Mnpns, conocimicn|o j poJcr`' ¹

L3GmC UH m3µ3, CHlOHCCS µCtmil3SCmC VCt qUC l3HlO
SC mC H3 GC)3GO µ3t3 COHqUiSl3t lOGO CÌ mUHGO . . . PqUi
COmCHCC 3 m3tCH3t H3Ci3 ÎCtSi3, µ3SC µOt ^tmCHi3 j
µOt CÌ À3t SµiO, GCSµUCS H3Ci3 DiliHi3, GOHGC lOmC
µti Si OHCtOS 3 Ì OS lUtCOS j 3 SUS gt3HGCS CmµtCS3S .
LCSµUCS m3tCHC H3Ci3 LgiµlO j Pt3Di3, j 3qUi, HO HUj
ÌC)OS GC PÌC) 3HGti3, GOHGC SC )UHl3H CÌ À3t JittCHO j CÌ
À3t ÀUCtlO, COH mCHOS GC CiCH ÌCgU3S GC GiSl3HCi3 CH-
ltC CÌÌOS, µtClCHGO COtl3t UH C3H3Ì µ3t3 qUC ÌOS HOm-
DtCS µUCG3H ÌÌCg3t t3µi G3mCHlC 3 Ì 3 ÎHGi3. LC 3ÌÌi 3
PUDi3, CCtC3 GCÌ Ì3gO DOtHO, j CHlOHCCS µOt CÌ À3t GC
LliOµi3, COtl3HGO Ì3 ÌÍHC3 GCÌ JtÓµiCO GC µtiCOtHi O,
ÌO COHqUiSlC lOGO ÌÌCg3HGO H3Sl3 Z3HZÍD3t.
II I RIBTOIII IR NARLÒWI.,
7ombur|oìne, SCgUHG3 µ3tlC [N. I I I , µµ. ÍdÓ- ÍÓV)
Ì n |ibroacc rcadc| asi mágcncsgcográficasqucno abordc c|mapascría
comoHom|cr sin c| príncipc. ²Noobstantc, aunquc durantc muchoticmpo
|osmapashansidofundamcnta|cscnc|discursodclagcografía, casinunca
sc|ccncomo¨|adri||os"dctcxtoo comounaformadcconocimicnto cons-
truidasocia|mcntc. `L3 i ntcrprctacióndc|osmapas" por|ogcncra|imp|ica
h
uscar ¨accidcntcsgcográficos" sin cxprcsardc quc mancra, comoforma
manipu|adadc conocimicnto, han ayudado a conformarcsos accidcntcs. '
Ls cicrto qUC cn lagcografía po|íticay cnlahistoriadc| pcnsamicnto gco-
çráfico |os mapas sc rc|acionancadaVCZ más con c| podcr ¦cspccia| mcntc
Ìs|C Cuj||uÌO ujurCCìO Orì_ì nuÌ mCn|C Cn LCnì s |Os_rOvC y ¬|CjhCn Lunì CÌ s ¦ Cds . ) , 1hc Icmv-
~¨¤i|¸ ·} !unGSCu¡c: ÌSSu_S On thc H_mhO/tC HcjrcScÐtuttOn, JcSt¿n unu tSc O[juSt Ìnº
trOn

0Cnt , tumÞrì dýC ¦|udì Cs ìn Hì s|Orì CuÌ |COýrujh\, 9 ¦ |umÞrì OgC, |umÞrì d_C Inì vCrsì |y lrCss,
! ²¬H) , jj, J¯¯-.1 J .

/
MA|AS, |ÒN||I MH. NTO 1 |CDLR
cnl ospcriodos dc historiacolonial ) . ¹ Sincmbargo, cl papc| cspccíficodc
l osmapas , comoi mágcncsconcodigos hi storicamcntc cspccíficos , siguc
sicndo idcntificado con todo c|discursogcográfico dc|quc confrccucncia
sc cncucntran imbuidos . Lo quc fal ta csun scntidodc loquc Car| Saucr
cntcndía comol a clocucncia dc l os mapas . ¯ Dccsta sucrtc, ¸cómo podc-
moshaccr¨hablar" a los ma pas accrcadc losmundossocialcsdc|pasado·
ÏCrS¡CC/t1uS /COlCuS
Aquí prctcndocxp|orarcl discurso dc los mapas cn c| contcxto dcl podcr
po|íticoy micnfoquc cs ampliamcntc iconográfico. Considcroquclosma-
passonunapartcdc|afamiliamásampliadcimágcncscargadasdcva|or.
¹
Dc cstcmodo,hcrcnunciadoacntcndcr|os mapascomorcgistrosincrtcsdc
paisa¡ cs morfologicoso comorcflcxioncspasivasdclmundo dc losob¡ ctos,

másbicnl osconsidcroimágcncsrcf|c¡ adasquccontribuycnaundiálogocn
unmundoconstruidosocia|mcntc. lorlotanto, alc¡olalccturadclosmapas
dc|oscánoncsdc|acríticacartográficatradiciona|consulistadcoposicioncs
binariascntrclosmapas¨cicrtosylosfalsos" , ¨prccisosc imprccisos" , ¨ob¡c-
tivosysub¡ctivos" , ¨l itcra|csysimbo|icos" , o|osbasadoscnuna¨intcgridad
cicntífica" opucsta a la ¨distorsion idcologica" . Los mapas nuncason imá-
gcncscarcntcs dcvalor, cxccptocnclscntidocuc|idianomáscstricto, por
símismosnosoncicrtoso falsos. Tanto cnlasclcctividaddc sucontcnido
comocnsussignosy csti|osdc rcprcscntacion, |osmapassonunamancra
dcconccbir, articularycstructurarc| mundohumanoqucsc inc|inahacia,
cspromovidoporyc¡ crccunainflucnciasobrcgruposparticularcsdcrcla-
cioncs social cs. ¹ Al accptarta|cs prcmisas scpucdc vcrmc¡or| o susccpti-
blcsqucsondcmanipu|acionporpartcdc|ospodcrososdc|asocicdad.
Ln cstc amp| i o pai sa¡ cconccptua| dcbodcstacartrcs puntos funda-
mcntalcs apartirdc loscual csscpucdcntrazara|gunos dc |oscontornos
idcologicos más cspccíficosdc losmapas. Ln c|primcro, |osmapassonun
tipodc|cngua¡ c° ¦si csto sctomadcmancra|itcra|o mctaforicano csvital
paral aargumcntacion) . '' La idca dc un| cngua¡ ccartográficocs tambicn
convcnicntcparaun accrcamicnto dcrivado dircctamcntc dc lascmiotica
OU
_ j ,\ | , ¦ , |ÒNÒCI MI LN1Ò Y IÒDLK
qu
c,
micntrasharcsu|tadoatractivoparaa|gunoscartógrafos, ` csunahcrra-
_
icntadcmasiadopcsadapara una invcstigaciónhistóricacspccífica. Laidca
dc |cngua¡ c sc traducc más fáci|mcntc a |a prácticahi stórica. No só|onos
a;
uda avcr|osmapascomoimágcncsrccíprocasusadascomomcdiadoras
Jc
difcrcntcsvisioncs dc|mundo, sinoquctambicncstimu|a|abusqucdadc
cvi
Jcnciasdcaspcctoscomo|oscódigosy c|contcxtodc| acartografía, así
comosucontcnidocnunscntidotradiciona| . Un|cngua¡ c÷ uizáscríamás
aJccuadohab|ardcuna¨|itcratura"dcmapas÷ tambicnnosanimaabuscar
cucstioncs como c| cambio dc |cctorcsdc|os mapas , |os nivc|cs dc carto-
a|fabctismo, |ascondicioncsdcautoría, aspcctoscomosccrctosy ccnsuray
tambicn|a natura|czadc|as manifcstacioncspo|íticashcchaspor|os mapas.
Adcmás, |a crítica|itcrariapucdc ayudarnosa idcntificar|a formapar-
ticu|ardc|¨discurso"cartográficoqucyacccnc|corazóndccstc cnsayo. L|
discursohasidodcfinidocomo|orc|acionado con¨aquc||osaspcctosrctó-
ricos quc cva|uan, midcn o convcnccn dcun tcxto, cncontraposicióncon
|os quc simp|cmcntc nom bran, ubicany cucntan". ! ! L| ¨si mp|c" hcchodc
nombraro ubicarunaccidcntc cnunmapaa mcnudoticncunsignificado
po|ítico, noobstantc, scaccptaquccxistcunadivisiónsimi|arcn|osmapas.
Son un tipo dc i mágcncs rctóricas y cstán dctcrmi nados porrcg|as quc
gobicrnansuscódigosy modosdcproducción, intcrcambioyusosocia|, a|
igua|quccua|quicrotraformadiscursiva. Lsto, a suvcz, pucdc||cvarnosa
una mc¡oraprcciación dc |os mccanismos mcdiantc |os cua|cs|os mapas,
como|os|ibros, sc convirticron cn unafucrzapo|íticacn |a socicdad.
! ²
Un scgundo punto dc vi statcórico sc dcriva dc | aformu|ación dc | a
ico
nografía dc lanofsky. !' Sc hatratado dc cquiparar| osnivc|csdc i ntcr-
prctación dc | api nturadc lanofsky con nivc|cs si mi |arcs quc scpucdcn
distingui rcn|os mapas . !ª Laiconografíapucdcusarscparaidcntificarno
so|o un nivc| | i tcra| o ¨supcrficia|" dc significado, sinotambicnuno ¨más
profundo", por|o gcncra| asociadocon |a dimcnsiónsimbo|ica dc| acto dc
c
uviaro rccibirun mcnsa¡ c. Unmapapucdc||cvarcn su imagcnunsimbo-
|is
¤
o
asociado conc|árca, c| aspccto gcográfico, | aciudado c| |ugar
cspc-
c
ífico
quc rcprcscnta. ¹ °Amcnudocn cstcnivc|simbó|icoc| podcrpo|ítico
sc
rc
producc, comunicay cxpcrimcntamc¡ora travcsdc|osmapas.
La tcrccrapcrspcctiva sc obti cnc dc |a soci o| ogía dc| conoci mi cnto.
Ya
sc ha p|antcado|a propucstadcquccl conocimicntodclosmapas cs un
SJ
\ l\IA>, |ÒNÒCI MI INTÒ Y IÒDLK
productosocia|', y parahaccr|amásc|araschan dispucstodosgruposdc
idcas rc|acionadas con |os c¡ cmp|os cmpíricos dc cstc cnsayo. L| primcr
grupo scdcriva dcMichc| Foucau|t, quicn, a pcsardcqucsusobscrvacio-
ncscn c|campo dc |agcografía y |os mapas fucron supcrficia|cs, ' ¹ ofrccc
un modc|outi|para|ahistoriadc|conocimicntodc|osmapascnsucrítica
dc|ahistoriografía.
Labusquedadc|avcrdadnocra una actividadob¡ctivaj neutra| , sinoquc
cstabarc|acionadaíntimamentcconc|¨anhc|odcpodcr"dequicnbuscaba
|avcrdad. lor|otanto, e|conocimicntocraunatormadcpoder,unatorma
dc prcscntar |os va|orcs propios distrazados dc un dcsintcrés cicntítico ¹ `
Asimismo, |a cartografía pucdc scr¨unaforma dc conocimicnto y dc
podcr" . Así como¨c| historiadorpintac| paisa¡ cdc|pasadocon|osco|orcs
dc|prcscntc", ¹ ¹c|topógrafo, dcmancraconscicntc o no, dup|icanosó|oc|
¨ambicntc" cnunscntido abstracto, sino tambicn |os impcrativos tcrrito-
ria|cs dc un sistcma po|ítico particu|ar. Si scproducc unmapaba¡ o|acti-
qucta dc|acicnciacartografica¦c| caso dc |amayoríadc |os mapas oficia-
|cs) o sisctratadcunc¡ crciciopropagandísticoabicrto, nopucdcdc¡ ardc
invo|ucrarsc cn c| proccsomcdiantc c| cua| sc ostcntac| podcr. A|gunas
dc | as i mp| i caci oncs practicas dc | os mapas pucdcn cacr tambi cn cn | a
catcgoría dc | o quc Foucau| tha dcfi ni do como actos dc ¨vigi | anci a", ²'
cspcci a| mcntc | os rc| acionados con |a gucrra, |a propagandapo| íti ca, |a
dcfinicióndc|asfrontcraso | aprcscrvacióndc|a|cyy c|ordcn.
Foucau|tno cs c| unico quc cstudia |a rc|ación cntrc podcry conoci-
mi cnto. Tambi cnAnthony Giddcns, a| tcorizar accrca dc cómo | os si s-
tcmas socia|cshancstado ¨inscrtos" cnc|ticmpoy c| cspacio ¦ aunquc no
mcncionacspccíficamcntc |os mapas) , hacc rcfcrcnciaa ¨rccursos dc au-
toridad" ¦ |osdifcrcnciadc|osrccursosmatcria|cs)contro|adosporc|Lsta-
do. ¨La acumu|acióndc rccursosdcautoridadimp|icasobrc todo|o rcrcn-
cì6n ¸  c| ccnrrc| Jc ìplcrmocìcn c ccnccìmìcnrc. No cabc duda dc quc
aquíc|dcsarro||odccisivocs|ainvcncióndc|acscri turay|aanotación" . ² ¹
Los mapas fucronuninvcnto simi|arparac| contro| dc| cspacioy faci|i ta-
ron|acxpansióngcográficadc|ossistcmassocia|cs, ¨unaformadcapunta-
|arcmp|cadaporc|podcrdc|Lstado" . Comomcdiodcvigi|ancia, imp|ican
S2
¸ | , \ j '.\ ¦ . C|N|CI MI LNT| Y I|DLK
tanto ¨c|cotc¡ o dcinformación rc|cvantc parac|contro|cstata| dclacon-
ducta dc lapob|aciónsomctida" , como la ¨supcrvisión dirccta dc csacon-
ducta" . ²² Ln | os ticmpos modcrnos , mi cntras mayor cs la comp| c¡ i dad
administrativa dc| Lstado, y más pcnctrantcs sus ambicioncs tcrritoria|cs
y  socia|cs, tambicncsmayorsuapctitodcmapas.
Lo uti| dc cstas idcas cs quc nos ayudan a prcvcrimágcncs cartográfi-
cas cn tcrminos dc su in||ucnciapo|íticacn lasocicdad. L| simp|chccho
UC qucdurantcsig|os schavistoa |osmapascomoimágcncs ¨cicntíficas" ,
y  sigucnsicndoconsidcradas asíporfi|ósofosy scmióticos, ²' dificu|tacsta
ta
rca Las rc| aci oncs di a| ccti cas cntrc i magcn y podcr no pucdcn scr
cncontradascon| osproccdimicntoscmp|cados pararccupcrarc| conoci-
micnto topográficoconcrctodc |osmapasy nocxistc unaprucbaquímica
para cva|uar sus tcndcncias i dco| ógicas . ²ª Los mapas como forma dc
¨conoci mi cnto quc i mp| i capodcr" soncxp| oradoscncstccapítu| oba¡ o
trcs rubros. launivcrsa|idad dc|oscontcxtospo|íticoscnl ahistoriadc|os
mapas, cómoc|c¡ crciciodc|podcrcstructurac|contcnidodc|osmapas, y
cómo la comunicacióncartográfica, cn un nivc| simbó|ico, pucdc rcforzar
cscc¡ crcicioa travcsdc|conocimicnto dc|osmapas.
COn/CX/O ¡O/Í/tCO dC /OS mu¡uS
J5AR. Hqo miO, _qUC CSCtiDCS: , _qUC CS CSlO:
ÍYODOR. !H m3µ3 GC ÀOSCOVi 3, HUCSltO tCiHO tC3Ì GC
µti HCi µi O a !i H. NC3, µ3GtC, 3qUi CSl3 ÀOSCU. PqUi
POVgOtOG, 3ÌÌ3 Astrakán. PÌÌ3 SC CHCUCHlt3 CÌ m3t,
3qUi CSl3 CÌ DOSqUC VitgCH GC ÎCtm, j m3S 3ÌÌ3 Ci-
DCti3.
JBAR. _1 qUC µUCGC SCt CSlO: _LSlOS lt3ZOS SCtµCHliHOS:
ÍYODOR. LS CÌ NOÌg3.
J5AR. ¸ LSµÌCHGiGO' ¸ LÌ GCÌiCiOSO !tUlO GCÌ 3µtCHGiZ3) C'
LH UH3 SOÌ3 im3gCH, COmO ViSlO GCSGC UH3 HUDC lOGO
HUCSltO GOmiHiO. SUS ltOHlCtuS, CiUG3GCS j tiOS.
1LLXNDLR ÍISI l KI N, EoH× GoJunou
S3
MAIA>, C|N|CI MI INT| Y I|DIR
Lncua|quicrcstudioiconografico, só| oa travcsdc| contcxtoscpucdcdcs-
cubriradccuadamcntc c| significado y  la importanciadc|ob¡ cto dc aná|i-
sis. Ta|cs contcxtos pucdcn scrdcfinidoscomo |as ci rcunstancias cnquc
schicicrony  usaron|osmapas. Sonaná|ogos a lasituacióndc|discursocn
|os cstudios |ingüísticos²¯c imp|ican| arcconstrucci óndc |os ambicntcs
físicoy  socia| dc|aproduccióny  c|consumodc| osmapas, |oshcchosquc
condu¡ cron a su trazado, | aidcntidaddc |os cartógrafos y  |osusuarios dc
| os mapas y  sus pcrccpci oncs dc| acto dc trazar y  usar un mapa cn un
mundoconstruido socia|mcntc. Lstos dcta||cshab|annosó|o dc |os moti-
vosquchubodctrásdc|osacontccimicntoscartográficos, sinotambicndc
|os cfcctosquc |osmapas pudicron habcrtcnidoy  dc |aimportanciadc |a
informaciónquccomunicancntcrminoshumanos.
lnc|usounainspccción supcrficia| dc |a historiacartográficarcvc|a cn
qucmcdidac|podcrpo|ítico, rc|igiosoosocia|produccc|contcxtodc|acar-
tografía. Loantcriorhaqucdadoc|aro, porc¡cmp|o, cnuncstudiodcta||ado
dc|acartografíacnlaLuropamcditcrráncaprchistórica, antiguay mcdicva| .
A|o |argodccstcpcriodo, ¨c| trazadodc|osmapasfucunadc|asarmasin-
tc|cctua|cscspccia| i zadasmcdiantc | acua|scpodíaobtcncr, administrar,
|cgitimary codificarc| podcr" . ²'Más aún, cstcconocimicntoscconccntraba
cn rc|ativamcntc pocas manosy  ¨sc asociabaa |os mapas con lac|itc rc-
|igiosa dc| Lgipto dinásticoy  dc |aLuropacristianamcdicva|, con |ac| i tc
intc|cctua|dc Grcciay  Romay  con|ac|itcmcrcanti| dc |asciudadcs-Lsta-
dodc| mundo mcditcrráncodurantc|actapafina|dc laLdadMcdia" . ²¹
L| mundodc|aLuropaantiguay  mcdicva| tampocofuc |acxccpción a
cstc rcspccto. La cartografía, concua|quicrotra importanciacu|tura| quc
sc| cpucda atribuir, fucsicmprc una ¨cicncia dc príncipcs" . Sc sabc quc
cnc| mundo is|ámico|os ca|ifas dc|pcriodoc|ásicodc| agcografía árabc,
|os su|tancs dc| impcriootomanoy  |os cmpcradorcs mongo|cs dc |a lndia
cncargabanc|trazadodc|osmapasy  |osusaronconfincsmi|itarcs, po|íti-
cos, rc|igiososy  propagandísticos. ²`Ln|aantigua China, |osmapas tcrrcs-
trcsdcta||ados tambicnschacían cxprcsamcntc dc acucrdo con|as hcrra-
micntas mi|i tarcs y  |os cmb|cmas cspacia|cs dc| dcstino impcria| . ²¹ Ln |os
i ni ci osdc la Luropa modcrna, dcsdc l ta| i a hasta |os laíscs Ba¡ os, dcsdc
Lscandi navia hasta lortuga| , cn todos |ados |os monarcas abso|utos y 
|os hombrcsdc Lstadoconocían c| va|ordc |os mapas para |a dcfcnsay  la
S4
_ [ ¸\ j ',\ ¦ . CONOCI MI LNTO Y I|DIR
gucrra, paralaadministracion intcrna rc|acionadaconc| crccimicntodc|
gobicrnoccntra|izadoy comopropagandatcrritoria|cnla|cgitimaciondc
l ns  idcntidadcsnaciona|cs. LscritorcscomoCastig|ionc, L|yotyMaquiavc|o
(poyaron c|uso dc mapas porpartc dcgcncra|csy hombrcs dc Lstado. ³'
(on |osdcs|indcstopográficosnaciona|cscnLuropaa partirdc|sig|oXVI I I ,
cl papc| dc lacartografía cn| astransaccioncsdc| asrc|acioncs dc podcr,
por|ogcncra|favorccioa |as c|itcssocia|cs.
Las funcioncscspccíficasdc| osmapascnc|c¡ crciciodc| podcrconfir-
man tambicn | aubicuidaddc cstoscontcxtos po|íticos cn unrango con-
tinuo dc csca|asgcográficas.
_
stas van dc lacstructuradc| impcriog|oba| ,
y la conscrvacion dc| Lstado-naci on, a la confi rmaci on | oca| dc | os dc-
rcchos i ndi vi dua| cs dc propicdad. Ln cada uno dc cstos contcxtos, | as
dimcnsioncsdc |apo|íticay c| tcrritorio scfundicron cnimágcncs quc, a|
igua| quc |os títu|osdcpropicdad, fucron partc dc|aparatointc|cctua| dc|
podcr.
]OS mu¡uS _  C/ tm¡CrtO
Al igua|quc |as armas dc fucgo y |os barcos dcgucrra, |os mapas han sido
armas dc| i mpcri a| i smo. Ln lamcdi dacn quc |os mapas sc usaron cn la
µromocion co|onia|y sc aducñaron dc |as ticrras cn papc| , antcs dc ocu-
p
1rlas cfcctivamcntc, |os mapas anticiparon c| i mpcrio. A| princi pi o, | os
topografos marchaban a| | adodc |os so|dadosparatrazarmapascon fincs
dc rcconocimi cnto, dcspucscomo informacióngcncra|y, con c| paso dc|
ticmpo, comounahcrramicntadc pacificacion, civi|izaciony cxp|otacion
c
u |asco|oniasyadcfinidas. Sincmbargo, haya|go más a||ádc|trazadodc
tro
utcras para|acontcncion prácticapo|íticay mi| itardc|aspob|acioncs
somctidas. Losmapasscusaronpara|cgitimar|arca|idaddc|aconquistay
c| impcrio. Contribuycron a lacrcacion dc mitosquc ayudarían a conscr-
v
1r c|sroru quc mi|i tar. Comocomunicadorcs dc un mcnsa¡ cimpcria|, sc
h
an usado como comp| cmcnto agrcsi vo dc l a rctorica dc | os di scursos ,
|
cri
odicosy tcxtos cscritos, o dc |as hi storiasy cancioncspopu|arcs quc
clo
çian|asvirtudcsdc|impcrio. ' '
SS
MAIA5. CÒNÒCI M| LNTO Y IODLR
ÌlÔUIl\ | | . I . ÌCOCiaClÓn lmµCilaÌ . MaµamunOl quC muCS|ia Ìa CX|CnSl0n OCÌ ÎmµCilO
Ìil|unlCO Cn I 55ô}c puð/ícudo por prímcru Dcz como un sup/cmcnro dc/ pcríó-
díco |iaµhlC, c/ 21 dc ¡u/ío dc J 55ó. Sc usuron /u pro¸cccíón dc Mcrcuror, rínru
rosu puru c/ rcrrírorío dc/ ímpcrío ¸ cmð/cmus dccoruríDos quc mucsrrun u Brí-
runíu scnrudu cn c/ mundo puru urrícu/ur c/ mcnsqjc dc/ "NucDo ímpcríu/ísmo ¨.
Con pcrmíso dc /u Brírísh Líðru¡.
Ln cstos contcxtos impcria|cs, | os mapas por |o gcncra| apoyaban c|
c¡ crciciodirccto dc|podcrtcrritoria| . Lascuadrícu|as dispucstas por| os
agri mcnsorcs romanos, pucstas cn funci onami cnto cn l a ccnturi aci on,
cran unacxprcsiondc podcr¨cxtcndido dcscuidadamcntc cn todas dircc-
cioncs j. . . | homogcncizandotodocnsucamino", `²a|igua|qucc|dcs|indc
dc ticrra rcctangu|ardc |osLstadosUnidoscrco ¨ordcnsobrclaticrra" cn
másscntidosqucsó|oc|dcrcpctirundiscñoc|ásico. ''L|rcdcscubrimicn-
to dc| si stcma to|omcico dcgcomctría dc coordcnadas cn c| sig|o fuc
un hccho cartográfico importantc quc favorccía una ¨si ntaxis cuc|idiana"
quc cstructur¸ó cl control tcrritorial curopco. 'ª Dchccho, la naturalcza
BC 
¸ [ ,\ j '.\ ¦ , CONÒC| M| LNTÒ Y |ODLR
gra
|icadc| mapadi oa sususuarios impcria|csun podcrarbitrarioquccra
|acilmcntc scparab|c dc|as rcsponsabi|idadcs socia|cs y consccucncias dc
gQ c¡ crcicio. L|mundopodía scrgrabadosobrcpapc| . L|papaA|c¡ androVl
dcmarcó |as poscsi oncs cspaño| as y portugucsas cn c| Nucvo Mundo. ' ¯
[µ  | adivisióndcNortcamcrica, c||ami sma ¨partcdcunvastoproccsoy
cxpcri mcnto curopco, un dcsarro||o actua| dc| i mpcri a| i smo i ntcrna-
ciona| ", |as ¨propias|íncas dc|mapacxhibían cstc podcry proccso impc-
ria|porquchabían sido impucstossobrcc| contincntcconpocarcfcrcncia
a |os pucb|os indígcnas y cn muchos|ugarcs con pocarcfcrcnciaa lapro-
pia ticrra. Los invasorcs sc rcparticron c| contincntc cntrc c||oscon disc-
ños quc rcf|c¡ aban sus comp|c¡asriva|idadcsy supodcrrc|ativo" . '' Lnc|
sig|o XI X, cuando|osmapassc instituciona|izaron más y scvincu| arona|
crcci mi cnto dc | agcografía como di sci p| i na, | os cfcctos dc su podcr sc
manifcstaron nucvamcntc cn|ao|acontinuadc impcria|ismo curopco. La
|uchapor
_
fri ca, cnquc|os podcrcs curopcos fragmcntaron lai dcntidad
dc laorgani zaci ón tcrritoria| i ndígcna, sc havuc|to casi un tcxto c¡ cm-
p|ardccstoscfcctos. '·Lnnucstro propio sig| o, cn|adivisión británicadc
| alndiacn Iº4 (, vcmos cómo c| trazo dc unap|umaa travcs dc un mapa
podíadctcrminar|asvidasy |as mucrtcs dc mi| | oncs dc pcrsonas . '`Hay
innumcrab|cscontcxtoscn|osquc|osmapasscconvirticroncn|amoncda
dc ¨tratos"po|íticos, contratos, subdivisioncs, vcntasy tratados rca|izados
con motivo dc| tcrritorio co| oni a| y, una vcz vuc|tos pcrmancntcs cn la
imagcn, cstos mapas con mucha frccucnciaadqui ricronfucrzadc |cycn
c| paisa¡ c.
ÍOS mu¡uS _  C/ ÏS/udO-nuCtOn
La historiadc |os mapas sc cncucntra incxtricab|cmcntc vincu|ada a| sur-
çi micnto dc| Lstado-nación cn c| mundo modcrno. Muchos dc |os mapas
imp
rcsosdcLuropasubrayaban|oscstados,|ascorricntcsdcaguay|asfron-
tcras po|íticas quc constituían |as dimcnsioncspo|ítico-cconómic
as dc la
çco
grafía curopca. ³' Los primcros tcóricos políticos cncargaban mapas a
los
hombrcsdcEstado, quicncs, asuvcz, cstabancntrclosprimcrosco|cc-
S7
MA|AS, CÒNÒCI MI INTÒ Y |ÒDIK
cionistas sistcmáticos. ¹' Ln muchospaíscs, laactividad cartográficacsta-
bacngranmcdidaba¡ oc|mandodc|Lstado. ª¹
Noobstantc, mi cntras c| Lstado cstabaprcparado para fi nanciarcsta
actividad,dcmancradircctaa travcsdc|crariopub|ico, o indircctagracias
a prcrrogativas comcrci a| cs , a mcnudo sc i nsi stc cn quc sc trataba dc
conoci mi cntos qucgozaban dc privi|cgiosgubcrnamcnta| cs . Ln Luropa
occidcnta| , lahi storiadc |os sccrctos cartograficos, aunquc a mcnudo no
surtían cfccto, sc pucdc rastrcarhastac| sig|oXVI conlapo|ítica dcsì¿|ìc
cspaño| ay portugucsa. ª² Lra una practica para monopo| i zar c| conoci -
mi cnto, para¨usardocumcntosgcográficoscomounrccurso cconomico,
dcla mismamancra quc sc guardaban cn sccrctoy sc uti|izaban|osmistc-
riosdcoficio". ª³
Unc¡cmp|oimportantcdclaintcraccioncntrc|osmapasylapo|íticadc
Lstado sc cncucntracnlahistoria dclatccno|ogía mi|itar. Antc lami rada
dc|osmi|itarcs, |osmapassicmprchansidoconsidcradosuntipodc|icadodc
conocimicntoy |as po|íticas dc sccrcto y ccnsura abundan tanto cnlaac-
tua|idad, cn|ascspccificacioncs ¨cscondidas" dcdcfcnsay dc |asagcncias
cartográficas, comocn|oscuartc|csdccampañadc|pasado. ªª Ln unnivc|
practico, |osmapas mi|itarcsson c|cmcntospcqucñospcro fundamcnta|cs
dc la infracstructura tccnicadc|c¡ crcito cnc| campodc bata||a. Asícomo
sctransformaron|astccnicasdcgucrraqucpasarondcscrtácticasdcsitio
a cstratcgias dc mayormovimicnto, cspccia|mcntc a partirdc|sig|oXVI I I ,
tambicn|osmapasqucscuti|izaronparalagucrrafucrontransformados. ª¯
Sincmbargo, inc|usocncstoscontcxtosactivosscdicronproccsoshistori-
cos más suti| cs. L|conocimicnto dc |os mapasfomcntalaconductabc|ica
mcdiantcuncontro|rcmoto, dcmancraquc, considcramos, c| actodcasc-
sinarsccontcmp|aconmayorfaci|idad. ª
º
Losmapasmi|i tarcsnosó|ofaci-
| itan laconducta tccnicadc lagucrra, sinoquc tambicn aminoran c| scn-
tidodccu|paqucsurgc apartirdccstaconducta. Las|íncassi|cnciosasdc|
paisa¡ cdcpapc|fomcntanlaidcadcuncspaciosocia|mcntc vacío.
No todos |osmapasmi| itarcs son si|cnciosos, muchos dc c||osproc|a-
man a gritos l avictoriami | i tar. Dcl ami smaformaquc cxistcn

dcsfi | cs,
cancioncsy pocmas mi|itarcs, tambicn, por|omcnosa partirdc|sig|o
cn Luropa, hahabidop| ancsdc bata||adi scñados paraconmcmorar| os
lugarcssagradosdcg|orianaciona| . ª¹
SS
y¡ ¸
\ |A5 , CÒNÒCI MI INTÒ 1 IÒDIR
¿µS mu¡uS _  /OS dCrCChOS dC ¡rO¡|Cdud
L
os
mapascatastralcs o cstatalcs quc mucstran |os dcrcchosdc prop|cdad
rcvclanc| papcldclosmapascnlah| stor|adclasrclac|oncsdc clasc açra-
r|as Aquí los mapas pucdcn scr cons| dcrados unmcd| oa travcs dcl cual
los scñorcs cstata|cs o |nd|v|dualcspodían controlardc mancra más ctcc-
t|va una pobl ac| on campcs| na quc ocupaba l a t| crra ¹° Ln l a soc| cdad
romana, l as práct| cas cod| t| cadas dc | os açr| mcnsorcs pucdcn | ntcrprc-
Í
l 'll' l l ¿. Ios mupus csruru/cs dc ¿run cscu/u ¸ / os curusrros quc / os ucompu·
nun sc con:ír|ícrln cn unu hc rumicn|u cn c/ sur¡ímícnro dc/ cupíru/ísmo u¿rurío
'
u
Ìuf/urcrru u purrír dc/ sq/o ,Í. |n cs|c¸hu¿mcn|o dc| mupu dc oumuc/ \u//cr
dc/ csr
udo dc Curnc||s, |sscx (1 ó22), |os dc|u/|cs dc propícdud (n:  ¬ |icrrus Jc 
Ídturd Nu¸/or Î1 ¬ rícrrus dc Kichurd Lu:cu
dcr)g /u dc|incucion prccisu ¸ /us mc-
Ji
Jus cmrcc|us (cn ucrcs, iOOO8 O µCiChC8} |rurIuccn /os dcrcchos dc propicdud f
''
im
m~n |ulµí|/c ¸ dc compromiso /c¡u/ || orqinu/ cs|u cn unu cscu/u dc ¯' ·
m
|
or 1
ÚÛ' m |s|u rcproduccion midc upro\imudumcn|c 1 . ó X 1 . 1 l. Con pcrmiso
dc /u Bi¬|ish Li|ruj· (Mun uscri|os Adicionu/cs 11 818).
h'
MAIAS, CÒNÒC| M|L NTÒ Y IÒDLR
tarsc nosó| ocomomanua|cs tccnicos dc división cnun scntido tcórico,
sino tambicn como unacstructura socia| para rcgu|ar|cga| mcntc |as tic-
rrascxpropiadasy paraca|cu|ar|osgravámcncs. ª' Los mismosmapas for-
¡ ados cn broncc O ta||ados cn pi cdra cstaban di scñados parahaccrmás
pcrmanentc un ordcnsoci a| cn c| quc había hombrcs| i brcsy csc|avos, y
para c| cua| |adivisión tcrritoria| cra |a basc dc| cstatus.¯' Tambicn cn |os
inicios dc la Luropamodcrnacstaban cnfuncionamicnto a|gunas dc cstas
fucrzas, apcsardcqucc| contcxtosocio|ógicodc|osmapascradistinto. L|
grado hastac| cua| c| mapco dc |as zonas rura|cs |oca|cs cstabacnccrrado
cnun proccso dc|itigio no nos dc¡ a dudacncuanto a sucontcxto socio|c-
ga|y a sucfcctividadcomomcdiopararcso|vcrconf|ictos cntrc scñorcsy
campcsi nospordcrcchos dc propicdad dc |a ticrra.¯ ¹ Los mapas cabían
tan bicncnlacu|turadc |asocicdaddc|as ticrras como |o habían hccho
cn|asdip|omacias dc |acortcy cn |as maniobras mi|itarcs dc |os Lstados-
nacióndc|RcnacimicntocnLuropa.
Ln tcrminossimi|arcs, |osmapas scpucdcnvcrinscrtos cna|gunosdc
|os cambios cstructura|cs a |argo p|azo cn|a transición dc| fcuda|ismo a|
capita|ismo. Lacconomíadc|mundoysunucvadivisióngcográficadc|tra-
ba¡ oscproducía con la ayuda dc documcntosgcográfi cos, cntrc c||os |os
mapas .¯²Losplanosprccisosydcgrancsca|acranunmcdioparacxp|otar
más cfi ci cntcmcntc l a ticrra, para aumcntar |os costos dc rcnta y para
rcforzar| asob|igacioncs|cga|cso modificar|osdocumcntosdctcncnciadc
laticrra. A| sustituirtopografíascscritasmásantiguas, |osmapassirvicron,
a mancra dc invcntario gráfi co, como una codi fi caci ón dc i nformaci ón
accrcadc lapropicdad, |atcncnci a, |osva|orcs rcntab|cs , |asprácticasdc
coscchayc|potcncia|agricu|torqucpcrmitíaa| osducñoscapita|istasdcl a
ticrra contcmp|arsus bi cncscomo un todoy tcncrun mc¡ orcontro| dc
c||os .¯'Vcrcracrccrcnrc|acióncon|as¡crarquías tcrritoria|cscxprcsadas
cn|os mapas Ya scacn lahistoriagcncra| dc|dcsarro||o dc |a agricu|tura,
dc ladcmarcación, dc|sccadoo dc la construcción dc diqucs cn pantanos
ycicncgas, ocnlarcc|amacióndcco|inasypáramos, c|topógrafocadavcz
con mayorfrccucnciacaminaa| |ado dc|scñorparadifundirformas capi-
ta|istas dcagricu|tura. ¯ª
Losmapasdificu| tarondcmancrainvisib|clavidacotidianadc|agcntc
común. Asícomo un rc|o¡ , como símbo|ográfico dc la autoridad po|ítica
90 
_ [ ¸
\ j',\ ¦ , CÒNÒC| M| LNTO Y IÒDLK
c
cntra|izada, tra¡ oconsigo |a ¨discip|inadc| ticmpo" a| ritmo dc| ostraba-
| a
dorcs industria| cs, ¯¯| as |íncas dc | os mapas , di ctadoras dc una nucva
_
pografíaagraria, introdu¡ cronunadimcnsióndc ¨discip|inadc|cspacio" .
j
n
|as socicdadcscampcsinascuropcas, |as antiguas ticrras comuncscran
subdivididasyasignadasconayudadc|osmapas, y cn |a ¨sc|va" dc |as an-
t|
guasticrrasindiasdcNortcamcrica|as|íncasfrontcrizasdc|mapafucron
un mcdiodc apropiaciónquc, quicncsdcsconocían |os mctodos topográfi-
cosgcomctricos, no|ograron nuncacucstionar. Losmapas ingrcsaroncnc|
si
stcma|cga| , sc co|ocaron cn|aarti||cría mi|itar, adquiricron una aurco|a
dc cicnciay contribuycrona |a crcacióndc unacticay unavirtud dc dcfi-
nición cada vcz más prccisa. L| trazado dc mapas cxc|uía tanto como
inc|uía. Fi¡ aban | arc|atividad tcrritoria|dcacucrdo con|osdías dcnaci-
micnto, accidcntcsdc dcscubri mi cnto o, con mayorfrccucnci a, c| mcca-
nismodc|mcrcadomundia| .
COn/Cn|dO dC /OS mu¡uS Cn /uS nC¿OC|uC|OnCS dC ¡OdCr
¨¸ 
_
sccsclmismomapa·",prcguntoJinccy. Ellascña-
lo clgranmapamundi quc colgaba, cnrollado durantc
clvcrano, por cncima dclpizarron quc cstabadctrás
dc lascñoritaDovc. ¨¸Ohinatodavíacs anaran¡ ada·"
¨Esun mapa nucvo-di¡ o la scñorita Dovc- Ohina
ahora cs morada. " ¨lrcficro c|mapavic¡ o-di¡oJin-
ccy-.Vcgustaclvic¡omundo. " ¨Lacartogra|íacsun
artc cnmovimicnto" , di¡olascñoritaDovc.
Ik\xC|s Ok\x  lTOx, GooJ Morìn¿, Mìs× Doue
D
urantc mucho ti cmpo |os cartógrafos y |os hi storiadorcs cartográficos
h
an cstado conscicntcs dc |as tcndcncias dc|contcnidodc sus mapas y sc
rcficrcn a c||as como ¨i nc|inación" , ¨dcsviación" , ¨di storsi ón" o ¨abuso"
dc
| os
só|idos principioscartográficos . Sin cmbargo, sc hadcdicado
muy
º
oco cspaciocn |a|i tcraturacartográ|icaa |as imp|icacioncspo|íti
cas dc
cstos té
rminos y a |o quc cllos rcprcscntan y, todavía mcnos, a sus consc-
9I
MAIAS, CONÒC| M| INTO Y IÒDLR
cucnciassocia|cs. Ta| ¨inc|inación" o ¨distorsión" por|ogcncra| scmi dc
conunarcg|a dc ¨ob¡ ctividad"qucscdcriva, a suvcz, dcunproccdimicn-
to cartografico. Só|o cn | os mapas quc sc di storsi onan dc mancra dc| i -
bcradaconfincs, porc¡ cmp|o, propagandísticoso pub|icitari os, scdiscu-
tcn|asconsccucncias.¯'Lacartografía ¨profcsiona|" dc| ScrvicioLstata|dc
Cartografíadc|U$G$,   Bartho|omcwoRandMcNa||yo susantcccsorcsscrían
considcradosabso|utamcntc |ibrcsdccstasimágcncspo|íticamcntc conta-
minadas.Quc|osmapaspucdcnproducirunaimagcnvcrdadcramcntccicn-
tíficadc|mundo, cn|aquc|ainformaciónconcrctascrcprcscntadcmancra
ob¡ ctiva, csunaidca muy arraigada cnnucstracu|turamítica. Rcconoccr
quctoda|acartografíacsuna¨ficciónintrincadaycontro|ada"¯¹nonosim-
pidcconscrvarunadifcrcnciacntrc |asprcscntacioncsdc|contcnidodc|
mapadc|ibcradamcntc inducidasporc| artificiocartográficoy aquc||ascn
|asqucnosccxaminac|contcnidocstructura|dc| aimagcn.
ÍtS/OrStODCS dC/tOCruduS dC/ COD/CDtdO dC/ mu¡u
Ln toda |ahistoriadc|os mapas scpucdcncncontrardistorsioncsdc|ibcra-
das dc| contcnidodcun mapa con fincspo|íticosy c| cartógrafo nunca ha
sidoun arti sta, dibu¡ antc o tccnico indcpcndicntc. Dctrás dc| cartógrafo
cstáuncon¡ unto dc rc|acioncs dcpodcrquc crcan sus propias cspccifica-
cioncs. Ya scaimpucstasporunapcrsonaindividua| , por|aburocraciadc|
Lstadoo porc| mcrcado, cstas normas pucdcn scrrcconstruidas tanto a
partirdc|contcnidodc|osmapascomodc|mododcrcprcscntacióncarto-
gráfica. Mcdiantc | aadaptacióndcproycccioncsindividualcs, |amanipu|a-
cióndc|acsca|a,|amagnificacióno c| cambiodcsignosodctipografía, o c|
usodcco|orcscmotivos, quicncstrazan|osmapasdcpropagandapor|ogc-
ncra| han apoyado |a visiónuni|atcra| dc |as rc|acioncsgcopo|íticas. Lstos
mapas hanformadopartc dc |avigcnciadc |as cstratcgias intcrnaciona|cs
psi co|ógicas dc gucrra mucho antcs dc scr usadas por | os gcopo|íticos
nazis. Lasgucrras rc|igiosas dc |aLuropadc|sig|o y |aGucrraFríadc|
sig|o ) cxprcsaron susbata||as cn|os contcnidosdc|osmapaspropagan-
dísticos tantocomoa travcs dcotrosmcdios.¯°
92
¸ [ ¸\ | , ¦ . CÒNOC| MI LNTO Y IÒDIR
Mapas aparcntcmcntc ob¡ ctivos tambicnsc caractcrizanpor| amani-
p
ulacionconstantcdc sucontcnido. La ¨ccnsura cartografica" imp|ica| a
rcprcscntaci on i ncorrccta y dc| i bcrada, di scñada para confundi r a | os
usuariospotcncia|csdc| mapa, quicncs, por|ogcncra| , cranopositorcsdc|
S/O
/U quc tcrri toria| . Nodcbcmosconfundir|oantcriorcon|assuprcsioncs
( lasadicioncsproducto dccrrorcstccnicos, dcincompctcnciao forzados
por la csca| a o | a funci on. La ccnsura cartografi ca quita dc | os mapas
aspcctos quc, como otras cosas quc pcrmancccn igua| cs , cspcraríamos
cncontrar. Natura| mcntc, cstocsmcnosnotori oquc unadi storsi oncvi-
dcntc. Sc¡ ustifi cacn tcrrcnos dc ¨scguridad naciona| " , ¨cficicnciapo|íti-
ca" o ¨ ncccsi dadcomcrci a| " , y su practica aun cstá consi dcrab| cmcntc
difundida. Laimagcn ccnsuradamarca|os |ímitcs dc|discursopcrmisib|c
y las omisioncsdc|ibcradas dcsa|icntan| a ¨ac|aracion dc a|tcrnativas so-
cialcs j. . . | dificu|tando quc c| dcsposcídoubiquc |afucntcdcsuinconfor-
midad, yanoscdiga|arcmcdic" . ¯¹
La¡ usti ficacion más comun dc | a ccnsura cartográfica quizá si cmprc
haya sido mi| itar. Ln su formamásgcncra|izada ha imp|icado |a prohibi-
ciondc|apub|icaciondcdcs|indcs. '³ lorotro|ado, |osdcta||csdc|ascon-
quistas cn | os mapas dc| sig|oxVi i i no fucron corrcgidospor Fcdcrico c|
Grandcparacngañara| cncmigo potcncia| , dc |amismamancraquc scha
dcducidoquc| asciudadcs dc a|gunosmapas rusosfucronrcubicadas dc|i-
bcradamcntc cnposi ci oncsi ncorrcctas cn |a dccada dc | os scscnta para
cvitarquc las fucrzas cncmigas tomaran mcdidas cstratcgicas .'! Asi mi s-
mo, dcsdcc|sig|oxi x hasi dounaprácticacasiunivcrsaI ¨|impiar"sistcmá-
ticamcntc cvidcnciasdc insta|acioncsmi|i tarcsc|avc dc|asscricsoficia|cs
dcmapastopográficos. '²Ahora|aprácticasccxticndca otrascaractcrísti-
~1
s cuandosuinc|usión cs potcncia|mcntc vcrgonzosaparac|gobicrnocn
~
ucsti on, porc¡ cmp| o, |os tiradcros dc dcspcrdicios nuc|carcs sc omitcn
c
u |osmapastopográficosoficia|csdc|osU5G5.
La
fa|sificaciondc|ibcrada dc| contcnidodc|osmapas sc ha rc|aciona-
do
con considcracioncspo|íticas a¡ cnas a |as cxc|usivamcntc mi|itarcs. Sc
h
1
u tc
rgivcrsado |as frontcras dc |os mapas, porunapartc, para¡ u
stificar
rcc|amoshistoricosdc tcrritorionaciona| , '' yporotra, comoprod
uctodc|
1rtc dc|aprcdiccion, quc consistc cn usarlos mapas paraproycctary |c-
çi ti marambicioncs tcrritoria|cs futuras .¹³ lorc¡ cmp| o, |as frontcras cn
93
àI\ |'.\ S . . . C:CC| : | | |x1C Y | · C| · |k
disputa, mostradas cn| osmapas y  at|as oficia|cs, o cn i mágcncs máscfí-
mcras como cstampi | | as posta| cs, han si do i nc| ui das o supri mi das dc
acucrdo con|aprcfcrcnciapo|ítica dc| momcnto '· ¯ Lstas prácticas tampo-
co sc ap|ican unicamcntc a |as frontcras po|íticas dc |os mapas Lstá sufi-
cicntcmcntc documcntadoc|hcchodcquc|asgcografíasdc|cngua, ¨raza"
y  rc|igiónhan sido rc||c¡ adas dc acucrdo con |as crccncias dominantcs. '·'·
·¨¯*-b|ôðÎôDg|ðDZ0D nzd drmWÌÌß|| 6@0 
ÌbIUb.\ | |. lnc/uso /os símp/cs mupus rcmúrícos pucdcn rruusmirír surí/cs mcu-
su¡cs propu¡undísrícos. Lsrc mupu dc ur/us csco/ur, dc/ |C8Chl Ch|8u|Ì u8 lui OlC
OCu|8Ch .ÌungCn (Ju/íus lc/z, 3" cd. , J v3õ}, rcprcscnru /os c/cmcnros ¡crmúnícos
cn Luropu ¸ (cn un mupu ínscrro) dc/ orro /udo dc/ occuno, sín cmður¿o, no qrc-
cc unu /c¸cndu puru /os Du/orcs dc /os rrcs rumuños dc símðo/os. Mícnrrus quc /u
puuru dc dísrríðucí:¡n cs rcu/ísru, /us mínoríus ¡crmunus cn /os puíscs curopcos
por /o ¿cncru/ crun mucho mús pcqucñus (mcnos dc 1º dc /u poð/ucíón roru/) dc
/o quc c/ símoo/o su¡ícrc. Con pcrniso dc /u Irírísh Liðrj (Mupus 30. ð. 2õ).
V+
¸ [ ,\ Ì', ¦ , CÒNÒCI MII NTÒ Y IÒDLK
| l a; numcrosos casos cnquc| osnombrcs indígcnas dc |ugarcs dc| osgru-
pos mi nori tarios sc suprimcn cn |os mapas topográficos cn favordc una
t
oponimiacstándardc|grupoqucticncc|contro| . '¹
]|S/OrStODCS
´
tDCODSCtCD/CS´ dC/ COD/CDtdO dC /OS mu¡uS
lara c| cstudiantc dc |a iconografía cartográfica dcbc rcsu|tari ntcrcsantc
tambicn c| suti|proccsomcdiantc c| cua| c| contcnidodc|osmapasrccibc
|ain||ucnciade |osva|orcs dc |asocicdadqucproducc c| mapa. Cua|quicr
hi storia socia| dc |os mapas dcbc ocuparsc dccstas rcg|as ocu|tas dc |as
imágcncs cartográficas y dcsus consccucncias accidcnta|cs . º° Sc aborda-
rantrcsaspcctosdccstascstructurasocu|tas. c| rc|acionadocon|agcomc-
tría dc |os mapas, con|os ¨si|cncios" cnc|contcnidoy con|as tcndcncias
¡crárquicas cn |a rcprcscntacioncartográfica.
CCOmC/ru SuO/tmtnu/
Lacstructuragcomctricadc|osmapas, sudiscñográficocnrc|acioncon |a
ubicacioncn|aquc scccntran o con|aproycccion quc dctcrmina su rc|a-
cion dc transformacion rcspcctodc | aticrra'¹ csun c|cmcnto quc pucdc
magnificarc|impactopo|íticodcunaimagcninc|usocuandono scprctcn-
da distorsionar|aconscicntcmcntc. Un aspccto univcrsa| dc |os primcros
mapamundis, porc¡ cmp|o, cscómohan cstado constantcmcntc ccntrados
cn
¨c|
omb|igo dc| mundo" , scgun hasi dopcrcibido por di sti ntas soci c-
d
adcs.
Lstc ¨síndromc dc| omb|igo", ¯' cn c| quc un pucb|opicnsaquc ha
si do dcsignado por| a di vi ni dad para scr c| ccntro dc| univcrso, pucdc
c
ucontrarsc cnmapasmuy|c¡ anoscn ticmpoy cncspacio, como| osdc |a
1utiguaMcsopotamia, con Babi|oniacn c|ccntro, |osmapasdc|univcrso
~hinoconChinacnc|ccntro, |osgricgosccntradoscnDc|fos, |osis|ámicos
~cntr
ados cn |aMccay |osmapamundiscristianos quc ubican a Jcrusa|cn
~omo c| ¨vcrdadcro" ccntro dcl mundo²' El cfccto dc csta gcomctría dc
9S
MA|AS, CÒNÒCI MI LNTÒ Y |ÒDLR
¨pcrfcccionami cnto dc posición"¹²sobrc |aconcicnciasocia|dc| cspacio
csmuydifíci|dcva|oraryscríaincorrcctosugcrirquca|gunascaractcrísti-
cas dc discño usua|cs contribuycron ncccsariamcntc a visioncsidcnticas
dc| mundo. Sin cmbargo, por u| ti mo, cstos mapas ti cndcn a cnfocar la
atcnción dc| quc |osobscrvacn c|ccntro, por|o tanto, promucvcn c|dcs-
arro||odc ¨visioncsdc|mundodi rigidashaciac|intcrior, cadaunadcc||as
conunccntrodccu|toscparado,ascguradasdcntrodctcrritoriospob|ados
só|oporvcrdadcroscrcycntcs" . ¹'
Otravi si ón tambi cn ctnoccntri capucdc habcr si do ocasi onada por
a|gunasdc| asproycccioncsforma|csdcmapasdc|Rcnacimicnto curopco.
Tambi cn cn csc caso, un mapa ¨cstructura l agcografía quc dcscri bc dc
acucrdo conunascric dc crccncias cncuantoa cómodcbcría scrc| mun-
doy prcscntacstaconstrucción comovcrdadcra". ¹ª Lnc| conocidoc¡ cm-
p|odc | aproycccióndcMcrcatornosc sabc si c| mismo, quicndiscñóc|
mapapcnsando cn|os navcgadorcs paramostrar i nstruccioncsrca| csdc
bru¡ u|a, craconscicntcdc|gradohastac| cua|sumapa||cgaríaaproycctar
unaimagcn quc rcforzaracon tantafucrza| avisión curopca dc supropia
hcgcmonía dc|mundo. Aun así, c| simp|c hccho dcquc cnsuproyccción
Luropaqucdccnc| ccntrodc|mundo, ydcqucc| árcadc|asmasasdctic-
rracstátandistorsionadaqucdostcrccraspartcsdc|asupcrficicdc|aticrra
parcccncstarcnuna|atitud a|ta, dcbcdc habcrcontribuidonotab|cmcntc
a|scntidocuropcodcsupcrioridad. Dc hccho, cn la mcdidacn quc|os¨cs-
tadosco|onia|istasb|ancos"aparcccn cnc| mapa rc|ativamcntcmásgran-
dcs dc| o quc son, mi cntras quc ¨| asco| oni as" habi tadas por pucb|os dc
co|or scmucstran ¨dcmasi adopcqucñas " , sugi crc cómoscpucdc |ccr y
cntcndcrcomounaprofccíagcopo|ítica. ¹¯
L/ St/CnCtO Cn /OS mu¡uS
L| conccpto dc ¨si | cnci os" cn |os mapas cs fundamcnta| paracua| qui cr
argumcntación cn torno a |ainf|ucnciadc sus mcnsa¡cspo|íticos ocu|tos .
Aquísc afi rmaquc | os mapas , a| igua|quc| osc¡ cmp| os dc| campo dc | a
l i tcraturao dc| mundo hab|ado, c¡ crccnunainf|ucnciasocia| tanto a tra-
96
_ g ¸¿ [¹¸¿ ¦¸ tÒNÒCI MI LNTÒ Y |ÒDLR
\cs 
dcsusomisioncscomopormcdiodc| ascaractcrísticasqucdcscribcn
\ en|atizan.
Las corricntcspo|íticascscondidasba¡ ocstossi|cnciosson tan podcro-
sas
quc cn ocasioncs rcsu|tadifíci|cxp|icar|as unicamcntc rccurricndoa
otros  tactorcs hi stóricos o tccnicos . Ln |a lr|andadc| sig|o porc¡ cm-
pl o,   c| hccho dc quc | os topógrafos quc traba¡ aban para|os propictarios
inglcscs a vcccs cxc|uycran |asvivicndasdc |os i r|andcscsnativosdc sus
mapas quc, pordcmás, cran ¨prcci sos" , no cs só| o cucstión dc csca|a y
dc
promi ncnci atopográfica dc |as casas , sino dc | osconf| i ctos rc|igiosos
y  dc| asrc|acioncsdcc|ascdc| campoir|andcs. ·'Scpucdcdccir|omismodc
| asomisioncsdc|os|cvantami cntos dc condadoimprcsosdc | al ng|atcrra
dc| sig|o x\ i i i , |a cxc| usión dc |as pcqucñas vivicndas rura|cs pucdc rcs-
pondcrtantoa|mundoidca| dc|osc|icntcsducñosdcticrrasquccncarga-
ban |os mapas como a |os dictados dc | acsca|acartográfica. ·· Ln muchos
dc |os pri mcros mapas dc ciudadcs , c| cartógrafo pucdc habcr ignorado
inconscicntcmcntc |as ca||csy |os¡ ardincs dc|ospobrcsparaprcfcrir|os
caminos pri nci pa|cs, | os cdi fi ci os pub| icos y | as rcsidcncias dc | ac|asc
comcrcia|a mancra dcpromociónconscicntcdcorgu||ocívicoo conc| fin
dc¡ actarsc dc
v
a|gun cxitocomcrcia| . ·¯ Lstcfi|tro idco|ógicocsun proccso
univcrsa| . Lnc| trazadoco|onia|dc|osmapas, a|igua|quc cnNortcamcri-
ca cn c|sig|o |os si|cncios tambicn scconsidcranunamanifcstación
dc discriminación contra|ospucb|os nativos . Un mapacomo c| dcVirgi-
niadc Fryy Jcffcrson ( I 7 SI ) sugicrc quc |os curopcoshabíanvivido ahí
dcsdc sicmprc, | apartccn| aquc sc rcprcscntan|as ¨nacioncs indias" sc
dibu¡ acomoscña| dc |afuturacxpansiónco|onia|y nocomoun rcconoci-
micntodcsui ntcgridadctnica. ·¹Dccstaman cra, durantcc| |argo pcriodo
dc
|as cxp|oracioncs, |os mapas curopcos dicron unavisión parcia| dc
|os
c
ucuc
ntrosctnicosy apoyaronc| dcrcchodivinodcapropiacióntcrritoria|
dc
|os curopcos . Tambicn|os at|as curopcos, micntras codificaron un
ran-
go
mucho mayor dc conocimi cnto gcográfi co, promovicron una
vi si ón
cu
roccntricai mpcria|istaquc cfcctivamcntc rcf|c¡ abaunai nc| i naci ón a|
c
°p
acio
domcstico quc rcforzaba|apcrccpcióncuropcadc| asupcrioridad
`
u
|tura| cn c| sistcmadc|mundo. `` Los si|cncios dc |os mapas, a
mcnudo
º
artc
dc cstcrcoti pos cu|tura|cs más amp| i os, | | cgaron, por | o tanto, a
º
o
uc
r cn a|to|asprofccíascump|idasaccrcadc |agcografíadclpodcr.
º7
\I\ |AS, CCxCC| M| |x1C Y |Cn|k
JCrurquÍuS dC rC¡rCSCn/uC|On
L| papc| dc|mapacomo tormadc proc|amacion socia| csaun másrctorza-
dopor|ossistcmasdcc|asiticaciony por|astormas dcrcprcscntacion ¦|os
signos supucstamcntc convcnci ona| cs o cartográti cos ) `' quc han si do
adoptadospara| ascaractcrísticasdc| paisa¡ c. Durantcmucho ticmpo, una
dc |as rcg|as dc |oscartogratos hasido quc |os signos para|as ciudadcs y
|ospob|ados, dcscri tosyascamcdiantc iconosu otrosrccursosabstractos,
sc mucstran dcmancraproporciona| a| rango dc |os|ugarcs cncucsti on.
Noobstantc, la¡ crarquíavi sua| dc | os signos rcsu|tantc cn| ospri mcros
mapas modcrnos a mcnudocsunarcp|icadc| oscstratos |cga|cs, tcuda|cs
y cc|csiásticos . Dc hccho, |os cartogratos contcmporáncos nohan pcrdido
c|conccpto dc unasocicdad tcrritoria| dispucstacnhi|cras. Mcrcator, por
c¡ cmp|o, cspcrabacnsuat|asdc I SºS mostrar¨unacnumcracionyasigna-
cioncxactadc |as scdcsdcpríncipcsy nob|cs" . `²Aligua|qucotros carto-
gratosantcriorcs, discñouncon¡ untodcsignosdclaco|onizacionquc, con
l a mi sma ti dc| i dad quc | as cuadrícu|as ya mcnci onadas , contorman un
ordcnamicnto dc| cspacio rcprcscntado cn c| mapaconc| so|o hccho dc
haccr|o vi si b| c. Ln otros mapas | as ciudadcs ocupan cspaci os , i nc| uso
cump|icndocon| asconvcncioncscartográticas, cxccsivamcntc a|c¡ adosdc
sutamañorca| .`' Tambicn|os signos dc |os casti||os , yaquci mp| i canun
rangotcuda| y mi | i tar, cn ocasioncs son másgrandcs quc| oscorrcspon-
di cntcs a | os pob| ados, a pcsar dc quc ocupan cn l a ticrra un tamaño
mcnor. Loscscudosdc armas , símbo|odcposcsiontcrritoria| , sc cmp|ca-
banpara|oca|izarlacabczadcunscñorío, micntrasquca |osascntamicn-
toscuya tcncncia dcpcndíadc|ordcn tcuda|sc|csasignaban signos i ntc-
riorcssin importarsupob|aciono c|tamañodc| árcaquc ocupaban. Lsto
tuc particu|armcntc comun cn |osmapas dc| tcrritoriogcrmano quc antc-
riormcntc sccncontraban dcntro dc| Sacro lmpcrioRomano. Lstosmapas
prcstanunaatcncionconsidcrab|calagcogratíadc|podcrdclalg|csia. Con
trccucnciac| principa|mcnsa¡ ccrac|dc laubicuidaddc la lg|csia. Sc tra-
taradctcrritorio ¨impío" cn manos dc|os turcos, dc ticrrasba¡ oc|gobicr-
no dc|papado, dc árcas dominadas porprotcstantcs cn gcncra|o porscc-
tas cspccíticas como|os husitas, |os mapas comunicaban la cxtcnsión dc|
cstado tcmpora| dcntro dc|paisa¡ ccspiritua| . Comomcnsa¡ csccundari o,
ºS
Í|
'lP\ | | . 4. Los sí/cncíos cn /os mupus. Ucru//c dc . ÌÌan OI |hC |l|lC8 OI ÌOnOOn
80O
ÝC8|
ml n8|Ci · ··s. quc mucsrru c/ úrcu occídcnru/ consrrídu dc /u cíudud
dc
Lon
drcs ¸ /os prcsrígíosos nucDos dcsurro//os dc /os cumpos Dcrdcs dc
B/oomsður¸. Mícnrrus quc /os dísrríros dc/ norrc dc CoDcnr Curdcn ¸ u/rcdcdor
dc Broud Srrccr ¸ Sr. Cí/cs rpídumcnrc sc conDcrríun cn ðurríos poðrcs, c/ curró-
<
ru
}o p
rodu¡o unu Dísíón ídcu/ízudu dc /u cíudud quc suðro¸u /u ¡rocíosu rsrící-
d
'
d dc /us príncípu/cn munzunus, pcro no cnscñu /u poðrczu urðunu. Con pcrmíso
dc /u Brírísh Líðru¡ (Co/cccíón Crocc, porr. 3· 1 07}.
99
\|.\|AS. CONÒCI \| HNTÒ 1 |ODLR
cstosmapasno só| o rcsa| tan lapcrccpci ondc| podcrdc lalg| csi acomo
unainstituciondcntrodclasocicdad, si noquctam bi cnrcgistran| as¡crar-
quíascspacia|csy |asdcnominacioncscnconf|ictodcntro dclalg|csia. Ln
c| punto antcrior notamosquc cnc| mapadc lr|anda ¦ I Sºº) dc Boazio sc
co|ocaunsignopictoricocxagcradoparala¨ciudaddc|obispo"cnlapartc
supcriordc la|cycnda, ¯ª dclamisma mancra quc cn|osmapas rcgiona|cs
dc Ing|atcrracnlaRcforma|ossignosdc|astorrcsy dc|oscapitc|csdc|as
ig| csias a mcnudo cstaban muyporcncimadc |os rcqucrimicntos dc una
csca|avcrtica|conccptua| . Rcspccto dc|as¡ crarquías, |ossignosindividua-
lcsdcobispadosyarzobispados, cnfilasdccruccsdob|cso scnci||as, bácu-
|os, mitrasy variacioncsdc tocados cc|csiásticos, sonprucbadclaorgani-
zacion socia|dc l arc|igi on. ¯° Dcnucvo|as magni ficacioncssc|cctivas dc
|os signos cartográficoscstaban cstrcchamcntc vincu|adas a | as a|ianzas
cambiantcsdc crccncias contrarias . Sobrcvivcn como cxprcsioncsdc |as
bata||asrc|igiosasdc|osprincipiosdclaLuropamodcrna.
Sincmbargo, sibi cn|os mapas cnocasioncs rcaccionaban a ci rcuns-
tancias rc|igi osascambi antcs, tambicn tcndían a favorcccrc| sroru quc
z ·y =
\ |7¤r.·».·..q..
Jl W 1
to·:.·»u¬ .
7or dæ v
¯
:d8·taJIc
Ham.l/e¸a·¿o::c
  ð·tmí/c yc-.mc
¬×I ×lb¿ Jó
.lrt.¬mu.
aRr ¬lbar R··v·u<
J:.a
h. b. Jcrurquíus socíu/cs cophrmudus cn sí¿nos curro¿rú]cos· l/ucu J4 dc
M. Buchorc, Les Reg|es Ou Dessein et Ou Lavis (J Z2J}. Con pcrmíso dc /u Brírísh
Líðru¡ (Líðros Imprcsos, 5Z. c. 2J}.
I 00
_ g _¿ [¹¸¿ ¦¸ CÒNÒCI MI LNTÒ Y |t1 D£R
l
egi timando |as¡ crarquías cstab|ccidaspormapasprcvi os. Constituían un
vocabulariosocia|mcntc conscrvador. LnFrancia, por c¡ cmp|o, |os cartogra-
|os, comoscrvidorcsdc|aCorona, inscribíanimágcncsa mancradcpropa-
gandacstata| , accntuando|osmccanismosadministrativosdcsuburocracia
c
entra|izaday dcscribicndoaspcctos dc|codigo |cga| dc|oncìcn rc¡ìmc. °·
j
n
] 72I , cuandoBouchottccodihca|os signosquc usaríacn|os mapasrcgio-
na
lcs
(corrcs porrìcu|ìèrcs) dc |os tcrritorios quc daban títu|o a sus duc-
jos, sc mcncionanpor|o mcnos sictc (Duc/c Foìrìc, Frìncìpourc, Duc/c,
Morquìsor, Ccmrc, \ccmrc, Borcnnic), así comocincorangoscc|csiásticos
¦arzobispado, obispado, abadía, prioratoyccmmonJcrìc) . °¯
Ï/ StmOO/tSmO Cur/O¿rú[CO dC/ ¡OdCr
LaticrracsunlugardondcsccncucntraInglatcrra, sc
cncucntra al girar cl globo tcrráquco cn cualquicr
dirccción, las manchas son todas ro¡ as y cl rcsto cs
gris, ésccsclsignificadodclDíadclÌmpcrio.
G. P. Ou|::|r:Ox, ¨Oancioncsdclacducación. | |
Gcografía", Poemos reunìJos Je G. K  Chesrerron
Ln la articu|acion dc| podcr, c| nivc|simbo| ico confrccucncia cs c| más
importantccn| acomunicacioncartográficaycsasícomo| osmapasrcsu|-
tanmás rctoricosy convinccntcs. Tomcmos, porc¡ cmp| o, | aimportancia
simbo| ica dc| grupo dc mapas quc sc cncucntra dcntro dc | os cuadros,
dondc cstánìnscrrcs cn c| Jìscursc Jc | o pìnruro. Dcmancraa|tcrnativa
podcmos cva|uar cómo | os cmb| cmas artísticos÷quc qui záno scan dc
`
aráctcrcartográfi co, pcrocuyosignificado pucdc scriconográficamcntc
idcntificadocn un rcpcrtorio más amp|iodcimágcncsdcntrodcunacu|tu-
r
a
¬
fu
nci onan como signos cn | os mapas dccorativos cn quc aparcccn
i
ns
crrcs
cn c| Jìscursc Jc| prcpìc mopo. Una vcz rc|acionado c| significa-
do
dccmb|cmascspccíficosconc|tcrritoriorcprcscntadocnc|mapa,podc-
mos prcguntarnos porqué|os mapas no dccorativos pucdcn igualmcntc
simbolizarvalorcsculturalcsypolíticos .
I 0I
\| A|A5, tONOCI MI LNTO Y |O|||
]OS mu¡uS Cn /u ¡tn/uru
L|uso quc haccn |os artistasdcg|obosymapascomocmb|cmascon unsim-
bo|ismocspccíticoscpucdccncontrardcsdcc|mundoc|ásico. Comosigno
concarga po|ítica, c|g|obouorbccontrccucnciahasimbo|izado|asobcra-
nía sobrc c| mundo. ¯¯ A partir dc |os ticmpos romanos ¦ cn moncdas y
manuscritos) ung|obou orbc cra sostcnidopor |as manos dc| rcy o cmpc-
rador. Ln |a cracristiana, ahoraconuna cruz cncima, c|orbc

scconvirtió
cn insigniadc |os sagrados cmpcradorcs romano, y cn|apinturarc|igiosa
a mcnudosc mostrabasostcnidoporCristo como8o|uorcr MunJì o porc|
ladrcDioscomoCrcorcr MunJì. ¯' Lstos signiticadostucron tras|adadosa
|as artcs dc| Rcnacimicnto. lara c| sig|o |os g|obos quc, a|igua|quc|os
mapas, sc habíanvuc|to un lugar comun cn |a cu|tura imprcsa, '' ahorasc
mostrabancomounapartcdc|asinsigniasrca|csdcautoridadcn|osrctra-
tosdcrcycs, cmba¡ adorcs, hombrcsdcLstadoynob|cs. Sincmbargo, ahora
suprincipa|intcncióncratransmitir|amagnitud dc|podcr, |aambicióny
|as cmprcsastcrritoria|csdcquicncs|os||cvaban. Lstoscuadrosproc|ama-
ban c| dcrcchodivino a|contro| po|ítico, c| cmb|cma dc|g|obo indicaba|a
csca|amundia|cnqucscpodía c¡crccry para|aqucscdcscaba. ¹¹
Los mapas cn |a pi nturahan tuncionadocomo símbo|os tcrritoria|cs .
Los ci c| os mura|cs dc| mapadc| Rcnaci mi cnto ita| iano, porc¡ cmp| o, sc
pucdcni ntcrprctarcomo| asumavisua| dc| conoci mi cnto, c| podcry c|
prcstigio contcmporáncos, partc dcc| | osrc|igiosos, pcro solrc todo scg|a-
rcs . '² Ln |os rctratos dc cmpcradorcs, monarcas , hombrcs dc Lstado,
gcncra|csy papas, |os mapas tambicn aparcccn como un rcsumcngrático
dc| podcr socia| y tcrritoria| quc sc cspcrabaquc c¡ crcicran. Ls corrccto
quclsabc| l cstc dcpiccnunmapadc
|
a lng|atcrradc|sig|oXVl , qucCassi-
nipintca IuisXlVconun mapadc surcino,'' qucc|papalíolVsupcrvi-
scc| |cvantamicnto y c|sccadodc|ascicnagaspónticas,¹ª y quctrccucntc-
mcntc sc rcprcscntc a Napo|cón con mapas, ya scaa caba||o, cuando cstá
acampando, o scntado, discuticndo conqui stas propucstas o |ogradas . '¯
lnc| usocuando c| mcdi ocambia dc |a pi ntura a |a totogratía o a| ci nc sc
conscrva c|potcntcsimbo|ismodc |os mapas, como |opcrcibicron |os ci-
ncastas dcNapo|cón o dc Hi t|cr. "Ln |ospcriódicoso cn|as panta||as dc
tc|cvisión, asícomocnnumcrosascaricaturaspo|íticas, trccucntcmcntcsc
I02
_ _ ¸¿ [¹¸¿ ¦¸ t|NÒCI MI INTÒ Y I|DIR
Ì| Gl|L\ | | . ó. l/ mupu como símðo/o rcrríroríu/. Ln csru pínruru dc 1homus, dccí-
mocuurro condc dc Arundc/, ¸ su csposu A/crcu (hccho por o dcspucs dc \un
D¸c/, LU. ì ·+s. c/ condc scñu/u un Díu¡c co/oníu/ u /u ís/u dc Mudu¿uscur quc c/
csruðu promoDícndo. Kcproducído ¡rucíus u /u ¿cnrí/ uurorízucíón dc Su A/rczu
c/ Duquc dc Nor]rì/k (loro¿ro]u dc/ Courruu/d lnsrírurc qArr}.
mucstraa |os |ídcrcsmi|itarcsconun mapa cnfrcntc para confirmaro asc-
gurara quicncs |osvcn laobradc|podcrsobrc c| tcrritoriodc| mapa. Los
mapas comomotivo sigucn sicndo accptados como signosgcopo|íticos cn
lasocicdadcontcmporánca.
Íu tdCO/O¿Íu dC /u dCCOruCtOn Cur/O¿rCu
Dcsdc c| Rcnacimicnto, |as imágcncs dc |os mapas rara vcz sc cncucntran
so|ascomodiscrctasmanifcstacioncsgcográficas, más bicn cstán acompa-
ñadas poruna amp|iagama dc cmb|cmas dccorativos. ¹·A partirdcJona-
th
1n
Swift, cstos c|cmcntossc han ido dcscartando porincidcnta|cspara
|os
fi ncs dc l acomun|cac|on cartográf| ca´¯ Las portadas dccorativas, |as
I3
MA|AS, CÒNÒCI MI LNTÒ Y |ÒDLR
|ctras,| astar¡ ctas,| asviñctas,| asdcdicatorias,| asrosasdc| osvicntosy| os
márgcncsqucpucdcn incorporarmotivos dc|vocabu|ario dc |acxprcsion
artísticacontribuycrona rcforzar|ossignificadospo|íticosyacnfocarsccn
c||os. Vistodccstamancra, c|conccpto dc|adccoracioncartográficacomo
unc¡ crciciocstcticomargina|rcsu|taanticuado.
Lstc papc|simbo|icodc |a dccoracionscpucdccncontrarcn gran partc
dc |ahistoriadc |acartografía curopca. Los frontispiciosy |as portadas dc
muchos at|as , por c¡ cmp| o, dcfi ncncxp|íci tamcntc, mcdi antc cmb| cmas
gcncra|mcntcc|aros, tanto|aimportanciaidco|ogicacomoc|a|canccprác-
ticodc|osmapasqucconticncn. ¹'Losarcosmonumcnta|cssoncxprcsion
dcpodcr, c|g|oboy|acsfcraarmi|arscasociancondcdicatoriasrca| cs, |os
rctratos dc rcycs y rci nas , así como |as i mágcncs dc cscudos rca| cs dc
armassc incorporan a|discño, otros cmb|cmas rca|cscomo|af|ordc |is o
c| águi|aimpcria|tambicnticncnunacargapo|ítica, asícomoidcasgcográ-
fi cas más mundanas accrca dc| cspaci o quc sc rcgi stra cn c| mapa. Las
figuras pcrsoni ficadas con mayorfrccucnci ason| asdc nob| cs , obi spos ,
comcrciantcs acauda|adosy aristocratas . Ln |os mapas cstata|cs ing|cscs
sc inc|uycnsímbo|osmicrocosmicos dc | ariquczadc ticrras . cscudos dc
armas , casas dc campoy | aactividad dc caccríadc |os ducños quc sc rc-
prcscntan. ''' Scrducñodc|mapacrascrducñodc|aticrra.
Ln|os at|as y mapas dcparcd, | adccoracion si rvc parasi mbo| i zar| a
adquisiciondc tcrritorios dc ultramar. Los navcgadorcs curopcos, rcprc-
scntados conc| símbo|ocartográfico dc suofi ci o. bru|as o compascs dc
puntas , ¹ '¹ rcf|cxionaban scriamcntc sobrc |asrcrroc ìncc¡nìroc como si
tomaranposcsion dc c||as antcs dc habcrcomcnzadosusactos dc ¨dcscu-
brimicnto", conquista, cxp|oraciony cxp|otacion. Dc hccho, cn|osmapas
dc cstos impcrios dc u|tramar cncontramos a|gunos dc |os c¡ cmp|os más
i mprcsi onantcs dc rcforzami cnto i dco| ogico a travcs dc | a dccoraci on.
Si vcmos |os mapas dc Sudamcrica dc | os cxp|oradorcs franccscsdc| si -
g| oXVI , '²o |osmapasbritánicos dc tcrritorios africanos dc|sig|oXI X, cn
todos c||os |adccoraciondcscmpcñaunpapc| importantc pucs inc|uycn
unascric dc cstcrcotiposy prc¡ uiciosracia|cscn|asárcasrcprcscntadas .
Lsto cs cvidcntc tambi cn cn
_
fri ca. La dccoracion dc | os mapas produ-
cidos cn Luropadifundio |aimagcn dc|Contincntc Ncgro. A|gunos dc|os
motivos cmp| cados sugi crcn| a i dcadc qucfucdi fíci|para| os curopcos
I 04
Í| GUR l | . 7 . Iu por|udu dc/ u|/us como unu u{irmucion ¿co¿jicu. |n /u cdicion
Jc J 5Z3 dc| 1hca|rum |rÞìs 1crrarum dc A|ruhum Cr|c/ius, |uropu cs pcrsoni·
}icudu como ¡o|crnudoru dc| mundo ¸ cs|u scn|udu cn un |rono por cncimu dc
/os o|ros |rcs con|incn|cs. Dc /u Co/cccion dc /u Socicdud Cco¿rq/icu Amcricunu
Bi|/io|ccu dc /u |ni:crsidud dc hisconsin-Mi/:uu/cc.
10o 
\l A|AS, CONOCl \l l |NTO 1 lOD|R
!| OUR | | . 5. Ius rc/i¿ioncs ¸ c/ cotqic|o |crri|oriu/ sc mucs|run cn / u |ur¡c|u dc/
mupu dc/ Dunu|io cn MayOr O |cOgra|hì a Ila\ì ana, |omo 3, ³Ìcmanì a (¹ms|cr-
dum, 1 óó2). ¹quí, c/ sun|o cmpcrudor romuno (ivquicrdu), in:cs|ido con /os
cm|/cmus dc/ podcr ¸ dc /u{c cris|iunu, coi µon|u u/ ii qc/ su/|un, cncmi¿o dc /u
cris|iundud ¸ dcs|ruc|or dc /u cruv. Dc /u Co/cccion dc /u Socicdud Cco¿rµ/icu
¹mcricunu. Bi|/io|ccu dc /u |ni:crsidud dc hsconsin-Mi/:uu/cc.
uCCµlui qHC Ìu HHmuHiUuU uliiCuHu CIO UilCiCHlC. LHCgO CHlOHCC8, CH ÌO8 mui-
gCHC8 UC mHCHO8 muµu8 uliiCuHO8 uµuiCCCH Cuiu8 COH iu8gO8 CHiOµCO8. P ÌO8
HOmÌiC8 uliiCuHO8 8C ÌC8 UuÌuH uµuiiCHCiu8 li8iCu8 ¨iUCuÌC8 \ µO8C8 µiOµiu8
UC Ìu iCOHOgiuliu UC Ì u |iCCiu \ Ì u !Omu CÌu8iCu8, ÌO8 gOÌCiHuHlC8 ulii CuHO8,
OÌCUCCi CHUO u Ì u 8HµO8i Ci ÓH UC qHC Ì O8 8i 8lCmu8 µOÌÍliCO8 CHiOµCO8 CiuH
HHiVCi8uÌ C8, µOi Ì O gCHCiuÌ CiuH iCµiC8CH| uUO8 CH Ì O8 muµu8 COmO iC\C8.
ÌH OliO8 Cu8O8, Ì O8 8imÌOÌO8 UC OliCUuU u8HmiuH Ìu lOimu UC HH iuCi8-
mO Ìi ZuiiO. ©C mHC8liu u ÌO8 HuliVO8 8OÌiC HH uVC8liH7 O HH COCOUiiÌO iCu-
Ì i 7uHUO µiuCliCu8 CuHiÌuÌ C8, 8C Ì C8 ugiHµu \ 8C ÌC8 µOHC CÌ lÍlHÌO UC ¨HOm-
ÌiC8 8uÌVu] C8, O, COmO CH HH muµu liuHCC8 UCÌ 8igÌO xv| | i , 8C i HCÌH\C ¨HHu
iuZu UC HOmÌrC8 \ mH] CiC8 COH COÌu . LH Ìus iCµiC8CHluCiOHC8 UC Ìu8 mH] C-
iC8 uliiCuHu8, Ìu sCXHuÌiUuU lCmCHi Hu \ Ìu8 uÌCgOiiu8 UC PmCriCu \ ÌO8 OliO8
Ï UÔ
¸ j ¸\ |,\ >, CCxCC| M| |x1C \ |Cn|k
conti ncntcscontrccucnciasonbastantc cxp|ícitas rcspccto dc| associc-
d(dcs curopcas domi nadas por| os hombrcs .'' Los símbo|os dc| podcr
ouropconosca|c¡ andc| cspacioatricano. Losbarcos,| oscasti||os,| ostucr-
tcs curopcosy |as tiguras dc so|dados con unitormcs curopcos sc dcsp|ic-
gan cn |os mapas dc |as rcgioncscostcras, |os ¨rcycs" atricanos sc mucs-
transomctidos a laautoridadcuropca, y |os ángc|cs a|cgóricos, laBib|iao
lu  cruz otorgan a |os atricanos ¨bárbaros"|osbcncticios dc la cristiandad
co
mo partc dc|paquctc co|onia| dc la l| ustración. Ln ocasioncs tambicn
las tar¡ ctas y |asviñctas simbo|izanla autoridad co|onia| dc |as nacioncs
individua| cs, porc¡ cmp| o, cnun mapatranccs dc I 70S sc mucstra a | os
a|ricanosncgros conun| cóndcba¡ odc|asarmasdc Franci a. ¹ 'ª
Ï/ ¨hCChO´ Cur/O¿rCO COmO SÍmOO/O
Rctroccdamos un poco rcspccto dc cstosc¡ cmp|os dc cxprcsión artística
paraobscrvarotro aspccto dc |os mapas ¨ rca|cs" . Dcspucs dc vcrmapas
rcprcscntados cn contcxtos mctatóricos rcsu|ta más táci| darsc cucntadc
quc un mapaquc carccc dc dccoracióno dc títu|osy cxp|icacioncspucdc,
no obstantc, scgui rsicndoun símbo|o dc autoridad po|ítica. Ta|cs mapas
sc caractcrizanporun ¨rca|ismo simbó|ico" , dc mancraquc |o quc a pri-
mcra vistaparccc scrun ¨hccho" cartográticopucdc scrtambicn un sím-
bol
¤
cartogrático. Lsta dua|idaddc| mapaabarcagran partc dc| discurso
cartogrático y cs unadc |asprincipa|csrazoncs por|as quc contantatrc-
cuc
ncia |osmapasconstituycnunacto o unamanitcstaciónpo|íticos.
Unavczqucsc rcconocc laubicuidaddc| simbo|ismoy quc |os hi sto-
riadorcs cartográticos accptan latradiciona| discontinuidadcntrc latasc
¨dccorativa" y la ¨cicntítica" dc laactividad cartogrática, cstc simbo|ismo
pucdc scrrcconocidocomo un mi to. '° Lc¡ os dc scrincompatib|cscon c|
p
odcr simbó|ico, |as mcdicioncs más cxactas |o rctucrzan. Laprccisión sc
co
uvirtió cn c| nucvota|ismán dc la autoridad. lorc¡ cmp|o, un mapaquc
mucstra c| contorno prcciso dc unanación, como c| quc Cassinipropor-
cio
uó a LuisXÌV, craunaa| cgoría patrióticay al mismo ticmpo un mapa
i
mp
rcciso,
mi cntras quc los ¨sobrios" dc l aTicrra Santa incluidos cn las
I07
MA|AS, CÒNÒCI MI |NTÒ Y |ÒDLR
Bib|ias protcstantcsdc| sig|o XVI , cnpartc parava|idar|avcrdad |itcra|dc|
tcxto, cran tanto un cnsayo sobrc simbo| ismo sagrado como rcprcscnta-
cioncsmáspictoricasdc|arcgion. '
·
º
_
stos no son c¡ cmp|os cxccpciona|csdc|papc| historico dc |os mapas
con mcdidas cn|aconformacion dc| mi to y |atradicion.''· Los mapas dc
Lstado, aunqucdcrivadosdcun|cvantamicnto instrumcnta| , simbo|izaban
unacstructurasocia|basadacn|apropicdaddc|aticrra, |osmapasdccon-
dadoy rcgiona|cs, aunquc fundamcntados cn|atriangu|acion, articu|aban
|osva|orcsy |os dcrcchos|oca|cs, |osmapasdc|osLstados-nacion, aunquc
construidossobrc |abascdc|osmcridianos, cranunasíntcsis simbo|icadc
uncomp|c¡ odc idcas naciona|istas , |os mapamundis, aunquc con mayor
frccucnciatrazadossobrcproycccioncsmatcmáticamcntcdcfinidas , dic-
ron ungiro tota| a| dcstino manificsto dc | aconqui sta y |aco| oni zaci on
curopcas cnc|NucvoMundo. lnc|uso| osmapascc|cstia|cs, aunqucobscr-
vados con tc|cscopios cadavcz más podcrosos, contcníanimágcncs dc |as
constc|acioncsqucpcrcibían |asgucrras rc|igiosasy |as dinastías po|íticas
dc| mundo tcrritoria| . ' '` Scríaprcmaturo dccir quc dcntro dc casi todos
|os mapas hay un símbo| o po| ítico, sin cmbargo, por | o mcnos parccc
habcrunprimcrfundamcntoparacstagcncra|izaci on.
COnC/uStOn: C/ dtSCurSO Cur/O¿rú[tCO _  /u tdCO/O¿Íu
Hc prctcndidodcmostrar dc quc formaunahi stori a dc |os mapas , ¡ unto
con |adcotrossímbo|os cu|tura|cs, pucdcscrintcrprctadacomounafor-
madc discurso. Micntras quc scpucdcn dcrivar a|gunas rchcxioncs tcori-
cas , aun tcncmos quc |uchar cucrpo a cucrpo con |os mapas como si stc-
masunicosdc signoscuyoscodigospucdcnscra| mismoticmpoiconicos,
|ingüísticos, numcricosy tcmpora|cs, y unaformacspacia|dcconocimicn-
to. Sc ha visto quc no cs difíci|gcncra|izarc| papc|mcdiadordc |os mapas
cn c| pcnsamicntoy cn |a accion po|íticos ni vis|umbrar|os cfcctos dc su
podcr. Tanto a travcsdc su contcnido comodc sus formasdc rcprcscnta-
cion, c| trazado y c| uso dc |os mapas han sido inhuidos por |aidco|ogía.
No obstantc, cstos mccanismos só|opucdcncomprcndcrsc cn situacioncs
I0S
Í| GUR\ l | . 9. Ios mupus //c¿uron u sciir oomo imu¿cncs rcprcscn|u|i:us dc/ pro-
|
i
0 |s|udo·nuoion |n cs|c ¿ru|udo dc 1hc IOÌì8h Cam|aìgn (|omo 1 , Iondrcs,
1oo3}, /u
di:ision dc Io/oniu cn 1 ¯¯2 sc rcprcscn|u rompicndo c/ mupu. Quicncs
`
c cnoucn|run uhí prcscnoiun c/ uo|o oon prcooupuoion (dc ivquicrdu u dcrcohu
lo|
o/inu /u Crundc, /u cmpcru|riv Muríu 1crcsu, Josc D dc Aus|riu j lcdcrioo !!
Jc Prusiu),
micn|rus quc un un¿c/ quc rcprcscn|u u /u !¿/csiu ou|o/iou sc :o/|cu ho·
'
or
!
v
odo j |ocu unu |rompc|u cn scnu/ dc u/urmu /u Co/cooion dc /u Sooicdud
!co}rqou Amcriounu Bi|/iorcou dc /u |ni:crsidud dc hisconsin-Mi/:uu/cc
10' 
\|\|'.\ S, COXOC| \ | | |XTO\ |' O|||
hi stori cas cspccíti cas . Lasconc| usi oncs dcbcn igua| mcntc | ccrsc como
idcas prc|iminarcsparaunainvcstigacionmásprotunda.
La torma cn quc |osmapasschanvuc|topartc dcun sistcmamásam-
p|iodcsignospo|íticoshasidocngranmcdidadctcrminadaporsusasocia-
cioncs congrupos c individuos dc c| itc O podcrosos, y csto ha promovido
un diá|ogo dcsigua| a travcsdc |os mapas . Las t|cchas idco|ogicas han tcn-
dido a via¡ardctini tivamcntc hacia una misma dircccion. dc| podcroso a|
más dcbi| cn|asocicdad. A ditcrcnciadc |a| itcratura, c| artc o |amusica,
|ahi storiasocia|dc |osmapasparccchabcrtcnidopocas tormasgcnuinas
dccxprcsion popu|ar, a|tcrnativao subvcrsiva. Los mapas son, principa|-
mcntc, un|cngua¡ cdcpodcr, no dcprotcsta. Aunquchcmos ingrcsadocn
|acradc|acomunicacionmasivaa travcsdc|osmapas, |osmcdiosdcpro-
duccioncartogrática, yascacomcrcia|u oticia| , aun cstán contro|ados cn
granmcdidaporgrupos dominantcs. Dchccho, | atccno|ogíadc |acompu-
tacion haaumcntadocstaconccntraciondc|podcrdc |os mcdios. Lacar-
togratía siguc si cndo un di scurso tc| co| ogico quc pcrsoni ti ca a| podcr,
rctucrzac| sroru quc ycongc|a|a intcraccionsocia|dcntro dc |as |íncas dc
|as cartas. `´
Losproccsos cartográticos mcdiantc |oscua|cs sc rctucrza, rcproducc,
motivay cstcrcotipac| podcrconsi stcn tanto cnactosdc|ibcrados como
¨prácticos" dc dcs|indc y dc a¡ ustcscogni tivos mcnosconscicntcsdc|os
cartogratos y dc|osusuariosdc|os mapas, |asgucrras, c|trazadodctron-
tcras , | apropagandao | aprcscrvacion dc| a|cyy c| ordcnsc cncucntran
documcntados a travcs dc| ahistoriadc |os mapas. lorotro |ado, |os pro-
ccsosnodcc|aradosdcdominacion atravcsdc|osmapassonmássuti|csy
c|usivos.
_
stosproporcionan |as ¨rcg|as ocu|tas" dc|discurso cartogrático,
cuyos contornospucdcn trazarsc mcdi antc |asgcomctrías sub|i mi na| cs,
| ossi|cnciosy |as¡ crarquías dc rcprcscntacion. Lainhucnciadc| mapasc
cana|izapormcdiodcsutucrzadc rcprcscntaciony dcsus rcprcscntacio-
ncs cxp|íci tas . La i conogratía dc| mapa cn c| tratami cnto si mbo| i co dc|
podcrcsunaspcctopocoatcndidocn| ahistoriacartogrática. A|comprcn-
dcrsu i mportanci anos a|c¡ amos dc unahi storiacartográti caconccbi da
comoun rcgistro dc|as intcncioncs dc|cartografo y dc| asaccioncs tccni-
cas para di rigi rnos a una quc ubi quc a la i magcn cartográfi ca como un
mundo socia| .
I I0
ÎÛÜM 0A|£ ÃÛWN ÏÛ Lª| hÛ V | ð VÍ Û¯ÛhÌ ª ··..s~ - ¨¹
Í N ÅÏHÍ LP,
b0ln§0 088crIptIcnctNaIabelelandandM0SU0RR!ßD0. ßD0
LD0 ¡088-KD0WH Å0]0C00\ ¯6I¡ÎI0PÍ05, ðH0 8n Account of
lhc 00LD F¡ELDS 0Í ÛÞÏ1ÍÜM 50UTH AlßlCA,
BY
Edlt0r 0f ° b0UÍR Afrlca," and Author 0Ï * Ü0Ì0ßR b0uIh
AfrIcµ " ^ A 0Ump80 ol th0 0old FIc!ds," ¯ 50uIh Afri00
andM0W I0 ÛBRCH ÌI¡¯ ðc.
J qckc/&Jlco,nmÌg/!.¸qs.
2 !tnrj t:. , ¬clt. ,bí. _·
l|GIRA l l . | |. I
orrudu dc ZamÌcsì a, lngÌand8 lÌ IOradO ì n ^Irìca (Iondrcs, 1 8v1).
|
u
csccnu sc csru|/ccc cn un mupu dc/ conroro dc
_
{ricu. Briruniu, mosrrundo
``
uupu dc Zum|csiu, rruru dc con:cnccr u /os co/onivudorcs |/uncos dc upro·
¹
cohur /u riqucvu cconomicu dc/ puís micnrrus quc sc cxc/u¸c u /u po|/ucion
i
`
Ji}c
`
u u}ricunu dc /u csocnu. Dc /u Co/cccion dc /u Socicdud Cc·yricu Amc-
ricunu. Bi|/iorcou dc /u |ni:crsidud dc hisconsin-Mi/:uu/cc.
1 1 1  
VA|'AS, CÒNÒCI MI LNTO \ |¹ÒDLR
Losmapascomotipo impcrsona|dcconocimicnto ticndcn a ¨dcsocia-
lizar" c| tcrritorio quc rcprcscntan. Fomcntan c| conccpto dc un cspacio
socia|mcntc vacío. La cua|idad abstractadc|mapa, rcprcscntadatantocn
|as |íncas dc unaproycccion to|omcicadc|sig|o x\como cn |as imágcncs
contcmporáncas dc | a cartografía por computadora, a|igcra c| cargo dc
concicnciarcspccto dc |agcntc dc|paisa¡ c. Lasdccisioncstomadascnc|
c¡ crciciodc|podcrsc rctiran dc|tcrrcnodc|oscontactosinmcdiatosfrcn-
tc a frcntc.
Lstas idcas aun ti cncn quc scr cxp|oradas cn contcxtos hi stori cos
cspccíficos . A| igua| quc c| historiador, c| cartografo sicmprc hadcscmpc-
ñadounpapc|rctoricocn|adcfinicióndc|asconfiguracioncsdcpodcrcn
|asocicdad, asícomo cnc| rcgistro dc sus manifcstacioncscnunpaisa¡ c
visib|c. Cua|quicrhistoriacartográficaqucignorc | aimportanciapo|ítica
dc|arcprcscntacionscrc|cga aunahis toria¨ahistorica" .
I I2
NÒT AS
`
`
John K. 5tìIgoe, Common Lnnscnpe o]Americn, 1 580- 1815  ( New Haven, YaIe
Unìversìty lress, IºS?) .
`` WìIIìam BeIIhower, ¨ I nventì ng Amerìca. A ModeI ol Cartographìc 5emìosì s¨,
Bord nnd lmn¡e 4, núm. ? ( abrìI-junìo de IºSS) , pp. 47S-4º7, J. B. HarIey, ¨Decons-
tructìng¨ .
`¹ MarshaII McLuhan, The Guren0er¡ Gn/nx¸· The Mnkin¡ o] ]po¡rnphic Mnn
( 1oronto, Unìversìty ol 1oronto lress, Iºó?) , L. L. Lìsensteì n, The lrinrin¡ lress ns nn
A¡enr o] Chnn¡e· Communicnrions nnd Cu/rurn/ 7nnqormnrions in Lnr/¸-Moder
Europe ( Cambrìdge, Cambrìdge Unìversìty lress, Iº7º) .
Ì Ì . Mopos, conocimienro j poJer
!
Lste texto lue entregado en una versìón preIìmìnar en una reunìón deI Grupo de
Documentacìón VìsuaI deI Centro deI 1aIIer de Hìstorìa para Ia Hìstorìa 5ocìaI, IIevada
a cabo en eI Kuskìn CoI I ege, en Òxlord, en lebrero de IºS4. losterìormente ha sì do
presentado en semìnarìos en eI Departamento de Hìstorìa y 1eoría deI Arte de Ia Unì-
versìdad de Lssex y en eI Departamento de Geogralía de Ia Unìversìdad de Wìsconsì n,
en Madìson. Agradezco I as sugerencìas constructìvas recìbìdas en esas ocasìones y I os
útì I es comentarìos de John Andrews, leter Barber, Mark BIackseI I , Mark CIeary, Ca-
therìne DeI ano 5mì th, Anne GodIewska, Derek Gregory, lncoIa Gregson, Koger Kaìn,
Rìchard ÒIìver, KaphaeI 5amueI y Davìd Woodward .
_
`
Los mapas geográlìcos no son más que un aspecto deI dìscurso de Ios mapas que
IIega a abarcar otros géneros, como Ias representacìones cosmoIógìcas y ceIestìaIes de
Ios mapas de zonas lìctìcìas.
` Los hì storìadores tambìén están ì nteresados prìncìpaImente en eI grado hasta
eI cuaI se pueden evaIuar Ias evìdencìas de Ios mapas como un regìstro ¨verdadero¨ de
Ios hechos . descubrì mì entos, coIonì zacì ones, expIoracì ones u otros ocurrìdos en eI
es
pacìo.
¹ 5obre esta vì sì ón, véase Margarìta Bowen, Lmpiricism nnd Geo¡rnphicn/
!hou¡hr ]rom lrnncis Bncon ro A/exnnder ton Hum0o/dr ( Cambrì dge, Cambrìdge
Unìversìty lress, IºSI ) , y D. K. 5toddard ( ed. ) , Geo¡rnph¸, ideo/o¿ nnd 8ocin/ Con-
LLÌ
( Òxlord, BIackweII, IºSI ) , esp. pp. I I y SS-ó0.
` CarI |. 5auer, ¨1he Lducatìon ol a Geographer¨ , Annn/s o] rhe Associnrion o]
Americnn Geo¡rnphers 4ó ¦ I ºSó) , pp. ?S7-?ºº, esp. p. ?Sº.
'
W. J. 1. Mì tcheI I , lcono/o¡¸· lmn¡e, Texro, ldeo/o¿ ( Chì cago, Unìversìty ol
Chìcago press, IºSó) , pp. º- I4.
277
NÒT AS
C} eI anáIìsìs deI arte en ¨Art as IdeoIogy¨, en Janet WoIll, The 8ocin| Froducrion 
o}Arr  (Nueva York, 5t. Martìn's lress, IºSI ) , p. 4º.
¹
W. J. 1. MìtcheII ( ed. ) , The Inn¿un¿e  o}lmn¿es  ( Chìcago, lhoenìx Books, IºS0) ,
demuestra qué tanto se acepta esto en Ias dìlerentes dìscìpIìnas.
´ Arthur H. Kobì nson y Barbara Bartz letchenì k, The  Nnrure  o}  Mnps·  Essn¸s 
rounrd  |ndersrnndin¿  Mnps  nnd Mnppin¿  ( Chìcago, Unìversì ty ol Chì cago lress,
Iº7ó), dìscuten esta anaIogía con prolundìdad. J. 5. Keates, en |ndersrnndin¿ Mnps 
( Londres, Longman, IºS?) , la rechaza, aunque sìgue empIeándoIa como metálora de
cómo Ios mapas ¨pueden estudìarse como estructuras ordenadas¨ . Òtra dìscusìón re-
cìente es la de C. Grant Head, ¨1he Map as NaturaI Language. A laradìgm lor Under-
standìng¨ , en Chrìstopher Board ¦ ed. ) , Neu lnsi¿hrs in Cnrro¿rdphic Communicnrion, 
monogralía 3 I , Cnrro¿rnphicn  2 I , núm. I ¦ IºS4) , pp. I- 3?, y la ¨Dì scussìon¨ de Hans-
georg 5chIìchtmann deI artícuIo deI títuIo, ibid. ,  pp. 33-3ó.
! '
Jacques Bewrtì n, 8emio|o¿¸  o}  Grnphics·  Din¿rnms,  Neruor/s,  Mnps ,  trad.
WìIIìam J. Berg ¦Madìson, Unìversìty ol Wìsconsìn lress, IºS3) , véase tambìén Hansgeorg
5chIìchtmann, ¨Codes ìn Map Communìcatìon¨ , Cnnnndinn Cnrro¿rnpher  Ió ¦ Iº7º) ,
pp. SI -º7, tambìén Hansgeorg 5chI ì chtmann, ¨Characterìstìc 1raìts ol the 5emìotìc
5ystem ` Map 5ymboIìsm`' , Cnrro¿rdphic Journ| 22 ¦ IºSS) , pp. ?3-30. Ln Denìs Wood
y John leIs, ¨Desìgns on 5ìgns. Myth and Meanìng ìn Maps¨, Cnrro¿rdphicn  23, núm. 3
¦ IºSó) , pp. S4- I03, se encuentra una apIìcacìón humanìsta de Ia semìótìca a Ios mapas.
I I
Kobert 5choIes, 8emiorics nnd lnrerprernrion  (New Haven, YaIe Unìversìty lress,
IºS?) , p. I44.
! -
Al aceptar que I os mapas pueden ser consìderados agentes de cambìo en Ia hìs-
torìa, podemos recurrìr a Ias ìdeas de Lucìen lebvre y Henrì-Jean Martìn, The Comiq 
o}  rhe  Boo/·  The  lmpncr  o}  Frinrin¿  1 150- 1800,   trad. Davìd Gerard ( Londres, NLß,
Iº7ó) , véase tambìén Kenneth L. Carpenter ( ed. ) , Boo/s nnd  8ocier¸  in  Hisro¡· 
Fnpers  o}  rhe Associnrion  o}  Co||e¿e  nnd  Resenrch  Iibrnries  Rnre  Boo/s  nnd Mn-
nuscriprs Frecon}erence  21-28 June 1 º80,  Bosron, Mnssnchuserrs  ¦Nueva York, K. K.
Bowker, IºS3) .
` Lrwìn lanolsky, 8rudies i n |cono|o¿·  Humnnisric  rhemes in  rhe Arr o}rhe Rei·
nnssnnce  ( Òxlord, Òxlord Unìversìty lress, Iº3º) .
¹
" Una dìscusìón preIìmìnar aparece en M. J. BIakemore y J. B. HarIey, ¨Concepts
ìn the Hì story ol Cartography. A Kevìew and lerspectìve¨ , monogralía 2ó, Cnrro¿rn·
phicn  I 7, núm. 4 ¦ I ºS0) , pp. 7ó-Só, y en J. B. HarIey, ¨1he IconoIogy ol LarIy Maps
·
,
lmn¿o  er Mensurn Mundi· Arri  de|  J Con¿resso  lnreÌionn|e  di  8rorn  de||n  Cnrro·
¿rnp
hin,  ed. CarIa MarzoI ì , 2  tomos ( Koma, Istìtuto deIIa LncìcIopedìa ItaIìana, IºSS) ,
I , pp.
?º-3S. Un contexto más I ì mì tado se encuentra en J. B. HarIey, ¨Meanì ng an
d
Ambìguìty in 1udor Cartography¨ , en 5arah ]acke ( ed. ) , En¿|ish Mnp-Mn/in¿  1500
·
27S
NÒT AS
1 650·  Hisroricn| Essn¸s  ¦ Londres, 1he Brìtìsh Lìbrary, IºS3) ,  pp. 22-45.   lara conocer
otras apIìcacìones, véase latrìcìa GìImartì n, ¨1he AustraI Contìnent on 5ìxteenth-Cen-
tury Maps. An lconoIogìcaI lnterpretatìon¨, Cnrro¿rnphicn  2I ,  núm. 4  ( IºS4) ,  pp. S5-
º0.  Véase tam bìén Brìan 5. Kobì nson, ¨LI ì zabethan 5ocìety and lts Named pIaces¨ ,
Geo¿rdphicn| Reuieu  63  ( Iº73) ,  pp. 322-333. 
!
` W. H. 5tahI , ¨Kepresentatìon ol the Larth's 5urlace as an Artìstìc Motìl¨ , en
Ençc|opedin o}hor|d Arr  ¦Nueva York, McGraw-HìII, Iº60) ,  pp. S5I-S54.  
! '
W. J. 1. MìtcheII, lcono|o¿,  p. 3S.  
!
' Véase ¨Questìons on Geography¨ , en CoI ì n Gordon ¦ ed. ) , Fouer/Knou|ed¿e· 
8e|ecred lnreruieus nnd Orher hririn¿s  1 ºZ2-1 ºZZ o} Miche| Foucnu|r,   trads. CoI ì n
Ôordon, Leo MarshaII, John Mepham y Kate 5oper ¦Nueva York, lantheon Books, IºS0) , 
pp. 63- 77,  esp. pp. 74- 75.  
1 C
Mark loster, ¨loucauIt and Hìstory¨, 8ocin| Resenrch  4º  ¦ I ºS2) ,  pp. I I 6- I42,  
esp. pp. I IS- I Iº.  
!
´ ldem. 
`0
M. loucauIt, Discip|ine nnd Funish·  The Birrh o}rhe Frison,  trad. AIan 5herìdan
¦Londres, AIIen Lane, Iº77) ,  esp. pp. Iº5-22S.  
` I
Anthony Gìddens, The  Conrempornj  Cririque  o}Hisrorcn| Mnrerin|ism·  Fo-
uej  Froperr¸ nnd  rhe 8rnre  ¦Londres, MacmìIIan, IºSI ) ,  p. º4  ¦Ias cursìvas son mías) .
``
lbid. ,  p. 5.  
`
` Véase, por ejempIo, NeIson Goodman, Inquqes o}Arr· An Appronch ro n The-
o¡ o}8¸mbo|s  ¦ lndìanápoIìs, Bobbs-MerrìII, Iº6S) ,  pp. I70- I 73.  
`
¹ Lstos argumentos s e desarroIIarán en J. B. HarIey, The Mnp  ns ldeo|o¿¸·  Knou-
|ed¿e  nnd pouer in rhe  Hisroj  o} Cnrro¿rdph¸  ¦ Londres, próxìma pubIìcacìón) j Lsta
ohra, que nunca lue pubIìcada, se descrìbe en eI próIogo de este Iìbro | .
`
` ÒswaId Ducrot y 1zvetan 1odorov, Enc¸c|opedic Dicrionnj o}  rhe 8ciences  o} 
Lnn¿un¿e,  trad. Catherìne lorter ¦Òxlord, BIackweII, IºSI ) ,  pp. 333-33S.  
`
c
J. B. HarIey y Davìd Woodward, ¨ConcIudìng Kemarks¨, en J. B. HarIey y Davìd
Yodward ¦eds . ) , Cnrro¿rnph¸  in Frehisroric,  Ancienr,  nnd Medieun| Europe nnd rhe 
Medirerrnnenn,  tomo I  de The Hisroj o}Cnrro¿rdph¸  ¦Chìcago, Unìversìty ol Chìcago
lress, IºS7) ,  p. 506.  
`
¹ ldem. 
`
s
La cartogralía ìsIámìca se descrìbe con más autorìdad en L. van Doncel , B. Lewìs
Y Ch. leIIat ¦eds . ) , Enc¸c|opnedin o}ls|nm ¦ Leìden, BrìII , Iº7S) ,  4,  pp. I077- I0S3. 
`
` Joseph Needham, 8cience nnd  Ciui|isnrion in  Chinn  ¦ Cambrìdge, Cambrì dge
Unìversìty lress, Iº5º) ,  tomo 3,  sec. 22.  
`
' B. CastìgIìone, The  Courriej  trad. George BuII ( I 52S,  Harmondsworth, lenguìn,
I
'67) ,  p. º7,  1homas LIyot, The Boo/ Nnmed rhe Goucrour,  edì tado a partìr de la prì-
27º
NÒTAS
mera edìcìón de I53I de H. H. 5. Crolt, 2  tomos ¦ Londres, ISS0) ,  I,  45,  pp. 77- 7S,  Nìc-
coIo MachìaveIIì, Arre de||n Guerrn e 8criri Fo|irici Minor,  ed. 5. BerteIIì ¦ I 52I ,  MìIán,
leItrì neIIì , Iº6I) ,  pp. 457-47S.  
·'
¹
lara saber acerca de Ios ì mperìos cI ásì cos, véase |. A. W. Dì I ke, Gree/  nnd 
Romnn Mnps  ¦ Londres, 1hames and Hudson, IºS5) ,  pp. 4I-53  ¦sobre eI mapa de Agrìpì-
na) , y pp. I6º- I70 ¦sobre eI mapa deI mundo de 1eodosìo l l ) . Los mapas deI lmperìo brìtá-
nìco se popuIarìzaron durante la época vìctorìana, véase Margaret DrabbIe, For Queen 
nnd  Counr¡·  Brirnin in  rhe  \icrorinn A¿e  ¦ Londres, Deutsch, Iº7S) ,  donde aparece
una reproduccìón deI mapa de MacIure and Co. , Londres, ISS6.   LI mensaje geopohtìco
de estos mapas y gIobos es cIaramente transmì tìdo por G. K. Chesterton, ¨ 5ongs ol
Lducatìon. ll Geography¨, cìtado en Ias pp. 2º4-2º5 deI Iìbro antes mencìonado.
`
`
5amueI 1 Ldgerton, Jr. , ¨ lrom MentaI Matrìx to Mnppnmundi  to Chrì stì an
Lmpì re. 1he Herì tage ol ltoIemaìc Cartography ì n the Kenaìssance¨, en Davì d Wood-
ward ¦ed. ) , Arr nnd  Cnrro¿rnph¸  ¦ Chìcago, Unìversìty ol Chìcago lress, IºS7) ,  p. 22.  
`` HìIdegard Bìnder Johnson, Order upon  rhe Innd·  The  |.  8.  Recrnn¿u|nr Innd 
8urue¸  nnd  rhe  |pper Mississippi  Counr¡  ¦Nueva York, Òxlord Unìversìty lress ,
Iº76) .  
`* CI aude Kallestì n, Four une  Gco¿rnphie  du  Fouuoir  ¦ larís , Lìbrarìes 1ech-
nìques, IºS0) ,  p. I3I .  
` ` La buIa de AIejandro respecto de Ias demarcacìones s e encuentra e n Anne lre-
mantIe ¦ed. ) , The Fnpn| Ençc|icn|s in Their Hisroricn| Conrexr  ¦Nueva York, lutnam,
Iº56) ,  pp. 77-SI .  
`
'
D. W. Meì nìg, The  8hnpin¿  o} Americn· A  Geo¿rnphicn| Ferspecriue on 500 
\enrs  o} Hisro¡,  tomo I ,  Ar|nnric Americn,  11º2-1 800  ¦New Haven, YaIe Unìversìty
lress, IºS6) ,  p. 232.   Una expIìcacìón sì mì I ar es olrecì da por Kobert Davìd 5ack,
Humnn  Terrirorin|ir¸·  lrs  Theo¡ nnd  Hisro¡  ¦ Cambrìdge, Cambrì dge Unìversìty
lress, IºS6) ,  p. I I .  
` ¹ Véase l. A. lenloId ¦ ed. ) , Mnps  nnd F|nns  in  rhe Fub|ic Record  O]ce,  tomo 3 
de A}cn  ¦ Londres, HMSÒ, IºS2) ,  pnssim,  J. 5tengers, ¨Kì ng LeopoId's l mperìaIì sm¨, en
Koger Òwen y Bob 5utcIìlle ¦ eds . ) , 8rudies in  rhe  Theo¡ o}lmperin|ism  ¦ Londres,
Longman, Iº72) ,  pp. 24S-276.  
`¯ lara conocer una vívìda reconstruccìón de l a dìvìsìón de KadcIìlle de la l ndìu
empIeando mapas de una escaIa reIatìvamente pequeña, véase Larry CoIIìns y Domì ·
nìque Lapìerre, Freedom  nr Midni¿hr  ¦ Londres, WìIIìam CoIIì ns, IºS2) ,  pp. 245-24S. 
`´ Chandra Mukerj ì , From  Grnuen lmn¿es· Fnrrers  o}moder Mnrern|ism  ¦
Nue·
va York, CoIumbìa Unìversìty lress, IºS3) ,  p. S3.  Véase tambìén Gìuseppe Dematteìs,
Ie Mern}ore  de||n  Terrn·  In  Geo¿rn]n  |mnnn  rrn Miro  e  8cienzin  ¦MìIán, leItrìn
eIIì
,
IºS5) ,  pp. 54-5º.  
2S0
NÒT AS
*' 5obre coIeccìones de I os prìmeros mapas, véase K. A. 5keIton, Mnps· A Hisrori-
cn| 8urc¸ o}Their 8rud¸ nnd Co||ecriq  ¦ Chìcago, Unìversìty ol Chìcago lress, Iº72) ,  
pp. 26-6I ,  J. B. HarIey, ¨1he Map and the DeveIopmet ol the Hìstory ol Cartography¨,
en HarIey and Woodward ¦eds . ) , Hisro¡ o}Cnrro¿rdph¸, pp. 6- I2.  
*
!
lara conocer Ios prìmeros ejempIos de ì nvoIucramìento deI Lstado en eI mapeo
topográlìco, véase LIoyd A. Brown, The  8ro¡ o}Mnps  ¦ Boston, LìttIe, Brown, and Co. ,
Iº4º) ,  esp. pp. 24I-27I .  
*
-
Danì eI J. Boorstì n, The  Discouerers  ¦ Nueva York, Kandom House, IºS3) ,  
pp. 267- 26º,  sobre l a poIítìca de Dutch Last
¡
ndì a Company, véase Gunter 5chìIder,
¨Òrganì zatìon and LvoIutìon ol the Dutch Last lndìa Company's Hydrographìc Òllìce
ì n the 5eventeenth Century¨, lmn¿o Mundi  2S  ( Iº76) ,  pp. 6I- 7S,  para conocer un
ej empIo ìngIés, véase HeI I en WaIIìs, ¨1he Cartography ol Drake's Voyage¨, en Norman
J. W. 1hrower ¦ed. ) , 8ir Frnncis Drn/e nnd rhe Fnmous  \o¸qe,  15ZZ- 1580  ¦ BerkeIey,
Unìversìty ol CaIìlornìa lress, IºS5) ,  pp. I33- I37.  
*` C. Mukerj ì , From  Grnuen lmn¿es,  ºI,  véase tambìén Chandra Mukerj ì , ¨VìsuaI
Language ì n 5cìence and the Lxercìse ol lower. 1he Case ol Cartography ì n LarIy
Modern Lurope¨ , 8rudies in \isun| Communicnrions  I0,   núm. 3  ( IºS4) ,  pp. 30-45.  
** Las agencìas olìcìaIes dc trazado de mapas, por Io generaI bajo la excusa de ¨se-
gurìdad nacì onaI ¨, se han mostrado tradìcìonaImente retìcentes a l a pubIìcacìón de
detaIIes acerca de Ias regIas que rìgen l a ì nlormacìón que excIuyen, especìaImente
cuando están ìmpIìcadas ìnstaIacìones mìIì tares u otros sìtìos poIítìcamente sensìbIes.
*` Chrìstopher Dully, 8ie¿e  hnr}nre·  The  Forrress  i n rhe  Enr|¸  Moder  hor|d 
11º1-1 660 ¦ Londres, KoutIedge & Kegan lauI, Iº7º) ,  esp. p. SI ,  y Dul|, 8ie¿e hnqnre· 
The Fdrrress in rhe A¿e o}\nubnn nnd Frederic/  rhe Grenr 1 660-1 Z8º  ¦ Londres, Kout-
Iedge & Kegan lauI , IºS5) ,  esp. pp. 2º,  72 y I42.  Acerca de Ios electos de la cartogralía
sobre Ias operacìones mìIìtares de movìmìento, véase K. A. 5keIton, ¨1he MìIìtary 5ur-
veyor's Contrìbutìon to Brìtìsh Cartography ì n the 5ìxteenth Century¨, lmn¿o Mundi 
24 
( Iº70) ,  pp. 77-S3. 
*
'
lhìIIìp C. Muehrcke, Mnp  |se·  Rendiq,  Ann|¸sis,  nnd lnrerprernrion  ¦Madìson,
! l. lubIìcatìons, Iº7S) ,  pp. 2ºº-30I .  
*' lrobabIemente l a mayoría de Ios mapas de pIanes de bataIIa o de campaña
pu
bIìcados ¨después de Ios hechos¨ en Luropa hasta lìnaIes deI sìgIo XVI I I caen en esta
categoría o en la de hìstorìas ìIustradas que justìlìcan eI comportamìento de la guerra.
*` Aquí se puede hacer una comparacìón con documentos escrìtos , véase, por
ejempIo, M. 1. CIanchy, From Memo¡ ro Griren Record· Eq|nnd 1 066-130Z ¦ Londres,
Idward ArnoId, Iº7º),   esp. pp. I4º-265.  
*` \. A. W. DìIke, The  Romnn Innd  8urue¸ors· An lnrroducrion ro rhe A¿rimen-
sores  ¦Newton Abbot, Davìd and CharIes, Iº7I ) .  
2SI
NOTAS

l. Anderson, Fnssnqes }rom Anriquir¸ ro Feudn|ism  ¦ Londres, New Lelt Books,
Iº74) ,  esp. pp. I47- IS3,   ISS,   ISS-ISº y 207-20S.  
` ¹ l. D. P. Harvey, The Hisroj o}  Topoqrnphicn| Mnps·   8¸mbo|s,  Ficrures  nnd 
8ure¸s  ¦ Londres, 1hames and Hudson, IºS0) ,  pnssim. 
`
-
C. Mukerjì , From Grnucn lmqes,  p. S4,  lmmanueI WaIIersteìn, The Moder  hor|d 
8¸srem,  tomo 2,  Mercnnri|ism nnd rhe Conso|idnrion o}rhe Europenn  hor|d Econom¸, 
1600-1 Z50  ¦Nueva York, Academìc lress, IºS0) ,  olrece muchas cIaves de este proceso.
lrecìsamente, eI lrontìspìcìo de este tomo es un mapa deI mundo de Jan BIaeu ¦ I 63S) . 
`` J. K. HaIe, Rennissnnce Europe 1180- 1520 ¦ Londres, lontana, Iº7I ) ,  pp. S2-S3. 
`* l. M. L. 1hompson, Chnrrered 8ure¸ors·  The Grourh o}n Fro}ession  ¦ Londres,
KoutIedge & Kegan lauI , Iº6S) .  
`` Davìd 5. Landes, C|oc/s nnd  rhe Mn/in¿  o}rhe Moder hor|d  ¦ Cambrìdge, Har-
vard Unìversìty lress, IºS3) ,  pp. XIX, 2,  2S,  22S-230 y 2SS-2S6,  y 5tephen Kern, The 
Cu|rure o]7me nnd 8pnce  ¦ Londres, WeìdenleId and NìcoIson, IºS3) ,  pp. I0-3S.  
`
'
Lxìste una extensa Iìteratura sobre mapas en la escueIa germana de geopoIítìca
de la preguerra. Véase, por ejempIo, Hans 5peìr, ¨Magìc Geography¨, 8ocin| Resenrch S 
¦ I º4I ) ,  pp. 3I 0-330,   Louìs \. Quam, ¨1he Use ol maps ìn lropaganda¨ , Journ| o}
Geo¿rdph¸  42  ¦ Iº43) ,  pp. 2I-32,  Louìs B. 1homas, ¨Maps as lnstruments ol lropagan-
da¨, 8ure¸iq nnd Mnppiq  º  ¦ Iº4º) ,  pp. 7S-SI ,  y John Ager, ¨Maps and lropaganda¨,
5ocìety ol Unìversìty Cartographers, Bu||erin  I I  ¦ Iº77) ,  pp. I- I4.  
`' l. C. Muehrcke, Mnp  |se,  p. 2ºS.  
`` Geollrey larker, The  Thirr¸  \enrs '  hnr  ¦ Londres, KoutIedge & Kegan lauI ,
IºS4) ,  pIacas I0  y I3.  
`´ 1. J. Jackson Lears, ¨1he Concept ol CuIturaI Hegemony, lrobIems and lossìbì-
Iìtìes¨ , Americnn Hisroricn| Reuieu  º0 ¦ IºSS) ,  pp. S67-Sº3. 
'
` J. B. HarIey y YoIande Ò' Donoghue, The  O|d  8eries  Ordnnnce  8ure¸ mnps  o} 
En¿|nnd  nnd  hn|es,  8cn|e·  1  lnch  ro  1  Mi|e  ¦ Lympne CastI e, Harry Margary, IºSI ) , 
3,  p. XXXIV.
'
I
H. 5peìr, ¨Magìc Geography¨, 320,  l. J. ÒrmeIìng, Jr. , ¨Cartographìc Consequen·
ces ol a lIanned Lconomy-lìlty Years ol 5ovìet Cartography¨, Americnn  Cnrro¿rdpher 
I ,  núm. I  ¦ Iº74) ,  pp. 4S-4º,  ¨5ovìet Cartographìc laIsìlìcatìons¨ , Mi|irnj En¿ineer 62, 
núm. 4I0 ¦ Iº70) ,  pp. 3Sº-3ºI .  
c
`
lor razones de ¨segurìdad¨ nì sìquìera s e reporta l a exìstencìa de estas práctì ·
cas, aunque en Bretaña, por ej empIo, durante Ios úItìmos años han sìdo descubìertas
por eI perìodìsmo de ìnvestìgacìón. véase Neu 8rnresmnn,  27  de mayo de IºS3,  6,  don·
de se
ìnlorma que. ¨luentes dentro deI 5ervìcìo LstataI de Cartogralía nos han envìado
un manuaI secreto muy ìnteresante que enumera y delìne Ios Iugares dentro de Breta·
ña que no existen olìcìaImente y, por Io tanto, no pueden aparecer en Ios mapas¨ .
2S2
NOTAS
'` lor ejempIo, en AIemanìa occìdentaI se ha obIìgado a I os edìtores de atIas a obe-
decer una serìe de regIamentacìones mìnìsterìaIes detaIIadas respecto de Ias lronteras
poIítìcas de Ios mapas que se usan en Ias escueIas. LI uso de estos mapas no se autorì-
zaba a menos que mostraran Ias lronteras de AIemanìa de Iº3 7,  así como Ias actua-
Ies, K. A. 5ìnnhuber, ¨1he Kepresentatìon ol Dìsputed loIìtìcaI Boundarìes ìn GeneraI
AtIases¨, Cnrro¿rnphic Journ| I ,  núm. 2  ¦ Iº64) ,  pp. 20-2S.  
'* Ln Ios mapas brìtánìcos y lranceses de Norteamérìca deI sìgIo XVI I I hay numero-
sos ej empIos . lercy G. Adams , Tnue|ers  nnd  Tnue| Iinrs  1 660-1 800  ¦Nueva York,
Dover lubIìcatìons, IºS0) ,  pp. 64-7º,  aunque eI autor no toma en cuenta Ia ìmportan-
cìa ìdeoIógìca de Ia laIsìlìcacìón cartográlìca que descrìbe. Véase tambìén J. B. HarIey,
¨1he Bankruptcy ol 1homas Jellerys . An Lpìsode ì n the Lconomìc Hì story ol Lìght-
eenth Century Map-Makìng¨ , lmngo Mundi  20  ¦ Iº66) ,  pp. 2S-4S,   esp. pp. 33-40.   lara
conocer un ejempIo deI sìgIo XI X, véase CharIes L. NoweII, The Rose-Co|ored Mnp·  For-
ru¿n| 8Arrempr ro Bui|d nn A}icnn Empire }om rhe Ar|nnric ro rhe lndinn Ocenn ¦ Lìs-
boa, Junta de l nvestìgações Cì entílìcas do UItramar, IºS2) .  
'
` lara conocer Ios aspectos poIítìcos de I a carto-liIateIìa, véase Bruce Davìs, ¨Maps on
lostage 5tamps as lropaganda¨, Cnrrogrphic Jour| 22,  núm. 2  ¦ IºS5) ,  pp. I25- I30.  
''
H. K. WìIkìnson, Mnps nnd Fo|irics· A Reuieu o}rhe Erhnogrnphic Cnrrogrdph¸ 
o}Mncedonin  ¦ LìverpooI , Unìversìty ol LìverpooI lress, IS5I ) .  
'' l. J. ÒrmeIìng, Minorir¸  Topon¸ms on Mnps·  The Rendering  o} Iin¡uisric Mi-
norir¸  Topon¸ms  on  Topogrnphic Mnps  o} hesrer Europe  ¦ Utrecht, Drukkerìj LIìnk-
wìj k Bu, IºS3) .  
''
La ì dea de Ias regl as ocuItas de I a cartogralía surge de Mì cheI loucauI t, The 
Ordcr o}  Things,  nn Archneo|o¿¸  o} rhe Humnn 8ciences,  trad. AIan 5herìdan-5mìth
¦Londres, Iº66,  reìmpresìón, Nueva York, Vìntage Books, Iº73) .  
'´ Lstos eIementos geométrìcos ìncIuyen tambìén I a manìpuIacìón de I a escaIa y Ia
orìentacìón, así como eI uso de cuadrícuIas cartográlìcas para organì zar eI espacì o.
lara saber acerca de I a ì mportancìa socìaI en generaI de estas geometrías, véase Kobert
5ack, Conceprions o}8pnce  in 8ocin| Thoughr· A  Geo¿rnphic Ferspecriue  ¦ Londres,
MacmìIIan, IºS0) ,  pnssim. 
''
La lrase es de Ldgerton, ¨lrom MentaI Matrìx to Mnpnmundi" ,  p. 26.  
'
!
5obre aIgunos ej empI os europeos , véase HarI ey y Woodward, The Hisroj o} 
Corro¿rnph¸,  tomo I ,  sobre mapas chì nos, Needham, 8cience  nnd  Ciui|isnrion  in 
Chinn,  tomo 3,  y sobre mapas ìslámìcos, Enc¸c|opnedin o}ls|nm,  tomo 4.  
'
-
LI concepto es de L. H. Gombrìch, The  8ense  o} Order· A  8rud¸ i n rhe Fs¸cho-
|og 
o}Decornriue Arr  ¦ l thaca, CorneII Unìversìty lress, Iº7º) ,  pp. I55- I56.  
'` Ldgerton, ¨lrom MentaI Matrìx to Mnppnmundi" ,  p. 27.  Ln MìchaeI Harbsmeìer,
"
Òn TraveI Accounts and CosmoIogìcaI 5trategìes. 5ome ModeIs ìn Comparatìve Xeno-
2S3
NÒT AS
Iog¸` , Erhnos  S0,  núms. 3- 4 ¦ IºSS) ,  pp. 273-3 I2,  aparecen aIgunos argumentos potencìa-
Ics cn cuanto a cómo pudìeron haber contrìbuìdo Ios mapas a Ias cosmogralías socìaIes.
¹ Denìs L. Cosgrove, 8ocin| Formnrion nnd 8¸mbo|ic Inndscnpe  ( Londres, Croom
ll cIm, IºS4 ) , p. S.  
'` Arno leters, The Neu  Cnrro¿rnph¸,  trad. Ward Kaìser, D. G. 5mìth y Heìm Woh-
Iers (Nucva York, lrìendshìp lress, IºS3) ,  p. 63,  véase tambìén 1erry Cook, ¨A Kecons-
tructìon ol the WorId. George K. larkìn's Brìtìsh Lmpìre Map ol ISº3" ,  Cnrrogrnphi-
cn  2I ,  núm. 4  ¦ I ºS4) ,  pp. S3-6S,  donde se habIa deI uso deIìberado de la proyeccìón de
Mercator en un mapa que promueve eI ¨nuevo ìmperìaIìsmo¨ deI mundo panbrìtánìco
dc lì naIes deI sìgIo XIX. La recì ente reaccìón de Ios cartógralos hacìa l a naturaIeza no
cìentílìca de la opcìón de la proyeccìón de leters, que ajusta aIgunas de estas dìstorsìo-
nes en lavor deI 1ercer Mundo, olrece un resumen contemporáneo deI cì entìlìcìsmo
arraìgado entre Ios cartógralos que contìnúan dando credìbìIìdad aI mapa construìdo
matemátìcamente e ìgnorando Ias posìbìIìdades de Ios electos socìaIes y poIítìcos sobre
sus ìmágenes. lor ejempIo, véanse Ios comentarìos de John Loxton, ¨1he leters' lhe-
nomenon¨ , Cnrrogrnphic Journ|  22,  núm. 2  ¦ IºSS),   pp. I06- I0S,  que pretende des-
acredìtar a leters IIamándoIo ¨marxì sta¨ y ¨socì aI ì sta¨ . ¨La IIamada proyeccì ón de
leters¨, en ibid. ,  pp. I0S- I I0,  que se presenta como la vìsìón de la 5ocìedad Cartográ-
lìca AIemana es, en cì ertos aspectos, más poIémìca que Loxton en su ¨delensa de la
verdad y la dì scusì ón puramente cì entílì ca¨ . Véase tam bì én A. H. Kobì nson, ¨Arno
leters and Hìs New Cartography¨ , Americnn  Cnrrogrnpher  I2  ¦ IºSS) ,  pp. I 03- I I I ,  y
lhìI lorter y lhìI VoxIand, ¨Dìstortìon ìn Maps. 1he leters' lrojectìon and Òther DevìI-
ments¨, Focus  36 ¦ IºS6 ), pp. 22-30.  
'
'
J. H. Andrews , F|nnrnrion Acres· An Hisroricn| 8rud¸  o}  rhe lrish Innd 8ur-
ue¸or nnd His Mnps  ( BeIlast, UIster HìstorìcaI loundatìon, IºS5) ,   pp. IS7- ISS.  
'' J. B. HarIey, ¨1he Ke-Mappìng ol LngIand I7S0- IS00",  lmngo Mundi  Iº ¦ Iº6S) ,  
pp. S6-67,  lauI Laxton, ¨1he Geodetìc and 1opographìcaI LvaIuatìon ol LngIìsh County
Maps, I 740- IS40" ,  Cnrro¿rnphic Jour| I3,  núm. I  ¦ Iº76) ,  pp. 37-S4.  
'` C}  Juergen 5chuIz , ¨Jacopo de' Barbarì 's Vì ew ol Venì ce. Map Makì ng, Cì ty
Vìews
and MoraIìzed Geography belore the Year IS00" ,  Arr Bu||erin 60 ¦ Iº7S) ,  pp. 425-
474,  J.
B. HarIey, ¨Meanìng and Ambìguìty ìn 1udor Cartography¨, pp. 2S-32.  
' ´ lara conocer eI desarroIIo de este argumento, véase J. B. HarIey, ¨ lower and
Legìtìm
atìon ìn the LngIìsh GeographìcaI AtIas ol the Lìghteenth Century¨, en John ^
WoIter y KonaId L. Grìm ( eds. ),  lmnges o} rhe hor|d·  The Ar|ns rhrough Hisro¡  (Nuevu
York, McGraw-HìII, Iºº7) ,  pp. I6I-204.  
HU
James K. Akerman, ¨NatìonaI GeographìcaI Conscìousness and the 5tructure
ol
LarIy
WorId AtIases¨, texto presentado en la decìmoprìmera Conterencìa lnternacìonu
I
de Hìstorìa de la Cartogralía, Òttawa, Canadá, juIìo de IºSS.  
2S4
NÒTAS
'
I
Agradezco a Catherì ne DeIano 5mìth su Iectura y comentarìos deI manuscrìto
de ¨Cartographìc 5ìgns ìn the Kenaìssance¨ para su pubIìcacìón en J. B. HarIey y Davìd
Woodwards ¦ eds . ) , The Hisror¸  o}  Cnrrogrnph¸,  tomo 3,  Cnrrogrnph¸  in  rhe Age  o} 
Rennissnnce nnd Discoue¡  ¦ Chìcago, Unìversìty ol Chìcago lress, en prensa) .
'-
Catherì ne DeIano 5mì th, ¨Cartographì c 5ìgns on Luropean Maps and 1heì r
LxpIanatìon belore I 700",  lmn¿o Mundi  37 ¦ IºS5) ,  pp. º-2º,  donde se cìta Aduice }or 
rhe  |se  o}  Mnps·   Ar|ns  siue  Cosmogrnphicne.  Medicnriones  de  Fnbricn  Mundi  er 
Fnbricnri Fi¿urd  ¦ I5º5) ,  pp. 25-26,  de Mercator.
'
` Véase mapas de Ios laíses Bajos de Chrìstìan 5grothen ¦ I 573)  donde se repre-
sentan pobIados como Brujas, BruseIas y Gante como sì lueran vìstos desde una aItura
obIìcua y de taI man era ¦con un Ietrero tan grande) que se pueden aprecìar detaIIada-
mente Ios rasgos de su éxìto comercìaI y su patrìotìsmo.
"
* Ldward Lynam, ¨Boazìo's Map ol l reIand¨, Brirish Museum  Qunrrer|¸  H ¦ Iº37) ,  
pp. º2-º5.  

lrançoìs de DaìnvìIIe, Ie Inngnge  des  Geogrnphes,  Termes,  8ignes,  Cou|eurs 
des Cnrres Anciennes,  1500-1800  ¦ larís, A. y J. lìcard, Iº64) ,  pp. 236-244.  

lrançoìs de DaìnvìIIe, ¨Le 5ìgne de `justìce' dans Ies Cartes Ancìennes¨, Reuue 
Hisrorique  de Droir Frnnç nis  er Errnnger,   4" serì e, 34 ¦ Iº56) ,  pp. I I I - I I4.   lara co-
nocer un contexto más ampIì o, véase Yì-lu 1uan, Inndscnpes  o}Fenr  ¦ Òxlord, BIack-
weII, IºS0) .  
'
' Buchotte, Ies Reg|es du Dessin er du Inuis  ¦ larís, Iº2I ) ,  Iámìna lrontaI I¿4.
''
HeI en WaI I ì s , ¨GIobes ì n LngIand up tu I 660",   Geogrnphicn|  Mngnzine  35 
¦ Iº62-Iº63) ,  pp. 267-7º.  
º´ Davìd Woodward, ¨MedìevaI Mnppnemundi",  en HarIey y Woodward ¦eds. ) , The 
Hisro¡ o}Cnrrogrnph¸,  tomo I ,  pp. 334-342.  
´' Vìctor Morgan, ¨1he Lìterary l mage ol GIobes and maps ì n LarIy Modern Ln-
gIand¨ , en ]acke ¦ed. ) , Eng|ish Mnp-Mn/ing  1 500-1 650,  pp. 46-56.  
´¹ lara saber otros sìgnìlìcados deI gIobo, véase James HaII , Dicrionn¡ o} 8ub¡ecrs 
nnd 8¸mbo|s in Arr  ¦ Londres, John Murray, Iº74),  p. I3º,  y J. L. CìrIot, A Dicrionn¡ o}
o¸mbo|s,  2" ed. , trad. Jack 5age ¦ Londres, KoutIedge & Kegan lauI , Iº7I ) ,  pp. I IS- I Iº.   ¸ 
´
-
Juergen 5chuI z, ¨1he Map MuraI CycIes ol the Kenaì ssance¨ , en Woodward ·
¦ ed. ) , Arr nnd Cnrrogrnph¸,  pp. º7- I20.  

´` Keproducìdo en Arre e  8cienzn  per i| Disegno  de| Mondo  ¦MìIán, LIecta, IºS3 ) , l
p. 57,  véase tambìén la Iámìna 56.  
´* Koberto AImagìà, Monumenrn  Cnrro¿rnphicn  \nricnnn,  4 tomos ¦ Cìudad deI
Vatìcano, BìbIìoteca ApostóIìca Vatìcana, Iº52) ,  tomo 3.  Ie Firrure Mur|i de||n Gn||e-
rin de||e Cnrre Geogrd]che,  pp. 7  y I2.  
´` Cnrres er  Figures de | n Tere  ¦ larís, Centre Georges lompìdou, IºS0),  p. 3b4, A |n 
2SS
NÒTAS
Deccuuerre  de  /n Terre.  Dix  8iec|es  de  Cnrrcµrnphie  ¦ larís, Bì bI ì othcque NatìonaI e,
Iº7º) ,  enlrente S7.  
`'' AbeI Gance, Nnpc|ecn  ¦ lrancìa, Iº27) ,  CharIes ChapIì n, The  Grenr Dicrnrcr 
¦ Lstados Unìdos, Iº40) .   5obre la peIícuIa de Gance, véase leter lappas, ¨1he 5uper-
ìmposìtìon ol Vìsìon. Nnpc|ecn  and the Meanìng ol lascìst Art¨, Cinensre· A Mqnzine 
cn rhe Arr nnd  Fc|irics  c}rhe Cinemn  ¦ IºS3 ) , pp. S- I3.  
´' A. G. Hodgkìss, |ndersrnndin¿ Mnps· A  8¸sremnric Hisrcj c} Their  |se  nnd 
Deue|cpmenr  ¦ loIkestone, Dawson, IºSI ) ,  pp. IS4- IºS,  MacDonaId GìII, ¨Decoratìve
Maps¨, 8rudic  I2S  ¦ Iº44) ,  pp. I6I- I6º.  
´¯ Lntonces Ios geógralos en Ios mapas de
_
}icn /henan Ios huecos con ìmágenes
de saIvajes /y en Iugares ìnhabìtabIes /dìbujan eIelantes en busca de cìudades. (
_
ÒNATI IAN
CWI IT, On Fcerj· A Rhnpscd¸. )  ¨l mágenes de saIvajes¨, ¨eIelantes¨ y ¨en busca de cìu-
dades¨ ¦l a cìudad es una de Ias marcas de la cìvìIìzacìón europea) sugìeren ya l a exìs-
tencìa de un estereotìpo de l a geogralía alrì cana promovìdo por Ios mapas . 5obre Ias
actìtudes actuaIes hacìa la decoracìón, véase K. A. 5keIton, Deccrnriue Frinred Mnps c}
rhe Fj/reenrh rc Eighreenrh Cenruries  ¦ Londres, 5prìng Books, IºS2) ,  p. I .  
´ ´ Han sìdo tratados como decoracìón elímera para coIeccìonìstas. K. V. 1ooIey,
7r|e Fn¿es }cm 8ixreenrh  rc Ninereenrh  Cenruj,   5erìe Map CoIector I07  ¦ Londres,
Map CoIIectors' Cì rcI e, Iº7S) .   Los hì storìadores de l a cartogralía todavía tìenen que
resoIver l a prolundìdad deI anáI ì sì s ìconográlìco reveIado en M. Corbett y K. Lìght-
bown, The  Ccme|¸ Frcnrispiece·  The Emb|emnric  7r|e-Fn¿e  in Eng|nnd  1 550-1 660 
¦ Londres, KoutIedge & Kegan lauI, Iº7º),  o en l. A. Yates, Asrrden·  The lmpern| Theme 
in  rhe 8ixreenrh Cenruj  ¦ Londres, KoutIedge & Kegan lauI, Iº7S) ,  p. 63. 
1U
_, B. HarIey, ¨Meanìng and Ambìguìty ìn 1udor Cartography¨ , pp. 37-3S,  HìIda
Merchant, ¨A ` Memento Morì ' or `Vanì tas' LmbIem on an Lstate Map ol I 6I 2¨ ,  Mnp-
|ine  44  ¦ I ºS6),   pp. I-4.  
1 U Ì
Ln dìlerentes contextos I as brúj uIas tìenen otros sìgnìlìcados. véase HaII , Dic-
ricnnj c}8ub¡ecrs nnd 8¸mbc|s,  p. 73.  
¹
U 4
HeI en WaIIìs ¦ed. ) , The Mnps  nnd  Texrs  c} The Bc/e c}ldrc¿rdph¸ Frese
nred 
b¸ Jenn Rcrz rc Henj  \Hl,  Ncu  in  rhe Brirish Iibrdj  ¦ Òxlord, Koxburgh cIub, IºSI) , 
esp. pp. Ó7 - 72,  Bernadette Bucher, lccn  nnd  Ccnquesr· A  8rrucrurn| Ann|¸sis  c} rhe 
l||usrrnricns  c}de Bj's  Grenr  \c¸n¿es  ¦ Chìcago, Unìversìty ol Chìcago lress, IºSI ) . 
'` 5obre Ias personìlìcacìones lemenìnas de Amérìca, véase Hugh Honour, The Ne
¹ 
Gc|den Innd·  Eurcpenn  lmn¿es  c} Americn }rcm rhe Disccueries  rc  rhe Fresenr  !
m

¦Nueva York, lantheon Books, Iº7S),  pp. SS-I I 7,  y CIare Le CorbeìIIer, ¨Mìss Amerìca an
µ
Her 5ìsters. lersonìlìcatìons ol the lour larts ol the WorId¨, MetropoIìtan Museum ol ^rt,
Bu||erin  Iº,   nueva serìe ¦ Iº6I) ,  pp. 20º-223.   Debo estas dos relerencìas a Howard DeIIer.
¹
U ¬
Òscar I . Norwì ch, Mnps  c}A}ricn· An  l||usrrdred nnd Anncrnrcd  Cnrrc-
Bib|i
'
·
2S6
NÒT AS
¿rnph¸  ¦Johanncsburgo, Ad. Donkcr, IºS3 ) . lara conoccr una comparacì ón, véasc
Lconard Bc||, ¨Artìsts and Lmpìrc. Vìctorìan Rcprcscntatìons o| Sub¡cct lcop| c¨, Arr 
Hisro¡ S,  núm. I  ¦ I ºS2) ,  pp. 73-S6.  
Ì '
` R. Rccs, ¨ Hi storìca| Lìnks bctwccn Cartography and Art ¨, Geogrnphicn| 
Reuieu  70 ¦ IºS0) ,  pp. 60- 7S,  Davìd Woodward, ¨l ntroductìon¨, cn Woodward ¦cd. ) , Arr 
nnd cnrroprnph¸,   tomo 2.  
!
' L| dcsa|ìcnto dc Luìs XlV antc | a ìdca dc quc s u rcìno s c había rcducìdo como
rcsu|tado dc dcs|ìndcs más prccìsos rchc¡ a | a constantc ìmportancìa sì mbó|ìca dc|
mapa. ßrown, 8ro¡ o}Mnps,  cn|rcntc dc 246.   Sobrc |os mapas bíb|ìcos, véasc |a ¨cpís-
to|a¨ ì ntroductorìa a |a Bìb|ìa dc Génova dc I SSº dc Nìoo|as Barbìcr y Thomas Cour-
tcau dondc sc cxp|ìca |a utì|ìdad dc |os mapas para ìntcrprctar |as cscrìturas. Dcbo csta
rc|crcncìa a Cathcrìnc Dc|ano Smìth.
!
' L| argumcnto dc Göran Thcrborn cn The ldeo|o_  o}Fouer nnd rhe Fouer o} 
ldeo|o¿  ¦ Londrcs, Ncw Lca| Books, IºS0) ,  pp. SI-S4,  accrca dc| ¨sìmbo|ìsmo a|ìrmatì-
vo o c| rirun| ¨,  rcsu|ta rc|cvantc para |os mapas , véasc tambì én Lrìc Hobsbawm y
Tcrcncc Rangcr ¦cds . ) , The lnuenrion o} Tndirion  ¦ Cambrìdgc, Cambrìdgc Unìvcrsìty
lrcss, IºS3) ,  csp. pp. I- I00  y 2I I-262.  
¹
"
Dcborah J. Warncr, The 8/¸ Exp|ored·  Ce|esrin| Cnrrogrnph¸  1500-1800  ¦Nuc-
va York, A. R. Lìss, Iº7º) ,  pp. XI-XI I , dìscutc |a ìconogra|ía dc |as constc|acìoncs produ-
cìda por astrónomos quc apoyan |a Rc|orma y |a Contrarrc|orma, rcspcctìvamcntc.
¹´ Aquí cxìstc un para|c| ì smo con a|gunas dc |as tcndcncìas ì dcntì|ìcadas por
Robcrt Davìd Sack, ¨Human Tcrrì torìa|ìty. A Thcory¨ , Annn|s o}  rhe Associnrion o} 
Amcricnn Geogrnphers  73,  núm. I  ¦ IºS3) ,  pp. SS-74,  |as ìdcas cstán más dcsarro||adas
cn Sack, Humnn  Terrirorn|ir¸· lrs Theo¡ nnd Hisro¡  ¦ Cambrìdgc, Cambrìdgc Unìvcr-
sìty lrcss, IºS6) .  
]]]
.  8ì|encìos j secreros
' Lsta poncncìa |uc pronuncìada cn una vcrsìón prc| ì mì nar cn un scmìnarìo dc|
Dc
partamcnto dc Gcogra|ía cn |a Unìvcrsìdad dc York, Canadá, cn marzo dc IºS7,   más
ad
c|antc sc prcscntó cn |a dccìmoscgunda Con|crcncìa lntcrnacìona| sobrc Historìa dc
|a
Cartogra|ía cn larís, cn scptìcmbrc dc IºS7,  y cn c| Ta||cr dc Gcogra|ía y Mcdìo Am-
bìcntc cn |a Unìvcrsìdad dc Chìcago, cn novìcmbrc dc IºS7,  agradczco |a motìvacìón )
|as
sugcrcncìas rccìbìdas cn cstas ocasìoncs. Tambìén doy gracìas a Howard Sc||cr, dc |a
Amcrìcan Gcographì ca| Socì cty Co||cctìon, por |a ì mportantc ayuda bì b| ì ográ|ì ca,
a Kcvìn Kau|man por proporcìonarmc rc|crcncìas sobrc | os ìnìcìos dc |a hìstorìa dc |os
2S7