Mata Pelajaran dan kelas Pendidkan kesihatan 1B

Tema / Tajuk Kesihatan Fizikal
Tajuk: Kesihatan Diri dan Reproduktif
Masa 2.30-3.00
Standard Prestasi B2D1E1
Standard kandungan 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.
Standard Pembelajaran 1.2.1 ,1.2.2 ,1.2.3 ,1.2. ,1.2.! ,1.2."
bjekti! Pembelajaran Me#aha#i kepentingan #enjaga kebersihan diri
. Menjaga kebersihan diri $ kepa%a, badan, tangan, kaki dan genita%
dengan &ara #andi 'ang betu%.
"kti#iti Pengajaran dan
Pembelajaran
(kti)iti*
-Penerangan $ kepentingan #enjaga kebersihan diri
-Bersoa%ja+ab $ &ara pe#bersihan tubuh badan
-Perbin&angan $ &ara #enjaga kebersihan diri dengan betu%
Elemen Merentas
Kurikulum $EMK%
1. ,i%ai #urni
2. Kreati)iti
Bahan Bantu Belajar -a#bar
Buku teks
Bahan &u&ian
Penilaian Pengajaran
dan &embelajaran
Meni%ai #urid dari aspek kebersihan diri.
'e!leksi
1
Mata Pelajaran dan kelas Pendidkan kesihatan 1M
Tema / Tajuk Kesihatan Fizikal
Tajuk: Kesihatan Diri dan Reproduktif
Masa 1.30-2.00
Standard Prestasi B2D1E1
Standard kandungan 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.
Standard Pembelajaran 1.2.1 .,1.2.2 , 1.2.3 ,1.2., 1.2.!, 1.2."
bjekti! Pembelajaran Me#aha#i kepentingan #enjaga kebersihan diri.
Menjaga kebersihan diri $ kepa%a, badan, tangan, kaki dan genita%
dengan &ara #andi 'ang betu%.
"kti#iti Pengajaran dan
Pembelajaran
(kti)iti*
-Penerangan $ kepentingan #enjaga kebersihan diri
-Bersoa%ja+ab $ &ara pe#bersihan tubuh badan
-Perbin&angan $ &ara #enjaga kebersihan diri dengan betu%
Elemen Merentas
Kurikulum $EMK%
,i%ai #urni
Kreati)iti
Bahan Bantu Belajar -a#bar
Buku teks
Bahan &u&ian
Penilaian Pengajaran
dan &embelajaran
Meni%ai #urid dari aspek kebersihan diri.
'e!leksi
2
Mata Pelajaran dan kelas Pendidkan kesihatan 1.
Tema / Tajuk Kesihatan Fizikal
Tajuk: Kesihatan Diri dan Reproduktif
Masa .20-.!0
Standard Prestasi B2D1E1
Standard kandungan 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.
Standard Pembelajaran 1.2.1 ,.1.2.2 , 1.2.3, 1.2.,,.1.2.! ,1.2."
bjekti! Pembelajaran Me#aha#i kepentingan #enjaga kebersihan diri.
Menjaga kebersihan diri $ kepa%a, badan, tangan, kaki dan genita%
dengan &ara #andi 'ang betu%.
"kti#iti Pengajaran dan
Pembelajaran
(kti)iti*
-Penerangan $ kepentingan #enjaga kebersihan diri
-Bersoa%ja+ab $ &ara pe#bersihan tubuh badan
-Perbin&angan $ &ara #enjaga kebersihan diri dengan betu%
Elemen Merentas
Kurikulum $EMK%
,i%ai #urni
Kreati)iti
Bahan Bantu Belajar -a#bar
Buku teks
Bahan-bahan &u&ian
Penilaian Pengajaran
dan &embelajaran
Meni%ai #urid dari aspek kebersihan diri.
'e!leksi - 2! orang #urid dapat #engetahui &ara-&ara untuk #enjaga
kebersihan diri sendiri
- 1 orang #urid diberikan tunjuk ajar se#u%a.
3