Entorsa este o l ezi une traumati că a unei arti cul aţi i provocată de o mi şcare bruscă şi puterni că a

acestei a, l ezi une î n urma cărei a se produce î nti nderea sau ruperea l i gamentel or de l a ni vel ul
arti cul aţi ei (l i gamentel e sunt fasci cul e de fi bre care l eagă oasel e î ntre el e). De asemenea, dacă
traumati smul este puterni c el poate provoca şi l ezi uni al e carti l ajel or, al e muşchi l or şi tendoanel or.
Cel e mai frecvente sunt entorsel e de gl eznă. În acest caz l i gamentel e di ntre oasel e pi ci orul ui şi al e
gambei se î nti nd sau chi ar se rup. Dacă acci dentarea este gravă, î n momentul produceri i ei se poate
si mţi ruperea l i gamentul ui şi chi ar se poate auzi o pocni tură. Si mptomel e entorsei sunt dureri l e
arti cul are, di screte l a î nceput, dar care se accentuează î n câteva ore, l i mi tarea funcţi onal ă a
arti cul aţi ei , apari ţi a unui edem (i nfl amaţi e), î nsoţi t de î nroşi rea zonei afectate şi , eventual ,
echi moza (vânătai e).
Este necesară prezentarea la medicul specialist ortoped pentru a ne asigura de vindecarea şi recuperarea in condiţii
bune, dar mai ales pentru stabilirea diagnosticului corect: diferenţierea entorselor de fracturile articulare. Efectuarea
radiografiei ajută foarte mult stabilirea diagnosticului corect. Am putea spune chiar ca este obligatorie.
Clasificare – stadializare:
Lezi uni l e l i gamentel or vari ază de l a si mpl e î nti nderi sau răsuci ri mi nore catre răsuci ri severe si chi ar
rupturi parţi al e sau total e de l i gamente.
Se va face o stadializare a leziunii de catre medicul specialist:
- gradul I reprezinta intinderea sau o mica ruptură a ligamentelor, prezentand o uşoara sensibilitate, edem şi
rigiditate. Este posibil mersul cu o mică durere;
- gradul II reprezintă o rupere mai mare de ligamente dar nu totală cu durere, edem şi echimoză
moderate. Zonele lezate sunt sensibile la palpare si există durere în timpul mersului;
- gradul III reprezintă ruperea completă a ligamentului afectat însoţită de edem şi echimoze severe.
În funcţie de gradul entorsei medicul specialist recomandă tratamentul adecvat:
În entorsel e de gradul I se recomandă repaus arti cul ar, bandaj compresi v (faşa el asti că), apl i caţi i
reci (pungă cu ghi aţă sau pungă de mazare congel ată care se mul ează dupa forma corpul ui , î nvel i tă
i ntr-un prosop, nu di rect pe pi el e pentru a evi ta degeraturi l e), apl i carea de compres e î mbi bate cu
ri vanol , pozi ţi e procl i vă (membrul mai ri di cat decat restul corpul ui pentru a î mbunătaţi ci rcul aţi a
sângel ui şi a scădea edemul ), tratament anti al gi c şi anti i nfl amator[ l ocal : unguent api l cat fară masaj
si acoperi t cu fol i e de pl asti c (pansament ocl uzi v) sau general : pasti l l e sau i njecti i . Se i nterzi ce
masarea (trasul ) regi uni i care nu face decat să mărească edemul (i nfl amaţi a) şi să agraveze
tul burari l e ci rcul aţi ei l ocal e a sangel ui .
În entorsel e de gradul II se recomandă i mobi l i zarea arti cul aţi ei î n atel a gi psată 21 zi l e (ti mpul
mi ni m necesar pentu obţi nerea unei ci catri ci a l i gamentel or rupte), apl i caţi i reci , pozi ţi e procl i vă,
tratament anti al gi c si anti i nfl amator. În entorsel e de gradul III se recomanda i mobi l i zarea
arti cul aţi ei î n atel ă gi psată dacă i nfl amaţi a este mare cu compl etare l a aparat gi psat ci rcul ar după
scderea i nfl amaţi ei , sau di rect aparat gi psat ci rcul ar dacă arti cul aţi a nu este foarte i nfl amată pentru
21 zi l e,Fi g.2, pozi ţi e procl i vă, tratament anti al gi c şi anti i nfl amator. În unel e cazuri cu rupturi mari
al e l i gamentel or este necesară operati a.
Tratamentul de gi mnasti ca recuperatori e (ki netoterapi e). Se face cât mai precoce î n cazul
i mobi l i zări l or î n gi ps. Începe cu mobi l i zarea arti cul aţi i l or l i bere şi contracţi i muscul a re i zometri ce
(contracţi a muschi l or fară modi fi carea l ungi mi i ) î ncă di n ti mpul i mobi l i zari i gi psate. ki netoterapi a
trebui e conti nuată dupa scoterea gi psul ui . O entorsă netratată corespunzator poate duce l a o
arti cul aţi e i nstabi l ă, entorse reci di vante, şi î n fi nal artroză (uzura carti l ajul ui arti cul ar cu durere
mare l a mobi l i zarea arti cul aţi ei respecti ve).

Măsurile de prim-ajutor în cazul entorselor constau în:
1. Protejarea zonei afectate. Folosirea atelelor sau cârjelor protejează articulaţia.
2. Repaus. Nu trebuie însă să se renunţe complet la activitatea fizică.
3. Aplicarea unui pachet cu gheaţă pe zona afectată. Nu lăsaţi gheaţa prea mult timp deoarece poate afecta ţesuturile.
4. Compresie. Se utilizeaza bandaje elastice sau fase compresive