ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ΢
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΤΓΔΙΑ΢
ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ
Tαρ. Γ/λζε:
Αξηζηνηέινπο 17
Σαρ. Κψδηθαο : 101 87
Σειέθσλν:
210 5237483
e-mail :
farmaka@yyka.gov.gr

Αζήλα, 12 - 08 - 2014
Aξηζ. Πξση. νηθ. 70055

Θέμα: «Γηνξζσηηθφ Γειηίν Σηκψλ Φαξκάθσλ αλζξψπηλεο ρξήζεο»
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ
θπξψζεθε κε ην άξζξν Πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 "Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
θπβεξλεηηθά φξγαλα" (ΦΔΚ 98/Α’/2005).
2. Σν Ν.Γ. 96/1973 "Πεξί ηεο εκπνξίαο ησλ θαξκαθεπηηθψλ, δηαηηεηηθψλ θαη θαιιπληηθψλ πξντφλησλ…" (ΦΔΚ
172/Α’/1973) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο λφκνπο 784/1978, 1316/1983, 1965/1991, 1969/1991, 2992/2002,
3408/2005, 3790/2009 θαη 3840/2010.
3. Σν άξζξν 45 παξ. 12 ηνπ λ. 2992/2002 "Μέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 54/Α’/2002).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3842/2010 (ΦΔΚ 58/Α’2010) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
5. Σν άξζξν 69 ηνπ λ. 3984/2011 (ΦΔΚ 150/Α’/2011).
6. Σν άξζξν 4 παξ. 2 ζηνηρείν 36 ηνπ λ. 3899/2010 (ΦΔΚ 212/Α’/2010) πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α.
7. Σν Ν.Γ. 136/1946 "Πεξί Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα" (ΦΔΚ 298/Α’/1946) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
8. Σν Π.Γ. 89/10.06.2014 (ΦΔΚ 134/Α’/10.6.2014 "Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη
Τθππνπξγψλ".
9. Σελ Α.Γ. αξηζ. 07/2009 (ΦΔΚ 1388/Β’/2009) "Σξνπνπνίεζε θαη λέα Κσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ
εθδνζεηζψλ κέρξη θαη ηελ 14-05-2009", φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
10. Σν Π.Γ. 95/2000 (ΦΔΚ 76/Α’/2000) "Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο".
11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α’/2011) θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4052/ 2012 (ΦΔΚ 41/Α/2012).
12. Σν άξζξν 32 ηνπ λ. 1316/1983 (ΦΔΚ 3/Α’/1983) πεξί Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ, Δζληθήο
Φαξκαθνβηνκεραλίαο θιπ.
13. Σελ ππ’ αξηζ. ΓΤ1δ/Γ.Π. νηθ. 35997/11-4-2011 (ΑΓΑ:4ΑΓΞΘ-4) Τπ. Απφθαζε "΢πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Σηκψλ
Φαξκάθσλ", φπσο έρεη ζπκπιεξσζεί θαη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. ΓΤ1δ/Γ.Π. νηθ. 65396/23-07-2014 Απφθαζε
(ΑΓΑ:6N57Θ-Ρ8Ω) θαη ηελ ηξνπνπνίεζε απηήο ππ’ αξηζ. ΓΤ1δ/Γ.Π. νηθ. 67380/28-07-2014 Απφθαζε (ΑΓΑ: ΩΦΚ9Θ4Α6).
14. Σελ ππ’ αξηζ. 61771/11-07-2014 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο (ΦΔΚ 1907/Β΄/11.07.2013) "Γηαηάμεηο
Σηκνιφγεζεο Φαξκάθσλ".
15. Σελ ππ’ αξηζ. 65470/2014 Γ.Π. ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 2013/Β/23-07-2014) " Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε
ηεο κε αξηζ. νηθ. 61771/11-07-2014 (ΦΔΚ 1907/Β΄) «Γηαηάμεηο Σηκνιφγεζεο Φαξκάθσλ»".
16. Σελ ΓΤΓ3α/νηθ. 13833/06-02-2013 Απφθαζε (ΦΔΚ 235/Β/07-02-2013) "Αλαζεψξεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ
θαηαιφγσλ γηα ηε ζεξαπεία ζνβαξψλ αζζελεηψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3816/2010".
17. Σελ ππ’ αξηζ. νηθ. Γ.Π. 66788 ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ2083/Β/30-07-2014) " Δπηθαηξνπνηεκέλνο θαηάινγνο κε
ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ (ΜΗ΢ΤΦΑ) ".
18. Σελ ππ’ αξηζ. νηθ. 60490 ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 1894/Β/ 11-07-2014) " Έγθξηζε ηνπ ζεηηθνχ θαηαιφγνπ ηνπ
άξζξνπ 12 παξ. 1 εδάθην α’ ηνπ λ. 3816/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη".
19. Σo πξαθηηθφ ηεο απφ 08-08-2014 ζπλεδξίαζεο Δπηηξνπήο Σηκψλ Φαξκάθσλ θαη ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ηελ
Δπηηξνπή Σηκψλ.
20. Σν απφ 12-02-2014 Αξηζ. Πξση. νηθ. 14230 «Γειηίν Σηκψλ Φαξκάθσλ Αλζξψπηλεο Υξήζεο», ην απφ 04-06-2014
Αξηζ. Πξση. νηθ. 49517 «Γηνξζσηηθφ Γειηίν Σηκψλ Αλζξψπηλεο Υξήζεο», ηελ απφ 30-06-2014 Αξηζ. νηθ. 57056
"Σξνπνπνίεζε ηνπ κε αξ. πξση. νηθ. 49517/04-06-14 ΤΑ "Γηνξζσηηθφ Γειηίν Σηκψλ Φαξκάθσλ Αλζξψπηλεο Υξήζεο"
σο πξνο ην άξζξν 3, εδ. 2".
21. Σελ ππ’ αξηζ. ΓΤ1δ/Γ.Π.νηθ.88814 (ΦΔΚ ΤΟΓΓ, 463/26-09-13), «΢πγθξφηεζε Δηδηθήο Δπηηξνπήο θαηάξηηζεο
θαηαιφγνπ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ θαη εμνξζνινγηζκνχ πιαηζίνπ ρνξήγεζεο
ηδηνζθεπαζκάησλ γηα ζνβαξέο αζζέλεηεο».
22. Σελ απφ 8-08-2014 εηζήγεζε ηνπ ΔΟΦ κε ηνλ ζπλεκκέλν ηνλ ηειηθφ θαηάινγν ησλ ηηκψλ θαξκάθσλ
(Αλαηηκνιφγεζε Ινπιίνπ 2014) ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ην κε αξηζ. Πξση. ΔΟΦ 75281/12-08-2014 ηειηθφ
θαηάινγν ησλ ηηκψλ θαξκάθσλ (Αλαηηκνιφγεζε Ινπιίνπ 2014) ζε έληππε κνξθή.
23. Σελ κε αξηζ. Πξση. νηθ. 4771/11-08-2014 Δληνιή ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο.
24. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα δελ πξνθχπηεη δαπάλε εηο βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.

ΑΠΟΦΑ΢ΗΕΟΥΜΔ

Άρθρο 1
Δθδίδνπκε Γειηίν Σηκψλ Φαξκάθσλ αλζξψπηλεο ρξήζεο θαη θαζνξίδνπκε ηηο αλψηαηεο ηηκέο πψιεζεο ησλ ελ ιφγσ
θαξκάθσλ αλζξψπηλεο ρξήζεο, πνπ ζα ηζρχζνπλ ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα, σο εμήο:

Άρθρο 2
΢ηηο Υνλδξηθέο θαη Ννζνθνκεηαθέο ηηκέο δελ πεξηιακβάλεηαη Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο.
΢ηηο Ληαληθέο ηηκέο έρεη ζπκπεξηιεθζεί θαη ν αλαινγνχλ ΦΠΑ 6,5%.
΢ηηο πεξηνρέο πνπ ηζρχνπλ κεησκέλνη ζπληειεζηέο ΦΠΑ ηα θάξκαθα ζα πσινχληαη ζε ιηαληθέο ηηκέο κεησκέλεο θαηά
1,41%.
Άρθρο 3
Σν παξφλ Γειηίν αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ε ηζρχο ηνπ αξρίδεη:
1. Γηα ηνπο παξαζθεπαζηέο, ζπζθεπαζηέο, εηζαγσγείο απφ 18 - 08 –2014 θαη γηα ηηο θαξκαθαπνζήθεο
απφ 28 - 08 - 2014.
2. Γηα ηα ηδησηηθά θαξκαθεία απφ 15 – 09 - 2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟ΢

ΜΑΥΡΟΥΓΖ΢ ΒΟΡΗΓΖ΢

ΘΟΗΝΟΠΟΗΖ΢Ζ:
1.Τπνπξγείν Δξγαζίαο & Κνηλ. Αζθάιηζεο,
Γελ. Γξακκ. Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Γ/λζε
Αζθάιηζεο Αζζέλεηαο & Μεηξφηεηαο ΢ηαδίνπ 29, ΣΚ 101 10
2.Δ.Ο.Φ. α) Γξαθείν Πξνέδξνπ β) Τπεξεζία Ννκνζεηηθνχ
΢πληνληζκνχ Μεζνγείσλ 284, Υνιαξγφο 155 62

Δσωτερική Γιανομή:
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Τγείαο
2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Τγείαο
3. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Τγείαο
4. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέσο Γεκφζηαο Τγείαο
5. Γξαθείν θ. Γελ. Γηεπζπληή Τγείαο
6. Γηεχζπλζε Φαξκάθσλ & Φαξκαθείσλ
7. Γ/λζε Πξνζσπηθνχ, Σκήκα Γξακκαηείαο Αξρείνπ