,lete utolsó
pill""t"iból em eml,kszik m&sr", cs"k " k&pr&z"tos B,%l,%re. 5 g%1%1r- g%,m&t'i6r",
"ki &tseg2tette +t eg% bol!og"bb *il&gb". /s"khog% " B,%emberek em lehetek szerelmesek,
em "l"p2th"t"k cs"l&!otA szigor6 sz"b&l%ok *o"tkoz"k r&(uk, "mi "z emberekkel *"ló
k"pcsol"tteremt,st illeti. =g% 'els+bb h"t"lom 'ig%eli +ket. /hristopher Ii"mo! "zob" "
t1rt,et szerit beleszeret eg% +be, s 2g% kez!+!ek " bo%o!"lm"k@
> ;icsi #"e. =z most "g%o '&(. 9osem hittem *ol", hog% ,pp te. Hog% "z ,lete!
utolsó perceibe itt &llsz m"(! *elem szembe. 5z"z tu!t"m, hog% eg%szer el(1 " "p, cs"k
"bb" b2zt"m, hog% "g%o>"g%o sok&. ;icsi #"e. ;1%1r1g*e k,rlek, e g%ere k1zelebb.
Cle! kell, mert m&tól "z i!+k *,gezet,ig em ,lhetek ,lk0le!@
Nickol"s h"g(" elh"lkult, mire " bekez!,s *,g,re ,rt. 4ost ,rezte cs"k ig"z&, me%ire em
lesz eg%szer- !olg" " *&log"t&so. 4i!1ssze tizekilec ,*ese el(&tsz"i eg% +s1reg lelket,
"ki hihetetle o!""!&ss"l szeret bele eg% 'i"t"l l&%b". =z t1bb mit kih2*&s. Nick h"("l
h&romkor, " k""p,, " B,%emberek (eleetei*el "z 1l,be mer0lt &lomt"l" &lomb".
12
P. Be(ezet

Heil% "zt szerette *ol", hog% seki e (1((1 r&, mi,rt is *" + ott " st6!ió "ul&(&b".
5me%ire cs"k lehetett, ig%ekezett 6g% tei mith" *&r" *"l"kire, k1zbe l&tszól"g
elm,l%0lte ol*"s*" eg% k1%*et. Pe!ig ig"zs&g szerit semmi keresi*"ló(" em *olt itt eze
" "po, s "hog% teltek "z ór&k, eg%re bossz"tóbb lett, hog% m,g mi!ig em l&tott sekit,
"kir+l el tu!t" *ol" k,pzeli, hog% (ó lee /hris Ii"mo! szerep,re. 9ekit. Pe!ig m&r t1bb
sz&z sr&c meg'or!ult " h&zb" reggel ót", s t-t el " st6!ió s1t,t(,be, m"(! bukk"t el+ 6(r".
3olt, "ki let1r*e, *olt, "ki biz"ko!ó "rcc"l (1tt ki " megh"llg"t&sról, s Heil% "g%o
szerecs,sek ,rezte m"g&t, "mi,rt + m&r t6l *" eze " proce!6r&. 5z ór&(&r" pill"tott,
!,lut& kett+ *olt. 4&r ,rtette, mi,rt korog eg%re (obb" " g%omr". Gzg"lm&b" reggel eg%
'"l"tot sem e*ett, roh"t " st6!iób" "z "%(&*"l eg%0tt, mert em "k"rt" elsz"l"szt"i " sr&cot,
"ki m"(! " p"rtere lesz " 'ilmbe. Heil% 'el&llt ,s ki%6(tózt"tt" elg,mbere!ett t"g("it. 5zt
go!olt", t"l& em m"r"! le semmir+l, h" &tugrik eb,!eli " szomsz,!os ,tterembe, hisze
"zok, "kik " k1*etkez+ k,t ór&b" ker0lek sorr", m&r mi! itt *""k < Heil% pe!ig (ól
meg,zte m"g&"k " 'elhoz"t"lt. Hirtele &llt 'el ,s siet+s l,ptekkel i!ult meg " ki(&r"t 'el,.
5hog% kil,pett " 'otocell&s k"pu ,s 'el*ette " "pszem0*eg,t, t6ls&gos" " moz!ul"tr"
kocetr&lt. Heil% szó szerit ekiroh"t *"l"kiek ,s " '1l!re hupp"t, cs"k6g%, mit "
tele'o(", " k1%*e ,s " t&sk&(". 5z 1l,be *iszot eg% "g% pizz&s !oboz hullott, "mi em
t"rtozott "z + meet'elszerel,s,hez. 3"l"ki h"rs&%" 'ele*etett mellette, Heil% !urc&s"
'or!ult " h"g ir&%&b".
> Nem tu!sz *ig%&ziF < ki&ltott " l&%. 5 pizz&s'i6 m,g mi!ig e*etett, g%1g%1z+,
h"gos k"c"g&ss"l. 5 l&% !0hbe gurult. 5hel%ett hog% bocs&"tot k,re, ez " sz1r%- "l"k
kir1h1gi +t.
13
> 4i,rt em 1r0lszF Nem mi!e "p hullik "z ember 1l,be eg% e:tr" m,ret- ,g%s"(tos
pizz". 3"g% m&r eb,!elt,lF < el*ette " !obozt Heil% 1l,b+l, "ki m,g mi!ig m,rgese mere!t
r&.
> Nem re!eltem pizz&t < sziszegte " l&% ,s '1lt&p&szko!ott, *issz"ut"s2t*" " 'el,
%6(tott, seg2tei "k"ró kezet. 5 'i6 erre elkez!te 1sszesze!i Heil% holmi(&t " '1l!r+l ,s
eg%es,*el "!og"tt" +ket " l&% kez,be.
> Big%el(, , em "k"rt"m bel,! sz"l"!i, cs"k em l&tt"m ett+l " "g% !oboztól.
;omol%" k,r!ezem, em *"g% ,hesF =g%0k meg eg%0tt ezt " pizz&t, h" m&r 2g% "l"kult@
> =szem &g&b" sics. < '1rme!t r& Heil%. < ;0l1be is, em tu!t"!, hog% " legt1bb +
Los 5gelesbe em eszik pizz&tF Tele *" sz,hi!r&tt"l. 5m6g% meg " muk""!ó!
megh"r"gu!", h" em *i,! ki ""k, "ki megre!elte.
5 s&p"!t "rc6 'i6 ism,t 'ele*etett, Heil% em is ,rtette eg% pizz"'ut&r"k hog% lehet il%e
millió!oll&ros mosol%". Beh,r 'og"i cs"k 6g% csillogt"k " "p',%be.
> Pizz"'ut&rF < k"c"gott to*&bb " sr&c, m&r m"(!hog%em " t,r!eit cs"pko!t". < 4o!!,
mi!e + il%e ke!*es ebbe " *&rosb"F
5zz"l " 'i6 e*et*e, " pizz&s !obozz"l " k"r(& elt-t " st6!ió "(t"(" m1g1tt, Heil% pe!ig "z
,tterem 'el, *ette "z ir&%t. 1icsoda egy ta$ló2 7gy szóval nem mondta #ogy bocsánat2 <
'0st1lg1tt m"g&b". 5z ,tterembe l,p*e s"l&t&t k,rt "z 1kiszolg&ló pult&l ,s le0lt "z eg%ik
',lrees+ s"rok"szt"lhoz. =lt1pregett "zo, *"(o me!!ig teheti m,g meg, hog% cs"k6g% be0l
eg% eb,!reF 5 sz0lei ig%ekeztek 'elk,sz2tei +tA h"m"ros" el(1 " pill""t, "mikor + m&r em
cs"k eg%szer-e Heil% 5!erso lesz. 5mikor m"(! lesi'otósok lohol"k " %om&b" ,s ',lie
kell " r"(ogóktól, "kik mi!eho*& 6g% k1*etik m"(!, mit " kiskut%&k. Nem lesz mi!eg%,
mil%e ruh" *" r"(t", hog%" *iselke!ik, ki*el mut"tkozik, ,s miket %il"tkozik "z
6(s&gok"k. 5%(", Li"e ig%ekezett tu!"tos2t"i Heil%be, hog% "z ismerts,g óri&si
'elel+ss,ggel (&r. 5zz"l, "hog%" + m"(! l,tezik, 'orm&l(" " k1z2zl,st. $&"!&sul, h" mi!e (ól
s0l el ,s " 'ilm *"lób" *il&gsiker lesz, "z 1sszes k"m"sz l&% hozz& "k"r m"(! h"sol2t"i,
p,l!"k,p0l *&l"szt(" m"(! +t. Heil% meg'og"!t", " ,pszer-s,get em kezeli m"(! h"rs&%"
,s (ó el+re megk,rte " sz0leit, h" "z elszállás, mit ol%", b&rmil%e 'orm&b" is
megmut"tkozik " *iselke!,s,be, k1%1rtele0l r&ts&k le +t " '1l!re. Heil% 5!erso 'i"t"l
kor" elle,re potos" tu!t", mit szereteA ismert ,s elismert sz2,sz+*, "k"rt *&li, "kit
*,letle0l sem eml2teek eg% l"po )rite% 9pe"rssel, *"g% Li!s"% Loh"el. Jg%""kkor
Heil% em tu!t" 'elm,ri, mi *&r r&. Bog"lm" sem *olt ról", hog% tu!(" m"(! 'el!olgozi "
hirtele (1tt ,pszer-s,get ,s "g%o sz&m2tott " sz0lei seg2ts,g,re. =l*,gre Li"e ,s Kilbert
l&tt"k m&r (ó ,h&% embert szt&rr& *&li, (ól ismert,k "z ezzel (&ró lelki 'ol%"m"tok"t. =bbe
" pill""tb" megcs1rret Heil% mobil(". 4ith" cs"k meg,rezte *ol", hog% ,pp r& go!ol,
"z ,!es"%(" kereste +t.
> H"hó, 4"mi < szólt bele " tele'ob" s"l&t&t r&gcs&l*". < cs"k ics *"l"mi b"(F 5zt
hittem c"stigoltok. 3"g% eb,!sz0et *"F
> Ir&g&m, itt *"g% m,g " st6!ió k1zel,beF
14
> Gge, cs"k &tugrott"m eg% s"lir" " 9u K"r!ebe. 4i,rtF
> 4ost "zo"l *issz" kell (11!, "z,rt.
> 4"m", mi " go!F
> Heil%, cs"k te!!, "mit mo!t"m. Leg"l&bb h"rmic ember itt &ll h"pt&kb", r&! *&r*".
< " k,sz0l,k k"tt"t. 5mikor Li"e !olgozott, megsz-t Heil% g%1g,!, o!""!ó m"m&(&"k
lei. Gl%ekor kem,%kez- pro!ucer *olt, " l&%" pe!ig cs"k eg% sz2,sz+ < Li"e
k0l11se "z,rt b&t *ele 2g%, mert ele(,t szerette *ol" *ei " plet%k&k"k. Heil% potos"
tu!t", hog% " st6!iób" eg% csomó ember h"llott" %6l'"rk%i besz,lget,s0ket, "kik el+tt em
lett *ol" szerecs,s ,rzelmeket mut"ti. K%ors" *issz"*itte " t&lc&(&t, m"(! " holmi(&t
szorog"t*" roh"t &t " sz,les utc&. 5 !u!"szót elege!te " '0le mellett. But*" tette meg "z
eg,sz ut"t "z "ul& &t is, " st6!ió h"t"lm"s 'ekete "(t"(&ig. =g% pill""tr" meg&llt, hog% ki'6(("
m"g&t s re!ezze " go!ol"t"it. 5 m,g *&r"kozó 'i6k b&mult&k ,s sug!olózt"k, !e ez eg%
cseppet sem ,r!ekelte Heil%t. $emeg+ k,zzel 'ogt" meg " kilicset, mert h"t&rozott" 6g%
,rezte, *" mi,rt izguli". 4,g "z is &t'utott " 'e(,, hog% eg% &l" "lk"lm"s"bb sz2,sz+t
t"l&lt"k #"e szerep,re ,s most "k"r(&k k1z1li *ele " rossz h2rt. Noh" "z 1tlet el,g
*"lósz2-tleek t-t ,pp " 'i6k megh"llg"t&s&"k kell+s k1zep,, "z,rt Heil% h"(l"mos *olt
mi!ig " legrossz"bbr" go!oli. N"g% le*eg+t *ett ,s ig%ekezett em t1r+!i " g%omr&b"
t&coló pill"gókk"l. 5 st6!iób" s1t,t *olt, csup& ,h&% re'lektor *il&g2tott. 5 st&bt"gok ,s
" c"stigbizotts&g t"g("i"k h"lk besz,lget,se eg%be'0gg+ !uruzsol&s"k t-t. Heil% hirtele
cip+s"rk"k kopog&s&r" lett 'ig%elmes ,s " k1zele!+ "l"k 'el, 'or!ult. 9"!r" /oor, "
B,%emberek 2ró+(e &llt meg *ele szembe. 5 h"rmic"s ,*eibe (&ró molett, ke!*es "rc6
"sszo% tekitete szikr&k"t szórt, mosol%" r"g%ogott. Heil% 6g% eml,kezett, utol(&r" "z ó*o!"i
'"rs"go l&tott ekkor" lelkese!,st. 9"!r" megr"g"!t" " l&% k"r(&t.
> Heil% 5!erso. < mo!t" suttog*", b&r t6lzott" is "rtikul&l*" " +. < N"g%o (ó, hog%
" k1zelbe *olt&l, mert 6g% t-ik, megt"l&ltuk " t1k,letes /hristopher Ii"mo!ot. Pszt. L ezt
m,g em tu!(". /sup& "zt szeret,k, hog% te leg%,l " p"rtere " (eleetbe. Tu!o!, "bb",
"mikor h"l!okolsz@
> Ie@!e@, m" em 2g% k,sz0ltem@> hebegett Heil%. =g%&lt"l& em *olt biztos
bee, hog% 'el *" k,sz0l*e " pill""tr", "mikor is megismeri " ',r'it, "ki*el 1ssze lesz
l&col*" " k1*etkez+ miimum h&rom ,*be < h" "k"r(", h" em. =kkor 6("bb t-s"rk"ko,
6("bb "sszo% k1zele!ett Heil% 'el,. =z6tt"l "z "%(" *olt "z.
> Heil%, mi! r&! *&ruk. Ne h6zzuk "z i!+t, &ll( m&r be "bb" " (eleetbe.
5 l&% 9"!r&ról "z "%(&r" ,zett. Eg% t-t, *"lób" ics *&l"szt&s".
> Jg%" m&r, ebbe " r,szbe m"(!em *,gig csukott szemmel 'ekszel. K%ere, Heil%. <
k"csitott r& 9"!r" m"(! eg% 'iom l1k,ssel kitolt" " meg!erme!t l&%t " re'lektor',%be, +
m"g" pe!ig hel%et 'ogl"lt " t1bbiek k1z1tt. Heil%ek eg% pill""tr" megremegtek " l&b"i,
"mikor megl&tt" " ',r'it, "ki k2*&csi mosoll%"l ,zett r&. 5 l&% biztos *olt bee, hog% l&tt"
m&r *"l"hol, s "mikor ki*ill"t"k " sr&c hó'eh,r 'og"i, Heil% m"g&b" morogi kez!ett.
15
> 9zet Gste, ez " pizz&s'i6@
Gg%ekezett lehigg"!i, mert tu!t", hog% most hel%t kell &lli". ;1zelebb met ,s le'ek0!t "
k""p,r", "mit el+zetese o!"k,sz2tettek eki " st&bt"gok. =z *olt most " kórh&zi &g%, "ho*& "
t1rt,et szerit #"e " s6l%os "utób"lesete ut& ker0l. Heil% ",lk0l he*ere!ett le, hog% eg%
l&t*&%os pill"t&st *etett *ol" /hris Ii"mo! 6(!os0lt meg'orm&ló(&r", b&r " szempill&("
"lól "z,rt megleste +t. Gtt " st6!iób" " re'lektorok ',%,be " pizz&s'i6 < m"g&b" 2g%
go!olt r& Heil% < m&r em sr&c *olt, h"em ',r'i.
> ;i'ogt"m " legu!ok"bb l&%t Holl%woo!b"@> suttogt" csib,szes ',lmosol%&*"l,
m"(! megsimog"tt" Heil% "rc&t. N"g%o 'urcs" *olt ez " gesztus eg% *"!i!eget+l, !e em
h6zó!h"tott el, hisze ,pp ezzel " moz!ul"tt"l kez!+!1tt " (eleet.
> 4,g e kez!(,tek. < ki"b&lt be " re!ez+. < 4"(! szóluk.
Heil% to*&bbr" is moz!ul"tl" m"r"!t, !e "z,rt *issz"suttogott.
> 4i,rt, "ho" te (1tt,l, ott mil%eek " l&%okF
> 8tt is mi!eki iszo%"tos" miss@
> 5gol *"g%F < k,r!ezte Heil%.
> Ho" (1tt,l r&F
> H"llom "bból, "hog% besz,lsz. 5p&m is "gol. 4eg "g%o '"kó *"g%, m&r
megbocs&ss.
> =g%,b sóh"(F < k,r!ezte " sr&c ,s "z ,gre emelte " tekitet,t.
> Nics. 5zt hittem pizz"'ut&r *"g%.
> =ze mo!(uk (ót r1h1gtem. $eggel %olc ót" *&rt"m " soromr" ,s "g%o ,hes
*olt"m. 5mikor kocc"tuk "z "(tób", cs"kem o!"lett "z eb,!em@
Heil% 1k,tele0l elmosol%o!ott.
> Big%elmet k,rek. < !1rret " re!ez+ h"g(". < H&rom@kett+@eg%@kez!hetitek.
5 simog"tó k,z eg% pill""to bel0l ott *olt Heil% "rc&. 5 l&% ,rezte, hog% " ',r'i te%ere
izz"!, *"lósz2-leg "z izg"lomtól. 5 pizz&s sr&c besz,li kez!ett, mo!t" " moológot, "mit
Heil% ol%" sokszor elol*"sott m&r. =z *olt " ke!*ec (eleete " B,%emeberekb+l m&r "kkor
is, "mikor go!ol"t sem *olt, hog% *"l"h" " k1%*b+l 'ilm lesz ,s + (&tssz" bee " +i
'+szerepet. 5 sr&c besz,lt, " h"g(" szite simog"tott ,s " szomor6, retteg,ssel teli go!ol"tok
testet 1lt1ttek. Heil% "ttól ',lt, t6ls&gos" is lek1ti " p"rtere (&t,k" ,s em lesz k,pes
o!"'ig%eli "rr", "mit eki kell teie. ?m " k1%ei ,pp "kkor ere!tek el, "mikor kellett, "z
,rz,sei ,pp 6g% so!ort&k m"gukk"l, "hog% "zt " ,z+k1z1s,g *&rt". ;,t perc m6l*" m&r mi
sem *olt term,szetesebb, mit " *"!i!ege ',r'i 1l,be 0li ,s 1r1k szerelemr+l besz,li. 5
(eleet *,g, sz,trebbetek, mit "kiket r"(t"k"pt"k *"l"mi. Heil% megillet+!*e,
16
sz,g%el+se ,zett " p"rter,re, "ki szemmel l&th"tó" eg%&lt"l& em *olt z"*"rb" "
t1rt,tek ut&. )orost%&sz2 szemei*el b&tor2tó pill"t&st *etett Heil%re. =g%ik0k sem mert "
c"stigbizotts&g 'el, ,zi, cs"k eg%m&st m,regett,k. Nem l&th"tt&k, hog% " re!ez+ /helse"
,s 9"!r" /oor 1ssze1lelkezek " s1t,tbe. 5 cs1!et Heil% "%(&"k h"g(" t1rte meg.
> 5 *&log"t&s"k *,ge. < k1z1lte h"t&rozott", m"(! "z eg%ik "ssziszteshez 'or!ult. < ;,rem,
k0l!(e h"z" "zok"t, "kik m,g ki *&r"koz"k.
> Ie@Ie@"z 0g%1ks,gek em 'og(&k (ó,*e *ei, h" meg sem ,zik "zok"t, "kiket
k0l!tek@> prób&lkozott #essic".
> 4"(! megb,k,lek < *ette &t " szót 9"!r" /oor. < 4eg*" " /hris Ii"mo!uk, ez em
is k,r!,s. < 5z 2ró+ " m,g mi!ig re'lektor',%be &lló sz2,szek 'el, i!ult, s 1lel,sre t&rt"
" k"r(&t.
> Ir&g&im, mi h&rm" eg% '"t"sztikus 'ilmet 'oguk csi&li. < (eletette ki bol!og
mosoll%"l. < Heil% ,!esem, gr"tul&lok. Cs eke! is@ó, mo!!, hog% is h2*"kF
> Nickek < mo!t" h"lk" " 'i6. 4ost hog% kig%ull"!t"k " term,szetesebb ',%ek, ism,t
"g%o 'i"t"l"k t-t. < Nickol"s $ich"r!s *"g%ok.
Heil%be eg% m&so!perc t1rtr,sze "l"tt i*ó!ott bele Nick pill"t&s". 5 sr&c "rc&ról mi!et le
lehetett ol*"si. Heil% tu!t", ,rezte, hog% eek " 'i6"k *"l"mi eg,sz m&st (elet, hog%
megk"pt" ezt " szerepet, mit eki. Heil% eg% l&% *olt, "ki szeretett *ol" (ó sz2,sz+ lei.
Nick pe!ig eg% ',r'i, "ki m&s hi*"t&st, mit " sz2,szetet el sem tu!ott *ol" k,pzeli
m"g&"k. N"g% k0l1bs,g.
> =g% pill""tr", most ki kell meem@> mo!t" Nick, " h"g(" szite suttog&ss&
h"lkult. 9"!r" &tl&tt" " hel%zetet, meg,rt+ mosol% suh"t &t "z "rc&. Nick el'or!ult ,s ki'el,
ig%ekezett " st6!ióból. Heil% eg% pill""tr" l&tt" "z "rc&t, "hog% ki%2lt "z "(tó. ;1%ek
csillogt"k r"(t". $"g%ogó ',r'i k1%ek. ,át mégsem $izzafutár2 < e*etett m"g&b" Heil% s
k1zbe ig%ekezett el%omi m"g&b" "z izg"totts&got, "mit Nickol"s $ich"r!s l,%e
,bresztett bee.
17
4. Be(ezet

4"%, Lo!o

> Eriste, 4"%, mi " b"(F < k,r!ezte i(e!te 9"m, "mikor 'eles,ge " '"l&l 'eh,rebb
"rcc"l l,pett be " szob&b", kez,be g1rcs1se szorog"t*" " tele'o(&t. < #,zusom, cs"k em
Nickkel t1rt,t *"l"miF
4"% 1ssze*ot szem1l!1kkel r&zt" meg " 'e(,t.
> Nem < mo!t" tomp&, m"(! le0lt " hit*esi &g% sz,l,re, k1t1s,t szoros"bb" *ot"
m"g" k1r,. < 9"m, em (1 h"z".
> 4i "z, hog% em (1 h"z"F < k,r!ezte iger0lte " ',r'i. < Ir&g&m, sze!! 1ssze m"g"!
,s e hoz! r&m " sz2*b"(t. Bog"lm"zz *il&gos". T"l& *"l"mi b"leset ,rteF
> Nem. Ie@be*&log"tt&k "bb" " 'ilmbe ,s em (1 h"z" " k1*etkez+ h,te < 4"%
h"lk", szite hitetleke!+ "rcc"l e(tette ki " sz"*"k"t.
> Ie h&t "kkor m,gis mi " go!F 4i,rt *"g% il%e s&p"!tF 9z2*em, ez eg%szer-e
cso!&l"tos h2r. Hisze tu!o!, hog% ez *olt "z &lm". 4ost meg%ek ,s ki%itok eg% 0*eg bort.
=zt em hiszem el, "z eg%etle 'i"mból h2res sz2,sz lesz. Lr0let. 4i!ig is tu!t"m, hog%
tehets,ges k1l%1k, !e hog% e%ire. 5sszo%, szeritem " l&%ok"t is 'el kellee
,breszte0k, el leszek r"g"!t"t*" ett+l " h2rt+l. Ie 4"%@
Nick ,!es"%(&"k p"t"kokb" 'ol%t"k " k1%ek "z "rc&, s "hog% 9"m r&,zett, elmet "
ke!*e " borozg"t&stól. #ól ismerte " 'eles,g,t, potos" tu!t", hog% 6g% "ggó!ik Nickol"s,rt,
"k&r eg% &rt"tl" kis'i6,rt. 9zó, "mi szó, *"lób" " 'iuk *olt " cs"l&! leg,rz,ke%ebb l,%e,
""k !"c&r", hog% k,t l&%t is "!ott ekik " sors. Ie ,pp ez " em mi!e"pi ,rzelem*il&g
18
*olt "z, "miek seg2ts,g,*el Nick most t"l& ,letre szóló k"rrier el, ,z. 9"m tu!t", " *il&g
leg"g%obb but"s&g" *ol" elsz"l"szt"i " lehet+s,get. Le0lt " 'eles,ge mell, "z &g%r".
> 4o!!, mi "gg"sztF < k,r!ezte.
> Tu!o!, hog% me%ire g%-l1l1m 5merik&t@
> C!es, "mi *ele! t1rt,t ott, "z Nickkel em 'or!ulh"t el+. =l+sz1r is, b&rmil%e 'urcs"
is eke!, " 'i"! 'el+tt ',r'i ,s meg tu!(" *,!ei m"g&t. Te eg% t1r,ke% kis 'i"t"l + *olt&l,
eg%e!0l " "g%*&rosb" ,s em *olt ki *ig%&zzo r&!.
Lelketleek ott "z emberek. Te tu!o! " leg(obb" 9"m, hog% , is mil%e "g% &lmokk"l
i!ult"m ""k i!e(, < 4"% "(k" keser- mosol%r" h6zó!ott. < 9ikeres m"1ke szerettem
*ol" lei ,s mi lett " *,geF =lr"bolt"k, meger+sz"kolt"k "zt& eg%szer-e ki!obt"k eg%
kórh&z el+tt "z utc&r". 5z "rr" (&rók h&rom m,teres k1rzetbe elker0ltek, eg% l,lekek em
(utott esz,be megk,r!ezi, mi *" *elem. 5z"z *olt eg% 1lt1%1s ',r'i. 9osem 'ele(tem el "
moz!ul"tot, "hog% el,m !obott ,h&% !oll&rt. 5zt hitte, kol!ulok, pe!ig cs"k em tu!t"m
'el&lli, em *olt er+m hozz&. 9 "zt&, "mikor "g% eheze 'elh6zt"m m"g"m " l,pcs+, "
recepciós +*,r 0*1lt1tt *elem, mert 1ssze*,reztem "z eg%ik sz,ket@> " kicsi "sszo%t r&zt"
" zokog&s, 9"m " k"r(&b" *ot".
> #"( !r&g&m@Tu!o!, 6g% ,rzem, ez " seb t"l& sosem g%óg%ul be. Pe!ig go!ol( cs"k
bele, "zót" mil%e sok (ó t1rt,t. 3issz"(1tt,l 5gli&b", s mil%e (ól tette!. 4egismert,l
egem, megsz0lettek " l&%ok, ,s "zt& *,gre Nickol"s@
> Nickol"s@> ism,telte 4"% h"lk". < 9"m, em tehetek ról", k,ptele *"g%ok
el*o"tkozt"ti "ttól, "mi *elem t1rt,t " tegeret6lo.
> H6sz ,*e *olt m&r@
> 5z sosem lehetett el,g r,ge. < cs"tt"t 'el "z "sszo%. < 9"m, em cs"k "z,rt ',ltem
Nicket, "mit ekem &t kellett ,lem. 5 New Yorkb" t1lt1tt i!+sz"kom "l"tt em szereztem
eg%etle b"r&tot sem. 8tt seki em k2*&csi " m&sikr". H" em l"ksz el,g illusztris
k1r%,ke, szób" sem &ll"k *ele!. =mberi ,rt,kek em sz&m2t""k, cs"kis " p,z. Hog% is
e ',lte,m "z , kis'i"m"tF 4ikor &l" ,rz,ke%ebb lelk- embert em ismerek. )orz"lm"s,
hog% 1r0l1m kellee " siker,ek, !e mi!e percbe rettegek, hog% mi lesz eek " *,ge.
5z"p, "mikor elut"zott Los 5gelesbe, ,((el "zt &lmo!t"m, hog% eg% "g%o s1t,t hel%e 0l
" '-be, meztele 'els+testtel, " h"(" hossz6, "z "rc&b" lóg. Tu!o!, 6g%, "hog% em szeretem.
Cs s2r, 9"m. Eg%, mit kiskor&b". 8l%" k,ts,gbeesette, mit "mikor "z " kisl&%@hog% is
h2*t&kF
> #ulie.
> Gge, #ulie kie*ette " szerelmesle*,l mi"tt, "mit eki k0l!1tt < szipogott 4"% ,s
el*ette " 'el, %6(tott zsebke!+t, m"(! (ó h"gos" ki'6(t" "z orr&t.
> 4o!!, m,gis, mit+l t"rt"szF
19
> 5ttól, hog% Nick ics m,g 'elk,sz0l*e "rr", "mi most k1*etkezi 'og ,s " hirtele (1tt
,pszer-s,g m"g" "l& temetheti.
> Ir&g&m, em kell mi!ig r,meket l&ti. Gk&bb 1r0l( ,s leg%,l r& "g%o b0szke.
Hisze ez em "k&rmil%e ere!m,%. C bol!og *"g%ok, hog% il%e tehets,ges g%erek0k
*", eki m,g mi!e siker0lhet, "mir+l mi *"l"h" is &lmo!tuk. =zt l&s! m"g"! el+tt, ,!es
,s e g%&rts li!,rceket m"g"!b". 9zeritem " 'iuk"k "g%o (ó sor" lesz Los 5gelesbe.
Gg"zi pro'ik eg%egetik m"(! "z 6t(&t, megl&to!.
> $em,lem, hog% ig"z"! *" < mosol%o!ott el h"l*&%" "z "sszo%, b&r l&tszott "z
"rc&, hog% ics megg%+z*e. < Lehet, hog% cs"k , re"g&lom t6l " !olgok"t. Ie te is tu!o!,
mil%e Nickol"s@
> Tu!om, !e hi!! el, "g%o t"lpr"esett is. Pill""tok "l"tt b"r&tok"t 'og t"l&li, hisze
ol%" meg%er+ tu! lei, h" "k"r. $&"!&sul mi!eki k2*&csi lesz r&, h" t,%leg ig"z, "mit
mo!"sz ,s '+szerepet k"pott "bb" " 'ilmbe < ,r*elt 9"m.
> 8l%" hirtele (1tt ez "z eg,sz. Lehet, hog% cs"k 1m"g"m"t s"(&lom, mert l,lekbe
em 6g% b6cs6zt"m el t+le, hog% "kkor most h&rom hó"pig l&ti sem 'ogom. =rr+l (ut
eszembe, m,g " h,te be kell ugr"uk "z iskol&b" ,s elmo!"i, mi " hel%zet. 5hog%
ki*ettem Nick sz"*"iból, *"lósz2-leg m"g&t"uló lesz, ics m&s lehet+s,g.
> Gge, h" m&r 2g% "l"kult, szeritem is ez " leg(obb megol!&s. Ne "ggó!( 4"%. Hisze
*" " *il&go tele'o, meg iteret@
> Ie em ehet " '+zt1mb+l@> kesergett "z "sszo%.
> Jg%", "bb" "z,rt em 'og beleh"li.
> H"mburgerek, s0ltkrumpli, meg "z " sok term,szetellees ,lelmiszer@> r&colt" "
homlok&t 4"%. < Gsteem, pe!ig miót" megsz0letett, k0z!1k "z,rt, hog% eg,szs,gese
,tkezze@
> #"(, "sszo%, ("*2th"t"tl" *"g%. < e*etett 9"m ,s " k"r("ib" *ot" 'eles,g,t. < Ie
tu!o! mitF Gm&!l"k. 9ehol em leltem *ol" m,g eg% +t, "ki il%e cso!&l"tos, go!osko!ó
"%(" lee " g%erekeimek. Cs ige, "hog% , Nicket ismerem, h"mburgerrel t1mi " 'e(,t,
miót" cs"k lesz&llt " rep0l+r+l, puszt& "z,rt, mert te e!!ig em h"g%t"!. #óreggelt, 4"%. 5
l&%ok ut& " kis csill"gszem- is meg+tt.
> Qg% *", !e potos" tu!o!, mit (elet ekem Nick. )&rcs"k elm6l" " rossz
el+,rzetem@
> /s"k "z eml,kei! teszik. No, meg%ek, ,s t,%leg ki%itom "zt " bort. 9zt&r lesz "
g%erek, *,gt,re is erre ii kell. < mo!t" *i!&m" 9"m, m"(! eli!ult " ko%h" ir&%&b".
4"% pe!ig er+ek ere(,*el k,%szer2tette m"g&t, hog% leg%-r(e " ',lelmeket.

20

Nick, Los 5geles

=g% hó"pp"l k,s+bb

> Heil% 5!erso, most meg mi,rt 'itorogszF < pill"tott Nick " t0k1rb+l " l&%r", "ki "
s"rokb" m"(szolt eg% gig"tikus m,ret- "lm&t.
> Nem is tu!om@9zó*"l, " h"("!. Ne is h"r"gu!(, !e ol%" 'uturisztikus ,s kiss, +r0ltek
is t-sz 2g%.
Nick elm,l%0lte t"ulm&%ozi kez!te " t0k1rk,p,t. 5 'rizur" t,%leg em *olt mi!e"pi.
Cpp cs"k ,h&% perce, hog% " 'o!r&sz bel+tte " h"(&t, s most elroh"t " re!ez+,rt, hog%
,zze meg, mil%e lett "z 1sszh"t&s. Nick kócos, s1t,tsz+ke h"(" ezer'el, &llt " 'e(,. 8l%"
st2lus *olt ez, "mit 2004>be, 5merik&b" " kut%" em *iselt. Gllet*e ,h&% kut%" t"l& ige,
!e Nick elgo!ol&s" szerit ezek "z ebek bizo%&r" kóbor &ll"tok *olt"k.
> Heil% < sóh"(tott Nick. < Tu!o!, *"ló(&b" em z"*"r, hog% il%e borz"sztó " h"("m.
5z e'',le elh"%"golh"tó "prós&gok t,ge! sem 'esz,l%ez,ek, h" ',r'i l,te!re r&! ketek
*ol" eg% to" "l"pozót. ;i *" 'est*e " szemem ,s ez " kot"ktlecse *"l"mi istetele0l
sz6r. 4i,rt em mo!t" ekem soh" eg%etle l&% sem, hog% ez il%e borz"lm"sF ;0l1be
is, Heil%, mi "z, hog% r"(t"! semmi 'est,k icsF Nem ig"zs&g. 8tt 0lsz "g% bol!og", "lm&t
r&gcs&lsz egem meg m&r h&rom ór&(" k2oz"k. 4il%e 'ilm "z, "hol " cs"( (ó 6g%, "hog%
*", " p"siból meg eg%@eg%@k2s,rtetet csi&l"kF
> =g% korsz"k"lkotó, '"t"sztikus 'ilm. < l,pett be "z "(tó '0lig ,r+ sz&(("l /helse"
)"rr%, " B,%emberek re!ez+(e. < Nick, isteie ,zel ki. Lehet, hog% most 'urcs& ,rze!
m"g"!, !e hi!! el, hog% " k"mer" ezt "g%o szereti 'og(". 5mi sok " *"ló ,letbe, "z "
*&szo cso!&l"tos" mut"t.
> =z mi!e eg%es 'org"t&si "po 2g% leszF < k,r!ezte i(e!te Nick, s k1zbe
elkesere!ette prób&lt el*o"tkozt"ti "z ,rz,st+l, hog% el*iselhetetle0l ,g " szeme. < 4i,rt
kelleek ezek " csillogó p1tt%1k " szemembeF
> Ne "ggó!(, "z,rt em lesz ez 2g% mi!e "p. /s"k "kkor, "mikor k1z1s (eleete! *"
Heil%*el. Tu!o!, " ',%embert t1bbek k1z1tt "z is megk0l1b1zteti "z &tl"gembert+l, hog%
csillogó p1tt%1k t&col"k " szem,be, "mikor " k1zel,be *" " +, "kit szeret@
> Ie em lehete *"l"mit r&kei " +re is, "kit szeretek@F Gllet*e, "kit /hris Ii"mo!
szeretF < k,r!ezte p""szos" Nick, m"(! Heil% 'el, ,zett. < N,zz,tek meg "z 1el,g0lt
"rc&t.
> Nics mit tei, Nick. Heil% *,!(eg%e " szerepe szerit " term,szetess,g. Qg% *" ez "
reg,%ekbe is.
21
> 5kkor leg"l&bb k0l!(,tek ki, l,g%szi.
Heil% ebbe " pill""tb" 'el&llt ,s eg% 2*es moz!ul"tt"l beleh"(2tott" "z "lm"csutk&t "
kuk&b". Cpp Nick orr" el+tt rep0lt el, "ki eg% pill""tr" h&tr"h+k1lt. Heil% t0tet+leg sóh"(tott
eg% "g%ot, m"(! h&tr"*etette *1r1s h"(koro&(&t ,s kimet " smikszob&ból. Nick rossz"lló"
ig"tt" " 'e(,t.
> $,mes ez " l&%. < 'or!ult szomork&s "rcc"l " 'o!r&sz ,s " re!ez+ 'el,. < 5z els+
perct+l iszo%6 u!ok *elem ,s komol%" "ggó!om, tu!uk>e meg'elel+e eg%0tt !olgozi.
Hi&b" prób&lok *ele 1sszeb"r&tkozi, orm&lis" besz,lgeti sem h"(l"!ó *elem.
/helse" Nick *&ll&r" tette " kez,t ,s r&mosol%gott.
> N%ugo!( meg !r&g&m. )u''%, szeritem m,g eg% kis zsel,t %ugo!t" tehetsz Nick
h"(&r" ,s t"l& " szem1l!1k,t sem &rt"" eg% kicsit re!behozi@
> H&t ez remek@> morgott " sz2,sz, mik1zbe )u''% csipeszekkel esett eki. /helse"
elsz&t" 'ol%t"tt".
> Nick, "rról *" szó, hog% 1ssze kell szokotok. Heil% ,s te remek0l mut"ttok eg%0tt ,s
iste"!t" tehets,ggel *"g%tok meg&l!*". 5 go! ik&bb "zz"l *", hog% mi!kette "g%o
kez!+k ,s "g%o 'i"t"lok *"g%tok, tel(ese term,szetes hog% em tu!tok mit kez!ei "
hel%zettel.
> Heil% em k1%2ti meg " !olgom, eg%szer-e ut&l egem. Pe!ig ,, hm@> Nick "(k"
',lol!"l"s mosol%r" h6zó!ott. < 4i!ig "g%o (ól ki(1ttem " l&%okk"l.
> =bbe em is k,telke!tem. < e*etett 'el )u''%.
> 9zeritem Heil% "z u!oks&g&*"l cs"k " z"*"r&t szeret, leplezi < ,r*elt /helse". < Gtt
*"g% te, cs"k r1*i! i!e(e ismeritek eg%m&st ,s teg"p megcsókolt"! +t. =rre " orm&lis +i
re"kció eg% &g%,kor6g&s lee "l"pesetbe, t+le pe!ig em ezt *&r(uk el, !e em &m@.
H"em "zt, hog% "l,l(o el " k"r("i!b" " szerelemt+l. Nick, prób&l! meg " hel%,be k,pzeli
m"g"!. Te ',r'i *"g%, eke! " testis,g eg,sz m&st (elet, mit eg% tizeh,t ,*es l&%"k.
> Nem ig"z& < mo!t" Nick. < Ie ekem em (elet go!ot el*o"tkozt"ti " hel%zett+l
,s elk,pzeli, hog% szerelmes *"g%ok Heil%be. H" ol%" (ó sz2,sz+, "kkor rettet+e t"sz2tó
lehetek sz&m&r", hog% ez eki em siker0l.
> 9zeritem szó sics err+l, m&r h" beleszólh"tok. < mo!t" )u''%. < 5puk&m, most e
moz!ul(. Lehet, hog% eg% kicsit '&(i 'og.
> 4it csi&lszF
> 4o!tuk, hog% eg% kicsit meg kell ig"z2t"om " szem1l!1k1!, !e h" &ll"!ó"
s"(tkuk"cot (&tszol, em ',rek hozz&.
Nick becsukt" " szem,t, megprób&lt ell"zuli, !e "zo"l 1sszer&!ult " '&(!"lomtól.
22
> 566666666.
> 4"r"!( cse!be ,s t-r(. =z "z "l"p ebbe " sz"km&b".
> 8k,, , prób&lok, !e@"6666666. )u''%, mit is "k"rt&l mo!"i, miel+tt k2ozi
kez!t,lF
> )ocs, sr&cok, most el kell meem meg,zi, hog% &ll " *il&g2t&s " st6!iób". )u''%.
Ne csi&l! ki " sr&cot tel(ese, eg% i!eig m,g sz0ks,g0k *" r&.
/helse" m1g1tt becs"pó!ott "z "(tó, Nick 'elszisszet.
> N"g%o *icces < morgott. < =%it szór"kozi m&s %omor&. 5u, "u, "u. )u''%,
k1%1r1g*e k,rlek, terel! el " 'ig%elmem *"l"mi*el.
> 8k,. 9zó*"l, miel+tt /helse" kimet, "zt prób&lt"m eke! elmo!"i, hog% szeritem
Heil% 5!erso eg%&lt"l& em ut&l. 5z e!!igi k1z1s (eleeteitek el+tt 6g% izgult, hog% em
lehetett szóli hozz& ,s " *"k is l&t(", hog% "mikor " k1zel,be *"g%, tel(ese meg*&ltozik "
*iselke!,se. G!eges, 'esz0lt lesz. 5m6g% sem eg% szósz&t%&r teremt,s, "mi g%"2tom, "z,rt
*", mert " milli&r!os st6!ió*ezet+ sz0lei mi"tt ,pp el,g komple:uss"l k0z!. 5zt& most itt
*"g% te, "z"z eg% 6("bb !olog, "mi r&gó!i lehet.
> Qg% belel&tsz Heil%beF Ie h" em ut&l, "kkor mi " b"(" *elemF
> #"(, te kis butus, h&t m"g"!tól k,ptele *"g% kit"l&liF
> Lehet, hog% ics el,g '"t&zi&m < mo!t" Nickol"s.
)u''% " s"(&t(&&l m"g"s"bb, *,ko%"bb h"go szól"lt meg.
> #"(, )u''%, Nick 6g% tetszik ekem, !e " p"p" ,s " m"m" mi!ig "zt mo!(&k, hog%
k"t"sztró'&hoz *ezet "z, h" 1ssze(1ek eg% 'ilm szerepl+i " *"lós&gb" is < " 'or!&sz+ "
orm&l h"gsz2,re *&ltott. < C!es, " +k mi!ig " 'o!r&szuk"k 1tik ki " sz2*0ket.
Nick ki%itott" " szem,t ,s mere!te ,zett )u''%r", "ki h"rs&%" e*eti kez!ett.
> ;,sz " szem1l!1k1!, kis oroszl&, mehetsz "z "r,&b".
> Ie h&t )u''%@
> T1bbet em mo!ok, "kkor sem h" 2g% ,zel r&m. N&l"m ezzel em m,sz semmire,
mert em bukok " csib,szes mosol%6 szellem"l"kokr". < mo!t" *i!&m" " +, m"(! 'iom"
kitess,kelte Nicket " hel%is,gb+l.
5 sz2,sz siet+s l,pekkel eli!ult " st6!ió 'el,. ;1zbe e*et*e r&zt" meg " 'e(,t. )u''% cs"k
mo!"i "k"rt *"l"mi "g%ot, *"g% eg%szer-e *iccelt. Heil% 5!erso i!&ig ug%"is
eg%etle (el,t sem "!t", hog% Nick b&rmil%e szite is be(1e eki, mit ',r'i. 5
'org"t&soko k2*0l g%"korl"til"g em is t"l&lkozt"k, pe!ig em &rtott *ol" (obb"
megismeri0k eg%m&st. =g% "pp"l kor&bb" Nick elh2*t" Heil%t eb,!eli. 5 l&% u!okul
o!"*&gt", hog% em eg%ezik "z 2zl,s0k ,s em t"l&l&"k ol%" ,ttermet, "mi
23
mi!kette(0kek meg'elele. Nick elh"t&rozt", m" ism,t tesz eg% prób&t ,s em h"g%(" m"g&t
il%e k1%e ler&zi. 4,g " toh"l"s s"l&t&t is be*&ll"l(" *,gsz0ks,g eset,. =l*,gre "
'ilmek sem tesz (ót Heil% g%erekes *iselke!,se ,s Nick tu!t", miel+bb sort kell ker2tei0k
eg% komol% besz,lget,sre. Nem "k"!t m,g l&%, "kit + e *ett *ol" le " l&b&ról eg%etle
mosol%&*"l. =z most 6(, szok"tl" hel%zet *olt. Nick $ich"r!s"k *iszot eg%&lt"l& em
tetszett " 'el&ll&s.
Heil% em tu!ott mit kez!ei " remeg,ssel. 5z "%(" t"2tott" *ele, hog% "mikor i!eges,
l,legezze m,l%eket, sz&mol(o el m"g&b" t2zig ,s go!ol(o *"l"mi m&sr". Nem met. 4&r
h"to!szor *ett,k 6(r" " (eleetet, mert + &ll"!ó" elrotott" ,s /helse" mi!e *olt, cs"k
em el,ge!ett. Noh" " re!ez++ t"g"!h"t"tl"ul t0relmese *iselke!ett. Nick is
h"solók,ppeA " sok"!ik Mok,, e%i, *eg%0k 6(r"N ki&lt&s ut& is meg,rt+e mosol%gott
Heil%re, "ki ett+l cs"k m,g rossz"bbul ,rezte m"g&t. Pe!ig tu!t", hog% hel%re kell teie "
lelk,be mi!et, mert em mo!h"t cs+!1t sz2,sz+k,t csup& "z,rt, mert " p"rtere
iszo%6 er+s h"t&ss"l *" r&. Pe!ig legel+sz1r, Nick megh"llg"t&s& "%ir" (ól met mi!e.
Persze, "z"p eki t6l sok szerepe em *olt, !e "kkor is, m,gis ur" tu!ott lei " hel%zetek.
5z"p h"z"'el, "z "utób" meg&ll&s ,lk0l Nickr+l cs"csogott "z "%(&"k, m&r>m&r t6l
lelkese.
> #"(, Heil%, m&ris el*"r&zsolt. < mo!t" eki Li"e. < Pe!ig em tee (ót " muk&"k
semmi',le rom&c. 4,g cs"k "z hi&%zik " pro!ukció"k, hog% eg%m&sb" szeressetek, "zt&
',l,* m6l*" 1sszeb"lh,zz"tok, ,s e tu!(uk orm&lis" le'org"ti " 'ilmeket. ;icsit sok p,zt
'ektett0k ebbe " B,%emberek pro(ektbe "p&!!"l.
> ;or&bb" mi!ig "zt mo!t"!, (ó, h" megke!*elem " p"rterem@
> 5z o!&ig re!be *", cs"khog% "z "rco!o eg,sz m&st l&tok, "mikor ról" cs"csogsz. 5
lelkese!,se! te!! bele " szerepbe. 5z m,g (ót is 'og tei. Ie k,rlek, Heil%, "g%o k,rlek,
e *esz,l%eztes! " pro!ukciót holmi 'elel+tle k"pcsol"tb" bo%oló!&ss"l@
> Pe!ig + is ol%" ke!*es *olt *elem@
> 4i!ig " + !1t. < ,zett r& (elet+s,gtel(ese Li"e. < Ne h"g%!, hog% "z ,rzelmei!
elso!or(""k.
Nos, ezt "z ut"s2t&st Heil% t6ls&gos" is bet"rtott". Leg"l&bbis " 'elsz2e. 8l%"%ir", hog%
"mikor cs"k Nick " k1zel,be *olt i!eges lett, z"*"rb" (1tt, "mit ig%ekezett pik2rt, m&r>m&r
b&tó meg(eg%z,sekkel leplezi. 5 k"mer" el+tt "zob" em *olt "pell&t". 9 "mikor Heil%
*,gre " st6!iób" ker0lt, "hol sz"b"!(&r" ege!hette *ol" "z ,rzelmeit m,g "z "%(" szerit is,
ez em siker0lt, mert 6g% sz,g%ellte m"g&t Nick +szite tekitete el+tt " goromb&sko!&sok
mi"tt. ;1zel ege!i, ug%""kkor t&*ol t"rt"i. Nem, ez " k,t !olog em ',rt 1ssze. Heil% 6g%
,rezte, l"ss" becs"*"ro!ik ,s mi!e ere(,t l"tb" *et*e prób&lt 1sszpotos2t"i, hog%
hete!szerre m&r e rotso el semmit " (eleetbe.
> Ne ut&l( e%ire. < suttogt" Nick, mik1zbe *issz"&llt"k " kii!ul&si hel%zetbe. Heil% "
mege(t+e ke!*es tekitett+l cs"k m,g rossz"bbul ,rezte m"g&t.
24
> Nem ut&ll"k. < sziszegte " 'og"i k1z1tt em t6l sz2*,l%ese.
Nick eg% pill""tr" megszor2tott" " kez,t. 5z ,rit,st+l Heil% lib"b+r1s lett.
> 4ost megcsi&l(uk. < mo!t" h"lk", !e "&l megg%+z+bbe " sz2,sz, m"(!
elh"gzott " b-*1s Mtess,kN ,s 6(r" eki'utott"k " !i"lóg"k. 4eghitt (eleet *olt, "mi "
'+szerepl+, #"e szob&(&b" (&tszó!ott ,((el, eg% *1r1ses ',%- ol*"sól&mp" mellett. =z *olt
"z els+ ,(sz"k", "mit " t1rt,et h+sei eg%0tt t1lt1ttek, 2g% ug%"cs"k kellettek ,rzelmek "z
"rcokr". 5 (eleet "l"tt Heil% p&r pill""tr" megege!te m"g&"k, hog% cs"kis Nickre
'ig%el(e. Tekitete eli!+z1tt " borost%&szemekbe t&coló ez0stp1tt%1k1 ,s Heil%
*"g%ookb" mert *ol" 'og"!i "rr", hog% eg% ,* m6l*" il%ekor mi!e m"g&r" *"l"mit is
"!ó "merik"i sr&c il%et 'og *iseli. Nick tiszt", sz,p *o&s6 "rc&t ez " tr0kk cs"k m,g
k0l1legesebb, tette.
> ;,rlek, mo!! el, hog% te mit go!olsz err+lF Hi!! el, meg,rtem, h" t6ls&gos"
megi(eszt ez "z eg,sz, s "kkor m&r meg%ek is. T"l& (obb is lee@> mo!t" Nick /hris
Ii"mo!k,t.
> Gl%ere e is go!ol(. C cs"k (ól (1hetek ki " !ologból, hisze 2g% leg"l&bb biztos
t,ge! l&tl"k m"(! utol(&r", miel+tt megh"lok < mo!t" h"lk" " szerepe szerit Heil%, s "
tekitete 1tu!"tl"ul '0rk,szte Nick "rc&t, eg,sze " (eleet *,g,ig.
> L&t(&tok, meg% ez ektek, g%erekek. < kur("tott" el m"g&t /helse". < 4&r>m&r 6g%
,ztetek ki, mit "kik szeretik eg%m&st. 8k,, eb,!sz0et. H&romtól " sz"b"!b" 'ol%t"t(uk,
mi!eki leg%e potos.
5 st6!iób" %0zsg,s t&m"!t, Heil% ',lszege hupp"t le #"e &g%&r" ,s " p"!lót ,zte.
> #ó ,t*&g%"t "z eb,!hez. < *etette o!" Nickek 'el sem pill"t*", !e "z, ez eg%szer em
h"g%t" m"g&t ler&zi. Le0lt Heil% mell, < persze em ol%" k1zel, mit "mikor " (eleetbe
*olt"k < ,s p""szos h"go megszól"lt.
> H"(l"!ó le,l r&m ,ziF
Heil% ,rezte, hog% " szepl+kt+l eg%,bk,t is pirospozsg&s "rc" l&gb" borul, "mit Nickre
pill"tott.
> Ne h"r"gu!(, em "k"rt"m eke! rossz pill""tok"t okozi < kez!te h"lk". < C@,
em is tu!om, mi *" *elem.
> C tu!om. E( eke! " hel%zet, ez " go!. Tu!om, hog% cs"k k,t ,**el *"g%ok i!+sebb
&l"!, !e m&r el(&tszott"m ,h&% szerelmes szerepet@
> H&t "zt mi!(&rt go!olt"m@> szólt k1zbe Heil%, !e legsz2*esebbe *issz"sz2*t" *ol"
" mo!"tot, mert m&ris 6g% h"gzott, "k&r eg% ',lt,ke% 'eles,g. Nick "zo"l &tl&tt" "
hel%zetet ,s prób&lt el'o(t"i eg% mosol%t.
> 9zó*"l cs"k "zt "k"rt"m mo!"i, hog% el+sz1r ekem is 'urcs" *olt "z il%e hel%zet,
!e hi!! el, hozz& lehet szoki. 5zz"l *iszot em seg2tesz " !olgo, h" ker0lsz egem, mit
25
eg% pestisest.
> Nem is ker0llek. =g,sz "p eg%0tt *"g%uk < mo!t" h"t&rozott" Heil%.
> Gge, !e "hog% ki"lsz""k " l&mp&k, te meek0lsz.
> 4ert 2g% " leg(obb < mo!t" (elet+s,gtel(ese " l&%.
> ;i mo!t" eke! ezt " bl+!s,getF
> H"g%(uk@> leg%itett Heil%. < Nem 'otos.
> 8k,, ok,, em %"gg"tl"k. Ie "z,rt k,r,k t+le! *"l"mit.
> 4itF
> Te!! meg ekem "zt " sz2*ess,get, hog% b&rmi is "z, "mi mi"tt em sz2*lelsz egem,
eg% kis i!+re most el'ele(te!. K%ere *elem eb,!eli.
> Nem tu!om, (ó 1tlet>e@
> 4i!eki meg,r!emel eg% es,l%t. 4,g , is, em go!olo!F < k,r!ezte Nick ol%"
mege(t+ szemekkel, hog% Heil% sz2*e tu!t" *ol" sz6ri 1m"g&t, "mi,rt 2g% megehez2tette
eek " t0em,%es emberek "z elm6lt heteket.
> $e!be, me(0k. Ie pizz&t em eszem@> mo!t" meg"!ó" Heil%.
> B,l ,*e bel0l r&szokt"tl"k.
> Bog"!(uk sz&z !oll&rb", hog% em.
> ?llom < k"csitott Nick, m"(! szó ,lk0l ki*ette Heil% kez,b+l " t&sk&(&t. J!*"ri"s
*olt, "mi " )e*erl% Hills gimibe (&ró sr&cok"t em (ellemezte. Nick eg%,bk,t is "%ir" m&s
*olt, mit " 'i6k, "kik Heil% ut& 'utkost"k. Crettebb, ke!*esebb, ,rz,ke%ebb, %itott"bb,
*"l"hog% ol%"@európ"i. Nics erre (obb szó. Heil% l&tt" " h"soló *o&sok"t Nickbe ,s "z
,!es"p(&b", pe!ig "z ,g*il&go semmi k1z1s em *olt be0k "zo k2*0l, hog% eg%
kotiesr+l sz&rm"zt"k. N,m& s,t&lt"k " 9u K"r!e 'el, " szikr&zó "p',%be. Nick
ki%itott" Heil% el+tt "z ,tterem "(t"(&t, m"(! r&ter2tette " puló*er,t " l&% *&ll&r", mert t6l
er+s *olt o!"be " l,gko!i. 8gazán szemét vagyok2 < go!olt" Heil%. 9 "endk'vül szemét20
R. Be(ezet

> Li"e, h" ez 2g% meg% to*&bb, probl,m&ik leszek. < mo!t" go!terhelte /helse",
mik1zbe bel,pett " pro!ucer+ iro!&(&"k "(t"(&. Li"e eg% h"t"lm"s p"p2rkup"cból
pill"tott 'el ,s 1sszer&colt" " homlok&t.
> #"(, /hels, e kez!! m&r te is. < mo!t", mik1zbe 'el&llt ,s megmozg"tt" " *&ll"it. <
26
9zór"koz"k *el0k " be'ektet+k, Kilbert ,(t "pp"ll& t,*e t&rg%"l, ,s r&"!&sul 6(r" kell
go!oluk " k1lts,g*et,st. 5 (eleetek, "miket Qrorsz&gb" 'org"ttok m"(!, ,mileg
1sszekusz&lt&k " sz&l"k"t@
> /s"khog% ez eg% pro!ukció, "hol em cs"k sz&mok *""k, h"em emberek is <
eml,keztette /helse" " pro!ucert m"(! eg% sz,kre mut"tott. < Le0lhetekF
> Te t,%leg *"l"mi komol% !ologról "k"rsz besz,li < mo!t" '&sult" Li"e. < =ss0k
t6l r"(t", !r&g" b"r&t+m, mi %om(" " lelke!F
> 5 l&%o!.
> 5 l&%om@F
> Potos". Li"e, em h"l"!uk 6g%, "hog% kellee. Teg"p eg,sz "p eg% %omorult
(eleetet tu!tuk 'el*ei, mert Heil% tel(ese ki'or!ult m"g&ból. =z most em "z " l&%, "kit
" c"stigo l&ttuk. Tiszt" g1rcs, hiteltele, mith" eg%szeribe elt-t *ol" bel+le mi!e,
"mi mi"tt ki*&l"sztottuk +t #"e szerep,re. #"(, Li"e e ,zz 2g% r&m. 4ocsok"k ,rzem
m"g"m, mert " l&%o!ról *" szó !e@em h"l"!uk, " p,z *iszot 'og% ,s go!olt"m,
k1teless,gem t,ge! err+l t&(,kozt"ti. 9z&mt"l" mó!o prób&lt"m +t ol!ott"bb& tei,
meg%ugt"ti, !e eg%szer-e em meg%. H" Nick bel,p "z "(tó, Heil% leb,ul, hi&b" *olt
el+tte "g%o 0g%es " prób&@
Li"e *issz"h"%"tlott " sz,k,be. 9z2*,l%es ',lmosol%" sem re(tette el " cs"ló!otts&g&t. =g%
i!eig ,m& !obolt " toll&*"l "z "szt"lo, m"(! elgo!olkoz*" szól"lt meg.
> 5zt hiszem, ez "z , hib&m@> mo!t", m"(! r&,zett /helse&r". < Ne okol! Heil%t.
4,g m" besz,li 'ogok *ele.
> 4ire go!olszF
> 5zt hiszem, mo!t"m eki *"l"mit, "mi 1sszez"*"rt". Tu!o!, mit "z "%(", "g%o
',ltem +t "z esetleges cs"ló!&soktól ,s megk,rtem, "z,rt *ig%&zzo, e h"b"ro!(o bele
t6lzott" Nickbe. 4ost k,pzel! el, mi t1rt,e. H" et"l& 1ssze*esz,ek, "z *,gzetes
k1*etkezm,%ekkel is (&rh"t" " 'ilmre ,z*e. H" pe!ig (ól is s0l el " !olog, m&rmit "
k"pcsol"tuk@ belego!oli is rossz. 5 r"(ogó kisl&%ok sz,t 'og(&k cic&li Heil%t. 4&r "z
is "g% b- lesz " szem0kbe, hog% " *&szo Nickkel *". H" " *"ló ,letbe is 2g% lee@
Heil% *esz,l%be *ol". 5z "merik"i tiik beteges r"(og&si szok&s"iról "zt hiszem, /hels,
em eke! kell kisel+"!&st t"rt"om.
> Cs "mikor "z elle,rz,sei!et megosztott"! Heil%*el, "rr" em go!olt&l, micso!"
k&rok"t tehet " 'ilmbe, h" em ege!heti sz"b"!(&r" "z ,rz,seitF 5z esze!be sem (utott, hog%
ics szebb, hitelesebb, megi!2tóbb " *&szo "&l, h" k,t emberb+l s0tek "z ,rzelmekF
)ocs&ss meg Li"e, hog% ezt mo!om, !e szeritem "%"k,t ,s pro!ucerk,t is rossz
!1t,s *olt " 'r&szt hozi " g%erekre.
> Gge < l&tt" be Li"e elgo!olkoz*". < 5zt hiszem, ezt " k,t,l- 'eg%*ert , most
rosszul s0t1ttem el.
27
> Qg% *" ,s lehet, hog% ez mostm&r hel%rehozh"t"tl" k&rok"t okozott. B,l+, hog%
keres0k kell eg% m&sik sz2,sz+t. 5 kis 5shle% Kreehez mit szól&lF < " re!ez++
ke!*ese mosol%gott, !e " szem,be goosz kis ',% *ill"t.
> 8k,, el,g, el,rte! " c,lo! < emelte 'el " k"r("it Li"e. > Heil% tel(ese 1sszeoml"", h"
kir"k&k " B,%emberekb+l. )ocs&"tot k,rek t+le, "mi,rt rossz t"&csot "!t"m. 5zt& ',l ,*
m6l*" meg m"(! ug%"itt t"rtuk, mert 1sszet1rte " sz2*,t ,s "z,rt em tu! !olgozi.
P"tthel%zet.
> 4i,rt *"g% ebbe ol%" biztosF < k,r!ezte /helse". < Nick hel%es k1l%1k. Cs , "
hel%e!be "zo is elgo!olkoz,k, hog% *"(o *">e Heil%ek m&s *&l"szt&s"@F Lesz>e m,g
',r'i " k1zel,be Nicke k2*0l " k1*etkez+ ,*ekbeF Te is tu!o!, hog% "z utolsó l&mp" h&rom
,* m6l*" "lszik ki " st6!iób"@" "g% sz"b"!s&g pe!ig cs"k "!!ig t"rt, m2g ki em (1 "z
els+ 'ilm, h" ,rte!, mire go!olok. 5ttól t"rtok, hog% ez sorsszer- ,s em is lehete
m&sk,t@
> /helse", t"&cst"l" *"g%ok. 8l%", mith" kett+s szem,l%is,gem *ol". 3" ig"zs&g
"bb", "mit mo!"sz, ,s h" (óz"ul, hi!eg 'e((el tu!&m ,zi ezt " l&%t, 6g%, mit
b&rmel%ik m&sik sz2,sz+t, *"lósz2-leg em "ggo!"lm"sko!,k e%it. Ie Heil% "
l&%om@m,g cs"k tizeh,t ,*es.
> Ir&g&m < mo!t" szel2! mosoll%"l /helse". < 5kkor kellett *ol" "ggó!o!, "mikor "
'ilmip"r k1zel,be ege!te!. 4ostm&r k,s+. N"g%o k,rlek, sze!! le Heil% *&ll&ról " m&zs&s
s6l%ok"t, "miket r&p"kolt&l, k0l1be "ttól t"rtok, t,%leg m&sik sz2,sz+t kell keres0k.
=zt "g%o s"(&lom, mert sz2*b+l ke!*elem " l&%o!, r&"!&sul Nick muk&(&r" hihetetle (ó
h"t&ss"l *", hog% + (&tssz" #"e>t@
> Nem, err+l ik&bb em "k"rok h"ll"i < sz"k2tott" ',lbe Li"e.
> Nos, h" *"l"h" is el(utuk "z 0t+sebb szerelmi (eleetekig, szeritem e g%ere "
'org"t&s k1zel,be < e*etett /helse". < 4&r l&tl"k is "z "ggó!ó m"mi szerep,be, "ki l&%k&("
er,%ei ,r!ek,be sz"k2t(" ',lbe " muk&l"tok"t s r&g"t(" ki *1r1s h"(&&l 'og*" "z elk,pe!t
tiit@
> Sr0l1k, hog% il%e (ól szór"kozol.
> Li"e, cs"k prób&ll"k r&,bresztei, mil%e e*ets,gese *iselke!sz@
> T,%legF < r&colt" " homlok&t " pro!ucer+. < =z "gg"sztó.
> H,, e p"r&zz m&r, ott leszek mi!*,gig, mit g"r!e!&m.
> 4i!ehol em tu!sz ott lei@
> 4i!ehol em is kell ott leem. ;,pzel!, m" kettesbe metek eb,!eli. Nem
hi,m, hog% "z ,tterembe leteperi ,s g&tl&st"l"ul " m"g&,*& teszi@
> /helse", el,g. Nics (obb !olgo!F < Li"e k,%szere!ette e*etett. < H" besz,li
mersz err+l "z 0g%r+l *"l"kiek " st&bb"@mi!eki r"(t"m r1h1ge.
28
> ;ez!e! k2*0lr+l l&ti m"g"!, ez (ó < mosol%gott /helse".
Li"e "rc" elkomoro!ott.
> 3ig%&zz " kisl&%omr", k,rlek. 5mikor " (1*+h,te Qrorsz&gb" ut"ztok@este mi!eki
m"r"!(o " s"(&t h&lószob&(&b".
> )ez&rom +ket k0l1>k0l1, " kulcsok"t pe!ig le%elem. < e*etett /helse". Nem
,rtette, Li"e mi,rt ',lti e%ire Heil%t. Nem sok"t tu!ott " 'i"t"l l&%ról, !e "%it ige,
hog% mi!ig "g%o (ól t"ult, sosem (&rt szór"kozi.
> =g,sze kisl&%kor" ót" "zo !olgozott, hog% eg% "po (ó sz2,sz+ leg%e bel+le.
42g "z oszt&l%t&rs"i " p"rkb" lógt"k ,s stik&b" sz2*t&k " sz0l+k k,szlet,b+l le%6lt
m"risk&s cigit, "!!ig Heil% eg%ik mozi'ilmet ,zte " m&sik ut&, 'ig%elte "z "l"k2t&sok"t, *"g%
,pp 'org"tók1%*eket ol*"sott "z &g%& he*er,sz*e. ;2*0l&lló szemmel Heil% m"g" *olt "
megtestes0lt (ókisl&%, mi!e sz0l+ &lm". 1ilyen sótlan élete le#et szegénynek2 :n ugyan
nem fogom lenyelni azokat a kulcsokat;> /helse" m"g&b" e*etg,l*e csukt" be Li"e
iro!&(&"k "(t"(&t.
> #esszusom, m&r ',l h&rom. < sikk"tott 'el Heil%, "mit "z ór&(&r" pill"tott. < 5zo"l
el kell i!uluk, szeritem m&r 2g% is biztos" el 'oguk k,si@
> Iehog% is. < mo!t" Nick, !e "z,rt ege!elmese 'el&llt s miel+tt m,g Heil%
,szbek"pott *ol", " s"(&t(&*"l eg%0tt " l&% t&lc&(&t is *issz"*itte " pulthoz. Az önkiszolgáló
éttermeknek megvan az a szé$sége #ogy az ember megcsodál#atja a $artnere #átsóját
miközben az visszaviszi a maradék kaját! 5 l&% m"g&b" mosol%ogi kez!ett eze "
go!ol"to, s ,rezte, hog% ism,t l&gb" borul "z "rc", "mikor Nick *issz"'or!ult ,s r&,zett.
9z,g%ell+se les0t1tte " szem,t. T"*"rt" "z ,rz,s, hog% re!szerit m"(! kiugrik " sz2*e,
"mikor bele,z "zokb" " 'urcs& z1l!es>b"r" szemekbe. 5z izg"totts&g em m6lt el, pe!ig
m&r k,t ór&(" besz,lgettek " h"mburgerb0',be. T1bb%ire Nick k,r!ezett, Heil% pe!ig
mes,lt, ,s "mikor el tu!ott *o"tkozt"ti " g%omr&b" repke!+ pill"góktól, eg,sze (ól
,rezte m"g&t 'ilmb,li p"rtere t&rs"s&g&b". Nicket "g%o ,r!ekelte, mil%e "z ,let Los
5gelesbe, hog%" +tt 'el Heil% ,s eg%&lt"l&, hog% ker0lt " p&l%&r". 5 l&% pe!ig
elmo!t", hog% kiskor" ót" sz2,szek k,sz0l ,s " sz0leit+l mi!ig regeteg bizt"t&st k"pott.
Kilbert ,s Li"e mi!e seg2ts,get meg"!t"k eki "hhoz, hog% mi,l t1bbet megtu!(o "
sz"km&ról, "mibe +k is szerelmesek *olt"k.
> Cr!ekes g%erekkoro! lehetett mellett0k@
> Cr!ekes, !e "%ir" "z,rt em bol!og < mo!t" +szit, Heil%. < 4o!(uk, h" szerete!
" 'ol%toos roh"&st ,s %0zsg,st, hog% t1bbet *"g% 'org"t&soko, mit ottho *"g% "z
iskol&b", pe!ig semmi keresi*"ló! ott, "kkor cs"kug%" ,l*ezhet+. Tu!o!, "mikor kicsi
*olt"m, "pu m,g eg%szer- *&gók,t !olgozott ,s eg% kis l"k&sb" ,lt0k. 5bb" " szob&b"
"lu!t"m, "hol + !olgozott ,s ,(sz"k&k,t 'ol%"m"tos" h"llott"m " g,pek z6g&s&t@
> Cs " m"m&!F
29
> Li"e "kkor i!2tott" el " pro!ukciós iro!&(&t ,s ,((el>"pp"l "g%"lt *"l"mi, em sok
i!e(e *olt r&m. Ie sosem h"r"gu!t"m ,rte. H"m"r megt"ult"m " (&t,ksz"b&l%tA els+ "
'ilmsz"km". 5mikor eg%e!ikbe leestem eg% lóról ,s elt1rt " k"rom, "%&m ,pp 'otos
be'ektet+kkel t&rg%"lt. 5z oszt&l%t&rs"m sz0lei *ittek kórh&zb" ,s Li"e cs"k ór&kk"l k,s+bb
(1tt ,rtem. Hog% or!2tott"k *ele "z or*osok. < mosol%gott " l&%. < 42g ,lek, em 'ele(tem el.
C meg cs"k "%it k,r!eztem t+leA m"m", ug%e tet+ "l"tt " szerz+!,s ,s kez!hetitek "
'org"t&stF L&to!, k1r0lbel0l 2g% meek " !olgok "z , cs"l&!omb".
> 5kkor te is cs"k " 'elsz2e *"g% irig%l,sre m,ltó@>mo!t" Nick ,s megsimog"tt"
Heil% kez,t. 5 l&%, mit "kit &r"m0t,s ,rt, 6g% r&tott" el " k"r(&t, s ezzel " hirtele
moz!ul"tt"l 'elbor2tott" " poh"r&t. 5 "r"csl, eg%eese Nick 1l,be l"!olt.
> #"(, e h"r"gu!(. < sz"b"!kozott Heil%, m"(! '1lugrott ,s z"*"ro!ott" kez!te Nick
1l,be r"kosg"ti " sz"l*,t&k"t. < 8l%" b," *"g%ok. #"(, k,rlek, leg"l&bb e r1h1g( r"(t"m
il%e h"gos".
> 8l%" *icces kis port,k" *"g%. 5z el+bb elr&tott"! el+lem " keze! most meg itt
t"pizol.
> Nick $ich"r!s, eg%szer-e sz1r%- "l"k *"g%. < mo!t" m,rgese Heil%, m"(!
*issz"0lt " sz,k,re. 5 kezei r"g"csos"k *olt"k "z 0!2t+t+l, "z "rc" l&golt, besz,lget+p"rter,
pe!ig l&tszott, me%ire ,l*ezi " hel%zetet.
> L&to!, il%eek *"g%uk mi európ"i"k.
> 8l%" "g%r" *"g% " sz&rm"z&so!!"l. < pim"szko!ott Heil%. < Pe!ig ig"z& em
kellee. 4&r mo!t"m eke!, ',lig , is "gol *"g%ok, s h" tu!i "k"ro!, m"g%"r +s1kkel is
b0szk,lke!hetem.
> 4"g%"r +s1kkelF
> Eg% bizo%. 5z "p"i "g%"%&m m"g%"r *olt. Eg% h2*t&k, hog% =rzs,bet.
> Bur" ,*.
> N&luk ez =lis"beth, tu!o!, !e "rr"'el, ez eg% "g%o ,pszer- ,*. 9zó*"l =rzs,bet
"g%"%&mtól 1r1k1ltem eg% h&z"t. ;1r1s6('"lub" *", "hol mi!1sszese 1tsz&z ember
l"kik. H" eg%szer m"(! el "k"rok b6(i *il&g el+l, "kkor o!"k1lt1z1m "bb" " kis h&zikób".
4,g sosem (&rt"m ott, !e eg%szer esk0sz1m, hog% elmeg%ek o!". No, erre mit l,pszF
> Heil%, te 1ssze'0gg,stele0l 'ecsegsz mi!e',le b"!"rs&got, mert rettet+e z"*"rb"
(1tt,l@> mo!t" szeretettel(es mosoll%"l "z "rc& Nick.
> 5kkor, mo!!, mi,rt rot"sz to*&bb " hel%zetemeF
> /s"k "rr" szeret,k r&mut"ti, hog% musz&( *ol" 'elsz"b"!ulo! " t&rs"s&gomb".
/helse" "g%o bol!og lee, h" !,lut& (obb"k le,k@
> ;,rlek, e !1rg1l! ezt "z orrom "l&. Gg%ekezi 'ogok, 2g,rem.
30
> )iztos em "k"ro! elmo!"i, mi b"(o! *elemF
> 9emmi, hi!! el. /s"k@cs"k m"g"mm"l *" b"(om, "zt hiszem.
> H" b"r&tok le,k, elmo!"&!F
> )iztos".
> 5kkor, h" b"r&tok lesz0k, m"(! elmo!o!F
> Nick, mi soh"sem lesz0k b"r&tok.


Nick em tu!t", hog%" ,rtelmezze ezt " mo!"tot, !e em mert to*&bb puh"tolózi. Nem
"k"rt", hog% " l&% bez&rul(o, "k&r eg% bei(e!t k"g%ló, cs"k mert + t0relmetle *olt ,s t6l
messzire met. Big%elte " *ele szembe 0l+ pici l&%t, "mit t1rl+ke!+t *esz el+ " t&sk&(&ból
,s prób&l(" "z 0!2t+ %om"it elt0teti. Hó'eh,r keze, *,ko% u(("i *olt"k, " b+re m&r>m&r
&ttetsz+e 'iom. T6l sok&ig t1r1lgette " kez,t, Nick ,rezte, em t1bb ez, mit pótcselek*,s,
hog% e kell(e "z + szemeibe ,zie.
5mikor 'elpill"tott, " tekitete ri"!t *olt ,s k1z1lte, hog% el 'og"k k,si. Nos, e%it "
meghitt ismerke!,si eb,!r+l. Ie kez!etek ez sem *olt rossz. ;il,ptek "z utc&r" ,s leitettek
eg% t":it. 9zótl"ul 0ltek " h&tsó 0l,se, s Nick hi&b" prób&lt" Heil% tekitet,t keresi, " l&%
kookul b&mult ki'el, "z "bl"ko. 5 sz2,sz em tu!h"tt", hog% p"rter+(e "zo r&gó!ik,
*"(o mi 0thetett bel,, hog% il%e sok !olgot megosztott *ele "z ,let,r+l, hog% 2g% meg%2lt,
mik1zbe besz,lgettek. 4egi(esztette +t "z ,rz,s, hog% " ',r'i, "ki*el "z "%(" szerit " *il&g
leg"g%obb ostob"s&g" *ol" 1ssze(1i, elle&llh"t"tl" er+*el *ozz" +t. 5 t":i " )lue #"%
7"% ir&%&b" 'or!ult, " !ombok 'el,. 4ost 'org"tt"k el+sz1r k0ls+ hel%sz2e ,s Nick
iszo%6 k2*&csi *olt, mil%e lesz "z 6( k1zeg. 5hog% meg,rkeztek, r1gt1 l&tt&k, hog% "
'org"t&s hel%sz2,t kor!ookk"l *ett,k k1r0l. 5hog% kisz&llt"k "z "utóból, 9"!r" /oor
m&r tize1t m,terr+l r&(uk ki&ltott.
> Heil%. K%ere g%ors", k,s,sbe *"g%uk. $e!be kell hozi " h"("!.
5 l&% eg% pill""tig t,to*&zott, Nick megsimog"tt" " *&ll&t.
> 4e( cs"k, m"(! , lere!ezem " t":it. < mo!t" g%1g,!e ,s 9"!r" 'el, tolt" " *o"ko!ó
Heil%t, m"(! " so'+r 'el, 'or!ult. Lesz&molt" " b"k(eg%eket, m"(! u!*"ri"ss&gból cse*egett
eg%>k,t percet "z i!+s t":iss"l, "ki i!ehozt" +ket. 5z 1reg iszo%6 k2*&csi *olt, mil%e 'ilm
k,sz0l itt " sz"b"!b". 4&r ,pp " smikeskocsi 'el, "k"rt" *ei "z ir&%t, hog% ism,t
megk2ozz&k " r,mes kot"ktlecs,*el, "mikor megszól2tott" ,h&% 'i"t"l l&%.
> )ocs, e h"r"gu!(@> kez!te "z eg%ik. < 4eg tu!&! mo!"i, hol *" "@
> =l,z,st, !e em ismerem Los 5gelest, em tu!l"k beeteket 6tb"ig"z2t"i@> sz"k2tott"
',lbe " l&%t Nick, mert tu!t", hog% " st&b m&r *&r(" +t.
31
> O, em is err+l *" szó < 'ol%t"tt" " m&sik l&%. < Te itt !olgozol eze " 'org"t&soF
> Gge < mo!t" t0relmese Nick.
> 4eg tu!&! mo!"i, hog% ki (&tssz" " B,%emberekbe /hris Ii"mo!otF
> Nos@h&t@6g% &ll " hel%zet, hog% ,@> mo!t" Nick bizo%t"l"ul.
> TeF =zt em hiszem el. Ii"", /l"ire, em lehet0k e%ire szerecs,sek. 5l&2r&! "
k1%*eiketF ;,sz2thet0k ,h&% k1z1s 'otótF
> Persze, !e ekem@
> /s"k eg% percre, k,rlek, k,rlek@> mo!t" " l&%, "kit "z el+bb /l"ire>ek szól2tott "
b"r&t+(e, s mik1zbe &h2t"tt"l ,zte Nicket, " kez,be %omott eg% B,%emberek reg,%t ,s
eg% toll"t. 5 sz2,sz z"*"rt" 2rt" "l& " e*,t, m"(! t-rte, hog% eg%m&s ut& mi!eg%ik l&%
mell, &ll(o eg% ',%k,pre. Nem ig"z& ,rtette " hel%zetet. Hisze m,g "z ,g*il&go semmit
em tett. 4i,rt "k"r(&k ezek " l&%ok "z "l&2r&s&t, mi,rt "k"r"k k1z1s k,pet *eleF =z +r0let.
/helse" mo!ott ol%"smit, hog% "z els+ r"(ogók meg(ele,s,re m&r " 'org"t&sok "l"tt
sz&m2t"i lehet, !e Nick em go!olt" *ol", hog% r1gt1 "z els+ k0ls+ hel%sz2e il%esmi
t1rt,ik m"(!. H2zelgett eki " !olog, !e "kkor sem ,rtette. Eg% *,lte, "hhoz, hog% "z
emberek szeress,k, el+sz1r le kellee *"l"mit teie "z "szt"lr". 9zite k&bult &ll"potb"
k1sz1t el " l&%októl ,s met be Heil% ut& " l"kókocsib". 5 l&% m&r " t0k1r el+tt 0lt, " h"("
g%1%1r- lokikb" bo!or2t*" omlott " *&ll&r". 5 lehelet%i "rcpiros2tó m,g (obb" kiemelte
kisl&%os b&(&t. Nick eg% pill""tr" meg'ele!kezett " kiti (eleetr+l.
> Ie (ó 2g% " h"("!. < mo!t" +szit,.
> Tu!o!, m" *" "z el(eg%z,si p"rtitok. < k"csitott Nickre )u''%, Heil% pe!ig rossz"lló"
,zett " 'o!r&sz+re. < 5 k1*etkez+ h,te pe!ig Qrorsz&gb" ut"ztok &sz6tr".
> Gl%e sok&ig 'elt"rtott " t":is b&csiF < k,r!ezte Heil% Nickt+l, cs"k hog% )u''% *,gre
h"g%(o 'el " k2os meg(eg%z,sekkel.
>Jh@em < mo!t" z"*"rt" Nick. < Nem 'og(&tok elhii, !e "utogr"mot "!t"m. C.
> 5kkor kez!+!ik < mo!t" b1lcse Heil%.
> 4i kez!+!ikF
> 5z +r0let. Nickol"s, sz,t 'og"k sze!i " +k < mo!t" m2melt sze*e!,ssel " h"g(&b"
)u''%.
Nick em *&l"szolt. Heil%t 'ig%elte, "ki szomor6 szemekkel ,zegette s"(&t t0k1rk,p,t. Nick
szerette *ol" tu!i, mi (&rh"t " 'e(,be. 9zerette *ol" meg1leli. Ie tu!t", hog% )u''%
(elel,t,be em tehet il%et. 4eg "m6g% sem. =l*,gre em "k"rt", hog% ,pp cs"k megsz&r"!t
'"rmere megit csurom *2z leg%e. $&"!&sul Heil% most 'orró te&t kort%olg"tott ,s "z ,get. Az
ölelés ma elmarad!
32
> 4eg%ek, megprób&lom *issz"r"ki " szemembe "zt " borz"!"lm"t@> mo!t" Nick h"lk",
m"(! kil,pett " l"kókocsiból. 5 st&b " ter0let t6lol!"l& ,pp "z es+g,pet 0zemelte be. 5
sz2,sz !1bbete *ette ,szre, hog% " 'ilmesek m1g1tt, " kor!ooko t6l " h&rom l&%ból
h"rmic lett. =bbe " pill""tb" kez!te meg,rtei, mire go!olt Heil%, "mikor "zt mo!t",
sosem lehetek b"r&tok. Nem is akarok ,eily barátja lenni;> h"rsogt" " 'e(,be eg% h"g.

U. Be(ezet

> Persze, 4rs. $ich"r!s, 6g% lesz@ 5kkor (1*+ szomb"to@Nem, em szóluk eki,
mert "z cs"k megz"*"r& +t " muk&b", k,rem, 1 se teg%e.@Nem, em
beteg@.;1sz11m, 4rs. $ich"r!s. 3iszoth"ll&sr". < 7ill iger0lte %omt" le " tele'o
gomb(&t, m"(! " kis k,sz0l,ket '"rmer(" zseb,be s0ll%esztette.
5z isteit, mit k,pzel Nick $ich"r!s "%("F L em holmi b,bics+sz, h"em sz2,sz0g%1k, "z
,g szerelm,re. $&"!&sul " kliese m"(! kics"tt" "z er+t+l, "z eg,szs,gt+l, " cs"l&!(" meg
mi!e m&s"p +t z"kl"t(", mith" " k1l%1k m,g pelek&s *ol". 7ill m,gis 6g% ,rezte,
meg,ri " $ich"r!s sz0l+ket pesztr&li, mert 6g% t-t, ez6tt"l k0l1leges ig"zg%1g%re
bukk"t. 4,g cs"k eg% hó"p(" kez!t,k 'org"ti " B,%embereket, !e " sz"km&b" m&ris
elter(e!t " h2r, hog% eg% szez&ciós 6( tehets,gre tett szert " Ii"mo! 9t6!ió. Tiszt" +r0let,
cs"k kilec hó"p m6l*" mut"t(&k be " mozi els+ r,sz,t, s ,h&% "p(" (1tt " tele'o, hog%
Nicket k1lcs1k,r, " P"r"mout eg% *2g(&t,kr", "m2g "z utómuk&l"tok 'ol%"k.
7ill m"g" sem ,rtette ezt " h"t"lm"s ,r!ekl+!,st, &m meg*il&goso!ott, "mikor el+sz1r
kil&tog"tott " B,%emberek 'org"t&s&r". Nickbe k,ts,gtele0l meg*olt "z " bizo%os plusz.
3"l"mi )r"! Pitt s&rm(&ból, #u!e Low erotikus kisug&rz&s&ból ,s ;e"u $ee*es
6riembers,g,b+l. $&"!&sul ez " k,pess,g " *1r1s kis Heil% 5!ersotól m,g ik&bb
r"g%ogott, mert " *"k is l&th"tt", hog% m&r most eg%m&sb" *""k cs"*"ro!*". 5z, hog%
Heil% (ó sz2,sz+ *"g% sem, (ele k1r0lm,%ek k1z1tt em sz&m2tott. =g%,rtelm- *olt, hog%
eek " 'ilmek ki lesz "z ig"zi szt&r(". Nickek /hris Ii"mo! szerep,*el %ert 0g%e *".
5z Gste &l!(" meg 9"!r" /oort ,s " '"t&zi&(&t.
> Helló 7ill. < szól2tott" meg ekkor "z 2ró+, "kire ,pp go!olt. < Hog% &llsz " "g%
megb2z"t&ss"lF
> 5 zsebembe l"pul"k " rep0l+(eg%ek. 5 k1l%1k "g%o bol!og lesz@
33
> =bbe biztos *"g%ok. =szel+se *&g%ik h"z" ,s ol%" kem,%e !olgozik, hog% ig"z&
meg,r!emli ezt " kis "(&!,kot.
> Li"e tu! err+lF
> Nem < r&zt" meg " 'e(,t 9"!r". < Cs e is tu!(o. Br&szt k"p" "ttól, hog% esetleg
Heil% is *ele t"rt, , pe!ig em hi,m, hog% " mi kis sz2,sz+k sz2*ese lemo!"" err+l
" k"l"!ról@
> )esz"rok " sz0leikt+l < mo!t" ,rtetleke!+ "rcki'e(ez,ssel 7ill. < =zek kette itt em
pelek&sok m&r. 4,gis, mit+l ',lek, hog% el*eszekF
> =g%el+re ik&bb cs"k "ttól, hog% eg%m&sb" *eszek el@> mosol%gott 9"!r".
> Tu!o!, h" ezt "z opciót *essz0k, m,g eg% kicsit irig% is *"g%ok r&(uk. Nekem em k,e
" szt&rs&gg"l eg%0tt (&ró sok 'r"c, !e "z els+ szerelem rom"tik&("@. 5%uk&m, hol *" m&r
" t"*"l%i hó.
> L&to!, 7ill, , "z,rt 2rok reg,%eket, hog% mi!ezt 6(r",lhessem.
> 4i!ig belez6gsz " '+szerepl+!beF
> =z kulissz"titok, !e eke! el&rulomA ige.
> 5r"%om, ,s em 2rh"t&l, mo!(uk ról"m *"l"mi (ó sztoritF
> #"(, 7ill. 4&r megel+z1tt " h2re!. Nem "k"rok elk"pi semmit@> e*ette el m"g&t
9"!r" ,s *issz"s,t&lt " st&bhoz.
> 9z,p k,p. < mormolt" m"g" el, 7ill, mik1zbe " t&*olo!ó + ut& ,zett. 9zerette "
kerek!e! t%6kok"t, s "z 2ró+ek r&"!&sul " !um&(" is (ó *olt. Eg% go!olt", h" " k1*etkez+
h,te + is " st&bb"l ut"z" Qrorsz&gb", t"l& (obb" megismerhet,k eg%m&st. 5z 0g%1k m,g
eg% ór& &t 'ig%elte " (eleetet, "mel%e ,pp !olgozt"k, "zt& /helse" k1z1lte, m&r"
be'e(ezt,k. G!e(e *olt m&r, hisze tizek,t ór&t 'org"tt"k "z"p. 5 k1l%1k h"l&l pro'i"k t-tA
m2g 'orgott " k"mer", %om" sem *olt "z "rc& " '&r"!ts&g"k, &m "mikor ki"lu!t"k " l&mp&k,
&s2toz*" k1zele!ett 7ill 'el,.
> $e!es !olog t+le!, hog% ,rtem (1tt,l m" < mosol%gott '&r"!t" Nick.
> ;is"p&m, *,!em " be'ektet,sem. 5z ,(sz"k" k1zep, em ege!lek t":izi, mert "%&!
sz,tsze! egem, h" cs"k eg% h"("! sz&l" is megg1rb0l.
> Nem ,rtem, mi,rt "ggó!ik "%ir". 5sszem, óri&si *esz,l%t (elet "z " h"rmic !"r"b
eg%*ekilós 'i"t"l cs"(, "kik ,zt,k " 'org"t&st@
> C is ezt mo!t"m " cs"l&!o!"k, !e em k1%- h"ti r&(uk@
> 8l%" (ó lee p&r "pr" h"z"mei Lo!ob". Ie ug%e ics r& es,l%F
7ill em szeretett h"zu!i, !e most ez *olt " h"t&rozott p"r"cs, 2g% megr&zt" " 'e(,t.
34
> 9"(os ics. 5 'org"t&si 0temter* "g%o szoros. #1*+ ,* ele(, be "k"r(&k mut"ti "
B,%embereket.
Nick ebbe " pill""tb" megl&tt" Heil%t, "kit ,pp "z eg%ik test+r k2s,rt eg% "g% 'ekete
mercihez. =g%eese i(eszt+ *olt ez " 'ogol%"k (&ró b&&smó!, "mibe " l&%t r,szes2tett,k "
sz0lei, miót" !olgozt"k. Li"e"k 'i:" i!e&(" *olt, hog% " l&%" *esz,l%be *". Pe!ig "
hel%zet eg%&lt"l& em 2g% &llt.
> 7ill, tu!sz m,g eg% percet *&riF =l szeret,k k1sz1i Heil%t+l.
> Persze, "!!ig tele'oo bere!elem otthor" " *"csor&t. 4it szeret,l eiF
> /sirke'"l"tk&k, s0ltkrumpli, m"(o,z. ;1sz p"pi. < *ig%orgott Nick, m"(! Heil% ut&
sietett.
5kkor ,rte utol, "mikor "z " em ,pp szimp"tikus ember ki%itott" el+tte " kocsi "(t"(&t ,s "
l&% bek&sz&ló!ott " h&tsó 0l,sre.
> Hell@> ki&ltott Nick, " l&% 'elk"pt" " 'e(,t.
> 4iek e*ezt,lF
> )ocs@> mosol%o!ott el Nick. > =z ol%" "r"%os. 4"g"mb" mi!ig 2g% h2*l"k.
> PokolF H&t ez ke!*es.
> 4i,rt, e!!ig em eek meg'elel+e *iselke!t,l *elemF < prób&lt" ugr"ti Nick. < Ie
m" bebizo%2tott"!, hog% lesz ez m,g sokk"l (obb is@
> 4it "k"rsz NickF 4eem kell h"z".
> ;is"sszo%, seg2thetek *"l"mibeF < k,r!ezte "z uszimp"tikus test+r>so'+r. <
G!uluk kellee m&r, " sz0lei megh"g%t&k, hog% potb" tizeeg%re *ig%em h"z".
> ;,rem, 5l're!, *&r(o m,g eg% percet@
> Ie cs"k eg% percet. Ne 'ele!kezze meg "rról, hog% cs"k ,g% ,* m6l*" lesz
"g%kor6.
> Persze@> mo!t" m,rgese Heil%, m"(! k,ts,gbeesette ,zett Nickre. < 8l%"
sz1r%- ez "z eg,sz, 6g% kezelek, mit eg% r"bot.
> 4eg kellee, hog% sz1ktesselek 5gli&b". 8tt p&r hó"p m6l*" m&r 'el+ttek
sz&m2t"&l@
> Jtópisztikus elk,pzel,s.
> 4il%e kis tu!om&%os *"g%.
> 5%&m szokt" ezt mo!"i "p&m 1tleteire.
35
> 4ehet0k, 4iss 5!ersoF < szólt k1zbe " g%-l1letes so'+r, Nick bossz6s" ,zett '1l.
> /s"k eg% pill""t. < mo!t" " "g%!"r"b ',r'i"k, m"(! megsimog"tt" Heil% "rc&t. <
Ne hib&zt"s! +t, ez " muk&(". #ól "k"r(" csi&li.
> =g%,bk,t mit szeret,l mo!"iF
> /s"k "zt, hog% k1sz11m.
> 4it, NickF
> Hog% m" "g%o (ó *olt&l. Hog% *elem eb,!elt,l. Hog% *,gre "zt ,rezhettem, em
ut&lsz.
> T,%leg em ut&ll"k. 9oh" em is ut&lt"l"k.
> 5kkor (ó@> mo!t" Nick sut&, m"(! elmosol%o!ott. < 4ost meg%ek, 7ill m&r "
kocsib" *&r.
> #ó eke!. Eg% ,rtem, (ó buli lehet *ele l"ki.
> Gge, "z. 7ill olt&ri *icces 'igur". )&r " +*,reim ut& kicsit m,g u"lm"s is, +szit,
szól*"@
> 4es,lsz m"(! róluk eg%szer@F
> Hell, tegersok i!+k *", "zt hiszem. Hi!! el, (obb ek0k, h" besz,l+ *iszo%b"
*"g%uk.
> 4iss 5!erso, most le%omom " g&zpe!&lt. H" "zt szeret,, hog% " p"rter,ek
m"r"!(o " %"k& " 'e(e, k,r(e meg, hog% h6zz" ki "z "utóból.
> )ocs&"t. < ,zett " so'+r 'el, Nick. < 9zi", Hell.
9 miel+tt m,g " l&% ,szbek"pott *ol", Nick h"t"lm"s, cupp"ós puszit %omott "z "rc&r".
4it "mikor " (&t,kos k1l%1kkut%" *,gre megt"l&l(" im&!ott g"z!i(&t ,s elkez!+!het " h+
&h2tott h"c6roz&s. Nick 'ig%elte " mercit, m2g "z be em 'or!ult " s"rko, m"(!
*issz"b"ll"gott 7ill "utó(&hoz ,s be0lt "z "%ós0l,sre.
> 3"csor" bere!el*e < k1z1lte 7ill. < )e(1 " cs"(, miF
> Heil%*el k"pcsol"tb" , em 'og"lm"z,k 2g%. =g%,bk,t sem szeretem, hog% " legt1bb
',r'i il%e t&rg%i"s2t*" besz,l " +kr+l.
7ill ele*ette m"g&t.
> Nick, te ol%" 'ur" szerzet *"g%. N,h" 6g% ,rzem, em is eze " bol%gó ,lsz. 9emmi
'-, pi", !ug&s, sz,tcs6sz&s, &rokb" h&%&sF H&t mil%e tizekilec ,*es *"g% teF C " te
koro!b"@> "z eml,kt+l 7ill eg%
pill""tr" elh"llg"tott, m"(! megr&zt" " 'e(,t. < H-, "z kem,% *olt.
36
> Nem tu!om 7ill, lehet, hog% 'urcs", !e ekem sosem *olt sz0ks,gem e'',le !olgokr".
T"l& eg% ,retle kis p1cs *"g%ok, "hog% te mo!"&!, s m,g ezut& 'og ki(1i r"(t"m "z
+r0let, "mir+l besz,lsz. Nem tu!om. C "kkor ,rzem 6g%, mith" be le,k !rogoz*", "mikor
(&tszom. 4eg 6("bb" "kkor, "mikor " k1zelembe *" Heil%@
> Hog% 1r0le " ke!*es m"m&(", h" ezt h"ll"&. )iztos %ugo!t sz2**el elege!, "
(1*+h,te =uróp&b". #ut eszembe, k1l%1k, , is meg%ek. ;icsit (obb" meg szeret,m
ismeri 9"!r" /oort k2*0l>bel0l, m&r bocs " szó,rt.
Nick rossz"lló" ,zett "z 0g%1k,re, mire 7ill h"rs&%" k"c"gi kez!ett.
> 5puk&m, t,ge! t"2t"i k,e *"l"mi eg%eteme. Gl%e m,geg% ics. ;ez!em ,rtei,
mi,rt *&l"sztott"k ki erre " szerepre. 4ert ez " /hris Ii"mo! " sztorib" tot&l "sze:u&lis.
H&rom 'ilmbe 1sszese eg% k"m"t%ol&st ber"ki. Scs,m.
> Nem *"g%ok "sze:u&lis < k1z1lte Nick %erse. < =g%szer-e cs"k em (1 be, h"
p"sik eg%m&s k1z1tt kibesz,lik, mit csi&lt"k " b"r&t+ikkel "z &g%b". C e,l
szem,rmesebb *"g%ok.
> Scs,m, te sz-z *"g%.
> Nem. ;,t b"r&t+m is *olt m&r. /s"k "mikor "zt ,reztem, hog% testi ,r!ekl+!,s,l em
t1bb, "mit *el0k k"pcsol"tb" ,rzek, ik&bb be'e(eztem "z eg,szet.
> 4icso!" emes l,lek. Nos, ezt " kis Heil%*el em tehete! meg. Hozz& *"g% l&col*" "
k1*etkez+ ,*ekbe, h&t (ól go!ol! &t, hog% " szersz&mo!, *"g% " sz2*e! *ezet, mert +t em
lehet cs"k 6g% lep"ttit"i@
> C em "k"rok 1ssze(1i Heil%*el < h"gzott " meg!1bbet+ 'elelet.
> Pe!ig 6g% ,zel ki.
> Nem "zt mo!t"m, hog% em szeret,k 7ill, h"em "zt, hog% em "k"rok. Nem lee
okos l,p,s ,s eg% csomó bo%o!"lomm"l is (&rh"t" " to*&bbi"kb", !e "z t"g"!h"t"tl" hog%
"z els+ perct+l "g%o tetszik ekem. Hihetetle csios "rc" *", meg+r0l1k " mimik&(&tól, "
moz!ul"t"itól, "zoktól " m,l%e 0l+, z1l! szemekt+l. $&"!&sul okos, "g%o (ó " humor" ,s
le%-g1z+ "z " z"bol&z"tl" szem,l%is,ge, hog% k,ptele m"g& ur"lko!i. Cl*ezem, hog%
potos" leol*"sh"tó "z "rc&ról, mikor mire go!ol. Cs l&tt"! m&r, mil%e szempill&i
*""k@F
> ;,s+, eke! "%i.
> 4i *"F
> Eg% bele *"g% zuh"*", hog% mi!e lesz itt, cs"k 1megt"rtózt"t&s em.
> =tt+l ',lek , is@> *"llott" be Nick.
> 9zeritem t6lp1rgete! m"g"!b" ezt " !olgot. Big%el(, ics mit *esztee!. H"g%! ezt
37
"z eg,szet m"g&tól "l"kuli. H" Heil% 5!erso *" eke! meg2r*", " k1*etkez+ ,*ekre
leg"l&bbis, "kkor 6g%sem tehetsz semmit.
> Tu!om < *"llott" be *o"ko!*" Nick. < Ie , "zt& em 'orsz2rozok semmit. Nem
'ogom k1r0lugr&li. H" + em "! *"l"mi szemmel l&th"tó (elz,st, hog% "k"r t+lem *"l"mit,
"kkor 2g% m"r"!uk, "hog% most *"g%uk ,s k,sz. Qg% lesz 6g%is " leg(obb.
7ill e*etett m"g&b" Nick kis'i6s *2*ó!&s&. Pill""t%il"g sz2*ese cser,lt *ol" ,letet
*ele. 5z + mi!e"p("iból r,g hi&%zott "z ig"zi szerelem, "mit 6g% t-t, Nick most
megt"l&lt. )&r 1m"g&ról eheze tu!t" elk,pzeli, hog% h"rmich&rom ,*es l,t,re 2g% tu!(o
lelkese!i *"l"ki,rt.
> 4,g em is mo!t"m, "g%o (ó, hog% &l"! l"kh"tok. < szól"lt meg Nick. < 4&r
kez!em megszoki " k""p,!, em ,rzem ol%" kem,%ek.
> C is 1r0l1k, hog% itt *"g%. 9e kut%&m, se m"csk&m, tu!o!.
> =mi"tt e '&((o " 'e(e!. =zzel leg"l&bb megmetesz eg% h&zi&ll"tot " biztos
,heh"l&stól. < e*etett Nick, s 7ill is elmosol%o!ott. 4egke!*elte ezt " "g%sz2*-, 'ur"
"gol k1l%k1t. Tu!t", hog% h"m"ros" el(1 m"(! " "p, "mikor Nickek m&r el,g p,ze lesz
"hhoz, hog% s"(&t l"k&st b,rel(e Los 5gelesbe. Bur"mó! eg%&lt"l& em *&rt". Clet,be
el+sz1r ,rezte 6g%, hog% (ó go!osko!i *"l"kir+l.
Heil% 6g% ,rezte m"g&t, mith" t2z ,*et ugrott"k *ol" *issz" "z i!+be. P1tt%1s
pizs"m&(&b", k,t (ókisl&%os 'o"tt"l " h"(&b" 0l!1g,lt "z &g%&, "z "%(" pe!ig mellette.
/s"k "z em stimmelt, hog% h"("l eg%re (&rt "z i!+, s "z 1l,be ott he*ert " 'org"tók1%*. ?t
szerette *ol" ,zi " m&s"pi (eleeteket, !e 6g% t-t, Li"eek besz,lgethet,k(e t&m"!t.
5z "%(" 1ssze>*issz" 'ecsegett ,s k,r!ez+sk1!1tt " 'ilmr+l. Heil% ,rezte, ezzel " "g%o is r&
*"lló mó!szerrel *"l"mi 'otos"t szerete be*ezeti. 9z2*b+l rem,lte, hog% mostm&r
h"m"ros" " t&rg%r" t,r, mert szeretett *ol" "lu!i eg% kicsit " reggel h,tór&s *ekkercs1rg,s
el+tt.
> Cs hog% &ll " hel%zet NickkelF < k,r!ezte Li"e szór"kozott". Heil% l&tt", "z "%("
szerete k1%e!ek t-i, !e ez em ig"z& siker0lt eki. ;ette(0k k1z0l em + *olt "
sz2,sz+ ,s ez meg is l&tszott.
> L&ssuk cs"k, Nick@> mo!t" Heil%. < 9&rmos, u!*"ri"s, e*ettet+, hel%es ,s (ó sz2,sz.
=zeket m&r mit tu!om ról". Ie e "ggó!(, m"m", olyan szite m,g sosem metem "
k1zel,be.
> 5mi "zt illeti, " m6ltkor kiss, elt6lozt"m " !olgok"t.
> 4ire go!olszF < Heil% 6g% !1t1tt, (obb, h" (&tssz" "z &rt"tl"t.
> 5mit "zz"l k"pcsol"tb" mo!t"m, hog% mit +, leg%,l *ele ó*"tos. Persze, most is
6g% go!olom, em lee 0!*1s semmi',le rom&c, !e *"l"kit+l 6g% h"llott"m, te t6ls&gos"
is komol%" *esze!, "mit t"&csolt"m eke!.
38
> Jh, te kibesz,lt,l *"l"ki*elF =z u!or2tó.
> Heil%, e sz2*! 'el m"g"!. 5%i t1rt,t, hog% m" !,lbe be(1tt hozz&m /helse" ,s
elmes,lte, hog% eheze ol!ó!sz Nick t&rs"s&g&b". 4i*el ez " 'i6 em ,pp ellesze*es
'igur" ,s kor&bb" eke! is tetszett, ez,rt cs"k "rr" tu!t"m k1*etkezteti, hog% ,mi"tt"m
*"g% *ele t6lzott" t&*ols&gt"rtó.
> 4"m", , mi!ig "!t"m "rr", "mit mo!t&l. B+leg, h" " sz"km&ról *" szó. H" "zt
mo!o!, hog% &rth"t " 'ilmek, h" t6l k1zel ker0l1k Nickhez, , elhiszem eke! ,s
megsz2*lelem " t"&cso!. /s"k 1sszez"*"ro!t"m, mert m"g"m sem tu!om, hol *""k "zok "
h"t&rok, "miket em sz"b"! &tl,pi. Crte! "%uF
> )izo%&r" eh,z lehet ci*ilbe t"rt"i " h&rom l,p,st *"l"ki*el, "ki "m6g% "p, mit
"p " k"r("ib" z&r " k"mer&k el+tt. 4o!!, Heil%, ez h"t&ss"l *" r&!F
> Nem@em "%ir" < 7zt a #azugságot2 < 5zt hiszem, meg tu!om szoki.
> 5z "g%o (ó, mert "z biztos, hog% em &rt"", h" eg% kicsit 1sszeb"r&tkoz&tok ,s
megismer,tek eg%m&st. 9ok>sok k1z1s muk" &ll el+ttetek. Gtt *" p,l!&ul ez "z európ"i 6t "
(1*+h,te@
> Te em (1ssz *el0kF
> Nem tu!ok. 9t"rtr" k,sz " )e%oce ;owles 'ilm szerz+!,se, "p&!!"l tel(ese el
lesz0k h"*"z*". Ie /helse" meg2g,rte, hog% *ig%&zi 'og r&!.
> $emek lesz. 4,g sosem *olt"m =uróp&b" < mo!t" &lmo!oz*" Heil%. < 4il%e k1zel
leszek " p"p" orsz&g&hoz@
> 4ost em lesz i!+ "rr", hog% &trucc"("tok. N"g%o szoros " meetre!. Ie
szeret,m, h" meg2g,r,!, hog% Nickkel k"pcsol"tb" bet"rt"sz bizo%os sz"b&l%ok"t, "z"z,
h" lehet@szó*"l@semmi k1z1! em lesz hozz&.
> 4"m", hog% 'elt,telezhetsz ról"m il%esmitF $ól"mF < k,r!ezte s,rt+!1tte Heil%, m"(!
ki%itott" "z 1l,be he*er+ 'org"tók1%*et. < N%il*&*"ló, kit+l 1r1k1ltem "z
"ggo!"lm"sko!&si h"(l"mot.
> 4it csi&ltok m,g il%e k,s+, l&%okF < kukk"tott be Heil% "(t"(& " cs"l&!'+.
Kilbert 5!erso m"g"s, *&ll"s ',r'i *olt. 9z+ke, mit Nick, !e " *o&s"i < t"l& " kor" mi"tt
is < sokk"l m"rk&s"bb"k *olt"k. 5 k,s+i ór" elle,re m,g mi!ig iget ,s eleg&s
sz1*et"!r&got *iselt.
> 9zi" p"p". < k1sz1t *i!&m" Heil%. < Le,l ol%" (ó ,s &g%b" !ug&! " m"m&tF T6l
*" p1r1g*e.
> H&t mi b"(, kicsemF
> B,ltem " l&%uk er,%,t < mo!t" sóh"(t*" Li"e.
39
> 4ith" bizo% pisili tu!" eg%e!0l, miót" 5l're! hurcol&ssz". < emelte "z ,gre "
tekitet,t Kilbert.
> /s"k em "zt "k"r(&tok mo!"i, hog% 5l're! is (1 =uróp&b"F
> 4il%e (ó 1tlet. < r"g%ogott 'el Li"e szeme.
> H0l%es,g. < torkolt" le Kilbert, m"(! k"ro 'ogt" " 'eles,g,t. < 9zeritem m,g
eg%&lt"l& ics sz0ks,ge Heil%ek test+rre. H"! leg%e sz"b"!, "!!ig, "m2g lehet. H" m"(!
bemut"t(uk " B,%embereket, r&,r hozz&szoki "z &ll"!ó k2s,rethez.
> =z " besz,!, p"p". K%+z! meg, k,rlek.
Kilbert k"csitott eg%et, m"(! kiterelte Li"et " szob&ból. Heil% g%ors" becsukt" m1g1tt0k
"z "(tót. 9z0l+k. N,h" komol%" "z ember i!egeire meek. Nem k1*etett el semmit, m,gis
6g% kezelik, mit eg% sz1k1tt b-1z+t. Nem k1*etett el semmit, !e h"t&rozott" szerete. =z
2g% potos meg'og"lm"z&s. Lek"pcsolt" " *ill"%t, m"(! &llig bet"k"rózott. Lehu%t" "
szemeit ,s k,%szer2tette m"g&t, hog% e go!ol(o semmire, m,gsem (1tt "z &lom. 9"(os "
s1t,tbe is siker0lt megt"l&li" "z ,((eliszekr,%e " tele'o(&t. 4egteg%eF 3"g% eF 7z
*rültség2 3issz"tette " kis k,sz0l,ket " hel%,re. P&r percig lehu%t szemmel 'ek0!t, m"(!
ism,t " kez,be *ette " tele'ot. E(r" bep1t%1gte " r1*i! 0zeetet ,s " tork&b" !obogó sz2**el
%omott r& " k0l!,s gombr". =zut& le,m2tott" " tele'ot, m"(! le'el, 'or!2t*" "z
,((eliszekr,%re hel%ezte. Prób&lt "lu!i, !e "zo k"pt" m"g&t, hog% 'ol%to ki%it(" " szem,t
,s " k,sz0l,k 'el, les, hog% em *il&g2t>e esetlegF T2z percig b2rt" 2g%. Bel0lt "z &g%&b",
m"(! meg,zte " ki(elz+t. SNN=; 1 E# DT=N=T= C$;=T=TT. Heil% izg"tott" %itott" ki
" kis bor2t,kot.
„Nem nem alszom! 1ég tanulom a #olna$i jeleneteket! Nem is vagyok álmos! <e jársz a
fejemben2 A tanulás csak elterelés #ogy ne azon kattogjak mi lesz velünk! 6ó éjt ,ell2 =
Nekem akkor is tetszik20
Heil% 6g% ,rezte, em tu!(" meg&lli, hog% e *&l"szol(o. N,g% k0l1b1z+ 0zeetet
p1t%1g1tt be " tele'o(&b", m"(! t1r1lte ki +ket, mert eg%iket sem ,rezte el,g (ó"k, el,g
ki'e(ez+ek. Gg"z&ból "zt sem tu!t", mit "k"r mo!"i. T"*"rb"e(t+ *olt, "hog% Nick ir&t
,rzett ,s " !olgot cs"k tet,zte, hog% kette(0k k"pcsol"t" kor&tsem *olt szok*&%os"k
e*ezhet+. Tu!t", regeteg eh,zs,get, '&(!"lm"t hozh"t "z, h" +k kette t6l k1zel ker0lek
eg%m&shoz. 3,g0l em *&l"szolt semmit. 5 tele'o(&t szorog"t*", h"("l ,g% k1r0l "lu!t el,
"mi &l!&sos *olt, mert "zt &lmo!t", hog% Nick 1leli +t ,s " ke!*ec moológ(&t suttog(" "
'0l,be. Heil% ,!es!e!e mosol%gott &lm&b", "mit " tu!"t"l"tti(" 'eli!,zte bee " ',r'i
ill"t&t. 5mikor "z ór" k2m,letle0l megcs1rret, em cs"k "rr" ,bre!t r&, hog% reggel *",
h"em "rr" is, hog% ,let,be el+sz1r, mostm&r *issz"*oh"t"tl"ul ,s +r0lte szerelmes.
5 k1r0lm,%ek tu!"t&b" ez s2r&sr" 1szt1z+, k,ts,gbee(t+ t,% *olt, Heil% m,gis e*etett "
k1%eke &t, mert tu!t", hog% cs"k ,h&% ór" ,s Nick ism,t m"g&hoz 1leli +t. 7lvégre a
kamera el*tt szeret#etem *t2 5zeretni is fogom! <eljesen legális < %ugt&zt" m"g&b" Heil%.

40

5 '-sz&l"k kellemese ciróg"tt&k Nick "rc&t, "hog% (obbr">b"lr" legette +ket " meleg
k"li'ori"i sz,l. 4&r ',l ór&(" ott 'ek0!tek Heil%*el ,s "zt 'ig%elt,k, mil%e k0l11s
"l"kz"tok"t r"(zol"k " 'elh+k "z ,gre.
> 5z ott eg% kisb"b" < mo!t" Heil%.
> ;iz&rt. 9zeritem eg% tek+sb,k".
> 3"k *"g%F ;isb"b", "ki (ól teleette m"g&t.
> Tek+s, em *it"tkozom.
> 4iót" t"rt eg% tek+s cs1rg+t " kez,beF < ,r*elt Heil%, m"(! ,szre*ett *"l"mit ,s 'el0lt "
'-be. /helse" t"rtott 'el,(0k " tiszt&so eg% ismeretle +*el " %om&b", "ki
k,%elmetleke!*e tipegett " t-s"rk"i. 5 re!ez++ er+tel(ese gesztikul&l*" m"g%"r&zott "
kis tip>top "sszo%k&"k.
> 4i,rt em b6(sz *issz" i!eF < k,r!ezte Nick, el%om*" eg% &s2t&st.
> Nem is *olt"m hozz&! b6(*". /s"k 'ek0!tem itt " '0*1. < ki&ltott" Heil% 'elp"prik&z*". <
5m6g% meg *,ge "z i!illek, /helse" erre'el, t"rt.
Nick is 'el0lt ,s " k1zele!+ "l"kok ir&%&b" ,zett. 5 re!ez++ *i!&m" itegetett 'el,(0k.
> Nem ,rtem, m,g ics *,ge "z eb,!sz0etek@> sóh"(tott" Nick.
> C meg "zt em ,rtem, mit keres ott "z "z ember. < mut"tott Heil% "z er!+ 'el,, "hol eg%
'otós t"%&zott. < =z em lez&rt 'org"t&si ter0letF =g%&lt"l& mit csi&l ottF
> $óluk k,sz2t 'otók"t, te kis "i*. C m&r ',lór&(" kisz6rt"m < *ig%orgott b0szk, Nick.
> #"(, mi,rt em szólt&lF
> 4i,rt, "kkor megig"z2tott"! *ol" " h"("!F
> Nem, te r,mes "l"k. 5rr,bb h6zó!t"m *ol", ehog% m&r "zt t"l&l(&k ki " bul*&rl"pok, hog%
1ssze(1tt0k.
> 4i,rt, "z ol%" sz1r%- leeF < k,r!ezte Nick. < ;0l1be is, mi cs"k he*er,szt0k ,s
besz,lgett0k.
> Te em ismere! m,g ezeket " szemeteket < mo!t" Heil%. < P&r ,*e, "mikor *"tt"cukrot
&rult"m eg% "kció'ilmbe@("(, e e*ess m&r. =z most komol%. 5mikor leh"(olt"m "
'org"t&so, lek"pott "z eg%ik m"g"zi 'otós" ,s 6g% hozt&k le " h2rt, hog% mutog"t(" m"g&t
eg% 'ilmbe 5!erso,k l&%". =zekt+l semmi (ór" em lehet sz&m2t"i, hi!! el. Eg%
t&l"l&k, hog% meztele0l het%egt0k " mez+.
> Hm@em is rossz go!ol"t. < cukkolt" to*&bb Nick. Heil% semmis,gek mi"tt hirtele
41
'elizzó !0he " szór"koz&s eg%ik legke!*esebb 'orm&(&t (eletette sz&m&r" most"&b".
> Nickol"s $ich"r!s@te@hog% mo!h"tsz il%et@N=;=4F
5 'i6 pim"szul Heil%re mosol%gott. Potos" tu!t", " l&% ez6tt"l em l&th"t(" el " b"(&t, mert
/helse" ,s "z ismeretle + m&r t6l k1zel *""k.
> 9r&cok. < kez!te " re!ez++ m&r 1t m,terr+l. < H"! mut"ss"m be ektek )rigette 9ulli*"t.
L "z 6( s"(tó'+1k1t1k. 5rr" go!olt"m, m2g t"rt "z eb,!sz0et, megismerke!het,tek
eg%m&ss"l.
> 4icso!" i!illi k1zeg ez "z "lk"lomhoz. < mo!t" t6l ke!*es mosoll%"l ,s t6l sz2p"!i"s" "z
"g%ocicom&zott k1z,pkor6 +. < 9zer*usztok, !r&g&im.
Heil% ,s Nick z"*"rt" ,ztek eg%m&sr", !e "z,rt u!*"ri"s" biccetettek.
> )rigette " leg(obb " sz"km&b". < mo!t" g%ors" /helse". < 5 "g% 'elh"(t&sb"
sz0ks,getek lesz r&.
> Potos" mihez isF < k,r!ezte Nick.
> 5 s"(tó%il"tkoz"tokhoz term,szetese < 'elelte )rigette ,s *,r*1r1s k1rmei*el "z er!+
'el, b1k1tt. < )iztos ,szre*ett,tek m&r ti is " p"p"r"zzit. Ir&g&im, m&r most óri&si ir&t"tok
"z ,r!ekl+!,s. C "z,rt *"g%ok, hog% 'el,p2tsem "z imi!zseteket ,s seg2tsek "bb", hog% cs"k
"zt tu!(&k meg ról"tok "z emberek, "mit ti is szeret,tek.
> Nem hi,m, hog% e tu!&k *ig%&zi m"gukr"@> prób&lkozott Nick.
> 5zt te cs"k hisze!, "g%'i6. < *&gt" r& /helse". < 5m2g ti 'org"ttok, "z iterete
B,%emberek r"(ogók ezrei t"l&lg"t(&k, kik *"g%tok, mil%eek *"g%tok, s '+k,t "zt, hog%
*"(o mil%e " *iszo%otok eg%m&ss"l@
> Hetek ót" em l&tt"m sz&m2tóg,pet@> ismerte be Nick kelletle0l. < TeF < 'or!ult
Heil%hez.
> C sem. )&rmekkor" +r0let *" is, hozz&k em (utott el, "z biztos. < mo!t" " l&%,
m"(! 1szt11se k1zelebb h6zó!ott Nickhez.
> 4ert "me%ire cs"k lehet, ig%eksz0k beeteket *,!+burokb" t"rt"i. /helse" "z,rt
*", hog% 'elk,sz2tse titeket "rr", "mire sz&m2t"i lehet, hog% *ig%&zzo " lelketekre, r&tok.
No, ',lór" m6l*" " k"mer&k el+tt t"l&lkozuk. Gsmerke!(etek cs"k. < " re!ez++ puszit
!obott 'el,(0k ,s eli!ult *issz"'el, " !ombol!"lo.
> No, "kkor kez!het(0kF
> H-@ez *"l"mi',le el+"!&s leszF < k,r!ezte em ,pp sz2*,l%ese Heil%. 4i!e
pim"szs&g" elle,re "g%o ,l*ezte Nick t&rs"s&g&t. =g%&lt"l& em *olt bol!og "ttól, hog% "
ke*,ske sz"b"!i!e(0kbe " 'otosko!ó + pr,!ik&ció(&t kell h"llg"tiuk. /rancba ,eily mi
történt veled4 /ontos a karriered nem4 /ontosabb mint vele #everni a f(ben ka$d már
42
össze magad2 >icsit több lelkesedést2 < h"rsogt" eg% h"g " l&% 'e(,be.
> Nem, ke!*esem. 5 hel%zet 6g% &ll, hog% m,g miel+tt =uróp&b" ut"ztok, "!otok kell
eg% iter(6t "z eg%ik "g% kereske!elmi cs"tor&"k. 9zerit0k m,g kor"i, !e ics mit
tei, mert ,hesek r&tok " r"(ogók, "g%o sok " megkeres,s. 5 ti ,r!eketekbe m&r 'el is
,p2tettem "z imi!zseteket, "mi*el eg%et,rt " pro!ukció *ezet,se is. $&"!&sk,t pe!ig "
sz0leitek is.
> =g% csomó ember " st6!ióból " tu!tuk ,lk0l !1t1tt "rról, hog% mit 'oguk "z
6(s&g2rók"k m"gukról elmo!"i@F < k,r!ezte hitetleke!*e Nick, Heil% " k"r(&r" tette "
kez,t. 4"g" is meglep+!1tt "zo, hog% most hirtele cs"k 6g% hozz&,rt, mi!e k0l11sebb
remeg,s ,lk0l, puszt& "z,rt, hog% meg%ugt"ss".
> Ne l,g% m,rges, Nick. Holl%woo!b" ez 2g% szok&s ,s hi!! el, " sz0leim potos"
tu!(&k, mi " leg(obb ek0k ,s " 'ilmek. )rigette, k,rem, mes,l(e el, mit t"l&lt"k ki.
> Tegezz cs"k, ke!*esem. 9zó*"l, Nick. 5 te h&ttere! tel(ese re!be *". 5z emberek
im&!i 'og(&k " szeg,%, &m!e tisztess,ges cs"l&!b" e*elke!ett 'i6t@
> 5z , cs"l&!om em szeg,%. < k,rte ki m"g&"k Nick. < Tu!(", "z m,g em
szeg,%s,g, h" ics 'esz2tett *2zt0kr1s me!ece " kertbe.
> #"(, e l,g% il%e kis h"rci"s. Nem "k"rt"l"k megs,rtei. 5rról besz,lek, hog% "
h&ttere! szimp"tikus lesz "z emberekek. 5mi *ele! k"pcsol"tb", " szerepe! (elleg,b+l
"!ó!ó" " leg'otos"bb, hog% "zt "z 1r1k l&tsz"tot kell kelte0kA ics + "
m"g&,lete!be.
> 4icso!"F < Nick r,s%ire h6zt" 1ssze " szemeit " !0ht+l. < )ocs&"t, !e ehhez kiek
mi k1ze *"F 4&r e is h"r"gu!(o, !e h" lesz *"l"ki, "kit szereti 'ogok, , em *"g%ok
h"(l"!ó let"g"!i +t.
> C!es, em tehetsz m&st.
Nick %omorultul Heil%re ,zett, "ki szomork&s" mosol%og*" bólitott.
> ;,rlek, h"llg"s! meg )rigittet@, "zt hiszem, ,rtem, mi,rt mo!("@
> Heil%, k1sz11m, hog% il%e (óz"ul &llsz " !olgokhoz < mo!t" kim,rte )rigitte,
m"(! Nickhez 'or!ult. < Bi"m, /hris Ii"mo! " m"g&%os h+s. B,r'i"s, sug&rzó" sze:i,
hipotikus. 5z "%&k il%e 'i6g%ereket szeret,ek, " ',r(es "sszo%ok il%e szeret+r+l
&lmo!oz"k, " tize,*es l&%ok "z il%eek mi"tt s2r(&k tele " p&r&(uk"t. 5z &lmuk"t *e,!
el "zz"l, h" ki!er0le ról"!, " *"ló ,letbe m&r *" t&rs"!. =z "k&r " k"rriere!be is ker0lhete,
em is tu!o!, eek mekkor" (elet+s,ge *".
> 5z, hog% mil%e sz2,sz *"g%ok, em (&tszik ebbe szerepetF < sz6rt" k1zbe " k,r!,st
Nick.
> Nem "k"rl"k elkeser2tei, !e " B,%emberek eset,be cs"k h6sz sz&z"l,kot %om "
l"tb" "z, mil%e sz2,sz *"g%. 5 l,%e! " kulcs, ,s " k1r,! ,p2tett *il&g. =zt ,rts! meg,
43
sz2*em, cs"k 2g% lehetsz k0l1leges. 4&sk,t *"l"hol H"rr% Potter %om&b", !e "l"pos"
lem"r"!*" kullog m"(! " 'ilm. T1bb *" bee!, mit $"!cli''ebe. )el+le! !+l "z erotik", ez
" te 0t+k&rt%&!@
> =z e*ets,ges. < mo!t" h"lk" Nick, mik1zbe " te%er,be temette "z "rc&t. Heil%ek
'og"lm" sem *olt "rról, mil%e er+ *ezeti, "mikor eg%szer cs"k meg'ogt" Nick kez,t. 5
sz2,sz, "hog% meg,rezte " b&rso%os ,rit,st, szoros" k,t te%ere k1z, 'ogt" Heil% kez,t, s
2g% ,zett 'el "z 6(!os0lt s"(tó'+1kre.
> $e!be, go!olkozom eze " !olgo < mo!t" Nick. < 5z iter(6 szempot(&ból ics
(elet+s,ge@ekem ics sekim.
> C em 6g% l&tom < (eletette ki h"t&rozott" )rigette. < Ie ez " kett+t1k 0g%e.
Heil% ,rezte, hog% '0lig *1r1s1!ik. 4&skor hó'eh,r "rc" cs"k 6g% ,gett, "%ir" s,rtette +t,
hog% ez "z ismeretle + percek "l"tt r&(1tt ',lt*e +rz1tt titk&r". $&"!&sul ezzel Nick el+tt is
kellemetle hel%zetbe hozt", mert " t1rt,tek ut& k,%teleek leszek besz,li "rról,
h&%"!& is &ll"k eg%m&ss"l. =rre " besz,lget,sre "zob" Heil% eg%etle porcik&(" sem
*&g%ott, mert ',lt " k1*etkezm,%ekt+l. B,lt, hog% "kkor *,gk,pp leoml""k " k1zt0k
m"g"sló '"l"k, ,s + eg%re m,l%ebbre hullik m"(! ebbe sok (ót em 2g,r+ szerelembe. ,iszen
é$$ most mondták el #ogy Nick majdani barátn*je le lesz tagadva;nem nekünk nem le#et
egymás#oz közünk;csak fájna;de mégis;a kezem most az * kezében $i#en és nem akarom
#ogy elengedje nem még nem;
Heil% go!ol"t"it ,s " k2os cs1!et *,g0l )rigette h"g(" t1rte meg.
> 5mi " te esete!be "g%o 'otos Heil%, hog% h"gs6l%ozzuk, kiskoro! ót" elsz&t"
k,sz0lsz " p&l%&!r". 4,g em ,rze! el,rkezettek "z i!+t "rr", hog% b"r&to! leg%e, 'i"t"l"k
t"rto! m"g"! eg% komol% k"pcsol"thoz. $"!izt&l m&r p&r 'i6*"l, !e eg%ik0k sem tu!t"
el'og"!i, hog% eke! els+ " sz2,szet, hog% mi,l t1bbet megtu!( " sz"km&ról. $e!beF
> $e!be < mo!t" h"lk" Heil%. < Tul"(!ok,ppe ez 2g% ig"z is.
> Nem sz"b"! h"g%uk "zt sem, hog% " s"(tó 1sszeboro&l(o beeteket. =g%ik+t1kek
sem tee (ót. Nickek "z imi!zse mi"tt, eke! pe!ig, Heil%, "z,rt em, mert iszo%6 sok +i
ut&lót szerez,l, "mi *esz,l%es is lehet. =g%szer>k,tszer 5geli" #olie>t is sz,pe elp&holt&k
m&r puszt& "z,rt, mert )r"! Pitt "z 1*,. 9zó*"l, miel+tt b&rmi okt"l"s&gr" *eteme!,tek,
ezeket " !olgok"t go!ol(&tok &t. Hol"pr" el(utt"tom hozz&tok " t,*,riporter k,r!,seit. 5
*&l"szok"t eg%0tt 'og(uk ki!olgozi, t1k,letese 'elk,sz2telek beeteket.
)rigette p&r percet m,g ke!,l%ese cse*egett 1m"g&*"l, mik1zbe Nick ,s Heil% m"gukb"
rosk"!*" 0ltek " '0*1. 5mikor *,gre el,ge!ette ellibegett, eg%ik0k sem mert " m&sikr"
,zi. Heil% em h6zt" el " kez,t. 5!!ig "k"rt" ,rezi Nick k1zels,g,t, "me!!ig cs"k lehet.
4i!kette(0k 'e(e z6gott " h"llott"któl, cik&zt"k " go!ol"t"ik ,s em tu!t&k, mit lehete
most tei, *"g% mo!"i. 3,g0l Nick Heil%re emelte ez6tt"l szomor6 borost%&szemeit. 5
tekitet,b+l most hi&%zott " megszokott pim"szs&g.
44
> =z " +@tu!o!, mit mikor "z ele'&t beg%"logol " porcel&boltb", emF < k,r!ezte
h"lk".
> Nem *"g%uk mi ol%" t1r,ke%ek@> mo!t" szomork&s mosoll%"l Heil%.
> Nem@F
> Nem < r&zt" meg " 'e(,t " l&%. < Tu!o!, mikor (eletkeztem erre " szerepre, "%u "zt
mo!t"A Heil%, k,sz0l( 'el r&, hog% em lesz s"(&t ,lete!. 5 k"rriere! 'ogl%" leszel. H" eg%szer
ezt *&ll"lt"!, m&r e %"*"l%og( " !olog kellemetle hoz"!,k"i mi"tt. Crte! m&r, NickF Nem
"g%o *" *&l"szt&suk. /s6%" lesz, "mit most mo!"i 'ogok, !e " p,z "z + kez0kbe
*", +k !ikt&l"k. 9zt&rok lesz0k, !e cser,be o!" "z ,let0k eg% 'otos r,sze. C kiskorom
ót" b"r&tkozom ezzel " go!ol"tt"l. Ie "zt em go!olt"m, hog% ,lesbe il%e eh,z lesz@
> C em "k"rok *il&gszt&r lei, Hell, soh" em ez *olt " c,lom. Nekem cs"k "z "
'otos, hog% " sz"km&b" lehessek, hog% (&tszh"ss"k. Hog% " (&t,komm"l "!h"ss"k *"l"mit "z
emberekek@Nekem " leg"g%obb &lmom *&lt *"lór" "zz"l, hog% be(utott"m "
B,%emberekbe. Gm&!om " st&bot, regeteget t"ulok t+l0k "pról "pr", eg% cso!" ez "z
eg,sz@Ie ekem e mo!(" "zt seki, hog% t"g"!("m meg "zt, "kit szeretek. )&rmit is
mo!""k, eek szeritem semmi k1ze " sz2,szethez. 4,g cs"k " sikerhez sics. Nem
hiszem el, hog%h" (ó *"g%ok, "z,rt e szeret,ek, mert *" eg% szerelmem.
> 4"guk"k "k"r"k m"(!@
> H0l%es,g. 4i,rtF ;i " 'r"c *"g%ok ,F N,zz r&m. < Nick szembe0lt Heil%*el, ,s k,t
keze k1z, 'ogt" " l&% "rc&t. < N,zz m&r r&m. Ber!e " mosol%om, em eg%'orm" " k,t '0lem.
5z orrom t6l l"pos, "z "rccsotom t6l sz,les, " szemeim sz2e pe!ig@megh"t&rozh"t"tl",
s&rg&s>z1l!es k"t%*"sz "z eg,sz.
> 8l%", mit " borost%&@> mo!t" h"lk" Heil%. 4&r em is 'ogl"lkozott "zz"l,
me%ire ,g "z "rc".
> )ut"s&g. Nem ,rtem 'og meg*eszi " k1z1s,g, h"em " 'ilm,rt. 5 mi 'ilm0k,rt,
Heil%. 4egl&to!, sz&z"!r"g6 !olog lesz, hog% *">e *"l"kim, *"g% ics. 9eki em 'og
*elem 'ogl"lkozi, te sokk"l (obb sz2,sz *"g% &l"m.
> Nem l&tt"! m,g m"g"!"t (&tsz"i@> ,r*elt Heil%.
> Te sem@
> =z ig"z. Ie te@"mikor " 'el*e*+g,p el+tt *"g%uk, ol%" hitelese k1z*et2tesz 'el,m
,rz,seket, mith" *"ló!i"k *ol&"k@
> 4ert *"ló!i"k is < mo!t" "g%o eg%szer-e Nick. Big%elte " l&% "rc&t, cs"k 6g%
k"*"rogt"k r"(t" "z ,rzelmek. =lpirult, m"(! els&p"!t. Nick em tu!t", *"(o mil%e
go!ol"tok suh"h"t"k &t Heil% 'e(,, !e "bb" biztos *olt, hog% " l&% "g%o meg *"
i(e!*e. )rigitte 9ulli*" p&r perc "l"tt ese!,kess, tett eg% besz,lget,st kette(0k k1z1tt, "mi
"m6g% t"l& cs"k hó"pokk"l k,s+bb k1*etkezett *ol" be. 5z ,rz,sek ott *olt"k " !omb
45
tete(,, " tiszt&so. ;1r0l1lelt,k +ket, ol%" szoros", hog% em *olt meek*,s. 9 most, hog%
"z otromb" s"(tó'+1k rossz eergi&k"t ,bresztett " le*eg+be, '&(!"lm"s" sik2tozt"k Nick ,s
Heil% lelk,be.
> Nem tu!om, mit mo!h"t,k@> t&rt" sz,t " k"r(&t Nick.
> T"l& em is kell semmit@6g% ,rtem, (obb, h" mi!e 6g% m"r"!, mit e!!ig *olt.
5kkor em lesz semmi b"(.
> Hell, em m"r"!h"t, te is tu!o!. C em "k"rom@
> C pe!ig "zt em "k"rom, hog% orsz&g>*il&g el+tt let"g"!(o " ',r'i, "kit szeretek, cs"k
mert eg%esek ,r!ekei ezt k2*&(&k < mo!t" komol%" Heil%. N"g%o *ozó ,s 'el+ttes *olt,
"hog% sze*e!,l%ese, he*ese gesztikul&l*" besz,lt. < Nem b2r&m el*iseli. 5hog% "zt
sem, hog% t1kreme(e " k"rriere!, mert ki&llsz mellettem@
> Heil%, ez "z , go!om@> mo!t" szel2!e Nick. < C hiszek "bb", hog% "kkor is
megszeretek "z emberek, h" em h"zu!om, hog% , *"g%ok " m"g&%os h+s. )rigitte
t"&csolh"t, !e em p"r"csolh"t. 5%&!,k em 2rt&k bele " szerz+!,sembe, hog% em lehet
b"r&t+m.
Heil% h"l*&%" elmosol%o!ott. N,h&% percig megege!te m"g&"k "zt " lu:ust, hog%
el*essze " borost%&szemek r"g%og&s&b". Nick u(("i m,g mi!ig "z "rc&t simog"tt&k, s 6g%
mosol%gott " l&%r", hog% "zz"l " legkem,%ebb k+szikl&t is megl&g%2tott" *ol". /s"khog%
Heil% m&r em *olt mit l&g%2t"i. T1k,letese el*eszettek ,rezte m"g&t ezekbe "
pill""tokb", kiszolg&lt"t*" " szerelemek, "mit ,rzett. Nick legsz2*esebbe " k"r("ib" k"pt"
*ol" " remeg+ kis teremt,st, szerette *ol" ór&ko &t simog"ti, meg%ugt"ti +t, hog% Heil%
,rezze, b&rmi t1rt,het, + mellette &ll. ?m ehel%ett leege!te " kezeit, mert em "k"rt"
megi(esztei.
> Eg% &ll"k " !olgok, hog% cs"k eg%m&sr" sz&m2th"tuk < mo!t" " l&%"k. < C cs"k
*ele! lehetek tel(ese +szite, te pe!ig cs"k *elem. Heil% 5!erso, "k"rsz>e " sz1*ets,gesem
leiF
Heil% 1k,tele0l ele*ette m"g&t.
> 4it eg% l&%k,r,s.
> 8l%"smi. =l*,gre 1ssze *"g%uk l&col*".
> 8k,.
> 4i ok,F
> Leszek " sz1*ets,gese!.
> $e!be ,s " t1bbit@> Nick k,r!+ ,zett Heil%re. < 4"(! megl&t(ukF
> Gge, m"(! megl&t(uk.
46
> ;ette *"g%uk, er+sek *"g%uk, ,s ki 'og(uk b2ri mi!"zt, "mi el+tt0k &ll. Nem
!iliz0k bele.
> Nem bizo% < mosol%gott *issz" Heil%. =bbe " pill""tb" " h"gszórób" bemo!t&k,
hog% 1t perce bel0l 'ol%t"tó!ik " muk". Nick k,ze'ogt" " l&%t, m"(! 'elseg2tette " '-b+l.
4iel+tt eli!ult"k, ,h&% m&so!percre < oh" ige esetle0l < m"g&hoz 1lelte. =z *olt "z
els+ "lk"lom, hog% Heil% em ugrott h&rom l,p,st h&tr", "mikor " 'org"t&soko k2*0l testi
kot"ktusb" ker0ltek. Nick mell,re simult ,s eg% t,bol%2tó" bol!og pill""tr" lehu%t
szemmel *eszett bele "z 1lel,sbe. Crezte, hog% " sz2*e *"l"mi +r0lt tempób" *er. ?ssze fog
törni2 < suttogt" "z &lok h"g " 'e(,be. 3sönd legyen2 ,agyjál2 :lni akarok2

V. Be(ezet

5 Iuluce ;"st,l% rom("ib" is eleg&s", l,legzetel&ll2tó" m"g"so!ott "z óce& '1l,. 5
le*eg+ tele *olt 'rissess,ggel, "z embert semmihez em 'ogh"tó g%1%1rrel t1lt1tte el "
l&t*&%, s " szikl&k"k cs"pó!ó hull&mok h"g(". Csz"k>Qrorsz&g eg%ik legszebb r,sz, *ett,k
'el " B,%emberekb+l "zt " (eleetet, "mikor /hris Ii"mo! megk,ri " szerelme kez,t. 5
t1rt,et szerit em *,letle o!" *iszi el #"e>tA " 1V. sz&z"!b" ug%"is ,pp eg% esk0*+t
t"rtott"k " k"st,l%b", "mikor eg% '1l!reg,s h"t&s&r" "z ,p0let eg% r,sze "z óce&b" zuh"t.
8tt ,s "kkor " ',%emberekek regeteg !olg" "k"!tA elt&*ozott "z ,l+k sor&ból " ',l
*e!,gsereg, s " Mm&s*il&gr" ut"zt"tókN "z elhu%t"k eml,k,re szet hell%, "*"tt&k " Iuluce
k"st,l%t ,s k1r%,k,t. 5 ',%emberek ,let0k 'otos pill""t"ib" g%"kort" *&l"sztott&k ezt "
hel%sz2t. =z,rt kellett " l&%k,r,ses (eleethez " st&b"k Qrorsz&gb" ut"zi. =z ige k1lts,ges
*olt, !e " pro!ucer ,s " re!ez+ eg%et,rtettek "bb", ez " l&t*&% b&rme%it meg,r <
r&"!&sul " k"st,l% k1r%,k, 'el*ett (eleetek "z els+ 'ilm cselekm,%,ek tet+pot(&t
(eletett,k.
47
> GzgulszF < k,r!ezte Nick Heil%t+l, mik1zbe eg% szikl"szirte 0l*e *&rt"k " sorukr". 5
sz2,sz ige *ozó l&t*&%t %6(tott 'ekete sz"t,1lt1%,be, "mit k1*eket !ob&lt "z
óce&b". P"rter+(, sz-zies, 'eh,r ruh" *olt, "mi kiemelte l&goló *1r1s h"(&t ,s sm"r"g!
szemeit.
> Nem < mo!t" " l&%. < )2zom bee!, tu!o!.
> 4ost em lehetek *"l"mi 'iomko!ó@biztos em 'ogsz bel,m r6giF < mosol%gott
pim"szul Nick.
> Prób&lok m"(! elle&lli " k2s,rt,sek < sóh"(tott Heil%. < Neh,z (eleet lesz.
> 4i,rt z"*"r m,g mi!ig "%ir", h" " k1zele!be *"g%okF 5 m6ltkor mith" tett,l *ol"
c,lz&sok"t, hog% "z em is ol%" rossz eke!@
> L&to!, ,ppe ez "z < mo!t" " l&%. < 8l%" ,rz,s, mith" m&s emberek ott *ol&"k,
"mikor zuh"%ozom. H" em ,rez,k ir&t"! semmit, biztos k1%ebb *ol"@
> Hell, , mi!et megteszek. /i*ilbe hozz&! sem ,rek, mert em "k"rom, hog%
kellemetle0l ,rez! m"g"!. Ie "z,rt biz"ko!om, hog% l"ss" kit"l&lo!, mi is leg%e
kett+kkel@
> =z em il%e eg%szer-. T1k skizó"k ,rzem m"g"m. 5 (óz" eszemmel tu!om, cs"k rosszul
(1hetek ki "bból, h" k1z1m lesz hozz&!. ;1zbe meg@k1zbe meg@legsz2*esebbe most is
ott 0l,k "z 1le!be.
> 4i,rt hisze! "zt, hog% " mi k"pcsol"tuk eg% h"l*" sz0letett !ologF )&rmekkor" +r0let is
lesz k1r0l1tt0k, *"g% " 'ilm k1r0l, " pri*&t ,let0kbe mit sz&m2t, mit kell be"!uk "
s"(tó"kF =g%0tt lesz0k ,s ez " 'otos, emF
Heil% szomork&s" ,zett m"g" el,.
> Ie. /s"k b&t, hog% tiil&%ok t2zezrei kosl"t"k m"(! ut&"! "bb" " tu!"tb", hog%
'"c,r *"g%@
Nick 'ele*etett.
> Nem ismersz te m,g egem. < Heil%hez l,pett ,s megsimog"tt" "z "rc&t. < ;0l1be is,
kis cs"csi, ol%" !olog mi"tt "ggó!sz, "mi m,g be sem k1*etkezett ,s lehet, hog% soh" em is
'og@
> Iehog%em. C tu!om. C l&tom el+re. 5z eg,sz *il&g "zt 'og(" t"l&lg"ti ki*el *"g%,
mi,rt, le'otóz"k m"(! r"(ogókk"l, mith" ,pp *i,! '1l +ket " sz&llo!"i szob&!b".
4ik1zbe , meg "g%r&zkó!&st k"pok " ról"! szóló h2rekt+l, m"(! be'or!ulok ,s 1g%ilkos
leszek. L&to!, ez "z, "mi mi"tt (obb *ol" " (óz" eszemre h"llg"tom.
> Nem cs2pem " (óz" esze!et Hell < r&zt" meg " 'e(,t Nick. < L " '+elles,g. Nem
k0l!het,! sz"b"!s&gr" " ke!*em,rtF 5mikor h"%"gs&gból 1t percre meg'ele!kezel ról",
im&!i*"ló *"g%, g%1%1r- ,s iszo%"tos" sze:is@
48
> Nick, e csi&l! ez@. < k,rlelte Heil%.
> 4it e csi&l("k, e szeresselekF Lehetetlet k,rsz.
> 4egbolo!2t"sz.
> Nem ez " sz&!,kom. )e 'ogom eke! bizo%2t"i, hog% sz0ks,g0k *" eg%m&sr"@
r& 'ogsz (1i, hog% but"s&gok"t besz,lsz.
> 4ert sz1*ets,gesek *"g%uk < sóh"(tott Heil%.
> Lehet, hog% r,sze!r+l cs"k e%i "z eg,sz. Ie ,, szeretlek.
> Nics i!+m komol% k"pcsol"tr", cs"k " sz"km"i el+meetelem ,r!ekel < ut&ozt"
)rigette, " s"(tó'+1k h"g(&t Heil%, mik1zbe 0g%etle0l l,pke!ett " szikl"szirteke. 5!!ig
csetlett>botlott, m2g el+re em esett " k1*ek k1z1tt. Nick g%ors" o!"ugrott, s szerecs,re
h"m"r"bb l"!olt " '1l!1, mit Heil%, 2g% " l&% pot "z 1l,be pott%"t.
> H"g%! "bb" ezt " b,&z&st, *esz,l%eztete! " 'org"t&st. < k,rte Nick elb-*1l+ mosoll%"l.
> Te pe!ig ezt " *"r&zsos ,z,st 'e(ez! be, Nick $ich"r!s@" 'r"cb", , is szeretlek.
5 tekitet0k eg% percre ,m& eg%m&sb" 'oó!ott. Nick "rc" ol%" k1zel *olt Heil%hez, hog%
" lehelet,t " b+r, ,rezte. 1ost meg fog csókolni2 ,a most nem mozdulok meg meg fog
csókolni2 < 'utott &t Heil% 'e(,, !e em *olt ere(e kisz"k2t"i 1m"g&t "z er+s k"rok
1lel,s,b+l. =hel%ett lehu%t" " szem,t, (1((1, "miek (1ie kell. Nem t1rt,t semmi. Heil%
Nick 'el, lesett " szempill&i "lól, "ki em cs0cs1r2tette csókr" " sz&(&t, csup& szok&sos,
',lol!"l"s pim"sz mosol%&*"l m,regette Heil%t.
> ;is t0relmetle < mo!t". < 4eg'ele!kezt,l "rról "z "prós&gról, hog% " st&bt"gok cs"k h6sz
m,terre *""k, ,s mi!et l&t"k. Nos, 2g% is "k"ro!F
Heil% iger0lte 'e(tette le m"g&ról Nick k"r("it.
> Jt&ll"k.
> /s"k emF
> =g,sz "p r"(t"m szór"kozol. Cl*eze!F
> N"g%o, "mi "zt illeti. Ie ez most em "z " pill""t, "mikor el%elhetsz keresztbe.
K%ere, itegetek, hog% kez!0k. =z pe!ig "zt is (eleti, hog% mi!(&rt megk"po!, "mit
"%ir" "k"rsz@
> 4i,rt, te em "k"ro!F
> 9zeritem sokk"l (obb" ,s sokk"l r,gebbe szeret,m, mit te < mo!t" Nick
komol%" ,s k,ze 'ogt" " l&%t.
H6sz m,terre t+l0k, "z eg%ik szikl"p&rk&%o "z óce& '1l1tt m&r mi!e k,sze &llt "
49
(eleethez. B1l!, *2z, sz,l, k,k ,g < mi!e eg%0tt *olt "hhoz, hog% (ól siker0l(1 " 'el*,tel.
> ;ez!het(0k sr&cokF < k,r!ezte t+l0k 9"!r".
> Gge, k,sz *"g%uk < bólitott Nick.
> Nem b"(, h" em meg% els+re, s+t, h" %olc"!ikr" sem, "z sem go!. < szól"lt meg
/helse". < =z "z eg%ik legehezebb (eleet.
> #"(, /helse", mi,rt 0ltete! bel,(0k " p"r&tF < k,r!ezte 7ill, "ki 'ol%"m"tos" 9"!r"
k1r0l som'or!&lt. 9eki em ,rtette, mi,rt k2s,rte el Nicket =uróp&b" ez " kot&rko!ó "l"k.
=g% 0g%1kek semmi keresi*"ló(" " 'org"t&so. < C "zt mo!om, 1cs,m, cs"k t1k1se
"zt& mi!e (ó lesz.
> =z &m " t"&cs < mo!t" 9"!r" gu%oros mosoll%"l, m"(! " sz2,szekhez 'or!ult. <
Ir&g&im, "hhoz, hog% ez most (ó leg%e, semmi m&st em kell teetek, mit 1m"g"tok"t
"!i.
4,g bep6!erezt,k Heil% orr&t, m"(! elh"gzott " b-*1s Mtess,kN. Nick m&r el+re szerette ezt "
(eleetet. ;e*,s sz1*eg, sok>sok "rc(&t,k, m,l% go!ol"tok ,s "z " cseppet sem
elh"%"golh"tó t,%, "hog%" "z epizó! *,get ,r. ;1%- *olt, mert Nickek em kellett
(&tsz"i". 90t1tt "z "rc&ról " szerelem, "hog% Heil%hez besz,lt. 5 sz"*"k ig"zi m,l%, ,rzelmi
t1ltetet k"pt"k "ttól, hog% " sz2,sz " *"lós&gb" is ol%" szerelmes *olt ebbe " k0l1leges kis
teremt,sbe, hog% ebbe " pill""tb" t,%leg k,pes lett *ol" megk,ri " kez,t. Heil% "
',lelmeit ',lre!ob*" h"g%t" m"g&t so!ró!i " k"mer" el+tt. =lk,pzelte, hog% "mit Nick mo!,
"z eg% "po t"l& ig"z is lehet. Hisze szereti, *&g%"kozi, &lmo!ozi sz"b"!, "zt em
tilth"t(" meg "z emberek holmi s"(tó'+1k *"g% pro!ucer < m,g "kkor sem, h" "z " pro!ucer
t1rt,etese "z ,!es"%(". 5 p&rperces (eleet *,g, Heil% "rr" eszm,lt, hog% Nick
megcsókol(" +t. Eg%, "hog% "zel+tt soh". =z em "mol%" sz2p"!i csók *olt, mit "z
e!!igiek, em "z " b,&z&s, "mibe + k,%szer2tette Nicket " lehetetle *iselke!,s,*el. =z
*"l"mi eg,sze m&s *olt. Csz*esze(t+e ,rz,ki, k0l1leges, ol%" csók, "mit+l "z ember
el'ele(ti, hol *" ,s kik "zok, "kik k1r0l*eszik. /s"k s"(os t6l h"m"r *,get ,rt ,s Heil%
*issz"cs1ppet " *"lós&gb". Nick elh6zó!ott, mert kette(0k k1z0l + *olt "z, "ki em
'ele!kezett meg "rról, hog% eg% 'ilm'org"t&so *""k. Nos igen! A $rofi akkor is $rofi #a
szerelmes! < Heil% elsz,g%ellte m"g&t, z"*"rt" k1r0l,zett. 5z "rcoko !1bbeet t0kr1z+!1tt.
> 5kkor most 6(r"*essz0k@F < k,r!ezte.
9"!r" /oor k1%ek k1z1tt szól"lt meg.
> ;&r *ol". 4ert e,l (obb"k m&r em is lehet,tek. K%1%1r- *olt. 4i!"%i"
hitt0k ektek < mo!t" "z 2ró+. 4egh"tott cse! telepe!ett " szikl&r", csup& " hull&mok
mor"(l&s", " sir&l%ok h"g(" h"ll"tszott. 5 ,m"s&got 7ill t0relmetle h"g(" ,s t"psikol&s"
t1rte meg.
> #"(, h"g%(&tok m&r ezt "z ,rzelg+s m"szl"got. < e*etett 'el. < Gk&bb mo!(&tok meg "
k1l%k1kek, mi " (ut"lmuk " remek "l"k2t&s,rt.
50
Nick ,s Heil% eg%m&sr", m"(! k,r!+ pill"t&ss"l /helse&r" ,ztek.
> 4ir+l *" szóF
/helse" eg% bor2t,kot %omott Nick kez,be.
> ;,t rep0l+(eg%, busiess cl"ss, Lo!o < mo!t" 0ep,l%ese " re!ez++. < 5
pro!ukció "(&!,k".
> Eriste, /hels, cs2p( meg, hog% em &lmo!om. < hebegte Nick ,s k1%ek g%-ltek "
szem,be. /s"kem k,t hó"p(" em l&tt" " cs"l&!(&t ,s m&r 2g% is borz"lm"s k2ok"t (eletett
eki, hog% itt *" N"g%>)rit"i&b" ,s em mehet h"z" " sz0leihez. Persze err+l m,g
Heil%ek sem besz,lt, mert ',r'i"tl""k ,rezte *ol" " %"*"l%g&st.
> Cbre *"g%, k1l%1k. < %ugt"tt" meg 7ill. < ;"ptok k,t sz"b"!"pot. 4eg,r!emeltek
eg% kis kik"pcsoló!&st. 4"% ,s 9"m pe!ig@os, Heil%t is szeretettel *&r(&k, "g%o szeret,k
megismeri.
Nick " bol!ogs&gtól megr,szeg0lt "rcki'e(ez,ssel ,zett Heil%re.
> Hell, h"z"(1ssz *elemF
T6l g%ors" t1rt,t mi!e, " l&% em is m,rlegelt, miel+tt *&l"szolt *ol".
> Sr1mmel < mosol%gott. < 4,g sosem *olt"m ott ,s "g%o k2*&csi *"g%ok " *&rosr",
"hol ,lsz@!e@/helse", " m"m" =TT megege!teF
> Nem tu! ról" Heil%. H" go!olo!, h2*! 'el +t@
> Nem 'og elege!i, ez sz&z sz&z"l,k. Tel(ese ki lee borul*"@
> T+l0k em tu!(" meg, hog% Lo!ob" (&rt&l < k"csitott 7ill.
> /s"k ker0l(,tek " %il*&os hel%eket < mo!t" 9"!r". < Ne 'ele!(,tek, m&r em
*"g%tok ismeretleek, ,s h" le'otóz"k beeteket et"l& eg% "merik"i l"pb", "mit
Lo!ob" s,t&lg"ttok@Heil% "z Gste em met meg "%&! h"r"g(&tól, mi meg mi!"%i"
ki lesz0k r6g*".
> Tu!(uk, hog% mekkor" kock&z"tot *&ll"ltok ,rt0k < mo!t" Nick, m"(! m"g&hoz
1lelte Heil%t ,s eg% puszit %omott " homlok&r". < 3ig%&zok " kisl&%r", e "ggó!("tok.
;i%itott" " bor2t,kot ,s meg,zte, mikorr" szól"k " rep0l+(eg%ek. 4&s"p h"("lr". $emek.
Qg% m"(!em k,t eg,sz "pot t1lthetek el 5gli&b", miel+tt *issz"rep0l,ek Los
5gelesbe. Nick $ich"r!s p&r hó"pp"l ezel+tt m,g em go!olt" *ol", hog% kotiesek
k1z1tt 'og repke!i eg% cso!"sz,p l&%"l, bu(k&l*" " lesi'otósok el+l. Nem go!olt" *ol",
hog% 'elel+ss, *&lik *"l"ki,rt, "ki 'i"t"l"bb, t1r,ke%ebb ,s mi!e k,ts,get kiz&ró"
,retleebb is &l". 4eg'og"!t" m"g&"k, hog% "g%o 'og *ig%&zi Heil%re ,s em ,l *issz"
" hel%zet,*el. Nick $ich"r!s em "z "z ember *olt, "ki r1*i!t&*r" ter*ez.

51

Nick "z eb,!l+"szt"l&l 0lt ,s 'ig%elte Heil%t, "ki m&r percek ót" "z "bl"k mellett &llt ,s
&h2t"tos" b&mult" " sz"k"!ó es+t. 9osem l&tott m,g il%et. Nick cso!&lkozott eze, hisze "
l&% !6sg"z!"g sz0lei %ugo!t" megege!hett,k *ol" m"guk"k, hog% i!+k,t
&trucc"(""k =uróp&b". =z " go!ol"t 4"%be is meg'og"lm"zó!ott, meg is k,r!ezte "
l&%tA
> 4o!!, Heil%, hog%hog% m,g sosem (&rt&l Lo!ob"F Ko!olom, " sz0lei! sok"t
ut"z"k " muk&(uk mi"tt@
> O, ige, !e egem em szokt"k m"gukk"l *ii < mo!t" Heil%, mik1zbe ',lszege "z
"bl"kp&rk&%"k t&m"szko!ott. < T6l szoros "z i!+beoszt&suk, em tu!&k ekem
megmut"ti " *&rosok"t. =g%szó*"l cs"k hotelszob&kb" u"tkoz,k.
> 4i " g%erekekkel mi!ig sok"t kir&!ultuk < mo!t" 4"%. < Gg"z, " szigete t6l
sosem met0k, mert "rr" em 'utott", !e cso!&l"tos "pok *olt"k, ig"z NickemF
> Gge, m"m". 5zok < mosol%gott ,!es"%(&r" Nick. )ol!og *olt, hog%
3iszotl&th"t(", hog% ,rzi " m"rh"s0lt ill"t&t, "mit ,pp "z "szt"lr" *"r&zsolt 4"%. N,zte,
"hog%" "z "p(" " csizm&(&t tiszt2t(" "z el+t,rbe, s h"llott" " l&%ok h"g(&t "z emeletr+l.
=zek ol%" orm&lis !olgok *olt"k. 4eleg, szeretettel(es cs"l&!i k1zeg. Hi&%zott m&r. 5
tu!"t pe!ig, hog% Heil% itt *" t+le p&r m,terre ,s "z eg,sz g%1%1r- "pot eg%0tt t1lt1tt,k,
m,g ,!esebb, tette "z ,rz,st. =g% óri&si eser%+ *,!elme "l"tt s,t&lt"k 1sszeb6(*" " *&rosb",
semmis,gekr+l besz,lgettek, kir"k"tok"t ,zegettek ,s Nick el*itte Heil%t " Lo!o =%e>hoz
is. Bel0ltek " h"t"lm"s óri&sker,kre, m"(! elmetek " kir&l%i p"lot&hoz is. 5mikor
bes1t,te!ett, 'elt&m"!t " sz,l ,s ki'or!2tott" "z eser%+(0ket. /surom *izese, e*et*e,
'&r"!t" ,s 'elsz"b"!ult l,lekkel t,rtek *issz" $ich"r!s,k h&z&b". Nick m,g sosem ,rezte
m"g&hoz e%ire k1zel Heil%t. ?m m,g most is "g%o *ig%&zott, ehog% megi(essze
*"l"mi*el ,s " l&% megit " 'e(,be *eg%e "zt "z +r0lts,get, hog% ekik semmi k1z0k em
lehet eg%m&shoz. 9 " bol!og "p elle,re, most, hog% Heil% ott &csorgott ',lszege "z "bl"k
mellett, bol!ogt"l""k t-t "z "rc".
> 5szt"lhoz. < szól"lt meg 4"%. < 9"m, l&%ok, g%ertek ti is *"csor&zi. 9z2*em,
go!olom, Nick mellett szeret,l 0li, cs0ccs.
5z eb,!l+ eg% pill""t "l"tt megtelt ,lettel. 5 k,t 'i"t"l + cs"csog*" 'utott le "z emeletr+l.
> 4i " b"(F < k,r!ezte Nick suttog*" Heil%t+l, m2g " t1bbiek le0ltek.
> 9emmi < mo!t" " l&%.
> H" kette lesz0k, elmo!o!F
> Gge < *&l"szolt Heil% ,s prób&lt eg% meg%ugt"tó mosol%t k0l!ei Nick 'el,.
5 ',r'i "zob" ,rezte, mi!ez cs"k " hel%zetek szól, *" *"l"mi, "mi %om(" Heil% sz2*,t.
Nem *olt i!e(e sok& t1pregei eze, mert 9"m poh&rk1sz1t+t mo!ott. Nickek
52
mosol%ogi" kellett, mert "g%o *iccesek t"l&lt" "p(" hi*"t"losko!&s&t. Tu!t", "z eg,sz
puszt& Heil% (elel,t,ek szól.
> Ir&g&im. 4" *" mit 0epeli, *" mire ii. Term,szetese "rr", hog% Nick ,s b&(os
p"rter+(e h"z"(1ttek. 4ert tu!o!, Heil% < ,zett " l&%r" 9"m < &luk ezek ut& ottho
*"g%, tekit*e hog% Nickkel iet+l kez!*e ol%" el*&l"szth"t"tl"ok *"g%tok, "k&r k,t
test*,r.
Nick "%(" "z ,gre emelte " tekitet,t, 9hirle% ,s 4el"ie pe!ig k"c"g&sb" t1rtek ki.
> 4i *"F 3"l"mit em (ól csi&lokF < k,r!ezte bizo%t"l"ul 9"m.
> 4i!e szuper "p", 'ol%t"s! cs"k. < *ig%orgott Nick.
> 9zó*"l m&r biztos "g%o ,hesek *"g%tok, 6g%hog% em is %6(tom hossz6r". /s"k "zt
"k"rt"m mo!"i g%erekek, hog% gr"tul&luk ektek ,s " l&%okk"l eg%0tt !rukkoluk, hog%
óri&si sikeretek leg%e " 'ilmmel. No, (ó ,t*&g%"t.
> Nick, "!h"tok eke! " sp&rg&bólF
> 4"m", semmi em *&ltozott, ut&lom " sp&rg&t.
> Cs eke!, Heil%F
> C k,rek sz,pe.
> Heil%, m&r meg&g%"ztuk eke! "z emelete, " *e!,gszob&b". Cpp Nick szob&(&*"l
szembe@> mo!t" &rt"tl" szemekkel 4el"ie.
> O@k1sz < mo!t" Heil% %omorultul. 7zt a célzást csak a #ülye nem vette észre!
> 4ost hog% itt *"g%, ,pp ol%", mith" *ol" eg% kish6guk < mo!t" mosol%og*"
9hirle%. < 4i!ig szerett0k *ol" eg%et, !e " m"m" Nick ut& em *olt h"(l"!ó@
> Cs ti ez,rt ,h" l&%t csi&lt"tok "z 1cs,tekb+l < *etette k1zbe 9"m, mik1zbe "
sp"gettit cs"*"rg"tt" " *ill&(&r".
Heil% gooszul elmosol%o!ott.
> 9zeret,m h"ll"i " r,szleteket.
Cl*ezte, hog% *,gre kicsit + is cukkolh"t(" Nicket. 4&skor mi!ig " sr&c kereke!ett 'el0l.
> #"(, musz&( ezt, l&%okF 8l%" kellemetle. < mo!t" Nick.
> 5k"rom, "k"rom. < e*etett Heil%.
> N", (ó, h" m&r musz&(, "kkor ik&bb elmo!om ,. =z " k,t !ilis, "mikor h"t,*es
*olt"m, be1lt1ztetett kisl&%"k. C pe!ig, mi*el beetettek "zz"l, hog% ez (ó (&t,k, sim&
kimetem *el0k " (&tszót,rre, "hol P"uli"k,t mut"tt"k be "z "rr" (&rók"k.
53
4i!eki 'elsz"b"!ult" e*etett "z "szt"l k1r0l.
> Hozz& kell tei, kis'i6k,t "g%"li "rc" ,s ',lhossz6 h"(" *olt " !r&g&m"k, 2g% sim&
elhitte mi!eki, hog% l&%. 3olt, hog% "p&!"t megk,r!ezt,k " muk"hel%,, mi,rt titkol(",
hog% " h"rm"!(&r" sem siker0lt " 'i6F =l*,gre em sz,g%e "z.
> H" legk1zelebb Nick pim"szul *iselke!ik *elem, leg"l&bb lesz eg% "!u&sz " kezembe.
< mosol%gott " sr&cr" Heil%. < Hog% szeret, " st&b ezt " sztorit.
> 4i,rt tett,tek ezt *elemF < mo!t" tettetett s,rtetts,ggel " h"g(&b" Nick. < Qg% sem
b2rok *ele@
> Jg%", Heil% em l&tszik *esz,l%esek < szól"lt meg 9"m. < N,zz " t&%,r(&r", "lig
eszik, me%i er+ lehet beeF
> O, "pu, Heil% er+sebb, mit go!ol&!. =g%szer el "k"rt"m prób&li *ele "z eg%ik
szerelmi (eleetet, cs"k + ezt em *ette ,szre ,s "zt hitte, t,%leg &t "k"rom 1leli. 5z " r6g&s
m,g most is '&(@
> =%ire em *olt"tok (ób" eleiteF < k,r!ezte 9hirle%.
> C ik&bb 6g% 'og"lm"z,k, hog% szokuk kellett eg%m&st < mo!t" Heil%. Cszre sem
*ette, mil%e ol!ott&, (óke!*-*, *&lt Nick cs"l&!(&"k " t&rs"s&g&b". 5 h&z kor&tsem *olt
ol%" ',%-z+, mit "z 1*,k,. 9+t, holl%woo!i m,rc,*el m,r*e kimo!ott" lepukk"t *olt.
4,gis, " le*eg+be ,rezi lehetett " t1r+!,st, " szeretetet. 5zt " h"rmói&t, "mit Heil% e!!ig
sosem ismert. 5!erso,k&l " cs"l&! el+tt &llt " k"rrier. $ich"r!s,k&l em 2g% &llt " hel%zet.
5 l&% most ,rtette meg, ho" is k"pt" Nick "zt " tegersok szeretetet, "mi cs"k 6g%
sug&rzott " l,%,b+l, "mibe Heil% "%ir" im&!ott '0r!ei. Nick #a tudnád milyen
szerencsés vagy2 3"csor" ut& 4"% megk,rte " 'i&t, hog% mut"ss" meg Heil%ek "
*e!,gszob&t. 4i!kett+(0k1 'urcs" izg"lom lett 6rr&, "hog% eg%m&s ut& h"g%t&k el "
l,pcs+'okok"t "z emelet 'el,.
> H&t, ez *ol" "z. < mo!t" Nick, "hog% bel,ptek " szer,%, !e tiszt" szob&csk&b". =g%
kis ',s0lk1!+ "szt"l, eg%szem,l%es he*er+, *il&gosk,k '0gg1%1k ,s ,h&% olcsó k,p "
'"l"ko. < Nem eg% el1ki l"koszt&l%, !e eg% ,(sz"k&r" t"l& m,g eg% il%e kis holl%woo!i
herceg+ is ki 'og(" b2ri@
> #"(, Nick, e h2*( 2g%. < Heil% szemeibe k1%ek sz1ktek. Nick i(e!te ugrott o!" hozz&
,s eg% moz!ul"tt"l " k"r(&b" *ot".
> #,zusom, Hell, mi " b"(, te s2rsz. =%ire megb&tott"l"kF
> Nem..!ehog% < szipogt" " l&%. < /s"k@cs"k@
> Jg%""z,rt s2rsz, "mi,rt le ol%" szomor6 *olt&l *"csor" el+ttF
> Gge < szipogt" " l&%, mik1zbe Nick mell,re h"(tott" " 'e(,t. < 5 cs"l&!o!@
> =%ire sz1r%-ekF
54
> Nem. =g%szer-e cso!&l"tos"k. Nick, te itt meteget+z1l, mert em l"ktok p"lot&b",
, pe!ig "zt k2*&om, b&r cser,lhettem *ol". )&r 'el+hettem *ol" eg% il%e szer,% kis
szob&b", !e ol%" szeretetbe, "mil%et te k"pt&l@
> #"(, Hell. N,z! cs"k, itt eg% zsebi. B6(! ki sz,pe "z orro!@> Nicket 'esz,l%ezte, hog%
s2r " l&%, mert eg%szeribe "g%o megs"(&lt". H" cs"kug%" em t1r+!tek *ele " sz0lei,
r,mes g%erekkor" lehetett.
> )ocs. 9zó*"l, k,rlek, e go!ol!, hog% irig%ke!em *"g% il%esmi. /s"k il%et e!!ig em
l&tt"m. 5kkor sem, mikor " b"r&t+im,l *olt"m. 4i'el,k " sz0l+k "g% r,sze " 'ilmip"rb"
!olgozik ,s sok"k&l ug%""z " hel%zet, mit &luk. 5z , "%&m sosem '+z, 'ol%to "
tele'oo lóg ,s oszt(" "z ,szt *"l"kiek. 5pu "z i!e(e (ór,sz,be pro!ukciós 0g%ekkel *"
elh"*"z*" meg "%u ist&pol&s&*"l. C pe!ig@C pe!ig@
> =g%e!0l *olt&l < mo!t" eg%szer-e Nick. < Ie m&r soh" t1bb, em leszel eg%e!0l, ezt
meg2g,rem eke!. Cs em lesz t1bb, szeretethi&%o! sem. 4"(! sokszor elhozl"k "%u,khoz,
ok,F Tu!om, ez em *ig"sz, !e sz2*ese '+z eke! is@
> ;,r!ezhetek *"l"mitF
> /s"k tess,k.
> 4it mo!t&l ekikF 4&rmit hog% mi *" k1zt0kF < b1kte ki Heil%.
> 5z ig"z"t. Hog% m,g ics k1zt0k semmi, !e szeret,m, h" lee < *"llott" be Nick. <
Nem b"(F
Heil% megr&zt" " 'e(,t.
> 4it szól"k hozz&F
> Sr0lek.
> )&r ug%"ez elmo!h"tó lee "z , sz0leimr+l is.
> =l+bb *"g% utóbb k,%teleek leszek belet1r+!i, emF Nics *&l"szt&suk, hisze h"
"k"r&"k, sem tu!&"k el*&l"szt"i be0ket eg%m&stól. #"(, e s2r( m&r. Nem tu!o!,
mekkor" k2sze*e!,s ekem "zt l&ti, hog% il%e szomor6 *"g%.
Heil% m,g mi!ig k1%ez*e h"(tott" Nick mell,re " 'e(,t. 5hog% teltek " m&so!percek,
,rezte, hog% %ugszik meg " szerelme ritmusos sz2**er,s,ek h"g(&tól, " g%1g,!
ciróg"t&stól " h"(&. Nick ol%" *olt, "k&r eg% 'orró k&l%h", "mi em cs"k " testet, " lelket is
'elmeleg2ti. Heil% ,rezte, ett+l " tul"(!os&gtól ol%" k0l1leges Nick. 4ert "%ir" m&s, mit
" t1bbi sr&c. Lelke *", mit mi!ekiek, "zz"l " k0l1bs,ggel, hog% eki esz,be sics ezt
p"l&stoli, puszt& "z,rt, mert tize,*ese ez " me+.
> Tu!ok *"l"mit, "mit+l (obb ke!*e! lesz@> mo!t" Nick.
> 4i "zF < k,r!ezte 'el,l,k0l*e, k1%ei &t mosol%og*" Heil%.
55
Nick 'ele*etett.
> H" tu!&!, mil%e ,!es *"g%. =g% kisl&%, "kit "zo"l meg lehet *ig"szt"li eg% 6(
m"ci*"l. Nos, /helse" i!e"!t" " Iuluce ;"st,l%&l 'org"tott muszterek m&sol"t&t@
> Nem mo!o!. 4eg1l " k2*&csis&g@.
> 5kkor g%ors" zuh"%ozz le, ,s " szob&mb" meg tu!(uk ,zi. Hozok '1l "lm&s s0tit
,s kól&t. $emek lesz.
> 9zuper. < 'elelte lelkese Heil%. Nick m,g "!ott eki t1r0lk1z+t ,s megmut"tt", hol *"
" '0r!+szob", m"(! m"g&r" h"g%t". )ol!og" %"rg"lt le'el, " l,pcs+ "z "%(&hoz, "ki m,g
mi!ig " *"csor" rom("i"k elt"k"r2t&s&*"l 'ogl"l"tosko!ott.
> 4it go!olsz, (ól ,rzi m"g&t &lukF < k,r!ezte izg"tott" suttog*" 4"%.
> Nem kell pusmogi. Cpp tusol. Gge, szeritem "g%o (ól@> Nick em tu!t" let1r1li
"z "rc&ról " *ig%org&st.
> H&l" "z ,gek, ol%" kis z"*"rt"k t-t *"csor" el+tt. 4&r ',ltem, hog% em *"g%uk
eki szimp"tikus"k.
> =llekez+leg. Te mit go!olsz ról"F
> 5zt, hog% kor&hoz k,pest "g%o ,rett kisl&%. 9hirle% ,s 4el em il%eek *olt"k
tizeh,t ,*ese. L is ol%" kis kor"*,, mit te.
> ;1sz sz,pe.
> Bi"m, beeteket m&r em lehet g%erekekek e*ezi. Eg% !olgoztok, hog% "zt sok
'el+tt is cs"k cso!&lh"t&. Beg%elmezettek *"g%tok, m":im"list&k, sz2,szek@> 4"% "g%ot
sóh"(tott. < C cs"k "bb" b2zom, k,s+bb em 0t m"(! *issz", hog% sosem ,lhettetek
sz"b"!o@
> 4ire go!olsz, m"m"F
> 5rr", hog% " sr&cok " ti korotokb" moziz"k, buliz"k, b"r&tkoz"k, 'el'e!ezik "
*il&got, "z ,letet. Ti pe!ig hó"pok ót" cs"k " k"mer&k"t meg " sz&llo!"i szob&k '"l"it
,zitek, h" (ól ,rzem@
> =z 2g% *", !e ez t1k buli. 4i!e hotelb" m&smil%e csoki*"l *" be*o*" "
miib&ros mog%oró. =z ekem pot el,g *&ltoz"toss&g. 4eg "zt& ott *" Hell. 5%u, ig"z&
szór"kozt"tó@
> 9zeret,k hii bee, hog% mi!e re!be lesz *eletek. Heil% g%1%1r-sz,p.
N"g%o szimp"tikus.
> 4,g h"sol2t is hozz&!, "mi "zt illeti < h6zt" "z orr&t Nick. < Leg"l&bb "%it
56
"ggo!"lm"sko!ik. N", "zt hiszem, most '1lmeg%ek ,s beizz2tom " I3I le(&tszót.
> $e!be Nick@'ig%el( cs"k.
> Gge, m"m"F
> 9zó*"l@ e csi&l("tok ott "z emelete semmi ostob"s&got, *"g% h" m,gis, szó*"l h&t,
"kkor@("(, em "k"rom , ezt elmo!"i eke!@t"l& "p&!"k k,e@
> #esszusom, m"m". H" "rr" go!olsz, "kkor m&r ,*ek ót" potos" tu!om, hog% "
'0r!+szob"szekr,% h&tsór,sz,be t"rt(&tok "z il%esmit, !e em *olt"k e'',le ter*eim.
> Nick, "zt sosem lehet tu!i.
> ;1%1rg1m, e k2ozz. < k,rlelte Nick. < Gk&bb "!( ekem p&r szelet "lm&spit,t.
Nicket re!k2*0l k2os" ,ritette ,!es"%(" r1gt1z1tt sze:u&lis 'el*il&gos2t&s". Hisze m&r
,*ek ót" mi!et tu!ott ezekr+l " !olgokról ,s ki is prób&lt" +ket. /s"khog% ez em eg% ol%"
hel%zet *olt, mit "mikor ,h" h"z"hozott eg%>eg% l&%t buli ut& m,g k1z,piskol&sk,t.
N"g%o is el tu!t" *ol" k,pzeli, hog% " k"r(&b" *eg%e Heil%t, !e em most ,s em 2g%,
hog% " sz0lei " '1l!szite *""k, " l&% pe!ig m,g il%e hihetetle0l 'i"t"l.
/s"k k,t ,s ',l ,* *olt k1z1tt0k, !e eg,sz m&s m"(!em h6sz,*esek lei, mit tizeh,tek.
Nickek em ',rt *ol" bele ez " !olog. ;0l11se em Heil%*el, "kit eg%re (obb" " sz2*,be
z&rt. 3olt"k ter*ei "z"p est,re, !e " sze: em szerepelt k1z1tt0k.


?llt " t"lpig t0k1r el+tt, 'elk1t1tte, m"(! 6(r" leege!te l&g*1r1s h"(&t. P&rszor meg'or!ult "
'ekete b,bi!ollb", > "mi em sok"t b2zott " k,pzeletre < hog% mi!e sz1gb+l szem0g%re
*ehesse m"g&t. @ár ne volnék ilyen alacsony2 < go!olt" pipiske!*e ,s esz,be (utott, mil%e
(ó szolg&l"tot tehete most "%(" eg%ik ez0stsz2 m"g"s s"rk6 p"pucs". /s"khog% " l&bbeli
pill""t%il"g t1bb ezer kilom,terre he*ert t+le "z &g% "l"tt.
Heil% tetszei "k"rt Nickek. Eg% ,rezte, eek "z ,(sz"k&"k musz&( eml,kezetesek leie,
hisze sosem lehet tu!i, mikor "lu!h"t"k +k kette eg%0tt legk1zelebb. Crezte, hog% ez "
sz"b"!s&g, "mi most meg"!"tott ekik, eg%szeri, ki*,teles "lk"lom. Heil% tu!t", h" hol"p
reggel *issz"ut"z"k Los 5gelesbe, mi!eek *,ge lesz. Gsm,t m&sok 'og(&k ekik
megmo!"i, mit tehetek ,s mit em, csup& eb,!sz0etekbe ellopott h6sz percek (ut"k
m"(! " szerelemre. Persze, h" Li"e *,gre ege!e " cs1k1%1ss,g,b+l ,s em ki'og&sol&
kette(0k k"pcsol"t&t, mi!e m&s lehete. Ie erre Heil% em sok es,l%t l&tott. ?m eze "z
est, em "k"rt 'ogl"lkozi " probl,m&kk"l. =g% !olog ,r!ekelteA hog% "z el+tt0k &lló
ór&kb" " lehet+ legk1zelebb ker0lhesse Nickhez, hog% "zt& " k1*etkez+ hó"pokb" ebb+l
"z eml,kb+l mer2thesse er+t.
=lsz&t" l,pett ki " '0r!+szob&ból s i!ult el Nick g%erekkori kuckó(" 'el,. 4i!1ssze p&r
l,p,st kellett megteie, s m&r l&tt", hog% " szerelme " szekr,%sor el+tt t,r!el*e prób&l("
57
be0zemeli " I3I le(&tszót. Heil% k1rbe'utt"tt" " pill"t&s&t " hel%is,geA eg%szer-, mi!e
giccst+l metes 'i6szob" *olt ez, "mi megl&tszott, hog% " tul"(!oos m&r em is l"kik bee.
5z eg%ik s"rokb" h"t"lm"s h"lomb" he*ertek " sz1*egk1%*ek, cs"k ez &rulko!ott "rról,
hog% eg% sz2,szp"l&t" ,lt itt *"l"mikor.
> Helló, itt *"g%ok < mo!t" z"*"rt" Heil%, "hog% bel,pett " szob&b". Nick 'elk"pt" "
'e(,t, m"(! !1bbet cso!&l"tt"l m,rte *,gig " l&%t. =g%etle szó ,lk0l 'el&llt ,s eg% h"t"lm"s
'rott2rk1t1st *ett ki "z eg%ik szekr,%b+l. Heil%hez l,pett, ,s " *&ll&r" ter2tette.
> Nem kell, em '&zom. < k1z1lte " l&%.
> Crtem. 9 mo!!, mit go!olsz, , mib+l *"g%ok, '&bólF
Heil% ,rezte, hog% '0lig *1r1s1!ik.
> Nem@em@cs"k ekem@em *olt m&smil%e pizsim < hebegte, !e mi*el "zo"l
l&tt", hog% Nick em hisz eki, g%ors" hozz&tetteA > Nem mo!t"m ig"z"t. 9zerettem *ol"
eke! tetszei, ez " hel%zet.
> O. 5bb" ics is hib", hi!! el.
> 5kkor mi " b"( "z 1lt1z,kemmelF < k,r!ezte Heil% &rt"tl" szemekkel.
> 4o!t"mA em *"g%ok '&ból.
> 4ire c,lzolF
> 5rr", hog% szeretlek. =bb+l k1*etkez+e k2*&l"k is. Qg% h&t ebbe em b6(h"tsz
mell,m t,*,zi.
> 4i,rt emF Eg% ,rtem, icse "zz"l semmi b"(.
> Heil%, , em "k"rom, hog% megb&!. 4,g ol%" 'riss k1zt0k ez "z eg,sz ,s
szeritem m"g"! sem tu!o!, mit ,rzel@
> Ie tu!om, hog% szeretlek@
> 5kkor em k,telke!,l 'ol%to "bb", hog% (ó lesz>e ek0k eg%0tt. 9zeritem eke!
m,g i!+re *" sz0ks,ge!.
> 4,g soh" seki em ut"s2tott *issz" < mo!t" Heil% ,s s,rt+!1tte m"g&r"
k"%"ritott" " b+ ',r'ik1t1st.
> Lszit,. Prób&lkozt&l m&r il%esmi*el m&skor, m&s&lF
> Nem@ < *ot" meg " *&ll&t sz,g%el+se " l&%.
> N", l&to!. Hi!! el Heil%, "g%o>"g%o szeret,m "zt, "mit te is, !e em "k"rom,
hog% elk"pko!(uk " !olgok"t. Te l&% *"g% ,s tu!om, hog% eg% l&%"k k0l11se
megh"t&rozó, "mikor el+sz1r@Tu!o!, , ezt "kkor szeret,m m"(!, h" biztos" tu!o!, hog%
58
egem "k"rsz. 9 persze be kell t1ltee! " tize%olc"t. =bb+l em ege!ek.
Heil% iszo%"tos" sz,g%ellte m"g&t. L 'el"(&lkozott " szerelm,ek, "ki eg%,rtelm-e
*issz"ut"s2tott". <örtén#etne velem ennél megalázóbb4
> 4ost eg% r&me+s kis h0l%,ek go!olsz, ug%eF
> Nem < mosol%gott Nick ,s le0lt mell,. < 4ert "z ,em eg%ik r,sze, ,s hi!! el, ige
!omi&s r,sze ,pp ug%""zt "k"r(", "mit te. /s"kis "z t"rt *issz", hog% "g%o szeretlek, ,s "
leg(obb"t "k"rom eke!.
> 5z,rt &t1lelhetlekF
> Nem is *ol" m&s *&l"szt&so!. Gl%e tekitetbe "g%o er+sz"kos tu!ok &m lei.
Eg%, g%ere, hel%ezke!( el k,%elmese.
> Nem %oml"kF
> 3iccelszF T,ge! pot i!e ter*eztek. < e*etett Nick, m"(! eli!2tott" " 'ilmet.
$e!k2*0l 'urcs" *olt 1m"guk"t l&ti " *&szo. Persze, ezek
m,g cs"k " %ers 'el*,telek *olt"k, em "!t&k *issz" mi!"zt " cso!&t, "mit " gr"'ikusok ,s "
*&gók muk&(" ut& lehet m"(! *&ri. ?m "zt " *"k is l&th"tt", hog% izzik " le*eg+ "
sz2,szek k1z1tt.
> 5mikor kettesbe *"g%uk, sosem ,zel r&m 2g%@> p""szko!ott Heil%.
> ;i kell ,r!emeli@> mosol%gott Nick, mik1zbe " l&% h"(&t ciróg"tt".
> 4i ""k " mó!("F
> Eg% kell csókolo!, mit "kkor, ott, " szikl&@
> 3esz,l%es (&t,k@
> H" "k"ro!, (&tszh"tuk, , tu!ok ur"lko!i "z 1szt1eime < mo!t" m"g"biztos"
Nick, m"(! "(k&*"l sze*e!,l%es cs"pott le Heil% "(k&r". 5 percek 1sszemosó!t"k, eg%etle
*ibr&ló, ,rz,ki, cso!&l"tos pill""tt& *&lt mi!e, s " l&% 'ig%elme k2*0l "k"rt" h"g%i, em
"k"rt" megh"ll"i Nick h"g(&t, "mit "z "rr" k,ri, hog% 'e(ezze be "!!igi te*,ke%s,g,t@
> H,, kisl&%, e t,p! le "z igem@. < zih&lt".
> Nick@
> N,zz0k " 'ilmet, Hell. 4ost *" "z " pot, hog% em b2rom to*&bb, h" em h"g%(uk
"bb". =lismerem, te %ert,l@
> Nick@> Heil% csókolt", "hol ,rte. 5 homlok&t, " szemh,(&t, " (&romcsot(&t, "z "(k&t, "
%"k&t, " *&ll"it. Nick 6g% ,rezte, k,ptele to*&bb elle&lli, s ig"zi &l!&s"k ,rezte Heil%
tele'o(&"k cs1rg,s,t, "mi " m&so!perc t1rtr,sze "l"tt *issz"hozt" +ket " *"lós&gb".
59
> #esszusom, ez "z "%&m. Bel kell *eem. < mo!t" " l&% i(e!te, m"(! " t+le telhet+
leg%ugo!t"bb h"go szólt bele " tele'ob". < 9zi", m"m".
> Heil%, megk,r!ezhet,m, hol *"g% mostF
> Term,szetese Qrorsz&gb", " sz&llo!&b". Cpp k,sz0ltem le'ek0!i@ > mo!t"
h"t&rozott" Heil%, !e "z,rt kiss, remegett " h"g(".
> 5kkor t"l& " h"som&so! s,t&lg"tott m" k,z " k,zbe Nickol"s $ich"r!ss"l Lo!o
utc&iF
Heil% k,ptele *olt *&l"szoli. 9zó*"l lebukt"k. Ie hog%"F =rr+l h"l*&%g+ze sem *olt.
G(e!te ,zett Nickre, "ki meg'ogt" " kez,t. Li"e " *o"l *,g, 'ol%t"tt".
> Heil%, te h"zu!t&l ekem. )ecs"pt&l. =z m,g "&l is (obb" '&(, mit hog%
1sszesz-rte! " le*et " p"rtere!!el, ""k elle,re, hog% , "zt t"&csolt"m, e te!!.
> Nem, m"m", " hel%zet eg,sz m&s@
> H&t persze, hog% m&s < mo!t" pik2rte Li"e. < Hol"p sz&moluk. ;0l!1k ,rtetek
,h&% "utót ,s test+rt " rept,rre. 9z,pe elit,zt,tek m"g"tok"t i!+"p el+tt. Tele *" *eletek
"z iteret, Heil%, mi!ehol "zt 2r(&k terhes *"g%.
> TerhesF CF
Nick szeme elkereke!ett.
> 3"l"mi b"b"bolt kir"k"t" el+tt 'otózt"k le titeket Lo!ob"@
> ?@> mo!t" elk,pe!*e Heil%. < 4"m", "g%o h"r"gszol r&mF Nick@, "g%o
szeretem Nicket@("( m"m", e b&ts! /helse&t, + cs"k (ót "k"rt.
> Gtt kis"sszo%, eg%e!0l te ,r!emelsz 'e,kbe billet,st. Hol"p t"l&lkozuk. < k1z1lte
Li"e, m"(! letette " tele'ot. Heil% "zo"l els2rt" m"g&t. Nicket eg%eese megr,m2tette "
l&% t6lzott ,rz,ke%s,ge, oh" + sem *olt eg% kibillethetetle k+szobor.
> )esz,lek m"(! "%&!!"l < *ig"szt"lt". < 4egmo!om eki, hog% "z , 1tletem *olt "z
eg,sz@
> Nem h"g%om. Nem " te hib&!. 5 'e,be, Nick, miót" hib" szeretiF =g%0tt 'oguk
besz,li *ele.
> $e!be, Hell@cs"k %ugo!( meg, k,rlek. K%ere, !r&g&m, pihe(. Hol"p eh,z
"puk lesz@
Heil% " lehet+ legk1zelebb b6(t Nickhez "z eg%szem,l%es he*er+. Eg% 'ek0!tek, "k&r k,t
ki'liA " + *olt " kicsi, " ',r'i " "g%.
> Ie (ó 2g%@> suttogt" k,s+bb &lmos h"go Heil%. < 4,g soh" em "lu!t"m eg%0tt
seki*el@
60
> C pe!ig most "lszom el+sz1r *"l"ki*el, "kit szeretek@
Nick "lu!t *ol", h" tu!ott *ol". Nem met. 5z ,((eli l&mp" ',%,be h"("lig
g%1%1rk1!1tt "z &lmo!ó l&%b", "ki mellette 'ek0!t. Crz,ke%, bolo!, cs,lcs"p,
im&!i*"ló kis teremt,s. Ori&si szeretethi&%"l. H" r"(t" m6lik, em 'og(" m&r ezt ,rezi.
9oh" t1bb,.


ABBC! sze$tember D! 5an /rancisco

> 6ézusom 5andra;Eristen;@asszus;6ézus;% Fill idegesen járkált fel%alá a szállodai
lakosztályban! Az egyik G#iskyt töltötte magának a másik után a szeméb*l $atakokban
ömlöttek a könnyek! 5andra nem b'rta tovább! /elállt majd kivette a $o#arat a férje kezéb*l
és magá#oz ölelte!
> .rágám #agyd ezt abba2 Nem lesz könnyebb #a lerészegedsz itt nekem és ké$telenek
leszünk intézkedni! 3sak rontasz a #elyzetén;
> Nem b'rom 5andy;A francba láttam #ogy bajban van de azt nem gondoltam #ogy
ennyire rossz a #elyzet;% Fill zokogva temette az arcát felesége ölébe! 7bben a $illanatban
fel$attant a #álószoba ajtaja! 5andra azonnal az orvos elé ro#ant könyörg* $illantást vetett
rá!
> 5ikerült eláll'tanom a vérzést és a gyomrát is kimostuk 9 mondta nyugodtan 9 .e a
következ* na$ok kritikusak le#etnek muszáj most elvinnünk a magánklinikára;Nem tudni
mennyi sz'vódott fel a méregb*l;
5andra $illanatok alatt összeszedte magát tudta minden $erc szám't és nagyon
koncentrálnia kell!
> "endben! 1indenké$$ a #átsó kijáraton vigyék el2 Nem #iányzik a sajtó gondolom
megérti!
> <ermészetesen 9 felelte az orvos! 9 A kislány álla$otáról tudnak valamit4
Fill összerezzent! 5andra er*ltetett nyugalommal a #angában válaszolt!
> 1ég mindig nem tért magá#oz;% elcsuklott a #angja!
Az orvos megköszörülte a torkát!
> >imegyek a folyosóra és telefonálok $árat #ogy a beteg száll'tása zökken*mentesen
történ#essen!
1iután kiment a doktor 5andra a férjé#ez fordult!
61
> 5z'vem nyugodj meg rendbe fog jönni2 :s mi seg'tünk neki ebben2 >italáltam valamit2
9 5andra #irtelen felállt turkálni kezdett az egyik #anyagul $adlóra dobott nyitott
b*röndben majd kiür'tette a fotel karfáján #ever* zakó zsebeit! Nem le$te meg #ogy némi
kokaint is talált! 9 .rágám2 -idd el ezeket a &olden &ate #'d#oz;1H5<2
> 5andra miért4 <udom #ogy jó a fantáziád de ez nem egy regény;
> Fill az 8sten szerelmére kérlek2 Nincs más esélye2 1agam tenném meg de te nem
vagy abban az álla$otba #ogy lásd a#ogy elviszik2
> "endben b'zom benned 9 só#ajtott letörten az ügynök majd megfogta a #olmikat és az
ajtó felé indult!
Nem volt ereje gondolkozni jobbnak látta #a egyszer(en azt teszi amit 5andy mond % aki
látszólag ura volt a #elyzetnek! Az ajtóból még visszafordult!
> +ianne!!!nem telefonált4
5andra ajka megremegett tudta #ogy meg kell mondania!
> 7lvesztette a kisbabát Fill;
> >érlek #a magá#oz tér ne mondd el neki2
> Nem vagyok meggy*z*dve arról #ogy egyáltalán tudott róla; 1enj Fill2 1enj mert
ez az egyetlen esélye2
62
W. Be(ezet

2004. Los 5geles
63

5 s6l%os, t&*m-k1!tet,s- ko*&csolt*"s k"pu bez&rult " limuzi m1g1tt. Nick t&gr"%2lt
szemekkel ,zte " em mi!e"pi k1r%ezetet. 4esesz,p g%epsz+%eg, &polt rózs"bokrok,
orchi!e&k, elektromos '&kl%&k szeg,l%ezt,k "z ut"t eg,sze " h&z '+l,pcs+,ig, "hol eg% mii
k1r'org"lm"t "l"k2tott"k ki, k1z,pe eg% sz1k+k6tt"l. Persze, go!olt", hog% Heil% sz0lei em
"k&rmil%e lu:usb" ,lek, &m erre " ',%-z,sre em *olt 'elk,sz0l*e. 5 l&%, mith" cs"k
meg,rezte *ol", mire go!ol Nick, megszor2tott" " kez,t.
> Hell, biztos, hog% e me(ek be *ele!F < k,r!ezte "ggo!"lm"s "rcki'e(ez,ssel, "mikor "z
"utó le',kezett " h&z el+tt. Heil% megr&zt" " 'e(,t.
> Hi!! el, (obb, h" em. Gsmerem "z "%&m"t. H" most meg(ele,k *ele!, "z ol%" *ol",
mith" t,ge! h"sz&l&l"k p"(zsk,t. Nem ',lek szembe,zi *ele.
> 5ttól t"rtok, hog% sz"kciók"t 'og hozi kett+kre ,z*e@> mo!t" szomor6" Nick. <
4ostm&r "g%o '&(", h" em t1lthet,k *ele! "%i i!+t, "me%it cs"k lehet.
> 5%u is *olt szerelmes ,s 'i"t"l, meg kell, hog% ,rtse. 4"(! bocs&"tot k,rek "
meggo!ol"tl" *iselke!,sem,rt ,s most"tól kez!*e "g%o>"g%o (ók lesz0k@>
mosol%gott Heil%. N"g%o eh,z *olt elsz"k"!i" Nick szerelmes borost%&pill"t&s&tól.
)6cs6csókot *&ltott"k, m"(! " l&% kip"tt"t "z "utóból, 'elsietett " m&r*&%l,pcs+k1 ,s
elt-t " h"t"lm"s be(&r"ti "(tó m1g1tt.
> Nos, ho*" *ihetem " 'i"t"lembertF < k,r!ezte 5l're! g6%os".
> ;,pzelem, mekkor" 1r1m m"g&"k egem 'u*"rozi, s el is tekite,k ett+l " sz2*ess,gt+l,
h" em *ol" h&rom b+r1!1m < mo!t" morcos" Nick. < ;,rem, *ig%e 3eice>be.
5 so'+r bólitott, Nick pe!ig eg% gomb%om&ss"l el*&gt" " kette(0k k1z1tti kommuik&ciótA
pill""toko bel0l eg% *"st"g 0*eg'"l *&l"sztott" el +ket eg%m&stól. Nick " zseb,be %6lt "
tele'o(&,rt ,s "zo"l 7illt t&rcs&zt".
> Nick. < "z 0g%1k els+ cs1rg,sre 'el*ette, "mi em *olt szok&s". < 4i " cso!&,rt em
tu!t"l"k el,ri e!!igF T"l&l( ki *"l"mi megg%+z+t.
> 9zerelmes *"g%ok. =z el,g (ó ,r* eke!F
> H" e%ire el*eszi "z esze!, "kkor em. /s"kem mi!"%i" r1p0lt0k mi"tt"!. Hog%
lehet e%i esze!, hog% Lo!o leg'org"lm"s"bb turist"l&t*&%oss&g&hoz *isze! " cs"(tF 5
'otosko!ó s"(tó'+1k1t1k tot&l p"!ló *olt " People.com cikk,t+l. Heil% "%(&ról em is
besz,l*e. 9zeritem, "hog% h"z",r, elcipeli " +g%óg%&szhoz ,s "l&*eti eg% sz0zess,gi
*izsg&l"t"k@
> /s"k tess,k@> 'elelte Nick sz&r"zo. < 4ost mi " tee!+F
> Br"c se tu!(", k1l%1k, g%ere g%ors" h"z". 3"l"mit kit"l&luk. Gtt *" 9"!r" is.
> 9"!r"F
64
> Gge, el,g (ól "l"kult"k " !olgok, miut& elut"zt"tok Lo!ob".
> =z " "p leg(obb h2re, 7ill, +szit, 1r0l1k. 4it go!olsz, "%uci "g%o be *" r&g*"
r&mF
> =ze most e "g%"l(. Nem r"(t"! m6lik, Heil%ek hog% siker0l el+"!i" " b-b&ó
rosszkisl&%t. Ie "%i biztos, te se leszel "z "%ós ke!*ece.
> T"l&lkozt&l Li"e>el, miót" *issz"(1tt,l L.5.>beF < k,r!ezte Nick.
> Gge, s "mi "zt illeti, ige 1el,g0lt 'e((el besz,lt "rról, hog% " kett+t1k k"pcsol"t&ból
6g%sem lesz semmi. Nem *it"tkozt"m *ele, cs"k r1h1gtem. Nem tu!t"m, hog% Li"e
5!erso "mellett, hog% pro!ucer ,s h&rpi", m,g " (ós+i hi*"t&st is g%"korol("@
Nick e*etett. 7ill h"g(&tól eg%szeribe 'elsz"b"!ult"k ,rezte m"g&t. Nem lehet semmi b"(.
Heil% sz0leiek el kell 'og"!i", hog% +k kette em cs"k " k"mer&k el+tt, h"em "z ,letbe
is eg% p&rt "lkot"k m"(! ezet6l. Nics m&s *&l"szt&suk. =l*,gre ez em " $ómeó ,s #6li",
h"em " Nick ,s Heil%.

Dlt " szob&(&b" ,s morcos" b&mult" " '"l"t. =g%kori b&l*&%"i < #usti Timberl"ke, $obbie
7illi"ms < m&r e*ets,gesek t-tek, "hog% m"csós" mosol%ogt"k r&. Heil% 'el&llt "z
&g%&ról ,s iger0lte kez!te let,pke!i " posztereket. P"p2rg"l"csiok"t g%6rt bel+l0k ,s
be*&gt" +ket "z 1lt1z+"szt"l "l&, " szemetesbe. 5hog% '1leg%eese!ett, " t0k1rbe
'"rk"sszemet ,zett 1m"g&*"l. 4i *&ltozottF 9emmi.
Jg%""z " pisze orr, "g% szem ,s l&g*1r1s 0st1k. T"l& cs"k " pill"t&s&b" *" *"l"mi 6(,
*"l"mi m&s. $em,%teles,g k1lt1z1tt " l&% sz2*,be. Li"e ug%"is %il*&*"ló*& tette,
mi!et meg 'og tei "z,rt, hog% l&%" " 'ilmez,sre ,s " t"ul&sr", e pe!ig holmi
elk"pko!ott rom&cr" kocetr&l(o.
> 4&ris rotott"tok " B,%emberek es,l%ei. < k&t&lt" *"g% sz&zszor. < 9z"kemberek
tuc"t(" ,p2tette k1r,tek " pro'i m"rketiget, ti pe!ig semmibe *eszitek. 5 lehet+ legk&ros"bb
!olog, h" *"l"ki 1ssze(1 " 'ilmbeli p"rter,*el. Eg% ,rzem, '"lr" h&%t borsó *olt mi!"z,
"mit t"2tott"m eke!, "hog% e*eltelek@
> 4"m", szeretem.
> 9zerelemF 4it tu!sz te tizeh,t ,*ese " szerelemr+lF < e*etett g6%os" Li"e.
<öbbet mint #innéd22 < go!olt" Heil%, m"(! zokog*" %"rg"lt '1l "z emeletre, mert em *olt
ke!*e "z "%(&*"l *eszeke!i. Gmm&r k,t ór&(" 0lt "z &g%& ,s "zo go!olkozott, *"(o mit
tehet " szerelm0k elle Li"eF 4it tehetF Hisze " 'org"t&soko "p, mit "p t"l&lkozik
m"(! Nickkel, 2g% em sz"bh"t g&t"t " k"pcsol"tuk "l"kul&s&"k. =lk,pzel,se sem *olt "rról,
mire go!olt "z "%(", "mikor "zt mo!t"A
> Heil%, , em k1%1rg1k eke!. 9emmire em lesz i!+! ,s m"g"!tól is r& 'ogsz (1i,
micso!" k,pteles,g ez "z eg,sz.
65
5 l&% eg% hirtele 1tlett+l *ez,rel*e elh"t&rozt", besz,l "z "p(&*"l. 4ert h" *"l"ki tu! h"ti
Li"e>re, "kkor "z Kilbert. I,lut& h&rom ór" *olt ,s Heil% biztos" tu!t", il%ekor m,g "
Ii"mo! Bilmst6!iób" *" "z "p(". K1r%e! " sz&mok '1l1tt "z iro!&(&b", esetleg
muszterok"t ,z, *"g% ut"s2t&sok"t osztog"t. Heil% biztos *olt bee, hog% Kilbertet meglepi
m"(! " l&tog"t&s", !e ez most em sz&m2tott. Nick ,s "z + bol!ogs&g" 'orgott kock& ,s "bb"
b2zott, h" m&s em is, "z ,!es"p(" biztos" meg 'og(" ,rtei +t. 4"(! Kilbert besz,l "
'eles,g,*el ,s mi!e re!be (1. /s1getett " so'+r,ek.
> 5l're!, el szeret,k mei@
> Ho*&, ho*&, kis"sszo%F 4ost tetszett h"z"(1i. 5 sz0lei em hiszem, hog% 1r0l,ek@
> 5z "p&mhoz meg%ek, " st6!iób" < mo!t" g%ors" Heil%.
> =z esetbe m&s " hel%zet, 1t perc m6l*" ott leszek " kocsi*"l " h&z el+tt.
5 l&% 'elk"pt" "z e!z+cip+(,t, m"(! " *&ll&r" k"%"r2tott eg% 'eh,r k"r!ig&t. H"(&t szoros
cop'b" 'ogt" ,s h"t"lm"s "pszem0*eget *ett 'el. $em,lte, hog% 2g% em sz&ll"k m"(! r& "
st6!ió k1r0l l,zeg+ 'otósok. 5l're! m&r " h&z el+tt *&rt". Heil% "zo"l ekiszegezte "
k,r!,stA
> Jg%e, h"z"*itte NicketF
> O, em < mo!t" " so'+r. < =g% ,((el>"pp"l %it*" t"rtó sztript2z b&rb" szeretett *ol"
mei " 'i"t"l6r@
> 5l're!, ,rt,kelem " humor&t, !e ez most em *olt *"l"mi e*ettet+. T"l& le'izette "z
"%&m, hog% il%eeket mo!(o ekemF < k,r!ezte u!okul Heil%, m"(! 0*eg'"l"t h6zott
kette(0k k1z,.
5 test+r>so'+r " 'e(,t csó*&lt". Eg% l&tszik, m" seki sem "k"r *ele besz,lgeti.
5 l&% k1sz1,s ,lk0l sz&llt ki " limuziból " st6!ió ,p0lete el+tt. Prób&lt " be(&r"tr"
1sszpotos2t"i, mert mit "z *&rh"tó *olt, " 'otóriporterek "zo"l megroh"t&k +t "
k,r!,seikkel.
> 4iss 5!erso, t,%leg ig"z, hog% *&r"!ósF
> Heil%, 1r0lek " h2rek " sz0lei!F
> 4o!(", t,%leg ol%" szoros k"pocs '-zi Nick $ich"r!shozF
> Lesz esk0*+F
Heil% hirtele 1tlett+l *ez,rel*e, "z "(tó el+tt *issz"'or!ult. 9zembe,zett " *illogó *"kukk"l,
m"(! iger0lte elh"!"rt"A
> 9emmi em ig"z "bból, "mit "z iteretes plet%k"l"p ter(esztett. Nickkel "
B,%emberek 'org"t&s" mi"tt ut"ztuk =uróp&b", ,s s,t&ltuk eg%et Lo!ob". L "
p"rterem " 'ilmbe ,s s,t&ltuk eg%et Lo!ob". =z "z " bizo%os szoros k"pcsol"t, "mir+l
66
mi!eki besz,l. 4ost pe!ig, h" megbocs&t""k, t"l&lkozom kell "z "p&mm"l.
,ú ez #ogy fog tetszeni @rigette%nek és anyámnak2 Heil% bel,pett " 'otocell&s "(tó, s "z
eg%ik biztos&gi +r < +sk1*0let " c,g,l, r,gót" ismerte " l&%t < r1gt1 ekiesett.
> 4iss 5!erso, z"kl"tt&k o!"ki "zok "z "l"kokF $em,lem, em. 4i t1rt,tF
> 4ost ics i!+m besz,lgeti, Br"k, "zo"l 'el kell meem "z "p&mhoz@
> Ie 4iss 5!erso, ics be(eletkez*e@> szólt ut&" "z 1r1k1se "ggó!ó "rcot *&gó
recepciós.
> T"l& "z em "kkor" b"(. =l*,gre " l&%" *ol,k. < ki&ltott *issz" Heil%, m"(! bel,pett
" li'tbe. Irület2 Az embernek mi mindenen kell keresztülmennie a##oz #ogy bejusson a
tulajdon a$já#oz4 1i mindent kell megtennie #ogy legálisan szeret#esse azt akiért ké$es
volna meg#alni is4 8lyen feln*ttnek lenni4 1ert akkor nem é$$ fáklyásmenet;
Heil% go!ol"t"i k"*"rogt"k, "mit kil,pett " eg%e!ik emelete. 5 t&g"s, impoz&s 'ol%osó
*,g, *olt "z ,!es"p(" iro!&(". 5 hel%, "hol m"(! megk"p(" " 'elol!oz&st, "hol mi!e re!be
(1. Hisze (ól tu!t", Kilbert elol*"! "ttól, h" +t szomor6"k l&t(". 9 h" r&"!&sk,t ,h&%
kroko!ilk1%et is hull"t, eg,sz biztos, hog% %ert 0g%e *". Heil% ki'e(ezette 1r0lt, hog%
eze " !,lut&o " 'ol%osó kogott "z 0ress,gt+l ,s seki*el em kellett u!*"ri"ss&gi cse*e(be
bo%oló!i". T"kl"tott", k"l"p&ló sz2**el %omt" le "z iro!" kilics,t, &m "z "(tób"
megmere*e!ett. )etr+l ug%"is k0l11s, 'o(tott h"gok"t h"llott. Eristen le#et #ogy a
$a$át valaki el akarja tenni láb alól4 < 'utott &t " 'e(, " go!ol"t. Prób&lt p"r"csoli "z
"g%&"kA em, most em blokkolh"t le, lehet, hog% "z "p(" b"(b" *". $eszket*e l,pett be "
'og"!óhel%is,gbe, s m&r eg%,rtelm-e biztos *olt bee, " h"gok Kilbert pri*&t iro!&(&ból
(1ek. K%ors" k1rbe'utt"tt" " tekitet,t " hel%is,ge, m"(! " titk&r+ "szt"l&ról 'elk"pt" "
t-z+g,pet. 3,gt,re is ',mb+l *" < sz0ks,g eset, b&rkit &rt"lm"tl"2t"i lehet *ele eg% i!+re.
L"ss", esztele l,ptekkel k1zele!ett "z "(tó 'el,, mik1zbe "z iro!"i eszk1zt " m"g"sb"
emelte, hog% b&rmikor lecs"ph"sso. 5mikor "zob" el,rte " potot, "ho" m&r l&ti "
h"t"lm"s t1lg% t&rg%"ló"szt"lt, megtorp"t. H"l&lr" *&lt "rcc"l 'ig%elte " be z"(ló (eleetet
,s "zt hitte, rosszul l&t. 5 kez,b+l kihullott " t-z+g,p, m"(! h"gos pu''"&ss"l ,rt p"!lót.
> Heil%, kisl&%om. 4it keresel te ittF < h"llott" "z "p(" h"g(&t, !e mith" eg% i!ege,
lett *ol". < #,zusom, Heil%, ',lre,rte!@
5 l&% s"rko 'or!ult ,s roh"i kez!ett. Nem *&rt" meg " li'tet " 'ol%osó, " l,pcs+h&z"t
*ette c,lb". 5 mobil(& " g%orsh2*ó seg2ts,g,*el t&rcs&zt" 5l're!et.
> ;,rem, (1((1 ,rtem h&tr", " st6!ió u!*"r&r". < zih&lt" " tele'ob", mert 6g% ,rezte,
meg'ull"!. ;i "k"rt (uti "z ,p0letb+l, messze "z u!or2tó szitu&ciótól, "mibe 1k,t s,t&lt
bele. 5 st6!ió u!*"r&r" l,p*e k1r0l sem ,zett, cs"k 'elt,pte " 'ekete "utó "(t"(&t, m"(!
zokog*" borult " s"(&t t,r!,re.
> 4iss 5!erso, mi b"( t1rt,tF < k,r!ezte i(e!te " so'+r.
> 5l're!@k,rem, *ig%e 3eice>be. 8!", "ho*& + met@
67
> Nem tehetem.
> ;,rem, "g%o k,rem, most "z eg%szer@> Heil% 6g% ,rezte, bele'ull"! " k1%eibe.
> )ocs&sso meg kis"sszo%@> mo!t" b-b&ó "rcc"l 5l're!. < H"z"*iszem.
Heil% "lig l&tott " k1%ei &t. 5 merci suh"t *ele " $o!eo Iri*e>o, &m + *"ló(&b" "zt sem
tu!t" hol *". H&rom !ologb" *olt biztos csup&A hog% *"!ul, k,ts,gbeesette *&g%ik Nick
k1zels,g,re. Tiszt&b" *olt m,g "zz"l, hog% + pill""t%il"g < s ezet6l ki tu!(" me!!ig <
'ogol%. 9 "z im,t l&tt" " k,t szem,*el, hog% "z "p(&"k szeret+(e *". Kilbert 5!erso, "
(ó*&g&s6, ki'og&st"l" 6riember, "kire *il&g ,let,be 'el,zett, "ki " p,l!"k,pe *olt. 5z
,!es"p(". ,(tlen szaralak! Heil% em tu!t" "bb"h"g%i " s2r&st. Nick;Nick;Nick;;,s+bb
"rr" eszm,lt, hog% 5l're! " k"r(&b" *iszi '1l " l,pcs+, " szob&(" 'el,.


)esz,!es pill"t&sok. 9ó*&rg&s. $em,%. 3&g%. B,lelem. 9zorog&s. K%-l1let. 9zerelem.
$em,%teleF Nick em tu!t" m&r. /s"k "zt tu!t", hog% " kis cso!"l,% < "kit "z ember em
tu! em " sz2*,be z&ri < sze*e!. L pe!ig k2ló!ik *ele eg%0tt. Percek. Ne*ets,gese,
ut&l"tos" g%ors" m6ló ellopott percek. /sókok, "miket 6g% '&(t ',lbeh"g%i, mith"
kit,p,ek eg% !"r"bot "z ember lelk,b+l. Pe!ig cs"k e%i (utott kette(0kek. 5 sors e%it
sz&t ""k " szerelemek, "mi seg2tett &t*,szeli ezt "z i!+sz"kot. 9eg2tett hii "bb", hog%
lesz ez m,g szebb is, (obb is < oh"
eg%el+re kil&t&st"l""k t-t " hel%zet. Teltek " hetek, " k"mer" 'orgott, " B,%emberek eg%re
k1zelebb (&rt "hhoz, hog% !obozb" ker0l(1. =zzel p&rhuz"mos" Heil% ,s Nick k1zele!tek "
tel(es 1sszeoml&shoz. 5z sem seg2tett, hog% 7ill eg% k"pcsol"t& kereszt0l "zt k"muzt" Heil%
"%(&"k, hog% " l&% szerepl+*&log"t&sr" meg%. Li"e p&r perc "l"tt ki!er2tette, hog% ics
is semmil%e c"stig, csup& Nick $ich"r!s szerete r"!izi " l&%&*"l. 5ttól kez!*e "
pro!ucer+, > b&rmikor t"l&lkozt"k < 6g% ,zett Nickre, "k&r " *,res rog%r". 5 sz2,sz 6g%
,rezte, em tehet ról", hog% Heil% m"m&(&t, s h" 6g% *essz0k, " '+1k,t em tu!t" " sz2*,be
z&ri. Li"e 6g% it,zte, hog% " 'i"t"lok " lehet+ legke*esebbet leg%eek kettesbe. 5
mee!zsmet k0l1 szer*ezte ekik "z iter(6k"t, " 'otóz&sok"t, m,g " h"g"l&mo!ó '0lk,be
sem mehettek be eg%0tt. Persze, " st&bb" !olgozók k1z0l ezt %2lt" seki em ismerte el, !e
,h&% ki*,tellel "z ott !olgozók "g% r,sze beseg2tett "bb", hog% Nick ,s Heil% "l"pos" el
leg%eek k0l12t*e eg%m&stól. 5 k1z1s l"kókocsi m&r cs"k t&*oli eml,kek t-t. 5z
eb,!sz0etekbe kelletle0l mell,(0k cs"pó!ott )rigette, ostob"s&gok"t 'ecsegett < "
szem,l%is,ge "bszol6t "lk"lm"s *olt "z e'',le *,greh"(tószerepre. +ianne ko$ója < go!olt"
em eg%szer Heil%. Sm"g" is meglep+!1tt "zo, hog% "z elm6lt hetekbe mil%e t&*ol ker0lt
" sz0leit+l. 4&r Lo!ob" elt1rt bee *"l"mi, "mi " cs"l&!(&t illeti, ,s "z "%(" lehetetle
*iselke!,se, em besz,l*e Kilbert 2ró"szt"li l,g%ott(&ról, cs"k tet+zte mi!ezt. Persze, "z "p("
rettegett, hog% Heil% elmes,li " l&tott"k"t Li"e>ek. 4,g "z"p este meg(elet " l&%"
szob&(&b" ,s megk,rte, kezel(e !iszkr,te ezt "z 0g%et. )2zik bee, hog% Heil% okos, 'el+tt
"g%l&%, "ki meg,rti "z e'',le !olgok"t.
68
> 4eg,rtem, !e ett+l m,g sug&rb" h&%ok t+l0k. < mo!t" pik2rte>cs"ló!ott" Heil%. <
5pu, ez " ti !olgotok. H"g%("tok egem b,k,@
Nos, b,k, h"g%t&k. ;"pcsol"t" " sz0lei*el !"g&l%os u!*"ri"ss&gg& lett, s 6g% l&tszik, ez
mi!ekiek meg'elelt ottho. ;i*,*e eki. No de a bájos kis ,eily Anderson megtanul az *
szabályaik szerint játszani! 5z eml,keit, "z ,rz,seit, "zt, hog% "p, mit "p k1*ette +t Nick
szerelmes borost%&pill"t&s", em tu!t&k el*ei t+le.
> Burcs", emF 8l%" k1zel (&ruk " *,g,hez@> mo!t" Nick k,t (eleet k1z1tt.
> Gge, (1*+h,te bemut"t(&k "z el+zetest, "g%o !ur*"@> mo!t" szomork&s" Heil%.
< Eg% ',lek@
> C is. N"g%o 'ogsz hi&%ozi. Ie !r&g&m, cs"k h&rom hó"p. 5 bemut"tó, New
Yorkb" 6(r" eg%0tt lesz0k.
> H&rom hó"p "g%o sok i!+. Neke! g%ors" 'og teli, mert 'org"tsz " P"r"moutt"l.
Ie ,F Nem tu!om, hog% b2rom ki ,lk0le!. Nem 'og"k elege!i hozz&!, ez biztos.
> Tu!om. Ko!ol( "rr", hog% el+tte tizesok ,*et ,lt0k eg%m&s ,lk0l, ehhez k,pest
h&rom hó"p em is ol%" sok i!+.
> Nick, 6g% ',lek, hog% el*esz2telek. 8tt "z " regeteg le*,l, "mit k"psz@
> Hell, te is k"psz le*eleket. Gm&!"k " p"sik. Lr(1geem k,e " ',lt,ke%s,gt+l, !e ,
b2zom bee!.
> ;1%- eg% 'ogol%b" megb2zi < mo!t" keser-e " l&%. > 5z eg%etle ',r'i, "kihez
k1zel ker0lhetek, "z 5l're!, ,s l&ssuk be, em "z esetem.
> 5kkor ics m&s lehet+s,ge!, mit egem meg*&ri < mosol%gott Nick. < 9 h" (ól
sz&molom, em is lesz "z m&r ol%" sok&. Tu!o!, hog% m&r ',lek, mik1zbe megcsókoll"kF
=g%szer-e '&( "bb"h"g%i@
> Ne go!ol!, hog% em ,reztem m&rA mil%e (ó *ol" t,ge! eg% l"kókocsis ug"bug&r"
ber&g"ti 6g% holl%woo!i mó!r"@!e "sszem, )rigette "zo"l lek"pcsol". 3"g% &t*e,
"z ir&%2t&st< sóh"(tott Heil%. Nick 'itorgott.
=ste h,t *olt, "z "z"pi utolsó (eleet k1*etkezett. Potos" tu!t&k, h" " 'el*,telek ut&
sikerese &t*ereke!t,k m"guk"t "z "utogr"mk,r+k ,pes t&bor&, Heil%t ott 'og(" *&ri h-
'eg%*erhor!ozó(", 5l're!, s "zo"l bep"r"csol(" " 'ekete limuzib". =!!ig k,tszer bizo%ult
ege!,ke%ekA h"g%t", hog% Nick is besz&ll(o ,s il%e 'orm&b" leg"l&bb h"z"k2s,rhesse
Heil%t. 5l're! (ó "rc *olt, cs"k em "k"rt" el*esz2tei " muk&(&t. 4ith" cs"k eg%re
go!olt"k *ol", Nick megszól"ltA
> 9zerite! beprób&lkozz"k m" este 5l're!&lF
> ;,rlek. N"g%o szeret,m.
69
5 test+rt Nick (óke!*,be t"l&lt", 2g% ,h&% ór" m6l*" ott 0ltek eg%m&s mellett "z "utó h&tsó
0l,s,, ol%" szoros" 1sszeb6(*", "hog% cs"k lehet. /sókolózt"k, e*ettek, pusmogt"k,
ugr"tt&k eg%m&st@*"g% ,pp s2rt"k. T1bb%ire Heil%.
> Nekem@ mostm&r te *"g% " szerelmem, "z eg%etle ig"z b"r&tom, " mi!eem@> suttogt"
s2rós h"go.
> Ne s2r(, mert "kkor , is r&ze!2tek@Hell@9zeretlek....Ne ',l(@.
Nick bele sem mert go!oli, hog% 'og(" *iseli " l&% "z +r0letet, "mit " B,%emberek
bemut"tó(" ut&r" (ósolt"k. =lk,peszt+e ,rz,ke%ek l&tt". N"g%o ',ltette " szerelm,t ,s
mi!e pill""tb" 'elel+sek ,rezte m"g&t ,rte. 4&r mi!et tu!ott Heil% h&tter,r+l < l&tt",
hog% micso!" ri!egs,g *" " tetszet+s '"l"k m1g1tt. Crezte, hog% " kis cso!"l,%ek < "hog%
m"g&b" " l&%t e*ezte < + (eleti "z eg%etle k"p"szko!ót, "z eg%etle biztos&gos
mee!,ket. 5hog% 0ltek "z "utób", s Heil% s2r*">e*et*e csókolt" +t, em ,rezte terhesek
ezt " 'elel+ss,get < em sz&m2tott, hog% "lig m6lt h6sz,*es. 5z, hog% " kis cso!"l,%re
*ig%&zzo, " priorit&si sorre!be " sz2,szi k"rrier el, ker0lt. Nicket lepte meg " leg(obb",
!e 2g% *olt.
9. Be(ezet

9"!r" /oor 6g% ,rezte, mith" beler"g"sztott&k *ol" " sz,k,be. =g,sz m&s *olt "z óri&si
*&szo l&ti "z el+zetest, mit " *&gószob&b". 4i!e, "mit eg%szer elk,pzelt,
meg&lmo!ott, ott *olt el+tte ezer%i szikr&zó sz2be, s bee cs"k most tu!"tosult, hog%
siker0lt. Hog% " k1%*,b+l *"lób" 'ilm lett, "mi "z 2rók leg"g%obb &lm". 5z el+zetes
el,gg, h"t&s*"!&sz *olt. 9ok>sok "rck1zeli, " legmegh"t&rozóbb mo!"tok, s "z " (eleet,
"mikor " ',%emberek " 'elh+k k1z1tt rep0lek "z ,ge. 4&so!percek "l"tt, eg%ik
kotiesr+l " m&sikr". 5 gr"'ikusok"k siker0lt *"l"mi "g%o *"r&zsl"tos"t "lkoti. Nick
eszel+se g%1%1r- *olt " 'el*,teleke < h" ug%" eg% ',r'ir" illik il%et mo!"i < Heil%
pe!ig m"g" *olt " megtestes0lt 'i"t"ls&g, 'rissess,g, m"g&*"l r"g"!ó, 0!e, t1r,ke%. $&"!&sul
meglep+e (ól (&tszott.
> H" eg,sze +szite "k"rok lei, (obb, mit Nick < s6gt" o!" 9"!r&"k 7ill "
k1z1s,g sor"ib".
> Cpp erre go!olt"m , is. < kotr&zt" " +. < Ie mi!kette tu!(uk, hog% " csillogó
szem-*el em sz&llh"t h"rcb", b&rmil%e (ó sz2,sz+ is.
70
> C "z,rt !rukkolok eki. 5 sz"km" el 'og(" ismeri < mo!t" 7ill, m"(! " tekitet,t
ism,t " h"t"lm"s ki*et2t+re szegezte.
Cpp ebbe " pill""tb" lett *,ge " bemut"tó"k, s miut& " k1z1s,g t"ps*ih"r"
lecsill"po!ott, 8pr"h 7i're% *"ll"ti kez!te Heil%t ,s Nicket. )rigette 9ulli*", "k&r "z
"%"tigris, "z els+ sorb" 0lt, ugr&sr" k,sze. $1he(es *olt ez " biz"lm"tl"s&g. Jg%", mi,rt
(ut" esz0kbe elt,ri " megbesz,ltekt+l ,s m&st mo!"iF Nick "g%& &t'utott, hog% bizo%&r"
"z ,* b"lh,(" *ol" itt is most be(eleteiA Heil%*el szeretik eg%m&st. 5 s"(tó'+1k t"l& "zz"l
" le!0lettel ber"g"szt"& " sz&(uk"t. Lehet, hog% " b"(t megel+z*, eg% k0l1leges
pisztol%ból l+, ki " p"szt&t, "mi ellehetetle2ti, hog% ism,t ki%iss" " sz&(&t " megszól"ló.
4"(! k1z,(0k p"tt"" csirics&r, rózs"sz2 koszt0m(,be ,s k1z1l,A Nickek ,s Heil%ek
s"(os meg&rtott " 'org"t&ss"l eg%0tt (&ró bez&rts&g ,s m&r em tiszt" "z elme&ll"potuk.
> 3e!,geim Heil% 5!erso ,s Nickol"s #"mes $ich"r!s, " B,%emberek szt&r("i <
k1z1lte 8pr"h " k"mer" 'el, 'or!ul*", m"(! sz,les mosoll%"l ,zett " m&sik k""p,,
eg%m&stól tisztes t&*ols&gb" 0l+ 'i"t"lokr". < 9zi"sztok. 4i,rt 0lt1k ol%" t&*ol eg%m&stólF
> Hog% ele(,t *eg%0k " plet%k&k"k < *&l"szolt" Heil%. < 4&r 6g%is terhes *"g%ok t+le,
meg il%eek@
> Pe!ig "z ig"zs&g "z, hog% tel(ese eleg0k *" eg%m&sból. 4&r "g%o *&rom, hog%
*,ge leg%e " 'org"t&sok"k ,s *issz"ut"zh"ss"m Lo!ob". Hi&%oz"k " cs"l&!t"g("im, "
b"r&tok@
> =g% l&% is *&r r&! Lo!ob"F < k,r!ezte " m-sor*ezet+.
> ;ett+. < mosol%gott Nick. < 5 +*,reimA 4el ,s 9hirle%.
> 9 *ele!, Heil%, mi " hel%zetF
> 4&rmit 'i6k 0g%,beF H6. Nics r&(uk i!+m. 4eg "z emberek &lt"l&b" el,g eheze
*iselik, h" " b"r&t+(0k 'e(,t em l&t(&k, mert mi!ig kit"k"r(" eg% 'org"tók1%*.
> Crthetetle, ti kette mi,rt em (1ttetek m,g 1ssze. < emelte 'el " k,t kez,t 8pr"h. <
Pe!ig biztos mo!t&k m&r, hog% ig"z& (ól mut"ttok eg%0tt ,s i!+t1k sics m&s k"pcsol"tr".
> =z ki *" csuk*". < tilt"kozott t6l h"t&rozott" Heil%.
> Nem b2rom el*iseli " szem,l%is,g,t@> leg%itett Nick.
Heil% hirtele !0h1s lett. $ossz *olt ezt h"ll"i "ttól " ',r'itól, "ki "z eg,sz *il&got (eletette
eki. 4,g "kkor is, h" "z eg,sz cs"k sz2(&t,k.
> C pe!ig em b2rom "@sz"g&t. < *&gt" o!" 1,rzetese. Nick "zob" em s,rt+!1tt
meg, ele*ette m"g&t.
> Gg"z&ból "z eg%etle k1z1s pot "z ,let0kbe " B,%emberek < mo!t" " sz2,sz. <
Besz2tett tempób" z"(lott " muk", ig"z& em is ismer(0k eg%m&st. Persze, "z t"g"!h"t"tl",
hog% Heil% '"t"sztikus sz2,sz+.
71
> Gge hitelesek *"g%tok " *&szo eg%0tt@h" ics szerelem, "kkor mi " titokF NickF
> Term,szetese " pro'izmus. < e*etett 'el.
> 4o!(" ezt "z els+'ilmes < tette hozz& Heil%.
> Gg"z is !r&g&m, te m&r 'elt-t,l 9chw"rzeegger eg%ik 'ilm(,be is. 4i is *olt "
szerepe!F
> 3"tt"cukrot &ruló 'i"t"l l&%. < *&gt" o!" 1,rzetese Heil%. < Ie eg%&lt"l& em
b&om, hog% em kez!tem eg%b+l '+szereppel. 5z emberek *,gig kell (&ri" " r"gl,tr&t,
sok"t kell t"uli".
> O. 5kkor ezek szerit " p"rtere!et g%"korl"tl""k go!olo!F
Nick 6g% ,rezte, " m-sor*ezet+ ki szeret, kez!ei Heil%t. 5 pik2rt k,r!,sek eg%re (obb"
b&tott&k " '0l,t ,s em *olt biztos "bb", hog% 8pr"h ellesze*e *"ló(&b" em Heil%
sz0leiek szól. L&tt" " szerelm,, hog% szerecs,tle0l *erg+!ik, eg% pill""t t1rtr,sze "l"tt
b2bor*1r1sb+l 'eh,rbe met &t "z "rcsz2e. 4illi&r!os st6!ió*ezet+k eg%etle s"r(" l,*,, meg
kellett k0z!eie "z el+2t,letekkel.
> 9zó sics err+l@> mo!t" Heil%. < Hisze Nick m&r (ó,h&% sz2!"r"bb" (&tszott
5gli&b" ,s szerepelt eg% *2g(&t,kb" is.
> Gszo%6 sok"t t"ulok Heil%t+l "z els+ perct+l kez!*e. L m"g%"r&zt" el ekem "zt is, h"
k1zeliket *eszek, leg%ek ó*"tos"bb " gesztus"imm"l, " mimik&mm"l. 4ert "mi " sz2p"!o
hiteles, "z " k"mer" el+tt m&r sok lehet@
> 5z bizo% (ó, h" "z emberek il%e pro'i seg2ts,ge "k"!. < mo!t" 8pr"h. < 4ost
pe!ig !r&g&im, meg szeret,k mut"ti ektek *"l"mit. N,zz,tek cs"k " ki*et2t+t. =%ie
*&r"k r&tok " st6!ió el+tt, szeret,ek beeteket megismeri.
Nick ,s Heil% " h"t"lm"s k,per%+re pill"tott"k. 5 st6!ió be(&r"t&&l óri&si *olt " t1meg.
$egeteg ember < s "z,rt '+k,t l&%ok < óri&si B,%emberek 'elir"t6 z&szlók"t legettek,
*olt, "ki h"t"lm"s pl"k&tot emelt " m"g"sb", "mir+l Nick "rc" mosol%gott *issz".
> 4it szóltokF < k,r!ezte 8pr"h.
> Nos, bee *" " szerz+!,s0kbe, hog% ol%kor "utogr"mot kell "!uk. Heil%, te em
tu!om, hog% *"g% *ele, !e , h"("lig r&,rek@
Nick ki(elet,s,t óri&si 0!*ri*"lg&s k2s,rte, s ezek ut&, " ki *&r"kozó, lelkes
r"(ogót&bor"k is le(&tszott&k " mozi el+zetes,t. 5 tombol&st m,g " remek0l h"gszigetelt
t,*,st6!iób" is tiszt& lehetett h"ll"i. Heil%t ,s Nicket 1t test+r k2s,rte el "z 1lt1z+ig, "hol
m"gukhoz *ettek ,h&% toll"t ,s ,mi &s*&%*izet, "zt& eg% sz-k 'ol%osó kereszt0l
eli!ult"k " t,*,sz,kh&z be(&r"t&hoz. 5hog% k1zele!tek, eg%re tiszt&bb" h"llott&k, hog%
o!"ki " e*0ket k&t&l(&k "z emberek. Noh" Heil% " s"(&t(&t em tu!t" ki*ei "
h"gz"*"rból, m,g cs"k " Nick,t sem. M/hris Ii"mo!N < ez *olt "z eg%etle, tiszt& cseg+
szók"pcsol"t. Nick komor" ,zett m"g" el,, Heil%ek 'og"lm" sem *olt, mi (&rh"t " 'e(,be.
72
=g% hirtele 1tlett+l *ez,rel*e szerelm,be k"rolt. Leg"g%obb meglepet,s,re ol%" !olog
t1rt,t, "mi e!!ig soh"A Nick bocs&"tk,r+ pill"t&ss"l r&zt" le m"g&ról " l&% k"r(&t ,s tette
zsebre " kez,t.
> Nem sz"b"!, Heil%, itt sok" *""k. < mo!t" h"lk".
> Nick@
> L,g% er+s. Nem b2r&m el*iseli, h" tele'oo sem ,rhet,lek el " k1*etkez+
hó"pokb".
=l,rt,k " st6!ió "(t"(&t, s Nick h"t&rozott" kil,pett r"(t". Heil% eg% percre meg&llt, le*eg+
ut& k"pko!ott, s le'orr&z*" 'ig%elte, "mit m&sok megb&mul(&k, megszól2t(&k, m"(! meg is
,ritik "z + Nick(,t, "ki em h6zó!ik el t+l0k. ;e!*ese mosol%og, mi!eki*el cse*eg eg%>
k,t szót, puszik"t oszt ,s '0r!ik " szerep,be. 5z + Nick(e. 4i!eki /hris Ii"mo!(".
Heil%ek hirtele "z "z ,rz,se t&m"!t, " '1l!kereks,ge mi!e + "z + szerelm,b+l "k"r
m"g&"k eg% !"r"bot. 9 eki el kell (&tsz"i", hog% semmi k1z0k ics eg%m&shoz. Nicknek
mi az ördögért megy ez ilyen könnyedén4 ,át semmit nem jelentek neki4
> 4iss 5!erso, mi!e re!beF T"l& rosszul *"F
> Nem, semmi b"(om < mo!t" " test+rek Heil%.
> /s"k go!olt"m, t"l& m"g&csk&"k is ki kellee meie "l&2r&st oszt"i.
> Gg"z" *". < mosol%gott er+ltetette Heil%, m"(! "g% le*eg+t *ett ,s kil,pett + is "
e*ets,gese hossz6, 'ekete "szt"lhoz, "hol Nick 0lt szit, h&rom biztos&gi emberrel " h&t"
m1g1tt.
5hog% " sz2,sz ,szre*ette, ke!*ese r&mosol%gott.
> 4&r kez!tem "ggó!i. K%ere, 0l( mell,m, itt m&r "g%o sok" *&rt"k. < Nick szite
or!2tott" " sz"*"k"t, !e " h"gz"*"rb" csup& suttog&s"k t-t. Heil% ',lszege le0lt ,s "
r"(ogó l&%okhoz 'or!ult, "kik posztereket, sz2es le*,lp"p2rt, B,%emberek reg,%t tettek
el, is.
> ;iek 2rh"tomF < ,zett "z eg%ik l&%r" Heil%. 4eglep+!*e *ette ,szre, hog% " cs"(
szem,be ,pp ol%" kot"ktlecse *", "mil%et Nick *iselt " 'ilmbe.
> 5m"!&"k. < 0*1lt1tte " l&%, m"(! meg*eregette Heil% *&ll&t. < H" tu!&!, mil%e
szerecs,s *"g%, hog% mi!e "p *ele lehetsz. C mit meg em "!,k cs"k eg%etle ór&,rt.
> Hi!! el, em ol%" szór"kozt"tó, mit "mil%eek t-ik@> morogt" *issz" Heil% eg%
kicsi*el b"r&ts&gt"l""bbul " kellet,,l. H"zu!ott. Hisze sz&m&r" Nick $ich"r!s *olt "
leg(obb t&rs"s&g " *il&go. Ie em "k"rt", hog% ezek " l&%ok tu!(&k ezt. =g%m&s ut& (1ttek,
t0leke!tek, regeteget k,r!eztek < '+k,t Nickr+l. 3olt"k k1zt0k ke!*esek, !e tol"ko!ó"k is
,s Heil% eg%re ik&bb "zt ,rezte, + itt em t1bb mit holmi irig%elt mell,kszerepl+, "ki " "g%
szt&r k1r0l lebzselhet eg,sz "p. Leg"l&bbis " r"(ogók szem,be. Burcs" hel%zet *olt ez,
"mibe em ,rezte (ól m"g&t. =ek elle,re leg"l&bb k,t ór& &t *&l"szolg"tott " k,r!,sekre,
73
"%iszor "l&'irk"tott" " e*,t, hog% m&r 6g% ,rezte, 2h0*el%g%ull"!&st 'og k"pi, s k1zbe
" szeme s"rk&ból 'ig%elte Nicket, "ki 6g% t-t, mith" erre lett *ol" kit"l&l*". N"g%o
ke!*ese ,s t0relmese *iselke!ett mi!eki*el, s Heil% elsz,g%ellte m"g&t, "mi,rt m&r u("
"z eg,szet. Noh" t,%, hog% "z ig"zi lelkese!,s Nicket *ette k1r0l, em +t. T"l& h" ug%"6g%
'0r!1tt *ol" " szeretetbe, mit " p"rtere, (ó*"l "g%obb lelkese!,ssel osztog"tt" *ol" "z
"utogr"mok"t. Ie em ,rzett m&st, cs"k cs"ló!otts&got, iszo%6 melege *olt, k"*"rgott "
g%omr" "z ,mel%2t+ p"r'0m'elh+be, "mibe " l&%ok *ot&k " teret.
> Nick@em ,rzem (ól m"g"m < mo!t" h"lk". < )eme,k eg% kicsit "z 1lt1z+be, h"
em h"r"gszol@
5 sr&c k,t mosol% k1z1tt eg% "ggó!ó pill"t&st *etett Heil%re.
> )ek2s,r(elekF Nics itt *"l"mi sok le*eg+@
> 4"r"!( cs"k. < er+ltetett mosol%t "z "rc&r" " l&%, s " t1megre mut"tott. < Hi&%oz&l
ekik@
> T,%leg el,g s&p"!t"k t-sz, pihe( le o!"be. B,lór" ,s szeritem meg%ek ut&"!. <
mo!t" Nick, m"(! *issz"'or!ult " l&%ok 'el,, s *"l"mi el,z,sk,r,st mormolt ekik,
miszerit Heil% em ,rzi (ól m"g&t, ez,rt em 'ol%t"t(" "z "l&2r&s oszt&st.
5 l&% *,gig%"rg"lt " 'ol%osó, em t1r+!*e " test+r1kkel, "kik "zo"l ut&"ere!tek.
T0tet+leg becs"pt" m"g" m1g1tt "z 1lt1z+ "(t"(&t, m"(! ekit&m"szko!ott ,s lecs6szott "
'1l!re. H&t&t " '"l"k t&m"sztott" ,s h"g%t", hog% kibugg%"(""k " k1%ei. Nem t1r+!1tt
"zz"l, hog% " 'ekete szem'est,k *,gig'ol%ik "z "rc& ,s cs6%" 'oltot h"g% 'eh,r '"rmer,.
,át mazoc#ista vagyok én4 5zeretek szenvedni4 Heil% 5!erso em tu!t", mi '&( eki
(obb"A "z, hog% "z emberek Nick tel(es2tm,%,t sokk"l ik&bb elismerik, mit "z 1*,t, *"g%
"z, hog% o!"ki r"(ogó l&%ok h"!" "k"r(" megszerezi m"g&"k "z + szerelm,t. ;,sz
r1he(, bemut"tt&k " tr"ilert, (ól kellee m"g&t ,rezie, 0epelie Nickkel. =g%0tt. =hel%ett +
eg% t,*,s 1lt1z+be b6(*" s2r!og&l. =z em ig"zs&gos. =bbe " percbe ki'e(ezette
szerecs,tleek ,rezte m"g&tA em sz&m2th"t " sz0leire, mert "zok mi!ig cs"k m"gukk"l
*""k el'ogl"l*". 5 szerelme sem *&ll"lh"t(" 'el +t orsz&g>*il&g el+tt. $&"!&sul 6g% ,z ki,
seki, semmire em m,lt"t(" m"(! "z + *,rrel>*ere(t,kkel megsz0lt "l"k2t&s&t " 'ilmbe, mert
Nick szem,ek ez0st1s r"g%og&s" " *&szo elh"l*&%2t mi!e m&st. Heil%, miel+tt m,g
,szbek"pott *ol", meg'ogt" " keze 0g%,be ker0l+ els+ t&rg%"t < t1rt,etese eg% 'ekete
szigetel+sz"l"g gurig&(&t < ,s i!ul"tos" " szemk1zti '"lhoz *&gt".
> Jh. =z most ,pp ol%" *olt, mit "z =l'6(t" " 9z,lbe. 4it "mikor 9c"rlett cs"kem le0ti
szeg,% $hett )utlert eg% *&z&*"l. 5%&m ke!*ec 'ilm(e, e,l 'og*" *"g% h"rmicszor
l&tt"m.
Heil% !1bbete b&mult "z L "l"k6 1lt1z+ ',lrees+ zug" 'el,. 9zó*"l ics eg%e!0l ,s *"l"ki
m&r tu!(", hog% me%ire ki *" borul*". Lehet, hog% *"l"mi 'el"(zott r"(ogó, "ki
*"l"hog%" be(utott i!e. 3"g% "mi m,g rossz"bb, eg% "mbiciózus 6(s&g2ró, "ki (ó sztorir" 'ei
" 'og&t. =bbe "z esetbe "zo"l 'el kell eki "(&l"i ,mi p,zt, hog% be'og(" " sz&(&t.
Heil% 'elp"tt"t ,s eli!ult " h"g ir&%&b". 4eg is 'ele!kezett "rról "z "prós&gról, hog% "
74
szeme csup" k1%, s ics ,pp " leg(obb 'orm&(&b". 5mikor megpill"tott" "z eg%ik
s"rok"szt"l&l kól&t kort%olg"tó b"seb"ll s"pk&s sr&cot, tu!t", hog% m&r l&tt" *"l"hol. B,l
percig cs"k z"*"ro!ott" ,zte, prób&lt r&(1i, hol t"l&lkozt"k.
> 9eg2tek < mosol%o!ott el "z ismeretle ismer+s. < 9te*e Hill *"g%ok, seg,!oper"t+r. 5
B,%emberek st&b(&b" !olgozom , is, tu!o!@
> ?@> bólitott Heil%.
5 ,*memóri&(" el,g rossz *olt, !e h" l&tott eg% 6( "rcot, "z mi!ig bele,gett. ;0l11se, h"
il%e *ozó *olt. 9te*e ',lhossz6, s-r- 'ekete h"(("l ,s meg!1bbet+e *il&gosk,k
szemekkel *olt meg&l!*". =mellett tekit,l%es testm"g"ss&got "!ott eki " go!*isel,s. Heil%
biztos *olt bee, hog% ezt " 'i6t meg,zte *ol" m"g&"k < persze cs"k "zel+tt, hog%
megismerte Nicket. Jg%" l&tszól"g (ó*"l i!+sebb *olt &l", t"l& 1t ,**el is.
> Cs@> szipogt" Heil%. < 5kkor most el 'ogo! mo!"i *"l"kiek, hog% s2ri l&tt&lF 5z
il%esmi,rt ig"z& (ól 'izetek "z 6(s&gok, tu!o!@
> #,zusom. =zt " m"rh"s&got meg ho" *esze!F 4&r e is h"r"gu!(, !e t1bb p,zem *",
mit eke! ,s " sz0lei!ek eg%0tt*,*e.
> /s"k "bból go!olt"m, hog% seg,!oper"t+r *"g%@
> 4ert meg szeret,m t"uli " sz"km&t. 5 sz0leim, " P"thers 9t6!ó.
> O < Heil%ek leesett "z &ll". 5 'ilmk,sz2t+ c,g, "mit " sr&c eml2tett, "z eg%ik leg"g%obb
kokurese *olt " Ii"mo! Bilmek. 9+t, mi!ig eg% l,p,ssel el+tte (&rt, be*,telbe, 1tletbe
eg%"r&t. < Neke! em is sz"b"!" &luk !olgozi.
> C em 'ecsegem ki, hog% s2rt&l, te pe!ig em mo!o! el sekiek, hog% ki *"g%ok <
mo!t" 9te*e ,s ke!*ese Heil%re k"csitott. < Hó"pok ót" ott *olt"m " k1zele!be, !e
m,g cs"k em is k1sz1t0k eg%m&s"k@
> 4ikor 'orog " k"mer", meg*&ltozott tu!"t&ll"potb" ker0l1k, tu!o!.
> No ,s "mikor 4r. T1k,l% " k1zele!be *"@
Heil% t&gr" %2lt szemekkel mere!t " pim"sz "l"kr", !e mi*el se(tette, hog% " st&bb"
mi!eki tu! " Nickkel *"ló k"pcsol"t&ról, s "z "rr" ir&%uló sz"kciókról is, ik&bb cs"k
leg%itett eg%et.
> 4i,rt *"g% e%ire let1r*eF 4i,rt em mosol%ogsz te is " *"kuk"k o!"kiF 4ost
kell meg"l"pozi " (ó k"pcsol"tot " r"(ogókk"l@
> 3", "ki megteszi ezt hel%ettem is < *&gt" o!" Heil%, !e m&r meg is b&t"
"zt, "mi kics6szott " sz&(&. 9te*e elh6zt" "z "(k&t.
> H,, kisl&%. 5zok ott ki mi! meg *""k bugg%"*". 9zerelmesek eg% l,%be, "ki
cs"k 9"!r" /oor '"t&zi&(&b" l,tezik. Nick $ich"r!s *"ló(&b" meg sem k1zel2ti@
75
> Iehog%em. < sóh"(tott " l&%.
> #"(, h&t mi,rtF 4it tu! +, "mi mi"tt ol%" k0l1legesF 5 'el*,telek "l"tt is mit csi&lF
42g te le(&tszo! " csill"got "z ,gr+l, "!!ig + k,t',l,t tu!A &lli, ol%" "rcki'e(ez,ssel, mit eg%
r"k&s szerecs,tles,g, mik1zbe " tekitet,be ott " *il&g'&(!"lom. C "zt hittem, ez cs"k "z
emósok"k (1 be. ?rul! el ekem, mi,rt tetszik " +kek ez " 'eeligF
Heil% els+ go!ol"t" "z *olt, hog% meg*,!i Nicket, !e 9te*e *ehemes ki'"k"!&s&tól
e*ethet,k(e t&m"!t. 4ert eg%be ig"z" *olt. 5 szerelme *"lób" sz2*'"cs"ró pill"t&ss"l
tu!ott ,zi, h" "k"rt. Eg%, hog% em lehetett eki emet mo!"i. Né#a talán é$$ ezért
csinálja4 1ert $ontosan tudja milyen #atással van az emberekre4 A $illantása #i$notikus
fájdalmasan szeret a szeme;
> C em tu!om, mi (1 be " +kek < *ot" meg " *&ll&t *,g0l. < /s"k "zt tu!om,
ekem mi (1 be. 5z p,l!&ul, "hog% ezek " kiscs"(ok o!"ki *iselke!ek, eg%&lt"l& em.
Cpp cs"k 1ssze em %"log"t(&k, + meg lelkese "ssziszt&l mi!ehhez.
> =z " !olg". Nem teheti meg, hog% elroh" el+l0k. < h"gzott " k2m,letle0l ig"z
'elelet. < Nem is ,rtem, Heil% 5!erso, te mi,rt *"g% itt. 9zok(""k cs"k hozz& " tu!"thoz,
hog% ott &llsz mellette. T1bbet ,r!emelsz "&l, mithog% " h&tsószob&b" megh6zó!*" *&r!
+t. Hi!! el ekem, "g%o>"g%o (ó sz2,sz+ *"g%. /s"k ,pp " B,%emberek k1%*ek
r"(ogói k1z1tt ke*,s " ',r'i ,s " leszbikus.
> 4o!!, ho" tu!o!, mi " b"(omF
> 9zeretem 'ig%eli "z embereket. T,ge! p,l!&ul hó"pok ót" 'ig%ellek. ;2*&csi *olt"m,
mel%ik poto 'ogsz el+sz1r kiboruli@
> #"(, cs"k em "%&m k,rt meg r&F 5zt plet%k&l(&k, p&r embert le'izetett " st&bból, hog%
(elets,k eki, mi " hel%zet Nickkel ,s *elem.
9te*e e*etett.
> 4,g ,letembe em besz,ltem " sz0lei!!el < r&zt" meg " 'e(,t. < 5 g%&rt&s*ezet+ *ett
'el. Ie "zt go!olom, " h&tteremr+l r&,r0k m,g k,s+bb is besz,li. 4ost *issz" kell mee!
!olgozi. < itett "z "(tó 'el, 9te*e. < 4"g"!!"l sz6rsz ki, h" em m,g% "utogr"mot oszt"i.
5 ',l *il&g "zt 'og(" r&! mo!"i, hog% u!ok kis holl%woo!i 0!*1ske *"g%, "ki to(ik "
k1z1s,g,re.
> Nem t,*e!ek sok"t@> mo!t" szomor6" Heil%.
> Ie ige. < *&l"szolt 9te*e ,s k"ro 'ogt" " l&%t. < 9zez&ciós *"g%, tehets,ges,
ke!*es, cs"k "g%o ',lsz. Nem is ,rtem, hog% *"l"ki, "kiek " sz0lei il%e "g% emberek ,s
e%i !ologhoz hozz&seg2tett,k, hog% lehet il%e kis bizo%t"l" 1m"g&b"F #"(@e
h"r"gu!(. 4ire kimo!t"m, m&r bele is go!olt"m. =z " legsz1r%-bb hib&m, h"m"r"bb
besz,lek, mit go!olkoz,k@
9te*e ,rz,ke% ter0letet ,ritett. Heil% "(k" megremegett, m"(! elk"pt" " tekitet,t ,s "z "(tó
76
'el, i!ult.
> ;ik,rem m"g"m"k, em *"g%ok bizo%t"l". > ki&ltott *issz".
> =z " besz,!. < mo!t" mosol%og*" 9te*e ,s " l&% ut& i!ult. Heil% "zob"
*"l"ki*el eg%szerre %omt" le " kilicset. H&tr&lt eg% l,p,st, mert "z illet+ szite 'elr&tott" "z
"(tót.
> 4i!e re!beF #ól *"g%F < k,r!ezte "ggó!ó "rcc"l Nick, m"(! szoros" m"g&hoz
1lelte " l&%t. < 5%ir" "ggó!t"m, !e em (1hettem el. H6, ol%" sok" *""k m,g mi!ig
ki, hog% em is hi,!. Ie , "rr" go!olt"m, h" em *"g% ol%" &ll"potb", hog% *issz"
tu!( (1i *elem, be'e(ezem "z eg,szet ,s elb6(uk *"l"ho*& cs"k te ,s ,@
> Nick@Nick@> Heil% 'elpill"tott, s prób&lt kibot"kozi "z 1lel,sb+l. 5 sz2,sz ekkor
*ette ,szre, hog% em cs"k kette *""k " szob&b". 5 l&% g%ors" *,gigsim2tott " ruh&(&.
< #"(, e h"r"gu!(, 9te*e, h"! mut"ss"m be eke!@
> 9emmi go!, 6g% t-ik, m" els+re seki em *esz ,szre. T"l& &t*ettem *"l"mit "
',%emberek zsei&lis k,pess,geib+l ,s m&r ,h" l&th"t"tl" *"g%ok.
> #", "mikor be(1ttem, *,letle m"(!em le0t1ttem szeg,%t eg% il%e@szigsz"l"gg"l,
*"g% mi*el > mo!t" g%ors" Heil%, mith" ez " *il&g legterm,szetesebb !olg" lee.
> Heil%, te t&rg%"kk"l !ob&lózt&lF 4i,rtF < k,r!ezte Nick e*et*e.
5 l&% "rc" b2bor*1r1sbe 'utott, em "k"rt", hog% " szerelme megtu!(", mi,rt is *olt ol%"
i!eges. 9zerecs,re 9te*e " megmet,s,re sietett.
> 9zó*"l 9te*e Hill *"g%ok < %6(tott" " kez,t Nick 'el,.
> L seg,!oper"t+r, " B,%emberek 'org"t&s& !olgozik < tette hozz& mi!etu!ó "rcc"l Heil%.
> 9zi", Nick $ich"r!s. Nem is tu!om, hog% lehet, !e em t-sz ismer+sek@
> 5zt el is hiszem. 3,gt,re is, ti sz2,szek meg*&ltozott tu!"t&ll"potb" ker0lt1k, "mikor
k"mer" *" " k1zeletekbe < 9te*e (elet+s,gtel(ese ,zett Heil%re. < No, em z"*"rom "z
i!illt, h&th" *" megbesz,li*"lótok, miel+tt *issz"me,tek.
> $em,lem, m,g t"l&lkozuk < szólt ut&" ke!,l%ese Nick.
> 5rr" m,rget *ehetsz. < 9te*e g6%os mosoll%"l h"g%t" +ket m"gukr", ezt em lehetett em
,szre*ei.
> ;i *olt ezF < k,r!ezte Nick.
> 4o!t". 9eg,!oper"t+r.
> Gsmere!F
> 4&r ige.
77
> Tetszel eki. < mo!t" *&!ló Nick.
> Te pe!ig "zok"k tetszel, "kik ki csorg"t(&k " %&luk"t.
> Heil% 5!erso@> Nick 'ele*etett. < H" 2g% h"l"!uk ki kell mosom " sz&!"t.
?t1lelte " l&%t, m"(! "pró, g%1g,! csókok"t lehelt "z "rc&r". Heil% eg% pill""t "l"tt
el'ele(tette " ki tomboló t1meget.
> NosF < k,r!ezte Nick "g%o is &th"tó pill"t&ss"l. < 9z2t kell *"ll"o!. 4it "k"rt
t+le! Tr"*olt" 'i"t"l"bb ki"!&s" itt "z 1lt1z+beF
> 5zt, mit te@hog% me(ek ki " r"(ogókhoz b&(ologi@
> Hell, hi!! el, k,rlek, hog% , is sz2*esebbe le,k *ele!. Ie *,gs+ soro +k "zok,
"kik ezt " 'ilmet meg 'og(&k ,zi. Nem lehet0k *el0k u!*"ri"tl"ok, 'el+ttk,t kell
*iselke!0k, te is tu!o!.
> ;1%ebb *ol", h" leg"l&bb " sz"b"!i!+ket eg%0tt t1lthet,k@h" em ket%ege "z
ór", h" em tu!&m, hog% mi!(&rt *issz" 'ogsz rep0li Lo!ob".
> Qg,rem, ki 'oguk t"l&li *"l"mit. < mo!t" Nick Heil% "rc&t ciróg"t*". < K%ere
!r&g&m. =zt most musz&( *"l"hog% *,gigcsi&luk.
> 4ost ,pp "zt " l&tsz"tot kelt(0k, hog% " sz2'"l"k m1g1tt eg%m&ss"l b"lh,zuk "hel%ett,
hog% " k1z1s,g0kkel 'ogl"lkoz&k. K%ere Hell, k,rlek. 3,gig mellette! leszek, s h"
m&shog% em is, " k,pzeletembe t,ge! 'ogl"k 1leli@
> 9o*&% *ig"sz, "mikor "zt kell ,zem, hog% 1ssze>*issz" csókolg"t"k@
> Heil% k,rlek, e k2ozz. =g%et tehetek kiA el0*1lt1m m"g"m, hog% " sz2*em 'ogl"lt
,s " ti,!. =zt "k"ro!F
> N%ert,l < sóh"(tott Heil%. < Tu!om, hog% ezt em lehet. T0relmesek kell leem, cs"k
"g%o eh,z. Ko!olo!, *" r& es,l%, hog% "%u,k i!+*el mege%h0l(eekF
> 4&r ics sok i!e(0k. H" bet1lt1! " tize%olc"t, 5gli&b" sz1ktetlek ,s "!!ig em
m,sz h"z", "m2g meg em 2g,rik, hog% em g1r!2teek t1bb "k"!&l%t " k"pcsol"tuk el,.
9zeretlek. Cs teszek "rr", h" ez *"l"kiek em tetszik. N", g%ere.
Nick megr"g"!t" Heil% kez,t ,s " 'ol%osó 'el, h6zt". 5 l&% m,g "kkor is "zo t1pregett,
Nick komol%" go!olt">e, "mit mo!ott, "mikor m&r (obbr">b"lr" mosol%og*" besz,lgetett "
r"(ogó l&%okk"l. 9te*e 'otók"t k,sz2tett Heil%r+l "z ,p0let eg%ik "bl"k&ból. 4eg tu!t"
*ol" 1li Nick $ich"r!sot, "mi,rt '&(!"lm"t okoz eek " t0em,%es l&%"k. H" eki
*"l"ki "zt mo!t" *ol", hog% t"g"!(" le " szerelm,t < k"rrier i!e *"g% o!" < eg% orrb" *&g&s
ut& k0l!te *ol" el "z illet+t melegebb ,gh"(l"tr". Nem ,rtette, eg% szerelmes ',r'i hog% lehet
k,pes ekkor" kompromisszumr". H" ug%" szerelmes eg%&lt"l&, em csup& (ó p"rti "
st6!ió*ezet+k l&%". 9te*e meg'og"!t", ezet6l r"(t" t"rt(" " szem,t Nick $ich"r!s
*il&g'&(!"lm"s k,p,.
78
10. Be(ezet

5"bell" Hill " ki"!ós sze: ut& im&!ott ór&kig l"z2t"i, miel+tt eli!ult *ol" *"l"ho*&, &m
h" " sz0ks,g 6g% hozt", pill""tok "l"tt m"g&r" tu!t" k"pi " ruh&it. 5 *iszo%" Kilberttel ,pp
ol%" sze*e!,l%es *olt, mit ""k i!e(, < em is ,rtette, hog% b2rt&k eg%m&s ,lk0l il%e
sok&ig. Huszoh"t ,*. 9zet Gste, e%i i!+ telt el, miót" +k kette elsz"k"!t"k eg%m&stól.
Tiltott szerelem *olt ez mi!ig is, ,s t"l& m&r "z is m"r"!. L sosem 'og el*&li 4ich"elt+l,
Kilbert pe!ig "z ,letbe em h"g%(" m"g&r" Li"et < hisze " botr&%r" sekiek ics
sz0ks,ge. 5 szerelemre, " t6l'-t1tt, he*es k"pcsol"tr" m&r "&l ik&bb. 5"bell" "zt hitte,
"z " sze*e!,l%es teremt,s, "ki eg%kor *olt, m&r soh" t1bb, em t&m"!h"t 'el bee. 4i!e
szeretet,t " 'i&r", 9te*ere z6!2tott", ,s "zt h"zu!t" m"g&"k, t1k,letes "z ,lete. ?m tu!"t
"l"tt h&borgott " lelke. 8l%" emberrel ,lt, "kit em szeretett. Dzleti k"pcsol"t ,s protokoll. =z
*olt " h&z"ss&g", semmi t1bb. 5 P"thers st6!ió ,s 9te*e < ,lete ,rtelmei. =g,sze "!!ig 2g%
*olt ez, "m2g p&r hó"p(", eg% 'ilmes p"rti 1ssze em 'utott Kilberttel. 5z"p este, " sz&llo!"
mos!ó(&b", k"pko!*" szeretkeztek " p"!ló < "k&r " k"m"szok, "kik ',lek " r"(t"k"p&stól.
=g%etle este mi!et meg*&ltozt"tott, 'elk"*"rt" "z &lló*izet. Nem *olt t1bb, meg&ll&s. 8tt
,s "kkor *olt"k eg%0tt, "hol, ,s "mikor cs"k lehetett. 5"bell&t "zob" "g%o 'elz"kl"tt" "
t,%, hog% Heil% r&(uk %itott Kilbert iro!&(&b". ;,ts,gbeesette prób&lt" m"g&tól t&*ol
t"rt"i " ',r'it, ehog% *"l"mi tr"g,!i" t1rt,(e, !e "mikor t"l&lkozt"k, em tu!ott elle&lli
eki. Nem 'og"!t" Kil h2*&s"it, !e "z, "hel%ett, hog% 'el"!t" *ol", megl,pett "z 8pr"h 9how
'el*,tel,r+l > pro!ukciós 0g%ekre hi*"tkoz*" < ,s c,lb" *ette Hill,k óce&p"rti %"r"ló(&t.
5"bell&"k 'og"lm" sem *olt ról", ho" tu!h"tt" meg, hog% + ,pp ott *" ,s ics *ele
sem " 'i", sem " ',r(e.
> Lr0lt *"g%. < ki&ltott" 5"bell", mik1zbe " s1t,t p"rto, " homokb" " '"rmer,t
kereste. < 4eglógsz " 'eles,ge! mell+l, mik1zbe " l&%o! t,*,iter(6t "! ,s letepersz.
$&"!&sul Heil% tu! mi!et, mi!et " *il&go.
> 4i!et em < hel%esb2tett mosol%og*" Kilbert. < Cs em is 'og megtu!i mi!et.
9oh". =rre " %"k"m"t teszem. ;0l1be Li"e kiher,l@
> Potos meg'og"lm"z&s < bólitott " +. < 5ggó!om Heil%,rt, , " hel%,be "g%o
kiborult"m *ol" "zo, "mit l&tott@
> 5 l&%om"k most sokk"l 'otos"bb " s"(&t szerelmi ,s sz"km"i ,lete "&l, mithog%
kicsi&l(" "z "p(&t. Nem tu!h"t(", hog% Li"e ,s , ,*ek ót" %itott h&z"ss&gb" ,l0k.
9zeritem eze buk" cs"k ki ig"z&.
> Li"e meg "zo, h" tu!&, hog% 6(r" 'otos szerepl+(e *"g%ok " mi!e"p("i!"k.
79
Kilbert bólitott.
> 5 'eles,gemet &lt"l&b" em izg"t(", h" m&s +kkel *"g%ok@!e te. Tu!o!, tiszt&b"
*" *ele, hog% ""k i!e(, em 1sz&tukból sz"k2tottuk eg%m&ss"l ,s ,rzi, hog% te
sokk"l t1bbet (eletett,l ekem r,ge, mit + *"l"h".
> Cs mostF < k,r!ezte 5"bell", mik1zbe k,z " k,zbe g%"logolt"k *issz" " h&z 'el,. 5
+ sz2*ese beh2*t" *ol" Kilt eg% it"lr", !e em kock&zt"th"tt" meg, hog% " szem,l%zet
*"l"mel%ik t"g(" megl&ss" "z + illusztris *e!,g,t. 4ich"el "kkor sem ,zte *ol" (ó
szemmel, hog% " 'eles,ge szób" &ll " leg"g%obb kokureci" 'e(,*el, h" "z t1rt,etese em
" *olt szeret+(e. =z utóbbi pe!ig cs"k rotott " hel%zete.
> 5"bell", tu!o!, hog% szeretlek. Ie ez s"(os semmi em *&ltozt"t.
> Nem is kell, hog% *&ltozt"sso, Kil. Crettebbek lett0k, b1lcsebbek. 4&r " tu!"t is el,g,
hog% itt *"g% ekem. 4o!!, " k1l%1k (ól *iseli m"g&t " !olgozób"F
> 9te*eF 5hog% " *ezet+ oper"t+r mes,li, "g%o ,r!ekes, m-*,szi megl&t&s"i *""k.
Dg%es, h"t&rozott" 0g%es. )0szke lehetsz r&. Nem is ,rtem, mi b"(" 4ich"elek "zz"l, hog%
" g%erek " 'ilmip"rb" szerete !olgozi@
> Jg%", " ',r(emek cs"k "z " b"(", hog% 9te*e em "k"r besz&lli " p,zg%&rtó
g,pezetbe. Gsteem, h&%szor h"llott"m m&r, "hog% kiokt"t("A m2g " m-*,szeti szekció t"g("i
'ol%"m"tos" m&soktól '0ggeek, !róto r&g"tott b&buk, "!!ig " pro!ucerek m"rh"
%ugo!t" sz0rcs1lgetik " kokt,lt " me!ece sz,l, ,s 'ig%elik, "hog% !+l " p,z@
> 4ich"el "z,rt besz,l 2g%, mert g+ze ics " 'ilmm-*,szetr+l. 9zeritem 9te*e em "z
" re!ez+ lesz m"(! eg%szer, "ki k"ssz"siker 'ilmeket csi&l. Ie "z tuti, hog% ol%" (eleetei
leszek, "mit+l 1sszecsi&l(" m"g&t " sz"km".
> #ól ki(1 " l&%o!!"lF < k,r!ezte ,r!ekl+!*e 5"bell".
Kilbert 'ele*etett ,s megr&zt" " 'e(,t.
> Jg%". Heil% ol%" szerelmes, hog% "z orr&ig sem l&t. Nics mi,rt "ggó!o!. Li"e
ezzel is "z +r0letbe kergetA kit"l&lt", hog% k,t sz"km"beli k1z1tt em lehet orm&lis k"pcsol"t,
l&s! " mi,ket. =z,rt most eltiltott" Heil%t " b"r&t(&tól ,s test+r1kkel hurcolt"t(" mi!eho*&.
9zerite! orm&lisF 5ttól ',lek, szeg,% kisl&% el+bb>utóbb begol%ózik, "mi em is
cso!&lkoz,k. Li"e eset,be , is l"ss" itt t"rtok@
> 3" *"l"ki(eF
> Li"e>ekF 9zeritem ics. Lehet, pot ez " b"(" < sóh"(tott " ',r'i, m"(! ki%itott"
ez0stsz0rke sportkocsi(&"k "(t"(&t. < 5!( eg% csókot, "sszo%. Nem sz2*ese mo!om ezt, !e
meem kell.
> Gge, " cs"l&! l"ss" i!e,r < bólitott 5"bell". < #ó *olt *ele! lei Kil, mi!ig (ó.
> 3ele! is. 5z elm6lt ór&kb" 6(r" h6sz,*es *olt"m. H&l" eke!.
80
> Heil% biztos em 'og &rulko!i "z "%(&"kF
> Nem. N"g%o !iszkr,t kisl&%@
> Kil, szeritem mi!et el kellee mo!"uk eki.
> Nem lehet, 5"bell" < r&zt" meg " 'e(,t " ',r'i. < N,h&% ,*e m,g megtehett0k *ol",
!e most " legrossz"bb korb" *", r&"!&sul tele "z ,lete 'el+tt probl,m&kk"l. Ssszeoml""@
> #"(, !r&g&m, ',lre e ,rts, em "k"rok , rossz"t eki.
> Tu!om, ke!*es. Ne "ggó!( e%it 'eleslegese.
> 9te*e most ott *" " k1zel,be ,s sz&momr" ez ol%" %ugt"l"2tó@
> C!es, t6l sok br"zil sz"pp"oper&t ,zel " sz"b"! est,i!e. Nem lesz itt semmi !r&m".
< mosol%gott m"g"biztos" Kilbert ,s puszit %omott " + orrheg%,re. < $"(t" t"rtom "
szemem " 'i"!o.
A fiamon! ,m! 5"bell" elgo!olkoz*" b&mult m"g" el, perceke &t, "mikor Kilbert
lu:us(&rg&%" m&r " sztr&!&t szelte. 5z "utób" !0b1rg1tt " zee, " ',r'i ereibe "z "!re"li,
sz2*,be " 'elsz"b"!ult bol!ogs&g, "mit mi!ig ,rzett, miut& ,h&% ór&t ,lete els+
szerelm,*el, 5"bell" Hillel t1lthetett. C!es kicsi 5"bell", "ki semmit em *&ltozott "
megismerke!,s0k ót". Hossz6, korom'ekete h"(" " !erek&ig ,rt, *il&gosk,k szeme ig,zett.
T1r,ke% teste kecses, "k&r eg% +zik,,, s h" e*etett, "z ol%" *olt, mit "mikor
g%1g%szemek gurul"k " 'risse l"kkozott p"rkett&. 5"bell& em h"g%ott %omot "z
i!+. 4it "hog%" Kilbert szerelm, ,s lelkiismeret 'ur!"l&s& sem, "mit "z "sszo% 'el,
,rzett. 9osem tu!t" megbocs&t"i m"g&"k, hog% ""k i!e(, mil%e sz1r%- k1r0lm,%ek
k1z1tt *olt k,%tele m"g&r" h"g%i " +t, "ki " l&%&, Heil% k2*0l ,lete leg'otos"bb
szerepl+(e *olt. 5mikor i!+k,t, " Ii"mo! 9t6!ió 'ol%osó(& 1ssze'utott 9te*e Hillel, em
tu!t", hog% cs"k "z + k,pzelg,se>e " *&!ló tekitet, *"g% "z *"lób" ott *" " 'i"t"lember
pill"t&s&b".

XXX

5 k1*etkez+ hetek esem,%tele0l teltek, m&r "me%ire ""k lehet e*ezi eg%
'ilm'org"t&s utolsó "p("it. 5 st&bb" elur"lko!ott " szomor6s&g ,rz,se, "mi " 'ilm*il&gb"
ol%"%ir" (ellemz+ *olt, h" eg% pro!ukció " *,ge 'el, k1zele!ett. 5 B,%emberek els+
r,sz,be !olgozi ig"zi (ut"lom(&t,k *olt, s " r,szt*e*+k cs"k rem,%ke!hettek, hog% em
t"l&lt"tt"k g%eg,ek ,s " m&so!ik mozihoz is h2*i 'og(&k +ket. =bbe csup& Nick ,s Heil%
lehetett tel(ese biztos. 5z + hel%0k ol%" 'i: *olt " pro!ukciób", mit "z, hog% "z eg%es
'el*,telek ut& k0l1>k0l1 'ekete, s1t,t2tett 0*eg- "utókhoz *ezetik +ket "g%!"r"b emberek.
5z utóbbi hetekbe elsz"poro!t"k " r"(ogók " 'org"t&si hel%sz2eke. 5zz"l, hog%
bemut"tt&k " l&t*&%os tr"ilert 8pr"h 7i're% m-sor&b", ki%itott"k eg% "(tót, "mi
81
*,gel&th"t"tl", meg&ll2th"t"tl" t1meg kez!ett be&r"ml"i. 3olt, hog% &t kellett szer*ezi
'org"t&si hel%sz2eket, mert " sikog"tó l&%októl em lehetett orm&lis" !olgozi. Nicket
iszo%6" 'esz,l%ezte " (elel,t0k, em besz,l*e Heil%r+l, "ki 6('et k,ptele *olt elege!i
m"g&t.
N"p, mit "p eg%re hossz"bb i!+be telt elh"g%i " 'org"t&si hel%sz2t ,s "p, mit "p
ke*esebb i!+ (utott " cse!es ',lre*oul&sr" kettesbe. )rigette 6("bb" m&r "z
eb,!sz0etekre is iter(6k"t szer*ezett ekik, 2g% "z eg%0tt t1lt1tt i!+ "g% r,sz,be < "mikor
" k"mer" ,pp em 'orgott < t1bb%ire cs"k b&"tos" ,zegett,k eg%m&st. 5z 6(s&gok em
"k"rt"k lesz"k"!i " t,m&ról, hog% +k kette " *"lós&gb" eg%0tt *""k>e *"g% sem, 2g% m,g
ik&bb *ig%&zi kellett "rr", ehog% kiszi*&rog(o *"l"mi " kette(0k k"pcsol"t&ról.
;"pcsol"trólF 9zerelemr+lF Nick eg% i!e(e 6g% ,rezte, ezt em lehet ""k e*ezi.
)&rme%ire is szerette Heil%t, em *olt bol!og, cs"k g%1tr+!1tt, mert em z&rh"tt" " k"r(&b"
6g%, "hog% "k"rt". 5mikor pe!ig el(1tt "z utolsó 'org"t&si "p ,s + tu!"t&b" *olt ""k, hog%
m&s"p rep0l+re sz&ll, ,s hó"pokr" m"g&r" h"g%(" Heil%t " lu:usb1rt1,be, 6g% ,rezte,
mith" kit,p,k " lelk,t. B&(t eki "z is, hog% em lehet ott " szerelm,*el " tize%olc"!ik
sz0let,s"p(& ,s b&rme%ire 1r0lt is " P"r"mout 'ilmek, ""k, hog% "zo"l 6("bb
muk&r" k,rt,k 'el, iszo%6" elrotott" " ke!*,t, hog% Heil%t em *iheti m"g&*"l 5gli&b".
"áadásul 5teven ,ill túl sokat serte$ertél körülötte! 6obban néz ki mint én! ,óna$okra el kell
mennem! ,ol itt a tisztességes verseny4 Nicket b&tott", hog% + mó!szerese el *olt t&*ol2t*"
Heil%t+l, m2g emr,g szerzett b"r&t(&*"l "%it lógott eg%0tt, "me%it cs"k "k"rt. 5
sz2,szek " 'o!r&sz+, )u''% mes,lte el, hog% "mikor elmet re!be hozi Li"e h"(&t, ott
*olt &luk "z " (ók,p- seg,!oper"t+r. 5 "pp"lib" e*etg,ltek Heil%*el. A na$$aliban
a#ová én még csak nem is vagyok bejáratos2 Nick el+sz1r em "k"rt" elmo!"i " l&%"k,
hog% mit tu!ott meg, !e t6ls&gos" ',lt,ke% *olt "hhoz, hog% e *o(" 'elel+ss,gre Heil%t.
> 4i,rt (&rt &l"tok 9te*e HillF < k,r!ezte pik2rte.
> #". Lt k0l!te el " g%&rt&s*ezet+ " muszterokk"l. 5pu meg "k"rt" ,zi +ket.
> Cs@besz,lgettetekF
Heil% bólitott.
> Gge. N"g%o re!es sr&c"k t"l&lom ,s istei " humor"
> 5k"r t+le! *"l"mit < r&colt" " homlok&t Nick.
> Iehog%. < mosol%gott Heil%. Tetszett eki " szerelme ',lt,ke%s,ge. < Neke!
k,%szerk,pzetei! *""k.
> Nem ig"zs&g, hog% + cs"k 6g% bemeg% hozz&tok. C pe!ig sze*e!ek hetek ót", mert
hozz&! sem ,rhetek@
> Nick, e go!ol( il%e but"s&gokr". 4&s *&g%"m sics, cs"k hog% " k1zele!be leg%ek.
5mikor 9te*e &luk (&rt, r1h1gt0k eg%0tt eg% (ót ,s eg% kicsit elterelte " 'ig%elmem "rról,
me%ire hi&%zol. H&l&s *olt"m eki.
82
> L&to!, pot ett+l ',lek. $& 'ogsz (1i, hog% " mi k"pcsol"tuk kil&t&st"l" ,s ik&bb +t
'ogo! *&l"szt"i, mert "z eg%szer-bb. $&"!&sul l&ssuk be, 9te*e em ,pp " Notre I"me
toro%+re.
> Nick, , " sz+k,kre bukom. 5z"z r&!. < e*etett Heil%.
> 5kkor g%er0k, bizo%2ts! be.
> Hog%"F
> 9z1k( el hozz&m 3eice>be. K%ere el ,s "lu!( *elem. ;,rlek. < Nick szemei szite
k1%1r1gtek, Heil% pe!ig ',lre%elte " k2"i k"(&t. Bul!okol*" k1h1g1tt, 'ol%t"k " k1%ei,
Nick "ggo!"lm"s "rcc"l *eregette " h&t&t. < N", (ó, "kkor e g%ere. T1lts! "z est,t ik&bb
9te*eel, cs"k meg e 'ull"!( itt ekem.
> Nem err+l *" szó. < mo!t" 'o(tott h"go " l&%, prób&lt 6rr& lei " k1h1g,s,. <
Nick. 4&r k,t hete "zo go!olkozom, hog% is hoz"ko!h"t,k el+ "zz"l, t1lts0k eg%0tt "z
utolsó ,(sz"k&t. Eg% *&rt"m, hog% m"g"!tól k,re!, !e e!!ig semmi (el,t em "!t"! ,s m&r
meg *olt"m i(e!*e, hog% em "k"ro!. Eg% r"g"szko!t&l "hhoz, hog% " sz0li"pomig em@
> 5rr" em is mo!om, hog% ige. < r&zt" meg " 'e(,t Nick. < 5z"z m&r em is tu!om@
szeret,m, h" ol%" k1zel le,l hozz&m, "me%ire cs"k lehet@
> C is> *"llott" be Heil%. < 5kkor is, h" " B,%emberek bemut"tó(&ig szob"'ogs&gb"
t"rt""k ut&". Eg%sem sz&m2t, h" em mehetek seho*&, m2g em *"g% Los 5gelesbe.
> 5kkor, hog% csi&l(ukF < Nick hirtele bol!og lett ,s lelkes lett. 9z&r%"li kez!tek "
go!ol"t"i. /s"kis " (ele sz&m2tott, " pill""t, hog% ki!olgozz&k Heil% esti sz1k,s,t.
> T"l& kim&szh"t,k "z "bl"ko@> l"tolg"tt" Heil%.
> Jg%". 5zo"l elk"p&"k. 5z eg%etle (ó megol!&s "z, h" h"z" sem m,g%.
> =zt hog%" tehet,m meg Nick $ich"r!s, "mikor 5l're! b"g&zs" lesi mi!e
moz!ul"tomF
> Eg%, hog% miut& lemost&k " smike!, 'el*esze! " !zsekim ,s " b"seb"ll s"pk&m,
elslisszolsz " kor!ook mellett, 7ill pe!ig elhoz 3eice>be motorr"l.
> =TT megte, ,rt0kF
> N,z!, 7illek ics *esztei*"ló(". 5 hel%zet 6g% &ll, hog% " sz0lei!!el , &llok
szerz+!,sbe, em +.
> Cs ho*& meg%0kF
> 5 mee!zserem l"k&s&r" em lehet. 5l're! tu!(", hol l"kuk, eg%szer h"z"*itt. 5zt
hiszem *"l"mi olcsó motelszob" lesz " megol!&s, ott biztos em t"l&l"k r&k eg%h"m"r.
> Nem t6l rom"tikus, !e "z,rt megteszi < mo!t" mosol%og*" Heil%. < Tu!o!, mi!ig
83
6g% k,pzeltem, hog% m"(! b"l!"chios &g%b"@
> #6li", ,breszt+. < e*etett Nick. < 4ost ics i!+ il%esmire.
> H6 !e izg"lm"s. /sill"gszem, 2g% m,g t"l& " rep0l+t,rre is kik2s,rhetlek reggel.
Nick "rc" elkomoro!ott.
> Ne besz,l(0k most err+l, (óF Bele(ts0k el m&r". Jt&lom " go!ol"tot, hog% el kell
ege!em t,ge!. 4ost meg%ek ,s 'elh2*om 7illt, hog% szer*ezze meg ek0k " !olgok"t.
Eg% eml,kszem, m" h,tig *"g%uk ki2r*", "mi "zt (eleti, hog% ',l kileckor m&r eg%0tt
lesz0k@
> Gge, eg%0tt. < hel%eselt Heil%, " tekitete szeretettel(ese 'oó!ott bele Nick
pill"t&s&b". 5 ',r'i eg%szer cs"k les0t1tte " tekitet,t.
> 4i " b"(F
Heil% !1bbete 'e!ezte 'el Nick szem,be " leg1r!0l+ k1%cseppet.
> Nem tu!ok meg'ele!kezi "rról, hog% hol"ptól em l&th"tl"k. Nem tehetek ról".
Botos"bb *"g% ekem, mit *"l"h" is hittem *ol", hog% leszel. Jt&lom, hog% b+gi l&tsz@
> C meg im&!om, hog% t"l& te *"g% "z eg%etle ',r'i " *il&go, "ki em sz,g%elli, hog%
*""k ,rzelmei. #obb" szeretem ezt, mit "z "rco!r" k1*0lt protokollmosol%t, "mikor "
r"(ogól&%okk"l besz,lgetsz@
> 5z eg% m"szk Heil%, te is tu!o!.
> 4,gis ol%" '&(!"lm"s l&ti, hog% m&sból is ug%""zt *&lto! ki, mit bel+lem. Nick, te
*"r&zsolsz. 5ki cs"k " szeme!be ,z, g%óg%2th"t"tl"ul szerelmes lesz@
> Nem bel,m szerelmesek, h"em " kot"ktlecs,mbe@
> Ie , t,ge! szeretlek. Nem /hris Ii"mo!ot, h"em t,ge!.
> =z "z , szerecs,m. < Nick *,g0l bol!og mosoll%"l h"g%t" m"g&r" Heil%t, hog%
'elh2*h"ss" 7illt, "ki term,szetese 1r1mmel *&ll"lt" " k0l1leges 'u*"rt.

XXX

Nick "ic#ards te varázsolsz2 <ényleg varázsolsz! Nem szám't mit mondasz különleges vagy
és mivel itt fekszem a karjaidban % s a ru#áim szerteszét #evernek a $adlón ezen a
kora#ajnali órán % és szitkozódva számolom a túl gyorsan múló $erceket én is különlegesnek
érzem magam!
> Te em "lszol < szól"lt meg Nick *&!ló h"go " s1t,tbe.
84
> T"l&lt, s0ll%e!t.
> 5kkor mit csi&lszF
> Lrz1m " percet@
> 9z,p meg'og"lm"z&s. #"(, Hell. Tu!o!, *olt eg% ter*em. 5zt hittem, ol%" ,!es!e!e
'ogsz "lu!i " k"r("imb" eg,sz ,((el, mit "mikor Lo!ob" *oltuk ,s b&mulh"t&l"k
ór&kig ",lk0l, hog% emi"tt k,%elmetle0l k,e ,rezem m"g"m el+tte!. 5z "rco! mi!e
,g%zetcetim,ter,re eml,kezi "k"rok.
> B0stbe met " ter*e!, Nick, mert em b2rok "lu!i. Jt&lom, hog% m6lik "z i!+@
> T,%leg, h&% ór" *"F < Nick 'el0lt "z &g%b", m"(! leemelte "z ,((eliszekr,%r+l "
k"rór&(&t. 9zem,l%tele, eg%szer- motelszob&b" *olt"k, &m "z elm6lt ór&kb" em l,tezett
sz&mukr" *"r&zsl"tos"bb hel% " *il&go. 5 h"gul"t*il&g2t&s is "!ott *olt. 5 tele'ook ki(elz+i
biztos2tott&k, ug%"is percek,t ,rkeztek "z 0zeetek, " h2*&sok. Nem t1r+!tek *el0k.
5hog%" "zz"l sem, hog% Li"e m&r *"lósz2-leg " re!+rs,get is ri"sztott". =zek " próz"i
!olgok most em sz&m2tott"k. 5mit "z elm6lt ór&kb" eg%0tt ,ltek &t, "z t6l *olt t,re ,s i!+,
ber&gott sz0l+k1, hisztis s"(tó'+1k1.
> Nos, me%i "z i!+F < k,r!ezte Heil%, mik1zbe meztele teste k1r, cs"*"rt" " 'eh,r
t"k"rót. ;usz& 'elt-z1tt *1r1s h"(&*"l, t1r,ke% "l"k(& "z ele'&tcsotsz2 sz"t,"l ol%"
*olt, "k&r eg% iste+. Leg"l&bbis Nick sz&m&r" mi!ek,pp. 5 szem,be Heil% megsz-t
bohók&s, ,!es kisl&%"k lei. 5 *,gzet "sszo%&*& "*"zs&lt.
> B,l ,g% < mo!t" szomork&s mosoll%"l Nick. < /s"k m&s',l ór&k *" ,s el kell
i!uli " rept,rre. 9zeritem m&r e "lu!(uk, (óF /s"k m,g eg% kicsit h"! l&ss"l"k t,ge!, h"!
,rezzelek@("(, !e sz"r ez "z eg,sz.
Heil% Nick ut& %6lt, " sz"t,t"k"ró h"lk suhog&ss"l cs6szott le " test,r+l. 4"g&hoz *ot" "
szerelm,t ,s csókoli kez!t,k eg%m&st 6(r" ,s 6(r", eg,sze "z 1tu!"tl"s&gig. B"t"sztikus,
k1%es, sz2*'&(!2tó" ig"z betel(es0l,se *olt ez eg% ol%" szerelemek, "mit mi!k,t ',l
"l"pos" megsze*e!ett. 1int valami katasztrófafilmben amikor a szerelmesek tudják #ogy
már csak egy éjszakájuk van és bekövetkezik a világvége < 'utott &t Nick "g%&, "mikor Heil%
m&r l&tszól"g " mell, sze!ergett, !e ,rezte, hog% " l&% 'orró k1%ei ,getik " b+r,t.
> G!ulom kell, ke!*es@
Heil% keser*es sóh"(" zokog&sb" 'ull"!t, ,s 6g% szor2tott" Nicket, mith" cs"k "z ,lete m6l"
r"(t". 4ith" eg% sz"k"!,kb" zuh"*", " biztos becs"pó!&s el+tt eg% '"t1rzs1
csimp"szko!,k.
> /sill"gszem, e me( el. < zokogt". < 5z"z me( cs"k, hisze semmi*el em
l&th"t&l"k t1bbet, h" m"r"!&l. Gsteem, hog% lehetek il%e 1z+F 5z,rt m,sz h"z", mert
k"pt&l eg% (ó szerepet, 1r0l1m k,e, ,s itt picsogok m,gis. H&t mil%e ember *"g%ok ,,
NickF Norm&lis *"g%ok eg%&lt"l&F
85
> 5 hel%zet em orm&lis@> simog"tt" meg " l&% h"(&t, m"(! 'el0lt "z &g%b".
;omol%" Heil%re ,zett. < 8k,. 4ost 1ssze kell sze!em m"g"m. K%ors" 'elk"pko!om "
holmim ,s m&r itt sem *"g%ok@
> 5rról *olt szó, hog% elk2s,rhetlek " rept,rre...
> Hell, ut&lom, hog% el kell b6cs6zuk. Ie szeret,lek " k"romb" z&ri, "mikor
elk1sz10k. =zt " termi&l el+tt em tehetem meg, te is tu!o!.
> ;,rlek, h"! me(ek ki *ele!, Nick. 5z is m,g leg"l&bb eg% ór&t (elet eg%0tt@
> Nem b2r&m *,gig,zi, hog% ott s2rsz ut&"m iteget*e, "zok " szem,t 'irk&szok meg
r"(t"! cs&mcsog"k m"(! " hol"pi l"pb". < cs"tt"t 'el Nick. < 4,lt"tl" lee "
szerelm0kh1z. 5 'e,be. ;i"b&lt"m *ele!. L&to!, tel(ese k,sz *"g%ok. 9zerelmem, higg%
ekem. T,%leg (obb, h" g%ors" 1sszek"pom m"g"m ,s elmeg%ek. Nem b&th"t(uk eg%m&st
cs"k "z,rt, mert sz"r lesz ez " h&rom hó"p.
Heil% megt1r1lte " szemeit " k,z'e(,*el, m"(! " k1%ei &t mosol%og*" h6zó!ott "z &g%
legt&*ol"bbi cs0csk,be.
> 5p&m mi!ig mo!(", "z ember, h" ki *" borul*", "zt b&t(" legik&bb, "kit "
leg(obb" szeret. /som"gol(, Nick. 5zt& "!( eg% puszit ,s@k,rlek, e csi&l(uk "g% 0g%et
" b6cs6zko!&sból@cs"k h&rom hó"p@em "g% 0g%. Gg"zF
Nick bizo%t"l"ul bólitott, m"(! 1lt1zk1!i kez!ett. P&r percre m,g bemet " '0r!+szob&b",
!e "z eg,sz k,sz0l+!,s csup& eg%e! ór&t *ett ig,%be, hisze " b+r1!(ei m&r 6tr" k,sze
*&r"kozt"k " kis hotelszob" el+ter,be. 9z1r%- ,rz,s *olt h"ll"i "z elkesere!ett h0pp1g,st
"z &g% ir&%&ból. ;,ptele *olt 'ig%elme k2*0l h"g%i, !e tu!t", hog% most er+t kell *eie
m"g&. H"z" kell meie Lo!ob". 5zz"l 6g%sem seg2t kett+(0k1, h" m,g " k"rrier(,t is
*esz,l%be so!or(". Egysem lát#atnám ,eilyt a bemutatóig úgysem lát#atnám;5mikor
mi!eel *,gzett ,s k,sze &llt "z i!ul&sr", t,to*& &llt meg " szob" "(t"(&b", s 6g% ,rezte,
m&zs&s s6l% eheze!ik " mellk"s&r". 4o!"i kellee most *"l"mit. 3"l"mit, "mi *ig"szt
%6(th"t, "mi el*eszi "z ,l,t ""k " sz1r%- t,%ek, hog% most hó"pokr" elb6cs6z"k
eg%m&stól. Neg%e! ,*. 4ost 1r1kk,*"lós&g"k t-t. 3,g0l o!"kuporo!ott Heil% mell, "
'1l!re, "rc&t " l&% k1%&zt"tt" "rc" mell, 'ektette.
> Ne s2r(. < mo!t" Nick h"lk", " l&% (&romcsot(&t ciróg"t*". < =z cs"k (&t,k.
Heil% k"pcsolt ,s 'ele*etett. ,a játék akkor játék!
> #&t,kF
> #"(, te cs"csi. H&t persze, hog% (&t,k. 5z ,letbe mi!ig m&sk,t *".
> 4&sk,tF
> H&t persze hog% m&sk,t@> mo!t" Nick, &m em tu!t" kie(tei "z utolsó sz"*"k"t
",lk0l, hog% ki e bugg%"t"k *ol" " k1%ei. Io Yui(ote ,s 9"cho P"z" p&rbesz,!,*el
meg "k"rt" e*etteti Heil%t,
86
hog% e leg%e ol%" eh,z "z utolsó ,h&% pill""t. =hel%ett + m"g" is elpit%ere!ett, mert "
sz"*"k "z + ,lethel%zet0kt+l eg,sze 6( ,rtelmet k"pt"k.
Heil% " te%er,be temette "z "rc&t.
> 4e( Nick, "g%o k,rlek, 489T 5T8NN5L i!ul( el... ;1%1rg1m, me( m&r, mert
"zo"l hisztiroh"mot k"pok.
> Hell, biztos (ól leszelF Eg% ',ltelek@
5 l&% em *&l"szolt, cs"k to*&bb h0pp1g1tt ,s "z "(tó 'el, mut"tott. Gg%ekezett " s"(&t
zokog&s&"k h"g(&r" kocetr&li. Nem "k"rt" megh"ll"i, hog% *"l"ki le%om(" " kilicset,
em "k"rt" ,rezi " 'riss, h"("li le*eg+t, "mi be&r"mlik " motel %itott 'ol%osó(&ról, "mikor
Nick elmeg%. Ie s"(os el(utott"k " tu!"t&ig " h"gok, s " sz2*,be m"rkolt " m"g&%. Heil%
5!erso 6g% ,rezte, kis,t&lt "z ,let,b+l " ',%. =lmet. Eg%, "hog% (1tt ,s 'elr"g%ogott,
t0!1kl,s,*el megsz,p2tett mi!et, most elt-t ,s " *il&g 'ekete>'eh,rek, ri!egek t-t
,lk0le. ,iszen fény nélkül nem le#et élni2 Nick szeretete nélkül nem le#et élni2 Heil% rosszul
*olt. 5z i!egess,gt+l 'elk"*"ro!ott " g%omr", "lig k"pott le*eg+t ,s 6g% ,rezte, mith" eg%
er+s k,z 1ssze "k"r& t1ri " mellk"s&t. Belp"tt"t "z &g%ról, ,s 6g% "hog% *olt, mez2tl&b,
teste k1r0l " sz"t,t"k"ró*"l kiroh"t " 'ol%osór", ""k rem,%,be, hog% ism,t re!ese
k"p m"(! le*eg+t. 5hog% 'elt,pte "z "(tót, eg% k1zepes m,ret-, 'eh,r bor2t,k hullott " '1l!re.
Heil% go!olko!&s ,lk0l 'elt,pte. 5 sz2*e k"l"p&lt, mert biztos *olt bee, cs"kis Nick
re(thette i!e ezt " le*elet. 3"l"mit tu!"ti "k"r *ele, miel+tt *issz"t,r 5gli&b". T"l& meg*"
" megol!&s, cs"k Nick il%e kis rom"tikus ,s eml,kezetess, "k"rt" tei " !olgot. 4,g "z is
lehet, hog% besz,lt " sz0lei*el ,s siker0lt +ket megg%+zie, "z is megeshet, hog% h"m"ros"
elut"zh"t hozz&@
5 p"p2ro "zob" %om" sem *olt Nick m"csk"k"p"r&s&"k, "mit Heil% "%iszor l&tott m&r
" B,%emberek 'org"tók1%*,be. 5 szerelme m&i&kus (eg%zetel+ *olt. Ie em, ezek s"(os
em "z + bet-i *olt"k. H"t&rozott" 2*elt, el+kel+ 2r&ss"l " k1*etkez+ mo!"tok &llt"k " l"poA
„,eily2 @ocsásd meg nekem #ogy követtelek benneteket de nem tudtam #ova visz Nick
"ic#ards és féltettelek! 3sak annyit kérek #a nem vagy jól jelezd és én #azaviszlek! -agy
a#ová akarod2 3sak kérlek ne csinálj semmi #ülyeséget2 Annak még a szé$fiúd sem örülne2
7gész éjjel a $arkolóban várlak! @'z#atsz bennem2J 5teven0
87
11. Be(ezet

5 hotel t6ls&gos" impoz&s *olt. 5 csokisz1k+k6t t6ls&gos" szob. 5 %"kke!+ t6ls&gos"
szor2tott ,s 4"tthew ;ig 'ilmpro!ucer becs2pett l&%&"k < " sz+ke, sziliko"l !6s2tott
Hill"r%ek < t6ls&gos" sokszor s6rolt" " melle Nick k"r(&t. ;,%elmetle0l ,rezte m"g&t "z
88
"szt"lt&rs"s&gb". Bilmesek *olt"k k1r0l1tte, koroso!ó 0zletemberek, "kik m"gukk"l hozt&k "
l&%"ik"t < ez utóbbi"k "z "lkohol h"t&s&r" m&r em csup& sz,g%ell+se ,zegett,k Nicket,
h"em be is prób&lkozt"k &l". ;1zbe 1l!1kl+ pill"t&sok"t *etettek eg%m&sr". „5zakadj le
kisanyám a $asi mára az enyém20 Nick k0ls+ szeml,l+k,t 'ig%elte ezt " (&tszm&t, prób&lt
ke!*esek t-i, l1ki " po,ok"t, hog% e mo!h"ss&k ról"A rosszul b&ik " r"(ogói*"l.
;2*0l&lló szemmel 6g% t-t, mit eg% pl"%bo%, "ki ,l*ezi, hog% ig"zi h&rem *eszi +t k1r0l.
5 *"lós&gb" "zob" ',lpercek,t "z ór&(&t ,zte. 3"(o hol "z " pot, "mikor lel,phet,
",lk0l, hog% b&rki is megs,rt+!eF 5,lk0l, hog% "z =s+&lom c2m- *2g(&t,k <"mibe ,pp
'org"tott < pro!ucere kibuk"F 5z,rt kellett el(1ie " puccos p"rtir", mert "zt " mozi
szpozor"i"k szer*ezt,k. 4i!eki ott *olt, "ki p,zt "!ott " bulib", '+szerepl+k,t em
tehette meg, hog% kih"g%(" " protokoll meg(ele,st. 5 *"kuk 'ol%"m"tos" *illogt"k, s ez
Nicket "g%o z"*"rt", mert ,rezte, Heil% em lesz bol!og, h" megl&t(" ezeket " k,peket "z
eg%ik "mcsi plet%k"l"pb".
Heil%. /s"kem eg% hó"p telt el "zót", hog% m"g&r" h"g%t" " l&%t "bb" "z ócsk"
motelszob&b". )ele,gett " reti&(&b" " k,p, "hog% " szerelme m"gz"ti pózb" kuporog*"
zokog "zo "z &g%o. $&,r+ i!e(e leg"g%obb r,sz,t "zz"l t1lt1tte, hog% 0lt " szob&(&b" ,s "z
iterete besz,lgetett Heil%*el. 5"k, hog% 5gli&b" kellett leie, eg%etle pozit2*
hoz"!,k" *oltA ottho l"kh"tott " sz0lei*el, " 'org"t&sokról eg%eese h"z"mehetett. Sr0lt
eki, hog% em !ugt&k be eg% impoz&s sz&llo!&b", "hol 'ogol%"k ,rezte *ol" m"g&t. 5z
"gol r"(ogók em *olt"k ol%" +r0ltek, mit "z "merik"i"k. 5z utc&, *"g% " k1z,rtbe
1sszes6gt"k ug%" " h&t" m1g1tt, s " b&tr"bb"k o!"l,ptek hozz& gr"tul&li, *"g% "utogr"mot
k,ri, !e ezt lesz&m2t*" em ,rt,k Nicket "trocit&sok. H"t"lm"s 1r1m *olt sz&m&r", hog%
est,k,t ism,t elmehetett eg% pubb" " h"*er("i*"l < term,szetese csocsózi.
5mikor em 'org"tt"k, m&r>m&r 6g% t-t, mith" *issz"k"pt" *ol" " r,gi, B,%emberek el+tti
%ugo!t ,let,t. 5zob" Heil% iszo%6" hi&%zott eki. T"l& ez,rt is i!eges2tette eg%re
(obb", hog% Hill"r% ;ig mi!e lehet+s,get megr"g"!, hog% meg,rithesse +t. 6ól jönne
most egy ment*angyal;Nickek hirtele t&m"!t eg% 1tlete.
> )ocs, l&%ok < sz"b"!kozott. < Ie ki kell ie k&sz&ló!om, musz&( el(utom "
mos!ób"@
> /so!&lkozom < mo!t" "k"!ozó %el**el Hill"r%. < Big%eltelek, sz,p'i6. 5lig itt&l
*"l"mit.
5hog% Nick prób&lt kik&sz&ló!i " l&%ok k1z0l, ,rezte, hog% *"l"mel%ik0k h"t&rozott"
megr"g"!(" " l,%eget " "!r&g(&b", oh" em ig"z& *olt megm"rkolh"tó &ll"potb".
Gszo%6" 'elh&boro!ott, !e ig%ekezett t0rt+zteti m"g&t.
> Jg%"ez em mo!h"tó el ról"!, "r"%om@> *&l"szolt" cs"k6g% 'ogheg%r+l, m"(! "
'e(,t csó*&l*" i!ult meg " mos!ó ir&%&b". N"g%o ut&lt", hog% " *"kuk m,g "kkor is
cs"ttogt"k, "mikor ki%itott" " klot%ó "(t"(&t. A sztár is szokott #ugyozni! 7z ám a #'r! 5
mell,khel%is,gbe l,p*e tele'o&li kez!ett.
> Helló. < szólt bele " k"g%lób". < 4&r "lu!t&l, "lu!t"tokF... ;,rlek, kelts! '1l.... N"g%
89
sz0ks,gem lee " seg2ts,getekre, kell eg% 0r0g%, "mi*el lel,phetek ie@5 Hiltob", eg%
puccos po'"*izite@Gge, ige, h" lehet, "kkor !ob("tok be mi!et.
Nick el,ge!ette tette le " tele'ot, m"(! *issz"s,t&lt " p"rti 'org"t"g&b". Nem tu!t" elker0li
4"tthew ;iget, "ki ,pp " s*,!"szt"l mellett &ll*" k0l!1tt be ,mi t1k1s r"*iolit " regeteg
pezsg+ ut&. Hi&b", "p" ,s l&%" mi!kette el *olt"k &z*". Eg% l&tszik, ez " h"(l"m
1r1kl+!ik. =le*e 'elh&bor2tott" " t,%, hog% eg% sz0l+ eg%0tt issz" m"g&t "szt"l "l& "
g%erek,*el. 3"l"hog% em tu!t" elk,pzeli "z "p(&t, "hog% 4el"ie ,s 9hirle% t,r!,t
cs"pko!*" %eli " *o!k&t.
> Nick < szól2tott" meg 4"tthew. < Hog% tetszik " p"rtiF $emek kis t%6kok"t sz&ll2tott"m
eke!, ig"z>eF
> Nics okom p""szr" < mo!t" u!*"ri"s" Nick.
> )&rmel%iket el*ihete!. < mut"tott " l&%ok 'el, 4"tthew, mith" Nick im,ti
"szt"lt&rs"i cs"k "z + tul"(!o&t k,pez,k.
> 4,g " l&%o!"t isF < k,r!ezte s1t,te Nick.
> Hill"r%tF < e*etett 'el 4"tthew. < No, l&to!, h" em *ol" " l&%om, +t m,g , is
t&cb" *i,m.
Nick "z ,gek emelte " tekitet,t. 5ho*" ker0lt, "z mi!e k,ts,get kiz&ró" eg% erk1lcsi
'ert+. 5 *e!,gek "g% r,sze ki'or!ult m"g&ból, pot%&zó 6(s&g2rók !0l1g,ltek "z ig%e
pi&tól, "z eg%ik p"p"r"zzi lee(tette " ',%k,pez+g,p,t ,s szets,gel*e sze!egette 1ssze "
ripit%&r" t1rt optik" !"r"b("it " '1l!r+l. Nick l&tt", hog% ics meek*,sA Hill"r% ,s " b"r&t+i
'el, t"rtott"k, s0t1tt " szem0kb+l, hog% t&coli szeret,ek *ele.
> )otl&b"m *" < k1z1lte Nick, "hog% h"llót&*ols&go bel0l ker0ltek.
> Nem hissz0k. < mo!t" "z eg%ik ke*,sb, bepi&lt, b"r"h"(6 cs+topos l&%, "kiek
s"(os el,g er+ *olt " k"r(&b" "hhoz, hog% Nicket " t&cp"rkett 'el, h6zz".
41g1tt0k r1h1gcs,l*e botl"!ozt"k " t1bbiek "z elm"r"!h"t"tl" pezsg+kokt,ll"l " kez0kbe.
Dres, g"z!"g kisl&%ok. Nick s"(&lt" +ket. Sr0lt, hog% Heil% em il%e, ""k elle,re, hog%
"z + sz0lei is 'ilmesek. 5!erso,k (ó*"l *issz"'ogott"bb" ,ltek.
> C!es@> sz"k2tott" ',lbe " cs+topos l&% Nick go!ol"t"it. < C /i!% *"g%ok. Ne
t1r+!( Hill"r%*el, "%ir" be *" t,p*e, hog% mire el(ut&l *ele " h&lószob&ig, h&romszor
lerók&z"@
> Nem *olt"k il%e ter*eim < 'elelte esetle0l Nick, mik1zbe " zee ritmus&r" /i!%
*o"gl"i kez!ett k1r0l1tte.
> Sr1mmel h"llom, mert m" ,((el " ti,! leszek, ug%e tu!o!F < " l&% hozz& !1rg1l+z1tt. <
Ne l,g% il%e t"rtózko!ó. 9emmi m&st em szeret,k t+le!, cs"k eg% sz,p eml,ket@eg% ,*
m6l*" m&r iko leszel, eg% lege!". C pe!ig elmo!h"tom m"(! m"g"mról, hog% eg%
*il&gszt&rr"l b6(h"tt"m &g%b"@
90
> /s"k "z "lkohol besz,l bel+le!. Hi!! el, hog% te sem "k"ro! ezt. < prób&lt" metei "
hel%zetet Nick.
> O, !e ige, "g%o is. )iztos *"g%ok bee, hog% ki lehetsz m&r k,sz0l*e@Hill"r%
"p(" "zt mo!t", eg% hó"p(" em l&tt"k +t " k1zele!be@
> =z "z , 0g%em < mo!t" Nick ,s le'e(tette m"g&ról " + 1lel+ k"r("it. /i!% sz,p *olt,
!e sz&"lomr" m,ltó" r&me+s. Beli!eges2thette, hog% Nick eltolt" m"g&tól, mert "z "rc"
'esz0ltt,, z"kl"tott& *&lt.
> O, "kkor m&r tu!om, mi " hel%zet. < mo!t" !0h1!te " l&%. < Tu!om, ,s most
elmo!om mi!ekiek.
/i!% s"rko 'or!ult ,s &t*ereke!te m"g&t " t1mege. Hill"r% " hel%,be termett ,s r1gt1
Nickhez t"p"!t. 1i vagyok én valami szobor egy közterületen #ogy bárki #ozzám ér#et4
;ez!ett h"t&rozott" !0h1s lei.
> Ho*" met /i!%F < k,r!ezte t6l k1zel h"(ol*" Hill"r%. )-zl1tt "z "lkoholtól ,s "
m"risk&s cig"rett&tól. Nick h&tr"h+k1lt.
> Bog"lm"m sics.
4&r em is l&tt" " l&%t, hi&b" p&szt&zt" tekitet,*el " termet. ?m, hog% potos" ho*& is
met, "z pill""toko bel0l ki!er0lt. B1 " pó!iumo, eg% brit 'i"t"lok &lt"l ig"z& ke!*elt,
ismert I# (&tszott. Nick megl&tt" /i!%t, "mit " + s6g *"l"mit " lemezlo*"s '0l,be, "ki
'ele*etett, m"(! megr"g"!t" " mikro'ot.
> Sr0l1k, hog% ezerrel p1r1gt1k " ze,mre, !e most ,h&% m&so!perc sz0etet t"rtuk.
=z " b&(os h1lg%, /i!% )"uer, szeret, 'elk1sz1tei "z eg%ik ke!*es ismer+s,t, "kiek m"
*" " sz0let,s"p(".
/i!% " kez,be k"pt" " mikro'ot, s szite beleki&ltott" " !0h1s sz"*"k"t.
> 4ost tu!t"m meg eg% "g%o 'otos !olgot, "mit k1z1l1m kell " (elel,*+kkel. Gtt
*" k1r0kbe " h"m"ros" mozib" ker0l+ B,%emberek 'ilm szt&r(", 4r. Nickol"s $ich"r!s.
Nos, emberek, tisztelt m,!i", biztos" tu!om, hog% Nick " s"(&t em,hez *ozó!ik. 4eleg.
5k&r " 9z"h"r" homok(". < /i!% belee*etett " mikro'ob", "k&r eg% megkerg0lt p"p"g&(,
m"(! " !1bbet I# 'el, 'or!ul*" hozz&tetteA > )ocs, 9eb"sti", sekiek em *olt sz0li"p(".
Proszit.
/i!% "g%ot kort%olt " kokt,l(&ból, m"(! kih2*ó" " sz2,sz 'el, ,zett. 5z ism,t
'elh"gos2tott zee el%omt" " !1bbeet mor"(&"k h"g(&t " terembe. Nick l&tt", hog%
t1bbe prób&l(&k &t*ereke!i m"guk"t " t1mege, hog% szót *&lth"ss""k *ele. 4,g hog%
homokos. L. Legsz2*esebbe beleor!2tott" *ol" " kim&zolt k,p0kbe, hog% + "
legszerecs,sebb ember " *il&go, mert eg% b&(os, tiszt" lelk- l&% *iszotszereti +t.
=g% ol%" +, "ki eg% l"po sem eml2thet+ ezekkel " r,szeg cs"(okk"l, "kik most
megprób&lt&k +t bes&rozi. Puszt& "z,rt, mert em h"(l"!ó le'ek0!i eg%ik0kkel sem.
91
Nick "z "(tó 'el, ,zett, s 'ell,legzett, "mikor megl&tt" +ket. 4eg is lep+!1tt, hog% me%ire
g%1%1r-ek. H&l&s mosoll%"l i!ult el 'el,(0k, em is (1hettek *ol" (obbkor. 5hog% o!",rt,
mi!kett+t eg%szerre 1lelte m"g&hoz.
5z 6(s&g2rók, " 'otósok ,s " *e!,gsereg pe!ig t&tott sz&(("l b&mult&k, "hog% Nickol"s #"mes
$ich"r!s, " B,%emberek szt&r(" < "kit em mellesleg percekkel ezel+tt ki&ltott"k ki
melegek < k,t bomb&zó*"l k"r1lt*e t&*ozik "z illusztris p"rtiról.
> ;,t +*elF < szólt ut&" !1bbete " recepciós, m"(! "z eg%ik lo!ierhez 'or!ult. <
=zek " 'ilmszt&rok "zt hiszik, mi!et megege!hetek m"guk"k.
P&r perccel k,s+bb h&rom, eg%m&st "g%o>"g%o szeret+ test*,r pukk"!oz*" k"c"gott eg%
lepukk"t lo!oi t":i h&tsó0l,s,. 8!"ki k,rlelhetetle0l sz"k"!t "z es+. T+l0k t1bbezer
kilom,terre eg% *1r1s h"(6, pisze orr6 kis2rt szem- l&% mer0lt &lomb".


$eggel "rr" ,bre!t, hog% *"l"ki kopog " szob&(" "(t"(&. E("bb" kulcsr" z&rt". 5z,rt, mert
em "k"rt", hog% Li"e, "mikor "z ,(sz"k" k1zep, h"z",r, be(1((1 hozz& cs"csogi. Nem
*olt r& k2*&csi. 5hog% meg!1rzs1lte " szemeit, ,szre*ette, hog% bek"pcsol*" 'ele(tette " T3>t
,s " I3I le(&tszót is. Nick "rc&t l&tt" " k,per%+, " B,%emberek eg%ik (eleet,be. 4i!ig
" %ers 'el*,teleket ,z*e "lu!t el. Persze, "z "%(" szerit ez beteges *olt, !e Heil%t em
,r!ekelte " *,lem,%e. 9te*e pe!ig 6g% *,lte, em lehet *"l"ki e%ire Nick $ich"r!s
'etisiszt".
> 9osem 'ogom meg,ri, hog% eg%szer egem b&mul(, miel+tt el"lszol. < csó*&lt" " 'e(,t
eg%ik !,lut&, mik1zbe bo%olult m"tekp,l!&k"t seg2tett megol!"i Heil%ek.
> H&t ezt "k"ro!F < k,r!ezte t+le komor" " l&%.
> Nem, cs"k h0l%,ske!tem@> mo!t" "kkor 9te*e, b&r ebbe Heil% kor&tsem *olt
"%ir" biztos.
Sr0lt, hog% (ó b"r&tr" lelt " (ók,p- seg,!oper"t+rbe, &m "zt em "k"rt", hog% 9te*e
beleszeresse. Nem tu!t" *ol" *iszoozi. Jg%""kkor b"r&tk,t "g% sz0ks,ge *olt r&.
Nick t&*oll,t,be "z eg%etle *i!&m sz2'oltot 9te*e (elel,te biztos2tott" " l&% ,let,be.
Heil%ek reggelete "z els+ !olg" *olt bek"pcsoli " sz&m2tóg,pet ,s megg%+z+!i "rrólA
Nick be(eletkezett " cse*eg+ progr"mb", teh&t ,l ,s *irul, re!be z"(lott "z el+z+ "pi
'org"t&s ,s ige, "g%o szereti +t. =zek " pill""tok (eletett,k most Heil% sz&m&r" "
mi!et, eg,sz "p " reggel beg%-(t1tt szeretetb+l t&pl&lkozott. 4ost "zob" m,g *&ri"
kellett Nick ke!*es sor"i*"l, mert " kopog&s " szob&(" "(t"(& em "k"rt megsz-i ,s " l&%
tu!t", ki kell %iti"A Li"e>ek mo!"i*"ló(" *". Leg"g%obb meglepet,s,re "z "p(" &llt "
k0sz1b1.
> )e(1hetekF < k,r!ezte megb2zh"tó mosol%&*"l, "mit Heil% im&!ott, eg,sze "!!ig, m2g
92
Kilbertr+l ki em !er0lt, hog% cs"l(" "z "%(&t. < ;isl&%om, mi t1rt,t " szeme!!elF
Heil% s"rko 'or!ult ,s belepill"tott "z eg%ik t0k1rbe. 3"lób" em %6(tott *"l"mi
h"rmoikus l&t*&%t. 5 szemei m,g mi!ig !"g"!t"k, *1r1sek *olt"k "z el+z+ esti s2r&stól.
3&ll"t *ot.
> Nem " te 0g%e!, "pu < mo!t", ,s t0tet+leg le0lt " sz&m2tóg,pe el,. < 4it szeret,lF
> )ol!og sz0let,s"pot k2*&i. < mosol%gott Kilbert, m"(! eg% 'eh,r bor2t,kot tett le " l&%"
2ró"szt"l&r".
> 4i ezF P,zF Nem kell. 5%u m6lth,te &tut"lt" " 'ilm,rt k"pott hoor&riumom. ;0l1be
is, mire k1lthet,m, mikor 6g%sem mehetek seho*&F
> C " hel%e!be "z,rt meg,z,m "z "(&!,kot.
> 8k,, m"(! meg,zem < mo!t" u!okul " l&%, "zut& tel(es 'ig%elm,t " le*elez,s,ek
szetelte, (elez*e, hog% be'e(ezettek tekiti " besz,lget,st. 9z0let,s"p. Neki em *olt ke!*e
0epeli. Nics mit. Eg% ,rezte, + " *il&g legbol!ogt"l""bb tize%olc ,*ese.
4iut& "z "p(" *,gre kimet " szob&ból, &t'utott" " b"r&t+kt+l k"pott le*eleket, "zt&
be(eletkezett " cse*eg+ progr"mb". Nick m,g em 0lt " g,p el+tt. =z %ugt"l"2tó *olt,
tekit*e, hog% h,t*,g,, reggel t2zkor ez e!!ig m,g sosem 'or!ult el+.
Heil% i!egese !obolt m"g" el+tt "z "szt"lo. +e#et #ogy csak alszik! -árok egy kicsit! 8gen
biztosan csak alszik mert elfáradt a sok munkában! 4ik1zbe " kis (elet 'i:2rozt" "
moitoro, "mi "rról &rulko!ott, hog% Nick ics " g,pe el+tt, " pill"t&s" " mellette he*er+
bor2t,kr" siklott. 5zeretet #elyett újabb csekk! >irály! Belt,pte " bor2t,kot, hog% " bee l,*+
p"p2rt eg%etle moz!ul"tt"l " kuk&b" h"(2th"ss". 4eg is tette. /s"khog% m&r !ob&s k1zbe
,szre*ette, ez em csekk, h"em *"l"mi eg,sz m&s. K%ors" kih"l&szt" "z eg%,bk,t tel(ese
0res szemetesb+l " Lo!ob" szóló rep0l+(eg%et. Crezte, hog% " sz2*e he*esebbe kez!
!obogi.
4i ez "z eg,szF 3"l"mi rossz tr,'"F Lehet, hog% t,%leg elut"zh"t NickhezF 4"g&r" k"pt" "
k1t1s,t, m"(! le%"rg"lt " l,pcs+. Li"e ,s Kilbert szótl"ul reggeliztek " ter"szo. 5z
"%(" "kkur&tus moz!ul"tokk"l keegette " *"("t " pir2tósr". 5mikor megl&tt" Heil%t, letette "
k,st ,s 'el&llt "z "szt"ltól.
> C!esem, Gste ,ltesse sok&ig. < " l&%" mellett termett ,s meg1lelte. Cszre sem *ette,
hog% "z ,rtetleke!+ pill"t&sok"t *et "z "p(&r". < Heil% !r&g&m, "rr" go!olt"m, me(0k el
*&s&roli eze " "g% "po. 4i!et meg*esz0k, "mi cs"k megtetszik, ki*,tel ,lk0l, ok,F
Heil% komor" r&zt" meg " 'e(,t, m"(! Kilbertre pill"tott.
> P"p", " m"m" em tu! "rról, "mit " sz0let,s"pomr" k"pt"m t+le!F
Li"e k,r!+ tekitettel ,zett Kilbertre, "ki " leg"g%obb lelki %ug"lomm"l k"*"rg"tt" "
k&*,(&t.
93
> Li"e < mo!t" l"ss". < 5 sz0let,s"p "z sz0let,s"p. C pe!ig *"l"mi ol%"t "k"rt"m
*ei Heil%ek, "mit+l ig"z& bol!og lesz@
> Nem tetszik ez " h"gs6l%@> *&gott k1zbe "z "sszo%.
> 5zt em cso!&lom. C ug%"is eg% lo!oi rep0l+(eg%et *ettem eki " tize%olc"!ik
sz0li"p(&r". 5z "p(" *"g%ok ,s 6g% !1t1ttem, elege!em.
> 4icso!"F < k,r!ezte hitetleke!*e Li"e.
> #ól h"llott"!, Lo!ob" meg%ek. < mosol%o!ott el eze " reggele el+sz1r Heil%. <
;1sz P"p".
> Nics mit, kicsim, me( csom"goli. ;i*iszlek " rept,rre. < mo!t" Kilbert, m"(!
ki%itott eg% g"z!"s&gi sz"kl"pot.
> 4i "z Eriste t1rt,ik ittF < '"k"!t ki !0h1se Li"e. < ;is"sszo%, em m,sz seho*&.
5 bug%ut" rom&co! mi"tt em 'ogo! m"g"! ,let*esz,l%be so!ori.
> 4"m", em *"g%ok ,let*esz,l%be. 5z ,g szerelm,re, em *"g%ok.
> Te so!ro! +t ,let*esz,l%be "zz"l, hog% 'ogol%k,t kezele! ,s eltilto! "ttól, "kit "
leg(obb" szeret. < trom'olt r& Kilbert.
> 9zeretF Jg%" m&r. H" "%ir" szerete!, "kkor mi,rt lóg itt ol%" sok"t most"&b" "z
" 9te*e e*- h"*ero!F 4eg(eg%zem, sokk"l ik&bb hozz&! *"ló, mit "z "@
> 9te*e cs"k " b"r&tom. Cs k,rlek, e b&ts! Nicket, "%u, em is ismere! +t ig"z&.
Hog% g%-l1lhetsz *"l"kit e%ire, "ki il%e tehets,ges ,s e%i p,zt 'og hozi "
cs"l&!uk"kF
> K%-l1l1m, mert t1kre 'og tei t,ge!.
> =zt meg mib+l go!olo!F < k,r!ezte cs2p+re tett k,zzel Heil%.
> Te "k"rt"!, /sipkerózsik", hog% *,ge leg%e " mes,ek < mo!t" pik2rte Li"e ,s
eg% percre bemet " "pp"lib". Heil% ,s Kilbert szomor6" ,ztek eg%m&sr", &m "mikor
ism,t megh"llott&k " m"g"ss"rk6 p"pucsok kopog&s&t, mi!kette "z "(tó 'el, 'or!ult"k.
> H&t tess,k. < !obott o!" eg% "pil"pot "z "szt"lr" Li"e. < N,z! meg " szerelme!et.
=zek ut& m&r em hi,m, hog% *&g%&l Lo!ob" ut"zi.
Kilbert rossz"lló" ,zett " 'eles,g,re, Heil% pe!ig remeg+ k,zzel %6lt "z 6(s&g ut&.
=lborz"sztott", "mit " c2ml"pk,pe l&tott. 5z "rc&ból kisz"l"!t " *,r, 6g% ,rezte, mete
el&(ul, "hog% tu!"tosult beeA " k,pe k,t cso!"sz,p, leg, 1lt1z1tt 'i"t"l + t"p"! "z +
Nick(,re eg% sz&llo!" be(&r"t&&l. 5 'otó "l"tt " c2mA 5 BGL43?9T8N E# DI3S9;C#=
;CT NL3=L TSLTSTT= 5T C#9T5;?T. 3"(o ki'el, (1ttek, *"g% be'el, metekF 5zt
em lehet tu!i. Ie t,%, hog% Nick k"r("i " l&%ok teste k1r, 'oó!t"k ,s *it"th"t"tl", hog%
+ szerepelt " k,pe. Nem is lehetett mot&zs.
94
Heil% "z eg%ik sz,kre h"%"tlott.
> =z meg most mire *olt (óF < k,r!ezte s1t,te Kilbert.
> #og" *" tu!i, hog% becs"p(" "z, "kit szeret < mo!t" (elet+s,gtel(ese Li"e.
Heil% cs"k t&*olról h"llott" " h"gok"t, sz0lei besz,lget,s,ek 'oszl&%"i (utott"k cs"k el "
tu!"t&ig. 4it "kit megb-*1ltek, ,zte " k,pet "z 6(s&gb". =l+sz1r eg,sz,be, "zt&
r,szleteibe is. 4il%e (ó l&b"i *""k "z eg%ik l&%"k. Neki sosem leszek il%eek. 9
mil%e sz,p 'ekete h"(", b&(os "rc" *" " m&sik"k. 5 l&% "rc". Hirtele ol%" ismer+sek
t-t. 3"l"hol l&tt" m&r. 5z "rc,le ol%" sz,p *o"l6, hog% "zt em lehet el'ele(tei. Cpp, mit
Nickek. 9 Heil% ebbe " pill""tb" ,bre!t r&, hog% tu!(" m&r, hol is l&tt" ezeket " +ket.
5kkor em *olt"k 2g% 'elcicom&z*", s ez,rt em esett le hog%@:des drága Nick2 Amellett
#ogy ellenáll#atatlan vagy még zseni is2
Heil% "z "%(&r" ,zett, "ki 'esz0lt 'ig%elemmel "z "rc& *&rt", mil%e h"t&st *&lt m"(! ki "z
6(s&gcikk " l&%&ból. N"g% meglepet,s,re "z, ,!es!e!e, b&(os" r&mosol%gott.
> 4"m". ;e!*es t+le!, hog% 2g% "ggó!sz ,rtem, hog% e%ire " sz2*e!e *isele! "
k"pcsol"tom sors&t. Ie ezek " l&%ok itt "z 6(s&gb" Nick mellett, ,!es mi!eg%, mi "
k1r2t,s, 4el"ie ,s 9hirle%, " +*,rei. 4il%e hihetetle0l sz,pek, em p"p"F < Heil% "lig
,szre*ehet+e "z "p(&r" k"csitott ,s o!"%6(tott" eki "z 6(s&got.
> Gge, "g%o hel%esek < trom'olt r& Kilbert. < ;isl&%om, "kkor m,g% csom"goliF
> Persze, cs"k bek"pok eg% pir2tóst < mo!t" Heil% ,s le0lt "z "szt"lhoz.
> Nekem elmet "z ,t*&g%"m. < k1z1lte Li"e, m"(! s"rko 'or!ult ,s be*ih"rzott "
h&zb". 5z "(tób" m,g *issz"'or!ult. < $e!be, Heil% 5!erso, me( cs"k, h" "k"rsz. Nem
b2zol "%&! meg,rz,seibe. Cpp most tesze! t1kre "z ,lete!.
> #"(, Li"e, e k&rog( m&r@> morogt" Kilbert, m"(! Heil%re pill"tott. < N"g%o
s"(&lom "zt " m6ltkori k2os (eleetet, "miek "k"r"tl"ul r,szes,*, *&lt&l. Ie@te is
l&th"to!, hog% "%&!!"l ,li em " legk1%ebb !olog " *il&go.
Heil% bólitott.
> 9zó*"l, "z,rt ege!sz el Lo!ob", mert 'ur!"l " lelkiismeretF 3"g% "z,rt, mert te
leg"l&bb bel&to!, hog% 6g%sem tu!tok be0ket elsz"k2t"iF
> =z is, "z is < *"llott" be Kilbert k,%tele>kelletle. < N", me( ,s csom"gol(, miel+tt
m,g "%&!"k siker0l lez&r"ti " l,gteret. 7ill besz,lt " $ich"r!s sz0l+kkel. Hol"p +k
'og"k *&ri " rept,re@
> 5pu, hog% k1sz1(em ezt meg eke!F
> C *"g%ok "z, "ki k1sz1ettel t"rtozik. Nem k1%- !olog eg% g%erekek el*iseli "z
,letet ol%" sz0l+kkel, "mil%eek mi *"g%uk.
95
> 4,g mi!et hel%re lehet hozi, p"p". C semmit em mo!t"m el Li"e>ek ,s em
is 'ogok@
Kilbert " l&%&hoz l,pett ,s megsimog"tt" "z "rc&t.
> =z s"(os em il%e eg%szer-, kicsem. H"g%(uk most ezt. Sr0l( " sz0let,s"po!"k@
,s e 'ele(ts el meleg ruh&k"t csom"goli.
Heil% sz1k!,csel*e, !u!or&sz*" sz"l"!t 'el "z emeletre, m"(! el+t6rt ,h&% puló*ert ,s
'"rmer"!r&got " g"r!rób m,l%,r+l. 5l"p(&r"to em szerette " hi!eget, !e most em tu!ott
*ol" " *il&go ke!*esebb hel%et elk,pzeli "z es+&zt"tt" Lo!o&l.
96
12. 'e(ezet

> Gtt &llok " k"putok el+tt, eg% h"t"lm"s *ir&gcsokorr"l ,s "z "(&!,ko!!"l < p""szolt"
9te*e " tele'ob". < Tu!om, k,stem eg% "pot, mert el kellett ut"zom *"l"ho*& "%&mm"l,
!e "z,rt m,g em kellett *ol" megp"tt"o! " *il&g m&sik *,g,re.
T1bb ezer kilom,ter *&l"sztott" el +ket eg%m&stól, !e Heil% tiszt& ,rezte 9te*e h"g(&b"
"z elkesere!,st. /ranc ütött belém2 Nem vagyok normális! "e$ül*re ülök anélkül #ogy a
legjobb barátomnak szólnék err*l! 5 l&%"k komol% lelki'ur!"l&s" *olt.
> )ocs&ss meg, 9te*e. < k,rte. < 8l%" hirtele (1tt " lehet+s,g, hog% Lo!ob" (1hetek.
8tth"g%t"m cs"pot>p"pot ,s m&r i!ultuk is "pu*"l " rept,rre@
> Persze, " szerelem. 4eg tu!om ,rtei. T,%leg t1k orm&lis, h" "z ember " sz0li"p(&t
" ke!*es,*el "k"r(" t1ltei. Heil%. 4o!!, t,ge! em z"*"r, hog% " te !"li&s hercege!
mi!e',le k,tes +kkel m&szk&l ,(ek i!e(,F < bukott ki 9te*eb+l " k,r!,s.
> 5zok " +*,rei *olt"k, 4el ,s 9hirle% < m"g%"r&zt" " l&%, mik1zbe prób&lt"
megt"l&li " b+r1!(,t " tr"zitb". Le is emelt eg%et " sz"l"gról. < Lk metett,k ki *"l"mi
p"rtiról, "hol el*"!ult"k " r"(ogók. Tsei&lis 1tlet *olt " r,sz0kr+l, emF
> #,zus, Heil%, te b&rmit be*eszelF Ho" tu!o!, hog% " +*,rei *olt"k ,s em
k"muzottF
> 9te*e, ismerem +ket. < z&rt" " *it&t r1*i!re Heil%, ,s ebbe " pill""tb" megpill"tott"
6g% h6sz m,terre Nick ,!es"%(&t, "ki *i!&m" itegetett 'el,.
> )ocs&"t kis"sszo%, !e " kez,be l,*+ b+r1! "z e%,m. < szól2tott" meg Heil%t eg%
k1z,pkor6 6riember, mire " l&% tel(ese 1sszez"*"ro!ott. /som"g*"!&sz"t, Nick m"m&(",
97
izultus ,s tele'o&l&s < sok *olt ez eg%szerre.
> #"(, el,z,st. < mot%ogt", m"(! ism,t beleszólt " tele'ob". < 9te*e, most musz&(
leteem.
> 3il&gos. ;isebb go!o! is "g%obb &l"m.
> 9te*e. < ki&ltott" Heil%. < 4i,rt is h2*t&l te tul"(!ok,ppeF
> /s"k 'el "k"rt"l"k k1sz1tei. < mo!t" %omorultul " ',r'i.
> =g%,b sóh"(F
> Nics.
> 5kkor most, h" megbocs&t"sz, t,%leg le kell teem.
> Hi&%ozi 'ogsz, Heil%. < sóh"(tott 9te*e.
> ;ett+t pislogsz ,s m&r ott is leszek. < mo!t" " t+le telhet+ legke!*esebbe Heil%, m"(!
letette " tele'ot. Tu!t", hog% keg%etle0l b&ik " b"r&t(&*"l, !e t,%leg em "k"rt", hog%
9te*e hi6 rem,%eket t&pl&l(o kette(0kkel k"pcsol"tb".
3,gre meg,rkezett " "g%o *&rt b+r1!(e < ez6tt"l t,%legese "z 1*, < s "z emberek k1zt
ut"t t1r*e m"g&"k, ig%ekezett 4"% $ich"r!s 'el,. 8l%" m"g"biztos" *&gott &t " pl"cco,
mith" 1*, *ol" "z eg,sz rept,r. Eg% ,rezte, *,gre h"z",rkezett, "mi e*ets,ges, hisze
eg%etle eg%szer *olt Lo!ob" e!!igi ,lete sor&. 4"% kit&rt k"rokk"l *&rt" ,s 6g% 1lelte
m"g&hoz, mith" " cs"l&!hoz t"rtoz". Nem *olt ebbe semmi sz2p"!i"s, mit Li"e
"g%(eleet,be " sz0let,s"p(&"k reggel,.
> ;isl&%om. < szor2tott" m"g&hoz 4"%. < Nem is tu!o!, mekkor" sz0ks,g *" itt r&!.
90t1ttem &m tort&t eke!, !e "g%o *ig%&zom kellett, hog% Nick ,szre e *eg%e. Nem
mes,lt0k el eki, hog% (1ssz, 6g%hog% "g% lesz " meglepet,s.
> )iztos" 1r0li 'og ekemF < k,r!ezte homlok&t r&col*" Heil%, mik1zbe Nick
m"m&(&*"l eg%m&sb" k"rol*" l,ptek ki " termi&l ,p0let,b+l. 5z es+ persze zuhogott, 2g%
4"% ki%itott eg% h"t"lm"s, "ps&rg" eser%+t.
> =l-zi " rossz i!+t eg%>k,t ór&r". < m"g%"r&zt" (óke!*-e. < #"(, "lig tu!t"m ler&zi "
l&%ok"t ,s 9"met, hog% eg%e!0l (1hessek ,rte!. Eg% szerettem *ol", h" eg% kicsit
besz,lget0k.
Heil% "g%o k2*&csi*& *&lt, !e prób&lt" leplezi. 4iut& " b+r1!(e beker0lt "z 1reg Bor!
h&tsó 0l,s,re, t0relmetle0l hupp"t be 4"% mell, "z "%ós0l,sre. 5 + eg% i!eig em
besz,lt, csup& ke!*ese Heil%re mosol%gott, m"(! bei!2tott" "z "utót. ;iss, p&r&s *olt "z
"bl"k, ez,rt p&r percet *&ri kellett i!ul&s el+tt. 5z es+ 6g% sz"k"!t, hog% "lig l&tt"k *"l"mit,
"mikor *,g0l elh"g%t&k " rept,r p"rkoló(&t, pe!ig 4"% "l"pos" meg!olgozt"tt" "z
"bl"kt1rl+ket. 5 cs1!et < illet*e " mooto kopog&st "z "bl"ko < Heil% t1rte meg.
98
> Hog% *" NickF
> L&tszól"g (ól < sóh"(tott 4"%.
> =z mit (eletF < k,r!ezte g%ors" Heil%, kiss, remegett " h"g(". < Jg%e, em betegF
> Testileg biztos" em < 'elelte komol%" 4"%.
> 5kkor mi " b"(F 4rs. $ich"r!s, k,rem, e i(esztgesse.
> 4&r megbesz,lt0k, hog% szól2th"tsz 4"%ek < mosol%gott " + ,s eg% pill""tr"
megszor2tott" Heil% kez,t. < Nem "k"rl"k megi(esztei, kisl&%om, cs"k el szeret,k mes,li
eke! *"l"mit. ;icsit hossz6 lesz@
> Nem go!.
> 9zó*"l, em tu!om, Nick mes,lt>e *"l"h" eke!, " sz0let,s,ek k1r0lm,%eir+l@
> 4,g soh".
> Ko!olh"tt"m *ol". Nos, tu!o!, " ',r(em ,s ,, 9hirle% ,s 4el"ie ut& "g%o
szerett0k *ol" eg% kis'i6t. 9"mek iszo%6 'otos *olt, hog% *"l"ki to*&bb*ig%e " $ich"r!s
e*et. /s"khog% " kicsi em "k"rt 1ssze(1i. ;,t tel(es ,*ig hi&b" prób&lkoztuk, hi&b"
k"pt"m i(ekciók"t, g%óg%szereket, em t1rt,t semmi. Lelkileg tel(ese beg1rcs1ltem,
"%ir" '&(t " sz2*em, hog% em lehet t1bb g%erekem. Eg% ,reztem, *"l"mi',le cso!" t1rt,t,
"mikor el(1tt "z " bizo%os hó"p, "mikor kim"r"!t "z, "mi *&r"!óss&g eset, ki szokott
m"r"!i. )ol!og" roh"t"m "z or*oshoz, "ki meger+s2tette, hog% *&r"!ós *"g%ok. 9zite
rep0ltem "z 1r1mt+l, !e " k1*etkez+ pill""t " pokolb" r&tottA " b"b" mellett, " h"s"mb" ott
1*eke!ett eg% !"g""t is. =ls+ r&,z,sre "z or*os szerit rosszi!ul"t6@
> ;risztusom. < ki&ltott 'el Heil%.
> 5zo"l "bortuszt ("*"solt"k, s ezzel eg%i!e(-leg !"g""t kimetsz+ m-t,tet, m"(! h"
sz0ks,ges, kemoter&pi&t. 5zt mo!t&k, h" megt"rtom " kicsit, "z "k&r mi!kett+k ,let,be
ker0lhet. 4egeshet, hog% kihor!"i sem tu!om. Ori&si teher eheze!ett "kkor " cs"l&!ukr".
9"m heteke &t k1%1rg1tt, hog% ege!(em meg " m-t,tet, go!ol("k r& ,s " l&%okr", "rr",
hog% +ket em h"g%h"tom itt. Nem is tu!om, Heil%@mi!eki bolo!"k ,zett, "mi,rt meg
"k"rt"m sz0li " b"b&t.
> 4" sics r& semmi logikus m"g%"r&z"tom, mi,rt ,reztem 2g%. T"l& cs"k "zz"l
m"g%"r&zh"tó ez, hog% " *&r"!ós + meg*&ltozott tu!"t&ll"potb" ker0l@> 4"%
szór"kozott" 'ele*etett, m"(! Heil% "rc&r" pill"tott, miel+tt 'ol%t"tt" *ol" " t1rt,et,t.
> 9zó*"l, " b"b" m"r"!t " poc"kb", "mi em *olt ,pp (óz" !1t,s, !e siker0lt
megg%+z1m " ',r(emet, hog% em *,letle0l most k0l!te hozz&k ezt " kicsi l,%t "z ,g@
Ir&g", "prócsk" Nick b"b"@Tu!o!, hog% " Nickol"s ,* "zt (eletiA g%+ztes "z emberek
k1z1ttF
> T,%legF Nem, em tu!t"m. Ie ig"z& t"l&ló, h" " 'i&t *essz0k "l"pul < mo!t" Heil%.
99
> Nos, mi*el " g%ermek kihor!&s" mellett !1t1ttem, t1bb, em "k"rt"m tu!i "
!"g""tomról. T"but,m" *olt ottho ,s "z okológushoz sem (&rt"m. 5mikor ultr"h"gr"
metem, k1%1r1gtem " !oktor"k, e besz,l(e ekem " m,hembe l&th"tó 'urcs" 'oltról.
Tiszteletbe t"rtott" " k,r,sem, b&r g%"2tom, + is bolo!"k ,zett. 5mikor el(1tt " sz0l,s
"p(", mi!e 6g% i!ult, mit "z el+z+ kett+,l. 5zt lesz&m2t*", hog% ez6tt"l 9"m is be(1tt
*elem " sz0l+szob&b". =l+tte soh" il%esmi meg em 'or!ult *ol" " 'e(,be, !e " betegs,gem
mi"tt 6g% ',ltett egem ,s Nick b"b&t is, hog% em lehetett lebesz,li " p"p&s sz0l,sr+l. 5zt&
(1ttek " komplik&ciók@
> #,zusom, m,g komplik&ciók isF
> Gge. ;ilec ór&t *"(6!t"m " 'i"mm"l, s *,g0l " kis 'e(e beszorult " sz0l+cs"tor&b".
Persze, "z or*osok r1gt1 "zt mo!t&k, " m,h!"g""t okozz" ezt " sok eh,zs,get.
/s&sz&rmetsz,st *,geztek r"(t"m, s eg%6tt"l " tumort is ki*ett,k, !e s"(os k,s+ 'ogt"k hozz&
,s Nick@ os, o:ig,hi&%os &ll"potb" ker0lt.
> Hog%"F Cs mi t1rt,t ut&"F < h0le!ezett Heil%.
> 5 !"g""tot sz1*ett"r" *itt,k, Nicket pe!ig k0l1b1z+ *izsg&l"tokr" ,s heteke &t
ikub&torb" t"rtott&k. 5 leleteimmel eg%0tt k"pt"m *issz" " kisb"b&m"t. 4i!e teszt
eg"t2* lett, (ói!ul"t6 *olt "z el*&ltoz&s. 5z , picik,m *iszot@e%he i!egre!szeri
k&roso!&st sze*e!ett. 3eget"t2* i!egre!szeri k&roso!&st@
> =z mit (eletF < k,r!ezte retteg,ssel " h"g(&b" " l&%. +e#et #ogy Nicknek valami
nagy baja van és most akarja a mamája megmondani4 +e#et #ogy meg fog #alni4 1ents
8sten csak azt ne2
> 5zt, hog% s,r0lt "z i!egre!szere Heil% < mo!t" sz&r"zo 4"%. < Cpp cs"k "%ir",
hog% hiper,rz,ke% ember *&lt bel+le. ;i tu!(", t"l& eek " !olog"k k1sz1heti "zt is,
hog% il%e (ó sz2,sz. 5z ,rzelem*il&g" eg,sze k0l1leges, !e re!k2*0l s,r0l,ke%. /s"k
hog% l&s!, mire c,lzokA kisg%erek *olt m,g, "mikor 2rt eg% szerelmesle*elet "z
oszt&l%t&rs&"k, #ulie"k. 5 kisl&% kie*ette +t ,s mi!ekiek megmut"tt" " le*elet "z
iskol&b". Nickek ez "z "prós&g ol%" tr"um&t okozott, hog% " '0r!+szob&b" k"pt"m r"(t",
"mit "z "p(" peg,i*el prób&l(" 'el*&gi "z ereit@9zerecse, hog% i!+be o!",rtem, mert
hi!! el ekem, lett *ol" hozz& b&tors&g".
> O. < Heil% cs"k e%it *olt k,pes kipr,seli m"g&ból " h"llott"k ut&.
> 4usz&( *olt ezt elmo!"om eke!, Heil%. Tu!o! kellett, mi,rt ',lt(0k Nicket "%ir"
"ttól " h"(sz&s ,lett+l, "mi " sz2,szettel eg%0tt (&r.
> O. Teh&t "kkor Nick@hog% is mo!("m@szó*"l, i!egbetegF < %1gte ki Heil%.
> C em e*ez,m ""k < r&zt" meg " 'e(,t 4"%. < Gk&bb cs"k eg% iszo%"tos"
,rz,ke% lelk- ember. H&l&t "!h"tuk " sors"k, hog% cs"k e%i k&r" sz&rm"zott "
szerecs,tle sz0let,s,b+l.
> 9 mit tehetek ,F Let"glózott, "mit mo!ott ekem. Hisze + sz&zszor ol%" ,rett,
100
komol%, m"g"biztos, mit , *"g%ok. L "z eg%etle ember " '1l!1, "kire %ugo!t"
r&b2z&m "z ,letemet is, 4"%. 5z em lehet, l,tezhetetle hog% g%eg,bb *ol" &l"m@
> Heil%. Nick most "g%o k0z!. C, mit "z "%(", potos" tu!om ezt. Gg%ekszik
meg'eleli ""k " k1zegek, "mi k1r0l*eszi, *,gzi " 'el"!"t"it, !e l&to! k,e, mil%e
let1rte ,rkezik meg " 'org"t&sok ut&. 4i!e r"(ogó(&*"l "g%o ke!*es ,s ezt "
kisl&%ok ki is h"sz&l(&k. $&t"p"!"k, moleszt&l(&k. 3olt, hog% " h&zuk el+tti '&r" m&szott
'el eg%ik>m&sik, hog% bel&th"sso " szob&(" "bl"k&. 5 m6lth,te 'ekete '0gg1%1ket r"kott
'el. Beket,ket, Heil%. Persze + "zt mo!(", cs"k " mi ,r!ek0kbe tette, hog% e leg%e "
h&zuk turisztik"i l&t*&%oss&g. Ie , potos" tu!om, hog% + "z, "kit ez " h"(cih+ "
legik&bb z"*"r. Ir&g" kisl&%om, "%ir" i(e!tek t-sz.
> 5z is *"g%ok, mert em tu!om, mit kez!(ek ezzel " hel%zettel@
> /s"k m&s',l hó"p ,s *issz"meg% " premier mi"tt 5merik&b". Nem lehetek "
k1zel,be, em lesz ki*el megbesz,lie " go!ol"t"it, em lesz, ki *ig%&zzo r&@
> N%ugo!t lehet, mert 7ill, "z 0g%1ke "g%o (ó b"r&t(&*& *&lt < mo!t" bizt"tó"
Heil%.
> Te &llsz hozz& " legk1zelebb. Nick "z 6( ismerets,gei k1z0l eg%e!0l t,ge! szeret
ig"z&. =zt biztos" tu!om. 5hog%" "zt is, hog% em 'og(" elmo!"i eke!, !e
iszo%"tos" sze*e!ett ,lk0le!. 4i!e ,((el meg,zegette " ról"! k,sz0lt 'el*,teleket,
"kkor is, h" h"("l kett+kor (1tt h"z" " muk&ból@
> C is 2g% tettem < *"llott" be Heil%, ,s "g%o 1r0lt, hog% Nickek ,pp ol%" 'otos "
szerelm0k, mit eki. < 4o!(", mit seg2thetekF
> 3ig%&zz r&, Heil%. ;,rlek, 'ig%el( o!" r& "g%o. ;i tu!(", mit *&lt ki bel+le ez "
'ee"g% ,pszer-s,gF H" b&rmi *&ltoz&st ,szlelsz " *iselke!,s,, *"l"mi k0l11set@Heil%,
soh" e h"g%! +t m"g&r", "g%o k,rlek. =!!ig , *olt"m "z, "ki mi!e l,p,s,t *ig%&zt".
=zet6l cs"k te lehetsz. Ie l,g% ó*"tos. Eg% te!!, hog% "rról + e tu!(o, mert h" "zt ,rzi,
betegek t"l&lo!, tel(ese 1sszeomlik.
> Gg%ekezi 'ogok < mo!t" h"lk" Heil%. 9ok *olt eki "z 6( i'orm&ciók tegere.
;,ptele *olt "pire!re t,ri, cs"k 6g% ukk>mukk>'ukk 'el!olgozi " h"llott"k"t.
;1zbe " kocsi bek"%"ro!ott $ich"r!s,k h&z" el,. Heil% "zo"l megpill"tott" " szerelme
+*,reit, "kik "z "bl"kb" &ll*" *&rt&k +ket, sz,les mosoll%"l itegettek 'el,. 5 l&%
megprób&lt "z "rc&r" er+lteti eg% mosol%t.
> Jt&lom m"g"m, "mi,rt r&! kellett z6!2t"om mi!ezt < sóh"(tott 4"% ,s megsimog"tt"
Heil% "rc&t. < Hi!! el, mi!ezt lesz&m2t*" Nick eg% cso!&l"tos, tiszt" lelk- 'i6@
> H" eek " kis z"*"r"k k1sz1hetem "zt " teger%i szeretetet, "mit t+le k"pok, "kkor
eg%&lt"l& em b&om < Heil% hirtele meg1lelte Nick ,!es"%(&t ,s k1%ek sz1ktek "
szem,be. < ;1sz11m "z +szites,g,t. 3ig%&zi 'ogok r&. Hog% is e *ig%&z,k, "mikor + "
',% "z ,letembeF 4,g "kkor is, h" hi*"t"los" cs"k " mozi*&szo ',%ember@
101
> L&to!, "kkor ezzel m&r kette *"g%uk < mosol%gott 4"%. < K%ere, me(0k, mert "
cs"l&! m"(! kiugrik " b+r,b+l, hog% ism,t itt *"g%. 5 cs"(ok " 'e(0kbe *ett,k, hog% "l"pos"
kicicom&z"k, mire Nick h"z",r " 'org"t&sról.
> =szembe sics el*ei "z 1r1m0ket. < e*ette el m"g&t Heil%, m"(! meglep+e
k1%- sz2**el sz&llt ki "z "utóból. 5z el+bbi p&ik elm6lt. )ol!og *olt, hog% Nick m"m&(" "
biz"lm&b" 'og"!t". =zt " 'urcs" i!egg%eges,get pe!ig m"(!cs"k leg%+zik *"l"hog%",
eg%0tt. Heil% 6g% ,rezte, szeretik eg%m&st el,gg, "hhoz, hog% megk0z!(eek eg%0tt "
probl,m&kk"l is. Nick " legk0l1legesebb ',r'i " *il&go. $&"!&sul +t szereti! /s"k ez sz&m2t.
.e mi lesz #a egy na$on a gyöngeség eluralkodik rajta4 Butó go!ol"t *olt csup&, ,s
szerecs,re, "mikor 4el ,s 9hirle% el&r"sztott&k " k,r!,seikkel, k1!!, *&lt, mith" em is lett
*ol". /s"kis " *iszotl&t&s 1r1me l,tezett.


Cl+h"lott"k ,rezte m"g&t, "hog% " k,s+i *"csor" ut& 'el*oszolt" test,t " l,pcs+. 5 h&z
cs1!es *olt ,s s1t,t, !e em is *&rt" *ol" el " cs"l&!(&tól, hog% ,(ek i!e(, *irr"ssz""k,
cs"k mert + il%e sok&ig !olgozott. Olomeh,zek ,rezte " *,gt"g("it < csup& tize1t
l,pcs+'ok *ezetett "z emeletre, !e e%i er+*el ezer is lehetett *ol".
Nick semmi m&sr" em *&g%ott, cs"k hog% *,gre &g%b" b6(h"sso. $itk" sikertele "p("
*olt. 4i!1ssze h&rom (eleetet *ettek 'el, mert " p"rtere < eg% 1r1k1se be!rogozott
szic2li"i sz2,sz < 'ol%to elrotott *"l"mit. $&"!&sul !,lut& "z eg%ik me+ m,!i"iskol"
1*e!,kei l&tog"tt"k ki " 'org"t&sr" ,s em 'ogt&k *issz" m"guk"t. Botózt"k, &ll"!ó" +t
b&mult"k, s "mit " leg(obb" ut&lt, m,g sikog"tt"k is. Le*erte l,pett be " szob&(&b". 9emmi
m&sr" em *&g%ott, mit "z &g%" meleg,re, szok&s" elle,re m,g "z ,((eli l&mp&t sem
k"pcsolt" 'el. ;il,pett " '"rmer(&ból ,s le!obt" "z ig,t. Eg% !1t1tt, m"(! reggel 'og
zuh"%ozi. 9emmi go! em lehet "bból, h" eg%szer elblicceli " !olgot. B&r"!t" h"%"tlott
"z &g%&r".
> 4i " (ó Gste@> szisszet 'el i(e!te Nick ,s " keze "zo"l " k"pcsoló ut& %6lt.
> 5u@> %1sz1r1gte eg% &lomitt"s, p""szos h"gocsk". < 4i,rt 0lt,l r&mF
5 ',r'i l"ss" 'or!ult 'el,, 6g% ,rezte, mith" eg% *"lósz2-tle &lomb" (&r". T"l& m&r
el"lu!tF Cszre sem *ette *ol"F =%ire em lehet '&r"!t. 3"g% igeF 7nnyire nem
#iányoz#at senki #ogy azt #allucináljam itt van2
> H" ez eg% &lom, "kkor *"l"mi g%1%1r-@> suttogt" Nick, "mit megl&tt" " p&r&(&
sz,tter0l+, csillogó, *1r1s h"(zuh"t"got. ;1zelebb h"(olt, s "z ismer+s, szeretett, m&mor2tó
ill"t " zsigereiig h"tolt. 9zite k&bult &ll"potb" k"pcsolt" le " kis l&mp&t s b6(t ol%" k1zel "
mellette "l*ó sel%mes b+r- cso!&hoz, "me%ire cs"k lehetett.
> Nick@> lehelte bele " kis szob" cs1!(,be Heil%. < 9zerelmem@
> Hell@> suttogt" *issz". < Ir&g&m, hog% ker0lsz te i!e@F
102
> 5z Opereci& T6lról (1ttem " szi*&r*&% h&t&@
Nick h"lk" 'ele*etett, mert tu!t", em ez " meg'elel+ i!+pot "rr", hog% megbesz,l(,k "
hel%zetet. =g%szer-, l,lekig h"toló eu'órikus bol!ogs&g lett 6rr& r"(t" ,s k,ptele *olt b&rmit
is mo!"i. 8l%" szoros" *ot" m"g&hoz Heil%t, hog% "ttól ',lt, " l&% kicsi teste
1sszeropp".
> K%ere *issz"@. < k,rte " l&%.
> Ie h&t itt *"g%ok@
> Nem 'ogok ripit%&r" t1ri, 2g,rem. Slel( 6g%, mit "z el+bb@
> H6. Nem is tu!om, szeritem meg kellee '0r1!1m@
> Nick $ich"r!s, ol%" sz"g ics " *il&go, "mi mi"tt , kiege!,lek ebb+l "z &g%ból.
< mo!t" ,!ese Heil%.
Nick meg"!t" m"g&t. Nem *olt eh,z em go!olkozi. ;2*&csi, *olt, ho" pott%"t "
szerelme Lo!ob", !e h"m"r elege!te ezt " go!ol"tot. /s"k hullott, hullott eg%re
m,l%ebbre " bol!og &lom*il&gb", "mit Heil% (eletett eki. 8!", "hol "z emberek m&r em
go!olkoz"k, cs"k ,rezek.

Heil% "rr" ,bre!t, hog% *"l"mi kellemese megcsikl"!ozz" " csukló(&t. 5 le*eg+be
s0ltsz"lo" ,s p"l"csit" ill"tot ,rzett, "z ,(sz"k"i eml,kei pe!ig ol%" ,rz,seket ,bresztettek
bee, "mit+l m&r "z im,t eml2tett i!illi ,bre!,s ,lk0l is '"t"sztikus lett *ol" " "p(". 5
g%omr" korgott eg% "g%ot, mik1zbe %6(tózko!ott, "mi em is cso!" " h"("lig t"rtó lepe!+
"krob"tikus mut"t*&%ok ut&. 5 l&b"ib" h"t&rozott izoml&z"t ,rzett, m"(! eg% kellemes
,rit,s- te%eret "z "rc&.
> 9z,p reggelt, kicsem. 5 k,t "pp"l ezel+tti em sz&m2t. 4" *" "z ig"zi sz0li"po!. <
mosol%gott Nick " l&%r", pot "zz"l " ',lol!"l"s, sze:is "rcki'e(ez,ssel, "mit+l Heil% em b2rt
m"g&*"l.
> Ne ,zz 2g% r&m < kucogott. < =em kell *"l"mit, go!olom, em szeret,!, h" "
cs"( eg%szer cs"k kipurc"" "l"tt"!.
> =z em t1rt,het meg, mert " cs"( ,lk0l , is kipurc",k. 4i!e to*&bbi ,lk0l <
Nick "rc" komoll%& *&lt, m2g ezeket " sz"*"k"t mo!t",
s oh" eg% pill""tt"l k,s+bb m&r ism,t !er-s *olt "z &br&z"t", ez " kis itermezzo ,pp el,g
*olt "hhoz, hog% Heil% esz,be (utt"ss" " 4"%>el lez"(lott besz,lget,st.
> Ne mo!( il%eeket. < k,rte " l&%, mik1zbe 'el0lt "z eg%szem,l%es he*er+ ,s "z 1l,be
elig"zg"tt" " Nick &lt"l hozott ill"tozó reggelis t&lc&t.
> 4i,rt eF H"r"gszol "z +szites,gem,rtF =z " b+ eg% hó"p ,pp el,g *olt "hhoz, hog%
103
elgo!olkozz"m, mit is (eletesz ekem. 5rr" " k1*etkeztet,sre (utott"m, hog% mi!et.
=bbe "z +r0ltek h&z&b" te *"g% "z eg%etle orm&lis !olog. 5z eg%etle szereti*"ló
ember.
> Nick, k,r!ezhetek eg% 'urcs&tF
> /s"k h" k1zbe eszel < mosol%gott Nick, m"(! " l&% sz&(&b" !ugott eg% c"'"tot "
p"l"csit&ból. Nem tu!ott beteli Heil%*el. 4iót" cs"k 'el,bre!t, eg,sz,be ,s r,szleteibe
*izsg&lg"tt" " l&% &lt"l" ol% t1k,letesek *,lt *o&s"it. 4,g " szepl+it is im&!t". 5z
"r"%p1tt%1k plusz ,kszerek *olt"k " sm"r"g!szemek r"g%og&s" mellett.
> 9zó*"l@> kez!te Heil%, miut& le%elte " '"l"tot. < )iztos *"g% bee, hog% szerelemmel
szeretsz egemF Hog% em cs"k " k1r0lm,%ek mi"tt (&tszik *ele! " s"(&t tu!"to!F
Nick szemei elkereke!tek.
> =kkor" but"s&got m,g ,letembe em h"llott"m. 4&r "kkor ,reztem, hog% eg%
mosol%o!,rt 1li tu!,k, "mikor sikerese le0t1ttelek "zz"l " pizz&s!obozz"l. =g%&lt"l&,
hog% 'elt,telezhete! "zt, hog% cs"k "z,rt (1hetsz szób" &l"m, mert ics m&sF
> Nos, mert@tu!o!, ez m,g " k2*0l&llók sz&m&r" is ol%" k,ze'ek*+. =z "
legeg%szer-bb, "hog% "z 6(s&gok is t&l"li szokt&k. Eg%is mi!ig eg%0tt *""k, "kkor mi,rt
e lehet,ek " m"g&,letbe is eg% p&rF 3"g% rosszul l&tomF
> #esszusom, Heil%, most "z lesz " k1*etkez+ go!ol"to!, hog% "z,rt (&rok *ele!, mert (ól
(1 " plusz P$@
> Nem, Nick, ',lre,rte!. C cs"k@, cs"k@tu!om, hog%h" most mi!e 2g% meg%
to*&bb ,s m,g k1zelebb ker0l0k eg%m&shoz@, beleh"l,k, h" el*esz2te,lek.
Nick k1zelebb h6zó!ott Heil%hez "z &g%o. ;i*ette " kez,b+l " reggeliz+t&lc&t ,s "z
,((eliszekr,%re tette. K%eg,!e meg'ogt" " l&% (obbkez,t.
> ;icsi l&%, szeritem te *"g% "z, "kiek kett+k k1z0l ics *iszo%2t&si "l"p(". C
potos" tu!om, hog% mit "k"rok, "z"z kit "k"rokA TCK=I. < mo!t" %om"t,kos" Nick.
Heil% tekitette lesiklott " s"(&t kez,re, "mit " ',r'i " te%er,be t"rtott. /s"k most t-t 'el
eki, hog% *"l"mi m,g mi!ig birizg&l(" " csukló(&t. T&gr" %2lt szemmel b&mult, "mikor
megl&tt", mi "z.
> Gste ,ltesse. < mo!t" 0ep,l%ese Nick. < Te!! meg, hog% leg"l&bb " sz0li"po!o
em "g%"lsz.
> Ne "g%"l("kF H" e!!ig em "g%"lt"m, "kkor ezek ut& m&r biztos 'ogok. Nick, ez
leg"l&bb " B,%emberek,rt k"pott p,ze! 'el,be ker0lt.
5 szerelme em ,rezte 1sszeszi!*" m"g&t. /sib,szes, b0szke mosoll%"l ,zett r&. L&tszott
r"(t", hog% ,l*ezi " hel%zetet. Nick ,let,be most *&s&rolt el+sz1r "g%,rt,k- "(&!,kot ,s
ett+l retteetese 'el *olt !ob*". 3"g&% !olog"k ,rezte. Heil% *iszot eg%,rtelm-
104
p"z"rl&s"k. Crtett eg% kicsit " !r&g"k1*ekhez, hisze "z "%(&"k *"lós&gos g%-(tem,%e
*olt bel+l0k. L m"g" sosem *&g%ott t6lzott" "z e'',le cicom&r", !e k,ptele *olt elrot"i
Nick 1r1m,t. $&"!&sul "g%o tetszett eki "z ez0stk"rk1t+, "mi eg% kis csill"g 'it%egett.
5pró, &lomz1l! sm"r"g!ok kereteztek eg% ',%esre csiszolt g%,m&tot.
> 5z,rt il%et k,sz2ttettem eke!, mert mi!ig "zt mo!o!, /sill"gszem *"g%ok < mo!t"
sz,g%el+se Nick. < Jg%e tetszikF
> 4esesz,p < ,zegette "z ,kszert Heil%. < Ie em ege!hete! meg m"g"!"k. < korholt".
> H" ról"! *" szó, b&rmit megege!hetek m"g"m"k. /s"k "ttól t"rtott"m, em 'ogo!
szereti, mert m,g sosem l&tt"m r"(t"! semmil%e ,kszert.
> =zt im&!i 'ogom. 9oh" t1bb, em *eszem le. < mosol%gott " l&%, m"(! Nick 1l,be
',szkelte m"g&t ,s ekil&tott " reggeli(,ek.
> 4"m" reggel elmes,lte, hog% is pott%"t&l i!e < mo!t" " ',r'i, mik1zbe szór"kozott"
(&tszott Heil% h"(ticsei*el. < $e!es !olog *olt "z "p&!tól. )ele+r0ltem *ol" " tu!"tb",
hog% em l&th"tl"k " bemut"tóig. 4,g k,t hó"p, iszo%"tos" sok i!+. 4&r most "zo
r&gó!om, hog% 'ogom kib2ri " h&tr"l,*+ heteket, h" *issz"m,sz@
> Nem meg%ek *issz" < h"gzott " h"t&rozott *&l"sz.
> Hog%"F
> H" "zt szeret,!, h" t,%leg "zt szeret,!, itt m"r"!ok *ele!. 4"g&t"uló *"g%ok Nick, "z
,g*il&go semmi !olgom ics ottho. T"uli meg itt is tu!ok, m2g te 'org"tsz.
> Heil%, ezt t,%leg megte,! ,rtemF
> Gl%e (óember "z,rt em *"g%ok. Term,szetese '+k,t m"g"m,rt. C sem b2rom ,lk0le!.
> 4it 'og"k szóli "%&!,kF
Heil% *&ll"t *ot.
> Nem ,r!ekel k0l11sebbe. Gtt "g%kor6"k sz&m2tok, *"g% mi. NemF
> Ie ige. Cs h" *,gre be'e(ez,! "z e*,st, "kkor , ezt r1g*est ki is h"sz&lom@>
*ig%orgott Nick.
> Nics m&r es,l%e! *issz"*oulót '6(i, mert most "zo"l be'e(ezettek tekitem "
reggelit.
Nick bol!og" b6(t *issz" Heil% mell, "z &g%b". 5 l&% potos" &t,rezte "zt, mir+l is besz,lt
4"%. 5 h"t"lm"s szeretet&r"!"t le!1t1tte " l&b&ról. T"l& m&s"k ez m&r sok lett *ol", &m +
1r1mmel lubickolt bee. 8l%"ok *olt"k +k kette, mit " Yi ,s " Y"g, t1k,letese
kieg,sz2tett,k eg%m&st. Heil%ek ,pp "%i ,rzelem kellett, "me%it Nick "!i tu!ott ,s
'or!2t*" is ug%"ez *olt " hel%zet. =g% ór&*"l k,s+bb kipirult", bol!og" he*er,sztek
eg%m&s mellett, Heil% " szerelme k1r, 'ot" " l&b"it ,s szoros" &t1lelte.
105
> 8l%"ok *"g%uk, mit " kism"(mok@> e*etett Nick.
> Te 6g% is ,zel ki. < *ig%orgott Heil%.
> Ne m&r. =zt em mo!h"to! komol%".
> Nem is mo!om. Ie mi!ekiek meg*" " bels+ &ll"t". Te eg% oroszl& *"g%. Ie
em ki'e(lett oroszl&, h"em k1l%1k m,g.
> Pe!ig el,g m"g"sr" +ttem.
> 5 lelke!re ,rtettem < m"g%"r&zt" Heil%. < 5 'el+ttek &lt"l&b" em tu!"k ol%"
lelkese!,ssel szereti, mit te@
Nick eg% i!eig szótl"ul ,zte " pl"'ot, "z "rc&r" ,h&% m&so!percre ki0lt eg% 'esz0lt
ki'e(ez,s. Heil% "zt go!olt", most t"l& m"g&tól el 'og(" mes,li mi!"zt, "mit "z
,!es"%(&tól megtu!ott, ,s *,gre em kell b-1sek ,rezie m"g&t 4"%ek tett 2g,rete mi"tt.
Ktálom #ogy tudok róla valamit amir*l * nem tudja #ogy tudom róla! 3,g0l Nick em
mo!ott semmit. Leg"l&bbis ebbe " t,m&b" em.
> Sr0l1k, hog% itt m"r"!sz *elem. Nem is tu!o!, me%ire kibor2t " st&b, "mibe most
!olgozom. =g% 'ert+. 4i!eki mi!eki*el, h" ,rte! mire go!olok ,s egem is 'ol%to bele
"k"r"k r&g"ti. 4egte,!, hog% !,lut& ki(1ssz *elem " 'org"t&sr"F 5kkor t"l& m"gukb"
sz&ll"k ,s b,k, h"g%"k *,gre.
> 3"g% meg!ob&l"k egem p"r"!icsomm"l < l"tolg"tt" Heil%. < 4i,rt ,rzem "zt, hog%
em 'og"k szeretiF
> C szeretlek, ,s (ó h" tu!o!, em (&tszom to*&bb "zt, hog% semmi k1z1m hozz&!.
Tu!om, hog% pro'i *"g%. Tu!om, hog% "!sz "z "rcul"tr", meg " sz0lei! t"&cs"ir". Ie k,rlek,
'og"!! el, hog% ez ekem 2g% em meg%@.
> H" te em hozo! szób" ezt, , m"g"m k,rtem *ol" < szor2tott" meg Nick kez,t Heil%.
< 4ost"tól em sz&m2t, ki l&t, hol l&t ,s mel%ik 6(s&gb" mit hoz"k le@
> Nem bizo%.
> Cs mi lesz, h" *issz"meg%0k 5merik&b"F
> Eg% tu!om, " ew %orki bemut"tó el+tt lesz eg% "g% t,*,iter(6k. 8tt
elmo!h"t&k. 4it go!olszF
> 5zt, hog% "z emberek "g%ot 'og"k ,zi. < e*etett 'el Heil%. < 5zok ut&, hog% em
is eg%szer el*iselhetetleek e*ezt,l ,l+ "!&sb".
> =l*iselhetetleF 9z&momr" ez "zt (eleti, h" em *"g% " k1zelembe@> mo!t"
+szit, Nick. < T1bb, em lesz il%e. 5z sem ,r!ekel, h" megbukik emi"tt " B,%emberek.
> Gl%et e is mo!(. 5 'ilm (ó, te is tu!o!. 9z,t 'og"k t,pi " r"(ogók, h" *"g%ok, h"
em *"g%ok@
106
> Tu!o! mitF 9zeritem " leg(obb, h" most em 'ogl"lkozuk ezzel "z eg,sszel ,s
1r0l0k eg%m&s"k. I,lel+tt el*iszlek s,t&li, eb,!el0k *"l"hol, "zt& m2g 'org"tok,
pihehetsz " l"kókocsimb". < "(&lott" Nick.
> 5z (ó lesz. 3" eg% r"k"t%i k1telez+ ol*"sm&%om. =lleszek@> mosol%gott Heil%,
m"(! '1l*etette "zt, "mi percek ót" motoszk&lt bee. < H" most itt leszek *ele! " bemut"tóig,
"g%o hozz&! 'ogok szoki. $ossz lesz ut&" el*&li@
> Heil% < Nick " k,t te%er,be *ette " l&% "rc&t. < 5zt hiszem, te em ,rtette! meg
eg,sze, mit szeret,k. 3ele! lei. =zet6l "%it, "me%it cs"k " muk" lehet+*, tesz. =z
pe!ig cs"k 6g% *"lósulh"t meg, h" eg%0tt ,l0k@
> Ko!olo!, hog% em kor"i ezF < kereke!ett el " l&% szeme.
> Nem go!olo!, hog% " hel%zet0k kiss, re!h"g%óF < k,r!ezett *issz" Nick.
> 8k,, ok,, !e@
Nick k"c"r&szi kez!ett m"g&b", mik1zbe beleb6(t " póló(&b".
> 4ost meg mit e*etszF < k,r!ezte Heil%.
> Nem l&to! m"g"!, Heil% 5!erso. Ne retteg( m&r, hol"p m,g em 'ogok "z u(("!r"
g%-r-t h6zi.
Nos igen! >étségtelenül belém lát! Nem értem #ova ez a nagy sietség! "emélem kés*bb nem
fogja megbosszulni magát! Lvatosan kellene csinálni! +assan de biztosan! =z *olt Heil%
(óz"esze. /s"khog% eme r,sz,ek !0b1rg,s,t el%omt&k " t6lcsor!uló ,rzelmek. Nickkel
lakni4 1ostantól mindig4 ,át tralalla trallala bim%bam%bumm2 =g%etle moz!ul"tt"l Nick
mellett termett ,s 6g% 1lelte m"g&hoz, mith" "z ,lete m6l" r"(t".
> N", most meg mi t1rt,tF < emelte "z ,gre Nick " pill"t&s&t. L&tszott, hog% re!k2*0l
(ól mul"t Heil% hirtele h"gul"t*&ltoz&s"i. 8l%" kis hebehurg%" *olt, !e ,pp il%eek
szerette.
> 9emmi Nick, cs"k@persze, hog% "g%o szeret,k *ele! ,li. /s"k " (óz"eszem
megit kellemetleke!ett@
> N", e, "zt hittem, m&r kir6gt"!.
> Qg% *olt, !e &ll&st k"pott "%&m c,g,,l, "kit em b2rt el*iseli, ez,rt *issz"t&colt
hozz&m@
> =zt mo!(uk meg tu!om ,rtei. < e*etett Nick ,s " k"r(&b" k"pt" " pici l&%t.
5z "bl"ko bes0t1tt " "p, ki*,telese r"g%ogó *olt "z i!+. ;,t 1ssze1lelkez+ "l"ko t1rt meg
" ',% < Heil% csukló(& szemtele0l csill"t"k meg "z ,kk1*ek, "mit szoros" Nickhez
simult. Nem "k"rt" elege!i. 9oh" t1bb,.
107
1P. Be(ezet

> =z " !ur*" g%omorremeg,s tel(ese kik,sz2t@> morogt" Heil% " "g%, 'ekete,
les1t,t2tett 0*eg- "utób", "mi*el *"lós&gg"l szelt,k " t1meget.
;0l11s *olt, hog% mi!et l&tt"k, " kitiek pe!ig "bb" sem lehettek biztos"k, hog%
eg%&lt"l& +k 0lek " ko*o( eze "utó(&b". )iztos, "mi biztos, *is2tott"k. Legsz2*esebbe "
kocsib" ut"zók is *is2tott"k *ol". $emegett " t,r!0k, h"l&ls&p"!t"k *olt"k, izz"!t "
te%er0k, !e "z,rt g1rcs1se szorog"tt&k eg%m&s kez,t.
> 4,g (ó, hog% itt *"g%ok. 7illel "bb" 'og"!tuk, mel%iketeket kell el+sz1r 'ellocsoli.
108
=zt most ,l+ eg%eesbe ,zhetem > e*etett 9te*e.
9zó szerit bek1%1r1gte m"g&t "z "utób". 9zeretett *ol" Heil%*el lei, miel+tt " l&% kil,p
" *1r1s sz+%egre, m,g "kkor is, h" ez eg%et (eletett eg% Nick $ich"r!s"l eg%0tt t1lt1tt
ór&*"l, "miek g%-l1lte mi!e perc,t. 7zt a nyámnyilát2 A#elyett #ogy tartaná a lelket a
szerelmében mint egy igazi férfi csaknem elájul itt nekem2 Nick *"lób" m"g&b" *olt
m,l%e!*e. 42g Heil% i!eges *ihog&ss"l, 1ssze'0gg,stele 'ecseg,ssel prób&lt" le*ezeti "z
i!egess,g,t, "!!ig Nick m"g" el, mere!t, "z 0l,shuz"t eg%etle pot(&r" szegezte " tekitet,t
< szite, mit "ki ott sics "z "utób". 1int aki fel sem fogja #ogy nem temetésre megy
#anem a saját filmbemutatójára! 1égis ennek a #ullaké$(nek fogja a kezét ,eily! -alaki
mondja meg nekem mit lát benne egyáltalán4 < !0h1g1tt m"g&b" 9te*e.
Nick 'elemelt eg% &s*&%*izes p"l"ckot ,s "z "(k&hoz emelte.
> T"l& eg% *iszki (,ggel, ol%" #ocke% b&csi < mó!r" most (ót tee eke!@> mo!t"
szór"kozott" Heil%. 9eki em e*etett.
> Nem &ll" (ól, ics cowbo% k"l"pom. < 'elelte h"l*&% mosoll%"l Nick, m"(!
megsimog"tt" " l&% kipirult "rc&t. =lpiruli eg% to&%i "l"pozó "l"tt. =rre is cs"k "z +
Heil%(e k,pes.
8l%" sz2*ese &t1lelte, megsimog"tt" *ol", !e iszo%6" z"*"rt", hog% ez " Tr"*olt" #uior
itt 0l " kocsib". Nem is ,rtette, Heil% mi,rt r"g"szko!ik " (elel,t,hez. Nem orm&lis, hog%
eg% +, "ki el*ileg komol% p&rk"pcsol"tb" ,l, e%it lóg(o eg% m&sik 'ickó*"l.
Nickek ez eg% h"g%&%it sem tetszett, !e eg%&lt"l& em Heil% mi"tt. Nem + *olt "z, "ki
6g% m,regette 9te*et, mit "ki le "k"r(" *etk+zteti " pill"t&s&*"l. )e tu!ott *ol" mosi
eg%et eek "z "l"k"k, "kir+l s0t1tt, hog% el "k"r(" szereti t+le " b"r&t+(,t. Heil% pe!ig <
mert "i*, ke!*es, szeretettel(es ,s (óhiszem-, elhiszi eki ezt " ',r'i ,s + k1z1tti ig"z
b"r&ts&g h"l"!zs&t. Nick em hitt bee, hog% *" il%e.
?m eze "z est, 'otos"bb !olg" is "k"!t "&l, mit hog% " perso" o gr"t" szem,l%,*el
t1r+!(1. Crzett *"l"mit. 3"l"mi rossz"t. 5zt, hog% " k1*etkez+ ,h&% ór" m"(! mi!et
meg*&ltozt"t "z ,let,be, "z ,let0kbe. Hog% ez (ó, *"g% rosszF =g%el+re em tu!t" el!1tei.
Ie "bb" biztos *olt, hog% "mi e!!ig eheze met, "z ezut& sem lesz eg%szer-bb. 9+t.
Belemelte " tekitet,t " k&rpit s1t,t "%"g&ról, mert "z "utó le',kezett. 4eg,rkeztek "
mozihoz. Nick b&"tos, k,rlel+ pill"t&st *etett 9te*ere.
> 4egte,!, hog% te sz&llsz ki el+sz1rF 9zeret,k *"l"mit mo!"i Heil%ek.
> Persze. Hog% "zt& + is hozz&! h"soló" 'el leg%e !ob*".
> =hhez semmi k1z1!. < *icsorogt" Nick. < Gg"z& em is ,rtem, mit keresel itt m" este.
5 M/N st&b t"g("it em h2*t&k meg, 6g% tu!om.
> #"(, h"g%(&tok m&r "bb". < mo!t" p""szos h"go Heil%. < Nem hiszem el, hog%
eg%m&s szek&l&s" most " leg"g%obb go!otok@9te*e, "g%o k,rlek.
109
> $e!be < mo!t" 9te*e morcos", m"(! "g% le!0lettel kisz&llt "z "utóból.
5z óri&si sikol% h"m"r elh"lt o!"ki. 5 mozi el+tt &csorgó r"(ogók r1g*est ,szre*ett,k,
hog% em " 'ilm szt&r("i k1z0l sz&llt ki *"l"ki " p"r&!,s g,p(&rm-b+l. 5mit kette m"r"!t"k,
Nick " k"r(&b" *ot" Heil%t.
> 4i b"(F < k,r!ezte " l&%. < Eg% ,rzem, te em cs"k "z izg"lom mi"tt *"g% il%e
z"kl"tott. H,. Nem "k"szt&s lesz. )emut"t(&k " 'ilm0ket. < " l&% " k"rór&(&r" ,zett. < 4&r
cs"k 1t*e perc.
4egsimog"tt" Nick szobormere* "rc&t, *,ko% csukló(& megcsill"t "z "(&!,k sm"r"g!>
g%,m&t csill"g. L "zt& em *iccelt. C((el>"pp"l *iselte.
> B,lek, Hell < mo!t" 'o(tott h"go Nick.
> 4it+lF
> 5ttól, !r&g&m, hog% hol"ptól m&r semmi em lesz ol%", mit e!!ig *olt. /s"k
perceik m"r"!t"k. 5mikor megl&t(&k " c2met " *&szo, &tl,%eg0l "z eg,sz ,let0k. 9emmi
em m"r"! "bból, "mi e!!ig *olt.
> Ie ezt "k"rt"!, *"g% emF
> Nem Heil%. 9z2,sz "k"rt"m, s "k"rok lei. #ó sz2,sz. 5 cirkuszt meg el*iselem. Ie
eg%etle porcik&m sem k2*&(". $ettegek "ttól, hog% mi!eek *,ge, "mi (ó *olt ek0k,
szerelmem.
> 4ir+l besz,lsz, NickF < Heil% kez!ett k,ts,gbe esi. =z " besz,lget,s ol%" morbi!
*olt. Nem illet sem " hel%hez, sem "z i!+h1z.
Hisze eg% sz2,sz &lt"l&b" repes "z 1r1mt+l ,s "z izg"lomtól " bemut"tó el+tt, &m "
kocsib" 'elg%0lemlett 'esz0lts,g, " Nickb+l &r"!ó eg"t2* eergi"
kez!ett Heil%re is &tr"g"!i.
> 8l%" sok !olgot ',ltek Heil%. 5z ,bre!,seiket, " reggeliket, "mik !,lig t"rt""k. 5
s,t&ik"t, "mikor "%it e*et0k ,s besz,lget0k. 5 %ug"lmuk"t, " hossz6, 1lelkez,ssel
t1lt1tt ,(sz"k&k"t, " t&cok"t " lepukk"t coutr% klubokb"@Hell, 1r0l1m k,e, !e em
tu!ok. B,lek, hog% el 'ogl"k *esz2tei@.
> Nick, but"s&gok"t besz,lsz. < szor2tott" meg Heil% " szerelme kez,t. < =zut& is mi!ig
kit"l&luk m"(! *"l"mit, meg 'og(uk ol!"i " !olgok"t. C em ',lek, mert itt *"g% *elem ,s
m" este, " bemut"tó ut& "z eg,sz *il&g megtu!(", hog% szeret(0k eg%m&st. =zet6l
mi!eho*& eg%0tt meg%0k. Leg'el(ebb *el0k (1 5l're!. 4&r hog% ,rhete *,get "
bol!ogs&gukF Hisze ,pp most b,relt0k ki eg% sz,p h&z"t " )lue #"% 7"%>e.
> Nem sok"t lesz0k ott < r&colt" " homlok&t Nick.
> Ie "mikor em 'org"tuk, mi!ig. 9osem sz"k"!uk el eg%m&stól, h" cs"k te em
110
"k"ro!@
> 4&r hog% "k"rh"t&m, Heil%F =z " k,t hó"p, sz&momr" ol%" *olt, mit eg% &lom.
/s"khog% "z &lom ut& (1tt "z ,bre!,s. 4i!ig "lu!i "k"rok, sok"t &lmo!i@
> Nick $ich"r!s, h" em h"g%o! ezt "bb", mete 'elpo'ozl"k. < Heil% m"g" is
meglep+!1tt " s"(&t h"g(&b" l,*+ er+ ,s m"g"biztoss&go. < 4i,rt kell eg%b+l '"rk"st
ki&lt"iF 4,g "z is lehet, hog% (ó lesz. 4i lesz0k "z 6( #e 5isto ,s )r"! Pitt.
> ;1sz, hog% eml,keztetsz, +k is sz"k2tott"k.
> Ie mi em 'oguk. 4egmo!"&! *,gre, mi b&t(" " cs+r1!F
> H" m&r 2g% k,r!eze!, "z elh"gzott"k mellett m,g 9te*e is.
Heil% "z ,gre emelte " tekitet,t. ;"*"rogt"k bee "z ,rzelmekA " bemut"tó, " s"(&t izg"lm",
Nick &tmeeti k,ts,gbees,se, " ki *&r"kozó t1meg, 5l're! ',lszeg torok k1sz1r0l,se, "mit
"zt (elzi, hog% i!e(e *ol" kisz&lliuk ,s *,gigle(tei " *1r1s sz+%ege@sok *olt, piszok
sok.
5 'esz0lts,g eg% h"t"lm"s, *"!, sze*e!,l%es csók 'orm&(&b" t1rt ki Heil%b+l ,s eg%eese
" szerelme "(k&t *ette c,lb". Eg% t-t, ez "z 1sszeol*"!&s 1r1kk, 'og t"rt"i. )ee *olt
mi!e k,tel%0k, ',lelm0k " (1*+t, s "z eg%m&shoz '-z+!+ k"pcsol"tuk"t illet+e. 4i!kette
k,ts,gbeesette prób&lt&k *issz"'o(t"i " k1%eket, "mik kik2*&kozt"k, mit &lt"l&b", h"
"z ember ,let,be eg% korsz"k lez&rul, ,s em lehet tu!i, mit hoz " (1*+. Heil%ek be kellett
ismerie, Nick ',lelmeiek igeis *" l,t(ogosults&g". /s"k em itt. Nem most. 4"(! ottho,
"z &g%b", "hog% szokt&k, megbesz,lek mi!et ,s meg%ugsz""k, mire " 'elkel+ "p
sug"r"i "r"%b" *o(&k " *&rost.
> 4e0k kell, kicsem. < suttogt" Nick k,t csók k1z1tt. < 3&r"k r&k.
> Tu!om < mo!t" Heil% ,s let1r1lt eg% kóbor k1%cseppet. < #obb" *"g%F
> =zzel " t&m"!&ss"l 6g% elit,zt,l, hog% em ige tu!ok m&sr" go!oli cs"k r&! ,s "
te(sz2h"br".
Heil% ele*ette m"g&t. =l+z+ ,((el Nick seg2tett eki kimosi " h"(&b" r"g"!t h"bot. Nem
lehetett "zt mo!"i, hog% u"lm"s"k *ol&"k "z eg%0tt t1lt1tt ,(sz"k&ik. N"p%ugt&tól
"pkelt,ig mi!ig 'el'e!eztek eg%m&sb" *"l"mi 6("t.
> Nickol"s, eszel+se szeretlek. 4" este em "k"rok t1bb, szomor6s&got l&ti "
szeme!be. Hi!! el, ics oko! r&.
> )2zom bee, hog% ig"z"! *". < mosol%gott r& Nick, m"(! u!*"ri"s mosol%r" h6zt" "z
"(k"it. < Nos, h1lg%em, "kkor , most kisz&llok, &ts,t&lok " t6lol!"lr" ,s kiseg2tem keg%e!et "
kocsiból. =hhez "z 1lt1z,khez e%i (&r.
Heil% bol!og mosoll%"l 'ig%elte re!k2*0l (ó ki&ll&s6 szerelm,t, "mit "z kisz&ll "z "utóból.
#óles+ ,rz,ssel t1lt1tte el " tu!"t, hog% Nick m&so!perceke bel0l ki%it(" "z "(tót, 'el,
111
%6(t(" " kez,t ,s k"rt k"rb" 1lt*e s,t&l"k m"(! be " mozib" t"pstól ,s elr"g"!t"tott
sikol%októl k2s,r*e. =z utóbbi 'el is cse!0lt, "mikor Nick kil,pett " ',%be, s Heil% remeg+
g%omorr"l *&rt", hog% t1rt,(e *"l"mi. /s"khog% em t1rt,t semmi. Leg"l&bb eg% tel(es
percig. =%i i!+ "l"tt m&r eg% lestr"p&lt csig" is megker0lte *ol" " limuzit. Heil% kik,mlelt
"z "bl"ko, !e " t1megt+l semmit em l&tott, " *is2t&stól semmit em h"llott. P&r
m&so!perccel k,s+bb 5l're! %itott" ki " kocsi "(t"(&t.
> 4i t1rt,tF Hol *" NickF < bukott ki Heil%b+l " k,r!,s.
> ;is"sszo%, " 'i"t"l6r"k ,mi go!(" "k"!t@> meteget+z1tt " test+r.
> 5l're!, k,rem, e sokkol(o.
> 9zó*"l, hog% is mo!("m@let,pt,k " z"kó(&t. < m"g%"r&zt" 5l're!. < Ie e esse
p&ikb". 5 !i*"tter*ez+(e hozott eki eg% ug%"ol%"t. 4eg szokott t1rt,i "z il%esmi.
> $emek < morogt" Heil%, m"(! test+re 'el, %6(tott" " kez,t ,s kisz&llt " kocsiból.
Tekitet,*el r1gt1 Nicket kereste, 2g% el+sz1r szite ,szre sem *ette, hog% "z + ,rkez,s,t is
h"t"lm"s 0!*ri*"lg&s k1*ette. /sup& "kkor 'ig%elt '1l r&, hog% "z ,l(ez,s ez6tt"l eki szól,
"mikor " ko'etti 6g% z&porzott k1r0l1tte, "k&r " lo!oi es+.
Heil% elk"pt" Nick mosol%&t, "ki eg% sz&l igbe &llt " *1r1s sz+%eg *,g,,l, " mozi
be(&r"t&&l. +eté$#etitek a ru#áját rendben! 1egengedem! Néz#etitek! .e tölt*djetek fel
varázslattal ala$osan mert Nick az enyém velem jön #aza! Heil% "(k" 'es+bbs,ges mosol%r"
h6zó!ott, m"(! kecses l,ptekkel i!ult el " szerelme 'el,. 8stenem mint egy királyn*2 < 'utott
&t Nick "g%&, "mikor megl&tt". 9 1iért érzem #ogy sokkal inkább ide való mint én4
P&r perc m6l*" eg%m&s kez,t szorog"t*" l,ptek be " mozi !2szp&hol%&b". ;1r0l1tt0k 0lt
mi!eki, "ki sok"t tett hozz& " B,%emberek megsz0let,s,hezA 7ill, 9"!r", /helse",
Kilbert, Li"e, )rigette, ,s ,h&% 'otos"bb mell,kszerepl+. 9te*e em (1hetett 'el i!e <
cs"kis "z M5N st&b t"g("i r,szes0lhettek ebbe " megtiszteltet,sbe. 5 le*eg+be *&gi lehetett
"z izg"lm"t. Heil% b"l(& Nick 0lt, " (obb(& "z ,!es"%(". 5 l&% eg% pill""tr" Li"e
szem,be ,zett, "ki *&ltoz"tl"ul !uzzogott. ;,ptele *olt meg,rtei, hog% Heil% "z + "%"i
t"&cs"i elle,re 1sszek1t1tte "z ,let,t "zz"l "z Mi!egg%ege sz2,sszelN. 5 l&% k1p1tt "z
eg,szre.
> 5%", cs"k hog% tu!! ,s e ,r(e meglepet,s. 5 'ilm ut&, " s"(tót&(,kozt"tó Nick ,s
, be(elet(0k, hog% 1sszek1lt1zt0k.
Li"e 'elh6zt" " szem1l!1k,t.
> Ne e*ettess Heil%. P&r h,t ,s megit m&s>m&s kotiese lesztek.
> Hi*"t"los" "kkor is eg%0tt 'oguk ,li.
> H"m"r"bb r&(1ssz, hog% ez em m-k1!ik, mit go!ol&!@. < csó*&lt" " 'e(,t
mi!etu!ó" Li"e.
112
> Leg"l&bb "kkor 'og&! *issz" m"g"!, m"m", "mikor Nick ',l m,terre *" t+le!.
Nem m"r"!t i!+ "rr", hog% kibot"kozzo " szok&sos *eszeke!,s. 5 terem els1t,te!ett.
;is*&rt"t*" eg% "rc (elet meg " *&szo. =g% "rc, "mit Heil% " h&tr"l,*+ ,let,ek mi!e
"p(& l&ti szeretett *ol". Nick szemei. Cpp 6g% r"g%ogt"k, mit " kis csill"g " l&%
k"rk1t+(,. Heil% 1szt11se " csukló(&hoz %6lt, meg,ritette "z ,kszert, m"(! 1szt11se
k1zelebb b6(t Nickhez, "ki m&r eg%,bk,t is ol%" szoros" 'ogt" " kez,t, hog% cs"kem
elt1r1tt. 5 mozi se(telmes ',%,be, ,m& eg%m&s tekitet,t keres*e go!olt"k mi!kette
"rr"A elkezd*dött!
Pezsg+spoh"r"k kocc"t"k. 3"kuk *ill"t"k. /sókok. Slel,sek. 5rct"l" r"(ogók, mosol%gó,
b0szke b"r&tok ,s cs"l&!t"gok. 4eglepett emberek, "kik ,pp most tu!t&k meg, hog% 6(
&lomp&r sz0letett Holl%woo!b". =g% ',r'i ,s eg% +, "kik eg% percre sem "k"rt&k elege!i
eg%m&s kez,t ,s m,gisA eg%re messzebb so!ró!t"k eg%m&stól " gig"tikus m,ret-re !"g"!t
t1megbe. 4iel+tt Nick *,gk,pp elt-t *ol" "z 6(s&g2rók k1z1tt, "kik szoros g%-r-t 'ot"k
mi!kette(0k k1r,, m,g o!"ki&ltott Heil%ekA
> 9zeretlek. 8ttho t"l&lkozuk. < m"(! el%elte +t "z i(eszt+ k"*"lk&!, "mi " premier
ut& ki"l"kult.
> 4iss 5!erso, mo!(", mi,rt s2rF < k,r!ezte "z eg%ik t,*,riporter, mikro'ot t"rt*" "
l&% el,.
> C@cs"k@megh"tó!t"m. 5 'ilm, ez " siker, ol%" hirtele (1tt@
> Nem ',l, hog% " ,pszer-s,g t1kreteszi " k"pcsol"t&t NickkelF
> ;ett+kbe sokk"l biztos"bb *"g%ok " B,%emberek *il&gsiker,,l@> h"gzott "
m"g"biztos *&l"sz. Heil% "zt k2*&t" ebbe " pill""tb", mi!ez b&rcs"k ig"z *ol". 5 s"(&t
b+r, ,rezte, mi "z, "mit+l Nick is "%ir" ',l.
=g% !"l (utott "z esz,be, mik1zbe g,piese *&l"szolg"tott " k,r!,sekre ,s " szerelm,t kereste
" t1megbe. $,g h"llott". 5z 8per"h&z B"tom(" music"l eg% sz2*sz"gg"tó, szomor6 !"l".
„&ondolj rám *rizz meg engem2 A szenvedély voltál! ,a véget ér 'gérd meg azt #ogy né#a
gondolsz rám2 ,ogy#a majd egészen távol jársz s a sz'ved más#oz #úz is tán tudd #ogy
so#a nem volt $erc m'g nem gondoltam rád;0 < ,ekelte /hristie Iee "z eml,keibe,
Heil% 5!erso pe!ig "bb" b2zott, sosem kell megt"p"szt"li", mil%e "z ,let Nick ,lk0l.
Htt#on találkozunk;Htt#on!
200R. 'ebru&r People m"g"zi

A /ény szerelmesei össze#ázasodnak4

113
A /ényemberek c'm( regényfolyam filmváltozatának els* része minden tekintetben felülmúlta
a várakozásokat! A $remier #étvégén világszerte csaknem MB millió fiatal nézte meg a
mozikban a romantikus t#rillert! A /ényemberek közönségének #áromnegyede n* 9 akik
természetesen odavannak a f*szere$l*t megformáló Nickolas 6ames "ic#ardsért! 3#elsea
1ann rendez* s a történet 'rója 5andra 3onnor remek érzékkel választották ki a brit
sz'nésztJ tökéletesen megjelen'tette a vásznon 3#ris .iamondot 9 akir*l anélkül #ogy
lel*nénk a sztorit kijelent#etjük természetfeletti er*vel b'r! Nartnern*je a bájos ,eily
Anderson korábban is a filmvilág körül mozgott tekintve #ogy a .iamond /ilm 9 a
/ényemberek kész't*je 9 a sz'nészn* szüleinek tulajdonában áll! Nos ,eily játékát elnézve az
ember megfeledkezik arról #ogy $rotekciót sejtett a szere$osztás ka$csán! Az ifjú
sz'nészn*r*l elmond#ató eszközkészlete szinte #atártalan briliáns a#ogy a mimika adta
le#et*ségekkel él! 7gyes jelenetekben annyira megváltozik az arca mint#a egy másik n*
volna a vásznon! >étségtelen #ogy Nick "ic#ards személyét nagyobb érdekl*dés övezi 9 a
/ényemberek #atalmas n*i rajongótábora miatt 9 ám tökéletesen #iteles játéka miatt ,eily
Anderson is nagyobb figyelmet érdemelne! 1int azt a $remier utáni sajtótájékoztatón a
sz'nészn* édesanyjától megtudtuk máris számos szere$ajánlat várja 6ane megformálóját!
Nick "ic#ards $edig né#ány #ét múlva újabb filmet forgat 5$anyolországban ezúttal egy
romantikus komédiát! A /ényemberek második részének kész'tését el*relát#atólag fél év
múlva kezdi a .iamond /ilm! 7zt bizonyára a f*szere$l*k is nagyon várják #iszen a
sajtótájékoztató végén Nick "ic#ards nyilvánosan kérte meg ,eily Anderson kezét!
200U. New York Times

.'jazták a fiatal sz'nészeket2

)tadták ,ollyGoodban az „:v felfedezettje0 elismeréseket! A /ényemberek els* része
mindent vitt2 7bben a kategóriában d'jazták ,eily Andersont és Nick "ic#ardsot is! 5*t a
fiatalember kedvéért új d'jat ala$'tottakJ a brit sz'nész a „-ilág legismertebb embere0
elismerést is bezsebelte! 7zért cserébe azonban sokak szerint többet t(r mint amennyit egy
normális ember ké$es volna elviselni! „"eggelt*l kés* éjszakáig arról szól a na$ja #ogy *
Nick "ic#ards 9 mesélte ,eily Anderson a gála után! 9 3sodálom az energiáját még akár
#ajnal négykor is sz'vesen ad autogramot a rajongóinknak a #ázunk el*tt! 1indenki#ez van
egy kedves mondata kétségtelen #ogy * igazi sztáralkat! :n jobban szeretek a #áttérbe
#úzódni és legyünk *szinték a rajongók rá sokkal k'váncsibbak mint rám!0 A szerény
sz'nészn* 9 #a az irigy rajongók sz'vébe nem is 9 de a szakmáéba belo$ta magát! A
filmkész't* cégek versengenek azért #ogy velük dolgozzon neki azonban más tervei vannak!
„Nick a /ényemberek az iskola! 7z most az életem! Nem fér bele semmi más0 9 indokolta
azon döntését a sz'nészn* miszerint egy ideig nem vállal újabb szere$et!

200V. Hello m"g"zi
114

>irúgják a &yémántfiút4

7gy világ#'r( filmes cég igen ritkán válik meg az aranytojást tojó tyúktól ám úgy t(nik Nick
"ic#ards alatt megle#et*sen rezeg a léc! A ma már csak &yémántfiúként emlegetett sz'nész
ki#ágásait ugyanis nem nézi jó szemmel a .iamond /ilm! @els* informátorunk szerint a
stúdióvezet* Anderson család kilátásba #elyezte #a Nick nem változtat botrányos életvitelén
a /ényemberek utolsó két e$izódjában más sz'nész játssza majd 3#ris .iamond szere$ét!
„&yakran jön be mámoros álla$otban forgatni és a jelenetek között elalszik a lakókocsiban!
+assan #alad a forgatás mert a menyasszonya is nagyon sokat s'r és a kamera el*tt sincsenek
szinkronban egymással0 9 árulta el az egyik stábtag! 7zek szerint Andersonéknak más okuk is
van Nick leváltásáraJ a család bizonyára fájlalja #ogy a brit sz'nész szomorúságra 'télte
egyetlen lányukat ,eilyt! „)rnyéka önmagánk mióta a $asija ilyen z(rös életet él! Nem
tudom mi le#et közöttük a gond mert ,eily err*l nem beszél de az biztos #ogy a nagy
boldogság ami jellemezte a ka$csolatukat már #óna$ok óta elmúlt! 3sak találgatni tudok
miért változott meg Nick ennyire a menyasszonyával szemben0 9 árulta el ,eily Anderson egy
neve el#allgatását kér* barátn*je!


200W. 9u!"% Times

A világsztár súlyosan megsebesült2

5úlyos sérülésekkel száll'tották kór#ázba Nick "ic#ardsot! A fiatal filmcsillag é$$ egy
.allasban megrendezett közönségtalálkozóról $róbált távozni amikor az é$ület el*tt
megro#anták *t a rajongói! „Nick teljes $ánikba esett és futni kezdett az utcán 9 meséli
6ennie 5teel az egyik #elyi étterem munkatársa aki látta a jelenetet! 9 A fiatal lányok $edig
természetesen utána! 7gyszer csak #angos dudálás majd csattanás #allatszott az utca
végér*l! A sztárt #a jól láttam egy taOi ütötte el!0 Nick álla$otáról annyit sikerült
kider'tenünk #ogy megre$edtek a bordái és eltörött az egyik s'$csontja! A dallasi kór#ázból
amint az álla$ota le#et*vé tette +ondonban él* szülei#ez száll'tották! „Nem szeretnék semmit
#ozzáf(zni az eset#ez! A fiam megsérült kérem a rajongókat és a sajtót is #ogy #agyják *t
nyugalomban lábadozni0 9 üzente la$unkon keresztül 1ay "ic#ards a sz'nész édesanyja!
Nicknek bizonyára nem csak a szerzett sérülések fájnak #anem az is #ogy nem utaz#at
>oreába kedvese ,eily Anderson születésna$ja alkalmából 9 a sz'nészn* ugyanis é$$ ott
forgat! A .iamond /ilm szóviv*je megkeresésünkre elmondta a /ényemberek #armadik
részének forgatási munkálatait befejezték 'gy a sz'nész nyugodtan gyógyul#at ott#onában!
115
2009. szeptember W. 9" Br"cisco

5 helikopter l"!ol&sr" k,sz *olt 9" Br"cisco legimpoz&s"bb 'ilmp"lot&(&"k tete(,. Nick
$ich"r!s re!szerit " meg,rkez,sek ezt " mó!szer,t *&l"sztott" " 'ilmbemut"tók
"lk"lm&*"l. 4&r 2g% is sok *olt el*iseli " z"bol&z"tl" t1meget, "kik t,pt,k, m"rt&k,
1ssze%&l"zt&k, m"guk"k "k"rt"k bel+le eg% !"r"bot.
)&mult ki " s1t,t ,(sz"k&b" ,s 6g% ,rezte, 'elrobb". Eg% ,rezte, k,ptele "z eg,sz %"*"l%&s
sz2(&t,kr". Tu!t", meg kell teie. E(r" meg kell teie, hog% el tu!(" *iseli ezt "z +r0letet,
"mi el%eli. 5mi "pról "pr" (obb" m"g" "l& temeti. Hirtele 'el&llt.
> Ho*& m,g%F < k,r!ezte i(e!te " g%1%1r- *1r1s h"(6 +. H&t persze, hog% g%1%1r-.
L Heil%. Nem is lehete m&s. 5z 0epelt, sze:i, tehets,ges sz2,sz+, r&"!&sul "zt suttog(&k
" sz"km&b", es,l%es "z 8sc"rr". :n is ka$#atnék egy d'jat! A $asas akinek a farkát bárki
d'sztárgyként tenné ki a kredencbe! Nick keser-e 'ele*etett.
> 4i *"g% te, Heil%, k,r!ez+biztosF < mere!t " +re, eg% 'okk"l iger0ltebb *olt " h"g("
" kellet,,l.
> Nem, cs"k@"ggó!om ,rte!.
> 5ggó!( m"g"!,rt. C tu!ok *ig%&zi m"g"mr". < mo!t", "zz"l eli!ult " mos!ó
ir&%&b".
5 lu:ushelikopter to"lett(,be l,p*e " zseb,be %6lt. 5 kis kul"csot, "mit mi!ig m"g&&l
hor!ott, " mos!ór" &ll2tott". 5 m&sik zseb,b+l p"p2rt *ett el+, m"(! eg% z"cskót, "mib+l
hó'eh,r, liszt,l 'iom"bb &ll"g6 port szórt " l"pocsk&r". Ko!os" eleg%egette, m"(!
szipp"tott eg%et. 5zt& m,g eg%et. 4&ris (obb lett. Hirtele 'elsz"b"!ult. Tu!ott mosol%ogi.
;,pes *olt orm&lis emberi kommuik&ciór", "mi ebbe " szuperszt&r poz2ciób" ig"z&
"g%!olog. Hi&b", e%i seg2ts,g kell, h" "z ember ezt ki "k"r(" b2ri. 9zom("s *olt. K%ors
moz!ul"tt"l lecs"*"rt" "z ez0st kul"cs kup"k(&t ,s kort%olt ,h&%"t " tiszt" *iszkib+l. 4&ris
(obb. 9okk"l, sokk"l (obb.
B"rk"sszemet ,zett " t0k1rk,p,*el. ;i ez " p"s"sF 5 h"(" ',lhossz6, cs"pzott, szertesz,t &ll. 5
'rizur" " *,!(eg%,*, *&lt. 5 szemeibe elp"tt"t ,h&% "prócsk" ,r, s b&r "z 2risze m,g
mi!ig borost%&sz2be r"g%ogott, "l"tt" s1t,t k"rik&k ,kteleke!ek. Huszo,g% ,*es
*olt, !e ,h" h"rmic"k ,rezte m"g&t. 4&skor meg sz&z"k. 5z is megesett, hog% hull&"k.
H" Hell em t"rtott" *ol" bee " lelket, h" "z ir&t" ,rzett *,gtele szeretet ,s szerelem
em k1t1tte *ol" ehhez " roh"!t '1l!h1z, m&r biztos "z eg%szer-bb ut"t *&l"sztott" *ol".
9z2,szet. 5 m&sik szerelem. 4,gis, "%i, !e "%i g%1trelmet okozott, hog% Nick m&r "zt
sem tu!t", kicso!" + *"ló(&b". >i vagyok és mi a jó fenét akarok4 1ert #ogy mindenki
engem akar az zi#er csak az nem érdekel senkit #ogy én mit szeretnék! /ogoly vagyok! A
saját elcseszett életem foglya!
> 4i!e re!beF < Heil% kukk"tott be " mos!ó "(t"(&, pill"t&s" "zo"l " %omok"t
116
kereste. Nick " m&so!perc t1rtr,sze "l"tt meg'or!ult ,s sz,lese " +re mosol%gott, elt"k"r*"
" 'eh,r l"pocsk&t. T6ls&gos" el *olt bó!ul*" "hhoz, hog% ,szre*eg%e, Heil% mi!et l&t
m1g1tte, " t0k1rbe.
> 4i!e ok,, kicsem. #ól *"g%ok. ;,sze &llok eg% 6("bb cso!&l"tos 'ilmbemut"tór".
$emek lesz. T"l& ez6tt"l " g"t%&m"t is let,pik, h" em *ig%&zol r&m kell+k,ppe@
> Ne hi!!, hog% ekem k1%-@eml,kezz, "mikor P"lm 9prigsbe meg "k"rt"m
m"g%"r&zi ekik, merre h&% m,ter, m"(!em meg*ertek. =gem. 5 me%"sszo%o!"t@
> 4o!t"m m&r, (obb" (&rt&l *ol", h" 9te*e Hillt *&l"szto! hel%ettem < mo!t" Nick
sz&r"zo.
> Nem le,k bol!og"bb. T,ge! szeretlek < 'elelte szel2!e Heil%.
> Gge, !r&g&mF Cs ho" tu!o!F
> =zt hog% ,rte!F
> Eg%, hog% kiprób&lt&l>e *"l"h" *"l"ki m&stF HmF NemF 5kkor ho" tu!h"to!, hog%
*elem " leg(obbF
> Nem tu!om, !e hiszek bee. Hiszek bee!. 5bb", hog% kil&b"lsz ebb+l " let"rgi&ból
,s 6(r" " r,gi Nick leszel@
5 ',r'i g6%os" 'ele*etett ,s " t0k1rk,p,re pill"tott.
> 5 r,gi Nick@Heil%, "z m&r megh"lt.
> Nem, , em hiszem. =ml,kszel, r,ge mi!ig te *olt&l "z er+sebb. C s2rt"m 'ol%to. C
borult"m ki. Nem "k"rt"l"k, mert ',ltem " '&(!"lomtól, ol%" kiszolg&lt"tott& tett ez "
szerelem@
> 5 meg,rz,sei!re kellett *ol" h"llg"to!. 9"(&lom, hog% er+sz"kos *olt"m. 4ost bol!og
lehet,l. 4&shol. 4&ss"l.
> =z em il%e eg%szer- Nick. C hiszek bee, hog% *" m,g rem,%@
> $em,%F Heil%, , m&r "zt sem tu!om, ki *"g%ok. 5z"z tu!om. =g% emberi hull"!,k, eg%
!róto r&g"tott b&bu, "kit sz,tsze!ek. =lb6(i sem tu!,k, h" "k"r,k sem@
> C sem (eletek "%it eke!, hog% megprób&l( t"lpr" &lliF
> Heil%, , m&r em szeretem "z ,letem. 5zt "z ,letet, "miek te is r,sze *"g%@
> 4il%e h0l%es,geket hor!"sz itt 1ssze, Nickol"sF < cs"tt"t 'el Heil%. < =zeket m"g"! sem
go!olh"to! komol%".
Nick k1zelebb l,pett " +h1z. Biom" megsimog"tt" Heil% &ll&t, k,%szer2tette, hog% "
szem,be ,zze.
117
> #obb lee, h" keres,l *"l"ki m&st. 5 s"(&t ,r!eke!be mo!om. C eg% rocs *"g%ok.
9osem leszek m&r eg,sz@
Heil% tehetetle0l 1lelte m"g&hoz " szerelm,t. Bog"lm" sem *olt "rról, mit tehete. 5z utóbbi
k,t ,*be, "mikor em !olgozott, m&sról sem szólt "z ,lete, mit hog% "z +r0lt r"(og&stól
tot&lis" kik,sz0lt Nicket " 'elsz2e t"rts"@hog% el e %el(,k " g%ilkos hull&mok.
> Nem, Nick < r&zt" meg " 'e(,t. < $e!be 'ogsz (1i. C tu!om. =l szeret,k mo!"i
eke! *"l"mit, "mit+l mi!e meg*&ltozik. Lesz el,g er+!, hi!! el.
> Ne most. < k,rte Nick. < 4"(! " bemut"tó ut&, " sz&llo!&b". Eg% *eszem ,szre, i!+
k1zbe lesz&lltuk.
> /so!", hog% m,g ,h" ,szre*eszel *"l"mit@
> Tess,kF
> N,z! meg m"g"! " t0k1rbe. < mo!t" kem,%e Heil%. < ;ok"ios "z orro!@
=g% pill""tig szomor6" ,zte Nicket, "ki bossz6s" pill"tott " t0k1rk,p,re, "mi,rt
lebukott. Heil%ek 'og"lm" sem *olt "rról, hog% go!olh"t(" " ',r'i, + em *eszi ,szre, hog%
hó"pok ót" !rogozik. Nick h"gul"t*&ltoz&s"i, "z " (ellegzetes sz"g, " b"b"p6!er szer- por "
z"kói ,s ol%kor "z "rc&@ol%" &rulko!ó (elek, "miket m,g " *"k is ,szre*esz. 5z is, "ki "
szerelemt+l em l&t, *"g% em "k"r l&ti.
Heil% go!terhelte met *issz", hog% 1sszesze!(e "zt " ,h&% holmit "z ut"st,re, "mit
m"g&*"l szeretett *ol" *ii. 5 csom"gokról 6g%is go!osko!"k m&sok. 4it mi!ig. 5z
,let0kbe &ll"!ó" mi!e el *olt it,z*e, m,gis ol%" eh,z *olt mi!e eg%es "p, mith"
m&zs&s s6l%ok"t cipeltek *ol" reggelt+l estig. 5 ,pszer-s,g &tk". 3"g% ,pp "z &r"F
4i!eg%. L,%eg, hog% ,*ek ót" em *olt eg% %ugo!t perc0k sem, "mit Nick 'iom"
szól*" em *iselt (ól. Heil%, 7ill, 9"!r", Kilbert, *"g% "k&r "z ,!es"%(", 4"% hi&b"
k1%1r1gtek ekiA Nick em sze!te " ke!,l%("*2tó t"blett&k"t ,s esze &g&b" sem *olt
ter&pi&r" mei. 5zz"l m"g%"r&zt", hog% ics i!e(e il%esmire, mert eg%ik 'ilmet 'org"t(" "
m&sik ut&. Heil% is 2g% *olt ezzel, &m eek elle,re re!szerese 'elkereste " pszichi&tert,
pe!ig kette(0k k1z0l em eki *olt r& "g%obb sz0ks,ge. Heil% (ól ismerte Nicket ,s potos"
tu!t"A *"ló(&b" em meri beismeri 1m"g&"k sem, hog% beteg, hog% " sz"k"!,k sz,l,t+l
cs"k millim,terek *&l"szt(&k el. 5 + mi!e eergi&(&t 'elem,sztette "z, hog% Nicket ,letbe
t"rts".
5 ',r'i *issz"t,rt " mos!óból < p&lik&s (óke!*,be *olt. Heil% g%"2tott", !upl" "!"got
szipp"tott " t1k,letes h"t&s el,r,se ,r!ek,be. Nem *olt ke!*e *ele to*&bb *it"tkozi.
H"g%t", hog% '1lseg2tse r& *,ko%k" k"b&t(&t ,s elmo!(", me%ire szereti +t. 5 +ek
*"lós&gg"l *,rzett " sz2*e, mert Nick s"(os ebbe " be!rogozott &ll"pot&b" h"sol2tott
leg(obb" " r,gi, o!""!ó, t1r+!+, szerelmes 1m"g&hoz.
> /sill"gszem, "kkor este, " sz&llo!&b" ug%e tu!uk besz,lgetiF < k,r!ezte komol%"
Heil%. 5 tekitete 'urcs& csillogott, &m ez em t-t 'el Nickek.
118
> H&t persze. < 'elelte szór"kozott", mik1zbe lek&sz&ló!t"k " g,pr+l.
> Nem 'ogsz eki&lli " h"llb" "l&2r&sok"t osztog"tiF
> Persze, hog% em. Te *"g% " leg'otos"bb, Hell@
Heil% sz2*b+l rem,lte, hog% Nick "z"p este m&r em h"sz&l(" " cso!"port. 8l%" !olgot
szeretett *ol" megoszt"i *ele, "mi mi!kette(0k ,let,re ,z*e komol% h"t&ss"l *".
5 tet+ 7ill ,s 9"!r" *&rt&k +ket. 5 bol!og p&r. 5 sors 'urcs" irói&(", hog% ug%" Nick ,s
Heil% (ó*"l h"m"r"bb ker0ltek me%"sszo%>*+leg,% *iszo%b", " mee!zser ,s "z 2ró+
m&r kimo!t&k "z iget "z olt&r el+tt. 5z + esk0*+(0k *iszot eg%re cs"k *&r"tott m"g&r".
<alán igaz sem volt #ogy egy na$ az *rülten szerelmes csibészes mosolyú Nick "ic#ards
ország%világ el*tt megkérte a kezem s minek utána a kiborult anyámat sikeresen fellocsolták
#ajnalig tartó rögtönzött eljegyzési bulit csa$tunk;#ová t(ntél szerelmem4 ,ová t(ntél
Nick4 3sak a karköt*mön csüng* kiscsillag emlékeztet arra #ogy ki is voltál vala#a;
5 tet+ kiss, hi!ege '6(t " sz,lt. Nick kezet 'ogott 7illel, " *iszotl&t&s 1r1m,re (ól *&llo
*eregett,k eg%m&st, 9"!r" pe!ig ó*ó &tk"rolt" Heil%t.
> Nem '&zol, !r&g&mF 8l%" *,ko% ez " ruh" r"(t"!. Gsteem, !e sok"t 'og%t&l.
> 4i!e reggel h&%ok@> ismerte be " +, szel2!e mosol%og*".
> Cszre*ett m&r *"l"mit@F
> #"(, 9"!r". 4ost"&b" "%ir" el *" 'ogl"l*" " probl,m&i*"l, hog% "zt sem *e, ,szre,
h" meztele0l cig&%kerekez,k " "pp"li k1zep,@.
> H&t mi,rt em mo!o! el ekiF 5"k cs"k 1r0le. =z " picike mi!kett+t1k ,let,ek 6(
,rtelmet "!. #"(, !r&g&m, eg% kicsit irig%ellek. 9z,g%ellem, !e 2g% *".
> Hozz&tok (obb hel%re ,rkeze " kicsi < mo!t" Heil% szomor6".
> 4i,rt mo!o! eztF
> Nem is tu!om. Eg% ,rzem, Nick em szeret m&r 6g%, "hog% kellee.
> Ne besz,l( cs"csis&gok"t.
> 8l%" 'urcs" !olgok"t mo! most"&b". Teg"p p,l!&ul "zt ecsetelte, em is tu!h"t(uk,
bol!ogs&g>e "z, "mit eg%0tt &t,lt0k, mert sosem *oltuk huz"mos i!eig seki m&ss"l ,s ics
*iszo%2t&si "l"puk.
> #"(, !e h0l%e ez " Nick. =rre ics (obb szó. Heil%, h" megtu!(", hog% " k1z1s b"b&tok"t
hor!o! " sz2*e! "l"tt, 1ssze 'og(" k"pi m"g&t, m"(! megl&to!. C biztos *"g%ok bee, hog%
" *il&go mi!e,l (obb" szeret t,ge!, m,g "kkor is, h" ezt most em l&t(" &t.
> $em,lem, ig"z"! *", 9"!%. $em,lem, megg%óg%ul. < mo!t" Heil%, m"(! " szerelm,re
,zett, "ki (óke!*-e r&k"csitott.
119
Gge. 5 k0ls+ szeml,l+ sz&m&r" 6g% t-het, Nick tel(ese (ól *", csup& m6ló szesz,l%, "mi "
lelk,be le(&tszó!ik. 5 t6lh"(szolt ,lettempó, " stressz, " pro!ucerekek, " r"(ogók"k, "
k1z*,lem,%ek *"ló 'o(tog"tó meg'elel,si *&g% lecs"pó!&s" ez, em t1bb.
/s"khog% Nick ,rz,ke%ebb "z &tl"gember,l, sokk"l>sokk"l sebezhet+bb ,s l"ss"
'elem,szti 1m"g&t. =zt Heil%, "ki (ól ismerte +t, tiszt& l&tt". 4,gis el(&tszott" " k0l*il&g
'el,, hog% icse semmi b"(.
5mikor Nick 6g% ber6gott *"l"hol, hog% elter0lt "z "szt"l "l"tt, + *olt "z, "ki elke!+zte "z
6(s&gok el+l. 5mikor kik"pcsoló!&s g%"&t 3eg"sb" elpókerezte "z 1sszes k,szp,z,t, +
*olt "z, "ki kiseg2tette. 5mikor "z "%(", Li"e ki "k"rt" pe!er2tei " B,%emberek
pro!ukcióból, mert re!szerese m&s"pos" (1tt 'org"ti, Heil% kelt " *,!elm,re. 3"l"mit
9te*e < "ki i!+k1zbe re!ez+k,t *&ltott" le /helse"t. 5 + potos" tu!t", hog% leg(obb
b"r&t(" cs"kis "z + ke!*,,rt *,!i Nicket, "kit eg%,bk,t sosem ke!*elt.
Pe!ig m,g mi!ig "%ir" lehetett szereti. )izo%os pill""tokb". 5mikor "g%ritk&
kette *olt"k ottho < Nick elsz2*ott eg% sp"glit, 'ek0!tek "z &g%b", e*ettek, besz,lgettek,
eg%m&st etett,k "z óri&spizz&*"l. 4i!e ol%" *olt, mit r,ge. =g,sze "!!ig, "m2g em
(1tt "z 6("bb roh"m " r"(ogóktól. 5z utóbbi k,t ,*be iszo%6" be!ur*ult"kA eg%
"lk"lomm"l Nick cs"kem " %"k&t szegte, "mikor el+l0k meek0lt New York utc&i. Heil%
"g%o s"(&lt", hisze m2g +t sz2,sz+k,t tisztelet, ke!*ess,g ,s *issz"'ogott cso!&l"t
k2s,rte, b&rmerre (&rt, "!!ig Nicket sz,tt,pt,k " t,bol%ult 'i"t"l l&%ok. Nem sz&m2tott
semmit, hog% + " me%"sszo%".
Heil%ek meg*olt " m"g" ter*e. 5z eg%etle (ó megol!&s"k Nick 'el,p0l,s,hez "zt t"rtott",
h" eg% i!+re ki*o(" " szerelm,t " 'org"lomból. =l kell b6(i. /s"k kette < illet*e mostm&r
h&rm" < "z eg,sz *il&g el+l. Hisze " B,%emberek eg%e!ik r,sz,t " kisb"b" ,rkez,se mi"tt
6g%sem 'org"th"t(&k le most"&b". 5 hel%zet megol!&s&hoz eg%etle kulcs *oltA " %ug"lom.
5zeretem *t! A szerelmem! A szeret*m! A bátyám! A legjobb barátom! 7nnyi embert nem
vesz't#etek el! >i van csukva!
120
14. Be(ezet

> 9zer*usz, Kilbert. < 1lelte meg sz2*,l%ese Nick Heil% ,!es"p(&t. 4ut"tós, kort"l"
"rc6 b"r&t+(e most is ott *olt "z ol!"l&. 6ó nekik boldogok nyugalmuk van!
> Hello, Nick. N"g%o %6zott"k t-sz. 4erre *" " l&%omF
> Ko!olom, " mostoh"b&t%(&*"l besz,lget eg% kokt,l mellett *"l"hol. 9zok&s szerit
lem"r"!t"m " be(&r"t&l@
> Nem is ,rtem, Nick, !r&g&m, hog% b2ro! ezt " 'elh"(t&st < kot%ogott k1zbe 5"bell".
;e!*es + *olt. Nick h"t&rozott" cs2pte *ol", h" em 9te*e Hill szemei*el pill"tott *ol"
r&. Tiszt" *icc, hog% Heil% "p(" *,g0l %il*&os" is '1l*&ll"lt" " k"pcsol"t&t " +*el, "ki*el
""k i!e(, " l&%" r"(t"k"pt" "z 2ró"szt"l tete(,. 5z meg pech, hog% "z "sszo% ,pp ""k
" 'ickó"k "z "%(", "ki ,*ek ót" meg "k"r(" szerezi m"g&"k "z + b"r&t+(,t. =g%eese
i!eges2t+, hog% " leg"g%obb ri*&lis&"k m"m&(" "z, "ki il%e ke!*es ,s toler&s *ele
szembe. Nem mith" 9te*e, "z 6(!os0lt re!ez+ em *ol" "z. /s"khog% Nick &tl&tott
r"(t"A Hill most (&tssz" " (ó'i6t, h" Heil% esetleg eg%e!0l m"r"!, "zo"l ki*ethesse r& "
h&ló(&t. <alán jobb is lenne! ,eily ,ill! 6ól cseng* név lenne! 5zegénykém úgyis állandóan
veszélyben forog miattam! Nick rettegett "ttól, hog% " me%"sszo%&t eg%szer *"l"mi "g% b"(
,ri "z + t,bol%ult r"(ogói"k (ó*olt&ból. =g% i!e(e "zt ,rezte, Heil% testileg>lelkileg "g%obb
biztos&gb" *ol", h" em lee semmi k1z0k eg%m&shoz. <úl önz* vagyok! &yenge! Nem
tudom elküldeni mert a##oz túlságosan szeretem! 9zomor6 szemekkel pill"tott " ,h&%
m,terrel t&*ol"bb &lló ig,z+ +re. Gm&!t". Cs g%-l1lte 1m"g&t "z,rt, mert k,ptele bol!ogg&
tei. @ezzeg 5teven er*s é$ a lelke és bármikor meg tudja nevettetni ,eilyt;$&(1tt, hog%
t6ls&gos" elk"l"!ozott. T"*"rt" 'or!ult ism,t 5"bell" Hillhez.
121
> 4egszokt"m, 5"bell". Nem *olt m&s *&l"szt&som < mo!t" " t+le telhet+
legke!*esebbe " percekkel ezel+tt elh"gzott k,r!,sre *&l"szol*". ;ez!ett tisztuli " 'e(e,
&m "%ir" m,g em *olt (óz", hog% ,szre*eg%e,
> "mit Kilbert 5!erso ,s b"r&t+(e k,ts,gbeesette m,regetik. Heil% "p(&"k ,pp
szór" %2lt *ol" "z "(k", "mikor eg% 6( (eles,g korb&csolt" '1l " ke!,l%eket " bemut"tó el+tti
%0zsg,s 'org"t"g&b". Nickek em *olt i!e(e elsom'or!&li. Li"e 5!erso 6g%
k1zele!ett 'el,(0k, "k&r eg% 'risse kit1rt *ulk&, "mib+l 'ort%og*" !+l " l&*".
> H6, ez k2os lesz@> mormolt" Nick h"lk", m"(! szór"kozott moz!ul"tt"l " h"(&b" t6rt.
5 terem m&sik ol!"l& Heil% is ,szre*ette, hog% Li"e meg,rkezett, 2g% g%ors" 9te*ebe
k"rolt, m"(! eg%0tt i!ult"k el " cs"l&! 'el,.
=g%szerre 'utott"k 1ssze " terem k1zep, mi!"%i". Nick !0h1se m,regette 9te*et,
9te*e !"cos" lebigg%esztette "z "(k&t, 5"bell" seg,l%k,r+ pill"t&st *etett Kilbertre,
Kilbert pe!ig '0lig *1r1s1!1tt " 'eles,ge l&tt&. 4ert m,g mi!ig "z *olt. 5 tekit,l%es
*"g%o em tett lehet+*, b,k,s, eg%szer- *&l&st. Pl&e, hog% Li"e mi!et "k"rt. 4i!et,
,s m,g "&l is t1bbet.
> H6, micso!" kellemes kis 1ssze(1*etel@> e*etett 'el Heil% ,s 1szt11se " k1r
k1zep,re &llt, " g%-l1lk1!+ emberek k1z,. 4eg1lelte "z ,!es"%(&t. < 4"m", em go!olt"m,
hog% itt leszel, !e "g%o (ólesik.
> Heil%, tu!o! kell, hog% cs"kis r&! *"ló tekitettel (1ttem el. 9e(thete!, mil%e k2os
ekem " ki"l"kult szitu&ció@> Li"e eg% pill""tr" elh"llg"tott ,s ut&lkoz*" *,gigm,rte
5"bell" Hillt. < =g%esek soh" em *&ltoz"k. < (eg%ezte meg pik2rte.
> Nem bizo% < szólt k1zbe 9te*e. < 5z , "%&m " legg%1%1r-bb + " *il&go. 4iót"
"z eszemet tu!om, em l&tt"m &l" szebb teremt,st. Persze, Heil% "z,rt *etekszik *ele@
> $em,lem, em b&(&tok, h" ebb+l " ke!*es cs"l&!i p"rtiból , most kim"r"!ok@>
mo!t" Nick, 'elemelt kezekkel. 3olt el,g i!egeske!i *"ló(" ",lk0l is, hog% *"(o
megt,pik>e eg%m&st " milliomos "sszo%ok, *"g% sem. < 3elem (1ssz, HellF
> Eg% ,rzem, (obb, h" itt m"r"!ok. Tu!o!, kell eg% *ill&mh&r2tó, meg il%esmi@>
m"g%"r&zt" g%ors" Heil%. Tu!t", em sz0l (ó *,rt "z sem, h" Nick ,s "z "%(" eg% t&rs"s&gb"
ke*ere!ek. Ie m&r k,s+ *olt. Li"e>ek "mi " sz2*,, "z " sz&(&.
> Ne '&r"!(, kicsim. Nics sz0ks,g il%esmire. /s"l&!i p"rt%, Nickol"sF #ogo! *"
elmei, hisze sosem t"rtozt&l " cs"l&!ukhoz.
> Ie 4"m".
> Heil%, k,rlek. Ne is h"r"gu!(, !e eg% sekih&zi !rogost em tekitek cs"l&!t"g"k.
Nick s"rko 'or!ult ,s eli!ult " h"t"lm"s moziterem ir&%&b". =g%etle szór" sem m,lt"tt"
Li"e meg(eg%z,s,t. B&(!"lm"s" m"rt bele "z ig"zs&g, hisze " + cs"k " *"lós&got *&gt" "z
"rc&b". Hog% *olt>e (og" hozz&, *"g% sem, "z m&r m&s k,r!,s.
122
> 4"m", ezt most mi,rt kellettF Qg% is "%ir" ki *" m&r k,sz0l*e@
> Cs te, Heil%F Te em sz&m2t"szF 4i!ig cs"k + " 'otosF N,zz m"g"!r", mit tett
*ele!F. /sot ,s b+r *"g%, " szemei! ol%"ok, mith" eg,sz "p s2rt&l *ol". =l+re
megmo!t"m, hog% ez lesz. 4ikor ,bre!sz 'el *,gre, kisl&%omF < Li"e h"g(" el'6lt "
kit1ri k,sz0l+ s2r&stól.
> 9zeritem em eg% 'ilmbemut"tó " meg'elel+ hel% "rr", hog% ezeket " go!ok"t
megbesz,l(0k < mo!t" komor" Kilbert.
> 4ert te "zt& tu!o!, miek mikor *" itt "z i!e(e. P,l!&ul tel(ese '"ir !olog cs"kem
h6sz ,* h&z"ss&g ut& lel,pi "z els+ szerelm0kkel. < Li"e szomor6" mere!t
5"bell&r", "ki ezt m&r em tu!t" sz"*"k ,lk0l h"g%i.
> Li"e, mi!eg%ik0kh1z m,lt"tl" ez " besz,lget,s.
> Hog% mersz egem re!re ut"s2t"iF Te@te@
> 3ig%&zzo, mit mo!!. < szólt k1zbe *ill&mg%ors" 9te*e, *,!elmez+ &tk"rol*" "z
"%(&t. Heil% tehetetle0l *erg+!1tt. Nem tu!t" el!1tei Nick ut& roh"(o, *"g% ki*&r(",
mi lesz " *,ge eek " k2os (eleetek.
> Bi"t"lember, lehet, hog% &l"tok !i*"t " k1z1s,gess,g, !e "z 5!erso cs"l&!b" em.
5z,rt (1ttem el i!e, hog% meg,zzem " l&%om. Nem "z *olt " c,lom, hog% 'el'or!ul&st
okozz"k. Ie h" tu!i "k"r(", mit te,k, h" el'ele!,m " (ó mo!ort, elmo!h"tomA ezt "
poh&r pezsg+kokt,lt "z ,!es"%(" 1el,g0lt "rc&b" l1tt%ite,m. Qg% *iszot, ig%uk "
B,%emberek P siker,re. =melem poh"r"m. < mo!t" h"t&rozott" Li"e, m"(! mosol%og*"
puszit "!ott " l&%&"k.
Heil% tu!t", hog% "z ,!es"%(&"k mi!e 1ur"lm&r" sz0ks,ge *olt ezekbe " percekbe.
Crezte, hog% + bele is bolo!ul", h" Nicket *"l"h" il%e hel%zetbe l&t&, mit Li"e
Kilbertet. 4&ss"l. Nem is tu!t" elk,pzeli, hog% leg%e m,g "z ,let,be m&s ',r'i " szerelm,
k2*0l. P&r percet m,g " cs"l&!(&*"l t1lt1tt, s miut& megbizo%oso!ott "rról, hog% " sz0lei
em 'og"k eg%m&s tork&"k ugr"i, eli!ult, hog% megkeresse Nicket. +ianne drogosnak
nevezte! 5 'ig%elmeztet+ h"g +r(1g1tt " 'e(,be. 4"% eg%kori sz"*"i tiszt& csegtek "
'0l,beA Mh" meg,rzi, hog% betegek l&t(&k, 1sszeropp".N "emélem nem késtem el!
"emélem nem csinált semmi #ülyeséget! 5 terem hirtele t6ls&gos" zs6'olt"k t-t. 5z
im&!ott szemp&rt pe!ig em t"l&lt" sehol.> Nick, h" megege!sz eg% &rt"tl" meg(eg%z,st, szeritem t6l sok i!+t szetelsz "
r"(ogói!"k. Tu!om ,, hog% sz"km"i "l&z"t, meg il%eek@!e Heil% "zt mes,lte, ik&bb
em "lszol, cs"k mi!ekiek (usso eg% "l&2r&s meg eg% mosol%. Nem ,rtem, hog% lehet "z,
123
hog% m,g " l&b"!o &llszF < k,r!ezte ke!,l%ese 7ill " moziterem se(telmes ',%,be, !e
*"l"mi 'esz0lts,g bu(k&lt " h"g(&b".
> /imbor", t6l r,ge ismersz "hhoz, hog% ker0lges! itt " 'orró k&s&t@> mo!t" le*erte
Nick, mik1zbe el+*ette z"kó(" zseb,b+l " *iszkis kul"csot.
> 4iek ezF < mut"tott r& 7ill.
> ?@semmi, cs"k 'esz0lts,gcs1kket+ < leg%itett Nick. < Tu!o!, ,h" "zo
go!olkozom, mi,rt em lehet ,letet cser,li.
> ;i*el cser,l,lF
> P,l!&ul *ele!.
> N", e, pot eg% 'ek&*"lF < prób&lt *icceli 7ill.
> Ne r1h1g(, ez most komol%. < mo!t" Nick. < 8l%" eg%szer-, h,tk1z"pi !olgok
hi&%oz"k, 7ill. Eg% ,rzem m"g"m, mit *"l"mi sz"ros toro%b" z&rt herceg. T1bb p,zem
*", mit "me%it elk1lthetek " h&tr"le*+ ,letembe, m,gsem ,l*ezhetem. Pe!ig@ol%" (ó
*ol" el*ii Hellt eg% *il&gk1r0li 6tr", 'el'e!ezi mi!et ",lk0l, hog% ezrek lohol&"k
ut&uk@
> Te "k"rt"! "%ir" ezt "z ,letet, Nick < szólt k1zbe k2m,letle0l 7ill. < Nics ember "
'1l!1, "ki e ismer, " e*e!. /s"k eg% N bet-t kell be0t1m " google>b" ,s te *"g% "z els+
t"l&l"t. 5g%r,m.
> L&to!, err+l besz,lek.
> =z el,g i!ok "rr", Nick, hog% sz,tcuccol! " 'e(e! ,s el*esz2ts! 1m"g"!F < 9"!r"
h"g(" " semmib+l t-t el+ " s1t,tbe. Le0lt Nick mell, ,s " k"r(&r" tette sz,pe m"ik-r1z1tt
kez,t. < =l,g i!ok, hog% Heil% "%it s2r(oF Heil%, "kit tu!om, hog% "%ir" szeretszF
> 4i,rt k2oztokF < k,r!ezte Nick, mik1zbe "z "rc&t " k,t kez,be temette.
> 4ert em "k"ruk el*esz2tei, "z,rt. Nem (&rh"tsz 6g%, mit 4ercur% *"g% 4oroe, "z
Gste szerelm,re. N,zz m"g"!r", 1cs,m. /sup" ,let ,s lelkese!,s *olt&l, most pe!ig@
> Tu!om < mo!t" Nick elk2zott h"go. < Tu!om. Ie ti "%ir", m"rh&r" k1%e
besz,ltek. Nem ti metetek kereszt0l mi!"zo, "mi ,. Nem " ti k"rotokb" h"r"p"k bele
"z utc& elmebeteg cs"(ok. Nem titeket k2s,rek PR>e hug%ozi. Nem titeket kukkol"k "z
"bl"kból szeretkez,s k1zbe. ;ik,rem m"g"m"k, hog% 2t,lkezzetek '1l1ttem. 5
t"&cs"itok"t meg !ug(&tok '1l@mi!eg%, 'ele(ts,tek el. < leg%itett Nick " spot&
!0hkit1r,s ut&, m"(! *&r"tl"ul 'el&llt.
> 4ost meg ho*& m,szF < k,r!ezte i(e!te 9"!r".
> 4,gis, ho*& me,kF 5 !2szp&hol%b", term,szetese. Hell *"lósz2-leg "zt hiszi, m&r "
pokol t0z, ,gek.
124
> $,m *icces < kost"t&lt" 7ill.
> 5z ,let is "z, em ig"z b"r&tomF < k,r!ezte Nick '"po'&*"l, m"(! eg% !urc&s kis'i6
"rcki'e(ez,s,*el *ette c,lb" "z M5N st&b !2szp&hol%&t.
> =g%&lt"l& em tetszik ekem, "miket ez " g%erek besz,l < r&zt" meg " 'e(,t 9"!r".
> C b2zom " meg,rz,sei!be, !r&g&m, !e mit tehet0kF
> T"rtsuk r"(t" " szem0ket m" ,((el < "z 2ró+ 0*eges tekitettel mere!t m"g" el,.
> 9"!%, g%-l1l1m, "mikor 2g% ,zel. Nem lesz semmi b"(, "z Gsteit.
> /s"k "%it teg%,l meg, hog% ,((el be,zel hozz& " Hiltob". H" (ól tu!om, eg%
emelete k"ptuk l"koszt&l%t. G!+tle i!+k ót" te *"g% " leg(obb b"r&t(". H&th" eke!
meg%2lik, ,s eg%0tt ki tu!tok t"l&li *"l"mi megol!&st.
> $e!be, ezt k,r,s ,lk0l is megtettem *ol". /s"k m&r megi(e!tem, hog% megit
r,meket l&tsz.
> $,meket is l&tok, !e ez most em t"rtozik i!e.
> H" em "k"rsz megbolo!uli, e *eg%,l eg% 2ró+t 'eles,g0l@> csó*&lt" " 'e(,t 7ill.
P&r perc m6l*" +k is eli!ult"k " !2szp&hol% 'el,, hog% meg,zz,k " B,%emberek P. r,sz,t.
5 lege!" " *&szo. =z *olt "z ,let0k.

5 Hilto h"ll(&b" h1mp1l%g1tt " t1meg. Heil% " l,gko!i elle,re is 6g% ,rezte, iszo%6
meleg *" ,s 'ol%"m"tos" " h&%iger k1r%,kezte. 5 r"(ogók ,mel%2t+ p"r'0m'elh+be
*ot&k " h"t"lm"s el+cs"rokot. 9z"b"! *olt " *&s&r. Gtt most mi!eki k1zel (1hetett,
besz,lgethetett " szt&rokk"l ,s " 'ilm k,sz2t+i*el, hisze ez,rt *&ltott"k " premier*et2t,sre
m,reg!r&g" (eg%eket.
Teltek "z ór&k, s Heil% eg%re ik&bb 6g% ,rezte, meg'ull"!. Nick "z "utogr"m oszt&s kez!ete
ót" ,pp h&romszor k,rt el,z,st ,s i!ult el " mos!ó ir&%&b". Heil% potos" tu!t" mi,rt ,s
eg%&lt"l& em tetszett eki " !olog. Noh" Nick 2g% leg"l&bb l&tszól"g (óke!*- *olt. $"g%ogó
mosol%&t r&*ill"tott" mi!e (1ttmetre, megsimog"tt" " *&lluk"t ,s o!""!ó" *&l"szolg"tott
" k,r!,seikre. 4,g "zok"t " k2os pill""tok"t is eg,sz (ól *iselte, "mikor " test+r1k
el*ezettek eg%>k,t lehetetle0l *iselke!+ +szem,l%t. $,mes *olt " l&t*&%, "mikor ,mel%ik
eg%szer-e megr"g"!t" Nicket ,s megprób&lt" sz&(o csókoli. =z " m"l+r persze most sem
m"r"!t ki.
> Nem tehetik ezt *elem, mi,rt cib&l"kF C 5geli" H"rris *"g%ok, Ie" H"rris
re!ez+ l&%". ;ik,rem m"g"m"k. < s0*2tette eg% sz1g eg%eesre *"s"lt h"(6, "g%!"r"b,
tizeh"t ,*es 'orm" l&%. < Nem "k"rt"m semmi rossz"t. /s"k "!i eki eg% puszit. 4i +,
t"l& *"l"mi %"*"l%&s g%,m&t %"k,kF
> Nem, h"em " *+leg,%em < ugrott o!" Nick mell, Heil%. < H" *ol" szeme!,
125
,szre*e,!, hog% + em "k"rt" "zt, "mit te@
> Heil%, em kell. < csit2tg"tt" Nick. < L&to!, m&r *iszik is ki'el,@em kell "z
il%esmiek "g% (elet+s,get tul"(!o2t"i.
> NemF < m,lt"tl"ko!ott Heil%. < T"l& "kkor "!h"t&l ekem is "bból, "mi " zsebe!be
*". Lehet, hog% , is l"z&bb" *e,m@
> 9osem ege!,m, hog% il%et teg%,l < mosol%gott Nick, !e " szeme komor *olt,
mik1zbe Heil%ek suttogott. Prób&lt" +rizi " l&tsz"tot.
> 4i,rt eF Hisze te is csi&lo!.
> 4ert szeretlek.
> 9 ezek szerit 1m"g"!"t emF
> Nem < r&zt" meg " 'e(,t Nick. < 4"g"m"t g%-l1l1m.
Heil% hirtele m"g&hoz 1lelte Nicket ,s " '0l,be s6gt"A
> 4eg2g,rte!, hog% em m"r"!uk itt sok&. Tu!o!, "g%o szeret,k eke! *"l"mit
mo!"i@
> 4&r cs"k ,h&% ór&t kell kib2ri, !r&g". 5zt& mi!eki elmeg%, kette lesz0k ,s
elmo!h"to!.
> Nem, em, , most "k"rom. H"("lb" em leszel "lk"lm"s r&@Tel(ese ki'ekszel@
os, t+l0k. < itett Heil% " szemei*el " r"(ogó l&%ok 'el,.
> Nem, b2zz beem. =g%ik0kek musz&( itt m"r"!i", " 'ilm mi"tt. ;0l1be
elter(esztik róluk, hog% sz1r%e b&uk " k1z1s,g0kkel.
=z *olt "z " pot, "hol Heil%be elsz"k"!t "z " bizo%os c,r".
> 4"g"sról teszek " roh"!t k1z1s,gre. < sik2tott" Nick '0l,be. < 5z ,let0k 'otos"bb,
mit " roh"!t 'ilm. Cpp most esik sz,t, te pe!ig &llsz itt ,s h"g%o!.
> Nem tehetek m&st, Hell. Nem tehet0k m&st, ezt *&ll"ltuk. 4"r"!om kell m,g eg%
kicsit@
> Te tu!o!, Nick < mo!t" szomor6" " l&%, m"(! s"rko 'or!ult ,s " *&ll&r"
k"%"r2tott" kis *&szok"b&t(&t.
> ;,rlek, e ,zz 2g% r&m.
> Hog% ,zzekF N"g%o 6g% t-ik, eke! els+k ezek " kiscs"(ok, "zt& " cso!"por ,s
*"l"hol " sor leg*,g, kullogok ,@
> =z em 2g% *", Hell@> %6lt " l&% ut& Nick, &m "z h"t&rozott l,ptekkel i!ult el "
hotel 'ol%osó(&, " li'tek ir&%&b".
126
> 5kkor most 'ol%t"tó!ik " !e!ik&l&s, *"g% emF < k,r!ezte eg% k,tcop'os, *,ko% 'i"t"l
l&% " t1megbe, kez,be eg% B,%emberek I3I>t szorog"t*".
> Persze < 'elelte z"*"rt mosoll%"l Nick. < ;iek 2rh"tomF
> Ggri!ek < k1z1lte lelkese " l&%, m"(! " b"r&t+i*el 1sszekucogt"k.
> Heil% mi,rt met elF < k,r!ezte eg%ik0k k2*&csi". > $osszul ,rezte m"g&tF T"l&
*"l"mi króikus betegs,ge *"F
> Nics, mi,rtF
> /s"k mert ,*ek ót" mi!ig sz,!0l,sre hi*"tkoz*" h"g%(" ott " r"(ogó t"l&lkozók"t. <
e*ette el m"g&t Ggri! ,s cser'es b"r&t+i is cs"tl"kozt"k hozz&.
Nick k,ptele *olt e*eti. 3"ló(&b" s2rt. /s"k " k1%ei be'el, 'ol%t"k, go!os" elre(t*e "
m"szk "l"tt, "mit " biztos&gos kok"i'elh+ (eletett. Qg% mi!e ol%" k1%- *olt. Qg% "z
sem '&(t "%ir", hog% Heil%ek "z + *iselke!,se mi"tt he*er romokb" " sz2*e.> Heil%, *&r(. ;,rlek, ho*& m,szF < " + em &llt meg, csup& l"ss2tott " l,ptei. Tu!t",
h" 'uti kez!ee " t-s"rk6(&b" 9te*e el+l, "zz"l sem ,re semmit, mert " ',r'i sokk"l
g%ors"bb &l". B,l perce bel0l be,rte, s eg% i!eig eg%0tt b"kt"tt"k to*&bb szótl"ul " s1t,t
utc&.
> 5zt hittem, seki em l&tott el(1i@> sziszegte bossz6s" Heil%, 0g%et sem *et*e "rr",
hog% k1%&zt"tt" "rc" eg,sze %il*&*"ló "z utc"l&mp&k ',%,be.
> 4o!!, m,gis ho*& m,g%F Clet*esz,l%, "mit m-*elsz.
> Jg%". T1k biztos&gos " *&ros. 4i!eki 4r. Tiib&l*&%"l *" el'ogl"l*" < mo!t"
u!okul Heil%, m"(! g%ors2tott " l,ptei.
> H" e%i '&(!"lm"t okoz eke!, mi,rt em l,psz ki *,gre ebb+l "z eg,szb+lF 3" ról"
'og"lm"!, h&%" r1p!1s,ek 1r1m0kbe, h" eg% ol%" l&% *ol" " me%"sszo%uk, mit
teF =rre te t1kretesze! m"g"! eg% il%e sutt%ó mi"tt.
Heil% hirtele meg&llt ,s szembe'or!ult 9te*eel. Le2rh"t"tl" '&(!"lom t0kr1z+!1tt "z "rc&
,s tehetetle !0h.
> 9te*e Hill, mo!!, eke! mi k1z1! ehhezF Nem go!olo!, hog% "z,rt (1ttem el "
sz&llo!&ból eg%e!0l, mert eg% kis m"g&%r" *&g%omF ;i "k"rom szell+zteti " 'e(em. Nem
"zt h"llg"ti ezre!szer is, "mit mi!eki h"(tog"t k1r0l1ttem. 5z , ,letem, "z , !1t,sem.
H"g%("tok m&r b,k,.
127
> Heil%, em tu!o! megmetei. /s"k i!+ k,r!,se, hog% mikor csi&l(" ki m"g&t. <
,r*elt 9te*e ,s g%eg,!e meg,ritette " l&% *&ll&t. Heil% he*es moz!ul"tt"l s1p1rte le "
kez,t.
> 4ost elmeg%ek, 9te*e. 9,t&lok eg%et. N"g%o sz,pe k,rlek, e g%ere ut&"m.
> B,ltelek@
> Huszoeg% ,*es *"g%ok, em kell g"r!e!&m.
> 5hog% go!olo!@> mo!t" szomor6" 9te*e, s eg% i!eig elgo!olkoz*" ,zett " l&%
ut&, eg,sze "!!ig, m2g "z be em k"%"ro!ott "z eg%ik s"rko. Neh,z sz2**el met *issz" "
sz&llo!&hoz.


Heil% !0h1s l,p,sekkel rótt" "z utc" m"csk"k1*eit. Nevetséges ugyan mi veszély van itt4
9zomb"t este *olt, 2g% regeteg szór"kozi *&g%ó ember cs&szk&lt " *&rosb". 5 sz2,sz+ek
k1%ebb lett " sz2*e, "hog% el*eg%0lt " t1meggel. /sios, 'ekete k"l"p(&b", 'elt-z1tt h"(&*"l
cs"k eg% *olt k1z0l0k. Az ezerarcú ,eily Anderson! 1ég jó #ogy nem ismernek meg #a nem
akarom! /s1!re *&g%ott. Eg% ,rezte, semmi b"(" em sz&rm"zh"t "bból, h" be'or!ul "z
eg%ik kis mell,kutc&b". T"l& eg% i!eig ,zegetheti " kir"k"tok"t ",lk0l, hog% kisz6r&
*"l"ki, ki is +.
=g% me%"sszo%i ruh" sz"lo el+tt &llt meg. Hó'eh,r csipkecso!" *olt " kir"k"tb" eg%
mesesz,pre r"(zolt "rc6, t-z*1r1s h"(6 prób"b"b&. T"l& + is h"soló" 'estee il%e
1lt1z,kbe, m,g h" em is lee il%e ig,z+ "z "rc". B&r"!t", szomor6" sóh"(tott '1l. Eg%
,rezte, "hel%ett, hog% k1zele!e, eg%re t&*olo!ik " "p, "mikor Nick ol!"l&, eg% il%e
ruh"k1ltem,%be *oulh"t be " templomb". 3"lósz2-tleek ,rezte mi!ezt, m,g "kkor is,
h" " test,be eg% m&sik pici sz2* !obogott. L,tezik, hog% Nicket em is ,r!ekliF Hog% em
se(t semmitF
5z ki *" z&r*". Tu!i" kell. Ie "z is lehet, hog% cs"k em "k"r(" h"ll"i, mert em szeret,
ezt "z eg,szet. +e#et #ogy meg akar szabadulni t*lem4 -alójában ez a #elyzet4 ,iszen még
csak k'váncsinak sem t(nt amikor elmondtam neki #ogy beszélnünk kell;Eristen ezt az
embert már nem ismerem2 7z az ember nem az én Nickem2 Pe!ig Heil% em is ol%" r,ge
m,g biztos *olt "bb", (obb" ismeri " szerelm,t, mit 1m"g&t. 3&g%"koz*" ,zegette "
hó'eh,r me%"sszo%i ruh&t, eg%ek,t megcso!&lt" " r,szleteketA g%1g%1k, t0ll, suhogó
sz"t,@5 ruh&k " m"guk *"ló(&b" em (eletettek Heil%ek t6l sok"t, hisze regeteg *olt
bel+l0k ,s eg%iket sem *iselte k,tszer, mert megk1*etelte " protokoll " holl%woo!i
t&rs"s&gb". ?m erre "z 1lt1z,kre mi!e,l (obb" *&g%ott. 3"ló(&b" em is " ruh&r",
h"em "rr", "mi *ele eg%0tt (&r. /s"kis Nickkel. 5 r,gi Nickkel. 3"lósz2-tle &lom"k t-t,
hog% ez re"liz&ló!ik eg%szer, !e Heil% em "k"rt" 'el"!i. Hitt bee, h" megoszt(" "
szerelm,*el " "g% titkot, "z g%óg%2r lesz Nick ,rz,ke% lelk,re.
128
5z utc"l&mp" ',%e " kir"k"t 0*eg,be *issz"*erte Heil% k"rcs6 "l"k(&t. $1gt1 kost"t&lt",
hog% em ,z ki t6l (ólA "z "rc" beesett *olt, 2*es szem1l!1ke ol%", mit eg% *ih"rt,pte
kism"!&r k,t sz&r%" " le*eg+be. 9&p"!t *olt, t1r,ke%, " pill"t&s" szomor6, m"g&%os.
Hirtele moz!ul"tt"l kigombolt" " k"b&t(&t, m"(! ol!"lr" 'or!ult. ;ereste, kut"tt" " (eleket "
test,, &m m,g eg%&lt"l& em l&tszott, hog% b"b&t *&r". =g%ik kez,t " h"s&r" tette, s
eg,sze le, " szem,remcsot(" 'elett ,rzett eg% r,szt, "mi kem,%ebb *olt " t1bbi,l,
h"t&rozott" kit"pith"tó". Hirtele eu'órikus bol!ogs&g ker2tette h"t"lm&b". Pill""tról
pill""tr" er+sebbek ,rezte m"g&t. 5 r&,bre!,s, hog% m&r em cs"k " reggeli h&%&sok
mut"t(&kA eg% kicsi ,let 1*ekszik bee, els1pr+ er+*el suh"t &t " lelk,, "k&r eg% &l!ott
%&ri z&por " h+s,gbe. 5merre cs"k (&rt, *ir&gok %2lt"k "z 6t(&@
$&mosol%gott " t0k1rk,p,re, m"(! begombolt" " k"b&t(&t. =lh"t&rozt", hog% *issz"meg% "
sz&llo!&b". 3issz", Nickhez, ,s h" kell, er+ek ere(,*el r&g"t(" 'el " szob&b", hog%
elmo!h"ss" eki " h2rt, "mit+l + is bol!og lesz. 5"k kell leie, hisze szeretik eg%m&st.
5hog% *,gzett " k"b&tgombokk"l, ism,t " t0k1rk,p,re pill"tott, hog% megig"z2ts" " k"l"p(&t.
Ssszerezzet, s eg% i(e!t kis sikol% is elh"g%t" " sz&(&t, "mikor megl&tt" " h&rom 'i"t"l l&%t "
h&t" m1g1tt. K%ors" meg'or!ult ,s "z "rcukr" pill"tott. 5z eg%ik0k ismer+sek t-t ,s
i(eszt+e kih2*ó pill"t&ss"l m,regette Heil%t.
> 4-*,sz+, *ol" sz2*es "!i ek0k eg% "l&2r&stF < k,r!ezte ciikus h"go eg%ik0k.
=z " "g%!"r"b, sz+ke l&% ,s ez " h"g@Heil%be beleh"s2tott " 'elismer,sA ez ug%""z "
cs"(, "kit el*ezettek " !e!ik&l&sról, mert er+sz"kos *olt Nickkel. 5geli"@
> Persze < *&l"szolt " t+le telhet+ leg%ugo!t"bb h"go Heil% ,s i!eges moz!ul"tokk"l
toll"t keresett " t&sk&(&b". 4eg "k"rt sz"b"!uli ezekt+l " l&%októl, "mil%e g%ors" cs"k
lehet.
> Hog%hog% eg%e!0l s,t&lg"tuk il%e k,s+F < k,r!ezte " m&sik l&%, em ke*,sb,
kih2*ó". < Eg% tu!om, " *il&gszt&rok cs"k test+r1kkel (&r"k.
> 9zeretek eg%e!0l lei, (ólesett eg% kis 'riss le*eg+ < m"g%"r&zt" Heil%. < Nem ,rhet
semmi b"(, hisze ol%" sok ember *" "z utc&.
> /s"kug%"F < *ot" 'el " szem1l!1k,t 5geli", mik1zbe &t*ette Heil%t+l " kis cetlit,
"mire r&'irk"tott" " e*,t. < C sekit em l&tok r"(tuk k2*0l.
Heil% k1r0l,zett. 3"lósz2-leg hossz6 i!eig &llt ,s meregett " kir"k"t el+tt, mert *"lób"
el,ptelee!ett "z utc". 4,g " k&*,zó is bez&rt " s"rko, pe!ig t1m*e *olt emberekkel,
"mikor Heil% elh"l"!t el+tte.
> =z esetbe (obb, h" i!ulok. 9zeritem me(etek ti is, ehog% b"(otok esse.
> 9zi*ik,m, tu!uk *ig%&zi m"gukr". ;1sz "z "l&2r&st.
> 9z2*ese < mo!t" Heil% ,s eli!ult " s"rok 'el,.
> 9osem 'ogo! el'ele(tei, mert ez *olt "z utolsó "utogr"m, "mit "!t&l. < s0*2tette
129
5geli" ,s ebbe " pill""tb" Heil% eg% s6l%os 0t,st ,rzett, m"(! h"gos 0*egcs1r1mp1l,st
h"llott. 5 t"rkó(&hoz k"pott ,s !1bbete l&tt", hog% *,res 'e(e.
Nem *olt i!e(e " to*&bbi"ko go!olko!i, mert eg% h"t&rozott r6g&st ,rzett " g%omr&b",
"mit+l cs"kem &(ult" csuklott 1ssze. 5z 0t,sek z&porozt"k r&, !0h1!t szitkozó!&sok
k1zepette. L, mith" cs"k k2*0lr+l l&tt" *ol" " (eleetet, "mit eg% k,tr,t g1r%e!t 'i"t"l +t
rug!os"k " '1l!1, "mit "z &l!ott k&bul"t h"t&rmezsg%,(, eg%es6l%ozott.
> Te kis g"z!"g szuk". T1bb, em 'ogo! el*ei +t t+l0k. < " szitkok 1ssze'0gg+, '&(ó
h"gm"ssz&*& lettek, s Heil% em tu!t", hog% ,bre *">e *"g% &lmo!(" "z eg,szet. 7gy rossz
álom! 3sakis ez le#et a megoldás! 7z nem velem történik! Nick mamáját egyszer
meger*szakolták NeG Porkban;elmesélte a szörny( történetet! 7zért álmodom ezt a
ké$telenséget;
> 5geli", h"g%! m&r "bb". < ki&ltott" "z eg%ik k,ts,gbeesett, &lomb,li h"g.
> 4eg,r!emli.
> N,zz m&r r&, el *" ter0l*e, mit eg% rog%b"b" ,s "g%o *,rzik " 'e(e. 5 'r"cb",
eleget k"pott, e rug!os! m&r, meg1l1!.
5 h"gok " 'e(,be eltompult"k. =g%re h"lk"bb"k lettek, m2g em m"r"!t bel+l0k m&s, cs"k
eg% b"l(ós ,rz,s ,s ,m" cs1!. 3,sz(ósló cs1!. ;i "k"rt" %iti " szem,t. ;i kell %iti".
Tu!i" kell, hog% cs"k rossz"t &lmo!ott>e m&r megit. 5 szemh,(&t ólomeh,zek ,rezte,
mi!e ere(,t l"tb" *et*e prób&lt" 'elemeli. 4ith" " s"(&t teste m&r em "z 1*, lett *ol".
N"g% eheze siker0lt pislogi" eg%et, m"(! 6(r" leh"%"tlott. =g%etle !olgot l&tott tiszt&A "
l&mp"',%be u!okul *1r1sl+ sok>sok *,rt m"g" k1r0l. Sr0lt, hog% eg% l&th"t"tl" er+ "z
eszm,letles,g 1lel+, biztos&got "!ó k"r("ib" *ot".
130
1R. Be(ezet

;&b& ,s '&r"!t" ig%ekezett " sz&llo!" B,%emberek pro!ukció sz&m&r" 'et"rtott
m"g&li't(e 'el,. Hom&l%os" !eregett eki, hog% Heil% el szeretett *ol" mes,li *"l"mit,
!e "hog%" "z ór&(&r" pill"tott, r&(1tt, " me%"sszo%" m&r biztos" "z ig"z"k &lm&t "lussz".
> H,, Nick.
N"g%ot sóh"(t*" 'or!ult *issz" " h"g h"ll"t&. 4&r "zt hitte, erre " "pr" *,get ,rtek "
megprób&lt"t&sok.
> 4it "k"rsz, 9te*eF
> )esz,li. Nem eg%m&s"k esi. /s"k besz,li. < emelte '1l " kezeit 9te*e, ezzel is
(elez*e b,k,s sz&!,k&t.
> Eg% l&tszik, ez eg% ol%" ,(sz"k", "mikor mi!eki (ól beol*"s Nick $ich"r!s"k.
K%er0k, 9te*e, e k2m,l(. =ss0k t6l r"(t".
> Gtt most em ról"! *" szó. Tu!o!, egem em ig"z& ,r!ekelsz "zt lesz&m2t*", "mikor
" st6!iób" !olgozuk. Heil% *iszot "&l (obb"@
> 4,g mi!ig em tett,l le ról", ig"zF < k,r!ezte mereg*e Nick. < Lehet, hog% em is
b"(. 5z utóbbi i!+be g%"kr" meg'or!ult " 'e(embe, hog% sokk"l t1bbet "!h"t&l eki, mit
,.
9te*et meglepte ez " 'or!ul"t. 5rr" sz&m2tott, Nick !0hroh"mot k"p, "mikor Heil%r+l kez!
besz,li, !e m&st em l&tott " m&sik ',r'i szem,be, cs"k cs"ló!otts&got ,s b&"tot. 8l%"
*olt " tekitete, mit eg% sz&z,*es emberek, "kiek m&r megh"lt mi!e roko" ,s
eg%,bk,t is mi!e mi!eg%. )orzog"tó ,rz,s *olt Nick $ich"r!s szem,be ,zi. ,ogy is
talál#atott ebben az emberben ,eily bármilyen melegséget4
> 4eglep, hog% bel&to! < sz1gezte le 9te*e h"lk". < Ie tu!o!, mit sem ,rek "zz"l,
hog% te 2g% go!olo!. =tt+l m,g ug%"6g% "z " szerecs,tle hel%zet &ll 'e, hog% Heil%
131
t,ge! szeret. =z "z, "mir+l besz,li szeret,k@
> Big%elek.
> Te, os, hog% is mo!("m, t"l& t6lk&bult ,s el'ogl"lt *"g% most"&b" "hhoz, hog%
,szre*e!!, " me%"sszo%o! eg%&lt"l& em bol!og.
> Nekem pe!ig "g%o rossz l&ti, hog% sze*e!, mert +szit, ,r!ekel, mi *" *ele. H"
m&r mi!ek,pp *ele! "k"r m"r"!i, em lehete, hog% ke*esebbet sz2*(, ,s t1bbet t1r+!(
*eleF
Nick szótl"ul les0t1tte " szemeit.
> Tu!om, "m2g te eze " *il&go *"g%, sosem lesz es,l%em "rr", hog% *elem leg%e <
'ol%t"tt" keser-e 9te*e. > Te *"g% eki "z ig"zi, ez tiszt" sor. Ie "g%o k,rlek, Nick, e
*e!! el t+lem " e*et,s,t. 5 k,t szememmel l&tom, "hog% "pról "pr" sor*"! "z
1,rt,kel,se, eg%re %6zott"bb ,s *,ko%"bb. 4o!!, h" eg% mó! *" r&, mi,rt em
kezeltete! m"g"!, h"*erF Nics "bb" semmi ciki, szite mi!e *il&gszt&r bek"tt" eg%szer
,s &tesik il%esmi, em "g% k"l"!@.
9te*e z"*"rb" (1tt, "mikor Nick hirtele ism,t r&emelte *,gtele0l szomor6 szemeit. Nem
*olt biztos bee, hog% em " ',%*iszo%ok " 'elel+sek, !e mith" k1%eket l&tott *ol"
megcsill"i " sz2,sz szemeibe.
> 5m2g eze " *il&go *"g%ok@> mo!t" h"lk", t1preg*e Nick. < Gg"z"! *", 9te*e.
T"l& be kellee *oulom eg% sz""tóriumb", "hol kezel,sbe *esz ,h&% "g%turk&sz.
9z&"lm"s, hog% e%ire em b2rom mi!"zt, "mi " ,pszer-s,ggel eg%0tt (&r. =z em Heil%
hib&(", m,gis, leg"l&bb "%it sze*e! ett+l, mit ,. Ie em tu!om "zt mo!"i, hog%
hol"pr" hel%re(1*1k, re!be leszek, ,s potos" ug%""zt tu!om %6(t"i "
me%"sszo%om"k, "mit r,ge. 3"l"mi "zt s6g(", ez hossz6 'ol%"m"t *ol". 9 ez
ellehetetle2ti "z eg,sz kezel,st, mert , em tu!ok t&*ol lei Heil%t+l. C*ek ót" em
prób&lkozt"m il%esmi*el.
> 3ig%&z,k r&.
> Persze, kecsk,re " k&poszt&t. < e*etett 'el keser-e Nick, m"(! komol%" 9te*e
szem,be ,zett ,s 'ol%t"tt". < ?tgo!olom, meg2g,rem, ok,F Ie most "g%o szeret,k
'elmei hozz&. 4ert "zz"l sem teszek (ót " k"pcsol"tuk"k, hog% most itt besz,lgetek *ele!
,s em mellette *"g%ok.
> =z ig"z, !e@
> IeF
> )iztos2th"tl"k, h" 6g% !1tesz, hog% *&ll"lo! " kezel,st, " g%óg%ul&so! ,r!ek,be,
Heil% "z i!+ "l"tt " leg"g%obb biztos&gb" lesz. Qg,rem, em 'ogok *issz",li " hel%zettel.
9z&momr" mi!e,l 'otos"bb "z + bol!ogs&g" ,s eek ,r!ek,be h"(l"!ó *"g%ok
&tmeetileg meg'ele!kezi "rról " t,%r+l is, hog% me%ire ut&ll"k < h6zt" ',lre "z "(k&t.
132
> Nem '&(, hog% ezt mo!o!, 9te*e. 5 szeretet "z, "mi meg1l. 5 g%-l1letet m,g 0!2t+
*&ltoz"toss&g"k is mo!h"t&k. Potos" tu!om, hog% mit ,rzel Heil% ir&t. 5zt is, hog%
sokk"l (obb t&rs" *ol&l, mit , *"g%ok. Tu!om, hog% el kellee ege!em. Ie k,ptele
*"g%ok r&, mert " hi&%" rossz"bb *ol" b&rmi,l@
> 5kkor go!ol( erre, "mikor legk1zelebb 'elszipp"t"&! " roh"!t kok"it. $em,lem,
tiszt&b" *"g% *ele, meg1llek, h" kell, !e em h"g%om, hog% t1krete!! " +t, "kit szeretek <
mo!t" 9te*e ol%" st2lusb", mith" cs"k "z i!+(&r&sról besz,lget,ek.
> 3elem rossz lór" tett,l, Hill. Hozz& *"g%ok szok*" " h"l&los 'e%eget,sekhez, ,pp
eleget k"pok " r"(ogóim p"si("itól < 'elelte %ugo!t" Nick, m"(! meg%omt" " li't
h2*ógomb(&t. < Ne h"r"gu!(, !e t,%leg meem kell. Heil% em "lszik (ól, h" em *"g%ok
*ele.
> Tu!ok " r,m&lmokról. 5zok"t is eke! k1sz1heti.
> 9te*e, " glob&lis 'elmelege!,s is "z , hib&mF < k,r!ezte Nick ciikus", m"(!
bel,pett " li't"(tó.
> Ne 'ele(ts! el, mit k,rtem t+le!, $ich"r!s.
5z 1m-k1!+ "(tó becsukó!ott k1z1tt0k. Cppe "kkor, "mikor "z "ul&b" 9"!r" /oor
k,ts,gbeesette sik2tott" bele " le*eg+be 9te*e e*,t.


Nick tel(ese le!1bbet, "mikor " l"koszt&l%ukb" l,p*e "zt t"p"szt"lt", hog% Heil% ics
sehol. ,ajnal #árom van az 8stenért2 ,ol le#et ez a lány4 5z els+ go!ol"t" "z *olt, hog% "
me%"sszo%" t"l& megs,rt+!1tt, "mi,rt em h"g%t" ott "zo"l " r"(ogók"t " ke!*,,rt.
1ennyi id* is tel#etett el azóta4 <alán két%#árom óra4
5 'r"cb", "g%o sok. 5z is megeshet, hog% Heil% m&sik szob&b" k1lt1z1tt. Tu!t", hog% "
+ek meglehet+se hirtele term,szete *" ,s m,g (ó,h&% eg%0tt t1lt1tt ,* ut& sem tu!t"
sz&z sz&z"l,k biztos&gg"l megmo!"i, *"(o mi lesz " me%"sszo%&&l " k1*etkez+ l,p,s.
?m "z eg%&lt"l& em *"ll Heil%re, hog% "z ,(sz"k" k1zep, csup& !"cból &tcuccol(o
*"l"ho*&. Gl%ekor " m":imum &lt"l&b" "z, hog% h0pp1g*e g1mb1l%1!ik 1ssze " h"t"lm"s
&g% legt&*ol"bbi sz1glet,be ,s "z 1lel+ k"rok, bec,z+ sz"*"k k,%eztet,s,t *&r(".
4ost "zob" em *olt kit kiegeszteli. Nick ,szre*ette, " l"koszt&l%b" ,pp ol%" "g% "
'el'or!ul&s, mit "mikor eli!ult"k " 'ilmbemut"tór". 5 b+r1!(e " 'og"!ószob" k1zep,
he*ert %itott &ll"potb". Tu!t", hog% Heil% ut&l(" " k&oszt. 5z em l,tezik, hog% (&rt itt este
,s ezt " re!etle csom"got em tette "rr,bb "z 6tból. Nick iger0lte kotor&szi kez!ett "
t&sk&(&b", m"(! "mikor " kez,be *ette " tele'o(&t, meglep*e t"p"szt"lt", hog% Li"e
5!erso tizeeg%szer h2*t" +t "z elm6lt eg% ór&b". H"t&rozott" rossz"t se(tett. Nem tu!t",
(ó 1tlet>e *issz"h2*i Heil% "%(&t, &m em *olt i!e(e elgo!olkozi eze, mert " kis k,sz0l,k
ism,t u!okul megcs1rret L. 5!erso 'elir"tt"l " ki(elz+(,. N,h&% m&so!percig h"bozott,
133
m"(! 'og"!t" " h2*&st.
4"g" is megi(e!t " s"(&t retteg+ h"g(&tól. Nem *olt sz0ks,g "rr", hog% m&st is mo!(o,
mit Mszi", Li"eN, mert "z "sszo% szitkok z&por&t z6!2tott" r&, le*eg+*,tel%i sz0etet sem
h"g%*".
> 5 te hib&!. =g%e!0l " te hib&!. 5zok " l&%ok mi"tt"! *ert,k ',lholtr". =zt k"pt"m
t+le!. Belk"rolt"l"k, k"rrierhez seg2tettelek, te pe!ig " h"l&lb" t"sz2to! "z eg%etle kisl&%om.
< 0*1lt1tte *,gig Li"e " *"lósz2-tle t1rt,etet.
> Heil%@em ,l m&rF
> 4egh"lt. < sik2tott" Li"e. < Leg"l&bbis sz&mo!r" mi!ek,pp. 5g%o is 0thett,k
*ol". 4ellesleg *,ge " k"rriere!ek, Nickol"s.
> Li"e@,@most "zo"l o!"meg%ek " kórh&zb", l&tom kell Heil%t. 9eg2tei "k"rok
eki. < ki&ltott" k,ts,gbeesette. 5 hirtele (1tt sz,!0l,st+l megt&toro!ott ,s " komó!"k
t&m"szko!ott.
> 4eg e prób&l!. 4eg e l&ss"l"k t1bbet Heil% k1zel,be. T"k"ro!( "z ,let0kb+l, te
szem,t, !rogos &ll"t. G!e e mer( (1i, mert " test+r1kkel !ob"tl"k ki.
> Li"e, e te!! ezt *elem. < ki&ltott" Nick, !e m&r em *olt kiek, mert Heil% "%("
k2m,letle0l letette " tele'ot. Hi&b" prób&lt" *issz"h2*i, perceke &t cs"k cs1g1tt, cs1g1tt,
!e semmi re"kció.
5hog% h"l&lr" *&lt "rcc"l h2*og"tt" Li"e 5!erso sz&m&t, " go!ol"t"i eg%re tiszt&bb"k
lettek. 5 + mo!"i*"ló(&ból mi!1ssze "%it tu!ott kih&mozi, hog% "z + Heil%(,t
meg*ert,k " B,%emberek r"(ogói ,s most ,let ,s h"l&l k1z1tt lebeg " kórh&zi &g%o.
1iattam4 .e miért miattam4 >ik le#ettek4 Ny'lván olyan lányok akik féltékenyek rá mert a
menyasszonyom! =z " megsemmis2t+ 'elismer,s 6g% r"(zott &t "z "g%&, hog% mi!e m&s,
eg%,bk,t (óz" go!ol"tot kis1p1rt. 1iattam került bajba a szerelmem és nem le#et tudni
egyáltalán túléli%e! >é$telen lennék olyan világban létezni a#ol * nincs2 .e am'g itt vagyok
addig mindig veszélyben lesz2 1eg kell adnom neki az esélyt #a túléli #a ugyan túléli;
legalább neki boldognak kell lennie2 8tt a vége azt #iszem! 1indenkinek csak bánatot okozok
csak a baj van velem;,eily édes kicsi ,eily;éld túl2 Ne zu#anj tovább velem együtt neked
nem kell2 1ajd én elmegyek #ogy könnyebb legyen;#a felébredsz olyan lesz mint#a so#a
nem is léteztem volna;
5 s1t,t go!ol"tok"t tettek k1*ett,k. K,pies moz!ul"tok. 9ok>sok g%óg%szer gurult szertesz,t
" '0r!+szob" p"!ló(&. ;iloccs"t " *2z@5z ,les borot*"pege ,s " lehelet'iom b+r
t"l&lkoz&s" i(eszt+, sosem h"llott horrorisztikus h"got "!ott. @iztosra megyek! 5 hó'eh,r
mos!ók"g%lór" *1r1s *,r 'r1ccset. Nick em b2rt" ,zi, ez,rt lek"pcsolt" " *ill"%t. H&t&t "
'"l"k t&m"szt*" cs6szott le " (,ghi!eg m&r*&%p"!lór". 5 s"(&t keser*es zokog&s" m&r cs"k
tomp" h"g"k t-t. 5 sok>sok %ugt"tó, > "miket eh,z hel%zetek eset,re hor!ott m"g&&l <
most h"ti kez!ett. Leg"l&bb h"rmic k"pszul" seg2tett, hog% " hulló k1%ek e cs2p(eek "
s1t,tbe. Hog% e '&((o, "hog%" " sebb+l " *,r bug%og, hog% "z &lomszer- k1!1 &t cs"k
134
eg%etle, im&!ott "rcocsk" mosol%og(o r&. Nem akarom újrakezdeni! Nélküled nem! <e voltál
az élet az egyetlen szalmaszál amibe ka$aszkodtam értsd meg2 Nem b'rnám elviselni #a
valaki beko$ogna az ajtón a #'rrel #ogy nem élsz már2 <e csak jobban jár#atsz #a én már
nem leszek2 ,iszen ott van 5teven aki talán még nálam is jobban szeret;
Heil% "rc" eg%re ik&bb " k1!be *eszett, " zokog&s h"g(" eltompult m"(! tel(ese megsz-t.
Nem m"r"!t m&s, cs"k eg% moz!ul"tl"s&g&b" is sz,p ',r'itest " p"!ló ,s " cs1p1g+ cs"p
h"g(". 3"g% " m&r*&%r" cs1p1g+ *,r h"g("F Nem lehetett el!1tei. 91t,t *olt. N"g%o
s1t,t. Ie Nick $ich"r!s em ',lt t1bb, " s1t,tbe. 7lrejt megóv oltalmaz;A sötétség
mindent olyan egyszer(vé tesz! 5z "(k" szomork&s ',lmosol%r" h6zó!ott, m"(! eszm,let,t
*esztette.


> H"hó. H"ll"szF #,zusom, 1cs,m, t,r( m&r m"g"!hoz, mert mete el&(ulok , is. < 7ill
hiszt,rikus h"go ki"b&lt ,s r&zt" Nick *&ll&t, po'ozg"tt" "z "rc&t. Nem t1rt,t semmi. A
ro#adt életbe csak most ne#ogy leblokkoljak2 K%ors" 'el&llt, m"(! " kozmetik"i olló*"l
0g%etleke!*e cs2kokr" sz"b!"lt eg% t1r0lk1z+t. $emeg+ kezekkel k1t1tte el Nick sebeit,
m"(! kiroh"t " szob&ból 9"!r&,rt. ;,ts,gbeesette rem,%ke!ett, hog% m,g em k,stek el.
5z,rt kopogott be Nickhez, hog% megossz" *ele " sz1r%- h2rtA Heil%t "g%b">'+be *erte p&r
r,szeg kiscs"( "z utc& ,s el*esz2tette " kisb"b&(&t. Bog"lm" sem *olt, hog% "!(" mi!ezt el+
Nickek ,s r,mes &ll"potb" l,pett be "z el1ki l"koszt&l%b". ?m "rr" em *olt 'elk,sz0l*e,
"mil%e &ll"potb" " b"r&t(&t t"l&lt".
8tt he*ert " '0r!+szob" k1*,, "k&r eg% rog%b"b" ,s "lig l,legzett. 1iért tette ezt magával4
,ogy le#etett ilyen barom42 1i van #a nem éli túl2 ,ülye #ülye #ülye2 7ill eg%szerre *olt
m,rges, elkesere!ett ,s hiszt,rikus, mik1zbe " s"(&t l"koszt&l%uk 'el, roh"t. Prób&lt"
1sszesze!i " go!ol"t"it, " zseb,be %6lt " tele'o(&,rt ,s Nick m"g&or*os&t t&rcs&zt".
@asszus eddig egy nát#ánál komolyabb dologgal nem ment #ozzá! 1eg szerencse #ogy .r!
@enett amúgy sebész! 5z or*os szerecs,re "zo"l 'el*ette. 7ill k"pko!*" *&zolt" eki "
t,%eket, s "zt k,rte, (1((eek, "mil%e g%ors" cs"k lehet, *"l"mit tel(es !iszkr,ciót.
9"!r" mith" cs"k meg,rezte *ol" " ',r(e k1zele!,s,t, " l"koszt&l% be(&r"ti "(t"(&b" &llt.
7ill ,szre sem *ette, "%ir" 0*1lt1tt " tele'ob", hog% "zt *"lósz2-leg " legm,l%ebbe "l*ó
sz&lló*e!,g is megh"llott".
> N", hog% *"F Hog% 'og"!t"F T6l h"m"r *issz",rt,l. #,zusom, 7ill, mi b"( *"F
> 9"!%, or*ost h2*t"m. )esze!ett eg% csomó g%óg%szert ,s 'el*&gt" "z ereit@
> 42g ott *olt&lF Hog% h"g%h"tt"! ezt, 7illF
> Iehog% is. 5mikor bel,ptem, m&r ott he*ert eszm,letle0l.
135
> Eriste, !e h&t mi,rtF
> Nem tu!om, 9"!r", g%ere 'el *elem ,s prób&l(uk meg 'elr&zi *"l"hog%, mire meg(1
" !oki.
> $e!be, cs"k e 0*1lts m&r. Nem kicsit 1r0le " bul*&rs"(tó ""k, hog% Nick
$ich"r!s megprób&lt" meg1li m"g&t.
4it "z +r0ltek, 6g% roh"t"k Heil% ,s Nick sz&llo!"i szob&(" 'el,. 5mikor bel,ptek, 7ill
,m& itett " 'e(,*el 9"!r&"k, hog% " sz2,sz " '0r!+be *". 9"!r" mi!e lelkiere(,t
1sszesze!te, miel+tt bel,pett " csics&s m&r*&%'0r!+szob&b". Eristen mint egy gyerek2 1int
egy gyönyör( kisfiú2 N,h&% m&so!percig megig,z*e 'ig%elte " Nick "rc&t, "kit ol%" r,gót"
ismert ,s szeretett. 5ki k&pr&z"tos tehets,ggel *itte " *&szor" " k"r"ktert, "kit meg&lmo!ott.
Az nem le#et #ogy meg#aljon olyan nincs2 9"!r" megprób&lt" 1sszesze!i " go!ol"t"it.
> 7ill, me( le "z el+cs"rokb". < ki&ltott". < 5 leg(obb lesz, h" ott *&ro! )eett !oktor
cs"p"t&t ,s m"g"! k2s,re! 'el +ket. 9eki em tu!h"t(" meg, mi t1rt,ik itt.
> Cs teF < k,r!ezte z"*"ro!ott" 7ill. < Gtt m"r"!sz eg%e!0l, *eleF Ne k0l!(em 'el
9te*etF T"l& seg2thet@
> 9te*e, "mit megh"llott" mi t1rt,t, elroh"t Heil%hez. Ir&g&m, e &ll( ott 6g%, mit
eg% sób&l*&%. 5z "p&m eg%szer megprób&lt" ug%"ezt. Tu!om, mit kell teem, cs"k me(
ie, mert rosszul leszel.
> 9"!%, mire k,sz0lszF
> ;isze!em bel+le " g%óg%szert, "mi m,g em sz2*ó!ott 'el.
> 8k,, t,%leg (obb, h" lemeg%ek "z "ul&b" < hebegte 7ill, m"(! "z "(tó 'el, roh"t.
9"!r" 'el&llt, kiroh"t " l"koszt&l% "pp"li(&b" ,s 'elk"pt" " l,tez+ leg"g%obb poh"r"t.
Telet1lt1tte meleg *2zzel, m"(! *issz"sz"l"!t "z &(ult sz2,szhez ,s szó szerit bele1t1tte "
sz&(&b". 4it sem t1r+!*e Nick i(eszt+ k1h1g,s,*el, " ',r'i hó" "l& %6lt ,s " '0r!+k&!hoz
*oszolt". :letemben el*ször jön jól #ogy nem vagyok vasággyal együtt QR kiló! ;,t k"r(&*"l
&t1lelte Nick remeg+ test,t, m"(! " g%omr&&l r&szor2tott. 9zerecs,re "z t1rt,t, "mire
sz&m2t"i lehetett. 5 'ol%"!,k ut"t t1rt m"g&"k, " 'elol!ó!ott g%óg%szer 'eh,rre sz2ezte "
l1tt%1t, "mi t&*ozott " ',r'i test,b+l. Nick iszo%"tos h"gok"t "!*", 'ull"!oz*" k1h1g1tt, s
k1zbe r,s%ire %itott" " szemeit, k,ts,gbeesett pill"t&st *etett 9"!r&r". 1iért nem #agysz
meg#alni4 5 + potos" tu!t", mire go!ol.
> 9zeret0k, Nick, ol%" sok" szeret0k. < ki&ltott" t6l " ',r'i he*es 1kle!ez,s,t. 5
roh"m m,g perceke &t t"rtott, *,g0l Nick h"l&ls&p"!t", hi!eg *ere(t,kt+l csillogó
homlokk"l, cs"t"kos h"(("l 'ek0!t 9"!r" 1l,be.
> /hris Ii"mo! em h"lh"t meg@> suttogt" "z 2ró+. < Tu!o!, hog% ez k,pteles,g.
> Nem leszek t1bb, /hris Ii"mo! < mo!t" "lig h"llh"tó" " ',r'i. < Heil%@Li"e@
136
> Heil% re!be 'og (1i < mo!t" m"g"biztos" 9"!r". < Ie most em 'ol%t"th"to! ott,
"hol "bb"h"g%t"!.
> Tu!om < h"gzott " tomp" 'elelet.
> =ge!! meg, hog% it,zke!hessem "z ,lete!et illet+e. ;,rlek, b2zz beem.
> Sl( meg, 9"!r". Ne h"g%!, hog% megmetseek@
> )ut"s&gok"t besz,lsz. =g% "p te is el 'ogo! ezt ismeri. < mo!t" k1%es szemekkel
" + ,s megsimog"tt" Nick "rc&t. < Ie most el kell it,z0k, hog% eg% i!+re elt-hess "
*il&g el+l. 9eg2ts Nick, mo!!, ho*& me,l sz2*eseF
> 5 m&s*il&gr" < " szomork&s mosol%"k sz&t *"l"mi '&(ó grim"szk,t (elet meg "z
"rc&.
> Nick, k,rlek@> r&zt" meg 9"!r".
> 8l%" hel%re, "hol k1zel ,rzem m"g"mhoz Heil%t@3" eg% pici '"lu =uróp&b"@
;1r1s6('"lu@"zt hiszem, ez " e*e. /s"k eg% kis h&z kell ott ,s m"g&%, semmi m&s@
> =ml,kszem, Heil% elmes,lte eg%szer, hog% " "g%m"m&(" m"g%"r *olt@
> #"(, 9"!r", em l&tl"k@mi!e ol%" hom&l%os@> suttogt" Nick "k"!ozó %el**el.
> T"rts ki !r&g&m, mi!(&rt itt " !oktor. < s6gt" 9"!r" ,s m,g szoros"bb" 1lelte "
k"r("ib" 'ek*+ ',r'it. "emélem #ogy nem lesz kés*! 9"!r" b&tor + *olt, !e "zt l&t*", hog%
Nick ism,t el&(ult, 6rr& lett r"(t" " ',lelem.


> #obb, h" "lt"t(uk m,g ,h&% "pig < k1z1lte " szem0*eges, 'eh,r k1pe%es or*os. <
H" m"g&&l *ol", iszo%"tos '&(!"lm"i le,ek.
> Ie re!be (1, !oktor6rF < k,r!ezte he*ese 9te*e.
> =g,sz biztos" mo!h"tom, hog% ige < bólitott. < 4rs. 5!erso, %ugo!t"
h"z"mehet, hog% "lu!(o ,h&% ór&t. $em,lem, em h"r"gszik meg ,rte, hog% ezt mo!om,
!e re!k2*0l '&r"!t"k t-ik < 'or!ult r,sz*,ttel(es tekitettel Li"ehez "z or*os.
> H" lehet, ik&bb m"r"!,k. 9zeret,k m"g"m *ig%&zi " l&%omr". 9z1r%- *ol", h"
ol%" emberek (ut&"k be hozz& " kórterembe, "kikek em kellee.
> Tu!om. 5 sze%l"pok mi!ere k,pesek.
> 4o!(", Ir. Kre%, me%ire s6l%os"k " s,r0l,seiF
> =lt1rt k,t bor!&(" ,s " (obb *&ll" is. 5z "rc&ról p&r h,t "l"tt 'el 'og sz2*ó!i "z 1!,m",
,pp ol%" sz,p lesz, "mil%e *olt. 5 "g%obb probl,m" "z, hog% ki kellett *e0k " l,p,t ,s
137
cs6%" bels+ *,rz,sei keletkeztek. =z ug%e " terhess,g mi"tt *olt. Ie óri&si !olog, hog%
leg"l&bb " l&%" ,let,t meg tu!tuk metei. 9"(&lom szeg,% kisb"b&t@
Li"e ,s 9te*e ,rtetle0l ,ztek eg%m&sr", m"(! "z or*osr".
> 4il%e kisb"b&tF < bukott ki " +b+l " meglepett k,r!,s.
> Nos@4rs. 5!erso em tu!t", hog% Heil% kisb"b&t *&rtF
> ;isb"b&t@> ism,telte tomp& 9te*e " '&(!"lomtól eltorzult "rcc"l. =rr+l m,g + sem
tu!ott. Heil% m,g +t, " leg(obb b"r&t(&t sem "*"tt" be " titk&b".
> Qg% *", k1r0lbel0l t2z hetes terhes *olt@
> #"(, Gsteem. < ki&ltott 'el Li"e. < 5z,rt em mo!t" el ek0k, mert ',lt, hog% le
"k"r(uk m"(! besz,li@
> H" megbocs&t""k, most el kell meem *izitre. < szól"lt meg "z or*os, m"(! s"rko
'or!ult ,s eli!ult " 'ol%osó.
Li"e ,s 9te*e m,g mi!ig ,rtetle0l mere!tek eg%m&sr", m,g "z +si ellesze*r+l is
meg'ele!keztek, "mit " cs"l&!i *iszo%ok mi"tt t&pl&lt"k eg%m&s ir&t.
> 9zeritem ig%uk meg eg% k&*,t < mo!t" '&r"!t" 9te*e.
> =g%et,rtek.
=li!ult"k " 'ol%osó *,g, l,*+ "utom"t" 'el,, "mi mi!e bizo%"l pocs,k k&*,t '+z1tt, !e
(ele hel%zetbe em ez *olt " l,%eg. 4i!kette ,rezt,k, "z ,let most ol%" ir&%t *ett,
"mikor is sz1*ets,gre kell l,pi0k, em t1r+!*e " k1r0lm,%ekkel.
> 3" be0k eg% k1z1s !olog@> kez!te Li"e. < )&rmi *" is, eg% biztosA
mi!kette szeret(0k Heil%t.
> Qg% *" < h"g%t" hel%be 9te*e, m"(! "prót !obott be " k,sz0l,kbe. < 4il%et k,rF
> Hossz6k&*,t, k1sz11m.
> =g% pill""t. Gge, szeretem Heil%t ,s most "z " leg'otos"bb, hog% megg%óg%ul(o.
Nem sz&m2t m&s. 4i!e t,%ez+t ki kell z&ruk, "mi 'elz"kl"th"t(" +t. Cpp el,g
megr&zkó!t"t&s lesz eki megtu!i, h" 'el,bre!, hog% el*esz2tette " kisb"b&(&t@> 9te*e
k"pko!*" e(tette ki "z utolsó sz"*"k"t, t6l "k"rt lei r"(tuk. 8!""!t" Li"eek " g+z1lg+
m-"%"g poh"r"t, m"(! 6("bb "!"g "prót keresett " zseb,be.
> T&*ol kell t"rt"uk t+le Nickol"s $ich"r!st, b&rmi &ro < k1z1lte kem,%e Li"e. <
#ól ismere! " k"pcsol"tuk"t ,s te is l&to!, hog% em *ezet seho*&. /s"k " l&%om meg%
t1kre bele. )&rcs"k lee *"l"ki m&ss"l, b&rki*el. 5k&r *ele! is@
> ;1sz sz,pe.
138
> Nem 6g% ,rtem, 9te*e. /s"k "rr" go!olok, hog% " s"(&t '&(!"lm"m"t 'ig%elme k2*0l
h"g%*", m,g "zt is el tu!&m 'og"!i, hog% te *"g% " l&%omm"l. /s"k lehesse *,gre
bol!og, %ugo!t, kieg%es6l%ozott ,lete.
> 4&r "me%ire eg% 'ilmszt&r"k "z lehet@
> Heil% mell, eg% ol%" ember kell, "ki eg% h"rmoikus keretet "! "z ,let,ek. Nick
$ich"r!s erre em "lk"lm"s, ezt m&r "z els+ pill""ttól l&tt"m.
> N,zze, Li"e. H" Nick elt&*ol2t&s&r" keres sz1*ets,gest, "kkor &l"m rossz hel%e
kopogt"t. 5 l&%" szereti +t ,s , em 'ogok plusz sze*e!,st okozi eki "zz"l, hog%
"zok"k " p&rt(&r" &llok, "kik legsz2*esebbe ki%2r&k $ich"r!st.
> Nem is ezt k,rem t+le!.
> H&t "kkorF
> /s"k "%it, hog% m"r"!( mellette. Hog% seg2ts eki t"lpr" &lli ,s 6( ,letet kez!ei.
L&tt"m, mil%e sok"t e*et, mil%e bol!og " t&rs"s&go!b" ,s me%ire (ól meg,rtitek
eg%m&st.
> /s"k h" + is ezt "k"r(" ,s em Nicket.
> 9te*e. Nem mo!t"m m,g eke!, hog% Nick $ich"r!s t1rt,elemF 5 B,%emberek
eg%e!ik r,sz,re 6( '+szerepl+t keres0k Heil% mell,. Bi"m, h" , *"l"mit elh"t&rozok, "kkor
kem,% *"g%ok, mit " *2!i". 4eg"!t"m Nickol"s"k "z es,l%t, hog% bol!ogg& teg%e "
l&%om. Nem siker0lt eki. Nics t1bb s"sz. 5 Ii"mo! Bilm ,s " cs"l&!uk is
'0ggetle2tei 'og(" m"g&t " p"p"stól.
=bbe " pill""tb" megcs1rret Li"e tele'o(". 3"l"ki leg"l&bb 1t perce &t
sze*e!,l%ese besz,lt " *o"l *,g,, lehet+s,get sem h"g%*" "rr", hog% " h"llg"tós&g
k1zbeszól(o. 9te*e cs"k "zt l&tt", hog% " pro!ucer+ szeme eg%re (obb" elkereke!ik.
> L&to!, 9"!r"F 3""k !olgok, "miket *,g0l remek0l elsim2t " sors < mo!t" *,g0l
Li"e. < Hog% goosz *"g%okF Nem. Ie ,letembe em *olt"m e%ire %ugo!t. $em,lem,
Heil% t1bb, em 'og rossz hel%zetbe ker0li "mi"tt " szem,t mi"tt@Letette. < 'or!ult ism,t
9te*ehez Li"e ,s " t&sk&(&b" cs6szt"tt" " tele'ot.
> ;i *olt "zF < k,r!ezte t0relmetle0l " ',r'i.
> 9"!r" /oor. 5zt mo!(", kicsi*el "z ut&, hog% Nick megtu!t" mi t1rt,t Heil%*el,
elt-t " sz&llo!&ból. Or&k ót" keresi " re!+rs,g, !e em lelik " %om&t sem. 9z2*b+l
rem,lem, em ker0l el+ soh" t1bb,. T"l& itt, 9" Br"ciscob" *,get ,r " K%,m&t'i6
mes,(e@ < mosol%gott Li"e, m"(! kiitt" "z utolsó kort% k&*,(&t ,s 9te*ere k"csitott.
,eily anyja olykor több mint ijeszt*!
139
1U. Be(ezet

E(r" ,s 6(r" elol*"st" " megsemmis2t+ sz"*"k"t. 5 tu!"t" h"!"kozott "z elle, hog% "z
i'orm&ció " sz2*,ig h"tol(o. =z cs"k *"l"mi',le rossz *icc lehet. Nem, ezt em 'og(&tok
elhiteti *elem. =z " "pil"p em is ig"zi, cs"k ti g%&rtott&tok "z,rt, mert "zt hiszitek, hog%
ezt " h"zugs&got be*eszem. Nem. Nick soh" em tee il%et. 9em 1m"g&*"l, sem *elem.
> Nem go!olo! m"m", hog% k&r " g+z,rtF < k,r!ezte 'el*ot szem1l!1kkel Heil%. <
;,rlek, "!! *issz" " tele'oom. Belh2*om Nicket. H"llo!, m"m"F 5!! i!e " mobilom. <
ki&ltott" !0h1se Heil%.
Li"e 'el&llt ,s ki*ette " t&sk&(&ból " kis k,sz0l,ket. Heil% kez,be "!t". 5 l&% szem,be
!0h1s ',% *ill"t, "mit elt1k,lte t&rcs&zt" " szerelme sz&m&t. 5mikor " tele'ot&rs"s&g
k1z1lte, hog% " h2*ott *o"lo el+'izet+ em k"pcsolh"tó, Heil% sz2*,be belem"rt " (eges
r,m0let.
9te*e, "ki e!!ig "rc&t " te%er,be temet*e 0lt " szob" eg%ik s"rk&b", most 'el&llt ,s t,to*&
o!"met Heil%hez. Tekitete, "k&r eg% sz&z,*es ember,.
> 4i ez "z eg,szF < k,r!ezte g%-l1lk1!*e Heil%. < 4it 'ogtok m,g kit"l&li, hog%
el*&l"ssz"tok be0ket eg%m&stólF 3eg%,tek m&r ,szre m"g"tok"t, me%ire e*ets,ges ez.
> Gk&bb eke! k,e, Heil%@> mo!t" '&r"!t" Li"e.
H&rom "p(", "mikor m&r el,g er+sek ,rezt,k Heil%t "hhoz, " kez,be "!t&k " "pil"pot, "mi
"rról 2rt, hog% Nickol"s $ich"r!s sz+r,, sz&l& elt-t. /sup& " ruh&it ,s "z ir"t"it t"l&lt&k
meg " Kol!e K"te h2!&l. 5 s"(tó ,s " k1z*,lem,% eg%"r&t "rr" k1*etkeztetett, hog% "
140
sz2,sz " *2zbe *etette m"g&t, mert *,get "k"rt *eti "z ,let,ek. H"t "p telt el "zót" ,s eg%re
*"lósz2-bb, *&lt, hog% " 'elt,telez,sek *" "l"p(".
> Ie em hiszem el. Nem hiszem el. < s2rt" Heil%. < =%ire em lehetett kik,sz0l*e.
Hisze megbesz,lt0k, hog% megt"l&l(uk " kiut"t " hel%zetb+l. 9te*e, k,rlek, leg"l&bb te e
h"zu!( ekem.
> Nem h"zu!ok < ,zett r& +szite, szomor6 szemekkel 9te*e. < C le,k "
legbol!og"bb, hi!! el, h" *"l"ho" el+r&g"th"t&m Nicket, hog% e l,g% il%e szomor6.
;,rlek, 'og"!! el, hog% ez "z ig"zs&g. 4it go!olsz, 7ill, 9"!r", "z "p&!, "z "%&m, " s"(tó
mi!"%i" h"zu!"kF 5 l"pok"k "zt& mi ,r!eke '-z+!e "hhoz, hog% Nick elt-(1F L
sz&mukr" " leg"g%obb csemege ,*ek ót"@
> 5kkor sem hiszem el@em hiszem el. < ki&ltott" Heil% m"g&ból kikel*e. < H" 'el
tu!,k keli, ki!ob&l"k beeteket ebb+l " szob&ból. 4e(etek ie, h"g%("tok egem.
Nicket "k"rom.
> Heil%, ol%" *"g%, mit eg% hisztis kisl&%@> mo!t" Li"e meg,rt+ "rcc"l, !e "z,rt
ki'el, h&tr&lt. < Tu!om, hog% ez eke! "g%o eh,z, !e em !"colh"tsz hetekig " t,%ek
elle@
> Nem hiszem el eke!, m"m". 4i!ig is ut&lt"! Nicket. H"g%("tok egem b,k,. <
cs1!ese!ett el hirtele Heil% h"g(", m"(! *issz"h"%"tlott " p&r&(&r" ,s kib&mult "z
"bl"ko.
Nics t1bb, b"b". Nics t1bb, Nick. 5z elm6lt "pokb" "%it s2rt, hog% m&r el'og%t"k "
k1%ei. D*eges tekitettel b&mult ,s sze*e!ett "z ,rz,st+l, "mi ol%" *olt, mith" eg%
l&th"t"tl" goosz er+ bel0lr+l r&z& " lelk,t. 5 h"l&t,k", " t"rkó(" 'ol%"m"tos" s"(gott, "
g%omr", 6g% ,rezte borsó%i m,ret-re met 1ssze ,s " h"s&ról elt-t " kis p6p, "mi "
me!ececsot(&"k !omb("i k1z1tt ol%" %il*&*"ló" l&tszott m&r "z utóbbi hetekbe, h"
h"%"tt 'ek0!t "z &g%o. 5hog% " tekitete o!"siklott, "z "rc" '&(!"lm"s grim"szb" torzult.
9te*e 6g% ,rezte, meg+r0l, h" ezt " k2ló!&st m,g to*&bb kell ,zie.
> Heil%, mi most kimeg%0k < mo!t" tomp&. < /s"k "z,rt (1tt0k, mert szerett0k
*ol" szóli, hog% *" eg% l&tog"tó!. Hog% e lep+!( meg "g%o.
> NickF < k"pt" 'el " szemeit Heil%, eg% h"l*&% rem,%sug&r suh"t &t " pill"t&s&.
> Nem eg,sze@> mo!t" 9te*e, m"(! kiterelte " *o"ko!ó Li"et " szob&ból.
Heil% m,g h"llott", "hog% "zt ecseteli 9te*eek, em biztos, hog% (ó 1tlet *ele kettesbe
h"g%i. 3eleF Ie ki*elF 4i!eg% *olt m&r. 5 t,%e, hog% "z ,let bol!og r,sze *,get ,rt,
cs"kis "z *&ltozt"th"t, h" "z illet+, "ki hozz& ,rkezett, elmo!("A mi!e rossz cs"k h"zugs&g
*olt ,s '&(ó &lom.
5z, hog% Nick t1kremet lelkileg, " !rogok, "z +r0lt r"(ogók, " *er,s, " picike el*eszt,se ,s
141
" szerelme elt-,se. H" ez " sok tr"g,!i" mi! ig"z, "kkor hog% lehet, hog% ,lek m,gF 4i,rt
em &ll meg " sz2*em " '&(!"lomtólF =%it em b2r ki eg% ember. =z em l,tezik. H" Nick
elmet, *"g%, "hog% mo!(&k, megh"lt, "kkor ics ,rtelme t1bb, semmiek. Hisze "
'&(!"lom mi!e "p szembe(1e *elem "z utc&. 9z&"kozó tekitetek, " pl"k&tok, "
'ilmek@Nick ott *" mi!ehol. /s"k " *"ló ,letemb+l t-t el. Clie kell. 5zt ,rez,m, h"
megh"lt *ol". 3"g% emF 5 test,t t"l& "z óce& !ob&l(" *"l"hol, !e hol " lelkeF 5z
1g%ilkosok em (ut"k " me%orsz&gb", *"l"ki eg%szer ezt mo!t" ekem. 5kkor "z sem
seg2tee, h" t1bb, em *e,k le*eg+tF =g%&lt"l& hog% tu!&m meg1li m"g"mF 9em "
kezem, sem " l&b"m em tu!om orm&lis" mozg"ti. T"l& leh"r"ph"t&m " s"(&t %el*em,
mit " l&% " 4illió Ioll&ros ),bi>be@
E(r" ki%2lt " kórh&zi szob" "(t"(". Heil% k,%szere!ette, ,r!ektele0l 'or!2tott" o!" " 'e(,t.
=g% ismer+s szemp&r ,zett r&. 8l%" *olt, "k&r eg% t0k1rA t1k,letese megmut"tt" "zt "
'&(!"lm"t, szomor6s&got ,s k,ts,gbees,st, "mi Heil% pill"t&s&b" tombolt. 9 ebbe " percbe
tu!t" m&r, hog% em cs"k " cs"l&!(" goosz 1sszeesk0*,se "z eg,sz, hog% " Nickr+l szóló
h2rek ,pp ol% ig"z"k, mit " l,lekbe*&(ó t,%, hog% el*esz2tette " g%ermeket, "kit " sz2*e "l"tt
hor!ott.
5zob" em cs"k + *olt ezzel 2g% eg%e!0l. 5 szob&b" k1zele!ett 'el, *"l"ki, "z eg%etle
ember " *il&go, "ki t1k,letese &t tu!t" ,rezi " '&(!"lm&t.
4"% $ich"r!s ,s Heil% 5!erso h"gos" zokog*" 1lelt,k eg%m&st ór&ko &t.
MNe s2r(. =z cs"k (&t,k.
#&t,kF
H&t persze, hog% (&t,k. 5z ,letbe mi!ig m&sk,t *"@
4&sk,tF
H&t persze, hog% m&sk,t.N
5hog% " h"l!okló ember el+tt lepereg "z ,lete, 6g% met Heil% 'e(,be is " 'ilm. 5 sok>sok
,lm,%, e*et,s, meghitt este, *1r1s sz+%eg, *ir&g, lo!oi es+ill"t, *izes *ih"rk"b&t, " h"("
ill"t", borost%&szem,ek csillog&s", "hog% simog"tott " szó, "mikor kimo!t"A Hell,
szeretlek@4&r cs"k eml,kF T1bb, soh"semF 4i,rt ez (utott ekemF4egh"lt@megh"lt...
> 4"%, semmim sics m&r@+ *olt " mi!eem.
4"g%"rorsz&g, ;1r1s6('"lu

2009. október

142
$ebek" ó*"tos" sim2tott *,gig u(("i*"l " r,gi zogor&. /sup" por *olt "z eg,sz, mit m"g" "
kicsi h&z. 9ok ,*e m&r, hog% lez&rt&k, "mikor =rzs,bet ,i megh"lt. 5 *,ko% kis "sszo%k"
most ott %ugo!ott " '"lu melletti temet+be, eg% ol%" !2szes m&r*&% s2reml,k "l"tt, "mi
sehog% sem illett " t1bbi k1z,. $ebek" l&tt" ,h&%szor, "mikor kimet megl&tog"ti " sz0leit.
=rzs,bet ,ir+l cs"k "%it tu!ott, mit b&rki m&s. Hog% 'i"t"l kor&b" *olt "z ,let,be eg%
"gol ',r'i, "kit+l sz0letett eg% g%ereke. 5kkorib" "z eg,sz '"lu err+l besz,ltA t1r*,%tele
kis'i6, "kit eg%szer cs"k el*ittek 5gli&b" ,s soh" t1bb, em hozt&k *issz". 5z "%("
belebetege!ett " sz,g%ebe, " meg"l&zt"t&sb" ,s "bb", hog% elsz"k2tott&k " g%ermek,t+l. Nem
is kez!ett t1bb, 6( ,letet. 9ok ,**el k,s+bb 'elt-t " '"lub" eg% (ók,p- 'i"t"lember ,s
=rzs,bet ,it kereste. 5ttól kez!*e 6g% ',l,*ete meg(elet " Belsz"b"!ul&s utc&b",
ol%"kor "z "sszo% "rc& *,gre meg(elet eg%>k,t mosol%. 5 'i" 'el+ttk,t t,rt *issz" ,s "
h"l&l&ig l&tog"tt" "z ,!es"%(&t. =g%szer h"llott", hog% " ',r'it 6g% h2*(&kA Kilbert.
$ebek" em tu!ott t1bbet "z 0g% h&tter,r+l, !e szomor6"k ,rezte " kicsi h&z"t " '"lu sz,l,.
5 go!ok, "kire r&b2zt&k "z ,p0letet, 4&rti h2*t" 'el +t "z el+z+ h,te, hog% *"l"ki ki
szeret, b,reli =rzs,bet ,i eg%kori ottho&t.
> Big%el(, $ebus, em tu!ok besz,li *ele. < ,r*elt " go!ok. < 5gol. Te *"g% "z
eg%etle, "ki itt orm&lis" tu! "golul.
> =g% "golF < k,r!ezte hitetleke!*e $ebek". < 4iek "k"r ebbe " por',szekbe
k1lt1ziF
> H"l*&%lil" g+z1m sics. =g% le*elet k"pt"m, "mit "g% eheze le'or!2tott"m ,s em
tu!om m&shog% ,rtelmezi, mit hog% eg% "gol 'i"t"lember ,rkezik " k1*etkez+ h,te "
'"lub" ,s ebbe " h&zb" "k"r l"ki@
> ;i"!h"to! te "zt " h&z"t, 4&rtiF H" (ól tu!om, " 'i" 1r1k1lte. T"l& meg k,e
k,r!eze!@
> Jg%". 9zeritem "z " 'ickó soh" "z ,letbe em (1 i!e t1bbet. 4iót" megcsi&lt"tt"
"z "%(" s2reml,k,t, em (&rt erre. Pe!ig ""k m&r 1t ,*e.
> 8k,. Cs most mit *&rsz t+lemF
> 5zt, hog% 'og"!! ,s 0!*1z1l!. ;,rlek, $ebek", cs"k e ekem kell(e, tutir" 'els0l,k.
$ebek" *il&g ,let,be eheze mo!ott emet. Qg% most ott &llt " kis h&z s1t,t, poros
"pp"li(&b", m"(! eg% hirtele 1tlett+l *ez,rel*e 'elh6zt" " re!+%1ket ,s ki%itott" "z
"bl"kok"t. 5 "psug"r"k "r"%sz2be *ot&k " szob&t, s " porszemek t&colt"k " le*eg+be.
;i "k"r" itt l"kiF ;i "z "z +r0lt, "ki 'el"!(" " k,%elmes, k0l'1l!i ,let,t ,s ebbe "z Gste
h&t" m1g1tti '"lub" k1lt1zikF
$ebek" " k"rór&(&r" pill"tott. 5z 6( l"kó ,rkez,s,t !,lel+tt t2zre 2g,rt,k, !e m&r ',ltizeeg%
*olt. 9e(tette, hog% "z i!+s ,ik m&r " k"pub" &ll"k " ;ossuth utc" tel(es hossz&b", hog%
l&th"ss&k, ki "z, "ki 6g% !1t1tt, "z "lig 1tsz&z lelket sz&ml&ló ;1r1s6('"lub" k1lt1zik. =z m&r
ele*e ,r!ekl+!,sre sz&mot t"rtó t,% *olt, hisze i!e em *olt !i*"t (1i, cs"k elmei@
143
$ebek" "zob" r"g"szko!ott szeretett kis sz0l+'"lu(&hoz. Gk&bb be(&rt !olgozi " h"t*"
kilom,terre l,*+ ),k,scs"b&r", hog% elt"rth"ss" m"g&t, mert " g%1kerei mi!e,l
'otos"bb"k *olt"k sz&m&r". 5 ;1r1s 'ol%ó p"rt(", " poros '1l!6t, "z esti t0cs1kciripel,s, "z,
hog% mi!ekit ismert ,s szeretett. Hog% mi!eki eml,kezett "z + k1ztiszteletbe &lló
sz0leire, "kik ,h&% ,*e eg% buszb"lesetbe *esztett,k ,let0ket. 5 so'+r el"lu!t *ezet,s
k1zbe. 5z eml,kez,s k1%eket cs"lt $ebek" szem,be, m"(!, cs"k hog% el'ogl"l(" m"g&t
*"l"mi ,rtelmes !ologg"l, meg'ogott eg% rog%ot ,s let1r1lgette " sz,ps,ges, r,gi zogor&t.
5mikor be'e(ezte, k2*&csi" 0lt le m1g, " kopott sz,kre. Le0t1tt eg%>k,t h"got, m"(!
meg&ll"p2tott", em is kell 6(r"h"goli, hog% h"sz&li lehesse. ;isl&%kor" ót" szeretett
(&tsz"i < "z ,!es"p(&tól t"ult". 5z + h&zukb" is *olt zogor", !e k1zel sem il%e r,gi,
cso!&l"tos h"g6 ,s ,rt,kes. 3,tek itt t"rt"i let"k"r*", poros".
$ebek" rem,lte, b&rki leg%e is " h&z 6( l"kó(", em k&rhozt"t(" m"(! ,m"s&gr" ezt "
cso!&l"tos h"gszert. #&tsz"i kez!ett r"(t". 4,gis, kiek &rt "zz"l, h" kiprób&l("F 5 g%1%1r-
'ilm bet,t!"l, "mit " + el+"!ott < cs"k 6g% m"g&"k < bezegte " kicsi h&z"t, el%omt" "z
utc&ról ,rkez+ h"gok"t. Nem mith" t6l s-r- lettek *ol", ;1r1s6('"lub" cs"k "pot"
h&romszor met el "z ember port&(" el+tt eg% "utó. 5 hel%i k1z,rt tul"(!oos", #"csi, "mikor
&rut hozott. 5 !oktor+, "ki 3,szt+r+l (&rt ki " betegekhez, mert " '"lub" m,g or*os sem
*olt. 3"g% " polg&rmester, " k1zs,g szerte cso!"sz&mb" me+ sportkocsi(&@
$ebek" &t"!t" m"g&t " zee ,l*ezet,ek. Lehu%t" " szem,t ,s h"lk" !6!oli kez!te "
!"ll"mot, " zogor&*"l eg%0tt. 5 l&g% meló!i" *issz"rep2tette +t " go!t"l" g%erekkor&b",
"mikor m,g ,ltek " sz0lei. /s"k percek m6lt& *ette ,szre, "mikor 'elemelte " tekitet,t "
billet%-kr+l, hog% *"l"ki &ll " "pp"li "(t"(&b" ,s +t 'ig%eli.
> #"(. < suttogt" m"g" el, z"*"rt", m"(! lecsukt" " h"gszer tete(,t ,s '1l&llt. 5 r,gi sz,k
b&"tos" %ikorgott " p"rkett&.
> 9zi" < szól"lt meg "z i!ege, t,to*" mosoll%"l "z "rc&. ;e!*es 0!*1zl,s *olt ez,
$ebek" m,gis z"*"rb" (1tt, mert " szomor6 szemp&r, "mi r&szegez+!1tt, eg%szeribe
re!k2*0l ismer+sek t-t.
> 9zi" < *&l"szolt "golul " +, m"(! k1zelebb l,pett.
> Te *"g% $ebek"F < k,r!ezte " ',r'i, " sz&(" mosol%gott, " szeme em.
Csz*esze(t+e (ók,p- *olt ,s " + biztos *olt bee, hog% l&tt" m&r *"l"hol. 5z "gol 'ekete
h"(" ,s csokol&!,b"r" szemei *"l"hog% eg%&lt"l& em illettek s&p"!t "rcb+r,hez. 5 britek
em 2g% szokt"k ki,zi. Leg"l&bbis em il%e 'ur&. 5 + meg mert *ol" esk0!i r&, hog%
ez "z ember 'esteti " h"(&t.
> $ebus < bólitott. < 4i!eki $ebus"k h2*. Tu!o!, "golt"&r *"g%ok. $"(t"m k2*0l
seki em merte be*&ll"li, hog% t"rts" " k"pcsol"tot *ele!. T,ge! hog% h2*"kF
5 ',r'i 'ele*etett. $ebek" g%"2tott", hog% " hel%zet e*ets,gess,g,. Gtt &ll ebbe " poros,
+sr,gi szob&b" eg% +*el, "ki leg"l&bb "%ir" z"*"rb" *" t+le, mit eg% kisiskol&s. 5
tehet+s "gol 'i"t"lember, ,s " e*eics *i!,ki l&% esete. )iztos" eze mul"t ol%" (ót.
144
> #"ck $ich"r!so *"g%ok < mut"tkozott be *,g0l " ',r'i, !e mith" ehez,re esett *ol"
kie(tei " s"(&t e*,t. $ebek" ,les meg'ig%el+k,t l&tt", "hog% #"ck "(k" "lig ,szre*ehet+e
megr&!ul.
> Nem szeret,k tol"ko!ó lei, !e em ,rtem, mi,rt ,pp i!e k1lt1zt,l@> bukott ki " +b+l "
mo!"t, !e szite "zo"l meg is b&t", hog% em tu!ott ur"lko!i " k2*&csis&g&. #"ck eg%
pill""tr" lehu%t" " szem,t, miel+tt *&l"szolt *ol". 4ith" cs"k mi!e kie(tett szó '&("
eki.
> $ebus < mo!t" "z "gol, s " +ek e*etie kellett, ol%" 'urcs& e(tette ki " becee*,t. <
9ok !olog t1rt,t *elem "z elm6lt ,*ekbe, regeteget !olgozt"m ,s eg% kis %ug"lomr"
*&g%t"m, t&*ol " *il&g z"(&tól.
> 4i*el 'ogl"lkozt&lF < ,r!ekl+!1tt $ebek".
5 ',r'i em *&l"szolt, cs"k le*ette " k"b&t(&t ,s k1rbe'utt"tt" " pill"t&s&t " szob&.
> ;e!*es hel% < k1z1lte. < Cpp meg'elel+ lesz.
#"ck le!obt" m"g&t " p"ml"gr", m"(! " kisebbik csom"g(&ból eg% h"t"lm"s *&zl"t'0zetet *ett
el+.
> Qri t&m"!t ke!*em < m"g%"r&zt". < $ebus, megte,!, hog% m"r"!sz eg% kicsit ,s
zogor&zol ekemF N"g%o (ól (&tszol. Gspir&ló *ol".
> 3,g0lis@szomb"t *" ,s r&,rek. 4it 2rszF
> =g% t1rt,etet@> mo!t" hom&l%os" " ',r'i. < 5z"z 'ilmet.
> O. < "!ott h"got elk,pe!,s,ek " +. =zer%i go!ol"t 'utott &t "z "g%&,
prób&lt r&(1i, kire h"sol2t ez " titokz"tos, szomor6 szem- ',r'i, !e em (1tt " meg*&ltó
'elismer,s.
> 9zeretem " (ó 'ilmeket < mo!t" *,g0l $ebek".
> 4it p,l!&ulF
> H&t@" so!ró, emberi t1rt,eteket. 5z il%e most"&b" !i*"tos *&mp2r sztorik"t meg
"g%"met 'ikciók"t "zok"t@szó*"l, em "g%o b2rom.
> H&t, "zok"t , sem < mo!t" #"ck %2lt, +szite pill"t&ss"l. 4&r megit em "zt
mo!t" " sz&(", mit " szeme. < Nos, ekikez!ek, h" em b&o!. 5zt& k,s+bb elmehet0k
eb,!eli *"l"ho*&.
> 5hhoz be kell me0k 3,szt+re *"g% 9zegh"lomr" < k1z1lte $ebek". < Gtt eg%etle
,tterem sics.
> H&t kocsm"F
145
> 5z *". ;ett+.
> /s"k csi&l"k ott meleg sze!*icset. 5z t1k,letes lesz. Hol"p pe!ig m"(!@$ebek",
go!olo!, "k"! *"l"ki, "ki elmeg% ekem be*&s&roli " legk1zelebbi *&rosb"F
> H" em ismere! m,g " k1r%,ket, sz2*ese elk2s,rlek < "(&lkozott. < Ie em ig"z&
lehet itt ),k,s meg%,be elt,*e!i.
> Nem err+l *" szó, $ebus. C em szeret,k ie kimoz!uli@> h"gzott "
meg!1bbet+ 'elelet.
> O@,rtem. Qg% eg,sz m&s " hel%zet. Nos, t"l& " boltos #"csi ,mi 'el&r elle,be
beszerzi eke! " !olgok"t, "mikor bemeg% " *&rosb".
> $emek, em sz&m2t " p,z@> mo!t" " ',r'i, m"(! ,h&% percig elgo!olkoz*"
b&mult ki "z "bl"ko. 8l%" sok&ig ,zett eg%etle potr", hog% $ebek" "zt hitte,
meg'ele!kezett "rról, hog% + is " szob&b" *".
> 5kkor kez!(0k. #&tszol ekemF )iztos, hog% em t6l "g% k,r,sF < #"ck 6g% ,zett
$ebek&r", hog% k,pteles,g lett *ol" emet mo!"i eki.
5 + bólitott ,s zogor&zi kez!ett. Tu!t", hog% most em (&tszik ig"z& (ól, ,rzelmese, &m
" go!ol"t"i 1ssze>*issz" cirk&lt"k ,s bol!og *olt, hog% "z emberek em l&t"k eg%m&s
'e(,be. N,h" lop*" ol!"lr" pill"tott, " (ók,p-, re(t,l%es i!egere, "ki m,g "zt sem *olt
h"(l"!ó elmo!"i, potos" ho" (1tt ,s mi,rt. $ebek" 6g% ,rezte, #"ck $ich"r!so
m6lt(" eg% sz,!0letes titkot re(thet, "mit (obb ik&bb em tu!i. 4,gis "k"rt". Nem
t"g"!h"tt" 1m"g" el+tt, hog% " ',r'i elle&llh"t"tl"ul *ozz" +t ,s ez i!eges2tette. 5z pe!ig
m,g (obb", hog% em tu!ott r&(1i, hol l&tt" m&r.
5 ',r'i "%ir" elmer0lt " (eg%zetel,sbe, hog% ,szre sem *ette $ebek" kut"tó pill"t&s&t. 5
+ t0zetese meg*izsg&lt" "z "rc&t, szem0g%re *ette " sz,les *&ll"it, " sz,pe 'orm&lt k"rcs6
"l"k(&t, "mi ,pp "%ir" *olt izmos, "me%ire kellett. 3,g0l " tekitete meg&llt #"ck kezei.
Hossz6 u(("i eleg&s" 'ogt&k "z "*"t"tl" szemekek is 'elt-+ !r&g"k+ ber"k&sos toll"t. 5
moogr"m megcsill"t " "p',%be. =z &llt r"(t"A N. $. 4i,rt em #.$.F =ek 2g% semmi
,rtelme. $ebek" ,pp meg'og"!t", hog% em g%1tri to*&bb "z elm,(,t ,s " zogor"(&t,k&r"
kocetr&l, "mikor megpill"tott" " ',r'i csukló(& l,*+ cs6%" 'orr"!&sok"t. 5z u(("i
lehullott"k " billet%-zetr+l. 4it sem t1r+!*e #"ck k,r!+ pill"t&s&*"l, 'el&llt ,s kiroh"t " kis
h&z u!*"r&r". =z "z ember eg%szer meg "k"rt" 1li m"g&t. 5 moogr"m(" sehog%" sem
p"sszol " e*,hez. Nem mo! m"g&ról semmit. 5%ir" ismer+s. G(eszt+. 3ozó. 4e(ek,
*"g% m"r"!("kF 4it tehet,kF 4ih"lik $ebek&r" seki em mo!h"tt" "zt, hog% g%&*"
teremt,s. N"g% le*eg+t *ett, m"(! 6(r" bem"s2rozott " h&zb". =lh"t&rozt", ki 'og(" !er2tei, mi
"z " titok, "mi "z "gol ',r'it k1r0llegi. H"t&rozott", cs"kem 'elp"prik&zott h"gul"tb"
&llt meg " "pp"li "(t"(&b". Keszte%eb"r", hossz6 h"(&t h&tr"*etette, z1l! szeme ,l,ke
csillogott, "hog% " meglepett "rc6 i!egeek szegezte k,r,s,tA
> 8k,, #"ck, *"g% "k&rki is *"g%, , em (&tszom il%et. H" sz0ks,ge! *" " seg2ts,gemre "
(1*+be, "kkor leszel sz2*es elmo!"i "z ig"z"t.
146
5 ',r'i letette " *&zl"t'0zetet, m"(! komol%" $ebek&r" mere!t. 5 pill"t&s" hipotikus *olt,
'ig%el+ ,s *"l"hog% '&(!"lm"s is.
> $ebek", most "%ir" eml,keztetsz *"l"kire. < sóh"(tott".
> Nem ezt k,r!eztem.
> Gge, sz0ks,gem *" "rr", hog% seg2ts. Ie meg kell ,rtee!, hog% m,g em mo!h"tok
semmit. 5mit megg%+z+!tem "rról, hog% b2zh"tok bee!, mi!et meg 'ogsz tu!i ról"m,
hi!! el.
> Persze, ,s "!!ig mi leszF 4i *", h" sz1k,sbe l,*+ soroz"tg%ilkos *"g%F Dl(ek itt 1lbe tett
k,zzel ,s *&r("m meg, m2g #oli ,it+l K&spi b&csiig mi!ekit lem,sz&rolszF
> Nem *olt"k il%e ter*eim. Cs hi!! el, em k1*ettem el semmit.
> 4"g"! elle biztos elk1*ett,l@> mo!t" k2m,letle0l $ebek", m"(! " ',r'ihoz l,pett ,s
meg'ogt" "z eg%ik kez,t. 3,gigsim2tott " sz"b&l%t"l" sebhel%e. < 4i,rt csi&lt"! eztF
> Jg%""z "z ok", "mi,rt itt *"g%ok. $ebek", "z,rt (1ttem, hog% 'ele(tsek. Hog% 6(r"
kez!hessem "z ,letet. 9z2*e! (og", h" em "k"rsz ebbe seg2tei ekem. Hisze em is
ismer(0k eg%m&st. 4e( cs"k el, h" "k"rsz.
> 5mi "zt illeti, sz0ks,gem *ol" *"l"kire, "ki*el g%"korolh"tom "z "golt.
> N"g%o sz,pe besz,lsz. Ie sz2*ese tre2rozl"k m,g eg% kicsit, h" szeret,!. /ser,be cs"k
"%it k,rek, hog% *"l"hog% it,z! el hel%ettem ezeket " *&rosb" (&rk&lós be*&s&rló t6r&k"t.
$e!beF
> $e!be < bólitott b&tort"l"ul $ebek". 4,g mi!ig em tu!t" el!1tei, b2zh"t>e ebbe "
',r'ib".
> Ne "ggó!( #oli ,i mi"tt, +t sem 'ogom b&t"i. < mo!t" mosol%og*" " ',r'i.
> Leg"l&bb "z ig"zi kereszte*e! &rul! el, k,rlek.
> =g% 'elt,tellel.
> 4i *ol" "zF
> 5z, hog% eg% i!eig em k,r!ezel semmi m&st.
> $e!be.
> =z esetbe Nickol"s.
> H-. ;isl&% koromb" m"(! meg+r0ltem Nick 5gel,rt. Tu!o!, + eg% #"ckie /ollis reg,%
h+se@
> C em cs2pem " h+s1ket < k1z1lte Nick sz&r"zo, m"(! ism,t elm,l%e!t "z 2r&sb". $ebek"
szimp"tikus *olt eki. )&r "z em tett (ót " lelki&ll"pot&"k, hog% "z im,t, "mikor m,rgese
147
meg&llt "z "(tób", mith" cs"k Heil%t l&tt" *ol" geszte%eb"r" ki"!&sb". Gg%ekezett em
'ogl"lkozi " h"solós&gg"l. Hisze el kellett 'ele(teie " szerelm,t, "kit em l&th"t m&r soh"
t1bb,. Nem go!olh"t r&, mert "kkor ism,t 6rr& lesz r"(t" " m,l% !epresszió. ?l!ott szerecse,
hog% ez " m"g%"r + em szereti " szuperh+s sztorik"t. 4i!eesetre ritk" rosszul h"zu!ok.
4,g " e*emet sem hitte el.
1V. Be(ezet
148

> Nem tu!om, hog% k1sz1het,k meg eke! ezt "z eg% hó"pot, 4"%. < mo!t"
Kilbert g%1g,!e. Nick "%(" ol%" *,ko%k", ol%" t1r,ke% *olt, "hog% k"r(& "
b"llok"b&t(&*"l 5!erso,k "pp"li(&"k "(t"(&b" &ll!og&lt.
> =z " legke*esebb, "mit megtehettem < mosol%gott szomork&s" " +. < Kilbert, ekem
is leg"l&bb "%ir" ter&pi" *olt ez, mit Heil%ek. Nem b2rt"m *ol" ki, h" em lehetek eg%
kicsit " k1zel,be. 5z eg%etle ,l+ sz&l, "mi m,g " 'i"mhoz k1t, " l&%otok.
> Nem tu!o!, mihez szerete most kez!eiF < Kilbertet 'esz,l%ezte, hog% ez " sz&m&r"
i!ege "sszo% t1bbet tu! " l&%&ról, mit + m"g". Jg%""kkor 1r0lt eki, h" m&ss"l em is,
leg"l&bb Nick m"m&(&*"l besz,lgetett Heil%.
> =g%el+re biztos" em szerete 'ilmezi@> sóh"(tott 4"%. < Pe!ig mo!t"m eki, "
muk" t"l& (ó g%óg%mó! *ol". 9eg2tee " 'ele(t,sbe. H"(lott is r&, eg,sze "!!ig, m2g "
re!+rs,g@> 4"% m,g mi!ig gombócot ,rzett " tork&b", h" "rr" go!olt, " h"tós&gok
'elh"g%t"k " 'i" keres,s,*el ,s hi*"t"los" is be(eletett,kA Nick $ich"r!s m&r em ,l.
> Gge, tu!om. 5!!ig, m2g ,lt bee " rem,%, m&s *olt " hel%zet < bólitott Kilbert,
m"(! " l,pcs+ 'el, 'or!ult, " k1zele!+ h"gok ir&%&b".
Li"e ,s Heil% l,pke!tek le'el,, szok&s szerit *it"tkozt"k *"l"mi. Kilbert "z ,gre emelte "
tekitet,t. @izonyos dolgok sosem változnak! 4i!e lelkiismeret>'ur!"l&s ,lk0l h&l&t "!ott
"z ,gek, hog% ,h&% ,*e *olt ere(e kisz&lli " Li"el *"ló k"pcsol"tból ,s 5"bell&*"l 6(
,letet kez!ett. N%om"sztó"k ,rezte eg%kori ottho" '"l"it. /s"k " l&%" ir&ti szeretet hozt"
i!e ol%kor. 5 kicsi Heil%. 4&r em ug%""z, "ki *olt. 5 testi sebei sz,pe g%óg%ul"k. 4&r
cs"k " *&ll& *" eg% mere*2t+ k1t,s, " b+r,t cs6'2tó *,r1mle% sz,pe 'elsz2*ó!ott < !e "
lelke. Kilbert 1k,tele0l is megborzogott, "hog% " l&%" "rc&b" pill"tott. Heil% szemei
eg%szer-e em ,ltek@
> 4i b"lh,ztok, l&%okF < k,r!ezte '&sult".
> Heil% em h"(l"!ó kismikeli m"g&t. Pe!ig 2g% em mehet "z utc&r".
> 5%u, "%ir" em ,r!ekel, mit go!ol"k m&sok. 4iek (&tssz"m " sebezhetetletF 5
k+sz2*- Heil%ek meg sem kott%", h" megh"l " szerelme ,s " g%ereke@> " + k1%be
l&b"!ó szemekkel leg%itett. < C em tu!om, mi k,e eke! "hhoz, hog% r&(1((, "z ,let em
cs"k 'ilmekb+l, cip+kb+l meg p6!eres !obozokból &ll.
> Nem is ezt go!olom, Heil%. /s"k szeret,m, h" *,gre el'og"!&! " t,%t, hog% "z ,let
meg% to*&bb. /s"k huszoeg% ,*es *"g%. Nem "k"rh"to! " h&tr"l,*+ "p("i! " szob&!b"
b+g*e t1ltei@. ;0l1be is, itt *ol" "z i!e(e, hog% megkez!(0k " eg%e!ik r,sz
el+k,sz0leteit.
> =l,g, Li"e. Nick mi!1ssze eg% hó"p(", hog%@> ki&ltott k1zbe Kilbert, !e em
tu!t" be'e(ezi " mo!"tot, mert 4"% csiligel+, %ugo!t h"g(" sz"k2tott" ',lbe !0h1s
149
kit1r,s,t.
> Heil%, kisl&%om, "%uk&!"k ig"z" *". T"l& t,%leg "z *ol" " leg(obb, h"
elkez!e,tek 'org"ti. Nem lee i!+! muk" k1zbe "%it r&gó!i " m6lto ,s t,%leg
eleget s2rt&l m&r@t1kremeg% "z " g%1%1r- "rcocsk&!.
> 4"%, em tehet0k 6g%, mith" Nick em is l,tezett *ol"@
> Nem is tesz0k 6g%, kis sz2*em. Nick 1r1kre "z ,let0k r,sze lesz, szeretettel
eml,ksz0k m"(! r&. $"g"szko!om hozz&, hog% t"rtsuk " k"pcsol"tot, hog% leg"l&bb eg%
,*be eg%szer l&tog"ss meg be0ket Lo!ob". Ie to*&bb kell ,le! "z ,lete!. L&to!, ,
is ezt teszem. 3issz" kell meem 9"mhez ,s " l&%okhoz, mert +k "zok, "kik ,lek,
l,legezek, "kikek sz0ks,g0k *" r&m. Nick is 2g% go!ol& (ó"k. 3ele! is ez " hel%zet.
9osem "k"rt semmit "%ir", mit hog% bol!og l,g%. Nem 1r0le, h" szomorko!i l&t".
> =bbe *" ,mi logik" < *"llott" be szipog*" Heil%, s " tekitet,t k1rbe'utt"tt" "
szob&b" l,*+k1. < Ie em tu!om, k,pes leszek>e r&.
> Leg"l&bb prób&l! meg. < k,rte Li"e. < 4i mi!"%i" " seg2ts,ge!re lesz0k.
9te*e p,l!&ul m&r "lig *&r(", hog% el*ihesse mozib".
Kilbert les6(tó pill"t&st *etett eg%etle l&%&"k "%(&r".
> 9zeritem Heil%ek most em "z " leg'otos"bb, hog% r"!izi me(e@
> 4i,rt e meheteF < szólt k1zbe mosol%og*" 4"%. < 4i!eek el(1 m"(! "z i!e(e,
m,g "kkor is, h" most ezt m,g eheze tu!(uk elk,pzeli. Hi!! el, Heil%, "%uk&! cs"k (ót
"k"r. 4,g "kkor is, h" ,h" kicsit 'urcs&k "z i!2t,k"i@
4"% ,s Kilbert z"*"rt" e*ettek, m"(! " ',r'i"k megcs1rret " mobiltele'o(" ,s
bocs&"tk,r+ pill"t&ss"l met ki " ter"szr".
> Nos, "kkor , most 'elh2*om " so'+rt, hog% t2z perc m6l*" (1((1 ,rte!, ke!*es 4"%. <
mo!t" sz2*,l%ese Li"e, m"(! eli!ult " !olgozószob&(" 'el,. Nick ,!es"%(" ,s Heil%
kettesbe t"l&lt&k m"guk"t " h"t"lm"s "pp"lib" ,s p&r percig 6g% ,rezt,k, em tu!"k
eg%m&s"k mit mo!"i. H"gt"l"ul, csup& " pill"t&sukk"l kommuik&lt"k. Nick 4"%t+l
1r1k1lte " szemeit, "z "sszo% eg%etle pill"t&ss"l k,pes *olt er+t, szeretetet sug&rozi Heil%
'el,, h" "k"rt.
> ;isl&%om@> mo!t" *,g0l l&g%" "z "sszo%. < Lehet, hog% 'urcs", "mit most
mo!ok eke!, !e eg% m,rhetetle "g% lelki 'esz0lts,g sz-t meg beem. 4&r sok ,**el
ezel+tt, "mikor "z , Nickem eli!ult 5merik&b", ,reztem, hog% eek " l,p,sek sz1r%-
k1*etkezm,%ei lehetek. 5hog% teltek "z ,*ek, s " hel%zet eg%re romlott, ol%" *olt, mith"
eg% i!+z2tett bomb" ket%ege " 'i"mb"...most, hog% *,ge, t"l& mi!e eg%szer-bb,
%ugo!t"bb lesz. N"g%o, "g%o sok"t "!t&l Nickek. =zt soh" em 'ogom el'ele(tei.
4i!ig eg%e!ik g%erekemk,t go!olok m"(! r&!. Ie k,rlek, "g%o k,rlek, kicsi Heil%, ,l!
to*&bb "z ,lete!. Ne h"g%!, hog% elme(e mellette! " bol!ogs&g. =zt + sem "k"r&@
150
> 4i!et megteszek < 2g,rte " k1%ei &t, szomork&s mosoll%"l Heil%. < 4"(!
ig%ekszem 6g% ,li, mith" Nick soh" em is l,tezett *ol". ;er0l1m "z 6(s&gos bó!,k"t,
em ,zegetem " 'ilm(eit ,s@*"l"mikor m"(! p&rsz&z 0zeetet ,s le*elet is ki kell t1r1l1m.
Ie 4"%@mi!ig hi&%ozi 'og, sosem 'ogom 'el"!i " rem,%t, hog% eg%szer *issz"t,r.
5 t1bbit m&r em mo!t" ki Heil%, csup& go!olt". Nem *olt ke!*e 'ul!okoli " s2r&stól.
4"%hez l,pett, m,l%e " szem,be ,zett ,s meg'ogt" " kez,t. =r+re *olt sz0ks,ge. =r+re, "mit
cs"k Nick m"m&(" *olt k,pes "!i eki.
-annak emberek akiket nem le#et elfelejteni! Akik #agynak a lelkünkben egy fájó lenyomatot!
<átongó sebet aminek a sajgását elnyom#atja ugyan az élet további folyása 9 a nevetés a
virágillat a na$fény a finom ételek a kedves emberek akik körülvesznek!! .e mélyen a
lélekben az a seb sosem #eged be! 5osem! =bbe Heil% ,pp ol%" biztos *olt, mit "
meg*&ltozt"th"t"tl" t,%be, hog% hol"p reggel is 'elkel " "p. 5 szomor6 go!ol"tmeetet
Kilbert sz"k2tott" ',lbe, "mikor h"t&rozott moz!ul"tt"l elh6zt" " ter"szt " "pp"li*"l 1sszek1t+
robosztus toló"(tót.
> 4eglepettek t-sz, p"p" < k1z1lte Heil%, mik1zbe let1r1lt eg% k1%cseppet. Noh"
tu!t", " s2r&s" m&r em hozz" z"*"rb" "z ,!es"p(&t. Eg% hozz& t"rtozott eg%>eg% "phoz, mit
"z e*,s ,s "z i*&s.
> 5z is *"g%ok. Tele'o&lt"k 4"g%"rorsz&gról, hog% *"l"ki ki*ette "g%"%&! r,gi h&z&t.
5rr" *olt"k k2*&csi"k, me%i p,zre t"rtok ig,%t " b,rleti !2(ból@
> Cs mit mo!t&l ekikF
> 5zt, hog% k1lts,k " '"lu sz,p2t,s,re "z 1sszeget.
> #ól tette!, p"p". Tu!o!, 'ur", !e *olt eg% ol%" kósz" 1tletem p&r "p(", hog% t"l& o!"
k,e meem.
> 4it csi&lh"t&l ott, Heil%F 9emmi ics ott cs"k p&r teh,, eg% kocsm", koszos *iz-
'ol%ó ,s lib&k@
> Tu!om, tu!om. Nekem pe!ig 'org"tom kell, ig"zF < 'itorgott " +. < Pe!ig lehet
"g%obb es,l%em *ol" " orm&lis ,letre, h" 'og,k *"l"mi mez+g"z!"s&gb" !olgozó ',r(et,
mez2tl&b ke*erget,m " k"(&t " t-zhel%e ,s etet,m " m"l"cok"t.
> 3"l"hog% em tu!l"k 2g% elk,pzeli, Heil%. < e*etett 4"%. < 9z2,sz+ek sz0lett,l.
$&"!&sul er+! is *" "hhoz, hog% kezel! " %il*&oss&got. 5z , Nickemek s"(os em
*olt@
> H" k"ph"t" eg% m&so!ik es,l%t, bizo%&r" sokk"l (obb" csi&l&@> sóh"(tott Kilbert.
> #"(, p"p". 4&so!ik es,l%@"z s"(os cs"k " B,%emberekbe *".
> Li"e meg1le, h" tu!&, hog% ezt mo!om ektek, !e em sz"b"!" 'el"!uk "
rem,%t. 5m2g , em l&tom " r"*"t"lo holt" kiter0l*e Nicket, "!!ig sz&momr" ,l <
mo!t" kem,%e Kilbert. < K%ere, 4"%. Ne *&r(uk " so'+rre, m"g"m *iszlek ki " rept,rre.
151
> 4eg "k"rsz g%+z+!i ról", hog% biztos elmetem, miF < mosol%gott "z "sszo%.
4i!"%i" e*ettek. 5z il%esmi ige ritk" *olt most"&b".
> Nem < mo!t" *,g0l Kilbert. < /s"k el*iszek k,t csot*&z"t eb,!eli. =z leg"l&bb
ol%" emes cseleke!et, mi! '"lusz,p2t,sre sz&i " b,rleti !2("t.
> Klóri&t " 'e(e! 'el,, p"p". < mosol%gott Heil%, m"(! "z "p(&b" k"rolt. =g%0tt l,ptek ki "
szikr&zó "ps0t,sbe. 5 k"li'ori"i sz,l kellemese simog"tott, " szomsz,!b" kisg%erekek
ugr&lt"k " 'esz2tett *2zt0kr1s me!ec,be. 5 p&lm"'&k h2*og"tó" z1l!elltek.
Heil% ekkor !1bbet r&, hog% "z elm6lt eg% hó"pb" ki sem l,pett " h&zból. Nick elment! Az
élet $edig megy tovább! .e én megálltam! 3sak állok egy#elyben és minden olyan gyorsnak
t(nik! 7lakadtam azon a $onton amikor még volt szerelmem volt kisbabám! A világ mosolya
most torznak és gonosznak t(nik! Nedig le#et #ogy csak seg'teni akar! Abban #ogy túléljem!
Nick is ezt akarná! Sgy csak egyetlen megoldás maradt számomra! 1H5<AN<L+ N71
<K.H1 >8 AT A N83> "83,A".52 Nem tudod4 .e#ogynem tudod2 N71 <K.H12
35?N. +7&P7N2N71 <K.H1 :5 >:5T!


> Bog! ezt. < !obt" o!" $ebek" Nickek " h"t"lm"s p"p2rsz"t%rot.
> 4i ezF
> Norm&lis ruh", eke! < mut"tott r& " +. < #"(, e ,zz m&r il%e ,rtetle0l. 4"
bemeg%0k ),k,scs"b&r" ,s bulizi 'oguk. Neke! cs"k il%e 3ers"ce iz,i! *""k, "hog%
l&tom.
Nick " l&b"i el, e(tette " csom"got.
> Pot erre *" sz0ks,gem, hog% eg% +, "ki "zt hiszi, meg*&lt(" " *il&got, mert
*issz"hoz "z ,letbe eg% hozz&m h"soló szerecs,tlet@
> /sitt. < mo!t" $ebek", mut"tóu((&t " ',r'i "(k&r" szor2t*". Nickek sok *olt ez "
'izik"i k1zels,g, eg%et h&tr,bb l,pett. $ebek" t"g"!h"t"tl"ul sz,p + *olt, + pe!ig em *olt
'&ból '"r"gott b&b6. Ie em tu!ott ,rezi. Cpp ez,rt, "z ,g*il&go semmit em is "k"rt "
geszte%eh"(6 l&%tól, "ki ,mi (óke!*et csemp,szett si*&r "p("ib".
> Eg%sem 'og siker0li@> csó*&lt" " 'e(,t Nick.
> Nem szerepel " szót&r"mb" " lehetetle szó. 5 t"2t*&%"im"k is ezt szokt"m
mo!"i, "mikor "zt bizo%g"t(&k, ics %el*,rz,k0k. N", prób&l! 'el ezeket. )ocs, !e
"mikor " Tescob" bókl&szt"m, eszembe (utott, h" esetleg "rr" *eteme!,l, hog% utc&r" me(,
el,g 'elt-+ l&t*&%t %6(t"&l " cucc"i!b". Eg%hog% *ettem p&r !olgot.
> N+k@ruh&k@ > Nick *o"ko!*" met be " m&sik szob&b", hog% 'elprób&l(" "
holmik"t, "miket $ebek" hozott. ;,t '"rmer, eg% s1t,t ,s eg% *il&gos, b,zs sz2-
152
k"sm2rpulcsi, eg% r1*i! u((6 *il&gosk,k ig ,s eg% 'ekete póló. 8l%" cuccok, "miket "kkor
hor!ott, "mikor m,g em *olt *il&gszt&r. 5z utóbbi ,*ekbe em is *olt"k ruh&i, "miket
szeretett *ol". 4i!et szpozorok "!t&k ,s emige 'or!ult el+, hog% k,tszer *isel(e eg%>
eg% !"r"bot.
)eleb6(t "z eg%ik '"rmerb", 'el*ette " *il&gosk,k iget ,s szem0g%re *ette m"g&t " t0k1rbe.
5 szemei "lól elt-t " p0''e!ts,g, " *1r1s erek *issz"h6zó!t"k, meg%ugo!t"k. 5 'ekete h"("t
,s " k1rsz"k&ll"t em tu!t" m"g&,"k ,rezi, cs"k6g%, mit " s1t,tb"r" szemeket, !e ezek "z
&lc&hoz t"rtozt"k. =bbe m"r"!t"k 7illel ,s 9"!r&*"l, "mikor *,lhet+e 1r1kre b6cs6t
itettek eg%m&s"k " róm"i rept,re.
$óm". 5hol " legehezebb heteket t1lt1tte. 5 sz""tórium, "hol 6g% sze*e!ett " '&(!"lomtól
< miut& k,t tel(es h,t "lt"t&s ut& m"g&hoz t,rt < hog% szó szerit " '"l"t k"p"rt". 5
k1r1m&g%" m,g most is hihetetle ,rz,ke% *olt. 9ok&ig semmi m&st em ,rzett, cs"k "
'&(!"lm"t, " *esztes,get. Nem tu!ott tiszt& go!olko!i. 9ir"tt" "z elrotott ,let,t, "
cs"l&!(&t, Heil%t@" '&(!"lom ez6tt"l em tomp&, h"em elemi er+*el t1rt r&, hisze most
em seg2tettek k&b2tószerek. Tel(ese m"g&r" m"r"!t ,s k,t *&l"szt&s" *oltA *"g% 'el!olgozz"
mi!"zt, "mi *ele t1rt,t, *"g% meg+r0l. =zt " pszichológuscsoport t"g("i is elmo!t&k eki,
"kik o!""!ó" t1r+!tek *ele heteke &t. K,piese be*ette " g%óg%szereket, "miket "!t"k,
mith" cs"k &tmost&k *ol" "z "g%&t, 6g% ,rezte, (ó i!eig em is *olt 1&lló "k"r"t".
5zt& eg% "p, "mikor csitult " '&(!"lom, "mikor m&r " "p&l is *il&gos"bb" l&tt" "zt, mi*,
lett "z ,lete, 7ill ,s 9"!% ism,t meg(eletek " sz""tóriumb". I1t,s el, &ll2tott&k, eki
pe!ig h"t&rozi" kellett, "zo"l. 6ól döntöttem! Sgy talán nem leszek egész életemben egy
roncs! ,eilynek is 'gy a legjobb! 3sakis ez szám't < go!olt", mik1zbe elgo!olkoz*"
,zegette " t0k1rk,p,t. -ajon #ány évnek kell eltelnie #ogy elfelejtsenek és ne kelljen
befestenem a #ajam4 =g% h"g "zt suttogt" " 'e(,be, hog% ez m&r mi!ig 2g% lesz. Nem
t1r+!1tt *ele. 4it "hog%" ig%ekezett elhessegeti m"g&tól " k,pet is, "z ,!es kicsi Heil%
"rc&t, "mi g%1keret *ert "z elm,(,be ,s ige eh,z *olt ki-zi o".
> N", mil%eek " cuccokF < ki"b&lt be $ebek", !e " k1*etkez+ pill""tb" m&r "
szob&b" *olt. < ;ip"kolt"m mi!et " ko%h&b"@h6, !e szomor6 "z "rco!.
> Iehog%. < *,!ekezett Nick. < /s"k bizo%os !olgok m,g 6("k, 'urcs&k@
> 3olt"m eg% 6(s&g&rus&l is < mo!t" (elet+s,gtel(es h"go $ebek".
> ;,rlek, e most. < Nick szemei szite k1%1r1gtek. < H" tu!sz mi!et, "kkor se
most. =szem &g&b" sics h"zu!i eke!, !e m,g em &llok k,sze erre " besz,lget,sre.
Gk&bb@t,%leg me(0k el bulizi, *"g% mi. 9zerite!@szó*"l em 'og"k 'elismeriF
> H" esetleg meg'or!ul" is " 'e(0kbe, hog% "g%o h"sol2t"sz *"l"kire, "kkor sem
'og"k eke! kellemetles,get okozi. Nick, " m"g%"rok em tol"ko!ó emberek. Gtt "
tiil&%ok em ugr""k r&!, cs"k 1ssze*ihog"k " h&t"! m1g1tt. =z " m":imum. =g%,bk,t
meg t,ge! "kkor is mi!eki meg,ze, h" eg% hetes,l !olgoz&l.
> Nem b2rom " *,rt@> h6zt" el " sz&(&t Nick, m"(! $ebek&r" mosol%gott. < Nem *"g%
153
eg% mi!e"pi l&%. B,lre e ,rts, !e "z elm6lt ,*ekbe ritk& t"l&lkozt"m ol%" emberrel,
"ki e lett *ol" el&(ul*" t+lem. Ne "k"!( ki. Tu!om, hog% ez bek,pzelte h"gzott, !e *&r! ki
" *,g,t. Nekem ez iszo%6 terhes *olt. 9osem go!olt"m m"g"m k0l1legesek, cs"k eg%
&tl"gos lo!oi sr&c"k@szó*"l, cs"k "zt "k"rt"m mo!"i, (ó 6(r" ""k lei, "ki *olt"m.
;1szi, $ebek". ;1szi, hog% il%e orm&lis *"g%.
> Nem mo!h"t&m, hog% ez *olt " legszebb bók, "mit ,letembe k"pt"m.
> 9"(os t+lem em 'ut(" t1bbre@
> Nem is el*&r&s. < k"csitott r& " l&%. < No, me(0k. 42g 1sszek"po! m"g"!, csi&lok
p&r sze!*icset "z 6tr".
> 4it "%&m kiskoromb"@ > *ig%orgott Nick, !e cs"kh"m"r leher*"!t "z "rc&ról "
mosol%. $ebek" 1szt11se meg,rezte, mire go!ol " ',r'i.
> 5%uk&! sem tu!(", hog% ,letbe *"g%, ig"zF < k,r!ezte !erme!te " +.
> 4i,rt mo!o! ki mi!ig "zt, "mi legbel0l ekem " leg(obb" '&(F
> Pszichológus"k k,sz0l1k < h6zt" ki m"g&t $ebek". < #ól meg,lek "bból, hog% "golt
t"2tok, !e t1bbre *&g%om. 4ost leg"l&bb g%"korolh"tok r"(t"!.
> 9z,p !olog, mo!h"tom < sóh"(tott Nick, mik1zbe le0lt " p"ml"gr", hog% beleb6((o
6( sportcip+(,be. < Ho" tu!t"!, hog% eg%*ekettes l&b"m *"F
> Jt&"! ol*"st"m < mo!t" $ebek", mik1zbe " ',r'i 'e(,re ig"z2tott eg% s1t,tk,k
b"seb"lls"pk&t. < T1k,letes &lc", r&"!&sul m,g !iz&(os is. 4ost meg%ek " ko%h&b" ,s
megcsi&lom " sze!*icseket. Gl%e kolb&szt m,g biztos" em ett,l.
> 3,gig kóstolt"m , m&r mi!e emzet 1sszes 2%ecs,g,t. < leg%itett Nick. < 5
r"(ogók &ll"!ó" eteti "k"rt"k, b&rmerre (&rt"m.
> 3&r! ki " *,g,t. < mosol%gott $ebek", m"(! eli!ult " ko%h" ir&%&b".
Nickek eg% eg,sze kicsit remegett " g%omr". 9ok ,*e m&r, hog% em l,pett test+r1k ,lk0l
"z utc&r". Eg% izgult, mit eg% kisg%erek, "kiek " m"m&(" el+sz1r ege!i meg, hog% k2s,ret
,lk0l me(e iskol&b". E( *olt. E( *olt " sz"b"!s&g. Cr!ekes ,lm,% *olt, hog% "mikor
$ebek" 1reg 9uzuki(&*"l *,gig"utózt"k " '"lu, " k2*&csi pill"t&sok em eki szólt"k. 5 +t
m,regett,k, eki k1sz1tek "z i!+s ,ik, 1sszes6gt"k, !e mi!e ol%" m&s *olt, mit Los
5gelesbe. Ssszeh"sol2th"t"tl"ul m&s.
Nick "rc&t simog"tt" " sz,l, "hog% elh"g%t&k " '"lucsk" *,g,t ,s (obbr" 'or!ult"k " h"t"lm"s
%&r'&kk"l szeg,%ezett 6to. 4eglehet+se kih"lt *olt, "lig eg%>k,t kocsi h"l"!t el mellett0k.
> N,z! m&r. < e*etett 'el Nick "z eg%ik l&tt&. < 5z ott ,pp ol%", mit eg%
sz"pp"t"rtó, emF
$ebek" "z "(k&b" h"r"pott, hog% *issz"'o(ts" " kit1ri k,sz0l+ h"hot&z&st.
154
> Ne*eics ;ir&l%'i, "z ott eg% 7"rtburg.
> 5z pe!ig ott eg%@temet+F
5 + "lig ,szre*ehet+e 1sszerezzet, pill"t&s&t mi!1ssze eg% m&so!percre *ette le "z
orsz&g6tról, hog% " s2rkertre ,zze.
> Gge. 8tt 'ekszeek " sz0leim.
> N"g%o s"(&lom@,s eg%0tt ,rzek *ele!. Tu!o!, hi&b" *" eg% szeret+ cs"l&!om
Lo!ob". H" "rr" go!olok, hog% em l&th"tom +ket, eg,sze ol%", mith" em ,l,ek
m&r.
> Nem ol%" Nick. Ne h"sol2ts! ehhez. Te b&rmikor *issz"mehetsz. Hozz&(uk. Cs H8TT? is
< mo!t" (elet+s,gtel(ese $ebek".
> Nem $ebus. Nem mehetek *issz" soh" t1bb,.
> N", (ó, t"l& (obb lee, h" "z este h"gul"t&t em eg%m&s %"*"l%&i"k 'e(teget,s,*el
"l"poz&k meg, Nick.
> Gg"z"! *". 5!( eg%et "bból " h2res kolb&szos sze!*icsb+l.
$ebek" " h&tsó 0l,sre mut"tott, "hol eg% csios, 'oott kos&r 0l!1g,lt kock&s sz"l*,t&b"
csom"golt 6tr"*"ló*"l megr"k*". Nick ki*ett eg%et, kibotott" m"(! "g%ot h"r"pott bele,
mik1zbe tekitete to*&bbr" is "z 5l'1l!et p&szt&zt".
> 8tt mi *"F < k,r!ezte k2*&csi" eg% g&tol!"lr" mut"t*".
> 5 ;1r1s 'ol%ó p"rt(".
> Lehet ott '0r!ei isF
> K%erekkoromb", " sz0leimmel "g%o sokszor kimet0k. =g% i!+be óri&si b"lh,
*olt, mert "z eg%ik g"z!" " szomsz,!os p"rtsz"k"szr" hor!t" " lib&it ,s h&t telecsi&lt&k "
*izet@" str"!olók meg em *olt"k t6l bol!ogok. Nem tu!om, mil%e lehet most. T"l&
eg%szer lemehet0k@
> 9zeret,k < mo!t" lelkese Nick. < Gm&!om "z ,l+*izet ,s *"g% ezer ,*e em *olt"m
orm&lis str"!o. Gg"z&ból sehol sem *olt"m. /s"k 'org"t&soko, *"g% sz&llo!&kb" z&r*"
Heil@ > " ',r'i hirtele elh"llg"tott.
> 5 me%"sszo%o!!"l < suttogt" tomp& $ebek". < 4it mo!t"m, em szeretem "
'"t&zi"t1rt,eteket, t6l re"list" *"g%ok " misztikumhoz@em l&tt"m +t (&tsz"i. Ie "z
emberek m,g +k,t is beles"(!ul " sz2*e, "%ir" sz,p.
> $ebek", el kell 'ele(teem +t. =z pe!ig cs"k 6g% lehets,ges, h" em besz,lek ról" ,s
em is go!olok r&. Ne ehez2ts! meg " !olgom "zz"l, hog% ról" &r"!ozol. C is tiszt&b"
*"g%ok "z ,rt,kei*el. N"g%o 'iom " sze!*ics < prób&lt mosol%ogi Nick.
155
> /s"k eg%et &rul( el. < k,rte $ebek", mith" meg sem h"llott" *ol" " sz&!,kos
t,m"terel,st. < H" "%ir" 'otos sz&mo!r", "kkor hog% *olt&l k,pes +t elh"g%iF
> =z *olt "z eg%etle megol!&s, hog% t6l,l(0k. 4i!kette. =g% rocs *olt"m, $ebek".
;,ptele "rr", hog% bol!ogg& teg%ek eg% +t. 4" m&r tiszt& l&tom, hog% cs"k " s"(&t lelki
sebeim %"log"t&s&*"l *olt"m el'ogl"l*", "mi,rt "%i mi!e hi&%zottA " b"r&t"im, "
cs"l&!om, " sz"b"!s&gom. =g% pizz" " s"rki csehób", "mit megehet,k ",lk0l, hog%
k,t'"l"tok,t kiossz"k eg% "l&2r&st. ?.... < emelte m"g"sr" Nick " sze!*ics,t. < 4,g eg%
il%ere sem lett *ol" es,l%em. L ,s , "%ir" " 'ig%elem k1z,ppot(&b" &lltuk ,*ek ót",
hog% mi!ere (utott i!+, cs"k eg%m&sr" em. C*ek ót" ,reztem ezt, " ',lelem, "z "ttól *"ló
retteg,s, hog% " k1r0l1tt0k l,*+ "g% k"*"lk&!b" el*esz2tem " szerelmem, " s"(&t
i!etit&som, "g%o rossz ir&%b" so!ort. )"sszus, meg *olt"m g%+z+!*e ról", h" *"l"ki
*il&gszt&r, "&l tel(ese re!be *", hog% ol%kor bet,p. 5zt& meg m&r em cs"k ol%kor@
*,g0l " k"put "z tette be, "mikor " r"(ogóim@b&tott&k +t, cs"k "z,rt, mert szeretem.
$ebek", Heil% cs"kem megh"lt. 4i"tt"m. Crte! m&rF /s"k 6g% tu!h"tom biztos&gb" +t,
h" t1bb, em meg%ek " k1zel,be. H" eg%&lt"l& em is *"g%ok@
> Nem sok"t tu!ok ezekr+l " !olgokról, " r,szletekr+l < *"llott" be $ebek". > Persze,
h"llott"m m&r ról"! " t"2t*&%"imtól, "kik r"(og""k mi!e,rt, "mit csi&lsz. T"l& t6l
'el+tt *olt"m "hhoz, hog% meg,rtsem, mit lehet 2g% meg+r0li eg% ember,rt, cs"k mert
szerecs,s *olt ,s k"pott eg% (ó szerepet@
> L&to!, $ebek", ezt , sem ,rtettem soh" < mo!t" Nick +szit,. $ebek" is l&tt" "
',r'i, hog% "mit mo!, "bból hi&%zik mi!eem- &lszets,g.
5 h&tr"le*+ ut"t ,m& tett,k meg, " s"(&t go!ol"t"ikb" burkolóz*". Lemet " "p, mire
),k,scs"b&r" ,rtek. $ebek" cs"kh"m"r t"l&lt eg% p"rkolóhel%et " '+t,re, (ót mosol%gott
"zo, Nick me%ire 'eszeg, "mikor kisz&llt"k "z "utóból. 5 ',r'i em ,zett sekire "z
utc&, eg% i!eig csup& $ebek" istrukcióit 'ig%elte. 1ost jobbra most balra! Ne nézz az
emberek szemébe2 8stenem #ogy #agy#attam magam erre az *rültségre rábeszélni4 7gy
$ercen belül lero#annak és vége lesz mindennek;
> $el":, Nick.
> 4icso!"F
> 4o!om, %ugi. Cpp cs"k " 'og"! em csikorg"to! i!egb"(o!b". N,zz k1r0l. ;,t 'i"t"l
"%uk" s,t&lg"t kett+ !"r"b b"b"kocsi*"l. 5 (obb ol!"lo p"sik 0lek s1r1skorsók 'elett. 3"
ott eg% cs"p"t 'i"t"l l&%. $&! sem he!er2teek.
> )iztosF
> #"(, ege!( m&r 'el eg% kicsit. 4i!(&rt ott *"g%uk " mozi&l. Nem pl&z&b" *iszlek. =g%
ig"zi, b,kebeli mozib", "hol m,g ics " p"ttog"tott kukoric&"k m-"%"g 2ze.
Nick ó*"tos" k1rbepill"tott, m"(! meg&llt "z utc" kell+s k1zep,. Perceke &t 'ig%elte "z
embereket, " kor"esti %0zsg,st. 3"l"me%ie ig%ekeztek *"l"ho*&, *"g% ,pp "z
156
ismer+seikkel besz,lgettek. =g%ik>m&sikk"l t"l&lkozott is " pill"t&s", s h" eg% m&so!percig
m,regett,k is, g%ors", z"*"rt" elk"pt&k " tekitet0ket ,s metek " !olgukr" to*&bb.
Nick 'elb&toro!*" t,rk,pezte 'el " t&g"bb k1r%ezet,tA " kis boltok kir"k"t"it, " sz1k+k6t
cs&b2tó *2zsug"r&t, " sr&cok"t, "kik " g1r!eszk&iko br"*6rosko!t"k "z utc" t6lol!"l&.
Pill"t&s" *,g0l meg&ll"po!ott " mozi mellett l,*+ kis cukr&sz!&. =z " hel%zet eg,sze 6(
*olt eki. 4ost *,gre em +t b&mult&k. L *olt "z, "ki mi!et "l"pos" meg'ig%elt ebbe "
*ozó, ke!*es *&rosk&b", "hol seki em t&m"!t" le +t. Belsz"b"!ult" mosol%gott r&
$ebek&r".
> =l'og"!(&k itt "z eurótF 4ert h" ige, , bizZ Gste megh2*l"k eg% '"g%ir".
T2z perc m6l*" m&r " cukr&sz!" ter"sz& eszegett,k " hi!eg csokis>epres gombócok"t.
> Nem is tu!om, mikor ,reztem m"g"m il%e sz"b"!"k utol(&r". < mo!t" bol!og
mosoll%"l "z "rc& Nick.
> H"llo!>e, eke! ig"z& em kell sok "hhoz, hog% (ól ,rez! m"g"!.
> 9osem csi&lt"m "g% h-hót semmib+l, !e k1r0l1ttem mi!ig t6l "g% *olt "
'el'or!ul&s. 3"l"mi ol%"smit ,reztem, mith" szoborr& !erme!*e &ll,k eg% utc&,
mozg&sk,ptele0l, mik1zbe k1r0l1ttem mi!eki 6g% roh", hog% "z sz"b"! szemmel "lig
l&th"tó@
> Nick, "golul ,rtek, !e "mit most mo!t&l, "z ekem k2"i@ > e*ette el m"g&t
$ebek".
=bbe " pill""tb" "z eg%ik 'i"t"l pic,r+ l,pett "z "szt"lukhoz.
> P"r"csol"k m,g *"l"mitF
> Nem, k1sz1(0k < *&l"szolt" sz2*,l%ese, m"g%"rul $ebek". < 5 sz&ml&t szeret,k
k,ri, mozib" siet0k@
> 4ozib"@> ism,telte " h"llott"k"t " 'elszolg&ló. < Ne h"r"gu!(o, !e musz&(
meg(eg%ezem, hog% " b"r&t(" me%ire h"sol2t " K%,m&t'i6r". Gsteem. 9z1r%-
tr"g,!i"@> " pic,r+ Nicket m,regette, *&l"szr" *&r*". 5 ',r'i cs"k z"*"rt" mosol%gott,
hisze eg%etle kukkot sem ,rtett.
> )ocs&"t, " b"r&tom"k h"gsz&lg%ull"!&s" *" ,s " h&zior*os tel(es cs1!re itette@
> Crtem. ;&r. N"g%o k2*&csi lettem *ol" " *,lem,%,re err+l " s"(&l"tos esetr+l@
Nick k2os" ',szkel+!1tt " sz,k,be, mert elk,pzel,se sem *olt "rról, mir+l 'ol%ik "
besz,lget,s, $ebek" pe!ig mi!et elk1*etett, hog% mi,l h"m"r"bb ler&zz" " sz+ke,
miiszok%&s pic,r+t.
> 4i *olt ezF < k,r!ezte k2*&csi" Nick, mikor *,gre ism,t kettesbe m"r"!t"k.
> 9zerite sz2,szek k,e &llo!. 5 te k"r"ktere! most "g%o !i*"tos < mo!t"
157
(elet+s,gtel(ese $ebek", m"(! 'el&llt "z "szt"ltól. Nick ,h&% b"k(eg%et tett " h"mut"rtó
"l&, m"(! k1*ette " +t.
> Ho*& siet0kF < k,r!ezte.
> Nem *ol" (ó lek,si " 'ilmet. 5z " c2me, hog% 9 ,s ',l r"!i. $om"tikus *2g(&t,k.
$em,lem, tetszei 'og < mosol%gott $ebek" ke!*ese, oh" Nick m,g mi!ig 'esz0ltek
,rezte.
5mikor *,gre be,rtek " s1t,t mozib" ,s lek"pcsoló!t"k " l&mp&k, ismer+s bizserg,st ,rzett "
g%omr&b". Gg%ekezett em 'ogl"lkozi *ele. -égül is ez egy szé$ este! 5zabad vagyok! Nem
követ nem figyel nem számoltat el senki sem! 7rre vágytam4 7rre vágytam vagy nem4 .e
igen! 3sak é$$ ,eily Andersonnal együtt! 3sönd legyen és nézd a filmet2 @asszus ez feliratos!
1ég jobb! Az olvasás szenzációs figyelemelterelés! 1ár amikor! Hetek ót" "rr" ri"!t 'el
,(sz"k&k,t, hog% Heil%t keresi m"g" mellett "z &g%b". Nem tu!t", me!!ig lesz ez m,g 2g%.
Nem tu!t", elm6lik>e eg%&lt"l& ez " '&(!"lom.


ABUB! október +os Angeles
;né#ány órával az Hscar gála el*tt

> :letbe lé$ a tervünk! ?lje meg2 9 mondta a dü#ös fojtott #ang!
> >it4
> ,iszen már beszéltünk róla! Nick "ic#ards%t! <ermészetesen *t!
> >érem nyugodjon meg2 -egye úgy #ogy az úriember #alott!
1W. Be(ezet

> Neh,z eg% ol%" emberek sz0li"pi "(&!,kot *ei, "kiek meg*" mi!ee < Heil%
',lszege &ll!og&lt 5"bell" Hill h&z" el+tt eg% "g% csokor *ir&gg"l " kez,be, mik1zbe "
limuzi t0lk1l*e k"%"ro!ott ki " kocsi'el(&róról.
> Jg%", "z " l,%eg, hog% itt *"g%. < mosol%gott " +re 9te*e ,s sz-ziese homloko
csókolt". < Nem go!olt"m, hog% el(1ssz, Heil%@
> =g%szer mi!et el kell kez!ei. 9z0let,s"p(" *" " m"m&!"k. 5"bell" pe!ig "
p"p" b"r&t+(e. Gtt " hel%em@
Heil% eli!ult 'el'el, " l,pcs+. 9zoli!" !ekolt&lt 'eh,r 'els+(,be, s1t,t '"rmer(&b" ,s l"pos
158
s"rk6 cip+(,be em %6(tott *ol" 'elt-+ l&t*&%t, h" em + 9te*e sz&m&r" "z 1r1k +.
5kire mostm&r 'el is ,zett, mert k,pes *olt 1sszesze!i m"g&t "z +t ,rt tr"g,!i" ut& < "mir+l
mellesleg sosem besz,ltek. <alán csak látszólagosan zárta le a múltat4 1egle#et! H" cs"k
*"l"ki kie(tette " (elel,t,be Nick e*,t, " + '&(!"lm"s" 'elszisszet ,s megremegett,
mith" mete 1sszeese eg% m&sok sz&m&r" l&th"t"tl" 0t,s h"t&s&r". 9te*e ,rezte, Heil%
"g%o er+s ,s ig%ekszik t6l(uti " ehez,, &m ez " ,m"s&g "k"r"tl"ul is ,ket *ert k1z,(0k.
5 + '"l"t *ot m"g" k1r,, ol%" *olt, mith" eg% burokb" mozog".
> Heil%, *&r( eg% kicsit, k,rlek. < k,rte 9te*e ,s megr"g"!t" " + k"r(&t.
> 4i "z, re!ez+ 6rF
> Nos@" *e!,gek k1z1tt *" *"l"ki, "kit m,g em ismersz < mo!t" (elet+s,gtel(ese.
< 5 e*e@;risti. 3elem *".
> O. Persze@9te*e < Heil% z"*"rt" ig"tt" " 'e(,t. < Nem ,rtem, mi,rt mo!o! ezt
ekem, 6g% ,rtem, em t"rtozol semmi',le elsz&mol&ss"l, *"g% il%esmi.
> Tu!om, Heil%. Ie szeret,m, h" *"l"mit meg,rte,l.
> 4e(0k ik&bb be, k,rlek. Nem "g% 0g%. Gg"z& em "g%.
> C pe!ig "rr" k,rlek, hog% m"r"!( ,s 'ig%el( r&m. K%ere i!e. < mit sem t1r+!*e Heil%
cso!&lkoz&s&*"l, " k"r(&b" *ot" " +t. < 4o!"om kell *"l"mit.
> )iztos "k"rom , ezt h"ll"iF
> #ele esetbe em "g%o ,r!ekel. < 9te*e m,l% le*eg+t *ett ,s m,l%e "z i(e!t
sm"r"g!sz2 szemekbe ,zett. > N"g%o szeretlek, Heil%. 4i!ig is szerettelek. 4ith" *"l"mi
l&th"t"tl" er+ k1te hozz&!, em tu!om, mi,rt, 'urcs" !olog. Ie em *&rh"tok r&! 1r1kk,.
Nem tehetek 6g%, mith" em *e,m ,szre, hog% h"lo*&% rem,% sics "rr", hog% eg% "p
"z , p&rom l,g%. N,g% ,*e m&r@,s k1zbe ol%" sok !olog t1rt,t. Gtt *" ;risti, ,s ,
megprób&lok *ele 'el,p2tei eg% orm&lis k"pcsol"tot ,s el'ele(tei, "mit ir&t"! ,rzek <
suttogt" sze*e!,l%ese 9te*e. < Ie h" cs"k " leg"próbb (el,t "!&! ""k, hog% h" eg%szer
t6l leszel " g%&szo@> 9te*e ,rezte, hog%" remeg meg " k"r("i k1z, szor2tott k"rcs6 test. >
;,rlek, Heil%, mo!!, hog% em cs"k k,pzelg,s, hog% *"l"me%ire "z,rt , is tetszem
eke!.
> =z " besz,lget,s ig"z& h2zelg+ ;ristire ,z*e@
> ;,rlek, e terel! el " t,m&t.
> 9te*e, prób&l! meg "zz"l " l&%"l. C em tu!om@em hiszem, hog% hel%rer&zó!om
*"l"h". ;,ts,gtele0l te *"g% "z " ',r'i, "ki " legk1zelebb &ll hozz&m, ,s ez mi!ig 2g% m"r"!.
Ie em tu!om "zt "!i, "mit *&r&l t+lem. T"l& soh"@
> Lr0let.
> 4iF
159
> 5z, hog% b&rmerre meg%ek, mi!e + o!&ig *" ,rtem, cs"k te em.
> 9te*e, , is o!&ig *"g%ok ,rte!. Te eg%szer-e cso!&l"tos *"g%. #ók,p-, okos, sikeres,
(ósz2*-. Sz+ *ol,k, h" mi!ezt el'og"!&m, "mikor ol%" ke*,ske "z, "mit cser,be
"!h"tok.
> Nekem "z *ol" "z eg,sz *il&g, Heil%@
5 + '1lemelte " kez,t ,s l&g%" meg,ritette 9te*e "rc&t.
> #"(, 9te*e@l,g% "g%o bol!og. < mosol%gott. < Gtt "z i!e(e, hog% e t1r+!( *elem t1bbet,
mit musz&(.
Heil% b&tor2tó" megszor2tott" leg(obb b"r&t(" kez,t, m"(! meg'or!ult ,s eli!ult be'el, "
h&zb". 9te*e kelletle0l ,s kiss, z"*"rt" k1*ette. Titko "zt rem,lte, ez " besz,lget,s
(obb" s0l el. 5bb" b2zott, h" " szerelme megtu!(", hog% k,pbe ker0lt eg% m&sik +, t"l&
'el,rt,kel+!ik " szem,be " k"pcsol"tuk ,s r&(1 *,greA ige, kette(0kek lehet (1*+(0k.
1ég#ozzá milyen jöv*nk2 1ost úgy érzem semmim nincsen de #a * mellettem döntene
minden egy csa$ásra megoldódna! =z " lehet+s,g "zob" ige *"lósz2-tleek tetszett
ebbe " pill""tb", k0l11se, hog% "mit bel,ptek " *ill" h"t"lm"s, impoz&s sz"lo(&b", >
"hol hemzsegtek " *e!,gek < ;risti 5!rews ,ritette meg 9te*e *&ll&t. 5 h6sz"s ,*ei
k1zep, (&ró, ig,z+e sz,p + *olt. Hlyan amilyen mindig is lenni szerettem volna < go!olt"
Heil%, eg% lehelet%i*el keser-bbe " kellet,,l, "mikor megpill"tott" 9te*e ol!"l& "
t0em,%l,%t. B,%es, csokol&!,b"r" h"(" *olt ,s h"t"lm"s k,k szemei, "mik cs"k 6g%
*il&g2tott"k kreol "rc&ból. 5z "l"k(&ról em is besz,l*e. 5 topmo!ell "lk"t6 + most *"l"mit
9te*e '0l,be s6gott. Heil% em h"llott", !e hirtele *"l"hog% irig%eli kez!te ezt " biz"lm"s
k1zels,get < "z elm6lt ,*ekbe m,g sosem l&tt" 9te*et m&s + t&rs"s&g&b", s most *"l"hog%
g%omorsz&(o *&gt" " !olog, "mi igecs"k meglepte. Nem tetszett eki ez "z ,rz,s. Nem tu!t"
mire *,li. 9zór"kozott" leemelt eg% pezsg+*el ke*ert "r"csl,t "z eg%ik pic,r t&lc&(&ról.
3sak aggódom #ogy ezentúl nem lesz rám annyi ideje! 7nnyi az egész! 5zeretem! ,iszen a
legjobb barátom! /éltem ett*l a;macskan*t*l! .e miért zavar annyira #ogy megérinti;4
Heil% eheze *"llott" be 1m"g&"k, !e h"solót ,rzett, mit "mikor ""k i!e(, " r"(ogó
l&%ok csókokk"l bor2tott&k be@Nem2 Nem gondolok rá! Nem enged#etem meg magamnak!
/s2pt,k " szem,t " k1%ek, !e r&'ogt" " !olgot " pezsg+kokt,lr". $,g em i*ott m&r eg%etle
kort%ot sem.
> Heil%. < h"llott" meg " h&t" m1g0l 9te*e ,!es"%(&"k " h"g(&t. 5"bell"
sz2*,l%ese m"g&hoz 1lelte. < Nem is hiszem el, hog% itt *"g%. 9te*e mo!t", hog% "z 6(
'ilm mi"tt "g%o be *"g% 'og*" ,s e is sz&m2ts"k r&!.
> )ol!og sz0li"pot 5"bell". < mosol%gott Heil%, m"(! &t%6(tott" " kis csom"got ,s "
*ir&gok"t. < 5 p"p" me%"sszo%" most 0epli "@h&%"!ikF H"rmic1t1!ikF
> N"g%o ke!*es t+le!, !e 1t X>es lettem < h6zt" ',lre " sz&(&t 5"bell". < Ie csitt.
4,g "z "p&! sem tu!(" biztos", h&% ,*es *"g%ok. =z most ol%" sz0li"p, "hol em
besz,l0k sz&mokról.
160
Heil% e*et*e h6zt" le " m"r"!,k pezsg+kokt,lt.
> 9te*eek 6( b"r&t+(e *"F < bukott ki " +b+l "z &rt"lm"tl""k t-+ k,r!,s.
> Gge. ;risti < bólitott "z "m"zo 'el, 5"bell". < =lr"g"!ó teremt,s. 9te*e m,g
em mut"tt" beF 5kkor "zt sem tu!o!, hog% mo!ell. 5 B,%emberek eg%e!ik r,sz,be
k"pott eg% 'otos mell,kszerepet. K%ere, me(0k o!" hozz&(uk.
5"bell" k"ro 'ogt" Heil%t, "ki ege!elmese k1*ette. 5 bemut"tkoz&skor 6g% ,zett
;ristire, mith" m,g sosem h"llott *ol" ról". 4ith" em mo!t" *ol" el 9te*e "lig
,h&% perce, hog% ez "z ig,z+e sz,p + em cs"k " 'ilmbe st"tiszt", h"em "z + ,let,be
is. 7nnek fényében végké$$ nem tudom miért mardos engem valami féltékenység szer( izé!
> Heil%, eg,sze meg *"g%ok szeppe*e, hog% eg% t&rs"s&gb" lehetek *ele!. < mo!t"
ke!*ese ;risti, m"(! birtokló moz!ul"tt"l meg'ogt" " mellette &lló ',r'i kez,t. 1indig ilyen
jóké$( volt4 < tette 'el m"g&"k "z ostob" k,r!,st Heil%.
> 9te*e m&r "g%o sok"t mes,lt ról"! < mo!t" g%ors". < 5 B,%emberek 'org"t&s&
biztos 'oguk m"(! t"l&lkozi@
> Nem *"lósz2-, mert , s"(os cs"k k,t "pot 'org"tok.
> T"l& besz,l( " re!ez+*el, hog% k"p(o kicsit t1bb 'el"!"tot " szerepl+!. < "(&lott"
Heil%, !e r1gt1 meg is b&t", hog% kie(tette ezt " mo!"tot. N"g%o rosszi!ul"t6"k
h"gzott, "mi eg%&lt"l& em *"llott r&.
> L&%ok, 6g% *eszem ,szre, kez!+!ik "z 0epi *"csor" < szólt k1zbe 9te*e. < 4&r
'"rk"s,hes *"g%ok. 5z "szt"l&l lesz i!+t1k kicsit besz,lgeti@
> 5lig hiszem. < *etette k1zbe 5"bell". < Heil% *elem ,s "z "p&!!"l 0l " t6lol!"lo.
> ;i ter*ezte "z 0l,sre!etF < k,r!ezte meglepette 9te*e.
> Term,szetese , < mosol%gott "z "%(", m"(! k,ze 'ogt" Heil%t. < 9te*e, !r&g&m, e
,zz 2g% r&m, eg%szer-e em ke!*ezhetek mi!ekiek eg% 1t*e'+s t&rs"s&gb".
=lso!ró!t"k eg%m&stól. 9te*e leg"l&bb tize1t *e!,g%i t&*ols&gr" 0lt Heil%t+l,
term,szetese ;ristiel "z ol!"l&. 5mikor hel%et 'ogl"lt"k ,s mi!"%i" elm,l%0lte
k""l"zt&k " le*est, Heil% "z "p(&hoz 'or!ult.
> 4i!ig 9te*e mellett szokt"m 0li, h" *" *"l"mi cs"l&!i "lk"lom < r&colt" "
homlok&t. < 4ost mi,rt emF
> Nem tu!om, 5"bell" ter*ezte "z 0l,sre!et.
> P"p". L&tom, hog% l"p2t"sz.
> #"(, Heil%, musz&( ezt ,ppe mostF
> ?tl&tok r"(t"tok. Nem "k"rt&tok, hog% 9te*e mellett 0l(ek, ehog% z"*"r("m ;risti
161
k1reit.
> Ir&g&m, e l,g% m&r il%e g%erekes.
> 4i,rt kell ezF Pot ol%" ,rz,sem *", mit "mikor m"m" mi!et elk1*etett, hog%@>
Heil% h"g(" eg% pill""tr" '&(!"lm"s" elcsuklott. Kilbert "zo"l letette " k""l"t ,s
megsimog"tt" " l&%" *&ll&t.
> 4i!e re!be, kicsimF
> Gge < bólitott s&p"!t" Heil%. < Ie em tu!om, hog% go!olh"t(&tok e%i ,* ,s "
t1rt,tek ut&, hog% , b&rmit is "k"rok 9te*et+l. Hog% t1krete,m "z "l"kuló
k"pcsol"t&t@
Kilbert megr&zt" " 'e(,t.
> Ir&g&m, tu!(uk, hog% em te,l semmi il%esmit < mo!t", m"(! 9te*e 'el, b1k1tt "
'e(,*el. < Ie +. Heil%, "m2g cs"k eg% "pró rem,%t l&t "rr", hog% k1ztetek *"l"h" lesz *"l"mi,
em 'og to*&bbl,pi. 4&rpe!ig "g%o i!e(e *ol". Huszo1t ,*es ,s m&r "g%o hossz6 i!+
ót" ról"! &lmo!ozik@hi&b". =z em eg,szs,ges ebbe " korb".
Heil% szomor6" bólitott.
> 5kkor most t+lem mit *&rtokF Hog% e &ll("k szób" t1bbet " leg(obb b"r&tomm"lF
Hog% b&th"t&m meg 9te*etF
> 5zz"l b&to! legik&bb, h" e%it lógtok eg%0tt < szólt bele " besz,lget,sbe komor"
5"bell". < Gge, , csi&lt"m "z 0l,sre!et, mert szerettem *ol", h" besz,lget0k kicsit
"bb" "z esetbe, h" el(1ssz. ;,rlek, Heil%, e *e!! ezt t&m"!&s"k.
> Nem *eszem, !e@h" (ól ,rtem, ti most "zt mo!(&tok, "m2g 9te*e ,s , il%e szoros
k"pcsol"tb" *"g%uk, "!!ig em 'og ról"m lemo!"i ,s em lesz k,pes beleszereti
sekibeF
> Potos" < bólitott Kilbert. < Te pe!ig, mit tu!(uk@
> 5p". < ki&ltott 'el Heil%, m"(! 'elemelke!ett "z "szt"ltól. =g%,rtelm-e el "k"rt
meek0li. 5"bell" k"ro r"g"!t" ,s *issz"0ltette m"g" mell,. )ossz6s" pill"tott
Kilbertre.
> C!esem, lehet,l eg% kicsit t"pit"tos"bb. < szisszet 'el, m"(! l&g%" Heil%re
mosol%gott. < Nem k,ri t+le! seki, hog% most"tól 'or!2ts h&t"t 9te*eek. Lehetetle is
*ol", hisze cs"k p&r "p ,s megit eg%0tt 'ogtok !olgozi@
> Jg%", "!!ig m,g hetek telek el. < mo!t" Kilbert. < )izo%os hi&%t m,g mi!ig
em siker0lt pótoli " st&bb". Iecember el+tt eg,sz biztos em tu!tok elkez!ei 'org"ti.
> $emek < sóh"(tott Heil%. < 4,g eg% hó"p 1r1mteli semmitte*,s. T"l& el kellee
ut"zom p&r h,tre Lo!ob". Sr0l,ek ekem.
162
> 9zeritem ez "g%o rossz 1tlet, kisl&%om. )&rmel%ik percbe sz0ks,g lehet r&! "
st6!iób" ,s szeritem " lelke!ek sem tee (ót. Gk&bb k"pcsoló!( ki eg% kicsit. 4i *" "
gim&ziumi b"r&t+i!!elF 5lici&*"l ,s@hog% is h2*t&k " m&sik"t, KweelF
> C*ek ót" em is besz,ltem *el0k < *"llott" be *o"ko!*" Heil%. < Ie "zt h"llott"m,
Kweek kisb"b&(" sz0letett@
> T"l& eg%szer megl&tog"th"t&! +ket. 3"g% elmehet,l *&s&rolg"ti 5lici&*"l. 5hog%
eml,kszem, "g% !i*"t+r0lt *olt.
> 5z. 4"(! go!olkozom " !olgo. ;1szi, "z 1tleteket, p"p". < 6a $ont erre van
szükségem! @oldog kisgyermekes anyukákat látogatni és s#o$$ingolni amikor több #olmim
van mint a 1arks V 5$encernek!
Heil% 6g% ,rezte, em b2r(" to*&bb ezt " 'o(tog"tó besz,lget,st. 5rr" *&g%ott, hog%
mi!"%i" h"llg"ss""k el. Hog% e kell(e ,zie, "mit ,pp 4iss )&(m"c" %"log"t(" "
leg(obb b"r&t(" b"l '0l,t. Hog% e kell(e el*iselie, "mit s"(&lkozó emberek b"&lis
t"&csok"t "!*" szet megg%+z+!,ssel higg%,k, "ttól lesz (obb "z ,lete, h" *esz m,g h&rom
p&r cip+t " megl,*+ %olc*" mell,. Nevetséges2
> )ocs, !e t,%leg ki kell meem pisili. < ,zett l&tszól"g ke!,l%ese "z "p(&r", m"(!
'el&llt ,s eli!ult " ki(&r"t 'el,. Nem ,r!ekelt,k " r& szegez+!+ pill"t&sok, sz"b"!uli "k"rt "z
eg,sz roh"!t p"rtiról. N"g% k&r *olt el(1ie. Ie most leg"l&bb tu!(", ezet6l 9te*ere sem
sz&m2th"t. 4i!eg%, " ',r'i mit ,rez ir&t". =g% !ologb" ig"z" *olt 5"bell&"kA + em
lehet ol%" 1z+, hog% h"g%(" m"g&t szereti *"l"ki &lt"l, "ki ir&t em tu! *iszot ,rezi.
-agy tudok4 8stenem le#et #ogy tudok4 -agy csak egy érzés #iányzik az életemb*l és most
irigylem a boldogságot 5tevent*l és >ristint*l4 7z is le#et! 1ert ki vagyok én4 7gy
megkeseredett csaknem #uszonkét éves csaj aki gyakorlatilag nem csinál semmit! @ámul ki a
fejéb*l! <évét nézni nem mer újságot olvasni sem! "egényt sem tud olvasni és filmet sem mer
betenni a lejátszóba mert ezek olyan dolgok amik emlékeket érzelmeket ébresztenek!
I0h1se becs"pt" m"g" m1g1tt " limuzi "(t"(&t. 5 so'+r eg%etle szót sem szólt, t1k,letese
hozz&szokott "z ,*ek sor& muk""!ó(" h"gul"t*&ltoz&s"ihoz. Heil%ek hirtele +r0lt 1tlete
t&m"!t. 9z0ks,ge *olt *"l"mire, eg% k"p"szko!ór", hog% ,rezze, m,g + is emberi l,% < hog%
,h" + is megege!het m"g&"k ,rzelmeket. Hog% meg e go!ol(" m"g&t, eg% hirtele
moz!ul"tt"l 'el%itott" "z "utób" t"l&lh"tó kis t&roló szekr,%t. G!eges moz!ul"tokk"l
kez!ett turk&li " p"p2rok k1z1tt. Borg"tók1%*l"pok, le*elek, sz&ml&k ,s kozmetik"i
term,kmit&k rep0ltek ,h&% perce kereszt0l " lu:us"utó p"!lósz+%eg,re.
5mikor megt"l&lt", "mit keresett, m&r szi!t" m"g&t, hog% e%ire but" *olt. 5mikor
kibugg%"t"k " k1%ei ,s (obb kez,ek k1rmei*el 6g% *&(t " comb(&b", hog% "z *,res sebet
'"k"sztott, m&r tu!t", "mit most tett, " leg"g%obb but"s&g *olt. Amikor önmagad el*tt is
titkolsz egy érzést elrejtve elméd leg#átsó zugába akkor tud#atod #ogy az érzés valójában
er*sebb nálad! 7r*sebb mint vala#a! Heil% ,zte Nick "rc&t " t1bb,*es 'otó. 9z0rkes,g, "
kez,be 4"% "ps&rg" eser%+(e, " h&t" m1g1tt pe!ig " Lo!o =%e. 5 k,pet + k,sz2tette,
"kkor, "mikor el+sz1r 5gli&b" (&rt Nick,l. 5kkor, "mikor m,g mi!e re!be *olt ,s
&t"!t" m"g&t " szerelemek, "mi m&r hó"pok ót" g%1t1rte.
163
3"(o (obb lett *ol" emet mo!"iF 3"(o (obb lett *ol" Li"ere h"llg"ti ,s kih"g%i "z
,let,b+l Nick $ich"r!stF 5kkor most em sze*e!e 2g%. 9 t"l& m,g Nick is ,le. 5k&rhol
is, "k&rki*el is, !e ,le. Gg"z& em lett *ol" "g% &l!oz"t lemo!"i " szerelemr+l ""k "z
emberek "z ,let,,rt, "kit szeret0k. 4it "hog% ig"z& em "g% &l!oz"t lemo!"i "
leg(obb b"r&tuk b"r&ts&g&ról ""k ,r!ek,be, hog% bol!og lehesse. Heil% tu!t", "hog% "
sors r&k,%szer2tette, hog% elege!(e Nicket, most h"g%i" kell elmei 9te*et is.
-annak emberek akik nem azért küldettek #ozzánk #ogy maradjanak! ,anem #ogy átsu#anva
életünk na$jain megmutassanak valami fontosat ami megváltoztat bennünk dolgokat! ,a
$edig eljön a na$ el kell *ket engednünk! Lriási bennünk a veszteség $edig ka$tunk valamit!
7gy új személyiségvonást ami kés*bb életment* le#et! Heil% prób&lt" meg*ig"szt"li
1m"g&t, mik1zbe ez eg%szer megege!te m"g&"k "zt " lu:ust, hog% " Nickkel t1lt1tt r,gi,
sz,p "pokr" go!ol(o. 8l%" bol!og eml,kek (utott"k esz,be, hog% mosol%ogi" kellett.
Nick p&r percre 6(r" ele*e *olt, 6(r" "z 1*, *olt. Cszre sem *ette, hog% *"ló(&b" el"lu!t ,s
em is go!olkozik m&r, h"em &lmo!ik. =rre *&g%ott. 3,gel&th"t"tl", 1r1k &lomr", "mibe
Nickol"s #"mes $ich"r!s " '+szerepl+.
Li"e *olt"k,ppe 1r0lt ""k, hog% Heil% elmet Hill,k p"rti(&r". =zt (ó (elek tekitette. 5
l&%" *,gre kimoz!ult otthoról, "z "propó most mi!eg%. Sr1m,be ,h&% ór&r" m,g "rról
" cseppet sem elh"%"golh"tó t,%r+l is meg'ele!kezett, ho*& met " szomor6 szem- kis
szellem < Li"e most"&b" 2g% go!olt m"g&b" " l&%&r". Heil% ug%"is cs"k " h&zb"
l"kott, !e em ,lt. 9oh", eg%etle eszt sem h"llott " l"kr,sz,b+l, eg%etle "rr" ut"ló (el em
"k"!t, hog% *"l"mi emberi !olgot csi&l". 3"g% e "!( Gste, e*ete, (ól ,rez, m"g&t. #ó
(elek tekitette, hog% Heil% *,gre er+t *ett m"g&, 'el1lt1z1tt ,s h&zo k2*0l t1lt1tte "z est,t.
Persze, ezt lesz&m2t*" em 1r0lt k0l11sebbe 5"bell" Hill sz0let,s"pi p"rti(&"k. L
m"g" em is szerepelt " megh2*ott"k list&(&, o !e ez em is cso!". L cs"k " m"(!em *olt
'eles,g, "ki mi!ekiek keresztbe tesz, "ki mi!ebe cs"k " rossz"t l&t(", "ki szomor6, "ki
megkesere!ett@Li"e ut&lt" ezt " szerepet, !e em tu!ott m&smil%e lei. 5%i keser-s,g
,rte +t "z ,*ek sor&, "%i s,relem, hog% szkeptikus, biz"lm"tl" *olt mi!eki*el szembe,
s " meg,rz,sei &lt"l&b" em is cs"lt"k. 4,g Nick eset,be sem@
5kkor sem, "mikor huszosok ,**el ezel+tt eg% k0l11s le*elet t"l&lt Kilbert '"rzseb,be ,s
,(ek ,*"!(& eli!ult, hog% leleplezze, "mit " ',r'i megcs"l(". )2zott bee, hog% cs"k
',lre,rt,s "z eg,sz. Hog% *"ló(&b" em is Kilbert "z, "kiek " sorok szól"k, em "z +
szerelm,t *&r(" "bb" " p"ziób" "z "gol +. 4&rpe!ig 2g% *olt. L pe!ig l&tt" " ',r(,t "
t1r,ke%, 'ekete h"(6 'i"t"l +t 1leli, "mit 'elmeek "z emeleti m"z&r!szob&b"@
L&tt" ,s sób&l*&%& !erme!*e &llt, s "hel%ett, hog% b&rmit is tett *ol", sz,g%e,be be*&gt"
m"g&t "z "utó(&b" ,s h"z"h"(tott.
P&r "pp"l k,s+bb "zob" em b2rt" to*&bb ,s szób" hozt" "z esetet Kilbertek, "ki
re(t,l%ese cs"k "%it mo!ottA meg kell ,rteie, hog% 5"bell" *olt "z els+ szerelme ""k
i!e(, 5gli&b" ,s szeretett *ol" elb6cs6zi t+le 1r1kre, miel+tt 'eles,g0l *e, +t.
164
> Ie Kilbert, l&tt"m, hog% 1lelte! &t. Nem ,rtem, hog% *ehete! il%e k1%e!, "z
eg,szet.
> Gtt *olt l&tog"tób" ,s cs"k "kkor, eg%szer t"l&lkoztuk. 9emmi em t1rt,t, "zo k2*0l,
hog% besz,lgett0k ,s elk1sz1t0k eg%m&stól@1r1kre. Tu!o!, 5"bell" ',r(hez meg% "
"pokb" , pe!ig, os@h"m"ros" el*eszlek t,ge!F
> 4ikor isF < k,r!ezte t0relmetle0l.
> 5mikor cs"k "k"ro!. 5k&r " k1*etkez+ h,te.
5 h&z"ss&guk ,*ei "l"tt t1bb, em besz,ltek 5"bell&ról, "z "gol l&%ról, "ki tize,*ese
e(tette r"bul Kilbert sz2*,t. 5z, hog% " ',r(e *olt"k,ppe soh" em 'ele(tette el, hog% mi!ig
+t szerette, cs"k "kkor !er0lt ki, "mikor 5"bell" ,h&% ,*e ism,t bel,pett "z ,let0kbe.
Li"e "zo"l 'elismerte 4ich"el Hill 'ilmpro!ucer 'eles,g,be Kilbert eg%kori szeret+(,t. 9
"hog% eg%m&sr" ,ztek@Li"e tu!t", "mit " ',r(e ir&t" ,rez, ,rzett *"l"h", "z csup&
h"lo*&% *issz',%e ""k " szerelemek, "mit " kort"l" sz,ps,g- 5"bell" ir&t t&pl&lt.
5 + 'i&t, 9te*et *iszot h"t&rozott" ke!*elte. 4"g" sem tu!t", mi,rt, !e "g%o 1r0lt *ol"
eki, h" Heil% ik&bb +t *&l"szt(" Nick hel%ett. +e#et #ogy van ebben egy nagy adag
bosszúvágy is! <e elvetted a férjem ribanc! Akkor mi elvesszük a gyereked és össze leszünk
láncolva egy életre! 1egérdemled2 Persze, Li"e tu!t", " bossz6 cs"k "z eg%ik "spektus"
""k, "mi,rt "zt szeret,, h" 9te*e lee " l&%&*"l. Leg"l&bb e%it %omott " l"tb" "z is,
hog% " ',r'i ,pp ol%" *olt, "mil%e t&rs"t mi!ig is elk,pzelt eg%etle g%ermeke mell,.
/s"khog% Heil% eg%el+re < "ttól '0ggetle0l, hog% Nick kiker0lt " k,pb+l < " legcsek,l%ebb
(el,t sem "!t" ""k, hog% "k"r& 9te*et. 3"g%, hog% eg%&lt"l& (obb" lee. 5 l&%
h"gul"t" cs"k romlott ,s romlott@keser-*, lett, ,pp ol%"&, mit Li"e, miut& *,gleg
el*esz2tette Kilbertet. Heil% "%(" em tu!t", mel%ik *olt "z " pot, "mikor m&shog% kez!ett
,rezi Nick eml,k,*el k"pcsol"tb". 4"g" is meglep+!1tt eze, !e *olt"k pill""tok, "mikor
"zt k2*&t", b&rcs"k ,le " ',r'i. /s"k l&t" 6(r" ,letet "z eg%etle g%ermeke szem,be. 4&r
em sz&m2tott, mi "z &r" eek.
Li"e heteke &t m"rc"golt" 1m"g&t, mert 6g% ,rezte, " t1rt,tekhez t"l& + is hozz&(&rult
" 'ol%"m"tos elles,geske!,s,*el. ?m tu!t", ezt " hib&t m&r em ("*2th"t(" ki ebbe "z
,letbe. Az sem szám't #a a #alálom na$jáig furdalni fog a lelkiismeret csak lássam még
,eilyt *szintén nevetni! :jjel tizenegy van! 1ég nem ért #aza! ,át#a jól érzi magát végre egy
kicsit2 "emélem 'gy van2
T-+!,s,t " tele'o cs1rg,se sz"k2tott" ',lbe. 4egr,m0lt, *"(o ki h2*h"t(" eze " k,s+i ór&.
5ttól t"rtott, t"l& Heil%*el t1rt,t *"l"mi. Leg"g%obb meglepet,s,re "zob" 9"!r"
/oor sz&m" (elet meg " ki(elz+(,. Nem besz,ltek, "zót" " sz1r%- ,(sz"k" ót", "mikor
Heil% el*esz2tette " m"gz"t&t.
> 9"!r" < szólt bele " tele'ob" szór"kozott". < 4icso!" meglepet,s. 4i *" *eletekF
Hol *"g%tokF
165
> 9zer*usz, Li"e. =uróp&b". Tu!o!, 0zleti 0g%be p&r hetet $óm&b" t1lt1tt0k ,s
6g% !1t1tt0k, m"r"!uk m,g eg% kicsit. 3"r&zsl"tos hel%@
> O, ige, ,h&% ,*e mi is *oltuk ott Killel@!e mo!! cs"k, hog%hog% 'elh2*t&lF Nem
*olt *"l"mi kellemes "z utolsó besz,lget,s0k. 9zeret,k t+le! bocs&"tot k,ri "@
b&r!ol"tl"s&gom,rt.
> Li"e, te eg% ,!es"%" *"g%, "ki ',lti " g%erek,t. 9osem 2t,lkezt0k '1l1tte!.
> N"g%*o"l6 *"g%, 9"!r". 7ill hog% *"F N,h&% h,t m6l*" ekikez!0k "
B,%emberek 4>ek ,s sz0ks,g0k *ol" "z istrukciói!r". Nics ke!*etek h"z"(1iF
> Cpp ez "z, "mir+l besz,li szerettem *ol" *ele! < mo!t" 9"!r", m"(! "lig
,szre*ehet+ sz0etet t"rtott. < 4o!!, Li"e, eg%e!0l *"g%F
> Gge, Heil%@os, elmet eg% bulib".
> 7ow. =zt 1r1mmel h"llom. ;e!*es Li"e@ug%e 0lszF
> Gge < mo!t" " + tomp&, !e persze em 0lt, &m ebbe " pill""tb" eki!+lt "
k""p, t&ml&(&"k. Crezte, "hog% (eges *ere(t,k bor2t(" el " homlok&t, hog% *er!es " sz2*e,
hog% le*eg+ ut& k"pko!, mik1zbe 9"!r" t1rt,et,t h"llg"tt" < " sztori *"ló(&b" 'ilmbe ill+
*olt, m,g " B,%emberek,l is '"t"sztikus"bb. 4,g szerecse, hog% " m&sik + ige b+ l,re
ege!te " mo!"i*"ló(&t " *o"l *,g,, mert Li"e k,ptele lett *ol" megszól"li.
/s"k "kkor *ett er+t m"g&, "mikor h"gos "(tócs"pó!&s (elezte, hog% Heil% h"z"(1tt. P&r
m&so!perc "l"tt be,rt " "pp"lib" ,s i(e!te ,zte ,!es"%(" k,k0l+>z1l!0l+ "rc&t. Li"e
mi!et megtett, hog% " t+le telhet+ legterm,szetesebb h"go *&l"szol(o 9"!r"
szó&r"!"t&r".
> Gge, re!be, ,rtem < mo!t" g,piese.
> Nem is borult&l kiF < k,r!ezte 9"!r".
> Eg% "l"kult, hog% ics r& lehet+s,gem.
> O. Heil% h"z",rtF < "z 2ró+ g%ors" *ette "z "!&st.
> )igo. < mo!t" Li"e, mik1zbe b&tor2tó mosol%t k0l!1tt Heil% 'el,, (elez*e, hog%
semmi b"(. < Nos, ,s mit tehet,kF
> ;,rlek, tol(&tok el eg% ,**el " be'e(ez+ r,sz le'org"t&s&t.
> Nem t-ik eg%szer-ek.
> Te is tu!o!, " 'ilmek cs"k (ót tesz, h" csig&zz&tok m,g eg% kicsit " r"(ogók"t. Persze,
em "zt mo!om, hog% e keressetek m&sik sz2,szt, s+t. Hisze m,g em lehet tu!i, ho*&
'ut ki ez " !olog, !e "zt hiszem "z es,l%t meg kellee "!o!@em go!olo!F
> Ko!olkozom r"(t". 4ost eze " k,s+i ór& em tu!ok mit mo!"i, h" em h"r"gszol.
166
)esz,l(0k hol"p.
> Crtelek. 7illel sz&m2tuk " !iszkr,ció!r". < *&gt" r& 9"!r". < #ó ,(t Li"e. Cs "g%o
1r0l1k, hog% m,g " l&b"!o &llsz.
> #ó ,(t.
> ;i *olt "z m"m"F
> /s"k "z eg%ik kellemetleke!+ szpozor.
> Nem hiszem el, hog% m,g "z ,(sz"k" k1zep, is pro!ukciós 0g%ekkel m"cer&l"k.
> Gl%e ez " 'ilmsz"km"@#esszusom, Heil%, megsebes0lt,lF < mut"tott Li"e " l&%"
"!r&g(&r", "mi t1bb *1r1s p"c" is ,kteleke!ett.
> 9emmis,g@ > leg%itett Heil%, 1szt11se elt"k"r*" "%(" kut"tó tekitete el+l "
*,r'oltok"t. < K%ors" szerettem *ol" t&*ozi ,s be"k"!t"m *"l"ho*&. Nem "g% 0g%.
> Crtem < bólitott Li"e, !e Heil% potos" tu!t", hog% em hisz eki. ?m "zt r1gt1
l&tt", hog% "%(&"k m" ,((el ics ke!*e *it"tkozi ,s besz,lgeti sem.
> 4i!e re!be, m"m"F 5mikor be(1ttem, kiss, s&p"!t *olt&l.
> Iehog%. /s"k '&r"!t *"g%ok. ;0l1be is, ,zz t0k1rbe, hozz&! k,pest meszticek
t-1k.
> 5h". )iztos em lehet most k1%- eke! hog% %"kuko " 'org"t&s ,s m,g mi!ig
em t"l&lt"tok /hris Ii"mo!ot@
> Heil%, meglehet, hog% cs6szi is 'og " !olog. T"l& hó"pok"t is.
> Hó"pok"tF 5bb" b2zt"m, hog% h"m"ros" !olgozh"tok.
> Iolgozh"tsz is. )&rmil%e 'ilme. H"lomb" &ll"k "z "szt"lomo " 'org"tók1%*ek,
"miket eke! k0l!1zgetek re!ez+k. Nem kell 0l1! ,s *&ro!, hog% 1ssze&ll(o "
B,%emberek st&b, regeteg lehet+s,ge! *".
> 4"m", *"l"mi "zt s6g(", hog% itt em eg%>k,t hó"pos cs6sz&sról *" szó@
> 4i!e el+'or!ulh"t, " g%&rt&ss"l ,s " k1lts,g*et,ssel is *""k m,g go!ok. Nem
s,rt+!1m meg, h" el*&ll"lsz eg% mozit, m2g kik0sz1b1l(0k " probl,m&k"t.
> =zt meg kell em,szteem < mo!t" Heil%. < 4eg%ek "lu!i, h" em go!.
> Persze, hog% em@kicsim, mil%e *olt " sz0li"pi p"rtiF
> =lmet.
> 9te*e is ott *oltF
> Gge. 4,ghozz& eg% ;risti e*- l&%"l < k1z1lte sok"t mo!ó h"gs6ll%"l Heil%.
167
> 5 ',r'i"k mi! !iszók@> sóh"(tott Li"e.
> Lehet. Ie 9te*e meg,r!emli, hog% bol!og leg%e < mo!t" szomork&s mosoll%"l
Heil%, m"(! puszit !obott "z "%(&"k ,s '&r"!t" i!ult el " l"kr,sze 'el,.
5hog% " + l&tót&*ols&go k2*0l ker0lt, Li"e *"l"mi ol%"t tett, "mi "bszol6t em t"rtozott "
szok&s"i k1z,. ;i%itott" " b&rszekr,%t ,s t1lt1tt m"g&"k eg% "gg"sztó" "g% poh&r tiszt"
*iszkit. 4ik1zbe g%ors moz!ul"tt"l megitt", m"(! 6(r" t1lt1tt, eg%etle go!ol"t t1lt1tte be
eg,sz elm,(,t. Nick "ic#ards életben van! 5 egy na$ talán visszatér! D!*1zlet, Holl%woo!b",
becee*,A " bolo!ok h&z&b".


> ;eg%etleek *"g%uk < sóh"(tott 7ill " "pokb" m&r *"g% sz&z"!szor. < 9"!%, em
l&tok "bb" r&ciót, hog% Li"e 5!erso"k elmo!t&l mi!et. Pot eki. L lehet "z els+
ember, "ki b,rg%ilkost k0l! o!" " *il&g *,g,re, hog% kicsi&l(" Nicket. =zzel szembe
szeg,% $ich"r!s sz0l+k "bb" " tu!"tb" ,lek, hog% " 'iuk h"lott.
> N"g%o is *" re&lis ok" ""k, "mit ,s "hog%" teszek < *&l"szolt c,ltu!"tos"
9"!r". < Ko!olo!, h" 4"% megtu!&, mi " p&l%", em roh"" "zo"l 4"g%"rorsz&gr"F
3"g% "k&r Heil%F =setleg KilbertF ;,ts,gtele, hog% "zo"l rep0l+re 0l,ek, ezzel
ellehetetle2t*e Nick lelki 'el,p0l,s,t. Higg% ekem, 7ill, semmi (ó em sz&rm"z" "bból, h"
t6l h"m"r *issz"t,re " r,gi ,let,hez.
> Nem is biztos, hog% "k"r.
> L&to!F Pot ez "z. H"g%(uk meg eki " *&l"szt&st. G!+re *" sz0ks,ge ,s ezt "z i!+t "
szerettei em "!&k meg eki. Li"e *iszot@t+le cs"k eg% sz2*ess,get k,rtemA e csuk(" be
" k"put Nick m1g1tt " szerep k"pcs&. Leg"l&bbis e t6l kor&.
> 9 go!olo!, Li"e mi!ezt m"g&b" t"rt("F
> N,z!, + "z eg%etle ebbe " (&tszm&b", "kiek semmi ,r!eke em '-z+!ik "hhoz,
hog% Nick ,letbe l,te m&sok tu!om&s&r" (usso. Jg%""kkor *,rbeli 0zlet"sszo%, "ki
biztos" tu!(", " g%,m&t %"k,k *issz"sz&ll2t&s&*"l mekkor&t k"sz&lh"t " m6zeum@
> =z " h"sol"t, ez sz,p *olt, 9"!% < *eregette meg 'eles,ge *&ll&t 7ill. < Ie "kkor sem
tetszik ez ekem. Dl0k $óm&b" ,s (&tsszuk "z 5t%"6ristet@"sszo%, biztos *"g% te "
!olgo!b"F
> Tel(ese < bólitott " +. < ;0l11se, hog% "pi k"pcsol"tb" *"g%ok 4&rt&*"l, "ki
szerit mi!e " leg(obb 6to h"l"!. N"g%o *ig%&zuk kell, kiket "*"tuk be ebbe "z
eg,szbe. Nem kock&zt"th"t(uk Nick biztos&g&t.
> 3"zze, " h"r"pós kut%&k. 5zok (eletik "z eg%etle *esz,l%t "bb" " pos*&%os '"lub".
> T6l l"z& *esze!, 7ill. < mo!t" komor" 9"!r". < P,z,rt b&rmire k,pes emberek "
168
*il&go mi!ehol *""k.
> Hog% (1 ki " kis "g%t6rk&sz+*elF
> 4,g em pszichológus, cs"k ""k t"ul. 4&rt" szerit (ól el*""k. T"rtok t+le, hog%
t6l (ól. Nehog% " *,g, "z leg%e, hog% e "k"r(o *issz"(1i Holl%woo!b".
> Jg%", Nicket em "bból " '"lusi '&ból '"r"gt&k. Nem "!ok eki ',l ,*et ,s meg 'og
+r0li "z,rt, hog% (&tszh"sso. =rre sz0letett.
> Tu!t"!, hog% 'org"tók1%*et 2rF
> N", l&to!F =rr+l besz,lek, 9"!%, m&ris hi&%zik eki " sz"km", h" ez m,g em is
tu!"tosult bee. 3issz" 'og t,ri. 4,ghozz& m"g&tól. =bbe eg,sz biztos *"g%ok. Heil% "z,
"ki,rt sokk"l (obb" "ggó!om@
> 5rr" go!olsz, 7ill, hog% t"l& em b2r(" ki "!!ig@F
> H" m&r 2g% e*, e*eze! " !olgok"t, ige. 9zeret,k meg%ugo!i. 4e(0k *issz"
5merik&b". Nem tu!,k t1bb, Nick szem,be ,zi, h" em *ig%&z&k r& el,gg,.
9"!r" k1zelebb cs6szott " ',r(,hez ,s szoros" m"g&hoz 1lelte. 8l%" sok !olgo metek
kereszt0l "z utóbbi i!+be, "%i 0g%et kellett megol!"iuk Nick elsz1ktet,s,ek k"pcs&,
hog% eg%m&sr" "lig (utott i!e(0k. H" pe!ig m,gis, "zo k"pt&k m"guk"t, hog% m&r megit "
hel%zetet elemezgetik, hog% *"(o (ól cseleke!tek>e "zo " borz"lm"s ,(sz"k&, "mikor Heil%t
cs6%& 1ssze*ert,k, Nick pe!ig el "k"rt" !obi m"g&tól "z ,let,t.
> Nem *olt m&s *&l"szt&suk. Nem h"g%h"ttuk el*eszi "zok"t, "kiket szeret0k@>
mo!t" 9"!% ezre!szer, mik1zbe "(k" *,gigsiklott " ',r'i %"k&. 7ill beleremegett "z
,rit,sbe.
> Ir&g&m, elegem *" m&r "bból, hog% mi!ig m&sok %"*"l%&i*"l 'ogl"lkozuk. 9okk"l
szebb lee "z ,let, h" te, , ,s eg% ',l*,r kisb"b"@
> @"kiek z1l! szemei *""k@> 'ol%t"tt" "z &lmo!oz&st 9"!r" k,t csók k1z1tt.
> @"z 2risze k1r0l ez0st1s p1tt%1kkel. < e*etett 'el 7ill. < 5me%it '"t&zi&lsz, eg%
kis ',%embert 'ogsz itt kihor!"i ekem.
Ne*etg,l*e !+ltek le "z &g%r" " sz&llo!"i szob&b", !e *"l"hog% t,%leg (obb lett *ol"
ottho, " s"(&t h&zukb", )e*erl% Hillse meg'ele!kezi " k0l*il&gról. 9"!r" ,s 7ill ,rezt,k,
mi!et megtettek, "mit lehetett, "z,rt, hog% Nicket *,gre biztos&gb" tu!h"ss&k. 4ost r"(t"
" sor, csup& t+le '0gg, megg%óg%ul ,s *issz"t,r, *"g% 1r1kre eltemeti m"g&t " kis '"lub".
=l*,gre ics r"(t" semmi',le k,%szerA "%i p,ze *", hog% "bból sz&z ,*re kib,relhet, "
Beh,r H&z"t. Nem te#etünk többet! 1i visszatérünk a régi életünk#öz +os Angelesbe! Nick
várunk mindig várni fogunk téged2 < 0zet 7ill go!ol"tb" b"r&t(&"k, miel+tt *,gk,pp
el*eszett *ol" 9"!r" 1lel,s,be.
4&s"p, "mit pirk"!i kez!ett, " h&z"sp&r eli!ult " róm"i rep0l+t,rre. 8sten veled 7uró$a
169
és Nick "ic#ards;vagy inkább a miel*bbi viszontlátásra2 < 9"!% elmorzsolt eg%
k1%cseppet, 7ill eg% im&t mormolt m"g&b", "mikor " g,p 'elemelke!ett *el0k "z ,gbe.
170
19. 'e(ezet

Percek ót" go!olkozott, r&gt" " toll" kup"k(&t ,s "zo k"pt" m"g&t, hog% m&r megit "
'orm&s +i !erek"t b&mul(". Hog% lehet il%e *"lósz2-tle0l *,ko%F 5mikor " cs2p+(e ,s "
melle e%ire kerek!e!. @üntetni kéne #a valaki 'gy néz ki2 < 'utott &t Nick "g%& ,s
k,%szer2teie kellett m"g&t, hog% " go!ol"t"i *issz"t&col(""k " 'org"tók1%*h1z. 5
t1rt,ethez, "mi eg%re ik&bb kez!ett kibot"kozi " moitor k,per%+(,.
;1r1s6('"lu cs"kug%" ispir&ló, %ugo!t k1zeg *olt. $ebek" *iszot eg%re 'elk"*"róbb,
z"*"ró" (óles+ t&rs"s&g. Nick "z els+ ,h&% h,tbe ut&lt", "hog%" " + go!osko!i "k"rt
ról", !e eg%szer cs"k meglep*e t"p"szt"lt" 1m"g&, hog% m&r *&r(" $ebek" l&tog"t&s"it.
Hog% "k"r(" "zt " "pi eg% ór&t, "mikor megisz"k eg%>eg% pocs,k poh&r bort " hel%i
kocsm&b", hog% szite *&r(", mikor "(&l(" '1l " l&%, hog% '+z eki *"csor&t, *"g% ke!*,re
*ol", h" beme,ek *"l"mel%ik kis*&rosb" szór"kozi.
Nick m"g&tól sosem h2*t", mert ellekezett "z el*ei*el, hog% t6l k1zel ker0l(1 $ebek&hoz,
!e h" " + (1i "k"rt, eg%szer-e k,ptele *olt emet mo!"i. =z pe!ig g%"kr" megesett
,s Nick em is "g%o b&t". =l*,gre " kis '"lub" emige "k"!t m&s kommuik&ciós
p"rter. 3sak ne lenne olyan elké$eszt*en szeOis abban a fekete farmerban2 5 gr"'itceruz&t
iger0lte p1ccitette meg. 5z 2róeszk1z 6g% k,t m,tert rep0lt ,s " h&z cse!(,be
ekics"pó!ott " '"l"k.
$ebek", "ki mi!e!!ig h"gt"l"ul t,%ke!ett " ko%h&b", most meg'or!ult.
171
> Nem meg% m"F < ,zett Nickre eg%0tt,rt+. 5z 2r&sr" go!olt, persze.
5 ',r'i elmosol%o!ott, mik1zbe '1l&llt ,s 'elemelte "z elh"(2tott ceruz&t.
> Nem < h6zt" el " sz&(&t, m"(! meg&llt 6g% m&s',l m,terre " +t+l.
> 4i " b"(F ?, biztos " 'rot. =g%ik "pról " m&sikr" lett hi!eg ,s ez "z es+. 4eg*iseli "z
embert, em is cso!", hog% em (1ek " go!ol"t"i!.
> $ebus, , megszokt"m "z e'',le i!+(&r&st. Tu!o!, &luk Lo!ob" ol%kor "pot" k,tszer
*" o*ember.
> 5kkor mi " b"(F
Nick t,to*&z*" k1zelebb l,pett, "z eg%ik kez,t ki%6(tott" $ebek" 'el,, m"(! leg%itett eg%et
,s ism,t leege!te.
> Nem is tu!om, szeret,k>e besz,li err+l.
> H" m&r elkez!te!, t"l& kik2*&kozik, emF
> Ie < bólitott Nick, m"(! z"*"rt" " h"(&b" t6rt. < N", (ól *", $ebek", cs"k eg,sze
+szit, ,s eg%szer-e tu!om m"g"m ki'e(ezi. =g%re (obb" z"*"r "z, hog% e%ire
g%1%1r- *"g%.
5 + szeme elkereke!ett, "zt& z"*"r&b" ele*ette m"g&t. 5lig ,szre*ehet+e h&tr&li
kez!ett " ko%h" 'el,.
> Jh@!e most ug%e em 'ogsz let&m"!i, *"g% il%esmiF H"ll"i il%e esetekr+l. 8k,, ,rtem.
3,g0lis ez bee *olt " p"klib", hisze te m&r (ó i!e(e em@
> Cs teF
> Hm < $ebek" 6g% ,rezte, mete elkez! *,rt izz"!i z"*"r&b". N&luk ""k i!e(, "
cs"l&!b" t"bu"k sz&m2tott " sze: t,m", !e " '"lub" sem h"llott m,g embereket il%esmir+l
besz,li. =zt lesz&m2t*" mo!er 'el'og&s6 + *olt, !e " sze:u&lis kommuik&ció sosem
t"rtozott "z er+ss,gei k1z,. < C sem < mo!t" *,g0l cs1!ese.
> Eg% ,rte!, hog% eke! sics seki!F
> N,z!, tekit*e hog% " suli ,s " muk& k2*0l mi!e i!+m itt t1lt1m *ele!, "g%o em is
lehete.
> 4ith" *"l"ki 'elb,relt *ol" t,ge!, hog% 'ig%el( r&m. < e*ette el m"g&t Nick. =z em *olt
*"lós 'elt,telez,s " r,sz,r+l, !e $ebek" ele*e,be t"l&lt.
> Nick $ich"r!s, h" ezt te 2g% go!olo!, "kkor (obb, h" elmeg%ek. < mo!t" s,rt+!1tte, m"(!
'1l!h1z *&gt" " kock&s ko%h"ruh&t, "mit " kez,be 'ele(tett ,s s"rko 'or!ult.
Nick ut&" roh"t ,s megr"g"!t" " *&ll&t. 4,g " *,ko% k"r!ig& "%"g& kereszt0l is ,rezte
172
$ebek" t1r,ke%s,g,t. Jt&lt", hog% " + k1zels,ge *"lós&gos ,rzeleml"*i&t i!2t el bee.
;0l11se "z,rt, mert ez " l&gol&s em $ebek&"k szólt, h"em *"l"ki m&s"k. 3"l"kiek,
"kire megi!2tó" eml,keztette " z1l!szem- l&%.
> ;,rlek, e me( el. < g%1g,!e m"g" 'el, 'or!2tott" " +t ,s megsimog"tt" " *&ll&t.
> 4i,rt eF
> 5z,rt e@> Nick " sz"*"k"t kereste. H"zu!i em "k"rt, ,rzelmeket *,gk,pp em, !e
óri&si sz0ks,ge *olt $ebek&r". =leresztette " + tekitet,t ,s kipill"tott "z "bl"ko. < 5z,rt
e, mert esik "z es+, g%"log (1tt,l, , pe!ig em "!om k1lcs1 eke! "z eser%+m.
$ebek&t leg%+zt,k. =g%szer-e k,ptele *olt em szereti ezt "z embert, "kibe eg%szerre
l"kott eg% ,rz,ke% kis'i6, eg% i'"tilis k"m"sz ,s eg% m"csó p"si. =g% m"csó p"si, "ki ol%"
,rz,ki ciróg"t&ss"l simog"tt" "z "rc&t ezekbe " pill""tokb", hog% " + t,r!e megremegett.
5 csók " semmib+l ,rkezett. 8l%" *olt, "k&r eg% &r"m0t,s. 8lyen le#et amikor a k'gyó a
mérgét az áldozatba juttatja! Nem tud gondolkozni cselekedni csak egyre mélyebbre süllyed
egy érzésben amit nem is ért! 5 csók *"! *olt, !0h1s, sze*e!,l%es, k1*etel+z+ ,s m,gis l&g%.
Ie eg,sz biztos, hog% " he*ess,ge, " k0l11s *&g%, "mi &t(&rt" mi!e pill""t&t, em ol%"
*olt, mit eg% els+ ,rit,s &lt"l&b" + ,s ',r'i k1z1tt. 4,gis, " legkeser*esebb k2t "z okozt",
hog% ug%"ol%" hirtele lett *,ge, "hog%" elkez!+!1tt.
> #"(, e h"r"gu!(. =lr"g"!t"tt"m m"g"m@> sz"b"!kozott Nick ,s b-b&ó "rcc"l 0lt le "
k""p,r".
$ebek" m,g mi!ig " k"r(& ,rezte " ',r'i szor2t&s&t, &llt, mit "ki meg,mult, megs0ket0lt <
mit "kiek &tmost&k "z "g%&t. Nicket (obb" megi(esztette " + k,ts,gbeesett pill"t&s", mit
"z, hog% " sz2*e m,g mi!ig " tork&b" !obog ,s " *,r@h&t, *"l"ho*& m&sho*& 1sszpotosul
" test,be. $ebek" bizserg+e '&(ó b"l k"r(&hoz k"pott.
> B&(F #"(, e h"r"gu!(. < ugrott 'el Nick, " + "zob" eg%etle pill"t&ss"l (elezte, em
szeret,, h" k1zelebb (1e. < H" tu!t"m *ol", hog% e%ire megb&t"l"k ezzel, , soh"@
sz1r%e &ll"ti"s" *iselke!tem, em b2rt"m "z 1szt1eimmel@ez em *"ll r&m, hi!! el.
$ebus. $ebus@k,rlek, e s2r(.
> =z, soh" !e soh" t1bb, em 'or!ulh"t el+. < ki&ltott $ebek", m"(! h&t"t 'or!2tott
Nickek ,s h0pp1g*e " '0r!+szob&b" roh"t. 5 ',r'i h"llott", "mit bereteszeli m"g" m1g1tt
"z "(tót.
> $ebek", k,rlek. < mo!t", mik1zbe " l&% ut& i!ult. < ;,rlek, e z&rkózz be, ett+l
m&r t,%leg eg% liliomtipró"k ,rzem m"g"m. 4o!!, il%e sz1r%- "l"k *"g%ok, e%ire
megi(esztettelekF
Percekig esztele cs1! *olt, oh" Nick ,h" megh"llott eg% szomor6 kis h0pp1g,st "z "(tó
m1g0l. Hihetetle k2os" ,rezte m"g&t, szerette *ol" ezt "z eg,sz (eleetet *issz"csi&li.
Nedig az érintése a b*re az illata;nevetséges szánalmas ösztönlény vagyok! 5osem akartam
semmit olyan n*kt*l akikbe nem voltam szerelmes aztán most itt van tessék! "ómában kellett
173
volna maradnom a gumiszobába zárva!
> Nem t+le! ',lek, h"em m"g"mtól < sz"k2tott" ',lbe eg% s2rós h"g Nick 1ostoroz&s&t.
< #ó *olt. T6l (ó. H" em h"g%o! "bb", ekem em lett *ol" er+m "hhoz, hog% ell1k(elek
m"g"mtól. H" em h"g%o! "bb", most ott le,k "z &g%"!b" ,s ""k bel&th"t"tl"
k1*etkezm,%ei *ol&"k.
> C em "k"rom ezt, $ebek". Nem "k"rl"k b&t"i. /s"k " testem@meg kell ,rtee!,
hog% , is ',r'iból *"g%ok ,s el*esz2tettem " 'e(em. Ie eszembe sics *issz",li " hel%zettel,
mert ,, leg"l&bbis eg%el+re *"l"ki m&st szeretek. =zt biztos" tu!om. N"g%o eml,keztetsz
r& ,s 2g% m,g ehezebb@
> Tu!om < 'elelte $ebek" '&t%olos h"go, m"(! ki'6(t" "z orr&t ,s hozz&tette. < 3olt m&r
" kezembe t0k1r.
> Qg,rem, soh" t1bb, em ,rek hozz&!. . 'og"!kozott Nick. < Nem h"g%om, hog% "
b"r&ts&guk t1kreme(e. 9zeretlek, $ebus.
> C is szeretlek. /s"k , 6g%, "hog% te szerete! +t, "kihez k,pest , cs"k eg% h0l%e kis
'"lusi lib" *"g%ok. < " + ism,t '&(!"lm"s" zokogi kez!ett.
> 5kkor" but"s&gok"t besz,lsz. < sóh"(tott Nick. < /so!&l"tos *"g%. 5%ir", hog% eg%
',lór&(", "mikor " k"romb" simult&l, k,pes *olt"m meg'ele!kezi "rról, mit is (elet + ekem.
H" 6g% *essz0k, megcs"lt"m *ele!@
> L "zt hiszi, megh"lt&l < mo!t" k2m,letle0l $ebek". < Cs ebbe eg% kicsit beleh"lt + is.
C em ol*"st"m soh" bul*&rl"pok"t, !e miót" itt *"g%, mi!et meg*eszek, "mi *ele
k"pcsol"tos. ;2zom m"g"m. 5ttól, hog% sosem besz,lsz ról", m,g itt *" k1zt0k, + "
l&th"t"tl" '"l@
> H"(l"!ó le,l ki(1iF
$1*i! cse! ut& k"tt"t eg%et "z "(tó retesze. $ebek" ott &llt Nick el+tt kócos h"(("l, pirosr"
s2rt szemekkel ,s k,ts,gbeesett "rcki'e(ez,ssel.
> Gtt *"g%ok < suttogt".
> $ebus, lehet, hog% em lesz ez mi!ig 2g%. 5z i!+ t"l& megol!(" " !olgok"t. L ,s ,
em *oltuk (ól eg%0tt. 3"l"mi,rt "z ,giek em "k"rt&k " bol!ogs&guk"t. 4&sk0l1be most
em le,k itt. Hiszek " sorsb". 3"l"mi,rt "z ut"mb" so!ort@
> 5kkor most mi leszF 4i lesz *el0k ezek ut&, NickF
> H&t, "zz"l, "mit "z el+bb ott " "pp"lib" csi&ltuk, eg%el+re e k2s,rletezz0k. H"
m&r biztos *"g%ok "z ,rz,seimbe, 2g,rem, tu!i 'ogsz ról".
$ebek" szomor6" bólitott. 3"ló(&b" em sz&m2tott me!!ig kell *&ri" Nickre,
methetetle0l " ',r'i r"b(&*& *&lt. Persze, ezt esze &g&b" sem *olt megoszt"i *ele. 4it
"hog% "zt sem, h" sutb" !obt" *ol" " (óz" esz,t, "z "(k&t 6(r" ,s 6(r" Nick,re t"p"sztott"
174
*ol". 4ost, hog% tu!t", mil%e, hog% " teste t1k,letese illik " ',r'i test,hez, keser*ese
,rezte " k1zels,g hi&%&t. Nem tu!h"tt", hog% Nick tork" is kisz&r"!t " *&g%tól, hog% ism,t "
k"r("ib" *ehesse. 5osem éreztem még ilyen elsö$r* testi vágyat! 1ég ,eilyvel sem! 5o#a.
4i!ez k0l11s *olt, mert eg,sz biztos" tu!t", hog% em szereti $ebek&t szerelemmel. 5zét
tudnám té$ni úgy k'vánom! Anélkül #ogy egy $ercig is tör*dnék az érzéseivel! H"gt"l"ul
csi&lt&k meg " *"csor&t. Nick iger0lts,g,be ol%" h,**el "pr2tott" k1%ek k1z1tt "
*1r1sh"g%m&t, mit m,g soh", " + pe!ig elm,l%0lte !u!or&szott, mik1zbe szeletelte "
h6st.
> $ebus, megk,rhetlek eg% sz2*ess,greF 5 s"(&t testi ,ps,ge! ,r!ek,be.
> 4i *ol" "zF < ,zett 'el k2*&csi" " +.
> T1bb, e *e!! 'el ezt " "!r&got. < *ig%orgott Nick, m"(! mi!kette ele*ett,k
m"guk"t. < Iirekt *olt, ig"zF
> Qg% leg%e 1t1s1! " lottó. < k"c"gott $ebek" ,s tekitete megtelt "zz"l " szeretettel(es
melegs,ggel, "mi Nick sz&m&r" pill""tok "l"tt " szob&b" *"r&zsolt" Heil% 5!ersot. 5 +t,
"kire " lelke m,l%, *&g%ott.
> 4"m", , ezt szeret,m csi&li. < k1z1lte h"t&rozott" Heil%, m"(! Li"e "szt"l&r"
!obt" " 'org"tók1%*et, "mit ki*&l"sztott.
> =zt@F ;isl&%om, mit Ioroth%F 4usic"lF < e*etett 'el " +, m"(! belel"pozott "
k1%*be. < 5hog% l&tom, ez "z Oz 'el6(2t&s", ze,s *&ltoz"tb".
> Qg% *" < bólitott Heil%. < Cs ,z! cs"k meg, hog% ki re!ezi.
Li"e g%ors" l"pozott ,h&%"t el+re, m"(! meglepette Heil%re ,zett.
> 9te*eF Nem is eml2tette, hog% il%esmire k,sz0l. 4o!(uk, "zt tu!t"m, hog% ez eg%
P"thers pro!ukció.
> Nem b&o!F
> 4i,rt is b&&mF 4&r 6g%is re!ese 1ssze *"g%uk ke*ere!*e cs"l&!il"g < Li"e
lemo!ó sóh"(("l r&zt" meg " 'e(,t. < Cs mikor kez!+!ikF
> ;,t h,t m6l*". 4"g%"rorsz&go 'org"tuk. 5 st6!ió"k *icces e*e *" "g%o.
=t%ekwoo! < kucogott Heil%.
Li"e eg% pill""tr" 6g% ,rezte, megh-l "z ereibe " *,r ,s mete el&(ul. 8l%" ics, hog%
"z eg%ik "p megtu!("A Nick $ich"r!s ,l ,s 4"g%"rorsz&go l&b"!ozik, " m&sik "p pe!ig "
l&%" k1zliA o!" "k"r mei, 'org"ti. <úlságosan k'sérteties az egész2 Li"et megri"sztott" "
!olgok sorsszer-s,ge. Lelk,ek eg%ik 'ele szerette *ol" lebesz,li Heil%t, hog% e me(e,
mert "g%o ',ltette +t, hog% ism,t 1sszet1rik m"(!. ,iszen é$$ csak felolvadt a
#ullamerevségb*l2 8stenem a#ogy &ilbert annak idején mesélte olyan kicsi az az ország2
> )iztos (ót tesz eke!, h" ol%" messzire m,g%F < k,r!ezte ó*"tos".
175
> 5 lehet+ leg(obb"t. 8tt "zt& biztos semmi em eml,keztet m"(! " m6ltr". $&"!&sul
tu!o!, hog% mi!ig *&g%t"m o!", "hol " "g%m"m" ,lt.
> O. =l "k"rsz mei " r,gi h&zhozF < k,r!ezte hitetleke!*e Li"e.
> Nem < r&zt" meg " 'e(,t Heil%. < 5z " 'org"t&si hel%sz2t+l t1bb mit 200 kilom,ter ,s
em hiszem, hog% "!"k ekem erre eg% sz"b"!"pot.
> Logikus"k t-ik, hog% em. =g%,bk,t sem r"(ogom "z 1tlet,rt, hog% meg'elel+
k2s,ret ,lk0l kir&!ulg"ss.
> #", m"m", "k"rt"m is mo!"i, hog% em "k"rok h6sz test+rt. 4":imum 5l're!. Ie ez
" m":imum. < emelte 'el (elet+s,gtel(ese " mut"tóu((&t Heil%.
> 9osem t"ulsz semmib+l@> csó*&lt" " 'e(,t Li"e.
> Nem (ól l&to!, m"m". B,lek. N"g%o ',lek. Ie h" most &t"!om m"g"m " ',lelemek,
m&r sosem leszek k,pes 6g% l,tezi, mit eg% sz"b"! ember. 5z em l,tezik, hog% mostm&r
b&rmerre meg%ek, mi!ehol el "k"r"k g%ep&li. Nics m&r mi,rt@
Heil% szomor6 tekitet,t l&t*", 'ig%el*e, "hog% r&g(" "z "lsó "(k&t, prób&l*" *issz"'o(t"i "
s2r&st, Li"e ig"zi ,geti *"ló boszork&%"k ,rezte m"g&t, "mi,rt eg%etle szót sem szólh"t
"rról, hog% Nick ,letbe *". 4eg2g,rte 9"!r&"k ,s 1m"g&"k is. Nem "k"rt bele'ol%i "z
esem,%ek "l"kul&s&b", 6g% lesz " leg(obb, "hog% elre!ezi " sors. 5%"k,t eg%etle
porcik&(" sem k2*&t", hog% Nick $ich"r!s ism,t Heil%*el leg%e, !e k,ptele lett *ol" "
l&%&"k 6("bb '&(!"lm"k"t okozi "zz"l, hog% megit ellee (&tszik. =l*esz2tette " ',r(,t, "z
eg%etle g%erek,t em "k"rt". =z,rt pe!ig h"(l"!ó *olt kompromisszumot k1ti.
> $e!be, Heil%, ig"z"! *" < bólitott. < Nem lesz t1bb test+r, mit musz&(. /s"k
*ig%&zz m"g"!r", "g%o k,rlek. Ne csi&l( semmi meggo!ol"tl"s&got.
> Qg,rem, em meg%ek el kir"k"tok"t ,zegeti < h6zt" el " sz&(&t Heil%. < Ie mit
csi&lh"t,k m,gF Eg% ,rtem, tu!o!, r,ge b&rme%ire is be *olt"m z&r*", em *olt"m
eg%e!0l. 4ert + mellettem *olt. =ml,kszem, h&%szor ,zt0k eg%0tt só*&rog*" " hotelek
"bl"k&ból "z utc&t ,s (&tszottuk " go!ol"tt"l, hog%" lógh"t&k meg, cs"k s,t&li eg%
kicsit@tu!o!, ,h" seg2tett ebbe " szem,l%zet.
> H" ezt tu!om, biztos" t,ptem *ol" " h"("m izg"lm"mb" < csó*&lt" " 'e(,t Li"e. <
Cs hog%hog% "z il%e *&ros,z,sekkor em t&m"!t"k le beeteketF
Heil% 'ele*etett.
> 3olt eg% tr0kk0k. 9z"k"!t '"rmerbe, meleg2t+be ,s k"pucis pulcsib" met0k ,s
mi!kett+k kez,be *olt eg%>eg% s1r1s0*eg. 5mikor *"l"ki elmet mellett0k, m,g k1pt0k
is eg% "g%ot.
> Gsteem, !e g%erekek *olt"tok m,g.
> /s"k eg%szer buktuk le, "kkor is " re!+r1k k"pcsolt"k le be0ket, hog% 'i"t"lok,
176
em sz"b"! "lkoholt ii " %2lt utc&. 5zt&, "mikor megl&tt&k " szem,l%iket, meg6sztuk
eg%>eg% "utogr"mm"l " re!+r'+1k l&%"i"k@> Heil% mosol%gott "z eml,ke, m"(! esz,be
(utott *"l"mi ,s k1zelebb l,pett Li"e "szt"l&hoz. < 4"m", te semmit em tu!sz ról"m. Te
em is tu!o!, mit csi&lt"m "z elm6lt ,g% ,*be. 4&rmit tu!o!, !e m,gsem@
> Crtem, hog% mir+l besz,lsz. N"g%o elt&*olo!tuk eg%m&stól ,s ezt cs"kis m"g"m"k
k1sz1hetem. Prób&lt"m r&! er+lteti "z "k"r"tom, pe!ig em lett *ol" sz"b"!. 5hog% "p&!
'e(,t sem kellett *ol" telebesz,lem " *,lem,%emmel "%i ,*e &t@k&r ,rte. ;&r ,rt0k.
> N"g%o s"(&lom, m"m".
> 4o!!, te mil%eek l&to! +ketF )ol!og 5"bell&*"lF
> )&r m&st mo!h"t,k, !e "me%ire , l&tom, "g%o. 8l%" k0l11s, mith" +k
kette ezer sz&ll"l k1t+!,ek eg%m&shoz.
> 4i!ig 2g% *olt ez < sóh"(tott Li"e. > 9ok ,*e &t *olt"m "g%o *"k, hog% em
*ettem ezt ,szre. 5p&! ,let,be em , *"g%ok "z, "ki " ti,!be Nick *olt@ezt be kell
l&tom. Heil%, eleget *&rt"m. Nem t&m"sztok "k"!&l%ok"t " *&l&s el,. #obb lesz 2g%
mi!ekiek.
> 9zeritem ez "g%o (ó !1t,s, m"m" < bólitott Heil%, m"(! megsimog"tt" Li"e
*&ll&t. < Ne ',l(, em m"r"!sz eg%e!0l. 4,g mi!ig ol%" 'i"t"l ,s sz,p *"g%. Cs "zt hiszem,
, sem 'ogok most"&b" elk1lt1zi ie, h" cs"k ki em !obsz@
> =hhez k,pest k,t h,t ,s m&r itt sem *"g%. < mut"tott r& Li"e. < #"(, !e 1z+ *"g%ok.
4e( cs"k, 1r0l1k, hog% m,g%, t,%leg. #ó l&ti, hog% 6(r" ,lsz.
> Nem ,lek, m"m" < r&zt" meg " 'e(,t Heil%. < 4i!1ssze prób&lkozom, e%i "z eg,sz.
4eg%ek, 'elh2*om 9te*et, elmo!om eki, hog% be*&ll"lom Ioroth%t.
> #ó 1tlet. 9te*e o!" lesz meg *issz", hog% il%e sok i!+t eg%0tt t1lthettek.
> =z eg%&lt"l& em biztos. Tu!o!, miót" *" "z " b"r&t+(e, ;risti, em ig"z& keresi "
t&rs"s&gom.
> H" kiteszitek " l&b"tok"t "z &ll"mból, ez meg*&ltozik, hi!! el. Nekem *" eg% ol%"
,rz,sem, hog% 9te*e sem ,l, cs"k prób&lkozik.
> Nem "k"rok bee rem,%t ,bresztei < mo!t" Heil% komol%". < Nem tu!om 6g%
szereti, "hog% kellee.
> ;isl&%om, "z ,let bo%olult"bb e,l. 9osem tu!h"to!. 4ikor *&rh"tl"k *issz"F
> H" mi!e "z 0temter* szerit meg%, 9zetest,re itt *"g%ok *ele!, m"m".
> ;1sz11m, Heil%. Nem is tu!o!, mil%e sok"t (elet ez ekem.
> Jg%" m&r. ;i em h"g%&m,
177
Heil% kis,t&lt " "pp"liból. 5 ko%h&b" k,sz2tett m"g&"k eg% limo&!,t, mit sem t1r+!*e "
me:ikói csel,!, #"u"ri" rossz"lló tekitet,*el, "ki 6g% ,rezte, bet1rtek " 'els,gter0let,re.
Heil% g%erekkor" ót" ut&lt", h" i!egeek szolg&lt&k ki. 5mikor Nickkel ,lt eg%0tt, + m"g"
t"k"r2tott, '+z1tt, locsolt" *ir&gok"t < ezek " h,tk1z"pi !olgok kellettek " lelki h"rmói&("
meg+rz,s,hez. 9eg2tettek k,t l&bb"l &lli " '1l!1. <alán 3sillagszemnek is $orsz'vózni kellett
volna né#a! =lh"llg"tt"tt" m"g&b" " bels+ h"got. Belmet " l"koszt&l%&b", megkereste "
tele'o(&t ,s 'elh2*t" 9te*et. /s"k sok"!ik cs1rg,sre *ett,k 'el ,s leg"g%obb meglepet,s,re
eg% +i h"g cse!0lt 'el " *o"l *,g,. Heil% eg% i!eig megszól"li sem tu!ott, mert
',lre%elte " limo&!,t ,s k1h1gi kez!ett.
> H"lló, ki "zF < k,r!ezte " *o"l *,g, m,g eg%szer " +i h"g.
> Heil%@khm@khm@5!erso < kr"h&csolt". < )ocs&"t, "llergi&s *"g%ok@
> ?, Heil%, , ;risti *"g%ok.
> ;risti@> ism,telte meg tomp&. >ristin este tizenegykor2 @asszus2
> Gge, , *"g%ok.
> Nos, 9te*eel szeret,k besz,li.
> 9"(os most em tu!om "!i, ,pp " zuh"% "l"tt &ll@
> ?@
> T"l&, h" h6sz perc m6l*" *issz" tu!&! h2*i, "z (ó *ol".
> Nem sz0ks,ges, " *il&g,rt sem szeret,k z"*"ri < mo!t" g%ors" Heil%.
> ?t"!("k eki esetleg *"l"mi 0zeetetF
> ;1sz11m. T"l& cs"k "%it, hog% *&ll"lom Ioroth%t ,s hol"p, h" teheti, h2*(o 'el
ezzel k"pcsol"tb".
> Persze, biztos" 'elh2*. 4o!!, (ól *"g% Heil%F =g%szer &t(1het,l hozz&k
besz,lgeti. < ,ozzánk4
> ;1sz11m, ige, (ól *"g%ok. 9z,p est,t, ;risti. < z&rt" r1*i!re " + ,s letette "
tele'ot.
Eg% l&tszik, "z ,let *"lób" meg% to*&bb. 4i!ekiek, mi!ekor. /s"k eki em. Heil%t
'o(tog"tt" " m"g&%, !e "z -rt, "mit " lelk,be ,rzett, eg%etle ember t1lthette *ol" be.
3"l"ki, "ki t1rt,etese m&r em ,lt. 5 talán egy kicsit 5teven is! ;,ptele *olt to*&bb t"g"!i
1m"g" el+tt, me%ire hi&%zik eki " leg(obb b"r&t(". 5zel+tt, "m2g ,lt, regeteget *olt"k
eg%0tt, "z ,*ek sor& m,g Nick is hozz&szokott 9te*e (elel,t,hez, "hhoz, hog% " kette(0k
k"pcsol"t" tel(ess,ggel &rt"lm"tl". 42g ,lt " szerelme, *"l"mik,ppe (ele *olt k1z1tt0k
mi!ig, ,s 9te*e soh" em tett semmit " *il&go "z,rt, hog% megszerezze Heil%t. 5 + "zz"l
&lt"tt" m"g&t, " r,gi ,rzelmek t"l& m&r el is m6lt"k, "miket 9te*e ir&t" t&pl&lt. 5"bell"
178
p"rti(& szembes0lt "zz"l, hog% m,gsem. 5zz"l, hog% m"r"!t *"l"ki " *il&go, "ki m,g
mi!ig "k"r(", szereti +t ,s ez "g%o 'otos, tekit*e, hog% Nick ut& mi!ig 9te*e *olt "z,
"ki " legk1zelebb &llt " sz2*,hez. B,lsz"*"kból is meg,rtett,k eg%m&st. Ie *"l"hog% em
tu!t" elk,pzeli, hog% t1bb leg%e k1zt0k b"r&ts&g&l. 5kkor sem, h" ',r'ik,t is ,szre*ette
9te*et "z utóbbi i!+be, '+k,t, miót" ;risti k1r0l1tte 'l"g&lt. Bl"g&ltF =z m&r t1bb *olt
"&l. ,iszen a telefonbeszélgetés nyomán simán gondol#atok arra már együtt is laknak! .e
nem akarok! Nem érdekel! 5emmi közöm #ozzá! 4,gis, Heil% " lelke m,l%, irig%elte
;ristit+l 9te*e "psug"r"s e*et,s,t, " humor&t, "z eergi&t, "z ,letke!*et@ol%"
tul"(!os&gok *olt"k ezek, "mikkel + m&r r,ge em b2rt. 5mikor Nickkel elkez!+!tek "
probl,m&k, "z ,letszeretet,t eg% 'iókb" z&rt", s cs"k "kkor *ette el+, "mikor ,h&% 1r1mteli
percet "!ott m,g ekik " sors, miel+tt " szerelme *,gleg itt h"g%t".
> 4il%e k1%- lee ut&"! mei. < morogt" !0h1se " semmibe, mik1zbe be&llt "
zuh"% "l&. < Hisze *" el,g borot*"pege ebbe " roh"!t '0r!+szob&b", *" el,g %ugt"tó
" 'iókb". )"ssz" meg, ol%" k1%- lee. < " 'orró *2z 1ssze'ol%t "z "rc& " k1%ekkel.
Eg% ,rezte, m&r ór&k ót" &ll ,s zokog " zuh"% "l"tt, "mikor megh"llott", hog% "
mobiltele'o(" 'ol%*&st cs1r1g. ;il,pett " p"!lób" s0ll%esztett k&!ból, " k,sz0l,k,rt %6lt ,s
meg%omt" " *&l"szgombot. ;1zbe em 'ig%elt " l,p,seire ,s megcs6szott " *izes p"!ló.
9te*e m&r h"llott" " *o"l *,g,, "mit *"l"mi, *"g% *"l"ki h"gos pu''"&ss"l '1l!et ,r.
> #esszusom, mi *olt ezF < ki&ltott bele " tele'ob".
> Eg% l&tszik, megit " r,gi *"g%ok < %1gte p""szos h"go Heil%. < 4&r "g%o
r,ge em estem el " '0r!+be.
> 3ig%&zh"t&l m"g"!r". Ioroth% &r%"l"t" eml,keim szerit em *olt k,kesz1l!.
> Gm&!l"k, 9te*e. < mo!t" +szit, Heil%. < $em,lem, ;risti em csekkol " m&sik
*o"lo. H" ige, bocs ;risti, 9te*eel cs"k b"r&tok *"g%uk. Tu!o!, " l"pok is meg2rt&k
m&r.
9te*e 'ele*etett.
> H,. Te ',lt,ke% *"g%F
> )ut"s&gok"t besz,lsz. /s"k 'urcs" *olt, hog% + *ette 'el " mobilo!. 4ikor lesz "z
esk0*+F
> /s"k *"csor&zi *oltuk, !e m&r ki!obt"m, Hell.
> 9te*e@
> #"(, e h"r"gu!(, cs"k kics6szott " sz&mo.
> 9emmi b"(. Belh"g%h"t,k m&r ezzel " mimóz"s&gg"l. H0l%e kis eb&cs*ir&g@
> 5mi te kereszt0lmet,l, b"b&m, "bb" m&s legik&bb bele+r0lt *ol". )0szke *"g%ok
r&!.
179
> ;1sz.
> 5kkor Ioroth%, ir&% /"s"sF
> 9te*e@olt&ri (ó " k1%*. Cs k1sz11m, hog% b2zol beem, "mi "z ,ekl,st illeti. =g%
&r*" mukkot em h"llott&l m,g t+lem.
> Iehog%em. B+z,s k1zbe mi!ig "%it ,ekelt,l " ko%h&b". 9zeretem " h"go!.
> 5z,rt " "pokb" m,g *eszek ,h&% ,ekór&t, miel+tt ut"z&k.
> =bbe meg&ll"po!h"tuk <e*etett 9te*e. 4,g besz,ltek ,h&% percig < (ór,szt
semmis,gekr+l, miel+tt letett,k *ol" " tele'ot. =g%0tt me(eek " rept,rre, *"g% semF
4il%e holmik"t c,lszer- becsom"goliF ;i mit h"llott, mil%eek "z emberek
4"g%"rorsz&goF Heil% el+sz1r ,rezte, hog% szerete mi!et elmo!"i, hog% sz2*ese
ki1te, " sz2*,t "z elm6lt hó"pok sokk(&t illet+e, !e em *olt bee biztos, hog% ez
ig"zs&gos *ol" 9te*eel szembe.
> 5 besz,lget,s "l"tt k,tszer is "g% le*eg+t *ett, hog% bele*&g(o, !e mi!ig
meggo!olt" m"g&t. Nem szabad rést #agyni a $ajzson2 < eml,keztette m"g&t. Tu!t", h" t6l
k1zel ege!i m"g&hoz, "z ,rzelmeihez 9te*et, "z "k&r rosszul is els0lhet. $osszból pe!ig
t1rt,t ,ppe el,g.
4,gis, Heil%t szok"tl" meg%ug*&s ,s *&r"koz&s t1lt1tte el, "mikor "z &g%&b" b6(t. Nick
el*eszt,se ót" most ,rzett el+sz1r ,letet " lelk,beA "k"rt" " k1r%ezet*&ltoz&st, "k"rt" "
muk&t, "mi em B,%emberek ,s meg "k"rt" ismeri "z orsz&got, "hol " g%1kerei *""k.
4&r "me%ire lehet "kkor, h" "z ember k1r0l sok sz&z" str&zs&l"k. )iztos most is
megleszek " szok&sos protokoll k1r1k. =!!ig mi!e orsz&gb", "hol 'org"tt"k, szigor6"
elle+rz1tt k1r0lm,%ek k1z1tt illett t"l&lkoziuk "z el1kkel ,s " cs"l&!(&*"l, *"l"mit "
hel%i elit legbe'ol%&sos"bb emberei*el. H" m&r 'el'or!ul&st csi&lt"k " 'ilmesek, eg% e:kluz2*
t"l&lkozó " miimum"k sz&m2tott. =zek " hi*"t"los meg(ele,sek pe!ig el*ett,k "z 1sszes
sz"b"!i!+t, "mi " 'org"t&s k1zepette (&rt *ol". Heil% r1he(esek t"rtott", hog% ezek ut&
1mleg*e %il"tkoz"k m"(! " *il&gs"(tó"kA persze, im&!tuk )u!"pestet. 4i!et
meg,zt0k, elr"g"!ó hel%. Nersze! 1indent! A ro#adt ablakból! A luOusbörtönb*l! 1indent
láttunk! Azaz mostmár csak láttam;nélküle!
Heil%be '&(!"lm"s" m"rt bele " 'elismer,sA ,let,be el+sz1r eg%e!0l h"(t(" m"(! &lomr" "
'e(,t muk" ut& " hotelszob&b". 1ajd jó sok fagyit eszem2 < go!olt" b&"tos", "zt&
1sszeh6zt" *,ko%k" test,t " t"k"ró "l"tt, "mil%e kicsire cs"k tu!t". Nem "k"rt s2ri.
Nick h"l&l" ót" ez *olt "z els+ ,(sz"k", hog% em is tette. Hitt "bb", hog% " szerelme
*"l"ho" most 'ig%eli +t ,s "g%o b0szke r&. =lk,pzelte, hog% itt *" " szob&b", "zz"l "
sze:is, ',lol!"l"s mosol%&*"l "z "(tó"k t&m"szko!*". 5z elle',%be kir"(zoló!ik "
keske% cs2p+(e, " sz,les *&ll"i, s *&g%"kozó tekitettel k1zelebb l,p@Heil% ,rezte, "
go!ol"t"i *esz,l%es *izekre e*eztek. 5rr" m,g em *olt 'elk,sz0l*e, hog% el'og"!(" " t,%t,
soh" t1bb, em ,rezheti " k1zels,g,t, " b+re ill"t&t, " b&rso%os 1lel,s,t, " g%1g,!s,g,t ,s
"z er+t, "mi*el " k"r(&b" t"rtott" +t.
180
Nem ilyesmikre nem szabad gondolni! Aludni kell;amire vágysz az csakis álmodban jö#et
el! ,a szerencséd van ma éjjel!


=ltelt h&rom "p, !e + em (1tt el. 4,g cs"k "rr" sem *ette " '&r"!ts&got, hog% 'el*eg%e "
tele'o(&t, pe!ig !,lut& Nick *"g% h"rmicszor t&rcs&zt" " sz&m&t. Nem go!olt", hog% "z "
kis b"leset, "mi kette(0k k1z1tt t1rt,t, "k&r mi!et t1kretehet. $&"!&sul hi&%zott eki "
t&rs"s&g.
Nem a társasság te #azug2 I #iányzik nekem! "ebeka! Ie Nick em tu!ott mit tei. Nem
"k"rt" r&er+lteti m"g&t " +re, m,g " szó (ó ,rtelm,be sem, mert sekiek "z ,rz,sei*el em
szeretett *ol" (&tsz"i. =ek elle,re m,rges *olt. 4,rges, mert m&r megit eg%e!0l kell
t1lteie "z est,(,t " kis h&zb".
Nem mith" "z em lett *ol" ke!*es " m"g" eg%szer-s,g,be, !e " m"g&%oss&g, "mi 6rr&
lett r"(t" "kkor, "mikor kiesett " kez,b+l " (eg%zet'0zet, "z 1l,b+l pe!ig " l"ptop@
5zt "z ,rz,st em k2*&t" *ol" " h"l&los elles,g,ek sem. Gl%ekor (1ttek "z +r0lt 1tletekA
'elh2*i "z ,!es"%(&t, 4"%t, "zt& g%ors" letei " tele'ot. 3"g% Hell sz&m&t t&rcs&zi,
hog% cs"k eg% kicsit is h"llh"ss" " h"g(&t. Hi&b" cser,lt,k le " tele'o(&t, " szerelm,hez
t"rtozó sz&msort em tu!t" seki kit1r1li " 'e(,b+l. =ze "z est, h"t&rozott" "g% *olt "
k2s,rt,s.
3,g0l, " kis h&z legt&*ol"bbi pot(&r" *itte " mobilt, > hog% m,g *,letle se leg%e " keze
0g%,be, m"(! lehe*ere!ett " p"ml"gr" ,s !urc&s" k"pcsolg"ti kez!te " m"g%"r t,*,"!ók"t.
=g%etle kukkot sem ,rtett " m-sorokból, !e tetszett eki ez " !"ll"mos, sz,p %el*. 5hog%
elm,l&z*" mere!t " k,per%+re, eg%szer cs"k eg% bul*&rm"g"zi kez!+!1tt.
N,h&% pill""tt"l k,s+bb Heil%t mut"tt&k. 5 keze m&r %6lt is "utom"tikus" "
t&*ir&%2tó,rt, hog% to*&bbk"pcsol(o, !e "z "g%" *"l"hog% em ege!elmeske!ett. N,zte "
szerelm,t, "hog% "zt test+r1k meek2tik ki eg% p"rtiról, m"(! k2s,rik be " Holi!"% G>be,
mik1zbe riporterek 0*1lt1zek 'el, k,r!,seket, *"kuk cs"ttog"k ,s r"(ogók sik2t""k.
Heil% pe!ig ott meg%, cop'b" k1t1tt h"(("l, 'eh,r *ih"rk"b&tb", ol%" kicsire 1sszeh6z*"
m"g&t, "me%ire cs"k lehets,ges. 1indig ilyen $ici volt4 -agy ennyire lefogyott4
Atyaúristen ennyire4 Az arca az egyébként is keskeny csinos arcocskája kisebbnek t(nik
mint vala#a!
)e " kocsib", ki " kocsiból. Nem ,z sekire, ol%", "k&r eg% r"b, "kit eg%ik b1rt1b+l "
m&sikb" sz&ll2t""k &t. 5l're! beh6zz" m"g" mell, " kocsib", mik1zbe 'elemelt te%,rrel
(elzi " 'otósok"kA el,g, e%i *olt. Heil% m"g" el, mere!, ,s "z "utó eli!ul *ele@
Nickek em kellett "g%o meger+lteti "z eml,kezet,t, hog% &t,rezze 6(r" eek "
bez&rts&g"k mi!e pill""t&t. 5lig ,h&% hó"p(" m,g + is ebbe " g%ilkos k1zegbe ,lt.
4ost &l!ott" " cse!es kis szob&t, " '"lucsk&t, "hol mi!eki el'og"!t" ,s b,k, h"g%t" " fura
181
angolt, "ki emr,gibe o!"k1lt1z1tt. /seppet sem *&g%ott " 'elh"(t&sr", "mi em is ol%"
r,ge k1r0l*ette +t. Heil%re *iszot k,ts,gbeesett, elemi er+*el.
Nem #agy#atom #ogy ilyen rosszul legyen! Nem érdemli meg csak azért mert én nem voltam
elég er*s! ;iroh"t " kertbe " tele'o(&,rt. $emeg*e 0t1tte be " k,sz0l,kbe "z ,lete sor&
leg"l&bb ezerszer t&rcs&zott sz&msort ,s "z est s1t,t(,be, 6g% ,rezte " pulzus" k,tsz&z '1l,
sz1kik, "mikor megh"llott", hog% " tele'o kics1g. =g%szer, k,tszer, h&romszor, m"(! eg%
&lmos, t6ls&gos" is (ól ismert, im&!ott h"gA
> )&rki *"g% is, rem,lem, 'otos@
Nick l&tt". L&tt" m"g" el+tt, "mit kesze>kusz" l&g*1r1s h"(zuh"t"g&*"l 'el0l "z &g%o ,s
&s2t eg% "g%ot. Belh6zz" "z eg%ik t,r!,t ,s r&h"(t(" " 'e(,t. 5 h"(", "z " g%1%1r- h"(" s6rol("
" sz"t,lepe!+ l&g% "%"g&t. 5 szem,b+l kig1r!0l eg% kis k1%csepp, mit &lt"l&b" ,bre!,s
ut&, mert b&t(" " l&mp"',%@
> H"lló. Heil% 5!erso *"g%ok@ki besz,lF Gllet*e, ki em@F
Nick ,rezte, hog% eg%re ehezebbe *eszi " le*eg+t. 5z eu'órikus bol!ogs&g,rz,s, "mi 6rr&
lett r"(t", puszt& "ttól, hog% h"llott" " h"g&t, eg%szer-e leter2tette.
Tu!t", hog% k,ptele letei " tele'ot. Ie 'og"lm" sem *olt "rról, mit mo!(o, hog% "z e
ri"ssz" h"l&lr" Heil%t. Ie eg% m&so!perccel k,s+bb, *"l"hog%" 1k,tele0l szór" %2lt"k "z
"(k"i@
> Heil%. < mo!t" kiss, 'o(tott, h"lk h"go. < C *"g%ok "z, Nick@
> ;i " 'r"c m"g"F < cs"tt"t 'el " *o"l *,g, " +. < Hog% "z 6ristebe mer,szel "z
,(sz"k" k1zep, 'elh2*i egemF =%ire, 2zetle, e*ets,ges, borz"lm"s *iccet@
*iszoth"ll&sr". < " k,sz0l,k k"tt"t. Ie t6ls&gos" k,s+ "hhoz, hog% Nick e h"ll(" " *o"l
m&sik *,g, kit1r+ elkesere!ett, '&(!"lm"s zokog&st.
Nem #itte el #ogy én vagyok! Nem ismerte meg a #angom! ,át $ersze2 ,iszen azt #iszi
meg#altam2 ,ogy le#ettem már megint ekkora #ülye;
> 9zi", Nick.
Hirtele meg'or!ult. $ebek" &llt " k"pub". /sios, piros sz1*etk"b&t(&b", m"g"s s"rk6
csizm&s szok%&s l&*"i*"l ol%" *olt, mith" eg% !i*"tl"pból l,pett *ol" ki. Nick "zob" ez
"lk"lomm"l em *olt 'og,ko% " l&t*&%r". $ebus hó" "l"tt ,h&% p"p2rsz"t%orr"l
eg%es6l%ozott be " k"pu, s "z eg%iket "z elk,pe!t ',r'i kez,be %omt".
> 9eg2te,lF < k,r!ezte.
> Persze. 4ik ezekF
> =lm6lt H"lott"k N"p(", most " 4ikul&sr" k,sz0l0k < mo!t" g%ors" " +, mith" ez
mi!et megm"g%"r&z".
182
> Ie m,gis, mik ezekF
> Depi !2sz2t,s < mosol%gott $ebek". < Ne ,zz 2g% r&m, "bból " p,zb+l m"r"!t "z
&r", "mit " m6ltkori "g%be*&s&rl&so!r" "!t&l. Ko!olt"m megleplek.
> Nos, *"lób" meg tu!sz lepi. P,l!&ul "zz"l, hog% elt-sz h&rom "pr".
> Ne h"r"gu!(@> *ot" meg " *&ll&t $ebek", m"(! '1l"k"sztott" " k"b&t(&t "z
el+szob&b" ,s le0lt Nickkel szembe "z eb,!l+"szt"lhoz.
> 4i " b"(, Nickol"sF T"kl"tott"k t-sz.
> 9emmi. /s"k l&tt"m +t "z el+bb " t,*,be.
> E("bb" m&r t,*,t is ,zelF
> 4i*el em (1tt,l, *"l"mit csi&lom kellett.
> Gge, ez *,g0lis logikus. Ie em tett (ót eke!.
> Heil%. < mo!t" kiss, 'o(tott, h"lk h"go. < C *"g%ok "z, Nick@
> ;i " 'r"c m"g"F < cs"tt"t 'el " *o"l *,g, " +. < Hog% "z 6ristebe mer,szel "z
,(sz"k" k1zep, 'elh2*i egemF =%ire, 2zetle, e*ets,ges, borz"lm"s *iccet@
*iszoth"ll&sr". < " k,sz0l,k k"tt"t. Ie t6ls&gos" k,s+ "hhoz, hog% Nick e h"ll(" " *o"l
m&sik *,g, kit1r+ elkesere!ett, '&(!"lm"s zokog&st.
Nem #itte el #ogy én vagyok! Nem ismerte meg a #angom! ,át $ersze2 ,iszen azt #iszi
meg#altam2 ,ogy le#ettem már megint ekkora #ülye;
> 9zi", Nick.
Hirtele meg'or!ult. $ebek" &llt " k"pub". /sios, piros sz1*etk"b&t(&b", m"g"s s"rk6
csizm&s szok%&s l&*"i*"l ol%" *olt, mith" eg% !i*"tl"pból l,pett *ol" ki. Nick "zob" ez
"lk"lomm"l em *olt 'og,ko% " l&t*&%r". $ebus hó" "l"tt ,h&% p"p2rsz"t%orr"l
eg%es6l%ozott be " k"pu, s "z eg%iket "z elk,pe!t ',r'i kez,be %omt".
> 9eg2te,lF < k,r!ezte.
> Persze. 4ik ezekF
> =lm6lt H"lott"k N"p(", most " 4ikul&sr" k,sz0l0k < mo!t" g%ors" " +, mith" ez
mi!et megm"g%"r&z".
> Ie m,gis, mik ezekF
> Depi !2sz2t,s < mosol%gott $ebek". < Ne ,zz 2g% r&m, "bból " p,zb+l m"r"!t "z
&r", "mit " m6ltkori "g%be*&s&rl&so!r" "!t&l. Ko!olt"m megleplek.
> Nos, *"lób" meg tu!sz lepi. P,l!&ul "zz"l, hog% elt-sz h&rom "pr".
183
> Ne h"r"gu!(@> *ot" meg " *&ll&t $ebek", m"(! '1l"k"sztott" " k"b&t(&t "z
el+szob&b" ,s le0lt Nickkel szembe "z eb,!l+"szt"lhoz.
> 4i " b"(, Nickol"sF T"kl"tott"k t-sz.
> 9emmi. /s"k l&tt"m +t "z el+bb " t,*,be.
> E("bb" m&r t,*,t is ,zelF
> 4i*el em (1tt,l, *"l"mit csi&lom kellett.
> Gge, ez *,g0lis logikus. Ie em tett (ót eke!.
> 5kkor e csi&l( il%et m&skor *elem, hog% 2g% elt-sz. < mo!t" Nick p""szos",
m"(! meg'ogt" $ebek" kez,t ,s megk,r!ezteA > T,%leg, mi,rt em (1tt,lF
> 4ert " m6ltkor t1rt,tek ut& i!+re *olt sz0ks,gem. Nem tu!t"m, mil%e h"t&st *&lt
m"(! ki bel+lem, h" ism,t " k1zele!be leszek < mo!t" $ebek" +szit,. < =l+sz1r "rr"
go!olt"m, em (1*1k i!e t1bbet, ol! meg "z ,lete!, "hog% "k"ro!, mert hossz6t&*o cs"k ,
'ogok s,r0li ebbe "z eg%ol!"l6 k"pcsol"tb". 5zt& megl&tt"m "zt " riport'ilmet "z Oz "
/so!&k /so!&(" k"pcs& ,s 6g% ,reztem, em lehetek "%ir" 1z+, hog% most m"g"!r"
h"g%l"k.
> ?csi. 4il%e Oz " /so!&k /so!&("F Hog% (1 ez i!eF
> H&t em "zt mo!t"!, hog% te is l&tt"! Heil% 5!ersot " t,*,beF
> L&tt"m ,, !e eg% h"got sem ,rtettem mi!"bból, "mir+l besz,ltek.
> O. H&t persze < h6zt" 'el $ebek" "z eg%ik szem1l!1k,t. < Nos, "kkor "ttól t"rtok, el
kell mo!"om " h2rt.
> C is "ttól t"rtok, hog% ige < bólitott Nick, !e *"l"hog% ,rezte, "g%o em 'og
tetszei eki, "mit h"ll"i 'og.
> Heil% k,t h,t m6l*" )u!"pestre ,rkezik, "z Oz " /so!&k /so!&(" leg6("bb
'el!olgoz&s&"k 'org"t&s" mi"tt. L (&tssz" Ioroth%t@Nick, itt lesz. N"g%o k1zel hozz&k.
C pe!ig@, pe!ig@t6ls&gos" szeretlek "hhoz, hog% h"g%("l"k ism,t 1sszeoml"i.
Percek teltek el h"gt"l"ul, s $ebek" Nick "rc&t '0rk,sz*e *&rt" " re"kciót. 5 ',r'i "zob"
em mo!ott semmit, eg% i!eig " mobiltele'o(&t 'i:2rozt" < " +ek g+ze sem *olt "rról,
hog% mi,rt, > m"(! *,g0l b&"tos" $ebek&r" pill"tott ,s megsimog"tt" "z "rc&t.
> N"g%o k1sz11m, hog% sz&m2th"tok r&!, hog% em h"g%sz m"g"mr". Pe!ig
meg,r!emel,m < mo!t", "zz"l 'el&llt "z "szt"ltól ,s " k"b&t(&,rt %6lt.
> Ho*& m,szF < k,r!ezte i(e!te $ebek".
> Tu!o!, "zt hiszem, most r&m ',re eg% s1r.
184
> TeF Jtc&r"F =g%e!0lF /s"k 6g%F
> 4i,rt eF =zt r&! b2zh"tomF < "zz"l " tele'o(&t $ebek" kez,be %omt". < Ne "ggó!(,
kicsit kiszell+ztetem " 'e(em ,s *issz"(1*1k.
> Beltehetem "!!ig " !2sz2t,stF < k,r!ezte rem,%ke!*e " +.
> /s"k tess,k. Gttho *"g% &l"m, $ebus. Te is tu!o!. N"g%o k,rlek, t1bb, e t-( el.
Leg"l&bbis szó ,lk0l soh".
> Pe!ig h" 6g% hozz" "z ,let, hog% eke! ez " leg(obb, "kkor ezt 'ogom tei.
> 4ire go!olszF
> 4"(! k,s+bb. 4e(, keres! meg " s1r1!et. Eg% l&tom, t,%leg r&! ',r.
4osol%gott, m"(! kil,pett "z ,(sz"k&b". $ebek" em ',ltette. 9z"kemberk,t ,s +k,t is
tu!t", Nick m&r em tee semmit, "mi*el &rth"t 1m"g&"k. N+k,t *iszot h"t&rozott"
t"rtott "ttól, *"(o mi z"(lik le most " ',r'i lelk,be.
5 szerelme i!e(1. 5 *il&gh2r-, tehets,ges, g%1%1r- sz2,sz+, "kiek +, 4ih"lik $ebek"
cs"k " (ó*"l (elet,kteleebb *issz"t0kr1z+!,se Nick ,rzelmeibe. 8tt nem elég a miniszoknya
és a t(sarkú ci$* < go!olt" keser-e, mik1zbe kil,pett " k,%elmetle ruh&iból, hog%
keresse Nickol"s szekr,%,be eg% ol%" meleg2t+t, "mibe k,%elmese 'el!2sz2theti "
l"k&st. $ebek" tu!t", hog% *esz,l%es (&t,kot (&tszik, m,gis *&ll"lt". 3&ll"lt" " szerelem,rt.
5z,rt " szerelem,rt, "mi t"rt, "me!!ig t"rt, "zt& to*"t-ik. 5z ember pe!ig sze*e!i 'og "
hi&%&tól ,*eke &t. 3"g% eg% ,lete &t.
20. Be(ezet

;risti "(k"i " kellet,,l to*&bb t"p"!t"k 9te*ere, "mikor becsekkolt"k "z európ"i g,pre.
Heil% hi&b" prób&lkozott " 'ilmekb+l (ól ismert, elcs,pelt kr"h&csol&ss"l, " m"csk"+ mith"
meg sem h"llott" *ol". ;2os" ,rezte m"g&t, !e lehet, hog% cs"k "z,rt, mert eki em *olt
kit+l b6cs6zko!i". 9zór"kozott" cs"*"rg"tt" " kez,be l,*+ =*i" kup"k(&t 'el ,s le,
mik1zbe ig%ekezett em tu!om&st *ei "rról, hog% m&r megit "g%b">'+be ',%k,pezik.
$em,lte, most hog% m&r ics szerelmi ,lete, " 'otósok el+bb *"g% utóbb lesz&ll"k m"(!
185
ról". 3,gt,re is ol%" sokszor em lehet meg2riA Heil% 5!erso "z 1sszeoml&s, s+t, "z
1g%ilkoss&g h"t&r& &ll.
=z utóbbi t,%meg&ll"p2t&s "z 6(s&g2rók r,sz,r+l m&r "%ir" 1*1 "luli ,s gusztust"l" *olt,
hog% Heil% ,let,be el+sz1r s"(tópert kez!em,%ezett. Hog% 1sszeomlottF =z term,szetese
ig"z *olt. Ie semmi em &llt t+le t&*ol"bb "&l, mit hog% *,get *esse " s"(&t ,let,ek. =zt
"z &ll2t&st kik,rte m"g&"k, m,ghozz& (ogg"l.
;risti *,gre lesz,!0lt 9te*e test,r+l ,s k1%ek k1z1tt, iteget*e h&tr&lt "z el+cs"rok
ir&%&b". 4&r "g%o i!e(e *olt. Heil% h"r"gu!ott m"g&r", "mi,rt em tu!t" megke!*eli
;ristit, > "ki*el "l"p*et+e em *olt semmi b"( < 2g% er+t *ett m"g&, r&mosol%gott ,s + is
itegetett eki, miel+tt 9te*eel be'or!ult"k " sz-k 'ol%osór", "mi " g,pre *ezetett.
> Hi&%ozi 'og, ig"zF < k,r!ezte " ',r'it k1%e!,.
> )iztos" < bólitott 9te*e. < Tu!o!, ol%" r,ge em *olt seki mellettem hossz"bb
i!eig, hog% meg is 'ele!keztem "rról, ez me%ire (ó.
> Sr0l1k@> bólitott Heil%, !e " mosol%" em siker0lt *"l"mi +szit,re. =zt 9te*e, "ki
r,ge (ól ismerte, "zo"l ,szre is *ette " + "rc&.
> Pocs,kul csi&lo!, 5!erso.
> 4itF
9te*e 'ele*etett.
> 5z "l"kosko!&st > mo!t" 9te*e, mik1zbe "z 0l,seikhez ,rtek. < $óm&ig te 0lsz "z
"bl"k mellett, o" )u!"pestig ,. $e!beF
> 8k, < 'elelte Heil%, m"(! bek&sz&ló!ott " hel%,re. < Hog% "l"kosko!,kF 4ire
go!olsz potos"F
> Te em szerete! ;ristit. N"g%o em.
> N,z!, ekem semmi b"(om *ele. Ie em ismerem k0l11sebbe, 2g% lehet+s,gem sem
*olt "rr", hog% megke!*el(em.
> Nem is "g%o t1reke!t,l erre.
> 9te*e, "%i probl,m&m *olt "z elm6lt hó"pokb", hog% e h"r"gu!(, !e " b"r&t+!
szem,l%e em *olt " list&mo. 4ost mi,rt *ig%orogszF N", (ó. 5rról *" szó, hog% *il&g
,letembe il%e csokol&!,sz2 h"("t ,s hossz6 l&b"k"t "k"rt"m. N,z! meg ezt. < emelte 'el
*1r1s cop'(&t. < 9z1r%-.
9te*e "z ,gre emelte " tekitet,t.
> H" tu!&!, h&%" szeret,ek il%et " *il&go. H" tu!&!, h&%" le,ek "
hel%e!be, Heil%.
186
> H&t, most em hiszem, hog% b&rki is sz2*ese cser,le *elem@
> C pe!ig tu!om, hog% ige. Gtt *" p,l!&ul ;risti. ?ll"!ó" "zt h"llg"tom, Heil%
me%ire cso!&l"tos, hog% micso!" szemei *""k, mil%e remek sz2,sz+ ,s " t1bbi ,s "
t1bbi@
> /s"kug%"F
> H"zu!,k , eke!F ;risti ',lt,ke% r&!, te pe!ig +r&, mert h" em is *"llo! be
m"g"!"k sz2*ese, szeretsz egem. #obb", mit k,e.
> 4ekkor" sz"m&rs&gok"t besz,lsz. < csó*&lt" meg " 'e(,t Heil% ,s 9te*ere %6(tott" "
%el*,t.
> )ocs&"t, e h"r"gu!(""k. ;e!*es 4iss 5!erso, *ol" sz2*es "!i eg% "utogr"mot,
" l&%om"kF #ue r,sz,re c2mez*e. < l,pett o!" mell,(0k eg% "g%o ,kszerezett k1z,pkor6
+.
> Persze < mo!t" k,szs,gese Heil%, m"(! el*ette " 'el, %6(tott cetlit ,s g%ors"
o!"'irk"tott" " e*,t, m"(! r&2rt", hog% #ue"k, szeretettel.
> Gg"z& s"(&lom, "mi " b"r&t(&*"l t1rt,t, sz1r%- tr"g,!i"@> prób&lt to*&bb cse*egi
"z "sszo%, cs"khog% em *olt (ó " t,m"*&l"szt&s". Heil% *&l"szul el'or!ult ,s kib&mult "
rep0l+g,p "bl"k&.
> Tu!(", *elem is h"soló !olog t1rt,t, illet*e em *elem, " b"r&t+mmel. 5 !rog *itte
s2rb" " 'i&t, eek m&r sok ,*e, !e szeg,%ke m,g mi!ig em tu!ott t6ll,pi r"(t".
9te*e sz6rós tekitettel mere!t " t6lcicom&zott +re, "ki ebbe " pill""tb" ,pp " Heil%t+l
k"pott "utogr"mm"l leg%ezgette m"g&t.
> Ir&g" h1lg%em, ,szre*ehet,, hog% em *olt el,g t"pit"tos. < mo!t" pik2rte, s
k1zbe *,!elmez+ &t1lelte Heil% *&ll&t. < N"g%o sz,pe megk,rem, hog% 0l(1 *issz" "
sz,k,re ,s h"g%(o b,k,t " b"r&t+mek.
5 + "g% szemeket meresztett 9te*ere, m"(! s,rt+!1tte el*oult, &m ez " ',r'it "
legke*,sb, sem ,r!ekelte.
> $e!be *"g%F < k,r!ezte Heil%t+l, "ki m,g mi!ig " 'elh+ket 'ig%elte.
> Hm. Tu!o!, p&r "p(", "z ,(sz"k" k1zep, 'elh2*ott eg% "l"k@retteetese meg*iselt.
> ;i *olt "zF
> Nem tu!om, !e "zt &ll2tott" m"g&ról, hog% + Nick $ich"r!s. =szm,letle, hog% "z emberek
me!!ig k,pesek elmei, cs"k hog% b&ts""k *"l"kit.
> Eg% *,le!, "z eg%ik elle!rukkere! lehetettF C emige l&tt"m m,g ',r'it, "kiek e
tetsze,l@
187
> H&t, "z is lehet, hog% 2g% "k"rt *"l"ki " k1zelembe ker0li. 4i!eg% is. /s"k tu!o!, "z *olt
"z els+ este szeptember ót", hog% er+t *ettem m"g"mo ,s em s2rt"m. 5zt& ,((el, "mikor
'elkeltett "z " tele'o, "kkor m,gis cs"k@. < Heil% "(k"i megremegtek. < ?@h"g%(uk.
;,rlek, 9te*e, terel! el *"l"mi*el " 'ig%elmem. Nem is "k"rok go!oli r&.
> 8k,. Eg%is ,ppe mes,li "k"rt"m eke! eg% (ó kis 'ilmes plet%k&t.
> N", tess,k. ;ir+lF
> /helse" 4"r+l.
> Eriste, mi *" /helse&*"lF 4iót" "%u*"l 1sszer6gt&k " port ,s szerz+!,st botott"k,
semmit em h"llott"m ról".
> T"l& "z,rt, mert em is csi&lt semmit. =g% oper"t+r b"r&tom, "ki 7"shigtoból tette &t
sz,khel%,t L.5.> be, "zt mes,lte, hog% /helse" most ott l"kik ,s m,g mi!ig iszo%"tos"
z"bos " Ii"mo! Bilmre. 5 hel%i l"pokb" "zz"l 'e%eget+z1tt, hog% leleplez+ k1%*et 2r "
cs"l&!i *&ll"lkoz&sotok h&tter,r+l@
> 4i,rt te,F Eg% ,rtem, mi ebbe " bizisz /helse&"k, "ki "%ir" (ó re!ez+F Nem
hiszem el, hog% em k"pko!"k ut&" k,t k,zzel " pro!ukciós c,gek.
> Te tu!o!, hog% Li"e ,s + mi,rt *esztek 1ssze h"l&los" ""k i!e(,F
> Nem < r&zt" meg " 'e(,t Heil%. < 5kkor, "mikor ez megt1rt,t, , Nickkel *olt"m. N"g%o.
5%&m ,s + "zob" "%ir" em &llh"tt&k eg%m&st, hog% Li"eel pro!ukciós 0g%eke k2*0l
g%"korl"til"g semmir+l em besz,ltem. Burcs", !e most hog% Nick@elmet, kez!0k kicsit
%iti eg%m&s 'el,.
> T"l& eg%szer em &rt"" megk,r!eze! t+le, mi is t1rt,t < ("*"solt" 9te*e.
> Nem szeret,m bele&rt"i m"g"m, "z + !olguk.
> 8k,, , cs"k "ggó!om. Nem *ol" (ó, h" /helse" t,%leg meg2r& "zt " botr&%k1%*et, h"
rossz sz2be t0tet, 'el " cs"l&!ot, *"g% " st6!iót. 5hog% Peter b"r&tom mo!t"A
MT1kreteszem " B,%embereket, mire le'org"t(&k " eg%e!ik r,szt.N =zt %il"tkozt" *"l"mi
hel%i l"p"k. 9zeritem tel(ese beleg&rg%ult, hog% "%&! le*&ltott". =kkor"
preszt2zs*esztes,get@
> 4o!"sz *"l"mit. Nem tu!om, , em bolo!ul,k>e bele, h" el*e,k t+lem #"e
5!rewst. 3ele eg%0tt +ttem 'el.
> =rre semmi es,l%, kicsi l&%. 5m2g , *"g%ok " re!ez+, te m"r"!sz #"e. 5z , #"eem. H"
m&r "z , Heil%m em lehetsz.
5 tekitet0k szeretettel(ese 1ssze'oó!ott. =z " k1zels,g most *"l"hog% em z"*"rt" Heil%t
6g%, mit m&skor. Tu!t" mi,rtA mert ;risti ott *olt, *&rt" 9te*et ,s ez "g%'ok6 biztos&got
(eletett pl&tói k"pcsol"tukr" ,z*e. 4,g "zt is megege!te m"g&"k, hog% eg%etle
pill""tr" m"g&hoz 1lel(e.
188
> No, 6g% t-ik el,rt0k " rep0l,si m"g"ss&got. 3" ke!*e! !olgozi eg% kicsitF < k,r!ezte
9te*e.
> 9zó*"l te is " k,zipogg%&szo!b" hor!o! " 'org"tók1%*et. < e*etett " +, m"(! pill""tok
"l"tt el+*ette kis h&tizs&k(&ból " m"g" p,l!&%&t ,s l"pozg"ti kez!te. < 9zó*"l *ol" eg%>k,t
,szre*,telem. Gtt " h"rmic"!ik ol!"lo ez " mo!"t ekem t6ls&gos" szleg0l h"gzik. =g%
il%e sz,p %el*ezet- t1rt,etbe em k,e 2g% belero!2t"i@
Heil% perceke &t lelkese m"g%"r&zott, 9te*e pe!ig elr"g"!t"tott" h"llg"tt". Gm&!ott "
+*el !olgozi, "ki "%ir" k,pes *olt bele,li m"g&t " szerepbe m,g " rep0l+g,pe is, hog%
lib"b+r1s lett, kipirult, ,s g%ors"bb" k"pko!t" " le*eg+t. A sz'nészet olyan neki mint a
szerelem! Nem is! 8nkább mint a szeO2 < 9te*e mosol%gott eg%et, s k1zbe kipill"tott "z
"bl"ko, ehog% Heil% ,szre*eg%e " h"gul"t*&ltoz&s&t. #ó *olt l&ti, hog% *issz"t,rt. Hog%
,li "k"rt.
Hog% ig"zi g%+ztes, "mil%eek mi!ig is ismerte, k,pzelte, "mi,rt "%ir" tisztelte +t. @ármi
történjen is mindig szeretni fogom; > 'utott &t "z "g%& " go!ol"t, &m " k1*etkez+ ór&kb"
"zo ig%ekezett, hog% el'ele(tse 1m"g&b" " ',r'it ,s 'ogl"lkozzo " re!ez+*el. =l*,gre
Heil% ,r*eire re"g&li kellett *"l"hog%". 5mikor sok>sok ór&*"l k,s+bb lesz&llt *el0k " g,p
$óm&b", ;risti l,tez,s,r+l m&r meg is 'ele!kezett. Heil% h"g(" ,s "rc" t1lt1tte be "
*il&gmi!es,get.


> 8l%" %ugt"l""k t-sz, sz2*em < csó*&lt" " 'e(,t Kilbert 5!erso ,s (&t,kos"
1sszeborzolt" 5"bell" h"(&t. < 4ith" 'ol%"m"tos" m&shol (&r&l go!ol"tb".
> =zt mib+l go!olo!, KilF
> 4ere*ek "z izm"i!, sokk"l mere*ebbek, mit m&skor ,s em "lszol el pe!ig m&r
m"(!em eg% ór&(" m"ssz2rozl"k@
> T6ls&gos" ismersz < sóh"(tott" " +. < Cs potos" tu!o!, mi "z, "mi "gg"szt. ;i *ele.
Te mit go!olszF
> Heil% ,s 9te*e@hm < grim"szolt Kilbert. < 5 r,gi ót". H" " *,lem,%emre *"g%
k2*&csi, h" t,%leg "k"r&"k *"l"mit eg%m&stól, 6g% k1lcs11se, "z elm6lt ,g% ,*be
m&r mi!e lett *ol", "mi ',r'i ,s + k1z1tt megt1rt,het@
> Gste mets. < szólt k1zbe 5"bell".
> C em ,rtem, mi,rt *"g% 6g% berezel*e "ttól, hog% esetleg t1rt,ik k1z1tt0k *"l"mi.
8l%" r,ge %6zol ezzel. H" cs"k ics *"l"mi ol%" i!2t,ko! erre "z eg,szre, "mit e!!ig
em osztott&l meg *elem.
> Nics < mo!t" h"lk, *ot"tott h"go 5"bell", m"(! k,t kisp&r" k1z, '6rt" "z
"rc&t.
189
> 5"bell", !r&g&m, em "k"r&l ik&bb +szite lei *elemF
> Kil@tu!o!, , cs"k ',ltem " 'i"m"t. =le*e em eg,szs,ges eg% cs"l&!o bel0l, hog% mi
kette eg%0tt, meg +k kette eg%0tt. =z ol%" szirupos, meseszer- iz, *ol", "mi "zt& 6("bb
remek t&pt"l"(t %6(th"t " plet%k"l"pok ro*"tszerkeszt+iek.
> Jg%", hisze t,ge! sosem ,r!ekelt, mit 2r"k " l"pok. Ne besz,l( ',lre, k,rlek. ;ez!
egem bossz"t"i "z eg,sz. 4o!!, 9te*e "p(" "z, "ki sz,l0t,st k"p", h" " l&%om
1ssze(1e " 'i"!!"lF 9ok *ol" 4ich"elek mi!"z, "mi t1rt,tF 8l%" k1%e elege!ett
t,ge!. Nem is sz&m2tott"m r&, hog% 2g% lesz.
> 9i*&r h&z"ss&g *olt " mi,k, Kil. 9okk"l ,rzelemszeg,%ebb, mit " te k"pcsol"to! "
'eles,ge!!el.
> 4&r mi!(&rt " *olt 'eles,gem < szólt k1zbe Kilbert.
> )ocs < 5"bell" k,(ese 'elsóh"(tott. < Gstei kezei! *""k. 9zó*"l, em tu!om,
mes,ltem < e m&r, !e 4ich"el " h&z"ss&guk els+ ,*eibe h"t"lm"s"t cs"ló!ott beem.
4i"tt"!. Nem r,szletezem, mert "mi elm6lt, "z elm6lt. L,%eg, hog% *olt eg% hel%zet, "mikor
4ich"el r&(1tt "rr", sokk"l t1bbet (eletett,l "z ,letembe eg%szer- !i&kszerelem,l, Kil.
> N", mi "z, kicsi, ról"m besz,lt,l &lmo!b"F
> H" te "zt tu!&!@> 0lt '1l hirtele " + "z &g%b" ,s komol%" Kilbertre pill"tott. <
T"l& el sem hi,! < leg%itett, m"(! r&g%6(tott eg% hossz6, cseresz%,s 2zes2t,s- szi*"rr".
> Nics ke!*e! mes,li, 5"bell"F 8l%" h0l%, *&ltuk el ""k i!e(,. 5z "
%om"sztó kis k&*,zó, "hol besz,lt,l ekem "@" meg,rz,se!r+l.
> 9 te 6g% ,zt,l r&m "ttól kez!*e, mith" cs"k , *ol,k " '+elles,g. < 5"bell"
ki'6(t" " '0st1t, m"(! keser-e 'ele*etett. < B&(t, Kilbert. N"g%o. =lk,pzel,se! sics, hog%
me%ire.
> 8l%" 'i"t"l *olt"m ,s ,retle ,s *+leg,%@"g%o. 9emmi m&s em ,r!ekelt, cs"k "
sz"km"i el+re(ut&som ,s tu!t"m, hog% eek Li"e " kulcs". L *olt "z, "ki " k"pcsol"t"i
r,*, seg2tei tu!ott ekem. 5z Gsteit, 5"bell", e ,zz 2g% r&m. 4ete meg1lsz "
szemei!!el. ;ur*&r" b&om "z eg,szet@
> 5mikor elk1sz1t0k " kib"szott be*&s&rlók1zpot el+tt "z"p, ,s homloko
csókolt&l@Kil, homloko, egem. 5kkor tu!t"m, hog% *"l"mi *,gleg elt1rt. Hog% cs"ló!t&l
beem, hog% ut&lsz "zz"l " !ologg"l eg%0tt, "mit " %"k"!b" "k"rt"m *"rri@leg"l&bbis
szerite!.
> Nem tu!om, hog% tehet,m (ó*& < mo!t" %omorultul Kilbert. 5 besz,lget,s
kimeetele kez!ett eki "g%o em tetszei. < Nem &llt"m ki mellette!, kett+k mellett ,s
ezt sosem 'ogom megbocs&t"i m"g"m"k.
> Ie *,g0lis be(1ttek " ter*ei!. H2res pro!ucer lett,l. Kr"tul&lok, Kilbert.
190
> Jt&lom, h" il%e ciikus *"g%. Hi!! el, "%ir" s"(&lom@!e mi*el k,s+bb ki!er0lt,
hog% mi " hel%zet 9te*eel, go!olom, m&r ics is eek " !olog"k (elet+s,ge.
> ?. 9emmi. 3,gt,re is 4ich"el 9te*e ,!es"p(" < *etette o!" g%ors" 5"bell",
mik1zbe el'or!ult ,s eg% poh&r ko%"kot emelt le " ',s0lk1!+"szt"lról. 4ohó belekort%olt,
t6ls&gos" is. 5z it"l cig&%6tr" met ,s " + 'ul!okol*" k1h1gi kez!ett. Kilbert "ggo!"lm"s
"rcki'e(ez,ssel *eregette meg " *&ll&t.
> ;icsim, te k,sz *"g%. N", (obb m&rF
> Gge.
> Tu!o!, ,pp " "pokb" cso!&lkozt"m r& "rr", 9te*e me%ire h"sol2t r&!. 5k&rhog%
is ,zem +t, 4ich"el eg%etle *o&s&t sem 'e!ezem '1l "z "rc&b", ez " g%erek m&r>m&r
z"*"rb" e(t+e ol%", mit te. 5 *olt ',r(e!et soh" em z"*"rt", hog% t+le semmit em 1r1k1lt
9te*eF
5"bell" g%ors" beb6(t "z &g%b", "z ol!"l&r" 'or!ult ,s 1sszekuporo!ott.
> Hull" *"g%ok, Kil, em 'ol%t"th"t&k hol"p ezt " besz,lget,stF
> Persze, !r&g", "lu!( cs"k. < 'elelte " ',r'i, m"(! lek"pcsolt" " l&mp&t, s p&r percig m,g
simog"tt" 5"bell" sel%mes h"(&t " s1t,tbe.
7gyütt kellett volna töltenünk az elmúlt #uszonöt évet! Egy lett volna #elyén való! 5osem
fogom ezt magamnak megbocsátani! Noh" 5"bell" sosem h&%torg"tt" 'el eki " m6lt"t. =z
"z este ki*,telt k,pezett, *"l"mi,rt. 4ert t6ls&gos" 'ogl"lkozt"t(" " +t 9te*e ,s Heil%
k"pcsol"t". 3"(o mi,rtF Kilbert em tu!ott r&(1i, !e *"ló(&b" em is "g%o t1rte m"g&t,
hog% 'elg1g%1l2tse ezt " !olgot. )izo%os 0g%ekr+l t"l& (obb em tu!i. 5"bell" pe!ig
m"(! cs"k besz,l, h" "k"r. H" pe!ig em, h&t Kilbert "zt sem b&t". L " m"g" r,sz,r+l (obb"
szerette " %ug"lm"t. 4i!ig 2g% *olt ez. 5"k i!e(, t1bbek k1z1tt, ez,rt sem mert kil,pi "
Li"eel *"ló k"pcsol"t&ból 5"bell" ke!*,,rt. Nem mert hii, b2zi "z ,be'ekete h"(6
t0!,rsz,p +be, "kit *"ló(&b" i!e(e sem *olt megismeri. 5kkor m,g.
$ebek" csom"golt. 9ok>sok meleg holmit. 4osol%ogi" kellett, "mikor " puló*erek k1z,
or*ul ber"kott ,h&% csipk,s 'eh,rem-t is. =lh"t&rozt", h" m&r Nick 1tlete *olt ez "z ut"z&s,
+ bizo% mi!et megtesz "z,rt, hog% " lehet+ leg(obb" "l"kul(""k " !olgok kette(0k
k1z1tt.
4iut& mi!et bep"kolt, " h"t"lm"s b+r1!(,*el &ts,t&lt Nickhez. 5 ',r'i szerecs,re em
l"kott messze < mit "hog%" ;1r1s6('"lub" semmi em *olt messze. 5hog% h"l"!t "z
utc&, eg% pill"t&st *etett "z 1reg temet+kert ir&%&b". =z6tt"l em *olt i!e(e megl&tog"ti "
sz0leit, pe!ig e!!ig mi!ig 0l!1g,lt eg% kicsit " s2r(uk&l, " p"!o, miel+tt elut"zott *ol"
*"l"ho*&. 5 buszb"leset ut& (ól tu!t", b&rki*el, b&rmi, b&rmikor megt1rt,het.
Eg% ',l6to bele'utott 4&rt&b". 5 + " h&zuk el+tt &ll!og&lt, kez,be " ke!*ec k1%*,*el.
4&r messzir+l *ir2tott " B,%emberek eg%e!ik r,sz,ek bor2tó(". $ebek" meglep+!1tt eze,
mert + 6g% tu!t", ez " reg,% m,g em k"ph"tó m"g%"r %el*e.
191
> 9zer*usz, $ebus. < k1sz1t m&r messzir+l 4&rti. < L&tt"l"k "z "bl"kból, hog% (1ssz.
Ho*" k,sz0lszF
> G!e>o!". #"ck szeret, meg,zi "z orsz&got, , pe!ig elk"l"uzolom " 4&tr&b", "
)"l"tor", "z Lrs,gbe@
> 7ow. 4icso!" k"l"! < mo!t" ep,se, m&r>m&r irig%e " m&sik +. < Cs mikor (1tt1k
*issz"F
> T"l& k,t, *"g% h&rom h,t@!e ;"r&cso%r" biztos".
> Hi&b", ekem kellett *ol" be*&ll"lom ezt " melót < sóh"(tott 4&rti, m"(! "z "rc" '"l
'eh,rbe met &t, "mikor r&(1tt, ezzel " mo!"tt"l tel(ese el&rult" m"g&t $ebek&"k.
> 4elótF 4i',le melótF
> #"(@, cs"k *icceltem, e *e!! " sz2*e!re. ;,rlek.
> Nem, 4&rt", te em *iccelt,l. < mo!t" kem,%e $ebek", m"(! letette " b+r1!(,t "
(&r!&r" ,s !"cos "rcki'e(ez,ssel &llt meg " m&sik + el+tt. < #obb, h" elmo!"sz mi!et, mert
h" em, "kkor , mo!om el #"ckek, hog% itt *"l"mi b-zlik. Cs potos" tu!o!, hog% #"ck
b&rmit el tu! it,zi, " lehet+s,gei korl&tl"ok.
> #"ck@Nick@mil%e sz,pe 1sszecseg+ e*ek@ > somol%gott 4&rti. < Tu!o!,
"mikor 'elkeresett "z " puccos *1r1s + " 'ek" p"si(&*"l, ,s el+"!t&k " t1rt,et0ket, meg hog%
mil%e sok"t kereshet,k, h" seg2te,k eek " lesz&llób" l,*+ csill"g"k 'el&lli, "zt
go!olt"m, ezek meg+r0ltek. 5z , %"k"mr" ug%" seki e k0l!(1 eg% pszichop"t&t. P,z
i!e *"g% o!"@!e be*&ll"lt"m, hog% megk,rek *"l"kit, term,szetese ug%""z,rt "z 1sszeg,rt
cser,be, "mit " meló,rt k"pt"m *ol" < mo!t" !i"!"lm"s "rcc"l " +.
> 4&rt", te em *"g% orm&lis < r&zt" meg " 'e(,t h"l&lr" *&lt "rcc"l $ebek".
> Jg%". N"g%o is "z *"g%ok, cs"k eg% kis p,zt "k"rt"m keresi. 3,gt,re is
pszichológus"k t"ulsz. Ko!olt"m, mi k&ro! sz&rm"zh"t eg% kis g%"korl"tból@
> Noszesz, "miket besz,lsz. C em is tu!om, mit tehet,k most@
> H" ig,%t t"rt"sz r&, meg'elezhet(0k " p,zt. T2zezer "merik"i !oll&r, $ebek". 4i! ott
pihe " b"ksz&ml&mo. 9+t. 4,g t1bbet is csi&lh"tuk bel+le, h" megszell+ztet(0k "
m,!i&b", hog% itt bu(!okol " B,%emberek szt&r(".
> Te *,gig tu!t"!, hog% + Nick. Cs "golul is tu!sz. < mut"tott $ebek" " 4&rt" kez,be
l,*+ k1%*re.
> 4i t"g"!&s@> " + b0szk, h6zt" ki m"g&t. < $&"!&sul ,letembe em csi&lt"m il%e
(ó 0zletet. 5 *"rro!&b" sz"rt sem keresek, hisze tu!o!. No !e mit szólsz "z "(&l"tomhoz,
$ebek"F
> 5zt, hog% ke! " h"("!r". < mo!t" iger0lte " +. < N,z!, 'el+lem mehetsz "
192
s"(tóhoz, *"g% "ho*" "k"rsz, !e 6g% sem 'og eke! hii seki. 4i pe!ig em lesz0k itt.
Gk&bb elmeg%ek Nickol"ss"l eg%0tt " *il&g *,g,re, !e em h"g%om, hog% te ,s " hozz&!
h"soló szem,tl&!&k t1kreteg%,k "z ,let,t.
> H&l&tl" *"g% $ebek". H" 6g% *essz0k, ekem k1sz1hete! " !"li&s herceget 'eh,r
lo*o@> mo!t" 4&rti he*ese gesztikul&l*", !e k1zbe "z,rt "z u!*"r 'el, h&tr&lt.
> Tu!o!, 4&rti, "zt hittem, eek " pici '"lu"k m,g *""k erk1lcsei. Hog% re!es
emberek k1z1tt ,lek, "kikre b&rmikor, b&rmibe sz&m2th"tok.
> 5 te hib&!, hog% l1k1tt *"g% ,s em "k"rsz *el0k eg%0tt ,mi plusz p,zt keresi.
Nem ,rtem, mi,rt *,!e!. 4i ,rtelmeF Hisze ,zz m&r m"g"!r", ki *"g% teF =l+bb utóbb
6g%is *issz"meg% " 'ilmszt&r b"r&t+(,hez ,s m,g " e*e!re sem 'og eml,kezi.
> =zt em h"llg"tom to*&bb@ > mo!t" $ebek", m"(! el'or!ult ,s " b+r1!(,*el eg%0tt
roh"i kez!ett "z utc& Nick h&z" 'el,. =g%re cs"k " k1%eit %elte, s "rr" go!olt, 4&rt"
most "z "rc&b" *&gt" mi!"zt, "mit+l "%ir" ',l. 9+t, retteg. Hog% Nick eg% "po elmeg%,
hog% m"g&r" h"g%(".
<alán #ülyeség ez az egész utazás! Nem kéne mennem! 3sak magamnak ártok vele! 5 (óz",sz
h"g("it "zob" el%omt" " sz2*e he*es k"l"p&l&s". Nick k1zel,be "k"rt lei, "me!!ig
cs"k lehetett. Hog% leg"l&bb leg%e mire eml,kezie "kkor, h" " ',r'i m&r cs"k eml,k lesz,
semmi m&s. T-+ &lom. Ie h" m,g 2g% is 'og t1rt,i, "kkor sem lett *ol" k,pes el'or!uli
t+le ,s 6g% ,li to*&bb, mith" em is l,tezett *ol". 9zerette. 5k"rt". T6ls&gos" is "hhoz,
hog% e leg%e mellette, "me!!ig sz0ks,ge *" r&.
7lmegyünk! 1ég ma elmegyünk nagyon messzire! 5enkinek nem #agyom #ogy ismét
tönkretegye Nicket! 5o#a!Heil% " Bour 9e"sos Hotel h"ll(&b" b6cs6t itett 9te*eek, m"(! " k,zipogg%&sz&*"l r,gi
test+re, 5l're! ,s ,h&% lo!ier t&rs"s&g&b" eli!ult, hog% el'ogl"l(" " l"koszt&l%&t. 9z,p
*olt " sz&llo!", mesesz,p, &m + em *olt megillet+!*e, hisze ehhez " sz2*o"lhoz szokott
hozz&. =g% sz&m&r" sokk"l 'otos"bb probl,m" "gg"sztott" " g%1%1r- sel%em'0gg1%1k ,s
sz+%egek megcso!&l&s&&l.
> 5l're!, k,pzel(e, be'estik " h"("m"t < mo!t" 'esz0lte " test+r,ek. < 9z+k,re. 5
h"("m"t.
> Heil% kis"sszo%, !e h&t mi,rtF 9zeritem g%1%1r- 2g% is.
> 5 szerephez. 9te*e szerit Ioroth% eg%szer-e em lehet *1r1s. 5z ki *" csuk*".
> 4&r mi,rt e lehete *1r1sF
193
> 4ert ere!etileg sem *olt "z. Ioroth% sze!e ,s ',l,k, , pe!ig ezzel " t,gl" h"("mm"l
9te*e szerit t1krete,m "z i!etit&s&t. 5ttól t"rtok ig"z" *". Ie rettegek, mert m,g sosem
*olt be'est*e " h"("m.
> H"llott" m&r, hog% " +k,l mi!ig m"g&,leti *&ltoz&st is (elet "z, h"
meg*&ltozt"t(&k " h"(sz20ketF
> 5l're!, ezt hol ol*"st"F 3"l"mi pszichológi"i sz"kl"pb"F
> 5zt em mo!"&m@t"l& " 'eles,gem 9t"r m"g"zi(&b".
Heil% 'ele*etett, m"(! bel,pett " h"t"lm"s l"koszt&l%b", "mit " re!elkez,s,re bocs&tott"k.
3"lób" ',%-z+ *olt, le%-g1z+ kil&t&ss"lA " + meg&llt " h"t"lm"s p"or&m" "bl"kb" ,s
m"g&b" sz2*t" )u!"pest mi!e sz,ps,g,t. 8tt m"g"so!ott el+tte "z 1reg L&ch2!, "mit e!!ig
cs"k k,pesl"poko ,s "z iterete l&tott. =g% i!eig 'ig%elte "z "utók"t, "z emberek &r"mló
t1meg,t, " Iu&t, " r"kp"rt %0zsg,s,t ,s *"l"mi 'urcs" ,rz,s ker2tette h"t"lm&b"A mith"
h"z",rkezett *ol". Persze tu!t", cs"k " tu!"t" (&tszik *ele, hisze eg%e! r,szbe m"g%"r
sz&rm"z&s6, ez,rt mi!ig 6g% ,rezte, k1ze *" ehhez " t&*oli kis orsz&ghoz. Legsz2*esebbe
kilopó!zott *ol" "z utc&r" " o*emberi kor"est,be. 7gyedül4 8gen egyedül! =lh"t&rozt",
"m2g itt lesz, *"l"hog%" meg,zi m"g&"k ezt " *&rost. H" kell, meglóg, !e meg,zi.
H"m"ros" meg,rkezett " 'o!r&sz, "ki " *&ros leg(obb(&"k mo!t" m"g&t. Heil% "zo"l
kisz6rt", hog% homokos, !e ez eg%&lt"l& em ,r!ekelte. 5 'otos, hog% meg'elel+ leg%e "
*,gere!m,%. Big%elte " h"t"lm"s '0r!+szob"i t0k1rbe, "hog% P"trik el+sz1r " h"(" t1*,re,
m"(! " tel(es hossz&r" 'el*iszi " hi!rog,t.
> C!esem, hog% eke! me%i h"("! *". ;,s+ estig sem *,gz0k. H" em *esze!
s,rt,sek, szeritem b- eg% il%e &r%"l"tot elrot"i. )rili&s *1r1s. 9zet ,g, " *e!,geim
ez,rt ',l "pok"t sze*e!ek " kezeim k1z1tt. ;iek "z 1tlete *olt ez " h"('est,sF
> 5 re!ez+m, < 'elelte lemo!ó sóh"(("l Heil%. < 5z ,r*ei el,g megg%+z+ek
bizo%ult"k. 4egte,!, hog% *issz"'este! ekem, miel+tt h"z"ut"zomF
> Persze, kicsem. N"g%o (ó k2m,l+ h"('est,keim *""k. 5 h"("! sz&l" sem 'og
megg1rb0li.
> =z bizt"tó < mo!t" Heil%, !e "z orr&t '"cs"rt" " *eg%szer sz"g" ,s "z eg,sz m-*eletet
iszo%6 term,szetelleesek ,rezte. 9oh" esz,be sem (utott be'estei " h"(&t, soh". Ie "z i!+k
*&ltoz"k. 3"lósz2-leg + is *&ltozik. Nyitottnak kell lennem az új dolgokra! 1uszáj #ogy 'gy
legyen!
> N,z! " (ó ol!"l&t. < ("*"solt" P"trik, "mikor l&tt", mil%e sz&"lm"s" szomor6 "rcc"l
mere! " t0k1rbe 6( kliese. < Qg% leg"l&bb sz,t,zhetsz "z orsz&gb", h" "k"rsz. 5z emberek,
6g% tu!(&k, im&!ott Heil%(0k *1r1s h"(6.
5 +ek eg% pill""t "l"tt 'el!er0lt "z "rc". =z e!!ig esz,be sem (utott. T"l& m,g (ól is
els0lhet ez " h"('est,s !olog, m,g "z is elk,pzelhet+, hog% 9te*e "! eki eg% "p kime+t.
4i,rt e "!"F Egysem tud nekem semmire nemet mondani!
194
5 'rizur" (ó h&rom ór& &t k,sz0lt, mert "z ere!eti sz2 "g%o eheze *olt h"(l"!ó meg"!i
m"g&t.
> $"g"szko!ó t2pus, "k&rcs"k " g"z!&(" < (eg%ezte meg mosol%og*" Heil%, mik1zbe "
'o!r&sz l&g% hull&mokb" r"kt" " meg6(ult '0rt1ket. < 9zerite! em &ll m"(! rosszulF
> 4&s lett,l t+le, kis sz2*em. H"m*"s"bb, 'iom"bb, t1r,ke%ebb, !e most ez " c,l. Ioroth%
t"l& h" tize,g% *"g% tizeh"t ,*es " t1rt,et szerit@emF
> Gge < bólitott Heil%. < Hozz& k,pest , m&r 1reg"sszo% *"g%ok... < r&colt" " homlok&t.
> /s"k " tekitete! "z < h"gzott P"trik meg!1bbet+ *&l"sz". < Ie ez " k1r0lm,%eket
tekit*e ,rthet+. #ót tee eke!, h" t1bbet mosol%og&l. Teh&t e besz,l( m"g%"rokk"l, ez "z
orsz&g h2res " pesszimizmus&ról.
> /s"kug%"F 5p&m ',lig m"g%"r ,s , sosem l&tt"m let1rtek, *"g% szomor6"k.
> 4ert i!+be letiplizett ie, ez " "g% titok < k"csitott Heil%re P"trik, m"(! " 'orgósz,kkel
" t0k1r 'el, 'or!2tott" " l&%t. < No, hog% tetszik " k0ls+!, Ioroth%F
Heil% meg!1bbe*e mere!t 1m"g&r". 5 l&%, "kit " t0k1rbe l&tott, em eg%ezett "z
,k,p,*el. 5 m,zsz+ke '0rt1k, h" lehet m,g (obb" kih"gs6l%ozt&k porcel&sz2 b+r,t,
m,l%z1l! szemeit. 9z,pek l&tt" m"g&t, &m ez " k,p "%ir" k0l1b1z1tt " *"ló!i 1m"g&tól,
hog% l,lekbe eg,sze t&*ol ,rezte m"g&t " *"lósz2-tle0l t1r,ke%, "risztokr"tikus *o&s6
+t+l, "ki " t0k1rb+l *issz",zett r&.
> Nem tetszik < k1z1lte lemo!ó sóh"(("l P"trik.
> Iehog%em. < *ig"szt"lt" Heil% " 'o!r&szt. < /s"k 'urcs". Tu!o!, "z elm6lt i!+sz"kb"
ol%" sok !olog meg*&ltozott k1r0l1ttem, s most m,g , m"g"m is@i!ege, *&lt"m
1m"g"m sz&m&r".
> 5 *&ltoz&s m&r r,ge megt1rt,t bee!. /s"k szeritem most (utott&l el o!&ig, hog%
'el tu!! !olgozi, &t tu!! ,li. 9z"b"! *"g%, Heil%. Cl( ezzel " sz"b"!s&gg"l.
> $,buszokb" besz,lget0k@ > e*etett 'el i!egese " +.
> Qg% *". Ie mi!kette potos" tu!(uk, hog% mir+l.
> 3"g% kir+l.
> Gge. T6l leszel r"(t", i!+ k,r!,se cs"k, megl&to!. Ne h"r"gu!(, h" tol"ko!ó *olt"m. Cs
t,%leg "g%o (ó lett " h"("!.
> =!!ig 6g% l&tom, " m"g%"rok " legkellemesebb emberek < mosol%gott Heil%, mik1zbe
*"l"ki kopogott "z "(tó, s + eli!ult, hog% ki%ith"ss". 5z eg%0tt t1lt1tt ,h&% ór" "l"tt
"g%o megke!*elte P"trikot. =z " pesti sr&c eg%szer-e cs"k 6g% besz,lt, *iselke!ett *ele,
mit eg% h"*err"l ,s em mit eg% szt&rr"l, "kit misztikumok ,s tisztelet 1*ezek. Pot erre
*olt sz0ks,ge. Norm&lis b&&smó!r" ,s orm&lis emberekre. =l+sz1r besz,lgetett *"l"ki*el
195
Nickr+l 6g%, hog% e t1rt *ol" r& " sik2tó'r&sz. =zt bizt"tó"k ,rezte. 4osol%og*" t&rt"
sz,lesre " hotelszob" "(t"(&t.
> Helló, 9te*e, elk,sz0ltem. Gr&% =t%ekwoo!. < mo!t".
> 9zet Gste, Heil%.
> 4i " b"(F
> 5 h"("!@
> #", ige, " h"("m. 4&r be is 'estett0k, "hog% k,rte!. 4il%e lettF
9te*e bel,pett " l"koszt&l%b", l"ss6 l,p,sekkel k1rbes,t&lt" Heil%t, 6g% cso!&lt" meg "
r"g%ogó sz+ke lokik"t.
> H&t ez@eg%szer-e '"t"sztikus. B,lre e ,rts, mi!ig "g%o csios *olt&l, !e most@
"k&r " *,gzet "sszo%", komol%" mo!om.
> =zt "k"rt"m mo!"i , is, cs"k em (utott eszembe. < szól"lt meg P"trik, Heil% pe!ig
z"*"rt" mosol%gott " z&porozó bókok"k k1sz1het+e.
> 9te*e, + P"trik, " 'o!r&szom. P"trik, + pe!ig 9te*e Hill, "z Oz re!ez+(e.
> Cs mil%e (ó 'o!r&sz. < (eg%ezte meg 9te*e.
> 4"g" pe!ig mil%e 'ess re!ez+. < *&l"szolt P"trik, m"(! (&t,kos" 9te*ere k"csitott,
"ki el+sz1r 1sszeh6zt" " szem1l!1k,t, m"(! ele*ette m"g&t.
> Sreg, b&rmit is go!olsz, , em " te cs"p"to!b" (&tszom.
> 5z,rt eg% prób&t meg,rt < *ig%orgott P"trik, "ki eg%&lt"l& em *ette " sz2*,re " g%ors
*issz"ut"s2t&st. K%"kr" megesett *ele, hisze els+ r&,z,sre sekir+l em tu!h"tt", meleg
*"g% sem. Ie eg%etle "lk"lm"t sem h"g%ott ki ismerke!,s 0g%,be, h" megtetszett eki
*"l"ki. 9te*e pe!ig h"t&rozott" be(1tt. Ie h" em, h&t em. Tu!om&sul *ette.
> Bi6k, rem,lem, em 'og(&tok 1sszer6gi " port, mert sok"t 'ogtok t"l&lkozi < k1z1lte
Heil%. < 9te*e, r"g"szko!om hozz&, hog% ezet6l mi!ig P"trik csi&l(" " h"("m, m2g
)u!"peste *"g%uk.
> $& leg"l&bb em kell ',lt,ke%ek leem < mosol%gott 9te*e. < 4it mi!ekire, "ki
hozz&! ,r@
Heil% kez!te kellemetle0l ,rezi m"g&t. Nem ez *olt "z els+ "lk"lom, hog% 9te*e 6g%
besz,lt ról" m&sok el+tt, mith" +k kette 1sszet"rtoz&"k. Sssze is t"rtozt"k, ez ig"z *olt.
/s"k em 6g%, "hog% " re!ez+ szerette *ol".
Heil% " k"b&t(&,rt %6lt.
> 8k,, me(0k, ,zz0k meg m"guk"k "zt " st6!iót. < 9te*e seg2tett 'el*eie "
196
!zsekit, elk1sz1tek P"triktól < "ki m,g " h"(s0t+k, h"(ke',k, zsel,k, l"kkok ,s k0l1',le m&s
k2zóeszk1z1k elp"kol&s&*"l b"(ló!ott, > m"(! eli!ult"k li'ttel " p"rkoló szitre.
> Heil%, besz,lt,l ,!es"%&!!"lF
> Gge, mo!t"m, hog% szerecs,se meg,rkezt0k.
> Cs /helse&rólF
> #"(. =z +szit, szól*" eszembe sem (utott. 5mikor legk1zelebb h2*om, elmo!om
eki " b"r&to! sztori(&t, (óF
> $e!be. /s"k e 'ele!kezz meg ról". 5z il%e '"(t" 'e%egetetts,get sosem sz"b"!
',l*&llról *ei.
> Jg%", /helse" cs"k m,rges, mert ez6tt"l em (1tt be eki "z ,let. =g%kor "%" leg(obb
b"r&t+(e *olt, cs"k i!+ k,r!,se, mikor b,k0lek ki. 9zeret egem, " sz0leimet, em tu!"
&rt"i ek0k. $&"!&sul ol%" k2os, hog% semmi k1z1m "z eg,szhez, m,gis elkez!em
k"*"ri "@
> =z em k"*"r&s, Hell, cs"k el+*ig%&z"toss&g.
> Nem *"g%ok Hell. < k,rte ki m"g&"k " +, m"(! kil,pett " m,l%g"r&zs %om"sztó
term,be.
5 lu:us"utó m&r *&rt" +ket. Nersze! 1indig vár minket csak#ogy most másként lesz!
> 4iss Heil%, mil%e csios "z 6( 'rizur&(". 5kkor, hog% !1t1ttF < k,r!ezte rem,%ke!+
h"go 5l're! " kocsi"k t&m"szko!*".
> Eg%, hog% k,rem " kulcsok"t.
> 4i ez "z eg,szF < k,r!ezte 9te*e, "ki em ,rtette " hel%zetet.
> 4" , *ezetek ,s kettesbe meg%0k meg,zi =t%ekwoo!ot. Li"e ege!,l%ezte, hog%
5l're! cs"k "kkor *ig%&zzo r&m, h" , is "k"rom.
> 8k, < eg%ezett bele 9te*e, m"(! megker0lte "z "utót. < Ie , *ezetek.
> 9te*e, em roth"to! el "z 1r1m1m. Clesbe m,g sosem prób&lt"m. ;ell eg% kis izg"lom "z
,letbe. < mo!t", m"(! 9te*e hó" "l"tt &tb6(*" "z "utóhoz l,pett, ki%itott" "z "(tót ,s
be0lt " *ol& m1g,.
> St1r*,%-, elk,%eztetett, kis besti"@> morogt" 5l're! ,s 9te*ere ,z*e csó*&lt" " 'e(,t.
< Nics ez 2g% re!(,.
> Ne *eg%e " sz2*,re, 5l'. 3ig%&zok r&. Heil% ol%", "mil%e, ,s ,pp ez,rt szeretik "%i" <
mosol%gott " ',r'i, m"(! be0lt " sz2,sz+ mell, "z "%ós0l,sre.
> 4i ez "z eg,sz Heil%F Nem is ismere! ezt " *&rost, "zt sem tu!o!, merre *" "z " st6!ió.
197
> T,*e!sz. 4eg,ztem " ete. 4eg *" " kocsib" "*ig&ció < mo!t" m"g"biztos".
> =z tiszt" sor, cs"k em ,rtem, mi ez " hirtele (1tt 1kisz"b"!2t&si k,%szerF
> 9z+ke *"g%ok. Te is mo!t"!, hog% t1k m&sk,pp ,zek most ki. $&"!&sul kicsit 6g% ,rzem,
ittho *"g%ok. =z6tt"l em cs"k " roh"!t hotelt "k"rom l&ti, meg " roh"!t st6!iót.
> 5 st6!ió em roh"!t. 8tt sz0letek " cso!&k.
> Gg"z"! *", bocs, *issz"sz2*t"m.
> 4it "k"rsz tei, Heil%F 4ire (ó ez "z eg,szF
5 + percekig cse!be *ezetett, 'ig%elt " "*ig&ciór", m"(! "mikor eg% piros l&mp" mi"tt
meg kellett &lliuk, m,l%e 9te*e szem,be ,zett.
> Cli "k"rok, 9te*e. ;iprób&li mi!et, "mi kim"r"!t. T&coli, megkóstoli " gul%&sle*est,
ber6gi, +r0ltek lei, kicsit el'ele(tei mi!et@meg,r!emlem, ug%eF 9te*e, *ig%,l el
t&coli.
Hlyan mint egy kislány aki elvesz'tette a kedvenc játékát és most azt kéri induljunk együtt a
keresésére;
> Hog%" is mo!h"t,k eke! emetF < tette 'el " k1lt+i k,r!,st 9te*e, m"(! &tk"rolt" "
+t, "ki eg% pill""tr", oh" *o"ko!*", !e hozz&simult. < 4i,rt t"rt"sz t+lem e%ireF 5ttól,
hog% k1zelebb leg%0k eg%m&shozF
> Nem tu!om < 'elelte +szit, Heil%. < T,%leg em tu!om. =g% 'urcs" ,rz,s "z, "mi
em h"g%(", hog%@
> Nick.
> Lehet. Ie "z is lehet, hog% t+le tel(ese '0ggetle.
> Cs h" em h"llg"t&l r&@F
> 4ireF
> 5z ,rz,sre. H" em go!olkoz&l (óz"ul@
> H" em go!olkoz,k (óz"ul, ,s h"g%&m, hog% "z 1z,s ur"lko!(o " tetteime,
"kkor m" este le'ek0!,k *ele!.
9te*e "zt hitte, rosszul h"ll. Nem *olt i!e(e megem,sztei " *&l"szt. 7z ,eily Anderson! Egy
elká$ráztatja az embert #ogy annak esélye se maradjon normálisan viselkedni! =g%ik0k sem
szól"lt meg, cs"k !"cos" k"p"szko!t"k eg%m&s tekitet,be. /s"k m&so!percek m6lt& (utott
el " tu!"tukig " '0lsiket2t+ !u!"szó.
> 5zt hiszem, 6tb" *"g%uk *"l"kiek < szól"lt meg 9te*e, Heil% pe!ig belet"posott "
g&zb".
198
> ;,rlek, e h"g%!, hog% *"l"mi h0l%es,get csi&l("k m" este.
> 5 st6!iób"F
Heil% megr&zt" " 'e(,t.
> Nem. 5 st6!ió ut& bulizi meg%0k. 5z el+bb 2g,rte! meg.
> Ie "zt em tu!om meg2g,ri, hog% em ege!lek h0l%es,get csi&li. B,r'i *"g%ok.
> 5%&m szokt" mo!"i, hog% " ',r'i"k mi! !iszók.
> 4il%e ig"z" *" < %ugt&zt" 9te*e.
Heil%ek pe!ig esz,be (utott "z ,*ekkel ezel+tti, lo!oi este, "mikor Nick em *olt h"(l"!ó
megtei, "mit + "%ir" szeretett *ol", puszt& "z,rt, mert "zt "k"rt", hog% "z " !olog
"g%o eml,kezetes ,s sz,p leg%e. 3,g0l "z is lett. Heil% test, *,gig'utott " t6ls&gos" is
(ól ismert remeg,s. Nem 5teven nem minden férfi disznó!
199
21. Be(ezet

4&r eg% ór&(" "z "utóp&l%& h"l"!t"k, !e semmi cs"csog&s. Pe!ig 'el *olt r& k,sz0l*e, hog%
lesz. Burcs" *olt, hog% $ebek" ez6tt"l em ot(" m"g&ból " szór"kozt"tó szó&r"!"tot. Lehu%t
szemmel pihet "z "%ós0l,se, mik1zbe Nick *ezetett.
$e!k2*0l 'urcs&"k ,rezte " b"lkorm&%os "utót. Hi&b" kereste " *&ltót, " keze eg%'ol%t&b"
bele"k"!t "z "(tób". Eg% ,rezte, ezt em lehet megszoki. 3"ló(&b" em is "k"rt". Prób&lt "z
orsz&g6tr" 1sszpotos2t"i, !e " go!ol"t"i 'ol%*&st cik&zt"k. Hol Heil%,l (&rt, hol "
'org"tók1%*,t 2rt" 'e(be. =z utóbbiból " megl,*+ r,szeket ;1r1s6('"lub" h"g%t", " kis h&z
el+szob&(&b" ,s " l"ptopot sem hozt" m"g&*"l. 5 mobiltele'ot sem. Nem ege!hette, hog%
ism,t elr"g"!t"ss" m"g&t ,s *"l"mi +r0lt ,rzelemt+l *ez,rel*e 'elh2*(" Heil%t. Eg% ,rezte,
(obb" teszi, h" "z i!ul"t"it, " bee k"*"rgó ,rzelmeket " 'org"tók1%*,be 'ekteti.
9zerelmes sci>'it 2rt. Nem tu!t", lesz>e bel+le *"l"h" 'ilm, *"g% sem, !e "g%o ,l*ezte, "hog%
" k"r"kterek 'orm&ló!t"k " kezei k1z1tt. 5k&r " b&bok. Neki cs"k mozg"ti" kellett "
!"milok"t.
Ie elh"t&rozt", hog% "z 6t "l"tt em 'og 2ri. Nics 'ig%elemelterel,s. $ebek&*"l "k"rt
'ogl"lkozi, hog% *,gre sz&m&r" is *il&goss& *&l(o, mi "z, "mit " + ir&t ,rez. Tu!i "k"rt",
" !olgok (ól *""k>e 2g%, "hog% *""k. =s,l%t "k"rt "!i 1m"g&"k "rr", hog%
szerethesse. Ie h"l*&% g+ze sem *olt "rról, k,pes>e r&. Hog% $ebek&t k,pes>e szereti.
Big%elte "z ut"t, !e "z,rt ol%kor, " szeme s"rk&ból "z "l*ó +re s"!2tott. 4egremegett "
200
szempill&(" " hirtele 'elszikr&zott, *"k2tó "p',%be. No*ember k1zepe *olt cs"k, !e 6g%
esett " hó, mith" !,zs&ból 1t1tt,k *ol", s " 'eh,rs,g r"g%og*" *erte *issz" " "psug"r"k"t.
> Nem is "lszol@> mo!t" Nick l&g%".
> /s"k pihetettem " szemem. Hossz6 ,(sz"k&m *olt, !olgoz"tok"t ("*2tott"m. Hol
*"g%ukF < k,r!ezte &s2t*" " +.
> H"m"ros" =gerbe@
> H&t, ez remek. =l*ileg , *"g%ok " "*ig&tor, erre sorso!r" h"g%l"k.
> Nem tesz semmit, elbol!ogult"m. Ie ez " b"los kocsi. 9z&"lom.
> 9osem h"llott"m m,g il%e (elz+*el illeti eg% 5W>"st < csó*&lt" " 'e(,t $ebek".
Nick b,relt "utó(&b" 0ltek, "z eleg&s, s1t,t2tett 0*eg- 5u!ib", "mit "rr" "z esetre szerzett
be, h" *&r"tl"ul 6t"k kellee i!uli" *"l"ho*&. 5 (&rg&% em *olt ,pp 'elt-,smetes, !e
"z,rt em is "%ir" ritk", hog% "z emberek "g%ot ,zzeek " l&tt&. 5 tehet+sebbek m&r
megege!hettek m"guk"k eg% il%et. 9okk"l k,%elmesebb *olt, mit $ebek" 9uzuki(", 2g% "
+ em is cso!&lkozott "zo, hog% el%omt" "z &lom " h"t"lm"s b+r0l,sbe.
5mikor meg,rkezett Nickhez, 6g% 'el *olt !6l*" " 4&rt&*"l k"pcsol"tos 0g% mi"tt, hog%
r&t1rt " migr,. Nem szerette *ol", h" " ',r'i b&rmit is ,szre*esz " b"(&ból, 2g% ik&bb
'&r"!t"k tettette m"g&t. 4eg sem 'or!ult " 'e(,be, hog% elmo!(" Nickek, mit ter*ezek
ellee " '"lubeliek, esz,be sem *olt il%esmi*el 'elizg"ti. Cpp el,g lehet most megem,sztei
" ',r'i"k, hog% Heil% 5!erso "z orsz&g h"t&r"i bel0l mozog. 4,g t"l& sok is. E("bb
sokkr" em *olt sz0ks,g.
> #ól *"g%F < k,r!ezte $ebek".
> Gge. /s"k sok"t go!olkozom " 'org"tók1%*1. 8l%" eh,z elege!em, "%ir"
bee ,lek most.
> =zt meg tu!om ,rtei. Ie "zt em, hog% mi,rt em ol*"sh"tom el.
> 4"(! h" k,sz lesz.
> Leg"l&bb "%it mes,l( el, mir+l szól. /s"k "g%*o"l"kb".
> ;,t u'ó 1ssze*eszik eg%m&ss"l eg% h"rm"!ik u'ó < e*etett 'el Nick.
> 7ow. Nem h"gzik t6l bo%olult"k.
> 4ert "g%o leeg%szer-s2tettem " ke!*e!,rt.
> ;1sz sz,pe.
> Ne sz2*! mellre, $ebek". Nem 6g% ,rtettem. /s"k tu!o!, ez eg% ol%" sztori, "mit
201
eg,sz,be kell elol*"so! *"g% meg,ze! "hhoz, hog% meg,rts!.
> Cs mik " ter*ei! *eleF
> H6@"zt hiszem, &l,*e elk0l!1m eg% csomó st6!ió"k, *"g% *"l"mi il%esmi.
> =z (ól h"gzik, !e h" *"l"kiek megtetszik " t1rt,ete!, "kkor m&r em m"r"!h"tsz
t1bb, " ,*teles,g hom&l%&b".
> Tu!o!, 6g% *"g%ok *ele, $ebus, !1tse el ezt "z ,let. C most cs"k so!ró!om@*ele!.
3esz,l%es *izekre. < e*etett 'el Nick, m"(! l"z" moz!ul"tt"l kis1p1rt " homlok&ból eg%
r"koc&tl" h"(ticset.
> 4eg+tt " h"("! < (eg%ezte meg " +. < =l,g 'urcs& ,z ki, mert " t1*,,l l&tszik "
*il&gos sz2@
> Tu!om < grim"szolt Nick. < )iztos, hog% musz&( ezt " h"('est,s !olgot er+ltetiF 5z
il%e m-"%"g 0g%eket *il&g,letembe ut&lt"m.
> Pe!ig "hog% ki,zt,l "zokb" " 'ilmekbe@mith" mi!e (eleetbe 6(r" ,s 6(r"
r&!1t1ttek *ol" eg% "!"g hó'eh,r p6!ert.
> 5zt mo!t"!, em l&tt"! " B,%embereket.
> Nem is. Ie be*"llom, meg,ztem "z el+zetes,t, mert most, hog% ismerlek, "g%o
k2*&csi *"g%ok r& < *"llott" be $ebek".
> 4o!h"t&m, hog% h2zelg+ ,s ,zz0k meg eg%0tt *"l"mikor " mozib" " h"rm"!ik
r,szt, !e em hi,m, hog% k,pes *ol,k r&. $ossz ,rz,seket ,bresztee mi!kett+kbe.
> Tu!om, Nick, !e , "zt go!olom, m,giscs"k meg k,e prób&luk. 9zembe kell
,ze! " ',lelmei!!el "hhoz, hog% t6l tu!( l,pi r"(tuk.
> $ebus, em *"g%ok " p&ciese!.
> /s"k seg2tei "k"rok.
Nick hirtele ',kezett eg%et, m"(! leh6zó!ott "z 6t sz,l,re. 5z "utó kiss, megcs6szott " 'riss
h"*o. 4iut& biztos&gb" meg&llt"k, " ',r'i szembe'or!ult $ebek&*"l, "ki k2*&csi",
kut"tó tekitettel ,zte "z "rc&t. 7z a n* annyira okos! "o#adtul okos! Nick eg% pill""tig
megege!te m"g&"k, hog% g%1%1rk1!(1 " m"g"s homlokb", " ki'e(ez+, z1l! szemekbe,
" pill"t&sb", "mel%be mi!ig ott l"pult eg% ,m" k,r!,s@
> 9eg2tesz, $ebek". Nem is tu!o!, me%it. Puszt& "zz"l, hog% *"g% ekem. Hog% ol%"
sok"t besz,lsz. 5z emberek es,l%e sics mellette! elgo!olkozi@h"cs"k em "lszol. <
*ig%oro!ott el Nick, m"(! b&tort"l"ul megsimog"tt" " + h"(&t. 5 m6ltkori szerecs,tle eset
ót" t"rtózko!ott mi!e',le 'izik"i k"pcsol"ttól.
> Tu!om, sok"t besz,lek, ez sz1r%- hib&m. Ie il%e *"g%ok. 5mi " sz2*eme, "z "
sz&mo, , kimo!om@,s szeretem, h" m&s is kimo!(".
202
> C em ig"z& *"g%ok " sz"*"k embere. 3"l"mikor "z *olt"m. 5mikor megismertem
Hellt, l%uk"t besz,ltem " h"s&b", m,g "lu!i sem h"g%t"m, mert mi!ig *olt *"l"mi
mo!"i*"lóm. 5zt& "z +r0let h"t&s&r", "mi k1r0l*ett, "mi 'el+r1lt egem@$ebus, ol%"
cseszett0l t&rg%i"s2tott"k ,reztem m"g"m.
> 3"l"hog% be'or!ult"m. 4i!eki elles,gg, *&lt, m,g Heil% is, pe!ig + "zt& ig"z&
em tehetett ról", hog% em b2rt"m " g%-r+!,st. 5z *olt " hib&(" " szemembe, hog% r,sze
""k " *il&g"k, "mi t1kretett. L bezzeg remek0l kezelte " hiszt,rikus r"(og&st, ig"zi,
*,rbeli holl%woo!i g%erek@ > Nick szem,be b0szke ',% csill"t, "hog% " +r+l besz,lt,
$ebek&"k pe!ig 1sszeszorult " g%omr".
> 5kkor most Heil% 5!ersoról 'oguk besz,lgetiF < k,r!ezte hi!ege.
> Nem ter*eztem il%esmit < mo!t" ó*"tos" Nick. < /s"k "z,rt mes,ltem ról", mert 2g%
(1ttek " go!ol"t"im sz,pe sorb"@
> 9ok"t go!olsz r&F < k,r!ezte $ebek", s ,rezte, hog% " sz2*e m&r m&s ritmust !ikt&l,
mit "mi orm&lis *ol".
> Iolgozom "zo, hog% e go!ol("k < h"gzott "z ó*"tos 'elelet, m"(! Nick ism,t
bei!2tott" " motort. < 4e(0k, ,zz0k meg "zt " *&r"t. 3olt&l m&r ottF
> =g%szer, ,h&% ,*e ige.
> Bog"!(uk, hog% p"si*"l.
> T"l&lt, s0ll%e!t.
> Jg%e em cs"l " meg,rz,sem, hog% te "zel+tt em *olt&l "z " kimo!ott (ókisl&%F
> 4i el+ttF
> 4iel+tt " sz0lei!@
> 5z, hog% +k elmetek, *"lób" sok mi!et meg*&ltozt"tott@> bólitott $ebek". <
Tu!o!, Nick, " h"l&luk"t megel+z+ ,*ekbe em sok"t l&tt"m +ket. B+iskol", bulik, p"sik@
'otos"bb *olt mi!e m&s, mit hog% h"z"(1((ek ;1r1s6('"lub". 9osem *etett,k " szememre,
term,szetesek ,rezt,k, hog% " "g%l&%uk"k u"lm"s m&r itt@Nick, "zt hittem, m,g sok>
sok lehet+s,gem lesz "rr", hog% t"l&lkozz"m *el0k. < mo!t" 'el!6lt" " +. < 5 te
t1rt,ete!be "z !0h2t legik&bb, hog% 1k,t lemo!t&l " s"(&t sz0lei!r+l@.
> =z "z,rt em 2g% *" < r&zt" meg " 'e(,t " ',r'i. < 5hog% pill""t%il"g &ll " hel%zet,
em tu!&m megmo!"i, mi"ttuk, "z + hi&%uk mi"tt sze*e!ek (obb", *"g% Heil%@
> 4&r megit Heil%.
> )ocs&ss meg. < h6zt" el " sz&(&t Nick ,s sok"!szorr" meg'og"!t" m"g&"k, em eml2ti
t1bb, $ebek" el+tt " szerelme e*,t. < 9zó*"l, " sz0leimmel k"pcsol"tb" ik&bb "z " tu!"t
z"*"r, hog% +k "bb" " hitbe ,lek, megh"lt"m. 5z '&( " leg(obb", hog% mit ,rezhetek
203
most@
> )&rhog% !1ts is " (1*+!et illet+e, " sz0lei!!el em tehete! meg, hog% em "!sz
,let(elet. < mo!t" h"t&rozott" $ebek". < C "zt hiszem, "z 0epekre h"z" kellee mee!.
> 4i ez "z +r0lt 1tletF < hitetleke!ett Nick, mert + m"g" m,g em (utott el o!&ig, hog%
il%e 'elel+tle go!ol"tok"t megege!(e m"g&"k. H"z". Lo!ob". 5 sz"*"k eml,keket
,bresztettek bee. Gll"tok"t ,rzett. 4"% csokis mu''i(&"k ,s s0ltpul%k&(&"k "z ill"t&t.
H"gok"t h"llott. 5hog% 9hirle% ,s 4el 1ssze*eszek "zo, mel%ik0k porsz2*ózott legutóbb.
3"(o mi lehet " l&%okk"lF Cs "z "p(&*"l, 9"mmelF )iztos *olt bee, hog% "z + 1r1k1se
*i!&m cs"l&!(" m&r em " r,gi. Nem lehet "z, mert + h"t"lm"s -rt h"g%ott "z ,let0kbe,
"mikor elt-t. Hlyan jó volna #a minden a régi le#etne! "eflektorfény nélkül! Htt#on!
> Nos, mire go!olszF < puh"tolózott $ebek".
> Nem tu!om, mit k,e teem. Persze, *&g%om h"z". =l tu!om k,pzeli, micso!"
k2sze*e!,st (elethet ekik, hog% "zt hiszik, h&rom hó"p(" h"lott *"g%ok@!e $ebus, 6g%
',lek, hog%h" *issz"meg%ek Lo!ob", *"l"hog%" lebukom ,s "z eg,sz cirkusz
6(r"kez!+!ik. Nem hiszem, hog% k,sze &llok erre.
> 9 *"(o k,sze 'ogsz *"l"h"F
> =zt sem tu!om. 5 csillogó szt&rk1zeg m,rgez egem, em "z , *il&gom, $ebek". 5z
eg% lu:usb1rt1. Nics erre (obb szó. Lemo!h"tsz mi!er+l, "mit *"l"h" is szerett,l "@
sz"b"!s&gb" < mo!t" ki %om"t,kk"l " szót Nick. < Tu!o!, mil%e "g%!olog ekem, hog%
*ezethetek "z orsz&g6to, eg% g%1%1r- l&%"l "z ol!"l"moF Hog% be(eletkezhetek eg%
hotelb", 6g%, mit b&rki m&s ,s em roh""k leF )&rmit megtehetek, $ebus. Tu!om, " te
,lete!be ez mi!ig "l"p *olt@!e "z,rt ug%e ,rte!, mire go!olokF
> 5zt hiszem < mo!t" " + cse!ese. < Ie go!ol( cs"k bele, Nick. #1 " ;"r&cso%.
C em ismerem " sz0lei!, !e l&tom +ket m"g"m el+tt, "hog% cse!ese g%ert%&t g%6(t""k "
lelke!,rt, "hog% s2r"k, "hog% "z "(&!,kok"t re!ezgetik " '" "l"tt ,s egg%el ke*esebb *"
bel+l0k, mit t"*"l%@
> 5mit csi&lsz, "z m&r ,rzelmi zs"rol&s. < torkolt" le " +t Nick.
> Lehet, !e igeis *" hel%e. =gem, h" , *ol,k Nick $ich"r!s, h"rci t"kokk"l sem
lehete ;"r&cso% este t&*ol t"rt"i Lo!otól.
> H" 'elh2*&m +ket, t"l& el sem hi,k, hog% , *"g%ok < ,r*elt Nick, Heil%*el
k"pcsol"tos ,lm,%eire "l"poz*".
> H&t ez,rt kell o!"rep0l1!, biztos, "mi biztos < h"gzott " logikus 'elelet.
> Persze, turist"oszt&l%o, emF 4ert biztos em ismere 'el seki.
> N,z!, h" kicsit (obb" meg1*eszte! " sz"k&ll"!, 'el*esze! " 'urcs" s"pk&i! eg%ik,t,
*"l"mit s1t,t "pszem0*eget, es,l%es, hog% em (1ek r&, ki *"g%. Pl&e, h" , el(&tszom
mellette! " *"kk2s,r+t@
204
> 4il%e (ób" le,l 9"!r" /oorr"l.
> 4i,rtF
> 4ert cs"k + tu! r"(t"! k2*0l il%e s0letles,geket kit"l&li, "z,rt.
> 5z sem (obb, h" k,t u'ó 1ssze*eszik eg% h"rm"!ik u'ó. < e*ette el m"g&t $ebek"
Nick 'org"tók1%*,re c,loz*".
5z 6t h&tr"l,*+ r,sz,t eg%m&s ugr"t&s&*"l t1lt1tt,k, s (ó ',lór" m6l*" kipirul*", e*etg,l*e,
eh,z b+r1!(eikkel " kez0kbe l,ptek be " Hotel P"lot" meghitt el+cs"rok&b". 5 lill"'0re!i
k"st,l%sz&lló em cs"k mesesz,p *olt " szomsz,!s&g&b" t"l&lh"tó tó*"l, !e re!k2*0l
otthoos is.
Nick bol!og" t1lt1tte ki " be(elet+l"pok"t #"ck $ich"r!so ,s 4ih"lik $ebek" ,*re.
> 5zt hittem, k0l1 szob&b" lesz0k < s6gt" o!" meglepett "rcc"l " +.
> C is, !e meggo!olt"m m"g"m. /s"k 'elesleges 'elt-,skelt,s lee, h" k,t szob&t
k,r,k@
> #ó !um" < morogt" $ebek". < 4it "k"rsz te t+lem, Nickol"sF Tel(ese kik,sz2teiF
> Nem, $ebus. /s"k szeret,k tiszt&b" (1i "z ,rz,seimmel, ,s ehhez te is kellesz@
> 4it "k"rsz, le'ektetiF
> 9zeret,!, miF < k"csitott r& Nick, m"(! " recepcióshoz 'or!ult, "ki el*ette "
be(elet+l"pok"t, m"(! eli!ult"k " li'tek ir&%&b". < =g,sze 6( ,rz,s, hog% em lohol "
%omomb" eg% tuc"t ember@$ebek", mi,rt *&gsz il%e "rcotF
> 4ert pim"sz *"g%, "z,rt. Cs em "lszom *ele!.
> Nem probl,m", h1lg%em. Tu!o!, eg,sz (ól el*"g%ok k""p,ko is. 4es,ltem m&r,
hog% "mikor Los 5gelesbe k1lt1ztem, hó"pokig "z 0g%1k1m k""p,(& "lu!t"mF Nos, "z
ritk" k,%elmetle !"r"b *olt@
$ebek" "zo k"pt" m"g&t, hog% m&r megit mosol%og. 7gyszer(en nem tudok #aragudni rá!
+e#etetlen! 5 + titko rem,lte, siker0lt Nick '0l,be bog"r"t 0ltetie " lo!oi 6tt"l
k"pcsol"tb". $ebek" "g%o megb&t", hog% em *olt eleget eg%0tt " sz0lei*el "kkor,
"mikor ezt " sors m,g lehet+*, tette. Nem k2*&t Nickek 6("bb tr"g,!i&t. 3i!&m"
cs"csog*" p"kolg"tt" be " ruh&ik"t " sz&llo!"i g"r!róbb", "mikor " go!ol"t"ib" ',szkelte
m"g&t " sz1r%- 'elismer,s. ,a +ondonba megy talán rájön #ogy ismét a régi életét akarja
élni! Akkor talán elvesz'tem *t örökre! ,ogyan szeret#etek valakit annyira #ogy ne szám'tson
az ami nekem jó csak az ami neki jó4 $ebek" sz2*b+l rem,lte, " sz0l+k megl&tog"t&s&"k
'orsz2roz&s&*"l em i!2tott" el " l"*i&t, "mi *,g0l m"(! m"g" "l& temeti +t. 3sak ne most;
ne is egy #óna$ múlva;kell még id*;ne vedd el *t t*lem 8stenem2

205

5"bell" Hill ug%"cs"k meglep+!1tt Li"e 5!erso tele'oh2*&s&. Kilbert 'eles,ge em
sz"por2tott" k0l11sebbe " szót, cs"k "%it mo!ott, hog% em t&m"szt 6("bb "k"!&l%ok"t "
*&l&s el,. Tel(ese re!be *" "z, h" " st6!iót ezek ut& is eg%0tt *ezetik ,s " h"t"lm"s
*"g%o"k is cs"k " 'el,re t"rt ig,%t < "z e!!igi k1*etel+z,sek elle,re.
5"bell&"k 'og"lm" sem *olt "rról, mi!ezt mi *&lth"tt" ki, !e h"t"lm"s k+ esett le "
sz2*,r+l. Titko m,g mi!ig ',lt "ttól, Kilbert eg%szer cs"k go!ol eg%et ,s *issz"t&col "
'eles,g,hez < mit "hog% "zt r,ge is rezze,stele "rcc"l megtette. Nem "k"rt" el*esz2tei "
',r'it. 4ost pe!ig, hog% Li"e *,gre h"(l"!ó potot tei " h&z"ss&guk *,g,re, 6g% t-ik,
m&r em is 'og(".
9z2*ese megosztott" *ol" "z 1r1mh2rt Killel, &m " ',r'i eg% ,tterembe t&rg%"lt *"l"ki*el "
B,%emberek eg%e!ik r,sz,ek k"pcs&, 2g% eze "z est, em z"*"rh"tt". =sz,be (utott,
hog% " !olgok "l"kul&s&"k esetleg 9te*e ,s Heil% is 1r0l,ek. 5"bell" szite k,%szert
,rzett, hog% *"l"ki*el megoszth"ss" " bol!ogs&g&t. 5 'i" "zob" em *ette 'el " tele'o(&t, "
sz&llo!&b" pe!ig k1z1lt,k, 4iss 5!erso ,s 4r. Hill elmetek " st6!iób" ,s m,g em
,rkeztek *issz". A stúdióba! 3saknem éjfél! >izárt #ogy ilyen sokáig dolgoznának! .e akkor
vajon mit csinálnak4 Hké abba#agytam nem aggodalmaskodom! Nagy leveg* relaO annyi!
&ilnek van igaza nem alakul itt semmiféle románc! .e #a mégis4
5"bell" ,pp t&rcs&zi "k"rt" ;ristit, mert k2*&csi *olt, *"(o " b"r&t+(,ek siker0lt>e
m&r k"pcsol"tb" l,pie 9te*eel, miót" " 'i" 4"g%"rorsz&gr" ut"zott. ?m " tele'o
h"m"r"bb megcs1rret, mit + 'elk"ph"tt" *ol".
> Gge, 5"bell" Hill < szólt " k"g%lób" k1z1%1se.
> 9zer*usz, 5"bell", /helse" 4" *"g%ok@t"l& m,g eml,kszel r&m.
H&t persze. /helse&t em lehetett el'ele(tei. L m"g" ug%" m,g sosem !olgozott eg%0tt "
+*el, !e " *olt ',r(e, 4ich"el g%"kr" "lk"lm"zt" " re!ez++t. ;or&bb". #ó*"l kor&bb".
4ert "mikor /helse" ,*ekre elk1telezte m"g&t " Ii"mo! 'el,, " P"thers em
'ogl"lkozt"th"tt".
5"bell" ug%"cs"k (ól eml,kezett " "g%sz&(6, tehets,ges re!ez++re, "kiek " kezei
k1z1tt 6g% 'orm&ló!t"k " sz2,szek, mit " *i"szb&buk. 9ok"k megg%+z+!,se *olt, hog%
Heil% 5!ersoból /helse" 4" lelkiismeretes muk&(" csi&lt ig"z& (ó sz2,sz+t. 3sak a
jó ég tudja miért tette ki a sz(rét a .iamond;> 'utott &t 5"bell" "g%&, s elh"t&rozt", meg
is k,r!ezi ezzel k"pcsol"tb" Kilbertet.
> 4&r hog% is e eml,kez,k r&!. < 'elelte ke!*ese. < 4il%e r,ge l&tt"l"k.
> Nos, ige, "kkor m,g m&s *olt &l"tok " 'el&ll&s < (eg%ezte meg /helse" eg% lehelet%i
,llel " h"g(&b". < 5"bell", Kilbertet keresem.
> =g% 0zleti *"csor& *" ,s m,g em ,rt h"z".
206
> 9zeret,k besz,li *ele.
> 9"(&lom, !e most t,%leg em tu!om "!i. ?t"!h"tok eki *"l"mi 0zeetetF
> H" m&r il%e ke!*ese 'el"(&lott"!, ige. /s"k "%it, hog% tu!ok 9te*er+l ,s ,
szeret,m csi&li " B,%emberek eg%e!ik r,sz,t.
5"bell" " !1bbeett+l eg% percig megszól"li sem *olt k,pes. <ud 5tevenr*l! I akarja
rendezni a /ényembereket! 7z most akkor valami burkolt zsarolás akar lenni4 5 + le*eg+
ut& k"pko!*" keresg,lte " sz"*"k"t, hebegett>h"bogott, m"(! "g% eheze e%it tu!ott
mo!"iA
> /helse", , em tu!om, mir+l besz,lsz@
> N"g%o is tu!o! < trill&zt" " *o"l *,g, " m&sik +. < 8l%"%ir" tu!o!, hog% most
l&tl"k m"g"m el+tt, "mit remegsz, mit " kocso%", mert ige, (ól l&to! " hel%zetet, b&rmikor
ki'ecseghetem " kis titkotok"t " s"(tó"k@
> /s"k "z , titkom@> 'elelte k,ts,gbeesette 5"bell".
> $emek, ez m,g (obb. 5kkor m,g eg% oko! *" "rr", hog% megg%+z! " p&rocsk&!"t, ,
*"g%ok " meg'elel+ B,%emberek re!ez+. 4&sk0l1be "z eg,sz *il&g ,rtes0li 'og "
k0l11s szerelmi t1rt,etetekr+l@
> 4o!!, /helse", mi t1rt,t *ele!F 4i,rt kell ez "z eg,szF P,zre *" sz0ks,ge!F
Tu!ok seg2tei. Te em "k"rh"tsz t1kretei eg% cs"l&!ot@te em il%e *"g%@.
> 3&ltoz"k "z i!+k, !r&g&m. Li"e " leg(obb b"r&t+m *olt. 5 B,%emberek pe!ig "z
,!esg%ermekem. =l*ett,k, eg% sz&"lm"s, h0l%e ',lre,rt,s mi"tt, "mit r&"!&sul ""k
k1sz1hetek, hog% '"l"zt"m Kilbertek ,s eke!. H&t most itt "z i!e(e, hog% *issz""!(&tok,
"mit mi"tt"tok el*esz2tettem.
> /helse", , em ismerem ezt " t1rt,etet@
> ;,r!ez! " r,szletekr+l " !r&g" *+leg,%e!. #"*"slom, t"l& mo!(" el Li"eek "z
ig"z"t, ,s "kkor pill""tok "l"tt *issz"ker0l1k " c,ghez. 5 kis titko!ról pe!ig meg is
'ele!kezhet0k. 4o!!, hog% *olt&l k,pes "%i ,*e &t elh"llg"ti el+le, hog% *" eg% k1z1s
'i"tokF Ko!olom, 9te*e sem tu!(" "z ig"z"t@
> Ho" tu!sz e%it ról"mF < k,r!ezte h0le!ez*e 5"bell", mik1zbe " p"ml"gr"
rog%ott.
> C!es, 4ich"el ,s , mi!ig "g%o (ób" *oltuk. N"g%o < mo!t" %om"t,kos"
/helse". < 4ost pe!ig 1r0l1k, hog% h"sz&t *ehetem mi!""k, "mit eg%kor els2rt "
*&ll"mo. Nos, em t"rt"l"k 'el to*&bb, 5"bell". Sr0l1k, hog% il%e (ót besz,lgett0k.
Hol"p Kil h2*(o 'el. < ultim&tum *olt ez, em k,r,s, 5"bell" "g%o (ól tu!t".
5 most már azt is $ontosan tudom #ogyan válik egy tökéletesen boldog este rémálommá!
8stenem mi lesz velem4 ,a mindez kiderül szét#ullik a családunk! 7z biztos! Nem
207
enged#etem! 5"bell" tu!t", cs"k eg%etle megol!&s l,tezikA *"l"hog% r& kell *eie Li"et
,s Kilbertet, hog% *eg%,k *issz" /helse" 4"t " B,%emberek pro!ukciób".
H"("l h&rom *olt ,s 9te*e 6g% ,rezte, m&r em (1het rossz"bb. Dlt " s1t,tbe, " le*eg+be
iszo%6 sz"g k"*"rgott, Heil% test,ek s6l%&tól 6g% ,rezte, t"l& m&r sosem 'og(" ,rezi "
l&b"it. 5 + keresztbe 'ek0!t "z 1l,be, pill""t%il"g " tel(es &(ul&s &ll"pot&b", mert "hol
most (&rt, "z m,l%ebb *olt b&rmiem- &lom&l. 5 pezsg+ k0l!te o!". A ro#adt $ezsg* amib*l
annyit ivott #ogy Naris ,ilton és +indsay +o#an elbúj#atnának mellette! 9te*e hi&b"
k1%1rg1tt eki " tize*"l"h&%"!ik poh&r ut&, hog% mostm&r h"g%(" "bb", Heil% eg%re
r,szegebb lett, ,s szet megg%+z+!,se *olt, hog% "z it"ltól szebb lesz " *il&g.
> O, 9te*e, , mostm&r meg,rtem Nicket. =!!ig is iom kellett *ol", ol%" k1%-
most " lelkem, ig"z& 'elemel+@ > mo!t" e*et*e " +, "mikor m,g cs"k sz"lospicces *olt.
5 hel%zet "zob" g%ors" romlott ,s 9te*e m,g ,pp i!+be h"t&rozott 6g%, hog% i!e(e
'el%"l&boli Heil%t ,s elh"g%i " hel%et, miel+tt "l"pos" 1sszeh&%& "z elit klub elit
0l+g"rit6r&(&t.
5mikor " k"r(&b" *ette ,s eli!ult *ele " li't 'el,, Heil% szem,rmetle0l sz&(o csókolt".
9te*e em 2g% "k"rt". Nem 2g% r,szege, sz&"lm"s", 1sszet1r*e. Eg% ,rezte, m,lt"tl"
*ol" kett+(0k k"pcsol"t&hoz, h" il%e &ll"potb" kez!e,ek eg%m&ss"l b&rmit is. L is sok"t
i*ott "z"p este, cs"k r& em *olt ol%" rossz h"t&ss"l "z "lkohol, mit Heil%re, "ki " li'tbe
l,p*e *"lób" beh&%t. 5z pe!ig to*&bb tet,zte " hel%zet tr"gikuss&g&t, hog% " g,pezet k,t
emelet k1z1tt meg&llt, mert *"l"mit+l elmet "z ,p0letbe "z &r"m. Nos 'gy kerültem a
büdösbe a sötétbe egy részegen alvó n*vel az ölemben! 7nnyit a meg#itt romantikus
éjszakáról!
Ie 9te*e em *olt m,rges. Nem tu!ott Heil%re h"r"gu!i. =g%szer-e cs"k bel&tt", hog% "
szerelme, mit +, eg%el+re h"sz&lh"t"tl". 5z it"l h"t&s&r" 1k,tele0l meg%2lt ,s mi,l
r,szegebb lett, "&l t1bb t1rt,etet mes,lt el 9te*eek. 8l%" sztorik"t, "mikre " ',r'i
eg%&lt"l& em is *olt k2*&csi. 5mik,rt m,g "kkor is *"!ul irig%elte Nickol"s $ich"r!st, h"
"z m&r em is *olt "z ,l+k sor&b". 8nkább volnék #alott feküdnék én a #ulláms'rban csak
egyetlen na$ig szeretett volna úgy a#ogy *t!
=lhessegette m"g&tól " go!ol"tot ,s szór"kozott" simog"ti kez!te Heil% h"(&t. Nem *olt
,pp " leg(obb 'orm&(&b", !e m,giscs"k "z " l&% *olt, "kit ol%" r,gót" szeretett. Nem
sz&m2tott, hog% m&r em ,rezte " l&b"it, *ig%&zi "k"rt r&, szereti "k"rt". Tu!t", hog% Heil%
ezt (óz" pill""t"ib" 6g%sem h"g%&. 5hhoz t6ls&gos" is 1zetle. Nem "z "
szeretetkol!us t2pus, pe!ig *"ló(&b" "g%o is r&',re ,h&% 1lel,s.
> 5mikor m"g"!&l *"g%, em mersz "z 1lembe 'ek0!i < suttogt" mosol%og*" 9te*e. <
Pe!ig ,h" em &rt"", tu!o!F 4iót" cs"k megismertelek, "z els+ pill""ttól "zt ,rzem, hog%
*ig%&zom kell r&!. Hog% mellette! " hel%em, hog% megó*("l"k. Te m,gsem szeretsz egem
el,gg,. C meg t"l& sosem 'ogom meg,rtei, mi,rt *"g%ok il%e m"zochist" &ll"t, hog%
m,gis " k1zele!be "k"rok lei. #obb" '&( "z, h" em l&th"tl"k, sokk"l, !e sokk"l (obb"
'&(, mit hog% tu!om, m,g mi!ig +t szerete!. Tu!o! mitF Gg"z&ból ez sem ,r!ekel. Nekem
cs"k "z " 'otos, hog% biztos&gb" tu!("l"k. 4i!ig ez *olt " 'otos, Hell@tu!om, hog%
208
g%-l1l1! ezt " becee*et, mert + "!t" eke! ,s most '&( h"ll"i. )&r most em h"llo!, mert
"lszol@em is ,rtem, mi,rt !um&lok itt h0l%es,geket bele " "g% semmibe@
9te*e em tu!h"tt", Heil% h"llott">e "miket mo!ott. T,%, hog% em moz!ult ,s %ugo!t",
l"ss" *ette " le*eg+t, "mi "rr" ege!ett k1*etkezteti, hog% "lszik. 5 ',r'i szomor6" b&mult
bele " s1t,ts,gbe, mik1zbe to*&bbr" is sz0et ,lk0l simog"tt" " k"r(&b" "l*ó + regeteg
h"(&t.
5 ',% 6g% *ill"t 'el " li'tbe, hog% "z szite '&(t, s " szerkezet h"t"lm"s rob"(("l i!ult el "z
6t(&r". Heil% szeme 'elp"tt"t, " m&so!perc t1rtr,sze "l"tt 'el0lt " k"bib", " tekitete pe!ig
ol%" *olt, mith" m"g" sem tu!&, hol *" ,s ki*el.
> /sill"gszem@> %1gte elk2zott h"go, mik1zbe mi!k,t kez,*el s"(gó 'e(,hez k"pott, s
" li't p"!ló(& mere*e eg% potr" ,zett. 9te*e *,!elmez+ &t1lelte. 5 cs6%" lióleumo
t&rg%"k *olt"k, sz""sz,t szóró!*". =g% r6zs, eg% otesz, hitelk&rt%&k ,s eg% ',%k,p. 5kkor
eshettek ki Heil% t&sk&(&ból, "mikor " + 9te*e 1l,be h"%"tlott " li'tbe. 5 'otó eg% "rc. =g%
t6ls&gos" is (ól ismert "rc. 5 *il&g"k K%,m&t'i6. Heil%ek Nick. 5 + elk"pt" " tekitet,t,
zokog*", szoros" 1lelte 9te*et, mik1zbe "rcc"l !"cos" " k"bi '"l" 'el, 'or!ult.
>é$telen vagyok nézni az arcát! 3sillagszemek tündérmosoly! 1int régen! 7lka$om a
szemeim mint#a valami ijeszt*t látnék! Nedig más nem történt csak fölkavart! 1ég csak nem
is maga az ember! 7gy régi londoni ké$! ,a most 'gy érzem magam mi történne akkor velem
#a szembejönne a végzetem;4 1i van #a a telefonbetyár tényleg Nick volt4 ,a tényleg *
volt2 < &m ez " go!ol"t ol%" *"lósz2-tleek t-t, hog% h"m"r to*&bb is &llt.
5 li't " '1l!szitre ,rkezett, "mit eg% 'urcs" !"ll"m is (elzett. 5 h"gtól cs"k m,g (obb"
meg'&(!ult Heil% 'e(e. 5z "(tó ki%2lt, 9te*e pe!ig g%ors" '1l&llt ,s 1sszesze!te " p"!lór"
hullott t&rg%"k"t. 5 r6zst ,s " oteszt *issz"g%1m1sz1lte " l&% zsebke!+%i t&sk&(&b", "
'otót pe!ig eg% iger0lt moz!ul"tt"l 1sszeg%-rte ,s beleh"(2tott" "z els+ kuk&b" " h"llb".
Heil% elk,pe!*e ,zte.
> =zt mi,rt csi&lt"!F
> 4ert '&(!"lm"t okoz eke!. 4,g mi!ig. 4&r em ,l ,s m,g mi!ig k,pes b&t"i.
> Nem, em "z + hib&(" < ism,telgette Heil%, m"(! megit " 'e(,hez k"pott. < 3"l"mi
istetele0l '&( " 'e(em@
9zomor6" mere!tek eg%m&sr" eg% i!eig, m"(! 9te*e " recepciór" met ,s k,rt eg% t":it "
szór"kozóhel% el,. =sze &g&b" sem *olt il%e &ll"potb" *ezeti, h&t m,g hog% Heil%t
h"g%(". 5z ki *" z&r*".
> Legk1zelebb biztos k,tszer meggo!olo!, "k"rsz>e *elem bulizi@> mo!t" b&"tos"
" +, mik1zbe el%omott eg% &s2t&st. 9te*e mi!e ere(,t 'elh"sz&l*" Heil%re *ill"tott
eg% '&r"!t ',lmosol%t.
> Tu!o!, h" szeretek *"l"kit, ekem em "z " 'otos, hog% mi!ig (ól ,rezz0k
m"guk"t@, *ele! "k"rok lei "kkor is, "mikor sze*e!sz, meg "kkor is, "mikor e*etsz.
209
> )olo! eg% "l"k *"g%, 9te*e.
> Iolgozik m,g ,pelm,(- ember ebbe " sz"km&b"F H" ige, k,rlek, mut"s! be ekem.
/so!&(&r" (&r" " *il&g. ;isl&%, "zt hiszem, r&k ',re eg% "l*&s. Tu!o!, 'ilmet 'org"ti
(1tt0k, *"g% *"l"mi il%esmi.
> 4ikor kez!0kF
> N,g%re " st6!iób" kell le0k.
> $em,lem, "!!igr" elm6lik ez " 'e('&(&s.
> H" meg em, "kkor m"(! " )&!ogember hel%rehoz. 4&so!&ll&sb" term,szetg%óg%&sz.
=ze mi!kette ele*ett,k m"guk"t. 5 'elkel+ "p ',%,be h"(tott"k *issz" " L&ch2!o &t
" sz&llo!&b". 9te*e 1r0lt ""k, hog% sz+k, sehol em sz6rt&k ki Heil%t, 2g% t"l&
sz"b"!"bb"k leszek " k1*etkez+ hetek. 3olt eg% "g% meglepet,se " l&% sz&m&r"A h" "
'org"t&s 0temez,se " ter*ek szerit "l"kul, helikoptert "k"rt b,reli, hog% el*ihesse " +t "z
"p(" sz0l+'"lu(&b", "ho*& mi!ig "%ir" *&g%ott. 4"g" el, k,pzelte Heil% "rc&t, "mikor m"(!
megtu!("A ;1r1s6('"lub" meek.
4osol%og*" pill"tott " +re, "kit m&r megit el%omott "z &lom. -ajon meddig kell még egy
szellemmel #arcolnom4 1ég mindig er*sebb nálam $edig már nem is él;9te*e em merte
be*"ll"i 1m"g&"k, hog% *"lósz2-leg 1r1kk,. Hisze "kkor " rem,% is el*eszett *ol",
hog% Heil% *"l"h" "z 1*, lesz.
210
211
22. 'e(ezet

3olt"k ol%" pill""tok, "mikor m&r>m&r meg'ele!kezett mi!er+l, "mi '&(t. 5%i +szite
e*et,s, go!osko!ó simog"t&s, m,l% besz,lget,s terelte Nicket ,szre*,tle0l " lelki
g%óg%ul&s ir&%&b", hog% sem i!+, sem eergi", sem ke!* em m"r"!t " sebek %"log"t&s&r".
$ebek&*"l be(&rt&k =gert ,s k1r%,k,t. 3,gigkóstolt&k "z 1sszes (ó bort, be(&rt&k " 'est+i
sz,ps,g- t&("t, gumicsizm&b" t"post"k " hób" ,s semmis,gekr+l 'orm&lt"k *,lem,%t,
m,gis, szite ,szre*,tle0l eg%re k1zelebb ker0ltek eg%m&shoz. 5 sz&llo!&b" (ószeri*el cs"k
"lu!i (&rt"k, szoros" 1sszeb6(*" " t,*, el+tti k""p,, mert ug%" $ebek" em *olt
h"(l"!ó Nickkel "lu!i, !e mith" mi!e "p kicsit k,s+bb mo!ott *ol" (ó,(sz"k&t ,s
*oult *,gre be " s"(&t szob&(&b". -égre;mert az #ogy mellettem fekszik #ogy érzem a forró
testét valóságos k'nszenvedés! "ö#ej #ogy ennyire nem b'rok a #ormonjaimmal! 5z sem *olt
eg%szer-bb, "mikor $ebek" em *olt " szob&b". Nick k,tszer is elk1*ette "zt " h0l%es,get,
hog% belekukk"tott eg%>eg% t,*,m-sorb", "mi 2g% *"g% 6g%, !e "z Oz 'org"t&s&t, *"g% Heil%
)u!"peste l,t,t t"gl"lt". 5mikor " szerelme sz,p "rc&t megl&tt" " k,per%+ < 6("bb"
mi!ig k"l"pok"t *iselt, " cso!" tu!(" mi,rt < *,gk,pp em ,rtette, mit is keres + eg% m&sik
l&% mellett *"l"mi mucs"r1cs1g, l,*+ sz&llo!"i szob&b".
Nick m&r em tu!t", cs"kug%" *"l"mi elemet&ris" 1szt11s sze:u&lis *&g% *ozz"
$ebek&hoz, *"g% t,%leg szereti +t. 7z le#etetlen! >ét n*t nem le#et szeretni egyszerre! -agy
igen4 1ondjuk én még erre is ké$es vagyok a#ogy magamat ismerem! &ázgéza!
Persze, "zz"l tiszt&b" *olt, hog% ke!*eli, mit "hog%" "zz"l is, $ebek" mil%e sok"t tesz
,rte. 5 + eg% hó"p 'izet,s ,lk0li sz"b"!s&got *ett ki mi"tt" ,s " soro k1*etkez+ *izsg&ir"
sem k,sz0lt 6g%, "hog% kellett *ol". Nickek lek0z!hetetle lelki'ur!"l&s" *olt, mert m"g"
sem tu!t", ho*& *ezet ez " k"pcsol"t ,s em "k"rt", hog% $ebek" mi"tt" b&rmit+l is elesse.
4eg'og"!t", b&rhog% is tilt"kozzo " +, *"l"hog% o!" 'og(" eki "!i "zt " p,zt, "mit em
keresett meg, "me!!ig "z + lelk,t p&t%olg"tt".
> Nem k,e *issz"me0k ;1r1s6('"lub", $ebusF < k,r!ezte eg% !,lut&, mik1zbe "
k""p, he*er,sz*e ,zt,k " Ir. House ism,tl,s,t ,s ip"ri me%is,g- "r"csos>csokis
kekszet t1mtek m"gukb".
> 4i,rt, em ,rze! itt (ól m"g"! *elemF < k,r!ezte &rt"tl" szemekkel " +.
> Iehog%em. /s"k mi"tt"! "ggó!om. 3" ott eg% ,lete!.
> =bbe " ,h&% h,tbe megleszek ,lk0lem " sulib" < *ot" meg " *&ll&t $ebek". <
;0l1be is, leg"l&bb eg% ,*e k1%1r1gek ekem, hog% me(ek *,gre sz"b"!s&gr".
> 4uk"m&i&s *"g%F
> Nem. /s"k "g%"lós, "k&rcs"k te. 4,g eg% pszichológus(el1ltek is el kell ,h" terelie
" 'ig%elm,t, hog% e k"tt"(o be.
212
> Pe!ig te ol%" er+s *"g%, $ebek". 9+t, " +k &lt"l&b" er+sebbek, mit " ',r'i"k. 8l%"
'eg%elmezettek *"g%tok, (ól b2r(&tok " g%-r+!,st, " megprób&lt"t&sok"t. /s"k " k1%eitekkel
em tu!ok mit kez!ei@semmi ics, "mi (obb" kibor2t"" "&l, mit "mikor s2ri l&tok
eg% l&%t.
> Ie mi,rtF
> 4ert ol%"kor 6g% megs"(&lom, hog% , is elkez!ek s2ri < mo!t" +szit, Nick. <
5z el+z+ k"pcsol"tomb" regeteget b+gt0k@>Nick mereg*e ki,zett "z "bl"ko, m"(!
hozz&tetteA > Ie sz,p *olt. ;1zelebb hozott be0ket eg%m&shoz. #ó ,rz,s tu!i, hog% *" "z
,lete!be eg% ember, "ki el+tt %ugo!t" l,tezhetsz "kkor is, "mikor legsz2*esebbe " '"l"t
k"p"r&! '&(!"lm"!b"@
> Neke! + *olt "z. Heil%. Jg%eF
> Gge. Gsteem, m,g "zt is l&tt", "mikor kokózt"m@r,mes lehetett eki.
> =l is hiszem. 5 te 1sszeropp"&so!, "z, hog% meg*ert,k " r"(ogói! ,s el*esz2tette "
kisb"b&(&t@, biztos em ,ltem *ol" t6l ,p ,sszel.
> Tess,kF < k,r!ezte Nick ,lese. $ebek" l&tt", hog% " ',r'i meg!erme!, eg%ik t1k,letes
pill"t&s6 szeme "l"tt r&g"tózi kez! eg% i!eg, mik1zbe em *ette ,szre "zt sem, hog% "
kez,b+l " sz+%egre hullott " csokol&!,s s0tem,%.
> 3"l"mi rossz"t mo!t"mF < k,r!ezte ó*"tos" " +.
> Nem@cs"k@> Nick 6g% ,rezte, 'orogi kez! *ele " szob". < =l*esz2tette " g%erek,t@
mil%e g%ereketF < k,r!ezte tomp&. < =z cs"k *"l"mi ',lre,rt,s lehet. Heil% em *olt
*&r"!ós.
$ebek&"k ekkor esett le. .e #iszen ez ké$telenség2 Nick nem tudta úristen nem tudta2
Nedig tele volt vele a világsajtó! .e * nem olvasta! 6ézus2 $ebek" el+tt eg% pill""t "l"tt
k1r*o"l"zó!ott "z &lt"l" ol% "g%o irig%elt, szerecs,tle *il&gszt&r sz2,sz+ tr"g,!i&(".
L&tt" m"g" el+tt, mil%e borz"lm"s &ll"potb" lehetett Nickol"s " k"pcsol"tuk utolsó
perió!us&b", h" Heil% em merte el&ruli eki, hog% b"b&t *&r"k. -agy talán nem Nick volt
a $ici édesa$ja4 $ebek" bele sem mert go!oli. Ie tu!t", h" m&r 1k,tele0l elmo!ott "
',r'i"k *"l"mit, "mit em kellett *ol", em h"g%h"t(" m"g%"r&z"t ,lk0l " !olgot. 4"g&b"
m,rlegelt, mert em tu!t", hog%" 'iom2th"t& " *"lós&got, hog% "z Nickek e '&((o
(obb", mit musz&(. /rancokat2 8tt most nincsenek megfelel* szavak2
> 5z ,g szerelm,re, $ebek", k,rlek, mo!( m&r *"l"mit.
> Nick@s"(&lom. 5t%",g, em go!olt"m *ol", hog% ezt te em tu!t"!.
> 4,g mi!ig em ,rtem@> ,zett " +re hitetleke!*e Nick, tekitet,b+l s0t1tt "
t0relmetles,g.
> 5mikor Heil%t "zo "z est, 6g% meg*ert,k@"kkor el*esz2tette " m"gz"t&t. 5 s"(tó "zt
2rt", hog% k1r0lbel0l h&rom hó"pos *olt " pici. Nick, hog% +szite leg%ek, , mi!ig "zt
213
hittem, "z tette be &l"! " k"put, hog% o!"*eszett " g%ereke! ,s cs"kem " p&ro! is@
> /s"k "z utóbbiról tu!t"m@!e ez is el,g *olt < mo!t" Nick k&b&, mik1zbe
megroh"t&k +t " *&r"tl" ,rz,shull&mok. 3olt eg% kisb"b&(". =g% kisb"b&(uk. Neki ,s
Heil%ek. =g% pici l,%, "ki 1sszek1t1tte kette(0ket, h" cs"k r1*i! i!+re is, !e ,lt, l,tezett. A
mi gyerekünk! A mi kisbabánk meg#alt! Nick ,szre sem *ette, hog% 'ol%"m"tos" b&mul(" "
'"l"t ,s h2*"tl" k1%ek peregek "z "rc&.
3"l"hol m&shol (&rt go!ol"tb". =g% "g%o is 'ikt2*, m&r>m&r utópisztikus (1*+be, "hol
k,z " k,zbe s,t&l"k eg% lo!oi utc&A Heil%, + ,s eg% setesut& buk!&csoló eg%,*es 'orm"
kisg%erek. 7z a jöv* az amit elvesz'tettem!
7lvesz'tettünk! 1iért a fenébe is4 @e kellett volna csukni a ka$ut ,eilyvel együtt
nekiveselkedni és kirekeszteni a tömeget! A /ényemberek a .iamond 5túdió az egész
kibaszott #ollyGoodi #óbelebanc nem ért annyit mint az a so#a meg nem történt londoni
$illanat;
> Nem mo!t" el ekem@> ,zett Nick k,ts,gbees*e $ebek&r", " h"g(" ol%" *olt, "k&r
eg% szomor6 kis'i6,. < )iztos, mert 6g% sz,t *olt"m cs6sz*". Nem hitt beem, $ebus, m&r
em hitte el, hog% szeretem@
> N%ugo!( meg. < mo!t" higg"!t" $ebek", m"(! k1zelebb kuporo!ott Nickhez ,s "z
1l,be *ot" " ',r'i 'e(,t.
5 + em tu!t", percek, *"g% ór&k teltek el, m2g Nickol"s k1%ei &zt"tt&k " ruh&(&t. Nem
tu!t", mi (&tszó!h"tott le " ',r'ib", !e t,%, "mikor ki*1r1s1!1tt, !e m&r sokk"l %ugo!t"bb
"rcc"l 'el0lt ,s $ebek" szem,be ,zett, " k1*etkez+ket mo!t"A
> ;e!*esem, soh" t1bb, em meg%ek *issz" Holl%woo!b". Qg% !1t1ttem. Lez&rt"m, *,ge,
k,sz.
> Nem sz"b"! elh"m"rko!ott" !1tei@meggo!olo! te ezt m,g sz&zszor. < csit2tott"
$ebek".
> Nem. 5z kiz&rt. Norm&lis ,letet szeret,k ,li ,s em el!obi m"g"mtól m&so!szor is "
lehet+s,get " bol!ogs&gr", "mit meg"!ott ekem " sors. 4eg*" mi!eem. Hisze mostm&r
itt *"g% te is. Cs meg "k"rom prób&li. 9zereti "k"rl"k. H" ics ellee ki'og&so!, "kkor
most el is kez!em@
$ebek&"k es,l%e sem *olt, hog% rebeghesse *"l"mi *&l"sz',l,t. Nick 6g% cs"pott le "z
"(k"ir", hog% le*eg+ ut& k"pko!ott. 5z ,rz,kis,g, " em mi!e"pi sze*e!,l% megit
leter2tette, "k&rcs"k p&r hete, ott " kis h&z "pp"li(&b". ;,ptele *olt go!olkozi, el*eszett
"z ,rz,sbe, "hog% Nick u(("i beb"r"golt&k " test,ek mi!e ,g%zetcetim,ter,t. Noh" "
hel%zet tr"gikuss&g&hoz eg%&lt"l& em illett ez " %ers sze:u"lit&s, ,s em is ,rtette Nick
i!2t,k"it.
Pe!ig "zok "g%o is ott *olt"k " hotelszob&b". 9 h" $ebek" em ol%" el*"kult"
szerelmes, mit "mil%e *olt, sz"kemberk,t, !e t"l& m,g m"g&emberk,t is ,szre*ette
214
*ol" "zok"t.
Nick $ich"r!s cs"l&!ot "k"rt. $"(og*" szeret+ "sszo%t, mosol%gós, cser'es kisg%ereket ,s
*i!&m "pok"t. 4i!et, "mi Heil%*el lehetett *ol". 5zt " cso!&t. .e nem *t szereted2 <
suttogt" " 'e(,be eg% h"g, !e + r1gt1 r&*&gt" " *&!ló mo!"tr" " 'r"pp&s *&l"sztA Az a
#ajó már elment Nick fiú! A megalkuvás az élet része! Nem tudtad4 Nedig 'gy van! Akkor
kussolj2 Azt szeretek akit én akarok! "ebekát!


5 szob" ol%" *olt, "k&r eg% szet,l%. Cpp 6g% ,zett ki, mit "mikor m,g ,lettel *olt tele
"p, mit "p. 4"% sosem 'ele(tett el kiszell+zteti, meglocsoli " *ir&gok"t ,s let1r1li "
b6torokról " port. N" ,s " szitetiz&torról, "mi '1l1tt " '"lo h"t"lm"s Heil% 5!erso
poszterek mosol%ogt"k. &yerek volt még mégis úgy szerette ezt a lányt a#ogy csak egy
feln*tt férfi szeret#et 9 gyermeki rajongással és lelkesedéssel! 5rr" "zob" em *itte r& "
l,lek 4"%t, hog% ki is porsz2*ózzo " szob&b". Nem, "z m&r szets,gt1r,sek t-t.
4iót" Nick elmet, g%"kr" t1lt1tte " sz"b"!i!e(,t " cse!es, emeleti kis m"z&r!szob&b".
Le0lt " szitetiz&tor m1g,, " kopott 'orgósz,kre, s prób&lt *"l"mit 'eli!,zi "zokból "z
i!+kb+l, "mikor " 'i" m,g k1zt0k *olt. Hi&b" telt el h&rom hó"p " szerecs,tles,g ót", +
m,g mi!ig *&rt". 5hog%" " g%erekkori szob&(", ,s *"lósz2-leg Heil% is.
H"llott", hog% " sz2,sz+ =uróp&b" 'org"t ,s meg'or!ult " 'e(,be, hog% megh2*h"t&
,h&% "pr", *,g0l m,gsem tette. )iztos *olt bee, hog% " t"l&lkoz&s mi!kette(0ket ism,t
'elk"*"r&, hog% t6ls&gos" hi&%oz" *"l"ki. 3"l"ki, "kihez Heil% t"rtozott 4"% sz2*,be.
Nick. Nem tu!t" +ket k0l1 elk,pzeli, "%ir" eg%ek *olt"k. 5z els+ eg% hó"po m,gis
Heil% k1zels,ge seg2tette &t, s *"ló(&b" "g%o is '&(ó sz2**el h"g%t" "z 1sszet1rt l&%t Los
5gelesbe. )ol!og *olt, hog% *,gre !olgozik, hog% 6g% t-ik, t"lpr" 'og &lli. 4"% ,h",
"g%o ritk& megege!te m"g&"k, hog% megsir"ss" "z uok&(&t@tu!t", h" cs"k eg% kicsit
is m&sk,pp "l"kul"k " !olgok, h" besz,lhetett *ol" Nickkel, miel+tt " 'i" elk1*ette *ol" "
*,gzetes tett,t, most "k&r "g%o bol!og is lehete " cs"l&!(uk.
5z ,let "zob" met to*&bb. Nick ,lk0l is. 4el 6( &ll&st k"pott eg% mo!ell0g%1ks,g
recepciós"k,t, 9hirle% pe!ig be(eletette, hog% ,* ele(, 1sszek1lt1zik " b"r&t(&*"l. 9"m
szok&s szerit l&t&stól *"kul&sig !olgozott, ,s m&r em morgott " rossz g"r&zsk"pu mi"tt, mert
Nick r,ge kicser,lte. 5 'i"t"l sz2,sz regeteg !olgot h"g%ott m"g" ut&A be'ektet,seket,
ig"tl"ok"t, 'el'ogh"t"tl"ul sok p,zt " b"ksz&ml&(&, !e 4"%ek em *olt sz2*e
hozz&%6li. 4i!ig "bb" rem,%ke!ett, eg%szer mi!ez *issz"ker0l m"(! " (ogos
tul"(!oos&hoz.
4"% "z "bl"khoz l,pett, "z u(("it *,gigh6zt" " s1t,t, poros '0gg1%1. Nick "z,rt r"kt" 'el,
hog% " r"(ogók e l&ss""k be "z "bl"k&, h" 'elm&sz"k " h&z el+tt m"g"so!ó '&r". ;,s+bb
m&r m"g&t " '&t is ki*&g"tt"@
5z "sszo% tekitete "z "bl"kp&rk&%r" siklott. =g% p"p2rl"p *olt ott, eg,sze kicsire
215
1sszeh"(t*", t"l& "z "bl"kot t&m"szth"tt" ki ezzel Nick eg% '0lle!t ,((ele *"l"mikor. 4"%
g%ors" sz,th"(tog"tt". $1gt1 l&tt", hog% eg% soh" el em k0l!1tt le*,l, Heil%ek. 5z
"sszo% mohó ol*"st" " sorok"t, "mik k1zelebb hozt&k " 'i&t.

,ell kicsi drágám ez a csonttörés ez durva dolog! A legrosszabb #ogy folyton
megfeledkezem róla és meg akarom mozd'tani a karom! Hlyankor $okoli fájdalmaim vannak!
.e mindez semmi a##oz ké$est #ogy te nem vagy itt velem! 8nkább törje el valaki a másikat
is csak most azonnal lássalak <éged itt a szobámban;mint régen amikor megszöktél +!A!%
b*l #ogy velem le#ess!
/élek >incsem! Nem tudom meddig fogod még b'rni mindazt az idegbajt ami velem jár!
,ogy mikor to$$ansz be azzal #ogy elég egy normális ka$csolatot szeretnél amiben nem
vagy folyton veszélyeknek kitéve! Egy féltelek ,eily! Nem tudom mi jö#et még4 +egközelebb
majd téged löknek egy taOi elé vagy ta$osnak el csak mert velem vagy4
Nincs egy nyugodt éjszakám aludni sem tudok! 3sak akkor oldódna bennem ez a
kimond#atatlan feszültség #a itt lennél a karjaimban;,ell annyira #iányzol azon töröm a
fejem talán itt lenne az ideje #ogy
5 le*,l itt ,rt *,get, be'e(ez,s ,lk0l. 5mit 4"% elol*"sott, m&r el+*et2tette "zt " sok
sz1r%-s,get, "mi k,s+bb t1rt,t. 9zeg,% Nick, l&%ok el+l meek0lt, r,szeg r"(ogó l&%ok
el+l, "mikor el0t1tte "z " t":i. 4"%ek mosol%ogi" kellett, h" "rr" go!olt, Nick mil%e
eheze *iselte " s,r0l,seib+l "!ó!ó &g%hozk1t1tts,get Lo!ob". Nem besz,l*e "rról, hog%
m"r!ost" " ',lt,ke%s,g, mert Heil% Her% /"*illel, Nick m&r "kkor is (ók,p- sz2,sz
ri*&lis&*"l 'org"tott eg% *2g(&t,kot ;ore&b". 4"% "kkor em g%+zte +t meg%ugt"tiA "
szerelme em 'og semmi ostob"s&got elk1*eti.
> Nem is bee em b2zom, h"em Her%be. 4&r cs"k "z,rt is %omuli 'og Heil%re, hog%
bossz"tso ,s meg2r(&k "z 6(s&gok, hog% *esz,l%be " k"pcsol"tuk. < !0h1g1tt "kkor
Nick, m"(! 'ogt" m"g&t ,s Heil% em kis 1r1m,re t1r1tt k,zzel ut"zott el ;ore&b". 8lyen
szerelem volt az övék és most vége! ?rökre!
> )e(1hetek, ,!esemF < h"llott" m"g" m1g0l 4"% 9"m h"g(&t. 4eg'or!ult ,s h"l*&%" "
',r(,re mosol%gott.
> Persze, g%ere cs"k.
> 4"%, em go!olo!, hog% em k,e itt 0l1! "phossz"tF Nem tesz (ót eke!. ;0l1be is
kez!ei kellee m&r *"l"mit ezzel " szob&*"l@ki'estei, &tre!ezi, megcsi&li
*e!,gszob&"k.
> 5zt m&r em. < (eletette ki 4"%. < 4egsz"k"!" " sz2*em, h" Heil% em "lh"t" itt, "mikor
"k"r@
> Persze, hog% itt "lh"t, !e "z + ,let,t is megehez2te! "zz"l, hog% 2g% r"g"szko!sz ezekhez "
!olgokhoz@> mut"tott k1rbe " szob&b" 9"m. < 5z *ol" eg,szs,ges, h" Heil% is
216
el'ele(thet, mi!"zt, "mi t1rt,t ,s 6( ,letet kez!hete.
> =bbe ig"z"! *" < bólitott "z "sszo%. < Ie megmo!t"m eki, hog% " mi h&zuk k"pu("
mi!ig %it*" &ll el+tte ,s mi!ig " kisl&%omk,t 'ogok r& go!oli@
> =z 2g% *" re!(,, 4"%. Ie te sem ,lhetsz 1r1kk, " m6ltb". Prób&l( 1r0li ""k, "mi
*". Hog% 9hirle% bol!og ,s szerelmes, 4el"ie pe!ig t"l&lt eg% ig"z& eki *"ló muk&t.
4ith" " l"pok is kez!e,ek lesz&lli " cs"l&!ukról ,s " mi Nick0kr+l@h"g%(uk "zt "
g%ereket b,k,be %ugo!i.
9"m megsimog"tt" " 'eles,ge "rc&t, !e " + pill"t&s&ból l&tt", " szetbesz,! semmit em ,rt.
4"% m,g em t"rtott ott, hog% k,pes leg%e elege!i " 'i&t.
> 4it szorog"tsz " keze!beF < k,r!ezte " +, "mikor megl&tt" 9"m,l " bor2t,kot.
> O, "zt hiszem, eg% k,pesl"p lehet. 4"g%"rorsz&gról (1tt. 9zeritem biztos Heil% k0l!te,
*"ló(&b" ez,rt is (1ttem 'el, hog% o!""!("m < mo!t" 9"m, m"(! &t%6(tott" 'eles,g,ek "
le*elet. < 4ost meg%ek *issz" t":izi.
4iut& " ',r(e kimet " szob&ból, 4"% "l"pos"bb" is meg,zte " bor2t,kot. Nem Heil%
g%1g%bet-i c2mezt,k meg, persze "z ember em is *&rh"t(" el eg% *il&gh2r- sz2,sz+t+l,
hog% + m"g" "!(o post&r" eg% k,pesl"pot. 3il&gh2r- sz2,sz+. 4"%t mi!ig 'urcs" ,rz,s
t1lt1tte el, "mikor " t,*,be 2g% e*ezt,k Heil%t. Neki cs"k " kisl&%" *olt, " tiszteletbeli
eg%e!ik g%ereke, "kit szeretett, ',ltett, s "kiek *il&g,let,be "g%o !rukkolt.
Gzg"tott" t,pte 'el " bor2t,kot, mert "g%o *&rt", hog% *"l"mi h2rt k"p(o 'el+le. 5bb"
"zob" em k,pesl"p *olt, m,g cs"k em is le*,l, csup& eg% kis k"rtol"p hullott ki bel+le,
"mire %omt"tott bet-kkel " k1*etkez+ sorok"t *,ste '1l *"l"kiA

/sszonyom, 0n el*tt tito&#an ta"tjá&, hogy a fia élet#en van! 1e én elvezetem hozzá. /
levelem &ézhezvételét &%vet*en taljon át 2333 dollá"t a lap alján le'"t számlaszám"a,
majd londoni id* sze"int este &ilenc !"a&o" h'vja fel a szintén lenn találhat!
telefonszámot.
Ké"em, ne sz!ljon sen&ine&! 4sa&is a&&o" tdo& seg'teni, hogy megtalálja 5ic&et, ha
&ett*n& &%z%tt ma"adna& az info"máci!&!
6á"om jelent&ezését, tisztelettel!

5l&2r&s em *olt. 5z "sszo% ,rezte, hog% remegi ,s sz,!0li kez!, !e eg%etle pill""tig
sem go!olkozott. 5 '"liór&r" ,zett, "mi !,lut& h&rm"t mut"tott. 5 le*,llel " kez,be,
g,pies moz!ul"tokk"l i!ult el " cs"l&! k1z1s !olgozószob&(" 'el,, "hol " sz&m2tóg,pet is
t"rtott&k. P&r perc m6l*" &tut"lt" " k"rtol"po meg"!ott sz&ml"sz&mr" "z R000 !oll&rt. 4,g
(ó, hog% *olt "%i " cs"l&! megt"k"r2t&si sz&ml&(&. 6ézusom mibe keveredtem4 .e mióta
újdonság az #ogy egy anya bármit ké$es megtenni a gyerekéért4 8stenem Nickolas le#et
217
#ogy életben van4 +e#et #ogy elrabolták4 4"% sz&molt" " m&so!perceket, 6g% *&rt" "z este
kilec ór&t. 9 k1zbe " lelke m,l%, hii kez!ett *"l"mi',le cso!&b".
2P. 'e(ezet

Belh+ t&*oli 'olt(& "p',% *&r, s ',%l+ szi*&r*&% h2!(& t6l, ott " t0!,r t&@5 szi*&r*&%
h2!(& t6l. 4i is lehet ottF /s"k &t kell s,t&lom eze " sz2es, szikr&zó g%1%1r-s,ge ,s ott
lesz Nickol"s. )iztos" tu!om. Cs potos" ol%" lesz, mit "mil%eek "z eml,keimbe
+rz1m. Nem ,rtem, mik,t lehets,ges "z, hog% elmosó!ott "z "rc" *"l"hol " m6lt k1!,be.
218
4i,rt em l&tom " *o&s"it tiszt&F
Heil% em el+sz1r &lmo!ott " szi*&r*&%"l ,s Nickkel, miót" "z Ozt 'org"tt&k. P"trik"k is
elmes,lte, mi "z, "mi ,(r+l ,(re megt"l&l(" +t, s "mikor &t,r " szi*&r*&% t6lol!"l&r", " r&
*&r"kozó Nick "rc" em t1bb hom&l%os p"c&&l.
> =z orm&lis, Heil% < bólitott P"trik, mik1zbe "z"p sz&z"!szor tup2rozott kicsit "
m,zsz+ke cop'oko. < 5 tu!"to! 2g% *,!ekezik. 4"g"! mes,lte!, me%ire meg*isel, "mikor
itt>ott megpill"t"sz ról" eg% 'otót.
> 4,gis ol%" z"*"ró, hog% em tu!om m"g"m el, k,pzeli "z "rc&t. Nem is ol%" r,ge
mi!e "p l&tt"m, ismertem mi!e eg%es rez!0l,s,t@ol%" i(eszt+. 4egz"kk"t"mF
> Nem. 4o!om, hog% ez tu!"tt"l" *,!ekez,si "kció "z "g%"!tól. H" em hisze!,
guglizz r&. N", %om&s *issz" !olgozi.
5 muk" "z Oz st&b(&*"l ig"zi (ut"lom(&t,k *olt. $&"!&sul 1biz"lom1*el+ tr,ig is, hisze
" boszork&%t "l"k2tó Kle /lose ,s " (ót0!,r #uliette )ioche k1z1tt + *olt "z eg%etle
'i"t"l +, "kiek cs"pi lehetett " szelet. )olo!ult is ,rte mi!eki " 4"!&ri(eszt+t+l " K%&*"
8roszl&ig < persze, Heil% em tu!h"tt", cs"k *ig"szt"li "k"r(&k, *"g% t,%leg r& *&g%"k.
T,% mi t,%, "pot" 6g% ,g%>1t eb,!megh2*&st ut"s2tott *issz", s eek eg%etle ember
1r0lt ig"z&A 9te*e. 4ert mi!ez "l&t&m"sztott", hog% t,%leg + "z, "ki " sz2,sz+h1z "
legk1zelebb &ll, csup& Heil% ics m,g 'elk,sz0l*e 6( k"pcsol"tr". =z rem,%t "!ott.
Heil% " sz"b"!i!e(e "g%r,sz,t " l"koszt&l%&b" ol*"sg"t*" t1lt1tte, " t6l (ól siker0lt m6ltkori
p"rti ut& em *&g%ott 6("bb kics"pog&sr". 5z eg%ik sz"b"! !,lut&(uko P"trik tel(es
ikogitób" *itte el +t eg% )u!"pest *&ros,z+ t6r&r", s Heil% sz&m&r" ,*ekre *issz"me+e
"z eg%ik legcso!&l"tos"bb ,lm,%t (eletette " s0ltkolb&szoz&s " hetes,l ,s " l&gosoz&s "
Iu" p"rt(&.
E( *olt ,s eg%eese '"t"sztikus, hog% sz+ke h"(&"k ,s s1t,t "pszem0*egeiek
k1sz1het+e seki em "k"rt t+le semmit. /sup& eg%szer t-t 6g%, hog% 'elismert,k, !e
"kkor h"m"r ki!er0lt, "zt go!olt&k, Li!s"% Loh"el t"l&lkozt"k < eze Heil% "g%o (ót
e*etett.
P"trikk"l (ó *olt cs"*"rogi, besz,lgeti, ,s 6g% eg%&lt"l& l,tezi, mert "z ,g*il&go semmit
em "k"rt t+le " t&rs"s&g& k2*0l. 9te*eel Heil% mi!ig 6g% ,rezte, eg% lecs"pi k,sz0l+
k"r! lebeg " 'e(e '1l1tt, hisze t"g"!h"t"tl"ul *ozó!ott " ',r'ihoz, " re!ez+ ,rz,sei*el
k"pcsol"tb" pe!ig sosem *olt"k k,r!,sek. Hi&b" tu!&m elk,pzeli *ele m"g"m "z &g%b",
eg%szer-e em tu!ok m&shog% go!oli r& l,lekbe, mit eg% b"r&tr". 3"g% m&r>m&r
cs"l&!t"gr". Nem mee. 5mi 9te*e ,s Heil% k1z1tt le(&tszó!ott "p, mit "p, "zt "z
"*"t"tl" szemek is ,szre*ett,k. P"trik is megmo!t" " *,lem,%,t, " t+le megszokott
ke!+zetles,ggel.
> )ocs " szó,rt, !e k0ls+ szeml,l+k,t 6g% l&tom, mith" cs"k (&tsz"&l "zz"l " p"si*"l.
219
H"g%o!, hog% ciróg"sso, !e h" t6l k1zel (1, ell1k1!. =z em sz,p < csó*&lt" meg " 'e(,t "
',r'i ,s "g%ot kort%olt " te&(&ból.
> Tu!om, ,s , is &tl&tom ezt. 4i!ig mo!om eki, hog% t"rts" t&*ol m"g&t t+lem, !e
em ,rt " szóból. 4o!(uk em is cso!&lom, mert " megismerke!,s0kkor Nickkel is
ug%"ezt csi&lt"m.
> Nem "!t"! k1%e m"g"!, miF
> Nem, !e %omós okom *olt r&. 5%"i itelmek. )"l(ós meg,rz,sek. Nem h"llg"tt"m
r&(uk, metem, mit "z +r0lt, ut&" Lo!ob", hog% *,gre m"g"mhoz szor2th"ss"m. L&to!, mi
lett bel+le < h6zt" ',lre "z "(k&t Heil%.
> Nem " te hib&!, "mi t1rt,t. Bele(ts! m&r el ezt " h0l%es,get.
> Ie megel+zhettem *ol".
> Hog%"F
> H" em (1*0k 1ssze, +t em csi&l(&k ki " r"(ogók " l,tez,sem "propó(&. P,l!&ul.
5zt& em *erek 1ssze, "mit+l + em borul ki ,s t"l&@em ugrik le o".
> 3olt&l m&r ott "zót", Heil%F
> 9" Br"ciscob"F
> Nem < r&zt" meg " 'e(,t.
> T"l& el kellee mee!. Potos" o!", "ho" leugrott "rról " h2!ról. 9zeritem ott
tu!&l ig"z& elk1sz1i t+le. Crez,! " (elel,t,t ,s elb6cs6zh"t&tok.
> =zt mib+l go!olo!F
> =g%szer , is eltemettem m&r " szerelmem. I"mi". =g% sp"%ol sr&c. 5lig *olt
huszoh&rom ,*es. Ie em *olt ol%" te&tr&lis, mit " te Nicke!. )e,rte eg% t6l"!"gol&ss"l <
mo!t" s1t,te P"trik.
> O. 9"(&lom < 'elelte z"*"rt" Heil%, s most kez!te meg,rtei, " meleg 'o!r&sz mi,rt
*ette +t e%ire " p&rt'og&s&b". ;ereszt0lmet mi!"zo, "mi most ,. =z,rt seg2t ekem.
3il&gos. Heil% P"trikr" mosol%gott ,s megszor2tott" " ',r'i kez,t.
> Te *"g% "z eg%etle p"si, "ki*el ezt sim& megtehetem. < mo!t", m"(! hirtele
leugrott " k+p&rk&%ról, "hol e!!ig " 'orró te&t kort%olg"tt&k. < B&zik " 'eekem.
3issz"k2s,rsz " sz&llo!&hozF
Heil% im&!ott &ts,t&li " L&ch2!o este. 5 *&ros h"gul"t", " ',%ek, " h"z"'el, siet+
emberek < ,mel%ik0k,l m&r "(&!,ksz"t%or. Hi&b", k1zele!ik " k"r&cso%@
> Hol t1lt1! "z 0epeketF < k,r!ezte P"trik, mith" cs"k kit"l&lt" *ol" Heil%
go!ol"t"it.
220
> 4eg2g,rtem "%&m"k, hog% *issz"meg%ek Los 5gelesbe. )&r h0l%es,g, tu!om, !e "
sz2*em *"l"hog% Lo!ob" h6z. C*ek ót" $ich"r!s,k&l k"r&cso%ozom. H&t teF
> O, , il%ekor el szokt"m ut"zi. 3,gre eg%e!0l. 9zeretem (&ri " *il&got, s " muk"
mi"tt ez sokszor el+ is 'or!ul, !e i!egt,p+, hog% "mikor !olgozom, sehol em tu!ok
k1r0l,zi. Pe!ig "z sokk"l szór"kozt"tóbb *ol"@
> @mit hisztis sz2,szek ,s mo!ellek k2*&s&g"it lesi < 'e(ezte be P"trik hel%ett "
mo!"tot Heil%.
> No, "z,rt " hisztis sz2,szek is szór"kozt"tó"k tu!i lei. /s"k eg% sztori " sok k1z0l.
=g%szer eg% bu!"pesti szt&rt "z eg%ik m"g"zi"l el*itt0k =g%iptomb" %"r"li. #1tt *ele "
b"r&t+(e is. 5z *olt "z 0zlet l,%ege, hog% +k pihetek, mi pe!ig meg1r1k2thett0k " meghitt
perceket " l"p sz&m&r". Term,szetese mi!et " c,g 'izetett. Nos, szt&rb"r&tocsk&k ol%"
sóher *olt, hog% hurgh"!"i b"z&rb", "hol " *il&go t"l& legolcsóbb " b+r, k,pes *olt m-b+r
k"b&tot *ei " b"r&t+(,ek.
> =zt em mo!o!. < e*ette el m"g&t Heil%.
> Ie bizo%. 9+t. 5 ki(eletkez,skor !er0lt ki " sz&llo!&b", hog% cs"kem h"tezer
!oll&r met el miib&r c2m, " m"g"zi kotó(&r".
> #,zus, e%i sósmog%orót em lehet megei.
> Nem is. < e*etett P"trik < 5z t1rt,t, hog% ember0k mi!e &l!ott "p kip"kolt" "
miib&rt, mert 6g% go!olt", " 'ioms&gok"t h"z"*iszi " rokook"k Pestre, mit
"(&!,kok"t.
> Cs ki'izette "z 6(s&gF
> 3iccelszF Nem. 5k&r " pi"ci &rusok, 6g% p"koltuk ,s sz&molg"ttuk " b+r1!1kb+l
el+ker0l+ mog%orók"t *"g% eg% ',lór& &t " recepció, hog% hi&%t"l"ul *issz"k"p(" +ket "
sz&llo!". =z most eg% kis 2zel2t+ *olt " m"g%"r met"lit&sból. < e*etett P"trik.
5 h2!o &t,r*e eg% kisebb k"r&cso%i *&s&r 'org"t"g&b" t"l&lt&k m"guk"t. Heil% 1r1mmel
*eg%0lt el " t1megbe, megh2*t" P"trikot eg% 'orr"ltborr" ,s lelkese ,zegette "
k,pz+m-*,szek ,s ip"rm-*,szek &lt"l kre&lt eg%e!i ,kszereket, k,peket ,s otthosz,p2t+
kell,keket.
4eg"k"!t " szeme eg% t-zzom&co. Nem *olt eh,z kit"l&li, mi, "z"z ik&bb ki *olt "z, "ki
megihlette "z "lkotót. 5 k,p eg% ',r'it &br&zolt, 6g% ',lpro'ilból, ez0stsz2 potocsk&k
t&colt"k " szem,be. 5z "!oiszi "l"k m1g0l eg% k"rcs6 + k1r*o"l"i k"!ik&lt"k ki. Nem
l&tszott cs"k " k,t hó'eh,r k"r(", "mikkel 1lelte " ',r'i test,t, s " hossz6 h"(", "mi em *olt
*1r1s. Nem. Gk&bb ol%" geszte%eb"r" *olt.
Heil% szite megb"bo&z*" l,pett " k,p 'el,, m"(! el+*ette " p,zt&rc&(&t. Lesz&molt ,h&%
1teurós b"k(eg%et, "z &rus pe!ig sz,p kis p"p2r!obozb" tette eki " t-zzom&ck,pet. P"trik
221
t0relmese ,s t"pit"tos" *&rt" Heil%t, s "mikor eli!ult"k " sz&llo!" 'el,, em is "k"rt"
szób"hozi ezt " kis k1z(&t,kot. 5 + m"g" tette meg.
> 5(&!,k lesz < mo!t" m"g%"r&z"tk,t, megereszt*e eg% ',lszeg kis mosol%t.
> Nick "%uk&(&"kF < k,r!ezte ó*"tos" P"trik.
> Nem. 3"l"ki m&s"k < 'elelte se(telmese Heil%, m"(! m"g" el, mere!*e,
elgo!olkoz*" b"!ukolt to*&bb. P"trik em '"gg"tt". Bo!r&szk,t "g%o is (ól ismerte "z
emberek lelk,t ,s potos" tu!t", mikor kell cse!be m"r"!i. )ek2s,rte " l&%t " hotel
h"t"lm"s el+cs"rok&b", s m&r ,pp el "k"rt"k k1sz1i eg%m&stól, "mikor Heil%t
megszól2tott" "z eg%ik recepciós.
> 4iss 5!erso, el,z,s,t k,rem, hog% z"*"ri merem < mo!t" "g%o u!*"ri"s" ,s
"l&z"tos". 5 'r"cb", me%ire i!eges2t, "mikor 2g% b&"k *elem. 5z il%eekek kellee
megmo!"i, hog% k,pzel(e, , is (&rok *,c,re. Heil% ki'e(ezette ut&lt", h" m&sok 2g% meg
*olt"k t+le szeppe*e, !e em szerette *ol" to*&bb korb&csoli " sz&llo!"i "lk"lm"zott
z"*"r&t " mosol%t"l"s&gg"l. 9z2*,l%ese r&*ill"tott" 'eh,r 'og"it.
> 4it tehetek 1,rtF
> ;,rem, eg% k0l!1c hozt" ezt " le*elet < "!ott &t eg% bor2t,kot Heil%ek. < 5zt k,rte,
semmik,pp e " mee!zsmetek, h"em m"g&csk&"k "!("m &t. 5zt mo!t", 'otos cs"l&!i
0g%r+l *" szó ,s szigor6" biz"lm"s.
> 5kkor ug%e 1 sem besz,lt err+l sekiekF < k,r!ezte elkomoro!*" " +.
> Persze, hog% em. Ho*" go!ol@F < piroko!ott " recepciós. < 4,geg%szer, el,z,s,t
k,rem, hog% z"*"rt"m.
Heil% seg,l%k,r+e P"trikr" ,zett.
> Le0l,l *elem eg% percre " b&rb"F Nem tu!om, mi lesz bee.
> Persze, h" szeret,!. Ie "z is lehet, hog% cs"k *"l"mi k"mu "z eg,sz. 5z emberek
"g%r,sze "z,rt tu!(", hog% itt sz&llsz meg ,s sok" "k"r"k *ele! t"l&lkozi. 9zt&r *"g%,
Heil%, e 'ele!!. Ne tu!! meg, egem is h&% "pil"p z"kl"t, hog% &rul("k el ról"! titkok"t.
5 + ó*"tos" 'elt,pte " bor2t,kot, hog% ""k t"rt"lm&t *,letle0l se s,rtse meg. ;i*ette
bel+le " *"st"g k"rtol"pot, s " b&r meghitt ',lhom&l%&b" " ',% 'el, emelte. =lol*"st" "
%omt"tott bet-kkel r&2rt ,h&% mo!"tot. =g%szer, k,tszer, h&romszor. /s"k hom&l%os"
,rz,kelte, hog% " p"p2r kiesik " kez,b+l, " *il&g pe!ig els1t,t0l el+tte.
> =g% kis *izet. ;,rem, hozz""k eg% poh&r *izet. < ki&ltott P"trik, mik1zbe Heil%
leh"%"tló teste ut& k"pott.
5mit szoros" m"g&hoz 1lel*e t"rtott" " +t, " *&ll" '1l1tt pill"tott" meg " p"!lór" esett
k"rtol"pot. 5 k1*etkez+ m&so!percbe m&r em cso!&lkozott "zo, hog% Heil% eszm,let,t
*esztette. Gl%e 2zetle *iccet m,g " *il&g em l&tott.
222

4G99 5NI=$98N, NG/; $G/H5$I9 CL=T)=N 35N. N5KY8N G9. GTT,
45KY5$8$9T?K8N. H5 9T=$=TNC, H8KY =L3=T=99=4 H8TT?, ST=T=$
54=$G;5G I8LL?$T H8TT8N =L H8LN5P =9T= 5T 5L?))G /Q4$=. 5T S99T=K
B=#C)=N 8TT T5L?L#5 5T JT5T 5 9T=$=L4CH=T.

P"trik sz2*b+l b2zott "bb", hog% Heil% meg sem 'og(" 'otoli ezt "z +r0lts,get. 5 l"pot
g%ors" " '"rzseb,be s0ll%esztette, ehog% " k1r0l1tt0k t0st,ke!+ pic,rek b&rmit is
,szre*eg%eek. ?m "mikor " + ism,t ki%itott" " szemeit, P"trik m&r tu!t", > hisze ott *olt "
pill"t&s&b" < hog% mit is szerete Heil% tei.
> Lr0lt *"g%. < suttogt".
> Nem. Ko!ol( I"mi"r".
> =z 1*1 "luli *olt.
> Tu!om, !e m&sk,t em ,rte! meg. < Heil% tekitete *"lós&gg"l k1%1rg1tt. < 9eg2ts,
P"trik, "g%o k,rlek, seg2ts.
> 5z ki *" z&r*".
B,lór&*"l k,s+bb m&r " sz2,sz+ l"koszt&l%&b" ter*ezgett,k, mik,t 'og"k m&s"p
megsz1ki " 'org"t&sról, hog% ott lehesseek " c2me " meg"!ott i!+potb". P"trik ig"zi
b"r&t"k bizo%ult.


Li"e mi!ig p,tek !,lut&r" i!+z2tette " sz,p2t,szeket, *"l"mit " m"ssz+rt. 9ok ,*e m&r,
hog% em (&rt sz,ps,gsz"lob", Holl%woo!b" eg%,bk,t is term,szetes *olt, h" *"l"ki " s"(&t
ottho&b" *eszi ig,%be "z e'',le szolg&lt"t&sok"t. =ll"zult" 'ek0!t eg% pro'i
m"ssz&zs&g%o, eg% pro'i m"ssz+r kezei "l"tt, " h"gszórókból pe!ig rel":&ciós zee szólt. =z
'otos *olt, mert Li"e ,lete sokszor csup" stresszb+l &llt ,s "g%o eheze tu!ott
kik"pcsoli. B+k,t, miót" 6g% ,rezte, " *il&g 1sszes go!(&*"l eg%e!0l kell megk0z!eie,
mert Kilbertet "%ir" lek1ti 6(!os0lt szerelmi ,lete, hog% esze &g&b" sics t1bbet
'ogl"lkozi 'ilmes 0g%ekkel, mit musz&(.
N"g%ot sóh"(tott, "mikor megh"llott" " k"pucseg+ h"g(&t. ;i "z 1r!1g lehet il%ekorF
H"llott", hog% " h&z*ezet++ cs"ttogó p"pucs&b" eli!ul le'el, " g"l,ri&ról.
> Blor"ce. Nem *"g%ok ittho. < ki&ltott ki em t6l ke!*ese, !e soh" em is t1reke!ett
"rr", hog% *"l"mil%e *iszo%" is leg%e " szem,l%zettel. 5zt szerette, h" cs"k 6g%
h"gt"l"ul (1ttek, metek, *olt"k, s "z ottho&b" mi!e " hel%, *olt. Cszre*,tle0l. H"
hib" cs6szott " g,pezetbe, *"l"ki mi!ig rep0lt. =l*,gre "z 5!erso h&z&l !olgozi em
223
"k&rmil%e megtiszteltet,s. Li"e ig%ekezett ism,t &t"!i m"g&t " sz"k"*"tott kezek &lt"l
ki*&ltott &l!&sos ell"zul&s 1r1m,ek.
Crezte, hog% szite !0hbe gurul, "mit " h"gszóróból h"ll"tszó tegermor"( mell,
becs"tl"kozik Blor"ce cs"ttogós p"pucs" is.
> 4rs. 5!erso < kez!te remeg+ h"go.
> 4egmo!t"m, hog% em *"g%ok ittho. < !1rret r& Li"e, !e 'el sem pill"tott. 5
m"ssz+r is tette " !olg&t, t+le "zt& 'elrobb"th"tt&k *ol" ezt " kócer&(t, eki "z " !olg",
hog% cs1!be m"r"!(o ,s m"ssz2rozzo.
> 5 h1lg%, "ki itt *", os, Kilbert 6r h1lg%ismer+se < 'og"lm"zott ige ó*"tos"
Blor"ce. Nem "k"rt 6("bb ol"("t 1tei " t-zre. < Gge m"g"biztos. 5zt mo!(", tiszt&b" *"
*ele, hog% 1 ittho *", ,s mi!ek,ppe t"l&lkoziuk kell@
> 4o!(" meg 5"bell&"k, hog% me(e "@> kez!te iger0lte Li"e, m"(!
leg%itett eg%et. < 4i!eg%.
Eg%, "hog% *olt, m"ssz&zsol"(tól r"g"!ó testtel m"g&r" k"%"r2tott eg% 'eh,r sz"t,k1t1st,
beleb6(t bol%hos, m"g"s s"rk6 p"pucs&b", m"(! 'elszegett 'e((el m"s2rozott el Blor"ce mellett
" l,pcs+ ir&%&b". Bog"lm" sem *olt ról", mit "k"rh"t m,g t+le 5"bell". 5zok ut&, hog%
%2lt" tu!om&s&r" hozt", 1*, " ',r(e, *iheti " sok p,z,*el eg%0tt, em ,rtette, " m&sik +
mi,rt ,rzi sz0ks,g,t "z + 6("bb meg"l&z&s&"k.
5"bell" " h"llb" &llt. Hó'eh,r koszt0m(,be, k"rcs6 l&b"i*"l ,s holló'ekete h"(&*"l kor&t
megh"zu!toló" sz,p *olt. =zt m,g Li"eek is el kellett ismerie. 5z + !erek" k1r0l bizo%
m&r *olt ,h&% h2*"tl" p&r&csk", !e eze " + mith" em h"g%" %omot "z i!+.
9z2*ese megk,r!ezte *ol" t+le, hog% csi&l(". Persze cs"k re!es k1r0lm,%ek k1z1tt. 5
hel%zet 6g% &llt, hog% eg%&lt"l& em *olt"k (ób". 9+t.
> H" "z,rt (1tt,l, hog% h&l&lko!(, m&r mehetsz is < szól"lt meg " (,g,l hi!egebb h"go
Li"e. < H&%szor "k"rtok m,g bel,m r6gi, Kilbert ,s teF Nem *olt m,g el,gF
> 9zer*usz Li"e < mo!t" %ugo!t" 5"bell". < H" em le,l e%ire !0h1s r&m,
m"g"! is &tl&t&!, ige %omós okom kell, hog% leg%e "z ittl,tre.
> Cspe!igF
> Nem 0lhet,k le " sz"lob"F
> 5z iste,rt, 5"bell", ez em te"!,lut&. < mut"tott r& Li"e. < 4o!! el, mi,rt
(1tt,l "zt& me( el ie, "g%o k,rlek.
> $e!be, h" 2g% "k"ro! < bólitott " +, !e "z,rt " retik0l(,t " komó! sz,l,re e(tette.
N"g% le*eg+t *ett, m"(! besz,li kez!ett. 5 tekitet,*el em ege!te el Li"e pill"t&s&t.
> 9osem hittem *ol", hog% eg%szer elmes,lem m"(! *"l"kiek ezt " g%"l&z"tos
t1rt,etet. 9 hog% ez most te *"g%, "z pe!ig eg%eese oszesz. =l+rebocs&tom, Li"e, m"
224
m&r "g%o sz,g%ellem " t1rt,teket.
> 9ok !olog *", "mit sz,g%ellhetsz is@> *etette k1zbe Li"e.
> 3ol&l sz2*es *,gigh"llg"tiF ;1sz11m. 4it "zt biztos" tu!o!, Kilberttel
k1z,piskol&s koruk ót" ismer(0k eg%m&st. ;,t ,*ig *oltuk eg%0tt, "zt& " sz0lei*el
5merik&b" k1lt1z1tt ,s "zt k1*et+e m&r cs"k le*,lbe t"rtottuk " k"pcsol"tot. 5zt& meg
m&r 6g% sem. Persze, sosem tu!t"m +t el'ele(tei@> 5"bell" mereg*e ,zett " semmibe,
m"(! megeresztett eg% h"l*&% mosol%t. < 5mikor ,*ekkel k,s+bb 1ssze'utottuk itt, Los
5gelesbe, , m&r g%-r-s me%"sszo% *olt"m. L pe!ig *+leg,%. 5 te *+leg,%e!.
> C ezt em "k"rom *,gigh"llg"ti. 4i,rt kell ezt ekem *,gigh"llg"tiF
> ;,rlek, Li"e. < 5"bell" eg% pill""tr" ki%6(tott" " kez,t " m&sik + 'el,. L&tszott
r"(t", hog% %omorultul ,rzi m"g&t. Li"e eg% pill""tr" m,g meg is s"(&lt".
> $e!be, 'ol%t"s!.
> Gge, "kkor megt1rt,t, "miek em kellett *ol". =g%szer, cs"k eg%etle eg%szer. Ie
ez "z eg% "lk"lom is el,g *olt "hhoz, hog% "mikor h"t h,ttel k,s+bb megtu!t"m, g%ereket
*&rok, e lehessek biztos "bb", hog% ki " kicsi "p(".
> Nos, 4ich"el@"g%o bol!og *olt. Tu!o!, + cs"kem t2z ,**el i!+sebb &l"m, s m&r
szeretett *ol" b"b&t. 5zt ("*"solt", h&z"so!(uk 1ssze "zo"l, , pe!ig em "k"rt"m
elrot"i " bol!ogs&g&t. =l*,gre tu!t"m, hog% Kilbert em "k"r *elem lei, tel(ese
%il*&*"ló*& tette sz&momr", hog% t,ge! *esz 'eles,g0l. 5mikor elmo!t"m eki "
meg,rz,sem, hog% szeritem "z 1*, " kicsi, 6g% ,zett r&m@("(, Li"e, ol%" keg%etle
*olt. Ie hisze ismere!. C "zt " pill"t&st, m2g ,lek em 'ele(tem el. 5zt mo!t", &tl&t
r"(t"m, cs"k meg "k"rom 'ogi +t ezzel " g%erekkel@
5"bell" eg% pill""tr" elh"llg"tott. 4egborzogott "z eml,ke. Li"e &llt let"glóz*",
1sszesz-k0lt szemekkel ,zte " m&sik +t ,s "zo t1pregett, *"(o mi 'og ebb+l kis0li.
> 5zt& %olc hó"p m6l*" megsz0letett 9te*e < 'ol%t"tt" 5"bell". < 5 'e(e b6b(&tól "
kisu((" k1rm,ig ol%" *olt, mit ,. Gsteem, hog% 4ich"el mil%e b0szke *olt r&. 5g%b">
'+be ',%k,pezte, im&!t", '-ek>'&"k !icseke!ett *ele. C pe!ig (&tszott"m " bol!og
cs"l&!"%&t, mik1zbe " lelkemet em,sztette " tu!"t, lehet, hog% ez " t0!,ri g%erek em is
4ike 'i". Nem %ugo!t"m, s *,g0l, "mikor "z i!egeim m&r c"'"tokb" lógt"k, mi!et
be*"llott"m " ',r(emek. Persze, mit "z *&rh"tó *olt, tel(ese kiborult ,s geetik"i
*izsg&l"tot k1*etelt. 4" is eml,kszem "rr" " borz"lm"s "pr", "mikor eg% eg,!es +, eg%
sz-k kis iro!&b" sz&(%&lk"h&rt%" keetet *ett t+l0k@szeg,% kis 9te*e em ,rtette, mi
t1rt,ik@
> Cs mi lett "z ere!m,%F
> 5mi *&rh"tó *olt. 5mit mi!ig ,reztem.
> =zek szerit 9te*e Kilbert 'i"F < k,r!ezte hitetleke!*e Li"e.
225
> Nem lehet seki m&s, < bólitott sz,g%ekez*e 5"bell".
> 4i!ig "g%o ke!*eltem " 'i"!"t@> mo!t" elgo!olkoz*" Li"e, s tu!t" m&r, kire
eml,keztetik +t " 'i"t"lember gesztus"i, moz!ul"t"i. =zek mi"tt ,rezte m"g&hoz ol%" k1zel
9te*et "z els+ perct+l. < 5z,rt k"pott *"l"mit " biológi"i "p(&tól is.
4"(! hirtele "z "g%&b" 1tl1tt eg% 6("bb go!ol"t.
> 5kkor "zt hiszem, meg kell "k"!&l%ozuk, hog% Heil% ,s + 1ssze(1((eek. 4ert
',ltest*,rek. #,zusum. Qg% *", ig"zF B,ltest*,rek < 2zlelgette " szót m"g&b" Li"e. < =z,rt
kellett mi!ezt elmo!"o! ekemF
> 9"(os e,l t1bbr+l *" szó < r&zt" meg " 'e(,t 5"bell". < 4it "zt bizo%&r" tu!o!,
" 'i"m"k *,gre *" b"r&t+(e. =g% ;risti e*-, "g%o ke!*es ,s csios l&%, "ki 6g% t-ik,
elh&r2tott" ezt " *esz,l%t. Leg"l&bbis eg% i!+re biztos". 5 go!ot /helse" okozz".
> /helse"F /helse" 4"F < k,r!ezte h0le!ez*e Li"e. < Hog% (1 i!e /helsF
> Nem tu!om, potos" mi t1rt,t k1ztetek, mi,rt meesztette! " B,%emberekb+l.
> =rr+l em "k"rok besz,li < mo!t" !"cos" Li"e. 4egit bez&rult, "k&r eg% k"g%ló.
> $e!be < bólitott 5"bell". < 9zó*"l /helse" " "pokb" 'elh2*ott ,s
meg'e%egetett. 4,ghozz& "zz"l, hog% kit&l"l "z 6(s&gok"k " cs"l&!uk 1ssze'oó!&s"iról ,s
"rról, hog% 9te*e Hill ,s Heil% 5!erso *"ló(&b" test*,rek. $&"!&sul botr&%k1%*et "k"r
2ri " st6!ió 0g%eir+l, "rról, hog% b&t&l Nick $ich"r!ss"l ,*eke &t, hog% megkeser2tette! "
s"(&t l&%o! ,let,t.
> O. Cs t,ge! mi*el 'e%eget, 5"bell"F
> 5zz"l, hog% 9te*e ,s Kil tu!om&s&r" hozz" " *iszo%uk"t.
Li"e ,h&% percig cs"k &llt "z "(tób", 5"bell" "rc&t p&szt&zt", m"(! " h&zitele'o,rt
%6lt.
> #"u"ri", leg%e sz2*es. Te"s0tem,%t, k&*,t ,s 0!2t+t k,r0k " sz"lob". < mo!t"
p"r"csoló", m"(! " hel%,re tette " k"g%lót ,s ism,t " m&sik +h1z 'or!ult. < K%ere be,
5"bell".
4iut& le0ltek " h"t"lm"s, k,%elmes b+r'otelekbe ,s mi!kette r&g%6(tott"k eg%>eg%
*,ko%k" szi*"rr" ,mi *iszki t&rs"s&g&b", Li"e megk,r!ezteA
> Cs mit "k"r ezzel el,ri /helsF )"(b" *"F P,zt "k"rF
> =l+sz1r , is erre go!olt"m, !e em < r&zt" meg " 'e(,t 5"bell". < 5 B,%embereket
"k"r(". 5zt, hog% + re!ezhesse "z utolsó r,szt.
Li"e k,%szere!ette 'ele*etett.
> =zt most t,%leg komol%" go!ol("F Gsteem, ez " +. Nem is tu!om, hog% mere
226
"zok ut& " szemem el, ker0li, "mi t1rt,t@/hels *"l"mikor " leg(obb b"r&t+m *olt. 5l("s
mó!o el&rult. 5zt hittem, *" eg% ember, "kire b&rmikor sz&m2th"tok, !e t,*e!tem < mo!t"
keser-e Li"e. < Bel tu!o! ezt 'ogiF =g%szerre *esz2tettem " ',r(emet, " b"r&t+met, "
l&%om"t@+t Nick *itte el.
> 4i!eesetre cso!&lkozom, hog% il%e higg"!t" *"g% k,pes kezeli mi!"zt, "mit
elmo!t"m eke!. Hog% +szite leg%ek, cso!&ll"k ,rte < *"llott" be 5"bell", "ki "rr"
sz&m2tott, Li"e t1ri>z6zi 'og, h" megtu!(", hog% Kilberttel *" eg% k1z1s g%erek0k.
Heil% "%(" most s1t,te ,zett " m&sik +re.
> Hm. 4&r rutiom *". Nem ez "z els+ r,mt1rt,et "z elm6lt hetekbe, "mi r&m t"l&l.
=gem ebbe " sz"km&b" ,s ebbe " cs"l&!b" m&r semmi em lep meg. Cs most, m,gis,
mit *&rsz t+lem, 5"bell", mit teg%ekF 5l&zz"m meg m"g"m ,s *eg%em *issz" /helse"tF
4i,rtF /s"k em k,pzele!, hog% eke! 'ogok sz2*ess,get teiF Cpp eke!.
> H" em *esze! *issz" /helse"t, "zz"l em cs"k " cs"l&!om esik sz,t < mo!t"
komoro 5"bell". < 5 st6!ió cs&mcsog m"(! " *il&gs"(tó /helse" k1%*e mi"tt, t,ge!
pe!ig keresztre 'esz2teek " r"(ogók, mert mi!et 6g% t&l"l"k m"(!, hog% te *"g% " 'elel+s
Nick $ich"r!s h"l&l&,rt.
> 4,ghog% " h"l&l&,rt. < e*etett 'el keser-e Li"e, !e be kellett l&ti", *" "bb"
*"l"mi, "mit 5"bell" mo!. Tiszt&b" *olt "zz"l, hog% h" *"l"ki, /helse" "zt& t,%leg t6l
sok"t tu!. 3,gig 'ig%elemmel k2s,rte mi!"zt " kit"rtó "k"muk&t, "mi*el Li"e mi!et
elk1*etett, hog% Nick ,s Heil% *,gre sz"k2ts""k. 4" m&r ,rezte, hog% " sz2,sz elle
ir&%uló, m,l%e g%1kere!z+ ellesze* *olt ,lete leg"g%obb b"ll,p,se. /ik&zt"k "
go!ol"t"i, &m "zt esze &g&b" sem *olt megoszt"i 5"bell&*"l, hog% Nick $ich"r!s ,l ,s
*irul. =z " t,% ug%" most sem tette bol!ogg&, !e 2g% *olt.
> 4it mo!(uk 9te*eekF < k,r!ezte go!terhelte Li"e.
> =zt m"(! , elre!ezem < 'elelt 5"bell" ,s megszor2tott" " m&sik + kez,t. < Nem
lesz eh,z. L is tu!(", hog% em szerecs,s Heil% mellett m"r"!i". 5 l&%o!, h&l" "z ,gek,
0g%et sem *et r&.
> Nem k,e ekik ik&bb elmo!"i "z ig"z"tF
> ;,s+ < r&zt" meg " 'e(,t 5"bell". < T6l k,s+.
> 4ibe &ll"po!t"tok meg /helse"*elF
> 5bb", hog% *"g% Kil *"g% te meg 'ogo! +t keresi " B,%emberek re!ez+i
'elk,r,s,*el. 4,g " "pokb". =llekez+ esetbe bor2t(" " bilit@
> Crtem. Nem *ol" (ó, h" kiborul". Hol"p it,zke!em is.
> ;1sz11m, Li"e@hi!! el, potos" tu!om, micso!" lelkier+re *" sz0ks,ge! "hhoz,
hog% *issz"'og"!! /helse"t.
> Nehog% "zt hi!!, hog% ,rte! teszem. 9zeretem 9te*et, Kilt, Heil%t ,s " st6!iók"t is@
227
eg%iket sem h"g%om, hog% t1kreteg%,k.
Li"e 'el&llt, 5"bell" pe!ig ,rezte, hog% itt " besz,lget,s *,ge. 4"g&hoz *ette " t&sk&(&t,
meg,rt+ mosoll%"l "z "rc& elk1sz1t ,s eli!ult " h"ll ir&%&b". 5 h&z 6r+(e em *ette "
'&r"!s&got, hog% kik2s,r(e.
> =g%,bk,t meg (ól elcseszte! "z ,lete!. < szólt szomor6" 5"bell" ut&.
> Tu!om, !e te sem p""szko!h"tsz < 'or!ult *issz" eg% pill""tr" " +, m"(! hozz&tette.
< ;1sz11m, Li"e, "g%o k1sz11m. 4egmetett,l ,s ezt sosem 'ogom el'ele(tei.
Li"e m,g eg% i!eig h"llott" " t-s"rk6 cipell+k kopog&s&t " m&r*&%burkol"to, m"(! "z
"(tócs"pó!&st, "mi "zt (eletette, hog% 5"bell" elmet. L pe!ig cs"k &llt " sz"lob"
percekig, kez,be " *iszkispoh&rr"l, " k1%ei pe!ig ,m& gurult"k *,gig sz,p "rc&.
4e%it kell m,g kib2romF 4e%it kell m,g el*iselem "z,rt, hog% m&sok"k (ó leg%eF
5"bell" most 'ell,legzett, h"z"meg% " ',r(,hez, "ki szereti, mith" mi sem t1rt,t *ol". 5
',r(,hezF 5z , ',r(emhez. 5z , szerelmemhez. Cs ,F 3" m,g " *il&go ember, "kiek
'otos *"g%okF 4i,rt t1rt,t mi!ez 2g%F C *"g%ok " hib&s, cs"kis ,. Li"e " lelke m,l%,
tu!t" (ól, hog% + m"g" tette t1kre "z emberi k"pcsol"t"it. =g% !olog t"rtott" ,letbeA hog% "
kisl&%&t m,g em *esz2tette el@Heil% m,g mi!ig t1r+!ik *ele, szereti. /s"k *ol" m&r
;"r&cso%. /s"k (1e m&r h"z" "z , kis "g%"lk&m. 5zt sem b&om, h" Nick $ich"r!ss"l
eg%0tt, cs"k (1((1 m&r h"z".
Nicket sz1r%- b-tu!"t k2ozt". 4ert em tu!ott p"r"csoli m"g&"k ,s eg% hirtele
,rzelemhull&mtól *ez,rel*e szeretkezett $ebek&*"l. =g%szer. ;,tszer. H&romszor.
Tul"(!ok,ppe "z elm6lt ,g% "pb" kisebb "g%obb megsz"k2t&sokk"l &ll"!ó". 3"l"mi
elle&llh"t"tl"ul *ozott" " +be, s h" em is *olt bel, szerelmes, megbesz,lte m"g&*"l,
hog% ez 2g% *" (ól ,s m"(! cs"k meg(1 "z " bizo%os ,rz,s.
;ereste m"g&b", " lelk,be "z erre ut"ló (eleket, !e em t"l&lt". 5mikor ""k i!e(,
Heil%be beleszeretett, k,pes *olt eg,sz ,((el ,bre m"r"!i, cs"k hog% g%1%1rk1!hesse "
szerelme cso!&l"tos "rc*o&s"ib". 5mikor Heil% el+sz1r mo!t" eki, hog% + is szereti,
els2rt" m"g&t. 5mikor Heil%*el szeretkezett "z ol%" *olt, mith" *"l"mi, 1lel+, puh",
biztos&gos, g%1g,!, m&sok &lt"l em t"p"szt"lh"tó ,!ei !imeziób" mozog&"k.
$ebek&*"l " testis,g eg,sz m&s *olt. $ebek&*"l " sze: cs"k sze: *olt. 4,gis, Nickek el
kellett ismerie, ez " +, " em mi!e"pi ,rz,kis,g,*el k,pes *olt "z +r0letbe kergeti. 5z
ill"t" *ozott", "k&r " m&ges. 4,g tize,*es kor&b" mes,lt err+l eki eg% pszichológus "z
iskol"i 'el*il&gos2t&so. 4i!ekiek *" eg%, " sz&m&r" t1k,letes biológi"i p"rtere, "ki "z
"ur&(&*"l, " sz"g&*"l, " *iselke!,s,*el, " k0lse(,*el k,pes " legitez2*ebb sze:u&lis *&g%"t
ki*&lt"i. 5 t1k,letes t&rs "z utó!emz,sre, "ki em biztos, hog% eg%ezik "zz"l "z emberrel,
"kibe k,pesek *"g%uk beleszereti.
=z "z eszme'utt"t&s eg% h"("li ór& ',rk+z1tt be Nick "g%&b", eg% ig"z& ki"!ós p&r"cs"t"
ut&. 5 mellette 'ek*+ +re pill"tott. $ebek" "z ol!"l& 'ek0!t eg% sz&l csipket"g&b", "z
"rc& el,ge!ett kis ',lmosoll%"l "lu!t, hull&mos geszte%esz2 ticsei l&g%" keretezt,k "z
228
"rc&t. K%1%1r-. ;e!*es. 3"r&zsl"tos. 4i " b"( *elemF 4i,rt em tu!om +t szeretiF Pe!ig "
t1k,letes test l&t*&%" megit megtette " szok&sos h"t&st. Nick ez6tt"l keg%etle0l i!eges lett
t+le, h"lk" '1lkelt, hog% 'el e ,bressze $ebek&t ,s be&llt " zuh"% "l&. 5 hi!eg *2z persze
seg2tett, mit mi!ig. 5 'e(e is kitisztult t+le. G!+t kell m,g "!om m"g"m"k. Hisze , sem
tu!om, mi ez "z eg,sz. Nem $ebuss"l *" " b"(, h"em *elem. 5z i!+ m"(! seg2t. T"l& h"
g+zer+*el be*&ll"l&m ezt " k"pcsol"tot, h" elkez!e,k ig"z&, orm&lis" eg%0tt ,li, mit
Heil%*el soh"sem, "z seg2tee.
=g% i!e(e (&tszott " go!ol"tt"l, hog% t"l& ig"z" *" $ebek&"k ,s t,%leg Lo!ob"
kellee t1ltei0k " ;"r&cso%t. Gszo%6" *&g%ott "rr", hog% " cs"l&!(&*"l lehesse, hog%
9zeteste " puszt" l,tez,s,*el 1r1met szerezze ekik. Tu!t", " t1rt,tek ut& "hhoz ics
(og", hog% Heil% ,let,t ism,t 1sszekusz&l(", !e " tu!"t, hog% "z ,!es"%(" "zt hiszi, + h"lott,
eg%'ol%t&b" em,sztette. Hisze tu!t", hog% 4"%ek miót" cs"k megsz0letett, + " szeme
',%e.
5zt is meg'og"!t" m"g&"k, hog% " ke!,l%("*2tó g%óg%szerek sze!,s,t em 'og("
"bb"h"g%i. ;or&bb" kerek>perec megt"g"!t", hog% t"blett&kk"l t1m(e m"g&t, !e soh" t1bb,
em "k"rt el(uti "rr" " szitre, mit "zo "z ,(sz"k& 9" Br"ciscob". Tu!t", be kell l&ti",
h" em is beteg, !e meglehet+se ,rz,ke%, g%ege "z i!egre!szere. 5 sz0let,si
re!elleess,g mi"tt, "mire go!oli sem szeretett. 3"l"hog% ke*esebbek ,rezte m"g&t
emi"tt m&sok&l. =z *olt "z ok" "z 1biz"lomhi&%&"k, " t6lzott meg'elel,si k,%szerek, "
',lelemek, "mi cs"kem "z +r0letbe kergette. =r+sebbek kell leem. Cs m&r sokk"l
er+sebb is *"g%ok. T1bb, em 'ogom elsz6ri "z ,letem. 4o!og"tt" m"g&b", mik1zbe "
(eges *2z permetezte " b+r,t. Hirtele *"l"mi melegs,get ,rzett " !erek" k1r0l, s "hog%
h&tr"pill"tott, l&tt", hog% $ebek" k"rcs6 teste becsussz" mell, " zuh"%k"bib".
> Nem tu!t&l "lu!i, NickF < k,r!ezte &lmos h"go, mik1zbe szoros" " ',r'ihez
simult, "ki go!olko!&s ,lk0l m"g&hoz 1lelte. Sszt1b+l. Ie (ó, hog% homlokeg%eest m&st
csi&lok, mit "mit k,e. Borró, puh"s&g ,s (,ghi!eg *2zcseppek. Cr!ekes. =ek em lehet
elle&lli@$ebek" u(("i " h&t&t ciróg"tt&k. 4&r megit. 5zo"li re"kció. 4i,rtFFF
> T"l& t,%leg el k,e me0k p&r h,t m6l*" Lo!ob"@> s6gt" " + '0l,be.
> P&rtolom "z 1tletet < mo!t" bol!og" $ebek", m"(! (&t,kos" megh"r"pt" Nick "lsó
"(k&t. < 4o!!, !r&g&m, te bol!og *"g% *elemF
Nick elgo!olkoz*" *&l"szolt, !e eg% pill""tr" sem ege!te el " +t.
> #ól meg*"g%ok *ele!. 9zeritem (ól meg*ol,k "z i!+k *,gezet,ig@
> /s"kF
> Nem tu!om, ho*" 'ut ki ez "z eg,sz, "mi k1zt0k ki"l"kult. 9"(&lom, eg%el+re em
,rzem, "mit ,rezem k,e@!e "%ir" roh"!tul "k"rl"k. < %1gte Nick, mik1zbe 'elemelte
$ebek&t, s eki!+ltek " hi!eg csemp,ek.
> 5kkor most e mo!( ekem il%eeket, mert meggo!olom m"g"m. < k1%1rg1tt
229
$ebek", s mik1zbe 6g% szor2tott" Nicket, mith" cs"k "z ,lete m6l" r"(t", pot%ogi kez!tek
" k1%ei. Lszite. 4i!ig +szite. Pe!ig ,h" ol%" (ólese " lelkemek eg% keg%es
h"zugs&g.
5 ',r'i em *ette ,szre, hog% " + s2r. Lek1t1tte *"l"mi m&s. $ebek" pe!ig sosem ,rezte m,g
m"g&t l,lekbe e%ire m"g&%os"k. 5 kette(0k k"pcsol"t&"k eg%ol!"l6s&g&tól h&borgott "
lelke. 9zerelemre *&g%ott, s + hi&b" szeretett te(es sz2*,*el, " *iszoz&s eg%re cs"k *&r"tott
m"g&r". Pe!ig tu!t", ,rezte, h" Heil% 5!erso em lett *ol" soh" " *il&go, s +k kette
t"l&lkoz"k, Nick szeret,. 4i!e k,ts,get kiz&ró" szeret,. /s"khog% Heil% ,lt, l,tezett ,s
hi&b" *olt t1bbsz&z kilóm,terre t+l0k, Nick *olt me%"sszo%" ir&t ,rzett szerelme er+sebb,
mit *"l"h". 5 sze*e!,l%, "mi*el " k"r(&b" t"rt, em t1bb mit 1szt1@$ebek" " k1rmeit
Nick h&t&b" m,l%esztette ,s "kkor&t h"r"pott " *&ll&b", "mekkor&t cs"k tu!ott.
230
24. Be(ezet
7ill meglehet+se pip" *olt. 4,ghozz& "rr" " 4&rt" e*- +szem,l%re, "ki " Nickkel
k"pcsol"tos 0g%eket it,zte 4"g%"rorsz&go. 5z "sszo% ug%"is kozek*ese em *ette 'el
" tele'ot "z utóbbi "pokb", "mit 7ill eg%szer-e em tu!ott ho*& tei. Hisze ,pp el,g
p,zt k"pott "hhoz, hog% mi!e me(e " megbesz,ltek szerit.
7ill tel(ese kik,sz0lt "ttól, hog% semmit em tu!ott " leg(obb b"r&t(&ról ,s be',szkelte
m"g&t " 'e(,be " go!ol"t, hog% Heil% 'org"t&s" )u!"peste em ki'e(ezette tesz (ót Nick
lelki&ll"pot&"k. 7ill mi!e,l (obb" szerette *ol", hog% " sz2,sz *issz"t,r(e Los
5gelesbe, " 'ilmsz"km&b", o!", "ho*& *"ló.
$,g em "g% 0zleti rem,%ek h"(tott&k, hisze " B,%emberek siker,ek h&l", !6sg"z!"g
*olt + is. #obb&l (obb sz2,szek *ersegtek "z,rt, hog% 0g%1kk,t k,p*isel(e +ket, regeteg
emberrel t&rg%"lt, !e *"l"hog% eg%ik0k sem hor!ozt" m"g&b" "zt " pluszt, mit Nick.
231
7ill em is *olt k,pes sz2**el l,lekkel keresi "z 6( /hris Ii"mo!ot, mert *"ko b2zott
"bb", hog% " b"r&t(" re!be(1 ,s t1k,letese "lk"lm"s lesz "rr", hog% eg%e!szer is
h"t"lm"s"t "l"k2tso. 9ok"t t1pregett "zo, *"(o mibe m&s Nick, mit " t1bbi tehets,ges
'i"t"l sz2,szF 4i "z, "mit+l k,pes " (&t,k&*"l, " meg(ele,s,*el, "z eg,sz l,%,*el
*"r&zsoliF
9"!r" ,s 7ill g%"kr" kir&!ult"k. =g%szer bet,rtek eg% lo*"r!&b", s mik1zbe k&*,zt"k,
'ig%elt,k " m,est. 4i!e ló g%0%1r- *olt persze, !e *olt k1zt0k eg% "g%o *il&gos, m&r>
m&r 'eh,r, "mit lehetetle *olt em megcso!&li csup& szu*er, sz,ps,g,be, ,s em cs"k "
sz2e mi"tt. 3olt "bb" " lób" *"l"mi 'e(e!elmi, *"l"mi eleg&s, "hog% megr&zt" " s1r,%,t,
s k,tl&br" &g"sko!ott. =g,sze %il*&*"ló *olt, hog% " t1bbi &ll"t is megcso!&l(" ,s
mi!"%i" szerettek *ol" " k1zel,be lei, *"l"mik,t r,szes0li "bból " k0l1legesb+l,
"mi, *"g% "ki + *olt.
> L Nick " lo*"k k1z1tt < e*etett 'el "kkor csiligel+ h"go 9"!r".
8gen vél#et*en az lett a veszte #ogy mindenki magának akart bel*le egy darabot! Adott is
b*kez(en csak arra nem gondolt #ogy a lelkét #ordják szét az emberek;
7ill m,g eml,kezett, mil%e let"rgikus &ll"potb" *olt Nick, "mikor ;1r1s6('"lub" *itt,k.
Lszit, s"(&lt". L m"g" "kkor sem m"r"!t *ol" "zo " pos*&%os hel%e eg% "pot sem,
h" 'eg%*errel k,%szer2tik. 1ég #a 5andy kényszer't akkor sem! Na jó akkor talán mégis!
.e csak egy na$ot! 7ill b2zott "bb", hog% Nick lelki&ll"pot&r" em ol%" h"t&ss"l *olt " kis
'"lu, mit "z 1*,re. $em,lte, hog% k,pes lesz ott "z isteh&t"m1g1tt 'elt1ltekezi,
re!be(1i. 5zt, hog% " sr&c 'org"tók1%*et 2r, ki'e(ezette (ó (elek t"rtott". 5zt m&r
ke*,sb,, hog% "z " megb2zh"t"tl" '"lusi "sszo% " sok"!ik cs1get,sre sem *ette 'el "
tele'o(&t. 7illek sosem *olt szimp"tikus, !e mi*el 9"!r" "zt mo!t", 6g% ,rzi, em lesz
go!, r&h"g%t" "z eg,szet. Hisze " 'eles,ge meg,rz,sei lege!&s"k *olt"k. @oszorkány!
8mádom!
5z 0g%1k iger0lte *&gt" zsebre " tele'o(&t, "mikor " Ii"mo! 9t6!ió el+tt kisz&llt "z
"utó(&ból, !e miel+tt bel,pett *ol" "z ,p0letbe, eg% hirtele 1tlett+l *ez,rel*e ism,t el+*ette.
T&rcs&zt" 9"!r&t.
> 9zi", ;icsem. < cse!0lt 'el " + *i!&m h"g(".
> 3" r&m ,h&% perce!F
> Prób&lok kisz"k"!i " sztoriból@m" is 2rok, tu!o!.
> Persze, "z,rt k,r!eztem. 9"!%, egem %ugt"l"2t, hog% 4&rt" em el,rhet+.
> =gem is, !e meg*" " megol!&s.
> Cspe!igF
> 4,g " m6ltkor meg"!ott e>m"ilbe eg% kot"ktot, "kit 'el lehet h2*i, h" +t em. /s"k
m" reggel *ettem ,szre, "mikor ,mi le*,lszemetet *,gleg kih"(2tott"m. 9zeritem $ebek"
232
sz&m".
> 4eg tu!o! "!iF Belh2*&m +ket < mo!t" 'esz0lte 7ill.
> 4i b"(, t1rt,t *"l"miF 4i,rt "ggó!sz e%ireF
> =g%szer-e cs"k tu!i "k"rok " k1l%1kr+l. #ót tesz " lelkemek@
> ;,e m&r eke! eg% g%erek, 7ill. < e*etett 'el keser-e 9"!r". 4i!kette "g%o
szerettek *ol" kisb"b&t, ,*ek ót" prób&lkozt"k hi&b". 5z 2ró+t kez!te el'ogi " p&ik, s
ig"z&ból 7illt is, &m " ',r'i em "k"rt plusz stresszt " 'eles,ge %"k&b" *"rri "zz"l, hog%
eze %"'og.
> 5mi k,sik, em m6lik, szerelmem. < *2g"szt"lt" 9"!r&t. < 5z,rt t"rt il%e sok&ig
1sszehozi, mert "g%o kl"ssz kisk1l%1k lesz@
> )iztos", ,!es. 4eg,rtem, hog% "ggó!sz Nickk,rt, !e ott most ,(sz"k" *". H"
h"z",rt,l, m"(! eg%0tt 'elh2*(uk +ket, re!beF
> 4egg%+zt,l.
> 5m6g%, ho*& t"rt"szF
> 5 Ii"mo!b". 4eg,zek eg% tuc"t 1(el1lt ',%embert.
> O, "kkor m&r ,rtem, mi,rt *"g% il%e 'esz0lt.
> 8l%", mith" ,l*e temet,ek *"l"kit@>mo!t" %omorultul 7ill. < Pe!ig Li"e is
tu! m&r mi!et. Le&ll2th"t& ezt "z eg,szet, h" "k"r&.
> C!esem, Li"eek " st6!ió ,r!ekeit is szem el+tt kell t"rt"i", em besz,l*e "rról,
hog% "z emberek g%"6t 'og&"k, h" em keres,k Nick utó!(&t@tu!om, hog% Li"e
*issz"*eszi " pro!ukciób" +t, h" 6g% !1t, ezt szeret,.
> 4it+l *"g% ebbe ol%" biztosF
> Li"eek cs"k Heil% m"r"!t. Nem kock&zt"t&, hog% +t is el*esz2ti.
> $em,lem, ig"z"! *". 9zeretlek 9"!%. 3iszl&t, este. < k1sz1t el 7ill, m"(!
bem"s2rozott "z ,p0letbe.
5z ,g*il&go semmi ke!*e em *olt ehhez " c,cóhoz. 9zet0l hitte, hog% 'elesleges itt
tehets,get kut"ti, meg "z ,r!ekl+!+t (&tsz"i, "mikor Nick 6g%is *issz"(1. 5 c"stigst6!iób"
l,p*e "zob" '1l!beg%1kerezett " l&b". 5 bizotts&gi "szt"l&l ug%"is Li"e ,s Kilbert
5!erso, )rigette, " pro!ukció rekl&m'+1ke mellett ott 0lt m,g *"l"kiA /helse" 4".
5teven kiteszi a lábát az országból és máris lecserélik4 5zé$! 1ondjuk 3#elst sem
menesztették valami szé$en anno! A nevetséges vád #ogy összesz(rte a levet &ilberttel;
tényleg! Akkor meg most #ogy le#et itt4 7ill prób&lt" leplezi " z"*"r&t, s u!*"ri"s"
"rcocsókolt" " (elele*+ket. /helse" " sor leg*,g, 0lt. Nem gyengén önelégült feje van <
'utott &t 7ill "g%&.
233
> Helló sz,p"sszo%. < k1sz1t1tte " +t. < 4il%e re!es t+le!, hog% beugrott&l 9te*e
hel%ett zs-rizi.
> T1bbr+l *" szó < tette hel%re " !olgot /helse". < 4egs6gom, , re!ezem ezt " bulit.
;"r&cso% ut& hi*"t"los" is be(eletik. $emek, emF
> Jh@em is tu!om, mit mo!("k.
> T"l& gr"tul&l(.
> #". Kr"tul&lok. < 7ill k,ptele *olt p"l&stoli " meglepet,s,t. < Hog% " 'r"cb" siker0lt
ezt elit,ze! " t1rt,tek ut&F
> 3&g( " !ologhoz (ópo'&t, 7ill. =z em "z " hel% ,s i!+, "hol ezt elmes,lhet,m.
> 5%uk&m, leck,ket k,e *eem t+le! ,let*ezet,sb+l. < e*etett 'el 7ill, m"(! hel%et
'ogl"lt /hels ,s Li"e k1z1tt, "kik szeml&tom&st em ig"z& *olt"k besz,l+*iszo%b".
P"p2rt *ett m"g" el, ,s eg% toll"t " kez,be, mert bel,pett "z els+ b&tor *erse%z+. B,lhossz6,
zsel,*el m-*,szie 1sszeborzolt sz+k,sb"r" h"(, m"rk&s "rc, k"rcs6, sz&lk&s" izmos test.
Az egyes számú Nick klón már most nem üti meg a mércém! ,iába csodaló csak egy van a
ménesben! 7ill &s2tott eg%et, mire Li"e rossz"lló pill"t&st *etett r&.
> Tu!o!, hog% *issz"(1. 4iek ez "z eg,szF < s6gt" o!" eki " ',r'i.
> 7ill, ke!*esem, ebbe " sz"km&b" , m&r "zt sem *"g%ok k,pes elhii, "mit "z
"%&m meg2g,r. 4"(! h" elm6lt. T"l& "kkor.
> Nem t"g"!om, ez mo!(uk, logikus" h"gzik < bólitott 7ill, m"(! ig%ekezett mi!e
'ig%elm,*el " Nick klór" 1sszpotos2t"i. ;e*,s sikerrel.


4&rt" m&r>m&r iste+ek ,rezte m"g&t, teremt+ek, mik1zbe lelk,be eg%re 1*ek*+
izg"lomm"l *itte *,ghez " ter*,t. Potról potr". Cpp 6g%, "hog%" "zt m&r hó"pok ót"
"k"rt". Persze, "z ere!eti elk,pzel,s em ez *olt, h"em "z, hog% m"(! hossz"!"lm"s
emzetk1zi le*elez,sek ut&, kem,% muk&*"l (ut hozz& " p,zhez, "mi Nick $ich"r!s
holl,t,ek "z &r". 5 hel%zet, ige sok"t k1%2tett, hog% Heil% 5!erso 4"g%"rorsz&gr"
(1tt.
4i!e s2e *olt. 5 szt&r "%(&tól k"pott 1tezer !olcsi m&r " b"ksz&ml&(& *olt, s 4&rt"
emi"tt eg%&lt"l& em ,rzett lelki'ur!"ll&st, hisze i'orm&ciót szolg&lt"tott cser,be. Eg%
,rezte, m2g ,l, em 'ele(ti el 4"% $ich"r!s 1r1mteli, izg"tott h"g(&t, "mit hitetleke!*e
ism,telgetiA
> 4o!(", ke!*esem, t,%leg + "zF )iztos ebbeF
> =g,sz biztos < bólitott h"t&rozott" 4&rt" "kkor. < N%ugo!(o meg, itt t"l&l(" " 'i&t
234
;1r1s6('"lub" ,s "z 0epeket m&r eg%0tt t1lthetik. Nem tu!,k t1bbi " t0k1rbe ,zi, h"
h"zu!,k eg% ,!es"%&"k.
Persze, 4&rt" "z,rt tu!t" m"g&ról, em eg% szet te*,ke%s,g "z, "mit most 'ol%t"t. No de a
világ sem tökéletes igaz4 7lvégre mi rosszat teszek én4 Ejra össze#ozok egy szétesett
családot! 8lyesmiért a $szic#iáter is $énzt kér $éldául! 1ana$ság már a kiskutya sem szarik
ingyen!
4&rt" most "utób" 0lt, 6tb" )u!"pest 'el,. 3olt ,mi elit,zi*"ló("A ismert eg% ',lk,sz
h&z"t Obu!&, "mol%" k2s,rtet(&rt" hel%et, "mit t"l& m&r "z ,letbe em 'og"k be'e(ezi "z
,p2ttet+k. T"l& meet k1zbe el'og%ott " p,z0k. Ie " m"!&r sem (&rt "rr", 2g% t1k,letes
hel%sz2 *olt "hhoz, hog% bizo%os p,z1sszeg ,s i'orm&ció g"z!&t cser,l(e.
4&rti megborzogott "z izg"lomtól. 4iót" cs"k "z esz,t tu!t", icstele, '"lusi l&% *olt, "ki
ug%" "g% eheze 1sszehozott muk" mellett eg% !iplom&t, !e ),k,s meg%,be em sokr"
met *ele. 3&ltozt"ti "k"rt "z ,let,, s tu!t", "g%o r1*i! i!+ bel0l lesz "%i p,z "
sz&ml&(&, hog% ezt megtehesse.
=g%etle !olgot s"(&lt cs"k. 5zt, hog% em *&ll"lt" el " muk&t Nick $ich"r!s mellett. T6l
g%&*" *olt hozz&. 4,gis, most *"!ul irig%elte $ebek&tól, hog% " 'ilmszt&r k1zel,be lehet.
/s"k "z " tu!"t *2g"szt"lt", hog% 2g% leg"l&bb em +t h"g%(&k el, h"em " b"r&t+(,t. 4ert,
hog% Nick $ich"r!s el 'og mei, "zt eg,sz biztosr" *ette.
>arácsonykor;sz'vesen megnézném az ablakból a jelenetet amint elmegy a
menyasszonyával és az anyjával "ebeka $edig ott marad összetörve;akkor majd rájön
milyen igazam volt és nem #aragszik rám többé! 1ilyen kár #ogy akkor én már 7gyi$tomban
fogom süttetni a #asam!
4&rt" eg% go!t"l" ,let &br&!k,pei*el " 'e(,be h"(tott "z "utóp&l%& " '+*&ros 'el,. Eg%
,rezte, most "zt& ig"z& kez,be *ette " sors&t.


9te*e m&r semmit em ,rtett. Dlt " st6!ió sz&m&r" 'et"rtott kis iro!&(&b" m"g" el,
mere!*e ,s prób&lt 1ssze'0gg,seket keresi, hi&b". N,h&% perce ug%"is e>m"ilt k"pott
Li"e 5!ersotól, "mibe " pro!ucer+ tu!om&s&r" hozt", " B,%emberek eg%e!ik r,sz,re
em +t szerz+!teti. 5 hi*"t"los i!okl&s szerit "z,rt, mert "z utolsó r,szb+l eg% ki'e(ezette
rom"tikus, +i 'ilmet szerete csi&li sok>sok ,rzelemmel, "mit szerite cs"kis eg% +i
re!ez+ *"lós2th"t meg sikerese.
Qrt eg% g%ors *&l"szt, hog% el'og"!(" " !1t,st. Nem "k"!,kosko!ott, mert tu!t", "zz"l cs"k
rot"" " s"(&t hel%zet,, !e Li"e !1t,se "g%o " lelk,be g&zolt. ,iszen a /ényemberek
#ozta a várt néz*számot s*t2 Akkor meg miért4 5 re!ez+t leg(obb" "z b&tott", hog% "
'org"t&skor em lehet m"(! Heil% k1zel,be. Pe!ig potos" tu!t", " +ek micso!" lelki
tus&t (elet m"(! 6g% el(&tsz"i #"et, hog% em Nick lesz " p"rtere. A fenébe is rám van
235
szüksége! ,iszen jobban ismerem mint a tenyerem! 3sak én seg't#etek neki #ogy könnyebb
legyen! +ianne megbolondult ez kétségtelen!
=lh"t&rozt", hog% ki 'og(" puh"toli "z ig"zs&got *"l"hog%". 5z els+ 1tlete "z *olt, hog%
'elh2*(" Kilbert 5!ersot, !e ezt g%ors" el*etette, mert t"rtott "ttól, err+l " *&ltoz&sról m,g "
pro!ucer sem tu!. Qg% h&t 6g% !1t1tt, 'elh2*(" "z "%(&t < el*,gre, h" t1rt,t *"l"mi 'otos "
pro!ukció*"l k"pcsol"tb", "rról Kil biztos besz&molt eki. 9te*e 5"bell&b" 'elt,tel
,lk0l megb2zott.
> ;is'i"m. < cse!0lt 'el " + 1r1mteli h"g(" " *o"l *,g,. < Ie 1r0l1k, hog% h2*sz.
4i " hel%zet =uróp&b"F
> 9emmi k0l11s, m"m", !olgozuk.
> Heil%F
> Gm&!(" 4"g%"rorsz&got. Ssszesze!ett eg% homokos 'o!r&szt, "zz"l ló'r&l " *&rosb",
"mikor em 'org"tuk.
5"bell" 'ele*etett, g%1g%1z+ k"c"g&ss"l.
> ;is'i"m, "z +szite. 9te*e, ug%e ics semmi b"(F 5mikor 'org"tsz, sosem h2*sz.
> N%ugi, " *il&go semmi. H" cs"k "z em tekithet+ tr"g,!i&"k, hog% el*ett,k t+lem "
B,%embereket.
5 *o"l *,g, m&so!percekig t"rtó cs1! lett. 9te*e m&r>m&r "zt hitte, megsz"k"!t " *o"l,
*"g% "z ,!es"%(" letette " tele'ot. Nem tu!h"tt", hog% 5"bell&t me%ire k2ozz" "
lelkiismeret'ur!"l&s. Hisze + potos" tu!t", hog% ez 'og t1rt,i.
> 4"m", itt *"g%F
> Persze, kicsem, cs"k@egem is meglepett.
> Jg%e, hog% 'urcs"F Kilbert em mo!ott err+l semmitF
> 5z ,g*il&go semmit. T+le! h"llom el+sz1r.
> Lr0let. < mo!t" iger0lte " ',r'i.
> 9te*e, 2g,rem, m"(! ki'"gg"tom " r,szletekr+l Kilbertet. Ie szeritem ,z!! " !olog (ó
ol!"l&t. Hisze !6sk&lsz " 'elk,r,sekbe ,s leg%0k +szit,k, "z sem h&tr&%, hog% 2g% Heil%
sem lesz 1r1k k2s,rt,sek mellette!@
> H"g%! m&r ezt m"m", hisze tu!o!, hog% szeretem ;ristit.
> 5bb" biztos *"g%ok, !e eg% ol%" m,l% ,rzelmet, "mi t,ge! Heil%hez k1t, em lehet cs"k
6g% eg%szer-e kihe*eri. ;ellett, hog% %om" m"r"!(o.
> =bbe ig"z"! is *" < sóh"(tott 9te*e. < Ie b&rme%ire is szeretem, "ttól t"rtok le kell
236
mo!"om ról". Leg"l&bbis eg% i!+re. 4ost em seg2t r"(t", h" m,g , is %omulok r&. 4eg
kell g%óg%uli". Tetszik, em tetszik, Hell most eg% ,rzelmi zombi. Nem is er+ltetem r& "
t&rs"s&gom, h" + em "k"r(".
> Hel%es go!ol"t < bólitott 5"bell".
> 4eem kell *issz" !olgozi, m"m". =z " kis k1z(&t,k kiz1kketett ,s Heil% sics m" "
topo. 8l%" kis z"*"rt, em is ,rtem, mi,rt.
> 4i +k m&r cs"k il%eek *"g%uk, ,h" i!ok ,lk0l is 'ur&k " sz&motokr". < e*etett 'el
5"bell", m"(! h"lk" hozz&tette. < 9z2*b+l s"(&lom, hog% 2g% !1t1ttek " B,%emberek
k"pcs&, 9te*e.
> Nem tesz semmit, kihe*erem. /sókoll"k < k1sz1t el " ',r'i, m"(! ,h&% perc
1m"rc"gol&s ,s 2ró"szt"lo *"ló !obol&s ut& 6g% !1t1tt, itt "z i!e(e *issz"t,ri "
muk&hoz.
5mikor bel,pett " st6!iób", " sz2,szek ,pp be&llt"k " k1*etkez+ (eleethez. 5zt " r,szt
'org"tt&k, "mikor Ioroth% 'ogs&gb" esik " ;eleti )oszork&% k"st,l%&b". Heil% muris"
'estettA " h"(" borzos *olt, " ruh&(" koszos ,s sz"k"!t, !e m,g 2g% is ,sz*esze(t+e sz,p ,s
"r"%os. 3"l"mi szok"tl" 'esz0lts,g bu(k&lt "z "rc&, "mit 9te*e em tu!ott ho*" tei.
> 4i!e ok,F < k,r!ezte t+le h"lk".
> Persze < mosol%gott Heil%. < /s"k eg% kicsit z"*"r ez " m"sk"r"@meg tu!o!, most
hog% k1zele!ik " ;"r&cso%, ol%" eh,z. H"!! e itt besz,l(ek err+l.
> Crtem < bólitott 9te*e, m"(! megsimog"tt" Heil% "rc&t ,s eli!ult " re!ez+i sz,ke
'el,. 1iért van az #ogy úgy érzem mellébeszél és valójában valami egész más nyomasztja4
@árcsak le#etnék gondolatolvasó! .e nem ,ell esetében inkább mégsem akarok az lenni!
Le0lt " sz,kre, s "mikor l&tt", mi!e " hel%,re ker0lt, "g% le*eg+t *ett, hog% h"gos"
kimo!h"ss" "zt " bizo%os Mtess,kN>et, "mikor *"l"ki h&tulról, eg% hirtele moz!ul"tt"l
megr"g"!t" ,s be'ogt" " szemeit. 9te*e i(e!t,be "zo"l "z "rc&hoz k"pott ,s megr"g"!t" "
t1r,ke% kis kezeket. Gger0lte 'or!ult meg, s "kkor megl&tt" +t. 5 st6!ió ',lhom&l%&b" ott
&llt ;risti. 9ug&rzott "z 1r1m "z "rc&ról, "g%"li mosoll%"l 1lelte m"g&hoz 9te*et.
> 9okk"l szebb *"g%, mit "mil%ere eml,keztem < bukott ki bel+le szite 1k,tele0l "
mo!"t, "mit *iszoozt" "z 1lel,st. < Ie mo!!, hog% ker0lsz te i!eF
> Hi&%ozt&l ,s 6g% !1t1ttem, meglepek.
> ?lt"l&oss&gb" em szeretem, h" z"*"r"k, "mikor 'org"tok < morogt" 9te*e, mert
k1zbe r&,bre!t, ;risti m"g&"kciót i!2tott ",lk0l, hog% +t t&(,kozt"tt" *ol". Nem
szerette "z il%esmit, !e "z,rt t"g"!h"t"tl"ul 1r0lt " l&%"k. 5z 1lel,s pe!ig@mint az Házis
a szomjazónak!
> ?lt"l&oss&gb" em 1r0lsz < mo!t" ;risti, m,g mi!ig mosol%og*". < Ie "z,rt
ezeg%szer tehet,l ki*,telt. #"(, e *&g( m&r il%e g%&szos k,pet. /s"k ,h&% "pot
237
m"r"!ok.
9te*e "rc" mege%h0lt. -égtére is * legalább tör*dik velem! 5zeret! ,eilyt a legcsekélyebb
mértékben sem érdekli bennem mi játszódik le csak a szerelmét s'ratja;
> 8k,, "kkor m"r"!(. < mosol%gott *issz", m"(! b&tor2tó" megszor2tott" ;risti kez,t, s
o!"szólt "z "sszisztes,ek. < Peter, k,rem, hozz""k " kis"sszo%"k eg% k,%elmes sz,ket.
Heil% m&r be 0lt " (eleetbe eg% kiskut%&*"l "z 1l,be, s prób&lt Ioroth%*& *&li, !e "z,rt
l&tt" " t1rt,teket. Clet,be el+sz1r 1r0lt ;risti 'elbukk"&s&"k. Qg% leg"l&bb t"l&
h"m"r"bb *,gezek m" " szok&sos&l ,s P"trikk"l i!+be o!",rhetek " meg"!ott c2mre.
=g,sz "p retteetese izgult, "lig *olt k,pes leplezi. =g%etle mo!"t z"k"tolt " 'e(,be,
elh"llg"th"t"tl"ul k&t&ltA Nick él Nick él Nick él;Nick;él4
$eggel ót" h"gt"l"ul ker0lgett,k eg%m&st " sz&llo!&b". N,m&, morcos" reggeliztek,
go!os" 0g%el*e "rr", hog% *,letle0l se ,zzeek eg%m&s szem,be. Nick 6szi i!ult,
$ebek" pe!ig " B,%emberek eg%e!ik k1tet,*el " kez,be le0lt " h"llb", re!elt eg% b1gre
'orró te&t, s t1bb%ire " k"!"llób" lobogó l&gok"t b&mult". 9zomor6 *olt, elh"g%"tott"k
,rezte m"g&t. 1égis mire szám'tottam4 5o#a nem 'gért semmit sosem vallott nekem
szerelmet csak é$$en;olyan szeretnivaló úgy tud nézni az emberre2 @ebeszéltem
magamnak #ogy szerelmes belém! 8gen ez történt! 7gy #ülye $icsa vagyok! I semmir*l nem
te#et! :n vagyok az aki a nyakába varrtam magam! Nem * #ozott csi$kés tangaszettet erre az
útra #anem én!
$ebek" ór&ko &t m"rc"golt" 1m"g&t, !e eg%szer-e em *olt k,pes !-l+re(uti. Nem
tu!t", ebbe " k"ci'&tos hel%zetbe mi (elethete megol!&st. =g%etle !ologb" *olt biztosA
hog% *,g,r*,%ese, *issz"*oh"t"tl"ul beleszeretett Nickol"sb", s k,ptele +t elk0l!ei.
4,g "kkor is, h" ez *ol" " hel%es.
5z ,((el !0h,be ol%" sebet e(tett " szerelm,, hog% "z 'el("((!ult '&(!"lm&b" ,s megb&tott
"rcc"l ugrott ki "z &g%ból. Eg% mere!t $ekeb&r", mith" megg%+z+!,se *ol", hog% "
l&%"k elmet "z esze. $ebus, "mit el(utott " tu!"t&ig, hog% mit tett, p"p2rzsebke!+ket *ett
el+, m"(! s2r*" roh"t o!" Nickhez, hog% " sebre szor2ts" +ket. 5 ',r'i em lett m,rges, m,g
cs"k i!eges sem, csup& *"l"mi sz2*'"cs"ró" szomor6 ki'e(ez,s 0lt ki "z "rc&r".
> Ne h"r"gu!(@> mo!t" "kkor remeg*e $ebek".
> 5z , hib&m < *&l"szolt" h"lk", les0t1tt szemekkel " ',r'i, m"(! miut& eg% pill""tr"
m"g&hoz szor2tott" " l&%t, " p"pl"(&*"l eg%0tt eli!ult " l"koszt&l%uk "pp"li(" 'el,. < 5zt
hiszem, m" ,(sz"k" mi!kett+kek (obb lesz mostm&r eg%e!0l.
5 + eg,sz ,((el 'orgoló!ott, s "mikor *,gre 'elkelt " "p ,s kiosot " "pp"lib" " cs1rg+
tele'o(&,rt, "zt l&tt", hog% Nick %itott szemmel 'ekszik, ,s " pl"'ot b&mul(". =ek elle,re
$ebek", em mert o!"mei hozz&, mert em tu!t", hog% "z ,((el t1rt,tek ut& h&%"!&
&ll"k eg%m&ss"l. 4ik1zbe le%omt" " k,sz0l,k, " *&l"szgombot, *issz"met "
h&lószob&b".
238
> Gge, 4ih"lik $ebek" < szólt bele, s ige meglep+!1tt, "mikor " *o"l *,g, eg% ',r'i
k1sz1t eki, er+s "merik"i "kcetuss"l, "golul.
> #óreggelt. $em,lem, em ,bresztettem '1l. Burcs" hel%zet, ig"z&ból "zt sem tu!om, kit
h2*t"m. 4&rt" "!t" ekem ezt " sz&mot "rr" "z esetre, h" +t em tu!&m el,ri.
$ebek" "zo"l tu!t", "k&rki leg%e is "z, "ki tele'o&lt, cs"kis Nickhez k1thet+ " szem,l%e.
> )e*"llom, em tu!t"m, hog% b&rkiek is meg"!t" " sz&mom < mo!t" h"lk, %ugt"l"
h"go. < 4egtu!h"t&m, ki*el besz,lekF
> )ocs&"t, be sem mut"tkozt"m. 7ill 7"lcott *"g%ok, tu!(", , *olt"m *"l"mikor Nick
$ich"r!s mee!zsere. H" em t,*e!ek, 1 is (ól ismeri +t@
> Ho" tu!("m, hog% "z, "kiek mo!(" m"g&tF < k,r!ezte b"r&ts&gt"l"ul $ebek",
mik1zbe bemet " '0r!+be ,s m"g&r" z&rt" "z "(tót. 5 ',r'i " *o"l *,g, "zob" "hel%ett,
hog% megs,rt+!1tt *ol", ele*ette m"g&t.
> ;isl&%, m"g" "zt& t,%leg i!e&lis b,biszitter " mi Nick0kek.
> N"g%o *icces. Ie ett+l m,g em hiszek m"g&"k.
> $e!be, "kkor tesztel(e. < k,rte " ',r'i.
$ebek" " homlok&t r&col*" kez!ett go!olkozi. -alami Nickr*l amit csak az a Fill tud#at
akir*l már annyit mesélt;lássuk csak;igen megvan2
> 8k,. 4el%ik el+"!&so l&tt" el+sz1r NicketF
> 5 4"csk" " 'orró b&!ogtet+be Lo!ob".
> N%ert. Hol l"kott el+sz1r Nick, "mikor Los 5gelesbe ker0ltF
> N&l"m. Bol%to sz2!t" " k,%elmetle k""p,m < *&l"szolt" szeretettel(ese " ',r'i.
> 5 ke!*ec sz2eiF
> 5 '1l!sz2ek. H,, kisl&%, ez (ó (&t,k. ;1zelebb hozz" +t. Hi&%zik. 4o!(", (ól *"F
$ebek" "g%ot sóh"(tott.
> 4eg*".
> Nem "z ig"zi m,gF < k,r!ezte 'esz0lte 7ill.
> N,h" 6g% ,rzem, Heil% 5!erso ,lk0l sosem lesz "z ig"zi < $ebek" m"g" is
meglep+!1tt, mil%e k1%e kimo!t" eg% *"!i!egeek "zt " go!ol"tot, "mi ol%" r,ge
em,sztette +t. < Ie mo!(", mi,rt is h2*ott egemF
> No, ige. 5 b"r&t+(e, 4&rt"@
> Nem " b"r&t+m.
239
> =zesetbe "z ismer+se elt-t, eg%ik "pról " m&sikr", sz+r,>sz&l&. Pe!ig
megeg%ezt0k, hog% t"rt(uk " k"pcsol"tot ,s mi!ig k"puk m"(! h2rt t+le Nickr+l. Nem
tu!(", mi t1rt,hetett ezzel " +*elF
> Bog"lm"m sics < r&zt" meg " 'e(,t $ebek". < 5mikor utol(&r" t"l&lkoztuk, r& "k"rt
*ei, hog% "!(uk el eg%0tt Nick sztori(&t eg% l"p"k. 5kkor '"k,p,l h"g%t"m ,s "zót" sem
besz,ltem *ele.
> 4"g" ig"z& re!es l&%.
> Nem err+l *" szó < mo!t" szomor6" $ebek".
> Gge, 4&rt" mo!t" ,h&% hete, hog% Nick ,s 1 "g%o (ól ki(1ek. $ebek",
szeret,m, h" tu!&, hog% " 'eles,gem, 9"!r" /oor ,s , h&l&s"k *"g%uk 1ek
mi!"z,rt, "mit Nick,rt tesz. 9zeret,k hoor&li.
> Nem t"rtok ig,%t il%esmire. < *&gt" o!" h"lk", !e "&l !0h1sebbe $ebek". <
9zeretem Nicket. =z sz&momr" em muk". 4i "z 6riste *" "z emberekkel eze " *il&goF
> #"(, k,rem, e ,rtse ',lre. 9"(&lom. /s"k hozz& *"g%ok szok*", hog% "hol mi ,l0k,
ott mi!eki t"rt(" " m"rk&t " h"llg"t&s,rt cser,be < e*etett 'el keser-e 7ill. < 4o!(",
$ebek", em b&&, h" ezet6l ,h" 'elh2*&mF
> Nem sz2*ese titkolózom Nick el+tt.
> =bbe biztos *"g%ok. Ie k,pzel(e m"g&t " hel%zet0kbe. =z " sr&c eg% '"t"sztikus
ember, " mi ,let0kek is ,pp 6g% r,sze, mit " m"g&,"k. 9zeret,k tu!i ról", mi *"
*ele.
> Cs "z ,!es"%("F Neki em lett *ol" (og" tu!i, mi *" *eleF
> 3"l"mit "g%o ',lre,rtett, kis"sszo%. Nem " mi !1t,s0k *olt, hog% " h"l&lh2r,t
kelts0k. L *olt "z, "ki $óm&b", " sz""tóriumb" "zt k,rte t+l0k, sekiek e &rul(uk el,
hog% ,letbe *". )orz"lm"s &ll"potb" *olt. H" l&tott m&r 1sszet1rt embert, "zt m,g
szorozz" meg %ugo!t" sz&zz"l. Nem "k"rt", hog% "k&r Hell, "k&r " cs"l&!(" 2g% l&ss" +t.
> Nem tu!t", t6l,li>e. Hog% k,pes lesz>e *"l"h" ott 'ol%t"ti "z ,let,t, "hol "bb"h"g%t".
CrtiF
> Crtem < 'elelte $ebek" tomp&. < #obb", mit go!ol&. 7ill, h2*(o b&rmikor,
"mikor cs"k sz0ks,g,t ,rzi. C em 'ogok elt-i. H" em *eszem 'el, "z cs"kis "z,rt *",
mert Nick mellettem 0l.
> ;1sz11m, $ebek". N"g%o meg%ugt"tott.
> Sr0l1k < bólitott " +, m"(! letette " tele'ot.
5 7illel t1rt,t besz,let,s ót" ór&k teltek el, s $ebek" mi!e mo!"tot 6(r"go!olt
m"g&b", mik1zbe " l&gok"t b&mult". Nick kor&bbi ,lete, "z elh"g%ott *il&g" most
240
*"lós&gos"bb"k t-t, mit b&rmikor. 1ilyen sok ember van a föld túloldalán akik szeretik
akik visszavárják *t! <alán el kellene küldenem talán meg kellene ráznom a vállait #ogy
figyelj rám te kis #ülye vissza kell menned azok#oz akik szeretnek;csak#ogy akkor
elvesz'teném! ,a #allgatna rám és elmenne elvesz'teném! :rzem! 7rre $edig nem vagyok
felkészülve és nem tudom leszek%e egyáltalán vala#a!
> Ne t,pel+!(. 5mi "z ,((el t1rt,t, "z cs"kis "z , hib&m. < s6gt" Nick " '0l,be ebbe "
pill""tb", 'orró lehellete megcsikl"!ozt" $ebek&t. 5 ',r'i megker0lte " k"rossz,ket, m"(!
le0lt " szemk1ztibe. 5 h"(" m,g e!*es *olt "z 6sz&s ut&, *il&gosk,k k"sm2rpuló*er,be ,s
!r"pp "!r&g(&b" remek0l mut"tott. )orost%&sz2 pill"t&s" most megit %ugo!t *olt ,s
!er-s.
> N"g%o '&( m,g " *&ll"!F < k,r!ezte b-tu!"tos" $ebek".
> Nem, te kis *"!m"csk" < r&zt" meg " 'e(,t Nick megszokott, pim"sz mosol%&*"l. < )&r "z
1regl&%ok " me!ec,,l megk,r!ezt,kA 'i"t"lember, t"rt"lm"s *olt "z ,(sz"k"F
> 9zeritem cs"k szób" "k"rt"k eleg%e!i *ele!, mert ol%" *ozó"k t"l&lt"k.
> 9zerite! egem mi!eki *ozó"k t"l&l. < emelte " me%ezetre " tekitet,t Nick. <
Pe!ig em *"g%ok "z. T,ge! sem tu!l"k bol!ogg& tei. Nem eg% h"r"p&st ,r!emel,k,
h"em "zt, hog% m"rc"gol( sz,t. < " ',r'i tekitete els1t,t0lt.
> )ut"s&gok"t besz,lsz < mo!t" $ebek", m"(! k1zelebb h6zó!ott Nickhez ,s meg'ogt" "
kez,t. < Tu!o!, "zo go!olkozt"m, t"l& *issz" k,e mee! Los 5gelesbe.
> 4i,rt "k"rsz mi!e&ro elz"*"ri m"g"!tólF
> Nem ,rtesz, Nick. #obb" "k"rl"k, mit b&rmi m&st " *il&go, !e "zt em "k"rom meg*&ri,
hog% o!"&ll( el,m "zz"l, hog% elm,g%. 4eg "k"rom el+zi. ;1zel "z i!+, ,rzem@
> 4ost meg te besz,lsz z1l!s,geket, $ebusom. C em "k"rom "zt "z ,letet, !r&g&m.
N%ugo!t" szeret,k ,li, h"rmói&b", *ele!@,s =uróp&b".
> Ie "zt mo!t"!, em ,rze! "zt, "mit ,reze! k,e@
> Ie m,g em tettem le ról", hog% 'ogom. < mo!t" %om"t,kos" Nick, m"(! m"g&hoz
*ot" $ebek&t. K%1g,!e ciróg"tt" "z "rc&t, " h"(&t, " mell,re *ot" " 'e(,t ,s rig"ti
kez!te, "k&r eg% kisb"b&t. 5 + most el+sz1r ,rz,kelte, hog% + *"ló(&b" mil%e picike "
cs"kem k,tm,teres Nickhez k,pest. 9zite el*eszett "z 1lel,s,be. Hossz6 i!+ ót" most
,rezte el+sz1r ig"z& szeret*e m"g&t. K%-l1lte, !e megit hull"i kez!tek " k1%ei.
> )"sszus, h" "hhoz, hog% 2g% 1lel( egem, ez sz0ks,ges, , "k&r mi!e "p bel,! h"r"pok.
> )ocs&ss meg, "mi,rt megb&tott"l"k. C cs"k em "k"rt"m h"zu!i ,s " lehet+
leg"lk"lm"tl""bb sz"*"kk"l mo!t"m el eke!, "mit ,rzek. Hisze szeretlek, $ebusom ,s
t"l& m&r r&(1tt,l, hog% +t m,g 6g% em "k"rt"m soh", mit t,ge!@
> Ie ez em el,g, ig"zF
241
> ;ii!ulópot"k "g%o is el,g. 5 t1bbit pe!ig m"(! megol!(" "z i!+. 4o!!, kissz2*em,
tu!&l ekem "!i m,geg% es,l%tF
> Tu!,k>e, NickF < k,r!ezte lemo!ó sóh"(("l $ebek". < H" *olt&l m&r szerelmes *"l"h",
"hog% mo!o!, "kkor te is tu!o!, hog% ics *&l"szt&som.
#ó eg% ór& &t 0ltek cs1!be, 1sszeb6(*" " t-z el+tt. $ebek" ,!es ',l&lomb" mer0lt "
h"t"lm"s 'otel ,s Nick 1lel,s,be. 3"ló(&b" el is 'ele(tette, hog% " hotel el+cs"rok&b"
*""k. Cbrel,t ,s &lom h"t&r& (&rt, "mikor r&t"l&lt Nick sel%mes, suttogó h"g(". $ebus
em ismert szebb h"got e,l.
> H"z"meg%0k@"g%o szeret,m. P&r "p m6l*" h"z"meg%0k Lo!ob".
242
2R. Be(ezet

5 '&r"sztó "p eg%szer-e em "k"rt *,get,ri. Li"e 6g% ,rezte m"g&t, mit "kit kimost"k
,s kicetri'ug&zt"k. Tizek,tór&%i 'esz0lt 'ig%elem. Ie e*ezhet(0k h"szot"l" i!+t1lt,sek
is, tekit*e hog% " g%1g%szemet to*&bbr" sem siker0lt megt"l&liuk. ,iába Nick "ic#ards
nem terem minden bokorban! =ek elle,re Li"e " hó" "l& cs"pt" " prób"'el*,teleket
t"rt"lm"zó I3I>t, hog% miut& *esz eg% l"z2tó '0r!+t, "z ,((el 6(r",zze "z eg,szet. =l*,gre
*"l"kit musz&( *olt t"l&li. 5 *,gteles,gig em h6zh"tt&k "z i!+t. 5 "p 'ol%"m& hi&b"
prób&lt besz,li 7illel Nick &ll"pot&ról, " "g% 'e(etles,gbe lehetetle *olt kettesbe
m"r"!i. Li"e %ugt"l" *olt, mert em tu!t" mi (1het m,g ,s em *olt hozz&szok*", hog%
em ur" " hel%zetek.
5 c"stig"k meg*olt " m"g" h&%igerkelt+ "l"ph"gul"t"A /helse" brill2rozott, bol!og"
'0r!1tt *issz"k"pott szerep,be, )rigette szok&s&hoz h2*e 'otosko!ott, 7ill pe!ig 6g% 0lt
ott, mit "kit em is ,r!ekel "z eg,sz. 5 pro!ucer+ em irig%elte " /hris Ii"mo! (el1lteket.
> H,, Li"e. < h"llott" meg m"g" m1g0l Kilbert h"g(&t " +, mik1zbe " holmi(&t ,pp
bep"kolt" " Porche ut"s0l,s,re. B&r"!t" 'or!ult " m,g ,ppe hog% ',r(e 'el,. /s"k p&r "p
*&l"sztott" el +ket "z utolsó *&lóperes t&rg%"l&stól.
> /s"k h" 'otos, Kil. N"g%o el'&r"!t"m m".
> 5zt em cso!&lom < bólitott elismer+e " ',r'i. < 5zt& siker0lt *"l"kit " z"*"rosból
kih"l&sziF Net"l& /helse" "z 6( 'el'e!ezettF
> Nem &ll (ól eke! " ciizmus, Kilbert. 4ire "k"rsz kil%uk"!iF
> 4i,rt *" "z, hog% mi!e sz"*"m m1g1tt t&m"!&st *,lsz 'el'e!eziF =g%szer-e cs"k em
,rtem, mit keres " c,g,l " r,gi b"r&t+!, miut& kir6gt"!, mert "zt hitte!, hog% *elem k"*"r.
Li"e keser-e 'ele*etett.
> Kil, hog% ,zhettetek e%ire h0l%,ekF Nem "z,rt k0l!tem el /helse"t, "mi,rt hisze!.
Nem "z,rt, mert be*ettem, hog% *olt k1ztetek *"l"mi "z"p este. Tu!om, hog% em *olt.
/hels mi!1ssze (ó'e( "k"rt lei *ele!, hog% e me(e t1kre " k"pcsol"tuk. 4ert szeretett
egem, tu!o!, KilF
> 4,g "zt is be*&ll"lt", hog% "zt higg%em, + " szeret+! ,s em 5"bell" Hill. 4ert "z
243
el+bbi t"l& bocs&"tos"bb b- lett *ol", mit "z utóbbi. Nem !r&g&m, eg% sz"*"tok"t sem
hittem. /helse"ek "z,rt kellett meie, mert r&(1ttem, hog% '"l"z eke!. =l&rult.
Kilbert le*eg+ ut& k"pko!ott. Bog"lm" sem *olt ról", hog% Li"e il%e szite "z
esem,%ek m1g, l&tott. Hisze ezek szerit " 'eles,ge potos" tu!t", mi t1rt,t ,s m,gsem
eml2tette "%i ,*e &t. =g%szer-e cs"k meesztette /helse"t, ez mi!e. 7legánsan kirúgta!
> 9okk"l okos"bb *"g%, mit "zt b&rmikor is go!olt"m *ol" < mo!t" +szit, Kilbert.
> =z "zt& " bók@>sóh"(tott Li"e, m"(! kem,%e hozz&tetteA < =g% sz"r"l"k *"g%,
Kilbert. Tu!o!, mi " "g% hel%zetF Hog% remek0l &lc&zt"!. ;ib"szott remek0l. 5z eg,sz
(ó*&g&s6, hiteles, m"kul&tl" "gol 6riember st2lust.
> 4i ez "z eg,sz, Li"eF
> N,zz " lelke!be, Kil. < " + cs6'o!&ros e*et,ssel 0lt be " *ol& m1g,. < 9z&om
5"bell&t, hog% *ele! kell ,lie.
Li"e h"t&rozott moz!ul"tt"l becs"pt" "z "(tót, mit sem t1r+!*e Kilbert meglepett "rc&*"l.
T6ls&gos" '&r"!t *olt "hhoz, hog% " m"g%"r&zko!&s&t h"llg"ss", s miót" megtu!t"
5"bell&tól, hog% " ',r'i k,pes *olt megt"g"!i " s"(&t g%erek,t, "l"pos" meg*&ltozt"k "z
,rz,sei *ele szembe. Az a kisgyerek akár ,eily is le#etett volna! Li"e emberileg cs"ló!ott
óri&sit Kilbertbe. 5 t1r,s "kkor" *olt, ol%" *,gzetes ere(-, hog% "z elpuszt2tott" " k1r%ez+
sz1*eteket is. =lzsibb"!t "z eg,sz, teh&t em '&(t m&r semmi sem.
Li"e 6g% ,rezte, k,sze &ll "rr", hog% cs"k el+re ,zze. 5z eg%etle ember, "kire sz0ks,ge
*olt " m6lt(&ból, "ki ,lk0l em lett *ol" ,rtelme "z ,let,ek, " l&%" *olt. =sz,be (utott,
mil%e r,ge besz,ltek, m"(! "z ór&(&r" pill"tott ,s 1r1mmel %ugt&zt" m"g&b", hog% Heil%
m&r biztos em 'org"t. 5 tele'o,rt %6lt ,s ó*"tos", mik1zbe "z ut"t 'ig%elte, kikereste "
l&%" e*,t. 4eglep+ mó!o "z els+ cs1g,sre 'el*ette.
> 9zi", m"m".
> Heil%, hog% *"g% kisl&%omF
> ;1sz11m, "g%o (ól. Ie (ó h"ll"i " h"go!. 5%u, m2g el em 'ele(tem, k,r!ezem
kell *"l"mit. 9te*e ezzel r&g(" " '0lem "pok ót". 5zt h"llott", /helse" 4" t1kre "k"r("
tei " B,%emberek pro!ukciót.
> N"g%o rem,lem, hog% em, mert + 'og(" re!ezi. < e*ette el m"g&t Li"e.
> 4"m"@!e@ez most miF =z most komol%F
> Gge, kicsem. 9te*e m&r tu! is ról". Nem szólt eke!F
> =g% &r*" szót sem. 4" meg(elet itt ;risti, "zót" se l&t, se h"ll.
> O, ez ig"z& remek h2r. 4&s szok"tl" em t1rt,tF
> ?, !ehog%. Iolgozuk ezerrel ,s remek0l h"l"!uk. 9zereztem eg% 6( b"r&tot is,
244
P"trik"k h2*(&k, + "z ittei 'o!r&szom. 5%ir" 0g%es, hog% m"g"mm"l "k"rom cs&b2t"i Los
5gelesbe < 'elelte t6l g%ors", t6l lelkese Heil%. Li"eek m&ris g%"6ss& *&lt, mert
ismerte " l&%&t, mit " rosszp,zt, !e ez6tt"l em tette szó*& " meg,rz,s,t. Jtol(&r" "kkor
h"!"rt il%e izg"tott" " l&%, "mikor " legels+ k1z1s prób"'el*,tel0k ut& Nick $ich"r!sról
&r"!ozott. +e#et #ogy ez a Natrik az új szerelem4
> O. Cs (óp"siF
> 4eleg < e*ette el m"g&t Heil%. < Ie eg%szer-e im&!i*"ló. Te is ke!*el,!. #"(,
m"m", 6g% 1r0l1k, hog% /helse"*el kib,k0ltetek. Ie most mi lesz 9te*eelF Nem is ,rtem,
, ,szre sem *ettem, hog% m"g" "l"tt lee emi"tt@
Heil% "zo"l elkez!te ,rezi " perzsel+ lelki'ur!"ll&st. 5 ',r'it, "ki " leg(obb b"r&t(", s t"l&
m,g eg% kicsi*el t1bb is, elk0l!t,k " pro!ukciótól, "mibe sz2*,t>lelk,t beletette. L pe!ig m,g
cs"k ,szre sem *ette r"(t", hog% '&(" eki *"l"mi, pe!ig eg,sz &lló "p eg%0tt !olgozt"k. ?m
"miót" 'elcsill"t " rem,%, hog% Nick esetleg ,letbe *", Heil% *olt "z, "ki em h"llott, em
l&tott ,s ezt tu!t" (ól. Gg"z&ból hó"pok ót" most ,rezte el+sz1r, hog% m,g mi!ig ,l. 5
lelk,be t&togó -r *"l"hog% teli kez!ett szeretettel, "mit e!!ig tu!"tos" rekesztett ki
o". Tu!t", b&rmi t1rt,t is, h" Nick ott &ll m"(! *ele szembe, "z -r elt-ik, mith" soh"
em is lett *ol".
> Ne "ggó!( ,rte, Heil%m, h"m"r kihe*eri. C sem ,rzem rosszul m"g"m emi"tt, hisze
9te*e tele *" muk&*"l. 5z,rt !1t1ttem 2g%, mert szeret,m, h" ez "z utolsó r,sz
ki'e(ezette +i 'ilm lee. 3iszot "g%o 1r0l1k, hog% *,gre e*et " h"go!, kisl&%om.
Ne*etF Jg%" m&r. 3"lós&gg"l k"c"g. Eg% ,rzem, lesz mit mes,le!, h" h"z"(1ssz "
'org"t&sról.
> N"g%o rem,lem, m"m". < sóh"(tott Heil%, m"(! r&(1tt, hog% m&ris k,s,sbe *" "
P"trikk"l megbesz,lt t"l&lkozóról. Gtt *olt "z i!e(e, hog% eli!ul(""k " tett hel%sz2,re. <
Jg%e em h"r"gszol, h" most leteszemF 3&r"k r&m.
> Persze, me( cs"k, kicsem. #ó muk&t.
> 9zeretlek, m"m".
> C is szeretlek < mo!t" z"*"rt" Li"e, hisze em *olt szok&s " cs"l&!(ukb" "z
e'',le ,rzelemkit1r,s. < 9zi", kisl&%om, (ól 1lt1zz 'el, meg e '&zz.
7zzel a gyerekkel történt valami! .e mi4 <alán tényleg beleszeretett valakibe aki totálisan
elvarázsolta! "emélem ez a megoldás! ) jobb #a nem álltatom magam! Li"eek meg*olt
"z " b"l(ós se(t,se, hog% " !olog"k, "mit+l Heil% (ó*"l *i!&m"bb& *&lt, mit " (&rk&ló k2s,rtet
szi!róm" i!e(,, cs"kis Nick $ich"r!shoz lehet k1ze. Nem bánom! Nem teszek érte de
ellene sem! <eljesüljön a sors akarata! 3sak az a fontos #ogy visszaka$jam az én cserfes
boldog kislányom!


245
4"% *il&g,let,be 0g%etle0l h"zu!ott, ez,rt "z ut"z&s "p(& csup& tele'oo h"!"rt" el
9"mek, hog% em t1lti ottho "z ,(sz"k&t. 7gyem a sz'vét #ogy megb'zik bennem < go!olt"
szeretettel "z "sszo%, "mikor " ',r(e zokszó ,lk0l tu!om&sul *ette, hog% " b"r&t+(e,
4"ri"e sz"k2tott "z ,lett&rs&*"l ,s most l,lek&pol&sr" *" sz0ks,ge. 4"% mosol%gott
m"g&b". H" 9"met cs"k eg% kicsit is ,r!ekel,k "z + b"r&t+i, tu!&, hog% 4"ri"e 1t ,*e
eg%e!0l ,l.
4iut& "z "libit re!ezte, 4"% csom"goli kez!ett. /s"k ,h&% !olgot p"kolt be, "
leg'otos"bb"k"t, hisze, h" mi!e ig"z, hol"p m&r *issz" is (1het Lo!ob". Nickkel igen
talán Nickkel! Gl%e *"kmer+e bele*&gi *"l"mibe. =z eg%&lt"l& em *olt (ellemz+ 4"%re,
!e most hog% 'elcsill"t " rem,%, "z eg,sz ui*erzum eg%etle potot (eletett eki. 5 kis
'"lut 4"g%"rorsz&go, "hol t"l& ism,t m"g&hoz 1lelheti " 'i&t.
4"% becipz&rozt" " b+r1!(,t, m"(! meg'or!ult ,s " l,pcs+ 'el, *ette "z ir&%t. /s"khog% "z
"(tób" 4el"ie &llt, cs2p+re tett k,zzel, biz"lm"tl"ul m,reget*e "z ,!es"%(&t.
>?@4el. Nem tu!t"m, hog% ittho *"g% < mo!t" z"*"rt" 4"%.
> Ho*" k,sz0lsz, m"m"F
> 5z eg%ik b"r&t+m,l "lszom, !r&g&m. Ko!("i "!ó!t"k, seg2teem kell eki.
> /s"kug%"F Cs ki,lF H" (ól h"llott"m, "pu"k " tele'ob" 4"ri"e eml,tez+ b"r&t(&t
emlegette!. 3"g% lem"r"!t"m *"l"mir+lF
4"% "g%ot sóh"(tott.
> #"(, kicsim. 4i,rt kell eke! mi!ig mi!et tu!o!F
> 4ert 6(s&g2ró"k k,sz0l1k < !er0lt 'el eg% pill""tr" 4el"ie "rc", m"(! komor" "z
"%(&r" mere!t. < 4"m", ekem semmi k1z1m "hhoz, hol 'ogsz "lu!i m" ,((el, !e@ug%e
em p"si *" " !ologb"F
5z "sszo% ele*ette m"g&t. Nasi 1el4 ,a tudnád milyen $asi;2
> Jg%", 4el"ie. Sreg *"g%ok , m&r "hhoz@
> 5kkor mi,rt h"zu!t&l "p&"kF =z em *"ll r&!.
> H&t (ó@> sóh"(tott "g%ot 4"%, ig%ekezett i!+t %eri. Tu!t", hog% most "z eg%ik
h"zugs&gból " m&sikb" kell lo*"lli" m"g&t ,s em tetszett eki " hel%zet. Ie em *olt
*&l"szt&s". < Heil%t szeret,m megl&tog"ti. Tu!o!, hog% "p&! em p&rtol& "z 1tletet, ,
*iszot em b2rom ki, hog% il%e k1zel *" ,s e is l&ss"m. Los 5gelesbe em il%e
eg%szer- &tugr"i, "rról em is besz,l*e, hog% eg% *"g%ob" ker0l.
> =rre %ugo!t" h"sz&lh"t&! Nick p,z,t, go!olom, "z em *ol" szets,gt1r,s@>
("*"solt" 4el"ie.
> 5kkor sem %6l,k hozz& (ósz2**el, kisl&%om. 4,g ut&" sem ,ztem "l"pos"bb",
246
mi mi!e *", "mi@7ill ismeri ezeket "z 0g%eket.
> 4,g mi!ig b2zol, m"m", ig"zF < k,r!ezte h"lk" 4el"ie.
4"% ,m& bólitott, " l&% pe!ig o!"l,pett hozz& ,s m"g&hoz 1lelte. #ó*"l m"g"s"bb *olt
kicsi, t1r,ke% ,!es"%(&&l.
> 4i!"%i" b2zuk < suttogt" 4el"ie. < #"(, m"m". )ocs&ss meg, em "k"rt"l"k ,
meg*&!oli semmi*el, cs"k m&r r,meket l&tok. 4ost, hog% Nick ics m&r k1zt0k ele*e
ol%" szomor6 mi!e, ,s mi*el em mo!t&l ig"z"t "p&"k, 'el1tl1tt beem, hog% esetleg
*" *"l"ki!. 5 t1rt,tek ut&@m"m", , em b2r&m ki, h" m,g(obb" sz,tese " cs"l&!uk.
4&r 2g% is kit,ptek eg% !"r"bot bel+le@
> Ne ',l(, 4el. 4i 1te "g%o er+sek *"g%uk, er+sebbek, mit hi,!.
> =z "z, hog% s"(os m&r cs"k ,g%e@
> Kilbert 5!ersot em ke!*elem, !e eg%szer, " meg'elel+ pill""tb" mo!ott ekem
*"l"mi okos"t < mo!t" 4"%, mik1zbe b&tor2tó" ,zett " l&%&r". < 5zt, hog% soh" em
l&ttuk koporsób" "z 1cs,!et. Ir&g&m, " rem,% em h"lh"t ki bel+l0k, b2zuk kell,
hi0k kell.
> 4"m", , m&r ol%" szkeptikus *"g%ok. 4i!e "pp"l 'og% "z er+m. < 4el"ie
sz2*'"cs"ró pill"t&ss"l ,zett "z "%(&r". < 4i!e "pp"l h"l*&%ul " rem,%, hog% *"l"h"
m,g l&th"t(uk "z 1cs,met. 9osem go!olt"m *ol", hog% 2g% 'og hi&%ozi "z " kis +r0lt.
> 5z,rt em is ol%" kicsi@
> Tu!o!, hog% ,rtem. Nekem + mi!ig kicsi m"r"!, mi!eg%, mil%e h"t"lm"sr" +tt.
$&"!&sul h"m"ros" 9hirle% ,s elmeg%. 9emmi em lesz m&r ol%", mit "zel+tt.
4"% "g%ot sóh"(t*" simog"tt" meg " l&%&t. )&rcs"k elmo!h"tt" *ol" 4el"ie"k "z
ig"z"t, !e em tehette. 3"lós&gg"l k2ozt" " tu!"t, hog% Nick &ll2tól"gos ,letbel,t,r+l
eg%etle &r*" szót sem szólh"t, !e " lelke m,l%, ott motoszk&lt eg% go!ol"t. ,a nem lesz
ebb*l az egészb*l semmi #a nem ka$juk vissza *t é$$ elég lesz az #ogy én újra
összero$$anok! 1ár 'gy is túlságosan beleéltem magam!
4el '1lemelte "z "%(" b+r1!(,t ,s u!*"ri"s" seg2tett lecipeli " '1l!sz2re. 4"g&%os"k,
szomor6"k t-t " l&%, ,rz+!1tt " *iselke!,s,, hog% retteetese meg*iselt,k "z elm6lt
hó"pok t1rt,,sei. #ó'orm& cs"k !olgozi (&rt " sz&llo!&b", em t"l&lkozott " b"r&t"i*"l ,s "
r& (ellemz+ ke!*es mosol%, hucut pill"t&s eg%re ritk&bb" *olt 'el'e!ezhet+. 4"%
h"t&rozott" "ggó!ott ,rte.
> G!ulom kell, kicsi sz2*em. Neke! pe!ig t1bbet k,e t&rs"s&gb" (&ro!. 3ig%&zz, 4el,
mert , 6g% l&tom, hog% el'ele(tesz ,li@
> 4"m", em kell "ggó!o!. 5z , e*em em Nickol"s.
247
4"% 6g% ,rezte, hog% " sz2*e t2zszer ol%" s6l%os, mit " m"g" ut& h6zott b+r1!, "hog%
kil,pett " h&zból, !e "z,rt legbel0l meleg2tette " lelk,t " tu!"t, hog% ez "z 6t t"l& "g%o (ól
is *,gz+!het, mi!"%iuk sz&m&r".
4el"ie eg% i!eig b&mult " t&*olo!ó t":i ut&, m"(! let1r1lte " k1%eit ,s 'elroh"t "z
emeletre. 5k&r eg% eszel+s, 6g% t,pte 'el Nick szob&(&"k "z "(t"(&t, m"(! eg%ek,t "
szekr,%eket, " 'iókok"t. Nem tudom lezárni! 1ama sem tudja! 1'g itt vannak ezek a #olmik
egyikünk sem fog továbblé$ni! +e#etetlen! Or&k teltek el, mire 4el 'el!6lt lelki&ll"pot&b"
zs&kokb" r"kott, ki*&log"tott mi!et. =g%e!0l " "g% ',%k,p"lbumot *itte &t " s"(&t
szob&(&b", "mibe Nick ,s Heil% k1z1s ,*eiek '+bb mozz""t"i *olt"k meg1r1k2t*e.
5mikor mi!eel *,gzett, " tele'ohoz sietett.
> #ó"pot@ szeretetszolg&l"tF < szólt " k"g%lób" elcsukló h"go. < $egeteg holmi *"
itt, "mit sz2*ese " re!elkez,s0kre bocs&t",k. 4ikor tu!"k ,rt0k (1i m"F Hog% cs"k
hol"pF Nem b"(. 5 m"i "p (obb" meg'elelt *ol", !e em go!. 5kkor most le!ikt&lom "
c2met@
4el"ie !1t1tt. Cs eg%&lt"l& em ,r!ekelte, mit 'og ehhez szóli " cs"l&!. 42g 6g% kezelik
Nick eg%kori szob&(&t, "k&r eg% szet,l%t, "ligh" 'og"k to*&bbl,pi. 5zabadulni az
emlékekt*l 9 ez most legfontosabb!


6átszani könny(! 6átszani! A lelkünkb*l játszani úgy #ogy kirekesztjük mindazt ami a
valóság! 5zerelmest játszani emlékekb*l tá$lálkozva újraélni egy érzést! 5zázszor is csináltam
már! ,a az ember kell*en koncentrál egész #i#et*en #azudik önmagának! 1ekkora egy
balfék vagyok2 Nick ,leth-e (&tszott. 4&rm&r m"g" is elhitte, $ebek" pe!ig bol!og"bb *olt,
mit *"l"h". 3"g% em *ette ,szre, *"g% em "k"rt" ,szre*ei, hog% " ',r'i r,sz,r+l ez "z
eg,sz em t1bb, mit eg% prób&lkoz&s. 8l%" prób&lkoz&s, "mibe "z ember "p"it>"%"it
bele"!.
A na$ok vala#ogy összefolynak! Azel*tt minden tettemnek értelme volt volt mit várni amikor
újra felkel a na$! 1ost viszont;)ááá2 7gyformaság! A létezésem elfolyik a kezeim között!
A#ogyan az id* is a filmek és;,eilym nélkül! Nem rossz ez 'gy de nem is jó! 5emmilyen!
1égis 'gy kell #ogy legyen!
> 4o!!, Nick, " 'ilmez,s m,g mi!ig em hi&%zikF < k,r!ezte t+le $ebek", mik1zbe "
hotelb" elt1lt1tt i!+sz"k utolsó reggeli(,t ett,k.
> H&t, " 'ilmez,s "z "g%o hi&%zik. ;&r *ol" t"g"!om. Ie " k"r"kter@/hris Ii"mo!tól
*"l"hog% m,g mi!ig borsó!zik " h&t"m.
> #"(, h&t em ol%" sz1r%- " p"s"s. 4ost, hog% kiol*"st"m " B,%embereket@os, em
cso!&lom, hog% "%i r"(ogó! *olt mi!ig.
248
> 3"ló(&b" em ekem, h"em /hrisek. Te mostm&r tu!o!, hog% em *"g%ok eg%
"g%sz&m < mo!t" Nick szer,%e mosol%og*", mik1zbe " r&tott&(&b" t6rk&lt. < 4icso!"
*,rszeg,% *"c"k ez "%uk&m sz"lo&sto(&s&hoz k,pest. T"l& m&r hol"p meg is
kóstolh"to!, $ebek".
> )iztos (ó 1tlet ezF < r&colt" " homlok&t " +. < N"g%o "gg"szt, mit 'og"k szóli hozz&m
" sz0lei!, " k,t +*,re!. Nem lee (obb, h" m,gis eg%e!0l me,lF
> Nem szeret,k < r&zt" meg " 'e(,t Nick. < 4eg kell ismeri0k t,ge!. 9zereti 'og"k,
tu!om, ,s mi!"%i" "g%o h&l&s"k leszek eke!. Te hozt&l *issz" "z ,letbe, $ebek", k&r
is *ol" "z ,r!emei!et tomp2t"i.
Nick 'el&llt, megker0lte " kis reggeliz+"szt"lt, m"(! eg% pill""tr" m"g&hoz 1lelte $ebek&t.
;,ts,gtele0l szerette " +t, (ó *olt meg,ritei, hozz&b6(i, *ele lei. Belsz"b"!ult"k
,rezte m"g&t " t&rs"s&g&b", !e *"l"mi m,gsem stimmelt. Nick k,ts,gbeesette ig%ekezett
h&tt,rbe szor2t"i " *,sz(ósló go!ol"tok"t ,s ki'og&st"l"ul (&tsz"i " szerep,t. =g%szer eg%
pszichológi"i k1%*be "zt ol*"st", " szeretet, " szerelem cselek*,ssel geer&lh"tó. "ebeka
megérdemli #ogy boldog legyen! 5*t még többet is annál!
> 5kkor most mi " potos ter*F < k,r!ezte " +. Cl*ezte, hog% Nick eg%re ik&bb &t*eszi
" *ezet+ szerepet kette(0k k"pcsol"t&b". ;ez!ett *issz"t,ri "z eg%,is,ge < $ebus m,g
eml,kezett eg% cikkre, "mibe "zt 2rt&k, hog% Nick $ich"r!s ige h"t&rozott !1t,seket hoz "
m"g&,let,be, s &lt"l&b" em " le*eg+be besz,l. 5 *olt me%"sszo%&t is ol%"
hirteles,ggel (eg%ezte el ""k i!e(,, hog% cs"k &mult, b&mult " *il&g " csillogó
g%,m&tg%-r- l&tt&. $ebek" sz2*b+l rem,lte, hog% eg% "p m"(! + is k"p Nickt+l eg% il%et.
4iót" megbesz,lt,k, hog% mi!kette 'el*&ll"l(&k ezt " k"pcsol"tot, " + *,gre mert 1r0li ,s
&lmo!ozi is.
> Le'ogl"lt"m " rep0l+(eg%eket < mo!t" Nick. < Ko!olom, miut& kicsekkoltuk,
lemeg%0k ;1r1s6('"lub" ,h&% holmi,rt, "zt& "lszuk ,h&% ór&t ,s "z ,(sz"k" k1zep,
ir&% " bu!"pesti rept,r.
5 ',r'i lelkese, *i!&m" besz,lt, $ebek" elmosol%o!ott, mert tu!t", Nickek h"t"lm"s !olog,
hog% e%i i!+ ut& t"l&lkozh"t " cs"l&!(&*"l. 4&r el is !1t1tte, hog% + t"pit"tos" "
h&tt,rbe h6zó!ik m"(!, "mikor meg,rkezek " $ich"r!s h&zhoz. 4&r 2g% is betol"ko!ó"k
,rezte m"g&t, em "k"rt" elrot"i " pill""tot. ?m "zt eg%&lt"l& em t"rtott" (ó 1tletek,
hog% m,g me(eek *issz" ;1r1s6('"lub" " lo!oi 6t el+tt.
> Nem tu!om, ,r!emes>e leme0k m" " '"lub". 3,gt,re is mi!e holmit be tu!uk
szerezi Peste "z i!ul&s el+tt, "mire cs"k sz0ks,g0k lehet. H" k,tszer kereszt0lszel,k "z
orsz&got, cs"k 'eleslegese el'&r"!&k. L&ssuk cs"k@kellee eke! eg% b"seb"ll s"pi ,s
mo!!, "z " "g%o s1t,t "pszem0*ege! &l"! *"F
> Nem ezek " !olgok hi&%zo"k, !r&g&m. < r&zt" meg " 'e(,t Nick. < 4usz&( *issz"me0k,
mert otth"g%t"m " l"ptopom " m"(!em k,sz 'org"tók1%**el ,s "z eg%etle %omt"tott
p,l!&%t is. 9z0ks,gem lesz r&(uk, pl&e, hog% em tu!om, mikor (1*0k i!e *issz"@
249
> Ko!olom, "z 0epek ut&, ig"zF
> Nem *ol" ke!*e! kicsit to*&bb Lo!ob" m"r"!iF Gsmerem m&r "%ir" m"g"m, hog%h"
elkez!ek cs"l&!ozi, "g%o eheze tu!om "bb"h"g%i < e*etett 'el Nick. < 8l%" sok
megbesz,li*"lóm lesz " sz0leimmel, 4ellel ,s 9hirle%*el is. Gg"z&ból "z elm6lt ,*ekbe is
cs"k el*,t*e siker0lt p&r "pot *el0k t1lteem. 9osem ,rtem m,g r& e%ire, mit most.
> =g,sz biztos, hog% em 'ogom +ket z"*"riF < lelkizett to*&bb $ebek", m"(! *,g0l
ki%1gte, "mi " leg(obb" %om"sztott". < Nick, "%ir" t"rtok "ttól, hog% " cs"l&!o! eg%
r&!"k"szko!ott, sz&m2tó, p,zh"(h&sz +ek go!ol m"(! egem.
Nick sz2*b+l 'ele*etett. $ebus im&!t" " 'elsz"b"!ult k"c"(t, "mi szerecs,re eg%re t1bbsz1r
t1rt 'el Nickb+l.
> 5 cs"l&!om tu!(", hog% em "z "z ember *"g%ok, "kire r& lehet "k"szko!i. H" *"l"ki
r&msz&ll ,s &tl,p eg% bizo%os h"t&rt, "g%o kellemetle tu!ok lei. Tu!o!, "
r"(ogóimm"l is *olt ol%" pot, "mikor eg%szer-e s"rko'or!ult"m ,s otth"g%t"m +ket. 9zó
szerit izult&lt"k@
> 5z"p este 0t1tt el " t":i, ig"zF
> Potos". =g%et meg'og"!t"m, $ebus. )&rhog% "l"kul(o is "z ,letem, " (1*+m, t1bb,
em k1*etem el " hib&t, hog% t6l ke!*es ,s k1z*etle leszek "zokk"l is, "kikhez semmi
k1z1m. 4ostm&r l&tom, hog% ezt "g%o elrotott"m ,s persze eg% poto &tsz"k"!t "z "
bizo%os g&t. )"sszus, mi!eki "zt hitte, hog% (og" *" megm"rkoli " t1keim.
$ebek" e*etett ,s cso!&lkoz*" *ot" 'el " szem1l!1k,t.
> 9osem h"llott"l"k m,g il%e k1z1s,gese besz,li. Ie "z " hel%zet, hog% te m,g ezt is
eleg&s" csi&lo!. Gl%e "risztokr"tikus "rc*o&sokk"l m,g " k&romko!&s is megbocs&th"tó,
s+t, *ersek, *"g% szoettek t-ik.
> ;is bolo!om. < suttogt" Nick ,s k,t te%er,be 'ogt" $ebek" "rc&t. < 9okk"l>sokk"l
(obb"t ,r!emel,l &l"m. K%ere, i!ul(uk.
Nick '1l&llt ,s " kez,t %6(tott", hog% 'elseg2tse " +t. Adonisz akinek dzsemes a szájaszéle!
$ebek" 'elk"pott eg% sz"l*,t&t ,s go!os" let1r1lgette " ',r'i "rc&ról " reggeli %om"it.
> L&to!, $ebus, m,g mi!ig sz0ks,gem *ol" "z "%uk&mr". 4,giscs"k ciki, hog% ezt
eke! kell csi&li, emF
> 9zt&rkoro!b" *olt eg% embere!, "ki t1r1lgette ról"! " lek*&rt ,s eg%,b
%"l&ks&gok"tF
> 5r"%om, h" elmes,l,m, me%i mi!ere *olt emberem@eg% tekercs *,c,p"p2r
'el0lete ke*,s lee " tel(es list&r".
$ebek" "g%o 1r0lt, hog% Nickek il%e (ó h"gul"t" *" ,s " humor" is *issz"t,rt. 9z2*b+l
rem,lte, hog% " ',r'i l"ss" kez! t6l(uti Heil%, "z elm6lt ,*ek s,relmei, " rossz
250
go!ol"toko. Hisze mi!e (el erre mut"tott. 5 + eg%etle !ologg"l em sz&moltA "zz"l,
hog% Nick sz2,sz, m,ghozz& " legtehets,gesebb '"(t&ból. 5ki ol%kor m,g 1m"g" el+tt is
(&tszik, cs"k hog% elterel(e " 'ig%elm,t " '&(!"lomról, "mi m"r!oss" " lelk,t. 5
mi!e"p("iból Nick kiikt"th"tt" Heil%t, !e "z &lm"iból em. 5zz"l, hog% m,g most is +t
kereste mi!e reggel m"g" mellett "z &g%b", &lmos", k&b&, "mikor " tu!"t"l"tti("
'el0lkereke!ett, eg%szer-e em tu!ott mit kez!ei. Heil% hi&%zott ,s k,sz. N"g%o. :s fog
is am'g csak világ a világ! Nick sz2*b+l rem,lte, ez csup& ig"zt"l" go!ol"t, "mit "z +
',lelmei t&pl&l"k, s eg% "po *,gleg k,pes lesz m"g" m1g1tt h"g%i " m6lt"t " szerelemmel
eg%0tt.
)&rme%ire szerette is Heil%t, tu!t", "zok ut&, "mit mi"tt" &t kellett ,lie, soh" t1bb, em
tu!" " + szem,be,zi. 6ogom sincs #ozzá #ogy felkavarjam az életét! 7gyet jelentek a
bonyodalommal! 7zt dobta a gé$!


> Heil%, em tetszik ez ekem. H"g%(uk ezt " m"rh"s&got " 'r"cb", ,s most "zo"l
*issz"*iszlek " sz&llo!&b". < k1%1rg1tt P"trik m&r h"rm"!szor.
> Ne csi&l! ezt. 3"g% tu!o!, mitF 4e( *issz", h" ol%" "g%o "k"rsz. C itt m"r"!ok
,s meg*&rom, mi 'og t1rt,i.
> 9emmi, ez " "p&l is *il&gos"bb. < emelte "z ,gre " tekitet,t P"trik. < Heil%, &t*ertek,
bep"lizt"k, 'og"!! el. Nem 'og (1i seki. =g% percet em ,r!emes to*&bb eze " hel%e
t1ltei, ez " k,tór" is t6l sok *olt@
> 4o!om, hog% me(, h" szeret,l, cs"k e i!eges2ts.
> 5 'e,be, 6g%is tu!o!, hog% em h"g%&l"k itt eg%e!0l. /s"k meg "k"rl"k k2m,li eg%
6("bb cs"ló!&stól@
> 5z h"! leg%e "z , b"(om. < mo!t" !"cos" Heil%, m"(! h&t&t " hi!eg '"l"k
t&m"sztott".
Gg"z, "mi ig"z, t,%leg k,t ór&(" &ll!og&lt"k " %om"sztó, ',lk,sz h&z "lsó szit(,. 5 hi!egt+l
m&r eg,sze elg,mbere!tek " *,gt"g("ik. 4"g" "z ,p0let ol%" *olt, mith" elkez!tek *ol"
,p2tei eg% be*&s&rlók1zpotot, !e i!+k1zbe el'og%ott *ol" " be'ektet+k p,ze. C*ek ót"
&llh"tott m&r 2g%. Tekit,l%tp"r"csoló, sz,les betol,pcs+k *ezettek "z emeletre, sz""sz,t
he*ertek s1r1s0*egek, ,p2t,si "%"gok, cig"rett"csikkek ,s m,g *"l"mi, "mi irg"lm"tl" b-zt
&r"sztott. Nem tu!t&k, micso!", mert " h"t"lm"s ho!&l%t cs"k k1r*o"l"ib" l&tt&k " s1t,tbe.
P"trik eek elle,re i!egese (&rk&lt 'el>"l&, 'ol%"m"tos" " h&t" m1g, ,zett, m"(! ki "z
utc&r", "zt& Heil%re, *,g0l pe!ig k&romko!i kez!ett.
> 5 roh"!t ,letbe, mi " (óiste ezF
Heil% t"lpr"ugrott, "mit 'el'ogt" " s1t,tbe, hog% P"trik k,ts,gbeesette prób&l *"l"mit
251
ler&zi " cip+(,r+l. Hog% l&sso, " + el+k"pt" " tele'o(&t ,s "zz"l prób&lt meg *il&g2t"i.
H&tr"h+k1lt, "mikor megl&tt", hog% P"trik cip+(, eg% let,pett m"csk"'e( li'eg. 5
szerecs,tle0l (&rt &ll"t 'og" bele"k"!t " ',r'i cip+'-z+(,be.
> 3&r(, mi!(&rt lesze!em, %ugi. < mo!t" g%ors" Heil%, m"(! zsebke!+,rt %6lt "
t&sk&(&b". Bitorog*", !e "z,rt b&tr" k1zel2tett b"r&t(" l&b" 'el,.
> Hozz& e %6l(, beteg lehetsz t+le. To:opl"smosis. )eteg leszel, Heil%. Gsmertem eg%
terhes +t, "ki m"(!em beleh"lt@
> P"trik, , em *"g%ok terhes < mo!t" t&rg%il"gos" Heil%. < 5zt pe!ig ott le kell
sze!i ról"!.
4iel+tt " ',r'i ,szbek"ph"tott *ol", Heil% eg% moz!ul"tt"l let,pte " roth"!ó m"csk"'e(et "
cip+(,r+l ,s sz,les moz!ul"tt"l messzire h"(2tott". =bbe " pill""tb" h"lk sikk"t&s
h"ll"tszott " h&z t6lsó *,g,b+l. Heil% ,s P"trik eg%m&sr" ,ztek. 5 h"g h"t&s&r" ism,t
esz0kbe (utott, mi,rt is *""k itt *"ló(&b". 7zen a döglöttmacska lakta #elyen! 1enjünk
már innen a francba2 P"trikb" megszól"lt " *,szcseg+.
> Big%el(, Hell@
> 4&r te is kez!e!F Nem *"g%ok Hell. < suttogt" !0h1se " l&%. < 5mit h"llo!, em
*"g%uk eg%e!0l. T"l& + "z, "ki*el !olguk *".
> 3"g% eg% h"(l,kt"l"@'ig%el(, ez " m"csk", ez *"l"mi hihetetle rossz óme. 4i!eg%,
mi t1rt,ik itt m" este, te ebb+l em (1hetsz ki (ól.
> P"trik, ,, *ele! ellet,tbe em *"g%ok b"bo&s. H" "k"rsz, m"r"!( itt, *"g% me( ki
"z utc&r", "m2g , elit,zem ezt "z 0g%et < k,rte Heil%, m"(! h"t&rozott moz!ul"tt"l
megm"rkolt" " p,zzel teli k,zit&sk&(&t ,s eli!ult " h"gok ir&%&b".
P"trik em k1*ette. Az ember mindent bevállal a barátjáért $ersze! .e azért 18N.7N< nem2
> 8k,@> suttogt" lemo!ó sóh"(("l. < Gtt meg*&rl"k, !e@"g%o *ig%&zz.
,iába! Natrik lelkében egy érzékeny n* lakozik! .e akkor bennem mi lakozik #a ké$es
vagyok lele$lezni az identitásom egy információért cserébe4 Heil%ek, "hog% eg%re bel(ebb
h"l"!t " s1t,tbe, esz,be (utott, hog% most "k&r ki is r"bolh"t(&k, *"g% "mi m,g rossz"bb,
be*&g(&k eg% s1t,t2tett 0*eg- "utób", m"(! 'og*"t"rt(&k ,s *&lts&g!2("t k1*etelek ,rte.
Gg%ekezett 6rr&lei " remeg,s,. Tu!t", mi,rt, ki,rt csi&l(" mi!ezt. Nick,rt b&rmire k,pes
lett *ol".
Egysem szám't semmit #a kiderül #ogy mégsem él én $edig meg#alok! Az életem nem szám't
semmit! ,a most elrabolnak és megölnek akkor annak úgy kellett történnie! ,a Nick a
túllétben van akkor én is ott akarok lenni! <úl üres és fájdalmas nekem a világ nélküle! <úl
nagy küzdelem a szerelme nélkül élni akkora ár ez amit nem is vállalnék #a nem jutnának
eszembe azok akik szeretnek!
Heil% go!ol"t"i eg%re cs"k cik&zt"k, s "mikor megl&tt" " s1t,t "pszem0*eges, pirosk"b&tos,
252
s*&(cis"pk&s +t, m&r szite *&rt", hog% "z el'ogóemberek el+ugor!(""k " h"t"lm"s cs"rok
oszlop"i m1g0l, hog% +t betuszkol(&k eg% kocsib". 5mikor " + megmoz!2tott" " kez,t, "rr"
sz&m2tott, hog% 'eg%*ert r&t, s cs"k "hog% t,to*&z*" k1zelebb l,pett, *ette ,szre, hog% "
*,ko%, m"g"s i!ege eg% bor2t,kot t"rt " kez,be.
> Nem go!olt"m, hog% t,%leg el(1 i!e szem,l%ese@> mo!t" remeg+ h"go " 'i"t"l
+, "ki szeml&tom&st m,g Heil%,l is (obb" meg *olt szeppe*e.
> 5z 0zeete em "!ott m&s lehet+s,get < mo!t" 'eszeg*e Heil%. < 4egcsill"tott eg%
rem,%t el+ttem, hog% " szerelmem ,l@em *olt *&l"szt&som, i!e kellett (11m. =lhozt"m "
p,zt < %6(tott" Heil% " + 'el, " t&sk&t. < Jg%e t,%leg *" mit mo!"i" ekemF
5 + m,g " s1t,tbe is (ól l&th"tó" bólitott. Tsebl&mp&t h6zott el+ " k"b&t(&ból, m"(! Heil%
kez,be "!t" " le*,llel eg%0tt. 4"g%"r&zi kez!ett, g%ors", %ugt"l"ul.
> ;1r1s6('"lu. Gsmeri, ug%eF
> 8tt sz0letett "z "p&m@>suttogt" !1bbete Heil%.
> 5 "g%"%(" h&z", em lesz eh,z megt"l&li". 4i!eki tu!(", hol *", pl&e, hog% *olt ott
mozgoló!&s "z elm6lt hó"pokb". 8tt, "bb" " h&zb" ,l most Nick $ich"r!s. C " m"g"
hel%,be m&r hol"p i!ul,k, ehog% k,s+ leg%e@
> 4&r mi,rt lee k,s+F < h"!"rt" Heil%.
> 4ert ics eg%e!0l@
> O@eg%@szó*"l eg% + *" " !ologb"F < 4&rt" bólitott. < Nem sz&m2t < r&zt" meg " 'e(,t
Heil%. < Nem sz&m2t, cs"k "z " l,%eg, hog% ,l.
5 sz2,sz+ 6g% ,rezte, ebbe " pill""tb" m"g&hoz tu!& 1leli " *il&got. =ls+ h"ll&sr"
elhitte "z ismerele l&% sz"*"it, hisze (ól eml,kezett m,g, h&%szor mes,lt Nickek "rról,
hog% "z "p(" szerit ;1r1s6('"lu " legb,k,sebb hel% " *il&go. Heil% sz2*e " tork&b"
!obogott ,s potos" tu!t", hog% m&r m&s"p reggel el 'og i!uli, *"g% "k&r ,(sz"k", hog%
mi,l h"m"r"bb " s"(&t szem,*el g%+z+!hesse meg err+l "@err+l@a csodáról! Nersze #ogy
>örösújfaluba ment2 Eristen #ogy ez sosem jutott eszembe2 ,iszen én mondtam én
ajánlottam neki olyan sokszor kértem #ogy menjünk oda né#ány #étre $i#enni a nyugalom
birodalmába a#ol a nagyanyám élt! ,ogy vágytam oda;-7+7! :s #olna$ végre ottleszek;
ott leszünk együtt! A megoldás végig a szemem el*tt volt de nem vettem észre mert
túlságosan elle$ték a könnyek! >örösújfalu 8stenem #át $ersze #ogy >örösújfalu2
Heil% 4&rt" 'el, %6(tott" " p,zt, !e em *olt tu!"t&b" ""k, hog% mi!e ,rzelme ott 0l
"z "rc&.
> C m&r em is tu!om, el'og"!h"tom>e@> mo!t", h"lk, b-tu!"tos h"go 4&rt".
> Bog(" ,s *ig%e cs"k, "g%o k,rem. 5%ir" h&l&s *"g%ok m"g&"k, hog% "zt el sem
tu!om mo!"i. Nekem ez " p,z eg%&lt"l& em 'og hi&%ozi, m"g" *iszot@h" ig"z, "mit
mo!, "kkor ,leteket metett.
253
4&rt" meglepette, szite sób&l*&%& mere*e!*e &llt, mik1zbe Heil% m"g&hoz 1lelte ,s
mell, e(tette " betor" " p,zzel teli t&sk&t. ;1%es mosoll%"l ,s ,m" iteget,ssel,
1k2*0letbe " bol!ogs&gtól b6cs6zott el " m"g%"r +t+l. 9zemer%i k,ts,ge sem *olt "
h"llott"k ig"zs&gt"rt"lm&b". Nem sz&m2tott "z sem, hog% 4&rt" megeml2tett eg% m&sik +t.
5 tu!"t, hog% Nick ,l, hog% 6(r" " k1zel,be lehet, t1bb *olt, mit "mit *"l"h" rem,lt.
K1rcs1se szorog"t*" " p"p2rt " k1r1s6('"lusi h&z c2m,*el, em t1r+!*e holmi
m"csk"tetemekkel, s2r*">e*et*e 'utott " r& *&r"kozó P"trik 'el, ,s se szó se besz,! " ',r'i
k"r(&b" *etette m"g&t.
> Cl@P"trik@Nick@,l < zih&lt" el'6ló h"go.
> 9zet6riste, el e &(ul( itt ekem, te l&%. Nem l&to!, hog% ,zel ki. < Heil% "rc"
*"lób" " '"l'eh,r k0l1b1z+ &r%"l"t"ib" pomp&zott, " s&p"!t hol!',%be m,g eg% kicsit
i(eszt+ek is tetszett. < 5%uk&m, "z " !1gl1tt m"csk" r&!r"g"sztott *"l"mi kórs&got, ,
megmo!t"m.
> Nem sz&m2t, P"trik. 9emmi sem sz&m2t, cs"k "z, hog% hol"p m&r Nickkel leszek@ >
Heil% m"g"sról tett " !ecemberre. Lehupp"t " ',lk,sz ,p0let eg%ik l,pcs+(,re ,s P"trik
sz&m&r" *"lósz2-tle0l hossz6"k t-+ i!eig s2rt ,s e*etett eg%szerre. 5z "rr"(&rók
r,szegek go!olh"tt&k, *"g% !rogos"k, !e biztos" em Heil% 5!erso"k, " *il&gh2r-
'ilmszt&r"k, "ki "z im,t tu!t" meg, hog% ,lete szerelme m,g l,tezik.
P"trik g%1g,!e simog"tt" " l&% h"(&t, !e *"l"hog% eh,z *olt " lelke. Jg%" em ,rtette "z
,rz,st, !e biztos *olt bee, hog% " bo%o!"lm"k ezzel m,g kor&tsem ,rtek *,get Heil%
k1r0l. :s nem a döglöttmacska miatt gondolom 'gy! >izárt #ogy csak a macska miatt!
254
2U. Be(ezet

255
5.I. N"pló(", 2009. !ecember

Pocs,kul *"g%ok. =z " bez&rts&g rossz"bb, mit " h"l&l. 4" reggel megit elromlott " 7/
leh6zó(". 9ol"ge ,s , *"g% eg% ór&t 0lt0k " sz"gb", mire keg%eske!tek megcsi&li.
K%-l1l1m 9ol"ge>ot. 5z i!egeimre meg%, hog% h"gos" go!okozik. Hog% mi!et, "mi
&t'ut "zo " p"tt"&sos 'e(,, meg kell *elem oszt"i". Hog% mi,rt *erte "g%o "z "%(&t
cs"kem eg% *"s"ló*"l. =g% 'orró *"s"ló*"l. ;it ,r!ekelF
5 hi!eg kir&z ett+l "z eg,szt+l. 4it keresek , ittF Telek " "pok ,s , eg%re t1bbet b+g1k.
$em,%tele mi!e. C, "kiek *il&g,let,be meg*olt mi!ee, hog% is ker0lhettem il%e
hel%zetbeF 5pu seg2thete, ebbe biztos *"g%ok, !e em "k"r. 5zt mo!(", " s"(&t k&romo
kell, t"ul("k, hog% legk1zelebb e csi&l("k il%et.
H&t, pe!ig h" m,geg%szer tehet,m, cs"k m,g to*&bb szor2t"&m " p"r'0mill"t6 %"k&t,
"!!ig, m2g cs"k ,let *" bee. ;&r, hog% em tettem. 5kkor leg"l&bb *ol" ,rtelme ""k,
hog% eg% priccse "lszom ,s *izeletsz"gb" ,bre!ek.
Ie "z,rt *"l"mi k0l11s b,ke is *" most " lelkembe. 4ert "z " szem,l%, "ki mi"tt itt
roh"!ok, m&r megb-h+!1tt.
Nem ,l. 5z , g%ilkosom, "z ,letem g%ilkos", " 'i6, "ki mi"tt cs"kem 1ltem, mert "%ir"
szerettem. 4ostm&r g%-l1l1m, ,s "g%o rem,lem, " poklok t0z, ,g. 3,g0lis, , (&rt"m
(obb". 9 tu!om, h" eg% "p ie kiker0l1k, 1r1kre m"g"m m1g1tt h"g%om Nick $ich"r!s
eml,k,t.

> 3"l"ki "zt csicseregte ekem " st&bból, hog% hol"p sz"b"!"po! *"@> (eg%ezte meg
&rt"tl"ul ;risti, mik1zbe " sz&llo!" ,tterm,be *"csor&zt"k. 5 g%1%1r-, m&r>m&r
szoborsz,ps,g- mo!ellt sok" megb&mult&k, ,s em cs"k "z,rt mert ig,z+ *olt, h"em mert
g%"kr" szerepelt rekl&mokb". Tu!t&k, hog% l&tt&k m&r +t *"l"hol, !e "zt em, hog% hol.
9te*e bol!og *olt, hog% +t em b&mul(&k, m":imum "z,rt *etek r& eg%>eg% pill"t&st, mert
szerecs,sek t"rt(&k " *"csor"p"rtere mi"tt. 5 re!ez+ "zob" ezekbe " percekbe
sz2*ese lemo!ott *ol" ;risti t&rs"s&g&ról.
> Tess,kF < k,r!ezte szór"kozott", i!e>o!" tolog"t*" " t&%,r(& " t1k1s r"*iolit.
> 4o!t&k, hog% em 'org"ttok hol"p. Ko!olt"m, csi&lh"t&k eg%0tt *"l"mit.
4egmut"th"t&! " *&rost@
> ;risti < *&l"szolt komor" 9te*e, mik1zbe letette " *ill&t. < Nekem 'og"lm"m sem
*olt ról", hog% te i!e(1ssz, 2g% "z eg%etle sz"b"!"pomr" m&r szer*eztem m"g"m"k
progr"mot.
> O@> " + "rc&r" "zo"l ki0lt " cs"ló!otts&g. < $e!be. Nem "k"rok ,
r&!"k"szko!i. 4"(! elmeg%ek 'o!r&szhoz ,s s,t&lok eg%et. 4egtu!h"tom, mit csi&lsz
256
hol"pF
> Persze, em titok < bólitott 9te*e. < Heil%ek szer*ezt0k eg% kis meglepet,st "
st&bb"l. Tu!o!, "z "p(", Kilbert 5!erso itt sz0letett 4"g%"rorsz&go, eg% kis '"lub". 8!"
'ogom el*ii +t.
> =z ig"z& sz,p t+le!, 9te*e < mo!t" tettetett %ug"lomm"l " h"g(&b" ;risti, m"(!
&rt"tl"ul hozz&tetteA > 9zeg,% l&%r" r& is ',r eg% kis 1r1m. 9z1r%- l&ti, hog% m,g mi!ig
em,szti m"g&t " *olt szerelme mi"tt. =zzel " sok szomor6s&gg"l em t&m"szt(" 'el@
> Nem hiszem, hog% sz,p !olog *ol" t+l0k kibesz,li Heil% ,rz,seit < z&rt" r1*i!re
9te*e.
5hog% ;risti kie(tette " sz&(& " M*olt szerelmeN ki'e(ez,st, 9te*e m,g mi!ig 6g% ,rezte,
mith" t+rt !1'tek *ol" " sz2*,be. 4i,rt kell *"l"kiek 'ol%to " k,pembe *&gi, hog% Heil%
m,g mi!ig +t szeretiF =g% pill""tig !0h1!te mere!t ;ristire, m"(! ,szbek"pott ,s " t+le
telhet+ legke!*esebbe elmosol%o!ott. =l*,gre ez " l&% ig"z& em tehet "z + Heil% ir&ti
rem,%tele *oz"lm&ról, 'og"lm" sem lehet "rról, hog% mit ,rez. 9 "mit ,rez, "zt mil%e
r,gót" ,s mil%e m,l%e ,rzi.
9te*e "z "(k&b" h"r"pott. Tu!t" (ól, hog% ;risti em t1bb, mit Heil% > pótl,k, hi&b" ol%"
g%1%1r-, hog% "zt le kellee 'estei. 5!erso "r"%p1tt%1s, sz2*"l"k6 "rcocsk&(", "
m,l%e0l+ sm"r"g!szemei, "z " regeteg sel%mes h"("@mit keresek , itt, ezzel " +*elF
4eg(elet " pic,r ,s el,(0k tette " !esszerteket. 9te*e h"t"lm"s "!"g p"l"csit&t, ;risti
g%0m1lcss"l&t&t k"pott. 5 ',r'i, hog% elterel(e " s"(&t 'ig%elm,t, g%ors" ekil&tott "
!esszertek. 9zótl"ul, m"g" el, mere!*e e*ett, ;risti pe!ig le*erte b&mult r&. Nem b2rt"
sok&ig " 'esz,l%ez+ cse!et.
> =z &m " rom"tikus *"csor". 9te*e, mi " b"(o!F < '1rme!t r&.
> 9emmi, mi *ol"F
> Tu!o!, "mikor meg,rkeztem, m,g 6g% t-t, mith" 1r0l,l ekem, !e "zt& ez, huss@
eg%ik pill""tról " m&sikr" elsz&llt. 4o!!, mi t1rt,tF
> 5z ,g*il&go semmi, !e em *"g%ok hozz&szok*", hog% m&sok ir&%2ts&k hel%ettem "z
,letem. < '"k"!t ki 9te*e. < H" szerettem *ol", hog% i!eg%ere, "kkor , m"g"m h2*l"k el.
Nem go!olo!F ;risti, ez "z +r0lt tempó, "mit te !ikt&lsz, t6l sok ekem@
5 + szemei k1%bel&b"!t"k.
> 9zeretlek, 9te*e.
> /so!&l"tos + *"g%, " *il&go semmi go! ics *ele!, !e meg kell ,rtee!, , m,g em
t"rtok ott ebbe " k"pcsol"tb", "hol te szeret,!. 5z ,rkez,se! ut& "z,rt bukt"m ki, mert
em ,rzem, hog% le,k ol%" e:usb", "mi megege!,, hog% meglepet,sszer-e be&ll2ts
hozz&m@
257
> Ie h" Heil% &ll2t"" be, "z bezzeg tetszee@> l"tolg"tt" szomork&s" ;risti. < 4ekkor&t
'ogsz te cs"ló!i, 9te*e. 3e!! m&r ,szre, hog% soh" em 'og t,ge! szereti. /s"k kih"sz&l.
> Nem hiszem, hog% k1z1! *ol" kett+k k"pcsol"t&hoz. Nem hiszem, hog% 'el tu!&! m,ri,
mil%e ,rz,sek '-zek be0ket 1ssze.
> Iehog%em. < ;risti szeme eg%szeribe h"r"gos" csillogott. < L " kir&l%+, te pe!ig
remek0l t&mog"to! "z + kir&l%+s,g,t.
> ;risti, ebb+l el,g.
> )ocs&s! meg " b&r!ol"tl"s&gom < " + les0t1tte " szem,t, l&th"tó" elsz,g%ellte m"g&t. <
C cs"k em ,rtem, mi,rt r"g"szko!sz ol%" "g%o *"l"kihez, "ki ,szre sem *esz, "hel%ett,
hog% "rr" 'ig%el,l, "ki t,%leg szeret t,ge!. P,l!&ul ,. ;eg%etle *"g%, 9te*e, hog% meg
sem prób&lo!.
5 ',r'i mosol%ogi prób&lt, !e em (1tt 1ssze. 5rcki'e(ez,se eg% '&(!"lm"s grim"szb" torzult.
> Nem, ;risti. 5 keg%etles,g eg,sz m&s. 5 keg%etles,g "z, "mikor k1zel ege! *"l"ki,
m"(! elt"sz2t. 5mikor megmut"t(" eke!, mil%e (ó is lehete, "zt& 6(r" ell1k, te pe!ig ott
m"r"!sz 1sszet1r*e " porb", tel(ese kiszolg&lt"t*" eki. Neki, "ki szeret. Ie em szeret
"%ir", hog% ig"z& "z ,lete r,sz,*, *&lh"ss. Ne "k"r( il%e szerelmet m"g"!"k, ;risti.
4e( *issz" Los 5gelesbe ,s keress m"g"!"k *"l"mi re!es 'ickót.
> =zt most t,%leg komol%" go!olo!F < k,r!ezte remeg+ h"go " +. < Ie@te em
"k"ro!, hog% itt m"r"!("k *ele!F 4" ,((el semF
> ;,t szob" *" " l"kosz&l%omb", "z " ti,!, "mel%iket *&l"szto! < mo!t" eg%ke!*-e
9te*e. 5z "szt"lt, " ter2t,ket p&szt&zt" " tekitete, em ,zett " + szem,be.
> =z most "kkor@sz"k2t&sF
> Ne*ezz0k elege!,sek < k,rte 9te*e.
> 9zerelmem, ,rzem, hog% ez em lehet *,gleges. Tu!om, hog% m,g meggo!olo!
m"g"! < h"!"rt" ;risti z"*"rt". < Qg% kell leie. Hisze h"m"ros" megit t"l&lkozuk
m"(!, " B,%emberek 'org"t&s&@
> 8tt *elem "ligh". < emelte '1l " mut"tóu((&t 9te*e, m"(! "g%ot kort%olt "
*1r1sborból. < 4" !,lel+tt eleg&s" kir6gt"k. Qg% h&t em kell "ggó!o!, ;risti, k1%e
el 'ogsz 'ele(tei.
5 ',r'i le!0letes moz!ul"tt"l 'el&llt, eg% m&so!percre megszor2tott" " le*eg+ ut& k"pko!ó
;risti *&ll"it, s " borospoh"r&*"l " kez,be eli!ult " ki(&r"t 'el,. 4&r m"(!em "z "ul&b"
(&rt, "mikor *"l"ki meg,ritette " *&ll&t. 5 'risse otth"g%ott b"r&t+(e &llt m1g1tte,
term,szetese. =g%,bk,t is kreolsz2 b+r,re most l&z"s p2r 0lt ki, "hog% k2m,letle0l
o!"sziszegte 9te*eekA
> C@, g%-l1l1m ezt " Heil% 5!ersot. 4eg tu!&m 'o(t"i, "mi,rt 2g% b&ik *ele!.
258
> ;risti, , is h"solók,ppe ,rzek Nick $ich"r!s ir&t, !e@"zt k2*&om, b&rcs"k ,le ,s
mosol%ogi l&t&m " +t, "kit szeretek. L&to!F 4&r cs"k emi"tt " ,zetk0l1bs,g mi"tt sem
*"g%uk mi eg%m&shoz *"lók. 4ost pe!ig, bocs&ss meg, k,rlek. 4,g meg kell szer*ezem "
hol"pi ut"z&st.
9te*e megker0lte ;ristit ,s ig%ekezett el*eg%0li "z el+cs"rok 'org"t"g&b". 9zerecs,re
em *olt eh,z, mert hemzsegtek " *e!,gek. 5 re!ez+ em szerette "z er+sz"kos +ket,
;risti pe!ig "z im,t h"t&rozott" Li"e 5!erso h&rpi"s&g&r" eml,keztette. 5z utolsó
sz"*"i, miszerit, h" tehet,, meg1l, Heil%t, kics"pt&k 9te*e,l " biztos2t,kot. H" ,rzett is
*"l"mi h"l*&% lelki'ur!"ll&st " sz"k2t&s mi"tt, "z most 1r1kre elsz&llt. ;risti, h"
1tu!"tl"ul is, !e tett ról". 5z e'',le meg(eg%z,sek "zo"l 9te*e esz,be (utt"tt&k "z est,t,
"mikor roh"t " kórh&zb", "hol ',lholtr" *er*e, *,rese, leg%eg0l*e 'ek0!t "z + szerelme,
Heil%. )&rme%ire is em ,rtette " l&%t, s ""k ,rz,seit, k,ts,gbeesette szerette. 5
megk1zel2thetetles,ge cs"k m,g *ozóbb& tette 9te*e sz&m&r".
5hog% r& go!olt, "k&r *"l"mi (ele,s, 6g% t-t 'el hirtele Heil% " sz&llo!" h"ll(&b".
Hi!egt+l cs2pett "rcc"l, sz+k,, mosol%gós", &m "mikor 1ssze"k"!t " tekitet0k, " sz2,sz+
elkomoro!ott. 9zite le'el, g1rb0lt " sz&(", s mith" m,g sz,g%ellte is *ol" "z im,ti
(óke!*,t, "hog% g%1g,!e, !e h"t&rozott" m"g&hoz 1lelte 9te*et.
> Eg% s"(&lom, 9te*e@ > suttogt".
> Te ho" tu!o!, hog% sz"k2tott"m ;ristielF
> #"(@, em "rr" go!olt"m. Ie@t,%legF 9te*e, eke! m" sz1r%- eg% "po!
lehetett. )esz,ltem "%&mm"l@
> 5kkor m&r tu!o!, hog% "z Oz ut& eg% i!eig em t"l&lkozuk. Leg"l&bbis " muk&b"
em.
> /helse"@mo!!, hog% ker0lhetett k,pbe ism,tF T"l& " zs"rol&ss"l %erte meg
"%&m"tF
> Bog"lm"m sics, Hell. Ie em "k"rok eze g1rcs1li. 4ost, hog% /helse" 6(r" "
hel%, *", leg"l&bb "ttól em kell t"rt"i, hog% bek"*"r *"l"mit " Ii"mo!"k.
> /s1ppet sem b&o!F < ,rtetleke!ett Heil%. < C " hel%e!be "z,rt em h"g%&m
"%ib". Tu!om, hog% " B,%emberek t1bbet (elet eke!, mit b&rmel%ik m&sik 'ilme!.
> 4it "k"rsz h"ll"i, ,!esemF Persze, hog% b&om. 4eg 'ogok +r0li " hi&%o!tól. Ie
t"l& ig"z" *" ""k " tuc"t emberek, "kik "zt mo!(&k, hog% t"rts"m m"g"m t&*ol t+le!.
> 4eglehet < bólitott szomork&s" Heil%. < Ie , "g%o s"(&l&m. 5 b"r&tom *"g%,
,s ,, szeretlek.
> 4eg1lsz, Heil%.
> Ne mo!! ezt. 8l%" rossz h"ll"i, 9te*e. =tt+l cs"k m,g rossz"bbul ,rzem m"g"m.
259
> $e!be, "kkor besz,l(0k *"l"mi *i!&m"bb !ologról. < "(&lott" " ',r'i. < Hol"p
szeret,lek elr"boli t,ge! eg% hel%re, "mit eg%szer-e im&!i 'ogsz.
> H6@"g%o (ó 1tlet, !e s"(os em 'og mei. Hol"pr" *"l"mi ol%"t ter*ezek, "mit
m&r sok>sok ,*e szeret,k megtei. 4egl&tog"tom "p&m sz0l+'"lu(&t. < mo!t" se(telmes
mo%oll%"l " +.
9te*eek leesett "z &ll". =zek szerit t,%leg ig"z, hog% " leg"g%obb plet%k"',szkek "
'ilmes st&bokb" lele!zeek.
> Nem hiszem el, hog% mi!ig elrot(&k "z 1r1m1m. 4eglepet,sek sz&t"m, erre *"l"ki
'og(" m"g&t ,s be&rul. Eg% szerettem *ol" csi&li, hog% bek1t1m " szemei!, "mikor
be0l0k "z "utób", ,s cs"k "kkor *eszem le " ke!+t, h" m&r " "g%"%&! h&z" el+tt &lluk <
mosol%gott szeretettel(ese 9te*e, &m Heil% 'ol%"m"tos" *&ltozó "rcki'e(ez,se
%ugt"l"2tott".
> 9te*e, em &rulko!ott seki. =g%szer-e cs"k el szeret,k mei o!" ,s " hol"pi "p
erre "z eg%etle "lk"lm"s i!+pot.
> =l szeret,l mei o!"@> 2zlelgette " ki'e(ez,st 9te*e. < =z "zt (eleti, hog% eg%e!0lF
> Potos" < bólitott h"t&rozott" Heil%.
> Ie mi,rt eg%e!0lF Nem ',r " 'e(embe.
> #ólese m&r eg% kis m"g&%. Bel kell !olgozom m"g"mb" "z Oz (eleeteit,
k,sz0l1m kell "rr", "mi m,g h&tr"*".
> Hell, em *"g% rutios *ezet+.
> Nem ig"z. 5z elm6lt hetekbe "g%o sok"t *ezettem itt, )u!"peste ,s eg%&lt"l&
em t-ik *esz,l%esek.
9te*e 1ssze'ot" " kezeit " mell,, !"cos, s,rtett pill"t&s" szite ,gette Heil% b+r,t. Crezte,
"hog% " *,r "z "rc&b" &r"mlik.
> No, i!e 'ig%el( i'(6 h1lg%. Tu!o!, mi "z &br"F C *"g%ok " re!ez+, (eleleg , 'elelek
"z Oz,rt ,s " tel(es st&b,rt is. 5bb" pe!ig te is bee *"g%. H" em b2ro! " k,pem,
*&l"szth"to! 5l're!ot is k2s,r+k,t, !e em 'ogl"k elege!i eg%e!0l. 5zok ut&, "mi *ele!
t1rt,t, "z ember "zt go!ol&, meg(1tt "z esze!. < eml,keztette 9te*e Heil%t "rr" "z est,re,
"mikor Nick +r0lt tize,*es r"(ogó(", 5geli" cs"kem h"l&lr" r6g!ost".
> )ut"s&g < torkollt" le Heil%. < 4iót" itt *"g%ok, "z ,g*il&go semmi "trocit&s em ,rt.
Nics mit+l t"rt"om.
> 3"g% ik&bb "zt em l&to! be, micso!" elsz&ts&gg"l !olgozik m1g1tte! " biztos&gi
cs"p"t. H" ikogitób" elh"g%o! " '+*&rost, "z regeteg *esz,l%t re(t@mo!!, mi,rt em
k2s,rhetlek elF < 9te*e h"g(" szite s2rós *olt. < Nem hiszem el, hog% ol%" sz1r%- *ol"
*elem t1ltee! eg% "pot.
260
> Hi!! el, eke! (obb, h" erre "z 6tr" em t"rt"sz *elem < 'ig%elmeztette Heil% sok"t
se(tet+e. < =z sz&momr" most em cs"k eg% kir&!ul&s.
> Tu!om, persze, hog% em "z. Hog% is *ol" "z, "mikor " g%1kerei!et kut"to! hol"p.
Lehet, hog% s2ri is 'ogsz. Cs "kkor mi *"F 9zeritem ember em l&tott m,g t,ge! "%it
s2ri, mit ,. ;i 'ogom b2ri.
> Nem cs"k err+l *" szó, 9te*e. 4eglehet, hog% hol"ptól mi!e meg*&ltozik@>
mo!t" Heil%, cs"k 6g% " semmibe mere!*e.
> #ó, *"g% rossz ir&%b"F < 9te*e kez!ett %ugt"l" lei. Nem szerette, "mikor Heil%
titokz"tosko!ott. 9osem (eletett (ót.
> 5z ,z+pot k,r!,se, 9te*e.
> 9eb"(, kisl&%, , m&r hozz&e!z+!tem " *&ltoz&sokhoz.
> =hhez em biztos < mo!t" izg"tott" Heil%, m"(! m"g&hoz 1lelte " b"r&t(&t. <
;1sz11m, hog% sz&m2th"tok r&!, hog% el(1ssz *elem. 3,gt,re is sokk"l k1zelebb &llsz
hozz&m, mit 5l're! ,s tu!om, mekkor" 'elel+ss,g eg% il%e hektikus +szem,l%, mit ,
*"g%ok@
> H"g%! m&r "bb", Heil%. 5 meteget+z,s mi!ig is r,mese &llt eke!. < csó*&lt" "
'e(,t 9te*e. < /s"k "z " b"(, hog% eze k2*0l "z ,g*il&go mi!e m&s (ól &ll@
> 4i lesz ;ristiel hol"p, m2g *elem leszelF < ,r!ekl+!1tt Heil%, cs"k hog% terel(e "
k2os t,m&t.
> 4iut& kimo!tuk, hog% *,ge, megk,rtem, ut"zzo h"z".
> H6, te "zt& ig"z&@h"t&rozott" it,ze! " m"g&,lete!.
> P,l!&t *ehet,l ról"m, Heil%. /s"k eg%szer k,e 6g% elk0l!ee!, ol%" 'legm& ,s
mo!ort"l"ul, "hog% , tettem m" szeg,% ;ristiel. 5z '&(" "%ir", hog% t1bb, em
"k"r&m &t,li ,s "bb"h"g%&m " z"kl"t&so!.
> 9osem tu!&l"k elk0l!ei 9te*e, mert "g%o szeretlek.
> 4,gsem el,gg,@
> 5hhoz el,gg,, hog% eg% ,lete &t "zt "k"r("m, l,g% " k1zelembe.
> Ie em 6g%, mit " t&rs"!, ig"zF
> Nem, 9te*e. 9"(&lom, !e eg,sz biztos, hog% em. )&rcs"k m&st mo!h"t,k@!e
em tehetem.
9te*e sób&l*&%& mere*e!*e &llt " hotel "ul&(&"k eg%re ritkuló 'org"t"g&b", s ez "
hirtele, +szite *"llom&s *"lós&gg"l let"glózt". 4o!"i "k"rt *"l"mit, !e "z "g%" *"l"hog%
k,ptele *olt p"r"csoli "z "(k&"k. N,m& mere!t Heil%re, prób&lt" 'el'ogi " + sz"*"it,
261
"ki ug%" " m"g" ke!*es mó!(&, !e most " k,p,be *&gt", hog% semmit em "k"r t+le. Eg%
,rezte, t,re ,s i!+ k2*0l *""k mi!kette, "hog% ,zte " z1l! sm"r"g!szemeket, " ri"!t
sz2*"l"k6 "rcocsk&t, s mith" mi!e m&so!perccel 'eh,rebb lett *ol" "z " g%1%1r-
"l"b&strom b+re. 5z "r"%p1tt%1csk,k "z "rc& most s1t,tebbek l&tszott"k. 5z "(k"i
*1r1sebbek, h2*og"tóbb"k *olt"k, mit *"l"h". 9oh" em 'og egem megcsókoli 6g%, mit
"hog% +t csókolt". 9oh", soh", soh". Heil% +szite sz"*"i mith" " rem,% utolsó szikr&(&t is
kit"rtó" prób&lt&k *ol" kiolt"i 9te*e lelk,be@
> 5m2g ,l0k, rem,l0k < mo!t" "g%o h"lk", szomor6" " ',r'i. < C!es"%&m
mo!t" mi!ig kiskoromb"@eg% ,letre meg(eg%eztem, Heil%. =bb+l "g%(&ból tu!h"to!,
hog% &llok kett+k !olg&hoz. )&rmi t1rt,het, , mi!ig szereti 'ogl"k.
> 9 m,g mi!ig *elem "k"rsz (1i hol"p reggel, ug%eF < sóh"(tott rem,%*esztette
Heil%.
4eg "k"rt" k2m,li 9te*et " '&(!"lomtól, "mit "z okoz m"(!, h" Nicket cs"kug%" ott
t"l&l(&k " '"lusi h&zb". =lh"t&rozt", cs"k m&s"p, "z 6to mo!(" el " ',r'i"k, *"ló(&b" mi
is "z 6t(uk c,l(". 5z,rt b&t il%e kem,%e 9te*eel, mert titko rem,%ke!ett bee, "
re!ez+ meggo!ol(" m"g&t ,s )u!"peste m"r"!.
> Hell, "ttól, hog% te but"s&gok"t hor!"sz 1ssze, m,g em *&ltozott semmi@em
ege!lek el eg%e!0l. 8l%" Gste ics.
> 8k, < eg%ezett bele Heil%. < 5kkor h,tkor " h"llb". Ie h" ig"z& (ót "k"rsz m"g"!"k,
ik&bb "lu!( el reggel.
5 + g%ors csókot lehelt 9te*e "rc&r", m"(! meg'or!ult ,s eli!ult " li'tek 'el,. =g% kisl&%
,h&% l,p,s%ire "z ,tterem be(&r"t&tól, meg&ll2tott" ,s izg"tott h"go k,rte, "!(o eg%
"l&2r&st. 9te*e t&*ol"bbról 'ig%elte " (eleetet, &m hirtele esz,be(utott *"l"mi, s m,g miel+tt "
+ besz&llh"tott *ol" " li'tbe, ut&" ki&ltott.
> Nem tolt&l le. < ki&ltott".
> Tess,kF < k,r!ezte ,rtetle0l Heil%.
> 4" este t1bbsz1r is Hellek szól2tott"l"k ,s te em tolt&l le. < 9te*e s0rget+ ,zett "
l&%r", mit "ki *"l"mi',le h"t&rozott m"g%"r&z"tot k1*etel. 5hog% Heil% szem,be ,zett,
,rezte, hog% *"l"mi meg*&ltozott. 5 kor&bbi *oz"lom, "mit em lehetett em ,szre*ei "
pill"t&s&b", elt-t. 5 + most ,pp 6g% ,zett r&, mit "kkor, ,*eke &t, "mikor m,g Nickkel
,lt. 5z elm6lt hó"pokr" (ellemz+ hossz6 1lelkez,sek hel%ett most mi!1ssze eg% 'utó
b6cs6puszir" 'utott". 9te*e lelk,be " *,szcseg+ 1ssze>*issz" cs1r1mp1lt.
Heil% l&tt" ezt, hisze cs"kem "%ir" ismerte 9te*et, mit Nicket. Sszt11se meg,rezte,
mi meg% *,gbe " b"r&t(&b" ,s em *olt lelkiere(e "rr", hog% " kimo!"tl" k,r!,sre
*&l"szol(o.
5hog% 'el'ogt", hog% 9te*e sz&m&r" m&r mi!e *il&gos, *ill&mg%ors" meg%omt" " li't
bez&rógomb(&t. 5z "(tó "zob" em csukó!ott be, " ',r'i (&tsz*" sz,t'esz2tette " 'otocell&s
262
szerkezetet, "mi szite "zo"l meg"!t" m"g&t.
> Nick ,l. Qg% *"F < k,r!ezte " (,g,l is hi!egebb h"go 9te*e.
> Nem tu!om < suttogt" megillet+!*e, ó*"tos" Heil%. 4egr,m0lt " ',r'i testi ere(,t+l,
1k,tele0l remegi kez!ett. 4iót" ol%" cs6%& meg*ert,k, m&r "z er+sz"k legh"l*&%"bb
(el,t+l is 1sszerezzet, "k&r " kocso%". < Nem tu!om, 9te*e, !e *""k erre ut"ló (elek.
9te*e "z "(k&b" h"r"pott, " tekitete elk2zott *olt, sze*e!+.
> Tu!t"m. Creztem. 5hog%" "zt is, hog% em kellett *ol" m&r sok i!+ "hhoz, hog%
,lk0le is m"g"!r" t"l&l(@*elem. Leg"l&bb lehete bee "%i " t1rt,tek ut&, hog% b,k,
h"g% ,s em (1 *issz" m,geg%szer t1kretei t,ge!.
> =sz,be sem (utott < mo!t" szel2!e Heil%. < 4,g cs"k em is keresett meg. 4&shog%
(utott " tu!om&somr" ez "z eg,sz !olog@eg,sze krimibe ill+, k,ptele mó!o.
> Nem ,r!ekelek " r,szletek, Hell. 4&r 2g% is el,g m,rges *"g%ok. Tu!o!, "mikor "
'ilmbe 9c"rlett 8Z H"r" be*"llott" $hett )utlerek, hog% m,g mi!ig "zt " %&m%il"
5shle% 7ilkest szereti, $hett " *&ll&r" k"pt" ,s " h&lób" *itte, hog% megmut"ss" eki, mil%e
eg% ig"zi ',r'i. 9c"rlett "kkor (1tt r&, hog% eg% h"zug &lmot kergetett, s "z ig"zi bol!ogs&got,
"mit "z ,let t&lc& k2&lt eki, elege!te m"g" mellett.
> 4ire "k"rsz kil%uk"!i, 9te*e@F
> 5rr", mil%e k&r, hog% il%e (eleetek cs"k " 'ilmekbe *""k@,s il%e 'elismer,sek
is > mo!t" keser-e 9te*e, m"(! elege!te " li't"(tót, " s6l%os ',m pe!ig 1sszez&rult
kette(0k k1z1tt.
9te*e " li't"(tó"k !+l*e lehu%t" " szem,t. Eg% ,rezte, mete sz,tt,pi " '&(!"lom. 5 hi!eg,
kem,% ',m k1z, ,s Heil% k1z, &llt, mit "hog% " hi!eg, *"lósz2-tle0l kem,% g%,m&t is.
K%"korl"til"g t1rhetetle. K%,m&t'i6. Nick $ich"r!s. =zt " sz"rt. C e!!ig "zt hittem, cs"k
" m"csk&k"k *" h,t ,lete.


4&rt" rossz ,rz,sei " tettei*el k"pcsol"tos" h"m"r elp&rologt"k, tekit*e, hog% Heil%
5!erso < "z 1tezer !oll&rtól *"ló megsz"b"!ul&s" elle,re < "g%o bol!og"k t-t. Eg%
,rezte, most "z eg%szer "z ,letbe ig"z& megcsi&lt" " szerecs,(,t. Cekelget*e h"l"!t "
rept,r 'el, " hi!eg, t,li ,(sz"k&b". 8l%" sz,les (óke!*e *olt, hog% " cs6szós "utó6tt"l sem
t1r+!1tt, sz&zt2zzel h"s2tott " g%ors'org"lmi 6to. =g%0tt ,ekelt " r&!ió*"l, s "hog%
megh"llott" "z eg%ik sze%l"p rekl&m(&t, (ót mosol%gott m"g&b".
4iut& Heil% 5!erso"l t"l&lkozott, ez *olt "z "z 6(s&g, "ho*& betele'o&lt, hog% m,g eg%
kis zsebp,z,rt cser,be el"!(" " "g% t1rt,etetA " *il&gszt&r sz2,sz+ hol"p reggel
263
;1r1s6('"lub" meg%. Persze " m"g"zi&l 6g% meg1r0ltek "z i'orm&ció"k, hog% " potos
c2m,rt k,szs,gese leperk&lt&k eki " k,rt 1sszeget. ;"p*" k"pt"k "z "lk"lmo, hisze hetek
ót" 0l!1zt,k Heil%t iter(6,rt, e!!ig mi!hi&b". 4&rt" m,g mi!ig l&tt" m"g" el+tt " t1r,ke%,
z"*"rt kis teremt,st ,s eg%&lt"l& em ,rtette, mi,rt *""k ,pp ,rte o!" "z emberek. =%i
er+*el ,rtem is lehet,ek. < 'utott &t "z "g%&. =l*,gre mostm&r *olt el,g p,ze "hhoz, hog%
6( ,letet kez!(e. 5zt ter*ezte, h" letelepszik k0l'1l!1 ,s t"l&l *"l"mi (ó muk&t, beir"tkozik
eg% sz2iiskol&b". N"g%o megtetszett eki " st2lus, "hog%" ezek "z emberek, " *il&gszt&rok
,lek ,s elh"t&rozt", hog% kiprób&l(" m"g&t. Hisze ics elk,s*e, m,g mi!ig cs"k
huszoh"t ,*es.
5mit mi!eze mor'o!2rozott, elkez!te 'ogl"lkozt"ti " go!ol"t, *"ló(&b" me%i p,ze
is *" potos". 5 4"% $ich"r!stól k"pott 1sszeg " b"ksz&ml&(& *olt, " t1bbi k,szp,zbe
he*ert "z ut"s0l,se. 4&rt" ó*"tos" kicipz&r"zt" "z "kt"t&sk&t, hog% *ethesse eg% pill"t&st
" szerzem,%,re.
=z "z eg%etle ',lre'or!2tott tekitet pe!ig ,pp el,g *olt "hhoz, hog% e *eg%e ,szreA "
'el0l(&ró tete(, k"%"ro!ik "z 6t. 5z 1reg "utó &tt1rte " korl&tot, s leg"l&bb %olc m,tert
zuh"t, mire " betoo '1l!et,rt.
5z ut"st,rbe mi!e'el, z1l!h"s6 b"k(eg%ek r1pk1!tek. =mberi *,r pecs,telte "merik"i
!oll&rok. Neg%e!ór&*"l k,s+bb " hel%sz2re ,rkez+ met+k k1z1lt,k " re!+r1kkelA " 'i"t"l
+, "ki "z "utót *ezette, m&r " becs"pó!&s pill""t" el+tt megh"lt.


Nick "p(&t ,mik,pp t1kre*&gt", hog% "mikor ki szerettek *ol" (eletkezi " hotelból,
eg%szer-e em ege!t,k el +ket. 5z ,p0letbe kor"reggel ót" hemzsegtek " re!+r1k, mert
eg% be'ol%&sos ,s g"z!"g "sszo% szob&(&ból elt-t "g% becsbe t"rtott g%,m&t%"k,ke.
> 8k,, *izsg&l(&k &t " csom"g("ik"t, !e "zt& eg%szer-e musz&( eli!uluk. < k,rte "
recepcióst $eebek". < $ep0l+(eg%0k *" m" est,re.
> T"l& r"k"ss&k &t hol"pr". < "(&lott" ',l,ke " recepciósl&%. < 9"(&lom, !e em
ege!het0k el sekit, "m2g " re!+rs,g *izsg&ló!ik " b&rb". #"*"solh"tok "!!ig eg%
m"ssz&zst gr&tiszk,tF
> ;1sz1(0k, m&r kell+e le *"g%uk l"zul*" < szólt k1zbe Nick mogor*&, m"(! "
b+r1!(,t m"g" ut& h6z*" lehupp"t "z "ul" eg%ik k,%elmes p"ml"g&r", $ebek" pe!ig
to*&bb *it"tkozott " repepciósl&%"l, "ki megb"bo&z*" b&mult" Nicket.
4,g eg% "p ebbe "z orsz&gb". =l "k"rok ie mei. Heil% eg,sze k1zel *", ez 2g%
el*iselhetetle. Lo!ob" "k"rt mei, miel+bb, hog% " k2s,rt,s e em,ssze e%ire. Hii
"k"rt bee, hog% (ó 6to (&r, hog% " (1*+ $ebek", "ki*el, tiszt"l"pp"l kez!hetett 6(r"
mi!et. ?m bizo%os ,rz,seket m,gsem *olt ol%" eg%szer- el%omi. Ie "z,rt elsz&t"
264
prób&lt" +ket elre(tei 1m"g" el+l " lelke eg% h&tsó sz1glet,be, go!os" *,!*e mi!et+l
,s mi!ekit+l.
5 legutolsó *eszeke!,s0k ót" em k1*ette el "zt " hib&t, hog% Heil%r+l besz,l $ebek&"k < "
+ 'elsz"b"!ult"k, bol!og"k t-t, s "z + 1r1me bizo%os pill""tokb" Nicket is
meg'ert+zte. T&*ol "k"rt ker0li Heil%t+l, hog% k1zel ker0lhesse $ebek&hoz. 9 h" m&r ez
lelkileg em is ol%" eg%szer-, 'izik"il"g k1%e ki*itelezhet+. Pl&e, h" em z&r"k be eg%
sz&llo!&b", "mikor meek0li "k"rsz. 4iót" em " szt&r,letet ,lte, ez *olt "z els+ "lk"lom,
hog% korl&tozt&k *"l"mibe ,s retteetese z"*"rt" " !olog. $ebek" cs0gge!t "rcc"l
k1zele!ett 'el,.
> 5 l&% ki%omozt", hog% *"l"mikor ,((el ol!(&k 'el ezt " k"r"t,t, *"g% mit, "!!ig
m":imum " h&tsó"(tó *" es,l%0k ki(uti. Ie "zz"l meg 'elh2*&k m"gukr" " 'ig%elmet,
"mi eset0kbe em "%ir" 0!*1s@
Nick el*ig%oro!ott. $ebek" em tu!ott beteli ezzel " mosol%g&ss"l.
> 4&r l&tom is m"g"m el+tt " sz"l"gc2meketA " szt&r, "ki h"lott"k tettette m"g&t, most
g%,m&tlop&sból ,l. L"puk"k siker0lt leleplezie@
> 4i,rtF =g,sz st2lusos *ol" < e*etett $ebek". < 5 g%,m&t'i6, mit g%,m&ttol*"(. Te
*ol&l " legme+bb k1z*etle0l Pókember ut&.
> Iehog%, sim& lek1r1z,m.
> C pe!ig seg2te,k. 8l%"ok *ol&k, mit )oie ,s /l%!e. Gzg"lm"s ,let0k lee.
> 9zeritem 2g% is ,pp el,gg, "z < mo!t" szomork&s" Nick. < C b6(k&lok, mit
*"l"mi sz1k1tt r"b, te pe!ig b6(t"tsz egem. Nem tu!om, me!!ig lehet m,g 2g% ,li@
> 9zeritem em sok&ig < csó*&lt" " 'e(,t $ebek". < 5zt hiszem, " leg(obbkor !1t1tt,l
6g%, hog% h"z"m,g% Lo!ob". Nick, el(utott&l "rr" " potr", "mi (elet+s m,r'1l!k+ "
g%óg%ul&so!b". 5k"ro! " szerettei!et. =z " lehet+ leg(obb (el@
> ;icsit sem ',lsz, $ebusomF
> 4it+l, NickF 5ttól, hog% ho*& 'og ez *ezetiF C em tu!om, mil%e szerepet sz&t
ekem " sors " te ,lete!be, !e "bb" biztos *"g%ok, hog% em b&ok semmit. 5z eg%0tt
t1lt1tt i!+ eg%etle perc,t em "!&m o!" " *il&g mi!e kics,,rt sem. 5zt ,rzem, "mit "
)ell" e*- l&% mo!ott, "bb" " *&mp2ros k1%*soroz"tb".
> 4it mo!ottF )e*"llom, em ol*"st"m.
> 3"l"mi ol%"smit, hog% h" "z ,let *"lór"*&lt(", "mir+l mi!ig &lmo!t&l, "kkor m&r "zt
sem b&o!, h" "z &lom *,get,r. C eg%et,rtek ezzel. )&rhog% "l"kul(o is "z ,let0k, "z
eml,keim m&r seki em *eheti el t+lem, Nick. Gtt ,lsz, beem, mostm&r mi!ig. < $ebek" "
sz2*,re emelte " kez,t, " ',r'i pe!ig " *il&g legkeg%etleebb, leg,rz,ketleebb ember,ek
go!olt" m"g&t, "mi,rt "z i!,zet, "mir+l " + besz,lt, *"l"mi eg,sz m&st, potos"bb" *"l"ki
eg,sz m&st (utt"tott esz,be.
265
> $ebus, ,, t,%leg em ,r!emellek meg t,ge!. < sz"l"!t ki " sz&(&, " h,t 'ol%"m&
m&r sok"!szor.
> C is cso!&*"l h"t&ros"k t"rtom, hog% te ,pp t+lem "k"rsz *"l"mit@> $ebek" "g%"li
mosoll%"l ,zett Nickre, em *ette m"g&r" "z im,ti c,lz&st. ;"r("it " ',r'i %"k" k1r, 'ot"
,s g%1g,!e ciróg"ti kez!te " t"rkó(&t. < H" m&r 2g% itt r"g"!tuk, "k&r kellemese is
elt1lthet,k "z i!+t. 9zeritem m,g *issz"k"ph"t(uk " kulcsuk"t ,s szerezhet0k "k&r eg%
0*eg pezsg+t is@
Nickek tetszett " progr"m"(&l"t, !e *"l"hog% most em k2*&t" " lelke. 4"g&%r" *&g%ott,
szeretett *ol" eg%e!0l m"r"!i " go!ol"t"i*"l, hog% megbesz,lhesse 1m"g&*"lA Heil%
5!erso ut& só*&rogi seho*& sem *ezet+ k2sze*e!,s. =rre " sze: em or*oss&g. 4,g
"kkor sem, h" ol%" '"t"sztikus, mit $ebek&*"l.
> N"g%o (ó 1tlet, !e em ih"tuk, h" m,g " m"i "p 'ol%"m& "utób" szeret,k 0li.
C pe!ig hol"pr" mi!ek,pp Lo!ob" "k"rok lei < m"g%"r&zt" Nick eg,sze hihet+e.
< Gk&bb elmeg%ek most 6szi, "zt& !,lut& szu!2tuk eg%et, *"g% ol*"suk *"l"mit.
$e!beF
> 8k,, ig"z"! *" < eg%ezett bele $ebek", m"(! elmosol%o!ott. < Gtt *" " rom"tikus>
*&mp2ros k1%*em, szeret,!F
> 4egteszi < bólitott Nick, m"(! puszit %omott $ebek" homlok&r", m"g&hoz *ett eg%
t0r0lk1z+t, eg% '0r!+"!r&got ,s siet+s l,ptekkel eli!ult "z uszo!" ir&%&b".
$ebek" 'ig%elte, "hog% t&*olo!ik, s *&rt" " pill""tot, "mikor Nick m"(! meg'or!ul ,s k0l!
eki eg% 1tmillió!oll&ros mosol%t. 5 pill""t "zob" em (1tt el.
N,h" eg,sze t&*ol, m&skor eg,sze k1zel ,rezte m"g&t ehhez " k0l1leges p"sihoz. 4ost
leg"l&bb ol%" t&*oli"k t-t, mit "z ,let, "mit $ebek" em is ismert, "mit Nick "
tegeret6lo ,lt. 5 + "bb" b2zott, hog% ez " lo!oi 6t m"(! sok"t le!2t el+re kette(0k
k"pcsol"t&. N"pok ót" "lig tu!ott "lu!i "z izg"lomtólA *"(o hog% 'og"!(" m"(! +t Nick
cs"l&!("F ;0l11se "z ,!es"%(", "ki " szerelme elmo!&s" "l"p(& "%ir" "g%o szerette
Heil% 5!ersot. 3"(o k,pes lesz " $ich"r!s cs"l&! +t, " kis seho"i 4ih"lik $ebek&t
el'og"!i eg% *il&gh2r- sz2,sz+ ut&F 4,gh" h"sol2tott"k is eg%m&sr", " kette(0k k1z1tti
kotr"szt ol%" ,les *olt, hog% "z m,l%e bele*&gott "z ember h6s&b". Hó"pok ót" 6g%
,rzem, &lmo!om. 4i!e "p rettegek, hog% eg%szer el(1 "z ,bre!,s.
266
2V. Be(ezet

Li"e, /helse", 7ill, 9"!r" ,s )rigette 7"lcott,k h&zi *et2t+term,be ,zt,k meg 6(r" ,s
6(r" " lehets,ges /hris Ii"mo! (el1ltek *i!eóit, s *,g0l k1z1s megeg%ez,ssel "rr" (utott"k,
"mi "g%o is %il*&*"ló *oltA to*&bb kell keresg,li0k.
> 42g szeg,% Nickol"s itt *olt, term,szetesek t-t, hog% *" eg% sz2,sz0k, "ki
t1k,letese "lk"lm"s " 'el"!"tr", !e cs"k most l&tszik ig"z&, micso!" kicset *esztett "
'ilmest&rs"!"lom@ > sóh"(tott" +szit, el,rz,ke%0l*e /helse", mik1zbe 7ill,k ter"sz&
borozg"tt"k. < Tu!(&tok, Kwe =lectr", "z 8sc"r bizotts&g eg%ik t"g(" r,gi (ó b"r&t+m, ,s
mes,lte, hog% 2010>be (el1lt,k *ol" Nicket, h"@ > /helse" be'e(ezetle0l h"g%t" "
mo!"tot.
> =zt em is h"llott"m < mo!t" elismer+e Li"e. < N"g%o ritk" "z, h" *"l"ki il%e
'i"t"lo "z esz0kbe (ut. Nem is rem,ltem *ol", hog% il%esmi *"l"h" t1rt,het ezzel "
'ilmmel. 5hhoz t6l "g% k1z1s,gsiker.
> Gge, k"ptuk " kritikusoktól hi!eget < meleget < bólitott 9"!r".
> #ór,szt " te ,r!eme! ez "z eg,sz, kicsim. < simog"tt" meg " 'eles,ge *&ll&t 7ill. <
Hisze " te zsei&lis kob"ko!ból p"tt"t ki " B,%emberek. Nicket seki em ismer,
,lk0le!@
> Gge, 9"!r", 1r1k eml,ket &ll2tott&l eki < szólt k1zbe p&toszos" )rigette.
5z "szt"l k1r0l t1bbe 'eszegtek, mit "kik 'eszteleek *olt"k. 4i*el )rigette ,s /helse"
semmit em tu!t"k Nick ,letbel,t,r+l, mi!e sz"*ukr" *ig%&ziuk kellett. 7ill, 9"!r" ,s
Li"e t0relmetle0l *&rt&k, hog% *,gre kicsit megritkul(o "z "szt"lt&rs"s&g. ?m /hels ,s
)rigette m,g ór&ko &t bol!og2tott&k +ket < el*,gre musz&( *olt megbesz,li, hog%" is
'ol%t"th"t&k " B,%emberek eg%e!ik r,sz,ek el+k,sz2t,s,t. 5 be'ektet+k "p, "p ut& "
'e(0k1 t&colt"k, mikor kez!eek m&r 'org"ti *,gre. H" cs"k &ll " p,z0k ,s em t1rt,ik
semmi, sz2*ese o!""!(&k eg% m&sik pro!ukció"k. 5 p,zemberek esetleges elp&rtol&s" < ez
*olt "z eg%etle %om"sztó t,%ez+, "mi mi"tt em *olt i!+ Nick M'elt&m"!&s&r"N *&ri. 5
B,%emberek ug%"is re!k2*0l k1lts,ges pro!ukció *olt. Borg"t&si hel%sz2ek " *il&g
sz&mos pot(&, speci&lis k,p ,s h"gh"t&sok, m,reg!r&g" (elmezek ,s m"szkok < eg%&lt"l&
em *olt mi!eg%, me%i p,z &ll " re!elkez,s0kre.
> 9z,tesik " 'e(em < sóh"(tott '1l 9"!r", mik1zbe 7ill kik2s,rte )rigettet ,s /helse"t "
k"pu. 5z 2ró+ek eh,z "p(" *olt, mert megtu!t", m,g mi!ig em *&r"!ós. N,h&%
hó"p(" megkez!ett eg% i(ekciók6r&t " +g%óg%&sz&&l ""k rem,%,be, hog% *,gre
1ssze(1 " pici. 5 "pokb" mi!e (el "rr" mut"tott, hog% " ter&pi" h"t,ko%"k bizo%ult,
!e "z or*os" s"(os ki&br&!2tott"A *"kl&rm" *olt "z eg,sz, %om" sics " m,h,be
be&g%"zó!ott m"gz"t"k.
> L&tom, hog% em *"g% m" 'orm&b", 9"!r". < ,zett r& eg%0tt,rz+e Li"e. < 4i "
b"(F /s"k em 7illel z1r!0ltetek 1ssze *"l"miF
267
> Nekem *" " legszez&ciós"bb ',r(em " '1l!kereks,ge. < sóh"(tott "g%ot 9"!r".
=sze &g&b" sem *olt " go!("ikk"l Li"et terheli. < =g%szer-e cs"k meg*isel ez "z eg,sz.
;eres0k *"l"kit, !e m"guk sem tu!(uk, kit, ,s mi,rt isF
> 5mikor "z ig"zi is ,l ,s *irul < mo!t" l"ss", elgo!olkoz*" Li"e. < B&r"sztó ez "
sz2(&t,k, 9"!r", ,s em cs"k mi (&tszuk. ;1r0l,zek, ,s "zt l&tom, "z ,let h"zugs&gg"l *"
tele@mi,rt em eg%szer-bb elmo!"i "z ig"z"tF C sosem (&tszott"m. 4i!ig 1m"g"m
*olt"m, m,g "kkor is, h" ut&lt"k ez,rt. Ie em hiszem, hog% sok il%e !iosz"urusz sz"l"!g&l
m,g "z utc&, mit , *"g%ok@
> 4it te,l, h" *issz"t,re NickF < k,r!ezte +szite ,r!ekl+!,ssel " h"g(&b" 9"!r".
> #ogszer-e@l&ssuk cs"k. 4o!(uk, beperelhet,m, "mi,rt "z elt-,s,*el szerz+!,st
szegett ,s k&rt okozott " Ii"mo!"k. Cletszer-e pe!ig@cs1!be 1r0l,k ""k, hog%
ism,t e*et " l&%om. Nem is tu!om. 4o!!, 9"!r", h" Nick ,letbe *", mi,rt em keresi
Heil%tF Lk kette ol%" sokmi!ere k,pesek *olt"k eg%m&s,rt. H" *"l"mi,rt h"r"gszom
m,g Nickre, h&t "mi"tt, hog% 2g% m"g&r" h"g%t" " l&%om < mo!t" kem,%e Li"e.
> 9zeritem em err+l *" szó < r&zt" meg " 'e(,t 9"!r". < C sem besz,ltem *ele,
miót" h"z"(1tt0k =uróp&ból, !e kiz&rt"k t"rtom, hog% "mit ,rzett " l&%o! ir&t, "z elm6lt
*ol". Nick 1m"g&t okol(", szerite + tehet "rról, hog% Heil%t cs"kem h"l&lr" k2ozt&k.
T6ls&gos" ',lti "hhoz, hog% *issz"mer(e t,ri "z ,let,be, k1zbe pe!ig@os, szeritem
irg"lm"tl"ul sze*e!.
> =zzel ics eg%e!0l < szólt ,h&% m&so!perc t1preg,s ut& Li"e. < C m&r em
tu!om, ki tette t1kre " k"pcsol"tuk"t, +, *"g% ,@
> Ne ostoroz! m"g"!. )iztos *"g%ok bee, h" m,geg%szer il%e hel%zetet hoz" " sors,
m&r hel%ese cseleke!,l. =l*,gre@eg% le!0lettel em tu!(uk &tugr"i " korl&t"ik"t,
m":imum &tl,pke!i +ket.
> 9z,pe 'og"lm"zol, 9"!r".
> Qró *"g%ok, *"g% mi < e*etett " +, h&tr"cs"p*" hossz6, *1r1s '0rt(eit. Li"e eg%
pill""tr" megirig%elte. 3olt szeret+ ',r(e, t1k,letes p&l%"'ut&s" ,s h"m"ros" 6tb" lesz "
tró1r1k1s is. 9"!r&"k mi!ee meg*olt, "mi Li"eek m&r cs"k " m6lt(&b" ,lt, mit
h"l*&%uló eml,kk,p.
5 pro!ucer+ hossz", mereg*e ,zte 1m"g&t " krist&l%tiszt" *2zt0k1rbe. =lm6lt m&r
eg%*e. Nem 1reg, !e em is kimo!ott" 'i"t"l. 5 sz&(" sz1glet,be m&r meg(elet ,h&%
kis r&c, &m "z "rc" < " boto:"k h&l" < 0!e *olt ,s 'i"t"los. 5zel+tt 'ekete, r1*i! h"("
mostm&r *&ll"it s6rolt". <alán b'z#atok benne #ogy nekem is lesznek még boldogabb
na$jaim!
> Heil% mikor (1 h"z"F < *&ltott t,m&t 9"!r".
> Qg,rete szerit 9zetest,re.
268
> Ie (ó. 5kkor m,g t"l&lkozom *ele, miel+tt =uróp&b" i!ul&k. ;"r&cso% m&s"p(&r" "
$ich"r!s sz0l+kh1z *"g%uk hi*"t"los"k 7illel, eg% kis megeml,kez,sre. 9z1r%-
k,pmut"t&s lesz, !e musz&( +riz0k " l&tsz"tot.
> 5 sz0lei el+tt isF < borzogott meg Li"e.
> Nick !1t,se *olt, hog% l&th"t"tl" "k"r m"r"!i. =zt tiszteletbe kell t"rt"uk. Jg%e, te
sem mo!o! el " l&%o!"kF
> Nem < mo!t" "g%o h"lk" Li"e. -an egy olyan érzésem #ogy már tudja! A #angja
nevetett;ez #óna$ok óta nem fordult el*! 5 pro!ucer+ ,h&% pill""tig h"bozott, m"(! 6g%
!1t1tt, em mes,l 9"!r&"k Heil% 'urcs" tele'oh2*&s&ról. =l*,gre k1%e lehet, hog% "z
2ró+, ez " (ósz&!,k6 k1p1%eg'org"tó t1bbet tu! err+l "z eg,szr+l, mit + m"g". Li"e
em b2zott m&r meg ig"z& sekibe, ,s esze &g&b" sem *olt ki(&tsz"i " l"p("it.
5"bell" "pok ót" em tu!ott "lu!i. Borgoló!ott "z &g%&b", m"(! *,g0l 'el"!t" ,s "
pl"'ot b&mul*" em,sztette m"g&t. Nem tu!t", mi lehete " k1*etkez+ l,p,s. 4ert "z "!!ig
re!be *", hog% Li"e "g%*o"l6s&g&"k k1sz1het+e most em borult 'el " csor!ultig
telt poh&r, !e ez cs"k eg% szerecs,s *,letle. 5hog% /helse" 4"ek esz,be (utott, hog%
11s ,r!ekekt+l *ez,rel*e megzs"rol(" +t, b&rmikor esz,be (uth"t b&rkiek. ,iszen amit két
ember tud az már nem titok! 7zt $edig jóval többen tudják! 5z "sszo% eg%re h"t&rozott"bb"
,rezte, cs"k i!+ k,r!,se, mikor !er0l ki mi!e. /helse" zs"rol&s" *olt " 'ig%elmeztet+ (el.
5"bell" go!terhelt *olt, em tu!t" el!1tei, hog% 9te*e, *"g% Kilbert re"kció(&tól ',l>e
(obb", &m tu!t", hog% el+bb>utóbb k,%tele lesz elmo!"i ,lete k,t leg'otos"bb
',r'i(&"k "z ig"z"t. Nem sz&m2t, ez mil%e k1*etkezm,%eket *o m"g" ut&.
$ettegett "ttól, hog% " h"zugs&g" mi"tt ism,t el*esz2ti Kilbertet, s ez6tt"l " 'i&t is. N"g% *olt "
t,t < !e + *,gre szeretett *ol" tiszt"l"pokk"l (&tsz"i. Ne#ogy összed*ljön az életünk mint
egy kártyavár!
5"bell" em "k"rt sok"t *&ri " be(elet,ssel. /sup& "!!ig, "m2g 9te*e sz,p %ugo!t"
be'e(ezi, "z Oz, " cso!&k cso!&(&t ,s h"z"(1 4"g%"rorsz&gról. 5z 6(,*et h"zugs&goktól
metese "k"rt" kez!ei. 9z&molt" " "pok"t, mert " h"zugs&g" mi"tti lelki'ur!"l&s eg%re
"g%obb sze*e!,st okozott.
5z "sszo% " mellette "l*ó ',r'ir" pill"tott. =lm6lt m&r 1t*e is, !e sz&m&r" semmit em
*&ltozott "z ,*ek sor&, t"l& cs"k ',r'i"s"bb, s&rmos"bb lett ,s sokk"l b1lcsebb, g%1g,!ebb,
mit "mil%eek megismerte. T"l& mostm&r eg,sz m&sk,t re"g&l m"(! "rr", hog% 9te*e "z
+ 'i" < em 'og kiboruli, elroh"i m&r cs"k " lehet+s,g ok& is. Hisze " k1z1s g%ermek0k
em csecsem+, h"em eg% 'el+tt, tehets,ges ember, "kire mi!e "p", (ogg"l lehet b0szke.
5"bell" tu!t", hog% Kil mi!ig szeretett *ol" eg% kis'i6t Heil% mell,, !e Li"e ezt kerek>
perec megt"g"!t", mo!*&, eg% il%e k"rrierist" cs"l&!b" eg% g%erek is t1bb mit sok. Nos,
most, h" 6g% *essz0k, k"p eg%et < h" em is ol%" 'orm&, "hog% "z " "g%k1%*be meg
269
*" 2r*". 9te*e ,s Kilbert ke!*elt,k eg%m&st < 5"bell" "ttól ',lt " leg(obb", h" "
*iszo%ukról besz,l ekik, elt&*olo!"k m"(! eg%m&stól. Hisze 9te*e ol%" b0szke, !"cos,
k"r"k& ember, " *,rszeriti "p(" pe!ig m,g " l,tez,s,ek lehet+s,g,t is mere*e elut"s2tott"
""ki!e(,.
5"bell" 'ol%"m"tos" prób&lt" metegeti Kilbertet 1m"g" el+tt < k0l11se "z,rt, mert "
',r'i "%i ,* ut& *,gre "z 1*, *olt, *,gre cs"kis *ele *olt. Bel*&ll"l*" " k"pcsol"tuk"t
orsz&g>*il&g el+tt, mit sem t1r+!*e " m,!i"botr&%"l. 5z "sszo% sz2*,t el1t1tte "
melegs,g, megsimog"tt" Kilbert "rc&t, " ',r'i pe!ig ',l&lomb" m"g&hoz *ot". 5 k1zel,be
5"bell" 6g% ,rezte, m,g mi!ig "z " 'i"t"l l&%, "ki ""k i!e(, beleszeretett "
"g%rem,%-, boh,m "gol 'i6b". Kil *olt "z + 'i"t"ls&g", "mihez 9te*e ut& " leg(obb"
r"g"szko!ott "z ,letbe.
7gy ilyen szerelem többet ér annál mint#ogy beárnyékolja egy szégyenfolt! 5"bell" sosem
sz,g%ellte m,g e%ire " h"zugs&got, "mibe ,lt, ol%" sok ,*e m&r. Az idei >arácsony más
lesz mint vala#a! Az is le#et #ogy egyedül töltöm;de tiszta lélekkel és nem szám't semmi
más! 3sak 5teven;és &il;

> Gsteem, hog% te mil%e kis "i* *"g%. < ism,telte 9te*e m&r sok"!(&r", mik1zbe "
k&t%6kk"l !2sz2tett, z1t%1g+s 6to h"l"!t"k Heil% "p(&"k sz0l+'"lu(" 'el,.
> Eg% l&tom, &l"! pe!ig re!ese 'el"k"!t " lemez. < e*etett " +, 0g%et sem *et*e
9te*e 'elt,telez,s,re, miszerit eg,sz biztos, hog% Heil% eg% cs6%" &t*er,s &l!oz"t&*& *&lt.
4&r h"("l ,g%kor elh"g%t&k " sz&llo!&t < term,szetese " leg"g%obb titokb" < hog% m,g
" reggeli ór&kb" meg,rkezzeek " '"lucsk&b". Heil% "zt szerette *ol", h" em l&t(&k ott
t1bbe, mit 'elt,tle0l sz0ks,ges. 5z "!re"li sz&gul!ozott "z ereibe, s "z 6t leg"g%obb
r,sz,be &lmo!oz*" b&mult ki "z "bl"ko. 9te*e rosszul *olt "z eg,szt+l, ,s em cs"k "z,rt,
mert iszo%6 eh,z *olt lek0z!ei " '&(!"lm&t "hhoz, hog% Heil% mellett m"r"!h"sso.
9okk"l (obb" %om"sztott", hog% esetleg *"l"mi "g%o rossz 'og ebb+l " "pból kis0li.
Hisze, m,g h" ,letbe *" is Nick, "hog%" "zt " p,zh"(h&sz +szem,l% &ll2tott", kor&tsem
biztos, hog% 1r0li 'og " l&tog"t&suk"k.
Legsz2*esebbe "zt mo!t" *ol" Heil%ekA h" "k"r" *"l"mit t+le! m,g "z ,letbe, m&r
eg,sz biztos megkeresett *ol", ,s em h"g%&, hog% sze*e!( mi"tt". Ie "zt& m"g&b"
'o(tott" " go!ol"tsort, mert em *olt sz2*e Heil% lelk,be g&zoli. +e#et #ogy megteszi majd
valaki más #elyettem! .e akkor én teszek róla #ogy végleg jobbrétre szenderüljön!
> 8!",zz, 9te*e. < mo!t" lelkese, eg% 'okk"l h"gos"bb" " kellet,,l Heil%. < 5z
ott ;1r1s6('"lu. N,z! ezt " %&r'"sort, h&t em cso!"sz,pF 9 'ig%el! cs"k. 8tt t&*ol"bb szite
1ssze1lelkezek "z 6t 'elett " lombok. =z " hel% eg,sze ol%", mit "mil%eek k,pzeltem.
> Leg%e bee sok 1r1m1!@> 'elelt szomork&s mosoll%"l 9te*e. 4i!e ere(,re
sz0ks,ge *olt "hhoz, hog% el%om(" m"g&b" " s"(&t k2sze*e!,s,t ,s Heil% 1r1m,ek
1r0l(1. ,a ugyan lesz öröme!
270
;is*&rt"t*" bek"%"ro!t"k " '"lub". 9te*e em ,rtette, " + mi,rt lelkese!ik mi!e &g,rt ,s
bokor,rt. L " m"g" r,sz,r+l soh" il%e lepukk"t hel%et m,g em l&tott. 5 !0le!ez+, r,gi
p"r"szth&z"k k1z1tt "lig "k"!t eg%>eg% szemre*"lóbb, " g%"2th"tó" pi"ct,r robosztus
k+"szt"l"i berepe!ez*e, " kocsm" '"l&"k t&m"szt*" m&r il%e kor"i ór& is p"rkolt"k rozz"t
biciklik. 5 KP9 &t*ezette +ket eg% *"s6ti &tkel+, m"(! (elezte, " k1*etkez+ k"%"r ut&
meg,rkezek "bb" "z utc&b", "hol Heil% "g%"%(&"k h&z" &ll.
9te*e l&tt", hog% " mellette 0l+ holts&p"!t l&% eg%re g%ors"bb" k"pko!(" " le*eg+t, "ttól
t"rtott, b&rmel%ik percbe meg&llh"t " sz2**er,se. 4"g" el, mere!*e morzsolg"tt" " kezeit ,s
r&gcs&lt" " sz&(" sz,l,t. 5 ki,zete t,%leg em *olt ,ppe " *iszotl&t&s 1r1m,hez ill+.
> Hell, mi!e re!beF L,legezz. < k,rte 9te*e, m"(! " k"r(&b" *ot" " l&% remeg+
test,t.
> Eg% ',lek, 9te*e < lehelte Heil%. < 4i lesz, h" em 1r0l m"(! ekemF #"(, ez e!!ig
eszembe sem (utott.
> Nem tu!om elk,pzeli, hog% e 1r0le eke! < h"zu!t" keg%ese 9te*e. < 4it
szeret,l, Heil%, beme(ek *ele!F
> T"l&@(obb, h" el+sz1r cs"k egem l&t meg. Nem h"r"gszol, h" "zt mo!om, cs"k p&r
perc m6l*" g%ere ut&"mF
> 3,g0lis, , cs"k " so'+r *"g%ok < *&gt" r& '"%"rul 9te*e.
> Ne h"r"gu!(, k,rlek.
> Nem h"r"gszom. Ie leg"l&bb " s"rko be'or!ulok. Nem "k"rl"k el*esz2tei " szemem
el+l, *,gt,re is em tu!(uk, mi',le emberek ,lek itt. Dzleti ,rz,k0k *", "z m&r tuti@
> Ne *iccel( 9te*e, ics mi,rt "ggó!uk. =g% teremtett lelket em l&ttuk be'el, (1*et
"z utc&, ol%" kor& *" m,g.
> $e!be, "kkor ess0k t6l r"(t" < ("*"solt" 9te*e. < )ocs&ss meg Heil%, "mi,rt most
ol%" *"g%ok, mit " lópokróc, !e em ez ,letem legbol!ogs&gos"bb kir&!ul&s".
> Crtem, 9te*e. B&( is " sz2*em emi"tt re!ese@, mo!t"m eke!, hog% m"r"!(
ik&bb ottho.
> 3ig%&zom kell r&!. 3ozo! " b"(t.
> =bbe mo!(uk, ig"z"! *".
> 5kkor@t6leshet0k r"(t"F
Heil% bólitott, 9te*e pe!ig "!ott eg% kis g&zt. Cpp cs"k "%it, hog% (ellegtele, sz0rke
Bor!(uk < !irekt erre "z 6tr" szerezt,k < bek"%"ro!ott " Belsz"b"!ul&s 6t(&r". Cs "kkor@
mi!kette !1bbete mere!tek "z el+tt0k h1mp1l%g+ embert1megre, "kik eg%eese 'el,(0k
271
t"rtott"k, hirtele ellep*e "z "!!ig 0res utc&t. 3"kuk k"ttogt"k, riporterek 0*1lt1ztek eg%m&st
l1k!1s*e, 9te*e ,s Heil% pe!ig "zo"l retteetese 1sszez"*"ro!t"k.
> 4i 'ol%ik ittF < ki&ltott" hiszt,rikus" Heil%.
> /s"p!" *olt, Hell. G'orm&lt&k " m,!i&t, hog% i!e(1ssz. H6zzuk ie.
> Nem@em@em "k"rok. < r&zt" meg " 'e(,t k1%ei*el k0z!*e Heil%, mik1zbe "z
eg%ik 'otós g&tl&st"l"ul be',%k,pezett "z "utó(uk "bl"k&.
> 4iket besz,lszF < r&zt" meg " + *&ll&t 9te*e. < Nics itt Nick. Nem ,l. )ele'ull"!t
"z óce&b". ?t*ertek t,ge!, Heil%. ;1%1rg1m, i!ul(uk.
> 9te*e, "g%o k,rlek, gurul(uk o!" " h&z el,, be "k"rok mei.
> 4i,rt csi&lo! eztF < ki&ltott r& iger0lte 9te*e.
> 4ert, h" m&r e!!ig el(1ttem, szeret,k m"g"m megg%+z+!i ról", " s"(&t szememmel.
< 'elelte !"cos", k1%1rg+ szemekkel Heil%.
9te*e k,%szere!ette, grim"szol*" i!2tott" be ism,t "z "utó motor(&t ,s megprób&lt ut"t
t1ri kette(0kek "z emberek k1z1tt. 5z 1sszesereglettek term,szetese z"(os" k1*ett,k +ket
eg,sze " 4R>1s sz&mig, " borost%&"l be'utt"tott, r,gi, !e "g%o ke!*es h&zhoz, "hol
*"l"h" Kilbert sz0letett.
5 g%"2th"tó" em mi!e"pi h"gz"*"rr" < mert ug%" mil%e g%"kr" (1 " m"g%"r s"(tó
"pr"(", "g%(" eg% el!ugott '"lucsk&b" < " hel%b,liek is kikó*&l%ogt"k " k"puk el,, hog%
&lmos szemekkel, k&*,scs,sz,*el " kez0kbe k1*ethess,k %omo " megmoz!ul&st.
> 4ost ekem is (ólese eg% < e*etett 'el keser-e 9te*e, "z eg%ik k&*,s ,i 'el, mut"t*".
< No, mi lesz, hog% "k"ro! csi&li, HellF Eriste, m,g mi!ig remegsz, "k&r " kocso%".
> $e!be leszek, 9te*e, eg,sz biztos.
> H" ',lór& bel0l em "!sz betr+l *"l"mi ,let(elet@em, em is ',lór". Leg%e t2z perc. )e
'ogok mei. < Heil% ,rezte, ez 9te*e r,sz,r+l em "(&l"t *olt, h"em h"t&rozott !1t,s.
9zótl"ul bólitott, m"(! miel+tt kil,pett *ol", hog% beroh"(o " 'otósok k1z1tt " kis h&z
kert(,be, " keszt%-t"rtóból eg% "(&!,kz"cskót h6zott el+.
> )uli is leszF < r&colt" " homlok&t 9te*e. Heil% h"l*&%" elmosol%o!ott, m"(!
hirtele moz!ul"tt"l 'elt,pte " kocsi "(t"(&t ,s l,leksz"k"!*" roh"i kez!ett be'el,, " h&zb". 5
e*, szól2tott&k, " szem,be *ill"t"k " m&r megszokott ',%ek, &m +t semmi sem z"*"rt",
mert m,g most is *"ko b2zott bee, Nick ott lesz be, " "g%"%(" ó!o h&z&"k '"l"i
k1z1tt. Heil% &tugrott" " h&z el+tti &rkot ,s le%omt" " kertk"pu kilics,t. 9zerecs,re %it*"
*olt. 5 z&porozó k,r!,sek keresztt0z,be 0g%et sem *et*e " riporterekre, roh"t "
rózs"bokrok mellett 1szt11se, " h&z h&tsó be(&r"t" 'el,.
5z "(tó el, ,r*e megtorp"t. =lk,pzelte, mit ,rezhet most Nick, hog% "k"r"tl"ul " %"k&r"
272
hozt" " bul*&rs"(tót. $em,lte, " *iszotl&t&s 1r1me k&rpótol(" m"(! " szerelm,t "z,rt, hog% "
h&z k1r0l ól&lko!ik " m,!i". 4,g ,l,ke ,lt Heil%be, Nicket me%ire z"*"rt" "z ,*ek
sor&, h" m&sok bel,ptek "z itim ter0kbe@
5 + &llt "z "(tó el+tt, mit "kiek '1l!beg%1kerezett " l&b". 5 keze " (,ghi!eg kilicse, !e "
hi!eg elle,re em '&zott, *"l"mi bels+ t-z '-t1tte. 8gen ezt úgy #'vják remény! -ágyom rá
akarom észveszejt*en akarom s le#et #ogy most itt van t*lem karnyújtásnyira! Nem érti mi
ez a nagy csinnadratta de talán újra boldog lesz #a átölel;Heil%be ezer%i eml,k, ,lm,%
sz"k"!t 'el, s m&r em h"llott" " zor! *"ló*il&g h"g("it, eg%re ik&bb elhitte, hog% o!"be,
ebbe "z ó!o kicsi h&zb" eg% ig"zi cso!" *&r m"(! r&. Hog% *,gre, "%i k2 ut& leteheti
"zt " terhet, "mi m&zs&s s6ll%"l, &ll"!ó '&(!"lm"k"t okoz*" eheze!ik g%1ge *&ll"ir". Tel(es
sz2*,*el hitte, rem,lte, hog% "z 6t *,g,re ,rt, "hol *,gre %ug"lomr" t"l&lh"t. 5rr" "z
eu'óri&r" go!olt, "mit e!!ig cs"k Nick t&rs"s&g&b" t"p"szt"lt meg "z ,letbe, mik1zbe
ó*"tos moz!ul"tokk"l el+h6zt" " t&sk&(&ból "z "(&!,k&t.
5z ere!eti ter*e "z *olt, hog% Lo!ob" meg% ;"r&cso% eg%ik "p(&, s "ttól '0ggetle0l,
hog% Nick em ,l m&r, betesz eki " 'el!2sz2tett '" "l& eg% "(&!,kot@" t-zzom&cot, "mit
"kkor *&l"sztott, "mikor P"trik ,s + " *&s&ro *olt"k. 3etett eg% pill"t&st "z "!oiszi "l"kr",
"z +t 1lel+ hossz6h"(6 + k"r("ir" < " szerelm0k (elk,p,re, m"(! "g% le*eg+t *ett, s
ig%ekez*e lek0z!ei " remeg,st, le%omt" " kilicset.
5z els+ be%om&s " sz"g *olt, "mi megcs"pt" Heil% orr&t. 5z &poro!ott le*eg+, "mib+l "rr"
lehetett k1*etkezteti, " h&zb" "g%o r,gót" em szell+ztettek. 5zt&, "hog% "z ,rz,kei
eg%re ik&bb 'el'ogt&k " k1r%ezetet, ,szre*ette " regeteg port, s " csotig h"toló hi!eget < "
h&zikób" r,gót" em '-t1ttek, ez em *olt k,r!,s. Heil% sz2*,be (eges ',lelem m"rkolt,
"hog% l"ss", mell,re 1lel*e " t-zzom&ck,pet, h"l"!t " "pp"li ir&%&b".
9 "mikor " szob" "(t"(&hoz ,rt, megl&tt". 4egl&tt", ,s hirtele 1ssze&llt"k " kir"kós(&t,k
!"r"b("i, hog% mi is t1rt,t *"ló(&b". T6gott " '0le, " riporterek h"g(" ,s " k2m,letle
'elismer,s eg%szerre sz"k2tott&k ki +t "z &lomból, "mi "z elm6lt ,h&% "pb" kez!et,t *ette.
=g%szercs"k, !er,ksz1gbe el'or!ult " szob" ,s Heil% l&b"i "lól kics6szott " t"l"(. 5 tomp"
pu''"&s ut& < "mir+l cs"k 'elt,telezte, hog% " s"(&t teste l"!olt " p"!ló, " k1*etkez+ ,rz,s
" hi!eg ,s " meleg *&lt"koz&s" *olt " homlok& < ez utóbbi ol%" *olt, mit eg% g%1g,! k,z
simog"t&s".
> 5t%" ,g, ez cs"kis 4&rti m-*e lehetett. < k"pott " 'e(,hez $ebek", m"(! iger0lte,
1szt1b+l 'or!ult meg "z 6to, mit "kit pusk&ból l+ttek ki.
> Tess,kF < k,r!ezte cs1!ese Nick, "kit " + ki&lt&s" *ert 'el "z &lm&ból. B,l6to
cser,ltek " *ol&&l, mert " ',r'i "g%o el'&r"!t " hossz"!"lm"s *ezet,st+l. Hi&b", "hhoz *olt
hozz&szok*", hog% *iszik, ,s em "hhoz, hog% + " so'+r. 5z &ll"!ó kocetr&l&s "z 6tr"
"g%o kimer2tette. < $ebus, mi,rt ki'el, meg%0k " '"lubólF < &s2tott".
> 5z,rt, mert m&r em mehet0k h"z". < mo!t" h"t&rozott" " +.
> Tess,kF < ,rtetleke!ett Nick.
273
> Nem tu!om, mi t1rt,t, !e hemzsegek " riporterek ,s " 'otósok " h&z"! k1r0l,
6g%hog%, most belet"posok " g&zb" ,s im&!kozzuk mi!kette, hog% em *ettek be0ket
,szre.
> Ie hog% t1rt,hetett ezF 5"k, hog% i!e(1ttek, cs"k eg% ok" lehetettA r"(t"! k2*0l m,g
*"l"ki tu! "z ittl,temr+l ,s ki(&tszott t,ge!.
> Tu!om, ki *olt < mo!t" l"ss", let1rte $ebek", "mi eg%&lt"l& em illett !i"mikus
*ezet,si st2lus&hoz. < 4&rti. 5 l&%, "ki ""k i!e(, megk,rt, 'og"!("l"k ;1r1s6('"lub",
mert + em tu! "golul@
> Ie ezek szerit tu!ott. ;ez!em k"pizsg&li@ ug%e, + *olt "z, "ki seg2tett 9"!r&,k"k
megszer*ezi, hog% i!e(1hessekF
> Qg% *", Nick. Cs " b"r&t"i!tól *"lósz2-tle0l sok p,zt k"pott ez,rt, "mit+l *,rszemet
k"pott ,s m,g sokk"l t1bbet "k"rt. Nem "k"rt"l"k ezzel 'elz"kl"ti, !e m,g egem is
megkeresett, hog% csi&l(uk bel+le! p,zt.
> ;1sz11m, hog% em "!t&l ki egem@> mo!t" szomor6" Nick.
> Ho*" go!olszF 3,gtele0l m,rges lettem. Ie 6g% l&tom, eg%e!0l is *,ghez*itte, "mit
"k"rt. N"g%o rem,lem, " l"pok m"(! (ól beperelik, "mi,rt ok ,lk0l i!ecs+!2tette "z eg,sz
s"(tót. 4ert, hog% em *"g% itt, "zt + potos" tu!t".
> Ie ott *oltuk, illet*e m"(!em@szerite!, biztos mi"tt"m (1ttekF
> 4ire go!olsz, NickF
> =z cs"k eg% teóri". Heil% g%"kr" emlegette ekem, h" eg%szer 4"g%"rorsz&gr" hozz"
" (ósors", ok*etle meg,zi " "g%"%(" h&z&t@
> 4ire go!olsz, NickF
> =z cs"k eg% teóri". Heil% g%"kr" emlegette ekem, h" eg%szer 4"g%"rorsz&gr" hozz"
" (ósors", ok*etle meg,zi " "g%"%(" h&z&t@
> Nick, *issz" "k"rsz 'or!uliF < k,r!ezte "gg&l%os" $ebek". < 5k"ro! " 'elh"(t&st,
hog% leleplez+!(, hog% "z eg,sz *il&g "zt t"gl"l(", orm&lis *"g%>e, *"g% megz"kk"t&l "z
ismerts,gt+lF H" "zt "k"ro!, hog% megit r&! sz&ll(""k, , *issz"'or!ulok. /s"k t6l sok lelki
muk&!b" ker0lt hel%retei m"g"! "hhoz, hog% i!+"p el+tt ism,t 1sszez6z!.
Nick eg% percig *&g%"koz*" ,zett " kis '"lu ir&%&b". Bog"lm" sem *olt "rról, ho" (1tt "
meg,rz,s, hog% Hell esetleg itt lehet, m,