SỞ GD&ĐT NINH THUẬN

Trường THPT Lê Duẩn
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 20112012
M!N" H#A HỌC 12
Thời gian làm bài: 45 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
H$% &ên"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
L()"'''''''
M* +, &-. 1/2
Cho biết ngu!n t" #h$i c%a c&c ngu!n t$:
' ( )* C ( )+* , ( )-* .a ( +/* 0 ( /1* Ca ( 40* Cu ( -4* 2g ( )03
I' PH0N CH1N2 CH3 T4T C5 TH6 7INH 820 câu, từ câu 1 đến câu 209 :;%0
+.<=>
C?u 1" Điểm giống nhau giữa glucozơ và xnlulozơ là!
A' "h#ng $%u c& 'hể '(o 'hành nh) *h+n ,ng -uang h.*
@' "h#ng $%u là c/c *olim 'hi0n nhi0n
C' "h#ng $%u 'an '1ong n23c
D' "h#ng $%u 'ham gia *h+n ,ng '1/ng 4(c
C?u 2" 51uc'ozơ A-Bng *h+n ,ng $2.c v3i ch6' nào 7au $89:
A' ;<gN=
>
?NH
>
@'
A
B @' C1
D
C' H
D
@Ni?'
A
B D' "u@=HB
D
?Na=H @'
A
B
C?u /" Eh8n 'F Ghối '1ung 4Hnh cIa xnlulozơ '1ong 7.i 4Jng là K;LMA;AAA $;v;" và
'1ong 7.i gai là M;NAA;AAA $;v;"; Số mOc xPch "
Q
H
KA
=
M
c& '1ong c/c lo(i 7.i '10n lRn
l2.' là!
A' KADSA và >TQDA @' KASA và >QTD C' KADS và >TQD D' KASAD và >QTDA
C?u C" TU KGg 'inh 4V' ch,a DAW '(* ch6' c& 'hể 7+n xu6' $2.c 4ao nhi0u Gg glucozơ
nXu hiYu 7u6' cIa -u/ '1Hnh 7+n xu6' là LAW :
A' AZSSN Gg @' AZQDD Gg C' AZQQL Gg D' AZMMQ Gg
C?u D" Eh/' 4iểu nào 7au $89 là A-Bng $#ng :
A' "h6' 4[o GhJng 'an '1ong n23c;
@' "h6' 4[o GhJng 'an '1ong n23cZ nh\ hơn n23c nh2ng 'an nhi%u '1ong ]ung mJi
hữu cơ;
C' "h6' 4[o là 7' cIa glix1ol và axi' cac4ox9lic m(ch cac4on ]ài GhJng *h8n
nh/nh;
D' DRu ^n và m_ 4Ji '1ơn c& c`ng 'hành *hRn ngu90n 'ố;
C?u ;" Dung ]ach 7acca1ozơ 'inh GhiX' GhJng c& 'Pnh GhFZ nh2ng Ghi $un n&ng v3i
]ung ]ach H
D
S=
T
l(i c& 'hể cho *h+n ,ng '1/ng g2ơng;Đ& là ]o!
A' ;Sacca1ozơ 4a 'hub *h8n '(o 'hành glucozơ và c1uc'ozơ;
@' ;Sacca1ozơ 4a 'hub *h8n '(o 'hành glucozơ ;
C' Sacca1ozơ 4a 'hub *h8n '(o 'hành c1uc'ozơ;
D' Đd c& 7e '(o 'hành an$hi' 7au *h+n ,ng;
C?u E" f_ $Vng vg' là!
A' h7' cIa axi' olic và glix1in
@' h7' cIa axi' *anmi'ic và $ing $jng cIa glix1in
C' Hkn h.* nhi%u muối '1iglix1i' Gh/c nhau
D' fuối na'1i cIa axi' 4[o
T1ang K?T l fd $% 'hi K>D
C?u F" T1ong cơ 'hểZ li*i' 4a oxi h&a 'hành!
A' NH
>
Z H
D
= @' "=
D
Z H
D
= C' NH
>
Z "=
D
Z H
D
= D' NH
>
Z "=
D
C?u G" fV' 7' c& "TET là "
>
H
Q
=
D
c& Gh+ n^ng 'ham gia *h+n ,ng '1/ng 4(c v3i ]]
<gN=
>
?NH
>
; "T"T 'hu gmn cIa 7' $& là !
A' "H
>
"=="H
>
@' H"=="
D
H
M
C' H"=="
>
H
L
D' "
D
H
M
"=="H
>
C?u 10" Điểm giống nhau giữa c/c *h8n 'F 'inh 4V' amilozơ và amilo*c'in là!
A' m(ch glucozơ $%u là m(ch 'hjng
@' c& *h8n 'F Ghối '1ung 4Hnh 4nng nhau
C' c& hY 7ố '1`ng h.* 4nng nhau
D' $%u ch,a gốc olglucozơ
C?u 11" "ho KZSA gam glucozơ *h+n ,ng hoàn 'oàn v3i ]ung ]ach <gN=
>
?NH
>
@]2B 'hH
Ghối l2.ng <g 'hu $2.c là!
A' QZTS gam @' >ZDT gam C' ;TZ>D gam D' ;DZKQ gam
C?u 12" png v3i cJng 'h,c *h8n 'F "
T
H
S
=
D
c& 4ao nhi0u 7' $ing *h8n cIa nhau:
A' T @' D C' M D' >
C?u 1/" TU ]Ru 'hec vg' làm 'hX nào $ể c& $2.c 4ơ:
A' qà *hrng ho/ ch6' 4[o lsng; @' Hi$1o ho/ axi' 4[o;
C' Hi$1o ho/ ch6' 4[o lsng; D' Đhi$1o ho/ ch6' 4[o lsng;
C?u 1C" thi 'hI9 *h8n 46' Gu ch6' 4[o nào cvng 'hu $2.c
A' axi' 7'a1ic; @' axi' *anmi'ic; C' glix1ol; D' axi' olic;
C?u 1D" thi 'hI9 *h8n '9lcoma' '1ong ]ung ]ach Na=H 'hH 7+n *hwm cIa *h+n ,ng
là!
A. HCOONa vµ C
2
H
5
OH B. CH
3
COONa vµ CH
3
OH
C. HCOOH vµ C
2
H
5
OH D. C
2
H
5
COOH vµ CH
3
OH
C?u 1;" "& > lm $eng > ch6' 4V' màu '1Ong 7au! Tinh 4V'Z xnlulozơZ 7acca1ozơ; Cnng
c/ch nào '1ong c/c c/ch 7au c& 'hể nhgn 4iX' c/c ch6' '10n 'iXn hành 'ho '1Hnh 'e 7au!
A' ;D`ng vài gim' ]] H
D
S=
T
$un n&ngZ ]] <gN=
>
?NH
>
;
@' ;Hoà 'an vào n23cZ vài gim' ]] H
D
S=
T
$un n&ngZ ]] <gN=
>
?NH
>
;
C' ;Hoà 'an vào H
D
=Z ]`ng io';
D' ;D`ng io'Z ]] <gN=
>
?NH
>
;
C?u 1E" Nhgn x[' nào 7au $89 A-Bng $#ng :
A' N23c [* chuối chPn GhJng cho *h+n ,ng '1/ng g2ơng
@' thi ^n cơm nhai Gx c& va ngm'
C' yuV' 4/nh mH GhJng ngm' 4nng vs 4/nh mH;
D' Nhs io' vào miXng chuối xanhZ xu6' hiYn màu xanh;
C?u 1F" Để ch,ng minh '1ong *h8n 'F glucozơ c& nhi%u nh&m l=H 'a cho ]ung ]ach
glucozơ *h+n ,ng v3i
A' ]ung ]ach C1
D
; @' ]ung ]ach <gN=
>
?NH
>
;
C' "u@=HB
D
Z '
A

'h2)ng; D' "u@=HB
D
'1ong Na=H $un n&ng;
C?u 1G" ThI9 *h8n hoàn 'oàn KGg 7acca1ozơ $2.c !
A' KAAAg glucozơ @' AZM Gg glucozơ z AZMGg c1uc'ozơ
C' MDQZ>g glucozơ z MDQZ>g c1uc'ozơ D' >DQg glucozơ z >DQg c1uc'ozơ
T1ang D?T l fd $% 'hi K>D
C?u 20" Ngu90n liYu 7+n xu6' ancol '9lic là vs 4àoZ m`n c2a ch,a MAW xnlulozơ; Để
7+n xu6' K '6n ancol '9lic v3i hiYu 7u6' 'oàn -u/ '1Hnh là LAW 'hH Ghối l2.ng ngu90n
liYu là!
A' QDAA Gg @' MAAA Gg C' MA>K Gg D' MKAA Gg
II' PH0N TH CHỌN 810 I?u9 :C%0 +.<=>
Th4 5inh h6c ch78ng tr9nh nào th9 làm ch78ng tr9nh :;<
P-Jn A' T-KL I-ưMng &rNn- C-uẩn 810 câu, từ câu 21 đến câu 309
C?u 21" thi $un n&ng TZTM Gg glix1ol 7'a1a' v3i ]ung ]ach Na=H 'hu $2.c a g
glix1ol; Gi+ 7F *h+n ,ng x+9 1a hoàn 'oàn; Gi/ '1a cIa a là!
A' AZNQ g @' AZQT g C' KZDQ g D' AZTQ g
C?u 22" thi l0n mn K '6n ngJ ch,a QMW 'inh 4V' 'hH Ghối l2.ng ancol '9lic 'hu $2.c
là 4ao nhi0u: CiX' hiYu 7u6' *h+n ,ng l0n mn $(' SAW;
A' >MA Gg @' >AA Gg C' DNA Gg D' ;DNMZ> Gg
C?u 2/" Eh/' 4iểu nào ]23i $89 là +Ong :
A' ThI9 *h8n 'inh 4V' 'hu $2.c glucoz ơ và c1uc'ozơ;
@' "+ xnlulozơ và 'inh 4V' $%u c& *h+n ,ng '1/ng 4(c;
C' 51uc'ozơ c& *h+n ,ng '1/ng 4(cZ ch,ng 's c1uc'ozơ c& nh&m ch,c {"H=;
D' ThI9 *h8n xnlulozơ 'hu $2.c glucozơ;
C?u 2C" Hai ch6' $ing *h8n cIa nhau là !
A' 7acca1ozơZ glucozơ @' c1uc'ozơZ xnlulozơ
C' glucozơZ c1uc'ozơ D' glucozơZ man'ozơ
C?u 2D" thi $un hkn h.* D axi' cac4ox9lic v3i glix1ol @axi' H
D
S=
T
$|c làm x#c '/cB
c& 'hể 'hu $2.c 4ao nhi0u '1i7' :
A' > @' Q C' T D' M
C?u 2;" qà *hrng h&a SZS g '9l ax'a' 4nng DAA ml ]ung ]ach Na=H AZDf; Sau Ghi
*h+n ,ng x+9 1a hoàn 'oànZ cJ c(n ]ung ]ach 'hu $2.c ch6' 1On Ghan c& Ghối l2.ng là!
A' >ZDS g @' SZMQ g C' KAZT g D' SZD g
C?u 2E" thi l0n mn LDA gam glucozơ v3i hiYu 7u6' KAAWZ Ghối l2.ng ancol '9lic 'hu
$2.c là!
A' KST gam @' >QS gam C' DLQ gam D' ND gam
C?u 2F" ThI9 *h8n hoàn 'oàn >TZD g 7acca1ozơZ 7au $& 'iXn hành *h+n ,ng '1/ng 4(c
v3i ]ung ]ach 'hu $2.cZ Ghối l2.ng GX' 'Ia <g 'hu $2.c là!
A' DKZQ g @' KAZS g C' T>ZD g D' TZ>D g
C?u 2G" T0n gmi cIa h.* ch6' "H
>
"=="
Q
H
M
là !
A' m'9l4nzoa' @' *hn9lax'a' C' 4nz9lax'a' D' *hn9lcoma'
C?u /0" CYnh nh8n *h+i 'iX* $2)ng @'i0m ho|c '1u9%n ]ung ]ach $2)ng vào 'xnh
m(chBZ$& là lo(i $2)ng nào:
A' Sacca1ozơ @' Glucozơ C' 51uc'ozơ D' fan'ozơ
P-Jn @' T-KL I-ưMng &rNn- N?ng IPL 810 câu, từ câu 31 đến câu 409
C?u /1" "8u nào 7au $89 A-Bng $#ng Ghi n&i v% xnlulozơ:
A' Tan '1ong ]ung ]ach }"u@NH
>
B
T
~@=HB
D
@' D`ng $ể 7+n xu6' 'ơ nilonlQ
T1ang >?T l fd $% 'hi K>D
C' "& 'hể ]`ng $ể $i%u chX ancol '9lic
D' T(o 'hành 7' v3i axi' ax'ic
C?u /2" thi l0n mn a Gg glucozơ ch,a '1ong n23c -u+ nho $ể 7au Ghi l0n mn cho
KAA lP' 12.u vang KA
A
Z 4iX' hiYu 7u6' l0n mn $(' NMWZ ]
12.u
•AZS g?ml; Gi/ '1a cIa a là!
A' KQZTLQ @' KTZQLQ C' KMZLQT D' KSZLTQ
C?u //" "ho m @gB 'inh 4V' l0n mn 'hành ancol '9lic @H • SKWB; Toàn 4V "=
D
7inh 1a
h6* 'h€ hoàn 'oàn vào ]ung ]ach "a@=HB
D
$2.c MMA g GX' 'Ia và ]ung ]ach q; Đun Gx
]ung ]ach q 'hu $2.c KAAg GX' 'Ia; Gi/ '1a m là!
A' LMA @' QMA C' SKA D' MMA
C?u /C" fV' lo(i m_ ch,a TAW olinZ DAW *anmi'in và TAW 7'a1in; qà *hrng h&a m
gam m_ '10n 'hu $2.c K>S g glix1ol; Gi/ '1a cIa m là!
A' K>ATZDL @' K>>MZAA C' KDANZAA D' K>DQZAA
C?u /D" "ho KSZM gam 7' $ơn ch,c '/c ]€ng vUa $I v3i MAA ml ]] t=H AZMf;
"T"T cIa 7' là!
A' "H
>
"=="
>
H
L
@' "H
>
"=="
D
H
M
C' H"=="H
>
D' H"=="
D
H
M
C?u /;" Đun n&ng QZA gam "H
>
"==H v3i QZA gam "
D
H
M
=H @ c& H
D
S=
T
làm x#c '/cZ
hiYu 7u6' *h+n ,ng 7' ho/ 4nng MAWB; thối l2.ng 7' '(o 'hành là!
A' TZT gam @' ;SZS gam C' QZA gam D' MZD gam
C?u /E" Để *h8n 4iY' c/c ]ung ]ach h&a ch6' 1i0ng 4iY' là 7acca1ozơZ man'ozơZ 'anolZ
co1man$hi' ng2)i 'a c& 'hể ]`ng mV' '1ong c/c h&a ch6' nào 7au $89:
A'
D
@ B ? Cu ,' ,'

@' vJi 7ữa C'
> >
? 2g., .'
D'
A
D
? Z ' .i t
C?u /F" qà *hrng h&a KAA g ch6' 4[o c& ch• 7ố axi' là L cRn ]`ng AZ>D mol Na=H;
Gi+ 7F hiYu 7u6' KAAW; thối l2.ng glix1ol 'hu $2.c là !
A' NZT> g @' NZSK g C' MZNS g D' NZMK g
C?u /G" Dd9 gim c/c ch6' $%u '/c ]€ng $2.c v3i "u@=HB
D
là!
A' glucozơZ glix1olZ man'ozơZ ancol '9lic
@' glucozơZ glix1olZ man'ozơZ na'1i ax'a'
C' glucozơZ glix1olZ man'ozơZ axi' ax'ic
D' glucozơZ glix1olZ an$hi' comicZ na'1i ax'a'
C?u C0" fV' *h8n 'F 7acca1ozơ c&!
A' mV' gốc ‚lglucozơ và mV' gốc ‚lc1uc'ozơ
@' mV' gốc ‚lglucozơ và mV' gốc olc1uc'ozơ
C' hai gốc olglucozơ
D' mV' gốc olglucozơ và mV' gốc ‚lc1uc'ozơ
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllll HƒT llllllllll
T1ang T?T l fd $% 'hi K>D

Related Interests