BADSTAD GEMEENTERAADSFRACTIE

8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANGVredelaan 74, 8370 Blankenberge – tanguy.veys@skynet.be – 0477/36.52.34
Blankenberge, 12 augustus 2014

Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3§2 van
het reglement van orde.
Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 9 september 2014.
Voorstel van raadsbesluit in verband met de herinvoering van tweerichtingsverkeer in De
Smet de Naeyerlaan

Toelichting
In oktober ’12, niet toevallig vlak na de gemeenteraadsverkiezingen, werd gestart met de
herinrichting van De Smet de Naeyerlaan. Hierbij werden zowel de trambedding, de rioleringen
als de inrichting van de straat volledig onder handen genomen. Opvallend was dat door het
stadsbestuur meteen ook eenrichtingsverkeer werd doorgevoerd. De motivatie hiervoor was dat
de stad Blankenberge “een parkeerlus wou creëren die dan zou worden opgesplitst naar de 3
toekomstige grote parkings... het parkeergebouw in de Stationsomgeving (die er niet voor 2018
komt), de ondergrondse parking Grote Markt (die er niet komt) en de parking aan de Haven.”
Ook De Lijn vond dit eenrichtingsverkeer een goede zaak, want hierdoor zou de kusttram wat
tijdswinst kunnen realiseren.

De werken duurden bijna 2 jaar en veroorzaakten heel wat ellende; handelaars en bewoners
werden dagelijks geconfronteerd met gevaarlijke en onveilige toestanden en met een
stadsbestuur dat weigerde om op te treden tegen een nalatige aannemer. Door de vele putten
en modderpoelen was het voor veel oudere en minder mobiele bewoners vaak een onmogelijke
opdracht om nog buiten te komen, laat staan om er boodschappen te doen. Ook de handelaars
werden zwaar getroffen door fel dalende verkoopcijfers en door een stadsbestuur dat in eerste
instantie zelfs terrastaks durfde te heffen op onbestaande terrassen. Gedurende die periode
was het dan ook niet verwonderlijk dat de leden van het stadsbestuur deze buurt meden.

De leden van het college van burgemeester en schepenen lieten zich pas opnieuw in vol
ornaat en met luid vertoon voor de perscamera’s zien op de officiële opening van de
hernieuwde straat, maar het hoeft geen betoog dat er van feestvreugde onder de handelaars en
bewoners aldaar geen sprake was. Niet alleen was er dus die ellende van de werken, maar
toen het stof was gaan liggen bleken er ook tal van parkeerplaatsen geschrapt te zijn, werden
er enorme en lompe boombakken neergeplant die vooral afval en pis van mens & dier
aantrekken, en werden totaal arbitrair los- en laadzones ingelast en/of geschrapt zonder enig
overleg of inspraak en zonder enige kans op aanpassing. Tot slot had vooral de invoering van
het eenrichtingsverkeer de meest noodlottige gevolgen. Want nog geen twee maand nadat het
stadsbestuur het lint had doorgeknipt, klagen veel bewoners over de moeilijke bereikbaarheid
van hun straat en worden verschillende handelaars opnieuw geconfronteerd met een ernstige
omzetdaling. Bovendien blijkt het talrijke verkeer haar weg nu gevonden te hebben via
sluikstraten als de Leon Dujardinstraat en de Vlaamsestraat. Het is duidelijk dat door de
continue toevloed aan sluikverkeer via deze straten de leefbaarheid er aldaar sterk op achteruit
is gegaan. Bovendien is in de Vlaamsestraat, waar nochtans aan de toegang een bord met
vermelding “Spelende kinderen, graag traag !” hangt, ook een buurtparkje en de toegang van
de muziekschool gevestigd.

Daarom namen de lokale handelaars zeer recent het initiatief om met een petitie te starten om
de invoering van het eenrichtingsverkeer in De Smet de Naeyerlaan ongedaan te maken. Ook
al loopt de petitieactie nog maar net en ook al kan de petitie op heel wat bijval rekenen (nu al
meer dan 400 handtekeningen), wacht het stadsbestuur het resultaat niet af door nu al met een
botte “Njet !” te reageren, zogezegd omdat “het eenrichtingsverkeer in een langetermijnvisie
past en die zal niet worden gewijzigd.”

Voorstel

Artikel 1
De gemeenteraad heeft kennis genomen van het verslag van het college van burgemeester en
schepenen, in het bijzonder inzake:
- de motivatie om eenrichtingsverkeer in de De Smet de Naeyerlaan in te voeren en te
behouden;
- de motivatie om de petitie nu al af te schieten en het resultaat daarvan niet af te wachten;
- de financiële gevolgen die een herinvoering van tweerichtingsverkeer in De Smet de
Naeyerlaan zou hebben.

Artikel 2
De gemeenteraad stelt vast dat de invoering van eenrichtingsverkeer in De Smet de
Naeyerlaan een autonome beslissing was van het stadsbestuur en dat die beslissing kan
herroepen worden.

Artikel 3
De gemeenteraad stelt vast dat de herinvoering van tweerichtingsverkeer in De Smet de
Naeyerlaan wenselijk is en niet leidt tot een schadevergoeding die de stad Blankenberge zou
moeten aan De Lijn.

Artikel 4
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om dringend
opnieuw tweerichtingsverkeer in De Smet de Naeyerlaan in te voeren.

Artikel 5
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om dringend
maatregelen te nemen voor door sluikverkeer getroffen straten zoals de Leon Dujardinstraat en
de Vlaamsestraat om de leefbaarheid en de veiligheid opnieuw te garanderen.

Artikel 6
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om in
afwachting van de realisatie van een parkeerlus naar de 3 grote parkings (het parkeergebouw in
de Stationsomgeving, de ondergrondse parking Grote Markt en de parking aan de Haven)
dringend opnieuw tweerichtingsverkeer in De Smet de Naeyerlaan in te voeren.

Tanguy Veys
Gemeenteraadslid