Summative Test in HEKASI V

July 4, 2014
Test #1
Table of Speifiations
PELC # Skills Test
Placement
No. Of
Items
%
B.4
B.6
C.1
C. 2
Natatalakay an !"i n e#!kasyon
n ma !nan Pili$ino.
Na%in!%a k!n $aano l!maana$ sa
i&an &a%ai n &ansa an
"eli%iyon Islam
Natatalakay an %ana$&!%ay n
ma sina!nan Pili$ino
Nas!s!"i an teknolo%iyan inamit
n ma sina!nan Pili$ino
Test I 1'(
Test II 1'(
Test III 1'(
Test I) 1'(
(
(
(
(
2(%
2(%
2(%
2(%
I. Ibigay ang hinihingi ng bawat bilang.
1. Ano ang tawag sa alpabeto ng mga sinaunang Pilipino?
2. Ilang titik ang alpabeto ng mga sinaunang Pilipino?
3. Ilang katinig meron sa alpabeto ng mga sinaunang Pilipino?
4. Ilang patinig meron sa alpabeto ng mga sinaunang Pilipino?
5. Ano ang tawag sa matulis na patpat at bakal na ginagamit nilang panulat?
II. Punan ng wastong sagot ang bawat patlang.
1. Ang kahulugan ng Islam ay __________________.
2. Ang pook-sambahan ng mga uslim ay tinatawag na ________________.
3. Ang nakapaglalakbay sa e!!a ay tinatawag na _______________.
4. Ang unang nagpakilala ng Islam sa ating bansa ay si __________________.
5. Ang mga unang Pilipino ay naniniwala sa espiritu na tinatawag nilang ___________.
III. Isulat ang tama kung ang inihahayag sa bawat bilang bilang ay totoo. Isulat ang mali kung hin"i
totoo.
1. Ang pagsasaka ay naging pangunahing hanapbuhay ng mga ninunong Pilipino.
2. #munla" ang pagsasaka ng ating mga ninunong Pilipino "ahil matuto silang gumamit ng kalabaw.
3. $akaranas ng paghihirap ang mga ninunong Pilipino "ahil salat sila sa mga likas na yaman.
4. abun"ok ang Pilipinas kaya maraming kagubatan "ito.
5. %uko" sa pagsasaka& ang pangingis"a ay pangunahing hanapbuhay rin ng mga nin unong Pilipino.
I'. Isulat ang P(% kung ang nabanggit ay teknolohiya sa pananhon ng lumang bato& P%% kung
panahon ng bagong bato& P kung panahon ng etal.
________1. $akagawa ng batong pampukpok at pampana.
________2. $alinang ang paraan ng pagpapan"ay.
________3. )inimulan ang paggamit ng mga kagamitang yari sa malalaki magagaspang na bato.
________4. $alinang ang halagang kristal.
________5. )inimulan ang paghahabi at paggawa ng palayok.
Summative Test in HEKASI V
July 11, 2014
Test #2
Table of Speifiations
PELC # Skills Test
Placement
No. Of
Items
%
I.C.2
II.*.1
II.*.2
Nailala"a+an an teknolo%iyan
inamit n ma !nan Pili$ino sa
Pana%on n Bato at Pana%on n
,etal.
Natatalakay an $amama%ala n
ma es$anyol.
Nai%a%am&in an $a&a&ao sa
$amama%ala n ma Es$anyol at
n sina!nan Pili$ino.
Test I 1'(
Test II 1'(
Test II 6'1-
(
(
(
.....%
.....%
.....%
I. Isulat kung *ama o ali.
_______1. $akagagawa ng kutsilyo& lagari& pangkayo" at pangkinis mula sa mga bato ang mga
unang Pilipino.
_______2. +ala pa ring "amit ang mga ninuno noong panahon ng lumang bato.
_______3. #munla" ang paggawa ng palayok noong panahon ng metal.
_______4. $atutong magtanim& mangaso at mangis"a ang mga ninunong Pilipino sa panahon ng
etal.
_______5. $akagawa ang mga ninuno ng kasangkapang hugis tatsulok pahaba mula sa matitigas
na bato sa panahon ng %agong %ato.
II. Punan ng wastong sagot ang bawat patlang upang mabuo ang "iwa ng pangungusap.
1. Ang mga pook na mapayapa na ay tinatawag na _______________.
2. Ang !orregimiento ay pinamumunuan ng __________________.
3. Ang mga lalawigan ay hinati sa mga bayan o munisipyo at tinawag na _______________.
4. Ang sentro ng buhay& lipunan& pananampalataya& kalinangan at ng pangangalakal ay ang
___________.
5. Ang baryo o barangay ay pinamumunuan ng _________________.
,. Ang pamayanan sa pamamahala ng isang pari ay tinatawag na _______________.
-. Ang __________________ ay binubuo ng mga pueblo.
.. Ang pangunahing layunin ng pananakop ng mga /spanyol sa bansa ay palaganapin ang ________.
0. Ang unang paaralang itinatag ng mga /spanyol ay ang mga paaralang ___________.
11. Ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa 2ristiyanismo ay ____________.